Page 1

Kýþ hastalýklarý kapýda! M

ikroplarýn bilinenin aksine soðukta deðil sýcakta daha çok üreyerek yaþadýklarýný; soðukta ise öldüklerini biliyor muydunuz? Peki, mikroplarýn yaþamasýna izin vermiyor gibi görünen soðuk hava nasýl oluyor da bizi hasta ediyor? „ 2’de

Kamulaþtýrma Bilirkiþilik Kursu

D

iyarbakýr'da, Ýnþaat Mühendisleri Odasý'nýn (ÝMO) düzenlediði Kamulaþtýrma Bilirkiþilik Kursu baþladý. ÝMO Diyarbakýr Þubesi Konferans Salonu'nda verilen ve iki gün sürecek olan kursa, çok sayýda inþaat mühendisi katýldý. „ 4’te

„ Sayfa 4’te

Özgürlüðe kanat çýrptýlar

Palamut yerini lüfere býraktý

Miting olmadý olaylar cýktý PAZAR 4 KASIM 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

„ Sayfa 4’te

Diyarbakýr'da BDP tarafýndan cezaevindeki açlýk grevi yapan tutuklulara destek amacýyla yapmayý planladýklarý mitinge valilik tarafýndan izin verilmeyince, olaylar çýktý. Vali Mustafa Toprak, Valiliðe giden BDP milletvekilleriyle görüþmedi.

Okula Molotof kokteyli

V

ali Mustafa Toprak, önceki gün yaptýðý açýklamada mitinge izin verilmediðini ifade ederek "Yaptýðýmýz deðerlendirmede, Diyarbakýr halkýnýn huzuruna, güvenliðine, barýþýna uygun olmayacaðýna iliþkin bir sonuç çýktý. Mitinge izin vermedik. Vatandaþlardan huzur ve güvenliðin temini konusunda yardým bekliyoruz. Lütfen huzurunuzu ve güvenliðinizi temin etmek için, el birliðiyle bize katký saðlayýn. Vatandaþlarýmýzý, gençlerimiz, çocuklarýmýzý yanlýþ noktalara çekebilecek konulardan uzak durmalarýný saðlamalýyýz" demiþti.

BDP'liler Valiliði adeta bastý BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Genel Baþkaný Yardýmcýsý Gülten Kýþanak ve Ahmet Türk'ün de içinde bulunduðu grup Valiliðe gitti. BDP'liler, Diyarbakýr Valiliði bahçesine girerek vali ile görüþmek istedi. Valilik merdivenlerine kadar çýkan grup içinde bulunan vatandaþlarýn polis tarafýndan gözaltýna alýnmasý tansiyonu yükseltti. Polisin gözaltýna aldýðý bir kiþiyi gösteren Baydemir, polislere sert tepki gösterdi. „ 7’de

D

iyarbakýr'da yüzleri kapalý bir grup tarafýndan ilköðretim okuluna molotof kokteylli ve ses bombalý saldýrý düzenlendi. „ Sayfa 3’te

Sokaklar yine karýþtý

Altan Tan polise tepki gösterdi

Açlýk grevleri çözüme kavuþturulsun

Silvan'da arazi kavgasý : 1 ölü

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde amca çocuklarý arasýnda çýkan arazi tartýþmasý býçaklý kavgaya dönüþtü. Olayda 1 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. „ 3’te

Þehit asker uðurlandý

Foto:Aziz FÝDANCI

Kritik eþiðe giriliyor B

DP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, Adalet Bakaný Sadullah Ergin ile açlýk grevleri hakkýnda yaptýklarý görüþmeye iliþkin olarak, "Artýk oldukça kritik bir eþiðe giriliyor. Karþýlýklý olarak, neler yapýlabilir, eksik býraktýðýmýz ne var, onlarý deðerlendirdik. Adalet Bakanýnýn süreci zora sokacak herhangi bir yaklaþýmý söz konusu deðil" dedi. „ 7’de

D

V

an'da bazý sivil toplum örgütleri ve sendikalar tarafýndan oluþturulan Hak ve Özgürlükler Platformu (VAHÖP) üyeleri, ana dilde eðitim sorunu ve açlýk grevlerinin çözüme kavuþturulmasý gerektiðini dile getirdi. „ Sayfa 7’de

iyarbakýr'ýn Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlýðý üs bölgesine PKK'lýlarýn düzenlediði saldýrýda þehit düþen Jandarma Er Adem Ödemiþ'in cenazesi, Diyarbakýr'da düzenlenen törenin ardýndan helikopterle memleketine uðurlandý. „ 5’te


2

Saðlýk

4 KASIM 2012 PAZAR

Kýþ hastalýklarý kapýda!

Mikroplarýn bilinenin aksine soðukta deðil sýcakta daha çok üreyerek yaþadýklarýný; soðukta ise öldüklerini biliyor muydunuz? Peki, mikroplarýn yaþamasýna izin vermiyor gibi görünen soðuk hava nasýl oluyor da bizi hasta ediyor?

S

oðukta salgýn haline dönüþen hastalýklar bilinenin aksine soðuktan deðil; soðuk havalarda insanlarýn çok daha kapalý; okul, kreþ, yurt gibi sýcak ortamlarda toplu olarak bulunmasýndan kaynaklanýr. Bu hastalýklar odalarýn yeterince havalandýrýlmamasý ve daha yakýn temasta bulunulmasý sonucu ortaya çýkar ve yayýlýrlar. Bulaþan kiþinin baðýþýklýk sistemi zayýfsa ve hazýrlýksýz yakalandýysa hastalýk ortaya çýkar. Yoksa her bulaþan kiþide hastalýk görülmez. Solunum yolunda enfeksiyona neden olan virüs ve bakteriler genelde hava ve temas yolu ile bulaþýrlar. Bunun için tedavi olmadan önce korunma çok önemlidir. Grip ve uygun vakalarda zatürre aþýsý yaptýrmalý, baðýþýklýk sistemini güçlendirici vitamin ve gýda takviyesi almalý, bol sývý tüketmeli, dengeli beslenmeli ve dinlenmelisiniz.

Ancak tüm bunlara raðmen hastalýklara yakalanýrsanýz en kýsa zamanda tedavi yolunu seçmeniz hastalýktan bir an önce kurtulmanýz için en doðru seçenektir.

EYVAH HASTA OLDUM! ÞÝMDÝ NE YAPACAÐIM? Diðer insanlarla solunum ve özellikle el temasýndan kaçýnýn. Öksürme/aksýrma sýrasýnda aðýz ve burnunuzu, elinizin dýþý veya kaðýt mendille kapatýn. Odanýzý sýk sýk havalandýrýn. Ellerinizi sýk sýk sabunlayýn ve bol su ile yýkayýn. Hasta bir baþkasýysa onunla

Yeþil çay mucizesi

Y

eþil çay, içeriðindeki anti-oksidan maddelerle kansere karþý etkili bir koruma saðlýyor. Birçok kanser türüne karþý, yemeklerden 20 dakika önce veya iki saat sonra yeþil çay içilmesi tavsiye ediliyor Meyve ve sebzelere renklerini veren flavonoidler; geleneksel antioksidan besinler olan C ve E vitaminleri, beta-karoten, selenyum ve çinkoya göre daha kuvvetli antioksidan aktivite gösterirler. Gýdalar, bitkiler ve arý poleninin birçok týbbi özelliðinin sebebi olan flavonoidler; antialerjik, antiviral ve antikanser özelliklerinden dolayý 'doðanýn biyolojik yanýt niteleyicileri' olarak adlandýrýlýr. Bazý flavonoidler antikanser özellikleri açýsýndan geniþ ölçüde incelenmiþtir; bunlar arasýndan kanserle savaþmak için baþlýca önerilerimiz, kesretin ve yeþil çay özütüdür.

ANTÝ -OKSÝDAN ETKÝ Flavonoidlere bazen 'yarý-esansiyel' besinler denir, fakat bize göre insan beslenmesindeki önemleri esansiyel besinler kadar büyüktür. Geniþ kapsamlý antioksidan aktivitenin yanýnda

Farkýnda olmadan kalbinize zarar mý veriyorsunuz? Söz konusu kalbiniz olduðunda her þeyi doðru yaptýðýnýzý düþünüyor olabilirsiniz. Fazla kilonuz yok, düzenli egzersiz yapýyorsunuz, tansiyonunuz ve kolesterolünüz normal, bu nedenle de kalbinizden hiç þüphe etmiyorsunuz. Ne var ki, günlük hayatta farkýnda olmadan yaptýðýnýz küçük hatalar kalbinize zarar veriyor olabilir. Ýþte bu hatalardan birkaçý… Diþ ipi kullanmamak Diþ saðlýðý ve kalp saðlýðý paralellik gösterir. Saðlýksýz diþler ve diþ etleri kalp hastalýklarýna kapý açar. Aðýzda oluþan iltihap ve yaralardan kaynaklanan bakteriler kan dolaþýmýnýza etki eder. Diþlerini düzenli fýrçalayan ve diþ ipi kullanan kiþiler kalp hastalýklarý riskini azaltýrlar. Birkaç iþi ayný anda yapmak Ýþ yerinizde birçok görevi ayný anda yerine getirmekte üstünüze yok. Ya da belki de bir yandan telefonla konuþuyor bir yandan yemek yapýyor, bir yandan da çocuðunuzla ilgileniyorsunuz. Fakat ayný anda bu kadar iþ yapmanýn yarattýðý stres kalbiniz için son derece zararlý. Kendinizi stresli hissetmeseniz bile, birçok görevi yerine getirmeye çalýþmak size içten içe bir stres yaratýyor, bu da dolaylý olarak damarlarýnýzý kalp saðlýðýnýzý etkiliyor. Sabah kahvesini atlamak Ýnsanlar genellikle kahve içtiken sonra kendilerini suçlu hissederler, oysa kahvenin içerdiði antioksidanlar vücudu iltihaplardan ve kalp hastalýklardan korur. Kahvenin içinde kalbi koruyan madde kafein deðil, antioksidanlardýr. Bu nedenle kafeinsiz kahve de tercih edebilirsiniz. Randevularý iptal etmek Çok meþgül bir kimse olabilirsiniz ancak mutlaka sevdiklerinizle mutlu dakikalar geçirmeye vakit ayýrýn. Pittsburg Üniversitesi'nin 3.000 kiþi üzerinde yaptýðý ve 13 yýl kadar süren araþtýrmalar gösteriyor ki, yalnýz kiþilerin, özellikle yalnýz kadýnlarýn kalp hastalýklarýna yakalanma riski diðer kiþilerden yüzde 76 daha fazla.

ayný ortam ve odayý paylaþmayýn. Hastayla kesinlikle ayný odada yatmayýn.

AÞI YAPTIRIN AMA ÖNCESÝNDE BUNLARI BÝLÝN! Grip aþýlarý yumurta proteininden elde edildiði için yumurta alerjiniz varsa yaptýrmayýn. Aþýlarýn genelde %40-60 oranýnda koruyuculuðu olduðunu; grip aþýsý olduðunuzda kesinliklegrip geçirmeyeceðinizin garantisi olmadýðýný unutmayýn. Aþýlara baðlý %5-15 oranýnda grip benzeri yan etki görülebileceðini göz ardý etmeyin. Ateþli iken veya aktif enfeksiyon varlýðýnda kesinlikle aþý olmayýn. Virüsler her yýl tür deðiþtirdiði için bir önceki yýlýn grip aþýsý sonraki yýlda etkili olmayabilir. Bu nedenle her yýl mevsiminde çýkan, yeni aþýyý yaptýrýn. Grip aþýlarý sanýlanýn aksine nezleye karþý koruyucu deðildir. Sadece influenza virüsüne (grip) karþý koruyucudur. Bu nedenle aþý olduðunuz halde nezle olduysanýz aþýyý suçlamayýn.

baþka kanser karþýtý etkileri de olduðundan, flavonoid zengini özütleri almanýzý tavsiye ederiz. Böylece bedeninizin diðer koruyucu sistemlerden kaçan herhangi bir türdeki serbest radikal ve oksidaný ortadan kaldýrmasýný garanti altýna alabilirsiniz.

ÜZÜM ÇEKÝRDEÐÝ Bazý flavonoidler belli dokularda yoðunlaþýr. En yararlý bitkisel flavonoid gruplarý arasýnda proantosiyanidler yer alýr; bu moleküller üzüm çekirdeði ve çam kabuðu özütlerinde bulunur. 50 yaþýn altýndaki çoðu kiþide, kalp hastalýðýna karþý korunmada ve genel antioksidan desteði için üzüm çekirdeði özütünü öneriyoruz. 50 yaþýn üzerindekilerde ise en iyi seçenek; genellikle 'ginkgo biloba' özütüdür. Ailede kanser öyküsü olmasý durumunda ise en iyisi yeþil çay özütüdür... Modern yaþamdaki giderek artan radyasyon yükünü düþünürsek, ginkgo biloba özütü ya da flavonoidden zengin bir özüt alarak, kansere yol açan potansiyele karþý korunmak çok önemlidir.

Kalitesiz kýrtasiye ürünleri saðlýðýmýzý tehdit ediyor!

M

erdiven altýnda üretilen kýrtasiye ürünleri baþta egzama ve solunum yollarý rahatsýzlýklarý olmak üzere birçok hastalýða davetiye çýkarýyor Boya kalemleri, kokulu silgiler, baskýlý çantalar ve rengarenk kýrtasiye malzemelerinin merdiven altý üretimleri, birçok hastalýða davetiye çýkarýyor.

KANSER RÝSKÝ VAR Kalite belgesine sahip olmayan ürünler, deriyle temas ederek alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Birçoðu suda çözündüðünden terle karýþarak deriye geçebiliyor. Eller, aðýz ve göz ile temas ettiðinde ya da koklandýðýnda; baþta egzama ve solunum yolu bozukluklarý olmak üzere birçok hastalýða ve hatta kansere bile neden olabiliyor. Bunlarýn yaný sýra bu ürünler koklama alýþkanlýðýna neden olarak çocuklarý uyuþturucuya sevk edebiliyor. Pelikan Türkiye Genel Müdürü Pýnar Ersoy, bu konuda þunlarý söylüyor: "Günümüzde birçok kýrtasiye ürününün ana maddesi plastik. Ucuz hammadde kullanýlarak üretilen ürünlerdeki solvent, fitalat, azor, aðýr metaller, formaldehit gibi maddeler yalnýzca çocuklara deðil eriþkinlere de zarar veriyor. Kanserojen madde kullanýmý belki hemen etkisini belli etmeyecektir ancak ilerleyen dönemlerde daha üzücü sonuçlar doðurmasý mümkündür."

SOLVENT OLMAMALI Solvent içermeyen yapýþtýrýcý ürünler, koklanmadýðý ve herhangi bir þekilde temas edilmediði veya yutulmadýðý takdirde sorunsuz kullaným saðlýyor. Belirli standart ve þartlara uymayan solvent içerikli ürünler, zehirlenmelere neden olabiliyor.

En çok onlar uykusuz!

Toplumda her üç kiþiden birinde görülen bu hastalýk kimlerde daha sýk görülüyor? Aydýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü Halk Saðlýðý Þubesi tarafýndan bu hafta, uykunun insan saðlýðý üzerindeki etkileri ve faydalarý deðerlendirildi. Ýnsan yaþamýnda hava ve su kadar ihtiyaç olduðu belirtilen uykunun faydalarý saymakla bitmiyor.

B

ir beyin fonksiyonu olan uykuda, hiçbir hayati organýn tamamen durmadýðý, hatta belli beyin bölümlerinin daha fazla çalýþtýðý, vücudun diðer bölümlerinin istirahata sevk edildiði bir halin yaþandýðý belirtildi.Uykusuzluðun ise toplumumuzda en sýk kadýnlar ve ileri yaþtaki kimselerde görüldüðü kaydedildi.

"UYURKEN YENÝDEN DOÐARIZ" Ýnsanýn uyurken adeta yeniden doðduðu ve beynini boþalttýðýný belirten Aydýn Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Þenol Okur, "Rüyalarla tortularý dýþarý atarýz ve zihnimiz güçlenir. Vücudumuzdaki toksinler temizlenir ve hücrelerimiz yenilenir. Bu arada gün boyunca oluþan hücre hasarlarý onarýlýr. Uyku, stresten kaynaklanan aþýrý kortizonu dengeler ve her türlü hasarý onarýr. Bizi uyutan hormonlar, gün doðarken mutluluk hormonu olarak tanýdýðýmýz seratonin'e dönüþür ve gözlerimizi umutla, neþeyle açmamýzý saðlar. Uyku sýrasýnda baðýþýklýk sistemimiz güçlenir ve dayanýklýlýðýmýz artar. Uyurken, tüm organlarýmýz, kalbimiz, midemiz, karaciðerimiz ve kaslarýmýz da dahil olmak üzere her þey yavaþla-

yarak dinlenir, temizlenir ve yenilenir. Uykuya dalma veya sürdürmede güçlük, yani uykusuzluk (insomnia) toplumda her üç kiþiden birinde görülen önemli bir saðlýk problemidir. Ýnsanlarýn çoðu bir veya iki gece uykusuzluk çeker, ancak bu durum bazen haftalar, aylar ve hatta yýllarca sürebilir. Böyle bir durumda mutlaka doktorunuza danýþmanýz gerek-

lidir." dedi. Uyku hijyenini daha iyi hale getirebilmek için çeþitli ipuçlarýný da açýklayan Dr. Þenol Okur; "Uykulu hissetmeden yataða gitmeyin. Yatma vaktinde uykulu hissetmiyorsanýz, baþka bir þey yapýn. Kitap okuyun, hafif bir müzik dinleyin veya bir dergiye bakýn. Rahatlatýcý bir þeyler bulun. Aklýnýzdan uyku ile endiþelenme fikrini atýn. Bu sizin vücudunuzun rahatlamasýný saðlayacak ve düþüncelerinizi daðýtacaktýr. Her gece yataða gitmeden önce sizin rahatlamanýzý saðlayacak meþguliyetlere baþlayýn. Ilýk banyo, hafif atýþtýrma veya birkaç dakika kitap okuma olabilir. Düzenli olarak tüm gece uykusuna sahip olmaya çalýþýn. Gün içinde iyi dinlenmiþ hissetmenizi saðlamaya yetecek süre uyuyun. Yataðýnýzý yalnýzca uyumak için kullanýn. Yatakta televizyon seyretme, kitap-gazete okuma, bilgisayar oyunu oynama, yemek yeme gibi davranýþlardan kaçýnýn" diye konuþtu.

Saðlýk ve mutluluðun meyvesi: Muz!

E

n güçlü potasyum depolarýndan biri, saðlýk ve mutluluðun meyvesi muz, vücudu koruyor, kemikleri geliþtiriyor, ayrýca cinsel yaþam üzerinde de büyük etki yaratýyor. Þimdi sizin için bu saðlýk deposu meyveyi keþfe çýkýyoruz! Ýçerdiði yüksek potasyumla felç riskini azaltýr. Yatmadan önce yenen bir muz serotonin oranýný yükseltir ve iyi bir uykunun garantisini saðlar. Kemiklerin geliþmesini saðlar ve kemikleri korur. Mideyi güçlendirir. Ülser ve gastrit rahatsýzlýklarýna iyi gelir.


Eruh’ta bomba ele geçirildi S

iirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü mensuplarýnca araziye döþenmiþ basma düzenekli el yapýmý patlayýcý ele geçirildiði bildirildi. Valilikten yapýlan açýklamada, ele geçirilen patlayýcýnýn cumhuriyet savcýsýnýn talimatý üzerine yerinde tahrip edildiði belirtildi. Açýklamada, þu ifadelere yer verildi: Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasýný ve vatandaþlarýmýza huzurlu ve gü-

"

4 KASIM 2012 PAZAR

Hasuni'ye ilk turist kafilesi Ermeniler

venli bir ortam saðlamak maksadýyla Siirt Jandarma Komutanlýðý ve 3. Komando Tugay Komutanlýðý unsurlarýnca icra edilen operasyonel faaliyetlerde Eruh'un Bilgili köyü kýrsalýnda bölücü terör örgütü mensuplarýnca araziye döþenmiþ þekilde bir adet basma düzenekli el yapýmý patlayýcý madde ele geçirilmiþ ve cumhuriyet savcýsýnýn talimatý üzerine yerinde tahrip edilmiþtir."

Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçesinde bulunan tarihi Hasuni maðaralarýnýn ilk turist kafilesi Ermeniler oldu. Hasuni maðaralarýna gelen ermeni turistler Silvan ilçesinde bulunan tarihi mekanlarý gezdi.

Ý

stanbul'da ikamet eden ermeni turistler Diyarbakýr'daki ermeni patrikhanesinin açýlýþý için geldikleri Diyarbakýr'da tarihi mekanlarý ziyaret etti. Gezi kapsamýnda Silvan ilçesine gelen15 kiþilik Ermeni kafilesi Silvan ilçesinde bulunan Hasuni maðaralarý, Selahaddini Eyyübi Camisi, Belediye Camisi ve üstünler konaðýný gezdi. Belediye camisinin mimarý ermeni kilisesinin ait olduðunu söyleyen ermeni turistler, "Silvan'ýn çok eski bir yerleþim yeri ve çok güzel tarihi mekanlara sahiptir" dedi.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nde görevli Rehber Metin Özçelik ise, "Diyarbakýr'da açýlýþý gerçekleþtirilecek olan Ermeni patrikhanesi için gelen ermeni turistlerin talebi üzerine Silvan ilçemizdeki tarihi mekanlarý gezildi. Turistler Silvan'daki tarihi mekanlar ve Hasuni maðaralarýna hayran kaldýlar. Büyükþehir Belediyesi Kültür Müdürlüðü olarak bizlerde bundan sonra turistleri Silvan ilçemize yönlendireceðiz. Silvan'ýn turizm alanýna büyük bir potansiyele sahiptir" dedi.

THK deri toplamada baþarýlý

Türk Hava Kurumu (THK) Van Þube Baþkaný Vahdettin Dicle, 4 günlük Kurban Bayramý süresince 30 kiþilik bir ekiple yaptýklarý çalýþmalar kapsamýnda bin 748 adet küçükbaþ ve 200 adet de büyükbaþ hayvan derisi topladýklarýný belirtti.

D

icle, 2860 Sayýlý Kanun gereði fitre, zekat ve deri toplama yetkilisinin sadece THK'da olduðunu belirtti. Her yýl olduðu gibi bu sene de 4 gün boyunca vatandaþlarýn THK´ya baðýþladýðý derileri düzenli bir þekilde 7 ilçe ile il merkez ve baðlý köylerde 15 araç ve 30 personelle topladýklarýný belirtti. Dicle, "Geçen yýllara göre hem küçükbaþ hem de büyükbaþ hayvan kesiminde ciddi anlamda bir azalma olduðunu gördük. Geçtiðimiz yýl yaþanan deprem nedeniyle toplanmayan kurban derilerini bir sonraki yýl topladýk. Bu konuda bizlere destek sunan baþta Valimiz Münir Karaloðlu olmak üzere tüm resmi kamu kurum ve kuruluþlarýmýzýn amirlerine teþekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Kendilerine yapýlan yardýmlarýn yüzde 60'ýný tekrar çeþitli hayýr kurum ve dernekler kanalý ile halka daðýttýklarýný ifade eden Dicle, "Kurban deri ve baðýrsaklardan elde edilen gelirlerin yüzde 50'sini paydaþ kuruluþumuz olan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na, yüzde 4'ünü Türkiye Kýzýlay Derneði'ne, yüzde 3'ünü Çocuk Esirgeme Kurumu'na ve yüzde 3'nü de Diyanet Ýþleri Vakfý'na veriyoruz. Dolayýsýyla halktan aldýðýmýzý tekrar halka veriyoruz. Bu gelirlerin yüzde 60'ný daðýtýyoruz" þeklinde konuþtu.

Silvan'da arazi kavgasý : 1 ölü D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde amca çocuklarý arasýnda çýkan arazi tartýþmasý býçaklý kavgaya dönüþtü. Olayda 1 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Silvan ilçesinde Toktaþ aileleri arasýnda arazi anlaþmasýzlýðý yüzünde tartýþma çýktý. Çýkan tartýþma sonucu Hamit T. (70) aldýðý býçak darbesiyle hayatýný kaybederken, Selim, Samet ile Bayram T. ise yaralandý. Ölen þahsýn cenazesi otopsi için Diyarbakýr Eðitim Araþtýrma Hastanesi'ne gönderilirken, yaralýlar Dr. Yusuf Azizoðlu Silvan Devlet Hastanesi'ne tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili gözaltý olduðu belirtilirken, soruþturma devam ediyor.

Hizanlý öðrenciler Romanya yolcusu Bitlis'in Hizan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 12 öðrenci, "Hayat boyu öðrenme programý" kapsamýnda Romanya'ya gideceði belirtildi.

K

onu hakkýnda bilgi veren Hizan Milli Eðitim Müdürü Abid Arvas, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi metal teknoloji alanýndan 12 öðrencinin Romanya'ya gideceðini söyledi. Arvas, "Bu öðrenciler Leonardo da Vinci (Hayat boyu Öðrenme Programý) Gençlik Programlarý Hareketlilik Projesi kapsamýnda 'Ýþletmelerde Gaz altý kaynak yönetimleri eðitimi' adý altýnda sunulan proje Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edilmiþtir. Proje kapsamýnda 2 öðretmen gözetiminde Metal Teknoloji alanýndan 12 öðrenci 4 Kasým-2 Aralýk tarihleri arasýnda Romanya'nýn Raia Mare þehrinde 'Ýþletmelerde gaz altý kaynak yönetimleri eðitimine' tabi tutulacaktýr. Bu eðitimle öðrencilerimiz gaz altý kaynak yönetimlerinin iþletmelerde nasýl kullanýldýðýný görüp uygulama yapma fýrsatý yakalayacaklardýr" dedi.

Hizan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Yýldýrým Tunç ise, "Bu tür projelerle mesleki teknik ilgiyi artýrmayý amaçlýyoruz. Biz bu projelerle yetinmeyeceðiz. Bunda sonraki senelerde daha kapsamlý ve özellikle yurtdýþý ile ilgili projeler geliþtirmek istiyoruz. Bu tür çalýþmalarýmýzda bizleri yalnýz býrakmayan baþta ilçe Kaymakamý Hayrettin Baskýn olmak üzere emeði geçenlere teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Projeye dahil olan öðrenciler de "Böyle güzel bir projeye katýldýðýmýz için çok mutluyuz. Gelecekte inþallah diðer kardeþlerimize de nasip olur. Bu projeyi çok iyi deðerlendireceðimi düþünüyoruz. Arkadaþlarýma da çok yardýmcý olacaðýz. Bu güzel bir projeyi bize sunan öðretmenlerimize teþekkür ediyorum" þeklinde duygularýný dile getirdiler.

Okula Molotof kokteyli D

iyarbakýr'da yüzleri kapalý bir grup tarafýndan ilköðretim okuluna molotof kokteylli ve ses bombalý saldýrý düzenlendi. Cezaevlerinde tutuklu olanlarýn baþlattýðý açlýk grevine destek vermek için BDP tarafýndan yapýlmak istenilen mitinge izin verilmemesini bahane eden yüzleri kapalý göstericiler, Sur ilçesi Benusen Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Ýlköðretim Okulu'na saldýrdý. Okul bahçe duvarýna ses bombasý ve molotof atan göstericiler, daha sonra bahçeye girerek binaya da saldýrdý. Pencereleri hedef alan göstericiler 1 ses bombasý ile 5 molotof kokteylli atarak okulu yakmaya çalýþtý. Polis ekiplerinin bölgeye gitmesiyle yüzleri kapalý göstericiler ara sokaklara girerek kaçtý. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri saldýrýyý yapanlarý yakalamak için çalýþma baþlattý.


4

HABER

4 KASIM 2012 PAZAR

Kamulaþtýrma Bilirkiþilik Kursu Diyarbakýr'da, Ýnþaat Mühendisleri Odasý'nýn (ÝMO) düzenlediði Kamulaþtýrma Bilirkiþilik Kursu baþladý.

hususlar, bilirkiþi yeminin yaptýrýlmasý, rapor için süre verilmesi, bilirkiþi raporunun hakimi kural olarak baðlamamasý, baþlýklarýnda eðitimler verilecek. Kursun sonunda yapýlacak olan sýnavda baþarýlý olan üyeler, yetki belgesi almaya hak kazanacak. Kamulaþtýrma Bilirkiþilik Kursu, Diyarbakýr'dan sonra 10-11 Kasým'da Ýzmir'de, 1718 Kasým'da Ýstanbul'da, 24-25 Kasým'da Adana'da, 01-02 Aralýk'ta Ankara'da verilecek.

Palamut yerini lüfere býraktý

Ý

MO, bilirkiþilik yetki belgesi talebi olan üyelerine yönelik düzenlediði Kamulaþtýrma Bilirkiþilik Kursu'nun ilki 3 Kasým'da Diyarbakýr'da baþladý. ÝMO Diyarbakýr Þubesi Konferans Salonu'nda verilen ve iki gün sürecek olan kursa, çok sayýda inþaat mühendisi katýldý. Kursta, eðitimler hakim Mehmet Þenol ve ÝMO Bilirkiþilik Kurulu Üyesi Ýnþaat Mühendisi Altay Ýnal tarafýndan veriliyor.

Göç döneminin baþlamasýyla palamut, tezgahlardaki yerini birçok balýkçýnýn lezzetli olmasý nedeniyle 'Denizin padiþahý' olarak tanýmladýðý lüfere býraktý. Önceki yýllarda az olmasý nedeniyle çok pahalý satýlan lüferin fiyatý, bol avlanmasýyla 12 liraya kadar düþtü. Balýkçýlar beklentileri doðrultusunda bol palamut avlandýðýný, göç döneminin baþlamasýyla palamudun tezgahlardaki yerini lüfere býraktýðýný söyledi. Lüfer akýnýnýn

16 saatlik kurs 16 saatlik kurs boyunca TMMOB ve oda mevzuatý ile bilirkiþilik ilkeleri, bilirkiþi kavramý bilirkiþinin seçimini, özel ve teknik bilgiyi gerektiren haller, hukuki sorunlar için bilirkiþiye baþvurulmamasý, bilirkiþilik yapamayacak olanlar bilirkiþi incelemesi, bilirkiþiye sorulacak bilirkiþiden istenilecek

Hakkari'de alt yapý düzenleniyor H

akkari Belediyesi tarafýndan baþlatýlan çalýþmalar neticesinde sorunlu olan bölgelerde içme suyu sýkýntýsýnýn giderileceði belirtildi. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Mehmet Kýzýlkaya, Konak Caddesi üzerinde bulunan su þebekesi çalýþmalarýnýn aralýksýz olarak devam ettiðini söyledi. Kýzýlkaya, "Þehir merkezin 6 ayrý noktasýnda su sýkýntýsý yaþanýyor. Bu sýkýntýyý gidermek için 12 gündür geceli gündüzlü çalýþýyoruz. 2 bin 250 metre kanal kazdýk. 400 metrelik bir kanal çalýþmamýz kaldý ve 10 gün içinde bitirmeyi planlýyoruz. Þehir

4 KASIM 2012 PAZAR YIL: 12 SAYI: 4076 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Engelsiz bir hayat için V

þebekesine 160 ile 225'lik borular kullandýk. Konuk Caddesi ile Ordu Evi Caddesi'nde baðlantýlar yapýldýktan sonra Karayollarý 114. Þube Þefliði ve altýndaki evler, çarþý merkezi, , Bulak Ýtfaiye civarý, Baðlar, Katremas, Keklikpýnar ve Kýran mahalleleri ile cezaevi arkasýndaki su sýkýntýsý tamamen sona erecektir" dedi.

baþladýðýný belirten Öz Karadeniz balýkçýsý iþletmecisi Hasan Menekþe, , "Kayýklar bol bol lüfer tutuyor, biz de tezgahlarýmýzda sergiliyoruz. Yýllardan beri hasretiz lüferi tezgahlarda bu þekilde görmeye. Lüferin tanesini, boyuna göre 7 ila 15 lira arasýnda satýyoruz" diye konuþtu. Fiyatlarda ucuzlayýnca sofralar balýkla þenlendi. Hamsi ve istavritin kilosu 5, çinekopun kilosu 12 ve levreðin kilosu 15 liraya satýlýyor.

an'ýn Erciþ Bedensel Engelliler Derneði tarafýndan organize edilen 'Engelsiz bir hayat için' projesi kapsamýnda engelli vatandaþlara sosyo-ekonomik yönde eðitim veriliyor. 2012 Yýlý Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen 'Engelsiz bir hayat için' projesine Erciþli engelli vatandaþlar büyük ilgi gösteriyor. Atatürk Parký içinde bulunan Erciþ Bedensel Engelliler Derneði binasýnda gerçekleþen giriþimcilik eðitiminde konuþan Fizyoterepsit Aydoðan Bora, projedeki amacýn engelli vatandaþlarýn ileriki hayatlarýnda sosyal ve sosyo ekonomik yönden kendilerini geliþtirmelerine önemli bir adým katacaðýný

söyledi. Geçen yýl Erciþ'te meydana gelen yýkýcý deprem sonrasýnda bu tür bir faaliyetin engelli vatandaþlar üzerinde olumlu etki yapacaðýný ve kendilerine güven duymalarý açýsýndan da önem arz ettiðini anlatan Fizyoterapist Aydoðan Bora, "Engelli bu arkadaþlarýmýzýn eðitimi konusunda büyük bir rol üstlenmekteyiz.

Projemizin amacý, engelli arkadaþlarýmýzýn iþ, meslek terapisi açýsýndan eðitim almalarý ve kendilerini geliþtirmeleridir. Bu proje arkadaþlara maksimum bir baðýmsýzlýk saðlamaktadýr. Ýleriki günlerde deðerlendirme yapýp kimin hangi mesleðe yatkýn olduðunu ayrýca, mevcut olan kapasitelerini ne kadar artýrabilirler hususunda tespitlerimiz olacaktýr. Sað olsun arkadaþlarýmýz da bu manada iyi bir katýlým gerçekleþtirmektedirler. Bayaðý bir kalabalýk kitle þeklinde bu eðitimi gerçekleþtiriyoruz. Verilen bu eðitim basit bir eðitim deðildir. Zorlu bir süreç istemektedir. Arkadaþlarýmýz hiçbir zaman yýlmadan bu mücadeleye devam edecekler.

Bilindiði üzere engelli arkadaþlarýmýzýn çoðu günlük hayatlarýnda hem sosyal hem de ekonomik sýkýntý yaþamaktadýr. Bizlerin yapmýþ olduðu bu çalýþma bunlarý bir adým dahi olsa ileriye çýkarmak, kendilerine neler yapabileceklerini amaçlamaktadýr. Eðitimde bir aylýk süre tamamlandý. Önümüzde yaklaþýk iki aylýk bir süre daha var. Ýnþallah projenin sonunda baþladýðýmýz güne göre engelli arkadaþlarýmýzla büyük yol kat edeceðiz" dedi. Erciþ Bedensel Engelliler Derneði Baþkaný Hadi Kaya ise proje kapsamýnda düzenlenen eðitimlere 24 engelli üyenin iþtirak ettiðini ayrýca, kendilerine bu imkaný saðlayan Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na da teþekkür etti.

Özgürlüðe kanat çýrptýlar

Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yaklaþýk 10 aydýr tedavileri süren ve nesli koruma altýnda bulunan 3 þahin, Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü yetkilileri tarafýndan doðaya býrakýldý.

V

an kýrsalýnda çeþitli bölgelerinden yaralý olarak bulunan 3 þahin YYÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altýna alýnmýþtý. Yaban Hayvanlarý Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Loðman Aslan tarafýndan yaklaþýk 10 aylýk tedavi ve rehabilitasyonun ardýndan iyileþen þahinler, Orman ve Su Ýþleri Doða Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüðü Müdürü Faruk Özbek, Van Þube Müdürü Yunus Bakýcý ve Yrd. Doç. Dr. Loðman Aslan tarafýndan doðaya býrakýldý. Van Gölü kýyýsýnda bulunan Karasu sazlýðýnda doðaya býrakýlan kuþlar uzun zaman sonra özgürlüðe kanat çýrparak kavuþtu. Nesli koruma altýnda bulunan 3 þahini doðaya saldýklarý için mutlu olduklarýný belirten Yrd. Doç. Dr. Aslan, "Yaklaþýk 10 aydýr tedavisi yapýlan 3 þahin saðlýklarýna kavuþtu. Þu andan

itibaren doðaya tam uyum saðlayabilirler. Biz de bu kuþlarý doðaya saldýk. Avcýlarý ve vatandaþlarý bu kuþlara karþý daha duyarlý olmalarý konusunda uyarýyoruz" dedi. Bu kuþlarýn doðada çok ender olarak görüldüðünü ve türlerinin koruma altýnda bulunduðunu belirten Orman ve Su Ýþleri Doða Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüðü Müdürü Faruk Özbek de, "Bize gelen kuþlarýn tamamý silahla vurulmuþ. Biz herkesi daha dikkatli ve duyarlý olmaya davet ediyoruz. Özellikle avcýlar ateþ ederken daha dikkatli davranmalý. Çünkü attýðýnýz her atýþta kuþlar ve doða zarar görüyor. Yine bugün doðaya saldýðýmýz kuþlarda silahla yaralanmýþ. Yapýlan 10 aylýk tedavinin ardýndan bugün doðaya salýyoruz. Ýnþallah bu kuþlar en kýsa zamanda tekrar doðaya uyum saðlar" þeklinde konuþtu.


HABER

4 KASIM 2012 PAZAR

5

Þehit asker memleketine uðurlandý D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlýðý üs bölgesine PKK'lýlarýn düzenlediði saldýrýda þehit düþen Jandarma Er Adem Ödemiþ'in cenazesi, Diyarbakýr'da düzenlenen törenin ardýndan helikopterle memleketine uðurlandý. Diyarbakýr 7. Kolordu Komutanlýðý General Galip Deniz Kýþlasý'nda basýna kapalý düzenlenen törende Türk bayraðýna sarýlý þehit cenazesi ambulanstan indirildi. Silah arkadaþlarýnýn omuzunda helikoptere taþýnan þehit asker Adem Ödemiþ'in naaþý Þýrnak'ýn Silopi ilçesine gönderildi. Askeri erkanýn katýldýðý þehit töreninde cenazeyi alan helikopter Þýrnak'a hareket etti.

Yüksekova'da cenazede olaylar çýktý

Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde yaþanan çatýþmalarda ölü ele geçirilen ve Yüksekova ilçesinde defnedilen PKK'lý Merve Ezgi Özcan'ýn cenazesi sonrasýnda olaylar çýktý.

H

akkari'nin Þemdinli ilçesinde 1-2 Ekim 2012 tarihlerinde yaþanan çatýþmalarda ölü ele geçirilen ve otopsi ile kimlik tespiti iþlemleri için bir süredir Malatya'da bulunan PKK'lý Merve Ezgi Özcan'ýn cenazesi, önceki gün ailesine teslim edildi. Özcan'ýn cenazesi dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirildi. Oslo Oteli önünde aralarýnda BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, Yüksekova Belediye Baþkaný Ercan Bora, Esendere Belediye Baþkanvekili Tacettin Safalý, BDP Yüksekova Ýlçe Baþkaný Rüstem Demir ve Yüksekova Þoförler Odasý Baþkaný Yavuz Özcan'ýn da bulunduðu kalabalýk bir grup tarafýndan karþýlanan cenaze, Orman Mahallesi'nde bulunan mezarlýkta topraða verildi. Burada bir konuþma yapan BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, "Hepimiz biliyoruz ki 30 yýldýr bu kirli savaþ devam ediyor. Bu kirli savaþýn haklýlýk haksýzlýk noktasýnda bakýldýðý zaman, mazlumla zulüm eden arasýnda bir çatýþma devam ederek bugünlere kadar gelmiþ bir olaydýr. Allah'ýn verdiði doðal hakkýný talep eden Kürt halkýna yönelik yönetimler zulüm uygulayarak bugüne kadar gelmiþtir. Yani bu kirli savaþ mazlumla zalim arasýnda süren bir savaþ olmuþtur" dedi. "Ne yazýk ki bu ülkenin Baþbakaný, 4 ay önce Kýzýltepe'de verilen bir yemek sofrasýný ileri sürerek hem de bunu bir yabancý ülkede söyleyerek bugün zindanlarda yaþanan gerçeði örtmeye çalýþmaktadýr" diye devam eden Canan, "Yani bugün zindanlardaki açlýðý inkâr etmek

Hani'de karakola saldýrý

Diyarbakýr'da önceki gün akþam saatlerinde karakola yapýlan saldýrýda 1 askeri þehit eden PKK'lýlardan 3'ünün etkisiz hale getirildi bildirildi.

için Avrupalýlara diyor ki, -BDP'nin milletvekilleri Kýzýltepe'de yemek sofrasýnda kuzu eti yemiþlerdir-. Bu gerçekten bir ülkenin baþbakanýnýn içinde bulunduðu bu ruhsal yapý, bu dengesizlik, bu ülkenin hayrýna deðildir. Bu talihsiz bir açýklamadýr. Buradan tekrar söylüyorum. Bir gün gelecek, bugün yönetimde olan insanlarýn evlatlarý, torunlarý dedelerinden utanacaklardýr. Bir gün gelecek ki o evlatlar o torunlar babalarýna diyecekler ki -keþke siz zamanýnda Kürtlere zulüm etmeseydiniz-. Eðer Kürt ve Türk halký ileride bir arada yaþayacaklarsa bunlar bir utanç olarak

onlarýn hanelerine yazýlacaktýr. Kürt halkýnýn bu demokratik mücadelesi bütün bedellere raðmen bunlarýn tümünü aþacaktýr. Kürt halkýnýn yolu açýktýr. Elbette bedeller verilecektir, ama bu açýktýr ki Kürt halký mutlaka baþaracaktýr" ifadelerini kullandý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kalabalýk sessizce daðýlýrken, Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanan bir grupla polis arasýnda olaylar çýktý. Yola barikat kuran gruba polis gaz bombalarý ve basýnçlý suyla müdahale ederken, göstericiler de taþ ve molotofkokteyli ile karþýlýk verdi.

Diyarbakýr -Bingöl karayolu Hani yol ayrýmý mevkisindeki Duru Jandarma Karakol Komutanlýðý Narlý üs bölgesine PKK'lýlar tarafýndan yapýlan saldýrýda 1 asker þehit olurken, 1'i aðýr 5 asker yaralandý. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, yapýlan saldýrý hakkýnda, "Olay sonrasý bölgede yapýlan incelemede öldürülen terörist sayýsýnýn 3 olduðu tespit edildi" dedi. Saldýrý sonrasýnda bölgede operasyon baþlatýldýðýný anlatan

Toprak, "Çok sayýda terörist kýskaca alýndý. Ölen ve yaralanan terörist sayýsýnýn daha fazla olduðunu tahmin ediyoruz. Yapýlan çalýþmalar sonrasýnda sayý netleþecektir" diye konuþtu.

Açlýk grevleri çözüme kavuþturulsun V

Zayi ilaný

Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 01.10.2012 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Pirozhan Çalan Ýpek Mardin nüfus müd. kayýtlý olup Diyarbakýr/Kayapýnar’dan almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý ve 31 Ekim 2012 tarihli Dicle Üniversitesi Týp fakültesinde çalýþtýðýma dair belgeyi kaybettim.Hükümsüzdür Yrd. Doç Dr Yýlmaz Palanci

an'da bazý sivil toplum örgütleri ve sendikalar tarafýndan oluþturulan Hak ve Özgürlükler Platformu (VAHÖP) üyeleri, ana dilde eðitim sorunu ve açlýk grevlerinin çözüme kavuþturulmasý gerektiðini dile getirdi. Sanat Sokaðý'nda aralarýnda kadýnlarýn da bulunduðu platform üyeleri adýna basýn açýklamasý metnini okuyan Þehvan Karakoyun, ana dilin her zeminde tartýþýlmaksýzýn kabul edilmesi gereken temel bir hak olduðunu belirtti. Türkiye gerçekliðinde ana dilde savunma ve eðitim hakkýnýn hiçbir gerekçe ve sebeple engellenemeyeceðini vurgulayan Karakoyun, bunun politik malzeme haline getirilemeyecek bir deðer olduðunu kaydetti. Ana dil üzerinde yapýlacak her tartýþma ve zulmün ve haksýzlýðýn hanesine yazýlacaðýný anlatan Karakoyun, "Bu coðrafyada insan yaþamý hak ettiði deðeri bulamamýþ, bir istatistikten öte bir anlam ifade etmemiþtir. Ayný þekilde insan hayatý bu toplumlarýn tasavvurunda çoðu zaman hedefler ve kutsallar için feda edilebilecek bir araç gibi muamele görmüþtür. Açlýk grevini eylemini önünü alacak tedbirlerin alýnmamasý, duyarsýzlýktan öte bir zaafý hatta bir kastý iþaret etmektedir. Bu eylem karþýsýnda iktidar partisinin, hatta baþbakanýn þahsýnda somutlaþan tavrýn kabul

Hakkari Valiliði : Her yerde bayrak var

H

edilemez olduðun net bir þekilde ortaya koymak gerekir. Açlýk grevine giren insanlarýn sayýsýna bakmaksýzýn, insan tekinin küçük bir kainat olduðu unutulmamalýdýr. Cezaevleri bir toplumun örtük kimliðidir. Cezaevleri ili ilgili tutum ve yaklaþýmlar ayný zamanda insana verilen deðer ile paralel bir görünüm arz eder. Buna görev devletin cezaevlerindeki insanlarý gözden çýkarmasý ve deðersizleþtirmesi kabul edilemez. Çünkü yine Baþbakanýn ifadesiyle cezaevlerindeki insanlar devlete emanettir ve devletin bu emanetleri gözetme yükümlülüðü vardýr. Yani bir kimsenin suçlu olmasý onun insan olmadýðý anlamýna gelmez" dedi. Yapýlan basýn açýklamasý sonrasý grup sessizce daðýldý

akkari Valiliði, bir gazetede yer alan, "Valilik binasý dýþýnda hiçbir yere Türk bayraðý asýlmadý" haberiyle ile ilgili açýklama yaptý. Hakkari Valiliðinden yapýlan açýklamada haberin asýlsýz olduðu belirtilerek, "03.11.2012 tarihli bir gazetenin köþe yazýsýnda, 'Hakkari'de valilik binasý dýþýnda hiçbir yerde Türk bayraðý olmadý. Askeri birlikler, polis karakollarý, resmi daireler Hakkari'de bayrak asmadý" iddiasýnýn yer aldýðý görülmüþtür. Ýlimizde Hakkari Valiliði, belediye ve adliye baþta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda Türk Bayraðý Kanunu ve Türk Bayraðý Tüzüðü'nde belirtilen hükümler doðrultusunda bayrak asýlýdýr. Yazýda iddia ve ifade edilenler hilaf-ý hakikat olup, yanlýþ bilgiye dayanýldýðý düþünülmektedir. Kamu kurumlarýmýza ait örnek fotoðraflar açýklamamýzýn ekinde bulunmaktadýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur" denildi.


6

4 KASIM 2012 PAZAR

EKONOMÝ

GAP'ta yeni ürün dönemi baþlýyor 'Beyaz altýn' olarak bilinen pamukta, GAP'ýn ve Türkiye'nin önde gelen kentlerinden olan Þanlýurfa'daki çiftçiler, yeni ürünlere yöneliyor. Böylece GAP ile birlikte ürün deseni deðiþiyor.

G

AP ile refah düzeyi deðiþen Þanlýurfa'da, yýllardýr pamuk üretimi yapan çiftçiler artýk yeni ürünlere yöneliyor. Ekonomik yapýsý aðýrlýklý olarak tarým sektörüne dayanan Þanlýurfa'da, pamuk üretimi birinci sýrada geliyor. Þanlýurfalý çiftçiler, kýrmýzý kabuklu mercimek, fýstýk, mýsýr gibi ürünler de yetiþtiriyor. Þanlýurfalý çiftçiler, artýk sadece pamuk üretiminin yanýnda farklý ürün arayýþlarýna da giriyor. Ziraat Mühendisleri Odasý Þanlýurfa Þube Baþkanlýðý, Þanlýurfa'da ürün kalitesini arttýrmak için bu bölgeye uygun yeni ürünlerin yetiþtirilmesini önererek, "Pamukta kendisini kanýtlayan çiftçilerimiz var. Hem teknik per-

sonelimiz, hem çiftçilerimiz iyi bir durumda. Bölge her türlü tarým faaliyetinde öncü olabilecek bir konumda. Yeter ki biz onlara tek bir iþaret fiþeði gönderelim" dedi. Þanlýurfa Valiliði tarafýndan dün düzenlenen toplantýda, Þanlýurfa'da ekonomik ve rekabet gücü yüksek, yetiþtirilmesi mümkün ürünler için çalýþmalar baþlatýldý. Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, "Kent genelinde ekonomik gücü yüksek ürünler için envanter çýkartýlacak. Ve çiftçilerimiz bu envantere göre bilgilendirilecek" diyerek, Þanlýurfa'da ürün desenin deðiþtirilmesine yönelik çalýþmalarý anlatmýþtý.

Ýhracatý arttýrma hedefi Malatya Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Hasan Hüseyin Erkoç, "Malatya'nýn 2030'lu yýllarda 1 milyar 500 milyon dolarlýk ihracat yapmasýný hedeflememiz lazým" dedi.

M

alatya TSO Meclisi, Meclis Baþkan Vekili Ahmet Gür baþkanlýðýnda TSO Meclis Salonu'nda toplanarak Ekim ayý gündemini görüþtü. Toplantýda çalýþmalar hakkýnda bilgi veren TSO Baþkaný Hasan Hüseyin Erkoç, KOSGEB desteði ile düzenlenen Fas gezisi hakkýnda bilgilendirme yaptý. Erkoç, "Bu tür gezilerin yýl içinde bir kaç kez tekrarlanmasý Malatya ekonomisini büyütecektir. Malatya'daki iþadamlarýnýn ufkunu açacaktýr. Etrafýmýzda yaþanan sýkýntýlara baktýðýmýzda Türk iþ dünyasýnýn artýk yeni pazarlara açýlmasý gerektiðini gördük. Fas'taki gezimizde, ilk etapta gitmemize raðmen 2 arkadaþýmýzýn orada ticari baðlantý yapmasý bizleri sevindirdi. Bu tür seyahatleri çoðalttýðýmýz zaman, inanýyorum ki, gelecekte Malatya ihracatýný daha üst seviyelere çýkartacaktýr. Bu konuyla ilgili bir arkadaþýmýz beni arayarak,

özelikle birkaç ülkeye ihracat yapmaya baþladýðýný ve önümüzdeki yýl 1 milyon dolarlýk bir ihracat payýnýn olacaðýný ifade etti. Son derece üyemiz adýna, Malatya'mýz adýna sevindiðimizi ifade etmek istiyorum" dedi. Malatya TSO olarak sivil toplum kuruluþlarýnýn da desteðini alarak yurt dýþý gezilerine artýk önem vereceklerini dile getiren Erkoç, þunlarý söyledi: "Yurtdýþý gezilerine çýktýkça hem ufkumuz geliþecek ve hem de ticari potansiyelimizin de artacaðýný göz artý etmemiz gerekir. Belki 1-2 seyahatte bunu yakalayamayabiliriz, ama birkaç seyahat sonrasýnda bunlarý rahatlýkla çoðaltabiliriz ve Malatya'nýn kabuðunu yýrtmasýna ve Malatya'nýn bu anlamda büyümesine de vesile olunur. Türkiye'nin yaklaþýk 146 milyar dolar ihracatý önemli bir rakam. 2023 hedefinde 500 milyar dolarlýk bir ihracat hedefini önümüze koyduk. 2071

programýný sayýn baþbakanýmýz millete açýkladý. Bunlar önemli rakamlar. Ýþte geleceði hayal etmenin, geleceði kurmanýn gücüde burada yatmakta. Bizde Malatya'nýn 2030'lu yýllarda 1 milyar 500 milyon dolarlýk ihracat yapmasýný hedeflememiz lazým. Bu anlamda bu tür gezilerin önemi var. Rahmetli Özal, 1980'lý yýllarda turizmde '10 milyon turisti Türkiye'de aðýrlayacaðýz' dediðinde, herkes bu rakama ulaþmanýn mümkün olmayacaðýný söyledi. Ama geçen yýl Türkiye'de yaklaþýk 30 milyonun üzerinde turist aðýrlandý ve 25 milyar dolarýn üzerinde turizmden gelir elde edildi. Ýþte ufuk ve vizyon budur." Malatya'nýn Büyükþehir olmasý konusunda da görüþlerini dile getiren Erkoç, Malatya'nýn imar noktasýnda Büyükþehir olmasýnýn önemli olduðunu ifade ederek, Büyükþehir ile birlikte imar sorunun çözüleceðini kaydetti. Erkoç, büyükþehir

statüsünün psikolojik olarak Malatya'ný büyümesine ve Malatya'nýn hazýr olan yatýrým iklimine de katký sunacaðýný kaydetti. Erkoç, Malatya'ný

büyþükþehir olurken; þehri idare edenlerin ortak akýlla yola çýkmasýný ve kurumlar arasýndaki diyalogu da öne çýkartmasý gerektiðini söyledi.

Futbolculara SGK takibi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Fatih Acar, bazý ünlü futbolcular ve teknik direktörlerin asgari ücret beyan ettiklerini belirlediklerini, bunun üzerine TFF ve kulüp baþkanlarýyla bir görüþme yaptýklarýný belirterek, "Bu görüþmenin ardýndan yýllýk vergideki matrah artýþý 38 milyon TL arttý" dedi.

S

GK Baþkaný Fatih Acar, AOSB Müdürlüðü Seyhan Salonu'nda "Sosyal Güvenlik Reformunun Yansýmalarý ve Sosyal Güvenlikte Teþvik Uygulamalarý" konulu konferansa katýldý. Burada konuþan Acar, sosyal güvenlik olgusunun önemine deðinerek, "Bu kurum, Türkiye'nin yüzde 40'lýk bölümünü temsil ediyor. Sosyal güvenlik reformunun; tek bir emeklilik sisteminin kurulmasý, genel saðlýk sigortasý oluþturulmasý, yeni kurumsal yapýnýn oluþturulmasý, primsiz ödemelerin oluþturulmasý olmak üzere 4 ana bileþeni var" dedi. Sosyal güvenlik reformunun dört ana parametresinin olduðunu belirten Acar, bunlarýn yaþ sýnýrý, prim ödeme gün sayýsý, aylýk baðlama olaný ve güncelleme kat sayýsý olduðunu ifade etti. 38 ya da 43 yaþýnda emekliliðin artýk olmadýðýný anlatan Acar, "Çünkü Avrupa'da ortalama emeklilik yaþý 65. Yaþla ilgili 2036'dan itibaren kademeli olarak artýþ yapýlacak. 2046'da 65 yaþýnda emekli olacaðýz. Niye? Biz de ortalama yaþam ömrü bizde 71, Avrupa'da 82'lerde" diye konuþtu. Aylýk baðlama oranýnýn Türkiye'de 2.6, Ýngiltere'de ise 1.5 seviyesinde olduðunu kaydeden Acar, bu rakamý 2'ye düþürdüklerini ve sürdürülebilir bir sistemi getirdiklerini söyledi. Emeklilikte iki ana kriter olan yaþ ve pirimden yaþý kaldýrdýklarýný anlatan Acar, "Yaþ konusu geleceðimize haksýzlýktý. Bu reformla birlikte artýk önümüzü rahatça görebileceðimiz bir sistemin temelleri atýlmýþ oldu. Reform sürecinde önemli birçok çalýþma yapýldý. Yasalar, düzenlemeler, prim yapýlandýrýlmasý ile birlikte þu

anda 25 milyar TL civarýnda para tahsil ettik" ifadelerini kullandý. Acar, vatandaþ odaklý hizmete yönelik çalýþmalar yaptýklarýný aktararak, 3.5 yýlda 39 sosyal güvenlik il müdürlüðü ve 202 sosyal güvenlik merkezinin faaliyete girdiðini anlattý. Sadece mekanlarýn deðil kafalarýn da deðiþmesi gerektiðini anlatan Acar "Türkiye genelindeki yaklaþýk 25 bin personelimize yýlda en az 4 kez toplam kalite yönetimi konusunda eðitimler verdik. 'Biz sorunu nasýl çözebiliriz, insanlara nasýl yardýmcý olup, onlarýn önünü nasýl açabiliriz' anlayýþýný hakim kurmamýz gerekiyor ve bunu yapmaya çalýþýyoruz" diye konuþtu. 2008 yýlýnda 15 milyon 41 bin 268 sigortalý çalýþan sayýsýnýn 2012 Haziran ayýn itibariyle 18 milyon 514 bin 947'ye

ulaþtýðýný vurgulayan Acar, bu yükseliþim önemli olduðunu söyledi. SGK'nýn 133.2 milyar TL geliri, 156 bin 748 TL de giderinin olduðunu belirten Acar, sürdürülebilir bir saðlýk sistemini kýsa sürede hayata geçirmeleri gerektiðini söyledi. 2008 yýlýndan bugüne kadar bir milyon 231 bin 877 iþçinin kayýt altýna alýndýðýna dikkat çeken Acar, toplam tescilsiz iþ yeri sayýsýnýn 80 bin 507, tespit edilen sahte sigortalý sayýsýnýn da 13 bin 759 olduðunu aktardý. SGK Baþkaný Acar, bazý ünlü futbolcularýn ve teknik direktörlerin asgari ücret beyan ettiðini tespit ettiklerini kaydederek, bu durumun kendilerini üzdüðünü ifade etti. Bu durumu düzeltmek için TFF ve kulüp baþkanlarýyla toplantý yaptýklarýný vurgulayan Fatih Acar, "Dedik ki, bir ay içinde bu düzelecek. Bu görüþmenin ardýndan yýllýk vergideki matrah artýþý 38 milyon TL arttý" diye konuþtu. 'Risk Odaklý Denetim Modeli' sayesinde saðlýk hizmet sunucularý baþta olmak üzere sosyal güvenlik açýsýndan risk unsuru taþýyan tüm sektörlerin daha etkin ve verimli þekilde denetleneceðini aktaran Acar, "Klasik denetim anlayýþýndan vazgeçilecek. Hastanenin ameliyathanesi yok ama ameliyat yapýldýðýna dair fatura kesiliyor. Bu ve benzeri durumlarýn önüne geçmemiz, gerekiyorsa sistemi kapatmamýz gerekiyor. Þu anda eczane ve hastanelerimiz kalp atýþlarýný takip ediyoruz. Orada ne oluyor, ne bitiyor hepsinden haberdarýz. Dediðim gibi sürdürülebilir bir saðlýk sistemini kurmak zorundayýz" dedi.

Suriyeliler Kilis'ten alýþveriþ yapýyor

P

asaportu bulunan Suriyeliler, ülkelerinde bulunmayan gýda ve ihtiyaç malzemelerini Kilis'ten alarak Suriye'ye götürüyor. Suriye'de çatýþmalarýn 20'nci ayýna girmesi nedeniyle, ülkede temel ihtiyaç malzemelerinin temininde büyük sýkýntý çekiliyor. Pasaportu bulunan Suriyeliler, Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý üzerinden

Kilis'e gelerek, burada gýda, temizlik ve ihtiyaç malzemelerini alýp ülkelerine götürüyor. Diðer yandan, Halep ve çevresinde þiddetli çatýþmalar sürdüðü için, pasaportu bulunan Suriyeliler ülkelerinden kaçarak, güvenli gördükleri Türkiye'ye geliyor. Sýðýnmacý olarak Türkiye'ye gelenlerin sayýsýnýn, 111 bini aþtýðý bildirildi.


GÜNCEL

4 KASIM 2012 PAZAR

Miting olmadý olaylar çýktý Diyarbakýr'da BDP tarafýndan cezaevindeki açlýk grevi yapan tutuklulara destek amacýyla yapmayý planladýklarý mitinge valilik tarafýndan izin verilmeyince, olaylar çýktý. Vali Mustafa Toprak, Valiliðe giden BDP milletvekilleriyle görüþmedi.

Diyarbakýr mitingini engellemiþ. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nün mitingin yapýlmasýnda bir sakýnca yoktur demesine raðmen vali bunu engelledi. Þimdi biz buradan valiye sormak istiyoruz. Onun için buradayýz. Amacýnýn ne olduðunu yüz yüze kendisine sormak istiyoruz. Sen kimsin, kimden emir alýyorsun, kimden talimat alýyorsun? Diyarbakýr valisi olmadýðýn net, o anlaþýlmýþtýr. Halkýn valisi deðilsin, kimin valisisin onu öðrenmek için buradayýz, cevabýný alana kadar da burada olacaðýz" dedi. Açýklamalarýn ardýndan polis ekipleri gazetecileri valilik bahçesinden çýkardý.

V

ali Mustafa Toprak, önceki gün yaptýðý açýklamada mitinge izin verilmediðini ifade ederek "Yaptýðýmýz deðerlendirmede, Diyarbakýr halkýnýn huzuruna, güvenliðine, barýþýna uygun olmayacaðýna iliþkin bir sonuç çýktý. Mitinge izin vermedik. Vatandaþlardan huzur ve güvenliðin temini konusunda yardým bekliyoruz. Lütfen huzurunuzu ve güvenliðinizi temin etmek için, el birliðiyle bize katký saðlayýn. Vatandaþlarýmýzý, gençlerimiz, çocuklarýmýzý yanlýþ noktalara çekebilecek konulardan uzak durmalarýný saðlamalýyýz" demiþti. Diyarbakýr Valiliði tarafýndan izin verilmeyen miting kararýnýn ardýndan BDP milletvekilleri, il baþkanlýðýnda bir toplantý düzenledi. Toplantýnýn ardýndan belediye baþkanlarýnýn ve milletvekillerinin olduðu grup, Ýstasyon Meydaný'nda toplanmalarýna izin verilmeyince Batýkent kavþaðýnda toplanmaya baþladý. Ýzinsiz eylem yapmaya çalýþan gruba polis müsaade etmeyerek

müdahalede bulundu. Bölgedeki vatandaþlar uzaklaþtýrýlýrken, içinde belediye baþkanlarý ve milletvekillerinin olduðu grup yolun ortasýna oturup eylem yaptý. Polisin ýsrarlarý sonucu grup oturma eylemini bitirirken, ara sokaklarda polise taþlý saldýrý baþladý. Bunun üzerine polis biber gazlý müdahalede bulundu.

BDP'liler Valiliði adeta bastý BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Genel Baþkaný Yardýmcýsý Gülten Kýþanak ve Ahmet Türk'ün de içinde bulunduðu grup Valiliðe gitti. BDP'liler, Diyarbakýr Valiliði bahçesine girerek vali ile görüþmek istedi. Valilik merdivenlerine kadar çýkan grup içinde bulunan vatandaþlarýn polis tarafýndan gözaltýna alýnmasý tansiyonu yükseltti. Polisin gözaltýna aldýðý bir kiþiyi gösteren Baydemir, polislere sert tepki gösterdi.

BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan ise kendi vilayetlerine girmek için bu yolu seçtiklerini söyledi. Tan, "Bu da bizim takdirimiz, kendi vilayetimizin içine giremiyorsak yazýklar olsun bize. Burasý valinin babasýnýn yeri deðil, benim kapým benim. Gece yarýsý da girerim, sabah namazýnda da girerim" diye tepki gösterdi. Diyarbakýr Valiliði önünde toplanan kalabalýk adýna bir açýklama yapan BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ise mitingi neden iptal ettiðini valiye sormak üzere buraya geldiklerini söyledi. Demirtaþ, "Cezaevinde devam eden açlýk grevlerinin sonlanmasý için büyük bir çaba sarf ettik. Ýçeride ölüm orucuna yatanlar, dýþarýda savaþ bitsin, insanlar ölmesin diye bu direniþi yapýyorlar. Biz dün Adalet Bakaný ile ilgili bir görüþme yaptýk. Bu görüþme de çözüm arayýþýnýn bir parçasýdýr. Adalet Bakaný'nýn yeterli olmasa da bu konu ile ilgili çabalarýný görüyoruz. Biz bu görüþmeyi yaparken Diyarbakýr Valisi,

Kritik eþiðe giriliyor

BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, Adalet Bakaný Sadullah Ergin ile açlýk grevleri hakkýnda yaptýklarý görüþmeye iliþkin olarak, "Artýk oldukça kritik bir eþiðe giriliyor. Karþýlýklý olarak, neler yapýlabilir, eksik býraktýðýmýz ne var, onlarý deðerlendirdik. Adalet Bakanýnýn süreci zora sokacak herhangi bir yaklaþýmý söz konusu deðil" dedi.

B

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder açlýk grevleriyle ilgili Adalet Bakaný Sadullah Ergin ile görüþtü. Görüþmeye iliþkin ÝHA'ya açýklama yapan Önder, "Koþullarý tekrar görüþtük. Sað olsun Adalet

Bakaný sürece baþýndan beri yüksek bir insani duyarlýlýkla yaklaþýyor. Artýk oldukça kritik bir eþiðe giriliyor. Karþýlýklý olarak, neler yapýlabilir, eksik býraktýðýmýz ne var, onlarý deðerlendirdik" dedi. Somut olarak taleplerinin neler olduðunun sorulmasý

üzerine ise Önder, "Bundan fazla bir þey söylemek istemiyorum. Görüþme bu minvalde geçti" karþýlýðýný verdi. Önder, Adalet Bakaný'nýn tavrýyla ilgili olarak da, "Adalet Bakanýnýn süreci zora sokacak herhangi bir yaklaþýmý söz konusu deðil" dedi.

Öze Dönüþ Platformu'ndan çaðrý Van'da bir araya gelen Öze Dönüþ Platformu üyeleri, Adalet ve Kalkýnma Partisi'ni (AK Parti) açlýk grevlerinin sonuçlandýrýlmasý konusunda sorumlu davranmaya davet etti.

S

anat Sokaðý'nda toplanan grup adýna açýklama yapan Van Ýnsan-Der üyesi Murat Bozdemir, 682 siyasi tutuklunun sürdürdüðü açlýk grevlerinin 53. gününde olduðunu hatýrlattý. Olayýn çözüm bulmadan bu noktaya kadar gelmiþ olmasýnýn üzüntü verici olduðunu vurgulayan Bozdemir, "Açlýk grevleri karþýsýnda AK Parti hükümetinin tavrý, anlaþýlamaz bir kaos kaynaðý olmakla birlikte vahim ve kaygý vericidir. 'Türkiye'nin huzuru için gerekirse Oslo sürecini yeni baþlatýrýz, Ýmralý'yla yine görüþürüz' iddiasýnda olan ve son parti kongresinde programýna ana dilde savunma ve kamu hizmetlerinden ana dilde yararlanma' maddesini koyan bir hükümetin tavrýyla mevcut açlýk grevlerine yönelik tavrý arasýndaki yaman çeliþkiyi anlamak mümkün deðildir. Kürt halkýnýn fýtri haklarýný gasp etme, Allah'ýn bir ayeti olan ana dillerini yasaklama, ana dildeki eðitim taleplerin 'hak

görmeme' zihniyeti ne Ýslami'dir ne de insanidir. Kürt halkýnýn meþru olan tüm haklarýnýn elde edilmesi noktasýnda tarafýz ve bizim tarafýmýz kuþkusuz mazlum Kürt halkýnýn yanýdýr. Ýnsan yeryüzünün en deðerli varlýðýdýr. Ýnsan yaþamý ise, her türlü siyasi ve politik mülahazalarýn üstünde bir deðere sahiptir. Açlýk grevindeki siyasi tutuklarýn taleplerinin, haklý talepler olduðu izahtan varestedir. Cezaevindeki siyasi tutuklarýn haklý talepleri için her gün eriyerek ölmelerine bigane kalmak her þeyden önce insani deðildir. Bu vesile ile Öze Dönüþ Platformu olarak, açlýk grevlerinin devam edip ölümlerle sonuçlanmadan önce, bu eylemi sonuçlandýrma salahiyetine sahip olan herkesi, özellikle AK Parti iktidarýný sorumlu davranmaya ve bir an önce soruna çözüm bulmaya davet ediyoruz" dedi. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan grup daha sonra olaysýz þekilde daðýldý.


HABER 8 Açlýk grevi þantaja dönüþtürülmemeli 4 KASIM 2012 PAZAR

Partisinin 19. Ýstiþare toplantýsýnda konuþan Erdoðan, birçok konuya deðindi. Baþbakan Erdoðan, "Teröre tevessül edenler, ölümler üzerinden hesap yapanlarýn çözüm diye bir derdi yoktur" dedi.

K

ýzýlcahamam'da konuþan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan 10 yýllýk iktidarlarýnýn muhasebesini yaptý. AK Parti'nin laf üreten, hayal tüccarlýðý yapan, konuþmayý siyaset zanneden bir hareket olmadýðýný belirten Erdoðan, "AK Parti hizmet siyaseti yapar. Hizmeti, yatýrýmý, projeyi konuþun, konuþmakla da kalmaz ne söylediyse yapar, hayata geçirir. 11 yýldýr yapamayacaklarýmýzý söylemedik, söylediklerimizi de Allah'a hamdolsun hayata geçirdik" dedi. Türkiye'nin nereden nereye geldiðini unutanlar için bir hafýza tazelemesi yapmakta fayda gördüðünü belirten Erdoðan, "Bazý gözleri olup görmeyenler, kulaklarý olup duymayanlar, dilleri olup söylemeyenler var, onlar için yapacak bir þey yok. Onlarý kendi karanlýklarýyla baþ baþa býrakýyoruz. Çünkü gözlerini kapayanlar için dünya hep karanlýktýr. Tavsiye ediyorum; gözlerini açsýnlar" diye konuþtu. Türkiye'nin nereden nereye geldiðini görüp de heyecanlanmamanýn mümkün olmadýðýný ifade eden Erdoðan, "Yola çýkarken 'Türkiye'yi dört temel taþ üzerinde yükselteceðiz' dedik. Bunlar adeta ama temel taþlarý; eðitim, saðlýk, adalet ve emniyet. Bu temel taþlar üzerinde yükselen bir Türkiye var" dedi. Erdoðan, açlýk grevinin þantaja dönüþtürülmemesi gerektiðini belirterek, "Çünkü biz sizin söylemenizle, bu tür eylemi yapmanýzla terörist baþýný oradan çýkartýp evine göndermeyiz; yok böyle bir þey" dedi. Erdoðan, idam konusunda

da, "kamuoyu araþtýrmalarýnda birçok insan bunu istiyor. Niye? Çünkü öldürülen ve onun yakýnlarýdýr caný yanan. Diðerinin caný yanmýyor; diðeri iþte kebap partilerinde gününü gün ediyor" dedi. Baþbakan Erdoðan, AK Parti 19. Kýzýlcahamam Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý'nda cezaevlerindeki açlýk grevleri ve idam cezasýna iliþkin önemli açýklamalarda bulundu. Terör örgütünün daða çýkardýklarýný ölüme gönderdiði yetmiyormuþ gibi þimdi de cezaevinde olanlarý ölüme zorladýðýný belirten Baþbakan Erdoðan, açlýk grevleriyle ilgili Adalet Bakanlýðý'nýn bütün takibi yaptýðýný söyledi. Bazý gerçeklerin bilinmesi gerektiðini belirten Erdoðan, þunlarý kaydetti: "Yani bir taraftan açlýk grevine göndereceksiniz, zorlayacaksýnýz ama öbür tarafta kuzu kebap maþallah onu da götüreceksiniz. Ondan sonra 'bu 2 ay öncesiydi' diyeceksin. Þu anda da aynýsýn iþte. Restoranlarda, þuralarda, buralarda ayný þekilde yola devam ediyorsun. Açlýk grevinde olanlarla birlikte biz hep raporlarý alýyoruz. Merak etmeyin. Bunlarý istismara yönelmek tehlikeli olan. 'Efendim bunu böyle konuþmayalým'. Ama gerçekleri benim milletimin bilmesi gerekmez mi? Þu anda ölüm orucu tutan yok. Ama bugün hala bazý köþe yazarlarý '2 tane ölüm orucu tutan var' diyor. Yok. Niye yalan söylüyorsun? Zaten sýkýntý, iþte medyadaki bu çift yüzlü davrananlarda. Bunlar dað ile müþterek hareket ediyorlar. Sorulduðu zaman da, þöyle köþe yazarý, böyle köþe yazarý. 'Baþbakan da çok gerilimden yana, çok sert'. Evet biz yumuþak baþlýyýz ama ne koyun ne kuzu deðiliz. Biz hakký söyleme noktasýnda gereði neyse orada yeri geldiðinde bora oluruz, yeri geldiðinde eser fýrtýna oluruz. Niye? Çünkü hakký kimsenin gölgelemeye yetkisi yok. Burada böyle bir yetki kullanýmý var. Ýþte 900 küsurla baþladý, bakýn 600'lere falan düþtü. Ama kontrolümüz altýnda. Sýkýntýya düþtüðü anda zaten bütün saðlýk mensuplarýmýz bunlara gerekli müdahaleyi yapýyorlar, ya-

pacaklardýr. Ama ben yine de onlara buradan çaðrý yapýyorum. Gerçekten, samimi olarak böyle bir þeyin içinde bulunanlar varsa, yani siz bunu bize þantaja dönüþtürmeyin. Çünkü biz sizin söylemenizle, bu tür eylemi yapmanýzla terörist baþýný oradan çýkartýp evine göndermeyiz; yok böyle bir þey." ERDOÐAN'DAN 'ÝDAM' ÇIKIÞI Bu ülkede 10 binlerce insanýn ölümüne vesile olan bir terörist baþýna idam verildiðini belirten Erdoðan, "Ama bu ülke maalesef birilerinin, bazý malum yerlerin baskýlarýyla idamý dahi kaldýrmýþtýr. Ýdamý kaldýrmak suretiyle þu anda Ýmralý'da yatmaktadýr. Ýlginç olan þey þu; þu anda birçok insanýmýz kamuoyu araþtýrmalarýnda 'idam yeniden gelsin' diyorlar. Bunu biliyor musunuz? Bakýn kamuoyu araþtýrmalarýnda birçok insan bunu istiyor. Niye? Çünkü öldürülen ve onun yakýnlarýdýr caný yanan. Diðerinin caný yanmýyor; diðeri iþte kebap partilerinde gününü gün ediyor. Burada devletin bu tür öldürülen insanlarý, onlarýn yakýnlarýný aslýnda tasarruf hakkýný biz kullanamayýz. Ama yýllarca bu konuda devlet af yetkisi kullanmýþtýr; devletin böyle bir hakký olamaz ki. Ha devlet kendine ait konularda böyle bir haksýzlýk varsa af yetkisi kullanabilir, o ayrý mesele. Ama kalkýp da bir insan öldürülecek, onun ailesine ait olan bir yetkiyi kalkacak devlet kullanacak, böyle bir yanlýþ olabilir mi? Maalesef bunlarý bu ülkede yýllarca yaþadýk. Temenni ederim ki bunlar da zaman içerisinde taþlar yerine oturuyor, bunlar da yerine oturacaktýr" dedi. "AÇLIK GREVÝ KONUSUNDA HASSASÝYETÝMÝZÝ KORUYORUZ" Türkiye'nin her meselesinin çözümünün daha güçlü demokrasiden, daha fazla özgürlükten geçtiðine inandýklarýný ifade eden Baþbakan Erdoðan, "Teröre tevessül edenler, ölümler üzerinden hesap yapanlarýn çözüm diye bir derdi yoktur. Bakýn terörist baþýyla açýk net söylüyorum; ailesi v e yakýnlarý görüþmek istediði sürece görüþmeye devam edebi-

lirler. Herhangi bir engel yok. Ama avukatlar noktasýnda, onu bir kenara koyun. Geçenlerde ailesi arzu etti, gönderdik. Biz kendilerinin yasal haklarý neyse yakýnlarýný sürekli gönderebiliriz, hiçbir mani yok. Bunu da istismar ediyorlar, 'göndermiyorlar' diye. Hayýr bizden kaynaklanan bir þey yok, kendisi istemiyor veya yakýnlarý gitmiyor. Ne zaman isterlerse biz göndeririz" diye konuþtu. "Cezaevindeki her mahkum gibi açlýk grevine gidenlerin caný bize aittir, devlete aittir ve biz bu konudaki hassasiyetimizi koruyoruz, korumaya da devam edeceðiz" diyen Baþbakan Erdoðan, hiç kimsenin durup dururken ölümüne seyirci kalmadýklarýný ve kalmayacaklarýný söyledi. Bu konuda Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu'nun da bu konuda gerekli adýmlarý attýðýný belirten Erdoðan, "Ama teröre tevessül edenler ölümler üzerinden hesap yapanlarýn çözüm diye bir derdi yoktur, bunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Biz bu konuda herhangi bir tuzaða da düþemeyiz" dedi. "SEÇMELÝ DERSLER, NELERÝN ENGELLENDÝÐÝNÝ GÖSTERMESÝ BAKIMINDAN DA ÖNEMLÝ" Eðitim alanýndaki geliþmeleri anlatan ve 4+4+4 sistemiyle ilgili deðerlendirmelerde bulunan Erdoðan, "Bazý aksaklýklar, bazý eksiklikler olabilir, bu geçiþ sürecinde onlarý da süratle tamamlamak suretiyle inanýyorum ki önümüzdeki yýl bu çok daha farklý etkin olacak" dedi. Zorunlu eðitimi 12 yýla çýkardýklarýný hatýrlatan Erdoðan, þunlarý kaydetti: "12 yýl zorunlu eðitim olayý aslýnda bizim dönemimizin bir adý deðil. 12 yýl zorunlu eðitim olayý 28 Þubat'ýn ardýndan aslýnda gündeme oturmuþ ve atýlmasý gereken bir adýmdý. Bu ertelenmiþti ve bu erteleneni biz yerine getirdik. Fakat o gün bunu savunanlar biz bunu yapýnca çýlgýna döndüler. Çünkü yapan kim? AK Parti. Bunu onlar yapsaydý çok büyük baþarý olacaktý; AK Parti yapýnca çýlgýna döndüler. Ýsteyen öðrencilerimiz artýk okullarda Kur'an-ý Kerim eðitimi alacak-

lar. Yapýlan müracaatlara baktýk; hamdolsun 470 bin civarýnda öðrencimizin Kur'an eðitimi için müracaat ettiðini görüyoruz. Siyer-i Nebi için müracaatlarýn 250 binin üzerinde olduðunu görüyoruz. Bakýn zorlama yok, kendi arzusuyla, isteðiyle talep edenler. Nelerin engellendiðini göstermesi bakýmýndan da bu çok önemli. Bu geçiþ süreci içerisinde de çok büyük önem ifade edecek."

ATANAMAYAN ÖÐRETMENLERE CEVAP

Baþbakan Erdoðan, 10 yýlda 358 bin öðretmen atayarak ve öðretmenlerin özlük haklarýný gidererek bu alandaki sorunlarý da büyük ölçüde çözdüklerini söyledi. Erdoðan, "Zaman zaman bazý televizyon kanallarýnda ya da dernekler vasýtasýyla 'ben öðretmen oldum, atanmýyorum' diye hareket edenler var. Herkes öðretmen olabilir, fakat bunlarýn, bütün bunlarýn atanabilmesi için de devletin gerek bütçe noktasýndaki durumu, gerekse bunlarý atama noktasýnda diðer kamu kurumlarýyla planlamasýnýn buna müsaade etmesi lazým. Biz devlet yönetiyoruz. O zaman bundan önceki iktidarlara böyle bir hesap sorulabildi mi? Bizim yaptýðýmýz atama oranlarýna baktýðýmýzda geçmiþ dönemlerle mukayese edilemeyecek derecede fazla. Biz bunu Allah'ýn izniyle sýfýrlayacaðýz, tamamen artýk öðretmen atamalarýný sonuca erdireceðiz. Çünkü bu bir plandýr ve bu plan aynen iþlemektedir" þeklinde konuþtu. Saðlýk, adalet, emniyet alanlarýnda yapýlanlar hakkýnda da bilgi veren Baþbakan Erdoðan, konuþmasýnda ulaþtýrma alanýnda yapýlanlara da büyük yer verdi. Ulaþtýrma alanýnda bölünmüþ yollar, otoyollar, hýzlý tren hatlarý ve metrolarla kelimenin tam anlamýyla Türkiye'nin çehresini deðiþtirdiklerini belirten Erdoðan, "3 Kasým 2002'de Türkiye'de sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüþ yol vardý. Aslýnda Türkiye'de milletimizin literatüründe duble yol diye bölünmüþ yol diye bir þey yoktu. Halkýn literatürüne bunu AK Parti yerleþtirdi. 15 bin 800 kilometre bölünmüþ yol yaptýk. Daha önce 6 ilimiz bölünmüþ yolla birbirine baðlýydý, þimdi ise 74 ile yaygýnlaþtýrmýþ olduk" dedi.


HABER

4 KASIM 2012 PAZAR

9

Ýran'da ABD ve Ýsrail bayraklarý yakýldý Libyalý iþadamlarýndan Suriyeli mültecilere yardým

L

ibyalý iþ adamlarý Gaziantep'in Karkamýþ ilçesinde kurulu çadýr kentte barýnan Suriyeli mültecilere 162 Bin TL para daðýttý. Alýnan bilgiye göre, Libya Trablus kenti Ticaret Sanayi ve Tarým Odalarý Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Masoud M. Abdullah, Trablus Ticaret Sanayi ve Tarým Odalarý Genel Müdürü Ahmet Ben Fegiiy Eli, Libya Ulusal Yardýmlaþma Derneði Yönetim Kurulu Üyesi iþ adamý Muhammed Salem Gaddah, Trablus Ticaret Sanayi ve Tarým Odalarý Birliði ve Libya Ulusal Yardýmlaþma Vakfý iþbirliði ile Suriye'de iç savaþtan kaçarak Türkiye'ye sýðýnan Suriyeli mültecilere Libyalý iþ adamlarýnýn aralarýnda topladýðý para yardýmýný ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmak için Gaziantep'e geldi. Gaziantep'te Ýl Afet Baþkaný ve Gaziantep Valisi Erdal Ata ve Türkiye'de geçici koruma altýnda bulunan Suriyelilerin iþlemleriyle ilgili "Koordinatör Vali" olarak görevlendirilen Merkez Valisi Veysel Dalmaz ile görüþen heyet, daha sonra Suriyeli mültecilerin bulunduðu Karkamýþ kampýnda Türk askerileri nezaretinde Suriyeli mültecilere 162 Bin Türk Lirasý daðýttý. Suriyeli mültecilerin bulunduðu çadýrlarý tek tek gezen heyet, yanlarýnda getirdikleri paralarý çadýrda bulunan mültecilere verdi. Libyalý iþ adamlarýnýn ilerleyen günlerde tekrar Türkiye'ye gelerek yardýmlarýna devam edecekleri öðrenildi.

ABD'nin Ýran büyükelçiliðinin iþgal edilmesinin 33. yýldönümü nedeniyle Tahran'da bir araya gelen göstericiler Batý'nýn Ýslami deðerleri aþaðýlayan çirkin hareketlerini kýnadý. Göstericiler, Batý'da Ýslamiyet'i aþaðýlayan çirkin hareketlerin son bulmasý için uluslararasý kamuoyuna çaðrýda bulundu.

T

ahran'daki ABD büyükelçiliðinin iþgalinin 33. yýldönümünde Tahran'da kapatýlan eski ABD elçilik binasý önünde toplanan yüzlerce kiþi ABD ve Ýsrail aleyhinde gösteri yaptý. Mitingde bir araya gelen göstericiler her hangi bir ilahi dine hakaret etmenin suç sayýlmasý için uluslararasý sahada adýmlar atýlmasý gerektiðini dile getirdi. Mitingde kalabalýða hitap eden General Muhammed Rýza Nakdi, "Biz Müslüman Ýranlý devrimciler, küresel bir küstahlýk tavrýyla Yüce Peygamberimize açýkça hakaret eden uluslararasý Siyonizm'i diðer Müslüman halklar ile birlikte kýnýyoruz" þeklinde konuþtu. Bu gibi uluslararasý krizlere yol açacak hareketlerin önüne geçilmesi için tavsiyelerinin olduðunu belirten General Nakdi, "BM dahil tüm uluslararasý kuruluþlarý ve hukuka dair sözleþmeleri ilahi dinlere karþý saygýsýzlýðý suç sayacak daha ciddi ve baðlayýcý kararlar almasý ve uygulamasý yönünde uyarýyoruz. Ýlahi dinlere ve Peygamberlere hakaret içeren her hareket suçlu sayýlmalý ve bu

kuralý ihlal edenler hakkýnda dava açýlmalýdýr" dedi. ABD VE ÝSRAÝL BAYRAKLARINI YAKTILAR Ellerindeki ABD ve Ýsrail bayraklarýný yakan yüzlerce Ýranlý'nýn katýldýðý mitingde Ýran Ýslam Devrimi'nin tüm dünyaya tesir etmeye baþladýðýna dair bazý büyük iddialar da ortaya atýldý. Son senelerde Ýslam dünyasýndaki uyanýþ hareketliliðinin ve New York'ta meydana gelen 'Wall Street'i Ýþgal Et' hareketinin Ýran Ýslam Devrimi'nden ilham aldýðý iddia edildi. Tüm bu geliþmelerin genelde dünyayý sömüren tüm emperyal güçlere karþý bir meydan okuma ve özelde ABD'nin insan haklarýný ihlal eden politikalarýna karþý bir ayaklanma olduðuna dikkat çekildi. Ýsrailli siyasetçilerin maketlerini yakan göstericiler Ýsrail'in bölgedeki icraatlarýný eleþtirerek Filistin meselesinin çözümü için de tavsiyede bulundurlar. Filistinlilerin topraklarýna geri dönmeleri ve burada hür bir seçim yapýlarak meþru bir neticeye varýlmasýnýn tek çare

olduðunu ifade eden göstericiler, ayrýca Arakan'da katledilen Müslümanlar ve Bahreyn'deki hadiselerde hayatýný kaybeden insanlarýn haklarýný müdafaa etmek ve bu katliamlarýn durmasý için Müslüman ülkelerin ve ulus-

lararasý kamuoyunun harekete geçmesi gerektiðini ifade ettiler. Göstericiler son olarak da bazý Ýran kanallarýna yayýn engellemesi yapan uydu saðlayýcý Eutelsat þirketini medya terörü uyguladýðýndan dolayý kýnadýlar.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

4 KASIM 2012 PAZAR

Ýç-Dýþ Haberler

Bedava internet müjdesi

9 B

Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na baðlý 340 öðrenci yurdunda kalan 308 bin gence yýl boyu ücretsiz internet müjdesi verdi.

akan Kýlýç, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Baþkent Spor Salonu'nda, bakanlýðýna baðlý 40 bin yatak kapasiteli 53 yurdun toplu açýlýþ törenine katýldý. Törende konuþan Kýlýç, gerek Ankara'da gerekse Türkiye'nin diðer illerinde gerçekleþtirdiði yurt ziyaretlerini hatýrlatarak, "AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar onlar için verdiði emeðin, ürettiði kaynaðýn farkýnda olan gençlerimiz geleceðe dair hayatlarýný sürdürürken, bizlerden daha fazlasýný yapmak yönünde de çok yüksek irade besliyorlar. Biz buna þahit olduk" dedi. Bakanlýk olarak halen inþaatlarýna devam edilen 183 yeni projelerinin bulunduðuna dikkat çeken Kýlýç, söz konusu projelerin yapýmýnýn tamamlanmasý durumunda, 2013 yýlý sonunda, 400 bin yatak kapasitesine ulaþýlacaðýný bildirdi. "Gayret, enerji ve kaynaklarýn hepsi gençlerimiz için" diyen Bakan Kýlýç, "Çünkü siz cumhuriyet ülkesinin yarýnlarýsýnýz. Siz sadece anne-babanýzýn umudu ve yarýnlarý deðil topyekun milletimizin, geleceðe dair beslediðimiz hayallerin, yegane kaynak noktasýsýnýz" þeklinde konuþtu. Gençlere seslenen Kýlýç, "Yeni nesil gençlerimiz atmalarý gereken adýmlarýn farkýnda. Enerjimizi ve gücümüzü genç kardeþlerimizin

bizzat kendilerinden alýyoruz. Onlar Mehmet Akif Ersoy'un 'Bedrin arslanlarýna' eþdeðer bir mücadele içinde gördüðü Çanakkale þehitlerinin, 'þüheda'nýn, Çanakkale'yi geçilmez kýlan ruhuna paralel özveriyle Türkiye'nin geleceðini inþa etmeye hazýr ve aday durumdalar. Bu genç kardeþlerimiz ayný zamanda Uzak Asya'dan Akdeniz'e kýsrak atý gibi sokulan, 'bu memleket bizim' nidalarýyla yeteneklerini bunun üzerine katmaya hazýr bir gençlik kitlesi. Yine o gençler, gecenin alaca karanlýðýnda 'ak sütün içindeki ak kýlý seçecek' kadar gözü keskin ve o derece strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Sevgili gençler, sizin gözünüze baktýðýmýz zaman baþta Baþbakanýmýz olmak üzere devlet büyüklerimiz geleceðe dair hayallerimizi görüyorum. Cumhuriyetin aydýnlýk yarýnlarýný görüyorum, lider ülke Türkiye'nin gelecekte ne kadar daha büyük baþarýlara imzalar koyabileceðini sizin parlayan gözlerinizde rahatlýkla görüyoruz" dedi. Sözleri salonda bulunan gençlerin alkýþlarýyla kesilen Bakan Kýlýç, konuþmasýný Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'yla imzalanan protokolle 340 yurttaki 308 bin gencin yýl boyu ücretsiz internet kullaným hakkýna kavuþacaðý müjdesiyle noktaladý.

Ýsveçli yaþlýlar Türk yemeklerini sevdi S

tockholm'de açýlan 3. Yaþ Grubu Turizm Fuarý'nda Türkiye standý, Ýsveçli emeklilerin hücumuna uðradý. Ancak Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlýðý'nýn bu olumlu turizm fuarýna gelecek sene katýlmama kararý almasý, fuara katýlan Türk turizmciler tarafýndan þaþkýnlýkla karþýlandý. Türkiye'nin

Ankara'dan, Rumlara ve Uluslararasý Petrol Þirketlerine uyarý

D

ýþiþleri Bakanlýðý, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nin ikinci petrol/doðal gaz arama/çýkarma ihalesini açmasýnýn ardýndan, Rumlarýn tek yanlý kýþkýrtýcý faaliyetlerini sürdürmesinin Türkiye ve KKTC için kabul edilemez olduðuna vurgu yaptý Türkiye, ikinci petrol/doðal gaz arama/çýkarma ihalesini açan Güney KýbrýsRum Yönetimi'nin tek yanlý kýþkýrtýcý faaliyetlerini sürdürmesinin kabul edilemez olduðunu belirtirken, ihaleye katýlacak ülkeleri ve uluslararasý petrol þirketlerini, Türkiye'deki yeni enerji projelerine dahil edilmeyecekleri konusunda uyardý. Türkiye ülkelere ihaleden çekilmeleri mesajýný verdi. Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn yaptýðý yazýlý açýklamada, "Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nin, Kýbrýs Türkleri'nin haklarýný görmezden gelerek açtýðý ikinci petrol/doðal gaz arama/çýkarma ihalesine iliþkin olarak, sözde münhasýr ekonomik bölgesindeki bazý parsellerle ilgili çeþitli uluslararasý petrol þirketleriyle/konsorsiyumlarla görüþmelere baþladýðý anlaþýlmaktadýr" denildi. Bakanlýk, sözkonusu ihale hakkýnda 15 Þubat ve 18 Mayýs 2012 tarihlerinde kapsamlý basýn açýklamalarý yaptýðýný hatýrlatarak bu açýklamalarda yer alan görüþlerinin sürdüðüne vurgu yaptý. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Kýbrýs Türkleri'nin, Kýbrýs Rumlarý gibi, Ada'nýn kýta sahanlýðýnýn tamamýndaki doðal kaynaklar üzerinde eþit ve ayrýlmaz haklarý vardýr. Bu gerçeðin gözardý edilmesi ve Rumlarýn tek yanlý kýþkýrtýcý faaliyetlerini sürdürmesi Türkiye ve KKTC için kabul edilemez bir durumdur. Bu çerçevede ülkemiz KKTC Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan son olarak 2 Kasým 2012 tarihinde yapýlan açýklamayý kuvvetle desteklemektedir. Uluslararasý petrol þirketlerinin Kýbrýs Türkleri'nin de haklarýnýn bulunduðu sözkonusu ihtilaflý sahalarda faaliyette bulunmalarýnýn yaratacaðý sakýncalara defaatle dikkat çekilmiþti."

büyük seyahat acentelerinden Batanay seyahat acentesi sahibi Batuhan Kýzýlöz, yaptýðý açýklamada, "Ben bu fuara ilk defa katýlýyorum. Burada beklediðimden daha fazla katýlým oldu. Buraya emekli maaþlarý yüksek emekliler geliyor. Bu kiþiler güneþe hasret. Ülkemizde bildiðiniz gibi senenin 300 günü güneþ

var. Stantlarýmýzda binlerce broþür daðýttýk. Ayrýca bu yaþ grubu kültür turizmine çok meraklý. Türkiye bu konuda çok zengin bir ülke. Türk yemeklerine büyük ilgi oldu. Gelecek sene Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn bu fuara katýlmama kararýný tekrar gözden geçirmesi lazým" dedi.

Askerlerin öldürülmesi savaþ suçu S

uriyeli muhaliflerce yakalanan hükümet askerlerinin infazý olduðu öne sürülen görüntüler, BM Ýnsan Haklarý Yüksek Komiseri Sözcüsü Rupert Colville tarafýndan "savaþ suçu" olarak nitelendirildi. BM Ýnsan Haklarý Yüksek Komiseri Navi Pillay'ýn sözcüsü Rupert Colville, Cenevre'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, muhaliflerin dün askeri kontrol noktalarýna düzenledikleri saldýrýlarýn ardýndan gerçekleþtiði iddia edilen infazlarý kýnadý. Colville, "Diðer görüntülerde olduðu gibi, bunun da nerede çekildiði ve olaya dahil olanlarýn kim olduklarýný belirlemek zor. Bunu dikkatli bir þekilde incelememiz gerekiyor ve öyle de yapacaðýz. Ancak öldürülen kiþilerin, silah býrakmýþ olan askerler olduðu yönünde iddialar var. Bu yüzden, ortada büyük ihtimalle bir savaþ suçu var" dedi. Sözcü Colville, iþlenen suçlarýn olayý gerçekleþtirenlerin yanlarýna kalmayacaðýný söyledi.

Suriye 'den 9 yaralý daha geldi

Suriye'nin Halep ve çevresindeki yerleþim birimlerinde çýkan çatýþmalarda yaralanan 9 Suriyeli daha Kilis'e getirildi. Suriye'nin ekonomik baþkenti olarak bilinen Halep ve çevresinde

Suriye ordu birlikleri ile muhalifler arasýnda çýkan çatýþmalarda, keskin niþancýlarýn açtýðý ateþle veya hava saldýrýlarýnda yaralanan 9 kiþi, ambulanslarla sýnýrdan alýnarak Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralýlar tedavi altýna alýnýrken, durumu ciddi olanlarýn çevre illere sevk edildiði belirtildi.


SPOR

4 KASIM 2012 PAZAR

11

Puanla dönmek istiyoruz Spor Toto 3.lig 1. grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor bugün deplasmanda oynayacaðý Çorumspor hazýrlýklarýný tamamlayarak dün hava yoluyla Ankara'ya ordan karayoluyla Çorum’a gitti. duyguyu tekrar kazanmak ve bu yönde önemli geliþmeler kaydediyoruz. Çok iyi çalýþýyoruz, oyuncularýmýz antrenmanlarda oldukça istekli ve gayretliler bu hafta deplasmanda oynayacaðýmýz Çorumspor maçýna da iyi bir þekilde hazýrlandýk, elbette alt sýrada bulunan rakibimiz saha ve seyirci Avantajýný iyi kullanmak isteyecekler Ýþimiz kolay deðil,'' dedi

Rakibimizin zayýflarýný yakalamak

B

üyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar , Çorum'dan puanla döneceðimizden umutlu olduklarýný söyledi..

Ýþimiz kolay deðil Özyazanlar, "Takým halinde iyi bir yolda olduðumuzu söyleyebilirim. Her geçen gün takým olarak birlikte oynama duygusunu kazanmaya baþladýk, geçmiþ dönemlerde bu duygularla çok iyi sonuçlar almayý baþarmýþlardý, bizim amacýmýz bu

Teknik direktör Turhan Özyazanlar , bu sezona baktýðýmýzda Spor Toto 3. Lig'de gerçekten kolay maç yok gibi, tabi ki rakibimizin gücünü, özelliklerini, iyi taraflarýný, zaaflarýný güzel bir þekilde analiz ettik buna göre hem iyi taraflarýna önlemler alýp, zayýf taraflarýndan faydalanarak puan alýp dönmek istiyoruz. Bunu yapabilecek kalitemiz ve gücümüz de var. Ben takýmýmýzýn bu hafta Çorum'dan puanla döneceðimizden umutluyum." dedi.

Yýlmaz'dan Erganispor'a destek

Ergani Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, bugün kendi sahasýnda Yeni Diyarbakýrspor ile karþýlaþacak olan Erganispor'a destek ziyaretinde bulundu.

E

Silvan Belediyespor sahipsiz D

iyarbakýr Amatör Liginde mücadele eden Silvan Belediyespor ayný Diyarbakýrspor gibi ortada kaldý.Silvan Belediyespor'da Teknik Direktör Faysal Sever'in istifasýyla baþlayan çöküþ halen devam ediyor. Teknik Direktör Faysal Sever'den sonra göreve getirilen Veysi Yýlmaz ile yoluna devam eden Silvan Belediyespor üst üste maðlubiyet alýnca taraftarlarýn tepkisine neden oldu. Ziraatspor maçýnda sahaya çýkmayarak sezonun ilk maçýný 3 puan kaybederek baþlayan Silvan Belediyespor,

ikinci maçta'da Barýþspor karþýsýnda 3-0 yenildi. Ligin 3'üncü maçýnda Sur Belediyespor'a 6-1 maðlup olan Silvan Belediyespor üst üste aldýðý maðlubiyetlerle büyük darbe yedi. Silvan Belediyespor yöneticileri takýmýn herhangi bir gelirinin olmadýðýný ve futbolculara verecek paralarýnýn da bulunmadýðýný dile getirdi.öneticiler, kimsenin sahiplenmediði Silvan Belediyespor'un içinde bulunduðu durumdan kurtulmasý için iþ adamlarýndan yardým beklediklerini dile getirdi.

rganispor'un idmanýný izleyen Yýlmaz, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti. Futbolculara baklava ikramýnda bulunan Kaymakam Yýlmaz, burada yaptýðý konuþmada, kulübe maddi ve manevi fedakarlýk gösteren yöneticilere teþekkür ederek, ''Bu sýkýþýk ve zor zamanda büyük özveri ve fedakarlýk göstererek elinizi taþýn altýna koydunuz, takýmý omuzladýnýz. Bu fedakarlýðýnýz, cesaretiniz ve kararlýlýðýnýz her türlü övgünün üzerindedir'' dedi. Kulüp Baþkaný Cemal Duru da Kaymakam Yýlmaz'ýn desteðinin kendilerine güç verdiðini söyledi. Kaymakam Yýlmaz'a, Gençlik Hizmetleri ve Ýlçe Spor Müdürü Ýbrahim Atasoy ile Köylere Hizmet Götürme Birliði Müdürü Mustafa Özen de eþlik etti. Pazar günü oynanacak ErganisporY.Diyarbakýrspor derbisi öncesinde Erganispor Baþkaný Cemal Dolu yaptýðý açýklamada, "Rakibimizi en iyi þekilde misafir edeceðiz 4'te 4 yapan takým olmanýn moral ve motivasyonu ile sahaya çýkacaðýz. Moral üstünlüðü doðal olarak bizde olacak. Bu sezon tribünleri

dolduran taraftarýmýz da bizim için ayrý bir avantaj. Yeni Diyarbakýrspor sadece rakibimiz deðil kentimizin iddialý ve kardeþ takýmý. Olarak görüyoruz. Rakibimizi en iyi þekilde aðýrlamak

Haydi taraftar maça S

por Toto 3.Lig 3. grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor, bugün sahasýnda oynayacaðý Kocaelispor maçý hazýrlýklarýný tamamlayarak maç saatini beklemeye baþladý. Diyarbakýrpor'un Antrenörü Fehmi Çaðlar, rakipleri karþýsýnda gergin olmadan, strese girmeden kendi oyunlarýný oynamaya çalýþacaklarýný söyledi. Çaðlar, yaptýðý açýklamada, Kocaelispor'un çok zorlu bir rakip olduðunu belirterek, ''Ancak biz hiçbir maçý kolay olarak görmüyoruz. Kocaelispor maçýnýn da baþka maçlardan farký yok.rakibimizin karþýsýnda ve seyircilerimizin önünde ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Kocaelispor karþýsýnda gergin olmadan, strese girmeden kendi oyunumuzu oynamaya çalýþacaðýz.'' dedi. Taraftarlarýn Kocaelispor maçýnda takýma sahip çýkmasýný isteyen Çaðlar , ''Artýk stadýmýzýn dolmasýný istiyoruz. Son haftalarda taraftarlarýmýzý çok üzdük. Futbolcu her zaman dolu tribünlere oynamak ister, çünkü takýmýn coþkusunu artýrýr. Kocaelispor maçý ile artýk taraftarýmýzý yanýmýzda görmek istiyoruz'' þeklinde konuþtu. Fehmi Çaðlar, Gümüþhanespor maçýnda gördükleri kýrmýzý kartla cezalý duruma düþen Ýrfan ve Ahmet Aras'ýn cezalarýnýn sona erdiðini ve Kocaelispor maçýnda oynayacaklarýný söyledi. Taþkýn Civelek

istiyoruz. Sahada kim kazanýrsa kazansýn her zaman dostluk ön planda olur Taraftarýmýzdan Erganispor'a yakýþýr ve centilmence destek vermelerini istiyorum" dedi. Taþkýn Civelek

Spor Toto 3.Lig 3.Grup PUAN DURUMU TAKIMLAR


12

4 KASIM 2012 PAZAR

REKLAM

Bella Estetik Güzellik Epilasyonda 25 yýl ýk deneyim „ Epilasyon Ýstenmeyen tüylere, son teknoloji „ Cilt bakýmý cihazlarla kesin çözüm „ Kýl dönmesi tedavisi Randevu almak için

229 44 55- 223 29 79

Uzman ve deneyimli kadrosuyla çeyrek asýrdýr biz bu iþi yapýyoruz Ofis Ekinciler cad. Devran Ap. Kat:3 No:9 (Saraçoðlu pide karþýsý) Diyarbakýr

04.11.2012 Gazete Sayfaları  
04.11.2012 Gazete Sayfaları  

04.11.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement