Page 1

Sürgündeki Kürtlere güvence Ankara 8. Aðýr Ceza Mahkemesi, aralarýnda Kürt yöneticiler Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal'ýn da olduðu sürgündeki 26 kiþi hakkýnda "tutuklanmama güvencesi" verdi. 9'da

IÞÝD'e karþý birleþtiler Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) örgütünün baþta Musul olmak üzere Irak'ta bazý kentleri ele geçirmesi Rojava bölgesindeki güç dengesini deðiþtirdi. Peþmerge ve PYD'nin silahý gücü YPG IÞÝD tehdidine karþý birleþti. 10'da

Aynur Doðan kültür elçisi olacak

www.diyarbakirolay.com.tr

PAZARTESÝ 16 HAZÝRAN 2014

Fiyatý : 25 KR

Roboskî Müzesi Dayanýþma Konseri için Diyarbakýr'a gelen sanatçý Aynur Doðan, Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak'ý ziyaret etti. Doðan, Diyarbakýr'ýn gönüllü kültür elçisi olma sözünü verdi. 8'de

Sürecin temeli babalardýr Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayýmlayan AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, çözüm sürecinin temel aktörünün babalar olduðunu söyledi. Güçlü yapýnýn temel direði Millet olarak bizi biz yapan en önemli unsurlardan birinin de sevgi, saygý, hoþgörü ve dayanýþma gibi üstün deðerlere dayanan güçlü aile yapýsý olduðuna dikkat çeken Ýçten, babalarýn, bu güçlü yapýnýn temel direði olduðunu belirtti. Ýçten, "Elbette ki bizler de sadece bu anlamlý günde deðil, her zaman onlarýn gönüllerini hoþ tutmalý, saygý ve sevgimizi en güzel þekilde göstermeliyiz" dedi.

Köylülerin tehlikeli oyunu Mardin'in Derik Ýlçesi'nde biçerdöverle biçilen buðdaylarýn arasýnda son anda fark ettikleri yaklaþýk 2 metre 30 santimetre uzunluðundaki 2 yýlaný yakalayan köylüler, bunlarla bir süre oynadý. 4'te

En önemli aktör babalar

En acý Babalar Günü Çocuklarý PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilen aileler, eylemlerinin 28. gününde 'Babalar Günü'nü buruk

yaþýyor. Aileler, çocuklarýný kaçýranlara "Çocularýmýzý býrakýn, babalar gününü bize yaþatýn" diye seslendi. 7'de

Çözüm sürecinin temelinin babalar olduðunu belirten Ýçten, "Evladýný yitiren, çocuðu daða çýkarýlmýþ bir babanýn evindeki o doldurulmaz boþluk ve yüreðindeki yangýn hiçbir þekilde söndürülemez. Bu noktada en büyük adýmý atan, aileleri bir araya getiren ve bu acýya karþý tek yürek olmadaki en önemli temel babalardýr. Bize düþen onlara destek olmaktýr " diye konuþtu. 5'te

Huzuru bozmaya çalýþýyorlar Son günlerde þehirlerin karýþtýrýlmaya çalýþýldýðýný belirten Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, çözüm sürecinden rahatsýz olanlarýn huzuru bozmaya çalýþtýklarýný söyledi. 7'de

Çarkýfelek babalar için döndü Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezlerinden biri olan Ninova Park Alýþveriþ Merkezi (AVM), 15 Haziran Babalar Günü'nde farklý bir etkinliðe imza attý. 4'te

Köyler hizmet bekliyor Ermeni sanatçýdan kilisede sergi Ermeni sanatçý Silvina DerMeguerditchian, Surp Gragos Ermeni Kilisesi'nde 'Yeri Olmayan Hafýza' adýnda resim sergisi açtý. Sergiye Amerika'ya göç eden Ermeniler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. 8'de

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesine baðlý Alabaþ Köyü sakinleri, köylerinde saðlýk ocaðý ve altyapý olmadýðýný belirterek yetkililerin kendileriyle ilgilenmelerini istedi. 3'te

Çiftçiler trafo merkezini bastý Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde elektriklerin sýk sýk kesilmesine tepki gösteren çiftçiler TEÝAÞ trafo merkezini bastý. Binayý taþlayan çiftçiler, DEDAÞ görevlilerine ait araçlara saldýrdý. 3'te

Siirt fýstýðýný don vurdu Siirt'te fýstýðý don vurdu. Siirt'te birkaç ay öncesine kadar 25 liradan satýlan fýstýk fiyatlarý 50 liraya dayandý. Fýstýk fiyatlarýndaki bu artýþ tüketicileri korkuttu. 6'da

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

16 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ

Saðlýk

Gülümse'SEN

Kanser hastasý çocuklarýn iyileþme döneminde hayata yeniden entegre olmasý konusunda çalýþmalar yapan Kansersiz Yaþam Derneði, Ýnsana Güven Eðitim ve Danýþmanlýk ile birlikte kanser hastasý çocuklar ve aileleri için Gülümse'SEN panayýrý düzenledi. Çok sayýda ayakta tedavi gören kanserli çocuk, günboyu çeþitli aktiviteler ile eðlenceli vakit geçirdi. Kansersiz Yaþam Derneði Kurucusu Dida Kaymaz, Ýnsana Güven Eðitim ve Danýþmanlýk Kurucusu Metin Hara ev sahipliðinde gerçekleþen panayýra Güneþi Beklerken dizisi ekibi de katýldý. Çocukluk çaðý kanserlerinde, çocuk, hastalýk ve devamýndaki tedavi zamanlarýnda sosyal hayattan oldukça uzaklaþýyor.

Çocuk kanserlerinde sað kalým oraný ve tedavi seçeneklerinin artýk son derece fazla olduðu günümüzde, gençlerin kanser tedavisi bittikten sonra hayata entegre olma, en önemli sorun olarak gösteriliyor. Özellikle çocukluk çaðý kanserlerinde moral tedavileri, motivasyon ve adaptasyon aþamalarýnda oldukça önemli rol oynuyor. Kanser hastasý çocuklarýn sosyal hayattan uzaklaþma problemine yönelik, Gülümse'SEN Çocuk Panayýrý'ný düzenleyen Kansersiz Yaþam Derneði ve Ýnsana Güven Eðitim ve Danýþmanlýk, bu sayede tekrar bir olma duygusunu hissettirmeyi hedefledi. Ataþehir Özel Fenerbahçe Eðitim Kurumlarý'nda gerçekleþen panayýra, Güneþi Beklerken dizisi ekibinden Kerem Bürsin ve Yaðmur Tanrýsevsin de katýldý Çocuklarý ve ailelerini içinde bulunduklarý sýkýntýlý durumdan bir gün olsun uzaklaþtýrabilmek ve kendilerini farklý hissetmedikleri bir ortamda eðlenceli vakit geçirmelerini saðlayabilmek amacý ile düzenlenen panayýr, ayakta tedavi gören pek çok kanser hastasý çocuðu ve ailelerini aðýrladý. Gülümse'Sen Panayýrý'nda, büyük bir oyun alaný içinde çocuklar için hazýrlanan dans, ritim, drama, sihirbaz, jonglör gösterileri ile yoga, resim, cupcake yapýmý, dev bir panonun boyanmasý, çiçek ekimi gibi aktiviteler gerçekleþtirildi.

- ÇENGEL BULMACA -

- KARE BULMACA -


Dilenci çadýrlarý söküldü Mardin'in Kýzýltepe Ýlçe Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, insanlarýn manevi duygularýný istismar eden dilencilerin kaldýklarý çadýrlarý topladý. Çeþitli þehirlerden Kýzýltepe'ye giderek Tepebaþý Mahallesi Misaký Milli Ýlköðretim Okulu civarýnda çadýr kuran dilencilerin çadýrlarý, zabýta ekiplerince düzenlenen bir baskýnla yerlerinden söküldü. Haklarýnda kanuni iþlemler uygulanan dilencilerin, ilçe dýþýna çýkartýldýðý öðrenildi. ÝLKHA

16 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ

Köyler hizmet bekliyor Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesine baðlý Alabaþ Köyü sakinleri, köylerinde saðlýk ocaðý ve altyapý olmadýðýný belirterek yetkililerin kendileriyle ilgilenmelerini istedi.

Çýnar ilçesine baðlý bin 500 nüfuslu Alabaþ (Ýðliya) Köyü sakinleri, köylerinde yaþadýklarý sorunlarý anlattý. Saðlýk ocaðý olmamasý, altyapý eksikliði, günde ortalama 4 saat yaþanan elektrik kesintisi gibi sorunlarý olduðunu söyleyen köylüler, yetkililerden yardým istedi. Köyde yaþanan sorunlarý anlatan Kutbettin Avcýl, "Köyümüzde altyapý eksikliði olduðu için kanalizasyon sularý köyümüzün içinde birikiyor. Kanalizasyon suyundan dolayý köyde kötü kokular geliyor. Köyümüzde saðlýk ocaðý yoktur. Bu nedenle aile hekimimiz hafta-

da bir köye geliyor. Geldiði zaman da bütün köylüyü bir günde muayene edemiyor. Bunun yanýnda DEDAÞ'a borcumuz olmadýðýmýz halde her gün elektriklerimiz kesiliyor. Bu kesintilerin de artýk son bulmasýný istiyoruz" dedi.

'Eziyetten kurtulmak istiyoruz' Kimsenin köy sorunlarýyla ilgilenmediðini belirten Ahmet Aslým ise, köyün yolunun olmadýðýný belirtti. Aslým, "Köyümüzün yolu olmadýðý için þehre gidip gelmekte zorlanýyoruz. Yol sorunu ve diðer sorun-

lardan dolayý çektiðimiz eziyetlerden kurtulmak istiyoruz. Köyümüz sahipsiz kalmýþ, kimse köyün sorunlarýný çözmüyor" þeklinde konuþtu. Kazým Bozyeli adlý köylü de þunlarý söyledi: "Köyümüze bakým yapýlmasýný istiyoruz. Köyümüzde saðlýk ocaðý yapýlmasýný istiyoruz. Belediyenin, hayvanlarýn mezarlýklara girmesinin engellenmesi için mezarlýk çevresine tel çekmelerini istiyoruz. Köyümüzde iþ sorunu var. Mevsimlik iþçi olarak çalýþýyoruz. Bölgemizde iþ alanlarý oluþturulmasýný istiyoruz." ÝLKHA

Diyarbakýr'da asayiþ uygulamasý Çiftçiler trafo merkezini bastý Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde elektriklerin sýk sýk kesilmesine tepki gösteren çiftçiler, TEÝAÞ trafo merkezini bastý. TEÝAÞ Bismil Trafo Merkezi'ne giden DEDAÞ Diyarbakýr ekibi, elektriklerin onarým çalýþmalarý nedeniyle kesildiðini bunun için ellerinde resmi yazý olduðunu söyledi. Ýkna olmayan çiftçiler, elektriðin yeniden kesilmesi üzerine binayý taþladý, DEDAÞ görevlilerine ait araçlara saldýrdý. Olay yerinde mahsur kalan DEDAÞ görevlileri yarým saat sonra polis zýrhlý araçlarýyla binadan çýkarýldý.

'Ürünlerimiz kurudu' Çiftçiler adýna konuþan Muzaffer Çalýn, "Mýsýrlarýmýz kurudu, pamuklarýmýz kurudu. Nerede yetkililer? Niye kimse gelmiyor? Tüm çiftçilerimizi duyarlý olmaya davet ediyoruz. Çiftçi tarlasýnda kuru ekmekle besleniyor. Varýný yoðunu tarlaya yatýrmýþ. Primlerimizi bloke etmiþler, zaten destekleme primleri ödemiyorlar. Bir de günde 7-8 saat elektrik kesintisi yapýyorlar. Elektrik yok, günde 8 saat kesinti mi olur? Geldiði zaman da bir düþüyor, bir yükseliyor. Çiftçinin bankalara borcu var. Elektrik kesintileri devam ederse, mýsýr ve pamuk kuruyacak" dedi.

'Sulama yapamýyoruz' Çiftçi Ramazan Biber de, ekinlerin sulanma zamaný geldiðini fakat kesintiler nedeniyle sulama yapamadýklarýný belirti. Biber, "Elektrik düþük voltaj olunca trafolarda patlama oluyor. Bismillin enerji hattýnda yaklaþýk 110 köy ve mezra var, hepsi ayný sorunu yaþýyor. Tüm mal varlýðýmýz tarlada ancak kurumuþ durumda. Kurumdan kuruma sevk ediliyoruz ancak karþýmýzda bir muhatap bulamýyoruz" diye konuþtu. Yetkililerden onarýmdan sonra elektriklerin býrakýlacaðý ve bir daha kesinti yapýlmayacaðý sözünü alan çiftçiler, TEÝAÞ Bismil Trafo Merkezi önünden ayrýldý. ÝLKHA

Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü tarafýndan il genelinde asayiþ uygulamasý yapýldý. Asayiþ Þube Müdürlüðü, Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ile Baðlar, Kayapýnar, Sur ve Yeniþehir ilçe emniyet müdürlükleri tarafýndan 2-8 Haziran arasýnda Diyarbakýr il merkezinde huzur ve güvenliðin saðlanmasý, aranýr durumda bulunan þahýslarýn yakalanmasý, il genelinde bulunan metruk binalar, cadde ve sokaklar üzerinde yapýlan uyuþturucu madde ticareti ve sokak satýcýlýðý yapan þahýs ve organizasyonlar ile özellikle okul önlerinde uyuþturucu satýcýlarýna yönelik çalýþma yapýldý. Açýklamada, "Yapýlan önleyici çalýþmalarda; kap-kaç, yaralama, hýrsýzlýk, yankesicilik, dolandýrýcýlýk suçlarý baþta olmak üzere deðiþik suçlardan aranan toplam 85 þahýs yakalandý. Ayrýca deðiþik suçlardan haklarýnda þüpheli olarak iþlem yapýlan 144 þahýs yakalandý. Çalýþmalarda 11 adet tabanca ve bu tabancaya ait þarjör ve fiþek, 6 kilo 555 gram esrar maddesi, 23 gram toz esrar maddesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü'nün 5 ayrý planlý ve projeli operasyonu kapsamýnda 26 þüpheli hakkýnda iþlem yapýlmýþ, 1 þüpheli þahýs tutuklanmýþtýr. Dilencilik yapan, cam silen 27'si Suriye vatandaþý toplam 47 þahýs hakkýnda idari iþlem yapýldý. Yapýlan uygulamalarda 3 bin 140 araç ile 8 bin 491 þahsýn sorgusu yapýldý. Operasyonda ayrýca bin 870 adet kaçak sigara ele geçirildi" denildi. Açýklamada yakalanan þahýslarýn hakkýnda yapýlan iþlemlerden sonra adli mercilere sevk edildiði belirtildi. ÝHA

Öðrencilerden engellilere tekerlekli sandalye Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde engelliler yararýna tekerlekli sandalye daðýtým töreni düzenlendi. Ýpek Yolu Anadolu Lisesi Müdürü Eþref Saruhan, Kýzýltepe STK Platformu Baþkaný Mehmet Þerif Öter ve Kýzýltepe Engelliler Gücü Dernek Baþkaný Mehmet Yusuf Taþkýn'ýn katýldýðý törende 4 adet elektrikli sandalye ve çift koltuklu deðnek engellilere verildi. Kýzýltepe STK Platformu Baþkaný Mehmet Þerif Öter, öðrencilerin sergilediði duyarlýlýk ve dayanýþma duygusunun kendilerini

duygulandýrdýðýný ifade ederek, öðrencilerin bu çalýþmalarýnda destek verilmesi gerektiðini söyledi. Kýzýltepe Engelliler Gücü Derneði tarafýndan Gençlerin Ýyilik Aðacý Projesi'ne öncülük eden öðretmenlere ve öðrencilere plaket verilmesiyle tören son buldu. ÝHA


4

16 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ

AK Parti Silopi Ýlçe Teþkilatý istifa etti AK Parti Silopi Ýlçe teþkilatý istifa etti. Ýlçe Baþkaný Haþim Haþimoðlu, bütün teþkilat ile birlikte istifa ettiklerini duyurdu. Haþimoðlu, "Belde belediye baþkanlarýmýz, kadýn kollarý ve gençlik kollarý dahil hepimiz AK Parti'den istifa ediyoruz" dedi. ÝHA

Gündem

Çatýþmanýn olmadýðý bir ülkeye ihtiyacýmýz var' CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan, çatýþmanýn olmadýðý, silahlarýn patlamadýðý, annelerin aðlamadýðý bir Türkiye'ye ihtiyaç duyduklarýný söyledi.

Köylülerden tehlikeli oyun Mardin'in Derik Ýlçesi'nde biçerdöverle biçilen buðdaylarýn arasýnda son anda fark ettikleri yaklaþýk 2 metre 30 santimetre uzunluðundaki 2 yýlaný yakalayan köylüler, bunlarla bir süre oynadý. Derik Ýlçesi'ne baðlý Ballova Köyü'nde hasat yapan Mehmet Özek, biçerdöver sürücüsünün son anda fark ettiði siyah renkli ve yaklaþýk 2 metre 30 santim uzunluðundaki 2 yýlan köylülerin ilgisini çekti. Özek, bir süre oynadýðý yýlanlarýn diþlerini söktükten sonra serbest býraktý. Havalarýn ýsýnmasý ile sulak alanlarda sýk rastladýklarý yýlanlar hakkýnda fazlasýyla bilgi sahibi olduklarýný belirten Özek, "Dedelerimden, babalarýmdan yýlanlarýn diliyle onlara yaklaþmayý öðrendim. Yýlanlar çok ürktükleri vakit insanlara zarar verebilir. Biçerdöver sürücüsü, ekinleri biçerken 2 yýlanýn birbirlerine sarmaþ dolaþ olduðunu fark etmiþ. Bana haber verdiler. Yanlarýna yaklaþarak, ýslýk çaldým ve 'kibar' bir þekilde boðazlarýndan tutarak birbirlerinden ayýrdým. Yýlanlar o kadar birbirlerine sarmaþ dolaþ olmuþtu ki tepki göstermediler. Sanýrým yýlanlardan biri diþi, biri de erkek. Bu yüzden birbirlerine dolanmýþlardý. Boðazlarýndan tuttuðum gibi köy meydanýna getirdim, biraz onlarla oynadýk ve kimseye zararlarý olmasýn diye diþlerini söküp serbest býraktým" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan'ýn katýlýmýyla Diyarbakýr'da Cumhurbaþkanlýðý seçimi hazýrlýðý toplantýsý yapýldý. Diyarbakýr'ý kadim kültürlerin buluþtuðu bir yer olarak tanýmlayan Tezcan, Anadolu coðrafyasýnda kadim kültürlerin binlerce yýldan bu yana bir dantel iþlermiþ gibi uygarlýklarýn iþlediði topraklarýn kavþak noktasýnda olduklarýný söyledi. Tezcan, "Binlerce kültürün mayalandýðý topraktayýz. Bu topraklarda düþmanlýklar da beslendi, dostluklar da kuruldu. Yine bu topraklarda savaþlar da yapýldý, barýþlarýn en büyüðü ve en güzeli de yaþandý. Yýllardan bu yana biz kendi topraklarýmýzýn çatýþmalardan uzak durdurarak, bir barýþ kültürü yaþatmak üzere, yeniden oturup Türkiye'de nasýl bir arada yaþayacaðýmýzý tarif etmek zorundayýz. Bu durum önümüzdeki siyasetin önemli bir problemidir. Türk

siyaseti bu problemi çözmeden, bir adým daha öteye gitmesi mümkün deðildir. Biz bundan sonraki Türkiye'yi tarif ederken, kadim kültürlerin buluþtuðu noktalarda yaþýyor olmanýn sorumluluðunun bilinciyle hareket etmek zorundayýz" dedi. 'Türkiye barýþýn güvencesidir'

Ýçten: Bu ülkede ezan susmaz larýmýzý damgalamýþ ve ötekileþtirmiþtir" diye konuþtu.

Zayi ilaný Diyarbakýr/Dicle nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Mahfuz Görmüþ( TC 25144624288) ---------------------------------------------------Ankara Trafik þub. almýþ old. (B) sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. Sabahat Mutlu

16 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ YIL: 14 SAYI: 4656 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Türkiye'nin bölgede barýþýn güvencesi olan tek ülke olduðuna vurgu yapan Tezcan, "Türkiye, bölgede barýþýn motoru, amirali olacak bir ülkedir. Kimliklerin özgürce kendilerini tarif ettiði bir Türkiye'de bizim önümüzde kimsenin durabilmesi mümkün deðil. Bunun için suhulet ve sükunete ihtiyacýmýz var. Çatýþmanýn

olmadýðý, silahlarýn patlamadýðý, annelerin aðlamadýðý, annelerin evlatlarýný özlemle beklemediði Türkiye'ye ihtiyacýmýz var. Bunun için siyasete çok büyük görevler düþüyor. Bizim özgürlük anlayýþýmýzda, hiçbir anlayýþ ve kimlik bir diðerinin üzerinden hakimiyet tesis edemez. Bu topraklar üzerinde ulusal kurtuluþ savaþýný 72 millet bir araya gelip verdiyse, bu topraklar üzerinde kalkýnma, büyümü barýþ içerisinde yeni bir Türkiye'yi yaratma kavgasýný birlikte verebiliriz. Bölgede parti olarak arzu ettiðimiz noktada olmadýðýmýzý biliyorum. Bunun birçok sebebi olabilir. Ama bunlarý aþmak bizim görevimizdir. Bunlarý aþmak sadece CHP'nin ihtiyacý deðildir, bütün Türkiye'nin ihtiyacýdýr. El ele tutuþacaðýz. Elini tutmadýðýmýz, acýsýný duymadýðýmýz, bilmediðimiz kimse kalmayacak. Hiç kimse kendisini bu ülkede dýþlanmýþ ve terk edilmiþ hissetmeyecek" þeklinde konuþtu. ÝHA

Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, "Biz var oldukça bu ülkede ne ezan susar, ne þanlý bayraðýmýz iner" dedi. AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, kafasýný Türkçeleþtiremeyenlerin ezaný Türkçeleþtirmeye kalkýþtýðýný belirterek, "Bir taraftan rahmetli Adnan Menderes'in bir taraftan rahmetli Fatin Rüþtü Zorlu ve Hasan Polatkan'ýn ve hemen yaný baþýmýzda bulunan rahmetli Turgut Özal'ýn huzurunda bir tarihi yad ediyoruz. Özlemlerimizi yad ediyoruz. 14 Mayýs 1950'den hemen bir ay sonra gerçekleþen, "Ezanýn aslýna iadesi" aslýnda milli iradenin ta kendisidir. Hem demokrasi þehitlerimizin anýlmasý hem de sandýðýn bir erdemidir. Milletimizin genel hasretinin, dinine baðlýlýðýnýn en önemli tezahürüdür. Kafasýný Türkçeleþtiremeyenler, kalbinde haçlý zihniyeti taþýyan ve kulaklarý çan sesleri duyanlar bu ülkede ezaný Türkçeleþtirmeye kalkmýþlardýr. Yüce Allah'a tanrý diye hitap edenler bu ülkede camileri kapatýp, ahýra çevirdiler, yaktýlar, yýktýlar. Ýstiklal Mahkemeleri'nde binlerce masum insaný astýlar. Biz, bunlarýn hiçbirini unutmadýk. Bu vatan, bu bayrak ve bu ezan, milletimizin kutsallarýdýr. 1960 darbesinin en önemli sebeplerinden biridir. Ezanýn aslýna iadesi 1960 darbesine Türkiye'yi götüren o kinin, nefretin, entrikalarýn, oyunlarýn, hakaretlerin ve iftiralarýn sebebidir. Rahmetli Adnan Menderes'i ve yaptýklarýný hazmedememiþlerdir. Milletin kendi inancý ve kendi kutsallarýyla buluþmasý birilerini rahatsýz etmiþtir. Bu nedenle bu hastalýklý zihniyet din düþmanlýðý yapmýþ, insan-

'Darbecilerin torunlarý hala iþbaþýnda' Rahmetli Menderes'in 1950 yýlýndan sonra ezaný aslýna çevirmeden önce, bir büyük anlayýþý ortaya koyduðunu belirten Ýçten, darbeci dedelerin torunlarýnýn hala iþ baþýnda olduðunu söyledi. Ýçten, "Týpký bugün sayýn baþbakanýmýzýn söylediði önemli bir sözü söylüyordu. Bu söz demokrasi tarihe altýn harflerle yazýlmýþtýr; "Bu millet rüþtünü ispat etmiþtir. Esas inkýlap, demokrasi devrimidir" diyordu. Ama bunu anlamayanlar Ýstanbul'u iþgal eden Ýngilizler'in yapmadýðýný yaptýlar bu halka. Bu zihniyete mensup dedelerin torunlarý ne yazýk ki hala iþ baþýndadýrlar. Örnek mi? 411 el. Bu eller baþörtüsü için kalkmýþ sonra da AYM tarafýndan milli irade hiçe sayýlmýþtý. Örnek mi? Pensilvanya'nýn Ýslami deðerleri yozlaþtýrmasýdýr. Bu zihniyet deðil midir 28 Þubat'ta baþrollerden biri olan. Bu zihniyet deðil midir çakma fetvalar vererek Siyonist ve Hristiyan vakýflarla el ele iþbirliði yapan ve Papa'nýn önünde esas duruþa geçen" ifadelerini kullandý. 'Menderes ve arkadaþlarýný þükranla anýyoruz' Okunan her ezanda Adnan Menderes ve arkadaþlarýný andýklarýný belirten Cuma Ýçten, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Ýþte rahmetli Adnan Menderes ve arkadaþlarý bu tek parti zihniyetini, bu Ýslam düþmanlýðýný yýktýlar. Ödedikleri bedel hayatlarýydý. Adnan Menderes ve arkadaþlarýný, bu demokrasi þehitlerimizi bizler her ezanda anýyoruz. Kimin aklýna gelirdi Kuran-ý Kerim'in liselerde seçmeli ders olarak okutulacaðý? Kimin aklýna gelirdi Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatý bu okullarda, kendi ülkemize, neslimize ve geleceðimize ders olarak okutulacaðý? Yani dayatýlan birçok þeye raðmen bu milletin kendi iradesini, huzurunu, özgürlüðünü ve baðýmsýzlýðýný ortaya koyduðu süreci anlatmaya çalýþýyordu. Bu millete öyle güzel günler yaþattýlar, Allah mekanlarýný cennet eylesin. Bu milletin dualarýný, fatihalarýný aldýlar." ÝHA

Çarkýfelek babalar için döndü Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezlerinden biri olan Ninova Park Alýþveriþ Merkezi (AVM), 15 Haziran Babalar Günü'nde farklý bir etkinliðe imza attý. Her yýl Haziran ayýnýn 3. pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yýl 15 Haziran tarihine denk geldi. Babalar Günü nedeniyle Ninova Park; babalar için özel çarkýfelek programý planladý. Babalar Günü'ne özel kurulan çarkýfelek standýnda; Ninova Park maðazalarýndan ayný gün içinde tek seferde 75 TL ve üzeri alýþveriþ yapan babalar çarký çevirip birbirinden güzel hediyelerin sahibi oldu. Bütün ihtiþamýyla alýþveriþ severlerin ve bölgenin mekaný olmaya devam eden Ninova Park AVM etkinlik alanýnda; profesyonel bir sunucunun sunumuyla düzenlenen çarkýfelek programý oldukça renkli ve yoðun geçti. Programa yoðun ilgi gösteren babalara cep telefonu, televizyon, týraþ bakým setleri, parfüm, kravat, gömlek gibi birçok hediye verildi. Oldukça eðlenceli bir program olan çarkýfelek babalara unutulmaz anlar yaþattý. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

16 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ

5

'Çözüm sürecinin temeli babalardýr' Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayýmlayan AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, çözüm sürecinin temelinin babalar olduðunu söyledi.

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Babalar Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Millet olarak bizi biz yapan en önemli unsurlardan birinin de sevgi, saygý, hoþgörü ve dayanýþma gibi üstün deðerlere dayanan güçlü aile yapýsý olduðuna dikkat çeken Ýçten, babalarýn, bu güçlü yapýnýn temel direði olduðunu belirtti. Ýçten, "Hayatýmýzýn her anýnda varlýklarýyla bizleri onurlandýran babalarýmýz, aile içerisinde üstlenmiþ olduklarý görev ve sorumluluklarý büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. ?Yüreklerindeki sevgi ve þefkati karþýlýksýz veren, ailenin mutluluðu için hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayarak, çocuklarýný geleceðe güvenle hazýrlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler. Elbette ki bizler de sadece bu anlamlý günde deðil, her zaman onlarýn gönüllerini hoþ tutmalý, saygý ve sevgimizi en güzel þekilde göstermeliyiz" dedi.

'En önemli aktör

babalarýmýzdýr' AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, çözüm sürecinin temelinin babalar olduðunu söyledi. Ýçten, "Özellikle içinde bulunduðumuz çözüm sürecinin belki de en önemli aktörleri babalarýmýzdýr. Evladýný yitiren, çocuðu daða çýkarýlmýþ bir babanýn evindeki o doldurulmaz boþluk ve yüreðindeki yangýn hiçbir þekilde söndürülemez. Bu noktada en büyük

adýmý atan, aileleri bir araya getiren ve bu acýya karþý tek yürek olmadaki en önemli temel babalardýr. Bu önemli, özel ve anlamlý günlerde elbette ki babalarýn kalbi daha çok yanmakta ve hüzünleri daha çok artmaktadýr. Bize düþen onlara destek olmak, yanlarýnda olduðumuzu göstermektir" diye konuþtu.

'Her acý bizim acýmýzdýr' Cuma Ýçten mesajýnda Soma'da

yaþanan faciaya da deðinerek, bu ülkede yaþanan bütün acýlarý kendi acýlarýymýþ gibi gördüklerini söyledi. Ýçten, "Soma'da yaþadýðýmýz facianýn izleri hala yüreklerimizi daðlamakta. Nasýl ki bir baba için hayattaki en acý þeylerden biri evladýný kaybetmek, onun yokluðuyla yaþamaya alýþmaksa elbette ki bir evlat için de en acý þeylerden biri de babasýný yitirmektir. Bu noktada Soma'da kaybettiðimiz þehitlerimizi de bir kere daha sevgi, saygý ve rahmetle anarken babalarýný kaybetmiþ çocuklarýmýzýn da yanýnda olduðumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu ülkede yaþanan her acý, bizim acýmýz; her sevinç de bizim gururumuzdur. Çocuklarýna karþý müþfik ve merhamet sahibi olan, ailesinin maddi-manevi ihtiyaçlarýný karþýlamak için özveriyle çalýþan tüm babalarýn, Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte saðlýklý, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandý.

Minik çocuk otomobilin Valilik önünde altýnda kaldý þüpheli valiz paniði

Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde annesiyle düðüne giden 7 yaþýndaki kýz çocuðu, anayolda otomobilin altýnda kaldý. Hayatýný kaybeden çocuða çarpan sürücü olay yerinden kaçtý. Annesiyle Bismil-Diyarbakýr karayolu üzerinde bulunan düðün salonuna giden 7 yaþýndaki Tuana Yaprak, saat 22.00 sýralarýnda

kardeþiyle yolun karþýsýnda bulunan markete gitmek isterken hýzla gelen otomobilin altýnda kaldý. Olay yerinde bulunan düðündekiler aracýn çarptýðý çocuðu Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldýrdý. Kazadan dolayý düðün iptal olurken, düðün sahipleri ve salonda bulunanlar minik Tuana'nýn durumunu öðrenmek için hastaneye akýn etti.

Sürücü olay yerinden kaçtý Bismil Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapýlan minik Tuana, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Tauna, burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Minik kýzýn annesi ve yakýnlarý sinir krizleri geçirdi. Düðün yerinin yas yerine dönüþtüðü kazada çocuða çarpan aracýn kaçtýðý öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝLKHA

Batman Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne 20 metre mesafede bulunan Batman Valiliði önüne býrakýlan þüpheli valiz polis ekiplerini alarma geçirdi. Valizi fark eden vatandaþlar 155 Polis Ýmdat Hattýný arayarak durumu bildirdi. Kýsa sürede olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarý geldi. Turgut Özal Bulvarý'ný trafiðe kapatan polis ekipleri, yaya geçiþlerini engellemek için kaldýrýma güvenlik þeridi çekti. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarý gerekli önlemlerin ardýndan þüpheli valizi kontrol etti. Ýçerisinde

kýyafet çýkan valiz patlatýlmadan emniyet müdürlüðüne götürüldü. Valizden olasý bir patlayýcý madde çýkmamasý çevredekilere rahat bir nefes aldýrdý. Valizin emniyete götürülmesi ile yol yaya ve araç trafiðine açýldý. ÝHA

Þoför ailelerinin eylemi sürüyor

Irak'ýn Musul kentinde rehin alýnan TIR þoförlerinin aileleri, Þýrnak'ýn Silopi ilçesinde yakýnlarýnýn çalýþtýðý firmanýn önünde baþlattýðý oturma eylemini sürdürüyor. Musul'da rehin alýnan TIR þoförlerinin yakýnlarý, firma önünde yakýnlarýndan gelecek iyi bir haber bekliyor. Þoför yakýný Sait Fýndýk, Musul'da rehin alýnan þoförlerin arasýnda 4 kuzeninin bulunduðunu ve dün gece 01.00'de kendileriyle telefonla görüþtüklerini söyledi. Kaçýrýlan þoförlerin daha önce bir üs olarak kullanýlan bir askeri tesiste tutulduklarýný dile getiren Fýndýk, "Kaçýrýlan þoförlerden 4 tanesi kuzenim, 2 tanesi baba oðul. Amca çocuklarýyýz. Bir tanesiyle dün gece 01.00'de konuþtuk. Durumlarýný sorduk. Tutulduklarý santralden alýndýktan sonra üs olarak kullanýlan bir askeri tesise götürmüþler. Hepsini bir yerde tutuyorlar. Durumlarý genelde iyi. Bir sýkýntýlarý yok. Ýþkence ya da kötü muamele görmemiþler. Onun dýþýnda kurtarýlmayý bekliyorlar. Kendi durumlarý (akýbetleri) hakkýnda herhangi bir þey bilmiyorlar. Baþlarýnda nöbet tutan askerlerle irtibata geçtiklerinde para mevzusu geçiyor. Ama fazla bir þey yok" dedi. 'Ekmek parasý için ordalar' Þoför yakýný Mehmet Salih Turgut ise, "Hükümet ve özellikle Baþbakanýmýzdan, Cumhurbaþkanýmýzdan ve Dýþiþleri Bakanýmýzdan bizi yalnýz býrakmamalarý ve bizlerle temas halinde olmalarýný istiyoruz. Çünkü tek el baðlayacaðýmýz kiþi bizim hükümetimizdir. Baþka kimsemiz yok, zaten vatanýmýz devletimizdir. Onun için özellikle Baþbakanýmýzdan ricamýz þudur; bizlerle irtibata geçsin, durumumuzun ne olduðunu veyahut da onlarla herhangi bir baðlantý kurulduysa, onlarýn herhangi bir durumu var ise bunlarýn bize de aktarýlmasýný bekliyoruz. Talebimiz þudur; bir an önce bu örgütün istediði nedir, ne istiyorlar, onlarýn isteklerinin yerine getirilip, kardeþlerimizin, akrabalarýmýzýn sað salim evlerine, çoluk çocuklarýna kavuþmalarýný istiyoruz. Sayýn Baþbakan, Sayýn Dýþiþleri Bakanýmýzýn gerekli hassasiyeti gösterdiklerine inanýyoruz ve örgütteki kiþilerden de çaðrýmýz þudur. Onlar da sizin gibi Müslümanlar, onlar da kardeþleriniz, yani size karþý hiçbir kötülüðü ve sizin aleyhinize olan iþ yapmýþ deðillerdir. Sadece ekmek parasý için ordalar" diye konuþtu. ÝHA

Nivîskar, Nivîser ve Nivîsevan Cimri olmak bazen iyidir

Son yýllarda Türkçedeki "yazar" kelimesinin karþýlýðý olarak "nivîskar" kelimesi Kürtçede sýkça kullanýlýyor.

"Nivîskar" kelimesi noterliklerde, mahkemelerde, meclis zabýtlarýnýn tutulmasýnda, krallarýn ve devlet büyüklerinin söylediklerini kayda geçirmekte olan görevli kimselerin yaptýðý iþin karþýlýðýdýr.

Bu kelime yanlýþtýr, kesinlikle bu manada kullanýlamaz demiyorum. Ancak olaya Kürt dilinin geleceði açýsýndan baktýðýmda bundan daha iyisini yapabileceðimizi düþünüyorum: Kürtçedeki son eklerden olan "-kar" eki daha çok mesleði ifade eder. "Nivîs" kelimesinin sonuna "-kar" ekini getirdiðimizde elde edeceðimiz mana "yazýcý, katip, yazman" kelimelerininin karþýlýðý olacaktýr.

Yani kendinden bir þey yazmayýp sadece duyduðunu ve kendine söyleneni kayda geçiren kiþidir. Oysa "nivîser" ve "nivîsevan" kelimeleri Behdînan ve Soran coðrafyasýnda (Soran coðrafyasýndaki kullaným þekli 'nûser' olup Kurmanc lehçesindeki 'nivîser' olacaktýr) sýkça kullanýlagelen kelimelerdir. Bu kelimeler, kendi zihninden bir þeyler üretip yazan kimseler için kullanýlmaktadýr.

Kürt dilinin geleceði açýsýndan düþündüðüm zaman, ileride bu iki kavram arasýnda ciddi kavram kargaþasý olacaðýný görüyorum. Bu sebeple daha þimdiden bu iki kavramý net olarak birbirinde ayýrmamýz gerekiyor. Sonuç olarak Kürt dilinin saðlýklý kullanýmý açýsýndan burada biraz cimri davranýp "kendinden bir þeyler üretip yazan kimse için 'nivîsevan' veya 'nivîser", "kendine söyleneni yazan, tutanak tutan kimse için ise 'nivîskar" tanýmlamasýnýn kullanýlmasýnýn bu kavram kargaþasýnýn önünü keseceðini düþünüyorum.


6

16 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ

HABER Siirt fýstýðýný don vurdu

Fiyatlar ikiye katlandý

Siirt'te fýstýðý don vurdu. Siirt'te birkaç ay öncesine kadar 25 liradan satýlan fýstýk fiyatlarý 50 liraya dayandý. Fýstýk fiyatlarýndaki bu artýþ tüketicileri korkuttu.

Tarýmda korkutan uyarý TZOB'un hazýrladýðý tarým raporu korkuttu. Türkiye genelinde tarým sektöründe böyle bir doðal afetin uzun yýllardýr görülmediði belirtilen raporda, bu yýl hem hububatta hem de birçok meyve ve sebze üretiminde düþüþler yaþanacaðý ortaya çýktý. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB), hazýrladýðý raporu Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Baþbakanlýða sundu. TZOB tarafýndan doðal afetler nedeniyle oluþan tarýmsal zararlarýn tespiti amacýyla geçen ay Ordu, Konya ve Malatya'da toplantýlar gerçekleþtirildi ve bu toplantýlarda elde edilen veriler, zarar tahminleri ve çiftçilerin talepleri raporlaþtýrýlarak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Baþbakanlýða iletildi. Raporlara göre, mayýs ve haziran ayý yaðýþlarýna göre çok az oranda deðiþiklik göstermesi öngörülen 2014 yýlý buðday zararý, ortalama yüzde 50 olarak tahmin ediliyor. Özellikle Çorum, Aksaray, Çankýrý, Eskiþehir, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Afyonkarahisar ve Konya'da buðday rekoltesinde 40'ýn üzerinde kayýp tahmin edilirken, Kilis'te bu oranýn yüzde 80'e ulaþacaðý belirtiliyor. Türkiye'nin en büyük buðday üreticisi konumunda bulunan ve geçen yýl 2 milyon 291 bin 930 tonluk üretim yapýlan Konya'da üretimin, bu yýl yüzde 40 kayýpla 1 milyon 375 bin tona gerilemesi öngörülüyor.

Bu yýl yaþanan dondan dolayý fýstýk rekoltesi yarý yarýya düþtü. Fiyatlarýn tavan yaptýðýný belirten üretici Ýhsan Balcý, 2 ay öncesine kadar kilosu 25 liradan satýlan fýstýðýn 40 ile 50 liraya dayandýðýný, yýl sonuna kadar 70 liraya çýkabileceði uyarýsýnda bulundu. Balcý, "Siirt'e 45 yýllýk fýstýk üreticiliði yapýyorum. Tillo ilçesine baðlý Ýkizbaðlar Köyü'nde 160 dönüm fýstýk arazim var. 30 Mart 2014 seçimlerinin yapýldýðý gün þiddetli bir kar yaðdý. Gelen karýn akabinde yaþanan don nedeniyle fýstýk aðaçlarý büyük oranda zarar gördü. Siirt merkezdeki fýstýk rekoltesi yüzde 50 dolayýnda düþerken rakýmý yüksek merkeze 10 kilometre uzaklýkta olan Ýkizbaðlar'da ise yüzde 60 ile 70 dolayýnda düþtü. Tarým mühendisleri bir ay önce arazimde yaptýðý ölçümde 10 ton fýstýk rekoltesi elde edileceðini söylemiþti. Ancak yaþanan don nedeniyle 500 kilo ancak fýstýk var. Bu yýl masraflarý bile karþýlayamadýk, çok

Ancak bu aþamada düþmesi mümkün deðil, hatta 40 ile 50 liradan satýlan fýstýk sonbahara doðru 70 lirayý bulabilir" þeklinde konuþtu.

zarar ettik" dedi. 30 yýlýn en düþük rekoltesi Hüseyin Aslan adlý çiftçi ise, son 30 yýldýr ilk kez bu kadar düþük rekolte ile karþýlaþtýklarýný söyledi. Aslan, "Fýstýk rekoltesinin düþmesi fiyatlarý da iki katýna çýkardý. 2013 yýlýnda Siirt

fýstýðýnýn rekoltesinin düþük olmasýndan dolayý fiyatlarý yüksek ve dengesiz þekilde artmýþtý. Tek geçim kaynaðýmýz olan fýstýkta bu yýl mahsul yok. Rekolte düþük, fiyatlar bundan dolayý dengesiz ve yükseliyor. Eðer bu yýl fýstýk rekoltesi yüksek olsaydý fiyatlar tekrar düþerdi.

Satýcýlar da dertli Fýstýk satýcýsý Nimet Ekinci de fiyatlarýn geçen seneye oranla iki katýna çýkmasýnýn kendilerini de zor durumda býraktýðýný söyledi. Ekinci, "Yüksek fiyatla fýstýk satamýyoruz. Fiyatlar daha önce 22 ile 25 lira idi. Günde yaklaþýk 30 kilogram satabiliyorduk. Ancak fiyatlarýn 40 liranýn üstüne çýkmasýndan bu yana bir kilo ancak satabildim. Siirt fýstýðý iki senede bir verimliliði fazla oluyor. Yani bir sene az, bir sene çok olur. Geçen yýlki sezonda hem mahsul azdý, hem de dolu yemiþti. Bu yýl ise çok büyük bir rekolte bekleniyordu. Ama Mart ayýnýn sonunda yaþanan aþýrý don tüm hesaplarý altüst etti" ifadelerini kullandý. Satýcýlar, fýstýk üreticilerinin karaborsacýlara karþý dikkatli olmasý uyarýsýnda bulundu. ÝHA

Af kapsamý geniþliyor Meclis Alt Komisyonu'nda görüþmeleri önceki akþam tamamlanan torba yasa tasarýsýnýn kapsamý daha da geniþledi. Buna göre, belediyelerin tahsil ettiði emlak, su ve çevre temizlik vergisi borçlarý da affedilecek. AK Parti, CHP ve MHP'li vekillerin imzasýyla verilen önerge uyarýnca 2014'ün birinci taksiti de

Sedat Kuruyemiþ Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

dahil olmak üzere emlak vergisi borçlarýný ödemeyenlere peþin veya 36 ay içinde 18 taksitle ödeme imkaný getirilecek. Gecikme ceza ve faizleri silinecek. Enflasyon oranýnda güncellenecek ana para üzerinden ödeme yapýlacak. Çevre temizlik vergileri ile su borçlarý da ayný yöntemle yeniden yapýlandýrýlabilecek. Milli eðitim Bakanlýðý'na yeni öðretmen alýmý için 40 bin kadro verilmesi ve barajýn iþçi sendikalarý lehine düþürülmesi de paketle getirilen düzenlemeler arasýna ilave edildi. Torba yasa tasarýsýnýn üst komisyon görüþmeleri 17 Haziran Salý günü yapýlacak.

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu 7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr Tel : 0 530 695 31 14

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL En acý Babalar Günü

16 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ

7

Çocuklarýný istiyorlar Çocuklarý PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilen aileler, eylemlerinin 28. gününde 'Babalar Günü'nü buruk yaþýyor. Aileler, çocuklarýný kaçýranlara "Çocuklarýmýzý býrakýn, babalar gününü bize yaþatýn" diye seslendi. Babalar Günü'nde çocuklarý PKK tarafýndan kaçýrýldýðý için Diyarbakýr'da eylem yapan babalarýn bekleyiþi sürüyor. Ferdi Ulutaþ'ýn babasý Fethi Ulutaþ, "Benim oðlum her sene olduðu gibi bu sene de hediye alacaktý. Beni çok seviyordu, bugün burada olmamýzýn tek sebebi sesimizin duyulmasýdýr. Anne ve babalar burada periþan durumda ama bekliyoruz. Çocuklarýmýzý bir tek annelerin yüreði yanmýyor, babalarýn da bizim de yüreðimiz yanýyor. Babalar Günü'nde bekleyiþimiz sürüyor. Bu gün bile benim içim kan aðlýyor. Ben buradan yetkililere sesleniyorum sizde babasýnýz, anlarsýnýz bizi, herkes bize yardýmcý olsun, siz de çocuklarýnýzý düþünün ve bize destek olun. Yanýmýzda olun. Çocuklarýmýzý götürenlere sesleniyorum lütfen çocuklarýmýzý bize geri verin, babalýk etsinler versinler, bize huzur gelsin artýk, biran önce çocuklarýmýza kavuþmak istiyoruz" dedi. ÝHA

AK Parti'de toplu istifa AK Parti Van Ýl ve 11 ilçe baþkaný, yönetimiyle görevlerinden istifa ettiler. Parti binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyen AK Parti Van Ýl Baþkaný Abdullah Aras, AK Parti Van Ýl Baþkanlýðý görevinin 4. yýlýný geride býrakýrken, bugün itibariyle genel merkezin uygun görmesi doðrultusunda görevinden istifa ettiðini söyledi. Aras, "Sahsýmla birlikte yönetim kurulu üyelerim ve 11 ilçe baþkanýmýn da istifa ettiðini kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bugüne kadar teþkilatýmla birlikte elimizden geldiðince Van halkýna hizmet etmeye gayret gösterdik. Bu zorlu yolda bana yoldaþ olan tüm kardeþlerimden Allah razý olsun. Ben þahsen kimseye kýrgýn deðilim. Hele ki partime asla kýrgýn deðilim. Kaldý ki koltuk sadece emanettir ve elbette bugün gibi günü geldiðinde bu emaneti baþka bir dava arkadaþýmýz taþýyacaktýr. AK Parti benim sadakatle baðlandýðým yuvamdýr.

Dolayýsýyla ben þahsen bu kararý saygý ve hoþgörüyle karþýlýyorum ve sonuna kadar AK Parti'ye her koþulda hizmet edeceðimi de ifade etmek istiyorum. Bizler koltuk sevdalýsý deðil, dava sevdalýsý neferleriz. Bu açýdan vicdaným temiz, alným ak bir þekilde ayrýlýyorum. Ýnþallah yeni görev arkadaþlarýmýz bizden daha baþarýlý ve daha layýk hizmetler yapar. Neticede bu memleketin geleceði için AK Parti'nin varlýðý ve hizmetleri elzemdir. Ben sözlerime daima hizmet daima AK Parti þiarýyla son verirken, bugüne kadar her daim haberlerimize koþan, yer veren, emek veren tüm basýn camiasýna sonsuz teþekkür ederek, teþkilatýma ve kadim Van halkýna þükranlarýmý sunuyorum, hepiniz Allah'a emanet olun, Allah yar ve yardýmcýnýz olsun" dedi. Van'da yerel seçimlerin kazanýldýðý Tuþba ve Gevaþ ilçelerinin dýþýndaki bütün ilçe baþkanlarý ve il baþkaný, yönetimleriyle istifa ettiler. ÝHA

Þehmus Temiz sehmustemiz@gmail.com

Lice'den Musul'a! Yakýn tarihte yaþadýklarýmýz, bize olaylarý sonuçlarýna göre deðerlendirme yetisi kazandýrdý… Yaþanan olayda görünen veya gösterilmeye çalýþýlandan çok nemalanan aktöre bakmak gerekir. Bütün sistemi bu nema üzerine kuran aktörler, figüranlarý da ihalenin yýkýlacaðý organizasyonu da önceden hazýrlamýþ ve algýlarý o yöne yönlendirmiþtir. Hiçbir eylem, yapana zarar verecek þekilde organize edilmez. Eðer fail olarak gösterilenler bu olayýn bir þekilde maðduru oluyorsa ve uzun vadede baþka birileri kazanýyorsa durup tekrar düþünmek gerekir… Okmeydaný, Bayrak krizi, Lice olayý, Musul mese-

HDP heyeti Kandil'e gitti HDP'nin Ýmralý heyeti, Abdullah Öcalan ile geçen hafta yaptýklarý görüþmenin detaylarýný aktarmak için Kandil Daðý'na çýktý. HDP'nin Ýmralý heyetinde yer alan Grup Baþkan Vekilleri Pervin Buldan ve Ýdris Bulaken, uçak ile gittikleri Erbil'den sabah erken saatlerde karayolu ile Kandil Daðý'na hareket etti. Heyetin Ýmralý adasýnda Abdullah Öcalan ile yaptýklarý görüþmenin detaylarýný aktarmak ve çözüm sürecinin geldiði aþama konusunda Kandil'deki KCK yetkilileri ile bilgi alýþveriþinde bulunacaklarý belirtildi. HDP Grup Baþkan vekili Ýdris Baluken, Kandil'de çözüm süreci, Suriye'nin Kürt bölgesi, Musul ve Ortadoðu'daki geliþmelerle ilgili KCK yetkilileriyle toplantý yapacaklarýný söyledi.

'Huzuru bozmaya çalýþýyorlar' Son günlerde þehirlerin karýþtýrýlmaya çalýþýldýðýný belirten Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, çözüm sürecinden rahatsýz olanlarýn huzuru bozmaya çalýþtýklarýný söyledi. Bir dizi açýlýþ ve ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'a giden Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Sason ilçesinde yapýmý tamamlanan Gençlik Merkezi ve Halk Eðitim Merkezi'nin açýlýþ törenine ve ardýndan Batman'da ÝþKur'un düzenlediði Ýstihdam Þampiyonlarý Ödül Töreni'ne katýldý. Bakan Þimþek, son günlerde bölgede yaþanan olaylarý deðerlendirdi. Çözüm sürecinden rahatsýz olanlarýn huzuru bozmaya çalýþtýklarýný belirten Bakan Þimþek, bazý kesimlerin bu süreçten rahatsýz olduðunu ve Türkiye'nin eski günlere dönmesini amaçladýklarýný dile getirdi. Annelerin aðladýðý, gençlerin daðlarda, cenazelerinin þehirlerde istismar edildiði döneme dönmek isteyenlerin olduðuna vurgu yapan Bakan Þimþek, çözüm süreci ile bölgenin huzura

lesi, Iþid! Erken konuþanlar, sokaða dökülenler, yorumda bulunanlar hep yanýldýlar! Kimse neyin ne olduðunu bilmiyor! Bayrak krizi ve Lice'de yaþananlara sahip çýkan siyasetçiler bile anýnda geri adým atmak zorunda kaldý. Musul krizinde uzman diye konuþanlar, fiili olaylarla tekzip edildi… Yaþanan olaylar normal deðil! Bayraðýn indirilmesi kime fayda saðlar!? Lice'de yol kesilmesi, askerin yada sivilin ölmesi kimin iþine yarar!? Ýslam adýný kullanýp, insanlarýn kafasýný kesen bir örgüt kime ve neye zarar verir!? Ýslami(!?) bir organizasyon, dünyanýn neresinde olursa olsun bu kadar rahat hareket edebilir mi!? Dünyanýn en kritik bölgelerinden biri olan Ortadoðu'nun en kritik bölgelerinden birinde otobanda ilerler gibi ilerliyorlar. Oldukça rahat, hýzlý ve pervasýz… Birincisi Müslüman bir organizasyonu kendi topraklarýnda bile bu kadar rahat hareket ettirmezler! Ýkincisi, dünyada güç olmaya çalýþan her devletin üze-

kavuþtuðunu ve bundan rahatsýz olanlarýn rantýnýn kesildiðini ifade etti. 'Karýþtýrmaya çalýþýyorlar' Bakan Þimþek, "Son günlerde yol kesiyorlar, þehirleri karýþtýrmaya çalýþýyorlar. Kimi batýda, kimi buralarda. Ama biz millet olarak akýllý olursak ve bu birliði beraberliði, kardeþliði, yani bu sürecin destekçisi olsak ki inanýyorum Batmanlý hemþehrim bunu güçlü bir þekilde destekliyorlar, o zaman milletin iradesine raðmen hiçbir þey yapýlamaz. Milletin iradesi varsa biz bu baþarýyý yakalarýz. Ýstihdamýn ön koþulu da budur. Ýstihdamýn ön koþulu yatýrýmdýr. Yatýrýmcý para kazanacaðý yere gider, kendini güvenli hissettiði yere gider. Niye Batman'dan, Pervari'den, Cizre'den çýkýp yüzlerce iþadamý bugün Türkiye'nin batýsýna yatýrým yapmýþ. Çünkü o dönemlerde kendisini buralarda güvende rahat hissetmemiþ. Ama son yýllarda burasý çok deðiþti" dedi. ÝHA

rinde hesap yaptýðý topraklarda hiçbir devlet, örgüt veya organizasyon böyle rahat hareket edemez! Bu hareket ve pervasýzlýk müthiþ bir askeri, siyasi, ekonomik ve istihbarý altyapý gerektirir. Eðer birilerinin dediði gibi bu organizasyonun arkasýnda Türkiye varsa, ya bu ülke batacak yada dünyanýn süper gücü olacak demektir. Çünkü bunu yapanlar dünyanýn tüm süper güçlerine nanik yapýyorlar! Bu tezi savunanlarsa, Ak partiyi her dini söylemin etrafýnda, her sakallýnýn kolunda gören objektiflik gözlüðünü pek kullanmayan kiþiler. Bu, bu ihtimali çöpe atýn anlamý taþýmýyor belki ama çok çok uç ihtimal. Ortadoðu da ki haritayý deðiþtirmeye yönelik operasyon yapan bu güç, çok büyük! Sadece örgüt kurmamýþ, Türkiye, Ýran, Irak, Suriye ve Kürdistan'ý da konumlandýrmýþ. Herkesin yapacaklarýný önceden dizayn etmiþ, dizayn edemediklerini de iyi hesap etmiþ! Þimdi herkes oynanan bu oyunda kendine rol kapmanýn peþinde. Çünkü Ortadoðu'da haritanýn deðiþ-

mesi demek, dünyanýn güç dengelerinin de deðiþmesi demektir. Çok þey deðiþecek, bu deðiþimde bizede ciddi roller düþecek. Mesele þu, bize biçilen role mi bürüneceðiz, yoksa kendi rolümüzü kendimiz mi belirleyeceðiz! Konuþmak için erken, olaya müdahil olacak ülkeler ve geliþen olaylar iþin arkasýnda ki güçleri de ifþa edecektir. Bizim þimdi yapacaðýmýz þey, durup izlemek, her konuþanýn aðzýna bakýp inanmamak. Çünkü Ýþid'i kurup operasyon yaptýranlar, tv timleri kurup algý operasyonlarýný da organize ediyorlar. Gazetelerde feyk yorum yapan çakma akademisyen timleri de ayarlýyorlar. Zaman bize gösterdi ki zamansýz eylem ve söylemler, insaný mahcup ediyor. Güzel bir söz vardý; "duyduðunun hiçbirine, gördüðününse yarýsýna inan." Oynanan büyük oyunda ne ölen nede öldüren olarak bize hiçbir pay düþmemesi dileðiyle, saðlýklý ve mutlu kalýn…


8

16 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ

Güncel

Aynur Doðan kültür elçisi olacak Roboskî Müzesi Dayanýþma Konseri için Diyarbakýr'a gelen sanatçý Aynur Doðan, Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak'ý ziyaret etti. Doðan, Diyarbakýr'ýn gönüllü kültür elçisi olma sözünü verdi. Batýkent Meydaný'nda düzenlenecek Roboskî Müzesi Dayanýþma Konseri'ne katýlmak üzere Diyarbakýr'a gelen Kürt müziðinin sevilen sanatçýsý Aynur Doðan, Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak'a nezaket ziyaretinde bulundu. Sosyal projelere destek verdiði için sanatçýyý kutlayan Kýþanak, "Bir Kürt kadýn sanatçýnýn Büyükþehir Belediyesi'nde bir kadýn belediye baþkanýný ziyaret etmesi geldiðimiz aþamayý göstermesi açýsýndan son derece önemli. Kürt kadýnlarý deyim yerindeyse kefeni yýrttý. Geri dönüþü olmayan bir özgürlük yolunda ilerliyoruz. Umarým emeklerimiz bundan sonra daha güçlü sonuçlar yaratýr. Her birimizin farklý alanlarda olsa ortaya çýkardýðý çaba, emek ve ürünler toplamda bir kadýn emeðidir" dedi.

Uzmanlardan aðýz ve diþ saðlýðý uyarýsý Cizre Özel Botan Hastanesi Baþhekimi Dr. Fikret Ýnal, diþleri saðlýklý tutma konusunda vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Doðru besinler tüketilmesinin diþler için önemli olduðunu belirten Ýnal, "Saðlýklý beslenmek iyi ve saðlýklý yaþamanýn olmazsa olmazý, ancak bazý yiyeceklerin özellikle diþlerimize faydalý olduðunu bilinen bir gerçektir. Elma, armut, kereviz, havuç, karnabahar, çilek gibi meyve ve sebzeler içeriklerindeki doðal liflerin tükürükle birleþmesi sonucunda doðal olarak diþleri temizler ve bakterileri yok eder. Bazý besinler ise, bu durumunun tam tersine etki gösterir ve diþleri hýzla lekeler. Kahve, çay, yaban mersini, frenküzümü, turunçgil sularý, gazlý içecekler ve kýrmýzý þarap diþler üzerinde leke býrakýr. Kýsaca eðer bir yiyecek tiþörtünüzü lekeliyorsa, diþlerinizi de lekelemesi kaçýnýlmazdýr" dedi. Diþleri fýrçalamak için ayrýlan sürenin en az iki dakika olmasý gerektiðini belirten Dr. Ýnal, kýsa ve nazik hareketlerle diþlerin fýrçalanmasý gerektiðini söyledi. En az iki dakika fýrçalayýn Ýnal, "Diþ eti çizgisine, zor eriþilen arka diþlere, dolgularýn temizlenmesine ayrýca önem gösterin. Tüm bölümlerin iyice temizlenmesine konsantre olun. Eðer diþleriniz kanýyorsa fýrçalamaya ara vermeyin. Diþ eti hastalýðýnýn ilk aþamasý olabilir ve doðru þekilde fýrçalayarak önleyebilirsiniz. Diþ etleriniz iki haftadan fazla süredir kanýyorsa mutlaka bir diþ hekimine görünmelisiniz. Daha taze nefes için, dilinizi de mutlaka fýrçalayýn. Diþleri fýrçalamayý bilmek kadar fýrça seçimi de önemlidir. 3 ayda bir ya da fýrça yýprandýðýnda diþ fýrçasý mutlaka yenisi ile deðiþtirilmelidir. Ne kadar uðraþýrsanýz uðraþýn diþ fýrçasýnýn ulaþamadýðý yerler olacaktýr. Fýrçanýn ulaþamadýðý ara bölgelerde kalan besin artýklarýný ve plaklarý temizlemek için diþ ipi kullanýlmalýdýr. Diþler aðýz yüzeyinin sadece dörtte birini kapladýðýndan, kalan aðýz yüzeyi fýrça ve diþ ipi ile yapýlan temizlikten sýnýrlý fayda saðlar ve ulaþýlamayan yüzeylerdeki bakteriler hýzla çoðalarak diþlerin üzerine ve tüm aðza yeniden yayýlýrlar. Bu nedenle sadece diþleri fýrçalamak yetmez. Bakteri plaðýna karþý etkili ve sürekli kullanýma uygun bir aðýz gargarasý, fýrça ve diþ ipi ile beraber günlük etkin bir aðýz temizliði saðlar. Sabah ve akþam düzenli olarak bakteri plaðýna karþý etkili ve sürekli kullanýma uygun bir aðýz gargarasý kullanmak, fýrçalama ve diþ ipinden arta kalan tüm bakterileri yok eder" diye konuþtu. ÝHA

Kýþanak'a teþekkür etti Kýþanak'ý tebrik eden Aynr Doðan ise, Diyarbakýr'da bir Kürt kadýný olarak bu baþarýyý elde ettiði için Kýþanak'a teþekkür etti. Kürt kadýnýnýn dünyaya, Ortadoðu'ya ve Türkiye'ye örnek olduðunu söyleyen Doðan, Ortadoðu'ya barýþýn Kürtlerle ve Kürt kadýnlarýnýn verdiði mücadeleyle geleceðine inandýðýný belirtti. Sanatçý, Diyarbakýr Surlarý ve Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO Daimi Kültürel Mirasý listesine girmesi için gönüllü kültür elçiliði sözünü verdi. Doðan, Diyarbakýr'ýn dünyaya tanýtýlmasýnda elinden gelen çabayý sarf edeceðini belirtti. Daha önce Sezen Aksu ve Ferzan Özpetek gibi sanatçýlar da Diyarbakýr'ýn gönüllü kültür elçiliðini yapma sözünü vermiþti. Haber Merkezi

Ermeni sanatçýdan kilisede sergi Ermeni sanatçý Silvina Der-Meguerditchian tarafýndan Surp Gragos Ermeni Kilisesi'nde 'Yeri Olmayan Hafýza' adýnda resim sergisi açýldý. Sergiye Gaziantep-Kahramanmaraþ bölgelerinden Amerika'ya göç eden Ermeniler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Geçmiþ yýllarda yaþanan acýlarýnýn konu edildiði resim sergisinin adýný 'Yeri Olmayan Hafýza' býrakan Silvina Der-Meguerditchian, sergiyle insanlarý hatýralarýna götürmek istediðini söyledi. Silvina DerMeguerditchian, serginin kurulmasý açýsýndan Diyarbakýr'ýn en etkileyici yerlerden birisi olduðunu belirtti. Der-Meguerditchian, "Diyarbakýr özellikle siyah bazalt taþlarý gizlenen þeyleri açýða çýkarýyor. Ben sergimle insanlarý hatýralarýna götürmek ve böylelikle duygularýný birleþtirip ortak bir geleceðe bakmalarýna destek olmak isterim" dedi. Yaklaþýk 1 ay kadar Surp Gragos Kilisesi'nde açýk olacak sergide fotoðraflarýn yaný sýra slayt gösterisi de yer alýyor. ÝHA

'Sarý Saltuk Buluþmasý' Diyarbakýr'da

Diyarbakýr Valiliði, Uluslararasý Kalkýnma ve Ýþbirliði Derneði (UKÝD) iþbirliði ile 18 Haziran'da "Diyarbakýr Sarý Saltuk Buluþmasý" etkinliði gerçekleþtirecek. Anadolu ve Rumeli'nin fethi sýrasýnda önemli rol oynayarak efsaneleþen bir halk kahramaný Sarý Saltuk'un yaþam felsefesi, Diyarbakýr Valiliði ve UKÝD iþbirliðiyle düzenlenecek etkinlikle tanýtýlacak. Akademisyenler, ilim adamlarý, tasavvufçular ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin bir araya geleceði buluþmada, Sarý Saltuk'un hayatý ve yaþam felsefesi konu alýnacak. Cahit Sýtký Tarancý Kültür Sanat Merkezi'nde

18 Haziran'da gerçekleþtirilecek program kapsamýnda tek oturum yapýlacak. Sempozyumda Sarý Saltuk düþüncesi ile Sarý Saltuk'un Türkiye ve Balkanlar'daki etkileri dile getirilecek. Program kapsamýnda Ahmet Yesevi geleneðinin temsilcisi olan bu tarihi þahsiyetin yaptýðý insani faaliyetler ile engin hoþgörüsü, ýrk, dil, din ayrýmý gözetmeden insanlarla kurduðu samimi iliþkileri ve engin bilgi seviyesi nedeniyle sadece Müslümanlarýn deðil, her din ve milliyetten insanýn sevgisini kazanan Alevi-Bektaþi geleneðinin öncülüðündeki misyonu ele alýnacaðý belirtildi. ÝHA

Flamingolar görsel þölene baþladý Van Gölü havzasý, bu yýl hem erken hem de çok fazla sayýda flamingoyu aðýrlýyor. Genelde kuluçkaya yattýktan sonra Haziran ayý sonlarýna doðru gelmeye baþlayan ve Ekim aylarýna kadar Van Gölü havzasýndaki sulak alanlarda yaþayan flamingolar, baþta Erçek Gölü, Çelebibað, Akgöl ve Erciþ olmak üzere 12 sulak alaný tercih ediyor. Van Gölü havzasýnýn en önemli sulak alanlarýndan olan kent merkezine 30 kilometre uzaklýktaki Erçek Gölü'nde yýlýn belirli dönemlerinde konaklayan flamingolar, baþta yöre halký olmak üzere çok sayýda doðasevere görsel

þölen sunuyor. Sayýlarý arttý Van YYÜ Yaban Hayvanlarý Koruma Merkezi Müdürü Doç. Dr Lokman Aslan, "Bu sene Erçek Gölü'ne geldiðimizde flamingolarýn sayýlarýnda biraz artýþ gözlemledik. Havalarýn biraz daha serin gitmesinden dolayý bu sene de daha çok kuþ geldiðini gördük. Ama saðlýklarýna yönelik herhangi bir olumsuz etki de göremedik. Bu artýþ tahmini olarak rakam verecek olursak yüzde 10 ve 15 civarýnda geçen seneye göre daha þey. Burada halkýmýza da þunu tavsiye etmek isteriz. Eðer kuþ gözlemi yapmak istiyorlarsa bu haftalar çok uygun. Geldiklerinde Erçek gölünde flamingolarý dolayýsýyla seyir edebilirler.

Görecekleri kadar doyuma ulaþacaklarý kadar flamingo burada var" dedi. Beslenmek için geliyorlar Van YYÜ Biyolaji Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr Attila Durmuþ ise, "Rutin olarak kuþ gözlemlerini yapýyoruz. Bu sene her sene olduðu gibi flamingolarýmýz geldiler. Tabi bunlar havanýn þartlarýna, iklime ve su kapasitesine baðlý olarak bazý dönemler erken geliyorlar. Bazý dönemler daha geç gelebiliyorlar. Sayýlarda deðiþebiliyor. Bu sene sayý daha iyi. Bu sayý havalarýn ýsýnmasýyla daha artacaktýr. Erçek Gölü suyunun kimyasýna en yakýn göl Ürmiye Gölü. Bu türlerin büyük bir kýsmý beslenmek için Urmiye Gölü'nden Erçek Gölü'ne geliyor" dedi. ÝHA


Ý ç Politika

16 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ

9

Mahkemeden sürgündeki Kürtlere güvence

Dönerlerse tutuklama yok

Ankara 8. Aðýr Ceza Mahkemesi, aralarýnda Kürt yöneticiler Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal'ýn da olduðu sürgündeki 26 kiþi hakkýnda "tutuklanmama güvencesi" verdi.

Dýþiþleri'nden Irak açýklamasý Dýþiþleri Bakanlýðý Irak Kriz Masasý son geliþmelerle ilgili yaptýðý açýklamada, Irak'ýn geniþ kesimlerini etkisi altýna alan þiddet olaylarýnýn devam ettiði, güvenlik alanýnda düzelme saðlanamadýðý, krizin mezhepsel çatýþma boyutunun güç kazandýðýna dikkat çekilerek, sahadaki geliþmelerin çok hýzlý deðiþim gösterdiði, çatýþmalar çok kýsa sürede bir bölgeden diðerine sýçrayabildiði belirtildi. Bakanlýk açýklamasýnda, "Bulunduðumuz aþamada 13 Haziran tarihli güvenlik duyurumuzdaki unsurlar geçerliliðini korumaktadýr. Bu çerçevede Musul, Kerkük, Selahattin, Diyala, Anbar ve Baðdat'ta bulunan vatandaþlarýmýzýn can güvenlikleri bakýmýndan tedbirli davranmalarý, mümkün olan en kýsa sürede bu bölgelerden ayrýlmalarý ve söz konusu bölgelere seyahat edilmesinden kaçýnýlmasý kuvvetle tavsiye edilmektedir" denildi.

THY uçuþlarýný sürdürüyor THY'nin, Baðdat Havalimaný, Basra Havalimaný, Necef Havalimaný, Süleymaniye Havalimaný ve Erbil

Havalimaný'ndan tarifeli uçuþlarýný sürdürdüðüne dikkat çeken açýklamada, þöyle denildi: "Irak'tan ayrýlmak isteyen vatandaþlarýmýzýn Kriz Merkezi'nin yaný sýra Baðdat Büyükelçiliðimiz, Basra Baþkonsolosluðumuz ve Erbil Baþkonsolosluðumuzdan da yönlendirme almasý ve uçuþlarla ilgili olarak THY'yle temasta kalmasý yerinde olacaktýr. Irak'ta 11 Haziran tarihinden bu yana alýkonulan Musul Baþkonsolosluðumuz personeli ve Musul'un Geyara ilçesinde tutulan 31 þoförden oluþan vatandaþlarýmýzýn ülkemize en kýsa sürede, sað salim dönmeleri amacýyla gerekli tüm çalýþmalar hassasiyetle sürdürülmektedir. Bakanlýðýmýzda faaliyetine devam eden ve ilgili diðer kurumlarýmýzýn personelinin de hizmet verdiði Kriz Merkezi, Irak'taki durum ve bu ülkedeki vatandaþlarýmýz hakkýnda Bakanlýðýmýza iletilen tüm soru ve talepleri eldeki güncel bilgiler ýþýðýnda cevaplandýrmaktadýr. Konsolosluk çaðrý merkezlerimize yapýlan baþvurular da eþzamanlý olarak Kriz Merkezi'ne yönlendirilmektedir."

Ankara 8. Aðýr Ceza Mahkemesi, 1995'te Sürgündeki Kürt Parlamentosu (PKDW) ve 1999'da Kürdistan Ulusal Kongresi'nin (KNK) kuruluþunda yer alan 31 kiþiye iliþkin yürüttüðü davada, þu ana kadar savunmalarý alýnmayan ve sürgünde bulunan 26 kiþi hakkýndaki yakalama kararýný kaldýrdý. Mahkeme, bu kiþilere iliþkin 3 ay içinde Türkiye'ye gelerek ifade vermeleri halinde, CMK'nýn "Sanýða Verilecek Güvence Belgesi" baþlýklý 246. maddesi uyarýnca tutuklamama kararý aldý. Kararla ilgili olanlar arasýnda KCK Yürütme Konseyi ve KNK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar ile Konra Gel Eþ Baþkaný Remzi Kartal da bulunuyor.

3 ay içinde dönme þartý Diðer kiþilerin isimleri þöyle: "Felemez Baþboða, Ali Haydar Aslýyüce, Mahmut Kýlýnç, Þengül Özbek, Ýlknur Þen, Mehmet Sýraç Bilgin, Ýsmail Özden, Ali Haydar Celasun, Ekrem Berkpýnar, Ali Matur, Nejdet Buldan, Nizamettin Toðuç, Mehmet Ali Yiðit, Haydar Iþýk, Mehmet Taþkala, - Celal Özkan, Abdurrahman Çadýrcý, Aziz

Suriye'den F-16'lara radarla taciz muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuþtur."

Akaryakýt tankeri imha edildi

Genelkurmay Baþkanlýðý, Suriye'de konuþlu füze sistemlerinin devriye uçuþu yapan F16'larý Hatay üzerindeyken radar kilitlemesi yaparak taciz ettiðini bildirdi. Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn internet sitesinden tacizle ilgili yapýlan açýklamada þöyle denildi:

"6 adet F-16 uçaðýmýz ile TürkiyeSuriye hudut bölgesinde Hava Muharebe Devriye Görevi icra edilmiþtir. Suriye'de konuþlu SA füze sistemleri tarafýndan, Hava Devriye Görevi icra eden F-16 uçaklarýmýza, Hatay üzerinde, saat 08:33-16:56 saatleri arasýnda 1 dakika süre ile radar kilidini

Açýklamada ayrýca Hatay Narlýca'daki Suriye sýnýrýnda devriye görevi yapan askerlerin akaryakýt kaçakçýlýðýnda kullanýlacaðý deðerlendiren parçalar halinde 3 bin 150 metre uzunluðunda boru ile Asi Nehri'nde 5 adet sal ele geçirildiði ve bunlarýn Altýnözü Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn talimatýyla imha edildiði belirtildi. açýklamada, Suriye'den Türkiye'ye 30 tonluk akaryakýt tankeri ile kaçak akaryakýt aktarýldýðý, tüm uyarýlara raðmen kaçakçýlýk faaliyetinin devam etmesi üzerine tankerin kullanýlamaz hale getirildiði kaydedildi.

Oy atan boyalý parmaklarý kestiler Afganistan'da ilk turu 5 Nisan'da yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turu yapýldý. Oy verme iþlemi devam ederken Taliban'ýn düzenlediði saldýrýlarda 46 kiþi öldü. Taliban oy kullanan bazý seçmenlerin boyalý parmaklarýný kesti. Afganistan'da halk ilk kez demokratik yollardan bir cumhurbaþkaný seçmek için sandýk baþýna gitti. Seçim sandýklarýnýn kapanmasýnýn ardýndan oy pusulalarý sayýlmaya baþlandý. Geniþ güvenlik önlemleri altýnda gerçekleþen seçimlere Afgan halký yoðun katýlým saðladý. Afgan yetkililer 7 milyon seçmenin sandýk baþýna gittiðini açýkladý. Afganistan Baðýmsýz Seçim Komisyonu Baþkaný Yusuf Nurustani, ülke genelinde ciddi bir sorun yaþanmadan seçimin tamamlandýðýný belirtti. Ancak Taliban'ýn düzenlediði saldýrýlarda ülke genelinde

46 kiþi yaþamýný yitirdi. Taliban, Herat bölgesinde ise oy kullanan parmaklarý boyalý birçok seçmenin parmaðýný kesti.

11 kiþinin parmaðý kesildi Afganistan Ýçiþleri Bakaný Yardýmcýsý Muhammed Ajub Salangi, Taliban'ýn Herat bölgesinde, oy kullanan birçok seçmenin boyalý parmaðýný kestiðini belirtti. Afgan yetkililer, en az 11 Afgan'ýn oy vermeyi parmaðýyla

ödediðini duyurdu. Taliban tarafýndan parmaklarý kesilen seçmenler hastanelerde tedavi altýna alýndý. Seçim komisyonu takvimine göre ikinci turun ilk sonuçlarý 2 Temmuz'da açýklanacak. 15 Temmuz'a kadar þikayetler deðerlendirilerek nihai sonuç ise 22 Temmuz'da açýklanacak. Afganistan cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turunda eski Dýþiþleri Bakaný Abdullah Abdullah ve eski Maliye Bakaný Eþref Gani Ahmadzey yarýþýyor.

Doðan, Yaþar Ertaþ, Elif Alataþ, Ahmet Turhallý, Ökkeþ Kolusarý, Þemsettin Aktaþ ve Mesut Uysal." Bunlardan Yusuf Serhat Bucak, Yaþar Kaya ve Þerafettin Kaya, davayý daha önce gören Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin benzer kararlarý nedeniyle Türkiye'ye döndüler. Sanýklar, 3 ay içinde Türkiye'ye dönerek mahkemede ifade vermeleri durumunda, CMK'nýn "Sanýða Verilecek Güvence Belgesi" baþlýklý 246. maddesi uyarýnca tutuklanmayacaklar.

Aydar, bu kararýn gerçek bir güvence saðlamadýðýný belirtti. Kendisi ve sürgündeki diðer birçok Kürt siyasetçi hakkýnda birden fazla dava ve soruþturma bulunduðuna dikkat çeken Aydar, "Bir mahkemenin aldýðý karar, davalarýn bittiði anlamýna gelmiyor. Yargýlama devam edecek. Kiþisel olarak hakkýmda birden fazla dava var. Baþka mahkemeler tarafýndan alýnan gýyabi tutuklama kararlarý var. Ayrýca kýrmýzý bülten çýkarýlmýþ. Ýnterpol aracýlýðý ile beni her tarafta takip ediyorlar" dedi.

Aydar: Anayasal güvence gerekiyor

Kartal: Kapsamlý çözüme ihtiyaç var

Kararý deðerlendiren sürgündeki Kürt siyasetçi Zübeyir

Kongra Gel Eþ Baþkaný Remzi Kartal ise hakkýnda çok

sayýda baþka dava dosyasý bulunduðunu belirtti. Kartal, "Bizim Türkiye'ye dönmek gibi bir durumumuz söz konusu deðil. Bu sorun bir mahkeme tarafýndan alýnan kararla çözülebilecek bir sorun deðil. Davaya konu olan tüm kanun maddeleri halen olduðu gibi kaldý. Yasal ve anayasal düzenleme yapýlarak, bu durumun suç olmaktan çýkarýlmasý gerekiyor. Ayrýca mesele sadece 26 kiþi deðil, cezaevlerindeki binlerce kiþiyi, sürgündeki diðer Kürtleri ve daðdaki gerillayý da kapsayacak bir çözüme ihtiyaç var" þeklinde konuþtu.


10

Haber

16 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ

IÞID'e karþý birleþtiler Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) örgütünün baþta Musul olmak üzere Irak'ta bazý kentleri ele geçirmesi Rojava bölgesindeki güç dengesini deðiþtirdi. Peþmerge ve Rojava'daki PYD'nin silahý gücü YPG IÞÝD tehdidine karþý birleþti. IÞÝD'in Musul'a saldýrýp kenti ele geçirmesi ve ilerlemesi Irak'taki birçok güç dengesini deðiþtirirken, aralarýnda sorun bulunan Suriye ve Irak Kürtleri'ni bir araya getirdi. Kürt ve Rojava bölgesindeki gazete ve internet sitelerinde yer alan haber ve fotoðraflara göre, IÞÝD saldýrýlarý, aralarýnda aylardan bu yana Rojava bölgesindeki güç dengesi nedeniyle sorun bulunan Peþmerge ile PYD'nin silahlý gücü olan YPG'yi ayna masa etrafýnda bir

araya getirdi. YPG'nin daha önce IÞÝD'ten aldýðý Týl Koçer Sýnýr Kapýsý'nda gerçekleþen görüþmeye, YPG adýna Cemþit Osman, Peþmergeler'den çok sayýda üst düzey subay katýldý.

Ýki sýnýr kapýsý da Kürtlerde Taraflarýn görüþmede, Rojava'nýn Cezaa kasabasýna 13 kilometre uzaklýktaki Suriye sýnýrý, Þengal, Týl Koçer ve Rabia bölgelerinin korunmasýný ele aldý. Irak ve Suriye'deki Rojava

Gönüllüler ordusu kuruldu Irak'ta Musul ile birlikte bazý kentleri ele geçiren IÞÝD'e karþý halk ayaklandý. Oluþturulan gönüllüler ordusuna eline silahýný kapýp gelen herkes baþvurdu.

Irak Þam Ýslam Devleti militanlarýnýn Musul'dan sonra göz diktiði baþkent Baðdat'ta güvenlik önlemleri artýrýldý. IÞÝD'in ilerleyiþini durdurmak için yüzlerce gönüllü orduya yazýlýyor. IÞÝD militanlarýyla Þii milisler arasýndaki çatýþmalar, baþkent Baðdat'a 80 kilometre kadar yaklaþtý. Bu nedenle Baðdat'ta

güvenlik önlemleri en üst düzeye çýkarýldý. Militanlarýn ilerleyiþini durdurmak için yüzlerce kiþi de gönüllü olarak orduya yazýlýyor. Baðdat'ta askerlik þubelerinin önünde kuyruk oluþturan gönüllüler, "Ülke topraklarýný korumak için geldik. Herhangi bir maddi beklentimiz yok" diyor.

sýnýrýnýn nasýl korunmasý gerektiði ele alýnan toplantýda, taraflarýn bir araya gelmesi Kürtler arasýnda 'özlenen tablo' olarak deðerlendirildi. YPG, toplantýda Irak'taki Kürtlerin korunmasý için 10 bin silahlý gücünü göndermeye hazýr olduðunu deklere etti. Peþmerge ile PYD arasýnda daha önce sadece Simelka sýnýr kapýsý bulunurken, IÞÝD saldýrýlarýndan sonra Irak askerinin çekildiði Týl Koçer sýnýr kapýsýnýn denetimi de yine Peþmerge ve YPG'nin eline geçti.

Peþmerge dost ateþi kurbaný Irak ordusuna ait helikopterler, Irak Þam Ýslam Devleti örgütü ile sýcak çatýþmaya giren peþmergeye yardýma gitti. Ancak "dost ateþi"nde peþmerge öldürüldü. Irak'ta güvenlik güçleri ile Irak Þam Ýslam Devleti IÞÝD militanlarý arasýndaki çatýþmalar devam ediyor. Irak ordusuna ait bir helikopter ise, "dost ateþi"nde yanlýþlýkla 7 peþmergeyi öldürdü. Irak ordusuna ait helikopterler Diyala'nýn kuzeyindeki Saidiye'de IÞÝD'e yönelik operasyon baþlattý ve bölgeye bombardýman gerçekleþtirdi. Ancak saldýrýda yanlýþlýkla peþmergeler hedef oldu.

IÞÝD ilerleyiþini sürdürüyor Bazý bölgelerde Peþmerge'nin ve Irak ordusunun püskürttüðü IÞÝD tekrar ilerlemeye geçti. Enbar vilayetine baðlý Secr nahiyesinde kontrolü ele geçirdi. Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD), Enbar vilayetine baðlý Secr nahiyesinde kontrolü ele geçirdi. Aþiret kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Irak'ýn batýsýnda yer alan Enbar vilayetine baðlý Secr nahiyesinde IÞÝD ve bazý silahlý gruplar ile Irak ordusu arasýnda yaþanan çatýþmalarýn ardýndan Secr nahiyesinin kontrolü IÞÝD'in eline geçti. Aðýr silahlarýn da kullanýldýðý belirtilen çatýþmada 5 kiþi öldü, 10 kiþi yaralandý. IÞÝD'in bölgeyi kolay bir þekilde ele geçirdiði, olayda birçok Irak askerinin ise esir alýndýðý belirtildi. Yýl baþýndan bu yana IÞÝD ve silahlý gruplarýn kontrolünde olan Secr nahiyesi, bir ay önce ordunun kontrolüne geçmiþti. Bir süredir çatýþmalarýn yaþandýðý Irak'ta, IÞÝD militanlarý ve bazý aþiret güçlerinin, ülkenin en büyük kentlerinden Musul ile Salahaddin vilayetinin merkez kenti Tikrit'in yaný sýra bölgedeki kimi yerleþim birimlerinde kontrolü ele geçirdiði açýklanmýþtý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


16 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ

"Yeni Malatyaspor'da, yeni bir dönem baþladý"

11

Spor Toto 2. Lig takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'un Kulüp Baþkaný Adil Gevrek, takýmýn baþarýsý için hep birlikte ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Yeni Malatyaspor'da, yeni bir dönemin baþladýðýný dile getiren Gevrek, yönetim olarak çalýþmalara ara vermeden baþlayacaklarýný ifade etti. Bir dönem Malatyaspor'un kulüp baþkanlýðýný yapan ve þuanda Yeni Malatyaspor yönetiminde yer alan Ýlhan Kavuk'un tecrübesi ve yönetim kurulu üyelerinin çalýþmalarýyla Yeni Malatyaspor'u hak ettiði yere taþýmak istediklerini kaydeden Gevrek, "Hep birlikte el ele verip, Yeni Malatyaspor'un baþarýsý için çalýþacaðýz. Yönetim olarak takýmýmýzý layýk olduðu yere taþýmak istiyoruz. Bu kapsamda da ara vermeden çalýþmalara baþlayacaðýz" dedi. Gevrek, gündemlerinin ilk sýrasýnda transfer konusunun olacaðýna dikkat çekerek, "Yönetim kurulu üyelerimizin bir kýsmý Malatya'da deðil. Çarþamba günü bütün yöneticilerimizle bir araya geleceðiz. Görev daðýlýmýnýn ardýndan transfer konusunu masaya yatýracaðýz" ifadelerini kullandý.

"544 olan lisanslý sporcu sayýmýzý 3 bine çýkaracaðýz" TED Ankara Ko lejliler Spor Kulüb ü'nün yeni Baþka ný Dr. Erman Ilýcak, hedeflerini açýkladý. 544 olan lisanslý sporcu sayýsýný 3 bine çýkaracaklarýný bel irten Ilýcak, Kolej' den yetiþen üstün sporcularýn Türki ye'yi dünyada tem sil etmelerini hed eflediklerini söyledi.

Haziran ayý baþýnda yapýlan genel kurulda TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçilen Rönesans Holding Baþkaný Dr. Erman Ilýcak ve yeni yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantýlarýný geçtiðimiz günlerde yaptý. Kulübün yeni dönem çalýþma planý ve hedeflerinin deðerlendirildiði toplantýda Baþkan Erman

Ilýcak, önemli açýklamalarda bulundu. Kulübün kuruluþundan bu yana basketbolda marka olduðunu vurgulayan Ilýcak, "Bunun yanýnda alt yapýmýzla önce Ankara'ya sonra Türk basketboluna isimleri saymakla bitmeyecek deðerler yetiþtirdik. TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü her branþta baþarýlarýyla göz dolduracak" dedi.

Fildiþi Sahili gruba 1.sýrada baþladý

2014 Dünya Kupasý grup maçýnda Fildiþi Sahili ile Japonya karþý karþýya geldi. Mücadele Fildiþi Sahili'nin 2-1'lik üstünlüðü ile sona erdi. Arena Pernambuco'da oynanan mücadele yoðun yaðmur altýnda baþladý. Maçýn ilk bölümünde Japonlar üstünlüðünü oyuna yan-

sýttý. Samuraylar karþýlaþmanýn 16. dakikasýnda Nagatomu'nun pasýnda ceza sahasý içinde topla buluþan Honda'nýn sert vuruþunda meþin yuvarlak aðlarla buluþtu. (1-0) Mücadelenin ilk yarýsýnda bulduðu pozisyonlarý deðerlendiremeyen Japonlar, ikinci yarýya 1-0 üstün girdiler. Mücadelenin ikinci yarýsýnda Fildiþi Sahili'nin yýldýz futbolcusu Drogba oyuna girdi. 64. dakikada Aurier'in sað kanattan ceza sahasý içine yaptýðý ortasýnda Bony'nin kafa vuruþunda meþin yuvarlak aðlarla buluþtu. (11) Beraberlik golünden 2 dakika sonra Aurier'in sað kanattan ceza sahasý içine yaptýðý ortasýnda ön direkte topa iyi yükselen Gervinho'nin kafa vuruþunda top aðlarla buluþtu. (2-1) Fildiþi Sahilli futbolcular oyunun geri kalan zamanýnda da etkili olarak skoru korumasýný bildiler ve C Grubu'na 3 puan ile baþladýlar.

Konuþmasýnda kendisine baþkanlýk onuru veren tüm üyelere teþekkür eden Ilýcak, hedeflerini þöyle sýraladý: "Altyapýnýn deðerini bilen bir kulüp olarak þu anda 544 olan altyapý lisanslý sporcumuzun sayýsýný 3 bine çýkarmak için yeni çalýþmalar yapacaðýz. Kolej'den yetiþen üstün nitelikli sporcularýn ülkemizi dünyada temsil etmesi, yönetim olarak öncelikli amacýmýz. Beko Basketbol Ligi'nde yer alan erkek basketbol takýmýmýzýn ise baþarýlý ve istikrarlý mücadelesini hedefliyoruz. Mazimizde olduðu gibi Ankara'yý en iyi þekilde temsil eden ve ligde ses getiren bir takým kurmayý planlýyoruz. TED Ankara Kolejli olma gururunu sporda da eksiksiz göstereceðimizden hiç kimsenin kuþkusu olmasýn."

Ertan Mumcu'dan veda mesajý

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kulüp eski baþkaný Ertan Mumcu, sosyal medya üzerinden veda mesajý yayýnladý. Yeni Malatyaspor'un kulüp baþkanlýðý görevinde bulunan Mumcu, "Ýki yýldan fazla bir sürede sahip çýkmaya çalýþtýðýmýz Yeni Malatyaspor'dan organik olarak ayrýlmýþ bulunmaktayýz" dedi. Mumcu, yeni yönetimin her zaman destekçisi olacaðýný kaydederek, "Manen yeni yönetimimizin yanýnda olacaðýmý ifade ederim. Büyük paydaþýmýz olan Malatya futboluna bir ve beraberlik olgusu ile yakýn olacaðýz. 2,5 yýldýr Malatya futbolunun en büyük destekçisi olan Malatya Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Çakýr baþta olmak üzere, dünyanýn dört bir tarafýndaki taraftarlarýmýza, yerel medyamýza, yönetim kurulundaki arkadaþlarýma teþekkür ederim. Ayrýca sevdiðimiz renge hizmet ederken yanýmýzda olan hemþerilerimize teþekkür ve þükran duygularýmý iletiyorum" ifadelerini kullandý.

Ýtalya 3 puan ile baþladý 2014 Dünya Kupasý grup maçýnda Ýtalya ile Ýngiltere karþý karþýya geldi. Mücadele Ýtalya'nýn 2-1'lik üstünlüðü ile sona erdi. Arena AmazoniaManaus'da oynanan maç oldukça çekiþmeli baþladý. Karþýlýklý pozisyonlarýn üretildiði maçta iki takým da üstünlük kurma çabasý içindeydi. Henüz ilk dakikalarda genç ve hareketli Ýngilizler, Ýtalyanlara zor anlar yaþattý. Ýngiltere'nin kontrolünde geçen ilk yarýnýn 35. dakikasýnda Ýtalya'nýn golü geldi. Yerden kullanýlan köþe vuruþunda Pirlo, topun üzerinden atladý. Ceza sahasý içinde topla buluþan Marchisio'nun sert vuruþunda meþin

yuvarlak aðlarla buluþtu. Ýngiltere 37. dakikada tecrübeli futbolcu Rooney'nin ceza sahasý içine yaptýðý ortada Sturridge'nin dokunuþunda top aðlarla buluþtu ve skora denge geldi. (1-1) Mücadelenin ikinci yarýda ise Ýtalyanlar tecrübesini konuþturdu. 50. dakikada sað kanattan geliþen atakta topla buluþan Candreva, ceza sahasý içine yaptýðý ortada arka direkte topa iyi yükselen Balotelli'nin kafa vuruþunda Ýtalyanlar tekrar öne geçti. (2-1) Mücadelede baþka gol olmazken, Ýtalyanlar ölüm grubu olarak adlandýrýlan D Grubu'na 3 puan ile baþladý.


12

16 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ

Yeni kuðu Gülcan Tokmak Türkiye Voleybol Bayanlar 2. Lig temsilcisi Seramiksan, dýþ transferde kadrosuna Trabzon Ýdman Ocaðý'ndan Gülcan Tokmak'ý kattý. tik ve takýmýmýza önemli takviyeler yapmaya devam edeceðiz" diye konuþtu.

Geçtiðimiz sezon Trabzon Ýdman Ocaðý'nda þampiyonluk yaþayan 25 yaþýndaki Gülcan Tokmak, Seramiksan ile þampiyonluk yaþamak istediðini ifade etti. Ankaragücü ve Trabzon Ýdman Ocaðý'nda birer kez þampiyonluk yaþayan Gülcan Tokmak son üç sezon Trabzon Ýdman Ocaðý formasý giydi ve takým kaptaný olarak görev yaptý. Seramiksan A.Þ. idari binasýnda gerçekleþen imza törenine Seramiksan Kulüp Baþkaný Bülent Erkul, Asbaþkan Burak Ersoy, Baþantrenör Ýsmail Yengil ve yöneticiler katýldý.

Tokmak: "Bir Þampiyonluk Da Burada Yaþamak Ýstiyorum"

Ersoy: "Kariyerli Bir Oyuncu" Þampiyonluklar yaþayan ve 2. lig deneyimi üst düzey bir oyuncu transfer ettikleri için mutlu olduklarýný dile getiren Seramiksan Spor Kulübü Asbaþkaný Burak Ersoy, "Teknik heyetimizin istediði isimleri takýmýmýza dahil etmeye devam ediyoruz. Gülcan kariyer sahibi bir oyuncu, takýmýmýza olumlu katký saðlayacaktýr" dedi.

Yengil: "Takýmýmýza

Önemli Katký Saðlayacaktýr" Gülcan kalitesindeki bir oyuncuyu takýmlarýna dahil ettikleri için mutlu olduklarýný belirten Seramiksan

Baþantrenörü Ýsmail Yengil, "Gülcan yakýndan tanýdýðým ve oyununa güvendiðim bir isim. Takýmýmýza önemli katký saðlayacaktýr. Bu sezon oldukça iddialý bir takým kurma hedefindeyiz. Hedef çýtamýzý yükselt-

Kendini Seramiksanlý yapan imzayý atan Gülcan Tokmak, bir þampiyonluk da Seramiksan'da yaþamak istediðini vurgulayarak, "Seramiksan ismini sürekli duyuyordum. Ankaragücü ve Trabzon'da þampiyonluklar yaþadým ve þimdi bir þampiyonluk da burada yaþamak istiyorum. Þampiyonluk için çok çalýþmamýz gerekecek ve biz de bu kente layýk olmaya çalýþacaðýz" ifadelerini kullandý. Dýþ transferde Sabriye Gönülkýrmaz'dan sonra kadrosunu Gülcan Tokmak ile güçlendiren Kuðular, iç transferde ise Pýnar Eren ve Tülay Öner ile yeniden anlaþma saðlamýþtý. Öte yandan iç transferde Yeþilyurt'tan kiralanan Müge Örencik ile yeniden anlaþýldýðý ve önümüzdeki günlerde resmi imzanýn atýlacaðýný öðrenildi.

Boðaziçi Kýtalararasý Yüzme Yarýþmasý Ýçin Ýzmir'de Seçmeler Yapýldý Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarfýndan 1989 yýlýndan bu yana gerçekleþtirilen "Boðaziçi Kýtalararasý Yarýþlarý" her yýl artan ilgi ile devam ediyor. 20 Temmuz Pazar günü Ýstanbul boðazýnda gerçekleþtirilecek olan organizasyon için daha önce Ýstanbul, Ankara, ve Adana illerinde seçme yarýþlarý yapýldý. Seçmelerin son ayaðý ise Ýzmir'de, Atütürk Yüzme Tesisleri'nde yapýldý.

Adým Adým Dünyanýn zirvesine Ýki Dünya Þampiyonluðu bulunan Türk kickboksçu Erkan Varol, rakip tanýmýyor. Dünya devleri arasýnda yer alan, K-1 ve Max gibi dünya çapýnda büyük organizasyonlarda eldiven giymiþ olan Ýranlý Toofan Salafzoon, Kafkas Kartalý lakaplý Erkan Varol'a boyun eðdi. Tokat'ta gerçekleþtirilen galada karþý karþýya gelen iki dev sporcu kýran kýrana mücadele verdi. Dövüþ otoriteleri tarafýndan maç öncesi yapýlan tahminlerde Ýranlý sporcunun mutlak galibiyetle ringden ineceði görüþü hakimdi. Ancak karþýlaþmanýn daha ikinci raundunda Kafkas Kartalý, otoriteleri yanýltarak rakibini yere indirdi. Yediði darbelerin ardýn-

dan ayaða kalkamaz duruma gelen Ýranlý Toofan Salafzoon, baþarýlý sporcu Varol'a boyun eðerek nakavt oldu. Bu skor ayný zamanda dünyanýn en iyisi olmak için yürüyen þampiyon eldiven Kafkas Kartalý'nýn, yumruk seslerinin de daha güçlü duyulmasýný saðladý.

DÜNYA ÞAMPÝYONUNA KARÞI ÇIKACAK Dövüþ sporlarý yazarý Vedat Alyaz, Erkan Varol'un Türkiye'nin yetiþtirdiði ender sporculardan birisi olduðunu belirterek, "Erkan, inanýlmaz iþler çýkarýyor. Dünya devlerini, kimsenin yenemeyeceði isimleri teker teker devirerek yolu-

na devam ediyor. 16 Ekim'de Azerbaycan'da düzenlenecek olan þampiyonada hayatýnýn en büyük imtihanlarýndan birisine çýkacak. K1 þampiyonu Hollanda'lý Albert Kraus'a karþý yumruk sallayacak. Þayet bu karþýlaþmayý da alýrsa artýk bir dünya starý olarak onu kimse durduramaz. Þu an için yine dünyanýn en büyük organizasyonu olan Dubai'deki galada dövüþme hakký kazandý ve teklifler geldi. Deðerlendirmeler yapýlýyor. Dubai'de dananýn kuyruðu kopacak ve Türkiye bir dünya starý çýkardýðý için büyük bir gurur duyacak. Bu anlamda Spor Bakanlýðýmýz'dan da ilgi bekliyoruz" þeklinde konuþtu.

Uluslararasý Olimpiyat Komitesi'nin himayesinde ve "Herkes Ýçin Spor" temasýna uygun olarak düzenlenen yarýþlar, bu sene 26. yýlýnda, 20 Temmuz 2014 tarihinde yapýlacak. "2 Kýta 1 Yarýþ" sloganýyla 20 Temmuz Pazar günü Ýstanbul boðazýnda gerçekleþtirilecek olan organizasyon için daha önce Ýstanbul, Ankara ve Adana illerinde seçme yarýþlarý yapýldý. Seçmelerin son ayaðý ise Ýzmir'de Atatürk Yüzme Tesisleri'nde yapýldý. 50 yüzücünün katýldýðý seçmelerde adaylar, olimpik yüzme havuzunda 16 tur attý. Zaman sýnýrlamasýnýn olmadýðý yarýþta, yüzücülerden 16 turu en iyi derece ile bitirenler, komitenin talebi doðrultusunda Boðaziçi Kýtalararasý Yarýþlarý'na davet edilecek. Yüzücü güvenliðinin ön planda tutulmasý nedeni ile her yýl Yürütme Kurulu tarafýndan belirlenen kýsýtlý katýlýmcý sayýsýna, bu yýl da kayýt günü bitmeden ulaþýldý. Bu yýl, 1700'e yakýn Türk yüzücü adayý ve 50 ayrý ülkeden baþvuru yapan 900'ü aþkýn yabancý aday olmak üzere, toplam 2600'ü aþkýn baþvuru yapýldý.

06 06 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you