Page 1

Devlet kurmaktan vazgeçtik Þoförlerden kontak kapatma eylemi A

vrupa'da yayýn yapan bir TV kanalýna röportaj veren KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, ulus devlet kurma anlayýþýndan vazgeçtiklerini söyledi. Sayfa 10'da

B

üyükþehir Belediye Yasasý'nýn yürürlüðe girmesiyle belediyeye baðlý otobüslerin ilçelere yolcu taþýmasýný protesto eden ilçe otogarý þoförleri kontak kapattý. 3'te

Halka layýk hizmet sunacaðýz D

ÝSKÝ Genel Müdürlüðü 2014 Yýlý Mayýs Ayý Olaðan Genel Kurulu'nda konuþan Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, "Önümüzdeki 5 yýl boyunca halkýmýzýn layýk olduðu hizmeti sunacaðýz'' dedi. Sayfa 4'te

Çocuklarda kalýcý görme kayýplarý G

örme duyusu göz Kýrma kusurlarý, þaþýlýk, konjenital katarakt, glokom, göz travmalarýve göz tümörleri gibi birçok hastalýðýn çocuklarda kalýcý görme kayýplarýna sebep olabileceðini söyleyen Memorial Diyarbakýr Hastanesi Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Belgin Ekmekçiler çocuklarda oluþan göz hastalýklarý hakkýnda bilgi verdi. Aziz Fidancý’nýn haberi 2’de

Kulp'ta çekirge istilasý

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Barýn Mahallesi ve çevresini çekirgeler istila etti. Vatandaþlar, çekirgelerin istilasýna uðrayan tarlalarýndan ürün alamadýklarýný söyledi. 6'da

Kentin sorunlarý cözülecek Fiyatý : 25 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

ÇARÞAMBA 7 MAYIS 2014

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri, kentte yaþanan temizlik, ulaþým, kaldýrým iþgali ve kaçak yapýlaþmaya yönelik bir dizi tedbirler aldý. Tedbirler devreye giriyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkanlarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, alýnan yeni tedbirlerle ilgili ilçe belediye eþ bakanlarýnýn katýlýmýyla basýn toplantýsý düzenledi. Kýþanak ve Anlý, kentte temizlik, ulaþým, kaldýrým iþgali ve kaçak yapýlaþmada yaþanan sorunlarý gidereceklerini belirttiler.

Popülizm yapmayacaðýz Eþ Baþkanlar, kentte yaþanan kaldýrým iþgali ve kaçak yapýlaþmaya hiçbir þekilde izin verilmeyeceðini söylediler. Eþ baþkanlar, "Biz popülizm yapmayacaðýz. Bir oy fazla almak için bu kentin deðer ve ilkelerini asla tartýþma konusu yapmayacaðýz. Bu konularda çok ciddi tedbirler alacaðýz" dediler. 7'de

Silvan'da öðrenci servisi kaza yaptý

Vali Kýraç vakýf temsilcilerini kabul etti

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde öðrenci servisi ile bir otomobil çarpýþtý. Meydana gelen trafik kazasýnda öðrenci servisinde bulunan 15 öðrenci ile otomobilde bulunan 3 kiþi yaralandý. 3'te

D

iyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, "Vakýflar Haftasý" münasebetiyle Vali Yardýmcýsý Ahmet Dalkýran ve Vakýflar Bölge Müdür Vekili Müslüm Tüysüz öncülüðündeki heyeti makamýnda kabul etti. 7'de

Çocuk istismarlarýna dikkat çektiler

D

iyarbakýr'da bir araya gelen sivil toplum kuruluþu temsilcileri, çocuk istismarlarýna dikkat çekti. Ýstismarýn çocuklarda derin izler býraktýðýna iþaret eden STK'lar, istismarlarýn yaþanmamasý için etkili çözümlerin hayata geçirilmesini talep etti. 5'te

Bað budama telaþý baþladý

B

atman'ýn Gercüþ ilçesine baðlý köylerde bað budama sezonu baþladý. Ýlçeye baðlý Ardýçlý (Acibe) Köyü sakinleri, verimliliði arttýrmak için baðlarýný buduyor. 8'de

Þ

Köy çocuklarý kuaförle tanýþtý

ýrnak Mesleki Eðitim Merkezi kursiyerleri, sosyal faaliyet kapsamýnda merkeze baðlý Kaymakam Çeþmesi Köyü'ne giderek, köylü kýzlara saç bakýmý yaptý. 4'te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA

Çocuklarda kalýcý görme kayýplarý Özel Haber Aziz FÝDANCI

Görme duyusu göz Kýrma kusurlarý, þaþýlýk, konjenital katarakt, glokom, göz travmalarýve göz tümörleri gibi birçok hastalýðýn çocuklarda kalýcý görme kayýplarýna sebep olabileceðini söyleyen Memorial Diyarbakýr Hastanesi Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Belgin Ekmekçiler çocuklarda oluþan göz hastalýklarý hakkýnda bilgi verdi. ma olmak üzere, üç çeþit kýrma kusuru vardýr. Miyopi: Bebeklerde nadiren görülen, genelde okul çaðýnda baþlayýp, 20'li yaþlara kadar artýþ gösteren bir görme kusurudur. Hipermetropi: Doðumla birlikte baþlamakta ve yaþýn ilerlemesiyle paralel olarak, azalan bir seyir izlemektedir. Astigmatizma: Doðum sýrasýnda görülür vehayat boyu artma azalma göstermez. Bu üç kýrma kusurunda da genetik geçiþ söz konusudur. Eðer anne-baba gözlük kullanýyorsa, çocuklarýnýn da gözlerinde bozukluk olma ihtimali yüksektir. Bu tür göz bozukluklarý; çocuklarda uzaklara bakarken gözlerini sýkma, bir þey okurken çok yaklaþtýrma,sýnýfta tahtayý görememe, akþamlarý zor görme ve sýk sýk takýlýp düþme gibi birçok semptomla kendini gösterebilir.

atla düzeltilmektedir. Þaþýlýk erken fark edilip düzenli takip edilmesi gereken bir göz hastalýðýdýr.Geç kalýndýðýnda, gözde tembelliðe sebep olmakta, ömür boyu düzeltilemeyen görme kusurlarýna ve kalýcý þaþýlýðýn oluþmasýna yol açmaktadýr. Özellikle, altý aylýk olduktan sonra bir bebekte gözde kayma görünüyorsa, acil olarak doktora baþvurulmasý gerekir. "Bekleyelim çocuk büyüyünce þaþýlýk kendiliðinden geçer" gibi düþünceler daha sonra düzeltilemeyecek ciddi sorunlara sebep olabilir. Çocuðun yüksek ateþ sonrasý havale geçirmesi, nörolojik þaþýlýklarýn en önemli sebebidir. Bu nedenle, çocuklarda ateþyükselmesineçok dikkat etmek gerekir.

nsanlarda, doðumla baþlayýp 8-10 yaþ civarýna kadarçok hýzlý bir þekilde ortaya çýkan ve görme duyusunun geliþimini etkileyen herhangi birsorun, bir daha geri dönüþü olmayan görme problemlerine sebep olduðunu söyledi.

En sýk görülen göz hastalýðý kýrma kusurlarýdýr Miyopi,hipermetropi ve astigmatiz-

Konjenital glokom yani göz tansiyonu da nadir görülen bir hastalýklardan biridir. Bebeklikte baþlar; ýþýktan rahatsýz olma, gözde aþýrý sulanma ve gözlerini açamama gibi semtomlarý vardýr. Tedavi edilmediði zaman gözde büyüme ve körlükle sonuçlanabilen bir rahatsýzlýktýr

bebeklerde, kendi týrnaklarýyla gözlerini çizmekle, daha ileri yaþlarda ise kalem, çatal, býçak, cam kýrýðý batmasý, boncuk tabancasý çarpmasý ve baþka birçok sebepten kaynaklanabilmektedir. Bu tür travmalarýnbazýsý geçici olabilmekte,bazýsý ise göz kaybýna kadar giden sorunlara sebep olabilmektedir. En etkili korunma yöntemiyse; baþýna böyle bir olay gelmesin diye çocuklarý bu tür tehlikelerden uzak tutmaktýr.

Aileler göz travmalarýna karþý önlem almalý

Göz tümörleri genetik geçiþlidir

Çocuklarda göz travmalarýoldukça sýk görülmektedir. Etraftaki birçok þey göz yaralanmasýna sebep olabilmektedir;

Göz tümörleri çocukluklarda genelde genetik geçiþlidir,iki gözde de olma ihtimali yüksektir. Genelde aileler gözde þaþýlýk veya göz bebeðinde beyaz ýþýk parlamasý görerek doktora gelmektedirler. Eðer aile geçmiþinde böyle bir hastalýk varsa,genetik geçiþten dolayý çok tedbirli olunmalýdýr.

Doðumdan itibaren çocuklarýn gözleri takip edilmeli Aileler genelde çocuk büyümeden göz muayenesinin yapýlamayacaðýný düþünmektedir. Bu yanlýþ kanýnýn aksine;doðumdan itibaren her yaþta çocuða göz muayenesi yapýlabilir. Ýlk 8 yaþ kritik dönemdir. Bu nedenle tüm ailelerin, gözde sýkýntýsý olmasa bile, bebeklikten itibaren okul öncesi döneme kadar, düzenli olarak çocuklarýnýn göz muayenelerini yaptýrmalarý gerekmektedir.Çocuklarda göz hastalýklarýnda erken teþhis ve tedavi çok önemlidir.

Þaþýlýk nörolojik sebeplere baðlý geliþebilir

Ý

Nadir görülen ancak körlüðe kadar gidebilen hastalýk: Göz tansiyonu

Sýk olarak görülen ikinci görme kusuru þaþýlýktýr. Þaþýlýk, nörolojik sebeplere ve hipermetropiye baðlý olarak geliþmektedir. Hipermetropiye baðlý olan þaþýlýklar, çoðunlukla gözlük kullanýmý ve erken tedavi ile ameliyat gerekmeksizin düzeltilirken, nörolojik sebeplere baðlý olarak ortaya çýkmýþ olanlar, genelde ameliy-

- ÇENGEL BULMACA -

- KARE-


Tebessüm ettiren duvar yazýsý D

iyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde bir çiftlik sahibinin malýný satmak için yazdýðý duvar yazýlarý görenleri tebessüm ettiriyor. Karacadað yolu üzerinde bulunan hindi çiftliði duvarlarýna yazýlan ilginç reklamlarla görenlerin dikkatini çekiyor. Yetiþtirdiði hindi yavrularýný satmak için duvarlara Türkçe ve Kürtçe yazýlar yazan çiftlik sahibi, gramer kurallarýna uymayýnca ilginç reklam yazýlarý çýktý. Yoldan geçenlerin dikkatini çeken ve görenlere tebessüm ettiren yazýlar, bölge insanýn giriþimcilik ruhunu ortaya koyuyor. ÝLKHA

7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA

Þoförlerden kontak kapatma eylemi

Büyükþehir Belediye Yasasý'nýn yürürlüðe girmesiyle belediyeye baðlý otobüslerin ilçelere yolcu taþýmasýný protesto eden ilçe otogarý þoförleri kontak kapattý. D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan ilçelere otobüs seferlerinin baþlamasýyla minibüslerin kaldýrýlacaðýna tepki gösteren minibüs þoförleri, ilçe otogarýnda kontak kapatma eylemi yaptý. Belediye tarafýndan 200 ile 300 milyar dolayýnda satýlan hatlarý satýn aldýklarýný belirten minibüs þoförleri, çýkarýlan yeni yasaya tepki gösterdi. Belediye görevlilerine çaðrýda bulunan minibüs þoförleri, eylemi çadýr kurarak devam ettireceklerini ve sorunlarýn çözülünceye kadar eyleme devam edeceklerini ifade etti. Yasanýn kýrk günden beri yürürlükte olduðunu dile getiren minibüs þoförü Yýlmaz Çelebi, Büyükþehir Belediyesi'ne ait olan otobüslerin ayakta yolcu taþýdýðýný ve sürekli hareket halinde olduklarýný söyledi.

'Yetkililer çözüm bulsun' Yetkililerden yardým ve destek çaðrýsýnda bulunan Çelebi, "Bizim 120 tane arabamýz var ve buradaki ilçelerin her birinde yüzer tane araba var. Bizim yetkililerden ricamýz þudur; bir an evvel bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Belediye bizim belediyemiz, biz de bu halkýn çocuðuyuz. Baþka yerden gelmedik. Bugün 120 tane aracý köy yollarýnda kapý kapý dolaþýp

Kürtçe yazýlý yüzüklere yoðun ilgi Þ

anlýurfa'da kuyumcu Ali Elgün üzerinde 'seni seviyorum' anlamýna gelen Kürtçe 'Ez Jite Hezdýkým' yazýlý altýn yüzüklere vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiðini söyledi. Eyyübiye Mahallesi'nde 15 yýldýr kuyumculuk yapan 55 yaþýndaki Ali Elgün, çözüm sürecinin ardýndan satýþa çýkardýðý Kürtçe yazýlý yüzüklere gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiðini söyledi. Son zamanlarda evlenmek isteyen veya sevdiðine yüzük sipariþi verenlerin Kürtçe sevgi sözcükleri yazdýrýlmasýný talep etmesiyle bu yola baþvurduðunu anlatan Elgün, "Lazer sistemiyle yüzüðe Kürtçe 'Seni seviyorum' veya müþterinin sipariþ ettiði kelimeyi yazýyoruz. Genelde kadýnlar en çok doðum günü veya evlilik yýl dönümünde Kürtçe yazýlý özel sipariþ veriyor. Bunun yaný sýra yaklaþan anneler günü dolayýsýyla çok sayýda müþteri annelerine sevgilerini içeren yüzük sipariþi verdi" dedi.

Ses bombasý paniðe neden oldu

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce gece saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi'ne ses bombasý atýldý. Ses bombasýnýn etkisiyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaþadý. Bombanýn sesiyle sokaða çýkan mahalle sakinleri, gece geç saatlerde büyük bir patlama sesi duyduklarýný belirterek, " Sesin gelmesiyle beraber hemen olay yerine gittik. Sokak sakinleri sokaða yýðýlmýþlardý. Bombanýn tesiriyle sokaktaki 7-8 evin camlarý kýrýlmýþtý" dediler. Olay yerine çaðýrýlan polisler olay hakkýnda inceleme baþlattý. ÝLKHA

öðrencileri nereden getireceðiz? Yýllarca bu kooperatifler çalýþýyordu, þimdi nereden çýktý bu? Ben Bismil'de kahyalýk yapmýþým, þoförlük yapmýþým þu anda da þoför olarak çalýþýyorum. Çoluk çocuðumun ekmeði için çalýþýyorum. Biz bugün kontaklarý kapattýk. Gerekirse biz bunu bir ay da sürdürürüz, iki ay da bir yýl da sürdürürüz. Yetkililerin bize çözüm bulmasý gerekir. Benim bir mesleðim yok. Yarýn ben bu iþi býraktýðým zaman ne yapacaðým? Çoluk çocuðumu nasýl geçindireceðim? Gelsinler bize bir iþ bulsunlar, biz de anahtarý onlarý verelim" diye konuþtu. ÝHA

Silvan'da öðrenci servisi kaza yaptý D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde öðrenci servisi kaza yaptý. Kazada 1'i aðýr 18 kiþi çeþitli yerlerinden yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Baþdeðirmen Köyü ile Kepo köyleri arasýnda meydana geldi. Malabadi Ortaokulu'na öðrenci taþýyan servis aracýyla plakasý öðrenilemeyen bir otomobil çarpýþtý. Meydana gelen trafik kazasýnda öðrenci servisinde bulunan 15 öðrenci ile otomobilde bulunan Ýdris Ayayna (28), Mehmet Salih Ayayna (50) ve ismi öðrenilemeyen bir çocuk yaralandý. Yaralýlardan durumu aðýr olan Ýdris Ayayna Silvan Devlet Hastanesi acil ünitesinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Eðitim Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Öðrenciler ve diðer yaralýlar ise ayakta yapýlan tedavilerinin ardýndan taburcu edildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Zýrhlý araç 100 metre yuvarlanmýþ

Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi Ortaklar Köyü'nde zýrhlý askeri aracýn 150 metrelik uçuruma yuvarlandýðý, aðaçlarý da devirip 100 metre sonra durabildiði ortaya çýktý.

H

akkari'nin Irak sýnýrýndaki Þemdinli ilçesi Ortaklar Köyü Geliþen Mezrasý giriþine devriye görevi için giden 'Kirpi' tipi zýrhlý araç, virajý aldýðý sýrada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine uçuruma yuvarlandý. Derinliði 150 metreyi bulan uçurumda önüne çýkan aðaçlarý bile devirip taklalar atarak yuvarlanan araçta askerlerden 1'i þehit oldu, 10 asker de yaralandý. Yaralý askerlerden 2'si ambulanslarla Þemdinli Devlet Hastanesi'ne, durumu aðýr olan 8 asker ise Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hakkari'ye kaldýrýlan yaralý askerlerden 2'si de burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayýnca þehit sayýsý 3'e yükseldi. Þehit askerlerin Çanakkale'nin Bayramiç Ýlçesi nüfusuna kayýtlý Uzman Çavuþ Halil Karataþ, Çorum'un Sungurlu Ýlçesi nüfusuna kayýtlý Ahmet Demirhan, Kayseri'nin Pýnarbaþý Ýlçesi'nden Soner Akbulut olduðu belirlendi. Þem-

Mayýna basan iþçi aðýr yaralandý dinli'deki 2 yaralý askerin durumunu iyi olduðu bildirilirken, Hakkari Asker Hastanesi'nde bulunan 6 yaralý asker ile þehit olan 3 askerin cenazeleri gece helikopterle Van Asker Hastanesi'ne sevk edildi. Þehit askerlerin cenazeleri yapýlacak törenin ardýndan memleketlerine uðurlanacaðý kaydedildi. Bu arada üzeri bir branda ile kapatýlan araç çevresinde güvenlik önlemi aldý.

Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesinde sýnýra sýfýr noktada ihata duvarýný çeken iþçi, mayýna basmasý sonucu aðýr yaralandý. Olay saat 11.00 sularýnda belediyeye ait araç ambarýnda meydana geldi. Ýddiaya göre, taþeron iþçi mayýna basarak ayaðýndan aðýr yaralandý. Yaralý iþçi Akçakale'de yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Þanlýurfa'ya sevk edildi. ÝHA


4

Gündem

7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA

Anlý: Halka layýk hizmet sunacaðýz

DÝSKÝ Genel Müdürlüðü 2014 Yýlý Mayýs Ayý Olaðan Genel Kurulu'nda konuþan Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, "Önümüzdeki 5 yýl boyunca halkýmýzýn layýk olduðu hizmeti sunacaðýz'' dedi. D

Hakkarili kadýnlara sertifika

H

akkari Belediyesi Binevþ Kadýn Merkezi'nde 'Kadýn Ýnsan Haklarý Eðitimi'ni baþarý ile tamamlayan 18 kadýna törenle sertifikalarý verildi. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Binevþ Kadýn Merkezi'nde Kasým, Aralýk ve Ocak aylarýnda "Kadýn Ýnsan Haklarý Eðitim" programý çerçevesinde eðitim verildi. "Kadýn insan haklarý, anayasal ve medeni haklar, kadýna karþý þiddet ve aile içi þiddet, þiddete karþý stratejiler, kadýnýn ekonomik haklarý, iletiþim, çocuk eðitimi ve çocuk haklarý, kadýn ve cinsellik, kadýn ve doðurganlýk, kadýn ve siyaset, kadýn hareketi, kadýn örgütlenmesi, toplumsal cinsiyet" konulu baþlýklar altýnda verilen eðitim seminerini baþarý ile tamamlayan 18 kadýna, Hakkari Belediyesi Binevþ Kadýn Merkezi'nde törenle sertifikalarý verildi. Kadýnlara sertifikalarýný veren Hakkari Belediyesi Binevþ Kadýn Merkezi çalýþaný Sosyolog Özgül Doðan, bir kadýn kurumundan sertifika almanýn güzel bir duygu olduðunu söyledi. Doðan, "Kurum olarak böylesi eðitim devrelerimiz devam edecek. Bundan sonraki devrelerimize daha fazla kiþi ile girmeyi hedefliyoruz. Sertifikalarýný alan arkadaþlarý tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. ÝHA

ÝSKÝ Genel Müdürlüðü 2014 Yýlý Mayýs Ayý Olaðan Genel Kurulu'nu gerçekleþtiriyor. Yerel seçimler ve Büyükþehirler Yasasý'nýn ardýndan yapýlmasý sebebiyle büyük önem taþýyan Olaðan Genel Kurul'a, Diyarbakýr Büyükþehir Eþ Baþkanlarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, ilçe belediye baþkanlarý, DÝSKÝ Genel Müdürü Yaþar Sarý ve Genel Müdür Yardýmcýlarý katýldý. Olaðan Genel Kurul'a katýlým tam oldu. 0laðan Genel Kurul'un baþkanlýðýný yapan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, açýlýþ konuþmasý yaptý. Anlý, yerel seçimler sonrasýnda yapýlan Olaðan Genel Kurul'un hayýrlý olmasýný diledi. Anlý, sadece kent merkezindeki 4 ilçede deðil yasa ile birlikte yeni hizmet sýnýrlarý içerisinde yer alan 17 ilçe ve 2 bin beldeye en iyi ve kaliteli hizmeti sunmanýn arayýþý içinde olacaklarýný söyledi. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü'nün kentin tamamýnýn altyapý sorununu çözen önemli bir kurum olduðunu belirten

Anlý, "IPA projeleri kapsamýnda yapýlan yaðmur suyu þebekelerimizin tamamlanmasý ile birlikte kentte altyapý sorunu kalmayacaktýr. Önümüzdeki 5 yýl boyunca halkýmýzýn layýk olduðu hizmeti sunacaðýz" þeklinde konuþtu.

Hizmette ayrým olmayacak Olaðan Genel Kurul'un en önemli gündem maddesini 6360 Sayýlý Büyükþehirler Yasasý oluþturdu. DÝSKÝ Genel Müdürü Yaþar Sarý, yasa ile birlikte Diyarbakýr'a baðlanan 17 ilçe, yaklaþýk 2 bin köy ve mezranýn içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin bundan sonra ne þekilde yürütüleceði, ilçe, belde ve mezralarda problemlerin yerinde çözümü, kentte üretilen kaliteli hizmetin ilçe, belde ve mezralara da götürülmesi için gerek bütçenin, gerekse organizasyon þemasýnýn hazýrlanmasý ile ilgili çalýþmalar yapýldýðýný belirtti. Sarý, konu ile ilgili ön çalýþmayý Genel Kurul'a sundu. Gündem maddelerinin görüþülmesine cuma günü devam edilecek. Haber Merkezi

Köy çocuklarý kuaförle tanýþtý Þ

ýrnak Mesleki Eðitim Merkezi kursiyerleri, sosyal faaliyet kapsamýnda merkeze baðlý Kaymakam Çeþmesi Köyü'ne giderek, köylü kýzlara saç bakýmý yaptý. Köy okulunda köylü genç kýz ve erkek öðrencilerle bir araya gelen kursiyerler, daha önce hiç kuaföre gitmeyen köylü kýzlarla yakýndan ilgilendi. Ýlk kez saç bakýmý kuaför ustalarý tarafýnda yapýlan kýz öðrenciler, çok mutlu olduklarýný belirterek, bu durumdan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Mesleki Teknik Eðitim Merkezi Müdürü Muhammed Bayram, "Kuaför öðrencilerimizin uygulama alanýnda köy çocuklarýný özellikle tercih ettik. Bu sayede öðrencilerin saçlarýný da kesiyoruz. Hiç kuaför görmemiþ çocuklar nihayetinde kuaför görecekler. Gerek kýz, gerek erkek çocuklarýnýn týraþlarýný yapacaðýz. Bu baðlamda da öðrencilerimizin deneyimlerini görmüþ olacaðýz" dedi. Mesleki Teknik Eðitim Merkezi Usta Öðreticisi Emine Yýlmaz ise, þuan ki projelerinin kuaföre girmemiþ köydeki öðrenciler, köydeki genç kýzlarý kuaförle buluþturmak olduðunu söyledi. Daha önce hiç kuaföre gitmeyen öðrenciler ise, ilk defa kuaför gördükleri için çok mutlu olduklarýný söyledi.

Zayi ilaný Yeþil pasaportumu kaybettim.Hükümsüzdür Pakize Durmuþ D.Ü. Meslek Yüksek okulu otomotiv teknolojileri bölümünden almýþ olduðum geçici diplomamý kaybettim.Hükümsüzdür Oktay Önal

Seher Vakti Derneði'nden AK Parti'ye ziyaret S

7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA YIL: 13 SAYI: 4616 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

eher Vakti Derneði Baþkaný Fethi Demir ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý ziyaret etti. Derneðin yaptýðý çalýþmalarý önemsediklerini anlatan Altaç, Diyarbakýr'da yardým derneklerinin çoðalmasý gerektiðini söyledi. Altaç, Seher Vakti Derneði'nin milli, manevi ve ahlaki deðerlere baðlý sevgi, beraberliði, yardýmlaþma ve dayanýþmayý temin edici her türlü faaliyetlerini her zaman destekleyeceklerini belirterek, sivil toplum kuruluþlarý ve yardým derneklerinin bir þehrin bel kemiði olduðunu söyledi. Diyarbakýr ve ilçelerinde bu gibi sivil örgütlemelerin

çoðaltýlmasý gerektiðini kaydeden Altaç, "Diyarbakýr ve çevresinde yardýma muhtaç birçok insanýmýz var. Ýnsanýmýz bu tür þeylere yabancý deðil, yani yardýmseverdir, sýcakkanlýdýr. Yeter ki bu oluþumlara önderlik yapabilecek cesaretli ve giriþken insanlar çýksýn. Seher Vakti Derneði gibi derneklerin bizim ulaþamadýðýmýz ve göremediðimiz gerçek ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza bir nebze de destek olmalarý takdire þayan bir çalýþmadýr" dedi. Seher Vakti Derneði Baþkaný Fethi Demir ise, dernek olarak, imkanlar dahilinde tespit ettikleri yoksul ailelere ulaþmaya çalýþtýklarýný ifade etti. ÝHA

TPAO'nun özelleþmesine tepki

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý'nýn (TPAO) bazý ünitelerinin özelleþmesine bir tepki de Batman Esnaf Sanatkarlar Odasý (ESOB) Baþkaný Mehmet Salih Kaplan'dan geldi. Kaplan, herkesin TPAO'nun özelleþmesine karþý çýkmasýný istedi.

T

PAO'nun özelleþme adý altýnda küçülerek farklý bir uygulamaya gidilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Kaplan, "Yýllardýr TPAO çalýþanlarýný hep emekli yaptý ve emekli yapýlanlarýn yerine iþçi alýmý yapmadý. Bu süreç uzun yýllardan beri devam etmektedir. Bu bölgede çýkan petrolün de burada iþletilmemesi baþka illere götürülmesi bunun bir kanýtýdýr. Batman'a en büyük katký sunan TPAO'dur. Bunun için TPAO'da çýkan petrolün de Batman'da iþlenmesi gerekirken maalesef her geçen gün küçülme noktasýna gidiyor. Bu konuda tepkimiz büyüktür, biz esnaf sanatkarlar odasý olarak iþçi emekçilerimizin yanýndayýz ve sonuna kadar haklý mücadelelerini destekliyoruz" dedi. ÝHA


CMYK

Bölge Haber STK'lar çocuk istismarlarýna dikkat çekti

7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA

5

'Etkili çözümler hayata geçirilsin' Diyarbakýr'da bir araya gelen sivil toplum kuruluþu temsilcileri, çocuk istismarlarýna dikkat çekti. Ýstismarýn çocuklarda derin izler býraktýðýna iþaret eden STK'lar, istismarlarýn yaþanmamasý için etkili çözümlerin hayata geçirilmesini talep etti.

D

iyarbakýr Adliyesi önünde bir araya gelen 19 sivil toplum kuruluþu temsilcisi, çocuk istismarlarýna karþý basýn açýklamasý düzenledi. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik Derneði Yönetim Kurulu üyesi Zuhal Akýntý, 23 Nisan 2013 tarihinde gerçekleþen ve hala dava süreci devam etmekte olan cinsel istismar vakasýna dikkat çekmek için toplandýklarýný söyledi. Akýntý, "Bu üzücü olay çocuk istismar ve ihmalinin toplumumuzda ne denli ciddi ve o denli örtük kalmýþ bir olgu olduðunu, istismarý önlemeye, ortadan kaldýrmaya yönelik önlemleri yaþama geçirmenin ne denli yaþamsal olduðunu bir kez daha göstermiþtir. Türkiye'nin de onaylamýþ olduðu BM Çocuk Haklarýna Dair Sözleþmesi'nin 34. ve 39. maddeleri devletlere ve herkese çocuðu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karþý koruma yükümlülüðü verir. Biz sivil toplum örgütleri olarak, tüm yönleriyle çocuk istismarý ve yarattýðý ruhsal sonuçlar toplumun ve ülkeyi yönetenlerin sürekli olarak önemli gündem maddelerinden birisi olmalýdýr. Devlet çocuklarýn saðlýklý ruhsal geliþimlerini saðlayacak yaþam ortamýný saðlamasý gerekmektedir. Çocuk

Haklarý Sözleþmesi ve Avrupa Konseyi Çocuklarýn Cinsel Sömürü ve Ýstismara Karþý Korunmasý Sözleþmesi'ni imzalayan Türkiye'nin artýk sözleþme gereði Türk Ceza Yasasý ve Ceza Muhakemesi Yasasý baþta olmak üzere ilgili yasalarda gerekli

düzenlemeleri çocuðun yüksek yararý doðrultusunda hýzla hayata geçirilmelidir" dedi.

'Ýstismar derin izler býrakýyor' 19 Þubat 2014 tarihinde Dicle Üniversitesi Hastaneleri beden ve ruh saðlýðý

heyetinin Ýstismar maðduru 13 yaþýndaki çocuðuna vermiþ olduðu rapora da deðinen Akýntý, "Heyet, 'Olaydan kaynaklanmýþ ruh saðlýðýný bozacak mahiyet ve herhangi bir psikopatolojik araz tespit edilmediðini ve bu olay nedeniyle beden

ve ruh saðlýðýnýn bozulmadýðýný' oy birliðiyle onamýþtýr. Aralarýnda çocuk ve ruh saðlýðý hastalýklarý uzmanýnýn da bulunduðu bu heyetin; beden ve ruh saðlýðýnýn bozulmadýðý yönündeki kararlarý hem týbbi hem de ulusal ve uluslararasý hukuk açýsýndan kabul edilemez. 13 yaþýndaki bir çocuðun beden ve ruh saðlýðýnýn bozulmadýðýný söylemek psikiyatrik deðerlendirmenin temel esaslarýna uymamaktadýr. Çünkü çocuklarýn maruz kaldýðý istismar ve ihmal çocuklarýn ciddi ve kalýcý ruhsal sorunlar yaþamasýna, kiþilik geliþimlerinin bozulmasýna yol açmaktadýr. Cinsel istismar ve sömürü, fizik saðlýðý yanýnda çocuðun ruhsal, duygusal, toplumsal yaþamý üzerinde kalýcý, derin ve yaþam boyu sürecek izler býrakacaktýr. Bu sömürüye maruz kaldýðý yaþ ve geliþim dönemine göre farklýlýk gösteren karmaþýk ruhsal tepkiler ortaya çýkacaktýr. Bizler bu ve benzeri vakalarýn bir daha yaþanmasý için gerekli olan etkili kalýcý çözümlerin bir an evvel hayata geçirilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacaðýmýzý kamuoyunun huzurunda deklare ediyoruz" diye konuþtu. Grup, basýn açýklamasýnýn ardýndan sessizce daðýldý. ÝHA

Kadýnlarýn el emeði sergilendi Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesi Nujin Kadýn Merkezi bünyesinde eðitim gören 150 kadýn, yýl boyunca büyük emek vererek ürettikleri ürünleri sergi ve kermes ile vatandaþlarýn beðenisine sundu.

N

ujin Kadýn Merkezi tarafýndan açýlan ve 150 kadýnýn eðitim gördüðü El sanatlarý, Trikotaj, Dikiþ, Aþçýlýk, Taký Tasarým, Ahþap Boyama kurslarýnda üretilen süs ve çeyizlik eþyalarý için sergi ve kermes yapýldý. Nujin Kadýn Merkezi'nde yapýlan açýlýþa Bismil Belediye Eþ Baþkaný Resul Sarý, BDP Bismil Ýlçe Baþkaný Kerim Yýldýz, Belediye meclis üyelerin yaný sýra çok sayý-

da yurttaþ katýldý. Açýlýþtan önce konuþan Eþ Baþkan Resul Sarý, Nujin Kadýn Merkezi'nde emek veren tüm kadýnlara teþekkür edip, baþarý dileðinde bulundu. Kadýnlara çaðrýda bulunan Sarý, tüm Bismilli kadýnlarýn kendi kurumuna sahip çýkmasýný istedi. BDP Bismil Ýlçe baþkaný Kerim Yýldýz ise, yapýlan çalýþmanýn çok anlamlý olduðunu belirterek, çalýþmanýn geniþletilerek devam etmesini istedi.

Kadýn emeði görünür kýlýnýyor Nujin Kadýn Merkezi tarafýndan açýlan sergi ve kermese herkesi davet eden merkez çalýþaný Sosyolog Melek Kýzýl, Kadýn Merkezi'nde bir yýldýr üretilen çeyizlik ve süs eþyalarýný halkýn beðenisine sunduklarýný belirtti. Kýzýl, "Her yýl 6-7 ve 8 Mayýs tarih-

leri arasýnda sergi ve kermes düzenliyoruz. Burada kadýný dört duvar arasýnda hapsetmeye deðil, yaþamýn tüm alanlarýnda kendini var etmeye ve ekonomiye dahil etmeyi amaçlýyoruz. Annelik emeði büyük bir emek olduðu kadar görülmeyen bir emektir. Nujin Kadýn Merkezi olarak kadýnýn emeðini görünür hale getirmeyi amaçlarken, merkezimizde kadýnlarýn sosyalleþme aðýný güçlendirmeye çalýþýyoruz. Merkezimizde olabildiðince alternatifleri oluþturmaya çalýþacaðýz. El sanatlarý, kuaförlük, aþçýlýk kurslarýmýzýn yaný sýra burada dil kurslarý ve bilgisayar programýna yönelik eðitimler vermekteyiz" þeklinde konuþtu. Bismil Belediyesi Nujin Kadýn Merkezi bünyesinde açýlan sergi ve kermes üç gün boyunca halka açýk olacak. Haber Merkezi

Kalça kýrýðý yaþamý tehdit ediyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Prof. Dr. Serdar Necmioðlu, yaþlý nüfusu bekleyen en büyük tehlikenin çeþitli nedenlerle oluþabilecek kalça kýrýklarý olduðunu söyledi.

M

emorial Diyarbakýr Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Serdar Necmioðlu, ileri yaþ hastalarýnýn yaþamýný tehdit edebilen kalça kýrýklarý, uzun süreli bakým gerektirdiði için hastanýn sosyal ve ekonomik yaþamýný olumsuz etkilediðini dile getirdi. Prof. Dr. Serdar Necmioðlu 65 yaþ sonrasý kýrýk riskinin arttýðýný söyleyerek vatandaþlarý bu konuda uyardý. Düþmelerin nedeninin çevresel faktörler olduðunu dile getiren Necmioðlu, "Yaþýn ilerlemesiyle, vücutta fizyolojik deðiþiklikler oluþmakta ve daha önce yapýlan aktiviteler zamanla daha zor hale gelmektedir. Yaþlý kýrýklarýnýn yüzde 85'i evde veya ev çevresinde gerçekleþmektedir. Çoðu yaþlý bireyin evi, düþmelere neden olabilecek çevresel tehlikelere açýktýr. Düþmelerin sebebi içsel ve dýþsal yani görme yetisinin zayýflamasý veya kaslarýn eski kondisyonuna sahip olmamasý gibi nedenlerle birlikte, büyük çoðunluðunda çevresel faktörlerin önemli yer tuttuðu yapýlan çalýþmalarla gösterilmiþtir" dedi. Yaþamsal önem taþýyor Dünyada 2 milyondan fazla kiþide kalça kýrýðý görüldüðünü aktaran Necmioðlu, düþme sonucunda oluþan kýrýklar yaþlýlarýn yaþamlarýný ciddi bir þekilde zorlaþtýrdýðýný söyledi. Necmioðlu, "Düþmeye maruz kalan yaþlý bireylerin yüzde 17 ile yüzde 50'si bir yýl sonra hayatlarýný kaybetmektedir. Kýrýk sonrasý tedavi edilen yaþlýlarýn sadece yüzde 50'si saðlýðýna kavuþabilmektedir. Düþmeler ilaç kullanýmý, hareketsiz yaþam, kas ve kemik zayýflamalarý, alkol tüketimi, düþük eðitim düzeyi, yalnýzlýk ve kronik hastalýklar, felç, parkinson gibi kiþiye ait nedenlerle oluþabilir, ayný zamanda kaygan zemin, merdiven, çýkýntý ve engeller, yetersiz ýþýklandýrma, kayan halýlar ile uygun olmayan terlik ve çoraplar gibi çevresel faktörler nedeniyle de oluþabilmektedir" þeklinde konuþtu. Riski azaltacak önlemler mümkün Necmioðlu, ev içerisinde bazý eksiklikler ve ihmallerin düþme riskini artýrdýðýný ve bunlarýn en önemlileri ise ulaþýlmasý güç ýþýk düðmeleri, yürüyüþ yolu üzerindeki mobilya, masa ve sandalyeler, uzatma kablolarý, alçak ve yüksek yataklardan kaynaklandýðýný ifade etti. Necmioðlu,"Yaþlýlarda düþmeye neden olan çevresel faktörlerin ortadan kaldýrýlmasý için konut ve çevrenin yaþlý insanlara göre düzenlenmiþ olmasý gerekir. Klozet kullanýmý, sensörlü ýþýklar, merdivenlerin geniþletilmesi, trabzan yapýlmasý düþmeleri engelleyen önlemler arasýndadýr. Çevresel faktörlerin düzenlenmesinin yaný sýra; kas ve koordinasyon güçlendirme egzersizleri, yürüyüþ ve denge çalýþmalarý, çocukluktan beri gelen doðru beslenme yeterli protein vitamin alýmý sigaradan uzak kalma süt ürünleri tüketme, ailelerin bilinçli yaklaþýmý, risk altýndaki bireyleri kontrol altýnda tutma ve ev düzenlemeleri kýrýk riskini minimuma indirebilir. Oluþabilecek maddi ve manevi zararlar düþünüldüðünde alýnacak tedbirlerin önemi bir kez daha düþünülmelidir" ifadelerini kullandý. ÝHA

Gezici istasyon iþ baþýnda

D

iyarbakýr'da araç muayene istasyonu bulunmayan ilçelerde gezici istasyon ile periyodik araç muayenesi yapýlmaya baþlandý. Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde araç muayene istasyonu bulunmadýðý için yýlda dört defa ilçeye giden gezici araç muayene istasyonu, hizmet sunmaya baþladý. Araçlarýný muayene etmek isteyen vatandaþlar, sabahýn erken saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan futbol sahasýnda sýraya girdi. Araç sahiplerinden Hakký Zengin uygulamanýn kendileri için iyi olduðunu belirterek, "Kulp Diyarbakýr'a en uzak ilçe. Diyarbakýr'a araçlarýmýzý muayeneye götürdüðümüzde büyük sýkýntýlar yaþýyorduk. Gezici istasyonun ilçemize gelmesi bizim açýmýzdan sevindirici" dedi. ÝHA

Muhtarlýk kavgasý barýþla sonuçlandý

M

ardin Midyat ilçesi Kutlubey Mahallesi'nde 8 kiþinin yaralandýðý muhtarlýk kavgasý, devlet görevlileri ve kanaat önderlerinin araya girmesi ile büyümeden barýþla sonuçlandý. Midyat Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, Midyat Ýlçe Müftüsü Muhammed Çiçek, Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Ýlhan Ýnce, kanaat önderleri ve din adamlarýnýn katýldýðý barýþ buluþmasýnda taraflar Kur'an-ý Kerim'e el basýp yemin ederek barýþtýlar. Eski muhtar Hüseyin Moðlu ile yeni

muhtar seçilen Ali Baðlam ve taraflarý arasýnda yaþanan kavganýn bu þekilde barýþla sonuçlanmasý mahalle sakinlerini rahatlattý. Kaymakam Oðuzhan Bingöl, "Yaþananlarýn unutulmasý gerekir. Bazýlarýnýz yaralandý, baþý kýrýldý. Eðer barýþ olacaksa kafamý kýrýn razýyým. Yeter ki huzurunuz bozulmasýn" dedi. Daha sonra Kutlubey Mahallesi sakinleri, Kur'an-ý Kerime el basarak barýþtýlar. Bütün köylüler birbirlerine sarýlarak söz verdiler. ÝLKHA


6

HABER

7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA

Kulp'ta çekirge istilasý

Tarlalarý talan ettiler

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Barýn Mahallesi ve çevresini çekirgeler istila etti. Vatandaþlar, çekirgelerin istilasýna uðrayan tarlalarýndan ürün alamadýklarýný söyledi.

B

arýn Mahallesi ve çevresindeki alanlarda çekirge istilasý köylüleri tedirgin etti. Vatandaþlarýn tarlalarýný biçemediklerini belirten köy sakinlerinden Hasan Barut, tüm arazilerinin çekirgelerin istilasýna uðradýðýný ifade etti. Ekilen ürünlerinin çekirgeler tarafýndan talan edildiðini kaydeden Barut, çekirgeler nedeni ile uyuyamadýklarýný da anlattý. Çekirgelerin yataklarýnýn içine kadar girdiklerini bildiren Barut, yetkilileri göreve çaðýrdý. Sorunlarýnýn sadece bu sene ile sýnýrlý olmadýðýný anlatan köy sakinlerinden Faruk Baran ise, çekirgelerin sayýlarýnýn 2 yýldan beridir sürekli arttýðýný söyledi. Bahar aylarýnda çiçeklerin açma döneminde çekirgelerin çoðalarak ürünlerine zarar verdiðini belirten Baran, soruna çözüm bulunmasýný istedi.

Ne dal kaldý ne yaprak Ürünleri çekirgeler tarafýndan talan edilen köylülerden Faik Kahraman da þunlarý söyledi: "Bu sene biz topraða hiçbir þekilde tohum býrakamadýk. Seneye ekinlerimizden ürün alamayacaðýz. En güzel, en

dileðimizdir" diye konuþtu.

Bunun adý afet

þifalý yerinden pekmez yapýlan barýn üzümlerinin yapraklarý azalmýþ ve sanki baðlarýmýzýn içine kara keçi girmiþ gibi olmuþ. Ne dal kalmýþ ne de yaprak. Geçim kaynaðýmýz olan baðlarýmýz yakýnda üzerinde hiç yaprak kalmayacak. Eðer bu çekirgelere karþý ilaçlama veya benzeri yöntemlerle önlem alýnmazsa önümüzdeki yýl-

larda kesinlikle kuruyacak hale gelecek ve köyümüz yaþanmaz hale gelerek bizleri göçe zorlayacak." Barýn Mahalle Muhtarý Mehmet Bozkuþ da çekirgelerin evlerinin duvarlarýný kapladýðýný söyledi. Bozkuþ, "15 gün önce yemyeþil olan bu yerler çekirgeler nedeni ile kurudu. Yetkililerin bir an önce sorunumuza çözüm bulmasý tek

Mehmet Ali Þahin adlý köylü ise, yolda yürüyemez hale geldiklerini belirterek, geceleri çekirgelerin evlerine girdiðini ve çocuklarýn bundan çok korktuðunu söyledi. Þahin, "Çekirgelerin verdiði zararý en aza indirmek için köylülerle birlikte yeþillik alanlarda çekirge toplamaya baþladýk. Daha önceden 2-3 traktör ot aldýklarý yerden þuanda yarým traktör otu zor alýyoruz. Bizim tek bir isteðimiz var, yetkililerin bir an önce köyümüzde gerekli keþif ve çalýþma yapmasýný istiyoruz" ifadelerini kullandý. Dahil Þahin isimli köy sakini ise, þimdiye kadar böyle bir istila görmediðini belirterek, "76 yaþýndayým, þu zamana kadar böyle bir afet görmedim. Bu sene þu çekirgeler baþýmýza musallat oldu. Tarlamýzda ot kalmadýðý gibi þu an ormanýmýza da dadandýlar. Aðaçlarýmýzý kurutmak üzereler. Baðlarýmýz kurumak üzere. Saðlýðýmýz büyük bir tehlike altýndadýr. Yetkililerden gerekli müdahalelerin yapýlmasýný istiyoruz" dedi. ÝHA

Diyarbakýr'da ihracat ve ithalat arttý D

iyarbakýr ve Þanlýurfa'da Mart ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre ihracat ve ithalat rakamlarýnýn arttýðý bildirildi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesine ait Mart ayý geçici dýþ ticaret verilerini açýkladý. Uras'ýn verdiði bilgilere göre, bölgede hem ihracat hem de ithalatta artýþ yaþandý. Mart ayýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre Diyarbakýr'da ihracat yüzde 87 oranýnda artarak 20 milyon 876 bin dolara, Þanlýurfa'da ise yüzde 50 oranýnda artarak 18 milyon 265 bin dolara yükseldi. Ýthalat ise Mart ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre, Diyarbakýr'da yüzde 274 oranýnda artarak 7 milyon 72 bin dolara, Þanlýurfa'da ise yüzde 9 oranýnda artarak 19 milyon 490 bin dolara yükseldi. Türkiye'de Mart ayýnda ihracat 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 12,4 artarak 14 milyar 748 milyon dolar, ithalat yüzde 3 azalarak 19 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleþmiþti. ÝHA

Sedat Kuruyemiþ

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

Göçebe arýcýlar bölgeye döndü B

itlis'in aðýr kýþ þartlarýndan dolayý son bahar mevsiminden itibaren arý için daha uygun olan Hatay, Mersin ve Ýskenderun yörelerine göç eden arý yetiþtiricileri, sýcaklarýn baþlamasýyla memleketin yaylalarýna dönüþ yaptý. Yaklaþýk 7 ay önce arýlarýný yükleyip Ýskenderun'a götürüp, baharýn geliþiyle yeniden Bitlis yaylalarýna dönüþ yapan arý yetiþtiricilerinden M. Þirin Oran, çektikleri zorluklarý anlattý. Oran, "Yaklaþýk 7 ay önce Bitlis'te karýn yere düþmesiyle birlikte arýlarýmýzý yükleyip, daha sýcak olan yaylalara götürdük. Bitlis ilinin aðýr kýþ þartlarý, kýþ aylarýnda arýcýlýk yapmayý imkansýzlaþtýrýyor. Bu nedenle bizler de arý için daha uygun olan Hatay, Mersin ve Ýskenderun yörelerine göç etmek zorunda kalýyoruz. Bizim gidiþimiz çileli olduðu gibi, geliþimiz de çileli oluyor. Baharýn geliþiyle yeniden arýlarýmýzý yükleyip, Bitlis yaylalarýna getiriyoruz. Þuan itibariyle yüksek yaylalarda çiçeklerin oluþmamasý nedeniyle arýlarý, geçici olarak rakýmý daha düþük olan Muþ yaylasýna yerleþtirdik. Arý yetiþtiriliciliði bitirilme noktasýna gelmiþtir. Bu yýl Akdeniz bölgesine arý götüren bir verim alamadý. Bu arýlara büyük masraflar yapýldý. Artýk bu meslekle de geçimimizi dahi saðlayamýyoruz. Devlet desteklemesi artýk bu meslek için þarttýr. Arýcýlar periþan durumdadýr. Bir ay sonra tekrar buraya yerleþtirdiðimiz arýlara daha yüksek rakýmlý yaylalara götürmek zorundayýz. Bu masraflarla bu iþin yürümesi zordur" dedi.

'Devlet arýcýlarý desteklemeli' Arýlarýn yetiþmesi için mevsim þartlarýnýn takip edilmesi için göçebe arýcýlýk yapmak zorunda kaldýklarýný belirten arý yetiþtiricilerinden Çetin Kaya ise, "Akdeniz ikliminde sezonun bitimiyle arý için daha uygun olan Muþ yaylasýna geldik. Bir ay sonra da buradan tekrar daha yüksek rakýmlý yaylalara geçmek için göç edeceðiz. Arýlarýn daha kaliteli bal yapmalarýný ve daha farklý çiçek türünden bal yapabilmeleri için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Yaptýðýmýz bu çalýþmalarýn ve harcamalarýn karþýlýðýný tam olarak alamýyoruz. Þuan arýcýlýk yapan arýcýlar, zor durumdadýrlar. Kendi geçimimizi dahi saðlayamýyoruz. Arýnýn verim vermediði sezonlarda en azýnda devlet desteklemesinin olmasý gerekiyor. Eðer bunlar yapýlmazsa kýsa bir süre içerisinde bu mesleði yapan insan sayýsýnýn azalacaðý görülecektir. Buda iþsizliðin artýþýna neden olacaktýr" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA

7

Diyarbakýr'ýn sorunlarý çözülecek Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri, kentte yaþanan temizlik, ulaþým, kaldýrým iþgali ve kaçak yapýlaþmaya yönelik bir dizi tedbirler aldý.

A

lýnan yeni tedbirlerle ilgili Sümer Park'ta ilçe belediye eþ bakanlarýnýn katýlýmýyla basýn toplantýsý düzenleyen Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkanlarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, temizlik, ulaþým, kaldýrým iþgali ve kaçak yapýlaþmada yaþanan sorunlarý gidereceklerini ifade etti. Basýn toplantýsýnda ilk sözü alan Kýþanak, Diyarbakýr'da temizlik sorununu kýsa bir sürede çözeceklerini belirterek, bu konuda vatandaþlarýn destek olmasý gerektiðini söyledi. Temizlik konusunda yerel yönetimlerin çalýþma yürüttüðü birçok alanýnýn olduðuna dikkat çeken Kýþanak, belediyelerin aynasýnýn temizlik olduðunu ifade etti. Kýþanak, "Kentimiz ne kadar temiz olursa, yerel yönetimlerin baþarýsýný buradan görebiliriz. Temizlik bizim çalýþma tempomuzu, kararlýðýmýzý, yaklaþýmlarýmýzý, planlamalarýmýzý, sonuç üretme kapasitemizi ortaya çýkaran en önemli alandýr. Biz de iþe buradan baþlýyoruz. Bu kentte asla ve asla bir temizlik sorunu kalmayacak" dedi.

Minibüsçülerin eylemine tepki Diyarbakýr ilçe otogarýnda belediyenin baþlattýðý yeni uygulamayý protesto eden

minibüsçülere tepki gösteren Kýþanak, þoförlere sistemde bulundu. Kýþanak, "Güvenli, konforlu, temiz, ulaþýlabilir, ulaþým hizmetini sunmak bizim görev ve sorumluluðumuzdur. Ulaþýmla ilgili bütün sorunlarý çözmek görevimizdir. Bu görevimizi yerine getirmek için gayret ve çaba içerisinde olacaðýz. Þuan belediyelerimizin mevcut toplu taþýma kapasitesinde bir artýþ yok. Sadece ilçe belediyeleri, Büyükþehir Belediyesi'ne ait olan araçlarla birlikte çalýþýyor. Biz yeni bir araç almadýk. Toplu taþýma kapasitemizi araç olarak artýrma çalýþmalarýný sürdürüyoruz. Þuan ilçelerimizde hizmet üreten mevcut araçlarýmýz bize gönderildi. Biz de bu araçlarýn bakým, onarým, teçhizat donanýmý tamamlayýp seferlere çýkardýk. Ýlçelerimizle merkez arasýnda toplu taþýma hizmetini artýk Büyükþehir Belediyesi olarak sürdürüyoruz. Bugün ilçe otogarýnda bir sorun yaþandý. Kentimizde toplu taþýma hizmetini özel olarak sürdüren minibüsçülerimiz, belediyemizin daha etkili, sefer sayýlarý daha da artýrýlmýþ ve daha ucuz bir ulaþým hizmetinden yaþadýklarý rahatsýzlýðý eylem yaparak dile getirdi. Belediyelerimizin böyle bir uygulamaya baþlamasýyla insanlarý doðal olarak belediye araçlarýný tercih etmeye yön-

lendirdi. Minibüsçüler, belediyelerimizin bu uygulamasýyla, gelirlerinin düþtüðünü dile getirdiler. Bu konuda talep ve yaklaþýmlarýný tartýþmaya açýðýz. Dün minibüs kooperatif temsilcileriyle yaptýðýmýz toplantýda kendilerine ifade ettik. Diyalog kanallarýnýn açýk olduðunu kendilerini de söyledik. Bu nedenle otogarda yarattýklarý fiili durumu doðru ve haklý bulmuyoruz. Bu konuda kendilerine sitemi buradan iletiyoruz" diye konuþtu.

Ýþgal ve kaçak yapýlaþmaya izin yok Daha sonra söz alan Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Fýrat Anlý, kentte yaþanan kaldýrým iþgali ve kaçak yapýlaþmayý önleyeceklerini ifade ederek, bu konuya hiçbir þekilde izin verilmeyeceðini söyledi. Anlý, "Kaldýrým iþgali ve kaldýrýmlardaki yanlýþ uygulamalar nedeniyle insanlarýmýza maalesef hak ettikleri hizmeti sunamýyoruz. Özellikle kadýnlarýmýzýn bir çok noktada, kaldýrýmdan caddeye inmek zorunda kaldýðý görülmektedir. Tüm bunlara son vereceðiz. Hepimizin ortak malý olan kaldýrýmlarý ticari amaçlarý için kullananlar var. Çok açýk bir þekilde ifade ediyoruz, bunlara da son vereceðiz. Biz son vermeden, kaldýrýmlarý iþgal

edenlerin kendileri yaptýklarý uygulamadan vazgeçeceklerine inanýyorum. Çünkü Diyarbakýr'ýn ruhu, Diyarbakýr'ýn gerçek sevdalýlarý böyle hareket eder. Þehrimizde kaçak yapýlaþmada hiçbirimizin kabul etmeyeceði, içine sinmeyeceði görüntüler yaþandý. Biz popülizm yapmayacaðýz. Bir oy fazla almak

için bu kentin deðer ve ilkelerini asla tartýþma konusu yapmayacaðýz. Hem insanlarýmýza olan saygýmýzdan, hem bu þehre olan borcumuzdan dolayý bu konuda da çok ciddi tedbirler alacaðýz. Kaçak yapýlaþma uygulamalarýna hiçbir þekilde izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandý. ÝHA

Seçim kavgalarý can almaya devam ediyor

Muþ'un Varto Ýlçesine baðlý Onpýnar Köyü'nde muhtarlýk yüzünden çýkan tatsýzlýðý ortadan kaldýrmak amacýyla cemevinde düzenlenen toplantýdan çýkanlara ateþ açýldý. Eski muhtarýn kardeþi 30 yaþýndaki Ali Ekber Karacan, köy meydanýnda 2 kiþiyi öldürdü, 3 kiþiyi de yaraladý.

O

Sur'da halka açýk meclis toplantýsý D

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi, Uður Kaymaz anýtý önünde halka açýk ilk meclis toplantýsýný yaptý. Toplantýya Sur Belediyesi Eþ Baþkanlarý Fatma Þýk Barut ile Seyid Narin, belediye meclis üyeleri, BDP Sur Ýlçe örgütü, Sivil Toplum Kuruluþlarý ve mahalle meclisleri katýlým gösterdi. Bir aylýk mali hizmetlere iliþkin gider ve gelirlerin okunmasýyla baþlayan toplantýda, ilk konuþmayý Eþ Baþkan Seyid Narin yaptý.

5 yýllýk plan paylaþýlacak Narin, meclis toplantýsýný beþ yýllýk stratejik eylem planýný halkla paylaþmak için Uður Kaymaz anýtý önünde gerçekleþtirmek istediklerini söyledi. Narin, "Sur ilçemizde beþ yýllýk çalýþmalarýmýzý halka ileteceðiz. Yapacaðýmýz halk toplantýlarý ile halkýmýzýn belediyeye katýlýmýný saðlayacaðýz. Bu anlamda Diyarbakýr'da bulunan sivil toplum kuruluþlarý, odalar, dernekler, vakýflar, turizm sektörü ve Dicle Üniversitesi dâhil olmak üzere bütün kurumlardan yapacaðýmýz çalýþmalarda destek isteyeceðiz" dedi.

Komisyonlar kurulacak Eþ Baþkan Seyid Narin, her kesimin içinde yer alacaðý bir belediyecilik anlayýþý ile çalýþmalarýný sürdüreceklerini ifade etti. Narin, köy komünlerinden, kent meclislerinden ve mahalle meclislerinden düþüncelerini belediyeye aktarmalarýný beklediklerini söyledi. Bütün alanlara iliþkin çalýþmalarýn baþlatýldýðýný dile getiren Narin, "Turizm, kültür ve diðer bütün alanlarda ayrý ayrý komisyonlar oluþturacaðýz. Kentimiz için 5 yýl boyunca yapýlacak çalýþmalara iliþkin alýnacak kararlarý komisyonlarýn katýlýmýyla gerçekleþtireceðiz" þeklinde konuþtu.

Þeffaf Belediyecilik Þeffaf belediyecilik ilkeleri doðrultusunda çalýþacaklarýný dile getiren Sur Belediyesi Eþ Baþkaný Fatma Þýk Barut ise, "Sur ilçesinde bütün meclislerimizi açmýþ durumdayýz. Geliþtireceðimiz stratejik planlarda halkýmýzýn önerilerini, taleplerini dikkate alacaðýz. Bu toplantýmýzý Uður Kaymaz parkýnda gerçekleþtirerek devlet terörüne kurban verdiðimiz çocuklarýmýzý da bu vesileyle anýyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Merkezi

Silvan'da eðitime 3 yeni takviye D

iyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nde vekaletle yürütülmekte olan þube müdürlüklerine atama yapýldý. Silvan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nde 2 olan þube müdürlüðü sayýsý 3'e çýkarýldý. Silvan Milli Eðittim Þube Müdürlüðü'ne Batman'ýn Beþiri Kýz Meslek Lisesi Müdürü Akýn Arý, Diyarbakýr ÝMKB Ýmam Hatip Anadolu Lisesi'nde öðretmen olan Mesut Tavlar ile Ankara'nýn Pursaklar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nde görevli Seyithan Güzel atandý. Atamalarý yapýlan Þube Müdürleri görevlerine baþlarken, daha önce görevi vekaleten yürüten þube müdürleri Nimet Polattað 100. Ortaokulu Müdürlüðü'ne, Hejar Eskiyecek YÝBO Baþ Þube Müdürlüðü'ne atandý. Silvan Milli Eðitim Þube Müdürlüðü'ne atanan Akýn Arý, "Silvan büyük bir ilçe. Bundan sonraki bilgi ve deneyimlerimi Silvan eðitimi için harcayacaðým" dedi. 19 yýllýk eðitimci olduðunu belirten Mesut Tavlar ise, "Silvan geçmiþ tarihiyle çok önemli ve tarihi bir ilçemizdir. Silvan'a yabancý bir insan deðilim. Bölgenin ve ilçenin eðitimini iyi bildiðim için sinerjimi bundan sonra Silvan eðitimi için harcayacaðým. Bu bir ekip iþidir. Ýyi bir ekiple Silvan'ýn eðitim çýtasýný daha yükseklere taþýmak için gayret sarf edeceðiz" diye konuþtu. ÝHA

lay, Varto ilçesine 30 kilometre uzaklýktaki 350 nüfus, 80 haneli Onpýnar Köyü'nde meydana geldi. Gündüz Uluyol'un bir gün önce mezrada bulunan evi kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler tarafýndan yakýldý. Bunun üzerine cemevinde köyün huzur ve güvenliðini saðlamak amacý ile bir toplantý düzenlendi. Eski muhtar Selim Karacan'nýn kardeþi Ali Ekber Karacan, köy meydanýndaki cemevinde toplantý yapýlýrken dýþarýdan tabanca ile ateþ açtý. Karacan'ýn tabancasýndan çýkan kurþunlar cemevinin duvarýna ve penceresine isabet etti. Köylülerin dýþarýya çýkmasýyla kaçan Ali Ekber Karacan, bu kez eve giderek pompalý av tüfeðini alýp tekrar geri döndü. Cemevine yaklaþýk 20 metre uzaklýkta aðabeyi Selim Karacan'a oy vermeyen 61 yaþýndaki Mahmut Güney'i vuran Ali Ekber Karacan, yaralý Mahmut Güney'in yanýna gelen torunu 19 yaþýndaki Talip Erdoðan ile amcasýnýn kýzý 55 yaþýndaki Gülbahar Çiçek'e de ateþ açtý. Rast gele ateþ açan Ali Ekber Karacan en son yeni muhtar Cahit Gören'in eþi Zübeyde (43) ve oðlu Oktay Gören'i de yaralayarak kaçtý. Yaralýlar ile birlikte olay yerinde ölen 7 çocuk babasý Mahmut Güney'in cenazesi, otopsi için Varto Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Evi köyün dýþýnda olan 5 çocuk annesi Gülbahar Çiçek'ten olaydan bir süre sonra haber alýnamamasý üzerine arayan köylüler kadýnýn cesedi ile karþýlaþtý. Olaydan sonra jandarma tarafýndan yakalanan ve bekar olan Ali Ekber Karacan gözaltýna alýndý. Öte yandan hastanede yapýlan otopsinin ardýndan Mahmut Güney'in cenazesi köydeki cemevinin morguna götürüldü. Cenazeyi aðýtlarla karþýlayan Güney'in yakýnlarý köylüler tarafýndan sakinleþtirildi. Olayý duyup çevre köylerden gelenler, Güney'in yakýnlarýna cemevinde taziye dileklerinde bulundu.

Vali Kýraç vakýf temsilcilerini kabul etti D

iyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, "Vakýflar Haftasý" münasebetiyle Vali Yardýmcýsý Ahmet Dalkýran ve Vakýflar Bölge Müdür Vekili Müslüm Tüysüz öncülüðündeki heyeti makamýnda kabul etti. Ziyarete Ýl Müftüsü Nimetullah Erdoðmuþ, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü M. Tevfik Arýtürk de katýldý. Vakýflar Bölge Müdür Vekili Müslüm Tüysüz, Vali Kýraç'a verdiði desteklerden ötürü teþekkür etti. Vakýflarýn ülke için çok önemli olduðunu belirten Vali Kýraç, vakýflarýn amacýnýn vakfedenin kaynaðýnýn amaca yönelik kullanýlýp kullanýlmadýðýnýn denetlenmesi olduðunu söyledi. Vali Kýraç, "Diyarbakýr kültür varlýklarý ve vakýf eserleriyle Türkiye'nin önemli þehirlerinden birisidir. Vakýf eserlerinin büyük bir hýzla derlenip restore edildiði bir dönemin içerisindeyiz. Bu dönemde bölgemizdeki tüm vakýflarla ahenk içerisinde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Vakýflarýn dini yaþantýmýzda da önemi büyüktür. Özellikle camilerimizin ve medreselerimizin birçoðu vakýflara ait. Bu gibi yerlerin yenilendiðini görüyoruz. Bu konuda Vakýflar Genel Müdürlüðümüze ve Vakýflar Bölge Müdürlüðümüze teþekkür ediyoruz" dedi. Haber Merkezi


8

Haber

7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr'a 3 kütüphane Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Üretim Araþtýrmalarý Kulübü, Diyarbakýr Ticaret Borsasý (DTB) ile TOBB Diyarbakýr Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu'nun (KAGÝK) desteðiyle Kayapýnar, Hani ve Kulp ilçelerine "Düþ Kütüphanesi" kurdu.

B

ugüne kadar Mardin, Amasya ve Tekirdað'da projelerini hayata geçiren kulüp üyeleri, Diyarbakýr'ýn Kayapýnar, Hani ve Kulp ilçelerinde belirlenen üç okulda kütüphane kurmayý baþardý. Kütüphanelerin kurulmasýna destek olan Diyarbakýr Ticaret Borsasý ile TOBB Diyarbakýr Ýl Kadýn Giriþimciler kuruluna teþekkür eden Kulüp üyeleri, DTB Baþkaný Ebubekir Bal, KAGÝK Yönetim Kurulu Üyesi Gülay Emre'yi ziyaret ederek plaket verdi. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Üretim Araþtýrmalarý Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Baran Yavuz, 4 yýl önce Düþ Kütüphaneleri projesini baþlattýklarýný belirtti.

Sýradan bir kampanya deðil Yavuz, "Bizim bu projedeki amacýmýz kütüphanesi olmayan ya da yetersiz olan okullarý tespit edip, bunlara yeni kütüphaneler baðýþlamaktýr. Biz sýradan kitap toplama kampanyasý yapmýyoruz. Destekleriniz ile Hani ve Kulp liselerinde Kurduðumuz kütüphanelerin ardýndan Kayapýnar

ilçemizde bulunan Evliya Çelebi Ortaokulu Düþ Kütüphanesi'ne kitabýndan rafýna, masasýndan bilgisayarýna kadar tam donanýmlý bir þekilde kütüphanemizi kurduk. Desteklerinizden dolayý sizlere teþekkür ediyoruz" dedi.

'Yeni aktörleri teþvik edecek' DTB Baþkaný Ebubekir Bal ise, Diyarbakýr Ticaret Borsasý'nýn eðitime çok önem verdiðini belirterek, ''Eðitim ve öðrenimin her zaman destekçisi olduk. Bu kapsamda her yýl düzenli olarak deðiþik okullarýmýzda öðrencilerimize destek sunmaktayýz. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki öðrencilerimizin il ve ilçelerimizde açmýþ olduklarý kütüphaneler inanýyorum ki örnek teþkil edecek. Ýl ve ilçelerimizdeki eðitim seviyesinin yükselmesine, kalitesinin de artmasýna neden olup yeni aktörleri de teþvik edecektir'' þeklinde konuþtu. KAGÝK Yönetim Kurulu Üyesi Gülay Emre de Kadýn Giriþimciler Kurulu üyelerinin eðitime destek olmak için canla baþla çalýþtýðýný belirtti. Haber Merkezi

Susuz derede Hýdýrellez kutlandý H

ýzýr ve Ýlyas peygamberlerin buluþup dilekleri gerçekleþtirdiklerine inanýlan Hýdýrellez, Van'daki susuz Akköprü Deresi'nde kutlandý. Sabah namazýna doðru Akköprü Deresi'nin kenarýna giden vatandaþlardan kimisi mum yakarken, kimisi ise dileklerini yazdýklarý kâðýtlarý suya býraktý. Dua edip namaz kýlýnarak yapýlan Hýdýrellez kutlamalarýna bu yýl ilgi hayli azalýrken, gelen vatandaþlar ise dileklerini yazdýklarý kaðýt parçalarýný taþ ve odun parçalarýyla dere kenarýna býraktýlar. Dileklerin kabul olmasý için dere üzerindeki köprüden 7 kez de geçen vatandaþlar, dere kenarýna 'beþik, bebek, gelinlik, ev ve araba' þekilleri yaptý. Mum yakýp dilek dileyen Cezmi Koç adlý vatandaþ, Hýdýrellezin yörede bir gelenek ve görenek olduðunu belirterek, "Bunu bir adet haline getirmiþiz. Niyet ediyoruz, bekliyoruz sabaha kadar. Halkýn az olmasýnýn nedeni bence buralarýn taþlarla kapalý olmasý, insanlar rahat edemiyorlar. Genelde toprak yerlerde, toprak olan derelere giderler ve niyet ederler. Bu sene iþte buralar beton olmuþ, duvar olmuþ, ondan dolayý millet gelmemiþ. Derede suyun olmamasýnýn da etkisi olabilir. Eskiden burada bayram havasý vardý. Þu anda yok, yani pek nadir" dedi. Sabah saatlerine kadar dua edip dileklerde bulunan vatandaþlar, daha sonra evlerine geri döndüler. ÝHA

Köylerde bað budama telaþý baþladý B

atman'ýn Gercüþ ilçesine baðlý köylerde bað budama sezonu baþladý. Ýlçeye baðlý Ardýçlý (Acibe) Köyü sakinleri, verimliliði arttýrmak için baðlarýný buduyor. Ekim ayýnda ürünlerini toplayacak olan çiftçiler, topladýklarý üzümlerle pekmez, cevizli sucuk ve pestil gibi yiyecekler elde edecek. Baðlarýnýn topraðýný bellediklerini ifade eden Ardýçlý Köyü sakinlerinden H. Salih Kalkan, "Köyümüze gelip, üzüm baðlarýmýzýn topraðýný bel küreðiyle (mer) belliyoruz. Budama yapýyoruz. Bundan sonra gelip ilaçlama

yapacaðýz. Fazla mahsul gelmiyor ama yine de geliyoruz. Yine de elhamdülillah gelen mahsulü çocuklarýmýzla beraber tüketiyoruz" dedi. Köylülerden Abdurrahim Kalkan ise, "Batman'dan köyümüze baðlarýmýzýn topraðýný bellemek ve düzeltmek için geldik. Baðlarýn etrafýný düzeltiyoruz. Yaklaþýk bir ay sonra da ilaçlama yapacaðýz. Ekim ayýnda da üzümleri keseceðiz inþallah. Kestiðimiz üzümleri ezip suyundan pekmez, cevizli sucuk ve pestil elde edeceðiz" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Diyarbakýrlýlara bugüne kadar göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý teþekkür ediyoruz


Ý ç Politika

7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA

9

Bakanlar için komisyon kuruluyor Meclis Genel Kurulu'nda 4 eski bakan hakkýnda tek komisyon kurulmasýna karar verildi. 15 kiþilik komisyon iki ay boyunca çalýþacak. Komisyonun çalýþmalarý gizli olacak. çalýþma kararý alabilecek.

Soruþturmanýn sonuçlandýrýlmasý

M

eclis Genel Kurulu'nda 4 eski bakan hakkýnda tek komisyon kurulmasý kabul edildi. Genel Kurul'da yapýlacak ad çekme suretiyle kurulacak 15 kiþilik bir komisyon görev yapacak. Komisyon, kendisine bir baþkan, bir baþkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçecek. Soruþturma komisyonu üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu ile toplanacak ve toplantýya katýlanlarýn salt çoðunluðu ile karar verecek. Komisyonun çalýþmalarý gizli olacak. Bu komisyona kendi üyeleri dýþýndaki milletvekilleri katýlamayacak. Soruþturma komisyonu, raporunu Anayasanýn 100' üncü maddesine göre

kuruluþundan itibaren iki ay içinde verecek. Soruþturmanýn bitirilememesi halinde, komisyona iki aylýk yeni ve kesin bir süre verilecek. Komisyonun bu konudaki istem yazýsý Genel Kurul'un bilgisine sunulacak. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna teslimi zorunlu olacak.

Komisyonun yetkileri Komisyon kamusal ve özel kuruluþlardan konu ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilecek, gerekli gördüklerine el koyabilecek. Bakanlar Kurulu'nun bütün vasýtalarýndan fay-

dalanabilecek, Bakanlar Kurulu üyelerini, diðer ilgilileri, tanýk ve bilirkiþileri dinleyebilecek. Komisyon, naip veya istinabe yolu ile adlî mercilerden yardým isteyebilecek. Ayrýca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tanýklarla, bilirkiþilerle, zapt ve arama ile ilgili olarak adlî mercilere verdiði hürriyetleri kýsýtlayýcý yetkilerin genel hükümler çerçevesinde kullanýlmasýný, gerekçesini bildirmek suretiyle görevli adlî merciden yazýyla isteyebilecek. Komisyon, hakkýnda soruþturma açýlmasý istenen bakanýn savunmasýný alacak. Komisyon, gerektiðinde alt komisyonlar kurarak Ankara dýþýnda

Deniz Gezmiþ mezarý baþýnda anýldý Ulucanlar Cezaevi'nde 6 Mayýs 1972 tarihinde idam edilen Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan, ölümlerinin 42. yýl dönümünde mezarlarý baþýnda anýldý.

S

abah saatlerinde Karþýyaka Mezarlýðý'na giden, KESK, DÝSK, 68'liler Dayanýþma Derneði, Devrimci 78'liler Federasyonu, CHP Gençlik Kollarý ile çok sayýda sivil toplum kuruluþu, Gezmiþ, Aslan ve Ýnan'ý mezarý baþýnda andý. Deniz Gezmiþ'in mezarý üzerine gezi olaylarýnda hayatýný kaybedenlerin resimleri de konularak çok sayýda karanfil býrakýldý. Bazý sivil toplum kuruluþlarý mezar baþýnda açýklamalarda bulundu. "Faþizme karþý omuz omuza, devrim þehitleri ölümsüzdür, bu daha baþlangýç mücadeleye devam" sloganlarý ile Karþýyaka Mezarlýðý'na gelen vatandaþlar, mezar baþýnda dua ederek gezide hayatýný kaybedenleri de andý.

Dolmabahçe'de de anýldýlar Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan idam ediliþlerinin 42. Yýldönümünde Dolmabahçe'de anýldý. Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn Amerikan 6. Filo Askerleri'ni denize attýklarý yerde toplanan 68'liler Birliði Vakfý üyeleri ve onlara destek veren gruplar, "Tam Baðýmsýz Türkiye" sloganlarý attý. Grup adýna açýklamayý 68'liler Birliði Vakfý Baþkaný Sönmez Targan yaptý. Targan, " 68 devrimci kuþaðý, Faþizme, Emperyalizme ve her türlü gericiliðe karþý mücade-

lesini aslanlar gibi vermiþtir" dedi. Ýþçi Partisi, CHP Fatih ve Beþiktaþ örgütleri, Türkiye Gençlik Birliði ve Atatürkçü Düþüncü Derneðinin de destek verdiði anmada denize karanfiller atýldý.

78'lilerden ayrý anma 68'liler Birliði Vakfý'nýn düzenlediði anma biter bitmez ayný yerde bu kez 78'liler Giriþimi ayrý bir anma düzenledi. 78'liler Birliði Giriþimi Baþkaný Celalettin Can, Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan'ýn devrimci olduðunu hatýrlatarak, " Onlara baþka maskeler giydirmeyin, onlar devrimciydiler" diye konuþtu.

Soruþturma komisyonu raporu, Baþkanlýða verildiði tarihten itibaren on gün içinde bastýrýlarak hakkýnda soruþturma açýlmasý istenen bakana derhal gönderilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine daðýtýlacak. Rapor, üyelere daðýtýmýndan itibaren on gün içinde görüþülecek. Bu görüþmede komisyona, þahýslarý adýna altý milletvekiline ve o sýrada görevde bulunsun veya bulunmasýn hakkýnda soruþturma açýlmasý istenen bakana söz verilecek. Son söz, hakkýnda soruþturma açýlmasý istenen bakana ait olacak ve süresi sýnýrlandýrýlamayacak. Görüþmeler tamamlandýktan sonra komisyon raporu Genel Kurul'ca gizli oyla karara baðlanacak. Komisyonun Yüce Divana sevk yönündeki raporlarý ile Genel Kurul'un Yüce Divan'a sevk kararlarýnda hangi ceza hükmüne dayanýldýðý belirtilecek. Komisyonun Yüce Divan'a sevk etmeme yönündeki raporlarýnýn reddi, ancak, Yüce Divan'a sevke dair verilen ve sevk kararýnýn hangi ceza hükmüne dayanacaðýný gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olacak. Yüce Divan'a sevk kararý ancak üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu ile alýnacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Yüce Divan'a sevk kararý alýnýrsa dosya, en geç yedi gün içinde Baþkanlýkça dizi pusulasýna baðlanarak Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý'na gönderilecek.

'Ýdama karþýyýz' T

ürkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu, idam tartýþmalarýna yönelik, "Biz idama karþýyýz. Ýdama niçin karþý olduðumuz anlamak için Mýsýr'a bakýn. Mýsýr'da darbeciler 8-9 dakikada yüzlerce kiþinin idamýna karar verebiliyorlar" dedi. Metin Feyzioðlu, Erzurum Barosu'nda basýn toplantýsý düzenledi. Çocuk tacizlerine ve cinayetlerine yönelik idam tartýþmalarýna deðinen Feyzioðlu, "Tabii biz idama karþýyýz. Ýdama niçin karþý olduðumuzu anlamak için Mýsýr'a bakýn. Mýsýr'da darbeciler 8-9 dakikada yüzlerce kiþinin idamýna karar verebiliyorlar. 'Her yerde bu çok büyük suçtur, bunu idam edelim' diyen çýkacak. O evlatlarýmýzýn öldürülmesi çok trajiktir. Benim gözümde daha aðýr, daha korkunç bir suç olamaz. Yarýn, öbür gün bir baþkasýnýn gözünde de öbür suç çok korkunçtur. Bir diðerinin gözünde bu da çok korkunç denebilir. Ýdam furyalarý baþlar. Bu sebeple bizim de içinde bulunduðumuz sistem, Avrupa deðerler sistemi imzaladýðýmýz uluslararasý anlaþmalar idamý kaldýrmýþtýr. Bu bizim övüneceðimiz bir husustur. Cezalar aðýrlaþtýrýlmalýdýr, aðýrlaþtýrýlabilir ama idam çözüm olmamaktadýr. Hatta Ýngiltere'de evvelki yüzyýlda idamlarýn kamuya açýk yapýldýðý bir yerde yan kesicilik idamla cezalandýrýldýðý zamanda en çok yan kesicilik olayý, idam cezalarýnýn infazý sýrasýnda gerçekleþirmiþ. Yani idam suçlarý önlemeye yetmiyor. Bu ülkede suçlarýn önlenmesinin çaresi cezayý aðýrlaþtýrmak deðil, gerçekten suçluyu tespit etmek ve cezasýný verebilmek. Savunma hakkýnýn olmadýðý yerde suçlu suçsuzdan ayrýlamýyor. Doðru yanlýþtan ayrýlamýyor, sap samandan ayrýlamýyor. Dolayýsýyla suçsuz insana suçlu denebiliyor, suçsuz insana da suçsuz denilebiliyor" þeklinde konuþtu.


CMYK

10

7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA

Haber

'Devlet kurmaktan vazgeçtik'

Avrupa'da yayýn yapan bir TV kanalýna röportaj veren KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, ulus devlet kurma anlayýþýndan vazgeçtiklerini söyledi. K

CK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu, Ulus devlet kurmaktan vazgeçtiklerini söyledi. Karasu, "Eskiden devlet kurma anlayýþý vardý. Bundan vazgeçtik. Solun da böyle bir anlayýþý vardý. 'Uluslarýn kaderini tayin hakký' devlet kurma olarak anlaþýlýyordu. Bunun doðru olmadýðý, uluslarýn devlet kurmadan da özgür ve demokratik yaþam içinde kendi kaderlerini tayin edebileceði yaklaþýmý. Böyle bir paradigma içindeyiz. HDP ile Türkiye sýnýrlarýnda Türkiye'nin demokratikleþmesi içinde Kürt sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Bu bir stratejik projedir. Yani paradigma, strateji deðiþtirmemizin getirdiði bir sonuçtur. Artýk eðer sürekli bir kavgayla, savaþarak devlet kurup sorunu çözmeyeceksek; böyle bir çözüm anlayýþýmýz yoksa, yeni çözüm anlayýþýna uygun bir mücadele, bir siyasi çözüm yöntemidir. HDP'yi öyle anlamak lazým. BDP ise, demokratik özerklik, Kürt sorununu demokratikleþme, HDP ile çözme hedefine giderken Kürdistan'da demokratik özerkliði inþa edecek sivil toplum projesini ortaya çýkaracak. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) sivil toplum örgütlenmesinde demokratik anlayýþla toplumun örgütlenmesini saðlayacak bir BDP modeli ortaya çýkýyor" dedi.

'Bir parti her þeyi kontrol edemez' Karasu, Abdullah Öcalan'ýn Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK ) içinde biri 100 kiþilik düþünce, politika üretecek bir meclisin yaný sýra Türkiye'deki bütün demokratik özerk bölgelerin temsilini yapan 500 kiþilik meclis önerdiðini anlattý. Mustafa Karasu, þöyle devam etti: "Önderlik, HDK'yi halklarýn demokratik

'HDP radikal demokratik parti olacak'

partisinin toplumsal zemini yapmak istedi. Eskiden olsa bir parti her þeye nüfuz ederdi. HDK'deki iki meclis HDP'nin tabaný olacak, siyasetini yapacak. HDP tüm toplumu örgütleyecek deðil. Doðru bir örgütlenme ile toplumun bütün kesimlerinin kendisini örgütlemesini teþvik edecek. BDP de tabandan örgütlenecek. Her þeye gelip HDP karýþacak. BDP, DTK örgütlenecek. Toplum kendisini tabandan örgütleyecek. HDP de onun siyasetini yapacak. Toplum kendisini örgütleyecek, BDP de onun üzerine politika yapacak. Doðru politika ile halkýn oyunu alacak. O politika ile o örgütlenme arasýnda bir uyum olacak. BDP'nin bütün örgütlenmelere nüfuz edeceði yaklaþýmý yanlýþ. Bazýlarý, 'Her þey bizim kontrolümüz altýnda olsun' diyor. Ýyi koordine, uyum olsun. Ama bir parti her þeyi kontrol edemez. O eski, devletçi paradigmadýr. Eskiden komünist, sosyalist, burjuva partileri de öyle örgütlenirdi. Þimdi öyle olmayacak. Tabanda örgütlenme örgütlü güçlerle olacak. Her þeye sahip olma anlayýþý kolay anlayýþtýr. Onun devri geçti."

Karasu, yöneticiler dahil herkesin demokratik zihniyet içerisinde uyum içinde çalýþmasý gerektiðini, DTK'nýn da HDP'nin toplumsal ayaðý, siyasi gücünün toplumsal zemini olacaðýný anlattý. Karasu, "BDP'de geçmiþte 'Ýki derece arada kalma' anlayýþý vardý. BDP'liler 'Bizim kontrolümüzde deðil' diye yakýnýyorlardý. Zaten her þey senin kontrolünde olmayacak. Toplum kendi kendini yönetecek. Sen sadece siyasetin, yaklaþýmýnla uyumlu olacaksýn. 'Demokratik Bölgeler Partisi' olursa HDP'nin toplumsal zeminini hazýrlayacak, güçlendirecek. Biz demokratik, konfedarasyondan, toplumun kendi kendisini örgütlemesinden, komünden bahsediyoruz. Eski parti anlayýþý parti yönetiminde olmayacak. Yeni bir modeldir yetersiz anlayýþlar, sorunlar olabilir. Zaman içerisinde aþýlabileceðini biliyoruz. HDP çok önemli bir projedir. Doðru anlaþýlýrsa Türkiye'nin demokratikleþmesi, Kürt sorununun çözümü yakýnlaþýr. Doðru anlaþýlmaz, bu proje týkatýlýrsa herkes vebal altýna girer. Bu proje BDP'nin yerine isim deðiþtirilerek yeni BDP kurmak deðil. Kimse öyle anlamamalý. Anlarsa yanlýþ anlar. Türkiye genelinde siyaset yapan demokratik bir parti olacak. HDP Radikal demokratik parti olacak. Çünkü Türkiye'nin sorunlarýný öyle liberal yaklaþýmlarla, palyatif tedbirlerle, kimi küçük adýmlarla çözülemez. Türkiye'deki bütün sorunlar köklü adýmlar, köklü çözümler bekliyor. Bu bakýmdan diyoruz; HDP Radikal Demokratik Parti olmak zorundadýr" þeklinde konuþtu.

Filistin'de uzlaþý sonrasý ilk buluþma F

ilistin lideri Mahmut Abbas ile Hamas lideri Halid Meþal, iki taraf arasýnda saðlanan anlaþmanýn ardýndan ilk kez bir araya geldi. Abbas ile Meþal arasýndaki görüþme Doha'da gerçekleþti. Abbas ve Meþal, Abbas'ýn lideri olduðu El Fetih ile Hamas arasýndaki birlik anlaþmasýnýn uygulanmasý için bir an önce çalýþmaya baþlanmasý konusunda uzlaþtý. Filistin yönetimi ile Hamas geçen ay, birlik hükümetinin 1 ay içinde kurulmasý, 6 ay içinde de seçimler gerçekleþtirilmesi konusunda anlaþmýþtý. Abbas ve Meþal görüþmede ayrýca ortak bir hükümete uluslararasý toplumdan destek kazanmak için koordineli çalýþma konusunda da uzlaþtý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA

11

Akyol, Ilhanlý’ya sert çýktý

Akyol son günlerde gündeme gelen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un isim deðiþikliðine gitmesini caný gönülden desteklediklerini söylerken, Yeni Diyarbakýrspor kulüp baþkaný Fevzi Ýlhanlý'nýn çakma sözüne tepki gösterdi. AKYOL : ÝSÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ BELEDÝYESPOR'A YAKIÞIR Akyol, Belediyespor Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz'un gerçek bir beyefendi kiþiliðe sahip olduðunu söyleyerek "Tüm kesimlerin sevgisini ve güvenini kazanmýþ Sayýn Metin Kýlavuz'un bu yöndeki isim deðiþikliði kararý alýrlarsa biz tam destek oluruz. Diyarbekirspor ismi bu kentin benimseyeceði ve herkesi mi kucaklayacak, bu kenti temsil edecek harika bir isimdir. Bu ismin Belediye spora çok yakýþacaðýný düþünmekteyiz."

"ÇAKMA YAKIÞTIRMALARI HÝÇ HOÞ OLMADI" 1968 Diyarbakýrspor Kulübü Baþkaný Akyol ayrýca kendileri ile ilgili çakma gibi yakýþtýrmalara ve polemiklere asla muhatap olmayacaklarýnýn altýný çizerek þunlarý ifade etti: "Eski Diyarbakýrspor kapandý. O kulübün ismini ve misyonunu, tarihini, kupalarýný alacak elbette halkýn takýmý olacaktýr. Biz bu tür saçma bir yarýþýn içinde olmadýk. Ben 25 yýldýr bu kente, spor anlamýnda sürekli maddi ve manevi olarak destek vermekteyim.

YENÝ DÝYARBAKIRSPOR'UN 25 YILLIK MAZÝSÝNÝ KÝRLETMESÝNLER Yeni Diyarbakýrspor kulübü dün kurulmuþ bir kulüp deðildir. Orada benim 25 yýllýk bir emeðim söz konusudur. O kulübü kuran benim, liglere dahil eden, teminatlarýný yatýran ve bu duruma gelmesinde ne kadar emeðim olduðunu önce Allah sonra bu halk çok iyi bilmektedir. Þimdi 1968 Diyarbakýrspor Kulübünü kurdum. Onu da en alttan aldýk ve þampiyon yaptýk. Bu memleket 3 takýmý da, 4 takýmý da rahatlýkla kucaklar. Kimse kendini tek görmesin, bizlerde emek verdik, Büyükþehir Belediyespor 'da emek vererek kentimizi temsil etmektedir.

"YENÝ DÝYARBAKIRSPOR'UN SAHÝBÝ BÝR ÞÝRKETTÝR" Bizlere çakma diyenlere sormak lazým, sizler asýlsýnýzda o kulübe kim delege olabilir, kim yönetimine girebilir. Kaç kongre yaptýlar da, hemen halkýn takýmý oldunuz. Ben o kulübü kuran, 25 senesini veren bir kiþi olarak þimdi desem "o kulüpte delege olayým" bu bile

mümkün deðil. Yeni Diyarbakýrspor sadece bir kiþinin tekelinde olan sahibi belli bir þirkettir. Eski kulüpten gelen 3-4 yöneticinin bile o kulüpte hiç bir resmi statüleri yoktur. Hepsi göstermeliktir. Bizim 1968 Kulübümüz asla þirket olmayacaktýr. Bugün kim gelirse gelsin, hemen delege yapabilecek hatta yönetim baþkanlýk dahil, isteyen varsa hemen kendisine verebilecek bir yapýmýz var. Yönetimimizde iþadamýndan tutunda, çaycýsý, bakkalý, doktoru, iþçisi, siyasetçisi (hem BDP'li yönetici, Hem AKP'li Yönetici), her kesimden insanýn yer

aldýðý yönetimimiz çakma oluyor, fakat sadece bir kiþinin sahibi bulunduðu bir kulüp bu kentin tek takýmý oluyor. Yine bir baþka husus daha 1968 Diyarbakýrspor Kulübünde deðiþmez bir madde var, hangi yönetici olursa olsun verilen tüm paralar, asla borç yazýlmayacak tümü hibe statüsünde olacaktýr. Bu bizim deðiþmez kuralýmýzdýr.

"ORTALIÐI KARIÞTIRIYORLAR " Daha bunlarý yapamadan, eski

Diyarbakýrspor'un ismini ve misyonunu sizler daha henüz alamamýþsanýz asýl çakmalardan bir tanesi de sizlersiniz. Ben bu tür yakýþtýrmalarý asla doðru bulmuyorum. Bunlarý özellikle yazarak, haberleþtirerek ortalýðý karýþtýrmak isteyenler olduðunu da herkes çok iyi biliyor. Bunlarý kimlerin yaparak ortalýðý karýþtýrdýðýný da iyi biliyoruz. Bunlar bu kente yakýþmýyor, býrakýn bu boþ iþler ve herkesin emeðine saygý duyun. Taraftar ve halk bazý þeylere kendi karar versin." Taþkýn Civelek

Gözler Play-O Off'ta Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

P

lay-Off'a kalarak 2. Lig umutlarýný sürdüren Batman Petrolspor, kentte heyecan yarattý. Kurada Sandýklý Elibol'la eþleþen Kýrmýzý-beyazlýlara, taraftarlar destek için þimdiden harekete geçti. Takýma sahip çýkýlmasý için kentin dinamiklerinin harekete geçmesi gerektiðini belirten futbolseverler: "Batman 13 Mayýs'ta Kahramanmaraþ' gidecekler . Bu konuda Valilik, Belediye, Esnaf Odalarý, dernekler ve STK'lar üzerine düþeni yapmalý. Taraftara otobüsler organize edilmeli. 6 Saatlik yolun sonunda finale kalýp þampiyon olacaðýmýza inanýyoruz" dediler.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

Diyarbakýrspor A.Þ


12

7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA

Alipþaspor Siirt'e gidemiyor

Diyarbakýr U 19 Gençler Futbol müsabakalarý sonucunda þampiyon olan Alipaþaspor futbol kulübü Siirt ilinde yapýlacak olan bölge þampiyonasýna maddi imkânsýzlýklar yüzünden gidemiyor.

Diyarbakýrspor A.Þ'nin rakipleri belli oldu T

FF'nin Ýstanbul'daki merkezinde yapýlan kura çekimine kulüp temsilcileri katýldý. Diyarbakýrspor'un bulunduðu 3.Grubun play-off maçlarý Konya'da oynanacak. Diyarbakýrspor'un rakibi Ýstanbulspor Aþ oldu. Play-Off karþýlaþmasý Konya Atatürk Stadýnda 14 MAYIS ÇARÞAMBA saat 20:30'da oynanacak. Kura çekimini TFF Yönetim Kurulu üyesi ve Profesyonel Kurul Baþkaný Arif Koþar ve TFF Yönetim Kurulu ve Tesisler Komitesi Üyesi Hakan Kanýk yaptý. Samsun, Kahramanmaraþ ve Konya'da oynanacak Play-Off karþýlaþmalarý 12, 13 ve 14 Mayýs tarihlerinde, finaller ise 15, 16, ve 17 Mayýs tarihlerinde oynanacak. Play-Off Eþleþmeleri ve maç programý þöyle:

7

-10 Mayýs tarihleri arasýnda Siirt ilinde yapýlacak olan U 19 Gençler Bölge Futbol Þampiyonasýnda Diyarbakýr Alipaþa spor maddi imkânsýzlýklardan dolayý gidememenin üzüntüsünü yaþýyor.

AYDENÝZ:BU GENÇLERE SAHÝP ÇIKIN Alipaþa Teknik Sorumlusu Fatih Aydeniz, "U 19 Futbol Takýmýmýz yokluklar içinde il þampiyonu olmuþtuk. Çocuklarýmýz

aylardýr Bölge þampiyonasýnýn hayalini kuruyorlardý. Siirt ilinde yapýlacak bölge þampiyonasýna maddi imkânsýzlýklardan dolayý gidemiyoruz. Bu durumdan dolayý futbolcularýmýz oldukça üzgün. Bizlerde yýllardýr hep kendi imkânlarýmýz ile çocuklarýmýza hizmet ettik. Ama artýk týkandýk. Bizimde gücümüz bir yere kadardýr. Kentin mülkü amirlerinden, yerel yönetimlerinden ve duyarlý iþ adamlarýndan destek bekliyoruz. Yoksa bu gençlere sahip çýkýn emeklerine yazýk olacak" dedi.

Diyar þansýný Play-off’ta deneyecek

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta sezonu 4- 0'lýk Erzincan Refahiye galibiyetiyle tamamlayan Yeni Diyarbakýrspor A.Þ'de bütün dikkatler 14 Mayýs'ta oynanacak Play Off maçýna çevrildi.

B

ir üst lige direkt çýkma þansýný kaybeden ve normal sezonu 61 puanla 3. sýrada tamamlayan yeþil kýrmýzýlý ekibin Play Off'taki muhtemel rakipleri Ýstanbulspor, Tuzlaspor ve Menemen Belediyespor'dan oluþuyor. 2. Lige Play Off maçlarýndan çýkmaya hedefleyen yeþil kýrmýzýlý ekip, hazýrlýklara baþladý. Yeþil kýrmýzýlý Yönetim, Play-Off maçlarýnýn 14 Mayýs'ta tarafsýz bir sahada oynanacaðýný söyledi. Yeni statü gereði Play Off'a kalan takýmlarýn eþleþmesi için kura çekileceðini ifade eden Yönetim, "Ýlk maçý kazanan takýmlar 17 Mayýs'ta yine tarafsýz bir sahada final için karþý karþýya gelecek. Biz hazýrlýklarýmýza baþladýk. Play Off'ta oynayacaðýmýz her 2 maçý da kazanarak bir üst lige çýkacaðýz" dedi.

Kýlavuz : Süreç baþladý B

üyükþehir Belediye Spor Baþkaný Av Metin Kýlavuz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un isim deðiþikliði ile ilgili yaptýðý açýklamada þöyle konuþtu, "Geçen yýl renklerimizi deðiþtirdik bu yýlda kamuoyunun talepleri doðrultusunda takýmýmýzýn ismi ve yönetim þekli ile ilgili önemli adýmlar atacaðýz"dedi.

07 05 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you