Page 1

Suriye için dayanýþma çaðrýsý

Diyarbakýr'ýn çehresi deðiþecek

S

Ç

evre ve Þehircili k Diyarbakýr Ýl Müdürü Mustafa Temel, kentsel dönüþüm projelerinin uygulanmasýyla birlikte Diyarbakýr'ýn çehresinin deðiþeceðini söyledi. 5'te

Köylülerin bitmeyen çilesi

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Yaylak Köyü'nü ikiye bölen çay üzerinde tek bir köprü yok. Köprünün olmamasý çoðu

zaman vatandaþlarý sýkýntýya sokuyor. Vatandaþlarýn köprü talebine bu güne kadar yanýt verilmedi. 3'te

uriye ile Dayanýþma Koordinasyonu, dayanýþmanýn vazgeçilmez bir görev olmasý gerektiðine dikkat çekerek, insan hak ve özgürlüklerinden yana olan herkesime duyarlýlýk çaðrýsýnda bulundu. 4'te

Altaç'tan DTSO'ya ziyaret A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ve beraberindeki heyet, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar'ý makamýnda ziyaret etti. 7'de

Karakol istemiyorlar PERÞEMBE 4 TEMMUZ 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Türkiye Barýþ Meclisi (TBM), Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nde yaptýðý incelemenin ardýndan rapor hazýrladý. Raporu açýklayan TBM, köylülerin karakol istemediðini bildirdi. Köyde inceleme yaptýlar Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi Kayacýk Köyü'nde geçen Cuma günü yapýlan karakol protestosunda 1 kiþi ölmüþ, 9 kiþi de yaralanmýþtý. Türkiye Barýþ Meclisi heyeti, olayýn ardýndan köyde inceleme yaptý. Heyet, yaptýðý görüþmeler sonrasý elde ettiði bilgileri Diyarbakýr Barosu'nda düzenlediði basýn toplantýsýyla açýkladý.

Uyuþturucuyla ilgisi yok Olaylarýn uyuþturucu kaçakçýlýðýyla ilgisinin olup olamadýðýný Vali ile Kaymakama sorduklarýný belirten TBM dönem sözcüsü Hakan Tahmaz, "Vali, bunun bir iddia olduðunu söyledi. Kaymakam ise, olayýn karakol protestosu olduðunu belirtti. Görüþülen diðer kiþiler bu iddiayý yalanladý" dedi. 7'de

Roj TV'nin yayýn lisansý iptal D

animarka'da mahkeme, Roj TV ve Nuçe TV'nin yayýn lisanslarýný iptal etti. Mahkeme, Roj TV ve Nuçe TV'nin baðlý bulunduðu þirkete 5 milyon Danimarka kronu para cezasý verdi. 10'da

Köye dönüþ çalýþmalarý açýklansýn

A

Domates fiyatlarý el yaktý M

evsim normallerinin üzerinde seyreden sýcaklar vatandaþ ile beraber domates fiyatlarýný da etkiledi. Güney illerinden gelen sera domateslerinin üretiminin azalmasý fiyatlarý son bir ayda yüzde 100'ün üzerinde arttýrdý. 4'te

Eruh'ta 4 kýz kayboldu Koyun kýrkma sezonu baþladý

K

oyunlarýn kýrkýlma (týraþ) zamaný geldi. Besiciler hayvanlarýnýn et, süt ve geliþimine katký sunmak için bu iþlemi her yýl yapýyor. Kýrkýlan yünler iþlendikten sonra döþek, yorgan ve yastýk yapýmýnda kullanýlýyor. 8'de

Ezidilere baský son bulsun

E

zidi Dernekleri Federasyonu, son dönemlerde özellikle Diyarbakýr, Urfa ve Mardin'de Ezidilere yönelik artan baskýlarýn bir an önce son bulmasýný istedi. 5'te

S

iirt'in Eruh ilçesinde yaþlarý 15 ile 18 arasýnda deðiþen 4 kýzdan haber alýnamýyor. Geçen hafta Çýrav Daðý bölgesinde 3 PKK'lýnýn cesedinin getirilmesi sýrasýnda olay yerine giden 4 kýz geri gelmedi. 3'te

med GÖÇ-DER, köye geri dönüþlere iliþkin Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan dilekçeler hazýrlandýðýný, bunlarýn ne amaçla düzenlediði konusunda kamuoyuna açýklama yapýlmasý gerektiðini açýkladý. 8'de

Cezaevi ziyaretinde tutuklandý Türkiye 'terörist' dedi B ingöl M Tipi Kapalý Cezaevi'nde tutuklu olan çocuðunun ziyaretine giden Sürmiye Taþ adlý kadýn, hakkýndaki cezanýn onanmasý nedeniyle tutuklandý. 3'te

AÝHM mahkum etti Enflasyon zirve yaptý Þ ýrnak'ýn Toptepe Köyü'nde 2005 yýlýnda sivil ve silahsýz olmalarýna raðmen askerler tarafýndan öldürülen 3'ü çocuk 5 kiþi hakkýnda AÝHM kararýný verdi. Türkiye 330 bin 930 avro cezaya mahkum edildi. 7'de

„ 6’da


2

Saðlýk

4 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE

Diþinizdeki düþman: Bakteri plaðý!

Çürüklerin ve diþeti hastalýklarýnýn baþlýca sebebi olan plak, yiyecek artýklarýndan ve bakterilerden oluþan, yapýþkan ve renksiz bir bakteri tabakasýdýr.

B

u plak tabakalarýnýn diþ üzerinde tutunmasý 24saat alýr, yani plaklar 24 saat temizlenmeyince diþ taþýna (tartar) dönüþür. Diþ hekimi Kývanç Cebesoy, diþinizdeki düþman bakteri plaðýndan korunmanýn yollarýný anlatýyor.

AÐIZDAKÝ BAKTERÝ, DÜNYADAKÝ ÝNSAN SAYISINDAN FAZLA... Bakteri plaðýnýn 1 milimetre küpünde 3 milyon bakteri yaþar. Bu da aðzýnýzdaki bakteri sayýsýnýn dünyadaki insan popülasyonundan fazla olmasý anlamýna gelir.

PLAKTAN KURTULMAK ÝÇÝN FIRÇALAMAK YETMEZ Sadece diþ fýrçalamak, aðýzdaki bakterilerden kurtulmaya yetmez, plak oluþumu diþ fýrçaladýktan hemen sonra baþlar. Fýrçalamak diþlerinizi temiz hissetmenizi saðlayabilir ancak kötü bakteriler, aðzýnýzýn kalanýnda yaþamaya devam eder.

Diþ fýrçasý aðzýnýzýn sadece yüzde 25'ini temizler... Diþler aðýz yüzeyinin sadece yüzde 25'ini kapladýðýndan, ne kadar iyi fýrçalarsanýz fýrçalayýn kalan yüzde 75'lik aðýz yüzeyi fýrça ve diþ ipi ile yapýlan temizlikten sýnýrlý fayda saðlar ve ulaþýlamayan yüzeylerdeki bakteriler hýzla çoðalarak diþlerin üzerine ve tüm aðýza yeniden yayýlýrlar. Bu nedenle, bakteri plaðýna karþý etkili ve sürekli kullanýma uygun bir aðýz bakým ürünü ile aðzý çalkalamak, fýrça ve diþ ipinin ulaþamadýðý yüzeylerin de temizlenmesini saðlar.

YATMADAN AÐIZ BAKIMINI ÝHMAL ETMEYÝN Uyduðunuzda aðzýnýz kuru olduðu için savunmasýz kalýr. Bu kuruluk, plak ve bakterilere çoðalma ortamý hazýrlar. Yatmadan önce bakteri plaðýna karþý etkili bir aðýz bakýmý yapmak, gece boyu plak ve bakterilerden korur.

Yaz aylarýnda kontak lens kuruluk sebebi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Nurþen Yüksel, "Yaz aylarýnda kontak lens kullanan kiþilerde kuru göz hastalýðý alevleniyor" dedi.

Y

kontak lens kullanan kiþilerde kuru göz hastalýðý alevleniyor" diye konuþtu.

Kitap okurken, bilgisayara bakarken veya televizyon izlerken göz kýrpma sayýsýnda azalma meydana geldiðini ifade eden Yüksel, bu nedenle göz yaþý filminin düzgün bir þekilde oluþmamasý nedeniyle yanma, batma ve kýzarýklýk gibi þikayetlerin ortaya çýktýðýný kaydetti. Prof. Dr. Yüksel, kontak lenslerin de göz yaþýný kullandýðýný dile getirerek, "Yaz aylarýnda

Lenslerin yumuþaklýðýný koruyabilmesi için göz yaþýna ihtiyaç duyduðunu belirten Yüksel, "Yaz aylarýnda ofiste klimalý ortamlarda daha fazla bulunduðu için uzun süre kontak lens takýldýðýnda þikayet artýyor. Bu tip þikayatleri olan kiþiler, ek olarak günde 3-4 kez yapay göz yaþý damlalarý kullanmalýlar" þeklinde konuþtu. Yüksel, kontak lens kullanmayan insanlarda bile çalýþma ofislerindeki klimalý ortamlardan olumsuz etkilendiðine vurgu yaptý.

üksel, uzun süre klimalý ortamlarda bulunmanýn göz saðlýðý için olumsuz sonuçlar doðurabildiðini belirterek, gözün yapýsý gereði ýslak olmasý gerektiðini söyledi.

GÖZ YAÞI OLUÞMUYOR

KLÝMALI ORTAM GÖZ KURUTUYOR

Lensin, kuruyan gözde kývrýlarak farklý bir lokasyona göçtüðünü anlatan Yüksel, þunlarý söyledi: "Bu durum göze zarar verebilir. Lensin kývrýlarak üst lokasyona göçmesi kornea tabakasýný çizilebilir. Lens, korneanýn üzerine yerleþiyor, bu tabakanýn üzerinde kuruluða baðlý epitel dökülmesi daha sonra da kornea enfeksiyonlarý oluþabilir. Bu durum, korneada istemediðimiz sorunlar ortaya çýkarýp bunlar kalýcý korneal patolojilerin sebebi olabilir. Kontak lensin gözde durabilmesi için göz kýrpmalarýmýzý düzenli olarak yapmak lazým."

Bilinçli tüketildiðinde sayýsýz faydaya sahip Antioksidan etkisiyle kanserlere karþý koruyucu etki saðlýyor.

Ö

zellikle son yýllarda, kullaným oranýnda artýþ gözlenen yeþil çayýn faydalarý saymakla bitmiyor. Türk Fitoterapi (Bitkilerle Tedavi) Derneði

Baþkaný Prof. Dr. Ekrem Sezik, yeþil çay içilen Uzakdoðu ülkelerinde yapýlan araþtýrmalarda, günde 4 -5 kupa yeþil çay içilmesi halinde kalp-damar hastalýklarýna yakalanma riskinin azaldýðý, total kolesterolün yeþil çay içmeyenlere göre % 11 civarýnda düþtüðü þeklinde sonuçlar elde edildiðini belirtti. Yeþil çay, antioksidan etkisinden dolayý, kolon, göðüs, küçük hücreli akciðer kanseri, prostat kanseri gibi kanserlere karþý koruyucu etki saðlýyor. Teanin ve kafein ise beyinde düþünme gücünü artýrýcý etki yapýyor. Yeþil çay tüketiminde dikkat edilme-

si gereken noktalar da var. Açýkta sergilenerek satýlan yeþil çay, saðlýk için zararlý farklý maddelerin tüketiciye bulaþmasýna sebep olabiliyor. Bu konuda daha dikkatli olmakta yarar var. Yeþil çay hakkýnda internette çok fazla bilgi kirliliði olduðunu da belirten Prof. Dr. Ekrem Sezik, internette yazýlan her bilgiye itibar edilmemesi gerektiðini ifade ediyor.

Yeþil çayý hazýrlamanýn püf noktalarý Yeþil çayýn saðlýklý bir þekilde hazýrlanmasý ile ilgili püf noktalarýný da paylaþan Ekrem Sezik, "Ülkemizde çoðunlukla poþet yeþil çay kullanýlýyor. Tüketici kaynar su ilâve ettiði çayý 5 dakika bekletip çýkarýyor ve içiyor. Yapýlan bir araþtýrma sonucunda, antioksidan etkiye sahip madde olan kateþinlerin önemli bir kýsmýnýn demlemenin ilk 5 dakikasýnda suya geçtiði ve eðer ortamda limon varsa madde geçiþ hýzýnýn arttýðý tespit edilmiþtir. Yani, kupaya küçük bir limon dilimi ve yeþil çay poþetini koyup üzerine sýcak su ilâve edip 5 dakika civarýnda beklettiðinizde yeterli miktarda antioksidan maddenin suya geçmesi saðlanmaktadýr" dedi. Sezik, deðiþik aromalara sahip yeþil çaylarýn kullanýlmasýnýn etkinliði azaltýcý bir etkisinin bulunmadýðýný da belirtti.

Aþýrý kilo alýp verenler, dikkat!

B

eslenme ve Diyet Uzmaný Elif Karacanoðlu, obezite ile ilgili merak edilen konular hakkýnda bilgi verdi. Obezite; koroner kalp hastalýklarý, diyabet, safra kesesi hastalýklarý, uyku apnesi ve deðiþik türde kanserlere varan pek çok hastalýðýn oluþumunda önemli bir yere sahip. Obezitenin görülme sýklýðý giderek artýyor. Beslenme ve Diyet Uzmaný Karacanoðlu "Düzenli egzersiz yapýp, beslenmenize dikkat ederek, saðlýklý bir yaþamý benimseyin çünkü kýsa zamanda verdiðiniz kilolar, yaþam kaliteniz ve uzun ömürlü olmanýz konusunda uzun vadeli bir iyileþmeye neden olmaz. Yavaþ ve sürekli kilo vermek daha saðlýklýdýr. Hipertansiyon, lipid düzeyleri ve insülin düzeyleri üzerinde etkilidir. Genel olarak aþýrý kilo alýp verenlerde, saðlýk riskleri çok daha yük-

sektir" dedi. Obezite probleminiz var ve saðlýklý yaþamak istiyorsanýz: o Yaþam biçiminizi ve beslenme alýþkanlýklarýnýzý deðiþtirin. o Güvenli ve kendinize en uygun olan egzersizleri yapýn. o Çocuklarýnýzý batý stili yaþam tarzýndan uzak tutun. Bilgisayar oyunlarý oynayarak, kalorisi yüksek, yað oraný fazla yiyeceklerle beslenmelerine müsade etmeyin, oyun oynamalarýný ve mümkün olduðunca hareket etmelerini saðlayýn. o Düzenli yiyin ve öðün atlamayýn. o Aktivitelerinizi artýrýn. o Yemeklerde salata tabaðýnýzý büyütün. o Tatlý yerine meyve yemeyi bir alýþkanlýk haline getirin.


Eruh'ta 4 kýz kayboldu

S

iirt'in Eruh ilçesinde yaþlarý 15 ile 18 arasýnda deðiþen 4 kýzdan haber alýnamýyor. Geçen hafta Eruh ilçesi yakýnlarýndaki Çýrav Daðý bölgesinde, ölü olarak bulunan 3 PKK'lýnýn cesedinin getirilmesi sýrasýnda köylülerle birlikte Yanýlmaz Köyü kýrsalýna giden 4 kýz geri gelmedi.

Olay aileleri tarafýndan yapýlan ihbarla ortaya çýktý. Yaþlarý 15 ile 18 arasýnda deðiþen Eruh nüfusuna kayýtlý Suzan Þ., Leyla S., Evin D. ile Batman nüfusuna kayýtlý ismi tespit edilmeyen bir kýz olmak üzere 4 kiþinin ailelerinin ifadeleri alýnýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Köylülerin bitmeyen çilesi 4 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Yaylak Köyü'nü ikiye bölen çay üzerinde tek bir köprü yok. Köprünün olmamasý çoðu zaman vatandaþlarý sýkýntýya sokuyor. Vatandaþlarýn köprü talebine bu güne kadar yanýt verilmedi.

K

Cezaevi ziyaretinde tutuklandý

B

ingöl M Tipi Kapalý Cezaevi'nde tutuklu olan çocuðunun ziyaretine giden Sürmiye Taþ adlý kadýn, hakkýndaki cezanýn onanmasý nedeniyle tutuklandý. Bingöl M Tipi Kapalý Cezaevi'nde tutuklu olan çocuðu Ekrem Taþ'ýn ziyaretine giden Sürmiye Taþ, tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. ÝHD Bingöl Þubesi'ne baþvuran Taþ'ýn çocuðu Tayip Taþ, annesinin göðüs kanseri, yüksek tansiyon hastasý olduðunu belirtti. Tayip Taþ, "2010'da köyümüzde yaþanan bir kavga mahkemeye yansýdý. Mahkeme de karþý tarafýn þikayetinden vazgeçmesine raðmen anneme kamu davasý açtý. Dava annemin 3 yýl 1 ay ceza almasýyla sonuçlandý. Biz bu kararý temyiz için Yargýtay'a gönderdik. Ceza onaylanmýþ ama cezasýnýn onaylanmasýnda bize herhangi bir tebligat gönderilmedi. Ancak kardeþimi cezaevinde ziyarete gittiðimizde bu durumdan dolayý annem tutuklandý. Annem göðüs kanseri tedavisi görüyor. Biz bu yüzden saðlýðý için endiþeliyiz. Annemin derhal serbest býrakýlmasýný istiyoruz" dedi.

ulp (Pasur) ilçesine baðlý Yaylak (Eskar) Köyü, daðlýk bir alanda mezralar þeklinde parçalara ayrýlmýþ durumda. Bir mezradan diðerine gitmek kimi yerde 20 kilometre yol almayý gerektiriyor. 1993 yýlýnda yakýlýp yýkýlan köyü, daðlarýn arasýndaki vadiyi dolduran çay ikiye bölmüþ. Mevsimlerin seyrine göre çay suyu çoðalýp azalýrken, Ekim ayýndan Haziran'a kadar çay suyu, debisi yüksek olduðu için yurttaþlarýn geçiþine izin vermiyor. Geçmek isteyen de ölümü göze almak zorunda. Birkaç yýl önce köye bir noktaya kadar yol yapýldý, ancak Pasur Çayý ile birleþen Yaylak Köyü çayý, üzerinde birkaç noktada karayolu yapýlmasýna raðmen araçlar için tek bir köprü bugüne kadar yapýlmadý. Köylüler bugüne kadar defalarca kaymakamlýða baþvurmalarýna raðmen cevap alamadýlar. Çay üzerinde yurttaþlarýn kendi imkanlarýyla yaptýklarý derme çatma ve tehlike arz eden 3-4 köprü bulunuyor. Köylüler, sadece dað araçlarýnýn geçiþine uygun olan yolu, çaydan sonra beraberinde getirdikleri yüklerini sýrtlayarak evlerinin yolunu tutuyor. (DÝHA)

Köpekler sürüye saldýrdý

'Ýnsan hakký ihlali' ÝHD Bingöl Þube Baþkaný Mehmet Can Ýnce ise, "Bu durum kabul edilemez bir durumdur. Hem mahkeme süreciyle ilgili gerekli bilgilendirme yapýlmamýþ, hem de hasta ve tedavisi devam eden bir insanýn bu þekilde tutuklanmasý bir insan hakký ihlalidir. Bu maðduriyetin giderilmesi için gerekli hukuki giriþimlerde bulunacaðýz. Yetkililerin de bir an önce bu insaný serbest býrakmasýný istiyoruz" diye konuþtu. (DÝHA)

Zabýta ekiplerinden sýký denetim H

akkari'nin Yüksekova Belediyesi zabýta ekipleri, Ramazan ayýnýn yaklaþmasýyla birlikte ilçedeki denetimlerini sýklaþtýrdý. Ramazan ayýna sayýlý günler kala harekete geçen zabýta ekipleri, vatandaþlarýn daha saðlýklý alýþveriþ yapmalarýný saðlamak için ilçe merkezindeki fýrýn, pastane, kafe, alýþveriþ merkezleri ve lokantalarda temizlik, gýda, ruhsat ve hijyen denetimi yaptý. Eksiklikleri olan iþyerlerine 5 günlük süre tanýyan ekipler, bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen iþletmeler hakkýnda cezai iþlem uygulayacak. Zabýta Müdürü Tahir Tekinalp, "Her sene olduðu gibi her Ramazan ayýnda alýþveriþte büyük ölçüde artýþ olmaktadýr. Yurttaþlarýmýzýn saðlýklarý açýsýndan denetimlerimiz daha kapsamlý ve sýklýkla sürecektir. Önemsediðimiz ve çok hassas olduðumuz bir diðer nokta da iþyerlerinin hijyenli olup olmadýklarýdýr. Bu hususa uymayan yerler hakkýnda kesinlikle cezai iþlem uyguluyoruz. Bizim için insanlarýmýzýn saðlýðý önemli ve denetimlerimizin sýklýðýnýn artacaðýný da söylemek istiyorum. Bu yüzden esnafýmýzýn daha dikkatli olmalarýný istiyoruz" dedi.

H

akkari'nin Þemdinli ilçesine baðlý Derecik Beldesi'nde askeri birliðe ait olduðu iddia edilen köpekler, bir vatandaþýn 32 küçükbaþ hayvanýný telef etti. Derecik (Rubarûk) Beldesi'nde bulunan Derecik 2. Motorlu Piyade Taburu'na ait olduðu belirtilen köpekler, tel örgüleri aþarak girdikleri bir ahýrda bulunan 32 küçükbaþ

hayvaný öldürdü. Vatandaþlarýn haber vermesi üzerine ahýra giden Baki Ak, kendisinin de köpeklerin saldýrýsýna uðradýðýný, komþularýnýn yardýmý ile bir saat boyunca köpekleri ahýrdan çýkarmaya çalýþtýklarýný söyledi. Tutanak tutmalarý için askeri yetkililere haber verdiðini, ancak askerlerin gelmediðini belirten Ak, Þemdinli

Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na zararýnýn tazmini ve askeri yetkililer hakkýnda suç duyurusunda bulunmak amacýyla baþvuracaðýný ifade etti.

Suç duyurusunda bulunacak Askeri birliðe ait 15 köpeðin hayvanlarýna saldýrdýðýný belirten Ak, "O hayvanlar 15 nüfusluk ailemin geçim kaynaðýdýr. Biz bu hayvanlarý

askeriyenin köpekleri için beslemiyoruz. Geçen günlerde yukarýdaki köyden çocuklar buraya gelmek istediler, yine bu köpekler çocuklara saldýrdý. Köylüler yetiþmeseydi, köpekler çocuklarý öldürecekti. Þikayetimizi tabur komutanýna iletemiyoruz. Tabur komutaný bizimle görüþmüyor, kapýdan içeri bile sokmuyorlar. Her seferinde, 'Tabur komutaný yok', 'Dýþarýda iþi var', 'Müsait deðil' gibi bahanelerle bizimle görüþmüyor. Bir sefer biriyle haber yollayýp, 'Köpekler bizim deðil sokak köpekleridir' demiþ. Burasý sanki Ýstanbul, bir sürü sokak var. Köpekler yüzünden dýþarý çýkamýyoruz. Askeri yetkililere haber veriyoruz, bir þey yapmýyorlar. Askeriyeye haber yolladýk gelip tutanak tutsunlar diye ama gelmediler. Biz de zabýtaya haber verdik, gelip tutanak tuttular. Þemdinli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunacaðým" dedi. (DÝHA)

18 yaþýndaki genç kýza iþkence Diyarbakýr'da 18 yaþýndaki bir genç kýzý boþ bir araziye götürerek, çýrýlçýplak soyup iþkence yaptýktan sonra cep telefonu ile görüntülerini çektikleri öne sürülen 3 kýz tutuklandý.

E

dinilen bilgilere göre olay, Yeniþehir ilçesi Þehitlik semtinde meydana geldi. Ýddiaya göre 18 yaþýndaki F.K., 3 kýz arkadaþý tarafýndan kaçýrýlarak boþ bir arazide çýrýlçýplak soyularak iþkence yapýldý. F.K.'nýn vücudunda sigara söndürüp, dövdükleri belirlenen 3 kiþi, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerinin düzenledikleri çalýþmalar sonucu yakalandý. Kaçýrýlarak iþkence edilen F.K., Þehitlik Polis Karakolu'na giderek

yaþadýklarýný anlattý. Kendisine iþkence yapan kiþiler hakkýnda suç duyurusunda bulunan F.K., polise verdiði ifadesinde, kaçýran kiþilerin kendisini zorla bir araç bindirdiðini belirtti.

'Beni sevgilimden ayýrdýn' F.K., baþýndan geçen olayý þöyle anlattý: G.A. 'Beni sevgilimden ayýrdýn' diyerek suratýma yumrukla vurmaya baþladý. Üzerimdeki tiþörtü yýrttý. Burnumdan kan akýyordu. Bu sýrada Þ.T. ayaklarýmý tekmeleyip saçýmý çekiyordu ve çantamý benden zorla aldý. E.M. beni kolumdan tutarak zorla taksiye bindirdi. Onlarýn da hepsi taksiye bindi ve beni Þehitlik Mahallesi Mardin Yolu üzerindeki bir kolejin arka kýsýmlarýndaki boþ araziye götürdü. Taksi bizi býraktýktan sonra oradan ayrýldý. Þ.T ile E.M. yüzüme yumruk atarak beni darp etmeye baþladý. Bana küfrederek darp ediyorlardý. G.A. ve Þ.T. sol kolumda

Ýþkence ve þantaj yaptýlar

içerisinden cep telefonumu ve sim kartýmý aldýktan sonra çantamý bana geri verdi. Bu sýrada kimin çaðýrdýðýný bilmediðim ticari taksi geldi. Yine Ofis semtine geldik. Þ.T. ve P.A. bana tiþört almaya gittiler. Bir kafede elimi yüzümü yýkadým. Bu sýrada Þ.T. yanýma geldi ve makasla saçlarýmdan bir tutam kesti.

Pantolonumu da iç çamaþýrým gözükecek þekilde açtýrdý. E.M ile Þ.T. yarý çýplak halimle cep telefonlarýyla fotoðraflarýmý ve görüntülerimi çektiler. Bu kiþiler beni zorlayarak, beþ kiþiyle iliþkiye girdiðimi, onlarý kýskandýðým için arkalarýndan konuþtuðumu söylettiler. Bu þahýslar beni ve sesimi P.A.'nýn cep telefonuna kaydettiler. Polise gidip þikayetçi olmam durumunda fotoðraf ve ses kayýtlarýmý internet ortamýna daðýtacaklarýný söyleyerek bana þantaj yaptýlar. Benim daha önce çantamý alan Þ.T., çantamýn

Verdiði ifade üzerine harekete geçen Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, olayla ilgili þüpheli genç kýzlar Þ.T., G.A. E.M. ve P.G. ile 2 erkeði sürede gözaltýna aldý. Emniyetteki sorgularýnýn ardýndan P.G. ve 2 erkek serbest býrakýlýrken Þ.T., G.A. ve E.M. nöbetçi mahkemeye çýkarýldý. 18- 20 yaþlarýnda olan Þ.T., G.A. ve E.M., 'Þahsa yönelik gasp, cinsel taciz, kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlma, kasten yaralama, darp ve þantaj' suçunu iþledikleri iddiasýyla tutuklandý.

birer sigara söndürdü. E.M. ise sað kolumda iki sigara söndürdü. Yanlarýndaki O.B. isimli þahýs bunlara müdahale etmeye çalýþtý ancak baþarýlý olamadý. Daha sonra P.A. isimli eski arkadaþým da olay yerine taksi ile geldi. Þ.T. üzerimdeki tiþörtü sutyenim gözükecek þekilde yýrttý.

3 kiþi tutuklandý


4

Gündem

4 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE

Suriye için dayanýþma çaðrýsý Suriye ile Dayanýþma Koordinasyonu, dayanýþmanýn vazgeçilmez bir görev olmasý gerektiðine dikkat çekerek, insan hak ve özgürlüklerinden yana olan herkesime duyarlýlýk çaðrýsýnda bulundu.

D

iyarbakýr'daki siyasi partiler ve STK'lar tarafýndan kurulan Suriye ile Dayanýþma Koordinasyonu, Suriye halkýyla dayanýþmaya çaðýrdý. Demokratik Toplum Kongresi binasý önünde gerçekleþen açýklamaya; BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar, ÝHD Þube Baþkaný Raci Bilici, KESK, ÝMO, TMMOB, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi gibi koordinasyonda yer alan kurumlarýn temsilcileri katýldý. "Diyarbakýr halký Suriye (Rojava) halkýyla dayanýþmada" yazýlý pankartýn açýldýðý açýklamada Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Diyarbakýr Þube Baþkaný Ýdris Ekmen konuþtu. Suriye'de yaþanan iç savaþta taraflarýn birbirini boðazladýðý, kan, gözyaþý ve ölümün hakim hale geldiði bir atmosferin ortaya çýktýðýný belirten Ekmen, "Hem diktatör Esat, hem de ona karþý mücadele eden muhalefet, demokratik, insani ve vicdani deðerlerden uzak bir savaþ sürdürmektedir. Her gün insanlýk ve savaþ suçu iþlemektedir.

Bütün dünyanýn gözlerinin Suriye'de olduðu ve iki taraftan birini desteklemek üzerinden geliþtirdiði bu anlayýþ karþýsýnda, Rojava'da Kürt halký tarafýndan geliþtirilen üçüncü bir yol kendi mecrasýnda ilerlemektedir. Kürt halkýnýn, diðer halklarla birlikte tesis ettiði demokratik özyönetim, bütün halklar için yeni bir alternatif ve umut haline gelmiþtir" dedi.

'Uygulanan ambargo kaldýrýlmalý' Ekmen, Esat ve muhalefetine milyon dolar tutarýnda silah yardýmýnýn yapýldýðý ve böylece savaþýn körüklendiði bir ortamda, barýþýn ve demokrasinin adresi olan Rojava halkýna ise en ufak bir insani yardým yapýlmadýðýný kaydetti. Yardýmýn aksine uygulanan ambargoya dikkat çeken Ekmen, "Rojava halký, açlýk pahasýna da olsa, ekmeðini diðer bölgelerden gelen Suriyeli kardeþleriyle paylaþmaktadýr. Bu nedenle Rojava'da ciddi bir açlýk tehlikesi ortaya çýkmýþtýr. Açlýk tehlikesinin en üst düzeyde hissedildiði

yerlerin baþýnda da Esat rejimi ve muhalefet tarafýnda kuþatmaya alýnmýþ olan Afrin bölgesi gelmektedir. Rojava'da bir insanlýk trajedisinin yaþanmamasý için Rojava üzerinde uygulanan ambargonun kaldýrýlmasý, Türkiye ve Güney Kürdistan yönetimlerinin tüm kapýlarýný sürekli açýk býrakmasý ve bir insani yardým seferberliði baþlatmasý gerekmektedir. Aylar öncesinden baþlattýðýmýz Suriye (Rojava) ile yardýmlaþma kampanyamýzý yeni bir aþamaya taþýmýþ bulunmaktayýz. Bugün her zamankinden daha fazla yardým ve desteðimize ihtiyacý olan Rojava ile dayanýþmak, aþýmýzý ve yüreðimizi paylaþmak hepimiz için ertelenemez ve vazgeçilmez bir görev olmalýdýr. Rojava'nýn geleceði bizim geleceðimizdir. Gün birlik olma ve Rojava'ya sahip çýkma günüdür. Ýnsan hak ve özgürlüklerinden yana olan herkesi ve herkesimi duyarlýlýða ve dayanýþmaya çaðýrýyoruz" þeklinde konuþtu. (DÝHA)

Batmanlýlar hükümete 'adým at' diyecek B

Domates fiyatlarý el yaktý M

evsim normallerinin üzerinde seyreden sýcaklar vatandaþ ile beraber domates fiyatlarýný da etkiledi. Güney illerinden gelen sera domateslerinin üretiminin azalmasý fiyatlarý son bir ayda yüzde 100'ün üzerinde arttýrdý. Son bir ayda piyasada hýzla yükselen domatesin kilogram fiyatý 5 liraya yaklaþtý. Vatandaþ, fiyatlardan þikayet ederken, satýcýlar ise domates fiyatlarýnýn kýsa süre içerisinde düþmesini umut ediyor. Domates üretiminde yaþanan sýkýntýyý anlatan satýcý Süleyman Son, sýcaklýklarýn mevsim normallerinin üzerinde seyrettiði için fiyatlarýn arttýðýný söyledi. Domates

satýcýsý Mehmet Emin Uçar ise, fiyatlardaki artýþýn Ramazan ve ihracata baðlý olduðunu belirtti. Uçar, "Ramazan ayýnýn yaklaþmasý ile ürün fiyatlarý el yakýyor. Seralarda yetiþen domatesler kota olarak yurtdýþýna gidiyor. Vatandaþ domates fiyatýndaki yükseliþten þikayet ediyor" dedi. Nurettin Atlý adlý vatandaþ da, domates fiyatlarýnýn geçen yýla oranla çok yüksek olduðun ifade etti. Domatesin, sofralarýn vazgeçilmezi olmasý nedeniyle mecburen aldýklarýný aktaran Atlý, Ramazan ayýnda fiyatlarýn daha da artmasýndan endiþe duyduklarýný sözlerine ekledi.

atman'da "Hükümet adým at" kampanyasý kapsamýnda bugün gerçekleþtirilecek kitlesel yürüyüþe katýlým çaðrýsý yapýldý. Gülistan Caddesi'nde gerçekleþtirilen açýklamaya BDP PM üyesi Nezir Gülcan, BDP Batman Ýl Eþ Baþkaný Serdar Atalay, BDP il, ilçe yöneticileri ile STK temsilcileri katýldý. BDP Batman Ýl Eþ Baþkaný Serdar Atalay, saat 18.00'de "Hükümet adým at" þiarýyla yürüyüþ düzenleyeceklerini belirterek, "Sayýn Abdullah Öcalan'ýn baþlatmýþ olduðu diyalog ve çözüm sürecinin baþlangýcý ile birlikte þimdiye kadar hükümet tarafýndan henüz herhangi bir adým atýlmamýþtýr. Bu nedenle bu yürüyüþü gerçekleþtiriyoruz. Çok hassas ve provokasyonlara açýk bir süreçten geçiyoruz. Lice saldýrýsý da bunun en son örneðidir. BDP Batman il binasý önünden Cumhuriyet Meydaný'na gerçekleþtireceðimiz yürüyüþe tüm halkýmýzý davet ediyoruz" dedi. Açýklamanýn ardýndan Gülistan Caddesi ve çarþý merkezinde esnaf ve yurttaþlara el ilanlarý daðýtýlarak, yürüyüþe katýlým çaðrýsý yapýldý.

Zazaca ve Kürtçe öðretmenleri mezun oldu

B

ingöl Üniversitesi Yaþayan Diller Enstitüsü'nde bir yýldýr eðitim gören Zazaca ve Kürtçe öðretmenliði yüksek lisans öðrencileri mezun oldu. Bingöl Üniversitesi Yaþayan Diller Enstitüsü'nde 2012-2013 Akademik

Yýlý'nda eðitime baþlayan Zaza Dili ve Edebiyatý ile Kürt Dili ve Edebiyatý tezsiz yüksek lisans öðrencileri eðitimlerini tamamladý. Zaza Dili ve Edebiyatý'ndan 45, Kürt Dili ve Edebiyatý'ndan 40 kiþi olmak üzere toplam 85 öðretmen adayý mezun oldu. Mezun olan adaylar, okullarda seçmeli ders olarak Kürtçe ve Zazaca'yý öðrete-

cekler. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda ilk olarak 5. sýnýflarda Yaþayan Diller ve Lehçeler adý alýnda Kürtçe ve Zazaca dersleri seçmeli ders olarak okutulmaya baþlanmýþtý. 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda ise 5. sýnýflara ilaveten 6. sýnýflarda da Kürtçe ve Zazaca dersi seçmeli olarak seçilebileceði belirtildi.

Cizre'nin alt yapýsý yenileniyor

Þ

4 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4318 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Siirt'te engellilere araç yardýmý

S

iirt Belediyesi, engellilerin sosyal hayata katýlýmýný artýrmak için 3 engelli vatandaþa akülü tekerlekli sandalye yardýmý yaptý. Bacaklarýndan engelli Abdullah Yýlmaz (65), Hayriye Eren (16) ve Sabýr Ekik'e (22) düzenlenen törenle akülü tekerlekli sandalye daðýtýldý. Siirt Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, bugüne kadar 30 engelliye akülü tekerlekli sandalye için baþvurunun olduðu ve bu baþvurulardan 19 kiþiye akülü tekerlekli sandalye verildiði belirtildi. Geri kalan 11 kiþinin de sýkýntýsýnýn giderilmesi için çalýþma yapýldýðý hatýrlatýldý.

ýrnak'ýn Cizre Ýlçe Belediyesi, kýþ aylarýnda sýk yaþanan sel felaketlerine erken önlem almak için yeni yaðmurlama boru döþeme çalýþmasý baþlattý. Cizre Belediyesi, Sur Mahallesi, Çarkendal alanýnda bulunan dere yataðýna yaðmurlama borularý döþüyor. Baþlatýlan bu çalýþmayla kýþýn oluþabilecek sel felaketlerinin önüne geçilmiþ olacak. Dere yataðýna borularýn döþenmesiyle mahalle sakinleri rahat bir nefes almýþ olacak. Ayrýca ters eðimde döþenmesinden dolayý týkanýklýða neden olan eski yaðmurla-

ma borularý yerinden sökülüp, temizlendikten sonra yerlerine düzgün bir þekilde yeniden döþendi. Çalýþmalarý yerinde denetleyen Cizre Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Dalmýþ, kýþýn yaðan yaðmurla birlikte oluþabilecek sel felaketlerinin önüne geçmek için erken önlem alarak çalýþmalara baþladýklarýný söyledi. Dalmýþ, "Þiddetli yaðmurlar nedeniyle oluþabilecek sel felaketinden halkýmýz kurtarmak ve oluþabilecek zararlarý en aza indirmek için yaðmurlama boru döþemesi baþlattýk" dedi.

Fedakar koca yardým bekliyor T

arým iþçiliði yapan ve bu nedenle Bitlis'te bulunan Musa Er, 3 yýldýr eþi Müzeyyen Er'in böbrek hastasý olduðunu söyledi. Maddi durumlarýnýn iyi olmadýðýný ifade eden Musa Er, eþinin bir böbreðinin iflas ettiðini, öbürünün ise yakýn bir zamanda iflas edeceðini söyleyerek, yapýlan doku testi sonucu kendisinin eþine böbreðinin birini verebileceðini belirtti. Fedakar koca, yapýlan doku testi ile 6'da 4 oranla eþiyle doku-

larýnýn tuttuðunu ve bir böbreðini vereceðini ifade ederek, "Önümüzdeki ay eþime nakille böbreðimi vereceðim. Ancak maddi durumum iyi deðil. Ben mevsimsel olarak þehir þehir gezerek tarým iþçiliði yapýyorum. Yaklaþýk 2 bin TL SGK borcum var. Ameliyat ve hastane giderini devlet karþýlýyor ama her þey onunla bitmiyor. Bu nedenle kalem satýp para kazanmaya çalýþýyorum ve hayýrseverlerden yardým bekliyorum" dedi.


CMYK

Bölge Haber

4 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE

5

Diyarbakýr'da çýlgýn proje zamaný Çevre ve Þehircilik Diyarbakýr Ýl Müdürü Mustafa Temel, kentsel dönüþüm projelerinin uygulanmasýyla birlikte Diyarbakýr'ýn çehresinin deðiþeceðini söyledi.

Ç

evre ve Þehircilik Bakanlýðý, Diyarbakýr'da uygulamaya aldýðý kentsel dönüþüm projeleriyle kenti yenilemeyi hedefliyor. Sur ilçesinde baþlatýlan projelerin Diyarbakýr'ýn tarihi mimarisine özgü bir þekilde yapýlarak turizme kazandýrýlmasý amaçlanýyor. Çevre ve Þehircilik Diyarbakýr Ýl Müdürü Mustafa Temel, Diyarbakýr'da, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan 6306 Sayýlý Affet Riski Alanlarýný Dönüþtürmesi Hakkýndaki Kanun kapsamýnda dönüþüm, yenileme, rezerv alanlarý belirlenmesi, riskli yapýlarýn tespiti ve deðer tespiti çalýþmalarý yapýldýðýný kaydetti. Temel, "Birinci önceliðimiz Diyarbakýr için Suriçi master planýdýr. Baþka bir önceliðimiz ise devam eden Dicle Vadisi Projesi'dir. Dicle Vadisi Projesi'nde öngörülen On Gözlü Köprü ile Dicle Üniversitesi'ne giden yolda bulanan köprüyü Türkiye'nin en büyük repartaj projesi olarak planlamaktýr. Proje içerisinde koþu parklarý, mesire alanlarý, spor tesisleri, kafeteryalar, yürüyüþ alanlarý, göletler ve Hevsel Bahçeleri özgünlüðünü koruyarak Diyarbakýr'a kazandýrýlacak" dedi.

Surlar dünya turizmine açýlacak Suriçi master planý ile Diyarbakýr Surlarý'ný dünya turizmine kazandýrmayý hedeflediklerini belirten Temel, "Surlarýn özgün yapýsýný korumak, surlarýn içerisinde özgün bant alanlarýný kamulaþtýrmak, dýþýnda kalan binalarý da zemin artý iki kat þeklinde yapýlacak. Hem kamulaþtýrma hem de vatandaþlarýmýza kredi vermek, kira

'Ezidilere baský son bulsun'

E

zidi Dernekleri Federasyonu, son dönemlerde özellikle Diyarbakýr, Urfa ve Mardin'de Ezidilere yönelik artan baskýlarýn bir an önce son bulmasýný istedi. Ezidi Dernekleri Federasyonu, son dönemlerde Ezidilere yönelik artan baskýlarý yaptýðý yazýlý açýklama ile kýnadý. Demokratik çözüm sürecinde Ezidilere yönelik baskýlarýn arttýðýna dikkat çekilen açýklamada, "Ezidiler üzerindeki baskýlar gün geçtikçe artmakta. Bu süreçte Ezidilerin köylerine geri dönmesi gerekirken, Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Kaymakamý, Ezidilere ait Sur'un Bahçecik köyünde cami yapmak istiyor. Yine Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesine baðlý Tintirik köyünde Ezidi vatandaþý, komþularýnýn baskýlarýna maruz kalmýþtýr" denildi.

Köyün ismi deðiþtirildi "Ezidilere ait Diyarbakýr'ýn Sur ilçesine baðlý Bahçecik Köyü'nde Sur Kaymakamý cami inþa etmek istiyor. Bunu doðru bulmuyoruz" ifadelerine yer verilen açýklama, þunlar kaydedildi: "Yine bir kaç gün önce Urfa'nýn Viranþehir ilçesine baðlý Tintirik Köyü'nde Emer Guden isimli Ezidi vatandaþ, tapulu arazisini vermediði için komþularýn baskýsýna maruz kalmýþtýr. Mardin'in Midyat ilçesinde Ezidilere ait Kîwexê ziyareti yýkýlmýþtýr. Köyün ismini de deðiþtirerek Ýslamköy yaptýlar. Yine Ezidilere ait Kelhok Köyü, bölgede bulunan bir aþiret tarafýndan el konulmuþ. Biz bu baskýlarýn bir an önce son bulmasýný istiyoruz."

100 kiþi hibe desteðine hak kazandý

K

üçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) Siirt Destek Ofisi sorumlusu Onur Özyeþil, giriþimcilik eðitiminde baþarýlý olan 100 kursiyerin kredi desteðine baþvurmaya hak kazandýðýný söyledi. Özyeþil, Siirt'te kendi iþini kurmak isteyenlere KOSGEB desteklerinden yeterince yararlanmalarýný saðlamak için baþlatýlan giriþimcilik eðitiminin tamamlandýðýný ifade etti. Özyeþil, "KOSGEB Siirt Destek Ofisi, Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenledikleri giriþimcilik eðitimine son iki yýlda 60 kiþi kendi iþlerini kurdu. Bu yýl ise 150 müracaat içinde 100 kiþi, eðitim gördüðü proje ile 30 bin lira hibe ve 70 bin lira sabit desteðe baþvurmaya hak kazandý. Ýkinci aþamada proje hazýrlayacak olan kursiyerler, yapýlacak deðerlendirmenin ardýndan kendi iþlerini kurabilecektir" dedi. Özyeþil, hibe desteðinin Siirt'in ekonomisine katký saðlayacaðýný sözlerine ekledi.

yardýmý yapmak, yeni yapýlacak konutlarý yapmak gibi deðiþik alternatiflerle Diyarbakýr Surlarý'ný turizme kazandýrmayý amaçlýyoruz. Bu iki proje dýþýnda, rezerv alan çalýþmalarý devam etmektedir. Bu kapsamda, hem hazine arazilerimiz, hem vatandaþlarýmýzýn bize verdikleri teklifleri, hem de hazine arazisi olup da iþgal durumunda olan bazý mahallelerde yapýlaþmalar var. Ben u Sen ve Fiskaya Mahalleleri ile Kayapýnar ve Baðlar ilçelerinde bazý yerler geniþ çaplý kentsel dönüþüm projesinden yararlanacak. Bu çalýþma kýsa süreli olmayacak. 5-10 yýl içerisinde Diyarbakýr'ýn çehresini deðiþtireceðiz. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýz 10 yýl içerisinde Diyarbakýr'da 50 bin konut yapmayý hedefliyor. Ýlk etapta Sur ve Baðlar ilçelerini kentsel dönüþüme kazandýrarak, þehrin çehresini deðiþtirmeyi amaçlýyoruz. Farklý deðerlendirme ve çözüm önerilerimiz olacak. Þu an bakanlýðýmýzýn en önemli gördüðü bu projelerle Diyarbakýr pilot bölge seçildi. Bu projelerin hayata geçmesiyle Diyarbakýr'a ciddi yatýrýmlar saðlanacak. Diyarbakýr adeta þantiye haline gelecek" þeklinde konuþtu.

Çevreci bir þehir olacak Bölgenin deprem bölgesi olduðuna dikkat çeken Temel, kentsel dönüþüm projeleriyle deprem riskini de azaltacaklarýný belirterek, Diyarbakýr'ý çevreci bir þehir yapmayý hedeflediklerini aktardý. Temel, "Bölgemiz deprem riski olan bir yer. Birinci derece deprem bölgesi

olan 3 ilçemiz var. Diðer ilçelerimiz ise ikinci deprem bölgesi olarak bilinmektedir. Erciþ ilçesinde yaþanan deprem bizim için acý bir örnektir. Diyarbakýr'da ayný acýlarýn yaþanmamasý için bizim þimdiden tedbir almamýz lazým. Bu tedbirler de kentsel dönüþümle oluyor. Halkýmýzdan bu konuda destek olmalarýný bekliyoruz. Halkýn ve belediyelerin desteði olmadan bu çalýþmalarýn yapýlamasý mümkün deðil. Bu çalýþma herkesin faydasýna olacak. Konutlarýmýz deðer kazanacak, þehrimizin kimliði deðiþecek. Ýnsanlarýmýz daha ferah ve çevreci bir ortamda yaþama ortamýna kavuþacak. Ayný zamanda olasý can kaybýnýn oluþmasý da engellenecek. Ruhsatsýz binalarýmýzýn ruhsatlý haline gelebilmesi için, Diyarbakýr'ýn marka bir þehir haline gelmesi için kentsel dönüþüm projesi bizim için çok büyük bir fýrsat. Bu fýrsatlarý hep birlikte deðerlendirerek, Diyarbakýr'ý çok güzel bir þehircilik anlayýþýna kavuþturacaðýz" ifadelerini kullandý.

Dicle Vadisi projesi yapýlýyor Diyarbakýr Dicle Nehri üzerinde uygulanacak olan Dicle Vadisi Projesi'nin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla yapýldýðýný anlatan Temel, sözlerine þöyle devam etti: "Dicle Vadisi Projesi, Bakanlýðýmýzýn çýlgýn projesidir. Türkiye'de böylesi bir proje ilk kez yapýlacak. Surlarýn çevresinde özgünlüðünü korumuþ bir bahçe yapýsý ve þehri besleyen böylesi bir yapý dünyada yok. Baþbakanýmýzýn talimatýyla

Diyarbakýr'a özgü olarak, böylesi bir proje geliþtiriliyor. Bu projenin maliyeti oldukça yüksek. Bunu Diyarbakýr'a kazandýrabilirsek, bakanlýk olarak biz de büyük bir gurur duyacaðýz. Þuan proje çalýþmalarý devam ediyor. Aðustos ayýnda projenin bitirilmesi hedefleniyor. Dicle Vadisi Projesi'nin uygulamasý sadece Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan uygulanacak. Projenin bir anda bitmesi mümkün deðil. Parça parça yapýlacak."

Aþk engel tanýmýyor Hakkari'de birbirlerini seven iþitme ve konuþma engelli gençler, ailelerinin karþý çýkmasý üzerine kaçarak evlendi. Yuvalarý eksik B

içer Mahallesi'nde ikamet eden Osman Akgöz (32) ve Yüksekova ilçesi Yeþildere Mahallesi'nde oturan Zeliha Taþ (30), yaklaþýk 2 yýl önce tanýþarak arkadaþ oldu. Bu arkadaþlýðýn aþka dönüþmesi üzerine Akgöz ailesi, kýzýn ailesi ile görüþerek kýzý istedi. Kýzýn babasýnýn razý olmasýna raðmen aðabeyi evlenmelerine karþý çýkýnca Osman Akgöz de sevdiði kýzý kaçýrmaya karar verdi. Osman'ýn Yüksekova'ya giderek sevdiði kýzý kaçýrýp Hakkari'ye getirmesi üzerine Akgöz ve Taþ ailesinin büyükleri devreye girerek çifte düðün yapmaya karar verdi. 2 yýldýr birbirlerini sevdiklerini el iþaretleriyle anlatan Osman Akgöz, sevdiði kýzýn elini bir an olsun býrakmayacaðýný belirtti. Osman Akgöz'ün aðabeyi Necati Akgöz de iþitme ve konuþma engelli kardeþinin Yüksekova'da ikamet eden Zeliha'yý iki yýldýr sevdiðini söyledi.

Akgöz, "Biz gidip kýzý istedik, babasý razý oldu ve büyüklerine danýþacaklarýný söylediler. Kýzýn aðabeyi ise evlenmelerine karþý çýkarak, 'Aradan yüz yýl da geçse ben vermiyorum' dedi. Kardeþim Osman da bir baktýk kýzý kaçýrmýþ ve eve getirmiþ. Kardeþimden bunu beklemiyordum ama oldu iþte. Þu anda her an yýkýlmak üzere olan toprak evde kalýyorlar. Bunlarýn bir yuvaya kavuþmasý için yetkilerden ve hayýrsever vatandaþlardan evin yapýlmasý için destek bekliyoruz. Bu çifte yapýlacak hayrýn hayýrlarýn en büyüðü olacaðýný düþünüyorum. Çünkü her ikisi de konuþma ve iþitme engellidir. Çiftin düðününü yapacaðýz ancak saðdýç halen belli deðil, herkesin desteðini bekliyoruz" dedi. El ele tutuþarak toprak evin bahçesinde dolaþan aþýk çift, bir süre kendi aralarýnda el iþaretleri ile konuþup dertleþti. Osman Akgöz ise el iþaretleri ile her an çökebilecek harabe evi göstererek kendilerine yardým edilmesi halinde ev yapacaklarýný söyledi.

Þiddet gören kadýn ve çocuklara etkinlik M

ardin'de þiddet gören çocuk ve kadýnlar için eðlence etkinlikleri düzenlendi. Mova Park Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi Aqua Park'ta düzenlenen etkinlikte çocuklar ve kadýnlar doyasýya eðlendi. Þiddet ve Göç Maðdurlarý Rehabilitasyon, Adaptasyon Derneði (SOHAM-DER) Baþkaný Mim Yavuz Binbay, "Merkezimizde destek alan öðrenci ve kadýnlarýmýza yönelik çalýþmalarýmýz devam ediyor. Buradan Movapark yetkililerine bu etkinliklerde bize destek olduklarý için teþekkür ediyorum" dedi. Mova Park Genel Müdürü Fedai Baþtürk de çocuklarý ve kadýnlarý aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduklarýný belirterek, "Diyarbakýr'dan gelen çocuklarýmýz ne kadar iyi bir eðitim alýrsa, iyi bir ortamda büyürse kendisine ve çevresine o faydalý bir birey olarak yetiþir. Þiddete maruz kalmýþ kadýn ve çocuklarýmýzý misafir ettik. Gün boyu eðlenecek, yemeklerini yiyecekler bundan sonra da tekrar bu tür sosyal projelerin içinde Mova Park Alýþveriþ Merkezi olarak yer almak ister ve mutluluk duyarýz" diye konuþtu.


6

EKONOMÝ

4 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE

TPAO hakkýnda suç duyurusu Batman Çevre Gönüllüler Derneði, Batman'da çýkarýlan petrolün yarattýðý çevre kirliliði nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) hakkýnda suç duyurusunda bulundu.

B

atman Çevre Gönüllüler Derneði üyeleri, bölgenin petrol merkezi olan Batman'da yaþanan petrol kirliliðine karþý basýn açýklamasý gerçekleþtirdikten sonra petrol kirliliði nedeniyle savcýlýða suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusundan önce Batman Adliyesi önünde yapýlan açýklamaya polis engel olmak istedi. Yaþanan gerginliðin ardýndan açýklamayý yapan Çevre Gönüllüleri Derneði Baþkaný Recep Kavuþ, çevre kirliliðine karþý toplandýklarýný belirterek, yýllarca petrol üretimi esnasýnda meydana çýkan ve derelere akýtýlan atýklarý tespit edip, yetkilileri basýn yoluyla uyardýklarýný söyledi. Raman Daðý'nda yaptýklarý inceleme ve uyarýlarýn dikkate alýnmadýðýný aktaran Kavuþ, TPAO Bölge Müdürlüðü hakkýnda çevreye ve doðaya verdiði zarar ile yarattýðý kirlilik nedeniyle davacý olmaya karar verdiklerini kaydetti. Ortada görevi ihmal ve çevreyi kasten kirletme suçunun mevcut olduðunu dile getiren Kavuþ, sözlerini þöyle sürdürdü:

'Kirletilen geleceðimizdir' "Petrol üretimi esnasýnda çevrenin kirletilmesi karþýsýnda denetim ve gözetim yükümlülükleri-

ni yerine getirmeyerek, anýlan suçu engellendiðinden 5237 sayýlý TCK maddesi 257/2'de düzenlenen ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak-

tan ötürü TPAO Bölge Müdürlüðü hakkýnda suç duyurunda bulunuyoruz. Suçla ilgili elimizde somut bilgi, belge ve görüntüler mevcuttur. Kirliliðin boyutu tahmin edilemez büyüklüktedir. Yýllardýr doðamýza yönelik tehlike ve tehditler devam etmektedir. Petrol üretimin yapýldýðý diðer sahalardan da bize sýkça þikayetler geliyor. Bu suç duyurusundaki amacýmýz kirletilen alanlarýn bir an önce temizlenmesi ve bir daha çevreye ve doðaya zarar verilmemesidir. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceðiz. Önlemler alýnmazsa gerekirse 10 kez daha suç duyurusunda bulunmaktan çekinmeyeceðiz. Üretime yatýrým yaptýklarý gibi TPAO'nun çevrenin kirletilmemesine de yatýrým yapmasý gerekmektedir. Bugün kirletilen geleceðimizdir. Yetkilileri doðamýzý kirletmemeleri için bir kez daha uyarýyoruz." Açýklamanýn ardýndan çevreciler TPAO hakkýnda suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geçerek, suç duyurusunda bulundu.

Zabýtadan Ramazan denetimi R

amazan ayýnýn yaklaþmasý ile birlikte Siirt Belediyesi Zabýta Müdürlüðü'ne baðlý gýda denetim ekipleri, kente bulunan lokanta, pastane ve fýrýnlarda denetimlerini sýklaþtýrdý. Gýda denetim ekipleri, saðlýklý gýda tüketimin saðlamak amacýyla kentte bulunan lokanta, pastane ve fýrýnlarda saðlýk, temizlik ve gýda denetimlerinde bulunarak, üretimde saðlýk, temizlik ve hijyen kurallarýna uymayan lokanta, pastane ve fýrýnlara uyarýda bulundu. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, yapýlan denetimler sýrasýnda üretimde saðlýk, temizlik ve hijyen kurallarýna karþý üreticilerin uyarýldýðýný, bu uyarýlarý dikkate almayanlar hakkýnda çeþitli yasal iþlemler uygulanacaðýný söyledi. Sadak, denetimlerin ramazan ayýnýn bitimine kadar devam edeceðini sözlerine ekledi.

Enflasyon zirve yaptý

H

aziran ayýnda TÜFE aylýk yüzde 0,76, ÜFE yüzde 1,46 oranýnda arttý. Haziran ayý itibariyle yýllýk enflasyon ise TÜFE'de yüzde 8,30, ÜFE'de yüzde 5,23 oldu. Yýllýk enflasyon yüzde 8,30 ile Eylül 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaþtý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Haziran ayý üretici ve tüketici fiyatlarý endekslerini açýkladý. Enflasyon Haziran ayýnda beklentilerin üzerinde gerçekleþti. Buna göre, Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) aylýk yüzde 0,76, Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE) yüzde 1,46 oranýnda arttý. Yýllýk enflasyon ise TÜFE'de yüzde 8,30, ÜFE'de yüzde 5,23 oldu. Yýllýk enflasyon yüzde 8,30 ile Eylül 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaþmýþ oldu. Haziran'da TÜFE 12 aylýk ortalamalara göre ise yüzde 7,47 artýþ gerçekleþti. Yýlýn ilk altý ayýnda tüketici enflasyonu yüzde 4 olunca milyonlarca memur, sözleþmeli personel ve memur emeklisine ek zam yolu açýldý.

Zam þampiyonu Yýlbaþýnda yüzde 3 zam alan bu gruba yüzde bir oranýnda enflasyon farký zammý yapýlacak. Ana harcama gruplarý itibariyle 2013 yýlý Haziran ayýnda aylýk en yüksek artýþ 1,99 ile eðitim grubunda gerçekleþirken, gýda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,82, ulaþtýrmada yüzde 1,49, eðlence ve kültürde yüzde 1,45, lokanta ve otellerde yüzde 0,62 artýþ görüldü. Tüketici fiyatlarý bazýnda Haziran ayýnda en yüksek fiyat artýþý ise yüzde 95,56 ile þoför eðitim kurs ücretlerinde görüldü.

Kaymakamdan maaþ talep etti M

uþ'un Varto Kaymakamý Tahir Þahin, kendisinden yaþlýlýk maaþý baðlanmasý talebinde bulunan vatandaþýn gerekli koþullarý taþýmadýðý için iþlem yapamayacaklarýný söyledi. Taþçý Köyü'nde ikamet eden Ýsmail Korkmaz, köyde devam eden yol çalýþmalarýný denetleyen Kaymakam Tahir Þahin'den yaþlýlýk maaþý baðlanmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan bir açýklama yapan Kaymakam Þahin, Korkmaz'ýn üzerine 50 dönüm arazi bulunduðunu belirterek, "Vatandaþýmýzýn üzerinde 50 dönüm arazi mevcut. Bundan dolayý asgari ücretin üstünde geliri tespit edilmiþ. Bundan dolayý maaþ baðlanamaz. Ancak sýkýntýlý durumda vakfýmýza baþvurmasý durumunda gerekli yardýmý yapacaðýz" dedi. Ýsmail Korkmaz ise, Kaymakam Þahin'e sýkýntýsýný anlattýðýný belirterek, "Yaþlýlýk maaþýndan faydalanmak istediðimi Kaymakam Þahin beye ilettim. O da adýma 50 dönüm arazi mevcut olduðu için maaþ alamayacaðýmý söyledi. Ayrýca bana maaþýn dýþýnda yardýmýn yapýlmasý sözünü verdi. Kendisi bizi dinlediði için ben teþekkür ederim" þeklinde konuþtu.

Derik'te Ziraat Bankasý taþýndý

M

ardin'in Derik ilçesinde, Ziraat Bankasý yeni yapýlan binasýna taþýndý.

Mardin'in Derik ilçesinde hizmet binasýnýn yeniden inþasý için Küçükpýnar Mahallesi'nde geçici bir binaya taþýnarak

hizmetlerini yürüten Ziraat Bankasý, 2 buçuk ay sonra yeni hizmet binasýna kavuþtu. Þube Müdürü Ethem Bozan, Derik'in tek banka þubesi olan Ziraat Bankasý þubesinin yenilenen hizmet binasý ve artýrýlan personel sayýsýyla Derik halkýna daha kaliteli ve hýzlý hizmet sunmaya baþladýðýný söyledi.

DEDAÞ özelleþti D

icle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi'nde (DEDAÞ) yeni dönem baþladý. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada, "Özelleþtirme Yüksek Kurulu'nun 10 Mayýs 2013 tarih ve 2013/82 sayýlý kararlarý çerçevesinde; Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi ile Dicle Elektrik Perakende Satýþ Anonim Þirketi'nin yüzde 100 oranýndaki hissesinin 387 milyon liraya ABD dolarý bedelle Dicle Yatýrým Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi'ne devrine iliþkin hisse satýþ sözleþmeleri 28 Haziran 2013 tarihinde imzalandý" denildi. DEDAÞ Þanlýurfa Ýl Müdürlüðü'ne ise Esin Eroðlu atandý.


GÜNCEL

4 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE

'Köylüler karakol istemiyor' Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nde yaþanan olaylarýn ardýndan bir heyetle inceleme yapan Türkiye Barýþ Meclisi (TBM), hazýrladýðý raporda köylülerin karakol istemediðini söylediðini açýkladý. D iyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi Kayacýk Köyü'nde geçen Cuma günü karakol protestosu sýrasýnda çýkan ve 1 kiþinin öldüðü, 9 kiþinin de yaralandýðý olaylarýn ardýndan Türkiye Barýþ Meclisi heyeti, köyde inceleme yaptý. Hakan Tahmaz, Sema Solaklý, Ýmam Canpolat, Fatih Polat, Türkan Uzun, Ayþe Aydoðan, Þemsettin Koç ile Ali Karaoðlan'dan oluþan heyet, BDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna, Vali Mustafa Cahit Kýraç, Lice Kaymakamý Özer Özbek, Lice Belediye Baþkaný Fikriye Aytin, Kayacýk Köyü Muhtarý Kadri Çelik, ÝHD, Mazlumder, olayýn tanýklarý ile olayda ölen Medeni Yýldýrým'ýn ailesiyle görüþtü. TBM, görüþmeler sonrasý elde ettiði bilgileri Diyarbakýr Barosu'nda düzenlediði basýn toplantýsýyla açýkladý. Olaylarýn uyuþturucu kaçakçýlýðýyla ilgisinin olup olamadýðýný Vali Mustafa Cahit Kýraç ile Lice Kaymakamý Özer Özbek'e sorduklarýný ifade eden TBM dönem sözcüsü Hakan Tahmaz, "Vali, bunun bir iddia olduðunu, kesin bir bilgi olmadýðýný söyledi. Soruþturma sonucu belli olacaðýný ifade ederek, kendi açýklamasýna açýklýk getirmiþtir. Kaymakam ise, kesin bir dille 'olay karakol protestosudur' ifadesini kullandý. Görüþülen istisnasýz bütün diðer kiþiler, bu iddiayý yalanlamýþ, gösteri yapanlardan daha çok bölgedeki bazý güvenlik güçlerinin kaçakçýlýkla iliþkili olduðunu iddia etmiþtir" dedi.

'Gizli tanýk yaratýlmak isteniyor' Olayda ölen Yýldýrým ailesi ile köylülerin, yetkililerden kendilerinden özür dilenmesini beklediklerini ifade eden Tahmaz, "Heyetimizin,

istemiyor. Bütün tanýk ve maðdurlar, daðýlma sýrasýnda mevcut karakola deðil, inþaat alanýna taþ attýðýný ifade ettiler. Görüþtüðümüz köylüler ve muhtar, karakol istemediklerini, köyün elektrik, doktor, yol gibi daha hayati ihtiyaçlarýnýn bulunduðunu söylediler" þeklinde konuþtu.

'Projeler durdurulmalý'

kamu idarecilerinin son yýllarda çok sýk olumsuz örneðini gördüðümüz 'gizli tanýk' yaratma çalýþmasý yürüttüklerinin bilgisine ulaþmýþtýr. Kaymakam Özer Özbek'in heyete, kitle içerisinde karakola yönelik herhangi bir silahlý saldýrý olmadýðýný çok net ifade etmiþtir. Savcýnýn delil

toplamasý sýrasýnda karakol bahçesi dýþýnda, kitlenin bulunduðu alanda tek bir ateþli silah boþ kovanýn bulunmamasý bu iddianýn gerçek olmadýðýný gösterir niteliktedir. Delil toplama sürecinde bir dizi sorunun yaþandýðý ve delilerin karartýlabileceði dillendirildi. Köy halký karakol

Yaptýklarý görüþmeler sonrasý önerilerini dile getiren Tahmaz, "Bütün bunlar soruþturmanýn saðlýklý yürütülmesi için olay anýndaki karakol yetkililerinin görevlerinden el çektirilmelerinin gerektiðini gösteriyor. Bu olayýn bütün yönleriyle aydýnlatýlmasý ve sorumlularýn yargý önünde hesap vermesi bir zorunluluktur. PKK silahlý güçlerinin geri çekildiði bir ortamda çok sayýda ilde gerçekleþtirilen kalekol inþaatlarý, bölge halkýnda ciddi bir hassasiyet ve tedirginlik yaratýp güven yitimine yol açmýþtýr. Baþbakan'a sunulan akil insanlar heyeti Doðu Anadolu grubunun raporunda da önerildiði gibi, yeni karakol ve kalekol projeleri durdurulmalýdýr. Güvenlikçi, militer bir dönemin projesi olarak geliþtirilen kalekol ve karakol tadilatlarý þu anda barýþ sürecinin önüne dikilen kaleler görünümü arz etmektedir. Baþbakanýn ve hükümet yetkililerin konuyu uyuþturucu kaçakçýlýðý ile izah etme konusundaki ýsrarý ve çözüm sürecine dönük umutlarý kýrýcý açýklamalarýnýn kabul edilebilir ve sorumlu bir davranýþ olmadýðýný belirtmek isteriz. Bu konudaki ýsrarýn konunun aydýnlamasýnýn ve sorumlularýn yargýlanmasýnýn önüne geçilmesine dönüþmesi tehlikesini taþýdýðýný hatýrlatýrýz" ifadelerini kullandý.

Türkiye 'terörist' dedi AÝHM mahkum etti

Þýrnak'ýn Toptepe Köyü'nde 2005 yýlýnda sivil ve silahsýz olmalarýna raðmen askerler tarafýndan öldürülen 3'ü çocuk 5 kiþi hakkýnda AÝHM kararýný verdi. Türkiye 330 bin 930 avro cezaya mahkum edildi.

Altaç'tan DTSO'ya ziyaret Þ AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ve beraberindeki heyet, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar'ý makamýnda ziyaret etti.

A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, ziyareti sýrasýnda yeni görevinden dolayý Sayar'a baþarýlar dileyerek, AK Parti il teþkilatý olarak her zaman yanýnda olduklarýný söyledi. Altaç, Lice'de ve Gezi Park'ýnda yaþanan olaylarda Türkiye'nin önünün kesilmek istendiðini belirterek, yaþanan olaylarýn çözüm sürecini zedelemek ve süreci akamete uðratmak için yapýlan provokatif eylemler olduðunu kaydetti. Yaþanan olaylarý tasvip etmediklerini belirten Altaç, halkýn bu tür olaylarý dikkate almadýðýný ve cevabýný sandýkta vereceðini bildirdi. Altaç, "Karakol yapýmlarýnýn bu kadar abartýlmasýný doðru bulmuyoruz. Burada ne ilk ne de son defa karakollar yapýlýyor. Halkýn güvenlik ihtiyacý var. Halký süreçle ilgili farklý bir noktaya itmeye gerek yok. Bu konuda saðduyuya ihtiyaç var. Çok þükür altý aydýr ne daðdan cenaze geliyor, ne de karakollardan. Çok iyi bir yerdeyiz ve STK'larýn öneri ve eleþtirilerine açýðýz" dedi.

'Süreç saðlýklý iþleyecek' Ne olursa olsun bu çözüm sürecinin saðlýklý bir þekilde iþleyeceðini anlatan Altaç, sözlerine þöyle devam etti: "Bilindiði gibi Akil adamlar grubu yaptýklarý çalýþmalarý ve gözlemlerini sayýn baþbakanýmýza bir rapor sundular. Bundan sonra biz AK Parti olarak samimiyetle yasal düzenlemelerle ilgili alt yapý oluþturuyoruz. Bu alt yapý çalýþmalarý tamamýyla ülkemiz ve bölgemizin yararýna yapýlan çalýþmalardýr. Bu çalýþmalar sadece bir alanda deðil. Ekonomik, sosyal, kültürel hayatýmýzýn her alanýný kapsayacak ve insanlarýmýzýn yaþamlarýný huzura erdirecektir." DTSO Baþkaný Sayar'da AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Altaç ve beraberindekilerin yaptýðý ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

ýrnak'ýn merkeze baðlý Kumçatý Beldesi Toptepe Köyü'nde 19 Ocak 2005 tarihinde 3'ü 18 yaþýndan küçük olmak üzere 5 genç, askerlerin düzenlediði bir operasyon sonucu öldürüldü. Sibel Sartýk (23), Nergiz Özer (15), Hamdullah Çýnar (21), Zerga Esen (16) ve Zühal Esen (13) için devlet yetkilileri, çatýþmada 5 terörist öldürüldüðü iddia etti. O dönem olayla ilgili bölgede inceleme yapan Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD), hazýrladýðý bir araþtýrma ve inceleme raporuyla olayýn bir yargýsýz infaz olduðunu, yaþamýný yitirenlerin ise silahsýz ve sivil olduðunu ortaya koymuþtu. Uzun süre iç hukuk yollarýný deneyen ÝHD, eksik soruþturma ve faillerin aklanmasý nedeniyle dosyayý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) taþýdý. Türk yargýç da karara imza attý Davayla ilgili kararýný daçýklayan AÝHM, Türkiye'ye her bir baþvurucu için 65 bin avro olmak üzere mahkeme masraflarýyla birlikte toplamda 330 bin 930 avro ceza verdi. Oybirliðiyle verilen kararda, mahkemenin Türk Yargýcý Iþýl Karakaþ'ýn da imzasý bulunuyor. Guido Raimondi baþkanlýðýndaki mahkeme heyeti kararýnda, 5 kiþinin yargýsýz bir þekilde infaz edildiði ve yaþanan olayýn savcýlýk tarafýndan etkin bir biçimde soruþturulmadýðý iddiasýný kabul ederek, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin "Yaþam Hakký" baþlýðý altýndaki; "Herkesin yaþam hakký yasanýn korumasý altýndadýr. Yasanýn ölüm cezasý ile cezalandýrdýðý bir suçtan dolayý hakkýnda mahkemece hükmedilen bu cezanýn yerine getirilmesi dýþýnda hiç kimse kasten öldürüle-

mez" þeklindeki 2'nci maddesinin ihlal edildiðine karar verdi. Savcý olay yerine gitmedi AÝHM kararýnda, öldürülen 5 kiþinin silahsýz oluþunu ve 5 gencin ateþ açtýðýna dair herhangi bir delilin bulunmadýðýný belirtti. Olayýn yaþanmasýnýn ardýndan olay yerinde delilleri operasyon düzenleyen timin topladýðýný, savcýnýn ise herhangi bir þekilde olay yerine gitmediðine kanaat getiren mahkeme, Türk hükümetinin iddia ettiði gibi bir çatýþmanýn yaþanmadýðý, olayda bir askerin burnunun dahi kanamadýðýný kaydetti. Öldürülen kiþilerin elleri çamurlu ve ýslak olduðu gerekçesiyle el svaplarýnýn savcýlýk tarafýndan alýnmayýþýnýn ciddi bir eksik soruþturma olduðu vurgulanan kararda, 3'ü çocuk 5 gencin PKK üyesi olduðuna dair tek bir emarenin olmadýðý belirtildi. Mahkeme, bu çocuklarýn yaþamýndan hükümetin sorumlu olduðunu, kullanýlan gücün gerekenin çok ötesinde olduðunu

vurguladý. Mahkeme, tüm bu ihlal gerekçeleri nedeniyle Türkiye aleyhine her bir baþvurucu için 65 bin avro, mahkeme masraflarý için ise 5 bin 930 avro cezaya hükmetti. 'Yanlarýna silah býrakýlmýþtý' AÝHM'in verdiði kararý deðerlendiren olayýn yaþandýðý dönemin ÝHD Genel Baþkan Yardýmcýsý ve dosyanýn avukatlarýndan Av. Reyhan Yalçýndað, AÝHM'in verdiði bu kararýn son yýllarýn en önemli kararý olduðunun altýný çizerek, kararla birlikte Türkiye devletinin silahsýz, masum 5 kiþiyi yargýsýz bir þekilde infaz ettiðinin onaylandýðýný söyledi. Bir Kurban Bayramý arifesinde 3'ü çocuk 5 sivilin özel harekat timleri tarafýndan öldürüldüklerini belirten Yalçýndað, "O zaman da topladýðýmýz tüm bilgi belgelere göre, tanýk anlatýmlarýna göre bu çocuklarýn sivil ve silahsýz olduðunu gösteriyordu. Ancak yanlarýna onlara ait olmayan silahlar býrakýlmýþtý ve 'terörist'

ilan edilmiþlerdi. Yani çatýþmaya girdikleri söyleniyordu. Ancak, dosyaya baktýðýmýzda savcýlýk tek bir tanesinin el svaplarýný almamýþtý. Savcý soruþturma izni vermedi. Yaptýðýmýz tüm baþvurular sonuçsuz kaldý. Týpký Uður Kaymaz dosyasý ve daha birçok dosyada olduðu gibi, dosyanýn üzeri kapatýldý, failler cezasýz kaldý. Bu katliamý yapanlar hakkýnda tek bir dava açýlmadý. Biz de davayý AÝHM'e taþýdýk" dedi. 'Bu ülkede adil yargýlama yapýlmadý' Amaçlarýnýn yaþananlarý ortaya çýkarmak olduðunu kaydeden Yalçýndað, þöyle devam etti: "Bu olayýn, bu coðrafyada yaþanan binlerce olayýn, insanlýk suçunun bir parçasý olduðunu biliyoruz. Bunlarýn kayýtlara düþmesi lazým. Buradan koca bir tarih ortaya çýkýyor. Bu dava sadece Türkiye'nin mahkum edilmesi veya ailelerin tazminat almasý anlamýna gelmiyor. Bir bütün olarak burada nasýl bir trajedi yaþanmýþ, bu halka nasýl büyük acýlar reva görülmüþ, bunlarýn ortaya çýkmasý önemli. Burada küçücük çocuklar öldürülüyor. Bunlarýn faillerinin ortaya çýkarýlmamasý bir yana, adaletin yerini bulmamasýnýn aileler üzerinde yarattýðý travma çok önemli. Bu ülkede faili meçhul bir davada tek bir fail hak ettiði cezayý almadý. Yargýsýz infaza kurban gidenlerin failleri ceza almadý. Türkiye'de tek bir davada adil bir sonuç ortaya çýkmadý. 'Hukuk ülkesiyim' diyen Baþbakan'ýn ülkesinde adil bir karara imza atýlmýyor. 8 yýllýk verdiðimiz hukuk mücadelesi sonucu karar AÝHM'den çýkýyor." (DÝHA)


8

A k t ü a l i t e

4 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE

'Köye dönüþ çalýþmalarý açýklanmalý' Amed GÖÇ-DER, köye geri dönüþlere iliþkin Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan dilekçeler hazýrlandýðýný, bunlarýn ne amaçla düzenlediði konusunda kamuoyuna açýklama yapýlmasý gerektiðini açýkladý.

A

med Göç Edenlerle Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (Amed GÖÇ-DER), köye geri dönüþlere iliþkin dernek binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Dernek Baþkaný Vecih Aydoðan, çözüm sürecinde hala köye geri dönüþ yollarýnýn oluþturulmadýðýný söyledi. Ýl Özel Ýdaresi'nin "köye geri dönüþ"lere iliþkin yurttaþlara doldurulan forma dikkat çeken Aydoðan, valiliðin bu konuda var ise bir çalýþmasýnýn bunu kamuoyu ile paylaþmasý gerektiðini kaydetti. Aydoðan, "Dilekçenin içeriðinde belirtilen sebep de kabul edilir sebep deðildir. 1996 yýlýnda 2 bin 785 köy boþaltýlmýþtýr. Dolayýsýyla köye geri dönüþlere yönelik bir çalýþma yürütülecekse, zorla boþaltmada devletin rolünü

aklayarak deðil, maðdur ettiði insanlardan özür dileyerek, sorunun çözümüne yönelik açýk, net ve anlaþýlýr adým atmalýdýr. Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi'ne sunulan söz konusu dilekçelerin ne amaçla düzenlendiði konusunda kamuoyuna doyurucu bir açýklama yapýlmalýdýr" dedi.

'Mayýn ve patlayýcýlardan temizlensin' Vatandaþlara çaðrýda bulunan Aydoðan, bu tür dilekçe ve çalýþmalara itibar etmemeleri gerektiðini ifade etti. Köye geri dönüþlere için belirtilen sorunlarýn çözüme kavuþmasý gerektiðini kaydeden Aydoðan, "Köye geri dönüþlerin olabilmesi için taleplerimizin yer-

ine getirilmesi gerekiyor. Zorla yerinden edilen insanlarýn etkin olarak katýlacaðý bir süreçte hazýrlanacak eylem planý ve buna uygun yasal düzenlemeler ile geri dönüþler teþvik edilmeli. 5233 Sayýlý Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararlarýn Karþýlanmasý Yasasý'nýn kapsamý demokratik bir perspektifle yeniden düzenlenmelidir. Her türlü ulaþým olanaklarýna sahip, insaný özne alan konutlar imar edilmelidir. Tüm yerleþim yerleri uluslararasý standartlara uygun bir biçimde kara mayýný ve patlayýcýlardan temizlenmelidir. Koruculuk sisteminin kaldýrýlmasý ve derin güçlerin laðvedilmesi elzemdir" þeklinde konuþtu. (DÝHA)

Koyun kýrkma sezonu baþladý Anadolu'da koyunlarýn kýrkýlma (týraþ) zamaný geldi. Besiciler hayvanlarýnýn et, süt ve geliþimine katký sunan kýrkýlma iþlemini yýlda bir veya iki kez yapýyor.

A

hlat'ýn Sutey yaylalarýnda koyun kýrkma dönemi baþladý. Bu meþakkatli iþlemi özellikle çobanlar ile iþin erbaplarý yapýyor. Kýrkýlan yünler temizlendikten ve iþlendikten sonra döþek, yorgan ve yastýk yapýmýnda kullanýlýyor. Ýlçede besicilik yapan Resul Alçiçek, havalarýn ýsýnmasý ile birlikte koyunlarýn daha rahat etmeleri için yünlerini kýrptýklarýný belirterek, "Bu sayede hayvanýn üzerindeki aðýrlýk kalkýyor. Hayvanlarýn geliþimine katký sunuyor.

Et ve süt verimleri artýyor. Hayvanlarýn sýhhati açýsýndan da kýrpma iþlemi önemli. Yýlda bir veya 2 kez havyalarýn kýrpma iþlemini yapýyoruz" dedi.

Döþek ve yorgan oluyor Koyun kýrkma iþinin çok zor olduðunu da ifade eden ve yýllardýr bu iþi yaptýðýný anlatan çoban Davut Marangoz, "Koyun, kuzu ve keçilerin kýrkma iþlemlerini havalar ýsýnýnca yapýyoruz. O zaman yünleri tam uzanýr ve yaz aylarýnda kýrkma iþlemine baþlarýz. Bunun nedeni de hem koyunun etinin iyi olmasý, hem de aþýrý sýcaklardan etkilenmemesini saðlamaktýr. Günde 15 ila 20 koyun ancak kýrkabiliyoruz. Her koyundan yaklaþýk 1,5 kilo yün çýkýyor. Bu yünler döþek ve yorgan

yapýmýnda kullanýlýyor" diye konuþtu.

Kýrkma kolay deðil Eskiden koyun yününden çeþitli giyim eþyasý ve kilim ile halý yapýldýðýný ifade eden çoban Davut Marangoz, kýrkma iþinin kolay olmadýðýný fakat elde edilen yün ile birçok iþ yapýldýðýný söyledi. Marangoz, "Koyun yünü ile yapýlan yorgan, yastýk, döþek kýþýn çok rahat ve sýcak oluyor. Eskiden annelerimiz, ninelerimiz bu kýrptýðýmýz koyunlarýn yünlerinden elde ettikleri ipleri çeþitli kök boyalarý ile renklendirerek kazaklar, çoraplar, eldivenler, halýlar ve kilimler dokuyordu. Þimdi bu iþ en aza indi. Kýsmen sadece köylerde yapýlýyor" ifadelerini kullandý.

Soðan tüketimi kanseri önlüyor Özel Batman Dünya Hastanesi'nde görev yapan Diyetisyen Kübra Akýn, kanserden korunmak için kuru soðan tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Beytüþþebap'ta D þenlik zamaný

Þ

ýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde Kato Daðý eteklerinde yapýlacak olan 9. Kuzu Kýrkma Festivali'ne vatandaþlar yoðun ilgi gösteriyor. Zaman zaman yasaklanan kuzu kýrkma festivaline, çözüm sürecinin etkisiyle bu sene yasaklama gelmedi. Kato Daðý eteklerinde Laleþi yaylasýnda düzenlenecek olan festivale üç gün kala vatandaþlar festival alanýna çadýrlar kurmaya baþladý. Kamyonetlerin arkasýnda eþyalarýný taþýyan vatandaþlar, alana 3 gün önceden gelerek festival ilin hazýrlýklarýný yapmaya baþladý. Kurulan çadýrlarda ilçe sakinleri misafirlerini beklemeye baþlarken, özellikle kurulan kýl çadýrlar büyük ilgi görüyor. Beytüþþebap Belediyesi ile Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Ýlçe Baþkanlýðý'nýn organize ettiði festivale 30 bin kiþinin gelmesi bekleniyor.

iyetisyen Kübra Akýn, soðanýn antibiyotik özelliðinin yaný sýra, kan þekerini düzenleyici etkisi olduðunu, özellikle þeker hastalarýnýn yemekle birlikte soðaný tüketebileceklerini söyledi. Soðanýn karaciðer ve baðýrsaklarý da temizlediðini ifade eden Akýn, "Mide mukozasýndaki bezlerin salgýsýna uyarýcý etki yaptýðý için iþtah açýcý yönü de vardýr. Bronþit öksürük, boðaz iltihabý için etkilidir. Ýlaç sanayinde de balgam söktürücü olarak soðanýn içindeki cystein maddesi kullanýlýr. Soðan C vitamini için çok iyi bir kaynaktýr. Araþtýrmalar taze soðanýn HDL dediðimiz iyi kolesterolün seviyesini arttýrdýðýný göstermiþtir. Yüksek kan basýncýný önler. Damarlarýn geniþlemesini saðlar. Kanserden koruyucu etkisi vardýr. Çok iyi bir antioksidandýr. Vücutta tümör

ve benzeri zararlý oluþumlarýn oluþmasýný engellemede yardýmcýdýr. Kansere karþý koruyucudur. Zengin içeriðinden dolayý güç ve saðlýk veren bir besindir. Soðanda bol miktarda A, B ve C vitaminleri, fosfor, iyot, kükürt gibi vücuda çok faydalý maddeler bulundurur. Antibiyotik özelliði gösterir. Kan þekerini düzenleyici etkisi vardýr. Özellikle þeker hastalarý yemekle birlikte tüketebilirler. Karaciðer ve baðýrsaklarý temizler. Mide mukozasýndaki bezlerin salgýsýna uyarýcý etki yaptýðý için iþtah açýcý yönü de vardýr" dedi.

Kokusuna karþý maydanoz "Soðan kokusundan rahatsýz olanlar, kokuyu gidermek için maydanoz tüketsin" diyen Akýn, "Birçok insan soðaný kokusundan dolayý tüketmekten kaçýnýr. Aðzýn kokmasýný önlemek için soðan yedikten sonra muhakkak çið maydanoz yenmelidir, aðýzda iyice çiðnenmelidir. Soðandaki kükürtlü bileþenler ýsýyla parçalandýðý için çið tüketilmelidir. Soðan doðrandýktan sonra en geç 30 dakika içinde tüketilmelidir. Havayla temas etmesi içerdiði yararlý maddelerin kaybýna yol açar ve geç tüketilmesi midede gaz, ekþime ve aðrýlara neden olabilir" þeklinde konuþtu.

Koyun kýrkma sezonu baþladý Anadolu'da koyunlarýn kýrkýlma (týraþ) zamaný geldi. Besiciler hayvanlarýnýn et, süt ve geliþimine katký sunan kýrkýlma iþlemini yýlda bir veya iki kez yapýyor.

A

hlat'ýn Sutey yaylalarýnda koyun kýrkma dönemi baþladý. Bu meþakkatli iþlemi özellikle çobanlar ile iþin erbaplarý yapýyor. Kýrkýlan yünler temizlendikten ve iþlendikten sonra döþek, yorgan ve yastýk yapýmýnda kullanýlýyor. Ýlçede besicilik yapan Resul Alçiçek, havalarýn ýsýnmasý ile birlikte koyunlarýn daha rahat etmeleri için yünlerini kýrptýklarýný belirterek, "Bu sayede hayvanýn üzerindeki aðýrlýk kalkýyor. Hayvanlarýn geliþimine katký sunuyor. Et ve süt verimleri artýyor. Hayvanlarýn sýhhati açýsýndan da

kýrpma iþlemi önemli. Yýlda bir veya 2 kez havyalarýn kýrpma iþlemini yapýyoruz" dedi.

Döþek ve yorgan oluyor Koyun kýrkma iþinin çok zor olduðunu da ifade eden ve yýllardýr bu iþi yaptýðýný anlatan çoban Davut Marangoz, "Koyun, kuzu ve keçilerin kýrkma iþlemlerini havalar ýsýnýnca yapýyoruz. O zaman yünleri tam uzanýr ve yaz aylarýnda kýrkma iþlemine baþlarýz. Bunun nedeni de hem koyunun etinin iyi olmasý, hem de aþýrý sýcaklardan etkilenmemesini saðlamaktýr. Günde 15 ila 20 koyun ancak kýrkabiliyoruz. Her koyundan yaklaþýk 1,5 kilo yün çýkýyor. Bu yünler döþek ve yorgan yapýmýnda kullanýlýyor" diye konuþtu.

Kýrkma kolay deðil Eskiden koyun yününden çeþitli giyim eþyasý ve kilim ile halý yapýldýðýný ifade eden çoban Davut Marangoz, kýrkma iþinin kolay olmadýðýný fakat elde edilen yün ile birçok iþ yapýldýðýný söyledi. Marangoz, "Koyun yünü ile yapýlan yorgan, yastýk, döþek kýþýn çok rahat

ve sýcak oluyor. Eskiden annelerimiz, ninelerimiz bu kýrptýðýmýz koyunlarýn yünlerinden elde ettikleri ipleri çeþitli kök boyalarý ile renklendirerek kazaklar, çoraplar, eldivenler, halýlar ve kilimler dokuyordu. Þimdi bu iþ en aza indi. Kýsmen sadece köylerde yapýlýyor" ifadelerini kullandý.


Ýç Politika

4 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE

9

Anayasa Mahkemesi'nden tarihi karar Anayasa Mahkemesi devrim gibi bir karara imza attý. Mahkeme, AÝHM kriterleri ýþýðýnda uzun tutukluluk ve uzun yargýlamalara bireysel baþvuru yolunu açtý. Y

üksek Mahkeme, gerçekleþtirdiði toplantýda uzun tutukluluk ve uzun yargýlamayla ilgili yapýlan 6 bireysel baþvuruyu görüþtü. Anayasa Mahkemesi, 6 bireysel baþvuru dosyasýndan "haklarýnýn ihlal edildiði" tespit edilen 4 kiþiyi haklý bularak, ihlal kararý verdi. Ýhlal kararlarýnýn adli suçlarla ilgili dosyalara ait olduðu öðrenildi. Böylece AÝHM kriterleri doðrultusunda belirlenen ilke kararlarýyla uzun tutukluluk ve uzun yargýlamalara bireysel baþvuru yolu açan Anayasa Mahkemesi, baþvuru için "davanýn kesinleþmesi" þartýný da ortadan kaldýrdý.

Tahliye yolu açýlýyor

Anadolu kültürü Danimarka'da D

animarka'da bu yýl dördüncüsü düzenlenen Anadolu Kültür Günleri renkli görüntülere sahne oldu. Anadolu Kültür Günleri, Kopenhag'ýn ünlü meydaný Radhuspladsen'de yapýldý. Renkli görüntülere sahne olan Anadolu Kültür Günleri'nde Türkiye'nin ünlü müzisyenleri de sahne alýrken, iki gün boyunca Van kahvaltýsý ikramý da yapýldý. Anadolu Kültür Günleri Tertip Heyeti Baþkaný Nail Ad, geçen yýllara nazaran bu yýl daha coþkulu bir organizasyon yaptýklarýný söyledi. Nail Ad, Van'ýn kültürel zenginliklerinin yaný sýra zengin kahvaltý kültürünün iki gün boyunca Kopenhag Þehir Meydaný'nda katýlýmcýlara ikram edildiðini belirterek, Sütçü Kenan tarafýndan verilen Van kahvaltýsýna olan yoðun ilginin kendilerini son derece memnun ettiðini dile getirdi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçisi Berki Dibek de, Van standýný ziyaret ederek Van kahvaltýsýndan tattý. Özellikle yediði kaymaða hayran kalan Büyükelçi Dibek, etkinliðin ikinci gününde yine Van standýna uðrayarak Van kahvaltýsý yapmak istediðini dile getirdi. Van standýný gezen sanatçýlar ve vatandaþlar, Van kahvaltýsýna hayranlýklarýný belirterek, önümüzdeki yýl da Van kahvaltýsýný burada görmek istediklerini belirttiler.

Öte yandan, AÝHM'in konuyla ilgili kriterleri, Yüksek Mahkeme'nin devam eden davalara da müdahil olmasýna imkan tanýyor. Yüksek Mahkeme, ihlal tespiti yaptýðý davanýn görüldüðü mahkemeye yazý yazarak ihlalin giderilmesini isteyecek. Yerel mahkemeler, ihlal kararý verilen dosyalarla hakkýnda yeniden deðerlendirme yapacak. Böylece Yüksek Mahkeme'nin devam eden davalarda "ihlal" tespit etmesi durumunda tutuklu yargýlanan sanýklara tahliyenin önü açýlacak. Yüksek Mahkeme'nin uzun tutukluluk sebebiyle durumunda "ihlal" tespit ettiði sanýk, yargýlanmasý tamamlanmýþsa bile baþvuruda bulunabilecek. Bu durumda sanýðýn maðduriyeti tazminat ödenerek giderilecek.

Türkiye BM Silah Ticareti Antlaþmasý'ný imzaladý D

ýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye'nin 2 Nisan 2013 tarihinde Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen Silah Ticareti Antlaþmasý'ný imzaladýðýný duyurdu. Konuya iliþkin yapýlan açýklamada, kabul edilmesinin ardýndan 3 Haziran 2013 tarihinde imzaya açýlan Silah Ticareti Antlaþmasý'na Türkiye adýna Birleþmiþ Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Halit Çevik tarafýndan imza atýldýðý belirtildi. Dýþiþleri açýklamasýnda þu ifadeler yer aldý: "Silah Ticareti Antlaþmasý, yedi yýl süren müzakerelerin ardýndan 2 Nisan 2013 tarihinde Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmiþ ve 3 Haziran 2013 tarihinde imzaya açýlmýþtý. Böylece, konvansiyonel silahlarýn ihracatý, ithalatý ve transferi konusunda mümkün olan en yüksek seviyede ortak ku-

rallar belirleyen ve hukuki baðlayýcýlýðý bulunan evrensel bir aracýn hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adým atýlmýþtý. Baþýndan itibaren sürece aktif þekilde katýlan ve bu konudaki BM Genel Kurul kararýna da ortak sunucu olan Türkiye, Antlaþmayý mümkün olan en kýsa sürede imzalama niyetini farklý vesilelerle dile getirmiþti. Antlaþma, Birleþmiþ Milletler Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Halit Çevik tarafýndan, 2 Temmuz 2013 günü ülkemiz adýna imzalanmýþtýr. Türkiye, biran önce yürürlüðe girebilmesini ve evrenselleþebilmesini teminen, söz konusu Antlaþma'yý tüm ülkelerin en kýsa süre içinde imzalamalarýný ve ulusal onay süreçlerini tamamlamalarýný ümit etmektedir."

Belediye biliþim altyapýsýný yeniledi B

itlis Belediyesi, 170 bin liraya biliþim altyapýsýný yeniledi. Geçtiðimiz aylarda yapýlan ihaleyle Bitlis Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü tarafýndan 2 yeni server ve biliþim altyapýsýnda önemli yenilikler yapýldý. 4 ay süren çalýþma sonucunda belediyede 2 server bilgisayar, 1 depolama ünitesi, 1 güvenlik duvarý, 1 adet lock analyzer, 4 akýllý switch, belediyede noktadan noktaya tüm

odalarda kablolama, 30 adet dojop client bilgisayar ve metro internet altyapýsý yapýldý. Bitlis Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürü Müfit Dað, Bitlis Belediyesi'nin geliþen teknolojiye ayak uydurulabilmesi ve e-belediye sisteme geçilmesi için eskiyen sistemi tamamen deðiþtirerek, hýzlý ve daha güvenli bir altyapý oluþturduklarýný söyledi.

SBS gelecek yýl yapýlmayacak yapýlmayacaðýný söyledi. Dershanelerin kapatýlacaðýný belirten Avcý, "Bununla ilgili yasal altyapý üzerinde çalýþtýk. Önümüzdeki ders yýlýndan itibaren yürürlüðe girecek þekilde hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Amacýmýz nitelikli kuruluþlarýn özel eðitim kurumlarýna dönüþmesinin önünü açmak ve çocuklarýmýzý dershaneye ihtiyaç duymayacak þekilde eðitim sistemimizi ayarlamak" þeklinde konuþtu.

Serbest kýyafet yönetmeliði

Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, gelecek yýl SBS'nin yapýlmayacaðýný söyledi. Dershanelerin kapatýlacaðýný belirten Avcý, "Dershanelerin özel okullara dönüþmesi için çalýþma yapýyoruz" dedi.

M

illi Eðitim Bakaný Nabi Avcý, televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileri ve eðitim muhabirleriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Avcý, gelecek yýl SBS'nin

Avcý, velilerin dershanelere kayýt konusunda acele etmemelerini tavsiye etti. Milli Eðitim Bakaný, okullarda serbest kýyafet uygulamasýna iliþkin, resmi okullarda velilerin yüzde 51'inin tercihi halinde serbest kýyafeti seçebileceklerini, bu konudaki yönetmeliðin yakýnda çýkacaðýný açýkladý. ''Milli eðitim müdürlüklerinin Gezi Parký eylemlerine katýlan öðretmen ve öðrenciler için listeler oluþturduðu'' iddialarýna iliþkin Avcý, Bakanlýðýn böyle bir talimat vermesine gerek bulunmadýðýný, yöneticilerin yasalarýn kendilerine emrettiði görevi yerine getirmek zorunda olduðunu belirtti.


10 M

4 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE

Mýsýr'da ordudan stratejik hamle

ýsýr'da ordunun ülkede uzlaþma saðlanmasý için verdiði ültimatom doldu. Cumhurbaþkaný Mursi'nin "Meþruiyetimi korumak için canýmý vermeye hazýrým" açýklamasýndan sonra ordu stratejik bir hamle yaptý. Mýsýr'da ülkede uzlaþma saðlanmasý için verilen sürenin dolmasýna saatler kala, taraflar pozisyonlarýný güçlendirmek için stratejik adýmlar atýyor. Mýsýr Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi, "meþru" bir lider olduðunu ve "meþruiyetini" korumak için canýný vermeye hazýr olduðunu söyledi. "Bazý hatalar yaptým, fardýndayým" diyen Cumhurbaþkaný Mursi, ülkesindeki siyasi krizden Mübarek döneminden kalma isimleri ve dýþ mihraklarý sorumlu tuttu. Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin açýklamalarýnýn ardýndan Mýsýr ordusundan iki stratejik hamle geldi.

Ordu devreye giriyor Mýsýr'da devletin sesi olarak bilinen "El Ahram" gazetesi, saat 17.00'ye kadar siyasi bir uzlaþma saðlanmamasý halinde, Mursi'nin önünde iki yol bulunduðunu yazdý: "Mursi ya istifa edecek ya da görevden uzaklaþtýrýlacak." Gazetenin haberinde Mýsýr ordusunun yol haritasýna göre, Mursi görevden uzaklaþtýrýldýktan sonra 3 üyeden oluþan bir Cumhurbaþkanlýðý Konseyi oluþturulacak ve Konsey'in liderliðini de Anayasa Yüksek Mahkemesi baþkaný üstlenecek. Mýsýr ordusunun yol haritasýnda, askeri bir liderin baþkanlýðýný yürüteceði bir geçiþ (uzlaþý) hükümetinin kurulmasý da öngörülüyor. Geçiþ dönemi ise 9 ile 12 aylýk bir süreyi kapsýyor. Bu dönemde yeni bir anayasa taslaðý hazýrlanarak, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin önünün açýlmasý hedefleniyor.

Ordudan yalanlama Ancak "El Ahram" gazetesinin haberi, Mýsýr ordusundan bir kaynak tarafýndan yalanlandý. Askeri kaynak, bugün saat 17:00'ye kadar bir uzlaþý saðlanmamasý halinde, ordunun yol haritasýnýn siyasi krize neden olan taraflarýn yöneticilerini bir araya getirmek olacaðýný söyledi. Askeri yetkili, siyasi krizi çözmek için toplumun önde gelen siyasetçi, sivil toplum kuruluþu liderleri ve iþ dünyasýndan isimlerin toplanmasý için çaðrý yapýlacaðýný da belirtti. Mýsýr Saðlýk Bakanlýðý'nýn verdiði bilgiye göre, dün Kahire Üniversitesi yakýnlarýnda Mursi yandaþlarýyla güvenlik güçleri arasýnda yaþanan çatýþmalarda 16 kiþi ölürken 200'den fazla kiþi de yaralandý.

Ýç-DýþHaberler

Roj TV'nin yayýn lisansý iptal

Danimarka'da mahkeme, Roj TV ve Nuçe TV'nin yayýn lisanslarýný iptal etti. Mahkeme, Roj TV ve Nuçe TV'nin baðlý bulunduðu þirkete 5 milyon Danimarka kronu para cezasý verdi.

D

animarka, aralarýnda PKK ile ayný çizgide yayýn yapan Nuçe TV ve Roj TV'nin bulunduðu üç televizyon kanalýnýn yayýn lisanslarýný iptal etti. Mahkeme, kanallarýn baðlý bulunduðu þirkete 5 milyon Danimarka kronu para cezasý verdi. Karara itiraz hakký bulunurken, itiraz edebilmek için de 5 milyon kron para cezasýný ödemesi ya da bir teminatta bulunulmasý gerektiði belirtildi. Danimarka'da bir basýn kuruluþuna verilen en yüksek ceza olarak deðerlendirilen karara þirketin itiraz hakký bulunuyor. Ancak, itiraz edebilmek için de 5 milyon kron para cezasýný ödemesi ya da bir teminatta bulunmasý gerektiði ifade edildi.

Ýtiraz süresi iki hafta Ýki hafta içerisinde itiraz edilme-

mesi durumunda MMC, Nuçe ve Roj TV'nin yayýn lisanslarý iptal edilmiþ olacak. Þirketin yetkililerinden Amed Dicle, itiraz konusunda neler yapýlacaðýný avukatlarýn netleþtireceklerini belirterek, "Ýki hafta içerisinde itiraz edilmezse televizyonlarýmýzýn yayýnlarý duracak. Savcýlýk, þirketlerin tamamen kapatýlmasý yönünde görüþ bildirdi. Mahkeme ise verdiði bu kadar yüksek para cezasý ile aslýnda savcýlýðýn kararýný onaylamýþ bulunuyor. Söz konusu karar, 2012'de verilen karardan daha aðýrdýr. Bir süredir Mezopotamya Brodcasting'in hesaplarý dondurulmuþtu, farklý engellemeler de vardý. Þu anda yayýn lisansýmýz iptal edildi. Ýki hafta içerisinde itiraz edilmesi ve ayný zamanda para cezasýnýn ödenmesi gerekiyor" dedi.

A

ABD yine saldýrdý

BD'nin Pakistan'da insansýz hava aracýyla düzenlediði saldýrýda 17 kiþi hayatýný kaybetti. Pakistan'da Navaz Þerif'in baþbakanlýk koltuðuna oturmasýndan bu yana ABD, bu ülke topraklarýnda üçüncü saldýrýsýný gerçekleþtirdi. Pakistan istihbarat yetkilileri, Kuzey Veziristan eyaletindeki Darpa Hel bölgesinde ABD'nin insansýz hava aracýyla düzenlediði saldýrýda 17 kiþinin öldüðünü ve 2 kiþinin de yaralandýðýný açýkladý. Pakistanlý yetkililer, Kuzey Veziristan'da bir eve insansýz hava aracýyla düzenlenen saldýrýda iki füze atýldýðý belirtildi. Saldýrý sonucu ölenlerin Afgan Hakkani örgütüne mensup olduðu açýklandý. Pakistan Baþbakaný Navaz Þerif'in ofisinden yapýlan

açýklamada, ABD'nin saldýrýsý kýnandý. Açýklamada, söz konusu saldýrýyla Pakistan'ýn egemenliðinin ve birliðinin hedef alýndýðý belirtildi.

Hedef Hakkani militanlarý Navaz Þerif baþbakanlýk koltuðuna oturduktan sonra ABD, insansýz hava aracýyla ilk saldýrýsýný 8 Haziran'da gerçekleþtirmiþti. Kuzey Veziristan'daki bu saldýrýda 7 kiþi hayatýný kaybetmiþti. ABD, Hakkani militanlarýný Afganistan'daki ABD askerleri için ciddi tehdit olarak görüyor. Washington, Pakistan'daki CIA insansýz hava aracý programýyla ilgili bilgi vermekten de kaçýnýyor. Pakistan'daki Hakkani örgütünün lider kadrosu, Taliban lideri Molla Muhammed Ömer'e sadýk olduklarýný belirtse de baðýmsýz hareket etmeyi tercih ediyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


4 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE

11

Güneydoðu'da kýzlarýn futbol tutkusu Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde sosyal deðiþme ayak uyduran kýzlar futbola da gönül vermeye baþladý Bin 500'ü aþkýn lisanslý kadýn futbolcunun yer aldýðý bölgenin 12 takýmý Kadýnlar 2. Ligi'nde mücadele ediyor.

B

aþta kýzlarýnýn futbol oynamasýna karþý çýkan ve engellemek isteyen aileler, artýk onlarýn baþarýsýný görmek için tribünleri dolduruyor Teknik Direktör Atay: "Önyargý kýrýldý. Artýk kulübe gelip 'kýzým da futbolcu olsun' diye baþvuru yapan aileler var" Futbolcu Mizgin Aladað: "Servisi kaçýrdýðým günler antrenmana yetiþmek için 8 kilometre koþuyorum" Futbolcu Zelal Baturay: "Daha önce futbol oynamama karþý çýkan ailem þimdi tribünde gol atýðým zaman havalara uçuyor" Yaþamýn her alanýnda büyük deðiþimin gözlendiði Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde kýzlarýn futbola ilgisi her geçen gün artýyor. Feodal gelenekler sonucu oluþan toplumsal baský nedenle yüzyýllardýr ev iþleri dýþýndaki aktivitelerden uzak kalan ve sporun hiç bir dalýna ilgi duymasýna izin verilmeyen doðu kadýný, artýk sosyal deðiþimle beraber spor faaliyetlerinde de yer almaya baþladý. Yaklaþýk 20 yýl önce baþta kamu ve özel sektör tarafýndan açýlan birkaç salonda spor yapmaya baþlayan bölgedeki kadýnlar artýk salonlarla yetinmeyerek, futbol dahil birçok branþta spor yapmaya baþladý. Yakýn bir zamana kadar "erkek sporu" diye tabir edilen futbola Diyarbakýr, Þanlýurfa, Gaziantep, Mardin ve Hakkari baþta olmak üzere bölge genelinde merak saran genç kýzlar, her türlü eleþtiriye raðmen yeþil sahalarda çalým atýyor. Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde bin 500'ü aþkýn lisanslý kadýn futbolcu bulunurken, Nusaybin Gençlikspor, Malatya Bayanlar Spor, Gaziantep Fýstýkspor, Hakkarigücü, Elazýð Hedefspor, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Maraþgücüspor, Þanlýurfa Gençlikspor, Muþ Kartalspor, Siirt Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor, Erzurum Albayraklarspor ile Aðrý Taþlýçay Kamu Genç Kýzlarspor takýmlarý Kadýnlar 2. Ligi'nde mücadele ediyor.

Aileleri güçlükle ikna etti Tff Kadýnlar Futbol 2. Ligi'nde mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un teknik direktörü Filiz Atay, 4 yýl önce takým oluþturmaya ilk karar verildiði günlerde oyuncu bulmak için mahalle ve okullarý gezerek, erkek çocuklarýyla futbol oynayan ya da spora eðilimi olan kýzlarý belirledi. Ancak kýzlarýn futbol oynamasýna alýþýk olmayan aileler büyük tepki gösterip, kýzlarýnýn futbol oynamasýna müsade etmedi.

Bunun üzerine ailelerle konuþmak üzere evlerine giden Atay, bazý evlerden kovuldu hatta hakarete bile uðradý. Atay, bu tepkilere raðmen tüm sorumluluðu üzerine alýp aileleri ikna etmeyi baþardý. Oyuncularýn kýsa sürede gösterdiði üstün performans ve bazý oyuncularýn Milli Takýma seçilmesi sayesinde önyargýlar kýrýlýrken, aileler de zaman içerisinde kýzlarýný izlemek için tribinleri doldurmaya baþladý.

"Tabularý yýktýk" Atay, daha önce Diyarbakýr'da bayanlarýn futbol maçlarýný izlemek için stada gelmediðini, kurduklarý kadýn futbol takýmý sayesinde artýk çok sayýda kadýnýn maçlarý izlemeye geldiðini anlatarak, kadýn izleyici sayýsýnýn her geçen gün artýðýný söyledi. Takým oluþtururken ailelerin izin vermemesi nedeniyle büyük zorluklar yaþadýðýný vurgulayan Atay, þöyle konuþtu: "Þimdi kýzlar kulübe aileleriyle birlikte geliyor. Erkek takýmlarýn maçlarýna da kadýn taraftarlar gelmeye baþladý. Yavaþ yavaþ tabularý yýktýk. Artýk Diyarbakýr'da kadýn futbolcuya, kadýn taraftara ve kadýn antrenöre gözler alýþtý. Kulübümüzün ayrýca yýldýz ve minikler olmak üzere 2 ayrý takýmý daha var. 7 kiþiyle baþlayan

kulübümüzün 100'ün üzerinde kadýn futbolcusu var. 4 yýlda hem Milli Takým hem de Tff 1. Lig takýmlarýnýn dikkatini çektik. Kadýn futbolcularýmýzý birçok takým istiyor. Forvet oyuncumuz Zelal Baturay geçen sezon 17 maçta 48 tane golü atýp, rekoru kýrdý. Bu baþarýsýyla dikkat çekiyor. Bölgedeki kadýn futbol takýmý sayýsý her geçen gün artýyor. Federasyon da kadýn futboluna büyük önem veriyor." Atay, sosyal paylaþým siteleri aracýlýðýyla kulüpleriye iletiþime geçip futbolcu olmak istediðini belirten kýzlarýn bulunduðunu vurgulayarak, "Ýlk göreve baþladýðýmda futbol camiasýnda 'kadýnýn futbol içersinde ne iþi var' gibi önyargýlarla karþýlaþtým. Ama o önyargýlarý yýktýk. Þimdi herkesin gözü alýþtý. Þimdi artýk Aðrý, Hakkari ve Gaziantep bile birçok kadýn futbol takýmý kuruldu. Kadýnýn futbolda olan yeri ve bakýþ açýsý deðiþti. Önyargý kýrýldý. Artýk kulübe gelip kýzým da futbolcu olsun diye baþvuru yapan aileler var" ifadelerini kullandý.

"Hayalimin peþinde koþuyorum" Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un baþarýlý forveti Zelal Baturay ise sokakta erkek çocuklarýyla futbol oynarken kendisini izleyen teknik direktör Atay'ýn teklifini kabul ettiðini

ancak ailesinin buna þiddetle karþý çýktýðýný söyledi.Daha sonra Atay'ýn güçlükle ailesini ikna ettiðini kaydeden Baturay, þunlarý dile getirdi: "Futbolu çok seviyorum, hayallerimin peþinden koþuyorum. Ýzin vermeyen ailem þimdi maçlara geliyor. Tribünde beni desteklediklerinde çok gururlanýyorum. Gol attýðýmda ailem havalara uçuyor. 17 maçta 45 golle gol kralý oldum ve Milli Takýma seçildim. O formayý sürekli giymek istiyorum. Ýstanbul'da bir hafta kampa katýldým, çok güzeldi. Diyarbakýr'da kadýn futboluna bakýþ önceden çok kötüydü. Þimdi ise ailelerimiz 'Kýzlarýmýz spora yapsýn, beden eðitimi öðretmeni olsun' diyor. Aileler artýk tribünde çoðalýyor." Gülbahar Aktepe ise Atay'ýn iknasý sonucu ailesinin futbol oynamasýna müsade ettiðini vurgulayarak, "3 yýldýr futbol oynuyorum. Ailem de gelip beni maçlarda destekliyor. Çok mutluyum. Komþularamýz ve akrabalarýmýz futbol oynuyorum diye çok seviniyor" diye konuþtu. Mizgin Aladað da eskiden erkek çocuklarýyla futbol oynadýðý için ailesinden büyük tepki aldýðýný anlattý. Kadýn futbol takýmýnda olduðu için çok mutlu olduðunu iþaret eden Aladað, þunlarý söyledi: "Oynuyorum ama annem hala izin vermiyor. Bu nedenle evden kaçýp, futbol oynamaya geliyordum. Filiz hoca annemle babamý ikna etti ancak hala mahalledeki dedikodular annemi etkiliyor. 'Kýzýn gitmesin, futbol bayanlarýn iþi deðil' diyorlar. Bu nedenle annem bana tepki gösteriyor. Ama ben aldýrmýyorum, komþularla tartýþýyorum. Ailemin izin vermemesi nedeniyle futbol oynamak için kaçýp geliyorum. Bazen servisi kaçýrdýðýmda antrenmana gelmek için 8 kilometre koþuyorum. Çünkü param yok. Ailem hala da izin vermiyor. Ben yine kaçýp kaçýp geliyorum, gelmeye de devam edeceðim. Çünkü futbol oynamayý çok seviyorum."

"Bizi mutlu ediyor" Türkiye Futbol Federasyonu ( Tff) Bölge Müdürü Serkan Bayhan, son yýllarda bölge genelinde kadýn futbolunun büyük ilgi gördüðünü belirterek, "TFF kadýn futboluna büyük destek veriyor. Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde bin 500'ün üzerinde lisanslý kadýn futbolcu var. Tff'nin kadýn futbol kulüplerine katkýlarý sayesinde kadýn futbolcu sayýsý her geçen artýyor. Bu da bizi mutlu ediyor" þeklinde konuþtu.

Mardin'de yaz spor oyunlarý þenliði baþladý Malatya'dan 5 boksör madalya alarak döndü

T

ürkiye Kýck Boks Þampiyonasý'nda Malatya'dan 5 sporcunun madalya alarak döndüðü belirtildi. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan konuyla ilgili olarak yapýlan açýklamada þu ifadeler kullanýldý: "Türkiye Kýck Boks Federasyonun 2013 yýlý faaliyet programýnda yer alan, 24 ile 29 Haziran 2013 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýlan Türkiye Kýck Boks Þampiyonasý'nda ilimiz sporcularý 5 madalya kazandý. Þampiyonada ilimizi temsil eden sporcularýmýzdan Büyükler, 63,5 kilogram Low Kick branþýnda Fikri Arýcan birinci, 57 kilogram Lýght Contact branþýnda Tayfun Dönmez ikinci, 63 kilogram Lýght Contact branþýnda Emin Seçer üçüncü, 48 kilogram K-1 Rules dalýnda Kübra Ün üçüncü, Gençler, 74 kilogram Lýght Contact branþýnda ise Yakup Yiðit ikinci oldu. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü olarak Denizli'de yapýlan TürkiyeKýck Boks Þampiyonasý'nda dereceye giren ilimiz sporcularý Fikri Arýcan, Tayfun Dönmez, Emin Seçer, Kübra Ün ve Yakup Yiðit'i tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný dileriz."

Doðu ve Güneydoðu Anadolu Yaz Spor Oyunlarý'nýn 8'incisi, Mardin'de 22 ilden 2 bin 200 sporcunun katýlýmýyla düzenlenen törenle baþladý. 2 ilden 2 bin 200 sporcu, Do- ca sürdürmenizi istiyorum" de2 ðu ve Güneydoðu Anadolu di. Mardin Valisi Ahmet CenYaz Spor Oyunlarý'nýn 8'incisi giz, Mersin'de düzenlenen Akiçin Mardin Cumhuriyet Meydaný'nda biraraya geldi. Burada oluþturulan kortejin Þehir Stadyumu'na doðru yürüyüþe geçti. Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürlüðü Spor Faaliyetleri Daire Baþkaný Ömer Kalkan, Ýl Emniyet Müdürü Derviþ Kara, Ýl Jandarma Komutaný Necmi Ýnce ile diðer kamu kurum ve kuruluþ müdürleri de yürüyüþe katýldý. Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, çocuklarýný etkinliðe gönderen sporcu ailelerine teþekkür ederek, "Sizi büyütüp bugünlere kadar getiren anne ve babalarýnýz ile öðretmenlerinizin ellerinden öpüyorum. Hepiniz hoþ geldiniz. Centilmenlik içerisinde birbirinizle yeniþmeye çalýþacaksýnýz. Ama buradan ayrýlýrken burada yaþadýðýnýz güzellikleri bir ömür boyu hatýrlamanýzý ve birbirinizle kuracaðýnýz dostluklarý yaþam boyun-

deniz Oyunlarý'nýn ardýndan sporun kalbinin Mardin'de attýðýný belirtti. Cengiz, "Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ayný zamanda ahlaklýsýný severim' vecizesini hatýrlatmak istiyorum. 22 farklý ilden Mardin'de spor yapmak ve sporda yarýþmak için geldiniz. Yapýlacak oyunlarda ve yarýþmalarýnýzda kaybeden olmayacaktýr. Spor yapan herkes,zeki çevik ve ayný zamanda ahlaklý olmalýdýr. Ben hepinizin ahlaklý birer sporcu olduðunuza inanýyorum. Bu güzel ahlakýnýzý Mardin'de yapacaðýný yarýþmalara da yansýtacaðýnýzý biliyorum. centilmenlik içerisinde geçeceðine inandýðým müsabakalarýnýzda her birinize ayrý ayrý baþarýlar diliyorum. Sizleri Mardin'de aðýrlýyor olmaktan da ayrýca büyük bir onur ve mutluluk diliyorum" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan yerel sanatçýlar tarafýndan verilen konserlerde halaylar çeken sporcilar, gönüllerince eðlendi.


12

Yaz spor okullarý açýldý 4 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE

Ahlat Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü, 8 branþta yaz spor okulu açtý. Atletizm, masa tenisi, voleybol, güreþ, badminton, satranç, basketbol ve tekvando olmak üzere 8 branþta açýlan yaz spor okulu, düzenlenen törenle faaliyetlere baþladý.

G

ençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdür Vekili Ýdris Kürüm, yaz spor okulu kapsamýnda açýlan kurslara 150 öðrencinin katýldýðýný söyledi. Kurslarýn okullar açýlýncaya kadar süreceðini belirten Kürüm, kursa gösterilen ilginin memnuniyet verici olduðunu ifade etti. Amaçlarýnýn ilçede sporun yaygýnlaþmasýný saðlamak olduðunu belirten Kürüm, þöyle konuþtu: "Çocuklarýmýzýn, gençlerimizin gelecekte daha iyi daha saðlýklý bir nesil olabilmesi, kötü alýþkanlýklara yönelmemeleri için spor büyük fayda saðlýyor. Bu amaçla çocuk ve gençlerimizin serbest zamanlarýný en iyi þekilde deðerlendirmelerini saðlamak, vatanýný ve milletini seven, ruh ve beden saðlýðýna önem veren sportmen bir nesil yetiþtirmek için çeþitli branþlarda yaz spor okulu açtýk. Yaz spor okuluna gelen öðrencilerimize, hafta içi her gün seçtikleri branþlarda eðitim verilecek."

Malatyaspor’un kamp programý belli oldu

S

por Toto 2. Lig takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da kamp programý belli oldu. Yeni Malatyaspor'da 2013-2014 sezonunun hazýrlýklarý devam ederken, transfer çalýþmalarý hýz kazandý. Gerek iç transferde gerekse de dýþ transferde görüþmelerini sürdüren sarý kýrmýzýlý yönetim, ilk etap kamp çalýþmalarýna kadar transferi büyük ölçüde þekillendirmek istiyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor'da kamp programý belli oldu. 17 Temmuz'da Malatya'da toplanacak olan sarý kýrmýzýlý takým, Orduzu Pýnarbaþý Tesislerinde 5

günlük bir çalýþma yapacak. 22 Temmuz'da Kocaeli'ne geçecek olan takým, 23 Temmuz'da Kartepe Green Park'ta ilk etap kamp çalýþmalarýna baþlayacak. 7 Aðustos'ta sona erecek olan ilk etap kamp çalýþmasýnýn ardýndan teknik heyet ve futbolcular 3 günlük izne ayrýlacak. Ýznin ardýndan sarý-kýrmýzýlýlar 10 Aðustos'ta tekrar Kartepe Green Park'ta toplanacak ve ikinci etap kamp çalýþmalarýna baþlayacak. 23 Aðustos'ta sona erecek olan ikinci etap kamp çalýþmasý sonrasý takým, Malatya'ya dönecek.

04 07 2013 gazete sayfaları