Page 1

CMYK

Böðürcü: Herkesin emniyet müdürüyüz D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne atanan Dr. Halis Böðürcü, makamýnda ziyaretleri kabul etmeye baþladý. ÝHA Diyarbakýr Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcýoðlu, Böðürcü'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 7’de

Baþkan Adayý Parlak köylerde A

K Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal ile Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçeye baðlý köyleri ziyaret etti. 7’de

Trafo bomba gibi patladý

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde gece saatlerinde elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladý. Park halindeki bir kamyonun yanmasýna sebep olan patlama, mahalle sakinlerine de korkulu anlar yaþattý. 3’te

Dicle anaokuluna kavuþuyor D

iyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde geçtiðimiz yýl yapýmýna baþlanan 8 derslikli anaokulu inþaatý bitme aþamasýna geldi. Ýlçe Kaymakamý Remzi Kattaþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hýdýr Çakýn, müteahhit firma yetkilisi ile anaokulu inþaatýnda incelemelerde bulun’tee du. „ Sayfa 5

Emniyette deðiþim www.diyarbakirolay.com.tr

ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT 2014

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nde terör ve asayiþten sorumlu 2 müdür yardýmcýsý, 2 þube müdür yardýmcýsý ile 26 polis memurunun görev yerleri deðiþtirildi. Diyarbakýr Valiliði, yer deðiþtirmelerin rutin bir iþlem olduðunu açýkladý.

E

mniyet Müdürlüðü'ne atanan Halis Böðürcü'nün göreve baþlamasýnýn ardýndan 25 Ocak'ta 9 þube müdürünün görev yerleri deðiþtirildi. Önceki gece de 3 yýldan bu yana Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardýmcýsý Yusuf Aþkan, Siber Suçlar, Silah Ruhsat gibi birimlerden sorumlu müdür yardýmcýlýðýna getirildi. Aþkan'ýn yerine Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'nda görevli Emniyet Müdür Yardýmcýsý Akýn Karatay atandý.

'Yeni bir Diyarbakýr kuracaðýz' A

K Parti'nin Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Sebgettullah Seydaoðlu, Diyarbakýr halkýna hizmet etmek için yola çýktýðýný söyledi ve ekledi: Yeni bir Diyarbakýr'ý kuracaðýz. „ Sayfa 8’de

26 poliste var

A

sayiþten sorumlu müdür yardýmcýsý Ata Akman ise trafikten sorumlu müdür yardýmcýlýðýna getirilirken, yerine Güvenlik Þube Müdürlüðü'nden sorumlu Erkan Demircan atandý. Personel Þube Müdürlüðü'nden sorumlu emniyet müdür yardýmcýlýðýna ise yine polis okulunda öðretim görevlisi Ýsmail Bayrak getirildi. Terörle Mücadele Þube Müdür Yardýmcýsý ile Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdür yardýmcýlarý ile deðiþik þubelerde görevli 26 polis memurunun görev yerleri de deðiþtirildi. 5’te

T

elefon dinlemeleri ile ilgili verilen cezalarýn caydýrýcý olmadýðýný ifade eden HÜR DER Genel Baþkaný Þaban Dalgýn, bu cezalarýn önlenmesi için çok aðýr cezalarýn gelmesi gerektiðinin altýný çizdi. 4’te

'Çözüm süreci barýþ umudu doðurdu' yfa 7’de „ Haber Sa

Þubat Dünya Kanser GünüAK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, 4 Þubat Dünya Kanser Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. 8’de

D

iyarbakýr bölgesinde Ocak ayý enflasyon verileri açýklandý. Bölgede Ocak ayýnda enflasyon yüzde 2,58 artýþ oranýyla Türkiye ortalamasýnýn üzerinde çýktý. Ocak ayý zam þampiyonu dolmalýk biber olurken, en çok ucuzlayan ise kadýn ceketi oldu. 6’da

Batman'da banka soygunu B

atman'da özel bir banka þubesine giren silahlý 3 kiþi, güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdikten sonra aldýklarý parayla kaçtý. Polis kaçan soygunculardan 2'sini tabancalarýyla ve bir miktar parayla birlikte yakalarken, diðer soyguncunun yakalanmasý için operasyonlar sürüyor. 3’te

AiHM'den Türkiye'ye ceza yfa 10’da „ Haber Sa

4

Zam þampiyonu biber

2Soðuk algýnlýðýna ýhlamur desteði 11Diyarbakýrspor A.Þ’de Arsinspor alarmý 'Telefon dinlemelerine aðýr ceza verilsin'

4 Þubat Dünya Kanser Günü

Doðalgaz Batman'da sobacýlarý vurdu

D

oðalgazýn gelmesiyle sýkýntýlý günler yaþamaya baþlayan Batmanlý soba imalatçýlarý, ekmek parasýný bile çýkarmakta zorlanýyor. 8’de

Tarlalar yeþermeye baþladý D

iyarbaký r'da kar yaðýþýnýn ardýndan güneþin toprakla buluþmasý ile tarlalar yeþermeye baþladý. Sayfa 6’da

Yeniþehir Eþ Baþkan Adaylarý köylerde yfa 7’de „ Haber Sa

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

Bu saatlerde mutlaka uyuyun!

Grip salgýnýnýn 7'den 70'e kol gezdiði bugünlerde, uzmanlardan sýk sýk saðlýklý beslenme ve hijyen kurallarýna dikkat edilmesi gerektiðine yönelik açýklamalar geliyor. G

riple mücadelede, saðlýklý beslenme ve hijyen kadar "saðlýklý bir uyku" da son derece önemli rol oynuyor. Çünkü uykusuzluk, gribe ve birçok hastalýða davetiye çýkardýðý gibi, hastalýklarýn iyileþme sürecini yavaþlatýyor. Ýntegratif Týp, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Ebru Aydýn uykunun hastalýklarla mücadelede nasýl bir rol oynadýðýný anlatýyor. Yoðun ve yorucu iþ temposuna bir de uykusuzluk ve grip salgýný eklenince, vücut iyice güçsüz düþüyor. Ýntegratif Týp, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Ebru Aydýn, kaliteli ve saðlýklý bir uyku ile hastalýklarla mücadelede önemli yol alýnabileceðini belirtiyor. Ancak uyunacak ortam da çok önemli. Karanlýk temel þartlarýn baþýnda geliyor. Zira melatonin karanlýkta salgýlanan bir hormon. Dr. Aydýn, melatonin eksikliði olan kiþilerde gribal enfeksiyonlarýn ve bazý bakteriyel hastalýklarýn daha fazla izlendiðini, hatta bu hastalýklarýn daha aðýr geçtiðini söylüyor. "Bir temiz uyudum ki" sözü sizin için geçerli mi? Yoksa "baþýnýzý yastýða koyup, þöyle deliksiz bir uyku çekip, sabaha da zinde" bir þekilde baþlayabilmeye hasret misiniz! Yoðun ve yorucu iþ temposuna uykusuzluk hele bir de son zamanlarda grip salgýný eklenince, günler ve geceler tam anlamýyla kabusa dönüþebiliyor! Griple mücadelede saðlýklý beslenme ve hijyen kurallarýna dikkat etmek kadar, saðlýklý ve kaliteli bir uyku da son derece önem taþýyor. Ýntegratif Týp, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzman Dr. Ebru Aydýn, uykusuzluðun gribe yatkýnlýk yaratabildiði gibi, enfeksiyon nedeniyle de kiþinin uyku problemi yaþayabildiðini, bunun

Bu nedenle gece çalýþan insanlar daha fazla risk altýnda bulunuyor.

da hastalýklarýn iyileþme sürecini yavaþlattýðýný belirtiyor. Vücudun direncini artýrmak için uyku, olmazsa olmazlar arasýnda yer alýyor. Uyku bozukluklarý, pekçok hastalýða zemin hazýrlýyor. Baðýþýklýk sistemini zayýflatýp gribe yol açabildiði gibi, diyabet, kalp hastalýklarý, kalp ritim bozukluðu, obezite, depresyon hatta kansere davetiye çýkarabiliyor.

Gece 23'den sonra uyku herkese þart Uyku sýrasýnda özellikle de karanlýkta salgýlanan melatonin hormonu, vücuda tepeden týrnaða fayda saðlýyor. Peki melatonin hormonunun en fazla salgýlandýðý saatler hangileri? Dr. Ebru Aydýn, "Melatonin salgýlanan saatleri insanlarýn kaçýrmamasý gerekiyor. Melatonin hormonu özellikle gece 11'den sonra salgýlanmaya baþlýyor ve gece 2'ye kadar en üst seviyeye çýkýyor. Sabaha doðru da yavaþ yavaþ azalýyor. O nedenle özellikle bu saatlerdeki uykuyu kaçýrmamak gerekiyor. Tabii melatonin hormonunun en çok karanlýkta salgýlandýðýný unutmamak gerekir. Bu nedenle uyunulan yerin karanlýk olmasý, gece lambasý kullanýlmamasý çok önemli" diyor. Ýhtiyaç duyulan uyku saati kiþiden kiþiye farklýlýk gösteriyor. Kimi 8 saatlik uykuyla kendini zinde hissederken, kimine 6 saat yetiyor da artýyor. Buna karþýn Dr. Ebru Aydýn, genel olarak ortalama 7 saat insanlarýn uyumasý gerektiðini söylüyor ve uyarýyor: "Kuvvetli bir baðýþýklýk sistemi, saðlýklý bir ömür için 6 saatten az uyumamak gerekiyor. 6 saatten az uyuyan kiþilerde örneðin kalp hastalýklarý daha fazla izleniyor. Gündüz uykularýnýn çok fazla önemi yok. Önemli ve gerekli olan gece 11'den sonra uyumak. Ancak saðlýklý ve kaliteli uyku için kesinlikle karanlýk ortam þart. Televizyon baþýnda uyumak ise, son derece saðlýksýz ve yanlýþ. Bu arada oda ýsýsý da çok sýcak olmamalý."

Sihirli kelime: Melatonin Uyku sýrasýnda özellikle karanlýkta salgýlanan melatonin hormonunun önemine deðinen Dr. Aydýn, melatonin hormonunun faydalarýna iliþkin her gün yeni çalýþmalarýn ortaya çýktýðýný belirtiyor: "Sihirli kelime burada melatonin! Melatonin hormonunun baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirdiðine dair pek çok çalýþma var. Baðýþýklýk sistemi de normalde bir dedektif gibi çalýþýr. Her gün ya içeriden oluþan, kontrolsüzce çoðalan tümör hücreleri ya da dýþarýdan bakteri veya virüs gibi zararlýlarýn üzerinde dedektif gibi tarama yapar. Yolunda gitmeyen bir þey varsa dýþarýdan gelen zararlýlar varsa bunlarý temizler. Ve melatonin hormonunun görevini yapmasý için saðlýklý ve kaliteli uyku þart." Melatonin hormonunun baðýþýklýk hücrelerini pozitif yönde etkilediðini belirten Dr. Aydýn, melatonin eksikliði olan kiþilerde gribal enfeksiyonlarýn ve bazý bakteriyel hastalýklarýn daha fazla izlendiðini, hatta bu hastalýklarýn daha aðýr geçtiðini söylüyor. Baðýþýklýk sisteminin zayýflamasý kansere kadar gidebiliyor.

n ý n ý r a l y a þ Soðuk algýnlýðýna Ký ýhlamur desteði vazgeçilmez kare asý

Türk Fitoterapi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ekrem Sezik, Avrupa Ýlaç Kurumu'nun ýhlamur çiçeklerinin soðuk algýnlýðý belirtilerini ve hafif stresi rahatlatýcý olarak kullanýlabileceðini kabul ettiðini söyledi. hlamur çiçeðinin yýllardýr çay olarak deðiþik rahatsýzlýklarýn tedavisinde kullanýldýðýný aktaran Türk Fitoterapi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ekrem Sezik, ýhlamurun etkili olmasýnda çiçeklerin kalitesinin yaný sýra hazýrlama yönteminin de rol oynadýðýný belirtti. Avrupa Ýlaç Kurumu'nun, farklý ýhlamur türlerinin çiçeklerinin geleneksel olarak soðuk algýnlýðý belirtilerini ve hafif stresi rahatlatýcý olarak kullanýlabileceðini kabul ettiðini belirten Prof. Sezik, ýhlamur çiçeðinin kalitesiz olmasý

I

durumunda Avrupa Ýlaç Kurumu tarafýndan belirtilen etkilerin saðlanmasýnýn mümkün olmadýðýný söyledi.

'AÇIKTA SATILAN IHLAMURLARI ALMAYIN'

Açýkta, aktar gibi dükkanlarda satýlan ýhlamurlarýn kullanýlmasýnýn tavsiye edilmediðini dile getiren Sezik, "Çuvallarda, kutularda saklanan, kaç yýl önce toplandýðý bilinmeyen, katýþtýrýlmýþ olmasý muhtemel, mikroorganizma ve bu mikroorganizmalarýn meydana getirdiði aflatoksinler gibi zararlý maddeleri taþýyabilecek çiçeklerin kullanýlmasýnýn saðlýða yarar yerine zarar verebileceði unutulmamalýdýr. Bilinen firmalarýn mikrobiyolojik ve diðer kalite kontrolleri yapýlmýþ poþet çaylarý tercih edilmelidir" dedi.

Hem ucuz hem de kanserden koruyor! Lahana pek çoðumuzun bayýlarak yediði sebzeler listesinde yer almaz.

A

ncak lahananýn bu özelliklerini öðrendikten sonra alýþveriþ listenize ekleyeceðinizden eminiz!, Lahana yapraklarý þiþkinlik ve aðrýya karþý etkilidir. Lahana düþük kalorili ve antioksidan açýsýndan zengin bir sebzedir. Yüzyýllardýr antienflamatuvar etkisi sebebiyle tüketilen

lahananýn kansere karþý etkili olduðu da bilinmektedir. Sabah bulantýsý ve astýma da iyi geldiði söylenmektedir. Lahananýn içerisinde bulunan kimyasallar belli kanser tiplerine karþý etkilidir ve DNA'nýn onarýlmasýnda hücrelere yardýmcý olur. Günlük K vitamin ihtiyacýnýn %90'ýný karþýlamanýza yardýmcý olur. Lahanada bol miktarda manganez, B6 vitamini, folik asit, omega-3 yað asidi, B1 vitamini, B2 vitamini, kalsiyum, potasyum, A vitamini, magnezyum ve 4 gramýn üzerinde protein bulunur.

Kýþ akþamlarýmýzda vaktimizin çoðu televizyon veya bilgisayar baþýnda geçiyor. Hem soðuðun etkisi hem de kýþýn kalýn kýyafetlerin içerisine kilolarýmýzý rahat rahat saklýyor oluþumuzun verdiði cesaret ve rehavet ile o keyifli akþam saatlerinde dört þeyden vazgeçemiyoruz. Salep, boza, kestane ve çekirdek. Peki bu besinleri ne kadar tanýyoruz. Diyetisyen&Yaþam Koçu Gizem Þeber bu besinleri anlatýyor. BOZA: Ýçerdiði aktif mayalar ile probiyotik etkisi olduðu düþünülmektedir. Bu etkisine paralel olarak kabýzlýða iyi gelir. Yüksek oranda B vitamini içerir. B vitaminleri, vücudumuzda enerji üretimi açýsýndan önemlidir ayrýca sinir sistemi saðlýðý açýsýndan gereklidirler. Kemik saðlýðý açýsýndan önemli olan kalsiyum ve fosfordan zengindir.

Mayalý diðer içecekler gibi anne sütünü arttýrdýðý düþünülür. Bütün bunlarýn dýþýnda yüksek kalori ve protein içeriði ile sporcularýn beslenmesi açýsýndan deðerli ve önemlidir. 1 su bardaðý boza 480 kalori içerir. Oldukça yüksek kalori içeriði nedeni ile tüketim miktarýna ve sýklýðýna dikkat etmek gerekir. Boza tüketildiði günlerde beslenme düzeninden ekmeðin azaltýlmasý uygun olacaktýr. SALEP: Birkaç çeþit orkidenin köklerinden kurutularak hazýrlanan malzemenin süt veya su ile karýþtýrýlmasý ile hazýrlanan ve sýcak servis edilen bu içeceði sevmeyen çok azdýr. Tarçýn kokusu ile insaný cezbeden sahlep; karbonhidrat içeriði ile enerji vericidir. Bunun dýþýnda protein, kalsiyum ve fosfor açýsýndan zengindir. 1 kupa sahlep yaklaþýk 80 kaloridir. Birçok þekerli içeceðe göre daha az kalori içerdiðinden masum sayýlabilir. Ancak piyasada satýlan saleplerin niþasta ve þeker içeriði daha yüksektir. Zayýflamak isteyenlerin evde hazýrlamasý bu nedenle daha saðlýklýdýr. Bu saðlýklý içecek kýþ aylarýnda ara öðün olarak tercih edilebilir. KESTANE: Piþerkenki kokusu ile bizi mest eden kestane, fýndýk, badem türü kuruyemiþlere nazaran daha az yað içerse de, karbonhidrat ve kalori içeriði yadsýnacak kadar düþük deðil. Bu nedenle tüketim

miktarý konusunda dikkatli davranmak gerekiyor. Sinir sistemi açýsýndan önem taþýyan B vitaminlerinden ve baþta sindirim sistemi için gerekli olan liflerden zengin. Ýçerdiði saðlýklý yaðlar sebebi ile kalp saðlýðýný korumak ve geliþtirmekte yardýmcý. Ancak 3 adet kestane yaklaþýk 1 dilim ekmek kadar kalori içeriyor. Kestaneyi abartacaðýnýzý bildiðiniz günlerde ekmek tüketiminizi dengelemeye çalýþmalýsýnýz. AY ÇEKÝRDEÐÝ: Yüksek E vitamini içeriði ile antioksidan etkisi vardýr. Bu etkisi sebebi ile kalp-damar hastalýklarýndan ve romatoid artrit gibi bazý otoimmün hastalýklardan koruyucu etk-

isi olduðu düþünülmektedir. Saðlýklý kemikler ve enerji üretimi için gerekli olan magnezyum mineralinden zengindir. Selenyum içeriði ile kansere karþý koruma saðladýðý düþünülüyor. 1 avuç dolusu ay çekirdeði, günlük E vitamini gereksiniminin yaklaþýk %82'sini, selenyum gereksinmesinin %35îni karþýlar. 1 avuç dolusu yaklaþýk 200 kaloridir. Çekirdeði günde 1 avuç dolusu ile sýnýrlandýrmak aþýrý kalori alýmýný engellemek için ideal bir yol. Ayrýca çekirdek tüketeceðiniz günlerde salatalarýnýza yað eklememek de yaðdan gelecek kaloriyi dengelemek açýsýndan önemli.


Akrep takla attý A

ðrý'da Özel Harekatçýlarý taþýyan zýrhlý aracýn sürücüsü önüne çýkan köpeðe çarpmamak için aniden direksiyon kýrýnca araç takla attý. Kazada Polis memuru Gökhan Kirazlý þehit oldu, 5 özel harekatçý yaralandý. Kaza saat 11.00 sýralarýnda Çevre Yolunda, Bölge Trafik Þube Müdürlüðü yakýnýnda meydana geldi. Aðrý'dan Doðubayazýt yönüne giden Özel Harekat Þube Müdürlüðü'nde görevli polisleri taþýyan zýrhý aracýn sürücüsü, iddiaya göre önüne aniden çýkan köpeðe çarpmamak için direksiyon kýrdý. Bunun üzerine kontrolden çýkan zýrhlý araç takla attý. Kazada Özel Harekat Polisi Gökhan Kirazlý þehit olurken, 5 özel harekatçý polis memuru yaralandý. Yaralýlar, ambulanslarla Aðrý Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

Batman'da banka soygunu 5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

Batman'da özel bir banka þubesine giren silahlý 3 kiþi, güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdikten sonra aldýklarý parayla kaçtý. Polis kaçan soygunculardan 2'sini tabancalarýyla ve bir miktar parayla birlikte yakalarken, diðer soyguncunun yakalanmasý için operasyonlar sürüyor.

B

atman'ýn en merkezi yeri Turgut Özal Bulvarý'nda bulunan özel bir banka þubesine öðle saatlerinde müþteri gibi giren 3 kiþi, bir anda üzerlerinde taþýdýklarý tabancalarý çýkarýp, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra veznelere yönelen soyguncular, görevlilerden paralarý verdikleri torbalarýn içlerine koymasýný istedi. Görevliler paralarý torbalara koyduðu sýrada, bir görevli bankanýn otomatik olan dýþ kapýsýný kapatmak istedi. Bunun üzerine soyguncular þube içinde tabancalarla havaya ateþ açtýktan sonra yanlarýna aldýklarý yüklü miktarda parayla kaçtý. Banka þubesinden hýzla çýkan soyguncular Diyarbakýr plakalý bir otomobile binerek kaçmaya baþladý. Durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayýda polis ekibi kaçan soygunlarý takibe aldý. Kent caddelerinde kovalamaca sýrasýnda polis zaman zaman havaya ateþ açtý.

Otomobili terk ettiler

1 yýldýr haber alýnamýyor

H

akkari'nin Durunkaya Beldesi'nde ikamet eden Mirsevdin Özatak, yaklaþýk 1 yýldýr kayýp olan 24 yaþýndaki oðlu Turgay Özatak'ý arýyor. Evli ve 6 çocuk babasý Mirsevdin Özatak, oðlunun kaçýrýldýðýný iddia ederek bir an önce bulunmasý için yardým talebinde bulundu. Baba Özatak, oðlunun her iki ayaðýnda platin bulunduðu için yürümekte güçlük çektiðini ifade ederek görenlerin veya tanýyanlarýn kendisine haber vermesini istedi. Özatak, "Oðlum Turgay 24 yaþýnda ve lise mezunudur. Doðuþtan sakat olduðu için ameliyat edildi. Her iki ayaðýnda platin bulunmaktadýr. Kendimiz Hakkari Durunkaya Beldesi Çaylýca Mahallesi'nde ikamet etmekteyiz. Ýki kiþi, oðlumu 6 Mart 2013 yýlýnda Hakkari çarþý merkezinde gündüz saatlerinde baþýna silah dayayarak kaçýrýldý. Kýran Mahallesi'nde iki gün tutulduktan sonra Yüksekova ilçesine götürülmüþ. Oðlumun birilerine ulaþarak, 'Beni daða götürecekler' demesi üzerine olay yerine polis gelmiþ. Polisin gelmesi ile herkes kayýplara karýþmýþ. 2013 yýlý Mart ayýndan bu yana oðlumdan haber alamýyorum. Bu olayla ilgili 28 Þubat 2014 yýlýnda mahkemesi var ancak oðlum ortalýkta yok. Oðlumu kaçýranlara sesleniyorum; lütfen onu býrakýn. Kendisi zaten her iki ayaðýndan sakat. Yetkililerden oðlumun bir an önce bulunmasýný istiyorum. Aile olarak çok periþan durumdayýz. Oðlumu tanýyanlar varsa lütfen þahsýma ait 0531 571 8224 No'lu telefondan arasýnlar. Benim baþýma gelenleri Allah kimsenin baþýna getirmesin" diye feryat etti. ÝHA

Yakalanacaðýný anlayan soyguncular Cumhuriyet Mahallesi'nde araçlarýný terk edip, yanlarýna aldýklarý paralarla yaya olarak kaçmaya baþladý. Soygunlar kaçarken, aldýklarý paralarýn bir kýsmý ise yollara savruldu. Polis, geniþ çaplý düzenlediði operasyonlarda soygunculardan 2'sini üzerlerindeki tabanca ve çaldýklarý bir miktar para ile yakaladý. Kaçan diðer soyguncunun yakalanmasý için geniþ çaplý operasyonlar sürdürülüyor. Batman Valisi Yýlmaz Arslan, silahlý banka soyguncularýndan 2'sinin yakalandýðýný, 1'inin ise yakalanmasý için operasyonlarýn sürdüðünü söyledi. Bankadan alýnan para miktarýnýn henüz netleþmediðini belirten Vali Arslan, bu konuda sayým iþlemlerinin sürdüðünü kaydetti. Vali Arslan, "Soygun olayýna katýlan üç kiþiden biri firarda. Ekiplerimiz yakalanmasý için çalýþýy-

or. Ýki soyguncu da silahlarýyla birlikte ele geçirildi. Para rakamý henüz netleþmedi. Paradan bir kýsmýnýn sokaða savrulduðu söyleniliyor. Banka görevlilerinin kayýp parayla ilgili çalýþmasý da var. Tabancayla ateþ edilirken seken mermiler yüzünden þubenin camlarý isabet aldý" dedi.

Üç defa kalbi durdu B

atman Bölge Devlet Hastanesine kaldýrýlan 35 yaþýndaki bir kadýn, üç defa kalbi durmasýna raðmen baþarýlý bir operasyonla hayata döndürüldü. Hastane Yöneticisi Op. Dr. Adnan Tuna, "Aort damarýnda yýrtýlmayla hastanemize gelen 35 yaþýndaki kadýn hasta acilen ameliyata alýndý. Yaklaþýk 5 saat süren ameliyat ile kalbin çýkýþ yerinin üstündeki yýrtýlmýþ olan aort kýsmý deðiþtirildi. Ameliyat sonrasý yoðun bakým sürecinde hastanýn üç defa kalbi durdu ama yapýlan baþarýlý müdahalelerle hasta tekrar hayata döndürüldü. Ameliyatýn ardýndan iyi bir yoðun bakým ve servis takibi ile, hastamýz saðlýðýna kavuþup taburcu olmuþtur" dedi. ÝLKHA

Keçi kurtarma operasyonu Trafo bomba gibi patladý

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde gece saatlerinde elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladý. Park halindeki bir kamyonun yanmasýna sebep olan patlama, mahalle sakinlerine de korkulu anlar yaþattý. Bismil ilçesinin Fýrat Mahallesi'nde bulunan trafo, saat 22.00 sýralarýnda bomba gibi patladý. Büyük bir gürültüyle patlayan trafodan etrafa saçýlan yaðlar tutuþmasýyla mahalle bir anda yangýn alanýna döndü. Çýkan yangýn sýrasýnda park halindeki bir kamyonun kasasý alev aldý. Patlamanýn sesiyle sokaða dökülen mahalle sakinleri, yanan kamyona müdahale ederek yangýný söndürdü. Olay yerine ulaþan itfaiye ekibi, tutuþan trafoya müdahale ederek yangýný söndürdü. Trafo patlamasý esnasýnda þans eseri herhangi bir yaralama meydana gelmezken, emniyet birimleri olayla ilgili soruþturma baþlattý. ÝLKHA

B

ingöl'ün Genç ilçesine baðlý Harmanlý Köyü'nde 50 metrelik kayalýkta düþtüðü yerde üç gün mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneði (AKUT) Bingöl ekibi tarafýndan düzenlenen 2.5 saatlik operasyonla kurtarýldý. Harmanlý Köyü Muhtarý Ekrem Uyanýk'a ait keçi, 3 gün önce kayalýkta mahsur kaldý. Hayvaný bulunduðu yerden kurtaramayan Uyanýk, AKUT Bingöl birimini arayarak yardým istedi. Ýhbar üzerine olay yerine giden 6 kiþilik AKUT ekibi, köy korucularýnýn yardýmýyla yer keþfi yaptýktan sonra kurtarma çalýþmalarýna baþladý. Ekipman hazýrlýklarýný tamamlayan ekipten 2 kiþi keçinin bulunduðu noktaya indi. Üç gündür su içmediði ve gebe olduðu tespit edilen keçiye su verildikten sonra halata baðlanarak yukarý çekildi. Son derece titiz bir çalýþma yürüten ekip, keçiyi bulunduðu yerden yaklaþýk 2.5 saat sonra kurtardý. Keçisi kurtarýlan muhtar Ekrem Uyanýk, AKUT Bingöl birimine teþekkür etti. 6 kiþilik ekip gitti Kurtarma operasyonundan sonra açýklama yapan AKUT Bingöl ekip lideri Ahmet Buzrul ise,

Bir kadýn cinayeti daha B

Bingöl'ün Genç ilçesi kýrsalýnda kayalýklarda mahsur kalan keçinin ihbarýný aldýklarýný söyledi. Buzrul, "6 kiþilik ekiple Bingöl'den geldik. Ýlk geldiðimizde köylülerden gereken bilgiyi aldýktan sonra müdahale ettik. Ayný zamanda keçinin gebe olduðunu fark ettik. Özel bir itina göstererek keçiyi kurtardýk. Bizim için nefes alan her canlýnýn yaþam hakký vardýr. Bir adým bir nefes sloganýyla yola çýktýk. Hayvaný bulunduðu yerden indirdik ve sað salim sahibine teslim ettik" diye konuþtu. ÝHA

atman'ýn Gercüþ ilçesinde bir köy yolunda baltayla baþýndan vurulmuþ bir kadýn cesedi bulundu. Baðlýca köy korucularý yol kenarýnda bir ceset gördü. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, çevrede inceleme yaptý. Araþtýrmanýn ardýndan cesedin ilçeye baðlý Yemiþli Köyü nüfusuna kayýtlý Güle Algan'a (42) ait olduðu tespit edildi. Baþýndan baltayla vurulan Algan'ýn cesedi, Gercüþ Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Jandarma Algan'ý vuran kiþi ya da kiþilerin tespiti ve yakalanmalarý için çalýþma baþlattý. ÝHA


4

Gündem

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

'Telefon dinlemelerine aðýr ceza verilsin'

Telefon dinlemeleri ile ilgili verilen cezalarýn caydýrýcý olmadýðýný ifade eden HÜR DER Genel Baþkaný Þaban Dalgýn, bu cezalarýn önlenmesi için çok aðýr cezalarýn gelmesi gerektiðinin altýný çizdi. ak ve Hürriyetler Derneði (HÜR DER) larýn özel hayatýna müdahale ediyorlar. Bu 'Aðýr ceza gerekli' H çok büyük bir silahtýr ama yasadýþý bir Genel Baþkaný Þaban Dalgýn, yasal Devletin yapacaðý yasal düzenlemelere Bingöl'de deprem veya yasadýþý olarak yapýlan telefon dinsilahtýr. Bu silahýn kendilerine verdiði mende deðinen Dalgýn, "Yapacaklarý yasal

B

ingöl'ün Yedisu ilçesinde 2,5 þiddetinde hafif bir deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araþtýrma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi Güzgülü Köyü'nde saat 13.55'de 2,5 þiddetinde hafif bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybý yaþanmadý. ÝHA

Kýþanak Silvan'da seçim bürosu açtý

B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde seçim bürosu açýlýþýna katýldý. Silvan ilçesinde seçim bürosunun açýlýþýna katýlan Gültan Kýþanak, "Biz bu sandýkta Roboski katliamýnýn hesabýný soracaðýz. Paris cinayetinin hesabýný soracaðýz. KCK operasyonlarýnýn hesabýný soracaðýz. Halkýmýza dayatýlan zulmün, yoksulluðun hesabýný soracaðýz. Þimdi diyorlar ki, bu kavgada eðer AK Parti hükümeti yenilirse barýþ süreci sekteye uðrar. 13 yýldýr halkýmýz size barýþ elini uzattý. Neredeydi sizin aklýnýz? PKK lideri Öcalan, önünüze onlarca çözüm formülü koydu. Neredeydi aklýnýz? Yol haritasýný niye geri çevirdiniz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan BDP tarafýndan Silvan ilçesinde seçim bürosu açýldý. ÝHA

lemelerine tepki gösterdi. Yasal olan dinlemelerin Türk Ceza Kanunu'nda suç olduðunu ifade eden Dalgýn, bu cezalarýn bir yýldan 3 yýla kadar olduðunu söyledi. Dinlemelerin insanlarýn haberleþme hürriyetini ve özel hayatýn gizliliðini tamamen yok ettiðinin altýný çizen Dalgýn, "Dinlemelerle ilgili cezalar var ancak bu cezalar caydýrýcý olmadýðýndan pek etki etmiyor. Yargý ve Yürütme bu konuda üzerinde düþen sorumluluklarýný tam anlamýyla yerine getirmiyor. Suç iþleyenlerin iþlediði suç yanýna kar kalýyor. Özellikle yasadýþý dinlemelerde devletin, emniyet ve istihbarat birimlerinin dinlemeleri de söz konusu olduðu için etkin bir mücadele olmuyor. Etkin mücadele olduðunda, emniyet ve diðer istihbarat birimleri içindeki elemanlarýn da suç iþlemiþ olmalarý nedeniyle onlara yönelikte tedbir almak zorunda kalýyorlar" dedi.

'Örgütler de dinleme yapýyor' Devletin dýþýnda bazý örgütlerin de dinleme yaptýðýný ifade eden Dalgýn, "Sadece devletin birimleri dinleme yapmýyor. Özel örgütler de insanlarý dinliyorlar. Kimileri þantaj niyetiyle, kimileri kendi siyasi menfaati niyetiyle insanlarý dinliyorlar, insan-

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkan Adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, Fotoðraf Sanatçýsý Ýsmail Þemziny'in Erbil sýnýrlarý içerisindeki doðal, sosyal ve kültürel yaþamý konu edinen "Güney'in Renkleri" adlý sergisini dolaþtý.

K

ýþanak ve Anlý'yý Büyükþehir Belediyesi Sergi Salonu'nda Kültür ve Turizm Daire Baþkaný Muharrem Cebe ile Kültür ve Turizm Müdürü Cevahir Sadak karþýladý. Sanatçý Þemziny eþbaþkan adaylarýna refakat ederek sergideki fotoðraflarýn hikayesini anlattý. Þamziny, Diyarbakýr ve Hewler'deki fotoðraf sanatçýlarý arasýnda bir iletiþim köprüsü oluþturmak amacýyla çektiði beðeniye sunduðunu belirtti. Kandil ve Soran bölgesinin fotoðraflarýný da çeken sanatçý, "Barýþ sürecinden önce bu coðrafyada savaþ vardý. Yaþanan çatýþmalar sadece insaný deðil bu fotoðraflarda görünen güzelim doðayý da tahrip ediyordu. Özellikle doðanýn korunmasý için bir duyarlýlýk yaratmak amacýyla bu sergiyi açtým" dedi.

Doða, insan ve kültürel yaþam "Sayýn Ýsmail Þemzîny Diyarbakýr'a hoþgeldiniz. Elinize, yüreðinizi saðlýk" diyen Fýrat Anlý, bu tür etkinliklerin önemine deðindi. Anlý, "Kuzeyi, Güneyi, Doðusu ve Batýsý ile Kürdistan çok güzeldir. Kürtler arasýndaki yakýnlaþma ve dayanýþmayý saðlýyor. Kürdistan bizim ana yurdumuzdur" þeklinde konuþtu. Anlý ayrýca Þemziny'e teþekkür ederek sergiyi Ortadoðu'daki ülkeleri dolaþtýrmasý için öneride bulundu. Þemziny, Anlý ve Kýþanak'a eserlerinden birer adet hediye etti. 33 yaþýndaki sanatçý ayný zamanda gazeteci. Haber yapmak için gittiði yerleri fotoðraflayarak, doða ve insan iliþkisini öne çýkartmýþ. Doða, insan ve kültürel yaþamýn ölümsüzleþtiði 30 fotoðraftan oluþan sergi 2 gün devam edecek. Haber Merkezi

Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Ýbrahim Yalýnkýlýç Diyarbakýr/Lice nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý ve Diyarbakýr/Lice Trafik þube müd.almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Mehmet Bakýr Þenyüz

YIL: 13 SAYI: 4525 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

düzenleme ile samimiyetleri ortaya çýkabilir, yoksa sadece söylemle bu iþ olmaz. Mutlaka yasal düzenlemelerle bu suçlarýn cezalarýnýn aðýrlaþtýrýlmasý lazýmdýr. Devletin güvenlik birimleri içindeki bu tür yapýlarý mutlaka kontrol altýna alýp onlarýn yasal çerçeve dýþýna taþmalarýný engellemeleri ve suç iþleyenleri teþhir edip aðýr cezalarla cezalandýrmalarý gerekir. Bu somut verileri gördükten sonra onlarýn samimiyetine inanýrýz. Biz halkýmýzýn güven içinde rahat bir þekilde yaþamasýný istiyoruz. HÜR DER olarak bu konularda üzerimize düþen yükümlülükleri ve halkýn þikâyetlerini mutlaka dikkate alacaðýz. Bunu devletin yetkili birimlerine götürmeye hazýrýz. Ýnsanlarýmýz bu konuda bize baþvurabilirler. Halkýn üzerinden siyaset mühendisliði yapanlara artýk halkýn cevap vermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandý. ÝLKHA

Kýþanak ve Anlý sergide

Zayi ilaný

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

faati tatmýþ olanlar bundan çok çabuk vazgeçecek deðiller. Bunun önlenebilmesi için mutlaka çok aðýr cezalarýn gelmesi lazým. Toplumumuz paranoyak haline gelmiþ ve artýk millet her anýmda dinleniyorum, yaptýðým iþ yarýn aleyhime kullanýlýr gibi düþüncelere kapýlýyor. Devlet bu bölgenin tamamýný suçlu gördüðü için dinleme yapýyor. Ýnsanlar en doðal haberleþmelerini ve özel hayatlarýný dahi yaþamakta sýkýntý yaþýyorlar ve bu konuda rahatsýzdýrlar. Devletin üzerine düþen görevi mutlaka yapmasý lazým ve yasama organýnda bu suçlarla ilgili aðýr ceza gerektiren yasalarýn çýkarýlmasý lazým. Yine yürütme organýnýn özellikle emniyetin bu konuda çok etkin hale getirilmesi lazým. Tabi öncelikle emniyetin bu iþten arýndýrýlmasý lazým. Emniyet ve devletin istihbarat birimleri bu iþin içinde olduðu müddetçe bu konuda önlem alýnmayacaktýr çünkü hesabýna gelmiyor" þeklinde konuþtu.

Özel harekatçý askerler yargýlanýyor Mardin'in Nusaybin ilçesinde 20 Kasým 2011'de su tesisatçýsý Yusuf Akýn'ýn (38) hayatýný kaybetmesi, Mehmet Eren'in ise aðýr yaralanmasýna neden olduklarý iddiasýyla jandarma özel harekat timinde görevli 5 kiþi hakkýnda açýlan davanýn görülmesine devam edildi.

M

ardin 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmada, tutuksuz yargýlanan sanýklardan B.Y., K.E.O. ve Þ.T. hazýr bulunurken, Y.T.K. ve D.G. ise duruþmaya katýlmadý. Maktul Yusuf Akýn'ýn yakýnlarýnýn da izlediði duruþmada müdahil avukatlar, mahkeme heyetinden olayýn gerçekleþtiði köyde keþfin yapýlmasý ve sanýklarýn tutuklanmasýný talep ederken, sanýklarýn avukatý ise keþfin ve tutukluluk talebinin reddini istedi.

'Sanýklarý aklamaya dönüþtü' Dosyayý inceleyen mahkeme heyeti, avukatlarýn talebini reddederek duruþmayý 1 Nisan 2014 tarihine erteledi. Mahkeme heyeti ayrýca keþfin bu duruþmada deðerlendirileceðini belirtti. Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Mardin Þube Baþkaný ve maktul Yusuf Akýn'ýn yakýnlarýnýn avukatý Erdal Kuzu, olayýn 2011 yýlýnda gerçekleþtirdiði 6. celsenin görüldüðünü ifade etti. Yargýlamanýn sanýklarý aklamaya yönelik bir sisteme dönüþtüðünü ifade eden Kuzu, "Türkiye'deki mahkemeler çok açýk ve net cezasýz politikasýnýn gereðini yapmaktadýrlar. Buradaki yargýlamada amaç sivil bir köylünün öldürülmesinin ortaya çýkarýlmasý deðildir. Bu mahkemelerin kimseye adalet daðýtmasýný beklemiyoruz. Bu yargýlamanýn sonucunda da onlara aklayacak bir ceza verilecek. Çok açýk olarak bu ortaya çýkmýþtýr. 6 celsedir köyde keþif yapýlma talebimiz var. Mahkeme buradan 20 kilometreye gidip keþif yapmak istemiyor. Bu durumdan kimseye adalet çýkmaz" dedi. ÝHA


Bölge Haber

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

5

Emniyet müdür yardýmcýlarý deðiþti Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nde terör ve asayiþten sorumlu 2 müdür yardýmcýsý, 2 þube müdür yardýmcýsý ile 26 polis memurunun görev yerleri deðiþtirildi. Diyarbakýr Valiliði, yer deðiþtirmelerin rutin bir iþlem olduðunu açýkladý. Emniyet Müdürlüðü'ne atanan Halis Böðürcü'nün göreve baþlamasýnýn ardýndan 25 Ocak'ta 9 þube müdürünün görev yerleri deðiþtirildi. Önceki gece de 3 yýldan bu yana Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardýmcýsý Yusuf Aþkan, Siber Suçlar, Silah Ruhsat gibi birimlerden sorumlu müdür yardýmcýlýðýna getirildi. Aþkan'ýn yerine Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'nda görevli Emniyet Müdür Yardýmcýsý Akýn Karatay atandý. Asayiþten sorumlu müdür yardýmcýsý Ata Akman ise trafikten sorumlu müdür yardýmcýlýðýna getirilirken, yerine Güvenlik Þube Müdürlüðü'nden sorumlu Erkan Demircan

Çukurca'da elektrik protestosu Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaþanan elektrik kesintileri protesto edildi. Elektrik kesintilerini nedeniyle bir araya gelen vatandaþlar, yürüyüþ ve basýn açýklamasý yaparak Vangölü Elektrik Daðýtým A.Þ.'yi (VEDAÞ) protesto ettiler.

Kalabalýk adýna bir açýklama yapan Emir Þaban Mahallesi Muhtarý Ýlyas Güzel, ilçede yaklaþýk on gündür yaþanan elektrik kesintilerinden dolayý çok zor durumda olduklarýný söyledi. Güzel, ''Bir an önce ilçemize elektrik verilmesini istiyoruz. Sayýn milletvekillerimizin bu konuyu meclise taþýmalarýný talep ediyoruz" dedi. VEDAÞ Çukurca Ýþletme Þefi Hacý Turan ise, gece gündüz durmadan bütün ekiplerle çalýþtýklarýný ve bir an önce ilçeye elektrik enerjisinin verilmesi için ellerinden geleni yaptýklarýný söyledi. ÝHA

atandý. Personel Þube Müdürlüðü'nden sorumlu emniyet müdür yardýmcýlýðýna ise yine polis okulunda öðretim görevlisi Ýsmail Bayrak getirildi. Terörle Mücadele Þube Müdür Yardýmcýsý ile Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdür yardýmcýlarý ile deðiþik þubelerde görevli 26 polis memurunun görev yerleri de deðiþtirildi. Valilikten açýklama Diyarbakýr Emniyet Müdür yardýmcýlarýnýn görevden alýnmasý ile ilgili açýklama yapan Diyarbakýr Valiliði, yer deðiþtirmelerin rutin bir iþlem olduðunu belirtti. Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, "Ali Gaffar Okkan

Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü kadrosuna atanarak göreve baþlayan iki Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý nedeniyle Valilik Makamýnýn 31.01.2014 tarihli Olurlarý ile Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýlarý arasýnda yeni görev daðýlýmý yapýlmýþtýr. Ayrýca çeþitli Þube Müdürlükleri bünyesinde bulunan Þube Müdürü veya Þube Müdür Yardýmcýsý statüsündeki 7 personelin Asayiþ hizmetlerinde etkinlik ve verimliliði daha da arttýrmak amacýyla yine Valilik Makamýnýn 03.02.2014 tarihli Olurlarý ile baþta Merkez Ýlçe Emniyet Müdürlükleri olmak üzere çeþitli Þubelerde görevlendirilmiþtir" denildi. A. Baran ÇÝMEN

Cep telefonu satýþlarý durdu

Van'daki cep telefonu satýcýlarý, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cep telefonlarýnýn kredi kartýyla taksitli satýþýný yasaklamasý kararýnýn ardýndan satýþlarýn durduðunu söylüyor. BDDK'nýn aldýðý karara tepki gösteren esnaf, artýk senetlerini bile ödeyemez duruma geleceklerini belirtti. Türkiye genelinde yaklaþýk 60 bin telefoncu olduðunu belirten cep telefon satýcýsý Gökhan Bilirer, kararýn uygulamasýndan sonra binlerce kiþinin dükkanýný kapatma tehlikesi ile karþý karþýya kaldýðýný söyledi. Bilirer, "Kararý duyan herkes taksitle telefon alabilmek için son günde cep telefonlarýna akýn etti. Þu anda cep telefonu satýþlarýmýz hiç yok. Eðer bu þekilde giderse cep telefon satýcýlarýnýn

yüzde 60'ý dükkanýný kapatmak zorunda kalacak" dedi.

olayýna bir çözüm bulmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu.

'Kiramýzý ödeyemiyoruz' BDDK'nýn aldýðý karardan önce dar gelirli vatandaþlarýn bile rahatlýkla cep telefonu alabildiðine dikkat çeken esnaf Mehmet Tonga ise, "Daha önceleri vatandaþlar imkaný olmasa bile kredi kartýna taksit yaparak cep telefonu alabiliyordu. Bu uygulamadan sonra hiç satýþ yapamýyoruz. Dolayýsýyla kiramýzý bile ödeyemiyoruz. Vergimizi yatýramýyoruz. Yetkililerin taksit

Kimsenin gücü yetmiyor Kredi kartý ile tek slipte telefon almaya kimsenin gücünün olmadýðýný vurgulayan Sinan Yenitürk de, "Þu anda kimsenin kalkýp bir telefona bin TL veya üzeri verecek durumu yok. Kimse tek slipte cep telefonu almýyor. En azýndan 9 taksit ya da 6 taksite indirebilirlerdi ki, vatandaþlarýn da talebi bu yönde. Biz esnaflar da bunu istiyoruz" ifadelerini kullandý. ÝHA

Küçük Hasan ilik nakli bekliyor Bitlis'in Mutki ilçesine baðlý Göztepe Köyü'nde yaþayan Belge ailesi, Akdeniz Anemisi hastalýðý nedeniyle çocuklarýný bir bir kaybediyor. Bugüne kadar ayný hastalýktan 2 çocuklarýný kaybeden Belge ailesi, hastalýkla mücadele eden çocuklarý için yardým bekliyor. 10 nüfuslu Belge ailesinin en büyük ikinci çocuðu Hasan Belge, henüz 3 aylýkken yakalandýðý Akdeniz Anemisi ile 13 yýldýr mücadele ediyor. Ýlik bulunmazsa küçük Hasan'ýn kaderi ayný hastalýktan hayatýný kaybeden iki kardeþinden farklý olmayacak. Her 15 günde bir sürekli kan takviyesi yapýlmasý gereken, aksi halde vücudu þiþen ve hastalýktan kaynaklý aðrýlarý artan 13 yaþýndaki Hasan'ýn hayata tutunabilmesinin tek yolu uygun ilik bulunmasý. Ýki çocuðunu da Akdeniz Anemisi hastalýðý nedeniyle kaybeden baba Mehmet Salih Belge, Hasan'ýn yaþama tutunabilmesi için uzanacak yardým elini bekliyor. Küçük Hasan için uygun ilik bulunana kadar her 15 günde bir üniversite hastanesinde kan takviyesi yapýlmasý gerektiðini ancak maddi imkansýzlýklardan dolayý

izden örnekler alýndý ama uyan hiçbir ilik çýkmadý. Çok zor günler geçiriyoruz. Eðer uygun ilik bulunmazsa maalesef oðlum Hasan'ýn da sonu ölen diðer iki kardeþi gibi olacak. Bu nedenle yardým eli bekliyoruz. Ne olur bize yardým edin. Oðlumu ölümün ve bu amansýz hastalýðýn pençesinden alýn" dedi.

tedavi sürecinin sürekli aksadýðýný belirten Baba Salih Belge, Hasan'ý ayda bir tedaviye götürebildiðini söyleyerek yardým istedi. 13 yýldýr bekliyorlar Hastalýk nedeniyle daha önce biri 2, diðeri ise 3 yaþlarýnda iki çocuðunu kaybettiðini belirten Belge, "Þimdi yine ayný hastalýkla oðlum Hasan mücadele ediyor. Henüz 3 aylýkken bu hastalýða yakalandý. Maddi imkansýzlýklardan dolayý ne

yapacaðýmýzý þaþýrmýþ durumdayýz. Hasan'ýn her 15 günde bir düzenli olarak kan takviyesi görmesi gerekiyor, ancak maddi imkansýzlýklar bunu imkansýz kýldýðý için ayda bir ya da 1,5 ayda bir tedaviye götürebiliyoruz. Zaten düzenli olarak gitse bile en fazla 20 yaþýna kadar kan takviyesiyle yaþayabileceðini söylüyor doktorlar. Yani bu rahatsýzlýðýn tek tedavisi uygun ilik bulunmasý ve düzenli bir tedaviden geçiyor. Maalesef 13 yýldýr uygun ilik bulunamadý. Tüm sülalem-

Dicle anaokuluna kavuþuyor Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde geçtiðimiz yýl yapýmýna baþlanan 8 derslikli anaokulu inþaatý bitme aþamasýna geldi. Ýlçe Kaymakamý Remzi Kattaþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hýdýr Çakýn, müteahhit firma yetkilisi ile anaokulu inþaatýnda incelemelerde bulundu. Çalýþmalarý yerinde inceleyen Kaymakam Kattaþ, yapýmý tamamlanmak üzere olan anaokulunun 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý 2. yarýyýlda açýlmasýna yönelik çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini

söyledi. Kaymakam Kattaþ, "Eðitim, en önemli önceliðimizdir. Eðitim sistemi içindeki ilk basamak okul öncesi dönemdir. Bu baðlamda, çocuklarýn ev ve aile ortamýnda kazandýklarý, var olan geliþim potansiyellerini içinde bulunduklarý durumdan daha üst düzeyde bir noktaya taþýmayý amaçlayan nitelikli okul öncesi eðitim kurumlarýna olan ihtiyacýn Dicle merkezinde bu okulumuzla gerçekleþtirilmekteyiz" dedi. ÝHA

'Arkadaþlarým gibi oynamak istiyorum' Hasan Belge ise, kendisine yardým eli uzanmasý için çaðrýda bulundu. Hasan, "Ben de artýk iyileþip arkadaþlarým gibi koþup oynamak ve okuluma devam etmek istiyorum. Hastalýðým ve tedavi süreci nedeniyle sürekli okulu aksatmak zorunda kaldým. Biz çok zor durumdayýz. Maddi durumumuz da yok. Yetkililerden gerek hastalýðým, gerekse kardeþlerim için yardým eli uzatýlmasýný istiyorum. 13 yýldýr bu hastalýkla mücadele ediyorum. Çok zor oluyor. Artýk ben de iyileþmek koþmak, oynamak ve aksattýðým okuluma devam etmek istiyorum. Ne olur bize yardým edin" þeklinde konuþtu. ÝHA

Uyuþturucu kullanýmýna göz yumuluyor Batman'da uyuþturucu kullanýmýnýn giderek yaygýnlaþmasý halkýn tepkisine neden oluyor. Ziver Altun adlý vatandaþ, esrar satýcýlarý yüzünden Batmanlýlarýn can güvenliðinin kalmadýðýný söyledi. Altun, "Gündüz ve gece hiç fark etmiyor. Çocuk yaþtaki kiþiler hem esrar kullanýyor, hem de satýþýný yapýyor. Eþi ile birlikte bir yere gitmek isteyen insanlara bu esrarcýlar sataþýyor ve rahatsýz ediyorlar. Aileler artýk rahat bir þekilde sokakta gezemez olmuþ. Geçen gün iþim gereði Ýluh Mahallesi ve 19 Mayýs Mahallesi'ne gittim. Arabamý park ettim ve bir çocuk yanýma geldi. Bana, 'Komiserim para lazým mý?' dedi. Bu çocuk beni polis zannetti ki bana 'Komiserim' dedi. Bu memlekette esrar kullanýmýna göz yumuluyor" dedi. Yetkililere seslenen Altun, artan esrar kullanýmýna bir son verilmesi gerektiðini söyledi. ÝLKHA


6

EKONOMÝ

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

Zam þampiyonu biber Diyarbakýr bölgesinde Ocak ayý enflasyon verileri açýklandý. Bölgede Ocak ayýnda enflasyon yüzde 2,58 artýþ oranýyla Türkiye ortalamasýnýn üzerinde çýktý. Ocak ayý zam þampiyonu dolmalýk biber olurken, en çok ucuzlayan ise kadýn ceketi oldu.

30 kursiyere giriþimcilik belgesi kurunuz. Baþlarken iyi hesap yapýlýrsa ileri ki zamanlarda sýkýntý yaþanmayacaktýr. Kursiyerlerimize giriþimcilik aþýlama adýna faydalý olduðumuzu düþünüyoruz. Hakkari ilinde var olan giriþimcilik ruhunun açýða çýkmasý adýna güzel bir organizasyon yapmýþ bulunuyoruz. Sayýn KOSGEB Merkez Müdürümüze deðerli desteklerinden dolayý teþekkür ediyoruz. HATSO olarak amacýmýz iþ dünyasýna yeni giriþimcileri katmak. Her ferdin ülke ekonomisine katký saðlamasý adýna gayretlerimiz var. Yönetime seçildiðimiz günden beri düzenlediðimiz birinci giriþimcilik eðitimi. Talepler doðrultusunda devamý da yapýlacak. Kursa katýlan kursiyerlerimize baþarýlar diliyoruz. Her aþamada destek adýna elimizden geleni yapmaya çalýþacaðýz'' dedi. ÝHA

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasý (HATSO), KOSGEB Van Merkez Müdürlüðü katkýlarýyla 30 kursiyere Giriþimcilik Eðitim Belgesi verdi. Belge daðýtým törenine HATSO Baþkaný Servet Taþ, Baþkan Yardýmcýsý Abdurrahman Er, Yönetim Kurulu üyesi Hekim Çiftçi, Hakkari Ýþadamlarý Derneði Baþkaný ve HATSO Disiplin Kurulu Baþkaný Hüseyin Biçer ve HATSO Genel Sekreter Fikret Keskin ile kursiyerler katýldý. HATSO Baþkaný Servet Taþ, kursu baþarý ile bitirip belge alan 30 kursiyere 30 bin TL hibe, 70 bin TL kredi desteði alabilme imkaný sunduðunu söyledi. Taþ, "Bugün bizim için anlamlý günlerden birisi. Ticaret odasý olarak misyonumuzu eda etmenin memnuniyetini yaþýyoruz. Giriþimcilik adýna ilk basamaðý geçmiþ oldunuz. Yolun baþýndasýnýz. Size tavsiyem doðru zamanda, doðru yerde, doðru projeyle iþinizi

Servet

0531 811 86 08

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, 2013 yýlý ocak ayý tüketici ve üretici fiyat endekslerini açýkladý. Uras, Türkiye genelinde 2013 yýlý ocak ayýnda 2003 Temel Yýllý Tüketici Fiyatlarý Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,72, önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 1,72 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 7,48 artýþ gerçekleþtiðini söyledi. Uras, "Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da ise bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre yüzde 2,58 ve on iki

aylýk ortalamalara göre yüzde 8.08 artýþ gerçekleþti. Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesinin en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünlerini açýkladý. Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da geçen ay yüzde 69,57 oranýnda fiyat artýþýyla dolmalýk biber zam þampiyonu olurken, bu ürünü fiyatý yüzde 51,32 oranýyla patates, yüzde 10,13 oranýyla altýn mücevher, yüzde 7,47 oranýyla doðalgaz abonman ücreti ve yüzde 2,48 oranýyla artýþ gösteren mazot izledi. Geçen ay fiyatý düþen ürünlerin baþýnda ise kadýn ceketi geldi. Ocak ayýnda kadýn ceketinin fiyatý yüzde 29,69 oranýnda düþerken, bu ürünü yüzde -19,32'lik düþüþle portakal izledi. Ocak ayýnda fiyatý en çok düþen diðer ürünler arasýnda yüzde 10,64 ile erkek takým elbise, yüzde 8.50 ile yünlü erkek kabaný ve yüzde 5,95 ile çocuk pantolonu yer aldý" dedi. ÝHA

Kapanan þirket sayýsý azaldý Diyarbakýr'da 2013 yýlýnda kapanan þirket, kooperatif ve ticari iþletme sayýsý, bir önceki yýla göre azaldý. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) derlenen verilere göre, Diyarbakýr'da 2013 yýlýnda, bir önceki yýla oranla kurulan þirket sayýsý yüzde 11,4 oranýnda artarak 528'e, ticari iþletme sayýsý ise yüzde 20,5 oranýnda artarak 405'e yükseldi.

Kurulan kooperatif sayýsý ise 2012 yýlýna oranla yüzde 7,1 oranýnda azalarak 13'e geriledi. 2013 yýlýnda Diyarbakýr'da tasfiye olan þirket sayýsý yüzde 19 oranýnda azalarak 98'e gerilerken, tasfiye olan kooperatif sayýsý ise yüzde 80 oranýnda artarak 18'e yükseldi. Diyarbakýr'da 2013 yýlýnda geçen yýla oranla kapanan þirket sayýsý yüzde 8,3, kooperatif sayýsý yüzde 62,5 ve ticari iþletme sayýsý ise yüzde 46,6 oranýnda azaldý. Bu dönemde Diyarbakýr'da 77 þirket, 6 kooperatif ve 78 ticari iþletme kapandý. ÝHA

Giyim

Tarlalar yeþermeye baþladý Diyarbakýr'da kar yaðýþýnýn ardýndan güneþin toprakla buluþmasý ile tarlalar yeþermeye baþladý. Kýþ soðuðunun etkisini devam ettirdiði ve yer yer buzlanmanýn olduðu Diyarbakýr'da güneþin toprakla buluþmasýyla tarlalar yeþermeye baþladý. Bu yýlki yaðýþlar çiftçilerin yüzünü güldürürken, soðuk havaya eþlik eden güneþ ekili tarlalarýn erkenden yeþermesine vesile oldu. Çiftçiler þimdiden tarlalara gübre atmak için hazýrlýk yapmaya baþladý. ÝLKHA


GÜNCEL

Baþkan Adayý Parlak köylerde AK Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal ile Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçeye baðlý köyleri ziyaret etti. Erdal ile Parlak, Baðlar'a baðlý Batý Karakoç, Kara Musa, Özdemir, Zoxe köylerini gezerek seçim çalýþmalarýnda bulundu. Köylerde vatandaþlarla bir araya gelen Erdal ile Parlak, köylülerin sýkýntýlarýný not aldý. Burada çalýþmalarý hakkýnda vatandaþlara bilgi veren Erdal ile Parlak, seçimleri kazanmalarý durumunda köylülerin sorunlarýna çözüm bulacaklarýný dile getirdi. Vatandaþlar ise ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, seçimlerde Parlak'a baþarýlar diledi. ÝHA

Kayapýnar Belediye Eþ Baþkan Adayý Mehmet Ali Aydýn, çözüm sürecine deðinerek, "Süreç tüm Türkiye halklarý arasýnda büyük bir barýþ umudu yeþermesine neden olmuþtur" dedi. BDP Kayapýnar Belediye Eþ Baþkan Adayý Mehmet Ali Aydýn, Diyarbakýr'daki ulusal ve yerel basýn çalýþanlarýyla kahvaltýlý basýn toplantýsýnda bir araya geldi. Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'ndeki basýn buluþmasýna BDP Kayapýnar Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Haným Biçimli, Kayapýnar Eþ Belediye Baþkan Adayý Mehmet Ali Aydýn, Kayapýnar Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Aynur Yýlmaz, Ýhsan Avcý ve çok sayýda basýn mensubu katýldý. 'Her kesime sorumluluk düþüyor' Buluþmada konuþan Kayapýnar Belediye Eþ Baþkan Adayý Mehmet Ali Aydýn, çözüm sürecinin barýþ umudu doðurduðunu ifade etti. Aydýn, "Kürt siyasal hareketi bu güne kadar Türkiye'nin demokratikleþmesi ve öncelikle Kürt sorununun barýþçýl çözümünü talep ede geldik. Bu anlamda

büyük bedeller verdik. Bugün otuz yýlý aþkýn bir çatýþmalý sürecin sona ermesi için Kürt halk önderi Sayýn Abdullah Öcalan'ýn baþlattýðý süreç, tüm Türkiye halklarý arasýnda büyük bir barýþ umudu yeþermesine neden olmuþtur. Demokratik çözüm sürecinin Türkiye'nin kalýcýlaþtýrmasý için tüm kesimlerin sorumlulukla hareket etmesi gerek" diye konuþtu. 'Hizmeti halkla yürüteceðiz' Belediyecilik hizmetlerine de deðinen Kayapýnar Belediye Eþbaþkan Adayý Mehmet Ali Aydýn, "Diyarbakýr'ýn yerel iktidarýmýz döneminde bu güne kadar görmediði hizmet ve halk belediyeciliði pratiði ortadadýr. Önümüzdeki dönem halkla birlikte daha iyi bir hizmet yürüteceðiz" ifadelerini kullandý. Buluþma gazetecilerin gündeme iliþkin sorularý ve eþ belediye baþkan adayýnýn yapacaklarý projeler hakkýnda bilgi vermesiyle son buldu. Rýza BARUT

Kadýn birimini ziyaret ettiler Roboskili aileler Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kadýn Birimini ziyaret etti. oldukça anlamlý bulduklarýný belirterek, kendilerine teþekkür etti. Kadýn biriminin getirmiþ olduðu boya malzemeleriyle boþ bir dükkaný boyamalarý ve getirdikleri kitaplarla 34 Can Kütüphanesi'nin ilk adýmýný oluþturduklarý için duyduklarý memnuniyeti dile getiren Alma, "Annelere armaðan ettiðiniz 34 Can Aný Defteri ile ziyaretinizi taçlandýrdýnýz" dedi. Kitap sayýsý on bine çýkacak Kadýn Birimi Koordinatörü Müzeyyen Anýk Aydýn ise kadýn biriminin bu tarz çalýþmalarý sürdüreceðini belirterek, ilk aþamada götürdükleri bin kitap sayýsýný on bine çýkartmayý hedeflediklerini bildirdi. Kadýn Birimi tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü için hazýrladýklarý Mutfak adlý tiyatro oyunundan söz eden Aydýn, oyunu Diyarbakýr'ýn ardýndan Roboski'deki doðal ortamda oynamayý hayal ettiklerini aktardý. Bunun üzerine Hikmet Alma da ilk kez Roboski'de bir tiyatro oynanacaðý için heyecan duyacaklarýný ifade

ederek, "Özellikle bu oyunun kadýn emeðiyle sahnelenmesi de oldukça memnuniyet verici olacaktýr" þeklinde konuþtu. Oyunun Anneler Günü'ne denk gelecek þekilde ilk turnesini Roboski'de yapýlmasý kararýna varýldý. Berat DOÐRUYOL

Böðürcü: Herkesin emniyet müdürüyüz Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne atanan Dr. Halis Böðürcü, makamýnda ziyaretleri kabul etmeye baþladý. ÝHA Diyarbakýr Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcýoðlu, Böðürcü'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Böðürcü, hakka ve halka hizmet sloganý ile kollarý sývadýklarýný ve bu doðrultuda Diyarbakýr halkýna hizmet etmek için burada olduklarýný söyledi. Hizmet anlayýþlarýný halka hizmeti hakka hizmet olarak deðerlendirdiklerini ifade eden Böðürücü, Diyarbakýr'da yaþayan herkesin emniyet müdürü olduklarýný söyledi. Böðürücü, "Görev yaptýðým her yerde halka hizmeti, hakka hizmet olarak gördüm. Diyarbakýr'da da bunu uygulayacaðýz. Halkýmýzýn güvenliðini saðlamak için yoðun bir gayret göstereceðiz. Biz herkesin emniyet müdürüyüz. Bize elini uzatana iki elimizle karþýlýk veririz. Kapýmýz ve gönlümüz Diyarbakýr halkýna sonuna kadar açýktýr. Bu halka layýk olduðu hizmeti vermeye geldik. Hiç bir ayrým yapmadan bu kentte yaþayan herkese eþit mesafede en iyi hizmeti sunacaðýz" dedi. ÝHA

7

'Çözüm süreci barýþ umudu doðurdu'

Roboskili aileler Diyarbakýr'da

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kadýn Birimi'nin 28 Eylül tarihinde Roboskili ailelere destek ziyaretinin ardýndan aileler iadeyi ziyarette bulundu. Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'e taziye ziyareti için Diyarbakýr'a gelen aileler, Kadýn Birimi Sorumlusu Müzeyyen Anýk Aydýn'la görüþtü. Aileler adýna konuþan Hikmet Alma, kadýn biriminin Roboski'ye yaptýðý ziyareti

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

Yeniþehir Eþ Baþkan Adaylarý köylerde

BDP Yeniþehir Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu ve Ülkü Baytaþ, çalýþmalarý kapsamýnda ilçeye baðlý Güvendere, Yüksek ve Bahçelievler köylerinde vatandaþlarla buluþtu. Köylerde yapýlan toplantýya çok sayýda vatandaþýn yaný sýra köy muhtarlarý da katýldý.

Toplantýlarda konuþan köy muhtarlarý, þimdiye kadar BDP'nin dýþýnda herhangi bir siyasi partinin köylerine hizmet getirmediklerini, belediyelerden memnun olduklarýný belirtiler. Muhtarlarýn ardýndan konuþan Kurbanoðlu ise, "Eþ baþkan adayýmýz Ülkü Baytaþ ve BDP Ýlçe baþkanlarýmýzla siz yurttaþlarýmýzla bir araya gelelim istedik. Ýmkanlarýmýzý zorlayarak tüm ekiplerimizle hizmet etmeye çalýþýyoruz. Elbette eksiklerimiz var, onlarý da biliyoruz. En kýsa zaman içerisinde onlarý da çözeceðiz" dedi. Eþ Baþkan Ülkü Baytaþ ise köydeki evleri tek tek ziyaret ederek kadýnlarla bir araya geldi. Seçim çalýþmalarý konusunda kadýnlar ile bilgi alýþveriþinde bulunan Baytaþ, 30 Mart'ta yapýlacak olan seçimlerde kadýnlar ile birlikte hareket edeceklerini belirtti. Haber Merkezi


8

Haber

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

'Yeni bir Diyarbakýr kuracaðýz' AK Parti'nin Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Sebgettullah Seydaoðlu, Diyarbakýr halkýna hizmet etmek için yola çýktýðýný söyledi ve ekledi: Yeni bir Diyarbakýr'ý kuracaðýz.

Anavatan Partisi'nden 2 dönem Diyarbakýr milletvekilliði yapan ve 30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkan adayý olan Sebgettullah Seydaoðlu, Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Milletvekili yaptýðý dönemde baþta tütün fabrikasý olmak üzere birçok alanda istihdam saðladýðýný aktaran Seydaoðlu, Diyarbakýr'daki iþsizlik sorununu çözmeye çalýþtýðýný ifade etti. Seydaoðlu, bölgede 1990'lý yýllarda yaþanan faili meçhul cinayetlerle ilgili çok sayýda araþtýrma yaptýðýný ve bu araþtýrma tutanaklarýný da milletvekili olduðu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirdiðini kaydetti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn

talebiyle belediye baþkan adayý olduðunu dile getiren Seydoðlu, Diyarbakýr'ý yeni bir Diyarbakýr yapmak için yola çýktýðýný kaydetti.

'Hizmet etmek için aday oldum' Seydaoðlu, "Milletvekili olduðum iki dönemde hemþerilerimize hizmet etmeyi ilke edinmiþtim. Görevde

olduðum süre içerisinde bunu yapma çalýþtýðým. Yaptýðým yüzlerce iþlerle bunu örneklendirebiliriz. Diyarbakýr halkýna hizmet etmek için bu kez belediye baþkanlýðý için yola çýktýk. Sayýn Baþbakanýn talebiyle Yeniþehir ilçesinde aday oldum. Göreve geldiðimiz günden itibaren yeni bir Diyarbakýr'ý kuracaðýz. Özellikle ulaþým alanýnda raylý sistem baþta olmak üzere birçok alanda projeler hazýrladýk. Ýlçemiz sýnýrýnda bulunan çarpýk yapýlaþma sorununu da gideriz. Kentsel dönüþüm projeleri kapsamýnda ilçemiz sýnýrýnda hiçbir çarpýk yapýlaþma kalmayacak. Gençler için çeþitli projelerimiz mevcut. Gençlerimize iþ istihdamý saðlamak baþta olmak üzere, onlarý sosyal alanlara kazandýracaðýz" dedi. ÝHA

Kolon kanserine dikkat

Memorial Dicle Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Ýbrahim Taçyýldýz, kolon kanserinin tedavisi hakkýnda bilgi verdi. Kolon kanserinin en önemli nedenleri arasýnda, yaþ, ailesel öykü, polipler, ailede jinekolojik kanser hikayesi, beslenme þekilleri, genetik yatkýnlýðýn geldiðini belirten Prof. Dr. Taçyýldýz, yavaþ ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen kolon kanserinin özellikle 50 yaþ üzeri kiþileri etkilediðini söyledi. Kolon kanserinin yaygýn görülmesinin yaný sýra düzenli tarama programlarý ile tedavisinin mümkün olduðunu dile getiren Prof. Dr. Taçyýldýz, "50 yaþýndan sonraki herkesin her yýl kolonoskopi yaptýrmasý, kolon kanserinin erken dönemde saptanmasýnda ve kansere neden olan poliplerin yakalanarak kansere dönüþmeden alýnmasýnda etkili rol oynamaktadýr. Kolon kanserinin öncelikli tedavisi ameliyattýr. Hastalarý tedirgin eden ve iyileþme sürelerini uzatan açýk cerrahinin yerini, artýk giderek yaygýnlaþan laparoskopik yani kapalý teknikler almýþtýr. Ýlk olarak safra kesesi, apandisit ve fýtýk ameliyatlarýnda kullanýlan laparoskopik yöntemler; günümüzde mide, dalak, kalýn baðýrsak gibi organlardaki tümöral oluþumlarýn cerrahisinin de baþarýlý bir þekilde yapýl-

Doðalgazýn gelmesiyle sýkýntýlý günler yaþamaya baþlayan Batmanlý soba imalatçýlarý, ekmek parasýný bile çýkarmakta zorlanýyor. Odun ve kömür sobasý imalatýný yapan Batmanlý sobacýlar, doðalgazýn kente girmesiyle birlikte mesleklerinin bitme noktasýna geldiðini söylediler. Doðalgaz yüzünden her geçen gün iþlerinin kötüye gittiðini ifade eden soba imalatçýsý Cemil Akbaþ (53), "Doðalgazýn kente girmesiyle birlikte soba satýþlarýmýz yar yarýya düþmüþ durumdadýr. Bundan 3-5 yýl önce kýþ aylarýnda yaklaþýk 500 tane odun ve kömür sobasý satýyorduk. Doðalgaz yüzünden bu sayý 100'e düþmüþ durumda. Bazý günlerde ekmek parasýný bile çýkarmakta zorlanýyorum. Bu meslekten baþka iþ de elimden gelmiyor. Çünkü bu meslek bana babamdan kaldý" dedi. Gün geçtikçe sobacýlýk mesleðinin tarihe karýþtýðýný vurgulayan Akbaþ, mesleðinin bitmesine ve eve doðru dürüst bir ekmek parasý götürememesine üzülüyor. ÝLKHA

masýný saðlýyor. Kapalý ameliyatlar hastanýn vücudunda ameliyat izine neden olmadýðý için herhangi bir estetik kaygýya da yol açmýyor" dedi. 'Ameliyat kesisi düðme büyüklüðünde' Laparoskopik kolon ameliyatlarýnda karýnda açýlan düðme büyüklüðündeki kesilerden ucunda kamera olan cihazlar ile girilerek kalýn baðýrsak dýþarý çýkarýldýðýný ifade eden Prof. Dr. Taçyýldýz, "Dýþarý çýkarýlan kalýn baðýrsaða cerrahi giriþim yapýlýr. Tabi karýn bölgesine girmeden önce karbondioksit gazý ile o bölge hafifçe þiþirilir ve böylelikle aletler daha kolay çalýþýr. Daha sonra kalýn baðýrsak yerine konulur. Laparoskopi, açýk cerrahiye göre hastalarýn daha çabuk iyileþmesine olanak saðlamakta ve ameliyat sonrasý hastanede kalýþ süresinin kýsalmasýyla hastalar; iþ, özel ve sosyal hayatýna daha çabuk adapte olabilmektedir. Laparoskopik yöntemler en ileri cerrahi teknik olmasýnýn yaný sýra hastaya olabildiðince konfor saðlayarak ameliyat sonrasý taburculuk süresini 4-5 güne indirmektedir. Ayrýca bu yöntem psikolojik olarak da hastalarýn

rahatlamasýna yardýmcý olmaktadýr. Çünkü açýk cerrahideki o büyük kesiler yerine küçük kesilerle iþlem yapýlýr. Derin ameliyat izleri ve ameliyat psikolojisi hastanýn üzerinden kalkar. Tabi bu iþlem için uygun hastanýn seçimi de önemlidir. Laparoskopik ameliyatlar sonrasý hastalarýn bazý durumlarda direk olarak doktorlarýyla iletiþime geçmesi gerekir. Özellikle; dýþkýdan aþýrý miktarda kan gelmesi, karýnda þiþkinlik, ilaçlarla geçmeyen aðrýlar, üþüme, titreme, inatçý öksürük, nefes darlýðý gibi durumlarda mutlaka doktora danýþmalýdýr" diye konuþtu. ÝHA

4 Þubat Dünya Kanser Günü

4 Þubat Dünya Kanser GünüAK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, 4 Þubat Dünya Kanser Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. üçte biri önlenebilir, üçte biri de erken teþhis edildiðinde tedavi edilebilir durumdadýr. Ülkemizde yýlda yaklaþýk 162 bin kiþi kansere yakalanmaktadýr. Ülkemizde baþta Saðlýk Bakanlýðýmýz olmak üzere insanlarýmýzý bilinçlendirmek, farkýndalýk yaratmak ve erken kanser teþhisi koymak adýna çalýþmalarýmýz

Ýçten, "Kanser, dünyada ve ülkemizde kalp-damar hastalýklarýndan sonra ikinci ölüm sebebidir. Dünyada, 2012'de toplam 14,1 milyon yeni kanser vakasý ortaya çýkmýþtýr. Bu vakalardan 8,2 milyonu kanser nedeniyle hayatýný kaybetmiþtir. Dünyada en çok yüzde 13 ile akciðer, yüzde 12 ile meme ve yüzde 9.7 ile kolon kanserleri görülmektedir. Kanserden ölümler arasýnda ilk sýrada yüzde 19,4 ile akciðer, yüzde 9,1 ile karaciðer ve yüzde 8,8 ile mide kanseri yer almaktadýr. Kansere karþý gerekli önlemlerin alýnmamasý durumunda 2030 yýlýnda, yýllýk 22 milyon yeni vakanýn ortaya çýkmasý bekleniyor. Bu da 2008 ile kýyaslandýðýnda yeni vakalarda yüzde 75 artýþ olacaðý anlamýna gelmektedir. Dünya genelindeki kanserlerin

Doðalgaz Batman'da sobacýlarý vurdu

devam ediyor ve edecektir. Özellikle Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn sigaraya karþý açmýþ olduðu savaþ neticesinde 2008 yýlýndan itibaren 2.2 milyon kanserin en büyük sebebi sigarayý býrakmýþtýr. Ve bu anlamda dünyada sigarayla en iyi savaþan ülke ödülü aldýk" dedi. ÝHA

Mardin'in 50 yýllýk oteli yýkýldý Mardin'in Cumhuriyet Meydaný'ndaki 50 yýllýk Bayraktar Oteli'nin yýkýmý tamamlandý. Kentin silüetini bozan betonarme otelin yýkýlmasýnýn ardýndan þehrin tarihi görünümü gün yüzüne çýktý. Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, þu ana kadar 19 kamu binasý olmak üzere toplam 34 tane betonarme bina yýktýklarýný, asýl hedeflerinin 700 beton binayý yýk olduðunu söyledi. Ayanoðlu, "Tarihi Dönüþüm Projesinin amacý, tarihi SÝT alanýnda bulunan tarihi dokuyu bozan bütün çarpýk yapýlaþmayý kentin bütünlüðünü ve özgünlüðünü bozan, görsel kirliliðe neden olan eklentileri ortadan kaldýrmaktýr. Mardin'in geleceði adýna tarihi dönüþüm projesi çok önemlidir. Hedefimiz Mardin'e yýlda 5 milyon turistin gelmesidir. Bu hedefin gerçekleþmesi için mutlaka UNESCO Dünya Kültür Mirasý listesine girmemiz lazým. Altyapý ve üstyapý çalýþmalarýnda çok önemli bir mesafe kaydettik. Bu projenin kesintiye uðramadan devam etmesi gerekir. Bizim dönemimizde aðýr ve meþakkatli iþlerin tamamý bitirildi. Mardin'in 60 yaþýndaki altyapý þebekesi yenilendi. Sokaklarýmýzýn tamamý tarihi dokuya uygun kayrak taþýyla kaplandý. Þu an Mardin sokaklarý film platosunu andýrýyor. Mardin Birinci Cadde'de 640 dükkanýn cephe iyileþtirme çalýþmalarý devam ediyor. 9 milyon Euro kaynak ayrýlan bu proje Eylül 2014 tarihinde tamamlanacak. Bu çalýþmalarýn her biri Mardin'in geleceðini olumlu yönde etkileyecek çalýþmalardýr ve bizleri adým adým hedefe yaklaþtýran çalýþmalardýr. Yapýlan çalýþmalar þimdiden semeresini vermeye baþladý bile. Turizmde çok bereketli bir sezon yaþanýyor. 2013 yýlý içerisinde yaklaþýk 200 bin turist Mardin'i ziyaret etti. Mardin'de þu an 5 bin yatak kapasitesi var. Bu çalýþmalarla hem yatak kapasitesi hem de Mardin'e gelen turist sayýsýnda artýþlar olacaktýr" dedi. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

9

'Toplumda kaos ve korku var'

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, mahkemelerde adalet daðýtýlmadýðýný artýk herkesin bildiðini söyledi ve ekledi: Adalet mülkün temeli ise mülk çökmüþtür. Yargýnýn güvenilirliðini yitirdiði bir toplumda kaos ve korku vardýr. Türkiye bu durumdadýr.

B

23 koruma görevden alýndý B

aþbakanlýk Koruma Daire Baþkanlýðý'nda görevli 23 koruma görevden alýndý. Baþbakanlýk'taki görevden almalarýn, Teftiþ Kurulu'nun Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn ofisinde bulunan dinleme cihazlarýyla ilgili raporunu tamamlamasýnýn ardýndan gerçekleþmesi dikkat çekti. Rapor geçtiðimiz hafta savcýlýða gönderilmiþ, savcýlýk da "casusluk þüphesiyle" dosyayý özel yetkili baþsavcý vekilliðine devretmiþti. Görevden alýnanlar arasýnda Baþbakan Erdoðan'ýn yakýn koruma ekibinden isimler ile Baþbakanlýk'ta güvenlik kameralarý merkezinde görevli isimler olduðu belirtiliyor.

DP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Grup toplantýsýný PYD Eþ Genel Baþkaný Asya Abdullah ve beraberindeki heyet de izledi. Selahattin Demirtaþ, bu haftaki toplantýya devlet eliyle iþlenmiþ cinayetlerle ilgili davalarýn 'güvenlik' bahanesiyle baþka kentlere alýnmasýný deðerlendirerek baþladý. Yargýlamalarýn baþka illere alýnmasý ile "Yüz yüze yargýlama" ilkesinin ihlal edildiðini söyleyen Demirtaþ, "Yargýlamayý yapan yargýçlar hiçbir zaman olay yeri ve gerçek deliller ile yüzleþemeyecek. Bu, devletin katliamlarý örtme yönteminin bir baþkasýdýr. Eskiþehir'de güvenlik yok diyorsunuz ama buna benzer davalarý oraya götürmüþsünüz. Kimin güvenliði yok. Orada insanlar sanýklara, yargýçlara saldýrýyor mu? Hayýr. Maðdur olanlarýn yakýnlarýnýn güvenliði tehlikeye girdi. Çünkü gittikleri illerde polisin ve sivil faþist zihniyetli çetelerin saldýrýsýna uðradýlar. Þerzan Kurt'un ailesi Eskiþehir'de saldýrýya uðradý. Uður Kaymaz'ýn avukatlarý ve ailesi saldýrýya uðradý. Dün Kayseri'de Ali Ýsmail Korkmaz'ýn ailesi saldýrýya uðradý. Buradaki dert güvenlik deðil. Devletin tetikçilerinin kendi eli ile korunmasýnýn faaliyetidir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde AKP dönemi dâhil devlet bireyden üstündür. Kutsaldýr. Devlete taþ atmak öldürülmek için gerekçedir" dedi.

Dava nakilleri için kanun teklifi Demirtaþ, mahkemelerde adalet daðýtýlmadýðýný artýk herkesin bildiðini söyledi. Demirtaþ, "Adalet mülkün temeli ise mülk çökmüþtür. Yargýnýn güvenilirliðini yitirdiði bir toplumda kaos ve korku vardýr. Türkiye bu durumdadýr. Türkiye'de yargýcý ve mahkemesi olmayan tek siyasi hareket biz ve muhalif güçlerdir. Olmasýn da.

AKP'nin, CHP'nin ve MHP'nin var. Bunlar her biri kendilerine özel mahkemeler yargýçlar oluþturdular. Emniyette hepsinin adamlarý, yandaþlarý var. Devletin hiçbir zaman halkýn devleti olamadý, bunlarýn devleti oldu. Bunlarýn babasýnýn mülkü gibi yiyip içtikleri bir yapýdýr devlet Türkiye'de. Kendi kendinden hesap sorar mý bir yapý? Yapmaz. Bunu göreceðiz. Her gidiþlerinde onlar o mahkeme salonunda o acýyý ve katliamý yaþayacaklar. Bizler bunun peþini býrakmayacaðýz. Davalarýn "güvenlik" gerekçesi ile nakledilmemesi için kanun teklifi hazýrladýk ve bugün Meclis'e sunacaðýz. Vicdaný olan milletvekillerinin de buna destek vermesi gerekiyor'' þeklinde konuþtu.

Erdoðan: Bu iþi çözeceðiz Almanya'da konuþan Baþbakan Erdoðan, devlet içindeki paralel yapýnýn birçok kiþiyi tehdit ettiðini ifade ederek, "Bedeli ne olursa olsun, bu iþ çözüme kavuþturulacaktýr" dedi.

A

'Her ampulün bir süresi vardýr' C

HP Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý ve Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, kadýnlarla kahvaltýda buluþtu. Burada yoðun ilgiyle karþýlaþan Sarýgül, "Ýstanbul'da kin, nefret, sevgisizlik dönemini bitireceðiz, barýþ, özgürlük, demokrasi, insan haklarý dönemi baþlayacak. Ýstanbul'da önemli bir sýkýntý baþ göstermek üzere. Küresel ýsýnmanýn olduðunu hepimiz biliyoruz, Ýstanbul'u 20 yýldýr yöneten AK Parti iktidarýna þu soruyu sormak istiyorum; siz 20 yýldan beri Ýstanbul'a kaç tane baraj yaptýnýz? O barajlarý siz yaptýnýz da biz mi görmedik? Sayýn Kadir Topbaþ'tan Ýstanbul'da nereye, nasýl baraj yaptý bunu Ýstanbullulara göstermesini rica ediyorum. Bizim çýlgýn projelerimiz yok. Bilimin, doðanýn, hukukun, çevrenin, sivil toplum kuruluþlarýnýn onayladýðý son derece akýlcý, ciddi, ayaðý yere basan projelerle geliyoruz. Ýstanbul halkýna müthiþ bir þekilde hizmet sunacaðýz" dedi.

'Menfaat aðýna döndüler' Sarýgül, haklarýný koruyacaðýný

belirterek, "Ama AK Parti'ye oy veren yurttaþlarýmýn da haklarýný koruyacaðým. Niye biliyor musunuz? Ýktidar diyor ki; 'Bana yüzde 50 kafi. Yüzde 50'yi evde tutamýyorum'. Yani demek istiyor ki, yurttaþlarým ikiye bölünsünler. Biz, böyle bir þey diyemeyiz. Yurttaþlarýmýzýn yüzde 20'sini, 30'unu, 40'ýný deðil, yüzde 100'ünü kucaklayacaðýz, yüzde 100'ünün de yüzünü güldüreceðiz. Bu iktidar, yesin, içsin, yatsýn, kalksýn Erbakan Hoca'ya dua etsin. Erbakan Hoca döneminde merhamet aðý vardý, þimdi menfaat aðýna döndüler. Her ampulün bir süresi vardýr. Ömür boyu yaþayan ampul yoktur. Ampulün vakti gelir, deðiþtirmezseniz, önce evde kontak yapar. evde kontak yaparsa, ev yanar. Evdeki yangýný söndüremezseniz apartman, apartmandakini söndüremezseniz, mahalle, mahalledekini söndüremezseniz, Ýstanbul, Türkiye yanar. Sarýgül, tozda dumanda kalmaz, tozu dumana katar" þeklinde konuþtu.

lmanya'da temaslarda bulunan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Alman Dýþ Politika Enstitüsü'nde konuþma yaptý. Baþbakan Erdoðan, ''Demokrasinin ve geliþmenin önündeki en büyük engellerden biri terör meselesi. Terör meselesi bir çözüm yoluna girdi diyebilirim. Son bir yýl içinde terör nedeniyle kayýp yaþanmadý. Diðer engel, devlet içinde sirayet eden çete ve örgütlerdir. 17 Aralýk'ta Türkiye'de ekonomiye, siyasi istikrara, demokratik kazanýmlara yönelik yeni bir örgütlü saldýrý yapýlmak istendi. Siyaset yeniden dizayn edilmek istendi. Kararlý ve dik duruþumuz sayesinde, özellikle de halkýmýzýn desteðiyle, bu saldýrýyý da etkisiz hale getirdik. 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimler, Türkiye için tarihi nitelikte bir dönüm noktasý olacak. Türkiye, artýk yeni bir döneme girdi. Geçmiþten gelen sorunlar devam etmeyecek. Demokratikleþmenin önündeki engeller kalkacak. 30 Mart'la birlikte siyaset güç kazanacak. Reform sürecini engellemek ve yavaþlatmak için hükümetimize çok sayýda tuzak kuruldu. Artýk siyaset dýþý güç odaklarý vesayet özlemlerinden vazgeçecekler'' þeklinde konuþtu.

Anayasa Mahkemesi'ne gitti "Balyoz" davasýnda 20 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan emekli Orgeneral Çetin Doðan, Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu. Doðan, adil yargýlanma ilkesinin ihlal edildiðinin tespit edilmesini istedi. Çetin Doðan'ýn avukatý Hüseyin Ersöz tarafýndan verilen dilekçede, TÜBÝTAK uzmanlarýnca hazýrlanan son rapor da yer aldý. Dilekçe, "dijital dokümanlar üzerinde yapýlacak bilirkiþi incelemeleri ile sahtecilik olgularý ortaya çýkartýlabilecekken, taleplerimiz sürekli reddedilerek savunma hakký ihlal edilmiþtir" denildi. Hükümet yetkililerinin yargý içindeki paralel yapýlanmaya iliþkin açýklamalarýnýn da yer verildiði dilekçede, "Balyoz davasýnýn pilot dava niteliðine sahip bulunmasý nedeniyle öncelikle incelemeye alýnarak karara baðlanmasý" istendi. "Balyoz" davasýnda yargýlanan eski Birinci Ordu Komutaný emekli Orgeneral Çetin Doðan, 20 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý.


10

Haber

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

AiHM'den Türkiye'ye ceza Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), 1993 yýlýnda Kahramanmaraþ'ýn Denizli Köyü'nde, altý çocuðun orduya ait havan topunun isabet etmesi sonucu yaþamýný yitirdiði olayda Türkiye'yi suçlu bularak, 50 bin Euro para cezasýna hükmetti.

ABD gezisini iptal etti A B

ölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani, bölgedeki Kürtlere vize konusunda zorluk çýkarýldýðý gerekçesiyle ABD ziyaretini iptal etti. Mesut Barzani'nin 27 Ocak'ta Amerika'yý ziyaret etmesi kararlaþtýrýldý. Ancak bu ziyaret, Kürt lider tarafýndan iptal edildi. Bu iptalin ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürtlere vize verme konusunda gösterdiði zorluklardan kaynaklandýðý belirtildi. Kürt siteleri, Kuzey Irak'taki Kürtlerin ABD vizesi almak için Erbil'deki ABD Konsolosluðu'na yaptýklarý baþvurularda birçok özel sorulara maruz kaldýðýný, öncelikle hangi siyasi partiye üye olduklarýnýn sorulduðunu, IKDP veya KYB üyelerine vize yanýtý vermesinin uzun zaman aldýðýný bildirdi. Rudaw, ABD ziyaretini iptal eden Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'ye yakýn bir kaynaðýn "Baþkan Mesut Barzani bu sorunlarýn olduðunu öðrendiði anda bu sorunlar çözülene kadar ABD'yi ziyaret etmeme kararý aldý" dediðini yazdý. 'Þüpheli örgütler' Bölgesel Kürt Hükümeti Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Felah Mustafa da, son yýllarda ABD konsolosluðu, büyükelçiliði ve Dýþiþleri Bakanlýðý'na vize sorunlarýnýn çözülmesi için resmi yazýlar gönderdiklerini, IKDP ve KYB'nin ABD'nin 'þüpheli örgütler' listesinden çýkarýlmasýný istediklerini doðruladý. Felah Mustafa, 11 Eylül saldýrýlarý ardýndan, kendi hükümetleri ile silahlý çatýþmalarda bulunan tüm örgütlerin bu listeye eklendiðini belirtirken, "ABD listesi 3 maddeden oluþuyor. Ýlk 2 madde terörist gruplarý, 3'üncü madde ise bulunduklarý ülkelerde kendi hükümetlerine karþý savaþan örgütleri içeriyor. IKDP ve KYB Saddam'a karþý mücadele ettikleri için listeye yazýldý. ABD'ye 'siz kendiniz Saddam'ý düþürdünüz, bu nedenle artýk Kürtler'i bu listeden çýkarmanýz gerekiyor' diyoruz" dedi. Kürdistan Bölge Baþkanlýk Divaný Baþkaný Dr. Fuad Husen, Kürt liderin ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'e þu an ABD'yi ziyaret etmeyeceðini söylediðini ifade ederek, "Barzani, kendi halkýna karþý mahcup olmaktansa ABD'ye karþý mahcup olmayý yeðlediðini ABD yönetimine bildirdi" dediðini söyledi.

ÝHM, Ýsviçre'de yaþayan 1961 doðumlu Fatma Oruk adlý Türk vatandaþýnýn baþvurusu üzerine görülen davada, 1993'den bu yana Türkiye'de hukuk savaþý veren ancak hukuk yollarý tümüyle kapanan dosyayý karara baðladý. Oruk, Kahramanmaraþ'a sýnýr Bölükçam mevkiinde askeri operasyon yapan ordunun, büyük bir dikkatsizlik sonucu Denizli Köyü yakýnlarýnda, aralarýnda kendi oðlunun da bulunduðu altý çocuðun ölümüne neden olan ordu aleyhinde 'aðýr ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçlamasýyla Aralýk 1993'te askeri savcýlýða suç duyurusunda bulundu.

50 Euro tazminat Ancak savcýlýk yetkisizlik kararý verince Oruk, 2004 yýlýnda Gaziantep Askeri Mahkemesi'ne giderek karara itiraz etti. Askeri mahkeme de itirazý reddedince Oruk, kendi oðlunun da aralarýnda bulunduðu altý çocuðun davasýný Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne taþýdý. AÝHM Konvansiyonu'nun 2'nci maddesiyle düzenlenen 'yaþama hakkýný' ihlal iddiasýyla dava açan Oruk, "Oðlum ve ölen diðer çocuklarýn ölümüne güvenlik güçlerinin sorumsuz davranýþý yol açmýþtýr" dedi. Oruk'un dosyasýný ele alan AÝHM heyeti, ordunun eyleminin Konvansiyon'un 2'nci maddesini ihlal ettiðine hüküm getirerek, Türkiye'yi 50 bin Euro tazminat ve 5 bin Euro dava masraflarýný ödemeye mahkum etti.

Suriye görüþmelere katýlacak R usya, geçtiðimiz hafta sona eren ve politik çözüm sunamayan Cenevre-2 konferansýnýn ilk ayaðýnýn ardýndan, Suriye hükümetinin ikinci görüþmelere katýlacaðýný duyurdu. Rusya Dýþiþleri Bakaný Yardýmcýsý Mikhail Bogdanov, Suriye hükümetinin 10 Þubat'ta baþlayacak Cenevre-2 konferansýnýn ikinci ayaðýnda yer alacaðýný belirtti. Bogdanov, "Suriye hü-

kümetinin temsilcilerinin Cenevre'deki uluslararasý görüþmelerin ikinci ayaðýnda yer alacaðýndan þüphemiz yok" dedi. Suriye hükümetiyle muhaliflerin ilk kez yüz yüze geldiði Cenevre-2 konferansýnýn ilk ayaðýnda net bir politik çözüm oluþturulamamýþ ancak ilk kez Beþþar Esad'ýn yer almadýðý bir geçici hükümet üzerinde durulmuþtu.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

11

Diyarbakýrspor'da Arsinspor alarmý Spor Toto 3.Lig 3. Grup'ta lider Diyarbakýrspor A.Þ., deplasmanda oynayacaðý Arsinspor maçý hazýrlýklarýna baþladý.

Kros þampiyonasý heyecana sahne oldu Diyarbakýr'da yapýlan Okullararasý Küçükler ve Yýldýzlar Bölge Kros Þampiyonasý büyük heyecana sahne oldu.

S

eyrantepe Spor Tesisleri'ndeki kros parkurunda yapýlan yarýþlara 12 kentten 79 kulüp ve 346 sporcu katýldý. Atletizm Federasyonu Ýl Temsilcisi Azamettin Özaydoðdu, organizasyonun baþarýlý geçmesinin sevindirici olduðunu belirterek, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne, kulüplere, sporculara ve hakemlere teþekkür etti.

S

arý kart cezalýsý olduðu için Ankara Þekerspor maçýnda forma giyemeyen Uður takýma dahil olurken, Ceyhun ve Baran'ýn sakatlýklarýnýn da geçtiði ifade edildi. Yeþil-kýrmýzýlý takým, Trabzon deplasmanýndan 3 puanla dönerek liderliðini devam ettirmek istiyor. Kulüp Baþkan Vekili Mehmethan Akan ve Sportif Direktör Vedat Tanrývredi, bundan

sonra tüm maçlarýn zorlu geçeceðine dikkat çekerek, Arsinspor maçý öncesinde takýma uyarýlarda bulundu. Diyarbakýrspor Teknik Direktörü Hýdýr Akbaþ, þampiyonluk lafýnýn þimdiden dile getirilmesini istemediðini belirterek, "Her zaman için oynayacaðýmýz ilk maçý düþünmemiz gerekir. Þekerspor maçýnda gole kadar iyi

Erkekler ve kýzlar kategorilerinde yapýlan yarýþlar nefes kesen mücadelelere sahne olurken, dereceye giren sporcu ve takýmlara kupa ve madalyalarýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Vekili Þahabettin Aydýn, Atletizm Federasyonu Ýl Temsilcisi Azamettin Özaydoðdu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Okul Sporlarý Þube Müdürü Akýn Erim, atletizm ulusal hakemlerinden Þükrü Onat, Dicle Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi Nihat Mýzrak ve Kayapýnar Belediyesi Atletizm Antrenörü Çetin Aslan verdi. Diyarbakýr ekipleri Kayapýnar Belediyespor ve Emniyetspor hem takým halinde hem de ferdi klasmanda elde ettikleri baþarýlarla dikkat çekti.

oynadýk. Golden sonra daha iyi oynamamýz gerekirdi ancak oyuncular biraz psikolojik olarak skoru korumaya çalýþtý. Bu açýdan son dakikalarda iyi bir görüntü çýkmadý ortaya. Yine de kazandýðýmýz için mutluyuz. Þampiyonluk lafýný çok dile getirmek doðru deðil. Önümüzdeki maçlarý düþünmeliyiz. 14 maçýmýz var ve tek tek düþüneceðiz" dedi.

Þanlýurfaspor, Zenke ile anlaþtý P

TT 1'inci Lig takýmlarýndan Þanlýurfaspor, Nijeryalý futbolcu Simon Zenke ile 1.5 yýllýk sözleþme imzaladý. Þanlýurfaspor, ara transfer döneminin son gününde Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'da forma giyen Nijeryalý 26 yaþýndaki Simon Zenke ile 1.5 yýllýðýna sözleþme imzaladý. Þanlýurfaspor Kulübü As Baþkaný Nabi Kýrmýzý, Nijeryalý golcü ile sözleþme imzaladýklarýný, Zenke'nin birkaç gün içerisinde Þanlýurfa'ya gelerek takýmla birlikte hazýrlýk çalýþmalarýna katýlacaðýný söyledi.

Elazýðspor, Ali Gökdemir'i kiraladý E

lazýðspor, Hannover 96'ýn Türk asýllý Azeri oyuncusu Ali Gökdemir sezon sonuna kadar kiralýk olarak kadrosuna kattý. Bordo-beyazlý ekip, Tayfun Korkut'un çalýþtýrdýðý Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takýmlarýnda Hannover 96'dan Ali Gökdemir ile el sýkýþtý. 22 yaþýndaki Gökdemir Elazýðspor'da sezon sonuna kadar kiralýk olarak forma giyecek. Stoper olarak sahada görev alan Gökdemir, 10 kez Azerbaycan A Milli takýmýnýn formasýný giydi. Önceki gün de Batuhan Karadeniz'i kadrosuna katan Elazýðspor, Faslý Yusuf Hadji ile de yollarýný ayýrdý.

SAHÝBÝNDEN SATILIK ÜZÜM BAÐI Elazýð-Pertek yolu üzerinde Profesyonel Öküzgözü Üzüm Baðý 115 Dönüm Artezyen Yüzme Havuzu (UYGUN FÝYAT)

0 532 136 17 87

3.SANAYÝDE KÝRALIK ÝÞYERÝ Diyarbakýr 3.Sanayi sitesinde toplamda 1200 m2 kapalý alaný olan iþyeri içinde bulunan teçhizatlarýyla birlikte devren kiralýktýr.

Tlf: 0532 667 51 15


CMYK

12

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup ekiplerinden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, transferin son gününde iki genç futbolcuyu renklerine baðladý.

Diyarbakýrspor 1968 koltuðunu geri aldý D

Ý

skenderun Demirçelikspor'dan 20 yaþýndaki Özgür Kaymaz'ý transfer ederken, Þanlýurfaspor'dan 19 yaþýndaki Muhammed Emin Balcý'yý da sezon sonuna kadar kiraladý. Ara transferde 9 futbolcu transfer eden Büyükþehir Belediyespor'un kadrosunda TFF kayýtlarýna göre 30 futbolcu yer alýyor. Öte yandan Diyarbakýr Büyük-

þehir Belediyespor'da gözler Ankaragücü maçýna çevrildi. Averajla zirveyi paylaþan güçlü rakibiyle Pazar günü Diyarbakýr'da zorlu puan savaþýna çýkacak olan Büyükþehir, maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Takýmda cezalý bulunmazken, sakatlýðýndan dolayý Altay karþýsýnda takýmdaki yerini alamayan Barýþ Ataþ'ýn Pazar günü forma giy-

mesi bekleniyor.

"3 PUAN HEDEFÝYLE OYNAYACAÐIZ" Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, Altay maçýnýn ilk yarýsýnda yakaladýklarý net fýrsatlarý gole çeviremedikleri için 3 puana ulaþamadýklarýný söyledi. Ankaragücü karþýsýnda tek dü-

þüncelerinin 3 puan olduðuna dikkat çeken Doðrul, "Ýlk yarýda 4 net pozisyonumuz vardý. Bunlardan birini atabilseydik sonuç çok farklý olurdu. Pozisyonlarý gole çeviremeyince ikinci yarýda oyundan düþtük. Ankaragücü bu ligin iddialý takýmlarýndan birisi olup bizim için de önemli maç olacak. Kazanmak için tüm gücümüzü ortaya koyacaðýz" dedi.

iyarbakýr Süper Amatör Futbol Ligi'nde liderlik bir kez daha el deðiþtirdi. Zirveyi yakýndan ilgilendiren Baðlar Belediye-Aliparspor maçý 11 sonuçlanýnca 1968 Diyarbakýr, 2 hafta önce kaptýrdýðý liderliði geri aldý. Haftaya lider giren Aliparspor ile 3 puan gerisindeki Baðlar Belediyespor arasýndaki maçta hem heyecan hem de gerilim vardý. Kýran kýrana mücadeleye sahne olan maçta öne geçen taraf Baðlar Belediyespor oldu. Kýrmýzý-siyahlý takým, Hasan'la 1-0 öne geçerken, Aliparspor'un beraberlik golünü Oktay kaydetti. LÝDERLÝK KOLTUÐUNDA 1968 DÝYARBAKIR Bu sonuç iki takýma da yara-

mazken, haftayý lider tamamlayan 1968 Diyarbakýr oldu. Ziraatspor'u tek golle geçen 1968 Diyarbakýr, haftayý 39 puanla lider tamamladý. 38 puana çýkan Aliparspor, ikinci sýraya gerilerken, 3.sýradaki yerini koruyan Baðlar Belediyespor da puanýný 35'e çýkardý.

05 02 2014 gazete sayfaları