Page 1

Kadýna þiddet ve cinnete farklý bakýþ Siirtli 50 öðrenci Ýstanbul'a uçtu D

icle Üniversitesi (DÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, aile içi þiddet ve erkeklerin cinnet getirmesinin sürekli olarak tek taraflý incelendiðini belirterek, erkekleri bu davranýþa iten sosyo-kültürel zeminin incelenmesinin de sorunun çözümüne katký saðlayacaðýný söyledi. „ 8’de

Haydi Gençler Ýþ'e Projesi

Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, "Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Operasyonu" baþlattý. „ Sayfa 7’de

G

ençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn orta öðretimde öðrenim gören gençlere yönelik baþlattýðý 'Yüz Güler Yüz' projesi kapsamýnda Siirtli 50 kýz öðrencinin ardýndan 50 erkek öðrenci de Ýstanbul'a gitti. Ýstanbul'a gidecek olan öðrenciler için Siirt Ýl Valiliði önünde uðurlama töreni düzenlendi. „ Sayfa 5’te

Mobilyadaki kanser tehlikesi D

ünya Saðlýk Örgütü'nün raporuna göre, mobilyalarda kullanýlan boya ve vernik gibi malzemeler kanserojen madde içeriyor. Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE), baþta kanser olmak üzere birçok solunum ve sinir sistemi hastalýðýna neden olan ''formaldehit''in mobilya ve ahþap malzemelerde bulunma miktarýný sýnýrlamak için E1 belgelendirmesine baþladý. „ 2’de

'Güçlü diþler için sakýz çiðneyin'

Y

emeklerden sonra 20 dakika sakýz çiðnemenin çürüðü önlediðini belirten uzmanlara göre, diþ yapýsýný güçlendirmenin bir diðer yolu da süt ürünlerini dengeli þekilde tüketmek. 2’de

Vatandas sonunda isyan etti ÇARÞAMBA 6 ÞUBAT 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr'da elektrik kesintilerinin artmasý üzerine esnaf adeta çileden çýktý. Son 2 günden bu yana elektrikleri gün boyu olmayan esnaflar ateþ yakýp yolu trafiðe kapattý.

O

fis semtinde elektrik kesintileri sýk olmaya baþlayýnca esnaf sonunda isyan etti. Gevran Caddesi'nde bulunan esnaflar lastik ve karton yaktý yolu trafiðe kapatarak TEDAÞ'ý protesto etti. Diyarbakýr'da özellikle kýþ mevsiminde elektrik kesintileri artýyor. Yetkililer hatta en son Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým kenti ziyaretinde yaptýðý açýklamada elektrik kesintilerinin kaçak kullanýmdan kaynaklandýðýný belirtmiþti. Bölgede çok sýk kaçak kullanýmý olunca hatlarýn dayanmadýðý ve enerji yüklenmesi nedeniyle arýzalar meydana geldiði, bu nedenle de elektrik kesintilerinin olduðu belirtiliyor.

12 ton esrar ele geçirildi

Esnafýn TEDAÞ'a tepkisi Ocak ayý içinde elektrik kesintileri ara ara, bazen de uzun süreli kesilince esnaflar en son TEDAÞ'ý basmýþtý. Son iki gün içinde de Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde daha sýk kesilmeler yaþanýnca esnaf bu duruma isyan etti. „ Sayfa 7’de

4. Yargý Paketi geliyor

Ý

mralý süreciyle birlikte tartýþýlan 4. Yargý Paketi, önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'na geliyor. Þiddet içermeyen düþünce açýklamalarý artýk suç sayýlmayacak. „ 9’da

D

Kýþanak: 1 ayý heba ettiler

iyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, son yýllarda yapýlan narko-terör operasyonlarýnýn detayýný açýkladý. Güven, geçen yýl düzenlenen 231 operasyonda 12 ton esrar ele geçirildiðini söyledi. „ 3’te

B

DP Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, bir aydýr BDP'den bir heyetin Ýmralý'ya gidip gitmeyeceðinin tartýþýldýðýný söyleyerek, "Bir ayý böyle bir tartýþma ile heba ettiler" dedi. Partisinin Meclis grup toplantýsýnda konuþan Kýþanak, Ýmralý sürecini deðerlendirdi. Medyada yazýlanlarýn tamamýnýn yalan ve asýlsýz olduðunu vurgulayan Kýþanak, kendilerine bu konuda görüþ ve bilgi iletilmediðini kaydetti. „ 5’te

Bölgede zam þampiyonu patlýcan Sanatçý Özden'den anlamlý ziyaret

S

es sanatçýsý Özlem Özden, Türkiye Sakatlar Derneði Diyarbakýr Þubesi'ni ziyaret etti. „ 8’de

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, 2013 yýlý ocak ayý tüketici ve üretici fiyat endeksini açýkladý. Verilere göre bölgede aralýk ayý zam þampiyonu patlýcan olurken, en çok ucuzlayan ise spor müsabakalarýna giriþ ücreti oldu. „ 6’da

Baþkan Baran parklarý denetledi D iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi'nin park çalýþmalarý devam ediyor. Baðcýlar Mahallesi'nde yapýlan Baðlar Göletli Parký, Rýhan 2 Parký, Engelsiz Yaþam Parký ve Kadýn Semt Pazarý çalýþmalarý sürerken, Belediye Baþkaný Yüksel Baran çalýþmalarý yerinde inceledi. „ 7’de

Gençler þehirlerin hafýzasýna 'BAK''acak

A

nadolu Kültür'ün yeni projesi BAK, þehirlerin hafýzasýný ortak fotoðraf ve video projeleriyle keþfetmek için Batman, Çanakkale, Diyarbakýr ve Ýzmir'den gençler arýyor! „ 7’de


2

Saðlýk

6 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Mobilyadaki kanser tehlikesi Dünya Saðlýk Örgütü'nün raporuna göre, mobilyalarda kullanýlan boya ve vernik gibi malzemeler kanserojen madde içeriyor.

T

ürk Standartlarý Enstitüsü (TSE), baþta kanser olmak üzere birçok solunum ve sinir sistemi hastalýðýna neden olan ''formaldehit''in mobilya ve ahþap malzemelerde bulunma miktarýný sýnýrlamak için E1 belgelendirmesine baþladý. Ahþap, panel ve bu malzemelerden yapýlan mobilyalardaki formaldehit miktarý, TSE'nin vereceði belge ile saðlýða zarar vermeyecek düzeye indirilecek. Dünya Saðlýk Örgütü'ne (WHO) göre, mobilyalarda kullanýlan, tutkal, boya ve verniklerden zamanla ayrýþan ''formaldehit'' gazý, insan saðlýðýna olumsuz etki eden kanserojen kimyasal mad-

deler içeriyor. E1 Belgesi, ürün içeriðindeki ''formaldehit'' maddesinin saðlýða zarar vermeyecek düzeyde kullanýldýðýný gösteren, mobilya sektöründe baþta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanýn birçok ülkesinde kabul gören temel kriter durumunda. Avusturya, Danimarka, Almanya ve Ýsveç, ahþap panellerde E1 belgelendirmesini 1985 yýlýndan bu yana zorunlu uygulama haline getirdi. Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan kanserojen madde olarak tanýmlanan, ahþap mobilyalarda ve parkelerde kullanýlan formaldehidin salýnýmý, özellikle zamanlarýnýn büyük kýsmýný kapalý

ortamlarda geçiren çocuklar için büyük risk oluþturuyor. Yapýlan araþtýrmalara göre evlerde kullanýlan mobilyalardan kaynaklanan formaldehit salýnýmý çocuklarda lösemi hastalýðýna yol açabiliyor. Uzmanlar, formaldehit zehirlenmesinin, çoðu kez gaz halinde iken solunum yoluyla alýnmasýna baðlý olarak meydana geldiðini, bu maddeyi soluyan kiþilerde yorgunluk, uyuklama, baþ aðrýsý, baþ dönmesi, deri döküntüleri gibi þikayetlerin görüldüðünü belirtiyor. Uzun süreli olarak düþük dozlarda formaldehit soluyan kiþilerde solunum güçlüðü, egzama ve alerjik reaksiyonlar görülebiliyor.

'Güçlü diþler için sakýz çiðneyin' Yemeklerden sonra 20 dakika sakýz çiðnemenin çürüðü önlediðini belirten uzmanlara göre, diþ yapýsýný güçlendirmenin bir diðer yolu da süt ürünlerini dengeli þekilde tüketmek.

D

oðru beslenen kiþilerin aðýz, diþ ve kemik saðlýklarýnýn iyi olduðuna dikkat çeken Ortodontist Dr. Aylin Sezen Yalçýn, "Tüm besin gruplarýndan dengeli beslenme kemiklerin ve diþlerin dirençli olmasýný saðlarken, hastalýk durumunda da iyileþme sürecini hýzlandýrýr" dedi. Diþ saðlýðý için günlük beslenme düzeninin nasýl olmasý gerektiðini anlatan Yalçýn, her besin grubunun tüketilmesini önerdi ve "Karbonhidrat, sebze, meyve, et, süt, yoðurt ve peyniri dengeli

tüketmek gerekir" diye konuþtu.

ARA ÖÐÜNLERE DÝKKAT Yalçýn, "Özellikle ara öðünlerde þekerli bir gýda yediðinizde 20 dakika boyunca diþleriniz asit ortama maruz kalacaktýr. Ara öðünler sýklaþtýkça gün içinde diþler sürekli asitle mücadele halinde olacaðýndan çürük oluþumunda artýþ olur" uyarýsýnda bulundu. Ana öðünlerde çiðnenme fonksiyonu sýrasýnda salgýlanan tükürük miktarýnda artýþ olduðunu belirten Yalçýn, tükürük artýþý ile birlikte diþlerin üzerinde besin birikiminin ve asit ortamýn yaratacaðý etkilerin azaldýðýný söyledi.

SÜT ÜRÜNLERÝ DÝÞLER ÝÇÝN ÇOK YARARLI "Süt ürünleri, içindeki kazein proteininden

dolayý çürük engelleyici özelliðe sahiptir. Ancak içerisindeki þeker ve yað miktarý da önemlidir. Özellikle beyaz peynir ve yoðurt diþ dostu besinlerdir, rahatlýkla tüketebilirsiniz" diyen Yalçýn, yemek aralarýndaki acýkmalar için ise þunlarý tavsiye etti: "Çið sebze, meyve, peynir, sade yoðurt yemeyi tercih edebilirsiniz. Günde 3 kez diþlerinizi florürlü bir diþ macunu ile fýrçalamak ve diþ ipi kullanmak mutlaka yapýlmasý gerekenler listesinde birinci sýradadýr." Sakýz çiðnemenin diþ saðlýðý açýsýndan önemine dikkat çeken Yalçýn, "Araþtýrmalar yemeklerden sonra 20 dakika boyunca þekersiz sakýz çiðnenmesinin çürük oluþumunu azalttýðýný göstermiþtir. Sakýz çiðneme fonksiyonu sýrasýnda tükürük miktarýnda artýþ görülür ve besinler diþlerin üzerinden uzaklaþmýþ olur" dedi.

Vücudunuzdaki ödem acaba neden kaynaklanýyor? Ödemin oluþtuðu bölgeler hastalýklarýn yol göstericisi olabilir...

K

adýn, erkek ve yaþ farký gözetmeden herkeste görülebilen ödem, vücut sývýsýnýn dokular arasýnda artmasýyla ortaya çýkýyor. Yüz, göz, el ve ayaklar dahil vücudun birçok yerinde meydana gelen þiþkinlikler, çeþitli hastalýklarý iþaret edebiliyor. Kalp, karaciðer ve böbrek yetmezliði yaygýn ödemin en sýk görüldüðü durumlardan sadece birkaçý. Ayrýca bazý ilaçlar ve gebelik de ödemin nedeni olabiliyor. Anadolu Saðlýk Merkezi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Sibel Güney, ödem oluþumuna neden olan diðer etkenleri ise þöyle sýralýyor: "Dokular arasý sývý akýþýnýn dengesini bozan durumlar, kýlcal damar hasarý, virüs ile bakteriyel ajanlar, toplardamar týkanýklýðý, atar damar kan hacminin azalmasý, kalp atým

hacminin azalmasý, protein kaybýna yol açan hastalýklar ve aþýrý tuz alýmý ödem oluþumuna yol açýyor. Bu durumlarýn birçoðunda etkin kan dolaþýmý azalýyor. Bu duruma ise böbrekler su ve tuz tutuyor." Ödem oluþumunda, yaþ ya da cinsiyet farklýlýðý görülmüyor. Ancak özellikle menopoz öncesinde belli bir nedeni olmadan da ödem oluþabiliyor. Kadýnlarda aþýrý östrojen uyarýlmasý nedeniyle sodyum ve su tutulumuna baðlý adet öncesi dönemde de ödem görülebiliyor. Ödemin bulunduðu bölgelere göre türleri olduðunu söyleyen Dr. Sibel Güney, bunlarý þöyle anlatýyor: "Yaygýn ödem; yüz, özellikle de göz çevresinde görülen þiþkinlik ile tanýnýyor. Þiþmiþ bölgeye parmakla bastýrýnca çukurluk oluþuyor. Baskýyý kaldýrýnca çukurluk durumu devam edebiliyor. Daha çok kol ve bacaklarý etkileyen ödemlerde ise baskýyý kaldýrýnca çukurluk kalmýyor. Özellikle yüz ve göz kapaklarýnda, daha çok sabah saatlerinde þiþkinlik belirginleþiyorsa bu durum protein eksikliðin-

den kaynaklanan ödemi düþündürüyor".

Ödemin oluþtuðu bölgeler hastalýklarýn yol göstericisi olabilir Ödemin meydana geldiði yerler, buna yol açan nedenlere veya hastalýklara baðlý olarak çeþitlilik gösteriyor. Bacakta ya da kolda görülen ödem, genellikle damar ya da lenflerdeki týkanmanýn sonucu oluþuyor. Kalp yetmezliði ile ilgili ödem daha çok bacaklarda meydana geliyor ve akþam saatlerinde belirginleþme eðilimi gösteriyor. Ödemli bölgenin görünümü, derinin kalýnlýðý, rengi ve duyarlýlýðý da tanýda önem taþýyor. Bölgesel sýcaklýk artýþý ve duyarlýlýk, iltihaplanmaya baðlý ödemi akla getiriyor. Uzamýþ ve tekrarlayan ödem ataklarý olan bölgede ise deri sertleþerek, kýrmýzý renk alýyor.

Bilinçsiz ödem söktürücü ilaç kullanýmýna dikkat! Ödem bir neden deðil sonuç olduðu

Beyaz Peynire kireç mi katýyorlar?

S

üt ürünlerinde ne gibi hileler yapýlýyor? Uzmanlar insan saðlýðýný olumsuz etkileyen hileler hakkýnda bilgi verdi. Beyaz peynir sofralarýmýzýn vazeçilmezi. Hemen hergün tüketiyoruz. Ancak piyasada satýlan ürünlerin bir çoðunda ne yazýk ki insanlarýn saðlýðýný hiçe sayan kiþiler tarafýndan bir çok hile yapýlýyor. Gýdamýzda hile yapýlan ürünlerin baþýnda beyaz peynir geliyor. Beyaz peynire kireç katýlarak parlak beyaz olmasý saðlanýyor. Peynirin Km oraný düþürüp su tutucu olarak jelatin ve niþasta katýlarak maliyet düþürülebilmekte. Ayrýca sütün içinden süt yaðý çekilerek yerine ayçiçek yaðý veya margarin katýlarak maliyet düþürülmesi saðlanmakta. Niþasta ve bitkisel yað katýlmýþ döküntü beyaz peynirler yaðlý tulum peyniri olarak satýla-

için, ödeme yol açan durumun saptanmasý gerekiyor. Hastalýðýn tedavi edilmesinin çok önemli olduðunun altýný çizen Dr. Güney, "Altta yatan hastalýðýn tedavi edilmesinin yaný sýra, özellikle nedeni bilinmeyen periyodik ödemde tuzun azaltýlmasý önem taþýyor. Ayrýca her gün birkaç saat sýrtüstü

bilmekte. Ýyi kalite bir beyaz peynir nasýl olmalýdýr? Hakarayan kaliteli beyaz penirin nasýl olmasý gerektiði konusunda þunlarý söyledi: "Kaliteli bir beyaz peynir düz ve eþit kenarlý bir kalýpta olmalý. Peynirin üzerinde herhangi bir kirlilik bulunmamalý. Peynir özelliðine göre deðiþmekle beraber beyaz peynirde renk canlý ve parlak beyaz olmalýdýr." dedi. Beyaz peynir üretimi fabrikalarda nasýl gerçekleþiyor? Türkiye'de kültürlü beyaz peynir ve 1000 gr peynir tenekesini ilk piyasaya süren firma ünvanýný taþýyan Hakayan fabrikalarýnda beyaz peynir üretimini nasýl gerçekleþtirdikleri konusunda þunlarý söyledi: Yörsan beyaz peynir üretimi titizlikle gerçekleþtirilmekte olup çið süt iþlenilecek olan peynir çeþidine göre yað oranýný ayarlamak için standardizasyon iþlemine tabi tutulur. Standardize edilen sütler, pastörizatörlerde pastörize edilerek süt içerisinde bulunan

pozisyonda istirahat edilmesi, sabah yataktan kalkmadan önce önerilen elastik çoraplarýn giyilmesi ile aþýrý ve bilinçsiz ödem çözücü ilaç kullanýmýndan kaçýnýlmasý gerekiyor. Ýdrar söktürücü adý altýnda satýlan birtakým bitkisellerin kullanýmý da böbreklere zarar verebiliyor".

zararlý mikroorganizmalarýn ýsýl iþlemle bertaraf edilmesi saðlanýr. Pastörize edilen sütler, pastörizatör içerisinde ýsý alýþveriþi ile belli bir dereceye kadar soðutularak teknelere alýnýr. Teknelere alýnan süte kültür ilavesi yapýlýr. Süte maya ilavesi de yapýlarak süt mayalanýr. Mayalý süt belli bir süre bekletilerek pýhtý oluþmasý saðlanýr. Pýhtý oluþtuktan sonra pýhtý kýrýlarak, çýkan peynir altý suyu uzaklaþtýrýlýr. Daha sonra tekne içerisinde bulunan cendere bezi ile pýhtýnýn süzülmesi saðlanýr. Peyniraltý suyunun iyice uzaklaþmasý ve þekil almasý için mekanik presleme yapýlýr. Presleme iþleminden sonra peynir kesilir. Daha sonra tekne içerisine salamura verilerek peynir dilimlerinin salamura almasý saðlanýr. Salamura alan peynirler teknelere (ambalaja) alýnýr ve ön olgunlaþtýrma için bekletilir. Daha sonra peynir üzerine salamura konularak paketlenir ve soðuk hava deposunda depolanýr. Ürünlerin kalite kontrolleri yapýlarak sevkiyatý gerçekleþtirilir. Dedi.


Baþkale'de kurt nöbeti

V

an'ýn Baþkale ilçesinde etkili olan kar yaðýþý ve aþýrý soðuk havadan dolayý yiyecek bulamayan kurtlarýn ilçe merkezine inmesi üzerine, vatandaþlar ellerinde silahlarla nöbet tutmaya baþladý. Önceki gün 3 tane köpeðin ilçe merkezine kadar inen kurtlar tarafýndan parçalanmasý, mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Silahla nöbet tutmaya baþlayan mahalle sakinleri, gece saatlerinde sürü halinde gelen

6 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

kurtlardan bir tanesini pompalý av tüfeðiyle öldürdü. Sürüdeki diðer kurtlar daðlýk bölgeye kaçarken, mahalle sakinleri kurtlarýn ilk defa bu kadar sýk þehre indiðini söyledi. Bu durumun kar yaðýþý ve soðuk havadan kaynaklandýðýný ifade eden vatandaþlar, "Ýþten eve geç dönenler için çok tedirginiz. Kurtlarýn mahalleliye saldýrmamasý için bir süre daha önlem almak zorundayýz" dediler.

Uyuþturucu tacirlerine sýký takip

12 ton esrar ele geçirildi Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, son yýllarda yapýlan narko-terör operasyonlarýnýn detayýný açýkladý. Güven, geçen yýl düzenlenen 231 operasyonda 12 ton esrar ele geçirildiðini söyledi.

D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekiplerinin, uyuþturucu kaçakçýlarýna yönelik düzenledikleri operasyonlarýn detaylarý açýklandý. KOM Þube Müdürlüðü binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda narko-terör operasyonlarýný anlatan Emniyet Müdürü Recep Güven, düzenlenen operasyonlarda çok sayýda önemli delillere de ulaþýldýðýný ifade etti. Son birkaç yýldýr Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðü personelinin istihbarat birimleriyle birlikte geniþ çaplý operasyonlar baþlattýðýný aktaran Güven, "Son 10 yýlda ele geçirilen uyuþturucu miktarý kadar, son 2 yýlda uyuþturucu maddesi yakalanmýþ oldu. Arkadaþlarýmýz bu belayý defetmek, bununla mücadele etmek için geniþ kapsamlý bir dosya

açtýlar. Birkaç yýldýr yapýlan yakalanmalarý, narko-terör baþlýðý altýnda ve terörün finansmaný baþlýðý altýnda deðerlendiriyoruz. Yapýlan yakalanmalar sonucuyla önemli delillere ulaþýldý. Miktarlarýn büyüklüðü, tehlikenin büyüklüðüne delalettir. Bir defaya mahsus 21 bin ton yakalandý. Bu miktarlar alýþageldiðimiz miktarlar deðil. Tehlike çok büyük, bunun iç piyasaya yayýlmasý da son derece ciddi sorunlara yol açar. Vatandaþlarýmýzýn çocuklarýný korumak amaçlý, sokak satýcýlarýna yönelik operasyonlara çok önem veriyoruz" dedi.

'Vatandaþýn ihbarý artýyor' Uyuþturucuyla mücadele kapsamýnda vatandaþlarýn büyük desteðini aldýklarýný belirten Güven, Diyarbakýrlýlarýn çocuklarýnýn saðlýðýna önem verdikleri için her geçen gün

ihbar sayýsýnda da ciddi bir artýþ meydana geldiðini kaydetti. Güven, açýklamasýna þöyle devam etti: Özellikle son 3 yýlda, güvenlik güçlerince yapýlan narko-terör operasyonlarýnda uyuþturucu ekimi ve ticaretine tarihin en büyük darbesi vurulmuþ. Terörün finansmaný konusunda, terör örgütlerinin uyuþturucudan nemalanmalarýna büyük darbe vurulmuþ. 2011 yýlýnda yapýlan operasyonlarda, uyuþturucu madde ticareti yapan þahýs ve organizasyonlara yönelik olarak; 299 operasyon düzenlenmiþ bu operasyonlarda 481 þüpheli þahsa iþlem yapýlmýþ ve 226 þahýs tutuklanmýþtýr. Bu operasyonlarda; 1 kilo eroin maddesi, 6 ton 263 kilo esrar maddesi ve 152 bin 485 kök kenevir bitkisi yakalanmýþtýr. Sokak satýcýlarýna yönelik de, 295 operasyon yapýlmýþ, 686 þüpheli þahýsa iþlem yapýlmýþ. Sokak satýcýlarýna önem verdiðimiz için, onlarýn yakalanmalarýný özellikle arz ediyorum. Sokak satýcýlarýndan da 3 ton esrar yakalanmýþtýr.

larda da müthiþ bir artýþ meydana geldi. Yapýlan 535 operasyonda 801 kiþiye iþlem yapýlmýþ, 339 kilo esrar maddesi ele geçirildi. 2012 yýlý Ocak ayýný ile 2013 yýlý Ocak ayýný mukayese edersek, 2012 yýlýnda 42 operasyon planlanmýþ, 2013 yýlýnda ise 73 operasyon düzenlenmiþ. 2012 yýlý ocak ayýnda 76 þüpheli þahýsa iþlem yapýlmýþ 167 kilo esrar ele geçirildi. 2013 yýlý ocak ayýnda ise, 115 kiþi yakalanmýþ, 2 tondan fazla esrar mad-

desi yakalanmýþ. Bu operasyonlar artýk normal kaçakçýlýk, uyuþturucu madde operasyonlarý olmaktan çýkmýþ. Bunlar çok büyük organizasyonlarla baðlantýlýdýr. Yapýlan operasyonlarý bu gözle deðerlendirmek gerek. Son dönemde vatandaþýmýz, ihbarlarýnda çok büyük artýþ göstererek, bizi destekliyor. Diyarbakýrlýlara þükranlarýmý arz ediyorum, huzurlarýna sahip çýkýyorlar. Çocuklarýnýn saðlýðýna sahip çýkýyorlar.

231 operasyon düzenlendi 2012 yýlýnda, 231 operasyon düzenlenmiþ, sayýsal anlamda 2011 yýlýna göre daha az. 497 kiþiye iþlem yapýlmýþ ama yakalanan esrar oraný 2 katýna çýkmýþ yani 12 ton esrar ele geçirdik. 18 bin 752 adet extasy hap yakalanmýþ. Sokak satýcýlarýna yapýlan operasyon-

Patlak lastikle 10 kilometre kaçtý Van Emniyet Müdürlüðü ekipleri, 10 kilometre boyunca patlak lastikle kaçan þahýslarýn terk ettiði aracý buldu. Araçta yaklaþýk 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

K

Genç kýz yanarak can verdi M

ardin'in Nusaybin ilçesinde bir benzin deposunda çýkan yangýnda 14 yaþýndaki kýz çocuðu hayatýný kaybetti. Devrim Mahallesi'nde bulunan benzin deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayý yangýn çýktý. Yangýnýn aniden büyümesi nedeniyle babasýnýn yanýna giden Seher Akay (14), depodan çýkamayarak yandý. Kendini son anda dýþarý atan baba Ýzetin Akay'ýn da vücudu tamamen yandý. Nusaybin itfaiyesinin müdahalesiyle kontrol altýna alýnan yangýnýn ardýndan Nusaybin Cumhuriyet Savcýsý depoda inceleme yaptý. Ýnceleme sonrasý genç kýzýn cesedi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu. Aðýr yaralanan baba Akay da Elazýð'da bulunan yanýk ünitesine sevk edildi. Öte yandan yangýn sýrasýnda bölgeden geçtiði ileri sürülen 47 NK 683 plakalý otomobile de alevler sýçradý. Otomobil sürücüsü yaklaþýk 300 metre ileride vatandaþlarýn uyarmasýyla hareket halindeki aracýndan atlayarak son anda yanmaktan kurtuldu.

B

Suriye'den geldiler Ahlat'ta dilendiler

itlis'in Ahlat ilçesinde dilencilik yapan Suriye uyruklu 6 kiþi, Ahlat Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yakalandý. Ahlat Emniyet Müdürlüðü'nde görevli polis memurlarý, þüphelendikleri Suriye plakalý aracý durdurarak arama yaptý. Yapýlan arama sonucu aracýn farklý yerlerine gizlenmiþ bir miktar para bulundu. Çoðunluðu madeni olan paralara el konuldu. Þahýslarýn Suriye uyruklu evli çift olduðu belirlenirken, dilenciliði ise çocuklarýna yaptýrdýklarý belirlendi. Suriyeli dilenciler Ahlat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde yapýlan sorgularýnýn ardýndan adliyeye sevk edildi.

açakçýlýk ve organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekipleri, kaçakçýlara yönelik çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Bu çalýþmalar kapsamýnda Van-Hakkari karayolu üzerindeki Kurubaþ Köprüsü yakýnlarýnda çalýþma yapan polis ekipleri, durumundan þüphelendikleri bir sürücüye 'dur' ihtarýnda bulundu. Sürücünün kamyonetiyle kaçmaya baþlamasý üzerine kovalamaca yaþandý. Hýzla kaçmaya baþlayan sürücüyü yakalamak için destek kuvvet istendi. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalýþan sürücüye öncülük yapan baþka bir araç ise polisi engellemeye çalýþtý.

Kovalamaca filmleri aratmadý Filmleri aratmayan 10 kilometrelik kovalamaca sonucu, araç Karþýyaka Mahallesi Yedi Kilise yolunda terk edilmiþ vaziyette ele geçirildi. Sürücü ve yanýndaki þahýs olay yerinden kaçarken, araca öncülük yaptýðý ileri sürülen bir kiþi ise gözaltýna alýndý. Araçta yapýlan ilk kontrolde, yurda yasa dýþý yollardan sokulduðu tespit edilen yaklaþýk 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Lastiði patlak olan araç detaylý inceleme için çekiciyle Emniyet Müdürlüðü bahçesine götürüldü. Kaçan þahýslarýn yakalanmasý için baþlatýlan çalýþmalarýn devam ettiði belirtildi.

Diyarbakýr'da iþyeri yangýný

D

iyarbakýr'da inþaat köpüðü satýlan bir iþyerinde çýkan yangýn paniðe neden oldu. Baðlar ilçesi Ýskanevleri Semti Lefkoþe Caddesi üzerindeki inþaat köpüðü satan bir dükkanda yangýn çýktý. Caddede toplanan bir grup çocuk, eðlenmek amacýyla iþyeri önünde ateþ yaktý. Alevler bir anda içinde inþaat köpüklerinin bulunduðu iþyerine sýçradý. Ýnþaat köpüklerinin yanmasý ile yükselen alevler apartmanýn ikinci katýný kadar çýktý. Çevredekilerin ihbarý üzerine olay yerine gelen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý itfaiye ekipleri, yangýna kýsa sürede müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybý yaþanmazken, dükkandaki mallarýn büyük bir kýsmýnýn kullanýlamaz hale geldiði görüldü. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

9 yýldýr oðlunu arýyor Þ

anlýurfa'da, 65 yaþýndaki Mehmet Demir, 2004 yýlýnda çalýþmak için evden ayrýlan oðlu Hasan'ýn bir daha geri dönmediðini söyledi. Merkeze baðlý Kýsas Beldesi'nde oturan emekli Mehmet Demir, 2004 yýlýnda 20 yaþýndaki oðlu Hasan Demir'in, çalýþmak için Konya'ya gitmek üzere evden ayrýldýðýný ve o günden sonra kendisinden haber alamadýðýný söyledi. Oðlunu bulabilmek için 9 yýldýr çabaladýðýný söyleyen Mehmet Demir, "Polis ve jandarma oðlumun izini bulamadý. Benim de çalmadýðým kapý, gitmediðim þehir kalmadý ama bir türlü Hasan'dan bir iz bulamadýk. Sanki yer yarýldý içine girdi. Elimde oðlumun fotoðrafý ile her yerde arama yaptým ama bir türlü bulamadým. 9 yýldýr büyük oðluma ulaþamadýðýmýz için ailece büyük acý yaþýyoruz. Oðlumun hayatýnda endiþe ediyorum. Ölü ya da diri ondan bir haber almak istiyorum" dedi.


4

HABER

6 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Sadak husumetli aileleri barýþtýrdý Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Nisan 2012'de Eruh ilçesinde Sayýn ve Ertuðrul aileleri arasýnda baþlayan husumete son vermek için düzenlenen barýþ törenine katýldý.

A

ralarýnda Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Eruh Belediye Baþkaný Melih Oktayý, BDP Siirt il ve Eruh ilçe örgütleri yöneticileri, BDP Ýl genel ve belediye meclis üyeleri ve çok sayýda kiþi, Eruh Belediyesi'nde bir araya geldikten sonra barýþ töreni için Ertuðrul ailesinin evine geçti. Ertuðrul ailesinin evinde gerçekleþen barýþ töreninde konuþan Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Kürt halkýnýn artýk kendi arasýnda yaþadýðý sorunlarýn

büyümemesi için kendi iradesine sahip çýktýðýný söyledi.

El sýkýþarak barýþtýlar Sadak, Kürt toplumunun yaþadýðý acýya raðmen toplumsal birliktelik anlayýþla kendi arasýnda barýþmasýnýn herkese örnek olduðunu belirterek, Sayýn ve Ertuðrul ailelerine, husumeti bitirmek için gösterdikleri çabadan dolayý teþekkür etti. Törende Ertuðrul ve Sayýn aile büyükleri de yaptýklarý

Tehlike oluþturan bina yýkýldý Muþ Belediyesi, Dere Mahallesi'nde yaðýþlardan dolayý hasar gören ve tehlike oluþturan 2 katlý kerpiç binayý yýktý. Dere Mahallesi Ziyaret Sokak'ta Kazým Þancý'ya ait 2 katlý kerpiç ev, kýþ mevsimindeki yaðýþlardan dolayý hasar gördü. Yýkýlma tehlikesi olduðu için Belediye Baþkanlýðý tarafýndan evin tahliyesi ve yýkýmý için tebligat gönderilen Kazým Þancý, maddi durumunun düþük olduðunu ve evi yýkamayacaðýný söyledi. Kazým Þancý'nýn yýkým dilekçesini alan Belediye Baþkanlýðý, gerekli yazýþmalarý yaptýktan sonra iþ makineleriyle mahalleye gitti. Yýkýlacak binanýn etrafýndaki evleri tahliye eden ekipler, iþ makineleriyle kerpiç evin yýkýmýna baþladý. Ýtfaiye ekiplerinin de destek verdiði yýkým çalýþmasý yaklaþýk 3 saat sürdü. Belediye Baþkaný Necmettin Dede, kerpiç evin tehlike oluþturduðunu ve yýkýlmamasý halinde üzücü sonuçlar doðabileceðini belirtti.

3 saatte yýkýldý Ev sahibine tahliye ve yýkým için tebligat yaptýklarýný belirten Baþkan Dede, "Bu vatandaþýmýz maddi durumunun düþük olduðunu ve evi yýkamayacaðýný bize dilekçeyle bildirdi. Biz de gerekli çalýþmayý yaptýktan sonra mahalleye iþ makinesi gönderdik. Ýlk olarak yýkýmý yapýlacak kerpiç evin etrafýndaki evleri tahliye ettik. Daha sonra yýkýma baþladýk. Ýnþaat mühendislerimizin gözetiminde yapýlan yýkým yaklaþýk 3 saat sürdü. En ufak bir yanlýþlýkta etraftaki evlerin zarar görme durumu olduðu için temkinli davrandýk. Yýkýmý sorunsuz bir þekilde tamamladýk" dedi. Ev sahibi Kazým Þancý ise, maddi durumunun düþük olmasýndan dolayý evi kendi imkanlarýyla yýkamadýðýný belirterek, "Ben de belediye ekiplerine müracaat ettim. Sað olsunlar bugün gelip evi yýktýlar" þeklinde konuþtu.

Zayi ilaný Gökalp Vergi dairesi mükellefi olup Beko 200 TR seri no:11000882 model yazar kasamýn ruhsatýný kaybettim.Hükümsüzdür Barýþ Güneri (16915890728)

konuþmalarda yaþanan olayý bir kaza olarak kabul ettiklerini, bu tür kazalarýn iki aile arasýnda olan kardeþliði zedelemeyeceðini ve olayýn büyümemesi için ilk günden itibaren araya giren baþta Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak olmak üzere herkese teþekkür ettiklerini kaydetti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Ertuðrul ve Sayýn ailelerinin büyükleri edilen dualar eþliðinde el sýkýþarak barýþtý.

GÜNGÝAD'dan AK Parti'ye ziyaret Güneydoðu Genç Ýþ Adamlarý Derneði (GÜNGÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Hakan Akbal ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette bir konuþma yapan Altaç, AK Parti'nin geçmiþte iþ adamlarýna yönelik çok ciddi projeler geliþtirdiðini belirterek, kendilerine sunulacak projelerin bakanlýklar nezdinde üzerine düþen görevi yapmaya hazýr olduðunu ifade etti. Altaç, "Baþbakanýmýz bu görevi bana teblið ederken, iþ dünyasýyla ilgili projeler üzerinde ciddi olarak eðilin, hizmet anlamýnda istihdam anlamýnda mutlak surette projeleri çýkartmaya çalýþýn. Biz eðer geleceði teminat altýna almak istiyor-

Babasýnýn mezarýný ziyaret etti K

CK davasýndan tutuklu BDP Þýrnak Milletvekili Selma Irmak, Mardin'in Derik ilçesi Direkli Köyü'nde defnedilen babasýnýn mezarýný ziyaret etti. Milletvekili Selma Irmak, güvenlik gerekçesiyle daha önce programlanan saatin öncesinde geniþ güvenlik önlemleri altýnda Direkli Köyü'ne geldi. Mezarlýktan taziyeleri kabul etmeden ayrýlan Irmak, Kýzýltepe'de cezaevi aracýnýn yerine Ayla Akat'ýn kullandýðý özel araca bindi. Gün boyu kalabalýk gruplar halinde taziyelerini sunan vatandaþlarla birlikte sohbet eden Irmak'ýn çadýr dýþýna çýkmasýna izin verilmedi. DTK Genel Baþkaný Ahmet Türk ve yardýmcýsý Aysel Tuðluk baþta olmak üzere BDP milletvekilleri Erol Dora, Ayla Akat, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, AK Partili Kýzýltepe Ýlçe Baþkaný Cengiz Demirkaya olmak üzere çok sayýda kiþi Selma Irmak'a taziyelerini iletti. Çadýrda gün boyu Kürtçe, Arapça ve Türkçe dualar yapýldý. Cezaevindeki resmi ve sivil üniformalý jandarmalarýn Selma Irmak'ý çadýr içinde takip etmesi dikkat çekti.

T.C. DÝYARBAKIR 6. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/5698 ESAS

Örnek No: 25*

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 6 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA YIL: 12 SAYI: 4170 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

sak gençlere yatýrým yapmamýz gerekir. Bir baba ve anne olarak en çok yatýrým yaptýðýmýz þey çocuklarýmýzdýr. En iyi okula gitsin. En iyi öðretmenden eðitim alsýn gibi geleceðimiz bunlar üzerine kurulsun. Ýlimizin kendine göre bir kültürü, tarihi ve medeniyeti var. Biz Diyarbakýr'ýn artýk kendi tarihinin, kültürüyle anýlmasýný istiyoruz. Gençlerimiz bu þekilde hatýrlasýnlar. Bizde bu amaca hizmet ederiz. Bu anlamda sizden destekte bekliyorum. Önerilerinizi de bekliyorum. Yapabileceðimiz katký hangi boyutta olursa olsun maksimum oranda destek veririz bunu çok rahatlýkla söylüyorum sizlerle her zaman iletiþim içinde olacaðýz" dedi.

Aþaðýda cins. miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün. saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün. Saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; su kadar ki. artýrma bedelinin malýn talimin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isleyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve payl.-Tin paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu: birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði: gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði: fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 30/01/2013 1.Ýhale Tarihi : 04/03/2013 günü, saat 10:00 - 10:05 arasý. 2.1 hale Tarihi : 29/03/2013 günü, saal 10:00 - 10:05 arasý. Ýhale Yeri : KARAKOÇ PLAZA YANI ADLÝYE ONU No Takdir Edilen Adedi KDV (Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Deðeri TL. 1 15.000,00 1 %18 21FC26I Plakalý. 2005 Model. FORD Marka . TRANSÝT Tipli . 5R23977 Motor No'lu . NM0OXXTTFG5R23977 Þasi No'lu. BEYAZ RENKLÝ ÖN SOL KAPI DARBELÝ SAÐ VE STOP LAMBALARI KIRIK.LASTÝKLERÝ SAÐLAM ÖN KOLTUK MEVCUT ARKA KOLTUK YOK. SOL ARKA ÇAMURLUK DARBELÝ. SOL DÝKÝZ AYNASI ÇATLAK RUHSATSIZ ARAÇ Açýklamalý Araç (IIK m. 114/1. 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Basýn-205

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Asker Cinnet geçirdi : 3 Þehit S

iirt'in Pervari Ýlçesi'nde cinnet getirdiði sanýlan bir asker, karakoldaki arkadaþlarýný otomatik silahla taradý. 3 arkadaþýný þehit ettikten sonra intihara kalkýþan asker aðýr yaralý hastaneye kaldýrýldý. Siirt Valisi Ahmet Aydýn, "Olayda 3 þehidimiz var" dedi. Olay, Pervari Ýlçesi kýrsalýnda bulunan Ýðneli Jandarma Karakolu'nda bugün saat 15.30 sýralarýnda meydana geldi. Karakolda görev yapan ve bunalýmda olduðu belirtilen bir asker, G-3 otomatik tüfekle karakolda görevli arkadaþlarýna ateþ açtý. Cinnet getirdiði sanýlan askerin açtýðý ateþle, 3 asker þehit düþtü. Saldýrgan asker ardýndan silahýn namlusunu kendisine çevirerek intihara kalkýþtý. Aðýr yaralanan asker, askeri helikopterle Siirt Asker Hastanesi'ne kaldýrýldý. Doktorlar yaralý askerin hayati tehlikesinin devam ettiðini söyledi. Þehit askerlerle, intihara kalkýþýp yaralanan askerin kimlikleri henüz açýklanmazken Siirt Valisi Ahmet Aydýn, "Olayda 3 þehidimiz var. Karakolda görevli bir asker arkadaþlarýna ateþ açýyor. Daha sonra ayný silahla kendisini vuruyor" dedi.


HABER

6 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Kýþanak: 1 ayý heba ettiler BDP Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, bir aydýr BDP'den bir heyetin Ýmralý'ya gidip gitmeyeceðinin tartýþýldýðýný söyleyerek, "Bir ayý böyle bir tartýþma ile heba ettiler" dedi.

P

artisinin Meclis grup toplantýsýnda konuþan Kýþanak, Ýmralý sürecini deðerlendirdi. Medyada yazýlanlarýn tamamýnýn yalan ve asýlsýz olduðunu vurgulayan Kýþanak, kendilerine bu konuda görüþ ve bilgi iletilmediðini kaydetti. BDP'nin Ýmralý'ya gitmesinin önemli olduðunu anlatan Kýþanak, "Bizim çözüm önerilerimiz var. Orada katý bir tecrit var. Bunun deðiþtiðini görmek için önemlidir. Son açýklamalar hükümetin olumlu bir izlenim veriyor. Umarýz çok kýsa zamanda giderek sürece katký imkâný olur. Ocak ayý heba edildi. Bir ay boyunca ne yapýldý, bunu öðrenmek istiyoruz. Adada görüþme yapýldý mý? Yapýldýysa hangi konular tartýþýldý? Hangi konularda týkanma var, aþýlmasý için biz ne yapabiliriz? Kamuoyuna bilgi verilmiyor. Hükümetin daha sorumlu daha dikkatli daha çözüme odaklý bir yaklaþým içinde olmasýný bekliyoruz. Bu kadar büyük bir sorunu gazeteler üzerinden spekülasyonla çözmek mümkün deðildir. Çözüm konusunda pratik adýmlar atacaksýnýz" diye

konuþtu.

'Pozitif katký yapmak istiyoruz' BDP heyetinin Ýmralý'ya gitmesinin önemli olduðunu, BDP'nin önerileri ile pozitif katký yapmak istediðini söyleyen Kýþanak, "Ayrýca bizim oraya gitmemiz Ýmralý'da devam eden katý tecridin deðiþtiðinin imkaný olmasýndan dolayý önemlidir. Son yapýlan açýklamalar sorunun çözümü konusunda hükümetin olumlu olduðunu gösteriyor. Umarým en kýsa zamanda pozitif bir yaklaþým olur ve partimiz Ýmralý'ya giderek sürece katký yapmanýn imkanlarýný bulur. Bir ay geride býrakýldý bu süreçte neler yaþandý bunu bilmemiz önemlidir. Görüþmeler yapýldý mý? Hangi kriterler var. Sorunlar aþýldý mý? Bize bunu versinler katký sunalým. Medya üzeriyle spekülatif bilgiler süreci týkatýr. Hükümetin bu konuda daha ciddi ve samimi olmasýný bekliyoruz" ifadelerini kullandý.

'Hükümetle görüþmedik' Kürt sorununun bir tarafýnýn çatýþma, diðer tarafýnýn ise hak ve eþitlik

sorunu olduðunu belirten Kýþanak, þöyle devam etti: "Tüm Türkiye halkýnýn barýþ ve çözüm konusundaki beklentisi ve umudu çok yüksektir. Kimsenin bunun üzerinden siyaset yapmaya hakký yoktur. Kimsenin bunlarý boþa çýkaracak, zamaný tüketecek bir duruþ içinde olmaya hakký yoktur. Hükümet bu þekilde yaklaþmalýdýr. Bunu kamuoyuna ve BDP ile olan iliþkilerine yaklaþýmda göstermelidir. AKP grubu ile BDP grubunun arasýnda birkaç metre var. Ýmralý'dan daha yakýn. Biz niye görüþmüyoruz. Hak ve özgürlükler konusunda ve sürecin ilerletilmesi konusunda niye görüþmeyelim. Daha bir görüþme dahi yapýlmadý. Sürekli 4. Yargý Paketi deniliyor. Bunun içinde ne var? Nasýl daha iyi olabilir? Bunu konuþmaktan niye kaçýnýyorsunuz? Siz BDP ile konuþsanýz kim size ne diyecek? Türkiye kamuoyu çözümün, diyalog ve müzakerenin arkasýndadýr. Niye bu yolu tercih etmiyorsunuz. Kendileri mutfakta piþirip sonra onu olduðu gibi Meclis'ten çýkarmaya çalýþacaklar."

Hamile kadýnýn imdadýna asker yetiþti B

atman'ýn Sason ilçesinde kar nedeniyle yollarý ulaþýma kapalý olan 8 aylýk hamile kadýn, Mehmetçik tarafýndan helikopterle hastaneye kaldýrýldý. Olumsuz hava þartlarýnýn yaþandýðý Sason ilçesinin Çakýrpýnar Köyü Daðlýca mezrasýnda ikamet eden 25 yaþýndaki 8 aylýk hamile Raife Kaplan'ýn doðum sancýlarý baþladý. Kardan dolayý köy yolu ulaþýma kapalý olduðu için doðum sancýlarý artan hastayý hastaneye kaldýramayan köylüler,

Baþsaðlýðý Gazeteci-Yazar Ekrem Sunar'ýn kardeþi

Ýsmet Sunar’ýn, geçirdiði kalp krizi sonucu vefat ettiðini üzüntü ile öðrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine sabýrlar dileriz.

Olay Gazetesi adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Serdar Çimen

jandarmaya haber vererek yardým istedi. Kar dolayýsýyla köy yolunun kapanmasý, olumsuz hava þartlarý ve iniþ bölgesinin gece uçuþunu sýnýrlandýrmasýna raðmen Diyarbakýr 7'nci Kolordu Komutanlýðý tarafýndan görevlendirilen skorsky S-70 askeri helikopter köye iniþ yaparak hastayý aldý. Helikopterde ilk müdahalesi yapýlan kadýn, saat 19:15'de Batman Jandarma Bölge Komutanlýðý pistine indirildi. Bölgede bekleyen ambulans ile hasta kadýn Batman Kadýn ve Doðum Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altýna alýnan Rafika Kaplan'ýn saðlýklý bir þekilde doðumunu gerçekleþtirilerek kýz çocuðu dünyaya getirdiði belirtildi.

Siirtli 50 öðrenci Ýstanbul'a uçtu Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn orta öðretimde öðrenim gören gençlere yönelik baþlattýðý 'Yüz Güler Yüz' projesi kapsamýnda Siirtli 50 kýz öðrencinin ardýndan 50 erkek öðrenci de Ýstanbul'a gitti. Misbah YILMAZ "Yüz Gülen Yüz" projesi kapsamýnda Siirt'ten 50 erkek öðrenci uçakla Ýstanbul'a gönderildi. Ýstanbul'a gidecek olan öðrenciler için Siirt Ýl Valiliði önünde uðurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ahmet Aydýn, Siirt Milletvekilleri Afif Demirkýran ile Osman Ören, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Hüsam Olgaç, öðrenciler ve velileri katýldý. Vali Ahmet Aydýn, gençlerin birbirleri ile kaynaþmalarýný saðlamak, ülkenin tarihi ve turistlik yerlerini gezdirmek amacýyla projenin Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nca hazýrlandýðýný söyledi. Vali Aydýn, "Bu tür sosyal hareketlilik projeleri ile gençlerimizin sosyalleþmeleri saðlanacak ve öz güvenleri artacaktýr. Projenin ilk ayaðýnda hiç uçaða binmeyen 50 kýz öðrencimizi göndermiþtik. Bugünde 50 erkek öðrencimizi gönderiyoruz. Gençlerimize güzel bir gezi ve iyi yolculuklar diliyorum" dedi.

TOKÝ sakinleri çileden çýktý

V

an'da yapýmýna depremden önce baþlanan, ancak eksiklikleri bir türlü tamamlanamayan Memur-Sen TOKÝ konutlarý sakinleri, seslerini ilginç þekillerde duyurmaya devam ediyor. Memur-Sen TOKÝ'de bulunan bir daire sahibi, yaþadýðý dairenin duvarýna 'Kýþ bitti. Ama bu dairede halen kalorifer peteði yok' pankartý asarak sorununu duyurmaya çalýþ-

Proje özenle hazýrlandý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Hüssam Olgaç ise projenin gençler için özenle hazýrlandýðýný aktardý. Hayatlarýnda ilk kez uçaða binerek ücretsiz seyahat imkaný saðladýklarý gençlerin Siirt'i temsil edecek þanslý kiþiler olduðunu belirten Olgaç, "Geziye katýlan gençler derslerinde baþarýlý, çevresi ve okul idaresi tarafýndan beðenilen, daha önce havayoluyla hiç seyahat etmemiþ, gençlik merkeztý. Van'da 2009'da Memur-Sen ile TOKÝ arasýnda yapýlan anlaþmayla merkeze 10 kilometre uzaklýktaki Kavurma Köyü yakýnlarýna yaptýrýlan 1058 konutta sorunlar bitmiyor. Kömür çilesi altyapý eksiklikleri daire sahiplerini çileden çýkartýrken, bazý sakinler de seslerini ilginç yöntemlere duyurmaya çalýþýyor. Yapýlan onca basýn açýklamasý, yürüyüþler çözümde yetersiz kalýnca, daire sahiplerinden Þermin Baycan, oturduðu dairenin duvarýna 'Kýþ bitti. Ama bu dairede halen kalorifer

imizin aktif üyesi 16-20 yaþ aralýðýndaki orta öðretim veya dershane öðrencilerinden seçildi. Amacýmýz devletimizin imkanlarýyla gençlerimizin yeni yerler görerek, bilgilerini ve vizyonlarýný geliþtirmelerine katký saðlamaktýr. Seyahate çýkacak gençlerimize iyi yolculuklar diler emeði geçen herkese teþekkür ederim" þeklinde konuþtu. Ýlk kez uçaða binmenin heyecanýný yaþayan öðrenciler de devletin saðladýðý bu imkanlardan dolayý emeði geçenlere teþekkür etti. peteði yok' pankartý asarak yaþadýðý sorunu protesto etti. Yaþadýklarý sorunlardan býktýklarýný anlatan Baycan "Sorunumuz aslýnda bir tek ýsýnma problemi deðil. Dairelerin tamamýnda çok ciddi eksiklikler var. Bu pankart aslýnda hepimizin sorunlarýný açýklýyor. Sorunlarýmýzý daha önce de birçok kez dile getirdik. Ama sesimizi duyan olmadý. Son çare olarak bu pankartý buraya astým. Sorunlar giderilinceye kadar da bu pankart burada kalacak" dedi.


6

EKONOMÝ

Bölgede zam þampiyonu patlýcan 6 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, 2013 yýlý ocak ayý tüketici ve üretici fiyat endeksini açýkladý. Verilere göre bölgede aralýk ayý zam þampiyonu patlýcan olurken, en çok ucuzlayan ise spor müsabakalarýna giriþ ücreti oldu. ayýna göre yüzde 2.69, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7.53 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 8.81 artýþ gerçekleþti. Ýstatistiki Bölge Birim Sýnýflamasý (ÝBBS) Düzey 2'de bulunan 26 bölge içinde aylýk en yüksek artýþ yüzde 2.69 ile Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 oldu. Bir önceki yýlýn ayný ayýna göre en yüksek artýþ yüzde 8.13 ile Tekirdað, Edirne ve Kýrklareli'nin yer aldýðý TR21 bölgesi, on iki aylýk ortalamalara göre en yüksek artýþ yüzde 9.56 ile Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir ve Kýrþehir'in bulunduðu TR71 bölgesinde gerçekleþti.

TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras

En çok fiyatý düþen ürünler

D

iyarbakýr bölgesinde ocak ayý enflasyon verileri açýklandý. Bölgede enflasyon, tüketici fiyatlarýnda aylýk, yýllýk ve geçen yýlýn aralýk ayýna göre Türkiye ortalamasýnýn üzerinde çýktý. Bölgede aralýk ayý zam þampiyonu patlýcan olurken, en çok ucuzlayan ise spor müsabakalarýna giriþ ücreti oldu. Türkiye genelinde

2013 yýlý ocak ayýnda Temel Yýllý Tüketici Fiyatlarý Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1.65, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre yüzde 1.65, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7.31 ve yýllýk ortalamalara göre yüzde 8.62 artýþ gerçekleþti. Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da ise bir önceki aya göre yüzde 2.69, bir önceki yýlýn aralýk

TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisine yer aldýðý TRC2 bölgesinin en çok zam alan ve en çok ucuzlayan ürünlerini açýkladý. Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da geçen ay yüzde 70.05 oranýnda fiyat artýþýyla patlýcanýn zam þampiyonu olduðunu ve bu ürünü fiyatý yüzde 57.75 oranýyla kabak, yüzde 43.63 oranýyla domates, yüzde 38.95 oranýyla mandalina ve yüzde 31.81 oranýyla artýþ gösteren kuru soðanýn izlediðini söyledi. Uras, Türkiye genelinde zam þampiyonunun ise

Haydi Gençler Ýþ'e Projesi

Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, "Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Operasyonu" baþlattý. Avrupa Birliði destekli ve Ýþ Kur'un koordinesinde baþlatýlan projeyle, gençlerin istihdam edilebilirliklerinin arttýrýlmasý hedefleniyor. Proje kapsamýnda aralarýnda Þanlýurfa'nýn da bulunduðu 15 ilde düzenlenecek olan Kariyer ve Giriþimcilik etkinliði için Þanlýurfa'ya gelen

Ýletiþim ve Að Uzmaný SylvýaBeamýsh ve Proje Direktör Yardýmcýsý Berk Avcý, Çalýþma ve Ýþ Kurumu Þanlýurfa Ýl Müdürü Necdet Karasevda'yý makamýnda ziyaret etti. Þanlýurfa'da düzenlenecek olan Kariyer ve Giriþimcilik günleri için detaylarýn konuþulduðu ziyaretin ardýndan açýklama yapan Ýþ Kur Ýl Müdürü Necdet Karasevda, ''Ýstihdamý arttýrmak ve Ýþsizliði azaltmak adýna

Ülkenin deðiþik yerlerinde besici ve çiftçiler tarafýndan protesto edilen saman fiyatlarýndaki artýþa Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði'nden müjdeli haber geldi: 50 kuruþa saman yolda.

T

Yarýsý bakanlýktan Gerekli talimatýn çýktýðýný dile getiren Kutlu, "Bu kararnameye göre biz saman fiyatýný 50 kuruþa sabitliyoruz. Türkiye'nin her yerinde samanýn ve kaba yemin fiyatý 50 kuruþ olacak.

Kalan kýsmý da bakanlýk destekleyecek. Yani çiftçi KDV dahil 50 kuruþa saman ve ot alacak, eðer 90 kuruþa mal etmiþsek 40 kuruþu bakanlýk karþýlayacak. Dolayýsýyla þu anki durumda tansiyon düþmüþ durumda. Saman konusunda Gürcistan'dan, Bulgaristan'dan, Ukrayna'dan baðlantýlarýmýz oldu, belki Ýtalya'dan da gelecek. Çiftçimizin ne kadar samana ve kaba yeme ihtiyacý varsa biz bunu getireceðiz. Talep 20 günde 47 bin tona yaklaþtý. Toplam talebin 100 bin tonu geçmeyeceðini tahmin ediyoruz. Nisan ayýndan itibaren birçok bölgede hayvanlar dýþarý çýkmaya baþlayacaðý için bu sorunun da ortadan kalkmýþ olacaðýný düþünüyoruz" dedi.

Depremzededen Bitlis'te ikinci iþyeri

V

an'da yaþanan depremin ardýndan Bitlis'in Hizan ilçesinde yerleþen depremzede ikinci iþyerini açtý. Depremle evi ve iþyeri yýkýlan Hafit Çiftçi, Hizan'a yerleþti. Hizan'da Hatay Künefe Salonu adýnda ilk iþyerini açan Çiftçi, dün de ikinci iþyeri olan Van Kahvaltý Salonu'nu faaliyete geçirdi. Çiftçi, "Ýlk depremde ev ve iþyerim büyük hasar gördü ve ikinci depremde yýkýldý. 41 yaþýndayým ve 5 çocuk babasýyým. Depremden sonra

kadýn pardösüsünün izlediðini dile getirdi. Verilere göre ocak ayýnda fiyatý en çok düþen diðer ürünler arasýnda yüzde 15.92 ile kadýn kabaný, yüzde 13.17 ile kadýn hýrkasý ve yüzde 9.61 ile erkek kabaný yer aldý. Türkiye genelinde en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 11.39 oranýnda düþen erkek kazaðý oldu.

devletimiz çalýþmalarýný büyük bir titizlikle sürdürüyor. Bakanýmýz Faruk Çelik, Valimiz Celalettin Güvenç ve Ýþ Kur Þanlýurfa Ýl Müdürlüðü olarak, kentte iþsizliði önlemek ve istihdamý arttýrmak için uyumlu ve sistemli bir þekilde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Genç nüfus arasýnda giriþimcilik düzeyinin yetersiz olmasý ve kamu istihdam hizmetleri konusunda gençlerin yeterli bilgiye sahip olmamalarýndan dolayý, 29-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan etkinliðe gençlerin katýlýmýný bekliyoruz. Ýþ Kur ailesi olarak Ýþ'in peþindeyiz'' dedi.

50 kuruþa saman yolda ürkiye Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði Genel Müdürü Abdullah Kutlu, Türkiye'nin her yerinde saman ve kaba yemin fiyatýnýn kararname ile 50 kuruþa sabitleneceðini söyledi. Kutlu, Saman fiyatlarýnýn 120-130 kuruþa kadar çýktýðýný ve bu durumla ilgili tedbir alýnmasý ihtiyacý duyulduðunu, Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri olarak kendilerinin de ithalata girdiklerini ve fiyatlarý düþürmek istediklerini vurguladý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn da desteðiyle bu konuda bir rahatlama meydana getirdiklerini ifade eden Kutlu, bakanlýðýn bu konuyla ilgili bir kararname çýkarma hazýrlýðýnda olduðunu açýkladý.

yüzde 51.26 ile domates olduðunu kaydetti. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, verilere göre geçen ay fiyatý düþen ürünlerin baþýnda spor müsabakalarýna giriþ ücretinin geldiðini söyledi. Uras, spor müsabakalarýna ocakta giriþ ücretinin fiyatýnýn yüzde 36.75 oranýnda düþtüðünü, bu ürünü fiyatý yüzde 17.04 oranýnda azalan

mecburen memleketim olan Hizan'a geldim. Hayata bir yerden baþlamalýydým. Ýkinci depremden 2 ay sonra Hizan'da ilk iþyerimi açtým. Þimdide ikinci iþyerim olan Van Kahvaltý Salonu'nu açtým. Oðlumla birlikte bu iþe baþladýk. Daha önce Hizan'da kahvaltý salonu yoktu. Hizan'da ilk defa kahvaltý salonunu ben açtým. Van kahvaltýsýnýn 13 çeþidini Hizanlý vatandaþlarýmýza en iyi þekilde sunacaðýz" dedi.

Baþsaðlýðý Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nin deðerli üyeleri Gazeteci-Yazar Ekrem Sunar'ýn kardeþi; Doðan Haber Ajansý Diyarbakýr Muhabiri Serdar Sunar ile Baþbakanlýk Basýn Yayýn Enformasyon Çanakkale Ýl Müdürü Gazeteci Ýlhan Sunar'ýn amcasý

Ýsmet Sunar'ýn vefat ettiðini

öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhuma Allah'tan rahmet, deðerli üyelerimiz ve meslektaþlarýmýz ile Sunar ailesine baþsaðlýðý diliyoruz.

GGC YÖNETiM KURULU


GÜNCEL

6 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

7

Vatandaþ sonunda isyan etti Diyarbakýr'da elektrik kesintilerinin artmasý üzerine esnaf adeta çileden çýktý. Son 2 günden bu yana elektrikleri gün boyu olmayan esnaflar ateþ yakýp yolu trafiðe kapattý.

HABER MERKEZÝ Ofis semtinde elektrik kesintileri sýk olmaya baþlayýnca esnaf sonunda isyan etti. Gevran Caddesi'nde bulunan esnaflar lastik ve karton yaktý yolu trafiðe kapatarak TEDAÞ'ý protesto etti. Diyarbakýr'da özellikle kýþ mevsiminde elektrik kesintileri artýyor. Yetkililer hatta en son Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým kenti ziyaretinde yaptýðý açýklamada elektrik kesintilerinin kaçak kullanýmdan

kaynaklandýðýný belirtmiþti. Bölgede çok sýk kaçak kullanýmý olunca hatlarýn dayanmadýðý ve enerji yüklenmesi nedeniyle arýzalar meydana geldiði, bu nedenle de elektrik kesintilerinin olduðu belirtiliyor.

Esnafýn TEDAÞ'a tepkisi Ocak ayý içinde elektrik kesintileri ara ara, bazen de uzun süreli kesilince esnaflar en son TEDAÞ'ý basmýþtý. Son iki gün içinde de Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde daha sýk kesilmeler yaþanýn-

ca esnaf bu duruma isyan etti. Gevran Caddesi'nde bulunan esnaflar dün öðlen saatlerine doðru lastik ve eþyalarýný üzerine koyduklarý ahþap tezgahlarý caddeye koyup ateþe verdi. Elektrik kesintilerine tepki amacýyla yakýlan ateþ önce çocuklarýn eylemi sanýldý. Ancak daha sonra durum anlaþýldý ve esnaflarýn TEDAÞ'ý protesto etmek için eylem yaptýðý belirlendi. Yangýn ihbarý üzerine önce sivil polisler geldi. Esnaflarla aralarýnda süren kýsa tartýþma sonrasý Yeniþehir Polis Merkezi yetkilileri gelince olay sakinleþtirildi. Esnaflar seslerini duyurduklarýný belirtip eyleme son verdi. Ýtfaiye ekipleri yangýný söndürdü ve yine esnaflar yangýn kalýntýlarýný küreklerle caddenin kenarýna doðru temizledi ve yol trafiðe açýldý.

ancak elektrik hizmetini kesintili alýyor. Elektrik gidince iþlerimiz kötüye gidiyor. Ýþ yapamýyoruz,Bu soruna köklü çözüm bulunmalý. Sorunu yetkililere iletmek istiyoruz, kimseye ulaþamýyoruz. Valilikte de kimseye ulaþamadýk" diye konuþtu. Esnaflar, elektronik cihazlarýnýn, elektrik gidiþ geliþlerinde arza yaptýðýný belirtirken, çevrede oturan bina sakinleri de eyleme destek verdi ve

"Buzdolabýmýz, televizyonumuz, tüm elektrikli ev aletlerimiz arýza yaptý. Her seferinde tamir ettirmek için para harcýyoruz. Elektriksiz bir yaþamýn yaný sýra, ev aletlerimizde bozuluyor. Elektrik giderken ve gelirken yüksek voltaj oluþuyor ve cihazlar bozuluyor. Ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk. Bir an önce bu soruna çözüm bulunmalý. Kaçýncý yüzyýlda yaþýyoruz" diye tepki gösterdi.

Sorun bir an önce çözümlensin Esnaflar, "Elektrik kesintileri canýmýza tak etti. Her gün öðlen giden elektrik akþam geliyor. Bizim suçumuz ne, biz faturamýzý zamanýnda ödüyoruz,

Baþkan Baran parklarý denetledi D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi'nin park çalýþmalarý devam ediyor. Baðcýlar Mahallesi'nde yapýlan Baðlar Göletli Parký, Rýhan 2 Parký, Engelsiz Yaþam Parký ve Kadýn Semt Pazarý çalýþmalarý sürerken, Belediye Baþkaný Yüksel Baran çalýþ-

malarý yerinde inceledi. Çalýþmalarý kontrol eden Baran'a Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Fecri Tayfur, Nimet Taþ ve birim müdürlerinden oluþan grup eþlik etti. Çalýþma alanlarýnda iþçilerle sohbet eden ve yetkililerden bilgi alan Baran, yapýlan çalýþmalarýn Baðlar

ilçesi için çok deðerli hizmetler olduðuna vurgu yaparak, bir an önce tamamlanmasý gerektiðine dikkat çekti. Park çalýþmalarýný yürüten yetkililer ise tüm çalýþmalarýn son aþamaya geldiðini, en kýsa zamanda bitirileceðini ve teslim edileceðini belirtti.

Gençler þehirlerin hafýzasýna 'BAK''acak A

nadolu Kültür'ün yeni projesi BAK, þehirlerin hafýzasýný ortak fotoðraf ve video projeleriyle keþfetmek için Batman, Çanakkale, Diyarbakýr ve Ýzmir'den gençler arýyor! Anadolu þehirlerinde kültür sanat çalýþmalarýný sürdüren Anadolu Kültür, BAK projesi ile bölgeler arasýnda yeni köprüler kurmak için yola çýkýyor. Fotoðraf ve video aracýlýðýyla gündelik yaþama ve þehirlerin hafýzasýna odaklanan proje, katýlýmcýlarýn geçmiþe bakarak geleceðe hikâyeler býrakmalarýný hedefliyor. Þehirlerden farklý seslere ve hikâyelere bakmak, geçmiþi ve günümüzü araþtýrmak, birlikte keþfetmek, beraber yaratmak için yola çýkan BAK projesi; Batman, Çanakkale, Diyarbakýr ve Ýzmir'den 18-26 yaþ arasýnda fotoðraf ve sinema ile ilgilenen gençleri birlikte

üretmeye davet ediyor. Proje kapsamýnda katýlýmcýlar, bu dört þehri araþtýrýp dinleyecek ve geçmiþe ait anlatýlarý, geleceðe yönelik yeni fikirler üretmek için kullanacaklar. BAK, Türkiye'nin batýsý ve doðusundan 4 þehirden gençlerin katýlýmýyla yapýlacak bir kültürel iþbirliði ve ortak sanatsal üretim projesi.

Diyarbakýr ve Batman Amaç, birbirinden uzak þehirler ve bölgelerden gelen gençlerin, yaþadýklarý farklý coðrafyalarý ve birbirlerini tanýmalarý olduðu kadar; bu þehirlerin hikâyelerini video ve fotoðraf projeleri aracýlýðýyla beraber çalýþarak aktarmalarýný saðlamak. BAK, katýlýmcýlarýn kendi seslerini duyurup þehirlerinden hikâyeler anlatabilecekleri, birbirlerinin hikâyeleriyle tanýþabilecekleri ve farklý coðrafyalarla iletiþim kurabilecekleri bir

ortam saðlarken, hem gençlere yeni bir üretim olanaðý yaratmayý, hem de farklý þehirler arasýnda kültürel etkileþimin ve iletiþimin yolunu açmayý hedefliyor. Proje kapsamýndaki buluþma ve etkinlikler Mart-Kasým 2013 aylarý arasýnda Batman, Çanakkale, Diyarbakýr ve Ýzmir'de gerçekleþtirilecek. Þehir ve hafýza üzerinden fotoðraf ve video odaklý atölye çalýþmalarý sýrasýnda ekipler oluþacak, proje konularý belirlenecek, eðitmenlerin danýþmanlýðýnda üretim süreci gerçekleþecek ve katýlýmcýlarýn oluþturduðu gruplarýn ortak üretimi olan görsel projeler desteklenecek. 2013 yýlý sonunda, atölyeler sonucunda üretilen projelerin sunulmasý amacýyla Ýstanbul, Batman, Çanakkale, Diyarbakýr ve Ýzmir'de sergiler gerçekleþtirilecek.

Muhtarlardan Ýmralý sürecine tam destek V

an'da bir araya gelen mahalle muhtarlarý, Ýmralý sürecine tam destek verdi. Van Muhtarlar Derneði binasýnda bir araya gelen muhtarlar, burada bir basýn açýklamasý yaptý. Muhtarlar adýna açýklama yapan Van Muhtarlar Deneði Baþkaný Temez Demez, Ýmralý sürecine tam destek verdiklerini söyledi. Demez, "Tabi barýþa çok geç kalýnmýþ diye

düþünüyoruz. Yýllardýr Kürt halký Türkiye Cumhuriyeti'ne Öcalan'ý tarif ediyordu. Ama ne yazýk ki Türkiye Cumhuriyeti buna hiç yanýt vermedi. Hep 'terörist baþý' ve 'bebek katili' diyordu. Halen de bazý milliyetçi kanattan bu tür söylemler artarak devam ediyor. Biz bunlarýn barýþý istediklerini düþünmüyoruz. Bir ülkede 30 yýldýr devam eden bu savaþýn

barýþa doðru gittiði bir zamanda hala birileri barýþmak istemiyorsa o zaman kullanacaðým belki aðýr bir kelime olacak, ama onlar vampir gibi kandan beslenenlerdir. Eðer bir barýþa doðru iyi niyet varsa o zaman herkesin buna katký sunmasý gerekir. Biz muhtarlar olarak hükümetin baþlatmýþ olduðu Ýmralý sürecini sonuna kadar destekliyoruz" dedi.


8

6 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

HABER

Kadýna þiddet ve cinnete farklý bakýþ Dicle Üniversitesi (DÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, aile içi þiddet ve erkeklerin cinnet getirmesinin sürekli olarak tek taraflý incelendiðini belirterek, erkekleri bu davranýþa iten sosyo-kültürel zeminin incelenmesinin de sorunun çözümüne katký saðlayacaðýný söyledi.

P

rof. Dr. Sabri Eyigün, ülkenin en önemli sorunlarýnýn baþýnda aile içi þiddet ve kadýnlarýn öldürülmesi geldiðini belirtti. Yaþanan sorunlarýn tek taraflý bakýþ açýsýyla çözüme kavuþamayacaðýný aktaran Eyigün, "Bugün itibariyle ülkemizin en önemli sosyal sorunlarýnýn baþýnda aile hayatýnda yaþanan çalkantýlar ve sýkýntýlar gelmektedir. Bunlarýn en önemlisi ise, baþta kadýna yönelik aile içi þiddet olmak üzere, cinnet sonucu aile bireylerinin tümünü öldüren erkeklerin neden olduðu katliamlardýr. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin ve ekibinin samimi gayretleri ve bu çerçevede alýnan önlemler muhakkak ki etkili olmuþtur. En azýndan kadýnlara bir güven verdiði gibi, erkekler için de belli oranda caydýrýcý olmuþtur. Ancak alýnan bunca polisiye önlemlere raðmen, aile içi kadýna yönelik þiddet ve cinnetle baþlayýp cinayetlerle sonuçlanan ölümlerin sayýsý maalesef artmaktadýr. Ýstatistiki veriler de aile içi þiddetin 2012'de önceki yýllara göre artýþ gösterdiðini ortaya koymaktadýr. Demek ki, alýnan önlemlere ek olarak yeni önlemlerin alýnmasý gerekmektedir" dedi.

'Sosyo-kültürel nedenler önemli' Önlemler alýnýrken ayný mantýkla sorunun üzerine gidilmesi durumunda istenilen sonucun alýnamayacaðýný dile getiren Eyigün, konuya tek bir açýdan bakmak ve dýþarýdan önlemler almak veya yalnýzca kadýn açýsýndan yaklaþmak yerine, erkeði de hesaba katarak önlemlerin alýnmasý gerektiðini kaydetti. Eyigün, "Yani, erkeklerin neden

güçsüz, beceriksiz ve deðersiz bir konuma indirgemiþtir. Bunun en somut örneðini televizyonlarda eþler arasýnda yapýlan yarýþma programlarýnda rahatlýkla görebiliyoruz. Yeni kuþak hanýmlarýn birçoðu, eþlerinden mutlaka kazanmalarýný, kaybettikleri takdirde evde bunun hesabýný soracaklarýný baðýra baðýra söylerken, ayný durumda olan eski kuþaktan hanýmlarýn, eþlerine sýk sýk 'canýn sað olsun' dediklerini ibretle izliyoruz. Bir yarýþma programýnda para ödülünü kaybeden erkeði, psikolojik olarak ezen bir anlayýþ, ailenin geçimini saðlayamayacak kadar maddi sýkýntýda olan erkeðe ne kadar anlayýþ gösterebilir? Bu durumda erkek, iþe yaramadýðýný düþünecek, belki de tüm bunlara neden olarak gördüðü ailesini hunharca katletme zalimliðine gidecektir" ifadelerini kullandý. olduðu ve cinnet sonucu gerçekleþen cinayetleri önlemek için, sosyologlarýmýzýn yeni önerileriyle cinnetin adýný deðiþtirmek veya kadýna koruma vermek yetmedi. Erkeði gözetim altýnda tutmak belki yardým bekleyen bir kadýnýn göreceði þiddeti önleyebilir, ancak baþka kadýnlarýn intiharýný ve baþka canavarlarýn yeni kadýn ve çocuk kurbanlar seçmesinin önüne geçilemez. Bu önlemler, o kadar etkili olabilir mi bilmiyorum. Konuya tek bir açýdan bakmak ve dýþarýdan önlemler almak veya yalnýzca kadýn açýsýndan yaklaþmak yerine, erkeði de hesaba katarak, soruna kaynaklýk eden sosyokültürel nedenler üzerinde toplumu bilinçlendirmek bizi daha iyi sonuca götürebilir" diye konuþtu.

'Þiddetin merkezinde ekonomi var' Cinnet sonucu iþlenen cinayetlerde genelde ayný motifi gördüklerine dikkat çeken Eyigün, ekonominin, cinnet ve þiddet olgusunun merkezinde yer aldýðýný ifade etti. Eyigün, "Ekonomik sýkýntýlar veya diðer ailevi sorunlar yüzünden cinnet getiren bir erkek ve çoðu kez vahþice katledilen bir eþ ve çocuklar. Yani burada ekonomi, cinnet ve þiddet olgusunun merkezinde yer almaktadýr. Günümüz erkeði için parasýzlýk, hayati bir geçim derdinden öte, kaybedilen gücün simgesi haline gelmiþtir. Bu da maddi sýkýntýlar çeken erkeði ailesinin ve toplumun nazarýnda

'Sorumluluklar bazen aðýr geliyor' Toplumda erkeði güçle özdeþleþtiren bir anlayýþýn hakim olduðunu aktaran Eyigün, þöyle devam etti: "Anadolu kültüründe çaresiz bir sorunla karþýlaþýldýðýnda 'erkek deðil misin, git, nasýl yaparsan yap hallet, nerden getirirsen getir' denildiðini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu sorumluluklar bazen erkeðe aðýr gelmektedir. Bölgede yaþanan erkek intiharý ve cinnet olaylarýný analiz ettiðimizde benzer bir durumla karþýlaþýyoruz. Geçim sýkýntýsý, hastalýk gibi sorunlarda erkeðin sorumlu olduðu kiþiler, yalnýz çekirdek aileyi oluþturan sýnýrlý sayýdaki bireyler deðil, büyük kardeþ ise, tüm kardeþleri, birinci ve hatta ikinci

derecede yakýnlarýndýr. Vefat eden bir kardeþin geride býraktýðý çocuklarý ve eþinin tüm sorumluluðu hayatta olan büyük kardeþe aittir. Kaynaklar sýnýrlý, ama beklentiler, talepler ve tüketim sýnýrsýz olunca ve bunlar erkek tarafýndan karþýlanamayýnca tükenmiþlik duygusu yaþanmaktadýr. Gücünü kaybetmenin tedirginliðini ve stresini yaþayan erkek, maalesef baba ve eþ rolünün sorumluluðundan da sýkýlmaya baþlamýþtýr. Nitekim yapýlan araþtýrmalara göre deðiþik yaþ ve demografik özelliklere sahip erkeklerin en az üçte ikisi, bugün baba ve koca olmanýn geçmiþten daha zor olduðunu düþündüðünü belirtmiþtir."

'Medya cinayetleri normalleþtiriyor' Cinayet ve intiharlarda medyanýn öncelikle ekonomik sorunu öne çýkardýðýný ifade eden Eyigün, haber bültenlerinin bir iki dakikalýk açýklamayla olayýn arkasýna deðinmeden olayý açýkladýðýný, bunun da yapýlan cinayeti basitleþtirdiðini kaydetti. Eyigün, "Bu þekilde iþlenen cinayetlerin nedenini, haber bültenleri bir iki dakikalýk bir açýklamayla, sadece ekonomik sorunlara dayandýrmaktadýr. Olayýn arkasýnda yatan diðer etkenlere deðinmeden yalnýzca ekonomik sorunu öne çýkarmak cinneti baþkalarýnýn gözünde normalleþtirir. Çünkü böyle bir yaklaþýmda, düz bir mantýkla, ekonomik sýkýntý içine giren erkeklerin cinnet geçirmesi ve masum aile bireylerini öldürmesini haklý bir gerekçeye dayandýrmýþ oluyor" dedi.

Sanatçý Özden'den anlamlý ziyaret Sedir tohumlarý

toprakla buluþtu

S

es sanatçýsý Özlem Özden, Türkiye Sakatlar Derneði Diyarbakýr Þubesi'ni ziyaret etti. Dernek yöneticilerinden bilgi alan Özden, dernek ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için elinden gelen yardýmý yapacaðýný söyledi. Dernek Baþkaný Osman Yaðýz'a tekerlekli sandalye sözü veren sanatçý Özden, duyarlý bütün vatandaþlarý ve özellikle iþadamlarýný, derneðe yardým etmeye çaðýrdý. En saðlýklý insanýn bile engelli adayý olduðunu belirten Özden, bu bilinçle hareket edilmesini istedi. Özden, çýkýþta dernek üyeleri ile hatýra fotoðrafý da çektirdi.

B

VEDAÞ ekibinden hummalý çalýþma Vangölü Elektrik Daðýtým A.Þ. (VEDAÞ) Hakkari Müessese Müdürlüðü ekipleri, Þemdinli ilçesine baðlý Derecik Beldesi ile baðlý köylerde enerji nakil hatlarýnda meydana gelen arýzayý gidermek için adeta seferber oldu.

B

ölgede etkili olan yoðun yaðýþlardan dolayý zarar gören enerji hatlarýnýn onarýlmasý için ekipler çalýþmalarýna baþladý. Derecik bölgesinde 30 enerji nakil hattý direði düþerken, VEDAÞ Hakkari Müessese Müdürlüðü bölgeye enerji vermek için bütün personeliyle baþlattýðý çalýþmalarýný sürdürüyor. VEDAÞ Hakkari Müessese Ýl Müdür Yardýmcýsý Mehmet Zerek, bölgede yaþanan afetten dolayý bütün personelin fedakarlýk göstererek bir an önce köylere ve beldeye enerji vermek için seferber olduðunu söyledi. Zerek, "Bütün amacýmýz bir an önce bölgeye enerji vermektir. Onun içindir ki çalýþmakta olan bütün personel büyük bir özveri ve iþ ayrýmý yapmaksýzýn seferber olmuþ durumdayýz" dedi.

ingöl'ün Genç Orman Ýþletme Þefliði, orman bölgesi olarak belirlediði alanlarda on binlerce sedir tohumunu toprakla buluþturdu. Genç ilçesi Sürekli Köyü sýnýrlarý içinde bulunan Kuba mevkiindeki yaklaþýk 4 hektarlýk alanda aðaçlandýrma ve iyileþtirme çalýþmasý baþlatan Genç Orman Ýþletme Þefliði, bu alana on binlerce sedir tohumu ekti. Yapýlan çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti aktaran Sürekli Köyü Muhtarý Cevdet Güner, çalýþmalardan ötürü Genç Orman Ýþletme Þefliði'ne teþekkür etti. Yapýlan çalýþmalarýn Genç'in geleceði açýsýndan büyük önem taþýdýðýný belirten Muhtar Güner, çalýþmalarýn tamamlanmasý ile birlikte Genç'in bir orman bölgesi haline geleceðine inandýðýný söyledi. 4 hektarlýk alana dikildi Muhtar Güner, "Bilindiði gibi

Sürekli köyümüz sýnýrýndan baþlayýp Doðanca mevkiine kadar uzanan çamlýk alanlara sahibiz. Bu alanlar 1970'li yýllarda dönemin Orman Ýþletme Þefi Hasan Orhan tarafýndan yapýlan çalýþmalar sonucu ortaya çýktý. O dönemde orman þefinin büyük gayretleri ile tohumlar ekilmiþ ve vatandaþlar ile el birliði içinde büyütülmüþtü. O dönem yapýlanlar sonucunda þu an çoðu bölgelerin sahip olmadýðý bir orman hazinesine sahibiz. Yeni orman þefimizde ekibiyle birlikte yine bu konuda çok duyarlý. Göreve gelmesinin ardýndan önceki baþlatýlan çalýþmalara ara vermeden devam etmek için kollarý hemen sývamýþlar. Köy sýnýrlarýmýz içinde bulunan Kuba mevkiindeki 4 hektarlýk alanda baþlattýklarý çalýþmalar ile birlikte on binlerce tohumu bu alanda toprakla buluþturdular" dedi.


Ýç-Dýþ Politika

6 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

9

4. Yargý Paketi geliyor Ýmralý süreciyle birlikte tartýþýlan 4. Yargý Paketi, önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'na geliyor. Þiddet içermeyen düþünce açýklamalarý artýk suç sayýlmayacak. "Halký askerlikten soðutma"ya hapis cezasý verilmeyecek, iþkence suçlarýna zamanaþýmý da kaldýrýlacak. Paket, aralarýnda KCK tutuklularýn da bulunduðu birçok kiþiye tahliye yolu açýyor.

U

zun süredir üzerinde çalýþýlan 4. Yargý Paketi'nde son aþamaya gelindi. Son yargý paketinin Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Paket, birçok konuda köklü deðiþiklik getiriyor. Paketle birlikte "suç iþlemek amacýyla örgüt kurma" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220. maddesinin 6 ve 7. fýkralarý deðiþecek. 220. maddenin 6. fýkrasý, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþleyen kiþinin, ayrýca örgüte üye olmak suçundan da cezalandýrýlmasýný" öngörüyor. Kanunun 7. Fýkrasý ise "örgüt içindeki hiyerarþik yapýya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardým eden kiþi, örgüt üyesi olarak cezalandýrýlýr" hükmünü içeriyor. 4. Yargý Paketi'nde her iki fýkradaki "örgüt üyesi olarak cezalandýrýlýr" hükmü kaldýrýlýyor.

kiþisel özellikleri ve sözlerin cezalandýrýlmasýna son veriliyor. Þiddete veya suç iþlemeye teþvik edecek nitelikte olmayan eylemler artýk suç sayýlmayacak. Ýþkence suçlarýna verilen ceza konusunda hazýrlanan bir düzenleme de pakete girdi. Söz konusu düzenlemeyle birlikte iþkence ve kötü muamele suçlarýnda zamanaþýmý kaldýrýlýyor.

KCK'lýlara tahliye Düzenlemenin yasalaþmasý halinde, KCK tutuklularý baþta olmak üzere çok sayýda terör suçlusunun tahliye edilebileceði belirtiliyor. Türk Ceza Kanunu'nda "suçu ve suçluyu övme"ye dönük düzenlemeler de pakette yumuþatýlýyor. Þahsýn, suçla baðlantýlý olmayan

Askerlikten soðutana hapis yok Getirilecek diðer bir düzenlemeyle Türk Silahlý Kuvvetleri'nde (TSK) askerlere verilen "disko" olarak bilinen oda hapsi cezasý, askeri idari yargý denetimine açýlacak. "Halký askerlik hizmetinden soðutma" suçuyla ilgili düzenleme de pakette yer aldý. Halen 6 ayla 3 yýl arasýnda hapis cezasý olan bu suçunun cezasý adli para cezasýna

SÝLVAN 4'ÜNCÜ TAK. J.KOMD.A.K.LIGINA ÝÇECEK ALIMLARI ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI DÝYARBAKIR ÝL JANDARMA

KOMUTANLIÐI DÝYARBAKIR SÝLVAN 4'ÜNCÜ TAK.J.KOMD.A.K.LIÐINA ÝÇECEK ALIMLARI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/1528 l-Ýdarenin a) Adresi : ELAZIÐ YOLU ÜZERÝ ÝL ÖZEL ÝDARE ARKASI SEYRANTEPE 21150 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122625137-4122621309 c) Elektronik Posta Adresi : IHLKOM21@ JANDARMA.GOV.TR ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale doküma ný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : SÝLVAN 4'ÜNCÜ TAK.J.KOMD.A.K.LIÐI YÝYECEK DEPOSUDUR. c) Teslim tarihi : ÝHTÝYAÇ LÝSTESÝNDE BELÝRTÝLEN MALZEMELER ÝKÝ EÞÝT TAKSÝT HALÝNDE SÝLVAN 4’ÜNCÜ TAK.J.KOMD.A.K.LIÐI YÝYECEK DEPOSUNA TESLÝM EDÝLECEKTÝR. BÝRÝNCÝ TAKSÝT TESLÝM SÖZ LEÞMENÝN ÝMZALANDIÐI GÜNÜ TAKÝP EDEN GÜNDEN ÝTÝBAREN 1-20 TAKVÝM GÜNÜ ÝÇERÝSÝNDE TESLÝM EDÝLECEKTÝR. ÝKÝNCÝ TAKSÝT TESLÝM ÝSE SÖZLEÞMENÝN 120-140'NCT GÜNLERÝ ARASIN DA 20 TAKVÝM GÜNÜ ÝÇERÝSÝNDE TESLÝM EDÝLECEKTÝR. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ELAZIÐ YOLU ÜZERÝ ÝL ÖZEL ÝDARE BÝNASI ARKASI 21150 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 25.02.2013-14:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý

2013 MALÝ YILI 10 KALEM TIBBÝ SARF MALZEME ALIM ÝÞÝ ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESÝ-DÝYARBAK1R SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU

2013 MALÝ YILI 10 KALEM TIBBÝ SARK MALZEME ALIM ÝÞÝalýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/11863 I-Ýdarenin a) Adresi : HASTANELER CADDESÝ DAÐKAPI YENÝÞEHÝR DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122245751 - 4122290147 c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@dch.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) https: ekap.kik.gov.tr EKAP 2-ihale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) feslim yeri : Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Ambarý c) Teslim tarihi : Sözleþmeyi müteakip 15/12/2013 tarihine kadar parti parti teslim edilecektir 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : 15.02.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve'veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge. 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

dönüþtürülüyor. Basýn mensuplarýna yönelik ceza artýrýmý nedeni de yürürlükten kaldýrýlýyor. Yapýlacak deðiþiklikle soruþturma ve kovuþturma aþamasýnda tahliye taleplerinin duruþma dýþýnda yapýlmasý durumunda savcýdan görüþ alýnmayacak.

Tutukluluða itiraz Düzenlemeyle, soruþturma ve kovuþturma aþmasýnda sanýklarýn en geç 30 gün içerisinde dinlenilmesi saðlanacak. Bu sürede yapýlan duruþmalarda tutukluluk durumu karara baðlanacak. Ayrýca tutukluluða yapýlacak itirazlarda savcý mütalaalarý sanýklara bildirilecek ve sanýklarýn görüþü alýndýktan sonra karar verilecek. Kovuþturmaya yer olmadýðýna iliþkin kararlarda AÝHM'in "etkin soruþturma yapýlmadýðý"na yönelik kararlarý da dikkate alýnacak. AÝHM'in kesinleþmiþ kararýyla birlikte üç ay içinde (talep

edilmesi durumunda) soruþturma zorunlu olarak açýlacak.

Adli yardýma kolaylýk Adli yardýmdan yararlanma koþullarý da kolaylaþtýrýlýyor. Adli yardým talebi reddedilenler, artýk karara itiraz edebilecek. Ýstendiði takdirde duruþmalý inceleme yapýlacak. Kamulaþtýrma iþlemleri sýrasýnda yaþanan hak kayýplarý da 4. Yargý Paketi'nde yer aldý. Deðiþiklikle birlikte kamulaþtýrma davalarýnýn yaklaþýk 3.5 ay içerisinde bitirilememesi durumunda, bu tarihten itibaren faiz ödenmesi imkaný getirilecek. Böylece yargý sürecinin uzamasý durumunda kamulaþtýrma bedelinin geç ödenmesinden kaynaklanan hak kayýplarý da önlenecek.

olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýk olup Kamu Ýhale Kurumu tarafýndan belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malý olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden istekliler lehine % 5 oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝYARBAKIR ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝYARBAKIR ÝL J.K.LIÐI-ÝHALE KOM.BÞK.LIÐI ELAZIÐ YOLU ÜZERÝ ÝL ÖZEL ÝDARE BÝNASI ARKASI 21150 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-211

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: Ýstekliler teklif ettikleri 7. Kalem Hasta Alt Deðiþtirme Bezi T.C. Ýlaç ve Ulusal Bilgi Bankasýna (TÝTUBB) kayýtlý olduklarýný ve bu malzemelerin TÝTUBB da Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylýdýr olduðunu gösterir belgeyi teklif dosyasýnda sunmalarý gerekmektedir 4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: ihaleye teklif verecek firmalarýn teklif ettikleri kalemlere ait numune getirmeleri gerekmektedir. Numuneler ihale saatinden önce teklif dosyasývla beraber komisyona teslim edilmesi gerekmektedir. 5.1-Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Satmalýna Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veva EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Satmalýna Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birini fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirnýi) takvim günüdür. 12. Konsorsivum olarak ihaleve teklif verilemez.

Basýn-203

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

GÜNDEM

6 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

54 ülkeden CIA'ya örtülü destek

11 Eylül saldýrýlarý sonrasý El Kaide þüphelilerini "gizli hapishaneler" de sorgulayan CIA'ya 54 ülkenin örtülü destek verdiði iddia edildi. Örtülü destek veren ülkeler arasýnda Türkiye'nin adý 49'uncu sýrada yer aldý. luslararasý insan haklarý örgütü belirtildi. "Gizli hapishaneler"in kurulplanlayýcýsý olarak CIA'ya teslim edilen U Açýk Toplum Adalet Giriþimi, duðu ülkelerin baþýnda Pakistan, El Iraki, söz konusu "gizli Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA'ýn çeþitli ülkelerdeki "gizli hapishaneleri" hakkýnda 213 sayfalýk bir rapor hazýrladý. CIA, 11 Eylül saldýrýlarý sonrasý El Kaide ile baðlantýlý olduðundan þüphelendikleri kiþileri çeþitli ülkelerde kurduðu "gizli hapishaneler"de sorgudan geçirdi. Açýk Toplum Adalet Giriþimi'nin hazýrladýðý rapora göre, CIA'ýn "gizli hapishaneleri"ne 54 ülke örtülü destek verdi. CIA birçok Doðu Avrupa ülkesini "gizli hapishane" olarak kullanýrken, Türkiye gibi bazý ülkeler ise, terör þüphelisi bazý kiþileri teslim etti ve hava sahasýný CIA uçaklarýnýn geçiþine saðladý. Raporda, söz konusu ülkelerin yardýmý olmadan CIA'ýn terör þüphelilerini yasadýþý yollardan sorgulamasý ve iþkence yapmasýnýn zor olduðu

Afganistan, Mýsýr, Ürdün ve Doðu Avrupa (Polonya, Romanya) ülkeleri geliyor. Ýrlanda, Ýzlanda ve Kýbrýs Rum kesimi gibi ülkeler ise, CIA'ýn gizli operasyonuna havaalanlarýný ve hava sahalarýný açtý.

Türkiye 49. sýrada Açýk Toplum Adalet Giriþimi'nin 213 sayfalýk raporunda Türkiye'nin ismi ise 49'uncu sýrada yer alýyor. Raporda Türkiye'nin CIA'ýn operasyonlarýna havalimanlarý ve hava sahasýný açarak "örtülü destek" verdiði belirtiliyor. Türkiye'nin ayrýca 2006 yýlýnda Irak vatandaþý Abdül Hadi el Ýraki'yi El Kaide üyesi olduðu gerekçesiyle CIA'ya teslim ettiði ileri sürüldü. El Kaide'nin Afganistan'daki saldýrýlarýnýn en üst

hapishaneler"de sorgudan geçirildikten sonra 2007 yýlýnda Küba'daki Guantanamo üssüne nakledildi. Raporda, CIA'ýn 17-23 Temmuz 2002'de "N85VM" uçuþ koduyla Türk hava sahasýný kullandýðý ve Adana'daki askeri üste kaldýðý ileri sürüldü. Raporda ayrýca ABD eski Ankara Büyükelçisi Ross Wilson'un 8 Haziran 2006 yýlýna ait gizli bir yazýþmasýna da yer verildi. ABD elçisi Wilson tarafýndan kaleme alýnan gizli belgede, Türkiye'nin 2002 yýlýndan beri Adana'daki Ýncirlik hava üssünü CIA'ýn söz konusu operasyonlarýna açtýðý vurgulandý. Ancak söz konusu iznin 2006 Þubat ayýndan itibaren Türk yetkililer tarafýndan iptal edildiði de belirtildi.

Esad muhalefeti böldü E

sad'a müzakere çaðrýsýnda bulunan Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Baþkaný Muaz el-Hatib, "Suriye Devlet Baþkan Yardýmcýsý Faruk el Þara ile görüþebilirim" dedi. Bazý muhalifler, Hatib'i "ihanet"le suçladý. Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Baþkaný Muaz el-Hatib, Almanya'nýn Münih kentinde düzenlenen Uluslararasý Güvenlik Konferansý'nda

ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden ve Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov'la görüþtü. Görüþme sonrasý konuþan Suriyeli muhalif lider Hatib, Esad yönetimiyle yapýlacak müzakerelerin rejim deðiþikliði prensibi üzerine kurulmasý gerektiðini söyledi. Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Baþkaný Muaz elHatib, "Rejim içinden eli kana bulanmamýþ yetkili kiþilerle, Suriye'nin daha fazla yakýlýp, yýkýlýp tahrip

edilmemesi ve akan kanýn durdurulmasý için müzakere masasýna oturmayý kabul ediyoruz" dedi.

Ýhanetle suçladýlar Muaz el-Hatib'in "eli kana bulanmamýþ yetkili" sözleriyle Suriye Devlet Baþkan Yardýmcýsý Faruk el Þara'yý kastettiði belirtildi. Suriyeli muhalif lider Hatib yazýlý açýklamada ise, Suriye rejimiyle müzakerelere baþlamadan önce 160 bin tutukluyu serbest býrakmasý ve daha

sonra açýklanacak birtakým konularda kolaylýklar saðlanmasý þartýný öne sürdü. Suriye muhalefeti içerisinde, Hatib'in Esad rejimiyle görüþme isteðini "ihanet" olarak deðerlendirenler var. Hatib ise kendisini þu sözlerle savunuyor: "Ýnsanlarýmýz ölüyor ve biz buna daha fazla izin vermemeliyiz." BM verilerine göre, Suriye'de þiddet olaylarýnýn baþladýðý Mart 2011'den bu yana 60 binden fazla insan hayatýný kaybetti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

5 ÞUBAT 2013 SALI

11

Diyarbakýrspor’da þok istifa Diyarbakýrspor teknik direktörü Rafet Ýyem görevinden istifa etti. Spor Toto 3.Ligde mücadele eden Diyarbakýrspor'da sorunlar bitmiyor.

L

igde 6 puanla kümede kalma umutlarýný tüketen Yeþil-Kýrmýzýlý ekibin teknik sorumlusu Rafet Ýyem yaptýðý açýklamada, Çok zor þartlar altýnda göreve geldiðini, fakat gelinen durum itibariyle daha fazla bu görevi yürütemeyeceðini belirterek görevinden istifa ettiðini açýkladý. Ýyem "Önümüzdeki hafta Altýnordu maçýna kadar takýmý yalnýz býrakmama adýna Kayyum yönetimine hafta sonuna kadar görevde olduðumu bildirdim.

Kayyum yönetimine takýma baþka bir hoca bulmasý için zaman tanýdým. Bu þartlar altýnda hem bir kan deðiþikliði, hemde kayyum yönetiminin yeni bir hoca bulmasý açýsýndan, Altýnordu karþýlaþmasýna kadar takýmýn baþýnda olacaðýmý bildirdim. Maalesef sorunlarýmýz çok fazla, bu þartlar altýnda daha fazla faydalý olamayacaðýmý düþünerek görevi býrakmak zorunda kaldým." dedi. diyarinsesi.org

Vural: Alnýmýzýn akýyla çýkacaðýz S

anica Boru Elazýðspor Teknik Direktörü Yýlmaz Vural, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynayacaklarý Beþiktaþ maçýna iliþkin, ''Allah nasip ederse bu güçlü rakibe karþý alnýmýzýn akýyla sahadan çýkacaðýz diye düþünüyoruz'' dedi.. Bordo-beyazlý ekip, maçýn hazýrlýklarýna, kulüp tesislerinde yaptýðý antrenmanla baþladý. Ýdman öncesinde gazetecilerin sorularýný yanýtlayan teknik direktör Yýlmaz Vural, önlerindeki 4 maçtan 9 puan almayý hedeflediklerini, bu karþýlaþmalarýn da ilkinin Beþiktaþ ile olacaðýný söyledi. Geçen 4 maçlýk dilimden 5 puan topladýklarýný, 9 puaný da almalarý

durumunda 8 maçta 14 puana sahip olacaklarýný vurgulayan Vural, þöyle konuþtu: ''O açýdan zor bir performansa giriyoruz ama moralli girdik. Lig

baþladý, iþte iki deplasmanda, bana göre 2'þer puan kaybettik ama hanemize 1'er puan da yazýldý. Evimizde zor bir Trabzon maçýný kazanmýþ olduk. Þimdi geldi Beþiktaþ maçý, bu 6. dilimin ilk maçý. O açýdan 9 puan istiyorsak, en azýndan evinde kazan dýþarda kaybetme mantýðý, böyle bir þey deðil tabi ama gönül istiyor... Taraftarýmýz da olaya katýlmýþken bu güçle birlikte, ki inanýyorum ben bu maçta da tribünlerimiz dolu olacak inþallah, moralli bir takým, yönetim, taraftar ve oyuncu grubuyla birlikte biz bu iþi baþaracaðýz. Allah nasip ederse bu güçlü rakibe karþý anlýmýzýn akýyla sahadan çýkacaðýz diye düþünüyoruz.''

Ligi farklý bitirdik

K

arþýlaþmanýn ilk periyodu karþýlýklý basketlerle geçti ve bu bölümü konuk ekip Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 11-10 üstün tamamladý.Ýkinci periyota boyalý alanda iyi bir oyun sergileyen ekibimiz devreyi 2925'lik üstünlükle bitirdi. Müsabakanýn ikinci yarýsýnda savunmada ve ribauntlar da etkili olan Belediyespor farkýn kapanmasýna izin vermeyerek üçüncü periyodu da 50-44 önde bitirdi. Maçýn son bölümünde savunma direncini iyice arttýran ve rakibini hataya zorlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor bulduðu hýzlý hücumlarý da sayýya çevirerek salondan farklý (78-57) bir skorla galip ayrýlmasýný bildi. Hedeflediðimiz Yerdeyiz… Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Basketbol takýmý antrenörü Þirzat Geren 3.ligde mücadele eden takýmlarýnýn tamamen genç sporculardan kurulu olduðunu ve ayný ekiple daha önce Diyarbakýr'da yapýlan il þampiyonasýnda namaglup bir þekilde il birincisi olduklarýný.Ardýndan Bölge

finallerinde de ayný baþarýyý devam ettirip þampiyonluða ulaþtýklarýný.Ýler ki tarihlerde Tokat'a yapýlacak olan Türkiye Finallerinde de ayný baþarýlý performansý sergilemek istediklerini belirten baþarýlý Antrenör 3. ligde ise ayný ekiple sahada yer aldýklarýný ve ligi hedefledikleri yerde dördüncü sýrada tamamladýklarýný ifade eden Geren son olarak da takýmý oluþtururken her hangi bir transfer yapmadýklarýný tama-

men kendi alt yapýlarýnda bulunan sporculara yöneldiklerini.Bunun sonucunda da geleceðe yatýrým yaptýklarýný iler ki yýllarda kazandýklarý deneyimlerle liglere katýlacaklarýný ve bununda karþýlýðýný alacaklarýný,ayrýca her türlü konuda kendilerine destek sunan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor yönetim kuruluna da teþekkürlerini sunduðunu ifade ederek açýklamalarýný tamamladý.

Türkiye Erkekler Basketbol 3.Lig 2.Grupta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor deplasmanda Mardin Binnurspor'u 7857'lik skorla maðlup ederek ligi farklý bitirdi.

Karaman'la ipler koptu! G

aziantepspor'da, teknik direktörü Hikmet Karaman'la ipler tamamen koptu.. Karaman'ýn sözleþmesi tek taraflý olarak fesh edildi. Siyah kýrmýzýlý takýmdan yapýlan açýklamada "Yönetim kurulumuzun aldýðý karar ile teknik direktör Hikmet Karaman'ýn sözleþmesi tek taraflý olarak feshedilmiþtir" denildi. Bursaspor'dan teknik direktör Ertuðrul Saðlam'ýn istifa ederek ayrýlmasý sonrasýnda Bursaspor ile Hikmet Karaman'ýn ismi birlikte anýlmaya baþlamýþtý. Bu söylentiler üzerine Gaziantepsor ve Bursaspor kulüpleri yaptýklarý açýklamalarla karþýlýklý sert ithamlarda bulunmaþlardý. Gaziantep'den yapýlan fesih açýklamasý sonrasýnda Karaman'ýn Bursaspor'un baþýna geçeceði iddialarý tekrar hýz kazandý.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

6 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

REKLAM

06.02.2013 Gazete Sayfaları  

06.02.2013 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you