Page 1

CMYK

Güneydoðu çiftçisi Peyas nüfusu 39 ili durumdan memnun geride býraktý Özel Haber

G

üneydoðu'da yaðan kar ve peþinden gelen yaðmur kuraklýk tehlikesini ortadan kaldýrdý. Diyarbakýr Sur Ýlçesi Ziraat Odasý Baþkaný Bahri Erdem, "Mart sonrasý yaðacak yaðmuru bekliyoruz" dedi. 6’da

D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesine baðlý Peyas Mahallesi, 151 bin 862'lik nüfusu ile rekor kýrdý. Bu sayý ile Türkiye'deki 39 ili geride býrakan Peyas Mahallesi, tek baþýna 2 baðýmsýz milletvekili çýkarabilecek duruma geldi. 5’te

Eflatun'a Avrupa ödülü A

vrupa Kalite Yönetimi Vakfý (EFQM) tarafýndan,Eflatun Eðitim Köyü'ne Mükemmellikte Yetkinlik belgesi verildi. Eflatun Eðitim Köyü, kalite anlayýþýný tüm birimlerde yaygýnlaþtýrmak amacýyla, Þubat 2010'dan itibaren organizasyonunu tamamladý. Kalite ve Strateji Geliþtirme Direktörlüðünü kuran okul, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfý (EFQM) ödülünü aldý. ’tee „ Sayfa 4

Özel Haber

Bamya altýna rakip oldu D

PERÞEMBE 6 ÞUBAT 2014

Bir babanýn en aðýr yükü

V

an'ýn Gürpýnar Ýlçesi'ne baðlý Yalýnca Köyü'nün Çeli Mezrasý'nda oturan Taþ ailesi, rahatsýzlanan 3 yaþýndaki çocuklarýnýn yollarýn kapalý olmasý nedeniyle öldüðünü öne sürdü. Küçük çocuðun cenazesi, bir çuvala konuldu ve sýrtta taþýnarak mezradan köye indirildi. 4’te

www.diyarbakirolay.com.tr

iyarbakýr'da kurutulmuþ çiçek bamyasý 120 liraya alýcý bekliyor. Sur ilçesinde bulunan dükkan önlerine asýlan 120 liralýk kurutulmuþ bamya, 155 liralýk çeyrek altýnla yarýþýr duruma geldi. 4’te

Fiyatý : 30 KR

Kaçak elektriðe özel harekatlý operasyon

Diyarbakýr'ýn Sur ilçesi Sarýlar Köyü'nde sera amaçlý kaçak elektrik trafosunun kullanýldýðýný tespit eden DEDAÞ ekipleri, trafoyu almak için jandarma özel harekat ile çevik kuvvet ekipleriyle köye baskýn düzenlendi. Operasyona katýlan ekipler, köylülerin taþlý saldýrýsýna uðradý.

B

ölgede kaçak kayýp elektrik oranýný düþürmek için çalýþma yürüten DEDAÞ, Sarýlar Köyü'nde sera amaçlý kaçak bir trafonun kurulduðunu tespit etti. Ekipler geçtiðimiz günlerde bölgeye giderek kaçak trafoyu almak istedi.

Taþlý saldýrý

ÝHD'den DEDAÞ önünde eylem

Ý

HD Diyarbakýr Þubesi, Diyarbakýr baþta olmak üzere bölge genelinde elektrik kesintilerine tepki göstermek amacýyla DEDAÞ önünde bir eylem yaptý. Þube Baþkaný Raci Bilici, halkýn parasýyla aldýðý elektrikte yapýlan kesintilerin ciddi bir insan haklarý ihlali olduðunu söyledi. 7’de

DEDAÞ görevlilerinin geldiðini gören köylüler, ekibe saldýrýda bulundu. Yaþanan olay üzerine DEDAÞ yetkilileri, Diyarbakýr Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ve Emniyet Müdürlüðü ekiplerinden güvenlik desteði istedi. Dün sabah saatlerinde Sarýlar Köyü'ne yoðun güvenlik önlemleri altýnda giden ekiplere köylüler tekrar saldýrdý. Olaya çevik kuvvet ekiplerinin müdahale etmesinin ardýndan vatandaþlar bölgeden uzaklaþtýrýldý. 3’te

Sorunlu köy çözüm bekliyor

Diyarbakýr'ýn ihracatý arttý D Ç

özüm sürecinin getirdiði huzur ortamý Güneydoðu'da ekonomiye ivme kazandýrdý. 2012 yýlýnda 202 milyon dolar olan ihracat, 2013'te 231 milyon dolara yükseldi. 3 binden fazla kiþiye de istihdam saðlandý. Sayfa 6’da

Diyarbakýr'da bayrak asma kavgasý yfa 4’te „ Haber Sa

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesine baðlý 80 haneli Kabasakal Köyü, elektrikten kanalizasyona, içme suyundan çamura kadar pek çok sorunla boðuþuyor. 700'ü bulan nüfusuyla bölgenin en büyük köylerinden biri olan köydeki sorunlara vatandaþlar tepkili. 8’de

Diyarbakýr tohum da ihraç ediyor

T

ürkiye, yerli tohumda sýnýrlarý aþtý. Sadece Diyarbakýr'dan bir yýlda 300 milyon lira tutarýnda tohum geliri saðlandý. Sayfa 6’da

Özel Haber

5Rektör Doðan'dan Vali Kýraç'a ziyaret 3Yaþlý kadýn evinde ölü bulundu

'Kendi kendimizle yarýþacaðýz' yfa 9’da „ Haber Sa

M. Ali Aydýn'dan seçim ziyaretleri yfa 5’te „ Haber Sa

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE

Bölgesel kilolara kalýcý çözüm Dr. Sema Karaoðlu: 'Lazer lipoliz yöntemi, spor, diyet ya da egzersizlerle verilemeyen bölgesel yaðlanma ve þekil bozukluklarýna kalýcý çözüm getirmektedir' dedi.

L

azer lipoliz yönteminin, vücutta istenmeyen yaðlarýn kalýcý olarak yok edilmesinde etkisi kanýtlanmýþ bir uygulama olduðunu ifade eden Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Sema Karaoðlu, ''Lazer lipoliz yöntemi, spor, diyet ya da egzersizlerle verilemeyen bölgesel yaðlanma ve þekil bozukluklarýna kalýcý çözüm getirmektedir'' dedi.Dermatoloji uzmaný Dr. Sema Karaoðlu, vücuttaki lokal yaðlanmalarýn ortadan kaldýrýlmasýnda kullanýlan en geliþmiþ ve en etkin teknoloji olan "lazer lipoliz" hakkýnda bilgi verdi. Lazerle lipolizin ýþýk enerjisi kullanarak yaðlarý eritme yöntemi olduðunu belirten Dr. Karaoðlu, ''Lazer lipoliz uygulamalarý zayýflamaya deðil, vücut þekillendirmeye yardýmcý olmaktadýr. Vücudun istenmeyen bölgelerindeki yað fazlalýklarýndan kurtularak vücudun ideal hatlara kavuþmasýný saðlar. Vücudun yað fazlasý olan her bölgesinde kullanýlmaktadýr. Gýdý, kollar, göbek, basen, diz

üstü, diz içleri, ayak bileði gibi bölgelerde uygulanabilir. Lazer lipoliz uygulamasý genellikle lokal anestezi altýnda yapýlmaktadýr. Hastanýn istenmeyen yað alanlarý iþaretlendikten sonra anestezi uygulanarak sadece iðnenin geçeceði bir delik açýlýp buradan fiberoptik kablo, cildin altýna yerleþtirilip iþleme baþlanmaktadýr. Hasta iþlem sýrasýnda herhangi bir aðrý hissetmez fakat iþlemin sonuna doðru artan ýsý ile birlikte hafif aðrý oluþabilir. Ýþlem sonrasý istenilen miktarda yað eritildikten sonra fiberoptik kablo çýkarýlýp uygulama yapýlan alanýn boyutuna göre eðer alan küçük ise eritilen yaðlar çekilmeden býrakýlabilir. Yað miktarýnýn fazla olduðu durumlarda ise yaðlarý aspirasyonla çekmek daha yararlýdýr. Ýþlem tamamlandýktan sonra uygulama bölgesine dikiþ atýlmamaktadýr'' ifadelerini kullandý. Dr. Sema Karaoðlu, lazer lipoliz ile yüz ve vücut bölgesindeki istenmeyen yaðlarýn diðer lipo uygulamalarýndaki yan etkiler olmaksýzýn

nazikçe þekillendirilebildiðini vurgulayarak, ''Karýn, yüz, boyun, kalçanýn iç kýsýmlarý ve kalçalar, basen, diz, sýrt ve kollar dahil olmak üzere vücudun tüm bölgelerine uygulanabilmektedir. Uygulama, erkeklerde de meme sarkmalarýnda ve büyümelerinde oldukça baþarýlý sonuçlar vermektedir. Özellikle liposuction sonrasý sarkmasý muhtemel kol içi, bacak içi ve gýdý bölgesi gibi alanlarda kullanýlmasý uygundur. Daha önce liposuction uygulanmýþ, düzgün ve yeterli miktarda yað alýnamamýþ alanlarda da düzeltme amacýyla da tercih edilebilir'' dedi. Lazer lipolizin genellikle 980 milimetre dalga boylarýndaki lazer ýþýðýnýn özel fiber optik kablolar aracýlýðý ile yað dokusuna uygulanmasý ve yaðýn eritilmesi ile yapýldýðýný söyleyen Dr. Karaoðlu, ''Optik fiber kabloyla cilt altýna yerleþtirilen lazer ýþýný, yað dokusu içinde ilerlerken oluþturduðu enerji ile yað hücrelerinin çeperini parçalar. Bu gerginleþme yaðlarý eritmekte-

dir. Cilt altýnda meydana gelen ýsý enerjisi sadece yað hücrelerini parçalamakla kalmayýp, oluþturduðu enflamasyonla cilt yüzeyinde gerginleþme ve sýkýlaþma da saðlar. Cilt altýna verilen lazer ýþýný damar çeperlerini etkilemediði için herhangi bir kanama oluþmamaktadýr. Lazer lipoliz, vücut þekillendirmenin yaný sýra yüz liftingi ve yüz þekillendirmesinde de kullanýlmaktadýr. Lazer lipoliz uygulamalarý sonrasý morluk gibi yan etki oraný klasik tedavilere oranla daha azdýr. Herhangi bir yan etki oluþmadýðý takdirde hastalar 24 saat içinde taburcu edilip 48 saat sonra ise günlük yaþamýna devam edebilir'' ifadelerini kullandý.

Asitli içecekler diþ minesine zarar veriyor

Sarýmsak çayý zayýflatýyor mu? Bu mucizevi bitkinin zayýflatmaya etkisinin olup olmadýðýný uzmanýndan öðrenelim. Faydalarý saymakla bitmeyen sarýmsak, salgýn hastalýklara karþý koruyucu olarak uzmanlar tarafýndan tavsiye ediliyor ve yýllardan beri çeþitli hastalýklarýn tedavisinde kullanýlýyor.

P

eki, bu mucizevi bitkinin bu kadar yararýnýn yanýnda zayýflamaya da etkisi var mý? Beslenme Uzmaný ve diyetisyen konuya açýklýk getirdi. Her sene, özellikle de zayýflama

hevesinin arttýðý bahar aylarýnda, zayýflattýðý iddia edilen yeni yeni ilaçlar, çaylar, iksirler ortaya çýkar ve çýktýðý hýzla da bir sonraki sene ortadan kaybolur. Örneðin geçtiðimiz sene beþi bir yerde çayý, lahana ve biber haplarý oldukça popülerdi. Deðiþik meyve sebzelerden yapýlan haplarý bu sene arasanýz da bulamazsýnýz. Hiçbir iþe yaramadýðý, hatta saðlýða zarar verdiði anlaþýlmýþ ve piyasadan kalkmýþtýr.

Manisa Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Baþhekim Yardýmcýsý Diþ Tabibi Çiðdem Salýk, diþ saðlýðý için çok fazla asit içeren içeceklerin tüketilmemesi gerektiðini belirterek, "Asitli içeceklerin hepsi diþ minesinin yapýsýný bozan faktörler. Bu tarz yiyecekleri tüketsek bile hemen fýrçalama yapmamamýz gerekiyor. Çünkü fýrçalarsak diþ yüzeyine zarar veririz" dedi.

S

alýk, diþ saðlýðý hakkýnda bilgi ve tavsiyelerde bulundu. Hastalarýn kendilerine gelme taleplerinden birisinin soðuk diðerinin ise sýcak hassasiyetten dolayý olduðunun altýný çizen Salýk, "Sýcak hassasiyet diþte çürük olduðu

durumdur. Diþte herhangi bir çürük olmuþsa diþ içindeki sinirlere intihap gitmiþse bu sýcak hassasiyettir. Bu durumda kiþinin hekime gelmesi gerekiyor. Soðuk hassasiyet durumlarýna daha çok karþýlaþýyoruz. Genelde kiþilerin yanlýþ fýrçalama alýþkanlýklarý, asitli içecekleri fazla kullanmalarý, çok fazla turþu gibi yiyecekler kullan-

Sivilce izlerinden kurtulmak için doðal reçeteler

Zayýflattýðýna dair hiçbir bilimsel kanýt yok Sarýmsak, çið yenildiðinde kaný sulandýrýcý ve baðýþýklýk sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. Çayý yapýldýðýnda ve piþirildiðinde etkileri azalýr. Bazý kiþilerde iþtahý kapatabilir ama iddia edildiði gibi zayýflatmasý konusunda hiçbir bilimsel kanýt yoktur. Kullandýðýnýz herhangi bir ilaç ile etkileþime girip saðlýðýnýzý bozabilir. Daha önceki yýllarda moda olanlarý kullananlarda sýklýkla gözlediðimiz gibi fazla tüketilmesi vücudunuzda bir hastalýðý tetikleyebilir.

masýyla oluþur. Diþin üzerindeki mine tabakasýnýn aþýnmasýyla ortaya çýkar. Bu tarz durumlarda, hata soðuk içecekler içtiðinde diþinde çürük varmýþ gibi bir aðrý hisseder. Bunun nedeni çürük deðildir. Diþin üzerindeki koruyucu mine tabakasýnýn mineralizasyonunun bozulmasýndan dolayý incelmesidir. Böyle bir

durumda diþin içerisinde canlý dokuya etki ettiðinde diþte aþýrý sýzlamalar hissedilir. Hastalarýn bilinçsiz olarak davranmamalarý gerekiyor. Ýlk önce diþ hekimine baþvurmalarý lazým. Hekimler mine onarýlma düzeyine gelmemiþse hastalara hassasiyet giderici bazik içerikli diþ macunlarýný öneriyoruz. Hastalar bu macunlarý günde üç defa uygulayabilirler. Ama bu mine kaybý bir onarma gerektirecek durumdaysa dolgu, kaplama gibi tedavilerle engellemeye çalýþýyoruz. Bu hastalara yumuþak uçlu fýrçalar kullanmalarýný tavsiye ediyoruz. Çok fazla asit içeren içeceklerin içilmemesini öneriyoruz. Asitli içeceklerin hepsi diþ minesinin yapýsýný bozan faktörler. Bu tarz yiyecekleri tüketsek bile hemen fýrçalama yapmamamýz gerekiyor. Çünkü fýrçalarsak diþ yüzeyine zarar veririz. Genelde bu tarz yiyeceklerden sonra peynir, süt gibi yiyeceklerle asit dengesini saðlayabiliriz" dedi.

Küçük kahverengi lekeler ya da derin çukurlar artýk sorun olmaktan çýkýyor!

S

ivilce izleri gerçekten de büyük bir sorundur. Sosyal yaþamý kötü yönde etkilediðini belirten Dermatoloji Uzmaný Dr. Emine Özge Ayabakan, sivilce izlerinden kurtulmak için evde kolayca hazýrlayarak uygulayabileceðiniz karýþýmlarý anlattý. Sivilce izlerinin bazýlarý çok hafiftir ve yüz derisinde çok büyük deðiþiklik gözlemlenmez. Bu tip sivilce izleri genellikle kahverengi, kýrmýzý renklerdedir. Kimisi de

gerçek estetik bir yýkýmdýr. Çukurlaþmalar ve çýkýntýlar mevcuttur. Sivilce izlerini yok etme amacýyla ev bakým ürünleri ile iþe baþlanabilir. Sivilce izlerini yok etmek için kullanýlan kremler, maskeler ilk dönemlerde cildinizde hassasiyete neden olabilir. Bu kremleri kullanmadan önce cilt yapýsýný bozmamak, hassasiyet oluþmasýna engel olmak için cilt doktorlarýnýn önerilerinin alýnmasý daha güvenli olur. Evde uygulanan favori reçeteler Evde uygulanan basit maskeler, sirke ve limon suyu içerikli olarak maydanoz suyu ya da tere suyu ile birlikte hazýrlanabilir. Ýzleri yok etme açýsýndan son derece etkilidirler. Tonik tarzýnda yüze uygulama yapýlýr. Taze soðan lapasý soyucu etkisi ve vitamin desteði ile hafif izlerin geçmesine yardýmcý olabilir. Bu karýþýmlarýn her defasýnda taze olarak hazýrlanmasý daha saðlýklý olur. Ayrýca baldan da iltihap iyileþtirici etkisi için yararlanýlabilir. Direkt olarak balý yüzünüze sürüp bekletebilirsiniz. Kýzarýklýðý azaltýcý etkisi mevcuttur. Haftada bir kahve telvesi ve bal karýþýmý ile

cilde 10 dakika peeling yapýlmasý, yüzeydeki ölü derinin atýlmasýný hýzlandýrarak izlerin azaltýlmasýnda çok etkilidir. Bir avuç yeþil kil ýslatýlarak içine bir kahve kaþýðý ýsýrgan otu esansý ilave edilip lapa yapýlabilir. Bir bez içinde hafif ýsýtýlarak deri yüzeyine maske tarzýnda uygulayabilirsiniz. Hala geçmediyse… Haftada 1-2 defa yapýlan evde uygulamaya müsait rulolu mikro iðneleme (roller) iþleminin ardýndan dermatoloðunuzun önereceði; cilt yapýsýna uygun C vitamini, hyaluronik asit, retinoik asit içerikli serum ve kremlerin her gün düzenli kullanýlmasý da kollajen tabakasýný tamir ederek izlerin iyileþmesinde gözle görülür etki saðlar. Sivilce izleri için en etkili ve hýzlý tedavi yöntemi dermatoloji uzmanlarý tarafýndan uygulanmasý gereken fraksiyonel CO2 lazer tedavisidir. Fraksiyonel CO2 lazer hafif sivilce izleri ya da derin sivilce izlerinin tedavisinde çok yüksek iyileþtirme oranýna sahiptir. Sivilce izlerinin %80'e yakýn iyileþme gözlenir.


Yaþlý kadýn evinde ölü bulundu D

iyarbakýr'ýn Sur ilçesinde tek baþýna yaþayan yaþlý kadýn evinde ölü bulundu. 70 yaþlarýnda olduðu belirtilen Yaþayan Muhan isimli kadýn evinde ölü bulundu. Görgü tanýklarý, Alipaþa Mahallesi Su Sokak No:17'de oturan yaþlý kadýnýn ceset kokusunun mahalleye yayýldýðýný iddia ettiler. Koku üzerine mahalliler, 155'i arayarak durumu polise haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri yaþlý kadýnýn evinin kapýsýný zorlayarak içeri girdi. Ekipler, 4 gün önce yaþamýný yitirdiði belirtilen Yaþayan Muhan'ýn cesedine rastladý. Evde bulunan elektrikli ýsýtýcýnýn yaþlý kadýnýn ayaklarýný yaktýðý bildirildi. Polis olayla ilgili olarak inceleme baþlattý. ÝLKHA

Kaçak elektriðe özel harekatlý operasyon 6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE

Diyarbakýr'ýn Sur ilçesi Sarýlar Köyü'nde sera amaçlý kaçak elektrik trafosunun kullanýldýðýný tespit eden DEDAÞ ekipleri, trafoyu almak için jandarma özel harekat ile çevik kuvvet ekipleriyle köye baskýn düzenlendi. Operasyona katýlan ekipler, köylülerin taþlý saldýrýsýna uðradý.

B

ölgede kaçak kayýp elektrik oranýný düþürmek için çalýþma yürüten DEDAÞ, Sarýlar Köyü'nde sera amaçlý kaçak bir trafonun kurulduðunu tespit etti. Ekipler geçtiðimiz günlerde bölgeye giderek kaçak trafoyu almak istedi. DEDAÞ görevlilerinin geldiðini gören köylüler, ekibe saldýrýda bulundu. Yaþanan olay üzerine DEDAÞ yetkilileri, Diyarbakýr Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ve Emniyet Müdürlüðü ekiplerinden güvenlik desteði istedi. Dün sabah saatlerinde Sarýlar Köyü'ne yoðun güvenlik önlemleri altýnda giden ekiplere köylüler tekrar saldýrdý. Olaya çevik kuvvet ekiplerinin müdahale

etmesinin ardýndan vatandaþlar bölgeden uzaklaþtýrýldý. Yaþanan gerginliðin ardýndan kaçak kullanýlan trafo DEDAÞ ekipleri tarafýndan söküldü. Kaldýrýlan trafonun bir ilçeyi besleyebilecek bir güce sahip olduðunu belirten DEDAÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, kaçak elektrik kullanýmýna karþý yoðun çalýþmalarýnýn devam edeceðini söyledi.

10 bin nüfuslu ilçeye yetiyor Köyde bulunan kaçak trafoyu rutin kontrollerde tespit ettiklerini ifade eden Karagüzel, "21 Ocak'ta ekiplerimizin rutin kaçak taramasýnda 2 adet kaçak trafo kullanýmýný tespit edildi. Bu trafo-

larýn yapýlan güç tespitlerinde ise biri 3 bin 150 kilovat, diðeri ise 400 kilovat olduðu belirlendi. Trafolarýn kaldýrýlmasý için Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na baþvuruda bulunduk. Bunun üzerine 29 Ocak'ta kaçak trafoyu almaya gittik. O gün maalesef ciddi bir direniþle karþýlaþtýk. Daha sonra güvenlik güçleriyle köydeki kaçak trafoyu almaya gittik. Yine ciddi bir direniþle karþý karþýya kaldýk. Trafolarýn birini aldýk, diðeri ise kayýp. Bu iki kaçak trafo yaklaþýk 3,5 megavat güç tüketimine sahip. Bu oran 10 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacýný karþýlayacak düzeyde. Bu trafo tama-

men kurumumuzun dýþýnda kurulmuþtur. Vatandaþlar kendi imkanýyla usulsüz bir þekilde tesis etmiþ. Kayýt altýnda olmadýðý için tüketimleri de kayýt altýna alýnmamýþtýr. Kaçak elektrik kullananlarýn yasal abonemiz olmalarý için çalýþmalar sürdüreceðiz. Þirketimizin sorumluluk alanlarý içerisinde Diyarbakýr, Þanlýurfa ve Mardin illerinde çok sayýda tarýmsal sulama abonemiz mevcut. Ayný zamanda abone olmadan elektrik tüketenler de var. Cumhuriyet savcýlýklarýna yapacaðýmýz müracaatla kaçak elektrik kullananlarýn trafolarýný kaldýracaðýz" dedi. ÝHA

Soðuk hava elektrik hatlarýný vurdu

Baltayla öldürülen kadýn topraða verildi H B atman'ýn Gercüþ ilçesinde Baðlýca köy yolunda cesedi bulunan Güle Algan'ýn cenazesi, topraða verildi. Olayla ilgili gözaltýna alýnan Algan'ýn imam nikahlý eþi tutuklandý. Köy korucularý tarafýndan Gercüþ ilçesine baðlý Sapanlý ile Baðlýca köyleri arasýndaki yol kenarýnda bulunan ve Güle Algan'a (42) ait olduðu belirlenen ceset, Diyarbakýr Adli Týp Kurumu'nda yapýlan otopsinin ardýndan ailesine teslim edildi. Algan'ýn cenazesi Gercüþ ilçesine baðlý Yemiþli Köyü'nde topraða verildi. Öte yandan olayla ilgili gözaltýna alýnan ve jandarmadaki ifade iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen Algan'ýn imam nikahlý eþi Ali Kemal D. (56), çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ÝHA

Çýnar'da bir araç kundaklandý

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde gece saatlerinde bir aracýn kundaklandýðý iddia edildi. Aracý söndürmek için itfaiyeye haber verildi, ancak istenen itfaiyenin Diyarbakýr'da olduðu belirtildi.

Ç

ýnar'da saat 01.00 sýralarýnda Hamit Taþkýran'a ait 21 AE 428 plakalý aracýn kundaklandýðý iddia edildi. Olayýn

görgü tanýklarýndan Mehmet Korkutan, gece saat 01.00 sýralarýnda elektriklerin kesildiðini, baþýný pencereden çýkardýðýnda eniþtesinin aracýnýn yandýðýný fark ettiðini söyledi. Aracýn yanmasýndan hemen sonra elektriklerin tekrar geldiðini belirten Korkutan, elektriðin aracý yakmak için kesildiðini iddia etti. Yanan aracý söndürmesi için Çýnar Belediyesi'nden itfaiye istediklerini belirten Korkutan, "Belediye yetkilileri itfaiyenin Diyarbakýr'da olduðunu belirttiler. Mahalleli yangýný kendi imkanlarý ile söndürdü. Yanan araç deðil de birine ait bir ev olsaydý, belediye nasýl hesap verecekti" diye sordu. ÝLKHA

akkari genelinde etkisini sürdüren dondurucu soðuklar elektrik hatlarýný vurdu. Önceki gün Þemdinli ilçesinin karanlýkta kalmasý nedeniyle harekete geçen Vangölü Elektrik Daðýtým A.Þ. (VEDAÞ) ekibi, elektrik kesintisine neden olan arýzayý bulmak için çalýþma baþlattý. Yapýlan çalýþmalar sonucunda yüksek gerilim hatlarýnda bulunan elektrik direklerindeki birçok kablo baþlýðýnýn patladýðý tespit edildi. Bölgeye giden VEDAÞ Hakkari Ýl Müdürü Halil Ýbrahim Aðacanoðlu, çalýþmalarý yerinde izledi. Dondurucu soðukta çalýþan ekibe moral veren Aðacanoðlu, zor ve geçit vermeyen kýþ þartlarýnda ekiplerinin canla baþla çalýþtýklarýný söyledi. Aðacanoðlu, "Önceki gün Þemdinli ilçesi karanlýkta kaldý. Ekipler derhal harekete geçerek arýzayý aramaya baþladý. Tüm yüksek gerilim direkleri tek tek kontrol edildi. Soðuklara dayanamayan hatlarýn kablo baþlýklarýnýn patladýðýný tespit ettiler. 5 saatlik çalýþmanýn ardýndan arýza giderilerek ilçeye yeniden elektrik verildi. Kar yaðýþý sonrasý il genelinde direklerin yüzde 60 devrildiði için birçok yerleþim yerine dönüþümlü olarak enerji veriyoruz. Kesintilerin önüne geçmek için çalýþmalarýmýz aralýksýz olarak devam etmektedir" dedi. ÝHA

Ambulans 12 saat sonra kurtarýldý V an'ýn Özalp ilçesine baðlý Baðrýaçýk Köyü'nde hamile kadýný aldýktan sonra geri dönen saðlýk ekipleri, aþýrý tipi ve fýrtýnadan dolayý mahsur kaldýklarý bölgeden 12 saat sonra kurtarýldý. Doðu Anadolu Bölgesini etkisi altýna alan soðuk hava Van'da da etkisini sürdürüyor. Özalp ilçesi Baðrýaçýk Köyü'ne baðlý Akgöl mezrasýnda sancýsý tutan hamile kadýn ihbarý alan 112 Acil Saðlýk ekipleri, bir doktor ile birlikte mezraya hareket etti. Yolun kapalý olmasýndan dolayý Ýlçe Özel Ýdaresi yetkilileri ile irtibata geçilip bölgeye iþ makinesi sevk edildi. Gündüz saat 12:00 sýralarýnda yola çýkan 112 Acil Saðlýk ekipleri, iþ makinesinin açtýðý yolu takip ederek akþam 18:00 sýralarýnda mezraya ulaþtý. Hamile kadýn Elif T.'yi (20) alýp geri dönen saðlýk ekipleri, aþýrý fýrtýna ve tipiden dolayý iþ makinesi de yol açma sýrasýnda kara saplanýnca bölgede mahsur kaldýlar. Saðlýk ekipleri daha sonra Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nden kar paletli 'Snowtrack' ambulans talebinde bulundular.

UMKE personeli yetiþti Kýsa sürede paletli ambulans kamyona yüklenerek Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile birlikte bölgeye hareket etti. Termometreler hava sýcaklýðý eksi 25 dereyi gösterirken, paletli ambu-

lansý taþýyan kamyon yoldan kayýp kara saplandý. UMKE personeli kara saplanan kamyonu yaklaþýk 20 dakikalýk çalýþma sonucu kurtararak yollarýna devam ettiler. UMKE personeli, Baðrýaçýk Köyü'nde paletli ambulansý kamyondan indirip ambulansýn bulunduðu bölgeye gitti. Bölgeye giden ekipler, kara saplanan iþ makinesini kendi imkanlarý ile saplandýðý yerden çýkardý. Ekipler, içerisinde hamile olan kadýnýn bulunduðu ambulansý yolu açarak köye götürdü. Geri kalay yolun açýk olmasýyla ambulans hastasýný Van Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'ne ulaþtýrýrken, saðlýk ekipleri ise 12 saatlik yolculuðun ardýndan merkeze ulaþtý. ÝHA

Suriye'den Türkiye'ye uyuþturucu

S

uriye'den Türkiye'ye 35 kilo 600 gram esrar getirmeye çalýþan 2 kiþi jandarma ekipleri tarafýndan fark edildi. Ekiplerin 'Dur' ihtarýna uymayan þahýslar kaçarken, býraktýklarý çuvaldan 35 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Mardin Ýl Jandarma Komutanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. Açýklamada, "Mardin ili Kýzýltepe ilçesi Þenyurt Beldesi Suriye sýnýr hattýnda icra edilen faaliyet esnasýnda, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalýþan kimliði belirsiz 2 þahsýn yapýlan 'dur' ihtarýna uymayarak Suriye'ye geri kaçtýklarý tespit edildi. Þahýslarýn olay yerinde býraktýklarý iki adet çuval içerisinde 35 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi" denildi. Olayla ilgili olarak þüphelilerin yakalanmasý için soruþturmaya devam edildiði ifade edildi. ÝHA


4

Gündem

Eflatun’a Avrupa ödülü 6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfý (EFQM) tarafýndan, Eðitim Köyü'ne Mükemmellikte Öðretim yýlýnda Yetkinlik belgesi verildi. Eflatun Eðitim Köyü 2010-22011 Eðitim-Ö Özel Diyarbakýr Eflatun Anaokulu, Özel Eflatun Ýlkokulu, Özel Eflatun Ortaokulu, Özel Eflatun Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi, Özel Eflatun Anadolu Lisesi ve Özel Eflatun Fen Lisesi olarak eðitim-ööðretime baþladý. Kýsa sürede eðitim ve öðretim alanýnda hýzlý büyüme kaydederek göz doldurmaya baþladý

V

izyonunu, "Türkiye'nin farklý bölgelerinde de yeni okullar kuran, dünyadaki geliþmelere katkýda bulunan, öðrencilerinin uluslararasý sahalarda sesini duyurabildiði, geleceði þekillendirecek insanlarý yetiþtiren bir kurum olmak" olarak belirleyen Eflatun Eðitim Köyü, kalite anlayýþýný tüm birimlerde yaygýnlaþtýrmak amacýyla, Þubat 2010'dan itibaren organizasyonunu tamamladý. Kalite ve Strateji Geliþtirme Direktörlüðünü kuran okul, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfý (EFQM) ödülünü aldý.

Türkiye'de sadece 8 kuruluþ aldý Eflatun Eðitim Köyü yöneticileri "Avrupa Kriterlerine göre ilk hak ettiðimiz ödül alýnabilmiþtir. KalDer tarafýndan 19. Kalite Kongresi kapsamýnda Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý'nda düzenlenen görkemli törende, EFQM'in "Mükemmellikte Kararlýlýk Belgesi", Eflatun Eðitim Köyümüz ile birlikte Türkiye çapýnda sadece 8 kuruluþ arasýnda paylaþýlmýþtýr. Þubat 2011yýlýnda da, Türk Standartlar Enstitüsü tarafýnda denetlenip deðerlendirilen Eflatun Eðitim Köyümüz, "TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini" de alarak, uzun-ince ve bir o kadar da yorucu olan kalite yolculuðunda ödüller almayý sürdürmüþtür.

2010 yýlýndan bu güne kadar Direktörlüðümüz, kalite macerasýndan asla taviz vermeden, gecesini gündüzüne katarak, bütün ekibiyle hummalý ve gayretli bir çalýþma performansý ortaya koymuþtur. Bu uzun maratonun sonunda beklenilen ve bir o kadar hak edilmiþ olduðuna inandýðýmýz baþarý da gecikmemiþtir. Eflatun Eðitim Köyümüz, 12-13 Kasým 2013'te Ýstanbul'da düzenlenen 22.Uluslararasý Kalite Kongresinde, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfý'nýn (EFQM) "Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yýldýz" belgesini alarak bu yýlý da, üçüncü büyük ödülle taçlandýrmýþtýr. EFQM Mükemmellik Modeli'nin, Mükemmellikte Yetkinlik Programýna baþvuran Eflatun Eðitim Köyümüz, yapýlan çok ciddi, kapsamlý ve titiz deðerlendirmeler sonucunda Avrupa Kalite Yönetimi Vakfý'nýn seçkin deðerlendiricilerinden, "Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yýldýz" belgesi almaya hak kazanmýþtýr. Eflatun Eðitim Köyümüze layýk görülen bu seçkin ödülü, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfý (EFQM) ile Türkiye Kalite Derneði (KalDer) ve TÜSÝAD tarafýndan Ýstanbul'da ortaklaþa düzenlenen, 22. Kalite Kongresi'nin kapanýþ oturumunda bu ödül verildi.

Ýstanbul Kongre Merkezi'nde tören 13 Kasým 2013 Çarþamba günü Ýstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenip ve Okulumuza layýk görülen bu deðerli ve onur verici "Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi" ödülü, KalDer yetkilisi tarafýndan Eflatun Eðitim Köyümüzün kurucularýndan; Prof. Dr. Mehmet AYBAK'a takdim edilerek mutlu sona ulaþýlmýþtýr.Ýlk Baþvurusunda 3 Yýldýz Alma Baþarýsýný Gösteren Türkiye'de sayýlý, Bölgede de ilk ve tek Eðitim Kurumuyuz. EðitimÖðretim açýsýndan, Dünya standartlarýn-

Mükemmel kurum olmasý gerek EFQM'in beþ Aþamalý Avrupa Mükemmelliðe Yolculuk Programý'nýn ikinci aþamasý olan Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yýldýz belgesi, baþarýlý biçimde yönetilen ve mükemmel kurum olma yönünde istikrarlý geliþmeler kaydeden kurumlara veriliyor. Bu baðlamda Eflatun Eðitim Köyümüz, ilk baþvurusunda 3 yýldýz alma baþarýsýný gösteren, Türkiye'de seçkin ve sayýlý, Bölgede ise ilk ve tek olma özelliðini korumaktadýr. Fatma ÇÝMEN

da fevkalade önemli olan bu ödülün, Eflatun Eðitim Köyümüze, gayretli ve deðerli personeline, çalýþkan Öðrencilerine ve kadirþinas velilerine, baþarýya susamýþ Diyarbakýr insanýna, Bölge halkýna ve Ülkemizin Eðitim camiasýna hayýrlý olmasýný dileriz. Þimdiden Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü'ne de aday olduðunu ve gelecekte bu Büyük Ödülü, inþaallah Diyarbakýr'ýmýza kazandýrmaya olan inanç ve güveni tamdýr" þeklinde bilgi verdi.

Bir babanýn en aðýr yükü

Bu acýya yürek dayanmaz

Van'ýn Gürpýnar Ýlçesi'ne baðlý Yalýnca Köyü'nün Çeli Mezrasý'nda oturan Taþ ailesi, rahatsýzlanan 3 yaþýndaki çocuklarýnýn yollarýn kapalý olmasý nedeniyle öldüðünü öne sürdü. Küçük çocuðun cenazesi, bir çuvala konuldu ve sýrtta taþýnarak mezradan köye indirildi.

O

lay 4 gün önce Gürpýnar Ýlçesi'ne 80 kilometre uzaklýkta bulunan Yalýnca Köyü Çeli Mezrasý'nda meydana geldi. Köye 16 kilometre uzaklýkta bulunan mezrada yaþayan 7 kiþilik Taþ ailesinin 3 yaþýndaki çocuklarý Muharrem Taþ, akþama doðru yüksek ateþ ve öksürük þikayetleriyle aniden rahatsýzlandý. Aile, mezra yolunun

6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4526 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

kardan kapalý olmasý nedeniyle çocuklarýný hastaneye götüremeyince, ilgilileri telefonla arayarak yardým istedi. Aile, görevliler gelir umuduyla beklerken, minik Muharrem gece saat 02.00 sýralarýnda hayatýný kaybetti. Taþ ailesinin, gece olmasý ve aðýr kýþ þartlarý nedeniyle rahatsýzlanan çocuklarýný yürüyerek mezradan köye indirmeyerek, görevlilerin gelmesini bekledikleri öðrenildi. Bunun üzerine aile, durumu Van'da yaþayan yakýnlarýna bildirdi. Gece yarýsý yola çýkan yakýnlarý, araçlarla sabaha karþý köye, geri kalan ve kapalý olan yolu ise 4 saat yürüyerek mezraya ulaþtý. Otopsi iþlemlerini yapmak ve suç duyurusunda bulunmak için minik Muharrem'in

Bamya altýna rakip oldu

Cenazenin mezradan alýnmasý ve çuval içinde sýrtta taþýnmasýný amca Abdurahman Taþ cep telefonuyla fotoðrafladý. Bu zorlu yolculuðu görüntüleyen Taþ, 3 yaþýndaki yeðenini ihmal sonucu kaybettiklerini belirterek þunlarý söyledi: "Yeðenim rahatsýzlanýnca aðabeyim yardým için yetkilileri arayarak yardým istemiþ. Fakat hiç kimse

D

kurutulmuþ bamyalar elimizde kalacak" dedi. Kurutulmuþ bamyanýn fiyatýnýn çok yüksek olduðunu belirten vatandaþlar ise, "120 milyon verip bir kilo alacak imkanýmýz yok. Mevsimi geldiðinde birkaç kilo fazla alarak evimizde kurutma yapýyoruz. Bu þekilde kýþlýk ihtiyacýmýzý gideriyoruz. Çeyrek altýnýn fiyatý ile bamyanýn fiyatý neredeyse ayný" dediler. ÝHA

Silvan esnafý yol kapattý

S

Ýhmal sonucu kaybedildi

Diyarbakýr'da bayrak asma kavgasý

D

iyarbakýr'da kurutulmuþ çiçek bamyasý 120 liraya alýcý bekliyor. Sur ilçesinde bulunan dükkan önlerine asýlan 120 liralýk kurutulmuþ bamya, 155 liralýk çeyrek altýnla yarýþýr duruma geldi. Nuhoðlu Baharatçýlýk iþletmecisi Doðan Daðgüllü, kurutulmuþ bamya fiyatlarýnýn 50 ila 120 lira arasýnda deðiþtiðini söyledi. Daðgüllü, "Elimizde çiçekli ve normal kurutulmuþ bamya mevcut. Fiyatlarý 50 ila 120 arasýnda deðiþiyor. Vatandaþlar daha çok fiyatý öðrendikten sonra almaktan vazgeçiyor. Bazý vatandaþlar sadece bir yemeklik almak istiyor. Fiyatlarýn pahalý olmasý bizi de etkiledi. Bu þekilde giderse

cenazesini ise bir çuvala koyup sýrtlarýnda taþýyan aile, yine yürüyerek 16 kilometre uzaklýktaki Yalýnca Köyü'ne gitti. Daha sonra bir araca konulan cenaze, Yüzüncü Yýl üniversitesi Týp Fakültesi Dursun Odabaþý Týp Merkezi'nde otopsisi yapýldýktan sonra Van'daki Þabaniye Mezarlýðý'nda topraða verildi.

ilvan-Diyarbakýr karayolu üzerinde iþyerleri bulunan esnaflar, yollarýn bozuk olmasý ve trafik ýþýklarýnýn olmamasý nedeniyle yol kapattý. Diyarbakýr Caddesi üzerinde iþyerleri bulunan esnaflar, sorunlarýna bir an önce çözüm bulunmasýný istedi. Adil Yangýn adlý esnaf, "Yolun bozuk olmasý ve bu kavþakta trafik ýþýklarýnýn olmamasý sürekli olarak kazaya sebebiyet vermektedir. Bir an önce bozuk olan yolumuzu ve bu kavþaða kýrmýzý ýþýk yapsýnlar" dedi. Feridun Mahallesi sakinlerinden Hasan Sav isimli vatandaþ ise, burada kalan esnaflar ve evlerin zor durumda olduðunu, yolun bozuk olmasý sebebiyle ev ve iþyerlerinin büyük sýkýntý çektiðini söyledi. ÝLKHA

iyarbakýr'da AK Parti ile BDP)arasýnda bayrak asma yüzünden çýkan kavgada iki kiþi yaralandý. AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Galip Ensarioðlu'nun seçim bürosunun önüne bir grup tarafýndan BDP bayraklarý asýlmak istendi. Bu sýrada AK Partili bir grup, ayný yere bayrak asmak isteyince sözlü tartýþma yaþandý. Tartýþma kýsa sürede büyüyerek silahlý býçaklý kavgaya dönüþtü. Olayda kimliði belirlenemeyen iki kiþi yaralandý. Olayýn ardýndan bölgeye giden polis ekipleri, iki tarafý yatýþtýrmakta zorlandý. Kavgada bir polis memuru da elinden yaralandý. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalýþma yaparken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemlerini sýklaþtýrdý. AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Galip Ensarioðlu, olayda yaralananlara geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Ensarioðlu: Biz nezaket gösterdik Ensarioðlu, "Bizim iþimiz þiddetle deðil, siyasetle, barýþla, huzurla. Seçimin doðasýnda bu tür þeyler olabiliyor. Diyarbakýr'da bayrak asma çalýþmalarý var. Burasý benim seçim karargahým. BDP'nin 30'a yakýn seçim bürosu var ve biz BDP'nin seçim bürolarýnýn önüne asla flama asmadýk, bu nezaketi gösterdik. Biz asmayýz da. Ama benim ana karargahýnýn olduðu kavþaðý bizimkiler süslemeye gittiði sýrada, BDP'li arkadaþlar da süs-

ilgilenmedi. Yeðenimin ölüm haberini gece yarýsý aldýk. Köye kadar arabayla daha sonraki yolu da yürüyerek mezraya ulaþtýk. Ölen yeðenimi çuvala býrakýp ailesiyle birlikte tekrar karlý yolardan geçerek önce köye, ardýndan da bir araçla Van'a geldik. Savcýlýða suç duyurusunda bulunduk. Çünkü bu ölümde herkesin suçu var. Eðer zamanýnda müdahale etselerdi belki yeðenim ölmeyecekti. Eðer yine bize yardým eden olsaydý hastaneye götürselerdi, orada ölseydi Allah'ýn takdiri yapacak birþey yok diyecektik. Ama burada büyük bir ihmal var. Biz sorumlu olan herkesten þikayetçiyiz. Yeðenimin cenazesini bile biz o yollardan yürüyerek akrabalarla birlikte getirdik. Sorumlularýn cezalandýrýlmasýný istiyoruz."

lemek istemiþ. Orada bir gerginlik yaþanmýþ. Ýleride bir otobüs dolusu adamlarý bekliyor. Böyle bir þey olacaðýný, onlarýn bizim seçim bürosunun önünü süsleyecekleri aklýmýzdan geçmedi. Ben bütün partili arkadaþlarý tembihlemiþim, provokasyondan uzak duracaksýnýz, size laf edilse de siz laf etmeyeceksiniz. Bu iþler bizim iþimiz deðil. Ben yaralýlara geçmiþ olsun diyorum. Seçime daha uzun bir süre var. Seçim bu gerginlikle gitmez, Diyarbakýr'a zarar veririz. Ben BDP'li arkadaþlara da sesleniyorum. Gerginlikten uzak nezaket içinde bu seçimi geçirelim istiyorum. Bayraklarla bir seçim alýnmaz, seçim sandýkta alýnýr. Sandýkta kendimize güveniyoruz, onun için hiç bayrak asmasak da önemli deðil bizim için" dedi. Kýþanak: Bu provokasyondur BDP Diyarbakýr Büyükþehir Eþ Belediye Baþkan Adayý Gültan Kýþanak ise, "Sadece silahlý olan bir kiþi gözaltýna alýndý. Bu bir provokasyondur. Buna iliþkin AKP'nin açýklama yapmasý gerekir. Bugün burada olanlarý ortaya çýkaracak ve yargýya teslim edecek olanlar AKP'lilerdir. Birileri bu seçim sürecini provoke etmek istiyor. Biz provokasyonlara karþý sessiz kalamayýz. Eðer saðduyulu bir ortam isteniyorsa, bir an önce bu saldýrganlar yakalanýp yargý önüne çýkarýlmalýdýr. Biz tüm halkýmýza ve Amed'e sesleniyoruz. Bu kent bizimdir, Amed'in tercihi de bellidir. Son olarak arkadaþlarýmýzý bu tür provokasyonlara karþý duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Saldýrýya uðrayan arkadaþlarýmýz suç duyurusunda bulunacaklar" þeklinde konuþtu. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

Rektör Doðan'dan Vali Kýraç'a ziyaret Diyarbakýr'da kurulmasý planlanan ve çalýþmalarý tüm hýzýyla devam eden Selahattin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüðü'ne atanan Prof. Dr. Ekrem Doðan, Vali Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Doðan, Vali Kýraç'a ziyaretlerini kabul etmesinden dolayý teþekkür etti. Selahaddin Eyyubi Üniversitesi ile ilgili olarak bugüne kadar yürüttükleri çalýþmalar hakkýnda Vali Kýraç'a bilgi veren Rektör Doðan, Vali Kýraç tarafýndan çalýþmalarýnda kendilerine sunulan destekten dolayý da teþekkür etti. Vali Kýraç ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Vali Kýraç, kurulacak olan üniversitenin Diyarbakýr'a ve bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik olarak önemli katkýlar saðlayacaðýný ifade etti. Ziyaret Vali Mustafa Cahit Kýraç'ýn Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Doðan ve beraberindeki heyet ile fotoðraf çektirmesiyle son buldu. ÝHA

6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE

5

Peyas nüfusu 39 ili geride býraktý Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesine baðlý Peyas Mahallesi, 151 bin 862'lik nüfusu ile rekor kýrdý. Bu sayý ile Türkiye'deki 39 ili geride býrakan Peyas Mahallesi, tek baþýna 2 baðýmsýz milletvekili çýkarabilecek duruma geldi. Uþak'ýn da Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi yer almaktadýr. 39 ilden fazla bir nüfusa sahip Peyas Mahallesi, Edirne Karaman, Düzce, Bolu Siirt ve Tokat gibi illerden daha fazla nüfusa sahiptir. Diyarbakýr'ýn toplam nüfusu 1 milyon 607 bin 437'dir. Sadece Peyas Mahallesi'nin 151 bin 862 kiþilik nüfusu, genel nüfusun yüzde 9,44'ünü kapsamaktadýr" dedi.

Türkiye Ýstatistik Kurum (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Peyas Mahallesi'nin 151 bin 862 nüfusu, Huzurevleri Mahallesi'nin ise 93 bin 453 nüfusu ile Türkiye'de en kalabalýk nüfusa sahip ilk iki mahalle olduðunu söyledi. Uras, "Ýstanbul Bahçelievler ilçesine baðlý Zafer Mahallesi 86 bin 327, Ataþehir Ýçerenköy Mahallesi 75 bin 923 ile bu iki mahallemizi takip etmektedir. En az nüfusa sahip mahallelerde 11 kiþilik nüfuslarý ile Erzurum'un Aktaþ, Kayseri'nin Alamezcit, Mersin'in Kamaçukuru ve Antalya'nýn Birinci Kýsým,

Postacýlardan aylýk 2 bin evrak Peyas Mahallesi'nin 5 dönemdir muhtarlýðýný yapan ve yerel seçimlerde 6. kez aday

olan Mehmet Dengiz ise, resmi rakamýn 151 bin olduðunu, resmi olmayan rakamlarla bu sayýnýn 200 bine ulaþtýðýný kaydetti. Muhtar Dengiz, "Çok büyük zorluklar yaþýyoruz. Seçimler olduðundan dolayý çok büyük yoðunluk içerisindeyiz. Günde en az 350500 kiþi arasýnda vatandaþa bakmak zorunda kalýyoruz. Benim mahallemde sadece 20 postacý var. Bu postacýlar günde 30'dan fazla posta tebligatýný býrakýyor. Burada bir aylýk 2 binden fazla evrak bekliyor. Hem yeri daraltýyor, hem de yoðunluðumuza bir de postacýlar eklenince zorlanýyoruz" diye konuþtu. Peyas'ýn geride býraktýðý iller Peyas Mahallesi'nin nüfus kalabalýðý bakýmýndan geride býraktýðý iller þöyle: "Edirne, Karaman, Düzce, Bolu, Siirt, Tokat, Niðde, Kýrþehir, Çanakkale, Karabük, Aðrý, Zonguldak, Rize, Yalova, Giresun, Bingöl, Kastamunu, Erzincan, Amasya, Nevþehir, Kilis, Muþ, Iðdýr, Yozgat, Kars, Burdur, Çankýrý, Kýrklareli, Bartýn, Þýrnak, Hakkari, Bilecik, Bitlis, Sinop, Bayburt, Gümüþhane, Tunceli, Artvin ve Ardahan." ÝHA

Bitlis'te "kefenli" yol eylemi Bitlis'in Hizan ilçesinde yollarýnýn yapýlmadýðýný ve bu nedenle de her gün ölüm tehlikesi atlattýklarýný iddia eden köylüler, soruna dikkat çekmek amacýyla bozuk olan köy yolunda "kefenli" eylem yaptý.

Hizan ilçesine baðlý 30 köy, 120 mezra ve yaklaþýk 10 bin kiþinin kullandýðý yaklaþýk 100 kilometrelik Dereboyu, Horozdere ve Ürünveren grup köy yolu yýllardan beri yapýlmadý. Yollarýn bozuk olmasý nedeniyle ölüm tehlikesiyle karþý karþýya kaldýklarýný öne süren köylüler, konuya tepki amacýyla önce kontak kapattý, ardýndan da anahtar býrakma eylemi yaptý. Sorunun aciliyetine dikkat çekmek isteyen köylüler, daha sonra köy yolu üzerinde kefen giyerek, "Her gün kefenimizi giyerek bu yolu kullanmak zorunda kalýyoruz" mesajý verdi. Ýlçe merkezinde toplanan köylüler adýna açýklama yapan Hizan Toplu Taþýma 32 No'lu Kooperatif

Baþkaný Celal Kaplan, yýllardan beridir gerek siyasiler, gerekse bürokratlar tarafýndan her defasýnda sorunun çözüleceðinin söylenmesine karþýn somut bir adým atýlmadýðýný söyledi.

siyasilere sesleniyoruz. Lütfen bizim bu sorunumuzu herhangi bir olumsuz durum olmadan çözün. Þayet çözülmezse telafi mümkün olmayan kazalarýn gerçeklemesi an meselesidir" dedi.

Her seçim öncesi söz verildi Tehlikenin boyutuna ve durumun önemine dikkat çekmek amacýyla "kefenli" yol eylemi gerçekleþtirmek zorunda kaldýklarýný belirten Kaplan, "Maalesef son çere olarak eylem yapmak zorunda kaldýk, çünkü her gün binlerce insan bu yollarý kullanýyor. Bu nedenle bozuk olan bu yollar nedeniyle her gün onlarca köy minibüsü kaza geçirme tehlikesiyle karþý karþýya kalýyor. Bu da demek oluyor ki bizler her bu yolu kullandýðýmýzda kefenimizi yanýmýza alýp kullanýyoruz. Bu yol er ya da geç çok büyük kazalarýn olmasýna gebe bir yoldur. Her seçim öncesi yapýlma sözü verildi. Ancak kaç seçimler geçti, maalesef somut bir adým yok. Bu yollarýn yapýlmasý için illaki ölümlü kazalarýn gerçekleþmesi mi bekleniyor? Þayet bu bekleniyorsa bu kazalar çok uzaðýmýzda deðil. Bizler her gün bu tehlikelerle karþý karþýya zaten kalýyoruz. Bu nedenle yetkililere ve

Kaymakam coðrafi þartlara baðladý Hizan Kaymakamý Sedat Ýnci ise, Hizan'da sürekli yol çalýþmalarýnýn devam ettiðini ancak aðýr geçen kýþ þartlarý nedeniyle onarýlan yollarýn sürekli hasar gördüðünü söyledi. Vatandaþlarýn daha güvenli ve daha rahat yol kullanýmý için kaynaklar dahilince çalýþmalar yürüttüklerini kaydeden Ýnci, "Eylem yapmak vatandaþlarýmýzýn demokratik hakkýdýr. Vatandaþlarýmýz da bu haklarýný kullanmýþtýr. Hizan ilçemizde 70 köy ve 120 mezra ile 750 kilometre yol aðýmýz bulunmaktadýr, ancak yol sorunu sadece bizim deðil, tüm bölgenin ortak sorunudur ve tüm bölgemizde yol sorunlarý bulunmaktadýr. Hizan'a baktýðýmýzda ise coðrafi þartlarý daha çok engebeli olduðu için yol yapým masrafý çok daha büyük bir maliyette. Bunu Güroymak, Ahlat, Tatvan ya da Adilcevaz'la kýyasladýðýmýzda ilçemizdeki yol masraflarý 3-4 kat artýyor" ifadelerini kullandý. ÝHA

M. Ali Aydýn'dan seçim ziyaretleri BDP Kayapýnar Eþ Belediye Baþkan Adayý Mehmet Ali Aydýn Diyar-Tuhad-Der, Tuhad-DerFederasyon, Meya-Der, Kurdi-Der ve Azadiya Welat Gazetesi'ni ziyaret etti. Kurum ziyaretine BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Kayapýnar Eþ Belediye Baþkan Adayý Mehmet Ali Aydýn ve parti yöneticileri katýldý. Diyar-Tuhad-Der ziyareti sýrasýnda Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'nde görüþe gitmek için bir araya

gelen tutuklu yakýnlarýyla bir araya gelen Mehmet Ali Aydýn, hasta tutsaklarýn sorununu seçim çalýþmalarý sýrasýnda gittikleri her yerde dile getirdiklerini belirtti. Aydýn, "Gittiðimiz her yerde seçim çalýþmalarý öncesinde hasta tutsak arkadaþlarýn sorunun halka anlatýyoruz. Çünkü bu sorun önceliklerimizden biridir. Bu konuda daha çok konuyu gündemimize getirmemiz gerek" dedi. Kurdi-Der ve Azadiya Welat Gazetesi'ni ziyaretinde kurum yetkililerinden çalýþmalarý ve yaþadýklarý sorunlar hakkýnda bilgi alan Aydýn, bu iki kurumun Kürt diline ve kültürüne sunduðu katkýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Haber Merkezi

Sadak dedesinin poþusunu hediye etti Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, kendisini ziyaret eden 70 yaþýndaki H. Tahir Taþçý'ya dedesinden yadigar kalan poþuyu hediye etti. Sadak, 1990 yýlýnda Þýnak'ýn Ýdil ilçesine baðlý Sulak Köyü'nde vefat eden dedesi H. Mehmet Sadak'tan kendisine yadigar kalan poþunun, kendisi için çok deðerli olmasýna raðmen bunu bir vatandaþa hediye ettiðini söyledi. Sadak, "Beni ziyarete gelen Tahir Taþçý, dedemin yakýn dostu ve yýllarca dedem ile birlikte hayvancýlýk yapmýþ bir insandýr. Dedem H. Mehmet Sadak'tan yadigar kalan poþuyu Taþçý'ya hediye etmekten büyük mutluluk duydum" dedi. ÝHA


6

6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE

Diyarbakýr'ýn ihracatý arttý Çözüm sürecinin getirdiði huzur ortamý Güneydoðu'da ekonomiye ivme kazandýrdý. 2012 yýlýnda 202 milyon dolar olan ihracat, 2013'te 231 milyon dolara yükseldi. 3 binden fazla kiþiye de istihdam saðlandý. Güneydoðu'da iþ dünyasý son 1 yýlda belirgin oranda büyüme kaydetti. Diyarbakýr, baþta Irak ve Çin olmak üzere 60 ülkeye ihracat yaptý. Kentte ihracat 1 yýlda 29 milyon dolar arttý. Ýhracatla birlikte 3 bin 500 kiþiye istihdam saðlandý. Ýhracat ürünleri arasýnda ilk sýrayý mermer aldý. Raðbet gören ürünler arasýnda hububat, bakliyat, elektronik parçalar ve yapý kimyasallarý bulunuyor. Öte yandan Diyarbakýr Organize Sanayi'de bu yýl içinde farklý sektörlere ait 20 fabrika açýlacak. Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar, ''Biliyoruz ki yatýrýmcý barýþýn ve güvenin olduðu yerde yatýrýmlarýný gerçekleþtirir. Ýþte son bir yýldýr bu çözüm süreciyle beraber artan rakamlar bu sürecin getirmiþ olduðu adýmlardýr'' dedi.

EKONOMÝ

Güneydoðu çiftçisi durumdan memnun

Güneydoðu'da yaðan kar ve peþinden gelen yaðmur kuraklýk tehlikesini ortadan kaldýrdý. Diyarbakýr Sur Ýlçesi Ziraat Odasý Baþkaný Bahri Erdem, "Mart sonrasý yaðacak yaðmuru bekliyoruz" dedi.

Çiftçilere uygulamalý budama eðitimi Mardin'in Nusaybin ilçesinde Ziraat Mühendisleri tarafýndan çiftçilere uygulamalý budama teknikleri eðitimi verildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Þirin Aydýn Kaya ve Ziraat Mühendisleri, ilçeye baðlý Eskiyol, Akaðýl, Akçatarla ve Görentepe köylerinde meyve yetiþtiren çiftçilere uygulamalý budama eðitimi verdi. Meyve verimi ve kalitesi için her zaman düzenli olarak budamanýn yapýlmasý gerektiðini belirten Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk ilçe Müdürü Kaya, Nusaybin çiftçisinin bu konuda eðitilmesinin önemli olduðunu söyledi. Kaya, budamanýn yaný sýra çiftçilere kýþ mevsiminin beraberinde getirdiði zararlarla mücadele için, gerekli ilaçlama tavsiyeleri ve teknikleri konusunda da bilgi verdiklerini kaydetti. ÝLKHA

Diyarbakýr tohum da ihraç ediyor Türkiye, yerli tohumda sýnýrlarý aþtý. Sadece Diyarbakýr'dan bir yýlda 300 milyon lira tutarýnda tohum geliri saðlandý.Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü'nün (TAGEM) verilerine göre, Türkiye'de tarla bitkileri alanýnda 1963 yýlýndan bu yana 2 bin 254 çeþit tescil ettirildi. Üniversiteler bu ürünlerde pay olarak yüzde 4'lerde kaldý. En yüksek ürün tescilini yüzde 61 ile özel sektör, yüzde 35'inin ise kamu tarafýndan tescili gerçekleþtirildi. Araþtýrma kurumlarý olarak bilinen üniversitelerin bu konuda oldukça düþük kalmasý dikkat çekiyor. TAGEM'e baðlý toplam 47 araþtýrma enstitüsüyle istasyonlarýn milli ekonomiye katkýsý yüksek düzeyde seyrediyor. Yýlda 300 milyon TL gelir Bu çerçevede, Diyarbakýr'da yer alan GAP Tarýmsal Araþtýrma ve Eðitim Merkezi Müdürlüðü yýllýk 300 milyon lira, Edirne'deki Trakya Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü yalnýzca geliþtirdiði çeltik çeþitleri ile yýllýk 250 milyon lira, Sakarya Mýsýr Araþtýrma Ýstasyonu ise yüksek verim ve kaliteli çeþitlerle yýllýk 20-25 milyon lira milli gelir saðladý. Üretilen yerli tohumlar yurt çapýnda kullanýlmasýnýn yaný sýra Yunanistan, Rusya, Türki Cumhuriyetleri ve Arnavutluk'a da ihraç ediliyor. Berat DOÐRUYOL (ÖZEL)

Diyarbakýr'a 33 milyon TL hibe

Ocak ayý Güneydoðu bölgesinde sadece yaðmurla geçti. Kar yaðýþýnýn olduðu Aralýk ayýnda çiftçinin yüzü güldü. 10 Aralýk'ta baþlayan ve aralýksýz 3 gün yaðan kar bölge çiftçisinin umudu oldu. Yaðan kar topraðý suya doyurdu. Daha sonra Ocak ayýnda 3 gün aralýklarla yaðmur yaðdý. Yaðan yaðmur da topraða bereket getirdi. Bölge çiftçisi kuraklýk tehlikesini aþmaktan mutluluk duyarken, Diyarbakýr Sur Ziraat Odasý Baþkaný Bahri Erdem, "Çözüm süreci ile birlikte adeta bahar havasý yaþýyoruz. Bölge çiftçisi geçtiðimiz Mart ayýnda baþlatýlan hem siyasi çözüm süreci hem de yaðan yaðýþlarla keyifli. Aralýkta yaðan kar iyi oldu. Yaðmur da üzerine geldi ve çok iyi oldu. Bölge kuraklýk tehlikesini atlattý" diye konuþtu Yüksel rekolte bekleniyor "Hububat yeþillendi. Yaðýþlarýn zamanlamasý da çok iyi oldu" diyen Erdem, "Mart sonuna kadar tehlike yok. Ancak Nisan baþýndan sonra toprak yaðmur ister. Eðer beklediðimiz yaðýþ olursa bu yýlki rekolte geçtiðimiz yýla göre daha yüksek olur. Bölgede çoðunlukla buðday sonrasýnda da arpa ve mercimek ekimi geliyor. Umuyoruz ki yaðýþ gelecek ve bereket artacak. Geçtiðimiz yýl yaðýþ iyiydi. Bu yýl özellikle yaðan kar çok iyi geldi. Çiftçi yaðýþ için umutlu. Ýnþallah Nisan'da yaðmur gelecek. Çiftçi zaten zor durumda. Yaðýþla birlikte ürün artýþý ve kazanç artacak" þeklinde konuþtu. Abdulkadir Baran ÇÝMEN (ÖZEL)

Servet

0531 811 86 08

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn ilgili kuruluþu olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, 2013 yýlýnda Diyarbakýr'da yatýrým tutarý 72.2 milyon olan 69 projeye 33 Milyon 750 Bin TL'lik hibe desteði saðladý. Ýl Koordinatörü Hikmet Güneþ, bu desteðin yüzde 75'nin Avrupa Birliði, yüzde 25'inin Türkiye tarafýndan karþýlandýðýný ifade etti. Ýl Koordinatörü Güneþ, ayrýca Diyarbakýr ve Konya'nýn 2013 yýlýnda ÝPARD fonlarýnýn en fazla kullanýldýðý iller olduðunu söyledi. Hibe desteðinin sektörlere daðlýmý ve yeni desteklenecek sektörler konusunda detaylý bilgiler veren Güneþ, 42 adet et üreten hayvancýlýk projesi yatýrým tutarýna yüzde 65-50 oranýnda hibe desteði saðlandýðýný ifade etti. Güneþ, "Yatýrým tutarý 44,7 Milyon TL olan kýrmýzý et üretimine yönelik 42 hayvancýlýk projesine 19,7 milyon hibe desteði ödemesi yapýldý. projelerde destek kalemlerini, hayvan barýnaklarý, depo binalarý, idare binalarý yapýmý; modern iþletmelerde olmasý gereken traktör dahil bütün makine ekipman alýmlarý ve danýþmanlýk, mimarlýk- mühendislik hizmetleri oluþturmaktadýr. Yatýrýmlar kapsamýnda yapýlan bütün alýmlarda KDV, ithalat, gümrük vergisi gibi bütün resim harç ve vergi muafiyeti bulunmaktadýr. Bismil'e

yatýrýlan yardým tutarý 23.2 milyon TL'dir. Ýþletmelerde 11 bin kadar koyun-keçi yetiþtirilebilecektir. Söz konusu projelerden elde edilecek süt, dondurma üretimi gibi yüksek gelir saðlayan sektörlere önemli oranda hammadde saðlanacaktýr" dedi. Silvan'da Et Ýþletme Tesisi kuruldu Silvan'da AB standartlarýnda kanatlý hayvan kesimi yapan et iþleme tesisi kurulduðunu da hatýrlatan Güneþ, "Silvan ilçemizde kurulan et iþleme tesisi, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Diyarbakýr Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan desteklendi. Kesimhane, AB standartlarýnda kesim ve paketleme yapabilecektir. Kesimhanenin kurulmasý ile beraber Silvan'da 50 bin Broyler (tavuk) kapasiteli tavuk yetiþtiren iþletme kurulmuþtur. Bu iþletmede il koordinatörlüðümüz tarafýndan desteklenmiþtir. Kesimhanenin kurulmasý ile beraber Diyarbakýr ilimizde kanatlý yetiþtiriciliði yapacak iþletmelerin sayýsý artacaktýr. Bu þekilde insanlarýmýz farklý sektörlerden gelir saðlayabilecektir. Ýncelemeleri 2013 yýlý içerisinde tamamlanýp onaylanan ve toplam yatýrým tutarý 1 milyon 400 bin TL olan 15 arýcýlýk projesine 680 bin TL hibe desteði saðlandý. Söz konusu projeler kapsamýnda 15 traktör, 1200 kovan, arýcý barýnaklarý, su tankerleri, römork, bal süzme makineleri ve

bal üretiminde kullanýlan alet ekipmanlar için de hibe desteði saðlandý" þeklinde konuþtu.

Proje kabulü 10 Mart'a kadar Güneþ, TKDK tarafýndan desteklenen 10 sektörden biri olan Yerel Ürünler ve Mikro Ýþletmelerin Geliþtirilmesi kapsamýnda, Diyarbakýr için belirlenen yöresel gýda ürünleri listesine yeni ürünler destekleme kapsamýna alýndý. Eklenen yeni ürünler ile beraber yatýrýmcýlar ilimizin kýrsal alanlarýnda artýk salça fabrikasý, mini un fabrikasý, mercimek paketleme, pirinç paketleme, sirke, turþu, reçel, pekmez, dondurma üretimi, su paketleme tesisi, bulgur fabrikasý, makarna fabrikasý, bisküvi fabrikasý, meyve sularý, yað fabrikasý, kuru sebze ve meyve imalatý, ipek börekçiliði, ipek üretimi, tekstil atölyesi, dokumacýlýk, marangozhane, mobilyacýlýk, metal iþleri ( altýn, gömüþ, torna, ferforje), taþ ve mermer iþleme için artýk proje baþvurusunda bulunulabilecektir. Gelen projelere toplam yatýrým tutarý 400 bin avroya kadar yüzde 50 hibe desteði saðlanacak. Diyarbakýr için belirlenen yeni yöresel gýda ürünleri listesine www.tkdk.gov.tr adresinden ulaþýlabilinir. Yatýrýmcýlar, Ýl Koordinatörlüðü'nü de ziyaret ederek detaylý bilgi alabilirler. 12. Çaðrý Dönemi kapsamýnda proje kabulleri 10 Mart 2014 tarihine kadar yapýlabilecek" ifade etti. ÝLKHA

Giyim


GÜNCEL

Baðlar esnafýndan adaylara tam destek BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gülten Kýþanak ile BDP Baðlar Eþ Baþkan adaylarý Birsen Kaya Akat ve Eþref Güler, parti teþkilatýyla birlikte Baðlar'da esnaf ziyareti düzenledi. Sento Caddesi'nden Dörtyol bölgesine kadar bulunan tüm esnafý ziyaret eden adaylar, gittikleri her yerde kalabalýk bir gurup tarafýndan 'Amed sizinle gurur duyuyor' sloganlarýyla karþýlandý. Adaylar ayný zamanda halkýn sevgi gösterisinden ötürü belirledikleri programý tamamlayamadan esnaf ziyaretinin devamýný sonraya býrakmak zorunda kaldý. Seçimlerde alýnacak baþarýyla tüm dünyaya seslerini yükselteceklerini ifade eden Baðlar Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Birsen Kaya Akat, "Bu halkýn sorunlarý hepimizin sorunlarýdýr, bu görev herkesindir. Kürt Halk Önderi'nin özgürlüðü, bu seçimde alýnacak baþarýda saklýdýr, alacaðýz" dedi. Haber Merkezi

Hüda Par Çermik adayýný tanýttý Hür Dava Partisi, Diyarbakýr'ýn Çermik Ýlçe Belediye Baþkan adayýný tanýttý. Tanýtým programý, Ramazan Büyükbayram'ýn okuduðu Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. ilçe halkýna tanýtýlan Çermik Belediye Baþkan Adayý Abubekir Akkýlýç, "Gerçek adalet, dürüst siyaset sloganý, bugün ak deyip yarýn kara demeyen siyasettir. Kendi menfaati olmadýðý zaman kötüleyen, tenkit edeni ama menfaati olduðu zaman öven siyaset deðildir. Bizim, dürüst siyasetimizde doðruya doðru, yanlýþa yanlýþ dememiz gerekir. Bizim siyasetimizde doðruyu söyleyen karþýmýzdaki insanlarda olsa, baþka partiler de olsa doðruya doðru, yanlýþa yanlýþ diyeceðiz. Kendi arkadaþlarýmýzýn yanlýþ yaptýklarýna yanlýþ diyeceðiz. Doðru siyaset budur. Bizimkisi seçimi kazandýktan sora kendi yandaþlarýný kollayan deðil, hizmetinde bulunduðu bütün insanlara hizmeti götüren bir siyasettir. Biz hizmet yapmaya geliyoruz. Çermik'imizin hizmete ihtiyacý vardýr. Ýlçemizin çevresi yeþilliklerle doludur, fakat pazar sorunu, oto park, trafik, sebze hali gibi bir takým sýkýntýlarý vardýr. Toz ve dumandan geçilmeyen ilçemiz layýkýyla hizmet görmüyor. Bizim bunlar için projelerimiz var. Ýnþallah seçimi kazanýrsak bu projelerimizi hizmetinize sunacaðýz. Bu ve buna benzer durumu sizinle birlikte, iþ birliði çerçevesinde daha güzel bir þekilde yapacaðýz" dedi. ÝLKHA

6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE

7

IHD'den DEDAÞ önünde eylem

ÝHD Diyarbakýr Þubesi, Diyarbakýr baþta olmak üzere bölge genelinde elektrik kesintilerine tepki göstermek amacýyla DEDAÞ önünde bir eylem yaptý. Þube Baþkaný Raci Bilici, halkýn parasýyla aldýðý elektrikte yapýlan kesintilerin ciddi bir insan haklarý ihlali olduðunu söyledi. ÝHD Diyarbakýr Þubesi, halkýn enerji hakkýnýn gasp edildiði gerekçesiyle kitlesel bir basýn açýklamasý yaptý. DEDAÞ binasý önünde yapýlan eyleme, ÝHD üye ve yöneticilerinin yaný sýra bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve bazý vatandaþlar katýldý. Eylemde bir konuþma yapan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, Diyarbakýr baþta olmak üzere bölge genelinde uzun süreden bu yana yaþanan yoðun ve uzun süreli elektrik kesintilerine dikkat çekmek amacýyla bir araya geldiklerini belirterek, bölgede sýklýkla yaþanan elektrik kesintilerinin hayatý olumsuz etkilediðini söyledi. Soðuk kýþ þartlarýnda yaþanan bu kesintilerin halkýn enerjiye ulaþým hakkýný direk olarak ihlal etmek anlamýna geldiðini kaydeden Bilici, "Kesintiler nedeniyle halkýn büyük bölümü ciddi maðduriyetler yaþamakta, esnaflar ve üretim tesisleri önemli oranda zarar etmektedirler. Öte yandan bu kesintiler zaman zaman halkýn yaþam hakkýný dahi ihlale neden olmaktadýr. Öyle ki, diyaliz makinesi gibi yaþamsal fonksiyonlar saðlayan cihazlara baðlý yaþamýný sürdüren çok sayýda yurttaþ, kesintiler olunca ölüme varan tehlikeler geçirmektedir" dedi. 'Çifte standart uygulanýyor' Bölgenin enerji üretimi konusunda oldukça zengin bir bölge olmasýna raðmen elektrik tüketimi konusunda en çok fakirliði yaþayan bölgelerin baþýnda geldiðini savunan Bilici, "Týpký ekonomik ve sosyal geliþmiþlik noktasýnda olduðu gibi enerjiye ulaþým konusunda da Kürdistan'da çifte standart uygulanmaktadýr. Elektrik Mühendisleri Odasý'nýn tanýmlamasýna göre, yaþanan problemlerin ana kaynaðý; enerji talebini karþýlayacak düzeyde bir altyapýnýn tesis edilememiþ olmasý, mevcut daðýtým ve iletim þebekesinin ihtiyacý karþýlayamamasý, teçhizatýn eski ve ekonomik ömrünü tamamlamýþ olmasý, kaliteli malzeme kullanýlmamasýdýr. Maalesef, elektrik sektöründeki bütün kurumlarýn el birliðiyle içine düþtükleri yetersizlik bölgemizde yaþayan halka fatura edilmektedir. Ve bu yetersizliðin "kaçak kullaným var" bahanesiyle üstü örtülmek istenmektedir. Yapýlan hukuksuz yaklaþýmlar bununla da sýnýrlý deðil. Örneðin kayýp-kaçak elektriðin de faturasý halka kesilerek,

ödemesini zamanýnda ve düzgün yapan vatandaþlar da cezalandýrýlmaktadýr" þeklinde konuþtu. 'Halký cezalandýramazsýnýz' Türkiye'de elektrik daðýtýmý özelleþtirilerek, halkýn olan bu kurumlarýn sermaye çevrelerine peþkeþ çekildiðini vurgulayan Bilici, "Bu da yetmezmiþ gibi, özel sektörün daha iyi hizmet götürmesi gerektiði noktada, devlet hizmetinden daha geri bir noktada bir pozisyonun içerisine girilmiþtir. Bölgemizdeki elektrik daðýtým altyapýsý yenilenmediði gibi, mevcut teçhizat üzerinden neredeyse eskinin iki katý bir fiyatlandýrmayla elektrik daðýtýmý yapýlmaktadýr. Öncelikle þunu belirtmekte yarar var; halkýn ucuz, temiz, saðlýklý ve yenilenebilir enerjiye ulaþýmý en tabi ve vazgeçilmez haklardan biridir. Ýhtiyaç fazlasý üretimle özellikle Kürdistan coðrafyasýnda üretilen elektriðin maliyetinin onlarca katý bir fiyatla halka satýlmasý kabul edilebilir bir uygulama deðildir. Hem bu topraklarda ürettiðin enerjiyi dünyada eþine az rastlanýr bir fiyatlandýrmayla halka satacaksýn, hem de halkýn parasýyla aldýðý elektrikte kesintiler yapacaksýn! Bu öncelikle ciddi bir insan haklarý ihlalidir. Elektrik enerjisi, halkýn en vazgeçilmez ve yaþamsal ihtiyaçlarýndan biridir ve bu enerjinin saðlanmasýnda hiçbir mazeret kabul edilemez. 'Kaçak kullanýlýyor' denilerek, halký cezalandýramazsýnýz. Kaçak da olsa, ücretli de kullanýlsa halk,

hakký olan enerji ihtiyacýný saðlamaktadýr. Sen eðer kâr amaçlý bir þirket isen bunun tedbirlerini kendin alacaksýn. Yok eðer bunu yapamýyorsan, elektrik kesintileri yaparak, kayýp-kaçaðý diðer faturalara taksim ederek kârýna kâr katamazsýn. Bu evrensel hukuk normlarýna ve uluslararasý insan haklarý belgelerine aykýrýdýr" ifadelerini kullandý. 'Bu uygulamalardan artýk vazgeçin' DEDAÞ binasý önünden yetkililere seslenen Bilici, "Bugüne kadar yaptýðýnýz bu uygulamalardan artýk vazgeçin. Yeterli yatýrým olmadýðý ve yüksek düzeyde kaçak kullanýldýðý gerekçesiyle enerji kesintilerinin olduðunu söylemek, en basitinden iþini yapmamaktýr. Talep ne olursa olsun, daðýtým, iletim ve üretim aþamalarýnda, bütün kurumlarýn, talebi karþýlayacak tedbirleri almasý gerekmektedir. Sizleri aðzýnýzda sakýz yaptýðýnýz 'kaçak kullaným var' söyleminden vazgeçerek, görevinizi yapmaya, halkýmýzýn kaliteli ve kesintisiz enerji almasý için gerekli altyapý çalýþmalarýný en hýzlý þekilde tamamlamaya çaðýrýyoruz" dedi. Yapýlan açýklamanýn ardýndan ÝHD yöneticilerinden oluþan bir heyet, DEDAÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel ile bir görüþme gerçekleþtirdi. Görüþme sýrasýnda halkýn yaþadýðý sýkýntýlarý aktaran ÝHD heyeti, yaþanan elektrik kesintilerin bir son verilmesini talep etti. Haber Merkezi

Onaylanmadan tabela asýldý madýk. Ama büyük ilgi göreceðimize inanýyorum. Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi ile bir ilgimiz yok. Onlarýn direktifi veya isteðiyle de bu partiyi kurmadýk. Ama Irak Kürt bölgesi ise eskiden beri kardeþiz, dostuz" dedi.

BDP'den Yeniþehir'e iki seçim bürosu daha Diyarbakýr'da seçim çalýþmalarýný hýzlandýran BDP, Yeniþehir ilçesinin Feritköþk ve Dicle mahallerinde iki seçim bürosu açýlýþý yaptý. Büro açýlýþlarýný Yeniþehir Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu ile Ülkü Baytaþ gerçekleþtirdi. Açýlýþta konuþan Kurbanoðlu, "Bugün dört ve beþinci seçim büromuzu Dicle ve Ferit köþk mahallemizde açýyoruz. Burada propaganda yapmaya gerek yoktur. Burasý Mustafa Malçok'un, Mustafa Ayhan'ýn mahallesidir. Biz yürekten sizi selamlýyoruz. Bu mücadelemizde binlerce arkadaþýmýz þehit düþmüþtür. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde Kürtler asla geri adým atmayacaktýr. Dicle ve Fýrat þahit olsun ki Kürtler özgürlüklerinden asla geri adým atmayacak. Gün Kürtlerin günü olacaktýr. Mücadelemiz kardeþlik mücadelesidir. Mücadelemiz özgürlük mücadelesidir çocuklarýmýza kalsa bile bu haklý mücadelemiz devam edecektir" dedi. Dicle Mahallesi seçim büro açýlýþýnýn ardýndan kitle Feritköþk Mahallesi'ne doðru yürüdü. Burada kýsa bir konuþma yapan bir diðer Eþ Baþkan Adayý Ülkü Baytaþ ise, "Çocuklarýmýzýn gözlerindeki ýþýltýyý ve yüreklerindeki özgürlük ateþini görüyorum. Biz 30 Mart'ta sandýklara giderken neyi seçeceðimizi biliyoruz. Bu Kürtler için bir referandumdur" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmalardan sonra büro açýlýþlarý halay ve zýlgýtlar eþliðinde devam etti. Haber Merkezi

Türkiye'de Kürdistan ismiyle ilk kurulacak parti olan ve geçen ay Ýçiþleri Bakanlýðý'na baþvurusu yapýlan Türkiye Kürdistan Demokrat Parti, onayý beklenmeden Diyarbakýr'da tabelasýný astý. Bölgede bir araya gelen bir grup tarafýndan altyapýsý tamamlandýktan sonra 3 Ocak'ta Ýçiþleri Bakanlýðý'na resmi baþvurusu yapýlan Türkiye Kürdistan Demokrat Parti, bakanlýk henüz onay vermemesine raðmen Diyarbakýr'da parti genel merkezi ve il baþkanlýðýný açarak Türkçe ve Kürtçe tabelasýný astý. Yeniþehir Ýlçesi Ýstasyon Caddesi'ndeki bir binanýn 6'ncý katýna parti

tabelasýný asan partililer, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn baþvurularýna henüz bir yanýt vermemesinden yakýndý. Türkiye Kürdistan Demokrat Parti Genel Baþkaný Mehmet Emin Kardaþ, partiyi resmen kurmak için geçen ay Ýçiþleri Bakanlýðý'na baþvurduklarýný, bakanlýðýn kendilerine 2-3 gün içinde cevap vereceðini söylemesine raðmen henüz bir geliþme yaþanmadýðýný söyledi. Kürdistan ismiyle Türkiye'de ilk kez bir parti kuracaklarýný, ancak onay verilmeme ihtimalini görmedikleri için parti tabelasýný astýklarýný kaydeden Kardaþ, "Parti resmen kurulmadýðý için henüz üye kaydýna baþla-

Nihai hedef baðýmsýzlýk Partinin temel hedefinin Kürtlerin baðýmsýzlýðý olduðunu da dile getiren Genel Baþkan Mehmet Emin Kardaþ, "Partimizin temel amacý Kürtlerin kendi topraklarý üzerinde kendi kendisini yönetmesidir. Bizim nihai amacýmýz baðýmsýzlýktýr. Ancak Kürt bölgesinde baðýmsýzlýðýn istenip istenmediðiyle ilgili henüz bir araþtýrma yok. Baðýmsýzlýk isteyenlerin oranýný tespit edebilmek için bir referanduma ihtiyaç var. Ancak, Kürtlerin yýllardýr baðýmsýzlýk istediðini biliyoruz. Bölgenin en güçlü partisi olan ve birçok belediyeyi elinde bulunduran BDP ile aramýzda bir sorun yok. Demokrasiye ve insan haklarýna inanýyorsak, herkesin özgür þekilde kendi görüþünü söylemelidir. BDP'liler de arkadaþlarýmýzdýr. Onlarýn da kendine göre bir görüþü vardýr" diye konuþtu.


8

Haber

6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE

Sorunlu köy çözüm bekliyor Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesine baðlý 80 haneli Kabasakal Köyü, elektrikten kanalizasyona, içme suyundan çamura kadar pek çok sorunla boðuþuyor. 700'ü bulan nüfusuyla bölgenin en büyük köylerinden biri olan köydeki sorunlara vatandaþlar tepkili. Yetkililerin köye gereken önemi vermediðinden yakýnan köy sakinlerinden Mehmet Ulu, "Köyümüzde özellikle su sorunu sýkýntýsý var. Yýllar önce bölgemize þebeke suyu geldi. Her köye su getirme projesi vardý. Bizimle birlikte 16 köyün daha su kulesi yapýldý. Tabi yapýlan su þebekesi çalýþmadý. Bizim 7-8 yýldýr suyumuz yoktur. Kanalizasyon þebekesini de halk kendi imkânlarýyla yapmýþtý. Bozulanlarý da devlet onarmadý. Yaðmur yaðdýðýnda köy çamur deryasýna dönüþüyor. Köyün elektrik sorunu da var. Elektrik tesisatý 25 yýllýk. Kýþýn elektrik konusunda ciddi

sýkýntýlar var. Bu þebekenin yenilenmesi çalýþmasý var. Köylülerin çoðu yükseltici kullanarak elektriðe çözüm bul-

maya çalýþýyor" dedi. Yol ve baðlar tahrip oldu Köye yapýlan kanalizasyon þebekesi yüzünden köyün yol-

larýnýn ve baðlarýnýn da zarar gördüðünü belirten köy sakinlerinden Ýrfan Ýnat ise, "2011 yýlýnda köye gelen yetkililer 2köye kanalizasyon yapacaðýz' dediler. Yaptýlar, fakat köyün içindeki yolu bozdular. 3 yýl oldu ve arabalar çamura saplanýyor. Ayrýca bizim baðlardan geçen su kanallarý nedeniyle bozulan baðlarýmýz için 'para vereceðiz' dediler. Bazý köylülerin bozulan baðlarý için para verdiler. Büyük bir kýsmýnýn ise parasýný vermediler. Birkaç yere dilekçe verdik. Dilekçelerden de bir sonuç çýkmadý" diyerek duruma tepki gösterdi. ÝLKHA

Öðrencilere 1 liradan yemek Muþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ), öðrencilerine 1 liradan yemek veriyor. Muþ Alparslan Üniversitesi bu uygulama ile Türkiye genelinde en ucuz yemek veren üniversite oldu. Muþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ) yemek alýmý ihalesi sonucu ihaleyi yeni kazanan firma, yemekhane hizmetlerine yeni bir standart getirdi. MÞÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, yemek alýmý ihalesini yaptýklarýný belirterek, ihaleyi yeni alan firmayý basýna tanýttý. Firmanýn diyetisyen eþliðinde öðrencilere ve personellere yemek verdiðini hatýrlatan Rektör Ýnanç, üniversite mezunu aþçý ve aþçý kontrollerinin de bulunduðunu ifade etti. Ýnanç, "Türkiye'nin en ucuz yemek veren üniversitelerinden biri olan Muþ Alparslan Üniversitesi, ucuzluðun yaný sýra kalite ve hijyene de büyük önem veriyor. Maalesef özellikle Doðu ve Güneydoðu'da ilk intibaha önem veriliyor. Ondan sonra devamý getirilmiyor. Bizde sürekli takip ediyoruz. Sürekli kontrol var. Bizim en fazla ceza kestiðimiz kesim, en sevdiðimiz

kesim oluyor. Yemeklerin kalitesi ve fiyatý bizim için son derece önemlidir. Yemek fiyatlarý ile ilgili her yýlýn sonunda Baþbakanlýk genelgesi yayýmlanýyor. Bu seneki genelgede minimum rakam 1 lira olarak tanýmlandý ve 2014 boyunca Muþ Alparslan Üniversitesi olarak yine Türkiye'de en ucuz yemeði ikram etmeye devam edeceðiz. Öðrencilerimize yemeði 1 liradan veriyoruz. En düþük katsayý 110'a kadar, memurlarýmýz da yeni genelgeye göre minimum rakamý 2,5 liraya yemek yiyorlar. Burasý ailelerinde dikkatini çekmiþ. Özellikle kampusta kalan aileler akþamlarý gelip burada yemeklerini yiyorlar. Bildiðiniz gibi mevzuata göre bizim ayda 22 günde bir yemeði devlet süspansiyonu uygulama

6 yýldýr ek ders karþýlýðý çalýþan Selami Çýnarcý; okula kapýlar yapýyor, turnuvalar düzenliyor, ücretsiz kurslar veriyor, okul gazetesi çýkarýyor, okul kütüphaneleri için kitap topluyor, okula spor malzemeleri aldýrtýyor, mavi kapak kampanyalarýyla engelli vatandaþlara tekerlekli sandalye almaya kadar birçok hizmete imza atýyor. Gittiði her okulda kýsa sürede öðrencilerin kalbinde taht kuran Çýnarcý, görev yaptýðý her okulda derin izler býrakýyor. Bu yýl ilçe merkezinde eðitim veren Anýttepe Ortaokulu'nda çalýþan Çýnarcý, okulun 12 sýnýfýna yeni kapý yaptýrdý. Çýnarcý, "Okuduðumuz dönemlerde taþýmalý eðitim diye bir þey yoktu. Yaz kýþ demeden 5 kilometrelik yoldan ilçeye yaya gelirdik. Yolda bin bir zorluk çekerdik. Çobanlar yolumuzu keserdi, bazen köpeklerin saldýrýsýna uðrardýk. Hele hele Çaldýran'ýn meþhur kýþlarýný bilmeyen yoktur. Ama bütün

Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ), sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'taki abonelerine daha etkin hizmet vermek için 3 dilli çaðrý merkezi kurdu. DEDAÞ'ýn hayata geçirdiði '444 8 086' numaralý 'Alo DEDAÞ Çaðrý Merkezi'nin resmi açýlýþý 7 Þubat'ta yapýlacak. DEDAÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel'in de katýlacaðý açýlýþ töreni ile hizmete girecek olan çaðrý merkezinin, bölgedeki vatandaþlara daha rahat hizmet verebilmesi için 3 ayrý dilde gelen çaðrýlarý yanýtlayacaðý belirtildi. Özellikle elektrik kesintileri esnasýnda abonelerin sorunlarýný çözebilmeleri noktasýnda büyük bir rahatlama saðlayacak olan DEDAÞ Çaðrý Merkezi, kuruluþ çalýþmalarýnýn tamamlanmasý ile birlikte Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'taki abonelere hizmet vermeye baþladý. 50 kiþilik personel ile hizmet vermeye baþlayan çaðrý merkezinin, 7 gün 24 saat abonelere Türkçe'nin yaný sýra Kürtçe ve

Zazaca olarak da hizmet sunacaðý bildirildi. Ýleriki süreçte çaðrý merkezinin, bu üç dilin yanýnda Arapça olarak da hizmet vereceði kaydedildi.

Ýstihdama da katký saðlayacak Yýlýn ikinci yarýsýnda, bölgedeki istihdama da katký saðlanmasý amacýyla merkezde çalýþan personel sayýsýnýn 100 kiþiye çýkarýlacaðýnýn hedeflendiði belirtildi. Geliþmiþ bir teknolojiyle kesintisiz hizmet verecek olan çaðrý merkezinin, her zaman ulaþýlabilir olma özelliði de taþýyacaðý bildirildi. Böylece her türlü arýza ve baþvuru tek bir numara ile ilgili birimlere kolayca iletilecek, çözüme yönelik çalýþmalar ile sonuçlar aboneler tarafýndan rahatlýkla takip edilebilecek. DEDAÞ'ýn 'Kaliteli ve güvenilir hizmet herkesin hakkýdýr' sloganýyla hizmet sunmak için açtýðý çaðrý merkezinin Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'taki tüm abonelere hizmet vereceði bildirildi. Çaðrý merkezi sayesinde, bu illerdeki abonelerin iletecekleri tüm sorunlarýn anýnda giderilmesinin hedeflendiði açýklandý. Rýza BARUT

imkanýmýz var. Dolayýsýyla herhangi bir personel veyahut öðrenci günde bir yemeði belirlenen indirimli fiyat üzerinden yiyebiliyorlar. Dolaysýyla aile buraya geldiði zaman akþamlarý yaklaþýk 5 lira maliyetle aile boyu yemek yiyebiliyor" dedi. ÝHA

Van'ýn ücretli süper öðretmeni Van'ýn Çaldýran ilçesinde ek ders karþýlýðý çalýþan Selami Çýnarcý, eðitim alanýnda yaptýðý hizmetlerle ilçe halkýnýn ve velilerin takdirini kazanýyor.

DEDAÞ 3 dilli çaðrý merkezi kurdu

bu olumsuzluklara raðmen pes etmeden okuduk. Þimdi de ek ders karþýlýðý çalýþarak kendi çapýmda eðitime destek olmak için var gücümle çalýþýyorum. Öðrencilerin duygu ve düþüncelerine tercümanlýk etmek için 4 yýldýr 'Kelebek' adýnda dönemlik bir okul gazetesi çýkarýyorum. Yine 3 yýldýr öðretmen arkadaþým Gökhan Özkan'la ilçe genelinde baþlattýðýmýz 'Tane tane gelen mavi mutluluk' kampanyasýnda þu ana kadar 10 engelli kardeþimize teker-

lekli sandalye hediye ettik. Bunun yanýnda turnuvalar düzenliyorum, öðrencilerle birlikte röportajlar gerçekleþtiriyoruz. Öðrencilere doða ve kültür bilincini kavratmak için geziler düzenliyorum. Yöremizin geleneksel oyunlarýný öðrencilere öðretiyorum. Ayný þekilde her gün ücretsiz kurs veriyorum. Þu an ara tatile girmemize raðmen Çaldýran Toplum Merkezi'nde okulumuzun 6. sýnýf öðrencilere kurs veriyorum" dedi. ÝHA

Korucular iyileþtirme istiyor Türkiye Geçici Köy Korucularý ve Þehit Aileleri Federasyonu Baþkaný Orhan Kandemir, ortalama 8 çocuklu bir korucunun, aldýðý 950 lira maaþla çocuklarýný okutamayacaðýný söyledi. Türkiye Geçici Köy Korucularý ve Þehit Aileleri Federasyonu Baþkaný Orhan Kandemir, PKK tarafýndan köy korucularýna silah býrakmalarý için tehdit mektuplarý gönderildiðini belirtti. Doðu Anadolu Bölgesi'ndeki korucu dernekleri baþkanlarýyla toplantý yapan Kandemir, bu durumun kendilerini son derece üzdüðünü ifade etti. Kandemir, "PKK, bu süreci fýrsat bilip bazý korucularýmýzý da daða kaldýrmýþtýr. Yaþanan bu olaylar bizi son derece üzmüþtür. Korucularýmýzýn sabrý taþtý. Bin 800'e yakýn þehit ve bir o kadar da gazi vermemize ve çözüm sürecini en çok desteklememize raðmen, hala hedef alýnan ve zarar gören kiþileriz. Camia olarak geçmiþe takýlýp geleceðimizi heba etmememiz gerektiðini söylüyoruz. Korucular olarak þiddet ve silahtan yana deðil, her zaman çözümden yanayýz. Bizde Kürt'üz, Kürt kökenliyiz ve Kürtçe konuþuyoruz. Geleceðimizi heba etmenin yanlýþ olduðunu söylüyoruz. Yeni nesillere silahý deðil, bembeyaz bir sayfa ve kalem býrakmak istiyoruz. Bugüne kadar

edebimizle, adabýmýzla, efendiliðimizle kanunlar ve nizamlar çerçevesinde hakkýmýzý aramaya çalýþtýk ancak bu iyi niyetimiz suiistimal edilmeye çalýþýlýyor" dedi.

'Devlet sahip çýksýn' 21. yüzyýlda 2023 yýlýný hedefleyen Türkiye'de sigortadan yoksun çalýþtýrýlmanýn kabul edilemez bir durum olduðunu ifade eden Kandemir, ortalama 8 çocuklu korucunun aldýðý 950 lira maaþla çocuklarýný okutmayacaðýný dile getirdi. Bunun PKK'ya yeni cahiller ordusu kazandýrmaktan baþka bir durum olmadýðýný belirten Kandemir, çözüm sürecinden dolayý, korucu ile güvenlik güçlerinin elinin ve kolunun baðlandýðýný, sürecin zarar görmemesi için operasyonlarýn da yapýlamadýðýný ifade etti. Kandemir, "Devletimizin buna bir dur demesi, mevcut ve yeni alýnan koruculara sahip çýkmasýný istiyoruz. Koruculuk Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlý bir kurum ancak bakanlýktan korucular hakkýnda bugüne kadar bir açýklama yapýlmadý. Süreçle ilgili meclisteki Çözüm Süreci Komisyonu, Ýnsan Haklarý Komisyonu ve hiçbir yetkili tarafýndan dinlenmedik. Bu iþin parçasý olan korucular, en baþta dinlenmesi gereken kiþilerdir" þeklinde konuþtu. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE

9

'Kendi kendimizle yarýþacaðýz' BDP'li adaylar Diyarbakýr'da 3 günlük eðitim programýna alýndý. Açýlýþta konuþan Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak"Bizimle kýyaslayabilecek bir tane öz yönetim modeli yoktur. Biz kendi kendimizle yarýþacaðýz. Halka hizmet sunmak onurlarýn en büyüðüdür" dedi.

Y

Güllüce: Erdoðan'ýn vücudu artýk dayanmýyor Ç

evre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Erdoðan'ýn çok çalýþtýðýný söyleyerek "Baþbakan'a gece 2'de bir evrak imzalatmaya gittiðimde, tutamýyordu gözlerinin kapaklarýný. Artýk vücut dayanamýyor" dedi. Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Esenler Belediyesi tarafýndan Havalimaný Mahallesi'nde oluþturulan Kentsel Dönüþüm alanýnda incelemelerde bulundu. Ayný mahallede bulunan AK Parti Seçim Ýrtibat Bürosu'nun açýlýþýna da katýlan Güllüce, Baþbakan Erdoðan'ýn koyduðu 2023 hedefini hatýrlatarak, "Gelin bu 2023'e birlikte koþalým. Bu 2023'ün bir saniye durasý yok. Baþbakan gece 2'de bir evrak imzalatmaya gittiðimde tutamýyordu gözlerinin kapaklarýný. Artýk vücut dayanamýyor. Gecenin 2'si. Böyle bir çalýþan ekip var. Bu ekibe yakýt olun, bu ekibe gaz olun" þeklinde konuþtu.

erel seçimlerde BDP'den Diyarbakýr, Antep, Adýyaman, Urfa, Mersin, Elazýð, Bingöl, Tunceli ve Konya eþ baþkan adayý olarak belirlenen isimler ve il örgütü baþkanlarý, Diyarbakýr'da BDP Siyaset Akademisi tarafýndan baþlatýlan üç günlük eðitim programýna alýndý. Cegerxwin Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapýlan eðitim programýnýn ilk gününe BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ da katýldý. Eðitim devresinin açýlýþ konuþmasýný yapan Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, Türkiye siyasetinde iktidar odaklý bir mekanizma olduðunu söyledi. Türkiye'de demokrasinin bir araç haline getirildiðini ve toplumdan uzak, toplumu istediði gibi yönetmeye dönük bir yaklaþýma büründürüldüðü dile getiren Kýþanak, "Ama Kürt özgürlük hareketi, demokrasi-siyaset alanýnda demokratik bir çýkýþ yapmýþtýr. Arkasýndan demokratik özerkliðin inþasýnda yerel yönetimleri halkla buluþturarak yeni bir adým attýk. Son derece önemli ve tarihsel bir süreçteyiz. Partimizin tercihiyle bu zorlu göreve kendimizi hazýrlýyoruz" dedi.

'Birileri kendilerine rakip görüyor' 30 Mart yerel seçimleri ile bu coðrafyada demokratik siyasetin gücünü bir kez daha ortaya çýkaracaklarýný kaydeden Kýþanak, "Halkýmýz yýllardýr büyük bedeller ödemiþtir. Onlarla buluþarak ve onlarýn kararlarýný alarak yerel yönetimlerde hayata geçireceðiz.

KAYAPINAR BELEDÝYESÝ SINIRLARI DAHÝLÝNDEKÝ DÝCLEKENT BULVARI 87.SOKAKTA BULUNAN EÐÝTÝM DESTEK EVÝNÝN GENÝÞLETÝLMESÝ YAPIM ÝÞÝ. KAYAPINAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ

Kayapýnar Belediyesi sýnýrlarý dahilindeki Diclekent Bulvarý 87.Sokakta bulunan eðitim destek evinin geniþletilmesi yapým iþi. yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/14274 1-Ýdarenin a) Adresi : Peyas Mah.Belediye Cad.No:3 21070 Kayapýnar : KAYAPINAR DÝYARBAKIR KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122512425-4122512429 c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@diyarbakirkayapinar.bel.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-îhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Teknik özellikleri ihale dokümanlarýnda belirtilen bir adet eðitim destek evinin geniþletilmesi yapým iþi. 3.Sýnýf B Grubu Yapý Ýnþaatý. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Kayapýnar Belediye Baþkanlýðý c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Kayapýnar Belediyesi Meclis Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : 14.02.2014-14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gös-

Burada öz yönetim gücünü ortaya çýkaracaðýz. Öz yönetim halkýn yönetimidir. Biz halkýn gücünü kendi öz yönetimimizle kuracaðýz. Burada halkýn isteklerini ve öncelikleri için mücadele edeceðiz. Yýllardýr yok sayýlmýþ bir kültür vardý. Þimdi bunu tersine çevirmenin görevi geldi. Bunun vicdani sorumluluðuyla hareket edeceðiz. Çok yoksul ailelerimiz var. Yerel yönetimler halkýn hizmet alanýdýr. Halka hizmet sunmak onurlarýn en büyüðüdür. Biz kimseyle yarýþmýyoruz. Birileri çýkýp bizi kendilerine rakip olarak görüyorlar. Bize bu zamana kadar gösterebilecekleri bir tek kent yok. Bizimle kýyaslayabilecek bir tane öz yönetim modeli yoktur. Biz kendi kendimizle yarýþacaðýz" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan eþ baþkan adaylarýna ve il baþkanlarýna dönük eðitim programý basýna kapalý olarak yapýldý.

teren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasî gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede Yayýnlanan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Teblið Ek' inde yer alan B/III Grubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Kayapýnar Belediyesi Ýhale Ýþleri adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayapýnar Belediyesi Meclis Toplantý Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kýrkbeþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,00 Basýn-210

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE

Haber

Suriye'de çözüm halklarýn iradesi

DTK'yý ziyaret eden PYD Eþbaþkaný Asya Abdullah, "Dýþ müdahale ya da çatýþma çözüm deðildir. Rojava'da ortaya çýkan halklarýn iradesi Suriye'ye çözüm getirir" dedi. Suriye halkýna hitap ettiðine dikkat çekti. Abdullah, "Özgür bir yaþam için 3 yýldan bu yana yoðun bir çalýþma yürüttük. Bu çalýþmalar sonunda açýk bir mesaj ortaya çýktý. Suriye'nin tüm sorunlarýný kendi sorunlarýmýz olarak gördük. Çözüm, savaþ, çatýþma veya dýþ müdahale deðildir. Çözüm Suriye halklarýnýn ortak iradesi ile ortaya çýkar" diye konuþtu.

Savaþý durdurabilecek tek çözüm

H

alklarýn Demokratik Partisi'nin (HDP) daveti üzerine Ankara'da bir dizi görüþmeler yapan PYD Eþbaþkaný Asya Abdullah, Diyarbakýr'a geldi. PYD heyeti, DTK Eþbaþkaný Ahmet Türk, Baþkanlýk Divaný üyesi Edip Yaþar, Daimi meclis üyeleri Seydi Fýrat, Ýrfan Babaoðlu, Rojava Koordinasyon üyeleri, Büyükþehir Eþbaþkan adayý Gültan Kýþanak ve Ýl Eþ Baþkaný M. Emin Yýlmaz'ýn bulunduðu kalabalýk bir heyet tarafýndan karþýlandý. PYD Eþbaþkaný Asya Abdullah, Rojava'daki demokratik projenin tüm

Bu çözüm mesajýnýn Rojava'da karþýlýðýný bulduðuna iþaret eden Abdullah, verdikleri mücadelenin demokratik bir kültür ve zihniyet ile baþladýðýný kaydetti. Rojava'da PYD'nin tek parti olarak yönetime el koyduðu yolundaki asýlsýz iddialara da cevap veren Abdullah, "Buyursunlar gelsinler. Bunu kendileri de görsünler. Bizim için önemli olan Demokratik bir yaþamdýr. Suriye halklarýnýn savaþýný durdurabilecek tek model budur. Kimse bizden korkmasýn ve çekinmesin. Demokratik Suriye için mücadele etmeye devam edeceðiz. Artýk dýþarýdan hesap yapanlarýn dönemi bitti. Zaman halklarýn birlikteliði zamanýdýr. PYD olarak halklarýn iradesini esas aldýk. Kapýlarýný bu demokratik yapýya açanlar ömrünü uzatýr. Kapayanlarýn ise ömrü kýsa olacaktýr" ifadelerini kullandý.

BM'den Suriye için ürküten rapor

Muhalifler çocuklarý kullanýyor B

irleþmiþ Milletler (BM) tarafýndan hazýrlanan rapor, muhaliflerin çocuklarý rejime karþý savaþmak için silah altýna aldýklarýný ortaya koydu. Esad rejiminin de muhaliflere yardým ettiði þüphesiyle gözaltýna alýnan çocuklara iþkence yaptýðý belirtildi. Suriye'de Beþar Esad rejimine karþý savaþan muhaliflerin, cephede çocuklarý kullandýðý ortaya çýktý. Muhalifler, özellikle komþu ülkelere sýðýnan Suriyeli çocuklarý cephede savaþmaya götürüyor. Çocuklarý savaþta kullananlarýn Özgür Suriye Ordusu'na baðlý gruplar olduðu belirtiliyor. Rapora göre Esad rejimiyse muhaliflere destek verdikleri iddiasýyla gözaltýna aldýðý çocuklara iþkence yapýyor.

BM'den çaðrý Çocuklara uygulanan iþkence yöntemleri

arasýnda metal kabloyla dövme, elektrik þoku verme, el ve ayak týrnaklarýnýn sökülmesi bulunuyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, raporunda savaþan tüm taraflara çocuklara yönelik her türlü saldýrýya son vermeleri çaðrýsýnda bulundu. Suriye'de savaþýn baþýndan bu yana hayatýný kaybeden çocuklarýn sayýsý 10 bin'i aþýyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

11

Erken: Kadromuz güçlendi 6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE

Petrolspor transferin son gününde PTT. 1. ligde mücadele eden Þanlýurfaspor'dan Yunus Emre Mest'i renklerine baðladý. Þ

anlurfaspor'da profesyonelliðe geçiþ yapan Yunus Emre Mest, Petrolspor ile 1.5 yýllýðýna kiralýk sözleþme imzaladý. Kanat oyuncusu olan 19 yaþýndaki Yunus Emre, bu sezon Urfaspor'da 10 kez kadroya girmiþ ve Orduspor maçýnda forma þansý bulmuþtu.

MEHMET TOSUN ÝMZALADI 2. ligde mücadele eden Eyyüpspor'dan transfer edilen Mehmet Tosun dün Batman'a gelip, kulüp ile sözleþme imzaladý. Ön libero oynayan Mehmet Tosun, Eyyüpspor'da bu sezon 7 kez forma þansý bulmuþtu. Transferlerle ilgili bilgi veren Petrolspor genel kaptaný Ýlhan Erken, "Devre arasýnda 9 futbolcuyu renklerimize baðladýk. Son olarak Mehmet Tosun ve Yunus Emre Mest ile sözleþme imzaladýk. Bu iki genç ve yetenekli futbolcular ile kadromuz daha da güçlendi." Þeklinde konuþtu.

Suriye'deki iç savaþ, Süper Lig transferlerini de etkiledi S

por Toto Süper Lig'de mücadele eden Gaziantepspor, ara transfer dönemindeki çalýþmalarýnda, Suriye'de yaþanan iç savaþ nedeniyle bazý futbolculardan olumsuz yanýt aldý. Olaðanüstü Kongre ile yeniden baþkan seçilen Gaziantepspor Kulüp Baþkaný Ýbrahim Kýzýl ve yönetim kurulu üyeleri, ara transfer dönemini iyi deðerlendirerek takýmý güçlendirmeye çalýþtý. Teknik direktör Sergen Yalçýn'ýn talepleri doðrultusunda ara transfer dönemini iyi deðerlendirmek isteyen Gaziantepspor yönetimi, Suriye'de yaþanan iç savaþ nedeniyle transferler konusunda sorun yaþadý. Stoper mevkii için Fildiþi Sahili asýllý Benjamin Angoua için Kulübü FC Valeciennes ile bonservisi konusunda tüm noktalarda anlaþýlan Gaziantepspor, bu futbolcu ile ön sözleþme bile imzaladý. Futbolcu ile yapýlan tüm görüþmeler olumlu geçerken, 3 Þubat günü Ýstanbul'a gelen Benjamin Angoua ile Gazinatepsporlu bazý yöneticiler yüz yüze görüþtü. Bu görüþmelerde ana hatlarýyla anlaþma saðlanmasýna raðmen, Gaziantep'in Suriye sýnýrýnda olmasý ve Suriye'de yaþanan þiddet olaylarý sebebiyle futbolcunun Gaziantepspor ile anlaþmaktan vazgeçtiði öðrenildi.

Boks milli takým kampýna Malatya'lý sporcu davet edildi Büyük Erkekler Milli Takým Hazýrlýk Kampý'na Malatya'dan sporcu Ertuðrul Erdemir davet edildi.

M

alatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan

yapýlan açýklamada, "Türkiye Boks Federasyonu'nun 2014 yýlý faaliyet programýnda yer alan, 26 Ocak - 17 Þubat 2014 tarihleri arasýnda Kastamonu'da yapýlacak Büyük Erkekler Milli Takým Hazýrlýk Kampý'na ilimiz sporcusu Ertuðrul Erdemir davet edilmiþtir. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü olarak Büyük Erkekler Milli Takým Hazýrlýk Kampý'na çaðrýlan sporcumuz Ertuðrul Erdemir'i tebrik eder baþarýlarýnýn devamýný dileriz" denildi.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

Zenke imzayý attý

Þanlýurfaspor'un Ýstanbul Büyükþehir Belediyespordan transfer ettiði Simon Zenke, kendisini sarý-yeþilli yapan imzayý attý.

Þ

anlýurfaspor Kulüp As Baþkaný Nabi Kýrmýzý ile görüþmelerin ardýndan anlaþma saðlanýrken, sezon baþýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor formasý giyen Simon Zenke 1 buçuk yýl Þanlýurfaspor formasý giyecek. Fotakis'ten boþalan yabancý hakkýný Zenke'den yana kullanan sarý yeþilliler, Banahene'nin sakatlanmasý ile forvet mevkiini güçlendirmiþ oldu.

TARAFTARLAR KARÞILADI Þanlýurfaspor'un son gün transferi Simon Zenke'yi Urfa'ya geliþinde GAP Havalimanýndan Þanlýurfaspor idari menajeri Hakan Keþküþ ve sarý Yeþilli taraftarlar karþýladý. Bu sezon faaliyete giren tesislere hayran kalan Zenke takým arkadaþlarý ve teknik heyet ile tanýþtýktan sonra, kendisini karþýlamaya gelen taraftarlar ile hatýra fotoðrafý çektirdi. Þanlýurfaspor'a gelmekten mutlu olduðunu belirten Simon Zenke transferimde emeði geçen Þanlýurfaspor

kulübüne teþekkür ediyorum diyerek, "Ýnþallah atacaðým gollerle baþarýlý olacaðým" dedi. SÝMON ZENKE Nijeryalý futbolcu Simon Zenke, Türkiye macerasýna 2010-2011 sezonunda Samsunspor ile baþladý. Burada attýðý 16 gol ile gol kralý olan siyasi futbolcu Samsunspor ile þampiyonlukta yaþadý. Samsunspor ile 2011-2012 Sezonunda Süper lig'de de yer alan Zenke, 25 maç süper lig heyacaný yaþadý. 2012-2013 Sezonun'da Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile anlaþan Zenke, Ýstanbul ekibinde 15 maç'ta görev yaptý. Takýmýn küme düþmesi ile 20132014 sezonunun ilk yarýsýnda fazla forma þansý bulamayan golcü futbolcu toplam 5 maçta görev yaparak 2 gol attý. Bundan sonra Þanlýurfaspor formasý giyecek olan 26 yaþýndaki futbolcu, sarý yeþillilerde bu sezon forma giyen üçüncü siyahi futbolcu olacak.


CMYK

12

6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE

Diyarbakýr Seyrantepe Spor Tesisleri'nde sürdüren Yeþil-kýrmýzýlý ekipte, tempo artýyor. Diyarbakýrspor Teknik Direktörü Hýdýr Akbaþ nezaretinde gerçekleþen antrenmanda futbolcularýn bir hayli hýrslý olduklarý gözlendi.

D

iyarbakýrspor Teknik Direktörü Hýdýr Akbaþ ve kurmaylarýnýn gözüne girmek için büyük bir mücadele örneði gösteren futbolcularýn ortaya koyduklarý istek ve azim idmanlarý takip eden yöneticileri de sevindiriyor. Futbolcularýna idmanlarda göz açtýrmayan Akbaþ, söylediklerini uygulamayan veya hata yapan oyuncularýna da uyarýyor. Arsinspor maçý hazýrlýklarýný günde çift idman yaparak sürdüren Diyarbakýrspor A.Þ'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapýldý.

Hýdýr Akbaþ

06 02 2014 gazete sayfaları  
06 02 2014 gazete sayfaları  
Advertisement