Page 1

CMYK

Çetelerden destek çekilsin

'Anadilde eðitim' istemi D

P

iyarbakýr'da KURDÝ-DER ve Eðitim Sen öncülüðünde "anadilde eðitim" talebiyle 4 ayrý noktada dilekçe toplanacak. 4 gün boyunca toplanýlacak olan dilekçeler Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edilecek. 7'de

YD Eþ Baþkaný Asya Abdullah, temaslarý kapsamýnda siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi. Görüþmeye iliþkin konuþan KADEP Genel Baþkaný Lütfi Baksi, Türkiye'nin derhal çetelerden desteðini çekmesi çaðrýsýnda bulundu. 9'da

Endiþeli bekleyiþ hüzne döndü Þ

ýrnak merkeze baðlý Araköy yakýnlarýndaki kömür ocaðý giriþinde kaya parçalarýnýn düþmesi sonucu göçük altýnda kalan 3

kiþinin cenazesine dün ulaþýldý. Enkazdan çýkarýlan cesetler, Þýrnak Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. 3'te

Hastalýk ve açlýkla mücadele S

ÇARÞAMBA 4 EYLÜL 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

uriye'deki iç savaþtan kaçýp Türkiye'ye gelen binlerce Suriyeli, kamplarda yer bulamadýklarý için cami avlularýnda, parklarda ve sokaklarda kalýyor. Sokakta kalan mülteciler, açlýk ve salgýn hastalýklarla mücadele ediyor. Sayfa 9'da

Fiyatý : 30 KR

Dezavantajlý gençler meslek sahibi oluyor

Tasa hayat veriyorlar Mesleki Eðitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfý (MEKSA), suça karýþmýþ dezavantajlý gençleri meslek sahibi yapýyor. MEKSA tarafýndan açýlan kurslara katýlan 360 genç, bazalt taþýna sanatsal ürünler iþliyor. 15 eðitim kursu

Bingöl'de facia önlendi

Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda uygulanan proje ile suça karýþmýþ, dezavantajlý, maddi durumu düþük, eðitimden yoksun kalan gençler sosyal hayata entegre ediliyor. MEKSA Vakfý tarafýndan açýlan 15 eðitim kursuna 360 genç katýlýyor. Bazalt taþýnda hediyelik eþya üretimi yapan gençler, hem maddi kazanç hem de meslek sahibi oluyor.

Hedef kitlesi geniþ

B

ingöl'de içinde yaklaþýk 200 kilo bomba bulunan bir araç ele geçirildi. 7 mutfak tüpü içinde patlatýlmaya hazýr halde olan bombalarla ilgili 4 kiþi gözaltýna alýndý. 3'te

MEKSA Vakfý Diyarbakýr Proje Baþkaný Sertaç Iþýk, eðitim kurslarýnda suça karýþan gruplar, þiddet gören kadýnlarýn dýþýnda Diyarbakýr'da yaþayan Romanlarýn da hedef kitlesi arasýnda yer aldýðýný söyledi. Iþýk, "Amacýmýz risk durumu ve suça bulaþmýþ durumdaki kiþilerin topluma entegrelerini saðlamaktýr. Verilere baktýðýmýzda suça karýþan çocuklarýn suça geri dönüþ oraný binde 5 oranýndadýr'' dedi. 8'de

Siirt'te muhtarlara bilgisayar

Köylülerden termik santral tepkisi Þ

ýrnak'ýn Silopi ilçesinde tarým ve hayvancýlýkla uðraþan köylüler, termik santrallerden dolayý ekinlerinin zarar gördüðünü ve hayvanlarýnýn sakat kaldýðýný ileri sürerek santrallerin kapatýlmasýný istedi. 7'de

Amed fotoðraflarý Viyana'da 'SYDV maðdur ediyor' iddiasý D Cizre OSB faaliyete geçti S iyarbakýr kültür günleri kapsamýnda sanatçý Gültekin Tetik'in "Amed-Diyarbakýr" fotoðraf sergisi Viyana Dünya Müzesi (Welt Museum) Sergi Salonu'nda açýldý. 4'te

CMYK

K

ýsa bir süre önce faaliyete geçen Cizre Ýsmail Ebul-iz Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 4 fabrika üretime baþladý. Yýl sonuna kadar OSB'de üretime geçen fabrika sayýsýnýn 20'ye çýkmasý bekleniyor. 4'te

osyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'ndan (SYDV) yardým almak için baþvuran Batmanlý fakir aileler, kurum görevlilerinin hane ziyaretlerini geç yaptýðýný ve bu yüzden maðdur olduklarýný iddia ettiler. 5'te

S

iirt Belediyesi, kent merkezinde bulunan 20 mahalle muhtarýna laptop daðýttý. Belediye Baþkaný Selim Sadak, ilk laptop bilgisayarý 44 yýl boyunca aralýksýz muhtarlýk yapan Emrullah Tren'e verdi. 5'te

Tarihi köyde su sýkýntýsý

Zam þampiyonu yumurta

M

ardin merkeze baðlý tarihi Dara Köyü'ndeki Zindan Mahallesi sakinleri, köyün 4 mahalleden oluþtuðunu ve sadece Zindan Mahallesi'nde su sýkýntýsýnýn olduðunu ifade ettiler. 8'de

„ 6’da


2

Saðlýk

4 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

20'lik diþler çenenizi bozmasýn! Beslenme alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi sonucu çene yapýsý giderek küçüldüðünden, 20'lik diþler çýkarken aðýzda kendilerine yer bulmakta zorlanýyor.

2

0 yaþ diþleri bilinenin aksine herhangi bir yaþta da çýkabildiði gibi, çene kemiðine gömülü olduðu durumlarda enfeksiyonlar ve yüzde þiþmeler meydana getiriyor. Central Hospital'dan Aðýz veDiþ Saðlýðý Uzmaný Dt. Gökçe Çetin, 20'lik diþlerinsorun yarattýðý durumlar ve tedavi süreçleri hakkýnda merak edilen sorularý yanýtlýyor.

20'lik diþlerin çýkmasý için en uygun zamanhangi yaþtýr? Niçin? En uygun zaman 18-30 yaþlarý arasýdýr. 20 yaþ diþlerinin önündeki ikinci büyük azý diþleri 11-13 yaþlarýnda aðýzda görüldükten sonra, diþlerin sürmesi için yeterli çene kemiði mesafesi var ise 20 yaþ diþleri çýkabiliyor.

Bazý kiþilerde 20'lik diþler çok ileriki yaþlarda çýkabiliyor? Niçin? Bu durum çene veya diþin geliþimi ile ilgili olabiliyor. Diþ arkýndaki yer darlýðý durumlarýnda diþin çýkabilmesine; diþeti, kemik veya komþu diþ engeli mani olabiliyor. Bu gibi durumlarda diþ gömülü kalarak, bu engellerden herhangi biri ortadan kalktýðýnda çýkabiliyor ve daha ileriki yaþlarda oluþabiliyor.

çýkmýyor veya sadece yarý çenedekiler çýkabiliyor.

20'lik diþler genellikle kiþiler için baþ belasýdýr. 20'lik diþlerden çektiðimiz kadar hiçbir diþten bu kadar çekmiyoruz. 20'lik diþ problemleri niçin oluþuyor? Diþin yarýsý çýkmýþ yarýsý da çene kemiðinde gömülü bulunduðu zaman, çýkmýþ tarafýn etrafýný çevreleyen diþ eti ile arasýnda bir diþ eti cebi oluþuyor. Bu diþ eti cebi, yediðimiz yemeklerin ve bakterilerin birikimi için müsait bir boþluk oluþturuyor. Bakterilerin bu boþlukta çoðalmasýyla enfeksiyonlar ve yüzde þiþmeler meydana gelebiliyor.

20'lik yaþ diþlerinin oluþturduðu problemler nelerdir? 20'lik diþler, diþ fýrçalarýnýn zor ulaþabildikleri bölgelerde olduðundan, diþteki plaðýn yeterincetemizlenememesine baðlý çürük oluþumlarý, diþ eti enfeksiyonlarý, bir öndeki diþlerde ara yüz çürükleri gibi problemler ortaya çýkarabiliyor.

Bazý kiþilerin 20'lik diþlerinin sadece yarýsý çýkýyor. Diðer yarýsý da ileriki yýllarda çýkabiliyor. Bunun sebebi nedir?

20'lik diþler hangi durumlarda mutlaka çekilmeli? Niçin? Eðer çekilmezse ilerde ne tür saðlýk problemleri oluþturur? Çekilmesi gereken 20'lik diþlerle ilgili görsellik varsa bizimle paylaþabilir misiniz?

20'lik diþ kendisine, çene kemiðinde uygun bir kemik mesafesi yeri bulduðunda, ileriki yýllarda çýkabiliyor. Bazen de aðýzda oluþmadýklarý için hiç

6 ay-1 sene gibi zaman aralýðýnda sürekli tekrarlayan, diþ eti ve çene iltihaplanmalarýnda, ileri derecede çürüme durumlarýnda ve üst çenedeki 20 yaþ

diþlerinin çýkýp, alttaki 20 yaþ diþlerinin çýkmamasý durumuna baðlý diþlerde meydana gelen uzamalarda diþin çekilmesinde fayda vardýr. Çekilmedikleri takdirde aðýzda, diþ kaynaklý kist ve tümörler meydana gelebiliyor.

Hiçbir rahatsýzlýk vermese de kötü pozisyonlu bir 20'lik diþ niçin çekilmelidir? Bu durumlarda bazen diþ fýrçasýnýn ulaþamayabileceði konumlarda bulunabiliyor. Dolayýsýyla plak birikimi ve çürük oluþumu kaçýnýlmaz oluyor. Ayný zamanda, genelde üst çene 20 yaþ diþleri yanaða doðru eðimli çýkarak bazen rahatsýzlýk verebiliyor. Hastanýn bu þikayetlerden kurtulabilmesi için çekilmeleri gerekiyor.

20'lik diþ çekiminin normal diþ çekiminden farký var mýdýr? 20'lik diþlerin çene kemiðindeki konumunda, duruþ pozisyonunda, büyüklüðünde, üzerinin kemikle veya mukoza ile kaplý olmasý gibi sorunlarý yoksa, 20 yaþ diþ çekiminin, normal çekimden bir farký yoktur.

20'lik diþlerde hangi durumlarda ameliyat gereklidir? Diþin tam çýkamadýðý veya çene içerisinde gömülü kaldýðý durumlarda ameliyat uygulanýr.

Ameliyat sonrasý nelere dikkat edilmelidir? Çekim bölgesi bir yara bölgesi olduðundan, iyileþme süresince aðrýlar meydana gelebiliyor. Bu durumlarda uygun ilaçlarý ve aðýz çalkalama sularýný öneriyoruz. Çekim sonrasý kanama ihtimalini arttýrabileceðinden, has-

talarýn sýcak yiyecek ve içeceklerden uzak durmalarý, ilk 24 saat boyunca o taraf ile çiðneme yapmamalarý gerekiyor. Diþlerimizi fýrçalarken çekim bölgesini daha dikkatli fýrçalamakta da fayda var. Aðýz temizliðimize bu dönemde daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor.

Halkýmýzýn 20'lik diþler hususunda yaptýðý yanlýþlar nelerdir? Niçin? Halk arasýnda 20 yaþ diþlerinin çabuk çürüyen, gereksiz ve çýkar çýkmaz

çekilmeleri gereken diþler olduðu inancý yaygýndýr. Bu inanýþýn tam tersine, düzenli bir þekilde çýkýyor ve diþ dizisini bozmuyor ise mutlaka korunmalý gerekiyor. Bazen aðýzda çýkmamýþ ancak diþ filmlerinde görülen gömülü kalmýþ 20 yaþ diþleri, yaþamýmýz boyunca aðýzda bir sorun çýkarmadan yerinde durabiliyor. Bu diþlerin çýkmamasý sorun teþkil etmeyip, çekilmeleri gerekmeyebiliyor. Altlý ve üstlü olarak çýkmýþ 20 yaþ diþleri, çiðneme görevlerini saðlýklý bir þekilde yerine getiriyorsa çekilmeleri için bir neden bulunmuyor.

Kalp hastalarý daha dikkatli olmalý Aþýrý hava sýcaklýðý ve nem miktarý, özellikle 65 yaþýn üstündeki kalp ve damar hastalarýnda bazý riskleri de beraberinde getiriyor.

dekilerde ciddi saðlýk sorunlarý görülebilir."

SICAK HAVALARDA NELERE DÝKKAT ETMELÝ?

Y

Gözlüðe raðmen göremiyorsanýz

G

özlüðe raðmen göremiyorsanýz ''keratokonus'' olabilirsiniz. Bulanýk görme, göz tembelliði, ýþýkta saçaklanma, aþýrý daðýlma, gözlüðe raðmen görememe gibi göz problemleri olanlarýn mutlaka bir doktora gitmesi gerekiyor. Tüm bu þikayetleri barýndýran kiþi 15-20 yaþ arasýnda bir genç ise öncelikli olarak uzmana gözükmesinde fayda bulunuyor. Bu rahatsýzlýðýn adý týp dilinde keratokonus olarak adlandýrýlýyor. Keratokonus, araba kullanma, bilgisayarda yazý yazma, televizyon izleme veya okuma gibi bazý faaliyetleri güçleþtiriyor. Tedavisi yapýlmazsa daha az görmeye sebep olabiliyor. Keratokonus, gözün saydam tabakasý olan korneanýn ilerleyici miyop ve astigmat ile birlikte incelmesi ve sivrileþmesinden oluþan bir göz hastalýðý. Hastalýðýn görülme sýklýðý 2 binde bir. Ancak daha çok 15'li yaþlarla fark edilen bir hastalýk olmasý sebebiyle tedavisi büyük önem taþýyor. 40 yaþýna kadar ilerleyen hastalýk daha sonra duraðanlaþýyor, ancak bu vakte kadar tedavi ettirmeyenlerde büyük oranda görme kaybý yaþanýyor. Ankara Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Atatürk Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde 2 ay önce hizmet vermeye baþlayan Keratokonus Merkezi, bu hastalýk teþhis ve tedavide önemli iþlere imza atýyor. Corneal Cross-Linking (CCL) yani kroslink, sert lens ve halka tedavisi yöntemleriyle görme kabiliyetleri artan hastalar, tedavi olmak için para harcamasýna gerek kalmadý. Ankara'da devlet hastanesi olarak sadece Atatürk Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde kurulan merkezde ayrýca lazer tedavisi ile hipermetrop, miyop ve astigmat rahatsýzlýðý olanlar gözlüðü terk ediyor.

aþlýlarýn, adaptasyon mekanizmasý yeterince iyi çalýþmadýðýndan ortamda meydana gelen sýcaklýk ve nem deðiþimlerine uyum saðlamakta güçlük çekebildiklerini belirten Kardiyoloji Uzmaný Dr. Fuat Gencer, "Bilimsel çalýþmalar, ani sýcaklýk deðiþimi ve yüksek nemin, 65 yaþýn üstündeki kadýn ve erkek kalp hastalarýnda hayati tehlikelere neden olabildiðini göstermiþtir" dedi. Yükselen sýcaklýk sonucu artan vücut ýsýsýný dengeleyebilmek için terleme ve solunum yolu ile su ve tuz kaybý olduðuna dikkat çeken Gencer, meydana gelen diðer deðiþiklikler hakkýnda ise þunlarý söyledi: "Nabýz hýzlanýr, kalbin iþ yükü artar, böbreklere binen yük artar. Damarlarda pýhtýlaþmaya

eðilim olur. Ciltte ve uç organlarda, hem atar hem de toplardamarlar geniþler. Ýç organlara ve dolaysýyla kalbe giden kan miktarý azalýr. Bu durum kalbin gereðinden çok ve hýzlý çalýþmasýna neden olur. Tansiyonda öngörülemeyen deðiþiklikler (aþýrý düþme veya aþýrý yük-

selmeler) görülebilir, yüksek nem oraný solunan havadaki oksijen miktarýný göreceli olarak düþürür. Kanýn oksijenlenmesi güçleþir. Kalp ve damar hastalarýnda, kalp yetersizliði, tansiyon yüksekliði, kalp ritm problemi olanlarda ve varisi olanlarda özellikle 65 yaþýn üstün-

Uykusuzluk hafýzayý da etkiliyor G

ece gözlerine uyku girmeyenlerin ezber konusunda daha baþarýsýz olduðu belirlendi. ABD'deki California Üniversitesi'nden bilim adamlarý, gece uyku sorunlarý çekenlerin ve iyi uyuyanlarýn beyin faaliyetlerini inceledi. Hafýza testleri yapýlýrken MR yardýmýyla katýlýmcýlarýn beyin faaliyetlerini inceleyen bilim adamlarý, uyku sorunlarý çekenlerin, ezber gerektiren iþler yapýldýðý sýrada faaliyete geçmesi

Hastalarýn yaz aylarýný saðlýklý geçirebilmeleri için günün sýcak saatlerinde güneþte kalmamalarý, günün erken saatlerinde ve akþam geç saatte dýþarý çýkmalarý, zorlamalý fiziksel aktivitelerden kaçýnmalarý, ani ýsý deðiþiminden korunmalarý, bulunduklarý ortamý iyi havalandýrmalarý, klimalý ortamlarda bulunmalarý, ince giyinmeleri, bol miktarda sývý almalarý (günde 2 - 3 lt.), düzenli aralýklarla yeteri miktarlarda beslenmeleri, aðýr ve yaðlý yiyeceklerden kaçýnmalarý, ilaçlarýný doktorlarý tarafýndan belirtilen þeklide düzenli olarak kullanmalarý ve saðlýk sorunlarý ile karþýlaþtýklarýnda vakit geçirmeden doktorlarý ile temasa geçmeleri, Kardiyoloji Uzmaný Dr. Fuat Gencer'in özellikle 65 yaþ üstündeki kalp hastalarýna önerileri arasýnda bulunuyor.

beklenen beyin bölgelerinin düzgün þekilde etkin hale gelmediðini gördü. "Uykusuzlarýn", gün içinde tepki verme süresinin de uzadýðý ortaya çýktý. Araþtýrmacýlardan Sean Drummond, ayrýca uyku sorunlarý bulunanlarda ezber gerektiren durumlarda gerekli görülmeyen beyin bölgelerinin ise etkin halde olduðunu vurguladý. Drummond, gece uyuyamayanlarýn beyin faaliyetinin gerektiði gibi olmadýðýný, bu kiþilerin uyumakta güçlük çekmenin yaný sýra gün içinde beyinlerini de etkili þekilde kullanamadýklarýný ifade etti. Bir sonraki adýmda bilim adamlarý, uykusuzluðun mu beyni olumsuz yönde etkilediðini yoksa beynin gerekli þekilde faaliyet gösterememesinin mi uykusuzluða yol açtýðýný araþtýracak.


Diyarbakýr'da su kesintisi

D

iyarbakýr Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (DÝSKÝ), Diyarbakýr'ýn bazý bölgelerine 24 saatlik zorunlu su kesintisi yapýlacaðý ifade edildi. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, "Doðumevi Köprülü Kavþak inþaatý nedeniyle, içmesuyu þebekelerinde yapýlmasý gereken yenileme çalýþmalarý kapsamýnda; 2/Etap olarak Q1200 mm çelik borunun baþ baðlamalarý yapýlacaktýr. 3 Eylül Salý günü saat 02.00' de baþlayacak zorunlu kesinti 4 Eylül Çarþamba saat 02.00' ye kadar devam edecek. Baðcýlar ve Yeniköy Mahallerinin tamamý ile Yunus Emre Mahallesi Havaalaný tarafýndan 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktýr" denildi.

Bingöl'de facia önlendi 4 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

Bingöl'de içinde yaklaþýk 200 kilo bomba bulunan bir araç ele geçirildi. 7 mutfak tüpü içinde patlatýlmaya hazýr halde olan bombalarla ilgili 4 kiþi gözaltýna alýndý. B ingöl'de içinde yaklaþýk 200 kilo patlayýcý ile ele geçirilen araçla ilgili geniþ çaplý soruþturma sürerken, olayla ilgili ayrýntýlar da ortaya çýkmaya baþladý. Güvenlik güçleri Diyarbakýr'ýn Lice ilçesi kýrsalýnda bazý aralara patlayýcý yüklenip, eylem bölgelerine sevk edileceði bilgisine ulaþýnca harekete geçti. Patlayýcýlarýn yüklendiði belirtilen 3 araç, Ýnsansýz Hava Aracý (ÝHA) ile takibe alýndý. Diyarbakýr plakalý olduðu belirlenen hafif ticari araç, bir süre sonra Bingöl yönüne gelirken, ana yoldan çýkarak köy yoluna saptý. Bu aracýn izi kaybedildi.

aracýn da ele geçirilmesi için bölgedeki tüm illerin emniyet birimleri uyarýldý. Jandarma ve polis ortak operasyonlar düzenleyerek, aracý bulmak için çalýþmalarýný sürdürüyor. Bingöl'de patlayýcý yüklü aracýn ele geçirilmesinin ardýndan bölgedeki karayollarý üzerinde de güvenlik birimleri tarafýndan sabah saatlerinden itibaren patlayýcý aramasý yapýldý. Bingöl'den kalkan helikopterlerle Bingöl, Elazýð ve Tunceli karayolun stratejik bölgelerine askerler indirildi. Karayollarý gözetim altýna alýnýrken, þüpheli araçlar üzerinde arama yapýlmaya baþlandý.

Ýki araç yakalandý

Örgüt ismi açýklanmadý

Genç Ýlçesi üzerinden Bingöl'e gelen 58 FE 812 ve 63 SD 416 plakalý araçlarý durdurmak için polis ve jandarma ekipleri kent giriþindeki 49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlýðý önünde önlem aldý. Güvenlik güçleri zýrhlý araçlarla kapattýklarý yolda saat 20.55 sýralarýnda patlayýcý yüklü olduðu belirlenen iki araca operasyon düzenleyerek, içindeki 4 kiþiyi etkisiz hale getirildi. Araçlarda yapýlan aramada 58 FE 812 plakalý araç içinde 7 ayrý piknik tüpü içinde yerleþtirilmiþ patlayýcýlar bulunduðu tespit edildi. Diðer aracýn ise bu araca eþlik ettiðini belirleyen güvenlik güçleri, karayolunu araç trafiðine kapattý.

Yetkililer, ele geçirilen patlayýcýlarla ilgili soruþturmanýn çok yönlü olarak sürdüðünü belirtirken, soruþturmanýn selameti açýsýndan þu anda bir örgüt ismi veremeyeceklerini söyledi. Üst düzeydeki bir yetkili, "Bombalarýn kimler tarafýndan araçlara yüklendiði, kimlere teslim edileceði belirlendi. Bu isimler üzerinde çalýþmalar sürüyor. Gözaltýnda bulunan 4 kiþinin soruþturmasý geniþ çaplý devam ediyor. Patlayýcýlarla ilgili 11 kiþi de aranýyor" dedi.

200 kilo bomba Bomba uzmanlarý yaptýklarý incelemede araç içindeki 7 ayrý piknik tüpü içine amonyum nitrat, henüz miktarý belirlenemeyen plastik patlayýcý ile demir bilyeler, çelik parçalarý ve çivilerle desteklenmiþ tahrip gücü çok yüksek 200 kilo

patlayýcý olduðunu tespit etti. Piknik tüpleriyle birlikte toplam aðýrlýðý 250 kiloyu bulan ve düzeneklerle patlatýlmaya hazýr olan tüp bombalar, uzmanlar tarafýndan saatler süren çalýþmanýn ardýndan düzeneklerinden ayrýldý.

Hedef askeri konvoylar Bomba yüklü araçla ilgili gözaltýna alýnan 4 kiþinin Mardin merkez ve Derik Ýlçesi nüfuslarýna kayýtlý olduklarý saptandý. Þüpheliler, MÝT, polis ve jandarma ekipleri tarafýndan sorguya alýnýrken, Ankara'dan görevlendirilen özel bir ekip de sorgu için Bingöl'e geldi. Güvenlik birimleri araçlar üzerinde detaylý bir inceleme yaptý. Elde edilen ilk bilgilere göre patlayýcý yüklü

aracýn Bingöl ile Elazýð'ýn Karakoçan Ýlçesi arasýndaki karayolu üzerinde baþka kiþilere teslim edileceði belirlendi. Yetkililer, patlayýcýlarýn Bingöl ve Elazýð'dan Tunceli'ye yapýlan asker sevki sýrasýnda kullanýlacaðý tahminleri üzerinde duruyor. Stratejik noktalarda karayollarýnýn kenarlarýna tuzaklanacak patlayýcýlarýn, askeri konvoylarýn geçiþi sýrasýnda uzaktan kumanda ile patlatýlacaðý deðerlendirilmesi yapýldý.

Üçüncü araç alarmý Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi kýrsalýndan bu iki araçla birlikte ayrýlan ve köy yoluna saparak izini kaybettiren Diyarbakýr plakalý üçüncü aracýn da patlayýcý yüklü olduðu belirlenerek, bu

Valilik açýklamasý Bingöl Valiliði'nden ele geçirilen patlayýcý yüklü araçla ilgili yapýlan açýklamada ise, "Bingöl Emniyet Müdürlüðümüz görevlilerince, 2 Eylül 2013 günü saat 20.55 sýralarýnda Genç- Bingöl karayolu üzerinde 2 araç durdurulmuþ, durdurulan araçlarda 7 mutfak tüpü içerisinde yaklaþýk 200 kilo patlayýcý madde ele geçirilmiþtir. Konuyla ilgili 4 þahýs gözaltýna alýnmýþ, tahkikat devam etmektedir" denildi.

Ýnþaatta madde baðýmlýlarý için önlem

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, madde baðýmlýlarýn mekâný haline gelen inþaatýn tüm açýk alanlarýný duvarla kapattý.

Batman'da kaçak sigara ele geçirildi

B

Y

Van Gölü kirleniyor

V

an Gölü sahilinde bulunan Edremit Hidroelektrik Santrali (HES), arýtma sistemi olmadan suyu göle akýtýyor. Van Gölü çevresine kurulan özel iþletmelerin yarattýðý çevre kirliliði gün geçtikçe telafisi olmayan tahribatlara neden oluyor. Ýnþa edildikleri her alanda büyük bir doða katliamýna neden olan HES'ler Van Gölü'nü de kirletiyor. Edremit ilçesinde Van Gölü sahilinde bulunan Edremit Hidroelektrik Santrali'nin (HES) tatlý suyu arýtmadan göle akýtmasýndan kaynaklý meydana gelen su kirliliði gözle görünür boyutlara ulaþtý. Edremit ilçesinde kamping iþletmesi yapan Doðan Ece, tüm çabalarýna raðmen bir þey yapamadýklarýný dile getirdi. Ece, HES'lerin her yerde olduðu gibi burada da yaþam alanlarýný yok ettiðini ifade etti.

'Katliam durdurulsun' Van Valiliði ve ilgili makamlarýn sahil kenarýnda bulunan plajlara ve kamping alanlarý üzerinde duþ sularýný bahane ederek cezai iþlemlere tabi tutmaya çalýþtýðýný belirten Ece, HES'in yarattýðý bu büyük kirliliðe raðmen bunu görmezden geldiklerini söyledi. HES'in yarattýðý kirliliðin son bulmasý için Van halký adýna imza topladýklarýný, bu imzalarý yetkili mercilere vermelerine raðmen hiçbir önlemin alýnmadýðýný hatýrlatan Ece, bu doða tahribatýnýn bir an önce önüne geçilmesi gerektiðini söyledi. Van Çevre Derneði (ÇEVDER) Baþkaný Ali Kaçlýk ise, bölgede HES'lerin olduðu her yerde bir doða katliamý yaþandýðýný belirtti. Van Gölü'nün pervasýz bir þekilde özellikle de resmi kurumlarýn yarattýðý kirlilikle boðuþtuðunu dikkat çeken Kalçýk, bölgede HES'lerin yaratmýþ olduðu tahribatlarýn önüne derhal geçilerek doða katliamýnýn önüne geçilmesi gerektiðini söyledi. (DÝHA)

edi yýl önce arsa sahibi ile inþaat sahibi arasýnda çýkan ve cinayetle sonuçlanan olay sonrasý yapýmý duran inþaat, madde baðýmlýlarýn meskeni haline geldi. Vatandaþlardan gelen þikâyetler üzerine harekete geçen Kayapýnar Belediyesi, inþaata giren tüm açýk alanlarý duvarla kapattý. Fen Ýþledi Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, "Yedi yýl önce arsa sahibi ve inþaat yapanlar arasýnda çýkan anlaþmasýzlýktan kaynaklý tartýþma cinayetle sonuçlandý. O tarihten bu yana yedi katlý inþaatta çalýþmalar durdu. Madde baðýmlýlarý tarafýndan inþaatýn kullanýldýðý ve çevreye rahatsýzlýk verdikleri þikâyetleri üzerine inþaat giren tüm açýk alanlar duvarlarla örüldü. Ýnþaatýn bahçesinde temizlik yaptýk" denildi.

Enkazda kalan iþçilere ulaþýldý Þýrnak merkeze baðlý Araköy yakýnlarýndaki kömür ocaðý giriþinde kaya parçalarýnýn düþmesi sonucu göçük altýnda kalan 3 kiþinin cenazelerine dün öðlen saatlerinde ulaþýldý.

M

erkeze yaklaþýk 35 kilometre mesafede bulunan Araköy yakýnlarýndaki bir kömür ocaðýnýn giriþindeki kanyonun yüksek kesimlerinden önceki akþam saatlerinde kaya parçalarý düþtü. Ýþ makinesi operatörü Mahmut Ýçkale, operatör yardýmcýsý Süleyman Gökalp ve aþçý Hüseyin Dekçi göçük altýnda kaldý. Önceki gece ara verilen arama kurtarma çalýþmalarýna dün sabah havanýn aydýnlanmasý ile birlikte yeniden baþlandý.

Bekleyiþ hüzne büründü Vatandaþlar, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma ekipleri tarafýndan iþ makineleri ile yapýlan aramalarda, jandarma da çevrede güvenlik önlemleri aldý. Kaya parçalarý altýnda kalan

üç kiþinin yakýnlarý enkaz alanýnda endiþeyle çalýþmalarý takip etti. Öðlen saatlerinde enkaz altýnda kalan 3 kiþinin cenazelerine ulaþýldý. Çýkarýlan cesetler, burada bekleyen ambulanslarla Þýrnak Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

atman Ýl Jandarma Komutanlýðý'nýn yaptýðý yol kontrol ve arama faaliyetleri sýrasýnda 2 araç içerisinde toplam 22 bin 600 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirdi. Batman Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, jandarma ekiplerinin Batman-Kozluk karayolu üzerinde yaptýðý yol kontrol ve arama faaliyeti esnasýnda þüphe üzerine durdurularak arama yapýlan 2 araçta 22 bin 600 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirdiði belirtildi. Ele geçirilen sigaralarýn Bekirhan Jandarma Karakol Komutanlýðý'nca muhafaza altýna alýndýðý bildirildi. Her iki araçta bulunan E.Ö. ve O.Ö. isimli þüpheliler, ifadeleri alýndýktan sonra cumhuriyet savcýlýðýnýn talimatýyla serbest býrakýlýrken, olayla ilgili adli soruþturmanýn devam ettiði ifade edildi.

Çaldýklarý altýnlarla birlikte yakalandýlar akkari'de çaldýklarý altýnlarý Van'da satH maya çalýþan 3 kiþi yakalandý. Bir süre önce Hakkari'nin deðiþik mahallelerinde

hýrsýzlýk yapýldýðý yönünde istihbarat alan Hakkari Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, hemen harekete geçerek Y.K., B.Y. ve Y.K. isimli þahýslar yakýn takibe aldý. Çaldýklarý altýnlarý bozdurmak için Van'a giden þahýslarý yolda durduran ekipler, þahýslarýn üzerinde yaptýðý aramada bir miktar para ve altýn ele geçirdi. Van'da þahýslarýn kaldýðý mahalleye operasyon düzenleyen polis ekipleri; kapýyý kýrarak girdikleri evde 5 kulpsuz, 5 kulplu tam cumhuriyet altýný, 1 adet kulplu yarým cumhuriyet altýný, bir miktar para, çek, evlerden çalýnan ayakkabý ve elbiseleri ele geçirdi. Çalýntý olduðu belirlenen motosiklet ve bir otomobile de el konuldu. Emniyetteki sorgularýnýn ardýndan mahkemeye çýkarýlan þahýslar tutuklanarak Hakkari Kapalý Cezaevi'ne gönderildi.


4

Gündem

4 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

Amed fotoðraflarý Viyana'da

Diyarbakýr kültür günleri kapsamýnda sanatçý Gültekin Tetik'in "Amed-Diyarbakýr" fotoðraf sergisi Viyana Dünya Müzesi (Welt Museum) Sergi Salonu'nda açýldý. Cizre OSB faaliyete baþladý D K

ýsa bir süre önce faaliyete geçen Cizre Ýsmail Ebul-iz Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrikalar üretime baþladý. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Kaymakam Þenol Koca, "Þuanda içerisinde bulunduðumuz alan Ýsmail Ebul-iz El Cezeri Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk fabrikasýdýr. Bu fabrikada þuan 26 kiþi ile birlikte iki vardiya üzerinde pis su boru fabrikasý üzerinde kurulmuþ. Burada 36 saat içerisinde bir TIR dolusu boru üretimi yapýlýyor. Þuan itibariyle diðer fabrikalarýmýzýn açýlmasýyla beraber inþallah yýl sonuna kadar 2O ye çýkmasý bekleniyor. Böylelikle yaklaþýk 400 kiþi istihdam edilecek. Bu bölgede þuan her hangi bir sýkýntýmýz kalmadý. Altyapýsý tamamlandý. Elektriði ile ilgili ufak bir problem var. O problemle alakalý þuanda bakanlýklarýmýzla giriþimlerimiz devam ediyor. Nasip olursa onu da en geç 2014'ün Haziran ayýna kadar tamamlayacaðýz ve buradaki istihdamý devlet olarak yapýlacak katkýlarý arttýrmak suretiyle katkýlarýmýzý devam ettireceðiz. Devlet hem yer tahsil ediyor, hem de hibe desteðinde bulunuyor" dedi. 4 fabrika baþladý Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Muat Elçi ise, "Bin dönümlük arazi üzerinde kuruldu. Ýlk etapta alt yapýsýný yaptýk. Ýkinci etapta 26 parsel arazi düzenledik. Þimdi 19 firmaya arsalarý teslim ettik. Bu firmalardan 4'ü üretime geçti. 7 firmamýzda fabrika inþaatlarýna baþladý. Tüm firmalarýmýz faaliyete geçerse yaklaþýk 400 kiþi iþ imkaný bulacak. Bölgemizde iþsizlik sorunu var. Ýnsanlarýmýzýn burada açýlacak fabrikalarda çalýþmalarýný istiyoruz. Sanayisi olmayan bir memleket geliþmez, ileri gitmez. Geliþmesi için mutlaka sanayisi olmasý þarttýr. Burada da sanayimiz faaliyete geçti. Ýþ adamlarýmýz gelirse yatýrým yaparsa yardýmcý oluruz. Þuanda açýlan ve açýlacak fabrikalarýmýzda kalifiyeli eleman sýkýntýsý var. Meslek liselerinde okuyan gençler, bu iþten iyi anlýyorlar. Biz burada bir meslek lisesine arsa tahsis etmeyi düþünüyoruz. Hem buradaki fabrikalar eleman bulsun, hem de okuldan mezun olan öðrenciler hemen iþ sahibi olsun" þeklinde konuþtu.

ünya kültürünün seçkin örneklerinin sergilendiði Avusturya'nýn baþkenti Viyana, Diyarbakýr'ý aðýrlýyor. Kentin en merkezi ve tarihi yerinde bulunan Dünya Müzesi Sergi Salonu'nda küratörlüðünü Büyükþehir Belediyesi Sanat Galerileri Koordinatörü Barýþ Seyitvan'ýn yaptýðý ve fotoðraf sanatçýsý Gültekin Tetik'e ait "Amed-Diyarbakýr Fotoðraf Sergisi" açýldý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Viyana Belediyesi'nin organizasyonu ile açýlan sergiye Feykom ve TevÇend de destek verdi. Biri kadýn biri erkek iki kiþinin geleneksel kýyafetlerle karþýladýðý konuklara, Diyarbakýr burna kadayýfý ikram edildi. Bakýr iþlemeciliði örneklerinin de sergilendiði salona bir de dengbej divaný kuruldu. Diyarbakýr'dan Viyana'ya giden dengbejler Mehemede Neyasi ve Þemsedine Vartoyi, klamlarý ile Kürt

kültürünü izleyenlerle buluþturdu.

30 Eylül'e kadar açýk

Diyarbakýr Kültür ve Turizm Daire Baþkanlýðý'nýn bastýrdýðý Dengbej Antolojisi, Ayþe Þan ve Aram Tigran biyografik kitaplarý, Amed adlý Diyarbakýr tarihini anlatan kitap ile Diyarbakýr Gezi Rehberi'nin de izleyenlere sunulduðu salonda, Diyarbakýr'ý Almanca tanýtan bir video da sürekli olarak gösterildi. Ýzleyiciler dengbej klamlarý eþliðinde Diyarbakýr'ýn surlarýndan tarihi ve inançsal mekanlarýna, modern kentten, gündelik hayata dair fotoðraflarýnýn bulunduðu sergiyi gezdi. Avusturyalý izleyiciler tek tek fotoðraflarý izlerken, Avusturya'da mülteci olarak kalan pek çok Kürt de fotoðraf kareleriyle ülkelerine yolculuk yaptý. 6 Eylül'e kadar dengbejler her gün sergi salonunda klamlarýný söyleyecek. Sergi 30 Eylül'e kadar açýk kalacak.

Diyarbakýrlý gençler Van'ý dolaþtý "Seyyah Ulu Çýnarýn Ýzinde" projesi kapsamýnda Diyarbakýr'dan giden 40 genç Van'ý dolaþtý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Gençlik Merkezi Gençlik liderleri tarafýndan karþýlanan Diyarbakýrlý gençler, Van Kalesi, Muradiye Þelalesi, Van Kedi Evi, Kýz Kalesi, Akdamar Adasý gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi. Diyarbakýr'dan gelen gençlerin birçoðunun daha önce Van'a gelemediðini söyleyen gençlik liderleri, bu proje sayesinde Diyarbakýrlý gençlerin Van'a gelebildiðini söylediler. Üç gün boyunca Diyarbakýrlý gençleri Van'da aðýrladýklarýný belirten liderler, "Bundan öncede Türkiye'nin çeþitli illerinden gelen 720 gencimizi ilimizde misafir

Zayi ilanlarý D.Ü. Ziya Gökalp Eðitim Fakültesi Ýlköðretim matematik öðretmenliði bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Maas Demir S.N 3930188857 nolu mükellefi olup iþ yerimize ait IBM kasa no: YF-00785435 nolu yazar kasa ruhsatýný kaybettik.Hükümsüzdür Genafarisoðlu Tekstil Gýda Ýnþ Sanayi Tic. Ltd.Þti. Diyarbakýr Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Ümit Aslan

CHP heyeti Siirt'te

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinden oluþan bir heyet, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gitti.

C 4 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA YIL: 13 SAYI: 4375 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

HP Ýzmir Milletvekili Oðuz Oyan baþkanlýðýnda heyet teþkilat üyeleriyle bir araya geldi. Hükümetin Ortadoðu ve Suriye politikasýný eleþtiren Oyan, Musul ve Kerkük üzerinde hak arama taleplerinin olduðunu, bu tehlikeli maceranýn içinde olmayacaklarýný ve düþünceleri de savunmayacaklarýný ifade etti. Çözüm sürecinin bu þekilde saðlýklý yürüyemeyeceðini de ifade eden Oyan, "Çözümün topluma mal edilmesi ve parlamentoda tüm siyasi partilerle çözülebilir. Süreç siyasete mal edilmesi gerekir. Hiçbir þekilde ne olduðunu bilmediðimiz bu sürece yine karþý çýkmýyoruz. Bunun nerede ne zaman týkanacaðýný kimse güvence veremez, kapalý kapýlar ardýnda ne konuþulduðunu biz de bilmiyoruz, toplum da bilmiyor. Sürecin bu þekilde kalýcý çözümleneceðine inanmýyoruz. Çünkü bunun nerede týkanacaðýný bilmiyoruz. Bir silahsýzlanma var, silahlarýn patlamamasýndan herkes memnun, biz de memnunuz. Ama endiþeliyiz. Hükümetin Suriye üzerinde uyguladýðý þahin politikasý acaba bir anlamda da bu süreci ofsayda atmak için

midir? Kardeþim tam ben çözecektim ama savaþ çýktý demesi için mi? Önümüzde 3 seçim var, acaba bana 3 seçim için müddet ver demesi için mi? Bilmiyoruz. Biz diyoruz ki faili meçhul cinayetler çözülsün, önergeler veriyoruz. Kanun teklifi veriyoruz ama sonuç yok" dedi.

'Geri dönüþler saðlanamadý' Boþalan köylere geri dönüþlerin saðlanamadýðýný kaydeden Oyan, "Siirt köylerden büyük göç almýþ, ayný þekilde metropollere göç vermiþ bir ildir. Bu aslýnda bölgemizin bir sorunudur. Köylere geri dönüþler için alt yapýsý saðlanmalýdýr. Madem köyleri boþalttýnýz, geri göndermesini de bileceksin. Yaylalarý da açacaksýn, köylere geri dönüþler serbest de yaylalara çýkmak yasak. Böyle bir uygulama olamaz.

Türkiye bütçesinden köylere dönüþler için 5-10 milyar lira para harcanmalýydý. 30 yýllýk yýkýmý ancak bu þekilde telafi edebilirsin. Bu yapýlsaydý 2000'li yýllarda daha huzurlu bir süreç baþlardý. Koruculuk kaldýrýlmalýdýr. Eðer barýþ adýna konuþacaksanýz silahýn tüm nedenlerini ortadan kaldýrmanýz gerekir. Ancak hükümetin böyle bir listesi veya çözüm için altyapý hazýrlýlýðý içinde olduðunu sanmýyorum. Netice olarak Türkiye bu sorunu kendi içinde çözmelidir, baþka dýþ güçler bu sorunu çözemez" diye konuþtu. CHP seçmenlerinin ve genel olarak yöre sakinlerinin görüþ ve önerilerini almak üzere Siirt'te geldiklerini belirten Oyan, bir günlük Siirt ziyaretinin ardýndan Bitlis, Muþ ve Bingöl illerine de gideceklerini söyledi.

ettik. Van'ýn tarihi ve turistik yerlerini gezdirdik. Diyarbakýrlý gençlerimizin geziden oldukça memnun kaldýklarýný gördük. Bu yýlki son kafileydi. Önümüzdeki yýlda da yine genç seyyahlarýmýzý misafir etmeye devam edeceðiz" þeklinde konuþtular. Van'a yapýlan geziden oldukça memnun kaldýklarýný söyleyen Diyarbakýrlý gençler ise, ziyaretin kendileri için çok keyifli geçtiðini söylediler. Bir daha kendilerine fýrsat verildiðinde yine Van'a gelmek isteyeceklerini belirten gençler, "Ülkemizi tanýyoruz, ilk defa Van'a geldik ve çok beðendik. Gezilecek çok yeri var. Birlik ve beraberlik içinde, kardeþlik içinde nice gezilere" dediler.

Birbirlerinin yaslarýna katýldýlar A

nkara'nýn Gölbaþý ilçesindeki Ahiboz Jandarma Karakolu'nda ölen iki Diyarbakýrlý askerin aileleri, birbirlerine taziye ziyaretinde bulundu. Geçen hafta Ankara'nýn Gölbaþý ilçesindeki Ahiboz Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan er Uður Özdel'in (20), nöbette arkadaþý Osman Denktaþ'ý (20) öldürdükten sonra intihar ettiði iddia edilen olayýn ardýndan Özdel ve Denktaþ aileleri birbirlerine taziye ziyaretinde bulundu. Uður Özdel'in babasý Mustafa Özdel'in evinde bir araya gelen iki aile mensuplarý, birbirlerine baþsaðlýðý dileklerinde bulunduktan sonra açýklamalarda bulundu. Osman Denktaþ'ýn dayýsý Raþit Temelli, vatani görevini yapan 2 gencin ölüm olayýnýn þüpheli olduðunu söyledi. Ýsteklerinin soruþturmanýn bitmesi ve varsa suçlularýn tespit edilip adalete teslim edilmesini istediklerini belirten Temelli, "Ýkisi de bir komutanla yaþadýklarý sorunlarý ailelerine söylemiþ. Babalarý da birlik komutanlarýný arayarak, bu konuyu izah etmiþler. Ancak sýkýntý giderilmemiþ ve bu olay olmuþ" dedi. 'Olaydan þüphe duyuyorum' Uður Özdel'in babasý Mustafa Özdel de, oðlunun Gölbaþý Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yaparken olaydan yaklaþýk 10 gün önce Ahiboz Jandarma Karakolu'nda gönderildiðini kaydetti. Aradan geçen bir kaç gün içerisinde kendisini arayan oðlunun karakolda görev yapmanýn sýkýntýlý olduðunu anlatarak, eski yerine gitmek istediðini kendisine ilettiðini bildiren baba Özdel, bunun üzerine karakol komutanýný arayýp durumu anlattýðýný kaydetti. Bu taleplerinin kabul edilmediðini, oðlunun þikayetinin devam etmesi üzerine tekrar karakol komutanýný aradýðýný aktaran baba Özdel, "Rica etmeme raðmen eski karakola gönderilmedi. 6 gün sonra da olay oldu. Bu olaydan þüphe duyuyorum. Üstelik olay basýna farklý yansýtýldý. Yaklaþýk 20 dakika karakolda yaralý halde bekletilmiþ. Olay saati belli, yaralý halde çocuðun hastaneye ulaþtýrýldýðý saat belli" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan iki aile birbirleri ile tokalaþarak taziye dileklerinde bulundu.


Bölge Haber

4 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

5

Siirt'te muhtarlara bilgisayar Siirt Belediyesi, kent merkezinde bulunan 20 mahalle muhtarýna laptop bilgisayar daðýttý. Belediye hizmet binasýnda yapýlan törende konuþan Belediye Baþkaný Selim Sadak, çaðýn bilgi ve teknoloji çaðý olduðunu belirtti.

B

aþkan Selim Sadak, mahallenin temsilcileri olan muhtarlarýn teknolojik geliþmelerden istifade etmelerini saðlamak için bilgisayar desteðinde bulunduklarýný söyledi. Sadak, "Siirt Belediyesi olarak 4 yýllýk bir zaman diliminde halka odaklý bir hizmet anlaþýþý önemsedik. Bu amaçla çalýþmalarýmýzý öncelikle mahallelerimizin sorunlarýný çözme ile baþladýk. Þuan belediyenin tek kuruþ esnaf borcu bulunmamaktadýr. Bir tek gün bile su sorunu ile karþý karþýya kalmadýk. 4 yýlda halkýn teveccühünü kazandýk. Çünkü hizmet anlayýþýmýzý halkýmýzdan almaktayýz. Mahalle temsilcileri olan muhtarlara büyük önem veriyoruz. Mahallelerindeki sorunlarý en iyi bilen muhtarlarýmýzdýr bu amaçla muhtarlarýmýzý önemsiyor ve içinde bulunduðu sorunlarý imkanlarýmýz çerçevesinde çözerek ilk etapta kendilerine, mahallelerinde gelen sorunlarý kaydetmek ve bize ulaþtýrmak için bilgisayar desteðinde bulunduk. Ýleriki aþamada da kendilerine ofis kurmalarý konusunda

yardýmcý olacaðýz" dedi.

44 yýldýr muhtar Sadak ilk laptop bilgisayarý Siirt'te 44 yýl boyunca aralýksýz mahalle muhtarý olarak görev yapan Emrullah Tren'e verdi. Bir mahallede yarým asýr boyunca kendini mahalle halkýna sevdirmenin kolay olmadýðýný ifade eden Sadak, emektar muhtara teþekkür etti. Geliþen teknolojiye ayak uyduracaðýný belirten Tren, yarým asýrdýr mahallenin temsilcilik görevini yürüttüðünü, hem mahalle muhtarý hem de AK Parti'den belediye meclis üyesi olduðunu söyleyerek, "75 yaþýndan sonra bilgisayara adapte olmak biraz zordur, ancak halkýn temsilcisi olmanýn gerektirdiði sorumluluðu göz önünde bulundurarak, mahalleden gelen sorunlarý bilgisayar vasýtasýyla ilgili mercilere aktaracaðým. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Tören, 20 mahalle muhtarýna laptop bilgisayar daðýtýmýnýn ardýndan sona erdi.

'SYDV maðdur ediyor' iddiasý Ambulanslara ceza yaðdý

B

atman'da hasta taþýmadan hýz yapan ambulanslara trafik polisleri tarafýndan ceza kesildi. Þehir içinde hýz limitini aþtýklarý gerekçesiyle 5 tane 112 acil servis ambulansýna 340 TL ceza kesildi. Batman Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube Müdürlüðü'ne baðlý polis ekipleri, þehir içinde hýz limiti olan 50 kilometreyi aþtýklarý için Saðlýk Bakanlýðý'na ait 5 ambulansa kiþi baþýna 340 TL para cezasý kesti. Kesilen cezanýn gerekçesi ise kent merkezinde ambulans sürücülerinin trafik akýþýný aksatmasý ve tepe lambasý ile siren çalmamasý olduðu belirtildi. Ambulans araçlarýnýn kent merkezinde hasta taþýmadýðý halde kýrmýzý ýþýk ihlali yaptýðý, siren ve tepe lambasý yaktýðý gerekçesiyle ambulansý kullanan sürücülere kiþi baþýna 340 lira cezai iþlem yapýldý. Ambulanslara kesilen cezalarý yanlýþ bulan vatandaþlar, hasta taþýyan araçlarýn ayrýcalýklý olmasý gerektiðini ve kesilen cezanýn þoförden alýnmasýný da doðru bulmadýklarýný söylediler. Saðlýk Ýl Müdürlüðü yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamada, günde ortalama 70 ile 80 üzerinde ambulansýn can kurtarmak için en hýzlý bir þekilde yoðun bir çaba sarf ettiðini ve ayda yaklaþýk bin hastayý taþýdýðýný ancak 5 ambulans aracýna cezai iþlem yapýldýðýný ve kesilen cezalarýn þoförlere yönelik olduðu kaydedildi.

Eller Mýsýr için semaya açýldý

D

iyarbakýr KÖY-DER, Mýsýr ve Suriye halký için 3 günlük dua programý gerçekleþtirdi. Diyarbakýr, Mýsýr'da ve Suriye'de yaþanan insanlýk dýþý uygulamaya sessiz kalmýyor. Diyarbakýr'da faaliyet yürüten Köy Mezra ve Beldelerle Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KÖY-DER), 3 günlük dua programý düzenledi. 3 gün boyunca üye ve gönüllülerinin yaný sýra cami cemaati ile birlikte saf tutan Köy Der yetkilileri, kýlýnan sabah namazýnýn ardýndan ellerini semaya açarak, Mýsýr ve Suriye'de halkýnýn kurtuluþu için Allah'tan yardým dilendi. Merkez Baðlar ilçesi Þeyh Þamil Mahallesi üzerinde bulunan Muhammediye Camisi'nde düzenlenen dua programý sona erdi.

Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'ndan (SYDV) yardým almak için baþvuran Batmanlý fakir aileler, kurum görevlilerinin hane ziyaretlerini geç yaptýðýný ve bu yüzden maðdur olduklarýný iddia ettiler.

B

Personel sayýsý yetersiz

atmanlý fakir aileler, SYDV görevlilerinin hane ziyaretlerini çok geç yapmasýnýn kendilerini maðdur ettiðini belirtti. Aileler, "Bizler, SYDV'ye yardým almak için baþvuruda bulunuyoruz. Oradaki görevliler, en kýsa zamanda geleceklerini ve gelir tespiti yapacaklarýný söylüyorlar. Ama uzun bir süre ve bazen bir yýlý bulan bir gecikme var. Bu hane ziyaretinin gecikmesi, bizleri zor durumda býrakýyor ve uzun süre boyunca yardým almaktan faydalanamýyoruz. Hane ziyaretleri çok geç yapýlýyor" dediler. Yaþanan durumdan dolayý maðdur olan aileler, yetkililere seslenerek bir an önce bu durumda olan binlerce maðdur insanýn sorunun giderilmesini istediler.

SYDV yetkilileri, yaklaþýk 46 bin dosyanýn ellerinde mevcut olduðunu ve dosya sayýsýnýn çok olmasý ve personel sayýsýnýn yetersiz olmasýndan dolayý hane ziyaretlerinin 3-4 ay gecikebildiðini söyledi. 7 ekip ve 21 personel ile günde yaklaþýk 220 haneyi ziyaret ettiklerini ifade eden SYDV yetkilileri, çok sayýda baþvurunun olduðunu ve mevcut personelle sýkýntýyý giderebilmenin mümkün olmadýðýný belirtti. Batman'da yaklaþýk 39 mahallenin olduðunu ve 34 köy ile bu köylerin mezralarýnýn da kayýtlarýnda yer aldýðýný vurgulayan yetkililer, personelin her gün durmadan gezdiðini ve ancak hane ziyaretlerinde en geç 3-4 ay gibi bir süre gecikildiðini kaydetti.

Hakkari'den Rojava'ya yardým Çýnar'da ambulans yetersizliði

R

ojava halkýyla dayanýþmak amacýyla DTK, BDP, Hakkari Belediyesi ve sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan toplanan yardýmlar, Rojava halkýna ulaþtýrýlmak üzere yola çýkarýldý. Rojava yardým komisyonu tarafýndan kiralanan bir depoda toplanan yardýmlar bir TIR'a yüklendi. Toplanan yardýmlara iliþkin açýklama yapan DTK delegesi ve Rojava Yardým Komisyonu üyesi Hifzullah Kansu, daha önce baþlatýlan kampanya kapsamýnda toplanan yardýmlarý araçlara yükleyerek, Suruç ilçesine göndereceklerini ve buradan da Rojava halkýna ulaþtýrýlmak üzere Rojava'ya geçileceðini söyledi.

D

iyarbakýr'ýn Çýnar ilçe Devlet Hastanesi bünyesinde sadece bir ambulansýn hizmet vermesi maðduriyetleri de beraberinde getiriyor. Son olarak bir kazada yaralanan kardeþlerin ambulans sýkýntýsý nedeniyle hastaneye sevk edilmelerinin gecikmesi hasta yakýnlarýyla hastane personelini karþý karþýya getirdi. Yukarýkonak (Xanýkajor) Köyü'nde trafik kazasý geçirerek aðýr yaralanan Pýnar (20) ve Yasemin Özgür (22) kardeþler, Çýnar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yeterli týbbi müdahale imkaný bulunmamasýndan dolayý kardeþler Diyarbakýr Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralý kardeþlerden biri mevcut ambulansla Diyarbakýr'a nakledilirken, diðer kardeþ için baþka bir ambulansýn gelmesi beklendi. Beklenen ambulansýn gecikmesi nedeniyle hasta yakýnlarý, hastane personeli ile tartýþtý. Hasta ve hasta yakýnlarýnýn maðduriyetlerine sebep olan ambulans sýkýntýsý, hasta yakýnlarý ile hastane personelini sýk sýk karþý karþýya getiriyor. Öte yandan yaralý kardeþlerden biri hastaneye götürülürken yolda hayatýný kaybetti, diðer kardeþ ise tedavi gördüðü hastanede tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.

'Yardýmlarýmýz sürecek' Rojava halkýnýn zor günler geçtiðini belirten Kansu, "Bütün Kürt halkýnýn, zor günler geçiren Rojava halký ile dayanýþma içinde olmasý gerekir. Baþta Türkiye olmak üzere bölgede bulunan bazý ülkelerin desteðini alan çeteler, dört bir yandan Rojava halkýna saldýrmaktadýr. Kendini savunan halkýmýza destek vermek en büyük görevlerimiz arasýnda yer almaktadýr. Bu

saldýrýlar nedeniyle zor duruma düþen Rojava halký ile dayanýþma içinde olan baþta Hakkari olmak üzere bütün halkýmýza teþekkür ediyoruz. Suriye'de savaþ devam ettiði müddetçe Rojava halkýna yardýmlarýmýz devam edecektir" diye konuþtu.


6

EKONOMÝ

4 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

Zam þampiyonu yumurta Tüketici Fiyatlarý Endeksi Aðustos ayýnda yüzde 0,10 oranýnda düþtü. Yýllýk tüketici enflasyonu da yüzde 8,17'ye geriledi. Aðustos'un zam þampiyonu yüzde 17,47 ile yumurta oldu. Fiyatý en fazla düþen ürün ise yüzde 27,14 ile domates.

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu, Aðustos ayý tüketici ve üretici fiyatlarý endekslerini açýkladý. Buna göre, söz konusu ayda Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) yüzde 0,10 düþtü, Üretici Fiyatlarý Endeksi ise (ÜFE) yüzde 0,04 oranýnda arttý. Aðustos ayý itibariyle yýllýk enflasyon ise TÜFE'de yüzde 8,17, ÜFE'de yüzde 6,38 olarak gerçekleþti. Bu arada, Temmuz ayýnda TÜFE yüzde 0,31, ÜFE yüzde 0,99 oranýnda artmýþ, yýllýk enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 8,88, ÜFE'de yüzde 6,61 olmuþtu. TÜFE bazýnda, Aðustos ayýnda fiyatý en fazla artan ürün yüzde 17,47 ile yumurta oldu. Yumurtayý, fiyatý yüzde 6,51 artan "mücevher (altýn)" ile fiyatý yüzde 5,26 artan kaþar peyniri izledi.

En çok domates ucuzladý Fiyatý en çok artýþ gösteren diðer ürünler

arasýnda yüzde 5,05 ile yurt içi hafta sonu turlarý, yüzde 4,64 ile yoðurt, yüzde 4,21 ile tavuk eti, yüzde 3,47 ile konserveler, yüzde 2,97 ile hazýr çorbalar, yüzde 2,53 ile sucuk, yüzde 2,42 ile spor müsabakalarýna giriþ ücreti yer aldý. TÜÝK verilerine göre, geçen ay fiyatý en fazla düþen ürünlerin baþýnda domates geldi. Domatesin fiyatý yüzde 27,14 azalýrken, fiyatý en çok düþen ürünler sýrasýyla kavun (yüzde 15,09), çarliston biber (yüzde 11,77), patates (yüzde 11,22), sivri biber (yüzde 11,16), erkek tiþörtü (yüzde 6,76), kadýn ayakkabýsý (yüzde 5,64), erkek gömleði (yüzde 5,27) ve çocuk tiþörtü (yüzde 4,45 ) oldu. Kadýn pantolonunun fiyatý aðustosta yüzde 3,35, erkek ayakkabýsýnýn ve telefon ekipmanlarýnýn (telsiz telefon, cep telefonu) fiyatý yüzde 2,59'ar düþtü.

kendi benzinini üretti ÞTB'de buðday ihalesi Kürtler D Þ

anlýurfa Ticaret Borsasý'nda buðday ortalama 7,4 kuruþtan iþlem gördü. TÝGEM Ceylanpýnar'a ait 2013 yýlý istihsali; bin ton Ceyhan-99 (ekmeklik), 4 bin ton Sarýçanak-98 (makarnalýk), bin 500 ton Kýzýltan-91 (makarnalýk) ve 2 bin ton Fýrat-93 (makarnalýk) mahsul buðday olmak üzere toplam 8 bin 500 ton mahsul buðday borsa þartlarýnda peþin bedelle ve açýk artýrma usulü satýþa sunuldu. Partiler halinde gerçekleþtirilen ihaleye çok sayýda firma katýlýrken, ürünler 7

Dolarýn ateþi yükseldi

S

uriye'ye müdahale tansiyonunun biraz olsun düþmesiyle birlikte dün 2.01 TL'ye kadar gerileyen dolar, yeniden yükselmeye baþladý. Ýsrail'in füze denemesiyle Ortadoðu'da gerginlik artarken, dolar da 2.05 TL'yi geçti. ABD öncülüðündeki ülkelerin kýsa süre içinde Suriye'ye bir askeri müdahalede bulunacaðý yönündeki endiþelerin azalmasýyla bu hafta deðer kazanan TL, bugün bölgede tansiyonun tekrar artabileceði endiþesiyle yeniden deðer kaybediyor. Bankacýlar, artan jeopolitik tansiyon haricinde Merkez Bankasý'nýn dün bir adým atacaðýný açýklamasýna karþýn böyle bir adým atmamasýnýn ve bu hafta ABD'de açýklanacak tarým dýþý istihdam verileri öncesi artan endiþelerin de etkili olduðunu söyledi. Küresel piyasalarda ve TL'de gerginliðin artacaðý endiþeleriyle bu haber ardýndan deðer kayýplarý hýzlandý. Dolar/TL bugün güne 2,0180 seviyesinde baþladýktan sonra sert yükselerek 2,0525 seviyesini test ettikten sonra 2,0434 civarýndan iþlem gördü. Sepet bazýnda TL ise bugün güne 2,3386 seviyesiyle baþladýktan sonra ayný saatte 2,3690 seviyesinde iþlem gördü.

firma tarafýndan satýn alýndý. Ýhalenin bazý partileri ise alýcý bulmadý.

aha önce benzinin litresini Ýran ve Azerbeycan'dan 1000 dinara ithal eden Kürt Bölgesi, kendi petrol rafinerilerini devreye sokmasýyla ham petrol ayrýþtýrýlýp ilk defa kendi benzinini piyasaya sürdü. Benzinin litresi 500 dinardan piyasaya sürüldü. Ucuz benzinden dolayý memnuniyetlerini dile getiren sürücüler, "Petrolün ana kaynaðý bizim coðrafyadan çýkýyor. Kendi benzinimizi üretmemiz gecikmiþ bir durumdur" dediler. Piyasaya sürülen kaliteli ve ucuz benzinden dolayý bazý benzin istasyon iþletmecilerinin ise durumdan memnun olmadýðý gözlendi. Bazý Kürtler ise piyasaya sürülen ucuz benzinin 21 Eylül'de yapýlacak olan Parlamento seçimlerine hükümetin yatýrým yaptýðý görüþünde.

Batman ÝÞKUR 7. sýraya yükseldi B

atman ÝÞKUR Müdürlüðü, baþarý sýralamasýnda yedinci sýraya yükseldi. Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Besim Eviz, Türkiye geneli yapýlan yüzde 68'lik iþe yerleþtirme artýþýnýn olumlu olduðunu ve bu artýþta Batman'ýn önemli performans sergilediðinin altýný çizdi. Eviz, "Batman ÝÞKUR 2013 yýlý ilk 7 ayýnda 81 il içerisinde Özel Sektör tarafýndan talep edilen açýk iþ sayýsý hizmetinde ve Özel Sektörde ziyaret edilen iþyeri çalýþmalarý hedefine ulaþmada Türkiye Birincisi olmuþtur. Tüm hizmet alanlarýnda ise Türkiye Geneli Baþarý sýralamasýnda 7. Sýrada yer almýþtýr. Bu baþarý performansý, iþverenlerle yapýlan aktif iletiþim ve kurum hizmetlerini tanýtým çalýþmalarý neticesinde gerçekleþtirilmiþtir. Bu baþarýnýn, 2011 yýlýnda Türkiye geneli baþarý sýralamasýnda 80. Sýrada; 2012 yýlýnda 74. sýrada olduðu göz önüne alýndýðýnda baþarýda Batman ÝÞKUR'un önemli bir sýçrama yaptýðýný göstermektedir. Türkiye birinciliði sýralamasý tesadüfi olmayýp ekip olarak kurumsal ve profesyonel çalýþmalar sonucu ortaya çýkmakla beraber kurumsal iþbirliðimizi destekleyen tüm Kamu ve Özel sektör yetkililerine þükran borçluyuz. Ýþsizlikle mücadelenin, ancak tüm sektör temsilcilerinin ortak bir iþbirliði ile mümkün olduðu açýktýr" dedi.

Gümrük Müdürlüðü'ne inceleme M

ardin'in Nusaybin ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunan Vali Ahmet Cengiz, ilk olarak ilçeye yeni atanan ilçe Jandarma Komutaný Bnb. Yavuz Köse'yi makamýnda ziyaret etti. Vali Cengiz, daha sonra Kaymakam Abdulhalim Can ve beraberindekilerle Nusaybin Gümrük Müdürlüðü'nde incelemelerde bulundu. Gümrük çalýþmalarý hakkýnda müdür Muammer Ünal'dan bilgi alan Vali Cengiz, Suriye'de yaþanan olaylardan dolayý Nusaybin Gümrüðünün bir þansýzlýk yaþadýðýný söyledi. En kýsa zamanda

Nusaybin Gümrüðünün eski iþleyiþine gelmesi temennisinde bulunan Vali Cengiz, Gümrük iþi ve iþletmesinin her zaman için önemli olduðunu belirtti. Gümrük iþi ve iþletmesinin hem ticari açýdan hem de ülkenin prestiji açýsýndan her zaman önemli olduðunu ifade eden Vali Cengiz, "Bizim bir prensibimiz var VIP standartlarýnda kamu hizmeti prensibi. Sýfýr sýrayla sýfýr kuyrukla prensibimiz var, ilkemiz var. Vatandaþýmýz ne kadar çok memnun olursa biz de o kadar çok memnun olacaðýz" dedi.


GÜNCEL

4 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

7

‘Anadil’ için dilekçe toplanacak Diyarbakýr'da KURDÝ-DER ve Eðitim Sen öncülüðünde "anadilde eðitim" talebiyle 4 ayrý noktada dilekçe toplanacak.

K

ampanyaya iliþkin Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi'nde basýn toplantýsý düzenlendi. KURDÝDER ve Eðitim Sen yöneticilerinin katýldýðý toplantýda, Kürtçe açýklama yapan eðitmen Laleþ Biçimli, anadilde eðitimin toplum için önemine dikkat çekerek, okula giden her bireyin anadilde eðitim alma hakkýnýn olduðuna vurgu yaptý.

'Çocuðun kimliði anadildir' Günümüz dünyasýnda insanlarýn artýk birkaç dili öðrenerek yaþamlarýný idame ettirdiðine iþaret eden Biçimli, "Anadil çocuðun kimliðidir. Bir insan kendi

dili, kültürü ve edebiyatýyla yaþar. Devlet Kürtlerin üzerindeki inkar politikalarýna bir an önce son vermelidir. Kürtçe bir televizyon kanalý, Kürtçe'nin seçmeli ders olmasý ile sorunlar çözüme kavuþmaz. Kürtçe'nin eðitim hayatý boyunca eðitim dili olmasý gerekir. Baþbakan Erdoðan, 'Anadilde eðitim gündemimizde yok' diyor. Bu da bizlerin barýþa olan umudunu kýrmaktadýr" dedi.

4 noktada toplanacak Ailelerin de çocuklarýyla günlük yaþamda Kürtçe konuþmasý gerektiðine vurgu yapan Biçimli, "Çocuklarýn konuþmadýðý bir dilin geleceði karanlýktýr. Kürtçe'nin diðer dillerden eksik kalan bir yaný yoktur" þeklinde konuþtu. Kampanya çerçevesinde Baðlar Dörtyol, Huzurevleri (Tesisler), Ofis ve Daðkapý mevkisinde kurulacak olan stantlarda anadilde eðitim talebini içeren dilekçeler toplanmaya baþlanacak. 4 gün boyunca saat 15.0018.30 arasýnda toplanýlacak imzalar daha sonra Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edilecek. (DÝHA)

Köylülerden termik santral tepkisi Batman'da adli yýl açýlýþý

B

atman'da 2013-2014 adli yýl açýlýþý vesilesiyle Batman Cumhuriyet Baþsavcýsý Muhammet Emre Ejder'in baþkanlýðýnda bir kafede gece düzenlendi. Adli yýlýn açýlýþ gecesine Batman Cumhuriyet Baþsavcýsý Muhammet Emre Ejder, Batman Baro Baþkaný Av. Ahmet Sevim, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, hakim ve savcýlar, kamu kurum müdürleri ve avukatlar katýldý. Gecede konuþan Batman Cumhuriyet Baþsavcýsý Muhammet Emre Ejder, yeni adli yýlýn birlik, beraberlik ve kardeþlik getirmesi temennisinde bulundu. Ejder, kamu vicdanýný rahatlatan kararlara imza atma temennisinde bulunarak sözlerini tamamladý. Batman Baro Baþkaný Av. Ahmet Sevim ise, Türkiye'de son yýllardaki, zihinsel ve yapýsal deðiþme, hukuk sistemi ve yargýsal pratikleri ile ayak uyduramadýklarýndan yakýndý. Sevim, "Çeþitli nedenlerle olmakla birlikte yargýnýn hala bir hesaplaþma alaný olarak görülmesi en temel sorundur. Tüm kýsmi deðiþikliklere raðmen, özellikle kamu vatandaþ iliþki konusunda sorunlar hala devam etmektedir" dedi. Konuþmalarýn ardýndan verilen kokteyl ile program son buldu.

Ýzleme komisyonu Baþkale'de

P

KK'lýlarýn geri çekilme sürecini izlemek amacýyla Van'da kurulan Demokratik Çözüm Yürüyüþünü Ýzleme Komisyonu, Baþkale'de kurulan çözüm çadýrýný ziyaret etti. Komisyon heyetini, aralarýnda Baþkale BDP Ýlçe Baþkaný Senar Yeþilýrmak, Baþkale Belediye Baþkaný Eylem Açýkalýn, MEYA-DER, Baþkale Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi ve çadýrda nöbet tutan Kadan (Geçitvermez) ile Elbês (Özpýnar) köylüleri karþýladý. Komisyon adýna açýklama yapan Yýlmaz Berki, hükümetin yine oyun peþinde olduðunu ve niyetinin Kürtleri kandýrmak ve oyalamak olduðunu söyledi.

'Hükümet adým atmak istemiyor' Berki "Bizim isteðimiz, ölümlerin tamamen bitmesi ve artýk bir barýþýn saðlanmasý. Onun içinde biz komisyon olarak ilçeleri ve köyleri dolaþýp süreci gözlemliyoruz. Hükümetin tavrýný izlediðimizde, adým atmak istemedikleri her hallerinden belli. Yine Kürtlerin kandýrmak için oyun oynamaya çalýþýyorlar. Artýk böyle bir þeyi kimse yapamayacak. Halen karakol yapýmlarý devam ediyor. Halkýmýz karakol istemiyor, eðer çözüm isteniyorsa karakol yapýlmalarýnýn durdurulmasý lazým. Madem bir þey yapmak istiyorlar, halkýmýzýn dilini, kültürünü öðreneceði yerler yapýlsýn" dedi.

Þýrnak'ýn Silopi ilçesinde tarým ve hayvancýlýkla uðraþan köylüler, termik santrallerden dolayý ekinlerinin zarar gördüðünü ve hayvanlarýnýn sakat kaldýðýný ileri sürerek santrallerin kapatýlmasýný istedi.

S

ilopi ilçesinde kurulu termik santrallerden biri ilçeye 5 kilometre uzaklýkta 10 yýldýr faaliyete bulunurken, diðeri de Cudi Daðý eteklerinde 5 yýldýr faaliyetini sürdürüyor. Köylüler her iki santralden çýkan zehirli dumanlarýn ürünlerinin kalitesini azalttýðý görüþünde. Bað, bahçe ve tarlarýndaki deðiþimi her geçen yýl daha fazla hissettiklerini anlatan Esenli Köyü Muhtarý Nihat Birlik, bahçe içerisinde çürük yetiþen ürünleri göstererek bu duruma tepki gösterdi. Muhtar Birlik, "Kaymakamýn bu iþlere bir el atmasý lazým. Bize ne nar kaldý, ne elma kaldý, ne üzüm kaldý ne armut kaldý, ne bahçe kaldý, hiçbir þeyimiz kalmadý. Eskiden ekinlerimiz buðdayýmýz 1'e 30 atýyordu, þimdi 1'e 10 atýyor. Buðdayýmýz, arpamýz, mercimeðimiz yok. Artýk ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk. Hayvanlarýmýz artýk gebe kalmýyor. Hayvanlarýmýz

ölü doðum yapýyor" dedi.

'Santraller kapatýlsýn' Termik santralin faydasýndan çok zararý olduðunu savunan Esenli

köy halkýndan Lokman Tayboða, ise bu santrallerin kapanmasýný istediklerini söyledi. Tayboða, "Çoluk çocuðumuz sakat doðuyor.

Bahçelerimiz de senede bin ton üzüm çýkýyordu þimdi ise bir teneke bile çýkmýyor. Tüm hayvanlarýmýz zarar görüyor" þeklinde konuþtu. Cudi Daðý eteklerindeki Dedeler köyündeki bahçesinde topladýklarý incirleri ile birlikte Silopi'ye dönüþ yapan Dedeler köyü sakinlerinden Hikmet Ormanlý da, "Ýncirlerimizin çoðu çürük ve sert çýkýyor. Termik santral buna neden oldu" ifadelerini kullandý. Yeniköy Köyü sakinlerinden Ecevit Bilgeç ise þunlarý söyledi: "Barýþ süreci ile birlikte köyümüze geri döndük. Fakat þimdi termik santralin zararlarý ile karþý karþýyayýz. Yani hayvanlarýmýz telef oluyor, meyvelerimiz yetiþmiyor, buðday ve arpada verim düþüklüðü var. Kýsacasý termik santralin zararlarý ortadadýr. Santrallerin kapatýlmasýný istiyoruz."

Sincar'ýn öldürülmesine kadýnlardan tepki B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Kadýn Meclisi üyeleri, Ýstanbul'da parti üyesi Nazliye Sincar'ýn eþi tarafýndan öldürülmesine tepki gösterdi. Kadýn Meclis Üyesi Zeynep Besi Dara, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde Ýstanbul BDP Kadýn Meclis Üyesi Nazliye Sincar'ýn erkek egemen zihniyet tarafýndan katledildiðini ve bunu yapan zihniyetin baþ sorumlusunun AK Parti hükümeti olduðunu öne sürdü. Dara, "Nazliye Sincar bundan önce de öldürülen kadýnlar gibi gereken yerlere þikayette bulunmuþ, koruma talep etmiþ olduðu halde yine bile bile ölüme gönderilmiþtir. 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde Nazliye Sincar dýþýnda üç kadýn daha öldürülmüþtür. Katledilen bu kadýnlarýn asýl katilleri, erkek egemen zihniyetin en büyük temsilcisi olan AKP hükümetidir. Katliamlara karþý bu kadar

kayýtsýz kalan hükümetin var olan zihniyeti pekiþtirme çabasý, bu cinayetlerle bir kez daha kendini net olarak ortaya koymuþtur. AKP hükümetinin erkek egemen zihniyeti artýk sorgulanmasý gerektiðini, oluþturulan sistemin özellikle kadýnýn nasýl düþürüldüðünü, bu sistemin yakýcý, yýkýcý ve diðer tüm olumsuz yönlerini ortadan kaldýrmak için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiðini, hukuki olarak var olan yasal düzenlemelerin kaðýt üzerinde kalmamasý, bunlarýn uygulamaya konulmasý gerektiðini bir kez daha önemle vurguluyoruz. Biz kadýnlar olarak erkek zihniyetine karþý yürüttüðümüz mücadeleyi, katledilen kadýn yoldaþlarýmýz þahsýnda özgün kadýn örgütlülüðümüzü oluþturarak daha güçlü ve kararlý bir þekilde devam ettireceðiz" deid.

‘Süreç mutlaka sonuçlandýrýlmalý’ B

atman'ýn saygýn iþadamlarýndan Necat Nasýroðlu, bölgenin ve Batman'ýn kalkýnmasý için mutlaka çözüm sürecinin olumlu bir þekilde sonuçlandýrýlmasý gerektiðini belirtti. Çözüm sürecinin bölgenin ve Batman'ýn geleceðin kaderini olumlu yönde etkileyeceðini ifade eden Ýþadamý Nasýroðlu, çözüm sürecinin saðladýðý huzur ortamýyla, ekonomik açýdan Batman'ýn büyük bir yükseliþe geçeceðini söyledi. Bölgenin huzurla geliþeceðini ifade eden Nasýroðlu, çözüm sürecinin baþarýyla sonuçlanmasý ile Doðu ve Güneydoðu'nun ülkenin büyüme motoru olacaðýný dile getirdi. Çözüm sürecinin olumlu geçmesi halinde bölgeye çok sayýda iþ

olanaklarýnýn geleceðini ve iþsizliðin son bulacaðýný vurgulayan Nasýroðlu, "Bizler inanýyoruz ki, Doðu ve Güneydoðu'da barýþ süreci baþarýya ulaþýrsa ekonomide bölge daha iyi bir yere gelecektir. Çözüm sürecinin iyi sonuçlandýrýlmasý lazým. Türkiye'nin kanayan bu yarayý neticelendirmesi gerekir. Bu mesele çözülürse Türkiye huzuru bulur. Hükümet, bir an önce bu sorunu çözmeli. Artýk kapalý kapýlar ardýndan bazý þeyler yapýlmasýn. Bu konuda ne gerekiyorsa en hýzlý bir þekilde yapýlmalý. Þuanda yatýrýmlar için her þey halledilmiþ ve bir tek bu süreç kalmýþ. Bu çözüm süreci de olumlu biterse, yatýrýmlar huzurla birlikte gelecektir" dedi.


8

Aktüalite

Taþa sanat iþliyorlar 4 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

Mesleki Eðitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfý (MEKSA), suça karýþmýþ dezavantajý gençleri meslek sahibi yapýyor. MEKSA tarafýndan açýlan kurslara katýlan 360 genç, Diyarbakýr'a özgü olan bazalt taþýna sanatsal ürünler iþliyor.

G

üvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda Diyarbakýr'da suça karýþmýþ, dezavantajlý, maddi durumu düþük, eðitimden yoksun kalan gençler sosyal hayata entegre ediliyor. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yürütülen projenin uygulayýcýsý MEKSA Vakfý tarafýndan açýlan 15 eðitim kursuna 360 genç katýlýyor. ÇOGEP kapsamýnda açýlan Diyarbakýr bazalt taþýnda hediyelik eþya üretimi yapan gençler, hem maddi kazanç hem de meslek sahibi oluyor. MEKSA Vakfý Diyarbakýr Proje Baþkaný Sertaç Iþýk, ÇOGEP'in birçok kurum tarafýndan ortalaþa yürütüldüðünü ifade ederek, mesleki eðitimler dýþýnda, dezavantajlý gruplar için sosyal etkinliklerin de yapýldýðýný anlattý. Iþýk, "ÇOGEP, Kalkýnma Bakanlýðý'nýn öncülüðünde kurulmuþ bir uygulamadýr. Diyarbakýr'da uygulanan projeye, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü projenin sahipliðini üstlenmiþ. Meksa Vakfý, Ýþ-Kur, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü gibi kuruluþlarda

Þube Müdürlüðü'nün destekleriyle risk altýndaki 16-24 yaþ erkekler ve 16-55 yaþ arasý kadýnlar ÇOGEP'ten faydalanýyor. ÇOGEP kapsamýnda yer alan 360 kursiyer 15 farklý mesleki dalda eðitim alýyor. Mesleki eðitimler dýþýnda sosyal etkinliklerimiz bulunuyor. Bu kapsamda, resim, müzik gibi bazý sanat alanýnda kurslarýmýz var" dedi.

Bazalt taþýný süslüyorlar

projenin ortaklarý arasýnda. Projenin ortaklarý arasýnda yer alan Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði, kursiyerlerin istihdamlarý açýsýnda

desteklerini sürdürmekte. Tüm bu projenin koordinasyonu ise, Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yürütmektedir. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Çocuk

ÇOGEP bünyesinde uygulanan eðitim kurslarýnda suça karýþan gruplar, þiddet gören kadýnlarýn dýþýnda Diyarbakýr'da yaþayan Romanlarýn da projenin hedef kitlesi arasýnda yer aldýðýný belirten Iþýk, geçen yýl projeye katýlan suça karýþmýþ gruplarýn suça geri dönüþ oranýnýn binde 5 olduðunu söyledi. Iþýk, "Bu yýlki projede taþ iþlemeliði eðitim çalýþmalarýmýzýn içerisine aldýk. Diyarbakýr'a özgü bazalt taþlarýnda hediyelik eþya sektöründe kullanmayý hedefliyoruz. Bu kursta þu an 20 öðrenci eðitim alýyor. Öðrenciler-

imizin çocuðu kadýn, bu ayný zamanda kursun devamlýlýðý açýsýndan önemli katký da saðlýyor. Kursiyerler, taþý çok ince iþleyerek, sabýrla bazalt taþýndan Diyarbakýr'a özgü hediyelik eþya üretiyorlar. Projede yer alan öðrencilerimiz dezavantajlý gruplardan oluþuyor. Suçtan zarar görenler, suça karýþanlar, maddi durumu düþük, okul çaðýnda eðitimden uzak kalanlar bizim hedef grubumuzdur. Kadýnlarda ise, þiddet görenler, maddi durumu düþük olanlar, çok çocuklu ailelerin fertleri de hedef grubumuz içerisindeler. Ayný zamanda Diyarbakýr'da yaþayan Roman vatandaþlar da þu anki mesleki eðitim fýrsatlarýndan faydalanýyorlar. Amacýmýz risk durumu ve suça bulaþmýþ gibi durumdaki kiþileri topluma entegrelerini saðlamaktýr. Geçen yýlki verilere baktýðýmýzda özellikle, suça karýþan çocuklarla ilgili suça geri dönüþ oranlarý binde 5 oranýnda. Bu oran bizim yaptýðýmýz iþin iyi bir üretim saðladýðýný gösteriyor" dedi.

Kaymakam Silvanlý gazetecilerle buluþtu Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesine atanan Kaymakam Berkan Sönmezay, ilçede görev yapan basýn mensuplarý ile birlikte kahvaltý yaptý.

H

asuni Maðaralarý'ndaki sosyal tesislerde düzenlenen kahvaltýya Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, Malabadi Gazetesi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Ýhsan Yýlmaz, Silvan Times Gazetesi sahibi Adnan Ateþ, Olay Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ergün Yýlmaz, Mezopotamya Gazetesi sahibi Emrah Þimþek, yerel ve ulusal medya temsilcileri katýldý. Silvan Kaymakamý

Bitlis'in belgeseli çekiliyor

B

'Silvan barýþýn kalesidir' Kahvaltýda Silvan'daki tefecilik sorunu, Silvan'ýn tarihine sahip çýkýlmamasý, Silvan'daki yeþil alanlarýnýn tahrip edilmesi, uyuþturucu kullanan gençler, trafik sorunu, kaldýrým iþgalleri, kurum amirlerinin keyfi davranýþlarý ve kurumlarýn ihale ilanlarýný yerel gazetelere

vermeden ihalenin açýlmasý sorunlarý üzerinde duruldu. Sönmezay, "Silvan barýþýn kalesidir, Türkler Kürtler ve Araplarýn birlikte yaþadýðý bir þehirdir. Zembilfroþ burcunun etrafýndaki 27 hanenin arsalarý satýn alýnarak sözleþmeler imzalandýktan sonra para tahsis edilecek ve evler boþaltýlarak yýkýlacaktýr. Böylece Silvan'ýn tarihinin koruma altýna alýnmasý konusunda önemli bir adým atýlacaktýr. Silvan'da gençlerin gitmesi gereken bir sinema yok onu da biz yapacaðýz. Silvan'da uyuþturucu kullanýmý yaygýn, bu konuda ailelerin çocuklara sahip çýkmasý gerekiyor, bu sorunu gidermek için denetimler artýrýlacaktýr. Biz yanlýþ olana sahip çýkmayýz, doðru olanýn yanýnda dururuz" þeklinde konuþtu.

Tarihi köyde su sýkýntýsý Mardin merkeze baðlý tarihi Dara Köyü'ndeki Zindan Mahallesi sakinleri, köyün 4 mahalleden oluþtuðunu ve sadece Zindan Mahallesi'nde su sýkýntýsýnýn olduðunu ifade ettiler.

itlis Belediyesi ve TRT Türk tarafýndan Bitlis'in tarihi güzellikleri havadan görüntülenerek belgesel haline getirilecek. Talha Uðuruel'in sunduðu 'Tarihin Ýzinde' adlý belgesel için Bitlis'in tarihi mekanlarý Flycam denilen bir cihazla havadan görüntüleniyor. Þehrin deðiþik noktalarýnda çekimler yaptýklarýný ifade eden Flycam Operatörü Hayri Darýcý, havadan HD kalitesinde görüntü çektiklerini belirtti. Darýcý, "Bitlis Belediyesi'nin ve TRT Türk'ün ortaklaþa yürüttüðü bir projede Talha Uðurluel'in sunduðu 'Tarihin Ýzinde' programýn havadan görüntülemesini yapýyoruz. Elimizdeki cihaz Amerika üretimi olup, Cinestar 8 diye adlandýrdýðýmýz bir cihazdýr. Full HD kayýt yapabilen ve havadan her türlü görüntüyü aþaðýya indirebilme özelliðine sahip bir cihazdýr" dedi. Bitlis Kalesi baþta olmak üzere Ýhlasiye Medresesi gibi tarihi yerlerden görüntü aldýklarýný ifade eden Bitlis Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Yavuz Kaký ise, "Yapýlan belgeselde Bitlis'imizde Flycam denen uçuþ simülasyonuyla Bitlis'i çekmekteyiz. Þehrimizin kalesi baþta olmak üzere Ýhlasiye Medresesi, Þerifbey tepesi, Bitlis evlerini, Hanlarýný ve Türbelerini yukarýdan görünecek þekilde 2 gündür yoðun bir þekilde çekimler yapýyoruz" þeklinde konuþtu.

Berkay Sönmezay, ilçeye yeni atandýðýný bu neden ile ilçeyi tanýmadýðýný, ilçenin sorunlarýný daha iyi bilen gazetecilerden öðrenmek istediðini söyledi. Sönmezay, "Siz Silvan'ý daha iyi biliyorsunuz. Uzun zamandýr burada kaldýðýnýz için bu sorunlar ile iç içesiniz. Biz de bu sorunlarý basýndan dinlemeyi uygun gördük, Silvan'ýn sosyal medyada daha iyi tanýtýlmasý gerekiyor" dedi.

M

ardin'in tarihi Dara Köyü'nde su sýkýntýsý yaþanýyor. Abdest almak için dahi bazen su bulamadýklarýný belirten köylülerden Arif Aba, "Köyümüz 4 mahalleden oluþuyor, 3 mahallede su sýkýntýsý yok, sadece Zindan Mahallesi'nde su sýkýntýsý var. Çok periþan olmuþuz, bir ineðim vardý, onu da sattým. Þuan hayvanýmýz yok, susuzluktan hiçbir þey yapamýyoruz. Hükümetten tek isteðimiz su sýkýntýmýzý gidermesidir. Yerleþimi yasaklamýþlar, kendi köyümüzde kendimize bir ev yapamýyoruz. 14 nüfus bir odada yaþýyoruz, ona da katlanýyoruz, ama susuzluða dayanamýyoruz. Ýnanýn bazen abdest için dahi su bulamýyoruz" dedi.

Hayvanlarýný sattýlar

Su olmadýðý için 6 ineðini sattýðýný söyleyen Musa Aba ise þunlarý söyledi: "Þuan 2 tane ineðim kalmýþ, çocuklarýmýzla bununla geçiniyorduk. Ýçme su ihtiyacýmýzý karþýlamak için römorklarla su getiriyoruz. Bir römork su 40 TL'dir, onu da borca getiriyoruz. Ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz, banyo ve WC'miz yok, yapmaya çalýþýyoruz askerler gelip 'yasaktýr diyorlar.' Köyümüzde yerleþime izin verilmiyor. Bizde nereye gideceðimizi bilmiyoruz. 9 aile bir evde yaþýyoruz, kendilerini bizim yerimize koysunlar. Gerçekten çok zor durumdayýz Sadece seçim zamaný gelip 'size kuyu açacaðýz' diyorlar, seçimden sonra kimseyi göremiyoruz."

10 yýldýr kesik 10 yýldýr sularýnýn kesildiði ve tankerlerle su çektiklerini belirten Abdullah Aba, "Eskiden suyumuz köyün yukarýsýndaki pýnarlardan borularla geliyordu. Su sýkýntýmýz yoktu. 10 senedir suyumuz kesilmiþ, tankerlerle su çekiyoruz. Köylü-

lerin çoðu tanker parasýný veremiyor, su olmadýðý için hayvanlarýmýzý satýyoruz. 30 kilometre Mardin'e yakýnýz, suyumuz yok. Seçim zamaný partiler geliyor; su sýkýntýnýzý gidereceðiz, yolunuzu yapacaðýz diyorlar, ama seçimden sonra kimseyi göremiyoruz. Çok zor durumdayýz. 48 saatten sadece bir 2 saat su geliyor, oda bize yetmiyor. Tankerlerle getirdiðimiz suyu da mahsulünü sulayan çiftçilerin kuyularýndan getiriyoruz. Oda bazýlarý vermiyor, verenlerde isteksiz veriyor. Susuz yaþam olmuyor" þeklinde konuþtu.

Siirt Üniversitesi'nde kayýtlar baþladý

L

isans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre Siirt Üniversitesi'ni kazanan öðrenciler için kayýtlar baþladý. Siirt Üniversitesi'ne 2 bin 319 civarýnda öðrencinin kayýt yaptýrmasý beklendiði belirtildi. Bu sayýyla birlikte Siirt Üniversitesi'nin toplam öðrenci sayýsýnýn 6 bin 500'ü bulacaðý tahmin ediliyor. Siirt Üniversitesi Rektörlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, tüm fakülte, yüksekokullarýn kayýt masalarý oluþturulduðu beyan edildi. Açýklamada, "Öðrencilerin 2 Eylül'de baþlayýp 6 Eylül tarihleri

arasýnda tercih ettikleri bölümlere, mesai saatleri içinde kayýtlarýný þahsen baþvuru yoluyla yapabilecekleri posta yoluyla veya internet üzerinden yapýlan baþvurular kabul edilmeyecektir" denildi. 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda Fen Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik Mimarlýk Fakültesi bölümlerine kayýt yaptýrmaya hak kazanan öðrencilerin kayýtlarýný, Siirt Üniversitesi Kezer yerleþkesinde yaptýracaklarý, diðer bölüm kayýtlarýnýn üniversitenin merkez kampüsünde yapýlacaðý ifade edildi.


Ýç-Dýþ Politika

4 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

9

'Ciddi reformlar yaptýk'

Baþbakan Erdoðan, ''11 yýlda çok ciddi reformlar yaptýk. Engeller önümüze çýkarýldý, reformlar engellenmeye çalýþýldý. Biz bu reformlarla Türkiye'yi güçlendirdik'' dedi. Recep Tayyip lar, bizi 'bizim düþünce özgür- atýnda zaten var. Açýsýný dereEngelli vatandaþlarýmýza T.C Baþbakan Erdoðan, Uluslararasý cesini isabetli kullanmamýþ lüðümüz yok' diye eleþtiriyor. tarihinde görülmemiþ imkanKamu Denetçiliði Sempozyumu'nda konuþtu. 11 yýl boyunca yaptýklarý reformlardan bahseden Erdoðan, þunlarý söyledi: DGM'leri biz kaldýrdýk. Ülkemizin belli bölgelerinde devam eden OHAL'e biz son verdik. Vatandaþlýktan çýkarýlanlarý biz kabul ettik. Cumhurbaþkanýn halk tarafýndan seçilmesi talebini biz yerine getirdik. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuru hakkýný biz getirdik. 11 yýlda çok ciddi reformlar yaptýk. Bize neler demediler ki? Engeller önümüze çýkarýldý, reformlar engellenmeye çalýþýldý. Biz bu reformlarla Türkiye'yi güçlendirdik.

larý her alanda biz getirdik. Türkiye'de medya dahi bu reformlara karþý çýkarken hükümetimiz kararlýlýkla bu reformlarý gerçekleþtirdi.

Ýfade özgürlüðünün önünü açtýk Bundan 11 yýl önce bir siyasi partinin her konuda konuþma özgürlüðü yoktu. Belli konular mayýnlý araziydi. Þahsým... Ben Ziya Gökalp'e ait bir þiiri okuduðum için mahkum oldum. Bundan dolayý hapiste yattým. Bize saldýranlar bunu görmüyor ve sadece bununla kalýnmadý. Biz bunlarýn önlerini açtýk. Bize hakaret etme özgürlüðüne sahip olan-

Bundan 11 yýl önce gazetelerde her haberi yazmak mümkün deðildi. Belli çevrelerden korkuluyor, özgürlükler kullanýlamýyordu. Hükümetimiz yazarlar üzerinden ifade özgürlüðü korkusunu ortadan kaldýrmýþtýr. Þiddete baþvurmadýðý sürece vatandaþlarýn haklarýný kullanmalarý bu ülkede mümkündür.

Her þeyi çözdük' demiyoruz Tabii ki 'her þeyi çözdük' gibi bir iddiada bulunmuyoruz. Bizim polisimiz dayak yemiþtir, birçok yerde son ana kadar tahammül etmiþti. Biber gazý sýkma AB mevzu-

olabilir ki onlar hakkýnda da gereði yapýlýyor. Su kullanýlabilir. Gerçek mermi kullanýlamaz, ama gerçek mermi gösteri yapan tarafýndan kullanýlýyorsa ne olacak? Gerçek mermiyle yaralanan hatta ölen polislerimiz de olmuþtur. Atacaðýmýz adýmlarda gösteri ve yürüyüþlerde hukuk içinde haklarýný kullananlarý koruruz. Bütün engellere raðmen 11 yýl içinde gerçekleþtirdiðimiz reformlar demokrasi konusunda samimiyetimizi ortaya koyuyor. Türkiye'yi dünyaya ifade özgürlüðü olmayan bir ülke olarak lanse edenlerle çözüm sürecine karþý çýkanlarla ayný kiþilerdik.

Hastalýk ve açlýkla mücadele Suriye'deki iç savaþtan kaçýp Türkiye'ye gelen binlerce Suriyeli, kamplarda yer bulamadýklarý için cami avlularýnda, parklarda ve sokaklarda kalýyor. Sokakta kalan mülteciler, açlýk ve salgýn hastalýklarla mücadele ediyor.

Ü

Yerli yolcu uçaðý geliyor U

laþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, yerli uçaklar üretmeyi planladýklarýný bildirdi. Yýldýrým, Bakanlar Kurulu toplantýsýnda bu konuda sunum yaptýklarýný belirterek, "Bir an önce yapýlmasý için mutabakata varýldý. 60-120 koltuk kapasiteli uçaklar üretmeyi planlýyoruz" dedi. Bakanlar Kurulu'ndaki dünkü sunumun ardýndan prensip olarak böyle bir projenin hemen baþlatýlmasýnýn uygun olacaðý kararýnýn verildiðini ifade eden Yýldýrým, yerli uçaðýn büyük deðil üç saate yakýn uçuþ yapabilen bölgesel bir uçak olacaðýný kaydetti. Yýldýrým, 10 yýlda toplam 14.5 milyar dolarýn hava yolu araçlarý ve malzemelerine verildiðini söyleyerek, cari açýðý düþürmek için Türkiye'nin kendi uçak ve uydusunu yapmasý gerektiðini bildirdi.

lkelerindeki iç savaþtan kaçarak Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen binlerce Suriyeli sokaklarda kalýyor. Hayýrsever ilçe halký tarafýndan yemek ihtiyaçlarýnýn bir kýsmý karþýlanan mültecilerin en büyük sorunu ise ilaç ve temizlik. Haftalarca banyo yapamayan mülteciler arasýnda ciddi saðlýk sorunlarý baþ göstermeye baþladý. Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Ganime Hatun Camii yanýndaki parkta kalan mülteciler, 40 gündür banyo yapamadýklarýný, paralarý olmadýðý için hastaneye alýnmadýklarýný belirterek, açlýk ve hastalýkla yaþam mücadelesi verdiklerini söyledi. Ýdlip'in Hiþ Köyü'nden geldiklerini belirten Zeki Hac Nasan, "Kamplara gitmek için baþvurduk, yer olmadýðýný söylediler. Bizde 40 gündür bu parkta kalýyoruz. Þu anda bu parkta binden fazla kiþi kalýyor. Belediye sabahlarý birer

ekmek veriyor, yiyeceklerin bir kýsmýný da hayýrsever ilçe halký veriyor. Buradaki en büyük sorun ilaç ve temizlik; haftalardýr banyo yapamýyoruz. Hastaneye gidiyoruz tedavi olmadan geri çevriliyoruz,

ilaç alamýyoruz" dedi.

Yardým bekliyorlar Hastalýk nedeniyle çocuklarýnýn gözlerinin önünde gün be gün adeta erdiðini belirten Hac Nasan,

'Çetelerden destek çekilsin' Muslim'in Türkiye'de çeþitli temaslarda bulundu. Bizler bu görüþmeyi deðerli buluyoruz. Türkiye çetelere desteðini çekmeli ve Kürtlere barýþ, kardeþlik elini uzatmalýdýr" dedi.

'Rojava halkýna destek sunulmalý' Azadi Ýnisiyatifi'nden Muhammed Dara Akar, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yönelik önümüzdeki günlerde yapacaðý olasý saldýrýdan kaygý duyduklarýný söyledi. Akar, "Suriye'ye yapýlacak herhangi bir

Kilis'te 'kimyasal' paniði

K

ilis Devlet Hastanesi'nde kimyasal silah alarmý yaþandý. Acil serviste görevli doktor, Suriye'den getirilen bir yaralýnýn durumundan þüphelenince hastanede alarm verildi. Kilis Devlet Hastanesi'ne kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer uzmanlarý çaðrýldý. Uzmanlar hastanede bazý ölçümler yaptý. Hastaneye ayrýca Ulusal Medikal Kurtarma ekibi de geldi. Özel kýyafetli uzmanlar incelemelerini tamamlayana kadar acil servis kapatýldý. Yaklaþýk 45 dakikalýk incelemenin ardýndan kimyasal bulguya rastlanmamasý üzerine acil servis yeniden hasta kabul etmeye baþladý.

yanýnda bulunan çocuðun kafasýnda meydana gelen yaralarý göstererek, "Bu çocuk güneþten dolayý baþýnda yaralar çýkýyor. Ýlaç olmadýðý için kendi yöntemlerimizle bir þeyler yapmaya çalýþýyoruz, ama hastalýðý hala ilerliyor" þeklinde konuþtu. Kendilerine uzatýlacak bir yardým elini beklediklerini söyleyen Lokman Muhammed ise, "Kadýn erkek çocuk hepimiz bir arada kalýyoruz çocuklar hastalanmaya baþladý, banyo yapamýyoruz, tuvalet ihtiyacýmýzý camiden karþýlýyoruz. Banyo yapamadýðýmýzdan dolayý biz ve eþlerimizde hastalanmaya baþladýk. Ayrýca haremlik selamlýk durumunun olmamasý çok sýkýntýlar yaþatýyor. Gece parkta çoluk çocuðumuzla açýkta uyuyoruz" ifadelerini kullandý.

PYD Eþ Baþkaný Asya Abdullah, temaslarý kapsamýnda siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi. Görüþmeye iliþkin konuþan KADEP Genel Baþkaný Lütfi Baksi, Türkiye'nin derhal çetelerden desteðini çekmesi çaðrýsýnda bulundu.

B

DP ve DTK'nýn daveti üzerine 1 Eylül Dünya Barýþ Günü için Diyarbakýr'a gelen ve kentte çeþitli temaslarda bulunan PYD Eþ Baþka-

ný Asya Abdullah, DTK binasýnda BDP, DTK, KADEP, ÖSP, DDKD, Dicle ve Fýrat Diyalog Grubu ile Azadi Ýnisiyatifi temsilcileriyle bir araya geldi. Basýna kapalý gerçekleþtirilen toplantýnýn ardýndan KADEP Genel Baþkaný Lütfi Baksi ve Azadi Ýnisiyatifi Koordinatörü Muhammed Dara Akar açýklamada bulundu. Açýklamada ilk söz alan ve konuþmasýný Kürtçe yapan KADEP Genel Baþkaný Lütfi Baksi, Rojava'da Kürtlere yönelik büyük bir savaþýn yürütüldüðüne dikkat çekti. Baksi, "Tarihte, Kürtlere yönelik birçok katliam gerçekleþtirildi. Rojava'da bir daha katliamýn olmasýný istemiyoruz. PYD Eþ Baþkaný Salih

saldýrýda, Kürtlerin ve bölgede yaþayan halklarýn temel haklarýný göz önünde bulundurulmasý gerekir. Müdahaleden çok, sorunlar siyasi ve barýþçýl bir þekilde çözülsün. Rojava halkýna tüm demokratik kesimler destek sunmalýdýr. Rojava'da kapatýlan sýnýr kapýlarýnýn bir an önce ticarete açýlmalýdýr. Tüm kesimlerin mültecilere destek sunmasý gerekir" diye konuþtu. Yapýlan açýklamanýn ardýndan siyasi parti temsilcileri DTK binasýndan ayrýldý.


10

4 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

Ýç-DýþHaberler

Mülteci sayýsý 2 milyonu aþtý

BM Mülteciler Yüksek Komiserliði (BMMYK), bir yýl önce 230 bin olan Suriyeli mülteci sayýsýnýn 2 milyonu açtýðýný duyurdu. BM, Suriye'deki iç savaþ nedeniyle 4.2 milyon insanýn da, ülke içerisinde evlerini terk etmek zorunda kaldýðýný belirtti. "Suriye bu yüzyýlýn büyük trajedisi haline geldi" diyen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, tek teselli verici þeyin sýðýnmacýlarýn hayatlarýný kurtaran ve onlarý aðýrlayan komþu ülkelerin gösterdiði insanlýk olduðunu söyledi. Suriyeli 2 milyon mülteciyi barýndýran ülkelerin, sýðýnmacýlarýn yüzde 97'sini aðýrladýklarýný ve altyapýlarý, ekonomileri ve toplumlarý için büyük bir yükü kabullendiklerini dile getiren Guterres, "Komþu ülkeler bu krizle baþa çýkmak için acil olarak

geniþ kapsamlý bir uluslararasý desteðe ihtiyaç duymaktadýr" dedi. BMMYK Özel Temsilcisi Angelina Jolie de, dünyanýn Suriye'deki krizin sona erdirilmesi konusunda trajik olarak ayrýþtýðýný söyledi.

'Komþu ülkeler çökebilir' Jolie, "Durum kötüleþmeye devam ederse, sýðýnmacýlarýn sayýsý artacak ve bu durum bazý komþu ülkeleri çökme noktasýna getirebilir" dedi. BM verilerine göre, Aðustos ayý sonu itibariyle Irak 168 bin, Mýsýr 110 bin, Ürdün 515 bin, Lübnan 716 bin ve

Türkiye 460 bin Suriyeli sýðýnmacýyý misafir ediyor. BM'nin açýklamasýnda her gün 5 bin Suriyelinin ülkelerini terk ettiði de hatýrlatýldý. Ýsveç de, Suriye'deki savaþtan kaçarak ülkeye gelen ve sýðýnma talebinde bulunanlara sýnýrsýz oturum izni vereceðini açýkladý. Ýsveç'e giden 8 bin Suriyeli sýðýnmacý isterlerse ailelerini de bu ülkeye getirebilecek. Avrupa Birliði ülkeleri içinde ilk kez Ýsveç'in Suriyeli sýðýnmacýlara ve yakýnlarýna vize verme kararý aldýðý belirtildi.

Akdeniz'de füze fýrlatýldý

R

usya Savunma Bakanlýðý, Doðu Akdeniz'de iki balistik füzenin fýrlatýldýðýný tespit ettiklerini açýkladý. Ýsrail, Akdeniz'de ABD ile birlikte orta füze testi yaptýklarýný açýkladý. Rusya Savunma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Doðu Akdeniz'de iki balistik füzenin fýrlatýldýðýnýn tespit edildiði belirtildi. Rus haber ajansý Ria Novosti, Doðu Akdeniz'deki iki "balistik hedef"in Rusya balistik füze erken uyarý sistemi tarafýndan tespit edildiðini duyurdu. Rus haber ajansý Ria, Þam'daki bir kaynaða dayandýrdýðý haberinde, tespit edilen iki hedefin Akdeniz'e düþtüðünü ileri sürdü. Rusya'nýn Sesi radyosunun internet sayfasýnda yer alan haberde de, Doðu Akdeniz'den fýrlatýlan

iki füzenin, Rusya'nýn güneyindeki Armavir'de bulunan balistik füze erken uyarý sistemi tarafýndan Türkiye saatiyle 09.16'da tespit edildiðini belirtti. Rusya Savunma Bakanlýðý sözcüsü, iki balistik objenin Akdeniz'in ortasýndan, Akdeniz'in doðusuna doðru fýrlatýldýðýný tespit ettiklerini söyledi.

Ýsrail: ABD ile füze test ettik Ýsrail, Akdeniz'de ABD ile birlikte orta füze testi yaptýklarýný açýkladý. Ýsrail Savunma Bakanlýðý sözcüsü Tal Bentov, "Rusya'nýn tespit ettiði füzeler, Ýsrail ve ABD'nin Akdeniz'de ortak olarak deneme amaçlý attýðý füzelerdir" dedi. Ýsrail ordusundan daha önce yapýlan

açýklamada ise, Doðu Akdeniz'de herhangi bir hareket gözlemlemedikleri belirtilmiþti. ABD donanmasýnýn Avrupa'daki merkezinden yapýlan açýklamada, Akdeniz'deki ABD savaþ gemisinden füze fýrlatýlmadýðý belirtildi. Açýklamada, Akdeniz'deki füze hareketliliðiyle ilgili baþka bir yorumda bulunulmadý. Suriyeli yetkili de, füze savunma sistemlerinin, herhangi bir füze fýrlatýldýðý uyarýsýný kendilerine vermediðini söyledi. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada ise, Suriye'ye olasý bir askeri müdahalenin, uluslararasý iliþkiler sisteminin bütününü etkileyeceði ifade edildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


4 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

11

Van'da yelken yarýþmasý Van Yelken Ýhtisas Kulübü tarafýndan düzenlenen yelken yarýþmasý büyük ilgi gördü.

V

Yeni Malatyaspor galibiyet peþinde

S

por Toto 2.Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da defans oyuncusu Gökhan Sinanoðlu, Ýstanbul temsilcisi Sarýyer'i yenip, lige iyi bir baþlangýç yapmak istediklerini söyledi. Sinanoðlu, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda özel maçta alýnan yenilginin kimseyi yanýltmamasý gerektiðini ifade ederek, "Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile oynadýðýmýz özel maçta ben kendi kaleme gol atana kadar gayet iyi bir futbol sergiledik. Ýlk yarýda rakibimiz kalemize gelemedi. Ýkinci yarýda son 15 dakika iki kontra ataktan gol yedik. Bence sonuca aldanmamak lazým. Biz kendimize güveniyoruz. Lige iyi hazýrlandýk. Gayet iyi durumdayýz. Hazýrlýk maçýndaki skor kimseyi yanýltmasýn, lige iyi baþlayacaðýz" dedi. Takýmda her þeyin yolunda gittiðini belirten Sinanoðlu, "Takýmda iyi bir hava ve arkadaþlýk ortamý var. Takýma yeni katýlan arkadaþlarýmýzda çabuk uyum saðladý. Þuanda her þey yolunda gidiyor. Hiçbir sýkýntýmýz yok" ifadesini kullandý. Sinanoðlu, Sarýyer maçýyla birlikte lige iyi bir baþlangýç yapmak istediklerini kaydederek, "ÖnümüzdeSarýyer maçý var. Bu maça en iyi þekilde hazýrlanacaðýz. Ýstanbul'da sað olsunlar taraftarlarýmýz bizi yalnýz býrakmýyor. Kendi evimizde gibi oynuyoruz. Yeni Malatyaspor'da dördüncü sezonum ve geride kalan üç sezonda ilk maçlarýmýzý kazanamadýk. Bu sezon Sarýyer'i yenip, lige iyi baþlamak istiyoruz. Bunu da baþaracak gücümüz var" diye konuþtu.

an Yelken Ýhtisas Kulübü tarafýndan 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle düzenlenen Zafer Kupasý Yelken Yarýþmasý, Van Gölü'nün Yüzüncü Yýl Üniversitesi sahilinde yapýldý. Yüzüncü Yýl Üniversitesi'nin Windsurf Takýmý ile birlikte yapýlan yarýþmada optimist genel klasmanda Hakan Kancura birinci, Selçuk Aktaþ ikinci ve Zeynep Akbulut üçüncü oldu. Laser genel klasmanda Furkan Erdemirel birinci, Oktay Þahin ikinci ve Selim Kanan üçüncü gelirken, Windsurf genel klasmanda ise Hakan Akbulut birinci Beyza Öðe ikinci ve Yasin Çiftçi de üçüncü oldu.

Vanlý Boksörler Almanya'dan dereceyle döndüler Almanya'da yapýlan Uluslararasý Boks Turnuvasý'na katýlan Vanlý boksörler kendi kilolarýnda þampiyon olurken, takým halinde ise ikinci oldular.

A

lmanya, Rusya ve Macaristan gibi ülkelerin yer aldýðý turnuvaya Van'dan katýlan sporcular damga vurdu. Yapýlan müsabakalarda Van Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Boks Takýmý'nda 56 kiloda Ümit Zengin, 60 kiloda Remzi Uyar, 65 kiloda Bulut Haykýr ve 91 kiloda Zafer Elasan þampiyon oldular. Takým sýralamasýnda ise turnuvayý ikinci olarak tamamlayan Vanlý boksörler, takým antrenörü Ayhan Öz ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir'i makamýnda ziyaret ettiler. Þampiyon boksörleri makamýnda aðýrlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Si-

Hazýrlýklar devam ediyor B

ölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3. Grup takýmlarýndan Malatya Ýl Özel Ýdarespor, yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda Tempo artýrdý. 2013-2014 sezonu hazýrlýklarýný Malatya'da sürdüren Malatya Ýl Özel Ýdarespor Çarþamba günü Elazýð'da Elazýð Ýl Özel Ýdarespor, Pazar günü de Adýyaman'da Adýyaman Ýl Özel Ýdarespor ile hazýrlýk karþýlaþmasý oynayacak. Sezon hazýrlýklarý kapsamýnda Tempo artýran sarý lacivertlilerde sakatlýðý düzelen Korhan takýmla birlikte çalýþmalara baþladý. Çalýþmalarla ilgili bilgiler veren Malatya Ýl Özel Ýdarespor Antrenörü Ýsmet Güner, yeni sezon hazýrlýklarýnýn çok iyi geçtiðini söyledi. Lige çok iyi hazýrlandýklarýný ifade eden Güner, "BAL Liginde bu sezon iyi iþler yapmak istiyoruz. Ýyi bir kadro oluþturduk. Sezona iyi baþlayýp, ligi iyi bitirmek istiyoruz" dedi.

nir, elde ettikleri baþarýdan dolayý sporcularý tebrik etti. Boksörlerin büyük bir baþarýya imza attýklarýný söyleyen Sinir, Van'da yetiþen sporcularýn ülkemizi gururla temsil etmelerinin kendilerini oldukça gururlandýrdýðýný söyledi. Almanya'da yapýlan turnuva hakkýnda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir'e bilgi veren Ayhan Öz ise, takýmlarýna ve kendilerine vermiþ olduðu desteklerden dolayý Sinir'e teþekkür etti. Almanya'da çok güzel ve içtenlikle karþýlandýklarýný söyleyen Ayhan Öz,Almanya'da yaþayan Türk vatandaþlarýnýn da müsabakalarýn yapýldýðý salonda sporculara destek olduðunu ve Alman medyasýnýn da kendilerine yoðun ilgi gösterdiðini söyledi. Öz, "Turnuvaya gitmemizde bize yardýmcý olan Van Valiliðimize, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir'e teþekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Antep'in sürprizi Milevsky'de þok iddia! Gaziantepspor'un, Ukraynalý Artem Milevsky ile anlaþmasýnýn yankýlarý sürerken, bu futbolcu hakkýnda ortaya atýlan iddia herkesi þok etti.

K

Elazýðspor Kulübünden açýklama

Elazýðspor Kulübü, futbolcu izleme komitesinde görev yapan Bülent Güllü'nün görevinden alýndýðýna dair haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný bildirdi.

K

ulüpten yapýlan yazýlý açýklamada, futbolcu izleme komitesinde görev yapan Bülent Güllü'nün görevinden alýndýðýna dair bazý basýn ve yayýn organlarýnda yer alan haberlerin gerçeði yansýtmadýðý belirtildi. Açýklamada, "Scout ekibinde görevine devam eden Bülent Güllü, alt liglerdeki futbolcu takibini sürdürmektedir" denildi.

ýrmýzý-Siyahlý takýmýn henüz sözleþme imzalamadýðý ancak herþeyin imzaya kaldýðý Milevsky'nin sezon baþýnda Sivasspor ve Karabükspor'a menejerler aracýlýðý ile teklif edildiði ancak bu futbolcunun Dinamo Kiev takýmýnda yaþadýðý sorunlar nedeniyle bu iki kulübün vazgeçtiði öðrenildi. Golcü oyuncu Milevsky'nin Dinamo Kiev'de uyuþturucu kullandýðý gerekçesiyle takýmdan gönderilme kararý alýndýðý ve Milevsky'nin uyuþturucunun yaný sýra psikolojik sorunlarýnýnda bulunduðu iddia edildi.

MECNUN OKYATMAZ OLMAZ DEDÝ Milevsky'nin kulüpten gönderilme durumunu öðrendiðinde Sivasspor Kulüp Baþkaný Mecnun Okyatmaz'ýn "Bu futbolcu bize yaramaz. Ayný alýþkanlýklarýna burda da devam eder ve bizim kulübümüzün prensiplerine aykýrýdýr" dediði öðrenildi. Karabükspor'unda ayný

gerekçelerle bu futbolcuya onay vermediði iddia edildi.

1 MÝLYON DOLAR ALACAK Menejerleri aracýlýðýyla Gaziantepspor Kulübüne önerilen Milevsky'nin kýrmýzý-siyahlý yönetim tarafýndan kabul edilirken, bonservisi elinde bulunan golcü futbolcunun sezon baþýna 1 milyon dolar alacaðý öðrenildi. Henüz imza atmayan Milevsky için Gaziantepspor Kulübünün bu alýþkanlýklarýnýn bulunduðundan haberinin olup olmadýðýnýn ise þimdiden merak konusu olmaya baþladý.


12

CMYK

4 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

Diyarbakýrsporla anlaþan futbolcu ve teknik heyetin daðýlmaya baþladýklarý öðrenildi. 1968 yýlýnda kentin ileri gelenlerinin biraraya gelerek oluþturulan Güneydoðu'nun en büyük kulübü Diyarbakýrspor'un kapatýlma ihtimaline karþý baþka kulüplere gitmeye baþladýlar. 45 Yýllýk çýnar son yapraklarýný döküyor Mevcut yönetimin sorunlarýn aþýlmasý için gereken desteði bulamamasý nedeniyle 7 Eylül tarihinde kongre yapýlacak olan Yeþil-Kýrmýzýlýlarda teknik heyet ve diðer tüm sporcularýn transfer sezona kapanmadan, yönetimden izin alarak diðer kulüplerle görüþtükleri bilgisi edinildi. Hafta sonu yapýlacak olan kongrede aday olmayacaklarýný açýklayan yönetimden bazýlarýnýn Yeni Diyarbakýrspor yönetimine atanacaklarý sözünü aldýlar. Kongre ve delegasyon þartýný tüzüðüne almaya reddeden Yeni Diyarbakýrspor AÞ yönetimi, bazý yöneticileri kendi yönetimlerine alarak, bu kulübe destek olunmasýný istemiþti.

Erganispor teknik direktörü belli oldu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Erganispor'da teknik direktörlüðe Emin Sevmiþ getirildi.

2

2 Eylül'de baþlayacak lig öncesinde yönetim, teknik sorumlu Ramazan Koç'la yollarýný ayýrdý.Koç'un yerine

Yeni Diyarbakýrspor'dan kadýn ve çocuk taraftara kýyak

por Toto 3. Lig 3. Grup'ta sezona deplasmanda 0-0 berabere kaldýðý Gölcükspor maçýnda aldýðý 1 puanla baþlayan Yeni Diyarbakýrspor, kendi sahasýndaki ilk maç olan Yimpaþ Yozgatspor karþýlaþmasý öncesinde önemli bir karar alarak Atatürk Stadý'nda Pazar günü oynanacak maç için çocuklar ve kadýnlardan ücret almayacaðýný açýkladý. 8 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Yeni Diyarbakýrspor-Yimpaþ Yozgatspor maçýný kadýnlar ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

Ýlk maçý kazanacaðýz

S

portif Direktör Vedat Tanrýverdi, bunun için federasyona yazýlý talepte bulunacaklarýný, diðer taraftarlar için ise belirleyebilecekleri en düþük bilet fiyatýný açýklayacaklarýný dile getirdi. Kendi sahalarýndaki ilk maçý kazanmak istediklerini belirten Tanrýverdi, "Bizim amacýmýz halkýmýzla bütünleþmek. Bunun için maddi gelir beklentisi peþinde deðiliz. Baþkanýmýz Feyzi Ýlhanlý'nýn talebi üzerine Yimpaþ Yozgatspor'la yapacaðýmýz maç kadýnlara ve çocuklara ücretsiz olacak. Onlar için kapalý tribünü ayýrdýk. Maç günü hiçbir sorun yaþamadan gelip maç izleyebilecekler. Bunun için federasyona da talepte bulunacaðýz. Diðer taraftarlarýmýz için de bir çay parasý deðerinde rakam belirleyeceðiz. Deðerli taraftarlarýmýzý Pazar günü Atatürk Stadý'na davet ediyoruz" dedi. CMYK

Sevmiþ, "Geçen sezon baþarýlý olmamýza raðmen bazý nedenlerden dolayý ayrýldýk. Ancak gönül baðýmýz devam etti. Bu yüzden yönetimden teklif gelince hayýr diyemedim. Kulübün sýkýntýlarý var ve biz bunlarý biliyoruz. Ligin baþlamasýna 20 gün kaldý. Eksikleri gidermek için elimizden geleni yapacaðýz. Önemli bir futbol kenti olan Ergani'yi hak ettiði yere getirmek için elimizden geleni yapacaðýz" dedi.

Batman'da kadýn futbol takýmý kuruluyor

1955 Batman Belediyespor, Batman'da bir ilki daha gerçekleþtirmek için kollarý sývayarak kadýn futbol takýmý kurmak için çalýþma baþlattý.

S

Diyarbakýrspor'dan istifa eden Emin Sevmiþ getirildi. Yönetimin bir çok konuda anlaþmazlýk yaþadýðý için Koç'la yollarý ayýrdýðý ifade edilirken, Sevmiþ'in bugün Ergani'ye gelerek göreve baþlayacaðý ifade edildi. Geçen sezon Erganispor'u çalýþtýran ancak sezonun ilk yarýsý bitmeden ayrýlan Sevmiþ, bildiði ve tanýdýðý bir camia olan sarý-siyahlý takýmý baþarýya ulaþtýrmak için elinden geleni yapacaðýný söyledi.

T

ilmerç TOKÝ yakýnýnda kadýnlara yönelik yapýlan spor tesislerinin yaný sýra þimdi deBatman'da ilk kadýn futbol takýmý kuruluyor. 1955 Batman Belediyespor, Batman'da bir ilkkadýn futbol takýmýný kurma çalýþmalarýna baþladý. Batman Belediyesi Tilmerç TOKÝ yakýnýnda kadýnlara yönelik yapýlan spor tesislerinin yaný sýra þimdi de Batman'da ilkkadýn futbol takýmýnýn kurulmasý çalýþmalarýna start verdi. Kadýnlara yönelik farklý alanda çalýþ-

malarýna devam ettiklerini belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve 1955 Batman Belediyespor Kulüp Baþkaný Gülistan Akel; "Toplumda cinsiyet eþitsizliðine karþý her alanda mücadeleyi esas alýyoruz. Özellikle spor alanýnda cinsiyetçi yaklaþýmlarý aþan bir politika ile hem kadýn takýmlarýmýzla hem de kadýn spor kompleksi projemizle devam ediyoruz. Endüstrileþen ve erkekleþen futbol algýsýna karþý kadýn futbol takýmýný kurmayý önemli buluyoruz. Batman'da kadýn futbol takýmýnýn olmamasý bir eksiklikti. Bu eksikliði gidermek için üzerimize düþeni yapacaðýz. Kulübümüz farklý çalýþmalara imza atmaya devam edecektir" dedi.

Diyarbakýr Çim Hokeyi'nde 3'te 3 yaptý G

aziantep'te devam eden Türkiye Süper Lig Açýk Alan Hokey Þampiyonasý'nýn ikinci devre müsabakalarýnda mücadele eden Diyarbakýr Gençlikspor, oynadýðý ilk 3 maçý kazanarak þampiyonada iddialý duruma geldi. Antrenör Veysi Koyun, "Kalan maçlarýmýzý da kazanarak ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" dedi. Diyarbakýr Gençlikspor Çim Hokeyi takýmý, Gaziantep'te devam eden Türkiye Süper Lig Açýk Alan Hokey Þampiyonasý'nýn ikinci devre müsabakalarýnda baþarýdan baþarýya koþuyor. 30 Aðustos'ta baþlayan ve 5 Eylül'de sona erecek müsabakalarda Gaziantep Gençlikspor'u 3-1, Malatya Anadolu Ateþi'ni 2-1 ve Nizip Halk Eðitimspor'u 3-0'la geçen Diyarbakýr

temsilcisi, 3'te 3 yaparken, oynadýðý oyunla da göz kamaþtýrdý. Ligin ilk devresinde istedikleri performansý ortaya koyamadýklarýný belirten Gençlikspor Çim Hokeyi antrenörü ve Çim Hokeyi Federasyonu Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Veysi Koyun, hedeflerinin ligi üst sýralarda tamamlamak olduðunu söyledi. Koyun, "Ýlk devrede istediðimiz sonuçlarý alamamýþtýk. Ýkinci yarýda tamamý kendi alt yapýmýzdan yetiþen sporcularla mücadele ediyoruz. Oynadýðýmýz 3 maçý da kazanarak bu devrenin flaþ takýmý haline geldik. Desteklerini esirgemeyen kulüp baþkanýmýz Vedat Günel ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut'a teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.

04 09 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you