Page 1

Göç edenler dönmek istiyor

Çözümü istemiyorlar Ç

G

üneydoðu'dan 1990'lý yýllarda göç eden 10 bin aile, çözüm süreciyle birlikte köylerine dönmek istiyor. Ülkenin farklý þehirlerine daðýlan aileler, dönüþ taleplerini dilekçeyle iletti. 6'da

Kaygýlarý ortadan kaldýracaðýz G

ençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, çözüm süreci ile ilgili Karadeniz bölgesinde yer yer endiþeli yaklaþýmlarýn olduðunu söyledi ve ekledi: Bu

endiþeleri ortadan kaldýrmak üzere çalýþmalarýmýzý devam ettiriyoruz. Kaygýlarý kýsa süre içerisinde giderebileceðimizi düþünüyoruz. 4'te

özüm süreci ile ilgili muhalefet partilerine yüklenen Baþbakan Erdoðan, ''Bunlar ön kesmek istiyorlar, çözüm süreci istemiyorlar. Süreç büyük bir umutla devam ediyor. Terör meselesini çözüp ülkenin ayaðýndaki prangayý atmak istiyoruz'' dedi. 9'da

Süreci destekliyoruz T

ürkiye'nin teröre çözüm sürecini desteklediðini belirten ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry, ''Biz Türk hükümetinin çabasýna hayranýz. PKK'nýn silahlarý býrakma çabasýný destekliyoruz'' dedi. 10'da

Meclis'in gündemi çözüm süreci

M

eclis'in bu haftaki en önemli gündemi "çözüm süreci" olacak. Çözüm süreci ile ilgili Meclis'te kurulacak komisyon ile 4. Yargý Paketi, Genel Kurul'da ele alýnacak. 9'da

Kandil üsluptan rahatsýz PAZARTESÝ 8 NÝSAN 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Abdullah Öcalan'ýn mektubunu PKK yöneticilerine ulaþtýran BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Kandil'in, hükümetin üslubundan rahatsýz olduðunu söyledi.

Süryanilerden çözüme destek

Kandil'de bir gün Abdullah Öcalan'ýn Kandil'e yazdýðý ikinci mektubu yerine ulaþtýrmak için Kürt Bölgesi'ne giden BDP heyeti, Kandil'de PKK yöneticileri ile görüþerek mektubu teslim etti. Bir gün PKK yöneticileriyle tartýþan heyet, Erbil'e döndü. Kandil'deki görüþmeyi deðerlendiren Demirtaþ, Abdullah Öcalan'ýn el yazýsý mektubunu kendi elleriyle KCK yöneticilerine teslim ettiklerini söyledi.

Þ

ýrnak'ýn Ýdil Ýlçe merkezi ile baðlý köylerde yaþayan Süryaniler, çözüm sürecine destek verdi. Sürecin baþarýyla sonuçlanmasýný isteyen Süryaniler, sürece tüm Türkiye'nin sahip çýkmasýný istiyor. 8'de

Cevap yazacaklar KCK yetkilileriyle yaklaþýk bir gün boyunca tartýþtýklarýný belirten Demirtaþ, "Sayýn Öcalan ile yaptýðýmýz tartýþmalarý sözlü olarak aktardýk. Öcalan'ýn bu sürece dair beklentilerini, kaygýlarýný detaylý bir þekilde paylaþtýk. Ýki-üç gün kendileri deðerlendirme yapacaklar. Muhtemelen mektuba bir cevap yazmalarý gerekiyor. Bu mektup aracýlýðýmýzla Öcalan'a ulaþtýrýlacak" dedi. 7'de

Sevgi Taþý filmine tanýtým D

iyarbakýr'da çekimi devam eden Sevgi Taþý filminin tanýtýmý yapýldý. Filmin yapýmcýsý Sevinç Gül Akdere, Sevgi Taþý filminin Diyarbakýr'ýn tüm deðerlerini yansýtacaðýný söyledi. 8'de

AK Parti heyeti Siirt'te

38 yýllýk kan davasýnda barýþ D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Aygün Köyü Sudöndü mezrasýnda iki aile arasýnda 38 yýldýr süren kan davasý barýþla sonuçlandý. Kan davalý aileleri kanaat önderleri ikna etti. 3'te

D

iyarbakýr ve Batman'da vatandaþlarla buluþan AK Partili 45 milletvekili, Siirt'e geçti. Gece saatlerinde kente giden AK Parti heyeti, güne büryan kahvaltýsýyla baþladý. 5'te

Dicle'de öðrencileri giydiren proje D

7 yýl sonra yeniden aktý

H

akkari'nin Çukurca ilçesindeki Beyaz Su Þelalesi, 7 yýl aradan sonra yeniden coþkuyla akmaya baþladý. Yeniden akan Beyaz Su Þelalesi, vatandaþlarýn da uðrak yeri haline geldi. 8'de

iyarbakýr'ýn Dicle Kaymakamlýðý tarafýndan "Tüm Öðrencilerimizi Giydiriyoruz" projesi baþlatýldý. Proje kapsamýnda giyim firmalarý ile yapýlan görüþmeler neticesinde 12 bin öðrenci giydirildi. 5'te

Ahmet AY

RABBÝÞRAHLÝ SADRÝ Yazýsý 5’te

Cihanê Hesûnî

Dilde Irkçýlýk Yazýsý 7’de


2

Saðlýk

8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Yaza hazýrlýk dosyasý! Bahar mevsiminin geliþi ve güneþin bize daha çok gülümsemesi; önce kalýn kýþlýk kýyafetlerden çýkarýyor bizi, bunun dýþýnda daha çok dýþarýda vakit geçirmeye ve dolayýsýyla daha çok hareket etmeye baþlýyoruz.

Ý

ncelen ve kýsalan kýyafetler, daha çok dýþarýda vakit geçirerek sosyalleþme olgusunun artmasý da içimizdeki fit olma duygusunu harekete geçiriyor. Kýþýn kalýn kazaklarýn ve montlarýn altýna sakladýðýmýz fazla kilolarýmýz ile endiþelerimizin uyandýðý mevsim bahar, hepimiz bir an önce onlardan kurtulmak istemeye baþlýyoruz. Baharda bir yandan fazla kilolarýmýzdan kurtulmaya çalýþýrken, bir yandan vücudumuz yeni mevsime adapte olmaya çalýþýyor. Sonbaharýn bitiþi ile halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, uyuþukluk ve uykudan zor uyanma belirtileri ile baþ gösteren bahar yorgunluðu ile mücadele ediyoruz. Bahar yorgunluðunun temel nedeni mevsim deðiþikliðine baðlý artan negatif iyonlar. Negatif iyonlar vücutta yorgunluða ve halsizliðe neden olurken, pozitif iyonlar iyi hissetme ve mutluluk ile iliþkilendiriliyor. Mevsim deðiþikliðine baðlý bozulan iyon dengesi yeniden oluþana kadar bahar yorgunluðu devam edebiliyor. Bahar yorgunluðunu engelleyecek beslenme stratejileri ile bu yorgunluktan daha kýsa sürede kurtulmak mümkün.

li rol oynayabilir. Ayrýca avokado, birlikte tüketildiði besinlerin vücutta daha iyi kullanýlmasýna yardýmcý olur. Koyu yeþil yapraklý sebzeler: Koyu yeþil yapraklý sebzeler, B vitamini ailesinde yer alan folik asitten zengindir. B vitaminleri bahar yorgunluðu açýsýndan önem taþýdýðý için koyu yeþil yapraklý sebzelerin de soframýzda bu mevsimde sýkça yer almasý gerekir. Kefir: Kefir, içerdiði probiyotik bakteriler ile baðýþýklýk sisteminin güçlenmesine yardýmcý olur. Güçlü bir baðýþýklýk sistemi, bahar yorgunluðunu kolay atlatmamýzý saðlar.

BAHARDA BESLENMENÝN KARE ASI

BAHAR YORGUNLUÐUNU BESLENME ÝLE YENÝN Az ve sýk beslenin… Her besin tüketiminden 3 saat sonra kan þekeri düþmeye baþlar. Açlýk süresi uzadýkça kan þekerinde oluþan düþmeye paralel yorgunluk düzeyi artar. Öðünlerde aþýrý miktarda besin tüketmek yerine az ve sýk beslenmek, kan þekerinizde oluþacak dalgalanmalarý azaltacaðýndan ötürü kendinizi daha iyi hissetmenizi saðlar. Günde en az 2 litre su için… Vücutta su oranýnýn azalmasý, halsizlik ve yorgunluða yol açabilir. Vücuttan su kaybýný engellemenin en kolay yolu susuzluk hissinin oluþmasýný beklemeden su içmektir. Bahar aylarý boyunca günde en az 2 litre su içmek gereklidir. Kan þekerinizi hýzlý yükselten besinlerden kaçýnýn… Kan þekerini hýzlý yükselten besinler, ayný zamanda kan þekerini daha hýzlý düþürür. Kan þekerinde meydana gelen hýzlý düþüþ, bahar yorgunluðunun artmasýna yol açabilir. Bu nedenle beyaz un ve beyaz þeker içeren ve kan þekerinde dalgalanmalara yol açan besinlerden mümkün olduðunca uzak durmanýz gerekir. Aðýr yemeklerden kaçýnýn… Kýzartma ve kavurma gibi yüksek yað içeren ya da hamur iþleri gibi sindirimi zor gýdalardan bahar süresince uzak durmanýz saðlýklýdýr. Bu tür yiyecekler, öðün sonrasý uykunuzun gelmesine neden olabilir.

Günde en az 5 porsiyon taze meyve-sebze tüketin… Yapýlan araþtýrmalar, kaliteli bir yaþam için günde 5 porsiyon çið sebze ve meyve tüketilmesi gerektiðini ortaya koymuþtur. Sebze ve meyvelerde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar vücudun daha enerjik olmasýný saðlamanýn yaný sýra, çevresel faktörler nedeniyle oluþan hücre yaþlanmasýný da yavaþlatýr.

BAHAR YORGUNLUÐUNU YENMENÝZE YARDIMCI OLACAK BESÝNLER Tam tahýllar: Tam buðday, çavdar ve yulaf gibi tam tahýl ürünlerini düzenli tüketmeniz bahar yorgunluðunu yenmenize yardýmcý olur. Tam tahýllar; zengin lif içerikleri, kan þekerinde dalgalanma yaratmamalarý ve yüksek oranda B vitamini içermeleri nedeniyle baharda en yakýn dostunuz olmasý gereken besinlerdendir. Kuruyemiþler: Ýçerdikleri E vitamini, lif, magnezyum ve potasyum ile yorgunluðun düþma-

ný olan besinlerdir. Özellikle fýndýk, badem ve ceviz içerdikleri omega-3 yað asitleri nedeniyle diðer kuruyemiþlerden bir adým öndedir. Günde 1 avuç kuruyemiþ tüketmek, hem kalp saðlýðýnýz hem de baharý enerjik geçirmeniz için gereklidir. Muz: Ýçerdiði yüksek potasyum oraný ile yorgunluðu yenmekte kullanýlacak besin silahlarýndan biridir. Ayný zamanda mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin hormonunun salgýlanmasýný saðlar. Mantar: Yapýlan bazý bilimsel araþtýrmalar mantarýn da seratonin salgýlanmasýna yardýmcý olduðu görüþündedir. Mantar ayný zamanda iyi bir protein kaynaðý olduðu için vejetaryenler için de saðlýklý bir seçimdir. Avokado: Avokado, vitamin-mineral içeriði yüksek ve ayný zamanda saðlýklý yað asitlerini yapýsýnda bulunduran bir meyvedir. Günlük vitamin ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda ve vücudun ihtiyaç duyduðu yað asitlerinin alýnmasýnda önem-

Kutu içecekler hastalýk saçýyor

Kuþkonmaz: Ýçerdiði prebiyotik lifler sayesinde, barsaklarýmýzda yaþayan probiyotik bakterilerin üremelerini saðlar. Prebiyotik özelliði ile sindirim sisteminin düzgün çalýþmasýnda, baðýþýklýk sisteminin güçlenmesinde önemli etkileri vardýr. Karnahabar,brokoli: A, E, C vitaminlerinden zengin bu iki sebze ayný zamanda suforafen isimli antioksidaný içeriyor. Bu nedenle vücudumuzu temizlemeye yardýmcýlar ayný zamanda hormona baðlý kanser türlerine yakalanma riskini azaltýyorlar. Ananas: Yüksek C vitamini içeriðinin yaný sýra, içerdiði bromalin ile düzenli tüketildiðinde vücutta yað yakýmýna destek olduðu biliniyor. Ayný zamanda bahar ayýnda selülitleri düzeltme etkisi nedeniyle kadýnlarýn baþ tacý olmalý. Nar: Ýçerdiði antosiyanin ve diðer polifenolik birleþikler ile kalp-damar saðlýðýný korumada ve kanser riskini azaltmada etkin. Bahar aylarýnda ise sýkça görülen boðaz ve barsak enfeksiyonlarýna karþý koruma saðlýyor. C vitamini içeriði ile dikkat çeken meyveler kategorisinde.

VÜCUDUNUZU YAZA HAZIRLAYIN… Kýþýn soðuðu ve rehavetine kapýlýp kilo aldýysanýz, saðlýklý beslenmeye baþlamanýn tam zamaný. Kýþýn ihmal ettiðimiz þeylerin baþýnda gelen suyu baþ tacý etmeye baþlayýn ve günde en az 2 litre düzenli su için. Beslenmenizi günde 3 saatten uzun aç kalmayacak þekilde yeniden planlayýn. Kýþýn TV karþýsýnda yatana kadar yediðiniz abur cuburlardan uzaklaþýn ve yatmadan 2 saat önce yemeyi kesin. Baðýþýklýk sisteminizi güçlendirmek ve bahar yorgunluðuna teslim olmamak için günlük çið sebze ve meyve tüketiminizi arttýrýn.

Yapýlan araþtýrmalara göre metal kutudaki içecekler sarýlýk yapýyor. Prof. Dr. Bülent Baysal, firma ya da marka gözetmeksizin 100 metal kutulu içecek ambalajlarý üzerinde yaptýklarý araþtýrmanýn korkutan sonuçlar verdiðini söyledi.

M

etal kutu ambalajlý içeceklerin sarýlýk, hatta tüberküloz gibi hastalýklara neden olabileceði bildirildi. Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi'nden Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Bülent Baysal, firma ya da marka gözetmeksizin 100 metal kutulu içecek ambalajlarý üzerinde yaptýklarý araþtýrmanýn korkutan sonuçlar verdiðini söyledi. Baysal, aðýzla doðrudan temas eden metal kutulu içecek ambalajlarýnýn yol açabileceði enfeksiyon risklerini bir rapor haline getirdi. Rapora göre teneke kutularýn dýþ ortamlarda saklanma koþullarý, kutularýn üzerinde enfeksiyon barýnma riskini arttýrýyor.

"SARILIK VE TÜBERKÜLOZA NEDEN OLABÝLÝR" Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi'nden Mikrobiyoloji

unum ya da aðýz bölgesinde bulunabilecek çatlaktan vücuda girerek, solunum, idrar yolu enfeksiyonu, hatta sarýlýk ve tüberküloz gibi ciddi hastalýklara neden olabilmektedir" dedi.

"KUTU DEYÝP GEÇMEYÝN RÝSK SANILANDAN DAHA BÜYÜK"

Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Bülent Baysal, "Kutu içeceklerin kapaklarý üzerinde genelde direkt hastalýk oluþturmayan, ancak fýrsatçý enfeksiyon yapabilen mikroorganizmalar bulunmakta. Kapak bölgesinde bulunan veya kapak açýmý sýrasýnda içeceðe bulaþan bu mikroorganizmalar, sindirim, sol-

Araþtýrmalarýnda elde ettiði mikroorganizmalarýn, sorunlar konusunda ciddi ipucu verdiðini ifade eden Baysal, ancak rutin dýþý tetkiklerle belirlenebilen mikroorganizmalarýn ve özellikle virüslerin varlýðýnýn da bu sonuçlara eklenebileceðini, riskin sanýlandan büyük olduðunu söyledi. Baysal, þunlarý söyledi: "Üretimden raf satýþ aþamalarýna kadar metal kutu ambalaj, özellikle dudakla temas edilen kapak civarýna kolonize olan mikroorganiz-

malarla temas edebilmektedir. Dudaðýn metal içecek kutularý ile temasý, gündelik hayatta hastalýk oluþturmayan, fakat fýrsatçý enfeksiyon yapabilen mikroorganizmalarýn vücuda alýnmasýný saðlayabilir. Kullaným öncesi son aþamada, ellerle olan temas sýrasýnda mikroorganizmalarýn kapak bölgesine bulaþmasý da önemlidir." Kutulu içeceklerin yol açabileceði saðlýk riskinin çeþitli önlemlerle azaltýlabileceðini belirten Baysal, üretim aþamasýnda eklenebilecek basit bir koruyucu tabakanýn kullanýlmasý ya da alternatif kapak geliþtirilmesiyle mikroorganizmanýn vücuda geçmesinin minimalize edilebilieceðini, baþta Ýtalya olmak üzere bazý ülkelerde koruyucu ambalaj uygulamasýna geçilerek bu sorunun ortadan kaldýrýldýðýný söyledi.

Aknelerin çözümü doðru besinlerde! S

izde mi sivilceler ile baþý dertte olanlardansýnýz? Yoksa sizde mi akþam ki partiye o yüzünüzdeki kocaman sivilce yüzünden gitmekten vazgeçtiniz? Artýk korkmanýza gerek yok… Çünkü beslenmetüyolarý ile sivilceleri yenme vakti geldi…Uzman Diyetisyen Serkan Tutar konu ile ilgili bilgiler verdi. Akne günümüzde görülen en sýk cilt problemidir. Özellikle ergenlik çaðýndaki erkeklerde hormonal deðiþikliklere baðlý olarak daha sýk veya daha az gözlenmektedir. Bunun en önemli sebebi, akne testesteron gibi erkeklik

hormonlarýna baðlýdýr. Özellikle antibiyotik tedavisi akne sýkýntýsý olan bireylerde sýklýkla kullanýlmasýna karþýn, bu durum barsaklarda daha büyük hasar oluþturarak mantar enfeksiyonu oluþmasýna dolaysý ile aknenin daha kötü hale gelmesine neden olabilmektedir. Besinler, hem akneden koruyucu hem de akneyi tedavi edici olarak önemli bir rol üstlenmektedirler. Özellikle ilaçlara bel baðlamaktansa, cilt saðlýðýnýzý en iyi þekilde korumak için mümkün olan en iyi besinleri seçmelisiniz.

Alzheimer'in sýrrý deþifre oldu A

merikalý bilim adamlarý, kimlerin Alzheimer hastalýðýna yakalanma riski taþýdýðýnýn belirlenmesine yardýmcý olacak genetik göstergeleri saptadý. Amerikalý bilim adamlarý, kimlerin Alzheimer hastalýðýna yakalanma riski taþýdýðýnýn belirlenmesine yardýmcý olacak genetik göstergeleri saptadý. "Neuron" dergisinde yayýmlanan çalýþmaya göre belirli proteinlerin beyinde birikmesine yol açan mutasyonlar, hastalýða yakalanma riskini önemli oranda artýrýyor. Washington Üniversitesi Týp Fakültesi'nden araþtýrmacýlarýn bin 200'den fazla kiþinin katýlýmýyla yaptýðý çalýþmada "fosforil tau"proteini düðümlerinin Alzheimer hastalýðýnýn ayýrýcý özelliði olduðu belirlendi. Araþtýrmacýlardan Alison Goate, bu genlerin oynadýðý rolün ortaya çýkarýlmasýyla Alzheimer hastalýðýnýn tedavisine bir adým daha yaklaþacaklarýný söyledi. Ýlk kez 1906 yýlýnda Alman bilim adamý Alois Alzheimer tarafýndan tanýmlanan ve 65 yaþ üstü kiþilerde beyin dokularýnda aðýr hasara neden olan Alzheimer hastalýðýnýn hala etkili bir tedavisi bulunmuyor. Dünyada 30 milyondan fazla Alzheimer hastasý olduðu tahmin ediliyor.


Ýntihar eden er topraða verildi D

iyarbakýr'ýn Çüngüþ ilçesinde nöbet sýrasýnda intihar eden 21 yaþýndaki er Ýsmail Seyhan, memleketi Kahta'da gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Çüngüþ'te jandarma er olarak vatani görevini yapan Ýsmail Seyhan, geçen cuma gecesi nöbet tuttuðu tüfeðiyle intihar etti. Asker arkadaþlarýnýn silah sesi duyarak yanýna koþup kanlar içerisinde bulduðu Seyhan, götürüldüðü hastanede yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Ölümü ile

yakýnlarýný yasa boðan er Ýsmail Seyhan'ýn cenazesi gece geç saatlerde götürüldüðü Kahta'da Devlet Hastanesi morguna konuldu. Dün öðle saatlerinde morgdan alýnan Seyhan'ýn cenazesi, Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Evine son kez götürülen Seyhan'ýn yakýnlarý, tabutu görünce gözyaþýna boðuldu. Haliliye Cami'sinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Seyhan'ýn naþý Menderes Mahallesi Mezarlýðý'na defnedildi.

38 yýllýk kan davasýnda barýþ 8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Aygün Köyü Sudöndü mezrasýnda iki aile arasýnda 38 yýldýr süren kan davasý barýþla sonuçlandý. Kan davalý aileleri kanaat önderleri ikna etti.

Ý

lçenin önde gelen kanaat önderlerinin araya girmesiyle barýþmaya ikna olan Ahmetoðlu ve Yýldýz aileleri, bir araya gelerek husumetin bittiðini ilan etti. Yýldýz ve Ahmetoðlu aileleri arasýnda düzenlenen barýþ yemeðine Kaymakam Mehmet Maraþlý, Belediye Baþkaný M. Nesim Þimþek, Emniyet Amiri Bülent Ulutürk, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Binbaþý Orhan Yurdakul, AK Parti Ýl Encümeni Hamit Koçaaða, AK Parti Kulp Ýlçe Baþkaný Veysel Çelik, Yücebað Belde Belediye Baþkaný Atilla Çetinkaya ve aileler katýldý. Her iki aile bireyleri tek tek Kuran-ý Kerim'in altýndan geçerek birbirlerine husumetlerinin bittiðinin sözünü verdi. Babasý 38 yýl önce öldürülen H. Mehmet Ahmetoðlu, barýþtan yana olduðunu ve hiçbir zaman ölenin yerine yenilerin öldürülmesiyle geri gelmeyeceðini söyledi. Ahmetoðlu, "Asýl maðdur olan taraf benim ve babam öldürüldüðü zaman henüz ben ile altý kýz kardeþim küçük yaþlardaydýk. Yetim ve babasýz kaldýk, babasýzlýðýn ne olduðunu bilirim. 38 yýl önce babamýn öldürüldüðü olay ile ilgili olarak herkes bilmelidir ki ben intikam ve hiçbir zaman kin beslemedim. Çünkü on insan öldürsem de yine babam geri gelmez. Her þeyi Allah'a havale ediyorum ve siz deðerli barýþa katýlan

14 yýl sonra kefil borcu çýktý

katýlýmcýlara býrakýyorum. Barýþ için ne gerekiyorsa hazýrým" dedi.

'Barýþ kalýcý olacak' Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý ise, 38 yýllýk husumetin barýþla sonuçlanmasý sebebiyetiyle memnuniyetini dile getirdi. Kaymakam Maraþlý, "Burada 38 yýl önce 3 kiþinin hayatýnýn kaybetmesi nedeniyle aileler, kendi akrabalarý arasýnda olan bir husumet sonucunda kendi memleketlerinde uzak kalmýþlar. Buradakiler akrabalarýyla görüþememiþ, kötü þeyler olmuþ ama buradaki ileri gelenlerin, buralý hemþerilerimizin katkýlarýyla, giriþimleriyle, hepimiz burada toplanmýþ bulunmaktayýz. Ýnþallah bu barýþýmýz kalýcý olacaktýr. Bundan sonrada yöremizde, bu tür sýkýntýlarýn, bu tür kötü olmuþ þeylerin, inþallah böyle hayýrlý bir þekilde sulha varmasý, barýþa varmasý temennisinde bulunuyoruz. Böyle bir bahar mevsiminde eski küskünlükler barýþtý. Tekrar iliþkilerimiz yeþerecek, birlik ve beraberliðimiz daha da öteye gidecek. Burada bu tür sýkýntý yaþayanlarýn çocuklarý inþallah bu tür sýkýntýlarý görmeyecek. Bu yöre insanlarýnýn daha huzur ve sükûnet içinde olmasýný temenni ediyorum" diye konuþtu.

Ulaþýma kar suyu engeli Þ

ýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesi kýrsalýnda eriyen kar, karayolunu ulaþýma kapattý. Hastayý kurtarmaya giden ambulans bir süre sulardan dolayý yolda mahsur kaldý. PKK üyeleri tarafýndan 2 Eylül 2012 tarihinde patlayýcý kullanýlarak tahrip edilen BeytüþþebapÞýrnak karayolunun 4'üncü kilometresindeki köprünün yanýna yapýlan geçici köprü, kar sularýnýn erimesi ile ulaþýma kapandý. Ýlçe merkezine baðlý Ayvalýk Köyü'nde ikamet eden tansiyon hastasý 65 yaþýndaki Kofi Akkuþ isimli kadýn, rahatsýzlanýnca köylüler tarafýndan özel bir araçla ilçe merkezine götürülmek istendi. Araç kar sularýyla kaplý yolda kaldý. Beytüþþebap Devlet Hastanesi'nden giden ambulans, yükselen sulardan dolayý hastayý alamayýnca, hasta sedye ile ambulansa taþýndý. Hastayý alan ambulans sulardan dolayý bir süre mahsur kaldýktan sonra bölgeden kurtarýlarak Beytüþþebap Devlet Hastanesi'ne gitti. Karayollarý Þefi Enver Uce, yeni yapýlan köprünün bitmesine birkaç gün kaldýðýný, çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiðini ve bu hafta içinde yeni köprünün hizmete gireceðini sözlerine ekledi.

K

ars'ýn Söðütlü Köyü'nde 14 yýl önce kefil olan Ýbrahim Baki'ye 24 bin 850 liralýk borç çýktýðýný öne sürdü. Söðütlü Köylüleri 1999 yýlýnda Ziraat Bankasý'ndan toplu köy kredisi çekti. Evli ve 3 çocuk babasý 40 yaþýndaki Ýbrahim Baki'de banka tarafýndan çapraz kefil sistemiyle 8 kiþiye kefil gösterildi. Bankaya borcunu 3 yýl önce ödeyen 40 yaþýndaki Ýbrahim Baki'ye geçen Mart ayýnda 24 bin 850 liralýk borç daha çýktý. Kefil olduðu 8 kiþiden Resul Bozan'ýn kredisini ödemediði için borç geldiðini söyleyen Ýbrahim Baki, bankadaki 6 bin lirasýnýn bloke edildiðini ve parasýný çekemediðini belirtti.

Parasý bloke edildi Ýbrahim Baki, þöyle devam etti: "O dönem 8 kiþiye kefil olmuþtum. Bana kefil olanlar da vardý. Ancak, borcumu ödedim. Kefil olduðum ama borcunu ödemeyen Resul'un 24 bin 850 lirasýný da ödemem için belge geldi. Bu yüzden geçen yýl Çanakkale'de inþaatlarda kalýp ustasý olarak çalýþýp hayvanlarýma ot ve saman alabilmek için biriktirdiðim parama el konuldu. Diðer 7 kiþiden de borcunu ödemeyen varsa onlar da benim üzerime kalacak. Ne yapacaðýmý bilemiyorum. Hayvanlarýma saman ve ot alamazsam periþan oluruz. Bankanýn bana bir kolaylýk tanýmasýný istiyorum."

Þanlýurfa'da Tatlýses izdihamý Þ

anlýurfaspor yönetiminin kadrosunda bulunan Ýbrahim Tatlýses, takýmýna moral vermek için Þanlýurfa'ya gitti. Hayranlarýnýn yoðun ilgisiyle karþýlaþan Tatlýses, ezilme tehlikesi geçirdi. Tatlýses, kendisine eþlik eden sanatçý Nuri Sesigüzel ile birlikte El

Ruha Oteli'nin lobisine geçmeye çalýþtý. Vatandaþlarýn oluþturduðu izdiham nedeniyle Tatlýses kýsa süreli ezilme tehlikesi geçirdi. Yoðun güvenlik önlemleri altýnda otele geçen Tatlýses, basýna kapalý olarak Þanlýurfasporlu oyuncular ve teknik heyetle görüþtü.

Ýkiz kardeþlerden acý haber H

akkari'nin Yüksekova ilçesine baðlý Adaklý Köyü'nde önceki gün suya kapýlarak kaybolan ikiz kardeþlerden Beytullah Temelli'nin cesedine ulaþýldý. lçeye yaklaþýk 20 kilometre mesafede bulunan Adaklý köyde suya kapýlarak kaybolan Emrullah ve Beytullah Temelli isimli ikiz kardeþlerin bulunmasý için yapýlan arama çalýþmalarý sonuçsuz kalmýþtý. Arama çalýþmalarý, dün Hakkari ve Van'dan gelen Sivil Savunma Arama ve Kurtarma ekiplerinin de katýlmasýyla devam etti. Su botlarý ve dalgýçlarla yapýlan arama çalýþmalarýnda ikiz kardeþlerden Beytullah'ýn cesedine ulaþýldý. Emrullah'ýn bulunmasý için de arama çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü bildirildi.

Ý


4

Gündem

'Kaygýlarý ortadan kaldýracaðýz' 8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, çözüm süreci ile ilgili Karadeniz bölgesinde yer yer endiþeli yaklaþýmlarýn olduðunu söyledi ve ekledi: Bu endiþeleri ortadan kaldýrmak üzere çalýþmalarýmýzý devam ettiriyoruz. Kaygýlarý kýsa süre içerisinde giderebileceðimizi düþünüyoruz.

D

iyarbakýr'da bulunan Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, AK Partili gençlerle kahvaltýda bir araya geldi. Kahvaltý sonrasý basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Bakan Suat Kýlýç, Bakanlýk olarak çözüm sürecinden baðýmsýz olarak yürüttükleri projeler hakkýnda bilgi verdi. Kýlýç, "Doðu ve Güneydoðudan batýya, batýdan Doðu ve Güneydoðuya geçen yýl 250 bin gencimizi seyahat ettirdik karþýlýklý olarak. 2013 yýlýnda bu sayýyý 500 bine çýkarmayý hedefliyoruz. Batýdaki gençlerimiz, Diyarbakýr, Gaziantep ve Þanlýurfa'yý görsün ki, ne kadar büyük bir zenginliðe sahip olduðumuzu fark etsinler. Buradaki gençlerimizin de batýdaki illerimizi görmeleri lazým ki ne kadar derin bir kardeþlik gündemimizin olduðunu fark etsinler. Bu projeler devam ediyor. Diðer taraftan gençlerimizin kendileri ve toplumla barýþýk olabilmeleri için spor yapmalarýný, sanatla buluþmalarýný çok önemsiyoruz. Bu anlamda Türkiye genelinde þu anda 155 gençlik merkezi yapýlýyor, bunlarýn 54 tanesi Güneydoðu Anadolu bölgesinde. Yine spor tesisleþmesinde, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgemizde kapalý yüzme havuzu, kapalý spor salonu, atletizmi pisti olmayan çok amaçlý spor salonlarý yapýyoruz. Ýlk etapta illerde sonra ise büyük ilçelerden de baþlayarak bunlara sosyal donatýlarla

doldurmayý hedefliyoruz" dedi.

'Gençler kardeþliðin farkýnda' Bakan Suat Kýlýç, gençlerin kardeþ olduklarýnýn farkýnda olduklarýný belirterek, "Yaptýðýmýz çalýþmalar ve yaptýðýmýz uygulamalar bu fotoðrafý çok net bir þekilde ortaya koyuyor. Biz kardeþiz, kardeþ olduðumuzun bilincindeyiz, biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Her birimiz Türkiye fotoðrafýnýn bir parçasýyýz. O parçalardan birini çýkarýp dýþarýya koyduðunuz zaman Türkiye fotoðrafýnda bir eksiklik meydana geliyor. Dolayýsýyla o fotoðraftan bir parça dýþarý çýkarýlmasýný ve o boþluða nifak tohumlarýnýn

Bingöl'de kan baðýþýna yoðun ilgi

T

ürk Kýzýlayý ile Beþir Derneði'nin düzenlediði 'Bir Damla Bin Umut' kan baðýþý kampanyasýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Beþir Derneði Ýl Temsilcisi Fatih Altun, 'Bir Damla Bin Umut' sloganýyla ortaklaþa

düzenlenen kampanyanýn Mart ayýnda baþladýðýný belirterek, kampanya kapsamýnda Bingöl'de 2 günde 300 ünite kan toplandýðýný söyledi. Altun, kampanya kapsamýnda toplanacak kanýn Diyarbakýr'da bulunan Kýzýlay Kan Toplama Merkezi'ne götürüleceði ve burada yapýlacak tahliller sonucunda kanýn Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde bulunan 7 ildeki devlet hastanelerinde kullanýlacaðýný kaydetti. Altun, özelikle A RH (+) pozitif ve B RH (+) pozitif kan grubunun yoðun þekilde bulunduðunu belirterek nadir bulunan 0 RH (-) negatif kan grubu olan vatandaþlarýn da kan baðýþýnda bulunmalarý çaðrýsýnda bulundu.

ekilmesine fýrsat vermeyelim yeter. Bunu sadece bizim Ankara'dan yapmamýz mümkün deðil, yerinde sizlerinde sahip çýkmanýz lazýmdýr. Diyarbakýr'da herkesin bu sürece, bu gündeme sahip çýkmasý lazýmdýr. Baþbakanýmýz çok iyi niyetli ve kendinden emin bir adým attý. Rabbimden temennim þudur; Baþbakanýmýzýn bu iyi niyeti ve adýmý milletimizden karþýlýðýný buluyor, inþallah herkesimden karþýlýk bulur ve bu mesele hal olur" diye konuþtu.

'Benim endiþem yok' Çözüm sürecine Karadeniz Bölgesinin yeteri kadar destek ver-

BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Eker: Baþarýlý olacak Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ise, bu soruna sebebiyet veren ve bu sorunu oluþturan siyasi

görüþlerin uzantýlarýnýn, kendi varlýk nedenleri olarak gördükleri sorunun ortadan kalkmasý korkusu ile endiþelendiðini söyledi. Banka Eker, "Bu nedenle bu süreci siyaseten sabote etmeye çalýþýyorlar, vatandaþlarýmýzýn zihinlerini bulandýrmaya çalýþýyorlar. Vatandaþlarýmýz ile yüz yüze gelindiðinde bu endiþelerin yersiz olduðu zaten anlaþýlýyor. Sadece belki bazý bölgelerde zihin karýþtýrýyor, bulandýrýyor. Bunu da izole etmeye dönükte zaten bu akil insanlarýn yapacaðý toplantýlar ve görüþmeler, gerekse bizim parti teþkilatlarýmýzýn Türkiye'nin doðusundan, batýsýna, batýsýndan, doðusuna yapacaðýmýz çalýþmalar ile izole edilir diye düþünüyorum. Ýyimserlik ve umut var. Bu da yaptýðýmýz iþin hayýrlý bir teþebbüs olduðunu gösteriyor. Baþarýlý olacaðýný düþünüyorum. Medyadan ricam bura ile ilgili tek gündem maddesi çerçevesinde konuþmayalým, Diyarbakýr'ýn tarihi ve güzelliklerini, medeniyet tarihi açýsýndan bu kenti Türkiye gündemine taþýyalým. Türkiye'nin de Diyarbakýr'ýn da buna ihtiyacý var. Yatýrým, kalkýnma ve kentin deðiþimi için bu gereklidir" ifadelerini kullandý. Bakanlar daha sonra bu yýl Diyarbakýr'da yapýmýna baþlanacak olan 33 bin kiþilik stadyumun fotoðraflarýný basýn mensuplarýna göstererek, bilgi verdiler.

Silvan'da Kutlu Doðum etkinliði D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Azizoðlu Meydaný'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliðe Araþtýrmacý Yazar Mehmet Ali Ortaç, Mola Enver Kýlýçaslan, Molla Münir Þanlý, Ýlahi Sanatçýsý Mustafa Altýntop, Ümmet-Der Mevlit Ekibi, Ümmet-Der Çocuk Ýlahi Grubu ve vatandaþlar katýldý. Etkinlik alanýnda oluþturulan sahnede ilahiler ve mevlit okundu. Dualarýn edildiði etkinliðe katýlan çok sayýda vatandaþ da ilahilere eþlik etti. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan Molla Enver Kýlýçaslan, "Herkesin peygamberimizle iftihar etmesi gerekiyor. Avrupa 2000 yýl peygamberimizin ahlakýndan geride. Allah peygam-

berin ümmetinden olmayý bize nasip etti. Müþriklerin arkasýndan gidersek Allah bizi affetmez. Bizim peygamberin yolunda gitmemiz gerekiyor. Gidelim ki kurtuluþa erelim" dedi. Ortadoðu'da yapýlan savaþlarda Kürt ve Arap halklarýnýn ezildiðini belirten Araþtýrmacý Yazar Mehmet Ali Ortaç, "Dünya karanlýklar içindeydi. Peygamberimizin geliþi dünyaya bahar getireceðinin en büyük müjdesiydi. Dünyanýn güçlü devletleri Allah'ýn dostlarýný mahrum ediyorlar. Amerika mazlum halklarýn hakkýný çalarak zengin oldu. Fedakarlýk göstermedikçe hiçbir yere ulaþamayýz. Onun için çalýþmamýz gerekiyor" þeklinde konuþtu. Etkinlik Molla Münir Þanlý'nýn dualarýyla sona erdi.

Bismil'de Polis Haftasý kutlandý T

8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4230 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com

mediðinin hatýrlatýlmasý üzerine Bakan Kýlýç, þöyle konuþtu: "Bir Karadenizli olarak benim endiþem yok. Ancak, Karadeniz bölgesinde yer yer endiþeli yaklaþýmlarýn olduðu doðrudur. Bu endiþeleri ortadan kaldýrmak üzere çalýþmalarýmýzý devam ettiriyoruz. Elbette ki, buradaki algý ile Karadeniz, Ege ve Marmara'daki algý baþlangýçta ayný olmayacaktýr ama Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesi de bu ülkede sözüne en çok itibar edilen insan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a bakacaktýr, Baþbakan'ýn sözünün senet olduðu gerçeðinden hareket edecektir ve Baþbakan'ýn bu ülke için yeni iyilikler ve güzellikler düþündüðü noktasýnda arkasýnda olmayý tercih edecektir. Tabi biz bu süreç içerisinde gidip bölge insanýný bilgilendireceðiz, sürecin detaylarýný paylaþacaðýz. TBMM'de bu kadar muhalefet partilerinin ve bir kýsým medyanýn bu kardeþlik sürecinin baltalanmasý için yaptýklarý yayýnlara ve kurduklarý cümlelere bakýldýðý zaman bir kýsým insanlarýmýzýn kaygýya kapýlmalarý normal. Biz o kaygýlarý kýsa süre içerisinde giderebileceðimizi düþünüyoruz."

Hizan'da sirk gösterisi

B

itlis'in Hizan ilçesinde Ütopya Sirki tarafýndan ilçede ilk kez gösterilerini sunduklarý oyunlar, çocukla tarafýndan büyük ilgi gördü. Hizan ilçesinde ilk kez düzenlenen sirk gösterisine çocuklarýn yaný sýra büyüklerde ilgi gösterdi. Organizatör Çiðdem Ceylan, yaptýklarý gösterilerin, baþta çocuklar olmak üzere büyüklerinde büyük beðenisini kazandýðýný söyledi. Ceylan, "Gösterimiz Hizan Kültür Merkezinde sahnelediðimiz gösteri 4 seanstan oluþmaktadýr. Giriþ ücretlerimiz öðrenciler için 5 TL, siviller için 8 TL olup, engelli öðrencilerimizden ve vatandaþlarýmýzdan ücret almadýk. Ütopya salon sirki ekibi 10 kiþiden oluþmaktadýr. Programýmýzda; 'Palyaço, Sihirbaz Show, Maymun Tarçýnýn Gösterileri, Dans Gösterileri, Ateþ Gösterisi, Fakir Show' bulunmaktadýr. Katýlýmlarýndan dolayý Hizan halkýna teþekkür ederiz. Doðu turnesindeyiz halkýn gösterdiði ilgiden çok memnun kaldýk" dedi.

ürk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde çeþitli etkinliklerle kutlandý. Kutlamalara Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, milletvekilleri, bölgeden gelen kanaat önderleri, dini önderler, Sivil Toplum Kuruluþu (STK) temsilcileri, Bismil Ýlçe Emniyet Müdürlüðü yetkilileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýlçede bir düðün salonunda verilen yemek ile polis halkla kaynaþtý. Burada bir açýklama yapan Bakan Eker, son 10 yýl içinde birçok þeyin deðiþtiðini belirterek, demokrasinin geliþtiðini, sivilleþmenin toplumun bütün alanlarýnda hissedildiðini söyledi.

'Sorunlarý uzlaþarak çözmeliyiz' Bismil'in tarihi ve ekonomik yapýsýný anlatan Eker, "Tabiatýyla on binlerce seneden beri insanlarýn yaþadýðý, medeniyetlerin kurulduðu bir bölgede farklý etnik yapýlar, farklý kültürler, inançlar olacak. Bu farklýlýk, bu deðiþiklik bir zenginliktir. Bu zenginliðin kýymetini bilerek, yönetim felsefemizi, devlet-vatandaþ iliþkilerimizi gözden geçirmek zorundayýz. Ortaya çýkan

ihtilaflarýmýzý vatandaþlarýmýzýn meþru demokratik taleplerini kavga ederek, kan dökerek, gözyaþýný akýtacak davranýþlarla deðil, uzlaþarak, kucaklaþarak konuþarak çözmek zorundayýz" dedi. Bismil Ýlçe Emniyet Müdürü Sadýk Demir ise huzurun olmadýðý, vatandaþlarýn korku ve endiþe içinde yaþadýðý ülkelerde kalkýnmadan bahsetmenin mümkün olmadýðýný söyledi. Konuþmalarýn ardýndan kutlamalara katýlan vatandaþlarla polis ekipleri kaynaþtý.


Bölge Haber

8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

5

AK Parti heyeti Siirt'te

Diyarbakýr ve Batman'da vatandaþlarla buluþan AK Partili 45 milletvekili, temaslarýnýn ardýndan Siirt'e geçti. Gece saatlerinde kente giden AK Parti heyeti, güne büryan kahvaltýsýyla baþladý.

A

K Parti Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn baþkanlýðýndaki 45 kiþilik heyet Diyarbakýr ve Batman'da temaslarýnýn ardýndan Siirt'e geçti. Bölge gezisi kapsamýnda Siirt merkez ve 4 ilçeyi gezecek olan AK Parti milletvekilleri, gece saatlerinde Siirt'in giriþinde bir benzinlik istasyonunda davul zurnayla karþýlandý. Siirt Valiliði tarafýndan 'Üç Dilli Kardeþ Þehir Siirt'imize Hoþ Geldiniz' yazýlý pankart açýldý. Pankartta üç dilden 'Hoþ geldiniz' ibaresi de yer aldý. Vali Ahmet Aydýn, Milletvekili Afif Demirkýran ve çok sayýda partilinin de katýldýðý karþýlama töreninde milletvekillerinden oluþan heyet çekilen halaya katýldý. AK Partili vekiller daha sonra Aydýnlar ilçesine geçerek bölgenin büyük zatlarýndan Mollo Burhan'ý, Þeyh Bedrettin'i ziyaret etti. Ardýndan Ýbrahim Hakký Hazretleri külliyesine geçen vekillerin bir kýsmý Aydýnlar'da geceyi geçirirken, bir kýsmý da þehir merkezinde Polis Evi'nde kaldý.

'Artýk acýlar bitsin' Geceyi Siirt'te geçiren vekiller, sabah Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven Kuzu'nun daveti üzerine Siirt'e özgü büryan ile kahvaltý yaptý. Yapýlan kahvaltýnýn ardýndan vekiller gruplar halinde ilçelere giderek incelemeler-

aradýklarýný ifade eden Aydýn, "Halkýn içinde olmaya çalýþýyoruz, eðer halk varsa, millet varsa, biz de varýz diyoruz. Millet ne istiyorsa, talebi neyse, o talebi çözmek de siyasetçilerin görevi. Siyaset bunun için yapýlýr. Biz de dedik; dini etnik yapýsý ne olursa olsun, Türk, Kürt, Arap, Laz, veya Çerkez, fark etmez, Alevi veya Sünni olur, bunlarýn hepsi bizim birinci sýnýf vatandaþýmýz ve bu manada da bütün bu sorunlarýn çözülmesi lazým. Eþit vatandaþlýk temelinde çözülmesi lazým. Dün 10 sene önce bir takým þeyleri konuþamazdýk, bunlarý bile ine baþladý. Ýl merkezinde bir çay bahçesine giden AK Parti Grup Baþkan Vekili Ahmet Aydýn, süreçle ilgili vatandaþlarla sohbet etti. Burada konuþan Aydýn, "Þu anda Siirt'in tüm ilçelerine arkadaþlarýmýz gruplar halinde daðýlmýþ durumda. Bizler de sizleri ziyaret edelim, hal-hatýr soralým dedik. Selam verip, dua alalým, iþimiz bu zaten. Sizlerin duasý ve desteði olmasaydý, bu noktalara gelemezdik. Geçmiþte acýlar yaþandý, bu acýlarý ziyadesiyle sizler yaþadýnýz.. Bütün Türkiye çekti ama bu bölge biraz daha fazla çekti. Biz diyoruz ki artýk bu acýlar bitsin, bu gözyaþý dinsin.

konuþamazdýk 10 sene önce. Çok þükür, çok ciddi hamleler yaptýk, demokraside geliþmeler saðladýk. Ýþte þimdi yeni bir bahar havasý geldi bu sene, Türkiye inþallah iki baharý birden yaþayacak. Ýnsanlarýn coþkusuyla bir baþka çaðlamaya baþladý dereler, hakikaten yeþillikler gürlemeye baþladý, yeni bir heyecan oluþtu. Ýnsanlarýn yüzüne de bu yansýdý. Çözüm süreciyle de birlikte, inþallah bu bahar daim olacaktýr. Bu kardeþlik eskiden olduðu gibi daha da güçlenerek pekiþmesi lazým" þeklinde konuþtu.

Hepimiz kardeþiz, hepimiz beraberiz, bin yýldýr beraber yaþadýk. Çanakkale'de beraberdik, Malazgirt'te beraberdik, bin yýlý aþkýn bir kardeþliðimiz var. Bu etkileþimi saðlamak adýna bunlarý yapmamýz, iletiþimi kurmamýz, bu manada da dediðim gibi, zaten her daim bölgelerde olmaya çalýþýyoruz" dedi.

'Eþit vatandaþlýk temelinde çözüm' AK Parti ile birlikte halkýn da bu sürece katký saðlamasý için etnik ve dini farklýlýklarý gözetmeksizin, eþit vatandaþlýk temelinde bir çözüm

Bir husumet daha bitti

Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde akraba olan Kaya ve Gülsün aileleri arasýnda arazi anlaþmasýzlýðý yüzünden çýkan ve 1 kiþinin öldüðü husumet, kan davasýna dönüþmeden barýþla noktalandý.

D

Dicle'de öðrencileri giydiren proje

D

iyarbakýr'ýn Dicle Kaymakamlýðý tarafýndan "Tüm Öðrencilerimizi Giydiriyoruz" projesi baþlatýldý. Proje kapsamýnda giyim firmalarý ile yapýlan görüþmeler neticesinde 12 bin öðrenci giydirildi. Kaymakam Çaðlayan Kaya, ilçenin köy ve mezralarýnda toplam 12 bin öðrencinin öðrenim gördüðünü söyledi. Kaya, "Bu kapsamda giyim firmalarýyla yapýlan görüþme neticesinde piyasa deðeri 500 bin TL

olan giyim malzemeleri, devlet kaynaklarý kullanýlmadan ve ailelerin ekonomik durumlarýna bakýlmaksýzýn daðýtýlmýþtýr. Bu vesileyle Dicle ilçemize yardýmlarýný esirgemeyen giyim firmalarýna ve hayýrsever iþ adamlarýmýza teþekkür ediyorum" dedi. Ayrýca, giyim kampanyasýnýn daha da geniþleterek tüm halka yönelik yapýlmasý için ayrý bir kampanya düzenleneceði de belirtildi.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

RABBÝÞRAHLÝ SADRÝ Bir kaç kamyon dolusu 'ak kýllý' þövenistulusalcý dýþýnda 75 milyon insanýndan 74 milyon 999 bin insanýn akil olduðu ülkemin sulh sürecine emek verecek olan akil insanlarý belirlendi. Pek çoðuyla yýllardýr bire bir dostluðumuz var. Hakikaten akil insanlar. Yýllardýr bizi öldüren bu sorununun çözümü için emin adýmlar atýlýyor, Samimiyet ve güven tam. MHP ve CHP'nin 'konvansiyonel muhalefeti' dýþýnda bir sýkýntý kalmadý. Türkiye tam da böyle bir ülke. Geçmiþte 72 millete baðrýný açan bu iki kardeþ halký 30 yýldýr birbirine düþman etme gayretleri þükür ki boþa çýktý. Bakýnýz, Yahudilere en zor günlerinde bu halk kapýlarýný sonuna kadar açmýþ ve onlarla asýrlarca sorunsuz yaþamýþlardý. Hýristiyan Balkan halklarý Osmanlý dönemindeki huzurlu dönemlerini arýyor. Etnik olarak Türk olmayan diðer halklarýn da Osmanlý döneminde ciddi problemleri olmamýþtý. Ama ne olduysa 1924'ten sonra saðlam kalabilmiþ kapýlarýmýza renk renk boyalar sürüldü.

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesine baðlý Alitaþ Köyü'nde akraba olan Kaya ve Gülsün aileleri arasýnda üç yýl önce arazi yüzünden çýkan kavgada 36 yaþýndaki Ahmet Ersin kaya hayatýný kaybederken, 3 kiþi de yaralandý. Ýzol aþireti Reisi eski AK Parti milletvekili Zülfikar Ýzol, iki ailenin arasýndaki husumetin sona ermesi için devreye girdi. Yaklaþýk olarak 6 ay süren barýþtýrma çalýþmalarý neticesinde husumet Siverek ilçesinin Çeltik Köyü'nde okunan dualar ve verilen yemekle barýþa dönüþtü. Barýþ yemeðine yaklaþýk 5 bin kiþi katýldý. Zülfikar Ýzol, barýþan Kaya ve Gülsün ailelerini tebrik etti. Ýzol, "Bu olaylar gerçekten incir kabuðunu doldurmayacak sebeplerden dolayý bir takým olaylarý yaþýyoruz. Temenni ediyorum ki bu tür üzücü olaylarýn bir daha yaþanma-

Kürtlerin evlerine en koyusundan siyah, Dindarlarýn kapýlarýna cýlk yeþil, Alevilerin kapýlarýna kan kýrmýzý... ... 72 milleti sulh içinde bir arada tutan zihniyeti gömmeye kalkýp, beraberlikten onur duyan halkýmýzý 75 fýrkaya ayýrdýlar: Birinci derece tehdit, En üst derecede tehlike, Kriminalliði her an pik yapacak olanlar... Anlayacaðýnýz kardeþlik ve beraberlik kelimenin tam anlamýyla pert edilmiþti. Bu kategorik g/ayrýþtýrmalar boþuna yapýlmamýþtý. Bu g/ayrýþtýrmayý 10 yýlda bir darbelerine gerekçe kýldýlar. Þimdi, Bu ötekileþtirmelere son veren, Bizi yine asýrlara sulh yayacak beraberliklere götürecek zihniyet iþ baþýnda. Baþta sayýn baþbakan R. Tayyip Erdoðan olmak üzere, Ak Parti'nin önemli þahsiyetleriyle beraber 'yiðit düþtüðü yerden kalkar' esprisinden hareketle biz yeniden hakkaniyetle, kardeþlik duygularýyla sulh içinde tarihin öznesi olmaya çalýþýyoruz. Öcalan da son mektubunda 'þart yok, çekilin' diye ciddi bir çaðrý yaptý. Bu çabayý küçümsemek, Bu yolculuðu engellemek, Bu sürece takoz olmak, Açýkça söylüyorum ki her þeyden önce 'insanlýk suçu'dur. Yangýn yerine dönmüþ bu kadar annenin acýsýný görmemek, Görüp de umursamamak, Tam olarak 'insanlýk suçu'dur.

masýný cenabý Allah'tan diliyorum. Ýnþallah bu barýþ bundan sonra hep barýþla yad edilir bundan sonra Türkiye'de bu tür üzücü olaylarýn bir daha yaþanmasýný temenni ediyorum akrabalarýmý huzurlarýnýzda barýþtýrýyorum" dedi.

El ele tutuþarak barýþtýlar Ýlçe Müftüsü Ahmet Hilmi Yazar, Kuran'ý Kerim'den barýþla ilgili ayetler

Bu süreci istemeyen bir avuç mutlu-beyaz azýnlýk için kanýmýzý akýtmaya devam edemeyiz. Yarýnlarýn sulh içinde geçmesini istemeyen bürokratik oligarþi ile kimi faþizan duygularýný henüz keþfedemeyen kafatasçýlar bu kutlu yürüyüþü engelleyemezler. Pek çok vesayeti kaldýrýp, halkýn hakkýný hâkim kýlmak için "asr'lara barýþýk, hakký ve zorluklara karþý direnci" oluþturmak için gösterilen kutlu çabalara destek olmalýyýz. Etyen Mahcupyan'nýn dediði gibi "Türkiye bugün bir fýrsat yakalamýþ durumda. Sadece Kürt meselesini çözmek için deðil, güvenlik bürokrasisinin zihniyetini deðiþtirmek için de…" Ama gelin görün ki aydýn kisvesine bürünmüþ kimileri bu yolculuðu baltalamaya çalýþýyor. Bu kutlu yolculuðun en önemli parametresi olan sivil anayasa için kavramlar üzerinden savaþ baþlatanlar varken, diðer yandan da hukuku katlediyorlar. Kanadoðlu Sabih Efendi de bunlardan biri: "Evvela halkýn yeni bir anayasa isteyip istemediði referandumla belirlenir" diyor. Diðer bir "Kürt sever!" ise: "Savaþ için kandýrýlýp daða çýkarýlan Kürtler, þimdi de barýþ için kandýrýlýp daðdan indiriliyor" diyor. Bunlarý daha sonraki yazýmda yazacaðým, ama bakýn kardeþliði, adaleti ve hakkaniyeti iliklerine kadar hisseden saygýdeðer bir þahsiyet ne diyor? Bahaddin Özbuðutu Bey'den söz ediyorum. Kardeþliði, adaleti engin ufkuna nasýl nakþetmiþ bakalým: "Eyalet mi?" diye baþlýyor Bahaddin Özbuðutu, sonra "huzura katkýda bulunanlarý tarih hayýrla yad edecektir. Çünkü Türkiye'miz

okuyarak barýþýn, kardeþliðin önemine vurgu yaptý. Yazar, "Mümin müminin kardeþidir. Asla ona zulüm etmez, asla onu terk etmez, asla onu tehlikeye atmaz. Bir kimse bir kardeþinin ihtiyacýnýn giderirse Allah ta onun ihtiyacýný giderir. Kim ki bir Müslüman'ýn bir sýkýntýsýný bir ayýbýný örterse Allahu teala da kýyamet günü onun ayýbýný örter. 'Mutlaka müminler kardeþtir ve kardeþlerinizin arasýný düzeltin' diye cenabý hak bizlere emrediyor ve habibi Ekrem de ilk kaldýrdýðý dava kan davasý olmuþtur. Memleketimizdeki kan davasýnýn son bulmasý temennisi ile duamýzý yapalým. Böylelikle bu barýþý güzellikle neticeye erdirelim ve inþallah bu barýþ diðer olaylarýn önüne de geçer, toplumsal büyük barýþlar saðlanýr" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan iki aile el ele tutuþarak basýn mensuplarýna görüntü verdi. Konuþmalarýn son bulmasýyla birlikte barýþa katýlanlara yemek ikram edildi.

geliþen ekonomisiyle, özgürlükçü demokratik yönetimiyle, gelirleri adaletli paylaþan yönetim yapýsýyla, iþsiz, aþsýz, evsiz vatandaþý kalmayýnca sosyal devleti ile komþularýna örnek olacak. Ve o gün gelecek ki etrafýmýzdaki komþularýmýzýn aklýselim düþünen liderleri olacak. Cefakâr halklarýnýn mutluluðunu düþünüp 'neden olmasýn' diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimine çaðrýda bulunacaklar: 'Görüyoruz ki halklarýnýz kardeþçe, sevgi ve huzur ile yaþýyorlar. Yönetim anlayýþýnýzda önce insan var. YARADILANI SEVÝYORSUNUZ, YARADANDAN ÖTÜRÜ ve sizden bize ancak huzur gelir, adalet gelir, kalkýnma gelir. Savaþ korkusuyla milyarlarý sýnýr güvenliðimiz için harcayacaðýmýza býrakalým anlamsýzca kaygýlarý, açalým maneviyat ruhuyla sýnýrlarý düþünelim ebedi dünyayý.' Ýþte sihirli söz: SINIRLARI KALDIRIYORUZ, EYALET OLARAK KARDEÞLERÝMÝZLE BÝRLÝK OLMAK ÝSTÝYORUZ diyecekler. Bizim Eyalet Anlayýþýmýz BÖLÜNMEK DEÐÝL, BÖLÜNMÜÞLÜKLERÝ BÝRLEÞTÝRMEKTÝR" diyor Sayýn Özbuðutu. ElHakk öyle diyoruz. Biz de insanlýk, kardeþlik, hakkaniyet kokan ifadelere dua niyetine âmin diyerek cevap veriyoruz. Akil insanlarýmýz hayýrlý olsun. Uðradýklarý her yer, sözlerinin her harfi barýþ olsun, adalet ve hakkaniyet olsun, kardeþlik olsun inþaallah. Allah akil insanlarýn iþini kolaylaþtýrsýn, sözlerini toplum tarafýndan anlaþýlýr ve makbul eylesin. Rabbiþrahli sadri we yessirli emri wahlul uqdeten min lisani we yefqahu qawli... Twitter: @ahmetay_


6

EKONOMÝ

8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Göç edenler dönmek istiyor

Güneydoðu'dan 1990'lý yýllarda göç eden 10 bin aile, çözüm süreciyle birlikte köylerine dönmek istiyor. Ülkenin farklý þehirlerine daðýlan 10 bin aile, dönüþ taleplerini dilekçeyle iletti. Türkiye Ziraat Odalarý Vekili Kenan Akdeniz de köye Ziraat Odalarý Ýl Diyarbakýr Koordinasyon Kurulu, terör Birliði'ne bildirildi. Diyarbakýr dönüþ için sadece Kulp'ta 4 bin olaylarý nedeniyle köylerinden göç eden ailelere, muhtarlar ve kanaat önderleri aracýlýðýyla köylerine geri dönmeyi isteyip istemediklerini sordu. Göç ettikleri Bursa, Diyarbakýr, Ýzmir, Ýstanbul, Adana ve Mersin gibi illerde yaþayan yaklaþýk 10 bin aile, köylerine dönmek istediklerini dilekçeyle Kurul'a bildirdi.

Ziraat Odalarý Ýl Koordinasyon Kurulu Baþkaný Cevat Delil, "Bölge insaný barýþa susadý. Süreç baþarýyla sonuçlanýrsa tarýmsal üretim artýþýyla refah seviyesi yükselecek. Diyarbakýr'da 7 milyon hektar tarým arazisi, 49 bin çiftçi var. Topraðýn yeniden iþlenmesiyle tarýmsal üretimde verim 10 kat artacak" dedi.

10 bin aile dilekçe verdi

Kulp'ta 4 bin 180 dilekçe

Bir ayda toplanan 10 bin dilekçe Kalkýnma Bakanlýðý ile

Diyarbakýr Ziraat Odalarý Ýl Koordinasyon Kurulu Baþkan

180 dilekçe aldýklarýný, devletin köyüne dönmek isteye destek vermesi gerektiðini belirtti. Akdeniz, sözlerini þöyle sürdürdü: "Devletimiz çiftçilere bölgenin iklimine uygun 5 yýl içinde geri ödenmesi kaydýyla 25 koyun bir de koç gibi küçük baþ hayvan desteðinde bulunabilir. Terörden zarar gören ailelere tazminat ödendi ancak bu üretime dönüþtürülemedi. Bu nedenle aileler ayný yardýmla desteklenmeli."

Kadýnlar mikro krediyle iþ kuruyor Adýyaman'da mikro krediyle kendi iþini kuran 550 kadýn için bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Mikro kredi alan kadýn sayýsýnýn ilk etapta bine çýkarýlacaðý ve ilçelere de yaygýnlaþtýrýlacaðý müjdesi verildi.

B

Kar meyve bahçelerini vurdu

H

akkari'de bahar ile birlikte yerden kalkan karlar meyve bahçelerine büyük zarar verdi. Ýl merkezine 35 kilometre uzaklýkta bulunan Durankaya Beldesi'nde yaþayan vatandaþlar, bahar aylarýyla birlikte kýþ mevsiminde yaðan kar yaðýþýnýn tarým alanlarýna verdiði zararlarý gidermeye çalýþýyor. Beldede kýþ aylarýnda yaðan ve yer yer 3 metreyi aþan kar yaðýþýnýn binlerce meyve aðacýný kýrdýðý belirtildi. Durankaya Beldesi Pýnarbaþý Mahallesi'nde yaþayan ve 6 yýldan beri büyük emek harcayarak bahçe oluþturan Sadin Erik'in 120 elma aðacýnýn büyük bölümünün dallarý

kýrýldý. 6 yýldan beri büyük bir özveriyle baktýðý elma aðaçlarýnýn bu yýl yaðan yoðun kar yaðýþýnda tamamen zarar gördüðünü belirten Erik, "Yýllardýr ben bu meyve aðaçlarýna gözüm gibi bakýyorum. Bu tarlaya 120 elma aðacý dikmiþtim. Her yýl yaklaþýk bin TL masraf yapýyorum. Bu yýl bölgemizde 3 metreden fazla kar yaðdý. Kar yaðýþýnýn yoðun olduðu gecelerde ben saatlerce temizledim, ama fayda etmedi. Sadece benim deðil tüm köyde binlerce meyve aðacý ya gövdesinden kýrýlmýþ ya da dallarýnýn büyük bölümü kýrýlmýþ" dedi.

ilgilendirme toplantýsýna AK Parti 22. Dönem Diyarbakýr Milletvekili, Mikro Kredi Mütevelli Heyeti Baþkaný ve ayný zamanda Ýsrafý Önleme Vakfý Baþkaný da olan Prof. Dr. Aziz Akgül ile AK Parti Adýyaman Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ayla Pektaþ katýldý. Bilgilendirme toplantýsýndan sonra katýlýmcýlar Adýyaman Valisi Mahmut Demirtaþ'ý ziyaret etti. Mikro Kredi kullanan kadýnlar, ürettikleri ürünlere pazar bulabilmek için kent merkezinde Mikro Kredi Merkezi kurulmasýný istediler. Vali Mahmut Demirtaþ, "Adýyaman'da kadýnlarýmýz mikro krediyle iþ kuruyor, iþlerini geliþtirebiliyorlar. Þu an 550 kadýnýmýz bu krediden faydalanýyor. Yakýn zamanda bu sayýyý bine çýkaracaðýz. Daha sonra da bu kredi ilçelerimize yaygýnlaþtýrýlacak" dedi.

Yoksulluðu kýrýyorlar Vali Demirtaþ, kadýnlarýn kendi iþini kurmasý için her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Adýyaman Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ayla Pektaþ ise, "Kadýnlarýmýz kendi emekleriyle, çabalarýyla çok güzel iþler yapýyor. Emeðinin karþýlýðýný alabiliyor. Böylece bir güven kazandýklarýný görüyorum. Birçok kadýn arkadaþým siyasete girmek istediðini söyledi. Mikro kredinin en önemli özelliðinin de kendine güven kazandýrmak olduðunu böylece

daha iyi anlamýþ olduk. Ýnþallah mikro kredi alan kadýn sayýsýnda önemli artýþ olacak, bu ilçelere de yaygýnlaþtýðýnda, kendi iþini kuran kadýn sayýmýz artacaðý gibi, yeni istihdam alanlarý yaratýlmýþ olacak ve insanlar yoksulluðu kýrarak yarýnlara güvenle bakacaklar" þeklinde konuþtu.

Onur Air'in Þanlýurfa seferleri baþladý Ý

ç ve dýþ hatlarda yeni hatlarý uçuþ programýna koyan Onur Air, tarifeli hatlarýna 17'nci uçuþ noktasý olarak Þanlýurfa'yý ekledi. Onur Air'e ait Airbus 320 tipi yolcu uçaðý 180 yolcusuyla 5 Nisan Cuma akþamý saat 21.40'da Atatürk Havalimaný'ndan havalanarak Þanlýurfa'ya indi. Bu ilk seferde Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, AK Parti Þanlýurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Þanlýurfa Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba ve gazeteciler yer aldý. Sefer anýsýna uçakta pasta kesildi. Pastayý Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, Ak Parti Þanlýurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Þanlýurfa Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba, Onur Air tarifeli Hatlar Müdürü Nasuh Çetin ile birlikte kesti. 1 saat 45 dakikalýk uçuþun ardýndan Onur Air'e ait yolcu uçaðý saat 23.20 sýralarýnda Þanlýurfa GAP Havalimaný'na iniþ yaptý. Uçak burada su takýyla karþýlanýrken, yolculara apronda çiçek verildi.

Urfa kazanacak Ýstanbul-Þanlýurfa'ya yapýlan ilk seferde yer alan Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, uzun bir süre yapýlan fizibilite çalýþmalarý ardýndan Þanlýurfa'ya yeni bir uçuþa ihtiyaç doðduðunu belirtti. Vali Güvenç, "Biz ihtiyacý belirttik ve Onur Air bu seferi programladý. Buradan Ulaþtýrma Bakanýmýza ve Onur Air yetkililerine teþekkür ediyorum. Þan-

lýurfa gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Þanlýurfa Türkiye'nin yüzde 11 sulanabilir arazisini içinde barýndýrýyor. Bu yüzde yeni tünellerin ve yeni kanallarýn yapýlmasý için teþvik yasasýyla birlikte iþ adamlarýmýz ve sanayicilerimiz bölgemize çok büyük ilgi gösteriyor. Bu yüzden yeni uçak seferlerine ihtiyacýmýz vardý. Bu seferle birlikte hem Onur Air kazanacak hem Urfa ve bölge halký kazanacak" dedi.

En büyük engel havalimaný Haftanýn her günü Þanlýurfa'ya karþýlýklý olarak sefer düzenleyeceklerini belirten Onur Air Tarifeli Hatlar Müdürü Nasuh Çetin, "Zaten bizim ticari yaklaþýmýmýz haftada 2-3 gün uçmak deðildir. Gerek iþadamlarýna gerek turistlere hitap etmek için her gün uçacaðýz. Bizim Þanlýurfa'dan beklentimiz doluluk oranlarýnda yüzde 80'nin altýnda deðil. Zaten ilk uçuþta uçaðýmýz dolu. Ýlerleyen günlerde sefer sayýsýný arttýrmayý düþünüyoruz. Bu konuda en büyük engel Atatürk Havalimaný. Burada gerekli slot temininde sýkýntý yaþýyoruz. Eðer slot temin edilebildiði takdirde ve bu doluluk oranlarý devam ederse elbette sefer sayýsýný arttýrýrýz. 2012 yýlýyla kýyasladýðýmýzda ilk üç ayda doluluk oranlarýmýz yüzde 90'ý geçti. Geçen yýl bu doluluk yoktu. Türk insaný artýk uçmaya alýþtý. Uçmak lüks olmaktan çýktý" diye konuþtu.

Yeni 5 liralar tedavülde

M

erkez Bankasý, 5 liralýk banknotlarýn hakim rengini mor olarak deðiþtirdi. Yeni banknotlar bugün tedavüle çýkarýlacak. Renk deðiþikliðiyle 5 ve 50 liranýn renk benzerliði nedeniyle yaþanan sorunlarýn giderilmesi amaçlanýyor. Ayrýca Banka tarafýndan 1 Ocak 2009'da tedavüle çýkarýlan ve halen tedavülde bulunan E-9 Emisyon Grubu 1. tertip Türk Lirasý banknotlara kýyasla, II. tertip 200, 50 ve 5 liralýk banknotlardaki imzalarda da deðiþikliðe gidilecek. 200 ve 5 liralýk banknotlarda Baþkan Erdem Baþçý ile Baþkan

Yardýmcýsý Mehmet Yörükoðlu'nun, 50 liralýk banknotlarda ise Baþçý'nýn yaný sýra Baþkan Yardýmcýsý Turalay Kenç'in imzalarý yer alacak. Söz konusu banknotlar, imzalar ve 5 liralýk banknottaki renk deðiþimi dýþýnda, boyutlarý, ön ve arka yüz kompozisyonlarýyla genel nitelik ve görünümleri bakýmýndan tedavüldeki banknotlarla ayný olacak. 1. ve 2. tertip banknotlar birlikte tedavülde bulunacak. E-9 emisyon grubu 2. tertip banknotlar da bugün tedavüle verilecek.


GÜNCEL

8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

BDP heyeti Kandil'den döndü

'Kolay olmayacak' Abdullah Öcalan'ýn mektubunu ulaþtýrmak için Kandil'e giden BDP heyeti Erbil'e döndü. BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, PKK yöneticileriyle kapsamlý tartýþtýklarýný söyledi ve ekledi: Umutlu bir tartýþma yürüyor ama bu iþ gerçekten kolay olmayacak.

A

bdullah Öcalan'ýn Kandil'e yazdýðý ikinci mektubu yerine ulaþtýrmak için Kürt Bölgesi'ne giden BDP heyeti, mektubu PKK yöneticilerine ulaþtýrarak Erbil'e döndü. BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder'den oluþan heyetin bir süre daha bölgede kalmasý ve bir takým görüþmeler yapmasý bekleniyor. Kandil'deki görüþmeye iliþkin açýklamalarda bulunan Demirtaþ, Abdullah Öcalan'ýn el yazýsý mektubunu kendi elleriyle KCK yöneticilerine teslim ettiklerini söyledi. KCK yetkilileriyle yaklaþýk bir gün boyunca tartýþtýklarýný

belirten Demirtaþ, "Hem Sayýn Öcalan ile yaptýðýmýz tartýþmalarý sözlü olarak aktardýk. Öcalan'ýn bu sürece dair beklentilerini, kaygýlarýný detaylý bir þekilde paylaþtýk. Hem de kendi el yazýsýyla yazmýþ olduðu mektubu kendilerine teslim ettik. Ýki-üç gün kendileri deðerlendirme yapacaklar. Muhtemelen mektuba bir cevap yazmalarý gerekiyor. 3 gün bilemediniz 4 gün sonra bu mektup heyetimiz aracýlýðýyla tekrar Sayýn Öcalan'a ulaþtýrýlacak" dedi. 'Çok ciddiye alýyorlar'

Kandil'den edindiði izlenimleri de paylaþan Demirtaþ, "Burada KCK'li yetkililer ile yaptýðýmýz görüþmelerde onlarýn yaklaþýmýnda þunu görüyoruz; Geliþmeleri çok ciddiye alýyorlar, ciddi izliyorlar, ciddi tartýþýyorlar, ciddi deðerlendiriyorlar. Sayýn Öcalan'ýn çaðrýlarýna, yaklaþýmlarýna ve önerilerine de çok deðer biçiyorlar. Evet, umutlu bir tartýþma yürüyor ama þu da var; Bu iþin gerçekten kolay olmayacaðý ve KCK'nin kararlaþma konusunda çok rahat olmadýðý da yaptýðýmýz görüþmede

ortaya çýktý. Tabi sonuçta kararlarýný kendileri verecekler. BDP olarak hem Ýmralý'da Öcalan'la, hem hükümet yetkilileriyle, hem de KCK yetkilileriyle görüþtük ve bu üçlü arasýnda bir trafik yürüttük. Ýsteyen herkese de devam etmekte olan sürece iliþkin olarak bilgi vermeye hazýrýz. Parlamento'da böylesi bir bilgilendirme yapmak önemli. Bunu þu nedenden dolayý önemsiyoruz. Bu aslýnda iktidarýn, süreci yürütmek zorunda olan hükümetin sorunu; ama biz BDP olarak sürecin meþruiyetinin güçlenmesi açýsýndan þeffaflýðýn ve katýlýmcýlýðýn önemli olduðunu düþünüyoruz ve destek sunmasý gereken bütün partilerin desteðini sunmasý gerektiði kanaatindeyiz" þeklinde konuþtu. Barzani ile görüþtüler Kandil Daðý'nda Abdullah Öcalan'ýn mektubunu KCK yöneticilerine teslim eden ve cevap bekleyen Selahattin Demirtaþ ile Sýrrý Süreya Önder, dün sabah saatlerinde Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesi yönetimi Baþbakaný Neçirvan Barzani ile görüþtü. Yaklaþýk 2

saat süren görüþmede Demirtaþ ve Önder, çözüm süreci konusunda Barzani ile bilgi alýþveriþinde bulunarak, Ýmralý adasýnda Öcalan ile Kandil'de KCK yönetimi ile yaptýklarý görüþmeler hakkýnda da Barzani'ye bilgi verdi. Demirtaþ ve Önder, Barzani'yle görüþmenin ardýndan BDP Erbil temsilciliðine geçti. Heyet burada bir basýn toplantýsý gerçekleþtirdi. Kandil üsluptan rahatsýz BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, burada Kandil'den edindiði izlenimi þöyle aktardý: ''KCK yetkilileri Sayýn Öcalan'a sonuna kadar baðlý olduklarýný ve onun kararlarýný dikkate alacaklarýný

söylediler. Ama AKP'nin kullandýðý dilden rahatsýz olduklarýný da açýkça söylediler. AKP hükümeti sorunun tartýþýlmasýnda ve ele alýnýþýnda eski yaklaþýmýn çok ötesine geçmedi, ciddi bir deðiþikliðe gitmedi. KCK'li yetkililer de özellikle bundan dolayý kaygýlýlar. Yaptýðýmýz görüþme sonucunda "kesinlikle yüzde 100 geri çekilme vardýr" demek yanlýþ olacak. Bu konuda en fazla Kandil'in bir karar alma süreci içinde olduðu söylenebilir. Öcalan'ýn gönderdiði mektuba Kandil iki üç gün içinde cevap verecek. Biz de KCK'den gelecek olan mektubu bekleyeceðiz ve mektubu aldýktan sonra Ankara'yý ve Ýmralý'yý ziyaret edeceðiz.''

Vekillerden barýþ duasý Çözüm süreci için Batman'a çýkarma yapan AK Partili 45 milletvekili, Hasankeyf ilçesinde bulunan Ýmam Abdullah türbesinde barýþýn saðlanmasý için dua etti.

H

Cudi gazisinden barýþa destek

Þ

ýrnak Terör Gazileri Derneði Baþkaný ve Cudi Daðý gazisi olan Mahmut Tatar, hükümet tarafýndan baþlatýlan barýþ sürecine destek verdiðini belirterek, artýk hiçbir anne ve babanýn gözyaþlarýný görmek istemediðini söyledi. Geçici köy kurucusu iken görev için Þýrnak'ýn Cudi Daðý'na çýkan ve operasyon esnasýnda mayýna basarak gazi olan Mahmut Tatar, barýþ sürecine tam destek verdi. Tatar, "Baþbakanýmýzýn baþlattýðý sürece kesinlikle destek veriyoruz. Bu sürecin olmasýný, baþarýyla bitmesini istiyoruz. Temennimiz o.

Kimsenin anasý babasý aðlamasýn. 33 yýldýr bu acý sürüyor. Artýk herkesin dur demesi gereken bir þey. 1997 tarihinde Cudi Daðý'nda görev esnasýnda mayýna bastým. Bu olaylar nedeniyle yaralandým ve malulen emekli oldum. Artýk hepimizin zarar gördüðü bu iþin bitmesini istiyoruz. Þehit ve gazileri olan herkes bu iþten zarar görmüþ, bizim anamýz, babamýz aðlamýþ. Bu iþte hepimiz zarar gördük, Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkez'iyle, Arap'ý ile herkes zarar gördü. Bu iþin biran önce bitmesini temenni ediyoruz" dedi.

asankeyf giriþinde karþýlanan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ve milletvekilleri, burada halk oyunlarý ekibi ile barýþ halayý çekti. Hatýra fotoðraflarý çeken vekiller daha sonra Ýmam Abdullah türbesine geçerek dua etti. Ailesiyle antik kent Hasankeyf'e gezmeye giden BDP Milletvekili Altan Tan, AK Parti milletvekilleri ile karþýlaþtý. AK Parti Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn ile tokalaþan Tan, gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Yeni anayasa çalýþmalarý ile ilgili konuþan Tan, "AK Parti'nin yeni verdiði anayasa teklifi benim için tam bir þok oldu. 'Biz Türk milleti' diye baþlýyor. Bu bir çuval inciri berbat etmedir. Siz Türk milletiyseniz biz hangi milletiz. O zaman bütün milletleri, Türk milleti, Arap milleti, Çerkez milleti yazmamýz mý gerekiyor. Bu anayasanýn ruhuna aykýrý, yeni çözüm dönemine aykýrý, bu MHP'den, CHP'nin ulusalcýlarýndan ve yeni imza toplayan 300 Türk milliyetçisi kiþiden korkmanýn alameti, korkmayla, endiþeyle demokrasi ve yenilik olmaz. Bu CHP'nin ulusalcýlarýyla ayný dil. Biz Türk milleti diye anayasaya baþlýyorsanýz yazýklar olsun. Böyle bir ifade yanlýþ. Zaten bu anayasanýn deðiþtirilmesinin ana sebebi bu. Eðer siz anayasanýn giriþ kýsmýna 'Biz Türk milleti' diye baþlýyorsanýz neyi deðiþtiriyorsunuz. O zaman biz kimiz. O zaman bütün milletleri tek tek yazmanýz lazým. Biz diyoruz ki yazmayýn Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðý esas olsun, vatandaþlýkta 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðý' diyeceksin. Ondan sonra öbür sayfada giriþ kýsmýnda 'Biz Türk milleti' diye baþlayacaksýn. Bu kandýrmaca ve yalandan baþka bir þey deðil. Faþizme kýlýf giydirerek faþizm demokrasi olmaz" dedi. 'Vatandaþlýk esas olsun'

Basýn mensuplarýnýn damadýnýn Kastamonulu olduðunu hatýrlatmasý üzerine Tan, þunlarý söyledi: "Benim annem Türk. Bu iþ

Türklük, Kürtlük, Sünnilik, Þiilik, Alevlik meselesi deðil, bir demokrasi ve hukuk meselesidir. Ýþte gördünüz ben Kastamonulu bir aileyi kendim þoförlük yaparak gezdiriyorum. Benim dünürlerim baþým gözüm üstüne geldiler. Benim annem de Türk, ama bu mesele Türklük, Kürtlük ile alakalý mesele deðil. Bu eþit vatandaþlýðý saðlayabilecek miyiz, saðlayamayacak mýyýz meselesidir. Türk, Kürt, Arap demeye gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðý yeter. Hepimizi kapsar bunun ötesindeki þeyler eskiyi, eski Kemalist, laikçi, ulus devlet anlayýþýný boyayarak tekrar halka yutturmaya ve satmaya dönüþür ki bu yol kimseye fayda saðlamaz. Ben biliyorsunuz ikinci ve üçüncü grup ile Ýmralý'ya gitmedim. Son gelen mektupta da ne var henüz arkadaþlarý görmedim, bilmiyorum. Yaklaþýk 10 gündür Türkiye dýþýndaydým. Dolayýsýyla bu mektubun muhtevasý nedir, ne söylüyor, bu çekilmeyi hangi takvime baðlýyor bilmiyorum. Ama ben þunu söylüyorum, bu çekilme þu veya bu þekilde saðlanýr. Bunlar bence bu saatten sonra ayrýntýdýr. Ama esas olan anayasadaki haklar ne olacak. Demokratikleþme nasýl olacak iþte biraz evvel dediðimiz gibi siz dakika bir gol bir "Biz Türk milleti" diye anayasaya giriþ yaparsanýz bu maç bitmez."


8

Aktüalite

8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Süryanilerden çözüme destek Þýrnak'ýn Ýdil Ýlçe merkezi ile baðlý köylerde yaþayan Süryaniler, çözüm sürecine destek verdi. Sürecin baþarýyla sonuçlanmasýný isteyen Süryaniler, sürece tüm Türkiye'nin sahip çýkmasýný istiyor. tirmiþti.

Yazýn gelip hasret gideriyorlar

Ý

dil Ýlçesi'ne baðlý Haberli, Sare ve Öðündük köylerinde yaþayan Süryaniler, Akil Ýnsanlar arasýnda bir Süryani'nin olmamasýna üzüldüklerini ancak, her þeye raðmen süreci sonuna kadar desteklediklerini açýkladý. Haberli, Sare ve Öðündük adlý Süryani köyleri ile Yezidi Maðara Köyü, 1990'lý yýllarda yaþanan þiddet olaylarý nedeniyle güvenlik gerekçesiyle boþaltýlmýþ, bu köylere de silahlý geçici köy korucularý yerleþtirilmiþti. Bu köylerde yaþayan Süryani ve Yezidiler de Av-

rupa'daki çeþitli ülkelere göç etmiþlerdi. Bir süre sonra Süryaniler, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne taþýdýklarý mahkemeyi kazandýktan sonra köylerine geri dönerken, Yezidiler köylerine dönmemiþti. Çoðu Avrupa'da yaþayan Süryaniler þimdilerde sadece Yaz mevsiminde tatil amaçlý olarak köylerine geliyor. Köylerde sürekli olarak sadece 4-5 aile kalýyor. Ýdil'de 1994 yýlýnda belediye baþkanlýðýný da yapan Süryani Þükrü Tutuþ, evine giderken faili meçhul bir saldýrýda yaþamýný yi-

Ayný tarihte Öðündük Köyü Papazý Melke Tok, Hizbullah örgütü tarafýndan kaçýrýlarak, canlý bir þekilde gömülmüþtü. Ancak Tok, kendi imkanlarý ile gömüldüðü mezardan çýkmýþ ve kurtulmuþtu. Papaz Tok, daha sonra tedavi için gittiði Avrupa'da hayatýný yitirdi. Yaþanan bu acý olaylardan sonra Süryaniler yine Avrupa'daki çeþitli ülkelere göç etti. Ancak her Yaz mevsiminde köylerine gelerek hem tatil yapýyor, hem de hasret gideriyor. Haberli Köyü'nde bulunan Mor Dodo Kilisesi Papazý Saliba Erden, kilisede her gün barýþ için dua ettiklerini belirterek, "Biz her gün Kilisede barýþ için, barýþ getirene dua ediyoruz. Biz bu akil insanlarý kutluyoruz, onlara da dua ediyoruz ki barýþ süreci saðlýklý olsun. Avrupa'da yaþayan Süryaniler de böylesi bir günü bekliyor. Ben Ýsviçre'de 20 yýl yaþadým. Sekiz sene önce döndüm. Ýnþallah bu süreç baþarýyla sonuçlanacak. Süryaniler yine topraklarýna döner. Süryaniler bu barýþa çok sevinecektir. Süreci destekliyoruz. Bütün Türkiye'nin sürece sahip çýkmasý gerekiyor. Biz umutluyuz, bizler hep barýþ olmasýný istiyoruz. Biz hep bunun için dua edeceðiz" dedi.

Hoþgörü Derneði Baþkaný Robert Tutuþ, "Süryani Derneði olarak barýþ sürecini destekliyoruz. Artýk ölümler olmasýn. Barýþýn, dostluðun, huzurun ve kardeþliðin pekiþmesi için süreci sonuna kadar destekliyoruz. Barýþ süreci olumlu olursa, Avrupa'daki Süryani halkýmýz bölgeye geri döner ve bu bölgeye yatýrým yapar. Yaþanan derin acýlar unutulur, kaybolur, huzur ve kardeþlik olur. Ben babamý bu olaylarda kaybettim. Bu acýlarý yaþadýk, yaþanan acý olaylarý bir daha yaþamak istemiyoruz. Bölgeye huzur gelirse önce biz mutlu oluruz, çünkü acýyý biz yaþadýk. Bu nedenle barýþ sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Barýþ olursa kardeþlik olur, Süryani, Yezidi, Müslüman he-

pimiz kardeþçe yaþayabiliriz. Bu bölgede, yani Mezopotamya'da herkese yer var" diye konuþtu.

Sürece sonuna kadar destek Süryani Haberli Köyü Muhtarý Þemun Güzel de, süreçten oldukça umutlu olduðunu belirterek, Türkiye'nin buna ihtiyacý olduðunu söyledi. Sare Köyü Muhtar Fikri Turan da barýþ sürecini sonuna kadar desteklediðini dile getirerek, "Biz barýþý sonuna kadar destekliyoruz. Süryani halký olarak da devamlý barýþýn yanýnda olduk. Günahtýr, yazýktýr her gün insanlar ölüyor. Barýþ olsun artýk. 30-40 yýldýr huzur kalmadý. Huzur olursa Avrupa'da yaþayan köylülerimizin hepsi geri döner" ifadesini kullandý.

'Herkese yer var' Ýdil Belediye Baþkanlýðý yaptýðý dönemlerde faili meçhul bir saldýrýda yaþamýný yitiren Süryani Þükrü Tutuþ'un oðlu ve Süryanilerle Dayanýþma ve

Kürtçe ve Çok Dillilik Fransa'da 7 yýl sonra yeniden aktý H

akkari'nin Çukurca ilçesindeki Beyaz Su Þelalesi, 7 yýl aradan sonra yeniden coþkuyla akmaya baþladý. Ýlçeden 10 kilometre uzaklýktaki Narlý Köyü yolundaki Sabýr Daðý'nýn eteðinden çýkan su kaynaðý, 7 yýl aradan sonra tekrar akmaya baþladý. Hakkari-Çukurca karayolu kenarýnda bulunan ve yeniden akan Beyaz Su Þelalesi, vatandaþlarýn da uðrak yeri haline geldi. Ýl ve ilçe sakinlerinin bazýlarý þelale kenarýnda piknik yaparken, bazýlarý ise hatýra fotoðrafý çektikten sonra tekrar yollarýna devam ediyor. Ýlçe sakinleri, kaynaðýn bir mucize eseri yeniden ortaya çýktýðýný belirterek, "Bu þelale akmaya baþladýðýndan beri buraya apayrý bir güzellik geldi. Ýnsanlar adeta buraya akýn ediyorlar. Kimileri burada piknik yaparken, kimisi ise hatýra fotoðrafý çektiriyor" dediler.

Diyarbakýr'ýn Sur ilçesi ile Fransa'nýn Thionville kentleri arasýndaki kültürel iþbirliði kapsamýnda Kürt dili ve çok dillilik üzerine bir dizi etkinlik düzenleniyor. Sýnýrlar ve Diller adlý festivale Diyarbakýr'ýn Sur ve Bitlis'in Güroymak (Norþin) belediyeleri de katýlýyor.

KÜRTÇE VE ÇOK DÝLLÝLÝK ÜZERÝNE ETKÝNLÝKLER DÜZENLENÝYOR

F

estival programý kapsamýnda Fransa'ya giden heyette Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, Güroymak Belediye Baþkaný Mehmet Emin Özkan ve Sur Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Altýnkaynak yer aldý. Dünyanýn deðiþik yerlerinde konuþulan onlarca dil üzerine yüzü aþkýn konferans, sohbet toplantýsý, tiyatro ve sinema gösterilerinin yer aldýðý festivalin açlýþý önceki gün yapýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Thionville Belediye Baþkaný Bertrand Mertz, 3'üncüsünü düzenledikleri festivalde Kürt dilinin de yer almasýndan mutluluk duyduklarýný belirtti. Diyarbakýr gibi çok kültürlü, dilli ve dinli bir kentle kültürel alýþveriþ içinde olmalarýndan dolayý sevinçli olduðunu kaydeden Mertz, çok dilliliðin vazgeçilmezliðine dikkat çekti. Thionville ile Diyarbakýr-Sur ilçesinin kültürel iþbirliðinin daha da ilerletilmesini istediklerini belirten Thionville Belediye Baþkaný, festivale katýlýmlarýndan ötürü heyet adýna Sur Belediye Baþkaný Abdullah

Demirbaþ'a teþekkürlerini iletti. Mertz'ten sonra söz alan Abdullah Demirbaþ, Kürt dilinin tanýtýlmasýna ön ayak olan Thionville Belediyesi'ne teþekkür etti. Kürtlerin barýþ, kardeþlik ve özgürlüðün var olduðu bir dünya özlemi içinde olduðunu söyleyen Demirbaþ, kültürel çeþitliliðin ve çok dilliliðin de böylesi bir dünya içerisinde mümkün olacaðýný kaydetti. Demirbaþ, iki kent arasýndaki kültürel iþbirliðinin daha da geliþtirilmesini ve bir daha ki buluþmanýn da Diyarbakýr'da olmasýný dilediðini de sözlerine ekledi.

Sevgi Taþý filmine tanýtým Diyarbakýr'da çekimi devam eden Sevgi Taþý filminin tanýtýmý yapýldý. Filmin yapýmcýsý Sevinç Gül Akdere, Sevgi Taþý filminin Diyarbakýr'ýn tüm deðerlerini yansýtacaðýný söyledi.

Ç

ekimlerinin Diyarbakýr'da devam ettiði Sevgi Taþý filmi, düzenlenen kahvaltýlý toplantýda tanýtýldý. Gazi Köþkü'nde gazetecilerle bir araya gelen Sevgi Taþý film ekibi, filmin konusu baþta olmak üzere Diyarbakýr'daki izlenimlerini anlattý. Filmin yapýmcýsý Sevinç Gül Akdere, Diyarbakýr'a çok önem verdiklerini ifade ederek, þehrin markalaþmasý için çaba sarf ettiklerini söyledi. Akdere, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Bugün çok duyguluyum. Bir yýllýk çalýþmanýn emeðini burada görüyorum. Bir yýl önce, Birçok ilde belgesel çekimi yapmýþtým. Fakat Diyarbakýr'a ilk kez çalýþma yapýyorum. Buraya gelince

hiçbir ön yargýmda olmadý. Medyanýn Diyarbakýr'ý gösterdiði kirlilik, þehrin marka deðeri düþmüþ olmasý beni etkiledi. Aldýðým bir davet üzerine Diyarbakýr'a geldim. Büyük bir ilgiyle karþýlandým. Diyarbakýr'ýn dokusunu gördüðümde, 8 bin yýllýk tarihiyle, tüm tarihi mekanlarýyla, 33 medeniyete ev sahiplik yapmýþ bir þehir.

Diyarbakýr'ý iyi anlatacak Diyarbakýr'ýn dinamik ve ritüellerini

gördüm. Ben tüm bu deðerleri medyada yansýtacaðým. Filmimizde Diyarbakýr'ýn tüm deðerleri yer alacaktýr. Diyarbakýr'da yaþamakla çok þanslýsýnýz. Ben Ýstanbul'da çok yaþadým. Ýstanbul dýþýnda hiçbir yerde yaþayamam demiþtim. Ben, Diyarbakýr'a geldiðimden beri, benim burayý sevmemi saðlayan çok güzel dostlarým oldu. Ve ben artýk Diyarbakýr'da yaþabileceðime inanýyorum. Diyarbakýr'ýn marka þehri olmasý gerekiyor. Biz film sektöründekiler olarak, elimizden gelen her þeyi yapacaðýz. Sevgi Taþý sinema filmi, içinde aþkýyla, dramýyla, öyküsüyle Diyarbakýr'ý iyi anlatacaðýna inanýyorum. Filmimiz birçok ödül yarýþmasýna katýlacaktýr. Diyarbakýr'a ödüller kazandýracaðýmýza inanýyorum. Sevgi Taþý filmi Türkiye'nin yaný sýra, Ortadoðu ve Avrupa ülkelerinde gösterime girecektir.

Lüksemburg sýnýrýnda bulunan Thionville ile Sur ilçe belediyeleri arasýnda kültürel iþbirliðini geliþtirmek üzere yapýlan çalýþmalar yaklaþýk bir yýldýr sürdürülüyor. 12 Nisan'a kadar sürecek olan Sýnýrlar ve Diller Festivali kapsamýnda ise Kürtçe'nin yaný sýra Afrika dilleri, Japonca, Almanca, Yunanca ve diðer bir çok yerel ve ulusal dilleri kapsayan aktiviteler düzenleniyor. Bilim kurulu baþkanlýðýný Fransýz jeograf ve eski diplomat Michel Foucher'in yaptýðý festivalde, Kürt dili ve Kürtler üzerine bir dizi etkinlikte yer alýyor. Fransa'da yaþayan dilbilimci ve öðretim üyesi Salih Akýn ve Sur Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Altýnkaynak'ýn katýlacaðý 'Kürt dilinin son yýllardaki geliþimi ve Çok Dilli Belediyecilik üzerine birer sunum yapýlacak. Ayrýca, Diyarbakýr'da çekilen ve yönetmenliðini Özcan Alper'in yaptýðý 'Gelecek Uzun Sürer' filminin gösterimi olacak. Filmin ardýndan Abdullah Demirbaþ, Fransýz izleyiciler ile bir sohbet toplantýsý yapýlacak. Bugün ise, Michel Foucher'in moderatörlüðünde hazýrlanan bir konferansta da Diyarbakýr'daki çok dilli yaþamýn getirdikleri ve bu konuda yapýlan çalýþmalar anlatýlacak. Festivalde Sur ve Güroymak'ýn tanýtýmý için hazýrlanan CD ve yazýlý dokümanlar da katýlýmcýlara sunulacak.

Bostaniçi'nde aðaçlandýrma seferberliði V

an'ýn Bostaniçi Belediyesi, öðrencilerin katýlýmýyla Þafak Mahallesi'nde bulunan boþ alanlara yüzlerce fidan dikti. Akasya, çam ve deðiþik türden yüzlerce aðacýn dikimini gerçekleþtiren belediye ve öðrencilere, Bostaniçi Belediye Baþkaný Nezahat Ergüneþ ve BDP'li belde yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de eþlik etti. Bu yýl binlerce aðacýn belde genelinde tespit edilen yerlere dikiminin yapýlacaðýný belirten Bostaniçi Belediyesi Park ve Bahçeler Birim Sorumlusu Esmer Kara, belediye olarak yapýlan aðaçlandýrma çalýþmalarýna öðrencileri de dahil ettiklerini söyledi. Kara, "Þu ana kadar belde genelinde 5 mahalleyi kapsayan aðaçlandýrma çalýþmasý yapýyoruz. Belediye olarak özellikle çöp ve hafriyat olarak kullanýlan alanlarýn tespiti yapýlarak oralarý aðaçlandýrdýk. Yine çevre bilincinin oluþmasý için beldede bulunan öðrencileri de bu kampanyaya dahil ederek bir-

likte aðaçlandýrma çalýþmasý yaptýk. Bu yýl itibari ile belde genelinde 20 bin aðacýn dikiminin yapýlmasýný hedefliyoruz" dedi. Öðrencilerle birlikte aðaçlandýrma kampanyasýna katýlan Belediye Baþkaný Nezahat Ergüneþ ise, BDP'li belediyeler olarak temel felsefelerinden bir tanesinin de ekolojik doðaya sahip çýkarak gelecek nesillere býrakýlmasý olduðunu söyledi.


Ýç Politika

8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

9

Meclis'in gündemi çözüm süreci Meclis'in bu haftaki en önemli gündemi "çözüm süreci" olacak. Çözüm süreci ile ilgili Meclis'te kurulacak komisyon ile 4. Yargý Paketi, Genel Kurul'da ele alýnacak.

A

K Parti'nin çözüm süreci ile ilgili verdiði araþtýrma önergesi, 9 Nisan Salý günü ele alýnacak. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn Hükümet adýna konuþmasýnýn ardýndan gruplar adýna 20'þer dakika, önerge sahipleri adýna bir milletvekili ise 10 dakika süreyle görüþlerini anlatacak. Konuþmalarýn ardýndan Meclis Araþtýrma Komisyonu'nun kurulup kurulmayacaðý oylanacak. Genel Kurul, daha sonra kamuoyunda "4. Yargý Paketi" olarak bilinen Ýnsan Haklarý ve Ýfade Özgürlüðü Baðlamýnda Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý'ný görüþmeye baþlayacak. Tasarý, "temel kanun" olarak iki bölüm halinde ele alýnacak. Tasarýya göre, terör örgütünün propagandasýný yapan, örgütlerin bildiri veya açýklamalarýný basanlara veya yayýnlayanlara ceza verilmesinde, "cebir, þiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meþru gösteren, öven ya da bu yöntemlere baþvurmayý

teþvik etme" þartý getiriliyor.

Ýþkence suçlarýnda zaman aþýmý AÝHM tarafýndan verilen ve kesinleþmiþ ihlal kararlarý, Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi'ndeki davalar bakýmýndan da yargýlamanýn iadesi sebebi olarak kabul edilecek. Kamulaþtýrma bedelinin geç ödenmesinden dolayý açýlan davanýn 4 ay içinde sonuçlandýrýlamamasý halinde, ödeme tarihine kadar geçecek süre için hesaplanacak kanuni faiz hak sahibine ödenecek. Ýþkence suçlarýnda zaman aþýmý iþlemeyecek. Ýhaleye fesat karýþtýrmanýn 5 yýldan 12 yýla kadar alan cezasý, 3 yýldan 7 yýla indirilecek. 4. Yargý Paketi'nin yasalaþmasýnýn ardýndan mahkemelerin ihtisaslaþmasýný öngören Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý görüþülecek. Tasarý; birden fazla dairesi bulunan büyük adliyelerdeki hukuk

mahkemelerine gelen dosyalarýn dava konularýna göre tevzi edilerek mahkemelerin uzmanlaþmasýný öngörüyor.

Salý, Çarþamba ve Perþembe Tasarýya göre, ayný yargý çevresinde birden fazla mahkemenin faaliyet gösterdiði durumlarda ihtisaslaþmanýn saðlanmasý amacýyla mahkemeler arasýndaki iþ bölümü HSYK tarafýndan belirlenebilecek. Kanuna aykýrý olarak eðitim kurumu açan veya iþleten kiþilere verilen hapis cezasý ortadan kaldýrýlacak. Meskende avukatlýk, serbest muhasebeci mali müþavirlik ve yeminli müþavirlik faaliyeti yapýlabilecek. Tasarýyla, Adalet Bakanlýðý'na 5 bin personel alýnacak. TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konularý tamamlamak için Salý, Çarþamba ve Perþembe günleri geç saatlere kadar mesai yapacak, programýn tamamlanmamasý halinde Cuma ve Cumartesi günleri de çalýþacak.

Baþbakan muhalefete yüklendi:

Çözümü istemiyorlar

Çözüm süreci ile ilgili muhalefet partilerine yüklenen Baþbakan Erdoðan, ''Bunlar ön kesmek istiyorlar, çözüm süreci istemiyorlar. Süreç büyük bir umutla devam ediyor. Terör meselesini çözüp ülkenin ayaðýndaki prangayý atmak istiyoruz'' dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Genel Kurulu'nda konuþtu. Erdoðan, konuþmasýnda baþkanlýk sistemi ve teröre çözüm sürecine deðindi. Çözüm süreci konusunda muhalefete yönelik eleþtirilerini sürdüren Baþbakan, CHP ve MHP liderlerine sert sözlerle yüklendi. Erdoðan'ýn konuþmasýndan satýr baþlarý

þöyle: Ana ve yavru muhalefet çýkaracaðý adaylar baþkan seçilmeyeceði için baþkanlýk sistemini istemiyorlar. Çalýþ senin de olur. Bütün mesele milleti kucaklamak, ama bunlar millete efendilik taslýyorlar. Bürokratik oligarþinin belini Baþkanlýk sistemi çok daha rahat kýrar. Olay orada çok farklý þekilde geliþir. Karar alma, çok daha seri noktaya gelebilir. Bizim derdimiz Türkiye'yi süratle çok daha iyi noktaya nasýl ulaþtýrabiliriz. Muhalefet baþkanlýk sistemini araþtýrmadan konuþuyor. Baþkanlýk sistemine karþýsýnýz. Cumhurbaþkanýný partili yapalým dedik. Fransa'daki sistem partili cumhurbaþkanlýðý sistemidir. Cumhurbaþkaný partili olmasýn dediler. Ülkenin geleceðine yönelik sorumluluk mevkide olmak çok önemlidir. Biz de sýcak yataklarýmýzda mýþýl mýþýl uyuyor olabilirdik. Ama o zaman 'bu millet için' ne yaptýn sorusuna cevap veremezdik.

Ön kesmek istiyorlar Hangi reforma el attýysak 'ülke bölünüyor' dediler. Ne oldu? Ekonomisi ile güçlü bir Türkiye var. Hakkýný söke söke alan bir Türkiye var. Kararlarýna deðer verilen, parmakla gösterilen

bir Türkiye var. 'Türkiye bölünüyor' diye aðlayan siyasetçinin bu milletle uzaktan yakýndan ilgisi yoktur. Siz korku içinde olabilirsiniz ama bu millet korkmuyor. Terör meselesini çözüp ülkenin ayaðýndaki prangayý atmak istiyoruz. Süreç büyük bir umutla devam ediyor. Akil insanlar heyeti ile görüþtük. 62 kiþi tek bir noktada buluþtu, 'kan dursun' dedi. Bahçeli çözümü engellemek için her türlü tahrike baþvuruyor. Bahçeli ve Kýlýçdaroðlu sýcak koltuklarýnda oturacaklar diye kana, gözyaþýna göz yumacak deðiliz. Siyaset de iktidar da korkaklara göre bir yer deðildir. MHP Genel Baþkaný'ný edebe davet ediyorum. Milliyetçiyim diyen MHP Genel Baþkaný önce gitsin bu milletin edebinden nasiplensin, bu milletin adabýný öðrensin. Susuyor olmamýz sabrýmýzdandýr. 10 yýldýr Çanakkale'ye giderim Bahçeli'yi, Kýlýçdaroðlu'nu ve Baykal'ý bir gün Çanakkale'de görmedim. Bütün Türkiye'yi dolaþýyoruz. Bunlar ön kesmek istiyorlar, çözüm süreci istemiyorlar. Her þeyin baþý edeptir. Bahçeli gitsin önce milletin adabýný öðrensin. Hiç kimse meydaný boþ sanmasýn.

'Kan dökülmemesi önemli'

Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, çözüm sürecinde olumlu geliþmelerin yaþandýðýný söyledi ve ekledi: 3 aydan beri kan dökülmemesi, bombalarýn, mayýnlarýn patlamamasý önemli.

B

ülent Arýnç, çözüm sürecinin desteklenmesiyle ilgili özellikle büyük medya kuruluþlarýnýn yayýnlarýný takip ettiðini söyledi. Medyanýn çözüm sürecine 100 üzerinden en az yüzde 60, yüzde 70'e yaklaþan olumlu bir desteðinin olduðunu belirten Arýnç, müzmin AK Parti muhalifleri dýþýnda çok satan gazeteler ve çok izlenen televizyonlarýn da sürecin Türkiye için çok önemli bir þans olduðu ve desteklenmesi gerektiði yönünde ifadelerinin olduðunu dile getirdi. Akil Ýnsanlar heyetinde yer alan isimlerin çok deðerli insanlar olduðuna iþaret eden Arýnç, "Ortak paydasý demokrasi olan, özgürlük olan, Türkiye'de terör sorununun çözülmesiyle ülkeye huzurun ve barýþýn daha çok geleceðini düþünen 63 kiþi. Halbuki belki milyonlar var. Ama milyonlarca insaný bir heyetin içine koymak mümkün deðildi. Onlar birkaç aylýk çalýþma yapacaklar. O çalýþmayla çözüm sürecine desteðin daha da artacaðýný düþünüyorum" dedi. 'Huzur ve istikrar için' 35 yýldýr çekilen sýkýntýlarý çözmeye çalýþtýklarýný ifade eden Arýnç, "Silahlarýn býrakýlmasý önemli deðil mi? Evet önemli. Eylemsizlik önemli deðil mi? Evet önemli. 3 aydan beri kan dökülmemesi, bombalarýn, mayýnlarýn patlamamasý önemli deðil mi? Önemli. Silahlý güçlerin ülkenin dýþýna çýkacak olmalarý önemli deðil mi? Evet önemli. Peki, Öcalan'ýn yýllar sonra nevruz meydanýndan 'silahlar sussun fikirler konuþsun' demesi önemli deðil mi? Evet önemli. Daha ne istiyorsunuz, yýllardýr bunu beklemediniz mi, istemediniz mi? Evet bunlar güzel þeyler ama bakalým yarýn ne olacak. Yarýn ne olacaðýný biz de göreceðiz. Þu gelinen olumlu süreç içerisindeki ana kilometre taþlarý

sizin 35 yýldýr bekledikleriniz deðil mi? Evet. Peki, yarýn baþka bir þey olsa, iþ dursa veya tersine dönse ne yapabiliriz, o zaman baþladýðýmýz noktaya tekrar döneceðiz. Bu kadar kazanýmý bir anda yok farz etmek mümkün deðil. Bunu devam ettirmek ve sonunda gerçek huzur ve istikrara kavuþmak mümkün olabilecekse, bu hükümete bu çabalarý için destek olmak bizim için vazife deðil mi?" þeklinde konuþtu. 'Nedir bu baðýrýp çaðýrmalar?' Muhalefetin terörün bitirilmesi sürecine yönelik eleþtirilerine de deðinen Arýnç, "Nedir bu baðýrýp çaðýrmalar, nedir bu hakaretler? Akil insanlara bir türlü, bize bir türlü, sürece destek olacaklara bir türlü. Hatta ölseler sevinecek noktaya gelmek ne kadar çirkin þeyler. DHKP-C örgütünün iki tane militaný AK Parti Genel Merkezine özellikle Genel Baþkanýn katýna lav silahýyla saldýrýyor. Affedersiniz bir utanmaz yazar, köþesinde alay eden, dalga geçen, keþke içeride olsaydýlar da ölseydiler demeye getiren yazýlar yazabiliyor. Hiç yüzleri kýzarmadan. Bunlar belli bir kitle ama bu tarafýndan da milyonlarca sessiz yýðýnlar var. Onlarýn sesli hale gelmesi, bu süreçteki desteði daha yukarýya götürmesi lazým" ifadelerini kullandý.


10

8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Dýþ Politika

'Çözüm sürecini destekliyoruz'

Türkiye'nin teröre çözüm sürecini desteklediðini belirten ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry, ''Biz Türk hükümetinin çabasýna hayranýz. PKK'nýn silahlarý býrakma çabasýný destekliyoruz'' dedi.

D

ýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ve ABD'li mevkidaþý John Kerry, Çýraðan Sarayý'nda bir görüþme gerçekleþtirdi. 1.5 saat süren basýna kapalý görüþmenin ardýndan iki bakan, ortak basýn toplantýsý düzenledi. DavutoðluKerry buluþmasýnýn 3 ana baþlýðý vardý; Suriye'de iç savaþ, Ýsrail'in özrü sonrasý süreç ve terörle mücadele. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry ile Suriye konusunu kapsamlý þekilde ele aldýklarýný belirterek, ''En kýsa sürede bir Suriye Dostlarý grubunun çekirdek toplantýsý yapmanýn gerektiði konusunda mutabýk kaldýk'' dedi.

'Kan hölü bitebilir' ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry ise,

''Ýstanbul'da bulunmak benim için büyük ayrýcalýk. Türkiye o kadar mükemmel bir hýzla ilerliyor ki; yeni dünyayý tanýmlayan bir ülke. Çok zor bir 24 saat geçirdik. Özellikle ABD için. Çok cesur bir diplomatý Afganistan'da kaybettik. Terörizmin en korkunç yanlarýndan birini gördük. ABD terörizm karþýsýnda korkak kalmayacak. Türkiye'de de on yýllardýr devam ediyor. Son barýþ süreci Türk halkýnýn hayatýný deðiþtirebilir. Biz Türk hükümetinin çabasýna hayranýz. PKK'nýn silahlarý býrakma çabasýný destekliyoruz. Cesaret ve kararlýlýk gerekli. Yýllardýr süren kan gölü bitebilir'' þeklinde konuþtu. Kerry'nin konuþmasý sonrasý Davutoðlu da Afganistan'da hayatýný kaybeden ABD'li görevli için taziyede bulundu.

Ýsrail'in özür dilemesi ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry, Ýsrail'in Mavi Marmara baskýný nedeniyle Türkiye'den özür dilemesi ve tazminat ödemeyi kabul etmesiyle ilgili, ''Türk hükümetine, zafer havasý yaratmadýðý için teþekkür ediyorum. Geçmiþi geçmiþte býrakmak gerekir. Özrün ardýndan yaþanacak süreci taraflar belirleyecek. Ýki ülke halklarý açýsýndan faydalý bir süreç baþladý'' ifadesini kullandý. Davutoðlu ise, Mavi Marmara acýsýnýn telafi edilmesinin tüm taraflarýn dikkatli olmasýna baðlý olduðu söyledi. Dýþiþleri Bakaný, tazminat görüþmelerinin yapýlacaðýný ve ortada iþlenen bir suçun deðerlendirmesi olduðunu söyledi; sonraki sürecin ise tüm Filistin'de hayat þartlarýný iyileþtirmek olduðunu belirtti.

ABD füze denemesini iptal etti A

BD'nin, Kuzey Kore ile gerilimin týrmanmasý sebebiyle kýtalararasý balistik füze denemesini ertelediði bildirildi. Pentagon yetkilisi yaptýðý açýklamada, Savunma Bakaný Chuck Hagel'in, uzun süredir planlanan Minuteman 3 tipi kýtalararasý balistik füze denemesini, yanlýþ anlaþýlmaya yol açarak Kuzey Kore ile arasýndaki krizi alevlendirmemesi için ertelediðini duyurdu. Kuzey Kore'nin, 12 Þubat'ta tüm uyarýlara raðmen üçüncü

nükleer denemesini yapmasý tüm dünyanýn tepkisini çekmiþ ve Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi, 7 Mart'ta Pyongyang yönetimine uygulanacak yeni yaptýrým paketini kabul etmiþti. Kore yarýmadasý gergin Güney Kore'de 28 bin 500 askeri bulunan ABD'ye karþý "önleyici nükleer saldýrý" düzenleme hakkýný kullanacaðýný açýklayan Kuzey Kore, 11 Mart'ta Güney ile ABD'nin ortak

askeri tatbikata baþlamasý üzerine Kore Savaþý'ný sona erdirmek için 1953'te imzalanan ateþkes anlaþmasýný iptal ettiðini belirtmiþti. Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore'ye tehditlerini sürdürmesi üzerine ABD, 19 Mart'ta B-2 hayalet uçaklarýný bölgeye göndermiþ, Kuzey Kore ise 27 Mart'ta Güney ile askeri kýrmýzý hattýný kesmiþti. Kuzey Kore, 31 Mart'ta da Güney ile "savaþ durumuna" girdiðini açýklamýþtý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Lider 1 puana razý oldu Maçýn karnesi

Mardinspor'da oturma eylemi M

ardinspor'lu futbolcular, kulübe destek verilmeyiþini protesto için Arsinspor maçýnda oturma eylemi gerçekleþtirdi. Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Mardinspor'da futbolcular, maddi sýkýntý nedeniyle zor günler geçiren kulübe destek verilmeyiþini protesto için oturma eylemi yaptý. Mardin 21 Kasým Þehir Stadý'ndaki Mardinspor-Arsinspor maçýnda baþlama vuruþunun ardýndan ev sahibi takýmýn futbolcularý, yaklaþýk 30 saniye saha içerisinde oturdu. Bu sýrada rakip takým oyuncularý ile teknik heyeti de alkýþlarla Mardinspor'lu oyunculara destek verdi. Oyuncularýn ayaðý kalkmasýyla eylem son buldu. Devam edilen maç Arsinspor'un 4-0 üstünlüðüyle sona erdi. Mardinspor Kulüp Baþkaný Mehmet Dað yaptýðý açýklamada, kulübün maddi sýkýntýlar nedeniyle çok zor durumda olduðunu belirterek, oyuncularýnýn oturma eylemiyle yerel yöneticileri ve iþ adamlarýný protesto ettiklerini söyledi. Bu kesimlerin kendilerine verdikleri sözleri yerine getirmediðini savunan Dað, ''Tarihinin en zor günlerini yaþayan Mardinspor, genç ve liseli futbolcularla ayakta durmaya çalýþýyor. Çok zor þartlar altýnda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bize verilen sözlerin çoðu tutulmadý. Hayatým boyunca böyle bir þey görmedim. Biliyorsunuz bu çocuklarýn çoðu lise çocuklarý. Lise öðrencileri ile alabileceðimiz baþarý ancak bu kadar olur. Yine de oyuncularýmýza teþekkür ediyorum'' diye konuþtu.

Stat: DÝSKÝ Hakemlerler : Osman Kaya xxx , Arda Ergene xxx , Þaban Kambur xxx Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor: Burak xx, Kamil xx , Samet xx , Ercüment xx , Yusuf Yaðmur xx , Sercan xx , Serdar xx , Nedim xx( dk : 60 Hüsnü x ) , Erhan xx , Emrah xx (dk :73 Ýbrahim Keleþ x ), Nezir xx (dk 60 Hakan x ) Pazarspor : Fethi xx , Þemsettin xx , Erdinç xx , Onur xx , Selçuk xx , Devrimcan xx , Levent xx(dk : 29Muhammet x ) , Mustafa xx , Ali xx , Osman xx(dk : 85 Hakan x) , Hacý Þükrü xx Goller : dk 31 Samet ( Pen ) , dk : 63 Serdar ( Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ) , dk : 37 Muhammet , dk : 57 Hacý Þükrü ( Pazarspor ) Sarý Kart : Mustafa , Ali , Devrimcan , Selçuk ( Pazarspor )

S

por Toto Süper 3.Lig 30. hafta maçýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile Pazarspor 2-2 berabere kaldý. DÝSKÝ Stadý'nda oynanan karþýlaþmasýnda Büyükþehir’in gollerini 31. dakikada

Samet, (Penaltýdan) 63. dakikada Serdar atarken, Pazarspor'un gollerini 37. dakikada Muhammet ile 57. dakikada Hacý Þükrü kaydetti.

Maçtan dakikalar 19. dakikada ceza alanýnda topla buluþan Kamil'in ceza alanýn dýþýnda sert vuruþunda top Fethi'de kaldý.

29. dakikada Ercüment'in ara pasýyla soldan ceza alanýna giren Samet 'kaleci Fethi'den sýyrýlýrken yerde kaldýðý pozisyonda hakem Osman Kaya penaltý kararý verdi. penaltý atýþýný kullanan Samet , oldukça sert vurduðu topu filelere gönderdi: 1-0

Diyarbakýrspor’da yenilgi üzüntüsü S

por Toto 3.lig 3.grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor deplasmanda oynadýðý Elazýð Belediyespor maçýnda 3-0 yenildi. Ligden düþmesi kesinleþen Diyarbakýrspor gali-

biyet parolasýyla çýktýðý maçta yine yenilgi alarak taraftarlarýný birkez daha üzdü. Elazýðspor'un gollerini 45 ve 76.dakikalarda Mehmet Can Kasap, 90.dakikada ise Ali Bektaþ kaydetti.

Kayapýnar gençleriyle harika

5'i cezalý ve 2'si de maddi sorunlardan dolayý takýmdan ayrýlmak üzere 8 as futbolcusundan yoksun kadroyla maçlara çýkan KayapýnarBelediyespor,ligin baþýndan beri forma þansý bulamayan gençlerle harikalar yaratýyor.

Y

eþil-Sarýlý takým,MuþOvasýspor'u 5-0 yenerek maç fazlasýyla küme düþme hattýnýn üzerine çýktý. Seyrantepe Stadý'nda oynanan maçýn her iki yarýsýnda da üstün oynayan KayapýnarBelediyes-

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

37. dakikada Selçuk'un sol kanattan yaptýðý ortada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ceza sahasý önündeki Muhammet , topla buluþtu. Muhammettin 'ýn sert ve düzgün þutunda meþin yuvarlak, kaleci Burak'in solundan aðlarla buluþtu: 1-1 40. dakikada Nedim'in pasýnda Pazarspor ceza sahasý önündeki Sercan , topla buluþtu. Sercan'nýn sert þutunda kaleci Fethi , meþin yuvarlaðý kornere çeldi. 44. dakikada Serdar'in uzun pasýndan Pazarspor savunmasýnýn arkasýna sarkan Sercan , topla buluþtu. Kaleci Fethi ile karþý karþýya kalan Sercan kötü vurunca top avuta çýktý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý, 1-1 bitti. 57. dakikada Pazarspor ataðýnda Ali'nýn pasýnda Hacý Þükrü topla buluþtu. kaleci Burak ile karþý karþýya kalan Hacý Þükrü 'un þutunda meþin yuvarlak, aðlarla buluþtu: 1-2 63 dakikada Erhan'nýn pasýyla topla buluþan Serdar ceza alanýn dýþýnda sert vurdu Kaleci Fethinin solunda filelere gönderdi. : 2-2 Karþýlaþma, 2-2 sonuçlandý. Taþkýn CÝVELEK

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

por, ilk yarýyý 30 ve 40.dakikalarda Cihat'ýn golleriyle 2-0 önde tamamladý.

ÝKÝNCÝ YARIDA GOLLERE DEVAM Ýkinci yarýda gol yaðmuruna devam eden Yeþil-Sarýlý takým,55'te Emrah Çofa ile farký 3'e çýkarýrken,71'de Ali Fýrat ve 90.dakikada Mehmet Eski ile 2 gol daha bularak puanýný 45'e çýkardý. Gelecek hafta HakkariZapspor'la deplasmanda karþý karþýya gelecek olan Kayapýnar, ligin son haftasýnda kendi sahasýnda Dersimspor'la karþýlaþacak.

Gençler kaçtý, Gaziantep yakaladý Gençlerbirliði, Gaziantepspor'u konuk etti, mücadele beraberlikle sona erdi.. Baþken ekibinin iki kez öne geçtiði mücadele 2-2 bitti. 11. dakikada Sernas'ýn ceza alaný dýþýndan yaptýðý sert vuruþta, kaleci Ramazan topu iki hamlede kontrol etti. 42. dakikada savunmadan kaptýðý topu önüne alan Vleminckx'in ceza alanýna yaptýðý ortada Hurþut'un vuruþunda, kaleci Karcemarskas gole izin vermedi. 44. dakikada Cenk'in ceza alaný dýþýndan yaptýðý sert vuruþta, top az farkla auta gitti. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý, Gençlerbirliði'nin 1-0 üstünlüðüyle sona erdi. 48. dakikada Binya'nýn sað taraftan yaptýðý ortada ön direkte topla buluþan Kouemaha'nýn vuruþunda, meþin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldý. 51. dakikada Ozan'ýn ara pasýyla sol çaprazdan ceza alanýna giren Turgut, yaptýðý vuruþla takýmýna beraberliði getiren golü kaydetti: 1-1 52. dakikada sol taraftan ceza alanýna giren Jimmy'nin vuruþunda, top yandan auta gitti. 57. dakikada geliþen Gençlerbirliði ataðýnda Cem'in ceza alaný dýþýndan yaptýðý vuruþta, kaleci Karcemarskas meþin yuvarlaðý tokatlayarak uza-

klaþtýrdý. 63. dakikada Azofeifa'nýn þutunda kaleci Karcemarskas'tan dönen topu iyi takip eden Vleminckx, meþin yuvarlaðý aðlarla buluþturdu: 2-1 69. dakikada Ozan'ýn sað taraftan kullandýðý korner atýþýnda Kouemaha'nýn vuruþunda, Tomic topu çizgiden çýkardý. 76. dakikada Cenk'in ceza alanýna yaptýðý ortaya iyi yükselen Kouemaha, düzgün bir kafa vuruþuyla meþin yuvarlaðý filelerle buluþturdu: 2-2 86. dakikada Tosic'in ceza alaný dýþýndan yaptýðý vuruþta, top direðin üstünden az farkla auta gitti. Karþýlaþma, 2-2 berabere sona erdi.


12

Diyarbakýr stadýnda 'Sur' izi olacak 8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Diyarbakýr'a yapýlacak 33 bin kiþilik yeni stat ile spor kompleksinin projesi ve maketi belli oldu. D

iyarbakýr Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullatif Umut, yeni stadyumda þehrin tarihi surlarý ile karpuzundan izler taþýyacaðýný söyledi. Umut, tarihi surlara yukarýdan bakýldýðý zaman kalkan balýðýna benzediðini belirterek, projede de kalkan balýðý ve karpuzun esas alýndýðýný kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðý arasýnda yapýlan protokole göre içinde stadyum, kapalý yüzme

havuzu, atýþ poligonu, gençlik merkezi, spor salonu, antrenman sahasý, tenis kortu ve sentetik sahanýn da yer alacaðý modern bir tesis kurulacak. Diyarbakýr'ýn merkez Kayapýnar ilçesinde 340 bin metrekarelik alan üzerinde yapýlacak yeni stadyumun Diyarbakýr'ýn ana temasý olan surlarý oluþturan kalkan balýðý ve karpuz esas alýnarak inþa edilecek. Stadýn inþaatýný yapacak olan TOKÝ'nin de ihale sürecine girdiði öðrenildi.

Diyarbakýr Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullatif Umut, Diyarbakýr'ýn böylece çok modern bir stada kavuþacaðýný söyledi. Diyarbakýr'ýn her þeyin en iyisine layýk olduðunu anlatan Umut, þehir merkezinde ve ilçelerde çok sayýda sportif yatýrýmýn devam ettiðini kaydetti. Diyarbakýr'a 53 yýl önce inþa edilen 13 bin seyirci kapasiteli Atatürk Stadyumu yapýlmýþtý.

Diyarbakýr DSispor'dan birincilik geldi 2012-2 2013 sezonu Nike Premier Cup U15 Türkiye Þampiyonasý 2. Kademe müsabakalarýnda Malatya Grubunu Diyarbakýr DSÝ birinci tamamladý.

2

012-2013 sezonu Nike Premier Cup U15 Türkiye Þampiyonasý 2. Kademe müsabakalar kapsamýnda

Malatya Grubu'nda finalde Mersin Çiftlikköy ileDiyarbakýr DSÝ finalde Ýnönü Üniversitesi Stadý'nda karþý karþýya geldi. Diyarbakýr DSÝ, normal süresi 0-0 biten karþýlaþmada, penaltý atýþlarý sonucu MersinÇiftlikköy'ü 5-4 yenerek, Malatya Grubunu birinci tamamladý. Diyarbakýr DSÝ, aldýðý bu sonuçla U-15 Türkiye Þampiyonasý final müsabakalarýna katýlma hakkýný elde etti.

08.04.2013 Gazete Sayfaları  
08.04.2013 Gazete Sayfaları  

08.04.2013 Gazete Sayfaları

Advertisement