Page 1

Hakkýndaki davalar düþtü

Bir ton esrar yakalandý

D

B

atman Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Bingöl Emniyet Müdürlüðü ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ton 100 kilo esrar maddesi ele geçirdi. 3'te

Bir karakol daha kapandý

Ç

özüm süreci ile birlikte huzurun hakim olduðu bölgelerde ihtiyaç dýþý kalan karakollar kapatýlýyor. Van'ýn Gevaþ

ilçesinin Koçak Köyü'nde bulunan karakol da huzur ortamýnýn saðlanmasýyla boþaltýlýyor. 5'te

TK Eþ Baþkaný Ahmet Türk hakkýnda deðiþik tarihlerde yaptýðý konuþmalar nedeniyle 35 yýl hapis cezasý istemiyle açýlan davalar, 3 ve 4'üncü yargý paketleriyle getirilen yeni düzenleme nedeniyle düþürüldü. 7'de

Kentsel Politikalar Konferansý baþladý D

iyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, bölge ve Diyarbakýr'ýn ekonomik ve sosyal geliþmiþlik olarak cumhuriyet tarihi boyunca adeta derin dondurucuya konulduðunu söyledi. 8'de

Huzur ve güveni tattýk CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, çözüm süreci ile birlikte huzur ve güven ortamýný tattýklarýný söyledi ve ekledi: Bu fýrsatý heba etmek isteyenlere fýrsat vermeyelim. Çözüm sürecine sarýlalým Diyarbakýr, Batman ve Siirt illerinde uygulanan Kýrsal Kalkýnma Projeleri'nin faaliyet izleme toplantýsý Diyarbakýr'da yapýldý. Toplantýda kalkýnma projeleri için verilen hibelerin arttýrýldýðýný belirten Bakan Eker, çözüm sürecine de deðindi. Bakan Eker, çözüm sürecine sýký sýkýya sarýlmak gerektiðini söyledi.

Sevgi inþa edeceðiz

Çatýþma ortamý hazýrlanýyor S

Barýþa, çözüme, kardeþliðe, birlik ve beraberliðe inançla sarýlacaklarýný belirten Bakan Eker, ''Gelecek için birlikte sevgi inþa edeceðiz. Birlikte umut ve kardeþlik türküleri yakacaðýz. Son 30 yýldýr tatmadýðýmýz bir huzuru, güven ortamýný tattýk son 56 ayda. Buna sýký sýkýya sarýlalým, heba etmeyelim'' dedi. 4'te

aadet Partisi (SP) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Fesih Bozan, Lice'de yaþanan olaylar nedeniyle Türkiye'de bir gerginlik ve çatýþma ortamý hazýrlanmaya çalýþýldýðýný kaydetti. 7'de

Kürtçe þarkýya eþlik etti D

iyarbakýr, Batman ve Siirt illerinde uygulanan kýrsal kalkýnma projelerinin tanýtým toplantýsýna katýlan Bakan Mehdi Eker, toplantýnýn ardýndan Diyarbakýr Eyvan Grubu'nun seslendirdiði þarkýlarý dinledi. Bakan Eker, Eyvan Grubu'na eþlik ederek, Kürtçe bir þarký söyledi.

Yakýnlarýnýn kemiklerini istiyorlar D

Kadýn fuarý açýlacak iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, 'Kadýn Kurulu' toplantýsýný gerçekleþtirdi. Belediye Baþkaný Yüksek Baran, kadýnlara yönelik yaptýklarý çalýþma ve projeleri kadýn fuarý açarak sergileyeceklerini söyledi. 5'te

1

993 yýlýnda Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde gözaltýna alýndýktan sonra öldürülen 11 köylünün kemikleri ailelere verilmedi. Aileler, ''Tamam yaktýnýz, infaz ettiniz, niçin kemiklerini vermiyorsunuz?'' diyor. 7'de

Öðrencilerden örnek davranýþ

20 yýl sonra yaylada kuzu kýrptýlar H Çözüm sürecine destek turu Siirt'ten hükümete çaðrý Toplanmayan çöpe tepki D M B

akkari'nin Þemdinli ilçesinde güvenlik gerekçesi ile yasaklanan ve insansýzlaþtýrýlan Tekeli Yaylasý, 20 yýl aradan sonra þenlendi. Yaylada ilk kez kuzu kýrpma þenliði düzenledi. 5'te

emur-Sen'e baðlý Bem-Bir-Sen Tokat Þube Baþkaný Ekrem Özer ve ekibi, çözüm sürecine destek olmak amacýyla Doðu ve Güneydoðu illerini ziyaret ediyor. 4'te

DP Siirt Ýl Örgütü tarafýndan "Hükümet adým at" sloganýyla yürüyüþ gerçekleþtirildi. Ýl Baþkaný Mehmet Ata Ýnan, Kürtlerin attýðý adýmlardan sonra sýranýn devlette olduðunu söyledi. 4'te

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor. Düzenli temizlik yapýlmadýðýný belirten ilçe esnafý, yetkililerden daha duyarlý olmalarýný istedi. 3'te

„ 3’te


2

Saðlýk

6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

Alzheimer'a yakalanmamak için bu önerilere dikkat !

Dünyada yirmi beþ milyondan fazla Alzheimer hastasý olduðu ve buna her yýl 5 milyon kiþinin daha ekleneceði düþünülmektedir.

G

iderek artan bu hastalýða ilerleyen yaþlarda yakalandýðýmýz takdirde hem kendin hayatýmýzý hem de bize bakmakla yükümlü kiþilerin hayatýný cehenneme çevirebiliyoruz. Hastalýða yakalanmamak için erken yaþlarda önlem almak þart. Bana bir þey olmaz düþüncesiyle hareket etmemek hastalýða yakalanma riskinizi arttýrabilir. Alzheimer hastalýðý hakkýnda bilgi veren ve koruyucu yöntemleri anlatan Çakmak Erdem Hastanesi Nöroloji Uzmaný, Uzm. Dr. MihribanAndaç, "Alzheimer hastalýðý demansýn (unutkanlýk) en sýk nedenidir. Bütün demans hastalarýnýn % 50-80'ini oluþturmaktadýr. Alzheimer hastalýðýna yakalanma olasýlýðý 65 yaþýndan sonra her 5 yýlda bir, iki katýna çýkmaktadýr. Dünyada yirmibeþ milyondan fazla Alzheimer hastasý olduðu ve buna her

yýl 5 milyon kiþinin daha ekleneceði düþünülmektedir. Alzheimer hastalýðýnýn klinik özelliklerinin bilinmesi taný ve takibi açýsýndan önemlidir. Çoðunlukla 65-70 yaþlarýnda baþlayan, yavaþ ilerleme gösteren sinsi baþlangýçlý bir hastalýktýr. Alzheimer hastalýðýnda en sýk yeni bilgileri hatýrlama yeteneðinde azalma görülür. Aþaðýdaki bulgular Alzheimer hastalýðý için uyarýcý belirtilerdir.

Günlük yaþam aktivitesini etkileyen bellek kaybý. o Planlama ve çözme kabiliyetinde azalma. o Ev yada iþte yapýlmasý gereken iþleri yerine getirememe. o Yer ve zaman kavramlarýnýn karýþmasý. o Görsel ve uzaysal algýda azalma. o Kelime bulmada güçlük.

o Muhakeme yeteneðinde azalma. o Duygu durum deðiþikliði ilerlemesi. Alzheimer hastalýðýnde yýkanma, giyinme, yemek yeme gibi günlük yaþam aktivitelerini devam ettirebilmek için yardýma ihtiyaç duyarlar ve yataða baðýmlý hale gelirler. En sýk ölüm nedeni pnömoni (zatürre) dir. Alzheimer hastalýðýnýn kalp damar hastalýklarý, beyin damar hastalýklarý, diyabet, yüksek tansiyon,obezite, genetik, travma, depresyon, çevresel faktörler, sigara, eðitim düzeyi gibi risk faktörleri vardýr. Antioksidan özellik gösteren Vitamin E ve C kullanýmý yaþlýlarda Alzheimer hastalýðý riskini azalttýðý, diyete ilave Vitamin C, E, beta koreten ilave edilmesinin algýlama fonksiyonlarý üzerine olumlu etkisi olduðu belirlenmiþtir. Ayrýca fizik egzersizlerin beyin saðlýðýný

olumlu etkilediði ve eðitim düzeyi yüksek bireylerde demans riskinindaha düþük olduðu saptanmýþtýr. Okuma, bulmaca çözme, oyun oynamanýn konjinitif fonksiyonlarý uyarýcý olduðu düþünülmektedir.

Diþ tedavilerinde civa kullanýmý tetikliyor ! Koruyucu önlem olarak çevremizdeki aliminyum, bakýr, demir, gümüþ, çinko, civa gibi metallerden

uzak durmamýzda fayda vardýr. Örneðin diþ tedavilerinde civa kullanýlmamasýna çok dikkat edilmelidir. Alzheimer hastalarýnýn bakým ve tedavi gerektirdiðinden aileler ve toplumlar için ekonomik yönden maliyet sebebi olmaktadýr. Bu nedenle koruyucu taný ve tedavi edici önlemlerin bu dejenaratif hastalýðýn kontrolü için acilen alýnmasý gerekmektedir.

Sigara kadar kalbe zararlý!

Ýyi uyumanýn ölümcül kalp krizi riskini yarý yarýya kestiði belirtildi. Uzmanlara göre uykusuzluk sigara kadar kalbe zararlý.

B

ilim insanlarýn gece iyi bir uykunun kalp saðlýðý için çok faydalý olduðunu söylüyor. Hollanda'da yapýlan bir araþtýrmaya göre kötü uyku ölümcül kap krizlerini sigara kadar tetikleyebiliyor. Araþtýrmada yer alan iddiaya göre gece iyi uku uyumak kalp-damar hastalýklardan ölmeyi yarý yarýya azaltýyor.

Uzmanlar hareket etmek, saðlýklý beslenme, ölçülü þekilde alkol tüketmek ve sigara içmemek gibi dört olumlu yaþam tarzý alýþkanlýðýna baktý ve sonra uykunun önemli olup olmadýðý hakkýnda çalýþma yaptý. Geleneksel bu dört davranýþý takip eden insanlarýn kalp-damar hastalýklarýna yakalanma riskinin yüzde 57 düþtüðü ve kalpkrizinden ölme riskinin ise yüzde 67 azaldýðý ifade edildi. Ama yedi veya daha fazla uyku bu davranýþlarýn koruma gücünü daha da artýrýyor. Buna göre kalp-damar hastalýklarý yüzde 65 ve ölümcül olaylar ise yüzde 83 düþüyor.

European Journal of Preventive Cardiology dergisinde yayýmlanan araþtýrmada 20'li yaþlarýnda kronik hastalýk riski olan 15 bin kiþi 12 yýl boyunca takip edildi. Bu kiþilerin saðlýklý beslenme, hareket, ölçülü alkol alýmýnýn kalpdamar hastalýklarýna yakalanma olasýlýðýný düþürdüðü ortaya çýktý. Buna yeterli uyku eklendiðinde sonuçlar yüzde 22 geliþti ki bu da sigara içmemekle ayný etki anlamýna geliyor. Hollanda Ulusal Halk Saðlýðý ve Çevre Enstitüsü'nden Dr. Monique Verschuren yeterli uykunun kalp damar hastalýklarýný engellemede ek faydalar saðladýðýný söyledi.


Cizre'de haþereyle mücadele Þ

ýrnak'ýn Cizre Ýlçe Belediyesi, sinek, sivrisinek ve haþerelerden korumak için ilçe merkezinde ve baðlý köylerde ilaçlama çalýþmasý baþlattý. Yaklaþýk 3 aydýr kentin tüm mahallelerinde ekipler halinde dolaþarak ilaçlama yapan ekipler, vatandaþlarýn saðlýðýný tehdit eden kanal boylarýnýn kenarlarýný, haþerelerin barýnak haline getirdiði tüm bölgeleri ilaçladý. Bunun yaný sýra park ve bahçeler, refüjler, nehir kýyýlarý ve

6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

mahallelerde dolaþan ilaçlama ekipleri, evlerdeki laðým, lavabo, tuvalet ve ahýrlarý sistemli bir þekilde ilaçladý. Ýlaçlama ekipleri, ilçenin 45 köy ve mezrasýnda da faaliyetini sürdürdü. Temizlik ve ilaçlama birimlerinden sorumlu Belediye Meclis üyesi Resul Aþikar, kent ve köy ayrýmý gözetmeksizin tüm vatandaþlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Uyuþturucuya ortak darbe

Bir ton esrar yakalandý

Batman Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Bingöl Emniyet Müdürlüðü ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ton 100 kilo esrar maddesi ele geçirdi.

D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinden Batman'a getirilen ve burada hurda yüklü bir kamyona yüklenen 1 ton 100 kilogram esrar Bingöl kýrsalýnda yakalandý. 3 aylýk teknik takip sonucunda gerçekleþtirilen operasyonda 7 kiþi gözaltýna alýnýrken, 5 kiþinin de arandýðý açýklandý. Batman Valisi Yýlmaz Arslan, esrar kaçakçýlarýnýn Lice ilçesinde temin ettikleri 1 ton 100 kilogram esrarý Batman'a getirdikleri ve burada kamyonun üstünü hurdalarla doldurup sevkiyat yapmaya çalýþtýklarýný söyledi. Vali Yýlmaz Arslan, Batman Emniyet Müdürlüðü ve Bingöl Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin organize çalýþmasý sonucunda kamyonu Bingöl kýrsalýnda yakaladýklarýný ifade etti. Vali arslan, kaçakçýlarýn, dedektör köpeklerin esrarý bulmamasý

için zulalarýn üstünü zift ile kapladýklarýný dile getirdi.

Piyasa deðeri 4.5 milyon lira Ele geçirilen esrarýn piyasa deðerinin 4.5 milyon lira olduðunu kaydeden Vali Arslan,

2013 yýlýnda Batman'da 2 ton 516 kilogram esrarýn Emniyet birimlerince, 400 kilo esrarýn ise jandarma birimleri tarafýndan ele geçirildiðini bildirdi. Vali Yýlmaz Arslan, "Ayrýca çocuklarýmýzý zehirleyen uyuþturucu tacirlerine yönelik ilimizde yürüttüðümüz ciddi çalýþmalar vardýr. 2013 yýlý içersinde bu kapsamda 64 kiþi ile ilgili iþlem yapýlmýþ ve bunlarýn 35 tanesi adli mercilerce tutuklanmýþtýr. Bu çalýþmalarýmýzda gençlerimizi ve çocuklarýmýzý korumaya yönelik ara vermeden hýzlý bir þekilde devam ediyoruz. Bu konuda etkin bir mücadele yürüten baþta Emniyet olmak üzere güvenlik birimlerimize, jandarmaya ve bize destek olan halkýmýza teþekkür etmek istiyorum" dedi.

Savcý aracý þarampole yuvarlandý

M

'Baðýmlý olma özgür ol'

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde madde baðýmlýlýðýna karþý "Baðýmlý olma özgür ol" yürüyüþü düzenlendi. BDP Ergani Ýlçe Örgütü önünde bir araya gelen yüzlerce kiþi, "Baðýmlý olma özgür ol" sloganýyla Ergani Belediyesi Parký'nda kurulan çadýra doðru yürüyüþe geçti. "Ergani'de madde baðýmlýlýðýna, fuhuþa, hýrsýzlýða ve bahise geçit vermeyeceðiz" pankartýný taþýyan yüzlerce kiþi, "Uyuþturucuya hayýr", "Yozlaþmaya hayýr" sloganý attý. Yürüyüþün ardýndan Belediye Parký'nda kurulan çadýrýn önünde basýn açýklamasý yapýldý. Platform adýna açýklama yapan Eðitim Sen Ergani Temsilcisi Serdar Kaya, halkýn madde baðýmlýlýðýna karþý duyarlý olmasý gerektiðini belirterek, "Kürt halký üzerinde yapýlan her türlü kirli politikaya karþý mücadele vereceðiz" dedi. BDP Ergani Ýlçe Örgütü, Ergani Belediyesi, Eðitim Sen Ergani Temsilciliði, Esnaf Sanatkârlar Odasý Ergani Temsilciliði'nin yaný sýra çok sayýda kurumun destek verdiði platform, dönüþümlü olarak çadýrda nöbet tutacak. Çadýrda iki gün boyunca tartýþmalar yürütülecek. (DÝHA)

ardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Þýrnak'ýn Silopi Ýlçe Cumhuriyet Savcýsý Hacer A. yönetiminde 06 BS 7773 plakalý araç, Nusaybin-Cizre karayolu 35. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek þarampole yuvarlandý. Kazada savcý ve yanýnda bulunan annesi Nazife A. yaralandý. Yaralýlar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Saðlýk durumu aðýr olan Nazife A., yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Nusaybin Kaymakamý Murat Girgin ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Selami Solak, hastaneye giderek kaza hakkýnda yetkililerden bilgi alýrken, olay ile ilgili soruþturma baþlatýldý.

Toplanmayan çöpe tepki D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor. Düzenli temizlik yapýlmadýðýný belirten ilçe esnafý, yetkililerden daha duyarlý olmalarýný istedi. Çöp konteynerlerinin içi ve çevresinin çöplerle dolu halde durduðunu ifade eden esnaflar, buralarýn mikrop yuvasý haline getirildiðini kaydetti. Azizoðlu Caddesi üzerinde esnaf olan Hamza Tuncay, "Bu çöplerden þikayetçiyiz. Vatandaþlar çöp kovasý dururken yerlere atýyorlar. Esnaf olarak biz kaç kere geliþi güzel çöp atan vatandaþlarý uyardýk. Ancak uyarýlarýmýz dikkate alýnmadý. Çevrede biriken çöplerin kokusundan çalýþamýyoruz. Günlerce çöpler burada kalýyor. Belediye temizlik iþçileri çok aðýr çalýþýyor, burada günlerce biriken çöpler maalesef saðlýðýmýzý tehdit ediyor. Bu çöpleri toplayan yok, çocuklarýmýz da mikrop içinde oyun oynuyorlar. Biran önce yetkililerin gerekli temizliði yapmasýný istiyoruz" dedi. Belediye yetkilileri ise, sürekli temizlik yaptýklarýný ancak vatandaþlarýn çöplerini geliþigüzel attýðý için zaman zaman sorunlarýn yaþandýðýný dile getirdi.

Öðrencilerden örnek davranýþ V

Baþkale'de silahlý kavga: 2 ölü

an'ýn Baþkale ilçesinde arazi anlaþmasýzlýðý nedeniyle çýkan silahlý kavgada 2 kiþi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye baðlý Azýklý Köyü'nde meydana geldi. Köylüler arasýnda çýkan arazi tartýþmasýnda F.A. isimli kiþi, Remzi Þ.'ye (60) ateþ açtý. F.A.'yý durdurmaya çalýþan ve köye il merkezinden misafir olarak gelen Ýbrahim Þ.'de (54) kurþunlarýn hedefi oldu. Remzi Þ. olay yerinde hayatýný kaybederken, aðýr yaralanan Ýbrahim Þ. ise köylüler tarafýndan kaldýrýldýðý Baþkale Devlet Hastanesi'nde hayatýný kaybetti. Jandarma ekipleri köyde geniþ güvenlik önlemi alýrken, F.A.'nýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý.

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi Musa Anter Engelli Yaþam Merkezi, Ýngiliz Kültür Koleji öðrencilerinin katkýlarýyla ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye daðýttý.

D

Sümbül Daðý'na zirve týrmanýþý H

akkari Üniversitesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan Sümbül Daðý týrmanýþ düzenlendi. Birçok daðcýnýn ve gezginin hayallerini süsleyen 3467 rakýmlý Sümbül Daðý'na iki günlük zirve týrmanýþý gerçekleþtirildi. Sümbül Daðý zirve týrmanýþý Depin bölgesinden baþladý. 2800 rakýmlý bölgede kamp yapýlýp gece havai fiþek gösterimi gerçekleþtirildi. Týrmanýþ, 3467 metre yükseklikte bulunan zirve defteri imzalandýktan sonra tamamlanacak.

iyarbakýr Ýngiliz Kültür Koleji öðrencileri, düzenledikleri kermeste elde ettikleri gelirle tekerlekli sandalyeler aldý. Sandalyeler, Kayapýnar Belediyesi Musa Anter Engelli Yaþam Merkezi'nde ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. Daðýtým etkinliðine Belediyesi Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýsý Aynur Yýlmaz, meclis üyeleri, engelli meclisi yöneticileri, Ýngiliz Kültür Koleji yöneticileri ve öðrencileri katýldý. Etkinlikte konuþan Baþkan Vekili Mahmut Dað, Ýngiliz Kültür Koleji öðrencilerinin, yaptýklarý kermeste elde ettikleri gelirle tekerlekli sandalye aldýklarýný, bunlarý da Musa Anter Engelli Yaþam Merkezi'ne baðýþladýklarýný söyledi.

Öðrencilere teþekkür plaketi Dað, "Bu sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine daðýtýmý için bir araya geldik. Çocuklarýmýza duyarlýlýðýndan dolayý teþekkür ediyorum. Bu duyarlýlýðý imkâný olan herkesin göstermesi çaðrýsýnda bulunuyorum. Belediye olarak engellilere yönelik hizmete açtýðýmýz bu mekân,

kentimizdeki tüm engellilere hizmet edemiyor. Ancak toplumdaki herkesi bu konuda duyarlý olma ve aracýlýk etme anlamýnda önemli bir hizmet. Belediye olarak bu yönlü sosyal hizmetler bizim için her zaman öncelik olmuþtur" dedi. Tekerlekli sandalyeler daðýtýldýktan sonda, örnek davranýþlarý nedeniyle Ýngiliz Kültür Koleji öðrencileri adýna bir öðrenciye Baþkan Vekili Mahmut Dað tarafýndan teþekkür plaketi verildi.


4

Gündem

6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

Kýrsal kalkýnma projeleri için hibe

Diyarbakýr-Batman-Siirt Kalkýnma Projeleri Faaliyet Ýzleme Toplantýsý Diyarbakýr'da düzenlendi. Toplantýda konuþan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, proje hibe oranýný yüzde 50'den yüzde 70'e, destek miktarýný da 30 bin TL'den 84 bin TL'ye çýkardýklarýný söyledi.

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan Diyarbakýr, Batman, Siirt illerinde uygulanan Kýrsal Kalkýnma Projeleri'nin faaliyet izleme toplantýsý Bakan Eker'in katýlýmýyla Diyarbakýr'da gerçekleþti. GAP Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma ve Eðitim Merkezinde düzenlenen toplantýda, 3 ilde uygulanan kýrsal kalkýnma projeleri tanýtýldý. 2007 yýlýnda baþlatýlan projenin 2014 yýlýnda bitirilmesi hedefleniyor. Kýrsal kalkýnma projeleri için bakanlýk tarafýndan 37 milyon dolarlýk hibenin verildiðini anlatan Bakan Eker, bölge tarýmýnýn modernleþme gerektiðini anlattý. Konuþmasýnda müjde olarak belirttiði projelere destek hibesinin artýðýný belirten Bakan Eker, uygulanan proje kapsamýnda hibe oranýn yüzde 50'den yüzde 70'e yükseldiðini söyledi. Hibe desteðinin ise 30 bin TL'den 84 bin olarak belirlediklerini ifade eden Bakan Eker, proje sayesinde bölgede istihdamýn da aratacaðýný söyledi.

Aðustosa kadar projesini getirenlere biz yeni üst limitle yani 84 TL hibe limitiyle projelerini destekleyeceðiz" dedi.

'Çözüm sürecine sýký sýkýya sarýlacaðýz'

Bakan Eker, "Bir projeye en fazla 30 Bin TL hibe veriyorduk toplam yüzde 50'sini veriyorduk. Ben bunu yüzde 70'e çýkardým. Hibe üst limiti 30 Bin TL'ydi, bunu da 84 Bin TL'ye çýkardým. Hadi getirin projelerinizi destekleye-

lim. Diyarbakýr'da bu projelerin baþvurularý Mayýs ayýnda baþlýyor. Bu proje baþvurusu yapanlarýn hepsi bundan istifade edecek. Siirt, Batman oradaki kardeþlerimizde 8 Temmuz itibariyle 1 ay süre veriyoruz. 9

Konuþmasýnda çözüm sürecine de deðinen Bakan Eker, çözüm sürecine sýký, sýkýya sarýlmasý gerektiðini ifade ederek, provokasyon yapmak isteyenlere fýrsat vermeyeceðini söyledi. Bakan Eker, "Barýþa, çözüme, kardeþliðe, birlik ve beraberliðe inançla sarýlacaðýz. Onu tutacaðýz, gelecek için birlikte sevgi inþa edeceðiz. Birlikte umut ve kardeþlik türküleri yakacaðýz. Bundan rahatsýz olacak olanlar olur, çýkarlarý zedelenenler olur. Onlar da provokatif eylemlere giriþirler. Bunlara karþý uyanýk olacaðýz, asla prim vermeyeceðiz. Çünkü Türkiye bir yola girdi. Son 30 yýldýr tatmadýðýmýz bir huzuru, güven

ortamýný ve o bereketini tattýk son 56 ayda Diyarbakýr'da. Buna sýký, sýkýya sarýlalým, heba etmeyelim, heba etmek isteyenlere, ettirmek isteyenlere fýrsat vermeyelim. Yeter artýk diyelim, 'Edi Bese' diyelim'. Ekmeðimize, huzurumuza, kalkýnmamýza, geliþmemize engel olmak isteyen, ne olduðunu bilmediðimiz bir takým teþebbüslerin hayata geçmesine asla fýrsat vermeyelim. Biz bu bölgenin de, Türkiye'nin diðer bölgeleri gibi kamu hizmetlerinden daha fazla istifade etmesi için, alt yapý hizmetlerinden, diðer kamu yatýrýmlarýndan daha fazla hizmet almasý ve pay almasý için bölgedeki kardeþlerimizin de medeniyetin nimet ve imkanlarýndan daha çok istifade etmesi için daha mutlu, daha müreffeh hayat yaþamasý için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Diyarbakýr, Batman, Siirt kýrsal kalkýnma projesi bu projelerden sadece bir tanesidir'' þeklinde konuþtu.

Siirt'te hükümete 'adým at' çaðrýsý Yeni sezona hazýrlanýyorlar

B

DP Siirt Ýl Örgütü tarafýndan "Hükümet adým at" sloganýyla yürüyüþ gerçekleþtirildi. BDP Siirt Ýl Baþkaný Mehmet Ata Ýnan, Kürtlerin attýðý adýmlardan sonra adým atma sýrasýnýn devlette olduðunu söyledi. BDP Ýl

Zayi ilaný D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden almýþ olduðum lisans diplomamý kaybettim.Hükümsüzdür Selami Þengül Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Recep Özer Beko Marka 298 SR Model ve 80603643 sicil numaralý ödeme kaydedici cihazýma ait levhamý kaybettim.Hükümsüzdür Vergi no: 3010084962 Mehmet Diri

6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4320 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

binasý önünde bir araya gelen yüzlerce kiþi, Orhan Doðan Kent Parký'na kadar yürüdü. Yürüyüþün ardýndan açýklama yapan BDP Siirt Ýl Baþkaný Mehmet Ata Ýnan, Kürtlerin attýðý adýmlardan sonra adým atma sýrasýnýn devlette olduðunu ve Kürt halkýnýn taleplerini yerine getirmek için adým atýlana kadar demokratik eylemlerini süreceklerini söyledi. BDP PM üyesi Saadet Becerikli ise, Kürt halkýnýn on yýllardýr yaþadýðý acýyý, gözyaþýný, kaný bir tarafa býrakarak, çözüm için devam eden müzakerelerin hýzla bir barýþa, demokratik çözüme evrilmesi için yürüyüþler yapýldýðýný ifade etti. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak da, Türkiye halklarýnýn geleceði ve özgürlüðü için baþlatýlan demokratik barýþ sürecinin baþarýya ulaþmasýnýn teminatýnýn Abdullah Öcalan olduðunu söyledi. (DÝHA)

Eþini öldüren þahýs tutuklandý

D

iyarbakýr'da geçtiðimiz günlerde eþini balkondan aþaðý atarak ölümüne neden olan þahýs tutuklandý. Baðlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarý 314 Sokak üzerinde bulunan bir ikamette 27 Haziran 2013 günü saat 09.15 sýralarýnda meydana gelen olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Yüksekten düþtüðü iddia edilen kadýnýn, ölmeden önce acil doktoruna verdiði ifadede dini nikahlý eþi tarafýndan atýldýðýný beyan etmesi üzerine harekete geçen Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü ekipleri, þüpheli þahsý gözaltýna aldý. Þüpheli þahýs alýnan ifadesinin ardýndan çýkarýldýðý mahkemede tutuklandý.

D

iyarbakýr Devlet Tiyatrosu 2012-2013 sezonunu 4 oyun ile kapatýrken, yeni sezon için repertuvar hazýrlamaya baþladý. Devlet Tiyatrosu Müdürü Uður Çýnar, Diyarbakýr'da devlet tiyatrosunun yetiþtirdiði önemli bir seyirci potansiyelinin olduðunu, televizyon ve internet ile entelektüel seyirciyi kaybetmiþ olmalarýna raðmen yükselmeyi amaçladýklarýný dile getirdi. Kültürel faaliyetin çok fazla olmadýðý þehirde açýðý kapatmak için uðraþtýklarýný belirten Çýnar, sadece Diyarbakýr ile kalmayýp bölgede yer alan il ve ilçelere de hizmet ettiklerini kaydetti. Oyuncu kadrosundan söz eden Uður Çýnar, "Kadro olarak kendi bünyemizde 15 kiþi çalýþýyoruz. Kadro ile ilgili sýkýntýlar yaþasak da idare etmeye çalýþýyoruz. Sýnav olursa eðer yeni oyuncularý dahil edilmesini düþünüyoruz" dedi. Diyarbakýr Devlet Tiyatrosu Müdürü Uður Çýnar, Orhan Asena Tiyatro Sahnesi'nde geçen sezon 4 oyun sergilediklerini de söyledi.

Çözüm sürecine destek turu M

emur Sendikalarý Konfederasyonu'na (Memur-Sen) baðlý Belediye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Bem-Bir-Sen) Tokat Þube Baþkaný Ekrem Özer ve ekibi, çözüm sürecine destek olmak amacýyla Doðu ve Güneydoðu'daki illeri ziyaret ediyor. Ziyaret kapsamýnda Bingöl'e gelen ekip, Belediye Baþkanlýðý

JiTEM davasý kaldýðý yerden Þ

ýrnak'ýn Cizre Ýlçesi'nde 1993- 95 yýllarý arasýnda iþlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili açýlan davanýn duruþmasýna Diyarbakýr 6'ncý Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruþmada tutuklu sanýklar Cemal Temizöz, Hýdýr Altuð, Abdulhakim Güven, Adem Yakýn ve Burhanettin Kýyak ile tutuksuz sanýk Kamil Atak hazýr bulundu. Dosyada tutuksuz olarak yargýlanan Cizre eski Belediye Baþkaný ve korucubaþý Kamil Atak'ýn adliyeye yine sivil polislerin korumasýnda geldiði görüldü. Silahlý olarak duruþma salonuna giren koruma polislerinin, Atak'ý burada da yalnýz býrakmadýklarý dikkati çekti. Duruþmada ilk olarak dosyaya gönderilen evraklar okundu. Gönderilen evraklar arasýnda, uzun yýllar arandýktan sonra geçen aralýk ayýnda yakalanan 'Yavuz Güneþ' kod adlý uzman çavuþ Burhanettin Kýyak'a iliþkin Kriminal Polis Laboratuvarý'ndan gelen rapor da okundu. Ýmza sanýk Burhanettin Kýyak'ýn Emniyet Genel Müdürlüðü Kriminal Daire Baþkanlýðý'ndan gönderilen ekspertiz raporunda, Cemal Temizöz'ün Cizre Ýlçe Jandarma Komutaný olduðu dönemde, ilçede uzman çavuþ olarak görev yapan uzman çavuþ Burhanettin Kýyak'ýn imzasýnýn, 1994 yýlýnda iþlenen bir faili meçhul cinayetin tutanaðýnda yer alan 'Yavuz Güneþ' imzasýyla birebir örtüþtüðü belirtildi. Raporda, "31.03.1994 tarihli tutanak üze-

baþta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamýnda edindikleri izlenimleri raporlaþtýrarak gerekli mercilere ulaþtýracaklarýný belirten Bem-Bir-Sen Tokat Þube Baþkaný Ekrem Özer, Doðu ve Güneydoðu'da yaþayan insanlarýn barýþa hazýr olduðunu söyledi. Bölgede yaþayan insanlarýn derin devlet ve terör olaylarýndan þikayet etmelerine raðmen barýþý arzuladýklarýný ifade eden Özer, "Gezdiðimiz 10 ilde ayný þeyleri gördük. Yöre halký kardeþlik sürecine hazýr. Bu sürece susamýþ durumda. Ýletiþime geçtiðimiz kiþiler gerek derin devletten, gerek terörden çektiklerini az da olsa anlattýlar. Bunlarýn hepsini unutmak istiyorlar. Yaþadýklarý tüm geçmiþi silmek istiyorlar. Hükümetten adým atmasýný istiyorlar. Bu gezmiþ olduðumuz illerden toplamýþ olduðumuz bilgileri raporlaþtýrýp gerekli yerlere sunacaðýz. Umarým bu çalýþmamýz diðer STK temsilcilerine örnek olur ve herkes harekete geçer. Bizler barýþýn geleceðine inanýyoruz" dedi.

rindeki Yavuz Güneþ (kod) ismi üzerinde atýlý bulunan imza ile Burhanettin Kýyak'ýn mukayese imzalarý arasýnda karþýlaþtýrma yapýlmýþtýr. Karþýlaþtýrma sonucunda Yavuz Güneþ kod ismi üzerinde atýlý bulunan imzanýn Burhanettin Kýyak elinden çýktýðý kanaatine varýlmýþtýr" denildi. Ýmzasýný kabul etti Sanýk Burhanettin Kýyak ise, "Ben o imzanýn bana ait olmadýðýný söylemedim. Sadece hatýrlamaðýmý söyledim. Ben 20 yýl sonra sanýk olarak yargýlanýyorum. Bu büyük bir çeliþkidir" dedi. Bunun üzerine söz alan Burhanettin Kýyak'ýn avukatý Ünsal Aktaþ, müvekkilinin atýlan imzalarýn sahibi olduðunu söylediðini ifade etti. Müdahil avukatlardan Tahir Elçi, 'Yavuz' kod adý cinayetlerle ilgili geçtiði halde 17 yýl boyunca soruþturma makamlarýnýn bu uzman çavuþu tespit edemediðini söyledi. Sanýk Burhanettin Kýyak'ýn, 'Yavuz'un kendisi olmadýðýný söylediðini hatýrlatan Tahir Elçi, "Biz 'Yavuz' kodun Burhanettin Kýyak'a ait olduðunu tespit ettik. Bu imzanýn ayný imza olduðu bilimsel bir þekilde tespit edildi. Bu husus tartýþma dýþý kalmýþtýr. Bu kiþi Burhanettin Kýyak'týr" þeklinde konuþtu. Beraatlarýný istediler Daha sonra söz verilen sanýklar Kamil Atak, Hýdýr Altuð ve Abdülhakim Güven, suçsuz olduklarýný belirterek beraatlarýný istedi. Sanýklardan Adem Yakýn ise, "Ben suçsuz olduðumu ispatladým. Kanun burada uygulanmýyorsa kuvvetli suç þüphesinin açýklamasýný

istiyorum. Meclis'te çýkan yasalar Diyarbakýr'da geçmiyor mu? Bir kez olsun bu dosyayý esastan inceleyin. 52 aydýr özgürlüðüm elimden alýnmýþ ve çocuklarým periþan haldeler. Ben þu anda suçlu olsam size yalvarmazdým. Suçum varsa cezamý verin, yoksa býrakýn özgürlüðüme gideyim" dedi. Sanýklardan Emekli Albay Cemal Temizöz de hak gaspýna uðradýðýný söyledi. Temizöz: Ey adalet neredesiniz? Ýddianamede suçlamalarýn masumiyet karinesini tersine çevirdiðini kaydeden Temizöz, þunlarý söyledi: "Soyut iddialarla baþ baþa býrakýldým. Bu dava sadece bu salonda yürümüyor. Þahsýmý hedef gösteriyorlar. Bu ilkesiz linç cephesinin ne maksatla burada bulunduðunu biliyoruz. Yapýlanlarýn neye hizmet ettiði ortadadýr. Geçmiþle yüzleþme diyenler, kendi geçmiþine baksýn. Müdahil sýralarýnda olanlarýn da geçmiþleri bellidir. Bu davayý devletle hesaplaþma adýna kullanýyorlar. Balyoz denen asrýn ihanet davasýnda ismim geçtiði için hüküm giydim. Ey adalet neredesiniz? Ey Türk milleti, Ergenekon, Poyrazköy, Balyoz'la TSK mensuplarý, Aydýnlar içeri atýlýrken, oynanan oyunlar ve yol temizliðini fark etmiyor musunuz? Akil adam Vedat Bilgin, 'Komutanlar dýþarýda olsa açýlým yapýlamazdý' diyor. DTK bugün Kürdistan Meclisi olarak kuruldu. Þimdi ne yapacaksýnýz? Artýk hiç bir þey yapamazsýnýz. Kürdistan Meclisi kuruluyor, kimse üzerine alýnmýyor. Ben her zaman sorumluluk duydum. Onun için þimdi buradayým."


Bölge Haber

6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

5

Van'da bir karakol daha kapandý Çözüm süreci ile birlikte huzurun hakim olduðu bölgelerde ihtiyaç dýþý kalan karakollar kapatýlýyor. Van'ýn Gevaþ ilçesinin Koçak Köyü'nde bulunan karakol da huzur ortamýnýn saðlanmasýyla boþaltýlýyor.

D

oðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerindeki illerde sýnýra inþa edilen karakollar, çözüm süreciyle birlikte kapatýlmaya baþlandý. Van'ýn Gevaþ ilçesinin Koçak Köyü'nde bulunan Koçak Jandarma Karakolu da süreçle birlikte kapatýlýyor. 1997 yýlýnda yapýlan Koçak Jandarma Karakolu, bölgede asayiþ olaylarýnýn bitme noktasýna gelmesi ile kapatýlmasý kararlaþtýrýldý. Karakolda verilen veda yemeði sonrasý köylü ve askerler birbirlerine sarýlarak ayrýldý. Yemeðin ardýndan Van Vali Yardýmcýsý Mehmet Yüzer, devletin ihtiyaç olan yere karakol yap-

týðýný, ihtiyaç olmayan bölgelerde de karakollarý kapattýðýný söyledi. Koçak Köyü ve çevresinde olaylarýn kayda deðer olmayacak ölçüde azaldýðýna dikkat çeken Yüzer, "Vedalaþma için Koçak'a geldik. 2001 yýlýndan bu yana bölgede 16 karakol kapattýk. Bu köyümüzde de hiç bir sorun yaþanmýyordu. Buradaki tablo askerler ve köylülerin bir aile gibi olduðunu gösteriyor. Bundan sonra askerlerimiz Gevaþ ilçesinin baþka bölgelerinde vatani hizmetlerine devam edecek. Karakolumuzun binasýný da kamunun baþka birimlerinin hizmetine ya da

köy muhtarlarýmýza vereceðiz" dedi.

Sevinç ve hüzün bir arada Koçak Köyü Muhtarý Mehmet Arif Bayram, 1993 yýlýnda PKK'lýlarýn yaptýðý baskýnda 1 öðretmen, 1 korucu ve 5 vatandaþýn hayatýný kaybettiðini belirtti. Bayram, "Biz bu olaydan sonra müracaat ederek karakol istedik. Karakol 1997 yýlýnda köyümüze kuruldu. O tarihten bu yana köyümüzde kayda deðer bir olay yaþanmadý. Þimdi karakolumuz kapanýyor. Umuyoruz bu barýþ süreci de böyle devam eder ve bir daha köyümüzde karakol

ihtiyacý olmaz. Olay olmadýðý için karakolun buradan taþýnmasý bizi mutlu ediyor. Ancak burada hem rütbeliler, hem de askerlerle bir aile olmuþtuk. Bundan dolayý da köylüler olarak üzgünüz. Barýþ sürecinin sekteye uðramasý durumunda hiçbirimiz burada yaþayamayýz. Umarým böyle devam eder, tüm insanlarýmýz barýþ içerisinde mutlu bir yaþam sürerler" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan askerler ve köylüler birbirine sarýlarak ayrýldý. Vedalaþmanýn ardýndan, askerlerin ilerleyen günlerde karakolu boþaltacaðý belirtildi.

Baðlar'da eþitlik komisyonu oluþturuldu Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, 'Kadýn Kurulu' toplantýsýný gerçekleþtirdi.

K

adýnlar, kurul toplantýsýnda eþitlik komisyonu ile birlikte kadýn birimini oluþturdu. Baðlar Belediyesi Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýya, Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Baþkan Yardýmcýlarý Sema Koç, Yüksel Aslan Acer, kadýn meclis üyeleri ve belediyenin kadýn çalýþanlarý katýldý. Kurul toplantýsýnda, belediyenin yaptýðý

çalýþmalarýn yaný sýra ilçede kadýnlarýn yaþadýðý sorunlar deðerlendirildi. Belediye Baþkaný Yüksel Baran, kadýnlarýn yerel hizmetlerde ve yaþamýn her alanýnda daha aktif bir güç olmasý gerektiðini belirtti. Belediye olarak çalýþmalara cinsiyet özgürlükçü perspektifle yaklaþtýklarýný belirten Baran, yerel hizmetlere kadýn gözüyle yaklaþmanýn önemli olduðunu söyledi.

Çalýþmalar sergilenecek Baran, "Belediye olarak kadýn çalýþmalarýný belirlerken sadece kadýnlara

dönük çalýþmalarý deðil, ayný zamanda kadýný yaþama, sosyaliteye, eðitim, kültür ve istihdam alanýna ne ölçüde katabildiðimize de bakmak ve çalýþmalarý bu yönüyle güçlendirmek istiyoruz. Kadýnlara yönelik birçok çalýþma yürüttük. Yapýlan çalýþma ve projeleri kadýn fuarý açarak sergileyeceðiz. Sadece bölgedeki belediyeler deðil, kadýn çalýþmasý yürüten tüm belediyelere fuar açýk olacak. Kadýnlar olarak ortak çalýþma kültürünü geliþtirmek istiyoruz" dedi.

20 yýl sonra yasaklý yayladalar

Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde 20 yýldan bu yana güvenlik gerekçesi ile yasaklanan ve insansýzlaþtýrýlan yaylada, ilk kez kuzu kýrpma þenliði düzenledi. þaþkýna çeviriyor. Halen karlarýn erimediði ve her rengin buluþtuðu doðada koyun kýrpmanýn mutluluðunu yaþayan yurttaþlar, sürece tam destek veriyor.

Rüzgar, koyun ve kuzu sesi

Þ

emdinli'nin Hacý Beyçayý (Serqem) bölgesinde hayvancýlýk yeniden canlandý. Çatýþmalardan dolayý bölgede yaþayan yurttaþlarýn yaylalara çýkmamasý nedeniyle hayvancýlýk bitme aþamasýna gelmiþti. Süreçle birlikte yeniden canlanan hayvancýlýk, bölge halkýný yeniden bu alana teþvik etti. Tekeli (Gare) bölgesinde yaþayan yurt-

taþlar, tekrar hayvancýlýkla uðraþmaya ve yaylalara çýkmaya baþladý. Hacý Beyçayý (Rûbarê Serqem) bölgesi daha önce TSK tarafýndan yasak bölge ilan edilmiþti. Þimdi ise barýþ süreciyle birlikte yurttaþlar hayvanlarýný orada barýndýrýyor ve kýrpma mevsimi olduðu için kuzu ve koyunlarýný kýrpýyor. Yýllardýr yasaklanan doða görenleri

20 yýldýr yasaklý olan bölgeye koyun kýrpmaya gelen Hasan Atilla, "Burasý 20 yýldýr askerler tarafýndan yasaklanmýþtý. Kimse buralara gelemiyordu. Buraya gizli geliniyordu. Süreç ile birlikte koyunlarýmýzý yaylaya getirdik. Burasý Tekeli Yaylasý'dýr. Burada hayvanlarýmýzý besliyoruz, kuzularýmýzý kýrpýyoruz. Kýrptýðýmýz yünlerden ihtiyacýmýz olaný kaldýrýp, diðerini de satýyoruz. Süreçten sonra epey rahat gelip gidiyoruz. Herhangi bir sýkýntý yoktur. Bu süreçten sonra herkes rahatladý. Eskiden burada hep silah, top ve uçak sesi vardý. Þu an sadece rüzgar, koyun ve kuzu sesi var. Ýnþallah böyle de devam eder. Bundan sonra eskisi gibi savaþlar olmaz ve insanlar ölmez" dedi. (DÝHA)

Kurallara uyan sürücülere altýn D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ve Özel halk Otobüsü kooperatifleri kurallara uyan 8 otobüs þoförüne altýn armaðan etti. Daðkapý meydanýnda halka açýk gerçekleþtirilen törende ödüller, Trafik Denetleme Þube Müdürü 4. sýnýf Emniyet Müdürü Seyit Cingöz ve kooperatif yöneticileri tarafýndan verildi. Halkýn büyük ilgi ile izlediði törene Trafik Denetleme Þube Müdürü Seyit Cingöz, Grup Amiri Abdullah Açýlan, Halk Otobüsü Kooperatifi Baþkan ve yöneticileri de katýldý

Amaç hatasýz sürücüler

Trafik Denetleme Þube Müdürü Seyit Cengiz, amaçlarýnýn hatasýz sürücülerin oluþmasýný saðlamak olduðunu belirtti. Cingiz "Baþarýlý, hatasýz sürücüyü ödüllendirmeye devam edeceðiz. Ancak trafik kurallarýna uymayan, hatalý araç kullanan sürücüye de ceza vermeyi sürdüreceðiz. Kurallara uymayan sürücülerin hatalarýna inip, eðitim vermeye baþlayacaðýz. Niye hata yaptý, yaptýðý hata ile ilgili eðitim vereceðiz. Bunu ortadan kaldýrana kadar o sürücü eðitim görmeye devam edecek" dedi. Muhammet Ferhat ÇÝMENHABER MERKEZÝ

Silvan yollarý geniþliyor Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Belediyesi, yol geniþletme ve düzenleme çalýþmasý baþlattý. Selahattin Mahallesi Dr. Ýsmail Beþikçi Caddesi'nde yol geniþletme ve düzenleme çalýþmalarý baþladý.

D

aha önce dar olan ve kaldýrým düzenlemesi yapýlmamýþ alanda süren çalýþmalarý denetleyen Belediye Baþkaný Fadýl Erdede, "Yol daha önce yedi metre civarýndaydý. Bu yolu saðlý sollu geniþleterek yaklaþýk yirmi metre geniþliðine çýkarmayý hedefliyoruz. Geniþletme çalýþmalarýnýn ardýndan cadde üzerinde kaldýrým yaparak hem yaya yolu, hem de araç yolunu daha düzgün bir hale getirmeyi planlýyoruz" dedi.


6

EKONOMÝ

Karpuz el yakacak 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncularý Federasyonu (TÜSEMKOM) Baþkan Vekili Halil Öztürk, önümüzdeki günlerde karpuzun kilogramýnýn 1,25 liraya kadar yükseleceðini söyledi.

T

ÜSEMKOM Baþkan Vekili Halil Öztürk, domates, soðan ve patateste yaþanýlan fiyat dengesizliðinin önümüzdeki günlerde karpuzda da yaþanýlacaðýný belirtti. Halde geçen hafta kilogramý 35-45 kuruþ arasý fiyattan iþlem gören karpuzun bu hafta kilogramýnýn 55-65 kuruþa yükseldiðini ifade eden Öztürk, üretim bölgelerinde aþýrý sýcaklýktan dolayý karpuzlarýn zarar gördüðü ve en önemlisinin de kademeli ekimin yapýlmamsýndan fiyat istikrarsýzlýðýnýn oluþtuðunu kaydetti. Öztürk, "Ekimler farklý zamanlarda planlamaya göre yapýlmalý. Bu planlama yapýlmadýðýnda fiyat artýþýna nende oluyor. Kilogram fiyatý 1,25 lirayý görecek. Karpuzun Ramazan ayýndan

Hurda otomobilini getirene teþvik H

ükümet 20 yaþ üstü otomobiller için yeni bir düzenleme yapýyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, 20 yaþ üstü otomobiller için hazýrladýklarý düzenleme hakkýnda bilgi verdi. "Türkiye'de trafikte olmamasý gereken çok eski araçlar var" diyen Ergün, kamyon ve otobüslerle ilgili bir düzenlemenin zaten yapýldýðýný, þimdi ise sýrada otomobillerle ilgili bir düzenleme olduðunu söyledi. Ergün, "Vatandaþ 20 yýldan eski hurda aracýný bize versin biz bedelini ödeyelim. Yeni araç almak istiyorsa da hurda arabayý peþinata sayalým" dedi ve bu uygulamanýn amacýnýn bir yandan da otomotiv sektörünü desteklemek olduðunu söyledi. Türkiye'de yerli otomobil markasýna ihtiyaç olduðunu belirten Ergin, "Türkiye'de üretilen araçlar talebi karþýlamýyor. Ýthal oraný yüzde 78'e ulaþtý. Demek ki Türkiye'de üretilen otomobiller bizim halkýmýzý tatmin etmiyor" þeklinde konuþtu.

sonra fiyatýnýn düþeceðini tahmin ediyoruz" dedi. Fiyat sýkýntý yaratacak Karpuzun kilogramýnýn 1,25 lira seviyelerini görmesinin Türkiye ve dünya standartlarýna göre yüksek olduðunu ifade eden TÜSEMKOM Baþkan Vekili Halil Öztürk, þöyle devam etti: "Geçen yýl kilosu 10 kuruþ civarýnda seyreden karpuz, bu yýlýn ayný döneminde 1,25 liraya yükselmesi sýkýntý yaratacaktýr. Vatandaþ fiyat belirlemesinin hal tarafýndan yapýldýðýný düþünüyor. Oysa sebze ve meyvelerdeki fiyat oluþumunda halin bir etkisi yok. Halde, sadece arz ve talep çerçevesinde fiyat oluþuyor. Halkýmýzýn bunu bilmesini istiyoruz."

Mehmet Kaya KKA Kalkýnma Kurulu Baþkaný Karacadað Kalkýnma Ajansý'nýn (KKA) "Danýþma Organý" olan Kalkýnma Kurulu Baþkanlýðý'na Þanlýurfa Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Kaya seçildi.

D

iyarbakýr'da bir otelde düzenlenen Kalkýnma Kurulu toplantýsýna kamu kuruluþlarý, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve STK temsilcilerinden oluþan 100 üye katýldý. Toplantýda ilk olarak 2 yýl görev yapacak Kalkýnma Kurulu

T.C. DÝYARBAKIR 5. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/546 ESAS

Örnek no:25*

Baþkaný, Baþkanvekili ile Katip Üye seçimleri gerçekleþtirildi. Baþkanlýk için Þanlýurfa Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Kaya, Baþkanvekilliði için ise Diyarbakýr Sanayici Ýþadamlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal'ýn aday olduðu seçimlerde, her iki aday katýlýmcýlarýn tümünün oyu ile baþkan ve baþkanvekilliðine seçildi. Seçimin ardýndan konuþan Mehmet Kaya, "Ajansýmýzýn çalýþmalarýna önümüzdeki 2 yýlda yoðun olarak destek vereceðiz. Amacýmýz sivil toplumun yereldeki sorunlarýn tespiti ve çözüm önerilerinin geliþtirilmesinde daha aktif olmasýný, ajansýn karar alma süreçlerine katýlýmýný saðlamak olacaktýr" dedi.

Yerel karar alma sürecinde Toplantýda konuþan Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun, küreselleþen dünyada sadece merkezi planlama, merkezi karar alma ve uygulama anlayýþý ile yaygýn bir ekonomik ve sosyal kalkýnmayý gerçekleþtirmenin yeterli olmayacaðýný dile getirdi. Karakoyun, "Ekonomik kalkýnma ve bölgesel geliþmenin öncü ve itici güçleri yerel ve bölgesel dinamiklerin önemini arttýrmýþ ve kalkýnma anlayýþýnda bölgesel kalkýnma "merkezi bir rol" oynamaya baþlamýþtýr. Gelinen aþamada temel anlayýþ; bölgesel geliþmenin tepeden-aþaðý deðil, yerel aktörlerin katýlýmýyla aþaðýdan-yukarý olmasý doðrultusundadýr. Bu anlayýþa uygun olarak, ülkemizde de gerek ulusal ve gerekse ekonomik planlar, yerelin de ihtiyaç, potansiyel ve görüþlerini de dikkate alan "tabandan tavana" yaklaþýmýyla hazýrlanýyor. Bu aþamada ajansýmýzýn danýþma organý Kalkýnma Kurulu, bize yerelin ajansýmýzýn karar alma süreçlerine dâhil edilmesine katký saðlamaktadýr" diye konuþtu.

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý takdirde yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde 2. artýrmanýn Yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý taktirde Elektronik ortamda birinci ortamdan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 04/07/2013 1. Ýhale tarihi : 02/08/2013 günü, saat 11:00 - 11:05 arasý. 2. Ýhale tarihi : 19/08/2013 günü, saat 11:00 - 11:05 arasý. Ýhale yeri : Diyarbakýr Adliyesi Ek Bina Önü Karakoç Plaza Yaný Yeniþehir/Diyarbakýr No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Deðeri TL. 1 60.000.00 1 %1 34 EM 4493 Plakalý, 2008 Model, VOLKSWA GEN Marka,WVWZZZ3CZ8P04973Motor No'lu, WVWZZZ3CZ8P049730 Þasi No'lu, 2008 Model PASSAT 2.0 TDÝ COMFORTLÝNE SÝYAH RENKTE PLAKA, ANAHTAR VE RUHSATIN MEVCUT OLDUÐU, HERHANGÝ BÝR YERÝNDE HASAR OLMADIÐI (ÝÝK m.114/1,114/3) *:Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir

Basýn-1397

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C Diyarbakýr 1.Sulh Hukuk Mahkemesi

T.C Diyarbakýr 2.Sulh Hukuk Mahkemesi

Esas no: 2013/666 Esas Karar No: 2013/1099 Davanýn Kabulü ile Diyarbakýr ili Sur ilçesi, Alçýk köyü, cilt no:26, Hane : 21, BSN no:149’da nüfusa kayýtlý Mehmet ve Nazime’den olma 22/04/1988 Diyarbakýr d.lu 25543628184 TC nolu Ayþe Oðul’un KAYDEN Ayþe olan isminin Eyþan olarak deðiþtirilmek suretiyle tesciline karar verildiði ilan olunur.

Esas no: 2013/580 Esas Karar No: 2013/965 Davanýn Kabulü ile Bingöl ili Genç ilçesi Doðanca köyü cilt no:24, Hane no: 12, BSN :134’de kayýtlý, 12693127742 TC kimlik nolu 12.11.2008 d.lu Þah Ahmet ve Gülseher’den olma Ýrem Orak’ýn Ýrem olan isminin Beyza Nur olarak deðiþtirilmesine nüfusa bu þekilde tesciline karar verildiði ilan olunur.

Basýn-1406 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)

Basýn-1404 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)

Kurtalan'a AVM açýlýþý

K

urtalanlý iþadamý Mehmet Emin Aydýn tarafýndan 3 bin metre kare alan üzerinde kurulan alýþveriþ merkezi hizmete açýldý. Gýda, giyim ve oyun parkurundan oluþan ve 30 kiþiye istihdam saðlayacak alýþveriþ merkezinin

açýlýþýný Vali ahmet aydýn yaptý. Vali Aydýn, açýlan alýþveriþ merkezinin Kurtalan'ýn sosyal, kültürel ve ticari hayatýna da yeni bir canlýlýk getireceðini söyledi ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Misbah YILMAZ

Ehliyet deðiþim bedeli 15 TL A

K Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli, ehliyet deðiþikliði için ödenecek miktarýn sadece maliyetini karþýlayacak þekilde 15 Türk Lirasý olarak belirlendiðini söyledi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek de, sürücü ehliyetlerinin yenilenmesi için alýnmasý planlanan 101 liralýk 'deðerli kaðýt' ücretinin yeniden gözden geçirileceðini belirtmiþti. Þimþek, "Plan ve Bütçe Komisyonu baþkanýmýz ile konuþtum. Ehliyet yenileme ücreti yeniden gözden geçirilecek ama ücret, maliyetin altýnda olmayacak" demiþti. Meclis Genel Kurulu'nda görüþmeleri devam eden torba kanun tasarýsýyla, 24 milyon ehliyetin deðiþtirilmesi planlanýyor. Deðiþiklik için ise, 101 Türk Lirasý 'deðerli kaðýt' masrafý alýnacaðý açýklanmýþtý.


GÜNCEL

6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

7

Yakýnlarýnýn kemiklerini istiyorlar 1993 yýlýnda Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde gözaltýna alýndýktan sonra öldürülen 11 köylünün kemikleri ailelere verilmedi. Aileler, ''Tamam yaktýnýz, infaz ettiniz, niçin kemiklerini vermiyorsunuz?'' diyor. 11 kiþiyi seçtiler. Geriye kalan erkekleri býraktýlar. Bu 11 kiþiyi Keper mezrasýna götürdüler. Biz onlara yemek götürdüðümüzde elleri kollarý baðlý bir þekilde iþkence yapýyorlardý. Yakýnlarýmýzýn orada olduðunu bildiðimiz halde bize 'Bu insanlar burada deðil. Baþka biri yere götürmüþüz' diyorlardý. Köyümüz yakýldý, biz de baþka þehirlere göç etmek zorunda kaldýk. Göç ederken tekrar gelip kayýplarýmýzý aramaya baþladýk. Köye döndükten sonra her yeri aradýk, sonunda Keper mezrasýnda 11 kiþinin infaz edildikten sonra yakýldýðýný gördük. Gidip kendi imkanlarýmýzla kemikleri toplayýp savcýlýða götürdük. Bu kemiklerin þimdi nerede olduðu belli deðil. Biz bu konuda bilgi alamýyoruz" dedi.

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Alaca Köyü Keper mezrasýnda 9 Ekim 1993 tarihinde gözaltýna alýnan 11 köylüden uzun bir süre haber alýnamazken, bir süre sonra 11 kiþinin cenazesi bir toplu mezarda bulundu. Keper mezrasýnýn tepesinde bulunan toplu mezardan çýkan kemikleri inceleyen Ýstanbul Adli Týp Kurumu, kemiklerin köylülere ait olduðunu açýkladý. Yaþam hakkýnýn ihlalinden 1993 yýlýnda AÝHMê yapýlan baþvuru, Mayýs 2003 yýlýnda sonuçlanmýþ ve mahkeme Türkiye'yi ailelere toplam 1 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etmiþti. 11 köylü ile ilgili 7 yýldýr soruþturmayý

yürüten 7'nci Kolordu Komutanlýðý Askeri Savcýlýðý ise, geçtiðimiz günlerde yakýnlarýnýn kemiklerini isteyen ailelere olumsuz yanýt verdi. Askeri savcýlýk tarafýndan ailelerin avukatlarýna gönderilen yazýda, "Savcýlýk emanetinde bulunan kemik parçalarýnýn birey olarak ayrýmý yapýlmadýðýndan bu aþamada ailelere verilmeyeceði ve emanette kalmaya devam edileceði" belirtildi. Kaybedilen Bahri Þimþek'in oðlu Aslan Þimþek, köylerinin yakýlmasýndan sonra köyden 11 kiþinin askerler tarafýndan alýnýp götürüldüðünü ve bir daha kendilerinden haber alamadýklarýný söyledi.

Çocukken vahþete tanýk oldu

Elleri kollarý baðlý iþkence Yýllar sonra babasýnýn da aralarýnda bulunduðu 11 kiþinin kemiklerinin bulunduðunu aktaran Aslan Þimþek, "O dönemde köyümüze operasyon düzenlendi. Köyün bütün yollarý kapatýldý. Köyün bütün erkekleri toplandý. Yüksek bir tepede bir hafta öyle geçti. Askerler köye inerek evleri yaktýlar. Bir hafta köyün erkekleri elleri kollarý baðlý halde durdu. O insanlarýn içinde

Kaybedilen Behcet Tutuþ'un oðlu Harun Tutuþ ise o dönemde çocuk olduðunu, ancak askerlerin yaptýðý iþkenceyi hiçbir zaman unutamadýðýný dile getirerek, faillerin yargý önüne çýkarýlmasýný istedi. Tutuþ, o dönem yaþadýðý dehþeti þu cümlelerle anlattý: "Ben o zaman daha çocuktum. Askerler köye geldiklerinde 'dýþarýya çýkýn' dediler. Birkaç eþyamýzý çýkartmaya çalýþtýk. Annemin elindeki yorganý alýp ateþin içine attýlar. Bütün ailemizi gözaltýna alýp iþkence ettiler. O askerlerin içinde öyle bir öfke vardý ki, köpeðimiz onlara havladýðýnda köpeðimizi

Ahmet Türk'ün davalarý düþtü

DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk hakkýnda deðiþik tarihlerde yaptýðý konuþmalar nedeniyle 35 yýl hapis cezasý istemiyle açýlan davalar, 3 ve 4'üncü yargý paketleriyle getirilen yeni düzenleme nedeniyle düþürüldü.

A

hmet Türk'ün deðiþik zamanlarda yaptýðý 10 ayrý konuþma nedeniyle hakkýnda açýlan davanýn duruþmasýna Diyarbakýr 6'ncý Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruþmaya tutuksuz yargýlanan Ahmet Türk katýlmazken, avukatý Sedat Yurtdaþ ve Fethi Gümüþ hazýr bulundu. Önceki duruþmada verdiði mütalaada Ahmet Türk'ün cezalandýrýlmasýný isteyen savcý, son yasal deðiþikliklerin ardýndan yeni bir mütalaa sunacaðýný belirtti. Savcý yeni mütalaasýnda, sanýða isnat edilen 'örgüt propagandasý' eyleminin 6352 sayýlý yasa maddesi kapsamýnda kaldýðýný belirtti. Savcý, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlemek' suçu yönünden ise, 6459 sayýlý yasada yapýlan deðiþiklik ile ceza verilmemesi gerektiðini söyledi. Savcý mütalaasýnda, propaganda yönünden kovuþturmanýn ertelenmesine, diðer suç yönünden ceza verilmesine yer olmadýðýný talep etti.

'Sözleri suç oluþturmuyor' Daha sonra söz alan Ahmet

Avukat Fethi Gümüþ ise, "Müvekkilin milletvekili olmasý nedeniyle Anayasanýn 83'ncü maddesi gereðince yargýlamanýn durdurulmasý yönünde karar verilmesini istiyoruz. Müvekkilimin sarf ettiði sözlerin hiçbirinde suç isnadý yoktur" diye konuþtu.

Yasal düzenlemeler devrede

Türk'ün avukatý Sedat Yurtdaþ, "Ýddia makamýnýn mütalaasýna katýlýyoruz. Ancak müvekkilimin sergilemiþ olduðu faaliyetin suç oluþturmayacaðý kanaatindeyiz.

Yapmýþ olduðu konuþmalar ifade özgürlüðü kapsamýnda kalmaktadýr. Söylediði sözlerde barýþa yönelik sözlerdir. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.

Danimarka'ya Van'dan tepki

'Bu yanlýþtan dönülsün' N

ûçe TV, MMC ve Roj TV'nin yayýn lisanslarýnýn iptal edilmesine tepki gösteren Van Baro Baþkaný Murat Timur, "Umarým bu yanlýþtan bir an önce dönülür" dedi. Danimarka Kopenhag Eyalet Mahkemesi'nin Nûçe TV, MMC ve Roj TV'nin yayýn lisanslarýnýn iptal edilmesi kararýna Van'daki sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri tepki gösterdi. KESK Van Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yýlmaz Berki, Kürtçe yayýn yapan televizyonlarýn kapatýlmasýna tepki göstererek, "Roboski katliamýný bizler Nûçê TV'den öðrendik. Ýnsanlarýn kendi dilinde haber dinlemesi temel haklarýdýr. Ýnsanlar artýk olumsuz bir þey duymak istemiyor ve gerçekten bir þeylerin deðiþeceðine inanmak istiy-

or. Hükümet bu anlamsýz yasaklamalarýyla halkýn sadece tepkisini alýr. Atýlan her olumsuz adýmda ciddi bir kýrýlma gerçekleþir" þeklinde konuþtu. 'Gerçek yayýncýlýðý öðrendik' Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde 18 yaþýndaki Medeni Yýldýrým'ýn hayatýný yitirdiðini belirten HDP Van Ýl Eþ Baþkaný Harun Okay ise þunlarý söyledi: "Ana akým medya olayý saptýrarak orada uyuþturucu satýldýðýný ve askeriyeyi haklý çýkaran bir dil kullandý. Ýnsanlarýn doðru bilgilendirilmesinin önüne geçilerek toplumu istedikleri gibi yönlendirmeye çalýþýyorlar. Bizler çok renkliliði, çok dilli yayýn politikasýný ve gerçeklerden asla taviz vermeyen gerçek yayýncýlýðý Nûçê, Roj TV aracýlýðýyla öðrendik. MMC sadece Kürtçe müzik

bile gözümüzün önünde öldürdüler. Ben zaten bu psikoloji ile büyüdüm. Her hangi bir ifade alýnmadan yargýsýz infaz ettiler. Sadece öldürmekle kalmadýlar öldürdükten sonra bütün cesetleri yaktýlar. Babam iri yapýlý olduðu için kemikleri bulduðumuzda o olduðunu anladýk. Biz diyoruz ki tamam yaktýnýz, infaz ettiniz, niçin kemiklerini vermiyorsunuz? Biz bunlarýn yargý önüne çýkarýlmasýný istiyoruz." (DÝHA)

kanalý, insanlarýn kendi dilinde þarký dinlemelerine bile karýþýlacaksa burada bir çözüm sürecinden söz etmek mümkün deðildir. Bizler HDP olarak tepkimizi göstererek, yapýlan bu yanlýþ karþýsýnda asla susmayacaðýmýzý belirtmek istiyoruz." 'Bu kirli bir oyun' Van Baro Baþkaný Murat Timur ise, uluslararasý kirli bir oyunun döndüðüne iþaret ederek, "Kopenhag Kriterleri'nin merkezi olarak bilinen Danimarka da alýnmýþ olmasý oldukça üzücü. Demokrasinin temel ilkelerinden olan özgür baðýmsýz haber alma hakký zedelenmiþtir. Avrupa Birliði demokrasiden dem vurup bir halkýn kendi dilinde haber alma özgürlüðünü engelliyorsa burada bir özgürlükten söz etmek mümkün deðildir. Umarým bu yanlýþtan bir an önce dönülür" ifadelerini kullandý. (DÝHA)

Duruþmaya kýsa bir ara verdikten sonra kararýný açýklayan mahkeme heyeti, Ahmet Türk'ün 'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlemek' suçundan, yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde ceza verilmeyeceðinden, bu suç yönünden ceza verilmesine yer olmadýðýna karar verdi. Mahkeme, 'örgüt propagandasýný yapmak' suçundan ise kovuþturmanýn ertelenmesine karar verdi. Mahkeme ayrýca, erteleme kararýnýn verildiði tarihten itibaren 3 yýl içinde basýn yayýn yoluyla ayný suçun iþlenmesi durumunda ertelenen kovuþturmaya devam edileceðini bildirdi.

'Çatýþma ortamý hazýrlanýyor' Saadet Partisi (SP) Genel Ýdare Kurulu üyesi ve Diyarbakýr Ýl Baþkaný Fesih Bozan, Lice olaylarýný ve Mýsýr'da yaþanan darbeyi deðerlendirdi. Bozan, Lice'de yaþanan olaylar nedeniyle Türkiye'de bir gerginlik ve çatýþma ortamý hazýrlanmaya çalýþýldýðýný kaydetti. Lice'de de yaþanan olaylarýn herkesi üzdüðünü belirten Bozan, "Lice ile ilgili herkesi sükunete davet ediyoruz. Lice ve çevresinden edindiðimiz bilgilere göre, olaylarýn baþlamasýnda uyuþturucu iþi yapanlarýn daha çok rol aldýðý anlaþýlmaktadýr. Vatandaþlarýmýzdan her türlü provokasyona karþý dikkatli olmasýný istiyoruz. Unutmayalým ki hepimiz ayný gemideyiz. Gemi batarsa hepimiz batmýþ olacaðýz" dedi.

Mýsýr'da askeri müdahale Mýsýr'da müdahaleyi Mýsýr halkýnýn sandýkta yaptýðý tercihlere ihanet olarak gördüklerini dile getiren Bozan, Ýslam alemindeki huzursuzluklarýn temelinde inanç deðerlerinden uzak yönetim sistemleri olduðunu söyledi. Bozan, batý zihniyeti ve siyonizmin ülkede ve Ýslam aleminde iç çatýþmalar çýkararak silah sanayilerini geliþtirdiðini, kan ve gözyaþý üzerinden servetlerine servet kattýklarýný ifade etti. Arap baharý öncesi ABD'nin bölgeye satýþýnýn 23.3 milyar dolarken, Arap baharý sonrasý 63.3 milyar dolara yükseldiðini anlatan Bozan, Rusya'yý da eklediklerinde 100 bin dolarlýk silah satýþý yapýldýðýný ve bunun bütün sorunlarýn gerçek amacýný gösterdiðini dile getirdi.

Toplu mezarýn üzerine istinat duvarý

B

itlis'te Arap Köprüsü mevkisinde bulunan bir toplu mezarýn üzerine istinat duvarý yapýlacaðý öðrenildi. Mezarda yakýnlarýnýn bulunduðunu belirten aileler, inþaatýn durdurulmasý talebi ile savcýlýða baþvuru yaptý, ancak takipsizlik kararý verildi. Ýnsan haklarý örgütleri, Türkiye ve bölgede faili meçhul cinayetler ve gözaltýnda kayýplar nedeniyle 253 toplu mezar bulunduðunu belirtiyor. Bitlis'in Arap Köprüsü mevkisinde 35 mezarýn bulunduðu öne sürülen yere, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan istinat duvarý yapýlmasý için ihale baþlatýldý. Ýhalenin baþlamasý haberini alan aileler, inþaatýn durdurulmasý ve toplu mezarýn açýlmasý talebine savcýlýk tarafýndan takipsizlik kararý verildi. Bölgede bulunan mezarda olduðu iddia edilen Mesut Kiler'in aðabeyi Mahmut Kiler ile Bahar Kýlýçgedik'in kardeþi Mikail Kýlýçgedik, inþaat bilgisini edindikten sonra inþaatý durdurmak amacýyla savcýlýða baþvurdu. Baþvuruya takipsizlik

Kendi araþtýrmalarý sonucu çatýþmada yaþamýný yitiren kardeþlerinin bölgedeki

mezara gömüldüðünü öðrenen aileler, 22 Mayýs'ta Bitlis Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na baþvuruda bulundu. Ailelerin bu yönlü taleplerini deðerlendiren savcýlýk, DSÝ inþaatýnýn durdurulmasýnýn Ýdare Mahkemesi'nin alaný olduðu ve Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn takip etme yetkisi bulunmadýðý gerekçesiyle baþvuruya takipsizlik yanýtý verdi. Ailelerin toplu mezarýn açýlmasý yönündeki talebini de deðerlendiren savcý, bunun görev alaný olmadýðý gerekçesiyle, olumsuz yanýt verdi ve söz konusu toplu mezarýn üzerine DSÝ tarafýndan duvar yapýlmasýnýn önünü açýldý. 'Karar kabul edilemez' Savcýlýðýn kararýna iliþkin görüþlerini aktaran Mahmut Kiler, kararýn kabul edilemez olduðunu dile getirerek, "Orada bulunanlar bizim þehidimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi þehitlerinin mezarlarýnýn üzerine inþaat yapýyorsa bizim þehitlerimizin mezarlarý üzerine de inþaat yapsýnlar. Kararý gerekirse AÝHM'e kadar götüreceðiz" dedi. (DÝHA)


8

A k t ü a l i t e

6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

Kentsel Politikalar Konferansý baþladý Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, bölge ve Diyarbakýr'ýn ekonomik ve sosyal geliþmiþlik olarak cumhuriyet tarihi boyunca adeta derin dondurucuya konulduðunu söyledi. malarýn merkezi hükümetin yerele dayattýðý politikalardan baðýmsýz olarak ele alýnamayacaðýný söyledi. Baydemir, Diyarbakýr'ýn þehirleþme, göç, iþsizlik, sanayi tesisi, geliþmiþlik endekslerine iliþkin tablolar verdi ve Cumhuriyet tarihi boyunca adeta Diyarbakýr ve Güneydoðu'nun derin dondurucuya konulduðunu belirtti. Diyarbakýr'ýn ticaretinin çok büyük bir bölümünün Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne olduðuna dikkat çeken Baydemir, ekonomik ve sosyal kalkýnma için gerekli olan koordinasyon, iletiþim ve iþbirliðinin valilik ve belediye arasýnda oluþmadýðýný söyledi.

B

DP Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen ve GABB tarafýndan desteklenen "Kentsel Politikalar Konferansý" Mardin'in Nusaybin ilçesinde Mitanni Kültür Merkezi'nde baþladý. 3 gün sürecek olan konferansa BDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eþ Baþkaný Yardýmcýsý ve Muþ Milletvekilli Demir Çelik, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya, Tunceli Belediye Baþkaný Edibe Þahin, Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan'ýn yaný sýra BDP'li tüm il ve ilçe belediye baþkanlarý, þehir plancýlarý, sosyal hizmet uzmanlarý, bölgedeki mimar ve mühendis oda baþkan ve yöneticileri katýldý. Nusaybin Belediyesi tarafýndan 1970-1978 yýllarý arasýnda Þýrnak'ýn Silopi ilçesine baðlý Harbol, Hasana ve Ýþe köylerinde yaþayan Asurî Keldanilerin yaþamlarýný konu alan "Asurî Keldani Köyleri; Harbol, Hasana, Ýþe" adlý fotoðraf sergisinin açýlýþý yapýldý. Daha sonra konferansa geçildi. Nusaybin'in 3 tarafý mayýnlý Ev sahibi olarak ilk konuþmayý yapan Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan, yerel yönetim deneyimlerinin paylaþýldýðý böylesi bir konferansýn

Nusaybin'de yapýlmýþ olmasýndan dolayý memnuniyetlerini ifade etti. Nusaybin'e Kamýþlý'nýn komþu olduðunu ve kentlerinin üç tarafýnýn mayýnlý olduðunu belirten Gökkan, "21. yüzyýlda Rojava üzerinde bir ambargo uygulanmaktadýr" diyerek bunu kýnadý. Gökkan, Rojava'daki kargaþa içinde kadýnlarýn öncülük ederek bir mücadele yürüyüþü gerçekleþtirdiðini ve bunun toplumun özgürlüðünü beraberinde getirdiðini söyledi. Daha sonra Muþ Milletvekilli Demir Çelik, siyasal sürece iliþkin deðerlendirme yaptý. Yerel yönetimlere yönelik 14 Nisan 2009'da baþlatýlan operasyonun büyük mücadele ile elde edilen kazanýmlarý itibarsýzlaþtýrýlmayý hedeflediðine dikkat çeken Çelik, bunun Cumhuriyet tarihi boyunca yürütülen politikanýn bir devamý olduðunu söyledi. 'Diyarbakýr derin dondurucuya konuldu' Demir Çelik ve Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran'ýn moderatörlüðünü yaptýðý ilk oturumda Osman Baydemir, "Kent Politikalarý, Yerelleþme Politikalarý ve Kentsel Kimlik" baþlýklý bir sunum yaptý. Baydemir, Diyarbakýr'daki uygula-

STK'lardan Kurtoðlu'na plaket D

iyarbakýr'daki bazý Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK), Diyarbakýr Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Güzel Kurtoðlu'na plaket verdi. Diyarbakýr'da Medfun Peygamber ve Sahabeleri Tanýtma Derneði, Din-Bir Sen, Diyarbakýr ve Deðerlerini Koruma Derneði, Din-Bir-Der Diyarbakýr Þubesi, Abdulkadir Geylani Vakfý ve Divan- Der baþkanlarý, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu'nu ziyaret etti. STK temsilcileri, saðlýkta yaptýðý yeniliklerden ötürü Kurtoðlu'na teþekkür ederek plaket verdi. Plaket, Medfun Peygamber ve Sahabeleri Tanýtma Derneði Baþkaný Abdulkadir Arslanoðlu tarafýndan Kurtoðlu'na makamýnda takdim edildi. Dernek Baþkaný Abdulkadir Arslanoðlu, Kurtoðlu'nun hasta haklarý, hasta memnuniyeti ve mahremiyetini göz önünde bulundurduðunu belirterek, hasta taleplerin de hýzlý bir þekilde karþýlandýðýna dikkat çekti. Plaketin kendisini motive onure ettiðini belirten Doç. Dr. Muhammed Güzel Kurtoðlu, "Takdire þayan hizmetlerimizin bu þekilde taçlandýrýlmasý bizi oldukça mutlu etti. Teþekkür ediyoruz" dedi.

Yüksekova'da þölen

B

DP Yüksekova Ýlçe Örgütü, Yüksekova'ya 35 kilometre uzakta bulunan Rahmo Tepesi'ne yönelik gerçekleþtireceði yürüyüþ öncesi, gece moral þöleni düzenledi. Yeþildere Mahallesi Abdullah Yýlmaz Camisi önünde düzenlenen þölene, BDP Ýlçe Baþkaný Nail Durmaz, Yüksekova Belediye Baþkaný Ercan Bora, MEYADER, KURDÎ- DER, Yüksekova Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi ile yüzlerce yurttaþ katýldý. Þölende konuþan BDP yöneticilerinden Mehmet Çapraz, Danimarka'nýn Nûçe, Roj ve MMC televizyonlarýnýn lisansýný iptal etme kararýný kýnayarak, "Çözüm sürecindeki hükümet uygulamalarý çözümsüzlüðü dayatýyor. Hükümetin çözüme yaklaþýmý, karakollar, barajlar inþa etmek ve Kürt TV'lerini kapatmaktýr. Kürt halký bu yaklaþýmlarý kabul etmeyecektir" dedi. Konuþmanýn ardýndan þölen gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

'Kimlikli bir kent yarattýk' Ýmar ve Ulaþým mastýr planlarýný eþ baþlý olarak hayata geçirdiklerini, aktif katýlan STK'larýn yan ýsýra ihtiyaç analizleri için halk arasýnda saha araþtýrmalarý yaptýklarýný ifade eden Baydemir, tüm imar ve ulaþým politikalarýný sosyal bir proje olarak ele aldýklarýný söyledi. Ulaþýmda genel trendin aksine kamu eliyle toplu taþýma yapmaya baþladýklarýný ve bunu yurttaþý sübvanse etmek amacýyla yaptýklarýný vurgulayan Baydemir, ulaþým konusunda tamamladýklarý ve halen sürdürdükleri projelerini anlattý. Baydemir, yaptýklarý her çalýþmada kimlikli bir kent yaratmayý, kaybolmaya yüz tutmuþ dil, inanç ve kültürleri koruyup geliþtirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Meslek gruplarýný siteleþtirirken onlarý örgütlü bir yapýya kavuþturmayý teþvik ettiklerini, imar planlarý yaparken tarým alanlarýný korumayý, kavþak düzenlemelerini yaparken araçlarýn durmadan daha az yakýt yakarak çevreye zarar vermemeyi hedeflediklerini anlatan Baydemir, "Tüm çalýþmalarýmda ekolojik bir bakýþ açýsýný oturtmaya çalýþtýk" dedi.

bir baþarý elde ettiklerini, bu baþarý ve kaliteyi kýrdan kente göçü önlemek için köylere de yaptýklarýný belirtti. Sosyal politikalarýnýn esasýnda göçle gelen nüfusu kente kattýklarýný, Sümerpark Ortak Yaþam Alaný ile uluslararasý ödüllü sosyal bir belediyecilik modelini ortaya çýkardýklarýný anlatan Baydemir, anadilde ilk kreþ ve ilk konservatuarý açtýklarýný, kentin dili ve kültürünü hizmetlere ve kent kimliðine yansýttýklarýný ifade etti. Baydemir, sunumunun ardýndan 2014-2019 dönemine iliþkin olarak yerel kalkýnma için öz kaynak oluþturulmasý gerektiðini ve bir yol haritasýnýn belirlenmesi gerektiðini belirtti. Baydemir, ekonomiyi geliþtirme, sosyal dayanýþmayý güçlendirme, ekolojik eksenli büyümeyi saðlama ve halkýn yaþam kalitesini artýrmaya dönük çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. 'Kalkýnma programý oluþturulmalý' Bölgenin, kentlerin ve ilçelerin 5 yýl-

lýk kalkýnma programlarýnýn hazýrlanmasý, bu konudaki çalýþmalarýn belediye ve STK'lar tarafýndan yapýlmasýný öneren Baydemir, BDP Yerel Yönetimler Komisyonu'nun yeniden þekillendirilmesi gerektiðini belirtti. Öz kaynak oluþturmanýn önemine bir kez daha dikkat çeken Baydemir, okul, ibadet yeri, saðlýk, sosyal ve turizm tesis alaný gibi kamusal amaçlar dýþýnda imar tadilatý taleplerinden mutlak olarak kaçýnýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Baydemir, yerel yönetim planlama süreçlerinin, eylem ve iþlemlerinin her aþamasýnda yerel halklarýn inançlarýna saygý ile dilinin, kültürünün, kimliðinin esas alýnmasý ve öne çýkarýlmasý gerektiðini ifade etti. Ayný oturumda Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, "Kültürel mirasýn korunmasý ve deðerlendirilmesi yönetimi", Güneydoðu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliði'nden (GABB) Aslan Özdemir ise "Kent sorunlarýnýn kaynaðý, kentleþme-kentlileþme sorunu" konusunda sunumlar yaptý.

'Göçü engellemek için…' Baydemir, yol, su, kanalizasyon ve yeþil alan gibi çalýþmalarda çok önemli

Eski Van gün yüzüne çýkýyor

ilk sokak ortaya çýktý K

urtuluþ Savaþý sonrasý Rus iþgaliyle yerle bir olan eski Van þehrinde sürdürülen kazý çalýþmalarýnda ilk sokak ortaya çýkartýldý. Van Valisi Münir Karaloðlu, kazý çalýþmalarýný yerinde inceledi. Karaloðlu, ortaya çýkartýlan ilk sokaðýn bugünkü sokaklardan daha ileri olduðunu söyledi. Vali Karaloðlu, buradaki hedeflerinin sokaðý ortaya çýkararak, camiler arasýndaki baðlantýyý orijinal sokakla saðlamak olduðunu belirtti. Þu anda o çalýþmalarýn yapýldýðýný anlatan Vali Karaloðlu, "Kayaçelebi'den Çifte Hamam'a, oradan Ulu Camii'ye, Kýzýl Minareli Camii'ye bir sokaðý açmak istiyoruz, bütün arzumuz o. Buradaki yapý standýný da tanýmak istiyoruz. Dükkanlar hangi nitelikteydi, hangi vasýftay-

dý, bu kazýyla o da ortaya çýkacaktýr. Þu anda güzel bir çalýþma var, ben arkadaþlara teþekkür ediyorum. Kendilerine biraz daha destek verip en azýndan Çifte Hamam'a, Ulu Camii'ye kadar olan bu sokak açýlsýn istiyoruz. Daha sonra da çevredeki dükkanlarýn röleve ve restorasyon projeleri ortaya çýksýn. Eski Van þehrini sürekli yaþanabilir bir mekana dönüþtürmek istiyoruz. Bu çalýþmalar yapýlmadan maalesef onlarý yapamýyoruz. Bu kazýlarý yapmadan üzerine yeni bina yapma þansýzýmýz yok. O yüzden bu kazýlarý önemsiyoruz. Güzel de bir sokak ortaya çýktý. Sokak yapýsýyla kaldýrýmlarýyla bugünkü sokaklarýmýzdan daha düzenli bir sokak çýktý. Ýnþallah bunun devamýný camilere kadar sürdüreceðiz" dedi.

Kürtçe kursundan mezun olanlara diploma

Ý

dil Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Feqîyê Teyran Eðitim Destek Evi, Kürtçe dil kursuna katýlan kursiyerlere diplomalarýný verdi. Destek Evi binasýnda yapýlan mezuniyet törenine kursiyerlerin yaný sýra Ýdil Belediye Baþkan Vekili Selahattin Acar da katýldý. Törende 50 kursiyer diplomalarýný aldý. Üç aya yakýn bir süredir Destek Evi bünyesinde verilen Kürtçe dil kursunda yaklaþýk 70 öðrenci ders görüyordu. Dönem sonunda mezun olan

öðrencilere diplomalarý ve çeþitli hediyeler verildi. Törende konuþan Feqîyê Teyra Eðitim Destek Evi öðretmenlerinden Menaf Nas, amaçlarýnýn Kürtçeyi sevdirmek olduðunu dile getirerek, anadilin önemini bir kez daha vurguladý. Hayatýn her alanýnda Kürt dili üzerinde ciddi asimilasyon uygulandýðýný kaydeden Nas, asimilasyon politikalarýna karþý en büyük görevin yine annelere düþtüðünü ifade etti.


Ýç Politika

6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

Erdoðan: Batý sýnýfta kaldý Mýsýr'da yaþanan olaylarý deðerlendiren Baþbakan Erdoðan, "Batý'ya þaþýyorum, hala yaþanana darbe dememiþtir. Hani batý demokrasiden yanaydý. Batý samimiyet testinde sýnýfta kalmýþtýr. Demokratik darbe olmaz" dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Yurt Dýþýndaki Türk Bilim Ýnsanlarý 2. Kurultayý'nýn kapanýþ oturumunda konuþtu. Erdoðan'ýn konuþmasýndan satýr baþlarý þöyle: Mýsýr'da vuku bulan hadiseler üzerinden bazý deðerlendirmeleri paylaþmak isterim. Bölgenin parametreleriyle Türkiye'yi analiz etmek mümkün deðildir. Türkiye farklý bir yerdedir. Ýki ülkenin ortak tarihi çok eskiye dayanýr. Türkiye ile Mýsýr arasýndaki fiziki mesafe ayrýlýk sebebi olmamýþtýr. Halklarý kardeþ iki ülkedir. Biz demokrasi yolunda çok bedeller ödedik, dersler çýkardýk, tecrübeler edindik. Baþka devletlerin bu acýlarý çekmesini arzulamayýz. Her askeri darbe Türkiye'ye onlarca yýl kaybettirmiþtir. Kazanýmlarý heba etti. Darbelerin sahipleri insanlarýn gönlünde mahkum edilmiþtir. Sadece darbeleri yapanlar deðil alkýþ tutanlar da ayný þekilde mahkum edilmiþlerdir. Darbelerin hedefi halktýr, gelecektir, demokrasidir. Dünyanýn neresinde olursa olsun, seçimle gelmiþ hangi iktidara karþý olursa olsun, darbeler kötüdür, darbelerin hedefi halktýr, darbelerin hedefi gelecektir, darbelerin hedefi demokrasidir. Bunu herkesin cesaretle açýk yüreklilikle samimiyetle

ifade etmesini bekliyorum. Ben þu anda Batý'ya þaþýyorum. Batý hala bu olaya darbe diyememiþtir. Ama bu arada Afrika Birliði'ni de tebrik ediyorum. Afrika Birliði de Mýsýr'ýn üyeliðini askýya almýþtýr. Duruþ budur.

Demokratik darbe olmaz Hani Batý demokrasiden yanaydý. Hani Batý demokrasinin ülkelerde uygulanabilir hale gelmesinin mücade-

lesi veriyordu. Ýþte bu bir samimiyet testidir ve Batý bu samimiyet testinde de yine, tekrar sýnýfta kalmýþtýr. Demokratik darbe olmaz. Yaþam ile ölüm ne kadar birbirinin zýttýysa, 'yaþayan ölü' kavramý ne kadar anlamsýz ve saçmaysa, 'demokratik darbe', 'iyi darbe', 'olumlu darbe' kavramý da o kadar anlamsýzdý, o kadar saçmadýr. Bazýlarý 'Darbeler kötüdür ama...' þek-

linde baþlayan cümleler kuruyor. Amasý, ancaðý, lakini yok. Darbeler kötüdür. 'Efendim Mursi'nin hatalarý vardý.' Kardeþim, hatalarý olabilir, hatasýz insan var mý dünyada? Bu hatanýn bedelini ödettirecek olan Mýsýr halkýdýr, sandýktýr. Darbe Mýsýr'da deðil de bir baþka ülkede olsa, biz yine ayný þekilde kötü görürüz. Darbe Mursi'ye karþý deðil, muhalefettekilere karþý yapýlsa biz yine kötü görürüz. Mýsýr'da demokratik kurallarýn derhal devreye girmesini, bütün çevrelerin seçime katýlmalarýný, milli iradenin seçimle tecelli etmesini bekliyoruz. Mýsýrlýlar da çok iyi bilir ki, halka dayanmayan her irade diktatörlüktür. Mýsýr'da seçimle gelenin seçimle gideceði saðlýklý bir ortamýn oluþmasýný bekliyoruz. Nerede kime karþý olursa olsun darbeler kötüdür, insanlýk dýþýdýr, halkýn, milli iradenin, demokrasinin açýk düþmanýdýr. Tüm dünyayý darbelere karþý samimi, ilkeli, ahlaki bir duruþa özellikle davet ediyor. Mýsýr halkýna bir an önce huzura kavuþmalarý yönünde kardeþleri olarak samimi selamlarýmýzý iletiyorum.

AB ilkelerini ayaklar altýna aldý Bugün Mýsýr'da, yanlýþa sessiz

kalanlar yarýn bir baþka yerde yapýlaný eleþtirme hakkýna hiç bir zaman sahip olamayacaklardýr. Özellikle Avrupa Birliði, Mýsýr'daki darbeye gereken tepkiyi göstermeyerek, Mýsýr'daki darbeye 'darbe' bile diyemeyerek, kendi ilkelerini bir kez daha ayaklar altýna almýþtýr. Avrupa Birliði muktesebatýný tekrar açýp okumalarýný kendilerinden istiyorum. Sandýk demokrasinin namusudur. Elbette sandýk her þey deðildir. Ama kimse de bu sözün arkasýna sýðýnýp demokrasi dýþý yollara kapý aralanamaz. Elindeki silah gücüne güvenen, medya gücüne güvenen demokrasi inþa edemez. Demokrasi yalnýzca sandýkta inþa edilir. Meydan görüntüleri yanýltýcý olabilir. Meydan görüntülerine bakýp duruþ sergileyenler ahlaki bir duruþ sergileyemezler. Dünya Mýsýr'a bir kuruþ destek vermemiþtir. Sadece Türkiye ve Katar destek vermiþtir. Ve bu destek vermeyenler ipini çekmiþtir. Mýsýr, Türkiye'nin kardeþidir. Darbeyle baþa gelenler Mursi'yi içeri atmanýn peþindeler, bunu nasýl izah edecekler? Mýsýr'ýn 25 Ocak Devrimi'nin gerisine gitmesini istemeyiz. Mýsýr'da demokratik kurallarýn derhal devreye girmesini istiyoruz.

'Darbe demokrasiye engel oldu' CHP Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu, "Mýsýr'daki darbe Tahrir Meydaný'nýn demokrasi üretmesine engel olmuþtur. Bir darbeci gelip Tahrir Meydaný'ný yerle bir etti" dedi.

Parti Meclisi, Genel CHP Baþkan Kemal

Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda toplandý. Kýlýçdaroðlu, parti meclisi öncesinde yaptýðý konuþmada Mýsýr'daki askeri darbeyi deðerlendirdi. Kýlýçdaroðlu, "Mýsýr'daki darbe Tahrir Meydaný'nýn demokrasi üretmesine engel olmuþtur. Bir darbeci gelip Tahrir Meydaný'ný

yerle bir etti. Darbeler demokrasi önündeki en ciddi engeldir. Apoletli veya deðil darbe darbedir. Mýsýr'da cadý avý olmamalý, iç savaþa sürüklenmemeli, kan akmamalý. Bunu saðlamaya yönelik bir politika izlenmelidir" diye konuþtu. '10 yýl içeride tutamazsýnýz' CHP Lideri'nin gündeminde, Anayasa

Mahkemesi'nin tutukluluk süresine iliþkin verdiði karar da vardý. Kýlýçdaroðlu, "Bir insaný 10 yýl içeride tutamazsýnýz dedik. Türkiye'nin dünya önünde rezil olmasýný engelledik. Artýk býçak kemiðe dayanmýþtýr. Silivri yargýçlarý toplum vicdanýný kanatmayacak þekilde kararlarýný versinler" ifadelerini kullandý.

Bakan AKM için tarih verdi Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, Atatürk Kültür Merkezi'nin 2014 yýlý içerisinde hizmete açýlmasýnýn planlandýðýný belirterek, "2012 yýlýnda yapýlan ihaleyi takiben Mayýs ayýnda tadilat ve onarým iþlemlerine baþlanmýþtýr" dedi.

C

HP Kýrklareli Milletvekili Turgut Dibek'in soru önergesini yanýtlayan Kültür ve Turizm Bakaný Çelik, "Ýstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin tadilat ve onarým iþlemleri sivil toplum kuruluþlarýnca açýlan davalar ve yargý kararlarý nedeniyle 2008 yýlýndan 2012 yýlma kadar gerçekleþtirilememiþtir. 2012 yýlýnda yapýlan ihaleyi takiben Mayýs ayýnda tadilat ve onarým iþlemlerine

baþlanmýþtýr. Atatürk Kültür Merkezi'nin 2014 yýlý içerisinde hizmete açýlmasý planlanmaktadýr" þeklinde konuþtu. Soru önergesine verilen yanýtý deðerlendiren Dibek ise þunlarý söyledi: "Baþbakan yýkacaðým diyor, Bakan Mayýs'ta tadilata baþlandý diyor, Gezi Parký eylemleri sýrasýnda AKM'de tadilatýn baþlamadýðý da ortaya çýkmýþtýr."

Cumhurbaþkaný Gül: Mursi rencide edilmemeli

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Mýsýr'daki darbeyle ilgili gazetecilerin sorularýný yanýtladý.

C

umhurbaþkaný Gül, demokrasinin kesintiye uðramasýndan büyük kaygý duyduklarýný söyledi. Gül, "Seçilmiþ ilk cumhurbaþkaný rencide edilmemeli. Yönetimin halka, sivillere devredilmesi ve seçilmiþ yöneticilerin tekrar Mýsýr'ý yönetmeye baþlamasý en büyük arzumuzdur" dedi.


10

6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

Ýç-DýþHaberler

Mýsýr'da OHAL ilan edildi

Mýsýr'da Cumhurbaþkaný Mursi'nin askeri darbeyle indirilmesi sonrasý gerginlik devam ediyor. Mursi yanlýlarý Kahire'de hep birlikte Cuma namazý kýldý. Ordu ise, havalimanýna saldýrý olan Sina yarýmadasýnda olaðanüstü hal ilan etti.

M

ýsýr'da Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin önceki gün askeri darbeyle görevden uzaklaþtýrýlmasý sonrasý gerginlik sürüyor. Mursi taraftarlarý baþkent Kahire'nin Nasýr City bölgesindeki Adeviye meydanýnda Cuma namazý için toplandý. Sloganlar atan göstericiler, meydanda namaz kýldý. Mýsýr ordusundan yapýlan açýklamada ise, Sina yarýmadasýnýn güneyinde ve Süveyþ'te olaðanüstü hal ilan edildiði

belirtildi.

Havaalanýna saldýrý Olaðanüstü hal ilan edilmesine gerekçe olarak, Sina yarýmadasýnda El Ariþ Havaalaný, orduya ait bir kontrol noktasý ve Refha'da bir polis karakolunun saldýrýya hedef olmasý gösterildi. Saldýrýlarda bir asker ölürken, iki asker de yaralandý. Afrika Birliði de, ordunun yönetime el koymasý nedeniyle Mýsýr'ýn üyeliðini askýya aldý.

ABD'ye 'dörtlü' gözdaðý

Uçaðýnda CIA eski çalýþaný Snowden olduðu gerekçesiyle zorla Avusturya'ya indirilen Bolivya Devlet Baþkaný Evo Morales'e Latin Amerika ülkeleri tam destek verdi. olivya lideri Evo Morales, ülkesinde Latin Amerika liderleriyle yaptýðý ortak mitingde, uçaðýnýn zorla indirilmesinin bir ABD komplosu olduðunu ileri sürdü ve Bolivya'da ABD Büyükelçiliði'ne artýk ihtiyaçlarý olmadýðýný söyledi. Mitingde bir araya gelen Uruguay, Arjantin, Ekvador,Venezuella ve Bolivya devlet baþkanlarý, ABD'yi AB ülkelerine baský uygulamakla suçladý. Ekvador Devlet Baþkaný Rafael Correa, "Bolivya'yý destek-

B

lemek için buradayýz" derken Venezuella lideri Nicolas Maduro, "Evo Morales'e yapýlmýþ her türlü uluslararasý hukuk ihlali bize yapýlmýþtýr" dedi. Liderler tarafýndan ortak yapýlan mitingde, birlik mesajlarý verildi. Peru, Þili ve Kolombiya devlet baþkanlarý ise, ABD ile güçlü baðlarý olduðu gerekçesiyle mitinge katýlmadý. Bolivya Devlet Baþkaný Evo Morales'e destek veren Latin Amerika ülkeleri, AB üyesi Fransa, Portekiz ve Ýspanya'nýn, Bolivya'dan özür dilemesini de talep etti. Ýran da tepki gösterdi Ýran'dan da bazý AB ülkelerine

tepki geldi. Ýran, Morales'in uçaðýna hava sahalarýný kullandýrmayan bazý AB ülkelerini kýnadý. Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Abbas Erakçi, cumhurbaþkanlarýný taþýyan uçaklarýn uluslararasý diplomatik dokunulmazlýða sahip olduklarýný, Ýtalya, Ýspanya ve Portekiz'in uluslararasý hukuka aykýrý ve saygýsýz davrandýklarýný belirtti. Snowden'in istihbarat bilgilerini sýzdýrmasýndan sonra Washington; Ekvador, Küba, Venezuella ve Rusya'dan Snowden'in sýðýnma talebini reddetmelerini istemiþti. Bolivya da Snowden'in sýðýnma talep ettiði 23 ülke arasýnda bulunuyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

11

Gercüþ’te yaz okullarý açýldý Batman'ýn Gercüþ Ýlçe Belediyesi tarafýndan bu yýl ilki gerçekleþtirilen yaz spor okullarýnýn açýlýþý yapýldý.

Y

az spor okullarýnýn açýlýþý Belediye Baþkan Vekili Hüseyin Özsunar tarafýndan yapýldý. Gercüþ Belediyesi, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü iþbirliðiyle gerçekleþtirilen yaz spor okullarýnýn açýlýþýnda konuþan Belediye Baþkan Vekili Hüseyin Özsunar, amaçlarýnýn sporu toplumun tüm kesimlerine yaymak olduðunu söyledi. Bir ilki gerçekleþtirmenin heyecanýný yaþadýklarýný belirten Özsunar, "Okullarýn yaz tatiline girmesi nedeniyle çocuklarýmýzýn boþ zamanlarýný spor yaparak deðerlendirmelerini istedik. Þimdilik talep sonucu sadece futbol kursu açýldý. Amacýmýz önümüzdeki yýllarda diðer spor dallarýnda da yaz spor okullarýný yaygýnlaþtýrmaktýr" dedi. Yaz spor okullarýnýn oluþturulmasýnda katkýda bulunan tüm kurumlara teþekkür eden Özsunar, daha sonra öðrencilere formalarýný daðýttý.

Þanlýurfaspor kampta aralýksýz çalýþýyor

PTT 1. Lig'de mücadele eden Þanlýurfaspor, Kartepe'deki kampta çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.

T

eknik Direktör Raþit Çetiner tarafýndan belli saatler arasýnda antrenmanlar gerçekleþtiren sarý yeþilli ekip burada 2013-2014 futbol sezonuna hazýrlanýyor. Antrenman hakkýnda kýsa bilgi veren Teknik direktör Raþit Çetiner,

"2013-2014 futbol sezonuna þuan Kardepe'deki kampta sürdürüyoruz. Isýnma hareketleri ve koþularla ilk hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz. Yönetim tarafýndan takýmýmýza artý getirecek futbolcular transfer ettik. Yeni sezonda umudumuz çok yüksek" dedi.

Samsunspor kaptanýný buldu S

amsunspor'un eski kaptaný Adnan Güngör'ü transfer ederek, yeniden kaptanlýða getirdi PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, eski kaptaný Adnan Güngör'ü transfer ederek yeniden kaptanlýða getirdi. Nuri Asan Tesislerinde düzenlene imza töreninde Samsunspor Kulübü Baþkaný Emin Kar, transfer çalýþmalarýný sürdürdüklerini söyledi. Geçen yýl Karþýkaya'da forma giyen Adnan Güngör ile anlaþtýklarýný belirten Kar, "Eski futbolcumuz yeni transferimiz Adnan ile 1 yýllýk sözleþme imzaladýk. Adnan bizim bu yýl takým kaptanýmýz olacak. Bizim takým içinde elimiz ayaðýmýz olacak. Hedeflerimiz doðrultusunda inanýyorum ki bize faydalý olacak" dedi.

Elazýðspor'un hocasý ne zaman geliyor? Sanica Boru Elazýðspor Kulübü Sportif Direktörü Yasir Elmacý, takýmýn geçen sezon zor þartlar altýnda Spor Toto Süper Lig'de kalmayý baþardýðýný belirterek, "Amacýmýz bu takýmý kaliteli bir kadroyla daha üst sýralara taþýmak" dedi.

E

lmacý yaptýðý açýklamada, yeni sezon öncesi transfer çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiðini söyledi. Transfer çalýþmalarýnda Süper Lig deneyimi olan futbolculara aðýrlýk verdiklerini belirten Elmacý, "Transfer Komitemiz, takýma yetenekli ve tecrübeli isimler kazandýrmak için yoðun çaba harcýyor. Þu anda görüþme halinde olduðumuz, Süper Lig tecrübesine sahip isimler var. Ýnþallah önümüzdeki günlerde yeni isimlere imza attýracaðýz" diye konuþtu. Gakgoþlar'ýn yeni sezon hedeflerine deðinen Elmacý, "Bu takým zor þartlar altýnda ligde kalmayý hak etti ve baþardý. Amacýmýz bu takýmý kaliteli bir kadroyla daha üst sýralara taþýmak. Hedefimiz, ligin kalýcý takýmlarýndan biri olmak, her yýl daha da üzerine koyarak çýtamýzý yükseltmek" dedi. Elazýðspor'un geçen sezon 31 golle ligin en az gol atan iki takýmýndan biri olduðunu hatýrlatan Elmacý, þunlarý söyledi: "Geçtiðimiz sezon gol yollarýnda sýkýntýlar yaþandý. Bu sýkýntýnýn giderilmesine yönelik daha dikkatli bir çalýþma yürütüyoruz. Forvette etkin olabilecek isimleri takýmýmýza kazandýrmaya

çalýþýyoruz. Çok kaliteli, yabancý bir santrforla görüþme halindeyiz. Umuyoruz ki Sanica Boru Elazýðspor, bu sezon bol gol atan ama az gol yiyen bir takým olacak." Orta sahayý güçlendirmeye yönelik transfer çalýþmalarýnýn da devam ettiðini aktaran Elmacý, 1'i yabancý olmak üzere en az 3 tane daha orta saha oyuncusu transfer edeceklerini belirtti. Teknik direktör Trond Sollied'in 7 Temmuz'da Türkiye'ye geleceðini ve ayný gün Elazýð'da futbolcularla buluþacaðýný ifade eden Elmacý, takýmýn bir süre Elazýð'da çalýþmalarýný sürdürdükten sonra 16 Temmuz'da kamp için Hollanda'ya gideceðini söyledi. Elmacý, 18 gün sürecek Hollanda kampýnda takýmýn en az 6 hazýrlýk maçý oynayacaðýný belirterek, takýmýn eksikliklerini bu maçlarda görme imkaný bulacaklarýný ve buna göre kadroya takviye yapacaklarýný sözlerine ekledi.


12

Diyarbakýrlý karateciler dünya þampiyonasýna hazýrlanýyor 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

Diyarbakýr Gençlik ve Spor Kulübü'nde yer alan karatecilerin hedefi dünya þampiyonasýnda baþarý saðlamak. yazar, "Gençlerimiz arasýnda yetenekli olanlarý karate dalýnda çalýþtýrarak, Türkiye ve dünya çapýnda uluslararasý müsabakalarda baþarý elde etmek için çalýþma yapýyoruz. Geçtiðimiz günlerde Sakarya'da yapýlan karate þampiyonasýnda 4 tane derece aldýk. Daha önceki yýllarda yapýlan Ýsviçre Basel karate þampiyonasýna bir öðrencimiz finalde 2. olup

D

iyarbakýr'da faaliyet yürüten Gençlik ve Spor Kulübü, karate dalýnda mücadele eden kýz öðrencilerin hedefi Eylül ayýnda yapýlacak dünya karate þampiyonasýnda derece elde edebilmek. Diyarbakýrlý karateci kýzlarýn geçtiðimiz günlerde Sakarya'da yapýlan uluslararasý karate þampiyonasýnda 4 yarýþmacýnýn derece aldýðýný anlatan

karate milli takým antrenörü Mehmet Yazar, Eylül ayýnda yapýlacak yarýþmada hedeflerinin þampiyonluk elde etmek olduðunu söyledi. 20 yýldan beri karate sporuyla uðraþan Yazar, son 7 yýldýr antrenörlük yaptýðýný ifade ederek, gençlerin boþ zamanlarýn deðerlendirip, özgüvenlerini saðlamaya çalýþtýklarýný dile getirdi.

büyük bir baþarýya imza attý. Eylül ayýnda yapýlacak olan dünya þampiyonasý hazýrlýklarý günde iki idmanla yapýyoruz. Hedefimiz, milli takýma bir veya birden fazla sporcu vererek, dünya þampiyonasýnda öncelikli olarak ülkemizi ve Diyarbakýr'ý en iyi þekilde temsil etmektedir. Bunun için çalýþmalarýmýzý aralýksýz bir þekilde sürdürüyoruz" dedi.

"BAÞARIMIZ ÇOK DESTEÐÝMÝZ AZ" 17 yaþýndaki milli sporcu Ayþe Meryem Yazar ise, müsabakalarda ilk yurtdýþý deneyimimi Yunanistan'da yapýlan gençlik dünya kupasý þampiyonasýnda yaþadýðýný, Ýsviçre'nin Basel kentinde yapýlan uluslararasý karate þampiyonasý katýlarak, finale çýkmayý baþardýðýný söyledi. Finalde ikinci olduðunu dile getiren Yazar, bunun buruk bir sevincini yaþadýðýný kaydetti. Yazar, "Bu kadar baþarý elde etmeme raðmen istediðimiz desteði alamadým. Diyarbakýr gibi bir yerde bir kýz olarak spor yapmak gerçekten de zor. Verilen destekler sýnýrlý sayýda. Geçen yýl yapýlan Hazar ülkeleri karate þampiyonasýnda yine genç bayanlar kategorisinde milli takýmlar adýna yarýþtým, orada da 3. olmayý baþardým. Baþarýlarým destek geldikçe devam ediyor. Diyarbakýr'da herhangi bir destek bulamýy-

oruz. Önümüzdeki dönemde Sakarya'da okuma þansým olursa daha iyi bir yere geleceðime inanýyorum. Orada spor alanýnda büyük imkanlar var. Eðer Sakarya'da okuma imkanýný oluþturursam Avrupa þampiyonasýný elde edeceðime inanýyorum" diye konuþtu.

06 07 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you