Issuu on Google+

Sabote etmek isteyenler olacak H

AK ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) Genel Baþkaný Kemal Burkay, Abdullah Öcalan ile görüþmeleri olumlu bulduðunu söyledi ve ekledi: Bu süreci sabote etmek isteyecek bir takým odaklar olacaktýr. Hükümetin, muhalefetin ve BDP'nin bu çabalarý boþa çýkarmak için gerekli adýmlarý atmasý gerekir. 5'te

Bu çocuklar kimsesiz deðil Genel af söz konusu deðil B

aþbakan Erdoðan, ''Teröre bulaþanlar için genel af söz konusu deðil. Ýmralý için ev hapsi söz konusu deðildir. AK Parti iktidarýnda böyle bir þey olamaz. Yapýlacaklarýn birçoðu uygulamada görülecek'' dedi. 9'da

S

iirt Valisi Ahmet Aydýn, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarý ziyaret etti. Vali Aydýn'a eþi Arzu Aydýn da eþlik etti. Ziyarette çocuklarla birlikte kahvaltý yapýldý, sohbetler edildi. Vali eþi Arzu Aydýn, sevgi evlerinde kalan çocuklarý konutlarýna davet etti. 3'te

Ekizoðlu'ndan temsilciliðimize ziyaret S

iirt Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu, gazetemizin Siirt bürosunu ziyaret etti. 2013 yýlýnda yapacaklarý çalýþmalarý il Temsilcimiz Misbah Yýlmaz ile paylaþan Ekizoðlu, asayiþ olaylarýnýn önüne geçmek için kentin önemli noktalarýný MOBESE sistemi ile destekleyeceklerini söyledi. 5'te

Kandil'siz cözüm olmaz PAZARTESÝ 7 OCAK 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

DTK Genel Baþkan Yardýmcýsý Aysel Tuðluk, "PKK ve Kandil'in içerisinde olmayacaðý bir süreç çözüm getirmeyecektir. PKK ve Kandil bu sürecin içinde olmak zorundadýr" dedi.

Kan davasýnýn maðduru yine kadýn ve çocuklar

'Çözüm artýk ertelenemez' Diyarbakýr'da düzenlenen DTK Daimi Meclis toplantýsýnda konuþan Aysel Tuðluk, geliþmeleri son derece önemli ve deðerli bulduklarýný söyledi. Kürt sorununun çözümünün artýk kendini dayattýðýný belirten Tuðluk, "Çözümün ertelenmesi imkaný kalmadý. Öcalan ile yakýn zamanda gerçekleþtirilen görüþmelerin anlamlý olduðunu belirtmek istiyoruz. Öcalan ve devlet arasýnda yeniden baþlayan görüþmeleri DTK olarak önemsiyoruz " diye konuþtu.

Öcalan'ýn arkasýndayýz

'Koþullar yaratýlmalý' Baþbakan'ýn baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan'ýn, PKK'nýn bu sürecin dýþýnda tutulacaðýna dair ifadeler kullandýðýný anýmsatan Tuðluk, "Kandil'in dýþýnda olduðu bir süreç çözüm getirmez. PKK ve Kandil bu sürecin içinde olmak zorundadýr. Gerçek bir çözümden bahsediyorsak PKK'yý, Kandil'i dýþlayarak bir çözüm geliþeceðine inanmak yanlýþtýr. Bu nedenle Öcalan'ýn direk Kandil'le baðlantý kuracaðý koþullarýn yaratýlmasý gerekiyor" ifadelerini kullandý. 8'de

P

KK'nýn Avrupa sorumlusu kapatýlan DEP'in Milletvekili Zübeyir Aydar, "Bu örgütte þu veya bu isimle farklý kanatlar yoktur. Örgüt bir bütündür ve önderliðinin arkasýndadýr. Baþkanýmýzla görüþme, diyalog ve müzakerelerin yapýlmasý yerinde ve isabetli bir karardýr" dedi. 8'de

V

an'ýn Baþkale ilçesinde 4 kiþinin ölümüyle baþlayan kan davasýnýn zanlýlarý kayýplara karýþtý. Kan davasý zanlýlarý geride koca bir aile býraktý. Maðdur aileye BDP'li Belediye Baþkaný Hecer Sarihan sahip çýktý. 7'de

Kulp'ta beyaz esaret

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yaðýþý hayatý olumsuz etkilerken, ilçeye baðlý

birçok köy yolu ulaþýma kapandý. Kulp ilçesinde etkili olan kar yaðýþý ilçe merkezini beyaza bürüdü. 3'te

Soðuk hava en çok çocuklarý etkiliyor Van'da kaçakçýlýk azaldý K açakçýlýk olaylarýný önlemek amacýyla sýnýr boylarýna inþa edilen 'Kalekollar' kaçakçýlýðý büyük oranda azalttý. Kaçakçýlýðýn azalmasýyla geçim sýkýntýsýna düþen köylüler göçe baþladý. Birçok köylü, para kazanabilmek için batý illerine gitmeye baþladý. 4'te

K

ar kalýnlýðýnýn 45 santimetreye ulaþtýðý Hakkari'de dondurucu soðuklar nedeniyle hayat adeta durma noktasýna geldi. Dondurucu soðuklar en çok çocuklarý etkiledi. Dondurucu soðuk nedeniyle gribal enfeksiyona yakalanan onlarca çocuk, aileleri tarafýndan Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 3'te

BÜ'den engelsiz yaþama destek

B

atman Üniversitesi (BÜ), engelsiz yaþam için önemli bir adým attý. Üniversite, görme engellilere yönelik kabartma baský makinesi ve diðer önemli materyalleri kütüphanesine kazandýrdý. 7'de

Araþtýrma'da ziyaret saatleri deðiþti

D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hasta ziyaret saatleri belirlendi. Gündüz 13.00-14.30 arasýnda ziyaret kabul edilirken, akþam ise 18.00-19.30 arasýnda ziyaretler yapýlacak. Baþhekim Doç. Dr. Bahri Çakabay, hastalarýn saðlýklý tedavi görebilmeleri için ziyaret saatlerine uyulmasýný istedi. 7'de

Ahmet AY

ZIMANÉ DAYIKÉ ÞÝRÝNÉ Yazýsý 4’te

Cihanê Hesûnî

Senin anan baban Kürtçe bilmiyor mu? (1) Yazýsý 7’de


2

Saðlýk

7 OCAK 2013 PAZARTESÝ

Aðýz kokusu boþanmalara sebep oluyor Eðer aðzýnýz kokuyorsa ve bunu önemsemiyorsanýz bazý konularda baþýnýz cidden aðrýyabilir. A muþ diþ Eti iliþkilerinden oluþabileceðini de vurguladý. Diþlerden kaynaklanan kötü kokularýn tedavisi diðer sebeplere göre daha kýsa sürede sonuç verir. Bu konuda Diþ Hekimi Ali Rýza ALTUN aðýz kokusu þikayeti ile gelen hastalarý öncelikle tam bir aðýz muayenesinden geçirerek, sorunun birden fazla nedene mi dayandýðýný tespit ettikten sonra tedaviye baþladýðýný belirtti. "Aðýz kokusu bazen aðýz temizliðine yeterli önemin verilmemesi, aðýz iltihaplarý, ileri diþeti hastalýklarý veya diþ çürükleri, bazen de aðýz kuruluðu gibi sebeplerin bir ya da birkaçýndan kay-

ðýz kokusundan þikayetçi olan insanlarýn bazýlarý bir þekilde bu durumu görmezden gelebiliyorlar ancak; bu rahatsýzlýðýn baþlarýna çok büyük bir sýkýntý açabileceðindenhabersizler. Aðýz ve diþ kokusu anlaþmalý boþanmalarda ilk sýralarý zorluyor. Çiftlerden birisi aðzý kokuyor þikayetiyle mahkemeye baþvurduðunda bu durum hakimin çifti direk boþamasýna sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle aðýz kokusunun ciddiye alýnmasý gerektiðini vurgulayan Alldent Poliklinikler kurucusu Diþ Hekimi. Ali Rýza ALTUN , kokunun basitçe diþ taþlarýndan kaynaklanabileceði gibi, aðýzdaki eski dolgu ve kron-köprülerin bozul-

naklanýyor olabilir" diyerek aðýz kokusunun sebeplerini sýralayan, aðýz Dt. Ali Rýza ALTUN hijyenine yeterli önemin verilmemesinden kaynaklanan aðýz kokusunu gidermek için diþ taþlarýný temizlediðini ve kiþiye aðýz bakýmý için neler yapmasý gerektiðini uygulamalý olarak gösterdiðini belirtti. Eðer aðýz kokusu aðýz enfeksiyonlarýndan ileri geliyorsa enfeksiyonlar tedavi ediliyor, tedavi sýrasýnda gömük ve sorunlu diþler varsa çekim yapýlýyor. Aðýz kuruluðundan ileri gelen kötü aðýz kokusu da hastaya tükürük salgýsýný artýracak yöntemlerle önleniyor.

Su içmek zayýflatýr mý?

Uzmanlara göre fazla su tüketerek kilolardan kurtulmak mümkün.

S

u her insanýn hayatýnda önemli bir yere sahip bir besin kaynaðýdýr.

Zayýflamak için ne zaman su içilmelidir? Bu soru size saçma gelebilir. Ne zaman su ihtiyacým olursa o zaman içerim diyebilirsiniz. Ancak unutmamanýz gerekir ki zayýflamak için su tüketimini artýrmanýz gerekmektedir.

Her þeyden önce su sadece susanýldýðý zaman içilmesi gereken bir besin deðildir. Bunu aklýnýzýn bir köþesinde tutun. Saðlýklý bir bireyseniz, terleme ile birlikte her gün 8 bardak kadar su kaybedersiniz. Bunu da ancak su içerek geri kazanabilirsiniz. Su bir insanýn enerjisini geri kazandýrýr ve kiþinin dinç olmasýný saðlamaktadýr.

Günde 3 litre su için, zayýflayýn! Bir diyete baþlamak için, falancý gün diyete baþlayacaðým ve hiç yemek yemeyeceðim demek yerine, vücudunuzu bu diyete alýþtýrmanýz gerekmektedir. Örnek olarak eskiden nasýl

besleniyorsanýz o þekilde devam ederek sadece su tüketimini artýrabilirsiniz. Günde 3 litre su içmek metabolizmanýn hýzlý çalýþmasýný saðlayacak ve sizi daha saðlýklý hale getirecektir. Bunun yanýnda tokluk hissiniz artacak ve su sayesinde daha az acýkacak ve daha az yemek tüketeceksiniz. Uzmanlara göre, suyun vücuttaki zararlý atýklarýn atýlmasý ve metabolizmayý hýzlandýrmasý gibi etkileri hiçbir zaman tartýþýlmaz bir gerçek. En basitinden düþünüldüðünde su içmeden yaþamanýn imkansýz olduðu bilinen bir gerçek durum böyle olunca fazla suyun hiçbir zaman zararýnýn olmayacaðý da tartýþýlmaz bir gerçektir.

Egzamayý dert etmeyin! Toplumun yüzde ikisi ile yedisini etkileyen; kronik kaþýntýlý, iltihaplý, kýzarýk, pullu kuru deri olan egzamaya meyan kökü derman oluyor.

E

gzamanýn ana nedeni besin alerjileridir. Çocukluk çaðýndaki egzama olgularýnýn yaklaþýk yüzde seksen biri süt, yumurta ve yerfýstýðý alerjisinden kaynaklanýr. Omega-3 yaðlarý (balýk yaðlarý ve keten tohumu yaðý) tedavide etkilidir. Etkili tedavi, besin alerjilerinin saptanýp elenerek baðýþýklýk sistemine destek olunup ayný zamanda deride hist-

amin salýnýmýnýn ve diðer alerjik unsurlarýn bastýrýlmasýný gerektirir. Egzamanýn tedavisinde bitkisel ilaç kullanýmý, içeriden ve dýþarýdan olmak üzere iki gruba ayrýlýr. Meyan kökünün her iki uygulamada da yararlý olduðu görülmektedir. Ýçeriden kullanýldýðýnda önemli iltihap önleyici ve antialerjik etkiler yaratabilmektedir. Toz halinde meyan kökü: 1-2 gr

Sývý ekstre (1:1) : 2-4 mg Katý(toz halinde) ekstre (4:1): 250-500 mg Lokal kullanýma gelince en iyi sonuç saf glisiretinik asit içeren ticari preparatlarýn kullanýlmasýdýr. Meyan kökü içeriðinde bulunan, saponin, glisirizin, flamorait, kumarin, izoflovan gibi ilaç sanayiinde kullanýlan yararlý maddeler vardýr.

Diyabette ayak bakýmýna dikkat!

Yaþlýlarýn en çok ayak týrnaklarýný kesmekte zorlandýklarýný biliyor muydunuz?

Ö

zellikle de yaþlý eðer diyabet yani þeker hastasý ise… Yaþlýþeker hastalarýnda ayak bakýmýnýn çok önemli olduðuna dikkat çeken Prof. Dr.Gülten Kaptan, basit uygulamalarla ayaða ait komplikasyonlarýn önüne geçilebileceðini vurguluyor. Düzenli ayak bakýmýnýn saðlýklý ayaða sahip olabilmek için diyabetlilerde(þeker hastalýðý olanlarda) esas olduðunu ifade eden ÜsküdarÜniversitesi Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan, yapýlacak

bakýmla ayakta geliþen ve ampütasyon (uzvun ameliyatla alýnmasý) gerektiren ciddi komplikasyonlarýn (istenmeyen yan etki) riskinin azaltýlabileceðini söyledi. Özellikle yaþlý diyabetlilerin kendi ayaklarýnýn bakýmýnda zorlandýklarýný ve profesyonel bakýcýlara gereksinim duyduklarýnýn altýný çizen Kaptan, Türkiye'de yapýlan bir araþtýrmanýn yaþlýlarýn en çok ayak týrnaklarýný kesmekte zorlandýklarýný gösterdiðini kaydetti. Oxford Üniversitesinde yayýnlananbir çalýþmada yaþlý diyabetik katýlýmcýlarýn yüzde 86'sýnýn kendi ayak bakýmlarýný yapamadýklarýnýn da saptandýðýný vurgulayan Prof. Dr. Kaptan, özellikle diyabetli yaþlýlarda ayak bakýmý son derece önem taþýdýðýný belirtti. Bakým ve izlem, diyet ve ilaç yoluyla normal kan þekeri düzeylerini koruyarak sinir hasarýný (diyabetik nöropati) önlemenin önemine dikkat çeken Kaptan günlük ayak bakýmý için þu önerilerde bulundu.

GünlükAyak Bakýmý Nasýl Olmalýdýr?

-Bir diyabetik yaþlýnýn ayaklarý, ülserler, kabarcýklar, lezyonlar, kesikler ve þiþlikler gibi belirtiler yönünden sürekli günlük olarak kontrol edilmelidir. - Ayaklarý incelemek için en iyi zaman ayaklarýn günlük temizliðinin yapýldýðý zamandýr. - Ilýk su ve hafif bir sabun kullanarak, ayaklar günlük olarak yýkanmalýdýr. - Ayaklarda duyarsýzlýk var olduðu için, sýcaðý hissetmeyebilirler, haþlanma ve yanýklara karþý suyun sýcaklýðýna özellikle dikkat edin. - Ayak parmaklarý arasýnda Fungal(mantar) enfeksiyonlarý geliþebilir. Sabunlu suyla yýkandýktan sonra temiz bir havlu ile hafifçe kurulayýn. -Týrnaklarýn düzenli olarak kesilmesi gerekir. Düz olarak kesilmesi önemlidir, bu batýk týrnakdurumunuda önler. - Týrnaðý keserken,ayaðýn kesilmesini önlemek için ekstra dikkatli olun. Yumuþak bir törpü kullanarak, yumuþak bir þekilde törpüleyin. Prof. Dr. Gülten Kaptan ayakkabýnýn da ayak

bakýmýnda önemli bir etken olduðunun altýný çizdi.

Koruyucu Ayakkabý - Diyabetli kiþilerin ayaklarýný sýcak ve korumalý tutmak gerekir. Çorap, evde ve uyku esnasýnda dahi her zaman kullanýlmalýdýr. - Bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarýný önlemek için çoraplarýnýzý her gün deðiþtiriniz. - Ayakkabý seçimi çok önemlidir.Bu nedenle ayaklarý sýkmayan, rahat ve ayaða uygun olmalýdýr. - Ayakkabýnýzý mümkünse gün aþýrý deðiþtirerek en az iki çift arasýnda döndürün. Ayakkabý bir gün içinde kurur ve mantar üremesini engeller. - Ayakkabýnýzýgiyerken mutlaka içinde taþ, kum vb. yabancý bir madde olup olmadýðýna dikkat ediniz. Duyu kaybý nedeniyle kontrol etmeden giyerseniz bu yabancý maddeleri farketmiyebilirsiniz ve ayaðýnýza zarar verebilirsiniz. - Düzenli Týbbi Bakýmý elden býrakmayýnýz. Ayaðýnýzda þiþlik, yara, kesik vb. olduðunda derhal doktorunuza baþvurun.


Kulp'ta beyaz esaret Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yaðýþý hayatý olumsuz etkilerken, ilçeye baðlý birçok köy yolu ulaþýma kapandý. Kulp ilçesinde etkili olan kar yaðýþý ilçe merkezini beyaza bürüdü. Evlerin çatýlarý, otomobillerin üzerleri ve yollar karla kaplandý. Sabah erken saatlerde iþyerini açan esnaf, kapýlarýnýn önünde biriken karlarý temizledi. Kar yaðýþý nedeniyle araçlarýn ilçe merkezine çýkýþlarý zorlanýrken, yaðýþa en çok çocuklar sevindi. Karýn keyfini çýkarmak için dýþarý koþan çocuklar, akranlarý ile kartopu oynadý.

7 OCAK 2013 PAZARTESÝ

Bu çocuklar kimsesiz deðil Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarý ziyaret etti. Vali Aydýn'a eþi Arzu Aydýn da eþlik etti. Ziyarette çocuklarla birlikte kahvaltý yapýldý.

Misbah YILMAZ Vali Ahmet Aydýn ve il protokolü eþleriyle birlikte il merkezinde bulunan 7 Sevgi Evi'ne konuk oldu. Sevgi evlerinde kalan çocuklarla birlikte kahvaltý yapan protokol, çocuklara çeþitli hediyeler verdi. Kooperatif Mahallesi'nde bulunan sevgi evine giden Vali Aydýn ve eþi Arzu Aydýn, burada Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Aydýn Sayýn tarafýndan karþý-

landý. Evde kalan çocuklarla sohbet eden Vali Aydýn, çeþitli hediyeler verdi. Vali Aydýn ve eþi Arzu Aydýn, çocuklarla birlikte kahvaltý yapýp sohbet ettiler.

Her ay bir ev ziyaret edilecek Vali Aydýn, "Bugün bu eve geldik. Kýzlarýmýzla sohbet edeceðiz, dertleþeceðiz. Gelecek ay biz baþka bir eve

gideceðiz. Çok güzel imkanlar saðlanmýþ evlerimizde. Allah devletten razý olsun. Eskiden çocuk yuvalarý, yetiþtirme yurtlarý kalabalýk oluyordu. Aile ortamý yoktu. Çocuklarýmýz burada bakýcý anneler gözetiminde kalýyorlar. Güzel bir ortamlarý var" dedi. Vali eþi Arzu Aydýn da sevgi evlerinde kalan çocuklarý konutlarýna davet ettiklerini ve onlarý aðýrlayacaklarýný söyledi.

Soðuk hava en çok çocuklarý etkiliyor H

akkari'de dondurucu havada oynarken hastalanan çocuklar hastaneye akýn etti. Çocuk Uzmaný Dr. Baver Demir, kar yaðýþý ile birlikte dýþarýda zaman geçiren çocuklarda üst solunum yolu hastalýðýnda artýþ olduðunu söyledi. Yüksek kesimlerde iki metre, þehir merkezinde kar kalýnlýðýnýn 45 santimetreye ulaþtýðý Hakkari'de dondurucu soðuklar nedeniyle hayat adeta durma noktasýna geldi. Çatý saçaklarýnda sarkan buz kütleleri 1 metreyi bulurken, aðaçlarýn dallarý buzlarla kaplandý. Hava sýcaklýðýnýn eksi 24 dereceyi bulduðu ilde, dondurucu soðuklar en çok çocuklarý etkiledi. Dondurucu soðuk nedeniyle gribal enfeksiyona yakalanan onlarca çocuk, Hakkari Devlet Hastanesi'ne aileleri tarafýndan götürüldü. Þiddetli soðuklar nedeniyle gribal enfeksiyonun baþ gösterdiðini belirten doktorlar, soðuk havanýn en çok

Muþ'ta 100 köy yolu ulaþýma kapandý M

uþ'ta etkisini sürdüren kar yaðýþý nedeniyle 100 köy yolu ulaþýma kapandý. Sabah saatlerinden itibaren vatandaþlar ev ve iþyerlerinin önünü temizlerken, çocuklar ise karda oynamanýn tadýný çýkarttý. Belediye ekipleri ana ve ara caddelerde karla mücadele çalýþmasý yaparken, Ýl Özel Ýdaresi ekipleri de yaðýþýn durmasýný bekliyor. Kar yaðýþýnýn devem ettiðini belirten Ýl Özel Ýdare Köy Yollarý Þube Müdürü Fesih Çakýr, 100 köy yolunun ulaþýma kapalý olduðunu belirterek, kar yaðýþýnýn durmasý ile birlikte çalýþmalara baþlayacaklarýný söyledi. Þu anda acil müdahalelerin dýþýnda herhangi bir çalýþma yapýlamadýðýný ifade eden Çakýr, "Ekiplerimiz hazýr durumda bekliyor. Kar yaðýþý durduðu an çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" dedi. Karayollarýnda çalýþmalarýn geceden baþladýðýný belirten Karayollarý 113. Þube Þefi Sulhattin Ömeroðlu ise, Muþ-Erzurum, MuþKulp ve Muþ-Bingöl güzergahlarýnda herhangi bir sýkýntý olmadýðýný vurgulayarak, ekipler tarafýndan tuzlama ve yol geniþletme çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiðini vurguladý.

çocuklarýn etkilendiðini belirterek, ailelere uyarýlarda bulundu. Hakkari Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Uzmaný Dr. Baver Demir, özellikle son günlerde solunum yoluyla bulaþan hastalýklarda artýþ yaþandýðýný belirterek, "Þiddetli soðuklardan dolayý solunum yoluyla görünen hastalýklarda artýþ görünüyor. Bize gelen çocuklarda boðaz, akciðer enfeksiyonu görünmektedir. Þu anda yatýrdýðýmýz hastalarda da ayný vakalar görülmektedir" dedi. Ailelere uyarý Ailelerin daha dikkatli olmalarý gerektiðini anlatan Uz. Dr. Baver Demir, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ailelerin çocuklarýnýn uyku düzenini ve beslenme þekillerine dikkat etmeleri, sigara içilen ortamlardan uzak durulmasý ve el yýkama alýþkanlýðýnýn kazanýlmasý gerekir. Solunum yollarý

enfeksiyonlarý bulgularý olan burun akýntýsý, öksürük, nefes darlýðý ve hapþýrýðý olan kiþilerden çocuklarý korumalarýný öneriyoruz. Bu vakalarla karþý karþýya bulunan çocuklarýn en yakýn saðlýk ocaðýna götürülmesini öneriyoruz." Aileler ise, çocuklarda ateþ, öksürük ve nefes darlýðý göründüðünü söylediler. Ankara'dan Hakkari'ye eþ durumundan dolayý gelen bir anne ise, çocuðunun Hakkari'nin aðýr kýþ þartlarýna alýþkýn olmadýðý için hastalandýðýný ve hastaneye getirmek zorunda kaldýðýný anlattý. Ateþi çýkan ve acil serviste tedavi gören bir çocuk ise, kreþe gittiðini havanýn soðuk olduðu için orada hasta olduðunu söyledi. Soðuklara aldýrmayan bazý çocuklar da ellerine tartý aleti alarak aile bütçelerine katkýda bulunmaya çalýþýyor.

Hastane asansörlerine belediye kilidi Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ndeki 21 asansörden 15'i asansör bakým ve iþletme yönetmeliðine uymadýðý gerekçesiyle belediye tarafýndan kapatýldý. belediyeye ait bilgi yazýsý asýlan asanD sörleri kullanamayan bazý hasta ve iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir süre önce meydana gelen ve 8 kiþinin yaralanmasýna neden olan asansör kazasýndan sonra Kayapýnar Belediyesi, gelen þikayetleri de dikkate alarak hastane bünyesindeki asansörleri denetledi. Denetimde 21 asansörden 15'inin 5 Aralýk 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanan asansör bakým ve iþletme yönetmeliðinin 11. maddesinin 2. fýkrasýna göre can ve mal güvenliði için tehlike arz ettiði gerekçesiyle kapatýlmasýna karar verildi.

Hasta yakýnlarý tepkili Kapýlarýna sarý þerit çekilerek

hasta yakýnlarý ise karara tepki gösterdi. Hasta yakýný Þ.Ö, hastanede 2'si yoðun bakým, 2'si poliklinik, 2'si de servislerde hizmet veren 6 asansörün ihtiyaca cevap vermediðini, hastalarýn katlara çýkmakta zorlandýðýný ifade ederek, hastalarýn tedavi için son katlara nasýl çýkacaklarý konusuna da çözüm bulunmasýný istedi. Kayapýnar Belediyesi yetkilileri de asansörlerin can ve mal güvenliði için tehlike arz ettiði gerekçesi ile kullanýma kapatýldýðýný belirttiler.

Yedisu kara gömüldü H

Yolcu minibüsü ile ambulans çarpýþtý

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde etkili olan kar yaðýþý hayatý durma noktasýna getirirken, ilçenin Bingöl, Erzurum ve Erzincan'a baðlantýsýný saðlayan karayollarý da ulaþýma kapandý. Yedisu'da etkili olan kar yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. Yaðýþýn devam ettiði ilçede kar kalýndýðý yüksek kesimlerde iki, kent merkezinde ise bir metreyi buldu. Ýlçeye baðlý 13 köy yolu ile Yedisu-Bingöl, YedisuErzurum ve Yedisu-Erzincan karayollarý da ulaþýma kapandý. Bir metreyi bulan kar yaðýþý ile uyanan vatandaþlar, þaþkýnlýklarýný gizleyemediler. Karýn çok yaðdýðýný ifade eden Mafuz Temizkan, hayvanlarýnýn zor durumda olduðunu belirtti. Temizkan, bu yaðýþý uzun süredir beklediklerini söyledi.

akkari'de bir yolcu minibüsü ile ambulansýn kafa kafaya çarpýþmasý sonucu 3 kiþi yaralandý. Kaza öðle saatlerinde Hakkari-Çukurca karayolunun 40. kilometresindeki Taþbaþý Köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Hakkari istikametine doðru seyir halinde olan 112 Acil Servis ambulansý ile karþý yönden gelen ve plakasý öðrenilemeyen bir yolcu minibüsü kafa kafaya çarpýþtý. Kazada 3 saðlýk görevlisinin hafif þekilde yaralandýðý belirtildi. Yaralýlar Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altýna alýndý.


4

HABER

7 OCAK 2013 PAZARTESÝ

Van'da kaçakçýlýk azaldý

Kaçakçýlýk olaylarýný önlemek amacýyla sýnýr boylarýna inþa edilen 'Kalekollar' kaçakçýlýðý büyük oranda azalttý. Kaçakçýlýðýn azalmasýyla geçim sýkýntýsýna düþen köylüler göçe baþladý. Birçok köylü, para kazanmak için batý illerine gidip inþaatlarda çalýþmaya baþladý.

S

ýnýrda yaþanan kaçakçýlýk ve diðer asayiþ olaylarýnýn önüne geçmek için güvenlik güçleri sýnýr boylarýna yüksek güvenlikli 'Kalekol' olarak tabir edilen karakollar inþa etti. Kalekollarla olaylar azalýrken, kaçakçýlýk sýrasýnda en çok ölümler Ýran sýnýrýndaki Van'ýn Özalp ve Saray ilçelerinin köylerinde yaþandý. Sýnýrdaki tedbirler kaçakçýlýðý önlerken, geçim sýkýntýsý yaþamaya baþlayan köylüler de göç etmek zorunda kalýyor. Köylüler devletin yatýrým yaparak göçü önleye-

G

ceðini belirtirken, eþini ve yakýnlarýný kaybedenler geride gözü yaþlý insanlar býraktý. Yukarý Turgalý Köyü'nde 2 yýl önce eþini kaybeden Leyla Kesici de onlardan biri. Eþinin sýnýra mazot getirmek için gittiði günü gözyaþlarý içerisinde anlatan 3 çocuk annesi Kesici, "Gitme dedim. Tehlikeli olduðunu biliyorum dedim. Ama mecbur olduðunu söyledi. Sonra ölüm haberini aldým. 2 çocuðum vardý ve hamileydim. Bebeðimi eþim vefat ettikten sonra dünyaya getirdim ismi-

GÜNFÝAD'dan hükümete destek

üneydoðu Dernekler Federasyonu (GÜNFÝAD), hükümetin Kürt sorununun çözümü için attýðý adýmlarý desteklediðini açýkladý. Kürt sorununun çözümüne ve silahlarýn susmasýna yönelik hükümetin baþlattýðý yeni sürece sivil toplum kuruluþlarýndan (STK) destek açýklamalarý devam ediyor. GÜNFÝAD Genel Sekreteri Yusuf Çadýrcý, sorunun çözümü için Baþbakan Erdoðan'ýn arkasýnda olduklarýný belirtti. GÜNFÝAD olarak hükümetin attýðý her adýmý desteklediklerini kaydeden Çadýrcý, "Bölgemiz yýllardýr çok acýlar çekti. Ýnsanlarýmýz kim tarafýndan belli olmayan ve kendini devletin üzerinde gören güçler tarafýndan bir hiç uðruna ezildi, sürgün edildi, öldürüldü. Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda baþlatýlan barýþ süreci hep birileri yüzünden baltalandý. Umudumuz odur ki GÜNFÝAD olarak Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn uzattýðý bu zeytin dalý artýk ne pahasýna olursa olsun elinde kalmaz ve bu süreç tamamlanýr. GÜNFÝAD olarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn arkasýndayýz" dedi.

Þ

ni de 'Kader' koydum" dedi.

Tek dertleri geçinmek Leyla Kesici'nin kayýnbiraderi Ýrfan Kesici ise, aðabeyinin düðün masraflarýný karþýlamak için sýnýra gittiðini söyledi. Acýlarýnýn hiç dinmediðini anlatan Ýrfan Kesici, þunlarý söyledi: "Abimin vurulduðu haberi geldi. Abim vefat ettikten sonra düðün yapmaya gönlüm el vermedi. Bir yýl sonra düðün yaptým. Sadece bizim köyümüzde 12 kiþi hayatýný kaybetti. Uludere'de yaþanan acýyý en

iyi biz biliriz. Benim abim de Uluderedekiler gibi at sýrtýnda köye getirildi. Biz sadece geçinmek için bunu yapýyoruz." Kaçakçýlýk sýrasýnda yaralanan Yukarý Turgalý Köyü'nde yaþayan 28 yaþýndaki 3 çocuk babasý Murat Avam, 3 ayda aldýðý 900 TL engelli maaþý ile geçimini saðlamaya çalýþýyor. Avam, yaklaþýk 7 yýl önce sýnýrda atýnýn mayýna basmasý sonucu iki gözünü kaybetti. Avam, tek isteðinin yaþanabilir bir ev ve çocuklarýna iyi bir gelecek býrakmak olduðunu söyledi.

Batman'da 'Hedef Ýlk 15 Projesi' Batman'da Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamýnda bu yýl 4'üncüsü hazýrlanan ve bugüne kadar toplam 17 bin dar gelirli öðrencinin yararlandýðý 'Hedef ilk 15 Projesi' Batman Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle baþladý.

B

atman Valisi Yýlmaz Arslan, projeyle 38 bin veliye ulaþýldýðýný belirtti. Vali Arslan, "14 kurs merkezinde toplam 234 öðretmenin görev alacaðý projeden dar gelirli aile çocuklarý faydalanacak. Bize düþen, sýnavlara hazýrlanan sevgili öðrencilerimizin geliþmiþ illerde var olan imkanlarý burada kendilerine saðlamaktýr. Türkiye Cumhuriyeti eðitim konusunda son dönemlerde tarihinin en büyük açýlýmlarýný ve atýlýmlarýný yapmýþtýr ve yapmaya devam etmektedir. Ülkemizde son 8 yýldan bu yana bütçede en fazla harcama eðitime ayrýlmaktadýr. Elbette ki bunu daha da arttýrmak geliþtirmek zorundayýz. Niye çünkü biz genç nüfusa sahip 20 milyonun üzerinde öðrencisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayýsýyla bu alana ne yapsak azdýr ve bundan sonrada yapýlanlar geliþtirilerek devam edecektir" dedi.

Þýrnak'ta 5 kaleþnikof ele geçirildi

ýrnak Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýndan Uludere ilçesi kýrsalýnda yapýlan çalýþmalarda 5 adet Kaleþnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Þýrnak Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, bölgede çalýþmalarýn devam ettiði bildirildi. Açýklamada, "Þýrnak Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan yapýlan titiz çalýþmalar sonucu 6 Ocak 2013 tarihinde Uludere ilçesi kýrsalýnda arazide gizlenmiþ 5 adet Kaleþnikof piyade tüfeði ele geçirildi. Konu ile ilgili hukuki incelemeler baþlatýlmýþtýr. Vatandaþýn huzuru ve bölgedeki istikrarýn tesisi amacýyla karanlýk odaklarca kullanýlan suçlu ve suç örgütleriyle mücadeleye kararlýlýkla devam edilecektir" denildi.

Ýki bin 500 öðrenci yararlanacak Batman Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða ise, eðitimin, bireyin ve toplumun

BDP Yüksekova 2. Olaðan Kongresi yapýldý Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 2. Olaðan Kongresi'ni gerçekleþtiren BDP Ýlçe Örgütü, yeni yönetimini belirledi. Ýlçenin Avaþin Aile Parký'nda gerçekleþtirilen kongreye, Hakkâri milletvekilleri Adil Kurt ve Esat Canan'ýn yaný sýra Hakkâri Belediye Baþkanvekili Nurettin Çiftçi, Yüksekova Belediye Baþkaný Ercan Bora, Þemdinli Belediye Baþkaný Sedat Töre, Baþkale Belediye Baþkanvekili Hecer Sarýhan, Esendere

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

7 OCAK 2013 PAZARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4140 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

geliþmesini saðlayan, ekonomik kalkýnmayý destekleyen, maddi ve manevi kültürel deðerlerini koruyup geliþtirerek, gelecek nesillere aktarýlmasýný saðlayan olmazsa olmaz bir olgu olduðunu söyledi. Akboða, "Bizler, eðitimde fýrsat eþitliðini yakalamak, her bireyin eðitimin tüm olanaklarýndan eþit imkanlarda yararlanmasýný saðlamak amacýyla yaklaþýk 4 yýldýr devam ettirdiðimiz 'Hedef Ýlk 15 Projesi'ni yeniden baþlatýyoruz. Valiliðimizin öncülüðü ve destekleriyle bugüne kadar projeden 17 bin öðrencimiz faydalanmýþ, ayrýca 38 bin veliye de ulaþýlmýþ ve sýnava hazýrlýk sürecinde destek saðlanmýþtýr. Bu yýl SBS'de bin 700, LYS'de ise 800 öðrencimizin faydalanacaðý proje ile anayasada belirtilen eðitimde fýrsat ve imkan eþitliðini oluþturmaya çalýþacaðýz. Projede toplam 234 öðretmenimiz görev almýþtýr. Rehber öðretmenlerimiz, öðrencilerimize psikolojik destek saðlamakla birlikte, ailelere yönelik seminerler de vermektedir" þeklinde konuþtu.

ZIMANÉ DAYIKÉ ÞÝRÝNÉ Anadilde savunmayla ilgili meclisteki çalýþmalar doðu ve güneydoðuda halkýn kardeþlik ve hakkaniyetin tesis edileceðine inancýný pekiþtirmektedir. Yýlda ortalama 105 bin (yüz beþ bin) gencini ülkelerini savunmak için askere gönderen Kürtler, kendi anadillerinin savunmada da serbest býrakýlmasýna çok seviniyorlar. Ana dilde savunma birileri tarafýndan manipüle edilse de bunun üzerinden toplumu germek isteyenlerin de önüne geçilmiþ olacak. Türkçe resmi dilimiz olsa da çevremize baktýðýmýzda Türkçeden çok daha fazla yabancý dilde iþ yerleri ve marka isimleri/patentleri bulunuyor. Bütün mesele 942 yýldýr kardeþ olan Kürtler ana dillerini yerel birimlerde, hastanelerde, mahkemelerde kardeþliðe uygun kullanýp kullanmayacaðýyla ilgilidir. Kürtler bu ülkenin asli unsurudur ve bu asli unsur olmanýn gereði kültürü, dili, örf ve adet-

Belediye Baþkanvekili Tacettin Safalý, BDP il ve ilçe yöneticileri ile sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Kongrede konuþan BDP Hakkari milletvekilleri Adil Kurt ve Esat Canan, kongreye ilgi gösteren herkese teþekkür etti. Konuþmanýn ardýndan faaliyet ve mali raporlar okundu. Raporlarýn okunmasýndan sonra tek liste ile gidilen seçime BDP Yüksekova Ýlçe Baþkanlýðý'na Nail Durmaz seçildi.

leriyle ilgili bir g/ayrýlýk yaþamamasý gerekir. Bugün 24 saat yayýn yapan TRT6 var, ama bundan önce yýllar yýlý bir parti çýkýp "Kürt kardeþlerimizin dilinden neden çorba tarifi yapýlamýyor, bu yasak neden?" diyemedi, demedi. Sahi, Kürt kardeþlerimizin anadilinden büyük komutan Selahaddin'i Eyyubi'nin hayatý anlatýlsaydý bölünür müydük? Çok iyi biliyoruz ki 1960-2000'li yýlar arasýnda milyonlarca Kürt anne-baba yaþlý kesim okullarý olmadýðý için Türkçe bilmiyorlardý. Devlet olarak onlara Türkçe öðretme imkânýmýz da olmamýþtý. Peki, bu kardeþ halkýn TRT radyo ve televizyonlarýmýzdan yararlanma haklarý yok muydu? Cevabýnýz evet ise neden bir þey yapýlmadý. Zira 'birileri' bugüne kadar en çok "dil yasaðý üzerinden ve dilin ortak malýmýz olan TRT'den hiçbir yayýn yapmamasý"ný ajite ederek bizi vurdu. Bugün TRT6 24 saat Kürtçe yayýn yapmakta ve ülkenin bölüneceðini ileri sürenlerin aksine TRT6'in yayýnýndan dolayý O 'birileri' zihni bölünme yaþadý. Kürtleri TRT6'i izlememe konusunda uyarmalara raðmen Kürtler TRT6'i izlemenin mutluluðunu yaþýyor. Anadilde savunma da böyle düþünülmeli. Mahkemede Türkçe bilmeyen her dilde savunma yapýlýp tercüme yoluyla heyete anlatýlýrken buna Kürtçe'yi, kardeþlerimizin

dilini dâhil etmemek Malazgirt'ten bugüne kadar süren kardeþliðimize yakýþýr bir durum deðildir. Anadilde eðitim, savunma bunlar kardeþlik hukukunun gereðidir, kardeþlik hakkýnýn gereði. Kürtlerle Türkler baþka halklara nasip olmamýþ 942 yýllýk beraberlikle dünyada yaþayan bütün milletlere örnek olacak bir geçmiþ býrakmýþlardýr. Bunu bir 942 yýl daha sürdürmenin yolu kardeþlerin diline saygýnýn ve birlikteliðimizin gereði gibi serbestinin tanýnmasýdýr. Bu kardeþliðin gereðidir, insanlýðýmýzýn, beraberliðimizin gereðidir. Bilindiði gibi, Lozan'a göre gayr-ý Müslim azýnlýklar dil ile ilgili bütün haklara sahip oldular. Keza Ermeniler ve Rumlar da bu haktan sorunsuz yararlanýyorlar. Göçmen ya da sýðýnan Müslüman azýnlýklar için ise hiçbir çözüm formüle edilmedi. Bu maðduriyetin giderilmesi için ülkelerini seven her Türk'ün hiçbir sýkýntý hissetmeden çaba göstermesi gerekir. Not: Öcalan'la yapýlan görüþmeler ve yeni süreçle ilgili yazýmýzý bundan sonraki yazýmýzdanele alacaðýz. Ama þu kadarýný söyleyeyim ki süreci son derece olumlu buluyorum. Twitter: @ahmetay_


HABER

7 OCAK 2013 PAZARTESÝ

Burkay Öcalan ile görüþmeleri deðerlendirdi

5

'Sabote etmek isteyenler olacak'

HAK ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) Genel Baþkaný Kemal Burkay, Abdullah Öcalan ile görüþmeleri olumlu bulduðunu belirterek, "Bu süreci sabote etmek isteyecek bir takým odaklar olacaktýr. Hükümetin, muhalefetin ve BDP'nin bu çabalarý boþa çýkarmak için gerekli adýmlarý atmasý gerekir" dedi. süreçte etkili olabilir ve olmalýdýr" þeklinde konuþtu.

'Silahlarýn susmasý gerekir'

H

ak-Par Genel Baþkaný Kemal Burkay, MÝT ve Abdullah Öcalan arasýndaki görüþmeleri deðerlendirdi. Kemal Burkay, görüþmeleri olumlu bulduðunu, kendisinin de öteden bu yana PKK'nýn silah býrakmasýndan yana olduðunu anlattý. Burkay, "Öcalan, bu doðrultuda çaðrý yapacaksa olumlu olur. PKK'nin silah býrakmasý için gerekli adýmlar atýlmalýdýr. Umarým ki bu kez devlet kararlý davranýr. Yani PKK silah býrakýrken, devlet de güven verici adýmlar atar. Bunlar yaþanýrsa süreç baþarýyla sonuçlanýr. Bu görüþme sadece hükümetle Öcalan'ýn görüþmesi

olarak kalmýyor. Ne konuþulduðu konusunda siyasal planda çalýþma yapan örgütlerin de bundan haberdar oluyor. Önümüzdeki günlerde nelerin görüþüldüðü kamuoyuna yansýyacak ve daha uygun yorumlar yapabileceðiz. BDP'nin olumlu bir çizgide hareket etmesi süreç için etkili olacak. BDP, silahlarýn býrakýlmasý yönünde irade beyan ederse sonuç almak daha kolay olur. Geçmiþte BDP yeterince kararlý davranmadý, 'Muhatap Ýmralý'dýr' dedi. Özellikle de silahlarýn susmasý konusunda. Silah kullananlar PKK'lýdýr. Onu susturmasý gereken Öcalan'dýr ama BDP bu

Süreci içeride ve dýþarýda sabote etmek isteyecek bir takým odaklar olabileceðini anlatan Kemal Burkay, süreci baltalamak isteyenlere her kesimin dikkatli olmasý gerektiðini söyledi. Daðdakilerin nasýl davranacaðýný kestirmenin kolay olmadýðýný anlatan Burkay, þöyle devam etti: "Daðdakilerin hareket tarzý nasýl olacak? Bir ihtimal, içlerinde olumlu düþünmeyenler çýkabilir. Eðer Öcalan çaðrý yaparsa sanýyorum ki onlarýn buna direnmesi zor olur. Sabote etmek isteyenler olacak. PKK'nýn içinde ve dýþýnda. Suriye, Ýran ve bir takým derin odaklar var. PKK'nýn içinde elleri bulunan derin odaklar çözüm istemez. Bu kesimler bundan sonra da ellerinden geleni yapmaya çalýþacaklar. Dikkatli olmak gerekir. Silahlarý býrakma süreci baþlarsa bir yumuþama olur. Daðdakileri diðer ülkelere sürmek deðil, onlarýn doðrudan Türkiye'ye dönmelerini saðlamak lazým. Siyasi af gündeme girer, siyasetin kanallarý açýlýr. Yeni bir sayfa açmak lazým. Bir dönemi kapamak ve onun yaralarýný sarmak, Kürt sorunun çözümü lazým. Köklü adýmlar atmalý hükümet. Adýmlarýn birbirine izleyecek þekilde olmasý gerekir. Her þey çok kýsa sürede olmayabilir ama bu bir süreç iþidir. Bazý adýmlar paralel olarak atýlýr. Ancak, her þeyden önce silahlarýn susmasý gerekir. PKK'nýn silah býrakmasý bunu takip etmeli. Hemen sonrasýnda da Kürt sorununun çözümüne yönelik giriþimlerde bulunulmalý."

Ekizoðlu'ndan temsilciliðimize ziyaret S

iirt Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu, gazetemizin Siirt bürosunu ziyaret etti.

15 bölge sivillere yasaklandý G

enelkurmay Baþkanlýðý, 4 Ocak'ta Doðu ve Güney Doðu Anadolu bölgesindeki 15 dað ve daðlýk bölgeyi "Geçici Güvenlik Bölgesi" ilan etti ve giriþleri yasakladý. TSK'nýn 8 Ocak ile 8 Nisan tarihleri arasýndaki üç aylýk dönemi kapsayan Geçici Güvenlik Bölgesi oluþturulmasý kararý, Deniz Seviyesine Göre Azami Mermi Yolu Tepe Yüksekliði ve koordinatlarýyla Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn internet sitesinde yayýmlandý. Genelkurmay'ýn Geçici Güvenlik Bölgesi ilan ettiði 15 dað ve daðlýk bölge þöyle: Küpeli Daðý, Cudi Daðý, Yazlýca Daðý ve Güneyi, Mehmet Yusuf ve Meydan Daðlarý, Ýncebel Daðlarý, Altýn Daðlar, Çaðlayan/Pirinçeken, Buzul Daðý, Alangüz Daðý, Ýkiyaka Daðlarý, Balkaya Daðý, Karadað-Gediktepe-Çimendaðý, Yazlýca Daðý Kuzeyi, Kurþunlu Daðý Dicle (Diyarbakýr), Yassýdað.

B

Bitlis'te kara kýþa teslim

itlis'te yaklaþýk 15 gündür etkili olan güneþli hava yerini þiddetli kar yaðýþýna býraktý. Þiddetli kar yaðýþý nedeniyle sürücüler yolda zincir takarken, bazý vatandaþlar da arabalarý çalýþmadýðý için itmek zorunda kaldýlar. Rahva bölgesinde tipi ve fýrtýna ile birlikte etkili olan kar yaðýþý hayatý olumsuz yönde etkiliyor. Karayollarý ve belediye ekipleri kapanan yollarý açmak için hummalý bir çalýþma içerisine girerken, uzmanlar da sürücülerin zincirsiz yola çýkmamalarý konusunda uyarýlarda bulundu. Kar yaðýþý ilçelere nazaran il merkezinde daha etkili olurken, merkeze baðlý çoðu köyün yollarýnýn kapalý olduðu öðrenildi. Kar yaðýþýnýn merkezde 50, yüksek kesimlerde ise 65 santimetre olduðu ve yaðýþlarýn perþembe gününe kadar devam edeceði belirtildi. Bitlis Belediyesi tarafýndan çetin kýþ aylarýnda vatandaþlar tarafýndan kullanýlsýn diye bazý noktalara býrakýlan konteynýr duraklar da tahrip edildi. Bitlis'te birkaç yere býrakýlýrken konteynýrlarýn içinde bulunan prizler, aynalar, yer döþemeleri ve sývý sabun yerleri kýrýlýrken, duvarlarýna da kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce yazýlar yazýldý.

Ekizoðlu, 2013 yýlýnda yapacaklarý çalýþmalarý il Temsilcimiz Misbah Yýlmaz ile paylaþtý. Güvenlik konusunda bir dizi çalýþma yapacaklarýný belirten Ekizoðlu, asayiþ olaylarýnýn önüne geçmek için kentin önemli noktalarýný MOBESE sistemi ile destekleyeceklerini söyledi. Mevcut kamera sistemine ek olarak 245 kamera daha yerleþtirileceklerini ifade eden Ekizoðlu, "Halkýmýzýn huzur ve güvenliði bizim öncelikli görevimizdir. Nitekim bu ölçüde tüm birimlerle esnafýmýzý ziyaret ettik. Esnafýmýzýn yanýnda olduðumuzu anlattýk. Onlarýn sorun ve sýkýntýlarýný dinleyerek bu doðrultuda güvenlik önlemlerini artýrdýk. Okul önlerinde de güvenlik önlemleri arttýrýldý. Okul önlerinde güvenlik ekiplerimizin sayýsý önceki senelere oranla daha da artýrýlmýþtýr, ailelerimiz bu konuda müsterih olsun" dedi.

Artos Daðý'na yýlýn ilk týrmanýþý V

Vatandaþlardan ambulans talebi

M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde 112 acil saðlýk istasyonu merkezinde hizmet veren 2 ambulansýn yetersiz kaldýðýný dile getiren vatandaþlar, Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nden ambulans talep etti. Kýzýltepe ilçesinin yaný sýra 4 belde ile birlikte köylere hizmet veren 112 acil servis ambulansýnýn iki tane olmasýna tepki gösteren vatandaþlar, en azýndan üç veya dört ambulans daha istedi. Yetkililerden yardým bekle-

yen vatandaþlar, mevcut ambulanslarýn ihtiyacý karþýlamadýðýný dile getirdi. Ýdris Yusufoðlu isimli vatandaþ, ilçede acil ambulansa ihtiyaç olduðu zaman maðdur olduklarýný söyledi. Yusufoðlu, "Ýlçeye baðlý 4 belde ve köylerle birlikte yaklaþýk 300 bin nüfusa sadece 2 ambulans hizmet veriyor. Yetersiz kalan 112 acil servis ambulans sayýsýnýn 3 veya 4'e çýkarýlmasýný istiyoruz" dedi.

an'ýn Gevaþ Ýlçesi'nde bulunan 3 bin 537 rakýmlý Artos Daðý'na Patika Doða Sporlarý Kulübü tarafýndan yýlýn ilk týrmanýþý gerçekleþtirildi. Zirvede Van Gölü'nün mavisi Artos Daðý'nýn beyaza bürünmüþ yamaçlarýyla birleþince doyumsuz bir manzara ortaya çýktý. Kar yaðýþýnýn ardýndan beyaza bürünen Van'ýn Gevaþ Ýlçesi'ndeki Artos Daðý'na 2013 yýlýnýn ilk týrmanýþý yapýldý. Van Patika Doða Sporlarý Kulübü'nün organize ettiði týrmanýþa, Türkiye'nin çeþitli illerinden 19 daðcý katýldý. Týrmanýþ sýrasýnda 2 bin metrede kamp kurup geceyi geçiren daðcýlar, sabahýn ilk ýþýðýyla týrmanýþa yeniden baþladý. Zorlu bir týrmanýþ ardýndan 19 daðcý 3 bin 537 metre yüksekliðindeki Artos Daðý'nýn zirvesine 2 gün sonra ulaþtý.

Zirvede eþsiz manzara Týrmanýþa rehberlik eden Patika Doða Sporlarý Kulübü Baþkan Yardýmcýsý ve Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Bölümü Öðretim Görevlisi Mustafa Bingöl, "Artos Daðý kýþ týrmanýþý için son derece uygun. Amacýmýz; Türkiye ve dünyadaki daðcýlarý bu eþsiz manzarayla bir araya getirmek. Zirveye çýktýkça eþsiz bir manzarayla karþý karþýya geliyorsunuz. Bu tüm yorgunluðunuzu alýyor" dedi.


6

EKONOMÝ

7 OCAK 2013 PAZARTESÝ

Marketler eti pahalý satýyor

Türkiye Kýrmýzý Et Üreticileri Birliði Baþkaný Bülent Tunç, yüzde 100 dana etiyle yapýlacak sucuðun fiyatýnýn 20 lirayý geçmeyeceðini ileri sürerek, bazý sucuklarýn marketlerde 60 liraya satýldýðýný söyledi.

B

irlik Baþkaný Bülent Tunç, kýrmýzý et ürünlerinin marketlerde çok yüksek fiyatlara satýldýðýný öne sürdü. Hükümet ve üreticilerin vatandaþlarýn ucuza et tüketmesi için büyük çaba harcadýðýný kaydeden Tunç, buna raðmen marketlerdeki fiyatlarýn "korkunç" boyutlara ulaþtýðýný savundu. Tunç, et ürünlerinde KDV oranýnýn yüzde 7'e düþürülmesine raðmen fiyatlarýn yükselmeye devam ettiðini ifade ederek, þunlarý bildirdi: "Üreticilerimiz elindeki ürünü düþük fiyatlara satmaya devam ediyor. Bizde kýrmýzý etin kilosu 15 liradan satýlýrken, pastýrmanýn kilosu 100 liranýn üstünde. Sucuðun kilosu da 60 liradan satýlýyor. O kadar þey karýþtýrýlýyor sucuðun içine, buna raðmen fiyatý 60 lira. Yazýk, günah yani. Burada çok büyük bir haksýz kazanç var. Yüzde 100 dana etini kullanýp sucuk yapýlsa maliyeti 20 lirayý geçmez ama marketlerde 60 liraya satýlýyor. Bu, resmen vicdansýzlýk, hiçbir yerde böylesine kazanç yok."

'Marketler denetlenmeli' Marketlerin et ürünlerini istedikleri þekilde

fiyatlandýrdýðýný öne süren Tunç, marketlerin denetlenmesi gerektiðini söyledi. Vatandaþlarýn yüksek fiyat nedeniyle kýrmýzý et tüketemediðini vurgulayan Tunç, "Bu fiyatlarýn düþürülmesi lazým. 'Ýnsanlarýmýz ucuz fiyata et yesin' diye uðraþýyoruz ama marketlerde inanýlmaz derecede yüksek fiyatlarla satýlýyor. Marketlerin kesinlikle denetlenmesi lazým. Bu denetimleri yaparsak insanlarýmýz hem kaliteli hem de ucuz et yiyecek. Bu þans verilirse insanlarýmýz çok ucuza et yiyecek. Ýnsanlarýmýz et yesin diye üreticiler olarak üzerimize düþeni yapýyoruz. Etin fiyatýný 13 liraya kadar düþürdük. Marketlerde denetim yapýlýrsa insanlarýmýza 20 liradan yüzde 100 dana etinden sucuk, 16 liraya da kuþbaþý et yedireceðiz. Bu ürünlerin tüketilmesi lazým ama fiyatlar böyle yüksek olunca vatandaþlarýmýz haklý olarak tüketemiyor. 60 liradan sucuðu insanýmýz tüketemez, bunun için fiyatlarýn düþmesi lazým" dedi.

Yýldýrým: Terör yatýrýmlarý engelliyor

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Türkiye'nin doðusuna yapýlan yatýrýmlarýn PKK tarafýndan engellendiðini belirterek, "Geçmiþ dönemlerde batýya hastane, doðuya hapishane, batýya yol ve doðuya karakol yaptýlar. Þimdi biz bunu tersine çeviriyoruz" dedi.

U

laþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý bünyesinde gerçekleþtirilen çalýþma ve projeleri iliþkin sunum yapan Bakan Binali Yýldýrým, 2002'den 2012'ye kadar geçen 10 yýllýk süreçte 140 milyar TL'lik yatýrým yaptýklarýný söyledi. Yatýrýmlarýn 21 milyar TL'sinin yap-iþlet-devret yöntemiyle gerçekleþtiðini belirten Yýldýrým, "Türkiye'nin ihtiyaçlarý bizim bütçemizden daha fazlaydý. Bu nedenle yapiþlet-devret modelini iþleme

koyduk. Þuana kadar 21 milyar TL'lik yap-iþlet-devret projelerini hayata geçirdik. Kýt kaynaklarý, bize tahsis edilen kýsmýný kullanmakla birlikte ayný zamanda diðer piyasada dolaþan ve yatýrýmcý arayan paralarý da böylece deðerlendirmiþ olduk" dedi.

'Tersine çeviriyoruz' Doðu ve Güneydoðu'ya yapýlan yatýrýmlarýn PKK tarafýndan sabote edildiðini dile getiren Yýldýrým, "Yatýrýmlarý

sürekli sabote ediyorlar, sürekli engelliyorlar. Geçmiþ dönemlerde batýya hastane, doðuya hapishane, batýya yol, doðuya karakol yaptýlar. Þimdi biz bunu tersine çeviriyoruz. Doðuya da yol, doðuya da hastane yapýyoruz. Hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadan yapýyoruz. 30 yýldan beri terörün istismar ettiði bu konularý, bu istismarý onlarýn elinden alalým. Allah'a þükür büyük ölçüde baþarýlý olduk" diye konuþtu.

Memur maaþlarý zamlandý

Memur maaþ katsayýlarý, 0,14'lük enflasyon farký ve yüzde 3'lük Ocak zammýna göre yeniden belirlendi.

M

aliye Bakanlýðý'ndan edinilen bilgiye göre, 2012 yýlýnýn Temmuz-Aralýk döneminde 0,071589 olarak uygulanan memur maaþ katsayýsý, Ocak itibariyle 0,073837'ye, 0,95790 olan taban aylýk katsayýsý 0,98798'e, 0,022700 olan yan ödeme katsayýsý da 0,0234128'e çýkarýldý. Söz konusu düzenlemenin ardýndan aile ve çocuk yardýmý almak kaydýyla müsteþar maaþý, 7 bin 183 liradan 7 bin 419 liraya, genel müdür maaþý ise 6 bin 289 liradan 6 bin 496 liraya çýktý. Böylece müsteþar ve genel müdür maaþýnda yaklaþýk yüzde 3,29 artýþ meydana geldi. 12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaþ almakta olan bir hizmetlinin Aralýk ayýnda 1.755 lira olan maaþý Ocak'ta 1.818 liraya, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaþ almakta olan bir devlet memurunun Aralýk'ta 1.884 lira olan aylýk maaþý ise 1.950 liraya yükseldi. Buna göre, hizmetli maaþýndaki

artýþ yüzde 3,58, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaþ alan memurun maaþýndaki artýþ da yüzde 3,50 oldu.

En düþük maaþ 1.818 lira 7'nci derecenin 1'inci kademesinden maaþ alan bir öðretmenin Aralýk ayýnda 2 bin 9 lira olan maaþý 71 lira yükselerek 2 bin 80 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki maaþ alan bir polis memurunun 2 bin 624 lira olan maaþý da 90 lira artýþla 2 bin 714 liraya çýktý. Böylece 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öðretmenin maaþý yüzde 3,53, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polisin maaþý ise yüzde 3,42 oranýnda arttý. Bu arada KÝT sözleþmeli personel ücret tavaný da 3 bin 755,96 liradan 3 bin 873,90 liraya yükseldi. Devlet memurlarý ve sözleþmeliler, 15 Ocak'ta zamlý maaþlarýný alacak. Kamu çalýþanlarýna 14 günlük de zam farký verilecek. 2002 yýlý Aralýk

ayýndan 2012 yýlý Aralýk ayýna kadarki dönemde TÜFE endeksindeki kümülatif deðiþme yüzde 142,3 oldu. Maliye Bakanlýðý'nýn hesaplamasýna göre ayný dönemde; aile yardýmý ödeneði dahil en düþük memur maaþý 2002 Aralýk ayýnda 1.392 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 1.818 liraya çýktý, artýþ yüzde 363,9 oldu. Aile yardýmý ödeneði dahil ortalama memur maaþý 2002 Aralýk ayýnda 578 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 2 bin 109 liraya çýktý, buradaki artýþ da yüzde 265 olarak hesaplandý.

Net asgari ücret 773 lira Net asgari ücret 2002 Aralýk ayýnda 184 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 773 liraya çýktý, artýþ yüzde 319,5 oldu. En düþük memur emekli aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 377 lira iken, 2013 Ocak ayýnda bin 118 liraya çýktý, artýþ yüzde 197 oldu. En düþük SSK emekli aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 257 lira iken, 2013

Ocak ayýnda 923 liraya çýktý, artýþ yüzde 258,9 oldu. En düþük Bað-Kur esnaf emekli aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 149 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 748 liraya çýktý, buradaki artýþ da yüzde 402,9 olarak belirlendi. En düþük Bað-Kur çiftçi emekli aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 66 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 558 liraya çýktý, artýþ yüzde 747,7 olarak hesaplandý. 65 yaþ aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 24 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 126 liraya çýktý, artýþ yüzde 412,9 oldu. 2002 Aralýk ayýnda 97 lira olan muhtar aylýðý ise 2013 Ocak ayýnda 440 liraya çýktý, artýþ yüzde 351,6 olarak tespit edildi. Halen eþ için 152,77 lira tutarýnda ödenmekte olan aile yardýmý ödeneði yeni artýþ sonrasý 157,57 liraya çýktý Halen 0-6 yaþ grubu çocuklar için 35,79 lira tutarýnda ödenmekte olan aile yardýmý ödeneði yeni artýþ sonrasý 36,92 liraya, diðer yaþ gruplarýnda yer alan çocuklar için 17,90 lira olarak ödenmekte olan söz konusu ödeme yeni artýþ sonrasý 18,46 liraya çýktý Aile yardýmý ödeneðine baðlý olarak mevcut maaþlar içindeki asgari geçim indirim tutarý 33,24 lira yeni maaþlar içindeki tutar ise 36,70 lira oldu.

Muþ'ta ihracat arttý

Muþ Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Þihmus Sinecem, "Açýklanan 2012 yýlý ihracat rakamlarýna göre, Muþ ihracatta yüzde 40 artýþ saðladý" dedi. TSO Baþkaný Þihmus Sinecem, ihracat listesinde bir zamanlar adý bile olmayan Muþ'un, þimdi 65'inci sýrada olduðunu belirtti. Ýhracat oranýnýn artmasýna vesile olan yatýrýmlarýn Muþ için önemli kuruluþlar olduðunu ifade eden Sinecem, "AK Parti hükümetinin belirlediði 2023 yýlýnda dünyanýn en büyük 10 ekonomisinden birine sahip olma hedefine, adým adým ilerlemekteyiz. Ortadoðu'daki çatýþma ortamýna, Avrupa'daki ekonomik krize aldýrmadan yoluna devam eden Türkiye, her geçen gün büyümekte ve güçlenmekte. Ýlimiz de bu büyümeden ve geliþmeden pay almaktadýr. Teþvik yasasý kapsamýnda Muþ'un daha fazla yatýrýmcýya kavuþmasý halinde listedeki týrmanýþýmýz devam edecek. 2023'te hedefimiz ihracat listesinde 49'uncu sýrada yer almaktýr. Teþvik Yasasý'nýn meyvelerini vermesiyle, hedefimize daha kýsa sürede ulaþacaðýz" þeklinde konuþtu.

5 bin 423 engelli memur atanacak Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, bu yýl 5 bin 423 kadroya engelli memur alýnacaðýný ve yerleþtirme iþlemlerinin þubat ayý içerisinde gerçekleþtirilmesinin planlandýðýný bildirdi. Bakanlýk'tan yapýlan yazýlý açýklamaya göre Çelik, bu yýlki yerleþtirme için kurumlarca Devlet Personel Baþkanlýðý'na intikal ettirilen kadro sayýsýnýn 5 bin 423 olduðu belirtti. Çelik, bu kadrolara iliþkin nitelik kod

kýlavuzunun önümüzdeki hafta itibarýyla Devlet Personel Baþkanlýðý'nca ÖSYM Baþkanlýðý'na intikal ettirileceðini, adaylarýn tercihlerinin alýnmasýna müteakip yerleþtirme iþlemlerinin yapýlmasýnýn planlandýðýný kaydetti. Bakan Çelik, ''Böylece 5 bin 423 engelli vatandaþýmýz, ÖSYM'nin takvimi de uygun olursa þubat ayý sonuna kadar veya en geç mart ayý içerisinde iþlerine kavuþmuþ olacak'' dedi.


GÜNCEL

7 OCAK 2013 PAZARTESÝ

7

Araþtýrma'da ziyaret saatleri deðiþti

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hasta ziyaret saatleri belirlendi. Gündüz 13.0014.30 arasýnda ziyaret kabul edilirken, akþam ise 18.00-1 19.30 arasýnda ziyaretler yapýlacak.

D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Bahri Çakabay, hastalarýn saðlýklý tedavi görebilmeleri için ziyaret saatlerine uyulmasýný istedi. Belirlenen saatler dýþýnda hiçbir hasta yakýný kabul etmeyeceklerini belirten Çakabay, þöyle devam etti: Hasta yakýnlarýndan, hastalarýmýzýn saðlýklarý açýsýndan kurallara uyum saðlamalarýný rica ediyoruz. Hastalarýmýzýn saðlýðý bizler için çok önemlidir. Ziyaretin en makbulü kýsa olanýdýr. Hastane ziyaret saatleri her gün 13.00-14.30 ile 18.0019.30 saatleri arasýndadýr. Yoðun bakýmda her gün saat 11.00 ile 12.00 arasýnda yoðun bakým nöbetçi hekimi müsait olduðu anda hasta yakýnlarýna bilgi verilir.

Çocuk, yiyecek ve içecek yasak Hasta ziyaretleri yoðun bakýmýn

Kan davasýnýn maðduru yine kadýn ve çocuklar

Van'ýn Baþkale ilçesinde 4 kiþinin ölümüyle baþlayan kan davasýnýn zanlýlarý kayýplara karýþtý. Kan davasýnýn maðdur ettiði aileye BDP'li Belediye Baþkaný Hecer Sarihan sahip çýktý. 20 Aralýk'ta amca çocuklarý olan Deli ailesi mensuplarý arasýnda çýkan silahlý kavgada baba ve 3 oðlu hayatýný kaybetmiþti. Kavgadan hemen sonra zanlýlar kayýplara karýþýrken, aileleri ise jandarma gözetiminde güvenli bir köye yer-

leþtirilmiþti. Köylülerin desteðiyle zorlu bir yaþam sürdüren kayýnvalide, 4 gelini ve 18'i kýz 26 çocuða Belediye Baþkaný Hecer Sarihan sahip çýktý. Aileyi ziyaret eden Hecer Sarihan, onlara kýþa yetecek kadar gýda, temizlik, giyim ve yakacak yardýmý yaptý. Yardým malzemelerini kendi elleriyle aileye teslim eden Hecer Sarihan, olayda en çok maðdur olan çocuklarla da sohbet etti. Fatura çocuklara kesildi Belediye Baþkaný Hecer Sarihan, yaþanan kan davasýnýn acýsýný, maðdurluðunu çocuklarýn yaþadýðýný söyledi. Sarihan, "Olayda fatura ne yazýk ki bu sahipsiz çocuklara kesildi yine. Bölgemizde kan davalarý yoðun bir þekilde yaþanýyor. Bu cehaletten kaynaklanýyor. Biz artýk insanlarýmýzýn bilinçlenmesini istiyoruz. Ortada sahipsiz kalan bu kadar nüfus var. Baþkale Belediyesi olarak halkýmýza sahip çýkmak zorunda kaldýk. Onlara gerekli yardýmlarý yapacaðýz. Kan davalarýný þiddetle kýnýyor ve lanetliyoruz" dedi.

müsaitlik durumuna göre planlanýr. Hasta ile ilgili olaðandýþý durumlarda hastanemize vermiþ olduðumuz iletiþim numarasýna ulaþýlarak bilgilendirme yapýlacaktýr. Bunun dýþýnda kesinlikle yoðun bakýma hasta yakýný alýnmayacaktýr. Hasta ziyaretlerine 15 yaþýndan küçük çocuklarýn getirilmesi kesinlikle yasaktýr. Hasta ziyaretine gelinirken yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktýr. Canlý çiçekler hasta odasýnda bulundurulmayacaktýr. Öte yandan hastane içerisinde sigara içilmesi 4207 sayýlý "Tütün Ürünlerinin Zararlarýnýn Önlenmesi ve Kontrolü Hakkýnda Kanun" gereðince kesinlikle yasaktýr. Sigara içmek isteyen vatandaþlarýn hastanemiz bahçesinde bulunan sigara baðýmlýlarý eðitim alanlarýna gitmeleri önemle rica olunur.

BÜ'den engelsiz yaþama destek B

atman Üniversitesi (BÜ), görme engellilere yönelik kabartma baský makinesi ve diðer önemli materyalleri kütüphanesine kazandýrdý. BÜ'de iki adet özel donanýmlý bilgisayar ve Braille kabartma baský makinesi engelli çalýþanlarýn ve öðrencilerin hizmetine sunuldu. Özel olarak imal edilmiþ olan bilgisayarlar ve aparatlar görme ve fiziksel engelli kütüphane kullanýcýlarýnýn hizmetine açýldý. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, görme, iþitme ve fiziksel engelli öðrencilere yönelik üniversite kütüphanesine alýnan cihazlarý engelli öðrencilerle birlikte yerinde gördü. Engelli öðrenciler mutlu

Batman Üniversitesi'nde kabartma baský yazýcýsýnýn olmasýndan dolayý görme engelli öðrenciler Rektör Prof. Dr. Uluçam'a

teþekkür etti. Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümü öðrencilerinden Cüneyt Bilmez, talepleri üzerine böyle bir karar alarak kabartma yazý baský cihazýný kendilerinin hizmetine sunmasýndan dolayý sevinçli olduklarýný söyledi. Bilmez, "Fiziksel ve iþitme engelli arkadaþlarým da artýk kütüphaneden yararlanabilecek. Öðrenim hayatýmýza baþlarken Batman Üniversitesi'nde rahat edeceðimizi biliyorduk. Bu öngörümüzde haklý olduðumuzu kanýtlayan üniversitemiz yönetimine tüm engeli arkadaþlarým adýna teþekkür ederim" dedi. Laboratuar da kuruluyor Üniversite Rektörü Prof. Dr. Uluçam ise imkanlarý nispetinde engelli çalýþanlara ve öðrencilerine yardýmcý olduklarýný söyledi. Uluçam, "Onlarýn, kütüphaneden daha verimli yararlanma yönündeki taleplerini en kýsa sürede karþýlamanýn sevincini yaþýyoruz. Ýmkanlarýmýz dahilinde bu ekipmanlarý saðladýk. Bu yöndeki çalýþmalarýmýzý büyük bir hýzla devam ettirme azminde olduðumuzu söyleyebilirim. Yeni kampus alanýnda da bu amaca yönelik iyileþtirme çalýþmalarýmýz sürüyor ve engelli öðrencilerimize "engelsiz" yaþamlarýna yönelik bir laboratuar þu an kurulma aþamasýndadýr" þeklinde konuþtu.

Tatlýses'ten Ýmralý görüþmelerine destek Ünlü þarkýcý Ýbrahim Tatlýses, Twitter hesabýndan MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'ýn Öcalan ile baþlayan ve milletvekilleri Ahmet Türk ve Ayla Akat ile devam eden görüþmelere destek verdi. Ýbrahim Tatlýses, takipçilerine, PKK'nýn silahsýzlanmasý ve Kürt sorunun çözümü konusunda 4 ayrý twit attý. Yaklaþýk 164 bin takipçisi olan Tatlýses'in, mesajlarý çok sayýda takipçisi tarafýndan yeniden paylaþýldý. Tatlýses, þunlarý yazdý: "Silah býrakma meselesi ne bir þahsýn, ne de bir partinin meselesidir. Bu mesele aðlayan analarýn, babalarýn, bacýlarýn, Türkiye'nin meselesidir. Ben de insan sevdalýsý bir sanatçý olarak, istek ve arzum þudur ki, özlediðim barýþ yolunun önüne hendek deðil, köprü kurulmasýný görmektir. Buna þahsým da dahil olmak üzere, kim engel olursa olsun, tarih bunu affetmeyecektir ve dibi görülmeyen karanlýk bir çukura gömecektir. 40 yýllýk sanat hayatým bu acýlarý görmek ve yaþamakla geçti. Ne kadar ömrüm kaldý ki? Býrakýn da bu gözler barýþla süslenmiþ ülke görsün."


8

HABER

7 OCAK 2013 PAZARTESÝ

Tuðluk Öcalan ile görüþmeleri deðerlendirdi:

Kandil'siz süreç çözüm getirmez DTK Genel Baþkan Yardýmcýsý Aysel Tuðluk, "PKK ve Kandil'in içerisinde olmayacaðý bir süreç çözüm getirmeyecektir. PKK ve Kandil bu sürecin içinde olmak zorundadýr" dedi.

D

TK 3'ncü ara dönem 4'ncü Daimi Meclis toplantýsý Diyarbakýr'da yapýldý. DTK binasýnda yapýlan toplantýya Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Van Baðýmsýz Milletvekili Aysel Tuðluk, milletvekilleri Altan Tan, Emine Ayna, Özdal Üçer ve DTK daimi meclis üyeleri katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Aysel Tuðluk, Kürt sorununun þiddet zemininde deðil, siyasal zeminde çözülmesi gerektiðine dair bir olgunlaþma zemininin Türkiye'de yaþandýðýný söyledi. Geliþmeleri son derece önemli ve deðerli bulduklarýný ifade eden Tuðluk, Kürt sorununun çözümünün artýk kendini dayattýðýný belirterek, "Çözümün ertelenmesi imkaný kalmadý. Öcalan ile yakýn zamanda gerçekleþtirilen görüþmelerin anlamlý olduðunu belirtmek istiyoruz. Öcalan ve devlet arasýnda yeniden baþlayan görüþmeleri DTK olarak önemsiyoruz. Baþarýya ulaþmasý ve çözümle sonuçlanmasýný çok arzu ediyoruz" diye konuþtu.

'Müzakere açýk yürütülsün' Oslo sürecindeki hatalara meydan verilmemesi gerektiðini önemle belirttiklerini vurgulayan Aysel Tuðluk, konuþmasýný þöyle

Ýmralý sisteminin müzakere koþullarýna en azýndan baþlangýç itibariyle uygun hale getirilmesi gerekir. Açlýk grevlerinde Öcalan'ýn ne kadar yapýcý ve birleþtirici bir pozisyonu olduðu görüldü. Asýl muhatabýn Öcalan olduðu bir kez daha ortaya çýktý. Devletin Öcalan'ýn bu rolünü idrak etmesi ve çözümde muhatap pozisyonunda görülmesini biz önemli bir geliþme olarak görüyoruz. Diyalogun gerçek anlamda bir müzakere sürecine evrilmesi için Öcalan'ýn saðlýk, güvenlik ve özgür hareket etme koþullarýnýn saðlanmasý gerekiyor."

'Gençlerin ölmesini istemiyoruz'

sürdürdü: "Sürecin bir çözüm sürecine dönüþmesi için müzakere sürecinin açýk yürütülmesi gerektiðine inanýyoruz. Öcalan bu sürecin þeffaf olmasýndan yanadýr. Bu fýrsatýn heba edilmemesi adýna gerçekleþmeyen adýmlarýn atýlmamasý gerekir. Öcalan'a müzakere koþullarý yaratýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Ýmralý'da bir müzakere ortamý ve koþullarý yoktur.

Þiddetin Kürt sorununun çözümsüzlüðünden kaynaklandýðýný anlatan DTK Genel Baþkan Yardýmcýsý Tuðluk, "Çözümün sadece sýnýr dýþýna çekilme süreçlerine sýkýþtýrýlmasý, hükümetin bir çözüm programýna sahip olmadýðýna dair ciddi soru iþaretleri yaratýyor. Sürecin sadece bu boyutuyla öne çýkarýldýðýný görüyoruz. Çözüme giderken en sonda alýnmasý gereken bir olguyu baþa almak çözümsüzlükte ýsrar etmektir. DTK ve BDP olarak risk almaya hazýrýz. Bu

sürecin barýþla sonuçlanmasý için elimizden gelen çabayý göstereceðiz. Artýk gençlerin Kürdüyle, Türküyle ölmesini istemiyoruz. Barýþ zorunludur, barýþa mecburuz. DTK olarak birinci gündemimiz bu olacaktýr" ifadelerini kullandý.

'PKK ve Kandil olmak zorunda' Baþbakan'ýn baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan'ýn, PKK'nýn bu sürecin dýþýnda tutulacaðýna dair ifadeler kullandýðýný anýmsatan Tuðluk, konuþmasýný þöyle tamamladý: "Kandil'in dýþýnda olduðu bir süreç çözüm getirmez. PKK ve Kandil bu sürecin içinde olmak zorundadýr. Gerçek bir çözümden bahsediyorsak PKK'yý, Kandil'i dýþlayarak bir çözüm geliþeceðine inanmak saflýktýr, yanlýþtýr. Bu nedenle Öcalan'ýn direk Kandil'le baðlantý kuracaðý koþullarýn yaratýlmasý gerekiyor. Bu sürecin bizzat içinde olmasý gerekiyor Kandil'in. Bu yönüyle de mevcut hükümetin yaklaþýmýnýn son derece yanlýþ olduðunu belirtiyoruz. Bu sürecin sonuçlanmasý için Kandil ile direk temasýn saðlandýðý bir geliþmenin yaþanmasý gerekir."

Kýzýltepe'de Kentsel Dönüþüm M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde belediye ekipleri tarafýndan Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda gecekondularýn yýkýldýðý bölgede yol açma ve geniþletme çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Kentsel Dönüþüm Projesi tarafýndan ilçede yýkýlmasý gereken evler teker teker yýkýlýyor. Belediye ekipleri tarafýndan sürdürülen yýkým çalýþmalarýnda vatandaþlar ekiplere destek veriyor. Hiç bir sorunun yaþanmadýðý yýkým çalýþmalarýný yerinde izleyen Kýzýltepe Belediye Yardýmcýsý Þemsettin Sulhan, deðiþim ve dönüþüm çalýþmalarýnda vatandaþlarý da maðdur etmemeye büyük özen gösterdiklerini söyledi. Sulhan, "Biz görevi devralýrken, vatandaþ memnuniyetini her þeyin en üstünde gördük. Kýzýltepe'de deðiþim rüzgarý estireceðiz, ancak hiçbir vatandaþýmýzý maðdur etmeyeceðiz. Kýzýltepe'de yolu olmayan, parký olmayan hiçbir mahallemiz kalmasýn istiyoruz. Kýzýltepe halkýna da tüm çalýþmalarýmýzda bize verdiði destekten ötürü yürekten teþekkür ediyorum. Biz her zaman halkýmýzýn yanýnda olacaðýz ve halkýmýza en iyisini sunmak için elimizden gelenini yapacaðýz" dedi.

Varto'da barýþ töreni

Muþ'un Varto ilçesine baðlý Yayýklý ile Ýçmeler Köyü halký arasýndaki husumet, Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) yetkililerinin araya girmesiyle sona erdirildi.

V

arto Belediye Baþkaný Gülþen Çelebi, BDP Varto Ýlçe Baþkaný Gýyasettin Altýn, BDP Ýstanbul Sancaktepe Ýlçe Baþkaný Engin Aras, il genel meclis üyeleri, Ýçmeler ve Yayýklý köy halkýný bir araya getirdi. Ýçmeler Köyü'nün taziye evinde düzenlenen törende taraflar barýþtýrýldý. BDP Varto Ýlçe Baþkaný Altýn, bir sorundan dolayý insanlarýn birbirlerini kýrmalarýný ve üzmelerini doðru bulmadýklarýný söyledi. Altýn, "Bizim aslýnda yapmamýz gereken tek þey birbirimizi sevmemiz, saymamýz ve ayný amaçlar doðrultusunda bütünleþmemizdir. Sonuçta insanlar birbirlerini kýrmýþ ve üzmüþlerdir. Keþke böyle bir þey yaþanmasaydý. Sonuçta bir evde yaþayan iki kardeþ arasýnda da kýzg��nlýk ve öfkesi sonucu kýrýlmalar oluyor. Bunu da iki kardeþ arasýndaki kýrgýnlýk olarak görüyoruz" dedi.

Aydar: Öcalan'ýn arkasýndayýz

P

KK'nýn Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar, "Bu örgütte þu veya bu isimle farklý kanatlar yoktur. Örgüt bir bütündür ve önderliðinin arkasýndadýr. Baþkanýmýzla görüþme, diyalog ve müzakerelerin yapýlmasý yerinde ve isabetli bir karardýr" dedi. Ýmralý'da BDP ile Öcalan arasýnda yapýlan görüþmelere karþý olduklarý iddia edilen PKK'nýn Avrupa sorumlusu kapatýlan DEP'in Milletvekili Zübeyir Aydar, konu ile görüþlerini Twitter'den paylaþtý. Aydar, birkaç günden bu yana Türkiye'deki bazý televizyonlarda adýnýn kullanýlarak örgütün Avrupa kanadýnýn Ýmralý'da baþlatýlan diyalog ve çözüm arayýþlarýna karþý olduðu yönünde haberler yapýldýðýný belirterek, þöyle dedi: Öncelikle yýllardýr 'Muhatap baþkan Apo'dur' diyoruz. Bu açýdan baþkanýmýzla baþlatýlan diyalog, bizim talebimizdir.

Örgüt bir bütündür Buna karþý olmamýz düþünülemez. Bu örgütte þu veya bu isimle farklý kanatlar yoktur. Örgüt bir bütündür ve önderliðinin arkasýndadýr. Örgütü tanýyanlar bunu çok iyi bilirler. Bunun dýþýndaki her deðerlendirme psikolojik savaþ merkezinin manipülasyonlarýdýr. Öcalan ile görüþme, diyalog ve müzakerelerin yapýlmasý yerinde ve isabetli bir karardýr. Bizim itirazýmýz Ýmralý cezaevine ve dört duvaradýr. Bu diyalogun uygun biçimde yürümesi ve sonuç alýcý olmasý için baþkan Apo'nun önünün açýlmasý gerekir, dediðimiz budur.

'Barýþa tarafýz' resim sergisi T

ürkiye'nin 14 ilinde ayný anda açýlan ve 300 barýþ gönüllüsü sanatçýnýn eserlerinin yer aldýðý 'Yanlýzca Barýþa Tarafýz' resim sergisi, Van'da da Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Van sergi koordinatörlüðünü YYÜ Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim Eðitimi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ruhi Konak'ýn yaptýðý sergide 25 sanatçý eserleri ile katýldý. Barýþa dikkat çekmek amacýyla düzenlenen serginin açýlýþýna katýlan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, insanlýk aleminin hiçbir zaman bu günkü kadar barýþa ihtiyaç duymadýðýný söyledi. Serginin ana temasýnýn 'Barýþ' olduðunu açýklayan Battal, ''Van ile birlikte 14 farklý noktada ayný anda resim sergisi açýlmýþ durumda. Çok önemli bir þey, insanlarýn barýþa dikkatini çekmek. Hz. Adem ile beraber, insanoðlunun var olduðu günden bugüne kadar barýþa ihtiyacý var. Ama insanlýk alemi hiçbir zaman bugünkü kadar barýþa ihtiyaç duymadý, barýþý özler duruma gelmedi. Çünkü dünyanýn dört bir yanýnda insanlar sýkýntý çekmekte. Bunlar herkesi incitiyor. Dünyanýn neresinde kim ölürse ölsün, en küçük bir yaratýk hak etmediði þekilde, zulme uðrayarak hayatýný kaybettiðinde hepimizin caný acýyor. Sanat farklý bir þey. Sanatçý içerisindeki duygularý çok deðiþik alanlarda ortaya koyabiliyor. Ýnsanlarý seven bir tarafý var sanatçýlarýn. Herkesin içinde bir sanatçý ruhu var. Sanatçý taraflarýmýzý ön plana çýkardýðýmýz zaman dünyaya barýþýn daha kolay geleceðine inananlardaným'' dedi. Serginin

açýlýþ programýnda sanatçýlardan Halit Yabalak da, 'Barýþ Bildirgesi'ni okuyarak serginin açýlýþ amacýný anlattý. Konuþmalarýn ardýndan Rektör Battal, sergideki resimleri inceleyerek sanatçýlardan bilgi aldý.


Ýç-Dýþ Politika

7 OCAK 2013 PAZARTESÝ

9

'Genel af söz konusu deðil' Baþbakan Erdoðan, ''Teröre bulaþanlar için genel af söz konusu deðil. Ýmralý için ev hapsi söz konusu deðildir. AK Parti iktidarýnda böyle bir þey olamaz. Yapýlacaklarýn birçoðu uygulamada görülecek'' dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Afrika seyahati öncesinde havaalanýnda açýklama yaptý ve sorularý yanýtladý. Baþbakan Erdoðan, bir soru üzerine CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Kürt sorunu için "AK Parti'ye yeni bir kredi açýyoruz. Çözün sorunu" þeklindeki açýklamasýný deðerlendirdi. Erdoðan, þunlarý söyledi: Kendisi muhtac-ý himmet bir dede, nerde kaldý gayrýya himmet ede. Sen nereye kredi vereceksin Sen krediye muhtaçsýn bir defa. Yenilen pehlivan güreþe doymazmýþ, bunlar doymuyor. Dürüst deðil, dürüst olmasý lazým. Doðru olmayan, gerçek olmayan açýklamalar yapýyor. Ben üç arkadaþýmý görevlendirdim, kendisi de arkadaþlarýný görevlendirsin. Yasal düzenlemeyse

yasal düzenleme... Beraber ne yapýlmasý gerekiyorsa yapalým. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akif Hamzaçebi 'Bize üç ay müsaade edin' dedi, üç ayý devirdik. Samimiyse, dürüstse versin üç arkadaþýna talimatý bu çalýþmayý baþlatalým. Yeni baþlamýþ bir süreç deðil, devam eden bir süreç var.

El ele verebilirsek… Tüm gayretimiz terörle mücadelede baþarýlý olabilmek, ülkemize huzur ve refahý tam manasýyla getirebilmek. Olayýn bizim açýmýzdan iki ayaðý var. Bir devlet, iki siyaset ayaðýdýr. Bunu ayýrt edemeyen siyasetçiler var. Daha önce baþladýðýmýz süreci devam ettirmek niyetindeyiz. Devletin en önemli enstrümaný istihbarat teþkilatýdýr. Bu adýmý attýk, atýyoruz, atacaðýz. Bu geliþmeler

esnasýnda bizler siyasetçi olarak böyle bir görüþmenin içinde olmadýk, olmuyoruz. Daha önce 'Terörle mücadele, siyasetçiyle müzakere ederiz' dedim. Þu an gündemimizde Oslo yok. Bunun önünü kapamanýn anlamý yok, Oslo olmaz baþka bir yer olur. Hassasiyet ve incelikleri görmemiz lazým. El ele verebilirsek baþarýlý oluruz. Yazýlý ve görsel medya ile STK'lardan destek alamýyoruz. Böyle bölücü terör örgütüyle mücadele olmaz. Teröre bulaþanlar için genel af söz konusu deðil. Ýmralý için ev hapsi söz konusu deðildir. AK Parti iktidarýnda böyle bir þey olamaz. Yapýlacaklarýn birçoðu uygulamada görülecek. Provokatif eylemler olabilir. Hazýrlýðýnýzý yapýp, bunu en az zaiyatla atlatacaksýnýz.

Akdoðan: Karayýlan racon kesiyor B

aþbakan Erdoðan'ýn Siyasi Baþ Danýþmaný Yalçýn Akdoðan, PKK üst yönetiminin Abdullah Öcalan'ýn iradesine karþý bir tavýr sergilediðini belirterek, "Karayýlan Öcalan'a racon kesiyor" dedi. Ankara Milletvekili Yalçýn Akdoðan, Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nýn Ýmralý'ya gitmesi konusunda deðerlendirmelerde bulundu. Yalçýn Akdoðan, terörle mücadelenin çok boyutlu olduðuna dikkat çekerek, "Bu süreçten sonra kim samimi, kim deðil göreceðiz. Ýmralý ile görüþmenin temel amacý örgütün silah býrakmasý. Karayýlan'ýn açýklamalarýný afaki gördüm. Abdullah Öcalan'ýn iradesine karþý bir tavýr sergiliyor. Öcalan'a racon kesiyor. Kandil'den gelen açýklamalar ben de negatif bir etki uyandýrdý" þeklinde konuþtu. Ana muhalefet partisinin çözüme katký saðlamasý için net bir duruþ sergilemesi gerektiðini ifade eden Akdoðan, CHP kadar BDP'nin takýnacaðý tavrýn da önemli olduðunu belirtti.

Barzani görüþmelerden umutlu Ý

mralý ile yapýlan görüþmeler Türkiye dýþýnda da yanký buldu. Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'nin, ''Öcalan'la yapýlan görüþmelerin Kürt meselesinin barýþçýl çözümünde etkili bir baþlangýç'' olmasýný umduðu bildirildi. Barzani'nin sözcüsü Ümid Sabah, yayýmladýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: ''Sayýn Mesut Barzani, Türkiye ve Abdullah Öcalan arasýnda gerçekleþen görüþmelerden çok mutlu ve umutlu, görüþmeleri çok

büyük bir adým olarak deðerlendiriyor ve takdir ediyor. Yapýlan görüþmenin, savaþýn ve þiddetin sonlanmasý, barýþýn pekiþtirilmesi, Kürt meselesinin barýþçýl çözülmesi yolunda ciddi ve etkili bir baþlangýç olmasýný temenni ediyor.''

Bakanlýk AÝHM dosyalarý için harekete geçti Adalet Bakanlýðý, AÝHM'deki Türkiye aleyhine verilen kararlarý azaltmak için çalýþmalarý hýzlandýrdý. Türkiye, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde (AÝHM) hakkýnda en çok hak ihlali baþvurusu yapýlan iki ülkeden biri durumunda bulunuyor.

'Evlilik dýþý iliþki topluma zararlý'

B

aþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, katýldýðý bir nikah töreninde yaptýðý konuþmada evliliðin önemine iþaret etti. Arýnç, "Evlilik dýþý iliþkilerin toplum için zararlý olduðunu düþünüyoruz" dedi. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, þahitlik yaptýðý nikah töreninde konuþtu. ''Ýnancýmýzda evliliðin yeri çok önemlidir'' diyen Arýnç, evlilik dýþý iliþkilerin toplum için zararlý olduðunu söyledi. Gençlerin erken yaþta evlenerek çocuk sahibi olmasýnýn önemine iþaret eden Arýnç, þunlarý söyledi: Örf ve adetlerimizde, özellikle de Peygamberimizin de sünneti olmasý nedeniyle nikaha çok önem veriyoruz. Gençler ne kadar erken yaþta evlenirse, birbirinden güzel evlatlar yetiþtirirlerse, o kadar iyi olacaðýna inanýyorum.

Toplumun temeli aile Toplumun temeli aile. Aileyi saðlam kýlmamýz lazým. Hükümet olarak da fert olarak da evliliði her zaman teþvik ediyoruz. Evlilik dýþý iliþkilerin toplum ve insanlar için zararlý olduðunu düþünüyoruz. O yüzden gençlerimizin imkan bulduklarý zaman, nasip de olursa evlenmeleri bizim için çok önemli. Çünkü insanlar huzur buluyorlar, sorumluluk alýyorlar. Toplumda büyük felaketler, sýkýntýlar olabilir. Biz bütün bunlara güçlü bir aile kurumuyla karþýlýk verebiliriz. Sayýn Baþbakan bu konuda her zaman tavsiyede bulunuyor. Ben sayý vermiyorum. Allah gönüllerince, hayýrlý evlatlarý bu evliliðe nasip etsin.

A

dalet Bakaný Sadullah Ergin, "AÝHM'de þu anda 17 bin 500 dosya var. Bir yýl sonra karnemizi düzeltmeye baþlayacaðýz. Ýki yýl sonra Avrupa Birliði ortalamasýndan daha iyi duruma geleceðiz" dedi.

lik çalýþmalar yapacak, ihlal kararlarýnýn infazý ile ilgili süreçleri takip edecek. Bu kapsamda ayrýca baþvuru ve karar sürecini hýzlandýrmak adýna elektronik altyapý oluþturuldu.

Elektronik altyapý oluþturuldu

AHÝM tarafýndan hükümete teblið edilen baþvurular ve ilgili evraklar doðrudan bu güvenli að sistemi üzerinden iletiliyor. Bunun yaný sýra son yýllarda uluslararasý kuruluþlarda görevlendirilen hakim ve savcý sayýsý artýrýlarak tecrübe ve bilgi aktarýmý konusunda ilerleme kaydedildi. Bakanlýk ayrýca ihlallerin azaltýlmasýna yönelik, AÝHM'in ihlal kararý vermesine yol açan mevzuat ve uygulama kaynaklý sorunlar ile bu sorunlara iliþkin çözüm önerilerinin tartýþýlacaðý uluslararasý bir çalýþtay düzenlemeyi de planlýyor.

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ve AÝHM kararlarýnýn etkin uygulanmasý için bakanlýk bünyesinde Ýnsan Haklarý Daire Baþkanlýðý kuruldu. Baþkanlýk, Dýþiþleri Bakanlýðý ile iþbirliði yapacak. Türkiye aleyhine yapýlan baþvurulara iliþkin ilgili kurum ve kuruluþlardan bilgi, belge ve görüþ isteyecek ve savunma hazýrlayacak. Gerektiðinde de oturumlara temsilci gönderecek. Ýnsan haklarý ihlallerinin ortadan kaldýrýlmasýna yöne-

Çalýþtay düzenlenecek

'Kýzýmýn adýný tüm dünya öðrensin'

H

indistan'da otobüste uðradýðý toplu tecavüzün ardýndan yaþamýný yitiren genç kadýnýn babasý ülkede tecavüze uðrayan diðer kadýnlara cesaret vermek için kýzýnýn adýný açýkladý. Hindistan'ýn baþkenti Yeni Delhi'de erkek arkadaþýyla bindiði otobüste toplu tecavüze uðrayan 23 yaþýndaki kadýnýn kimliði, ülkede benzer saldýrýlara maruz kalan kadýnlara destek vermek isteyen babasý Badri Singh Pandey tarafýndan açýklandý. Pandey, saldýrýyý gerçekleþtiren-

lerin ölüm cezasýna çarptýrýlmasýný istediðini söyledi. Baba Pandey, "Kýzýmýn adýný açýklayarak bu tür saldýrýlara maruz kalan kadýnlara cesaret vermek istedim. Onlar bundan böyle kýzýmdan güç alacaklar" dedi. Saldýrýnýn duyulmasýnýn ardýndan ülkede birçok protesto gösterisi düzenlendi. Düðün hazýrlýklarý yaptýðý öðrenilen Jyoti Singh Pandey, ülkesinde ve uluslararasý kamuoyunda "India's Daughter" (Hindistan'ýn Kýzý) ismiyle anýlýyor.


10

GÜNDEM

7 OCAK 2013 PAZARTESÝ

Esad: Müdahaleye ihtiyacýmýz yok

Aylar sonra halka seslenen Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad, Batý'nýn müdahalesine ihtiyaçlarýnýn olmadýðýný söyledi. Yabancý ülkeleri uyaran Esad, "Suriye yardým kabul eder ama emiri kabul etmez" dedi.

S

Yunanistan Ege'de petrol arýyor

E

konomik krizle mücadele eden Yunanistan çareyi Ege'de petrol aramakta buldu. Yunan basýný, Baþbakan Andonis Samaras'ýn ekonomik krizden çýkýþ için Ege Denizi'nde petrol aranmasý talimatý verdiðini öne sürdü. Ancak Yunanistan'ýn petrol arama çalýþmalarý Türkiye ile yaþanacak olasý bir Ege sorununa da yol açabilir. To Vima gazetesinin iddiasýna göre Samaras hükümeti, Yunan kýta sahanlýðýnýn dýþ sýnýrlarýný belirlemek için Birleþmiþ Milletler'e baþvuracak. Yunanistan'ýn Ege'deki kýta sahanlýðý sýnýrlarýný belirlerken kendi koordinatlarýný temel alan bir öneri sunacaðý ifade ediliyor. Diplomasi ikiye bölündü Yunan diplomasisi ise ikiye bölünmüþ durumda. Bazý çevreler, Samaras'ýn bu kararýnýn ekonomik krize çözümden ziyade, milliyetçi kesimlerin oyunu kazanmaya yönelik geleneksel bir seçim vaadi olduðunu savunuyor. Yunanistan'ýn Ege Denizi'nde sondaj çalýþmalarýna baþlayabilmesi için Türkiye, Libya, Arnavutluk ve Mýsýr ile kýta sahanlýðý konusunda anlaþmasý gerekiyor. Ancak Türkiye ile Yunanistan arasýnda kýta sahanlýklarýnýn belirlenmesi için 1974'ten bu yana sürdürülen maraton görüþmelerden henüz olumlu bir sonuç alýnmýþ deðil.

uriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad, Kasým ayýndan beri süren sessizliðini bozdu. Opera binasýnda halka seslenen Beþþar Esad'ýn konuþmasý sýk sýk sloganlarla kesildi. Konuþmasýnýn ardýndan salondaki Suriyeliler, Esad'ý kucaklayabilmek için sahneye akýn etti. Esad, konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: Suriye topraklarýndaki eziyete karþý konulamýyor. Vatan hepimizin, bu yüzden birlikte onu korumalýyýz. 'El-Kaide Teröristleri'ne karþý muhaliflerle 'ulusal seferberlik' çerçevesinde savaþmak gerekiyor. Ülkemizin sokaklarý güvenlik ve istikrardan yoksunken mutlu olmamýz mümkün deðildir.

Savaþmaya devam edeceðiz Batý'nýn yarattýðý bir kuklayla diyalog kurmayacaðýz. Terörizmle savaþmaya devam edeceðiz. Önümüzdeki günlerde yeni açýlýmlar ortaya koyacaðýz. Suriye yardým kabul eder ama emir kabul etmez. Barýþ açýlýmý Suriye'nin içinden gelmelidir. Suriye barýþ istiyor, uzlaþma istiyor. Politik çözümün ilk aþamasý, bölgesel güçlerin muhaliflere silah vermeyi ve onlara destek olmayý durdurmasýný gerektirir. Silahlý güçlerimiz ülkemizi koruyor. Sevdiklerimizi kaybettiðimiz için acý çekiyorum. Suriye halký ülkeyi güçlendirecek. Düþmana karþý direnmeye devam edeceðiz. Damarlarýmýzda milliyetçilik akýyor. Bu bir devrim ve biz bu devrimde savaþýyoruz. Nereye baksam acý görüyorum.

Ýki ülke savaþýn eþiðinde Hindistan ve Pakistan askerlerinin tartýþmalý Keþmir bölgesindeki Kontrol Hattý çevresinde silahlý çatýþmaya girdiði bildirildi. Hindistan-Pakistan sýnýrý dünyanýn en tehlikeli ve tansiyonu en yüksek noktalarýndan biri olarak biliniyor.

Her iki ülke de Keþmir bölgesi üzerinde hak iddia ediyor ve bölge 60 yýldan fazladýr çatýþmalara sahne oluyor. Ancak can kaybýna neden olan çatýþmalar nadiren görülüyor. Bu çatýþmanýn bölgenin genelini kapsayabilecek yeni bir savaþ ihtimali doðurmasýndan endiþe ediliyor. Her iki ülkenin de elinde nükleer silahlar olmasý endiþeleri daha da alevlendiriyor.

Önce kim saldýrdý? Pakistan ordusundan yapýlan açýklamada, iki taraf arasýnda çatýþmanýn sürdüðü, Hindistan askerlerinin "Sawan Patra isimli sýnýr karakoluna fiziksel olarak baskýn düzenlediði" belirtildi. Hindistan ordu sözcüsü Albay Brijesh Pandey ise, Pakistan askerlerinin Hindistan askeri birimlerine havan toplarý ve otomatik silahlarla ateþ açtýðýný

söyledi. Pandey, sivillere ait bir konutun yýkýldýðýný da sözlerine ekleyerek, "Biz sadece hafif silahlar kullandýk. Bunun militanlarýn geçiþini saðlamayý kolaylaþtýrmak için bir çaba olduðuna inanýyoruz" dedi. Hacý Pir Geçidi, Keþmir'in Pakistan kontrolündeki þehri Muzafferabad ile Hindistan kontrolündeki þehri Srinagar'ýn tam

ortasýnda bulunuyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

7 OCAK 2013 PAZARTESÝ

Ýki ayrý gece düzenlenecek

11

Yeþil-Kýrmýzýlý takým ,Ankara ve Ýstanbul'da olmak üzere toplam 2 ayrý destek gecesi düzenleyecek. Gece için davetiyeler hazýrlanmaya baþlandý.

D

iyarbakýrspor'un maddi sorunlarýný aþmasý için son þans olarak görülen destek gecelerinin programý belli oldu. Buna göre Ankara ve Ýstanbul'da iki etaplý geceler organize edilecek. Ýstanbul'daki gece 25 Ocak 2013'te Eresin Hotel,Ankara'daki gece ise 9 Þubat 2013'te Rixos Hotel'de yapýlacak. Geceler için davetiyeler hazýrlan-

maya baþlanýrken,kayyum yönetiminin önümüzdeki günlerde kent yöneticileri, üst düzey siyaset ve devlet adamlarý ile eski yöneticilerle görüþerek geceye katýlým konusunda destek talep edeceði öðrenildi. Yeþil-Kýrmýzýlý takým, 19 Ocak'a kadar devam edecek kamp için Antalya'da çalýþmalara baþladý. Futbolcularla kýsa bir toplantý yapan

Teknik Direktör Rafet Ýyem,"Sizlerden ikinci yarý için çok þey bekliyorum. Büyük baþarýlara imza atacak yetenekte olduðunuza inanýyorum. Eksikleriniz var. Bunlarý gidermemiz lazým. Çok çalýþýrsanýz ve bunu sahaya yansýtýrsanýz ikinci yarý çok farklý geçecek. Þimdi saðlýklý bir kafa ile kampý en iyi þekilde deðerlendirmeye çalýþýn." diye konuþtu.

Mustafa Sarp resmen Gakgoþ!

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden S.B. Elazýðspor, son olarak Mersin Ýdman Yurdu formasý giyen Mustafa Sarp ile sezon sonuna kadar anlaþma saðladý.

K

ariyerinde; Gaziosmanpaþa, Ankaraspor, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor, Galatasaray, Samsunspor, Kardemir D.Ç. Karabükspor gibi takýmlar bulunan ve son olarak da ligin ilk yarýsýnda Mersin Ýdmanyurdu formasý giyen tecrübeli orta saha oyuncusu attýðý imza ile sezon sonuna kadar Elazýðspor'da forma giyecek. Mustafa Sarp, Elazýðspor'un kamp yaptýðý Miracle Otel'de düzenlenen törenle kendisini Bordo-Beyazlý renklere baðlayan sözleþmeye imza attý.

Tekke'de sýraya girdi!

F

utbolcu ve teknik adamlara borçlarý nedeniyle transfer yapamayan, düþtüðü PTT 1. Lig'de de zor günler geçiren Ankaragücü'nde Fatih Tekke de alacaklýlar sýrasýna girdi. Fatih Tekke, 1 milyon 171 bin lira tutarýndaki alacaklarý için Türkiye Futbol Federasyonu'na baþvurdu. Tekke, parasýný alýrsa sarý-lacivertli formayla dakikasý bin 851 liraya oynamýþ olacak. Ligde 2010-2011 sezonunda Ankaragücü formasýyla 10 maçta sahaya çýkan, ancak 1'inde yedek kulübesinde oturan Fatih Tekke, toplam 540 dakikayla baþkent macerasýný tamamladý. Baþkent kulübünün sadece TFF'ye yaptýðý baþvurudaki miktarý ödemesi durumunda Fatih Tekke'nin Ankara macerasýnýn dakikasý bin 871 liraya gelecek. Baþkent temsilcisinde 1'i penaltýdan olmak üzere 3 gol atan Fatih Tekke, sadece Ankara derbisinde Gençlerbirliði'ne karþý 90 dakika oynadý. Fatih Tekke, futbola baþladýðý Trabzonspor'un ardýndan Gaziantepspor, Beþiktaþ, Altay, Zenit, Rubin Kazan ve Orduspor formalarý da giydi.

Gaziantep BÞB'ye genç orta saha! PTT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükþehir Belediyespor, genç oyuncu Fatih Doðan'ý 5 yýllýðýna renklerine baðladý.

T

eknik direktör Mehmet Þahan, yaptýðý açýklamada, ara transfer dönemini en iyi þekilde deðerlendirmeye gayret gösterdiklerini belirtti. Bu dönemde takýmýn bünyesine uygun oyuncularý kadroya dahil etmeye çalýþtýklarýný ifade eden Þahan, þunlarý kaydetti: ''Ýsveç'in Basel takýmýnda oynayan 1990 doðumlu orta saha

oyuncusu Fatih Doðan ile

kulübümüz 5 yýllýk anlaþma saðladý. Fatih, genç ve istikbal vadeden bir oyuncu. Kendisini izliyorduk ve sonuçta kadromuza kattýk. Hem takýmýmýza hem kendisine hayýrlý uðurlu olsun.'' Þahan, Antalya'da sürdürülen kamp çalýþmalarýnýn da istedikleri seviyede seyrettiðini dile getirdi. Çalýþmalarda arzulu ve istekli bir oyun sergileyen futbolcularýnýn bu azminin, çalýþma temposunu olumlu etkilediðini aktaran Þahan, Antalya'daki kamp çalýþmalarýný 12 Ocak'ta tamamlayarak Gaziantep'e döneceklerini ifade etti.

Yeni Malatyaspor’da transfer çalýþmalarý sürüyor Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da yönetim transfer çalýþmalarýný sürdürüyor.

L

igde ilk yarýnýn ardýndan Sedat Yeþilkaya ve Cihan Yeþilýrmak ile yollarýný ayýran sarý kýrmýzýlý ekipte, yönetim ile teknik heyet transfer konusunda bir araya gelerek, görüþme yaptý. Teknik heyetin istekleri hakkýnda bilgiler alan yönetim, ön libero, orta saha ve sol kanat mevkilerine oyuncu takviyesi için çalýþmalara baþladý. Ligin ikinci yarýsý için 2 ya da 3 transfer yapmayý planlayan yönetimini, teknik heyetin verdiði liste doðrultusunda görüþmelerini sürdürdüðü bildirildi.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

7 OCAK 2013 PAZARTESÝ

REKLAM


07.01.2013 Gazete Sayfaları