Page 1

Kayapýnar Eþ Baþkan Adaylarý projelerini paylaþtý

Hedef daha özgür bir yaþam BDP Kayapýnar Belediye Eþ Baþkan Adayý M. Ali Aydýn, Demokratik Özerklik modelini hayatýn her alanýnda uygulayacaklarýný söyledi ve ekledi: Bu model daha özgür bir yaþam þeklinin ortaya çýkmasýna neden olacak. 4’te

'Kadýna pozitif ayrýmcýlýk yaptýk'

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle mesaj yayýmlayan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, parti olarak kadýna pozitif ayrýmcýlýk yaptýklarýný söyledi. 5’te

Yeniþehir'de kadýnlardan etkinlik

BDP Yeniþehir Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu, Ülkü Baytaþ ve Belediye-Ýþ Diyarbakýr Þube Baþkaný Vezir Periþan, kadýn çalýþanlara karanfil ve hediyeler daðýttý. 5’te

Kadýnlardan Hevsel`e destek

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kadýn Birimi, Hevsel`de yaþanan aðaç katliamýna karþý yapýlan eyleme destek verdi. 3’te

Kimse bize ders veremez www.diyarbakirolay.com.tr

CUMARTESÝ 8 MART 2014

Fiyatý : 30 KR

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Dicle Nehri üzerinde kum ocaklarýna izin verildiðini söyledi ve ekledi: Çevre felaketi, esas o kum ocaklarýnda var. Oradaki felakete kimse bir þey demiyor. Dolayýsýyla aðaç konusunda kimsenin bize vereceði bir ders yoktur.

'Kadýnsýz siyaset olmaz'

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný M. Mehdi Eker, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç ile birlikte Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nin (DÜBTAM) açýlýþýna katýldý. Açýlýþtan önce bir konuþma yapan Bakan Eker, son günlerde sýk sýk gündeme gelen Dicle Üniversitesi'ndeki aðaç kesimi ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Diyarbakýr'da aðaçlardan çok daha önemli olan kültür yerlerinin yapýlaþmaya açýldýðýnda kimsenin sesinin çýkmadýðýný dile getiren Bakan Eker, yakýn bir tarihte Diyarbakýr için çok deðerli olan Kýrklar Daðý'nýn üzerine 15 katlý apartmanlar dikildiðine dikkat çekti. Bakan Eker, aðaçlar için sesleri çýkan ve eylem yapan kiþilerin, o zaman seslerinin çýkmadýðýný söyledi. 5’te

Çalýþan 5 kiþiden 1'i kadýn

Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, "Siyasette hiç olmadýðý kadar kadýnlarýmýza, kýzlarýmýza yer veriyoruz. Çünkü biz þuna inanýyoruz; kadýnsýz siyaset olmaz. Kadýnlarýn katýldýðý siyaset daha insani bir siyaset olur" dedi. 9’da Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn da yer aldýðý TRC2 bölgesine ait kadýn istatistiklerini açýkladý. 8’de

Mehmetçik kadýnlarý unutmadý Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutanlýðý ekipleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle yol kontrol uygulamasýnda kadýnlara karanfil ve çeþitli hediyeler daðýttý. 4’te

Hasta ve öðrenci tutuklulara destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayýn ile belediye baþkan adaylarý, cezaevinde bulunan hasta ve öðrencilere destek vermek amacýyla Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'nde bir basýn açýklamasý yaptý. 7’de

Bakan Yýldýz: 2.5 yýldýr dinleniyorum AK Parti Mardin Büyükþehir Belediyesi Baþkan Adayý Mehmet Vejdi Kahraman'ýn düzenlediði yemekte konuþan Bakan Taner Yýldýz, 2.5 yýldýr terör örgütüne üye olma gerekçesiyle dinlendiðini söyledi. 9’da

Kayapýnar'da resim sergisi açýldý

Çýnar'da 9 bin fidan daðýtýldý „ Sayfa 3’te

Ýþ kadýnlarý çalýþan kadýnlarla buluþuyor 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü etkinlikleri kapsamýnda 'Kadýn ve Direniþ' temalý resim sergisi açýldý. 7’de

Doðu ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Nevin Ýl, Türkiye'de kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn istenilen düzeyde olmadýðýný söyledi. 6’da

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

8 MART 2014 CUMARTESÝ

Kadýn kalbi daha çok yoruluyor Diyabet, yüksek kolesterol, sigara, metabolik sendrom gibi etkenler hem kadýnlarda hem de erkeklerde kalp hastalýklarýna zemin hazýrlýyor. Ancak bazý faktörler kadýn kalbi açýsýndan daha büyük tehdit oluþturuyor. Kadýnlardaki belirtiler tanýyý geciktirebiliyor

Kalp ve damar hastalýklarý geliþimine yol açan kolesterol yüksekliði, diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi geleneksel risk faktörlerinin erkeklerde olduðu kadar kadýnlarda da etkili olduðunu belirten Acýbadem Fulya Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Dr. Utku Zor, ayrýca bazý etkenlerin, kadýnlarda kalp-damar hastalýklarý geliþiminde daha büyük rol oynadýðýný söyledi.

Erkeklerde kalp damar hastalýklarýnda temel belirti göðüs aðrýsý iken (göðüs orta kesiminde, baský, yanma ve aðýrlýk hissi gibi), kadýnlarda ilk planda kalp problemini düþündürmeyen, alýþýlmadýk belirtiler daha fazla görülüyor. Belirtilerin silik olmasýnýn kadýnlarda tanýyý genellikle geciktirdiðine vurgu yapan Dr. Zor, belirtilerin bazýlarýný þu þekilde sýraladý: * Boyun, çene, omuz, sýrt veya karýn bölgesinde aðrý, * Nefes darlýðý, * Sað kol aðrýsý, * Bulantý, kusma, * Terleme, * Baþ dönmesi ve fenalýk hissi, * Alýþýlmadýk yorgunluk.

Kadýnlarý daha fazla etkileyen risk faktörleri hakkýnda Dr. Zor, þu bilgileri aktardý: 1. Diyabet, riski erkeklerden 4-5 kat fazla: Diyabet, damar içinde yer alan endotel adlý koruyucu tabakayý bozarak damarýn yapýsýný olumsuz yönde etkiliyor. Bunun sonucunda da "ateroskleroz", yani damar sertleþmesi geliþiyor. Bu durum da kalp krizleri, felçler, kalp yetersizliði, hatta ani ölümler ile sonuçlanabiliyor. 2. Metabolik Sendrom en önemli etken: Metabolik Sendrom (bel çevresinde yaðlanma, yüksek tansiyon, kan þekerinde ve trigliserid düzeylerinde yükselme, iyi huylu kolesterolde düþme gibi durumlarýn bir araya gelmesi) kadýnlarda kalp hastalýðý riskini daha çok artýrýyor. Özellikle TEKHARF çalýþmasý verileri 50 yaþýndan itibaren ülkemiz kadýnlarýnda en önemli kalp damar hastalýðý risk faktörünün Metabolik Sendrom olduðunu destekliyor. 3. Sigara küçük damar hastalýðýna olan yatkýnlýðý artýrýyor: Sigara içimi yine erkelere göre kadýnlarda daha büyük bir risk teþkil ediyor. Bunun nedeni ise damarlarýn iç yüzünde yer alan hücre tabakasý (endotel) hasarýnýn kadýnlarda daha sýk görülen küçük damar hastalýðýna (damarlarýn tam olarak daralmadýðý ancak gevþeme gibi dinamik fonksiyonlarýnýn bozulduðu bir durum) olan yatkýnlýðý artýrmasý olabilir. 4. Stres ve depresyon kalbi vuruyor: Stres ve depresyon kadýn kalbini erkek kalbine göre daha çok etkiliyor. Depresyon, günlük hayatýn getirdiði ciddi stresler kalp hastalýðý riskini erkeklerde 2,6 kat artýrýrken bu oran kadýnlarda 3,5 kat oluyor. Çünkü kadýnlarda depresyon bazý olumsuz

Saðlýklý kalp için bunlarý yapýn!

davranýþlarý daha çok tetikleyebiliyor. Örneðin depresyon geçirmekte olan bir kadýnýn saðlýðýna dikkat etmesi, doktor tavsiyelerine uymasý, ilaçlarýný düzenli kullanmasý daha zor oluyor. 5. Hareketsiz yaþam ömrü kýsaltýyor: Hareket düzeyinin düþük olmasý, egzersiz alýþkanlýðýnýn olmamasý kalp hastalýklarý için önemli bir risk faktörü ve genel olarak kadýnlarýn aktivite düzeyinin erkeklere göre daha düþük olduðu biliniyor. 6. Menopoz önemli etken: Menopoz sonrasý östrojen hormonunun azalmasý ile beraber bu hormonun bazý olumlu etkileri (iyi huylu kolesterol yükseltici etki, endotel hücre tabakasý fonksiyonlarýnýn iyileþmesi korunmasý gibi) ortadan kalkýyor veya azalýyor.

Araþtýrmalara göre yaþam alýþkanlýklarýnda yapýlacak deðiþikliklerle kalp ve damar hastalýklarýna yakalanma riskini %82 gibi bir oranda azatlamak mümkün. Kardiyoloji Uzmaný Dr. Utku Zor'un bu konudaki önerileri ise þöyle: Sigarayý býrakýn: Sigarayý býrakýn, býrakmýþsanýz yeniden baþlamayýn. Kendi baþýnýza sigarayý býrakamýyorsanýz, danýþmanlýk merkezlerinden yardým alýn. Düzenli egzersiz þart: Günde 30-60 dakika hýzlý yürüyüþ gibi orta tempolu egzersiz yapýn. Toplam haftalýk egzersiz süreniz en az 150 dakika olsun. Bunun için her gün 30 dakika, haftada 5 gün yürüyüþ yapabilirsiniz. Fazla kilolarýnýz varsa her bir seansýn süresini 60-90 dakikaya kadar uzatabilirsiniz. Fazla kilolarýnýzdan kurtulun: Vücut Kitle Ýndeksinizi < 25 düzeyinde korumaya çalýþýn. Toplam 3-5 kilo vermeniz bile kan basýncýnýzý belirgin ölçüde kontrol altýna almanýza yardýmcý olacaktýr. Fazla kilolarýnýz varsa, bunlardan kurtulmak için gerekirse diyetisyene baþvurun.

Sivilceler korkulu rüyanýz olmaktan çýkýyor! Ergenlik çaðýnda gençlerin ve ebeveynlerin korkulu rüyasý sivilceler, 11 yaþýndan itibaren alýnacak bazý önlemlerle önlenebilir. Ergenlik çaðýnda gençlerin ve ebeveynlerin korkulu rüyasý sivilceler, 11 yaþýndan itibaren alýnacak bazý önlemlerle önlenebilir. Erkek ergenlerde ise daha þiddetli olabileceðini ifade eden Marmara Üniversitesi Medikososyal Ünitesi Dermatoloji Uzmaný Dr. Nilhan Atsü," Þekerli gýdalar sivilce etkisini arttýrýr. Dozunda tüketilmeli" uyarýsýný yaptý.Yað bezi ve kýl follikülü hastalýðý olan sivilceler aðýrlýklý olarak ergenlik çaðýnda görülüyor. Toplumlarýn yüzde 80'inde görüldüðünü ifade eden Dermatoloji Uzmaný Dr. Nilhan Atsü, "Çoðunlukla 14 - 20 yaþ aralýðýnda ortaya çýkar. Anatomik olarak yað bezi, kýl gövdesi ve kökü birleþik bir birim þeklindedir bu sebeple ünitenin bir bölümündeki sorun dolaylý olarak diðer bölümünü de etkiler" dedi. Akne oluþumun pek çok nedeninin olduðunu ifade eden Dr. Nilhan Atsü,"Bu faktörler arasýnda, ergenlik, yumurtalýk ve böbrek üstü bezi hormon hastalýklarý gibi hormonal faktörlerin yaný sýra genetik faktörler, yapýsal faktörler olan deri tipi, kiþisel faktörler olan temizlik ve kozmetik bakým alýþkanlýklarý, çevresel faktörler olan güneþ, iklim koþullarý, deniz seviyesinden yükseklik, nem oraný, endüstriyel atýklara baðlý çevre kirliliði ve yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý sayýlabilir" dedi. Ergenlik dönemi dýþýnda farlý dönemlerde de görülmesinin nedenlerine deðinen Dr. Nilhan Atsü, "Sözü edilen yaþ aralýðý dýþýnda farklý yaþ gruplarýnda da akne ile karþýlaþabiliriz. Yeni doðan döneminde anneden geçen hormonlarýn veya anne tarafýndan kullanýlan bir takým ilaçlarýn etkisiyle görülebileceði gibi geç eriþkin yaþta, özellikle kadýn bireylerde menopoz öncesi ve menopoz döneminde hormonal denge deðiþikliklerine baðlý akne oluþabilir. Ergenliðe giriþ ile salgýlanan hormonlar, özellikle androjenik hormonlar derinin doðal yað salgýsýný saðlarlar. Bu dönemde kýz ergenlerde 14 17 gibi daha erken yaþta, erkek ergenlerde ise 16 -19 gibi daha geç yaþta deðiþen þiddette akne sorunu yaþanýr. Erkek ergenlerde kýz ergenlere göre akne þiddeti daha yüksek olma eðilimindedir" þeklinde konuþtu. Aileleri ergenlik döneminde bazý belirtilere karþý uyaran Atsü, "Ergenliðe giriþle hormonal faaliyetin neticesinde deride yað salgýsý artýþý, saç derisinde koku deðiþikliði, yüzde hafif siyah noktalarýn belirmesi gibi baþlangýç belirtilerinde ailelerin bir dermatoloða baþvurularak muayene ve þiddet tayini ile ilgili öneri almalarýný tavsiye ederim. Sorun henüz kozmetik seviyedeyken dermatolog görüþü ile aknenin týbbi þiddete

dönüþmesi engellenebilir. Diðer taraftan deri tipine uygun temizleyicilerle cildin düzenli olarak sabah akþam temizlenmesi gerekir. Yað nem dengesini korumaya yönelik, gözenek týkanmasý oluþturmayacak yaðsýz týbbi kozmetik nemlendiriciler ile cilt nemlendirilmeli. Yüzü örten saç stilleri hem kýzlarýmýzda hem de erkek çocuklarýmýzda çok trend. Ancak gün içerisinde saça uygulanan þekillendiriciler yüze uzun süre temas sonucu sivilceye neden olabilir. Yoðun olarak güneþ ýþýnlarýna da maruz kalmak sivilceyi tetikleyen bir diðer neden olduðundan abartýlý güneþlenmekten korunmak gerekir. Kýzlarýmýzýn da kapatýcý makyajlardan kaçýnmasý ve makyajlý uyumamasý gerekir" diyerek tavsiyelerde bulundu. Erken dönemde dermatolog danýþmanlýðý ile tedbir alýnmasýna ve harfiyen uygulanmasýna raðmen sivilce þiddeti arttýðýnda neler yapýlmasý gerektiði konusunda bilgi veren bilgi veren Dermatoloji Uzmaný Dr. Nilhan Atsü, "Sivilceler týbbi boyuta ulaþýrsa yine ilk olarak baþvuracaðýmýz merci bir dermatoloji uzmaný olmalýdýr. Dermatoloðunuzun düzenleyeceði tedavi, sorunun þiddetine, hasta özelliklerine ve mevsime göre deðiþecektir. Klinik koþullarda dermatolog gözetiminde seanslar halinde uygulanan klasik cilt bakýmý, fiziksel ve kimyasal peeling bazen tek baþýna yeterli olabileceði gibi bazen de reçeteli týbbi tedavi eklenebilir. Hafif ve orta þiddette aknede dýþtan, orta ve ciddi þiddette aknede ise dýþtan ve aðýzdan tedaviler uygulanýr. Takip ve kontrol en önemli husus olup hastanýn dermatoloðuyla iþbirliði içerisinde kontrolleri aksatmadan tedavisini sahiplenmesi ve sürdürmesi, sabýrsýz olmamasý gerekir" þeklinde konuþtu. Atsü beslenme þekline de dikkat çekerek, "Akne oluþumu yaðlý gýda tüketimi ile iliþkilendirildi yýllar yýlý ve hala halk arasýnda bu þekilde anýlýr. Günümüzde daha ziyade glisemik endeksi yüksek, hýzlý kana karýþýp kan þekerini hýzlýca yükselten gýdalarýn tüketimi ile oluþtuðunu artýk çok net biliyoruz. Bundan dolayý tatlý ve þekerli gýdalarýn tamamýndan uzak durmamýz gerekir, uzak duramýyorsak dozunda tüketmemiz gerekir" uyarýsýnda bulundu.

Kepçe kulak ameliyatýnda 6 yaþa dikkat Op. Dr. Nezail Demirciler, kulak geliþiminin yüzde 90'ýnýn 6 yaþ civarýnda tamamlandýðýný, bu nedenle kepçe kulak ameliyatlarýnýn bu yaþlarda yapýlmasý gerektiðini önerdi.

Kronik hava yolu hastalýklarýna önlem

Çanakkale Halk Saðlýðý Müdürlüðünde, Kronik hava yolu hastalýklarý önleme kurulu toplantýsý yapýldý. "Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalýklarýný Önleme ve Kontrolü" Ýl Kurulu, 2014 yýlý 1. toplantýsýný Müdür Yardýmcýsý Dr. Muzaffer Çalýþkan Baþkanlýðýnda düzenledi. Kurul üyelerinin katýlýmýyla Halk Saðlýðý Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýda, Kronik hava yolu hastalýklarýnýn önlenmesi konusunda yapýlacak çalýþmalar deðerlendirildi.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Nezail Demirciler, kulak geliþiminin yüzde 90'ýnýn 6 yaþ civarýnda tamamlandýðýný, bu nedenle kepçe kulak ameliyatlarýnýn bu yaþlarda yapýlmasý gerektiðini önerdi. Kulaktaki estetik bozukluðundan kaynaklanan ve halk arasýnda kepçe kulak olarak bilinen þekil bozukluðu, çocuðun doðumundan birkaç ay sonra kulakta belli olmaya baþlýyor. Ailelerin ilk dönmelerde bu durumu fazla önemsemediðini söyleyen Acýbadem Internatýonal Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Nezail Demirciler, "Zamanla

kýkýrdak geniþleyip geliþince kulaktaki bozukluk daha belirgin hale gelir. Aileler ilk yýllarda fark eder ama önemsemezler. Bazý ebeveynler kulak yerine yapýþsýn diye kulaða bandaj uygulamalarý yapalým mý diye düþünebilir. Bunlarýn düzeltme yönünde ciddi bir etkisi olmaz" dedi. Çocuklarýn arkadaþlarýyla vakit geçirdiði süre içersinde ve oyun esnasýnda kendini tanýmaya baþladýðýný ifade eden Op. Dr. Nezail Demirciler, "Diðer çocuklardan farklý bir kulak görünümüne sahip olduðunu fark eden çocuk, kendinde bir deðiþiklik hisseder ve bu okul çaðýnda iyice hissedilir. Kepçe

kulak ameliyatý bu dönemlerde önemli hale gelir" þeklinde konuþtu.

Ameliyat hangi durumlarda yapýlýr Kulaðýn kafa ile mesafesinin bir ile 3 cm arasýnda olmasý gerektiðini belirten Op. Dr. Demirciler, kulaktaki þekil bozukluðunun hangi durumlarda belirginleþtiðini þöyle anlattý: "Kulak ve kafa arasýndaki mesafenin 3 cm'den fazla olmasý, kulak kenarý ile kafa kemiði arasýndaki mesafenin açýlmasý nedeniyle ön taraftaki kulaðýn görünür kýsmýný belirginleþtirir. Buna yelken gibi açýlmasýndan dolayý yelken kulak ismi de

verilir. Bu kulak açýklýðý kafa ile normalde 15 ile 30 derece yapar. Bu 15- 30 dereceden de kulaðýn kafa ile yaptýðý açý da daha geniþler. Açýnýn da geniþlemesi kafadan da kulak kenarýnýn daha çýkýntýlý olmasý bize kepçe kulak görüntüsünü verir. Bunun yanýnda kulaðýn içerisindeki kývrýmlarýn da düzleþmesi, ayrýca kulaðýn iç kýsmýndaki derinliðin fazla olmasý da bu kepçe kulak görüntüsünün daha belirgin ve

farklý olmasýna neden olur. Biz kulak geliþiminin yüzde 90'ýnýn 6 yaþ civarýnda tamamlanmasýndan dolayý ameliyatýnda 6 yaþ civarýnda yapýlmasýný öneriyoruz." Ameliyat sonrasý erken dönemde bir aðrý hissedilmeyeceðini söyleyen Demirciler, ameliyatýn tamamen kulaðýn arka kýsmýndan yapýldýðýný ve sonrasýnda görünür bir iz kalmayacaðýný da ifade etti.


Elektrik akýmýna kapýlan 4 iþçi yaralandý

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde yeni Devlet Hastanesi inþaatýn-

da çalýþan 4 iþçi, bahçe aydýnlatmasý için diktikleri direðin yüksek gerilim hattýna temas etmesi sonucu yaralandý. Yapýmý devam eden yeni hastane binasý çalýþmalarý kapsamýnda dikilen sokak lambasý direði, yüksek gerilim hattýna temas etti. Temas anýnda akýma kapýlan Yasin Kaymaz,

Abdülkadir Kaymaz, Cebrail Kaymaz ve Habip Kaymaz adlý iþçiler yaralandý. Akýmýn þiddeti ile çevreye savrulan iþçiler, ambulansla önce Çýnar Devlet Hastanesi'ne ardýndan da Diyarbakýr'daki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldýrýlan yaralýlarýnýn durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. ÝLKHA

Malabadi turizme kazandýrýlýyor 8 MART 2014 CUMARTESÝ

Yenileme çalýþmalarý tamamlanan Malabadi Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Vali Cahit Kýraç, Malabadi Köprüsü'nün bu yýl yerli ve yabancý turistlerin uðrak yeri olacaðýný söyledi.

Çýnar'da 9 bin fidan daðýtýldý

Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Emniyet Müdürü Halis Böðürcü ve Ýl Jandarma Alay Komutaný Hilmi Atabay ile birlikte Silvan ilçesine ziyarette bulundu. Restorasyon çalýþmalarý tamamlanan tarihi Malabadi Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Vali Kýraç, "Silvan tarihi yapýsýyla bölgenin en tarihi kentlerden bir tanesi, tarihi varlýklara ve dokulara gerekli hassasiyeti gösterip, yapýlan restorasyon çalýþmalarýyla turizme kazandýrýlmayý amaçlýyoruz. Malabadi Köprüsü de restorasyonu tamamlanan tarihi miraslarýmýzdan bir tanesi, bu yýl yerli ve yabancý turistlerin uðrak yeri olacak. Gerekli çevre ve aydýnlatma çalýþmalarý da tamamlandýktan sonra turizme kazandýrmýþ olacaðýz" dedi. Restorasyon çalýþmalarý tamamlanan Malabadi Köprüsü'ndeki incelemelerin ardýndan Vali Kýraç ve beraberindekiler, Jandarma 4. Taktik Komando Alay Komutanlýðý ile Silvan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Ziyaretlerin ardýndan Vali Kýraç ile beraberindekiler ilçeden ayrýldý. ÝHA

Kadýnlardan Hevsel’e destek

Diyarbakýr'ýn Çýnar Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, akasya, selvi ve çam olmak üzere 9 bin adet fidan daðýttý. Çýnar Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nden alýnan bilgiye göre, ilçe sýnýrlarýndaki okul, mezarlýk gibi alanlarla birlikte þahýslarýn da özel arazilerinde kullanýlmak üzere temin edilen 2000 adet akasya, 2000 adet tüplü selvi ve 5 bin adet tüplü çam fidaný daðýtýmý yapýldý. ÝLKHA

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kadýn Birimi, Hevsel`de yaþanan aðaç katliamýna karþý yapýlan eyleme destek verdi.

Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Hafize Ýpek, meclis üyeleri, büyükþehir belediyesi ve DÝSKÝ çalýþaný kadýnlar, "Yaþasýn Hevsel Direniþi" sloganlarýyla nöbet yerine gitti. Burada gençlerle konuþan kadýnlar, yaptýklarý eylemi desteklediklerini belirtti. Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Hafize Ýpek, her gün bir ekolojik kýyýmýn gerçekleþtiðini anýmsatarak, bölgede yaþayan halklarýn kültürünü, geleneðini hiçe saymak ve

Mangal yangýna Park kavgasýnda neden oldu Batman'da bir apartmanýn 6. katýnda mangal yakmak yangýn çýktý. Olay, Yeni Mahalle 12. Sokak'ta bir apartmanýn 6. katýnda meydana geldi. 6 katlý apartmanýn son katýnda ikamet eden aile, balkonlarýnda mangal yakmaya çalýþýrken kartonlar bir anda tutuþtu. Alevleri görünce panikleyen anne, evde bulunan üç çocuðunu alarak dýþarý kaçtý. Rüzgarýn da etkisi ile bütün balkonu kaplayan alevlere, karþý apartmanda oturan vatandaþlar ve mahalle esnafý müdahale etti. Komþularýn duyarlýlýðý ile kýsa sürede söndürülen yangýnda can kaybý yaþanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. ÝHA

14 kiþi yaralandý Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde araç park etme tartýþmasý nedeniyle çýkan kavgada 6'sý polis 14 kiþi yaralandý.

Edinilen bilgiye göre, Batman Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde aracýný park etmek isteyen bir sürücü ile güvenlik görevlileri arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesiyle özel güvenlik görevlileri ile araç sürücüsü arasýnda kavga çýktý. Sürücü yakýnlarýnýn da karýþtýðý kavgaya polis müdahale etti. Polis kavgayý ayýrmakta güçlük çekti. Sopa ve yumruklarýn kullanýldýðý kavgada 6'sý polis 14 kiþi çeþitli yerlerinden yaralandý. Yaralýlara acil serviste müdahale edilirken, olay yerine çevik kuvvet ekipleri çaðrýldý. Yaþanan kavgayý yatýþtýran polis, 8 kiþiyi gözaltýna aldý. ÝHA

yok etmekle karþý karþýya olduklarýný söyledi.

'Mücadele sonuna kadar sürecek' "Bizler Kürt kadýnlarý olarak Büyükþehir Belediyesi Kadýn Birimi olarak ve devrimci kadýnlar olarak asla bu kýyýmlara geçit vermeyeceðiz" diyen Ýpek, kentin akciðeri konumundaki Hevsel bahçelerinin kýyýma uðramasýný asla kabul etmeyeceklerini belirtti. Gençlerin bir süredir onurlu bir mücadele sürdürdüklerini ifade eden Ýpek, "Bizler büyükþehir belediyesi kadýn emekçileri olarak bütün arkadaþlarýmýzý selamlýyor, yanýnda olduklarýmýzý ifade etmek istiyoruz. Kimse unutmasýn kentimizin ekolojik sisteminin bozulmasýna hiçbir Kürt izin vermeyecektir. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceðiz" dedi. Haber Merkezi


4

Gündem

8 MART 2014 CUMARTESÝ

Kayapýnar Eþ Baþkan Adaylarý projelerini paylaþtý

Hedef daha özgür bir yaþam BDP Kayapýnar Belediye Eþ Baþkan Adayý M. Ali Aydýn, Demokratik Özerklik modelini hayatýn her alanýnda uygulayacaklarýný söyledi ve ekledi: Bu model daha özgür bir yaþam þeklinin ortaya çýkmasýna neden olacak.

BDP Kayapýnar Belediye Baþkan Adaylarý M. Ali Aydýn ile Fatma Arþimet, gazetemizi ziyaret ederek projeleri ile ilgili açýklamalarda bulundu. Gazetemizin Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Serdar Çimen'in de hazýr bulunduðu görüþmede konuþan Eþ Baþkan Adayý Fatma Arþimet, klasik yönetim anlayýþýnýn öok ötesinde bir anlayýþ ile hizmet edeceklerini söyledi. Kadýnýn yaþamýn bütün alanlarýna aktif katýlýmýnýn sosyolojik bir devrim olduðunu belirten Arþimet, eþ baþkanlýk sisteminin kadýn açýsýndan önemli bir kazaným olduðunu ifade etti. Arþimet, "Bu geliþme Kürt siyasal hareketinin bir hediyesidir. Eþ Baþkanlýk sisteminin ülkede çýðýr açacaðýný düþünüyoruz. Dünyada yerel anlamda bu sistemi uygulayan tek parti biziz. Bu sistem klasik belediyecilik anlayýþýnýn çok ötesinde ve zamanla bunun Türkiye'nin her yerinde örnek olacaðýný düþünüyoruz'' dedi.

Kadýnlara ekonomik özgürlük Kadýnlarla ilgili önemli projeler uygulayacaklarýný belirten Arþimet, ''Kadýnýn ezilmesi, hor görülmesi, katledilmesi ve geri plana itilmesinin temel nedeni ekonomik özgürlüðünün olmamasýndan kaynaklanýyor. Bu anlamda belediye sýnýrlarýmýz içinde bulunan kadýn sýðýnma evlerinin dönüþümünü saðlayacaðýz. Kadýnýn bir sýðýntý olmadýðý, yaþamý þekillendiren bir unsur olduðu bilinciyle yaþam merkezleri oluþturmayý hedefliyoruz. Bu merkezlerde kadýnlarýmýzýn sosyal, kültürel ve ekonomik çalýþmalar yürüteceði alanlar olacak. Her anlamda daha özgür bir kadýn oluþturmak için çalýþmalarýmýzý yürüteceðiz. Belediyecilik anlayýþýmýz halkýn ihtiyaçlarýný esas alacak. Meclisler yönetim sistemimizin temel taþlarý olacak. Bunun dýþýnda madde baðýmlýðý ile ilgili hayata geçirmeyi düþündüðüm bir projem var. Þehirden uzakta bir yaþam kampüsü kurmayý arzu ediyorum. Bu merkezle gençlerimizi sosyal aktivitelere katýp madde baðýmlýlýðýndan kurtarmayý hedefliyoruz'' þeklinde konuþtu. Kent Ormaný için mücadele Eþ Baþkan Adayý M. Ali Aydýn ise, öncelikli projelerinin kentin soluk borusu olacak olan Kent Ormaný olduðunu söyledi. Kent Ormaný'ný çok önemsediklerini ifade eden Aydýn, ''Kent Ormaný þuan ki belediye yönetimimizin de önceliðiydi. Ancak Talay Tepe ile Mastfroþ Tepe arasýnda olan bu alanda ihtilaf var ve yargý süreci devam ediyor. Bakanlýk ve

TOKÝ, bu alaný yapýlaþtýrmak istiyor. Þuan 3 bin 800 dönüm alan üzerinde bir ihtilaf söz konusu. Biz toplam 5 bin dönüm olan bu alanda Kent Ormaný oluþturmak için çalýþacaðýz. Orada Diyarbakýr'ýn çýkarý dýþýnda hiçbir oluþuma izin vermeyeceðiz. Bu alan kentin sigortasýdýr. Kent Ormaný kentin kimliðini koruyacak. Kent Ormaný kurulduðunda Diyarbakýr doða ve ekolojik olarak rahatlayacak. Bu konuda elimizdeki tüm imkanlarý seferber edeceðiz. O alan Diyarbakýr halkýnýndýr ve bunun için gerekirse sivil itaatsizlik, referandum dahil olmak üzere bir çok etkinlik düzenleyeceðiz'' dedi. Daha özgür bir yaþam Demokratik Özerklik modelini hayata geçireceklerini belirten Aydýn, kenti vatandaþlarla birlikte yöneteceklerini ifade etti. Aydýn, ''Yönetim anlayýþýmýz tamamýyla katýlýmcýlýða dayanýyor. Köy meclislerinden ilçe meclislerine, sivil toplum kuruluþlarýndan kanaat önderlerine kadar her kesimi çalýþmalarýmýza ortak edeceðiz. Kentin tüm bileþenleri bu sürece dahil edilerek çalýþmalar planlanýp hayata geçirilecek. Demokratik özerkliðin temel amacý da budur. Yerinden ve yerelin yönetimini esas alýyoruz. Yaðacaðýmýz her çalýþmada halkýmýzla ortaklaþacaðýz. Toplumda da bu anlamda bir beklenti ve heyecan var. Demokratik Özerklik modelini sadece bölgemiz için deðil, ülkenin her bölgesi için düþünüyoruz. Bu halkýn içinde olduðu ve kendi kendini yönettiði bir projedir. Demokratik özerkliðin

Diyarbakýr/Sur nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý ve Diyarbakýr Trafik þub. almýþ olduðum (B) sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Bayram Okay Diyarbakýr Kayapýnar Tapu Kadastro Müd. almýþ olduðum evime ait 3.parsel 715 ada numaralý tapumu kaybettim.Hükümsüzdür Haþim Yaþar

YIL: 13 SAYI: 4556 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Gönüllü Emek Deposu Projesi Eþ Baþkan Adayý Aydýn, ziyarette ilk baþta biraz ilginç gelen ancak derinliðine inildiðinde kente fazlasýyla yarar saðlayacak bir projeden bahsetti. Bu projenin adý Gönüllü Emek Deposu Projesi. Eþ Baþkan Adayý Aydýn, ilk bakýþta tuhaf gelen projenin detaylarýný þöyle anlattý: ''Sorumluluk alanýmýzda daha fazla halk içinde olacaðýz. Her evi dolaþýp görüþ alýþveriþinde bulunacaðýz. Kiþisel hayata

geçirmek isteðim bir proje var. Gönüllü Emek Deposu projesi ile vatandaþlarýmýzýn gönüllülük esasýna dayanarak çalýþma hayatýna katýlýmýný saðlayacaðýz. Örneðin ilçemizde ev ev dolaþýp vatandaþlara bir yýlda kaç gün gönüllü çalýþma içinde olabileceðini soracaðýz. Gönüllü olan vatandaþlarýmýzla birlikte hizmetlerimizi planlayýp yürüteceðiz. Ortaya çýkacak olan gönüllü iþ gücü, ayný zamanda ekonomik kazanç da saðlayacak. Gönüllü çalýþma ile giderimiz kasamýzda birikecek ve bu biriken parayý yine ilçemiz için harcayacaðýz. Vatandaþlarýmýzýn bu anlamda da desteðini isteyeceðiz.'' Rýza BARUT

Þýrnak'ta ilk resmi Kürtçe hutbe

Zayi ilaný

8 MART 2014 CUMARTESÝ

zamanla ülkeye model olacaðýný düþünüyoruz. Bu model daha özgür bir yaþam þeklinin ortaya çýkmasýna neden olacak'' ifadelerini kullandý.

Þýrnak'ýn Cizre Ýlçesi'ndeki camilerde bugün kýlýnan Cuma Namazý sonrasý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na baðlý imamlar tarafýndan ilk kez resmi Kürtçe Hutbe okundu. Geçtiðimiz Pazar günü TBMM'de anadilde eðitim ve inançlarýn önünü açan demokratikleþme paketinin kabul edilmesinden sonra, Cizre'de bir çok camide kýlýnan Cuma Namazý

sonrasý, devletin resmi kadrolu imamlarý tarafýndan ilk kez Kürtçe olarak Hutbe verildi. Meydanbaþý Cami'inde kýlýnan Cuma Namazý sonrasý cami imamý, önce Arapça, sonra Türkçe, en son olarak da Kürtçe hutbe okudu. Ýmamýn daha önce hazýrladýðý notlardan Kürtçe notlarýný okuduðu görüldü. Cizre'de lokanta iþleten Abdullah

Kuyumcu, uzun yýllardan sonra Kürtçe dilinde ilk kez hutbe dinlediði için çok sevindiðini belirtti Fýrýn iþçisi Rafu Ekmekçi ise, "Yaþlýlarýmýz Türkçe bilmediði için uzun yýllardýr verilen hutbeyi dinliyorlardý ama anlamýyorlardý. Bu kez anlayarak sevinçle dinlediler. Bu karar hepimizi özellikle yaþlýlarýmýz çok sevindirmiþtir" dedi.

Mehmetçik kadýnlarý unutmadý

Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutanlýðý ekipleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle yol kontrol uygulamasýnda kadýnlara karanfil ve çeþitli hediyeler daðýttý. Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutanlýðý tarafýndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü düzenlenen çeþitli etkinliklere kutlandý. Diyarbakýr-Elazýð karayolu üzerinde yol kontrol uygulamasý yapan jandarma ekipleri, kadýnlara karanfil ve çeþitli hediyeler daðýtarak, günlerini kutladý. Kadýn jandarma ekiplerinin de yer aldýðý etkinlik yoðun ilgi gördü. Seyir halindeki araçlarý durduran jandarma ekiplerinin kadýnlara karanfil daðýtmasý Diyarbakýrlýlarýn ilgisiyle karþýlandý. Ýlk kez böylesi bir uygulamaya tanýk olduklarýný belirten kadýnlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nü jandarmanýn kutlamasýnýn anlamlý olduðunu ifade ettiler. Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutanlýðý'nda görevli Baþçavuþ Ergün Arman, Jandarma Teþkilatý'nýn 175. kuruluþ yýlý nedeniyle çeþitli sosyal etkinliklerin yürütüldüðünü ifade ederek, bu kapsamda 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar

Milletvekili Oya Eronat Bismil'de

Günü dolayýsýyla Jandarma Genel Komutanlýðý tarafýndan hazýrlanan hediyeleri kadýnlara takdim etmekten mutluluk duyduklarýný söyledi. ÝHA

Seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçelere giden AK Parti Diyarbakýr milletvekillerinden Oya Eronat, Bismil'de çeþitli ziyaretlerde bulundu. Ýlk olarak partisinin ilçe baþkanlýðýný ziyaret eden Eronat, daha sonra ev ve hasta ziyaretleri gerçekleþtirdi. Resmi kurumlardaki memurlarý da unutmayan Eronat, Aile Destek Merkezi,Halk Eðitim ve Milli Eðitim Müdürlükleri'ne de ilçe teþkilatlarýndan Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarý'yla birlikte gitti. Halkýn teveccühünden memnun kalan Eronat, tüm Bismil halkýna ve de özelikle zor þartlar altýnda seçim çalýþmasý yürüten Bismil AK Parti üyelerine teþekkürlerini iletti. Ziyaretlerin ardýndan Eronat ilçeden ayrýldý. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

8 MART 2014 CUMARTESÝ

Kurt: Barýþ AK Parti ile olur

Kürtlerin barýþa ve hizmete ihtiyacý olduðunu belirten AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, barýþ ve hizmetin de ancak AK Parti ile olabileceðini söyledi. AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, köy ve esnaf ziyaretlerini büyük bir hýzla sürdürüyor. Gittiði yer köyde büyük bir coþku ve ilgi ile karþýlaþan Kurt, vatandaþlarla seçim çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi verdi. Sabah saatlerinde köy ve esnaf ziyaretleri gerçekleþtiren Kurt, gördüðü ilgi karþýsýnda oldukça mutlu olurken, seçim gezilerine akþamlarý ev ziyaretleri ile devam ediyor. Ev ziyaretlerinde de vatandaþlarýn nabzýný yoklayan Kurt, Barýþ ve Hizmetin ancak AK Parti ile olabileceðini söyledi. Kürtlerin barýþa ve hizmete ihtiyacýnýn bulunduðuna iþaret eden Kurt, "Bugün ülkede Barýþ ve hizmet aðacýnýn da tohumu AK Parti'dir. AK Parti tohumunun topraða düþmesi ve yeþermesi için gereken þey halkýn desteðidir. AK Parti'nin de özelliklerinde bu barýþýn ve hizmetlerinin özellikleri var. Biz tohum olarak topraða düþtük. Bunu yeþertmek halka düþüyor. Bizim halka söylediðimiz þey, bu tohumun bir aðaç olmasý. Bu gölgeden herkesin ama herkesin bizim dýþýmýzdan kalanlarýn da faydalanmasý için bugün sýra halkta, halkýn desteðine ihtiyaç var. Türkiye

çevresine baktýðýmýz zaman, Suriye'sine, Ýran'ýna, Irak'ýna, Ortadoðu'suna çok karýþýk bir bölgede yer alýyor ve kendini barýþ havzasý olarak muhafaza etmek istiyor. Bu barýþ havzasýnýn muhafazasý iki þeye dayanýyor. Barýþ ve hizmete. Biz barýþý bugün saðlamýþ durumdayýz. 100 yýllýk kaný durdurmuþ durumdayýz. Þimdi hizmetle bunu desteklemek istiyoruz. Bu anlamda topraða attýðýmýz tohumun yeþertilmesi halka ait bir sorumluluktur" dedi.

'AK Parti hizmetle rüþtünü ispatladý' AK Parti'nin hizmetle ilgili rüþtünü ispatlayan bir parti olduðunu vurgulayan Kurt, "Türkiye'nin 100 yýllýk tarihi içerisinde hiçbir þeyle kýyaslanmayacak boyutta bu konuda ispata gerek kalmayacak emarelerde ortada. Halk da bunu kabul ediyor. Bizim bölgemizin travmatik problemi var. 100 yýllýk travmatik bir problemi. Devlet olan problemi. Bizim ifade ettiðimiz þu; bu devlet o zalim devlet deðil artýk. Bu

devlet artýk þefkat devleti olmasý için hizmet devleti olmasý için AK Parti'nin yönetimiyle bir þekil almýþtýr. Dolayýsýyla o travmatik halimizi geçmiþte bize zulüm eden devlete olan reflekslerimizi bugün göstermek istersek yanlýþ yapmýþ oluruz. Bugünkü þefkat, hizmet ve merhamet devletini korumak bize ait artýk" diyerek, "Bu saatten sonrasý da bizim devletimize baðlý. Sadece þunu düþünmek yeterli; Ak parti olmasaydý, bugün Türkiye'de neler olurdu? Bunu düþünsünler. Alternatifler bellidir. CHP, MHP'dir. Dolayýsýyla AK Parti'ye olan ihtiyacýn ekmek gibi, su gibi, hava gibi olduðunu göz önüne almak gerekiyor. Bu anlamda bu bilinçle sandýða gitmek gerekiyor. Bizim bu yaklaþýmýmýz, diðer partilerden daha iyi olduðumuz gibi bir algý ile açýlmýyor, biz diyoruz ki diðer partilerin de dertlerinin dermaný bizde. Oralarda derman arayanlar bilmeli ki bu dermanlar gerçekten ancak AK Parti'dedir. Çünkü iki þey barýþ ve hizmet ancak AK Parti ile olabiliyor. Bu anlamda biz hizmetin görevini devralmak istiyoruz" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

5

Yeniþehir'de kadýnlardan etkinlik

BDP Yeniþehir Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu, Ülkü Baytaþ ve Belediye-Ýþ Diyarbakýr Þube Baþkaný Vezir Periþan, kadýn çalýþanlara karanfil ve hediyeler daðýttý. Yeniþehir Belediyesi Kadýn Birimi ise, Yeniþehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Ekoloji evinde çalýþanlara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Eþ baþkan adaylarýnýn da katýldýðý etkinlikte kadýnlar doyasýya eðlendi. Kadýn çalýþanlar tarafýndan oluþturulan "Koma Kulîlkê Buharê", birbirinden güzel Kürtçe þarkýlar seslendirerek etkinliðe renk kattý. Burada konuþan Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Güler Menteþ Turhallý, 8 Mart'ýn önemini, kadýn mücadelesini ve gelindiði aþamayý kadýnlarla paylaþtý. Turhalý, "8 Mart'ý bizler sade bir eðlence olarak görmüyoruz. Direniþ ve özgürlüðü getirecek bir gün olarak kutluyoruz. Bu anlamda tüm kadýnlarýn 8 Mart günü kutlu olsun'' dedi. Etkinliðe katýlan kadýnlara Hasan Cemal'in Delila adlý kitabý ve karanfil daðýtýldý. 8 Mart etkinliði düzenlenen þölen ile son buldu. Haber Merkezi

'Kimse bize ders veremez' 'Kadýna pozitif ayrýmcýlýk yaptýk' 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle mesaj yayýmlayan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, parti olarak kadýna pozitif ayrýmcýlýk yaptýklarýný söyledi. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla mesaj yayýmladý. Altaç mesajýnda, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nün kendilerine iyiyi, doðruyu, sevgiyi, saygýyý, paylaþmayý öðreten, eþitlik, daha iyi yaþama ve çalýþma koþullarýný iyileþtirme yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olduðunu ifade etti. Altaç, "Tarihin Her döneminde varlýðýný hissettirmiþ, sosyal hayatta yer almýþ, ailesine ana olmuþ, bacý olmuþ, yüreðiyle vatanýna hizmet etmiþ vefakar, cefakar, þefkatli kadýnlarýmýzý saygýyla anýyoruz. Kadýnlarýn toplumun iþleyiþine, geliþmesine ve ilerlemesine daha etkin bir þekilde katkýda bulunmasý, eðitim seviyesinin yükseltilmesi, ekonomik ve siyasi hayatýn içinde yer almasý geliþen bir ülke için çok önemlidir. Kadýnlarýn hak ettiði konuma gelebilmesi için millet olarak çalýþmalarýmýz sonuna kadar devam edecektir. Kadýnlarýmýzýn eðitimli, bilgili ve bilinçli olmasý

saðlýklý bir toplumun ön þartýdýr. Bir toplumun medeniyet düzeyi, insan haklarýnýn ayrýlmaz en önemli parçasý olan kadýn haklarýna verdiði deðerle ölçülmektedir. Kadýnýn ihmal edildiði bir toplumun varlýðýný saðlýklý bir þekilde sürdürmesi mümkün deðildir" dedi.

'Ýlklere imza attýk' Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, son yýllarda kadýnýn sayýsýnýn her alanda artarak devam ediyor olmasýnýn deðiþim ve dönüþümün en somut örneði olduðunu kaydetti. Altaç, "AK Parti olarak iktidara geldikleri günden itibaren har alanda olduðu gibi kadýnlara yönelik pek çok ilke imza attýk. Hükümetimiz, kadýnlarýmýzýn ülkemizin, erkeklerle birlikte toplumsal sorumluluðu her alanda yüklenecek bilgi ve bilinçte bireyler olarak kamusal yaþamdaki yerlerini almalarýný, geleceðimizin önemli bir teminatý olarak görmektedir. AK Parti olarak kadýna pozitif ayrýmcýlýk yaptýklarýný ve buna öncelik verdik. Bu duygu ve düþüncelerle kadýnlarýmýzýn her bakýmdan hak ettikleri deðeri almasý temennisi ile tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyorum" diye konuþtu. ÝHA

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Dicle Nehri üzerinde kum ocaklarýna izin verildiðini söyledi ve ekledi: Çevre felaketi, esas o kum ocaklarýnda var. Oradaki felakete kimse bir þey demiyor. Dolayýsýyla aðaç konusunda kimsenin bize vereceði bir ders yoktur.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný M. Mehdi Eker, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç ile birlikte Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nin (DÜBTAM) açýlýþýna katýldý. Açýlýþtan önce bir konuþma yapan Bakan Eker, son günlerde sýk sýk gündeme gelen Dicle Üniversitesi'ndeki aðaç kesimi ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Diyarbakýr'da aðaçlardan çok daha önemli olan kültür yerlerinin yapýlaþmaya

açýldýðýnda kimsenin sesinin çýkmadýðýný dile getiren Bakan Eker, yakýn bir tarihte Diyarbakýr için çok deðerli olan Kýrklar Daðý'nýn üzerine 15 katlý apartmanlar dikildiðine dikkat çekti. Bakan Eker, aðaçlar için sesleri çýkan ve eylem yapan kiþilerin, o zaman seslerinin çýkmadýðýný söyledi.

'Zarar verilmesine karþýyýz' Üniversitelerde dikili olan aðaçlara zarar verilmesine karþý olduklarýný dile getiren Bakan Eker, "Üniversitemizde dikili ve deðeri olan aðaçlara zarar verilmesine biz de izin vermeyiz. Geçmiþte kum ocaklarýna izin verilmiþ ve o kum ocaklarýnýn boþalttýðý bir sürü çöküntü alanlarý var. Çevre felaketi, esas o kum ocaklarýnda var. Oradaki felakete kimse bir þey dememiþ ve halada kimse bir þey demiyor. Dolayýsýyla aðaç konusunda kimsenin bize vereceði bir ders yoktur. Bizler size ders veririz ve bu konuda Diyarbakýr'a yaklaþýk 9 yüz dönüm deðerli orman aðaçlarýndan oluþan kent ormanýný biz kazandýrdýk.

Hepimiz de o konuda hassasýz ve hassasiyetliðimizi de sürdüreceðiz. Tabi genç kardeþlerimize de meseleyi olduðu gibi anlatmamýz gerekiyor" þeklinde konuþtu.

Kýraç: Hevsel kültür vadisidir Hevsel bahçelerinin Diyarbakýr'ýn kültür vadisi olduðunu ifade eden Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç ise, bu vadinin Diyarbakýr'ýn 12 bin yýldan beri ürettiði 33 ayrý uygarlýðýn üst üste koyduðu deðer olduðuna dikkat çekti. Diyarbakýr'daki deðerleri koruyup geliþtirmek gerektiðini belirten Vali Kýraç, "Hevsel

Çermik'te 8 Mart etkinlikleri Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla þölen düzenlendi.

Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) öncülüðünde düzenlenen etkinlik BDP Çermik merkez seçim bürosunda gerçekleþti. Etkinliðe BDP Çermik ilçe Baþkaný Haþim Demirkol, BDP Çermik Belediye Eþ Baþkan

Adayý Zuhal Odabaþý'nýn yaný sýra çok sayýda kadýn katýldý. Þölende kýsa bir konuþma Eþ Baþkan Adayý Zuhal Odabaþý, "öz yönetimle özgür kimliðe" þiarýyla gelinen aþamanýn kadýn þahsýnda gerçekleþmediði takdirde yeni yapýlanmanýn hiçbir anlamýnýn olmayacaðýný söyledi. Þölende daha sonra Paris'te katledilen kadýn siyasetçi Sakine Cansýz'ýn siyasal mücadele içerisindeki yaþamýný konu alan sinevizyon gösterimi izletildi. Sinevizyon gösteriminin ardýndan zýlgýtlar eþliðinde çekilen halaylarla etkinlik sona erdi. Haber Merkezi

Bahçeleri Diyarbakýr'ýn kültür vadisidir. Orasý kültür amacý dýþýnda baþka hiç bir þekilde kullanýlamaz. Kamuoyunda 'Hevsel'de binalar yapýlacak' gibisinden yanlýþ bir algý var. Öyle bir þey olamaz. Bu tür yanlýþlýklarýn bir kez daha olmamasý için ilgili arkadaþlar ile görüþüyoruz. Herkes rahat olsun. Hevsel Bahçeleri bir kültür vadisidir ve oraya kültür amacý dýþýnda hiçbir çalýþma olmayacak" ifadelerini kullandý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Dicle Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nin (DÜBTAM) açýlýþý gerçekleþtirildi. ÝLKHA


6

EKONOMÝ

8 MART 2014 CUMARTESÝ

Batman'da 3 bin 252 kiþi iþsizlik maaþý aldý

8 milyon 711 bin TL ödeme yapýldý

Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Batman Ýl Müdürlüðü, 3 yýlda 3 bin 252 kiþiyi iþsizlik fonundan yararlandýrdý. Fona baþvuran vatandaþlara toplam 8 milyon 711 bin 838 TL'lik ödeme yapýldý.

Çalýþma ve Ýþ Kurumu ÝÞKUR Ýl Müdür Vekili Mahmut Polat, 2011, 2012 ve 2013 yýllarý arasýnda iþsizlik sigortasý verileri ile ilgili bilgi verdi. Ýþsizlik fonundan nasýl yararlanmasý gerektiðini anlatan Polat, herhangi bir kiþinin iþsizlik sigortasýndan faydalanabilmesi için son 3 yýlda 600 prim gününün olmasý, son 120 gün fiili olarak

çalýþmýþ olmasý ve iþveren tarafýndan iþ akdi sona ermiþ þartý ile iþsizlik fonundan aylýk baðlanabileceðini söyledi. 2011 yýlýnda kurumlarýna iþsizlik sigortasý için toplam bin 592 kiþinin baþvurduðunu belirten Polat, bin 29 kiþinin sigortayý hak ettiðini ve toplamýnda da bu þahýslara 2 milyon 122 bin 227 TL'lik bir ödemenin yapýldýðýný ifade etti. 2012 yýlýnda kurumlarýna iþsizlik sigortasý için toplam 2 bin 142 kiþinin baþvurduðunu vurgulayan Polat, bin 406 kiþinin sigortayý hak ettiðini ve toplamýnda da bu þahýslara 3 milyon 124 bin 927 TL'lik bir ödemenin yapýldýðýný dile getirdi.

2013'te düþüþ oldu 2013 yýlýnda ise iþten çýkarmalarýn azaldýðýný söyleyen

Polat, "2013 yýlýnda istihdam korunmuþ. Bin 183 kiþi baþvurmuþ, bunun 817 kiþisi hak etmiþ ve toplamda da 3 milyon 464 bin 684,50 TL'lik bir ödeme yapýlmýþ. Ýþ ve meslek danýþmanlarýmýz, iþe yerleþtirme servisindeki çalýþanlarýmýz iþyerlerini ziyaret etmektedir. Ýþçilerin haklarýný, iþverenlerin haklarýný, haksýz nedenden iþten çýkarma gibi konularda ve iþ kanunu hakkýnda bilgiler vermektedir. Bu þekilde bir denge saðlanmýþtýr. 2011'den 2013'e doðru bir iþ hayatýnda çalýþan kiþilerin iþten çýkarýlmasý ve iþsizlik fonundan faydalandýrýlmasýnda bir düþüþ olmuþ. Bu iyi bir þeydir. Bir yerdeki iþsizlik fonundan ne kadar az fayda görülüyorsa o yerdeki sigortalý çalýþan insanlarýn çalýþma hayatýndan çýkarmalarýn o kadar az olduðu sonucu çýkar" dedi. ÝLKHA

Ýþ kadýnlarý çalýþan kadýnlarla buluþuyor

Doðu ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Nevin Ýl, Türkiye'de kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn istenilen düzeyde olmadýðýný, bölgede güçlü kadýnlar görmek istediklerini belirtti. Diyarbakýr Doðu ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði ile Diyarbakýr TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu tarafýndan 8 Mart Dünya kadýnlar günü nedeniyle Diyarbakýr'da bir dizi etkinlikler hazýrladý. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" dolayýsýyla

Diyarbakýr 'da yapýlacak etkinlikleri anlatan Diyarbakýr Doðu ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Nevin Ýl, Türkiye'de kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn istenilen düzeyde olmadýðýný söyledi. Kadýn giriþimci sayýsýnýn artmasý gerektiðin belirten Ýl, ''Özellikle en zayýf olduðumuz konuda yani iþ hayatý alanýnda, kadýnlarýmýzýn iþ hayatýna girmelerini kolaylaþtýracak, destekleyecek, teþvik edecek sistemler oluþturmak zorundayýz.

Hedeflerimize ulaþabilmek için daha fazla kadýný iþ gücüne dahil ederek, onlarýn ekonomide, siyasette, sosyal hayatta, bürokraside nüfuslarý oranýnda temsil edilmelerinin önünü açmak gerekiyor. Diyarbakýr Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu ile birlikte, DTB, DTSO, DÝSÝAD,

Servet

0531 811 86 08

DOSÝAD, OSB Müteþebbis Heyeti, GÜNTÝAD, Kýnalý Eller gibi sivil Toplum örgütlerinin katýlýmýyla Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'nde çalýþan kadýnlar ile buluþacaðýz ve daha sonra iþ kadýnlarýmýzla birlikte bir gece düzenlemiþ bulunmaktayýz'' dedi. Haber Merkezi

Perakende satýþ hacmi arttý

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Ocak ayý "Perakende Satýþ Hacim Endeksi" verilerini açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, perakende satýþ hacminin bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttýðýný söyledi. Uras'ýn verdiði bilgilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranýnda arttý. Ayný ayda; gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 0,2, gýda dýþý satýþlar yüzde 2,5 artarken, otomotiv yakýtý satýþlarý ise yüzde 0,4 azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,7 oranýnda arttý. Ayný ayda; gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 7,3, gýda dýþý satýþlar yüzde 14,2 ve otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 7,0 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ cari fiyatlarla perakende ciro 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre yüzde 4,0 oranýnda arttý. Ayný ayda; gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 6,4, gýda dýþý satýþlar yüzde 3,0 ve otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 3,3 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ cari fiyatlarla perakende ciro 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 17,3 oranýnda arttý. Ayný ayda; gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 15,9, gýda dýþý satýþlar yüzde 17,9 ve otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 17,8 arttý. ÝHA

En fazla külçe altýn kazandýrdý

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Þubat ayý finansal yatýrým araçlarýnýn reel getiri oranlarýný açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Þubat ayýnda en yüksek reel getirinin külçe altýnda gerçekleþtiðini söyledi. Uras'ýn verdiði bilgilere göre, en yüksek aylýk reel getiri Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) ile indirgendiðinde yüzde 2,36, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiðinde ise yüzde 3,33 oranlarýyla külçe altýnda gerçekleþti. YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yatýrým araçlarýndan Borsa Ýstanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 5, Amerikan dolarý yüzde 1,95, euro yüzde 1,68, Devlet Ýç Borçlanma Senetleri (DÝBS) yüzde 1,06 ve mevduat faizi yüzde 0,95 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiðinde ise Borsa Ýstanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 4,10, Amerikan dolarý yüzde 1,03, euro yüzde 0,75, Devlet Ýç Borçlanma Senetleri yüzde 0,12 ve mevduat faizi yüzde 0,01 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi. Euro yüksek kazanç saðladý Altý aylýk deðerlendirmeye göre Euro, YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 6,77, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 9,49 oranýnda yatýrýmcýsýna en yüksek kazancý saðladý. Ayný dönemde BIST 100 Endeksi, YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 18,05, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 15,96 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu. Finansal yatýrým araçlarý yýllýk olarak deðerlendirildiðinde Euro, YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 13,41, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 18,15 oranýnda yatýrýmcýsýna en fazla reel getiriyi saðladý. Diðer taraftan BIST 100 Endeksi YÝÜFE ile indirgendiðinde yüzde 27,85, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 24,83 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu. ÝHA

Giyim


GÜNCEL

8 MART 2014 CUMARTESÝ

7

Hasta ve öðrenci tutuklara destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayýn ile belediye baþkan adaylarý, cezaevinde bulunan hasta ve öðrencilere destek vermek amacýyla Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'nde bir basýn açýklamasý yaptý.

Kayapýnar'da resim sergisi açýldý 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü etkinlikleri kapsamýnda 'Kadýn ve Direniþ' temalý resim sergisi açýldý. Kayapýnar Belediyesi eðitim destek evlerinde resim hocasý olan Muazzez Filiz ve Leyla Çakýl'ýn yaðlý boya tablolardan oluþan sergi, Cegerxwin Kültür Merkezi'nde sergi salonunda açýldý. Serginin açýlýþýna Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, baþkan yardýmcýlarý Aynur Yýlmaz, Ýhsan Avcý, kadýn kurumlarý ve çok sayýda sanatsever katýldý. Sergiyi Paris'te katledilen üç Kürt kadýn siyasetçiye adadýklarýný belirten ressam Muazzez Filiz, "Sergimizle kadýnlarýmýzýn yaþadýðý sorunlarý görsel dilde sunmak ve unutturmamak için yaptýk. Kürt kadýnlarý yaþamlarý, direniþleri ve yaþamda onurluca tutunabilmeyi resimledik. Sergimizde elde edilecek gelir büyük bir onur mücadelesi veren Rojavalý annelere göndereceðiz" dedi. Baþkan Vekili Mahmut Dað, kadýnlarýn sorunlarýný konu edinen resim sergisi nedeniyle emeði geçenlere teþekkür ederek, yaþananlarýn sanatla kamuoyuna sunmanýn daha çok zihinlerde unutturulmama adýna daha çok iz býraktýðýný belirtti. Baþkan Yardýmcýsý Aynur Yýlmaz ise, yaþama dair güzel konularýn iþleneceði resimlerin yapýlmasý umudunu taþýdýklarýný söyledi. Paris katliamý, Roboski'li anneler, kadýna þiddet, çocuk gelinler, barýþ anneleri ve göç gibi konularýn iþlendiði yirmi dokuz resmin sergilendiði sergi hafta sonuna kadar açýk kalacak. Haber Merkezi

CHP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Sayýn, Diyarbakýr cezaevlerinde yatan hasta tutuklularý ve öðrenci tutuklularýnýn en kýsa zamanda serbest býrakýlmasý gerektiðini belirtti. Sayýn, ''Siyasi iktidar kendi geleceðini güvence altýna alacak yasal deðiþikliklere öncelik vermektedir. Diyarbakýr cezaevlerinde haksýz yere yatan hasta tutuklular ve öðrenci tutuklular hakkýnda hükümetin herhangi bir adým atmadýðý gözlenmektedir. Özellikle 2000'li yýllarýn baþýnda inandýðý deðerler ve çerçevesinde yaþamak isteyen insanlar cezaevlerine atýldý. Biz bu hukuksuzluðun karþýsýnda durmaya devam edeceðiz. Öncelikle hasta ve öðrenci tutuklular serbest býrakýlmalýdýr'' dedi. '207 cezaevi yapýlýyor' Gelecek 5 yýllýk dönemde Türkiye genelinde 207 yeni cezaevi yapýldýðýný ifade eden CHP Ýl Baþkaný Sayýn, ''Son 11 yýlda cezaevlerinde 384 kiþi intihar etmiþ. Bu kadar kiþinin canýna kýymasý, yeni cezaevlerinin çözüm olmadýðý gerçeðini gösteriyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu cezaevlerinin yapýmýna son verilmesi gerektiðini düþünüyoruz. Ýnsanlarýn inandýðý deðerler ve düþünceler yüzünden cezaevlerine atýlmalarýný istemiyoruz. Artýk insanlarýn refah bir toplum içerisinde yaþamasý gerekmektedir. Bunun için mücadelemizi var gücümüzle sürdüreceðiz'' þeklinde konuþtu. Berat DOÐRUYOL

Yeniþehir adaylarýna coþkulu karþýlama BDP Yeniþehir Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu ile Ülkü Baytaþ, 30 Mart seçimlerinden sonra Yeniþehir ilçesine baðlanacak olan Hantepe Köyü'nde halk ile bir araya geldi. Köy ziyaretlerinde büyük ilgi ve coþku ile karþýlanan adaylar, köy halkýnýn düzenlediði þölene de katýldý. Burada bir konuþma yapan Eþ Baþkan Adayý Ülkü Baytaþ, "Çocuk, genç ve yaþlý erkeklerimizi burada kadýnlarýmýzla birlikte görmek isterdik. Bakýn bende kadýným ve kadýnlar deðil mi

ki geceyi aydýnlatan… Bundan dolayý toplantýlara kadýn ve kýzlarýmýzla birlikte gelelim. Jin jiyan azadi diyoruz. Kadýn olmadan yaþam, yaþam olmadan da özgürlük olmaz. Dolayýsýyla özgür kadýnla demokratik ulusa þiarýyla hareket etmeliyiz. Kadýnýn olduðu yerde erkek, erkeðin olduðu yerde ayný düzeyde temsiliyet yoksa yaþam orda katledilmiþ demektir. Sakine Cansýz, Fidan Doðan ve Leyla Þaylemez'e atfedilen 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü Ýstasyon Meydaný'nda yapýlacak mitingde daha da büyüteceðiz. Yollarý bizim yolumuz, sözleri bizim sözümüzdür. Onlarýn önümüze kattýðý bu yola koþarak gideceðiz ve özgürlük sevdasýyla haykýracaðýz. Onlara saygý ve þükranlarýmýzý diliyoruz" dedi.

'Hakkýmýz geri istiyoruz'

Ardýndan konuþan Eþ Baþkan Adayý Selim Kurbanoðlu ise, Kürtlerin birlikteliðine deðindi. Kurbanoðlu, "Birlikteliðimiz ne kadar çok artarsa, çözüme yönelik sorunlarýmýzda o denli azalacaktýr. Mazlum olan halkýmýz bu güne kadar kimseden bir þey talep etmemiþtir. Gasp edilen bir hak vardý ortada, bizde yok sayýlan olan bu hakkýmýzý geri istiyoruz. Halkýmýz bizlerle beraber oldukça kimseden korkumuz olmaz. Hiç merak etmeyiniz, her daim iyi þeyler konuþuyoruz. Sadece bunu istiyoruz. Nasýl ki diðer halklarýn bir dili, kültürü ve özgürlükleri varsa bizlerde sadece bunu istiyoruz" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

Cuma Ýçten Hani'de destek istedi AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, AK Parti Hani Belediye Baþkan Adayý Mehmet Fatih Kayhan ile birlikte esnaflarý gezerek destek istedi.

Esnaflarý ziyaret etmeden önce seçim bürosunda partililere açýklamalarda bulunan Cuma Ýçten, "Öncelikle bu

ortam için hepinize teþekkür ediyoruz. Kardeþimiz Fatih Kayhan, belediye baþkanlýðýnýn adeta bir müjdesidir. Ýnþallah bu heyecanla 30 Mart'a kadar çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam edecek ve emaneti inþallah Ak Parti'mize Fatih Kayhan kardeþimize 30 Mart'ýn akþamýnda teslim edecek Biz Hani ilçemizi daha güzel ve

daha iyi yaþanabilir bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Biz bir çalýþma yaparken, yaptýk oldu demek yerine istiþare yaparak, konunun uzmanlarý ile görüþerek, halkýn benimsediði projeleri hayata geçireceðiz. Halkýmýzla sürekli iç içe olacaðýz. Bunun ötesinde çok güzel bir þey var. Çözüm süreci ve barýþ süreci Elhamdülillah

bir yýldýr kimsenin burnu kanamýyor. Þehit haberleri duymuyoruz.Çatýþma haberleri duymuyoruz. Bence en güzel mutluluk, en güzel kazaným bu. Ýnþallah bu kazanýmdan hiç bir þekilde geri dönmeyeceðiz. Buna sahip çýkacaðýz. Biz barýþ istiyoruz, kardeþlik istiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Barýþ olduðu sürece, kardeþlik olduðu sürece buraya yatýrým gelir. Burada iþsizlik de yok olur. Bütün güzel hizmetler burada geliþir" dedi. Daha sonra Milletvekili Ýçten ve beraberindekiler esnafý iþ yerlerinde ziyaret ederek hem sorunlarý dinlediler, hem de Hani Belediye Baþkan Adayý Mehmet Fatih Kayhan'a destek istediler. Belediye Baþkan Adayý Mehmet Fatih Kayhan ise, projelerine deðinerek ilçe halkýnýn huzur ve hizmet istediðini belirtti. ÝHA

HÜDA PAR'a sýcak karþýlama Hür Dava Partisi Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Av. Hüseyin Yýlmaz, Baðlar Belediye Baþkan Adayý Vedat Turgut ile Sakarya Caddesi esnafýný ziyaret ederek, istek ve sorunlarýný dinledi. Sakarya Caddesi'nde yüzlerce esnafý ziyaret eden HÜDA PAR'lýlar, esnaflarla sýcak diyaloglar kurarken, güler yüz ve sevgiyle karþýlandýlar. Diyarbakýr halký için hizmete talip olduklarýný belirten Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Yýlmaz, belediyelerin yandaþa deðil, halka hizmet etmesini saðlayacaklarýný söyledi. Caddelerinde yolun bozuk olmasýndan ve çöplerin toplanmamasýndan þikâyetçi olduklarýný dile getiren esnaflar, hizmet istediklerini, hizmet yapacaklarýna inandýklarý partiye oy vereceklerini belirttiler. Hür Dava Partisi heyeti, esnaf ziyaretinin ardýndan Bingöllüler Taziye Evi'ne giderek vefat edenlerin yakýnlarýna taziye ve baþsaðlýðýnda bulundular. ÝLKHA


8

Haber

8 MART 2014 CUMARTESÝ

Çalýþan 5 kiþiden 1'i kadýn Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn da yer aldýðý TRC2 bölgesine ait kadýn istatistiklerini açýkladý. Çarpýcý sonuçlarýn yer aldýðý istatistiklerde en dikkat çeken ise bölgedeki çalýþabilir kadýnlarýn yüzde 86,70'i ev iþleri, eðitim gibi gerekçelerle iþ aramýyor. Uras'ýn verdiði bilgilere göre, Türkiye nüfusunun 2013 yýlýnda yüzde 49,8'i, Diyarbakýr'ýn yüzde 49,6'sý, Þanlýurfa'nýn ise yüzde 50'sini kadýn nüfusu oluþturuyor. Kadýn nüfusu belli yaþ gruplarýna göre incelendiðinde kadýn nüfusun yüzde 24'ünü 0-14 yaþ grubu, yüzde 5'ini 15-17 yaþ grubu, yüzde 11,3'ünü 18-24 yaþ grubu, yüzde 31'ini 25-44 yaþ grubu, yüzde 20'sini 45-64 yaþ grubu, yüzde 7,9'unu 65-84 yaþ grubu ve yüzde 0,8'ini ise 85 ve daha yukarý yaþtaki nüfus oluþturuyor. Diyarbakýr'da kadýn nüfusun yüzde 34,8'ini 0-14 yaþ grubu, yüzde 6,7'sini 15-17 yaþ grubu, yüzde 13,6'sýný 18-24 yaþ grubu, yüzde 28,3'ünü 25-44 yaþ grubu, yüzde 11,7'sini 4564 yaþ grubu, yüzde 4,5'ini 65-84 yaþ grubu ve yüzde 0,4 ünü 85 ve daha yukarý yaþtaki nüfus oluþturuyor. Þanlýurfa'da ise kadýn nüfusunun yüzde 40,2'sini 0-14 yaþ grubu, yüzde 6,7'sini 15-17 yaþ grubu, yüzde 13,3'ünü 18-24 yaþ grubu, yüzde 25'ini 25-44 yaþ grubu, yüzde 10,7'sini 45-64 yaþ grubu, yüzde 3,7'sini 65-84 yaþ grubu ve yüzde 0,5'ini ise 85 ve daha yukarý yaþtaki nüfus oluþturuyor. Diyarbakýr'da tek yaþ nüfusa göre 0-51 yaþ arasýnda erkek, 52 ve daha yukarý yaþtakilerde ise kadýn nüfus oranýnýn fazla olduðu görülüyor.

Beyaz'a, AK Parti Çüngüþ Belediye Baþkan adayý Zübeyir Aslanca, Çüngüþ Belediye Baþkaný Hüseyin Uzun ile çok sayýda partili eþlik etti. Beyaz ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki esnafý ziyaret ettikten sonra Yeniköy'e geçerek esnafla bir araya geldi, yerel seçimler için destek istedi. Daha sonra Yukarý Þeyhler Beldesi'ne geçen Beyaz ve beraberindekiler, taziye ziyaretlerine katýldý. ÝHA

yüzde 12,40. Ýþ aramayan kadýn nüfusun yüzde 75,84'ü ev iþleri ile meþgul olduklarýný, yüzde 9,87'si ise eðitim-öðretim nedenlerinden dolayý iþ aramadýklarýný beyan ediyor. ÝHA

Aydýn ve Arþimet'ten esnaf ziyareti

Milletvekili Beyaz Çüngüþ'te Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çüngüþ ilçesini ziyaret etti.

Yaþýtlarý ile evlenenlerin sayýsý az Evliliðini 2012 yýlýnda yapmýþ olan tüm çiftlerin yaþ farký incelendiðinde, Türkiye genelinde resmi nikâhla evlenen çiftlerin yüzde 75,2'sinde, Diyarbakýr'da yüzde 75'inde, Þanlýurfa'da 70,8'inde gelinin yaþý damadýn yaþýndan küçük. Çiftlerin Türkiye'de yüzde 13,7'sinde, Diyarbakýr'da 17,4'ünde, Þanlýurfa'da 20,5'inde gelinin yaþýnýn büyük olduðu tespit edildi. Çiftlerin Türkiye'de yüzde 8'i, Diyarbakýr'da 6,6'sý, Þanlýurfa'da ise yüzde 7,1'inin yaþlarýnýn eþit olduðu görüldü. Resmi olarak ilk evliliðini 2012 yýlýnda yapmýþ olan kadýnlarýn ortalama evlenme yaþý Türkiye'de 23,5, Diyarbakýr'da 23,2, Þanlýurfa'da 22,8 iken, bu yaþ erkeklerde Türkiye'de 26,7, Diyarbakýr'da 26,4, Þanlýurfa'da 25,4 olduðu görüldü. Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn baðlý olduðu TRC2 bölgesinde 15 ve daha yukarý yaþta çalýþabilir nüfusun yüzde 51,62'sini kadýn, yüzde 48,38'ini erkek nüfus oluþturuyor. Ýstihdam edilenlerin ise sadece 5'inden biri kadýn. Çalýþabilir toplam nüfusun çoðunluðunu kadýnlarýn oluþturmasýna raðmen istihdamda olan toplam nüfusun yüzde 19,28'inde kadýnlar yer alýyor. 15 ve daha yukarý yaþta çalýþabilir kadýn nüfusunun yüzde 13,30'u iþ gücüne dâhil oluyor, yüzde 86,70'i ise iþ aramýyor. Ýþsiz olup iþ arayan kadýn nüfus oraný ise sadece

BDP Kayapýnar Belediye Eþ Baþkan Adaylarý M. Ali Aydýn ve Fatma Arþimet, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Gaziler Mahallesi Musa Anter caddesinde esnaf ziyareti yaptýlar. Eþ baþkan adaylarý, Gaziler Mahallesi'nde seçim bürolarýný gez-

erek bürolara gelen vatandaþlarla bir araya geldiler. Vatandaþlarla seçim çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi veren eþ baþkanlar, Musa Anter Caddesi'ndeki esnafý ziyaret ettiler. Esnaf tarafýndan yoðun ilgiyle karþýlanan eþ baþkanlar, esnafýn sorunlarýný dinlediler. Eþ Belediye Baþkan

Adayý Fatma Arþimet, seçim sonrasý mahalle temsilcileri, muhtarlar ve esnafýyla bir araya gelerek sorunlarý çözme konusunda birlikte çalýþacaklarýný belirtti. Esnaf gezisinde 8 Mart günü Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný'nda yapýlacak kadýn mitingi için bildiri daðýtýmý yapýldý. Haber Merkezi

AK Parti adaylarýndan yoðun tempo AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu ve Ergani Belediye Baþkan adayý Abbas Hüseyinoðlu köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Seçim çalýþmalarýný yoðun bir tempo ile sürdüren AK Parti belediye baþkan adaylarý, gittikleri her yerde

AK Parti Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Zülküf Güneli, Diyarbakýr'ý layýk olduðu düzeye getireceklerini söyledi ve ekledi: Hemþerilerimizin bu fýrsatý bizlere vereceklerinden umutluyuz. AK Parti Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Zülküf Güneli, 30 Mart yerel seçim çalýþmalarýný ve gündemi deðerlendirdi. Zülküf Güneli, 20 günden beri çalýþmalar yürüttük-

projelerini halka anlatmaya devam ediyor. Milletvekili Cuma Ýçten ile birlikte Ergani ilçesine giden Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, Ergani Belediye Baþkan Adayý Abbas Hüseyinoðlu, köy ziyaretleri yaptý. AK Parti heyeti, Ergani'ye baðlý Ahmetli ve Yukarý Karpuzlu ve Bereketli köylerini gezerek köylülerin sorunlarýný dinleyip projelerini anlattý. ÝHA

'Kenti hak ettiði yere getireceðiz' lerini belirtti. 'Neden AK Parti?' sorusunu yanýtlayan Güneli, 2014 yýlý yerel seçiminin birçok açýdan önemli bir seçim olma özelliði arz ettiðini ve bunu her fýrsatta telaffuz ettiklerini ifade etti. Güneli, "Bu seçimler Türkiye'nin ve bölgemizin geleceðini etkileyebilecek bir önemdedir. Biz Türkiye'nin 10 yýldan beri giriþmiþ olduðu kalkýnma ve demokrasi hamlesinin kesintiye uðramasýný arzu etmiyoruz. Bölgemizle ilgili baþlatýlmýþ olan barýþ, kardeþlik ve kimlik konusundaki açýlýmýn yasal ortamlarla desteklenmesi konusunda 80 yýlda baþarýlmayaný, AK Parti iktidarlarý döneminde baþarýldýðýný ama yeterli olmadýðýný da biliyoruz. AK Parti'nin hem Türkiye geneli, hem de içinde bulunduðumuz bölge özelliðinde gerçekleþtirdiði önemli reformlarýn bazý kesimleri rahatsýz ettiðini de görüyoruz" dedi.

'Tuzaklar hazýrlanýyor' Bölgedeki Kürt kimliði konusuna deðinen Güneli, "Bölgemizde özellikle Kürt kimliði konusunda atýlan veya atýlacak olan her adým arifesinde baþarýyý gölgelemek ve engellemek için devletin ve hükümetin içinde çöreklenmiþ belirli kesimler tarafýndan tuzaklar ortaya konulmaktadýr. 30 Mart yerel seçimlerinin bu konuda önemli bir mesaj ve iþaret hatta bir referandum özelliði arz ettiðini vurgulamak istiyo-

rum. Diyarbakýr'ýn layýk olduðu kentsel hizmetler düzeyi ve kalitesinde de bir sýçrama yaþamasý seçimler sonucunda alýnacak sonuçlarla mümkün olacaktýr. Hemþerilerimizin bu fýrsatý bizlere bu sefer vereceklerinden umutluyuz. Eðer böyle bir fýrsat elimize geçerse, Diyarbakýr'ý konumu ve bölgedeki önemi itibari ile layýk olduðu düzeye getireceðimizin sözünü veriyoruz ve inþallah bu sözümüzü de yerine getirme fýrsatýmýz olacaktýr" þeklinde konuþtu. 'Projelerimize AB destek verecek' Diyarbakýr ile ilgili açýklayacaklarý projelerin merkezi hükümetler ve Avrupa Birliði gibi büyük kuruluþlardan da destek göreceðini kaydeden Güneli, "Kentimizi bir 10 yýllýk süre içerisinde çevremizdeki Anadolu'muzun geliþmiþ birçok ilinin düzeyine ve belki de ötesine geçirme fýrsatý yakalayacaðýz. Halkýmýzýn vereceði desteklerle daha hýzlý bir zaman içerisinde ulaþacaðýmýzý söylüyoruz ve bunlarý baþaracaðýmýza inancýmýz tamdýr. Bölgemizde yaþanan güvenlik sorunlarý, demokratik açýlým, kimlik sorunlarýna merkezi hükümetimizin þu ana kadar yaptýðý icraatlarda gördüðümüz gibi, daha geniþ alanlara yayýlmýþ bir þekilde hep birlikte göreceðiz ve baþaracaðýz" ifadelerini kullandý. ÝHA


Ýç Politika

8 MART 2014 CUMARTESÝ

9

Içten: Paralel yapý kokusu geliyor 'Kadýnsýz siyaset olmaz' Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, "Siyasette hiç olmadýðý kadar kadýnlarýmýza, kýzlarýmýza yer veriyoruz. Çünkü biz þuna inanýyoruz; kadýnsýz siyaset olmaz. Kadýnlarýn katýldýðý siyaset daha insani bir siyaset olur" dedi. Çeþitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Bingöl'e giden Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Bingöl Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) tarafýndan düzenlenen "Kadýn Dayanýþmasý" adlý programa katýldý. Programda kadýnlara hitaben bir konuþma yapan Bakan Yýlmaz, AK Parti hükümetinin baþýndan beri kadýnlara büyük önem verdiðini söyledi. Sosyal devletin en fazla kadýnlarýn hayatýný deðiþtirdiðini ifade eden Bakan Yýlmaz, "Eskiden köylerimizde evlerin içerisinde içme suyu yoktu. Bu dönemde köylerimizde musluðu açýnca sular akýyor. Peki eskiden kim taþýrdý o sularý? Kadýnlar deðil miydi, iþte þimdi o durumdan kurtuldular. Engellilerimize evde bakým hizmeti veriyoruz. Hastalara evde bakým hizmeti veriyoruz. Eskiden bu hizmetler kadýnlarýmýzýn sýrtýnda kalýrdý. Hastalar, engelliler, sýkýntýlý durumlar, çocuklar okula gidemeyince en fazla sýkýntýnýn derdini kadýnlarýmýz çekiyordu. Bu nedenle birçok program baþlattýk. Özellikle kadýnlarýmýzýn daha fazla eðitim görmesi için daha çok gayret ettik. Haydi kýzlar okula dedik, her tarafta okullar açtýk. Kadýnlarýmýz, kýzlarýmýz için yurtlar açtýk. Eðitim birinci derecede önemli. Kýzlarýmýzý iyi yetiþtireceðiz, iyi okullara göndereceðiz. Eskiden baþörtüsü problemi vardý maalesef. Baþörtülü kýzlarýmýza üniversitede birtakým yerlerde sorunlar, sýkýntýlar vardý. Onlarý da çok þükür kaldýrdýk. Çünkü biz herkesin eðitim hakký olduðuna inanýyoruz. Hiç kimse de bu eðitim hakkýný kýsýtlayamaz. Bütün çocuklarýmýza en iyi eðitimi vermemiz gerektiðine inanýyoruz. Ve bu dönemde eðitime gerçekten büyük yatýrým yaptýk. Genç kýzlarýmýzýn okullaþma oranýný çok arttýrdýk" diye konuþtu. ÝHA

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, "Dicle Üniversitesi'nde kadrolaþma ve paralel yapý kokusu geliyor. Burada 600 aðacýn kesilmesinde ben art niyet görürüm. Birileri burada aðaçlar üzerinden çözüm sürecini provoke etmeye mi çalýþýyor?" dedi.

Milletvekili Cuma Ýçten, Diyarbakýr'da tarihi On Gözlü Köprü üzerinde Kýrklar Daðý'nýn imara açýlmasý ve Hevsel Bahçeleri'ndeki aðaç kesimleri ile ilgili açýklamalarda bulundu. Kýrklar Daðý'ndaki imar için BDP'li belediyeyi, Hevsel Bahçeleri'ndeki aðaç kesimi için ise Dicle Üniversitesi'ni sorumlu tutan Ýçten, kendilerinin Kýrklar Daðý'nda ucube istemediklerini söyledi. BDP'li belediyenin Kýrklar Daðý'ný imara açmasýný kýnadýklarýný ifade eden Ýçten, Diyarbakýr'da bunu görmeyen gruplarýn olduðunu söyledi. Dicle Üniversitesi'ne ait araziler içerisinde aðaç kesilmesine kesinlikle karþý olduklarýný aktaran Ýçten, Dicle Üniversitesi'nin kendi kararý ve tasarrufu olan bu adýmýn siyasi olarak kendilerine fatura edilmesini asla kabul etmeyeceklerini vurguladý. Ýçten, "Ben bir Diyarbakýr milletvekili olarak burada aðaç kesimlerini kýnýyorum. Bunu kent

konseyine, yerel yönetimlere, STK'lara danýþmadan yapan, hele hele Gezi olaylarý örneði varken böyle bir adýmý ben provoke edilmiþ olarak görüyorum. Bu provoke edilmiþ bir olaydýr ve paralel yapý kokusu geliyor, çok açýk ve net söylüyorum. Aksi durumda ben yaptým ettim, istediðimi yaparým diyemezsiniz. Bunu kýnýyorum ve yapýlmamasý gerekiyor. Biz AK Parti iktidarý olarak 12 yýl içerisinde 3 milyar fidanýn üzerinde Türkiye genelinde aðaçlar diktik" diye konuþtu. 'Çözüm süreci provoke ediliyor' Gerek Dicle Üniversitesi, gerekse direniþ gösteren gruplarýn çözüm sürecini provoke etmeye çalýþtýklarýný anlatan Ýçten, "Çözüm sürecindeyiz ve ciddi bir sinerji oluþmuþ durumda. Herkes hayatýndan memnun. Bir yýldýr doðusundan ve batýsýndan hiçbir vatandaþýmýzýn cenazesi gelmiyor. Bunu Gezi olayýna da baðdaþtýrarak bu olaylar

üzerinden birileri çözüm sürecini provoke etmeye çalýþýyor. Maalesef bu iþin içerisine Dicle Üniversitesi de dahil olmuþtur. Ben burada kesilen aðaçlara karþý olduðumu ifade ediyorum. Bugünden itibaren de burada bir aðaç kesilmeyecek. Biz buradaki aðaç kesimini þiddetle kýnýyoruz. Evet art niyet vardýr. Çözüm sürecini Diyarbakýr halký fazlasý ile destekliyor, Türkiye destekliyor, bizim de desteklememiz gerekiyor. Dolayýsýyla üniversitenin yapmýþ olduðu bu uygulamayý þiddetle kýnýyorum. Önce kendilerini ýslah etsinler, önce kendilerine çeki düzen versinler. Selçuklu Üniversitesi'nin öðrenci sayýsý ile ona düþen öðretim görevlisi arasýnda, Dicle Üniversitesi'ndeki öðrenci sayýsý ile ona düþen öðretim görevlisi sayýsý arasýnda 1'e 5 fark var. Burada bir kadrolaþma var, burada bir yanlýþlýk var ve þehir artýk bundan illallah etmiþ durumda. Bizde artýk

Bakan Yýldýz: 2.5 yýldýr dinleniyorum AK Parti Mardin Büyükþehir Belediyesi Baþkan Adayý Mehmet Vejdi Kahraman'ýn düzenlediði yemekte konuþan Bakan Taner Yýldýz, 2.5 yýldýr terör örgütüne üye olma gerekçesiyle dinlendiðini söyledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, AK Parti'nin istikrarýnýn ülkenin istikrarý ile eþ anlamlý haline geldiðini belirtti. AK Parti'nin istikrarýný bozarak ülkenin istikrarýný bozmaya çalýþanlarýn olduðunu vurgulayan Yýldýz, seçimlerin önemli olduðunu ve Türkiye'nin geliþmesinin saðlanmasý gerektiðini ifade etti. Bakan Yýldýz, "1 Mart tezkeresi, enflasyon canavarý denendi. Paradan 6 sýfýr atýldýðýnda sýkýntýya düþülecek dendi. Parti kapatma davalarý açýldý. E-muhtýralar verildi. Darbe giriþimlerinde bulunuldu. Þimdiye kadar birçok hizmetler getirildi. Hizmetlerimiz yalnýz eðitim saðlýkla alakalý deðil. Bizden

yalýnýzca asfalt dökmemizi isteyip devletin diðer kademlerinde bulunmak isteyen farklý ve baþka arkadaþlar gördük. 17 Aralýk bize bunu söylüyor. Diyor ki: Siz asfaltýnýzý dökün kaldýrýmlarýnýzý da düzgün yapýn eðri büðrü olmasýn. Ama bütün devletin gizemli kýsýmlarý yargýsý, emniyeti istihbaratýna bizler bakacaðýz. Böyle bir þey kabullenilebilinir mi? Siyasetin alternatifi siyasettir. Siyasetin alternatifi baþka bir yol baþka bir vesayet deðildir. O yüzden 17 Aralýk'ta olanlar ve devam eden bu yapý mutlaka ama mutlaka normalleþme durumundadýr" dedi. 'Hangi amaçla dinliyorsunuz?' Yasa dýþý dinleme olaylarýna da deðinen Bakan Yýldýz, þunlarý söyledi: "Bir otorite diyor ki 2 bin 350, bir otorite diyor ki 7 bin kiþi dinlendi. Bu ülkenin enerji bakaný olarak

ÝNÞ.2, 16. ÝLETÝM TESÝS VE ÝÞLETME GRUP MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI DÝYARBAKIR ÝLETÝM ÞEBEKELERÝ ÝÞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜÐÜNDE BULUNAN HÝZMET BÝNASINDA VE MÝSAFÝR EVÝNDE BAKIM ONARIM VE TADÝLAT YAPILMASI TÜRKÝYE ELEKTRÝK ÝLETÝM A.Þ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ(TEÝAÞ) TÝCARET DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÝNÞ.2, 16. Ýletim Tesis ve Ýþletme Grup Müdürlüðüne baðlý Diyarbakýr Ýletim Þebekeleri Ýþletme ve Bakým Müdürlüðünde bulunan hizmet binasýnda ve misafir evinde bakým onarým ve tadilat yapýlmasý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/25207 1-Ýdarenin a) Adresi : Nasuh Akar Mah. Türk Ocaðý Cad. No:2 Kat:15 06100 Bahçelievler ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : 3122038510 - 3122038288 c) Elektronik Posta Adresi : yapimisleri@teias.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 16. Ýletim Tesis ve Ýþletme Grup Müdürlüðüne baðlý Diyarbakýr Ýletim Þebekeleri Ýþletme ve Bakým Müdürlüðünde bulunan hizmet binasýnda ve misafir evinde bakým onarým ve tadilat yapýlmasý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 270 (ikiyüzyetmiþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. Genel Müdürlüðü, Ticaret Dairesi Baþkanlýðý, Nasuh Akar Mah. Türkocaðý Cad. No:2, ABCD Blok Giriþ Katý, Sefer KUL Satýnalma ve Ýhale Komisyon Baþkanlýðý Toplantý Salonu Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : 5.03.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

ben 2,5 yýldan bu yana bir terör örgütüne üye olmam gerekçesiyle dinleniyorum. Böyle bir kepazelik olabilir mi? 27 ülkede 40'a yakýn sefer yapmýþýz. Devlet baþkanlarý, hükümet baþkanlarý, bakan arkadaþlarýmýz ile görüþüyoruz. Gizli görüþmelerimiz var, olgunlaþtýrmaya çalýþtýðýmýz görüþmeler var. Kýbrýs meselesi, Irak meselesi var. Ýran yaptýrýmlarý var. Rusya, Bulgaristan, Ukrayna, Türki cumhuriyetleri var. Bizim konuþtuklarýmýz dinleniyor. Hangi gerekçe ile? Acaba bu bakan terör örgütüne üye olmuþ olabilir mi diye. Bunun adý casusluktur baþka bir þey deðil. Siz herhangi bir þahsý Ahmet'i, Mehmet'i, Taner'i dinlemiyorsunuz. Bu ülkenin bakanýný dinliyorsunuz. Hangi amaçla dinliyorsunuz. Eðer amacýnýz üzüm yemekse biz varýz. Ama amacýnýz baðcý dövmekse biz buna müsaade etmeyiz."

bundan býktýk. Bu Dicle Üniversitesi'nin arazisi üzerinde bir kesim parseller alýndý, satýldý, özel sektöre verildi ve villa yapýldý. Devlet olarak bizim üniversiteye tahsis ettiðimiz arazileri alýn satýn rant elde edin, villaya çevirin diye vermedik. Bunlar üniversitenin kullanacaðý alanlardýr. Orada çok farklý kokular da var. Elimizde belgelerimiz de var, elimizde bilgilerimiz de var. Herkes haddini bilsin. Kimse bu þehrin geliþmesinin ve büyümesinin önünü týkatmasýn" ifadelerini kullandý. ÝHA

T.C Diyarbakýr 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Esas no: 2013/1867 Esas Karar No: 2014/386 Davanýn Kabulü ile Kahramanmaraþ ilçesi Büyüknacar Kasabasý, cilt no: 15, Hane: 15 BSN no: 76’da nüfusa kayýtlý Mehmet ve Ayþe’den olma, 05/12/1971- Pazarcýk d.lu, 44197689570 TC nolu Hanefi Yollu’nun kayden Yollu olan soyadýnýn YOLCU olarak deðiþtirilmek suretiyle TESCÝLÝNE, Ayný yer BSN: 98’de nüfusa kayýtlý bulunan Ökkaþ ve Fatma’dan olma, 01/12/1982-Pazarcýk d.lu, 44143691350 TC nolu Hülya Yollu’nun kayden Yollu olan soyadýnýn YOLCU olarak deðiþtirilmek suretiyle TESCÝLÝNE, karar verildiði ilan olunur. Basýn-405 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)

4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Benzer iþ olarak kabul edilecek iþler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Teblið'inin eki Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Listesi'ndeki "B/III Grubu Ýþler" benzer iþ olarak deðerlendirilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýþ deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek istekliler için, ihale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik bölümü, inþaat mühendisliði veya mimarlýk bölümüdür. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. Genel Müdürlüðü,Ticaret Dairesi Baþkanlýðý, Nasuh Akar Mah. Türkocaðý Cad. No:2 , ABCD Blok, Kat:15 Oda No:15035/A Çankaya /ANKARA adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. Genel Müdürlüðü, Ticaret Dairesi Baþkanlýðý, Nasuh Akar Mah. Türkocaðý Cad. No:2, ABCD Blok, Kat:15, Oda No:15053/B Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20

Basýn-404

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

8 MART 2014 CUMARTESÝ

Haber

Suriye'de savaþan Suudilere 15 gün süre

Dönmezlerse terörist ilan edilecekler Suudi Arabistan, Müslüman Kardeþler ve IÞÝD'i "terörist örgütler" listesine alýrken, Suriye'de savaþan vatandaþlarýna da ülkelerine dönmeleri için 15 gün süre verdi. Aksi halde "terörist" ilan edilecekler. Suudi Arabistan Ýçiþleri Bakanlýðý, Müslüman Kardeþler'i "terörist örgütler" listesine aldýklarýný duyurdu. Bugüne kadar sadece Mýsýr, bu örgütü "terörist" ilan etmiþti. Suriye'deki silahlý gruplara yoðun bir destek veren Suudi Arabistan, IrakÞam Ýslam Devleti'ni (IÞÝD) de "terörist örgütler" listesine aldý. Ýçiþleri Bakanlýðý, Suriye'de savaþan Suudilere de ülkelerine dönmeleri için 15 gün mühlet verdi. Suudi Krallýðý, yurtdýþýndaki çatýþmalara katýlan ve "terörist gruplar" içerisinde yer alan tüm Suudilerin 3 yýldan 20 yýla varan hapis cezalarýna çarptýrýlabileceðini duyurmuþtu. Suudi Krallýðý, El Kaideli gruplara katýlan Suudilerin kendilerine tehdit olarak dönmesinden endiþe ediyor. 2003 ve 2006 yýllarý arasýnda El Kaide tarafýndan Suudi Krallýðý'ndan ölümcül saldýrýlar gerçekleþmiþti.

Açýklama gergin zamanda yapýldý Krallýðýn bu son açýkla-

masý, Katar ile iliþkilerin hiç olmadýðý kadar gerginleþtiði bir döneme de den geldi. 5 Mart günü ortak bir bildiri yayýnlayan Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri ve Bahreyn, komþularýnýn içiþlerine karýþtýðý gerekçesiyle Katar büyükelçilerini çaðýrdý. Bu kararýn, Körfez Arap monarþilerinin dýþiþleri bakanlarý arasýnda Salý günü Riyad'da yapýlan bir toplantý ardýndan alýndýðý bildirildi. Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri ve Bahreyn tarafýndan yapýlan açýklamada "Körfez Ýþbirliði Konseyi ülkeleri, üye ülkelerin her birinin içiþlerine doðrudan veya dolaylý bir biçimde karýþmamayý güvenceye alan birleþik bir politika üzerinde anlaþmak için Katar nezdinde her þeyi yaptý" denildi. Açýklamada, "Katar'dan üye devletlerin güvenliði ve istikrarýný tehdit edecek türdeki hiçbir eylemi desteklememesi istendi" diye belirtildi.

NATO Afgan askerlerini vurdu NATO'nun Afganistan'ýn doðusunda düzenlediði hava operasyonunda 5 Afgan askeri hayatýný kaybetti. NATO, insansýz hava araçlarýyla düzenlenen saldýrýyý "talihsiz bir kaza" olarak niteledi. Afganistan Savunma Bakanlýðý, saldýrýnýn Logar vilayetine baðlý Þark bölgesinde düzenlendiðini açýkladý. Þark Bölge Valisi Halilullah Kemal, saldýrýnýn düzenlendiði yeri ziyaret ettiðini söyledi. Saldýrýnýn ABD'ye ait bir insansýz hava aracýyla düzenlendiðini belirten Kemal, Afgan askerlerinin bulunduðu konumun tamamen harap edildiðini ifade etti. Afgan ordusundan 5 askerin hayatýný kaybettiði saldýrýda 8 kiþi de yaralandý. NATO'ya baðlý Uluslararasý Güvenliðe Destek Gücü ISAF, olayýn "talihsiz bir kaza" olduðunu açýkladý. Ölenlerin yakýnlarýna taziye dileðinde bulunulurken olayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý belirtildi.

Operasyonlar anlaþmazlýk konusu NATO'nun hava operasyonlarý ABD ile Afganistan arasýnda uzun süredir anlaþmazlýk konusu. Afganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai, Washington'u, 11 Eylül 2001 saldýrýlarýndan sonra ülkeye yaptýðý müdahalede sadece kendi çýkarlarýna odaklanmakla eleþtiriyor. Karzai, ABD ile Afganistan arasýnda imzalanmasý planlanan güvenlik anlaþmasýný 5 Nisan'daki devlet baþkanlýðý seçimlerinin sonrasýna ertelemek isterken, Beyaz Saray anlaþmanýn bir an önce imzalanmasý konusunda ýsrarýný sürdürüyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

8 MART 2014 CUMARTESÝ

Belediyespor'da her þey galibiyet için

11

Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden ve geçen hafta üst süte oynadýðý her 2 deplasman maçýndan da yenilgiyle ayrýlarak taraftarlarýný üzen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, yarýn sahasýnda konuk edeceði Nazilli Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bu sabah yaptýðý ter idmnanýyla tamamlayarak kampa girdi.

Hakemler Ýstanbul ve Kütahya'dan Spor Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup 25 ve 3.Lig 3.Grup'ta 25.hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor- Nazilli Belediyespor maçýný Ýstanbul, Denizli Büyükþehir Belediyespor -Diyarbakýrspor A.Þ maçýný ise Kütahya bölgesi hakemleri yönetecek. D.BAKIR B.ÞEHÝR BLD.- NAZÝLLÝ BELEDÝYESPOR Tarih : Pazar Stat :Seyrantepe Saat :13.30 Hakemler :Emre Kosif(Orta-Ýstanbul),Sedat Bayrak (1.Yardýmcý-Ýstanbul),Salým Þanlýer (2.Yardýmcý-Ýstanbul), Segah Tunçkol(4.hakem-Ýzmir) DENÝZLÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPORD.BAKIRSPOR A.Þ (Y.D.BAKIRSPOR) Tarih : Pazar Stat : Doðan Seyfi Atlý Saat :13.30 Hakemler :Tolga Þinoforoðlu (OrtaKütahya),Mustafa Köseoðlu (1.Yardýmcý- Çanakkale), Aziz Sonat (2.Yardýmcý-Bursa), Zekeriya Bakýntaþ (4.hakem-Kütahya)

Nazilli Belediyespor'u yenerek play Off yolunda önemli bir rakibini saf dýþlý býrakmak isteyen yeþil kýrmýzýlý ekip, bu maçýn hazýrlýklarýný galibiyet parolasýyla sürdürüyor. Teknik Direktör Turhan Özyazanlar nezaretinde yapýlan idmanda futbolcularýn hýrslý olduklarý dikkatlerden kaçmadý. Yaklaþýk 2 saat devam eden idman sonrasý açýklama yapan kulüp futbol þube sorumlusu Mehmet cemal Doðrul, "Play Off iddiamýz devam ediyor. Bu hafta play off yolunda önemli bir engel teþkil eden Nazilli Belediyespor ile oynayacaðýz. Bu maçý kazanarak hem kötü gidiþe dur diyeceðiz ve hem de yeni bir sayfa açacaðýz" dedi. Özyazanlar: Sahamýzda kazanmak zorundayýz Teknik Direktör Turhan Özyazanlar ise

Yolspor galibiyete hazýr Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Diyarbakýr Yolspor, bugün deplasmanda oynayacaðý Bingöl Çapakçurspor maçýndan zaferle ayrýlmayý planlýyor. Ligde 37 puanla 4. sýrada bulu-

, Nazilli Belediyespor'la sahalarýnda yapacaklarý maçý kazanmak zorunda olduklarýný söyledi. Özyazanlar , Körfez Futbol Kulübüyle yaptýðýmýz maçýndan hemen sonra ara vermeden bu maçýn hazýrlýklarýna baþladýklarýný belirten Özyazanlar , "Sahamýzdaki maçý kazanmak her zaman hedefimiz ve amacýmýzdýr.Sahasýndaki maçlarý kazanan takýmlar hep baþarýlý olan takýmlardýr. Ýç sahadaki maçý kazanmak adýna sahaya her þeyimizi yansýtmak zorundayýz. Bunun bilincindeyiz. oynayacaðýmýz maç bizim açýmýzdan çok deðerli ve önemli. Haftayý kayýpsýz kapatmak istediklerini ifade eden Özyazanlar "Bunun için mutlaka sahamýzda oynayacaðýmýz maçý kazanmak zorundayýz" diye konuþtu.

nan turuncu siyahlý Diyarbakýr temsilcisi, yarýn deplasmanda karþýlaþacaðý ligin güçlü ekiplerinden Kurtalanspor'u yenerek þampiyonluk yolunda hedeflerine bir adým daha ilerlemek istiyor. Yolspor'un deneyimli teknik direktörü Ýbrahim Tungaç, zorlu mücadele öncesinde yaptýðý açýklamada, "Çok iyi bir takým ile deplas-

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

manda oynayacaðýz ve bütün hazýrlýklarýmýzý mutlak 3 puan noktasýnda tamamladýk. Hafta içerisinde çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdik ve maça hazýrýz. Diyarbakýr'a 3 puanla döneceðimizi umut ediyorum" dedi.Bu arada Kurtalanspor - Diyarbakýr Yolspor maçý Kurtalanspor un cezasý nedeniyle seyircisiz oynanacaðý bildirildi.

Nazilli Belediyespor'da eksik yok

Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Nazilli Belediyespor, bugün hava yoluyla Diyarbakýr'a Diyarbakýr'a gidecek. Siyah-beyazlý ekipte cezasý biten stoper Yusuf'un da forma giyebileceði Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçýndan 3 puan bekleniyor. Morallerinin Eyüpspor galibiyetiyle yükseldiðini belirten Nazilli Belediyespor'un Sportif Direktörü Orhan Ýbiþ, "Diyarbakýr deplasmanlarý her zaman zordur. Ýyi konsantre olmaya çalýþýyoruz. Puan veya puanlar için gideceðiz"dedi.

Diyar 3 puan için gitti

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta lider Diyarbakýrspor A.ÞYarýn deplasmanda oynayacaðý Denizli Büyükþehir Belediyespor maçý hazýrlýklarýný Tamlayan Yeþil- kýrmýzýlý ekip bugün hava yoluyla Ýzmire giderek daha sonra Karayoluyla Denizliye geçecek. kulübün baþarýlý teknik direktörü Fethi Çokkeser, çok güçlü bir takým ile deplasmanda oynayacaklarýný belirterek, "Bu maçtan 3 puanla ayrýlýrsak þampiyonluk yolunda çok önemli bir mesafe daha kat

etmiþ olacaðýz" dedi.

Hedef 3 puanla dönmek Diyarbakýrspor A.Þ 'nin teknik direktörü Fethi Çokkeser, çok güçlü bir takým ile deplasmanda oynayacaklarýný, bu nedenle maçýn önemini her fýrsatta oyuncularýna anlatarak onlarý bu maça motive etmeye çalýþtýðýný söyledi. Denizli Büyükþehir Belediyespor'un ligde söz sahibi ender takýmlardan biri olduðuna dikkat çeken Çokkeser, "Bizi çok zorlu bir maçýn beklediðinin farkýndayýz. Ama biz de bu

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

grubun lideriyiz ve çok güçlü bir takýmýz. Rakibimizi deplasmanda yenmek ve haftayý 3 puanla kapatmak için elimizden geleni yapacaðýz. Bu hafta Denizli'de iyi bir mücadele örneði sergileyerek 3 puana uzanan taraf olacaðýmýzý düþünüyorum" dedi.

Takýmda 3 eksik var Kart cezalýsý olan Özcan ve Gökhan ile sakatlýðý devam eden Doðancan'ýn denizli Büyükþehir Belediyespor maç kadrosuna alýnmadýlar..

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR Diyarbakýrspor A.Þ


CMYK

12

8 MART 2014 CUMARTESÝ

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Buggüne Deððiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . ýnýz d a T k a m a D Deðiþmeyen

"

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

08 03 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you