Page 1

CMYK

Kürtlere özerklik statüsü tanýnsýn Mercedes Gelecek’ten iftar Kürt sorununu AK Parti çözecek D

emokratik Toplum Kongresi (DTK) daimi meclisi, Suriye Kürtlerine Demokratik Özerklik statüsünün tanýnmasý için Avrupa Birliði ve Birleþmiþ Milletler nezdinde diplomatik çalýþma yürütme kararý alýndýðýný 9'da duyurdu.

B

D

iyarbakýr Gelecek Otomotiv Mercedes, Baþkaný Hekim Toluð, 300 kiþinin bir araya personellerini iftar yemeðinde buluþtur- geldiði yemekte tüm masalarý dolaþarak 8'de du. Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu ailelerle sohbet etti.

ir dizi incelemelerde bulunmak amacýyla Þýrnak'a giden Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Kürt sorununu deðerlendirdi. Bakan Eker, "Evet Türkiye'de Kürt sorunu var ve AK Parti bu sorunu çöze5'te cek" dedi.

Kan akmaya devam ediyor PAZARTESÝ 6 AÐUSTOS 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Hakkari'de 3 jandarma karakoluna PKK'lýlar tarafýndan eþ zamanlý saldýrý düzenlendi. Geçimli Karakolu'na yapýlan saldýrýda 6 asker ve 2 korucu þehit olurken, 15 asker, 1 korucu ile 5 vatandaþ yaralandý.

8 þehit, 21 yaralý

Bu pranga çýkarýlacak

Terör kaybetmeye mahkum

Pervasýzca bir plan

Kent merkezine 25 kilometre uzaklýktaki Geçimli Köyü'nde konuþlu bulunan askeri karakola gece saatlerinde PKK mensuplarýnca roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldýrý düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anýnda karþýlýk vermesi üzerine çýkan çatýþmada 6 asker ile 2 köy korucusu þehit oldu. Çatýþma 15 asker, 1 korucu ile 5 vatandaþ da yaralandý. Çatýþmada 12 PKK'lý da ölü ele geçirildi.

Saldýrý ile ilgili hükümet kanadýndan ilk deðerlendirme Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'dan geldi. Atalay, ''Türkiye'nin önünde bir büyük sorundur bu. 30 yýl önce baþlamýþ, kökü biraz daha da eskilere giden önümüzde bir sorun. Bunu çözmek için bütün boyutlarýyla çok yönlü olarak üzerindeyiz. Hepimizin baþý sað olsun. Mübarek ramazan gününde kolay deðil'' dedi.

Baþbakan Erdoðan, Hakkari'deki saldýrýnýn ardýndan açýklama yaptý. Erdoðan, "Terör örgütü, Ramazan ayýnda böyle kalleþçe bir saldýrý düzenleyerek, bir kez daha bu ülkenin ve aziz milletimizin milli ve manevi deðerlerine düþmanlýðýný sergilemiþtir. Terör, er ya da geç kaybetmeye, yok olup gitmeye, milletin azim ve kararlýlýðý karþýsýnda erimeye mahkumdur'' dedi.

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Hakkari'deki saldýrýda 8 þehit verilmesinin ardýndan twitter hesabýndan açýklama yaptý. Gül, "Terör örgütü bu Ramazan ayýnda pervasýzca bir plan içerisine girmiþti. Buna fýrsat vermemek için güvenlik güçlerimiz ön tedbiri alýp yoðun bir mücadeleye girdi. Maalesef yüreðimizi daðlayan þehitlerimiz var" diye 4’te konuþtu.

Kimsenin ölmesini istemiyoruz

AK Parti’de hayýr seferberliði

B

arýþ ve Demokrasi Parti (BDP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamit Geylani, "30 yýldýr devam eden savaþýn, þiddetin ve çatýþmanýn en yoðununu 15 gündür Þemdinli'de yaþýyoruz" dedi. 5'te

YAÞAMIN RENGÝ

Tu kaka ile olmaz A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Avukat Halit Advan, on bir ayýn sultaný Ramazan'da fakir, fukara

ve maðdur vatandaþlar baþta olmak üzere Diyarbakýrlýlara en iyi hizmeti vermenin telaþý içinde 7'de olduklarýný söyledi.

Kamýþlý'da gövde gösterisi geçici Araþtýrma'da temizlik seferberliði Silvan'da buðday alýmý sürüyor

M

ardin Valisi Turhan Ayvaz, Suriye’nin Kamýþlý kentinde yaþanan geliþmeleri deðerlendirdi. Ayvaz, "Bazý terör gruplarýnýn Suriye bölgesinde gövde gösterisi yapmaya çalýþtýðýný görüyoruz. Bu 7'de çabalarý istikrar geldiðinde sönecek" dedi.

CMYK

D

Mürsel ACAY

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde 110 personelin katýlýmýyla temizlik seferberliði baþlatýldý. Temizlik çalýþmalarýnda 1 ton 400 kilogram deterjan ve 1 ton 100 kilogram cila kul8'de lanýlarak bütün birimler temizlendi.

T

oprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Müdürlüðü, Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde buðday alýmlarýný sürdürüyor. Silvan Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Çapan, buðdayda bereketli bir yýl 6'da geçirdiklerini söyledi.

Suriye'de yaþanan trajedi ve sonrasýnda sýnýr bölgesinin Kürt hakimiyetine geçmesi dünya gündeminde aslýnda. Türkiye tedirgin. Suriye bile tedirgin deðil bu kadar. Yazýsý 3’te

Ahmet AY

GÜL 'AZÝZ KARDEÞLÝÐÝ' HATIRLATTI Yazýsý 7’de


2

SAÐLIK

Nem, kalp hasatalarý için tehdit 6 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

Saðlýk uzmanlarý, mevsim normallerinin üstünde seyir eden hava sýcaklýklarý ve yüksek nem oranýnda kalp hastalarýna karþý önemli uyarýlarda bulundu. B ülent Ecevit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný ve Kardiyoloji Anabilim Dalý'ndan Prof.Dr. Mustafa Aydýn, uzun ve sýcak yaz günlerinde oruç tutanlarý, kimi zaman ölümle sonuçlanan kalp hastalýklarýna karþý uyardý. Orucun vücut saðlýðý için yararlý olduðunu belirten Aydýn, sývý ve besin tüketimine dikkat edilmemesi durumunda kalp hastalarýnda büyük sorunlara yol açabileceðini ifade etti. Özellikle kalp krizlerinde artýþ gözlendiðini belirten Aydýn, "Kalp krizi, kalbi besleyen koroner damarlarýn tamamen veya kýsmen týkanmasý ile kalp kasýnýn bir kýsmýnýn ölmesidir. Ailesinde kalp krizi geçiren ve þeker, tansiyon, kolesterol yüksekliði problemleri bulunan fazla kilolu ve sigara içenlerde bu kalp kalp hastalýðý daha sýk görülmektedir. Özellikle yoðun iþ temposunun yanýnda kan basýncý yüksek, düzensiz yemek yiyen egzersiz yapmayan, kilosuna dikkat etmeyen sigara içenlerin kalp hastasý olma riski fazladýr" dedi. Kalp hastalýklarý içerisinde en ölümcül olanýn kalp krizi olduðunu anlatan Aydýn, þu bilgileri verdi:"Göðüs ortasýnda baský þeklinde aðrý varsa özellikle bu aðrý yokuþ çýkarken, baþlayýp, kiþi dinlendiðinde geçiyorsa, ilk aþamada kalp hastalýðý düþünülmemelidir. Kalp krizi, kiþi hiç hareket etmediði halde çok þiddetli aðrýnýn baþlamasýyla ortaya çýkar. Beraberinde nefes darlýðý, sol kol aðrýsý, soðuk terleme ve bulantý görülebilir. Ayrýca, kalp krizi esnasýnda önemli oranda ani ölümler de görülmektedir. Kalp hastalarýnýn öncelikle kilo almamasý gerekir. Koroner arter hastasý olan, kalp krizi geçirmiþ kiþiler yaðlý ve kolesterolden zengin yiyeceklerden özellikle kaçýnmalýdýr. Katý yaðlar, kýrmýzý et içeren yiyeceklere dikkat etmelidir. Bunun yanýnda spor yapmak özellikle, yürüyüþ, yüzmek, bisiklete binmek, koþmak kalp saðlýðý için idealdir." Sýcak havalarda oruç tutan kalp hastalarýnýn karþýlaþacaðý sýkýntýlar hakkýnda bilgi veren Aydýn, þunlarý söyledi: "Kalp hastalarý için Ramazan ayýnda hem kalp saðlýðý hem de sýcak havalarda oruç tutabilmek için bazý önlemler almak gerekebilir. Çünkü, hava sýcaklýðýnýn 30 dereceyi nemin yüzde 60'ý aþmasý ile birlikte sýcaða baðlý olumsuz etki gözlenmeye baþlar. Vücudun

sýcaklýk artýþýna karþý ilk tepkileri terleme ve derideki damarlarýn geniþlemesidir. Nem oraný yükseldiðinde terleme ile olan sývý kaybý azalmaya baþlar ve böylece sýcak çarpmasý ihtimali artar. Aþýrý sýcak ve nemle birlikte artan su ve tuz kaybýnýn karþýlanmasý halinde kan koyulaþmasý ve pýhtýlaþmasý eðiliminde artýþ ile birlikte kalp krizleri tetiklenebilir. Kalp yetmezliði olan hastalarda sýcaða uyum zorluðu ile birlikte hayati organlara kan akýmýnda azalma meydana gelir. Bu durumun sonucu hayatý tehdit edici durumlar yani kalp krizi, ritm bozukluðu gibi rahatsýzlýklar geliþebilir"

D

mi genellikle bu dönemde aðýrlýk artýþýna neden olmaktadýr. Ýftarda aþýrý ve hýzlý yemek, hormonlarýn da hýzlý salgýlanmasýna, ani tansiyon yükselmesine neden olabilir. Baþta hipertansiyon hastalarý olmak üzere tansiyondaki ani dalgalanmalara yol açmamak için iftardaki besinlerin yavaþ tüketiminde fayda vardýr. Günlük enerji harcamasýnýn azalmasý ve zamanýn çabuk geçmesi için geç saatlere kadar uyumak, hareket durumunun azalmasý, oruç tutarken çok fazla acýkmadan rahat bir gün geçirme isteði metabolizma hýzýnýn daha da yavaþlamasýna sebep olur. Ramazanda kilo alma riskini en aza indirebilmek için günlük aktiviteye dikkat edilmelidir. Ramazan ayýnda metabolizma hýzýnýn yavaþlamasýna baðlý olarak oluþabilecek kabýzlýðý önlemek için, posa oraný yüksek besinler tercih edilmeli; soyulmadan yenilebilen sebze ve meyveler mümkünse kabuklarýyla tüketilmeli, iftar ile sahur arasýnda sývý tüketimi konusunda dikkatli olunmalýdýr. Sahur ve iftarda hoþaf veya komposto tüketiminin sindirim sistemini hareketlendirmeye olumlu etkileri vardýr. Ayrýca çorbalara kepek eklemek ya da yoðurda karýþtýrýlacak keten tohumu olasý kabýzlýðýn önlenmesinde faydalý olacaktýr. Ramazanda gün boyu aç kalýnacaðý için yatmadan aþýrý yemek yerine,

SICAKLARDA KALP ÖNLEMÝ Aydýn, kalp hastalarýnýn sýcak havalarda çok dikkatli olmasý gerektiðini söyledi. Aydýn, aþýrý sýcaklarda kalp hastalarýnýn alabileceði önlemleri ise þöyle anlattý: "Sýcak ve nemin yüksek olduðu saat 11:00-16:00 arasýnda dýþarý çýkýlmamalý veya kýsa süreli dýþarýda kalýnmalýdýr. Açýk renkli bol, rahat, terlemeyi artýrmayan kýyafetler giyilmeli, aðýr, yaðlý, yüksek kalorili yemeklerden kaçýnmalý, sebze ve meyve tüketilmeli. Öðünler, az miktarda olmalýdýr. Sývý kaybýný azaltmak için günde 2-3 litre su içmeli, soda, kola, kahve gibi içecekler, kan basýncýný ve kalp hýzýný artýrabileceði için tüketilmeli. Özellikle alkol hiç alýnmamalýdýr. Aþýrý sýcak ve nemden vücut metabolizmasý etkilendiðinden kullanýlan ilaçlarýn etkinliklerinde farklýlýk olabilir. Özellikle tansiyon ilaçlarý, idrar söktürücü kalp hýzýný etkileyen, kaný sulandýran ilaçlarýn kullanýmlarýný yeniden deðerlendirmeli. Bazý ilaçlarýn ayný dozlarý, yaz aylarýnda daha fazla tansiyon düþmesine ya da nabýzda daha fazla düþmelere yol açýlabilir. Aþýrý terleme nedeni ile idrar sökücü ilaç gereksinimi azalabilir."

ORUÇ SAÐLIKTIR

orucun koroner kalp hastalýðýndan koruduðu söylenebilir" Aydýn, iftarda aþýrý ve hýzlý yemek yeme, sigara gibi kötü alýþkanlýklarýn ise olumsuz sonuçlara yol açabileceðini kaydetti. Ramazan ayýnýn kötü alýþkanlýklar için de fýrsat olarak bilinmesini isteyen Aydýn, þunlarý söyledi: "Ancak, özellikle uzun oruç saatleri olan yaz aylarýnda, uzayan açlýk sonrasý iftarda aþýrý miktarda yemek, aþýrý yaðlý yemek, aþýrý kalorili yemek ve gündüz içilemeyen sigaralarý iftardan sonra içmek gibi kötü alýþkanlýklar çok olumsuz sonuçlara neden olabilir. Ramazan ayý sigara býrakmak için bir fýrsat olarak deðerlendirilebilirse saðlýk için çok önemli bir adým atmýþ oluruz"

Aydýn, oruç tutmanýn vücut saðlýðý için yararý bilinen bir durum olduðunu da ifade ederek sözlerini þöyle sürdürdü: "Metabolik hastalýklarda oruç tutanlarýn saðlýk göstergelerinde düzelmeler gözlendiði bilinen bir gerçektir. Oruç tutanlarda iyi kolesterol (HDL) artmakta, trigliserit düzeylerinde azalma olmaktadýr. Bu bulgularla saðlýklý kiþilerde,

Aydýn, kalp hastalarýnýn uygulayacaðý kalp diyetinin zor olmadýðýný belirtirken, kalp diyetini saðlýklý kiþilerin de uygulayabileceðini ifade etti. Kalp diyetinin Ramazan ayýnda öneminin daha da arttýðýný vurgulayan Aydýn, sözlerine þöyle devam etti: "Saðlýklý kiþilere de saðlýklý yaþamlarýný

KALP DÝYETÝ

sürdürmeleri için tavsiye edilen bir beslenme tarzýdýr. Bu beslenme tarzý Ramazan ayýnda daha bir önem kazanmaktadýr. Tereyaðý, sakatatlarýn yaðlarý, koyun etinin içerdiði yaðlar ve sýðýr etinin görünen yaðlar ile margarinlerden arýndýrýlmýþ, güzel, tatmin edici bir beslenme tarzýný benimsemeyi tavsiye edebiliriz. Ramazan ayýnda da genel olarak tüm vakitlerde aþýrý kalorili yiyeceklerden kaçýnmak gereklidir. Özellikle Ramazan ayýnda iftarda hýzlý yememek gerekli." Aydýn, iftar ve sahurda kurulan sofralarýn menülerinde alýnacak gýda ve tüketilecek sývýlarý ise þöyle anlattý:"Ýftarda öncelikle çorba veya hafif bir yiyecekle oruç açýlmalý. Mümkünse kýsa bir ara vererek, hafif gýdalarla devam edilmelidir. Asit salgýsýný artýran baharatlý gýdalar mümkünse hiç alýnmamalýdýr. Sahurda ise aþýrý yemek, 'uzun süre tok tutar' düþüncesi yanlýþ bir kanaattir. Ne kadar çok yenirse ve ne kadar hýzla akan þekerini yükselten tatlýlar yenirse o kadar çok acýkýlýr. Sahur sofralarý kahvaltý gibi hazýrlanmalýdýr. Su ve mineral ihtiyacýný karþýlayacak gýdalar yanýnda

ölçülü, miktarda yumurta, süt yoðurt, peynir veya lifli gýdalar yani sebze yemekleri hem kan þekerinin yavaþ yükselmesini saðlar. Hem de aþýrý mide salgýsýna neden olmazlar ve acýkmayý geciktirirler. Koroner kalp hastalýðý tanýsý almýþ ilaç kullanmakta olanlar, ilaçlarýný iftar ve sahur arasýnda dengeleyerek oruçlarýný tutabilir. Ayrýca kalp hastalarýnýn iftarda hýzlý ve aþýrý yemeleri, kalp yükünü artýracaðýndan hafif ve uzun sürede yemelerinde fayda vardýr."

timi kan þekerinde ani bir dalgalanmaya neden olur. Kan þekerini çok hýzlý bir þekilde yükselttikleri için hýzlý bir þekilde de düþmesine ve ani bir þekilde açlýk hissinin oluþmasýna sebebiyet verirler. Bunun yanýnda tarçýn kullanýmý kan þekerinin dengelenmesine ve dolayýsýyla tatlý isteðinin de azalmasýna yardýmcý olacaktýr.

Zayýflama diyetine devam eden bireylerin kilo verme durumunda ramazanayýnda bir yavaþlama görülebilir. Bu durum, kiþiyi endiþeye düþürmemelidir. Metabolizmanýn yavaþlamasýna baðlý kilo vermedeki yavaþlama normal kabul edilmeli; kilo almadan bu süreci atlatmanýn bile kâr sayýlabileceði unutulmamalý."

ORUÇ TUTAMAYACAK HASTALAR Aydýn, insülin kullanan kalp hastalarýnýn ise oruç tutmalarýnýn saðlýk açýsýndan tehlikeli olabileceðini belirtti. Kalp yetersizliði olan hastalar genellikle vücutta artan tuz ve suyu azaltmak için idrar söktürücü ilaçlar kullandýðýný kaydeden Aydýn, bu tür hastalarýn ise hekimlerinin kontrolünde oruç tutmalarýný önerdi. Aydýn, hipertansiyon hastalarýnýn ise ilaçlarýný düzenli kullanmalarý durumunda rahatlýkla oruç tutabileceðini sözlerine ekledi.

Uyuyarak oruç tutmayýn iyet uzmanlarý, oruçluyken çok fazla uyumanýn metabolizma hýzýnýn daha da yavaþlamasýna neden olacaðý uyarýsýnda bulunuyor. Uzmanlar, "Zamanýn çabuk geçmesi için geç saatlere kadar uyumak, hareket durumunun azalmasý, oruç tutarken çok fazla acýkmadan rahat bir gün geçirme isteði metabolizma hýzýnýn daha da yavaþlamasýna sebep olur. Ramazanda kilo alma riskini en aza indirebilmek için günlük aktiviteye dikkat edilmeli." dedi. "Beslenme düzeninin tamamen deðiþtiði bu dönemde besin tüketimi, iftarve sahura sýkýþtýrýlmamalý, bu 2 öðüne fazla yüklenilmeden iftar sonrasýmeyve, süt, yoðurt gibi besinler, bitkisel çaylardan oluþan küçük öðünler tercih edilmeli. Ramazan ayýný zayýflamak için fýrsat olarak görerek yalnýzca iftarda bir þeyler tüketmek, sahura kalkmadan oruç tutmak, bilinenin aksine kilo vermek yerine kilo bile aldýrabilir. Vücut, yeterince besin alýnamadýðý durumlarda az ile yetinmeye baþlamakta; bir bakýma kendini kýtlýkta gibi algýlayýp, iftarda biraz fazla kaçýrýldýðýnda ise depolama yoluna baþvurmaktadýr. Ayrýca metabolizma hýzýnýn ramazan ayýnda yavaþlamasý,iftar ve sahur vakitlerinin günün daha az hareket edilen zamanlarýna denk gelmesi ve kan þekeri düþüþüne baðlý olarak tatlý isteðinin artmasý ve yetersiz su tüketi-

sahura kalmak çok daha saðlýklý olacaktýr. Sahura kalkýlmadýðý takdirde açlýk süresi ortalama 19-20 saate çýkmaktadýr. Bu durumda kan þekeri günün daha erken saatlerinde düþmekte ve kiþinin veriminin ve tahammülünün azalmasýna yol açmaktadýr. Bu yüzden mutlaka sahura kalkýlmalý ve aðýr yemekler yerine; süt, yumurta, peynir, zeytin, tam tahýllý ekmekler gibi alternatiflerden oluþan kahvaltý tercih edilmelidir. Uzun bir açlýk sonrasý, iftara mümkünse, bir kâse çorba ile baþlayarak 15 dakika yemeðe ara verilmeli, ardýndan ana yemeklere devam edilmelidir. Etli veya etsiz sebze yemekleri, tam tahýllý ekmek, kuru baklagil yemekleri, yoðurt, ayran, cacýk, salata, meyve gibi lif oraný yüksek alternatiflerden oluþan bir iftar yemeðinin sindirimi de daha kolay olacaktýr. Besinler çok iyi çiðnenmeli, yavaþ yenilmelidir. Daha hafif ve saðlýklý olmasý için yiyecekler kýzartma ve kavurma yerine; haþlama, ýzgara, buðulama veya fýrýnda piþirme yöntemleri ile hazýrlanmalýdýr. Þerbetli tatlýlar yerine; güllaç, sütlaç, puding, komposto, limonata, hoþaf, kabak tatlýsý gibi sütlü, meyveli tatlýlar veya meyve salatalarý tercih edilmelidir. Rafine þeker içeren besinlerin tüke-


Silvan'da Demokratik Özerklik Paneli

D

6 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Demokratik Toplum Kongresi tarafýndan panel düzenledi. DTK'nýn, 14 Temmuz 2011 tarihinde ilan ettiði Demokratik Özerklik ile ilgili Diyarbakýr, Van, Batman, Þýrnak, Mardin ve Hakkari'de düzenlediði panel ve halk toplantýlarý Silvan ilçesinde devam etti. DTK, "Demokratik Özerklik nedir?" ve "Neden Demokratik Özerklik?" konularýna açýklýk getirdi. Yeniþehir Mahallesi'nde bulunan Gulan Park içindeki Sîn Cafe de açýk havada yapýlan pan-

ele, DTK Koordinasyon Kurulu Üyesi ve BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik, Belediye Baþkaný Fadýl Erdede, BDP ilçe Baþkaný Mahmut Ekti ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Yapýlan saygý duruþunun ardýndan konuþmasýna Kürtçe yurttaþlarý selamlayarak baþlayan Çelik, gündemlerinin 'Demokratik Özerklik' olduðunu belirtti. Çelik, "Ramazan ayýnýn baþta Ýslam alemi ve Kürtler olmak üzere halklara eþitlik ve özgürlük getirmesi dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kardeþlik Köprüsü Çermik'te

Mürsel ACAY YA Þ A M I N R E N G Ý

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten'in öncülüðünde baþlatýlan ve diðer bölge milletvekillerinin desteðiyle kurulan kardeþlik köprüsü Çermik'e uzandý.

Tu kaka ile olmaz

D

iyarbakýr'ýn ilçe ve belde belediyelerinin Batýdaki belediyelerle buluþmasýný ilke edinen toplantýlar sonunda inþa edilen köprü Çermik'e kadar uzandý. Çalýþma kapsamýnda Ýstanbul Zeytinburnu Belediyesi ile Diyarbakýr Çermik, Çüngüþ ve Yukarý Þeyhler Belediyeleri arasýnda oluþan kardeþliðin ilk iftarý verildi. Ýftara AK Parti Diyarbakýr Milletvekilleri Cuma Ýçten, Mine Lök Beyaz, Mehmet Süleyman Hamzaoðullarý, Zeytinburnu Belediye Baþkaný Murat Aydýn, Zeytinburnu Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zafer Alsaç, Gökhan Kasap, Zeytinburnu AK Parti Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Yýldýrým Emel, Çermik Kaymakamý Nesim Babahanoðlu, Çermik Belediye Baþkaný Mehmet Akdað, Çüngüþ Belediye Baþkaný Mehmet Geçitli, Yukarý Þeyhler Belediye Baþkaný Emin Çelik'in yaný sýra partililer ve vatandaþlar katýldý.

Zeytunburnu'dan kardeþlik eli Milletvekilleri, Zeytinburnu Belediye Baþkaný Murat Aydýn ve beraberindekileri ilçe giriþinde kalabalýk bir grupla karþýladý. Daha sonra Çermik Belediye binasýna geçen heyet, Akdað'ýn makamýnda belediyecilik hizmetlerine iliþkin sohbet etti. Sohbet sonrasý Zeytinburnu Belediye Baþkaný Murat Aydýn ve milletvekilleri belediye bahçesine inerek Çermiklilerin arasýna karýþtý. Oruçlarýn açýlmasýyla kürsüye çýkan Çermik Belediye Baþkaný Akdað, "Barýþ ve kardeþliðe ihtiyacýmýz olduðu þu günlerde gerçekleþen bu buluþmanýn anlamýný anlatmaya kelimeler yetersiz kalýr. Umarým bu kardeþlik tüm dünyaya örnek olur" dedi. Zeytinburnu Belediye Baþkaný Murat Aydýn ise, Zeytinburnu'nun Diyarbakýr, Diyarbakýr'ýn da Zeytinburnu olduðunu söyledi. Kendilerine gösterilen ilgiden dolayý memnun olduklarýný ifade eden Aydýn, "Paylaþmanýn mutluluðunu Çermik'te yaþadýk. Ýyi ki gelmiþiz, iyi ki bu havayý teneffüs etmiþiz. Zeytinburnu'nda birçok Çermikli, Diyarbakýrlý kardeþimiz yaþýyor. Biz o kardeþlerimiz sayesinde Diyarbakýr'ý sevdik. Zeytinburnu ile Çermik arasýnda gönül köprüsü kurduk. Rabbim birlik ve beraberliðimizi bozmasýn. Emeði geçenlere teþekkür ederim" diye konuþtu.

'AK kadrolar ayrým yapmaz' Milletvekili Cuma Ýçten ise, Zeytinburnu Belediyesi'nin bu proje ile kendilerine kardeþlik eli uzattýðýna vurgu yaptý. Ýçten, þunlarý söyledi: "AK Partiyi iktidar yapan yerel yönetimlerdeki baþarýlardýr. Yurdun her yerindeki Ak kadrolar 2004 yýlýndan bu yana hizmetin en güzelini yapýyorlar. Þehirlerdeki yaþam standartlarý yükseldi. Ýsteðimiz bu baþarýlar Diyarbakýr'a da taþýnsýn. Ýþte bu yüzden Kardeþlik Projesini baþlattýk. Daha önce Zeytinburnu Belediyesi'nden teknik bir ekip ilçelerimize ve beldelerimize gelerek ciddi bir çalýþma baþlatmýþlardý. Bugün de bunun sonuçlarýný alýyoruz. Her iki mekan da vatanýmýz. Zeytinburnu ve Çermik, Çüngüþ ve Yukarý Þeyhler birlikte düþünecek birlikte hareket edecektir. AK Partili belediyeler asla din, dil, ýrk ayrýmý yapmaz. Ýþimiz hizmet, gücümüz millettir bizim. Ýnþallah Diyarbakýr'daki belediyelere de AK kadrolarý yerleþtireceðiz. Ýlk yerel seçimlerde ak kadrolarý göreve getireceðiz."

Büyükþehir araç parkýný geniþletti

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na baðlý Makine Ýkmal kampusuna 9 yeni araç alýndý. Büyükþehir Belediyesi Makine Ýkmal kampusuna nakliye için kullanýlacak 7 kamyonun yaný sara bir loder ve bir JCB alýndý. 2 milyon liraya mal olan araçlarý görmek için Makine Ýkmal kampusuna giden Baydemir, "Amacýmýz halka en iyi hizmeti sunabilmektir. Yeni araçlarýmýzla çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Halkýmýz için hayýrlý olsun" dedi. Baydemir daha sonra Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý bünyesinde çalýþma yürüten iþçilerle bir süre sohbet etti. Baydemir, asfalt çalýþmalarýný sahurda yürüten çalýþanlara emeklerinden dolayý teþekkür etti.

SATILIK DAÝRELER Üçkuyular, Araþtýrma Hastanesi civarýnda, Ceylan Ýnþaat Beton yanýnda yapýmýna baþlanan Güneydoðu Yapý Kooperatifinde arsa sahibinden satýlýk 6 adet daire.

Mür: 0532 354 42 48

Suriye'de yaþanan trajedi ve sonrasýnda sýnýr bölgesinin Kürt hakimiyetine geçmesi dünya gündeminde aslýnda. Türkiye tedirgin. Suriye bile tedirgin deðil bu kadar. Kendi topraklarý olmasýna raðmen... 2003 Irak'ýn iþgali sonrasý Kuzey Irak þekillenirken, kabulleneme durumlarý vardý. Gün geldi oradan merkezi hükümeti by pass ederek kamyon kamyon petrol almaya baþladýk. Kuzey Irak Kürt Yönetimi bizim ötelemelerimiz, itiþimiz, burun kývýrmamýz, 'Aþiret Lideri' söylemlerimize raðmen hiç düþünmeden veriyor petrolü, hem de merkezi hükümetin çýldýrma modlarýna raðmen. 2003 Irak Savaþýnýn 'Kuzey Cephesini' izlemiþtim. 3 aya yakýn Erbil Süleymaniye, Saddam devrilir devrilmez de ayný gün Kerkük, Musul, Baðdat'a geçtim. Bilirim ki oradaki Araplardan çok, Kürtler bize daha yakýn. Yani Türkiye'ye…Daha bir güvenle, daha bir özlemle bakarlar. Daha bir yakýn hissederler. Hani akrabalarýmýz onlar sonuçta. Beytüþþebap, Uludere, Cizre, Silopi, Þemdinli, Çukurca, Yüksekova'da yaþayanlarla akrabalýklarý var. Onlarý üzdük, yani Türkiye kendi vatandaþýný üzdü akrabalarýný hor görerek. Þimdi ise ayný durum Suriye için geçerli. Bu hor görme bu kez komþu diðer ülkede yaþayan Kürtler için. Televizyonlarda bölgeyi görmeyen de yorumlar yapýyor. Ahkam kesiyor. Ya gidip bir havasýný bile koklamadýn oralarýn. Kitaplardan, raporlardan, haberlerden ne bilirsin ki sosyal durumunu oralarýn. Hani hatýrlarýz belki hepimiz. Sýnýrda bayramlaþmalarý. Tel örgülerin ardýndan olsa bile bayramlaþýrlardý. Biri birleriyle tel örgülerin ardýndan hediyeleþirlerdi. Kilim, halý bile aðýrlýðýna bakýlmadan binbir zorlukla tel örgünün ardýndaki akrabaya atýlýrdý. Sonra kalktý tel örgülerin ardýndan bayramlaþmalar, ev ziyaretlerine dönüþtü. Bir bayram onlar geldi, bir bayram buradan gidildi bayramlaþmalara. O kadar saðlam ki akrabalýk baðlarý. Kýz alýp vermiþler sýnýr tanýmadan. Mayýn demeden, ölüm korkusu demeden biri birlerine kaçmýþ genç kýzlar, erkekler. Bu kadar iç içe iken bu insanlar, 'Hor' görmek kýrmaz mý ki onlarý, yani Türkiye Kürtlerini… Kuzey Irak'a 'tu kaka'lardan eser kalmadý. Þimdi sýra Suriye Kürtlerinde mi ?. Halbuki Türkiye alsa onlarý, konuþsa. Aðabeylik yapsa. Ýstense de istenmese de, orasý þekilleniyor. 1991'deki Irak Savaþýnýn da kuzey cephesini izlemiþtim. O günden kimse bilebilir miydi þimdiki gelinen noktaya ulaþýlacaðýný. Ta 1991'deki ilk Körfez savaþýndan sonra oranýn þekilleneceðini ön görmüþtüm ben. Böyle oldu da Türkiye zarar mý etti ?. Türkiye'nin Ýstanbul'undan da Ankara'sýndan da , Diyarbakýr'ýndan da iþ adamlarý iþ yapýyor þimdi Kuzey Irak'ta. Erbil'de yükselen gökdelenleri Türk iþadamlarý yapýyor. Otobanlarý Türkiye'den müteahhitler inþa ediyor. Türk restoranlarý Erbil'de Süleymaniye'de. Ýç çamaþýrý bile satýyoruz oraya. Eeee, nerede 'tu kaka'…unutuldu tabi bunlar. Suriye'deki Kürtlerin Türkiye'deki Kürtlerle akrabalýklarý Kuzey Irak'a benzemiyor. Akraba sayýsý da , iliþkilerde çok daha saðlam ve samimi. Irak Kürtlerinden daha fazla Türkiye'deki Kürtlere yakýnlar. Oradaki Kürtlerden daha çok akýllarý Türkiye'de… Býrakýn oradaki Kürtlere 'Diþ Göstermeyi' daha ýlýmlý politikalarla kazanmak gerek. Hem Türkiye'deki Kürt sorunu dururken, oraya baðýrmak, çaðýrmak fayda deðil zarar getirir. Ve Kürt sorununun çözümü için biraz hýzlý davranmak gerekir. Türkiye'deki Kürtlerin sayýsý hem oradaki Kürtlerin sayýsýndan misli misli fazla. Ve Kürt sorununa birileri çomak sokmadan, Ankara ile baþlanmalý çözüme. Sonra da muhataplar kimse onlar olmalý çözüm masasýnda. Yoksa Þemdinli'de baþlayan hareketlilik artarda artar. 1990'lý yýllarý aratmaz. Askeri çözüm bir kenara itilmeli hemen. Karþýlýklý insanlar ölüyor sadece. Þehit deyip geçiliyor.'Unutulmayacak' denir, ancak unutulur gidilir. Ama Kürt sorunun çözümünün diyalogdan geçtiði unutulmamalý.

Silvan'a üst geçit yapýldý K

arayollarý Bölge Müdürlüðü tarafýndan Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde ilk üst geçit yapýldý. Silvan-Batman karayolu üzerindeki Yüksek Mahallesi Vatan Ýlköðretim Okulu kavþaðýnda sýk sýk ölümlü trafik kazalarý meydana gelmesi üzerine Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü'nce baþlatýlan üst geçit çalýþmalarý tamamlandý. Üst geçidin yapýldýðý kavþakta sýk sýk trafik kazalarý meydana geldiðini belirten vatandaþlar, karþýdan karþýya ulaþýmýn bu kavþaktan saðladýðýný ifade ederek, "Uzun zamandýr yapýlmasý gereken bir üst geçidin geçte olsa yapýlmasý iyi oldu. Bizler özellikle yolun karþýsýna geçerken zor anlar yaþýyorduk. Bölgede çok kaza meydana geldi ve çok sayýda insan yaralandý, bazýlar ise hayatýný kaybetti. Üst geçidin yapýlmasýnda emeði geçen herkese teþekkürler" dediler.


4

HABER

6 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

3 karakola eþ zamanlý baskýn

8 þehit, 21 yaralý Hakkari'de 3 jandarma karakoluna PKK'lýlar tarafýndan eþ zamanlý saldýrý düzenlendi. Geçimli Karakolu'na yapýlan saldýrýda 6 asker ve 2 korucu þehit olurken, 15 asker, 1 korucu ile 5 vatandaþ yaralandý.

K

ent merkezine 25 kilometre uzaklýktaki Geçimli Köyü'nde konuþlu bulunan askeri karakola, gece saatlerinde PKK mensuplarýnca roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldýrý düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anýnda karþýlýk vermesi üzerine çýkan çatýþmada 6 asker ile 2 köy korucusu þehit oldu. Çatýþma 15 asker, 1 korucu ile 5 vatandaþ da yaralandý. Helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi ile Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlar tedavi altýna alýndý.

Atalay: Bu pranga çýkarýlacak Saldýrý ile ilgili hükümet kanadýndan ilk deðerlendirme Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'dan geldi. Atalay, þunlarý kaydetti: 'Hükümet olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak terörle mücadelemiz bütün boyutlarýyla sürüyor, bütün kapsamýyla sürüyor. Yani biz terörle mücadelede güvenlik boyutu olarak hiçbir þeyi ihmal etmiyoruz, en iyi þartlarda güvenlik birimlerimize her türlü desteði ve yetkiyi vererek sürdürüyoruz. Ayný zamanda terörün istismar ettiði alanlara dönük çok çalýþmamýz var. Vatandaþýmýzý kazanmaya dönük çok çalýþmamýz var.

12 PKK'lý ölü ele geçirildi Çatýþmada 12 PKK'lý da ölü ele geçirildi. Uzun süre devam eden çatýþmanýn ardýndan Hakkari Dað ve Komando Tugay Komutanlýðý'ndan bölgeye çok sayýda takviye kuvvet sevk edildi. PKK'lýlarýn etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniþ çaplý operasyon baþlatýldý. Bu arada, saldýrýnýn olduðu saatlerde Çukurca ilçesine baðlý Üzümlü ve Karataþ karakollarýna da eþ zamanlý saldýrý düzenlendi.

Þehitler için tören

Kökü daha eski bir sorun

Hakkari'nin Geçimli Köyü Jandarma Karakolu'na yapýlan saldýrýda þehit olan asker ve korucular için Dað ve Komando Tugay Komutanlýðý'nda tören düzenlendi. Basýna kapalý olan törene Hakkari Valisi Orhan Alimoðlu ve komutanlarýn katýldýðý belirtildi. Þehit askerlerin cenazelerinin helikopterle Van Jandarma Filo Komutanlýðý'na, oradan da uçakla memleketlerine gönderileceði öðrenilirken, korucularýn cenazesi ise topraða verilmek üzere Geçimli Köyü'ne götürüldü.

Türkiye'nin önünde bir büyük sorundur bu. 30 yýl önce baþlamýþ, kökü biraz daha da eskilere giden önümüzde bir sorun. Bunu çözmek için bütün boyutlarýyla çok yönlü olarak üzerindeyiz. Þuna inanýyorum, inþallah AK Parti Hükümeti döneminde bu sorunlar, Türkiye'nin önündeki bu büyük sorun, Türkiye'nin ayaðýndaki bu büyük pranga çýkarýlacak, bu sorun çözülecek, ona inanýyorum. Hepimizin baþý sað olsun. Mübarek ramazan gününde kolay deðil. Þehitlerimiz var, onlarýn aileleri var. Hepimizin acýsý bu, onlarýn ailesi kadar bizim acýmýz. Yani bunu en içten hep hissettik, hep hissediyoruz, paylaþýyoruz. Allah onlara da bu mübarek günde sabýr versin.

Erdoðan: Had bildirecek güçteyiz CHP heyeti Þemdinli'de Baþbakan Erdoðan, Hakkari'deki saldýrýnýn ardýndan açýklama yaptý. Erdoðan, "Türkiye, terör örgütünün iplerini elinde tutan düþman ülkelere haddini, hududunu bildirecek güçtedir" dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Hakkari'de 6 asker ve 2 köy korucusunun þehit olmasý nedeniyle Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'e baþsaðlýðý mesajý gönderdi. Erdoðan, mesajýnda, ''Terör, er ya da geç kaybetmeye, yok olup gitmeye, milletin azim ve kararlýlýðý karþýsýnda erimeye mahkumdur'' ifadesini kullandý. Baþbakan Erdoðan'ýn, Baþbakanlýk Basýn Merkezi'nin internet sitesinde yer alan mesajý þöyle: Hakkari'nin Geçimli köyünde karakolumuza yapýlan saldýrý sonrasýnda çýkan çatýþmada 6 askerimiz ile 2 köy korucumuzu kaybetmiþ olmanýn derin üzüntüsü içindeyiz.

Terör kaybetmeye mahkumdur

Zayi ilaný Diyarbakýr trafik þubeden almýþ olduðum (B) sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür Mehmet Beytullah Ensarioðlu

6 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ YIL: 12 SAYI: 3993

Þehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, silah arkadaþlarýna, Türk Silahlý Kuvvetlerimizin tüm mensuplarýna ve aziz milletimize sabýr ve baþsaðlýðý diliyorum. Ayrýca, çatýþmada yaralanan asker ve korucularýmýza da Rabbim'den acil þifalar temenni ediyorum. Terör örgütü, Ramazan ayýnda böyle kalleþçe bir saldýrý düzenleyerek, bir kez daha bu ülkenin ve aziz milletimizin milli ve manevi deðerlerine düþmanlýðýný sergilemiþtir. Terör, er ya da geç

kaybetmeye, yok olup gitmeye, milletin azim ve kararlýlýðý karþýsýnda erimeye mahkumdur. Bugün teröre destek veren, müsamaha gösteren, terörle birlikte kardeþliðimizi, birliðimizi, huzurumuzu hedef alan terör uzantýlarý da, terör örgütü gibi tarihte kara bir leke olmanýn ötesine geçemeyecektir.

Mücadele kararlýlýkla sürecek Her türlü imkanýmýzla, gücümüzle, milletimizden aldýðýmýz destekle, terörün üzerine kararlýlýkla gitmeyi sürdüreceðiz. Türkiye Cumhuriyeti ve aziz millet, sadece terör örgütüne deðil; terör örgütünün iplerini elinde tuttuðu canilere de, terör örgütünün iplerini elinde tutan düþman ülke ve çevrelere de haddini, hududunu bildirecek güçtedir. Mübarek Ramazan ayýnda, milletçe bir kez daha tüm güvenlik güçlerimize hayýr dualarýmýzý iletiyoruz. Geçimli köyünde þehit olan 6 asker ve 2 korucumuza bir kez daha Allah'tan rahmet temenni ediyor; yaralýlarýmýza acil þifalar diliyor; ülkemizin, milletimizin, Türk Silahlý Kuvvetlerimizin baþý sað olsun diyorum.

Gül: PKK pervasýzca bir plan içerisinde

Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

H

akkari'nin Þemdinli Ýlçesi'ndeki çatýþmalar üzerine bölgeye giden CHP heyeti, Þemdinli Belediye Baþkaný Sedat Töre ile görüþtü. Heyet adýna konuþan Ýzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, "Burada yaþananlarý görmek için geldik" dedi. CHP Ýzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Adýyaman Milletvekili Salih Fýrat, Gaziantep Milletvekili Mehmet Þeker ve Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Hakkari'deki inceleme ve görüþmelerini ardýndan sabah saatlerinde Þemdinli Ýlçesi'ne geçti. CHP heyeti ilk olarak Þemdinli Belediye Baþkaný Sedat Töre'yi makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Burada heyet adýna CHP Ýzmir Milletvekili Alaattin Yüksel açýklama yaptý. Þemdinli'de yaklaþýk 14 gündür çatýþmalarýn sürdüðüne dikkat çeken Milletvekili Yüksel, çatýþmalarla ilgili henüz bir resmi açýklama yapýladýðýný söyledi.

'Tek istek kanýn durmasý' Yaþananlarla ilgili bilgi almak için Belediye Baþkaný Töre ile görüþtüklerini belirten Yüksel,"Buradaki çatýþmalarla ilgili net bilgiler olmadýðý için Genel Baþkanýmýz bizi görevlendirdi. Biz Hakkari'de görüþmeler yaptýk. Vatandaþlarý dinledik. Herkesin tek isteði barýþýn saðlanýp akan kanýn durmasýydý" dedi. Belediye Baþkaný Sedat Töre ise, CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu'nun olaylarla ilgili bilgi alýnmasý için bir heyeti Þemdinli'ye göndermesinin kendilerini çok memnun ettiðini ve bu ziyaretin kendileri için çok önemli olduðunu söyledi. Heyet daha sonra BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamit Geylani ve BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan ile görüþtü. CHP'li heyet, Kaymakam Mesut Gençtürk'le de görüþtü.

Bilgili Karakolu'na yine saldýrý

S

iirt'in Eruh Ýlçesi'ne baðlý Bilgili Köyü'nde bulunan jandarma karakoluna PKK üyeleri yine saldýrdý. Güvenlik güçlerinin de karþýlýk vermesi üzerine çýkan çatýþma aralýklarla sabah saatlerine kadar sürdü. Eruh Ýlçesi yakýnlarýnda bulunan Çýrav, Herekol ve Çaçe Daðlarý üçgeninde bulunan Bilgili Jandarma Karakolu'na akþam saat 21.00 sýralarýnda 7 kiþi olduðu belirlenen PKK grubu tarafýndan ateþ açýldý. Karakolda bulunan askerlerin de karþýlýk vermesi üzerine çatýþma çýktý. Sabah saatlerine kadar aralýklarla devam eden çatýþma sonrasýnda PKK'lýlar daðlýk alana kaçtý.

Bir yýlda 4 saldýrý

C

umhurbaþkaný Abdullah Gül, Hakkari Çukurca'daki saldýrýda 8 þehit verilmesiyle ilgili, "Terör örgütü bu Ramazan ayýnda pervasýzca bir plan içerisine girdi" dedi. Cumhurbaþkaný Gül, Hakkari Çukurca'daki saldýrýda 8 þehit verilmesinin ardýndan twitter hesabýndan açýklama yaptý. Gül, "Terör örgütü bu Ramazan ayýnda pervasýzca bir plan içerisine girmiþti. Buna fýrsat vermemek için güvenlik güçlerimiz ön tedbiri alýp yoðun bir mücadeleye girdi. Maalesef yüreðimizi daðlayan þehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize de baþsaðlýðý diliyorum" diye konuþtu.

Siirt 3'ncü Komando Tugay Komutanlýðý'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle çatýþma bölgesine özel eðitimli birlikler sevk edildi. Kobra helikopterleri örgüt üyelerinin kaçýþ güzergahýný yoðun bombardýman altýna aldý. Bilgili Jandarma Karakolu'nda 2 Aðustos günü iftar saatinde yapýlan saldýrý sonucu 1 asker þehit olurken, 13 asker de yaralanmýþtý. Geçen hafta da saldýrýya uðrayan Bilgili Jandarma Karakolu'na son saldýr ile birlikte bir yýl içinde dördüncü kez saldýrý düzenlendi.


HABER

6 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

5

Kürt sorununu AK Parti çözecek

Bir dizi incelemelerde bulunmak amacýyla Þýrnak'a giden Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Kürt sorununu deðerlendirdi. Bakan Eker, "Evet Türkiye'de Kürt sorunu var ve AK Parti bu sorunu çözecektir" dedi. 'Geçmiþte hatalar yapýldý' AK Parti Þýrnak Ýl Baþkaný Mehmet Demir, kýsa bir süre önce genç bir kadro ile göreve geldiklerini ve gerçekleþtirdikleri kongrede de Bakan Eker'in kendilerini yalnýz býrakmadýðýný söyledi. Kendisinin de bölge çocuðu ve Kürt olduðunu belirten Bakan Eker ise, "Evet, Türkiye'de Kürt sorunu var ve AK Parti bu sorunu çözecektir. Yýllar boyunca bu ülkede Kürtçe yasaklandý ve bu bölgede kimlerin neler çektiðini hepimiz biliyoruz. Geçmiþte çok ciddi hatalar yapýldý. Ama biz AK Parti hükümeti olarak bu hatalarýn üstüne gittik ve gitmeye devam edeceðiz. Bugün, Kürtçe her yerde serbest bir þekilde konuþulabiliyor. Okullarda Kürtçe'nin seçmeli ders olmasý gündemde. Üniversitelerde Kürtçe akademi bölümleri açýldý ve bugün burada öðretmenler yetiþtiriliyor" diye konuþtu.

'Ortamý baltalayanlar var'

Þ

ýrnak'ta bulunan Bakan Eker, Vali Vahdettin Özkan ile birlikte 7 çocuk annesi ve dul olan Fadime Özen isimli kadýný ziyaret etti. Özen'in sorunlarýný dinleyen Bakan Eker, okula giden çocuklar için ailenin þartlý nakit transferi yardýmýndan yararlanýp yararlanmadýðýný sordu. 4 çocuðunun okula gittiðini belirten Fadime Özen, oturduðu evinin harabeden fark-

sýz olduðunu belirterek, Bakan Eker'den kendisine yardýmcý olmasýný istedi. Özen'in isteklerini yerine getireceklerini belirten Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan, gerekli notlarý aldýklarýný söyledi. Hane fertleri ile Kürtçe sohbet eden Bakan Eker, daha sonra AK Parti Þýrnak Ýl Baþkanlýðý binasýna geçti. Bakan Eker, burada teþkilat üyeleri ile görüþme yaptý.

Bakan Eker, þöyle devam etti: "Türkiye'de birlik ve beraberliði saðlayacak, vatandaþýn kendi dilini ve kültürünü yaþayabileceði, demokratik haklarýný rahat kullanabileceði bir ortam oluþturuldu. Ancak bu ortamý baltalamaya çalýþan güçler var. Fabrika açýyoruz ertesi gün yoluna mayýn konuluyor. Ýstihdam alaný saðlýyoruz, ertesi gün yoluna dinamit döþeniyor. Tek maksatlarý bu memleketin geliþmesini engellemek. Ama AK Parti bu ülkedeki Kürt sorununu çözecektir. Çünkü bu ülkenin her yerinde sadece AK Parti Var. Diðer partiler ülkenin her bölgesinde yok. AK Parti, Hakkari'den Edirne'ye, Rize'den Mersin'e kadar ülkenin doðusu, batýsý, güneyi ve kuzeyinde de var."

Bakan’ýn Silvan programý iptal G

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, dün Silvan ilçesi yakýnlarýnda bulunan tarihi Hasuni maðaralarý ile Malabadi Köprüsü'nün restorasyon çalýþmalarý ile ilgili incelemelerde bulunacaðý program iptal edildi. Bakan Eker, Hahkari merkeze baðlý Geçimli köyündeki askeri karakola düzenlenen saldýrýda verilen 8 þehidin ardýndan Van'a gitti. Bu nedenle Bakan Eker'in Silvan programý iptal edildi.

Kimsenin ölmesini istemiyoruz B

arýþ ve Demokrasi Parti (BDP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamit Geylani, "30 yýldýr devam eden savaþýn, þiddetin ve çatýþmanýn en yoðununu 15 gündür Þemdinli'de yaþýyoruz" dedi. Þemdinli ilçesinde günlerdir devam eden çatýþmalarla ilgili BDP Ýlçe Baþkanlýðý binasýnda bir açýklama yapan BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamit Geylani, parti olarak çatýþmalarda kimsenin ölmesini istemediklerini söyledi. Þemdinli'deki olayýn Türkiye'de yaþayan herkesi ilgilendirdiðini ifade eden Geylani, konuþmasýna þöyle devam etti: Þemdinli'de bir yangýn var.

Dur demenin zamaný geldi Artýk bunlara dur demenin zamaný gelmiþtir. Biz 30 yýldýr bunu hep söyledik ve söylüyoruz. 30 yýldýr devam eden savaþýn, þiddetin ve çatýþmanýn en yoðununu 15 gündür Þemdinli'de yaþýyoruz. Bu ateþ sadece Þemdinli de yanmýyor, bu ateþin kývýlcýmlarý Þemdinli'de sadece

yükselmiyor. Bu ateþ Türkiye, Ortadoðu ve dünyanýn her tarafýný sarmýþ bir þekilde yanýyor.

Kemik taraklar þifa daðýtýyor B

itlis'in Ahlat ilçesindeki baston ustalarý, asýrlýk kemik taraklarý günümüzde de yaþatmaya çalýþýyor. Kemik taraklarýn vücuttaki negatif enerjiyi alarak þifa daðýttýðý söyleniliyor. Asýrlardýr kullanýlan kemik taraklar günümüzde de yerini almaya çalýþýrken, birçok faydasýnýn olduðu da belirtiliyor. Kemik taraklarýn vücuttaki stresi aldýðýný, saç köklerine masaj yaparak saç dökülmelerine ve kepeðe karþý da etkili olduðu ifade ediliyor. Ahlat'ta yýllardýr baston ustalýðý yapan Refa Gökbulak, manda, koç ve sýðýr boynuzundan yapmýþ olduðu þifalý kemik taraklarýn vatandaþlar tarafýndan yoðun bir ilgi gördüðünü belirtiyor. Gökbulak, ilçede yýllardýr kemikten yapýlan taraklarýn vücuttaki stresi azalttýðýnýn herkes tarafýndan bilindiðini söyledi. Kemik taraklarýn saç köklerine karþý masaj yaparak saçlarýn dökülmelerine ve kepeðe karþý da etkili olduðunu da anlatan Gökbulak, açýklamasýna þöyle devam etti:

Stresi alýyor "Þifalý kemik taraklara þu anda gösterilen ilgiden dolayý memnunuz. Ýlçede birçok el sanatý çok iyi bir þekilde yaþatýlýyor. Kemikten yapmýþ olduðumuz þifalý taraklar ise baston sanatý gibi unutulmaya yüz tutmuþ el sanatlarý içerisinde bulunuyor. Manda, koç ve sýðýr boynuzundan yapmýþ olduðum kemik taraklar saçlarýmýz için çok faydalýdýr. Bu nedenle

ismini 'Þifalý Kemik Taraklar' býraktým. Tamamen el emeði ile günde 2 veya 3 tane ancak yapabiliyoruz. Kemikten yapmýþ olduðumuz bu þifalý taraklar, vücuttaki stresi yok ediyor. Saç köklerine masaj yapýyor. Saç dökülmelerine ve kepeðe karþý oldukça etkilidir. Bay, bayan ve çocuklar için ayrý kullanýlýyor. Þu anda 6-7 model kemik tarak üretmekteyiz. Günlük kullanýlan plastik taraklarýn ayda bir kez yenilenmesi gerekiyor. Fakat kemik taraklar kirliliði asla barýndýrmayan bir özelliðe sahip olduðu için çok uzun süre kullanýlabiliyor."


6

EKONOMÝ

6 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

Tunceli'de turizm potansiyeli Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Tunceli'nin turizmden organik tarýma, su ürünlerinden hayvancýlýða kadar birçok konuda potansiyelinin çok yüksek olduðunu söyledi.

Tarihin en güçlü teþvik sistemi

K

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, çeþitli temaslarda bulunmak üzere gittiði Bitlis'te yeni teþvik sistemini anlattý. Yýlmaz, yeni teþvik sisteminin Cumhuriyet tarihinde ilan edilmiþ en güçlü teþvik sistemi olduðunu iddia etti. Bitlis'te bulunan Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, sadece kamu yatýrýmlarýyla bir bölgenin kalkýnmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade ederek, iþin önemli kýsmýný özel sektör yatýrýmlarýnýn oluþturduðunu söyledi. Bu konuda da devlet olarak yeni teþvik sistemini ilan ettiklerini anýmsatan Yýlmaz, þunlarý kaydetti: Yeni teþvik sistemi, Cumhuriyet tarihinde ilan edilmiþ en güçlü teþvik sistemidir. Türkiye'yi geliþmiþlik düzeyine göre 6 bölgeye ayýrdýk. Bitlis'in de içinde bulunduðu 15 ilimizi 6'ncý bölgeye koyduk. Yani en yüksek düzeyde teþvik alan illerin olduðu bölge 6'ncý bölgedir.

Mutlaka istifade edilmeli Bu sistemde katma deðer vergisi istisnasýndan gümrük vergisi muafiyetine, arsa yeri tahsisinden yatýrým indirimi dediðimiz vergi indirimlerine, iþgücü üzerindeki sigorta primlerinden iþçi primlerine kadar çok çeþitli teþvikler getiriyoruz. Bir yatýrýmcý, yatýrýmýnýn daha fazlasýný zaman içinde geri alýyor. Dolayýsýyla bu teþvik sisteminden mutlaka istifade edilmesi lazým. Bu adeta bir kampanya. Bu ve önümüzdeki yýl en yüksek düzeydeki teþvikler 2012-2013 dönemindedir. 2014 yýlýnda teþvik sisteminin dozajý düþüyor. Bir de þöyle güzel bir uygulama getirdik. Örneðin iþadamýnýn bir baþka yerde vergisi var. Baþka bir yere yatýrým yaptýðý zaman o yerdeki vergisinden düþme imkanýmýz var. Bu gerçekten çok önemli.

'Fýrsatý kaçýrmayýn' Bölgeye yatýrým yapmak isteyen iþadamlarýnýn bu teþvik sisteminden yararlanmasý tavsiyesinde bulunan Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, yatýrýmcýlarý, bu sistemle Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerine karlý yatýrým yapmaya teþvik ettiklerini bildirdi. iþadamlarýnýn bu fýrsatý kaçýrmamasý gerektiðini vurgulayan Bakan Yýlmaz, "Sadece devlet yetmez. Bitlis'te kalkýnma ajansýmýz var. Ajans, giriþimcilere yatýrým imkanlarýný tanýtacak ve anlatacak. Bitlis'in potansiyelini herkese anlatmamýz lazým" dedi.

Þanlýurfa Vakfý'ndan yardým

B

atman'dan helikopterle Tunceli'ye geçen Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Vali Mustafa Taþkesen, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuþ Boztuð, Ýl Emniyet Müdürü Hayati Yýlmaz ve diðer yetkililer tarafýndan karþýlandý. Ýlk ziyaretini Tunceli Valiliði'ne yapan Þimþek, Vali Taþkesen'den ilin sorunlarý hakkýnda brifing aldý. Bakan Þimþek, daha sonra Tunceli Yunus Emre Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programýna katýldý. Ýftar yemeðinin ardýndan partililere hitaben konuþan Bakan Þimþek, "Bu benim Tunceli'ye ilk geliþim. Doðrusu ülkemizin bu kadar güzel bir yöresine, yani Dersim'e ilk kez gelmiþ olmak benim için aslýnda kaçýrýlmýþ bir fýrsat. Daha önce gelmeliydim ama þimdi kýsmet oldu. Gerçekten çok güzel bir yer. Dolayýsýyla sizlerle Dersim'de olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Sanayi yatýrýmlarý artacak Önümüzdeki dönemde sanayi yatýrýmlarýnýn artacaðýna inandýðýný anlatan Þimþek, "Validen aldýðým bilgilere göre burada 1990 yýlýnýn baþýnda baþlanan bir organize sanayi bölgesi varmýþ, daha doðrusu bir projesi varmýþ. O proje çok uzun bir süredir devam ediyor. Talep yok, bitirilememiþ. Þu anda yüzde 95 oranýnda bitirilmiþ. Orada bir 130 dönümlük OSB söz konusu, 43 tane yatýrýmcýya da yer tahsis edilmiþ. Altyapýsý önemli oran-

da bitirilmiþ ve bu firmalarýmýzýn faaliyet baþlamasýyla belki 430-500 kardeþimize istihdam imkaný doðacak. Bunlar çok küçük gelebilir ama genelde baþlangýçlar çok küçüktür" þeklinde konuþtu.

'Güzel geliþmeler oluyor' Bakan Þimþek, þöyle devam etti: "Batman'da 2002 yýlýnda organize sanayi bölgesinde bir tek fabrika yokmuþ. Sadece bir tane un fabrikasý varmýþ. Bu gün Batman'da organize sanayi bölgesinde bir metrekare boþ yer yok. Þu anda 430 bin metrekarelik alaný kamulaþtýrýyoruz, yani devlet olarak satýn alýyoruz. 60 tane yatýrýmcý bizden yer istiyor. Þunun için söylüyorum. Bu bölge, zaman zaman Tunceli de dahil, Batman da dahil bölgemiz, Türkiye ekranýna hak etmediði kadar olumsuz yansýyor. Halbuki bu bölgede Batman'da da, Tunceli'de de, diðer illerimizde de eminim çok güzel þeyler oluyor. Bütün olumsuzluklara raðmen maalesef içimize sürekli iþlenen bu fitne fesada raðmen birliðimizi, beraberliðimizi, kardeþliðimizi, bütünlüðümüzü bozmaya yönelik bütün çabalara raðmen, aslýnda bölgemizde ve ülkemizde çok güzel geliþmeler oluyor. O nedenle ben þahsen ümitliyim."

'Bölgenin huzura ihtiyacý var' Bölgenin aslýnda huzura ihtiyacý olduðunu anlatan Þimþek, "Tunceli'ye

B

itlis Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, çiftçileri yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda mesajla bilgilendirecek. Ýl Müdürü Bülent Korkmaz, Çiftçi Bilgilendirme Sistemi ile tüm sektörde üretim yapan çiftçilerin, sektör temsilcisi, sivil toplum kuruluþlarý, ziraat odalarý, tarýmsal kalkýnma kooperatifleri, yetiþtirici ve üretici birliklerinin tarýmsal geliþmelerden haberdar edileceðini söyledi. Tarýmdaki geliþmelerin, deðiþimlerin, tarým ve hayvancýlýk desteklemeler ile hastalýk ve zararlýlarla mücadele zamanlarý, aþýlama kampanyalarý, ilaçlama zamanlarý konusunda çiftçilerin cep telefonuna mesaj göndereceklerini kaydeden Korkmaz, mesaj göndermek için sistemi oluþturduklarýný bildirdi.

7 bin kayýtlý çiftçi Baþlangýçta sisteme 7 bin çiftçinin kaydedildiðini, diðer sektörlerdeki tüm çiftçilerin katýlýmýyla da sayýyý 15 bine çýkarmayý hedeflediklerini ifade eden Ýl Müdürü Bülent Korkmaz, "Bilgilendirme sistemi eðitim ve yayým çalýþmalarý açýsýnda büyük önem taþýyor. Bakanlýðýmýzýn ve il müdürlüðümüzün eðitim ve yayým programlarý çerçevesinde ilçelerde, beldelerde ve köylerde yaðacaðýmýz toplantýlarý tüm ilgilere mesajla duyurarak, sahada yapacaðýmýz eðitim ve yayým çalýþmalarýna daha fazla çiftçinin katýlýmýný saðlayacaðýz" dedi.

Silvan'da buðday alýmý sürüyor oprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Müdürlüðü, Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde buðday alýmlarýný sürdürüyor. Silvan Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Çapan, baþlayan buðday hasadýyla birlikte TMO'da alýmlara devam edildiðini belirtti. Çapan, "Buðdayda bereketli bir yýl geçiriyoruz. TMO Ajans Müdürlüðü'nde þu ana kadar yaklaþýk 21 bin ton buðday alýmý gerçekleþtirildi. Çiftçilerimizden edindiðimiz bilgiler neticesinde TMO'nun açýkladýðý fiyatlardan üreticilerimiz memnun. Fiyatlarýn uygun olmasý nedeniyle TMO'nun önünde kuyruklar uzamaya baþladý" dedi.

Þ

altýnda bir performans söz konusu. Ama inþallah biz bunun da üstesinden geleceðiz. Eskiden bazý farklýlýklarýmýz tehdit olarak algýlanmýþ, tehdit olarak görülmüþ. Halbuki AK Parti döneminde bu tamamen deðiþti. Biz farklýlýklarýmýzý zenginlik olarak görüyoruz" dedi.

Bitlisli çiftçiler mesajla bilgilendirilecek

T

anlýurfa Vakfý, Ramazan ayý faaliyetleri kapsamýnda yardým paketleri daðýttý. Hedeflerinin Ramazan ayý boyunca bin aileye ulaþmak olduðunu söyleyen Þanlýurfa Vakfý Baþkaný Doktor Süleyman Gök, "her yýl Þanlýurfa Vakfý tarafýndan baþlatýlan yardýma muhtaç ve fakir ailelere yardýmý bu yýlda devam ettiriyoruz. Bu yardýmlar her yýl artmaya devam edecek. Vakýf üyelerine bu hassasiyetleri ve duyarlýlýklarýndan dolayý teþekkür ediyorum" dedi.

ben ilk kez geldim ama hayran kaldým. Hakikaten coðrafyasýyla muazzam bir turizm cazibe merkezi olabilir. Tunceli'nin turizmden organik tarýma, su ürünlerinden hayvancýlýða kadar birçok konuda potansiyeli çok yüksek. Fakat bu terör nedeniyle maalesef her alanda potansiyelinin

Randevulu sistem Çapan, TMO'da þu ana kadar en düþük 0,550, en yüksek 0,700 kuruþ aralýðýnda buðday alýmý yapýldýðýný söyledi. Bu yýl yapýlacak ilk uygulamayla buðday alýmlarýnda randevulu sisteme baþlandýðýný belirten Çapan, çiftçilerin randevu verilen gün ve saatte buðdayýný beklemeden teslim edebileceðini açýkladý. TMO yetkilileri ise, bu sene geçen yýla oranla bir yoðunluk gözetlediklerini söyledi. TMO yetkilileri, geçen yýl sadece Silvan ofisine yaklaþýk 2 bin ton buðday gelirken, bu yýlki alýmlarda yaklaþýk 21 bin tona ulaþtýklarýný kaydetti.


GÜNCEL

6 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

7

AK Parti hayýr için yarýþýyor Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Avukat Halit Advan, on bir ayýn sultaný Ramazan'da fakir, fukara ve maðdur vatandaþlar baþta olmak üzere Diyarbakýrlýlara en iyi hizmeti vermenin telaþý içinde olduklarýný söyledi.

A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Avdan, Ramazan ayýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Avdan, teþkilatlarýnda oluþturduklarý heyetlerle Diyarbakýr'da girmedikleri mahalle, cadde ve sokak býrakmadýklarýný belirtti. Ramazan ayýnda yardýma muhtaç ailelerin tespit edilerek gerekli tüm yardýmlarýn yapýldýðýný aktaran Advan, 15 günlük çalýþmalarý kapsamýnda Bismil, Çýnar, Ergani, Hani, Eðil, Çermik, Çüngüþ ilçelerinde teþkilat, esnaf, taziye ziyaretleri ve muhtarlarla toplantýlar yaptýklarýný söyledi. Ýl Danýþma Toplantýsý da yaptýklarýný belirten Advan, aldýklarý bir karar gereði her gün Miryýldýz Düðün Salonu'nda bin kiþiye iftar yemeði ile tespit edilen fakir ve yardýma muhtaç bin ailenin ikamet ettiði evlere de iftar saatinde sýcak yemek daðýttýklarýný açýkladý. 15 günlük süre içerisinde teþkilat olarak

maðdur vatandaþlara 10 ton piliç daðýttýklarýný kaydeden Advan, ayrýca 12 bin aileye de kuru gýda paketleri verdiklerini ifade etti.

sayýmýz 102 bine ulaþmýþtýr. Diyarbakýr halký bu ülkedeki tüm sorunlarý partimizin çözeceðine kanaat getirip partimize büyük bir ilgi gösteriyor" dedi.

'Partiye teveccüh artýyor'

'Halka hizmet bizi mutlu ediyor'

Yaptýklarý güzel hizmetlerden dolayý her geçen gün halktan daha büyük destek gördüklerini belirten Halit Advan, 10 yýldýr iktidar olan AK Parti'nin Türkiye'de kangrenleþmiþ sorunlarý teker teker çözdüðünü söyledi. Advan, "Partimiz iktidarda olduðu sürede Türkiye genelinde büyük baþarýlara imza atmýþ ve halkýn teveccühünü kazanmýþtýr. Hiçbir iktidarýn cesaret edemediði büyük sorunlar çözülmüþtür. Böylesine güçlü bir parti bölgede de güçlü hale getirilmiþtir. Diyarbakýr teþkilatý halk ile bütünleþerek bu sevgi seli üye kayýtlarýna yansýmýþtýr. Ýl baþkanlýðý görevini devraldýðým gün üye sayýmýz 78 bin iken bu gün itibariyle üye

AK Parti Teþkilatý olarak en büyük mutluluðu halka yapýlan hizmetten aldýklarýný kaydeden Halit Advan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Her zaman halkýn yanýnda, halkýn içindeyiz. Gerek teþkilatýmýz olsun, gerek il kadýn kollarý ve gençlik kollarý baþkanlýðýmýz olsun hep beraber uzun soluklu bu yolda, birlik ve beraberliðimizi pekiþtiriyoruz. Her hafta il yönetimimizle kentimizdeki sorunlarý masaya yatýrýp, çözüm önerilerini araþtýrýp bunlarý ilgili makamlara sunuyoruz. 1 yýl erkene alýnmasý gündemde olan yerel seçimlerle ilgili hazýrlýklarýmýzý da her toplantýda deðerlendiriyoruz."

Kamýþlý'da gövde gösterisi geçici Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Nusaybin ilçesine sýfýr noktadaki Kamýþlý kentinde yaþanan geliþmeleri deðerlendirdi. Ayvaz, "Bazý terör gruplarýnýn Suriye bölgesinde gövde gösterisi yapmaya çalýþtýðýný görüyoruz. Bu çabalarý istikrar geldiðinde sönecek" dedi. maya çalýþtýklarýný belirtti. Kamýþlý'daki durumun geçici olduðuna dikkat çeken Vali Ayvaz, "Bir an önce buralarýn düzeleceðini düþünüyoruz. Fakat bu arada askerlerimiz de gerekli tedbirleri alýyor. Bütün Suriye sýnýrýnda rutin ve rutin dýþý tatbikatlar yapýlýyor. Bu karýþýklýktan istifade eden bazý terör gruplarýnýn da Suriye bölgesinde ufak tefek olaylar çýkardýðýný, gövde gösterisi yapmaya çalýþtýðýný görüyoruz. Bu terör örgütlerinin çabalarý istikrar geldiðinde sönecektir, onlar geçici bir aldatmacadýr. Karýþýklýklar geçicidir, geçtikten sonra hem Nusaybin, hem de Kamýþlý halký yine eski güzel günlerine dönecektir. Geliþmede, kalkýnmada önümüzde bir engel olacaðýný düþünmüyorum" diye konuþtu.

Ýmar planýný uyguluyoruz

Sýnýrda bayramlaþma olmayacak

S

uriye'de yaþanan iç karýþýklýk ile birlikte ülkenin kuzeyinde bulunan ve Kürtlerin yoðunlukta yaþadýðý Kamýþlý'da belirsizlik sürüyor. Kamýþlý'daki son geliþmeleri deðerlendiren Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Mardin bölgesinin binlerce yýldýr Kürt, Türk, Arap, Süryani ve Hýristiyanlarýn birlikte yaþadýðý bir yer olduðunu söyledi. Vali Ayvaz, bölgede uluslararasý büyük güçlerin maddi çýkarlarý olduðu için buradaki kardeþliði ve istikrarý boz-

Esad rejimi katliamlarýndan kaçan ve Nusaybin sýnýrýndan Türkiye'ye girenlerin olmadýðýna dikkat çeken Vali Ayvaz, ileride geçiþler olmasý durumunda ise bundan olumsuz etkilenmeyeceklerini söyledi. Vali Turhan Ayvaz, yaklaþan Ramazan Bayramý'nda ise Nusaybin sýnýr kapýsýnda bayramlaþma için giriþ çýkýþlarýn olamayacaðýný belirtti. Vali Ayvaz, þöyle konuþtu: "Bayramlaþmalar þu ana kadar güzel bir þekilde devam etti, fakat bu karýþýklýklardan dolayý Ramazan Bayramý'nda bayramlaþma yapýlacaðýný tahmin etmiyorum. Ýnþallah Kurban Bayramý'na kadar ortalýk sakinleþir, bu olaylar kapanýr, Suriye istikrara kavuþur ve bayramlaþma tekrar yapýlabilir."

Batman'a talesemi servisi B

atman Bölge Hastanesi'nde talesemi servisi açýldý. Batman Bölge Hastanesi'nde takip ve tedavileri daha önce dahiliye servisinde yapýlan talesemi hastalarýnýn tedavilerine, bundan böyle talesemi servisinde devam edilecek. Hizmette kalite çýtasýný en yükseðe çýkarmak için büyük bir titizlikle çalýþtýklarýný belirten Baþhekim

Adnan Tuna, "Hastanemiz bünyesinde tedavi gören yaklaþýk 30 talesemi hastasý var. Bu hastalarýn tedavileri dahiliye servisinde yapýlýyordu. Daha nitelikli bir hizmet için bu servisi açtýk. 6 yatak kapasiteli olup, gerekli tüm donanýmlara sahip olan servisimizde hastalarýn takip ve tedavileri uzman doktor kontrolünde olacaktýr" dedi.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

GÜL 'AZÝZ KARDESLIÐI' HATIRLATTI Ahmet Sever eski siyasetçi dostu R. Çakýr'a demiþ ki "Abdullah Gül'ün yeniden cumhurbaþkanlýðýna aday olma hakký var." Bunu bilmeyen birileri varsa o da artýk duysun lütfen! Sayýn Sever iki de bir çýkýp size bunu hatýrlatacak deðil ya… Evet, tam da bir delinin kuyuya attýðý taþý çýkaran kýrk akýllýya döndük. Neymiþ, "Ahmet Sever Sayýn Gül'ün aday olma hakký var" demiþ, desin. Nurettin Canikli, Faruk

Çelik söyleyince bir þey olmuyor da Ahmet Sever söyleyince mi oluyor? Abdullah Gül ile R. Tayyip Erdoðan'ý yeterince tanýmayanlarý deðil genel baþkan yardýmcýsý, eþ baþkan yapsanýz dahi hangi konuda susmasý gerektiðini bilmez. Bu sebeple Canikli'nin, F. Çelik'in söyledikleri iki þahsiyeti yeterince tanýmamakla alakalýdýr. "Abdulllah Gül aday olmayacak/olamayacak" aforizmasý! Çelik-Canikli tarafýndan söyleyince Abdullah bey de "ya gördünüz mü, Çelik-Canikli beyler de aday ol/a/mayacaðýmý söylediler. Madem ki hazretler de söylemiþ kapatýn gitsin" demesini bekliyorlardý. E öbür tarafta da Ahmet Sever gibi deneyimli! ayrýca K. Derviþ, Ý. Cem ve (namý diðer Rahþan'ýn yetimi ve Brütüs'ü ve de Küçük Hüsam'ý) Hüsamettin Özkanlarla siyaset yapmaya çalýþýp yüzüne gözüne bulaþtýranlar var. Ýþte bunlar cumhurbaþkanlýðý adaylýðýný 2 yýl kala karara baðlayacaklar. Beyler,

D

iyarbakýr'ýn Lice Ýlçe Belediye Baþkaný Fikriye Aytin, Aziz Ferdi Akay Kültür Merkezi Toplantý Salonu'nda yapýlan bilgilendirme toplantýsýnda konuþtu. Aytin, son zamanlarda Lice'de artan inþaat ve yapýlaþma sektörünün ilçenin geliþmesine yönelik iyi bir adým olduðunu söyledi. Aytin, ancak bölgenin birinci derecede deprem kuþaðýnda olduðu için belediye olarak ilçede gereken imar planýný uyguladýklarýný belirtti.

'Lice hepimizin' Ýlçenin sorunlarýna halkla birlikte çözüm getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Baþkan Aytin, toplantýya katýlanlarýn imar ve yapýlandýrma konusunda sorularýný da yanýtladý. Aytin, "Bu ilçe hepimizin, her kes bu konuda sorumlu davranmalýdýr. Bizim amacýmýz sorunlara halkla birlikte kalýcý çözümler üretmektir. Ama imara iliþkin belirtilen koþullarýn dýþýna çýkanlara gerekli yaptýrýmlar uygulamak zorunda kalacaðýz" dedi. Daha önce de yazmýþtým, Abdullah Gül ile Tayyip Erdoðan'ý makam için karþý karþýya getiremezsiniz. Çok uðraþtýlar, çok uðraþýyorlar ama boþ. Baþka bir bahane üretebilirseniz bir þey demem ama bu köþk konusunu kapatýn ve boþuna yorulmayýn. Bakýn az önce sayýn Gül "herkes iþini en iyi þekilde yapmaya çalýþsýn, daha iki yýl var" dedi. Sayýn Gül bu açýklamasýyla 'hem cemaatin adýnýn kullanýlmasýna engel oldu hem de iki yýl kala ülke gündemini boþ tartýþmalarla geçmesinin önüne gecti.' Ama asýl mesajýný fitneci tayfasýna verdi; "Bizim Tayyip beyle arkadaþlýðýmýz kardeþlik hukukunun da ötesindedir" dedi ve noktayý koydu. Yani mealen "biz farklý bir dünyaya uyanmak istiyoruz, cumhurbaþkanlýðý için birbirimize düþecek insanlar deðiliz, iþinize gücünüze bakýn, biz ne yapacaðýmýzý her zaman beraber kararlaþtýrdýk ve bundan böyle de ayný minval de devam edecek" dedi. Þimdi ise Ak Partide gereksiz konuþanlarýn

susma zamaný, kraldan çok kralcý olmalarýnýn sadece zarar ürettiðini bilmeleri gerek. Kim ki sayýn cumhurbaþkanýnýn bu ifadesinden sonra ortalýðý karýþtýracak bir söz ve beyanda bulunursa onu, sadece fitne ve fesat üretmeye çabalayan biri olarak kabul edeceðimizi bilmelerini isteriz. Ülkede oluk oluk kan akýyorken, Suriye problemi dururken, yeni anayasa için çabalamamýz gerekiyorken cumhurbaþkanlýðý seçimlerine iki yýl kala bunu tartýþmak asla yi niyetle açýklanamaz. Enerjimizi bu saydýðýmýz sorunlarýmýza harcamamýz gerekirken, cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle tüketmemiz tam da fitnecilerin tezgâhýna gelmemiz demektir. Þimdi Ahmet Altan çýkýp 'ne demek biz oturup karar veririz? Demokratik ülkelerde dost-kardeþlik iliþkileriyle devlet yonetilmez' zýlgýtýný çekse de, Sayýn cumhurbaþkaný noktayý koymuþtur, lafý uzatmanýn manasý yoktur, iþinize bakýn... Twitter: @ahmetay_


8

6 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

Aziz FÝDANCI

HABER

Mercedes Gelecek’ten iftar

Ramazan ayý olmasý sebebiyle, Diyarbakýr Gelecek Otomotiv Mercedes bayi iftar yemeði verdi. Yemekte çalýþan personeller ve aileleri bir araya geldi. 300 kiþinin bir araya geldiði programda Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Hekim Toluð, tüm masalarý dolaþarak ailelerle sohbet etti.

D

iyarbakýr'ýn farklý lezzet duraðý, Mustafa'nýn Kahvaltý ve Yemek Dünyasý'nda bir araya gelen Gelecek otomotiv çalýþanlarý, iftar sonrasýnda hoþça vakit geçirdiler. Gecede konuþan Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Hekim Toluð, "Bizleri kýrmayýp böylesi hayýrlý bir ayda yanýmýzda olduðunuzdan dolayý çok teþekkür ediyorum" dedi. Keman, kanun ve gitar eþliðinde gerçekleþen ramazan eðlencesi, sanat müziði, ilahi ve halk müziðiyle son buldu.

Araþtýrma'da temizlik seferberliði

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde (DEAH) hastalarýn daha hijyenik bir ortamda kalmalarý için 110 personelin katýlýmýyla temizlik seferberliði baþlatýldý.

'Batman parlayan yýldýz olacak'

H

astanede baþlatýlan temizlik seferberliðinde 6 günde 1 ton 400 kilogram deterjan ve 1 ton 100 kilogram cila kullanýlarak bütün birimler temizlendi. Hastanede deterjanla yapýlan temizliðin ardýndan katlardaki zemin cila ile parlatýldý. Hastane temizlik þefleri Aydýn Kahraman, Þeyhmus Kavak, Gaybi Aksel ve Yunus Akar tarafýndan koordine edilen temizlik seferberliðinde, bütün hasta odalarý, hasta servisleri, merdivenler, lavabolar, salonlar, dýþ pencereler temizlendi. Baþhekim Prof. Dr. Yusuf Yaðmur, hasta memnuniyeti için gerekli tüm çalýþmalarý yaptýklarýný söyledi.

'Varoluþ sebebimiz memnuniyet'

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, "Batman, bölge terör belasýndan kurtulduðunda bölgenin parlayan yýldýzý olacak güçte ve kudrettedir" dedi. Bakan Fatma Þahin, Batman Valiliði'nin Tuana Garden Düðün Salonu'nda düzenlediði iftar programýna katýldý. Yemeðe katýlan davetlilerle tek tek görüþen Þahin, çocuk ve gençlerle sohbet etti. Bakan Þahin, programda yaptýðý konuþmada, Batman'ýn çok deðiþtiðini ve güzelleþtiðini belirterek, bunda emeði geçen Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ve diðer yetkililere teþekkür etti. Batman'ýn kendine ait deðerleri olduðunu belirten Þahin, "Ben inanýyorum; Batman, bölge terör belasýndan kurtulduðunda bölgenin parlayan yýldýzý olacak güçte ve kudrettedir. Bu nedenle bu mücadeleyi buranýn geleceði için vermeliyiz.

Kandan, gözyaþýndan nemalananlara fýrsat vermemeliyiz. Bu kardeþlik hukukumuzu güçlü ve diri tutmalýyýz" diye konuþtu.

Ev ziyaretlerinde bulundu Bakan Þahin, iftar programýnýn ardýndan Batman Valisi Ahmet Turhan, eþi Nurhan Turhan ve partililerle beraber, Saðlýk Mahallesi'nde yaþayan Öztürk ailesini ziyaret etti. Ýþsiz olan 5 çocuklu baba Þehmus Öztürk, anne Hamdiye Öztürk ve kýzlarý Nazife Öztürk ile sohbet eden Þahin, çocuklara çeþitli hediyeler verdi. 19 yaþýndaki Nazife Öztürk'ün okula gitmediðini öðrenen Bakan Þahin, kýz çocuklarýnýn okumasýnýn önemine deðinerek, Nazife'ye açýk liseye devam edebileceðini söyledi. Ayný mahallede eþi vefat eden 2 çocuklu Yurdagül Sala'nýn da evini ziyaret eden Bakan Þahin, çýkýþta sokaktaki çocuklara oyuncak daðýttý.

Yaðmur, "Bizim var oluþ sebebimiz, hastalarýmýzýn ve vatandaþlarýmýzýn memnuniyetidir. Bütün doktor, saðlýk personelimiz ve diðer çalýþanlarýmýz ile birlikte vatandaþlarýmýza þifa daðýtmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Mesai kavramý gözetmeksizin gayret sarf eden saðlýk ekibimiz, ayný zamanda sýk sýk meslek içi kurslar, seminerler ve sem-

pozyumlar ile týp dünyamýzda yaþanan geliþme ve yenilikleri takip ediyor. Bunun yaný sýra büyük önem verdiðimiz hijyen ve temizlik hususunda yine personelimizi

konunun uzmanlarý tarafýndan eðitime tabi tutarak, pýrýl pýrýl koþullarda çalýþýlan bir hastane meydana getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Suriyeliler savaþtan kaçýyor S

uriye'deki olaylarýn son günlerde týrmanmasýnýn ardýndan ülkelerinde can güvenliði kalmayan birçok Suriyeli, Akçakale sýnýr kapýsýndan geçiþ yaparak akrabalarýnýn yanýna yerleþtiklerini dile getirdi. Türkiye'nin Suriye ile iliþkilerinde gerginliðin son noktaya gelmesinin ardýndan sýnýr kapýlarý giriþ çýkýþlara kapanýnca, yolcu taþýmacýlýðýna açýk býrakýlan Akçakale sýnýr kapýsýnda yoðunluða sebep oldu.

Savaþ bitene kadar kalacaklar

Akçakale sýnýr kapýsýndan günlük 800 ile bin arasý Suriyelinin giriþ çýkýþ yaptýðý ifade edilirken, bu sayýnýn gün geçtikçe artacaðý dile getirildi. Ülkelerinde savaþýn gittikçe kýzýþtýðýný ve insanlarýn can ve mal güvenliðinin kalmadýðýný dile getiren Suriyeliler, savaþ bitene kadar Türkiye'deki akrabalarýnýn yanýna yerleþeceklerini dile getirdi. alarýnýn Þanlýurfa, Mardin ve Gaziantep'te olduðunu belirten bir Suriyeli, savaþýn bir an önce bitmesini istediklerini söyledi.


POLÝTÝKA

6 ÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

9

'Kürtlere özerklik statüsü tanýnsýn' Demokratik Toplum Kongresi (DTK) daimi meclisi, Suriye Kürtlerine Demokratik Özerklik statüsünün tanýnmasý için Avrupa Birliði ve Birleþmiþ Milletler nezdinde diplomatik çalýþma yürütme kararý alýndýðýný duyurdu.

D

TK'nýn gerçekleþtirdiði daimi meclis toplantýsýnda alýnan kararlar sonuç bildirgesi ile açýklandý. DTK Daimi Meclisi'nce yazýlý olarak yapýlan açýklamada, Kürt halkýnýn, onurlu direniþ ve büyük mücadele sonucu bugün dünya gündemine geldiði kaydedildi. Açýklamada þöyle denildi: Irak Kürdistan'ýndan sonra Suriye Kürdistan'ýnda da Kürtlerin öz yönetimini ilan etmesi Türkiye, Irak, Ýran Kürt'lerinde ve Kürt diasporasýnda büyük bir coþku ve heyecan yaratmýþtýr. Ulusal birliðini saðlama yolunda büyük mesafe kat eden Kürt halký, her bölgenin kazanýmýný kendi kazanýmý, her yönelimi de kendine yönelim olarak görmektedir. Kendi ülkesindeki Kürtlerin haklarýný yok sayan AKP iktidarý, baþka ülkelerdeki Kürtlerin kazanýmýna da tahammül göstermemekte, kýrmýzý çizgi olarak belirtmektedir.

Kürtlerin kazanýmýna tahammül yok

Kürt karþýtý politikalar terk edilmeli

Dün Suriye diktatörü Esat ile canciðer olan, bugün ise büyük düþman olan Baþbakan, kendi ülkesindeki Kürtlerin haklarýný tanýmadýðý gibi, Suriye'deki Kürtlerin kazanýmlarýný da tehdit etmektedir. Bu yaklaþým Kürtlere eþit, özgür yaþamý layýk görmeyen, düþmanca zihniyet ifadesi olmaktadýr. Adeta yeryüzünde Kürtlerin elde edeceði hak ve özgürlüklere, hiçbir kazanýma müsaade edilmeyeceði ve tahammül gösterilmeyeceði mesajý verilmektedir. Kürtlerin kazanýmlarýna tahammül etmeyen, tehdit eden AKP iktidarý, saldýrgan, maceracý politikalarla bu ülkeyi uçuruma götürecektir. Suriye Kürtlerine tehditvari, saldýrgan politikalarýný Kürt halký kabul etmeyeceði gibi, bir bütün olarak kendilerine yönelik olarak algýlayacaktýr. Bu da Türk ve Kürt halký arasýndaki birlikte yaþam duygularýný da zayýflatacaktýr.

Oysa tarihsel sürece baktýðýmýzda Kürt ve Türk Halklarý'nýn ortak stratejik birliðinde halklar kardeþçe yaþamýþ, Türkler hep kazanmýþlardýr. AKP iktidarýnýn basiretsizliðinden kaynaklý Türkiye, içerde ve dýþarýda sorunlu ülke haline gelmiþtir. Ýki haftaya yakýn bir süredir savaþ hali yaþanmasýna raðmen Þemdinli kara kutuya dönüþtürülerek, toplumun bilgisine kapalý hale getirilmiþtir. Sýkýyönetim uygulamalarýný aratmayan, onlarca köyün boþaltýldýðý, yollarýn kapatýldýðý Þemdinli bölgesinde, kimyasal silahlarýn kullaným endiþesini taþýmaktayýz. Türkiye'yi Ortadoðu ve dünya siyasetinde söz sahibi yapacak olan Kürt karþýtý politikalar deðil. Kürt sorununun demokratik çözümü için öncelikle Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldýrýlmasý, diyalog ve müzakere süreci yeniden baþlatýlmalýdýr.

Demokrasimizi kýskançlýkla korumalýyýz C

umhurbaþkaný Abdullah Gül, müze haline getirilen Ulucanlar Cezaevi'ni ziyaretinin ardýndan izlenimlerini twitter üzerinden paylaþtý. Gül, "O hücrelerde ve koðuþlarda yaþananlarýn bir daha ebediyen yaþanmamasý için demokrasimizi ve haklarýmýzý kýskançlýkla korumalýyýz" dedi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, twitter'daki hesabýndan Ulucanlar Müzesi'ne yaptýðý ziyarete iliþkin izlenimlerini aktardý. Ýstanbul'a hareketinden önce ''Ankara'nýn en özellikli tarihi semtlerinden biri'' olarak nitelediði

Hamamönü'nü ziyaret ettiðini belirten Gül, eski Ankara evlerinin yeniden ortaya çýkarýlmasýndan duyduðu memnuniyeti ifade etti. Esas ziyaret sebebinin müze haline getirilen Ulucanlar Cezaevi'ni görmek olduðunu vurgulayan Gül, 1970 yýlýnda cezaevinde yatan bir arkadaþýný ziyaret ettiðinden Ulucanlar'ýn eski halini bildiðini kaydetti.

Her köþede acý hatýra ''Merhum Baþbakan Ecevit'in de kaldýðý ünlü Hilton Koðuþu'ndan baþladýk, tecrit hücrelerini, avlularý, koðuþlarý gezdik.

Her bir köþede acý hatýralar vardý'' ifadelerini kullanan Gül, mesajýnda Ulucanlar Cezaevi'nde 6 Mayýs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan'ýn boyunlarýna asýlan yaftalarý incelediði kareye de yer verdi. Gül, ''Ulucanlar bana bir kez daha, demokratik bir hukuk devleti olmanýn ne kadar kýymetli olduðunu hatýrlattý. O hücrelerde ve koðuþlarda yaþananlarýn bir daha ebediyen yaþanmamasý için demokrasimizi ve haklarýmýzý kýskançlýkla korumalýyýz'' deðerlendirmesini yaptý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


CMYK

10

6 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

Ýç-Dýþ Haberler Suriyeli Kürtlerin raporu açýklandý:

Kürt partileri radikalleþecek Ortadoðu Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (ORSAM), Suriye'deki Arap muhalefeti ile birleþmemesi halinde Kürt partilerinin radikalleþeceði ya da sahanýn PKK'nýn uzantýsý olan PYD'ye kalacaðýna dikkati çekti.

O

rtadoðu Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (ORSAM) tarafýndan yayýmlanan "Suriye'deki Kürt Hareketleri" baþlýklý raporda, Suriye'deki Kürt partilerinin durumlarý açýklandý. Raporda, Suriye'de Kürtlerin yaþadýðý kuzeybatý ve kuzeydoðu bölgesinin önde gelen iki örgütü PYD ile Suriye Kürtleri Ulusal Meclisi'nin ( SKUM) geçtiðimiz ay Erbil'de ortak hareket etme kararý almalarýna raðmen kýsa sürede yeniden görüþ ayrýlýðýna düþtüklerine iþaret edildi.

PYD daha aðýr basýyor Kuzey bölgelerinde 19 Temmuz'dan (Kobani'ye hakim olunmasý) sonra yapýlan gösterilerde PYD ve SKUM tarafýndan ortak bayraklar açýlmasýna raðmen, ele geçirilen devlet dairelerinde sadece PYD flamalarýnýn bulunduðuna, kontrol edilen bölgelerde büyük ölçüde PYD'nin sözünün geçtiðine, Erbil Anlaþmasý gereði yönetimin ortak olmasý gerekmesine raðmen pratikte buna uyulmadýðýna ve karþýlýklý suçlamalarýn arttýðýna dikkati çekilen raporda, "Tüm bunlar taraflar arasýndaki güç mücadelesinin sona ermediðini gösteriyor" tespiti yapýldý.

Ayrýlma olasýlýðý yok Esed yönetiminin Kürt bölgelerinden çekilmesinden sonra gündeme gelen "baðýmsýzlýk" senaryolarýna da deðinilen raporda, þu ifadelere yer verildi: "Bölgenin toplumsal ve siyasal yapýsý ile coðrafi ve demografik özellikler dikkate alýndýðýnda kýsa ve orta vadede Esad yönetimi deðiþse dahi Suriyeli Kürtlerin bir baðýmsýz devlet kurma olasýlýðý bulunmamaktadýr. Bununla birlikte 19 Temmuz sonrasý yaþanan geliþmeler Suriye'de bir Kürt bölgesi oluþabileceðini ve bunun özerk ya da federal bir hal almasýnýn mümkün olduðunu göstermektedir."

Kürt-Arap iliþkilerinin önemi ve Türkiye Suriye'de uzun süredir baský altýnda olan Kürtlerin yeni bir siyasi yapýda doðrudan yer almayý istemesinin doðal bir talep olduðu kaydedilen raporda, "Suriye Kürtleri Arap muhalefet hareketleri tarafýndan dýþlanmaya devam edildiði sürece Kürt partileri ya radikalleþmek ya da sahayý PYD'ye býrakmak durumunda kalmaktadýrlar. Suriye'de Kürtlerin sistem içinde tutulmasý ve Türkiye'ye zarar verecek bir ortamýn oluþmamasý için Arap muhalefet örgütlerinin tutumu hayati önem arz etmektedir. Türkiye PKK'nýn Suriye Kürtleri arasýndaki etkinliðinin daha da yayýlmasýný engellemek istiyorsa, Suriye Kürtlerinin yeni Suriye'de siyasal sisteme, doðru bir biçimde entegre olmasýnýn saðlanmasý gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kamýþlý'nýn önemi ve stratejik hesaplar Raporda, Suriye yönetiminin Afrin ve Kobani gibi kentleri PYD'ye býrakmasýna raðmen, sembolik ve stratejik önemi olan Kamýþlý'dan çekilmediði, yerel güçlerin kontrolü devralmayý denediðini fakat Esed güçleriyle kýsa süreli bir çatýþmadan sonra bundan vazgeçtiðine dikkati çekildi. Esed yönetiminin Kamýþlý'yý da diðer bölgeler gibi PYD'ye terk etmemesinin nedenleri ise þöyle sýralandý: "Kamýþlý'nýn yakýn olduðu petrol yataklarý nedeniyle diðer bölgelerden daha önemli olmasý; Kürtlerin eline geçen diðer bölgelerin hepsinde PYD zaten hakimken Kamýþlý'da SKUM, PYD ve Araplar arasýnda göreli bir denge bulunmasý ve Suriye yönetiminin ardýndan kontrolün PYD dýþýndaki gruplara geçme olasýlýðý; Kamýþlý'dan çekilmesi halinde buranýn Irak Kürt Bölgesel

Yönetimi'nin etki sahasý haline gelecek olmasý, bu bölgeye 1970'lerden itibaren yerleþtirilen çok sayýda Arap aþiretinin Özgür Suriye Ordusu saflarýna geçebilecek olmasý."

PYD ve "kurtarýlmýþ bölgeler" PKK'nýn Suriye'deki uzantýsý durumunda olan PYD hakkýnda detaylý analizlerin yapýldýðý raporda, bu grubun izlediði stratejiye de ýþýk tutuldu. PYD'nin rejimi devirmek isteyen muhaliflerle ortak hareket etmeyerek Esed yönetimine açýkça muhalefet eden Suriyeli Kürtleri sindirme sürecinde önemli bir aktör olduðunu ifaden eden raporda, "Esad yönetimi ile PYD arasýndaki iliþkiler bugün ne tamamen bozulmuþtur ne de stratejik bir ittifaktýr. Esad için

Þam ordu kontrolünde

PYD, muhaliflerin üstelenebileceði yeni alanlar oluþmasýný engellemenin araçlarýndan birisi olarak görülmektedir. Esad yönetimi, bugün PYD'nin kontrolünde ve kendisine karþý yeni saldýrýlarýn planlanýp yürütülmediði Kürt bölgelerini, muhalefetin veya Barzani'nin kontrolünde gelecekte kendisine daha fazla sorun yaratacak bölgelere tercih etmektedir. Þu anda Esed için Suriye'de kurtarýlmýþ Kürt bölgelerinin olmasý bu bölgeler muhalefete hizmet etmediði sürece çok önemli deðildir" denildi.

Iraklý Kürtler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesud Barzani'nin Suriye'deki Kürt gruplarýn uzlaþmasý için yürüttüðü çalýþmalarýn Türkiye ile iliþkilerine

etkisinin de ele alýndýðý raporda, son birkaç yýl içinde Iraklý Kürtler (özellikle Barzani liderliðindeki Kürdistan Demokrat Partisi) ile Türkiye arasýnda geliþen yakýn ekonomik ve siyasi iliþkilerin her iki taraf için de kolaylýkla bir kenara atýlamayacak kadar önemli hale geldiðine vurgu yapýldý. "Iraklý Kürtler Türkiye ile geliþtirdikleri bu iliþkileri Suriye'deki geliþmeler pahasýna bir kenara býrakacak deðildir" denilen raporda, KDP'nin ya da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Suriye'deki giriþimlerini hiçbir zaman sonlandýrmayacaðý ancak Türkiye'nin endiþelerini kýsmen giderecek politikalar izlemesinin daha yüksek bir olasýlýk olduðu dile getirildi.

Yemen'de intihar saldýrýsý: 42 ölü

Y

emen'in güneyinde Caar'da bir cenaze evine intihar saldýrýsý düzenlendi. Saldýrýda 42 kiþinin öldüðü, 37 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Hastane yetkililerinin verdiði bilgiye göre ölenlerin 24'ü Razi De Caar hastanesine götürüldü, yaralanan 12 kiþi ise Aden'deki üç hastanede hayatýný kaybetti. Yerel bir yetkili, olay yerinde hayatýný kaybeden diðer altý kiþinin naaþlarýnýn yakýnlarý tarafýndan alýnýp gömüldüðünü kaydetti. Yaralanan 37 kiþinin Caar ve Aden'deki hastanelerde tedavi altýna alýndýðý belirtildi. Saldýrýnýn El Kaide mensubu bir intihar bombacýsý tarafýndan düzenlendiði kaydedildi. Öte yandan, ülkenin doðusundaki Hadramout Köyü'nde insansýz uçakla bir araca düzenlenen saldýrýda, araçtaki beþ El Kaide militanýnýn öldürüldüðü belirtildi.

Clinton 11 Aðustos'ta Türkiye'de A

S

CMYK

uriyeli bir general, Þam'da muhalifler tarafýndan ele geçirilen bölgelerde kontrolün yeniden saðlandýðýný duyurdu. Suriye yönetiminden yapýlan açýklamada, bazý bölgeleri muhaliflerin kontrolüne geçen Þam'da kontrolün yeniden saðlandýðý iddia edildi. Açýklamada ismini ve rütbesini gizleyen bir general tarafýndan yapýldý. Ancak yönetim kanadýndan bu yönde bir açýklama yapýlýrken Salihiye ve Rukneddin semtleri aðýrlýklý olmak üzere kentten çatýþma haber-

leri de gelmeye devam etti.

Toplu mezar bulundu Þam'ýn 'Yermük' bölgesinde ise bir toplu mezar bulundu. Yermük'ün Filistinliler'in yoðun yaþadýðý bir bölge olduðu kaydedildi. Öte yandan Suriye resmi haber ajansý Sana, Suriye'de kaçýrýlan 48 Ýranlý hacýnýn Ýranlý yetkililere teslim edildiðini duyurdu. Ýranlý hacýlar, Þam'ýn 30 kilometre dýþýndaki havaalanýna giderken kaçýrýlmýþtý.

BD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Suriye konusunda görüþmelerde bulunmak üzere 11 Aðustos Cumartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Clinton'un Afrika gezisine eþlik eden Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü, Clinton'ýn, Türk Hükümeti yetkilileriyle Suriye meselesi ve gündeme iliþkin diðer konular hakkýnda ikili görüþmeler yapmak için Ýstanbul'a gideceðini belirtti. Sözcü, Clinton'ýn Ýstanbul'a gelmeden önce, 10 Aðustos'ta bitireceði Afrika temaslarýna Nijerya ve Benin'i de eklediðini kaydetti.


SPOR

6 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

11

Yakut'tan Sert Açýklama Eski Diyarbakýrspor Baþkaný Dr. Abdurrahman Yakut, takýmýn olaðan kongresinin 2 kez ertelenmesine sert tepki gösterip, yönetimi suçladý. E Yeni Diyarbakýrspor, ski Kulüb Baþkaný Abdurrahman Yakut 36 yýl sonra Diyarbakýrspor'un kapýsýna kilit vuracaklarýný ve takýmý fesh etmeye çalýþan þimdiki mevcut yönetimi ve kulüp baþkanýnýn tarihe kara bir leke olarak geçeceðini belirterek. Diyarbakýrspor Kulüp Baþkaný Nurullah Edemen ve yönetiminin takýmý kümeye düþürerek geri çekilmelerine tepki gösterirken kulübün kapýsýna kilit vurdular. Milyonlarýn gönlünde taht kuran Diyarbakýrspor'un felakete sürüklendiðini kaydeden. Yakut, "Diyarbakýrspor'u adeda bataklýða ittiler. Nurullah Edemen bu bedeli ödemeli ve kamuoyundan özür dileyerek kenara çekilmelidir. Yaptýðý yanýna kar kalmamalý. Bu memleket ne çektiyse herkesin yaptýðýnýn yanýna kar kalmasýyla çekti. Maalesef koca kenti hayal kýrýklýðýna uðrattýlar. Ehliyetsiz insanlarýn bu takýmý amatöre düþüreceði benim tarafýmdan bilinmekteydi. Edemen ve ekibi tarihin kara sayfalarýna utanç vesilesi olarak geçecek ve lanetle anýlacaklardýr. Þimdi çýkmýþlar sahipsizlikten ve destek alamamaktan dolayý Diyarbakýrspor kulübüne kilit vurmaya hazýrlanýyorlar. Sen önce kendine bakacaksýn. Vali, belediye baþkaný ve diðer kesimleri eleþtirmek baþarýsýzlýða kýlýf aramaktýr. Göreve gelirken kulübün ne halde olduðunu bilmiyor muydunuz? Her þeyi kapalý tutarak kulüp yönetilmez" diye konuþtu. Taþkýn Civelek

Mazi Topraða Gömüldü Nurullah Edemen, yönetim olarak görevi býrakma kararý almalarýna raðmen normal iþleyiþ devam etsin diye takýmý idmanlara çýkardýklarýný ancak bu aþamadan sonra görevi kesin olarak býraktýklarýný bildirdi. Edemen, kendisini eleþtiren insanlara karþý bugüne kadar hep susmasýnýn adaletinden ve efendiliðinden kaynaklandýðýna dikkat çekerek,"Bizi yerden yere vuranlar bu tablo karþýsýnda niye yokturlar? Bu mu sizin Diyarbakýrsporluluðunuz?" þeklinde konuþtu.

GÖZLER DERNEKLER'ÝN KARARINDA

Ö

nceki gün yapýlan Olaðan Kongrede Edemen yönetimi devam etmeyeceðini ilan ederken, yönetimsiz kalan ve divan oluþmadýðý için kayyuma da kalamayan Yeþil-Kýrmýzýlý kulübün birkaç gün içinde yasal olarak fesh edilerek kulübün kapýsýna kilit vurulacak ve önümüzdeki 2012-2013 sezonunda 3.lig'de yer alamayacaðýný ve Türkiye Futbol Federasyonuna yazý yazarak. Ligden çekileceklerinin iþaretini verdiler. Son yýllarda gerçekleþtirdiði kongrelerde baþkan bulamayan Diyarbakýrspor, artýk Divan Baþkaný bile arar oldu.

zliðine tepki gösteren Eski Yönetici ve Daðkapý Minibüs Duraðý Baþkaný Askeri Kaya,"Bu kadar rezillik olur mu? Diyarbakýrspor'u periþan edenler, hýrsýzlýk yapanlar, çalanlar nerede? Bu memleketin aðababalarý nerede? Ýnsanlar bu kulübü istemiyorsa o zaman kapatalým gitsin. Tutanak tutalým ve kapatýlsýn." dedi. Askeri Kaya, Ramazan Tugay ve Ýsa Aslan'dan oluþan divan kurulu önergesi delegeler tarafýndan kabul edilmedi. Kürsüye çýkan Diyarbakýrspor Basýn Sözcüsü Kenan Aksu, divan kurulu oluþamadýðý için kongrenin devam edemeyeceðini bildirdi.

ASKERÝ KAYA VERDÝ VERÝÞTÝRDÝ

'BU NASIL DÝYARBAKIRSPORLULUK?'

Yapýlan tüm çaðrýlara raðmen divan kurulu oluþturulamadý. Diyarbakýrspor'un sahipsi-

Daha sonra konuþma yapan Baþkan

Divan Kurulu oluþturulamamasý ve yönetimin de býraktýðýný açýklamasý nedeniyle 45 yýllýk Diyarbakýrspor kanuni olarak da kapanma yoluna girdi. Bundan sonraki kararý Diyarbakýr Valiliði'ne baðlýk dernekler il Müdürlüðü'nün tutumu tayin edecek. Diyarbakýrspor'un lige katýlamadan fesh edilerek kapatýlmasý gündemde. Bu ilginç durum karþýsýnda kent yöneticilerinin tavrý merak konusu. Daha önceki kongrelerin büyük bölümünde divan baþkanlýðý yapan TÜFAD Baþkaný Samet Karakaþ bu kez divan baþkanlýðý yapmak istemezken, ASKF Baþkaný Remzi Dayan da bundan sonra Diyarbakýrspor'la ilgili hiçbir yönetim çalýþmasýnda yer almayacaðýný belirtirken . Zaman Zaman sözlü gerginlikler'de yaþandý . Taþkýn Civelek

Kartepe kampý verimli geçiyor

Spor Toto 3. lig 1. grup ekiplerinden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un teknik direktörü Turhan Özyazanlar, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor olarak Kocaeli Kartepe kampýnda tempoyu düþürmeden çalýþacaklarýný söyledi.

K

artepe'de bir otelde yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor antrenmana kondisyon aðýrlýklý çalýþmayla baþladý. Futbolcular daha sonra teknik ve taktik aðýrlýklý çalýþma yaptý. Özyazanlar, yaptýðý açýklamada, Kartepe kampýnýn 18 Aðustos'ta tamamlanacaðýný belirterek, ''Her gün yaptýðýmýz çift antrenmanla çalýþmalar sürüyor. Kampta bulunan bazý takýmlarla hazýrlýk maçlarý oynayacaðýz Hazýrlýk maçlarýnda oyuncularýn tamamýný izleme þansýmýz olacak'' dedi. Kartepe 'deki kampýn ardýndan Diyarbakýr'a dönerek çalýþmalarýna devam edeceklerini dile getiren Özyazanlar, ''Kartepe kampý bizim için verimli geçiyor. Oyuncularýmýzýn verimi de artýyor. Hazýrlýk maçlarýyla onlarý yeni sezona hazýrlamýþ oluyoruz. Sezonun ilk maçýný kendi evimizde Kayseri Þekerspor ile oynayacaðýz, bu maça kadar tempoyu düþürmeden çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz'' þeklinde konuþtu.

HazarGölünde Kampa Girecek

B

ölgesel Amatör Lig'inde þampiyonluk parolasýyla sezona hazýrlanan Yeni Diyarbakýrspor'da kamp yeri belli oldu. Geçtiðimiz sezon Hazar Gölü'nde Sivrice Irmak Tesislerinde kamp yapan Yeni Diyarbakýrspor, bu sezonda ayný tesiste kamp yaparak yeni sezona hazýrlanacak. Yeni sezon öncesi hazýrlýklarýna 25 Aðustos'ta baþlayacak olan Yeni Diyarbakýrspor'da transfer çalýþmalarý'da devam ediyor.

LÝG EKÝM'DE BAÞLIYOR Ekim ayýnýn ilk haftasýnda baþlamasý planlanan Bölgesel Amatör Lig'ine hazýrlýklarýný tüm hýzýyla sürdüren Yeni Diyarbakýrspor, geçtiðimiz sezon kaçýrdýðý þampiyonluðu bu sene kaybetmek istemiyor. Þampiyonluk parolasýyla takýmýn baþýna Özcan Gökçeoðlu'nu yardýmcýlýðýna ise Aytekin Yýldýrým'ý getiren Yeni Diyarbakýrspor,Profesyonel liglerde tecrübeli isimlerden Cebrail Güneþ, Onur Yýldýrým, Ýlhan Kahraman, Kenan Genç, Kemal Tosun ve Akif gibi isimlerle anlaþtý. Yeni Diyarbakýrspor Kulüb Baþkaný Bedirhan Akyol yaptýðý açýklamada , iç transferin kendisi için büyük önem taþýdýðýný ve gelecek oyunculara iç transferde kalacak oyuncularýn büyük katký koyacaðýný tekrarladý. Akyol , iç transferin ardýndan dýþ transferde de gerekli oyuncularýn alýnacaðýný dile getirdi.. Ýç transferin ardýndan dýþ transferde 3-4 nokta transfer yapacaklarýný dile getiren Yeni Diyarbakýrspor Kulüb Baþkaný Bedirhan Akyol, "Alacaðýmýz bu oyuncularýn takýma büyük katký koyacak oyuncular olmalarý gerekiyor. Bu oyuncularýn yaný sýra 1-2 tane yardýmcý oyuncu transferi yapmayý planlýyoruz" dedi. Yeni Diyarbakýrspor taraftarýný mutlu edecek ve týpký geçen yýlki gibi hedefe gidecek bir takým oluþturacaklarýný anlatan Akyol , "Bizim amacýmýz ve isteðimiz belli. BAL liðinde deðil, Yeni Diyarbakýrspor'un Grubun'da direk Þampiyon olarak çýkmasý gerekir. Bu büyük taraftar ve Diyarbakýr þehri 3.Lig'e layýk" ifadelerini kullandý.. Taþkýn Civelek

Erganispor Baþkanýný Buldu

G

eçtiðimiz sezon 3.lig'den düþen Erganispor önümüzdeki sezonda Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele edecek olan Erganispor'da baþkan Rýfat Yýlmaz'ýn istifasýndan sonra koltuða Cemal Dolu oturdu. Erganispor Kulüp Tesislerinde gerçekleþtirilen kongrede yönetim kurulu kendi aralarýnda adayýný belirledi ve Mehmet Cemal Dolu, Erganispor'un yeni baþkaný oldu. Gerçekleþtirilen seçim sonrasý baþkan seçilen Cemal Dolu,hedeflerinin Bal Liginde Þampiyon olup tekrar 3. liðe çýkmak olduðunu söyledi.

KOLLARI SIVADIK Cemal Dolu, istifa ederek görevini býrakan baþkan Rýfat Yýlmaz'a emeklerinden ötürü teþekkür ederken, Erganispor'u hak ettiði yere taþýmak için kollarý sývadýklarýný belirtti. Dolu," Öncelikle yeni yönetimimiz Erganispor camiasýna hayýrlý vede uðurlu olsun. Demokratik bir ortamda gerçekleþtirilen seçim sonrasý yönetimdeki arkadaþlarým bana güvenerek destekledi. Bu anlamda hepsine birkez daha teþekkür ederim. Rýfat Yýlmaz'a emeklerinden ötürü teþekkür ediyorum. Þimdi iþimiz dahada zor. Hemen kollarý sývadýk. Erganispor'u þampiyon yapabilmek için sýfýrdan bir kadro kuracaðýz. Önce hoca sorunumuzu arkasýndan transfer çalýþmalarýmýzý baþlatacaðýz. Ýyi bir ekip kurarak Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) þampiyon olmak istiyoruz. Bu anlamda gerek Kaymakamýmýz, gerekse Belediyemizden destek bekliyoruz" dedi.


12

CMYK

6 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

06.08.2012 Gazete Sayfaları  

06.08.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you