Page 1

' H a y a t ý n ý z b i z i m i ç i n d e ð e r l i d i r ' Kadýna þiddet ahmaklýktýr

Esirler için son 5-6 gün M

ardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, PKK'nýn elinde bulunan kamu görevlilerinin 5-6 gün içinde serbest býrakýlacaðýný söyledi ve ekledi: Hiçbir sýkýntý yok. Arkadaþlarýmýz hazýrlýk yapýyor. 7'de

A

Özel Haberr

D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü, trafik sorunlarýna dikkat çekmek amacýyla bilbo-

ardlar hazýrladý. Bilboardlarda yer alan sloganlar büyük beðeni aldý. Bilboardlardan kentin 87 ayrý noktasýna asýldý. 4’te

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, partilerinin her alanda kadýnlara pozitif ayrýmcýlýk yaptýðýný söyledi ve ekledi: Kadýnlara þiddet ve onlarý bir kenara itmek ahmaklýktýr. 8'de

Yoksullara þefkat eli S

iirt Zübeyde Haným Lisesi öðrencileri, "Yoksul Aile Projesi" ile bugüne kadar 18 fakir aileyi sevindirdi. Öðrenciler kendi aralarýnda topladýklarý harçlýklarýyla ailelere yardým ediyor. Vali Ahmet Aydýn da projeye maddi ve manevi destek veriyor. 5'te

Siirt’te geri sayým CUMA 8 MART 2013

Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan bugün Siirt’te

Baþbakan Erdoðan iki günlük bir program için bugün Siirt'te olacak. Çeþitli açýlýþlar gerçekleþtirecek olan Baþbakan Erdoðan, çözüm sürecini Siirtlilerle paylaþýp destek isteyecek.

41 Il’de miting

Hazýrlýklar tamamlandý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Siirt'e yapacaðý ziyaret öncesi kentte adeta seferberlik ilan edildi. Açýlýþý yapýlmasý beklenen alanlarda son çalýþmalar yapýlýrken, halka hitap edeceði Cumhuriyet Meydaný bayraklarla süslendi. Ýki gününü Siirt'te geçirecek olan Baþbakan Erdoðan, kentte yapacaðý açýlýþlarýn yaný sýra Kürt sorununda yakalanan ýlýmlý iklim için de Siirtlilerden destek isteyecek. Kente kurum ve kuruluþlar, sivil toplum örgütleri de hazýrlýklarýný yaptý. Kentin tüm bileþenleri, hazýrladýklarý çalýþma ve raporlarý ziyaret kapsamýnda Baþbakan Erdoðan ile paylaþacak.

Beklenti yüksek

B

DP, Nevruz dolayýsýyla 41 il ve 88 ilçede miting yapacak. Bu yýl Nevruz "Öcalan'a Özgürlük, Kürtlere Statü" slo-

ganýyla kutlanacak. Miting programlarýnýn finali ise 21 Mart tarihinde Diyarbakýr’da yapýlacak. 9'da

Geçirdiði kaza hayatýný kararttý

V

an'da yemek fabrikasýnda þoförlük yaparken kaza geçiren Onur Öksün, omurilik felci nedeniyle yataða baðýmlý kaldý. Doktorlarýn iyileþebile-

ceðini söylediði Onur Öksün, Ankara'da 2 ay tedavi gördü ancak masraflarý karþýlayamadýðý için tedaviyi yarým býraktý. 3'te

Siirt, Baþbakan Erdoðan için apayrý bir öneme de sahip. Kendisini milletvekili yapan bu küçük ama sevimli kente iki gününü ayýran Baþbakan, Tillo ilçesinde din alimleriyle buluþup çözüm sürecini anlatacak ve destek isteyecek. Baþbakan'ý karþýlamak için tüm hazýrlýklarýnýn tamamlandýðý kentte geri saym baþladý. Kendilerine verilen deðeri karþýlýksýz býrakmayan Siirtliler, Baþbakan'ý coþkuyla karþýlamak için beklemeye baþladý. Üç dilin mensuplarýnýn sorunsuz yaþadýðý kentte en büyük beklenti ise çözüm sürecinin baþarýya ulaþmasý, bölgede huzurun tesis edilmesiyle birlikte ekonomik hayatýn canlanmasý. Misbah YILMAZ

Kadýnlara karanfilli karþýlama D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi kadýn çalýþanlarý, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri kapsamýnda dün sabah mesaiye çok renkli baþladý. Kýrmýzý halýda yürüyen kadýnlar, karanfillerle mesaiye baþladý. 3'te

Japon heyetinden AK Parti'ye ziyaret

B 4 cenazenin ardýndan „ 3’te

ir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakýr'a gelen Japonya Ankara Büyükelçiliði Baþkatibi Ko Obata, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý ziyaret ederek, çözüm süreci hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. 5'te

Diyarbakýr Berlin’de D

ünya'nýn en büyük turizm ve seyahat fuarý organizasyonu olan ITB Berlin Uluslararasý Turizm Fuarý açýldý. Fuara Diyarbakýr'da katýldý. 7'de

Ahmet AY

CEMAL GÜRSEL'ÝN TÜKÜRÜÐÜ Yazýsý 7’de


2

Saðlýk

8 MART 2013 CUMA

Bahar alerjisi olanlar dikkat!

Havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla birlikte özellikle alerjisi olan hastalarýn dikkat etmesi gerekiyor… Peþ peþe yaþanan aksýrýklar, burun akýntýsý, gözlerde kýzarma ve sulanma, gözyaþlarýnýn kontrolsüzce akmasý gibi durumlar bahar nezlesinin belirtileri arasýnda yer alýyor.

B

ahar aylarýnda sýk görülen saman nezlesi (alerjik rinit) hastalýðý birçok kiþinin yaþam kalitesini bozabiliyor.

Alerjik Rinit Alerjik hastalýklar her yaþta ortaya çýkabilir ancak genelde 1-20 yaþ arasý baþlar. Hastalýðýn burunda kaþýntý, sulanma, hapþýrma, aksýrma nöbetleri, damakta kaþýnma, öksürük ve boðaz aðrýsý, boðazý temizleme isteði, gözlerde sulanma ve kaþýntý gibi temel belirtileri olabilir. En sýk görülen alerjik hastalýklar arasýnda olan hastalýðýn toplumun yaklaþýk yüzde 20'sini etkiliyor. Her yýl çok sayýda insanýn alerjik rinite yakalanýyor. Alerjik rinitin ortamda bulunan bir alerjinin (polenler, hayvan tüyleri, toz

parçacýklarý gibi), nefes alma sýrasýnda buruna alýndýðýný, burnun iç yüzeyine yapýþmasý ile alerjene karþý hassasiyet, olan kiþilerin burnunda mikrobik olmayan bir iltihap sonucu ortaya çýkan þikayetlerle kendini gösterir.

Polenlere dikkat! Burun týkanýklýðý sonucu aðýzdan nefes alýndýðýnda dýþarýdan gelen polen tozlarý ve hava süzülmeden direk içerisindeki yabancý maddelerle birlikte akciðere gitmektedir. Bu hava soðuk olursa akciðerleri üþütür. Tozlu hava boðazý tahriþ eder. Kuru hava ise akciðeri ve solunum yollarýný kurutabilir. Burun týkanýklýðý sonucunda aðýzdan alýnan nefes, dudaklarýn kurumasýna ve çatlamasýna, diþetlerinde gerilmelere,

dilde kuruluða neden olur. Bunun sonucunda kronik faranjit ortaya çýkabilir. Burun týkanýklýðý tedavi edilmediði durumda zamanla bronþit ve akciðerlerde baþka sorunlara yol açabilir. Alerjik rinit tedavisinde temel yöntem alerjenden korunmaktýr. Polen alerjisinde bu pek kolay deðildir ve tam olarak gerçekleþtirilemez. Polenlerin en fazla uçuþtuðu sabahlarý saat 05.00 ile 10.00 arasý açýk havaya çýkýlmamalý, aðýz ve burnu kapatan maskeler kullanýlmalý, araçta giderken camlar açýlmamalý, dýþarýda gözlük ve þapka kullanýlmalý, gözlükler her gün yýkanmalý, alerjiye karþý doktora baþvurulmalý, çim biçmekten kaçýnýlmalý ya da maske takýlmalýdýr.

Kulaðýnýzýn arkasýnda gençlik yatýyor!

Yaþýn ilerlemesiyle birlikte görülmeye baþlayan çizgileri, sarkmýþ derinizi, "yaþlanýyorum" korkusunu artýk kulak ardý edebilirsiniz. meyen ve dünyada son yýllarda yaygýn olarak kullanýlmaya baþlayan Kök Hücre tedavisinin bir çeþidi olan ve Sertap Erener'in de baþvurduðu kulak arkasýndaki dokudan alýnan hücre tedavisi yöntemini anlatýyor. "Fibrocell yöntemi" olarak adlandýrýlan bu yöntemde, kulak arkasýndan alýnan dokunun içinden elde edilen fibrosit adý verilen hücrelerin laboratuvar ortamýnda saflaþtýrýlýp çoðaltýlarak fibroblast adlý aktif hallerine dönüþtürülmesi sayesinde kolajen sentezi yaptýklarýný, yüze nakledilmesiyle de ciltte gençlik etkilerini oluþturduðunu söylüyor.

C

ildinizin yýpranan, solan, çizgilere yenik düþen bölgelerini yenilemek için gençliðinizi ve tazeliðinizi, kulaðýnýzýn arkasýndaki gençlik hücreleri ile geri kazanabilirsiniz. Ünlü þarkýcý Sertap Erener, daha genç ve daha güzel görünmesinin sýr-

rýnýn, Almanya'da yaptýrdýðý "Kök Hücre tedavisi" olduðunu söylüyor.Türkiye'de hücresel tedaviler ile ilgili çalýþmalarý ilk uygulayan hekimlerden olan Estetik Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Alper Tuncel, ülkemizde pek bilin-

silikon, kolajen, hyalüronik asit gibi maddelerin kullanýldýðýný, zaman içinde bu maddelere baðlý sorunlarýn gözlendiðini söylüyor. Ýnsanýn kendi dokusu ile uyumlu olan fibrocell uygulamalarýnýn çok daha iyi sonuçlar doðurduðunu belirtiyor. Bu dokunun kulak arakasýndan alýnma sebebinin ise, görünmeyen bir bölge olmasý sebebiyle tercih ettiklerini sözlerine ekliyor. Bunun haricinde hastanýn eðer mevcut izleri varsa (sezeryan, apandist izleri gibi) buradan da doku parçasý elde edilmesinin mümkün olduðunu ekliyor.

Bu Yöntemin Diðer Yöntemlerden Farký Nedir?

Kendi Dokunuzla Gençleþin Estetik Cerrah Alper Tuncel, yaþlandýkça cilt altý dokularýnda azalma olduðunu ifade ederek, dokularda yer deðiþtirmeden dolayý özellikle yüzde belirgin çizgilerin çýktýðýný belirtiyor. Bu çizgilerin ve kýrýþýklýklarýn içinin doldurulmasý için bugüne kadar, sývý

Op. Dr. Alper Tuncel; diðer maddelerle yapýlan operasyonlardaki olasý risklerin tamamen yok olduðuna deðinerek, kiþinin kendi dokusundan alýnan hücrelerin reaksiyon veya enfeksiyon gibi komplikasyonlar oluþ-

turmadýðýný belirtiyor. Vücudun görünmeyen yerinden alýnan dokunun, enjekte edilen yerin karakteristiðini aldýðýný, yani dudak kenarý çizgilerini yok etmek için kullanýlýyorsa aðýz kenarýndaki doku gibi davranmaya baþladýðýný söylüyor. Bu yöntemin, hem kýrýþýklarýn giderilmesinde hem de cildin daha gergin ve parlak hale getirilmesinde kullanýldýðýný söylüyor. Fibrocell yönteminin hücresel bir tedavi yöntemi olduðunu fakat "kök hücre tedavisi" olarak adlandýrýlmamasý gerektiðini de özellikle sözlerine ekliyor. Vücutta bulunan problemli dokunun, kiþinin kendi hücresiyle tamamlanmasýný saðlayan bir yöntem olduðunu vurguluyor. Ayrýca kök hücre tedavisinin gün geçtikçe geliþtiðini, yað hücrelerinin, kan hücrelerinin ve kemik iliði hücrelerinin birçok hastalýðýn tedavisinde kullanýlmaya baþladýðýný belirtiyor.

Kilolarýnýzýn sebebi algýlarýnýz olabilir! Mide kanseri teþhisi B için nefes testi Sadece fazla besin tüketiminin kilo aldýrdýðýný sanýrýz,oysa kilo alýmýnýn birçok etkeni vardýr u güne kadar kilo problemi ile ilgili bir çok etkileyici unsurdan bahsedildi.Fakat atlanan en önemli noktalardan biri var ki buna hiç deðinilmedi.Uzman Diyetisyen ve NLP UzmanýSerkan Tutar algýlarýn kilo alýmýndaki faktöründen bahsederek önemli noktalarýn altýný çiziyor. Bireylerin kilo almasýnýn birçok etmeni olabilir.Sadece fazla miktarda besin tüketimi kilo aldýrmaz. Buna ek olarak kalorisi yüksek besinlerin tercih edilmesi, vücut dengesini saðlayan bazý hormon seviyelerindeki dengesizlikler, hayatýn belirli dönemlerinde yaþanan psikolojik problemler bireylerin kilo almalarýna neden olabilir. Gözden kaçan diðer bir önemli etmen ise kiþilerin algýlarýnýn hangi yönde eðiliminin olduðunu bilmemesi ve buna yenilmesidir.

Nedir Algý Sistemleri? Algý sistemleri hepimizin bildiði görsel, iþitsel, dokunsal, kokusal ve tadsal kanallardýr. Algýlar bizi gün içerisinde yönlendiren baþlýca etmenlerdir. Þimdi bir restoran seçerken durumunuzu düþünelim. "Orasý çok rahat ve sessiz" sizin iþitsel özelliðinizin ön planda olduðunu gösteren bir etmenken, " Manzarasý çok güzel" diyorsanýz kesinlikle görselliðinizin ön planda olduðunu söyleyebiliriz. Peki yemek seçerken de sizi algýlarýnýz yönetiyor olmasýn?! Ýlk olarak hangi algý sisteminin sizi yönettiðini keþfetmeniz çok önemlidir. Çünkü bunu keþfetmeniz iþtahýnýzý ve zaafýnýz olan besinleri daha rahat reddetme durumu yaratacaktýr. Görsel Bireyler: Bu bireyler için kö-

tü görünen bir yemek dünyadaki yenilecek son yemektir. Yemeðin lezzeti veya kokusu ile oturulan mekânýn hiçbir önemi yoktur. Güzel görünen bir yemek bu bireyler için paha biçilmezdir. Yemeðin þekli, tabaktaki dizayn hatta kesilen sebzelerin büyüklükleri ve diziliþi bile kiþiyi etkiler. Görsel algý özelliði ön planda olan bir bireyseniz kesinlikle iþtahýnýzý kapatmak için süslü tabaklarýn önünüze geldiði yerleri tercih etmemelisiniz. Ýþitsel Bireyler: Genellikle müziðin ön planda olduðu yerlerde yemek yemeyi tercih eden bu bireyler gün içerisinde çok fazla kaçak yaparlar. Ýþitsel özellikleri ön planda olduðu için reklamlardan oldukça etkilenirler. Reklamda besinlerin kutu veya ambalajlarýndan çýkan seslerden etkilenir ve tüketmek isterler. Küçük bir anýmsama yapacak olursak, çekirdeði býrakamadýðýnýz zamanlarý hatýrlayýn. Býrakmak istersiniz ama o ses sizi tüketmeye teþvik eder. Patlamýþ mýsýr ve cips gibi tüketildiðinde çýkardýðý ses ile çekici gelen besinleri de bu bi-

reyler genellikle daha çok tercih eder. Dokunsal Bireyler: Dokunsal kanal üzerinden algýladýklarýmýz, zihnimizde hisler ve duygular uyandýrýr. Daha da anlaþýlýr bir þekilde belirtmek istersek, ellerinizle tüketmiþ olduðunuz yemek sizi mutlu eder. Çatal ve býçak ile yemek yediðinde "bu ne ya!" gibi bir tepki veriyorsanýz dokunsal özellikleriniz ön planda demektir ve kesinlikle daha az besin tüketmek için çatal, býçak kullanmalýsýnýz. Kokusal Bireyler: Bu bireyler için iyi kokan bir yemek iþtah açýcýdýr. Özellikle bol baharatlý yiyecekleri tercih ederler. Küçük bir test yapacak olursak "yolda yürürken güzel kokan piþmiþ kestanelerin yanýndan geçip sonra geri dönüp alýyorsanýz" siz kokusal algýlarý üst seviyede olan birisiniz. Çok güzel görünen bir yemek sizin için bir þey ifade etmez sizi cezbeden kokudur. Tadsal Bireyler: Yemeðin görüntüsü, kokusunun hiçbir önemi yoktur. Bu bireyler yemeðin tatlý, acý, ekþi veya mayhoþ tatlarý ile ilgilenirler. Genel olarak ilk lokmalarýnda yemeði deðerlendirerek yemeðin tadýna numara verirler. Beðendikleri yemekleri baþka restoranlarda tükettiklerinde ayný tadý ararlar. Hatta þehre özel veya restorana özel olan yemekleri sadece orada yemeði tercih ederler. Bu algýlarý hepimizde bulunur ama bazýlarý daha baskýndýr ve yemek seçme, tüketim miktarýný bu algýlarýmýz yönetir. Eðer sizde kendinizi doðru keþfeder ve hangi algýnýza yenildiðinizi bulursanýz, yemeðe olan zaaflarýnýzý daha iyi yönlendirebilir ve kilo almazsýnýz.

Mide kanserinin teþhisine yardýmcý olabilecek bir nefes testi geliþtirildi.

Ý

srailli ve Çinli bilimadamlarý, nefes verildiðinde tümörlerin yaydýðý çok küçük kimyasal parçacýklarý saptayabilecek algýlayýcýlarla donatýlan cihazýn "kanser testi" yapabildiðini belirttiler. Ýngiliz Kanser Dergisi'nde yayýmlanan, 130 kiþinin katýldýðý

araþtýrmada bilimadamlarý, geliþtirdikleri testin kansere iþaret eden kimyasal belirtileri yüzde 90 baþarýyla belirleyebildiðini vurguladýlar. Araþtýrmaya imza atanlardan Hossam Haick, nefes testinin endoskopiye alternatif olabileceðine dikkati çekti. Daha önce bazý araþtýrmalar, Labrador Retriever cinsi köpeklerin ve Portekiz su köpeklerinin nefesten mesane, cilt, meme, yumurtalýk ve akciðer kanserini teþhis edebildiðini göstermiþti.


Kadýnlar karanfillerle karþýlandý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi kadýn çalýþanlarý karanfillerle karþýlandý. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri kapsamýnda Büyükþehir Belediyesi kadýn çalýþanlarý dün sabah mesaiye çok renkli baþladý. Genel Sekreter Fahrettin Çaðdaþ, Genel Sekreter Yardýmcýsý Þahin Elkaan, kýrmýzý halý serilen belediye binasý önünde servis araçlarýný bekleyerek, çalýþanlarý karanfillerle karþýladý. Belediyenin kadýn biriminin çalýþmalarý arasýnda erbane eðitimi

alan kadýnlar mini bir dinleti vererek güne baþladý. Kadýnlar daha sonra kayýnpederi tarafýndan öldürülen Meltem Özdaþ'ýn cenazesinde yaptýðý konuþmada erkek þiddetine yönelik gösterdiði duyarlýlýktan ötürü Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'e teþekkür etti. Baydemir de kadýn çalýþanlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutlayarak hatýra fotoðrafý çektirdi. Kadýnlar daha sonra Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Hafize Ýpek'i ziyaret ederek gününü kutladý.

Geçirdiði kaza hayatýný kararttý 8 MART 2013 CUMA

Van'da yemek fabrikasýnda þoförlük yaparken kaza geçiren Onur Öksün, omurilik felci nedeniyle yataða baðýmlý kaldý. Doktorlarýn iyileþebileceðini söylediði Onur Öksün, Ankara'da 2 ay tedavi gördü ancak masraflarý karþýlayamadýðý için tedaviyi yarým býraktý.

V

an'ýn Þabaniye Mahallesi Çelebi Sokak'ta oturan 7 kiþilik Öksün ailesi yaklaþýk 4 ay önce meydana gelen kazayla sarsýldý. Yemek fabrikasýnda þoförlük yapan Onur Öksün, Van'ýn Edremit Ýlçesi'nde trafik kazasý geçirdi. Kazada beli kýrýlan Onur Öksün, omurilik felci geçirip yataða mahkum oldu. Van'da tedavi altýna alýnan Öksün, yapýlan ilk tedavinin ardýndan doktorlar tarafýndan Ankara'ya sevk edildi. Ankara'da yaklaþýk 2 ay tedavi gören Öksün, fizik tedaviyle birlikte aylýk masrafý yaklaþýk 4 bin lirayý bulunca tedavisi yarýda býrakýlýp ailesi tarafýndan Van'a geri getirildi.

Tedavisi yarým kaldý Onur Öksün yataða baðlý kalmaktan kurtulmak istediðini söyleyerek yetkililerden yardým istedi. Kazadan sonra hayatýnýn karadýðýný belirten Öksün, umudunu hiç yitirmediðini belirterek, "Kazadan sonra belimdeki kýrýklardan dolayý omurilik felci geçirdim. Van'da ilk tedavim

yapýldýktan sonra Ankara'ya sevk edildim. Ama maddi imkansýzlýklardan dolayý buradaki tedavim yarým kaldý. Van'a dönmek zorunda kaldýk. Babam bir markette þoför olarak çalýþýyor. Benim tedavim için gerekli parayý bulamadýk. Bundan dolayý da 45 gündür tedavi olmadan yataða mahkumum. Lütfen yetkililer yardým etsin" dedi.

Diyarbakýr'da asayiþ olaylarý Kaçak sigara ele geçirildi Diyarbakýr'da Þubat ayý içerisinde 851 bin 172 lira deðerinde 243 bin 192 paket kaça sigara ele geçirildi. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, 31 Ocak ile 25 Þubat tarihleri arasýnda yapýlan operasyonlarda piyasa deðeri toplam 851 bin 172 lira olan deðiþik markalarda toplam 243 bin 192 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildiði belirtildi. Yapýlan operasyonlarda 39 þahýs hakkýnda yasal iþlem yapýlýrken, yakalanan sigaralara ise el konulduðu kaydedildi.

Evlerini satýlýða çýkardýlar Anne Çiðdem Öksün ise çocuðunun gözleri önünde eriyip gitmesinin kendisini kahrettiðini söyledi. Anne Öksün, Onur'un tedavisi için evlerini satýþa çýkardýklarýný ancak alcý bulamadýklarýný belirterek, "Çocuðumun tedavi olmasý gerekiyor. Ama bu tedavi için de para lazým. Maddi durumumuz yok. Tüm bakýmýný evde ben yapýyorum. Ev ortamýnda bu þekilde bakýmýný yapmak çok zor. Yetkililerden yardým istiyoruz. Çocuðumun tedavisini yaptýrmak için 7 nüfusla oturduðumuz evimizi satýlýða çýkardýk. Þu ana kadar da müþterisi çýkmadý" diye konuþtu.

8 kilogram esrar

4 cenazenin ardýndan gelen barýþ Þanlýurfa'nýn merkeze baðlý Kartepe Köyü'nde geçen ay 4 kiþinin öldüðü 2 kiþinin de yaralandýðý olayýn ardýndan 2 aile arasýndaki 'Kan davasý' verilen barýþ yemeðiyle sona erdirildi.

K

artepe Köyü'nde 1 ay önce aralarý açýk olan 'Taþkýn' ve 'Aslaner' aileleri arasýnda, köy meydanýnda çocuklarýn kavgasýna büyüklerinde karýþmasý üzerine silahlý çatýþma çýktý. Pompalý tüfeklerin kullanýldýðý kavgada saçmalara hedef olan Nusret, Vediha, Rabia ile Halil Aslaner ölürken, 2 kiþi de yaralandý. Kartepe Köyü'ndeki olayýn 'kan davasý'na dönüþmemesi için bölgenin kanaat önderleri, husumetli olan her iki ailenin ileri gelenlerini tarafsýz bir yerde toplayarak aralarýndaki husumete son vermesi için ikna etti. Yapýlan görüþme sonucunda barýþacaklarýný ilan eden Taþkýn ve Aslaner aileleri için Kartepe Köyü'nde barýþ töreni yapýldý.

Beyaz güvercin uçurdular Kýl çadýrlarýn kurulduðu barýþma törenine iki aile arasýnda arabuluculuk yapan Hadi Altun, Feridun Öncel ile Þanlýurfa Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba, Jandarma Alay Komutaný Albay Emin Dursun, Akçakale Kaymakamý Eyyüp Fýrat ile husumetli olan iki ailenin taraflarýndan oluþan yaklaþýk 1000 kiþi katýldý. Barýþ yemeðinin verildiði köy meydanýna araçlarýnýn kaportasýna beyaz tülbent baðlayarak gelen Taþkýn ailesi üyeleri, kendilerini karþýlayan Aslaner aileleriyle tokalaþarak barýþ yemeðinin verileceði kýl çadýra geçti. Dualarýn okunduðu barýþ töreninde her iki ailenin ileri geleni Ýsmail Aslaner ile Mehmet Aygün tokalaþarak barýþlarýný ilan etti. Ardýndan yer sofrasýnda barýþ yemeðini yiyen taraflar, daha sonra gökyüzüne barýþýn simgesi olan beyaz güvercin uçurttu.

Belediye çalýþanlarýndan Suriye'ye yardým D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi çalýþanlarý, Suriye'ye gönderilmek üzere yardým paketleri aldý. Baþkan Osman Baydemir de 4 yardým paketi alarak destekte bulundu. Büyükþehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin baþlattýðý Suriye'ye yardým kampanyasý devam ediyor. Kampanya kapsamýnda Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, DÝSK ve Genel Ýþ Þube Sekreteri Latif Mikailoðullarý ve Tüm Bel Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya, belediye çalýþanlarýyla birlikte markete gidip yardým paketleri aldý. Hazýrlanan yardým paketlerinden alan Baydemir, 4 adet paket alarak kampanyaya destek oldu.

Sýnýr ötesine mülteci kampý T

ürkiye, Suriyeli sýðýnmacýlarýn talebinin artmasý üzerine sýnýr ötesinde mülteci kampý kuruyor. Türkiye'ye sýðýnanlarýn talebinin artmasý üzerine, Suriye topraklarýna mülteci kampý kurma kararý alýndý. Akçakale Kaymakamlýðý'ndan edinilen bilgiye göre, tampon bölgede AFAD yetkililerince Telabyat'ta kurulacak olan çadýr kentin, birkaç güne kadar tamamlanacaðý ifade edildi. Öte yandan, Suriye'nin Rakka kentine hava saldýrýsýnýn artmasý üzerine, binlerce Suriyeli Türkiye'ye sýðýnmak üzere Akçakale Gümrük Kapýsý'na yýðýldý.

Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, uyuþturucu madde satýþý ve ticareti yapan þahýslara yönelik düzenledikleri bir operasyonda 8 kilo 640 gram esrar maddesi ele geçirdi. Lice Ýlçe Emniyet Amirliði ekipleri, uyuþturucu madde ticareti yapan þahýslarýn yakalanmasý için ilçe merkezinde bir operasyon düzenledi. Ýlçe merkezi Körtük Mahallesi'nde bir evde yapýlan aramada, 6 adet poþet içerisinde toplam aðýrlýðý 8 kilo 640 gram esrar maddesi ele geçirilirken, operasyonda G.G. isimli bir kiþi gözaltýna alýndý. Uyuþturucu madde ile birlikte yakalanan G.G.'nin, çýkarýldýðý Lice Sulh Ceza Mahkemesi tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildiði belirtildi. Uyuþturucu satarken yakalandý Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, uyuþturucu ticareti yapmak suçundan 5 yýl hapis cezasý bulunan bir þahsý yine uyuþturucu ticareti yaparken yakaladý. Bismil Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliði ekipleri, önceden tespiti yapýlan adreslere yaptýðý aramalarda, A.A. ve B.Ç. isimli þahýslarýn ikametinde toplam aðýrlýðý 1,5 kilogram olan esrar maddesi ele geçirdi. Yakalanan þahýslardan B.Ç.'nin 'Uyuþturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 5 yýl kesinleþmiþ cezasý olduðu tespit edilirken, her iki þahýsýn, çýkarýldýðý Bismil Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan tutuklanarak ceza evine sevk edildiði belirtildi. Kasa hýrsýzlarý yakalandý Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde gece yarýsý bir iþ yerinin kasasýný çalan üç hýrsýz polis tarafýndan yakalandý. Bismil ilçesi Dicle Caddesi üzerinde gece saat 03.00 sýralarýnda devriye gezen polis ekipleri, bir iþ yerinin kepenklerinin açýlmýþ halde olduðunu gördü. Ýþ yerini kontrol eden polisler, içerinin daðýnýk ve iþ yerinden sürüklenerek kasa çýkartýldýðýný fark etti. Ýþ yerinin birkaç sokak ilerisinde el arabasýyla çelik kasa taþýdýklarý görülen E.T. ve O.A. kovalamaca sonucu yakalanýrken, polisleri görüp kaçmaya baþlayan bir araç ise takibe alýndý. Yakalanan araçta M.H.G. isimli bir kiþi daha yakalanýrken, þahýslarýn daha önce Bismil'de 2, Batman'da da 1 ayrý hýrsýzlýk olayýna karýþtýklarý tespit edildi. Þüpheli þahýslardan E.T.'nin ayrýca 'Uyuþturucu Madde Ticareti' suçundan arandýðý tespit edilirken, sevk edildikleri adli makamlarda O.A.'nýn serbest býrakýldýðý, E.T. ve M.H.G.'nin ise tutuklandýðý öðrenildi. Fuhuþ operasyonu Diyarbakýr ve Malatya'da düzenlenen eþ zamanlý fuhuþ operasyonunda 5 kiþi yakalandý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Asayiþ Þube Müdürlüðü Ahlak Büro Amirliði ekipleri tarafýndan alýnan bir istihbarat sonrasýnda 3'ü Diyarbakýr merkez, 2'si Malatya olmak üzere 5 farklý adrese eþ zamanlý operasyon yapýldýðý belirtildi. Operasyonda maðdur olan 3 kiþinin de muhafaza altýna alýndýðý belirtilen açýklamada, "Operasyon kapsamýnda yapýlan çalýþmalarda; þahýslarýn Diyarbakýr'da 11, Malatya'da 26 olmak üzere toplamda 37 ayrý fuhuþ için yer temini ve aracýlýk etmek ve fuhuþ için insan ticareti gerçekleþtirdikleri tespit edilmiþtir. Operasyonda yakalanan 5 þüpheli ile ilgili olarak 'Örgüt faaliyetleri kapsamýnda fuhuþ için yer temini ve aracýlýk etmek ve fuhuþ için insan ticareti yapmak' suçundan hazýrlanan tahkikat evraký ile birlikte adli makamlara sevk edilmiþtir" denildi.


4

HABER

8 MART 2013 CUMA

'Saðlam yapýlar inþa edilmeli'

Karavil Grubu'nun ürün tanýtým toplantýsýnda konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, kentin yeniden inþasýnda depreme dayanýklý, saðlam yapýlar inþa edilmesini istedi.

O

devam etmektedir" dedi. Karavil, yaklaþýk 6 bin kiþiyi istihdam eden fabrikanýn sorumluluðun bilincinde olduðunun altýný çizdi.

rganize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Karavil Grubu'nun Karlis dýþ cephe yalýtým sývasý ürününün tanýtým toplantýsý yapýldý. Toplantýya katýlan Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Genel Sekreter Yardýmcýsý Zülfü Atlý, Diyarbakýr Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Metin Kýlavuz, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Diyadin Gezer, DÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal'ý Karavil Grubu Baþkaný Abdülkadir Karavil karþýladý. Toplantýda Karlis alçý fabrikasýnýn çalýþmalarýna ve dýþ cephe yalýtým sývasýnýn tanýtýmýna iliþkin Fabrika Müdürü Bülent Pekince bir sunum yaptý. Pekince, Diyarbakýr'ýn 2. derece ýsý bölgesinde olduðunu belirterek, dýþ cephe yalýtýmýnýn yüzde 75 enerji tasarrufu saðladýðýný söyledi. Karavil Grup Baþkaný Abdülkadir Karavil, fabrikanýn Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulmasý için Baydemir'in öncülüðünden dolayý teþekkür etti.

'Yeni bir kent inþa ettik'

'Yatýrýmcýya sahip çýkýlmalý' Diyarbakýr'daki inþaat sektörüne bakýldýðýnda son 5 yýl baz alýndýðýnda 13-14 bin arasý evlilik olduðunu belirten Karavil, vefat ve boþanmalarla birlikte deðerlendirildiðinde yýllýk 9 bin konut yapýlmasý gerektiðini söyle-

di. Karavil, ancak son 5 yýlda 6 bin konutun yapýldýðýný ve bunlarýn da sadece yüzde 65'inin satýldýðýný ifade etti. Karavil, bölgenin alým gücünün yükselmesi ve refah seviyesinin artmasý için yatýrýmcýya ve üreticiye

sahip çýkýlmasýnýn altýný çizdi. Karavil, Karlis markasýnýn üretim hýzýna deðinerek, ürün tanýtýmý için uluslar arasý çalýþma yaptýklarýný söyledi. Fabrikalarýnýn üretim kalitesine son derece önem verdiðini ve her

yýl seriye yeni ürünler in katýlacaðýný aktaran Karavil, "Fabrikanýn büyüklüðü entegre düzeniyle Avrupa ve Türkiye birincisiyiz. Gurubun üst kaynaðýyla, ekibin marka sahiplenmesiyle kendi sektörümüzde lider olmaya

Kadýn çiftçiler yarýþtý

D

iyarbakýr Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nde 'Kadýn çiftçiler yarýþýyor bilgi ve proje yarýþmasý' düzenlendi. Diyarbakýr Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nde yapýlan yarýþmaya, Diyarbakýr Vali Vekili Zafer Engin, Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Cemal Hüsnü Kansýz, Diyarbakýr Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurum müdürleri, çiftçi kadýnlar ve

Zayi ilanlarý Beko 100 Tr marka yazar kasamýn vergi levhasýný kaybettim.Hükümsüzdür Muhteþem Lala ( TC 43327035546) Diyarbakýr trafik þube müd. almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Mehmet Hacýsadýkoðlu Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 20.11.2012 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür Sevgi ÞÝmþek

Birinciye tam altýn ödülü verilirken, 2. ve 3.'nün belirlenmesi için altýn sorular soruldu. 9 sorunun ardýndan Sur ilçesinden katýlan Gurbet Karabulut 2., Lice Yünlüce

Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü'nün trafik sorunlarýna dikkat çekebilmek için hazýrladýðý bilboardlardaki sloganlar büyük beðeni aldý.

T

rafik Denetleme Þube Müdürlüðü, Diyarbakýrlýlarýn trafik konusunda duyarlýlýðýný ve bilincini arttýrarak kural ihlalini azaltmak ve trafik kazalarýný önlemek amacýyla hem yayalarý hem sürücüleri bilinçlendirmek için bilboardlar astý. Kentin 22 ayrý noktasýna ve halk otobüslerine asýlan 80'i aþkýn bilboardlar büyük ilgi görüyor. Vatandaþlarýn da trafik sorunlarýna çözüm bulunmasýnda katký beklenen çalýþmada daha duyarlý toplum oluþacaðý düþünülüyor. Bilboardlarda 'Aydýnlýk bur sabaha uyanýn diye görevdeyiz' 'Sizi Seviyoruz, hayatýnýz bizim için deðerlidir' ve 'Canýmýz pahasýna görevdeyiz' sloganlarý bulunuyor. Haber Merkezi

8 MART 2013 CUMA

BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Derece girenlere ödül

Köyü'nden Netice Yalçýn 3. oldu. Dereceye girenlere ödülleri Vali Yardýmcýlarý tarafýndan verildi. Yarýþmanýn ardýndan konuþan Vali Vekili Zafer Engin, yarýþmanýn çok iyi geçtiðini, yarýþmacýlarýn kendilerini ölçmelerine fýrsat verdiðini söyledi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ise, yarýþmanýn amacýnýn, kýrsal alanda kadýn çiftçilere götürülen eðitimyayým çalýþmalarýnýn sonuçlarýný görmek ve tarýmsal konularda kadýnlarýn performanslarýný deðerlendirmek olduðunu belirtti. Konuþmalarýn ardýndan tüm katýlýmcýlara sertifikalarý ile birlikte çeyrek altýn verildi.

'Hayatýnýz bizim için deðerlidir'

Erzincan/Ýliç nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Edip Mercan

YIL: 12 SAYI: 4200 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com

çok sayýda vatandaþ katýldý. 8 ilçenin yarýþtýðý yarýþmanýn sonucunda 15 sorunun 14'üne cevap veren Çermik Yayýklý Köyü'nden Gülendam Kýlýçaslan 1. oldu.

Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir de görevi devraldýklarý 10 yýldan bu yana adeta yeni bir kent inþa edildiðini söyledi. Baðcýlar ve Kayapýnar bölgesiyle nehrin öte yanýna geçtiklerini belirten Baydemir, tüm bu dinamik süreç içerisinde katkýsý olanlara teþekkür etti. Baydemir, þunlarý söyledi: "Kentin bu hale gelmesinde yapý sektörünün emeði çok büyük. Sizler bu yeniliðe, bu deðiþime güç verdiniz, destek verdiniz. Bu kentte konut sektörü hiçbir zaman durmayacak. Konut sektöründe kaliteden asla ödün verilmemesi gerekiyor. Özellikle depreme karþý dayanýklý yapýlar inþa edilmesi önemli. Bu bizim hem hukuki hem vicdani görevimiz olmalý. Artýk herkesin ihtiyacýna göre konut üretmek gerekiyor. Çekirdek nüfusa hitap eden evlerin de yapýlmasý hem ihtiyaca yanýt olacak hem de alým gücünü arttýracak. Artýk 200 metrekare ev alýþkanlýðýný deðiþtirelim" þeklinde konuþtu.

Köylüleri belediye kurtardý B

itlis Belediyesi'ne baðlý karla mücadele ekipleri, Güroymak ilçesine baðlý Tahtalý Köyü'nde tipiden dolayý mahsur kalan 8 vatandaþý kurtardý. Alýnan bilgiye göre, gece yarýsý baþlayan yoðun tipi nedeniyle Tahtalý Köyü yolu ulaþýma kapandý. Yol üzerinde 2 minibüs ve 1 otomobilde bulunan toplam 8 kiþinin yolda mahsur kaldýðý ihbarýný alan Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, olay yerine harekete geçti. Yaklaþýk 1 saatlik süre içerisinde köye ulaþan ekipler yoðun çalýþma sonucu mahsur kalan vatandaþlarý kurtardý.

Çalmaya çalýþýrken tokat yedi V

an'da altýn çalmaya çalýþtýðýný fark eden kuyumcudan tokat yiyen hýrsýz güvenlik kameralarýna takýldý. Cumhuriyet Caddesi'nde bir kuyumcudan el çabukluðuyla kolye çalmaya çalýþan þahýs, durumu fark eden tezgahtardan tokat yedi. Zanlý kaçmayý baþarýrken, güvenlik kameralarýna takýlan olayý anlatan tezgahtar Fetih Kaya, "Hýrsýz bakmak istediði 12 bin liralýk Hint kolye takýmýný tezgahtar arkadaþýmýzdan istedi. Tezgahtar da kolyeyi hýrsýza verdi. Hýrsýz kolyeyi kýsa bir süre inceler gibi yaptýktan sonra çantasýndan çýkardýðý poþete koydu. Aðzýný baðladýðý poþeti çantaya koyar gibi yapýp bileðinden içeri soktu. Cebinden çýkardýðý sahte kolyeyi çantanýn içine koydu. Çantayý daha sonra kilitleyip bize býraktý. 'Bu sizde

kalsýn, ben yarým saat sonra aðabeyimle gelip alacaðým' dedi. Böyle deyince biz de þüphelendik, çantayý açmasýný istedik. Set içinde mi, deðil mi, parasý var mý, yok mu diye. Hýrsýz çantayý açarken kolundaki gerçek kolyeyi çýkarmak isterken kolye düþtü. Yere düþünce fark ettik. Fark edince de bir iki tokat attýk ancak kaçýp kurtuldu" dedi.


HABER

8 MART 2013 CUMA

5

Yoksullara þefkat eli Siirt Zübeyde Haným Lisesi öðrencileri, "Yoksul Aile Projesi" ile bugüne kadar 18 fakir aileyi sevindirdi. Öðrenciler kendi aralarýnda topladýklarý harçlýklarýyla ailelere yardým ediyor. Okul Müdürü Ýdris Yolbaþ'ýn da yalnýz býrakmadýðý öðrencilerinin bu seferki duraðý, Alan Mahallesi'nde yaþayan Dayan Ailesi oldu. 5 senedir yatalak olan 8 çocuklu Nurettin Dayan ve ailesinin yaþadýðý evi ziyaret eden öðrenciler, evin tadilat iþlerini yaptýktan sonra aldýklarý buzdolabý, fýrýn, çamaþýr makinesi, koltuk takýmý, halý gibi eþyalarý eve döþedi. Öðrenciler, giyecek ve gýda yardýmlarýyla da Dayan ailesinin yüzünü güldürdü.

Vali de destek veriyor

Misbah YILMAZ Ýki haftada bir fakir aile ziyaretlerinde bulunan öðrenciler, harçlýklarýyla fakir aileye bir yýllýk gýda ve giyeceðin yaný sýra buzdolabý, fýrýn,

koltuk takýmý gibi yardýmlarda bulunuyor. Ziyaret ettikleri evlerin tadilat iþlerini de yapan öðrenciler, günün sonunda yorgun ama mutlu bir þekilde evlerine dönüyor.

Siirt Valisi Ahmet Aydýn da yürütülen "Yoksul Aile Projesi"ne maddi ve manevi destek veriyor. Valisi Aydýn, öðrencileri yalnýz býrakmayarak Dayan ailesini ziyaret etti. Bu projenin örnek bir proje olduðunu belirten Vali Aydýn, çalýþmalarýndan dolayý Okul Müdürü Ýdris Yolbaþ, Okul-Aile Birliði Misbah Yýlmaz ve öðrencilere teþekkür etti. Vali Aydýn, aile reisi Nurettin Dayan ve aile bireylerinin saðlýk kontrolünden geçirileceðini ve gereken bütün desteklerin verileceðini söyledi. Vali Aydýn, "Okulumuzun bu örnek çalýþmasýyla birçok fakir aile sevindirildi. Devlet, her zaman fakir ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanýndadýr. Dayan ailesi artýk

2

012-2013 dönemi 'Hayat Boyu Öðrenme Programý LEONARDO da VINCI Hareketlilik projesi' çerçevesinde hazýrlanan proje kapsamýnda, çocuk geliþimi ve eðitimi bölümü öðrencilerinin

Gülsüm Koç ile ilgili gerekçeli karar B

Gazetede parmak izi bulundu Eylemi 'Çektar Çevlik' ve 'Tolhildan' kod adlý örgüt mensuplarýnýn gerçekleþtirdiði ifade edilen gerekçeli kararda, saldýrganlarýn olaydan önce kaldýklarý kafede, okunan gazetede sanýk Gülsüm

Müdürden teþekkür Okul Müdürü Ýdris Yolbaþ da projeye maddi ve manevi desteðini

esirgemeyen Vali Ahmet Aydýn'a teþekkür etti. Yolbaþ, "Projemize her türlü desteði veren Valimiz Sayýn Ahmet Aydýn'a kendim ve öðrencilerim adýna teþekkür ediyorum. Öðrencilerimizi de yardýmseverliklerini pekiþtiren bu anlamlý çalýþmalarýndan dolayý kutluyorum" þeklinde konuþtu.

Dicleli öðrenciler Avrupa'dan döndü Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesi Þükrü Ayna Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Lisesi öðrencileri, Ýspanya ve Almanya'daki yaklaþýk 1 aylýk eðitim çalýþmalarýný tamamladý.

ingöl'de 2011 yýlýnda polis aracýna yapýlan silahlý saldýrý olayýna katýldýðý gerekçesiyle ömür boyu ve 26 yýl 8 ay hapis cezasýna çarptýrýlan 21 yaþýndaki Gülsüm Koç ile ilgili gerekçeli karar açýklandý. Gerekçeli kararda gizli tanýðýn Gülsüm Koç'u teþhis ettiði belirtildi. Diyarbakýr 4'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi 2011 yýlýnda Bingöl'de polis aracýna saldýrý düzenlenmesi ve 1 polisin yaralandýðý olay ile ilgili olarak ömür boyu ve 26 yýl 8 ay hapis cezasýna çarptýrýlan o dönemdeki lise öðrencisi Gülsüm Koç'un gerekçeli kararýný açýkladý. Kararda, 2011 yýlýnda Bingöl Trafik Þube Müdürlüðü ekip aracýna yönelik silahlý saldýrý düzenlendiði ve 1 polisin yaralandýðý belirtildi. Olay sýrasýnda bölgede bulunan gizli tanýk Avcý'nýn ifadesine atýf yapýlan kararda, gizli tanýðýn sanýk Gülsüm Koç'un olay yerinde olduðuna iliþkin teþhis yaptýðý belirtildi. Gülsüm Koç'un savunmasýnda olayla ilgisinin bulunmadýðý belirtilen gerekçeli kararda, sanýðýn eylem günü arkadaþýnýn evinde olduðunu ve bunu doðrulayan 2 tanýðýnýn bulunduðunu belirttiði vurgulandý. Gerekçeli kararda, Gülsüm Koç'un gösterdiði tanýklarýn beyanlarýnýn kendi savunmasýyla örtüþmediði belirtildi. Mahkeme, tanýklarýn olay saati olan 21.20'de Gülsüm Koç ile birlikte bulunduklarýna dair net bir beyanda bulunmadýklarýný vurguladý.

yalnýz deðildir. Muhtaç ailelerin her hangi bir sýkýntýlarý olmasý durumunda valiliðimize durumlarýný bildirmelerini istiyoruz. Kendilerine gereken her türlü yardým yapýlacak" dedi.

Koç'a ait parmak izlerine rastlanýldýðý belirtildi. Mahkeme, böylelikle Gülsüm Koç'un saldýrganlarla ayný tarihte ayný yerde olduðunun anlaþýldýðý belirtildi. Kararda þöyle denildi: "Gizli tanýk beyanlarý, saldýrganlarýn saklandýklarý yerden Gülsüm Koç'a ait parmak izlerinin tespit edilmesi, savunma tanýklarýnýn yer ve zaman itibariyle çeliþkili beyanlarda bulunmasý, sanýðýn olay tarihi öncesinde günlük olarak telefon görüþmesi yapmýþ iken olay günü sabahýndan itibaren cep telefonunu ve hattýný yanýna almayýp baz istasyonlarý itibariyle yerinin tespitini önlemek amacýyla ve emniyet güçlerini þaþýrtmak kastýyla baþka bir arkadaþýna vermesi, cep telefonu ve hattýnýn bir gün boyunca baþka bir þahsa geçici olarak verilmesinin hayatýn olaðan akýþýna da uygun düþmemesi karþýsýnda, sanýðýn savunmalarýna itibar edilmemiþ, savunmalarýnýn cezadan kurtulmaya yönelik olduðu deðerlendirilmiþtir." Ekip otosunu bildirdi

Kararda, Gülsüm Koç'un saldýrý öncesi ve suçun iþlendiði sýrada saldýrýyý gerçekleþtiren örgüt mensuplarýyla ortak bir irade ile hareket ettiði belirtilerek, þöyle devam etti: "Silahsýz olarak ekip otosunun geleceði güzergahta bekleyerek, ekip otosunun geliþini park halindeki araç içerisinde elinde kalaþnikov silah olan örgüt mensubuna bildirmesi, suçun icrasýnda doðrudan doðruya etkili olan hareketleri ifa etmesi, suçun icrasýndaki rolü ve katkýsýný taþýdýðý önem birlikte deðerlendirildiðinde, sanýðýn suça müþterek fail olarak katýldýðý anlaþýlmaktadýr."

katýldýðý gezi boyunca öðrenciler, Ýspanya ve Almanya'daki okul öncesi eðitim veren çeþitli kurumlarý ziyaret etti. Burada, çocuk bakýmý ve eðitiminde yeni yaklaþýmlarý ve metotlarý inceleyen öðrenciler, mesleki, kültürel ve dilsel geliþimlerini de artýrma imkaný buldu. Dicle Kaymakamý Çaðlayan Kaya, 1 ay süre ile devam eden proje ile öðrencilerin gerek Ýspanya gerekse Almanya eðitimini yakýndan tanýma imkaný bulduklarýný belirterek, "Öðrencilerimiz kendi bölüm alanýna giren kurumlarla, ülkemizdeki bu çerçeveli eðitimi

kýyaslama imkaný bulmuþlardýr. Ýspanya ve Almanya'nýn çocuk geliþimi eðitimini incelemiþler ve ülkemizin eðitimini de onlara aktararak karþýlýklý analizler yapma imkanlarý bulmuþlardýr. Ayný zamanda katýlýmcýlar, Ýspanya ve Almanya'daki proje ortaklarýnýn organize ettikleri sosyal ve kültürel aktivitelere katýlarak, Avrupa'nýn kültürünü yakýndan tanýmýþ ve kendi kültürümüzü de onlara tanýtarak bir nevi kültür elçiliði görevi yapmýþlardýr" dedi.

Japon heyetinden AK Parti'ye ziyaret

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakýr'a gelen Japonya Ankara Büyükelçiliði Baþkatibi Ko Obata, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý ziyaret ederek, çözüm süreci hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu.

B

aþkatip Ko Obata'yý makamýnda aðýrlayan Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, yeni sürece herkesin destek vermesi gerektiðini ifade ederek, bu süreci kim sabote ederse günahý ve vebalinin onun üzerine kalacaðýný söyledi. Altaç, barýþ sürecine gidilebilmesi için örgütün silahlarý býrakmasý gerektiðini ifade etti. Altaç, bu sorundan dolayý insanlarýn bir þekilde can, mal kayýplarýna neden olduðunu söyledi. Bu sorunun devamýnýn ülke ve özellikle bölge adýna çok ciddi sýkýntýlara yol açacaðýna neden olacaðýný ifade eden Altaç, bu sürecin çok önemli olduðunu ve sürecin hiçbir þekilde baltalanmasýna kimsenin müsaade etmemesi gerektiðini vurguladý. 2002 öncesi Kürt sorununun sürekli bir yara þeklinde büyüdüðünü belirten Altaç, "Bu güne kadar da bu yaraya müdahale edilmedi. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bu yaranýn büyümemesi için üzerine çalýþmalar yapýldý. Akabinde çok ciddi reformlar gerçekleþtirildi. Örneðin olaðanüstü halin kaldýrýlmasý, 2004'te yerel dil ve lehçelerin önünün açýlmasý bunlar tamamen AK Parti'nin icraatýdýr. AK Parti bunlarla yetinmedi. Siyasi partiler kanununda yerel dillerde propaganda yapýlmasý, üniversitelerde Kürtçe eðitimin önünün açýlmasý ve son olarak anadilde savunmanýn yollarýnýn açýlmasýný saðladý. Bu da bize AK Parti'nin bu sorunun çözümünde ne kadar samimi olduðunu gösteriyor" dedi.

silahlarý býrakmasý gerekiyor. Bunlar olduðu zaman operasyonlar da durur. Bu sürecin baþarýya gitmesi, örgütün kesinlikle silah býrakmasý ve yurt dýþýna çýkmasýyla olur. Bu hem Kürt halký için hem de Türk halký için hem de Türkiye'de yaþayan bütün etnik guruplar için ve ülke için en saðlýklý yöntemdir" þeklinde konuþtu.

'Halk sürece destek veriyor'

'Aðýr bedeller ödendi' Altaç, Baþbakan Erdoðan'ýn 'Sonuçlarý ne olursa olsun biz bu sorunu çözeceðiz' sözlerini hatýrlatarak, Baþbakan'ýn sorunu çözmedeki iradesinin çok güçlü olduðunu ifade etti. Altaç, "Bu süreç çok önemlidir. Bunu iyi düþünmemiz lazým. Sayýn baþbakanýmýza bu konuda ciddi anlamda destek olmamýz lazým. Samimiyet ortaya konulursa bu sorun çözülür. Bu süreç çok önemli bir süreçtir. Bunun hiçbir þekilde baltalanmasýna kimse müsaade etmemelidir. Bu sürece gelirken çok aðýr bedeller ödendi. Partimiz kapatýlmayla baþ baþa býrakýldý. Partinin liderine yönelik suikastlar önlendi. Partinin iktidardan düþmesi için onlarca askeri darbe planlarý yapýldý. Buralara gelene kadar çok zorluklar yaþandý. Ama AK Parti yýlmadý. Azimle kararlý bir þekilde sorunlarýn çözümü için uðraþlar verdi. Kanýn döküldüðü, gözyaþýnýn olduðu bir yerde barýþ sürecine gidilemez. Barýþ sürecine gidilebilmesi için örgütün

Halkýn bu süreci yürekten desteklediðini dile getiren Altaç, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Örneðin geçen hafta Sayýn bakanýmýzla merkez Sur ilçemizi gezdik. Halkýmýz bize çok teþekkür etti. Türkiye'de toplam Kürt nüfusunun 15 milyona yakýn olduðu söyleniyor. Bunlarýn üçte ikisi seçmendir. Yani on milyon civarý seçmendir. BDP'nin toplamda aldýðý oy oraný iki buçuk milyon civarýdýr. Yedi buçuk milyon Kürt seçmen de bize oy veriyor. Biz þunu söylüyoruz. Bu tür olaylarda kiþisel beklenti kanýsý taþýmamýz gerekiyor. Nasýl ki AK Parti bu sorunu kendi programýna almýþsa bunun aþýlmasý için adýmlar atýlmasý gerekiyor. Biz AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý olarak Diyarbakýr'daki iþ kesimi ile STK'larla sürekli diyalog halindeyiz. Onlarda bu süreci sonuna kadar destekliyor. BDP'de bunu bilsin baþkalarý istemese dahi bu barýþ süreci saðlanacak. Halkýmýz bunu istiyor. Halkýn istediði hiçbir þeyin önüne kimse geçemez." Baþkatip Ko Obata ise kendilerini kabul ettiði için Ýl Baþkaný Altaç'a teþekkür ederek, günün anýsýna bir plaket hediye etti.


6

EKONOMÝ

8 MART 2013 CUMA

Yeniþehir'de sözleþme sevinci Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi ile Belediye-Ýþ Sendikasý arasýnda devam eden Toplu Ýþ Sözleþme görüþmeleri sonuca ulaþtý. Sözleþmede iki yýlý kapsayacak þekilde yüzde 13 oranýnda artýþ yapýldý.

Yeniþehir Belediyesi Fidanlýðý ve sosyal Tesislerinde gerçekleþen imza törenine BDP Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Hüseyin Oðuzsoy, Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Belediye-Ýþ Diyarbakýr Þube Baþkaný Vezir Periþan, Diyarbakýr Genel-Ýþ Þube Baþkaný Salih Doðrul, Belediye Baþkan yardýmcýlarý, Meclis üyeleri ve çok sayýda belediye çalýþaný katýldý. Törende konuþan Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, þunlarý söyledi: Bugün emekçi arkadaþlarýmýzla bir araya gelmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Geçmiþte yapýlan haksýzlýklarý ve eksiklikleri sendikamýzla beraber ortadan kaldýrmaya çalýþýyoruz. Geçen hafta Genel-Ýþ Sendikasýyla beraber Türkiye'de bir ilki baþardýk. Toplu iþ sözleþmesinde kadýný koruyan maddelerde koyduk. Bunlar 8 Mart'ýn izin günü sayýlmasý, eþine þiddet uygulayan personelin maaþýnýn yüzde 50'sinin maðdur eþine verilmesi, çalýþanýn istifasý halinde ücretin eþinin nezdinde verilmesi, çok eþlilik yapanlarýn ücretlerinin resmi nikâhlý eþine verilmesi ve doðum yardýmýnýn eþine verilmesi konusunda geçmiþte de yaptýðýmýz bu düzenlemeyi toplu iþ sözleþmesiyle maddeler halinde koyduk.

Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne Bakanlýk onayý ile atanan Hikmet Kanbal, Ergani'deki görevine baþladý. Ýlçe merkezi ve köylerindeki çiftçilerin her türlü sorunlarýyla yakýndan ilgileneceklerini belirten Kanbal, "Ýlçemizde modern tarýmýn hayata geçirilerek, ürün kalitesinin artýrýlmasýný saðlamak için çiftçilerimizle sürekli istiþare içerisinde olup, el biriliði içerisinde en yüksek ivmeyi yakalayacaðýz" dedi. 1968 Diyarbakýr doðumlu olan Hikmet Kanbal'ýn evli ve iki çocuk babasý olduðu öðrenildi.

Alkýþlarla imzalandý Biz Yeniþehir ailesi olarak sözleþmeye koyduðumuz her maddenin arkasýnda olduðumuzu belirtiyoruz. Bundan sonrada bu maddeleri uygulamaya devam edeceðiz. Yapmýþ olduðu-

Silvan'da çiftçilere budama bilgisi Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, çiftçilere meyve aðaçlarýnýn budamasýyla ilgili bilgi verildi. Silvan Kaymakamlýðý Hasuni toplantý salonunda verilen eðitime, Silvan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Hýdýr Þimþek, Tarýmsal Eðitim Yayýn Projesi ziraat mühendisi Mehmet Almak ve çiftçiler katýldý. Aðaç budamasýyla ilgili verilen eðitimde budama þekilleri, þekil budamasý, mahsul budamasý ve gençleþtirme budamasý hakkýnda çiftçiler eðitildi. Meyve aðaçlarýný büyütürken onlarýn budama þekline çok dikkat edilmesi gerektiðini belirten Tarýmsal Eðitim Yayýn Projesi Ziraat Mühendisi Mehmet Almak, "Aðaçlarýn büyüme

Ergani'ye yeni Tarým Müdürü

sezonu dört aþamadan oluþur. Meyve aðaçlarý yaþlandýkça genellikle verimi artar. Budamanýn Þubat ve Mart aylarýnda yapýlmasý gerekiyor. Meyve aðaçlarýný budarken meyve veren dallarý kesmemeye dikkat etmeliyiz. Aðaçlarda dallarý kýsa kesmeye dikkat etmeliyiz. Bununla birlikte eðilmiþ, bükülmüþ dallarýn bir kýsmýný çýkarmak, açýlarý geniþletilmiþ dallarýn açýlarýný düzeltmek, fazla meyve dalý varsa seyreltmek, aðaçlarý azotlu gübreler ve diðer gübrelerle dengeli gübrelemek gerekiyor. Ana dallar arasýnda geliþme bakýmýndan düzensizlikler varsa kuvvetli dallar býrakýlmalý, dallar arasýndaki açý iyi hesaplanmalý fazla geniþ ve dar olmamalýdýr" dedi.

muz Toplu iþ sözleþmesi ile enflasyon dikkate alýnarak, yüzde 8, kýdem dikkate alýnarak yüzde 3,8 oranýnda düzenleme yaptýk. Talep olmamasýna raðmen belediye yönetimimizde sosyal paketi de yevmiyeye ek yaparak toplamda yüzde 13 oranýnda bir artýþ yaptýk.

Çiftçilere mazot ve gübre desteði Van Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Fevzi Altuner, 2012 yýlý Mazot, Kimyevi Gübre Toprak Analizi Desteklemesi (MGD) ödemelerinin baþladýðýný söyledi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Fevzi Altuner, ilde tarým ve hayvancýlýðýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve çiftçilerin kazanmasý amacýyla bitkisel ve hayvansal ürünlere desteklemede bulunduklarýný belirtti. Bitkisel üretimi desteklemek amacýyla, kayýt sistemine kayýtlý olan çiftçilerin 2012 yýlýna ait mazot, gübre ve toprak analizi desteði ödemelerine 28 Þubat 2013 tarihinden itibaren baþladýklarýný ifade eden Altuner, "Ýlimizde aðýrlýklý olarak üretimi yapýlan hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarý için çiftçilerimize dekar baþýna mazot için 4 TL, gübre kullanýmý için 5 TL, toprak analizi desteði için ise 2,5 TL verilmiþtir. Ýlde çiftçi kayýt sistemine baðlý olan 31 bin 827 çiftçimize toplam 22.570.288,78 TL MGD ödemeleri yapýlmýþtýr" dedi.

Ekmek israfý önlenecek

Fidan dikimine 350 TL destekleme

Ekmek israfýnýn dünyada çok önemli bir konu haline geldiðini belirten Altuner, 7 milyar nüfusa sahip olan dünyanýn, yaklaþýk 870 milyona yakýn insanýnýn açlýkta sefalet çektiðini söyledi. Bu nüfusun büyük bir çoðunluðunun açlýktan öldüðüne dikkat çeken Altuner, bunu engellemenin yolunun, gýda israfýný önlemek ve gýda sýkýntýsý yaþayan insanlarýn, bu paydan faydalanmalarýný saðlamak olduðunu vurguladý. Ekmek israfýný önlemek amacýyla ciddi anlamda mücadele etmenin gerekliliðine dile getiren Altuner, "Ýnancýmýzda ekmek, bir nimet olarak görülüyor. Bu çerçevede bizim ekmek israfýný önlemek için ciddi mücadele etmemiz gerekiyor. Bu konuda hepimize görevler düþüyor. Bu konu ile ilgili okullarda eðitimler vereceðiz" þeklinde konuþtu.

Mart ayýnýn gelmesi ile birlikte arazilere ve tarlalara fidan dikimi ile ilgili aktivitelerin baþladýðýný belirten Altuner, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn sertifikalý fidan kullanýmý halinde çiftçilere 10 dekar ve üzeri bahçe tesislerine 350 TL'ye ulaþan desteklemelerde bulunduðunu söyledi. Çiftçilerimizin mutlaka bu desteklerden faydalanmalarý gerektiðini ifade eden Altuner, "Çiftçilerimiz, çarþý pazarda satýlan hastalýklý fidanlar yerine ile ve ilçelerdeki tarýma müracaat ederek sertifikalý fidan almalarýný istiyoruz. Böylece hem çiftçilerimiz kazanmýþ olacak hem de çevremiz, aðaçlanmýþ ve yeþillenmiþ olacaktýr" ifadelerini kullandý.

Proje sahipleri bilgilendirildi Bingöl'de 7. Etap Kýrsal Kalkýnma ve Yatýrýmlarý Desteklenmesi Programý (KKYDP) kapsamýnda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan kabul edilen 11 tarýma dayalý ekonomik yatýrým projesi sahibine bilgilendirme yapýldý. Bingöl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürlüðü'nde yapýlan toplantýya, Ýl Müdürü Sedat Ildýz, Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü Özcan Akyapý, KKYDP birimi yetkilileri, Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði temsilcileri ve proje sahipleri katýldý. Ýl Müdürü Sedat Ildýz, proje sahiplerine teblið tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ýl Müdürlüðü ile hibe sözleþmesi imzalamalarý gerektiðini, aksi takdirde hibe almaya hak kazanamayacaklarýný belirtti. Ildýz, kamu kaynaklarýnýn doðru yerde kullanýlmasýnýn önemine dikkat çekerek, bu konuda titiz davranmalarý hususunda proje sahiplerine uyarýda bulunarak proje sahiplerine hayýrlý olmasý dileklerini bildirdi. Ýl Proje Yürütme Birimi tarafýndan yapýlan bilgilendirmenin artýndan toplantý sona erdi.

Gösterdikleri ilgi ve duyarlýlýktan dolayý sendika Baþkanýmýz nezdinde tüm yönetici arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Belediye-Ýþ Diyarbakýr Þube Baþkaný Vezir Periþan ise, belediyelerin içerisinde bulunduklarý sýkýntýlarý bildiklerini dile getirerek, kendisi ve yönetimi adýna Kurbanoðlu'na teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan sözleþme piknik havasýnda ve belediye çalýþanlarýn alkýþlarýyla taraflar arasýnda imzalandý.

Kuzu eti zamlandý Kuzu eti fiyatlarý ortalama yüzde 25 oranýnda zamlandý. Kuzu pirzolanýn kilosu 40 liraya, kuþbaþýnýn kilosu 38 liraya, kemikli budun kilosu ise 30 liraya çýktý. Türkiye Kasaplar Federasyonu Baþkaný Fazlý Yalçýndað, talebin canlanmasý ve yeterli kuzu olmamasý nedeniyle fiyatlarýn son 15 gün içerisinde artýþ göstermeye baþladýðýný söyledi. Yalçýndað, "Kuzu eti, vazgeçemediðimiz damak tatlarýmýzdan biridir. Et ve kebap çeþitlerinin büyük bölümünde kuzu eti kullanýlmaktadýr. Piyasada yeteri kadar canlý kuzu olmamasý nedeniyle fiyatlar sürekli artýþ göstermektedir. Sýðýr eti fiyatlarýnda ise þu anda bir artýþ yok. Yeni doðan kuzularýn Nisan ayý sonlarýna doðru kesimlik hale gelmesiyle fiyatlar yeniden düþebilir" dedi.


GÜNCEL

Kayapýnar'da 159. eylem Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde tutuklu bulunun Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 159'uncusu gerçekleþtirdi. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan eyleme BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, BDP Ýlçe Baþkaný Nedret Davut Kesen, Diyarbakýr Ýl Genel Meclisi Baþkaný Hurþit Ekenci, Kayapýnar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Haluk Eyüpoðlu, Genel-Ýþ, Tüm-Bel-Sen yöneticileri, Barýþ Anneleri, il genel meclis, belediye meclis üyeleri ve yerel yönetim emekçileri katýldý. 'Somut adýmlar atýlmalý' Eyleme katýlan il genel meclis üyeleri adýna açýklama yapan Hayriye Tekin, "Diyalog ve çözüm sürecinden bahsedildiði bu günlerde eðer samimi olmak isteniyorsa, operasyonlar deðil, çözeme yönelik adýmlar atýlmalý. Hükümet yol haritasýna kamuoyuna deklare etmelidir. Somut ve pratik adýmlarýn atýlmasý gerek. Hükümet ilk adým olarak siyasi tutsaklarý derhal serbest býrakmalýdýr. Devlet gerçek çözüm istiyorsa annelerin gözyaþlarýný dindirmek ve yüreklerindeki ateþi söndürülmesi için sürecin zamana yaymadan somut adýmlar atmasýný bekliyoruz. Bu temennilerle tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Emekçi gününü kutluyoruz" dedi. 'Suriye Kürtleri yalnýz deðil' Daha sonra söz alan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, "Kürtler hükümetten sürecin inandýrýcýlýðý adýna somut adýmlar bekliyor. Bu anlamda Kürtler onurlu bir barýþa hazýr. Bunan yanýnda Suriye'deki halkýmýza yardým yapýlmasý için baþlattýðýmýz kampanya devam ediyor. Bu anlamda kardeþlerimize yanýnda olduðumuzu göstermeliyiz" þeklinde konuþtu. Eylem beþ dakikalýk oturma eylemiyle son buldu.

Siirt'te Baþbakan hazýrlýðý Siirt'te Baþbakan Erdoðan için baþlatýlan hazýrlýklar sürüyor. Baþbakan Erdoðan'ýn halka hitap etmesi beklenen Cumhuriyet Meydaný bayraklarla süslenirken, geçiþ güzergahlarýnda prova yapýldý. Baþbakan Erdoðan telaþýnýn yaþandýðý Siirt'te baþlatýlan hummalý çalýþmalar devam ediyor. Açýlýþý yapýlmasý beklenen alanlarda son çalýþmalar yapýlýrken, Baþbakan Erdoðan'ýn yemek yemesi beklenen Öðretmen Evi lokantasý tamamen yenilendi. Çalýþmalar ile ilgili bilgi veren Siirt Milli Eðitim Müdürü Fetih Sualp, Baþbakan tarafýndan açýlýþý yapýlmasý beklenen okullarda hazýrlýklarýn tamamlandýðýný söyledi. Ýki gün kentte kalacak Sualp, "Sayýn Baþbakanýmýz ilimizde 2 gün konaklayacaklarý için öðretmenler evinde konaklamayla ilgili her türlü tedbir alýndý. Okullarýmýzýn açýlýþlarý hazýr hale getirildi. Yine öðretmenler evi yenilenen lokantasý ile Sayýn Baþbakaný konaklayacak duruma geldi. Bunun dýþýndaki çalýþmalar Sayýn Valimiz ve vali yardýmcýlarýmýzýn koordinesi ile tüm hýzýyla devam etmektedir" dedi. Provalar sürüyor Baþbakan'ýn geçiþ güzergahlarýnda otobüs ile prova yapýlýrken park halindeki araçlar provaya engel oldu. Baþbakan Erdoðan'ýn cuma namazýný kýlacaðý Ulucamii istikametine giden baþbakanlýk otobüsü, yol ortasýnda park eden araçlar yüzünden yolda kaldý. Park edilen araçlar vatandaþlarýn yardýmý ile iteklenerek kenara alýndýktan sonra baþbakanlýk otobüsü yoluna devam etti.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

Cemal Gürsel'in Tükürüðü

Her þey 19. yy Avrupa'sýnýn mübtelasý olduðu hastalýðýný 20. yy'ýn baþýnda bize empoze etmesiyle baþladý. Batýnýn giydiði ulusçu/etnik gömleðini bize giydirmesini büyük bir iltifat kabul ettiler. Bünyemize/bedenimize uymayan bu gömleði yöneticilerimiz en kutsalýmýz gördüler. Sürekli "Batý bizi bölecek, batý bizi istila edecek" derken bu iþgalin territoric iþgal olmayacaðýný, Batý'nýn profan düþüncesinin fikriyatýmýzý iþgal edeceðini düþünemediler! Bütün düþmanlýklarýn batýdan (Ýngiliz, Fransýz, Ýtalya, Yunan...) geleceðini iddia eden ulusalcý cumhuriyetçiler, Batý'nýn Anadolu'yu mesela ulusalcýlýk/Türkçülük, laikçilikle iþgal etmesine dünden razý olmuþtu. Selçuklu ve Osmanlýdöneminde Türklerle Kürtlere islamýn bahþettiði emsali görülmemiþ kardeþliði egemen güçler ulusalcýlýk akýmýyla zehirlediler. Cumhuriyet sonrasý Kürtler yok sayýldýlar, oysa milliyetçiliði ýrkçýlýk boyutuna vardýranlar, yeryüzünde hiç kimsenin yok sayýlmayý sineye çekemeyeceðini pekâlâ biliyorlardý. Nitekim 1923'te cumhuriyet kurulduktan sonra Kürtlerin 'cumhuriyetin kendisine' ciddi bir itirazlarý olmadý. Lakin 1921 anayasasýnda 1-

8 MART 2013 CUMA

7

Esirler için geri sayým

Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, PKK'nýn elinde bulunan kamu görevlilerinin 5*6 gün içinde serbest býrakýlacaðýný söyledi ve ekledi: Hiçbir sýkýntý yok. Arkadaþlarýmýz hazýrlýk yapýyor. DTK Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk, Kuzey Irak ve Kandil'e yaptýklarý gezi sonrasýnda, Diyarbakýr'daki Kürt parti ve derneklerini bilgilendirmek üzere bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. Devrimci Demokrat Kürt Derneði Baþkaný Ýmam Taþçý ve yönetim kurulu ile görüþen Türk, akýl ve vicdan sahibi olan herkesin sürece destek vermesi gerektiðini söyledi. Türk, "Ýyi okumak gerekir" dediði süreçte Kürt ve Türk halklarýnýn iliþkilerinin

yeniden düzenleneceðine dikkat çekti ve CHP'yi eleþtirdi. 30 yýldan beri insanlarýn öldüðü bir süreç yaþandýðýný hatýrlatan Türk, "CHP gibi bir parti önemlidir. O'nun bu sürece destek vermesi halklarýn kardeþliði, birlikte yaþama arzusunu, iradesini güçlendirmesi önemlidir. Bizim CHP'den beklentimiz budur. Ama CHP, derin devletin ve barýþý istemeyenlerin arkasýnda bir siyaset güdüyor" dedi.

'Daha disiplinli olmalýyýz' Türk, tutanaklarýn sýzdýrýlmasýnýn kendileri açýsýndan ahlaki bir durum olmadýðýný, bir tedbirsizliðin sonucunda bu noktaya gelindiðini ve bu durumun kendilerine daha disiplinli olmalarý gerektiðini gösterdiðini sözlerine ekledi. DDKD Baþkaný Ýmam Taþçý ise, silahlarýn susmasýnýn önemli olduðunu belirterek, süreçte tüm Kürtlerin rol almasýný istediklerini söyledi. PKK'nýn elindeki görevlileri teslim almak için hazýrlýk yaptýklarýný da dile getiren Türk, "Çalýþmalarý bitirdik. Mazlum-Der, ÝHD ve

DTK'dan arkadaþlarýmýz gidecekler. Irak'taki Kürt bölgesinden de iki kiþi katýlacak. Çok kýsa bir süre içinde en fazla 5-6 gün çözülecek. Bir sýkýntý, bir tereddüt yok" þeklinde konuþtu.

'Esirler serbest býrakýlacak' Ziyaretin ardýndan çýkýþta gazetecilere PKK'nýn elinde bulunan kamu görevlileri hakkýnda da açýklamalarda bulunan Türk, tutsaklarýn 5-6 gün içinde serbest býrakýlacaðýný ve herhangi bir sorununun yaþanmadýðýný vurguladý. Türk, "Serbest býrakmalar konusunda hiçbir sýkýntý yok. Arkadaþlarýmýz hazýrlýk yapýyor. Mazlum-Der, Ýnsan Haklarý Derneði, Demokratik Toplum Kongresi ve BDP'den bazý arkadaþlarýmýz gidecekler. Oradaki çalýþmalarý da bitirdik. Kürdistan hükümetiyle de gerekli görüþmeleri yaptýk. Onlardan da 2 kiþi katýlýp, tutsaklarý sað salim evlerine getirip, ailelerine kavuþturacaklar. Tarih konusunda ise çok kýsa bir zamanda olacak. Hazýrlýklarýn 5-6 gün içinde bitmesi bekleniyor" ifadelerini kullandý.

Diyarbakýr Berlin Turizm Fuarý'nda Dünya'nýn en büyük turizm ve seyahat fuarý organizasyonu olan ITB Berlin Uluslararasý Turizm Fuarý açýldý. Fuara Diyarbakýr'da katýldý. Fuar açýlýþýnda katýlan Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ve Kültür Turizm Bakaný Ömer Çelik, Diyarbakýr standýný ziyaret etti. Fuarda Diyarbakýr'ýn yer almasýnýn çok önemli olduðunu vurgulayan Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç, "Diyarbakýr önemli turizm potansiyeline sahip bir kentimizdir. Son yýllarda Valiliðimizin, Hükümetimizin desteði ile gerçekleþtirdiði proje çalýþmalarýyla önemli baþarýlar kaydedilmiþtir. Bu çalýþmalarla birlikte devam eden proje ve restorasyon çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla Diyarbakýr'ýn ülke ve dünya turizminde önemli yere geleceðinden kimsenin þüphesi olmasýn" dedi.

'Hak ettiði yerde olacak' Kültür ve Turizm Bakaný Çelik ise þunlarý söyledi: "Diyarbakýr yaptýðý turizm altyapýsýnýn geliþtirilmesi ve tanýtým çalýþmalarýyla yakýn zamanda tüm alt yapý sorunlarýný gidererek Türkiye turizminde aranan ve beklenen yeni bir seçenek olacaktýr. Ýçkalesi, Ulu Camii, Peygamber Kabirleri ve diðer önemli destinasyonlarýyla Diyarbakýr yakýn bir zamanda kültür ve inanç turizminde çok önemli ve hak ettiði yerde yer alacaktýr. Hükümetimiz ve Bakanlýðýmýz ile Valiliðimiz bu yolda Diyarbakýr için tüm çalýþmalarý süratle yapmaktadýr." 2 yerde geçen 'Türk/lük' lafzý, 1924 anayasasýnda ulusalcýlýk boyutuna taþýnýnca, iþ, cumhuriyetin diðer kurucu halklarýný, devletin asli unsurlarýný inkâr etmeye kadar vardý. 1924'te 'Hilafet halledilince' artýk kimsenin yönetici kadroya güveni kalmamýþtý. Bu yüzden 1925'te Kürtler, Türk kardeþleriyle en önemli ve deðerli baðýn koparýlmasý üzerine gerekirse Ýslami bir devlet kurmayý da göze almýþtý. Sonraki yýllarda Kürtleri aþaðýlayan, Kürtleri bin yýllýk Türk kardeþlerine düþman etmeye çalýþan ýrkçý faþist kafalý yöneticiler iþ baþýndaydý. Ýnkâr bir yana, her türlü hakaret ve küfür Kürtleri devletten koparmaya isyana teþvik etmeye yönelikti. Bu yöneticiler Kürtlerin gözlerinin içine baka baka "Kürt olduðunu söyleyenin 'yüzüne tükürün' diyecek kadar gözü, beyni, vicdaný kararmýþ yöneticilerdi. Darbeciler tarafýndan cumhurbaþkaný olarak 'atanan' Cemal Gürsel bu ýrkçý ve faþist sözleri söylerken Kürtlere 'haysiyetiniz varsa isyan edersiniz, ayrýlýrsýnýz' demiþ oluyordu. Zira zerre kadar onuru olan birey veya halk 'yüzüne tüküren'lerle ayný çatý altýnda barýnamazdý. Gürsel Diyarbekir'de halka seslenirken oradaki kalabalýðýn Kürt olduðunu bile bile tükürüyordu.* Kürtlere 'Ne Mutlu

Ziyaretçilere ikram Vali Toprak tarafýndan bakanlara ve standý ziyaret eden misafirlere Diyarbakýr'a özgü tatlar ikram edildi. Diyarbakýr'ýn tanýtýmý adýna Diyarbakýr Valiliði, stantta fuar katýlýmcýlarýna Türkçe, Almanca, Arapça, Ýngilizce ve Japonca gezi rehberi, gezi haritasý, broþür ve kitapçýklar ile Diyarbakýr'ý tanýtan kitap, tanýtým filmi gibi materyallerin daðýtýmýný yaptý. Fuar alanýnda yer alan 20 metre karelik dev ekranda yayýnlanan Diyarbakýr tanýtým jeneriði de fuar katýlýmcýlarý tarafýndan beðeni ve ilgiyle izlendi.

Türküm Diyene, Varlýðým Türk Varlýðýna Armaðan Olsun ' dedirten ýrkçýlar, Kürtlerin kendilerine kürdüm demelerine reva gördükleri insanlýk dýþý muameleye bakýn. Asýrlardýr Türklerin Kürtlerle hiçbir sorunu olmamýþtý, bu yüzden Kürtler bu 'tükürüðü' Gürsel ve takipçilerine, 'siz Ýttihatçý jakobenlersiniz, biz Kürtler, asla Türkleri de temsil etmeyen bu geleneðin hakaretlerini kardeþ halk olan Türklere mal etmeyiz' diyerek iade etmiþlerdi. Kendisini la yus'el bilen Kenan Evren kardeþlerin dili Kürtçe'yi yasaklarken ayný þeyi; "Kürtler þiddete baþvursun'u düþünmüþtü. Diyarbekir zindaný boþuna ölüm ve isyan kampýna dönüþtürülmemiþti. Keza 'tak-þak' yapan DemirelÇiller-Güreþ-Aðar ekolü de zaten var olan 'düþük yoðunluklu savaþ'la yetinmeyip bütün Kürtleri terörize etmek için Jitem'le derindevlet terörünü esas almýþlardý. Bu süreçleri yaþayan ülkede Sayýn baþbakanýn on yýllarýn yangýnýný söndürmeye çalýþýrken hangi zorluklarla karþýlaþtýðýný ve karþýlaþacaðýný gördük. Ak Parti iktidara geldikten sonra özgürlüklerin önünü açmaya yoðun gayret gösterdi. Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan 2005'te Kürtlerin kardeþ halk olduðunu, týpký dindar-

lar, aleviler gibi haklarýnýn gasp edildiðini dile getirmiþti. Ýþ bununla da kalmadý, Kürtlerin cumhuriyetin kurucu ve asli unsuru olduðunu, bu ülkenin birinci sýnýf vatandaþlarý olduðunu ve bu kardeþ halkýn verilmemiþ kimi önemli haklarý bulunduðunu da yine bu baþbakan kabul etti. R. Tayyip Erdoðan Habur ve Oslo süreçleriyle kardeþkanýnýn akmamasý için çok çaba göstermiþti. Kürtlerin 24 saat yayýn yapan televizyonlarý, okullarda -yetersiz de olsa- okutulan dilleri oldu. Yargýlamada da dil serbestîsini getiren yine Ak Parti iktidarý oldu. Tarihi 12 Aðustos 2005 Diyarbekir açýklamasýndan sonra 'devlet' ve muhalefetin tepkilerini hatýrlayýn. Habur sonrasý linçi, Oslo sonrasý yargý darbesini hatýrlayýn... Yani, öyle baþbakan "haydi yapýn" deyince olmuþ-olur-olacak þeyler deðil bunlar. Süreçler yaþanmýþ, darbeler hazýrlanmýþ, suikast planlarý deþifre edilmiþ, iç ve dýþ güçler komplo ve provokasyonlar yapmýþ, baþbakana, cumhurbaþkanýna suikast planlarý saniye farkýyla önlenmiþ. Ýþte sayýn baþbakan "zehir içe içe" bu süreçlerden geçti. Þimdi barýþ yakýnken ayný derin çevreler "AKP seçimler için çözüm istiyor,

Erdoðan Baþkanlýk sistemi için barýþ istiyor" dezenformasyonuyla süreci sabote etmeye çalýþýyor. Yalnýz bu kadar olsa, Uluslararasý entrikalar dönmeye baþladý: Avrupa ülkelerinin kimi PKK elemanlarýný tutuklayýp 'sakýn ha!' dediler. Bu: "Siz silahlarý býrakýrsanýz sizi istediðimiz zaman tutuklayabiliriz. Çünkü ülkemize gelip yerleþtiniz ve terör faaliyetlerinde bulundunuz. Bu suçlamayla sizi istediðimiz zaman, istediðimiz cezaya çarptýrabiliriz" demekti. Barýþ zor, iþimiz zor biliyoruz. Ama bütün bu zorluklara raðmen, Allah Tebarek ve Teâlâ'nýn tarafý olduðu sulhu hep beraber getireceðiz, baþka çaremiz yok. Vallahi yok... Twitter: @ahmetay_ * Bu söz farklý anlatýlsa da bu hakareti kulaklarýyla duyan 3-4 Diyarbekirliden dinledim.


8

Aktüalite

8 MART 2013 CUMA

'Kadýna þiddet ahmaklýktýr'

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, kadýnlara yönelik her türlü ayrýmcýlýðý reddeden, kadýn ve erkeði her zaman birlikte gören bir geleneðin temsilcileri olduklarýný söyledi. P artilerinin her alanda kadýnlara pozitif ayrýmcýlýk yaptýðýný belirten Ýçten, kadýnlara þiddet ve onlarý bir kenara itmenin ahmaklýk olduðunu kaydetti. Dünya kadýnlar gününün eþitliðe ve barýþa vesile olmasýný dileyen Ýçten, Ýslam dininin kadýný her zaman ve her yerde baþlarýnýn tacý ettiðini belirterek, ''Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr buyruðuna yürekten inanýyoruz. Geçmiþimize bir bakýn. Hiçbir zaman þu bizdendir, bu bizdendir ayrýmcýlýðýna gitmedik. Bugün sosyal hayatta rahatlýkla görülecektir ki, parti olarak kadýnlarýn haklarýný en çok savunanlarýn baþýnda geliyoruz. Çünkü bizler yaratýlaný Yaratan'dan ötürü seviyoruz. Bizler etnik, mezhepsel, cinsel hangi konuda olursa olsun insanlarýn hor görülmesine, dýþlanmasýna, kötü muameleye tabi olmasýna karþý olduk. Kadýnlarýmýzýn evde, iþ yerinde, sosyal hayatta þiddete maruz býrakýlmasýný asla kabul edemeyiz. O nedenledir ki altýný çizerek söylüyorum. Þiddetin her türlüsüne karþýyýz. Kadýna þiddet uygulayan kim olursa olsun ahmaktýr" dedi.

'Her türlü adýmý atýyoruz' Kadýnlarýn, kýz çocuklarýnýn hayatlarýný kolaylaþtýrmak, onlarýn sosyal hayata katýlmalarýný

saðlamak için yasal anlamda her adýmý attýklarýný belirten Cuma Ýçten, bu adýmlarý atmaya da devam edeceklerini söyledi. Ýçten, "Geçmiþ hükümetlere baktýðýmýzda ciddi bir adým atmadýklarýný gördük. Hayata geçirmeyi düþündükleri projeleri kendi etrafýnda dönen bir kayýk misali çöpe attýlar. Söylemleri hep lafta kaldý. Oysaki bizler 2002 sonrasý kadýnlarýmýz ve gençlerimizin önünü açacak her türlü projeyi hayata geçirdik. SODES ve benzeri projelerle birçok kadýnýmýzý iþ sahibi yaptýk. Kadýnlarýn siyasal hayata katýlmasý, yönetime katýlmasý, demokratik mekanizmalara dahil olmalarý da onlarýn en temel vatandaþlýk haklarýdýr. Þu anda parlamentoda oran itibariyle en çok kadýn milletvekilini parlamentoya taþýyan parti AK Parti'dir. Þu anda 45 kadýn milletvekilimiz var. 'Haydi Kýzlar Okula' kampanyasýyla 350 bin kýzýmýz okula baþladý" diye konuþtu.

'Boynumuzun borcu' Ýktidarlarý süresince kadýn erkek eþitliði, kadýna karþý þiddetin önlenmesi konusunda çok önemli yasal düzenlemeler yaptýklarýný belirten Ýçten, çalýþan kadýnlarýn doðum izinlerini uzatarak 16 haftaya çýkardýklarýný kaydetti. Ýçten, "Gelir Vergisi Kanunu'nu hanýmlarýmýzýn lehine

deðiþtirdik. Kadýnlarýmýzýn evlerinde yaptýklarý üretimi vergiden muaf hale getirdik. Bu ürünlerin pazarlanmasý, satýþý konusunda kolaylýk saðladýk. Yeter mi yetmez. Onlar için kaybedilen zamaný telafi ediyoruz. Kadýnlarýn haklarýna sahip çýkmak boynumuzun borcudur. Bizler

kadýnlarýmýza senenin sadece bir gününde deðil, her gününde hatýrlanarak, onlara gereken hassasiyetin gösterilmesi için mücadele ediyoruz. Bu vesileyle baþýmýzýn tacý olan kadýnlarýmýza saygýlarýmý sunuyor, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandý.

DÜ'de Medya ve Kadýn Konferansý D

icle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezi'nde "Medya ve Kadýn" konulu konferans düzenlendi. Konferansa katýlan haber spikeri ve yapýmcý inci Ertuðrul, kadýnýn medyadaki yeri ve kadýna þiddet konularýný deðerlendirdi. Tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutlayarak konuþmasýna baþlayan Ýnci Ertuðrul, kadýnýn medyada üç farklý þekilde ele alýndýðýný, bunlarýn 'Medya sektöründe çalýþan kadýnlarýn durumu, medyaya yansýtýlan kadýnlarýn durumu ve ekran baþýndaki izleyici kadýnlarýn durumu' olduðunu söyledi. Ertuðrul, "Kadýn medyada meta olarak kullanýlýyor. Kadýnlarýn tüketici olduðuna

Üç dilli kente 'Barýþ' Mahallesi

S

hükmedilmiþ ve kadýnlar üzerinden para kazanýlýyor. Kadýnýn medyada yer alabilmesi için þiddete maruz kalmasý ya da öldürülmesi gerekiyor, ancak o zaman bir gazetenin manþetinde yer alabiliyorlar. Aksi taktirde kadýn arka planda kalýyor, kadýna birey olarak bakýlmýyor" dedi.

'Toplumu ayakta tutan kadýndýr' Kadýnýn toplumdaki yerine de deðinen Ertuðrul, toplumun ayakta durmasý için iki öðenin olduðunu söyledi. Bu iki öðenin kadýn ve erkek olduðunu belirten Ertuðrul, "Bu ikisi birbirine yaslanarak, birbirinden destek alarak ayakta durabilir. Kadýna birey olarak bakýlmazsa

toplum nasýl ayakta durabilir? Bir toplumu eðiten, ayakta tutan kadýndýr, anadýr. Kadýnlar güçlerinin farkýna varmalýdýr. Bir kadýndan, bir anneden güçlü hiçbir þey yoktur. Dizilerde aile kavramý yozlaþtýrýlýyor. Aile toplum olarak bizim en büyük gücümüz, en büyük þansýmýz fakat dizilerde aile adý altýnda birbirine yalan söyleyen kiþiler çýkýyor karþýmýza, yalan meþrulaþtýrýlýyor. Deðirmene suyu taþýyan biziz, seçici olmak, talep etmek, bizim elimizde, seçici olalým ve bizi rahatsýz eden yapýmlarýn karþýsýnda duralým. Bütün kadýnlarýn, kadýnlar gününü kutluyorum, herkesin hakkettiði gibi yaþamasýný temenni ediyorum" þeklinde konuþtu.

Müslüm Gürses albümleri tükendi G

eçtiðimiz günlerde hayatýný kaybeden arabesk müziðin sevilen ismi Müslüm Gürses'in albümlerine Diyarbakýr halký büyük ilgi gösterdi. Vefatýnýn ardýndan Müslüm Gürses'in albümlerine ilginin arttýðýný dile getiren albüm satýcýsý Cengiz Çiftçi, albüm yapýmcýlarýndan, albümlerini yenileyip tekrardan piyasaya sürmelerini istedi. Yaþanan yoðun talebe cevap veremediklerini kaydeden Çiftçi, uzun süreden beri albümlerinin yenilenmediðini, ellerinde bulunan tüm CD'lerin tükendiðini aktardý. Sadece Diyarbakýr'da deðil, tüm Türkiye'de gençlerin Müslüm Gürses'i büyük beðeniyle dinlediðini söyleyen albüm satýcýsý A. Vahap Çiftçi ise, Gürses'in vefatýndan sonra albümlerine olan ilginin daha da arttýðýný belirtti. Gürses'in ölümünün tüm arabesk camiasýný derinden üzdüðünü dile getiren albüm satýcýsý Tayfur Birtane de, CD satýþlarýnýn aþýrý derecede arttýðýný vurguladý.

iirt'te vatandaþlarýn talebi üzerine Evren Mahallesi'nin adý Barýþ Mahallesi olarak deðiþtirildi. Siirt Belediye Meclisi'nin oybirliði ile aldýðý karar Vali Ahmet Aydýn tarafýndan onaylandý. Vali Ahmet Aydýn, Siirt'in asýrlardan beri farklý kültürleri bir arada tutan medeniyet kenti olduðunu söyledi. Vali Aydýn, "Üç dilli kardeþ þehir konsepti ile baþlattýðýmýz kardeþlik projeleri ilimizde halkýmýz tarafýndan büyük bir destek görmektedir. Bu kapsamda, Siirt'te var olan Kardeþlik hukuk ve barýþ ikliminin daha da güçlendirilmesi amacýyla, Belediye meclisince alýnan kararý onayladým" dedi.

Hasankeyf'te hediyelik eþya kursu B

atman'ýn Hasankeyf ilçesinde Hediyelik Eþya Projesi kapsamýnda, Hasankeyf Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði ve Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü ortaklýðýyla 2 kurs açýldý. Kurs öðretmeni Gülcan Ardýç öncülüðünde tarihi çarþýda açýlan dekoratif ahþap süsleme kursunda 16, kurs öðretmeni Zehra Yavuzer öncülüðünde açýlan kumaþ boyama kursunda ise 13 kursiyerin yer aldýðý belirtildi. Kursiyerler proje kapsamýnda alýnan malzemeyle, Hasankeyf resimleri ve motiflerinin yer aldýðý, ahþap alanýn-

da; tepsi, tabak, meyvelik, sehpa, polyester tepsi gibi, kumaþ alanýnda; havlu, kumaþ boyama, çanta gibi çalýþmalar yapýyor. Ham keten üzerine Hasankeyf'i sembolize eden resimlerden elde edilen eserin patentinin alýnmasý için gereken çalýþmalar yapýlýrken, 4 aylýk kurslar boyunca üretimi yapýlan ürünlerin, Hasankeyf Kaymakamlýðý tarafýndan tahsis edilen tarihi Eski Çarþý'daki satýþ yerinde sergilenip satýþa sunulmasý planlanýyor. Satýþa sunulan bu ürünlerden elde edilen gelirin ise kursiyerlere verileceði kaydedildi.

Yeniþehir'de kadýn çalýþanlara karanfil Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu ile Belediye-Ýþ Diyarbakýr Þube Baþkaný Vezir Periþan, kadýn çalýþanlara karanfil ve hediyeler daðýttý. Karanfil daðýtýmý sýrasýnda 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'ne iliþkin kýsa bir açýklama yapan Kurbanoðlu, 8 Mart'ýn kadýnlar için bir kazaným olduðunu belirterek, "8 Mart'ýn sembolik olarak tek bir güne sýðdýrýlmasý doðru deðil. 365 günde kadýna dönük çalýþmalar yürütürseniz ve kadýna pozitif ayrýmcýlýkta bulunursanýz, þiddeti engellemeye dönük hareket ve tavýrlarda bulunursanýz, o zaman bir anlam taþýyacaktýr" dedi. Kurbanoðlu ve Periþan, kadýn çalýþanlarýn 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nü kutlayarak karanfil daðýttý.


Ýç-Dýþ Politika

8 MART 2013 CUMA

9

Kadýnlardan destek istedi Baþbakan Erdoðan, kadýnlardan çözüm sürecine destek vermelerini istedi. Erdoðan, "Ben bu süreçte haným kardeþlerimden çok þey bekliyorum. Siz bir iþe 'Dur' derseniz, o iþ durur" dedi. B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ankara'da Hak-Ýþ Konfederasyonu'nca düzenlenen, 'Küresel Kadýn Emeði Buluþmasý' etkinliðinde konuþtu. Yarýn Dünya Kadýnlar Günü'nün kutlanacaðýný belirten Erdoðan, 8 Mart'ýn kaybedilmiþ haklarýn yeniden elde edilmesine vesile olmasýný dilediðini söyledi. Kadýnýn çalýþmasýnda 'esnek çalýþma' adýmýnýn çok önemli olduðunu söyleyen Erdoðan, "Bunun üzerinde bakanlýklarýmýzýn çalýþmalarý var. Çünkü bu esnek çalýþma metoduyla anneliði rahatlatacak adýmlarý da getirmiþ olacaðýz. Bugüne kadar hanýmlarla alakalý olarak, biz dul hanýmlarla alakalý 2

ayda bir 500 lira meselesini getirdik, amaç destek olunmasý. Evinde çocuklarý için, ilköðretim ve lisesinde parasal destek veriyoruz. Biz bu desteði çocuða ya da babaya vermiyoruz, anneye veririz. Çünkü biliyoruz ki anne onu çocuða harcar. Kadýnýn her anlamda hak mücadelesini bütün yüreðimizle destekliyoruz" diye konuþtu. 'Çözüm sürecinde destek bekliyoruz' Çözüm sürecinde kadýnlardan destek beklediðini kaydeden Baþbakan Erdoðan, þunlarý söyledi: "Hak-Ýþ demokratikleþme ve terörle mücadele konusunda verdiði desteðe teþekkür ederim. Hak-Ýþ'in yerel deðerlerle

evrensel deðerleri harmanlayan anlayýþýnýn, demokratikleþme, AB süreci ve terörle mücadelede hep yanýmýzda olacaðýna inanýyorum. Özellikle þu anda bir çözüm sürecinin içerisindeyiz. Bu çözüm süreci içersinde 81 vilayetimizde 76 milyon insanýmýzý ayýrt etmeksizin Türküyle, Kürdüyle, Lazýyla bu çözüm sürecinde el ele vermeliyiz, birliðimizi beraberliðimizi bozmak isteyenlere kapýlarý kapayýp bu iþi bitirmeliyiz. Ve burada ben haným kardeþlerimden çok þey bekliyorum. Siz bir iþe 'Dur' derseniz, o iþ durur. Bu mücadelede sizin gücünüzü bilen, gören bir Baþbakan olarak sizden özellikle bu desteði bekliyoruz."

41 ilde miting B

DP, Nevruz'da Öcalan'a "özgürlük" arayacak. BDP, Nevruz dolayýsýyla 41 il ve 88 ilçede "Öcalan'a Özgürlük, Kürtlere Statü" mitingi yapacak. BDP'den yapýlan açýklamada, bu yýl Nevruz'u "Öcalan'a Özgürlük, Kürtlere Statü" sloganýyla kutlanacaðý belirtildi. BDP MYK tarafýnda 2013 nevruz miting yerleri ve tarihleri de belirlendi. Toplam 41 il ve 88 ilçe olmak üzere 129 yerde yapýlacak nevruz mitinglerinin programý þöyle: 17 Mart 2013 Pazar günü: Adana, Ankara, Antalya, Aydýn, Bingöl, Bursa, Denizli, Dersim, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Ýstanbul, Ýzmir, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Tekirdað, Yalova, Van, Beytüþþebap, Ceylanpýnar, Çukurca, Egil, Erzin, Dörtyol, Güçlükonak, Ýskenderun, Hilvan, Kahta, Kocaköy, Midyat, Milas, Norþin, Patnos, Silvan, Suruç, Tutak, Uludere, Viranþehir.

Türkiye'ye turizmde kýrýk not Dünyada en fazla yabancý turist çeken 10 ülkeden biri olan Türkiye, turizm sektöründe rekabet gücü sýralamasýnda 140 ülke arasýnda 46'ýncý oldu.

D

ünya Ekonomik Forumu tarafýndan 14 deðiþik kriter dikkate alýnarak hazýrlanan "Turizmde Rekabet Gücü" raporunda, sektörde rekabet gücü en yüksek ülkelerin Ýsviçre, Almanya, Avusturya, Ýspanya ve Ýngiltere olduðu belirtildi. Sýralamada ABD 6, Fransa 7, Kýbrýs (Rum Kesimi) 29, Yunanistan 32, Hýrvatistan 35, Meksika 44, Çin 45, Brezilya 51, Ýsrail 53, Rusya 63, Hindistan ise 65'inci sýrada yer aldýlar. Türkiye, her iki yýlda bir hazýrlanan araþtýrmada en iyi notu "kültürel kaynaklar" kriterinde aldý. Bu alanda dünya genelinde 19'uncu sýrada gösterilen Türkiye, "hava taþýmacýlýðý altyapýsý" alanýnda ise 29'uncu oldu. "Akaryakýt fiyatlarý" endeksinde dünya sonuncusu gösterilen Türkiye," turizmde çevre korumacýlýðý", "güvenlik", "saðlýk ve hijyen", "kara taþýmacýlýðý altyapýsý", "enformasyon ve iletiþim teknolojileri alt yapýsý", "insan kaynaklarý" ve "doðal kaynaklar" alanlarýnda ortalama notunun altýnda not aldý.

2011'de 34 milyon turist Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre Türkiye'yi 2011 yýlýnda 34 milyondan fazla yabancý turist ziyaret etti. Ayný yýl yabancý turizm gelirleri 23 milyar dolar olarak kaydedildi. Dünya Turizm Örgütü bu yýl baþýnda yaptýðý açýklamada 2012 yýlýnda dünya genelindeki turist sayýsýnýn ilk defa 1 milyar eþiðini aþtýðýný bildirmiþti. Dünyada yabancý turistler tarafýndan en fazla ziyaret edilen ülke Fransa. Geçen yýl yaklaþýk 81 milyon turist aðýrlayan Fransa'nýn yýllýk ortalama turizm gelirinin 54 milyar dolar olduðu bildiriliyor.

Final Diyarbakýr'da 18 Mart 2013 Pazartesi:

Hakkari, Iðdýr, Kars, Muþ, Ahlat, Birecik, Baþkale, Bozova, Çatak, Derik, Dicle, Diyadin, Edremit (Van), Ergani, Eruh, Hani, Hýnýs, Hizan, Kýzýltepe, Kovancýlar, Lice, Mazýdaðý, Saruhanlý, Taþlýçay. 19 Mart Salý: Aðrý, Batman, Bitlis, Þýrnak, Urfa, Malatya, Bandýrma, Bismil, Cizre, Çýnar, Çukurca, Dargeçit, Didim, Erciþ, Hazro, Gevaþ, Ýdil, Karaçoban, Karakoçan, Karlýova, Kulp, Kulu (Konya), Muradiye, Pazarcýk, Salihli, Savur, Þemdinli, Tekman, Varto. 20 Mart 2013 Çarþamba: Adýyaman, Ardahan, Çanakkale, Elazýð, Malatya, Siirt, Bahçesaray, Bulanýk, Ceyhan, Cihanbeyli (Yeniceba), Çaldýran, Çermik, Doðubayazýt, Edremit(Balýkesir), Elbistan, Gürpýnar, Halfeti, Kaðýzman, Karayazý, Kuþadasý, Malazgirt, Nusaybin, Özalp, Silopi, Siverek, Söke, Tarsus, Tatvan, Turgutlu, Yüksekova. 21 Mart 2013 Perþembe: Diyarbakýr.

Kaplan: Boþ paket BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, 4. Yargý Paketi'ni "boþ paket" olarak nitelendirerek, "Bu paket bu sürece bu haliyle hiçbir katký saðlamýyor" dedi.

B

DP Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü, Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan ve Þanlýurfa Milletvekili Ýbrahim Binici ile birlikte Uludere Alt Komisyonu'nun taslak raporuna iliþkin TBMM'de basýn toplantýsý düzenledi. Meclis Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu'nda raporun reddedilmesini isteyen Kürkçü, "Bu kasti bir harekettir. Ve bu kasti hareketten ötürü de bir sorumlu vardýr ortada, bu sorumlunun ortaya çýkartýlmasý ve iþaret edilmesi gerekirdi" derken, "Bu rapor hiç kimseyi suçlamamayý baþarmakta sadece köylüleri suçlamaktadýr kaçakçýlýkla, bu olacak iþ midir?" þeklinde konuþtu.

'Reklamý yapýlan bu paket boþ' 4. Yargý Paketi'ne iliþkin bir soruya Hasip Kaplan da, "4. Yargý Paketi'ni okudum. Bunca reklamý yapýlan bu paket boþ. Boþ olmaktan öte daha da aðýrlaþtýrýcý. Nerede, düþünce özgürlüðünde. Terörle Mücadele Kanununun 6 ve 7. maddelerini özellikle arttýrarak yeni þeyler koyarak örneðin artýk puþi takarsanýz da örgüt üyesi olarak ceza alacaksýnýz. Yüz kapama, amblem, resim, iþaret, slogan, ses cihazý, üniforma bütün bunlar yeni Terörle Mücadele Kanununa konmuþ" diyerek þöyle devam etti:

Sürece katký saðlamýyor "Sadece 5 bin 10 bin eskiden

6 sýfýr atýlmadýðý için milyon yazýlýyordu, Terörle Mücadele Kanunu çok eski ya, onu uydurmuþlar, eðer bu reformsa bu dehþet verici bir reformdur. Bu paket bu sürece bu haliyle hiçbir katký saðlamadýðý gibi siyasetin tamamen yasaklanmasýný getirecek yeni tehditler ve cezalar getiriyor. Silahlar sussun fikirler konuþsun diyor Baþbakan. Bu haliyle fikirler silahlarýn 5 katý fazla ceza alýyor, nasýl konuþulacak? Bu yasa gelirse içeride tutuklu olan tek bir kiþi çýkmaz aslýnda tutuklu olmayanlarýn hepsinin içeri girmesinin yolu açýlmýþ olur. Bir hukukçu gözüyle incelediðimde böyle bir boþ paketle karþýlaþacaðýmýzý tahmin etmiyordum."

4. Yargý Paketi Meclis'te

K

amuoyunda '4. Yargý Paketi' olarak bilinen tasarý, TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. Tasarýyla, insan haklarýna saygý ve bu konuda ortaya çýkan aksaklýklarý iç hukukta çözüme baðlamanýn gereðinin yerine getirilebilmesi ve Türkiye'nin AÝHM önündeki davalar açýsýndan görünümünün daha iyi bir noktaya taþýnabilmesi amaçlanýyor. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi (AÝHS) tarafýndan koruma altýna alýnan haklarýn ihlaline sebebiyet verebilen çeþitli kanunlardaki ilgili hükümlerde deðiþiklik yapýlýyor ve söz konusu olabilecek ihlal durumlarý ortadan kaldýrýlýyor. Böylece, insan haklarýna saygýlý her devletin yapmasý gerektiði gibi, bir yandan bu alanda ortaya çýkan aksaklýklar iç hukukta çözüme baðlanýrken, diðer yandan da Türkiye'nin AÝHM kararlarý açýsýndan görünümünün daha iyi bir noktaya taþýnabilmesi amaçlanýyor. Kamuoyunda '4. Yargý Paketi' olarak bilinen tasarý, TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu.


10

GÜNDEM

8 MART 2013 CUMA

Akdeniz'de dengeleri deðiþtiren karar Mýsýr, Güney Kýbrýs ile imzaladýðý Münhasýr Ekonomik Bölge sýnýrlarýný belirleme anlaþmasýný iptal etti. Böylece Kýbrýs'ýn güneyindeki doðalgaz ve petrol rezervleri bulunan münhasýr ekonomik bölgedeki dengeler deðiþmiþ oldu.

R

um radyosunun Mýsýr Haber Ajansý MENA'ya dayanarak verdiði habere göre, Mýsýr Þura Konseyi Yasama Komitesi, milletvekili Kalend Abdel Kader'in sunduðu yasa teklifini kabul etti. Meclis de yasayý onayladý. Yasa tasarýsý, Doðu Akdeniz havzasýnda yapýlacak yeni sýnýr düzenlemeleriyle Mýsýr'ýn doðalgaz ve petrolden elde edeceði gelirde milyarlarca dolarlýk artýþ saðlanabileceðini öngörüyor. Yasa teklifini hazýrlayan Mýsýrlý milletvekili Kader, Güney Kýbrýs, Ýsrail ve Mýsýr arasýnda Þubat 2003'te imzalanan anlaþmanýn yeni yasayla geçersiz olduðunu savundu. Kader, Mýsýr'ýn hukuken uluslararasý anlaþmalardan imzasýný çekme hakkýna sahip olduðunu söyledi.

Türkiye'nin varlýðý güçlendi Mýsýr Þura Konseyi tarafýndan onaylanan yeni yasa, Türkiye'nin bölgeye üçüncü taraf olarak katýlmasýyla, Kýbrýs'ýn güneyinde yer alan münhasýr ekonomik bölgede yeni sýnýrlar çizilmesini öngörüyor. Güney Kýbrýs Rum Yönetimi, 2003 yýlýnda tek yanlý olarak, sözde münhasýr ekonomik bölgesini ilan etmiþti. Türkiye'nin uluslararasý hukuka dayanarak, bölgedeki doðalgaz ve petrol rezervlerinde Türk tarafýnýn da hakký olduðunu belirterek sert tepki gösterdiði anlaþmaya, Ýsrail, Mýsýr ve Lübnan da dahil olmuþtu. Gözlemciler, Mýsýr'ýn anlaþmadan çekilmesiyle Türkiye'nin bölgedeki varlýðýnýn daha da güçlendiði yorumunu yapýyorlar.

BM gözlemcilerini alýkoydular S

uriyeli muhalifler, Golan Tepeleri'nde görev yapan 20 Birleþmiþ Milletler gözlemcisini alýkoydu. Muhalifler, Ýsrail-Suriye sýnýrýndaki Golan Tepeleri yakýnlarýnda alýkoyduklarý BM gözlemcilerini serbest býrakmak için Esad rejimine baðlý askerlerin, bölgedeki Jamla Köyü'nü terk etmelerini þart koþtu. Gözlemcileri alýkoyan muhalifler, BM'yi Esad rejimiyle iþbirliði yapmakla suçladý. Haberi doðrulayan Birleþmiþ Milletler'den yapýlan açýklamada, durumu çözmek için bölgeye bir heyet gönderildiði bildirildi. Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi de gözlemcilerin alýkoyulmasýný kýnadý ve derhal serbest býrakýlmalarýný istedi. Özgür Suriye Ordusu da BM görevlilerinin serbest býrakýlmasý için elinden geleni yapacaðýný duyurdu.

Muhaliflere zýrhlý araç

vurguladý. Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague, Suriye'de olasý bir kimyasal silah saldýrýsýný önleyebilecek teknoloji desteðinin de saðlanacaðýný söyledi. Ülkesinin Suriye'de olanlara seyirci kalamayacaðýný ifade eden Hague, ek yardýmýn "hayat kurtarmayý" amaçladýðýný belirtti.

Ý

ngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague, Batýlý hiçbir ülkenin Suriye'yi iþgal etme düþüncesi olmadýðýný söyledi. Hague, Suriyeli muhaliflere zýrhlý araç ve çelik yelek gibi askeri teçhizat saðlayacaklarýný da belirtti. Ýngiliz Parlamentosu'nun alt kanadý Avam Kamarasý'nda açýklama yapan Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague, Batýlý hiçbir bir ülkenin, Suriye'yi iþgal etme gibi bir düþüncesi bulunmadýðýný belirtti. Hague, uluslararasý toplumun Suriye'deki kaný durdurma çabalarýnda baþarýsýz olduðunu da söyledi. Ýngiliz hükümetinin þimdiye kadar yaptýðý yardýma ek olarak, Suriye'deki muhaliflere daha fazla "ölümcül olmayan teçhizat" saðlayacaðýný ifade eden Hague, bunlarýn çelik yelek, zýrhlý araç gibi teçhizatlarý kapsayacaðýný

140 milyon sterlin insani yardým Ýngiltere, Suriye'ye þimdiye kadar yaklaþýk 140 milyon sterlin insani yardýmda bulundu. Ýngiltere, Suriye'deki muhaliflere 9.4 milyon sterlin deðerinde iletiþim, jeneratör ve su arýtma desteði saðladý. Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague, ülkesinin gelecekte Suriyeli muhaliflere silah saðlama seçeneðini ihtimal dýþý býrakmadýðýný söylemiþti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliði'nden yapýlan açýklamada ise, Suriye'deki sýðýnmacý sayýsýnýn 1 milyonu aþtýðýný söyledi. Açýklamada, sýðýnmacýlarýn neredeyse yarýsýnýn çocuklardan oluþtuðu belirtildi. Türkiye'deki çadýr ve konteynýr kentlerde kalan Suriyeli sayýsý 186 bine ulaþýrken, yaklaþýk 50 bin kiþi ise kalacak yer açýlmasýný bekliyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


8 MART 2013 CUMA

Ergani'de 'atletizmi geliþtirme projesi'

Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde, 'Atletizmi Geliþtirme Projesi' kapsamýnda yarýþma düzenlendi. E

rgani'de, Dicle Yolu mevkiinde baþlayan ve TOKÝ giriþi önünde sona eren yarýþmaya, 11 okuldan 118 öðrenci katýldý. 1999-2002 yýlý doðumlu yaþ gruplarýyla kýz-erkek kategorilerinde yapýlan yarýþmaya, katýlýmýn yüksek olduðu görüldü. Yarýþmada ilk altýya gi-

ren sporcular, 12 Mart'ta Diyarbakýr'da yapýlacak il seçmelerinde yarýþacak. Aynur Sarý Ýlköðretim Okulu Beden Eðitimi Öðretmeni Yasin Þahinoðlu, 4 kategoride yapýlan yarýþma sonucunda 24 kiþilik ilçe karmasýnýn belirlendiðini söyledi. Þahinoðlu, ilçe karmasýna

seçilen sporcularýn 12 Mart'ta Diyarbakýr'da yarýþacaðýný, il karmasýna seçilen sporcularýn,Balýkesir ve Eskiþehir'de yapýlacak yarý final yarýþmalarý sonrasý, 19 Mayýs'ta Ankara'da düzenlenecekTürkiye þampiyonasýna katýlmak için mücadele edeceðini kaydetti.

Elazýðspor hazýrlýklarýný tamamladý Sanýca Boru Elazýðspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasýnda kendi evinde oynayacaðý Orduspor maçý hazýrlýklarýný tamamladý.

B

ordo-beyazlý takým, teknik direktör Yýlmaz Vural yönetiminde taktik aðýrlýklý bir çalýþma yaptý. Antrenmana sakatlýðý bulunan Emir Kujovic katýlmadý. Teknik direktör Yýlmaz Vural, Orduspor maçýnýn önemli bir karþýlaþma olduðunu vurgulayarak, "Tek düþündüðümüz þey iþin teknik izahýndan çok hep beraber bu maçý kazanmak adýna elimizden geleni yapmak.

Þanlýurfaspor hocasýný buldu! PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspo r, teknik direktör Raþit Çetiner ile anlaþtý.

Mersin Ýdman Yurdu'nda Daum sesleri Giray Bulak'la yollarýný ayýran Mersin Ýdman Yurdu'nda, Daum'un takýmýn baþýna geçeceði konuþuluyor.

ayserispor deplasmanýnda 2-1 yenilerek ligde kalma ümitlerini iyice azaltan ve küme düþme hattýndan bir türlü kurtulamayan Mersin Ýdman Yurdu, Giray Bulak ile sözleþmesini karþýlýklý feshetti. Trabzonspor'daki genel menajerlik görevini býrakýp Mersin'in baþýna geçen Bulak, 8 maçta sadece 1 galibiyet 2 beraberlik alabilmiþti. Ýstenilen performansý veremeyen Giray Bulak'ýn ayrýlmasýndan sonra,Mersin Ýdman Yurdu'nda yeni teknik direktör arayýþlarý baþladý. Konuyla ilgili açýklama yapan Baþkan Kahramanlý, "Giray hoca ile bir araya gelerek, görüþtük. Aldýðýmýz karar doðrultusunda sözleþmeyi karþýlýklý olarak feshettik. Giray hocaya yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ettik. 2 yeni teknik direktörle görüþmelerimiz sürüyor. 1-2 gün içerisinde netleþtireceðiz" diye konuþtu.

anlýurfaspor Futbol Þube Sorumlusu Maruf Güneþ, yaptýðý açýklamada, sözleþmesi karþýlýklý feshedilen teknik direktör Bahri Kaya'nýn yerine Raþit Çetiner ile anlaþtýklarýný söyledi.

Takýmlar

maçlar serisi var hepsini kazanmak mecburiyetinde olan bir takýmýz o açýdan zaman zaman hakemler, bizler, rakip oyuncularý, hata yapabilecekler onlara hoþ görü ile bakýp vereceði destekle umarým inþallah bunun baþlangýcý orada olur. Hep beraber bu maçý kazanmak adýna elimizden geleni yaparýz" dedi.

K

Þ

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Taraftarlarýmýzdan bizim ricamýz sakin sakin seyretsinler, takýma zarar verecek davranýþlardan kaçýnsýnlar. Akhisar maçýnda gördük þimdi Akhisar'ýn sahasý kapanabilir, seyircisiz oynayabilirler, bu takýma fayda saðlayayým derken zarar verir. Allah'a þükür bizim taraftarýmýzýn bu güne kadar böyle bir tavrý olmadý, ufak tefek cezalar yedik ama bunlar çok önemli deðil. Bundan sonra gergin

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

Mersin Ýdmanyurdu'nun baþýna, daha önce Beþiktaþ ve Fenerbahçe ile çalýþan ayný zamanda Süper Lig þampiyonluðu yaþayan Cristoph Daum'un getirileceði iddia ediliyor.

Gençler, Kaymakam ile voleybol oynadý!

Van'ýn Erciþ ilçesine baðlý köylerde yaþayan gençler, haftada bir gün ilçeye gelerek Kaymakam Barboros Baran ile voleybol oynuyor.

G

ençlere sporu sevdirmek ve kötü alýþkanlýklardan korunmalarýný saðlamak amacýyla çalýþma yürüten Kaymakam Baran, ilçede görevli beden eðitimi öðretmenleri tarafýndan kurulan spor kulübü ile özellikle köylerdeki gençleri sporla tanýþtýrýyor.

Haftada bir gün ilçe merkezine davet ettiði gençlerle bir araya gelen Kaymakam Baran ve Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Atilla Köse, gençlerle voleybol maçý yapýyor. Kaymakamý Baran, gazetecilere yaptýðý açýklamada, sporu desteklemek ve gençlerin kötü alýþkanlýklardan uzak durmasýný saðlamak için kurduklarý kulüpte, öðrencilere yönelik 16 farklý branþta faaliyet yaptýklarýný belirtti. Bu kapsamda köylerdeki gençlerle haftada bir gün bir araya geldiklerini anlatan Baran, ''Bu hafta Ýþbaþý köyümüzden gençlerimizi, imamýmýzý, muhtarýmýzý ve öðretmenlerimizi ilçemizde aðýrladýk. Kendileri ile eðlenceli, samimi bir maç yaptýk'' diye konuþtu.


12

8 MART 2013 CUMA

Spor Toto 3. Lig takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda yapacaðý Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. için kutluyorum. Rakibimiz kadrosu ve ligdeki durumu ile dikkatleri üzerinde toplayan bir takýmdýr. Onlarý da oynadýklarý futboldan dolayý tebrik ediyorum'' Özyazanlar, sözlerini þöyle tamamladý: ''Doðru bir yolda iyi bir þekilde yürüyoruz. Ýyi futbol ve mücadeleyi sürdürdükçe taraftarýmýzýn beklediði, umduðu noktaya geleceðimize inanýyoruz.'' Hafta sonu deplasmanda oynayacaðýmýz Belediye Vanspor maçý ile inanýyoruz ki istediðimiz neticeleri alacaðýz" diye konuþtu.

Turhan Özyazanlar

"Kritik 9 hafta"

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor çalýþmalarýný Teknik direktör Turhan Özyazanlar yönetiminde DÝSKÝ Tesislerinde ýsýnma ve koþunun ardýndan yarý alanda top çalýþmasý yaparak devam etti. Özyazanlar, son iki haftanýn baþarýsýz geçtiðini belirterek, iç sahada oynanan maçlarýn kazanýlmasý gerektiðini söyledi. Ankarademirspor'u maðlup etmiþ olsaydýk þimdi rakiplerimizle olan puan farký daha da açýlmýþ olurdu diyen Özyazanlar, ''Oyunun genelinde çokça pozisyona girmemize raðmen bunlarý deðerlendiremedik. Bizim için aslýnda daha sýkýntý verici þey öne geçtikten sonra skoru koruyamamaktýr'' diye konuþtu.

Maçta 2 puan kaybettiklerini, sýkýntýlý dönemin devam etmesinin iyi olmadýðýný dile getiren Özyazanlar, þöyle devam etti: ''Hedef bitmiyor, mücadelemize devam edeceðiz. Ýlk 2 hedefinden uzaklaþmýþ olsak bile lider olmak da büyük bir hedeftir. Her maça bu zihniyet ve mücadele ile çýkacaðýz. Bu durumu düzeltecek olan yine bizleriz ve oyuncularýmýzdýr. Kýrýlgan olmaya hiç gerek yok, aksine tam dirençli olmanýn zamanýdýr'' dedi. Teknik Direktör Turhan Özyazanlar, maçta soðuk havadan olumsuz etkilendiklerini, soðuk havada oynamaya alýþýk olmadýklarýný söyledi. ''Bu soðuk havayý iyi futbol ile ýsýtmaya çalýþtýk'' diyen Özyazanlar, ''Futbolcu arkadaþlarýmý oynadýklarý futbol

Spor Toto 2 Lig'e yükselme mücadelesi veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un teknik direktörü Turhan Özyazanlar, son derece kritik 9 haftaya girildiðini belirterek, " Diyarbakýr halkýyla kenetlenip, kalan 9 maçýmýzda birlikte hareket etmeliyiz" dedi. Teknik direktör Özyazanlar, yaptýðý açýklamada, 2.Lig yolunda tüm Diyarbakýr'ýn desteðini beklediklerini söyledi. Takýmýn antrenmanlarýný taraftara açtýklarýný ifade eden Turhan Özyazanlar, "Diyarbakýr halkýyla kenetlenip, kalan 9 maçýmýzda birlikte hareket etmeliyiz. Taraftarýmýza ve takýma desteklerine ihtiyacýmýz var. Neden bir Büyükþehir Belediyespor takýmý Spor Toto 2. Lig'de olmasýn ki? Desteði gördüðümüz her zaman hýrsýmýz ve isteðimiz artýyor" diye konuþtu. Taþkýn Civelek

08.03.2013 Gazete Sayfaları  

08.03.2013 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you