Page 1

Baðlar'ýn 62 öðrencisi SBS'de baþarýlý oldu B

aðlar Belediyesi Eðitim Destek Evi öðrencileri geçen yýllarda olduðu gibi bu yýl da Seviye Belirleme Sýnavý'nda (SBS) büyük baþarý kazandý. Öðrencilerin 62'si SBS'de Anadolu ve Meslek Liselerine yerleþti. 7’de

CUMA 7 EYLÜL 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

TOBB'dan Diyarbakýr'a Ýmam Hatip Lisesi T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Diyarbakýr'da Ýmam Hatip Lisesi yapýlýyor. Ýmam Hatip Lisesi için Ankara'da protokol imzalandý. Okulun yapýmý için en kýsa zamanda çalýþmalara baþlanacak. 8’de

Fiyatý : 30 KR

'Kara Perþembe' eyleminde 134'üncü hafta Kayapanýr Belediyesi çalýþanlarý tutuklu Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe ' eyleminin 134'üncüsünü gerçekleþtirdiler.

H

izmet binasý önünde yapýlan eyleme Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, Barýþ Anneleri, BelÇat yöneticileri, Tüm-Bel-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya, meclis üyeleri ve belediye çalýþanlar katýldý. Eylemde

Lice depreminin yýl dönümü

L

ice Depreminin yýl dönümünde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi açýklama yaptý. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi '"Lice, 37 yýllýk deprem yarasýnýn adýdýr" sloganýyla yaptýðý açýklamada, deprem ile ilgili veriler sundu. 5’te

konuþan Belediye Çalýþanlarý Derneði (BelÇad) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rýza Ekinci, " Türkiye'de ve Ortadoðu'da Kürt sorununda çözümsüzlük derinleþiyor. Ocaklara düþen ateþlerle acýlarýmýz katlanarak trajediye dönüþmektedir” dedi. Sayfa 7’de

'Baþbakan duysa bana yardýmcý olur' B

Saðlýk alanýnda ilklere imza attý D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, her geçen biraz daha geliþiyor, teknolojiyi yakalýyor. Baþtabip Yaðmur ve ekibi, ilklere imza atýyor. 3’te

AB'nin en ucuz 2. gazý bizde E

nerji Bakaný Taner Yýldýz, "27 tane Avrupa Birliði üyesi ülkelerin kullandýðý doðalgazýn içerisinde þu anda Türkiye en ucuz 2. ülkedir" dedi. 6’da

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn saðlýkta dönüþüm programý kapsamýnda hayata geçirilen ambulans helikopter hizmetini anlatýrken durumunu örnek gösterdiði Kulplu Þirin Yorðun, tedavi olmak istiyor. Bugüne kadar geçirdiði kalp krizi nedeniyle 6 kez ambulans, 2 kez de hava ambulansýyla hastaneye yetiþtirilen Yorðun'un hastalýðý tedavi olamadýðýndan dolayý düzelmiyor. 5’te

Batmanlý çiftçiler tütün yerine mýsýr ekmeye baþladý T

ütüne getirilen kotanýn ardýndan alternatif ürün arayýþýna giren Batmanlý çiftçiler, bu yýl mýsýr ekimine yöneldi. Batman Ziraat Odasý Baþkaný Nizamettin Aydiþ, ilde çiftçilerin bu yýlMýsýr ekiminde rekor kýrdýðýný söyledi. 6’da

Hevsel Semtine Semt Pazarý D

iyarbakýr Merkez Yeniþehir Ýlçe Belediyesi mahallelerde kurulan seyyar semt pazarlarýna Hevsel Semti'ni de dahil etti. Çarþamba günleri Aram Tigran Konservatuar Merkezi'nin karþýsýnda kurulan Hevsel Seyyar Semt Pazarý'ný BDP Yeniþehir Ýlçe Eþ Baþkaný Nihat Yýldýz, BDP'li yöneticiler, belediye meclis üyeleri ve Þehitlik Mahalle Muhtarý ile birlikte açýlýþýný yapan Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, pazar esnafýnýn sorunlarýný dinledi. 3’te

BDP'den patlama ile ilgili açýklama Sayfa

10’da

Sayfa

10’da

Eroðlu: Terör deðil, kaza Ahmet AY

Sayýn HAMANEY ve Sayýn AHMEDINEJAD'a MEKTUP Yazýsý 7’de


2

SAÐLIK

7 EYLÜL 2012 CUMA

Sindirim sistemi için elzem vitaminler B vitaminlerini günlük beslenmenize dahil etmek için tahýl, kurubaklagil, deniz ürünleri, yumurta, süt ve yeþil yapraklý sebze tüketimini artýrýn.

S

aðlýklý sindirim sistemi, kendimizi her zaman konforlu hissetmemizi saðlýyor. Bunun için vücudumuz tarafýndan üretilmeyen B vitaminlerini besinlerle yeterli olarak tüketmek gerekiyor. Suda eriyen B vitaminleri, gerekli görevlerini tamamlayýp vücudu terk ediyor. Bu nedenle yeterli miktarlarda alýnmalarý çok önemli. Bir diðer özelliði de, çok çabuk deðer kaybetmeleri, yani hemen tüketilmelerinde fayda var. Folik asit: Yetersizliðinde doðum defektleri yaþanabileceði gibi bu B grubu vitamini, özellikle sindirim sisteminin saðlýklý olmasý için önemli. Çalýþmalar yeterli folik asit alýmýnýn kolon kanseri riskini azalttýðýný gösteriyor. Bir porsiyon kýymalý sebze yemeði, bir porsiyon mercimek yemeði, bir porsiyon bulgur pilavý, bir yumurta, bir bardak süt, bir porsiyon sebze yemeði, bir porsiyon salata, bir adet meyve, altý orta dilim ekmekten oluþan günlük diyette, yetiþkinler için yeterli folik asit alýnmýþ olur. B1 vitamini (Tiamin): Karbonhidratlardan hücrelere enerji saðlýyor. Tiamin yetersizliðinin klinik belirtileri, sinir ve sindirim sistemi bozukluklarý þeklinde görülür. Eksikliðinin hafif belirtileri arasýnda iþtah azalmasý ve yorgunluk var. Tiaminin en zengin kaynaklarý, bitki tohumlarý.

Özellikle tohumlarýn dýþ kýsýmlarýnda ve embriyolarýnda, endosperm kýsmýndan yoðun bulunur. B2 vitamini (Riboflavin): Yetersizliðinde aðýz ve dilde, yarayla þiþliðe sebep oluyor. Iþýk temasýnda vitamin özelliðini kaybediyor. Örneðin, aydýnlýk, serin yerde iki gün bekletilen yoðurttaki riboflavinin dörtte biri kayboluyor. Yine yoðurdun suyunun süzülmesi veya tarhananýn güneþte kurutulmasý, önemli vitamin kayýplarýna yol açýyor. B3 vitamini (Niasin): Bu vitamin karbonhidrat, yað ve alkol metabolizmasýnda önemli rol oynuyor. Yetersizliðinde kusma ve ishale neden olan pellegra hastalýðý ortaya çýkabiliyor. Sinir ve sindirim sisteminin saðlýklý olmasý için ihtiyaç duyulan bir vitamin. Tavuk, hindi, balýk, mantar, yer fýstýðý, ay çekirdeði, süt, yoðurt, peynir, yumurta ve patates iyi kaynaklarý arasýnda. B6 vitamini (Piridoksin): Özellikle protein metabolizmasýnda önemli görev yapýyor, proteinleri vücutta iþlenmesine yardýmcý oluyor. Halk arasýnda mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin üretimi için de gerekiyor. Muz, patates, nohut, balýk, tavuk, kavun, ýspanak, brokoli, kýrmýzý et, domates ve ay çekirdeðinde bulunuyor. Biotin: Besinlerle alýnan yað, karbonhidrat ve

proteinlerin vücutta metabolize edilmesi için ihtiyaç duyuluyor. Yetersizliðiyle pek karþýlaþýlmýyor çünkü baðýrsaklarda da yapýlýyor. Protein yakýmýndan sonra, atýk maddelerin sindirim sisteminden uzaklaþtýrýlmasýný saðlýyor. Yumurta sarýsý, peynir ve yerfýstýðý biotin kaynaklarýndan. C vitamini: Soðuk algýnlýðýna karþý korumasýnýn dýþýnda, diþ ve diþ eti saðlýðýna katký yaparak sindirimi destekliyor. Demirin vücuttaki kullanýmýný artýrdýðý için de elzem. Turunçgiller, kýrmýzý meyveler, domates, biber, brokoli, kuþburnu C vitamini bakýmýndan zengin. C vitamini kaybýný önlemek için meyve ve sebzeler doðrandýktan veya suyu sýkýldýktan sonra beklenmemeli, hemen tüketilmeli. Sebzeler piþirileceði zaman ayýklanýr ve kesilir kesilmez az miktardaki kaynar suya atýlarak veya susuz olarak kýsa

sürede piþirilirse çok az vitamin kaybý oluyor. D vitamini: Diþlerin güçlü olmasýný saðlamakla birlikte birçok çalýþma, düþük D vitamini alýmýnýn kolon kanseri riskini artýrdýðýný gösteriyor. Bu vitamin için güneþ ýþýnlarýndan faydalanmak gerekiyor. Yumurta sarýsý, somon, orkinos gibi yaðlý balýklar, zenginleþtirilmiþ süt ürünleri ve kahvaltýlýk gevreklerde bulunuyor.

Mide kanserine mikroskop engeli

Dünyanýn en küçük mikroskobu Cellvizio, normal hücrelerden kanserli hücrelere giden yolu adým adým izleyerek kanser öncüsü lezyonlarýn erken evrede yakalanmasýný saðlýyor.

A

merika'da ve Avrupa'da 400'den fazla merkezde kullanýlan Cellvizio mikroskobu, sindirim sistemindeki en küçük deðiþikliði hücre bazýnda gösterebiliyor. Cellvizio, gerekli durumlarda hastaya ayni seansta müdahale edilmesine ve bazý durumlarda biyopsi sonucunu beklemeye gerek kalmadan teþhis konulmasýna olanak saðlýyor. Cellvizio, Türkiye'de ilk kez 70 yaþýndaki bir kadýna uygulandý. Gastroentereloji Uzmaný Prof. Dr. Hakan Þentürk; ''Hastanýn yemek borusunda yutma zorluðuna yol açan bir lezyon vardý. Cellvizio ile sindirim siteminde yapýlan incelemede hücrelerinde bir deðiþim olmadýðý, gastrit ve reflü olduðu ortaya çýktý'' dedi.

Prof. Hakan Þentürk, bu teknoloji ile normalde biyopsi ile alýnýp deðerlendirilebilen dokularýn tamamen görünüþle ayýrt etmenin mümkün olabildiðini vurguladý. Cellvizio, damardan verilen bir ilaçla hücreleri sadece büyütmüyor, hücresel yapýyý tamamen ortaya koyuyor ve hekim ekrandan hücrelerin yapýsýný izleyebiliyor. Normal hücrelerden kanserli hücrelere giden yol bu teknoloji ile adým adým izlenerek kanser öncüsü lezyonlarýn erken evrede yakalanmasýna olanak saðlýyor. Prof. Hakan Þentürk, özellikle pankreas ve baðýrsak hastalýklarýnýn yüzde 80'ine geç evrede taný koyulabilmesinin Cellvizio'nun önemini artýrdýðýný söyledi.

Fýtýk aðrýsýnda "son durak" ' Son durak'' olarak nitelendirilen Spinal Kord Stimulatörü tekniði, bel ve boyun fýtýklarýnda çare saðlýyor.

A

nkara Üniversitesi Týp Fakültesi Algoloji Bilim Dalý Öðretim üyesi ve Ýbni Sina Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Ýbrahim Aþýk, algoloji uzmanlýðýnýn Türkiye'de yeni bir alan olduðunu ifade etti. Aþýk, aðrýnýn kiþinin yaþam kalitesini olumsuz etkilediðini, kronik aðrýnýn hayat kalitesini bozma etkisi açýsýndan kanser ve kalp yetmezliði ile benzerlik gösterdiðini söyledi. Bel ve boyun ameliyatý yapýlan hastalarda giriþimsel metotlar uygulandýktan sonra halen aðrýlar devam ediyorsa ''son durak'' adý verilen ''Spinal Kord Stimulatörü'' tekniðine baþvurduklarýný vurgu-

layan Aþýk, ''Tüm tedavi seçeneklerini uygulandýktan sonra bu tekniðe baþvuruyoruz. Omurilik zarýnýn üzerine incecik bir tel (elektrod) ve bir pil yerleþtiriyoruz. Bu pil de kalp pili gibi sürekli devreye giriyor ve omuriliðine minik minik elektrik veriyor. Bu durumda hastalarýn bel ve bacak aðrýlarý ortadan kalkýyor'' diye konuþtu. Bu hastalar arasýnda yer alan orta yaþtaki bir imamýn, bel fýtýðý nedeniyle iki kez bel cerrahisi geçirdiðini anlatan Aþýk, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Hasta ameliyat olmasýna raðmen inatçý bel ve bacak aðrýsý devam ediyordu. Yapýlan tüm tedavilere yanýt vermeyince Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Konsey kararý ile omurilik üzerine 'Spinal Kord

Stimülatörü' takýlmasýna karar verildi. Ve hastaya bu iþlemi uyguladýk. Ýþlem öncesi aðrý nedeniyle rüku ve secdeye gelemeyen imam, iþlem sonrasý yüzde 80 oranýnda aðrýlarý düzelerek mesleðine geri döndü''

Organik gýda þoku!

A

merika'daki Stanford Üniversitesi'ndeki yapýlan araþtýrmaya göre, organik gýdalar vitamin ve besin deðeri açýsýndan normal yollarla elde edilen gýdalardan saðlýklý deðil. Bilimadamlarý organik gýdalarý tüketen kiþileri baz alarak karþýlaþtýrma yaptý. Meyveler, sebzeler, tahýllar, süt ve yumurta mercek altýna alýndý. Araþtýrmanýn sonucu ise þöyle çýktý: *Organik olan ve olmayan gýdalar arasýnda içerdikleri vitamin açýsýndan fark yok. *Organik gýdalar yalnýzca içerdikleri fosfor açýsýndan biraz daha zengin *Organik süt ve tavuk eti daha çok Omega 3 yaðý içerebilir. Faydalarý da var

Organik gýdalarýn faydasýysa tarým ilaçlarýna ve antibiyotiklere dirençli bakterilere maruz kalmayý azaltmasý. Normal yollarla elde edilen gýdalarýn 3'te birinde tarým ilacýna rastlandý. Bu oran organik ürünlerde yalnýzca yüzde 7. Organik etler yüzde 33 oranýnda daha az antibiyotiklere dirençli bakteri içeriyor.


Muþ'ta markete Molotof

M

uþ'un Bulanýk ilçesinde bir markete molotofkokteyli atýldý. Alýnan bilgiye göre, önceki akþam saat 20.45 sýralarýnda, kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan ilçedeki bir markete molotofkokteyli atýldý. Saldýrý sonucu marketin camlarý

7 EYLÜL 2012 CUMA

kýrýldý. Ýçeride bulunan gýda malzemelerinin zarar gördüðü saldýrýda, çalýþan ve müþteriler kýsa süreli panik yaþadý. Olay yerine gelen Bulanýk Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, saldýrgan yada saldýrganlarý yakalamak için çalýþma baþlattý.

Saðlýk alanýnda ilklere imza Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, her geçen biraz daha geliþiyor, teknolojiyi yakalýyor. Baþtabip Yaðmur ve ekibi, ilklere imza atýyor.

2

010 yýlýnýn Þubat ayýnda Üçkuyular mevkiinde bulunan Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne baþhekim olarak atanan Prof. Dr. Yusuf Yaðmur, iki yýl gibi kýsa bir sürede inanýlmasý güç projelere imza attý. Araþtýrma Hastanesi, eski Devlet Hastanesi'nde de saðlýk hizmetlerini götürürken, öte yandan bölgeye hizmet vererek haklý gururunu yaþýyor. Yeni teknoloji týbbi alet ve cihazlarý hastaneye kazandýrarak bölge insanýnýn en iyi saðlýk hizmeti almasýný saðlayan Baþtabip Prof. Dr Yusuf Yaðmur "Hastanenin hizmet standardýný zirveye çýkaran Baþhekim Yusuf Yaðmur, 'Bu bir bayrak yarýþýdýr. Bu düþünceyle çýktýðýmýz hizmet yolculuðunda elimizden gelen bütün gayreti göstererek, hizmet çýtasýný hep biraz daha yukarýya çýkarmanýn mücadelesini veriyoruz' dedi. Doktorluk kariyeri akademik baþarýlarla dolu olan Yusuf Yaðmur, modern týbbýn en yeni cihazlarýný hastane bünyesine kazandýrarak, çok güç cerrahi operasyonlarýn bile hastane bünyesinde baþarýyla yapýlmasýna öncülük etti.

POLÝKLÝNÝK HÝZMETLERÝNE BÜYÜK ÖNEM Poliklinik hizmetleri üzerinde yoðun çaba sarf ettiklerini ve bunun meyvelerini aldýklarýný belirten Baþhekim Prof. Dr. Yusuf Yaðmur, hastanenin 24 ayrý branþta üstün kalite standartlarý seviyesinde hizmet vermeye baþladýðýný belirterek, þöyle devam etti: 'Hastanemizde halen 24 ayrý branþta

poliklinik hizmetleri sunuyoruz. 25 Haziran 2010 tarihinde Göðüs hastalýklarý polikliniklerini, hemen akabinde Hemodiyaliz ünitesi, Endokrinoloji, Kardiyoloji, Gastroenteroloji, Romatoloji, Týbbi Onkoloji, Nefroloji, Plastik Cerrahi, Genel Cerrahi, Dahiliye poliklinikleri, Nöroloji ve Beyin Cerrahi polikliniklerini hizmete açtýktan hemen sonra Üroloji Polikliniði, Enfeksiyon Hastalýklarý Polikliniði, Fizik Tedavi Rehabilitasyon polikliniði, Ortopedi Polikliniði, Göz Hastalýklarý Polikliniði, Kulak Burun Boðaz Polikliniði, Dermatoloji Polikliniði, Psikiyatri Polikliniði, Göðüs Cerrahisi Polikliniði, Anestezi ve Reanimasyon Polikliniði, Kalp damar cerrahisi, hematoloji poliklinikleri kuruldu. Hastaneler caddesindeki ek poliklinik binasý 20 Eylül 2010 tarihinde Devlet hastanesinden devir alýnarak burada da poliklinik hizmetlerine devam edildi. Her poliklinik, standart odada doktor masasý, sandalye, negatoskop, muayene masasý, otomasyon görevlisi masasý, sandalye içerecek þekilde düzenlendi. Kardiyoloji polikliniðinde 2 adet Ekokardiyografi ve Doppler cihazý ile hizmet verilmektedir. Onkoloji ve Günlük Tedavi Merkezi, Devlet Hastanesinden taþýnarak hastanemizde yerleþtirildi. Halen hastalarýmýza kemoterapi ve diðer günlük tedaviler bu merkezde uygulanabilmektedir. Gastroenterolojik endoskopi ve Göðüs Hastalýklarýnýn Bronkoskopi iþlemlerinin yapýldýðý ve hasta dinlenme odalarýný içeren Endoskopi merkezi oluþturuldu. Halen Endoskopi ve

Bronkoskopi iþlemleri yapýlmaktadýr. ERCP ünitesi için salon oluþturuldu. Hastanemizde ERCP hizmetleri baþlandý. Üroloji için Ürodinami cihazý kuruldu. Acil servileri hasta kabul edilebilir hale getirdiklerini kaydeden Prof Dr Yusuf Yaðmur sözlerini þöyle sürdürdü:" Travma ve resusitasyon müdahale odalarýnda ventilatör, monitör ve hasta baþý üniteleri mevcut hale getirildi. Acil serviste laboratuar, dijital röntgen ve 4 kesit Tomografi kuruldu 23 Aðustos 2010'dan itibaren acil servis hizmet vermektedir. Acil serviste hasta yakýnlarýnýn beklemesi için kýsýtlý alan bulunmaktadýr. Bunun için acil servise yeni proje yapýldý ve ihale süreci tamamlanarak inþaat baþlandý. Böylece devasa bir bekleme salonu, yeþil, sarý ve kýrmýzý arenalar düzenlenerek daha iyi hizmet verilecek modern acile dönüþtürülecektir. Merkez Suriçi Ýlçesi Daðkapý semtinde bulunan acil servisle beraber 2 acil serviste hizmet veriyor'.

GÜNEYDOÐU'NUN EN BÜYÜK YOÐUN BAKIM ÜNÝTESÝ Merkezi yoðum bakýmda 44 yataðý ile bölgenin en büyük yoðum bakým ünitesine sahip olan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde gerekli personel ve donanýmý saðlandýktan sonra 2010 yýlýnýn Ekim ayý itibariyle Anestezi ve Reanimasyon yoðun bakým ünitesine hasta kabul edilmeye baþlandý. Göðüs Cerrahisi, Beyin Cerrahi, Nöroloji, Genel Cerrahi yoðun bakým üniteleri ilgili branþ hekimlerinin koordinatörlüðünde hizmet vermekte. Þu an itibariyle bölgenin yetiþkin yoðun bakým sorunu büyük ölçüde çözüme kavuþmuþ durumda. Kardiyoloji için koroner yoðun bakým ünitesi, kendi kliniði içerisinde 8 yataklý olacak þekilde yeniden yapýldý. Kalp Damar Cerrahisi Yoðun Bakým için standartlara uygun þekilde ameliyathane katýnda yarý steril alan içerisinde 8 yataklý ünite oluþturuldu. Mayýs 2011 ilk açýk kalp ameliyatý ana binada yapýldý. Yine varis tedavisinde endovenöz lazer tedavisi baþlandý. Koroner Anjiyografi ünitesi kuruldu. Odalarýn kurþun kaplamasý yapýldý. Ayný ünite içerisinde anjiyografi sonrasý hasta izlemi için 6 yataklý birim oluþturuldu. Yoðun bakým revizyon projeleri tamamlandý. Böylece daha fazla yoðun bakým yataðý ile hizmet verilecek, ayrýca 9 kliniðe yapýlan ara yoðun bakýmlarla birlikte 150 yoðun bakým

yataðýna ulaþýlýrken, geçen yýlýn Mayýs ayýyla birlikte anjiyografi çekmeye baþlandý ve ortalama günde 35 anjiyo baþarýyla gerçekleþtiriliyor. Hastane bünyesinde st düzey ikinci bir anjiyografi cihazý da kuruldu ve anjiyografi merkezi olarak baþta Diyarbakýr olmak üzere bütün Bölge geneline hizmet sunacak.

YEÞÝL KARTLI HASTALARA VIP ODALAR Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesini sosyal güvence konusunda hasta ayrýmý yapýlmayan hastane olma özelliðine dönüþtürdüklerini ifade eden Prof Dr Yaðmur sözlerine þöyle devam etti: 'Hastanemizde kurulan VIP odalarla herkese ayný ve eþit hizmet veriliyor. Yeþil kartlý hastalarýmýz da VIP odalarýndan yararlanýyor. VIP odalarda hastalarýmýz dýþýnda refakatçi odalarý da bulunuyor, bütün odalarýmýz tek ve çift kiþilik olarak dizayn edildi. Bizim hizmet anlayýþýmýzda asla vatandaþ ayrýmý yoktur. Esas olan, en kaliteli hizmeti, en kýsa sürede sunabilmektir. Yaptýðýmýz yeniliklerle birlikte Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ni 5 yýldýzlý otel gibi donattýk. Artýk hiçbir hastayý ileri merkezlere göndermek istemiyoruz, çünkü gerekli bütün imkânlar, Hastanemiz bünyesinde mevcut. En zor cerrahi müdahaleler bile hastanemizde baþarýlý bir þekilde yapýlmakta' dedi.

BÖLGENÝN EN BÜYÜK YANIK MERKEZÝ AÇILIYOR Prof. Dr. Yusuf Yaðmur 26 yataklý

yanýk merkezi yapmaya baþladýklarýný böylece 1 ay içinde tek kiþilik yoðun bakýmlar ve ameliyathanesi olan bölgenin en büyük yanýk merkezinin 3. derece ciddi hastalarý tedavi edeceðini belirtti.

BÖBREK NAKLÝ 3 HASTAYA BAÞARILI ÞEKÝLDE YAPILDI Hastanenin bahçesine Radyoterapi, merkezini açtýk modern cihazlarýn montajýnýn tamamlandýðýný kýsa bir sürede çift linak ve CT ile bölgenin merkezi konumuna geleceðini belirten Yaðmur, Hastane çevre duvarýnýn da bu sene tamamlanacaðýný belirterek þunlarý söyledi: 'Hastaneye ait olan 280 dönüm arazinin 609 dönüme çýkarýldýðýný böylece kampüs hastane olma yönünde önemli bir adým atýldý. Kýsa bir zamanda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi, Yüksek Güvenlikli psikiyatri ve akýl ve ruh saðlýðý hastanelerinin yapýmý, Bakanlýðýmýz Kamu Özel Ortaklýðý Daire Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak. Organ nakli için Saðlýk Bakanlýðýndan bir heyet gelerek gerekli araþtýrmayý yapýp, gerekli izin verildi. Hastanemiz bünyesinde bütün gerekli donaným ve altyapý hazýr. Haziran ayý itibariyle organ nakli için start vereceðiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde Böbrek nakli baþta olmak üzere genel anlamda organ naklinin Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde baþarýlý þekilde 3 hastaya böbrek naklini gerçekleþtirildi.Sýra Karaciðer Naklinde onun içinde giriþimlere baþlanýldýðý öðrenildi.

Hevsel Semtine Semt Pazarý

Diyarbakýr Merkez Yeniþehir Ýlçe Belediyesi mahallelerde kurulan seyyar semt pazarlarýna Hevsel Semti'ni de dahil etti.

Ç

arþamba günleri Aram Tigran Konservatuar Merkezi'nin karþýsýnda kurulan Hevsel Seyyar Semt Pazarý'ný BDP Yeniþehir Ýlçe Eþ Baþkaný Nihat Yýldýz, BDP'li yöneticiler, belediye meclis üyeleri ve Þehitlik Mahalle Muhtarý ile birlikte açýlýþýný yapan Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, pazar esnafýnýn sorunlarýný dinledi. Semt pazarýnda alýþ veriþ de yapan Kurbanoðlu, Hevsel Semti'nde seyyar semt pazarýnýn kurulmasý konusunda yaptýðý konuþmada; Hevsel Semti'nde ikamet eden yurttaþlarýn daha önce kendilerine Hevsel Semtinde seyyar pazarýn kurulmasý konusunda ciddi talepler ilettiklerini belirterek, halkýn bu talebini yerine getirdiklerini söyledi. Kurbanoðlu, konuþmasýnda halkýn ayaðýna hizmet götürmeye çalýþtýklarýný belirterek, "Hevsel'de yaþayan halkýmýz da biliyor ki daha önceleri bu semtimizde

ciddi bir alt yapý sorunu vardý. Semtimizde toz çamur vardý. Yaptýðýmýz çalýþmalarla bu sorunu giderdik. Bütün sokaklarý parke taþlarý ile döþeyerek bu sorunu çözdük. Bugün de halkýmýzýn onayý ile semt pazarýmýzý hizmete açtýk" dedi. Kurbanoðlu, semt pazarýnýn kurulmasýnýn halkýn istemi olduðunu belirterek, "Hevsel Semtinde yaþayan yurttaþlarýmýz semtlerine seyyar pazar kurulmasý için bize talepte bulunuyordu. Bu talebi deðerlendirdik ve onlarýn onayý ile bu pazarýn açýlýþýný yaptýk. BDP'li yerel yönetimlerin görevi hizmeti halkýn ayaðýna götürmektir. Bizler bu anlayýþtan geliyoruz. Bu anlayýþla hareket ediyoruz." Dedi. Kurbanoðlu AKP'nin politikalarýný da eleþtirerek, "AKP den birkaç yetkili Diyarbakýr belediyelerine yönelik yine konuþmaya baþladýlar. Yerel seçimleri öne alma ihtimalleri var. Ancak þunu bir kez

daha söylemek istiyorum. Kimse hayal dünyasýnda yaþamasýn. Diyarbakýr'a iliþkin farklý siyasi partilerin konuþma haklarý yoktur. Biz bunu demokratik çerçevede söylüyoruz. Gücü olan halka baþvursun. Gücünü halktan alsýn. Hepimiz ona güveniriz ve razý oluruz. Bizlerde ona inanýr ona baþvururuz. Siyasetimiz Diyarbakýr'da tektir. Þuana kadar biz baþka bir siyaset baþka bir siyasi parti tanýmadýk, inþallah bundan sonra da olmaz." Dedi.


4

HABER

7 EYLÜL 2012 CUMA

Diyarbakýrlý daðcýlar Kaçkar'da

Parmaklarý ameliyatla ayrýldý B

ingöl'ün Solhan Ýlçe Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'nýn (SYDV) destekleriyle doðuþtan parmaklarý bitiþik olan 9 yaþýndaki Hacý Çelik, baþarýlý bir operasyonla parmaklarý birbirinden ayrýldý. Doðuþtan el parmaklarý deriden yapýþýk olan 9 yaþýndaki Hacý Çelik'in birinci ameliyatý Solhan Kaymakamý Þeref Aydýn'ýn talimatýyla Solhan SYDV Müdürü Recep Tan'ýn refakatinde Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapýldý. Ýkinci ameliyat için ikna edilen Hacý Çelik'in Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapýlan cerrahi müdahale sonucunda parmaklarý birbirinden ayrýldý. Kaymakam Aydýn'ýn talimatýyla Bingöl'e getirilen Çelik, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Doðuþtan parmaklarý bitiþik olan küçük Hacý'ya müdahaleyi Plastik Cerrahi Uzmaný Dr. Ayþe Þencan yaptý. Dr. Ayþe Þencan, ameliyatýn baþarýlý bir þekilde geçtiðini ve Hacý Çelik'in durumunun iyi olduðu söyledi. Hacý Çelik'in ailesi, çocuklarýnýn tedavi edilebilmesi için yardýmlarda bulunan Kaymakam Aydýn'a ve ameliyatý gerçekleþtiren Plastik Cerrahi Uzmaný Dr. Ayþe Þencan'a teþekkür ettiler.

D

iyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Daðcýlýk Ýl Temsilciliðinin 2012 faaliyet programýnda yer alan Kaçkar Daðý Týrmanýþý 18 sporcunun katýlýmý ile Rize de gerçekleþtirildi. Daðcýlýk il temsilcisi Abdurrahim Ekin yaptýðý açýklamada, 2800 metre yüksekliðinde bulunan Öküz Yataðý ana kampýnda kamp kuran Daðcýlar Ayný gün yaklaþýk 7 saatlik zor bir týrmanýþýn ardýndan Zirve yapmayý baþardý. 3 saatlik bir iniþ sonrasý Ana kampa geri dönen daðcýlar 2 gün konakladýktan sonra tekrar 2 bin 600 metredeki Yukarý Kavron'a inen daðcýlar buradan Diyarbakýr'a hareket etti. Daðcýlýk il temsilcisi Ekin "Faaliyete katýlan tüm sporcularý bu anlamlý günde zirve yaptýklarýndan dolayý kutluyorum. Faaliyete destek saðlayan Ýl Valisi Mustafa Toprak ve Gençlik hizmetleri ve spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut'a teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

Efes Festivali'nde Midyat yemekleri 4

4.Selçuk Efes Festivali kapsamýnda kardeþ þehir iliþkilerini güçlendirmek adýna Selçuk Belediyesi'nin davetini kabul eden ve festivalde yerlerini alan Midyat Belediyesi, kendi yörelerine özgün yemek çeþitlerini 7-8 Eylül günü Selçuklularla buluþturacak. Bu yýl çok kültürlülüðün ön plana çýktýðý 44. Selçuk Efes festivali birçok kardeþ ilçelere ev sahipliði yapýyor. Mardin'in Midyat Belediyesi festivalde yöreye has taký ve yiyecek çeþitlerini tanýtan stant açtý. Kardeþ þehir iliþkilerini güçlendirmek adýna Selçuk belediyesinin davetini kabul ederek Selçuk ilçesine geldiklerini ve tarihi ören yerleriyle ünlü olan bu ilçede bulunmaktan dolayý son derece mutlu olduklarýný ifade eden Midyat Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Þehmuz Gümüþ, stantta

Zayi ilaný Dicle Üniversitesi Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Arzu Aslan

Midyat özel þaraplarý, acur turþusu, kuru üzüm, karpuz çekirdeði ve leblebi çerez çeþitlerini standý ziyaret edenlere ikram ettiklerini, ayrýca yemek çeþitlerinden kaburga, içli köfte ve þan böreðini de 7-8 Eylül tarihlerinde Selçuklularla paylaþacaklarýný ifade etti. Telkari Gümüþ çeþitlerinin de tanýtýmýný yaptýklarýný hatýrlatan Þehmuz Gümüþ, Mardin Midyat'ýn özel gümüþ gerdanlýðý, kemer, isimlik, özel yüzük ve saat çeþitleri, anahtarlýk, tespih vb. taký çeþitlerinin de stantta yer aldýðýný duyurdu. Kendisiyle birlikte Midyat belediyesi Zabýta Amiri M.Zeki Yeþilmen, stant sorumlusu Abdullah Yenigün, Gümüþ sorumlusu Murat Ceylan, organizasyon sorumlusu Zeyni Seven ve özel Gümüþ Taþ iþleme ustasý Ýbrahim Alkan ile birlikte 44.Selçuk Efes

festivaline katýldýklarýný Midyat Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Þehmuz Gümüþ, tüm Selçuk halkýný Midyat standýna davet etti. Gümüþ, ayrýca kendilerine ev sahipliði yapan Selçuk Belediyesine de teþekkür etti. Öte yandan CHP Ýzmir

Milletvekili Musa çam, Midyat standýný ziyaret ederek; Midyat'a özel yiyecek çeþitlerinin tadýna baktý. Midyat'tan gelen gurup üyeleri ile sohbet eden Çam, Midyatlýlarla tanýþmaktan dolayý mutluluk duyduðunu ifade etti.

'Yaþayan Ýnsan Hazinesi'

Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nca Ahlatlý taþ ustalarýndan Tahsin Kalender, Bitlis ilinin "Yaþayan Ýnsan Hazinesi" seçildi. Ahlat Kaymakamý Osman Dölek ve Ahlat Belediye Baþkaný A. Mümtaz Çoban, Tahsin Kalender'i makamlarýnda aðýrlayarak tebrik etti.

A

7 EYLÜL 2012 CUMA YIL: 12 SAYI: 4022 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

hlat ilçesinin önemli taþ ustalarýndan Tahsin Kalender, 2012 yýlýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nca yapýlan deðerlendirmeler sonucunda Bitlis ilinin "Yaþayan Ýnsan Hazinesi" olarak seçildi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, "Ülkemizin 2006 yýlýnda taraf olduðu UNESCO somut olmayan kültürel mirasýn korunmasý sözleþmesi çerçevesinde 2008 yýlýndan beri Yaþayan Ýnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri çalýþmalarý gerçekleþtirilmektedir. Bu kapsamda kültürel mirasýmýzýn belirli unsurlarýnýn icrasý ve yeniden oluþturulmasý için gerekli bilgi ve becerilere yüksek derecede haiz kiþiler yaþayan insan hazinesi olarak ilan edilmektedir. Bakanlýðýmýza 2008 yýlýndan bugüne 16 kiþi Yaþayan Ýnsan Hazinesi olarak ilan edilmiþtir. 2012 yýlýnda yapýlan deðerlendirmeler sonucunda ise Bitlis ilinden Tahsin Kalender'in Ahlat taþ ustalýðý alanýnda göstermiþ olduðu özverili çalýþmalarýndan ötürü yaþayan insan hazinesi ilan edilmiþtir. 11 Eylül 2012 tarihinde saat 19.00'da Ýstanbul Tepebaþý'nda Ahlat taþ ustasý Tahsin Kalender'in Yaþayan Ýnsan Hazinesi olarak kamuoyuna duyuru-

lacaðý ödül törenine katýlacaktýr" denildi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nca yapýlan yazýlý açýklamanýn ardýndan Ahlat Kaymakamý Osman Dölek, Tahsin Kalender'i makamýnda aðýrlayarak bir süre sohbet etti. Ardýndan gazetecilere açýklamada bulunan Dölek, devletin ustalara vermiþ olduðu önemin çok sevindirici bir durum olduðunu belirterek, "2012 yýlýnda yapýlan deðerlendirmeler sonucunda ilimizden Tahsin Kalender geleneksel el sanatlarýmýzdan Ahlat taþ ustalýðý alanýnda göstermiþ olduðu özverili çalýþmalarýndan ötürü Kültür ve Turizm

Bakanlýðý tarafýndan 'Yaþayan Ýnsan Hazinesi' ilan edilmiþtir. Ýlçemizin önemli bir taþ ustasý olan Tahsin Kalender'in Yaþayan Ýnsan Hazinesi seçilmesi bizleri son derece mutlu etmiþtir. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. Tahsin Kalender'i makamýnda aðýrlayan Ahlat Belediye Baþkaný A. Mümtaz Çoban ise, Ahlat'ýn bir deðeri olan Tahsin Kalender'e teþekkür plaketi takdim etti. Daha sonra gazetecilere bir açýklama yapan Baþkan A. Mümtaz Çoban, "Öncelikle bakanlýðýmýzý tebrik ediyorum. Türkiye'deki bu deðerleri, özellikle son þahitler

olarak kabul ediyorum. Bu deðerler mutlaka dünya kamuoyuna þahýslarý, eserleri ve sanatlarýyla tanýtýlmasý gerekiyordu. Burada gerek belediyemizin gerekse ilgili kuruluþlara, emeði geçen herkese katkýlarýndan dolayý da þükranlarýmý belirtiyorum. Zaten UNESCO listesinde olan Ahlat'ýn, UNESCO'nun daha sakin bir þekilde aday listesinde oturmasýný saðlayacaðý kanaatini de taþýyorum. Ben emeklerinden dolayý deðerli Tahsin Kalender Beye ilçem adýna da teþekkür ediyorum. Tahsin usta ilimizi ve ilçemizi temsilen bir ödül alacak. Bu ilçemiz adýna bir gurur kaynaðýdýr" dedi. Baþkan A. Mümtaz Çoban, 11 Eylül 2012 tarihinde saat 19.00'da Ýstanbul Tepebaþý'nda yapýlacak olan ödül törenine katýlabileceðini ifade ederek, bu ödüle layýk görülen Tahsin Kalender'in gidiþ-geliþ ve refakatçisi ile birlikte tüm masraflarýnýn Ahlat Belediyesi tarafýndan karþýlanacaðýný sözlerine ekledi. Ahlatlý Taþ ustalarýndan Tahsin Kalender ise, baþta Kültür ve Turizm Bakanlýðý olmak üzere Ahlat Kaymakamý Osman Dölek ve Ahlat Belediye Baþkaný A. Mümtaz Çoban'a teþekkür etti.


HABER

7 EYLÜL 2012 CUMA

5

Lice depreminin yýl dönümü Lice Depreminin yýl dönümünde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi açýklama yaptý. T

MMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi '"Lice, 37 yýllýk deprem yarasýnýn adýdýr" sloganýyla yaptýðý açýklamada, deprem ile ilgili veriler sundu. Açýklamada "6 Eylül 1975 tarihinde Lice'de meydana gelen Magnitüdü Richter ölçeðine göre 6.6 olarak belirlenen depremde Lice'de ve çevre köylerde 2386 vatandaþýmýz hayatýný kaybetmiþtir. Deprem sonucu Hani, Hazro, Kulp, Dicle, Silvan, Ergani ve Diyarbakýr çevresindeki yapýlarýn 8.159'u aðýr, 4.550'si orta ve 7.283'ü hafif hasar görmüþtür" denildi. Güneydoðu Anadolu'daki illerimizin yerleþim yerleri ile GAP kapsamýndaki barajlar, otoyollar köprülerin Güneydoðu Anadolu Fay hattýnýn etkisi ve tehdidi altýnda olduðu belirtilen açýklamada "Ülkemizin ve bölgemizin deprem gerçeði dikkate alýnarak yerleþim yerlerinin belirlenmesindeki planlama sürecinde mühendislik yapýlarýn inþasýnda ve denetiminde mühendislik verileri esas alýnmalýdýr. Kentsel dönüþüm politikalarý bu kentlerde acilen uygulanmalýdýr. Uygulanacak kentsel dönüþüm politikalarý ranta deðil insan ve çevre odaklý olmalýdýr. Kentsel dönüþüm projelerinde deprem, sel, kaya düþmesi ve çýð gibi jeolojik parametreler dikkate alýnmalýdýr. Yerel yönetimler baþta olmak üzere kamu kurumlarýnda jeoloji istihdamýna önem

verilmelidir. Jeolojik raporlarýnýn üretim ve denetiminde kamusal akýl ön plana alýnmalýdýr. 37 yýldan beri unutulmuþ ve maðdur edilmiþ Lice deprem yaralarý acilen sarýlmalýdýr. Maðdurlar için kalýcý konutlar inþa edilmeli ve ücretsiz tahsis edilmelidir" ifadelerine yer verildi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi alýnmasý gereken tedbirleri ise þöyle sýraladý : *Toplumsal ve yönetsel düzeyde tüm kaynaklarý zarar azaltma hedefine yönlendirecek, kiþi ve kurumlar arasýnda eþgüdümü saðlayacak üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluþlarýn, meslek örgütlerinin ve sivil tolum kuruluþlarýnýn katýlýmý ile 'Stratejik Afet Eylem Planý` hazýrlanmalýdýr. *Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun yerine, insan merkezli toplumsal politikalarýn hayata geçirilmesini esas alan, bilim çevreleri, ilgili meslek odalarý, yerel yönetimler ve halkýn katýlýmý ile; rant odaklý deðil, saðlýklý ve güvenli bir çevrede yaþam hakkýný gerçekten saðlayan yeni yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr. *3194 Sayýlý Ýmar Kanunu, 7269 Sayýlý Afetler Kanunu ve 4709 sayýlý Yapý Denetimi Kanunu deðiþtirilmelidir. *5543 Sayýlý Ýskan Kanunu deðiþtirilerek kýrsal yerleþim birimlerinin

altyapýsý ve üst yapýsý yenilenmelidir. *Her deprem sonrasýnda halký korku ve paniðe sevk etmeden bilgilendirmek için arazi çalýþmalarý ile aletsel sismik veri kayýtlarýný tutan, deðerlendiren ve kamuoyunu doðru bilgilendiren bir kurumsal yapý oluþturulmalý, "Türkiye Jeolojik Araþtýrmalar Kurumu" kurulmalýdýr. *Gerek mevcut sismik veri ve kayýtlar, gerekse de yapýlacak jeoloji, yapýsal jeoloji, tektonik, jeomorfoloji ve paleosismoloji çalýþmalarý ile elde edilecek verilere dayalý olarak farklý ölçeklerde "Sismotektonik Haritalar" hazýrlanmalýdýr. *Ülkenin mevcut tektonik yapýsý göz önüne alýnarak yeni hazýrlanan "diri fay haritasý" baz alýnarak " Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasý" yenilenmelidir. *Belirlenen diri faylarýn üreteceði deprem büyüklükleri de dikkate alýnarak yerleþim yerlerinin bu faylar üzerinde yapýlmasý engellenmelidir. Bu amaçla bir "Fay Yasasý"ný çýkarmalýdýr. *Heyelan ve Kaya Düþmesi Tehlike Haritalarý" en kýsa sürede tamamlanmalýdýr. *Bölgesel planlardan-uygulama imar planýna kadar tüm planlama süreç ve kademelerinde, yerleþim ve geliþim stratejisine esas olacak çalýþmalarda "Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik" çalýþmalar yapýlmalý ve buna uygun "Afet

Duyarlý Planlama" yapýlmalýdýr. *Planlama ve uygulama süreçlerini yönlendirmek adýna baþta Belediyeler olmak üzere Yerel Yönetimlerde Jeolojik Jeoteknik Etütler (Zemin Etütleri) Birimlerinin kurularak yapýlan çalýþmalarýn elde edilen zemin parametrelerine uygunluðu takip edilmelidir. *Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum

'Baþbakan duysa bana yardýmcý olur' B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn saðlýkta dönüþüm programý kapsamýnda hayata geçirilen ambulans helikopter hizmetini anlatýrken durumunu örnek gösterdiði Kulplu Þirin Yorðun, tedavi olmak istiyor. Bugüne kadar geçirdiði kalp krizi nedeniyle 6 kez ambulans, 2 kez de hava ambulansýyla hastaneye yetiþtirilen Yorðun'un hastalýðý tedavi olamadýðýndan dolayý düzelmiyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn özellikle saðlýkta süper reformlar gerçekleþtirdiðini anlatan Yorðun, kendisinin de bu sayede iki kez hayatta kaldýðýna inandýðýný söyledi. Yorðun, "Damarlarým sürekli týkanýyor, bu yüzden kalp krizine neden oluyor. Helikopter ambulans olmasaydý belki de çocuklarýmla olmayacaktým. Allah Baþbakana hiçbir zeval vermesin. Ona her gün dua ediyorum" diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan'ýn hava ambulansýyla ilgili saðlýk hizmetlerini anlatýrken eksik bile anlattýðýný dile getiren Yorðun, "Hava ambulansý hizmeti olmasaydý belki bugün çocuklarýmýzýn arasýnda olmayacaktým. 11 çocuðum var, iki kez kalp krizi geçirdim þu an çalýþamýyorum. Bu saðlýk hizmeti olmasaydý þimdi periþan olmuþtum" dedi. Yorðun Baþbakan'ýn örnek olarak gösterdiði olayý þöyle anlattý: "Evde yere yýðýlmýþým. Komþular gelip beni battaniyeye sarmýþ, 112'ye haber vermiþler. Sað olsun 20 dakika içinde helikopter gelmiþ. Beni Diyarbakýr'a götürmüþ. Orada gözlerimi açtýðýmda bana neler olduðunun þaþkýnlýðýndaydým. Bu doktorlarýn nereden geldiðini anlamaya çalýþýyordum. 3 kez anjiyo yapýldýktan sonra 4 gün hastanede kaldým sonra taburcu oldum" dedi.

"BAÞBAKANIMDAN YARDIM BEKLÝYORUM" Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile

DÝYARBAKIR ÝLÝ ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN ÝLANDIR

Dicle Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi'nde iki kez anjiyo olduðunu anlatan Yorðun, kalbinde daha balon olduðunu hatýrlattý. Doktorlarýn kendisinin tedavi olmasý gerektiðini söylediðini belirten Yorðun, "Kulp'ta yaþýyorum. Hiçbir gelirim yok. Söylemekten utanýyorum ama Diyarbakýr'a gidip gelecek yol parasý bulamýyorum. Beni Ankara'da tedavi ettirsin. Her akþam acý çekiyorum. Omuzlarým da ve sýrtýmda dayanýlmaz bir aðrý oluyor. Çocuklarýmýn gözlerine bakýnca yaþamam gerektiðini düþünüyorum. . Çok sevdiðim, deðer verdiðim sayýn baþbakanýmýzýn bu konuda yardýmýný bekliyorum" diye konuþtu. Kendi imkanlarýyla Ankara'ya gittiðini ancak yeþil kartlý olduðu için kendisiyle ilgilenilmediðinin altýný çizen Yorðun, "'Baþbakanýn bunlarý duymasýný istiyorum ancak ona duyurmuyorlar duysa bana yardýmcý olacaðýna inanýyorum. Bende tedavi olup çocuklarým için çalýþmak istiyorum" dedi.

Yaþam savaþýný kaybetti

B

eytüþþebap'taki saldýrýda aðýr yaralanan Uzman Çavuþ Tanju Çolak, tedavi gördüðü hastanede þehit oldu. Beytüþþebap ilçe merkezindeki güvenlik noktalarýna düzenlenen saldýrýda 10 güvenlik görevlisi þehit olmuþ, 7 asker de yaralanmýþtý. Diyarbakýr Askeri Hastanesi'nde tedavisi devam eden aðýr yaralý askerlerden 22 yaþýndaki Uzman Çavuþ Tanju Çolak da þehit oldu. Amasya'nýn Taþova ilçesi Esençay beldesinde yaþayan Çolak'ýn ailesi acý haberle yýkýldý.

CMYK

Yönetimi Baþkanlýðý yeniden yapýlandýrýlarak 'Afet Müsteþarlýðý` oluþturulmalýdýr. *Son yýllarda amacýndan uzaklaþarak devlet müteahhitliði ve rant projeleri ihaleleri yapan bir kuruluþ haline dönüþtürülen TOKÝ yeniden yapýlandýrýlmalý, kent yoksullarý için sosyal konutlar üreten bir yapýya kavuþturulmalýdýr.

1- Mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait olup, Ýlimiz Baðlar Ýlçesi Karahan Köyünde bulunan, aþaðýda cinsi, parsel numarasý, m2'si, muhammen bedelleri, geçici teminatlarý ve ihale saatleri yazýlý 5 adet parselin satýþý iþleri ayrý ayrý 2886 Sayýlý Kanunun 45. Maddesi gereðince Açýk Teklif Usulü ile ihaleye çýkarýlmýþtýr. (3065 Sayýlý KDV Kanunundan muaf olup satýþ ihalelerinden KDV. alýnmayacaktýr.) 2- Bu iþlere ait ihaleler 19.09.2012 Çarþamba günü Hintlibaba 1.Sokak Yeniþehir Diyarbakýr adresinde bulunan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Hizmet Binasýndaki Ýl Encümen Baþkanlýðý Toplantý Odasýnda yapýlacaktýr. 3- Ýhalelere iþtirak edecek taliplilerden her iþ için ayrý ayrý; Gerçek Kiþiler Ýçin; a) Gerçek Kiþilerin T.C. Kimlik Numaralarýný bildirmeleri ile nüfus cüzdan sureti, b) Yasal yerleþim yerini gösterir belge, c) Vekâleten katýlýnmasý halinde noter tasdikli vekâletname d) Geçici teminat yatýrdýklarýna dair alýndý belgesi veya teminat mektubu,(Tedavüldeki Türk Parasý, mevduat ve katýlým bankalarýnýn verecekleri süresiz teminat mektuplarý(banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olmasý ve teyit yazýsýnýn da ibrazý) Hazine Müsteþarlýðýnca ihraç edilen Devlet Ýç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) e) Þartname satýn alýndýðýna dair belge (Þartname Bedeli 100,00.-TL.dir) istenecektir. Tüzel kiþiler için; a) Siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belgenin aslý veya tasdikli sureti, b) Tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacak veya teklifte bulunacak kiþilerin tüzel kiþiliði temsile yetkili olduklarýný gösterir noterlikçe tasdik edilmiþ yetki belgesi ve imza sirküleri, c) Ýhaleye vekaleten katýlacak veya teklifte bulunacak olanlarýn yetkili olduklarýný gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, d) Gerçek ve tüzel kiþilerin tebligat için Türkiye'de göstermek zorunda olduklarý adrese iliþkin yazýlý beyanlarý, telefon ve varsa fax numarasý, e) Ortak giriþim olmasý halinde noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklýk sözleþmesi, f) Geçici teminat yatýrdýklarýna dair alýndý belgesi veya teminat mektubu, ,(Tedavüldeki Türk Parasý, mevduat ve katýlým bankalarýnýn verecekleri süresiz teminat mektuplarý(banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olmasý ve teyit yazýsýnýn da ibrazý) Hazine Müsteþarlýðýnca ihraç edilen Devlet Ýç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) g) Þartname satýn alýndýðýna dair belge (Þartname Bedeli 100,00.-TL.dir) istenecektir. 4- Bu ihalelere ait þartname mesai saatleri içerisinde Hintlibaba 1.Sokak Yeniþehir Diyarbakýr adresinde bulunan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Hizmet Binasýndaki Encümen Müdürlüðünde ücretsiz olarak görülebilir. (Ýhaleye girecek olanlarýn þartname satýn almalarý zorunludur.) ÝLAN OLUNUR. S. NO : 12345-

CÝNSÝ

: PARSEL NUMARASI Susuz Tarla 54 Susuz Tarla 55 Susuz Tarla 56 Susuz Tarla 72 Susuz Tarla 73

m 2 'si : MUHAMMEN BEDEL : 61125 37375 63125 39625 49750

31.785,00.-TL. 19.435,00.-TL. 31.563,00.-TL. 44.776,00.-TL. 34.328,00.-TL. Basýn-1606

GEÇÝCÝ : ÝHALE SAATÝ TEMÝNATI 953,55.-TL. 14.00 583,05.-TL. Takiben 946,89.-TL. Takiben 1.343,29.-TL. Takiben 1.029,83.-TL. Takiben

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


6

EKONOMÝ

7 EYLÜL 2012 CUMA

Bakan Çaðlayan'a 'sorunlar ve çözümleri' dosyasý Malatya ESOB Baþkaný Þevket Keskin, Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan'a, Malatya'nýn ve Malatya esnaf ve sanatkarlarýnýn sorunlarý ile çözüm önerilerini içeren bir dosya sundu. Y oðun mesaisi arasýnda Malatya'nýn ve Malatya esnaf ve sanatkarlarýnýn sorunlarýna zaman ayýran Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Malatya ESOB Baþkaný Þevket Keskin'i makam odasýnýn kapýsýnda karþýladý. Malatya esnaf ve sanatkarýnýn selamlarý ile Malatya'nýn dünyaca ünlü kayýsý kurusunu Bakan Çaðlayan'a takdim eden Baþkan Keskin de, "Malatya'nýn, Malatya esnaf ve sanatkarýnýn ve bütün esnaf ve sanatkar camiasýnýn 'aðýz tadýmýz bozulmasýn' temennisiyle bu 'çam sakýzý çoban armaðaný' kayýsýlarýmýzý kabul buyurmanýzý dilerim" dedi. Samimi bir havada geçen görüþmede, Malatya esnaf ve sanatkarlarý ile Malatya'nýn sorunlarý masaya yatýrýldý.

Malatya ESOB Baþkaný ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Þevket Keskin, genel olarak esnaf ve sanatkârlarýn ve özel olarak Malatya esnaf ve sanatkarýnýn sorunlarýný ayrýntýlý olarak ortaya koyan, çözüm önerilerini de içeren geniþ kapsamlý bir dosyayý Bakan Çaðlayan'a sundu. Baþkan Keskin, dosyada bulunan sorunlarý tek tek Bakan'a anlattý. Dosyada yer alan ve Bakan'ýn özellikle ilgisini çeken konulardan biri, Malatya'da da kuralsýz þekilde yaygýnlaþan marketler oldu. Marketlerin belli kurallarla ve esnaf ve sanatkarýn haklarýný gözetecek þekilde açýlmasýný ve çalýþmasýný saðlayacak yasal düzenlemeler yapýlmasý gerektiði vurgulandý. Trafik kazalarýnýn önlenmesi için eði-

timin süre ve kalitesinin artýrýlmasý gerektiðine vurgu yapan Baþkan Keskin, trafiðe yeni çýkan sürücüler için 2 yýl süreli bir 'stajyer sürücü' dönemi uygulamasýna geçilmesini önerdi. Özellikle sürücü kurslarýyla ilgili köklü ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduðunu vurguladý. Trafikte açýlým yapýlmasýnýn da elzem olduðunu ortaya koydu. Esnaf ve sanatkar kesiminin teþvik edilmesi gerektiðini de dile getiren Baþkan Keskin, bu konuyla ilgili uzun bir talep listesini Çaðlayan'a sundu. Bakan Çaðlayan da büyük bir dikkatle dinledi, bu sorunlarýn önemli bir kýsmýný zaten bildiklerini, çözülmesi yönünde adýmlar attýklarýný, sorunlarýn çozümü için esnaf ve sanatkâr kesimi-

nin önerilerine her zaman önem verdiklerini ifade etti. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, esnaf ve sanatkarlarýn ülke ekonomisine katkýsýný bildiklerini, bu büyük ve dinamik kitlenin sorunlarýnýn çözülmesinin, ülke ekonomisinin sorunlarýnýn da çözümüne büyük katký yapacaðýný bildiklerini söyledi. Yoðun gündem içinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði Baþkaný Þevket Keskin nezdinde tüm Malatya'ya

Siirt'e kiremit fabrikasý

ve Malatya esnaf ve sanatkarlarýna çok uzun bir zaman ayýran Bakan Çaðlayan, dosyada yer alan konularýn hepsinin mutlaka takipçisi olacaðýný, çözümü yönünde her giriþimi destekleyeceðini ifade etti. Görüþmenin sonunda, Baþkan Keskin'i asansörlere kadar yolcu eden Bakan, tüm Malatya'ya ve Malatya esnaf ve sanatkârlarýna selam ve saygýlarýný gönderdi.

Siirt'te, yapýmý devam eden tuðla-kiremit fabrikasýnýn 2 aya kadar hizmete gireceði öðrenildi.

Z

iyaret beldesinde yapýlmakta olan fabrikanýn sahibi Hamdi Uslanmaz, yurt dýþýnda da tuðla kiremit üretimi alanýnda tesislerinin bulunduðunu belirtti. Uslanmaz, fabrikada 12 çeþit tuðla ve kiremit üretileceðini ve yýllýk üretim kapasitesinin 150 bin adet olacaðýný kaydederek, yurt dýþýnda Kazakistan'dan sonra Siirt'te üretime baþlayacaklarýný ifade etti. Uslanmaz, "Fabrikamýzýn inþaatý hýzla ilerliyor. Burada iki aya kadar üretime baþlamayý planlýyoruz. Siirt'i sýnýra yakýn

olmasý ucuz iþgücü ve ilde gerçekten yatýrýmcýya gösterilen ilgi nedeniyle tercih ettik. Fabrikada yapacaðýmýz üretimle bölgenin tamamýna ve komþu ülkelere hitap edeceðiz. Fabrika hizmete girdiðinde 12 çeþit üretimimiz olacak. Ayrýca sipariþ üzerine deðiþik üretimlerde yapabileceðiz. Tam kapasite ile üretime baþladýðýmýzda 100 kiþiye istihdam saðlayacaðýz" dedi. Fabrika inþaatýný gezen Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Nedim Kuzu

ise il genelinde sanayi tesislerinin artmasýnýn sevindirici olduðunu söyledi. Kuzu, "Bu tesis ilimizi için bir kazaným olacak ve saniyeleþme yolunda önemli adýmlardan biri olacaktýr. Bunu sanayinin her dalýnda diðer tesislerin takip etmesini bekliyoruz. Tesisin sahiplerini kutluyorum. Oda olarak kendilerine her türlü manevi desteði verdik. Bundan sonrada vermeye devam edeceðiz" þeklinde konuþtu.

Batmanlý çiftçiler tütün yerine mýsýr ekmeye baþladý T

ütüne getirilen kotanýn ardýndan alternatif ürün arayýþýna giren Batmanlý çiftçiler, bu yýl mýsýr ekimine yöneldi. Batman Ziraat Odasý Baþkaný Nizamettin Aydiþ, ilde çiftçilerin bu yýlMýsýr ekiminde rekor kýrdýðýný söyledi. Ziraat Odasý Baþkaný Nizamettin Aydiþ, açýklamasýnda, bu sene dünyada Mýsýr sýkýntýsý olduðuna dikkat çekti. Aydiþ, "Mýsýrýn ambarý sayýlan Amerika, Kanada, Meksika,Çin ve Hindistan'da ciddi anlamda kuraklýk söz konusu. Dolayýsýyla bu sene Türkiye'de de üretilen Mýsýrancak Türkiye'ye yetiyor. Mýsýrekimlerinin durumu fena deðil ama çok çok iyi de deðil. Bizim

"AB'nin en ucuz 2. gazý bizde" E

nerji Bakaný Taner Yýldýz, "27 tane Avrupa Birliði üyesi ülkelerin kullandýðý doðalgazýn içerisinde þu anda Türkiye en ucuz 2. ülkedir" dedi Bakan Yýldýz, Kaan Heliport'un açýlýþ töreni sonrasýnda, gazetecilerin doðalgaz fiyatlarýna iliþkin sorularýný yanýtladý. Dünyadaki doðal gaz fiyatlarýnýn ortada olduðunu belirten Yýldýz, ''Biz bütün paçal enerji maliyetlerini olabildiðince vatandaþýmýzýn lehine yorumlamaya çalýþarak bunlarýn üstesinden gelmeye çalýþýyoruz'' diye konuþtu. ''27 tane Avrupa Birliði üyesi ülkenin kullandýðý doðalgazýn içerisinde þu anda Türkiye en ucuz 2. ülkedir'' diyen Yýldýz, Türkiye'nin doðalgaz üreticisi bir ülke olmamasýna raðmen þu anda bütün enerji sektörlerindeki kalemleriyle beraber böyle bir noktayý yakalayabildiðine iþaret etti.

Altýn 6 ayýn zirvesinde

U

luslararasý piyasalarda altýnýn ons fiyatý 1712 dolarý aþarak 6 ayýn en yüksek düzeyine ulaþtý. Ýç piyasada altýnýn gramý 100 liraya çýktý.Uluslararasý piyasalarda altýnýn ons fiyatý 1712 dolarý aþarak 6 ayýn en yüksek düzeyine ulaþtý. Avrupa Merkez Bankasý'nýn faiz kararýna odaklanan piyasalarda, Euro Bölgesi krizine yönelik yeni adým geleceði beklentisiyle yatýrýmcýlar altýna yöneliyor. Uzmanlar, altýndaki yükseliþin sürmesini bekliyor.

2011 yýlýný 1564,30 dolardan kapatan altýnýný onsu bu yýl yüzde 9 deðer kazandý. Uluslararasý piyasalarda altýnýn onsu yýl içerinde en düþük 1527,22 dolarý en yüksek ise 1790,79 dolarý gördü.

GRAMI 100 LÝRAYA ÇIKTI Altýnýn onsundaki yükseliþ iç piyasada harekete neden oldu. Kapalýçarþý'da 22 ayar altýnýn gramý 100 liraya çýkarken, çeyrek altýn da 167 liraya yükseldi.

tek sýkýntýmýz fiyat konusundadýr." dedi. Pamuðun yerine çiftçilerin Mýsýr ekimine yöneldiðini belirten Aydiþ, bu yýl ofisin hala açýklama yapmamasýnýn fiyat düþüklüðüne neden olduðunu ileri sürdü. Çiftçilere önerilerde bulunan Aydiþ, "Ofis, biran önce açýlýr ve Mýsýr alýmýna baþlarsa fiyatlarýn yükseleceðini düþünüyorum. Çiftçilerimiz eðer biraz sabrederlerse Mýsýr fiyatýnýn daha fazla yükseleceðini tahmin ediyorum." diye konuþtu. Mýsýr hasadýný yapan biçerdöver sahipleri de Batmanlý çiftçilerin fazla Mýsýr üretmesinin kendilerini mutlu ettiðini ve bu sayede kazançlarýnýn artýðýný ifade ettiler.


GÜNCEL

7 EYLÜL 2012 CUMA

7

'Kara Perþembe' eyleminde 134'üncü hafta Kayapanýr Belediyesi çalýþanlarý tutuklu Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe ' eyleminin 134'üncüsünü gerçekleþtirdiler.

H

izmet binasý önünde yapýlan eyleme Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, Barýþ Anneleri, Bel-Çat yöneticileri, Tüm-Bel-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya, meclis üyeleri ve belediye çalýþanlar katýldý. Eylemde konuþan Belediye Çalýþanlarý Derneði (Bel-Çad) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rýza Ekinci, " Türkiye'de ve Ortadoðu'da Kürt sorununda çözümsüzlük derinleþiyor. Ocaklara düþen ateþlerle acýlarýmýz katlanarak trajediye dönüþmektedir. Bu yaþanan çatýþma, þiddet sarmalýna daha önce tanýklýk etmiþ bir toplumuz. Acýlarý yarýþtýrýlarak çözüm gelmeyeceði gibi

yaralarýmýzý daha fazla derinleþtirmekten öteye gidemeyecektir. Suriye'de hiçbir çatýþmaya gerek duyulmadan gerçekleþen Kürt halkýnýn devrimci statüsü bölgede örnek demokratik çözüm modeli olarak karþýmýzda durmaktadýr. Türkiye bu geliþmeleri kendisine tehdit olarak algýlamak yerine daha fazla demokratik çözüme katký sunacak bir geliþme olarak deðerlendirmelidir. Türkiye Suriye'deki Kürtlerin varlýðýný koruma ve özgürlüðünü saðlama statüsünü yok etme sevdasýndan vazgeçmelidir. " dedi. Eylem beþ dakikalýk oturma eylemiyle son buldu.

Baðlar'ýn 62 öðrencisi SBS'de baþarýlý oldu

B

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

Sayýn HAMANEY ve Sayýn AHMEDINEJAD'a MEKTUP Soðuktu, Her yer buz gibiydi demiyorum, gibisi fazla çünkü, Düpedüz buzdu her yer; 1 metreyi aþkýn kar vardý ve zemheri ayýydý. Hani Bingöl Zazadýr ya, iþte biz Zazalarýn böyle soðuk havalarý ifade ettikleri bir deyimile söyleyecek olursak; 'Serdvera erdu ezman zelikyevi piyara/soðuktan yerle gök birbirine yapýþmýþ'tý. Bingöl -25 derecede, Televizyonla yeni yeni tanýþan Bingöl halký bu aný ve görüntüyü kaçýrmamak için televizyonlarýn bulunduðu kahvehanelere, lokantalara, otellere hücum etmiþlerdi, biz de. Siyah beyaz televizyonlardan az sonra sunulacak olan haberleri yüzlerce Bingöllü kaldýðýmýz otelin camlarýndan seyretmek için bekliyordu. Soðuktan buzlanan otelin camlarýný kâh atkýlarýyla, kâh nefeslerinin buharlarýyla eritiyorlardý. Haberler baþlamamýþtý, ama tekbirler çoktan baþlamýþtý Bingöl'de sýkýyönetime raðmen. Þimdi sona gelinmiþti zaferi islamýn. Aylardan beri beklenen o an gelmiþti, sabýrsýzlýk had safhadaydý. 2-3 saattýr bu ani beklemek için bekleyenler vardý dýþarýda. -25 derece soðuða raðmen hiç kimsenin bir þikâyet yoktu buz tutan nefeslerinden. Ne de çok nefes alýyorduk birlikte ve tempoyla. Camlarýn buz tutmasýný zaten bu nefesler engelliyordu en çok. Bir uçak bekleniyordu, bizden binlerce kilometre ötelere inecek bir uçak. Ýçinde hiç tanýmadýðýmýz, görmediðimiz birileri vardý. Tâ Bingöl'den bu uçaðýn iniþini bekliyordu bu mahþeri kalabalýk, bu soðukta ve bu saatlerde ve saatlerdir… Aslýnda uçak belki inmiþti inmesine ama bizim için henüz inmemiþti! Ne bilelim canlý yayýný, paket yayýný? Bekliyoruz, nefeslerimizi artýk daha az ses çýkararak alýp veriyoruz. Kalbimizin ritmi bozulmuþtu heyecandan. Ýþte, uçak göründü, yabancý ama çok tanýdýk, uzak ama çok yakýn bir ülkenin semalarýnda, uçaðý havada gördüðümüzde ne çok korkmuþtuk öyle? Ya havadayken düþürürlerse!.. Neyse, bereket versin kazasýz iniyordu süzüle süzüle alana. Baþýmýz uçaða eþlik ediyordu, kavis çiziyorduk yukarýdan aþaðýya uçakla beraber iniþe geçtiðinde.

Alana iniþini tekbirlerle karþýlamýþtýk, aðlayarak. Tekbirlere gözyaþlarýmýz eþlik ediyordu, Damlalarýn sakallarýn üstüne süzülüp donduðuna þahit oldum kaç kere. Sevinçten aðlayan gözlerinden akan yaþlar -25 derece soðuðun etkisiyle donmuþtu Arif amcanýn sakalýnýn üstünde. Dýþarý çýktýk Hamitle, Haberleri halkla izlemek daha keyif verecekti, Bir bir izliyoruz dýþarýdakileri. Sevgili Hamit'e Arif amcayý göstermiþtim; "Bak sakalýnda aðlarken düþen gözyaþý donmuþ" dedim. Güldü Hamit, kahkahasý ta Hacý Hýdýr Camiinde duyulmuþtu. Ortalýk buzdu ya, beterinden buz kesildi millet. Herkes dönüp bakmýþtý ama Hamit aldýrmamýþ, atkýmýn tüylerine yapýþan gözyaþýmýn boncuk gibi donduðunu gösterdi eliyle. Meðersem ondan daha çok tane vardý öyle, oradaki herkes gibi gözlerimden atkýmýn üstüne düþüp donan gözyaþlarým, dolu gibi… Az sonra uçaðýn kapýsý açýlmýþtý, yüreðimiz aðzýmýzda, Hamit endiþesini, korkusunu dýþarý püskürttü gayri ihtiyari, Kekemeydi Hamit aslýnda. Ama nasýl bir çýrpýda söyleyiverdi takýlmadan o cümleyi; 'Ya tam uçaktan inerken biri onu vurursa' diye baðýrdý aðlamaklý. Allah'ým, uçaklarýn kapaklarý ne zor açýlýyormuþ! Bir türlü kapý açýlmadý henüz, bu beklemeye kalp dayanmaz ki. Kalplerimizin vuruþlarýný kalýn kalýn paltolarýn göðüs kafesinden nasýl yükselip indiðini fark ediyoruz. Herkes daha net, daha iyi görsün diye ayak parmaklarýnýn ucuna basýyor, boynunu daha yukarýlara kaldýrmak için sürekli pozisyon deðiþtiriyor. Derken kapýsý açýldý uçaðýn, Görevliler selama durmuþlardý alanda, sonra komutanlar. Ve tekbirler Bingöl'den Tahran'a ulaþmýþtý. Uçaktan heybetli, pir-i fani, aðýrlýðý bakýþlarýnda parýldayan ve bizim bildiðimiz imamlara hiç benzemeyen, ama adýna Ýmam Humeyni dedikleri ak sakallý, cübbeli, sarýklý bir 'Ýmam' iniyordu tekbirler ve salavatlar eþliðinde. Bizler de eþlik ediyoruz tekbir ve salavata. Allahu Ekber, Allahumme selli ela Muhammed we ali Muhammed. Babalarýmýzýn anlattýklarý Resul-i Ekrem'in (sav) Mekke'yi fethederken þehre varýþýný-giriþini andýrýyordu gözümüzde. O, mazlum (mustaz'af) halkýnýn imdadýna yetiþmiþ 'bir rehber' olarak merdivenlerden iniyordu. Bizler de birbirimize sarýlmýþ aðlaþýyorduk sevinçten, gözyaþlarýmýzýn buz damlacýklarýna dönüþmesine aldýrmadan. Anlamýný bilmesek de duyduðumuzu tekrarlýyorduk; "Hüdaya, Hüdaya, ta inkýlâbý Mehdi, Hümeyni ra nigehdar" diyerek. Sonradan öðrendik ki;

aðlar Belediyesi Eðitim Destek Evi öðrencileri geçen yýllarda olduðu gibi bu yýl da Seviye Belirleme Sýnavý'nda (SBS) büyük baþarý kazandý. Öðrencilerin 62'si SBS'de Anadolu ve Meslek Liselerine yerleþti. Kurulduðu günden bu yana dezavantajlý çocuklara eðitimde fýrsat eþitliði saðlayan Baðlar Belediyesi Eðitim Destek Evi, bu yýl SBS'ye katýlan 62 öðrencisini çeþitli Anadolu Liseleri ve Meslek Liseleri'ne yerleþtirdi. Bu kapsamda 4, 5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerine ders ve sýnav hazýrlýk programlarý uygulayan Eðitim Destek Evi, SBS gruplarý için düzenlenen hafta içi etüt saatleri ve soru çözümleri ile baþarýya hazýrlandý. Eðitim Destek

Evi'nin 39 öðrencisi Anadolu Lisesi ve 23'ü Saðlýk Teknik Lisesi'ni kazanarak yeni bir baþlangýç yaptý.

"Ya Rabbi, Mehdi gelinceye dek Humeyni'yi aramýzda alma" demekmiþ, iyi de duaymýþ. Bir de "Kullu yewmun Aþura, kullu erdun Kerbela"yý tutmuþtuk. Sünni ve Þafii olan Bingöl, Þii ve Caferi olan Ýranlýlarýn 'Büyük Þeytan'ýn temsilcisiyle cihadýný, zaferini kutluyordu dualarla. Þimdi finali yaþýyordu tekbirlerle, gözyaþlarýyla. Coþmuþtuk, günlerce zihnimizde o görüntülerin tekrarý vardý ve her haberde yeniden izlemek istiyorduk doymak nedir bilmeden. Büyük bir hayranlýk uyandýrmýþtý akranlarýmýzda, 1 yýl sonra öðretmen olacaktýk, kocaman adamlardýk. Yani öyle böyle bir sevgi-saygý ve hayranlýk deðildi bizimkisi. Günler, haftalar ve aylar bu hayranlýðýn artmasýyla devam ediyordu. Saddam'ýn BAAS'ýný Ýran Ýslam cumhuriyetinin üstüne saldýklarýnda, gidip Ýranlý kardeþlerimizin yanýnda Iraklý kardeþlerimizi öldürmeyi isteyecek kadar "Ýrancý" olmuþtukki, Saddam'ýn ikizi Hafýz Esed'in Hama ve Humus'ta Ýhvan-ý Müslimin cemaatindeki kardeþlerimize karþý imha hareketi düzenlediðini öðrendik. Uzatmayacaðým, Bir gecede on binlerce Müslüman'ý bombalarla, tanklarla katletmiþti Hafýz Esed. Acýmýz derindi, dayanýlmaz gibiydi. Gözlerimiz Ýran'da; Bize teselli verecek bir seda bekliyoruz Kum Kenti'nden, 'Ýmam Humeyni bu zalimi nasýl lanetleyecek de biraz rahatlayacaðýz' diye bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz… Sonra Hafýz'ýn desteklendiðini duyuyoruz, yýkýlýyoruz. Gerçekten de zalimlerin Müslümanlarý katletmesine destek mý vermiþti Ýran ve Ýmam Humeyni? Buna nasýl inanýlýrdý? Hadi biz kulaklarýmýza, gözlerimize inandýk diyelim, Peki, ya duygularýmýz? Biz duygularýmýzý ne yapacaktýk? Geçiyorum duygularýmýzý, doðruydu kabullendik zordan da zor olsa da. Tarafý Hafýz'ýn BAAS'ýnýn tarafýydý 'Ýslami Ýran'ýn Gerekçe mi? Mü'minin kanýna gerekçe mi yok!? Mazeret mi? Ýstemediðiniz kadar! Said Havva Rahmetli söylemiþti söyleyeceðini de biz bir turlu inanmak istemiyorduk. Ama artýk ne Ýran eski Ýran'dý ve ne de Ýmam eski imam'dý gönlümüzde. Gerçi hala Rahmetli Ýmam Humeyni'ye büyük bir saygý duyuyorum ama o kadar iþte. Rabbim mekânýný cennet eylesin babam iyi bir müderristi, Bana "Ahmet, 1982'de mazlum Hamalý Müslümanlar katledildi ama sen dirildin, zira þii olmana birkaç adým kalmýþtý" derdi sonraki yýllarda hep. Elhak doðruydu; neredeyse Caferilik-Ýsnaaþeriye bizim için 'kurtuluþ' sembolü olmuþtu. Ama Hama katliamý 'devletlerin dinini-imanýný' sorgulamayý beraberinde getirmiþti. Sorguladýk, Þii olmaktan

vazgeçmiþtik, iyi ki 30 yýl önce bu sorgulamayý yapmýþýz, yoksa günahýmýzýn aðýrlýðýndan belki de sorgulamamýzý asla bitiremezdik. Gerçi sonra da, þimdi de Ýsrail ve Batý ile kavgalarýnda hep Ýran'ýn yanýnda olduk, Ýran hiç yanýmýzda olmasa da... Sayýn Hamaney ve Sayýn Ahmedinejad, 1982 Mart'ýnda Hafýz'ýn Suriyeli Müslümanlarý topluca katletmesine göz yuman 'Ýslami Ýran', o tarihten sonraki 30 yýl boyunca da BAAS rejiminin Suriye'de insanlarý katletmesine göz yumdu. Baþka bir Arap ülkesinin vatandaþýna zulmetmesine sizler haklý olarak karþý çýkarken, 40 yýldýr halkýný katleden Hafýz ailesine 30 yýldýr destek veriyorsunuz 'Ýslami Ýran' olarak. Bu katillere desteðinizi Ýslami hangi gerekçeye sýðdýrdýðýnýzý merak etmiyorum, 'devletinizin menfaatleri'ne gerekçeniz mi yok? Þimdilerde ise Hafýzýn oðlu mazlum halkýnýn direniþi karþýsýnda zorda kalýnca sizler 'Ýslami Ýran' olarak Hafýz'ýn oðluyla beraber mazlum Suriye halkýný katlediyorsunuz. Sayýn Hamaney ve Sayýn Ahmedinejad, Sizler 1982 Hama katliamýnda Hafýz'ý desteklerken de, bugün Hafýz'ýn oðluna destek verip beraberce Suriye halkýný katlederken de ayný gerekçelere sýðýndýnýz; Ýnsanlarýn kanýnýn akmasýnýn mazeretlerine!.. Sizi asýrlarýn Þehin Þahlýðýna karþý ayaklandýran þeyi (zalim-Firavuni yöneticilere baþ kaldýrmayý) neden Suriye halkýna çok görüyorsunuz? Halkýnýzýn geleceði için! öyle mi? Peki, Suriye halkýnýn gelecek hakký yok mu, olmasýn mý? Neden Suriye halkýnýn geleceðini ve milyonlarca insanýn hayatýný hiçe sayýyorsunuz? Sayýn Hamaney ve Sayýn Ahmedinejad, Sizleri zalim, katil Esad ve BAAS'ýna verdiðiniz destekten vazgeçmeye davet ediyorum. Bu günahý, bu zulmü, bu cinayetlere ortak olmayý, benim de dedelerim olan Ehl-i Beyt'e baðlý olduklarýna inananlara asla yakýþtýrmýyorum. Dedemiz Ýmam Huseyn pak ehl-i Beytiyle, Kerbela'da zalimlere destek verenler tarafýndan þehid edilmiþti (zibh-i azim) unuttunuz mu? Bugün dedem Ýmam Huseyn yaþasaydý zalimlere verdiðiniz destekten dolayý sizden nasýl kaçardý bilmiyor olamazsýnýz. Sayýn Hamaney ve Sayýn Ahmedinejad, O GÜN SEVÝNÇ GÖZYAÞLARIMIZIN BUZ TUTMASINA SEVÝNÝRKEN BUGÜN ESED AÝLESÝNE VERDÝÐÝNÝZ DESTEKTEN DOLAYI YÜREÐÝMÝZ BUZ TUTUYOR. Çünkü "kullu yewmun Aþura..." en çok Suriye'de görülmekte. VE Sizlere son sözüm; Bu zulme destek vererek neler kaybettiðinizi biliyorsunuz ve bir þeyi daha çok iyi biliyorsunuz ki, buna raðmen katil ve zalimlere desteðiniz devam edecekse; Wellahu la yuhibbuzzalimin. Vesselam… Twitter: @ahmetay_

Yeni öðretim yýlý kayýtlarý baþladý Derslerin yanýnda kültürel ve sosyal faaliyetlere de katýlan öðrenciler, atölye çalýþmalarýna katýlarak seramik, resim, tiyatro, fotoðraf, halk oyunlarý atölyelerinde yeteneklerini geliþtirmeye devam ediyor. Baðlar Eðitim Destek Evi'nin 2012-2013 Eðitim Öðretim yýlý için kayýtlarý ise 1 Eylül'de baþladý. Kayýtlar 5 Ekim'de sona erecek.


8

HABER

7 EYLÜL 2012 CUMA

TOBB'dan Diyarbakýr'a Ýmam Hatip Lisesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Diyarbakýr'da Ýmam Hatip Lisesi yapýlýyor. Ýmam Hatip Lisesi için Ankara'da protokol imzalandý. Okulun yapýmý için en kýsa zamanda çalýþmalara baþlanacak. dern dersliklerde eðitim almalarý için kollarý sývadýk. Diyarbakýr'dan Valimiz, Bakanýmýz, vekillerimiz, Oda ve Borsa Baþkanlarýmýz bizden Diyarbakýr için bir imam hatip lisesi istediler. Biz de Yönetim Kurulu olarak TOBB Ýmam Hatip Lisesi'ni yapma kararýný aldýk. Lisemizde okuyan Diyarbakýrlý gençler donanýmlý bireyler haline gelecek. Ekmeðini yedikleri, suyunu içtikleri Diyarbakýr için çalýþacaklar. Ayrýca bu yýl, TOBB'nin 60. yýldönümü. Okulumuz da aslýnda 60. yýlýmýz anýsýna yapýlmýþ olacak. 60. Yýlýmýzýn bir niþanesi olarak Diyarbakýr'da yerini alacak.

Emeði geçen herkese teþekkür

D

iyarbakýr Valiliði ile TOBB Diyarbakýr'a kurulacak Ýmam Hatip Lisesi için Ankara TOBB binasýnda protokol imzalandý. Ýmza törenine Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz ile Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can katýldý. Törende konuþan Hisarcýklýoðlu, kültürü ve tarihi mirasý ile Diyarbakýr'ýn ülkenin güzide þehirlerinden biri olduðunu söyledi. Hisarcýklýoðlu, þöyle konuþtu: Bugün burada, Diyarbakýr'da Birliðimiz tarafýndan yaptýrýlacak olan 24 derslikli Ýmam Hatip Lisesi'nin protokolünü imzalamak için toplandýk. Kültürü ve tarihi mirasý ile Türkiye'nin güzide þehirlerinden biri olan Diyarbakýr'a hizmet götürmenin mutluluðu çok baþka. Di-

yarbakýr son yýllarda ciddi yatýrým almaya baþladý. Deðiþen politikalarla artýk Diyarbakýr Doðu'nun Ýncisi olma yolunda adým adým ilerliyor. Yatýrým ortamýný iyileþtiren çalýþmalar meyvelerini vermeye baþladý. Diyarbakýr'a yapýlan ve bundan sonra yapýlacak yatýrýmlar istihdam yaratacak, refah yaratacak ve bölgenin dertlerine derman olacak. Bölgeye huzur gelecek.

Birliðin göstergesi yatýrýmdýr Aslýnda birlik ve beraberliðimizin göstergesi yatýrýmlardýr. TOBB olarak biz de bölgedeki dönüþüme katkýda bulunmak, biz de sizin yanýnýzdayýz demek istedik. Çorbada tuzumuz olsun dedik. Yatýrýmýn en önemlisinin de gençlere yapýlan yatýrým olduðunu düþündük. Çünkü genç dimaðlar en büyük hazinemiz. Onlara yapýlan yatýrým Diyarbakýr'ý geliþtirecek, Türkiye'yi geliþtirecek. Böylece hep birlikte büyüyeceðiz. Geleceðimiz olan gençlerimizin iyi bir okulda, mo-

Bu çalýþmamýzda yalnýz deðildik elbette. Diyarbakýrlý Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Kudbettin Arzu bu projede hep yanýmýzdaydý. Bizlere her türlü desteði saðladý. Kendisine yardýmlarýndan ötürü çok teþekkür ediyorum. Diyarbakýr Milletvekilli Sayýn Mehmet Galip Ensarioðlu da bu çalýþmanýn gönüllülerinden. Sayýn Vekil, desteðini bizden esirgemedi. Diyarbakýr'ýn okulumuza kavuþmasý için bizimle beraber çalýþtý. Sað olsun, var olsun. Ayrýca, okulun arsa tahsisini yaparak projemize deðerli katkýlarda bulunan Sayýn Valimiz Mustafa Toprak'a teþekkürü bir borç bilirim. Diyarbakýr özel sektörünün de projeye ciddi katkýlarý var. Okulumuz için yaptýklarý çalýþmanýn yanýnda Diyarbakýr için, Diyarbakýr iþ dünyasý için çalýþan; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakýr Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Fahrettin Akyýl'a ve Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can'a teþekkür ediyorum. Üyelerinin ve þehirlerinin problemlerini her platformda, her fýrsatta dile getirip çözüm arýyorlar. Bakýn birazdan atýlacak imzalar bunun en önemli kanýtýdýr. Bu eser onlarýn baþarýsýdýr.

Biz de TOBB olarak buna vesile olmaktan son derece mutluyuz. Diyarbakýr Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ýmam Hatip Lisesi'nin hayýrlý olmasýný diliyorum.

Vali Toprak: Yargýlardan uzaklaþalým Hisarcýklýoðlu'nun ardýndan konuþan Vali Toprak ise, "TOBB tarafýndan daha önce Diyarbakýr'da 32 derslikli okulu yaptýðýný biliyorduk. Diyarbakýr kadim bir kent. Orada iki nehir akýyor. Ve o iki nehrin aktýðý su tarih boyunca medeniyet getirmiþ. Biz o kadim medeniyeti gelecek kuþaklara da ulaþtýrmak için hep birlikte çalýþýyoruz. Þüphesiz Diyarbakýr bu özellikleri yanýnda ticaret ve sanayi merkezi olma noktasýnda büyük bir hamle içerisindedir. Burada iþ dünyasý

temsilcilerine bir çaðrýda bulunmak istiyorum. Diyarbakýr'ýmýza tüm iþ dünyasýný gelip o yatýrým imkanlarýný kullanmalarýný istiyoruz. Bir taraftan üretimde kolaylýk, diðer taraftan ürettiðini yakýn ülkelere ucuz maliyete sevk edilmesi noktasýnda rekabeti üstünlüðü saðlayacak imkanlarýn olduðunu düþünüyoruz. Biz Diyarbakýr'ýn birçok noktada iyi algýlanamadýðýný düþünüyoruz. Bazý deðerlerin üstü örtünüyor. Biz Diyarbakýr'da 24 saat yaþýyoruz. Ve biliyoruz ki tüm insani deðerlerin güzellikleri orada var. Orayý yakýndan tanýyalým. Gönülden sevelim. Ön yargýlardan uzaklaþalým. Eðer bunu yapabiliyorsak, 75 milyonun huzur ve güvenliðini her bir noktada olduðunu, Diyarbakýr ve çevresinde güzel gidiþlerin olduðu taktirde, çok güzelliklerin olduðunu bir kez daha görmüþ olacaðýz" dedi.

SATILIK DAiRE

Gevran cad.(Askerlik þubesi) üzeri 4.kat öncephe bakýmlý daire sahibinden satýlýktýr. Eyüpoðlu-15 apt. kat:4 no:5

Ýrtibat Tel : 0 532 424 62 11


Ýç-Dýþ Politika

7 EYLÜL 2012 CUMA

9

Dýþiþleri Türkmen generale saldýrýyý kýnadý Azeri bürokratlara 'ASALA' tehditi

B

udapeþte'de bir Ermeni subayý öldürmek suçundan mahkum olan Azeri bir subayýn Bakü'ye iade edilmesinin ardýndan Ermenistan ile Macaristan arasýndaki gerilim týrmanýrken, Budapeþte'deki Azeri elçiliðine "ölüm tehdidi içeren bir mektup'' gönderildi. Kýsa adý ASALA olan ''Ermenstan'ýn Kurtuluþu için Gizli Ermeni Ordusu'', 1973 ve 1984 yýllarý arasýnda dünyanýn pek çok ülkesinde suikast ve saldýrýlarla Türk diplomatlarý ve askeri yetkilileri hedef almýþ, bu saldýrýlarda çoðunluðu diplomat olmak üzere 41 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Ancak örgütün 1980'lerin ortasýnda etkinliðini kaybettiði biliniyor. Dolayýsýyla, mektubun gerçekten ASALA tarafýndan mý gönderilip gönderilmediði meçhul. Budapeþte'deki Azerbaycan elçiliðine ulaþan mektup, "Tüm Azeri ve Türklere" baþlýðýný taþýyor. Mektup, "Ramil Sefarov'un iade edilmesiyle zafer kazananlar fena halde yanýlýyor" diye devam ediyor. "Bundan böyle dünyadaki tüm Azerbaycan diplomatik temsilciliklerinin de hedef haline geldiðini" belirten mektup, devamla "þimdiye kadar hiç görülmemiþ yöntemlerle öldürüleceksiniz" tehdidini içeriyor. Mektupta, bunun ardýndan da elçilik mensubu 7 diplomatýn isimlerini tek tek sýralanýyor ve her bir ismin yanýnda "Ölüm cezasýna çarptýrýldýn" ibaresi yer alýyor. Azerbaycan Büyükelçiliði'ne gelen ölüm tehdidinin ardýndan Macaristan Dýþiþleri ve Ýçiþleri Bakanlýklarý, gerekli önlemlerin alýnacaðý açýklamasýný yaptýlar ve ardýndan da Budapeþte polisinin elçilik etrafýndagüvenlik önlemlerini yoðunlaþtýrdýðý görüldü. 8 yýldýr cezaevinde bulunan Azeri subay Ramil Sefarov'un Cuma günü ani bir kararla Azerbaycan'a iade edilmesinden ve hemen ardýndan Azeri Devlet Baþkaný Ýlham Aliyev'in özel affýyla serbest býrakýlmasýndan sonra Ermenistan Macaristan'la olan tüm diplomatik iliþkilerini kesti.

D

ýþiþleri Bakanlýðý, Kerkük Valiliði'nde Ýçiþleri Bakanlýðý Ofisi yetkilisi Türkmen asýllý Tümgeneral Adnan Abdurrezzak ile iki koruma görevlisinin hayatýný kaybettiði saldýrýyý þiddetle kýnadý. Dýþiþleri Bakanlýðý Enformasyon Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, "4 Eylül akþamý düzenlenen bir saldýrýda, Kerkük Valiliði'nde Ýçiþleri Bakanlýðý Ofisi yetkilisi Türkmen asýllý Tümgeneral Adnan Abdurrezzak ile iki koruma görevlisinin hayatýný kaybettiðini büyük üzüntüyle öðrendik. Merhumlara Allah'tan rahmet, aileleri ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileklerimizi iletiyoruz. Kerkük'te esasen hassas olan güven ortamýný daha da bozmaya, etnik temelde çatýþma çýkarmaya yönelik bu menfur terör eylemini þiddetle kýnýyor, faillerinin en kýsa sürede yakalanarak, adalet önüne çýkarýlmasýný bekliyoruz. Çoðulcu yapýsýyla Irak'ýn bir nüvesini oluþturan Kerkük dahil, Irak'ýn her köþesinde barýþ ve huzur ortamýnýn biran önce kurulmasýný diliyoruz. Iraklý liderlerin, demokrasi ve uzlaþý ruhu içerisinde, ülkede devam eden siyasi gerilimi azaltacak ve tüm Irak halkýný hedef alan terör eylemlerini önleyecek tedbirleri süratle almalarýný bekliyoruz" denildi.

O b a m a resmen aday ABD Baþkaný Barack Obama, partisi tarafýndan Kasým'daki baþkanlýk seçimleri için resmi olarak yeniden baþkan adayý ilan edildi.

D

emokrat Parti'nin North Carolina eyaletinin Charlotte kentinde yapýlan ulusal kurultay Obama'nýn partisinden yeniden baþkan adayý olarak seçilmesi delegeler tarafýndan oylandý. Oylamadan önce Obama'nýn adaylýðýný, eski ABD Baþkaný Bill Clinton açýkladý. Kamuoyu yoklamalarý Son kamuoyu yoklamalarý Obama'nýn az farkla Romney'in önünde gittiðini gösteriyor. Ancak Demokrat Parti Kongresi baþladýðý sýrada ABC News/Washington Post tarafýndan yapýlan bir anket, Barack Obama'nýn, 1980'lerden bu yana, Kongre öncesi en az desteðe sahip baþkan olduðunu ortaya koydu.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

07 EYLÜL 2012 CUMA

GÜNCEL Türkiye, güne 25 þehit haberiyle uyandý

Askeri cephanelikte patlama: 25 þehit Afyonkarahisar'daki bir askeri cephanelikte el bombalarýnýn tasnif iþlemlerinin yapýldýðý sýrada patlama meydana geldi: 25 þehit. Patlamanýn þiddeti kimliklerin tespitini mümkün kýlmadýðý için, þehitler DNA testi için Ankara'ya gönderiliyor.

Ö

nceki gece saat 21.15 sýralarýnda, Afyonkarahisar'ýn Ataköy ilçesindeki 500. Ýstihkam Ana Depo Komutanlýðý Þehit Uzman Çavuþ Mete Saraç Kýþlasý'ndaki mühimmat deposunda patlama ve ardýndan yangýn meydana geldi. Ýlk bilgiler, yaralý askerler olduðu ve 20'ye yakýn askere de ulaþýlamadýðý yönündeydi. Tablonun günün ýþýmasýyla birlikte ortaya çýkacaðý belirtilmiþti ve öyle de oldu. Acý haber TSK ve Bakan Veysel Eroðlu tarafýndan verildi: 25 þehit; 4 hafif yaralý... Yetkililerin, 'terör ye da sabotaj deðil' dediði patlama, Türkiye'nin en büyük mühimmat depolarýndan birinde, el bombalarýnýn tasnif edildiði sýrada meydana geldi. 8 deponun bulunduðu alandaki patlama 4. depoda yaþanýrken, çýkan yangýna, etrafa saçýlan el bombalarý nedeniyle uzun bir süre müdahale edilemedi. Bu sýcak saatlerde açýklamalar, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu ile Afyonkarahisar Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu'ndan geldi. 6'sý asker 3'ü sivil 9 yaralý ya da 23 yaralý ifadelerinin yanýnda asýl dikkat çeken ve endiþe uyandýran, el bombalarýnýn tasnifinde görev yapan askerlerden haber alýnamamasýydý. 25 Þehit, 4 Yaralý Korkulan ancak beklenen açýklama, sabahýn ilk saatlerinde önce TSK, ardýndan da Bakan Eroðlu'ndan geldi. TSK'nýn yazýlý açýklamasýnda, olayda 25 askerin þehit oldu, 4 askerin de hafif þekilde yaralandýðý belirtilirken, Eroðlu ayrýntý verdi: 2'si astsubay, 2'si uzman çavuþ, 21'i erbaþ toplam 25 þehit... TSK ayrýca, 'henüz bilinmeyen nedenle' denilen olayla ilgili idari ve adli soruþturmanýn baþlatýldýðýný da duyurdu.

nedeniyle Ankara GATA'ya götürüleceði belirtildi. Bu arada þehit olan bir askerin kimlik tespiti yapýldý. Ýlk kimlik tespiti yapýlan askerin adý: Emre Yýldýrým. Komutan Bölgede Yaþanan patlama sonrasý, Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Hayri Kývrýkoðlu bölgeye gitti ve incelemelerde bulundu.Umutlu Bekleyiþ Ve Acý Etrafa saçýlan el bombalarý nedeniyle yeni bir patlama ihtimaline karþý bölgede güvenlik kordonu oluþturan güvenlik güçleri, bölgeye giriþ

3 Sivil Taburcu Edildi Öte yandan, patlamanýn hemen ardýndan gelen ilk bil giler arasýnda, 3 sivilin yaralandýðý belirtilmiþti. Depolara yakýn yerlerde sivil yerleþimlerin olduðu bölgeden gelen görüntülere yansýrken, yaralý vatandaþlarýn isimleri Emrah Ulufer, Kevser Dalkýlýç ve Sevilay Türk olarak açýklandý. Bu 3 kiþi tedavilerinin ardýndan hastaneden taburcu edilirken, Bakan Eroðlu, yaralý sayýsýný 15 tedavileri devam edenlerin sayýsýný da 8 olarak verdi. Ýlk Kimlik Tespit Patlamanýn þiddeti nedeniyle, þehitlere kimlik tespitinin yapýlamayacaðý ve kimliklerin DNA testinden sonra ortaya çýkacaðý kaydedildi. Bu noktada da, Afyon Devlet Hastanesi'nde DNA testi yapýlamadýðý, askerlerin cenazelerinin bu iþlem

Eroðlu: Terör deðil, kaza O

rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlýðý'na baðlý Mühimmat Depo Komutanlýðý'nýn cephaneliðinde meydana gelen patlamayla ilgili sabah saatlerinde gazetecilere bir açýklama daha yaptý.Ailelerin aðýt ve feryat sesleri arasýnda konuþan Bakan Eroðlu, 2'si astsubay, 2'si uzman çavuþ, 21'i er olmak üzere 25 askerin þehit olduðunu söyledi. Eroðlu, yaralanan 15 kiþiden 8'inin tedavisinin hastanelerde devam ettiðini belirtti. Kimlik tespitinin birkaç gün daha süreceðini dile getiren Eroðlu, Çok büyük bir acý yaþandýðýný belirten Veysel Eroðlu, "25 þehidimizin acýsý yüreðimizi daðladý. Milletimizin baþý sað olsun" dedi. Patlamanýn olduðu yeri gördüðünü dile getiren Eroðlu, "Bir tasnif yapýlýrken el bombasý kaza neticesinde büyük bir patlama meydana geldi, arkasýndan yangýn çýktý. Yangýn gece saat 02.00 sýralarýnda kontrol altýna alýndý" diye konuþtu. 'Terör Deðil, Kaza'

Olayýn bir kaza olduðunu vurgulayan Eroðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Tasnif, sayým yapýlýrken meydana gelen bir kaza, terörle alakasý yok, kontrollü nokta. Terör saldýrýsý olamaz çünkü içeride oldu. Ýgno tip dediðimiz cephaneliklere dýþarýdan müdahale söz konusu deðil, dýþarýdan bir sabotaj söz konusu deðil. Tamamen bir kaza olduðu konusunda ben de kesinlikle mutmainim. Tamamen bir kaza neticesi, muhtemelen bir el bombasýnýn yere düþmesi neticesinde bir patlama. Burasý bir cephanelik, zaman zaman olabiliyor böyle kazalar. Pakistan'da, Hindistan'da da oldu. Acý bir hadise, bir kaza neticesinde olan bir husus." Baþbakan ve Org. Özel Bölgeye Gitmeyecek Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn olayla ilgili bilgi aldýðýný belirten Eroðlu, "Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný buraya gelmeyecek. Gelmelerini gerektirecek bir þey yok" diye konuþtu. Vatandaþlara

Bomba Uyarýsý

Patlamanýn ardýndan bazý mühimmatlarýn etrafa saçýldýðýna dikkat çeken Eroðlu, vatandaþlarý þöyle uyardý:

çýkýþlara izin vermezken, olayýn duyulmasýnýn ardýndan kýþladaki görevli askerlerin yakýnlarý bölgeye geldi. Kýþla önündeki umutlu bekleyiþi acýya býrakan haber ailelere verildi. Deprem Sandýlar Öte yandan, patlamanýn þiddeti nedeniyle yaþanan sarsýntýyý deprem sanan Afyonkarahisar halký sokaklara döküldü. Mühimmat deposunun yakýnýndaki bazý evlerin camlarýnýn patlamanýn þiddetiyle kýrýldýðý öðrenildi.

Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Afyonkarahisar'da cephanelikte 25 askerin þehit olmasýna neden olan patlamanýn kaza sonucu olduðunu belirterek, "Kesinlikle terör saldýrýsý deðil, muhtemelen bir el bombasý yere düþtü" dedi. Art arda iki patlama olduðunu söyleyen Eroðlu, yaralýlarýn hepsinin dýþarýda bulunan askerlerden oluþtuðunu vurguladý. "Vatandaþlarýmýz el bombasý gördükleri zaman dikkat etsinler." 'Patlama Sesi Korkutmasýn' Bakan Eroðlu, patlayýcýlarýn kontrollü bir þekilde ekipler tarafýndan imha edileceðini belirterek, "Vatandaþlarýmýz patlama sesleri duyarlarsa endiþe etmesin" dedi. 'Akþam Da Çalýþma Yapýlýr' Akþam saatlerinde cephanelikte çalýþýlmasýna yönelik eleþtirileri de yanýtlayan Eroðlu, "Bu tasnif her saatte yapýlýr. 21.00'den sonra da yapýlabilir" diye konuþtu.

BDP'den patlama ile ilgili açýklama

'Onlar Artýk Bütün Milletin Ailesi'

Þehitlerin ailelerine baþsaðlýðý dileyen Eroðlu, "Þehit askerlerin ailelerine sahip çýkacaðýz, onlar artýk bütün milletin ailesindir. Acýlarýný paylaþacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. Yaralýlarýn Hepsi Dýþarýdaymýþ Bakan Veysel Eroðlu, açýklamasýnýn ardýndan hastaneye giderek yaralý askerleri ziyaret etti. Yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðunu söyleyen Eroðlu, "Yaralýlarýn hepsi olay sýrasýnda dýþarýdaymýþ. Yatsý namazý için dýþarý çýkan var, nöbetçi kulesinden düþen asker var. Bu askerimizin ayaðý kýrýlmýþ. Yaralýlarýn aileleri burada, endiþe edecek durum söz konusu deðil" dedi. Yaralýlardan olaya iliþkin bilgi de aldýðýný ifade eden Eroðlu, "Arka arkaya iki patlama olmuþ. Patlama, kentte deprem etkisi yarattý" dedi. Vatandaþlarý çevreye saçýlan el bombalarý konusunda bir kez daha uyaran Eroðlu, þöyle konuþtu: "Kontrol altýna alýnmasý gereken 500 metrelik bir alan var. Patlayýcýlar kontrollü olarak patlatýlacak. Daha sonra vatandaþlarýn evlerine dönmelerine izin verilecek. Evlerde hasar tespiti yapýlacak, gereði yapýlacak."

Afyonkarahisar'da 25 þehidin verildiði patlamanýn ardýndan basýn toplantýsý düzenleyen BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ patlamanýn sýradan bir olay olmadýðýný söyledi. Demirtaþ sözlerine þöyle devam etti. Acý bir olay yaþandý. 25 asker yaþamýný yitirdi. Bu olayda yaþamýný yitirenlerin ailelerine baþsaðlýðý yaralý olanalara acil þifalar diliyoruz Bu olayýn sýradan bir olay olmadýðý anlaþýlýyor. Kaza mýdýr baþka bir þe ymidir, etkili bir soruþturma yapýlýr mý gerçekler kamuoyuna açýklanýr mý bilemiyoruz. Bu hükümete güvenimiz kalmadýðý için bütün olaylarýn üstünü kendi çýkarlarý doðrultusunda örttüðü için Afyon'da neler olduðunu hiç bir zaman öðrenemeyiz. Olay ne olursa olsun vahim bir olay olduðu ve olayýn sýradan olmadýðý aþikardýr. Böyle bir olayda tek komutan sorgulanacak mý Milli Savunma Bakaný bunun hesabýný verecek mi merak ediyoruz. Türkiye'de asker ya da sivil insan canýnýn deðerinin olmadýðý ortada...


SPOR

7 EYLÜL 2012 CUMA

11

Yakut'tan sert açýklama Nurullah Edemen'in 'Diyarbakýrspor sahaya çýkamazsa bu kentin ayýbý olur' þeklindeki açýklamasýna eski Baþkan Dr. Abdurrahman Yakut'tan sert tepki geldi. 'KENTÝN DEÐÝL SÝZÝN AYIBINIZDIR' Yakut,"Kimse kendi baþarýsýzlýðýný ve beceriksizliðini bu kente mal edemez. Takým sahaya çýkamazsa bu Nurullah Edemen ve yönetimin ayýbý olacaktýr." dedi.

'ÝSTÝFAYI ÞÝMDÝ DEÐÝL 3.5 AY ÖNCE YAPMALIYDINIZ' "Edemen'in açýklamasýný hayretler içinde okudum. Diyarbakýrspor sahaya çýkamazsa neden koca kentin ayýbý olsun ki. Kulübün baþkanlýðý ve yönetimi sende deðil mi?. Ligin baþlamasýna 15 gün kala istifa ediyorsun. Madem istifa edecektin, niye þimdiyi bekledin?. Geçen sezon takýmý kümeye düþürdüðünde neden bu iþin bedeli olan 2 milyonu verip istifa etmedin?. Tam hocamý buldum ve kampý

ayarladým derken baþka adaylar çýktý diyerek gidiyorum demek inandýrýcý deðildir. En azýndan buna bizler ve duyarlý spor kamuoyu inanmaz. 3.5 ay bekleyerek takýmý lige hazýrlamayan,gelecekle ilgili planlama yapmayan yönetim tek sorumludur. Ýddia ettikleri para hibesinin zamanlamasý da düþündürücüdür. 3.5 ay bekledikten sonra istifa ediyorsan, demek ki kulübe gelen 400 bin TL ve diðer paralarý da verdiðin iddia ettiðin paraya saymýþsýn. Bu paralar gelmeden önce niye istifa etmediniz?.

'SORUMLUSU HALK DEÐÝL SÝZLERSÝNÝZ' Diyarbakýrspor sahaya çýkamayacak duruma gelmiþse bu kentin deðil takýmý Süper Lig'den düþürerek bu aþamaya ka-

dar getirenlerdir. Bir bedel varsa onu Diyarbakýr deðil sizler ödemelisiniz. Diyarbakýrspor küllerinden doðabilecek bir potansiyele sahiptir. Halkýn küsmesinin nedeni son yýllardaki yönetimlerdir. Edemen ve yönetimi sözde 3-5 yýllýk planlama yapmýþtý. Kim size engel oldu, ne yapmak istediniz de insanlar engel oldu?. Kulübün borçlarýný ve geldiði noktayý zaten biliyordunuz. Diyarbakýr insaný mazeret okumaktan býktý. Kulübün baþýna gelen yönetimler, eðer plan,bilgi ve bütçeleri yoksa gelip o koltuklarý iþgal etmesinler. Sýkýþtýðýnda 'býrakýyorum' demek kolaycýlýktýr. Diyarbakýrspor bu yýl baþarýsýz olursa bunun sorumlusu takýmý lige hazýrlamayan bu yönetimdir." Taþkýn Civelek

Diyar 3 futbolcuyla sözleþme imzaladý

Spor Toto 3. lig 3. grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor'da sözleþmeleri sona eren Ali Yýldýrým, Fýrat Aþiti Yasak ve Mustafa Kuru, Nurullah Edemen'in isteði doðrultusunda boþ mukaveleye imza attýlar.

G

örevinden istifa eden ancak 7 Eylül'de yapýlacak ikinci kongreye kadar süreci devam ettirmek zorunda kalan Nurullah Edemen, önceki gün 3 futbolcuyla yeni sözleþme imzaladý.

Edemen farklý kesimler yorumlanmasýn

Aidatlarýný ödemeyen kongre salonuna alýnmayacak K

ulüpden yapýlan yazýlý açýklamada Diyarbakýrspor'un geleceðini yönlendirecek ve önümüzdeki süreçte kulüpte baþkanlýk ve yöneticilik yapacak olan kiþileri seçmek adýna 08.09.2012 cumartesi günü saat 14:00 yapýlacak olan olaganüstü genel kurulda seçme ve seçilme

hakkýna sahip olabilmek için üyelerin yýllýk aidatý olan 150 tl yi yatýrýlmasý gerekmektedir. Aidatlarýný makbuz karþýlýðý kulüp binasýnda bulunan muhasebe yetkililerine yatýrýlmasý gerekmektedir. . Üye aidatýný yatýrmayan delegeye kesinlikle delege kartý verilmeyecektir.

Nurullah Edemen, konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada "7 Eylül'de yapýlacak ikinci kongreye kadar görevi devam ettirmek zorundayýz. Bu nedenle sözleþmesi sone eren bazý futbolcularla yeniden anlaþmamýz gerekiyordu. Bunun için sözleþmeleri sona eren futbolcularýmýza durumu anlattýk. Diyarbakýrspor için yapmalarý gerekenleri anlattýk. Onlarda bu çaðrýmýza gerekli hassasiyeti göstererek boþ mukaveleye imza attýlar. Diyarbakýrspor'un zor durumda kalmamasý için bu adýmý attýk. Ýnþallah yine farklý kesimlerin yorumlanmayýz."

Baþkanýmýzý yanýmýzda görmek istiyoruz. Boþ mukaveleye imzan atan Futbolcular dan Ali Yýldýrým, Fýrat Aþiti Yasak ve

Mustafa Kuru yaptýklarý ortak açýklamada þu ifadeleri kullandýlar, yeniden kulübümüzle anlaþtýðýmýz için mutlu olduklarýný belirterek þöyle konuþtular: "Baþkanýmýzýn iyi niyetliðini ve çabalarýný çok gördük. O olmasaydý bu kulüb çok zor durumda olabilirdi. Diyarbakýrspor için büyük fedakar-

lýklar yapan . Ama çeþitli nedenlerden dolayý görevinden istifa etmek zorunda kalan baþkanýmýzýn tekrar aramýzdan görmek ve bizleri yetim býrakmamasýný istiyoruz. . Futbolcular Ýstifa eden baþkanýmýzýn kulübümüzle hala ilgilenmesi bizleri mutlu ederken. Lige sorunlu girilmemesi için büyük bir çaba sarf edi-

Yeni Diyarbakýrspor sezonu açtý Vekilimiz Cuma Ýçten'e, maç öncesi bizzat arayarak bizi onurlandýran BDP Genel Baþkaný Sayýn Selahattin Demirtaþ'a, Diyarbakýr Büyükþehir ve Ýlçe Belediyelerine, Baþkan yardýmcýlarýna ve maçýmýza gelerek bizleri destekleyen cefakar halkýmýza Kulübüm ve þahsým adýna teþekkür ederim.

B

ölgesel Amatör Lig 2. Gurup ekiplerinden Yeni Diyarbakýrspor , sezon açýlýþý nedeniyle önceki akþam Bulgaristan Süper Liginin güçlü ekiplerinden FC Etar takýmý ile yapýlan hazýrlýk maçýnda Konuk ekibin 4-1 kazandýðý karþýlaþmada Yeni Diyarbakýrspor'un golü Melik'ten geldi.Atatürk Stadyumu'nda yapýlan açýlýþ töreninde ilk olarak kadrodaki futbolcular tanýtýlýrken . Yýllar sonra Diyarbakýr'da Avrupalý bir takýmýn maçýna taraftarlarýn oldukça yoðun ilgi göstermeleri ve iki dostane arasýnda geçen karþýlaþmada yeþil- kýrmýzýlý ekip 4 yeni oyuncusunu dinlendiriken yedek aðýrlýklý bir kadro ile sahaya çýktý . Etar Takýmý Diyarbakýr'a Hayran Kaldý FC Etarlý oyuncularýn hayran olduðu Diyarbakýr'da bu hafta sonuna kadar Yeni Diyarbakýrspor Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol'un misafiri olarak kentte kalacak olan konuk takým , FC Etar kafilesi kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecekleri bildirildi. Herkese Teþekkür Ediyorum Kulüp Baþkaný Akyol yaptýðý açýklamada, FC Etar kulübünü Diyarabakýr'da aðýrlamaktan dolayý gurur duyduklarýný belirterek, þunlarý söyledi: "Çok uzun yýllar sonra Diyarbakýr halkýna Avrupalý bir takýmý izletmenin mutluluðu içindeyiz. Rakibimiz Bulgar liginin çok güçlü ekiplerinden biri. sezon açýlýþýmýza katýldýklarý için, tüm Etar ekibine Kulüp baþkanlarýna, bu maçýn oynanmasý için özel izin veren TFF yetkililerine özellikle deðerli hemþerimiz sayýn Edip Eren'e, Bal Ligi TFF Genel Sekreter yardýmcýsý Adnan Ersan'a, açýlýþýmýza gelen Diyarbakýr Vali yardýmcýlarýna, Bu maçýn tüm saha giderlerini bizzat cebinden karþýlayan Sayýn

Bizi Sabote Etmek istiyorlar Asla bunlara izin vermem kendini bilmez birkaç kiþinin yaptýðý kötü tezarahütlardan dolayý kýnýyorum Bunlar kimdir, kendilerini ne zannediyorlar ki, kulübümüzün açýlýþýna gelerek aleyhimize baðýrýyorlar. Bunlarý asla taraftar olarak kabul etmiyorum ve asla bir daha da maçlarýmýza alýnmamalarý içi,n gerekli mercilere yazý yazarak onlarý stada almayacaðýz. Diyarbakýrspor'un bu hale düþmesine sebep olanlar bunlardýr, bir de gelmiþler hem de yabancý bir kulüple olan maçýmýzda takýmýmýz aleyhinde baðýrýyorlar. Diyarbakýrspor sadece onlarýn deðil, hepimizindir. Bu duruma gelinmesinde, herkesten çok bir Diyarbakýrlý olarak çok üzülüyoruz. Fakat Yeni Diyarbakýrspor'un maçlarýný sabote etmeyede kimsenin hakký yok Asla bunlara izin vermem bunlar gerçek taraftar deðildir. 29 Trilyonluk Arsamý Harcadým Bedirhan Akyol , Diyarbakýrspor zaten taraftar olarak kendini önce özeleþtiride bulunmalý, galip olduðu maçlarda, hatta þampiyonluk gecelerinde meydana gelen olaylarý bu kent henüz unutmadý. Diyarbakýrspor'un bu hale gelmesinde hem yönetimler hem de bazý kendini bilmez taraftar gruplarý suçludur. Ben bu kulübüme 1 kuruþ borç yaptýrmadan trilyonlar harcýyorum, tüm verdiklerimi de kulübüme hibe ediyorum, ne icra, ne temlik, ne faiz nedir asla bilmeyiz. Bu takýma 23 yýlýmý verdim, 100 Milyara yakýn arsa satýp kulübüme harcadým arsalarýmýn bugünkü deðer 29 trilyondur. Daha geçen sene cebimizden 960 Milyar TL harcadýk, spora gönül vermiþ gerçek taraftarlar bunlarý çok iyi bilir, '' dedi.

Diyarbakýrspor u Mahfettiler Diyarbakýrspor'a da zamanýnda bunlarý yapmak istedik, hatta bir TV kanalýnda yapýlan spor programýnda "gelin ben cebimden 500 Milyar veriyorum buyurun sizlerde verin" dedim kimse yanaþmadý. Orada görev almak için ya tefeci olacaksýn ya da her türlü ali cengiz oyunlarýný oynayacaksýnki baþarýlý olasýn. bu da bizde yok.. Bunlar bizim iþlerimiz deðil. Diyarbakýrspor'un kiþilere de 1 kuruþ borcu olduðuna asla inanmýyorum. Ne vermiþler ki, ne istiyorlar,. Kulübü mahvetmiþler, taký 3 lige kadar getirmiþler, nerdeyse kapanacak, oyuncularýn üstlerine giyecek formasý bile yok. halen borçtan ve alacaktan bahsetmeleri çok düþündürücüdür. Diyarbakýrspor bu þekliyle iflah olmaz. Hedefimiz 3.lig Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol yaptýðý son konuþmasýnda Bulgaristanýn FC takýmýna karþý 4 yeni oyuncumuzu oynatmayarak. Genç bir kadroyla sahaya çýktýk. Ve oynanan oyunu çok beðendim. Sonuçta oynadýðýnýz kulüp süper lig takýmý , yeni sezonda Bölgesel Amatör liginde þampiyon olup . 3.lige çýkamk için çok çalýþmalýyýz. Takýmýmýz ikinci etap kamp çalýþmasý için Nevþehire giderek 10 günlük bir kamp çalýþmasý yapacak daha sonra Diyarbakýr'a gelip hazýrlýklarýmýzý kendi tesislerimizde sürdüreceðiz ." dedi. rada Yeni Diyarbakýrspor Kulüp baþkaný Bedirhan Akyol FC Etar takýmýný Diyarbakýr'a getiren Kulüp baþkaný Fevzi Ýlhanlý'ya katkýlarýndan dolayý bir plaket verdi. Taþkýn Civelek

yor. Sözleþmemiz sona erdiði için bizi çaðýrdý. Bizim Diyarbakýrspor için yeniden anlaþmamýz gerektiðini söyledi. Bizde baþkanýmýzýn isteði doðrultusunda boþ mukavelelere imza atarak üzerimize düþen görevi yaptýk. Ýnþallah her þey Diyarbakýrspor için hayýrlý olur."dediler.

Ýlk maçlar önemli S

por Toto 3.lig 1. grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Kayseri Þekerspor hazýrlýklarýný günde tek idman yaparak hazýrlanýyor.DÝSKÝ Tesisleri'nde, teknik direktör Turhan Özyazanlar yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm oyuncular katýldý. Yaklaþýk 1,5 saat süren antrenmanda oyuncular ýsýnma koþusu ve taktik çalýþma yaptý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor teknik direktörü Turhan Özyazanlar , sezonun ilk 3 haftasýndaki maçlarda puan toplamalarýnýn üst sýralara çýkabilmeleri açýsýndan önem taþýdýðýný ve sezon hazýrlýklarýný özel maçlarla tamamladýklarýný belirterek, antrenmanlarda takýmýn teknik ve fiziki durumunu geliþtirdiklerini anlattý. Takýmlar için sezonun ilk maçýnýn çok önemli olduðuna dikkati çeken Özyazanlar , istedikleri performansý sahaya yansýttýklarýnda karþýlaþmalardan 3 puanla ayrýlacaklarýna inandýðýný kaydetti. Sezonun ilk maçý bizim için çok önemli Geçen Yýl futbolcularýn Spor Toto 3. Lig'de tecrübe kazandýðýný belirten Özyazanlar , göreve geldiklerinde çalýþmalara futbolun temel kurallarýný aktararak baþladýklarýný söyledi. Özyazanlar ,bir sistem ve oyun düzeni belirleyerek futbolcularý ayný düþünce etrafýnda birleþtirdiklerini dile getirerek, seyircilerin mücadele eden, hýrslý bir takým izleyeceðini kaydetti. Çalýþmalarýn ardýndan fiziki olarak istedikleri seviyeye ulaþtýklarýný ifade eden Özyazanlar , þöyle konuþtu: ''Takýmda genç oyuncular olduðu için mücadelenin içine oyun zekasýný da eklememiz gerekiyor. Oyuncularýmýzý bu konuda motive ediyoruz. Hazýrlýk maçlarýyla lig maçlarý çok farklýdýr. Bu nedenle sezonun ilk maçý bizim için çok önemli. Sahamýzda oynayacaðýmýz ligin ilk maçý olan Kayseri Þekerspor maçýndan iyi bir sonuçla ayrýlacaðýmýza inanýyorum Futbolcularda geçen sezona göre hem fiziki hem de zihinsel olarak geliþme var. Genç futbolcularla mücadele edeceðimiz için ilk maçlardan iyi sonuçlarla dönmemiz çok önemli. Bunu gerçekleþtirmek istiyoruz.'' Dedi.


12

CMYK

7 EYLÜL 2012 CUMA

07.09.2012 Gazete Sayfaları  

07.09.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you