Page 1

CMYK

Dünyada istihdam rekoru kýrdýk

BDP'li baþkandan Baþbakan'a mektup

Aydýn: Ýnsan haklarý korunmalý

yfa 6’da „ Haber Sa

yfa 5’te „ Haber Sa

yfa 7’de „ Haber Sa

Tutuklu vekiller serbest býrakýlsýn

A

nayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balyay ile ilgili verdiði kararý deðerlendiren Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, tutuklu milletvekillerinin serbest býrakýlmasýnýn toplumsal barýþý saðlayacaðýný söyledi. 4'te

Kato Daðý'nda Müslüman oldu N

CUMARTESÝ 7 ARALIK 2013

DBÞT Kürtçe oyunla Ýzmir yolcusu D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu (DBÞT), Xulamê Du Xwedî (Ýki Efendinin Uþaðý) adlý Kürtçe oyunla 11 Aralýk günü Ýzmir'e gidiyor. 3'te

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

orveç'ten tatil için Antalya'ya gelen ve kaldýðý otelde çalýþan bir Kürt genci ile tanýþarak evlenmeye karar veren Marlen Bojurna, eþinin memleketi Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesindeki Kato Daðý'nda düzenlenen düðün töreninde Müslümanlýðý seçti. Sayfa 7'de

Uyuþturucu ile topyekün mücadele

Diyarbakýr'da uyuþturucu kullanýmýyla mücadele için önemli bir adým atýldý. 57 sivil toplum kuruluþunca kentte "Uyuþturucu ile Mücadele Derneði" kurulmasý için çalýþmalara baþlandý. Gençlik müptelasý olmuþ

300 kiþilik kaçak ekibi kuruldu D

icle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ), Diyarbakýr'da 300 kiþiden oluþan kaçak elektrikle mücadele ekibi kurdu. Gece gündüz demeden çalýþan ekipler, denetimler sýrasýnda deðiþik yöntemlerle kaçak elektrik kullanan abonelerle karþýlaþtý. 6'da

Son yýllarýn en büyük uyuþturucu operasyonlarýnýn yapýldýðý ve büyük oranda uyuþturucunun ele geçirildiði Diyarbakýr'da uyuþturucu ile topyekun mücadele baþlatýldý. GÜNSÝAD Baþkaný Þah Ýsmail Bedirhanoðlu, son zamanlarda uyuþturucu müptelasý olmuþ bir gençlik gördüklerini belirterek, bu nedenle siyasiler ve sivil toplum kuruluþlarý olarak uyuþturucu illetiyle mücadele edilmesi gerektiðine karar verdiklerini söyledi.

Tabela dernek olmayacak DÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal ise, derneðin kurulmasýna Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in öncülük ettiðini kaydederek, dernekte birçok sivil toplum kuruluþunun yaný sýra gönüllü vatandaþlarýn da yer alacaðýný belirtti. Baysal, "Uyuþturucuyla mücadele konusunda etkin olacaðýz. Tabela dernek olmayacaðýz. Derneðimiz kentin en büyük sorunu olan uyuþturucuyla aktif bir þekilde mücadele edecek'' dedi. 4'te

Çalar Saat Diyarbakýr'da F

ox TV Çalar Saat programý dün sabah Diyarbakýr'dan Türkiye'ye seslendi. Diyarbakýrlýlar ve Güneydoðulular, deneyimli gazeteci Ýsmail Kü-

çükkaya'nýn 'Günaydýn'ý ile güne baþladý. Küçükkaya, programda huzur, barýþ ve sevgi mesajlarý verdi. 5'te

Zeytin satýcýlarý belediyeden þikayetçi Sayaç affý kampanyasýna davet

Aydýn Erdem anýldý

D

D

iyarbakýr'da polis kurþunuyla yaþamýný yitiren üniversite öðrencisi Aydýn Erdem, ölümünün dördüncü yýlýnda adýnýn verildiði Destek Evi'nde anýldý. 8'de

Kadýnlar ‘yoksulluktan’þikayetçi „ Haber Sayfa 6’da

M

ardin'in Kýzýltepe Ýlçe Otogar Miting alanýnda zeytin pazarýndaki esnaf, þartlarýnýn düzeltilmesi için defalarca belediyeye baþvurduklarýný ama bugüne kadar sýkýntýlarýnýn giderilmediðini belirtiler. 3'te

iyarbakýr'da eski sayaçlarý ücretsiz olarak deðiþtirme kararý alan DEDAÞ Müdürü Murat Karagüzel, yeni bir kampanya baþlattýklarýný belirterek, vatandaþlara kampanyaya katýlým çaðrýsý yaptý. 5'te

Engelliler için meslek edindirme kursu

D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi Musa Anter Engelli Yaþam Merkezi'nde engellilere yönelik taký tasarým kurslarý baþlatýldý. Baþkan Vekili Mahmut Dað, dezavantajlý gruplara hizmetin her zaman öncelikleri olduðunu söyledi. 5'te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

7 ARALIK 2013 CUMARTESÝ

Saçtan kornea üretildi Görme engellilerin tedavisinde umut olabilecek adým! Fransa Ulusal Saðlýk ve Týp Araþtýrmalarý Enstitüsü'nden (Inserm) Daniel Aberdam ve ekibi, saç kök hücrelerini yeniden programladý va bunlardan kornea hücreleri oluþturmayý baþardý. Saçtan kornea hücreleri üreten bilim insanlarý bir sonraki aþamada, kornea hücrelerini hastaya nakledip, görme

yetisinin yeniden kazanýlýp kazanýlmayacaðýný inceleyecek. Araþtýrmaya imza atan Daniel Aberdam, bu baþarýsý nedeniyle Bilimler Akademisi'nin ödülüne layýk görüldü. Yeni kornea hücrelerinin üretilme ihtimali, görme engelli hastalarýn tedavisi konusunda çalýþan bilim insanlarýna ýþýk tutuyor.

Yaþlanmayý geciktiriyor

Doðurganlýk oraný düþüyor ABD'de, doðurganlýk oranlarýnýn 1990 yýlýndan bu yana evli veya evli olmayan kadýnlarda yüzde 10 düþtüðü bildirildi.

bin kadýndan 116'sýnýn gebe kaldýðý ABD'de, 1990 yýlýndan bu yana gebelik oranlarýnýn sürekli düþtüðü ve geçen yýl her bin kadýndan 102'sinin hamile kaldýðý bildirildi. ABD'de, son 30 yýldaki en düþük doðum oranýnýn ise 1997 yýlýnda her bin kadýndan 101.6'sýnýn gebe kalmasýyla gerçekleþtiði bildirildi. Ülkede 2009 yýlýnda genel kürtaj oraný 1976 yýlýndan bu yanaki en

düþük oran olarak gerçekleþirken, 2009 yýlýnda her bin kadýnýn 18.5'inin ''kürtaj ve düþük'' yaptýðý ve bu oranýn da 1990 yýlýndaki istatistiklerin üçte birine tekabil ettiði bilgisine yer verildi. CDC'nin raporunda, 1991 yýlýndan bu yana, 15-19 yaþlarý arasýndaki genç kýzlardaki gebelik oranýnýn da düþmeye devam ettiði, bu oranýn 2012 yýlýnda en düþük seviyesine ulaþtýðý belirtildi.

Güçlü antioksidan etkili meyvelerden biri olduðunu bildiðimiz kivi, Hücreleri serbest radikaller adý verilen zararlý maddelerden koruyor. Ýçerdiði flavanoid ve karotenoid adý verilen öðeler ile DNA'mýzý yani genlerimizin yapýsýný koruyor. Ýçerdiði yüksek oranda C vitamini, karotenoid ve flavanoidler ile vücudumuzu oksidanlardan yani zararlý maddelerden temizliyor. Bu nedenle de kansere yakalanma riskini azaltmakta yardýmcý oluyor. Baðýrsaklarýmýzda yaþayan yararlý mikroorganizmalarýn besin kaynaðý. Bu nedenle kabýzlýktan koruyor ve kalýn barsak kanserine yakalanma riskini azaltýyor. SPOR YAPANLAR ÝÇÝN ÝDEAL Terle kaybedilen potasyum miktarý fazla ve bu ihtiyaç ihtiyacý karþýlanmazsa kas kramplarýna neden olabilir. Kivi, potasyumdan zengin olduðu için sporcular için de ideal bir meyve. Dünya'nýn önemli bilim dergilerinden biri olan Thorax'da yayýnlanan 18.000 çocuk üzerinde yapýlmýþ bir araþtýrmanýn sonuçlarýna göre; haftada 5-7 porsiyon greyfurt ve kivi tüketen astýmlý çocuklarda nefes daralmasý þikayetleri yüzde 32, gece öksürükleri yüzde 27, burun akýntýsý yüzde 28 oranýnda azalmýþtýr.

Gazlý içeceklerden uzak durun Alzheimer'ý önleyen bir ilaç geliþtirildi Amerikan Hastalýk Önleme ve Kontrol Merkezleri'nin (CDC) ''Hastalýk ve Ölüm Oranlarý'' raporunda, 1990 yýlýnda her

Beslenme ve Diyet Uzmaný Fadime Özgök Þenses,gazlý içeceklerin kalp saðlýðýný tehdit ettiðini bu yüzden gazlý içeceklerden uzak durulmasýný söyledi. Beslenme ve Diyet Uzmaný Fadime Özgök Þenses, kalbin paha biçilemez bir organ olduðunu, bu nedenle saðlýklý bir kalp için gazlý içeceklerden uzak durup taze sýkýlmýþ meyve suyu ve ayran tüketilmesi gerektiðini söyledi. Þenses, yaptýðý açýklamada, kalp saðlýðý için doðru beslenmenin öneminin günümüzde artýk tartýþmasýz bir gerçek olduðunu belirterek, "Kalp saðlýðýnýzý korumak ve yaþam kalitenizi yükseltmek istiyorsanýz yapmanýz gereken zararlý olanlarýn alternatiflerini tüketmektir" dedi. Örneðin beyaz ekmekten kaçýnmanýn þart olduðunu belirten Þenses, þunlarý söyledi: "Ancak, bu hiç ekmek tüketilmeyeceði anlamýna gelmiyor. Beyaz ekmeðin yerine kepek ekmeði, çavdar ekmeði veya tam buðday ekmeði tüketilebilir. Tatlýya düþkün kiþilerin de, endiþe etmesine gerek yok. Tatlýlardan tamamen uzak durulmasý gerekmiyor. Kararýnda tüketmek koþulu ile sütlü tatlýlar, alternatif oluþturabilir. Meyveler de, iyi birer alternatiftir." Þenses, sývý yaðlarýn kalbi koruduðunu, özellikle zeytinyaðýnýn kalbe iyi geldiðine dikkat çekti. Günümüzde özellikle katý yaðlarýn çok tüketildiðini belirten Diyetisyen Þenses, bunun yerine zeytinyaðý ya da bitkisel yaðlarýn tüketilmesi gerektiðini belirterek "Ayrýca hazýr meyve sularý ve gazlý içecekler yerine taze sýkýlmýþ meyve sularý ve ayran tüketilebilir" dedi. Cips yerine ceviz, badem, fýndýk tüketilmesi gerektiðini anlatan Þenses, "Bu tarz alternatif beslenme örneklerini artýrmak mümkün" diye konuþtu. Þenses, özellikle televizyon dizilerinde iþtah açýcý görüntüsüyle dikkat çeken

cipslere karþý uyarýrken, alternatifini þöyle söyledi: "Cips veya çikolata atýþtýrmak yerine bir miktar fýndýk, ceviz ya da badem yenilebilir." Þenses, saðlýklý bir kalp için diðer yapýlmasý gerekenleri þöyle sýraladý: "Sebze tüketimi içerdiði vitaminmineral ve posa açýsýndan kalp saðlýðý için önemli. Ama bu, etten de tamamen vazgeçilmesi gerektiði anlamýna gelmiyor. Et, tavuk veya balýðý kýzartmak yerine ýzgara haþlama ya da fýrýnlama yöntemini uygulamak gerekiyor. Özellikle katký maddesi de içeren doymuþ yað oraný yüksek, sucuk, salam, sosis gibi ürünler tercih edilmemeli. Tuzu mümkün olduðunca az almak gerekmekte. Çünkü aldýðýmýz birçok besinin içerisinde tuz zaten kendiliðinden mevcut. Bundan dolayý besinleri tüketirken içeriklerini de bilmekte fayda var. Tuz yerine yemeklerimize lezzet katsýn diye çeþitli baharatlarý tercih edebiliriz. Düzenli egzersiz yapmak kalbi korumaya yardýmcý oluyor. Eðer düzenli spor yapýlamýyorsa, günde 10000 adým atmaya çalýþýlmalý. Hareket fazla kilolardan kurtulmak için olmazsa olmazlardan. Vücut aðýrlýðýnýn fazla olmasý kalbi yoruyor. Fazla kilonun yüzde 5-10'unu vermek kalp hastalýðý riskini azaltýyor." Þenses bilinçli beslenme alýþkanlýðýnýn çocukluktan kazandýrýlmasý gerektiðini savunarak, þunlarý söyledi: "Kalp saðlýðýný korumak için saðlýklý beslenmek o kadar da zor deðil. Her þeyi kararýnda almak ve kalbe zararlý yiyeceklerin alternatiflerini tüketmek yeterli. Týka basa yemeyin ve siz siz olun, çocuklarýnýza küçük yaþtan itibaren bilinçli ve saðlýklý beslenme alýþkanlýðý kazandýrýn. Tek besine dayalý beslenmek yerine, her besin grubundan dengeli beslenmek ve düzenli spor yapmak yaþam tarzý haline getirilmeli."

Alzheimer ve bunama riskini azaltmayý saðlayacak bir ilacýn 5 yýla kadar geliþtirilebileceði belirlendi. Ýngiliz bilim adamlarý, risk grubundaki kiþilerde, söz konusu hastalýklarýn geciktirilmesini saðlayan ilacýn hafif bunamasý olan hastalarda denendiðini belirtti. Bir sonraki adýmda ilacýn, hastalýðýn ileri aþamasýndaki hastalarda deneneceði açýklandý. Sonuçlar verimli olursa, ailesinde bu tür hastalýklarýn bulunduðu kiþilerin, aylýk enjeksiyonlarla, ilk belirtiler ortaya çýkmadan ilacý kullanabileceði vurgulandý.

Daha saldýrgan yapýyor

Babasýz büyümenin, çocuklarý saldýrgan hale getirebileceði belirlendi. Kanada'daki Mc Gill Üniversitesi'nden bilim adamlarý, babasýz çocuklarýn geliþiminin ne yönde etkilendiði sorusuna cevap aradý. Bilim adamlarý, babasý olmayan farelerin sosyal davranýþlarý ve beyni ile anne ve babayla büyüyenlerinkini karþýlaþtýrdý. Babasýz farelerin beyninin sosyal kontrol ve biliþsel faaliyetlerde rol oynayan bölümünün iþlevinde bozukluklar belirleyen bilim adamlarý, bu hayvanlarýn sosyal davranýþlarýnýn anormal olduðunu, anne ve babalarýyla büyüyenlere göre daha saldýrgan davranýþlar gösterdiðini gördü.

ÖZELLÝKLE KIZ ÇOCUKLARINI DAHA ÇOK ETKÝLÝYOR Bilim adamlarý ayrýca, babasýz büyüyen

diþi farelerin, merkezi sinir sisteminde uyarýcý etkiye sahip amfetamin maddesine daha duyarlý hale geldiðini vurguladý. Araþtýrmaya imza atanlardan Gabriella Gobbi, çalýþma fareler üzerinde yapýlsa da sonuçlarýn insanlar için de geçerli olduðuna dikkati çekti. Bilim adamlarý, babasýz büyüyen çocuklarýn yetiþkin olduklarýnda daha anormal ve saldýrgan davranýþlar gösterebileceðini, özellikle kýz çocuklarýnýn uyuþturucu ve alkole yönelebileceðini belirtti. Araþtýrmanýn sonuçlarý "Cerebral Cortex" dergisinde yayýmlandý. Daha önce yapýlan araþtýrmalar, annesiz büyüyen çocuklarýn geliþiminin etkilendiðini, bu çocuklarda güven eksikliðinin yaný sýra aþýrý kilo sorunlarýnýn da görülebileceðini göstermiþti.

Araþtýrmacýlardan Dr. Eric Karran, geciktirilebilmesi halinde bu hastalýklara yakalananlarýn sayýsýnýn yarýya indirilebileceðine dikkati çekti. Mevcut ilaçlar sadece, Alzheimer ve bunama belirtilerini azaltabiliyor ve hastalýklarýn ilerlemesini önleyebiliyor. Söz konusu "mucize ilaç", birçok bilim adamýnýn Alzheimer'ýn nedeni olduðunu belirttiði beta-amiloid melokülünü hedef alýyor.


Biriken çöplere tepki Diyarbakýr'da kaldýrým çalýþmalarý nedeniyle toplanamayan çöpler vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. Yeniþehir ilçesinde kaldýrým çalýþmalarý olumsuz hava þartlarý nedeniyle aðýr ilerlerken, kaldýrým çalýþmalarý sebebiyle araç trafiðine kapatýlan caddelerde toplanamayan

çöpler, çevrede oturan vatandaþ ve esnafýn tepkisine neden oldu. Çevrede çöplerin yýðýlmasýndan dolayý kötü kokularýn yayýldýðýný belirten sokak sakinleri, belediyenin duruma el koymasýný istedi. Çevre sakinleri yolun trafiðe kapatýlmasýndan dolayý araçlarýn bölgeye

gelemediðini, yetkililerin durumu çözmesi gerektiðini de sözlerine ekledi. ÝHA

Zeytin satýcýlarý belediyeden þikâyetçi 7 ARALIK 2013 CUMARTESÝ

Mardin'in Kýzýltepe Ýlçe Otogar Miting alanýnda zeytin pazarýndaki esnaf, þartlarýnýn düzeltilmesi için defalarca belediyeye baþvurduklarýný ama bugüne kadar sýkýntýlarýnýn giderilmediðini belirtiler. Belediye binasýnýn arka tarafýndaki Otogar Miting alanýnda zeytin pazarýndaki bazý esnaflari þartlarýnýn düzeltilmesi için her sene zeytin mevsiminde belediyeye baþvurduklarýný ama 15 senedir sýkýntý yaþadýklarýný söyledi. 13 yýllýk esnaf Ahmet Ýldem, "Bizim burada baraka sorunumuz var, geçen akþam þiddetli bir rüzgar vardý. Kendi imkânlarýmýzla yaptýðýmýz tüm çadýrlar yerinden söküldü. Biz bu soðuk havada ortalýkta kaldýk. Belediyeye defalarca baþvurduk, hem Baþkan Ferhan Türk'le hem de baþka yetkililerle görüþtük. Onlara esnaf olarak 'size destek vermeye hazýrýz' dedik. Her defasýnda 'tamam sýkýntýnýzý gidereceðiz' diyorlar maalesef. Her sezon açýlýþýnda belediyeye gidiyoruz. Bu güne kadar belediyeden hiç bir yetkili bize dönmedi ve sýkýntýmýz giderilmiyor. Bizim burada yaptýðýmýz iþ hem geçimimizi

saðlamak, hem de halkýmýza hizmet etmektir. Zeytin satýcýlýðý zaten sezonluk bir iþtir, 1 buçuk ay sürmektedir. Þikayetimiz çarþýda satýcýlýk yapanlaradýr. Müþteriler çarþý daha yakýn olduðu için çoðu onlardan zeytin alýyor. Belediyenin bunlara müdahale etmesi gerekir. Belediye görevini yapmadýðý için biz burada maðdur oluyoruz" dedi. Açýkta satýþ yapýyorlar Kýþýn çok zor þartlar altýnda kaldýklarýný 17 yýldýr zeytin satýcýlýðý yaptýðýný belirten, esnaf Ahmet Oral ise, "Gördüðünüz gibi çardak sorunumuz var. Bunlarý kendi imkanlarýmýzla yaptýk, hepsi derme çatma. Þiddetli bir rüzgarda hepsi yerinden sökülüyor, hiç iþimizi görmüyor. Bunun yerine daha saðlam bir yerin bize yapýlmasý gerekir. Bu sorunumuzu da ancak belediye giderir. Dört tarafýmýz kapalý olsa soðuðun

Ergani'de kaçakçýlýk operasyonu Ergani'de 3 ayrý otobüste yapýlan aramada 35 kilo kubar esrar ile bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'na baðlý Deðirmendere Jandarma Karakol Komutanlýðý ekipleri Elazýð yolu üzerinde yol kontrolü yaptý. Yapýlan kontrolde, iki ayrý yolcu otobüsünde B.S'ye ait bagajda 3, B.G'ye ait bagajda ise 32 kilo kubar esrar ele geçirildi. Bir baþka otobüste de M.A'nýn bagajýnda da bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kiþi gözaltýna alýndý.

etkisi azalýr. Halkýmýz daha saðlýklý ve sýcak bir ortamda alýþ veriþlerini yapardý. Biz burada iþportacýlýk yapmýyoruz, her sabah halkýmýz bu zeytinlerle kahvaltý yapýyor. Bu iþimizin daha iyi olmasý için belediyenin katký yapmasý gerekir. Bize uygun ortam saðlamasý lazým, Bu sýkýntýlarýmýzýn giderilmesi için büyüklerimiz birçok defa belediyeye baþvurdu. Belediyeden hiçbir yetkili bize dönüp bu sýkýntýlarýmýzý gidermedi. Bu baþvurular sonuçsuz kaldý. Yaklaþýk 15-20 senedir bu sorunumuz devam ediyor. Belediye bize önayak olup bize destek verseydi bizde esnaf olarak kendi aramýzda ya bir dernek ya da bir kooperatif kurar iþimizi daha güzel yapardýk ama gördüðünüz gibi bu orta yerde satýþýmýzý yapýyoruz, ne bir dükkân ne de bir baraka var" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

DBÞT Kürtçe oyunla Ýzmir'e gidiyor

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu (DBÞT), Xulamê Du Xwedî (Ýki Efendinin Uþaðý) adlý Kürtçe oyunla 11 Aralýk günü Ýzmir'e gidiyor.

DBÞT Genel Sanat Yönetmeni Rüknettin Gün'ün yönettiði Carlo Goldonî'nin Xulamê Du Xwedî adlý eseri Tiyatro Festivali kapsamýnda Ýzmir'e gidiyor. Dekor tasarýmýnýn Serdar Geren, kostüm tasarýmýný Ýsmail Oyur, ýþýk tasarýmýný Bayram Can ve afiþ tasarýmýný Bahar Demirtaþ'ýn yaptýðý oyunda DBÞT'nin Yavuz Akkuzu, Leyla Batði, Elvan Koçer, Rêzan Kaya, Þahabettin Dað, Özcan Ateþ, Bora Çelik, Kemal Ulusoy, Vural Tantekin, Þehmus Acarcan ve Mehmet Musaoðlu oyuncularý sahne alýyor.

Ergani'de kaçakçýlýk operasyonu

11 Aralýk'ta oynanacak Paranýn en geçerli "deðer" olduðu, iliþkileri paranýn belirlediði, aþklarýn bile alýnýp

satýlabildiði bir dünya sergileyen oyunda sadece paranýn çizdiði sýnýrlar içinde yaþayan insanýn kendini, aklýný, ruhunu korumasý olanaksýzlaþýr. Paranýn pusulasý hangi yönü gösterirse aþklar o tarafa gider, aþýklar buluþsa bile kazanan hep aynýdýr. Sadece çýkar için "uydurulmuþ" bir yalan bile her þeyi deðiþtirebilir, yaþamýn akýþýnda belirleyici olabilir. Hayat birdenbire umulmadýk bir biçimde yalanýn kendisi olur, insan, kendisini parayla örülmüþ dünyanýn karmaþasýnda buluverir. 11 Aralýk 2013 Çarþamba günü saat 20.00'de Ýzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde oynanacak olan oyunun biletleri mybilet'te online olarak alýnabiliyor. Haber Merkezi

Bombalý tuzak imha edildi

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde yaþanan silahlý ve býçaklý kavgada bir kiþi yaralandý. Akþam saatlerinde Merkez Baðlar Ýlçesi Lezgin Avcý Caddesi'nde kimliði belirsiz kiþiler arasýnda silahlý ve býçaklý kavga yaþandý. Kavganýn nedeni öðrenilemezken, kavga eden þahýslarýn söz konusu caddede iki gündür tartýþtýklarý öne sürüldü. Olaydan sonra yaralananlarýn hastanelere götürülmediði iddia edildi. Silah seslerinden dolayý panikleyen vatandaþlarýn ihbarý üzerine polis olay yerine giderek çevredekilerden bilgi aldý. Olay ile ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝLKHA

Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi 34. Hudut Tugay Komutanlýðý ekipleri, Süngü Tepe'de yaptýklarý arazi arama çalýþmalarý sýrasýnda daha önceden döþendiði belirtilen el yapýmý 4 bomba buldu.

Hakkari Valiliði'nden konuyla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada þöyle denildi: "2 Arýlýk 2013 günü Þemdinli ilçesi 34. Hudut Tugay Komutanlýðý'na baðlý unsurlar tarafýndan Süngü Tepe mevkiinde icra edilen arazi aramatarama faaliyetlerinde önceden bölücü terör örgütü mensuplarý tarafýndan yerleþtirildiði deðerlendirilen topraða gömülü vaziyette birbiriyle irtibatlý 4 adet el yapýmý patlayýcý madde bulunmuþtur. Tespit edilen patlayýcý madde ilgili makamlara bilgi verilerek 3 aralýk 2013 günü saat 11.00 sýralarýnda gerekli güvenlik tedbirleri alýnarak uzman askeri personel tarafýndan etkisiz hale getirilmiþtir."

Kamýþlý'daki patlama Nusaybin'de hissedildi Suriye'nin Kamýþlý kentinde meydana gelen patlama, Mardin'in Nusaybin ilçesinden de hissedildi. Edinilen bilgilere göre, Suriye'nin Kamýþlý kentinde El-Teyya Mahallesi'nde bulunan Esad'a baðlý askeri birliðe bomba yüklü araçla saldýrý düzenlendi. Saldýrý Nusaybin'de

de hissedildi. Patlamanýn ardýndan vatandaþlar sýnýr bölgesine gelerek, Suriye'deki akrabalarýndan haber almaya çalýþtý. Öte yandan Kamýþlý'da bomba yüklü saldýrý yapýldýðý sýrada Kara Kuvvetleri Komutaný Hulusi Akar, Suriye ve Türkiye'yi ayýran sýnýr bölgesinde incelemelerde bulundu. AA


4

Gündem

7 ARALIK 2013 CUMARTESÝ

Diyarbakýr'da uyuþturucuyla mücadele derneði kurulacak Son yýllarýn en büyük uyuþturucu operasyonlarýnýn yapýldýðý ve büyük oranda uyuþturucunun ele geçirildiði Diyarbakýr'da uyuþturucu kullanýmý ile mücadele için de adým atýldý.

A

ralarýnda baro, büyükþehir belediyesi ve iþ adamlarý derneklerinin de yer aldýðý 57 sivil toplum kuruluþunca kentte "Uyuþturucu ile Mücadele Derneði" kurulmasý için çalýþmalara baþlandý.Güneydoðu Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (GÜNSÝAD) Baþkaný Þah Ýsmail Bedirhanoðlu, AA muhabirine, son zamanlarda uyuþturucu müptelasý olmuþ bir gençlik gördüklerini belirterek, bu nedenle siyasiler ve sivil toplum kuruluþlarý olarak bu konuda pozisyon alarak uyuþturucu illetiyle mücadele edilmesi gerektiðine karar verdiklerini söyledi. Bu kapsamda Uyuþturucu ile Mücadele Derneði kuracaklarýný ifade eden Bedirhanoðlu, "Dernekle ilgili planlamalar, yapýlacak toplantýlarla belirlenecek. Gençleri tehdit eden uyuþturucu belasýna seyirci kalmayacaðýz" diye konuþtu.

Tabela dernek olmayacak Diyarbakýr Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal, derneðin kurulmasýna Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in öncülük ettiðini kaydederek, dernekte birçok sivil toplum kuruluþunun

yaný sýra gönüllü vatandaþlarýn da yer alacaðýný belirtti."Osman Baydemir derneðin kurulmasý için kývýlcýmý yaktý. Kentte bu anlamda hizmet edip, öncülük yapmak istiyor. Böyle bir siyasi kimliðin bu konuda çaba göstermesi iyiye gittiðimizin iþaretidir. Uyuþturucuyla mücadele konusunda etkin olacaðýz. Tabela dernek olmayacaðýz. Derneðimiz kentin en büyük sorunu olan uyuþturucuyla aktif bir þekilde mücadele edecek. Bir iki toplantýyla ve açýklamayla uyuþturucuyla mücadele edilemez. Bu konuda kamuoyu oluþturup, kenti bir araya getirerek özenti haline gelen bu belayla mücadele edebiliriz. Kamuoyunu desteðini aldýktan sonra uyuþturucuyla mücadele konusunda güvenlik güçlerine baský oluþturulabileceðiz. Ulu orta uyuþturucu satýþý neden engellenmiyor, anlamýþ deðilim. Kuracaðýmýz dernekte mutlaka Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Saðlýk Bakanlýðý olmalýdýr."Bunun kolay bir iþ olmadýðýný kaydeden Baysal, "Bu iþten nemalanan birçok kesim var. Bu nedenle kuracaðýmýz derneðin iþi hiçte kolay deðil. Ama çocuklarýmýzýn heba olmalarýna da göz yummayacaðýz. Anne ve babalarýn çocuklarýný takip etmeleri, onlarý korumalarý ve eðitimler-

Diyarbakýr'da bilim sanat merkezi tanýlama sýnavý yapýlacak

D

iyarbakýr genelinde 2013-2014 eðitim yýlý içerisinde bilim sanat merkezi tanýlama sýnavýnýn 7 Aralýk'ta yapýlacaðý bildirildi. Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Mehmet Yeþiltaþ, üstün yetenekli çocuklara özel eðitim imkaný saðlanmasý için bilim sanat merkezi tanýlama sýnavý yapýlacaðýný

belirtti. Amaçlarýnýn Diyarbakýr'da üstün yeteneðe sahip tüm çocuklarýn bu özel eðitim olanaðýndan faydalanmasý olduðunu kaydeden Yeþiltaþ, "Diyarbakýr'da üstün yetenekli öðrencilerin eðitim alacaðý Bilim ve Sanat Merkezi'nin kurulmasýndan sonra 7 Aralýk 2013 Cumartesi günü Fevzi Çakmak Ýlkokulu'nda ilkokul 4. sýnýfta okuyan öðrencilerin seçimi için saat 10.00'da bilim sanat merkezi tanýlama sýnavý yapýlacaktýr. Bu sýnavýn hazýrlýk çalýþmalarý için Baðlar Kaymakamlýðý, Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Özel Eðitim Þubesi'nce sýnav hazýrlýklarý baþlatýldý. Tüm velilerin çocuklarýný bu sýnava getirmeleri, okul yöneticileri ve velilerin öðrencilere sýnav giriþ belgelerinin verilerek sýnava girmelerini hatýrlatmalarý, çocuklarýmýza rehberlik etmeleri önem arz etmektedir. Sýnavdan sonra artýk Diyarbakýr'da da üstün zekalý ve yetenekli çocuklar örgün eðitim dýþýndaki bu özel eðitimden faydalanma imkaný bulacaklardýr" dedi. ÝHA

7 ARALIK 2013 CUMARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4465 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

ine önem verilmesi lazým" diye konuþtu.

Uyuþturucu kullanýmý yaþý çok düþtü Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (DESOB) Baþkaný Alican Ebedinoðlu ise, ilin ciddi bir genç nüfusa sahip olduðunu, uyuþturucu kullananýmý yaþýnýn düþtüðünü söyledi. "Ýlkokullarda uyuþturucu madde kullanýldýðý herkes tarafýndan biliniyor. Diyarbakýr'da özellikle varoþ semtlerde ciddi anlamda yaygýnlaþmýþ durumda. Uyuþturucu kullanýmý yaþý çok düþtü" diyen Ebedinoðlu, birçok sokak baþýnda uyuþturucu satýþýnýn gerçekleþtiðinin görüldüðünü belirtti.Bu kapsamda sivil toplum kuruluþlarý olarak Büyükþehir Belediye Baþkaný Baydemir ile bir araya geldiklerini anlatan Ebedinoðlu, þöyle dedi:"Neler yapabileceðimizi saatlerce tartýþtýk. Ve bu konuda ciddi þekilde hizmet verecek bir dernek kurulmasý konusunda mutabakata vardýk. Gönüllülük esasýyla sorumluluk hisseden birçok kiþi bu oluþumun içinde olacak. Dernekte milletvekillerimiz, iþ adamlarýmýz ve basýndaki arkadaþlarýmýz da

yer alacak. Konu ile ilgili Diyarbakýr Valiliði ve Ýl Emniyet Müdürlüðü ile de görüþülecek. Bu derneðin aktif olmasý için Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünü de bu iþin içine alacaðýz. Derneðin kuruluþunu gerçekleþtirdikten sonra yol haritasý çizilecek." Çok sayýda gencin uyuþturucu baðýmlýsý haline geldiðini ve yetkililerin kendilerine verdiði sayýlarýn korkutucu boyuta ulaþtýðýna dikkati çeken Ebedinoðu, "Bu nedenle çok ciddi bir mücadele baþlatmalýyýz. Son olarak Baðlar'da uyuþturucu kullanan bir gencimiz, babasýný, annesini ve kardeþini vurdu. Bu konu sosyal boyutuyla da ele alýnmalý. Bu noktada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile de görüþeceðiz. Kuracaðýmýz dernekte bakanlýkla ortak hareket etmeyi düþünüyoruz" diye konuþtu.

Çatýþmalý sürecin etkisi var Diyarbakýr ve bazý ilçelerinde yüksek miktarda uyuþturucunun ekildiðinin gerçekleþtirilen operasyonlarla ortaya çýktýðýný anlatan Ebedinoðlu, "Bunda çatýþmalý sürecin etkisi var. Çözüm süreci ile normalleþme artacaktýr. Süreç iyi giderse ve çatýþmasýzlýk ortamý kalýcý

Diyarbakýr Barosu: Tutuklu vekiller serbest býrakýlsýn A

nayasa Mahkemesi'nin CHP'den Ýzmir milletvekili seçilen ve Ergenekon davasýndan tutuklu bulunan Mustafa Balyay ile ilgili verdiði kararýn ardýndan Diyarbakýr Barosu basýn açýklamasý yaptý. Açýklamayý yapan Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, tutuklu milletvekillerinin serbest býrakýlmasýnýn toplumsal barýþý saðlayacaðýna vurgu yaparak, "Anayasa Mahkemesi 4 Temmuz 2013 günü aldýðý kararla CMK'nýn 102. maddesinde yazýlý azami tutuklama süresi olan 5 yýlý, ayný yasanýn 250. maddesi ile yetkili Özel Aðýr Ceza Mahkemelerinin görev alanýna giren suçlar bakýmýndan iki kat olarak düzenleyen 10 yýl TMK 10. maddeyi Anayasa'nýn 19. maddesiyle güvence altýna alýnmýþ kiþi özgürlüðü hakkýna aykýrý bulmuþtur. Ne yazýk ki Anayasa Mahkemesi'nin bu kararýnýn gerekçesi Resmi Gazete'de yayýnlandýðý halde 5 yýl veya 5 yýla yakýn süre tutuklu olan sanýklar da tahliye edilmemektedir. Nihayet Anayasa Mahkemesi Ýzmir Milletvekili olan ve 5 yýla ya-

kýn bir süredir baþka bir davadan tutuklu olarak yargýlanan Mustafa Balbay'ýn tutuklama süresine ve seçilme hakkýnýn ihlaline iliþkin kiþisel þikayeti iki gün önce karara baðlamýþtýr. Anayasa Mahkemesi 4 Aralýk 2013 tarihli kararýnda, 5 yýllýk bir tutuklama süresinin makul bir süre olmadýðýný ve bu uygulamanýn anayasanýn 19. maddesinin ihlalini oluþturduðuna hükmetmiþtir. Mahkeme ayný kararýnda baþvurucu milletvekilinin tutukluluk durumunun anayasanýn 67.

Yaralý köpeði kurtarmak için seferberlik Diyarbakýr'ýn Sur ilçesi Dumrul köyü Bozkuþ mezrasýnda saçma kurþunlarýyla yaralanan köpeði kurtarmak için Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý Hayvan Bakýmevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile jandarma ekipleri seferber oldu.

B

hale gelirse, uyuþturucu ekimi gerileyecektir. Uyuþturucu ekimini önlenmesi için bütün kurumlarýn ve vatandaþlarýn duyarlý olmasý gerekir. Toplumun her kesimine uyuþturucuyla mücadele bilincini aþýlamalýyýz. Bunu baþarýrsak uyuþturucuyu ekip biçenlerin yaptýklarýn iþin ne kadar zararlý olduðu öðrenilir ve belki caydýrýcýlýðý artar" diye konuþtu.Uyuþturucu operasyonlarýnýn basýna yansýmasýnýn Diyarbakýr'ýn imajýný etkilediðini savunan Ebedinoðlu, þunlarý kaydetti: "Bu operasyonlarýn yapýlmasýnda fayda var. Yýllardýr siyasetin gölgesindeki il olduk. Olaylarýn ve eylemlerin manþetinde yer aldýk. Olumsuz yönden maalesef etkilendik. Kamuoyuna yansýyan görüntüler batý illerindeki birçok insanýn algýsýný da deðiþtirdi. Diyarbakýr savaþ alaný ya da uyuþturucu bölgesi olarak görüldü. Bu durum turizmi ve ticareti de etkiledi. Bu noktada yatýrýmlar da etkilendi. Büyük firmalarýn bakýþý olumsuz oldu. Kamuoyuna yansýyanlar aslýnda lokal olaylar. Uyuþturucu operasyonlarý 2-3 ilçeyi kapsýyor ve kýrsal bölgelerde yaþanýyor."AA

ozkuþ mezrasýnda bir köpeðin 3 saçma kurþunu ile vurularak yaralandýðý ihbarýný alan Özekli Jandarma Karakolu Komutanlýðý ekipleri, köpeði kurtarmak için çalýþma baþlattý. Mezrada köpeði yaralý halde bulan jandarma ekipleri, köpeðin ýsýnmasý için ateþ yakýp, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý Hayvan Bakýmevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yardým talebinde bulundu.

Hayvan Bakýmevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, hayvan ambulansýyla olay yerine giderek, yaralý köpeðe ilk müdahaleyi burada yaptý. Köpek daha sonra hayvan ambulansý ile Diyarbakýr'a getirildi. Yaralý köpeðin yanýnda 3 yavrusunu da alan veterinerler, köpeðin vücudunda 3 saçma kurþun olduðunu tespit etti. Hayvan Bakýmevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner Jehat Altun, köpeðin ateþli silahla yaralandýðýný ve yüzünde 3 saçma kurþunun olduðunu söyledi. Diyarbakýr'da yapýlacak tedaviyle kurþunlarý çýkaracaklarýný ifade eden Altun, "Hayvan Bakýmevi'nde yaralý köpeði tedavi altýna alacaðýz. Yüzündeki saçma kurþunlar beynine zarar vermemiþse küçük bir tedaviyle iyileþtireceðiz. Köpek tedavisinin ardýndan yavrularýyla birlikte Hayvan Bakým Merkezi'nde kalacak" dedi.ÝHA

maddesinde korunan 'seçilme hakkýnýn' da ihlaline yol açtýðýna karar vermiþtir" dedi. Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn yasama, yürütme ve yargý organlarýný baðladýðýný hatýrlatan Elçi, hiçbir kiþi, organ veya merciinin Anayasa Mahkemesi kararlarýný göz ardý edemeyeceðini söyledi. Elçi, "AÝHM'e yapýlan kiþisel baþvuruya paralel olarak ulusal düzeyde oluþturulan Anayasa Mahkemesi'ne kiþisel þikayet yolunun temel amaçlarýndan biri

de, ülkede yasal düzenlemeler ile adli ve idari uygulamalar bakýmýndan insan haklarýna dayanan ortak bir standardý oluþturmaktýr. Bu nedenle kararýn icrasý çerçevesinde baþvurucunun kiþisel maðduriyetinin sona erdirilmesi -diðer bir ifadeyle Mustafa Balbay'ýn tahliye edilmesigerektiði gibi, özellikle makul olmayan tutukluluk durumu baðlamýnda seçilme hakkýnýn da ihlal edildiði tespiti nedeniyle ayný durumda olan diðer tutuklu milletvekillerinin de tutukluluk haline son verilmesi gerekmektedir. Diyarbakýr Barosu olarak Mustafa Balbay'ýn yaný sýra halen tutuklu olan milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz, Ýbrahim Ayhan, Gülseren Yýldýrým ve Kemal Aktaþ'ýn tutukluluk durumlarýna son verilmesi çaðrýsýnda bulunuyoruz. Tutuklu milletvekillerinin serbest býrakýlmasý hukukun, mahkeme kararýnýn ve halk iradesine saygýnýn gereði olduðu gibi, ayný zamanda toplumsal barýþa da bir katký sunacaktýr" þeklinde konuþtu. ÝHA


Bölge Haber

7 ARALIK 2013 CUMARTESÝ

5

Sayaç affý kampanyasýna davet Diyarbakýr'da eski sayaçlarý ücretsiz olarak deðiþtirme kararý alan DEDAÞ Müdürü Murat Karagüzel, yeni bir kampanya baþlattýklarýný belirterek, vatandaþlara kampanyaya katýlým çaðrýsý yaptý. alýnarak yaz aylarýnda bir proje yapýlmýþtý Mardin yolunda yeni kurulan bir trafo merkezinden oraya yeni bir hat çekilme meselesi vardý. Þuan çalýþmalarýmýz baþladý. Ancak kaçak elektrik tüketiminde de ciddi manada bir azalma olursa hat çekmeye gerek kalmadan bu sorunlarýn çözüleceðine inanýyoruz" þeklinde konuþtu.

Hukuki iþlem yapýlamayacak

D

iyarbakýr'da kaçak enerji tüketimini azaltmak için yaptýklarý kampanya ile sayaçlarý ücretsiz deðiþtirme kararý alan Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. (DEDAÞ) Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakýr halkýna çaðrý yaptý. DEDAÞ Müdürü Murat Karagüzel, halka yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti. Karagüzel, "Sayacýnda herhangi bir sýkýntý olan veya daha önce bu sayaçla kayýt dýþý elektrik kullanýmý yapan ve bundan kurtulmak isteyen abonelerimize hukuki ve idari iþlem yapmadan bunlarý bir kenara býrakýyoruz. Sadece üzerinde birikmiþ

olan normal tüketim varsa onu alýyoruz. Onu bir kenara býrakýp yeni bir sayaç takýyor ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Kesintilerin temel nedeni Elektrik kesintilerinin birçok nedeni olduðunu ama asýl nedeninin kayýtsýz elektrik kullanýmý olduðunu söyleyen Karagüzel, "Projede olmayan öngörülemeyen yüksek miktardaki elektrik tüketimi kesintilerin birinci nedenidir. Ýkinci bir nedeni de zamanýnda yapýlmasý gereken yatýrýmlarýn yapýlmamýþ olmasýdýr. Baðlarda geçen yýl yaþanan sýkýntýlar göz önüne

Diyarbakýr halkýna bu kampanyaya katýlmasý yönünde çaðrýda bulunan Karagüzel, kafalarýnda kampanya ile ilgili oluþan bir endiþe varsa onlarý gidermek istediklerini belirtti. Sýkýntýlý olan sayaçlarý deðiþtireceklerini belirten Karagüzel, "Eski sayaçlarýnýzý getirin herhangi bir iþlem yapmadan ücretsiz bir þekilde bunlarý deðiþtireceðiz. Katýlýmýn yüksek olmasýný bekliyoruz. Ancak endiþeler varsa bu endiþeleri de gidermek için bütün il müdürlüklerimiz hazýrlýklý olarak bekliyorlar. Kesinlikle sayaçlar deðiþtirilirken ücret alýnmayacaktýr. Bu þekilde ücret talep eden birileri olduysa da lütfen kurumumuza baþvursunlar. Bunun haricinde deðiþtirilen eski sayaçlara da kesinlikle bir idari iþler ve hukuki iþlem yapýlmayacaktýr" ifadelerini kullandý. Son olarak, kampanyanýn 31 Aralýk tarihine kadar geçerli olduðunu söyleyen Karagüzel, eðer yoðun bir talep olmasý durumunda bu tarihi tekrar gözden geçireceklerini sözlerine ekledi. ÝLKHA

Çalar Saat Diyarbakýr'da Fox TV Çalar Saat programý dün sabah Diyarbakýr'dan Türkiye'ye seslendi. Deneyimli gazeteci Ýsmail Küçükkaya, programda huzur, barýþ ve sevgi mesajlarý verdi.

D

iyarbakýrlýlar ve Güneydoðulular Ýsmail Küçükkaya'nýn 'Günaydýn'ý ile güne baþladý. Dün sabah Çalar Saat erken saatlerde Diyarbakýr The Green Park'tan yayýn yaptý. Ýsmail Küçükkaya gündemi de sundu, Diyarbakýr'a dair tarihi ve turistik bilgiler de verdi. Programda ayrýca Diyarbakýr'ýn yöresel yemeklerinden de sunumlar yapýldý. Sabah 06.30'dan 10.00'a kadar Diyarbakýrlýlar Fox TV ekranlarýna kilitlendi. Küçükkaya bölgesel haberlerden söz ederken, Diyarbakýr Olay Gazetesi'ni de ekranlara taþýdý. Programýn Diyarbakýr'dan yapýlmasý büyük memnuniyet uyandýrdý. Haber Merkezi

"Suriye Ýçin Bir Halý Bir Battaniye" Þ

anlýurfa Sivil Toplum Kuruluþlarý Ýnsani Yardým Platformu ile Þanlýurfa Müftülüðü iþbirliðince "Suriye Ýçin Bir Halý Bir Battaniye" kampanyasýnýn baþlatýldýðý bildirildi. Platform Baþkaný Osman Gerem ve yardýmcýlarý Adil Saraç ile Yusuf Mert, Ýl Müftüsü Ýhsan Açýk'ý ziyaret ederek, Suriyeli sýðýnmacýlar konusunda yürütülecek iþbirliklerine iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundu.Gerem, platform olarak bir yýlý aþkýn süredir "Sýnýr Ötesine Yardým Kampanyasý" yürüttüklerini ve bu kapsamda hayýrseverlerin destekleriyle temin edilen gýda, ilaç, oyuncak ve giyim malzemelerini Suriye'ye gönderdiklerini belirtti. Baþta Þanlýurfa olmak üzere ülke genelinde hayýrseverlerin Suriye halkýna ciddi destek verdiðini aktaran Gerem, "Kýþ geliyor insanlar aç ve açýkta. Müftülüðümüz de sürekli bizim yanýmýzda ve bize destek veriyor. Bir kez daha hem müftümüzden hem de bütün cami imamlarýmýzýn duyarlýlýðýný sürdürmesini istiyoruz. Halý, battaniye, yatak, yorgan ve gýda olmak üzere talebimiz oldu. Bu çerçevede 'Suriye Ýçin Bir Halý Bir Battaniye' kampanyasý baþlattýk" dedi.

'Geçmiþte yaptýðýmýz yardýmlarý unutalým' Ýl Müftüsü Ýhsan Açýk da,

yürüttüðü çalýþmalardan

dolayý platformu tebrik ederek, hayýrsever bölge halkýnýn komþusu, karþýsýndaki ve yakýný olan Suriyelileri kötü günlerinde yalnýz býrakmadýðýný söyledi. Camilerdeki hutbe ve vaazlar aracýlýðýyla halkýn Suriye konusundaki duyarlýlýðýný artýrmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Açýk, kýþ aylarýnýn gelmesiyle ülkede yaþanan dramýn hat safhaya ulaþtýðýný anlattý.Açýk, herkesin geçmiþte yaptýðý yardýmlarý unutarak yardým konusunda yeniden seferber olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Þuana kadar yaptýðýmýz yardýmlarý unutarak ne yapabiliriz hususunu dert edinmemiz gerekir. Kýþ geldi oradaki çocuklar üþümesin Cuma namazýnda özellikle halkýmýzý kampanya konusunda duyarlýlýða teþvik edeceðiz. Bize bu aralar elimizden geleni yapma konusunda da Allah þuur nasip etsin" þeklinde konuþtu. Kampanya, yarýn kent genelindeki 2 bin camide Cuma hutbesinde yapýlacak duyuru ile baþlayacak. Kampanya kapsamýnda temin edilen ihtiyaç malzemeleri camilerde toplandýktan sonra platform aracýlýðýyla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlacak.AA

BDP'li baþkandan Baþbakan'a mektup Engelliler için meslek edindirme kursu açýldý D iyarbakýr Kayapýnar Belediyesi Musa Anter Engelli Yaþam Merkezi'nde engellilere yönelik meslek edindirmek ve sosyal yaþama katýlýmlarýný saðlamak için taký tasarým kurslarý baþlatýldý. Kayapýnar Belediye Baþkan vekili Mahmut Dað, Meclis Üyesi Faruk Akboða ve Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Ýsmail Kardaþ engelliler haftasý ve baþlayan kurs dolayýsýyla merkezi ziyaret etti. Dezavantajlý gruplara hizmetin her zaman öncelikli olduðunu belirten Baþkan Vekili Mahmut Dað, þunlarý söyledi: "Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþamlarýný kolaylaþtýracak bir kent oluþturmak önceliðinin olmasý gerek. Belediye olarak dezavantajlý gruplar her zaman bizim için öncelik olmuþtur. Bu anlamda belediye olarak engellilere, kadýnlara, çocuklara ve yaþlýlara yönelik çalýþma yürütecek mekanlar oluþturduk. Engelli merkezimiz bu yönüyle büyük bir hizmet yürütmekte. Bu duyarlýlýk toplumsal bir duyarlýlýða ulaþtýðýnda birçok sorun çözüme kavuþmuþ olacaktýr." Haber Merkezi

Siirt Belediye Baþkan Yardýmcýsý Feremez Kaya, Baþbakan Erdoðan'a, BDP'nin bir etkinliðine katýldýðý gerekçesiyle gözaltýna alýnarak yargýlanan ve bunun üzerine yurt dýþýna kaçan 75 yaþýndaki babasý Abdulalim Kaya'nýn dönebilmesi için mektup gönderdi.

P

TT Siirt Þubesi'ne giden Kaya, 2009 yýlýnda Siirt'te düzenlenen bir etkinliðe katýlan babasýnýn o tarihte gözaltýna alýndýktan sonra yurt dýþýna kaçtýðýný ancak þuan ölüm döþeðinde olduðu için ülkesine dönmek istediðini söyledi. Kuzey Irak'ta yaþayan babasýnýn vatan hasreti çektiðini belirten Kaya, "Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn çözüm sürecine yönelik baþlattýðý giriþimi takdirle karþýlýyorum. Geçen hafta Diyarbakýr'da 37 yýldýr sürgünde bulunan Þivan Perver'i ülkesine getirdi. Fakat mesele sadece Þivan Perver ile yetinilmemelidir. Daha nice Þivan Perver'ler vardýr. Ülkesine dönmek için

hasret çeken binlerce insanlardan biri de babam Abdulalim Kaya'dýr. Kendisi 2009 tarihinde Siirt'te BDP'nin düzenlediði bir etkinliðe katýldýðý gerekçesiyle gözaltýna alýndý. O tarihte tutuksuz yargýlandýðý sýrada mahkum olacaðý endiþesi taþýyarak Kuzey Irak bölgesine kaçtý. 4 yýldýr vatan hasreti çeken babam 75 yaþýna girdi. Ölüm döþeðinde olan babam ihtiyaçlarýný bile göremiyor, çocuklarýna ve vatanýna duyduðu hasreti sýk sýk dile getiriyor. Hayatý boyunca bir karýncayý bile incitmeyen babam,

mahkum olabileceði korkusuyla ülkesine dönemiyor. Sayýn Baþbakaným Diyarbakýr'da yaptýðýnýz etkinlikte 'keþke Ahmet Kaya'da ülkesinde olsaydý' dediniz. Ama iþ iþten geçmiþti. Keþke Abdulalim Kaya da kendi ülkesinde olsaydý ve kendi ülkesinde ölseydi demeden bu ayýba ve bu utanca son vermenizi bekliyorum. Sayýn Baþbakanýmýn bu mektubu dikkate almasýný bekliyorum" dedi. Kaya, daha sonra babasýnýn durumunu anlatan mektubu Baþbakan Erdoðan'a gönderdi. ÝHA


6

EKONOMÝ

7 ARALIK 2013 CUMARTESÝ

'Dünyada istihdam rekoru kýrdýk'

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, AK Parti'nin Türkiye'nin istihdam sorunun çözdüðünü belirterek, "Türkiye, küresel krizden sonra 4.7 milyon vatandaþýna aþ, iþ bularak dünyada neredeyse istihdam rekoru kýrdý" dedi.

B

aþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ile Batman Alyans Düðün Salonu'nda AK Parti Ýl Teþkilatý Toplantýsý'na katýlan Bakan Þimþek, Batman'da AK Partili belediye baþkan adayýnýn seçilmesi durumunda ilin büyük bir deðiþim geçireceðini belirterek, partililerden bunun vatandaþlara anlatýlmasýný istedi. Þimþek, Batman Bölge Hastanesi'nin yatak kapasitesinin yeni bölümlerinin açýlmasýyla 350'ye yükseleceðini vurgulayarak, kýsa süre sonra 300 yataklý Batman Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi'nin temelini atacaklarýný söyledi. Batman Üniversitesi'nde 6 bin 800 öðrenicinin öðrenim gördüðünü,

bunun ildeki esnafa büyük katkýsý olduðunu kaydeden Þimþek, üniversite kampüsünün yapýldýðýný dile getirdi. Aralýk ayý sonunda Batman'a 15 bin kiþilik stadyumun yapýmýna baþlanacaðýný iþaret eden Þimþek, "2 bin 500 kiþilik spor salonu ile olimpik yüzme havuzunun ihalesini yaptýk. Ýlde yapýmý devam eden ulaþým alt yapýsý için 910 milyon lira harcama yapýlýyor. Hasankeyf ilçesinde Boðaziçi Köprüsü uzunluðundaki köprünün temelini bir süre önce attýk. Bunun maliyeti 250 milyon liradýr. Her yerde belediyelerin yaptýðý köprülü kavþaklarý Batman'da AK Parti Hükümeti yapýyor" þeklinde konuþtu.

OSB'de 123 firma yer istiyor Bakan Þimþek, kendisine zarfla iþ taleplerinin ulaþtýrýldýðýný, iþsizliðin bölgede, Türkiye'de ve dünyadaki en büyük problem olduðunu söyledi. Türkiye'nin küresel krizden sonra 4.7 milyon vatandaþýna aþ, iþ bularak dünyada neredeyse istihdam rekoru kýrdýðýný ifade eden Bakan Þimþek, "En azýndan IMF'nin raporunu açýkladýðý ülkeler arasýnda rekor. 1991 yýlýnda Batman'da OSB kurulmuþ, 2002'ye kadar sadece bir un fabrikasý yapýlmýþ. Þu anda 48 fabrika faal, 6-7 fabrika inþaat halinde ama 123 firma bizden yer istiyor. Bu nedenle 430 bin metrekare vatandaþtan

satýn aldýk, altyapýlarýný yapýyoruz. Burayý fabrikalara tahsis edeceðiz. Batman'ýn istihdam sorunu çözüyoruz, biz Türkiye'nin istihdam sorunun çözüyoruz" ifadelerini kullandý.

Ýhracat 100 milyon dolara çýkacak Tekel depolarýndaki tekstil fabrikalarýnda 3 bin 500 kiþinin çalýþtýðýný dile getiren Þimþek, çözüm süreci, uygulamaya konulan teþvikler ve yatýrýmlarla istihdamýn daha da arttýrýlacaðýna dikkati çekti. "Batman kepenk kapatmalarla deðil, çözüm sürecine yaptýðý katkýlarla bunu baþarabilir" diyen Þimþek, sözlerini þöyle

sürdürdü: "Bizim hedefimiz Gaziantep'i yakalamak, o hedefe doðru ilerliyoruz. 2002 yýlýnda 600 bin dolar olan ihracat, 100 milyon dolara çýkacak. Yakýn dönemde inþallah milyar dolara çýkmamýz lazým. Sahil Sulama Projesi 5-6 bin kiþiye istihdam saðlayacak. Tekstil kente baþvuru yapan 5-6 firmanýn taahhüttü 2 bin kiþiye istihdamdýr. Batman'a 100 liralýk yatýrým yapana 116 lira destek veriyoruz. Bu hiç bir dönemde yapýlmadý." Þimþek, Batman'da giriþimci ve istihdam dostu, hizmet ehli olan bir belediye baþkanýna ihtiyaç duyulduðunu sözlerine ekledi. AA

300 Kiþilik kaçak elektrik ekibi kuruldu D

Kadýnlar "yoksulluktan" þikayetçi G

üneydoðu Anadolu Bölgesi'nde yapýlan bir araþtýrmada, kadýnlarýn en çok "iþsizlik ve yoksulluktan" yakýndýklarý ortaya çýktý. Bölgede yaþayan kadýnlarýn sorunlarýna çözüm üretmek için harekete geçen sivil toplum örgütleri bu kapsamda çeþitli çalýþmalar yapýyor. Diyarbakýr'da 1997'de kurulan KAMER Vakfý da o tarihten bu yana bölge kadýnlarýnýn yaþadýðý problemleri araþtýrýyor. Vakfýn Gaziantep Þubesi, kentin kýrsal bölgesi ile ilçelerde "Kadýnýn Ýnsan Haklarý Farkýndalýk Çalýþmalarý" ana baþlýðý altýnda bir çalýþma yaptý. Çalýþma kapsamýnda oluþturulan ekipler kadýnlara evlilik, çocuk sayýsý, evde engelli olup olmadýðý, ilk çocuk doðurma yaþý, ana dili, göç etme nedenleri, eðitim durumu, hanede gelir durumu, mahallenin sorunlarý ve ihtiyaçlarýna yönelik soru yöneltti. Yaklaþýk 10 bin kadýna ulaþan vakýf, kadýnlarýn en çok "iþsizlik ve yoksulluktan" þikayetçi olduðunu tespit etti. Þube baþkaný Aynur Yýldýran, yaptýðý açýklamada, vakfýn, kadýn ve çocuklara zarar veren uygulamalarýný tespit etmek ve alternatif geliþtirmek amacýyla Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde çalýþma yürüttüðünü söyledi. Kadýnlar destek istiyor Acil destek hattý, kadýnýn insan haklarý farkýndalýk grup çalýþmalarý, kadýn giriþimciliði, erken çocukluk eðitim çalýþmalarýnýn ana faaliyetleri olduðunu belirten Yýldýran, þöyle konuþtu: "Gaziantep'te ise 2005'den kadýn sorunlarýný masaya yatýrýyoruz. Özellikle hane ziyaretleri ve salon toplantýlarýna önem veriyoruz. Kadýnlarýn problemlerinin çözümü noktasýnda sonra 10 bin kiþiye ulaþmayý baþladýk. Ziyaretlerimize konusunda uzman kiþiler de katýldý, zaten sorularý onlar yöneltti. Kadýnlarýn yaþ, evlilik, evlilik yaþý, eðitim durumlarý, sorunlarý ve en çok neye ihtiyaç duyduklarýný sorduk. Kadýnlarýn karþýlaþtýðý en önemli sorun 'iþsizlik ve yoksulluk' olarak karþýmýza çýktý. Kadýnlar en çok bu ikisinde yakýndýlar. Ardýndan þiddetle mücadele etmek için bizden destek istediler." Þiddet bir kader deðil Kente uzak mahalle ve ilçelerde yaþayan kadýnlara ulaþtýklarýný ifade eden Yýldýran, kadýnlarla sohbet ederek rahat bir iletiþim kurmaya çalýþtýklarýný dile getirdi. Özellikle þiddet konusunda bazý önerilerde bulunduklarýný anýmsatan Yýldýran, þunlarý kaydetti: "Þiddet bir kader deðil, onunla mücadele edilmesi gerektiðini ve asla bitmeyeceði algýsýna karþý farkýndalýk yaratmayý hedefledik. Hedefimize ulaþtýðýmýzý gönül rahatlýðýyla söyleyebilirim. Onlarý, istekleri ve ihtiyaçlarý doðrultusunda Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý gibi resmi kurumlara yönlendirerek, ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna destek oluyoruz." Yýldýran, söz konusu çalýþmayý da dosya haline getirdiklerini sözlerini ekledi. AA

iyarbakýr'da Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) ekipleri, Diclekent semtinde bulunan bir sitede akýllara durgunluk veren kaçak elektrik yöntemi ile karþýlaþtý. Ekipler, yaptýklarý incelemede asansör boþluðundan binalara kablo çekilerek kaçak elektrik kullanýldýðýný tespit etti. DEDAÞ, Diyarbakýr'da 300 kiþiden oluþan kaçak elektrikle mücadele ekibi kurdu. Gece gündüz demeden çalýþan ekipler, denetimler sýrasýnda deðiþik yöntemlerle kaçak elektrik kullanan abonelerle karþýlaþtý. Zengin kesimin yaþadýðý Diclekent semtinde bir sitedeki binayý kontrol eden kaçak elektrikle mücadele ekibi, asansör boþluðunda kablo tespit etti. Sitedeki tüm binalarýn asansör boþluðunda çok sayýda kablo belirleyen ekipler, bunlarýn sayaca girmeden evlere çek-

da mühürlendi.

ilen kaçak elektrik olduðunu tespit etti. Denetim sonunda kaçak elektrik

kullandýðý tespit edilen 150 aboneye ceza uygulanýrken, elektrik sayaçlarý

Kaçakla mücadele edilecek DEDAÞ yetkilileri, kaçak elektrik kullananlarla mücadeleyi artýrdýklarýný belirtti. Yetkililer, kurumun özelleþtiðine dikkat çekerek, "Bundan sonra kaçak elektrik kullananlara ciddi cezalar uygulanacak. Eski borcu bulunan ve ödemeyenler ise icraya verilecek. Kaçaða kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek. Tüm abonelerimizin bunun farkýna varmasý gerek" dedi. DEDAÞ, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta yaklaþýk 1 milyon 300 aboneden geçmiþe ait borcu olanlar ile sayacýnda oynama yaparak kaçak elektrik kullananlara önemli fýrsatlar sunmuþ, eski borçlara faiz affý getirerek, önceden alýnan sayaçlarýn ücretsiz olarak yenisi ile deðiþtirme kampanyasýnýn 31 Aralýk'a kadar devam edeceði belirtilmiþti. ÝHA

Nasýl zengin olunur? Sanko Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Abdulkadir Konukoðlu, zenginliðin Allah'ýn takdiri olduðunu, çalýþmayanýn ise baþarýlý olamayacaðýný söyledi. Konukoðlu, TOBB Gaziantep Genç Giriþimciler Kurulu'nun Gaziantep Ticaret Odasý'nda (GTO) düzenlediði toplantýda, genç giriþimcilere deneyimlerini anlattý, baþarýya ulaþmalarý için önerilerde bulundu.

B

aþarý anlamýnda her noktaya öðrenerek, hazmederek ve Gaziantepliler ile birlikte hareket ederek geldiðini aktaran Konukoðlu, "Gazianteplilerin desteði ile Gaziantep için baþardýk. 'Zenginlik Allah Vergisi' denilerek zengin olunmaz. Elbette Allah vergisi ama çalýþmazsan baþaramazsýn. Baþarmak için de çalýþmak gerekir. Eskiden bilgiye ulaþmak bu kadar kolay deðildi. Ustalar iþi öðretmezler ve kýskançlýk gösterirlerdi. Þimdi usta, teknisyen ve mühendisler daha paylaþýmcý bir iþ anlayýþýna sahipler'' dedi.

Servetin sigortasý hayýr ve zekat Para kazanmanýn eskisinden daha kolay olduðunu savunan Konukoðlu, çalýþmaktan kaçýnanlarýn öne sürdüðü "ekmek aslanýn aðzýnda deðil, midesinde" iddiasýna ve sözüne aldýrýþ edilmemesini istedi. Hayýr ve zekatýn

bilinmeli ve deðerlendirilmeli. Ümidinizi kýrmayýn, kaliteli, iyi, gerçekleþtirilebilir hayal kurun. Baþarýlý olmak için hep sizden yukarýdakileri, yani baþaranlarý izleyin, baþarýya giden yolu öðrenin, býkmadan ve usanmadan çalýþýn. Mutlu olmak için ise sizden aþaðýdakilere bakýn ve sizin sahip olduklarýnýza sahip olamayanlarý görün. Baþarý için yukarýya, mutlu olmak için ise aþaðýya bakacaksýnýz."

'Çocuklarýnýzý iþ yerinize götürün' servetin sigortasý olduðuna vurgu yapan ve zekatý, pasta hamuruna katýlan kabartma tozuna benzeten Konukoðlu, zekatýn ise kesinlikle serveti büyüttüðünü ifade etti. Giriþimciliðin ilk adýmýnýn, "çaba gösterildiðinde gerçekleþebilir ve kaliteli hayal" olduðunu belirten Konukoðlu, þunlarý kaydetti: "Hayal kurmak giriþimciliðin ilk adýmýdýr. Evvela hayal kuracaksýnýz. Hayaliniz ulaþýlabilir olmalý, gerçekleþtiðinde yenilenmeli. Hayalinizi büyük tutar ve gerçekleþtiremezseniz hayal kýrýklýðý yaþarsýnýz. Merdivenleri birer birer çýkacaksýnýz. Gelinen noktanýn hazmedilmesi çok önemlidir. Hýrsýnýz aklýnýzýn önüne geçmesin. Hýrs baþarýnýn anahtarýdýr ama mutlaka kontrol altýna tutulmalý. Para kazanmak eskisinden kolay derken, bunda teknolojik geliþmenin katkýsýný dikkate aldým. Birer mini bilgisayar olan cep telefonlarý, ticarette ve ekonomide yeni yöntemleri zorunlu kýlýyor. Herkesin cebinde ofis var. Hatta iki ofis var. Yeter ki, bu olanaðýn önemi

Genç giriþimcileri, çocuklarýný küçük yaþlardan itibaren iþ yerlerine götürmeye çaðýran Konukoðlu, ayrýca bütçe yapma ve tasarruf kültürünün geliþmesi, herkesin gelir gider dengesini kendisinin saðlamasý ve kardeþler arasýndaki kavganýn önlenmesi için eþ ve çocuklara

maaþ verilmesini önerdi. En büyük 'keþke'sinin okuyamamak ve Ýngilizce bilmemek olduðunu vurgulayan Konukoðlu, kendisinin sözü olan ve artýk slogan haline gelen "Dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep" anlayýþýnýn, yatýrýmlarý Gaziantep'te yoðunlaþtýrmalarýna ve diðer yatýrýmcýlarýn da bu anlayýþa sahip olmalarýna zemin oluþturduðunu bildirdi. Günümüzde 2-3 milyon dolarý olanýn "köþeyi döndüðünü" daha fazlasýna sahip olanýn yediði, içtiði ve giydiðinin farklý olamayacaðýný, kullandýðý otomobilin kanatlanýp uçamayacaðýný kaydeden Konukoðlu, paylaþma anlayýþý nedeniyle iþ yaþamýnda baþarýyý, cirodan çok saðladýðý istihdamla deðerlendirdiðine vurgu yaptý. AA


GÜNCEL

7 ARALIK 2013 CUMARTESÝ

7

Siyasette kýrgýnlýða yer yok Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Bingöl Ýl Baþkan Vekili Emin Caf, il yönetiminde yaþanan istifalara yönelik yaptýðý açýklamada, siyasette küslüðe ve kýrgýnlýða yer olmadýðýný söyledi.

A

K Parti'nin, Bingöl'de mevcut Belediye Baþkaný Serdar Atalay'ý deðiþtirme kararý almasýnýn ardýndan Atalay ve Ýl Baþkaný Cevdet Çalbay'ýn da bulunduðu il yönetiminde istifalara neden olmuþtu. AK Parti Bingöl Ýl Baþkan Vekili Emin Caf, siyasette küskünlüðe, kýrgýnlýða, daha önemlisi kentte ayrýcalýða asla yer olmadýðýný ifade etti.Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Bingöl'e ayrý bir önem verdiðini kaydeden Caf, "Bunu ilk açýk hava mitingini ilimizde yapmasý yýllarca bakanlýk özlemi çeken ilimizi çalýþkanlýðý, dürüstlüðü, siyasette yapýcý ve kucaklayýcý duruþuyla ülkemizin taktirini kazanan Bakanýmýz Dr. Cevdet Yýlmaz beyefendiye Bakanlýk görevini vermesiyle ilimizi onurlandýrmýþtýr. Bingöl ilimizi sevince boðmuþtur. Son olarak belediye baþkan

adaylarýný açýklanacaðý toplantýda üstüne basarak farklý bir vurguyla Baþbakanýmýzýn Bingöl'ümüzü ayrýca önemsediðini 81 il arasýnda en çok Bingöl ilimizi ziyaret ettiðini görmekteyiz. Siyasette küskünlüðe, kýrgýnlýða ve daha önemlisi ilimizde ayrýcalýða asla yer yoktur" dedi. Ýstifa eden il yönetim kuruluna hizmetlerinden dolayý teþekkür eden Caf, "Ýlimize ve partimize yaptýklarý hizmetlerden dolayý Bingöl Belediye Baþkaný Sayýn Serdar Atalay'a ve istifa eden yönetim kurulu üyelerimize teþekkür ederim. Geçmiþteki baþarýlarýyla genel merkezimizin dikkatini çeken ve takdirini kazanan Belediye Baþkan Adayýmýz Sayýn Yücel Barakazi'nin bu görevi layýðýyla yapacaðýna inanýyor, bu kararýn ilimize hayýrlý olmasýný yüce Mevla'dan dilerim" þeklinde konuþtu. AA

S

"Daha Yeþil Bir Hakkâri, Daha Yeþil Bir Dünya" H

akkari Üniversitesi, "Daha Yeþil Bir Hakkâri, Daha Yeþil Bir Dünya" sloganýyla baþlattýðý çalýþmayla binlerce fidan toprakla buluþturuldu. Kýran Mahallesi'nde bulunan 603 metrekarelik üniversite kampüs alanýnda çevre düzenleme projesine uygun olarak Orman Bakanlýðý tarafýndan gönderilen 10 bin çam fidaný dikildi. Burada düzenlenen törene Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, Hakkâri Vali Yardýmcýsý Mustafa Temiz, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Halit Demir, Orman ve Su Ýþleri Elazýð Bölge Müdürü Ziya Polat, daire amirleri, bazý STK temsilcileri, fakülte dekanlarý, öðretim görevlileri, idari personel ve öðrenciler katýldý. Burada gazetecilere açýklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu baþta olmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ýbicioðlu, Eðirdir Belediye Baþkaný Osman Nuri Özmerel, Hakkari Valisi Necmettin Kalkan ve Orman ve

Su Ýþleri Elazýð Bölge Müdürü Ziya Polat'a doðaya gösterdikleri hassasiyet ve örnek oluþturan aðaçlandýrma çalýþmalarýna verdikleri desteklerden dolayý teþekkür ettiðini söyledi. Ceylan, "Gelecek nesillere daha yaþanabilir bir dünya býrakmak gayesi ile çalýþýyoruz. Kampüs

alanýmýzda çalýþmalar devam etmekte. Hakkâri'miz artýk sadece daðlarýnýn karý ile deðil yeþili ile de anýlacak. Ýleride bugünün gençleri bu aðaçlarýn gölgesinde oturup rahat nefes alýnabilecekler" dedi.Katýlýmcýlardan Semra Kaya ise, bu etkinlik sayesinde

üç fidan diktiðini belirterek, "Benim de Hakkâri'de artýk üç aðacým var. 3 yýldýr burada yaþýyorum. Yarýn buradan gittiðimde burada bana ait aðaçlarýn olmasý beni çok mutlu ediyor. Etkinlikte emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. ÝHA

Norveçli gelin Müslüman oldu Norveç'ten tatil için Antalya'ya gelen ve kaldýðý otelde çalýþan bir Kürt genci ile tanýþarak evlenmeye karar veren Marlen Bojurna, eþinin memleketi Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesindeki Kato Daðý'nda düzenlenen düðün töreninde Müslümanlýðý seçti.

A

ntalya'ya 13 yýl önce yerleþerek bir akrabasýnýn otelinde çalýþan Ferman Abi (26), 3 yýl önce Norveç'ten tatil için Antalya'ya gelen Marlen Bojurna (23) ile tanýþarak arkadaþ oldu.Arkadaþlýklarýný evliliðe dönüþtürmek isteyen çift, ailelerinin de onayý ile Beþtüþþebap ilçesine baðlý Cevizaðaç

köyündeki Kato Daðý eteklerinde düzenlenen düðün töreni ile hayatlarýný birleþtirmeye karar verdi.Düðün için Bojurna'nýn annesi Arne ve babasý John da kýzlarýnýn mutlu gününe tanýk olmak için Norveç'ten Cevizaðaç köyüne geldi.Çift, aralarýnda Beytüþþebap Belediye Baþkaný Yusuf Temel, bölgenin önde gelen aileleri ve yakýnlarýnýn katýldýðý iki gün iki gece süren davul zurna eþliðinde halaylarýn çekildiði düðün töreni ile dünya evine girdi.Düðünde Müslümanlýðý seçen Bojurna dini ni-

Aydýn:Ýnsan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi gerekir

kah sýrasýnda kelime-i þehadet getirdi. Davetliler çifte geleneklere göre para hediye etti. 85 bin lirasý Norveçli gelinin babasý ve annesinden olmak üzere çifte düðünde 255 bin lira para hediye edildi. Unutamayacaklarý bir düðün töreni ile hayatlarýný birleþtirdiklerini ifade eden çift, çok mutlu olduklarýný, muhteþem manzaraya sahip Kato Daðý'nda evlenmenin gurur verici olduðunu söyledi. Davetlilere teþekkür eden çift, düðün töreninin ardýndan Antalya'ya uðurlandý. AA

iirt Valisi Ahmet Aydýn, 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü dolayýsýyla yayýnladýðý mesajda hukukun üstünlüðü ve insan haklarý kavramlarýnýn, temel evrensel deðerler olarak öne çýktýðýný belirterek, valilik olarak, insan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Vali Ahmet Aydýn, Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nca 'Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi'nin 10 Aralýk 1948 tarihinde kabul edilmesi münasebetiyle, her yýl 10 Aralýk tarihinde Dünya Ýnsan Haklarý Günü'nün kutlandýðýný belirterek, "Demokrasi ve hukuk devleti anlayýþýnýn ön planda olduðu, tüm demokratik ve çaðdaþ ülkelerde olduðu gibi, ülkemizde de, bireyin güvenliði ve insan haklarýna büyük önem verilmektedir. Demokratikleþme ve hukukun üstünlüðünün saðlanabilmesi için vazgeçilmez unsurlardan biri olan insan haklarýnýn korunmasý amacýyla da son yýllarda önemli adýmlar atýlmýþ, atýlmaya da devam edilmektedir. Valilik olarak, insan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Vatandaþlarýmýzýn can ve mal güvenliðini saðlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarýna imkan tanýyacak ortamý oluþturmak için yoðun bir çaba içerisindeyiz. Bu baþarýnýn kalýcý hale getirilmesi maksadýyla, valiliðimiz bünyesinde mevcut 'Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu'nun idari kapasitesinin arttýrýlmasý, hak ihlaline uðramýþ vatandaþlarýmýzýn baþvuru ve þikayetlerini Ýnsan Haklarý Kurulu'na ulaþtýrmalarý için her türlü iletiþim araçlarýnýn açýk tutulmasý ve hukuki iþlemlerin geciktirilmeden yapýlmasý hususlarýnda gereken çalýþmalar yapýlmaktadýr" ifadelerini kullandý. ÝHA

Türkiye'de 50 bin Suriyeli eðitim görüyor

T

ürkiye'ye sýðýnan Suriyelilerden yaklaþýk 50 bini kamplardaki eðitim hizmetlerinden faydalanýyor.Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) verilerinden derlediði bilgiye göre, ülkelerindeki iç savaþtan kaçarak Türkiye'ye sýðýnan Suriyelilerin bir bölümü, 14 çadýr kent ile 5 konteyner kentte barýnýyor. Kamplarda yaþayan ve sayýsý 205 bin 520'ye ulaþan misafirlerin baþta barýnma olmak üzere yiyecek, saðlýk, güvenlik ve haberleþme ile diðer ihtiyaçlarý AFAD koordinasyonunda saðlanýyor. Kamplardaki öðrencilerin 5 bin 909'u okul öncesi, 21 bin 399 ilkokul, 10 bin 636'sý ortaokul, 7 bin 356'sý ise lise eðitimi alýyor. Ara sýnýflarda telafi dersleri gören öðrencilerle birlikte bu rakam 50 bin kiþiyi buluyor. Halen 693 derslikte görev yapan bin 923 öðretmenin büyük çoðunluðu da Suriyelilerden oluþuyor.Ayrýca bilgisayar, dokuma, dikiþ, kuaförlük gibi 100'den fazla branþta verilen mesleki kurslardan 27 bin 221 kiþi eðitim alýyor. Türkiye'de üniversite hakký elde eden 460 Suriyeli ise önümüzdeki günlerde eðitimlerine baþlayacak.

Vardiyalý eðitim Süleymanþah Konaklama Merkezi'nin eðitimden sorumlu müdür yardýmcýsý Mustafa Bakar, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 60 binin üzerindeki Suriyeli'yi misafir ettiklerini belirtti. Kampta 8 bin 540 öðrencinin eðitim imkanýndan faydalandýðýný dile getiren Bakar, "Eðitim çalýþmasýný 3 vardiyalý olarak sürdürüyoruz. Öðrenci yoðunluðundan dolayý vardiya uygulamasýna geçtik. Ayrýca eðitim hizmetlerimizi Suriyeli kardeþlerimizle birlikte yürütüyoruz. Öðrenciler okulda yabancý dil olarak Türkçe'yi tercih etti" dedi. AA


8

7 KASIM 2013 CUMARTESÝ

Haber

Aydýn Erdem anýldý Diyarbakýr'da polis kurþunuyla yaþamýný yitiren üniversite öðrencisi Aydýn Erdem için Kayapýnar Belediyesi Aydýn Erdem Eðitim ve Destek Evi'nde anma programý yapýldý. Polis kurþunuyla yaþamaný yitiren Aydýn Erdem, ölümünün dördüncü yýlýnda adýnýn verildiði Destek Evi'nde anýldý. Anma programýna baþkan yardýmcýlarý Aynur Yýlmaz, Ýhsan Avcý, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Ýsmail Kardeþ, Gaziler Mahalle Meclisi üyeleri, Kadýn Meclisi üyeleri, Barýþ Anneleri, okul arkadaþlarý ve yüzlerce kiþi katýldý. Saygý duruþuyla baþlayan anmada konuþan Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, "Devlet geçmiþte faalimeçhul cinayetler Kürt halkýný karþý vahþi cinayetler iþledi. Daha sonra sokak ortasýnda gençleri katletti. Son zamanda ise savaþ uçaklarýyla, Rojava'da çetelere destek vererek bu kirli politikasýný sürdürüyor. Aydýn

KESK eylem planýný açýkladý

Batman'da KESK MYK üyeleri, Eðitim-Sen Batman Þubesi'nde bütçe talebiyle eylem planlarýný yaptýðý basýn toplantýsýyla açýkladý. KESK MYK üyesi Metin Vuranok, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'ndaki kapsamlý deðiþikliklerle taþeron, esnek, performansa dayalý, güvencesiz ve kuralsýz bir çalýþmanýn ucuz iþgücü haline dönüþtürülmek istendiðini belirtti. Vuranok, "Kamu emekçilerinin hak ve özgürlüklerini toplu olarak gasp eden AKP-Memur Sen mutabakatý, yýllardýr kadro bekleyen 4/C'lilerin ve ek ödeme adaletsizliðinin kurbaný öðretmenlerin aðzýna bir kaþýk bal çalarak ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý, iþ güvencesi sorununun çözümü, vergi dilimi adaletsizliðinin giderilmesi baþta olmak üzere onlarca sorunu görmezden geldi. Sonuç olarak 2014 yýlý için kamu emekçilerinin maaþlarýnda net 123 TL artýþ yapýldý, ne var ki o da zaten þimdiye kadar buharlaþtý" dedi. 'Adýmlar tabloyu karartýyor' Hükümetin her attýðý adýmýn bu tabloyu her geçen gün daha karanlýk bir hale getirdiðini ileri süren Vuranok, "Bu adýmlarýn izi bugün gündemimizde olan 2014 yýlý Bütçe Kanun Taslaðý'nda net bir þekilde izlenmektedir. Emekçilerin ücret, sosyal güvenlik haklarý, kýdem tazminatý gibi bugüne kadar yoðun mücadeleler ile kazanýlan tüm haklarý laðveden bu soygun düzeninde emperyalizmin taþeronluðu, toplumun tüm ezilenlerini baský altýnda tutacak mekanizmalarýn güçlendirilmesi emekçilerin vergileriyle finanse edilmektedir. Net bir þekilde görülmektedir ki, ülkemizde emekçilerin ödemiþ olduðu her kuruþ vergi kendilerine 'yol, su, elektrik, okul, hastane' olarak deðil, 'daha fazla savaþ, toma, gaz, gözaltý, baský ve ölüm' olarak dönmektedir" þeklinde konuþtu. 'Mücadeleyi yüksekteceðiz' Hak kayýplarýný önlemek ve yeni kazanýmlar elde etmek için fiili ve meþru mücadeleyi yükseltmekten baþka bir yollarýnýn olmadýðýný ifade eden Vuranok, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu kapsamda AKP iktidarýnýn siyasi ve ideolojik hedefleri doðrultusunda hazýrladýðý 2014 yýlý bütçesine karþý, 2014-2015 dönemini kapsayan 'toplu satýþ' sözleþmesinin yok saydýðý haklarýmýzýn ve irademizin takipçisi olarak 'Satýþ Sözleþmesini Kabul Etmiyoruz, Bütçeden Hakkýmýzý Ýstiyoruz' ilkesiyle alanlarda olacaðýmýzý sizlerin aracýlýðýyla kamuoyuna duyuruyoruz." ÝLKHA

Ermem arkadaþýmýz Diyarbakýr'daki demokratik bir gösteri sýrasýnda polis tarafýndan katledildi. Kürt halký bu uðurda yaþamýný yitirenlerinin mücadelesine sahiplenmesi ve yükseltmesi katillere en büyük cevaptýr. Geçen hata Diyarbakýr'da yapýlan gençlik kurultayýna katýlan on binlerce genç Aydýn Erdem ve þahsýnda tüm þehitlerin mücadelesine sahip çýktýðýný göstermiþtir" dedi. Anmada daha sonra Aydýn Erdem'in yaþamýný anlatan film gösterime yapýldý. Gösterim sýrasýnda katýlýmcýlarýn birçoðunun aðlamasý dikkat çekti. Anma eðitim destek evinde öðrenim gören çocuklarýn Aydýn Erdem için yazdýðý þiirlerin okunmasýyla son buldu. Haber Merkezi

DÜ'den iletiþim paneli Dicle Üniversitesi (DÜ) Radyo ve TV kulübü tarafýndan 'Ýletiþimin Dünü, Bugünü ve Yarýný' konulu panel düzenlendi. Ýletiþim danýþmaný Kemal Çiftçi'nin konuþmacý olarak katýldýðý panelde, iletiþim her yönüyle tartýþýldý. Soru sormanýn önemine deðinen Çiftçi, iletiþimin temelinin soruyla baþladýðýný belirtti. 5N 1K'nýn iletiþimde kullanýlan yaygýn bir kural olduðunu söyleyen Çiftçi, günümüzde gazetelerin elimize ulaþtýðýnda haberlerin bayatlamýþ olmasýnýn nedenini ise internet çaðý ile habere sýcaðý sýcaðýna ulaþýlabilmek olduðunu ifade etti. Ýnternet ile beraber yeni bir ekonomi kavramýnýn ortaya çýktýðýný kaydeden Çiftçi, bu baðlamda

pazarlama tekniklerinin de deðiþtiðini anlattý. Sinema, dizi, belgesel üreticilerinin internetle iç içe olmaya baþladýðýný söyleyen Çiftçi, bu sektörlerin günümüz þartlarýnda internet þirketleriyle beraber çalýþmayý zorunlu hale getirdiðini açýkladý. Ýnternetle birlikte iþsiz gazeteci kesiminin çoðaldýðýný kaydeden Çiftçi, beraberinde bu gazetecilerin internette kurduðu haber portallarý ile yeni bir habercilik þeklinin doðduðunu belirtti. Baþarý hikayelerine de deðinen Çiftçi, Ýmam Gazali, ünlü yönetmen Halit Refið, aya ilk ayak basan insan Neil Armstrong ve Steve Jobs'un yaþamlarýndan örnekler verdi. ÝHA

Gercüþ üzümü gerçek deðerine kavuþuyor Batman'ýn Gercüþ Ýlçe Ziraat Odasý Baþkaný Þefik Öner, Gercüþ üzümünün gerçek deðerini araþtýrmak için proje hazýrladýklarýný belirtti. Öner, üzümün Gercüþ için son derece önemli bir doðal kaynak olduðunu kaydederek, üzümün tanýtýmý ve katma deðerinin arttýrýlmasý için hazýrladýklarý projenin Dicle Kalkýnma Ajansý'na sunulduðunu söyledi. Proje kapsamýnda üzümün besin ve pazar deðerinin analizlerinin yapýlacaðýný belirten Öner, þöyle dedi: "Gercüþ üzümünün geleceðine iliþkin bir 'Üzüm Rotasý' hazýrlanacak. Elde edilen veriler ilgili çevrelerle paylaþýlacak. Gercüþ üzümünün besin deðerleri detaylý bir þekilde incelenerek þeker

oraný, kalori miktarý ve benzeri bilgiler ortaya çýkacak. Üzümümüzün hem teknik hem de ekonomik anlamda hangi alt ürünlerde (pekmez, pestil, reçel gibi) kullanýlmasýnýn daha verimli olacaðýna dair veriler elde edilecek. Ürünün mevcut durumdaki pazar deðeri ortaya konacak, ilçe ve bölge ekonomisine katkýsý somut verilere dayandýrýlacak. Üzümümüzün olasý iyileþtirme senaryolarýndaki (örneðin organik sertifikalý olarak yetiþtirildiðinde) ekonomik deðerinde gerçekleþecek olan deðiþimler karþýlaþtýrmalý olarak deðerlendirilmiþ olacak. Gercüþ üzümünün markalaþma potansiyeli ortaya konacak." AA

Asýrlýk saatler revaçta Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaklaþýk 10 yýldýr saat tamirciliði ve satýþý yapan Enver Hakverdioðlu, bu süre zarfýnda tarihi deðer taþýyan gonglu, köstekli ve kurmalý masa saatlerinden yapmýþ olduðu koleksiyonun en çok gençler tarafýndan ilgi gördüðünü söyledi. Hakverdioðlu, saat tamir iþinin iyi gittiðini, fakat zaman zaman Çin malý saatlerin iþlerini olumsuz etkilediðini söyledi. Hakverdioðlu, normal saatlerin yaný sýra çok sayýda tarihi deðeri olan saatlerin bakým ve tamir için getirildiðini ifade ederek, "Özellikle yaþlý vatandaþlarýmýz yýllardýr vazgeçemedikleri köstekli saatlerini getirerek bakýmlarýný yaptýrýyorlar. Yaþlý vatandaþlar bazen saatlere bakýp ta eski günlerini dahi yad ediyorlar. Ama þu anda gençlerde gelip bu saatlere bakýyor. Birçok vatandaþýmýzda asýrlýk gonglu, köstekli ve kurmalý masa saatlerini getirip bakým ve tamirlerini yap-

týrdýktan sonra nostalji olsun diye evlerinde güzel bir yere býrakýyorlar. Bu tür saatleri ilçemizde halen kullananlar oldukça fazla. Çünkü bu saatler genelde babadan deden kaldýðý için tarihi deðerinin yaný sýra manevi deðeri de oldukça yüksektir. Yaklaþýk 10 yýlý aþkýn bir süredir ilçemizde saat tamirciliði ve satýþýný yapýyorum. Bu süre zarfýnda birçok asýrlýk saati birleþtirerek koleksiyon yapmaya baþladým. Koleksiyonumda gonglu, köstekli ve kurmalý masa saatleri var. Bu tür saatler günümüzde yok denecek kadar az sayýdadýr. Bu koleksiyonumu en çok gençler beðeniyor. Her gün birçok öðrenciler gelerek bu saatlere bakýyorlar. Genelde saatlere bakan gençler eskiden dedelerinin ninelerinin evlerinde bu saatleri görmüþ olduklarýný söylüyorlar. Koleksiyonum, iþyerime gelen vatandaþlar tarafýndan da beðeniliyor" dedi. ÝHA

Kalaycýlar süs eþyasý yapýyor Mardin'in tarihi çarþýsý içerisinde dükkaný bulunan ve geçimini kalaycýlýk yaparak geçiren kalaycý ustasý Abdulhamit Özcan, cam ve süs mutfak ürünlerinin artmasýyla bakýr mutfak eþya kullanýmýnýn azaldýðýný belirtti. 10 yaþýndan itibaren ustalarýnýn yanýnda çalýþarak kalaycýlýðý öðrendiðini ve yaptýðýný belirten Özcan, kalaycýlýk mesleðinin tamamen bittiðini dile getirdi. Özcan, "Daha 10 yaþýndayken

baþladým ve 70 yýldýr bu iþi yapýyorum. Eskiden ibrik yapýyorduk, ibriði terk edip, þimdi ise süs eþyalarýný yapýyoruz" dedi. Abdulhamit Özcan'ýn oðlu Ahmet Özcan Mardin'e turist geldiðinde iþlerinin iyi olduðunu belirtti. Özcan, "Ben mesleðimi babamdan öðrendim, çekirdekten yetiþmeyim eskiden bizim çarþýmýz çok kalabalýktý. Zor þartlar altýnda mutfak eþyalarýnýn imalatýný yapýyorlardý. Cam porselen naylon çýkmamýþtý. Mutfak eþyalarýný yapýyorlardý hepsi. Eskiden bu sanat çok zordu o zorluðun altýndan bu sanatý yürütüyorlardý. Kalaycýlýk azaldý bizim iþimiz de azaldý. Kalaycýlýðýn ham maddesi yükseldi. Müþteri geldiði zaman satýþýmýzda zorluk çekiyoruz. Mardin'e turistler geldiði zaman iyi oluyor, özellikle yerli turistler gelsin, turist gelmesi için çok çalýþýlsýn çünkü turistler geldiði zaman iþlerimizde iyi oluyor. Mesleði bizden sonra devam ettirecek kimse yok, þuan eleman çok az, gelen elemanlar bir kaç gün sonra ayrýlýyor" diye konuþtu. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

Mirina Nelson Mandela

7 ARALIK 2013 CUMARTESÝ

9

Mirina serokê efsanewî yê Afrîkaya Baþûr Nelson Mandela li dinyayê deng veda. Mandela dijî rejima spî ya nijadperest têkoþiyabû û bûbû sembol.

S

erokên dewletên dinyayê û nivîskar û rewþenbîran der barê mirina Mandela de peyamên sersaxiyê dan.Serokê DYAyê Barack Obama diyar kir ku Mandela serkeftinên mezin pêk aniye û wiha got: "Ew îro çû mala xwe ya rastîn û em li vê dinyayê man. Me mirovekî hêja û wêrek wenda kir. Ew êdî ne tenê aidê vê demê ye, ew aidê serdeman e."Sekreterê Giþtî yê NYê Ban Kî-mûn destnîþan kir ku Mandela ji me re nîþan daye ku bi xeyal û xebatê meriv dikare ji bo edaletê çi bike û çi pêk bîne. Serokwezîrê Îngilistanê Davîd Came-

ron der barê mirina Mandela de wiha got: "Ji dinyayê þemaleke mezin derbas bû."Serokê Dewleta Çînê Xî Jînpîng diyar kir ku Mandela bi têkoþîna xwe ya li dijî nijadperestiyê serkeftinên mezin diyarî mirovahiyê kiriye.Serokê Dewleta Haîtiyê Mîchel Marteley destnîþan kir ku Mandela sembol e û sembol jî namirin û wiha got: "Mandela ne tenê bavê demokrasiya Afrîkaya Baþûr e. Ew bi jiyana xwe û bi bawerî û wêrekiya xwe ji bo edalet û hevkariyê têkoþiya." Serokê Dewleta Fransayê Francoîs Hollande jî di peyama xwe destnîþan kir ku Mandela

ji bo azadî û edaletê bûye îlham û dê neyê jibîrkirin.Serokê mixalefeta Myanmarê û xwediyê Xelata Aþtiyê ya Nobelê Aûng San Çîî jî destnîþan kir ku Mandela ji bo me mînakeke girîng e û nîþan da ku dema meriv bixwaze dikare ka çi bike û dikare dinyayê biguherîne.Serokwezîrê Hindistanê Manmohan Sîng Mandela û serokê serxwebûna welatê xwe Gandgî þiband hev û wiha got: "Mirovên qehreman ji vê dinyayê koç dikin. Mandela Gandiyekî rastîn bû. Jiyan û xebatên Mandela dê ji bo nifþên nû bibe îlham û mînak.Serokê Avûstralyayê To-

ny Abbott diyar kir ku Mandela di sedsala 20an de mirovekî mezin û hêja bû û wiha got: "Dinya dibe ku Nelson Mandelayekî din nebîne. Wî îlham û wêrekî da mirovan."Serokê berê yê DYAyê Jîmmy Carter diyar kir ku Mandela ji bo nifþên nû bû îlham û têkoþîna wî ya ji bo azadî û edelatê li dinyayê deng veda û wiha got: "Heger îro Afrîkaya Baþûr ji bo demokrasiyê mînak be, ev bi xêra Mandela ye." Sekreterê Giþtî yê Neteweyên Yekbûyî yê berê Kofî Annan jî diyar kir ku "Mandela dengê edalet û wêrekiyê ye."AA

Serokwezîr Erdogan mêvanên xwe yên ji Iraqê qebûl kirin S

erokwezîr Erdogan, Serokê ETIyê Erþad Salihî û kesên ku pê re ne li Navenda Kongreyê ya Halîçê qebûl kirin. Hevdîtina ku ji çapemeniyê re girtî hat kirin nêzî saetek û nîvê dewam kir. Li gor agahiyên ku ji çavkaniyên serokwezîriyê hatin hildan, Erdogan di dema qebûlkiri-

na rêvebirên ETIyê de gotiye em wek Tirkiyeyê di dîrokê her du welatan de Tirkmenên Iraqê hevbeþ dibînin.Di 30yê Nîsana 2014an de li Iraqê hilbijartinên giþtî hene û ev mijar jî di hevdîtinê de hat rojevê. Erdogan destnîþan kir ku ev hilbijartin ji bilî siyasetê ji bo îstikrara herêmê jî

gelek girîng in û ji ber vê jî gelek berpirsyarî dikevin ser milê ETIyê.Êrîþa terorî ya ku li Kerkûkê qewimî jî nehat jibîrkirin. Erdogan xemgîniya xwe ya ji ber vê bûyerê ji endamên ETIyê re anî ziman û diyar kir ku Tûzhûrmatû di serî de ji ber êrîþên ku li herêmên tirkmenan diqewi-

min gelek xemgîn dibin.Erdogan destnîþan kir ku di hemû hevdîtinên xwe yên bi Iraq û Herêma Kurdistana Iraqa Federal re li ser parastina berjewendiyên tirkmenan disekinin, Ewlehiya wan di serî de gelek mafên wan ên din jî di hevdîtinan de tînin ziman û wan diparêzin. AA

Kürtçe haberlerin Türkçesi

Halk yas tutuyor D

ünyada ýrk ayrýmcýlýðýyla mücadelenin sembolü, Güney Afrika'nýn efsanevi lideri Nelson Mandela'nýn ölümü dolayýsýyla dünya liderlerinden, sanat ve spor dünyasýndan taziye mesajlarý geliyor.ABD Baþkaný Barack Obama yaptýðý açýklamada, hayatýný kaybeden Nelson Mandela'nýn bir insandan beklenebileceklerden daha fazlasýný baþardýðýný belirterek, "Bugün o evine gitti ve biz bu dünyadaki en etkili, cesur ve son derece iyi bir insaný kaybettik. O, artýk sadece bizim zamanýmýza ait deðil, çaðlara ait biri" ifadelerini kullandý.Baþkalarýnýn özgürlüðü için kendi özgürlüðünden vazgeçen Mandela'nýn Güney Afrika'yý dönüþtürdüðünü ve herkesi harekete geçirdiðini ifade eden Obama, Mandela'nýn kendisini hapse atanlarla bile uzlaþýya varmasýnýn da tüm insanlýða ilham olmasý gerektiðini dile getirdi.BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, eski Güney Afrika Devlet Baþkaný Nelson Mandela'nýn, inanarak, hayal ederek ve birlikte çalýþarak insanlýk ve adalet için

neler yapýlabileceðini gösterdiðini söyledi. Ýngiltere Baþbakaný David Cameron, Mandela'nýn hayatýný kaybetmesiyle ilgili "Dünyadan büyük bir ýþýk geçti" ifadesini kullandý.Çin Devlet Baþkaný Xi Jinping Mandela'nýn ýrkçýlýk rejimine karþý mücadelesinde kazandýðý zaferiyle insanlýða büyük katkýsýnýn olduðunu belirtti. Haiti'nin Devlet Baþkaný Michel Martelly ise her sembol gibi Mandela'nýn ölmediðini dile getirerek, ''Mandela sadece Güney Afrika'da demokrasinin babasý deðildir. O, bize yaþam þekliyle cesaretiyle inancýyla adalet ve eþitlik için doðru bir mücadele içinde olduðunu öðretti'' dedi.Fransa Devlet Baþkaný Francois Hollande ise mesajlarý hiçbir zaman yokolmayacak Mandela'nýn insanlýða özgürlük ve adalet için verdiði ilhamýn devam edeceðini kaydetti. Myanmar'ýn Nobel Barýþ Ödülü sahibi muhalefet lideri Aung San Suu Çii ise insanlýk standardýný yükselten ve eþsiz bir insan olan Mandela'nýn insanlarýn istemesi halinde dünyayý nasýl deðiþtirebileceðinin

en iyi iþareti olduðunu ifade etti.Hindistan Baþbakaný Manmohan Sing de ülkesinin baðýmsýzlýk liderlerinden Gandhi ile karþýlaþtýrdýðý Mandela ''Kahraman adamlar bu dünyaden gidiyor. Mandela, gerçek bir Gandhiciydi. Mandela'nýn yaþamý ve çalýþmalarý gelecek nesiller için ölümsüz bir ihlam kaynaðý olacaktýr'' ifadelerini kullandý. Avustralya Baþbakaný Tony Abbott de 20. yüzyýlýn en önemli devlet adamlarýndan Mandela için ''Dünya bir daha baþka bir Nelson Mandela görmeyebilir. O sayýsýz erkek ve kadýný, dünyanýn daha dürüst ve cesurca yaþanabileneceðiyle ilgili ilham verdi'' dedi.Eski ABD Devlet Baþkaný Jimmy Carter ise yeni nesillere ilham kaynaðý olan adalet ve özgürlük için verdiði tutkulu mücadelenin dünyayý etkilediðini kaydederek, ''Güney Afrika, bugün dünyanýn önde gelen demokrasi örneði ise bunu Mandela'ya borçludur'' dedi.

''Tüm kardeþlerimizin tüm renklerden geldiðini farkettirdi'' Küba'da adeta bir kahraman olarak

görülen Mandela'nýn ölümü ülkeyi adeta yasa boðdu. Komünist Gençlik Gazetesi'nden Juventud Rebelde, Fidel Castro ve Küba'nýn sevimli arkadaþý olarak, çok ýrklý Güney Afrika'nýn babasý ve dünya için örnek olan Mandela'nýn "eþsiz bir insan" olduðunu belirtti.Eski Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ise Mandela'nýn "ahlak ve adalet için cesaretin sesi" olduðunu belirtti.Tüm zamanlarýn en iyi boksörü, aðýr sklet boks þampiyonu Muhammed Ali ise yaptýðý açýklamada Mandela hakkýnda en çok hatýrlayacaðý þeyin Mandela'nýn kalbinin, ruhunun ve yüreðinin asla ýrksal veya ekonomik adaletsizlikler, nefret ve intikam gibi duygular içermediði ifade ederek, ''O bize büyük ölçüde affetmeyi öðretti, tüm kardeþlerimizin tüm renklerden geldiðini farkettirdi'' dedi.Güney Afrika'nýn eski lideri Nelson Mandela'nýn yaþamýný anlatan ''Long Walk to Freedom-Özgürlüðe Uzun Yol'' filmi Londro prömiyerine katýlan Ýngiltere tahtýnýn 3. sýradaki varisi Prens William ile eþi Kate Middeleton ise

Mandela'yý eþsiz ve ilham verici bir olarak hatýrlayacaklarýný kaydetti.Güney Afrika'da yapýlan 1995 Ragbi Dünya Kupasý boyunca Nelson Mandela'nýn hayatýnýn anlatýldýðý ''Invictus'' filminde efsanevi lideri canlandýran ünlü oyuncu Morgan Freeman ise sadece zaferlerinin deðil, hatýralarýnýn da hatýrlanayacaðý Mandela'nýn sadece dünyayý ne kadar etkilediðinin yanýsýra bundan sonra da onun düþüncelerinin insanlýðý ne kadar ileriye götüreceðinin de önemli olduðunu belirtti.

Baþbakan Erdoðan'ýn misafirleri kabul etti E

rdoðan'ýn, Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþad Salihi ve beraberindekileri Haliç Kongre Merkezi'nde basýna kapalý olarak kabulü yaklaþýk 1,5 saat sürdü. Baþbakanlýk kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, Erdoðan, Irak Türkmen Cephesi yetkililerini kabulü sýrasýnda, Türkiye olarak, Irak Türkmenlerini iki ülkenin ortak tarihinin canlý bir tezahürü olarak gördüklerini söyledi.Görüþmede, 30 Nisan 2014'te yapýlmasý planlanan Irak genel seçimleri de gündeme geldi. Erdoðan, Irak'ta yapýlacak genel seçimlerin, bu ülkedeki siyasetin yaný sýra bölgesel istikrar açýsýndan da büyük önem arz ettiðine deðinerek, bu çerçevede Irak Türkmen Cephesi liderliðine de büyük bir sorumluluk düþtüðüne dikkati çekti. Erdoðan,

Kerkük'te dün terör saldýrýsýnda hayatýný kaybedenler için duyduðu üzüntüyü de dile getirdi. Türkiye'nin, Irak'ta güvenlik ve barýþýn tesis edilmesine büyük önem verdiðini belirten Erdoðan, son dönemde Tuzhurmatu baþta olmak üzere, Türkmenlerin yoðunlukta yaþadýðý bölgelerde terör saldýrýlarýnýn artmasýndan büyük üzüntü duyduðunu ifade etti.Türkmenlerin, güvenlik baþta olmak üzere, her türlü hak ve menfaatlerinin korunmasýnýn, Türkiye'nin Irak politikasýnýn vazgeçilmez bir unsuru olduðuna iþaret eden Erdoðan, hem Irak merkezi hükümeti hem de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yapýlan görüþmelerde bu hususu net bir þekilde ifade ettiklerini vurguladý. AA


10

7 ARALIK 2013 CUMARTESÝ

Ýç-Dýþ Politika

Suriye'de yaþananlarýn izlenmesi utanç verici

Suriye Ulusal Koalisyonu Sözcüsü Louay Safi, ''Dünyanýn, Bosna'da olduðu gibi, Suriye'de yaþanan katliamlarý da sakin bir þekilde izlemesi utanýlacak bir durum'' dedi.

S

uriye'de devam eden savaþ konusunda, Safi, Suriye'de adil ve serbest seçimlerle demokratik hükümetin oluþturulmasýný talep ettiklerini belirtti.Safi, demokratik hükümet kurulmasýnýn, basýn özgürlüðü ve hukukun üstünlüðünün önündeki engelin Suriye rejimi olduðunu kaydetti. Suriye'de yaþanan savaþ ile 1992-1995 yýllarý arasýnda Bosna Hersek'te yaþanan savaþ arasýnda benzerlikler olduðunu savunan Safi, þunlarý söyledi:''Þam'daki insanlar da týpký Saraybosna'daki insanlar gibi ekmek kuyruklarýnda öldürülüyor, evlerinden kovuluyor. Suriye'deki bir iç

savaþ deðil, bu Bosna'da da iç savaþ deðildi. Suriye'deki bir devrim. Dünyanýn, Bosna'da olduðu gibi, Suriye'de yaþanan katliamlarý da sakin bir þekilde izlemesi utanýlacak bir durum. Suriye'nin karþý karþýya kaldýðý sorun, bir insanlýk sorunu. Bu sorun, büyük güçlerin uluslararasý çýkar savaþlarýnýn gölgesinde kalmýþ durumda. Burada Ýran, Suudi Arabistan ve Türkiye arasýnda bölgesel bir rekabet de var.''

Bunlarý engelleyecek güçleri var Safi, ABD'nin Suriye konusundaki

politikalarýný eleþtirerek, "Hizbullah'ýn Suriye'ye müdahalesini, Ýran'ýn Suriye'ye müdahalesini kýnamadýlar. Askeri yardým sözlerini yerine getirmediler. Rejimin, þehirlere ve köylere saldýrmasýna izin verdiler. Tüm bunlarý engelleyecek güce sahip olduklarýný biliyoruz. Obama yönetiminin, rejime ait askeri güçlerin yerleþim yerlerini bombalamasýný isterdik'' dedi.Bosna'da savaþýn izlerinin silinmesinden ve ülkeye barýþýn gelmesinden duyduðu memnuniyeti de dile getiren Safi, Suriyeliler'in de savaþý atlatacaklarýna inandýðýný dile getirdi.Safi, "Dayton Anlaþmasý'nýn, Bosna'daki savaþý sona

erdirdiði gibi Cenevre'de düzenlenecek konferansýn da Suriye'deki savaþý sona erdirmesini istediklerini" söyledi.

Türkiye, Suriye halkýna çok önemli bir destek verdi Safi, Türkiye'nin, Suriyeli mültecileri kabul ederek, onlara kalabilecekleri kamplar oluþturarak çok önemli destekler verdiðine dikkati çekti. Safi, "Bu, bizler için son derece deðerli. Çok önemli bir bölgesel güç olan Türkiye'nin desteðine devam etmesini bekliyoruz'' diye konuþtu. Suriye'de, savaþla birlikte üçüncü kýþýn yaþandýðýna iþaret eden Safi, yaþam

koþullarýnýn her geçen gün kötüye gittiðini anlattý.Safi, uluslararasý toplumdan, savaþýn sona ermesi için katý bir tavýr almasýný, özellikle gýda ve ilaç yardýmlarýnýn Suriye'ye giriþini saðlamalarýný istedi. Ayrýca, Suriye Ulusal Koalisyonunun, Kürtler dahil, muhalefetteki baþ aktörleri bir araya getirmeye çalýþtýðýna iþaret eden Safi, tüm din ve mezheplerin koalisyonda yer almasýný saðlamaya çalýþtýklarýný vurguladý.Safi, Suriye'de, mezhep çatýþmalarýnýn yaþanmasýna karþý olduklarýný, mehzep çatýþmasýnýn sadece rejimin iþine geldiðini sözlerine ekledi.

Ýki ülke arasýndaki iliþkiler artmalý Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Tahran'a gelen Irak Baþbakaný Nuri el-Maliki, dini lider Ayetullah Ali Hamaney tarafýndan kabul edildi.

D

ini liderin resmi ofisinden yapýlan açýklamada, ziyareti, iki ülke arasýndaki iliþkileri güçlendirmek adýna olumlu deðerlendiren Hamaney'in, "Irak ile iliþkilerimizi ilerletmek ve iþbirliði alanlarýný geniþletmek

için bir engel yok" sözlerine yer verildi.Açýklamaya göre, Ýran'ýn son yýllarda çok önemli bilimsel geliþmeler kaydettiðini ifade eden Hamaney, bu tecrübelerin Irak'a aktarýlmasýnýn iki ülke arasýndaki iþbirliðinin en önemli alanlarýndan biri olabileceði deðerlendirmesini yaptý. Hamaney, Irak hükümetinin çalýþmalarýnýn olumlu yönde olduðunu ancak Irak'ýn ihtiyacýnýn bundan çok daha fazlasýný gerektirdiðini belirtti.Görüþmede, Irak Cumhurbaþkaný

Celal Talabani'den Ýran'ýn iyi ve samimi dostu olarak bahseden Hamaney, Maliki'den kendisine þifa dileklerini iletmesini istedi.Irak Baþbakaný Maliki de Tahran'daki temaslarýnýn iki ülke arasýndaki iþbirliði seviyesinin yükselmesine vesile olmasýný diledi.Maliki, Tahran temaslarý kapsamýnda ayrýca, Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani ile bir araya gelmiþti. Ýki lider Tahran ile Baðdat arasýndaki iliþkiler, iþbirliði alanlarý ve Suriye meselesini görüþmüþlerdi. AA

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


7 ARALIK 2013 CUMARTESÝ

11

Yerel Gündem 21 Kent spor meclisi toplandý

Yerel Gündem 21 Kent Spor Meclisi'nin bu haftaki toplantýsýnda Ocak ayýnda 4'üncüsü yapýlacak Spor Konferansý ele alýndý. Konferansa ülke ve yerel bazda marka olmuþ isimlerin çaðrýlmasý kararlaþtýrýldý.

Y

erel Gündem 21 Kent Spor Meclisi, 4 yýl önce baþlatýlan ve bu yýl 4'üncüsü yapýlacak Spor Konferansý için toplandý. Büyükþehir Belediyesi'ne ait Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'ndaki toplantý salonunda yapýlan toplantýya meclis üyesi olan kentteki spor bileþenleri katýldý. Meclis Baþkaný Metin Kýlavuz'un

yönettiði toplantýnýn ana gündemini oluþturan ve 11 Ocak 2014 tarihinde yapýlacak Spor Konferansý için kararlar alýndý. Buna göre meclis bünyesinde oluþturulan komite konferansa davet edilmesi kararlaþtýrýlan ulusal ve yerel bazda kendi alanlarýnda marka olmuþ isimlere ulaþacak. Konferansa katýlmasý kesin-

leþen isimlerin ardýndan bu kez konferansýn ana gündemi ve programý kesinleþtirilecek.

'YILIN SPOR ADAMLARI'NA ÖDÜL VERÝLECEK Konferansta bu yýl ulusal ve yerel düzeyde 'yýlýn spor adamlarý' seçilen isimlere de ödüller

verilecek. Ödüle layýk görülecek isimler üzerinde de meclis toplantýsýnda görüþ alýþveriþi ve deðerlendirmeler yapýldý. Ödüle layýk görülen ulusal ve yerel spor adamlarýnýn yaný sýra spora hizmet eden kurum ve kuruluþlara da plaket verilmesi kararlaþtýrýldý. Meclis Baþkaný Metin

Kýlavuz,siyasi ayrým yapmadan kendi alanýnda uzman bir çok ismi konuþmacý olarak konferansa davet etmeyi kararlaþtýrdýklarýný ifade ederek,bir ilk olan konferansýn 4'üncüsünü de Diyarbakýr'a yakýþýr düzeyde gerçekleþtirmeyi amaçladýklarýný ve bunun için çalýþtýklarýný dile getirdi.

Belediyespor'da Ofspor alarmý Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta son 4 maçta 10 puan toplayarak sezon baþýnda belirlediði PTT 1. Lig'e yükselme umutlarýný yeniden yeþerten Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, yarýn kendi sahasýnda oynayacaðý Ofspor maçý hazýrlýklarýný tamamladý.

T

akým bugün Tarýmsal Araþtýrma Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye baþlayacak. Takýmda sakat ve cezalý futbolcu bulunmadýðý belirtildi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, yaptýðý açýklamada Ofspor maçýný kazanmak için taraftar desteðine ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. 3 puandan baþka düþünceleri olmadýðýný belirten Doðrul, "Takýmda moraller yerinde. Son haftalarda aldýðýmýz baþarýlý sonuçlar takýmýn kendine olan güvenini getirdi. Çýkýþýmýzý yeni bir galibiyetle pekiþtirmek istiyoruz. Ofspor maçýný kazanmaktan baþka düþüncemiz yok. Taraftarlarýmýzdan destek bekliyoruz. " dedi.

Erten: Forvet sýkýntýmýz var S por Toto 3. Lig 1. Grupta mücadeleden Siirt spor yarýn kendi sahasýnda konuk edeceði Akçaabatspor maçýnýn hazýrlýklarýný Teknik direktörü Ahmet Erten tarafýndan günde tek idman yaparak hazýrlanýyor. Teknik direktörü Ahmet Erten, bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde aðýrlayacaklarý Akçaabat spor karþýlaþmasý ile ilgili açýklamada. Takýmýn kötü günler geçirdiðini ve bu anlamda kimseden gerek maddi ve gerekse manevi destek almadýklarýný belirten Ahmet Erten "Her hafta iyi hazýrlanmamýza raðmen kötü sonuçlar alýyoruz. Tabi forvet sýkýntýmýz olduðu için gol pozisyonlarýnda etkili olamadýðýmýz için puan alamýyoruz. Ýnþallah iþte bu önümüzdeki hafta Akçaabat sporla oynayacaðýmýz maçta yine iyi hazýrlandýk tüm zor þartlara raðmen yine de iyi hazýrlandýk" dedi.

Elazýð'da Bölgesel temsilci eðitimi toplantýsý yapýldý T

emsilciler Kurulu Temsilciliðe Giriþ Ýç Talimatý kapsamýnda 2013-2014 sezonu Bölgesel eðitim toplantýlarýnýn sonuncusunu Elazýð'da yaptý.. Eðitim toplantýsýna; Temsilciler Kurulu Baþkaný Dr. Fatih Tanfer, Elazýð, Batman, Malatya, K.Maraþ, Diyarbakýr, Gaziantep ve Þanlýurfa illerinde bulunan temsilciler katýldý. Eðitim toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasýný Temsilciler Kurulu Baþkaný Dr. Fatih Tanfer yaptý. Baþkan Tanfer, konuþmasýnda bu güne kadar, Ankara, Ýstanbul, Bursa, Ýzmir, Giresun, Kayseri ve son olarak burada yaptýðýmýz toplantý ile bölgesel temsilci eðitimlerini bitirmiþ oluyoruz. Bu süreç içerisinde 297 temsilci ile bir araya gelerek hem bu güne kadar gittikleri maçlar hakkýnda hem de bölgesel bazda deðerlendirmeler yapma imkanlarýný buldum dedi. Eðitim programý kapsamýnda, Temsilciler Kurulu Eþgüdüm Yönetmeni Bedri Dölkeleþ "Talimatlar ve rapor hatalarý" ný, Temsilci Ýþleri Müdürü Baki Þahin ise "Ýdari konular" hakkýnda temsilcileri bilgilendi. Eðitim toplantýsýnýn kapanýþ konuþmasýnda, Baþkan

Tanfer, geçen süreçteki eksikliklere dikkat çekerek bundan sonraki görevlerde seminerde vurgulanan konulara gereken özenin gösterilmesini belirterek müsabakalarda temsilcilere baþarýlar ve kýsa bir süre sonara girecek olduðumuz 2014 yýlýnýn tüm camiamýza saðlýk ve baþarýlarla dolu günler getirmesini diledi.

Futbolculara prim dopingi

S

por Toto 3. Lig 3. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakýrspor AÞ. Yönetimi, Futbolcularýn biriken 3 galibiyet priminin 2'sini ödeyerek Ýstanbulspor maçý öncesinde futbolculara moral verdi. Diyarbakýrspor A.Þ, kendisi gibi ayný hedefi kovalayan Ýstanbulspor'la deplasmanda yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný tamamladý. Yeþil-Kýrmýzýlý takýmda sarý kart cezalýsý Rýdvan'ýn yaný sýra sakatlýklarý bulunan Atilla, Samet, Akýn ve Doðancan ile devre arasýnda gönderilmesi kararlaþtýrýlan Ýbrahim Ýdis Teknik heyet tarafýndan kadro dýþý býrakýldý. Hafta boyunca yapýlan idmanlarda morallerin yüksek olduðu dikkat çeken takýma ayrýca prim dopingi yapýldý. Yönetim , biriken Kýrýkhanspor, Bafraspor ve Menemen Belediyespor galibiyetlerinden 2'sinin primlerini ödedik. Yönetim, ödenen primler ile birlikte

morallerin yüksek olduðunu ve takýmda hiçbir sorunun olmadýðýný söylediler . Ýstanbul'a kazanmak için gideceklerini belirten Yeþil- Kýrmýzý Yönetimi , Menemen Belediyespor maçýnda olduðu gibi Ýstanbul'da da takým halinde yüreklerini ortaya koyarak galip gelmeye çalýþacaklarýný söylediler . Takýma Ýstanbulspor A.Þ maçý öncesi Futbolcularýmýzýn biriken 3.galibiyet priminin 2. sini ödedik. Geri kalan Primleri ise Ýstanbul deplasmanýnda alýnacak sonucuna göre ödeme yapýlacaðýný söylediler. Yönetim Takýmda, "Moraller yerinde Primlerin ödenmesi ekstra bir motivasyon oldu. Herkes galibiyete kilitlenmiþ durumda. Menemen maçýný savaþarak kazandýk. Ýstanbul'a da savaþmaya gidiyoruz. Sahada her þeyimizi ortaya koyup 3 puan alacaðýmýza inanýyoruz. " dedi.

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda- 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit - Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

CMYK

7 ARALIK 2013 CUMARTESÝ

BAL 2. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Yolspor deplasmanda oynayacaðý Tatvan Gençler birliðispor maçýnýn hazýrlýklarýný Ýbrahim Tungaç yönetiminde sürdürüyor.

Diyarbakýr takýmlarýnýn bu haftaki rakipleri zor P

rofesyonel liglerindeki Diyarbakýr temsilcileri, lig mücadelelerine 8 Aralýk Pazar günü oynayacaklarý maçlarla devam edecek. Ýki takým da mücadelesini verdikleri zirve mücadelesinde ayný hedefi kovalayan takýmlarla karþýlaþacak. 2.Lig Kýrmýzý Grup'ta Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor,kendisini 1 puan geriden takip Ofspor'la Diyarbakýr'da karþýlaþacak. Seyrantepe tesislerindeki mücadele için bilet fiyatlarý 5 TL olarak açýklandý. Son 4 maçýnda yenilgi almayan Trabzon temsilcisi deplasman maçlarýnda dirençli bir takým görüntüsü çizerken,7 maçýn sadece 2'sini kaybetti.

Y

ar n Tatvan'da oynayacaðý Tatvan Gençlerbirliði maçýnýn 12.30 da oynanak olan Yolspor, deplasmanda 3 puanla ayrýlarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Teknik Direktör Ýbrahim Tungaç yaptýðý açýklamada, geçen hafta sahalarýnda oynadýklarý Girmeli Belediyespor galibiyetini, unutarak deplasmanda yapacaklarý Tatvan Gençlerbirliðispor maçýna odaklanacaklarýný söyledi. Maçta çok sayýda pozisyona girdiklerini hatýrlatan ve daha fazla gol atmalarý gerektiðini ifade eden Tungaç , "Pozisyon vermeyip pozisyonlar buluyorsak iyi oynadýk demektir. Bu maçta bunu baþardýk. Bu kadar pozisyon karþýsýnda sadece bir gol bulmamýz bizim adýmýza sevindirici deðil, daha fazla atmalýydýk. Mert'in zor pozisyondaki golü olmasaydý önceki maçlardaki gibi puan kaybedebilirdik. Ýkinci golü bulamayýnca gerginlik oluyor, oyun bozuluyor daha iyi olmamýz lazým" dedi.

ÝSTANBULSPOR EVÝNDE 'BOÐA' GÝBÝ 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor A.Þ'nin rakibi Ýstanbulspor,kendi sahasýnda yenilmeyen 3 takýmdan biri. 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 toplayan Ýstanbulspor, taraftar desteði olmamasýna raðmen deplasmana gelen takýmlar için ciddi bir rakip. Diyarbakýrspor A.Þ, 1 puan gerisinde yer aldýðý rakibine evindeki ilk yenilgisini tattýrarak ayný zamanda deplasmandaki 4.galibiyetine imza atmak istiyor. Diyarbakýrspor'un en büyük motivasyon kaynaðý ise maça gelecek gurbetteki taraftarlar olacak.

"DÜÞÜÞ YAÞAMAK ÝSTEMÝYORUZ" Bu sabah Tatvan'na gideceklerini belirten teknik sorumlu Ýbrahim Tungaç, zirve yarýþýnda bu kadar iddialý hale gelmiþken, düþüþ yaþamak istemediklerini söyledi. Tungaç, "Liderin 2 puan gerisindeyiz ve. Çýkýþýmýzý devam ettirmek istiyoruz. Galibiyete olan inancýmýz tamdýr" dedi. Ýbrahim Tungaç, artýk Tatvan Gençelerbirliði maçýna odaklanmalarý gerektiðini söyledi. Tungaç , " Her maç gibi Tatvan Gençlerbirliðispor maçýna da kazanmak için çýkacaðýz. Oynadýðýmýz maç geride kalýr ve önümüzdekini kazanmanýn hesaplarýný yaparýz. Bu an itibariyle gündemimiz Tatvan Gençlerbirliði maçýdýr" diye konuþtu. Taþkýn Civelek

Diyar'da hedef 3 puan

Diyarbakýrspor A.Þ Seyrantepe Tesisleri'nde teknik direktör Namýk Altýnsoy yönetiminde dün yapýlan antrenman koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþladý.

K

ýrmýzý -Yeþilli futbolcular antrenmana, top kapma çalýþmalarý ve çift kale maç ile devam etti. Antrenman taktik çalýþmalarýyla tamamlandý. Diyarbakýrspor A.Þ, deplasmanda oynayacaðý Ýstanbulspor A.Þ maçý hazýrlýklarýný tamamlayarak. Bugün Hava yoluyla Ýstanbula gitti. Diyarbakýrspor A.Þ Teknik Direktörü Namýk Altýnsoy, yarýn deplasmanda karþýlaþacaklarý Ýstanbulspor A.Þ maçý öncesinde açýklamalarda bulundu. Kendileri için en önemli ve en deðerli maçýn önlerindeki Ýstanbulspor A.Þ maçý olduðunu dile getiren Teknik Direktör Namýk Alrýnsoy, "Bizim de þu anda

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup

"ÝSTANBULSPOR A.Þ GALÝBÝYETÝ DE BÝZE YAKIÞIR" Ýstanbulspor A.Þ maçýnýn önemli olduðunu ifade eden Altýnsoy, "Ýlk yarýda veya bundan sonraki maçlarda bu

köprünün altýndan çok sular geçer. Çünkü bu köprünün altýndan kirli, çamurlu, temiz, çakýllý sular geçiyor. Onun için biz doðrusunu, iyisini yaparak ve mücadele gücümüzü biraz daha arttýrarak devam etmeye çalýþacaðýz. Bunlar da kazanma adýna yapýlan þeylerdir. Biz bunu gerçekleþtirirsek inanýyorum ki seri galibiyetler alýrýz. Menemen Belediyespor galibiyetinin ardýndan deplasmanda oynayacaðýmýz Ýstanbulspor A.Þ galibiyeti de bize yakýþýr. Ondan sonra da kendi sahamýzda Erzincan Refahiyespor ile maç yapacaðýz. Ama ona gelmeden önce en önemli maç Ýstanbulspor A.Þ olarak

Petrolspor Çolak'a emanet F

enerbahçe'nin bir zamanlar orta sahadaki dinamosu olan Durmuþ Ali Çolak, þimdi Spor Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor'da teknik direktörlük yapýyor. 1986-1988 yýllarý arasýnda Fenerbahçe'de oynayan Durmuþ Ali Çolak, 1989-1990 sezonunda Gaziantepspor'da birlikte oynadýðý Ýlhan Erken ile Batman Petrolspor'u çalýþtýrýyor. Bu hafta deplasmanda Erzurum Büyükþehir Belediyespor'la oynayacaklarýný belirten Çolak, þöyle konuþtu: "Bu þehrin ve kulübünün beklentilerinin farkýndayým. Kulüp bizi takýmýn baþýna getirerek yeni bir sayfa açtý. Bu kentin isteklerine ve beklentilerine karþýlýk vermek istiyoruz. Hedefimiz takýmý bir üst lige çýkartmak. Rakiplerimizle aramýzda belli bir puan farklý var. Ama biz bu farký kapatacak güç ve potansiyele sahibiz. Taraftarlarýmýzdan ricamýz, biraz sabýrlý olmalarý. Taraftarýmýz sezon sonunda bu takýmý bir üst ligde görecek."

CMYK

önümüzdeki deplasmanda oynayacaðýmýz Ýstanbulspor A.Þ müsabakasýdýr. Bu açýdan bu karþýlaþma bizim için oldukça önem arz ediyor. Ýstanbul deplasmanýndan alacaðýmýz iyi bir sonuç bizi içerideki oynayacaðýmýz maça çok daha iyi konsantre edecektir. Bizim amacýmýz ve hedefimiz her zaman kazanabilme adýnadýr." þeklinde konuþtu.

düþünüyorum" þeklinde konuþtu. Takýmda sakat oyuncular haricindeki bütün futbolcularýn hazýr durumda olduðunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Takýmdaki tüm oyuncularým Ýstanbulspor A.Þ maçýna hazýrlar ve hazýr olmalarý da gerekiyor. Biz iþimizi sadece bir maç üzerinden düþünmüyoruz. Bir diðer maçta da bir baþka oyuncumuz hazýr olabilir. Maçýna göre de deðiþiklikler olur. Sakatlarýmýz var ve onlarda hýzlý bir þekilde eski saðlýklarýna kavuþuyorlar. Doktor nezaretinde çalýþmalarýna devam ediyorlar. Ýnanýyorum ki haftaya onlar da çok daha hazýr durumda olurlar." ifadelerini kullandý.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

07 12 2013 gazete sayfaları  
Advertisement