Page 1

Ezidi ve Süryaniler geri dönecek

Aðrý'da seçimler iptal oldu

Surlardaki kalp figürü ilgi çekiyor

yfa 7’de „ Haber Sa

yfa 4’te „ Haber Sa

Lice'de gerginlik

D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde Aðrý seçiminde oylarýn tekrar sayýlmasý protesto edildi. Fis Ovasý'nda toplanan bir grup yolu trafiðe kapattý. Jandarmanýn müdahale ettiði olaylarda 3'ü asker 8 kiþi yaralandý. Diyarbakýr Valiliði, olayda 8 kiþinin gözaltýna alýndýðýný ve sorgunun ardýndan serbest býrakýldýðýný açýkladý. 3'te

yfa 10’da „ Haber Sa

Özel Haber Aziz FÝDANCI

Anjiyo artýk daha rahat M

emorial Diyarbakýr Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Cegerðun Polat, kasýk damarýndan yapýlan koroner anjiyografinin çok zahmetli olduðunu söyledi. Anjiyoda yeni bir yöntemin geliþtiðini belirten Polat, yeni uygulamanýn kolaylýðýný anlattý. 2'de

Böbrek hastasý kardeþlerin dramý H

akkari'de doðuþtan böbrek yetmezliði teþhisi konulan Seyhan ve Bahar kardeþler maddi sýkýntý nedeniyle tedavi olamýyor. Yaklaþýk 15 yýldýr hastane kapýlarýný aþýndýran anne Nahile Akboða, hayýrseverlerden çocuklarý için yardým bekliyor. 3'te

Kültür ve sanat canlandý Fiyatý : 25 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014

Diyarbakýr'da 11. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali'nin açýlýþ töreni düzenlendi. Bölgede çözüm süreci ile birlikte oluþan huzur ortamý, kültürel ve sanatsal anlamda canlýlýðýn yaþanmasýna vesile oldu.

Seçim kararlarýna yürüyüþlü protesto B

DP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý, bazý bölgelerde seçim için yaptýklarý itirazlarýn kabul edilmemesini yürüyüþle protesto etti. BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, AK Parti ve ulusalcý oluþumlarýn, partilerinin baþarýsýný hazmedemediðini söyledi. 4'te

9 bin engelliye ulaþýlacak T

ürkiye Sakatlar Derneði (TSD) Diyarbakýr Þube Baþkaný Mihdat Kavmaz, yeni bir proje hazýrladýklarýný, proje kapsamýnda Türkiye genelinde 9 bin engelliye ulaþacaklarýný söyledi. 8'de

Nisan ayý dolu geçecek

Törende konuþan Vali Mustafa Cahit Kýraç, bölgede yaþanan çözüm süreciyle birlikte sanatsal ve kültürel parametrelerinin tekrar eski günlerine döndüðünü ifade etti. Diyarbakýr'ýn 26 yýl önce Devlet Tiyatrosu'na kavuþtuðunu aktaran Vali Kýraç, Ayyar Hamza oyunuyla baþlayan tiyatro yolculuðunun kesintisiz bugün de devam ettiðini kaydetti.

Bu sene festivalin 11'incisinin yapýldýðýný belirten Vali Kýraç, "Diyarbakýr Nisan ayýný dolu dolu geçirecek. Diyarbakýr bir taraftan alt yapýsýný tamamlarken, tiyatroyu da önceleyip, dünyaya kültür ve sanat tarihi birikimini anlatma adýna biz de varýz diyoruz. Tiyatro Diyarbakýr'a, Diyarbakýr da tiyatroya çok yakýþýyor" dedi. 5'te

Topladýðý bitkileri

Ovacýk'a solcu ilgisi BDP'liler Kato'ya çýktý

Gulik ekmek kapýsý oldu satarak geçiniyor

T

unceli'nin Ovacýk ilçesinde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Mehmet Fatih Maçoðlu'nun seçimi kazanmasý Türkiye çapýnda büyük ilgi uyandýrdý. Yurdun her tarafýndan sol görüþlü vatandaþlar Ovacýk'a akýn ediyor. 8'de

D

iyarbakýr'da 75 yaþýndaki Harun Karahan, halk arasýnda 'Tuzik' olarak bilinen su teresi satarak geçimini saðlýyor. Karahan, her gün Dicle ilçesinden Diyarbakýr'a gelerek topladýðý otlarý satýþa sunuyor. 3'te

Kulp'ta korkutan yangýn D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde daðlarýn zirvelerinden büyük bir zahmetle toplanan ve halk arasýnda 'Gulik' olarak bilinen ýspanak benzeri ot pazarlarda yerini aldý. Baharla birlikte yetiþen otlar, iþsiz vatandaþlarýn da ekmek kapýsý oldu. 6'da

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde bir pastanede çýkan yangýn korku dolu dakikalarýn yaþanmasýna yol açtý. 3'te

K

ato Daðý eteklerinde askeri operasyon yapýldýðý bilgisini alan BDP'liler bölgeye gitti. Saðda askeri birliðe rastlamayan BDP'liler, ormanlýk alanda çýkan yangýný müdahale edip söndürdü. 7'de

Ahmet AY

SÝZ KAZANDINIZ Yazýsý 5’te

Köylüler avukatlara saldýrdý

„ 5’te

26 yýllýk yolculuk

Cihanê Hesûnî

"Wate" yani demektir, "mana" demek deðildir Yazýsý 7’de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ

Anjiyo artýk daha rahat Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Cegerðun Polat, kasýk damarýndan yapýlan koroner anjiyografinin çok zahmetli olduðunu söyledi. Anjiyoda yeni bir yöntemin geliþtiðini belirten Polat, yeni uygulamanýn kolaylýðýný anlattý. Özel Haber Aziz FÝDANCI

K

asýk damarlarýndan yapýlan ve oldukça sýkýntýlý olan anjiyo artýk bilek damarýndan (radiyal arter) yapýlýyor. Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Cegerðun Polat, bilek damarý (radiyal arter) yolu ile yapýlan koroner anjiyografinin son yýllarda giderek yaygýnlaþtýðýný söyledi. Koroner anjiyografinin kalp damarlarýnýn görüntülenmesi amacýyla damar içine opak (boyama) madde enjekte edilerek film çekilmesi esasýna dayandýðýný belirten Polat, ''Böylece damar içinde akýmý engelleyen bir darlýk veya týkanýklýk varsa hangi damarda olduðu ve ne kadar ciddi olduðu saptana biliniyor. Damarýn giriþ bölgesinde olabilen komplikasyonlarýn hemen hemen hiç görülmemesi (morarma, kanama, enfeksiyon, damar yaralanmasý vb.), erken dönemde hastanýn ayaða kalkarak dolaþabilmesi, hastanede yatýþ süresinin kýsalmasý bu tekniðin en önemli avantajlarýndandýr'' dedi.

El bileðinden anjiyonun avantajlarý Hastanýn iþlem sonrasý hemen ayaða kalktýðýný ifade eden Polat, ''Hasta bu iþlemden sonra 1-2 saatte taburcu edilebiliyor. Yatakta kum torbasý veya benzeri materyallerle 6 saat kalmasý gerekmiyor. Bu iþlem çok daha konforludur. Kolda radiyal artere eþlik eden ciddi ven (toplardamar) ya da sinir olmadýðýndan bu yapýlarda yaralanma riski yoktur. Yüzeysel seyri nedeniyle radiyal artere ulaþmak ve kanama kontrolünü saðlamak kolaydýr. Tam olarak týkanmasý bile

zarar vermez. Çünkü el bileðinin diðer tarafýnda izleyen ulnar arter, yedek damar iþlevi görerek el için gerekli yeterli kan akýmýný saðlar. Oysa kasýk damarý hasar görür ise bacak riske girebilir. Damar sertliðine baðlý ayak damarlarýnda týkanma olsa da kol damarý çoðunlukla týkanmaz. Özellikle ayak damarlarýnda nabýz alýnamayan hastalarda koroner anjiyografi için en önemli alternatif yol el bileðinden yapýlan anjiyodur. Anjiyografi sýrasýnda doktor kasýk bölgesine göre daha az radyasyon alýr. Bilek damarýnda balonlaþma (anevrizma) ve hasar olma ihtimali daha azdýr. Koroner bypass olan hastalarda yapýlan koroner anjiyografilerde özellikle göðüsten alýnan damarýn görüntülenmesi sol koldan yapýlan anjiyografide daha kolay ve daha net olmaktadýr'' þeklinde konuþtu.

Radiyal arter için deneyim þart Bilekten yapýlan anjiyo için deneyim gerektiðini belirten Polat, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Kasýktaki damar çapý 2-3 cm iken, el bileðindeki damar 2-3 mm gibi çok incedir. Bu nedenle el bilek damarýna girilmesi çok daha güçtür ve tecrübe gerektirir. Bilek damarýndan koroner anjiyografinin en önemli dezavantajý aslýnda doktor içindir. Bilek damarýndan koroner anjiyografi yapmada yeteri beceri kazanmak için doktorun bu konuda deneyim sahibi bir hekim ile en az 500 hastada bu iþlemi uygulamasý gerekir. Ayný rakam kasýk için 50 civarýndadýr. Yani kýsaca bu yöntemin dezavantajý hasta için nerdeyse yoktur, doktor içinse deneyim belirleyicidir.''

Vitamini kabuðunda olan meyve sebzeler

E

lma; Elmanýn kabuðu hep söylenir ama gerçekten faydalý elmanýn kabuðunda lif deposu olan elma kabuðu ayný zamanda antioksidan etkiye sahip Ayrýca elma kabuðunda akciðer ve beyin için quercetin denilen ve oldukça faydalý olan antioksidan bir madde var.. Pazý saplarý: Pazýnýn yapraðýndan sarma ve yemeði çok lezzetli olur ve genelde saplarý çöpe atýlýr. Glutemin içeren pazý saplarý vücuda yararlý amino aside de sahip vücudun iyileþme tamir sürecini hýzlandýran pazý saplarýný yemeðin içine ince ince doðrayabilirsiniz.. Portakal kabuðu þaþýlacak

derecede kolestorel düþürücü etkiye sahip, ayný zamanda portakal kabuðu kalp koruyucu etkiye de sahip. Portakal kabuðunu ýsýrmak zorunda deðilsiniz yemeklere rendeleyebilir çayýnýza katabilirsiniz.. Pancar yapraklarýný Türkiye'de tüketen bölgeler var ama genelde yemeðinin yapýldýðý pek bilinmez.. Pancar Yapraðý yüksek oranda lif, kalsiyum, demir ve A ve K vitaminleri içerir Karpuz kabuðu atletik performansý artýran L-citrulline maddesine sahip kas aðrýlarý için oldukça faydalý olan karpuz kabuðu ayný zamanda kandaki azotu temizliyor

Þalgamýn yeþil yerleri Yüksek oranda A ve K vitamini içerir yapraklarýnda lif demir potasyuma sahip olan pancar yapraklarý yemek ya da salta olarak tüketilebiliyor. Kabak Çekirdeði Kabak çekirdeði birçoðumuzun zevkle yediði bir kuruyemiþ. Aslýnda yine bir çoðumuzun da bilmediði bir saðlýk kaynaðý.

Kabak Çekirdeðinin Faydalarý Kabak çekirdeði ciddi bir baðýrsak kurdu düþürücüdür. Tuzsuz tüketildiðinde çok hýzlý ve etkili bir þekilde tenyanýn dökülmesine neden olur. Bunun için çocuklarda 40g büyüklerde

Kahve içmek için en uygun saat!

100g tuzsuz kabak çekirdeði yeterlidir. Kabak çekirdeðinin asýl mucizesi iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ile ilgili. Þu an kabak çekirdeðinin BPH'ý azalttýðý hatta önlediði týbben kanýtlanmýþ ve kabul görmüþ durumda. Yine BPH'la baðlantýlý ortaya çýkabilecek idrar yollarý bozukluklarýna da faydalý. Bu mekanizma phystosterin denen bir madde sayesinde oluyor. Kabak çekirdeði karotenoid içeriyor. Yapýlan araþtýrmalar karotenoidden zengin beslenen erkeklerin BPH riskinin düþük olduðunu gösteriyor.

Limonlu su içmek için 8 neden

N

örologlar kahve içmek için günün en uygun saatinin sabah 09.30-11.30 arasý olduðunu keþfetti. Bilim adamlarý kafein almak için günün en uygun zamanýnýn bu saatler olduðunu ortaya çýkardý. Sebep ise kortizol adý verilen ve kafeinin etkileþime geçtiði bir hormon. Kortizol vücudun biyolojik saatini düzenliyor ve tetikte olmanýzý saðlýyor. Kortizol seviyesi uyandýktan hemen sonra yükseliyor ve 1 saat bu seviyede kalabiliyor. En yüksek noktaya ulaþtýðý zaman aralýðý 08.00-09.00 olan bu hormonun tekrar üretilmesinin bu saatlerden sonra içilen bir fincan kahveyle saðlanabileceði belirtildi.

Her gün mutlaka bir bardak limonlu suyunuzu için. 1. Cildinizi temizler Su içmek kendi baþýna vücudunuzu toksinlerden arýndýrýr ama içine C vitamini eklendiðinde kanýnýzdaki toksinleri de temizlenir ve cildiniz kýzarýklýklardan ve ince çizgilerden kurtulur.

2. Ph seviyenizi düzenler Ph seviyenizi düzenlemek sizi pek çok hastalýða karþý korur. 3. Baðýþýklýk sisteminizi güçlendirir Limonun içindeki potasyum kan basýncýný düzenler, beyni uyarýr ve soðuk algýnlýðý ile savaþýr. 4. Kilo vermenizi saðlar Limonlu su içmek yemek aþermenizin önüne geçer, metabolizmanýzý güçlendirir ve þiþkinliðinizi atmanýzý saðlar. 5. Akþamdan kalmalýðýnýzý yok eder Limonlu su midenizi sakinleþtirir ve antiseptik iþlevi görerek detoks yapmanýzý saðlar. 6. Nefesi tazeler Limonlu su, sigara, baharatlý yemek ya da alkolden dolayý kötü kokan nefesinizi tazeler. 7. Beynin ve sinir sistemininin daha hýzlý çalýþmasýný saðlar Ýçeriðindeki potasyum sayesinde depresyonunuzdan kurtulmanýzý, unutkanlýðýnýzý atmanýzý ve beyin sisinin ortadan kalkmasýný saðlar. 8. Solunum problemlerinize yardýmcý olur Eðer solunum yollarýnýzda probleminiz varsa, limonlu su sizin için ideal içecektir! Limon, antibakteriyel özelliði sayesinde göðüs enfeksiyonlarýnýzdan kurtulmanýzý ve öksürüklerinizin rahatlamasýný saðlar.


Topladýðý bitkileri satarak geçiniyor D

iyarbakýr'da 75 yaþýndaki Harun Karahan, halk arasýnda 'Tuzik' olarak bilinen su teresi satarak geçimini saðlýyor. Her gün Dicle ilçesinden Diyarbakýr'ýn Sur ilçesi Daðkapý semtine geldiðini belirten Harun Karahan, dere kenarlarýnda topladýðý su teresini satýyor. Genellikle Mart ve Nisan ayýnda nehir kenarlarýnda, bataklýklarda çýkmaya baþlayan tuzik yoðun talep görüyor. Bu bitkinin daimi müþterilerinden olan Avukat Nejat Efe, su teresini tuzlayýp limonlayarak yediðini söyledi. Su teresi satýcýsý Harun Karahan ise, bu bitkinin mideye iyi geldiðini ve özellikle de idrar yolu enfeksiyonunda etkili olduðunu dile getirdi. Su deresinin destesi 2 TL'den satýlýyor. ÝHA

Lice'de gerginlik 7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ

Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde Aðrý seçiminde oylarýn tekrar sayýlmasý protesto edildi. Fis Ovasý'nda toplanan bir grup yolu trafiðe kapattý. Jandarmanýn müdahale ettiði olaylarda 3'ü asker 8 kiþi yaralandý.

D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde yüzleri kapalý bir grup, Aðrý'da oylarýn tekrar sayýlmasýný protesto etti. Lice'de bir grup Fis Ovasý'nda toplandý. Basýn açýklamasý yapmak isteyen gruba jandarma ekipleri izin vermedi. Göstericilerden yüzleri maskeli bir grup, jandarma ekiplerine ses bombasý ve havai fiþeklerle saldýrdý. Güvenlik güçleri de grubu daðýtmak için gaz bombasý, biber gazý ve tazyikli su kullandý. Çýkan olaylarda 3'ü asker 8 kiþi yaralanýrken, birçok kiþi gözaltýna alýndý. Çýkan olaylar nedeniyle kapatýlan Kocaköy-Lice karayolu, yaklaþýk 3,5 saat sonra yeniden ulaþýma açýldý. Diyarbakýr Valiliði, Fis Ovasý'nda çýkan olaylarla ilgili yazýlý açýklama yaptý. Açýklamada, 8 kiþinin gözaltýna alýndýðý ve sorgulamalarýnýn ardýndan serbest býrakýldýðý ifade edildi.

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde bir pastanede çýkan yangýn korku dolu dakikalarýn yaþanmasýna yol açtý. Olay, saat 10.00 sýralarýnda ilçe hükümet konaðý binasý karþýsýnda bulunan bir pastanede gerçekleþti. Pastane içinde bulunan tüpün alev almasýyla yangýn kýsa süre içerisinde mutfakta bulunan tezgaha sýçradý. Çevredeki esnaf ýslak battaniye ile yangýna müdahale ederek tüpün patla-

masýný önledi. Islak battaniyelerin sarýldýðý mutfak tüpü dýþarý çýkarýlýp boþ bir alana götürülerek büyük bir faciadan dönüldü. Yangýnýn çýktýðý pastane yanýnda bulunan tüp satýcýsýnýn iþ yerinde bulunan dolu tüpler ise çevredeki vatandaþlar tarafýndan bölgeden uzaklaþtýrýldý. Esnaf ve vatandaþlarýn desteðiyle faciadan dönülen yangýn kýsa bir süre sonra söndürüldü. ÝHA

Sýnýrda bir uzman çavuþ yaralandý G

8 kiþi gözaltýna alýndý Yol kapatma eyleminin duyulmasý üzerine bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiði belirtilen açýklamada, "5 Nisan 2014 günü saat 15.30 sýralarýnda Diyarbakýr ili Lice ilçesi Fisovasý mevkiinde bölücü terör örgütüne müzahir 50-60 kiþilik grup tarafýndan Diyarbakýr-Bingöl karayolunun kesilerek trafiðe kapatýldýðý bilgisi alýnmýþtýr. Olayýn öðrenilmesine müteakip, DiyarbakýrBingöl karayolundaki trafik akýþýnýn eski Hani karayolundan verilmesi saðlanmýþtýr. Ýl

Kulp'ta korkutan yangýn

Jandarma Komutanlýðý ve Ýl Emniyet Müdürlüðü'nden yeteri kadar kuvvetle yapýlan müdahale neticesinde olay kontrol altýna alýnmýþ ve Diyarbakýr-Bingöl karayolu trafiðe açýlmýþtýr. Yolun trafiðe açýlmasýný müteakip, Diyarbakýr-Bingöl karayolu Kayacýk Köyü yol ayrýmýnda çevre köylerden yaklaþýk 1000 kiþilik bir grubun toplanmasý nedeniyle trafik tekrar kesilmiþ ve

Diyarbakýr-Bingöl karayolundaki trafik akýþýnýn yeniden eski Hani karayolundan verilmesi saðlanmýþtýr. Yapýlan müdahale esnasýnda göstericiler ve güvenlik güçlerinde herhangi bir zayiat meydana gelmemiþ olup, 8 þüpheli hakkýnda yetkili cumhuriyet savcýsýnýn talimatý ile gözaltý iþlemi yapýlmýþ ve adli iþlemlerin bitmesini müteakip serbest býrakýlmýþlardýr" denildi. ÝHA

enelkurmay Baþkanlýðý, dün (önceki gün) saat 14:00 sularýnda PKK üyelerinin açtýðý taciz ateþinde 1 askerin hafif þekilde yaralandýðýný açýkladý. Genelkurmay'dan yapýlan açýklamada, 10-12 kiþilik grubun 50-60 el taciz ateþi açtýðý kaydedildi. Yapýlan açýklama þöyle; "10-12 kiþilik bir bölücü terör örgütü grubu tarafýndan, saat 14.00 sularýnda, Þemdinli/Derecik Mamraþ Tepe Üs Bölgesi'nde bulunan unsurlara, Irak Kuzeyinde yaralan Çiftkapý Sýrtý Bölgesi'nden PKM Mk.Tf. (BÝXÝ) ile 50-60 atým taciz ateþi açýlmýþtýr. Ýlk ateþten sonra atýþlar aralýklý olarak 45 da-

kika boyunca devam etmiþtir. Açýlan ilk ateþ esnasýnda P. Uzm. Çvþ. Erkan Yavuz kolundan hafif þekilde yaralanmýþtýr. Taciz ateþine üs bölgesinde bulunan silahlarla derhal karþýlýk verilerek, Çiftkapý Sýrtý Bölgesi'ndeki söz konusu 10-12 kiþilik bölücü terör örgütü grubu ateþ altýna alýnmýþtýr. Bir taarruz helikopter kolu, bölücü örgüt mensuplarýný etkisiz hale getirmek maksadýyla bölgede silahlý keþif uçuþu yapmýþtýr. Yaralý personel, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altýna alýnmýþ olup hayati tehlikesi bulunmamaktadýr."

Böbrek hastasý kardeþlerin dramý H

Minik eller fidan dikti

B

atman'da minik öðrenciler 'Eko-Okullar Projesi' kapsamýnda Tilmerç Anaokulu'nda fidan dikme etkinliði gerçekleþtirdi. Tilmerç Anaokulu'nda gerçekleþen fidan dikim etkinliðine Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çelik, Þube Müdürleri M. Þirin Temiz, Veysi Ergül, anaokulu idarecileri, öðretmenler, öðrenciler ve aileler katýldý. Fidan dikim etkinliðinde bir konuþma yapan Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çelik, "Eko-Okullar Projesi kapsamýnda bu gün anaokulumuzda gerçekleþtirdiðimiz fidan dikim etkinliði, çevreye duyarlý ve çevreyle barýþýk bir nesil oluþumunda önemli bir adýmdýr. Sevgili çocuklarýmýzýn yaþ itibarýyla anne ve babalarýný rol model aldýðý bir dönemde siz deðerli velilerin çevreye duyarlýlýðý bizi mutlu etmektedir.

Eko-Okullar projesinin bir amacý da okul öncesi baþta olmak üzere öðrencilerde çevre bilinci oluþturmasýnýn yaný sýra ailelerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn çevresel konularda daha bilinçli olmalarý ve etkin rol almalarýdýr. En deðerli varlýðýmýz olan sevgili çocuklarýmýza daha güzel ve temiz bir dünya býrakmak için bize düþen görev iyi birer rol model olmak ve çevre bilincini okul öncesi okullardan baþlayarak tüm eðitim kademelerine yaymaktýr. Ben bu gün burada bu anlamlý etkinliðe katýlan velilerimize ve bu ortamý hazýrlayan okul idareci ve öðretmen arkadaþlarýma teþekkür ediyorum" dedi. Milli Eðitim Müdürü Çelik, konuþmasýnýn ardýndan minik öðrenciler ve velilerle birlikte fidanlarý dikti. ÝHA

akkari'de doðuþtan böbrek yetmezliði teþhisi konulan Seyhan ve Bahar kardeþler tedavileri için yardým bekliyor. Biçer Mahallesi Gülereþ Baba türbesi yakýnýnda oturan Akboða ailesinin 9 çocuðundan ikisi, böbrek yetmezliði hastalýðýndan kurtulmak için tedavi olmayý bekliyor. Anne Nahile Akboða, maddi imkansýzlýk nedeniyle çocuklarýný tedavi ettiremediðini, hasta olan çocuklarýný sürekli sýrtýnda taþýdýðýný ifade etti. Anne Nahile Akboða, "Çocuklarýmdan Seyhan 15, Bahar 7 yaþýnda. Yaklaþýk 15 yýldýr onlarýn bakýmlarýyla ilgileniyorum. Gördüðünüz üzere toprak evde yaþýyoruz. Her yer rutubetli ve bu durum çocuklarýmýn saðlýðýný daha da kötü etkiliyor. Eþim inþaatlarda çalýþýyor. Yeterli maddi imkana sahip deðiliz. Bende hastayým, eðer hasta olmazsam yavrularýma gözümü kýrpmadan böbreklerimi verirdim. Yaklaþýk 15 yýldýr hastanelerdeyim. Yetkililer ve yardýmsever insanlardan tek isteðim bu çocuklarýmýn tedavilerine yardýmcý olmalarýdýr" dedi. Kardeþlerinin durumuyla ilgili konuþan aðabeyleri Kemal Akboða ise, "Kardeþlerimin ikisi de böbrek hastasý. Yetkililerden bir an önce bu duruma çare bulmalarýný istiyoruz. Annem sürekli kardeþlerimle birlikte hastanelerde. Yetkililerden tek isteðimiz kardeþlerimin tedavilerine yardýmcý olmalarýdýr" þeklinde konuþtu. ÝHA

103 aileye merhamet eli uzandý B

ingöl'de faaliyet gösteren Merhamet Eli Muhtaç, Yoksullarla Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Mart ayýnda 103 aileye gýda ve nakdi yardýmda bulundu. Merhamet Eli Derneði Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Refik Gönül, imkanlar nispetinde yardýmlarýný sürdüreceklerini söyledi. Gönül, "27 aileye bin 804 TL tutarýnda gýda, 39 aileye 858 TL tutarýnda kýrmýzý et, 25 aileye 375 TL tutarýnda beyaz et, 12 aileye ise 3 bin TL nakdi yardýmda bulunduk. Toplamda 103 aileye 6 bin TL tutarýnda yardým ettik. Yürüttüðümüz faaliyetleri her zaman deðerli halkýmýz ile

paylaþýyoruz. Ýnþallah derneðimize yapýlacak ayni ve nakdi yardýmlarý layýk olan ve ihtiyaç sahibi kimselere en güzel bir þekilde dostane bir tavýr ile bu ulaþtýrmaya devam edeceðiz. Gayemiz Allah'ýn rýzasýný kazanmak bu fakir ve muhtaç ailelerin duasýný almaktýr. Ayrýca yardým etmek isteyen hayýrsever kardeþlerimize çaðrýmýz þudur ki; Bingöl'de ilk kurulan gýda bankasýyýz. Bu konuda amacýmýz halkýmýzý veren el olmaya alýþtýrmaktýr. Ýnþallah yapacaðýnýz en küçük bir yardým dahi Allah katýnda zayi olmayacaktýr" dedi. ÝHA


4

Gündem

7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ

Seçim kararlarýna yürüyüþlü protesto BDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý, bazý bölgelerde seçim için yaptýklarý itirazlarýn kabul edilmemesini yürüyüþle protesto etti. Polisin yoðun güvenlik önlemleri aldýðý yürüyüþ sonrasýnda açýklama yapan BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, AK Parti ve ulusalcý oluþumlarýn, partilerinin baþarýsýný hazmedemediðini söyledi. 'Baþarýmýzý hazmedemediler' B DP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý, seçimlerde halkýn iradesinin gasp edildiði gerekçesi ile yürüyüþ yaptý. Protesto eyleminde vatandaþlar, Baðlar Dörtyol'dan Koþuyolu Parký'na kadar yürüdü. Yürüyüþe Milletvekili Nursel Aydoðan, BDP Ýl Eþ Baþkanlarý Emin Yýlmaz ve Zübeyde Zümrüt, Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, Bismil Belediye Eþ Baþkaný Cemile Eminoðlu, Barýþ Anneleri Meclisi üyeleri de katýldý. Yürüyüþte "Halkýn iradesine saygý barýþa; sandýk ve oy gaspý savaþa götürür" pankartý açýldý, "Hileyle gelen iradeyi tanýmýyoruz", "Müzakere hileyle olmaz" yazýlý çok sayýda döviz taþýndý. Vatandaþlar Koþuyolu Parký'na vardýktan sonra BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, bir açýklama yaptý. Zümrüt, 6 gündür seçim sonuçlarýnýn netleþtirilmemesinin Türkiye'nin tarihinde görülmemiþ bir kaos olduðunu söyledi.

BDP olarak sunduklarý somut bilgi ve belgelere raðmen il ve ilçe seçim kurullarýnýn itirazlarýnýn hiç birini kabul etmediðini kaydeden Zümrüt, "Bu uygulamalarýn en büyük nedeni Kürt halkýnýn seçimini demokratik, özgür bir inþa için yapmasýdýr. Seçimi bir referandum olarak gören Kürt halký, iradesini demokratik özerkliðin inþasýndan yana kullandý. AKP ile parelel hareket eden ulusalcý ve faþist oluþumlar, baþarýmýzý hazmetmeyip Kürt halkýnýn özgür iradesine karþý tek cephe oldular. Bu partiler blokuyla birlikte hareket eden il ve ilçe seçim kurullarý da, ortaya çýkan özgür iradeyi sandýklarda boðmak istemektedirler. Kazandýðýmýz belediyelerde AKP, CHP ve MHP'nin yaptýðý itirazlarý seçim kurullarý defalarca kabul ederek oylar yeniden sayýlmýþtýr. BDP olarak kazandýðýmýz Aðrý, Ceylanpýnar, Birecik, Kozluk, Hasankeyf, Kurtalan, Ahlat,

Kaðýzman, Gevaþ, Daðpýnar, Tatvan, Norþin vb. birçok yerde açýkça hile yapýlmýþ, oylarýmýz çalýnmýþ, yakýlmýþ, yýrtýlmýþ ve kaybedilmiþtir. Aðrý'da 15 kez oylar sayýlmasýna raðmen istedikleri sonucu alamadýklarý için seçimi iptal edip yeniden seçim kararý almýþlardýr" dedi.

'Bölgede seçimi BDP kazandý' BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan ise, bölgede seçimleri BDP'nin kazandýðýný belirterek, Türkiye'de ise seçimleri HDP'nin kazandýðýný aktardý. Aydoðan, konuþma yaptýðý esnada polislerin anons aracýndan, "Þu anda yolu izinsiz olarak trafiðe kapatýyorsunuz, daðýlýn" demesi üzerine vatandaþlar polis araçlarýnýn bulunduðu alana yürüdü. BDP'lilerin araya girmesi ile vatandaþlar tekrardan konuþmalarýn yapýldýðý alana döndü. Yapýlan açýklamanýn ardýndan grup daha sonra daðýldý. Haber Merkezi

Kanser hücrelerine arýlý çözüm P

Surlardaki kalp figürü ilgi çekiyor D

iyarbakýr'ýn tarihi surlarýnda bulunan çeþitli figürler arasýnda bulunan kalp sembolü görenlerin ilgisini çekiyor. Mardinkapý semtinde bulunan ve sadece surlarýn Mardinkapý tarafýnda 2 yerde bulunan kalp figürünün anlamýnýn tam olarak bilinmemesi farklý düþünceleri meydana getirdi. Surlarda bulunan figürler arasýnda kalp figürünün yaný sýra, akrep, aslan, boða, yýrtýcý kuþlar, at,

kadýn ve el figürü, geometrik þekiller, okunamayan kitabeler ve birçok bitki figürü mevcut. Vatandaþlar surlardaki kalp figürünün aþk ve sevgi olabileceði kanaatini taþýrken, bu figürü gören özellikle yabancý turistler, kalbin olduðu yerde hatýra fotoðraflarý çekiyor. Bölgede bulunan esnaf Abdullah Ünlü, bu figürün farklý anlamlar taþýdýðýný ve Diyarbakýr'a olan baðlýlýðý ifade ettiðini söyledi. ÝHA

7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4586 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

ropolis olarak bilinen arýlar tarafýndan üretilen maddenin hücre yenilenmesinde etkisi olduðu belirtildi. Diyarbakýr'ýn Sur ilçesine baðlý Balýkçýlarbaþý semtinde bulunan Nurs Lokman Hekim'de görevli Leyla Yavuz, propolisin damla, kapsül ve macun çeþitlerinin olduðunu belirterek, kanser hücreleri gibi hastalýklý hücrelerin yenilenmesinde etkin bir rol oynadýðýný söyledi. Yavuz, "Propolis, bal arýlarýnýn çam, kestane ve meþe gibi aðaçlarýn tomurcuklarýndan topladýklarý reçinemsi bir maddeden oluþuyor. Propolis hücre yenilenmelerini saðladýðý gibi vücuda canlýlýk veriyor ve cildi koruyor. Hücre yenilenmelerini saðladýðý içinde vücut dinç ve genç kalýyor" dedi. ÝHA

Bað ve fýstýklar dondan etkilendi

SP'den Batman'da tebrik ziyareti

S

B

atman'ýn Gercüþ ilçesinde birkaç gün önce etkili olan soðuklar 80 bin dönüm bað ve fýstýk bahçesini olumsuz etkiledi. Gercüþ Ziraat Odasý Baþkaný Þefik Öner, ilçede meyve ve bað alanlarýnýn çoðunun dondan etkilendiðini söyledi. Ziraat Odasý Baþkaný Öner, Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, il müdürlüðü ve bakanlýk nezdinde görüþme baþlattýklarýný dile getirdi. Öner, dondan etkilenen çiftçilerin TARSÝM sigortasýný yapmýþ olmalarý gerektiðini, yapmayanlarýn da zararlarýnýn karþýlanmayacaðýný söyledi.

Gercüþ ilçe kaymakamlýðý ve Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün zarar tespit komisyonu kurmasý için giriþimlerde bulunduklarýný ifade eden Öner, "Ýlçemizde hatta bölgemizde bu don olayýndan dolayý afet bölgesi seçilmesi ve zararlarýnýn karþýlanmasý için yetkililerden yardým bekliyoruz. Çiftçiler bizden yardým bekliyor, her gün onlarca çiftçi odayý ziyaret edip ayný sýkýntýsýný dile getiriyor. Yetkililerin bu konuda yardým etmesini bekliyoruz" dedi. ÝHA

aadet Partisi (SP) Batman Ýl Baþkanlýðý üyelerinden oluþan bir heyet, yerel seçimlerde partilerinden aday olup kazanan Sason Ýlçe Belediye Baþkaný Cuma Uçar ve Yücebað Belde Belediye Baþkaný Atilla Çetinkaya'yý ziyaret etti. SP Ýl Baþkaný Mehmet Fýrat ve beraberindeki heyet, , ilk olarak Yücebað Beldesi'ne giderek 2 dönemdir SP'den Baþkan olan Atilla Çetinkaya'yý makamýnda ziyaret etti. Daha sonra Çetinkaya ile beraber Sason ilçe merkezine giden il yöneticileri, Sason Belediye Baþkaný Cuma Uçarý da makamýnda ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili düþüncelerini dile getiren Ýl Baþkaný Mehmet Fýrat, "30 Mart 2014 seçimlerinde belediye baþkanýmýz Cuma Uçar'a verilen destekten dolayý bütün Sasonlu hemþerilerimize sonsuz teþekkür ve þükranlarýmýzý arz ederken, baþkanýmýz Cuma Uçar kardeþimize yeni görevinde baþarýlar temenni ediyorum" dedi. SP Batman Belediye Baþkan adayý Ahmet Çifçi ise, Sason ilçesi ve Yücebað Beldesi'nde SP'den seçimi kazanan baþkanlarýný teþkilat olarak ziyaret edip baþarýlar dilediklerini belirtti. Çiftçi, "Ýnþallah Saadet Partisi'nin 94-98 yýllarýnda yaptýðý hizmetleri bu arkadaþlarýmýz da yapacak. Saadet Partisi'nin hizmetleri unutulmadý, bu baþkanlarýmýz da unutulmayacak hizmetler yapacaklar. Allah'tan kendilerine baþarýlar diler, uzun yýllar hizmette kalmalarýný temenni ediyorum" diye konuþtu. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ

5

Çözüm süreci sanatý canlandýrdý Diyarbakýr'da 11. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali açýlýþý düzenlenen bir törenle gerçekleþti. Bölgede çözüm süreci ile birlikte oluþan huzur, kültürel ve sanatsal anlamda canlýlýðýn yaþanmasýna vesile oldu.

D

mini anlatma adýna biz de varýz diyoruz. Nisan ayý boyunca sürecek olan bu þölenin düzenlenmesine katký sunan baþta Kültür ve Turizm Bakaný Sayýn Ömer Çelik olmak üzere, Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürü Mustafa Kurt'a, ülkemizin farklý þehirlerinden gelen devlet tiyatrosu oyuncularýna, deðerli oyun yazarlarýmýza, yönetmenlerine, sahne önünde ve arkasýnda yer alan ekiplerimize ve Diyarbakýr'ýn yetiþtirdiði sanat ve kültür adamý Orhan Asena'yý saygýyla yaþatan bu anlamlý buluþmaya emeðini katan herkese teþekkür ediyorum. Tiyatro Diyarbakýr'a, Diyarbakýr da tiyatroya çok yakýþýyor diyor hepinize saygýlar sunuyor, iyi seyirler diliyorum" þeklinde konuþtu.

iyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde bulunan Cahit Sýktý Tarancý Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival açýlýþ törenine Vali Mustafa Cahit Kýraç, Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürü Mustafa Kurt, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü, 7. Kolordu Komutaný Abdullah Recep, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüðü çalýþanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Tanýtým gösterilerinin ardýndan bir açýklama yapan Vali Kýraç, bölgede yaþanýlan çözüm süreciyle birlikte sanatsal ve kültürel manada geliþmiþlik parametrelerinin tekrar eski günlerine gittiðini görmenin mutluluðunu yaþadýðýný ifade etti. Diyarbakýr'ýn 26 yýl önce Devlet Tiyatrosu'na kavuþtuðunu aktaran Vali Kýraç, Diyarbakýr'da Ayyar Hamza oyunuyla baþlayan tiyatro yolculuðunun kesintisiz bugün de devam ettiðini kaydetti. Kýraç, "O günden bu yana tiyatro sanatýyla tanýþan þehir, birçok oyuna ev sahipliði yapýyor. Ayný zamanda yurt içinde ve yurt dýþýndan birçok eser þehirde sahneleniyor. Yüzlerce oyuncu

'Festival bir saygý duruþudur' Diyarbakýr'dan geçiyor ve her biri þehre ayrý bir zenginlik katýyor, seyircinin zihninde ayrý bir hatýra býrakýyor" dedi.

'Diyarbakýr tiyatroya çok yakýþýyor' Bu sene festivalin 11'incisini yaþadýk-

Köylüler heyete saldýrdý B

atman'ýn Sason Ýlçesi'nde terör tazminatý kapsamýnda Acar Köyü'nde keþif yapmaya giden ve aralarýnda iki avukatýn da bulunduðu heyet, köylülerin taþlý, sopalý saldýrýsýna uðradý. Heyette bulunanlar keþif yapmadan köyden ayrýldý. Sason Ýlçesi'ne baðlý Acar Köyü'ndeki arazileri için avukatlarý aracýlýðý ile terör tazminatý isteyen 13 Ermeni vatandaþýn baþvurusu üzerine Sason Ýlçesi'ndeki komisyon, köyde keþif yapma kararý aldý. Komisyon baþkaný olan Sason Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürü Yakup Þimþek baþkanlýðýndaki heyette, komisyon üyelerinin yaný sýra baþvuranlardan Osman Demirci ve iki avukatý da hazýr bulundu. Ermeni vatandaþlar ile 1987 yýlýndan itibaren köyde oturan diðer vatandaþlar arasýnda gerginlik bulunan Acar Köyü'ne giden heyet, yanlarýna askerleri de aldý. Muhtarýn evinin önünde keþif için beklenirken, bir köylünün Kürtçe yaptýðý konuþmanýn ardýndan köylüler heyete saldýrdý. Saldýrý sýrasýnda avukatlar Ahmet Kalpak ve Mehmet Arkan'ýn bulunduðu aracýn camlarý kýrýldý. Heyet köyde

keþif yapmadan ayrýlarak jandarma karakoluna gitti. Karakolda tutanak hazýrlayan komisyon üyeleri ve avukatlar köylülerden þikayetçi odu. Hukuk mücadelesi sürüyor Bu arada Sason Kadastro Mahkemesi'nde devam eden tapu davasýnýn da yine can güvenliði gerekçesiyle baþka yere alýnmasý istendi. Keþif heyetine saldýrýnýn yapýldýðý Sason Ýlçesi'ne baðlý Acar Köyü ile ilgili köylüler ve Ermeni vatandaþlar arasýnda baþlatýlan hukuk mücadelesi Sason Kadastro Mahkemesi'nde sürüyor. Acar Köyü Muhtarý Mehmet Þirin Ekmen, 1987 yýlýnda Heybeli, Balbaþý ve Çaðýl Köyü'nde oturan bir grup köylünün, Acar Köyü'nde 1300 parsel satýn aldýðýný, o dönem köyün ileri geleni ve köy sahibi konumundaki Ermeni Ýsa Demirci'den 70 pay satýn aldýklarýný ve bununla ilgili ellerinde senet olduðunu söyledi. Ermeni vatandaþlar ise 1987 yýlýnda bölgedeki olaylar nedeniyle köyü terk ettiklerini, sonradan bazý köylülerin köyü sahiplendiklerini ve eski tapu kayýtlarýnýn halen kendilerinde olduðunu belirtmiþlerdi.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

SÝZ KAZANDINIZ Aradan asýrlar geçmesine raðmen Hindular tarafýndan diri diri ateþlere atýlýrken bile Osmanlý'nýn kendilerini kurtarmak üzere geri döneceðini bekleyen ve "bir gün gelecek Halife-i ruyi zemin bizim buralara yol da, köprü de yapacak" umuduyla yaþayan Myanmar'lý kardeþlerim, Erdoðan kardeþiniz kazandý gözünüz aydýn. Gece gündüz 'Allah korusun, ya o da giderse kim bize ses olur, avaz olur' diye aðlayan, Rabb'ine Seher vakitleri 'o baþarsýn' diye niyaza duran Mýsýrlý Ýhvan'ým, Esma'ya müjde verin, evet, onun için gözleri Nil'e dönüþen amcasý Tayyip Erdoðan kazandý gözünüz aydýn. Kaç zamandýr, 'dedeleri baþarmýþtý, hepimiz kazanmýþtýk, o da kazansýn ki hepimiz baþaralým' diye secdede gözyaþlarýna boðulan Bosnalý, Makedonyalý, Karadaðlý kardeþlerim Tayyip abinizle siz kazandýnýz gözünüz aydýn. "Onu arkadan hançerleyenlerle savaþan bizdik, 'Halife Hazretlerine isyan etmedik diye bizi 5 parçaya ayýrdýlar', bir asýr sonra bütün ECNEBÝlere inat yeniden beraber baþlýyoruz, baþaracaðýz, ez birame, birayé bi dil u can/ben kardeþim, candan ve gönülden kardeþ" diyen

larýný söyleyen Vali Kýraç, "Sizlerin ve tiyatro sanatçýlarýmýzýn sayesinde Diyarbakýr Nisan ayýný dolu dolu geçirecek. Diyarbakýr, bir taraftan alt yapýsýný tamamlarken, üst yapý kurumlarýndan birisini, tiyatroyu da önceleyerek, evrensel bir dille, dünyaya kültür ve sanat tarihi biriki-

Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürü Mustafa Kurt ise, tiyatro edebiyatý ustasý Orhan Asena'nýn metinlerindeki güçlü imgeleriyle tiyatro tarihindeki mihenk taþlarýndan biri olduðunu belirtti. Kurt, "Bu yýl 11'incisi gerçekleþen Diyarbakýr Orhan Asena Yerli Yazarlar Tiyatro

Festivali de, Orhan Asena ile birlikte ulusal tiyatromuza hizmet veren yazarlarýmýza bir saygý duruþudur. Bu festivalimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakaný Sayýn Ömer Çelik'e, hem sezon içinde hem festival anýnda bizleri hiç yalnýz býrakmayýp destek veren Diyarbakýr Valimiz Mustafa Cahit Kýraç'a, Diyarbakýr Devlet Tiyatro Müdürü, deðerli çalýþanlarýmýza, devlet tiyatrosu genel müdürlüðümüz mensuplarýna, Ýstanbul Devlet Tiyatrosu personelimize, deðerli müdürümüze, sanatçý arkadaþlarýmýza, katýlýmcýlara ve bize yýllar boyu destek veren seyircilerimize çok teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürü Mustafa Kurt, desteklerinden dolayý Vali Mustafa Cahit Kýraç'a plaket ve çiçek takdim etti. Daha sonra Selahaddin Eyyubi'yi anlatan 'Çöl Fýrtýnalarý' adlý tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatro oyunundan sonra gerçekleþen kokteylin ardýndan festival son buldu. ÝHA

Ceylanpýnar protestosu Þanlýurfa'da Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, BDP'nin kaybettiði Ceylanpýnar'da seçimlere þaibe karýþtýðýný ileri sürerek protesto yürüyüþü yaptý.

C

eylanpýnar'da geçen pazar günü yapýlan seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili Menderes Atilla kazandý. Daha önce belediye baþkanlýðýný BDP'li Ýsmail Arslan'ýn yaptýðý ilçede, seçimlerde usulsüzlük yapýldýðýný iddia eden BDP taraftarlarý olaylar çýkardý ve Seçim Kurulu'na itiraz etti ancak sonuç deðiþmedi. Ýlçede yaþanan gerginlik yavaþ yavaþ yerini sükunete býrakýrken, çeþitli sivil toplum örgütleri ile sendikalarýn bir araya gelmesiyle oluþturulan Þanlýurfa Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Topçu Meydaný'nda bir araya geldi. Sloganlar atarak yürüyüþe geçen 200 kiþilik kalabalýk, 500 metrelik yürüyüþün ardýndan Ahmet Bahçývan Ýþ Merkezi önüne gitti. Burada kalabalýða konuþan platform sözcüsü Baro Baþkaný Ali Fuat Bucak, seçimlerin yapýlmasýndan itibaren kaos ortamý yaþatýlmak istendiðini belirterek, "Bir çok seçim müþahidi ilçede tehdit edilerek sandýk bölgelerinden uzaklaþtýrýlmýþtýr. Yurt dýþýnda olduklarý bilinen birçok kiþi adýna da oy kullandýðý tespit edilmiþtir. Anti demokratik uygulamalardan dolayý ilçede gergin bir hava oluþmuþtur. Baþbakan ve Þanlýurfa Valisi'ni uyarýyoruz; Yaþanmýþ ve yaþanacak tüm hukuksuzluðun sorumlusu onlarýndýr" dedi. Kalabalýk, basýn açýklamasýnýn ardýndan daðýldý.

Kürdistanlý kardeþlerim Tayyip Erdoðan kazandý, hepimiz kazandýk gözümüz aydýn. "Ýki asýr sonra abi bulmuþtuk, elimizden almalarýna seyirci mi kalacaðýz?"diye endiþeli bekleyen kardeþ Kafkas halký sevinin, Erdoðan abiniz kazandý siz kazandýnýz gözünüz aydýn. "Yeryüzü böyle katliam görmedi, bugün de ondan baþka gören yok, ya o giderse ne yaparýz?"diyerek aðlaþan Suriyeli kardeþlerim, teselliniz olsun, kardeþiniz Recep Tayyip Erdoðan kazandý gözünüz aydýn. "Onun zaferini görmeden düðün yok" diyen Ramallahlý Salima gözün Aydýn, ömrün mutlu ve özgür geçsin, gözümüz aydýn Tayyip Erdoðan amcanýz kazandý, siz kazandýnýz. Kýrýmlý, Etiyopyalý, Sudanlý kardeþim, Türk, Kürt, Arap kardeþim gözünüz aydýn, beklenen þafak göründü, fecr-i kâzýb deðil þükür, ayan beyan "þafak söktü" türküsünü çýðýrýyoruz artýk. Wel Fecr... Kisra'nýn viran halini görmüyor musun? Ya Kostantiniye'nin diriliþini, "Venüs bardaðý"ný? Gör iþte, Selahaddin'in torunlarýný Asým'ýn Nesli'nin yanýnda. Görmelisin Diyarbekir Surlarý'nýn Rumeli Hisarý'na destek olduðunu, Dohok'un da Samsun'a. Müjdeler sana, "Yenilgi yenilgi büyüyen zafer" için kýyama durduk, Sen "âmin, âmin ya Rabbel Âlemin" dedikçe melekler âminlerini katýp Mucibeddavat'a ulaþtýrdý. "Süngü eylediðimiz Minareler" Ýslamabad semalarýný gösterdi, Medine size selam ediyor ey maðdur ve mazlum ümmetin yardýmcýlarý.

Mahzun olmayýn, mahcup olmayacaksýnýz. Ey onun Gazzeli aziz kardeþleri, Size bombalar yaðarken gökyüzünden, sen "Türkiye'den ne haber var, Erdoðan kazandý mý?" diye meraklardaydýn, ta ki kardeþinizin muþtusu geldi de oh çektiniz. Bütün dünya sana yapýlan katliamlara sessiz kaldýðýnda, Arap soydaþlarýn seni dolarlarla takas ettiðinde, Soyunun bütün iðrençliklerini senin üzerinde denediðinde Ýsrail, Sana elini uzatmak için serinden geçen Tayyip Erdoðan kardeþiniz kazandý Filistin gözünüz aydýn. "O geldi dünyamýz güzelleþti" diyen Anadolulu, Trakyalý kardeþlerim, ona kazanmasý için her türlü desteði vererek siz kazandýnýz, baþbakanýnýz Tayyip Erdoðan'a kazandýrdýnýz. Bizden görünüp Batý'dan yana olan burnu sürtülmüþ kibirli gasteci-yazar tayfasý kabul etmese de, Tayyip Erdoðan'ý tercih ediþimizi 'aptallýðýmýza' verseler de sizin kazanmanýz için çýrpýndýk, baþardýk ve kazandýk dualarýnýzla. Baþarmamamýz için bütün iðrençlikleri gördük bu süreçte, kardeþ bildiklerimizden hem de. Üstelik "tam da Ýslâm dünyasýnýn baðýmsýzlýðýna kavuþma imkânlarýna kavuþtuðu ve küresel sistemin meþruiyetini yitirdiði bir zaman diliminde, Türkiye'nin her bakýmdan güçlendiði, bir sonraki süreçte altýn vuruþ'u gerçekleþtirmeye hazýrlandýðý ve Ýslâm dünyasýnýn masum ve mazlum halklarýnýn umudu olmaya baþladýðý kritik bir eþikte…"(Yusuf Kaplan) baþladýlar saldýrýya ve biz de püskürttük evelallah. Kökü dýþarýlarda eli içerde bir tayfa hala bizim 'hýrsý-

zlýða aldýrmadýðýmýzý, yolsuzluðu görmezden geldiðimizi' öne sürüyor. Oysa biz hýrsýzýn da müfterinin de kim olduðunu pekâlâ biliyoruz. Biz onlara 'hýrsýz var diye baðýrýn 'emrini verenleri çok iyi tanýyoruz. Ey Filistinlim, Bosnalým, Bunlara emir verenlerin dedeleri 1900'e az kala bizi ayýrmak için ne kadar hile ve alçaklýk var ise sergilediler. Bunlarýn hedeflerinin sana gönülden sevdalý baþbakanýn Recep Tayyip Erdoðan'ý bertaraf ermek olduðunu fark ettik. Bu yüzden "hýrsýz var" diyenlerin amacý bizim irademizi çalmak olduðundan kuþkumuz yok, dahasý sizin-bizim asýrlarýmýzý çalmaya yeltendiklerini de biliyoruz bu sözleþmeli elemanlarýn. Ey Mýsýrlým, Myanmarlým, Bosnalým, Senin acýný görmeyen, senin yanýnda olduðunu söylemeyen, senin derdinle dertlenmeyen her doðru eðridir. Haydi, þimdi sevinin ve dualara ara vermeden yakarýn Rabbinize de tarihe yeniden müdahale seferimizden bizisizi mahcup eylemesin. Yolumuz uzun, yolumuz meþakkat dolu, yolumuz kutlu, Selam olsun sizlere, yolunuzun yolcularýna, Selam olsun bütün insanlarýn esenliði için mücadeleden býkmayan erlere. Bakü, Bosna, Hartum, Mekke, Þam gözünüz aydýn kardeþiniz Tayyip Erdoðan kazandý, Gazze, Kahire, Hewlér, Lahor, Beyrut gözümüz aydýn hepiniz-hepimiz kazandýk, Tayyip kardeþinizsizin için ve sizinle kazandý çünkü. Twitter: @ahmetay_


6

7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ

HABER

Gulik ekmek kapýsý oldu Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde daðlarýn zirvelerinden büyük bir zahmetle toplanan ve halk arasýnda 'Gulik' olarak bilinen ýspanak benzeri ot pazarlarda yerini aldý. Baharla birlikte yetiþen otlar, iþsiz vatandaþlarýn da ekmek kapýsý oldu.

B

ahar mevsiminin gelmesiyle bölgenin yüksek kesimlerinde yetiþen gulik ve benzeri otlar, iþsizlere kýsa süre de olsa geçim kaynaðý oldu. Kulp'un dýþýnda bölgede Bingöl, Muþ ve Tunceli illerinde de yetiþen gulik, gencinden yaþlýsýna onlarca insan tarafýndan daðlardan toplanýp sofralara taþýnýyor. Mayýs ayýnýn baþýna kadar bulunabilen bu bitki eskiye göre daha çok ilgi görüyor. Kulp ilçesinde meyve sebze satan manavlar ve seyyar satýcýlar, daðlardan toplanan bu otlarý satýyor. Yeni yeni yetiþmesine raðmen kilogramý 2 ile 3 TL arasýnda alýcý bulan otun zamanla 1 TL'ye düþeceði belirtildi.

Altýn ithalatý tepetaklak T

Her yýl toplayýp satýyorlar Kulp ilçesinin yüksek kesimlerinde yetiþen gulik ve benzeri otlarý uzun süren yürüyüþün ardýndan toplayan iþsiz vatandaþlar, topladýklarý bu otu satarak para kazanýyor. Bölgede istihdam olmamasý nedeniyle her yýl bahar mevsiminde bu iþi yaptýklarýný söyleyen Mehmet Yavaþ, "Otlar, Kulp ilçesinin Alaca Mahallesi, Muþ-Kulp arasýnda bulunan Keklik Çeþmesi civarý ve yüksek kesimlerinde yetiþiyor. Bazen 7-8 kilometre yürüyerek bunlarý topluyoruz. Toplarken zorlanýyoruz ama yapacak baþka bir iþ yok. Bu iþi yaparak ekmeðimizi kazanýyoruz" dedi. ÝHA

Çözüm süreci meyvelerini veriyor

ürkiye'nin külçe altýn ithalatý bu yýlýn 2 ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 66 azalarak 595,9 milyon dolara geriledi. Geçen yýlýn Ocak-Þubat döneminde 1 milyar 745 milyon dolar külçe altýn ithal eden Türkiye'nin dýþ alýmý, bu yýlýn ayný döneminde yüzde 66 azalarak 595,9 milyon dolara indi. Altýn ithalatýndaki azalýþta Ýsviçre'den gelen külçe altýn tutarýndaki düþüþ etkili oldu. Bu ülkeden yapýlan ithalat bu yýlýn þubat ayý sonu itibarýyla yüzde 82 gerileyerek 110,2 milyon dolar olarak hesaplandý. Söz konusu dönemde en fazla ithalat yapýlan ülke 306,5 milyon dolar ile Birleþik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, anýlan ülkeden yapýlan ithalat da yýllýk bazda yüzde 64 düþtü. Ýhracat açýsýndan deðerlendirildiðinde Türkiye'nin dýþ satýmý yýlýn 2 ayýnda 2013 yýlýnýn ayný dönemine kýyasla yüzde 1 azalarak 1 milyar 9 milyon dolar tutarýnda gerçekleþti. Bu dönemde en fazla ihracat yapýlan ülke yaklaþýk 724 milyon dolar ile Ýsviçre olurken, bu ülkeyi 202,5 milyon dolar ile BAE izledi. Böylece Türkiye bu yýlýn Ocak-Þubat döneminde külçe altýn ticaretinde 413 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdi.

Þ

ýrnak'ta çözüm süreci ile birlikte yatýrýmlar artmaya baþladý. Þýrnaklý iþ adamý Mehmet Ýbrahimoðlu, çözüm sürecinin getirmiþ olduðu güzel atmosferle birlikte Silopi ilçesinde giyim maðazasý açtýklarýný belirtti. Vatandaþlar da maðazanýn açýlmasýndan dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Açýlýþ törenine Silopi belediye eþ baþkanlarý Emine Esmer, Seyfettin Aydemir, Sýrtköy belediye baþkaný Nuri Akman ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Giyim maðazasý sahibi Mehmet Ýbrahimoglu, çözüm sürecinin getirmiþ olduðu rahatlýk ile birlikte kendi bölgelerine yatýrým yaptýklarýný ifade etti. Ýbrahimoðlu, "Biz bu hizmeti baþka yerlerde yapabilirdik. Ama istedik ki bizim memleketimizde olsun. Buradaki vatandaþlar faydalansýn. Güzellikler bu memlekette olsun istedik. Allah'ým bütün memleketlere güzellikler nasip etsin" dedi. Bölgede öðretmenlik yapan Azime Tunç ise böylesi yatýrýmlarýn ilçeye gelmesinden dolayý mutlu olduklarýný söyledi. Tunç, "Üç yýldýr buradayým. Aslen Karamanlýyým. Ama gerçekten Silopi'de güzel bir yatýrým olmuþ. Ýnþallah devamý da gelir. Böyle güzel yatýrýmlar görmek istiyoruz. Dýþarýdan gelen insanlar olarak da her ihtiyacýmýza çözüm bulabileceðimizi düþünüyorum" diye konuþtu. ÝHA

Sedat Kuruyemiþ

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ

7

Aðrý'da seçimler iptal

Aðrý'da 30 Mart'ta yapýlan belediye baþkanlýðý seçimleri, Seçim Kurulu kararý ile iptal edildi. Aðrý'daki seçmen, 1 Haziran'da yeniden sandýk baþýna gidecek. Seçimde birbirleriyle rakip olan AK Parti ve BDP'nin Belediye Baþkan adaylarý haklarýnýn yenildiðini iddia etti.

B

DP'nin 24'üncü sandýðýn açýldýðý sýrada yerel seçimlerin iptali yönündeki itirazýný deðerlendiren Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý, bunu kabul ederek kararý Ýl Seçim Kurulu'na gönderdi. Aðrý Ýl Seçim Kurulu da 30 Mart'ta yapýlan yerel seçimlerin iptalini ve bu seçimlerin 1 Haziran'da yeniden yapýlmasýný kararlaþtýrdý. Buna göre muhtarlýk seçimi hariç, Aðrý Belediye Baþkanlýðý, Belediye Meclisi üyeliði ve merkez ilçe il genel meclisi üyeliði seçimleri yenilenecek. Karar üzerine BDP Aðrý Belediye Baþkan Adayý Sýrrý Sakýk ve AK Parti Aðrý Belediye Baþkan Adayý Hasan Arslan, konuyla ilgili açýklama yaptý. Sýrrý Sakýk, 30 Mart'ta hak ettikleri seçim baþarýsýnýn egemen güçler sayesinde gölgelendiðini öne sürdü. Seçimden sonra Aðrý'nýn çok gerildiðini anlatan Sakýk, "Bu kenti birkaç gündür kanatmak istiyorlardý. Aðrý'yý kanatan bir güç vardý. Biz de bunlarý gördük. Halkýn iradesine saygý duyuyoruz. Baþarýmýzý gölgelemek istediler. 30 Mart'ta kazandýðýmýz seçimi hilelerle elimizden almaya çalýþtýlar. 30 saatlik sayýmdan sonra 24 sandýkta yapýlan yeni sayýmda bizim 150'ye yakýn bir oyla önde olmamýza raðmen, þehrin gerginliðinden dolayý seçimlerin ertelenmesi konusunda talepte bulunduk. Çünkü sayýmlarda da gördüðümüz kadarýyla suçüstü yakalandýlar. Oy torbalarýnýn açýlýp, hatta yýrtýlarak içinden oylarýn deðiþtirildiðine dair tutanaklar tutuldu. Bunlarýn hepsini gördüðümüz için bir daha þehrin gerilmemesi, sayýmýn durdurulmasý ve seçimin yeniden yapýlmasý ile ilgili talebimiz oldu. Bu konuda ilçe seçim kuruluna baþvurumuz oldu" dedi.

kararýn halkýmýza ve barýþa katkýsý olacaktýr. Sokaklarý böyle tetikleyen egemen güçlerin de buradan bir ders almalarý gerektiðini ve barýþýn ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiðini düþünüyoruz. Yarýndan itibaren seçim çalýþmalarýna baþlýyoruz. Buradan yine çaðrýmdýr. Baþbakan güvendiði baþbakan yardýmcýlarýndan ya da bakanlarýndan birini bu kente göndersin. Artýk biz bu þekilde onlarla 1 Haziran'da hesaplaþacaðýz" þeklinde konuþtu.

'Ýptal en uygun karar'

'Halkýmýzý korumak istedik' Ýlçe Seçim Kurulu'nun bu talebi yerinde bulduðunu belirten Sakýk, "Seçimin yenilenmesi için Ýl Seçim Kurulu'nun karar vermesi gerekiyordu. Ýl Seçim Kurulu da yaptýðý toplantý sonrasý seçimlerin 1 Haziran'da yenilenmesi konusunda karar kýldý. Buradan tekrar AK Parti'ye çaðrýmýzdýr. Adayýnýzý da deðiþtirebilir, yeni adayýnýz veya eski adayýnýzla da gelebilirsiniz. Halkýn iradesine hep

BDP Kozluk için YSK'ya baþvuracak 3

0 Mart'ta yapýlan yerel seçimde Batman'ýn Kozluk ilçesinde kullanýlan oy pusulalarý, seçim zarflarý ve seçim sandýk tutanaklarýnýn ardýndan imzalý sandýk seçmen listesi de çöpte bulundu. Bunun üzerine BDP, yeniden Ýl Seçim Kuruluna itiraz baþvurusunda bulunarak, seçimlerin iptalini istedi. BDP PM üyesi Nezir Gülcan, Kozluk'ta þaibeli geçen seçimin iptal edilmesi gerektiðini söyledi. Gülcan, Kozluk'ta oylarýn kullanýldýðý 29 Ekim Ýlköðretim Okulu, 75. Yýl Ýlköðretim Okulu ile YÝBO Kýz Ýlköðretim Okulu'nda sandýklarda oylarýn sayýmý sýrasýnda hile yapýldýðýný belirtti. "6 sandýkta oylar deðiþtirildi. BDP'ye çýkan oylar yakýldý veya parçalandý. Yakýlan ve parçalanan oy pusulalarý kamera kayýtlarý olay inceleme ekipleri tarafýndan tespit edildi" diyen Gülcan, ayrýca ismi geçen 3 okulun sýnýflarýnda yakýlmýþ ve okul çöplüðünde parçalanmýþ mühürlü oy pusulalarý ve zarflarýn çýktýðýný da hatýrlattý. Son olarak da sandýk seçmen listelerinin de çöpte bulunduðunu ifade eden Gülcan, Ýl Seçim Kurulu'na tekrar itirazda bulunduklarýný söyledi. 'Baþvurularýmýz reddediliyor' AKP'nin yaptýðý itiraz baþvurularýnýn

kabul edildiði, ancak BDP'nin yaptýðý tüm baþvurularýnýn belgelerle kanýtlanmasýna raðmen reddedildiðine dikkat çeken Gülcan, "Ayrýca 1009 No'lu sandýkta oy kullanma sýrasýnda listeyi imzalayan seçmenlerin imzaladýðý liste okul çöplüðünde yýrtýlmýþ halde bulundu. Oysa sandýklar açýlmadan önce oyunu kullanan seçmenin imzaladýðý listedeki imzalar sayýlýr ve tutanaða geçirilir, ardýndan sandýkta çýkan zarflarýn hepsi sayýlýr. Ýmzalar ve zarflarýn eþit olmasý gerekir. Islak imzalý sandýk listesi çöpte olduðuna göre sandýkta çýkan zarflar neye göre sayýldý ve tutanaða geçirildi? Bu nedenle 1009 No'lu sandýk sonuçlarý (300 oy) hukuken geçersizdir. Aradaki fark 200 oy olduðuna göre Kozluk belediye seçimi iptal edilmesi gerekir. Bu açýk ve net delillere raðmen Batman Ýl Seçim Kurulu BDP'nin itirazýný reddetti. Bunun üzerine yarýn (bugün) BDP Batman Ýl Örgütü olarak Yüksek Seçim Kurulu'na yeni bir itirazda bulunacaðýz. BDP'nin kazandýðý belediyelerde küçük bahanelerle AKP'nin itirazlarý kabul ediliyor. Fakat Kozluk ve Hasankeyf'te açýk ve net olan deliller her nedense görmezlikten geliniyor." dedi.

beraber gideceðiz. Sizin bütün hilelerinize raðmen 30 Mart'ta Aðrý'nýn bütün alanlarýnda sizinle hesaplaþmak bizim boynumuzun borcudur. Biz bu süreci niye bu þekilde baþlattýk, çünkü halkýmýzý korumak ve kollamak istedik. Bir damla kanýn akmamasý için bütün belediye baþkanlýklarýný, milletvekilliklerini feda edecek bir gelenekten geldiðimizi halkýmýz bilmelidir. Türkiye'de yaþanan bir yýllýk barýþ sürecinin zarar görmemesi adýna böyle bir noktaya geldiðimiz kamuoyuyla paylaþýyoruz. Bu

Aðrý Belediye Baþkaný ve AK Parti'nin Belediye Baþkan Adayý Hasan Arslan, seçimin iptali için BDP'nin yaptýðý talepten 4 gün önce kendilerinin ayný konuyla ilgili giriþimde bulunduklarýný hatýrlattý. Seçime þaibe karýþtýðýný ve iptal edilmesinin en uygun karar olacaðýný savunduklarýný ifade eden Baþkan Arslan, þöyle devam etti: "Mevcut seçimlerin adil yapýlmadýðýný ilk verdiðimiz merkez Ýlçe Seçim Kurulu'na dilekçemizle dile getirdik. Seçimin þaibelerle dolu olduðunu izah ettik. Bugün BDP'nin yapmýþ olduðu itirazý 4 gün önce yapmýþ bulunmaktaydýk. Dolayýsýyla AK Parti'nin ne kadar haklý olduðunu seçimin meþrutiyet kaybettiðini bizden 4 gün sonra anladýlar. Daha önce bizden 10 oy farkla önde olan BDP, yeniden sayýmda açýlan 24

sandýkta 18 oy geri düþtü. Buna raðmen kamuoyunun rahatlamasý; bizlerin de amacý olan þaibenin bulaþtýðý bu seçimin yenilenmesi noktasýnda bir talebimiz vardý. Hedefimize ulaþtýk. Aðrý halký hak ettiði hizmetleri inþallah Ak Parti ile bulacak. Bizler neticelenir neticelenmez sonuç adli makamlar tarafýnda açýklanýr açýklanmaz çalýþmalarýmýza baþlayýp halkýmýzý daha çok aydýnlatýp bilgilendirip Aðrý'ya Ak Partimizin yapmýþ olduðu hizmetleri ve bundan sonra yapacaðý hizmetleri anlatacaðýz. Ýnþallah gece- gündüz demeden halkýmýza bu konuda çaba ve desteklerinden dolayý öncelikle onlara teþekkür edeceðim."

BDP'liler Kato'ya çýktý Çarýklý sakinleri cami için yardým bekliyor

D

H

akkari'nin Kavaklý Köyü daðlýk arazisinde askerin operasyon yaptýðý ihbarý üzerine bölgeye giden BDP'liler, ormanlýk alanda baþlayan yangýný söndürüp döndü. Kato Daðý eteklerinde askeri operasyon yapýldýðý bilgisini alan BDP Hakkari Ýl Eþ Baþkanlarý Mustafa Miraz Çallý, Mehtap Daþtan Demirer, Hakkari Belediye Eþ Baþkaný Nurullah Çiftçi ve bazý STK temsilcileri, araçlarýyla bölgeye gitti. Ancak bölgede askerleri göremeyen BDP'liler, bu kez hemen yakýnlardaki ormanlýk alanda çýkan yangýný fark etti. Araçlarýn çýkamadýðý yangýn bölgesine yürüyerek 2 saatte ulaþabilen BDP'liler, STK temsilcileri ve köylüler, yangýný kendi imkanlarýyla kontrol altýna alýp söndürdüler.

'Operasyon yapýlmamalý' BDP Hakkari Ýl Eþ Baþkaný Miraz Çallý, barýþ sürecinin devam ettiði dönemde bölgeye yapýlacak olan karakollarý ve operasyonlarý protesto etmek amacýyla geldiklerini belirterek, "Aldýðýmýz duyumlara göre devletin burada kalekol ve operasyon planlarý var. Bugünde o yönde duyum aldýk. Biz de bunlarý yerinde tespit etmek ve gerekirse halkýmýzý kitlesel olarak kalekollarýn yapýmýný ve operasyonlarý engellemek için toplamak amacýyla buraya geldik. Biz Sayýn Abdullah Öcalan'ýn baþlattýðý müzakerelerin hükümet tarafýndan karþýlýk bulunmasýný bekliyoruz. Ancak bu bölgelere yapýlan kalekollar halkýmýzý endiþelendiriyor" dedi.

iyarbakýr'ýn Sur ilçesine baðlý Çarýklý (Fabrika) Köyü sakinleri, köylerinde yapýmý devam eden cami ve Kur'an kursu için hayýrseverlerden gelecek yardýmlarý bekliyor. Köy imamý Mehmet Gedük, hayýrseverlerden yapýmý devam eden bu hayýrlý iþe ortak olmalarýný istedi. Köy halkýyla birlikte cami yapýmýna baþladýklarýný belirten Gedük, "Bu köyde 1995'ten bu yana görev yapýyorum. Buraya geldiðim zaman küçük bir camimiz vardý. Daha sonra mevcut camiye Kur'an kursu ve medrese olacak þekilde ek yapýldý. Þu an burasý cami ve Kur'an kursu olarak iþlev görüyor ve burada yatýlý kalan medrese öðrencileri de var. Camimiz 40 yýl önce yapýlmýþ eski bir camidir. Ýhtiyaçlarýmýza cevap veremediði için alt katý Kur'an kursu ve taziye yeri, üst katý da cami olacak þekilde yeni bir yapýnýn inþasýna baþladýk. Köy halkýnýn imkânlarý ile camimizi yapýyoruz. Allah (cc) ve peygamberi, Müslümanlardan bu tür hayýrlý iþlerin yapýlmasýný istiyor. Bu nedenle hayýrseverlerden yardým bekliyoruz. Ýnþallah kim bu hayýrlý iþe yardým ederse elde edilecek sevaplara ortak olacaktýr" dedi. ÝLKHA

"Wate" yani demektir, "mana" demek deðildir Son yýllarda sýkça yapýlan hatalardan birisi de "wate" kelimesine Kurmanci lehçesi içinde yanlýþ mana verilmesidir. Bunu yapanlar þu mantýkla hareket etti: Arapçadaki "me'ne" kelimesi Türkçeye ve Kürtçeye geçmiþtir. Bu kelime köken olarak Arapça bir kelimedir, dolayýsýyla bu kelimeyi Kürtçeden atýp onun yerine öz Kürtçe bir kelime olan ve Sorani lehçesinde "mana" manasýnda kullanýlan "wate" kelimesini kullanmak lazýmdýr. Ancak bu mantýk birkaç açýdan yanlýþtýr: 1- Sorani lehçesinde kullanýlan "wate" kelimesi

"mana" manasýnda deðil "yani" manasýndadýr: Min Kurmanc im, wate Kurd im (Ben Kurmancým, yani Kürdüm). 2- Kürtçenin de mensubu olduðu Ari diller grubundan pek çok kelime Arapçaya geçmiþtir: Kürtçesi: Balîcan Arapçasý: Bazýncan Türkçesi: Patlýcan Kürtçesi: Gûz Arapçasý: Cûz (Standard Arapçada "g" sesi

olmadýðý için "g" sesi "c"ye dönüþmüþtür.) Türkçesi: Ceviz Kürtçesi: Bexdenûs Arapçasý: Beqdûnis Türkçesi: Maydanos Araplar bu kelimelere "muste'reb" yani Arapçalaþmýþ der. Ýslamiyet'in yayýlma sürecinde Arapçadan diðer dillere pek çok kelime geçtiði gibi diðer dillerden de Arapçaya pek çok kelime geçmiþtir. Büyük ve kapsamlý Arapça sözlüklere bakýlýrsa bunun pek çok örneðine rastlamak

mümkündür. Þimdi gelelim söz konusu kelimeye: Kürtçesi: Mane Farsçasý: Mane Urducasý: Mane Ýngilizcesi: Mean(ing) Almancasý: Meinen Danca: Mene Ýrlandaca: Meán Ýsveççede: Mena Sonuç olarak "mane" kelimesi zaten KürtÝran-Ari-Aryen kökenli bir kelimedir.


8

Haber

7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ

TSD Diyarbakýr Þubesi'nden anlamlý proje

9 bin engelliye ulaþýlacak

Türkiye Sakatlar Derneði (TSD) Diyarbakýr Þube Baþkaný Mihdat Kavmaz, yeni bir proje hazýrladýklarýný, proje kapsamýnda Türkiye genelinde 9 bin engelliye ulaþacaklarýný söyledi.

T

ürkiye Sakatlar Derneði (TSD) Diyarbakýr Þubesi, projeleri hakkýnda bilgi verdi. Yeniþehir ilçesi Kurt Ýsmail Paþa Sokak'ta bulunan

TSD Diyarbakýr Þubesi'nde eski baþkan Osman Yaðýz ile þimdiki baþkaný Mihdat Kavmaz, þu anki ve birkaç gün sonra yapacaklarý projeler

hakkýnda açýklama yaptý. TSD Diyarbakýr Þubesi eski Baþkaný Osman Yaðýz, Gençlik ve Spor Bakanlýðý bünyesinde almýþ olduklarý projede engelli vatandaþlara çeþitli branþlarda eðitimler vermeye baþladýklarýný söyledi. Özellikle e-kpss kurslarýnýn il genelinde büyük bir yanký uyandýrdýðýný belirten Yaðýz, "Þu anda ikinci dönemini baþlatmýþ bulunmaktayýz. 27 Nisan'da e-kpss de sýnava girecek olan bütün engelli arkadaþlarýmýza baþarýlar diliyoruz. Bu projeler kapsamýnda geçen yýl yüzme kursu verdik. Temmuz'da baþlayýp Ekim'de bitirdik. Ýnþallah bu sene de havalarýn ýsýnmasýyla tekrar yüzme kursuna baþlayacaðýz. Önümüzdeki ay tekrar el sanatlarýnda ebru sanatý kursunu baþlatmayý düþünüyoruz. Yapmýþ olduðumuz projelerde engelli arkadaþlarýmýzýn motivasyonlarýný daha yükseðe çýkarabilmek için piknik ve geziler düzenledik. Orada aileleri ile beraber katýldýklarý gezilerde birlik ve beraberlik duygusunu yaþadýlar. Birbirlerini daha güzel anladýlar. Þu

ana kadar gitmedikleri, görmedikleri yerlere götürdük onlarý. Bundan çok memnun kaldýlar. Amaç artýk engellileri dýþlanmýþlýktan kurtarýp halkla beraber iç içe, onlarýn da kendilerini ifade edebilmeleri için bu tür projeleri yapmaya devam edeceðiz" dedi.

'Sesimizi dünyaya duyuracaðýz' TSD Diyarbakýr Þube Baþkaný Mihdat Kavmaz ise, þu anki projelerinin 'Genç engelliler için eðitim, kültür, psikolojik ve danýþmanlýk projesi' olduðunu ifade etti. Projenin içinde olan programlarýn ise el sanatlarý, güzel sanatlar, seminerler, istihdam kurslarý, güzel etkinlikler, spor ve yabancý dil faaliyetleri, þiir gösterileri, tiyatro ve sinema gibi hazýrlýk kurslarý olduðunu aktaran Kavmaz, "Bu projemiz hala devam ediyor, bitmesine 3 aylýk bir süre kaldý. Bu proje kapsamýnda yaklaþýk binin üstünde engelli kardeþimize

ulaþabildik. Bunlarýn 600'e yakýný bayan engelli kardeþlerimiz olup özellikle aile tarafýndan dýþarýya çýkarýlamayan engellilerdi. Biz gidip aileleri ile birebir görüþüp derneðimize gelmelerini saðladýk. Hazýrladýðýmýz yeni bir proje var. Projemizin adý 'Engel tanýmýyorum, ülkemi geziyorum'. Çok güzel ve anlamlý bir projedir. Kýsmet olursa haftaya inþallah yollayacaðýz. Diyarbakýr'dan baþlayýp Çanakkale'ye kadar gideceðiz. Þu an Güneydoðu için ilk planýmýz hedef

olarak 2 bini erkek, bini bayan olmak üzere 3 bin engelliye ulaþmaktýr. Türkiye genelinde 7 ilde hedefimiz 9 bin engelliye ulaþmaktýr. Sesimizi sadece Türkiye'ye deðil, dünyaya duyuracaðýz. Hepimiz birer engelli adayýyýz gibi düþünelim. Sonuçta hepimiz insanýz, yer yüzünde var olduðumuz sürece engelli kardeþlerimizi unutmayalým ve elimizden geldiði sürece onlara yardým etmeye çalýþalým" þeklinde konuþtu. ÝHA

Türkiye'nin il TKP'li belediyesi

Ovacýk'a ziyaretçi akýný baþladý T

Ýkinci el tespihler ilgi görüyor

Þ

anlýurfa'da tespihlerin ikinci el satýþlarý da yoðun ilgi görüyor. Yaklaþýk 15 yýldýr tarihi Gümrük Haný'nda açtýðý tezgahta ikinci el tespih satan 70 yaþýndaki Hüseyin Çapar, meraklýlarýna uygun ikinci el tespih satýyor. Çapar, taþýna ve ipine göre 5 TL ile 5 bin TL arasýnda deðiþen tespihlerin ikinci ellerini yaklaþýk yarý fiyatýna satýyor. Bozuk olan tespihleri tamir eden veya ipini deðiþtiren Çapar, "En fazla kehribar türü tespihler ilgi görüyor. Sýfýrý 500 TL'ye olan tespihleri burada 300 TL'ye kadar bulabiliyorlar. Bu bölgede ikinci el tespih satýþý ve tamiri yapan farklý yerler de mevcut. Kimilerine göre zor ve sýkýntýlý gelebilecek bu iþ, benim için çok zor olmuyor. Ýsteyenlere hemen tespihlerin ipini deðiþtiriyorum, tekrar

boncuklarýný dizip, sahibine teslim ediyorum" dedi. Yaþýnýn 70 olmasý nedeniyle kendisine 'Tespihçi Dede' olarak hitap ettiðini belirten Çapar, yaklaþýk 15 yýldýr burada tespih tamiri ve ikinci el satýþ yaptýðýný da kaydetti. Çapar, her gün sabah erken saatte açtýðýný söylediði tezgahta, eli tuttuðu ve gözlerinin gördüðü sürece iþini yapmaya devam edeceðini söyledi. Öte yandan 33 veya katlarý kadar boncuk tanesinin ipe dizilmesiyle meydana gelen tespih, Allahü Teala'nýn zikredilmesi amacýyla kullanýlmasý ve her namazdan sonra çekilmesi nedenlerinden dolayý önem taþýyor. Günümüzde stres atma aracý olarak da kullanýlabilen tespih, kabadayýlýðýn göstergesi olarak da biliniyor. ÝHA

Mehmet Erdem konserine yoðun ilgi V

an'da Ýnnroyal Menajerlik ve Organizasyon tarafýndan düzenlenen Mehmet Erdem konserine vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. ÝMKM Anadolu Öðretmen Lisesi'nde düzenlenen konser öncesinde vatandaþlarýn yoðun ilgisi, okul önünde uzun kuyruklarýn oluþmasýna neden oldu. Ünlü sanatçý Mehmet Erdem'in sahneye çýkmasýyla birlikte coþan kalabalýk, sanatçýnýn okuduðu þarkýlara eþlik etti. Kimi vatandaþ bu aný cep telefonlarýna kaydederken, kimi vatandaþ ise eðlenerek gecenin tadýný çýkardý. Konser sonunda memnuniyetlerini ifade eden vatandaþlar, çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Mehmet Erdem'i Van'da görmekten dolayý çok mutluyuz. Bu tür etkinliklerin sürekli yapýlmasýný umut ediyoruz" dediler. ÝHA

unceli'nin Ovacýk ilçesinde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Mehmet Fatih Maçoðlu'nun seçimi kazanmasý Türkiye çapýnda büyük ilgi uyandýrdý. Yurdun her tarafýndan Ovacýk'a sol görüþlü kiþilerin ziyaretçi akýný baþladý. Mehmet Fatih Maçoðlu'nun ilk komünist belediye baþkaný olarak seçilmesi Ovacýk ilçesinin tüm Türkiye'nin ilgi odaðý olmasýna neden oldu. Özellikle Marmara, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nden sol görüþlü vatandaþlar Ovacýk ilçesine akýn etti. Trabzon'un Tonya ilçesinden eþi ve arkadaþlarýyla ilçeye giden Eczacý Mustafa Fettahoðlu, Türkiye'de bir ilk olduðu için kendilerine mutluluk verdiðini söyledi.

'Moral bulmaya geldik' Trabzon'dan gelen Mehmet Gümcüoðlu ise, Ovacýk halkýna teþekkür etti. Gümcüoðlu, "Bu sadece Ovacýk halkýnýn zaferi deðil, insanlýðýn zaferidir. Bu kokuþmuþ düzende oylarýný para karþýlýðý satmayarak, dik durup insanlýk onurunu kurtardýklarý için teþekkürü borç bilerek geldik. Bir nebze de olsa rahatlamak için geldik" dedi. Trabzon'un Tonya ilçesinden gelen Bekir Uzunoðlu da, özellikle kendi dünya görüþünden birinin belediyeyi kazanmasýnýn kendilerini çok mutlu ettiðini dile getirdi. Emekli öðretmen Nigar Fettahoðlu ise, "Solun adayýnýn kazandýðýný duyduk. Biz hep kaybettik. Onun için moral bulmaya geldik. Hem arkadaþýmýzý tebrik etmek için hem de kendimizi mutlu etmek

için geldik" þeklinde konuþtu.

'Halk kendini yönetecek' TKP'li Belediye Baþkaný Mehmet Fatih Maçoðlu, ziyaretine gelen konuklarýný evinde aðýrladý. 30 Mart akþamý telefonlarýnýn kilitlendiðini belirten Baþkan Maçoðlu, Türkiye'nin her tarafýndan arayanlarýn olduðunu söyledi.

Seçilir seçilmez basýn mensuplarýndan kendisine 'Neler yapacaksýnýz' sorusunun yöneltildiðini belirten Maçoðlu, "Bizler halkýn meclisini oluþturduktan sonra halkýn meclisinin vereceði karar doðrultusunda hareket edeceðiz. Önemli olan þu; halk, kendisini yok sayanlara karþý kendini yöneten olmalýdýr. Bizim için en önemli proje budur" ifadelerini kullandý. ÝHA

Avukatlar günü halaylarla kutlandý H

akkari'de 5 Nisan Avukatlar Günü halaylarla kutlandý. Hakkari Barosu Baþkanlýðý tarafýndan Sibar Otel'de düzenlenen müzikli akþam yemeðine savcýlar, hakimler ve avukatlar eþleri ile birlikte katýldý. Burada konuþan Hakkari Baro Baþkaný Av. Muhittin Güngör, herkes için adalet þiarý ile mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti. Güngör, "Burada baþsavcý, aðýr ceza reisi, savcý ve hâkimlerimizle el ele sorunlarýmýzý elbirliðiyle çözdük. Burada kendilerine teþekkür ediyorum ve tüm avukatlarýn bu mutlu günlerini kutluyorum" dedi. Hakkari Belediye Baþkanlýðý bünyesinde faaliyet gösteren Fakiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezi Jin Jiyan Erbane Grubu, defler eþliðinde bir birinden güzel Kürtçe þarkýlar seslendirdi. Davetliler daha sora canlý müzik eþliðinde halay çekerek doyasýya eðlendiler. ÝHA


Ý ç Politika

7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ

9

'3 dönem kuralý kalkmamalý' Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler, AK Parti'deki 3 dönem kuralý ile ilgili konuþtu. Ýþler, "Þuan ortama baktýðýmýz zaman böyle bir deðiþikliðe gidilmesini gerektiren bir þart olduðunu düþünmüyorum" dedi.

B

Bakan seçim sözünü tuttu

E

konomi Bakaný Nihat Zeybekci, yerel seçimlerin ardýndan memleketi Denizli'ye giderek partisinin en çok oy aldýðý Çameli Ýlçesi'nde seçim zaferini zeybek oynayarak kutladý. Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, partisinin yüzde 67'yle en çok oy olan Çameli Ýlçesi'ni ziyaret etti. Belediye önünde toplanan yaklaþýk 300 kiþiye seslenen Bakan Zeybekci, AK Parti'ye en çok oy veren ilçede zeybek oynama sözünü yerine getirmeye geldiðini söyledi. Konuþmanýn ardýndan Bakan Zeybekci, zeybek oynadý. Ardýndan Çameli Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Zeybekci, liranýn deðerlenmesiyle ilgili sorularý yanýtladý. Bakan Zeybekci, seçimlerden önceki hafta sonuçlarý piyasalarýn algýlamaya ve satýn almaya baþladýðýný belirterek, "Gerek faizlerdeki düþüþler, gerekse TL'nin deðerlenmesiyle piyasalar hareketlenmiþti. Türkiye'de milletin iradesinin ortaya çýkmasý siyasi istikrar devamýnýn teyit edilmiþ olmasý ekonomik göstergelere yansýdý. Biz ekonomimiz için TL'nin deðerinin 2.15 ile 2.25 aralýðýnýn ülke için iyi olduðunu, Türk dýþ ticareti için iyi olduðunu altýný çizerek söylemiþtik. 2.15 ile 2.25 aralýðý Türkiye'de ithalatý cazip olmaktan çýkarýcý, ihracatý ise teþvik edici bir etkisi olduðunu biliyoruz. Yapmýþ olduðumuz deðiþik rakamlarla ilgili yaptýðýmýz deðerlendirmelerde en iyi rakamýn bu aralýkta olduðunu tespit ettik. Türkiye bunu satýn aldý. Bu kur seviyesini satýn aldý ve bu enflasyona da yansýdý. Bu maliyetlere de yansýdý. Biz bunu bir fýrsat olarak deðerlendirebilir pozisyondayýz. Ýhracatta yüzde 10'luk bir artýþý bekliyoruz. Ýhracatta 152 milyar dolardan 166 milyarý aþkýn bir ihracatý hedefliyoruz. Bununla birlikte üretimde, tüketimde, istihdamda artýþ ve büyümede artýþ olarak bekliyoruz" dedi.

aþbakan Yardýmcýsý Ýþler, katýldýðý bir TV programýnda AK Parti'deki üç dönem kuralýný deðerlendirdi. Ýþler, AK Parti kurulurken 3 dönem yasaðýný tüzüðüne koyduðunu ve þu ana kadar teþkilatlarda da uygulandýðýna dikkat çekerek, "Teþkilatlarýmýzda üç kez üst üste aday olanlar olamadý, býrakmak durumunda kaldý. Bu milletvekilleri için, belediye baþkanlýklarý için de söz konusu. Bu konu zaman zaman tartýþýldý. Sayýn Baþbakanýmýz da özellikle son 2 yýldýr gündeme geliyor, 2011 seçimlerinden sonra. Çeþitli defalar Sayýn Baþbakanýmýzýn da açýklamalarý oldu. Hatta 'ben bu görevde olduðum sürece bu kuralýn kalmasý, devam etmesi görüþündeyim' þeklinde ifadeleri oldu. Aslýnda benim bu konuya yaklaþýmým biraz ilkesel. Bildiðiniz gibi

bugüne kadar ne söz verdiysek o sözü yerine getirmiþ bir partiyiz" þeklinde konuþtu.

'Taze kana ihtiyaç var'

AK Parti bir ilke partisidir. Koymuþ olduðu ilkeleri uygulayan ve uyan bir partidir. Ayný zamanda bizi diðerlerinden ayýran bir özelliðimiz de

Bu kuralýn bir anayasa kuralý olmadýðýný belirten Ýþler, sözlerini þöyle sürdürdü: "Deðiþmez diye bir þey yok. Eðer þartlar zorlar ise elbette oturulur karar verilebilir ve bu kural kaldýrýlabilir. Ama þuan ortama baktýðýmýz zaman böyle bir deðiþikliðe gidilmesinin gereken bir þart olduðunu ben düþünmüyorum. Bir de eðer bu kural kaldýrýlacak ise zaten öncelikle Sayýn Baþbakanýmýz için bu kuralýn kaldýrýlmasý söz konusu olmasý lazým. Sayýn Baþbakanýmýz da yapmýþ olduðu açýklamalarda ýsrarla 'ben bu kurala

uyacaðým' ifadesinde bulunuyor. Dolayýsýyla partinin genel baþkaný, karizmatik lideri bunu ifade ettikten sonra Sayýn Baþbakanýmýz kararýný kendi verecek ama, cumhurbaþkanlýðýna çýkarsa bu kural kendisi için uygulanmamýþ olacak. Partinin yetkili organlarý ile oturup görüþülecek, bu konu ele alýnacak. Bir deðiþikliðe gidilir mi gidilmez mi ona o zaman karar verilecek. Ama benim þahsi kanaatim, bizim bugüne kadar bir bu konuda sözümüz olduðu bir yerde kendimizi baðladýk, çok zaruret olmadýðý sürece bu kurala uyulmasýnda ben þahsen yarar görüyorum. Çünkü bizi millet vermiþ olduðu sözü tutan bir parti olarak gördü. Siyaseti meslek haline getirmemek lazým. Siyasette bir taze kana ihtiyaç var." ÝHA

Bakanlar Kurulu toplanýyor U

zun bir aradan sonra Bakanlar Kurulu toplanýyor. Baþbakan Erdoðan uzun bir aradan sonra Bakanlar Kurulu'nu bugün topluyor. Toplantýda, seçim sürecinde Hükümet üyeleri ve AK Partili milletvekillerinin dinleme kayýtlarýnýn sýzdýrýlmasýna ve bu sýzdýrmalara karþý bundan sonra alýnacak yeni önlemler masaya yatýrýlacak. Özellikle Suriye zirvesinin dinleme kayýtlarýnýn sýzdýrýlmasý Hükümeti yeni önlemler almaya yöneltecek. Meclis Genel Kurulu'nda bekleyen ve gündeme alýnmasý beklenen MÝT yasasý ile ilgili yapýlacak yeni deðiþikliklere de son þekli verilecek. Genel Kurul gündemine ne zaman alýnacaðý karara

baðlanacak. Yolsuzluklarýn önüne geçilmesini amaçlayan ve bu yönde hazýrlanan tasarýnýn da Bakanlar Kurulu'nda imzaya açýlmasý bekleniyor. Öte yandan, "Çözüm süreci" ile ilgili yeni atýlacak adýmlarýn da bu toplantýda ele alýnmasý bekleniyor. Suriye sýnýrýnda yaþanan olaylarý ve önlemlerin neler olabileceði de ele alýnacak. Bakanlar Kurulu'nda 4 eski bakan Muammer Güler, Zafer Çaðlayan, Egemen Baðýþ ve Erdoðan Bayraktar hakkýnda kurulacak "soruþturma komisyonu"nun da deðerlendirilecek ve AK Parti ile CHP'nin verdiði önergenin birleþtirilip birleþtirilmeyeceði de karara baðlanacak.

Vekiller iþbaþý yapýyor Yerel seçimler nedeniyle tatil kararý alan TBMM, 8 Nisan 2014 Salý günü iþbaþý yapacak.

M

illetvekilleri de Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý'ndaki yeni odalarýnda çalýþacak. Belediye baþkanlýðýný kazanan 10 milletvekilinden mazbatasýný alanlarýn belediye baþkanlýðý görevini tercih ettiðine iliþkin önergesi de Salý günü Genel Kurul'da okunacak. Tercihini mahalli idare organlarý lehine kullanan milletvekilinin milletvekilliði bir iþleme gerek kalmadan kendiliðinden düþecek. Söz konusu maddeye göre; milletvekilleri, belediye baþkanlarý, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylýklarýný koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda deðil. Milletvekilliði, belediye baþkanlýðý, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliði ile muhtarlýk bir þahýs uhdesinde birleþemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diðerine seçilenler, seçim sonuçlarýnýn kendilerine teblið edildiði tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarýný kullanýrlar. Bu süre içinde tercih haklarýný kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiþ sayýlýrlar.

Sandalye daðýlýmý deðiþecek Belediye baþkaný seçilen milletvekillerinin mazbatasýný almasýyla birlikte Genel Kurul'da 2972 sayýlý Mahalli Ýdareler ile Mahalle Muhtarlýklarý ve Ýhtiyar

Heyetleri Seçimi Hakkýnda Kanun'un 17'nci maddesine uygun olarak belediye baþkanlýðý görevini tercih ettiðine iliþkin önergesi okunacak. Baþkanlýkça, söz konusu vekillerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliðinin kendiliðinden sona erdiði açýklanacak. Meclis'teki sandalye sayýsý 548'den 538'e düþecek. CHP'nin 134 olan milletvekili sayýsý 131, AK

Parti'nin 317 olan vekil sayýsý 313'e, BDP'nin 22 olan vekil sayýsý 20'ye, baðýmsýz vekillerin sayýsý da 15'ten 14'e inecek. Meclis Ýçtüzüðüne göre; en az yirmi milletvekili bulunan siyasî partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurma hakkýna sahip. Ýki milletvekili belediye baþkaný seçilmesiyle birlikte BDP'nin de sandalye sayýsý 20'ye düþecek.


10

7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ

Haber

Ezidi ve Süryaniler geri dönecek

1990'lý yýllarda çatýþmalý ortam nedeniyle Avrupa'nýn çeþitli ülkelerine göç eden Mezopotamya'nýn kadim halklarýndan Ezidi ve Süryanilerin geri dönmeleri için fizibilite çalýþmalarý baþlatýldý. rýlý dinlerin baþlamasýyla etkin rol oynayan bir inançtýr. Ayrýca devletin boþaltýlan Ezidi köylerin zararlarýný tazmin etmesi de zorunludur. Devlet bu topluma zorunlu bir kopuþu yaþatmýþ ve bunun zararlarýný da vermek zorundadýr" dedi.

'Dönüþ asimilasyonu engelleyecek'

A

vrupa Sol Parti eski parlamenteri Ali Atalan, Mardin ve Batman'da Ezidilere ait onlarca köye geri dönüþlerin tekrardan gerçekleþmesi için giriþimlerde bulunduklarýný söyledi. Bütün Ezidi köylerini ziyaret ederek alan çalýþmasý yaptýklarýný belirten Atalan, "özellikle Batman, Mardin ve Midyat arasýnda Ezidi ve Süryani köyleri bitiþik ve boþaltýlmýþ durumda. Bu köylerde fizibilite çalýþmasýný yürütmektekiyiz. Þuanda oluþan politik koþullar bunu mecburi kýlýyor ve cesaret veriyor. Tam bu süreçte Ezidi ve Süryanilerin ortak birliktelik

içerisinde ülkelerine geri dönüþ yapmasý için çaba içerisindeyiz. Köylerin yeniden inþasý için bürokrasi ve yerel yönetimlerin buna destek vermesi gerekiyor. Ezidilik bin yýllarca bu topraklarda var olan bir inanç biçimidir. Bütün katliamlara, horlanmalara ve dýþlanmalara raðmen kendisini direnerek yaþatmýþ. Bu dinin devlet tarafýndan resmen kabul edilmesi mecburidir. Alevi ve Ezdayi inancý, semavi bir din olarak anayasal güvence altýna alýnmalýdýrç Ezdayilik sýradan bir tarikat deðildir, köksüz geçmiþi olmayan mistik bir akým da deðildir. Ýlk tan-

Eski toplum orijinalitesini tekrardan hayat bulacaðýný belirten Atalan, "Geriye dönüþ Avrupa'daki Ezidilerin asimile olmasýný engelleyecek en büyük þanstýr. Komünal bir yaþamýný hayata geçirmeyi düþünüyoruz. Yol, elektrik, su, okul ve modern sosyal alanlar da yaratýlacak. Avrupa'da yaþayan yurttaþlarýmýzýn burada yatýrým yapmalarýný da saðlamýþ olacaðýz. Ayrýca tarýmýn uzman ekiplerce yapýlmasý hedeflenecek. Burada kültürel etkileþim de ortaya çýkacak. Çok kültürlü, çok inançlý eski toplum orijinalitesi de tekrardan hayat bulacak. Bizim hedefimiz sadece köyüne dönüp toprak aðasý olmak deðildir. Burada öz deðerlerini koruyan örgütlü ve koordineli modern bir yaþamý inþa etme hedefimiz bulunmaktadýr. Ezidilerin yaþadýðý bölgelerde hakim olan yerel yönetimlerimize, geriye dönüþlerin coðrafyamýza büyük katký saðlanacaðýný belirtmek istiyorum. Süryani ve Ezidilere çaðrým dönmeleridir. Artýk eski dönem geride kaldý, hiç kimse size zarar veremez. Bunun için geriye dönüþü mutlaka saðlamalýyýz. Çünkü Demokratik Özerklik felsefesi bu coðrafyada hayat bulmaya baþlamýþtýr" þeklinde konuþtu.

Kayýp uçaktan ikinci sinyal M

art ayýnda 239 kiþiyle ortadan kaybolan Malezya Havayollarý uçaðýndan ikinci sinyal alýndý. Uçaðýn bulunmasý için artýk kritik saatlerin söz konusu olduðu arama çalýþmalarýnda bu geliþme az da olsa bir ümit doðurdu. Arama çalýþmalarýný koordine eden Avustralyalý yetkililer, ikinci sinyalin Hint Okyanusu'nun güneyinde, ilk sinyalden birkaç saat sonra ayný noktanýn 2 kilometre kadar yakýnýnda tespit edildiðini söylediler. Yetkililer, bunun "önemli ve cesaret verici bir geliþme" olmasýna raðmen, sinyallerin henüz kayýp uçaða ait olduðu konusunda bir kanýt olmadýðýna dikkat çektiler. Alýnan sinyalin saniyede 37.5kHz olduðu söyleniyor. Uçaklarýn kara kutularý da ayný hertzde sinyal yayýyor. Bir Ýngiliz gemisi sinyalin geldiði bölgeye seyrediyor. Geminin Pazartesi sabahý bölgede olmasý bekleniyor. Bir Avustralya uçaðýnýn da sinyalin geldiði noktada araþtýrma yapacaðý belirtiliyor.

Kritik aþama Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan uçak 8 Mart'ta kaybolmuþtu.

Kara kutudaki akustik sinyal göndericiler, 30 güne kadar sinyal yayabiliyor. Henüz bunu doðrulayacak herhangi bir enkaz bulunmamasýna raðmen, uçaðýn Hint Okyanusu'nun güneyinde düþtüðüne inanýlýyor. Arama çalýþmalarý Avustralya'nýn batýsýndaki Perth kentinden koordine ediliyor. Perth'in 1700 kilometre açýklarýndaki arama bölgesi 217 bin kilometrekarelik bir alaný kapsýyor. Gemiler, kara kutu için 240 kilometrelik bir hattý tarýyor. Arama yapýlacak hattýn uydu verileri temel alýnarak belirlendiði belirtiliyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ

11

Diyar havlu attý

Geçtiðimiz hafta kendi evinde lider Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak çok büyük bir avantaj kaçýran Yeþil-Kýrmýzýlý ekip dünde Kýrýkhanspor'a 2-0 yenilerek adeta hüsrana uðradý.

2-00

Büyükþehir Belediyespor affetmedi Spor Toto 2.Lig'de Play-Off hesaplarý yapan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor kendi evinde oynadýðý önemli karþýlamada Pazarspor'u konuk etti.

B

Ý

ki oyuncusunun kýrmýzý kartla oyun dýþý kaldýðý Diyarbakýrspor'da, önce 19.dakikada Hasan Ýnci'nin oyundan atýlmasýyla birlikte sahada 10 kiþi kalan Diyarbakýrspor sahadan boynu bükük ayrýldý. Karþýlaþmada ev sahibi ekibi Kýrýkhanspor ilk yarýyý 1-0 önde tamamladý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsý

karþýlýklý ataklarla geçsede maçýn 85.dakikasýnda Nevzat Bilen skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Bu dakikalara kadar 10 kiþi ile mücadele eden Güneydoðu ekibi 85.dakikada Atilla'nýn gördüðü kart sonucu sahada 9 kiþi ile mücadele etmek zorunda kaldý. diyarinsesi.org

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

aþtan sona Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un üstünlüðü ile geçen karþýlaþmada Yeþil-Kýrmýzýlý ekip 9.dakikada Yusuf Yaðmur ile golü buldu ve ilk yarýyý 1-0 önde kapattý. Ýkinci yarý karþýlýklý ataklar sonrasý sonuç deðiþmedi ve Diyarbakýr ekibi maç sonunda 3 puanýn sahibi oldu. Bu sonuçlardan sonra puanýný 48'e yükselten YeþilKýrmýzýlý ekip puan tablosunda 5.liðe yerleþerek play-off'a gidecek grubun arasýna girmeyi baþardý.

1-00

Þanlýurfaspor, çýkýþa geçti

P

TT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor, Bucaspor'un ardýndan Ankaraspor'u da yenerek bu sezon ilk defa üst üste iki maçtan galip ayrýldý. PTT 1. Lig'de yaþadýðý þansýzlýklar nedeniyle istediði sonuçlarý alamaya Þanlýurfaspor, son dönemde ortaya koyduðu futbol ve aldýðý galibiyetlerle çýkýþa geçti. Bu sezon 4-1'lik skorla en farklý galibiyetini geçen hafta sahasýnda Bucaspor karþýsýnda alan sarý-yeþilli ekip, deplasmanda yaptýðý Ankaraspor maçýndan da 2-0 galip ayrýldý. Þanlýurfaspor, Bucaspor'un ardýndan Ankaraspor'u da yenerek bu sezon ilk defa üst üste iki maçýný kazandý. Teknik direktör Reha Kapsal ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan takýmýn baþýna getirilen Hüseyin Dað, çýktýðý 7 maçta 3 galibiyet, 2 maðlubiyet ve 2 beraberlik aldý. Güneydoðu temsilcisi, Dað liderliðinde çýktýðý

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandýrýrken, kalesinde de 9 gol gördü. Banahane, Zenke, Yousef ve Volkan'ýn ikiþer gol attýðý bu süreçte, Sezer, Ercan, Atilla ve Ozan da birer golle takýmlarýna destek verdi. Þanlýurfaspor, 44 puanla 8'inci sýrada bulunuyor.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

Diyarbakýrspor A.Þ


12

REKLAM

7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Buggüne Deððiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . ýnýz d a T k a m a D Deðiþmeyen

"

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

07 04 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you