Page 1

Milletvekillerinden Altaç'a ziyaret Baðlar adayý Parlak kadýnlarla buluþtu AK Parti'den Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, Þeyh Þamil Mahallesi'nde kadýnlarla ev toplantýsýnda buluþtu. Toplantýya Alaattin Parlak'ýn yaný sýra AK Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Hüseyin Yalar, AK Parti Baðlar Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Dilek Sulak ve çok sayýda kadýn katýldý. 5’te

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, milletvekilleriyle seçim deðerlendirme toplantýsý yaptý. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret eden milletvekilleri Cuma Ýçten, Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, Mehmet Süleyman Hazmaoðullarý, Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ve SKM Koordinatörü Sabri Balaman ile birlikte deðerlendirme toplantýsý yaptý. 5’te

Bakan Eker: Artýk kan dökülmüyor

Varlýk kavgamýz bitti PERÞEMBE 6 MART 2014

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, Kürt sorununun tek baþýna siyasal bir sorun olmadýðýný söyledi ve ekledi: Varlýk kavgamýz bitti. Sosyal, kültürel ve ekonomik ayaklarý eksik. Bunu tamamlamak adýna buradayýz ve belediyeye talibiz.

Baðlar'da gündem 8 Mart Baðlar Belediye Eþ Baþkan Adaylarý, 8 Mart ile seçim çalýþmalarý kapsamýnda seçim irtibat bürolarýný ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardýndan adaylar, Yeniköy Çamaþýrhanesi'ndeki þölene katýldý. 7’de

Abdurrahman Kurt

AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, gazetemizi ziyaret etti. Gazetemizin Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Serdar Çimen'in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Abdurrahman Kurt, Kürt sorunun çözümünde önemli bir noktaya geldiklerini söyledi. Kürt sorununda varlýk kavgasýnýn bittiðini ifade eden Kurt, ''Demokratik Çözüm Projesi'nin Medeniyet Projesi olarak ele alýnmasý gerekiyor. Bu tek baþýna siyasal bir sorun deðil. Sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik boyutu var. Gelinen aþamada varlýk kavgamýz bitti. Zorunlu asimilasyonu ortadan kaldýrdýk. Sorunun bugün itibariyle siyasal ayaðý tamamlanmýþtýr. Sosyal, kültürel ve ekonomik ayaklarýný tamamlamak adýna buradayýz ve belediyeye talibiz. Halkýmýzýn bu anlamda bize destek vermesini istiyoruz'' dedi. 4’te

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, çözüm süreciyle birlikte Türkiye'de artýk kan dökülmediðini söyledi ve ekledi: Barýþa karþý olanlara karþý 30 Mart'ta sandýk yoluyla cevap verilecek. Yerel seçim çalýþmalarýný yürütmek üzere Diyarbakýr'da bulanan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Ergani ilçesinde seçim bürosu açýlýþýna katýldý. 5’te

CHP'den Hevsel eylemlerine destek Diyarbakýr'da Dicle Nehri kýyýsýndaki Hevsel Bahçeleri'nde yer alan kampüs alanýndaki onlarca yýllýk aðaçlarýn kesilmesine karþý baþlatýlan eyleme CHP adaylarý da destek verdi. 7’de

Vali Kýraç: Gençleri korumalýyýz

Yeþilay Haftasý nedeniyle açýklama yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, gençleri bu zararlý illetlerden korumak için herkesin ortak bir inanç ve gayretle çalýþmasý gerektiðini söyledi. 3’te

BDP heyeti Hevsel’de GAP'a 36 katrilyon harcandý Kayapýnar Belediyesi'ne plaket Diyarbakýr'da düzenlenen ilköðretim okullarý arasýnda yapýlan voleybol turnuvasýnda birinci olduktan sonra Bitlis'te 2225 Þubat tarihleri arasýnda yapýlan bölge þampiyonasýnda kadýnlarda bölge birincisi, ereklerle bölge ikincisi olan Mehmet Mehmet Ýçkala Ýlk Öðretim Okul yönetimi, Kayapýnar Belediyesi'ne teþekkür plaketi verdi. 7’de

GAP'a 36 katrilyon lira harcadýklarýný belirten Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, "Yakýnda milyonlarca kiþiye iþ imkaný doðacak. Batman'a, Diyarbakýr'a göç baþlayacak" dedi. 7’de

Fotoðraf yarýþmasý 1.'si ödülünü aldý BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Hevsel bahçelerine giderek 5 gündür nöbet tutan gençlere destek verdi. Demirtaþ, "Bu bir Gezi direniþidir. Doðaya karþý açýk bir saldýrý var, insanlar da buna karþý tepkisini dile getiriyor" dedi. 8’de

Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) tarafýndan Enerji Haftasý nedeniyle düzenlenen fotoðraf yarýþmasýna profesyonel dalda 'Sokak Lambasý ve Güneþ' isimli eseri ile katýlarak birinciliði kazanan Cafer Balýk, ödülünü Þýrnak'ta düzenlenen bir törenle aldý. 8’de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

6 MART 2014 PERÞEMBE

TTT insan hakkýdýr

Güney Amerika'da geliþtirilen, 'skin-to-skin care', 'ten tene temas' ile bakýmýn, bebeðe en modern kuvözde bile verilmeyecek yoðun bir bakým saðladýðýný belirten Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Dr. Hakan Çoker, annenin doðum sonrasýnda bebeðiyle çeþitli nedenlerle ayrýlmasýnýn insan hakký ihlali olduðunu söyledi. Hastanelerde alýþýlageldiði gibi bebeðin doðar doðmaz kordonunun kesilmesi ve baþka bir odaya götürülmesi yerine; bebeðin çýplak olarak annenin çýplak göðsüne yerleþtirilmesi, kuru ve sýcak tutmak için battaniye ile örtülmesi uygulamasý, 'Ten Tene Temas' olarak adlandýrýlýyor. Bu süreç anne ile bebek arasýndaki baðýn saðlýklý þekilde oluþmasý açýsýndan önemli. Dünya Saðlýk Örgütü'nün, 2003 yýlýndan beri bebeðin kilosu, gebelik haftasý, doðum þekli, klinik durumu ne olursa olsun tüm yeni doðanlar için TTT bakýmý önerdiðini belirten Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Hakan Çoker, kadýnýn doðum sonrasýnda bebeðiyle çeþitli nedenlerle ayrýlmasýnýn insan hakký ihlali olduðunu söyledi. Annelere; "Ten tene temas insan hakkýdýr, hakkýnýza sahip çýkýn, doktorunuzdan talep edin" diye seslenen Dr. Çoker, uygulamanýn doðumdan hemen sonra baþlamasý ve bebeðin ilk emzirilmesi bitene kadar anne göðsünde devam etmesi gerektiðini aktardý.

"ANNELER HAKLARINA SAHÝP ÇIKSIN"

Bebeði annenin elbisesinin veya bir havlunun üstüne koymak, giyinik ya da bir beze sarýlmýþ haldeki bebeði anneye vermek ya da sadece yanak yanaða birkaç saniyeliðine anneyle bebeði buluþturmak, ten tene temas olarak deðerlendirilmiyor. Dr. Çoker'in dikkat çektiði ve Dr. Keith Moore ile ekibi tarafýndan 2012 yýlýnda yayýnlanan çalýþmada, TTT yapýlan bebeklerde 3. ve 6. ayda

Çocuklarda idrar kaçýrma hastalýk habercisi olabilir Uz. Dr. Göktuð Özdemir:' Ýdrar kaçýrma sorunu ihmal edildiðinde çocuklarda yaþam kalitesinin bozulmasýna ve özgüven sorununa yol açabilir' dedi. Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Göktuð Özdemir, "Çocukluk çaðýnda sýklýkla görülen idrar kaçýrma, nedeni araþtýrýlmasý gereken önemli bir saðlýk sorunudur. Basit gibi görülse de önemli hastalýklarýn bir belirtisi olarak ortaya çýkabilir. Hastalýðýn tedavisi sosyal açýdan da önemlidir. Çünkü idrar kaçýrma sorunu ihmal edildiðinde çocuklarda yaþam kalitesinin bozulmasýna ve özgüven sorununa yol açabilir" dedi. Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Göktuð Özdemir, çocuklarda idrar kaçýrma sorunu ve tedavi yöntemleri hakkýnda "Çocukluk döneminde altýný ýslatma sýk karþýlaþýlan bir durumdur. Bu durum kendini yalnýzca gece idrar kaçýrma veya hem gece hem gündüz idrar kaçýrma þeklinde gösterebilir. Normalde çocuklar gece idrar kontrolünü 4 yaþýnda saðlar. Gündüz kontrolü ise daha erken yaþta saðlanmaktadýr. 5 yaþýndaki çocuklarýn % 15'i, 15 yaþýndaki çocuklarýn ise % 1'i gece idrar kaçýrmaktadýr. Gece idrar kaçýran çocuklarýn her yýl % 15'i kendiliðinden, hiçbir tedavi almadan iyileþmektedir. Ancak altýný ýslatma problemi bu zaman aralýðýnda çocuk ve ailesinde, sosyal ve psikolojik sorunlarýn ortaya çýkmasýna neden olur. Sosyal açýdan önemli olan bu durum, altta yatan önemli bir hastalýk olmasa bile, tedavinin gerekliliðini ortaya koymaktadýr" diye konuþtu Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Göktuð Özdemir, þu bilgileri verdi: "Çocukluk çaðýnda baþlayan idrar kaçýrma sorunlarý, aileler tarafýndan çoðu zaman ihmal edilmektedir. Ancak ciddi hastalýklarýn belirtisi olabilir.

sadece anne sütü ile beslenme oranýnýn 2 kat fazla olduðu gösteriliyor. Çalýþmada, TTT yöntemi uygulanan annenin, üçüncü günde meme aðrýsýnýn daha az olduðu ve daha az endiþe yaþadýðý, bebeðin, ilk emzirmede daha etkili emdiði, 12 kat daha az aðladýðý, kalp atýþý, solunum, vücut ýsýsýnýn daha sabit ve kan þekerinde anlamlý bir yükseklik olduðu þeklindeki sonuçlar yer alýyor.

VÜCUDUMUZ SUSUZ KALDIÐINDA NELER OLUR?

5 yaþýndan önce tedavi düþünülmemeli

Yaþam þekli ve beslenme alýþkanlýklarý deðiþtirilmeli Ýdrar kaçýrma da ilaç tedavisi 8 yaþýndan büyük çocuklar için düþünülmelidir. Ýdrar kaçýrma sorunu olan çocuklarda beslenme ve sývý alýmý düzenlenmelidir. Gün içinde 6-7 kez 250 ml sývý alýmý saðlanmalý, akþamlarý yatmadan 2 saat önce sývý alýmý kýsýtlanmalýdýr. Akþam yemeðinden sonra çay, kahve ve gazlý içecekler verilmemelidir. Gündüz 3 saat ara ile tuvalete gitmesine yardým edilmeli, kabýzlýk sorunu varsa ona yönelik bir tedavi uygulanmalý, yatmadan önce ve yattýktan 2 saat sonra uyandýrýlarak tuvalete götürülmeli, gece tuvalete kolay ulaþým saðlanmalý, bez baðlamaktan kaçýnýlmalý, fizik aktivite düzenlenmeli ve uzun süre oturur pozisyonda kalmasý engellenmeli, cezadan kaçýnýlarak özgüven mutlaka korunmalýdýr. Geceleri çocuðun altýnýn baðlanmamasý çocuk için daha yararlý bir uygulamadýr. Çünkü bez baðlama çocuðun gece kalkma ihtiyacýný ortadan kaldýrýr ve tedavi sürecini olumsuz etkiler."

Dr. Nureddin Kaya, hipertansiyon hastalarýnýn diyet ve ilaçlarýna dikkat etmemeleri durumunda felç geçirebileceklerini söyledi. Mardin'de özel bir hastanede görev yapan nöroloji uzmaný Dr. Nureddin Kaya, hipertansiyon hastalarýnýn diyet ve ilaçlarýna dikkat etmemeleri durumunda felç geçirebileceklerini söyledi. Felcin genelde hipertansiyona baðlý olduðunu belirten Dr. Kaya, felç durumuna Mardin ve bölgesinde sýkça rastladýklarýný söyledi. Hipertansiyon hastalarýnýn diyetlerine dikkat etmesi uyarýsýnda bulunan Dr. Kaya, "Hastalar verilen ilaçlarý çok dikkatli ve zamanýnda düzenli olarak kullanmalarý gerekmektedir. Bu konuda bir aksaklýk hastalarýmýzýn inme dediðimiz felç hastalýðý meydana getirmektedir. Bu felçler iki çeþittir. Birincisi hipertansiyona baðlý kanama dediðimiz olay yani beyin kanamasýnýn olduðu felç. 2.si ise damar týkanýklýklarý, bu damar týkanýklýklarýnýn en sýk nedeni atarüzgros dediðimiz damarlarýn daralmasý yaða kolesterole baðlý ve þeker hastalýðýna baðlý damarlarda meydana gelen atörüzgros dediðimiz daralma ve buna baðlý pýhtý atmasýdýr. Bu hastalarda iskemikserbüs hastalýk dediðimiz hastalýk meydana gelmektedir. Bu ikisi de felç ve bunlarýn tedavisi çok zor. Özellikle yaþlýlarda rastlanan bir olaydýr. Mardin bölgesinde diyet alýþkanlýklarýndan dolayý hipertansiyon fazla kilolar ve ilaç kullaným düzensizliðine baðlý bu hastalýklarla çok sýk karþýlaþýyoruz. Hastalarýmýz mutlaka bize baþvurmalarý gerekir. Ayrýca, hastalarýmýz diyetlerine dikkat etmeli ve ilaçlarýný aksatmamalýdýr. Eðer bunlara dikkat edilirse felcin büyük oranda azalacaðýný düþünüyorum" dedi.

Susuzluk tehdit ediyor

Gündüz veya gece idrar kaçýrma; böbrek yetmezliði, hormonal bozukluklar, idrar yolu iltihaplarý, sinir sistemi hastalýklarý, þeker hastalýðý, mesane çalýþmasý bozukluðu gibi hastalýklarla beraberde görülebilir. Bu nedenle hafife alýnmamalý ve nedeni mutlaka araþtýrýlmalýdýr.

Gece idrar kaçýrma sorunu olan bir çocuðun tedavisi, 5 yaþýndan önce düþünülmemelidir. Tedavi planlanan çocukta bu problemin baþka bir hastalýða baðlý olup olmadýðý incelenmelidir. Ýdrar tahlili ve ultrasonografik incelemelerle, idrar yollarýna ait anatomik bozukluk veya enfeksiyon olmadýðý tespit edildikten sonra gece idrar kaçýrma sorunu tedavi edilmelidir.

"Keþkesiz Doðum" eðitmeni de olan Dr. Hakan Çoker, en kýsa zamanda doðumhanelerin ve ameliyathanelerin TTT'yi rutin bir uygulama haline getirmelerinin yeni nesillerin saðlýðý için þart olduðu görüþünde. Çoker anne ve baba adaylarýna; "Doktorunuzdan veya ebenizden doðumdan hemen sonra, týbbi acil bir sorun yoksa bebeðinizin doðrudan kucaðýnýza verilmesini ve ilk kontrollerinin de orada yapýlmasýný talep edin. Bakým adý altýnda baþka bir odaya götürülmesi yerine mümkün olan en uzun süre kendi göðsünüzde kalmasýný ve ilk emzirmenin de orada gerçekleþmesini isteyin" tavsiyesinde bulundu. Bu yapýldýðýnda bebeðin kendiliðinden memeyi bulduðunu ve emmeye baþladýðýný söyleyen Çoker, "Ten tene temas bir insan hakký meselesidir. Kendi hakkýnýza ve bebeðinizin haklarýna sahip çýkýn" þeklinde konuþtu.

Hipertansiyon hastalarýna 'inme' uyarýsý

Beyninin %75'i, kanýnýn %92'si, kaslarýnýn %75'i, kemiklerinin ise %22'si sudan oluþan insanýn vücudu susuz kaldýðýnda ciddi hasarlar meydana geliyor. Günde ortalama 8 bardak su içmemiz gerekirken vücudumuzun 10 bardak su kaybettiðini belirten Yrd. Doç. Dr. Gamze Þenbursa, yeterli yaðýþ olmamasý nedeniyle tarým alanlarý baþta olmak üzere tüm yaþamý tehdit eden susuzluðun, yaný baþýndaki sürahide öylece durduðu halde yeterince su içmeyen insanlarda geri dönülmez hasarlara yol açtýðýný söyledi. Ýnsan beyninin %75'inin, kanýnýn %92'sinin, kaslarýnýn %75'inin, kemiklerinin ise %22'sinin sudan oluþtuðunu söyleyen Þenbursa, yeterince su içmemenin yol açtýðý 11 rahatsýzlýðý sýraladý:

Yorgunluk: Su vücudunuzdaki en önemli enerji kaynaklarýndandýr. Dehidratasyon (susuz kalma) vücudu yavaþlatan enzimatik aktiveteye sebep olarak yorgunluk ve halsizliðe yol açar. Astým ve alerjiler: Dehidratasyona maruz kalan vücut sudan tasarruf etmek için havayollarýný daraltýyor. Siz daha susuz kaldýðýnýzý hissetmeden histamin bu durumun farkýna varýyor ve salgýsýný arttýrýyor. Yüksek kan basýncý: Vücut normalde tam olarak su ihtiyacýný karþýladýðýnda kanýn %92'si sudur. Vücudun susuz kaldýðý zamanlarda ise kan kalýnlaþarak akýþý sýrasýnda dirence sebep olur ve buda kan basýncýnýn yükselmesi ile sonuçlanýr. Cilt problemleri: Dehidratasyon deri yoluyla toksinlerin atýlmasýný bozmakta ve her türlü cilt problemi için savunmasýz hale getirmektedir; dermatit, sedef, kýrýþýklýk… Yüksek kolestrol: Vücut susuz kaldýðýnda kolestrol seviyesini arttýrarak hücreden daha fazla su kaybýný önlemeye çalýþýr. Sindirim bozukluklarý: Su ve alkali (kalsiyum ve magnezyum) minerallerin eksikliði gastrit, ülser ve reflü gibi birçok sindirim sistemi problemine yol açar. Mesane ve böbrek problem-

leri: Toksin ve atýk asit birikimi bakterilerin geliþmesi için ortam saðlar, buda böbrek ve mesanede inflamasyon, aðrý ve enfeksiyona daha yatkýn olmasý ile sonuçlanýr. Kabýzlýk: Suyun eksikliðinde, vücudun kritik fonksiyonlarý için su saðlama görevi kalýn baðýrsaðýndýr. Su yetersiz kaldýðýnda atýk maddeler baðýrsak içinde çok yavaþ ilerlemeye baþlar bu da kabýzlýða yol açar. Eklem aðrýsý ve sertlik: Bütün eklemlerde büyük bir kýsmý sudan oluþan kartilaj yastýkçýklarý vardýr. Vücut susuz kaldýðýnda kartilaj zayýflar ve eklem tamiri yavaþlar böylelikle aðrý ve rahatsýzlýk hissi oluþur. Kilo alma: vücudunuz etkin bir þekilde toksinleri elimine edemez ve yað hücrelerinin içinde

saklar. Bunun yanýnda eðer vücut yeterli su ile toksinlerin güvenli bir þekilde atamýyor ise yað hücresini serbest býrakmaz. Vakitsiz yaþlanma: Kronik olarak vücut susuz kaldýðýnda, organlar ve hatta vücudun en büyük organý olan deride kýrýþýklýk baþlar ve erken yaþlanma belirtileri verir.

BUNLARI BÝLÝYORMUSUNUZ? Susadýðýnýz zaman vücut (susuz kalmýþ) dehidrate olmuþtur. Yemek öncesi içilen su porsiyonlarýnýz küçülmesine ve dolayýsýyla daha kolay kilo kaybetmenize yardýmcý olur. Araþtýrmalar göstermiþtir ki eðer yýl boyunca su tüketiminizi günlük 1,5 litre olursa, extra 17,400 kalori yakarsýnýz bu da yaklaþýk olarak 2 buçuk kiloya denk gelir. Sadece su içmeniz gerekir, diðer tükettiðiniz sývýlarýn bir kalorisi ve þeker içeriði vardýr. Sadece suyun kalorisi '0'dýr. Soðuk su içmek metabolizmanýzý hýzlandýrýr ve kalori yakar. Hýzlanan metabolizmanýn etkileri ilk 10 dakikada baþlar ve 30-40 dakika sonra maksimuma ulaþýr.


Ergani'de market soygunu Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde bir markete giren hýrsýzlar, 6 bin TL deðerinde sigara çalarak kayýplara karýþtý. Olay yerine giden polis, markette incelemelerde bulunup parmak izi aldý. Hýrsýzlýk olayýný sabah iþyerini açmaya geldiðinde fark ettiðini belirten market sahibi,

"Sabah 06.00'da marketi açmaya geldim. Market kepenklerinin kilidinin kýrýldýðýný görünce hýrsýzlýk olduðunu anladým. Polisleri aradým. Marketimden yaklaþýk deðeri 6 bin TL'yi deðerinde olan sigara ile 300 TL bozuk parayý çalmýþlar. Ayrýca 3 paket çikolata ile 1 adet kolayý da alýp

gitmiþler. Son zamanlarda hýrsýzlýk olaylarý artýþ gösterdi. Çarþý merkezde bulunan marketimin açýlmasý, hýrsýzlarýn çok rahat hareket ettiklerini ve kendilerini tehlikede görmediklerini gösteriyor. Yetkililerin hýrsýzlýk olaylarýnýn önüne geçmesini istiyorum" dedi. ÝLKHA

Vali Kýraç: Gençleri korumalýyýz 6 MART 2014 PERÞEMBE

Yeþilay Haftasý nedeniyle açýklama yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, gençleri bu zararlý illetlerden korumak için herkesin ortak bir inanç ve gayretle çalýþmasý gerektiðini söyledi. Vali Mustafa Cahit Kýraç, Yeþilay Haftasý nedeniyle bir açýklama yaptý. Gelecek nesilleri tehdit eden uyuþturucu, alkol ve sigara kullanýmýnýn sosyal bir yara olarak toplumda ön plana çýktýðýný ifade eden Vali Mustafa Cahit Kýraç, madde baðýmlýlýðý ile mücadelede baþarý saðlandýðýný ancak bunun yeterli olmadýðýný belirtti. Kýraç, "Uyuþturucu, alkol ve sigaraya kolayca ulaþýlabilmesi, baðýmlýlýk yaþýnýn gün geçtikçe düþtüðünü ortaya koymaktadýr. Çocuklar ve gençler bizim geleceðimizdir ve onlarýn geliþimini

etkileyen her olumsuzluðun bizim geleceðimizi de olumsuz etkileyeceði bir gerçektir. Sigara, alkol ve uyuþturucu kullanan kiþiler baþta kendisine, ailesine ve çevresine zarar veriyor. Bu konuda bilinçlenmek için toplumun tüm fertlerine görev düþüyor" dedi.

'Hepimizin ortak sorumluluðu' Zararlý alýþkanlýklarýn insan hayatýný olumsuz etkilediðini ifade eden Vali Kýraç, "Bu konuda bilinç ve farkýndalýk oluþturmalýyýz. Bunun en birinci ve en önemli

ayaðý da eðitimdir. Önce çocuklarýmýzdan baþlayarak, gençlere ve toplumun tüm kesimlerine, bu zararlý alýþkanlýklarý anlatmak hepimizin ortak sorumluðudur. Bu anlamda öncelikle ailelerimize, devleti temsilen kamu kurumlarýmýza, her an halkýn içerisinde olan Sivil Toplum Kuruluþlarý ile basýn kuruluþlarýmýza önemli ve büyük görevler düþmektedir. Geleceðin teminatý olan gençlerin bu zararlý illetlerden korunmasý için topyekûn ortak bir inanç ve gayretle çalýþmak gerekiyor" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

Damaðý olmayan bebek yardým bekliyor

Büro emekçileri çözüm istiyor Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Diyarbakýr Þubesi üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkanlýðý'ný mahkeme kararlarýný uygulamaya davet etti. SGK Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü binasý önünde bir araya gelen BES Diyarbakýr Þubesi üyeleri, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarýnýn uygulanmasýna yönelik basýn açýklamasý yaptý. BES üyeleri adýna açýklama yapan Mehmet Ay, Anayasa Mahkemesi'nin, fazla mesai, ikramiye ve vekalet ücreti gibi ödemelerin kaldýrýlmasýný getiren kararname hükümlerini iptal ettiðini belirterek, SGK Baþkanlýðý'nýn, kararý uygulamadýðýný öne sürdü. Ay, "666 sayýlý KHK ile Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý baþta olmak üzere iþkolumuzdaki birçok kurumda çalýþan büro emekçilerinin 2013 yýlý içerisinde fazla mesai, ek ödeme, ikramiye, vekalet ücreti gibi kalemlerde ödemelerin kaldýrýlmasý sonucunda 5 bin ile 10 bin lira arasýnda ücret kayýplarýnýn yaþanmasýna neden olunmuþtur. Kararnamenin bazý maddelerine ve kamu emekçilerinin mali haklarýný düzenleyen kýsýmlarýna

Anayasa'ya aykýrýlýk gerekçesiyle ana muhalefet partisi tarafýndan iptal davasý açýlmýþ, Anayasa Mahkemesi'nin 10 Ekim 2013 tarihinde yayýnlanan gerekçeli kararýyla, kurumlarýn teþkilat kanunlarýnda belirlenen döner sermaye payý, ikramiye, ek ödeme, vekalet ücreti gibi ödemelerin kaldýrýlmasýný getiren kararname hükümlerini iptal etmiþtir. Anayasa Mahkemesi'nin yayýnlanan gerekçeli kararýna göre SGK emekçilerinin ikramiyelerinin ödenmesi önünde hiçbir engel kalmamýþtýr. Ayrýca, ikramiyelerin ödenmesi talebiyle çalýþanlarca birçok ilde davalar açýlmýþ ve bu davalar lehte sonuçlanmaya baþlanmýþtýr. Sosyal Güvenlik Kurum Baþkanlýðý yerel mahkemelerin verdiði bu kararlarý dahi uygulamayarak suç iþlemeye devam etmektedir" dedi. Kamu çalýþanlarýnýn çalýþma koþullarýnýn da iyileþtirilmesinin gerektiðini belirten Ay, mahkeme kararlarýna uyulmadýðý takdirde, sendika olarak mücadelelerinin devam edeceðini belirtti. Grup, yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan sessizce daðýldý. ÝHA

Mardin'de doðuþtan damaðý olmadýðý için anne sütü ememeyen 23 aylýk Hüseyin Ýçten'in ailesi, tedavisini yaptýrabilmek için yardým eli bekliyor. Emin (46) ve Veysiye (43) Ýçten çiftinin 7 çocuðundan biri olan minik Hüseyin'in dramý yürekleri burkuyor. Doðuþtan damaðý olmayan Hüseyin, geliþimi için çok önemli olan anne sütünü alamýyor. Hazýr mamayla beslenen minik Hüseyin'in anne ve babasý, maddi durumlarý olmadýðý için gerekli tedaviyi yaptýramýyor. Baba Emin Ýçten, çocuðunun doðuþtan damaðýnýn olmadýðýný belirterek, "Saðlýk güvencemiz yok mamadan baþka bir þey yemiyor artýk ne yapacaðýz bilmiyoruz. Soysal güvencemiz yok, yeþil karýmýz yok, hayýrseverlerden yardým bekliyoruz. Saðlýk Bakanlýðý'ndan derdimize çare bulmasýný istiyoruz. Baþbakanýmýz bize sahip çýksýn. Ben çocuðumu görünce üzülüyorum yaptýðým bir iþ yok çocuðumuzu ameliyat

edecek gücümüz yok. Bir gün çalýþýyoruz bir ay çalamýyoruz o da geçimizi yapýyoruz ya da yapmýyoruz. Bazý günler çocuðum aç kalýyor. Allah için devlet yetkililerden herkesten yardým bekliyorum" dedi. Anne Veysiye Ýçten ise oðlunun doðuþtan damaðýnýn olmadýðýný, ameliyat edecek paralarýnýn olmadýðý için de çocuklarýný tedavi ettiremediklerini ifade etti. ÝHA

Ýþyerine molotoflu saldýrý Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen yüzleri maskeli bir grup gösterici bir iþ yerine molotof attý. Polis göstericilere tazyikli su ve biber gazý ile müdahale ederek daðýtmaya çalýþtý. Cizre'de yüzleri maskeli 50 kiþilik bir gurup Yafes Caddesi'nde bulunan bir iþyerine molotof kokteylleri ile saldýrdý. Molotoflarýn isabet ettiði iþ yerinde yangýn çýktý. Vatandaþlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan olay yerine TOMA ve polis zýrhlý araçlarý sevk edilirken, itfaiye ekipleri iþ yerinde çýkan yangýna müdahale etti. Polisin müdahalesi ile göstericiler ara sokaklara kaçarken, itfaiye ekipleri ise iþ yerinde çýkan yangýný kontrol altýna aldý. Yaþanan olayýn ardýndan polis zýrhlý araçlarla olasý bir olaya karþý beklemeye baþladý. Polisin güvenlik önlemi almasýnýn ardýndan olay yeri inceleme ekipleri delil topladý. ÝHA

Çaycýyý döverek öldürdüler Mardin'in Midyat Ýlçesi'ndeki AK Parti seçim bürosunda çaycýlýk yapan ve kimliði belirsiz kiþilerce dövülen 19 yaþýndaki Mehmet Veysi Altýnýþýk, tedavi altýna alýndýðý hastanede öldü. Olay Midyat'ýn Ulucami Mahallesi Köþk Meydaný'ndaki AK Parti seçim bürosu önünde geçen Pazartesi günü akþam saatlerinde meydana geldi. Ýddiaya göre, Mehmet Veysi Altýnýþýk ile kimliði belirsiz kiþiler arasýnda bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþma kýsa sürede kavgaya dönüþürken, sayýlarý ve adlarý öðrenilemeyen kiþiler Altýnýþýk'ý dövdü. Olay sonrasý eve giden ve kavga ettiðini ailesine söylemeyen Altýnýþýk, hiç bir þey olmamýþ gibi iþine gitti. Ancak fenalaþan Altýnýþýk, ailesi tarafýndan Midyat Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Yapýlan ilk muayenede darp sonucu dalaðý parçalandýðý belirtilen Altýnýþýk'ýn iç kanama geçirdiði belirlendi. Ameliyat edilen Altýnýþýk, sabah

saatlerinde yaþamýný yitirdi. Cumhuriyet Savcýlýðý'nca yapýlan otopsinin ardýndan Altýnýþýk'ýn cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakýr Adli Týp Kurumu'na gönderildi.

'Adalet yerini bulsun' Ölüm haberinin ardýndan AK Parti Midyat Ýlçe Baþkan Vekili Abdulvahap Arbað, BDP Midyat Ýlçe Baþkaný Feyzi Belke, Mehmet Veysi Altýnýþýk'ýn akrabalarý ve sevenleri hastaneye gitti. Ak Parti Midyat Ýlçe Baþkan Vekil Abdulvahap Arbað, seçim arifesinde böyle bir olayýn olmasýndan dolayý büyük bir üzüntü yaþadýklarýný belirterek, "Gerçekten çok üzüldük. Adaletin yerini bulmasý ve faillerin yakalanmasýný istiyoruz. Bir daha böyle bir olayýn yaþanmasýný istemiyoruz ve böyle olaylarýn yaþanmamasý için de elimizden geleni yapmamýz lazým. Huzurlu bir seçim geçirmek istiyoruz. Herkesi huzura davet ediyoruz" dedi. Ölen Mehmet Veysi Altýnýþýk'ýn

aðabeyi 24 yaþýndaki Mehmet Þirin Altýnýþýk ise, "Kardeþimi darp edenlerin biran önce yakalanmasýný istiyorum. Failin adalet önünde hesap vermesini istiyorum. Dövmüþler Köþk Meydaný'nda. AK Parti seçim bürosunda çaycýlýk yapýyordu. Kavga ettiðinin ertesi günü hastaneye kaldýrdýk, iç kanama geçirdiðini öðrendik. Zaten bize anlattý kavga ettiðini. Eve geldiðinde kendinde deðildi" diye konuþtu.


4

Gündem

'Varlýk kavgamýz bitti' 6 MART 2014 PERÞEMBE

AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, Kürt sorununun tek baþýna siyasal bir sorun olmadýðýný söyledi ve ekledi: Varlýk kavgamýz bitti. Sosyal, kültürel ve ekonomik ayaklarý eksik. Bunu tamamlamak adýna buradayýz ve belediyeye talibiz. ödemediðini belirten Abdurrahman Kurt, ''Kent merkezi baþta olmak üzere köylerde hala birçok sýkýntý var. BDP'nin bu anlamda hizmet borcunu halka ödediðini düþünmüyorum. Bu kent en iyi hizmeti almayý hak ediyor. Belediyecilik anlayýþýmýz ortada. Vatandaþlarýmýz hizmet anlamýnda kente çað atlatacaðýmýzý biliyor. Gittiðimiz her yerde yoðun bir teveccüh ile karþýlaþýyoruz. Vatandaþ gerçekten hizmete acýkmýþ durumda. Vatandaþlarýmýz yaþadýk-

Hamzaoðlu'ndan Güneli'ye destek ziyareti Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Mehmet Süleyman Hamzaoðullarý, Kayapýnar Belediye Baþkan adayý Zülküf Güneli'yi ziyaret etti. Güneli'yi seçim bürosunda ziyaret eden Hamzaoðullarý, daha sonra belediye baþkan adayý ile birlikte esnafý ziyaret etti. Esnafýn sorunlarýný dinleyen Hamzaoðllarý ve Güneli, vatandaþlardan 30 Mart yerel seçimleri için destek istedi. Hamzaoðullarý, "Gördüðümüz ilgiden dolayý çok memnunuz. Esnaf da vatandaþ da bizi çok sýcak karþýlýyor. Gördüðümüz kadarý ile 30 Mart'ta Kayapýnar ak belediye olacak" dedi. ÝHA

Zayi ilaný Diyarbakýr Trafik þub. almýþ olduðum (B) sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Yusuf Demirtaþ --------------------------------------------------------Diyarbakýr Nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Süleyman Selli

AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, gazetemizi ziyaret etti. Gazetemizin Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Serdar Çimen'in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Abdurrahman Kurt, Kürt sorunun çözümünde önemli bir noktaya geldiklerini söyledi. Kürt sorununda varlýk kavgasýnýn bittiðini ifade eden Kurt, ''Demokratik Çözüm Projesi'nin Medeniyet Projesi olarak ele alýnmasý gerekiyor. Bu tek baþýna siyasal bir

sorun deðil. Sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik boyutu var. Gelinen aþamada varlýk kavgamýz bitti. Zorunlu asimilasyonu ortadan kaldýrdýk. Sorunun bugün itibariyle siyasal ayaðý tamamlanmýþtýr. Sosyal, kültürel ve ekonomik ayaklarýný tamamlamak adýna buradayýz ve belediyeye talibiz. Halkýmýzýn bu anlamda bize destek vermesini istiyoruz'' dedi. 'Yeni bir Diyarbakýr için…' BDP'nin halka olan hizmet borcunu

BDP'ye büyük katýlým Mardin'in Derik ilçesi baþta olmak üzere bölge illerinde 5 bin üyesi bulunan ve PKK ile girdikleri çatýþmalarla bilinen Metinan Aþireti, düzenlenen bir törenle BDP'ye katýldý. Mardin'in Derik Ýlçesi'nde yaygýn olarak yaþayan ve geçmiþte PKK ile þiddetli çatýþmalar yaþayan Metinan aþireti BDP'ye geçti. Mardin Baðýmsýz Milletvekili ve Mardin Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Ahmet Türk ile Eþ Baþkan Adayý Februniye Akyol, Metinan Aþireti'nin partilerine katýlýmý nedeniyle düzenlenen törene katýldý. 1990'lý yýllarda DYP, MHP ve Genç Parti'de siyaset yürüten ve o yýllarda PKK'ya karþý etkin mücadele içinde yer alan Metinan Aþireti lideri Mehmet Þerif Temelli, Derik'e baðlý 30, Mazýdaðý'na baðlý 4, Diyarbakýr'ýn Çýnar Ýlçesi'ne baðlý 24 köy olmak üzere toplam 58 köyde yaþayan yaklaþýk 5 bin aþiret üyesiyle birlikte BDP'ye katýldý. Törende konuþan Ahmet Türk, Metinan Aþireti'nin BDP'ye katýlýmýyla Kürt halkýnýn birlik ve beraberliðinin pekiþtiðini söyledi. 'Amacýmýz beraberlik ve barýþ' Türk, "Bu topraklardaki amacýmýz beraberlik ve barýþtýr. Bizler birlik ve beraberlik içinde olduðumuz sürece özgürlüðümüzü de elde edeceðiz. Bizler bu topraklarda Mihelmi, Süryani ve Arap kardeþlerimizi de kucaklayarak yaþamak istiyoruz. Türk halký ile

herhangi bir düþmanlýðýmýz yoktur. Bu coðrafyada herkes birbirlerini kucaklamalý ve özgürlük mücadelesine yürümeliyiz. Bu seçim bizim için bir referandumdur. Tüm diðer bölgelerdeki partilerin hep dikkatleri bu bölgeye yoðunlaþmýþtýr. Kendi bölgelerinde ne kadar oy alýrlar, kendilerini nasýl ispatlayabilirler? diye izliyorlar. Ýþte bizler de bunun için birlik olmalýyýz. Sayýn Öcalan özgürlük ve eþitlik için büyük fýrsatlar verdi. Bizler bu fýrsatlarý iyi deðerlendirmeliyiz. Bizlere katýlarak desteklerini sunan Metinan Aþireti lideri Mehmet Þerif Temelli ile birlikte katýlým gösteren herkese teþekkür ediyorum" dedi. 'Geçmiþi unuttuk' Törende Ahmet Türk ile yakýn diyalog içerisinde olan Metinan Aþireti lideri M. Þerif Temelli de Kürtçe bir konuþma yaptý. Temelli, "Geçmiþi unuttuk. Yaklaþýk 10 yýldan beri hiç bir partide siyaset yapmýyoruz. Önümüzdeki yerel seçime halkýmýzla birlikte girme kararý aldýk. Belki biraz geç oldu ama, halkýmýzla iç içe daha güçlü olarak seçimden baþarýlý bir þekilde çýkacaðýmýza inanýyorum" þeklinde konuþtu. Mardin ve Diyarbakýr arasýnda kalan birçok ilçede 60'ýn üzerindeki köyde yaþayan Metinan Aþireti üyeleri, 1990'lý yýllardan beri köy koruculuðu yaptý ve çeþitli tarihlerde PKK'lýlar ile girdikleri çatýþmalarla biliniyor.

AK Parti'de nöbetçi vekil uygulamasý 6 MART 2014 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4554 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

larý sýkýntýyý hak etmiyor. AK Parti'nin son 10 yýlda yaptýðý icraatlar ortada. 90 yýlda yapýlmayanlarý AK Parti hükümetleri yaptý. Saðlýk ve eðitim baþta olmak üzere birçok soruna devasa yatýrýmlar yaparak çað atlatmýþýz. Ülkenin her köþesinde özürlüsü, yaþlýsý olan her eve bakým ücretleri giriyor. Hizmete odaklý belediyecilik anlayýþýmýzý kentimizin de tatmasýný istiyoruz. Yeni bir Diyarbakýr için vatandaþlarýmýzdan destek bekliyoruz'' þeklinde konuþtu. R za BARUT

Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý bünyesinde seçim çalýþmalarý kapsamýnda nöbetçi vekil uygulamasý baþlatýldý. Seçim çalýþmalarýna destek vermek üzere Diyarbakýr'a gelen AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri, il baþkanlýðý binasýnda yaptýklarý toplantýda nöbetçi vekil uygulamasý baþlatmaya karar verdi. Milletvekilleri tarafýndan seçim çalýþmalarýnýn daha iyi koordine edilmesi için baþlatýlan yeni uygulama ile vatandaþ ve seçmenlerin sorun ve sýkýntýlarýnýn daha hýzlý çözüme kavuþturulmasýnýn hedeflendiði bildirildi. Ýlk nöbetçi vekil olan Cuma Ýçten, sabah 08.00 ile gece 23.00 saatleri arasýnda nöbetçi vekil olarak görev yapacaðýný söyledi. Ýçten, "Bu uygulama ile sabah 08.00'dan gece 23.00'a kadar vatandaþ ve seçmenlerin yaþadýklarý sorun ve sýkýntýlarý dinleyip çözüm üreteceðim. Vatandaþlarla görüþüp önerilerini alarak daha iyi hizmet sunmaya çalýþacaðýz. Nöbetçi vekillik uygulamasý 30 Mart tarihine kadar devam edecektir. Nöbetçi vekil olduðum ilk gün saat 16.00'a kadar yaklaþýk 100 vatandaþla görüþerek sorun ve önerilerini dinledim" dedi.

'Vatandaþlar sorunlarýný iletecek' Milletvekili Cuma Ýçten, yeni uygulama ile vatandaþlarýn istedikleri saatte nöbetçi vekile sorunlarýný iletebileceklerini söyledi. Ýçten, "Vatandaþlarýmýz gördükleri ve yaþadýklarý her türlü konuyu bizimle paylaþabilecektir. Bize iletilmek istenilen konular için vatandaþlarýmýzý bekliyoruz. Diyarbakýrlýlar gelip parti binamýzda bizimle görüþüp sorun ve taleplerini bize iletebilecektir. Böylelikle sorunlarý daha kýsa sürede çözeceðimize inanýyoruz" diye konuþtu. Diyarbakýr SKM Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu ise, bu uygulama ile partilerinin Diyarbakýr'da bir ilki daha gerçekleþtirdiðini söyledi. Kanýtoðlu, "Bugünden itibaren AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý binasýnda her gün bir vekilimiz nöbetçi kalacaktýr. Bu uygulama seçim sonuna kadar devam edecektir. Nöbetçi vekillerimiz gün boyu vatandaþlarýmýzdan gelen sorun ve sýkýntýlarý dinleyerek çözüm bulacaktýr. Nöbetçi olan vekilimiz il binasýnda beklerken, diðer vekillerimiz de sahada adaylarýmýzla birlikte halk ile buluþacak ve çalýþmalarýný böyle sürdürecektir" ifadelerini kullandý. HA

(TES-DER) TEMÝZLÝK VE SOSYAL HÝZMET ÝÞVERENLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANLIÐI OLAÐAN GENEL KURUL ÝLANI Temizlik Ve Sosyal Hizmet Ýþverenleri Derneði (TES-DER) Yönetim Kurulu, 01 Mart 2014 tarihinde toplandý, Yasa ve tüzük hükümleri gereðince Derneðimizin 5, Olaðan Genel Kurulunun 23 Mart 2014 günü saat 14:00’da Hamravat Evleri Havuzbaþý Tesisleri BAÐLAR/DÝYARBAKIR adresinde yapýlmasýna; Belirtilen günde çoðunluk saðlanamamasý halinde toplantýnýn 05 Nisan 2014 günü ayný saatte, ayný gündem ile ayný yerde yapýlmasýna, Olaðan Genel Kurul Gündeminin; 1-) Açýlýþ ve Yoklama 2-) Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý 3-) Divan heyetinin oluþturulmasý 4-) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasý ve görüþülmesi 5-) Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasý ve görüþülmesi 6-) Tahmini Bütçenin Görüþülmesi 7-) Tüzük Deðiþikliði, 8-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi. 9-) Dilek ve Temenniler, 10-) Kapanýþ olarak belirlenmesine, Öybirliði/Oy çokluðu ile karar verilmiþtir. Mehmet Veysi ARAÇ Baþkan

T.C. DÝYARBAKIR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO YER PARSEL KAMULAÞTIRILACAK ALAN VASFI MALÝKLERÝ

: 2013/1585 : Diyarbakýr Ýli,Yeniþehir ilçesi, Müslümeðik Mahallesi : 177

: 3.363,59 m2 : SUSUZ TARLA : ÝHSAN TAÞKIRAN, SENÝHA DÜLGER, FAHRÝ TAÞKI RAN, HASAN TAÞKIRAN, AHMET TAÞKIRAN, FATMA REÞÝTOÐLU, FEYZÝ TAÞKIRAN, CELAL TAÞKIRAN,HÝCRAN TAÞKIRAN,ÞEYDA TAÞKIRAN, ABDULLAH TAÞKIRAN, MEHMET TAÞKIRAN, GELÝL TAÞKIRAN, OSMAN TAÞKIRAN, EBRU TAÞKIRAN, MEVLÜDE TAÞKIRAN NACÝYE TAÞKIRAN, NURAN TAÞKIRAN, YUSUF TAÞKIRAN, OSMAN TAÞKIRAN, MESUT TAÞKIRAN, SÜREYYA TAÞKIRAN, SÝBEL YÜKSEL, SABAHAT PAMUKÇU, HÜLYA ARCA, TARIK TAÞKIRAN, ESRA TAÞKIRAN, VEYSEL ÞAHÝN TAÞKI RAN, AZÝZE TAÞKIRAN, CENGÝZ TAÞKIRAN KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARE : MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI Yukarýda dosya numarasý, taþýmazýn bulunduðu yer, parsel numarasý, vasfý ve malikleri yazýlan taþýnmazlarýn 2942 Sayýlý Yasa Hükümleri uyarýnca kamulaþtýrýlmasýna karar verilmiþ olup, a) Ýlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargýda kamulaþtýrmayý yapan idare aleyhine iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, dava açýlmadýðý takdirde iþlemin kesinleþeceði, b) Mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli Diyarbakýr Vakýflar Bankasý Merkez Þubesine yatýrýlacaðý, c) Konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin varsa delillerini ve savunmalarýný ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri, d) Ýþbu ilanýn yukarýda isimleri yazýlý davalýlara ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra teblið yerine geçeceði, 2942 Sayýlý Yasa'nýn 10. maddesi uyarýnca ilgililere ilan olunur.09/12/2013

Basýn-384

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


CMYK

Bölge Haber

HÜDA PAR'dan 23 köye ziyaret Hür Dava Partisi Çermik ilçe teþkilatý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda iki günde 23 köyü ziyaret etti. Konuyla ilgili açýklama yapan HÜDA-PAR Çermik Ýlçe Baþkan Adayý Abubekir Akkýlýç, "Köy halký bize kapýlarýný ardýna kadar açtý. Yoðun ve sýcak alaka gösteren vatandaþlarýmýz bizlere sýkýntýlarýný dile getirip, partimizin ihtiyaçlarýna cevap verebilecek yapýda olduðunu memnuniyetle dile getirdiler. Genel olarak halkýmýzýn teveccühünü müþahede edip, hayýr dualarýný alýyoruz" dedi. ÝLKHA

5

Bakan Eker: Artýk kan dökülmüyor

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, çözüm süreciyle birlikte Türkiye'de artýk kan dökülmediðini söyledi ve ekledi: Barýþa karþý olanlara karþý 30 Mart'ta sandýk yoluyla cevap verilecek. Yerel seçim çalýþmalarýný yürütmek üzere Diyarbakýr'da bulanan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Ergani ilçesinde seçim bürosu açýlýþýna katýldý. Açýlýþta konuþan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný M. Mehdi Eker, çözüm sürecinin önemine deðinerek, artýk Türkiye'de kan dökülmediðini dile getirdi. Türkiye'ye barýþýn gelmesini istemeyenlerin olduðuna vurgu yapan Bakan Eker, "18 arkadaþýmýzýn 18'i de yerlidir. Kente hizmet etme sevdasý ve birikimiyle ortaya çýkmýþ AK Parti belediyecilik anlayýþýný kendi ilçelerine ve illerine götürmek için yola koyulmuþlardýr. Çözüm süreciyle birlikte Türkiye'de artýk kan dökülmüyor, ocaklar sönmüyor. Bundan rahatsýz olanlar var. O nedenle gerek gezi olaylarý, gerekse 17 Aralýk'tan itibaren geliþen olaylarýn

temelinde bu problem var. Türkiye'nin bu sorununu çözmek istemeyenler var. Türkiye'ye barýþýn gelmesini istemeyenler var. Biz bunlara karþý Sayýn Baþbakanýmýzýn çözüm süreciyle ilgili baþlattýðý inisiyatifi, ortaya koyduðu iradeyi desteklemek ve onunla birlikte yürümek durumundayýz. 30 Mart önemli bir fýrsattýr. Barýþa karþý olanlara karþý verilecek cevap 30 Mart'ta sandýk yoluyla verilecek" dedi.

'Bölgede huzur var' Bakan Eker'den sonra söz alan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ise, 30 Mart'ta yapýlacak olan yerel seçimlerin çok önemli olduðunu söyledi. Þimþek, "Bu seçim sýradan bir yerel seçim deðil, çünkü Türkiye 17 Aralýk sonrasýnda çok farklý bir atmosferde bulundu. Dolayýsýyla 30 Mart seçimleri çok önemli. Herkes biliyor ki son siyasi

operasyonun hedefi çözüm süreciydi. Çözüm süreci Türkiye için çok önemli bir süreçtir. Çünkü çözüm süreciyle birlikte sadece kardeþliðimiz pekiþmeyecek, ülkenin milyar dolarlarýný terörle mücadeleye harcamak yerine kalkýnma için harcayacaðýz. Bazýlarýna göre Türkiye son 30-40 yýlda bu çerçevede 350 milyar dolar harcadý. Bazýlarýna göre 1 trilyon dolar harcandý. Þimdi biz diyoruz ki bu kaynaklarý bölgemiz için kullanýrýz. GAP Projesi AK Parti hükümetleri döneminde 36 milyar dolar ilave kaynakla hýzlý bir þekilde ilerliyor. Bölgede huzur da var. O nedenle birçok yatýrýmcý Diyarbakýr'da ve bölgede yatýrým yapmak için sýrada bekliyor. 30 Mart Türkiye için, bölgemiz ve hatta Ortadoðu için önemli bir dönüm noktasýdýr. Son 10 yýldaki Türkiye'nin baþarýsýnýn artmasýnda siyasi istikrar var" þeklinde konuþtu. ÝHA

Silvan'da kadýnlar günü etkinliði

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Eski belediye bahçesinde bir araya gelen kadýnlar arasýnda bulunan BDP Belediye Eþ Baþkan Adayý Yüksel Bodakçý, kadýnlara karanfil daðýttý. Kadýnlar Karabehlülbey Caddesi üzerinden Silvan Belediyesi'ne doðru yürüyüþe geçti. Grup yürüyüþün ardýndan Silvan Belediyesi toplantý salonuna geldi. Saygý duruþunun ardýndan Abdullah Öcalan'ýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü mesajý okundu. Daha

6 MART 2014 PERÞEMBE

sonra konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, "Kadýnlar üzerinde binlerce yýl zulüm sürdüðünü ve köle olarak kullanýldýðýný ancak kadýnlarýn bugün o zulüm ve kölelik zincirini kýrdý. Artýk Kürt kadýný, her yerde hakkýný savunabilir. Bu hak savunmasý da kadýn emeðiyle buraya gelmiþtir" dedi. Zümrüt yaptýðý konuþmanýn ardýndan kadýnlara karanfil daðýttý. Etkinlik Zembilfroþ Kültür ve Sanat Merkezi sanatçýlarýndan Rozerin'in söylediði þarkýlar ve kadýnlarýn halay çekmesiyle son buldu. ÝHA

Milletvekillerinden Altaç'a ziyaret

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, milletvekilleriyle seçim deðerlendirme toplantýsý yaptý. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret eden milletvekilleri Cuma Ýçten, Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, Mehmet Süleyman Hazmaoðullarý, Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ve SKM Koordinatörü Sabri Balaman ile birlikte deðerlendirme toplantýsý yaptý. Toplantýda Diyarbakýr'da yürütülen çalýþmalar ele alýndý. AK Parti hizmetlerinin halka daha iyi anlatýlmasý için neler yapýlabileceðinin konuþulduðu toplantýda, büyükþehir belediye baþkanlýðý baþta olmak üzere tüm ilçe belediye baþkan adaylarýnýn genel durumlarý masaya yatýrýldý. Yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda milletvekillerine bilgi veren Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, seçim çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiðini ve halktan da yoðun bir ilgi gördüklerini söyledi. Altaç, "Sahada yaptýðýmýz çalýþmalarda halkýn hizmete susadýðýný gözlemliyoruz. Halk da yýllardýr hizmet alamamaktan þikayetçi. Kapý kapý dolaþarak Ak belediyecilik hizmetlerini anlatýyoruz. Ekiplerimizle 24 saat durmadan çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Diyarbakýr 30 Mart'ýn ardýndan Ak belediyecilik ile tanýþacaktýr. Halkýn desteði ile seçimi kazanarak Diyarbakýr'a hak ettiði hizmeti vereceðiz. Biz Diyarbakýr genelindeki tüm belediyelere talibiz. Halkýmýz da bu konuda bize destek sunuyor" dedi. ÝHA

Baðlar adayý Parlak kadýnlarla buluþtu AK Parti'den Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, Þeyh Þamil Mahallesi'nde kadýnlarla ev toplantýsýnda buluþtu. Toplantýya Alaattin Parlak'ýn yaný sýra AK Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Hüseyin Yalar, AK Parti Baðlar Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Dilek Sulak ve çok sayýda kadýn katýldý. Burada bir konuþma yapan Parlak, herhangi bir iþ, erzak, kömür veya baþka bir vaatte bulunmadýðýný söyledi. Amaçlarýnýn kadýnlarý ziyaret etmek olduðunu belirten Parlak, sorunlarý yerinde görmeye, bu sorunlarý ilgili kurum ve mercilere ileterek çözülmesine katký saðlamak istediklerini dile getirdi. Parlak, "Hepimiz biliyoruz ki, evlerimizin bütün yükü kadýnlarýmýzýn üzerinde. O zaman kadýnlarýmýz yaþadýklarý ilçenin yönetiminde neden söz sahibi deðil? Seçimden önce olduðu gibi, nasip olursa seçimden sonra da bu tür ziyaretleri sýk sýk yapacaðýz. Baðlar ilçemiz yýllardýr belediyecilik hizmetleri yönünden hak ettiði hizmeti alamamýþtýr. Bize ithal adaylarla seçime giriyorlar diye ithamda bulunanlar, uzun yýllardýr Baðlar'ý Diyarbakýrlý bile olmayan insanlara teslim ettiler. Hayatýnda Baðlar'ý görmemiþ, Baðlar'da yaþamamýþ insanlarý getirip belediye baþkaný seçtirdiler. Sonucun ne

olduðunu hepimiz görüyoruz. Her gün çöp yýðýnlarýnýn arasýndan geçip evimize, iþimize, çarþýya, pazara gitmek zorunda kalýyoruz. Baðlar bunlarý hak ediyor mu? Bu kardeþiniz de sizin gibi doðma büyüme Baðlar çocuðudur. 40 yýldýr bu ilçede birçok farklý semtte ikamet ettim. Muradiye, Yunus Emre ve þimdi de 5 Nisan Mahallesi'nde yaþýyorum. Ýþsizliðin, yoksulluðun, hastalýðýn, ekonomik sýkýntýnýn, okul okuyamamanýn ne demek olduðunu çok iyi bilirim. 11 yýllýk AK Parti iktidarý döneminde eðitimden saðlýða, ulaþýmdan istihdama kadar birçok alanda yapýlan hizmetleri her kesim gördü. Engelli kardeþlerimize, yaþlýlarýmýza yönelik yapýlan ve halen de yapýlmaya devam edilen projeler ve çalýþmalarý takdirle izliyoruz. Diyarbakýr'da yaklaþýk 8 bin vatandaþýmýz düzenli olarak Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'ndan maaþ alýyor. Takdir edersiniz ki, ilimiz geliþtikçe, büyüdükçe iþ alanlarý da artacak, bu durum haliyle iþsizlik sayýsýnýn asgariye inmesine vesile olacaktýr. Sayýn Baþbakanýmýzýn devamlý dile getirdiði bir hususu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz halkýmýzýn efendisi deðil, hizmetkârýyýz. Bu Anlayýþla hareket ediyoruz" dedi. ÝHA


6

6 MART 2014 PERÞEMBE

EKONOMÝ

Buðdayda stok ihtiyacý yok

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, buðday stoklarýyla ilgili bir sorun bulunmadýðýný belirterek, "Buðday stoklarýmýz yeterli, Türkiye'nin stok ihtiyacý yok" dedi. Diyarbakýr'a gelen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Bakan Eker, buðday stoklarýndaki spekülasyonlara yanýt verdi. Bakan Eker, "Biz sadece kuraklýkla ilgili endiþemizi ifade etmiþtik. 81 vilayette kuraklýðýn tarýmsal üretime olan etkileriyle ilgili sahada bir çalýþma baþlattýk. Eðer ilkbahar yaðýþlarý iyi giderse korkulacak bir þey olmaz. Kuraklýk üzerinden spekülasyonlar yapýlýyor. Biri bir laf söylüyor ve onun üzerinden felaket senaryolarý yazýlýyor. Bölgedeki 12 vilayette çok büyük bir tarým potansiyeli var. Bu illerin hiçbirinde kuraklýk problemi yok. Diðer bazý bölgelerde ufak tefek ilkbahar yaðýþlarýyla ilgili sorunlar oldu. Bunlarla ilgili çalýþmalar sürüyor. Þimdi stoklarýmýza gelince þu anda toprak mahsulleri ofisinin elinde 2 milyon 700 bin ton buðday stoku var. Bu çok önemli bir miktar ve satýþa açýk. Satýþa açýk 1 milyon ton mýsýr, 700 bin ton arpa var. Dolayýsýyla

Protestolu senette artýþ Türkiye Bankalar Birliði (TBB) Risk Merkezi verilerinden derlenen bilgilere göre,

elimizde stoklarýmýz yeterli. Türkiye'nin bütün bir yýl için buðday ihtiyacý 17 ile 18 milyon ton arasýndadýr. Bu sayýya ulaþýldýðý zaman, ekmek, bulgur, makarna, tohum ve yem için hepsine yetiyor. Biz 2013 yýlýnda 22 milyon ton, 2012'de 20.5 milyon ton, 2011'de 21.8 milyon ton ürettik. Bu sayýlara göre hep ihtiyacýmýzýn çok çok üzerinde ürettik.

Diyarbakýr'da Ocak ayýnda asgari bildirim limiti 2 bin lira ve üzeri tutarda hesaplanan protestolu senet adedi ve tutarýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre artýþ yaþandý. Ocak ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre protestolu senet sayýsý yüzde 16 oranýnda artarak 519'a yükseldi. Senetlerin tutarý bakýmýndan ise geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 61 oranýnda artarak 7 milyon 823 bin 32 liraya yükseldi. ÝHA

Türkiye'nin sanayicileri Türkiye'nin fazlasýný iþleyip satmakla kalmýyor, ihraç etmek için alýp, iþleyip satýyorlar. Türkiye bu anlamda dünyanýn en yüksek miktarda buðday unu ihraç eden ülkesidir" þeklinde konuþtu. 'Söyledikleri yanlýþ' CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun tarým ile ilgili yaptýðý

açýklamaya da deðinen Bakan Eker, "Þimdi Sayýn Kýlýçdaroðlu'nun tarým ile ilgili söylediklerinin neredeyse tamamý yanlýþ. Yani bu eskiden beri öyle. Ona hep yanlýþ bilgi veriyorlar. Mesela bir iki ay önce Osmanlý Kadirli'de bir açýklama yaptý. 3-4 tane rakam verdi. Hiçbiri doðru deðildi. Konya ile Belçika mukayesesi yaptý, Türkiye'de kullanýlan mazot miktarýný söyledi. Tamamen yanlýþlar üzerinden gidiyor. Dün konuþmasýný dinledim. Kýrklareli'nde mazotu 1 liraya yapacaðým diyor. Ondan önceki gün 1.5 demiþti. Þimdi 1.5 liraya yapmasý demek, 4-5 milyar lira bir yerden para bulmasý demektir. Önce o parayý nereden bulacaðýný söylesin. Benim adým Kemal demekle, bu sözü veriyorum demekle bu iþ olmuyor. Eðer öyle diyorsa o hiç iktidara gelmeyeceðini biliyor demektir. Ondan dolayý biraz desteksiz atmaya benziyor. Ben baþka türlü bir deðerlendirme yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandý. ÝHA

Altýn ithalatýnda büyük düþüþ Türkiye'nin altýn ithalatý Þubat'ta geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 93 azaldý. Türkiye'nin altýn ithalatý Þubat ayýnda, bir önceki aya göre yüzde 79 düþüþle 1,27 tona geriledi. Borsa Ýstanbul Kýymetli Madenler ve Kýymetli Taþlar Piyasasý verilerine göre altýn ithalatý Ocak ayýnda 6 ton, Þubat 2013'te ise 17,34 ton olmuþtu. Böylece altýn ithalatý geçen yýlýn Þubat ayýna göre ise yüzde 93 geriledi. Altýn ithalatý 2012'de 120,8 ton olarak gerçek-

Servet

0531 811 86 08

leþtikten sonra, 2013'ün tamamýnda yüzde 150 artarak 302,3 ton ile rekor seviyeye yükseldi. Borsa Ýstanbul'un yayýmladýðý altýn ithalat verileri 1995 yýlýndan baþlýyor.

Vatandaþ internet bankacýlýðýný sevdi Türkiye'de 11 milyon 392 bin 484 kiþi internet bankacýlýðýný kullanýyor. En fazla internet bankacýlýðýný kullanan aktif müþteriler Ýstanbul ve Ankara'da bulunurken, en az ise Bayburt ve Ardahan'da bulunuyor. Türkiye Bankalar Birliði'nin (TBB) 31 Aralýk 2013 tarihli verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de aktif internet bankacýlýðý kullanan bireysel müþteri sayýsý 11 milyon 392 bin 484 kiþiye ulaþtý. Ýnternet bankacýlýðý kullanan aktif bireysel müþteri sayýsýnýn illere göre daðýlýmýnda Ýstanbul 3 milyon 499 bin 818 ile ilk sýrada yer alýrken, Ýstanbul'u bir milyon 225 bin 47 ile Ankara takip etti. Ýllere göre aktif bireysel müþteri sayýlarý þöyle: "1. Ýstanbul 3.499.818, 2. Ankara 1.225.047, 3. Ýzmir 745.608, 4. Bursa 414.436, 5. Antalya 395.873, 6. Kocaeli (Ýzmit) 309.236, 7. Adana 245.852, 8. Konya 245.698, 9. Ýçel (Mersin) 231.085, 10. Muðla 174.064, 11. Gaziantep 165.040, 12. Kayseri 150.606, 13. Balýkesir 146.049, 14. Eskiþehir 142.042, 15. Denizli 137.369, 16. Tekirdað 134.856, 17. Hatay (Antakya) 133.361, 18. Samsun 130.799, 19. Manisa 129.352, 20. Sakarya 121.303, 21. Aydýn 120.400, 22. Diyarbakýr 104.043, 23. Trabzon 86.675, 24. Þanlýurfa 83.621, 25. Kahramanmaraþ 82.152, 26. Zonguldak 75.700, 27. Erzurum 71.073, 28. Çanakkale 70.405, 29. Afyonkarahisar 69.717, 30. Malatya 68.532, 31. Kütahya 67.884, 32. Isparta 60.640, 33. Sivas 59.682, 34. Ordu 58.006,35. Edirne 52.583, 36. Tokat 52.519, 37. Van 52.244, 38. Elazýð 52.238, 39. Çorum 49.636, 40. Mardin 47.210, 41. Kastamonu 45.840, 42. Rize 43.321, 43. Kýrklareli 42.977, 44. Düzce 40.724, 45. Bolu 39.919, 46. Giresun 37.544, 47. Uþak 37.420, 48. Yozgat 37.284, 49. Amasya 36.174, 50. Aksaray 35.085, 51. Osmaniye 34.295, 52. Karabük 33.936, 53. Nevþehir 33.820, 54. Þýrnak 33.617, 55. Adýyaman 32.720, 56. Burdur 32.661, 57. Niðde 32.089, 58. Batman 32.019, 59. Yalova 31.297, 60. Kýrýkkale 30.913, 61. Bilecik 30.759, 62. Karaman 28.987, 63. Aðrý 26.069, 64. Erzincan 24.896, 65. Kars 22.759, 66. Siirt 22.535, 67. Muþ 21.777, 68. Bartýn 20.967, 69. Bitlis 20.902, 70. Kýrþehir 20.632, 71. Artvin 20.559, 72. Sinop 20.113, 73. Hakkari 20.095, 74. Çankýrý 18.451, 75. Bingöl 16.232, 76. Kilis 14.972, 77. Iðdýr 13.423, 78. Tunceli 13.363, 79. Gümüþhane 12.376, 80. Ardahan 9.225, 81. Bayburt 7.287." ÝHA

Giyim


GÜNCEL

Cezaevlerinde bulunan kadýnlara kart Þýrnak'ta Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) üyesi bir grup kadýn, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri kapsamýnda cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulara dayanýþma amacýyla kart gönderdi. Zilan Kadýn Merkezi'nde bir araya gelen ve aralarýnda BDP Þýrnak Belediye Eþ Baþkan Adayý Özlem Onuk'un da bulunduðu kadýnlar, yaðmur altýnda Þýrnak PTT binasýna geçerek kadýn, hasta tutsaklar ve Adalet Bakanlýðý'na faks çekti. Burada bir açýklama yapan Zilan Kadýn Merkezi Sosyologu Ayfer Þahin, "Bugün cezaevlerinde 154 aðýr hasta, 526 hasta tutsak olmak üzere 10 bin kadýn var. Adli Týp Kurumu birçok hastanýn cezaevlerinde kalamaz raporu vermesine raðmen mahkemeler tarafýndan tahliyeler yapýlamamaktadýr hatta rapor bile verilememektedir. Bugün biz Þýrnak Kadýn Platformu olarak 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle hasta tutsaklara kart gönderdik. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde tüm kadýnlarý alanlara davet ediyoruz" dedi. ÝHA

Baðlar'da gündem 8 Mart Baðlar Belediye Eþ Baþkan Adaylarý, 8 Mart ile seçim çalýþmalarý kapsamýnda seçim irtibat bürolarýný ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardýndan adaylar, Yeniköy Çamaþýrhanesi'ndeki þölene katýldý. Baðlar Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Eþref Güler ve Birsen Kaya Akat, seçim sürecine denk gelen 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü dolayýsýyla kadýnlara destek sunmak amacýyla seçim irtibat bürolarýný ziyaret etti. Eþ Baþkan Adayý Birsen Kaya Akat, her akþam ailelere misafir olduklarýný belirtti. Programlarý dahilinde Yeni Köy Çamaþýrhanesi'ndeki þölene katýldýklarýný kaydeden Akat, yurttaþlardan büyük destek aldýklarýný söyledi. Akat, "8 Mart etkinlikleri çerçevesinde çeþitli mahallelerimizde þimdiden kutlamalar baþladý. 8 Mart'a kadar bu etkinliklerimiz devam edecek. Bütün kadýnlarýn 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlarýn gününü kutluyoruz. Tüm dünya kadýnlarýyla birlikte özgürleþeceðiz" dedi. 'Destek ve moral alýyoruz' Halktan büyük bir destek ve moral aldýklarýný belirten Eþref Güler ise, BDP olarak seçim startý verildiði günden beri çalýþmalarýna aralýksýz devam ettiklerini söyledi. Daha önce Hevsel Sulama Birlik Baþkanlýðý yaptýðýný dile getiren Güler, "Hevsel'deki doða katliamýna karþý biz adaylar olarak tepkilerimizi ortaya koyduk. Kürdistan'ýn kalbi Diyarbakýr'ýn tarihini yok etmeye çalýþan zihniyete karþý mücadelemiz sürecek. Ben 4 yýl boyunca birlik baþkanlýðýný yaptým. Son çýkan yasayla birliðimiz laðvedildi. Hükümet, Kürdistan'daki tarihi alanlarý yok etmede kararlý görünüyor. Daha önce Orman Bakanlýðý 4 trilyonluk bir yatýrým yaptý. Neden 4 trilyonluk harcama yapýldý o zaman?" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

6 MART 2014 PERÞEMBE

7

CHP'den Hevsel eylemlerine destek Diyarbakýr'da Dicle Nehri kýyýsýndaki Hevsel Bahçeleri'nde yer alan kampüs alanýndaki onlarca yýllýk aðaçlarýn kesilmesine karþý baþlatýlan eyleme CHP adaylarý da destek verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Ahmet Ay, Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Ayþe Yolkavan ile Baðlar Belediye Baþkan Adayý Ýkram Yaðar, Hevsel'de çadýr açan eylemcileri ziyaret ederek destek açýklamasý yaptý. CHP Büyükþehir Adayý Ahmet Ay, ''Bugün yok edilme tehlikesi ile karþý karþýya olan Hevsel Bahçeleri için toplanmýþ bulunuyoruz. Bu kadim bahçe ve aðaçlara sahip çýkmalýyýz. Buradan bu kadim bahçeleri rant kapýsýna dönüþtürmek isteyen insanlýk onurundan uzak zihniyete ve çevrecilerin daniskalarýna sesleniyorum. Bu bahçeler nasýl bizden önceki kuþaklara ait deðilse bizimde deðildir. Doðmamýþ çocuklarýmýzýn bu

bahçedeki her aðaçta, her çiçekte hakký olduðunu unutmayýn. Bu hakký savunmak için CHP olarak elimizden gelen ne varsa sonuna kadar mücadele edeceðiz. Mücadelemiz kenti yeþillendirmek olmasý gerekirken, elimizde avucumuzda kalan son yeþil alanlarýnda birilerinin cebi, kasasý, ayakkabý kutusu dolacak diye tahrip edilmesine, kadim kentimizin betonlara boðulmasýna asla müsaade etmeyiz. Bizler gezi ruhunun yanýnda nasýl durduysak Hevsel Bahçeleri için verilen bu onurlu direniþin de yanýnda ayný þekilde var olacaðýz. Siyasi düþüncesi ne olursa olsun herkesi bu onurlu mücadeleye destek olmaya çaðýrýyoruz'' dedi. Açýklama sonunda baþkan adaylarý eylem yapanlarla birlikte halay çekti. Haber Merkezi

GAP'a 36 katrilyon harcandý GAP'a 36 katrilyon lira harcadýklarýný belirten Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, "Yakýnda milyonlarca kiþiye iþ imkaný doðacak. Batman'a, Diyarbakýr'a göç baþlayacak" dedi. Batman Defterdarlýðý'nýn Kültür Ýl Müdürlüðü'nde düzenlediði vergi rekortmenleri ödül törenine katýlan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, verginin Türkiye ekonomisine katkýsýnýn önemine dikkat çekti. Kayýt dýþý ile ilgili önemli mesafe kaydettiklerini anlatan Bakan Þimþek, bu mücadelede Türkiye'nin baþarýlý bir grafiðe sahip olduðunu, kayýt dýþý ekonominin milli gelire oranla düþüþ olduðunu söyledi. Bakan Þimþek, kayýt dýþý ile mücadelede

Kayapýnar Belediyesi'ne plaket Diyarbakýr'da düzenlenen ilköðretim okullarý arasýnda yapýlan voleybol turnuvasýnda birinci olduktan sonra Bitlis'te 2225 Þubat tarihleri arasýnda yapýlan bölge þampiyonasýnda kadýnlarda bölge birincisi, ereklerle bölge ikincisi olan Mehmet Mehmet Ýçkala Ýlk Öðretim Okul yönetimi, Kayapýnar Belediyesi'ne teþekkür plaketi verdi.

Belediye adýna plaket Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý'ya verildi. Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, belediye olarak her zaman yetenekli gençlerin yanýnda olduklarýný ve bu yönlü katkýlarýnýn devam edeceðini söyledi. Çalýþmalarýnda Kayapýnar Belediyesi'nin büyük bir katkýsýnýn olduðunu belirten voleybol takýmlarýnýn çalýþtýrýcýsý Hüsamettin Varan," Özellikle idman

konusunda belediyenin spor tesisinde çalýþmalarýmýzý yapmamýz için imkân saðladýlar. Zaten sporcularýmýzýn çoðu belediyenin spor tesisinde voleybol eðitimi alan çocuklar. Bu anlamýyla belediyenin katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz " dedi. Bölge birincisi olan takýmlar hafta sonu Tunceli'de yapýlacak Türkiye elemelerine katýlacak.

Haber Merkezi

Avrupa Birliði ortalamasýnýn üzerinde olduklarýný, önümüzdeki 3-5 yýl içerisinde Avrupa Birliði ortalamasýna çok yaklaþacaklarýný dile getirdi. Eskiden Türkiye'de her 100 çalýþandan 52'sinin kayýt dýþý olduðunu hatýrlatan Bakan Þimþek, "Þimdi biz kayýt dýþý ile mücadelede bu sana 100 kiþiden 35 kiþiye düþtü. Kayýt dýþý ile mücadele eylem planlarýmýzý güçlü bir þekilde tutuyoruz. Þu anda 2014-2016 eylem planlarýný son aþamaya getirdik ve uygulamaya koyuyoruz" þeklinde konuþtu.

'Doðuya göç baþlayacak' Bakan Þimþek, GAP'a 36 katrilyon lira harcadýklarýný söyledi.

GAP'ýn bitmesiyle bölgenin cazip olacaðýný aktaran Bakan Þimþek, "GAP projesine 2003'ten beri 36 katrilyon kara harcadýk. Yakýnda devreye daha güçlü bir þekilde girecek ve milyonlarca kiþiye yeni iþ alanlarý doðacak ve Batman'a, Diyarbakýr'a göç baþlayacak. Buralara batýdan insanlar gelecek ve çalýþacaklar. Bu bir hayal deðil, gerçektir. Yeter ki Türkiye barýþýný, huzurunu korusun. Bu bölgenin de ülkemizin de geleceði son derece parlaktýr" ifadelerini kullandý. Bakan Þimþek konuþma sonrasý Batman'daki vergi rekortmenlerine plaket verdi. Bakan Þimþek, plaket törenin ardýndan vergi rekortmenleri ile hatýra fotoðrafý çektirdi. ÝHA


8

Haber

6 MART 2014 PERÞEMBE

Demirtaþ Hevsel Bahçeleri'nde

'Bu bir gezi direniþidir' BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Hevsel bahçelerine giderek 5 gündür nöbet tutan gençlere destek verdi. Demirtaþ, "Bu bir Gezi direniþidir. Doðaya karþý açýk bir saldýrý var, insanlar da buna karþý tepkisini dile getiriyor" dedi.

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, Hevsel bahçelerinde gençlerin baþlatmýþ olduðu nöbet eylemine destek verdi. Çizme giyerek alana giden Demirtaþ, eylemcilerle sohbet edip çay içti. Gençlerin çadýr kurduðu alanda konuþan Demirtaþ, "Gençlerin ve çevre örgütlerinin baþlatmýþ olduðu bu eylemi sonuna kadar destekliyoruz. Gençlerin eylemi devam ederken, bu süre zarfýnda hükümetten ve Dicle Üniversitesi yöneti-

minden yapýlan açýklamalar tamamen çarpýtmaya dönüktür. Buradaki duyarlýlýðýn iyi anlaþýlmasý gerekir. 10 aðacý kesmek için Bakanlýk üniversiteye yetki verdi. Bu yetki ile üniversite 7 bin aðaç kesti. Dicle Üniversitesi acýmadan 7 bin aðacý kesti. Yaþanan katliama karþý ise halk Dicle Vadisi'ne gelerek duruma el koymuþ durumda. Hevsel insanlýðýn malýdýr, kimsenin deðil. Bu vadiyi müteahhitler yapmadý. Tarih kokan bu güzelim yer gayri ciddi açýklamalar yapýlarak talan edildi. Üniversite, alanýn bataklýk olduðunu ve yol yapmak için aðaçlarý kestiklerini belirtiyor. Bu zihniyet aðaca baktýðýnda odun görüyor. Bunlarýn ruhlarý odunlaþmýþ. Bunlar mal gelmiþler mal gidecekler. Aðaçlarý kesenler buradan kaç ayakkabý kutusu dolar alacaklar ona bakýyorlar. Halkýmýz bu katliamý yapanlardan hesap soracak" þeklinde konuþtu. 'Katliam derhal durmalý' Hevsel bahçelerinin hükümetin ve cemaatin olmadýðýný belirten Demirtaþ, "Halkýmýz bundan sonra aðaç katliamýna izin vermeyecek. Katliamýn

derhal durmasý gerekir. Bakanlýk ile belediye yetkilileri bir araya gelsin ve buranýn koruma altýna alýnmasý yönünde birlikte karar almalý. Hiçbir müteahhit bu bölgeye girip halkýn malýný talan edemez. Burada doðaya açýk bir saldýrý var. Arkadaþlarýmýz bugün konuya iliþkin Diyarbakýr Valisi ile görüþerek sorunun çözümünü saðlayacaklar. Zaten bu saatten sonra kimse burada aðaç kesemez. Kurumlarýn bir araya gelip bu bölgeyi koruma altýna almasý gerekir. Burada nöbet tutarak doðamýza sahip çýkan arkadaþlara da çok teþekkür ediyoruz. Dicle Vadisi Unesco'ya aday gösterildi. Bu geliþme yaþanýrken bir yandan doða katliamýnýn yapýlmasý kabul edilebilir deðil. Burada 7 bin aðaç kesilmesi, 7 bin Diyarbakýrlýnýn boðazýnýn kesilmesidir. Bu bir Gezi direniþidir. Doðaya karþý açýk bir saldýrý var, insanlar da buna karþý tepkisini dile getiriyor. Bu konuda hükümetin de geç kalmamasýný tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandý. Açýklamanýn ardýndan Demirtaþ ve beraberindekiler, inceleme yaptýktan sonra bölgeden ayrýldý.

Siirt'in deprem gerçeði Siirt Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü, 28 Þubat Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftasý nedeniyle duyarlýlýk oluþturmak için etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor. Siirt Üniversitesi merkez kampüsünde düzenlenen konferansta konuþan Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü Cahit Akkoyun, afet hallerinde her zaman vatandaþýn yanýnda yer aldýklarýný ve zor anlarýnda yardýmcý olduklarýný söyledi. Ýl Müdürlüðü olarak personel ve araç gereç bakýmýndan çok iyi durumda olduklarýný belirten Akkoyun, "Eðitim almýþ on personelimiz var. 2 adet tam donanýmlý aracýmýz gene bu amaçla dizayn edilmiþ bir konteynýrýmýz mevcut. Özellikle karda kaybolmuþ vatandaþlarýmýzý arama çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere bir adet termal dürbünümüz var. Ýki adet botumuzun yaný sýra suda boðulan vatandaþlarýmýzý aramak içinde sonar cihazýmýz bulunuyor. Ýlimizde iki adette deprem izleme istasyonu da mevcut" dedi. Aktif deprem faylarý Kurumda þehir plancýsý olarak görev yapan Ayça Hancý

dan 3, kaya düþmesi açýsýndan 5, sel baskýnlarý açýsýndan 5 ve çýð düþmesi açýsýndan ise 3. kuþaktadýr. Hýzlý kentleþme sorunlara yol açýyor. Hýzlý kentleþme bir yað lekesi gibi boþluk býrakmadan ilerliyor. Kentlerin yanlýþ yerlerde kurulmasý daha büyük felaketlere yol açýyor. Yalova buna bir örnektir.1999 ve 2011 yýllarýndaki depremler bu konularda bilincin artmasýna ve mevzuatta gerekli deðiþikliklerle birlikte önlemler alýnmasýna yol açtý" Þeklinde konuþtu.

ise Siirt'in deprem gerçeðine deðindi. Türkiye'nin dünyanýn en aktif deprem faylarýnýn üzerinde bulunduðunu belirten Hancý, Siirt'in yüzde 95'inin birinci derece deprem hattý üzerinde kurulduðunu söyledi. Hancý, "Siirt heyelan açýsýn-

Yangýn tatbikatý da yapýldý Siirt Üniversitesi'nden inþaat mühendisi Ersin Ayhan ise, yapýlarda deprem öncesi depremde ve deprem sonrasýnda alýnmasý gereken önlemler hakkýnda bilgi verdi. 1929-2013 yýllarý arasýnda Siirt'te meydana gelen depremler hakkýnda bilgi veren Ayhan, bunlarýn bir çoðunun düþük þiddet olmalarý nedeniyle hissetmediðimizi söyledi. Konferansýn ardýndan Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'ne ait cihazlar sergilendi. Etkinlik ortaklaþa düzenlenen bir yangýn tatbikatý ile sona erdi. Misbah YILMAZ

Þýrnak'a 374 milyon lira eðitim yatýrýmý Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Þýrnak Ýl Baþkaný Mehmet Demir, 2002 yýlýndan bu yana Þýrnak ili ve ilçelerine yapýlan eðitim yatýrýmlarýný deðerlendirdi. Demir, ruhen ve bedenen iyi yetiþmiþ nesiller yetiþtirme hedefiyle eðitim alanýnda ilklere imza attýklarýný ifade etti. Demir, "Eðitime yapýlan yatýrýmlarý geleceðimizin teminatý olarak deðerlendirip öðrenci ve öðretmenlerimizin ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere tedbirler alýyoruz. Yeni binalarýn yapýmýnýn yanýnda, mevcut binalarda yürütülen yenileþtirme çalýþmalarýyla okullarýmýzdaki fiziki ortamý eðitim öðretime daha uygun hale getiriyoruz. Fatih Projesi ile de eðitimde teknolojiden üst düzeyde yararlanma hedeflerini gerçekleþtirdik. Þýrnak'ta okul öncesi eðitimden ortaöðretime okul sayýsýný 310'dan 810'a yükselttik. Eðitimde kaliteyi artýrmak amacýyla, Þýrnak'a 3 bin 433 yeni derslik inþa ederek derslik sayýsýný yüzde 221 artýrdýk. Mevcut derslikleri yeniledik. Öðrencilerin daha rahat þartlarda öðrenim görebilmesi için eðitimin her kademesinde derslik baþýna düþen öðrenci sayýsýný düþürdük. 2003 yýlýnda uygulamaya koyduðumuz ücretsiz ders kitabý projesiyle öðrenciler için kitap bulma derdine, veliler için kitap alma çilesine son verdik. Çocuklarýmýz artýk sýnýflarýna girdiklerinde kitaplarýný sýralarýnýn üstünde buluyorlar. 2003-2013 yýllarý arasýnda Þýrnak'taki öðrencilerimize 25,6 milyon lira maliyetle 15 milyon adet ders kitabýný ücretsiz olarak daðýttýk. 2003-2013 yýllarý arasýnda eðitimde ileri teknolojiyi yakalamak için, okullara 5 bin 5 adet bilgisayar gönderdik, 227 okula ADSL baðlantýsý saðladýk. Toplam 227 biliþim teknoloji sýnýfý kurduk. Eðitimle teknolojiyi tanýþtýrdýk Fatih Projesi kapsamýnda Þýrnak'taki okullara 400 akýllý tahta, 17 çok fonksiyonlu yazýcý, 17 doküman kamera, 196 tablet bilgisayar gönderdik. Þýrnak Üniversite'ye kavuþtu, 111 milyon lira yatýrým ödeneði gönderildi. Þýrnak Üniversitesi, kurulduðu 2008 yýlýndan 2013 yýlýna kadar, 2009 yýlýnda 455 olan öðrenci sayýsýnýn 2013 yýlýnda 2 bin 498'e ulaþtý. Ýktisadi ve idari bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, ilahiyat fakültesi, beden eðitimi ve spor yüksekokulu yaný sýra fen bilimleri enstitüsü, sosyal bilimler enstitüsü ile eðitim verdiðimiz üniversitemizde, AK Parti hükümeti tarafýndan 111 milyon TL yatýrým ödeneði gönderdik" dedi. ÝHA

Fotoðraf yarýþmasý 1.'si ödülünü aldý Ensarioðlu'nun eþinden hasta ziyareti AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu'nun eþi Nermin Ensarioðlu, AK Parti Diyarbakýr Kadýn Kollarý Baþkaný Serpil Bakýr ile birlikte hasta ziyaretlerinde bulundu. Baðlar ilçesi Hatboyu Caddesi üzerinde ikamet eden SSPE'ye yakalanan bir hastayý ziyaret eden Ensarioðlu ve Bakýr, aileye geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. SSPE hastasý Özge Pekerler ile yakýndan ilgilenen Ensarioðlu ve Bakýr, ailenin de sorunlarýný dinleyerek imkanlar nispetinde destek olacaklarýný söyledi. Pekerler ailesi fertleri Ensarioðlu ve Bakýr'ýn ziyaretinden memnun olduklarýný belirterek bu tür ziyaretlerin kendilerine moral olduðunu ifade etti. HA

Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) tarafýndan Enerji Haftasý nedeniyle düzenlenen fotoðraf yarýþmasýna profesyonel dalda 'Sokak Lambasý ve Güneþ' isimli eseri ile katýlarak birinciliði kazanan Cafer Balýk, ödülünü Þýrnak'ta düzenlenen bir törenle aldý.

DEDAÞ Þýrnak Ýl Müdürlüðü'nde düzenlenen törene Ýl Müdürü Rýza Oðlak, kurum yöneticileri ve yarýþmanýn profesyonel dal birincisi Cafer Balýk katýldý. Balýk, yarýþmada gösterdiði baþarý nedeniyle ödül olarak kazandýðý profesyonel fotoðraf makinesini Ýl Müdürü Oðlak'ýn elinden aldý. Yýllardýr Þýrnak'ta gazeteci olarak görev yapan Cafer Balýk, DEDAÞ'ýn halký enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmek adýna yaptýðý bu çalýþmanýn her türlü takdire deðer olduðunu belirterek, "Halkýn enerjiyi bilinçli bir þekilde tasarruf ederek kullanmasý, kendi ekonomilerine olduðu kadar, ülke ekonomisine de katký saðlayacaktýr. Yarýþmayý düzenleyenlere ve emeði geçenlere tekrar teþekkür ediyorum" dedi. 'Tasarruf kazandýrýyor' DEDAÞ Þýrnak Ýl Müdürü Rýza Oðlak ise, Balýk'ý baþarýsýndan dolayý kutladý. Oðlak, "Enerji Tasarrufu Haftasý nedeniyle

kurumumuz tarafýndan düzenlenen bu yarýþmanýn, bölge insanýndaki enerjiyi daha tasarruflu kullanma bilincini geliþtirme anlamýnda katký sunacaðýna inanýyorum. Birinciliði kazanan yarýþmacýnýn bir basýn mensubu olmasý bizi daha fazla sevindirdi. Enerjiyi daha tasarruflu kullanma konusunda basýnýn rolü inkâr edilemez. Bu rolün, þimdi de ileri ki zamanlarda da en iyi biçimde kullanýlmasýný bekliyoruz. Halkýmýz, enerjiyi tasarruflu kullanarak hem kendisinin, hem ülkenin, hem de doðanýn kazandýðýný bilmesi, ona göre davranmasý gerekir" diye konuþtu. HA


Ýç Politika

6 MART 2014 PERÞEMBE

9

'Mal varlýðýnýzý açýklayýn' Mal varlýðýný açýkladýðýný ve alýn teriyle kazandýðýný söyleyen CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, diðer siyasi liderlere "Mal varlýðýný alýn teriyle kazandýysanýz siz de açýklayýn, korkmayýn" dedi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, seçim mitinglerine Rize ile devam etti. CHP Lideri'nin gündeminde yine yolsuzluk iddialarý vardý. Kendi mal varlýðýný alýn teriyle kazandýðýný anlatan Kýlýçdaroðlu, siyasi liderlere de seslendi. Kýlýçdaroðlu, ''Ben demokrasiye inanan birisiyim. Artýk Türkiye'de güneþ balçýkla sývanmýyor. Türkiye'de gerçekler ortaya çýktý. Buradan sesleniyorum siyasete atýldýðým gün bütün mal varlýðýmý internet sitesine koydum. O mal varlýðý alýn teriyle kazandýðým mal varlýðýydý. Türkiye'de isterim ki alýn terinin deðeri her zaman yerini bulsun. Diðer siyasilere söylüyorum mal varlýðýný alýn teriyle kazandýysanýz siz de açýklayýn korkmayýn. Her taraftan para fýþkýrdýðýný biliyorsunuz. Vatan evlatlarý hapiste. Ýnsanda vicdan olur biraz. Hýrsýzlar serbest aman ceplerinize dikkat edin bir baþçalanýn eli olabilir ceplerinizde. Ülkede temiz ve güzel bir siyaseti egemen kýlacaðýz. Alýnan her kuruþ verginin hesabýný bu millete vereceðiz. Ben bunu yapacaðým ve bu millette görecek. Bütün kadýnlardan ricam Rize belediye baþkan adayýmýzý baþkanlýk koltuðuna oturtun. Kadýn eli deðen her yer güzel olur. Sizin

4 eski bakanýn fezlekeleri Meclis'te

"17 Aralýk" soruþturmasý kapsamýnda 4 eski bakan hakkýnda hazýrlanan fezlekeler, savcýlýk tarafýndan Meclis'e gönderildi. "17 Aralýk" soruþturmasýný yürüten savcýlar, eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çaðlayan, Egemen Baðýþ ve Erdoðan Bayraktar hakkýnda fezleke hazýrlamýþtý. Fezlekeler savcýlýk tarafýndan Adalet Bakanlýðý'na gönderildi. Ancak Bakanlýk, dört eski bakan hakkýndaki fezlekeleri, usûl eksiklikleri nedeniyle iade etti. Usûl eksikliðinin de "fezlekelerin Adalet Bakanlýðý aracýlýðýyla deðil, doðrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilmesi gerektiði yönünde" 2011 yýlýnda çýkarýlan genelgeye uyulmamasý olduðu belirtildi. Bakanlýðýn geri gönderdiði fezlekeler, soruþturmayý yürüten savcýnýn baðlý olduðu büronun baþýndaki Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcývekili tarafýndan tekrar ele alýndý. Savcý, usûl eksikliklerini tamamlamasýnýn ardýndan fezlekeleri bu sefer doðrudan yeniden TBMM'ye gönderdi.

dertlerinizle ilgilenecek. O ayný zamanda bir anne neyin ne olduðunu çok iyi bilir. Bir evde tencere kaynamýyorsa o evde sorun vardýr'' þeklinde konuþtu.

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, makam odasýnýn dinlenmesinin söz konusu olmadýðýný söyledi. Bu konuda günlük çok düzenli tedbirler alýndýðýný kaydeden Gül, ''Ama bazý ortam dinlemelerinin olduðunu doðrusu Sayýn Baþbakan bana da söyledi'' dedi.

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, telefonunun dinlendiði iddiasý ile Devlet Denetleme Kurulu'na yasadýþý telefon dinlemeleri, yolsuzluk iddialarý, kent rantlarýnýn analizi, devlet sýrlarý ve hakim, savcýlýk gibi kariyer mesleklerine giriþ konularýnda verdiði inceleme talimatlarýna iliþkin konuþtu. Gül, Çankaya Köþkü'ndeki telefonlarýn dinlenmediðini söyledi. Ancak ortam dinlemesi olabileceðini ifade etti. Cumhurbaþkaný þöyle konuþtu: "Benim makamým ve odalarýmla ilgili böyle bir þey söz konusu deðil.

"(DBAKIR-ÞURFA) DYOLU ÜZERÝNDE BULUNAN KÖPRÜLER VE YAYA ÜST GEÇÝTLERÝNE IÞIKLI ÝSÝM PANOSU YAZILMASI ALIM ÝÞÝ" alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/21164 1-Ýdarenin a) Adresi : KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ BÜYÜKALP CADDESÝ 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122288050 - 4122249959 c) Elektronik Posta Adresi : bol09@kgm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

b) Teslim yerleri c) Teslim tarihleri

'Ortak paydalarýmýz olmalý' Kýlýçdaroðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Nasýl

Gül: Makam odam dinlenemez

IÞIKLI ÝSÝM PANOSU SATIN ALINACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-9.BÖLGE DÝYARBAKIR DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý

oluyor da 12 yýldýr iktidardasýn senin çoluk çocuðun iþ güç sahibi oldu, Bakkal Mehmet efendinin çoðu niye iþsiz? Bunu soracaðýz demokratik yollardan. Hanýmlarýn çocuklarýný güler yüzle okula gönderdiði bir Türkiye, iþsizliðin yoksulluðun olmadýðý bir Türkiye. Eskiden çay üreticisi çayýný satardý, düðün derneðini yapardý. Þimdi Rize huzur içinde deðil, Türkiye huzur içinde deðil. Bu ülke güçlü bir ülkedir hiç þüphe etmeyin. Biz yedi düvele karþý mücadele ettiysek, bu ülkeyi soyanlara karþýda mücadele edeceðiz ve baþarýya ulaþacaðýz. Edirne'de Kýrkpýnar güreþlerine katýldým, Türk bayraðý geçerken hepimiz ayaða kalkarýz. Büyük bir bayrak geçiyor, ben de dahil herkes ayakta. 4 Adalet ve Kalkýnma Partili bakan ayaða kalkmadý. Eðer siz 'bayraklarý bayrak yapan üstündeki kandýr, toprak eðer uðrunda ölen varsa vatandýr' diyorsanýz; o bayraklarýn önünde ayaða kalkmayan bakanlar hala orada oturuyorsa onlara oy vermeyeceðiz. Siyasette farklý düþünebilir ama kul hakký yememek gibi, ülkeyi sevmek gibi, çocuklarýmýzý sevmek gibi ortak paydalarýmýz olmalý.''

: "(D.BAKIR-Þ.URFA) D.YOLU ÜZERÝNDE BULUNAN KÖPRÜLER VE YAYA ÜST GEÇÝTLERÝNE IÞIKLI ÝSÝM PANOSU SATIN ALINACAKTIR" Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : (D.BAKIR-Þ.URFA) D.YOLU ÜZERÝNDE BULUNAN KÖPRÜLER VE YAYA ÜST GEÇÝTLERÝ : -2014 %100 -SÖZLEÞME ÝMZALANDIKTAN SONRA 5 GÜN ÝÇÝNDE YER TESLÝMÝ YAPILACAKTIR. -YER TESLÝMÝNDEN ÝTÝBAREN ÝÞÝN SÜRESÝ 40 TAKVÝM GÜNÜDÜR.

3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Büyükalp Cad. 21100 Yeniþehir / Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 21.03.2014 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgi-

Onlarla ilgili günlük çok düzenli tedbirler alýnýr. Ama bazý ortam dinlemelerinin olduðunu doðrusu Sayýn Baþbakan bana da söyledi. Türkiye'nin gündeminde olan önemli konularla ilgili daha önce de DDK'ya talimat verip, o konularla ilgili çalýþmalar yaptýrtmýþtým. Onlar bitince de kamuoyuyla paylaþýlmýþtý. Kamuoyu tarafýndan çok büyük takdirle karþýlanmýþtý. Gördüðünüz gibi hepimiz yaþýyoruz. Gerek telefon dinlemeleri, gerek yolsuzluklar, gerek imar rantlarý, gerek bürokrasinin temeli olan meslek memurlarýnýn yetiþtirilmesi ile ilgili konular çok tartýþýlýyor. Dolayýsýyla bu konularla ilgili de DDK'ya talimat verdim. Çalýþmalar yapmalarý, hukukumuzu gözden geçirmeleri, gerekirse kurallarý incelemeleri, noksanlýklar, eksiklikler var mý, bunlarla ilgili ne tip tedbirler alýnmalý, gerekirse ne tip yasalar çýkmalý, ne tip kurallar ortaya konmalý ki, bu þikayetlerden kurtulabilelim ve bunlar yaþanmasýn. Bununla ilgili yapýlan çalýþmalar.''

sine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler: Yapýlacak iþ ahþap desenli kompozit panel üzerine krom harf olacaktýr. Garanti Þartlarý : Krom harfler ve kompozit paneller 10 yýl garanti, ýþýklandýrma sistemi 1 yýl (dýþ etkenler ve yangýn,sel,deprem ve benzeri doðal afetler hariç) garanti kapsamýnda olacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 125 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Ýhaleler Baþmühendisliði adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-385

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

6 MART 2014 PERÞEMBE

Haber

Suriye'de kuþatma ve açlýk Ukrayna'ya mali destek AB Komisyonu Baþkaný Barroso, Ukrayna'ya ekonomik alanda destek olmak amacýyla 11 milyar Euro'luk bir paketi devreye sokma kararý aldýklarýný açýkladý. Avrupa Birliði (AB) Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso, ciddi ekonomik sorunlarla karþý karþýya olan Ukrayna'ya yapýlacak yardýmýn farklý unsurlarý içeren bir paketten oluþacaðýný açýkladý. AB Komisyonu üyelerinin haftalýk olaðan toplantýsý sonrasýnda açýklama yapan Barroso, "AB'nin en acil önceliði, mevcut krize uluslararasý hukuka tam saygýlý, barýþçýl bir çözüm için katký saðlamak" dedi. Buna paralel

olarak uluslararasý toplumun, Ukrayna'nýn ekonomisini ve mali durumunu istikrara kavuþturmasýna yardýmcý olmak amacýyla harekete geçmesinin gerektiðini söyleyen Barroso, paketin, kapsayýcý ve reform odaklý hükümetin Ukrayna'nýn istikrarlý ve müreffeh geleceðini yeniden inþasýna destek amaçlý olduðunu ifade etti. Birkaç yýla yayýlacak Barroso, yapýlacak Ukrayna konulu olaðanüstü AB Zirvesi'nde devlet ve hükümet baþkanlarýna sunulacak pakette yer alan, "önümüzdeki birkaç yýla yayýlacak" 11 milyar avroluk kaynaðýn, AB bütçesi ve AB temelli uluslararasý finans kurumlarýndan saðlanacaðýný belirtti. Ukrayna'daki eski yönetim, geçen kasým ayýnda yapýlan görüþmelerde, Ortaklýk Anlaþmasý ile Derin ve Kapsamlý Ticaret Anlaþmasý (DCFTA) imzalanmasý karþýlýðýnda AB'nin yedi yýl için önerdiði 19 milyar avroluk paketi reddederek Rusya ile 15 milyar dolarlýk anlaþma saðlamýþtý.

Birleþmiþ Milletler'in (BM) Suriye'deki insan haklarý ihlallerine iliþkin Soruþturma Komisyonu, Suriye rejiminin kuþatma ve açlýðý bir savaþ metodu olarak kullandýðý tepkisinde bulundu. Komisyon, muhalif gruplarý da kuþatma taktiðine baþvurmakla suçladý.

Suriye'deki insan haklarý ihlallerine iliþkin raporunu güncelleyen Soruþturma Komisyonu, "Suriye'de düzenli bir þekilde top atýþlarý ve uçaklarla bombalanan kuþatma altýnda 250 bini aþkýn kiþi var. Ýnsani yardým, gýda ve tedavi olanaklarýndan yoksunlar, açlýk ve teslimiyet arasýnda tercih yapmalarý gerekiyor" dedi. BM tarafýndan görevlendirilen Brezilyalý Paulo Sergio Pinheiro baþkanlýðýndaki üç uluslar arasý hukukçu tarafýndan hazýrlanan raporda, Suriye hükümetinin kuþatma tekniðine baþvurduðu, temel ihtiyaçlar olan su, gýda, barýnma ve tedaviyi, kendi stratejisinin unsurlarý olarak kullandýðý belirtildi. Güncellenen rapor Temmuz 2013 ile Ocak 2014 arasýný kapsýyor. Soruþturmacýlar, Þam mahalleleri veya çevresindeki alanlar, Guta, Deraya ve Muadamiyet el Þam ve 20 bin kiþinin mahsur kaldýðý Filistinli mültecilerin bulunduðu Yarmuk kampýna karþý kuþatma

Ýsrail Ýran gemisine el koydu Ýsrail, Gazze'ye roket taþýyan bir Ýran gemisine el koyduðunu iddia etti. Ýsrail, Ýran kargo gemisinde uzun menzilli füzeler bulunduðunu açýkladý. Ýsrailli yetkililer, Kýzýldeniz'de el konulan Panama bandralý geminin roketleri Gazze'ye taþýdýðýný iddia etti. Gemi, 17 kiþilik mürettebatýyla birlikte

amacýyla askeri operasyonlar düzenlendiðini belirttiler.

Muhalifler de baþvuruyor Raporda, "Bu alanlardaki nüfusu terörize etmek için, savaþçý olmayanlar hükümet güçleri tarafýndan kurulan kontrol noktalarýnda alýnarak þiddete maruz Ýsrail limanýna çekildi. Ýsrail ordusundan yapýlan açýklamada, Salý gecesi ele geçirilerek Eilat limanýna çekilen Ýran gemisinde yüksek donanýmlý silahlarýn olduðu belirtildi. Ýran gemisine, Ýsrail donanmasýna baðlý "Shayetet 13" isimli özel kuvvetlerin müdahale ettiði ifade edildi. Ýran kargo gemisine, Ýsrail'e 1500 kilometre mesafede Sudan Eritre sýnýrýna yakýn bölgede, uluslararasý kara sularda müdahale edildiði belirtildi. Ýran

býrakýldýlar" denildi. Muhalif gruplarýn da bu kuþatma stratejisine baþvurduðu tepkisinde bulunan BM Soruþturma Komisyonu, Halep bölgesindeki Nubul ve Zahra ile Hama bölgesindeki El Gab Vadisi'ni örnek gösterdi. Suriye'ye giriþine rejim tarafýndan izin verilmediði belirtilen Soruþturma Komisyonu, elde ettiði bilgileri tanýklýklara, uydudan çekilmiþ fotoðraflara, görüntülü belgelere ve farklý organizasyonlardan topladýðý bilgilere dayandýrýyor. Son güncelleme için 563 yeni tanýklýk elde edildi. Böylece 2011'den bu yana kayda alýnan tanýklýklarýn sayýsý 2 bin 600'ü geçti. Komisyonun baþýndaki Brezilyalý Paulo Sergio Pinheiro, savaþ suçu ve insanlýða karþý suç failleri olduðu belirtilen iki sorumlunun isimlerinin daha listeye eklendiðini ve bunun BM'de olduðu, ancak isimlerinin yayýnlanmadýðýný kaydetti. gemisine el koyan Ýsrail ordusu, gemide olduðunu iddia ettiði füzelerden birinin fotoðrafýný yayýnladý. Panama bandýralý "KLOS-C" adlý kargo gemisinde düzinelerce 302 milimetrelik roketler bulunduðu, söz konusu roketlerin Suriye menþeli olduðu ve 2006'daki Ýsrail-Lübnan savaþýnda Hizbullah tarafýndan kullanýldýðý açýklandý. Roketlerin 100 kilometre menzile sahip olduðu ifade edildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

6 MART 2014 PERÞEMBE

11

Kýlavuz : Kazanmak istiyoruz Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta yer alan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un kulüp baþkaný Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, hafta sonu kendi sahalarýnda oynayacaklarý Nazilli Belediyespor maçý ile ilgili olarak, "Sporun bir dostluk, bir kaynaþma ve barýþ projesi olduðunu herkese göstereceðiz" dedi.

Baþkan Kýlavuz , yaptýðý açýklamada, pazar günü kendi sahalarýnda Nazilli Belediyespor ile yapacaklarý maçta galibiyeti hedeflediklerini belirterek, takýmýnýn Geçen hafta deplasmanda istemediðimiz bir yenilgi aldýk. Kulübümüz ve kentimiz için önemli olan bu müsabakada tüm Diyarbakýrlý sporseverlerin tribündeki yerlerini alarak kentimizin konukseverlik duygularýna ve centilmenlik ruhuna uygun olarak 90 dakika boyunca takýmlarýna destek vermelerini bekliyoruz. Taraftarýmýzdan alacaðýmýz güç ve destekle pazar gününü bir festival gününe dönüþtüreceðimizin sözünü veriyoruz." Taraftar desteði çok önemlidir. Ýtici güç oluyor. Taraftar, takým bütünleþmesi olursa baþarý kolaylaþýr. Ve Bize taraftar lazým" þeklinde konuþtu.

Planlar 3 puan üstüne BAL 2. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Yolspor deplasmanda oynayacaðý Kurtalanspor maçý hazýrlýklarýný galibiyet parolasýyla sürdurüyor. Yolspor un deneyimli teknik direktörü Ýbrahim Tungaç. zorlu mücadele öncesi yaptýðý açýklamada. Ligde 37 puanla 4. sýrada bulunan turuncu siyahlý Diyarbakýr temsilcisi, bu hafta sonu deplasmanda karþýlaþacaðý ligin güçlü ekiplerinden Kurtalanspor'u

yenerek þampiyonluk yolunda hedeflerine bir adým daha ilerlemek istiyor. Yolspor'un deneyimli teknik direktörü Ýbrahim Tungaç, zorlu mücadele öncesi yaptýðý açýklamada, ''Takýmda moraller en üst seviyede ve bu maç için bütün planlarýmýzý galibiyet üstüne kurguluyoruz. Sezon sonunda bu grupta þampiyonluða ulaþarak 3. lige yükselmek istiyoruz. Hedefe ulaþmak için de camia olarak canla baþla mücadele ediyoruz" dedi.

Saldýrýlarý kýnýyoruz TFFHGD Diyarbakýr Þube Baþkaný Nýhat Mýzrak 11 Ulusal Yardýmcý Hakem ve onlarca Bölgesel, Ýl Ve Aday Hakemin görev yaptýðý Diyarbakýr'ýmýzda

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

Hakemlerimize yapýlan saldýrýlarý kýnýyoruz. Son zamanlarda ligi ve kategorisi hiç fark etmeden; Spor ahlakýna, sporun barýþ ve kardeþlik

ruhuna aykýrý davranarak, hakemlerimize sözlü ve ne yazýk ki fiili saldýrýlar olmaktadýr. Ýlimizi profesyonel lig ve müsabakalarda baþarýyla temsil eden; her platformda ilimizin adýndan baþarýyla söz ettiren bu spor emekçisi hakem arkadaþlarýmýza yapýlan saldýrýlarý esefle kýnýyoruz.

düzenlenen okul turnuvalarýnda bile pýrýl pýrýl, gencecik evlatlarýmýza sporun barýþ ve kardeþlik ruhunu kazandýracaðýmýz yerde, hocalarý ve eðitmenleri olarak taraflý davranýp þiddeti ve kavgayý aþýlayarak büyük bir yanlýþýn içinde olduðumuzun bilinmesi gerekir.

Bilek güreþi takýmý Antalya 'ya gidiyor Diyarbakýrlý bilek güreþçileri 6-9 Mart tarihleri arasýnda Antalya'da yapýlacak olan Bilek Güreþi ve Fitness Türkiye Gençler, Büyükler ve Mastýrlar Þampiyonasýna katýlacak. Bilek Güreþi ve Fitness Federasyonu Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Murat Atay, Antalya'daki þampiyonaya 12

sporcuyla katýlacaklarýný söyledi. 3'ü kadýn toplam 12 sporcuyla yer alacaklarý þampiyonada baþarýlý olmak için mücadele edeceklerini belirten Atay, þöyle konuþtu:

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

"Antalya'daki þampiyona her açýdan bizim için büyük önem taþýyor. Bu þampiyona ayný zamanda Avrupa milli takým seçmelerini de kapsayacak. Burada baþarýlý olanlar milli takýma seçilecek. Türkiye genelinde 600 sporcunun yer almasýný beklediðimiz þampiyonada 3-4 sporcumuzu madalya kürsüsünde görmeyi arzuluyoruz. Hedefimiz bu þampiyonadan en az 3 madalya almaktýr."

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR Diyarbakýrspor A.Þ


CMYK

12

Ilhanlý'nýn Ikinci Lig Hayali 6 MART 2014 PERÞEMBE

Diyarbakýrspor A.Þ Kulüb Baþkaný Fevzi Ýlhanlý ,Denizli Büyükþehir Belediyespor maçý öncesi yaptýðý açýklamada hedefimizde Ýkinci Lig'e çýkmayý hedeflediklerini kaydetti. Diyarbakýrspor kulübü boþta kaldýðý için bu yönetim sorunlarý ile beraber, kulübü devralmýþ, görevi üstlenmiþtir. Eski yönetim ise istifa etmiþtir. Geldiðimiz zaman tablo acýklý. 7-8 trilyon gibi borç, yasal borçlarla birlikte 10 trilyon civarýndaydý. Bazý futbolculardan, ihtilaflardan dolayý daha yüksek borç tablosu vardý. Bu yönetim geldiðinde kampta sadece 9 futbolcumuz kalmýþtý. Futbolcularýn çoðu ayrýlma sürecine girmiþlerdi. Bir belirsizlik ve kaos vardý. Bir Mali sýkýntý vardý. Bu yönetim darbeyle, gelmedi. Kamuoyunun talepleri doðrultusunda geldi. Bu yönetim, kendisine güvenerek, geldi. Bir þart koþarak, gelmedi. Kendisine ve Diyarbakýr kamuoyuna güvendi. Herkes üzerine düþeni yapýyor. Herkes görevindedir. Bu takým hepimizin takýmý. Bu yönetim, herkesi dýþlayalým, egomuzla hareket edelim' diyerek, kulübü yönetmedi. Ucuz kahraman olalým, düþüncemiz olmadý. Biz herkesimle, her kitleyle bu kulübü paylaþmak istiyoruz" dedi"

45 yýllýk hüsran ve hasret var Diyarbakýrspor A.Þ'nýn Ýkinci Lig'e layýk bir takým olduðunu belirten Ýlhanlý , hedeflerinin Ýkinci Lig'e çýkmak olduðunu kaydetti. Bölge coðrafyasý ve insanýnýn da Ýkinci Lig'e çýkmayý hak ettiðini savunan Ýlhanlý , "Ben siyasetçi deðilim, hasbi ve harbi konuþurum. Ben bu memleketin, bu coðrafyanýn, bu insanlarýn, bu takýmýn Ýkinci lige layýk olduðuna inanarak geldim. Bu yönetim, bu takýmýn daha sonra Ýkinci Lig!de de Þampiyon olduktan sonra Süper Lig'e çýkmasý için gereken çabayý gösterecektir. Ama bu yýl, ama önümüzdeki yýl ama sonraki yýl bu olacaktýr. Çünkü 45 yýllýk bir hüsran, bir hasret vardýr. Kulübü süper lige çýkarmak için gereken her fedakarlýðý yapmamýz gerekiyor. Biz bu çerçevede hareket ediyoruz" dedi. Hedef Galibiyet haftayý galibiyetle tamamlayan yeþil -Kýrmýzýlý ekip, Deplasmanda oynayacaðý Denizli Belediyespor çalýþmalarýný

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Buggüne Deððiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . ýnýz d a T k a m a D Deðiþmeyen

"

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

sürdürüyor.Seyrantepe tesislerinde yaklaþýk 2 saat süren antrenmanda, futbolcular, düz koþunun ardýndan 5'e 2 top kapma, ayak voleybolu ve yarý alanda çift kale maç yaptý. Kulüb Baþkaný Fevzi Ýlhanlý ,. Sahalarýnda Anadolu Üsküdar 1908 spor galibiyetiyle futbolcularýn moral bulduðunu ifade eden Ýlhanlý , þunlarý kaydetti:"Þimdiki hedefimiz Denizli Büyükþehir Belediyespor maçýný kazanmak. Denizli deplasnamýndan 3 puanla dönerek liderliðimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarýn tesislere gelerek destek vermesi bizi ve Futbolcularýmýzý duygulandýrýyor. . Ýnþallah onlarý hep mutlu edeceðiz." dedi Taþkýn Civelek

06 03 2014 gazete sayfaları  
06 03 2014 gazete sayfaları  
Advertisement