Page 1

CMYK

Terör maðdurlarýna 656 milyon lira

PKK silah býrakmak zorunda kalacak 1

1 aydýr ülkenin hiçbir yerine cenazelerin gitmediðini belirten AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, çözüm sürecinin sonunda PKK'nýn silah býrakmak zorunda kalacaðýný söyledi. Sayfa 5'te

Sokak lambalarý artýk gündüz yanmýyor

D

iyarbakýr'da elektrik kesintileri artýk eskisi gibi sýk gitmiyor. Sokak lambalarý da gündüzün ortasýnda gereksiz yanmýyor. DEDAÞ yetkilileri, yayýnýmýz üzerine sokak lambalarýnýn gündüz yanmamasý için tedbir aldý. Berat DOÐRUYOL'un haberi 3'te

D

iyarbakýr'da terör ve terörle mücadele kapsamýnda maðdur olan vatandaþlar için bu güne kadar toplam 656 milyon 203 bin lira tazminat ödendi. Vali Cahit Kýraç, sadece 2012 ile 2013 yýllarý arasýnda 34 milyon 708 bin lira tutarýnda tazminatýn ödendiðini söyledi. 6'da

Baðlarlý kadýnlar meslek öðreniyor

D

www.diyarbakirolay.com.tr

ÇARÞAMBA 8 OCAK 2014

Askeri Savcýlýk

iyarbakýr Valiliði, kentin en yoksul bölgesi olarak bilinen Baðlar ilçesinde Fatih Aile Destek Merkezi'ni açtý. Merkez sayesinde kadýnlar hem meslek ediniyor, hem de spor yaparak stres atýyor. Sayfa 3'te

SASIRTMADI Fiyatý : 30 KR

Genelkurmay Askeri Savcýlýðý, Uludere soruþturmasýnýn bittiðini ve takipsizlik kararý verildiðini açýkladý. Soruþturmada, askerlerin bir kusurunun olmadýðý sonucuna varýldý. Kanun icra edildi

Bir kez daha katledildiler

Genelkurmay Askeri Savcýlýðý, Uludere'de 34 kiþinin hayatýný kaybettiði hava saldýrýsýyla ilgili baþlattýðý soruþturmayý tamamladý. Genelkurmay askeri savcýlýðý, 3 yýldýr süren soruþturma neticesinde olayla ilgili takipsizlik kararý verdi. Askeri savcýlýk kararýnda ''TSK personeli, TBMM ve Bakanlar Kurulu kararlarý çerçevesinde kanunun emrini icra etmiþtir'' denildi.

DEDAÞ'tan fotoðraf yarýþmasý icle Elektrik A.Þ. (DEDAÞ), Enerji Tasarrufu Haftasý nedeniyle ödüllü D fotoðraf yarýþmasý düzenliyor. Yarýþmanýn

BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Beþtaþ, askeri savcýlýðýn verdiði kararýn yeni bir katliam olduðunu söyledi. Beþtaþ, "Hiçbir yönüyle kabul edilmesi ve hazmedilmesi mümkün olan bir karar deðil. Roboskililer bir kez daha katledildiler. Bu kararla Türkiye tarihinde katliamýn cezasýz olduðu, suç olmadýðý bir kez daha hukuk tarihine geçmiþtir" dedi.

Yazýsý 8’de

Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, takipsizlik kararýnýn hukuka aykýrý ve kabul edilemez olduðunu belirtti. Elçi, "Takipsizlik kararý bizi þaþýrtmadý, çünkü olayý yapan kurumdan farklý bir karar beklemiyorduk. Genel Kurmay Askeri Mahkemesi'ne baþvurarak itirazda bulunacaðýz. Bu itirazýmýza olumsuz yanýt alýrsak dosyayý Anayasa Mahkemesi'ne götüreceðiz'' þeklinde konuþtu.

Takipsizlik kararý acýlý ailelerin sert tepkisine neden oldu. Aileler, konuyu Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) götürecek. Olayda oðlu Serhat Encü'yü yitiren Halime Encü, "Haberi alýr almaz bir kere daha yüreðimiz acýyla doldu. Bir an evvel dosyamýzý bize versinler. Biz AÝHM'ye götüreceðiz. Adaletin olduðu yerlerde hakkýmýz arayacaðýz'' ifadelerini kullandý. 7'de

3 Kürt kadýn anýldý G

G

eçtiðimiz yýl Fransa'nýn baþkenti Paris'te öldürülen Sakine Cansýz, Leyla Þaylemez ve Fidan Doðan için Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde anma etkinliði düzenlendi. 4'te

Ýsmail Ertuðrul

4.Bölüm

Aileler AÝHM'e gidecek

Elektrik kesintilerine isyan dinmiyor Elektrikli ýsýtýcýlar yok sattý

ödülü profesyonel fotoðraf makinesi ile akýllý telefon. A. Baran ÇÝMEN'in haberi 5'te

MEDENÝYETLER BEÞÝÐÝ HASANKEYF

Ýtirazda bulunulacak

B

atman'da sýk sýk elektrik kesintilerinin yaþanmasýna tepki gösteren esnaflar, EDAÞ'a isyan etti. Yolu trafiðe kapatan esnaflar, sorunlarýnýn giderilinceye kadar yolu trafiðe açmayacaklarýný belirtti. 4’te

eçtiðimiz hafta hava sýcaklýðýnýn eksi 17 dereceyi gördüðü Diyarbakýr'da elektrikli ev aletleri satan esnafýn yüzü güldü. Havalar dondurucu olunca elektrikli ýsýtýcýlara raðbet arttý. Elektrikli ev aletleri satan esnaflarýn stoklarý tükendi. Rýza BARUT'un haberi 5'te

Elektrikler kesilmeye baþladý „ Sayfa 8’de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

8 OCAK 2014 ÇARÞAMBA

Saðlýksýz beslenme, tüm aileyi etkiliyor

Ýngiltere Kýbrýslý Türk Hekimler Birliði Baþkaný Dr. Tahsin Bilginer, insanlarýn daha saðlýklý bir hayat sürdürmeleri için beslenme konusunda uyarýlarda bulundu.

Y

eni bir yýla baþlarken her ferdin kendi hayatýyla ilgili önüne hedefler koymasý gerektiðini hatýrlatan Bilginer, saðlýklý bir yýl geçirmek için kilo ve obeziteden uzak tutacak beslenme tavsiye etti. Saðlýklý yaþam için beden kitle endeksinin önemli olduðunu ve fazla kilolardan uzak durmanýn hayati önem taþýdýðýna iþaret eden Dr. Bilginer, "Dazla kilo insan saðlýðýna þeker, tansiyon, kalp rahatsýzlýðý; eklemlerde kireçlenme ve romatizma gibi rahatsýzlýklarýn sebebi oluyor. Özellikle diz kapaðý ve omurgada oluþacak ciddi rahatsýzlýklar hayatý zehir ediyor." diyerek herkesin 2014 yýlý boyun-

ca kendine beslenme planý oluþturmasý gerektiðini ifade etti.

SAÐLIKLI BESLENME ÝÇÝN KARAR ZAMANI Dünyada bir milyar insanýn açlýk çektiðini, 5 yaþ altý 11 milyon çocuðun ise açlýk nedeniyle öldüðüne dikkat çeken Bilginer, planlý beslenmenin kiþinin kendi saðlýðýnýn yaný sýra, dünyada açlýk çekenlerin beslenmesi anlamýna da geleceðini kaydetti. Her insanýn diyet yapmasýnýn kendi saðlýðý ile doðrudan iliþkili olduðunu belirten Bilginer, "Et, yað, þeker, tuz, alkol ve tüm unlu gýdalarýn azaltýlmasý

gerekiyor. Balýk, tavuk, sebze ve meyve tercihi, hem kilo kontrolünü saðlayacak, hem de, tansiyon, kolesterol , kalp ve damar hastalýklarýný önleyecek. Ayrýca günümüzün kabusu haline gelen kanser tehdidini de azaltacak. Saðlýklý ve daha aktif bir hayat sürdürmek için, beslenmenizde yapacaðýnýz düzenlemeyi, egzersizlerle birleþtirmek sizi daha saðlýklý hale getirecek." þeklinde konuþtu. Ýnsanlarýn belli dönemlerde hayatýný düzenleme ihtiyacý hissettiðini, yeni yýlýn da bu dönemlerden biri olduðunun altýný çizen Dr. Tahsin Bilginer sözlerini, "Yeni bir yýlýn baþýnda alacaðýnýz saðlýðýnýzla ilgii güzel bir karar, ve aldýðýnýz bu kararý

uygulayarak, hem kendinizi hem de örnek olacaðýnýz çocuklarýnýza daha saðlýklý bir hayat hazýrlayacaksýnýz. Çocuklarýnýza terbiye, eðitim, ahlak öðütleri verirken, saðlýklý beslenmelerinin önemini de anlatmalýsýnýz. Unutmayalým ki, beslenmesine dikkat etmeyip kilolu anne babalarýn saðlýksýz

beslenmeleri, ayný ortamda benzeri beslenme nedeniyle çocuklarý da olumsuz etkilemekte. Yeni bir yýlýn baþýnda alacaðýnýz beslenme kararý çocuklarýnýzýn saðlýklý yetiþmesini de etkileyecek bir karar olacak. Bu vesile ile yeni yýlýnýzý kutluyorum." diye tamamladý. (ÝHA)

Gribin nedeni soðuk deðil

Halk saðlýðý ve Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. M. Emin Dinççað, "Gribin nedeni soðuk deðil, 'virüs' adý verilen gözle görülmeyen mikroorganizmalardýr" dedi.

Diyet yaparken doðru bilinen yanlýþlar Diyet Uzmaný Fatma Merve Kalelioðlu, 'Sýk beslenmek kilo verdirir diye abartýlmamasý lazým, az tüketim ve sýk tüketmek açýkçasý kiþiye göre deðiþmeli' dedi. onu diyet olunca herkesten bir ses yükseldiðini ifade eden Kalelioðlu, saðlýklý beslenme ve diyet yapma konusunda herkesin düþtüðü küçük hatalar olduðunu söyledi. Yað yakan vücuttan yað atan yiyecek olmadýðýný sadece metabolizmayý hýzlandýran yiyecekler, baharatlar, bitkiler olduðunu ifade eden Kalelioðlu, "Ama vücut hýzlanacak diye sürekli onlarý tüketmek ya da miktarý abartmak aslýnda kendi kendimizi kaldýrmamýzdan baþka bir þey deðil. Üzüm diyeti, lahana diyeti, karbonhidrat diyeti, protein diyeti. Her þeyi de kararýnda yeyip daha mutlu ve saðlýklý olmak varken neden tek tarz besin türleri ile günlerinizi geçirip vücudunuzu yýpratmayý kabulleniyorsunuz. Zayýflamayý ilaçlarla, bitki çaylarý, kürler ile baþarmaya çalýþýyorlar. Aslýnda zayýflama ilaçlarýnýn kilo kaybýnda bir rolü olmuyor, aksine kiþinin karaciðerinde hasara yol açýyor, kan þekerinde, tansiyonda sýkýntý oluþturuyor. Ýçilen bitki çaylarý kiþide kilo kaybýna yardýmcý oluyor evet, ama kaybedilen kilo, su gidiþi ve beraberinde hýzlý geri dönüþler. Amaç zayýflamak

K

deðil saðlýklý beslenmek olmalý ki diyette hatalara düþünmemeli" diye konuþtu. Kalelioðlu, aç kalmanýn zayýflatacaðý düþünüldüðünü ve kiþiler zayýflamak için aç beklediðine dikkat çekerek, "Evet belki obez bir birey kýsa bir süre aç kalsa ya da çok abartý besin tüketimi yapan bir birey aç kalsa kýsa vadeli 4-5 kg verir ama sonrasýnda metabolizma yavaþlar ve geri kalan kilolar verilemez. Aksine yemeye baþlayýnca geri alým daha hýzlý ve fazla da olur. Sýk beslenmek kilo verdirir diye abartýlmamasý lazým, az tüketim ve sýk tüketmek açýkçasý kiþiye göre deðiþmeli. Ýdeal olarak 4-6 öðün öneririm ama þart deðil tabiki. Kiþinin hamilelik durumu veya mide bypasslý durumu ya da bebek beslenmesinde bu durum 8-12'yi de bulabilir . Önemli olan sizin durumunuz ve iþtah baskýlayabilmenizdir. Karbonhidrat tüketmeyin zayýflayýn! Acaba öyle mi? Genel de diyetler neden bozulur, et yiyemediði, süt, yoðurt gibi protein kaynaðýný tüketmediniz diye diyet bozulur mu, aksine diyet yeterli karbonhidrat almadýðý için kan þekerim düþtü, tatlý krizim geldi gibi bahaneler ile karbonhidrat alýmý ile bozulur. Yeterli alýnan karbonhidrat sizin için diyeti daha yapýlabilir hale getirir" þeklinde konuþtu.

R

omatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Halk Saðlýðý ve Ýç Hastalýklarý Uzmaný M. Emin Dinççað, 200'den fazla virüsün soðuk algýnlýðý veya grip adý verilen bu hastalýða neden olduðunu hatýrlatarak, "Amerika'da gönüllüler arasýnda yapýlan araþtýrmalarda bilinenin aksine soðuðun direk olarak hastalýk ve infeksiyona duyarlýlýðý artýrmadýðý tespit edilmiþtir. Kýþýn veya bazý mevsimlerde grip hastalýðýnýn salgýnlar yapmasýnýn sebebi ise, gribe neden olan virüslerin bazý sýcaklýk ve nem derecelerinde daha kolay çoðalabilmeleri, yine hastalýðýn insandan insana kolaylýkla bulaþabilecek ortamlarýn daha

mümkün olduðundandýr. Kapalý mekanlarda daha çok yaþadýðýmýz, okul ve benzeri bulaþmanýn daha kolay olabileceði yerlerde grip, soðuk algýnlýðý kolaylýkla yayýlabilir. Çok çocuklu ailelerde, kadýnlarýn çocuklarla temasýnýn fazla olduðundan sýk görülür. Bulaþmýþ insanýn, salgý ve sekresyonlarý ile kirlettiði eþyalarýyla grip bulaþýr. Yine damlacýk enfeksiyonu dediðimiz, öksürmek ve hapþýrmak ile havada asýlý kalan partikülleri teneffüs edenlere hastalýk bulaþýr" diye konuþtu. Bazý mevsim ve iklim koþullarýnin, virüsün daha çabuk çoðalmasýna neden olduðunu ifade eden Dr.Dinççað, "O

mevsim koþullarýnda, hastalýðýn insandan insana yayýlmasý kolaylaþýyor. Solunum yolu hastalýklarýnda, aðýz ve burun yüzeyinde, insanýn hastalýklara karþý direncini saðlayan pek çok vücut koruyucu madde salýnýr ve solunum sistemine giren hava ve havadaki mikroplar Zararsýz hale getirilir. Buna solunum yollarý savunma sistemi adý verilir ve grip ve diðer mikrobik solunum sistemi hastalýklarýnda bu savunma sistemi yetersiz kalýr ise hastalýk ortaya çýkar. Son günlerde salgýn yapan influenza virüsleri yanýnda rinovirüsler, parainfluenza virüsleri ateþ, halsizlik, baþ aðrýsý, burun týkanýklýðý, iþtahsýzlýk gibi iþ ve güç kaybýna yol açan belirtileri ortaya çýkarabilir. Grip sonrasý, sinüzitin alevlenmesi, bronþitin artmasý gibi yan etkiler da ortaya çýkabilir. Onun için grip bile olsa hekime görünmek ve týbbi yardým almak çaðýn ve medeni insanýn yapmasý gereken davranýþ biçimidir" þeklinde konuþtu. Grip etkeninin virüs olduðu için antibiyotiklerin fayda etmeyeceðini ileri süren Dr. M. Emin Dinççað, "Ancak grip sonrasý bakteriyel bir enfeksiyon ortaya çýktý ise hekimler antibiyotik tedavisi verebilirler. Vücut direncinin düþük olduðu, yaþlý, kronik hastalýðý olan, ileri derecede astýmý, kalp yetmezliði, kronik böbrek hastalýðý, ciddi þeker hastalýðý, kanser tedavisi görenlerde ve çok küçük çocuklarda grip öldürücü olabilir. Bunun için mutlaka risk grubunun hekim kontrolünde olmasý gereklidir" ifadelerine yer verdi.

Melanomda yaþam süresini uzatýyor S

on yýllarda geliþtirilen hedefe yönelik ajanlarýn ve baðýþýklýk sistemini harekete geçiren immüno-onkolojik yöntemlerin, cilt kanseri melanom tedavisinde olumlu sonuçlar verdiði belirtildi. Türk Onkoloji Grubu (TOG) Melanom Çalýþma Grubu, görülme sýklýðý giderek artan ve yüksek mortalite riski taþýyan melanomun taný, teþhis ve tedavisine ýþýk tutacak ve bu alanda çalýþan bilim insanlarýna ve karar vericilere rehber olacak "Türkiye Melanom Yol Haritasý" isimli bir çalýþmaya imza attý. TOG Melanom Çalýþma Grubu Baþkaný Prof. Dr. Ýsmail Çelik, cilt kanseri melanomun genellikle hastalýðýn son evrelerinde teþhis edilebildiðini ve bu evrede mevcut klasik kanser tedavisi yöntemlerinin baþarýsýz kaldýðýný söyledi. Prof. Dr. Çelik, son yýllarda geliþtirilen hedefe yönelik ajanlarýn ve immüno-onkolojik tedavi yöntemlerinin ise yaþam süresini artýrdýðýný belirtti. Raporla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Ýsmail Çelik, melanomun görülme sýklýðýnýn son 30 yýlda 2 kat artýþ gösterdiðini belirterek, dünyada 100 bin kiþide 2,8 melanom vakasý görüldüðünü anlattý. Prof. Dr. Ýsmail Çelik, 50 yaþýný geçmiþ olunmasý, ailede melanom öyküsü bulunmasýnýn riski artýrdýðýný ve düzenli dermatolog muayenesinin yokluðunun teþhiste geç kalýnmasýna neden olduðunu söyledi.


Sýnýr hattýnda çatýþmalar dinmiyor S

uriye'nin Rakka kentine baðlý Telabyat ilçesinde silah sesleri sabaha kadar devam etti. Telabyat sýnýr kapýsýný elinde bulunduran Ehrar Eþþam grubu ile Irak Þam Ýslam Cephesi arasýnda kapý alma gerginliði yaklaþýk olarak bir aydýr devam ediyor. Akþam saatlerinde baþlayan çatýþma da sabaha kadar devam etti. Irak Þam Ýslam Cephesi'nin sýnýr kapýsýnýn hakimiyetini eline geçirmek istemesiyle týrmanan gerginlik, zaman zaman çatýþma noktasýna kadar geldi. Son bir haftadýr Irak Þam Ýslam Cephesi kuþatmaya aðýrlýk verdi. Yerel kaynaklar, çatýþmalarýn daha da yoðunlaþacaðýný belirtiyor. Öte yandan gece boyu süren çatýþmalar Akçakale halkýný tedirgin etti. HA

Baðlarlý kadýnlar meslek öðreniyor 8 OCAK 2014 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr Valiliði'nin kentin en yoksul bölgesi olarak bilinen Baðlar ilçesinde açtýðý Fatih Aile Destek Merkezi sayesinde kadýnlar hem meslek ediniyor, hem de spor yaparak stres atýyor. yaklaþýk bir aydýr geldiðini dile getirerek, el iþi ve el sanatlarý bölümünü seçtiðini söyledi. Ýpek, "Çok sevdiðim bir bölüm. Ýyi ki böyle bir yer açýldý ve bize böyle bir imkan sunuldu. Gayet memnunuz. Evde oturup sýkýlmaktansa buraya gelip bir þeyler yapmak çok güzel. Bize böyle bir imkaný sunanlara teþekkür ediyoruz" dedi. Bir diðer kursiyer Fatma Kaya ise, böyle bir merkezin Baðlar'da açýlmasýndan mutluluk duyduðunu belirtti. Kaya, merkezin uzak bir yerde açýlmasý durumunda faydalanamayacaðýný, merkezin evlerine yakýn olmasýnýn çok daha iyi olduðunu kaydetti. Kaya, el sanatlarý ve el tekstili ürünleri yapýðýný ve hem makine kullandýðýný hem de meslek öðrendiðini sözlerine ekledi.

B

aðlar ilçesinde yoksulluðun en fazla etkilediði kadýnlar, farklý aktivitelerle anýlmak istiyor. Yaklaþýk iki ay önce Diyarbakýr Valiliði tarafýndan hayata geçirilen Fatih Aile Destek Merkezi, Baðlarlý kadýnlarýn uðrak mekaný haline geldi. Evlerinden çok merkeze gelerek zaman geçiren Baðlarlý kadýnlarýn mutluluklarý gözlerinden okunuyor. Aile Destek Merkezi'nde þu ana kadar 250 kadýn kurs gördü. Verilen bu kurslarla Baðlar'da yaþayan kadýnlar ve genç kýzlar beceri kurslarýnda eðitiliyor. Kurslarda, genç

kýzlar ve kadýnlarýn kazandýklarý bu becerileri bir mesleðe dönüþtürmeleri hedefleniyor. Verilen meslek kurslarýn öðretmenleri Halk Eðitim Merkezi bünyesinden karþýlanýrken, duruþ ve tavýrlarýyla örnek teþkil edecek öðretmenlerin seçilmesine önem veriliyor. Kursiyer kayýtlarýnda herhangi bir kýsýtlama getirilmezken, merkeze gelen kadýnlarýn çocuklarýna özel ana sýnýflarý oluþturuldu.

Kadýnlar merkezden mutlu Merkeze gelerek meslek öðrenen Baðlarlý kadýnlardan Seher Ýpek, merkeze

Silvan'da iki iþ yeri soyuldu Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde bulunan iki ayrý iþ yeri gece saatlerinde soyuldu.

K

ale Mahallesi'nde mini market iþleten Cihan Aþýcý'ya ait iþ yerine giren hýrsýz veya hýrsýzlar sigara ve çikolata çalarak kayýplara karýþtý. Ayný gece Kale Mahallesi Diyarbakýr Caddesi üzerinde bulunan baþka bir markete giren hýrsýzlar, kasada bulunan bozuk para, çikolata ve çakmak alarak kaçtý. Sabah iþ yerine gelerek kapýnýn açýk olduðunu fark eden market sahibi

aklaþýk 70 yýllýk olan ve ihalesi yapýlan Batman Gar'ýnda en kýsa zamanda yenileme çalýþmasý yapýlacaðý belirtildi. Gar Müdürü Vekili Hidayet Göktaþ, 70 yýldan bu yana yapýmýnda küçük deðiþiklikler haricinde hiçbir deðiþiklik yapýlmayan Gar'ýn ön yüzünün deðiþebilmesi için

Tüm sorunlarýyla ilgileniliyor Fatih Aile Destek Merkezi'nin koordinatörü Hülya Çakmak ise, kadýnlarýn tüm

ihalesinin yapýldýðýný söyledi. Göktaþ, deðiþikliðin yapýlabilmesi için ödeneðin de gönderildiðini belirtti. Gar'da en kýsa zamanda yenileme çalýþmasý yapýlacaðýný ifade eden Göktaþ, Gar'ýn yenileme çalýþmasýyla birlikte daha güzel bir görünüm kazanacaðýný vurguladý. LKHA

sorunlarý ile yakýndan ilgileniyor. Bingöllü olmasýna raðmen Diyarbakýr'ý çok sevdiðini ifade dile getiren Çakmak, sözlerini þöyle sürdürdü: "Diyarbakýr için yapýlan çalýþmalarda yer almak çok hoþuma gidiyor. Diyarbakýr halký için yapýlan bütün aktivitelerde bulunmak istiyorum. Özellikle bayanlara faydalý olduðumda çok mutlu oluyorum. Toplumsal açýdan yapýlan bütün projeleri destekliyorum. Güneydoðu kesiminde bayanlarýmýz ayný çerçevede gösteriliyor. Onlar sanki ayný þeyi yapýyorlar gibi gösteriliyor. Bayanlar bir ailenin temel direðidir. Çünkü bireyleri yetiþtirenler bayanlarýmýzdýr." ÝHA

Öðretmenlerden tam destek Baðlarlý kadýnlara dikiþ-nakýþ ve el sanatlarý dersi veren öðretmen Kadriye Aksoy da, "Bayanlarýmýz evdeki sýkýntýlarýný atamýyorlar. Psikolojik ve sosyolojik sýkýntýlarýný atamýyorlar. Ama buraya geldiklerinde çevre ediniyorlar. Gerçekten çok güzel faaliyetlerde bulunuyorlar. Mesleki faaliyetler anlamýnda da güzel eðitimler alýyorlar. Meslek kazanýyorlar" diye konuþtu. Merkeze gelen kadýnlar kurslarýný bitirdikten sonra spor salonuna inerek burada kas ve vücutlarýný geliþtiriyor. Hayatýnda ilk kez spor salonuna

Yay n m z ses getirdi

Sokak lambalarý artýk gündüz yanmýyor D

iyarbakýr'da elektrik kesintileri artýk eskisi gibi sýk gitmiyor. Sokak lambalarý da gündüzün ortasýnda gereksiz yanmýyor. DEDAÞ yetkilileri, yayýnýmýz üzerine sokak lambalarýnýn gündüz yanmamasý için tedbir aldý. DEDAÞ kaçak elektrik ve alt yapý yetersizliði nedeniyle zorunlu olarak elektrik kesintileri uygularken, esnaflar bu nedenle dert yanýyor ve "Gündüz sokak lambalarý yanarken, elektrik kesintisi var" diye tepki gösteriyordu. Sokak lambalarýnýn gündüz gereksiz þekilde yanmasýný haber yaptýktan sonra DEDAÞ yetkilileri harekete geçti. Özellikle orta refüjler ve sokak baþlarýnda bulunan elektrik direklerine asýlý lambalarýn gündüz de yanmasýnýn gereksiz enerji savurganlýðý olduðunu yayýnlayýnca, DEDAÞ yetkilileri teknik elemanlarýna talimat verdi. DEDAÞ'a baðlý teknik ekipler çalýþmalarýný yaptý ve gereksiz yere artýk sokak lambalarý yanmýyor. DEDAÞ yetkilileri, bazý bölgelerde ampulü geçen elektrik lambalarýný da tespit etmeye baþladý. Arýzalý lambalarýn da yenileriyle deðiþtirileceði bildirildi. Berat DOÐRUYOL

Mehmet Binen, durumu polislere bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafýndan iki hýrsýzlýk olayýnýn yaþandýðý iþ yerlerinde inceleme baþlatýldý. Cihan Aþýcý adlý mini market sahibi, sabah iþ yerine geldiðinde kapýnýn açýk olduðunu söyledi. Aþýcý, "Gece yarýsý hýrsýz veya hýrsýzlar tarafýnda iþ yerimde girildiði tahmin ediyoruz. Kapýlarý levye ile açtýklarý kapýda bulunan izlerde anlaþýlýyor. Sabah iþ yerime geldiðimde fark ettim durumu. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdim. Polis ekipleri parmak izlerini alarak çalýþma baþlattý" dedi. Her iki hýrsýzlýk olayýyla ilgili polis çalýþma baþlattý. ÝHA

Batman'ýn 70 yýllýk Gar'ý yenileniyor

Y

geldiðini ifade eden Esra Yavuz, "Burada spor yaparak kaslarýmýzý güçlendiriyoruz. Spor sonuçta faydalýdýr. Saðlýklý bir yaþam için spor diyiyorum" þeklinde konuþtu. Ýlk kez fýtness ile tanýþan Hamdiye Getiren ise, "Spor yapýyoruz. Kaslarýmýzý geliþtiriyoruz. Saðlýðýmýz için yapýyoruz. Faydalý oluyor. Her anlamda bize faydalý oluyor. Buranýn eðitimi çok güzel. Diyarbakýr'daki bütün kadýnlarý buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandý.

414 araca 51 bin lira ceza B

ingöl Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý trafik kontrol ekipleri tarafýndan bir hafta içerisinde kontrolden geçen 414 araca 51 bin 157 lira idari para cezasý kesildi. Bingöl Emniyet Müdürlüðü Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ve Trafik Tescil ve Denetleme Þube Müdürlüðü'nce 30 Aralýk 2013 - 5 Ocak 2014 tarihleri arasýndaki gerçekleþtirilen trafik denetimleri sonucunda, bin 531 araç kontrolden gerildi. Yapýlan kontroller sonucunda en fazla cezai iþlem mobese sistemi ve hýz ihlalinden kesilirken, toplamda 414 araca 51 bin 157 lira cezai iþlem uygulandý. ÝHA

Saman balyalarýnýn altýnda kaldý D

iyarbakýr'da bir kiþi ahýrda hayvanlarý için saman balyalarýný indirmeye çalýþýrken balyalarýn üstüne düþmesi sonucu yaralandý. Olay, Bismil ilçesinde meydana geldi. Nevzat Dinç isimli 30 yaþýndaki çiftçi, ahýrda hayvanlar için aldýðý saman balyala-

rýný indirmeye çalýþýrken balyalarýn altýnda kaldý. Kaza esnasýnda aðýr yaralanan Dinç, yakýnlarý tarafýndan Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Dinç, hastanede yapýlan ilk müdahale sonrasý yoðun bakým ünitesine kaldýrýldý. ÝHA


4

Gündem

Elektrik kesintilerine isyan dinmiyor 8 OCAK 2014 ÇARÞAMBA

Batman'da sýk sýk elektrik kesintilerinin yaþanmasýna tepki gösteren esnaflar, EDAÞ'a isyan etti. Yolu trafiðe kapatan esnaflar, ateþ yakarak halay çekti. Ç

arþý Mahallesi Seyran Caddesi esnaflarý, elektrik kesintileri nedeniyle adeta EDAÞ'a ateþ püskürdü. Duruma tepki gösteren esnaflar, sorunlarýnýn giderilinceye kadar yolu trafiðe açmayacaklarýný belirtti. EDAÞ'ýn özelleþmesinin ardýndan elektriklerinin sürekli kesildiðini ifade eden Tahsin Kanat, "Elektriklerimiz bir günde yaklaþýk 10 defa üst üste gidiyor. Köy misali gibi bir esnafýmýz þalterlerin önünde nöbet tutuyor. Þalterleri kendimiz kaldýrýp indiriyoruz. Ya birimize bir þey olursa o zaman ne olacak? Kim bunun hesabýný verecek? Ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Hiçbir esnafta elektrik yoktur.

Neredeyse iþ yapamaz hale geldik. Yetkililer bir an önce bu sorunu gidermesini istiyoruz." dedi.

Ýþ yapamaz duruma geldiler Yaklaþýk bir aydan beri elektriklerinin sürekli kesildiðini ve bu yüzden maðdur olduðunu vurgulayan Aydýn Gül, "Elektriklerin kesilmesi bizleri çok maðdur ediyor. Þalterleri kendim kaldýrýyorum. Eðer ki beni elektrik tutarsa bunun hesabýný kim verecek? Sabahtan beri dükkanýmý açmadým ve kiramý ödeyemiyorum. Bir haftadan beridir iþ yapamýyorum. Bu sorunun hallolmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu.

Yaklaþýk bir haftadan beridir maðdur olduðunu belirten Murat Iþýk, "Elektrik kesintisi yüzünden iþyerimdeki klimam ve bilgisayarým yandý. 3 elemaným var ve bir haftadan beridir dükkanýmý açamýyorum. 3-4 bin TL kira ödüyoruz. Bunun hesabýný kim verecek? Bu elektrik kesintilerini neden bizlere mal ediyorlar? Sorun giderilmediði müddetçe buradan ayrýlmayacaðýz. Türkiye'nin hangi ilinde bu kadar elektrik kesintisi yaþanmýþtýr? Yetkililer bir an önce soruna el atsýn" ifadelerini kullandý. ÝLKHA

Güneydoðu'nun ilk kalibrasyon ve muayene laboratuarý açýldý Çýnar'da bir gecede 5 yerde hýrsýzlýk D

iyarbakýr'ýn bir gecede 5 ayrý yerde hýrsýzlýk vakasý yaþandý. Hýrsýzlýk zanlýlarýndan birinin yakalandýðý ve çaldýðý eþyalarýn ele geçirildiði belirtildi. Hýrsýzlýk maðdurlarýndan Ahmet Güler,i þyerine giren hýrsýzlarýn dükkanda bulunan sigara ve paralarý çaldýðýný söyledi. Gece saatlerinde dýþarýdan seslerin geldiðini ve odasýnýn kapýsýnýn açýldýðýný fark ettiðini belirten Çýnar, "Kapýyý açanýn oðlum olduðunu zannettim, onu ismi ile çaðýrdýðýmda içeri giren þahsýn hýzla kaçtýðýný gördüm ve o kiþinin hýrsýz olduðunu anladým. Daha sonra dýþa-

rýya çýktýðýmda dükkanýmýn da soyulduðunu fark ettim. Ýþ yerimden sigara, bozuk paralar ve birçok eþya çalýnmýþtý" dedi. Hýrsýzlýk olayýndan sonra emniyete gittiðini ifade eden Güler, polislerin ayný gece içerisinde Çýnar'da 5 ayrý hýrsýzlýk olayý yaþandýðýný, bunlardan ikisinin teþebbüs olarak kaldýðýný, üç yerde ise hýrsýzlýk olayýnýn vuku bulduðunu ifade ettiklerini belirtti. Güler, polislerin kendisine hýrsýzlýk zanlýlarýndan birinin yakalandýðýný ve çalýnan eþyalarýn da ele geçirildiðini söylediklerini belirtti. ÝLKHA

Zayi ilaný Diyarbakýr/Sur nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Ýlyas Toy

8 OCAK 2014 ÇARÞAMBA YIL: 13 SAYI: 4497 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

D

iyarbakýr'da bölgenin ilk kalibrasyon ve muayene laboratuarý MNV Kalibrasyon firmasý tarafýndan hizmete açýldý. Tartýlarda Sanayi Bakanlýðý'ndan yetkili olan firmanýn, kalibrasyonda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile akreditasyon çalýþmalarý devam ediyor. Laboratuar hakkýnda bilgi veren MNV Kalibrasyon Þirketi Genel Müdürü Mustafa Seydaoðlu, "Bölgemizde bu hizmeti veren laboratuar olmadýðý için batý

illerinden bu iþlemler yürüyordu. Bu zaman, maddiyat anlamýnda zarar verdiði gibi kalite anlamýnda da güvenli olmuyordu. Diyarbakýr'da kurduðumuz laboratuar ile baþta Diyarbakýr olmak üzere Batman, Bingöl, Mardin gibi Doðu ve Güneydoðu Bölgesi'nde bulunan tüm illerin ihtiyaçlarý giderilmiþ olacak. Kalibrasyon bir ayarlama iþlemi, bakým veya tamir deðildir. Kalibrasyon, belirli koþullar altýnda doðruluðu bilinen bir referans ölçüm standardý veya ölçüm sistemini kullanarak doðruluðu aranan diðer bir standart veya testölçü aleti yada sistemin doðruluðunun ölçülmesi, sapmalarýnýn belirlenmesi ve rapor edilme iþlemidir. Kalibrasyonun önemini birkaç örneklem ile þöyle açýklayabiliriz. Bir kuyumcunun aylýk hacmi 5 kg olarak düþünülür ise -ki daha fazla- ve terazi hata payý 0,01 gram olur ise yani 1 gramýn 1/100'ü, 1 gr altýn 82 lira ise 0,1 gr altýn 0,82 liradýr. 5 kilogram altýnda 5.000 gr*0,82 = 4.100 liradýr. Bölgemizde 500'e yakýn kuyumcumuzun olduðu düþünüldüðünde yaklaþýk 2 milyon lira gibi büyük bir kayýp söz konusu olabilir. Ayrýca cihaz-el aletleri bakým, onarým ve kalibrasyon hizmetleri ile cihaz ve sistemlerin ortalama ömrü yüzde 30 artýyor, onarým masraflarý yüzde 50 azalýyor, yatýrým maliyetleri ise yüzde 20 azalýyor" dedi. Seydaoðlu ayrýca, kalibrasyon hizmetlerinin daha da geniþlemesi için Diyarbakýr Sanayi ve Ticaret Odasý ve Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi ile görüþmelerin devam ettiðini sözlerine ekledi. ÝHA

Batmanlýlar tandýr ekmeði tüketiyor Tandýr ekmeði Batman sofralarýnýn vazgeçilmezleri arasýnda yer almaya devam ediyor. Kentin kenar semtlerinde üretilen tandýr ekmeði, marketlerde vatandaþlara sunuluyor.

ten sonra sökülüp yemeye hazýr olur" dedi.

Kenar semtlerde piþiriliyor

T

andýr ekmeði üretimine baþlayan ve günde yaklaþýk 460 ekmek üreterek Batman'daki market ve bakkallara gönderen kadýnlar, Batman'ýn yüzde 70'inin tandýr ekmeði tükettiðini söyledi. Mobil Mahallesi'nde ikamet eden Adile Kutlu, yaptýðý tandýr ekmeðini satarak hem geçimini saðlýyor, hem de Batmanlýlarýn tandýr ekmeði özlemini gideriyor. Günde ortalama 460 ekmek piþirdiklerini ifade eden Kutlu, tandýr ekmeðinin beyaz ekmeðe nazaran hem doyurucu hem de daha saðlýklý olduðu için tercih edildiðini kaydetti. Buðday ununun içine aldýðý un kadar ekþi maya ve

bir tatlý kaþýðý tuz ile su ilave edilerek yoðurduklarýný ifade eden Kutlu, istenilen kývama gelene kadar hamuru yoðurmaya baþladýklarýný ve üstünü bezle örterek dinlendirmeye aldýklarýný kaydetti. Kutlu, "Dinlenilen hamurdan kaç ekmek çýkara-

caksa istenilen büyüklükte bezelere ayrýlýr. Ekmek hamurlarý unun içinde yuvarlanýp bez örtüye koyulup tekrar dinlendirilir. Yeterince dinlendirilen hamurlar önceden yakýlan taþ fýrýn yada tandýrda piþirilir. Tandýra vurulan hamur yeteri kadar piþtik-

Yaptýðý iþ ile Batmanlýlarýn tandýr ekmeði özlemini giderdiðini anlatan Kutlu, kentin yoðun göç alan bir il olduðunu ve göçün çoðunluðunun çevre köylerden olduðunu dile getirdi. Batman'a yerleþen çoðu insanýn tandýr yakamadýðý için fýrýn ekmeði tükettiðini anlatan Kutlu, "Köylerden göç edip Batman'da apartmanlara yerleþen insanlar tandýr yakamadýðý için mecburen fýrýn ekmeði tüketmek zorunda kalýyordu. Ama kenar semtlerde ikamet eden biz Batmanlýlar tandýr ekmeðini tüketiyoruz ve bunu geçim kaynaðý haline getirip market ve bakkallarda da satýþa sunduk. Batmanlýlarýn tandýr ekmeðine raðbetini görünce günlük tandýr ekmeði sayýsýný artýrmaya karar verdik. Þimdi günde ortalama 460 ekmek piþiriyoruz. Batmanýn tüm kenar semtlerinde tandýr ekmeði piþirilip piyasada satýþa sunuluyor. Batmanýn yüzde 70'i tandýr ekmeði tüketiyor" diye konuþtu.

Paris'te öldürülen 3 Kürt kadýn anýldý Baþýboþ köpekler tehlike saçýyor

G

eçtiðimiz yýl Fransa'nýn baþkenti Paris'te öldürülen Sakine Cansýz, Leyla Þaylemez ve Fidan Doðan için Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde anma etkinliði düzenlendi. BDP Ergani ilçe binasý önünde bir araya gelen grup sloganlar atarak yürüyüþe geçti. Kalabalýk daha sonra etkinliðin yapýlacaðý Ergani Belediye Taziyeevi'ne geldi. Etkinliðe BDP Ergani Ýlçe Baþkaný Cavidan Yaman, Diyar-

bakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkan adayý Fýrat Anlý, Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn ve çok sayýda kiþi katýldý. Yapýlan konuþmalarýnýn ardýndan Paris'te öldürülen Sakine Cansýz, Leyla Þaylemez ve Fidan Doðan'ýn hayatýný anlatan sinevizyon gösterimi yapýldý. Gösterimin ardýndan öldürülen kadýnlar için mumlar yakýldý, karanfil býrakýldý. ÝHA

D

iyarbakýr'ýn Silvan Ýlçesinde baþýboþ köpekler tehlike saçýyor. Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konaðý bahçesini mesken edinen köpekler, aç kaldýklarý için zaman zaman vatandaþlara saldýrýyor. Hükümet Konaðý'nda çalýþan memurlar ile ilçe sakinleri, köpekler nedeniyle sýkýntý yaþýyor. Belediyeden bu konuda giriþim beklediklerini kaydeden

vatandaþlar, bu baþýboþ köpeklerin barýnaklara alýnmasýný talep etti. Vatandaþlar, "Ýnsanlarýn yoðun olduðu yerlerde baþý boþ gezen köpeklerin olmasý bizleri tedirgin ediyor. Zaman zaman köpekler çaðrý merkezine kadar geliyor. Bu durumda rahatsýz ve tedirginiz. Korkuyla iþe gelip gidiyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz" dediler. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

8 OCAK 2014 ÇARÞAMBA

5

'PKK silah býrakmak zorunda kalacak' 11 aydýr ülkenin hiçbir yerine cenazelerin gitmediðini belirten milletvekili Cuma Ýçten, çözüm sürecinin sonunda PKK'nýn silah býrakmak zorunda kalacaðýný söyledi.

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. 17 Aralýk operasyonuna deðinen Cuma Ýçten, Türkiye'deki vesayetçi kurum ve makamlarýn kullanýlarak AK Parti iktidarýna ve Baþbakana yönelik bir operasyon yapýldýðýný söyledi. Ýçten, "Yapýlan bu operasyon, bir darbe giriþimidir. Vesayetçi kurumlarýn iktidara karþý bir darbe teþebbüsüdür. AK Parti olarak 11 yýldýr askeri vesayetlere ve kurumlarýn vesayetlerine karþý biz özgürlük mücadelesi baþlattýk, geçmiþimiz ile yüzleþtik ve kendini siyasi iktidarlarýn üzerinde ve seçilmiþlerden üstün görenleri hukuka aykýrý faaliyetler içerisinde olanlarý yargý karþýsýna çýkardýk ve adalet birçoðunu yargýlayarak onlarla ilgili hükümler verdi. Dolayýsýyla bu son 17 Aralýk operasyonu vesayetçi sistemin son can çekiþmesidir. Biz baþta Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve AK Parti olarak göreceksiniz ki vatandaþlarýmýzýn da desteðiyle bu süreçten her zamankinden daha güçlü

olarak çýkacaðýz. AK Parti'li milletvekilleri olarak bizim de vatandaþlarýmýzýn da sayýn baþbakanýmýza olan güveni, inancý ve desteði tamdýr" dedi.

'11 aydýr cenaze gitmiyor'

'Diyarbakýr bambaþka olacak'

Bugüne kadar AK Parti iktidarý olarak kimsenin düþünmeye bile cesaret edemediði þeyleri kendilerinin gerçekleþtirdiðini kaydeden Ýçten, "Çözüm süreci ile birlikte neredeyse 11 aydýr ülkenin hiçbir yerine cenazeler gitmiyor. Ocaklara ateþler düþmüyor, analarýn yürekleri daðlanmýyor. Ülkenin her yerinde bir barýþ iklimi hakim. Özellikle sayýn baþbakanýmýzýn tarihi Diyarbakýr ziyaretinden sonra bu süreç iyice hýzlandý. Kandan nemalanmak isteyen, kardeþlikten, birlik ve beraberlikten rahatsýz olanlara inat çözüm süreci devam ediyor ve edecek. Artýk insanlar neyin ne olduðunu gördüler. Ve ben diyorum ki arkasýna destek almayan, halkýn teveccühünü göstermediði hiçbir hareket ayakta kalamaz, devam ede-

Yaþadýklarý coðrafyanýn dünyanýn en güzel coðrafyasý olduðunu ifade eden Ýçten, "Özellikle peygamberler ve sahabeler þehrimiz Diyarbakýr sahip olduðu tarihi ve kültürel mirasla dünyanýn en kadim ve özel yerleþim merkezlerinden biridir. Bacasýz sanayi tabir ettiðimiz inanç ve kültür turizmiyle biz bambaþka bir Diyarbakýr hedefliyoruz. Dünyada adý ve kabirlerinin belli olduðu 571 sahabe ve iki büyük peygamberin kabrinin bulunduðu tek yer Diyarbekir'dir. Ve göreceksiniz ki kýsa bir zaman içinde Diyarbakýr her anlamda parlayacak ve sadece bölgenin deðil ülkemizin ve dünyadaki emsallerinin de ötesinde hak ettiði yere gelecektir" ifadelerini kullandý. Haber Merkezi

DEDAÞ'tan fotoðraf yarýþmasý E

nerji Tasarrufu Haftasý nedeniyle Dicle Elektrik A.Þ. (DEDAÞ) ödüllü fotoðraf yarýþmasý düzenliyor. Dicle Elektrik, halký enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmek için 'Enerji Tasarrufu Haftasý' münasebeti ile ödüllü bir fotoðraf yarýþmasý düzenliyor. Yarýþmanýn ödülü profesyonel fotoðraf makinesi ile akýllý telefon. Her yýl olduðu gibi bu yýl da Ocak ayýnýn 2.haftasýnda Enerji Tasarrufu Haftasý kutlanacak. DEDAÞ, bölgede ve dünyada enerjinin önemi nedeniyle halkta bu bilinci geliþtirmek, 'enerji tasarrufu' ve 'enerjinin daha verimli kullanýlmasýný' teþvik etmek amacýyla bir yarýþma düzenleme kararý aldý. Konuyla ilgili olarak Dicle Elektrik'ten yapýlan açýklamada, yarýþma ile enerji tasarrufu bilincinin bölgemizde de geliþmesine katký sunmak olduðuna yer verilerek, þöyle denildi: ''Konusu 'Enerji tasarrufu' olan yarýþma, kurum personeli dýþýnda Dicle Elektrik Bölgesi olan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta yaþayan herkese açýk olacak. Profesyonel ve amatör dalda yapýlacak olan yarýþmaya amatörler, cep telefonlarý ile

çektikleri eserleriyle de katýlabilecekler. Yarýþmada daha önce herhangi bir yerde kullanýlmýþ veya ikinci bir þahsa ait eserler kabul edilmeyecektir. Yarýþma için eserlerin en geç 19 Ocak 2014 günü mesai bitimine kadar CD'ye kopyalanmýþ olarak Dicle EDAÞ'ýn Diyarbakýr'daki merkezinde bulunan Medya Ýletiþim Birimi'ne iletilmesi gerekmektedir. Diðer illerdeki yarýþmacýlar eserlerini diclemedya@dicleedas.com.tr adresine e-mail olarak atabileceklerdir. Yarýþmaya katýlacak eserlerin deðerlendirmesini, konusunda uzman kiþilerden kurulacak yarýþma jürisi yapacak ve yarýþma için gönderilen eserlerin kullaným hakký Dicle EDAÞ'ýn olacaktýr. Yarýþmanýn sonucu Enerji Tasarrufu Haftasý'nda açýklanacak, hak sahiplerine bilahare düzenlenecek törenle ödülleri verilecek. Yarýþmada profesyonel dalda birinciliðe layýk görülecek eser sahibine profesyonel bir fotoðraf makinesi, amatör dalda birinci seçilecek eserin sahibine ise ödül olarak bir akýllý telefon verilecektir. Duyurulur.'' Abdulkadir Baran ÇÝMEN

Paris suikastý kýnandý B

atman'ýn Gercüþ ilçesinde Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe teþkilatý, Fransa'nýn baþkenti Paris'te suikasta kurban giden Sakine Cansýz, Fidan Doðan, Leyla Söylemez için basýn açýklamasý yaptý. Katýlýmcýlar adýna basýn açýklamasýný okuyan Gercüþ Belediye Eþbaþkan adayý Zeynep Oduncu okudu. Bir yýl önce siyasi bir suikast ve uluslararasý bir komplo ile Kürt halkýný ve mücadelesini engellemek isteyen karanlýk ve egemen zihniyetteki güçlerin Sakine Cansýz, Leyla Söylemez ve Fidan

Doðan'ý vahþice katlettiklerini belirten Oduncu, "Biz kadýnlar olarak katledilen yoldaþlarýmýzýn yolunda yürüyerek katilleri buluncaya kadar özgürlük mücadelemize devam edeceðimizi belirtiyoruz. Rozalardan Sakinelere yolunuz yolumuz sözünüz, sözümüzdür deyip halklar özgürleþinceye kadar mücadelemizi sürdüreceðiz. Kadýnýn özgürlük düzeyi toplumun özgürlük düzeyiyle baðlantýlý olduðundan toplumun demokratik dönüþümü ve yapýlanmasýyla mümkündür" dedi. ÝHA

Yükümlülere þiddet eðitimi

lü katýldý. Mutlu ve öz güvenli bireylerden oluþan, huzurlu ve güçlü bir aile ve geliþmiþ bir toplum için, kadýna yönelik þiddete sýfýr tolerans ilkesi kapsamýnda çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirten eðitimci sosyolog Nayde Bingöl ve öðretmen Abdullah Doðan, çalýþmalarýn hýzlý bir þekilde süreceðini söyledi. Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hidayet Bozkurt ise, bu desteklerle yeni bir sayfa olarak 2014 yýlýnýn bu ilk günlerinden itibaren þiddete karþý duyarlýlýk geliþtirme çalýþmalarýný sürdüreceklerini ifade etti. ÝHA

D

iyarbakýr Denetimli Serbestlik Müdürlüðü tarafýndan haklarýnda denetimli serbestlik kararý verilen yükümlülere yönelik þiddete karþý farkýndalýk eðitimi düzenlendi. Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Sur Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü ile iþbirliði ile 'kadýna yönelik þiddet' isimli seminer düzenlendi. Seminere toplam 87 yüküm-

mez. Göreceksiniz ki bir süre sonra çözüm sürecinin gücüyle, halkýmýzýn teveccühleriyle PKK'da eninde sonunda silah býrakmak zorunda kalacaktýr" diye konuþtu.

Elektrikli ýsýtýcýlar yok sattý Diyarbakýr'da erken gelen kýþ ve dondurucu soðuk elektrikli ýsýtýcýlarý yok sattýrdý. Geçtiðimiz hafta hava sýcaklýðýnýn eksi 17 dereceyi gördüðü Diyarbakýr'da elektrikli ev aletleri satan esnafýn yüzü güldü.

S

oðuk hava nedeniyle özellikle esnaflar elektrikli ýsýtýcý alarak ýsýnma sorununu çözdü. 10 Aralýk'ta baþlayýp 3 gün süren kar yaðýþý sonrasý Diyarbakýr'da havalar iyiden iyiye soðudu. Soðuklar nedeniyle kombiler buz tuttu ve arýza yaptý. Arýzalar giderilinceye kadar Diyarbakýrlýlar ýsýnma sorununu evde elektrikli ýsýtýcý kullanarak çözdü. Kimi esnaf da mangal kömürünün yanýsýra elektrikli ýsýtýcýlar kullandý. Havalar dondurucu olunca elektrikli ýsýtýcýlara raðbet arttý. Elektrikli ev aletleri satýcýsý Sedat Suakar, "Soðuklar fazla olunca elektrikli ýsýtýcýlardan fazla satýldý. Elimizdeki stoklar bu þekilde tükendi. Daha da satýlýyor" dedi. Rýza BARUT

Ehliyeti olanlara saðlýk kontrolü uyarýsý Özel Baðlar Hastanesi'nde görevli göz saðlýðý ve hastalýklarý uzmaný Op. Dr. Lokman Balyen, sürücülerin 5 yýl aralýklarla saðlýk kontrolünden geçmeleri gerektiði uyarýsýnda bulundu.

O

p. Dr. Lokman Balyen, ehliyet sahiplerinin saðlýk kontrolünden geçmemelerinin büyük sorunlara yol açtýðýný belirterek, sürücülerin trafiðe çýktýktan sonra 5 yýl aralýklarla saðlýk kontrolünden geçmeleri gerektiðini dile getirdi. Trafik kazalarýnýn hem can hem de mal kayýplarýna yol açtýðýný anlatan Op. Dr. Balyen, trafik kazalarý ve ölüm oranlarýnýn ülkelerin geliþmiþlik düzeyi ile baðlantýlý olduðunu kaydetti. Balyen, "Þüphesiz geliþmiþ bir ülkede trafik kazalarý ve ölümlerin oraný daha azdýr. Baþka bir deyiþle trafik ile ilgili kazalarýn ve ölümlerin oranýnýn düþüklüðü ülkelerin geliþmiþlik göstergesi kriteridir. Trafik kazalarý ülke ekonomisi yönünden maliyeti aðýr olduðu gibi psikolojik, fiziksel ve sosyolojik travmalara sebep olur. Türkiye'de insanlar 18 yaþýnda ehliyet alýp 80 yaþýna kadar ayný ehliyetle araba kullanýyor. Bu yüzden saðlýk kontrolünün

beþ yýl aralýklarla yapýlmasý gerekiyor. Ülkemizde saðlýk sorunlarýndan kaynaklanan trafik kazalarý istatistiði yapýlmýþ deðildir. Þüphesiz mevcut sorun sosyolojik bir sorun haline gelmiþtir. Elbette bu sorunun çözümü ancak Ýçiþleri Bakanlýðý, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Emniyet Genel Müdürlüðü iþbirliði içinde olmalýdýr. Bu baðlamda trafikte rolü olan kurum ve kuruluþlar eþ zamanlý ve eþ güdümlü çalýþýp kolektif bir þekilde trafik güvenlik eylem planýný acilen hazýrlamalarý gerekmektedir. Bu perspektifle eylem planý stratejili, projeli ve sistemli bir þekilde hazýrlanmalýdýr. Hazýrlanacak olan bu eylem planý acilen hayata geçirilmelidir. Ancak bu þekilde trafik yasa ve yönetmeliklerinin çaðdaþ normlara ulaþmasý gerekir" dedi. Trafik güvenliði etkileniyor Agresif kiþilik yapýsý, panik ve öfke kontrol bozukluðu olanlar ile depresyonda olanlarýn trafiðin güvenliðini olumsuz yönde etkilediðini aktaran Op. Dr. Balyen, "Bu sürücülerin tespit edilip, geçici olarak ehliyetlerine el konulmasý ayrýca psikoterapileri ve rehabilitasyonlarý yapýldýktan sonra trafiðe çýkmalarý gerekmektedir. Ancak saðlýklý bedenlerle, saðlýklý ruhlarla ve saðlýklý beyinlerle trafik güvenli olur. Bu

þekilde maddi ve manevi kayýplarýn önüne geçmiþ olunur. Bedensel, zihinsel ve ruhsal açýdan saðlýksýz olan sürücülerin kaza yapma oranlarý yüksektir. Þüphesiz bedensel, zihinsel ve ruhsal açýdan saðlýklý bireylerle trafikte güvenlik saðlanýr. Ayrýca eðitimli, kültürlü, saygýlý, sabýrlý, dikkatli, hoþgörülü, empati kuran, trafik kurallarýna uyan ve sorumluluk sahibi bireylerle trafikte güvenlik daha da artar. Katarakt, glokom ve þeker hastalýðý nedeniyle görme keskinlikleri yüzde 10 veya daha aþaðýlarda olanlar ile þizofreni tanýsý konulan sürücüler var. Bu kiþiler daha önce ehliyet almýþlar. Ehliyet aldýklarýnda muhtemelen saðlýklarý ile ilgili bir sorun olmadýðý kabul edilmiþ ondan dolayý ehliyet almýþlardýr. Fakat bu demek deðildir 40 -60 yýl önce alýnmýþ ehliyetin saðlýk açýsýndan kontrolü yapýlmayacak. Ayrýca gözlük ihtiyacý olduðu halde gözlük kullanmayan ve görme keskinlikleri yüzde 10-20 olan sürücüleri bilirim. 18 yaþýndayken alýnmýþ ehliyet ve o zamanýn saðlýk raporu saðlam olabilir. Miyopi, hipermetropi ve astigmat gibi göz bozukluklarý yaþla beraber ilerleyebilir ve zamanla gözlük ihtiyaçlarý ortaya çýkabilir. Bu tip sürücüler gözlüksüz veya kontakt lenssiz trafiðe çýkmamalarý gerekir. Aksi takdirde ehliyetlerine el konulmasý gerekir" þeklinde konuþtu. ÝHA


6

EKONOMÝ

8 OCAK 2014 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr'da terör maðdurlarýna tazminat

656 milyon lira ödeme yapýldý 51 bin 135 kiþi baþvuru yaptýðýný belirterek, bu baþvurulardan 50 bin 141 dosyanýn karara baðlandýðýný, 30 bin 330 baþvurunun kabul edildiðini söyledi. Kýraç, 19 bin 811 dosyanýn reddedildiðini ve 994 dosyanýn ise beklemede olduðunu ifade etti. Sadece 2012 ile 2013 yýllarý arasýnda 34 milyon 708 bin lira tutarýnda tazminatýn ödendiðini aktaran Vali Kýraç, bekleyen dosyalarýn karara baðlanmasý için talimat verdiðini dile getirdi. Vali Kýraç, "Tazminatlarýn amacý vatandaþýn sosyal ve rehabilitasyon hizmetlerini karþýlamaktýr. Geçmiþte yaþanan olaylardan insanlarýn dolayý köylerini boþatýp, yaþam alanlarýndan Foto: ARÞÝV uzaklaþtýlar. Göç etikleri yerlerde travmalarý atlatmalarý için sosyal projeler uyguladýk. Bir yandan sosyal projeleri oluþtururken, diðer yandan da maddi zararlarý karþýladýk" dedi.

Diyarbakýr'da terör ve terörle mücadele kapsamýnda maðdur olan vatandaþlar için bu güne kadar toplam 656 milyon 203 bin lira tazminat ödendi.

B

ölgede yaþanan çatýþmalarda zarar görenlerin maðduriyetinin giderilmesi amacýyla 2005 yýlýnda hayata geçen 5233 Sayýlý Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararlarýn Karþýlanmasý Hakkýnda Kanun kapsamýnda, Diyarbakýr'da terör maðdurlarýna 656 milyon 203 tutarýnda tazminat ödendi. Vali Mustafa Cahit Kýraç, terör olaylarýnda

olmasý için çatýþmanýn durmasý ve huzur ortamýnýn oluþmasý gerekiyor. Bu ortam saðlandýðý için insanlarýmýz köylerine döndüler. Bu huzur ortamý bölgede yaþanan iþsizliðe bir çözüm de kattý. Vatandaþlarýmýz hem kendi iþine yeniden baþladý hem de üretime önemli bir katký saðlandý. Geçmiþte boþalan araziler iþlevsiz bir durumdaydý. Ama geri dönüþün saðlanmasýyla bu boþ arazilerde üretim yapýlamaya baþlandý. Özellikle hayvancýlýk alanda önemli bir üretim saðlandý" diye konuþtu. Haber Merkezi

Ýþ adamlarýna kýrsal kalkýnma anlatýldý

Köye dönüþlerde artýþ yaþandý Köye dönüþlerle ilgili bilgi veren Vali Kýraç, son dönemlerde köye dönüþ oranýn yüzde 80'e ulaþtýðýný belirtti. Vali Kýraç, "Geçmiþte kendi yerlerinde ayrýlýp, gittikleri yerle intibak edip, dönmeyenler olmakla birlikte köye dönüþle ilgili yüzde 80'e yakýn geri dönüþ yaþandý. Geri dönüþün ana kaynaðý çözüm sürecidir. Çatýþmanýn olduðu yerde insanlar, evlerini terk ettiler. Geri dönüþün

Tarýmsal destek miktarýnda artýþ B

atman'da geçen yýl çiftçilere destekleme olarak dekar baþýna 200 ile 320 kilogram arasýnda olan tarýmsal destek miktarý, bu yýl 300 ile 450 kilogram arasýnda olduðu belirtildi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan imzalanarak Resmi Gazete'de yayýmlandýktan sonra yürürlüðe girecek kýraç ve taban arazilerde destekleme pirimi, dekar baþýna 300 ile 450 kilogram arasýnda artýrýldý. Batman Ziraat Odasý Genel Sekreteri Ebubekir Doðan, çiftçilere destekleme priminin arttýrýldýðýný belirterek,

"2014 yýlý için Batman merkez ve ilçelerinde 7 bin çiftçiyi ilgilendiren tarýmsal taban arazilerde prim fiyatlarý artýrýldý. Geçen yýl buðday primi için dekar baþýna 200 ile 320 kilo arasýnda verim yapýlmýþtý. Ziraat Odasý olarak bu duruma itiraz ettik, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'na yaptýðýmýz yazýþmalar ile kýraç ve taban arazilerde verimleri artýrarak dekar baþýna çiftçilerimize 300 ile 450 kilogram arasýnda verimi çýkartýldý. Bu sayede çiftimizin bu yýl yüzü gülecek" dedi. ÝHA

Bitlis'te Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý tanýtým toplantýsý düzenlendi. Öðretmenevinde düzenlenen programda konuþan Vali Veysel Yurdakul, bakanlýðýn yatýrýmcýya verdiði desteklerin çoðunun yatýrýmcýlar veya vatandaþlar tarafýndan bilinmediðini ve bu nedenle tanýtým toplantýsý gerçekleþtirdiklerini söyledi.

Y

urdakul, "Biz de bu destekleri gerek kýrsal gerekse sanayi kalkýnmasýnda sizlerle paylaþmak istedik. Eðer bu tanýtým sonunda Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý'ndan (DAKA) daha fazla destek alýr ve saðlanan fon kaynaklarýndan, hibelerden, kredilerden faydalanýrsanýz, en çok biz mutlu olacaðýz. Bunlarý alamazsak mutsuz oluyoruz. Çünkü diðer iller bunu çok iyi kullanýyor. Mesela Van ve Siirt bunu çok iyi kullanýyor. Bu tatlý bir rekabet. Rekabetin olmasý talebi artýrýr. Ýnþallah gerek kýrsal kalkýnma ve gerekse diðer alanlarda giriþimlerinizi bekliyoruz" dedi. Vali Yurdakul'un ardýndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Bülent Korkmaz, konuyla ilgili bir sunum yaptý. ÝHA

Giyim


GÜNCEL

8 OCAK 2014 ÇARÞAMBA

7

Uludere soruþturmasý bitti

Genelkurmay Askeri Savcýlýðý, Uludere soruþturmasýnýn bittiðini ve takipsizlik kararý verildiðini açýkladý. Soruþturmada, askerlerin bir kusurunun olmadýðý sonucuna varýldý. Dosyada iç hukuk yolu kapandý. Dosya Anayasa Mahkemesi ve AÝHM'e taþýnacak.

G

tamamlamak için yapacaðýz. Sonra Anayasa Mahkemesi ve ardýndan AÝHM'e baþvuru yapacaðýz" dedi.

enelkurmay Askeri Savcýlýðý, Uludere'de 34 kiþinin hayatýný kaybettiði hava saldýrýsýyla ilgili baþlattýðý soruþturmayý tamamladý. Genelkurmay askeri savcýlýðý, 3 yýldýr süren soruþturma neticesinde olayla ilgili takipsizlik kararý verdi. Askeri savcýlýk kararýnda ''TSK personeli TBMM ve Bakanlar Kurulu kararlarý çerçevesinde kanunun emrini icra etmiþlerdir'' dedi. Soruþturmada þüpheli askerler Ýlhan Bölük, Yýldýrým Güvenç, Aygün Eker, Halil Erkek ve Ali Rýza Kuðu hakkýnda kovuþturmaya yer olmadýðýna karar verildi.

DTK: Kürtlerin katli meþru görüldü

Verilen görev yerine getirildi Kararda þöyle denildi: "TSK personelinin bahsi geçen TBMM ve Bakanlar Kurulu kararlarý çerçevesinde kanunun emrini icra kapsamýnda kendilerine verilen görev gereklerini yerine getirdiklerini, görevi yerine getirirken kaçýnýlmaz hataya düþtükleri, dolayýsýyla eylemleri hakkýnda kamu davasý açýlmasýný gerektiren sebep bulunmadýðý anlaþýldýðýndan soruþturma konusu bu olay hakkýnda 353 Sayýlý Kanunu'nun 107. maddesi uyarýnca þüphelilere ve müdafiler olaydan zarar görenlere ve vekillerine ve Genelkurmay'a tebliðinden itibaren 15 gün içinde askeri veya sivil askeri makamlara veya bizzat askeri savcýlýða sözlü veya yazýlý müracaatla itiraz etmeleri halinde itiraz incelemesi en yakýn Askeri Mahkeme sýfatýyla Hava Kuvvetleri Askeri mahkemesinde yapýlmak üzere kovuþturmaya yer olmadýðýna karar verildi."

Beþtaþ: Katiller aklandý BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Beþtaþ, askeri savcýlýðýn verdiði kararýn yeni bir katliam olduðunu söyledi. Beþtaþ, "Bu karar hiçbir yönüyle hazmedilmesi, kabul edilmesi mümkün olan bir karar deðil. Karar,

yanýt alýrsak dosyayý Anayasa Mahkemesine götüreceðiz. Hiçbir emir ve gerekçe bu kiþileri sorumluktan kurtaramaz. Silah kullanma esaslarý bellidir. Ancak bu olayda silah kullanma boyutu sivillerin yaþam hakkýný koruma boyutundan çok, tamamen sivil vatandaþlarý ortadan kaldýrmaya dönük gerçekleþmiþtir. Olayda canlý hedefin direk öldürülmesinden söz ediyoruz. Bu nedenle kim emir verdiyse cezai sorumluktan kurtulamaz" þeklinde konuþtu.

tekrar katliam iþlenmesi anlamýna geliyor. Katliamýn sorumlularýn aklanmasýdýr; karar

bunu ifade ediyor. Roboskililer bir kez daha katledildiler. Gizli, bilgi verilmeden yürütülen bir soruþturmaydý. Biz hiçbir araþtýrmanýn yapýldýðýna inanmýyoruz. Sadece aklama için uygun zaman ve zemin yoklandý ve Türkiye'de bu zemin þimdi mevcut. Kararda açýkça 'TSK personeli görevini yaptý' deniliyor. Bombalama da Bakanlar Kurulu'nun sýnýr ötesi operasyona yetki veren tezkeresine dayandýrýlýyor. Karara göre, emirler doðrultusunda katliam iþlenmiþtir, suç yoktur. Satýr aralarýnda, bir adým öteye giderek 'Roboskililer suçludur' da diyorlar. Bu kararla Türkiye tarihinde katliamýn cezasýz olduðu, suç olmadýðý bir kez daha hukuk tarihine geçmiþtir. Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Askeri Mahkemesi'ne itirazda bulunacaðýz. Baþvuruyu hukuki prosedürü

Elçi: Anayasa Mahkemesi'ne götüreceðiz Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, Uludere soruþturmasýnda verilen takipsizlik kararýna tepki gösterdi. Takipsizlik kararýný hukuka aykýrý ve kabul edilemez olduðunu belirten Elçi, "Olayda sorumluluðu bulunan Askeri Savcýlýk böyle bir suçu tarafsýz yürütemezdi. Beklenen bir duruþ sergiledi. Takipsizlik kararý bizi þaþýrtmadý, çünkü olayý yapan kurumdan farklý bir karar beklemiyorduk. Biz olayla ilgili önce yasal prosedürleri tamamlayacaðýz. Önümüzdeki günlerde Genel Kurmay Askeri Mahkemesi'ne baþvurarak itirazda bulunacaðýz. Bu itirazýmýza da olumsuz

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Askeri savcýlýðýn Uludere soruþturmasýyla ilgili verdiði takipsizlik kararýna yazýlý açýklamayla tepki gösterdi. Kararý hukuk skandalý olarak deðerlendiren DTK, açýklamasýnda þunlara dikkat çekti: "Bu karar insan haklarýna, adalete, demokrasiye barýþa kardeþliðe eþitliði vurulan bir darbedir. Roboski katliamý ile ilgili verilen takipsizlik kararý Türkiye'de hukukun geldiði düzeyi, Demokratik zihniyeti ve Kürt halkýna yaklaþýmýnýn da bir yansýmasýdýr. Bir kez daha yargý kararý ile Kürt halkýnýn katliamý meþru görülmüþ ve bu katliam görmezden gelinmiþtir. Ýnsan haklarý ihlalleri ile AÝHM'de ve vicdanlarda sürekli mahkûm edilen Türkiye bir kez daha kendini mahkûm ettirecek bir kararýn altýna imza atmýþtýr. Hesabý sorulmayan, yargýlanmayan her katliam da yeni katliamlarýn habercisi olmuþtur. Artýk þunu herkes bilmelidir ki Kürt halký eski Kürt halký deðildir. Kürt halký, tüm kurumlarý ve yapýlarý ile gerçeðin açýða çýkmasý için mücadeleyi büyütecek. Vicdan sahibi herkesi karar karþýsýnda tavýr almaya duyarlý olmaya çaðýrýyoruz."

Uludereli aileler AÝHM yolunda Genelkurmay Askeri Savcýlýðý'nýn Uludere soruþturmasýnda takipsizlik kararý vermesi ailelerin sert tepkisine neden oldu. Aileler, konuyu Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) götüreceklerini söyledi. O

perasyonda oðlu Erkan Encü'yü kaybeden ve Baþbakan Erdoðan ile Þýrnak Þerafettin Elçi Havalimaný'nýn açýlýþý sýrasýnda bir araya gelen Felek Encü, karara sert tepki gösterdi. Encü, "Baþbakanla görüþtüðümüzde bize söz vermiþti.'Failleri bulacaðýz' demiþti. Bir grup toplantýsýnda da, 'Roboski olayý Ankara'nýn karanlýk dehlizlerinde kaybolmaz' diyordu. Ne oldu da bugün bu karar verildi?" dedi. Olayda oðlu Serhat Encü'yü yitiren Halime Encü de, "Haberi alýr almaz bir kere daha yüreðimiz acýyla doldu. Hiç mi vicdanlarý yok. Bu devlete, bu adalete lanet olsun. Ýþlediklerin katliamýn hesabýný veremeyecekleri için dosyayý kapatmak istiyorlar" diye tepkisini dile getirdi. Dosyayý askeri savcýya sevk etmeleri bile skandal bir karardý. Bir an evvel dosyamýzý bize versinler. Biz AÝHM'ye götüreceðiz. AKP hükümetinin adaleti yok. Biz adaletin olduðu yerlerde hakkýmýz arayacaðýz. Kendileri iþlediði için kapatmak istiyorlar. Yeter artýk bu katliamýn üstünü kapatmak için uðraþmasýnlar" þeklinde konuþtu.

'Failler aklanmaya çalýþýlýyor' Operasyonda ölen Cemal Encü'nün annesi Hazal Encü, kararý öðrendikleri andan beri aðladýklarýný belirterek, "Bu

sabah 34 kez daha bizi katlettiler" ifadelerini kullandý. Operasyonda ölenlerden Hamza Encü'nün annesi Kadriye Encü ise tarifsiz acýlar yaþadýklarýný ifade ederek, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a tepki gösterdi. Aileler, olayý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) taþýyacaklarýný söyledi. Olayýn ardýndan Uludere'nin Gülyazý Köyü'ne yerleþen insan haklarý savunucusu Ýbrahim Yaylalý ise, olayýn faillerinin aklanmaya çalýþýldýðýný öne sürdü. Yaylalý, Meclis komisyonunun çalýþmalarýndan sonra da olayýn kapatýlmaya çalýþýldýðýný söylediklerini hatýrlatarak þöyle konuþtu: "Katliamcý cellattan adalet beklenemez. Aileler ve biz dostlarýný bu tür kararlarla ve açýklamalarla yýldýrmaya çalýþýyorlar. Ama çok iyi bilsinler ki nafile bir çabanýn içerisindeler. Biz iki yýllýk mücadelede fiili olarak, ailelerin direniþi ve adalet arayýþý, bir yandan da aklama sürecinin þahitliðini yaptýk. Biz baþýndan itibaren bölgenin de tecrit altýna alýnmaya çalýþýldýðýna dikkat çektik. Þimdi bu karara karþý tüm duyarlý kesimleri ayaklanmaya ve katliamýn sorumlularýndan hesap sormaya çaðýrýyorum."

Komutanlýk bahçesinde kemik bulundu Ý

nsan Haklarý Derneði (ÝHD) Mardin Þubesi 'gözaltýnda zorla kaybettirilme' vakalarýnýn yaþandýðý olaylarla ilgili basýn açýklamasý yaptý. ÝHD Mardin Þube Baþkaný Erdal Kuzu, 1990 yýllarý içinde Mardin'de 'gözaltýnda zorla kaybettirilme' vakalarýnýn yoðun olarak yaþandýðýný söyledi. Kuzu, Mardin Ýl Jandarma Komutanlýðý'na ait bina ve bahçesinde yapýlan bir inþaat esnasýnda insana ait kafatasý ve kemikler bulunduðunu belirtti. Kuzu, "Tüm kaybettirilen yurttaþlarýn istisnasýz sorgulandýðý Ýl Jandarma Komutanlýðý binasý ve bahçesinde bulunan bu kemiklerin 1990'lý yýllarda kaybettirilmiþ insanlara ait olduðunu düþünüyoruz. Söz konusu bu kemiklere Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan el konulmuþ ve soruþturma baþlatýlmýþtýr. ÝHD Mardin Þubesi olarak söz konusu kemikler ile kaybettirilen yurttaþlarýn ailelerinden alýnan kan örnekleriyle karþýlaþtýrýlmasý talebinde bulunduk. Yine söz konusu olay ile ilgili olarak soruþturmanýn derinleþtirilmesi talebinde bulunacaðýz. Bulunan kemikler, tahminlerimizin ve þüphelerimizin doðruluðunu ortaya koymaktadýr. Kemiklerin yaþlarý, hangi yýllara ait olduklarý ayrýntýlý Adli Týp Kurumu ile belirlenecektir. Rapor geldikten sonra konuya iliþkin ayrýntýlý açýklamalarda bulunacaðýz" dedi. ÝHA


8

Haber

8 OCAK 2014 ÇARÞAMBA

Ödeme yapmayanlarýn elektriði kesiliyor

Dicle Elektrik, özelleþme sonrasýnda saðladýðý tüm olanaklara raðmen borcunu ödememekte direnen ve sayýlarý 217 bini bulan abonenin elektriðini kesmeye baþladý. Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta son günlerde yapýlan ödemeler ve kesme iþlemlerinin ardýndan, kesme iþlemi uygulanacak abone sayýsý 190 binli seviyeye indi.

D

icle Elektrik bünyesindeki Dicle Elektrik Perakende Satýþ A.Þ. (DEPSAÞ), özelleþme sonrasý borcu bulunan abonelere dönük olarak birçok kez yinelediði faiz affý kampanyasýný en son 31 Aralýk 2013 tarihine kadar uzattý. Kampanyaya abonelerden ciddi bir talep gelirken, abonelerin yüzde 15'inin sunulan imkânlara raðmen borcunu ödememekte direndiði belirlendi. Bunun üzerine, daha önceden kamuoyuna ilan edilen borçlu abonelerin elektriklerini kesme iþlemine, yeni yýl tatilinin ardýndan baþlandý. Özelleþtirme öncesinde yeterince uygulanmayan idari ve hukuki müeyyidelerin uygulanmasý için süreci tavizsiz biçimde iþletme kararý alan Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. (DEDAÞ) ekipleri, borçlu abonelere yönelik elektrik kesme uygulamasýna Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta eþ zamanlý olarak baþladý.

Elektriði kesilecek abone sayýsý düþtü Yapýlan duyurular üzerine çok sayýda abone kampanyanýn son günlerinde borcunu öderken, borcundan ötürü elektriði kesilecek abone sayýsý kýsa sürede 217 binden 190 binli seviyelere indi. Bu arada, bölgeye baðlý 40 ilçe ve kýrsal kesimde daha önce DEDAÞ tarafýndan hiç kesinti yapýlmadýðý tespit edildi. Bismil, Ergani, Kýzýltepe, Derik, Kozluk, Siverek, Birecik, Akçakale, Suruç

Viranþehir, Harran, Silopi, Cizre, Ýdil ve Kurtalan'ýn hiç kesinti yapýlmayan ilçelerin baþýnda geldiði belirlendi. Özellikle ilçe ve köylerde yaþayan elektrik abonelerinin maðdur olmamalarý için, yeni dönemi dikkate alarak borçlarýný ödemelerinin beklendiði kaydedildi.

Sulama birliklerinin enerjisi kesildi Uygulamanýn ilk gününde, yýllýk 100 milyon kWh tüketen ve borçlu olan tüm sulama birliklerinin enerjisi kesildi. Yükümlülüklerini yerine getirme konusunda çaba sarf eden birlik yöneticileriyle ise görüþmeler devam ediyor. Buna ek olarak, kendilerine ihbar ulaþmadýðýna dair abonelerden gelen þikâyetler üzerinde, kesinti yapýlan sayaçlarýn üzerine yapýþtýrýlmak üzere 200 bin adet stiker bastýrýldý. Böylece borcu olan veya kaçak enerji kullanýlan müþteriler, borcunu düzenli ödeyen müþterilerden ayýrt edilebilecek. Yükümlülüklerini yerine getirilmesi konusunda ciddi bir iyileþme gözlemlenirken, bununla beraber borcunu ödemeyen abonelere dönük enerji kesme, icra ve cezai takip uygulamasýna hýz kesmeden, kararlýlýkla devam edilecek. Söz konusu uygulama ile borcunu düzenli ödeyen abonelere kaliteli ve kesintisiz enerji saðlanmasý amaçlanýyor. Haber Merkezi

Mardin'e taç mahal Mardin'de hayýrsever bir aile yaptýrdýðý camide Artuklu ve Hint Mimarisi birleþtirerek adeta bir Taç Mahal modelini kentte inþa etti. Tamamý Mardin taþý ile yapýlan caminin kubbeleri Taç Mahal'a model alýnarak yapýldý.

Gangnam Style'a Diyarbakýr versiyonu

M

ardinli Yay ailesi, kent tarihinde iz býrakacak bir eser yapma kararý aldýðýnda ailenin büyüðü olan Sadýk Yay, bir cami yapma kararý alýyor. Caminin mimarisi üzerine bir araþtýrma yapýldýðýnda ise Sadýk Yay'ýn dikkatini bir takvim yapraðýnda bulunan Taç Mahal çekiyor. Sadýk Yay, Taç Mahal'ýn bir türbe olduðunu öðrenmesine raðmen bu mimari yapýda ýsrar etti. Oðlu Serdal Yay kendisine, Babür Ýmparatorluðu'nun 6. hükümdarý Þah Cihan Hindistan'ýn, bu eþi Mümtaz Mahal'ýn mezarlýðý için yaptýrdýðýný söyledi. Bunun üzerine Sadýk Yay, "Nasýl ki bu imparator eþine olan sevgisini bu anýtsal yapýyý yaptýrarak göstermiþse ben de Allah'a olan sevgimi buna benzer bir camiyi inþa ederek yaptýrmak istiyorum."demesi üzerine oðullarý Serdal Yay ve Erdal Yay yapacaklarý caminin çizimlerine baþladý.

Miþer lakaplý Diyarbakýrlý rapçý Serhat Çapan, dünyada izleme rekorlarý kýran Gangnam Style'ý 'Ðeyri Style' olarak Kürtçe ve Türkçe seslendirdi. 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' adlý yarýþma programýna katýlan Miþer lakaplý Diyarbakýrlý rapçý Serhat Çapan, gösterdiði performansla ilk turu 3 'evet' ile geçmiþti. Diyarbakýr'da yaptýðý parçalar ile özellikle sosyal paylaþým sitelerinde takip edilen ve kendine özgü videolarýyla adýndan söz ettiren Serhat Çapan ile grubu, dünyaca ünlü Güney Koreli sanatçý PSY'in hit olan þarkýsý Gangnam Style'ýn yerli versiyonunu 'Geyri Style' adýyla Kürtçe ve Türkçe seslendirdi. Klip sosyal paylaþým sitelerinde týklanma rekoru kýrdý. ÝHA

Ýbadet kompleksi Ýnþaat Mühendisi Serdal Yay, cami yapýmýna 3 yýldan beri adeta taþýn üstüne nakýþ yaparak devam ettiklerini ve

Soðuk algýnlýðý göz saðlýðýný tehdit ediyor Memorial Diyarbakýr Hastanesi Göz Hastalýklarý Bölümü'nden Op. Dr. Mehmet Acar, soðuk havalarda göz saðlýðýna dikkat edilmesi gerekenler hakkýnda bilgi verdi. Soðuk havalarda ortaya çýkan viral enfeksiyonlar, gözün kornea tabakasýna etki ederek görme bozukluklarýna yol açabildiðini belirten Op. Dr. Acar, adenoviral göz enfeksiyonlarýnýn gözlerde sulanmaya, kýzarýklýða, çapaklanmaya, sulu ve beyaz bir akýntýya ayrýca ýþýktan rahatsýzlýða neden olabildiðini dile getirdi. Op. Dr. Acar, "Kýþ mevsimi boyunca yeterince havalandýrýlmayan kapalý,

Ýsmail Ertuðrul

aþýrý sýcak ve kuru ortamlar, klimalar alanlar ve bilgisayar kullanýmý da göz kuruluðu riskini artýrmaktadýr. Konsantrasyon gerektiren iþlerde çalýþanlar, bilgisayar baþýnda yeterli sayýda göz kýrpma iþlemini gerçekleþtiremez. Bu nedenle gözlerde bakma ve kýzarýklýk þeklinde ortaya çýkan göz kuruluðu görülür. Gözlerde, enfeksiyonlara baðlý oluþan sorunlarý önlemek için öncelikle gözler korunmalýdýr. Bunun için de öncelikle yapýlmasý gereken elleri sýk sýk yýkamak ve sürekli tokalaþmaktan kaçýnmaktýr. Gözlerin sürekli kaþýnmamasý, bir baþkasýnýn kiþisel eþyasýnýn ve makyaj malzemesinin kullanýlmamasý da önemli ayrýntýlardýr. Gözlerde herhangi bir rahatsýzlýk hissedildiðinde vakit kaybetmeden bir göz doktoruna baþvurmak gerekir. Kapalý ortamlarda çalýþanlar için de ortamýn havalandýrýlmasý, nemlendirilmesi ve doktorun

4.BÖLÜM

ismail@ismailertugrul.com

MEDENÝYETLER BEÞÝÐÝ HASANKEYF HASANKEYF'ÝN MÜSLÜMAN HAKÝMÝYETÝNE GEÇÝÞÝ KOLAY OLMADI Hasankeyf, Ýlk çað öncesi çaðlarda Kuzey Mezopotamya'da hükümdarlýk sürdüren Sümerler'in Asurlular'ýn ve Babilliler'in egemenliði döneminde, bulunduðu mevkinin stratejik konumu nedeniyle önemli görevler üstlenmiþtir. Müslümanlar pek çok kez akýn gerçekleþtirdikten sonra Hasankeyf'i ele geçirmiþtir. Hasankeyf'in maðara devri sakinleri olarak tarihlerde yer alan bu Sümerler, Asurlular ve Babilliler'e baþkentlik yaptýðýna dair kuvvetli deliller mevcuttur. Yöredeki 5 bin'i aþkýn maðara bunun ilk kanýtýdýr.

Ýkinci kanýt ise Dicle Nehri'nin tam kýyýsýnda yerleþime sahip olmasýdýr. Dicle Nehri, Fýrat ve Nil gibi, akýp geçtiði güzergahlarda bulunan bütün canlýlara hayat verir, bereket sunar. Bu nedenle de kutsaldýr. Bu kutsal nehrin kýyýsýndaki Hasankeyf, ulaþýmýn su yollarý ile yapýldýðý dönemlerde Dicle'yi sürekli kontrol etmiþ ve Kuzey Mezopotamya topraklarý içinde batýdan doðuya doðru akan bu su yolu üzerindeki her türlü ulaþýmý gözetim altýnda tutmuþtur. Ýþte kutsal nehrin kýyýsýndaki bu kutsal kenti, Hýristiyanlýðýn ilk dönemlerinde ve ilk çaðýn baþlarýnda bir Süryani piskoposluðunun merkezi olarak dinsel bir iþlevi üstlenirken görmekteyiz. Bu kutsi görevi

hava þartlarýnýn el vermesi halinde Þubat ayýnda açýlýþýný yapmayý planladýklarýný söyledi. Caminin inþaatý bitmeden Mardin'de en çok ilgi çeken yapýlar arasýna girdiðini ve birçok yerden camiyi ziyaret etmeye gelenlerin olduðunu belirten Yay, caminin içinde kadýnlar için özel bölmeler yaptýklarýný ifade etti. Sadýk Yay Camisi'ni ayný zamanda anýtsal bir yapý olarak düþünerek yaptýklarýna dikkat çeken Yay, "Caminin yapýsýnda Artuklu ve Hint mimarisini birlikte sentezleyerek kullandýk. Caminin kubbelerini tamamen Taç Mahal gibi inþa ettik. Caminin içinde ve dýþýnda kullandýðýmýz motiflerde bölgenin kadim tarihini göz önünde bulundurduk. Camiyi bir kompleks olarak morgundan, imam odasýna, taziye evinden Kuran Kursu'na kadar düþünerek yaptýk" dedi.

Her þey simetrik Caminin her aþamasýnda simetriðe dikkat ettiklerini anlatan Yay, "Caminin içerisindeki simetriði bozmamak adýna vaiz ve hutbe yerleri için iki minber yaptýk. Kubbelerinden penceresine, kapýlarýndan motiflerine kadar caminin bütün bölümlerinde simetriðe dikkat ettik" diye konuþtu. Caminin, vatandaþýn ihtiyaç duyduðu Yeniþehir semtinde yapýldýðýný belirten Yay, caminin engellilere yöne-

lik dizayn edildiðini de söyledi. Caminin içinde ve dýþýnda görme, iþitme ve bedensel engellilerin rahat bir þekilde ibadet edebilecekleri bir ortam hazýrlandýðýný ifade eden Yay, abdest alma yerlerinden, bahçe giriþinden itibaren caminin engellilerin rahat ibadet edebilmeleri için hazýrlandýðýný söyledi. Caminin bütün masraflarýnýn aileleri tarafýndan karþýlandýðýný anlatan Yay, caminin yüzyýllar boyunca ayakta kalmasý için inþaatýna özen gösterdiklerini ve hiçbir masraftan kaçýnmadýklarýný sözlerine ekledi. LKHA

önerisine göre suni gözyaþý damlalarýnýn kullanýlmasý, göz kuruluðunu gidermek için kullanýlabilecek diðer yöntemlerdir. Özellikle karlý havalarda göz saðlýðý için dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da gözü güneþin zararlý ýþýnlarý olan, ultraviyole ýþýnlarýndan korumaktýr. Bu ýþýnlar yalnýzca yazýn deðil, kýþýn da etkili olmakta ve koruyucu önlem almayý gerektirmektedir. Ultraviyole ýþýnlarýndan korunmak için güneþ gözlükleri kullanýlmalýdýr. Çünkü kardan yansýyan güneþ ýþýnlarý; gözün kornea, lens ve retina tabakalarýna zarar vermektedir. Göz kapaðý ve çevresindeki cilt ince ve kýrýþmaya en yatkýn bölge olduðu için rüzgarlý, güneþli, soðuk ve karlý ortamlarda mutlaka ultraviyole korumalý güneþ gözlüðü kullanýlmasý gerekir" dedi. ÝHA

nedeniyle Bizans Ýmparatorluðu bu bölgeyi dýþ güçlerin saldýrýsýndan daha iyi korumak için Doðu'daki kalelerinden en heybetlisini Hasankeyf'te yaptýrmýþ, bu kalenin ele geçirilmesi de son derece zor olmuþtur. Bu dönemden kalan kaya kiliseleri ile maðara tipi mabetler, halen Hasankeyf'te bu kutsi döneme þahitlik etmektedir. Birçok kez Müslüman akýnýna uðradý Ýslamiyet'in ilerlemesinden sonra Hasankeyf, sahip olduðu zenginlikler stratejik konumu ve kutsi statüsünün verdiði çekicilikle Müslüman akýnlarýna maruz kalmýþtýr. Yýllarca süren Müslüman akýnlarý Hasankeyf'i kuþatmaktan öteye gidememiþ , kalenin ele geçirilmesine yetmemiþtir. Hýristiyanlýðýn 600 yýllýk hakimiyetinden sonra M.S 639 yýlýnda Hz. Ömer'in halifeliði döneminde Ýyaz Bin Ganem komutasýndaki Ýslam ordularýnýn bölgeye gelmesiyle halkýn islamiyeti savaþ yapmadan kabul etmesi, Hasankeyf kalesinin de düþmesine neden olmuþ ve böylece Hasankeyf Müslümanlarýn eline geçmiþtir. Ýslam büyüklerinin mezarlarý Hasankeyf'te Hasankeyf kuþatmalarý sýrasýnda bu havalide þehit düþen peygamberimiz Hz. Muhammed'in amcasýnýn oðlu olan Cafer Tayyar'ýn oðlu Ýmam Abdullah ile ünlü komutalardan Yukanna, Þeyh Sevenç ve Aslan Baba'nýn mezarlarý Hasankeyf'tedir. Ýslamiyet'in dört Halife devri olarak bilinen Asri Saadet'ten sonra kurulan Ýslam devletleri konumundaki Emeviler, Abbasiler ,

Hamdaniler ve Mervaniler'in bölgeye hakimiyetleri döneminde Hasankeyf bu devletler arasýnda sürekli el deðiþtirmiþtir. Taht kavgalarýnýn kýyasýyla sürdüðü devletler arasý yaðmalama, talan ve katliamlarýn devam ettiði bu dönemlerde zapt edilmesi zor olan kalesiyle, zindanlarýyla veliahtlar ve bazý komutanlar esaret hayatýný burada sürdürmüþlerdir. Hasankeyf bu özelliðinden dolayý aslý görevinden farklý bir görev üstlenmiþtir. Hasankeyf'in Türklerin eline geçiþi Ta ki 1071 Malazgirt meydan muharebesinden sonra Selçuklularýn Anadolu'ya girmesine kadar bu tarihten sonra Anadolu'da 450 yýl sürecek Anadolu beylikleri dönemi baþlar. Alpaslan'ýn ünlü komutaný ve damadý olan Artuk B. Eksük isimli bir Türkmen Emiri, Doðu ve Güneydoðu Anadolu'nun fethini gerçekleþtirdikten sonra 1101 yýlýnda Hasankeyf'te Artukoðullarý Beyliði'nin kurulduðunu ilan eder. Daha sonra Amid(Diyarbakýr) Harput , Mardin, Meyyafarkin (Silvan), Dunastýr (Kýzýltepe) Cezire Bin Omar (Cizre) ve Siirt gibi önemli merkezleri de Hasankeyf'e baðlayarak baþkent ilan eder ve buraya yerleþir. Böylece Hasankeyf tarihteki aslý görevine tekrar dönmüþ olur. GELECEK BÖLÜM: ARTUKOÐULLARININ HASANKEYF'TEKÝ HAKÝMÝYETÝ


Ýç-Dýþ Politika

8 OCAK 2014 ÇARÞAMBA

9

'Bütün cezaevlerini boþaltacaðýz'

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn rahatsýzlýðý sebebiyle BDP grubunda konuþan HDP Eþ Baþkaný Sebahat Tuncel, "Bütün cezaevlerini boþaltacaðýz" dedi. B DP'nin TBMM'deki grup toplantýsýnda tahliye sevinci yaþandý. KCK davasýndan tutuklu bulunan vekiller tahliye edildikten sonra ilk kez Meclis'e geldi. HDP Eþ Baþkaný Sebahat Tuncel, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Gültan Kýþanak ve beraberindeki vekiller, tahliye edilen vekillerle grup toplantýsýnýn yapýldýðý salona geçti. Tahliye edilen vekiller salonda zýlgýt ve alkýþlarla karþýlandý. Daha sonra isimleri okunan vekiller tek tek ayaða kalkarak salondakileri zafer iþareti ile selamladý. Vekiller katýlýmcýlarý selamladýktan sonra HDP Eþ Baþkaný Sebahat Tuncel kürsüye çýktý. Tuncel, "Uzun süredir rehin olan milletvekili faaliyetini yapamayan arkadaþlarýmýz aramýzda. Halkýmýzýn büyük direniþi sayesinde onlar aramýzdadýr. Onlara

'hoþ geldiniz' diyoruz. Ama eksiklik burukluk var. Yanlarýnda Hatip Dicle yok. Baðýmsýz aday olarak milletvekilliðini kazanan arkadaþýmýzdý. Buradan þunun sözünü veriyoruz. Bütün cezaevlerini boþaltacaðýz. Bu onlara sözümüz olsun. Özel Yetkili Mahkemeler demokratik siyaset üzerinden uygulandý. Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesi engellenmek istendi. Ama bunu baþaramadýlar. Kürtler her yerde direndi. Geç gelmiþ adalet adalet midir?" þeklinde konuþtu.

Uludere kararý Uludere'de yaþanan olayla ilgili mahkemenin verdiði kararý da deðerlendiren Tuncel, "Roboski katliamýný kýnýyorum. Bu katliamý yapanlardan hesap soracaðýz.

Türkiye savaþ uçaklarý bu Meclis'ten aldýðý yetkiyle 34 yurttaþýmýzý bombaladý. 34 can yaþamýný yitirmiþtir. 2 yýldýr bütün anneler babalar adalet arayýþý içine girmiþtir. Devlet bugün verilen kararla adalet arayýþýna darbe vurulmuþtur. Emri kim verdi? Emri kimin verdiðini biliyoruz. Yargýlayacak mýsýnýz? Bir kez daha Roboski'de katliam yapýlmadý mý? Bunu nasýl kabul edebiliriz. Roboski katliamýný unutmak demek adaleti unutmak demektir. Biz bunlarý unutabilir miyiz? Bu emri kim vermiþtir. Biz bunu biliyoruz. Baþbakan vermiþtir. Yargýlayacak mýsýnýz? Yolsuzluk davasý ile ortaya çýkan yeni durumda yeni bir anlaþma var. Niye takipsizlik kararý? Devlet bunun hesabýný vermezse Dersim, Çorum, Maraþ'ýn hesabýný verecek mi sanýyorsunuz" ifadelerini kullandý.

Türk-Japon üniversitesi kurulacak

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Japonya ile Türkiye arasýndaki üst düzey ziyaretlerin ikili iliþkileri güçlendirdiðini belirterek, Türkiye'de Türk-Japon üniversitesi kurulacaðýný duyurdu.

B

aþbakan Erdoðan ve Japon mevkidaþý Þinzo Abe, Devlet Konuk Evinde baþ baþa ve heyetler arasý görüþmenin ardýndan ortak basýn toplantýsý düzenledi. Japonya Baþbakaný Abe'nin davetine icabetle gerçekleþtirdiði ziyaretten ve Japonya'nýn gösterdiði misafirperverlikten son derece memnun olduðunu ifade eden Baþbakan Erdoðan, Türkiye ve Japonya arasýndaki diplomatik iliþkilerin tesisinin 90. yýl dönümüne denk gelen, 2014 yýlýnýn ilk yurt dýþý seyahatini de Japonya'ya yaptýðýna dikkati çekti. Erdoðan, 2014 yýlýnýn tüm Japon halkýna ve Türkiye - Japonya iliþkilerine hayýrlý bir yýl olmasýný diledi, bu ülkeye bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, teknokrat ve büyük bir iþ adamý heyetiyle geldiðini hatýrlattý. Japonya Baþbakaný Abe'nin de 2013 yýlýnýn mayýs ve ekim aylarýnda Türkiye'yi ziyaret ettiðini, iki ülkenin müþterek eseri Marmaray'ýn açýlýþýný birlikte gerçekleþtirdiklerini anýmsatan Baþbakan Erdoðan, "Bu üst düzey ziyaretler, ikili iliþkileri çok daha güçlendirecektir. Bugün gerçekleþtirdiðimiz toplantýlarda bu iliþkileri geliþtirebilmek için neler yapabiliriz, bunlarý görüþme fýrsatý bulduk. Ýkili iliþkilerimizin tüm veçhelerini ele alma imkaný bulduk" dedi.

'Ýþ birliðimiz daha da güçlenecek' Baþbakan Erdoðan, görüþmede uluslararasý gündemdeki baþlýklarý da derinlemesine deðerlendirdiklerini, Suriye, Mýsýr,

‘Ýktidara teslim olmayýn'

Libya, Yemen, Myanmar ve bütün Asya ve bölgelerindeki olup biteni ele aldýklarýný anlattý. Türkiye ve Japonya'nýn ekonomik iliþkilerinin þu anda maalesef 4 milyar dolarýn altýnda bulunduðuna iþaret eden Baþbakan Erdoðan, "Bu, iki ülkenin potansiyelini yansýtmýyor, bunda da hemfikiriz. Bunu bir an önce yükseltebilmek için neler yapmamýz gerektiðini aramýzda deðerlendirdik. Sayýn Abe ile görüþmelerimizde büyük önem atfettiðimiz Ekonomik Ortaklýk Anlaþmasý'nýn, diðer adýyla Serbest Ticaret Anlaþmasý'nýn müzakerelerinin bu yýl içinde

baþlatýlmasýný kararlaþtýrdýk ve müzakerelerin hýzlý bir þekilde tamamlanmasý için çalýþacaðýz. Ýmzalanan bu anlaþmalar hiç kuþkusuz iþbirliðimizin daha da güçlenmesini beraberinde getirecektir. Tabii bunlar içinde en önemli konulardan bir tanesi de Ýstanbul'da kurulacak olan Türk - Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesidir. Ýstanbul Asya yakasýnda kuracaðýmýz bu üniversite ile Türkiye - Japonya arasýndaki bu bilimsel ortaklýðý, dayanýþmayý ayný zamanda uluslararasý bir zemine oturtma imkaný bulacaðýz" þeklinde konuþtu.

BDP'li vekiller yemin etti A

nayasa Mahkemesi'nin kararýnýn ardýndan Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan tahliye edilen BDP Mardin milletvekili Gülser Yýldýrým, Þanlýurfa milletvekili Ýbrahim Ayhan, Þýrnak milletvekili Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz ve baðýmsýz Van milletvekili Kemal Aktaþ TBMM'de yemin etti. Genel Kurul, Baþkanvekili Meral Akþener baþkanlýðýnda toplandý. Akþener, Toplantý yeter sayýsý olduðunu belirterek, gündeme geçilmeden önce and içmemiþ milletvekillerini kürsüye davet etti. Kürsüye ilk olarak BDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým, ardýndan Þanlýurfa Milletvekili Ýbrahim Ayhan, Þýrnak milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarýyýldýz ile Van Baðýmsýz Milletvekili Kemal Aktaþ, kürsüye gelerek and içti. Öte yandan, milletvekilleri Genel Kurul'a geliþte BDP ve HDP milletvekilleri tarafýndan alkýþlandý. Baþkanvekili Ayþe Nur Bahçekapýlý ile AK Parti'den Mehmet Metiner, Salih Fýrat, Kasým Gülpýnar, CHP'den Sezgin Tanrýkulu, Aydýn Ayaydýn, Sinan Aygün ve Mustafa Balbay BDP sýralarýna gidip milletvekillerine geçmiþ olsun dileklerini iletti. Yemin sýrasýnda hükümetten sadece Orman ve Su Ýþleri bakaný Veysel Eroðlu vardý. MHP sýralarýnda ise Grup Baþkanvekili Yusuf Halaçoðlu ile birlikte iki milletvekili vardý. MHP'li iki milletvekilinin yemin eden vekilleri alkýþlamadýðý dikkat çekti. AK Parti Grup Baþkanvekili Belma Satýr ve bazý milletvekilleri, yemin ettikten sonra milletvekillerini kutladý.

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup toplantýsýnda gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Kýlýçdaroðlu, þunlarý söyledi: Sivil Dayanýþma Platformu diye bir grup gazetelerin arka sayfalarýna ilan veriyor. Bu platform kimlerden oluþuyor, ilanlar için harcadýklarý paralarý nereden saðlýyorlar. Türkiye tarihinde ilk kez bir Baþbakan yolsuzluðu savunur hale gelmiþtir. Platformu destekleyenlerden biri Hak Ýþ. Bir sendika yolsuzluða ve rüþvete destek veremez. AKP'ye iyi niyetli oy verdiniz ama sizi kandýrdýlar. Defalarca seslendim, alýn teriyle kazanýlan malý deklare etmek onurdur. Ýstifa eden o bakanlar neden mal varlýklarýný açýklamýyor. Güçler ayrýlýðý ilkesi çökmüþse orada devlet çökmüþtür. Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne oy veren tüm yurttaþlarýma sesleniyorum. Sizi kandýran iktidara teslim olmayýn. Evet, her yer rüþvet, her yer yolsuzluk. AKP, çok þey söylüyor, halkýn hoþuna gidecek þeyler söylüyor. 'Yolsuzluðun üzerine gideceðiz' diyor. Laf tamam ama iþ yok. Memleketi rüþvet, yolsuzluk götürüyor. 17 Aralýk'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük rüþvet ve yolsuzluk operasyonu yapýldý. Olay yeni de deðil 18 Nisan 2013'te MÝT de rapor veriyor. 'Bakanlarýn Zarrab ile iliþkisi ortaya çýkarsa hükümet zor durumda kalýr' diyor. Sayýn Baþbakan'a sormak isterim o rapor önüne konduðunda o bakanlarýnla hiç konuþtun mu? Konuþmaz, çünkü talimatý veren o, çete reisi zaten.

Yolsuzluðun boyutu 247 milyar TL Bir yolsuzluk ortaya çýktýðýnda

'sonuna kadar gidin' denir. Yürütme organý doðrudan yargýya müdahale ederek savcýnýn elini kolunu baðladý. Bu yolsuzluðun boyutu 247 milyar TL. Bu yolsuzluk parasýyla iþ arayan 2 milyon 831 bin iþçiye 8 yýl süreyle asgari ücret üzerinden para ödenirdi. 300 bin atama bekleyen öðretmene 30 yýl süreyle maaþ öderdiniz. 27 Aralýk 2013 Ýstanbul Atatürk Havalimaný'nda konuþuyor. 'Egemenlik kayýtsýz þartsýz yargýnýn deðildir. Egemenliði milletin elinden alýp. Egemenlik yetkisini kullanmak bana aittir diyen yargý bunun da hesabýný vermelidir' diyor. Kimse kusura bakmasýn ama adam cahil. Anayasada 'egemenlik ilgili organlar eliyle kullanýlýr' der. Yasama, yargý, yürütme. Güçler ayrýlýðý ilkesini bilmeyecek kadar cahil bir adamýn baþbakanlýk yapmasý ayýp deðil mi? Kendisine hep söyledim. Topla Bakanlar Kurulu'nu çete orada. Çete reisini görmek istiyorsan getireceksin aynayý göreceksin. Yasama organýnýn baþý, Cemil Çiçek yargýnýn çöktüðünü itiraf ediyor. 'Anayasa'nýn 138 maddesi çökmüþtür' diyor. Çiçek'e sormak isterim senin o çökmede payýn var mý yok mu? Eðri oturup doðru konuþalým. Sen yasama organýnýn baþýndasýn. 'Lafý ortaya attým' diyor. Lafý ortaya atamazsýn lafý muhatabýna söyleyeceksin. Sayýþtay raporlarý parlamentoya gelmiyor. Sen o raporlarý parlamentoya getirmedin. Yargý çökmüþse en büyük suç senin omuzlarýndadýr. Neden o raporlar gelmiyor. Bu yolsuzluklar anlaþýlmasýn diye.


10

Haber

8 OCAK 2014 ÇARÞAMBA

Halep'te El Kaide terörü 20 sivili infaz ettiler S

uriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad bölgesinde Özgür Suriye Ordusu ile El Kaide baðlantýlý militanlar arasýndaki çatýþmalar þiddetleniyor. El Kaide baðlantýlý militanlar Halep'te de rehin tuttuklarý 20 kiþiyi infaz etti. Suriye'nin Rakka kentine baðlý Tel Abyad'da, muhaliflerin silahlý gücü Özgür Suriye Ordusu ile "Irak Þam Ýslam Devleti" militanlarý arasýnda þiddetlenen çatýþmalarda ölü ve yaralýlarýn olduðu belirtildi. Çatýþ-

malarýn þiddetlenmesi sonrasý Halep'in Kadi el Asker bölgesinde rehin tutulan 20 kiþinin infaz edildiði belirtildi. Halep'te infaz edilenler arasýnda Suriyeli gazeteci Mahir Hasroumi'nin de bulunduðu da ifade edildi. Ýnfaz edilenlerin medya çalýþanlarý, yardým gönüllüleri ve sivillerden oluþtuðu açýklandý.

Akçakale'de duyuluyor Suriye'nin kuzeyindeki çatýþma sesleri

Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesinden de duyuluyor. Güvenlik güçleri, vatandaþlarý sýnýra yakýn bölgelerden uzak durmalarý konusunda uyardý. Suriye'deki çatýþmalar Rakka ile sýnýrlý deðil. Halep ve Ýdlib'de de çatýþmalar devam ediyor. Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ile El Kaide baðlantýlý militanlar arasýndaki çatýþmalarda son birkaç gün içinde 120 kiþinin öldüðü tahmin ediliyor.

Irak'ýn en zor sýnavý: El Kaide Irak ordusu Baðdat'ýn 60 kilometre batýsýndaki Felluce'den El Kaide'yi çýkarmaya çalýþýyor. Irak Baþbakaný Nuri el Maliki, Anbar eyaletindeki aþiret liderlerine, El Kaide'ye karþý birlikte mücadele çaðrýsý yaptý.

D

evlet televizyonunda mesajý yayýnlanan Baþbakan Nuri el Maliki, Irak Þam Ýslam Devleti örgütü militanlarýnýn Felluce'den çýkarýlmasý için aþiretlerden yardým istedi. Açýklamada, "Baþbakan, teröristleri kentten çýkarmak için Felluce halký ve aþiretlerden yardým talep ediyor. Aksi taktirde silahlý bir çatýþmanýn ortasýnda kalacaklar" denildi. Irak ordusu günlerdir süren çatýþmalardan henüz bir sonuç alamadý. Felluce kent merkezi hala El Kaide'nin elinde. Irak ordusu hava saldýrýlarý ile bazý El Kaide militanlarýný öldürdüðünü duyurdu. Ramadi kentinde de yer yer çatýþmalar devam ediyor.

ABD'den silah desteði Felluce ve Ramadi kentlerinin bulunduðu Anbar bölgesi komutaný, El Kaide militanlarýný Felluce ve Ramadi'nin bazý bölgelerinden çýkarmak için 2-3 güne ihtiyaçlarý olduðunu belirtti. Geliþmeleri ABD de yakýndan takip ediyor. Washington, Irak ordusuna askeri yardýmý hýzlandýracaðýný ve artýracaðýný açýkladý. Buna göre, Irak'a toplam 58 insansýz hava aracý verilecek. Bunlarýn 10'u bu hafta teslim edilecek. Washington, Irak hükümetine füze desteði de yapacaðýný açýkladý. ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden de, Irak Baþbakaný Nuri el Maliki'yi telefonla arayarak, El Kaide'ye baðlý Irak Þam Ýslam Devleti'yle (IÞÝD) mücadelede Irak'ýn yanýnda yer aldýklarýný söyledi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

8 OCAK 2014 ÇARÞAMBA

Sason'da Basketbol turnuvasý sona erdi

11

Batman'ýn Sason Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü'nün organize ettiði ortaokullar arasý basketbol turnuvasý sona erdi.

S

ason Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan organize edilen ortaokullar arasý basketbol turnuvalarý, eleme usulü ile oynanan ilk gün maçlarýnýn ardýndan, çeyrek final, yarý final ve final maçlarý ile sona erdi. Erkekler ve Kýzlar olmak üzere 2 kategoride gerçekleþen turnuvaya, okullar 13 takým ve 130 sporcu ile katýldý. Çocuklarýn spor salondaki mücadelesi nefesleri kesti. Büyük heyecana sahne olan maçlarda öðretmenler taktikleriyle, öðrenciler ise tezahüratlarýyla takýmlarýna destek verdi. Sporcular kendi limitlerinin üzerinde bir performans ortaya koydu. Sason spor salonunda erkekler basketbol finalinde Yücebað ÝMKB Ortaokulu ile Yücebað Posta Ortaokulu karþý karþýya geldi. Yoðun seyirci desteði ile baþtan sonra büyük bir heyecan içerisinde geçen mücadeleyi Yücebað ÝMKB Ortaokulu takýmý kazandý. Kýzlar Basketbol kategorisindeki þampiyonluðu Karþýyaka Kýz Yatýlý Ortaokulu öðrencileri kazandý. Turnuvada dereceye giren takýmlara ödülleri Sason Kaymakamý Cihat Arýk, Garnizon Komutaný Binbaþý Gökhan Cengiz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Güçhan Bekiroðlu tarafýndan verildi.

Þanlýurfaspor Þenol Akýn ile anlaþtý P

Kayýplar telafi edilecek

B

ölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3. Grup takýmlarýndan 44 Malatyaspor'un teknik sorumlusu Mahmut Evren, 44 Malatyaspor'u üst lige taþýmak için var güçleriyle çalýþtýklarýný söyledi. Ligin ilk yarýsýnda yaþadýklarý puan kayýplarýný telafi etmek istediklerini belirten Evren, "Ligin ilk yarýsýnda futbolcularýmýz ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansýtmaya çalýþtýlar. Þuan olmamýz gereken yerde deðiliz. Ama neticede çok bir þey kaybetmedik. Kayýplarý da ikinci yarý telafi edeceðiz. Ligin ilk yarýsý itibariyle 6-7 puanlýk bir kaybýmýz var. Ama ligin ikinci yarýsýnda bu kayýplarý telafi edip, ligi istediðimiz yerde bitireceðiz" dedi. Evren, ligin ikinci yarýsýna yoðun tempoda hazýrlandýklarýný ifade ederek, "Ligin ikinci yarýsý çok çetin ve zorlu geçecek. Bunu sporcu kardeþlerime de söyledim. Þampiyonluða oynayan takým sayýsýnýn fazla olmasý da bunu gösteriyor. Lig zorlu geçecek ama biz çok çalýþarak, zoru kolaya çevirmek istiyoruz" diye konuþtu. Transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Elimizdeki kadro bizim için yeterliydi. Ancak belirli bölgelerde bazý sýkýntýlarýmýz vardý. Bu sýkýntýlarý giderme adýna görüþmeler yaptýk. Neticede 2 oyuncuyla anlaþtýk. Hedefimiz þampiyonluk olduðu için transfer çalýþmalarý da bitmez. Ýyi futbolcu bulursak mutlaka deðerlendiririz" ifadelerini kullandý. Fildiþi asýllý Amani Kovakouherve'nin kendileri için büyük bir transfer olduðunu söyleyen Evren, "Amani ligin ikinci yarýsýnýn ilk maçýna yetiþemeyebilir. Futbolcumuzun bütün problemleri-

ni çözdük. Sadece bir evrakýmýz kaldý. Bunu da çözersek, futbolcumuz ikinci yarýnýn ikinci maçýnda sahada olacak. Bu anlamda Fildiþi Futbol Federasyonu ile yazýþmalar devam ediyor. Bu noktada kalan son evraký yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Bize bu konuda yardýmcý olan TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ve MASKF Baþkanýmýz Seyfullah Özdemir'e teþekkür ediyoruz" dedi. Evren, defans oyuncusu Erdoðan Oluk'un süresiz kadro dýþý býrakýldýðýný kaydederek, "Erdoðan Oluk ile yönetim bir görüþme yaptý. Görüþme sonrasý yönetimle bir toplantý yaptýk. Yönetimin vereceði karara saygý duyuyorum. Yönetim ne karar verirse, herkes yaptýðýnýn karþýlýðýný mutlaka öder" diye konuþtu. Tecrübeli teknik adam, þampiyonluk yolunda herkesin desteðine ihtiyaçlarýnýn olduðunu belirterek, "Yeni Malatyaspor ile Torku Konyaspor arasýnda oynanan Akademi Ligi maçýný izledim. Altyapýda 25 tane Malatyalý genç kardeþimiz var. Bizim amacýmýz herkesin kenetlenerek, 44 Malatyaspor'u bir üst lige taþýmasýdýr. Bu takýmýn üst lige çýkmasýyla kazanan Malatya futbolu olacak. Bu doðrultuda Malatyalý büyüklerimizden takýmýmýza destek olmalarýný bekliyoruz. Hatay'ýn liglerde takýmý varken, bir takýmý daha üst lige çýkarmak için çalýþýrken, büyüklerimizin de bize ayný desteði vermesini istiyoruz. Bize destek olanlardan Allah razý olsun. Destek olmayanlarda dua etsinler. 44 Malatyasor'u bir üst lige çýkarma adýna elimizden ne geliyorsa, her þeyimizle mücadele edeceðiz" þeklinde konuþtu.

TT 1. Lig'de transfer çalýþmalarýný sürdüren Þanlýurfaspor, Torku Konyaspor'lu Þenol Akýn ile el sýkýþtý. 2002 senesinde Ýzmitspor ile profesyonel olan ardýndan Körfezspor ve Karabükspor formasýný terleten 29 yaþýndaki orta saha oyuncusu, 2 sezondur Torku Konyaspor formasý giyiyordu. Þanlýurfaspor'un Antalya'da sürdürdüðü kampa katýlan Akýn'ýn, yarýn Sarý-Yeþilli ekibe imza atmasý bekleniyor. Bu arada Þenol Akýn, bu sezonun ilk yarýsýnda Konyaspor'da pek fazla forma þansý bulamadý.

AÐÇAY ÝLE YOL AYRIMINA GÝDÝLDÝ Son haftalarda alýnan kötü sonuçlardan dolayý birçok futbolcusu ile yol ayrýmýna giden ekip bu kez Adanaspor'dan renklerine baðladýðý Sedat Aðçay ile yollarýný ayýrma kararý aldý. 2013-2014 yýlý Futbol Sezonu'nda þimdiye dek 17 defa forma þansý bulan Sedat Aðçay'ýn ailevi sorunlardan dolayý takýmdan ayrýlmak istediði iddia edildi. 32 yaþýndaki baþarýlý orta saha oyuncusunun, Antalya kampýndan ayrýlmasýnýn beklendiði öðrenildi.

1. Li g Karmasý , DEVREN SATILIK LOKANTA Gazi a nt e p BB' y i yendi Ofis PTT sokakta faal durumda Devren satýlýk 2 iþlek 320 m lokanta

Tlf: 0539 700 03 53

Milli takým antrenörleri tarafýndan 27 futbolcudan oluþturulan PTT 1. Lig Karmasý, hazýrlýk maçýnda Gaziantep Büyükþehir Belediyesi'ni 2-0 maðlup etti..

K

arþýlaþmaya A Milli Takým Teknik Direktörü Fatih Terim, Eskiþehirspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoðlu ile milli takým antrenörleri de izledi.


12

CMYK

8 OCAK 2014 ÇARÞAMBA

TAKIMDA ÇALIÞMALAR SÜRÜYOR

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesporda tempo giderek yükselirken, teknik heyet; sabah ve öðleden sonra olmak üzere günde çift idman yaptýrýyor. Çalýþmalar neþe içinde geçerken, gözler hazýrlýk maçlarýna çevrildi. Barýþ Ataþ kampta

Puan kaybý istemiyoruz

2.Lig'de mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 'da 2.devre hazýrlýklarýný sürdürdüðü Antalya kampýnda transferde bombayý patlattý. 2.devre arasý Spor Toto 2.lig'de mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile anlaþan 27 yaþýndaki tecrübeli futbolcu Barýþ Ataþ Antalya'daki kamp çalýþmalarýna baþladý. 2010 - 2011 sezonunda Diyarbakýrspor'dan Trabzonspor'a transfer olan barýþ Ataþ , Karadeniz ekibinde bir buçuk sezon futbol oynadýktan sonra Mersin Ýdman Yurdu'na transfer olmuþtu.Mersin Ýdman Yurdu'ndan da Adana Demirspor'a transfer olan Ataþ , bu kulüpte de bir buçuk sezon oynadýktan sonra bu sezon baþýndan PTT 1.lig ekiplerinden Fethiyespor'a transfer olmuþtu.

D

iyarbakýrspor 1968 Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol, sezonu lider kapatmak istediklerini ve puan kayýplarýna tahammüllerinin olmadýðýný söyledi. Süper Amatör Lig takýmlarýndan Diyarbakýrspor 1968 Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol, puan kayýplarýna tahammüllerinin bulunmadýðýný kaydetti. Akyol, "Baðlar Belediyespor karþýsýnda þansa ihtiyacýmýz vardý. Þans bizden taraf olmadýðý için bir puanla dönmek zorunda kaldýk ama zamaný geldiðinde alýnan bir puanýn bile kýymetli olduðunu göreceðiz. Bireysel bazý hatalarla karþýlaþmayý kazanmak yerine bir puanla döndük, Takým olarak iyi durumdayýz. Ligde hedefimiz þampiyonluk ve bunu liderliði kaptýrmadan devam etmek istiyoruz" dedi.

Hayýrlý Olsun Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor takýmýmýnýn Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada,''Barýþ Ataþ ile her konuda anlaþtýk.Diyarbakýrspor'un alt yapýsýndan yetiþen ve hemþehirimiz olan Barýþ Ataþ ile 1,5 yýl sözleþme imzalayacaðýz.Her iki tarafa da hayýrlý uðurlu olsun''dedi.

Diyarbakýrspor Aþ'nin ikinci transferi Cengizhan Koç S

por Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor A.Þ., PTT 1. Lig ekibi Ankaraspor'un genç stoperi Cengizhan Koç'u renklerine baðladý. 20 yaþýndaki savunma oyuncusu Antalya kampýna katýldý. Ligin ikinci yarýsýna Antalya'da kamp yaparak hazýrlanan Diyarbakýrspor A.Þ., aradýðý stoperi Ankaraspor'da buldu. Giresun doðumlu olan 20 yaþýndaki stoper Cengizhan Koç'la anlaþýlýrken, geleceðin baþarýlý sporcu adaylarý arasýnda gösterilen bu futbolcu kamp çalýþmalarýna dahil oldu. Yönetim futbolcularýn maç baþý alacaklarýný ödedi. Transfer taksitleri ve primlerin tamamýný ödeyen yönetim, ilk yarýya ait maç baþý alacaklarýnýn bir bölümünü de ödeyerek futbolcularýn moral ve motivasyonunu artýrdý. Baþkan Feyzi Ýlhanlý'nýn ayrýca ikinci yarýdaki maçlarýn galibiyet primlerini artýrmayý planladýðý öðrenilirken, yapýlan ödemeler futbolcularda ekstra motivasyon yarattý. CMYK

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

08 01 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you