Page 1

4 dakika yetti

'Bir kitap da sen oku' kampanyasý D

iyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý izciler, 'Bir Kitap da Sen Oku' kampanyasý baþlattý. Kayapýnar, Sur, Baðlar ve Yeniþehir ilçelerinden yüzlerce izci, Anýtpark, Koþuyolu Parký ve Parkorman'da kitap okumanýn önemini göstermek amacýya saatlerce kitap okudu. 5’te

D

iyarbakýr'da dün akþam saatlerinde kýsa süreli yaðan yaðmur ulaþýmý aksattý. 4 dakika süren dolu karýþýmý yaðmur, ofis yer altý geçidinde trafiði felç etti. 4’te

CUMARTESÝ 5 MAYIS 2012

DU'de "DEPREM" calýsmasý www.guneydoguolay.com

Fiyatý : 30 KR

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði bölümünde, mevcut binalarýn deprem dayanýmlarý ve depreme dayanýklý duruma getirilmesine yönelik güçlendirme projelerinin hazýrlanmasý ile ilgili çalýþmalar yapýlýyor.

D

Arkeoloji Günleri söyleþisi yapýldý D

icle Üniversitesi Arkeoloji Topluluðu ve Harran Üniversitesi Arkeoloji Kulübü iþbirliðiyle düzenlenen 1. Arkeoloji günleri söyleþisi düzenlendi. 7’de

Sýnýr bölgesine büyük sevkiyat Sayfa

4’te

icle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Akýn, binalarýn depreme karþý güçlendirilmesi kapsamýnda, öncelikle binanýn depreme karþý dayanýklý olup olmadýðý veya risk düzeyinin belirlenmesi için mevcut binanýn deprem performans analizinin yapýldýðýný söyledi.

Hasar durumu tespit ediliyor

P

erformans analizi sonucunda binanýn genel olarak deprem güvenilirlik durumu ve elemanlarýnýn olasý bir depremde hasar durumlarýnýn tespit edildiðini kaydeden Akýn, "Bu þekilde binanýn olasý bir depremde risk düzeyi belirlenebilmektedir. Binanýn deprem performansýnýn belirlenmesi, yerinde yapýlan bilgi toplama çalýþmalarýný, laboratuar çalýþmalarýný ve bilgisayar ortamýnda yapýlan yapýsal analizini kapsamaktadýr ki bu çalýþmalar çok iþgücü gerektiren ve uzun zaman alan çalýþmalardýr" dedi. 4’te

Silvan Barajý'nýn temeli atýldý G

Yoksullukla mücadeleye davet

B

üyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Sarmaþýk Derneði'nin yeni yönetimini kabul etti.

Baydemir, herkesi "sosyal adaleti saðlama" olan yoksullukla mücadeleye davet etti. 7’de

Stresin ilacý menengiç kahvesi

AP projesi kapsamýnda Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde yapýlacak oaln Silvan Barajý, Ambar Barajý ve Silvan Sulama Tüneli'nin temel atma töreni, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in katýlýmýyla yapýldý. 6’da

DÜ'de 4 ayda bin 850 ameliyat ‘Kenan Evren isimleri deðiþtirilsin’ Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin çeþitli illerinden 2012 yýlýnýn ilk 4 ayýnda Dicle Üniversitesi Hastaneleri Kalp Damar Cerrahisi Kliniði'ne gelen bin 850 yaralý ve travmalý hastaya cerrahi giriþim uygulandý. 5’te

Eðitim-Bir-Sen Ergani Ýlçe Baþkaný Yunus Memiþ, Kenan Evren'in isminin verildiði okul, cadde, sokak, meydan ve kýþla isimlerinin deðiþtirilmesini istedi. 8’de


2

SAÐLIK

5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

Boyun aðrýlarýndan korunmak için nelere dikkat etmelisiniz?

Boyun aðrýsý, boyun hareketlerinde kýsýtlýlýk ve boyun kaslarýnda gerginlik gibi þikayetler özellikle yoðun çalýþan kiþilerde daha sýk görülüyor.

A

nadolu Saðlýk Ataþehir Týp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Elçin Aykutoðlu, çok çalýþanýn hastalýðý olarak tanýmladýðý boyun kireçlenmesini anlatýyor. Boyun kireçlenmesi, boyun omurlarýnýn ve aralarýnda bulunan disk yapýlarýnýn yýpranmasý sonucu oluþan bir hastalýk. Meydana gelen deðiþiklikler, omuriliðin geçtiði kanalý veya omurlar arasýndan çýkan sinirlerin geçtiði kanallarý daraltarak sinirlerde basý oluþturuyor. Bu basýya baðlý olarak boyunda ve kollarda aðrý ve uyuþma ortaya çýkýyor. 40-50 yaþ arasýnda þikayetler geliþmekle birlikte yaþ ilerledikçe görülme sýklýðý da artýyor.

Daha çok ileri yaþta görülüyor Boyun kireçlenmesinde en sýk görülen þikayetin boyun aðrýsý ve boyun hareketlerinde kýsýtlýlýk olduðunu söyleyen Anadolu Saðlýk Ataþehir Týp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabitasyon Uzmaný Dr. Elçin Aykutoðlu, aðrý þikayetinin sýklýkla boyun hareketleriyle artan, dinlenince azalan nitelikte geliþtiðini belirterek þunlarý söylüyor: " Boyun

kireçlenmesinde sinir basýsýna baðlý olarak kol aðrýsý, uyuþma, kas güçsüzlüðü ve duyu kusurlarý da ortaya çýkabiliyor. Aðrý süresi uzadýkça uyku bozukluðu, depresyon þikayetleriyle karakterize kronik aðrý sendromu denilen tablo geliþiyor. Boyun içinden geçen damarlarýn baskýsýna baðlý boyun harekletleriyle artan baþ dönmesi þikayeti görülebiliyor. Daha çok ileri yaþta, fiziksel olarak aðýr iþlerde veya uzun süre ayný pozisyonda kalarak çalýþanlarda, duruþ bozukluðu ve ciddi omurga eðrilikleri (skolyoz) olan hastalarda boyun kireçlenmesi riski bulunuyor. Hastalýðýn tanýsý genellikle muayeneyle konuyor. Ayrýca, bu bulgularýný desteklemek için, boyun filmi, magnetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlý tomografi ve sinir ileti çalýþmalarý da yapýlýyor." Boyun kireçlenmesinde öncelikle ilaç tedavisiyle fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarý öneriliyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programýnda sýcak soðuk tedavileri, derin dokularý ýsýtýcý tedaviler ve elektrik tedavisi, kas

spazmý ve kola yayýlan aðrýnýn azaltýlmasý saðlýyor. Aðrý kontrole alýndýktan sonra boynun hareket açýklýðýný saðlamaya, kaslarýný kuvvetlendirmeye ve duruþu düzeltmeye yönelik egzersiz programlarýna baþlanýyor. Bu yöntemlerle aðrýsý azalmayan hastalarda giriþimsel yöntemler uygulanýyor. Kas içi enjeksiyonlar, eklem ve sinir köküne yönelik enjeksiyonlar giriþimsel yöntemler olarak uygulanabiliyor. Uygulanan tedavilere yanýt alýnamýyorsa ve ciddi sinir kökü ve omurilik basýsý varsa hastaya cerrahi tedavi öneriliyor.

Boyun aðrýsýndan korunmak için þunlara dikkat edin! o Bilgisayarla çalýþýrken boynun doðal pozisyonunu bozmayacak þekilde ayarlamalar yapýn. Bilgisayar kullanýrken baþ ve boyun dik ve gövdeyle ayný hizada olmalýdýr. Sýrtý destekleyen bir sandalye kullanýlmalýdýr. Bilgisayarýn durduðu masa ile oturulan iskemlenin yüksekliði orantýlý olmalýdýr. Bilgisayar göz hizasýna göre ne çok aþaðýda ne çok yukarýda yer almalýdýr. Monitörün

üst hizasý göz seviyesinde veya biraz aþaðýsýnda olmalýdýr. Monitör ile göz arasýnda 50-65 cm mesafe olmalý ve monitör çalýþýrken tam karþýnýzda yer almalýdýr. o Uzun süre ayný pozisyonda kalmamaya özen gösterin. 30-40 dakikada bir pozisyon deðiþtirin,saat baþý 5-10 dk mola verin. o Sýk telefon görüþmesi yapýyorsanýz, kulaklýk biçimindeki telefon ahize-

lerini tercih edin. o Uzun süre taþýt kullanmaktan kaçýnýn. o Çok yüksek veya alçak yastýk kullanmamaya dikkat edin. Yastýðýn, boyun boþluðunu desteklemesine dikkat edin. o Boyun bölgesine yönelik verilmiþ egzersizleri her gün yapmaya özen gösterin.

Yemeðe çorbayla baþlayýn Beslenme kolesterolde ne kadar etkili? tokluk hissi kazanýn

Kahvaltýnýzý günün erken saatlerinde yapmanýn metabolizmanýzýn hýzlanmasýný saðlayacaðýný biliyor musunuz? Peki ya yemeðe çorbayla baþlamanýn size tokluk hissi kazandýracaðýný? Ýþte Uzman Dr. Elif Güveloðlu'ndan saðlýklý diyete ve kalýcý kilo vermeye yönelik son derece önemli öneriler...

Ý

deal kiloda olmak ve saðlýklý beslenmek, yalnýzca istediðiniz kýyafetleri giymenizi saðlamakla kalmýyor; sizi kanser, kalp damar hastalýklarý, romatizma ve eklem kireçlenmelerinden de koruyor. Üstelik, 'anti-aging' etkisiyle erken yaþlanmaya karþýda koru- yuculuðu bulunuyor. Uzman Dr. Elif Güveloðlu, ideal kiloda olmak isteyenlere yemeðe çorbayla baþlamalarýný öneriyor ve ekliyor: "Yemeðe çorbayla baþlamak beyni kandýracak çok akýllýca bir hiledir ve tokluk hissine daha az kaloriyle ulaþýlmasýný saðlar. Ayrýca, ana yemeðe geçmeden önce mutlaka salata tüketilmeli. Böylece, yemeðinizi dörtte bir oranda daha az yediðinizi anlamayacaksýnýz bile..."

Y

Bu prensipleri uygulayýn Uzman Dr. Güveloðlu, saðlýklý beslenmenin temel prensipleriniyse þu þekilde özetliyor: Beslenmeye mümkün olduðu kadar erken saatlerde baþlayýn. Kahvaltýyý ne kadar erken yaparsanýz metabolizmanýz o kadar hýzlý çalýþýr. Böylece sadece siz deðil bedeniniz de uyan mýþ olur.3 ana öðün arasýnda mutlaka vücuttan toksin atacak, detoks sebze ve meyveleriyle gerçekleþtirilecek ara öðünler tüketin. Bu alýþkanlýk, hem sonra ki öðünde daha az yemenize yardýmcý olur, hem kilo almanýzý önler hem de cildinizin ýþýldamasýný saðlar.

Öðünlere yayýp doyun Çok acýksanýz da doymayý bir öðün de gerçekleþtirmeyin. Ýþtahýnýzýn bir kýsmýný sonraki ara öðüne saklayýn. Yemekten hemen sonra meyve veya tatlý yemeyin. Protein-karbonhidratyað üçlüsünü bir öðünde dengeli bir þekilde tüketin.

Tok tutan soðuk içecek Malzemeler: 1/2 litre yaðsýz süt 1 çay kaþýðý toz tarçýn 1 çay kaþýðý granül kahve

1 çay kaþýðý kakao tozu 1 tatlý kaþýðý süzme bal

Hazýrlanýþý: Bütün malzemeyi iyice karýþtýrýp tüketin! Ýþte size bol köpüklü, enerji verici, serinletici, canlandýrýcý ve tok tutucu bir gün ortasý içeceði.

Azheimer ve bunama riskini azaltýyor B

Günlük alýnmasý gereken kolesterol miktarýnýn 1500 mg olduðunu belirten Beslenme Uzmaný Banu Eroðuz Demirözü, bunun 200800 mg'lýk kýsmýnýn besinlerle alýnmasýný öneriyor.

ilim adamlarýnca yapýlan bir araþtýrma, balýk, soya, semizotu ve kabuklu yemiþler gibi omega 3 yað asitlerince zengin yiyeceklerin Alzheimer hastalýðý ve bunama riskini azaltabildiðini gösterdi. Araþtýrma omega 3 asitlerince zengin yiyeceklerin, kandaki Alzhmeimer hastalýðý ve hafýzaproblemleriyle iliþkili beta amiloid adý verilen protein seviyelerinin azalmasýyla iliþkili olduðunu gösterdi. ABD'deki Ulusal Yaþlanma Enstitüsü'nün katkýsýyla yaþý 65'in üstündeki, bunama problemi bulunmayan 1219 kiþi üzerinde yapýlan

araþtýrma Neuorology adlý týp dergisinin internet sayýsýnda yayýmlandý. Araþtýrmaya baþkanlýk eden ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi Týp Merkezi'nden, Amerikan Nöroloji Akademisi üyesi Nikolaos Scarmeas, beyindeki beta amiloid seviyelerini ölçmenin çok güç olmasý nedeniyle araþtýrmalarýnda, beyindeki beta amiloid seviyeleriyle de bir ölçüde iliþkisi bulunan, kandaki beta amiloid seviyelerini ölçmeye odaklandýklarýný belirtti. Araþtýrmada 1,2 yýl boyunca aldýklarý günlükgýdalara iliþkin bilgi veren katýlýmcýlarýn bu sürenin sonunda kanlarýndaki beta amiloid seviyelerini ölçen araþtýrmacýlar özellikle 10 besin maddesini inceleme altýna aldý.

üksek kolesterol probleminin en önemli sebepleri arasýnda genetik özellikler hareketsizlik ve stresin sayýlabildiðini belirten Beslenme Uzmaný Banu Eroðuz Demirözü, yanlýþ beslenmenin önemine dikkat çekti. Hayvansal ve doymuþ yaðlarýn, þekerli gýdalarýn aþýrý tüketilmesi ve buna baðlý olarak geliþen fazla kilonun kolesterolü artýrdýðýný belirten Demirözü, kolesterolü saðlýklý düzeyde tutmak ve gerekirse düþürmek için beslenmede dikkat edilecek noktalarý anlattý. Ýþte Demirözü'nün önerileri: 1. BOL MEYVE VE SEBZE TÜKETÝN: Bunu yaparken farklý sebze ve meyveleri tüketmeye özen gösterin. Posa oraný yüksek sebzeler (ýspanak, kývýrcýk, lahana), C vitamini oraný ve posasý yüksek meyveler (portakal, greyfurt, kivi vb.) kolesterolün düþmesine yardýmcý olur. 2. DOYMUÞ YAÐ TÜKETÝMÝNÝ AZALTIN: Yaðlý et ve þarküteri ürünleri, tam yaðlý süt, peynir ve yoðurt yerine yaðsýz etleri, Omega 3'den zengin yaðlý balýklarý, yaðsýz veya az yaðlý süt ve süt ürünlerini tercih edin. Zeytinyaðý kullanýn. Ceviz, fýndýk, badem gibi yaðlý tohumlar da omega 3 açýsýndan zengindir. 3. ABUR-CUBURDAN UZAK DURUN: Yulaf, çavdar ve tam buðday unundan yapýlan ekmek ve makarnalarý, bulgur ve kahverengi pirinci tercih edin. Yüksek trans yað içeren abur cuburlardan uzak durun. 4.KURUBAKLAGÝL TÜKETÝMÝNÝ ARTIRIN: Kurubaklagiller yüksek posa içeriklerinin yaný sýra bitkisel proteinden de zengindir. 5. TUZU AZALTIN: Piþirirken kullandýðýnýz tuzu olabildiðince azaltýn ve sofrada tuzluk bulundurmayýn. Lezzet için taze kokulu otlarý ve baharatlarý tercih edin. Doðal olmayan çeþnileri ve lezzet verici soslarý kesinlikle kullanmayýn.

KOLESTEROLÜN DÜÞÜRÜLMESÝNE YARDIMCI GIDALAR Özellikle Omega 3 içeriði yüksek besinler (yaðlý balýklar, yaðlý tohumlar), posa içeriði yüksek sebze ve meyveler (ýspanak, lahana, brokoli, elma, ayva, kayýsý vb.), C vitamini yüksek meyveler (portakal, mandalina, greyfurt, kivi), kurubaklagiller (nohut, kuru fasulye, soya vb.) Kolesterolün düþürülmesine yardýmcý gýdalar arasýnda sayýlabilir. Damar sertliðinin en önemli sebepleri arasýnda HDL düþüklüðü sayýlabilir. HDL damar duvarýna yapýþmýþ kolesterolü karaciðere geri taþýyýp safra yollarýyla atýlmasýný saðlar. Böylece damarlarýn temizlenmesi saðlar, inflamasyonu durdurur, kan pýhtýlarýnýn oluþumunu engeller. Bu sebeple kan HDL düzeyinin yüksekliði önemlidir. Ceviz, badem ve fýndýk gibi yaðlý tohumlar zengin omega 3 içerikleri sebebiyle kan HDL düzeyinin yükselmesine yardýmcý olmaktadýr. ZEYTÝNYAÐI HDL'YE ÝYÝ GELÝR Tüketilen yaðýn miktarý kadar doymuþluk oraný da önemlidir. Katý ve doymuþ yaðlar kötü kolesterol LDL'nin düzeyini artýrarak damar saðlýðýný bozar. Doymuþluk oranlarý düþük ve doymamýþlýk oranlarý yüksek sývýyaðlar kalp saðlýðýný korumaya yardýmcý olmaktadýr. Özellikle doymamýþ yaðlarýn en önemli kaynaklarýndan olan zeytinyaðý; iyi kolesterol HDL'nin yükselmesine yardýmcý olmaktadýr. Süt ve süt ürünleri yüksek kalsiyum ve protein içeriklerinden dolayý günlük beslenmemizde önemli bir yere sahiptir. Ancak yaðlý süt, yaðlý peynirler ve yaðlý sütten yapýlmýþ özellikle kaymaklý yoðurtlar doymuþ yaðlar ve kolesterolden zengindir. Bu sebeple de yüksek kolesterol, damar sertliði ve tansiyon sorunu olanlar tarafýndan dikkatli tüketilmeli; bunlarýn yerine az yaðlý ürünler (az yaðlý sütten yapýlan taze peynirler, lor peyniri, yoðurt vb.) tercih edilmelidir.


Batman'da sütten 80 öðrenci rahatsýzlandý B

atman'da 3 günde okullarda daðýtýlan sütten rahatsýzlanan 80 öðrenci hastaneye kaldýrýldý. Son olarak Gap Ýlköðretim Okulu'nda 9 ve Mevlana Ýlköðretim Okulu'nda ise 11 öðrenci, içtikleri sütten rahatsýzlandý. Fenalaþan öðrenciler, ambulansla Batman Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'ne kaldýrýlarak, burada mü-

5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

þahede altýna alýndý. Veliler, sütü daðýtan okul yönetimlerine tepki göstererek, "Ýlk gün daðýtýlan sütten onlarca öðrenci zehirlendi. Neden halen bu sütü daðýtýyorlar. Amaçlarý nedir, çocuklarýmýzý öldürmek mi? Çocuklarýmýz ölürse sorumlusu kim olacak? Kimse bu sorunu üstlenmiyor. Bir an önce süt daðýtýmýný durdursunlar" dedi.

Üniversitede iki ayrý patlama Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Eðitim Fakültesi ile Ziya Gökalp Öðrenci Yurdu'nun tuvaletlerinde iki ayrý patlama meydana geldi. Ölen ve yaralananýn olmadýðý patlamaya, tuvaletlere konulan el yapýmý ses bombalarýnýn neden olduðu belirlendi.

D

icle Üniversitesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrý patlama paniðe neden oldu. Ýlk patlama Eðitim Fakültesi'nin tuvaletinde oldu. Ardýndan kampus içinde yer alan Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na baðlý Ziya Gökalp Öð-

renci Yurdu'nun tuvaletinde patlama meydana geldi. Patlamalarda ölen ve yaralanan olmazken, tuvaletlerde hasar meydana geldi. Ses bombasý atýlmýþ Polis, yaptýðý incelemede patlamaya el yapýmý ses bombasýnýn neden olduðunu belir-

ledi. Patlamalarla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlatýrken, bombalarý býrakan þüphelilerin yakalanmasý için çalýþmalar sürüyor. Bu arada polis, üniversitenin fakülteler ve diðer binalarýnda da patlayýcý aramasý yaptý.

Kurs bitiren çocuklara hediye

Çocuk Oyun Merkezi'ne yoðun ilgi

Hakkari'nin Þemdinli Kaymakamý Mesut Gençtürk, Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda faaliyete geçen 'Çocuk Oyun Merkezi'nin yoðun ilgi gördüðünü söyledi.

Þ

D

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi Davut Ökütçü Çocuk Kütüphanesi'nde Yazar Leyla Aytek'in gönüllü olarak sürdürdüðü hýzlý okuma kursunu bitiren çocuklara hediyeler verildi. Davut Ökütçü Çocuk Kütüphanesi'nde iki aylýk dönemlerle toplamda 20 öðrenciye eðitim verildi. Kursu baþarýyla tamamlayan öðrencilere çeþitli hediyeler verildi. Kursu bitiren çocuklara kitap, oyuncak araba ve top hediye edildi. Kursun

amacýyla ilgili açýklama yapan Sur Belediye Baþkan Yardýmcýsý M. Ali Altýnkaynak, þunlarý söyledi:

Okuma alýþkanlýðý pekiþiyor "Bu kursumuzda çocuklarýn okuma alýþkanlýðýný pekiþtir-

meyi, hýzlý okuma tekniklerini öðretmeyi, çocuklarýn kütüphaneleri verimli ve doðru bir þekilde kullanmalarýný saðlamayý amaç edindik. Bu

hizmetlerin daha cazip hale gelmesi ve yoðun katýlýmlarýn saðlanmasý için de çocuklara hediyeler verdik. Bu eðitimle hizmet verdiðimiz çocuklarýn kat ettiði mesafeyi ve günlük yaþamda saðladýðý yararlarý gördük. Bu nedenle de bu tür çalýþmalarýmýz devam edecektir. Ayrýca bu konuda bizden emeklerini esirgemeyen Leyla Aytek'e de teþekkürlerimizi iletiyoruz."

emdinli Kaymakamý Mesut Gençtürk, SODES kapsamýnda hazýrladýklarý proje kapsamýnda ilçede bulunan çocuklar için oyun merkezi kurduklarýný belirtti. Kaymakam Gençtürk, "3 ay önce eski Hakkari Valimiz Muammer Türker tarafýndan resmi açýlýþý yapýlan Çocuk Oyun Merkezi yoðun bir ilgi görüyor. 3 ay içinde 3 bin 500'ü öðrenci olmak üzere toplam 8 bin kiþi ziyaret edip burada yapýlan etkinliklerden faydalanmýþtýr. Yoðun ilgiden dolayý haftanýn yedi günü Çocuk Oyun Merkezimiz açýktýr. Ayný zamanda proje yoðun ilgiden dolayý 2012 yýlýnda da SODES kapsamýna alýndý. Umarým projenin devamlýlýðý tekrarlanýr ve çocuklarýmýz oyun merkezinden faydalanýr" dedi.

Çocuklarý için yardým istiyor

Þanlýurfa'nýn Siverek Ýlçesi'nde eþi cezaevinde bulunan 45 yaþýndaki Fatma Çiftçi, kimliði olmadýðý için yardým alamýyor. Çaresiz anne, 7 çocuðuyla birlikte sefalet içinde yaþam mücadelesi veriyor.

A

slen Diyarbakýrlý olan Fatma Çiftçi, 25 yýl önce Siverekli Ýsmail Ýli ile birlikte yaþamaya baþladý. Kadýn, hayatý boyunca hiç nüfus cüzdaný çýkarmadý. Fatma Çiftçi'nin en büyüðü 16, en küçüðü ise henüz 1.5 yaþýnda olan 7 çocuðuna ise babalarý nüfus cüzdaný çýkardý. Maddi durumu iyi olmayan ve komþularýnýn yardýmýyla yaþamlarýný sürdüren ailenin reisi 48 yaþýndaki Ýsmail Ýli, 2 ay önce bir hýrsýzlýk soruþturmasýnda adý geçtiði için tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kimliði olmadýðý için yardým alamýyor Birlikte yaþadýðý Ýsmail Ýli'nin tutuklanmasýnýn ardýndan 7 çocuðu ile derme çatma bir evde yaþamaya baþlayan kadýn, ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek için Kaymakamlýk ve Belediye'ye giderek yardým istedi. Ancak 7 çocuk annesi kadýn, gittiði

yerlerde nüfus cüzdaný olmadýðý için olumsuz yanýt aldý. Eðitimini sürdüren 2 çocuðunu da paralarý olmadýðý için okula gönderemediðini söyleyen Fatma Çiftçi, yaþadýklarýný þöyle anlattý:

7 çocukla periþan "Hayatýmda hiç kimliðim olmadý. Annemin de kimliði yoktu. 7 çocuðum oldu ve yoksul bir yaþam sürdük. Eþim 2 ay önce haksýz yere tutuklanýp, cezaevine konuldu. Þimdi 7 çocuðum ile ortada kal-

dým. Akrabamýz olmadýðý için gidecek bir yerimiz yok. Komþularýmýzýn verdikleriyle yaþamaya çalýþýyoruz. Yardým için tüm resmi kurumlara gittim ama kimliðim olmadýðý için bir þey yapamadýklarýný söylediler. 2 çocuðumu bu yüzden okuldan almak zorunda kaldým. Buzdolabýnda yiyecek bir lokmamýz yok. Yetkililerden kimliðimi çýkarmalarý ve çocuklarýma yardým etmeleri için yardým istiyorum."

Baba hapse girdi Ayakkabýlarý olmadýðý için yalýn ayak dolaþan Ýli ailesinin 7 çocuðunun en büyüðü olan 16 yaþýndaki Zeynep ise okula hiç gidemediðini belirtti. Zeynep Ýli, "Zor þartlarda yaþýyorduk. Babam cezaevine girince çok daha kötü bir duruma geldik. Annemin kimliði olmadýðý için kimse yardým etmiyor. Bize yardým eli uzatýlsýn, kardeþlerim yeniden okula gitsin istiyorum" dedi.

Balýklýgöl'e büyük ilgi

Þ

anlýurfa'da havalarýn ýsýnmasý ile birlikte vatandaþlar þehrin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Balýklýgöl'e ve akýn ediyor. Balýklýgöl, havalarýn ýsýnmasý ile birlikte vatandaþlarýn akýnýna uðruyor. 11 bin yýllýk tarihi geçmiþe sahip olan kentin en önemli turistik mekanlarýndan biri olan Balýklýgöl, yerli ve yabancý

ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Hz. Ýbrahim'in doðduðu maðara ve Balýklýgöl, her din ve her ýrktan insanlarýn ilgi odaðý olurken, havanýn açýlmasýný fýrsat bilen vatandaþlar, Balýklýgöl'ün yaný sýra Hz. Ýbrahim'in doðduðu maðaranýn içinde bulunduðu Dergah Camiini de ziyaret ediyor ve balýklara yem atarak dua ediyor.

Çalýnan çanýn yerine yenisi yapýldý Mardin'in Savur Ýlçesi'ne baðlý Dereiçi Köyü'nde bulunan Süryani Mor Yuhanun Kilisesi'nden iki ay önce çalýnan 1700 yýllýk çanýn yerine yeni bir çan yaptýrýldý. Köy Muhtarý Ýlyas Dal'a teslim edilen yeni çan önümüzdeki günlerde kiliseye konulacak. Mor Yuhanun Kilisesi, son 10 yýl içerisinde 3'üncü kez soyuldu. Her pazar günü ayin yapýlan kiliseye iki ay önce giren hýrsýzlar, 1700 yýllýk çan ile Ýncil'i alýp götürdü. Güvenlik güçlerinin yaptýðý çalýþmalarda çan ve Ýncil, bugüne kadar bulunamadý.

Muhtara teslim edildi Mardinli iþadamý Zeynel Abidin Erdem, Yuhanun Kilisesi'nden çalýnan çanýn yerine yeni bir çan yaptýrdý. Bronzdan yaptýrýlan ve etrafýndaki muhafaza kýskaçlarýyla yaklaþýk 100 kilo aðýrlýðýndaki çan, Savur Belediye Baþkaný Eþref Ayaz ve iþadamý Erdem'in yeðeni Ahmet Erdem tarafýndan köye götürülerek Muhtar Ýlyas Dal'a teslim edildi. Teþekkür eden Dal, çanýn yüksek olan kuleye vinç yardýmýyla önümüzdeki günlerde konulacaðýný söyledi.


4

HABER

5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

Tunceli'de 3 asker þehit

Tunceli merkeze baðlý Alacýk Köyü'nün Zel Daðý eteklerinde konuþlu askeri birliðe, yoðun sis ve yaðmurlu havada PKK üyeleri uzun namlulu silahlarla saldýrý düzenledi. Saldýrýda 1 astsubay ile 2 asker þehit oldu.

T

unceli merkeze 30 kilometre uzaklýktaki Alacýk Köyü'nde yapýlacak jandarma karakolu için bölgede yol açma çalýþmasý yapan özel bir þirkete ait þantiyeyi koruyan, 2200 rakýmlý Zel Daðý'nýn eteklerinde konuþlu birliðe saat 01.00 sýralarýnda PKK'lýlar tarafýndan uzun namlulu silahlarla ateþ açýldý. Yaðmur ve yoðun sisten yararlanan PKK'lýlar, birliðe 3 ayný noktadan uzun namlulu silahlarla ateþ açtý. Ýlk ateþ sýrasýnda Jandarma Astsubay Kýdemli Çavuþ Yýldýrým Akbulut, Piyade Onbaþý Mehmet Coþkun Kýlýç ile Jandarma Er Ýlhan Verenbel þehit oldu.

Helikopterler inemedi

gerçekleþtirilemedi.

Konuþlu birlikte bulunan diðer askerler PKK'lýlarý yoðun ateþ altýna alýrken, örgüt üyeleri kaçmaya baþladý. Güvenlik güçleri ile PKK'lýlar arasýnda çatýþmalar aralýklarla sabaha kadar devam ederken, saat 03.00 sýralarýnda Sikorsky helikopterlerle özel eðitimli komandolar ile 2 Kobra helikopter bölgeye sevk edildi. Ancak helikopterler yoðun yaðmur ve sis nedeniyle defalarca sorti yapmalarýna raðmen iniþ yapamadý. Saat 05.00 sýralarýnda Kobra helikopterlerin bölgeye yapmak istediði uçuþlar yine yoðun sis ve yaðýþ nedeniyle

Depremzede öðretmenlere 50 konut

T

ürkiye'deki çeþitli kulüplerde oynayan futbolcu ile sanatçýlardan oluþan bir grup hayýrsever, Vanlý depremzede öðretmenlere 50 adet Çelik ve ekolojojik yapý sistemli ev yapacak. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti 1. Lig takýmlarýndan Lefke'de top koþturan Efe Abdullah Yýldýz ve Akya Yapý'nýn öncülük ettiði spor ve sanat camiasýnýn katkýlarýyla Van'a yapýlacak olan konutlarýn protokolü imzalandý. Van Valisi Münir Karaloðlu ile hayýrsever iþadamý Mahmut Metozade arasýnda imzalanan protokole göre Kalecik mevkiinde yapýlacak olan 50 adet konut, 80 metrekare olacak ve Çelik konstrüksiyondan yapýlacak. Vali Karaloðlu, protokol sonrasýnda iþadamý Mahmut Metozade ve futbolcu Efe Abdullah Yýldýz ile konutlarýn yapýmýna katký saðlayacak hayýrseverlere teþekkür etti. Ýmza sonrasý kýsa bir açýklama yapan Yýldýz, Van depremi sonrasý Fenerbahçe, Beþiktaþ, Galatasaray gibi kulüplerde oynayan futbolcularla bir araya geldiklerini ve neler yapacaklarýna dair bir toplantý yaptýklarýný anlattý.

Yetenekli gençler büyük kulüplere Yýldýz, "Depremden 10 gün sonra bir araya gelerek 'Van'a ne yapabiliriz'i konuþtuk. Kendi aramýzda yaptýðýmýz fikir alýþveriþinde öðretmenlere ev yapalým fikri ortaya çýktý. Daha sonra Van'a gelerek Sayýn Valimizle görüþtük. Sað olsun bize arsa konusunda ve yapýlacak iþlerde yardýmcý olacaðý sözünü verdi. Ýlk etapta bu yardýmlaþmayý futbolcularla birlikte planladýk. Daha sonra sanatçýlar ve yorumcular da bu kampanyaya katýlmak istediklerini belirtti. Ýþadamlarý da bize destek olmaya baþladý. 80 metrekarelik 50 adet ev ile baþlýyoruz. Ýnþallah futbol camiasý desteðini devam ettirirse konut sayýsýný artýrmak istiyoruz. Ayrýca bizim Van'la ilgili diðer bir projemiz de ilköðretim okullarýnda yetenekli gençleri tespit ederek büyük kulüplerin altyapýsýna göndermektir. Daha önce tespit ettirdiðimiz 2 genç yeteneði, geçtiðimiz hafta Beþiktaþ Kulübü altyapýsýna gönderdik bile" dedi.

Karadan asker sevk edildi Sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte çatýþma alanýna en yakýn olan Þehit Mehmet Jandarma Karakolu'ndan PKK'lýlarýn bulunabileceði alanlara yoðun top atýþý gerçekleþtirildi. Ancak olumsuz hava koþullarý nedeniyle termal kameralarla saðlýklý görüntü alýnmadýðý öðrenildi. Karakoldan operasyon bölgesine de karadan çok sayýda zýrhlý araçlar ile askerler sevk edildi. PKK üyelerinin saldýrýyý yaðmur ve sisli havada, helikopterlerin uçuþ yapamamasý ve saðlýklý görüntü

alýnmamasý nedeniyle özellikle seçtiði belirtildi.

Kent merkezinde gece alarmý Bu arada Tunceli kent merkezine yakýn iki ayrý noktada saat 23.00 sýralarýnda termal kameralarla iki ayrý PKK'lý grup tespit edildi. PKK'lýlarýn kent merkezine sýzmalarýný önlemek için kurulan koruma ve güvenlik noktasýndan yapýlan takipte, Kert Daðlarý'nýn ormanlýk bölgesinde tespit edilen iki ayrý PKK grubu için kent merkezindeki tüm polis birimleri uyarýldý. Özel Harekat Þube Müdürlüðü'ndeki görevli polisler gece göreve çaðýrýlýrken, yoðun güvenlik önlemleri alýndý.

Sýnýr bölgesine büyük sevkiyat

Hakkari'den sýnýr bölgesine askeri sevkiyat tüm hýzýyla devam ediyor. 'Kirpi'lerle taþýnan askerleri havadan helikopterler, karadan ise köy korucularý ve özel harekat timleri koruyor.

H

avalarýn ýsýnmasýyla birlikte çok sayýda PKK mensubunun Kuzey Irak topraklarýndan gruplar halinde yurda sýzacaðý istihbaratý üzerine Kayseri ve Bolu baþta olmak üzere birçok ilden askeri birlikler Hakkari'ye kaydýrýldý. Van'dan mayýna dayanýklý "Kirpi" adý verilen araçlarla Hakkari'ye taþýnan askerlerin güvenliðini havadan helikopterler, karadan ise köy korucularý ve özel harekat timleri saðlýyor.

Polisler de güvenlik aldý Askeri araçlar yaklaþýk 30 metre aralýklarla seyrederken, olasý tuzaklamalara karþý da konvoya sinyal kesici araçlar eþlik ediyor. Bölgeye sevk edilen askerlerin, alýnan olaðanüstü tedbirler sayesinde birliklerine rahatlýkla ulaþtýklarý bildirildi. Hakkari Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri de askeri konvoyun geçiþ güzergahý olan Polisevi, Þehit Mehmet Ceyhan ile Valilik Konaðý Caddelerinde yoðun güvenlik önlemi aldý.

4 dakika yetti Foto: Taþkýn CÝVELEK

Diyarbakýr'da dün akþam saatlerinde kýsa süreli yaðan yaðmur ulaþýmý aksattý. 4 dakika süren dolu karýþýmý yaðmur, ofis yer altý geçidini trafiðe kapattý. Araçlar yer altý geçidini kullanamazken, Ofis semtinden Koþuyolu yönüne trafik saðlanamadý.

Bildik görüntüler

Her yaðmur yaðdýðýnda , ya da her kar yaðýþýnda Ofis yer altý geçidinde trafik duruyor. Kar yaðýþý yolu kayganlaþtýrýp, yaðmur da su birikintisine yol açarak yer altý geçidini araç trafiðine kapatýyor.

DÜ'de "DEPREM" çalýþmasý

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði bölümünde, mevcut binalarýn deprem dayanýmlarý ve depreme dayanýklý duruma getirilmesine yönelik güçlendirme projelerinin hazýrlanmasý ile ilgili çalýþmalar yapýlýyor. laboratuar çalýþmalarýný ve bilgisayar ortamýnda yapýlan yapýsal analizini kapsamaktadýr ki bu çalýþmalar çok iþgücü gerektiren ve uzun zaman alan çalýþmalardýr" dedi.

5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ YIL: 11 SAYI: 3900 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Çökmelerde taþýyýcý sistem yanlýþý

D

icle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Akýn, binalarýn depreme karþý güçlendirilmesi kapsamýnda, öncelikle binanýn depreme karþý dayanýklý olup olmadýðý veya risk düzeyinin belirlenmesi için mevcut binanýn deprem performans analizinin yapýldýðýný söyledi. Performans

analizi sonucunda binanýn genel olarak deprem güvenilirlik durumu ve elemanlarýnýn olasý bir depremde hasar durumlarýnýn tespit edildiðini kaydeden Akýn, "Bu þekilde binanýn olasý bir depremde risk düzeyi belirlenebilmektedir. Binanýn deprem performansýnýn belirlenmesi, yerinde yapýlan bilgi toplama çalýþmalarýný,

Akýn, Ýnþaat Mühendisliði bölümünde, betonarme ve yýðma yapýlarýn deprem güvenliðinin analizine yönelik ciddi çalýþmalarýn yapýldýðýný söyledi. Van depreminde Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafýndan yapýlan teknik incelemeler ile ilgili bilgiler de veren Akýn, þunlarý söyledi: "Van depreminin gerçekleþmesinin hemen ardýndan Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði Bölümü, Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO) Diyarbakýr Þubesi ile birlikte teknik incelemeler yapmak üzere 25 Ekim 2011 tarihinde çalýþmalara baþladýk. Daha sonralarý bölgedeki teknik incelemelere Amerika Purdue Üniversitesi'nden bir ekip ile beraber devam ettik. Ýncelemeler sýrasýnda

göçme meydana gelen binalarda beton ve donatý örnekleri aldýk. Yapýlan teknik inceleme ve testler sonucu yýkýlan ve aðýr hasar gören binalarda yýkýma sebep olan ana etkenin, taþýyýcý sistemin yanlýþ düzenlemesinden dolayý olduðu kanaatine vardýk" diye ifade etti.

Kullanýlan beton uygun deðil Hasar gören binalarda genel olarak kullanýlan betonun uygun granülometride olmadýðýný, basýnç dayanýmlarýnýn çok düþük olduðunu ve bazý binalarda betonarme betonu olarak tanýmlanamayacak düzeyde betonlarýn kullanýldýðýna dikkat çeken Akýn, donatý iþçiliðinin ve montajýnýn gerektiði gibi yapýlmadýðýný anlattý. Akýn, son olarak, teknik çalýþmalara katýlan inþaat mühendisliði bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýdris Bedirhanoðlu'nun konuya iliþkin hazýrladýðý raporlarýn kamuoyu ile paylaþýlýp, Amerika da bulunan Earthquake Engineering Research Institute'nun web sayfasýnda yayýnlandýðýný ifade etti.


HABER

5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

DÜ'de 4 ayda bin 850 ameliyat

Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin çeþitli illerinden 2012 yýlýnýn ilk 4 ayýnda Dicle Üniversitesi Hastaneleri Kalp Damar Cerrahisi Kliniði'ne gelen bin 850 yaralý ve travmalý hastaya cerrahi giriþim uygulandý. eye hitap ettiðini belirterek, "Birçok ile hitap etmesi nedeniyle de acil servisimize Batman, Mardin, Siirt, Diyarbakýr, Nusaybin, Cizre, Þýrnak il ve ilçelerinden normal kalp ve damar hastalarýnýn yaný sýra damar yaralanmasý ve travmasý geçiren hastalar da gelmektedir" dedi.

Ýlk dört ayda yapýldý 2012 yýlýnýn ilk 4 ayýnda bin 850 hastayý ameliyat ederek saðlýðýna kavuþturduklarýný söyleyen Çalýþkan, "Günde 10-15 vaka bize geliyor. Bunlarýn son derece modern, hijyen ve son teknoloji cihazlarla donatýlmýþ Kalp Hastanesi'nin yeni binasýnda gerekli ameliyat ve tedavilerini yapýyoruz. Ocak ve 30 Nisan 2012 tarihleri arasýnda damar yaralanmasý ve travma tanýsýyla Kalp Damar Cerrahi Kliniði'ne acil servisimizce gönderilen bin 850 vakanýn 75'i ateþli silah, 200'ü kesicidelici alet yaralanmasý, geri kalanýnýn da trafik kazasý, yüksekten düþme sonucu travma geçirmiþ hastalar oluþturuyor" diye konuþtu.

Hastalarýn çoðu saðlýðýna kavuþtu

S

on 4 ayda Dicle Üniversitesi Hastaneleri Acil Servisi'ne baþvuran ve ön müdahaleden sonra Kalp Damar Cerrahisi Kliniði'nde tedavi altýna alýnan bin 850 yaralý ve travmalý hasta, yapýlan ameliyatla saðlýðýna kavuþtu. Kalp Damar Cerrahisi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Ahmet Çalýþkan, Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nin bölg-

Son derece modern bir binada hizmet veren Kalp Hastanesi Kalp Damar Kliniði'nde ameliyatlar ve uygulanan tedaviler için sosyal güvencesi olan hastalardan beþ kuruþ para alýnmadýðýný belirten Çalýþkan, þunlarý söyledi: "Acil cerrahi giriþim gerektiren damar yaralanma ve travmasý vakalarýnda hasta hayatý da risk altýndadýr. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniðimize müracaat eden damar yaralanmasý ve travmasý geçirmiþ bin 850 vakaya cerrahi giriþim uygulanmýþtýr. Bu hastalarýn yüzde 90'ý saðlýðýna kavuþtu."

'Bir kitap da sen oku' kampanyasý Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý izciler, 'Bir Kitap da Sen Oku' kampanyasý baþlattý. Kayapýnar, Sur, Baðlar ve Yeniþehir ilçelerinden yüzlerce izci, Anýtpark, Koþuyolu Parký ve Parkorman'da kitap okumanýn önemini göstermek amacýya saatlerce kitap okudu. Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði etkinlikte konuþan Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný Masum Mermertaþ, "Okuma olayý bir uzun yolculuktur. Beþikle baþlar, mezarla biter. Okulla beraber

biten okumalar yarýda kalmýþtýr. Okuma iðneyle kuyu kazmaktýr, kararlýlýk ister, sabýr ister. Okuma bir arayýþtýr, hakikati, doðruyu, güzeli arayýþ. Her arayýþ içinde bulma heyecanýný barýndýrýr. Bulursunuz, ikinci, üçüncü arayýþlar baþlar. Umut ve heyecan, okumanýn ayrýlmaz iki vasfýdýr. Okuma insanlýðýn, umut ve heyecan da canlýlýðýn þartýdýr" dedi. Diyarbakýrlý izcilerin daha sonraki dönemlerde bu tür etkinliklere devam edeceði öðrenildi.

ÝMO yeni yönetimi Büyükþehir'de

Ýnþaat Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi'nin yeni yönetimi Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret ederek, inþaat sektöründeki demirci ve kalýpçý ustalarýnýn yetiþtirilmesi için ortak proje yapýlabileceðini söyledi.

B

üyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi'nin (ÝMO) yeni baþkaný Turan Kapan ve yönetim kurulu üyelerini, Büyükþehir Belediyesi Meclis Baþkanvekili Hacý Haspolat ve Genel Sekreter Abdullah Sevinç ile birlikte kabul etti. ÝMO Diyarbakýr Þube Baþkaný Kapan, yeni yönetim olarak üyelerinin bulunduðu kurum ve kuruluþlarý ziyaret ettiklerini söyledi. Hükümetin meslek odalarýnýn birliðini yasa ve yönetmeliklerle ortadan kaldýrmaya yönelik çabasý olduðunu belirten Kapan, kentlerdeki Yapý Denetim

Sistemi'nin 2011'de baþladýðýný söyledi.

Denetim yeterince yapýlmýyor Denetimlerin yeterince yapýlmadýðýný belirten Kapan, yapý denetimi konusunda Büyükþehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, üniversite ve ÝMO olarak ortak bir protokol yapýlabileceðini ifade etti. Kentte Yapý Stoku Envanteri çýkarýlabileceðini kaydeden Kapan, kentteki beton santrallerinin etkin bir denetiminin yapýlmasýnýn ve her birinin akredite edilmesi gerektiðini söyledi. Bunun kent yapý kalitesine büyük bir etkisi olacaðýný ifade

Okulun ortasýndan yol geçiyor

Mardin'in Kýzýltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 28 yýl önce hizmete giren Bahçelievler Ýlköðretim Okulu görenleri hayrete düþürüyor. Okul bahçesinden geçen yol, Bahçelievler Ýlköðretim Okulu'nu ikiye ayýrdý.

Ý

lçede yaklaþýk 15 yýl önce uygulanan imar planý, Bahçelievler Ýlköðretim Okulu'nun ortasýndan yol geçmesine neden oldu. 19 derslikli ve bin 500 öðrenci kapasiteli okulun ortasýndan yol geçince tek bahçesi olan A ve B bloklarýnýn çevresine duvarlar örüldü. Ýki bloktan oluþan okulun kantinleri de ayrýlýrken, ikiye ayrýlan okulun basketbol potalarý ile voleybol direklerinden birer tanesi okulun dýþýnda kaldý. Ýlgili makamlar, okulun hemen arkasýnda bulunan arsa için giriþimlerinin olduðunu, ancak özel mülkiyet olduðu için ciddi bir çalýþmaya baþlanamadýðýný açýkladý.

böldü. Þu anda yol ortasýndan geçiyor ancak biz bunun üst tarafýndaki bölümüne yakýn, hem de bitiþiðinde olan, imar planýnda da okul yeri olarak gözüken bir arsa bulduk. Okulu oraya almaya çalýþýyoruz" dedi.

Yeni okul istiyorlar

'Yol okulumuzu ikiye böldü' Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Bahçývancý, yolun okulu ikiye böldüðünü, mevcut okulun hemen bitiþiðindeki boþ arsayý okul yapmayý istediklerini kaydetti. Bahçývancý, "Bahçelievler Ýlköðretim Okulumuz ilk olarak 1984-85 eðitimöðretim yýlýnda açýldý. Nüfus artýþýyla

beraber ek binamýz 1997 yýlýnda yapýldý. Çok güzel ve þirin bir bahçesi vardý. Ancak yýllar sonra belediye imar planýnda yapýlan bir tadilatla yolun bahçenin ortasýndan geçmesi büyük bir talihsizlik oldu. Bu dolayýsýyla okulumuzu ikiye

Öðrenciler ise okulun yeteri kadar hizmet veremediðinden yakýnarak, devlet yetkililerinden yeni okul istedi. Fatma Demir isimli öðrenci, "Biz yeni bir okul istiyoruz. Fen laboratuarý olan bir yer istiyoruz. Laboratuarýmýz sýnýf olmuþ, okulumuzun ortasýndan yol geçiyor. Böyle bir þey var mý?" diye konuþtu. Okulda öðrencilerin rahat dolaþabilecekleri alan olmadýðýndan yakýnan veliler, "Öðrenciler sýraya dizilerken bile sýkýþýyor, rahatça dolaþabilecekleri alan yok. Buna çözüm bulunmasýný istiyoruz" dediler.

eden Kapan, inþaat sektöründe gerekli olan demirci ve kalýpçý ustalarýnýn yetiþtirilmesi konusunda ortak proje yapýlabileceðini belirtti. Kapan, Yapý Denetim Sempozyumu ve Ulaþtýrma Sempozyumu ihtiyacý da bulunduðunu vurguladý.

Ortak çalýþma kanallarý çoðalacak Baydemir de Diyarbakýr'ýn meslek gruplarý ile birlikte çalýþmasýndan dolayý oldukça avanta-

jlý bir kent olduðunu söyledi. Kendisinin de Demokrasi Platformu geleneðinden geldiðini ve

Genel Sekreter ve Daire Baþkanlarýnýn meslek örgütleri içinde yer aldýðýný ifade eden Baydemir, meslek gruplarý ile pek çok konuda ortak proje yaptýklarýný belirtti. Baydemir, yerel yönetimlerin en önemli yetki alaný olan imar ve planlama yetkisinin son yasal düzenlemelerle yerel yönetimlerin elinden alýndýðýna da dikkat çekti. Baydemir, Kapan'dan önerilerini yazýlý olarak da isteyerek, ortak çalýþmanýn kanallarýnýn çoðaltýlabileceðini söyledi.

Hakkarili gençler müzik öðreniyor

H

akkari'de Belediye Baþkanlýðý bünyesinde hizmete açýlan Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezine giden gençler, burada gönüllü kurs veren eðitmenler sayesinde Baðlama, Gitar gibi çeþitli müzik enstrümanlarýný çalmayý öðreniyor. Hakkari Belediye Baþkanlýðý bünyesinde 7 ay önce hizmete açýlana Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezi, müziðe meraklý gençlerin umudu oldu. Kültür merkezinde gönüllü çalýþan müzik eðitmenlerinden haftanýn 5 günü Baðlama ve Gitar kurslarý gören ve koroda yer alan ilköðretimin ikinci kademesi ile lise çaðýndaki kýz ve erkek öðrenciler, büyük mutluluk yaþadýklarýný belirtirken, çaldýklarý Baðlama ile de hünerlerini sergiledi. 70 öðrencinin kayýtlý olduðu müzik kursuna giden öðrenciler, "Bu kurs sayesinde müzik öðreniyoruz. Hakkari'de daha önce bu tür sosyal ve kültürel faaliyetler yapýlmadýðý için bizler bu tür etkinliklerden mahrum kalýyorduk. Belediye Baþkanlýðý tarafýndan açýlan bu Kültür merkezi

sayesinde ücretsiz olarak Baðlama, Gitar gibi müzik aletleriyle tanýþtýk" dedi. 70 öðrenci kayýtlý Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezi Yöneticisi Cihan Deniz ise, amaçlarýnýn sosyal ve kültürel aktivitelerden uzak kalan gençlere bu imkaný saðlamak olduðunu anlattý. Deniz, "Belediye Baþkanlýðýmýzýn bünyesinde açýlan merkezimize 70 öðrenci kayýtlý. Burada kurs veren eðitmenlerimiz hiç bir ücret talep etmeden öðrencilere gönüllü müzik kurslarý veriyor. Bunun yaný sýra burada koro ekibini kurduk. Öðrencilere bu imkaný saðlayan Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.


6

5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

EKONOMÝ

Silvan Barajý'nýn temeli atýldý

GAP projesi kapsamýnda Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde yapýlacak oaln Silvan Barajý, Ambar Barajý ve Silvan Sulama Tüneli'nin temel atma töreni, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in katýlýmýyla yapýldý.

B

Býrakýn içecek içme suyu bile yoktu, saðlýk hizmetlerinden istifade edilemiyordu. Bugün bunlarýn çoðu çözülmüþ, aþýlmýþ durumda. Biz geçen 9 yýl içerisinde boþ durmadýk. Tarým destekleme, kýrsal kalkýnma projeleri ile bu bölgenin ekonomik hayatýný canlandýrmak, iþsizliði azaltmak için gayret içerisindeyiz. Bugün dünden, dün önceki günden daha iyiyiz. Her gün biraz daha fazla mesafe kat ediyoruz" þeklinde konuþtu.

arajlarýn temel atma törenine katýlmak üzere Silvan'a giden 4 bakan, yöresel kýyafetli kýz çocuklarý tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Kendilerini bekleyen vatandaþlarla tek tek tokalaþan bakanlar, daha sonra tören alanýna geçti. Hükümet Konaðý önünde düzenlenen tören nedeniyle ilçe genelinde geniþ güvenlik önlemleri alýnýrken, yüksek binalara Özel Harekat timleri yerleþtirildi. Törende konuþan Maliye Bakaný Þimþek, konuþmasýnýn baþýnda ve sonunda vatandaþlara Kürtçe seslenerek, "Hayýrlý olsun, kutlu olsun" dedi. GAP projesine çok büyük miktarda kaynak ayýrdýklarýný ifade eden Þimþek, Silvan Barajý'na 1990 ile 2002 yýllarý arasýnda bugünkü fiyatlarla ortalama yýllýk 1.4 milyar lira kaynak ayrýldýðýný belirtti.

'Amacýmýz huzur ve refah' Baþbakan Erdoðan'ýn talimatý üzerine ayrýlan kaynaðýn yýllýk ortalama 3.5-4 milyar lira artýrýldýðýný belirten Bakan Þimþek, "Bu bölgede GAP ile birlikte özel sektörün özellikle sanayi alanýnda atacaðý adýmlarý çok güçlü bir þekilde destekliyoruz. AK Parti demek, hizmet siyaseti demek. AK Parti hükümetleri zaten bunu yapýyor. Çünkü sizler en iyisine layýksýnýz. Bizler sizin hizmetkarýnýzýz. Bizim bir tek amacýmýz var; bu bölgede refahýn artmasý, istihdamýn artmasý, huzurun artmasý. GAP bölgesinde ihracat 2002 yýlýnda 689 milyon dolarmýþ. 2011 yýlýnda tam 10 kattan fazla artarak, 6.9 milyar dolara ulaþmýþ durumda. Ben inanýyorum ki GAP'la, teþviklerle, buradaki huzurla, kardeþliðimizle birlikte bu ihracat 70 milyar dolarlarý bulur" dedi.

Yýlmaz: Geçmiþte yatýrým yapýlmadý Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz

ise, GAP projesinin kendilerinden önceki dönemde çok yavaþ ilerlediðini söyledi. Yýlmaz, þöyle devam etti: Bizim her zaman söylediðimiz bir söz var; Bölgesel milliyetçiliðe karþýyýz. Doðu neyse, bizim için batý da, kuzey neyse güney de o. Fakat þu gerçeði biliyoruz; geçmiþte uzun yýllar yeterince yatýrým yapýlamadýðý için þu veya bu sebeple bu bölgelerimiz Türkiye'nin ortalamasýnýn altýnda kalmýþ bölgelerdi. Türkiye'nin þu anda hedefleri var. 2023 yýlýnda 10 büyük ülke arasýnda olmak istiyoruz. Ekonomimizi çok daha büyütmek istiyoruz. Sosyal yapýmýzý çok daha güçlendirmek istiyoruz. Artýk normal demokrasi yetmez diyoruz. Ýleri demokrasi olmalý diyoruz. Yeni anayasa çalýþmalarý yapýyoruz. Türkiye'yi ileri götürürken bu bölgelerimizin geri kalmasý düþünülemez. Bir taraftan ülkeyi büyütürken, geliþtirirken diðer taraftan bölgeler arasý farklýlýklarý azaltmak zorundayýz.

Eroðlu: Maliyet 6 milyon lira Törende son konuþmayý yapan Orman ve Su Ýþleri Bakaný Eroðlu ise, projenin toplam maliyetinin 6 milyar lira olduðunu söyledi. Eroðlu, þöyle devam etti: "Silvan Barajý, Atatürk Barajý'ndan sonra GAP'taki en büyük sulama barajý. Küçük bir gölet falan deðil 174.5 metre yükseklikte, 8.5 milyon metreküp gövde hacmi olan dev bir tesis. Ancak barajý yapmakla bitmiyor. Yaklaþýk 11.5 kilometre uzunluðunda iki gözlü 7 metre çapýnda dev tüneller, sulama tesisleri gerekiyor. Öyle bir noktaya geldi ki sabahlarý bazen yataktan 'Silvan Silvan' diye kalktýðýmý hatýrlýyorum. Bu barajdan yaklaþýk 2.5 milyon dönüm arazi sulanacak. Sulanýnca buradan çiftçimizin cebine yýlda 884 milyon lira ilave para girecek. Önemli miktarda istihdam saðlanacak. Burada sulamadan sonra 318 bin kardeþimize ilave iþ ve aþ temin edilecek. Bu barajlarýn sulama tesislerinin yapýlmasý, burada refahýn artmasý, iþsizliðin azalmasý ve huzurun temini için olmazsa olmaz þarttýr."

Üretimde büyük patlama olacak GAP Eylem Planý'nda 1 milyon 60 bin hektar alanýn sulu hale getirilmesi hedef olarak ortaya kondu. Bu süreç içinde çok yoðun bir gayret sarf edildi. Gerek sulama projeleriyle, gerek toplulaþtýrma projeleriyle büyük adýmlar atýldý. Fakat GAP'ta sulama yatýrýmlarý açýsýndan kritik eþik Silvan projesidir. Silvan projesi bittiði anda GAP'ta klasik anlamda sulama iþlemini tamamladýk diyebileceðiz. O açýdan bu proje çok önemli, çok hayati bir proje gerçekten. Bu proje bittiði zaman tarýmsal üretimimizde büyük bir patlama olacak. Bu projeyle yüz binlerce insanýmýza istihdam üretilecek. Biz GAP projesinde hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayacaðýz. Ýnsanýmýza hizmet etmeye devam edeceðiz. Bu projelerle sadece bu bölgemize deðil, aslýnda Türkiye'ye katkýda bulunuyoruz. Göçün önüne geçiyoruz. GAP'ý sadece bir bölgesel proje deðil, bir Türkiye projesi olarak mutlaka düþünmemiz lazým. Hükümetimiz güçlü olduðu müddetçe, siyasi istikrarýmýz devam ettiði müddetçe, ekonomi rayýnda gittiði sürece bundan bütün bölgelerimiz gibi GAP bölgemiz de hak ettiði payý alacak.

Bitiþ tarihi 9 Eylül 2016

Eker: Kürt sorununu çözme gayretindeyiz Daha sonra kürsüye davet edilen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Eker, vatandaþlara zaman zaman Kürtçe seslendi. Bölgenin huzuru ve güvenliði için iki þeye çok önem verdiklerini belirten Eker, "Birisi siyasi meseledir. Bizim baþlatmadýðýmýz ama bizim tarif ettiðimiz, baþkalarýnýn sorun olarak bile görmediði, tarif edemediði, bizden öncekilerin tanýmlamaktan kaçýndýðý Kürt meselesini biz tarif ettik. Var olduðunu, çözülmesi gerektiðini ve çözmeye talip olduðumuzu söyledik. Bugün devletin televizyonu anadili Kürtçe olan kardeþlerimizin bu ihtiyacýný gidermek için 24 saat Kürtçe yayýn yapýyor. Özel radyo ve televizyonlarda da dahil olmak üzere serbest, okullarda, üniversitelerde artýk Kürtçe eðitim yapýlýyor. Bugün baþka

þeyler konuþuluyor. Kürt meselesini çözme konusunda AK Parti iktidarý ve hükümeti ile birlikte bu sorunu biz çözme gayreti içerisindeyiz. Bu bölgenin temel meselelerinden bir tanesi budur" diye konuþtu.

'Bugün dünden daha iyiyiz' Bakan Eker, her þeyi barýþ, huzur ve kardeþlik içerisinde çözmeye çalýþtýklarýný vurgulayarak, "Biz bunu barýþ ve kardeþlik içerisinde, kavga etmeden, kafa göz yarmadan, kurþun sýkmadan, mayýn patlatmadan çözme gayreti içerisindeyiz. Bu bölgeye huzurun gelmesi, bu bölgedeki vatandaþlarýmýzýn da dünyanýn müreffeh, demokratik haklardan istifade eden diðer bölgelerdeki insanlar gibi yüksek standartlarda bir hayat yaþamalarý için barýþ, kardeþlik ve huzur gereklidir. Bu bölge çok uzun bir zaman ihmal edildi. Bu bölgenin birçok köyünde içme suyu, yol yoktu.

Konuþmalardan sonra Bakan Eroðlu, temeli atýlan tesisleri yapacak olan firmalarýn temsilcilerini sahneye davet etti. Eroðlu, tesislerin 9 Eylül 2016 tarihinde saat 11.59'da bitirilmesi için taahhütname imzalattý. Daha sonra bakanlar sahneye çýkarak, 3 tesisin sembolik olarak temelini attý. Temel atma töreni sýrasýnda Silvan Barajý, Ambar Barajý ve Silvan Sulama Tüneli alanlarýna kamera sistemi ile canlý baðlantý yapýldý. Daha sonra bakanlar, sahnede bulunan butonlara basarak 3 tesisin temelini attý. Bakanlar, törenin ardýndan cuma namazýný kýlmak için tarihi Selahaddin-i Eyyübi Camii'ne geçti. Cuma namazý çýkýþýnda habercilerin geçtiðimiz günlerde okullarda sütten dolayý yaþanan zehirlenmelerle ilgili sorularýný yanýtlayan Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Eker, "Tahlil sonuçlarý bana geldiðinde açýklayacaðýz. Süt daðýtýmý Diyarbakýr'da devam ediyor. Pazartesiden itibaren tüm Türkiye'de daðýtýlmaya devam edilecek" dedi.


GÜNCEL

5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

7

Yoksullukla mücadeleye davet Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Sarmaþýk Derneði'nin yeni yönetimini kabul etti. Baydemir, herkesi "sosyal adaleti saðlama" olan yoksullukla mücadeleye davet etti.

S

armaþýk Derneði Baþkaný Dr. Selçuk Mýzraklý ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Ziyarette Mýzraklý, Büyükþehir Belediyesi'nde kendilerini evindeymiþ gibi hissettiklerini, Sarmaþýk Derneði'nin ortaya koymuþ olduðu bütün emek ve çabada Baydemir'in saðladýðý katkýnýn herkes tarafýndan bildiðini söyledi. Dernek seçiminden sonra yeni döneme iliþkin olarak görüþ ve önerilerini almak üzere ziyaret gerçekleþtirme ihtiyacý hissettiklerini belirten Mýzraklý, devam eden projeleri bulunduðunu ve bunlara yeni nitelikler eklemeyi düþündüklerini ifade etti. "Alýn teri havuzu" diye tanýmladýklarý ve çalýþanlarýn dayanýþma sayýsýný artýrmaya yönelik kampanyalarýnýn devam edeceðini vurgulayan Mýzraklý, eksik-

likleri konusunda öneri ve katký beklediklerini söyledi.

'Yapýlan en deðerli çalýþma' Baydemir de Sarmaþýk Derneði çalýþmasýnýn "siyasetler üstü yapýlan en deðerli çalýþma" olduðunu söyledi. Baþlanýlan gün ile bugün arasýnda iyi bir mesafe kat edildiðini belirten Baydemir, "Varsýllýk ve yoksulluk ayný zamanda bir sosyal adalet meselesidir. Yoksulluðun bir kader olmaðýna, insan eliyle yaratýldýðýna inanýyorum. Benim nazarýmda yapýlan çalýþma sosyal adaleti saðlama çalýþmasýdýr. Varsýl ile yoksul arasýndaki muhtemel yabancýlaþmanýn önüne geçme, karþýlýklý vicdaný harekete geçirme çabasýna herkesin sahip çýkma potansiyeli var. Ne kadar çok insana ulaþýlýrsa o kadar etkin sonuç alýnýr" dedi.

'Destek eli uzatýn' Baydemir, þöyle devam etti: "Sarmaþýk Derneði'nin çalýþmasý ayný zamanda pek çok musibetin yaþanmasýný önleyen bir çabadýr. Eve gýda girdiðinde o evin içerisinde gýda girmemesi durumunda olabilecek olasý problemleri önlüyor. Toplum kendisini güvende hissetmek istiyorsa bence bir sosyal dayanýþma aðýnýn da oluþmasý gerekiyor. Bütün Diyarbakýr halkýnýn, en azýndan düzenli bir geliri olan herkesin bir nebze de olsa katký sunmasý, destek elini uzatmasýdýr." Bugüne kadar destek veren herkese teþekkür eden Baydemir, projenin Diyarbakýr halkýnýn desteðiyle bir modele dönüþtüðünü söyledi.

Silopi Belediyesi'nde 80 kiþi iþbaþý yaptý Þýrnak'ýn Silopi Ýlçe Belediyesi, Ýþ-Kur'un Toplum Yararýna Çalýþma Programý kapsamýnda 80 kiþiye 6 ay iþ imkaný saðladý. Proje kapsamýnda istihdam edilen iþçiler iþ baþý yaptý.

S

ilopi Belediyesi ve Ýþ Kur iþ birliðiyle 'Toplum Yararýna Çalýþma Projeleri' kapsamýnda belediye hizmet binasýna

giden iþçiler, resmi iþlemlerin ardýndan iþ baþý yaptý. Aralarýnda kadýnlarýn da bulunduðu 80 kiþi, belediyenin çevre temizliði ve kamusal alt yapý iþlerinde 6 ay boyunca geçici iþçi olarak çalýþacak. Ýþçilerin görev süresi 30 Ekim 2012'de sona erecek. 6 ay boyunca çalýþacaklar Ýlçe genelinde hizmet ataðý baþlattýk-

larýný ifade eden Silopi Belediye Baþkaný Hüsnü Yýldýrým, "Halkýmýza seri ve kaliteli hizmet sunabilmek için 80 kiþiye 6 ay iþ imkaný saðladýk. Ýlçenin alt yapý çalýþmalarý, çevre düzenlemesi hizmetlerinde çalýþmak üzere bugün itibariyle görevlerine baþlamýþ bulunmaktadýrlar. Bundan ötürü de kendilerine çalýþmalarýndan dolayý baþarýlar diliyorum" dedi.

Arkeoloji Günleri söyleþisi yapýldý

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Topluluðu ve Harran Üniversitesi Arkeoloji Kulübü iþbirliðiyle düzenlenen 1. Arkeoloji günleri söyleþisi düzenlendi.

S

aygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan baþlayan söyleþiye Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Kankal, öðretim elemanlarý ve Gaziantep ve Þanlýurfa'dan gelen öðrenciler katýldý. Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Kankal, alanýnýn dýþýnda olmasýna karþýn kendisinde ve herkeste her konuda fikir ve bilgi sahibi olunmasý gerektiðini söyledi. Ýlk defa yapýlan söyleþide arkeolojik kazýlarýn temelinde iktisadi kaygýlar olduðunu ifade eden Kankal, araþtýrma yapýlan bölgelere hakim olma noktasýnda kazýlarýn yapýldýðýný ve ülkemizin her köþesinde çok deðerli arkeolojik yapýlarýn var olduðunu belirtti. 2005 yýlýnda kuruldu

Öðrenciler bilgilerini paylaþtý

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Oya San'da 2005 yýlýnda kurulan Arkeoloji topluluðu hakkýnda bilgiler vererek, çevre illere yapýlan gezilerde gözlem ve çalýþmalarla, düzenledikleri konferanslarla bilgi birikimlerini paylaþtýklarýný ifade etti. Körtik tepe hakkýnda bilgilerini paylaþan Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coþkun ise þunlarý söyledi: "Dünyanýn birçok bölgesinde yerleþik yaþama dair belirgin izlerin saptanmadýðý dönemlerde, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde Akeramik Neolitik dönem yerleþiklerinin uygarlaþma yönünde önemli aþamalar kaydettikleri gözlenmektedir. Bunun en iyi algýlandýðý yöre ise Dicle, Fýrat ve bunlarý besleyen akarsu boylarýdýr."

Coþkun, bölgede varlýðýyla dikkati çeken Körtik Tepe'nin dönem yerleþiklerinin günümüzde bile hayranlýk uyandýran kültürel birikimlerinin en iyi temsil edildiði bir merkez olduðunu dile getirdi. "Körtik Tepe, çaðdaþlarýna göre daha geliþkin bir kültürün temsilcisi olduðunu ortaya koymuþtur" diyen Coþkun, konutlarýn mimari dokularýnda belirgin bir deðiþim ve geliþimden söz etmenin olasý olmadýðýný, ancak özellikle mezarlarda saptanan bulgularýn, zamana yayýlan bir kültürel geliþime iþaret ettiklerini söyledi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Harran Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi öðrencileri Arkeoloji bilgilerini hazýrladýklarý sunumlarla paylaþtý.

Batman'da SYDV'YE 8 personel alýnacak B

atman Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na (SYDV) 8 personel alýnacaðýný bildirildi. Sözleþmeli olarak alýnacak 8 kiþinin sosyal yardým ve inceleme görevlisi olarak hizmet vereceði ve 2 aylýk deneme süresinin ardýndan sözleþmelerinin yapýlacaðý kaydedildi. Batman Valiliði, adaylarda aranan genel ve özel nitelikleri þöyle açýkladý: Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak. Medeni haklarýný kullanma ehliyetine sahip olmak, mülakatýn yapýldýðý gün 18 yaþýný bitirmiþ olmak ve 35 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkekler için askerlik görevini yapmýþ veya muaf olmak, askerlik ile iliþkisi bulunmamak. Kamu haklarýnda mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu'nun

53. maddesinde belirtilen süreler geçmiþ olsa bile kasten iþlenen bir suçtan dolayý bir yýl veya daha fazla süreyle hapis cezasýna ya da affa uðramýþ olsa bile devletin güvenliðine karþý suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine karþý suçlar, zimmet, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karýþtýrma, edimin ifasýna fesat karýþtýrma, suçtan kaynaklanan malvarlýðý deðerlerini aklama veya kaçakçýlýk suçlarýndan mahkum olmamak. KPSS puaný en az 60 Görevin özelliðine göre eðitim, yaþ, tecrübe gibi özel þartlarý taþýmak. Görevini devamlý yapmasýna engel olabilecek akýl hastalý-

ðý, vücut sakatlýðý ve özrü bulunmamak. Adli ve idari soruþturma sonucunda atanmasýna engel bir durumu bulunmamak. Sosyal iletiþim becerisine sahip olmak ve bilgisayar programlarýný iyi düzeyde kullanabilmek. 4 yýllýk yükseköðretim kurumlarýndan mezun olmak. Son iki yýl geçerliliði olan KPSS 2010-2011 puanlarýndan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almýþ olmak, KPDS ve benzeri dil sýnavlarý sonucu alaný ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi, bilgisayar sertifikasý ve iþ deneyimi olanlar, iþe almada öncelikli olarak deðerlendirilecektir. Açýklamada, baþvurularýn SYDV Baþkanlýðý'na ve Ýþ-Kur aracýlýðýyla bizzat yapýlacaðý belirtildi.


8

HABER

5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

‘Kenan Evren isimleri deðiþtirilsin’ Eðitim-Bir-Sen Ergani Ýlçe Baþkaný Yunus Memiþ, Kenan Evren'in isminin verildiði okul, cadde, sokak, meydan ve kýþla isimlerinin deðiþtirilmesini istedi.

E

ðitim-Bir-Sen Ergani Ýlçe Baþkaný Yunus Memiþ ve sendika üyeleri, Hükümet Konaðý önünde 12 Eylül darbesi ile ilgili açýklama yaptý. 12 Eylül 1982'de millet iradesini hiçe sayan darbecilerin yargý önüne çýkarýlmasý giriþiminin demokrasinin kurumsallaþmasý ve güçlenmesi açýsýndan çok önemli bir geliþme olduðunu belirten Memiþ, þöyle devam etti: Siyasetten yargýya, eðitimden ekonomiye, dini yaþamdan hak ve özgürlüklere kadar birçok alanda toplum mühendisliði yapanlarýn yaptýklarýnýn yanýna kar kalmamasý için hesap verecek olmalarý, demokratik hukuk devleti olmanýn gereðidir. Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet verilmeli Millet iradesini hiçe sayanlardan

zýnmýþtýr. 12 Eylül darbesini gerçekleþtirenlerle baþlayan yargýlama sürecinde, darbelerle yüzleþme ve darbecilerle hesaplaþma konusunda sonuna kadar gidilmelidir. Bu baðlamda 28 Þubatçýlarla, 27 Nisan e-muhtýrasýný verenler de mutlaka yargý önüne çýkarýlmalýdýr. Halkýmýz, 12 Eylül referandumuyla darbenin izlerinin silinmesi için referandumda evet demiþtir. Demokrasiyi rafa kaldýrarak iþlemez hale getiren, halkýmýzýn iradesini hiçe sayanlarýn isimleri okul, cadde ve sokaklardan kaldýrýlmalý, darbecilerin isimleri milletimizin hafýzasýndan silinmelidir.

kapatýlan siyaset kurumlarýnýn, mallarýna el konulan vakýf ve derneklerin, kapýlarýna kilit vurulan Kur'an kurslarýnýn, döktürülen gözyaþlarýnýn, fiþlemelerin ve topluma ödetilen bedellerin hesabý teker teker sorulmalýdýr. Çorum ve Maraþ olaylarýnýn darbeye zemin hazýrlamak için çýkarýldýðý ve Türk Silahlý Kuvvetleri tarafýndan müdahale edilmediði belirtilen iddianamede, hayattaki darbecilerden Kenan Evren ve Tahsin Þahinkaya'ya 2'þer kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý talep edilmektedir. Evren'in 'Zemin oluþmasýný bekledik' sözü ise iddianameye en büyük delil olmuþtur. 28 Þubat ve Muhtýracýlar da yargýlansýn Keza 'Asmayalým da besleyelim mi' sözü milletimizin hafýzasýna adeta ka-

Ýsim deðiþikliði halkýn talebidir Evren ismini taþýyan cadde, sokak ve okul isimleri deðiþtirilmelidir. Unutulmamalýdýr ki milletimizin vicdanýnda yargýlananlarýn isimleri milletin mek-

teplerine, caddelerine, sokaklarýna verilemez. Bu baðlamda ülkemizde tüm darbecilerin, özelde ise Ergani ilçemizde darbeci Kenan Evren'in isminin verildiði okul, cadde, sokak, meydan ve kýþla isimlerinin deðiþtirilmesi halkýmýzýn ve sendikamýzýn talebidir.

SBF'liler Baydemir'i ziyaret etti Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (SBF) 1974-1980 dönemi mezunlarýndan oluþan 35 kiþilik bir grup, bölgeye yaptýklarý gezi kapsamýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti.

S

Üniversite öðrencilerinden kermes D

icle Üniversitesi (DÜ) Diþ Hekimliði Fakültesi son sýnýf öðrencileri kermes düzenledi. Mezuniyete katký amaçlý düzenlenen kermese, DÜ Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Arýca, Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Remzi Nigiz, Dekan Yardýmcýlarý Prof. Dr. Ýrfan

Karadede, Yrd. Doç. Dr. Özkan Adýgüzel, personeller ve öðrenciler katýldý. Hazýrladýklarý birbirinden lezzetli yemek ve tatlýlarý satýþa sunan öðrenciler, müzik eþliðinde halaylar çekti. Öðrencilerin yaptýðý yemeklerden tadarak, kendileriyle sohbet eden Rektör Saraç, öðrencilerle halay çekerek neþelerine ortak oldu.

BF-Der'in dönem sözcüsü gazeteci Kumru Baþar Kafaoðlu, Baydemir'e derneklerinin bir plaketini verirken, Baydemir de içinde Diyarbakýr'ý tanýtan rehber armaðan etti. SBF'liler 1976'da Ýsmail Gökhan Edge adlý bir SBF'linin Diyarbakýr Emniyeti'nde iþkence ile öldürüldüðünü belirtirken, kimileri sýk sýk kimileri de 41 yýl sonra Diyarbakýr'a geldiðini söyledi.

Turistik gezi yapacaklar SBF'liler, kadýn hareketinin önemli bir aþamaya geldiðini ifade ettiler. Ziyarette konuþan Baydemir ise, "Direnme ruhu 1970'lerdeki dönemden geliyor. O mirasa sahip çýkmaya devam edeceðiz" dedi. Yazar Þehmus Diken, Gazeteci Yazar Naci Sapan'ýn eþlik ettiði SBF mezunu heyet Mardin, Hasankeyf ve Diyarbakýr'da turistik gezi yapacak.

Ahlat kümbetlerine ilgi artýyor B

itlis'in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi kümbetlere yerli ve yabancý turistler tarafýndan yoðun ilgi gösteriliyor. Vatandaþlar, ilçenin Anadolu'da önemli bir kent ve dünyanýn açýk hava müzelerinden biri olduðunu ifade ederek, son yýllarda en çok gezilmek ve görülmek istenen yerlerin baþýnda geldiðini söyledi. Ahlat'taki tarihi eserlerin ihtiþamýndan bir þey kaybetmemesinin Ahlat'a olan ilgiyi daha da artýrdýðýný belirten vatandaþlar, "Ziyaretçi sayýsýnýn artmasý ilçedeki tarihi yapýlarýn çok fazla olmasýndandýr. Ýlçede sayýsýz tarihi eser ve tarihi mekan bulunmaktadýr. Tarihi ve doðal güzelliklerinin yaný sýra ilçenin Van Gölü kýyýsýnda oluþu ise tarihi mekanlara doðal bir estetik kazandýrýyor. Ahlat, Türkiye'de kümbetler diyarý olarak tanýnmaktadýr. Buraya duyulan ilgi bizleri oldukça memnun etmektedir" dediler.

13. yüzyýldan kalma Mimarisi ve taþ bezemeleriyle ünlü Ahlat kümbetleri þekil olarak Orta Asya Türk Çadýrý'ný andýrýyor. Ahlat'ta çoðu 13'üncü yüzyýldan kalma 14 kümbetin günümüze kadar geldiði belirtilirken, Selçuklu mimarisinin en seçkin örnekleri olan ve 'kümbet' adý verilen anýt mezarlar, tarihten günümüze yansýyan görkemli yapýlardýr. Bunlardan Ulu Kümbet, Hüseyin Timur, Buðatay Aka, Hasan Padiþah, Erzan Hatun, Emir Bayýndýr ve Keþiþ kümbetleri önemli eserlerden birkaç tanesidir. Ahlat kümbetleri genel olarak 2 katlý olup, alt kat üstü örtülmüþ mezar odasý, üst kat ise dua ve ibadet odasý olarak düzenlenmiþtir.

Stresin ilacý menengiç kahvesi A

ntep fýstýðýnýn yabanisinden yapýlan menengiç kahvesinin baþta astým olmak üzere stres ve birçok hastalýða iyi geldiði belirtildi. Þanlýurfa'da her yýl satýlan tonlarca menengiç, yerli ve yabancý turistler tarafýndan kapýþýlýyor. Özellikle kýþ aylarýnda yoðun raðbet gören menengiç, yöresel kahve olarak turistik mekanlarda müþterilere sunuluyor. Balýklýgöl ve çevresinde menengiç kahvesi satan aktarlar, Antep fýstýðýnýn yabanisi olarak bilinen ve kurutulduktan sonra kahve haline getirilen menengiçin baþta astým ve üst solum yollarý hastalýklarý, bronþlarý yumuþatma ve strese karþý etkili olduðunu belirttiler. Aktarlar, menengiçin turistler tarafýndan da ilgi gördüðünü ve yýlda 400 kilograma kadar menengiç sattýklarýný ifade ettiler. Vatandaþlar ise, menengiç kahvesinin insanýn içine ferahlýk getirdiðini ve stresi aldýðýný ifade ettiler.


POLÝTÝKA

5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

9

Devlet tiyatro sahnesinden çekiliyor CHP'li vekilden þok iddia:

Tiyatrolarýn özelleþtirileceðini bir kez daha söyleyen Baþbakan Erdoðan, "Özgür olun, özerk olun, özel olun ama artýk devlet tiyatro sahnesinden çekiliyor, buyurun siz tiyatro sahnesine kalýn" dedi.

B

Okullarda yapay süt daðýtýldý C

HP Ýzmir Milletvekili Dr. Aytun Çýray, okullarda peynir altý suyundan ve süt tozundan yapýlan yapay sütlerin daðýtýldýðýna dair bilgi aldýðýný, binlerce çocuðun bu nedenle alerjik protein zehirlenmesi yaþadýðýný öne sürdü. Çýray, konuyla ilgili soru önergesi hazýrlayacak. Milletvekili Aytun Çýray, zehirlenmelerin genellikle Doðu Anadolu, Güneydoðu Anadolu, Doðu Karadeniz ve Ýç Anadolu'nun doðusunda yaþandýðýna dikkat çekti. Peynir altý suyundan üretilen sütlerin normal sütlere göre daha fazla süt proteini içerdiðini belirten Çýray, öðrencilerin bu nedenle alerjik protein zehirlenmesi yaþadýðýný iddia etti. Normal gýda zehirlenmelerinde sonuç 2-5 saat arasýnda ortaya çýkarken, alerjik protein vakalarýnýn 15-45 dakika arasýnda etkisini gösterdiðini vurgulayan Çýray, þunlarý ifade etti: Bu zaman dilimleri bile incelendiðinde sonuç ortadadýr.

Yapay sütle zehirlediler Ýhale þartnamelerine göre bu sütlerin tam donanýmlý laboratuarlarda tahlil edildikten sonra okullarda daðýtýlmasý gerekirken, bu madde sadece kaðýt üstünde býrakýlmýþtýr. Þartname tutsun diye o bölgelerde tahliller yapýldý; ancak bölgede Tarým Bakanlýðý'nýn tahlil edecek güvenilir laboratuarý yok. Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý olanlar da halk laboratuarlarýna dönüþtürülmüþtü. Binlerce öðrenciyi yapay sütlerle zehirlediler. Sonra çýkýp herkesin gözünün içine baka baka 'Psikolojik' dediler. Kimsenin çocuklarýmýzýn saðlýðýyla oynamaya hakký yok. Sorumlu bakanlarý istifaya çaðýrýyorum. Konunun araþtýrýlmasý için TBMM'ye soru önergesi vereceðim.

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin Kahramanmaraþ il kongresinde konuþma yaptý. Baþbakan Erdoðan, konuþmasýnda tiyatro konusunda yaþanan tartýþmalara deðindi. Baþbakan, þunlarý söyledi: Bu tartýþma, tiyatro tartýþmasý deðildir. Mesele çok baþkadýr. Kendilerine küçük iktidar alanlarý, rant alanlarý oluþturmuþ, köþeleri tutmuþ, kendi doðrularýný 75 milyona dayatama gayretine girmiþ seçkincilerin millete tepeden bakma meselesidir. Bunlar tazminattan bu yana sadece kendilerinin bildiðini dayatmaktadýr. Bunlarýn siyasi kanadý, nasýl ki Türkiye'nin tapusunu kendilerinde sanýyorsa bu seçkinciler de sanatýn kendi tekelinde olduðunu sanýyorlar.

Özgür ve özerk olun Bunlar sanatý toplum için yapmazlar, sanat toplum için yapýlýrsa sanat olur. Kardeþim sen tiyatro mu oynayacaksýn özgürce hareket et, kurun kendi aranýzda tiyatronuzu, buyurun serbest olarak, özel sektör olarak bu alana girin. Ne kadar Türkiye'de sahnemiz var, bizim dönemimizde tiyatro sahneleri hiçbir dönemle mukayese edilmeyecek þekilde artmýþtýr. Bu sahnelerde sizleri destekleriz, yeri gelir senaryoyu beðenirsek bizim de inceleme kurullarýmýz buralara sponsor olur, buralarda da destekleriz ama artýk bugüne kadar geldiðiniz anlayýþ olmayacak. Özgür olun, özerk olun, özel olun ama artýk devlet tiyatro sahnesinden çekiliyor, buyurun siz tiyatro sahnesine kalýn.

Zafer Bayramý artýk Çankaya'da kutlanacak

3

0 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý bundan böyle Çankaya Köþkü'nde yapýlacak. Ordu evleri yerine Köþk'te resepsiyon olacak. Ulusal bayramlarýn kutlanmasýna iliþkin esaslarýn daha önce ayrý ayrý düzenlendiði yönetmelikler, tek bir yönetmelikte toplandý. Buna göre; 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý Cumhurbaþkaný'nýn ev sahipliðinde yapýlacak. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, tebrikleri Çankaya Köþkü'nde kabul edecek. Daha önce ordu evlerinde verilen resepsiyonlar da Cumhurbaþkanlýðý'na taþýnacak.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Barzani: Zulümlere raðmen diyalog diyoruz Kürdistan Bölge Baþkaný Mesut Barzani, ''Kürt halkýnýn yaþadýðý zulüm, Araplar tarafýndan iyi bilinmiyor. Yapýlan bütün zulümlere raðmen biz 'baðýþlama ve diyalog' diyoruz'' dedi. K

ürdistan Bölge Baþkaný Mesut Barzani, Irak'ta demokrasinin yerleþmesi ve Irak'ta yaþayan vatandaþlarýn haklarýnýn güvence altýna alýnmasý amacýyla kurulan "Kürt Davasýnýn Baþarýsý için Arap Desteði" adlý grubun Erbil'de düzenlediði konferansta konuþtu. Barzani, bölgede silahsýz, barýþçýl bir politika izlediklerini söyledi. Arap rejimlerinin Kürtlerin ne istediðini hala anla-

madýðýný ileri süren Barzani, Maliki'nin her fýrsatta Amerika'dan alacaklarý F-16 savaþ uçaklarýný Kürtlere karþý kullanacaðýný söylediðini belirterek, yeni bir diktatörlüðe yol açmamasý için F-16 savaþ uçaklarýnýn alýmý ile ilgili anlaþmanýn derhal iptal edilmesi gerektiðini söyledi.

Birleþik Demokratik Federe Irak Açýk bir politika izlediklerini belirten Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani,

"Bizim politikamýz açýktýr, yapýlan bütün zulümlere raðmen biz 'baðýþlama ve diyalog' diyoruz. Çok üzülerek söylüyorum; bugüne kadar Kürt halkýnýn yaþadýðý zulüm, Araplar tarafýndan iyi bir þekilde bilinmiyor. Halen biz 180 bin kayýp Kürdün cesetlerini Irak'ýn güneyindeki çöllerde arýyoruz. Bütün bunlara raðmen biz Kürtler birleþik ve demokratik federal bir Irak'ta kalmak istedik" diye konuþtu.

'Uranyumdan asla vazgeçmeyiz'

Ýran, BM daimi üyeleri ve Almanya'nýn oluþturduðu 5 artý 1 ülkeleriyle 23 Mayýs'ta yapacaðý nükleer müzakere öncesi meydan okudu. Ýran uranyum zenginleþtirme programýndan asla vazgeçmeyeceðini açýkladý.

Ý

ran'ýn Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý'ndaki temsilcisi Ali Asker Sultaniye, 23 Mayýs'ta Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta 5 artý 1 ülkeleriyle yapacaklarý nükleer müzakereler öncesinde ülkesinin "kýrmýzý çizgi"lerini açýkladý. Ýran'ýn asla uranyum zenginleþtirme programýný askýya almayacaðýný belirten Sultaniye, Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý'nýn (UAEK) denetiminde olduðu için Kum kenti yakýnlarýndaki Fordo nükleer tesisini kapatmalarýnýn bir anlamý olmadýðýný söyledi.

Hitler'in yaptýðý resimler satýldý

Ý

ngiltere'de yapýlan bir açýk arttýrmada Adolf Hitler'in yaptýðý 2 resim sadece 4500 TL'ye satýldý. Ýngiltere'de yapýlan açýk arttýrmada satýþa çýkarýlan resimlerden 2'si güzelliklerinden çok üzerlerindeki imza ile dikkat çekti. Nazi lideri Adolf Hitler'in Avusturya'da genç bir ressam adayý iken yaptýðý 'Çýrak Modelö' ve 'Bir Sahil Manzarasý' isimli iki suluboya resim açýk arttýr-

mada alýcýlara sunuldu. Fakat resimler sadece 1.600 sterline (yaklaþýk 4.500 TL) satýlabildi. Daha önce Adolf Hitler'in 1913 yýlýnda yaptýðý bir resim açýk artýrmada 32 bin avroya satýlmýþtý. Adolf Hitler, Birinci Dünya Savaþý öncesinde yaþadýðý Avusturya'da iki kez Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne baþvurmuþ ancak yetenekli olmadýðý için kabul edilmemiþti.

'Kapatmanýn anlamý var mý? ' Uluslararasý haber ajansý Reuters'a açýklama yapan Sultaniye, "Güvenli bir nükleer tesisiniz var ve bu üstelik UAEK'nýn kontrolünde ise niçin kapatalým. Bana söyler misiniz bunu kapatmanýn anlamý var mý?" dedi. Geçtiðimiz ay üst düzey ABD'li bir yetkili, Baðdat'taki müzakerelerde Tahran'dan yüksek oranda uranyum zenginleþtirmeyi durdurmasýný ve Fordo nükleer tesisini kapatmasýný talep edeceklerini söylemiþti.

Ýstanbul'da 'devam' kararý alýnmýþtý Ýran ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, Rusya, Fransa, Ýngiltere, Çin ile Almanya'nýn oluþturduðu 5 artý 1 ülkeleri, geçtiðimiz ay Ýstanbul'da yeniden nükleer müzakerelere baþlamýþtý. Ýstanbul'daki toplantýlarda ilerleme saðlanmasý üzerine bir sonraki görüþmelerin 23 Mayýs'ta Baðdat'ta yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý.

KAPI SATIN ALINACAKTIR Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimliði Dicle Üniversitesi Hastaneleri Panel Geçiþ Sistemine Eklenecek Otomatik Kapý Sistemi Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/55423 1-Ýdarenin a) Adresi : Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimliði KAMPUS 21280 SUR DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122488001 - 4122488520 c) Elektronik Posta Adresi : hsalma@dicle.edu.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimliði Ambarý Kampus Sur DÝYARBAKIR c) Teslim tarihi : Sözleþme imzalandýðý tarihten itibaren 50 gün içerisinde malzemelerin teslimi ve montajýnýn yapýlmasý zorunludur. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Dicle Üniversitesi Hastaneleri Konferans Salonu b) Tarihi ve saati : 28.05.2012 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:

Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 10 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a)Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi. b)Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen kapasite raporu. c)Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi. d)Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi. 4.3.3. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Tekliflere eklenecek olan teknik þartnameye uygunluk belgeleri, teklifi veren firmanýn baþlýklý kâðýdýna yazýlacak ve her sayfasý ayrý ayrý imzalanýp onaylanacaktýr. Bu belgede kapýlar ve diðer malzemeler için teknik þartname maddelerine sýrasýyla ayrý ayrý cevap verilecek ve cevap maddeleri broþür, katalog veya dökümanlarda þartname maddesi numarasý verilmek suretiyle iþaretlenecektir. Belgede cevaplarda verilen bilgilerin hangi dökümanda ve kaçýncý sayfada olduðu ayrýca belirtilecektir. Cevap verilmeyen, iþaretlenmeyen veya dökümaný belirtilmeyen maddeler,uygun olmadýðý þeklinde deðerlendirilecektir. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu veya özel sektöre ait otomatik kapý alýmý iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimliði Satýnalma Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimliði Satýnalma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. D-804 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)


SPOR

5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

11

Bize galibiyet lazým Diyarbakýrspor'un As Baþkaný Nesih Aktepe Ofspor deplasmanýnda mutlaka galip gelmek istediklerini söyledi. S

por Toto 2. Lig'de hafta sonu deplasmanda Ofspor ile karþýlaþacak Diyarbakýrspor dün yaptýðý hafif ter idmanýyla hazýrlýklarýný tamamladý. Yeþil- Kýrmýzýlý ekip bugün Hava yoluyla Trabzon'a oradan da karayoluyla Rize'ye giderek Dedeman Otelinde kampa girecek. As Baþkan Nesih Aktepe, Ofspor deplasmanýnda galibiyet dýþýndaki sonucun iþlerine yaramayacaðýný söyledi. Aktepe yaptýðý açýklamada, ligin bitimine iki maç kaldýðýný belirterek, ''Ofspor çok iyi bir takým. Rakibimiz de bizim gibi kolay diye gördüðü maçlarda puan kaybetti. Onlar play-off'a girmek biz ise alt sýralardan kurtulmak istiyoruz. Ofspor deplasmanýnda galibiyetle dönmek istiyoruz. Her iki takýmýn da çýkýþ yolu üç puan. Doksan dakika sonunda üç puaný alan taraf olabilmek için mücadele edeceðiz'' diye konuþtu. Ligde çok þeyin deðiþebileceðini kaydeden Aktepe, þöyle devam etti: "Bu hafta sürpriz sonuçlar görebiliriz biz deplasmanda kazanmak istiyoruz. Ýnancýmýzý yitirmeden mücadelemizi son saniyeye kadar devam edecek.'' dedi. Taþkýn Civelek

Ligi en iyi þekilde tamamlayacaðýz

Spor Toto 2. Lig takýmlarýndan Diyarbakýrspor'un teknik direktörü Levent Numanoðlu, ''Hiç kimsenin aklýnda bir soru iþareti býrakmadan ligi en iyi þekilde tamamlayacaðýz'' dedi.

D

iyarbakýrspor'un sezon baþýndan beri yaþadýðý ekonomik sorunlara raðmen, oyuncularýn sahada elinden geleni yaptýðýný ifade eden Numanoðlu, taraftarlarýnýn sezon baþýndan beri kendilerine destek verdiðini, Diyarbakýrspor'a yakýþýr bir þekilde mücadelelerine devam edeceklerini kaydeden Numanoðlu, ''Hiç kimsenin aklýnda bir soru iþareti býrakmadan, ligi en iyi þekilde tamamlayacaðýz. Biz onurlu, namuslu insanlarýz. Dedikodulara mahal býrakmak istemiyoruz. Biz kalan iki maçýmýzýn ikisinde de kazanmak için sahaya çýkacaðýz. Bunun böyle bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum'' diye konuþtu. Numanoðlu yarýn deplasmanda oynayacaðýmýz Of spor maçýnda puan veya puanlarla dönmeyi hedef ediyoruz. Rakibimizin bu hafta maç yapmamaýz bizim açýmýzdan iyi oldu. Hazýrlýklarýmýzý galibiyet üzerine yaptýk. Trabzondan en iyi sonuçal dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sözeri, Of'a gidecek S

por Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Tokatspor teknik direktörü Erkan Sözeri, bu hafta sonu maçlarý olmadýðýný için Diyarbakýrspor'un Ofspor ile yapacaðý maçý izlemeye gideceði öðrenildi. Ligde Diyarbakýrspor ile yarýþan Tokatspor teknik direktörü Sözeri "Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceðiz" dedi. Sözeri, yaptýðý açýklamada, bu hafta maç yapmayacaklarýný anýmsatarak, 33. haftada kendi sahalarýnda oynayacaklarý Konya Torku Þekerspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdüklerini söyledi. Pazartesi gününe kadar günde çift idman yapacaklarýný ifade eden Sözeri, "Hazýrlýklarýmýzý kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Sabah ve öðleden sonra olmak üzere günde iki antrenman yapýyoruz. Futbolcularýma pazar günü izin vereceðim. Pazartesi toplanýp Konya Torku Þekerspor'un maçýnýn hazýrlýklarýný sürdüreceðiz. Takýmýmda Gökhan'ýn dýþýnda sakat futbolcum bulunmuyor" diye konuþtu. Ofspor-Diyarbakýrspor maçýný izlemek üzere Of'a gideceðini belirten Sözeri, þunlarý kaydetti: "Bizim için önemli olan bu maçý izleyeceðim. Ofspor-Diyarbakýrspor maçýnýn sonucunun, bizim ligde kalmamýz açýsýndan belirleyici olacaðýný düþünüyorum. Halisane bir þekilde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceðiz."

Kayapýnar prestij maçýna çýkacak

Spor Toto 3.lig 3. grup Takýmlarýndan Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor sahasýnda oynayacaðý Çarþambaspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

K

ayapýnar Belediyespor'un Futbol Þube Sorumlusu Adil Demir yaptýðý açýklamada "Sahamýzda oynayacaðýmýz Çarþambaspor maçýna prestij amaçlý çýkacaðýz. Sezon baþýndan beri yanlýþ transfer politikasý yaþadýk. Ligde en çok hoca deðiþikliðine giden takým biz olduk. Eðer yanlýþ transferler olmasaydý þimdi biz play-offa oynayan bir takým olurduk. Geçen hafta Erzurum Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda puan kaybetmenin üzüntüsünü bir kenara býrakarak mücadeleye devam edeceðiz. Bugün kendi sahamýzda aðýrlayacaðýmýz Çarþambaspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladýk. Carþambaspor maçýndan mutlak 3 puan bekliyoruz. Önceki maçlarda aldýðýmýz kayýplar bizi yýldýramaz" dedi. Adil Demir iç saha maçlarýyla ilgili sýkýntýlar yaþadýklarýný kaydederek, ''Ýç sahada kaybettiðimiz puanlarýn yarýsýný kaybetmemiþ olsaydýk, bugün belki de ilk sýralarda yerimizi alacaktýk. Maalesef sonuçlar böyle geliþti'' diye konuþtu. Kendilerini farklý oynayabilecekleri bir iç saha maçýnýn beklediðini vurgulayan Adil Demir, þöyle devam etti: ''Çok farklý istek, arzu ve oyun formatý ile sahada yer alacaðýz. Çünkü, sonuç ne olursa olsun bugün sahamýzdaki son maçý seyircimizin önünde galip kapamak istiyoruz. Kayapýnar Belediyespor olarak taraftarlarýmýzdan destek bekliyoruz. Kazanmak için futbolcularýmýz ellerinden gelen her þeyi yapacaklardýr" ifadesini kullandý.

Belediyespor Elazýð'a umutlu gitti

S

por Toto 3. Lig 1. Grubunda Play-off mücadalesi veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, deplasman da oynayacaðý komþu kent takýmý olan Elazýð Belediyespor maçý için bu kente gitti. Sarý-kýrmýzýlý takýmda, Elazýð Belediyespor maçý öncesi nefesler tutulurken, Kulüp Baþkaný Hacý Haspolat, ligde play-off maçýnýn bu maç sonucuna baðlý olduðunu belirterek, "Zor bir 90 dakika oynaya-

caðýz. Rakibimizin ligdeki durumu iyi olduðu için rahat oynayacak. Tek hedefimiz 3 puan ve ligde play- off'a çýkmaktýr" dedi. Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar ise, "Hazýrlýklarýmýzý bitirip maç saatini beklemeye koyulduk. Her yönüyle maça hazýrýz. Bu maçý kazanacaðýmýza ve Playoff'a kalacaðýmýza inanýyorum. Elazýð'da var olma savaþý vereceðiz" diye konuþtu. Taþkýn Civelek


12

CMYK

5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

05.05.2012 Gazete Sayfaları  

05.05.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you