Page 1

CMYK

Zincirleme kaza:10 Yaralý D

iyarbakýr'da yoðun sis ve yollarda oluþan buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasýnda 10 kiþi yaralandý. Diyarbakýr'da yoðun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasýnda 5 araç birbirine girdi. Kazada 10 kiþi yaralandý. „ Sayfa 3’te

Hafta boyunca sis var D

iyarbakýr’da hava mevsim normallerine dönerken, önümüzdeki hafta boyunca sabah ve akþamlarý sis bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü sitesinde yer alan hava tahminlerine göre önümüzdeki Perþembe gününe kadar bölgede sis hakim olacak. „ Sayfa 3’te

Almanya'da siyasette kendinden söz ettiriyor D

www.diyarbakirolay.com.tr

PAZARTESÝ 6 OCAK 2014

Fiyatý : 30 KR

iyarbakýrlý üç çocuk annesi Ayþe Sökülmez, Almanya'nýn Freising kentinde Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) ilçe meclisine aday gösterildi. lmanya'nýn Freising kenti yakýnlarýndaki Langenbach köyünde ikamet eden Diyarbakýrlý Ayþe Sökülmez, 16 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerde SPD'den ilçe meclisine aday gösterildi. 5’te

18 yýldýr çektiði eziyetten kurtuldu

Pariste öldürülen 3 kadýn anýlacak

Diyarbakýr'da, Çetin Kaya'nýn 18 yýllýk idrar yapamama sorununu Prof. Dr Abdurrahman Önen özel bir operasyonla giderdi. F Y

ransa'nýn baþkenti Paris'te 9 Ocak 2013 günü öldürülen Sakine Cansýz, Fidan Doðan ile Leyla Söylemez'in, Diyarbakýr'da düzenlenecek törenle anýlacaðý belirtildi. 8’de

apýlan tetkiklerde, çocuðun bir böbreðinin çalýþmadýðý, diðer böbreðin de doðuþtan ciddi anormal olduðu ve tedavisi olmadýðýný öðrenince þok yaþadý. 18 yýl boyunca sol böbreðindeki sondadan idrarýný yapan Çetin'e, Memorial Diyarbakýr Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmaný Prof. Dr. Abdurrahman Önen umut oldu. Prof. Dr. Önen, dünya literatüründe kendi adýný taþýyan bir aletle Çetin'in idrar kanallarýný geniþleterek normal yoldan idrara çýkmasýný saðladý. 4’te

Esrar baskýný film sahnelerini aratmadý

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde düzenlenen baskýnda 400 kilo esrar ele geçirildi. Baskýn sýrasýnda yaþanan olaylarda 2 kiþi yaralandý. 3’te

Þimþek Batman'da Yeni bir saldýrý þekli ile karþý karþýyayýz Bakan M aliye Bakaný Mehmet Þimþek bir dizi ziyaret ve inceleme için memleketi Batman'a geldi. Sabah saatlerinde tarifeli uçakla Ankara'dan Batman'a gelen Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'i Batman Havalimaný'nda Vali Yýlmaz Arslan, AK Parti Batman Ýl Baþkaný Murat Güneþtekin ve partililer karþýladý. 9’da

G

Ýsmail Ertuðrul

MEDENÝYETLER BEÞÝÐÝ HASANKEYF 2.Bölüm

Yazýsý 8’de

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, son dönemde yaþananlarla ilgili, "Yeni bir saldýrý þekli ile karþý karþýyayýz" dedi. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam ile birlikte Gaziantep'e gelen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Gaziantep Ýl Teþkilatý'nda partililerle bir araya geldi. 9’da

Ýçkale'de restorasyon hýzlandý

Aþýrý yüklenme Yerel Parlamenter sistemi gelecek trafo patlattý „ 5’te

Ak Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Galip Ensarioðlu, seçim sürecinde hiçbir siyasi parti ve adayla çatýþmayacaklarýný söyledi. „ 9’da

Diyarbakýr'da bir dönem Jandarma Ýstihbarat ve Terörle Mücadele Merkezi (JÝTEM) ana karargahý olarak kullanýlan Ýçkale mevkiinde restorasyon çalýþmalarýna hýz verildi. 5’te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

6 OCAK 2014 PAZARTESÝ

Geçmeyen solukluk neyin habercisi?

Hemen hemen bütün anneler beslenmenin önemini, demirin, folik asitin, B-12 vitamininin ve çinkonun kan yapýmýndaki yerini biliyor.

H

atta iþtahsýzlýk ve öðrenme güçlüðü gibi sorunlarýn demir eksikliði belirtisi olduðu þüphesiyle doktora baþvuruyor. Ama bütün bunlara raðmen çocuklar yine de soluk görünebilir. Ya da uzun süre demir tedavisi almýþ olsa da kan sayýmlarýnda iyileþme gözlenmeyebilir. Ýþte o zaman sorunu araþtýrmak gerektiðini söyleyen Liv Hospital Pediatrik Hematoloji UzmanýProf. Dr. Hilmi Apak "Ülkemizde bir buçuk milyona yakýn kiþi Akdeniz anemisi (talasemi) taþýyýcýsý. Genlerin yarýsý anneden yarýsý da babadan alýnýr.Talasemi geni de ayný þekilde aldýðýmýz için anneya da babamýzdan bozuk geni alsak bile diðeri saðlam olduðu için hastalýk görülmez. Ama biz bir talasemi taþýyýcýsýyýzdýr. Yani hasta olmasak da hastalýk genini çocuklarýmýza verebiliriz"diyor.

Talasemi taþýyýcýlýðý belirti vermeyebilir Talasemi, kalýtsal geçiþ gösteren önlenebilir bir kansýzlýk hastalýðýdýr.

Akdeniz bölgesinde daha sýk görülen talasemi taþýyýcýlýðý belirti vermeyebilir. Ama talasemi hastalýðý aðýr bir hastalýktýr ve hastalar ömür boyu düzenli aralýklarla kan almak zorundadýr. Taþýyýcýlýk dediðimiz bu belirti vermeyen durumun ortaya çýkmasýnda tek uyarýcý faktör solukluk olabilir. Talasemi taþýyýcýlarýnormal yaþantýlarýný devam ettirir. Güç gerektiren bedensel iþleri yapabilirler, zor bir hamilelikgeçirmekle beraber çocuk doðurabilirler. Kan sayýmlarýnda biraz düþüklük vardýr ve genelde dikkatli bir göz ile bakýlmazsa gözden kaçabilir. Bu nedenle eðer demir tedavisine uzun uzun ve dikkatli ilaç kullandýðýnýz halde yanýt vermiyorsa talasemi taþýyýcýlýðýndan þüphelenilir.

Her solukluk talasemi olabilir mi? Tabi ki hayýr. Çocuðunuzun cilt rengi açýk olabilir. Ancak bu durumu hekiminiz tecrübeli bir göz ile ayýrt eder. Çünkü dudaklar ve kulak içleri pembedir. Ya da demir eksikliði için kullandýðýnýz damlaya

ÇENGEL BULMACA

da þurup yetersizdir, emilmiyordur, ya da barsaklarýnda emilmeyi engelleyen bir sorun vardýr. Bu gibi durumlarý anlamanýn en iyi yolu hekiminize danýþmaktýr.

Talasemi taþýyýcýsý olup olmadýðýmý nasýl anlarým? Çok basit bir kan sayýmý ile talasemi taþýyýcýlýðý tanýsý konulabilir. Bir hematoloji uzmanýna danýþmak ile kafanýzdaki sorularý giderebilirsiniz.

Bir hastalýk deðil ise talasemi taþýyýcýlýðýný bilmenin ne önemi var? Talasemi taþýyýcýlarýnda folik asit isimli vitaminin eksikliði de olur. Bu nedenle kansýzlýk daha da artacaðýndan enfeksiyonlarý yaþýtlarýna göre daha aðýr geçirirler. Ayrýca ailede diðer talasemi taþýyýcýlarýnýn teþhis edilmesi açýsýndan önemlidir. Taþýyýcýya bir zararý yok gibi gözükse degereksiz demir tedavileri almalarý engellenir. Ayrýca talasemi taþýyýcýlarýnýn ileride doðacak çocuklarý risk altýndadýr. Uygun takip ile bu

çocuklar yaþýtlarýndan farksýz büyüyeceklerdir. Aksi takdirde kronik kansýzlýk nedeni ile geliþme geriliði de olabilir.

Taþýyýcýlar için kesin bir tedavi var mýdýr? Tedavi gereken bir durum deðildir.

Ömür boyu bu geni taþýrlar. Vitamin desteði dýþýnda bir tedavi gereksizdir. Talasemi taþýyýcýlýðýnýn teþhisi çok kolaydýr. Gelecekte ortaya çýkabilecek önemli kansýzlýklar açýsýndan erken teþhisi için mutlaka bir hematoloji uzmanýna danýþmak gerekir.


Peynir kovasýnda eroin M

uþ genelinde gerçekleþtirilen uyuþturucu baskýnlarýnda et ve peynir kovalarýnda 6 kilo 270 gram eroin ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, polis tarafýndan durdurulan yolcu otobüsünde seyahat etmekte olan Fehmi K.'ya ait içerisi piþmiþ etle dolu kova içerisinden 3 kilo 129 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ayný yolcu otobüsünde seyahat eden Hüseyin K.'ya ait olduðu tespit edilen peynir kovasýnda da 3 kilo 141 gram eroin maddesi çýktýðý belirtildi. Zanlýnýn kimliðinin sahte olduðu, kimlik üzerindeki resmin sonradan yapýþtýrma olduðu, þahsýn gerçek isminin ise Dýlþad K. olduðu bildirildi. Fehmi K. ve Dýlþad K. emniyet ifadelerinin ardýndan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanýrken, Dýlþad K. hakkýnda Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ayrýca iþlem yapýldýðý kaydedildi.

Zincirleme kaza:10 Yaralý 6 OCAK 2014 PAZARTESÝ

Diyarbakýr'da yoðun sis ve yollarda oluþan buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasýnda 10 kiþi yaralandý.

D

iyarbakýr'da yoðun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasýnda 5 araç birbirine girdi. Kazada 10 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, merkez Kayapýnar ilçesinde bulunan Otogar Köprülü Kavþaðý'nda saat 07.00 sýralarýnda yoðun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazasý meydana geldi. Þanlýurfa istikametinden gelen 01 BTG 14 plakalý TIR'ýn þoförünün yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kay-

bettiði bu nedenle kullandýðý aracýn, önünde bulunan 21 DL 682 plakalý kamyonete çarptýðý belirtildi. Kaza sýrasýnda yaklaþýk 25 metre sürüklenen TIR'ýn orta refüjde takla atarak karþý þeritten gelen 06 DL 3725 plakalý araca çarptýðý öðrenildi. Kazadan hemen sonra yaralýlarý hastaneye kaldýrmak için olay yerine gelen 06 BV 3412 plakalý minibüse ise, 21 EL 786 plakalý otomobil çarptý. Art arda meydana gelen iki kazada toplam 10 kiþinin yaralandýðý öðrenildi. Yaralýlar Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýnan yaralýlarýn isimleri: Ali Aktaþ, Osman Aktaþ, Canan Öztürk, Ali Çiftçi, Remziye Biroðlu, Hamza Biroðlu, Kader Biroðlu, Abdullah Biroðlu, Kenan Yýldrým ve Veysi Savaþ olarak belirtildi. Kazalarýn ardýndan olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kýsa süreliðine ulaþýma kapattý. Kazaya karýþan araçlarýn çekicilerle kaldýrýlmasýnýn ardýndan yol trafiðe açýldý.

Kemiklerden birinin kime ait olduðu belirlendi

M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde 10 Haziran 2013'te yapýlan kazýlarda bulunan kemiklerden birinin kime ait olduðu belirlendi. Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde yapýlan kazýlarda bazý kemikler bulunmuþtu. Yapýlan DNA testinde bir kiþinin kimliði belirlendi. Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Mardin Þube Baþkaný Erdal Kuzu, Tilzerin Köyü'nde elde edilen 3 insana ait kemiklerden bir tanesinin 1995 yýlýnda Dargeçit ilçesinde gözaltýna alýnýp kendisinden bir haber alýnmayan Abdurrahman Coþkun'a ait olduðunu söyledi. Kuzu, Ýstanbul Adli Týp Kurumu'nun gönderdiði raporla kesinleþen Coþkun'dan sonra diðer 2 kiþiye ait kemikler üzerindeki týbbî çalýþmanýn da yakýn zamanda sonuçlanmasýný beklediklerini kaydetti. Kuzu, kayýp yakýnlarý ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda, kayýp kiþilerin bulunmasý için Tilzerin Köyü'nde 10 Haziran 2013 günü kazý çalýþmasý yapýldýðýný ve kazýda 3 kiþiye ait kemik parçalarý bulunduðunu hatýrlattý.

55 kiþinin akibeti ÝHD Mardin Þubesi'nin Mardin ve ilçelerinde 1993 ve 1996 yýllarý arasýnda kaybettirilen 55 kiþinin akýbetinin ortaya çýkarýlmasý için savcýlýklara yaptýðý baþvurular neticesinde, Kýzýltepe'ye Baðlý Tilzerin (Aysun) Köyü'nde bulunan doðal su kuyularýnda kazý çalýþmalarý yapýlmýþtý. Kazý sonucunda 3 kiþiye ait kemiklere ulaþýlmýþtý.

Garip bir duygu yaþýyoruz Abdurrahman Coþkun'un cesedine ulaþtýklarý için sevinme ve üzülme arasýnda garip bir duygu yaþadýklarýný da söyleyen Kuzu, "Bulunan kayýp insanlar yaþanýlmýþ kirli bir savaþýn acý delilleridir. Yargý makamlarýnýn bulunan bunca delil karþýsýnda artýk harekete geçmesi gerektiðini düþünüyoruz. Soruþturmanýn geniþletilerek bu cinayet þebekesinin deþifre edilmesi ve bu katillerin delilleri karartmalarýný önlemek için bir an önce güvenlik tedbirlerine baþvurulmasý gerektiðini düþünüyoruz."dedi.

Hafta boyunca sis var Diyarbakýr'da hava mevsim normallerine dönerken, önümüzdeki hafta boyunca sabah ve akþamlarý sis bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü sitesinde yer alan hava tahminlerine göre önümüzdeki Perþembe gününe kadar bölgede sis hakim olacak.

G

eçtiðimiz ay 3 gün süren kar yaðýþý sonrasý oluþan dondurucu soðuklar yerini mevsim normallerine býraktý. Meteoroloji tahminlerine göre haftaboyu gündüz 6/8 derece gece ise 0 /eksi 3 derece olacak. Geçtiðimiz haftalarda Diyarbakýr gündüz eksi 7, gece ise eksi 17'yi görmüþtü. Doðu Anadolu'da ise hava sýcaklýðýnda artýþ beklenmiyor. Doðu'da bazý illerde gece hava sýcaklýðý eksi 14 derece olarak tahmin ediliyor. Diyarbakýr ve çevresinde önümüzdeki hafta boyunca sis olacaðý tahmin ediliyor. Meteorolojiye göre Perþembe gününe kadar bölgede sis olacak. Bu arada sis nedeniyle sabah saatlerinde Ankara ve Ýstanbul'dan Diyarbakýr'a yapýlacak uçak seferleri iptal edildi. Dün akþam geç saatlerde ve sabah erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, sosyal paylaþým sitesi Twitter üzerinden vatandaþlara uyarýda bulundu. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'nýn yaptýðý sis uyarýsýnda, "Þuanda Diyarbakýr'da hava sýcaklýðý eksi 2 derece

civarýnda ve nem oraný yüksek. Aþýrý sisten dolayý görüþ mesafesi 50 metreye inmiþ durumda. Trafiðe çýkacak vatandaþlarýn tedbirli olmasýný ve düþük hýzda seyretmelerini rica ediyoruz" denildi. Þehir genelinde etkili olan

Esrar baskýný film sahnelerini aratmadý Çatýþma : 3 kiþi yaralandý D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde düzenlenen baskýnda 400 kilo esrar ele geçirildi. Baskýn sýrasýnda yaþanan olaylarda 2 kiþi yaralandý. Ergani ilçesi giriþindeki Ahmetli köyü civarýnda polis tarafýndan düzenlenen baskýnda, yaklaþýk 400 kilo esrar ele geçirildi. Baskýn sýrasýnda yaþanan olaylar film sahnelerini aratmadý. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren polis ekipleri þüpheli aracý durdurmak isteyince zanlý, aracýyla beraber kaçmaya baþladý. Polisler zanlýyý kovalamaya baþlayýnca yolda kaza meydana geldi. Kazada Ömer Kurt adýndaki

polis memuru ayaðýndan yaralandý. Yakalanacaðýný anlayan zanlý B.T. benzin dökerek aracýný yakmak istedi. Bu sýrada zanlýnýn elleri ve yüzü yandý. B.T'nin aracýnda yapýlan aramada ise yaklaþýk 400 kilo esrar ele geçirildi. Bu sýrada baskýn düzenleyen polislere yardým için yola çýkan polis ekibi, Seyit Melik Sitesi Kavþaðý'ndaki banklara çarparak kaza yaptý. lay yerinde yaralanan polis memuru Kurt ile aracýný yaktýðý sýrada yaralandýðý iddia edilen B.T. Ergani Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. ÝLKHA

D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayý çýkan silahlý ve býçaklý kavgada 3 kiþi yaralandý. Baðlar ilçesinde bir telefoncu dükkânýna gelen 4 kiþinin çýkan tartýþma sonucu silah ve býçaklarla içeride bulunanlara saldýrmasýyla 3 kiþi yaralandý. Alýnan bilgilere göre, saat 14.00 sýralarýnda Nükhet Coþkun caddesinde bulunan telefoncu dükkanýna kimliði belirsiz 4 kiþi geldi. Dükkânda bulunan Abdullah ve Cezayir adlý iþyeri sahipleri ile konuþurken kýsa bir süre sonra tartýþma baþladý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine 2 taraf

arasýnda kavga çýktý. Ýþyerine gelenlerden birinin silahýný çýkarýp etrafa ateþ etmesi sonucu Abdullah adlý dükkan sahibi bacaðýndan yaralandý. Olayý gören Abdullah'ýn aðabeyi Selahaddin'in de müdahale ettiði kavgada iþyeri ortaklarýndan Cezayir de 7-8 yerinden býçaklandý. Çevre esnafýnýn da yardýmýyla hastaneye kaldýrýlan 3 yaralýnýn durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Saldýrganlardan biri araçla olay yerinden kaçarken, diðer 3'ü ise ellerindeki býçaklar ile sokak aralarýna girerek kayýplara karýþtýlar. Polis olayla ilgili operasyon baþlattý.

sis nedeniyle görüþ mesafesi yer yer 50 metreye düþtü. Aþýrý sis nedeniyle sabah erken saatlerde Ankara ve Ýstanbul'dan Diyarbakýr'a düzenlenmesi beklenen uçak seferleri iptal edildi. Rýza BARUT


4

Gündem

6 OCAK 2014 PAZARTESÝ

18 yýldýr çektiði eziyetten kurtuldu Diyarbakýr'da, 18 yaþýndaki Çetin Kaya'nýn ailesi, çocuklarýný 3 aylýkken idrar yapamama, ateþ ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarý ile doktora götürdü.

Y

apýlan tetkiklerde, çocuðun bir böbreðinin çalýþmadýðý, diðer böbreðin de doðuþtan ciddi anormal olduðu ve tedavisi olmadýðýný öðrenince þok yaþadý. 18 yýl boyunca sol böbreðindeki sondadan idrarýný yapan Çetin'e, Memorial Diyarbakýr Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmaný Prof. Dr. Abdurrahman Önen umut oldu. Prof. Dr. Önen, dünya literatüründe kendi adýný taþýyan bir aletle Çetin'in idrar kanallarýný geniþleterek normal yoldan idrara çýkmasýný saðladý. Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesine baðlý Kaldýrým köyünde yaþayan Kutbeddin Kaya'nýn 10 çocuðundan 4'ncüsü olan Çetin'in 3 aylýkken normal idrar yapamadýðý ve sürekli hasta olduðu anlaþýldý. 18 yýl sol böbreðine yerleþtirilen sondadan idrarýný yapan Çetin, bu süre zarfýnda arkadaþ çevresinden hep dýþlandý. Köydeki çocuklarýn top oynamaya bile almadýðý ve sosyal ortamdan izole ettiði Çetin, psikolojik tedavi görmeye baþladý. Normal yol olan penisteki idrar kanalýndan idrarýný yapamadýðý için cinsel sorunlar yaþayacaðýný sanan Çetin'e, Prof. Dr. Abdurrahman Önen çare oldu. Kendi ismini taþýyan ve dünya týp literatürüne giren aletle Çetin'in boylu boyunca kapalý olan idrar yolunu açan Prof. Dr. Önen, bilindiði kadarýyla dünyada bir ilk olarak, 18 yýl boyunca normal idrar yollarýný hiç kullanmadan sadece böbrekten direk olarak vücut dýþýna bir sonda ile idrarýný yapan hastayý tedavi etmeyi baþardý. Hastanýn 3-4 aylýkken tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarý, ateþ ve idrar yapamama þikayetleri ile ailesi tarafýndan bir hastaneye götürüldüðünü belirten Prof. Dr. Önen, hastanede yapýlan tetkiklerinde sað böbreðinin ölü ve sol böbreðinin de ciddi sorunlu olduðu için hastaya iki ameliyat yapýldýðýný kaydetti. Prof.Dr. Önen, sað böbreði ameliyatla alýnan hastanýn sol böbreðine yapýlan ameliyat esnasýnda idrar kanalýnýn böbrekten mesaneye kadar boylu boyunca týkalý olduðunun

gözlendiðini belirterek "Hastamýzýn idrarýný yapabilmesi için ameliyat esnasýnda, ciddi derecede þiþmiþ ve geniþlemiþ olan problemli sol böbreðine bir sonda yerleþtirilmiþ ve bu sondanýn ömür boyu kaderi olduðu, baþka hiçbir çarenin olmadýðý söylenmiþtir. Bu durumda hastamýz 18 yýl köy ortamýnda yaþamaya çalýþmýþ. Sol böbreðindeki sonda ve torbalardan dolayý da ciddi psikolojik sorunlarla mücadele etmiþtir" dedi.

PSÝKÝYATRÝ TARAFINDAN 10 YIL TEDAVÝ GÖRDÜ Prof. Dr. Önen, hastanýn, sürekli sondalarla gezmesi ve özellikle genital bölgedeki orijinal yerinden iþeyememesi, doðurganlýðý ve cinsel hayatýnýn olmayacaðý korkusu ve kaygýsý ile ciddi psikolojik travmalar geçirdiðini aktardý. Yaklaþýk 10 yýl psikiyatri tarafýndan tedaviye alýnan bu hastanýn saðlýk merkezine baþvurduðunu anlatan Prof.Dr. Önen, sözlerini þöyle sürdürdü: "Yaptýðýmýz tetkiklerde sol böbreðinin kötü de olsa yaþayabilecek kadar çalýþtýðýný tespit ettik ve hastaya ameliyat önerdik. Büyük bir gelecek umuduyla kabul eden hastaya Memorial Diyarbakýr Hastanesi'nde 3-4 saat süren çok özellikli bir kapalý ameliyat uyguladýk. Kapalý bir cerrahi iþlem ile hem çocuðun böbreðindeki sonda deliðinden böbreðe girerek hem de penisteki idrar kanalýndan mesaneye ve oradan da hastanýn tamamen týkalý olan incecik ve 18 yýldýr hiç çalýþmayan idrar kanalýna ulaþtýk. Hem böbrekteki kapalý aletler hem de alt idrar kanalýndaki ince aletlerle týkalý kanalý açýp adým adým geniþlettik. Geniþlettiðimiz idrar kanalýna, kendi buluþumuz olan ve tüm dünyada adýmýzla üretilip satýlan özellikli bir kateter yerleþtirdik. Böylece hastamýz hayatýnda ilk defa son bir aydýr normal idrar yollarýndan iþemeye baþladý. Ýlk günden itibaren hastanýn hayata bakýþý deðiþti" Prof.Dr. Önen, hastanýn 18 yýldýr hiç iþeyemediði için idrar torbasýnýn tamamen

küçülmüþ ve çok hassas durumda olduðunu belirterek þunlarý söyledi: "Ýlk günlerde idrarýný yaparken aðrý, yanma gibi durumlarla beraber günde 30-35 defa tuvalete gitme þikayetleri yaþamasýna raðmen normal yoldan iþemenin sevincini yaþýyordu. Bir aydýr ameliyatsýz olarak yaptýðýmýz medikal tedaviler ile mesanesini rahatlatýp kapasitesini artýrmaya baþladýk. Ameliyattan hemen sonra günde 35 defa tuvalete gitmek zorunda kalan hastamýz, þu anda günde 8-10 defa tuvalete giderek normal yaþamýný sürdürmeye devam ediyor. Hastanýn psikolojisi bu kýsa sürede belirgin olarak düzeldi. Özgüveni yerine gelen hasta ikinci baharýný yaþamaya baþladý."

"CÝNSEL HAYATINA ENGEL OLMAYACAK" Hastanýn 18 yaþýna kadar alt idrar yollarýný ve genital bölgeyi hiç kullanamadýðýný, penisin içindeki kanaldan çiþ yapamayýnca kendi kafasýnda kurduðu kaygýlarla penisinin de çalýþmadýðýný sandýðýný dile getiren Prof.Dr. Önen, þöyle konuþtu: "Dolayýsýyla doðurganlýk özelliðinin olmadýðýný ve normal bir cinsel yaþamý olamayacaðýný düþünmüþ. Yýllarca bunun travmasý ile yaþayarak psikolojik tedavi görmüþ. Tüm bu kaygýlarla merkezimize baþvuran hastaya normal yoldan idrar yapmamasýnýn cinsel hayatý ile hiçbir ilgisinin olmadýðýný sadece idrar yollarýnýn kapalý olduðunu anlatýp detaylý bilgilendirme ve aydýnlatma ile hastayý ikna ettik. Çok þükür, yaptýðýmýz baþarýlý ameliyat sonucunda hastamýz artýk hem normal idrar kanalýndan çiþini yapýyor hem de genital organlarýnýn normal çalýþtýðýnýn farkýndalýðýný yaþayarak umutla geleceðe bakýyor. Bir çocuðun mesanesi olmasýna raðmen idrarýný normal yoldan yapmadan 18 yýl boyunca sadece böbreðine yerleþtirilen bir sonda ile yaþayýp idrarýný dýþarý akýtmasý durumu, bildiðimiz kadarýyla, bugüne kadar dünyadaki ilk olgudur."

D

duruma tepki gösteren öðrenciler, "Bunca zaman boyunca daðýtýlmayan öðrenci kimlikleri neden sýnav saatinde bu kadar kalabalýk bir ortamda daðýtýlýyor? Zaten sýnav stresini yaþýyoruz bir de bunun üstüne sýnav saatine dakikalarýn kalmasýyla kimliklerin daðýtýlmaya çalýþýlmasý bize daha da bir stres yaþatýyor." ifadelerinde bulundular. Öte yandan sýnav öncesi daðýtýlmaya çalýþýlan öðrenci kimliklerinin daðýtýmý bitirilemeyince yetkililer çareyi daðýtým iþine son verip kimlikleri sýnýflarda öðrencilere teslim etmekte buldular. ÝLKHA

6 OCAK 2014 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4495 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Hasta Çetin Kaya, bu durumdan dolayý arkadaþlarýnýn kendisi ile dalga geçtiðini söyledi. Çetin, 3 aylýkken böbreðine hortum takýldýðýný belirterek sözlerine þöyle devam etti: "Kendimi anlamaya baþlayýnca gördüm ki herkes normal penis yolundan idrarýný yaparken ben sonda yardýmýyla yapmak zorunda kalýyorum. Bazý arkadaþlarým benimle dalga geçiyordu. Bir yakýnýmýzýn yönlendirmesiyle Prof.Dr. Abdurrahman Önen'in yanýna geldik. Beni ameliyat ederek bulunduðum zor durumdan kurtardý. Artýk ben de normal yoldan iþeyebiliyorum. Eskiden idrarýmý normal yoldan yapamadýðým için arkadaþlarla top oynamak istediðimde benimle oynamýyorlardý. Ýyileþtikten sonra arkadaþlarým bana hayretle bakmaya baþladýlar. Ýdrarýmý ilk yaptýðým

zaman sanki yeniden doðmuþ gibi hissetmiþtim." Maddi durumlarýnýn iyi olmadýðýný anlatan baba Kutbeddin Kaya ise, yýllardýr çocuðunu götürmediði doktor býrakmadýðýný belirterek sözlerini þöyle tamamladý: "Abdurrahman hocamýzýn yanýna geldik, saðolsun bize her türlü yardýmda bulundu. Þu anda çocuðum normal yollardan idrarýný yapabiliyor. Allah, Abdurrahman hocamýzdan razý olsun, ona minnettarýz. Fakat maddi durumumuz yeterli deðil. Ýleride çocuðuma baþka ameliyatlar gerekebilir. Çetin'in saðlýðýna kavuþmasý için devlet büyüklerinin ve yetkililerin bize yardým etmesini bekliyoruz. Ayrýca, bölgemizde bu tür özel ameliyatlarýn yapýlmasý en azýndan artýk Ýstanbul, Ankara gibi büyük þehirlere gidilmesini engelliyor. Çünkü eðer bu imkanlar Diyarbakýr'da olmasaydý uzaklara gidip daha da zor durumda kalacaktýk."

DÝMED: "Gazeteciye saldýrý kabul edilemez"

D.Ü’de kimlik çilesi

icle Üniversitesi'nde ÝLÝTAM sýnavlarý için öðrencilere önceden daðýtýlmasý gereken öðrenci kimliklerinin sýnava saatler kala daðýtýlmaya çalýþýlmasý öðrenciler için adeta çileye dönüþtü. Dicle Üniversitesi Ýlahiyat Lisans Tamamlama (ÝLÝTAM) sýnavlarý için öðrencilere önceden daðýtýlmasý gereken öðrenci kimlikleri sýnav günü daðýtýldý. Yüzlerce öðrencinin kimlikleri sýnava saatler kala sýnav binasýnda ilkel bir biçimde öðrencilerin isimleri çaðýrýlarak daðýtýlmaya çalýþýlmasý büyük bir karmaþýklýða sebep oldu. Sýnav için sabahýn erken saatlerinde Ýlahiyat Fakültesine gelen öðrenciler kimlik daðýtýmý sürprizi ile karþýlaþtý. Sýnav stresi yaþayan öðrencilerin bir de sýnav saatinden önce soðuk hava þartlarý altýnda öðrenci kimliði için sýra beklemesi sýnavýn adeta çileye dönüþmesine neden oldu. Yaþanan

"ARKADAÞLARIM BENÝMLE DALGA GEÇÝYORDU"

Çapa Týp Fakültesinde yaþanan maðduriyeti haberleþtirmek isteyen gazeteciye hastane güvenliði tarafýndan yapýlan saldýrýyý kýnayan DÝMED, üniversite yönetimini göreve çaðýrdý. Diyarbakýr Medya Mensuplarý Derneði (DÝMED), Çapa Týp Fakültesinde yaþanan maðduriyeti haberleþtirmek isteyen Doðruhaber Gazetesi Muhabiri Erkan Yavuz'a hastane güvenliði tarafýndan gerçekleþtirilen saldýrýyý kýnadý. DÝMED yönetim kurulu adýna yapýlan açýklamada, kamu yararýna çalýþan ve kamuyu ilgilendiren bir durumu araþtýrýp haberleþtiren gazetecilerin meydana gelen olaylarýn müsebbibi olarak görülüp hedef tahtasýna konmalarýnýn kabul edilemez olduðu belirtildi. 02.01.2014 gö-

revi baþýnda saldýrýya uðrayan Doðruhaber Gazetesi Muhabiri Erkan Yavuz'un, hakarete maruz kaldýðý yetmezmiþ gibi kötü bir þekilde darp edildiði kaydedilen açýklamada, "Bu olay resmen eþkýyalýktan baþka bir þey deðildir. Üstelik bu olayýn Türkiye'nin en önemli Üniversitesi hastanelerinden birinde, Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesinde meydana gelmesi hem üzücü hem de düþündürücüdür." ifadeleri kullanýldý. Üniversite yönetiminin soruþturma açmasý, böyle olumsuzluklarýn yaþanmamasý için gereken adýmlarýn atýlmasý istenen açýklamada, son olarak, "Yaþanan bu saldýrýyý kýnýyor, meslektaþýmýza da geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. ÝLKHA

Kaymakam Maraþlý'dan ev ziyaretleri Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý fakir ve yardýma muhtaç aileleri evlerinde ziyaret ederek sorunlarý yerinde tespit etmeye devam ediyor.

K

ulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) personelleriyle birlikte fakir ve yardýma muhtaç aileleri ziyaret etti. Kaymakam Mehmet Maraþlý ve SYDV çalýþanlarý, ilçedeki mahalle ve köylerde hasta, dul, yetim ve bakýma muhtaç aileleri evlerinde ziyaret edip dertlerini dinledi. Ýhtiyaçlarý belirlenen ailelere, Kulp SYDV tarafýndan gerekli yardýmlar yapýlacaðýný belirten Kaymakam Mehmet Maraþlý, "Onlarýn dertlerine ve sorunlarýna kulak verdik. Ziyaretlerimizi elbette ki sürdüreceðiz. Ancak onlarýn yaþamlarýný kolaylaþtýrýcý, sorunlarýna çözüm olucu somut adýmlarýmýzý da atmak için çalýþmalarýmýzý baþlattýk" dedi.


CMYK

Bölge Haber

6 OCAK 2014 PAZARTESÝ

5

Ýçkale'de restorasyon hýzlandý

Diyarbakýr'da bir dönem Jandarma Ýstihbarat ve Terörle Mücadele Merkezi (JÝTEM) ana karargahý olarak kullanýlan Ýçkale mevkiinde restorasyon çalýþmalarýna hýz verildi. D iyarbakýr'ýn turizm potansiyelinin geliþtirilmesi, kültürel mirasýnýn korunmasý ve tanýtýlmasý adýna Diyarbakýr Valiliði tarafýndan Kalkýnma Bakanlýðý'ndan finanse edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programý projeleri çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programý kapsamýnda uygulanan 6 proje ve yine ayný kapsamda onaylanan 2 yeni proje ile Diyarbakýr'ýn tarihi ve turistik alanlarýnýn hayat bulmasýnýn saðlanacaðý belirtildi. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programý kapsamýnda onaylanan 2 yeni proje ile tarihi konaklarýndan olan Þehzadeler Konaðý'nýn proje çizim çalýþmalarý yapýlýrken, Ýçkale'yi saran 20 burç ve burçlar arasý sur duvarlarý ile Ýçkale'de yer alan 4 kapý restore ediliyor.

Kültürel mirasa ilgi canlandýrýlacak Diyarbakýr Ýçkale Surlarýnýn Restorasyonu Projesi ile Diyarbakýr Surlarý'nýn çekirdeði konumundaki Ýçkale burçlarýnýn ve kapýlarýnýn restore edilmesinin amaçlandýðý bildirildi. Bölgedeki turistik öneme sahip Diyarbakýr Surlarý'nýn restore ve rehabilite edilerek turizm sektörüne kazandýrýlmasý amaçlanýrken, bu kapsamda 20 burç ve 4 kapýnýn restorasyonu saðlanarak kültürel mirasa olan ilgi eksikliðinin yeniden canlandýrýlýp kültürel mirasýn korunmasý çalýþmalarý konusunda bir kamuoyu oluþturulmasýnýn da hedeflendiði belirtildi. ÝHA

Almanya'da siyasette kendinden söz ettiriyor Diyarbakýrlý üç çocuk annesi Ayþe Sökülmez, Almanya'nýn Freising kentinde Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) ilçe meclisine aday gösterildi.

A

Eserleri Zaza Dili'ne konu oldu Tunceli Valiliði, eserleri üniversitelerin Zaza Dili ve Edebiyatý bölümüne konu olan sanatçýya sahip çýktý.

T

unceli Üniversitesi Ýktisat ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hýdýr Özdemir ve Öðretim Görevlisi Þengül Þenol, 1938 olaylarýný yaþamýþ, Zazaca þiirler, aðýtlar söyleyen ve kemanýyla seslendiren sanatçý Dersimli Sýlo Gýz ile birlikte, Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner'i makamýnda ziyaret etti. Sanatçý ve eserleri hakkýnda Güner'i bilgilendiren heyet destek talebinde bulundu. Sanatçýyla bir

süre sohbet eden Vali Güner, Dersimli Sýlo Gýz'ý makamýnda aðýrlamaktan duyduðu mutluluðu dile getirerek, "Sanatçý bu yörenin çok sevilen bir ismi. Kendisine devlet olarak gerekli yardýmý yapacaðýz, biz yöremizin yerel sanatçýlarýnýn her zaman yanýnda yer alacaðýz" dedi. Öðretim Görevlisi Þengül Þenol, Dersim edebiyatýnda önemli yeri olan sanatçýnýn Zaza Dili ve Edebiyatý bölümünde konu olarak yer aldýðýný, kendisinin yaþamýnýn ve eserlerinin Dersim yöresi için önemli olduðunu, böyle bir deðere gerekli yardýmýn yapýlmasýný ve kendisinin yanýnda yer alýnmasý gerektiðini ifade etti.

lmanya'nýn Freising kenti yakýnlarýndaki Langenbach köyünde ikamet eden Diyarbakýrlý Ayþe Sökülmez, 16 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerde SPD'den ilçe meclisine aday gösterildi. 2006 yýlýndan bu yana SPD'de aktif çalýþan Sökülmez, ilçe meclisi için 20. sýradan aday gösterilmesinin yaný sýra, Langenbach belediye meclisi için de 6. sýradan aday gösterildi. Üç çocuk annesi Ayþe Sökülmez, "Bizim sorunlarýmýzý tam olarak biz anlarýz. Özellikle eðitim konularýndaki sorunlarýmýzý kendi çocuklarým nedeniyle çok iyi biliyorum. Yýllardan beri okul aile birliklerinde görev almamýn yaný sýra Münih Türk Okul Alile Birliði yönetim kurulunda görev yapmaktayým. Seçilirsem, bize özgü sorunlarý yerel çözüm mercilerine getirerek sonuçlandýrmak istiyorum. Türkçe dili ve kültür dersleri konusundaki projelerimi, ev hanýmý annelerin boþ zamanlarýný deðerlendirmeleri için Türk hanýmlarý buluþma merkezi kurulmasý projemi hayata geçirmek istiyorum. Bunun için de tabii ki seçilmem gerekiyor, seçilebilmem de tercih oylarýnýn çok büyük rol oynamasý nedeniyle Alman vatandaþý Türk kökenlilerin tercih oylarýyla beni desteklemelerini beklemekteyim" dedi. Tam bir hayraný olduðu memleketi Diyarbakýr'ý tanýtmak için düzenlediði fotoðraf sergileriyle de tanýnan Ayþe Sökülmez, Lufthansa ait olan bir ikram þirketinde çalýþýyor.

Ekolojik okur yazarlýk semineri

Þ

ýrnak'ýn Silopi ilçesinde bulunan Dicle Ýlköðretim Okulu Anasýnýfý Öðretmeni Bengü Iþýk tarafýndan Cizre Ýlçe Öðretmen Evi ve Akþam Sanat Okulu'nda ekolojik okur yazarlýk semineri verildi. Seminere öðretmenler tarafýndan yoðun ilgi gösterildi. Anasýnýf öðretmeni Bengü Iþýk tarafýndan slayt gösterimi eþliðinde verilen eðitim seminerine her okuldan temsilciler katýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý Hizmet Ýçi Eðitim Baþkanlýðý ve TEMA Vakfý arasýnda imzalanan protokol gereði uygulanan eðitimde öðretmenler ekolojik okur yazarlýk hakkýnda bilgilendirildi. Yalavo'da düzenlenen ekolojik okur yazarlýk öðretmen eðitimlerine katýldýðý için böyle bir seminer verdiðini ifade eden Bengü Iþýk bütün öðretmenleri bu eðitim seminerlerine katýlmayý davet etti. Bengü Iþýk, seminerde, topraðýn, suyun önemine vurgu yaparak çevrede-

ki bitki ve canlýyý koruyabilmek, acil çözümler üretebilmek gibi bilgileri ve doða bilincini geliþtirmek konusunu anlattý. Iþýk, ekolojik okur yazarlýðý eðitimi alan bir bireyin doða ve doða olaylarýna eleþtirel bakabilen kiþiler olduðunu belirterek, "Doða olaylarýnda sorunlara yönelik çözümler geliþtirebilen ve toplumda araþtýrma ve sorgulama yapan bireylerdir. Ekoloji okur yazarlýðý bireyde doða bilincinin oluþmasýný, doðanýn ilkelerini ve doðayla iletiþim kurmasýný saðlar. Birey daha çevreci, doðaya daha hakim olur, doðayý daha iyi anlar, daha iyi anlatýr. Seminerimizin amacý, öðretmenlerin burada aldýðý eðitimi okullarýndaki öðretmen ve öðrencilerine doða hakkýnda daha iyi çalýþma yapmasýný saðlamaktýr" dedi.Ýki gün süren seminer sonrasýnda katýlýmcýlara milli eðitim müdürlüðü tarafýndan sertifika verileceði açýklandý.

Aþýrý yüklenme trafo patlattý D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde bulunan bir elektirik trafosu aþýrý yüklenme ve kaçak elektrik kullanýmdan dolayý büyük bir gürültü ile patladý. Patlama nedeniyle çýkan yangýnda trafo kullanýlmaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Körhat Mahallesi Cemiloðlu Caddesi polis karakolunun bulunduðu sokakta meydana geldi. Elektrik trafosu aþýrý yüklenmeler ve kaçak kullanýmdan dolayý büyük

bir gürültü ile patladý. Patlamadan dolayý mahalle sakinleri büyük bir panik yaþadý. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýný kýsa sürede kontrol altýna alarak alevlerin çevredeki iþyerlerine sýçramasýný önledi. Yangýn sonrasý olay yerine gelen DEDAÞ yetkilileri söz konusu yangýn ve patlamanýn aþýrý yüklenme ve kaçak kullanýmlardan dolayý meydana geldiðini belirterek, sorunun kýsa sürede giderilmesi için gerekli çalýþmalarýn baþlatýlacaðýný açýkladý. ÝHA


6

EKONOMÝ

6 OCAK 2014 PAZARTESÝ

Bingöl kavurmasý Türkiye pazarýnda

Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, "Bingöl kavurma markasýyla tüm Türkiye'de satýþ yapýlýyor. Diðer kavurmalara göre Türkiye'nin deðiþik bölgelerinde yüzde 40 daha yüksek fiyatla satýlýyor" dedi. yenilendirildiðini söyledi. Kombinada yaklaþýk 100 kiþinin doðrudan istihdam edildiðini kaydeden Bakan Yýlmaz, tesisin hayvancýlýkla uðraþan binlerce çiftçi ve besiciye hizmet verdiðini belirterek, "Sadece 2013 yýlýnda burada üreticiye ödenen para 47 milyon Türk Lirasý. 2014 yýlýnda inþallah 50 milyon lirayý geçecek. Bingöl Tarým ve Hayvancýlýk bölgesi et ve süt kurumu bizim için çok önemli. Þunun da altýný çizmek istiyorum burada ismine uygun bir þekilde bu tesisi geliþtirmemiz lazým. Bingöl yeni baraj ve göletleriyle su ürünleri konusunda büyük potansiyele sahip bir ilimiz. Bu tesisimiz ileride su ürünleri konusunda da daha etkili bir þekilde kullanýlacak" dedi.

BÝNGÖL KAVURMASI TÜRKÝYE PAZARINDA

B

ingöl'de bulunan Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Et ve Süt Kurumu Bingöl Et Kombinasýný ziyaret etti. Yenilenen kombinada incelemelerde bulunan Bakan Yýlmaz, Kombina Müdürü Önder Alptekin'den brifing aldý. Ýncelemelerin ardýndan bir açýklamada bulunan Bakan Yýlmaz, kombinanýn 14 milyon liralýk kaynakla

Bingöl kavurmasýnýn Türkiye pazarýnda yer edindiði belirten Bakan Yýlmaz, "Katma deðeri yükseltmek önemli sadece et üretirseniz etin ücretini almýþ olursunuz ama paketlediðinizde iþlediðinizde marka oluþturduðunuzda çok daha fazla katma deðer oluþturmuþ olursunuz. Bu anlamda son dönemlerde bu tesis içersinde kavurma ünitesi kurduk. Bingöl kavurma markasýyla tüm Türkiye'de satýþ yapýlýyor. Diðer kavurmalara göre

220 aileye yardým M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde, yardým faaliyetlerinde bulunan Kýzýltepe Rahmet Gýda Bankasý, Aralýk ayý içerisinde, muhtaç ve Suriyeli mültecilerden oluþan 220 aileye gýda yardýmýnda bulundu. Aralýk ayý içerisinde yaptýklarý yardýmlarla ilgili olarak açýklamalarda bulunan, Kýzýltepe Rahmet Gýda Bankasý Baþkaný Mehmet Þirin Öz þu bilgileri paylaþtý: "Aralýk ayý içerinde yetim ve muhtaç 42 aileye gýda paketi, 20 aileye 20 kilo kýrmýzý et, 40 aileye 80 kilo beyaz et ayrýca Avrupa Yetim-Der'in Yetim ve Kardeþ Aile Projesine aldýðý 5 aileye gönderdiði Bin 420 TL nakdi ve

bir hayýrseverin Hevidar Sezer'in ameliyatý için gönderdiði 250 TL nakdi yardýmý , sahiplerine ulaþtýrdýk. " Toplam 220 aileye yardýmda bulunduklarýný belirten Öz "Ayrýca Suriye'deki iç savaþtan kaçýp Kýzýltepe'ye yerleþen Suriyeli mülteci 40 aileye gýda paketi, 40 aileye 80 kilo beyaz et ve 140 aileye de giyim yardýmýnda bulunduk.Toplamda 220 aileye 8 bin lira deðerinde yardým daðýttýk." þeklinde konuþtu. Öz, fakir aileler için baðýþta bulunan ve yardým malzemelerinin sahiplerine ulaþtýrýlmasýnda aracý olan vatandaþlara teþekkür etti.

Türkiye'nin deðiþik bölgelerinde yüzde 40 daha yüksek fiyatla satýlýyor. Çünkü Bingöl'ün eti kaliteli olduðu için kavurmasý daha kaliteli ve daha kaliteli olduðu için tüketici daha fazla ücret ödeyip raðbet ediyor. Özel sektörde de kavurma konusunda atýlan adýmlar var. Hem et ve süt kurumu ve özel sektörle kanalýyla Bingöl'ün et potansiyelinin katma deðerini daha yüksek hale getiriyoruz. Burada sanayileþme dediðimiz aslýnda budur. Maden kaynaklarýný, doðal kaynaklarý, hayvancýlýðý, tarýmý alýp iþleyip paketleyip markalaþtýrdýðýnýzda çok daha fazla gelir elde ediyorsunuz bu da refahý attýrýyor. Et ve süt kurumumuz bu anlamda Bingöl Kavurmayla bir adým atmýþ oldu" ifadelerini kullandý. Tesisin bölgesel fonksiyona sahip olduðunu kaydeden Bakan Yýlmaz, þunlarý söyledi: "Bu tesis sadece Bingöl'e hizmet etmiyor bölgesel fonksiyonu var. 6 ile hizmet veriyor bu 6 ilden ürün alýyor bunlarý iþliyor ve daha geniþ bir þekilde pazarlýyor. Bingöl'deki bütün üretim tesislerine önem veriyoruz nerede bir istihdam varsa, nerede üretim varsa destek oluyoruz. Ýstihdam oluþturacak bütün konulara destek oluyoruz. Son teþvik sistemimizle birlikte özel sektörün bu anlamda geliþmesi için gayret sarf ediyoruz. Et ve süt kurumumuz bu anlamda çok önemli bir tesis."

Adýyaman'da petrol arama çalýþmalarý sürüyor

A

dýyaman bölgesinde çalýþmalarýný seri bir þekilde sürdüren TPAO Bölge Müdürlüðünün petrol arama çalýþmalarý devam ediyor. Adýyaman Valisi Mahmut Demirtaþ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý Adýyaman Bölge Müdürlüðü tarafýndan petrol arama çalýþmalarýnýn yapýldýðý Doðu Þambayat-8 Lokasyonu arama sahasýnda yapýlan çalýþmalarý yerinde inceleyerek, ilgililerden bilgi aldý. TPAO Bölge Müdürlüðü Sondaj Müdürlüðü Doðu Þambayat-8 Lokasyonu Kule Mühendisi Fatih Göksu, arama sahasýnda yürütülen çalýþmalarla ilgili Vali Mahmut Demirtaþ'a teknik bilgi vererek, Doðu Þambayat-8 Lokasyonu petrol arama tespit kuyusu çalýþmalarýna yaklaþýk 1 ay önce baþlandýðýný ve 1412 metre derinliðe ulaþarak çalýþmalarýn devam ettiðini ifade etti Gösterdikleri özveri çalýþmalarýndan dolayý TPAO Bölge Müdürlüðü çalýþanlarýna teþekkür eden Vali Mahmut Demirtaþ ise, "Ülkemizin en köklü ve marka deðeri yüksek olan kurumlarýndan biri olan TPAO, gerek yurt içinde gerekse de yurt dýþýnda çok önemli çalýþmalara imza atmýþtýr. TPAO Bölge Müdürlüðümüzce Adýyaman genelinde petrol arama çalýþmalarý devam etmektedir. Yapýlacak çalýþmalarla önümüzdeki günlerde bu alanda daha güzel sonuçlar alacaðýmýza inanýyorum. Büyük bir özveri gösteren TPAO Bölge Müdürlüðü çalýþanlarýna da teþekkür ediyorum"dedi.

Giyim


GÜNCEL

6 OCAK 2014 PAZARTESÝ

7

Bilgi ve Hikmet Evi açýldý Batman Valisi Yýlmaz Arslan, Ýlim Yayma Cemiyeti tarafýndan SODES kapsamýnda yürütülen "Bilgi ve Hikmet Evi" projesinin açýlýþýný gerçekleþtirdi.

Býçaklý saldýrýda bir yaralý Batman Alitevþo Pazarý'nda seyyar tezgah üzerinde sebze ve meyve satan bir vatandaþ kimliði belirsiz bir þahýsýn býçaklý saldýrýsýna uðradý. Aðýr yaralanan vatandaþ kaldýrýldýðý hastanede tedavi altýna alýndý.

E

T

urgut Özal Bulvarýndaki Mavi Rüya Apartmanýnýn 2. katýnda projenin yürütüldüðü mekanda gerçekleþtirilen açýlýþa Vali Arslan'ýn yaný sýra Ýl Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ýhsan Aslanlý, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Fatih Aktürk, Batman Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Þemsettin Dursun, Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu Müdür V. Doç. Zeki Argünhan, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Dr. Davut Okçu, Ýlim Yayma Cemiyeti istiþare heyeti ve çok sayýda kursiyer katýldý. Proje, çocuklarýn okuma alýþkanlýðý kazanmasý ve boþ zamanlarýný verimli bir þekilde geçirmelerini amaçlýyor. Proje kapsamýnda 120 öðrenciye kurs verilirken kütüphanenin ise 70.00'den akþam 19.00'a kadar Batman'daki tüm öðrencilere açýk olduðu belirtildi.

dinilen bilgiye göre, olay Batman Alitevþo Semt Pazarý'nda meydana geldi. Semt pazarýnda seyyar tezgah üzerinde sebze meyve satýcýlýðý yapan 25 yaþýnda S.O. yanýna yaklaþan kimliði belirsiz bir þahýs ile tartýþmaya baþladý. Sözlü baþlayan tartýþma kýsa süre sonra býçaklý kavgaya dönüþtü. Kimliði belirsiz kiþi cebinden çýkardýðý býçakla S.O.'ya saldýrdý. Vücuduna aldýðý býçak darbeleriyle aðýr yaralanan S.O. olay yerine gelen 112 acil servis ambulansýyla kaldýrýldýðý Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýnýrken, olay yerine çok sayýda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldýrganýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý.

Duvar korkuluklarý tehlike saçýyor B

Acil servis giriþinde kavga B

atman Bölge Devlet Hastanesi acil servisi önünde iki grup arasýnda çýkan kavgada, 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, B.E. ve kardeþi M.E., Batman Bölge Devlet Hastanesi acil giriþinde beklerken bir minibüsten inen 6 kiþi, B.E. ve M.E ile tartýþmaya baþladý. Tartýþma kýsa sürede sopalý ve yumruklu kavgaya dönüþtü. Taraflarýn kavgasýna hastane güvenlik görevlileri ile polis müdahale etmekte güçlük çekti. Olay yerine çok sayýda polis sevk edildi. Kavgada darp edilen B.E. ile M.E. isimli kardeþler kaldýrýldýklarý acil serviste tedavi altýna alýndý. Polis, kavgaya karýþan þahýslarla ilgili çalýþma baþlattý.

Hýrsýzlýk baskýnlarýnda 12 kiþi yakalandý

atman'ýn Kozluk ilçesinde öðrencilerin sýkça kullandýðý yolun kenarýndaki duvar korkuluklarýn yýkýlmasý büyük tehlikeye neden oluyor. Yaklaþýk 10 metre yüksekliðindeki uçurumun üzerine örülen duvarlarýn yýkýlmasý söz konusu yolu sýkça kullanan öðrenciler için özellikle tehlike arz ediyor. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, belediyenin duyarsýzlýðýndan þikayet etti. Kozluk Belediyesinin derhal duvarý onarmasý gerektiðini belirten mahalle sakinleri " Kaldýrýmýn alt tarafý uçurum gibi. Biri düþerse hayatýný kaybedebilir." dediler. Mahalle sakinleri, "Kaldýrýmýn yan tarafý uçurum niteliðinde, yüksekliði 1015 m yakýn bir uzunlukta.Buda buradan geçen herkes için tehlike oluþturuyor.Özellikle yurt ile çarþý ortasýnda olan bu yol küçük ve büyük yaþtaki öðrencilerin gidiþ geliþi oluyor." diye konuþtular.

"El atýlmamýþ eserleri gün yüzüne çýkardýk" M

M

uþ'ta Emniyet Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen baskýnlarda hýrsýzlýk þüphelisi 12 kiþi yakalandý. Edinilen bilgilere göre Emniyet Asayiþ Þube Müdürlüðünün Muþ genelinde yaptýðý çalýþmalarda hýrsýzlýk suçundan 12 kiþinin yakalandýðý belirtildi. Muþ Emniyet Müdürlüðünden konu ile ilgili olarak yapýlan açýklamada, hýrsýzlýk suçlularýna yönelik düzenlenen baskýnlarda 12 kiþinin yakalandýðý belirtildi. Zanlýlardan 6'sýnýn tutuklandýðý belirtilen açýklamada, 5 þüphelinin ise serbest býrakýldýðý ifade edildi.

Van'da 3.3 þiddetinde deprem V

an'da 3.3 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü'nden alýnan bilgilere göre, saat 12.18 sýralarýnda merkez üssü Mollakasým köyünde 3.3 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. Deprem kýsa süreli paniðe neden oldu.

Vakýflar Genel Müdürlüðü Sanat Eserleri Yapý Ýþleri Daire Baþkaný Suat Faruk Giray, Bitlis'te katýldýðý bir açýlýþta Cumhuriyet tarihinde el atýlmamýþ binlerce eseri inþa ederek gün yüzüne çýkardýklarýný söyledi.

erkez Ulu Caminin açýlýþýnda konuþan Vakýflar Genel Müdürlüðü Sanat Eserleri Yapý Ýþleri Daire Baþkaný Suat Faruk Giray, 2003 yýlýndan bu yana Türkiye de 4 bin eseri restorasyonda geçirdiklerini söyledi. Vakýflar Genel Müdürlüðü Sanat Eserleri Yapý Ýþleri Daire Baþkaný Suat Faruk Giray Bitlis'in köklü tarihi, kültür ve manevi bir potansiyele sahip olduðunu belirterek, " Ama bu potansiyel göz önünde bulundurulduðunda ülke genelinde hak ettiði yerde deðil. Hak ettiði yere getirmek için Vakýflar Bölge Müdürlüðü olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." Dedi. Bitlis'te çok önemli restorasyon faaliyetlerinin olduðunu söylerine ekleyen, Giray, "Yaklaþýk 60 tarihi eserimiz var. Bunlarýn yarýsýný 2003 yýlýndan bu yana elden geçirdik. Halen Bitlis merkezi, Tatvan ve Norþin ilçeler-

imizde 6 önemli eserimizin restorasyon çalýþmalarý sürüyor. En kýsa sürede bu eserlerimizin de restorasyonlarýný tamamlayýp ibadete açmayý hedefliyoruz" diye konuþtu Cumhuriyet tarihinde el atýlmamýþ eserleri gün yüzüne çýkardýklarýna vurgu yapan Giray konuþmasýnýn sonunda, "Edirne den Hakkari'ye, Iðdýr'dan Aydýn'a kadar, Ýstanbul da çok önemli eserlerimizi Süleymaniye Cami,Fatih Cami, Yavuz Sultan Selim Cami, Piyade Paþa gibi camilerin projelerinin çizimine dahi cesaret edilemezken; bizler bunlarýn projelerini çýkararak restorasyonlarýný yaptýk. Bitlis'imizin sembolü haline gelen 5 minare dediðimiz, Þerefiye Cami, ULU Cami, Meydan Cami, Gökmeydan Cami ve Kalealtý Cami'nin üçünü elden geçirdik. Seneye Gökmeydan camiyi de yaparak Bitlis'in sembolü olan 5 minareyi elden geçirmiþ olacaðýz. Bu eserleri yaparak halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz" þeklinde konuþtu


8

Haber

6 OCAK 2014 PAZARTESÝ

Pariste öldürülen 3 kadýn anýlacak

Fransa'nýn baþkenti Paris'te 9 Ocak 2013 günü öldürülen Sakine Cansýz, Fidan Doðan ile Leyla Söylemez'in, Diyarbakýr'da düzenlenecek törenle anýlacaðý belirtildi.

P

aris'te öldürülen Sakine Cansýz, Fidan Doðan ve Leyla Söylemez'in öldürülüþlerinin birinci yýl dönümü dolayýsýyla Diyarbakýr'da Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) tarafýndan program düzenleneceði bildirildi. BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gultan

Kýþanak, 9 Ocak günü Diyarbakýr'da kitlesel bir yürüyüþle cinayeti protesto edeceklerini söyledi. Ceren Kadýn Derneði'nde DÖKH üyeleriyle bir araya gelen Kýþanak, yaptýðý açýklamada, Paris'te öldürülen 3 kadýnýn faillerinin ortaya çýkmasý gerektiðini ifade ederek, "9 Ocak günü Diyarba-

kýr'da büyük bir yürüyüþle bu katliamý protesto edeceðiz. Katillerin açýða çýkmasý ve sorumlularýn yargýlanmasý için tepki ve taleplerimizi kamuoyuna yansýtacaðýz. Bu cinayet nedeniyle kadýn hareketi olarak yaptýðýmýz tartýþmalar sonucunda, bu cinayetin birkaç hedefi olduðunu belirledik. Bu hedeflerden en önemlisi Kürt kadýnlarýnýn özgürlük mücadelesine bir darbe vurmak ve alýkoymaktýr. Demokratik kadýn hareketinin güçlenmesini engellemektir. Biz biliyoruz ki bu 3 kadýn arkadaþýmýzýn þahsýnda aslýnda bir bütün olarak, kadýnlarýn özgürlük mücadelesi katledilmek istenilmiþtir. DÖKH olarak, bu cinayete karþý verilecek en büyük yanýtýn, bu deðerleri büyütmek ve yüceltmek olduðuna karar verdik. Hem Avrupa, hem Fransa, hem Türkiye bu cinayetin aydýnlatýlmasý için üzerlerine düþen sorumluluðu yeterince yapmýyor. Biz diyoruz ki onlar, kendi derin sessizlikleri içerisinde kalabilirler ama biz sesimizi yükselteceðiz. Biz, Paris'te katledilen 3 kadýn yoldaþýmýzýn temsil ettiði deðerleri daha büyütmek için bu yýl dönümünde 'Özgür kadýnla, demokratik ulusa' isminde bir kampanya baþlatmaya karar verdik. Bu kampanyanýn esasý, kadýnlarýn özgürlük mücadelesini büyütmek ve yükseltmektir" dedi.

DkMM Ocak ayý toplantýsýný gerçekleþtirdi

D

iyarbakýr Küçük Millet Meclisi Ocak ayý toplantýsýný Sümerpark 1 no'lu toplantý salonunda gerçekleþtirdi. Koordinatörlüðü Eyüphan Kaya ve Ahmedi Elaltunkara'nýn yaptýðý toplantýya sivil toplum kuruluþlarýndan Yusufi-Der, Þura Der, DES, TÜMSÝAD, DÝKTUM-DER, A.S.K.Federasyonu, DÝKAD, 78'liler Derneði, HÝTDER, DTSO, Beritanlýlar Der, AYDER, GÜNSÜAD, Kibele Kadýn Kooperatifi, Osmanlý Ocaklarý, Mahalli

Ýdareler Derneði(MÝD), Din Bir Sen gibi sivil toplum örgütlerinin yaný sýra akademisyenler ve kanaat önderleri ve siyasi misyon temsilcilerinin katýldýðý gözlendi. Ýlk olarak "Þeffaflýk ve hesap verebilirlik" olarak gündem deðerlendirilmesi yapýldý. Daha sonra HÜDA PAR Belediye Baþkan adayý Hüseyin Yýlmaz ve AK Parti Baþkan adayý Galip Ensarioðlu 15'er dakika konuþma yaptýktan sonra sorulan sorularý cevapladýlar. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan DkMM'in

Ýsmail Ertuðrul

hazýrladýðý 10 istek tablosu siyasi partilerin belediye baþkan adaylarýna sunuldu. 1-Belediyenin projeleri arasýnda olan raylý sistem (tramvay vb.) ulaþým güzergâhýný yapacak mýsýnýz? 2- Sur ve Baðlar ilçeleri için planlanan kentsel dönüþümü yapacak mýsýnýz? 3- Her semtte etüt salonu, oyun alaný ve çocuklarýn sportif faaliyetlerine uygun güvenlik görevlilerinin disiplini altýnda sosyal hizmet verebilecek yardýmcý eðitim ve dinlenme kompleksleri yapacak mýsýnýz? 4- Eðitim öðretimden sorumlu baþkan yardýmcýnýz her hafta en az bir okula giderek okul idaresiyle iþ birliði içerisinde eðitime katký verecek mi? 5- Görsel ve duyusal engelliler için araba herhangi bir durakta beklediðinde duraðýn ismini seslendirerek ayrýca her durakta hangi halk otobüsünün hangi güzergahta gideceðini gösteren tabelalar yapacak mýsýnýz? 6- Ýhtiyaca cevap verebilecek kadar yer altýnda ya da katlý olarak otopark yapacak mýsýnýz? 7- Yeni evlenen her çifte beþ yýl asgari ücretin yüzde 10'u kadar sembolik bir ücretle 1+ 1 ev verecek misiniz?

2.BÖLÜM

ismail@ismailertugrul.com

MEDENÝYETLER BEÞÝÐÝ HASANKEYF HASANKEYF'ÝN TÜRK-ÝSLAM TARÝHÝNDEKÝ ÖNEMÝ Hasankeyf , tarih ve medeniyetler açýsýndan çok mühim bir yer olan Mezopotamya bölgesinde bulunmaktadýr. Bir çok medeniyete beþiklik eden Hasankeyf'in özellikle Türk-Ýslam tarihindeki önemi büyüktür. Her ne kadar Hasankeyf' in bu bölgede ortaya çýkmýþ medeniyetlerdeki yerini ve önemini ortaya koymak kaynaklarýn yokluðundan dolayý mümkün deðilse de, þehrin jeopolitik yapýsý bu medeniyetleþme hareketinde kuvvetle yer aldýðý izlenimini vermektedir. Ancak yazýlý kaynaklarýn yokluðu, devam eden arkeolojik çalýþmalarýn henüz sonuçlanmamýþ olmasý, bu konuda fikir yürütmeye imkan vermiyor. Hasankeyf Türk -Ýslam tarihi ve medeniyeti açýsýn-

dan da önemli bir yere sahiptir. Bilhassa Artuklular'la baþlayan Hasankeyf'teki ilmi ve medeni geliþim çok önemlidir. O devirde þehir, bölgenin önemli merkezlerlerinden biri olmuþtur. Moðol istilasýndan sonra bir süre harabe halinde bekleyen þehir 14. Asrýn baþlarýnda Eyyubiler zamanýnda yeniden canlanmýþ, Artuklu devrindeki haþmetine ulaþamamýþsa da günümüze ulaþabilecek eserler býrakabilmiþtir. 1932 yýlýnda Hasankeyf 'teki tarihi eserleri inceleyen Fransýz ilim adamý Albert Gabriel zamanýn ilgili banlýðýna takdim ettiði raporda ve daha sonra kaleme aldýðý bir makalede eserlerin hiç olmasa o tarih mevki olarak tespit edilmesinin uygun olacaðýný söyledikten sonra buraya aklý baþýnda bir usta ile birkaç iþçinin gönderilmesini teklif eder. Ne yazýk ki bu teklife uyulmadýðý için Hasankeyf

8- Yerel yönetimlerde uzman siyasi yaklaþýmdan uzak teknik bir danýþman ekiple çalýþacak mýsýnýz? 9- Kuruçeþme ve Ýskan Evleri kavþaklarý baþta olmak üzere trafik sorununun yaþandýðý

günümüze kadar daha fazla harap olmaya devam etmiþtir. Hasankeyf 1967 yýlýnda bir kültür katliamý yaþadý ve devlet, maðaralarda yaþayan vatandaþlara iskan izni verdi. Halk da ev yapma bahanesiyle birçok tarihi eseri ve harabeyi maalesef yok etti. Yeni þehir, adeta tarihin temelleri üzerine bina edildi. 1981 yýlýnda Kültür Bakanlýðýnca Hasankeyf 'teki tarihi eserler 13.3.1981günve A-2767 sayýlý kararla koruma altýna alýndý. Ancak bu tarihten günümüze koruma adýna bir çalýþma yapýlmadý. Eserler kendi halinde harap olmaya devam etti. Daha sonraki yýllarda Hasankeyf Ortaçað seyyahlarýnýn seyahatnamelerinde göze çarpmaktadýr. Daha sonraki yýllarda Ortaçað'ýn mühim seyyahlarýndan olan Evliya Çelebi, Ýbn Batuda ve Nasýr-ý Hüsrev gibi seyyahlardan Hasankeyf hakkýnda insan çok þey umabilir. Ancak, kýsa bir araþtýrma bu ümidi boþa çýkaracaktýr. Bu seyyahlar bölgeyi çok dolaþmýþ ve uðradýklarý yerler hakkýnda çok bilgiler vermiþ olmalarýna karþýn Hasankeyf' e uðramayýp maalesef bizi deðerli bilgilerden mahrum etmiþlerdir. Bu seyyahlarýn Hasankeyf 'e uðramamalarýnýn sýrrý bugün bilinmemektedir. Hasankeyf'e ýþýk tutan eser sayýsý az Son dönem tarihçilerinden Halil Edhem' in Düvel- i Ýslamiye adlý eseri muhtasar olmakla birlikte gerçekten önemli olduðu aþikardýr. Osmanlý son dönem tarihçilerden Ali Emir'nin yarým kalmýþ bir çalýþmasý Eyyubiler dönemi

yerlerde alt üst geçit yapacak mýsýnýz? 10- En az üç ayda bir aylýk Muhasebat Genel Müdürlüðüne verdiðiniz harcama daðýlýmýný içeren listeleri DkMM'ye verecek misiniz?

için önem arz etmektedir. Bu zatýn Tarih'i Osmani Encümeni Mecmuasýnda yayýnlanan "Hasankeyf Hükümet- i Eyyubiyesi" adlý seri yazýsý, ancak iki sayýda yayýnlanmýþtýr. Yayýnlanan ilk bölümlerden çalýþmanýn hayli uzun olduðu anlaþýlmaktadýr. Hasankeyf'te basýlan sikkeler konusunda tek kaynak Ýsmail Galip Edhem' in Meskukat-i Türkmaniye Katalogudur.Hasankeyf Artuklularý açýsýndan Osman Turan'ýn "Doðu Anadolu Türk Devletleri Tarihi" adlý eseri önemli bir yer teþkil etmektedir. Burada Irak'lý tarihçi Prof Dr. Ýmaduddin Halil'in El-Ýmaratu'l Artukiyye fi'þ Þam ve'l -Cezire isimli eserlerinden bahsetmeden geçemeyeceðiz. Tümüyle Artukoðullarý tarihini inceleyen eser gerçekten ciddi ve yorucu bir gayretin ürünüdür. Hemen hemen konu ile ilgili tüm kaynaklar taranarak bu eser yazýlmýþtýr. Hasankeyf'teki tarihi eserler hakkýnda ise Allbert Gabriel 'in "Voayages Archeologýque Dans la Turquie Dans la Turquie Orientale" adlý eseri müstesna bir yere sahiptir. Hasankeyf 'teki tarihi eserleri böylesine titizlikle inceleyen ikinci bir bilim adamý henüz yoktur.

GELECEK BÖLÜM: HASANKEYF ÝSMÝ NEREDEN GELÝYOR?


Ýç-Dýþ Politika

6 OCAK 2014 PAZARTESÝ

9

Yeni bir saldýrý þekli ile karþý karþýyayýz Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, son dönemde yaþananlarla ilgili, "Yeni bir saldýrý þekli ile karþý karþýyayýz" dedi.

B

ir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam ile birlikte Gaziantep'e gelen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Gaziantep Ýl Teþkilatý'nda partililerle bir araya geldi. Son dönemde yaþananlara deðinen ve perde arkasýnda daha farklý þeylerin olduðunu belirten Eker, "Yeni bir saldýrý þekli ile karþý karþýyayýz. Bu sefer hangi suretle görünüyor? Sözüm ona yolsuzluklarla mücadele suretinde görünüyor. Yolsuzlukla en çok mücadele yapmýþ AK Parti'nin genel baþkaný. Siz hangi hakla, hangi insaf, hangi vicdanla AK Parti'ye kurumsal olarak bunu yakýþtýrýrsýnýz. Gerisindeki problem bu deðil arkadaþlar. Gerisinde Türkiye'nin istikrarý, Türkiye'nin siyasi istikrarý ile saðlanan ekonomik büyüme ve Türkiye'nin bölgesinde ve küresel ölçekte sözünü söyleyen bir aktör haline gelmesi" dedi. Komþu ülkelerle olan ticari iliþkilerin birilerini rahatsýz ettiðini aktaran Eker, "Gerek Kuzey Irak ile olan iliþkiler gerek Ýran'la ve diðer komþularýmýzla olan ticari iliþkiler, bunlar birilerini bir þekilde rahatsýz ediyor. Gerek Ortadoðu ülkelerinde uygulanan oyunlar demokrasiye karþý geliþtirilen saldýrýlar, buralarda Türkiye'nin

sivil siyasi gücünün Sayýn Baþbakanýn ve hükümetinin burada sesini yükseltebilmesi; dünya 5'ten büyüktür diyebilecek bir Türkiye baþbakanýnýn olmasý bir yerde rahatsýz ediyor. Ulusal ölçekte, küresel ölçekte bu rahatsýzlýðý duyanlarýn, hissedenlerin bir takým saldýrýlarý bir takým komplolarý, bir takým sabotajlarý, tehditleri söz konusu. Bunu bir kere böyle bileceðiz. AK Parti ailesi olarak, AK Parti camiasý olarak bunlarý doðru okuyacaðýz, doðru bileceðiz" þeklinde konuþtu. Meselenin arkasýnda büyük yatýrýmlarýn kesintiye uðramasý olduðunu bildiren Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, "Mesele tek baþýna bir yolsuzluk oldu; bununla hadi mücadele edelim, etmeyelim meselesi deðil. Elbette ki kimse AK Partililer kadar yolsuzluða karþý deðildir bunu da söyleyeyim. Onun hesabýnýn görülmesi, yolsuzlukla mücadele edilmesi baþka bir þeydir. Ama bu ad altýnda AK Parti'nin geliþmesinin Türkiye'nin büyümesinin Türkiye'nin büyük yatýrýmlarýnýn yani Kanal Ýstanbul gibi, yani Ýstanbul'daki büyük hava alaný gibi, 3'üncü köprü gibi devasal yatýrýmlarýn 10 milyarlarca tutar tutan yatýrýmlarýn bir þekilde intifaya uðratýlmasý, kesintiye uðratýlmasý bunun perde gerisindeki mücadelenin

aslýnda unsurlarýndan konularýndan birisidir" ifadelerini kullandý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam da yaptýðý konuþmada, Gaziantep'i uzun yýllardan bu yana tanýdýðýný ve yapýlan çalýþmalarý takdirle karþýladýðýný kaydederek, "Gaziantep'i uzun yýllardýr tanýyorum. Burada yaþayan akrabalarým var. Uzun yýllardýr geliyorum; gidiyorum. Her gelip gittiðimde þehri biraz daha büyümüþ, biraz daha geliþmiþ, biraz daha kendini geliþtirmiþ olarak görüyorum. Bundan da doðrusu gurur duyuyorum. Ýftihar ettiðimiz bir durum Gaziantep'in durumu. Tabi bunda Gaziantep'in yöneticilerinin çok büyük payý var. Gaziantep'in yetiþtirdiði iþ adamlarýnýn çok büyük bir payý var. Gaziantep'in yetiþtirdiði siyasetçilerin çok büyük bir payý var. Allah hepsinden razý olsun bunlar çok güzel çalýþmalar" diye konuþtu. AK Parti Ýl Teþkilatý'na gelen bakanlarý aðýrlayan AK Parti Gaziantep Ýl Baþkaný Ahmet Uzer, bakanlara Gaziantep hakkýnda ve yapýlan parti çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Uzer, þu þekilde konuþtu: "Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur haným efendiye yeni görevinde baþarýlar diliyoruz. Tabi ki fahri olarak da

Gaziantep'in de bakaný olarak bundan sonra bir pozitif ayrýmcýlýðý sayýn bakanýmýzdan istiyoruz. Zaten Mehdi Bey Güneydoðu'nun çocuðu. Bu topraklarýn insaný. Doðal olarak Gaziantep'i de yine kabinede temsil ediyor. Allah razý olsun. Bu zamana kadar Gaziantep'in bütün problemlerinde sayýn bakanlarýmýzla beraber hakikaten yakýnlýðýný ilgisini gördük. Bizler teþekkür ediyoruz. Gaziantep Türkiye'nin 6'ýncý büyük þehri. Ekonomisi ile sanayisi ile turizmi ve bölgedeki konumu ile bu bölgede çok

önemli bir þehir. Özellikle de Ortadoðu'ya açýlan bir kapý. Bu iktisadi gücün getirdiði konumla da özellikle 2013 yýlýnda 6 buçuk milyar dolarýn üzerinde bir ihracatla kapatan bir þehir. Sayýn baþbakanýmýzýn da gerek ekonomisi ile gerek siyasetiyle gerek müteþebbis ruhuyla çalýþkanlýðýyla Türkiye'de diðer þehirlere örnek gösterdiði bir þehir." Bakanlarýn AK Parti Ýl Teþkilatý ziyareti, siyaset okulunu baþarý ile tamamlayan partililere sertifikalarýnýn verilmesinin ardýndan sona erdi.

Bakan Þimþek Batman'da

Baydemir'den helalleþme ziyareti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi'ni ziyaret ederek dernek baþkaný ve dedelerden helallik istedi.

D

iyarbakýr'da 10 yýldýr belediye baþkanlýðýný yürüten Osman Baydemir, önümüzdeki yerel seçimlerden sonra görevi devredeceði için helalleþme ziyareti kapsamýnda Pir

Sultan Abdal Kültür ve Cemevi'ne gitti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Baþkaný Cafer Koluman ve yönetim kurulu üyeleri ile dedelerin hazýr bulunduðu görüþmede, Baydemir, belediye baþkanlýðý görevinin sonuna geldiðini belirterek helallik istedi. Alevi dedesi Hasan Baykut da "Esas sizin kente hakkýnýz geçti, siz helal edin. Bizler helal ediyoruz. Eðer Þanlýurfa'ya giderseniz orada da canlarýmýz var. Size desteðimiz ve taleplerimiz olacak" dedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Baþkaný Cafer Koluman da Baydemir'e 'Çiçek gibiydiniz' diyerek bir demet çiçek verdi. Koluman, "Diyarbakýr'ýn çok kültürlü, çok inançlý yapýsýna hizmet kalitenizle çýtayý çok yükselttiniz. Sizden sonra da bu hizmetin devam edeceðine inancýmýz tamdýr. Kentin çok kültürlü özelliði daha da görünür oldu. Hýzýr bundan sonraki yolculuðunuzda yardýmcýnýz olsun" dedi. Dernek yöneticileri ve dedeler Baydemir'i alkýþlarla uðurladý.

M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek bir dizi ziyaret ve inceleme için memleketi Batman'a geldi. Sabah saatlerinde tarifeli uçakla Ankara'dan Batman'a gelen Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'i Batman Havalimaný'nda Vali Yýlmaz Arslan, AK Parti Batman Ýl

Baþkaný Murat Güneþtekin ve partililer karþýladý. Havalimanýndan beraberindekilerle beraber bir yemek salonuna geçen Bakan Þimþek öðle yemeði sonrasýnda sokakta vatandaþlarla sohbet edip selamlaþtý. Bakan Þimþek ve beraberindekiler daha sonra Batman Mimarlar Odasý'ný ziyaret etti.

Kongre sonrasý yeni seçilen Mimarlar Odasý Baþkaný Muharrem Tüzün ve yeni yönetime hayýrlý olsun dileklerinde bulunan Bakan Þimþek, daha sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) Kristal Park salonunda AK Parti il teþkilatý ile basýna kapalý toplantýya katýldý.

Yerel Parlamenter sistemi gelecek

desini vererek konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Biz de Diyarbakýr'a güçlü bir ekiple geleceðiz. Ýlçe adaylarýmýz ile birlikte hýzlý bir þekilde geleceðiz. Çok büyük projelerimiz var. Sadece her mahalleye park etmenin dýþýnda her ilçeye de büyük parklar inþa edeceðiz. Diyarbakýr'ýn 17 ilçesi var, 17 park inþa edeceðiz. Büyük hayvanat bahçelerinden, eðlence merkezlerine kadar bu parklarda her þey olacak. Raylý sistemde gelecek. Kenttin öz kimliði olan Sur içini özüne uygun bir þekilde eski bütün yapýlarý yýkarak, yerini de boþ býrakmadan oralarý birer açýk hava müzesi haline getireceðiz. Ayný zaman da orada yaþam olacak".

A

dalet ve Kalkýnma Partisi (Ak Parti) Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Galip Ensarioðlu, seçim sürecinde hiçbir siyasi parti ve adayla çatýþmayacaklarýný söyledi. Ensarioðlu, Diyarbakýr'da hiçbir belediyecilik anlayýþýný göremediklerini belirterek, yerel parlamenter sistemini Diyarbakýr'a getireceklerini, Diyarbakýr'a raylý sistem ve surlarýn etrafýna çevre yolu yapacaklarýný dile getirdi. Diyarbakýr küçük Millet Meclisi'nin (DkMM) toplantýsýna hava muhalefeti nedeniyle geç katýlan AK Parti Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Galip Ensarioðlu projeleri ile ilgili ilk kez konuþtu. Sümerpark Toplantý Salonu'nda yapýlan gündem toplantýsýnda önemli açýklamalar yapan Ensarioðlu, Diyarbakýrlýlara müjde verdi.

"DÝYARBAKIR'DA HÝZMET YARIÞINA GÝRECEÐÝZ" Bölgede örnek bir seçim geçirmeyi umut ettiklerini ifade eden Ensarioðlu, herkesle samimi dost olduklarýný kaydetti. Ensarioðlu, "Herkesin kendi programý, kendi ideolojik çizgisi ve kendi siyasi çizgisi farklýdýr. Diyarbakýr'da bir hizmet yarýþýna gireceðiz. Diyarbakýr'ýn hizmetkarlýðýna talip olduðumuz bugünlerde hiçbir siyasi parti ve parti adayý ile çatýþma niyetinde deðiliz. Çatýþmadan kendimizi ve projelerimizi anlatarak halkýn karþýsýna çýkýp bu hizmetkarlýðý talep edeceðiz. Yetki isteyeceðiz ve halkýn verdiði yetkiyi sadece halka

kullanacaðýz. Bu yetkiyi de kimseyle paylaþmayacaðýz. Halkýn yetkilendirmediði hiç kimseyle bu yetkimizi paylaþmayacaðýz" dedi. BDP'LÝ BELEDÝYELERE ELEÞTÝRÝ Galip Ensarioðlu, isim vermeden BDP'li belediyeleri eleþtirilerde bulundu. Ensarioðlu, "Bu kent 30 yýldýr bir savaþ yaþadý. Büyük yýkýmlar yaþadý. Can güvenliðinin ön planda olduðu yerde her þey geri plandadýr. Bu kentte zorunlu göç yaþandý. Doðal olmayan yollarla bu insanlar göç ettirildi. Adeta bir yýkýmdan sonra uzunca bir süredir de kentte büyük projeler dediðimiz bir belediyecilik anlayýþýný Diyarbakýr'da göremediðimizi iddia ediyoruz" diye konuþtu. "BU KENTÝN TEK BÝR MECLÝSÝ OLACAK" Ensarioðlu, bu kenttin tek bir meclisinin olacaðýný ve bu meclisin de kenti idare edeceðini söyledi. Ensarioðlu, "Bu meclis her ne kadar belediye meclisi olarak geçse de, yerel birer parlamenter niteliðinde olacak. O kalitede bu seçimler yapýlmalý. Bu meclisin katýlýmý ile artýk baþkanlar da kendi baþýna istediði gibi yönetemeyecek. Yani birlikte bir yönetim olacak. Öz yönetim dediðimiz þey gerçekleþmiþ olacak" þeklinde konuþtu.

"DÝYARBAKIR'A RAYLI SÝSTEM GELÝYOR" Ensarioðlu Diyarbakýrlýlara raylý sistem müj-

"SURLARIN ETRAFINA ÇEVRE YOLU GELECEK"

Ensarioðlu, seçilmesi durumunda yapmayý düþündüðü projeleri þu þekilde anlattý: "Vadi projesi ile ilgili Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na yaptýrdýðýmýz projeler bitti. Aslýnda bu da Büyükþehir Belediyesi'nin yapmasý gereken bir hizmetti. Bugüne kadar yapýlamadýðýndan dolayý biz bu projeleri bitirip seçimlerden önce temelini atacaðýz. Vadi projesinin etrafýnda regülasyon alanlarý olacak. Kesinlikle konut ve yapýlaþma olmayacak. Ýmara açýlmayacak. Çok farklý projeler geliþtiriyoruz. Diyarbakýr surlarýnýn etrafýna bir band býrakýp etrafýndan çevre yolu açacaðýz. Þu anda Diyarbakýr'a gelenlerin surlarý görme fýrsatý yok". ÝHA


10

Haber

6 OCAK 2014 PAZARTESÝ

Davutoðlu Zarif ile bir araya geldi

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, "Ýran ile ticaretimizi 30 milyara ulaþtýrmak istiyoruz" dedi. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile Ýranlý mevkidaþý Muhammed Cevad Zarif Çýraðan Sarayý'nda bir araya geldi.

Y

aklaþýk 1 saat süren görüþmenin ardýndan ortak basýn toplantýsý düzenlendi. Bakan Davutoðlu, annesini kaybeden Zarif'e taziye dileklerini sunarak, "Muhterem annelerini kaybeden Sayýn Ýran Dýþiþleri Bakanýmýza bir kez daha taziyelerimi sunuyorum. Bu büyük kayba raðmen programlarýný ertelemeyip, rahatsýzlýðýna raðmen ülkemize gelen Zarif'e çok teþekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin kendilerine sabýr versin" dileklerini sundu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn ay sonunda Ýran'a bir seyahat gerçekleþtireceðini belirten Bakan Davutoðlu, "Bu ziyaretin ardýndan hiç gecikmeden Sayýn Ruhani Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak. Ýliþkilerimizde çok tempolu ve süreklilik arz eden süreç iþliyor. Bundan çok büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuþtu. Ýranlý heyetle yapýlan görüþmelere iliþkin bilgiler veren Bakan Davutoðlu, "Bugün ki görüþmemizde hem ikili hem de ikili baðlamda önemli kararlar aldýk. Ýkili bazda üst düzeyde iþ birliði konseyinin kurulmasýnýn kararýný aldýk. Bu hazýrlýklarýný Sayýn Baþbakanýmýzýn ziyaretlerine kadar tamamlamayý düþünüyoruz. Sayýn Ruhanin ziyaretinde ilk toplantýyý yapmayý düþünüyoruz. Birlikte atacaðýmýz adýmlarla birlikte bazý konsolosluk iþlemleri hakkýnda istiþareler yapýldý ve enerji bakanlarýmýz arasýnda yine istiþareler planlanýyor" dedi.

Ticarit iliþkiler arttýrýlacak "Önümüzde aylarda çok farklý alanlarda temas trafiði olacak" diyen Bakan Davutoðlu, "Ýnþallah ekonomik anlamda ticari iliþkilerin 30 milyar dolarýný bulmasýný istiyoruz. Bölgesel konularý ele aldýk. Kasým ayýnda diplomatik bir baþarý olarak muhataplarýyla paylaþtýðým ve 51 Ýran müzakerelerinde saðlanan anlaþmayý Türkiye büyük bir memnuniyet ile karþýlamýþtýr. Biz her zaman bölgemizde nükleer silahlardan arýndýrýlmýþ bir bölge anlayýþýný yerleþmesi ve Ýran gibi dost gibi bir ülkenin barýþçýl nükleer programlarýn

uygulayabilmesi ve dünya ekonomik açýdan dünyanýn ekonomik sistemine entegre olmasýný savunduk. 3 sene önce Tahran anlaþmasýný imzalarken de perspektifimiz budur. Bunlardan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuþtu. Suriye'de yaþanan iç savaþ ve geliþmelerin de toplantý da ele alýndýðýný belirten Davutoðlu, "Bölgemizdeki geliþmelerle ilgili istiþareler ile ilgili baþta Suriye olmak üzere Ýslam ülkelerindeki geliþmeleri ele aldýk. Tahran ziyaretimde kapsamlý bir þekilde Suriye konusunu ele almýþtýk ve ateþkes çaðrýsýnda bulunmuþ-

tuk. Ama maalesef o günden bugüne ateþkes çaðrýmýza raðmen özelikle Halep ve birçok bölgede yaþanan insanlýk trajediyi, açlýk sebebiyle ölümlerin artmasý bizleri ciddi þekilde kaygýlandýrýyor. Özellikle son günlerde artan insanlýk trajedisin bir an önce durdurulmasý için bir an önce ne gerekiyorsa bundan sonra yapmaya hazýrýz. Bölgede Iraktaki son geliþmeler, umut ederiz ki dost ve kardeþ Irak 30 Nisan seçimlerine barýþ içinde etnik ve mezhebi çatýþma yaþanmadan ulaþýr ve kalýcý bir barýþ saðlanýr" dedi. Ýran Dýþiþleri Bakaný Muhammed

Cevad Zarif ise, "Ýran ve Türkiye arasýndaki iliþkiler iki ülke açýsýndan da çok önemli ve geniþ çaplýdýr. Ýki ülke arasýndaki iliþkiler uyum içerisindedir. Ýran'daki yeni hükümet Sayýn Baþbakan Erdoðan'ý aðýrlamaktan çok büyük bir memnuniyet duyacaktýr. Bu ziyareti sabýrsýzlýkla bekliyoruz. Özellikle üst düzey iþbirliði konseyinin kurulacak olmasýnýn çok önemli olduðunu düþünüyorum. Ruhani'nin Türkiye'ye gelmesinin çok önemli olduðunu düþünüyorum" dedi. "Ýki ülke arasýndaki ticaret hacmini 30 milyar dolara çýkarmak gerekiyor" diyen Zarif, "Bu süreçte buna 3'üncü ülkelerin müdahale etmemesini bekliyoruz. Biz her konuda enerji, ulaþým, ticaret konularýnda iliþkilerimiz geliþtirmek istiyoruz. Bugün bölgesel ve ikili iliþkiler konusunda istiþareler yaptýk" diye konuþtu. Suriye'de akan kanýn durdurulmasýný istediklerini belirten Zarif, sözlerini þöyle sürdürdü: "Suriye'de kanýn durmasýný istiyoruz. Bunun son bulmasýný istiyoruz. Türkiye ve Ýran'ýn Suriye konusunda küçük farklýlýklarýnýn bulunduðunu düþünüyorum. Biz Ýran ve Türkiye olarak Suriye halkýnýn rahat etmesini istiyoruz. Bölgeye insaný yardým götürmek istiyoruz. Bölgede barýþýn ve istikrarýn oluþmasý için Türkiye ve Ýran'ýn ikili iliþkilerinin geliþmesini istiyoruz."

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

6 OCAK 2014 PAZARTESÝ

11

Play-off'a adým adým yaklaþýyorlar

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2. Lig E Grubu'nda mücadele eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü, evinde konuk ettiði Mardin Kýzýltepe takýmýný 54-38 maðlup ederek, play-off hedefine bir adým daha yaklaþtý.

TFF, Kulüpler Birliði ile toplanýyor Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliði Vakfý ile yarýn Ýstanbul'da bir araya gelecek.

Ý

skele Yatýlý Bölge Okulu'nun spor salonunda rakiplerini aðýrlayan Van ekibi, misafir takýma karþý üstün bir oyun sergileyerek maçý 54-38 kazandý. Maçýn ardýndan bir deðerlendirmede bulunan Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Baþkaný Hanefi Baykara, Mardin ekibini aðýrladýklarýný hatýrlatarak, "Çok güzel bir maç oldu. Bu spor sayesinde yeni insanlarla tanýþýp kaynaþma ortamý oluyor. Bizleri destekleyen herkese teþekkür ediyorum. Umarým bu spora insanlar daha çok destek verirler

ve bu sporu daha iyi þartlarla yaparýz. Deplasman maçlarýmýza gitmemiz konusunda maddi destek veren Sayýn Van Valimiz Aydýn Nezih Doðan'a teþekkür ederim. Mardin maçýyla playoff'a bir adým daha yaklaþtýk. Önümüzdeki hafta Diyarbakýr deplasmanýna gideceðiz. Umarým buradan da galibiyetle döneriz" dedi. Bostaniçi beldesindeki kapalý spor salonuna gidiþ geliþlerde yaþadýklarý sýkýntýlarý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir ile paylaþtýklarýný da

dile getiren Hanefi Baykara, "Hafta içi Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Aslan Sinir ile görüþtük. Sað olsunlar her konuda duyarlý olduklarý gibi bizim sporcularýmýza da ayrý bir ilgi duyuyor ve zaman ayýrýyor. Yaþadýðýmýz sýkýntýlarý anlattýktan sonra hemen bizlere Ýskele Yatýlý Bölge Okulu'nun spor salonunu tahsis ettiler. Maçlarýmýzý bundan sonra bu salonda yapacaðýz. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Aslan Sinir Bey ve ekibine de çok teþekkür ederim" diye konuþtu. Maçý deðerlendiren

K

ulüpler Birliði Vakfý ve Gençlerbirliði Kulübü Baþkaný Ýlhan Cavcav, yaptýðý açýklamada, talebin TFF'den geldiðini söyleyerek, "Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp temsilcilerine yarýn için bir davet yolladý. Yarýn bir toplantý gerçekleþtireceðiz. Bu toplantýnýn gündem maddesi elektronik bilet olacak. Elektronik biletin uygulama süreci için fikir alýþveriþinde bulunacaðýz" dedi.

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü antrenörü Okan Ebiri ise, "Bugün güzel ve zevkli bir maç oldu. Maçýn ilk yarýsýný 21-22 geride kapattýk. Fakat ikinci yarýya daha disiplinli ve takým ruhuyla çýktýk. Böylece maçý kazandýk. Her iki takýmý da kutluyorum. Haftaya deplasman maçýný kazanýp son haftada da evimizde oynayýp ligi galibiyetle kapatmak istiyoruz. Devre arasý iyi deðerlendirip ikinci yarýya daha iyi baþlamak istiyoruz. Bizleri yalnýz býrakmayan herkese teþekkür ederim" dedi.

ARAZÝ TOPLULAÞTIRMA VE TÝGH PROJESÝ YAPTIRILACAKTIR TARIM REFORMU GENEL MÜPÜRLÜÐÜ,ARAZÝ TOPLULAÞTIRMA VE TÝGH DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI

Diyarbakýr Dere Arazi Toplulaþtýrma ve TÝGH Projesi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. ihale Kayýt Numarasý : 2013/192922 1-Ýdarenîn a) Adresi : Eskiþehir yolu 9. km 06530 Lodumlu YENÝMAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : 0312 318 35 99 - 0312 317 41 22 c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 4.120 Ha alan Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Eðil Ýlçesi Dere Köyü c) Ýþe baþlama tarihi : Yer tesliminden itibaren 800 (sekiz yüz) takvim günüdür. ç) Ýþin süresi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihtenitibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Tarým Reformu Genel Müdürlüðü, Arazi Toplulaþtýrma ve TÝGH Dairesi Baþkanlýðý Fatih Cad. No:6 Kat:l Keçiören/ANKARA b) Tarihi ve saati : 07.02.2014- 10:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýsteklinin konsorsiyum olmasý halinde þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi. 4.1.6 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. Ýstekliler, ihale konusu yapým iþinde alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 4.1.7 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Meslekî ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: I. Kýsým Ýçin: Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliðinde yer alan A IX iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. II. Kýsým Ýçin: Arazi Toplulaþtýrmasýna iliþkin iþ deneyim belgeleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri; I. Kýsým Ýçin: Ziraat Mühendisliði II. Kýsým Ýçin: Ziraat Mühendisliði veya Harita Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir, 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Tarým Reformu Genel Müdürlüðü, Arazi Toplulaþtýrma ve TÝGH Dairesi Baþkanlýðý Fatih Cad. No:6 Kat:l Keçiören/ANKARA adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarým Reformu Genel Müdürlüðü, Arazi Toplulaþtýrma ve TÝGH Daire Baþkanlýðý Fatih Cad. No:6 Kat:l Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. II. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir. 12.1. Ýþin uzmanlýk gerektiren kýsýmlarý I. Kýsým: Ýnþaat Ýþleri II. Kýsým: Mühendislik Ýþleri dir. 12.2. Bu iþlere ait benzer iþler I. Kýsým Ýçin: Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliðinde yer alan A IX iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 11. Kýsým Ýçin: Arazi Toplulaþtýrmasýna iliþkin iþ deneyim belgeleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. dir. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,05 Sýnýr deðer katsayýsý Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan 10/03/2011 tarih, 27870 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanmýþtýr. Bu ihalede isteklinin kýsýmlardan sadece biri için teklif verebilmesi ancak ve ancak isteklinin bir konsorsiyum içerisinde bulunmasý halinde mümkün olacaktýr. Dolayýsý ile istekli tek baþýna ihalenin tamamý için teklif verebilecek ancak konsorsiyum oluþturmaksýzýn herhangi bir kýsma teklif veremeyecektir. Ýhale uhdesinde kalan istekli; sözleþme evraklarý ile birlikte ya da yer teslimini müteakip 3 iþ günü içerisinde ileride yeni birim fiyat tutanaðý oluþturulmasý yada iþ artýþý olmasý durumunda kullanýlmak üzere teklif cetvelinde bulunan iþ kalemlerine ait analizleri (nakliye formülleri de dahil) idareye sunacaktýr. Basýn-17

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


12

CMYK

6 OCAK 2014 PAZARTESÝ

Buz tutan derede futbol

Muþ'ta, aþýrý soðuklardan dolayý buz tutan Sungu deresi çocuklarýn oyun alaný oldu. Muþ merkeze baðlý Sungu beldesinin içerisinden geçen Sungu deresi, aþýrý soðuklardan dolayý buz tuttu. Bunu fýrsat bilen çocuklar, buz tutan derenin üstünde futbol oynamaya baþladý.

M

uþ'ta hava sýcaklýðýnýn geceleri eksi 24 dereceye düþmesiyle birlikte yüzeyi tamamen buz tutan dere çocuklarýn futbol sahasý haline geldi. Karla kaplý derenin üzerinde top oynayan çocuklar, hafta sonu tatilini geçirmeye çalýþýyor. Derenin üzerinde futbol oynamanýn çok zevkli olduðunu belirten çocuklar buzun çok kalýn olmasý sebebiyle kýrýlmasý mümkün olmadýðýný söylediler. Taþ atýp kontrol ettikten sonra derenin üzerine çýkýp maç yaptýklarýný belirten Mehmet Tan, þöyle konuþtu: "Her kýþ olduðu gibi bu kýþ da yüzeyi buz tutan Sungu deresi bizim oyun alanýmýz oldu. Özellikle hafta sonlarý burada kimi futbol maçý oynar kimisi de kýzakla kayar. Beldenin tüm çocuklarý derenin üzerine gelip çeþitli oyunlar sergiliyor. Kýþ boyunca hafta tatilimizi bu þekilde deðerlendiriyoruz."

Barýþ Ataþ ve Abdullah Çetin kampta

Ligin ilk yarýsýný 5. sýrada tamamlayan Yeþil-Kýrmýzýlý ekibimiz transferde hareketli günler yaþýyor.

Diyarbakýr A.Þ.'de gözler hazýrlýk maçlarýnda S

por Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor A.Þ, Antalya'da kamp yaparak ikinci yarýya hazýrlanýyor. Lara bölgesindeki Titanic Otel'de çalýþan Yeþil-Kýrmýzýlý takým, yeni Teknik Direktör Hýdýr Akbaþ yönetiminde þu ana kadar fizik, kondisyon ve taktik aðýrlýklý idmanlar yaptý. Bundan sonra ise hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk verilecek. 8 Ocak'ta 2. Lig Beyaz Grup ekibi Giresunspor'la ilk maçýna çýkacak olan Diyarbakýrspor'un belli olan ikinci rakibi ise 2. Lig Kýrmýzý Grup ekibi Eyüpspor. Eyüpspor maçý 13 Ocak'ta oynanacak. Sportif Direktör Vedat Tanrýverdi, yaptýðý açýklamada bu iki maçýn dýþýnda 2 veya 3 maç daha yapacaklarýný söyledi. Tanrýverdi, "Kampýmýz 13 Ocak'ta sona erecek. Bu tarihe kadar hazýrlýk maçlarý yapacaðýz. Teknik heyet ve takýmýn uyumu mükemmel. Her þey daha iyi olacak. Transfer için de çalýþmalarýmýz devam ediyor. 10

için harekete geçen transfer komitesi bu görüþmeyi devam ettirirken, sýr gibi saklanan biri forvet diðeri ise defansýn solunda ve hücumda kullanabilecek futbolcularla anlaþma noktasýna gelindiði öðrenildi.

SOKAÐA ATILACAK PARAMIZ YOK

Ö

nceki sezonlarda Diyarbakýrspor formasý giyip takým kaptanlýðý yapan ve son sezon baþýnda PTT 1. liginde mücadele eden Fethiyesporda önlibero oynayan Barýþ Ataþ ve ortasahanýn saðýnda oynayan 3. lig ekiplerinden Siirtspor formasýný giyen Abdullah Çetin'le sözleþme imzalandý.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK Teknik heyetin verdiði listedeki isimlerle anlaþmak CMYK

Futbol Þube sorumlusu Cemal Doðru, "Antalya da kamp çalýþmalarýmýz gayet güzel ve sorunsuz geçiyor. Kamp çalýþmalarýmýzýn yanýnda takýmýn ihtiyacý olan mevkiler için transfer yapýyoruz. Futbolcu görüþmelerimiz var. Barýþ Ataþ ve Abdullah Çetin ile sözleþme imzaladýk" dedi. Transferlerin teknik heyetin istekleri ve raporlarý doðrultusunda yapýldýðýný belirten Doðru, þöyle dedi: "Devre arasý transfer piyasasý çok yüksek. Bu iþi menajerler aracýlýðýyla yapmýyoruz. Bildiðimiz izlediðimiz sporcularla anlaþmaya çalýþýyoruz. Bu konuda bizlerin sokaða atacak parasý yok. Taraftarlarýmýz endiþelenmesinler. 2. yarý daha güçlü bir takým izleyeceklerdir."

Ocak'tan sonra hepsi resmiyet kazanacak. Taraftarýmýz merak etmesin. Her þey yolunda ilerliyor" dedi. Bu arada Diyarbakýrspor A.Þ'de Teknik Direktör Hýdýr Akbaþ'ýn yardýmcýlýklarýna Öner Piroðlu ve Turgut Özel getirildi. Piroðlu'nun, kaleci antrenörlüðü görevini yerine getireceði belirtildi.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

06 01 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you