Page 1

KCK'da 31 tahliye Kayýplarýn akýbeti soruldu Diyarbakýr'da görülen KCK 'Kent meclisleri' davasýnda mahkeme, 31 tutuklunun tahliye edilmesine karar verdi. Diyarbakýr'da, KCK'nýn kent meclisleri yapýlanmasýna yönelik 2011 yýlýnda yapýlan operasyonda tutuklanan ve haklarýnda dava açýlan 31'i tutuklu 95 sanýklar için karar çýktý. Davaya bakan özel yetkili 5. Aðýr Ceza Mahkemesi yasa uyarýnca kapatýlmýþtý. Dosya, 1. Aðýr Ceza Mahkemesine gönderilmiþti. Mahkeme, tüm tutuklu sanýklarýn tahliyesine karar verdi. 4’te

ÝHD ve kayýp yakýnlarýnýn her hafta "Kayýplar Bulunsun Failler Yargýlansýn" oturma eylemlerinin 269.'su gerçekleþtirildi. Eylemde, 90'lý yýllarda katledilen saðlýk emekçileri anýldý. 5’te

Kýþanak ve Anlý tebrikleri kabul etti

Barýþ ve Demokrasi Partisi'nden (BDP) Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþbaþkaný

seçilen Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, belediye binasýnda tebrikleri kabul etti. 5’te

Sigara horlamayý arttýrýyor PAZAR 6 NÝSAN 2014

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 25 KR

Uykuda horlamanýn (Apne) ciddi hastalýklarýn habercisi olabileceði belirtildi. Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Fuat Bulut, Sigara ve alkolün uyku apnesini aðýrlaþtýrdýðýný da ifade etti. Uykuda horlamaya karþý uzmanlar uyarýda bulunuyor. Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Fuat Bulut, horlama, uykuda yumuþak damak ve çevre dokularýnda titreþim sonucu oluþan kaba ses olduðunu, Eriþkinlerin %30-40'ýnda görüldüðüne dikkat çekti. Horlama ve uyku apnesinin, yaþamý bile tehdit edebilen ciddi bir hastalýðýn belirtisi olabileceðini söyleyen Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kulak Burun Boðaz uzmaný Op. Dr. Fuat Bulut hastalýk hakkýnda bilgi verdi.

Özel Haber

Erkeklerde daha fazla görülür

BDP heyeti yanýt bekliyor Abdullah Öcalan ile görüþmek için Adalet Bakanlýðý'na baþvuran BDP'lilere Adalet Bakanlýðý tarafýndan henüz yanýt verilmedi. 21 Mart Newroz kutlamalarý çözüm sürecine destek veren açýklamalarý sonrasý Öcalan ile görüþmek üzere BDP ve HDP bir heyet göndermek için Adalet Bakanlýðý'na baþvurdu. Görüþmenin bu hafta sonu gerçekleþmesi bekleniyor. 4’te

Bulut"Uyku apnesi, uyku sýrasýnda nefes durmasý ve durma süresinin 10 saniyeden fazla olmasý durumu olarak açýklanabilir. 10 saniyeden fazla süren bu durum, gürültülü bir þekilde horlama ve nefes alamama þeklinde birbirini takip eder. Toplumun %2-4'ünde görülen uyku apnesi her 4 erkekten ve 10 kadýndan bir tanesini etkileyen bir hastalýktýr.Çocuklarda ise uyku apnesinin yaklaþýk %80 nedeni bademcik ve geniz eti büyüklüðüne baðlýdýr" diye konuþtu. 3’te

isveçli kadýn Müslüman oldu Atatürk'ün fahri hemþehriliði kabul ediþi kutlandý Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde bulunan Anýt Park'taki Atatürk Anýtý önünde düzenlenen törene; Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü, 7. Kolordu ve Garnizon Komutaný Abdullah Recep, vali yardýmcýlarý, askeri erkan ve öðrenciler katýldý. 4’te

Galeria esnafý iþ yapamamaktan þikayetçi Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesine baðlý Daðkapý semtinde bulunan ve yaklaþýk 15 yýl önce açýlan Galeria Alýþveriþ Merkezi'ne vatandaþlarýn ilgisi gün geçtikçe azalmaya devam ediyor. Kentte yeni AVM'lerin açýlmasý ile gözden düþen Galeria esnafý, iþ yapamamaktan þikayetçi. 8’de

Ýsveç asýllý Malin Linnea Thelin adlý Bayan Çýnar'a baðlý Köksalan (Tobýni) köyünde Ýslam dinini seçerek Müslüman oldu. Mehmet Salih Eren ile hayatýný birleþtiren Rabia, Ýslam dinini seçtiðinden dolayý çok mutlu olduðunu ifade etti. 7’de

Bahar'da Keçi Burcu gezilir Diyarbakýr'ýn Sur ilçesine baðlý Mardin Kapý semtinde bulunan Keçi Burcu'nun, Diyarbakýr Surlarý'ndaki en büyük ve en eski burç olarak biliniyor. M.S. 346 yýlýnda yapýldýðý belirtilen Keçi Burcu, yerli ve yabancý turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 8’de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

6 NÝSAN 2014 PAZAR

Saðlýk

Mevsimsel depresyona dikkat! Psikolog Nilüfer Þiþman, 'kýþ depresyonu' olarak bilinen duygulaným bozukluðu aslýnda bahar aylarýyla birlikte de ortaya çýkabileceðini söyledi. Meltem Hastanesi Psikolojik Danýþmanlýk Bölümü Psikolog Nilüfer Þiþman, kýþ aylarýnda ortaya çýkan ve genellikle "kýþ depresyonu" olarak bilinen duygulaným bozukluðu aslýnda bahar aylarýyla birlikte de ortaya çýkabileceðini söyledi.Psikolog Nilüfer Þiþman, Kýþ depresyonunun nedenleri yaz depresyonuna oranla daha net göründüðünü ifade ederek, "ancak mevsimsel depresyonlarda da 24 saatlik günlük siklusun deðiþimi, genetik faktörler, stresle baðlantýlý faktörler ve bunlarýn kombinasyonlarý etken olabilmektedir" dedi. Psikolog Nilüfer Þiþman, mevsimsel depresyonun belirtilerinin þunlar olduðunu ifade etti: "Ümitsizlik hali, ilgi ve istek kaybý, anksiyete (endiþe, kaygý), uykusuzluk, aþýrý hassasiyet, çabuk kýzmak, sinirlilik heyecan, huzursuzluk, sözel ve motor etkinlik-

lerde artýþ, iþtah kaybý,seksüel dürtülerde azalmadýr". Mevsimsel duygulaným bozukluðunda güneþ ýþýðýnýn önemli rol oynadýðý söyleyen Þiþman, "Mevsimsel depresyonda fizyolojik, kimyasal ve genetik dýþýnda bireysel faktörlerin ve kiþinin bireysel geçmiþinin etkisi de önemlidir. Geçmiþte yaþanýlan travmatik bir olayýn neden olduðu depresyon, her yýl ayný dönemlerde tekrar hatýrlanarak da mevsimsel depresyona yol açabilir" dedi. Taný konulmasý için depresyon halinin yýlýn ayný döneminde birden fazla tekrarlanmasý gerektiðine vurgu yapan Psikolog Nilüfer Þiþman, "Stresten mümkün olduðu kadar uzak durulmasý da bu dönemin daha rahat atlatýlmasýna yardýmcý olacaktýr. Yukarýdaki belirtiler yaþanýyorsa en kýsa zamanda konuyla ilgili bir uzmana danýþýlmasý gerekmektedir" dedi.

Çengel Bulmaca Çengel Bulmaca


Asansörde yangýn korkuttu Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde bir binanýn asansöründe çýkan yangýn korkulu anlarýn yaþamasýna neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi Batman Caddesi üzerinde saat 19.00'da yeni yapýlan bir binanýn asansör bölümünde elektrik kontaðýndan kaynaklý yangýn çýktý. Çýkan yangýnda elektrik kablolarýnýn tamamý yanarken asansör kabini kullanýlamaz hale geldi. Silvan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangýn kontrol altýna alýndý.

Sigara horlamayý arttýrýyor 6 NÝSAN 2014 PAZAR

Uykuda horlamanýn (Apne) ciddi hastalýklarýn habercisi olabileceði belirtildi. Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Fuat Bulut, Sigara ve alkolün uyku apnesini aðýrlaþtýrdýðýný da ifade etti. Uykuda horlamaya karþý uzmanlar uyarýda bulunuyor. Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Fuat Bulut, horlama, uykuda yumuþak damak ve çevre dokularýnda titreþim sonucu oluþan kaba ses olduðunu, Eriþkinlerin %30-40'ýnda görüldüðüne dikkat çekti. Horlama ve uyku apnesinin, yaþamý bile tehdit edebilen ciddi bir hastalýðýn belirtisi olabileceðini söyleyen Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kulak Burun Boðaz uzmaný Op. Dr. Fuat Bulut hastalýk hakkýnda bilgi verdi.

Çocuklarda: Davranýþ bozukluklarý ve hiperaktif ve büyüme geliþme geriliði. Aðýz yüz geliþim problemleri, Gece idrar kaçýrma, Okul baþarýsýnda düþme, Ýþtahsýzlýk ve yutma güçlüðü, Konuþma bozukluðu,

Aziz FÝDANCI Özel Haber

Eriþkinlerde: Cinsel iþlev bozukluðu, Gün içi uykululuk hali, Algýda azalma ve konsantrasyon bozukluðu, Sinirlilik hali,Ýþtah artýþý,Depresyon, Hipertansiyon, Sabahlarý alýn bölgesinde baþ aðrýsý,Sabahlarý aðýz kuruluðu

Erkeklerde daha fazla görülür Bulut"Uyku apnesi, uyku sýrasýnda nefes durmasý ve durma süresinin 10 saniyeden fazla olmasý durumu olarak açýklanabilir. 10 saniyeden fazla süren bu durum, gürültülü bir þekilde horlama ve nefes alamama þeklinde birbirini takip eder. Toplumun %24'ünde görülen uyku apnesi her 4 erkekten ve 10 kadýndan bir tanesini etkileyen bir hastalýktýr.Çocuklarda ise uyku apnesinin yaklaþýk %80 nedeni bademcik ve geniz eti büyüklüðüne baðlýdýr" diye konuþtu. Genel bir uyku hali varsa dikkat! Bulut "Otururken, kitap okurken, tiyatro veya toplantýdayken, sohbet ederken, öðle yemeðinden sonra, televizyon izlerken, yolculuk sýrasýnda genellikle uyukluyorsanýz uyku apne hastalýðý riskiniz yüksek olabilir. Uykuda solunum bozukluðu

düþünülen hastalarýn kulak,burun,boðaz ve sistemik muayeneleri dikkatle yapýlmalýdýr. Endoskopi ile burun muayenesinde týkanýklýða neden olan alan araþtýrýlýr. Göðüs hastalýklarý ile birlikte multidisipliner bir yaklaþýmla hastalýðýn altýnda yatan fizyolojiknedenleri anlamak taný ve tedavideki en önemli

Deprem tatbikatý gerçeði aratmadý Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) ile Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü (AFAD) tarafýndan Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öðrencileri için ortak gerçekleþtirilen deprem tatbikatý, gerçeði aratmadý. YYÜ, Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öðrencilerinin olabilecek afetlerde insanlara daha fazla yardýmcý olabilmeleri ve hayat kurtarabilmeleri amacýyla AFAD Ýl Müdürlüðüyle ortak bir tatbikat gerçekleþtirdi. Tatbikattan önce YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal kýsa bir konuþmanýn ardýndan plaket takdimi yapýldý. Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önünde gerçekleþtirilen tatbikat, senaryo gereði Van Gölü merkezli 6.4 büyüklüðünde yaþanan deprem, Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda hasar yol açtýðý ve içeride çok sayýda yaralý personel ile öðrenci olduðu bilgisi AFAD'a iletildi. Olay yerine araçlarýyla gelen AFAD ekipleri, okulu boþaltýldýðý sýrada içeriye girerek yaralý durumda olan personel ve öðrencilere ilk müdahaleyi yaptý. Ardýndan emniyet tedbirlerini aldýklarý yaralýlarý dýþarý çýkaran ekipler, burada hazýr bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. 2 yaralý öðrenci, ambulanslarla hastaneye götürülürken, 4. katta mahsur kalan yaralý personel de güvenlik tedbirlerinin alýnmasý sonrasý sedye ile aþaðýya halat yardýmýyla indirildi. Baþarýlý geçen kurtarma tatbikatýnda senaryo, depremin etkisiyle kontrolünü kaybederek otomobille kaza yapan kardeþleri kurtarmakla devam etti. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, araçta sýkýþan kardeþleri gerekli tedbirleri aldýktan sonra sýkýþtýklarý yerden çýkardý ve hazýr bekleyen ambulansla hastaneye sevk etti. Tatbikat, araçta sýkýþan kardeþlerin kurtulmasýyla son bulurken, nefes kesen tatbikatý izleyen çok sayýda öðrenci ellerinde telefonlarla aný kaydetmek için bir birleriyle

yarýþtý. Öðrenciler, tatbikatýn baþýndan itibaren görev alan AFAD ve 112 ekiplerini alkýþlayarak ekiplere moral verdi. Tatbikat sonrasý konuþmasýný yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, tatbikatýn üniversitede ilk defa yapýldýðýný belirterek, özellikle geleceðin saðlýk personeli olacak öðrencilerin tatbikatlarla daha avantajlý konuma geleceðini söyledi. Olabilecek afetlerde insanlarýn ilk olarak saðlýk personellerine ihtiyacý olduðunu kaydeden Battal, "Biz bunun ne kadar önemli olduðunu yaþadýðýmýz depremlerde gördük. Ýnþallah bir daha yaþamayýz. Ama deprem sonrasýnda ilk yardýmýn, ilk kurtarmalarýn ne anlama geldiðini hepimiz çok iyi gördük. Ülkemizin de bu anlamda çok iyi bir noktaya geldiðini bizzat müþahede ettik. Bundan önceki afetlerde çok ciddi sorunlar yaþanýr, çok uzun sürede kurtarma iþlemleri gerçekleþtirilir ve çok sayýda insan hayatýný kaybederken, Van'daki deprem sonrasýnda çok kýsa bir sürede ilk yardým ve kurtarma ekiplerinin çok etkin çalýþmalarýný gördük. Ýnþallah bizim yüksekokulumuzda da gençlerimiz bu vesile ile uygulamalý olarak bunlarý görmüþ oldular" dedi. Tatbikat sonrasý gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Battal, öðrencilerin senaryo gereði olan rollerini çok gerçekçi sergilemelerinden dolayý tatbikat sýrasýnda çok heyecanlandýðýný belirtti. Tatbikatta öðrencilerin tatbikatta tüm ekipmanlarý baþarýyla kullandýklarýna da deðinen Battal, "Bu insanlar gördüðümüz gibi hangimizi kurtarabileceklerini, müdahale edeceklerini hiç birimiz kestiremiyoruz. Bu çocuklarýmýzýn hedefi insan ve hedefi insan olan çocuklarýmýza verdiðimiz bütün emeðin yerini bulduðunu gördüm. Oldukça gerçekçiydi ve hepsinden daha fazla heyecanlandým" þeklinde konuþtu. Tatbikatý izleyen öðrenciler ise ellerinde cep telefonlarýyla tatbikatý kaydettiler.

adýmdýr. Uyku apnesi, uyku laboratuvarlarýnda yapýlan testlerle tanýsý konabilen bir rahatsýzlýk olup uyku testleri tedavinin planlanmasýnda önemli bir yer tutar" dedi. Op. Dr. Bulut, hastalýkla ilgili bilgi verirken belirtiler konusunda da uyarýda bulundu. Uyarýlar þöyle:

Sigara ve alkol uyku apnesini aðýrlaþtýrýyor Sigara ve alkolün býrakýlmasý, kilokontrolü,uygun yatýþ, cerrahi tedavi, pozitif hava yolu basýncý tedavisi (CPAP), aðýz içi araç tedavisi uyku apnenin tedavi seçenekleri arasýndadýr. Aðýr uyku apnehastalarý pozitif hava yolu basýncý ile tedavi edilir.Pozitif hava yolu basýncý tedavisini kullanamayan hastalar cerrahi açýdan deðerlendirilir. Hastayapolisomnografik uyku tetkiki randevusu verilerek uyku analizi yapýldýktan sonra, birkaç gün içinde tetkik deðerlendirip hastanýn horlamamý yoksaapne mi olduðuna bakýlýr. Uyku apnesi varsa derecelendirmesi yapýlarak hastaya uygun çözümler ortaya konur.Sigara ve alkol uyku apnesini aðýrlaþtýrdýðý için, hastanýn bu süreçte sigara ve alkolü býrakmasý çok önemlidir.

119 yaþýnda kalp ameliyatý oldu Van'da baypasla saðlýðýna kavuþan 119 yaþýndaki Hatice Tunç'un, dünyada þu ana kadar kalp ameliyatý yapýlan en yaþlý hasta olduðu belirtildi.

Van'ýn Baþkale ilçesinde 1894 yýlýnda dünyaya gelene Hatice Nine'nin yaklaþýk 10 gün önce geçirdiði hafif bir krizle hastaneye getirildiðini belirten kalp damar cerrahisi uzmaný Doç. Dr. Halil Baþel, yapýlan anjiyo sonunda hastanýn sol ana koroner denilen bir kalp rahatsýzlýðýnýn olduðunu belirlediklerini söyledi. Sol ana koroner lezyonunun çok kritik olduðunu ifade eden Baþel, ayrýca hastanýn sað damarýnda da ciddi kritik bir lezyonun olduðunu belirtti. Hastanýn 119 yaþýnda olmasý nedeniyle özellikle akciðer fonksiyonlarý ile yandaþ hastalýklarýna baktýklarýný vurgulayan Baþel, "Þu ana kadar dünyada bu yaþta yapýlan kalp ameliyatý hastasý yok. Bu baðlamda hastamýzýn genel durumuna baktýk. Özellikle akciðer fonksiyonlarý ve yandaþ hastalýklarýna baktýk. Ameliyatý kaldýrabileceðine karar verdik ve bu sebeple ameliyata aldýk" dedi.

Ameliyatta Hatice Nine'nin üç damarýný deðiþtirdiklerini ifade eden Baþel, "Allah'a þükür ameliyattan sonra bir sýkýntý yaþamadýk, hatta 60-70 yaþýndaki hastalarýmýzdan daha iyi performans gördük hastamýzda. Hastamýz 1894 doðumlu, 119 yaþýnda ve dünyada þu ana kadar kalp ameliyatý yapýlan en yaþlý hasta. Bu kadar yaþlý bir hastaya kalp ameliyatý yapmamýzýn nedeni, hastamýzýn sol ana koroner lezyonu olduðu için balon stent þansý yoktu. Oldukça da kritik bir lezyondu. Arkadaþlarýmýzla bu açýdan çok deðerlendirdik. Ameliyat tek seçenek gibi gözüküyordu. O yüzden ameliyatýný yaptýk. Allah'a þükür hastamýz þu anda oldukça iyi. Bir iki gün içinde taburcu edilecek duruma geldi" ifadelerini kullandý. Daha önce asistanlýk yýllarýnda kalp ameliyatýna karar verilen hastalarda yaþýn önemli bir kriter olduðuna dikkat çeken

Baþel, "Yaklaþýk 20 yýl önce asistanlýk yýllarýmda 70 yaþýn üzerindeki hastayý direkt, 'Ameliyatý yapýlamaz' diye kabul ederdik. Þu an öyle bir hale gedik ki, yaþ bizim için artýk bir kriter deðil. 70 yaþýndaki hastayý ameliyat ettiðimizde genç hasta diyoruz. O kadar ki iyi sonuçlar alabiliyoruz" diye konuþtu. Teknolojinin geliþmesi ile birlikte kalp cerrahisinde risklerin düþtüðünü belirten Dr. Baþel, "Hala altýn standart kalp ameliyatýdýr. Özellikle balon stent ile mukayese edildiðinde kalp ameliyatýnýn hastaya faydasý daha yüksek. Ýnsan ömürlerinin uzamasý, hayat kalitelerinin artmasý, kendilerine daha iyi bakmalarý bu sonuçlarýn alýnmasýný saðlýyor" þeklinde konuþtu. Hatice Nine ise Kürtçe yaptýðý konuþmasýnda kendini iyi hissettiðini belirterek yaptýðý baþarýlý ameliyattan dolayý Dr. Baþel'e teþekkür etti.


4

Gündem

KCK'da 31 tahliye 6 NÝSAN 2014 PAZAR

Diyarbakýr'da görülen KCK 'Kent meclisleri' davasýnda mahkeme, 31 tutuklunun tahliye edilmesine karar verdi.

Diyarbakýr'da, KCK'nýn kent meclisleri yapýlanmasýna yönelik 2011 yýlýnda yapýlan operasyonda tutuklanan ve haklarýnda dava açýlan 31'i tutuklu 95 sanýklar için karar çýktý. Davaya bakan özel yetkili 5. Aðýr Ceza Mahkemesi yasa uyarýnca kapatýlmýþtý. Dosya, 1. Aðýr Ceza Mahkemesine gönderilmiþti. Mahkeme, tüm tutuklu sanýklarýn tahliyesine karar verdi.

mahkeme, 31 tutuklu sanýðýn tahliyesine karar verdi. 'Kent meclisleri' davasýnda sanýklar hakkýnda, 'Örgüte üye olmak ve yönetmek, örgüt propagandasý yapmak, kanuna aykýrý toplantý ve gösteri düzenlemek, örgüt adýna suç iþlemek, ve eylemleri organize etmek' suçlarýndan 3 -15 yýl arasýnda deðiþen hapis cezasý isteniyordu.

15 yýl isteniyordu Özel Yetkili Mahkemelerin kaldýrýlmasý ile birlikte Cumhuriyet Baþsavcýsý'nýn dosyayý 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne göndermesinin ardýndan dosyaya bakan

Mahkeme kurduklarý iddia edilmiþti Diyarbakýr'da 3 yýl önce düzenlenen operasyonda KCK'nýn kent meclisleri bünyesinde mahkemeler kurduðu iddia edilmiþti. Rýza BARUT

Atatürk'ün fahri hemþehriliði kabul ediþi kutlandý Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakýr'ýn fahri hemþehriliði kabul ediþinin 88. yýl dönümü kutlandý. Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde bulunan Anýt Park'taki Atatürk Anýtý önünde düzenlenen törene; Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü, 7. Kolordu ve Garnizon Komutaný Abdullah Recep, vali yardýmcýlarý, askeri erkan ve öðrenciler katýldý. Çelenklerin Atatürk Anýtýna konulmasý ile baþlayan tören, daha sonra saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla devam etti. Tören, belediye meclisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün karþýlýklý olarak gönderdikleri mektuplarýn okunmasýyla sona erdi. ÝHA

Ýzzettin ÝÇÝN 6 NÝSAN 2014 PAZAR YIL: 13 SAYI: 4585 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

olayhaber@hotmail.com

Sivil Toplum Gerçeði Ancak zamanla görüldü ki, ortaya çýkan yöneten organizasyonlar, þöyle veya böyle topluma tahakküm kurmaya yöneldi. Bu konuda yapýlan çalýþma ve bilimsel araþtýrmalar, tahakkümün, zaten organizasyonlarýn karakterinde bulunduðunu ortaya çýkardý. Bunun üzerine, demokrasiyi özümsemiþ toplumlar, buna çareler aramaya baþladýlar. Çünkü, yöneten organizasyonsuz da olunamaz ki? Ve sonunda buldular; Sivil toplum kuruluþlarý.Bu kuruluþlar sayesinde, toplumun dengeleri iyi kurulacaktý. Geliþmiþ ülkeler, þu anda bulunduklarý zirveyi, bu kuru-

BDP heyeti yanýt bekliyor Abdullah Öcalan ile görüþmek için Adalet Bakanlýðý'na baþvuran BDP'lilere Adalet Bakanlýðý tarafýndan henüz yanýt verilmedi. 21 Mart Newroz kutlamalarý çözüm sürecine destek veren açýklamalarý sonrasý Öcalan ile görüþmek üzere BDP ve HDP bir heyet göndermek için Adalet Bakanlýðý'na baþvurdu. Görüþmenin bu hafta sonu gerçekleþmesi bekleniyor. BDP ve HDP BDP Iðdýr Milletvekili ve Grup Baþkanvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili Ýdris Baluken ile HDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Sýrý Süreyya Önder'in heyette yer alacaðý bildirilHABER MERKEZÝ di.

luþlarýn aktif ve olumlu çalýþmalarýna borçludur. Yönetenin zaaflarý, bu kuruluþlarýn faaliyetleri sayesinde kapatýldý. Bu denge saðlandýðý müddetçe, son derece saðlýklý bir toplum hayatý devam eder.Hemen akla þu soru gelebilir. Bahsedilen toplum dengelerinin, sivil toplum kuruluþlarý lehine bozulmasý mümkün müdür ve sonuçlarý ne olur? Elbette mümkündür. Sonuçlarý da ; ortada zayýf, yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir yöneten organizasyonu kalýr. Devletin zayýf düþmesi, beraberinde, bütün dengeleri alt üst olmuþ toplum meydana getirir. Dengenin kamu lehine bozulmasý ise, topluma tahakkümü meydana getirir. Geliþmiþ toplumlarda tablo þu þekilde görünür; bir yanda yöneten organizasyon, gücü kendine doðru çekerken, diðer yanda sivil toplum kuruluþlarý da kendi tarafýna çeker. Birinin diðerine aðýr basmasý, dengeyi bozacaðý için, toplumun aleyhine olacaktýr. Bu da bilindiði için, her iki kesim de, dengeyi korumaya çalýþýrlar. Ancak, hemen hatýrlatalým. Sivil toplum kuruluþlarý, þeklen kurulursa veya bunlarýn yukarda bahsettiðimiz toplumsal faydalarýna gerçekten inanýlmýyor ise, bunlar zamanla, adeta kamulaþýrlar. Tabii bu da, olumlu

dengeyi bozar. Ýsviçre'nin nüfusu sekiz milyon kadardýr. Ayný ülkede atmýþ milyon sivil toplum kuruluþu varmýþ. Yani her kiþi ortalama yedi sivil toplum kuruluþuna üye olmuþ demektir. Oralarda kiþiler kuruluþlara müracaat eder ve kendisinin þu günlerde veya þu saatlerde ve þu hususlarda kendilerine nasýl yardýmcý olabileceðini sorar ve ona göre görev alýr. Kuruluþlara kendileri katký yapar.Bizde ise, böyle bir kuruluþa üye olunacaksa oradan ne istifade saðlanabileceðinin hesabý yapýlýr. Kiþiler kendi geleceklerini düþünerek üye olurlar. Bu sebepten çoðu sivil toplum kuruluþu zaman içinde yarý kamu hale gelmektedir. Demokrasinin yerleþmesi ve geliþmesi, ülkenin çaðdaþ düzeye çýkabilmesi için fertlerin mutlaka bu süreçte katký yapmasý gerekmektedir. Seçimlerde oy kullanmak ve sonrasýný takip etmemek, sadece þikayet etmek mevcut sýkýntýlarýn en önemli sebebidir. Halbuki, seçtiklerini takip etmek ve gerektiðinde arkalarýnda durmak vatandaþlýk görevidir. Bu yol, fedakarlýk, ideal ve yorgunluk gerektirir. Fakat, sýkýntýlarýmýzdan kurtulmanýn yolu da buradan geçer.


CMYK

Bölge Haber

5

Kýþanak ve Anlý tebrikleri kabul etti Barýþ ve Demokrasi Partisi'nden (BDP) Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþbaþkaný seçilen Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, belediye binasýnda tebrikleri kabul etti. 30 Mart yerel seçimlerinde oylarýn yüzde 55'ini alarak eþbaþkan seçilen Kýþanak ve Anlý, mazbatalarýný almalarýnýn ardýndan bugün Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý binasýnda tebrikleri kabul etti. Vatandaþlarla teker teker tokalaþan Kýþanak ve Anlý, sohbet ederek ziyaretçilerin hatýrýný sordu. Anlý ve Kýþanak'ý tebrik etmeye gelen dengbej Mahmut, Anlý'nýn ricasýnýn ardýndan klam söyledi.

Diyarbakýrspor atkýsý Öte yandan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr, Elazýð ve Malatya mitinglerine giderek, "Baþbakaným evlenmek istiyorum" pankartý açan 32 yaþýndaki Kadir Aydoðmuþ, Kýþanak ve Anlý'yý tebrik ederek Diyarbakýrspor atkýsý armaðan etti. Kýþanak ve Anlý ile birlikte Yeniþehir ve Sur Belediye Eþbaþkanlarý da gelen tebrikleri kabul etti.

BDP'den protesto yürüyüþü BDP Diyarbakýr ve Þýrnak il örgütleri, Aðrý ve Ceylanpýnar baþta olmak üzere bölgedeki seçimlerde hile olduðunu öne sürerek protesto yürüyüþü baþlatacak. Diyarbakýr ve Þýrnak'ta protesto yürüyüþü Pazar günü (Bugün) yapýlacak. Yerel seçimlerin ardýndan bölgede yapýlan seçimle ilgili hileler olduðunu öne süren BDP, Diyarbakýr Ýl Örgütü önünde açýklama yaptý.. Açýklama sýrasýnda Öcalan posterleri ile PKK ve KCK bayraklarý açýldý. Açýklamayý yapan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt "Bu halkýn iradesini tanýmayan bir güç varsa, halkýmýz da onlarýn iradesini tanýmayacaktýr. Faili meçhul cinayetlerle halkýn iradesi teslim alýnamadý. AKP devletinin hileleri de bu halka sökmez" dedi.

6 NÝSAN 2014 PAZAR

Kayýplarýn akýbeti soruldu

ÝHD ve kayýp yakýnlarýnýn her hafta "Kayýplar Bulunsun Failler Yargýlansýn" oturma eylemlerinin 269.'su gerçekleþtirildi. Eylemde, 90'lý yýllarda katledilen saðlýk emekçileri anýldý. ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn "Kayýplar Bulunsun Failler Yargýlansýn" sloganý ile her hafta düzenlediði oturma eylemlerinin 269'uncusu, Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde gerçekleþtirildi. Eylemde "Onlar ansýzýn evlerinden alýndýlar bir daha geri dönmediler" yazýlý pankart açýlýrken, çoðunluðu 90'lý yýllarda kaybedilen kiþiler ile bölgede katledilen çocuklarýn fotoðraflarý taþýndý. 90'lý yýllarýn baþýnda katledilen saðlýk emekçilerinin anýldýðý eyleme, ÝHD Diyarbakýr Þubesi yönetici ve üyeleri, SES Baþkan ve Üyeleri, Barýþ Anneleri Meclisi ve KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcilerinin yaný sýra çok sayýda kayýp yakýný ve insan haklarý aktivistleri katýldý.

'Kayýplarýmýz bulununcaya kadar bu mücadele sürecek. Bu böyle bilinsin' Eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, 269 haftasýna ulaþan kayýp yakýnlarý eyleminin bundan sonrada sonuç alýncaya kadar devam edeceðinin altýný çizerek, bölgede yakýnlarý kaybedilmiþ veya katledilmiþ tüm insanlarýn yakýnlarýnýn her hafta düzenledikleri oturma eylemine katýlmalarý çaðrýsýnda bulundu. Sivil toplum örgütü ve ilgili kesimlere ayný çaðrýnýn yapýldýðý konuþmasýnda Bilici, bu güne dek kayýplarýn hikayelerini anlatarak failleri deþifre ettiklerini, ancak buna raðmen aradan geçen 269 haftaya raðmen, kayýplarýn bulunmasý ile ilgili devletin hiçbir adým atmadýðýný öne sürdü.

'Bu açýklama, bu sürece hizmet etmez"

'Ceylanpýnar'ý çetelerin kampý haline getiremezsiniz' AK Parti'nin Ceylanpýnar hattý üzerinde stratejik planlar yaptýðýný öne süren Zümrüt, "Ne Rojava'ya el uzatabilirsiniz ne de Ceylanpýnar'ý çetelerin kampý haline getirebilirsiniz. Biz buna izin vermeyiz" diye konuþtu Protesto yürüyüþü Pazar günü (Bugün) Baðlar Dörtyol'da 13.00'de yapýlacak.

Muhtarlýðý kazandý askerlik sorunuyla karþýlaþtý Batman'da muhtarlýk seçimini kazanan Ýlyas Tezdið'in askeriliðini yapmadýðý için muhtarlýðýný kaybedebileceði öne sürüldü.

Batman'ýn en büyük mahallelerinden olan Kültür Mahallesinde seçimi kazanan Ýlyas Tezdið'in askerliðini yapmadýðý için muhtarlýðýný kaybedebileceði ifade edildi. Kültür Mahallesi'inde 3 dönem boyunca muhtarlýðý rekor oyla kazanan Mustafa Yýldýz, bu seçimde 150 oyla muhtarlýðý Ýlyas Tezdið'e kaptýrdý. Ýlyas Tezdið'in askerlik sorunu olduðunu ifade eden eski muhtar Mustafa Yýldýz, Ýl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.

Konu ile ilgili görüþünü aldýðýmýz Yýldýz, 3 dönemdir muhtarlýk yaptýðýný, bu seneki seçimlerde muhtarlýðý Ýlyas Tezdið'e kaptýrdýðýný ifade etti. Yýldýz, "Muhtarlýkta askerlik þarttýr. Bu arkadaþýmýzda askerlik sorunu olduðu için muhtarlýk yapamaz. Onun için Seçim Kuruluna itirazda bulundum. Ýtirazýn sonucunu bekliyorum. Kanuna göre birinci olan muhtar adayýnda herhangi bir sorun çýktýðý taktirde muhtarlýk ikinci olan adaya geçiyor."dedi. ÝLKHA

Bir yýlý aþkýn bir süredir devam eden çözüm süreci ile ilgilide deðerlendirmelerde bulunan Bilici, sürecin saðlýklý ilerleyebilmesi için oturma eylemlerinin yapýldýðý alanda bir çok öneri ve talepte bulunduklarýný hatýrlatarak, Baþbakan'ýn yaptýðý konuþmanýn kendileri açýsýndan kaygý verici olduðuna vurgu yaptý. Bilici " Sayýn Öcalan'ýn baþlatmýþ olduðu bu süreç sahiplenilmeli ve fýrsat tanýnmalýdýr dedik. Dünyanýn bir çok yerinde buna benzer sorunlar nasýl çözülmüþ ise, Kürdistan'da da o þekilde çözülmelidir dedik. Onun koþullarý oluþturulmalýdýr dedik. Sürecin muhatabý Sayýn Öcalan'ýn konumu yasal bir çerçeveye oturtulmadan, koþullarý düzeltilmeden bu sürecin saðlýklý yürüyeceðine inanmadýk. Ve þunda da ciddi sýkýntýlarla karþý karþýyayýz. Dün Sayýn Baþbakan yasal bir çerçeve çizemeyiz dedi. Bu son derece tehlikeli bir yaklaþýmdýr. Bu açýklama, bu sürece hizmet etmez" diye konuþtu.

Katledilen saðlýk emekçileri anýldý Bilici'nin ardýndan konuþan SES Diyarbakýr Þube Baþkaný Ramazan Kaval, 90'lý yýllarýn baþlarýnda katledilen saðlýk emekçilerini andý. Kaval, 90 yýllarda emek alanýnda örgütlenmeye çalýþan bir sivil toplum örgütü olduklarýný, verdikleri mücadele nedeni ile bir çok arkadaþlarýnýn hedef haline getirilerek katledildiðini kaydetti. Katledilen arkadaþlarýnýn verdikleri mücadelenin sürdürücüsü olacaklarýný belirten Kaval daha sonra, o dönemde katledilen saðlýk çalýþanlarý Þehymus Akýncý, Dr Mehmet Emin Ayhan, Hamit Pamuk, Dr Zeki Tanrýkulu, Necati Aydýn, Veysi Sýzlanan, Ýkram Damlayýcý sendikal mücadelelerini ve katlediliþ hikayalerini anlattý. Kaval'ýn konuþmasý ardýndan katledilen 7 saðlýk emekçisi baþta olmak üzere tüm kayýplar için yapýlan 5 dakikalýk oturma eylemi ile etkinlik sona erdirildi.


6

HABER

Faiz indirimi esnafý rahatlatýr 6 NÝSAN 2014 PAZAR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Faizlerin indirilmesi ile esnaf ve sanatkar kesimimizde büyük bir rahatlama olacaktýr" dedi. Konuyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Palandöken, ekonomi ve faizlerin düþürülmesi gerektiði yönündeki açýklamalarýný olumlu karþýladýklarýný belirterek, "Esnaf ve sanatkarlar olarak faizlerin düþürülme yönündeki açýklamalarý olumlu karþýlýyoruz. Faizlerin indirilmesi ile esnaf ve sanatkar kesimimizde büyük bir rahatlama olacaktýr. Ekonomik anlamda belirsizlikler ortadan kalkacaktýr Çünkü faizlerin düþürülmesi ile üretim ve istihdam

aratacak. Uluslararasý piyasalarda ülkemizin ekonomik anlamda istikrarý çýkacaðý için yabancý sermaye giriþi artacaktýr. Türkiye eskisi gibi yeniden istikrarlý günlerine geri dönecektir. Zaman kaybedilmeden faizlerin düþürülmesi yönünde atýlacak adýmlarý þimdiden olumlu karþýlýyoruz" dedi. Türkiye'nin 2014'de yüzde 4-5 büyüyebileceðini de ifade eden Palandöken, "Böyle bir potansiyeli var. Ancak bunun önündeki

en büyük engel þu anki faiz oranlarýdýr. Bu faiz oranlarý ile büyüyebileceðini hiç sanmýyorum. Zaman kaybedilmeden Merkez Bankasý'nýn faizlerin düþürülmesi çalýþmalarýný hýzlandýrmalýdýr. Faizlerin düþürülmesi ile istikrar sürecektir. Çünkü artýk seçimler bitti ve ekonomik istikrarýn devam edeceði beklentisi oluþtu. Merkez Bankasý'nýn Para Politikasý Kurumunu toplayarak faizi düþürebileceði görülmektedir" ifadesini kullandý.

Çilek tezgahlarda yerini aldý

Altýnda dalgalanma sürüyor FED kararlarý ve Çin'deki fizik talebin azalmasý altýnda dalgalanmalara yol açarken, Diyarbakýr'da 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý 88,15 lira, Cumhuriyet Altýnýnýn satýþ fiyatý ise 59,00 lira oldu. Türkiye'de yerel seçimlerde galibin AK parti olmasýyla birlikte döviz ve altýnda sert düþüþler yaþandý. Borsa yükselirken, Ak

Parti'nin güven vermesinin bunda etkili olduðu bildirildi. Ak Parti'nin Yüzde 45'in üzerinde oy almasý yatýrýmcýyý borsaya yöneltti. Altýnda düþüþ yaþarken dolar ve euro da düþüþten nasibini aldý Altýn fiyatlarý ne kadar ? Diyarbakýr'da alýnýp satýlan altýn türlerinin bugünkü kapanýþ fiyatlarý (TL) þöyle: 87,80 liradan alýnan 24 Ayar Külçe Altýn (Gr.) 88,15 liradan, 579,00 liradan alýnan Cumhuriyet Ata Lira 590,00 liradan, 79,90 liradan alýnan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 86,27 liradan, 559,00 liradan alýnan Lira (Tam) Ziynet 580,00 liradan, 279,00 liradan alýnan Yarým Ziynet 293,00 liradan, 140,00 liradan alýnan Çeyrek Ziynet ise 147,00 liradan satýldý.

Mevsimi geldiði için çilek pazarcý ve manavlarýn tezgahlarýný þenlendirdi. Erik ve çilek Diyarbakýr'daki pazarlarda tezgahlarý süslüyor.

Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, taze meyvenin az olduðu dönemde olgunlaþan, insanlarýn çoðu tarafýndan sevilen, pasta, marmelat, reçel, dondurma yapýmýnda da kullanýlan çileðin sofralarda yerini aldýðýný bildirerek, "Türkiye'de çilek üretimi gittikçe yaygýnlaþýyor. 2005-2013 döneminde çilek üretimi 200 bin tondan 372 bin 498 tona,

M.Ferhat ÇÝMEN

Sedat Kuruyemiþ

ortalama verim dekar baþýna 2 bin kilogramdan 2 bin 749 kilograma yükseldi" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, çileðin dünyanýn daha çok kuzey yarým küresinde, ýlýman iklime sahip yerlerde yaygýn olarak yetiþtirildiðini belirtti. Çileðin, gerek insan saðlýðý açýsýndan, gerek yatýrýmlarýn çok kýsa sürede geriye dönmesi gibi nedenlerle büyük önem kazanmaya baþladýðýný vurgulayan Bayraktar, çileðin kendine özgü nefis aromasý, zengin vitamin ve özellikle ellajik asit içeriði, deðiþik tüketim þekillerinin bulunmasýnýn tüketicilerin daha fazla ilgisini çektiðini bildirdi.

TÜRKÝYE, DÜNYA ÇÝLEK ÜRETÝMÝNÝN YÜZDE 7,76'SINI KARÞILIYOR Ýç ve dýþ piyasada ilgi gören çileðin, arz ve talep neticesinde üretim alanlarýnýn çoðalarak çeþit zenginliði ve süreklilik

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

açsýndan, alternatif bir ürün olarak üretim miktarýnýn arttýðýný belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) verilerine göre dünya çilek üretim miktarý, 2005 yýlýnda 3 milyon 789 bin 231 ton iken 2012 yýlýnda ise 4 milyon 532 bin 60 tona ulaþtý. ABD'nin 2012 yýlýnda, 1 milyon 366 bin 850 tonla birinci olduðu çilek üretiminde 360 bin 426 tonla Meksika ikinci, 351 bin 834 tonla Türkiye üçüncü sýrada. Türkiye, 2013 yýlýnda üretimini 372 bin 498 tona yükseltti ve Meksika'nýn 2012 yýlý üretimini geride býraktý. 2013 yýlýnda Türkiye'nin çilek üretimi yüzde 5,87 arttý. Bu üç ülkeyi, 289 bin 900 tonla Ýspanya, 242 bin 297 tonla Mýsýr izledi. ABD dünya çilek üretiminin yüzde 30,16'sýný, Meksika yüzde 7,95'ini, Türkiye yüzde 7,76'sýný, Ýspanya yüzde 6,40'ýný, Mýsýr yüzde 5,35'ini karþýladý."

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

7

Sevdiði erkek için Müslüman oldu 6 NÝSAN 2014 PAZAR

Ýsveç asýllý Malin Linnea Thelin adlý Bayan Çýnar'a baðlý Köksalan (Tobýni) köyünde Ýslam dinini seçerek Müslüman oldu. Malin, Rabia ismini aldý. Mehmet Salih Eren ile hayatýný birleþtiren Rabia, Ýslam dinini seçtiðinden dolayý çok mutlu olduðunu ifade etti. Malin'in Müslüman olarak Rabia ismin almasýna çok sevindiðini belirten Mehmet Salih Eren de, "Evlenmeye karar verdiðimizde aramýzdaki kültürel farklýlýklar olduðunu biliyor, fazla önemsemiyordum. Rabia Ýslam dinini seçtiðini söyleyince çok mutlu oldum. Hemen gerekli iþlemleri yaptým ve doðduðum köy olan Tobýni'ye gelerek, büyüklerimize Rabia'nýn Ýslam dinine seçtiðini söyledim. Kendileri de buna çok sevindiler." dedi. Köye geldikten sonra Çýnar'a oradan da, Diyarbakýr müftülüðüne gittiklerini ifade

eden Eren, Rabia'nýn imamlarýn huzurunda Ýslam dinini seçerek kelime-i þehadet getirdiðini söyledi. Ýslam dinini seçen Rabia ise, mutluðunu þöyle dile getirdi: "Duygularýmý anlatmam mümkün deðil, fakat þu an çok mutluyum. Yaþadýðým manevi huzur tarif edilemez." Ýfadelerini kullandý. Malin'in isminin Rabia olmasýnda son zamanlarda Mýsýr'da yaþanan olaylarýn etkili olduðunu belirten Mehmet Salih Eren, "Daha önce Malin'in ismini Esma olarak seçmiþtik, fakat Mýsýr'da yaþanan son olaylardan sonra Rabia ismini seçtiklerini" belirtti. Tobýni köyü sakinleri de, Rabia'nýn

Ýslam dinini seçmesine çok sevindiklerini dile getirerek, köylerinin böyle güzel bir olaya þahitlik etmelerine memnun olduklarýný söylediler. Mehmet Salih'in anne ve babasý Zarife ve Abdülkadir Eren, gelinlerinin Ýslam dinini seçmesine çok sevindiklerini, böyle güzel bir olaya þahit ve aracý olmaktan büyük mutluluk duyduklarýný ifade ettiler. Düðüne katýlan imam Abdülbaki Ermiþ de, Ýslam dinini seçen Rabia'nýn annesinden doðduðu gün gibi günahsýz olduðunu ve Ýslam dini ile þereflenmenin deðerinden bahsetti. Köy evinde okunan mevlitten sonra, köylülere düðün yemeði verildi. ÝLKHA

Siirt'te devir-teslim Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, koltuðu yeni seçilen Eþbaþkan Tuncer Bakýrhan ve Belkýza Epözdemir'e devretti. Seçimlerde 31 bin 19 oy alarak Siirt Belediye Eþbaþkaný seçilen Bakýrhan ve Epözdemir, dün Ýl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarýný aldý. Mazbatalarýný almalarýnýn ardýndan bugün yeni belediye hizmet binasýna gelen Bakýrhan ve Epözdemir'i Sadak kapýda çiçeklerle karþýladý. Burada bir konuþma yapan Sadak, Türkiye'nin barýþa ihtiyacý olduðunu söyleyerek, "Ahlatlý bir Kürt filozofun sözü var, 'Ýnsaf

Kaynarca köyünde Kutlu Doðum çoþkusu

Mardin'in Kýzýltepe ilçesine baðlý Kaynarca köyünde Kutlu Doðum etkinliði büyük bir coþkuyla düzenlendi. Peygamber Sevdalýlarý Platformu dün akþam yatsý namazýndan sonra Mardin'in Kýzýltepe ilçesine baðlý Kaynarca(Tolýk) köyü camiinde kutlu doðum etkinliði düzenledi. Programdan önce Platforma üye derneklerden Köy Der üyeleri evleri tek tek ziyaret ederek her eve bir Kur'aný Kerim hediye etti. Yatsý namazýndan sonra genç, yaþlý, bayan ve çocuklar kutlu doðum etkinliðine katýlmak için camiye akýn etti. Program Rýdvan Erol Hoca'nýn Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Program daha sonra sanatçýlarýn okuduðu ilahilerle devam etti. Programda bir konuþma yapan molla Abidin Er, " Peygamberler arasýnda miraçla þereflenen Hz. Muhammed (s.a.v) dir. Onun ahlaký Kuraný Kerim idi Kuraný Kerim bun-

dan bin 400 yýl önce inmiþtir ama, onun hükmü kýyamete dek devam edecektir. Hiç kimse ondan bir harf dahi eksiltemez. Resulullah (s.a.v ) vefat ettiðinde bizlere Kuran-ý Kerim ve sünneti emanet etmiþtir. Biz Müslümanlar olarak sahip çýkmamýz lazým okuyup, anlayýp ve hayatýmýzda tatbik etmemiz lazým. Kuran-ý Kerim okunduðu zaman melekler yeryüzüne iner ve Kuraný Kerim þifadýr. Hastalara okunduðu zaman onlara þifa vesilesi olur. Kabirlerde okunduðu zaman ise o anda azap görenlerin azabý durdurulur. Resulullah (s.a.v )her yer ve zamanda Kuran-ý Kerim'i tebliði ediyordu. Bizlerde onun takipçisi olarak nerede olursak olalým Kuraný Kerim'i teblið etmeliyiz."dedi. Program daha mevlithan Mehmet Sýddýk Aydýn'ýn okuduðu mevlit ve sanatçýlarýn seslendirdiði ilahilerle devam etti. Daha sonra yapýlan duayla kutlu doðum etkinliði sona erdi.

adaletin teminatýdýr, adaletin mecrasýdýr.' Ýnsanlar adaletli olup insaflý davransaydý hiçbir isyan olmazdý, hiçbir alýkoyma olmazdý. Þayet Türkiye'de adalet uygulansaydý, kimse ötekileþtirilmeyip horlanmasaydý PKK'nýn baþkaldýrýsý olmayacaktý, Kürt baþkaldýrýsý olmayacaktý. Her isyan adaletsizliðin ürünüdür. Bana göre Siirt kazandý, barýþ kazandý. Barýþ olmazsa hiçbir kimse belediye baþkanlýðýný yapa-

mazdý. Gönül rahatlýðýyla görevi devrediyorum. Bundan sonra siyasetimi Trabzon'da, Samsun'da yapmayý düþünüyorum" dedi. Eþbaþkan Epözdemir ise, Siirt'te, Türkü, Kürt'ü, Arap'ýyla kendilerine oy verenlere teþekkür ederek, Eþbaþkan Bakýrhan ile Siirt'i en güzel þekilde geleceðe hazýrlayacaklarýný ifade etti. Daha sonra baþkanlýk makamýna geçen Epözdemir ve Bakýrhan tebrikleri kabul etti. Misbah YILMAZ

Batman Valisi Üniversiteyi gezdi

Üniversitenin Batý Raman Kampüsü'nde incelemelerde bulunan Batman Valisi Yýlmaz Arslan, Rektör Ulaçam'dan kampüste yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Batman Valisi Yýlmaz Arslan, Üniversitenin Batý Raman Kampüsü'nde incelemlerde bulunarak, yerleþkeye taþýnan fakültelerde ve teknoloji ile donatýlan yaklaþýk 50 bin kitap kapasiteli kütüphaneyi gezdi. Vali Arslan'ý Üniversiteye giriþlerinde Rektör Prof. Dr. Abdüsselam Ulaçam ve rektör yardýmcýlarý karþýladý. Rektörlük makamýnda Rektör Ulaçam ile bir süre sohbet eden Arslan,

Rektör Ulaçam'dan kampüste yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Arslan, daha sonra yerleþkede faaliyete geçen 50 bin kitap kapasiteli üniversite kütüphanesini ziyaret ederek, kütüphanede kurulun sitemi yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldý. Arslan, son olarak kampüse taþýnan ve eðitim veren Fen Edebiyat Fakültesi Binasý'ný ziyaret etti. Burada Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarma Bölümü'nün laboratuvarlarýný gezen Arslan, öðrenci ve öðretim üyelerinin kaybolmaya yüz tutmuþ eserlerin restorasyon çalýþmalarýný izledikten sonra kampüsten ayrýldý.

Batman'da kayýplarýn akibeti soruldu Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Batman Þubesi tarafýndan, "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" sloganý ile düzenlenen eylem 269. haftasýna girdi.

ÝHD Batman Þubesi ile kayýp yakýnlarýnýn düzenlediði eyleme, ÝHD yönetici ve üyeleri ile çok sayýda kayýp yakýný katýldý. ÝHD Batman Þube baþkaný Osman

Künteþ, "Kayýplar ve faili meçhul cinayetlerin bulunmasý için bugün yine alanlardayýz ve olamaya devam edeceðiz Ancak faillerin belli olmasýna raðmen, devletin ve hükümetin bu konuda hiçbir adým atmadýðýný ve hiçbir çabanýn içerisine girmediðini görüyoruz" dedi. Çocuk Haklarý Komisyonu Baþkaný Mehmet Salih Astan ise, "Çocuk cezaevleri kapatýlsýn istiyoruz. 2011 yýllýnda Adana Pozantý Çocuk Cezaevi'nde, çocuklara yönelik cinsel istismar, iþkence ve kötü muamele iddialarý ile birlikte Türkiye Çocuk Adalet Sistemi ve çocuk tutukluðunu daha da tartýþýlýr hale getirmiþtir. Bugünden itibaren ÝHD Genel Merkezi'mizin aldýðý karar doðrultusunda tüm þubelerimiz çocuk cezaevlerinin kapatýlmasý için imza kampanyasý baþlattý" dedi. Grup, 5 dakikalýk oturma eyleminin ardýndan sessizce daðýldý.


8

Haber

6 NÝSAN 2014 PAZAR

Yakýn tarihin parametreleri Dicle Üniversitesi Genç Yaklaþým Kulübü öðrencileri tarafýndan düzenlenen "Yakýn Tarihin Parametreleri" panelinde resmi tarihle gayri resmi tarih karþýlaþtýrýldý. Panelde dünyada resmi tarih ile gayri resmi tarihin bu kadar faklý olduðu baþka bir ülke olmadýðýna dikkat çekildi. Dicle Üniversitesinde faaliyet yürüten Genç Yaklaþým Kulübü, araþtýrmacý yazarlar öðretim görevlileri ve öðrencilerin katýldýðý gayri resmi tarih üzerine bir panel düzenledi. Panele, Yeniasya Gazetesi yazarlarýndan M. Latif Salihoðlu ile Dicle Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinde görev yapan Yar. Doç. Bedrettin Kolaç konuþmacý olarak katýldý. Panelde ilk konuþmayý yapan Kolaç, "Ýlkokuldan beri öðretilen tarih resmi tarihtir. Fakat arka planda gayri resmi olan bir baþka tarih daha var. Gayri resmi tarihin iyice irdelenmesi gerekir. Yaþadýðýmýz bu

günleri yaþadýðýmýz dünyayý yakalarsak yaþadýklarýmýzýn öncesini öðrenme ihtiyacý duyarýz. Yani bugünü sosyal kültürel ekonomik olarak yakalayacaðýz. Bunu yaptýðýmýzda geçmiþi öðrenmek bir ihtiyaç haline geliyor. 1961 Anayasasý en demokratik anayasa olarak biliniyor. Askeri bir darbe nasýl demokratik olabiliyor." ifadelerini kullandý. Yeniasya Gazetesi yazarlarýndan M. Latif Salihoðlu ise, tarihi hiçbir baský altýnda kalmadan anlatmak gerektiðini vurgulayarak, tarih ne ise onu olduðu gibi aktarmak gerektiðini belirtti. Yapýlan inkýlaplarýn hiçbir bil-

imsel altyapýsýnýn olmadýðýný söyleyen Salihoðlu, "Bilimsel bir alt yapýsý var mý? Þapka Ýnkýlâbý çýkartýyorsun. Kýyafet Ýnkýlâbý yapýyorsun. Zorla yaptýrýyorsun. Dünyada böyle köklü deðiþikler arkadaþlar referandumla yapýlmýþtýr. Hani ifade ediyorlar ya Avrupa'dan her þeyi alýyoruz. Peki, Avrupa'nýn hangi ülkesinden böyle köklü deðiþikler referanduma gidilmeden yapýlmýþtýr. Bu inkýlaplarla yüzümüzü tamamen batýya çevirdik." ifadelerini kullandý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan konuþmacýlar, dinleyicilerden gelen sorularý cevapladý.

Mikrokredi Çarþýsý ilgi görüyor Diyarbakýr'da 7 yýldýr faaliyet gösteren Mikrokredi Çarþýsý ev hanýmlarýnýn vazgeçilmezi oldu. Diyarbakýr'ýn Sur ilçesine baðlý Daðkapý semtinde bulunan Tek Beden Burcu'nda 2007 yýlýnda oluþturulan Mikrokredi Çarþýsý'nda ev kadýnlarý kendi ürettikleri ürünleri satarak ekonomilerine katkýda bulunuyor. Mikrokredi Çarþýsý sorumlusu Evin Doðru, maddi durumu düþük ev hanýmlarýnýn el iþiyle yaptýklarý ürünleri kendilerine sattýðýný belirterek bu sayede kadýnlarýnda ev geçimine katký saðladýklarýný söyledi. Çarþýda bulunan 5 görevli iþe satýþlarýný gerçekleþtirdiðini ifade eden Doðru, "Genelde maddi durumu düþük olan kadýnlar bize el yapýmý ürünleri getirip satýyorlar. Bizde bunlarý gelenlerin beðenisine sunuyoruz. Bazý kadýnlar bu sayede ev geçimine katkýda bulunuyor. Bazýlarý ise hobi olarak, zaman geçirmek için yapýyor. 7 yýldýr mikrokredi sayesinde bir çok kadýn evine ekonomik anlamda yardýmcý oldu. El yapýmý ürünler olduðu içinde gelen yabancý turistlerin dikkatini çekiyor ve alýþveriþ yapýyorlar" dedi.

Bahar'da Keçi Burcu gezilir Diyarbakýr'ýn tarihi surlarý arasýnda yer alan Keçi Burcu, yerli ve yabancý turistlerin ziyareti ile turizm sezonunu açtý. Diyarbakýr'ýn Sur ilçesine baðlý Mardin Kapý semtinde bulunan Keçi Burcu'nun, Diyarbakýr Surlarý'ndaki en büyük ve en eski burç olarak biliniyor. M.S. 346 yýlýnda yapýldýðý belirtilen Keçi Burcu, yerli ve yabancý turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diyarbakýr'a gelen turistlerin ilk uðradýklarý yer olan Keçi Burcu'nun iç kýsmýnda da yöreye has puþi, tespih, yöresel kýyafetler ve çiðköfte satýþý yapýlýyor. keçi Burcu'nun iç kýsmýnda esnaflýk yapan vatandaþlar, turistlerin merakýný ise en çok puþi ve yöresel kýyafetlerin çektiðini söyledi.

Galeria esnafý iþ yapamamaktan þikayetçi Diyarbakýr'da açýldýðý gün yoðun ilgiyle karþýlanan Galeria Alýþveriþ Merkezi, esnafýn son zamanlarda iþ yapamamasý nedeni ile kapanma durumuna geldi.

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesine baðlý Daðkapý semtinde bulunan ve yaklaþýk 15 yýl önce açýlan Galeria Alýþveriþ Merkezi'ne vatandaþlarýn ilgisi gün geçtikçe azalmaya devam ediyor. Kentte yeni AVM'lerin açýlmasý ile gözden düþen Galeria esnafý, iþ yapamamaktan þikayetçi. Eskiden Galeria'nýn Diyarbakýr'ýn en iþlek alýþveriþ merkezi olduðunu ifade eden esnaf, mevcutlarýn çýkmasý ile Galeria'nýn kapanacaðýný kaydetti.

Sendikacýdan BDP ve Ak Partiye çaðrý Petrol Ýþ Sendikasý Batman Þube Baþkaný Mustafa Tekik, çözüm süreci ve 30 Mart yerel seçimleri ile ilgili açýklamalarda bulundu. Doðu ve Güneydoðu'da BDP'nin, Türkiye'nin batý yakasýnda da AK Parti'nin oylarýný muhafaza edip diðer partilere göre baþarý elde etmesinin en büyük nedeninin Kürt sorununa Demokratik çözüm arayýþý olduðunu belirten Tekik, son iki yýlda hem BDP'nin hem de AK Parti'tinin barýþ konusunda olumlu irade gösterdiðini kaydetti. Türkiye halklarýnýn CHP'ye 'Sen sosyal bir parti deðilsin' mesajýný verdiðini dile getiren Tekik, "MHP'ye de ýrkçýlýkla þovenizmle bu ülkenin hayrýna çok þey söylemiyorsun mesajýný iletmiþtir. Bu iki siyasi partiye çaðrýmýz, barýþ, kardeþlik, özgürlük ve eþitlik temelinde politikalar geliþtirmeleri, barýþ noktasýnda cesaret ve kararlýlýk sahibi, Kürt halkýnýn hassasiyetleri baþta olmak üzere Türkiye'deki diðer etnik ve dini aidiyetlerin haklarýný da gözeten iþçi sýnýfýna, emekçilere, emeði ile geçinen insanlara hakkýný alýn teri kurumadan veren bir hükümet anlayýþý buradan öneriyoruz. Halkýn böyle bir uyarýsý da ayný zamanda AKP'ye olmuþtur" dedi. Çözüm süreci ile ilgili konuþan

Tekik, "Bir yýldan beri canlarýmýzýn ölmemesi, topraða düþmemesi, asker polis, gerillalarýn yaþamlarýný yitirmemesi, bizim için en büyük mutluluk kaynaðýdýr. Bu bölgede binlerce köy yakýlan, binlerce faili meçhule cinayete uðrayan, Kürt halkýnýn barýþ özlemi ve iradesiyle belirleyici bir etken olmuþtur. AKP'nin ve BDP'nin oylarýný muhafaza etmesi veya oylarýnýn yükseltmesi ayný zamanda bu iki siyasi partiye çok önemli görevler yüklenmiþ durumdadýr. Halkýn beklentisi barýþ ve diyalog sürecini, anayasal zemini hazýrlamýþ bir müzakere sürecine evirmek, bu noktada ayrýmsýz bir genel af, mutlaka söz konusu olmalýdýr. Helalleþme süreci dediðimiz süreç mutlaka yaþanmalý, bu bölgede 50 bin insan yaþamýný yitirdi. Kürt halkýnýn barýþa, gönüllü ve eþit birlikteliðe, öz kimliðiyle kendinin yöneteceði bir idari modüle hazýr olduðunu düþünüyorum. Önemli olan hem AKP'nin hem BDP ve HDP'nin Türkiye'nin batý yakasýný buna psikolojik anlamda hazýrlayacak program ve projeler geliþtirmeleri, umutluyuz, halk olarak sivil toplum örgütleri olarak umutluyuz. Biz de sivil toplum örgütleri olarak üzerimize düþecek bir görev varsa elimizi, gövdemizi, baþýmýzý taþýn altýna koyarýz" diye konuþtu.


Ý ç Politika

77 milyon Baþbakan'ý desteklemeye hazýr Adalet Bakaný Bekir Bozdað, önümüzdeki günlerin Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile geçeceðini belirterek, "30 Mart seçim sonuçlarýnda, Sayýn Baþbakanýmýza Sorgunlular, Yozgatlýlar Türk milleti þunu söyledi. Sayýn Baþbakaným siz Türkiye'mizi baþarýyla yönettiniz. Eðer yeni dönemde Türkiye'nin Cumhurbaþkanlýðýna aday olmak isterseniz Yozgatlý, Sorgunlu, 77 milyon Türk milleti seni desteklemeye hazýr mesajý vermiþtir" dedi. Adalet Bakaný Bekir Bozdað, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimi sonrasýnda Sorgun'a yaptýðý ziyarette partililerle bir araya geldi. Önümüzdeki günlerin Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile geçeceðini belirten Bakan Bozdað, "Bu tartýþmalar Türkiye'nin gündemini belirleyecek. Þimdi Türkiye'nin ana gündemi Türkiye'nin Cumhurbaþkaný kim olacaktýr. Adaylar kim olacaktýr. Neler ortaya çýkacaktýr falan. Bakýn Kýlýçdaroðlu diyor ki falan Cumhurbaþkaný filan Cumhurbaþkaný olamaz diye konuþuyor. Ama sandýklarý okumuyor. Sandýklarý okusa Sayýn Kýlýçdaroðlu'nun konuþmaktan yana istifa edip gitmesi lazým. Bakýn demokratik ülkelerde seçime giren partiler bir iddia ile girer. Seçime girdi kaybetti. O zaman mazeret adayý iktidara suç bulmazlar bakýn þuanda

Ankara'yý kaybettiler mazeret peþindeler. Ýstanbul'u kaybettiler mazeret peþindeler. Antalya'yý kaybettiler mazeret peþindeler. Her yeri kaybettiler mazeret peþindeler. Yenilmekten, yenilgiden zafer türküsü çaðýrmayý bizi muhalefet belli ediyor. Eðer demokrasi içerisinde sürdürmüþ olsalardý eðer hakikaten Türkiye'de demokratik teamüller güçlü olsaydý seçimlerin sonuçlarý açýklandýðý akþam Kýlýçdaroðlu'da istifasýný sunardý, Bahçeli'de istifasýný sunardý. Millete dönüp derdi ki 'ben size layýk iyi bir zira sizin verdiðiniz oylar benim bu iþe layýk olmadýðýmýz gösteriyor, ben bunu anladým layýk olan arkadaþlarýmýz gelsin' diye görevinden çekilmesi lazým. Ama böyle bir þey yok. Türkiye'nin her yerini kaybettiler. Hala baþarý hikayesi yazýyorlar. Sayýn Baþbakanýmýza Sorgunlular, Yozgatlýlar Türk milleti þunu söyledi. Sayýn baþkaným siz Türkiye'mizi baþarýyla yönettiniz. Eðer yeni dönemde Türkiye'nin Cumhurbaþkanlýðýna aday olmak isterseniz Yozgatlý, Sorgunlu 77 milyon Türk milleti seni desteklemeye hazýr mesajý vermiþtir" diye konuþtu.

Gül'ü Baþbakan yapacak formül Yerel seçimlerden çýkan Türkiye, Aðustos ayýnda yapýlacak Cumhurbaþka nlýðý seçimine kilitlenirken, AK Parti kulislerinde hem Köþk hem de genel seçimlere iliþkin tahminler yüksek sesle konuþulmaya baþlandý.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kulislerde, Siirt'te Baþbakan Erdoðan için izlenen yolun Bayburt'ta Gül için hayata geçirilebileceði konuþuluyor. Erdoðan'ýn "Erken seçim asla yok" açýklamasýnýn ardýndan öne çýkan formüle göre, bir ilin milletvekillerini istifa ettirip, yasa gereði o ilde seçime gidilmesini zorunlu hale getirmek. Bu yolla, Gül o ilden aday olacak ve milletvekili seçilip Meclis'e girecek. Ardýndan da Baþbakanlýk görevini devralacak. Bunun için de en uygun il tek milletvekiline sahip olan Bayburt. Bayburt Meclis'te tek milletvekili ile temsil ediliyor ve bu koltuk AK Parti'de. AK Parti'nin iktidara geldiði 2002'de de Erdoðan'ýn milletvekilliði önündeki engel kaldýrýlmýþ, Siirt milletvekilleri istifa ettirilmiþ ve 2003 Mart'ýnda seçim yapýlmýþtý. Siirt'ten aday olan Erdoðan milletvekili olmuþ, ardýndan Baþbakanlýk koltuðunu devralmýþtý. AK Parti'nin yetkili kurullarýnda karara baðlanan bir takvim olmasa da, Aðustos'ta yapýlacak Köþk seçimleri ile milletvekili genel seçimlerinin birleþtirilmesine ihtimal verilmiyor. AK Parti'de yapýlan tahminlere göre, 10 Aðustos'ta yapýlacak ilk tur Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Erdoðan yüzde 51'in üzerinde oy alýp Köþk'e çýkacak. 28 Aðustos'ta da görevi Abdullah Gül'den devralacak. Bu aþamadan sonra AK Parti Eylül'de olaðanüstü kongre yapacak. Gül partinin baþýna gelecekse, bu kongrede Genel Baþkan seçilecek.

6 NÝSAN 2014 PAZAR

9

Paralel yapý sonuçlarý iyi irdelemeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, yerel seçimlerde Büyükþehir dahil 13'te 13 yapan AK Partili belediye baþkanlarý ile bir araya geldi. Seçimleri deðerlendiren Bakan Iþýk, "Paralel yapý özellikle bu sonuçlarý mutlaka irdelemesi gerekiyor" dedi. 30 Mart yerel seçimlerinde Büyükþehir ile birlikte 13 belediyenin tümünü kazanarak büyük bir baþarý elde eden AK Parti Kocaeli teþkilatý ve yeni görevlerine baþlayan belediye baþkanlarý, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ýn da katýldýðý toplantýda bir araya geldi. Kocaeli'de bir restoranda düzenlenen kahvaltýda deðerlendirme toplantýsýna yerel seçimlerden baþarýyla çýkan belediye baþkanlarý seçim sonrasý deðerlendirmeler yaptý. Toplantýya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ýn haricinde, eski Bakan Nihat Ergün, AK Parti Milletvekili Azize Sibel Gönül, AK Parti Kocaeli teþkilatý ve 13 belediye baþkaný katýldý. Toplantýda konuþan Bakan Iþýk, "Seçimlerin kaybedenleri de var. Bu kaybedenleri oturup baþlarýný iki elleri arasýna alýp düþünmeleri gerektiði biz düþünüyoruz. Paralel yapý özellikle bu sonuçlarý mutlaka irdelemesi gerekiyor." dedi.

"VESAYET GÝRÝÞÝMÝNÝ BOÞA ÇIKARMAK ÖNEMLÝ BÝR KAZANIM" Bakan Iþýk Konuþmasýnýn devamýnda Cumhuriyet tarihindeki en önemli ve en zor seçimlerden birini baþarýyla atlatarak geride býraktýklarýný ifade ederek þöyle konuþtu: "AK Parti olarak bu seçimden yüzümüzün akýyla çýkmýþ olmamýz, milletimizin güveniyle tekrar bu seçimden çýkmýþ olmamýz, demokrasi ve siyaset kurumu üzerinde kurulmak istenen vesayet giriþimini boþa çýkarmýþ olmamýz gerçekten hem partimiz hem de demokrasimiz açýsýndan son derece önemli bir kazaným. Seçim atmosferinin taþýmasý gereken argümanlarýnýn dýþýnda, pek çok iftiranýn þantajýn, montajýn kullanýldýðý bir dönemi yaþadýk. Ama bunlarýn hiçbirisine halkýmýzýn itibar etmediði sandýkta görmüþ olmak bizi gerçekten çok mutlu etti. Biz halkýmýzýn bu tip iftiralara, bu tip argümanlara itibar etmeyeceðini baþtan beri aslýnda biliyorduk. Ancak bunlarýn bütün siyaset kurumu tarafýndan görülüyor olmasý siyaset kurumunun, Türkiye'nin çok önemli bir kazanýmýdýr kazancýdýr."

"PARALEL YAPI BU SONUÇLARI ÇOK ÝYÝ ÝRDELEMELÝ" "Seçime 3 ay kala yapýlan operasyonlarýn tercihini negatif yönde etkilemesini býrakýn, aksine halkýn önemli þekilde kýzgýnlýðýný ve öfkesini kazandýðýný da sandýklarda görmüþ olduk. Bu açýdan gerçekten zor bir seçim dönemi geçti ama demokrasimizin bana göre ne kadar oturduðunu, ne kadar kurumsallaþtýðýný gösteren çok önemli bir seçimi yaþadýk. Bu sonucu ortaya koyan ve demokrasiye, partimize ve özelde de Baþbakanýmýza sahip çýkan halkýmýza çok teþekkür ediyorum. Hakikaten bu seçimlerin kazananý halkýmýzdýr. Seçimlerin kaybedenleri de var. Bu kaybedenleri oturup baþlarýný iki elleri arasýna alýp düþünmeleri gerektiði biz düþünüyoruz. Bugün mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi bu sonuçlarý irdelemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu sonuçlarý mutlaka ama mutlaka irdelemelidir. BDP, HHP bu sonuçlarý irdelemelidir. Paralel yapý özellikle bu sonuçlarý mutlaka irdelemesi gerekiyor. Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye çalýþanlarýn bu sonuçlarý mutlaka çok ama çok iyi þekilde irdelemesi gerektiðini düþünüyoruz." Bakan Iþýk'ýn ardýndan söz alan Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu ise "Sorumluluðumuzun arttýðýna inanýyorum. Asla rehavete kapýlmayacaðýz. Hakla ve halkla beraber hizmetimize devam edeceðiz. Özellikle bu dönem daha þeffaf, belediye baþkanlarýmýza yönetim tarzýmýz daha açýk, daha net, hiç kimsenin tereddüt etmeyeceði þekilde iþlerimizi yürüteceðiz" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan basýna kapalý bir þekilde devam eden toplantý, Bakan Iþýk baþkanlýðýnda belediye baþkanlarýnýn seçim sonuçlarýnýn deðerlendirmesi ile sona erdi.


10

6 NÝSAN 2014 PAZAR

Haber

Türkiye örnek alýnmalý

Afganistan'da yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde en güçlü aday olan Eþref Gani, Türkiye'nin, kendilerine Müslüman bir ülkenin demokratik ve ekonomik olarak dinamik olabileceðini kanýtladýðýný söyledi. ÝHA muhabiri Mustafa Deveci'ye açýklamalarda bulunan Gani, Türkiye'nin 100 yýldan fazladýr Afganistan'ýn önemli bir dostu ve müttefiki olduðunu kaydetti.

"SEÇÝMLER BÝR DÖNÜM NOKTASI" Afganistan'da yapýlacak seçimlerin ülke için önemi sorulan Gani, "Önümüzdeki seçimler bir dönüm noktasý. Bunun sebebi her þeyden önce uzun zamandan beri ilk kez otoritenin seçilmiþ bir liderden seçilmiþ baþka bir lidere transfer edilmesi. Ýkinci olarak, demokrasi gerçekten belirleyici oluyor çünkü bu açýk bir içerik. Ve bu, geleceðe dair fikirlerin tartýþýlabildiði bir içerik. Halkýn buna katýlýmý son derece faydalý oluyor. Ülkede direkt olarak 73'ten fazla, kendi katýlýmýmýz olmadan da 100'den fazla miting düzenledik. Ve halk bu mitinglere katýldý. Seçimlere yönelik tehditler, halký caydýrmadý. Aksine halk mitinglere katýldý ve oy vermeye hazýrlanýyor. Ve verecekleri oya muazzam ölçüde deðer veriyorlar" diye konuþtu. Kendi ekibinin tam bir ulusal birlik ekibi olduðunu belirten Eþref Gani, "Bizim ekibimiz eylem planý olan bir ekip. Bu sebeple halkýn, sürekliliði olan bir gelecek ile

geçmiþ arasýnda bir seçim hakký var. Ortada açýk bir tercih olmasý sebebiyle insanlarýn doðru seçimi özgürce yapabilmelerine izin verilmesi ve Afgan halkýnýn tümünün birlik içerisinde olmasý büyük önem taþýyor" ifadelerini kullandý. Gani, sözlerine, "Son olarak, bu seçimler, tarihimizde ilk kez merkeziyetçi bir ittifaký meydana getirmiþtir. Bu ittifak, aþýrý sað ve aþýrý solun izole edilmesini saðlayacaktýr. Dolayýsýyla, bu, bizim için çok umut verici bir an. Yaygýn beklentilerin aksine siyasi geçiþ dönemini baþarýyla gerçekleþtireceðiz ve buna dayanarak da güvenlik dönüþümünü tamamlayacak ve sonrasýnda da ekonomik dönüþüm için iþe koyulacaðýz" þeklinde devam etti.

"TÜRKÝYE ÖRNEÐÝNÝ ÝZLEMEMÝZ LAZIM" "Türkiye ve Türk halkýna bir mesajýnýz var mý" þeklindeki soruyu þöyle cevaplandýrdý: "Elbette. Ýlk olarak minnettarlýk mesajý. Ýkincisi iþbirliði. Türkiye kendini deðiþtirdi. Kendisini doðu mu batý mý olarak ifade etme sýkýntýsý yaþarken, hem doðu, hem batý oldu. Laik mi olacak Müslüman mý olacak derken hem laik hem Müslüman oldu. Avrupalý mý Asyalý mý olacaðým derken hem Avrupa hem Asya oldu. Biz Türkiye örneðini izleyerek Asya için kesiþen yol görevi görmeliyiz. Türkiye özel iþletmeler ve devlet arasýndaki iþbirliði açýsýndan fevkalade bir baþarý örnek. Bu bizim de anahtar politikalarýmýz-

dan bir tanesi. Türk yatýrýmlarý Afganistan tarafýndan hoþ görü ile karþýlanmakta. Biz sadece Türkiye'den gelen yatýrýmlarý deðil Türkçe konuþan diðer cumhuriyetlerin de yatýrýmlarýný bekliyoruz. Bu konuda çok büyük bir potansiyel var. Türk firmalarý doðalgaz konusunda Kuzey Afganistan'da fevkalade çalýþmalar yaptý. Teknik iþbirliði devam edecek. 3 binden fazla Afgan öðrenci Türk üniversitelerinden mezun oldu. Þuanda da binlercesi Türkiye'de okumaktalar. Biz bundan çok memnunuz."

GANÝ SÖZLERÝNÝ ÞÖYLE SÜRDÜRDÜ: "Son olarak Özbekçe ve Türkmence ülkemizde çok fazla kullanýlan diller. Binlerce yýldýr kullanýlan bu diller Türkçeyle kardeþler. Bu topraklar Osmanlýdan önce bile Türk hükümdarlar tarafýndan yönetildi. Türklerle kültürel, dini ve ekonomik çok derin baðlarýmýz var. Ve þimdi ise demokrasi bizi birleþtirecek. Türkiye temelleri saðlam, demokratik bir ülke oldu. Türkiye bize Müslüman bir ülkenin demokratik ve ekonomik olarak dinamik olabileceðini kanýtladý. Bu seçim süreci sayesinde, Afgan halký demokrasiyi tam olarak benimsediðini kanýtladý. Ben ve ekibim Türkiye ile çok saðlam baðlar kuracaðýz. Çünkü merkez Asya ve Avrupa bizim geliþimimiz için anahtar nokta. Türkiye bölgeye gelecek barýþ ve düzenin kurucusu ve ortaðý olacak."

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

11

Sýra geldi Pazarspor’a! 6 NÝSAN 2014 PAZAR

Spor Toto 2.lig gruplarýnda üst lige çýkma mücadelesi veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor bu hafta kendi sahasýnda oynayacaðý Pazarspor hazýrlýklarýný dün seyrantepe Tesislerinde yaptýðý Ter idmanýyla tamamladý... Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor kendi sahasýnda ve seyircisi önünde oynayacaðý Pazarspor karþýlaþmasýný seyircisinin desteðini de arkasýna alarak sahadan 3 puanla ayrýlmanýn hesaplarýný yapacak, Yeþil kýrmýzýlý kulübün Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, zorlu mücadele öncesinde taraftara destek çaðrýsýnda bulunurken, "Bu maçý kazanarak Play Off yolundaki konumuzu daha da saðlama alacaðýz. Ligde kalan her 6 maçýmýzdan en az kayýpla ayrýlarak adýmýzý Play Off'a yazacaðýz. Sonrada buradan bir üst lige çýkmaya çalýþacaðýz" dedi.

Ýldiz : Sürgün edildi Diyarbakýrspor' da forma giyen Ýrfan Haluk Ýldiz daha sonra Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da Futbol yaþantýsýný sürdüren , baþarýlý kanat oyuncusu Ýrfan Haluk Ýldiz Spor Toto 3.lig 3 grup Takýmlarýndan kümeden düþmesi kesinleþen 1930 Bafraspor kulübüne kiralýk olarak gönderildi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Yönetimi tarafýndan sürgün olarak gönderilen Ýrfan Haluk Ýldizin devre arasý transfer dönemine 2 gün kala Bafraspor kulübüne kiralandý.. 1930 Bafraspor kulübü , Ýrfan Haluk Ýldiz'i yeþil- kýrmýzýlý külüpten sezon sonuna dek kiralandý.

Taþkýn Civelek

Yolspor da hedef Play-off

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Yolspor, Tatvan Gençlerbirliði ile bugün seyrantepe sentetik çim sahasýnda yapacaðý maçý kazanýp, Girmeli Belediyespor beraberliðini telafi etmek istiyor. Yolspor Teknik direktör Ýbrahim Tungaç, deplasmanda yaptýklarý maçta berabere kaldýklarý için 2 puan kaybettiklerini anýmsatarak, þöyle dedi: "Bu kayýp þampiyonluk yarýþýnda bize büyük bir yara verdi. Ýþimizi zora soktuk. Eðer bu maçta

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

puan kaybý yaþamasaydýk, 46 puanlý üç takýmdan biri olurduk ve zirve mücadelemizde avantaj saðlardýk. Þuan 44 puanla averajla ligin dördüncü sýrasýndayýz. Bizimle ayný puana sahip olan Tatvan Gençlerbirliði var. Onlar ligin üçüncü sýrasýndalar. Kendi sahamýzda onlarla karþýlaþacaðýz. Bu maçý kazanmak istiyoruz. Daha sonra da ligin 46 puanla ilk iki sýrasýnda yer alan Cizre Basraspor ve Mardinspor'un puan kaybetmelerini bekleyeceðiz." Diyarbakýr Yolspor Yönetimi Tatvan

Gençlerbirliði karþýlaþmasýnda tribünleri dolu görmek istediklerini ifade eden Yönetim , "Bu haftaki karþýlaþmada öncelikle tribünlerin dolu olup coþkulu bir taraftar topluluðu önünde oynamak istiyoruz. Geçen hafta ortaya koyduðumuz mücadeleyi daha üst seviyeye çýkartýp, kaçýrdýklarýmýzý da artýk deðerlendirerek güzel bir karþýlaþma oynamak ve taraftarýmýzýn desteðiyle galip gelmek istiyoruz. " dediler.

Erganispor'un zirve inadý Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Erganispor, bugün sahasýnda oynayacaðý Girmeli Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný Tamamlayarak kampa girdi. Erganispor Teknik Direktörü Süleyman Arpa, yaptýðý açýklamada, sahalarýnda yapacaklarý Girmeli Belediyespor maçýný kazanýp üst üste 6. galibiyetlerine imza atmak istediklerini söyledi. Ligin en rahat takýmlarý arasýnda bulunduklarýný belirten Arpa, "Yakaladýðýmýz bu baþarýlý çýkýþý sahamýzda yapacaðýmýz Girmeli Belediyespor maçýnda da sürdürmek istiyoruz. " dedi.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

Diyarbakýrspor A.Þ


12

CMYK

Akçadað 'dan :Taraftarlara jest 6 NÝSAN 2014 PAZAR

Diyar 'da Kýrýkhan alarmý SPOR TOTO 3. Lig 3. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi eden Diyarbakýrspor A.Þ , bugün deplasmanda karþýlaþacaðý Kýrýkhanspor maçý hazýrlýklarýný galibiyet parolasýyla sürdürüyor. Yeþil kýrmýzýlý kulübün Yönetimi , hafta içerisinde Bafraspor'u deplasmanda 5- 1 yendiklerini anýmsatarak, "Kýrýkhanspor deplasmanýndan da 3 puanla döneceðimizi ümit ediyoruz. Bu maçýn hazýrlýklarýný 3 puan parolasýyla Tamamladýk" dedi. Yeþil -kýrmýzýlý Yönetim , " Ýkinci deplasman maçýna çýkacaðýz. Kýrýkhanspor ile yapacaðýmýz maçý kazanýp rakiplerimizin puan kaybetmelerini bekleyeceðiz. Birbirinden zorlu maçlara sahne olacak. 30. hafta maçlarýný karlý kapatan taraf olmayý hedefliyoruz. Hem þampiyonluða bir adým daha yaklaþmak hem de ligin lideri olan Keçiörengücü ile puan farkýný kapatmak istediklerini söylediler " . Moral ve motivasyon açýsýndan çok iyi du-

rumda olduklarýný ifade eden Yönetim, "Futbolcularýmýzýn durumlarý iyi. Onlarla yaptýðýmýz görüþmelerde hiçbir sýkýntýlarý olmadýðýný söylediler. Takýmda her þey yolunda. Birlik ve beraberlik içindeyiz. El birliðiyle Diyarbakýrspor'A.Þ i þampiyonluða taþýmak istediklerini . ve futbolcularýmýza ve teknik heyetimize güveniyoruz dediler.’’

Tahriklere kapýlmamalý Bu arada 2013 sezonunda Kýrýkhanda oynan Kýrýkhanspor - Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor arasýnda çýkan olaylar da Kýrýkhanspor 'lu Taraftarlarý sahaya inerek Futbolculara saldýrdýrýrýken Kýrýkhanspor yöneticileri, ise rakip Yöneticilere saldýrmýþlardý. Kýrýkhanspor 'un Doðu ve Güneydoðu takýmlarýyla oynadýðý karþýlaþmada olaylar çýktýðýný öne sürürlükken, Hatay Temsilcisinin maçlarýna Dikkat edilmelidir. Güneydoðu Anadolu Temsilcisi Diyarbakýrspor A.Þ Spor Toto 3 lig 29 haftasýnda deplasmanda oynayacaðý Kýrýkhanspor maçýnda daha dikkatlý ve Tahriklere kapýlmamasý lazým .

Spor Toto 3.Lig 3.Grup'ta þampiyonluk hesaplarý yapan Diyarbakýrspor A.Þ hafta içinde oynadýðý Bafra deplasmanýndaki farklý galibiyeti sonrasý gözler bugün oynanacak deplasmana çevrildi. Akçadað ailesi, Bafra'da oynanan karþýlaþma sonrasý takýma prim vermesi ve oynanacak Kýrýkhanspor deplasmaný için taraftarlarýn organizasyonuna katkýda bulundular. Hacý Yavuz Akçadað'ýn Kýrýkhan'a gönderilecek otobüs için 1.000 TL'de kendilerinin destek sunduklarýný öðrenildi. Taraftarlar yaptýðý açýklamada , Akçadað ailesinin desteklerine teþekkür ettiklerini belirterek bu kent Akçadað'larý asla unutmayacak. Bafraspor karþýlaþmasý öncesi ve sonrasý takýma gösterilen yakýn ilgi, oynanacak Kýrýkhan deplasmanýna gidecek taraftarý götürecek olan otobüs için de 1000 TL katkýda bulundular. Hacý Yavuz Akçadað'a ve Þahap Akçadað'a taraftarlar adýna teþþekür ediyoruz.."dediler. Taþkýn Civelek

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Buggüne Deððiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . ýnýz d a T k a m a D Deðiþmeyen

"

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

06 04 2014 gazete sayfaları  
06 04 2014 gazete sayfaları  
Advertisement