Page 1

'Adil ve tarafsýzýz'

Yeniþehir'den yeni bir proje daha D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi Zabýta Müdürlüðü, iþportacýlýk yaparak geçimini saðlayan kesime yönelik geliþtirdiði hediyelik eþya fuarýnýn ardýndan yeni bir projeye start verdi. Kanatlý hayvan satan iþportacýlar da sabit stantlara kavuþacak. 5’te

D

iyarbakýr Mahalli Ýdareler Derneði Yönetimi OLAY Gazetesi'ni ziyaret etti. Dernek Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Mikdat Güneþ, "Kadim kentte görevini yapmayan idareciyi ifþa edeceðiz, çalýþaný da taktir" dedi. Olay Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ömer Serdar Çimen'le görüþen Diyarbakýr Mahalli Ýdareler Derneði Yönetim Kurulu üyeleri gündeme iliþkin konular üzerinde görüþ bildirdi. 7’de

Cok dilli tabelaya sorusturma ÇARÞAMBA 4 TEMMUZ 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Ýçiþleri Bakanlýðý, Diyarbakýr'ýn Sur Belediyesi'nin kent giriþine astýðý Türkçe, Kürtçe ve Ýbranice 'Þehrimize hoþ geldiniz' tabelasý hakkýnda soruþturma açtý. Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, açýlan soruþturmaya tepki gösterdi.

Ý

çiþleri Bakanlýðý Mülkiye Müfetiþleri, Sur Belediyesi'nin Meclis kararýyla 1.5 yýl önce Diyarbakýr'ýn giriþi olan Silvan karayolunun 14'üncü kilometresine diktiði, üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Ýbranice, 'Þehrimize hoþ geldiniz' yazan tabelaya soruþturma açtý.

Vali Toprak'tan Veysel Çelik'e sitem

Savunma istendi Soruþturma kapsamýnda belediyeye gönderilen yazýda, "Belediyeniz tarafýndan Diyarbakýr-Silvan karayolunun 14'üncü kilometresinde bulunan yere üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Ýbranice, 'Þehrimize hoþ geldiniz' yazýsý olan levhanýn konulduðu ve bu suretle ilgili yasalara aykýrý davranýldýðý" denilerek, Belediye Baþkaný Demirbaþ'tan savunma istendi. Savunmanýn yaný sýra Mülkiye Müfettiþleri, belediyeden levhanýn ne zaman konulduðu, konulmasý için hangi mercinin karar verdiði ve Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bu konuda kararýnýn olup olmadýðýný sordu. 7’de

Günay: Diyarbakýr'daki sahnemi kapatamam

D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, PKK tarafýndan kaçýrýldýktan 2 ay sonra serbest býrakýlan AK Parti Kulp Ýlçe Baþkaný Veysel Çelik'e, operasyonda þehit olan polis memuruna baþ saðlýðý dilemediði için sitem etti. Diyarbakýr Emniyet Müdür-

lüðü'nde 'Rütbe Terfi' töreni yapýldý. Törene Vali Mustafa Toprak, Emniyet Müdür Yardýmcýlarý, Cumhuriyet Savcýsý, Bölge Ýdare Mahkeme Baþkaný, Dicle Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý, polis memurlarý ve çok sayýda aile katýldý. 4’te

'Çocuðu olmayanlar barýþý getiremez' D

D

evlet tiyatrolarýnýn özelleþtirilmeyeceðini, özerkleþtirileceðini belirten Kültür Bakaný Ertuðrul Günay, sanatçýlarý da memnun edecek bir model bulacaklarýný söyledi. Sahne kapatýlmasýna karýþ çýkan Günay "Van, Erzurum ve Diyarbakýr'daki sahnemi kapatamam. Derdim yeni sahne açmak" dedi. 9’da

icle Fýrat Diyalog Grubu Baþkaný Muhittin Batmanlý, ''Çocuk acýsýný hissetmeyenler barýþý getiremezler. Ancak biz çocuk acýsýný hissedenler barýþý getirebiliriz'' dedi. Dicle Fýrat Diyalog Grubu Baþkaný Muhittin Batmanlý, bir basýn toplantýsý düzenledi. Artýk çatýþmalarýn durmasý gerektiðini ve silah döneminin bittiðini belirten Batmanlý, "Asker, polis ve gerilla çocuklarýmýzdýr, biz hiç birinin ölmesini istemiyoruz. 9’da

Uzmanlardan bilinçli spor uyarýsý M

emorial Diyarbakýr Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Prof. Dr. Serdar Necmioðlu, bilinçli sporun kaza risklerini azalttýðýný söyledi.

ygun olmayan spor alanlarýnýn, özellikle kötü standartlardaki halý sahalarýn yaralanmalara davetiye çýkararak, eklem hasarlarýna yol açtýðýný dile getirdi. 8’de

Silvanlý kadýnlar turizm gezisinde

D

iyarbakýr'ýn Silvan Belediye Baþkanlýðý bünyesinde faaliyet yürüten Meya Kadýn Merkezi, kadýn kursiyerlerine moral vermek için turizm gezisi düzenledi. Meya Kadýn Merkezi her yýl düzenlediði sosyal etkinliklerini sürdürüyor. 3’te


2

4 TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA

SAÐLIK

Sýcak havalarda rahat uyumanýn ipuçlarý Yaz aylarýnda, özellikle sýcak ve rutubetli günlerde uyku uyumak neredeyse imkansýzdýr. Ancak yine de daha rahat bir uyku için alabileceðiniz bazý önlemler var. Klima da bunlardan biri. Hatta genel kanýnýn aksine, dikkatli kullanýlan klimalar hastalýklara yol açmýyor ve konfor düzeyini önemli ölçüde artýrýyor.

Y

az uykusu deyince aklýnýza "estivasyon"gelmesin! Kýþ uykusunun, "hibernasyon", tersine, bazý hayvanlarýn yazýn aþýrý sýcak ve çok kurak geçtiði yerlerde vücut iþlevlerini en az düzeye indirerek haftalarca, hatta aylarca "uyumalarýna" verilen bilimsel isimdir bu. Bazýlarý salgýladýklarý bir koza içinde su kaybýný önleyerek, bazýlarý metabolizmalarýný çok düþük seviyelere indirerek doða koþullarýyla baþa çokmaya çalýþýrlar. Oysa biz burada yaz sýcaklarýnda da saðlýklý, dinlendirici ve hem vücudumuza hem ruhumuza ferahlýk verecek uyku startejilerinden söz etmek istiyoruz. Ýnsan vücut ýsýsý doðal olarak gün içinde küçük de olsa, düzenli bir dalgalanma gösterir. Akþama doðru biraz artar, uykuda azalýr, sabaha karþý tekrar artmaya baþlar. Üstümüz açýk olarak ýsýsý klima ile sabitlenmiþ bir odada akþam rahatca uyuduktan sonra sabaha karþý üþüyerek uyanmamýzýn nedeni, aslýnda odanýn deðil içimizin soðumuþ olmasýndan kaynaklanýr. Pek çok memeli hayvan gibi biz de vücut ýsýmýzý oldukça dar bir aralýkta, 0.51.5 derecelik bir pay içinde tutmak zorundayýz. Vücut ýsýmýz 40 derecenin üstüne çýkmýþsa çok hastayýz demektir, 35'e inmiþse donmak üzereyiz sayýlýr. Yaz aylarýnda, özellikle sýcak ve rutubetli günlerde rahat uyumak için alabileceðimiz bazý önlemler var: o Herþeyden önce mümkün olduðunca havadar yerde uyumamýz gereklidir. o Sýcaða hassas kimselerin yatak odalarýnda klima kullanmayý deðerlendirmeleri yerinde olur. Genel kanýnýn aksine, dikkatli kullanýlan klimalar hastalýklara yol açmaz ama konfor düzeyini önemli ölçüde artýrabilir. Filtrelerin sýk temizlenmesi veya deðiþtirilmesi, ýsýnýn 24-

Sayý Bulmaca

gevþeterek uyumasýný kolaylaþtýrabilirse de fazlasý mutlaka uyku kalitesini bozar, sabah "akþamdan kalma" duygusu da yeni güne geç ve güç baþlamaya neden olur. Ayrýca, daha sýk tuvalete kalkmak ihtiyacý ilave bir faktör olarak uykuyu böler: Alkol ve çay-kahve akþam saatlerinde alýnýnca gece uykusunu mutlaka olumsuz etkiler. o Yaz aylarýnda uyku saatlerinin sürekli bozulmasý, yaz sonunda kalýcý uyku döngüsü bozukluklarýný tetikleyebilir.

UYKU SORGUSU:

25 derece aralýðýnda kalmasý, nem oranýnýn çok düþürülmemesine dikkat edilmelidir. o Özellikle yaþlýlarýn, kalp, tansiyon, ciðer hastalýklarý olanlarýn, kilolu kiþilerin vücutlarýný tam destekleyen, vücudun aðýrlýk noktalarýna özel destek saðlayan rahat þiltelerde ve yastýklarla yatmalarý uyku kalitesini artýracaktýr. o Ýnsanlarýn en az giysileri, ayakkabýlarý kadar kullandýklarý yataklarý ve yastýklarý da dikkatle seçmeleri gerekir: Boyunlarýmýzýn doðal eðriliðini destekleyen ama çenemizin öne doðru bükülmesine neden olmayan yastýklarda yatmak yerinde olur. Kemik, kas ve eklem hastalýðý olanlarýn ortopedik yataklar kullanmasý gerekir. Eþi rahatsýz uyuyanlarýn iki kiþilik tek yatakda deðil, yanyana tek kiþilik iki yatakta yatmalarý, "eþ durumundan uyku sorunlarýný" önemli ölçüde azalta-

bilir. o Çarþaf, yastýk kýlýfý ve pikelerin pamuklu olmasý þarttýr. Özellikle yastýklarýn dolgu maddelerinin hava akýmýna izin veren doðal veya bu iþ için özel üretilmiþ sentetik maddelerden olmasýna dikkat edilmelidir. o Yaz aylarýnda gece yenen yemeklere dikkat etmekte yarar var. Herþeyden önce son öðün ile yatma saati arasýna en az 3 saat koymak, midenin boþalmasýna ve yatýnca solunum ve kalp üstünde basýnç olmasýný azaltmak açýsýndan gereklidir. o Akþam yemeklerinde yaðlý, kýzartmalý, baharatlý/acýlý/ekþili yemeklerden özellikle kaçýnmak lazým. Her zaman olduðu gibi alkol, kahve baþta olmak üzere bütün kafeinli içecekler (kolalar ve enerji içecekleri dahil) uykuya dalmayý güçleþtirecek veya kalitesini bozacaktýr. Az miktarda alkol insaný

Sözcük Bulmaca

Aþaðýdaki birkaç kýsa ama kritik sorudan herhangi birine ''evet'' yanýtý verenlerin bir uyku bozukluklarý uzmanýndan yardým almasý gerekebilir: - Sýk sýk geceleri uykuya dalmakta ve uykuyu sürdürmekte zorluk çekiyor musunuz? - Kac saat uyursanýz uyuyun, sabah uyandýðýnýzda kendinizi hala yorgun hisseder misiniz? Ýþe veya okula geç kalma probleminiz var mý? - Sosyal açýdan uygun ve istediðiniz saatlerde uyuyup uyanabiliyor musunuz? Sýk sýkboðulma hissiyle, kabuslarla veya korkuyla çýglýk atarak uyandýðýnýz olur mu? - Çevrenizdeki insanlar tarafindan horladýðýnýz veya uykuda nefes almakta güçlük çektiðinize iliþkin gözlemler var mý? - Gün içinde ani ve engellenemez uyku bastýrmasi olur mu? Direksiyon baþýnda hiç bir an için olsa bile uykuya daldýnýz mý? - Gece yatmadan önce bacaklarýnýzda rahatsýzlýk, huzursuzluk, aðrý, karýncalanma vs gibi nahoþ hisler oluþur mu? Bacaklarýnýzý istem dýþý hareket ettirdiðiniz olur mu?

Kulaðýnýza baktýrmadan denize girmeyin!

Y

üzme sýrasýnda kulak yollarýna giren su ile, eðer kulaklarda 'buþon' dediðimiz kulak kiri varsa, bunlar yumuþar ve þiþerler. KBB uzmaný Op.Dr. Mehmet Soysaraç, deniz veya havuza gireceklerin, kulaklarýný muayene ettirmelerini isterken, "Yüzme sýrasýnda kulak yollarýna giren su ile, eðer kulaklarda 'buþon' dediðimiz kulak kiri varsa, bunlar yumuþar ve þiþerler. Ýnsanlar kulaklarýndaki pisliði temizlemek için uðraþýp durur. Tatil tatil olmaktan çýkar. Temizlemeler sýrasýnda kulakta enfeksiyonda baþlamýþsa aðrý katlanýlamaz boyuta ulaþýr" dedi. Op.Dr. Mehmet Soysaraç, yaz tatili ile birlikte milyonlarca kiþinin deniz kenarlarýna akýn etmeye baþladýðýný, tatilcilerin kendilerini deniz ve havuzun serin sularýna býrakýp serinlediðini ve ve günde birkaç kez yüzdüklerini hatýrlattý. Op.Dr. Soysaraç, "Koruyucu hekimlik yöntemleri her zaman hastalýklarý tedavi etmekten daha kolay ve ucuzdur. Tatilcilerin havuz yerine, denize girmeyi tercih etmeleri kanaatimce daha elveriþli ve daha hijyeniktir. Deniz suyunda bakterilere daha az rastlanýr. Denizde olan ultraviyole ve tuz, mikroplarýn yaþamasýna izin vermez" diye konuþtu.


Silvanlý kadýnlar turizm gezisinde

D

4 TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA

Sel mahalle yolunu ikiye böldü H

akkari'de meydana gelen sel felaketinde mahalle yolu ikiye bölündü. Bin süre önce meydana gelen sel felaketinde þehrin deðiþik mahallelerinde bulunan dere yataklarýnýn taþmasý sonucu 40 evin hasar gördüðü Hakkari'de, mahalle yollarý da tahrip oldu. Yeni Mahalle Fatih Kýþlasý önündeki yol selden sonra meydana gelen toprak kaymasý sonucu ikiye bölündü. Bir tarafý tamamen çöken ve yanlarýnda çatlamalarýn oluþtuðu mahalle yolu tehlike saçýyor. Yeni Mahalle sakinleri, sel sonrasý yolun çökerek bu hale geldiðini belirterek, aradan 1 hafta geçmesine raðmen yolda bir çalýþma yapýlmamasýnýn olasý kazalarý beraberinde getirebileceðini belirttiler. Daha önce de bu kavþakta birçok maddi hasarlý kazanýn yaþandýðýný belirten mahalle sakinleri ilgili kurumlarý göreve çaðýrdý. Yol her an çökebilir

Mahalle sakinlerinden Hurþit Tek, tahrip olan yol güzergahýnda iki ayrý mahallenin ulaþýmýný saðladýðýný belirterek, bir tarafý ikiye bölünen orta tabakasý ise çöken yolun büyük bir tehlike oluþturduðunu söyledi. Tek, "Bütün illerde sel sonrasý selzedelerin yaralarý sarýlýr ve tehlike arz eden yollarda çalýþma baþlatýlýr. Ancak mahalle yolunda bu büyük tahribat açýkça ortada iken hiçbir çalýþmanýn olmamasý manidardýr. Yetkililerin acilen bu yola bir çözüm bulmasý gerekir. Aksi takdirde burada büyük araçlarýn geçmesi halinde yol çökerek araçlar 30 metre uçurumdan yuvarlanabilir. Buradan evlerimize giderken bile yolun görünüþünden bile korkuyoruz. Yolun biran önce yapýlmasýný istiyoruz" dedi.

iyarbakýr'ýn Silvan Belediye Baþkanlýðý bünyesinde faaliyet yürüten Meya Kadýn Merkezi, kadýn kursiyerlerine moral vermek için turizm gezisi düzenledi. Meya Kadýn Merkezi her yýl düzenlediði sosyal etkinliklerini sürdürüyor. Meya Kadýn Merkezi Koordinatörü Refika Akkuþ, "Kuaförlük, bilgisayar, Ýngilizce ve dikiþnakýþ atölyelerimizdeki kadýn çalýþanlarýna yönelik gezi düzenledik. Gezi süresince

Hasankeyf, Midyat ve Beyazsu gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek kadýnlarýmýzýn sosyal açýdan bilgi sahibi olmalarýný saðlamanýn yaný sýra tarihi mekanlarý yerinde görmelerine olanak sunduk. Silvan dýþýna çýkma imkaný bulamayan kadýnlarýmýzýn çoðu ilk defa bu tür yerleri görme ve gezme þansý buldu. Toplam 36 kadýn ve 8 çocukla yapmýþ olduðumuz bu tur, iyi bir moral oldu" dedi.

Vali Toprak Çermik'te

Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Çermik ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Ýlçede yapýmý tamamlanan bir spor salonunun açýlýþýný yapan Vali Toprak, ardýndan köylerde yürütülen çalýþmalarý inceledi.

V

ali Mustafa Toprak, Çermik ilçesinde yapýmý tamamlanan Çermik Gençlik Eðitim ve Spor Merkezi ve Çermik Anadolu Lisesi çok amaçlý salon projelerinin açýlýþýna katýldý. Salonun açýlýþ kurdelesini kesen Vali Toprak, vatandaþlarla sohbet etti. Daha sonra Çermik Spor Salonu çevre düzenlemesini yerinde inceleyen Vali Toprak, 2 Haziran'da Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn açýlýþýný gerçekleþtirdiði Çermik Spor Salonu'nun çevre düzenlemesinin açýlýþ kurdelesini keserek bay ve bayan fitness ve müzik odalarýný inceledi. Çermik Spor Salonu'ndan ayrýlan Vali Toprak, Çermik kaplýcalarýnda hizmete giren parký inceledi ve çevre düzenlemesinde gördüðü eksikliklerin giderilmesi konusunda yetkililere talimat verdi.

Köylerdeki çalýþmalarý denetledi Vali Toprak, daha sonra ilçede yapýlacak ve daha önce yapýlmýþ olan köy yol altyapý ve içme suyu çalýþmalarýný inceledi. Vali Toprak, 2011 yýlýnda KÖYDES Projesi kapsamýnda Çermik ilçesinde 38 kilometre 2. kat asfalt çalýþmasý yaptýklarýný ve 16 kilometre stabilize yol yapýmý ile ayrýca elde ettikleri ilave kaynaklarla yine 20 kilometreyi aþan ilave stabilize çalýþmasý yaptýklarýný söyledi. 2012 yýlýnda KÖYDES kaynaklarý ile 5 kilometre olan toplu güney köy yollarý ile 2 kilometre olan Artuk köy yolunun ilk defa 1. kat asfaltýný gerçekleþtireceklerini ifade eden Vali Toprak, 2012 yýlýnda Alabuðday-Recep-SularGazalan-Akçaörten grup yolunda 10.4 kilometre, Güzelköyde 4 kilometre Çalýtepeköyü Kocahudu mezrasýnda 3.5 kilometre, Akçaörten-Alabuðday grup yolunda Kuþlukçayýrý ve Bircemal'i de içine alacak þekilde 20 kilometre olmak üzere toplam

38 kilometre stabilize yol çalýþmasý yapacaklarýný kaydetti.

Yollarda stabilize çalýþma Daha sonra Vali Toprak, vatandaþlarýn ýsrarlý talebi üzerine Asmalýk, Keklik, Kayagediði, Bintaþ, Gözerek, Alakoç ve Karamusa köy yollarýnýn toplam 19.5 kilometre stabilize çalýþmasý, Kayagediði Köyü Demirtaþ mezrasý bin 300 metre kilitli parke yapýmý ile mermer ocaklarýnýn katkýsý da alýnmak þartýyla 8.9 kilometrelik Kuyu, Kolaç

grup köy stabilize çalýþmasýnýn Valilik tarafýndan temin edilecek ek ödenekle yapýmlarýnýn gerçekleþtirileceðini dile getirdi. Son olarak Gürüz Köyü'nü ziyaret eden Vali Toprak, Gürüz Ýlköðretim Okulu'nun yeni yapýlmýþ çevre duvarý ve korkuluklarý inceledikten sonra taziye evini ziyaret etti. Gürüz Jandarma Karakol Komutanlýðý'ný ziyaret edip vatani görevini yapan Mehmetçiklerle sohbet eden Vali Toprak, karakol defterini imzaladý ve ilçeden geç saatlerde ayrýlarak Diyarbakýr'a döndü.

Mayýnlý bölgede ekmek savaþý

Mardin'in Nusaybin Ýlçesi'nin Suriye sýnýrýndaki mayýnlý bölgede yetiþen ve bölgede 'Kapari' adý verilen bitki, dar gelirli ailelerin geçim kaynaðý oldu.

A

ileler, ölümü göze alarak mayýnlý bölgeden topladýklarý bitkileri kilosunu 4 liradan satýyor. Nusaybin'in Suriye sýnýrýndaki tel örgülerle çevrili ve 'Mayýnlý alan' yazýlý uyarý tabelalarýnýn konulmasýna raðmen, aralarýnda çocuklarýnda bulunduðu kadýnlar tehlikeli bölgeye girip, bölgede saatlerce kalýp Kapari adý verilen bitkiyi topluyor.

Kilosu 4 liradan satýlýyor Kilosu 4 liradan satýlan bitkilerin dikenli olmasý nedeniyle toplanmasýnýn da zor olduðu belirtildi. 4 kiþilik bir grup iki saat içinde ancak 2 kilo bitki toplayabildiði ifade edildi. Mayýnlý bölgede bitki toplayan 12 yaþýndaki F.A. adlý kýz, "Ailemiz fakir. Ben de kendime harçlýk için kapari bitkisini topluyor ve satýyorum. Sabah ve akþam serinliðinde mayýnlý bölgeye geliyoruz. Kapari bitkisi dikenli olduðu için elimize batýyor ama yine de buna devam ediyoruz" dedi.

Kansere iyi geliyormuþ Mayýnlý alandan toplanan bitkiyi satýn alan Mehmet Akkuþ, bitkinin kanser hastalýðýný iyi geldiðinin söylendiðini belirtti. Aldýðý bitkileri

Bitlis'te kentsel dönüþüm baþlýyor

B

Urfa Yolu Üzeri Alkanlar 2006 Apt/ Malabadi Hotel Yaný/Diyarbakýr T: 0 412 237 2166 - F : 412 2372167 M : 507 537 17 39

itlis Belediyesi tarafýndan baþlatýlan Hüsrevpaþa Mahallesi Kentsel Dönüþüm Projesi ile ilgili acele kamulaþtýrma yapýlmasýný onaylayan Bakanlar Kurulu kararý Resmi Gazete'de yayýnlandý. Bakanlar Kurulu'nun kararýna göre gereken yerlerde Bitlis Belediyesi tarafýndan acele kamulaþtýrma iþlemi yapýlacak. Hüsrevpaþa Mahallesi'nde yapýlmasý planlanan Kentsel Dönüþüm birinci etap çalýþma sahasýnda 200 hak sahibinden 197'si ile anlaþmaya varýldý. Anlaþma yapmayan 3 hak sahibi ile ilgili ikinci etap acele kamulaþtýrmalarýn ise bir kaç ay içerisinde yapýlacaðý kaydedildi.

Batman'da bir kiþiye sattýðýný belirten Akkuþ, "Kanser ilacý olarak kullanacakmýþ. Onun için çocuklarýn ve kadýnlarýn getirdiði bu bitkiyi 2 liraya alýyorum. Ben de Batmanlý bu kiþiye satýyorum. Her yýl bu zamanlarda böyle devam ediyoruz" diye konuþtu.

Van kedileri ilgi bekliyor

C

ana yakýnlýðý, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüþü, tilki kuyruðuna benzeyen uzun ve kabarýk kuyruðu, deðiþik göz renkleri ve suya olan düþkünlüðü ile bilinen Van Kedisi, daha fazla ilgi bekliyor. Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedievi Araþtýrma Merkezi'nde koruma altýna alýnan kediler, yeniden dizayn edilen yeni binada ziyaretçilerini bekliyor. Yaþanan deprem felaketinin ardýndan, deðiþik göz renkleri ve cana yakýnlýklarýyla bilinen Van kedilerini ziyaret edenlerin sayýsýnda da azalma yaþanmýþtý. Anadolu'ya tam olarak ne zaman ve nasýl geldiði bilinmeyen Van kedileri, daha fazla ziyaretçi bekliyor. Sürekli ilgi bekleyen Van kedileri, kendilerini ziyaret edenlere olan ilgilerini ise sürtünerek göstermeleri dikkat çekiyor.


4

HABER

4 TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA

Vali Toprak'tan Veysel Çelik'e sitem Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, PKK tarafýndan kaçýrýldýktan 2 ay sonra serbest býrakýlan AK Parti Kulp Ýlçe Baþkaný Veysel Çelik'e, operasyonda þehit olan polis memuruna baþ saðlýðý dilemediði için sitem etti.

D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nde 'Rütbe Terfi' töreni yapýldý. Törene Vali Mustafa Toprak, Emniyet Müdür Yardýmcýlarý, Cumhuriyet Savcýsý, Bölge Ýdare Mahkeme Baþkaný, Dicle Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý, polis memurlarý ve çok sayýda aile katýldý. Törene rahatsýzlýðý nedeniyle Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam katýlmazken, konuþmalarýn ardýndan Vali, Cumhuriyet Savcýsý, Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný ve Emniyet Müdür yardýmcýlarý tarafýndan rütbe alan personele rütbeleri takýldý. Törende konuþan Vali Mustafa Toprak, PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýldýktan sonra serbest býrakýlan AK Parti Kulp Ýlçe Baþkaný Veysel Çelik'e sitem etti.

'Baþsaðlýðý bile dilemedi' Vali Toprak, Çelik'in serbest býrakýldýktan sonra operasyonda þehit Özel Harekat polisine bir baþsaðlýðý bile dilemediðini ve bundan dolayý üzüntü duyduðunu belirtti. Vali Toprak, þunlarý

Þahadete eren polis memurumuza bir baþ saðlýðý dilemek, yetim kalan 1 aylýk çocuðuna baþ saðlýðý dilemek varken, bunu unutarak çok iyi þekilde davrandýlar açýklamasý hakikaten hepimizi üzmüþtür.

Canla baþla operasyon yürüttüler

söyledi: Bir ilçe baþkaný bölücü terör örgütü tarafýndan kaçýrýlmýþtý. Bu terör örgütü her zaman kandan, þiddetten ve insanlarý korkutmaktan geçiyor. O ilçe baþkanýný kurtarabilmek için çok önemli operasyonlar yapýldý. Kaçýrýlan tüm vatandaþlarýmýzý sað salim getirebilmek için çok önemli operasyonlar yapýldý ve orada bir özel harekat polisi arkadaþýmýz þahadete erdi. 3 Mehmetçik, 5 korucu yaralandý. Terör örgütü Ýlçe Baþkanýný serbest býraktý. Ben þunu isterdim;

Bu ilçe baþkanýmýzý sað salim getirebilmek için ben güvenlik birimlerimizin canla baþla ve operasyon yürütürken de çok hassas bir þekilde davrandýðýný ben biliyorum. Bir taraftan bir vatandaþýmýzý, bir görevliyi teröristlerin elinden kurtarabilmek için operasyon sýrasýnda onun can güvenliðini de göz önüne alarak bir yaklaþým gösterirken, sað salim geldikten sonra bir teþekkürü de ilgili sýkýntýya giren arkadaþlara söylemek fazla bir kelime olmasa gerek diye düþünüyorum. Ama tüm bunlara raðmen sizlerin hiçbir kýrgýnlýk olmadan, azminizi ve cesaretinizi kýrmadan vatandaþlarýmýzýn güvenliðini en üst düzeyde tutarak devam edeceðinize inanýyorum ve hepinize teþekkür ediyorum.

Van þehidini uðurladý

Deprem sonrasý gönüllü olarak gittiði Van'da depremzedelerin kaldýðý Vizontele Konteyner Kenti'nin güvenliðini saðlarken ehit düþen polis memuru Murat Dilmaç, düzenlenen törende gözyaþlarý arasýnda Van'da topraða verildi.

V

an Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü'nde yapýlan törene Van Valisi Münir Karaloðlu, Emniyet Müdür Vekili Ýrfan Günel, Cumhuriyet Baþsavcýsý Osman Nuri Güler, askeri erkan, polisler ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþunun ardýndan Þehit Dilmaç'ýn öz geçmiþi okundu. Daha sonra kürsüye çýkan Emniyet Müdür

Zayi ilaný Diyarbakýr/Lice nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Hüseyin Buðar(TC 10601122452) Diyarbakýr/Lice nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Hasan Buðar ( TC 10598122558) Diyarbakýr trafik þube müd almýþ olduðum B+A2 sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür Ahmet Kaçan Diyarbakýr/Sur nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Adnan Güler

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Meya Kadýn Merkezi ve Üniversal Hastaneler Grubu iþbirliðiyle "Meme Kanseri" konulu seminer düzenlendi.

S

ilvan Belediyesi'nin desteklediði seminer, belediye konferans salonunda yapýldý. Seminere Meya Kadýn Merkezi çalýþanlarý, BDP'li kadýn yöneticiler, Üniversal Hastaneler Grubu doktorlarýndan patoloji uzmaný Dr. Alpay Çetin ve genel cerrahi uzmaný Op. Dr. Ulaþ Aday ve çok sayýda bayan katýldý. Seminerde meme kanserine iliþkin sinevizyon sunumu yapýldý. Katýlýmcýlara, Uz. Dr. Alpay Çetin

Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

da þehidin eþini teselli etmeye çalýþtý. Tören sonrasý Türk Bayraðý'na sarýlý tabut polislerin omzunda cenaze aracýna taþýnýrken, þehidin fotoðrafýný amcasý Vahdettin Dilmaç öperek taþýdý. Þehit Murat Dilmaç'ýn cenazesi Boyalar Camii'nde kýlýnan öðlen namazý sonrasý Akköprü Mezarlýðý'nda tekbirlerle topraða verildi.

Silvan'da meme kanseri semineri

Kontroller aksatýlmamalý

4 TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA YIL: 12 SAYI: 3960

Gözyaþlarý sel oldu Törende þehit Dilmaç'ýn 10 aylýk kýzý Almira Ecrin'in her þeyden habersiz töreni izlemesi yürekleri daðladý. Þehidin eþi, babasý ve annesi tören boyunca gözyaþlarýný tutamadý. Törende Kuran ve dualarýn okunmasý sýrasýnda da gözyaþlarý sel oldu. Polis arkadaþlarý bir yandan gözyaþlarýný silerken, bir yandan

Vekili Ýrfan Günel, kutsal bir görev yaptýklarýný, alçakça yapýlan saldýrýlarýn bu kutsal görevden kendilerini vazgeçiremeyeceðini söyledi. Van Valisi Münir Karaloðlu, terörün hedefinin yakmak, yýkmak ve zarar vermek olduðunu belirterek, bunlara fýrsat verilmeyeceðini söyledi.

ile Op. Dr. Ulaþ Aday tarafýndan meme kanserinin belirtileri hakkýnda bilgi verdi. Ardýndan meme kanseri ile nasýl mücadele edilebileceðini dinleyicilere aktaran uzmanlar, kansere yakalanmamak için kontrollerin aksatýlmamasý gerektiðine vurgu yaptý. Seminerin sonunda uzmanlar yanlarýnda getirdikleri kadýn maketi ile seminere katýlan kadýnlara kendi kendilerini nasýl muayene yapmalarý gerektiðini gösterdi.

Küpeli ve Çýrav'da operasyon ÖYM'lerin kaldýrýlmasýný destekliyoruz Batman Baro Baþkaný Av. Tanrýseven:

Þ

ýrnak'taki Küpeli ile Þýrnak-Siirt arasýndaki Çýrav Daðlarý'nda tespit edilen PKK üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için 4 gün önce baþlatýlan operasyonlar sürüyor. Siirt'in Eruh Ýlçesi yakýnlarýndaki Çýrav Daðý bölgesinde 4 askerin þehit edilmesinin ardýndan Þýrnak bölgesine kaçan PKK'lýlarýn etkisiz hale getirilmesi için baþlatýlan operasyon devam ediyor. Þýrnak'taki 23'üncü Jandarma Sýnýr Tümen Komutanlýðý ve Ýkizce Tugay Komutanlýðý'ndan sabah erken saatlerde kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyonlarýn sürdüðü Çýrav Daðý'na askeri timler indirildi.

Küpeli'de çatýþma çýktý Küpeli Daðý Seslice Bölgesi'nde baþlayan ve özel birlikler ile yöreyi çok iyi bilen köy korucularýnýn katýldýðý operasyon sýrasýnda ise çatýþmalarýn çýktýðý ve silah seslerinin Kumçatý Beldesi'nden duyulduðu öðrenildi. Güvenlik güçleri ile PKK'lýlar arasýndaki çatýþmalarýn

B

Küpeli Daðý, Kýrkaðaç ve Akdizgin bölgelerinde yoðunlaþtýðý öðrenildi. Öte yandan Akçay Tugay Komutanlýðý'ndan çýkan ve sýnýr kesimleri ile operasyon bölgesine mühimmat taþýyan askeri araçlara baðlý seyyar mutfak konteynerleri olduðu görüldü. Seyyar mutfak konteynerlerinin, gece ve gündüz daðda kalan askeri birliklere sýcak yemek yapýlmak üzere operasyon bölgesine götürüldüðü belirtildi.

atman Baro Baþkaný Av. Yusuf Tanrýseven Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kaldýrýlmasýnýn büyük bir geliþme olduðunu ve kararý desteklediklerini söyledi. Batman Baro Baþkaný Av. Yusuf Tanrýseven, ÖYM'lerin kaldýrýlmasýnýn hukuk sisteminin geliþmesine fayda saðlayacaðýný belirtti. Tanrýseven, "Mecliste hem iktidar hem de muhalefet partilerinin þikayetçi olduðu ve kaldýrýlmasý gerektiðini söylediði ÖYM'lerin ülkemizde bu þekilde devam etmesi mümkün deðildi. Batman Barosu olarak ÖYM'lerin kaldýrýlmasý kararýný destekliyor ve ÖYM'lerin yerine kurulan Bölge Aðýr Ceza Mahkemeleri'nin ÖYM'lerin tabela deðiþtirmiþ hali olmamasýný diliyoruz" dedi.

'Terör tanýmý yeniden yapýlmalý' Dünyada terörden ceza alanlarýn üçte birinin Türkiye'de yaþadýðýný

belirten Baro Baþkaný Av. Tanrýseven, "Ýstatistiklere göre tüm dünyada terörden dolayý ceza alanlarýn yaklaþýk üçte biri ülkemizde yaþýyor. Oysa gerçekte dünyadaki teröristlerin üçte biri ülkemizde deðil. Ülkemizde terörle baðlantýlý suçlardan dolayý yargýlanan sadece öðrencilerin sayýsý bile pek çok büyük ülkenin toplam terör suçlularýnýn çok üzerinde yer alýyor. Sadece bu durum bile ülkemizde terör tanýmýnýn yeniden yapýlmasý gerektiðinin göstergesidir" diye konuþtu.


HABER

4 TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA

5

Yeniþehir'den yeni bir proje daha Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi Zabýta Müdürlüðü, iþportacýlýk yaparak geçimini saðlayan kesime yönelik geliþtirdiði hediyelik eþya fuarýnýn ardýndan yeni bir projeye start verdi. Kanatlý hayvan satan iþportacýlar da sabit stantlara kavuþacak.

Y

eniþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü tarafýndan eski hal pazarýnda kanatlý hayvan satanlar için proje geliþtirildi. Proje kümes hayvaný satan iþportacýlarý kapsayacak. Proje hakkýnda bilgi veren Yeniþehir Ýlçe Belediyesi Zabýta Müdürü Masum Özaksoy, kýsa bir zaman içerisinde projeyi tamamlayacaklarýný müjdesini verdi. Projenin bir ihtiyaçtan doðduðunu belirten Özaksoy, açýklamasýna þöyle devam etti: Eski hal pazarý civarýnda kanatlý hayvan satan bir iþportacý kesim var. Bunlar canlý kümes hayvaný satarak geçinmeye çalýþýyorlar. Ancak saðlýk koþullarý uygun olmayan, nahoþ bir ortamda bunu yapýyorlar. Bu

anlamda ya onlara izin vermeyeceðiz ya da onlara hijyenik bir ortam sunmamýz gerekiyordu. Söz konusu projemiz yaþama geçtiðinde yine ayný iþi yapacaklar. Ama bunu saðlýklý ve daha temiz bir ortamda geçekleþtirecekler.

Ýþportacýlar projeyi beðendi Onlara stantlar yapacaðýz. Stantlarýmýz temiz ve her türlü donanýma sahip olacak. Böylelikle iþportacýlýk yaparak geçinmeye çalýþan ve evine ekmek götürmeye çalýþan bu kesimi de maðdur etmemiþ olacaðýz. Öte yandan söz konusu eski hal pazarý olarak bilinen yerde, þuan kanatlý hayvan satan iþpor-

tacýlar yüzünden görüntü kirliði söz konusu. Projemiz yaþama geçtiðinde Urfa Kapý surlarýna yakýþan bir görüntü de ortaya çýkmýþ olacak. Proje iþportacýlar tarafýndan çok beðenildi. Yeniþehir Belediyesi olarak aldýðýmýz ve uyguladýðýmýz tüm karar ve uygulamalara halkýmýzý ve sivil toplum kurumlarýný dahil etmeye çalýþýyoruz. Hiçbir zaman ceza kesmek veya güvenlik eksenli tedbirler geliþtirmek istemiyoruz. Bunun yerine halkýmýzla birlikte proje geliþtirmek bizim önemsediðimiz bir konu. Yürüttüðümüz çalýþmalarý ortaklaþtýrarak, kimseyi maðdur etmemeye özen gösteriyoruz.

Müzik aletlerine ilgi artýyor Baðlar'da ýsýtma sistemleri olduðunu ifade eden Dursun, Bitlis il ve ilçelerinde müzik aletleri satýþ yerinin bu kadar geniþ kapsamda sadece Ahlat'ta olduðunu belirtti.

uygunluk protokolü D

iyarbakýr'ýn merkez Baðlar Ýlçe Belediye Baþkanlýðý ile Türkiye Makine Mühendisleri Odalarý Birliði (TMMOB) Diyarbakýr Þubesi arasýnda 'Bina merkezi ýsýtma sistemleri uygunluk raporu' protokolü imzalandý. Toplantýda, Baðlar Belediyesi sýnýrlarý içerisindeki bina merkezi olarak ýsýtma sistemi ihtiva eden binalarýn kazan dairesi uygunluk raporu verilmesine iliþkin iki taraf arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Anlaþma gereðince Baðlar Belediyesi sýnýrlarý tüm ýsýtma, gazlý merkezi yakma sistemleri ve kazan dairelerinin denetimi yürürlükte olan ilgili kanun ve yönetmeliklere dayanan bu protokol hükümlerine göre ilgili meslek odalarý tarafýndan kontrol edilecek. Ýþbirliði protokolü ile belediyenin daha etkin bir denetim yapmasý bekleniyor.

Fiyatlar 50 TL'den baþlýyor

B

itlis'in Ahlat ilçesinde, 4 yýldýr açmýþ olduðu iþ yerinde her türlü müzik aletlerinin satýþýný yaptýðýný belirten Bilal Dursun, halkýn her geçen gün müziðe olan ilgisinin arttýðýný söyledi. Baðlama, gitar, keman, ney, zurna, piyano, org ve benzeri her türlü müzik aleti ve ses sistemlerinin iþ yerinde mevcut

Bilal Dursun, "Ýlçemizde son dönemlerde özellikle gençler tarafýndan gitara yoðun bir talep var. Geçmiþ yýllara oranla ilçemizde müziðe olan ilgi bu yýl 2-3 kat artmýþtýr. Hatta iþ yerimi merak ederek gezmeye gelen gençler, beðendikleri ürünü alarak kendilerini geliþtirmeye çalýþýyor. Ýlçe halkýmýzýn müziðe olan ilgisinin her geçen gün arttýðýna inanýyorum. Fiyatý 50 TL'den baþlayan müzik aletlerimiz var. Ýlçe halkýna ve özellikle gençlere müzik konusunda yardýmcý olduðumuz için mutluyuz" dedi.

Kuzu Kýrpma Festivali yasaklandý

Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde bulunan Kato Daðý'nýn eteklerindeki Laleþ Yaylasý'nda bu yýl düzenlenecek olan 8. Kuzu Kýrpma Festivali, önceki yýllarda kanunlara aykýrý davranýldýðý gerekçesiyle yasaklandý.

Batman'da jeolojik araþtýrma

B

B

eytüþþebap ilçesinde geleneksel olarak Laleþ Yaylasý'nda kutlanan Kuzu Kýrpma Kültür Sanat ve Yayla Þenlikleri'nin çalýþmalarý devam ederken, festival Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn Þýrnak Valiliði'ne gönderdiði bir genelgeyle yasaklandý. Bakanlýðýn 29 Haziran'da Þýrnak Valiliði'ne gönderdiði genelgede, "2009-2010 ve 2011 yýllarýnda yapýlan Beytüþþebap Laleþ Yaylasý Kuzu Kýrpma Kültür Sanat ve Yayla Þenlikleri etkinliklerinde kanunlara aykýrý davranýlmýþtýr. Dolayýsýyla son 3

yýllýk uygulamaya bakýldýðýnda, bu þenliklerin 2911 sayýlý Kanunun istisnalarýndan istifade etme hakkýný kaybettiði deðerlendirilmektedir" denildi.

'Festivali gerçekleþtireceðiz' Genelge üzerine Þýrnak Valiliði de, Beytüþþebap Ýlçe Kaymakamlýðý'na gönderdiði bir yazý ile festivalin 2911 sayýlý Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden yasaklandýðýný bildirdi. Beytüþþebap Belediyesi'nin

araçlarýnýn yayla yolu üzerindeki askeri noktada bekletilerek, geçiþlerine izin verilmemesi üzerine Kaymakamlýk nezdinde giriþimlerde bulunan Belediye Baþkaný Yusuf Temel'e, festivalin Bakanlýk tarafýndan yasaklandýðý bildirildi. Günlerdir çalýþmalarýný sürdürdükleri festivalin yasaklanmasýna tepki gösteren Temel, binlerce yýllýk geleneklerini sürdürmeye kararlý olduklarýný belirtti. Temel, hazýrlýklarýn bitmek üzere olduðu ve festival gerçekleþtireceklerini söyledi.

atman civarýnda çalýþmalar ve incelemelerde bulunan Batman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü, yörede öne çýkan doðal kaynaklardan petrolün yaný sýra diðer jeolojik oluþumlarýn varlýðýný araþtýrýyor. Çalýþmalarla ilgili bilgi veren Batman Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Yaþar Eren, "Yöremizin sahip olduðu jeolojik imkanlarýn tam olarak farkýnda deðiliz. Hocalarýmýzla yürüttüðümüz teknik çalýþmalarla petrolün dýþýnda farklý jeolojik kökenli deðerli ve kýymetli kayaç ve oluþumlarý belirlemeyi arzulamaktayýz" dedi. Jeoloji Bölüm Baþkaný Doç. Dr. M. Tahir Nalbantçýlar ise, Batman'ýn jeoloji açýsýndan oldukça önemli deðerlere sahip olduðunu vurguladý.

Göller tespit edildi Doç. Dr. Nalbantçýlar, Batman-Bismil güzergahýnda yaptýklarý çalýþmalarda önemli bilgilere

ulaþtýklarýný belirtti ve ekledi: "Çalýþmalarda jeoloji harikasý, doðal güzellikler oluþturan göller tespit ettik. Jeolojik olarak birer erime yapýsýný yansýtan bu göllerin kartlaþmalara baðlý obruk oluþumunu yansýtýyor. Her ne kadar Ýç Anadolu Bölgesi'nde yaygýn olarak gözlemlenmekte ise de bu yapýlarýn karbonatlý kayaçlarýn olduðu ve karstlaþma süreçlerinin etkin olduðu her yerde oluþabiliyor. Bu yapýlar içlerine çeþitli þekillerde sularýn dolmasý veya birikmesi ile çok etkileyici doðal güzellikleri de oluþturmaktadýr."


6

EKONOMÝ

4 TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA

Yabancý sermayenin gözü Ortadoðu'da

Ortadoðu Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (OSGÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Hüsnü Pervane, Genç Liderler ve Giriþimciler Derneði üyeleri ile yurt dýþýnda yaþayan Süryani iþadamlarýnýn, dernekleri üzerinden Ortadoðu'ya açýlmak istediðini söyledi.

O

SGÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Hüsnü Pervane, Diyarbakýr'daki yerel yönetici ve iþadamlarýnýn katýldýðý yemekli toplandý düzenledi. Pervane, genç sanayicilere bir kimlik kazandýrdýklarýný belirterek, "Ýþletme ve istihdam sayýsý ile yatýrým büyüklüðü açýsýndan istediðimiz hedeflere ulaþmýþ deðiliz. Bu hedeflere ulaþmak ve yeni pazarlar oluþturma adýna 4 yýl önce Irak'ýn Duhok kentinde temsilcilik açtýk. Bugün geldiðimiz noktada Haziran ayýndan gerçekleþtirmiþ olduðumuz Irak ziyaretinde, baþta Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Erbil Baþkonsolosluðu ve Irak'taki faaliyet gösteren iþadamlarý ile yakýn temaslara geçerek, derneðimizin þubesini açma yolunda olumlu görüþmeler yaptýk" dedi.

OSGÝAD üzerinden yatýrým Bu kapsamda merkezi Ýsveç'te bulunan Bridging The Gap Þirketi yöneticilerinin OSGÝAD'ý ziyaret ettiklerini söyleyen Pervane, baþta Diyarbakýr olmak üzere dernek üzerinden Ortadoðu'da ticari faaliyet ve yatýrým yapmak niyetinde olduklarýný ifade etti. Pervane, þöyle devam etti: Ýsveç þirket yöneticileri derneðimizi

ziyaret ederek, baþta Diyarbakýr olmak üzere derneðimiz üzerinden Ortadoðu'da ticari faliyet ve yatýrýmlarýný yapmak niyetlerini bildirmiþlerdir. Yine Dünya Süryaniler Federasyonu Birliði Baþkaný Johny Messo olmak üzere Süryani heyeti, uygun þartlar ve zemin oluþmasý halinde, derneðimiz üyeleriyle birlikte yatýrým alanlarý ve sosyal faaliyet için ortak hareket edebileceðimiz projelere imza atacaklarý bizde hasýl olmuþtur.

Genç iþadamlarý desteklenecek Bu kapsamda Johny Messo, dünya çapýnda 250 bin üyesi Genç Liderler ve Giriþimciler Derneði Türkiye temsilcilikleri ve Kýbrýs temsilcileri ile heyetleri, derneðimizi ziyaret ederek, dünyada genç iþ adamlarýnýn desteklenmesi konusunda görüþ-alýþveriþinde bulunmuþlardýr. 'Gençler Birleþmiþ Milletler Milenyum Kalkýnma Hedefinin Ýzinde' adlý bir projeyi de hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte ülkelerinden Hollanda, Almanya, Ýsviçre ve Avrupa'nýn diðer ülkelerine ulaþmak adýna gerekli ön görüþmeleri yaparak, bu oluþumu daha da güçlendireceðiz.

Akçakale sýnýr kapýsýnda ticaret sürüyor Suriye'nin Türk savaþ uçaðýný düþürmesinin ardýndan iki ülke arasýnda yaþanan gerginliðe raðmen Þanlýurfa'nýn Akçakale Sýnýr Kapýsý'ndaki ticari faaliyetler tüm hýzýyla devam ediyor.

A

kçakale'den Suriye'nin Teleebyad kentine açýlan sýnýr kapýsýnda taþýmacýlýk yapan firmalarýn tek þikayeti ücretlerin yüksek olmasý. Uluslararasý bir yolcu taþýma þirketinin iþletmecisi olan Ýsa Toktimur, "Burada her þey normal. Her iki ülke vatandaþlarý pasaportlarýyla rahatlýkla giriþ-çýkýþ yapabiliyor. Ne bizim sýnýr kapýsýnda ne de karþý tarafta söz konusu gerginlikten dolayý endiþe yaþanmýyor. Bizim tek þikayetimiz araç giriþ ve çýkýþlarýndaki fiyatlarýn yüksek olmasý. Bu nedenle daha az araç giriþiyle daha az fiyat ödemek için mecburen 5 kiþilik araçlara 15 kiþi sýðdýrýyoruz. Bundan baþka da kaygý taþýmýyoruz" dedi.

2 bin kiþi giriþ-çýkýþ yapýyor

Sýcaklar tarým iþçilerini etkiliyor Þ

anlýurfa'nýn Akçakale ilçesinde aþýrý sýcaklar, tarlada çalýþan tarým iþçilerini olumsuz etkiliyor. Sabahýn erken saatlerinde ilçeden Bakacak Köyü'ne araçlarla taþýnan tarým iþçileri, gün boyu sýcaklarýn altýnda nane biçimi gerçekleþtirirken, baþlarýný sýký sýkýya yöresel giysilerle baðlayarak sýcaklardan korunmaya çalýþýyorlar. Sýcaklarýn altýnda çalýþmanýn zor olduðunu dile getiren tarým iþçileri, "Gün boyu 40 derece sýcaklýk altýnda çalýþmak çok zor. Ayrýca

çömelerek çalýþmak zorundayýz. Akþama kadar çalýþtýðýmýz için iþ býraktýðýmýzda ayaða kalkmakta zorlanýyoruz. Aþýrý sýcaklarýn da olmasýyla birlikte çalýþmak bize daha zor geliyor. Fakat maddi durumumuz yeterli olmadýðý için mecburen bu çöl sýcaklarýnda tarým iþçiliði yapmak zorundayýz. Bazen öðle üzeri sýcaklara dayanmak imkansýz hale geliyor. Ancak eve katkýda bulunmak ve hayatýn devamý için çalýþmak zorundayýz" dediler.

Ahlat'ta altýn satýþlarý arttý B

itlis'in Ahlat ilçesinde yaz aylarý ile birlikte düðünlerin vazgeçilmez hediyesi olan altýna olan raðbet de arttý. Ýlçedeki kuyumculardan Fatih Gülmez, altýn satýþlarýnýn yaz sezonu ile birlikte arttýðýný söyledi. Gülmez, bankalarda altýn satýþý yapýlmasýnýn kuyumcularý olumsuz yönde etkilediðine de ifade ederek, "Bu nedenle geçen yýllara oranla bu yaz sezonunda bile istenilen ölçüde satýþ yapamýyoruz. Bunun yanýnda altýn fiyatlarýnýn da istikrarsýz gitmesi satýþlarýmýzý olumsuz yönde etkiliyor. Ýlçemizde yaz sezonu ile birlikte düðünler de arttý. Düðünlerin vazgeçilmez hediyeleri olan altýnlara

Sýnýr kapýsýndan günde yaklaþýk 2 bin kiþinin giriþ-çýkýþ yaptýðýný belirten Toktimur, "Suriye'den çay, sigara gibi ürünler getiriliyor. Burasý ticaretin en fazla döndüðü sýnýr kapýlarýndan biridir" diye konuþtu. Akçakale Sýnýr Kapýsý'ndan Türkiye'ye giriþ yapan Suriye vatandaþlarý da, Teleebyad þehrinde hiçbir kargaþa ve savaþ hali bulunmadýðý gibi Türkiye'ye gelip giderken de zorluk yaþamadýklarýný söylediler.

Batman ekonomide lokomotif þehir olacak

Geçtiðimiz günlerde Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'le Batman'a gelerek yönetim kurulu baþkaný olduðu Pegasus Hava Yollarý'nýn Batman seferlerini baþlatan Ali Sabancý, ziyaretine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.

A

li Sabancý, Batman'ýn Türkiye ekonomisinin lokomotif, yatýrýma ve büyümeye yatkýn olan þehirleri arasýnda yakýn gelecekte yer alacaðýna inandýðýný belirtti. Sabancý, açýklamasýnda þunlarý söyledi: Baþta Batman Valiliði olmak üzere, tüm Batman'a, ziyaretimiz sýrasýnda göstermiþ olduðunuz misafirperverlik ve sýcak karþýlama için teþekkür ederim. Batman'ý umduðundan daha geliþmiþ bulduðumu söylemek isterim. Kabuðundan çýkma aþamasýnda ve insanlar heyecanlý. Bu heyecanýn devam etmesi için sürekli motive edilmeleri ve desteklenmeleri lazým. Ayrýca iklimi ve insanlarý sýcak. Giriþimcileri umut vaat ediyor. Maliye Bakanýmýz'ýn Batman için çok büyük bir þans olduðunu ve desteklenmesi gerektiðini de söylemem gerekiyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi þehirlerimiz arasýnda Batman'ýn da mutlaka yer almasý gerektiðine inanýyorum.

Batman büyümeye yatkýn

ise raðbet var. Vatandaþlar maddi durumuna uygun olan altýnlarý almayý tercih ediyor. Yaz sezonunda ilçemizde en çok çeyrek altýn ve hediyelik bilezik ilgi görüyor" dedi.

Yatýrýma ve büyümeye yatkýn. Batman özellikle son 2 yýlda büyük bir ekonomik deðiþim yaþýyor. Yeni açýlan oteller, 5 yýldýzlý bir otel inþaatýna baþlanmýþ olmasý, Avrupai anlamda þehre 2. büyük alýþveriþ merkezinin yapýlýyor olmasý çok olumlu geliþmeler. Biz de bu geliþmelere Pegasus Hava Yollarý olarak ulaþým alanýnda destek olmaktan dolayý gururluyuz. Her ilin ve her bölgenin

ihtiyaçlarý farklý. Genç giriþimcilerin yapmalarý gereken o ihtiyaçlarý belirlemek ve fark yaratacak projeler geliþtirmek. Sürekli yeniliklere ve araþtýrmaya açýk olmak. Bugün, rekabet çok fazla ve

önemli olan hýzlý karar verebilmek ve ilk adýmý atabilmek. Biz giriþimci bir milletiz. Yakýn bir zamanda da ülke çapýnda baþarýlý bir projenin Batman'dan çýkacaðýna da tüm kalbimle inanýyorum.


GÜNCEL

4 TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA

7

Çok dilli tabelaya soruþturma

Ýçiþleri Bakanlýðý, Diyarbakýr'ýn Sur Belediyesi'nin kent giriþine astýðý Türkçe, Kürtçe ve Ýbranice 'Þehrimize hoþ geldiniz' tabelasý hakkýnda soruþturma açtý. Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, açýlan soruþturmaya tepki gösterdi. diniz' yazýsý olan levhanýn konulduðu ve bu suretle ilgili yasalara aykýrý davranýldýðý" denilerek, Belediye Baþkaný Demirbaþ'tan savunma istendi. Savunmanýn yaný sýra Mülkiye Müfettiþleri, belediyeden levhanýn ne zaman konulduðu, konulmasý için hangi mercinin karar verdiði ve Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bu konuda kararýnýn olup olmadýðýný sordu.

Ruhsat indirimine de soruþturma

Ý

çiþleri Bakanlýðý Mülkiye Müfetiþleri, Sur Belediyesi'nin Meclis kararýyla 1.5 yýl önce Diyarbakýr'ýn giriþi olan Silvan karayolunun 14'üncü kilometresine diktiði, üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Ýbranice, 'Þehrimize hoþ geldiniz' yazan tabelaya soruþturma açtý. Soruþturma kapsamýnda belediyeye gönderilen yazýda, "Belediyeniz tarafýndan DiyarbakýrSilvan karayolunun 14'üncü kilometresinde bulunan yere üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Ýbranice, 'Þehrimize hoþ gel-

Bakanlýk ayrýca Sur Belediye Meclisi'nden alýnan ve 'çok dilli belediyecilik' hizmeti kapsamýnda iþyerine Türkçe'nin dýþýnda baþka isimli tabela asan esnafa ruhsat ve iþlemlerde yüzde 50 indirimi getiren karara da soruþturma açtý. Bakanlýktan belediyeye gönderilen yazýda, belediye meclisinin 9 Mart 2012 tarihinde aldýðý bu kararýn uygulanýp uygulanmadýðý, uygulanmýþ ise uygulamadan istifade eden vatandaþlarýn isim listeleri ve indirimsiz yapmalarý gereken ödeme ve indirimli yapmalarý gereken ödemelere ait çizelgeler istendi. Soruþturmaya tepki gösteren Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, öncelikle kentin kendi kimlikleri ile buluþmasý

gerektiðini düþündüklerini belirterek, Diyarbakýr'ýn çok kültürlü, çok kimlikli ve çok inançlý bir kent olduðunu söyledi.

1,5 yýl önce asýlmýþtý Kentin deðiþik giriþlerine Türkçe, Kürtçe'nin Kurmanci ve Zazaki lehçeleri, Süryanice, Arapça ve Ýngilizce, 'hoþ geldiniz' tabelalarý astýklarýný belirten Demirbaþ, "Þu anda uzun süredir sonra ne hikmetse Bakanlýk bize bu konuda soruþturma açtý. Hem bunun için, hem de ruhsatlarýn çok dilli olmasýna yönelik bir meclis kararýmýz vardý. Bence bunun nedeni ya hükümetin belirlediði bir takým adýmlarý boþa çýkarmak isteyen belli bir güç var, ya da hükümet bir yandan adýmlarýný atarken, öte yandan aslýnda kendine serbest býraktýðýný halka yasaklýyor. Bana göre giderek bu çeliþki derinleþiyor. Bu tabelayý yaklaþýk 1,5 yýl önce diktik. 1,5 yýl sonra soruþturmaya uðramasý yine Kürtçe ile ilgili Ermenice, Süryanice yaptýðýmýz çalýþmalarýn soruþturmaya ve dava konusu olmasý bence düþündürücüdür" dedi.

'Adil ve tarafsýzýz'

Diyarbakýr Mahalli Ýdareler Derneði Yönetimi OLAY Gazetesi'ni ziyaret etti. Dernek Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Mikdat Güneþ, "Kadim kentte görevini yapmayan idareciyi ifþa edeceðiz, çalýþaný da taktir" dedi.

O

lay Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ömer Serdar Çimen'le görüþen Diyarbakýr Mahalli Ýdareler Derneði Yönetim Kurulu üyeleri gündeme iliþkin konular üzerinde görüþ bildirdi. Derneðin Yönetim Kurul Baþkaný Ömer Faruk Taþ, Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Mikdat Güneþ, Yönetim Kurulu Üyeleri Nezir Büyüm, Hüsamettin Turan ve Sevgi Yonat, kentin durumu ile ilgili de fikir alýþ veriþinde bulundu. Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Mikdat Güneþ, dernek ile ilgili bilgiler verdi. 2006

yýlýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn onayýyla kamu yararý statüsü aldýklarýný belirten Güneþ, "Amacýmýz, yerel yönetimler anlamýnda eksiklikler nasýl giderilir, kamu hükümet arasýnda nasýl köprü kurarýz, kentin geliþimi için neler yapýlabilir, bunlarý belirlemek ve harekete geçmektir. Sorunlarýn belirlenmesinden sonra giderilmesi yönünde ilgili kuruluþlarla temas kurmak ve en kýsa sürede çözümünü saðlamak istiyoruz. Kadim kentimiz, 10 bin yýllýk geçmiþi olan kentin bu

halde olmamasý gerektiðine inanýyoruz. Ulaþým Master planýndan tutun, sosyal alanlar, parklar, kaldýrýmlar istenilen düzeyde deðil. Bu kentin bu halde olmasýnda herkesin sorumluluðu var. Bu kentin geliþmesi için herkese görevler düþüyor. "diye konuþtu. Güneþ, "Kadim kentte görevini yapmayaný ifþa, görevini iyi yapaný da taktir edeceðiz. Kim olursa olsun. Biz adil ve tarafsýzýz" dedi.

Haþim Özkoyuncu CHP Ýl Baþkaný C

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'na Haþim Özkoyuncu seçildi. Özkoyuncu, CHP olarak bölgedeki sorunlara yeniden çözüm bulma arayýþýnda olacaklarýný söyledi. Yapýlan olaðan kongrede tek liste ile seçilen Haþim Özkoyuncu, genel merkez tarafýndan uzlaþmacý olarak seçildiðini, partiyi bölmek deðil bütünleþtirici

olarak çalýþmalar yapacaklarýný belirtti.

Bütünleþtirici misyon Özkoyuncu, CHP olarak Kürt sorununa çözüm bulma konusunda gerekli destek ve çalýþmalarý yapacaklarýný kaydetti. Özkoyuncu, "Yeni yönetim olarak partide yaþanan sýkýntýlarý bir kenara bý-

Hakkari'de Avrupa Çocuk Filmleri Festivali

A

vrupa Birliði (AB) Delegasyonu'nun gerçekleþtirdiði 'Avrupa Çocuk Filmleri Festivali Hakkari'de baþladý. Hakkari Üniversitesi AB Bilgi Merkezi Aðý tarafýndan organize edilen festival, okullarýn tatile girmesiyle birlikte çocuklara karne hediyesi olarak sunuldu. 'Cüceler Devlere Karþý' ve 'Sevimli Dinozor Tatilde' gibi birçok ödüllü animasyon filmleri, Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda çocuklara izletilmeye baþladý. Üniversite yetkilileri, Hakkarili çocuklara yeni bir sinema dünyasýnýn kapýlarýný aralamak ve güçlü bir sanat ortamýnda olan filmler yoluyla çocuklarý farklý ülkelerin kültür ve gelenekleriyle tanýþtýrýlmasýnýn amaçlandýðýný belirttiler.

3 gün devam edecek Yetkililer," Etkinlik süresince Sevimli Dinazor Tatilde, Cüceler Devlere Karþý, Keloðlan isimli çocuk filmleri gösterimi yapýlacak ve etkinliðe katýlan çocuklara birçok he-

rakýp, bütünleþtirici ve toparlayýcý bir misyon üstleneceðiz. Bölgedeki sorunlara yönetim olarak çözüm bulma arayýþýnda olacaðýz" dedi. Özkoyuncu, 17 Temmuz'da yapýlacak olan CHP kurultayýna Diyarbakýr'ý 22 kurultay delegesinin temsil edeceðini sözlerine ekledi.

Said'i Nursi'nin köy ismi iade edildi

Bitlis'in Hizan Ýlçesi'ne baðlý Said-i Nursi'nin doðduðu Kepirli Köyü'nün ismi Bakanlar Kurulu Kararý ile 'Nurs' olarak deðiþtirildi.

H

diyeler daðýtýlacaktýr. Konya, Antalya, Ýzmir, Eskiþehir, Trabzon ve Kars illerinde baþarýyla gerçekleþtirilen Avrupa Çocuk Filmleri Festivali'nin Hakkari ilinden sonraki duraðý Van'da hýz kesmeden yoluna devam edecektir. Hakkari'de gerçekleþtirilecek olan etkinliðe þehrimizin tüm çocuklarý davetlidir" dediler. Film festivaline þehrin deðiþik camilerinde Kuran kursuna katýlan kýz ve erkek çocuklar da katýldý. Kýz ve erkek çocuklar ayrý ayrý bölümlere oturtularak film izletildi. Film festivalinin 3 gün devam edeceði belirtildi.

izan Ýlçesi'ne 20 kilometre uzaklýkta bulunan Kepirli Köyü'nün isim deðiþikliði ile ilgili Bitlis'in AK Partili 2 milletvekili Vahit Kiler ile Vedat Demiröz tarafýndan yazýlý açýklama yapýldý. Said-i Nursi'nin doðduðu köy olduðu için 'Nurs' olarak adlandýrýlan ancak, 1960 yýlýnda deðiþtirilerek 'Kepirli' yapýlan köyün isminin 28 Haziran'da deðiþtirildiði belirtildi. Milletvekilleri Kiler ile Demiröz, yapýlan isim deðiþikliði ile ilgili þu açýklamada bulundu:

Nurs Köyü oldu "Türkiye'de zaman zaman antidemokratik uygulamalarýn yaþandýðý dönemler olduðunu biliyoruz. Nurs da böylesi bir dönemde zorlama bir þekilde 'Kepirli' olarak deðiþtirildi. Bu dönem þüphesiz Türkiye'de birçok yer ismi gereksiz bir þekilde deðiþtirilmiþti. AK Parti iktidarý ile birlikte birçok anti demokratik uygulama ortadan kaldýrýldý. Bizler de 10 yýldýr Kepirli'nin Nurs olmasý için defaatle giriþimlerimiz oldu. Bu giriþimlerimiz sonucunda 28.6.2012 tarih ve 3617 sayýlý Bakan onayý ile Nurs ismi resmi olarak iade edilmiþ oldu. Hayýrlý olsun. Bu þekilde Üstada olan vefa borcu da yerine gelmiþ oldu."


8

4 TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA

HABER

Kayapýnar'da 75 kadýna sertifika

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi Ceren Kadýn Danýþmanlýk Merkezi'nde Ýngilizce ve Bilgisayar kursu gören 75 kadýn kursu tamamladý. Kursu bitiren kadýnlara düzenlenen törenle sertifika verildi.

E

kin Ceren Kadýn Danýþmanlýk Merkezi'nde Ýngilizce ve Bilgisayar kursu gören 75 kadýna merkez binasýnda yapýlan törenle sertifikalarý verildi. Sertifika törenine Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, Belediye Meclis üyeleri ve kursiyerler katýldý. Törende kýsa bir konuþma yapan Ceren Kadýn Danýþmanlýk Merkezi Sosyologu Ayþe Çaçan, kadýnlarýn yýllarca siyasetten, bilimden, yaþamdan bilinçli bir þekilde uzaklaþtýrýldýklarýný belirtti. Çaçan, kadýnlarýn çalýnan deðerlerini tekrar kazanmak ve yeteneklerini ortaya çýkararak toplumla paylaþmak için örgütlendiklerini ifade etti.

'Barýþ dolu günler geliþecek' Kadýnlarýn bu temelde bir mücadele yürüttüklerini kaydeden Çaçan, "Kadýnlar kendilerinden çalýnan iradelerini tekrar kazandýklarýnda, barýþ dolu günler geliþecek, adalet geliþecek ve yoksulluðun ortadan kalkacaðýný biliyoruz. Bizler özgürleþmek ve toplumu özgürleþtirmek için kendimizi her alanda geliþtirmeye ve bunlarý toplumun hizmetine sunmaya söz verdik. Bilim ve teknolojiden uzaklaþtýrýlan biz kadýnlar, derneðimizde bilgisayar kullanmayý ve bilgisayar kullanmanýn sadece erkek iþi olmadýðýný ispatladýk. Yaþasýn kadýn mücadelesi" dedi. Yapýlan konuþmanýn

ardýndan Sertifika törenine geçildi.

Merkez sadece kadýnlar için Ýlk sertifika Kayapýnar Belediyesi Baþkan Vekili Mahmut Dað tarafýndan verildi. Törende kýsa konuþma yapan Belediye Baþkaný Mahmut Dað, Ceren Kadýn Danýþma Merkezi'nin özgün olarak

yalnýzca kadýnlara hizmet vermek amacýyla oluþturulduðunu belirterek, ekin kadýn merkezi çalýþanlarýný ve kursiyerleri tebrik etti. Ýngilizce ve Bilgisayar eðitimi alan 75 kadýn kursiyerlere sertifikalarý katýlýmcýlar tarafýndan verilirken, kursiyerlere Ýngilizce ve Bilgisayar eðitiminin yaný sýra Saðlýk, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet eðitimleri de verildiði belirtildi.

Uzmanlardan bilinçli spor uyarýsý

Memorial Diyarbakýr Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Prof. Dr. Serdar Necmioðlu, bilinçli sporun kaza risklerini azalttýðýný söyledi.

U

ygun olmayan spor alanlarýnýn, özellikle kötü standartlardaki halý sahalarýn yaralanmalara davetiye çýkararak, eklem hasarlarýna yol açtýðýný dile getiren Prof. Dr. Serdar Necmioðlu, bunun yanýnda spor kýyafetleri ve spor ayakkabýlarýnýn uygun ve doðru olarak kullanýlmamasýnýn da ciddi saðlýk sorunlarýna zemin hazýrlayabileceðini kaydetti. Yaz aylarýnda spor aktiviteleri nedeniyle yaþanabilecek kazalar ve alýnmasý gereken önlemler hakkýnda bilgi veren Necmioðlu, spor yaparken dikkat edilmesi gereken konulara açýklýk getirdi.

Hastalýk riskleri düþürülebilir Havalarýn ýsýnmasýna paralel olarak artan spor aktivitelerinin, baþta spor sakatlanmalarý olmak üzere bazý metabolik problemlere neden olduðunu ifade eden Necmioðlu, spor yaparken oluþabilen kalp sorunlarýnýn yaný sýra düþme, kafa travmalarý ve boðulma gibi çeþitli nedenlerin hayati tehlike oluþturabileceðini söyledi. Necmioðlu, "Özellikle yamaç paraþütü ve daðcýlýk gibi adrenalin sporlarýnda bu oran oldukça yüksektir. Sýcaklarda beslenme alýþkanlýklarýnýn düzenlenmesi, gerekli sývý tüketimi ve spor yaparken alýnmasý gereken önlemler sayesinde spora baðlý hastalýk riskleri de en aza indirilebilir" dedi.

Öðle saatleri spor için uygun deðil Yaz mevsimi ile alýnacak bazý önlemlerle spor

travmalarýndaki artýþýn en aza indirilebileceðini ya da tamamen engellenebileceðini belirten Prof. Dr. Serdar Necmioglu, bunun için öncelikle yaz sýcaklarýnda güneþin dik olarak geldiði öðle saatlerinde açýkta spor yapýlmamasý gerektiðini söyledi. Necmioðlu, "Spor yapmaya baþlamadan en az 3 saat önce yemek yenilmiþ olmalýdýr. Vücutta sývý kaybý oluþmamasý için yeteri kadar sývý tüketilmeli, gerekirse spor arasýnda sývý tüketilmelidir. Aðýr spor yapanlarda mutlaka vücudun spor öncesi germe ve hafif koþu eksersizleri ile vücut ýsýtýlmalýdýr. Spora uygun giysi, ayakkabý ve doðru malzeme kullanmak çok önemlidir. Hava geçiren spor malzemesi ve çoraplarý kullanýlmalý, naylon oraný düþük ürünler tercih edilmelidir" þeklinde konuþtu.

Alkol ve sigaradan uzak durun Özellikle amatör spor yapanlar veya spora yeni baþlayanlarýn týbbi yönden þikayetlerinin olmasý durumunda mutlaka detaylý bir kontrolden geçmesi gerektiðini belirten Dr. Necmioðlu, kalp ve akciðer kapasitelerinin deðerlendirilmesi gerektiðini kaydetti. Necmioðlu, açýklamasýný þöyle noktaladý: "Bu kiþiler uygun þekilde proteinden zengin, lifli gýdalarla beslenmeli, alkol ve sigaradan uzak durmalýdýr. Sporcunun düzenli bir gece uykusu da olmalýdýr."

Mardin'de çocuklar için yüzme kursu

Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde yeni açýlan Mova Alýþveriþ Merkezi Aqua Parký'nda çocuklara yönelik ilk kez yüzme kursu verildi. Kursa bölge halký büyük ilgi gösteriyor.

M

ardin ile Kýzýltepe arasýnda kurulan Mova Park alýþveriþ merkezi bünyesindeki Aqua Park Yüzme Havuzu'nda eðitimci Lokman Kutlucan tarafýndan açýlan ve yaklaþýk 100 kursiyerin devam ettiði kursa ilgi yoðun. Yaz kurslarýnýn yaz tatili boyunca devam edeceði belirtildi. Denizi ve gölü bulunmayan Mardin'de yüzme kursu açma fikrinin kendisinde çok önceden oluþan bir fikir olduðunu belirten Kutlucan, þunlarý söyledi:

Kurs yoðun ilgi görüyor ''100 kursiyerimize 5 kurs hocamýz tarafýndan yüzme sporu öðretiliyor. Kursumuza gerek Mardin'den gerekse de Kýzýltepe'den ilgi büyük. Her gün yeni yeni kursiyerlerimiz kursa dahil oluyor ve periyodik olarak farklý alanlardan geçirilerek kendilerine yüzme öðretiliyor. Velilerimiz de gelip çocuklarýna verilen eðitimi yerinde görme fýrsatý bulabiliyorlar. Biz bu kurslarýn çocuklarýmýza hem sosyal alanda hem de sportif alandaki geliþimlerine büyük katkýlar saðladýðýna inanýyoruz.''


POLÝTÝKA

4 TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA

9

'Çocuðu olmayanlar barýþý getiremez' Dicle Fýrat Diyalog Grubu Baþkaný Muhittin Batmanlý, ''Çocuk acýsýný hissetmeyenler barýþý getiremezler. Ancak biz çocuk acýsýný hissedenler barýþý getirebiliriz'' dedi.

D

Muhittin Batmanlý

icle Fýrat Diyalog Grubu Baþkaný Muhittin Batmanlý, bir basýn toplantýsý düzenledi. Artýk çatýþmalarýn durmasý gerektiðini ve silah döneminin bittiðini belirten Batmanlý, "Asker, polis ve gerilla çocuklarýmýzdýr, biz hiç birinin ölmesini istemiyoruz. Her gün televizyonda 'bu kadar asker ölmüþ, bu kadar polis ölmüþ' diyor ama sanki biz Kürtler insan deðilmiþiz muamelesi ile karþý karþýya kalýyoruz. Evet, onlar daðda yaþýyor olabilirler, terör sorunu olabilir ama bunlarda insan. Bu sorunu çözmek için her Türk kendini bir Kürt'ün yerine, her Kürt de kendini bir Türk'ün yerine koysun, ancak bu sorun böyle çözülür. Baþbakan'ýn Leyla Zana ile görüþmesini olumlu buluyoruz ve Zana'nýn Baþbakan'a söylediði 4 maddeyi de destekliyoruz" dedi.

PKK yöneticisi Duran Kalkan'a tepki PKK yöneticilerinden Duran Kaykan'ýn açýklamasýnda da deðinen Batmanlý, "Duran Kalkan Kandil'de bir demeç vermiþ. Açýklamasýnda 'bu olayý ancak savaþ bitirir' diyor. Çocuðu olmayanlar, çocuk acýsý duymayanlar, haným, eþ acýsý duymayanlar belki bu savaþýn bitmesinden yana olmayabilirler. Ama çocuðu olanlar bunu daha iyi hisseder ve daha iyi bilir. Duran Kalkan'ýn da herhalde çocuðu yoktur. Ne yazýk ki 1 asýrdýr Kürtler adýna konuþma yapanlar, Mustafa Kemal Atatürk de dahil olmak üzere bunlarýn çocuklarý yok. PKK içerisinde çocuklarý olmayan, çocuk acýsýný bilmeyen çok lider var. Çocuk acýsýný hissetmeyenler barýþý getiremezler. Ancak biz çocuk acýsýný hissedenler barýþý getirebilir. Bu kirli savaþýn bitmesi için, doðu ve batýdaki kamuoyu, yani sessiz çoðunluk buna karþý çýkmadýðý müddetçe bu savaþ durmaz" diye konuþtu.

Günay: Diyarbakýr'daki sahnemi kapatamam

Devlet tiyatrolarýnýn özelleþtirilmeyeceðini, özerkleþtirileceðini belirten Kültür Bakaný Ertuðrul Günay, sanatçýlarý da memnun edecek bir model bulacaklarýný söyledi. Sahne kapatýlmasýna karýþ çýkan Günay "Van, Erzurum ve Diyarbakýr'daki sahnemi kapatamam. Derdim yeni sahne açmak" dedi.

K

ültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, devlet tiyatrolarýnýn özelleþtirmesi konusunda sanatçýlarý da memnun edecek bir model bulacaklarýný söyledi. Amaçlarýnýn sahne kapatmak deðil, sahne açmak olduðunu belirten Günay, þöyle devam etti: Bizim modelimizde (sadece tiyatrolar için deðil, öteki sanat birimlerimizde de ayný) kadroya alýyoruz, daha sonra hangi verimde olurlarsa olsunlar insanlar devletten bir maaþ alýyorlar. Bu, dünyanýn terk ettiði bir modeldir. Kamu

olarak sanatta daha yüksek verim almak ve güzel örnekler oluþturmak zorundayýz. Sanatçýlar þikayet etmeyecek Sanýyorum yeni döneme biz bu konuda uygun ama sanatçýlarýnda þikayet etmeyeceði, toplumun da daha çok sanata eriþebileceði kamunun da kaynaklarýnýn daha iyi kullanýlacaðý bir model bulup ortaya çýkaracaðýz. Özelleþtirme derseniz yanlýþ olur. Özerkleþtirme, özgürleþtirme… Bir ölçüde bu kavramý birlikte kullanmak la-

zým. Dünyada modeller var; Fransa, Almanya, Rusya ve Ýngiltere'de. Ýnsanlarý biz bir havuza doldurup bir fabrika iþçisi gibi verimsiz biçimde oturmalarýný bekleyemeyiz. Ayrýca devletin sanatý desteklemesiyle ilgili Anayasamýzda amir bir hükmü var ki, ayný biçimde bir düzenleme yapacaðýz. Derdim yeni sahne açmak Ben buna 'sanatý daha çok yaygýnlaþtýracak ve kamu kaynaðýný daha çok verimli kullanmayý saðlayacak bir model' diyorum. Hiçbir zaman Van,

Erzurum ve Diyarbakýr'daki sahnemi kapatamam. Hatta benim derdim yeni sahneler açmaya çalýþmaktýr. Ama sanatçý devlette hiç sahneye çýkmayacak, tümüyle dizilerde oynayacak böyle bir modelde olmaz. Kimseyi maðdur etmemeye çalýþacak, milleti mutlu etmeye çalýþarak bunu düzelteceðiz. Telaþla, aceleyle bir iþ yapmamaya, Türkiye için doðru bir formülü bulmaya çalýþýyoruz. Konu herhalde yeni yasama döneminde gündeme gelecek.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

4 TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Hürmüz'de ABD-Ýran restlesmesi

AB ülkelerinin 1 Temmuz itibariyle Ýran'a petrol ambargosu uygulamasý sonrasýnda Ýran'la ABD arasýnda Hürmüz Boðazý'ndaki restleþme sürüyor. Ýran, ambargo uygulayan ülkelerin petrol tankerlerine Hürmüz'ü kapatacaðýný açýklarken, ABD bölgeye takviye askeri güç gönderdi.

N

ükleer programý nedeniyle AB ülkelerinin Ýran'a uyguladýðý petrol ambargosu 1 Temmuz itibariyle yürürlüðe girdi. Tahran ise petrol ambargosuna karþý Hürmüz Boðazý kartýný öne çýkardý. Ýran meclisine sunulan bir yasa tasarýsýyla, Tahran'a petrol ambargosu uygulayan ülkelerin petrol tankerlerinin Hürmüz Boðazý'ndan geçmesinin yasaklanmasý hedefleniyor. Meclise sunulan yasa tasarýsýyla ilgili açýklama yapan Ýranlý milletvekili Ýbrahim Aða Muhammedi, "Ýran'a petrol ambargosu koyan ülkelerin petrol tankerlerinin

Hürmüz Boðazý'ndan geçiþini yasaklayan bir yasa tasarýsý, parlamentonun Ulusal Güvenlik ve Dýþ Politika Komitesi tarafýndan hazýrlandý" dedi.

ABD savaþ gemisi gönderdi Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre ise ABD, Tahran'ýn Hürmüz Boðazý'ndan petrol tankerlerinin geçiþini engellemesini önlemek için bölgeye askeri güç takviyesinde bulundu. ABD, Hürmüz Boðazý'nda herhangi bir çatýþmaya hazýrlýksýz yakalanmamak için

Ýran Körfezi'ne ek savaþ uçaklarý gönderdi. Obama yönetimine yakýn üst düzey bir yetkili, bölgeye savaþ uçaklarý sevk edilmesinin, ABD'nin Körfez Bölgesi'nde askeri varlýðýný uzun vadede artýrmasýnýn parçasý olduðunu söyledi. Ýran'ýn nükleer programý nedeniyle, Obama'nýn "tüm seçenekler masada" sözünü hatýrlatan yetkili, "Baþkan Obama'nýn, müzakereler dýþýnda diðer seçenekler masada demesi boþ bir laf deðil" dedi.

Esad'ýn 27 iþkence merkezi var Ý

nsan Haklarý Ýzleme Örgütü (HRW), Esad rejiminin, siyasi mahkumlara iþkence yaptýðý 27 merkezle ilgili bir rapor yayýnladý. 200'ün üzerinde kiþi iþkencede yaþadýklarý dehþeti anlattý. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Suriye rejimine baðlý istihbarat elemanlarýnýn ülke çapýnda oluþturduklarý 27 iþkence merkeziyle ilgili bir rapor yayýnladý. Raporda siyasi mahkumlara yapýlan iþkenceyle ilgili ayrýntýlar, Esad rejiminin korkunçluðunu bir kez daha gözler önüne seriyor. New York merkezli Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, "Ýþkence Þebekesi: Suriye'nin Yeraltý Hapishanelerinde 2011 Mart'ýndan Beri Yaþanan Keyfi Gözaltýlar, Ýþkence ve Zorla Kayýp Etmeler" baþlýklý 81 sayfalýk raporunu, 200'ün üzerinde kiþiyle görüþerek hazýrladý. Baþta baþkent Þam olmak üzere, muhaliflerin güçlü olduðu kentlerde oluþturulan iþkence merkezlerinde, siyasi mahkumlara her türlü iþkence yapýlýyor. Her türlü iþkence yapýlýyor

Ýþkence teknikleri arasýnda, mahkumlarý sopa ve kýrbaçla dövmek de, týrnaklarýný çekmek de bulunuyor. Bazý mahkumlarýn vücutlarýna asit dökülürken, cinsel organlarýna elektrik akýmý veriliyor. Ýþkence metodlarý arasýnda cinsel tacize ve tecavüze uðramak da sýradan olaylardan biri. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Esad rejiminin 27 iþkence merkezinin, Suriye'de olaylarýn baþladýðý 2011 Mart ayýnda faaliyete geçtiðini belirtiyor.

Muhalifleri yýldýrmak için oluþturulan iþkence merkezlerini istihbarat elemanlarýnýn yönettiði belirtiliyor. Ýstihbarat idare ediyor Esad rejimi tarafýndan iþkenceye uðrayan 200 kiþiyle konuþularak hazýrlanan raporda, Ýdlib kentinde iþkence gören 31 yaþýndaki bir muhalif yaþadýklarýný þu cümlelerle anlattý: "Beni çýrýl çýplak soyduktan sonra týrnaklarýmý kerpetenle çektiler. Parmaklarýma, göðsümü ve kulaklarýmý zýmbaladýlar. Bu þekilde beni konuþturmaya çalýþtýlar. Kulaklarým zýmbalanýrken korkunç bir aðrý yaþadým." Esad rejiminin Þam, Halep, Ýdlib, Dera, Humus ve Hama gibi kentlerde kurduðu 27 iþkence merkeziyle ilgili bilgi veren Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü Acil Durumlar Birimi uzmaný Ole Solvang, istihbarat birimlerinin ülkenin dört bir tarafýna daðýlmýþ iþkence merkezlerinden oluþan bir sistemi idare ettiklerini söyledi.

Mýsýr'la sonsuz iþbirliði Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Muhammed Mursi'nin yemin ederek cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturmasýnýn ardýndan Mýsýr'ý ziyaret etti. Mýsýr'a boþ bir sayfayla geldiklerini belirten Davutoðlu, sonsuz iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný söyledi.

BM göreve çaðrýldý "Bu merkezlerin bulunduðu yerleri yayýnlamak, kullandýklarý iþkence yöntemlerini tarif etmek ve yetkililerin isimlerini vermek suretiyle sorumlulara bu korkunç suçlarýn hesabýný vermek zorunda kalacaklarýna dair bir uyarýda bulunmuþ oluyoruz" diyen Solvang, bu konuda BM'yi göreve çaðýrdý. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, iþkence yaptýðý yönünde güvenilir bilgi bulunan kiþiler hakkýnda Uluslararasý Ceza Mahkemesi'nin harekete geçmesini istedi.

GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ KURULUMU YAPTIRILACAKTIR Bölge Müdürlüðü-9.Bölge Diyarbakýr Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Þube Þefliklerine Güvenlik Kamera Sistemi Kurulum iþi; yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/83743 1-Ýdarenin a) Adresi : Büyükalp Cad. 21100 Yeniþehir Diyarbakýr b) Telefon ve faks numarasý : 4122288050 - 4122245068 c) Elektronik Posta Adresi : bol09@kgm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü'ne baðlý 92.Þube, 94.Þube, 97. Þube, Makine ikmal Baþmühendisliði ve Devegeçidi Asfalt Þantiyesi hizmet binalarý ile Çevre Duvarlarýnda Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu. c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.

M

ýsýr'da Müslüman Kardeþler'in üyesi Muhammed Mursi'nin yemin ederek cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturmasý sonrasýnda Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu bu ülkeyi ziyaret etti. Mýsýr Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi tarafýndan kabul edilen Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, ''Mýsýr'a boþ bir sayfa ile geldik ne isterlerse sonsuz iþbirliði yapmaya hazýrýz'' dedi. El Ýttihadiye Sarayý'nda gerçekleþen ziyaretin ardýndan basýn toplantýsý düzenleyen Bakan Davutoðlu, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün, Cumhurbaþkaný Mursi'yi Türkiye'ye davet ettiðini ve söz konusu davet mesajýný Mursi'ye ilettiklerini söyledi.

Stratejik iþbirliði mekanizmasý Türkiye ile Mýsýr'ýn her konuda sonsuz iþbirliði yapabileceðini bu konuda Türkiye'nin hazýr olduðunu ifade eden Davutoðlu, iþbirliðinin bölgeye istikrar getireceðini belirtti. ''Bölgede Mýsýr'ýn güçlü olmasý gerekiyor. Mýsýr'ýn güçlü olmasý bizim güçlü olmamýzdýr. Mýsýr'ýn güçlü olmasý bölgede istikrar demektir'' diye konuþan Davutoðlu, iki ülke arasýnda stratejik iþbirliði mekanizmasý kurulduðuna dikkat çekti. Mýsýrlýlarý devrimden ve cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden dolayý kutladýðýný ifade eden Davutoðlu, Mýsýrlýlarýn önümüzdeki dönemde yaþanabilecek ekonomik sýkýntýlarýn üstesinden gelebileceðini vurguladý. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Mesleki Özellikleri Mesleki Ünvaný Adet Pozisyonu 1 Þantiye Þefi Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi veya Bilgisayar Mühendisi En Az Ýki Yýl Deneyimli 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Bu iþte benzer iþ olarak Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer iþler için 11.06.2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Benzer iþ Ýþ Gruplarýna dair Tebliðde yer alan E/IV Gurubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýþ deneyim belgesi yerine diplomalarýný sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için ELEKTRÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ veya ELEKTRÝK -ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ veya ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ veya BÝLGÝSAYAR MÜHENDÝSLÝÐÝ Bölümleri Diplomasý Ýhale Konusu iþ veya benzer iþlere denk sayýlacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Tesisler ve Bakým Baþmühendisliði adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði Diyarbakýr adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Basýn-1224

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


SPOR

4 TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA

11

Diyarbakýrlý çim hokeycileri fransa yolunda

Türkiye Çim Hokey Federasyonu Baþkanlýðý'nýn 2012 yýlý faaliyet programý gereði Muðla'da yapýlan Türkiye Þampiyonasý sonucunda oluþan milli takýmda Diyarbakýr Gençlik Spor Kulübü Sporcularý Ramazan Aydýn ve kaleci Eyyüp Yaþar, milli takýma seçilerek, Avrupa U 16 þampiyonasýnda Türkiye'yi Fransa'da temsil edecek.

4

-8 Temmuz tarihleri arasýnda Fransa'nýn Chatenay þehrinde yapýlacak þampiyonada gurubumuzda ev sahibi Fransa dýþýnda Ýsviçre ve Azerbaycan yer alacak. Þampiyonaya önce Malatya'da devamýnda Gaziantep'te iyi bir kamp döneminden geçen milli takým oyuncularý yarýn Fransa'ya hareket edecek. Antrenörlüðünü Mehmet Veysi Koyun'un yaptýðý milli takýmýn tek hedefinin þampiyonluk olduðunu belirtildi. Çim Hokeyi Milli takým Antrenörü Koyun, "Çim hokeyi milli takýmýnda benimle birlikte 2 sporcumuzun olmasý Diyarbakýr için mutluluk vericidir bizlere desteklerini esirgemeyen Ýl Valisi Mustafa Toprak, Gençlik Hizmetleri Ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut'a Gençlik Spor Kulüp Baþkaný Vedat Günel' ve Diyarbakýr'a ayrý bir deðer veren her zaman yanýmýzda olan çalýþmalarýmýzý onurlandýran Çim Hokeyi Federasyonu Baþkaný Sadýk Karakan'a ve yönetim kuruluna teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

Antep B.B'de transfer çalýþmalarý sürüyor!

Bank Asya 1. Lig takýmlarýndan Gaziantep Büyükþehir Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalýþmalarýný sürdürüyor. Ý lk etapta 9 futbolcusuyla yollarýný ayýran mavi-beyazlý ekip, dýþ transferde 6 futbolcuyu kadrosuna dahil ederek, futbolcu sayýsýný 23'e çýkardý. Transfer çalýþmalarýný teknik heyetin verdiði rapor doðrultusunda yürüten yönetim, 7 Temmuz'a kadar transfer çalýþmalarýný tamamlamayý hedefliyor. Kulüp Baþkaný Ünsal Göksen,

yaptýðý açýklamada, ''Transfer çalýþmalarýmýz sürüyor, 3 futbolcuyu daha kadromuza dahil ederek 26 kiþilik ideal bir kadro oluþturmak istiyoruz'' dedi. Mehmet, Bora, Ahmet Burak, Berkan, Ömer ve Sefa'yý kadrolarýna dahil ettiklerini belirten Göksen, önceki yýllarda olduðu gibi bu yýl da yabancý oyuncu transferine sýcak bakma-

dýklarýný ifade etti. Gaziantep Büyükþehir Belediyespor'un 5 yýldan beri yabancý oyuncu transferi yapmadýðýný aktaran Göksen, bu þekilde yerli futbolcularýn önünü açmayý hedeflediklerini vurguladý. Göksen, 7 Temmuz'a kadar ideal kadroyu oluþturarak kendi tesislerinde yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayacaklarýný kaydetti.

Elazýð'da stat yenileme, çalýþmalarý sürüyor Elazýð Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Sedat Acar çalýþmalarýn beklenenden daha kýsa sürede tamamlanacaðýnýn müjdesini verirken, yetkili firma sahibi Hayrettin Karakaya ise, zemin çalýþmalarýnýn 30 Temmuz'da tamamlanacaðýný söyledi.

G

eçtiðimiz sezon özellikle zeminden kaynaklanan olumsuzluklardan dolayý eleþtiri odaðý haline gelen Elazýð Atatürk Stadyumunda zemin yenileme çalýþmalarý tüm hýzýyla sürüyor. Geçtiðimiz haftalarda ihalesi yapýlan ve ihalenin ardýndan yapýmýna hemen baþlanan zemin yenileme çalýþmalarý gece ve gündüz devam etmekte. Yetkili firma çalýþanlarý sabah saat 07:00den gece saat 02:00'ye kadar aralýksýz bir þekilde çalýþmalarýný sürdürerek Elazýð Atatürk Stadyumu zeminini liglerin baþlayacaðý tarih olan 18 Aðustos'a yetiþtirmeye çalýþýyor. Konuya iliþkin olarak açýklamalarda bulunan Elazýð Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Sedat Acar, planladýklarý gibi çok hýzlý bir çalýþmanýn içerisinde olduklarý ve beklenende

daha kýsa bir sürede zemin çalýþmalarýný tamamlayacaklarý belirtti. Acar ayrýca, Beþiktaþ, Galatasaray,Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin statlarýna kullanýlan çimin aynýsýnýn Elazýð Atatürk Stadyumunda kullanýlacaðýný kaydetti. Elazýð Atatürk Stadyumu Zemin yenileme çalýþmalarýný üstlenen yetkili firma sahibi Hayrettin Karakaya ise, yaptýðý açýklamada 1 ayda yapýlmasý gereken iþi 10 güne sýðdýrdýklarýný belirterek, þu an için her þeyin olumlu gittiðini söyledi. 30 Temmuz'da zemini hazýr hale getireceklerini söyleyen Karakaya, zaman zamanda uzmanlar tarafýndan çalýþmalarýn incelendiði ve herhangi bir soruna rastlanmadýðý ifade etti.

Mersin, kamp çalýþmalarýna baþladý!

SMersin Ýdmanyurdu, kamp çalýþmalarý-

por Toto Süper Lig'in Çukurova temsilcisi

na baþladý. Kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamayagöre, kýrmýzý-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonu hazýrlýklarýna Isparta Davraz'daki bir otelde baþladý. Günü 2 antrenmanla geçirecek olantakým, antrenmanýn sabahki bölümünde teknik direktör Nurullah Saðlam'ýn nezaretinde çalýþtý. Isýnma koþusuyla baþlayan ve açmagerme egzersizleriyle süren antrenmanda, dayanýklýlýk koþusu yapýldý.


12

CMYK

4 TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA

04.07.2012 Gazete Sayfaları  

04.07.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement