Page 1

Diyarbakýr'da artýk tüm tahliller yapýlabilecek D

iyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterlik bünyesinde hizmet veren tüm merkez ve ilçe hastane laboravuarlarýnda yapýlamayan test ve tahlil kalmayacak. 5’te

Merdiven altý dondurmaya dikkat ’da „ Sayfa 6

Ortak çalýþmak önemli Ý

MO (Ýnþaat Mühendisleri Odasý) Diyarbakýr Þubesi yönetim kurulu üyeleri, Mühendislik Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði Bölümünü ziyaret etti. Sayfa 5’te

Bücürük yeni yerinde Ç

ocuk giyim markasý Bücürük Pazar gününden itibaren artýk Ceylan AVM'de. Ceylan AVM' de açýlýþa özel yeni consept ürünlerinde net % 50 ve % 30 indirimler yapýlacak. 5’te

Halk geçmiþte zulüm gördü Fiyatý : 25 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

PAZAR 4 MAYIS 2014

Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, geçmiþte Diyarbakýr'da devlet eliyle çok yanlýþ politikalar uygulandýðýný belirterek, asker ve polis eliyle halkýn geçmiþte çok zulüm gördüðünü, ama bugün devletin Kürtlerle sorununun olmadýðýný söyledi. K Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, AK A Parti iktidarýnda yaþanan demokratikleþme süreci, yatýrýmlar, Baþbakan Erdoðan'ýn Ermenilere sunduðu

Kayýsý üreticisi üzgün

taziye mesajý gibi konularla ilgili gündeme dair deðerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin siyaset yaparken, insanýn yaþam kalitesinin artýrýlmasý için siyaset yaptýðýný belirten Beyaz, bu siyaseti samimiyetle yaptýðýný vurguladý.

T

ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 29-30-31 Mart 2014 tarihlerinde yaþanan don olayýnýn kayýsýyý çok kötü etkilediðini belirtti. "Kayýsý don vurdu. 6’da

Çok önemli iþler yaptýk Dünya tarihinde 12 yýl boyunca her seçimlerde oyunu artýran AK Parti dýþýnda bir partinin olmadýðýna dikkat çeken Beyaz, geçmiþte yaþanan sorunlara deðinerek, þunlarý söyledi: "Ýstanbul'da ne varsa Diyarbakýr'da da o olacak. Biz bunu baþarmak zorundayýz. Diyarbakýr'da 12 yýllýk iktidarýmýz boyunca 13,9 milyar yatýrým yaptýk. Çok önemli iþler yapýldý. Biz yaptýðýmýz yollarý altýndan kaplasak, eðer çözüm süreci baþarýya ulaþmazsa hiçbir iþe yaramaz. Diyarbakýr'da cumhuriyet tarihi boyunca sadece 22 köyün yol ve kanalizasyonu yapýlmýþtý. Son 12 yýlda yaklaþýk 300 milyon bütçeyle tüm köylerin yol ve kanalizasyon sorununu tamamladýk. Eksiklerimiz var fakat onlarý da tamamlamaya çalýþýyoruz. Köy-Des projeleri kapsamýnda en fazla payý Diyarbakýr aldý. 5’te

Stadyum yeri sorunu çözülüyor

Evde yalnýz baþýna

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkanlarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý bürokratlarý ve kentin spor camiasýyla "Diyarbakýr stadyum yeri" konusunda bir zirve yaptý.4’te

Ergani'de kaçakçýlara göz açtýrýlmýyor

E

rgani ilçe Emniyet Müdürlüðü birimlerinin hafta içinde gerçekleþtirdiði çeþitli baskýnlarda, Bin 268 paket gümrük kaçaðý sigara, 2 ton kaçak odun, 1 ton kaçak akaryakýt ele geçirildi. 3’te

Okuma salonuna bombalý saldýrý atman'da Boðaziçi Baðlar Said Nursi B Okuma Salonu ve ayný binada bulunan Kadýn Mahalle Evleri Projesi, Sokaða Uzanan Eller Projesi ve Umut Çiçekleri Sodesle Açýlýyor Projesi merkezine ses bombalý ve molotof kokteylli saldýrý düzenlendi. 3’te

Altýn yine yükseliþte

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde fare, yýlan ve akreplerin olduðu yýkýk haldeki evde yalnýz yaþayan engeli kadýn, hayýrseverlerden yardým bekliyor. 3’te

B

ir süredir düþüþ kaydeden altýn fiyatlarý Cuma günü tekrar yükseliþe geçti. Ukrayna'daki krizin artmasý üzerine piyasalarda altýnda hareketlilik gözlendi. 6’da

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

4 MAYIS 2014 PAZAR

Sarý noktaya vitamin kalkaný

Göz saðlýðýný koruyan besinler ve vitaminler artýk göz hastalýklarýnýn tedavisinde de kullanýlýyor. Araþtýrmalar, önerilen dozlarda vitamin ve eser element alýmýnýn sarý nokta hastalýðýný önlemede, hastalýðýn erken evrelerinde tespit edilmiþ olgularda da ilerlemeyi durdurmada etkili olduðunu gösteriyor.

B

eslenme biçimi, pek çok hastalýkta olduðu gibi göz saðlýðýnda da büyük önem taþýyor. Çalýþmalar, sarý nokta hastalýðýnýn kuru tipinde vitamin, mineral ve antioksidanlarla yapýlan koruma amaçlý tedavinin hastalýðýn ilerlemesini yavaþlattýðýný ortaya koyuyor. Dünyagöz Etiler'den Opr. Dr. Nilüfer Köylüoðlu Ünal, sarý nokta hastalýðýnýn diyetle alýnan vitamin ve minerallerin yetersizliði, UV ýþýklarýnýn toksik etkisi, genetik, immünolojik yatkýnlýk, sigara kullanýmý, hipertansiyon, ateroskleroz gibi pek çok faktörün etkisi ile oluþtuðunu söyledi.

ve tedavisi yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Ýleri evrede tedavisi intravitreal enjeksiyon ile saðlanan kanamanýn bulunduðu yaþ tip AMD tedavisi gören hastalarda, hipertansiyon regülasyonu ve kan sulandýrýcý ilaç yönetimi ayný midesi kanayan bir hastadaki gibi ayrý bir öneme sahiptir. Bu evredeki hastalarda tekrarlayan enjeksiyonlar gerektiren nükslerde, sýzýntý ya da kanama yapan alan görme noktasýnýn dýþýnda ise düþük doz ve küçük spot çapý ile uygulanan klasik argon laser tedavisinin faydalarýný da akýlda tutmak önemlidir. Önerilen dozlarda vitamin ve eser element alýmý hastalýðý önlemede, hastalýðýn erken evrelerinde tespit edilmiþ olgularda da ilerlemeyi durdurmada etkilidir."

ERKEN EVREDE BULGU VERMÝYOR Sarý noktanýn belirtileri hakkýnda bilgi veren Opr. Dr. Nilüfer Köylüoðlu Ünal, "Sarý nokta hastalýðý olarak ifade edilen yaþa baðlý makula dejenerasyonu (AMD), kliniðe hastalýðýn evresine göre yansýmaktadýr. Hastalýk erken evrelerinde hiçbir bulgu vermezken ilerledikçe merkezi görmede bulanýklaþma, eðrilme, renklerde solma, ince detaylarýn fark edilememesi, karanlýk görme ve merkezi görememeye yol açmaktadýr" diye konuþtu. Bir kiþinin kendisinde sarý nokta hastalýðý baþlangýcý olup olmadýðýný anlamasý için gözlerinin görme fonksiyonu tek tek test etmesinin çok önemli olduðunu vurgulayan Ünal, " Ýki göz açýkken sarý noktasý saðlam olan göz, diðerinin görme fonksiyonundaki aksamayý hissetmeyi önlemektedir. Uzak ve yakýn görme için

gözlük kullanmasý gerekli olan bir kiþi gözlüðünü takarak, sað ve sol gözünün görme fonksiyonunu tek tek kontrol etmelidir" dedi. Hastalýðýn kliniðinde hiçbir zaman tam körlüðün olmadýðýný söyleyen ancak ihmal edilmiþ olgularda oluþan merkezi görme kaybýnýn hastanýn okuma, baktýðý

yüzleri tanýma ve araba kullanma gibi yaþamsal fonksiyonlarýnda kayýp oluþturabildiðini belirten Ünal, bunun da hastanýn hayat kalitesini olumsuz etkilediðini dile getirdi. Ünal, sarý nokta hastalýðýndan korunmak için yapýlmasý gerekenleri þöyle sýraladý: "Genel saðlýk kurallarýna uymanýn

yaný sýra yüzde 100 UV (UV-A ve UV-B) filtreli güneþ gözlüðü kullanmak, luteinzeaksantin gibi karotenoidlerin, C, E vitaminlerinin ve çinko, bakýr gibi eser elementlerin yeterli miktarda alýmýna özen göstermek önemlidir. Düzenli ve kapsamlý göz muayenesi ile takip, hastalýðýn henüz tek göz etkilenmiþken erken evrede tespiti

'DIÞARDAN VÝTAMÝN ALIMI DESTEKLENMELÝ' Kuzey Amerika ve Avrupa diyetleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda sebze, tahýl, meyve, yeþilliler, kuru meyveler, þarap ve zeytinyaðlý aðýrlýklý ve antioksidan yönünden oldukça zengin olan Akdeniz diyetinin bu nedenle genel saðlýk yönünden deðerli olduðunu belirten Opr. Dr. Nilüfer Köylüoðlu Ünal, ancak yine de Akdeniz diyetinin sarý noktanýn ihtiyacý olan düzeyde antioksidan dozunu temin edip edemediðinin net olmadýðýný ifade etti. Dr. Ünal, sarý noktada lutein-zeaksantin, C, E vitaminleri ve çinkonun dýþarýdan alýmýnýn desteklenmesi gerektiðini kaydetti.

ORTA

- ÇENGEL BULMACA -

- SUDOKU-


Batman emniyetinde 32 yer deðiþimi B

atman Emniyet Müdürlüðü Ýstihbarat Þube Müdürlüðü'nde görev deðiþikliði yapýldý. Batman Emniyet Müdürlüðü'nde son 2 ayda üçüncü kez görev deðiþikliðine gidildi. Batman Emniyet Müdürlüðü Ýstihbarat Þube Müdürlüðü'nde aralarýnda amir, baþkomiser ve komiserlerin de bulunduðu 32 kiþinin görev yeri deðiþtirildi. Yapýlan son deðiþiklikle beraber toplam 67 kiþinin görev yeri deðiþtirildi.

Evde yalnýz baþýna 4 MAYIS 2014 PAZAR

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde fare, yýlan ve akreplerin olduðu yýkýk haldeki evde yalnýz yaþayan engeli kadýn, hayýrseverlerden yardým bekliyor. E

þini yýllar önce kaybeden ve Kaynak Mahallesi'ndeki evinde tek baþýna kalan 50 yaþýndaki Müyeser Memiþ, en büyük endiþesinin evinin baþýna yýkýlmasý olduðunu söyledi. Evin her tarafýnda farelerin yuvalandýðýný belirten Memiþ, yýkýk haldeki evinde yýlan ve akreplerin de olduðunu ve bu hayvanlarýn kendisine zarar vermesinden endiþe duyduðunu kaydetti. Müyeser Memiþ, "Ben tek baþýma yaþamaktayým, hiç kimsem yok. Maddi durumum iyi deðil, fakir ve yardýma muhtaç biriyim. Kaldýðým ev bana eþimden kaldý. Ancak bu evin her tarafýnda çok büyük çatlaklýklar meydana gelmiþ ve evim oturulmayacak durumda. Evin içi farelerle dolu, tavanlarda akrep ve yýlanlar dolaþýyor. Bu hayvanlarýn bir gün beni sokmasýndan korkuyorum. Zaten ayaklarýmdan sakatým ve bacaklarýmda bulunan platinlerin sayesinde yürüyorum. Bazen korkudan bu evde yatamaz duruma geliyorum. Ama yine de çaresizlikler içinde yaþam mücadeleme devam etmekteyim. Benim tek geçim kaynaðým eþimden bana kalan Bað-Kur aylýðýdýr. Bu aylýkla geçinmeye çalýþmaktayým. Yetkililere ve hayýrsever insanlara sesleniyorum, bana yardým etsinler. Yýkýlmak üzere olan ve her tarafý çatlayan evime bir çözüm bulunmasýný istiyorum" dedi.

Okuma salonuna bombalý saldýrý Batman'da Boðaziçi Baðlar Said Nursi Okuma Salonu ve ayný binada bulunan Kadýn Mahalle Evleri Projesi, Sokaða Uzanan Eller Projesi ve Umut Çiçekleri Sodesle Açýlýyor Projesi merkezine ses bombalý ve molotof kokteylli saldýrý düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri Mahallesi Palmiye Caddesi Kardeþler Apartmaný'nda faaliyet yürüten Boðaziçi Baðlar Said Nursi Okuma Salonu'na ve ayný binada bulunan Kadýn Mahalle Evleri Projesi, Sokaða Uzanan Eller Projesi ve Umut Çiçekleri Sodesle Açýlýyor Projesi merkezine kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce 6 adet ses bombasý ve 7 adet molotof kokteyli atýldý. Binaya atýlan ses bombasý ve molotof kokteyli nedeniyle küçük çapta yangýn çýktý. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangýný kontrol altýna aldý. Batman Emniyet Müdürü Necati Denizci de, olay yerine giderek olayla ilgili bilgi aldý. Binanýn etrafýný güvenlik çemberine alan güvenlik güçleri içeride inceleme yaparken, ses bombalý ve molotof kokteylli saldýrý düzenleyen kiþi ya da kiþilerin yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. Mahalle sakinleri, mahallelerinde bu tür faaliyetlerin yürütülmesine karþý olduklarýný belirterek, binanýn mahallelerinden taþýnmasýný istediler.

Aracýn çarptýðý çocuk hayatýný kaybetti Batman-Siirt Çevre Yolu üzerinde yaþanan kazada aðýr yaralý olarak hastaneye kaldýrýlan 11 yaþýndaki çocuk yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.

B

atman Siirt Çevre Yolu Korike kavþaðýnda yaþanan kazada aðýr yaralý olarak hastaneye kaldýrýlan Hafzullah Ayhan (11) isimli

çocuk yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Edinilen bilgiye göre; Batman Siirt Çevre Yolu Korike Kavþaðýnda saat 10.00 sýralarýnda 11 yaþýndaki Hafzullah Ayhan isimli çocuða, plakasý öðrenilemeyen bir pikap çarptý. Aðýr yaralý olarak ambulansla özel bir hastaneye kaldýrýlan küçük çocuk, yapýlan tüm tedavilere raðmen kurtarýlamayarak vefat etti. Polis olayla ilgili soruþturma baþlatýrken, cenazenin yapýlan incelemelerin ardýndan acýlý aileye teslim edileceði öðrenildi.

Ergani'de kaçakçýlara göz açtýrýlmýyor Ergani ilçe Emniyet Müdürlüðü birimlerinin hafta içinde gerçekleþtirdiði çeþitli baskýnlarda, Bin 268 paket gümrük kaçaðý sigara, 2 ton kaçak odun, 1 ton kaçak akaryakýt ele geçirildi.

E

rgani Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi. "Emniyet Müdürlüðümüzün yürüttüðü çalýþma ve uygulamalar sonucunda; R.A. isimli þahsýn Batman plakalý aracýnda bin 268 paket gümrük kaçaðý sigara, F.Y. isimli þahsýn Kahramanmaraþ plakalý aracýndan yaklaþýk 2 ton aðýrlýðýnda kaçak odun, K.O. isimli þahsýn Muþ plakalý aracýnda da 1 ton kaçak akaryakýt ele geçirilmiþtir. Bununla birlikte, Samur Yapý ve Tek City isimli inþaatlardan iki ayrý hýrsýzlýk olayýnda çocuk yaþlarda suça sürüklenen R.K., M.S., A.T., M.K. isimli 4 hýrsýzlýk þüphelisi, ilçe genelinde de farklý suçlardan çeþitli mahkemelerce aranan 3 þahýs yakalanarak adli mercilere sevk edildi." ÝLKHA

Muhtarlar sorunlarýný anlattýlar E

rgani merkez mahalle muhtarlarý, Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ergani merkez mahalle muhtarlarý, Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz'ý makamýnda ziyaret ettiler. Yeni seçilen merkez mahalle muhtarlarýna baþarý dileklerini ileten Kaymakam Yýlmaz, muhtarlarýn baþta eski hastane binasý olmak üzere, yeni hastanede yaþanan doktor sýkýntýsý ve ilçedeki metruk binalarýn yýkýlmasý konusundaki sorunlarýný dinledi. Merkez mahalle muhtarlarýný makamýnda kabul eden Kaymakam Erdinç Yýlmaz, muhtarlýk iþinin zor ve büyük özveri gerektiðini belirterek, muhtarlarý ayrý ayrý tebrik ederek görevlerinde baþarýlar diledi. Yapýlan ziyarette söz alan merkez mahalle muhtarlarý, eski devlet

hastanesi binasý baþta olmak üzere, yeni devlet hastanesinde yaþanan doktor sýkýntýsý ve ilçedeki metruk binalar sorunu hakkýnda Kaymakam Yýlmaz'a görüþ ve önerilerini sundular. Muhtarlar daha sonra kurumlarla koordineli bir þekilde çalýþarak ilçenin ve mahallelerinin sorunlarýyla yakýndan ilgileneceklerini ifade ettiler. Kaymakam Yýlmaz, muhtarlarýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek "Demokrasinin ilk ayaðý olan muhtarlarýmýzýn görevleri, vatandaþlarla Kaymakamlýk arasýnda köprü görevi görmektir. Tarafýmýza iletilen sorunlar hakkýnda bize düþen ne varsa elimizden gelen kolaylýðý ve yardýmý her zaman sunacaðýz." þeklinde konuþtu. ÝLKHA


4

Gündem

4 MAYIS 2014 PAZAR

Stadyum yeri sorunu çözülüyor

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkanlarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý bürokratlarý ve kentin spor camiasýyla "Diyarbakýr stadyum yeri" konusunda bir zirve yaptý.

B

üyükþehir Belediyesi imar planýnda "spor alaný" olarak belirlenen 307 no'lu parselde stadyum yapýlacak. Yeni stadýn içinde uluslar arasý standartlarda olimpik yüzme havuzu da inþa edilecek. Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkanlarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, yeni stadyum yeri konusunda geçtiðimiz günlerde Valilik, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðý'yla görüþmeler yaptý. Eþbaþkanlar, görüþmelerde stadyum için yapýlan ihalenin iptal edilmemesi için alternatifler önerdi. Görüþmelerin ardýndan Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn tesislerden sorumlu Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardýmcýsý Dursun Türk ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Edip Eren Diyarbakýr'a geldi. Diyarbakýr Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Abdüllatif Umut, Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Yýldýrým ile Diyarbakýr'ýn spor camiasý temsilcileri, Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkanlarý Gültan Kýþanak, Fýrat Anlý, Kayapýnar Belediyesi Eþbaþkaný Fatma Arþimed, meclis üyeleri, Genel Sekreter Fahrettin Çaðdaþ, Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý bürokratlarý Büyükþehir Belediyesi Protokol Salonu'nda bir araya geldi. Görüþmede Büyükþehir Belediyesi ve Kayapýnar Belediyesi'nin önerileri doðrultusunda yeni stadyum yürürlükteki imar planýnda "spor alaný" olarak belirlenen 307 nolu parselde yapýlacak. Yeni stadýn içinde uluslar arasý standartlarda olimpik yüzme havuzu da inþa edilecek. Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardýmcýsý Dursun Türk, Diyarbakýr için öngördükleri stadyumun 33 bin kiþilik olduðunu 21 de

dan planlanmasý ve ihalesinin yapýlmasý konusunda kent hassasiyeti de dile getirildi. Diyarbakýr'ýn spor camiasý ve tüm dinamiklerinin eski stadyum yerinin yeþil alan ve spor alaný olarak kalmaya devam etmesi yönünde bir duyarlýlýk gösterdiði ifade edildi. Hem eþbaþkanlar hem de kentin spor camiasý Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü'nün yerel yönetimler ile kent dinamiklerinin hassasiyetini dikkate alarak eski stadyum yerinin yeþil alan ve spor alaný olarak deðerlendirmesine imkan verecek þekilde tutum geliþtirmesini istedi.

locasý bulunduðunu söyledi. Türk, 5 adet Gençlik Merkezi yapacaklarýný bunlardan birinin kýsa zamanda tamamlanacaðýný ifade etti. Türk, belediyelerle ortak projeler geliþtirilerek semt spor kompleksleri yapacaklarýný da bildirdi.

"KÝMSE BÝZDEN KENT ORMANI'NI ÝSTEMESÝN" Eþbaþkan Fýrat Anlý da spor altyapýsý ve

tesisleþmenin önemine dikkat çekerek,

oldukça genç bir nüfusa sahip olan Diyarbakýr'ýn bu ihtiyacýnýn giderilmesinin önemine iþaret etti. Eþbaþkan Gültan Kýþanak da Kent Ormaný olarak belirledikleri yere aðaç diktiklerini ve dikmeye devam edeceklerini belirterek, "Kimse bizden Kent Ormaný'nýn yerini istemesin" dedi. Seçim kampanya çalýþmalarý sýrasýnda

kamuoyuna deklare ettikleri "Kadýn Etki Deðerlendirme" ilkesini de anýmsatan Kýþanak, "Spor tesisleri ne kadar kadýnýn kullanýmýna açýk olacak" gibi bir sorgulama yapýlmasý gerektiðini bildirdi. "ESKÝ STADYUM KENTTE KALSIN" Zirvede TOKÝ'ye devredilen eski stadyum yerinin konut ve ticaret alaný olarak Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýn-

BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR KULÜBÜ'NE ZÝYARET Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardýmcýsý Dursun Türk ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Edip Eren ve beraberindekiler Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret etti. Ziyarette kentin ihtiyacý olan tesisleþme konusu görüþülürken, Kýlavuz, Dursun Türk ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Edip Eren'e Si û Ronahi Sanat Atölyesi'nde yapýlan ve üzerinde Diyarbakýr'ýn tarihi yerlerinin iþlendiði cam çökeltme tablo armaðan etti. Kýlavuz, Diyarbakýrspor Kulübü'nün formalarýný da armaðan ederken, Edip Eren, Büyükþehir Belediyespor Kulübü'nün futbolun yaný sýra çok çeþitli branþlarda bir sosyal merkez gibi çalýþma yürüttüðünü belirtti. Kulüp yöneticileri de Büyükþehir Belediyespor Kulübü'nün stadyumlarý devralabilecek bir altyapýsý bulunduðunu dile getirdi.

Gençlik Kýzýlay'la okuyor

Kýzýlay Batman Þubesi Gençlik Kollarý "Gençlik Kýzýlay'la okuyor, gelecek aydýnlanýyor" projesi düzenledi.

K

ýzýlay Batman Þubesi Gençlik Kollarý "Gençlik Kýzýlay'la okuyor, gelecek aydýnlanýyor" projesi düzenleyerek, gençlere kitap okuma alýþkanlýðýný kazandýrýyor.

4 MAYIS 2014 PAZAR YIL: 13 SAYI: 4613 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Gençlere gereken önemi vereceklerini belirten Kýzýlay Batman Þubesi, Gençlik Kollarý tarafýndan organize edilen "Gençlik Kýzýlay'la okuyor, gelecek aydýnlanýyor" isimli proje ile Batman'lý gençlere kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak ve sürekli hale getirmek düþüncesinde olduklarýný ifade ettiler. Batman Kýzýlay Gençlik Kollarý Baþkaný Yusuf Uçak yaptýðý açýklamada, "Kitap okuma kampanyamýz sayesinde Batman'da gençlerimizi kitap okumaya teþvik etmek, yeni ve yararlý bilgi almalarýný saðlamak, kendilerine birþeyler katmak ve geleceðe daha

parlak, ufku açýk ve umutla bakmalarýný saðlamak amacýndayýz." dedi. Her zaman gençlerin yanýnda olacaklarýný belirten Kýzýlay Batman Þube Baþkaný Sabahattin Tezdið, "Þubemiz her zaman her konuda gençlerimizin yanýnda olmaya devam edecektir. Kitap okuma alýþkanlýðýný ne kadar fazla arttýrabilirsek geleceðimize o kadar ýþýk tutmuþ oluruz, eðer bunu sürekli hale getirebilirsek Batman'da yeni neslin kitap okuyan bir nesil olmasý yolunda ufakta olsa bir katký vermiþ olmak bizleri mutlu eder." þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Kadýn semt pazarý umutlarý oldu

Kadýnlarýn sosyal, kültürel ve ekonomik hayata kazandýrmak amacýyla Diyarbakýr'da kurulan kadýn semt pazarý, kadýnlarýn tek umut kaynaðý oldu.

E

konomik durumu yetersiz olan ve þiddet gören kadýnlarýn istihdam edilmesi için kurulan kadýn semt pazarýnda, sadece kadýnlar çalýþýyor. 9 ay önce Toptancýlar Sitesi mevkinde kurulan pazar, kadýnlarýn hem iþ yeri hem de sosyal aktivitelerini gerçekleþtirdikleri yer oldu. Pazarda sebze satan 37 yaþýndaki Hazal Tuna, ilkokul beþinci sýnýftan beri lokantalarda bulaþýk yýkayarak ve marketlerde çalýþarak aile bütçesine katký saðladýðýný söyledi. Tuna, "Ben doðduðumdan beri özgür olmak istiyorum. Yani bir erkek egemenliði altýnda bir köle olarak yaþamayý hiçbir zaman istemedim, kabullenmedim. Toplumumuzda kadýn adý iþitildiðinde kimi insanlarca köle olarak algýlanýr. Buna karþý gelmek için çalýþýyorum. Çünkü güçsüz kadýnlardan nefret ederim. Kadýnlar doðduðu günden itibaren kýsýtlanýyor ve erkekler her zaman kendini kadýnlardan üstün tutmaya çalýþýyor. Oysa bir kadýn, bir erkekten daha güçlüdür. Bir kadýn hem anne, hem eþ, hem de dýþarýda çalýþan bir iþ kadýnýdýr. Ýkisi erkek, biri kýz olan üç çocuða sahibim. Þahsen kýz çocuk doðurmak istemiyordum. Bunun tek sebebi kadýnýn özgürlüðünü yaþamamasýdýr. Ben bir erkek gibi yetiþtiðim için hakkýmý kimselere yedirmedim, kendimi kimselere ezdirmedim. Kendi iþimi kurmak istiyordum ancak buna imkaným yetmediðinden Baðlar Belediyesi'ne gidip pazarcýlýk için ismimi yazdýrdým. Bu pazarda çalýþan ilk kadýn benim. Eþim de seyyar arabasýyla sebze ve meyve satýyor, bu mesleði bende ondan öðrendim. Her ay 250 lira kira parasýný ve üç çocuðumun okul ve dershane masrafýný karþýlamak için çalýþmak zorundayým. Süper marketler satýþlarýmýza, uyguladýklarý indirim kampanyalarýyla engel oluyorlar" dedi. Eþinin kendisine hiç bir zaman maddi anlamda destek vermediðini belirten Ýkram Aktaþ ise, "Eskiden ne komþularýma gidebiliyordum ne de evden dýþarý adým atabiliyordum. Bana hiçbir maddi yardým saðlamayýnca kiramý ödeyemez duruma geldim ve Kadýn Semt Pazarý'nda çalýþmak zorunda kaldým. Çoðu zaman cebimde dolmuþa verecek yol param bulunmadýðýmdan evime her gün yürüyerek gidip geliyorum. Yetkililerden maddi ve manevi anlamda destek istiyorum" dedi.


CMYK

Bölge Haber

5

Halk geçmiþte zulüm gördü 4 MAYIS 2014 PAZAR

Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, geçmiþte Diyarbakýr'da devlet eliyle çok yanlýþ politikalar uygulandýðýný belirterek, asker ve polis eliyle halkýn geçmiþte çok zulüm gördüðünü, ama bugün devletin Kürtlerle sorununun olmadýðýný söyledi.

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, AK Parti iktidarýnda yaþanan demokratikleþme süreci, yatýrýmlar, Baþbakan Erdoðan'ýn Ermenilere sunduðu taziye mesajý gibi konularla ilgili gündeme dair deðerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin siyaset yaparken, insanýn yaþam kalitesinin artýrýlmasý için siyaset yaptýðýný belirten Beyaz, bu siyaseti samimiyetle yaptýðýný vurguladý. Dünya tarihinde 12 yýl boyunca her seçimlerde oyunu artýran AK Parti dýþýnda bir partinin olmadýðýna dikkat çeken Beyaz, geçmiþte yaþanan sorunlara deðinerek, þunlarý söyledi: "Ýstanbul'da ne varsa Diyarbakýr'da da o olacak. Biz bunu baþarmak zorundayýz. Diyarbakýr'da 12 yýllýk iktidarýmýz boyunca 13,9 milyar yatýrým yaptýk. Çok önemli iþler yapýldý. Biz yaptýðýmýz yollarý

altýndan kaplasak, eðer çözüm süreci baþarýya ulaþmazsa hiçbir iþe yaramaz. Diyarbakýr'da cumhuriyet tarihi boyunca sadece 22 köyün yol ve kanalizasyonu yapýlmýþtý. Son 12 yýlda yaklaþýk 300 milyon bütçeyle tüm köylerin yol ve kanalizasyon sorununu tamamladýk. Eksiklerimiz var fakat onlarý da tamamlamaya çalýþýyoruz. Köy-Des projeleri kapsamýnda en fazla payý Diyarbakýr aldý. Geçmiþte Diyarbakýr'da devlet eliyle çok yanlýþ politikalar uygulandý. Asker ve polis eliyle halkýmýz geçmiþte çok zulüm gördü. Ama bugün devletin Kürtlerle sorunu yok. Belki derin devletin vardý o ayrý bir olay ama bu hükümetin baþýndaki Baþbakanýn ve onun partisinin Kürtlerle sorunu yok. Bu çok önemli bir þeydir. Diyarbakýr normalleþtikçe Türkiye normalleþecek. Yeni Türkiye'yi birlikte kurmamýz

lazým. Bizim için din, dil, kimlik fark etmiyor. Önemli olan insan olmasýdýr. Biz bütün insanlarý ayný samimiyetle kucaklamak zorundayýz. Diyarbakýr'ýn hak ettiði yere gelmesini istiyoruz. Türkiye'deki 80 yýllýk tahribat hemen kapanmýyor. Bu tahribatlarý gidermek için daha çok çalýþmamýz gerekiyor."

"BAÞBAKANIMIZIN ERMENÝLERE VERDÝÐÝ TAZÝYE MESAJI BÝR ÝLK DEÐÝLDÝ" AK Parti'li Beyaz, Baþbakan Erdoðan'ýn Ermenilere ilettiði taziye mesajýna da deðinerek, bu durumun ilk olmadýðýný kaydederek Baþbakan'ýn Dersim olaylarýnda yaptýðý özrü hatýrlattý. Beyaz, "Biz Baþbakanýmýzýn önderliðinde yola çýkarken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýyým diyen herhangi bir kimse 780 bin kilometre karenin içinde kendisini öteki hisset-

meyecek dedik. Baþbakanýmýzýn Ermenilere verdiði taziye mesajý bir ilk deðildi. Dersim olaylarý için devlet adýna özür dileyen Baþbakanýmýzdý. O özrü dinlerken ben ve çok sayýda arkadaþým aðladýk. Bu çok önemli bir geliþmeydi. Biz Osmanlý Ýmparatorluðu'nun devamýyýz. Bu imparatorluk içerisinde Ermeniler, Kürtler, Yahudiler, Süryaniler 72 millet hepsi bir arada yaþýyordu. Çok acýlar yaþandý. Baþbakanýmýzýn mesajýnda bence, 'Ateþ düþtüðü yeri yakar' sözü oldu. Kendisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Baþbakaný olarak buna parmak bastý. Ermeniler için taziye mesajý iletmesi dünyada çok olumlu karþýlandý. Diyarbakýr'da 93 yýl önce Ermeni Kilisesi'nin çaný indirilmiþti. O çan geçen yýl yerine takýldý. Biz bu topraklarda beraber yaþadýk. Çok farklý acýlar yaþadýk" dedi.

Diyarbakýr'da artýk tüm tahliller yapýlabilecek Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterlik bünyesinde hizmet veren tüm merkez ve ilçe hastane laboravuarlarýnda yapýlamayan test ve tahlil kalmayacak.

D

iyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðinde hizmet kalitesi her geçen gün artýyor. Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðinden yapýlan yazýlý açýklamaya göre Genel Sekreterliðe baðlý tüm merkez ve ilçe hastanelerinin laboratuarlarýnda yapýlamayan test ve tahlillerin yapýlabilmesi için 3 yýllýk bir sözleþme imzalandý. Genel Sekreterliðin yaptýðý 3 yýllýk alým ile artýk hastalar spesifik testler için Ankara ve Ýstanbul gibi büyükþehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Bu hizmetin Genel Sekreterlik bünyesinde ilk defa yapýldýðý belirtilen açýklamada, "2 Mayýs 2014 tarihi itibariyle 3 yýllýðýna imzalanan sözleþme ile Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel

"Ortak çalýþmak önemli"

Sekreterliði'ne baðlý tüm merkez ve ilçe hastanelerinin laboratuvarlarýnda yapýlmayan test kalmayacak ve nadir gelen spesifik testler için de hastalarýmýz Ankara, Ýstanbul gibi büyük illere gitmeden tanýtedavi hizmetlerine doðrudan eriþim saðlayacaklardýr. Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði'nin alýmýný yaptýðý bu hizmet ile genetik tahliller gibi özel testler de dahil tüm laboratuvar tahlilleri ilçelerdeki halkýmýz dahil tüm vatandaþlarýmýzýn ayaðýna kadar geliyor. Ýlk defa yapýlmakta olan bu hizmet ile bölge halkýnýn daha iyi ve kaliteli saðlýk hizmeti almasýna katkýda bulunmak amaçlanmaktadýr" denildi. Berat DOÐRUYOL

Bücürük yeni yerinde

ÝMO (Ýnþaat Mühendisleri Odasý) Diyarbakýr Þubesi yönetim kurulu üyeleri, Mühendislik Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði Bölümünü ziyaret etti.

Ý

nþaat Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi'nin yeni yönetim ziyaretleri sürüyor. Diyarbakýr Þube Baþkaný Turan Kapan ve beraberindeki heyet, 2 Mayýs'ta Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç. Dr. S. Özgür Deðertekin'i makamýnda ziyaret etti. ÝMO yönetim kurulu üyelerini, Ýnþaat Mühendisliði Bölümü Seminer Salonu'nda aðýrlayan Deðertekin, IMO heyetiyle yaptýðý görüþmede ortak çalýþmanýn önemine vurgu yaptý. Deðertekin, IMO ile yapýlan görüþmelerde, inþaat mühendisliði eðitimi, inþaat mühendisliðindeki geliþmeler, eðitim müfredatý, inþaat mühendisliði bölümleri ve inþaat mühendislerinin yaþadýðý sorunlar gibi konularda görüþ alýþ veriþinde bulunulduðunu ifade etti. Ýnþaat Mühendisliði Bölümü öðretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Halim Karaþin, Yrd. Doç. Dr. M. Emin Öncü, Doç. Dr. Taha Taþkýran, Yrd. Doç. Dr. Salih Keskin, Arþ. Gör. Senem Yýlmaz, Arþ. Gör. Fýrat Gümgüm ve Arþ. Gör. Gökmen Öztürkmen katýldýðý ziyarette, Ýnþaat Mühendisliði Bölümü hakkýnda bilgi alan ÝMO yönetim kurulu üyeleri daha sonra üniversiteden ayrýldýlar. ÝLKHA

Ç

ocuk giyim markasý Bücürük Pazar gününden itibaren artýk Ceylan AVM'de. Bücürük'ten yapýlan açýklamada , "4 Mayýs itibariyle Ninova Park AVM'deki yerimizden tasýnmýþ olup,yeni açýlacak olan ve Diyarbakýr'ýýn en büyük alýþveriþ merkezi,Ceylan AVM' de açýlýþa özel yeni consept ürünlerimizde net % 50 ve % 30 indirimler yapacaðýz. Renga renk yeni çocuk markalarýmýzla ve farklý bir heyecanla degerli bütün hemsehrilerimizi yeni yerimizde aðýrlamaktan mutluluk duyacaðýz" denildi. Bücürük yetkilileri " Diyarbakýrlýlara bugüne kadar göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý teþekkür ediyoruz. Biz küçük yaþtan itibaren güzel giyinme zevkini yaþatýyoruz " dedi.


6

HABER

4 MAYIS 2014 PAZAR

Merdiven altý dondurmaya dikkat Merdiven altýnda, saðlýksýz þartlarda üretilen dondurma ile ilgili uzmanlar dikkat çekerken, Diyarbakýr'da hem Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü hem de zabýta ekipleri çalýþmalarýný sürdürüyor. Dondurmanýn açýkta satýlmamasý konusunda da ekipler uyarýlarda bulunuyor. T

ürkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Merdiven altý dondurmaya dikkat edilmeli, geliþi güzel yerlerden dondurma alýnmamalý" dedi. Sýcaklarýn bastýrmasýyla piyasada merdiven altý üretimin hýzla artmasý dondurmacý esnafýnýn tedirgin olmasýna yol açtýðýný belirten Palandöken, "Bizim dondurmacý esnafýmýz hijyen kurallarýna uyan, mamullerini soðuk dolapta muhafaza eden, en iyi fýndýðý, fýstýðý kullanan ustalardýr. Vatandaþ ucuz diye saðlýðýný hiçe sayarak kayýtdýþý çalýþan yerlerden dondurma almalarýnýn sonuçlarý kötü olabilir. Denetimlerin artýrýlmasý þart" dedi. 'Kendi yemediðini vatandaþa satmayan' anlayýþla mesleklerini devam ettiren, ucuz olmasýna raðmen GDO'lu glikoz kullanmamaya direnen dondurmacý ustalarýnýn yapay tatlandýrýcýlara dikkat çektiðini belirten Palandöken, "Hazýr dondurmalar çýktý, el yapýmý nefis dondurma satýþlarý bitme noktasýna geldi. Halbuki dondurma tüketimi son yýllarda artýþ göstererek 400 bin ton civarýna yükseldi. Kiþi baþý 5 litre dondurma tüketimi yapýlýrken dikkat edilmesi gereken önemli bir konu ise; doðal þeker ya da meyve özü yerine yapay tatlandýrýcýlar kullanýlarak üretilen dondurmalardýr. Ýçeriðindeki

kimyasal maddelerden saðlýðýmýz olumsuz etkilenebilir. Halbuki ustalarýmýzýn elinden çýkan katkýsýz doðal dondurmalar, protein, karbonhidrat ve kemiklerimiz için gerekli kalsiyum ile fosfor yönünden oldukça zengindir. Sütteki kalsiyum ve fosfor miktarý, yapýlýrken kývamý koyulaþtýðýndan dolayý doðal dondurmada süte göre daha fazla bulunur. 100 gram dondurmada 135 mili gram kalsiyum bulunurken, sütte bu miktar 115 mili gramdýr" diye konuþtu. Dondurmanýn yapýmýnda süt, þeker, tatlýlýk verici maddeler, bitkisel yað ve süt yaðý, çeþidine göre çikolata, kakao, meyve, fýndýk fýstýk, karamel gibi besinler, sahlep, kývam verici, doðal ve doðala özdeþ aramalar kullanýldýðýný kaydeden Palandöken, "Tükettiðiniz dondurmanýn içinde, sütten daha çok süt tozu, meyveden daha çok meyve aromasý ve þeker yer-

Kayýsý üreticisi üzgün T

ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 29-30-31 Mart 2014 tarihlerinde yaþanan don olayýnýn kayýsýyý çok kötü etkilediðini belirtti. "Kayýsý don vurdu. Malatya, Elazýð, Isparta, Ýçel, Kahramanmaraþ, Aksaray, Ankara, Kýrýkkale, Konya, Nevþehir, Niðde, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Iðdýr, Afyonkarahisar, Karabük'te yüzde 20'den baþlayýp, yüzde 100'lere yaklaþan oranlarda zarar meydana geldi" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, son 13 yýlda 315 bin ton ile 860 bin ton arasýnda deðiþen üretimin, 2002 yýlýnda 315 bin ton ile son 13 yýlýn en alt seviyesine, 2005 yýlýnda ise 860 bin ton ile en üst seviyesine çýktýðýný belirtti. 2008 yýlýnda 716 bin 415 ton olan kayýsý üretiminin, 2010 yýlýnda 450 bin tona kadar gerilediðini vurgulayan Bayraktar, üretimin 2011 yýlýnda 650 bin, 2012 yýlýnda 760 bin, 2013 yýlýnda ise 780 bin ton olarak gerçekleþtiðini bildirdi. ine tatlandýrýcýlar varsa; bu dondurmanýn faydalarýndan öte zararýndan bahsetmek daha doðru olur. Çünkü bu þekilde tükettiðiniz dondurmanýn bize getirisi, daha çok katký maddeleri ve tatlandýrýcýlar olacaktýr. Dondurma alýrken geliþigüzel yerlerden ve ucuz diye almaktansa belli ve markalý yerlerden kaliteli ve iyi dondurma almak daha iyidir. Unutulmamalýdýr ki saðlýk paha biçilmeyecek kadar deðerlidir" þeklinde konuþtu.

DONDAN EN FAZLA ETKÝLENEN ÝLLERDEN BÝRÝ MALATYA Bayraktar, bu yýl don olayýndan en fazla etkilenen illerden biri olan Malatya'nýn, 2013 yýlýnda 780 bin ton olan toplam kayýsý üretiminin yüzde 52,8'i ile yarýsýndan fazlasýný yaptýðý bilgisini verdi.

Altýn yine yükseliþte Bir süredir düþüþ kaydeden altýn fiyatlarý Cuma günü tekrar yükseliþe geçti. Ukrayna'daki krizin artmasý üzerine piyasalarda altýnda hareketlilik gözlendi. Diyarbakýr'da serbest piyasada 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý 87,00 lira oldu.

U

krayna'daki krizin artma tehlikesini sezen yatýrýmcýlar haftanýn son günü olan Cuma günü altýn alýmýna baþladý. Yükseliþle küçük yatýrýmcý da sevindi. Diyarbakýr'da 86,85 liradan alýnan 24 Ayar Külçe Altýn(Gr.) 87,20 liradan, 576,00 liradan alýnan Cumhuriyet Ata Lira 585,00 liradan, 79,03 liradan alýnan 22 Ayar Bilezik(Gr.) 85,33 liradan, 553,00 liradan alýnan Lira (Tam) Ziynet 572,00 liradan, 276,00 liradan alýnan Yarým Ziynet 289,00 liradan ve 139,00 liradan alýnan Çeyrek Ziynet 144,00 liradan satýlýyor. Muhammed Ferhat ÇÝMEN

Sedat Kuruyemiþ

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

4 MAYIS 2014 PAZAR

7

Her bijî Mursi Mardin Dost Der, Mýsýr'da alýnan son idam kararlarýný kýnamak amacýyla Fuat Yaðcý Camisi avlusunda "Dua Programý" düzenledi. luðunu sana þikâyet ediyorum!" baþlýklý duasýna okudu. "Bu avlu Nahda'nýn bir parçasýdýr" Daha sonra Dost Der Baþkan Yardýmcýsý Eðitimci Mücahit Önen, bir konuþma yaptý. Önen, bu akþam bu cami avlusunu Rabia'nýn bir köþesi, Nahda'nýn bir parçasý, Minye Hapishanesi'nin havasýnýn teneffüs edildiði bir koðuþ, Ýskenderiye Ýþkence Merkezi'nin iniltilerinin yüreklerde hissedildiði bir mekân yapmak üzere toplandýklarýný söyledi.

G

enel merkezi Mardin'de bulunan Dostluk Eðitim Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (DOST-DER), Mýsýr'da alýnan son idam kararlarýný kýnamak amacýyla Fuat Yaðcý Camisi avlusunda "Dua Programý" düzenledi. “Dua yetmez ama Duasýz olmaz" þiarý ile düzenlenen ve Yatýsý namazýnýn kýlýnmasýnýn ardýndan baþlayan programa

Mardinlilerin yoðun katýlým gösterdiði gözlenirken programda ezgiler seslendirildi, þiirler okundu, konuþmalar yapýldý ve son olarak dua okundu. Yazar Metin Tekin'in sunuculuðunu yaptýðý program, Abdullah Tekdal'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Ardýndan Tülin Tekin; Þeyh Ahmet Yasin'in "Allah'ým! Ümmetin suskun-

"Tek suçlarý batýnýn rüyasýný bozmaktýr" Önen, "Hasan El-Benna denilince kimin yüreði ümitle dolmuyor ki, Seyyit Kutup denilince kimin yüreði þehadetle, Kuran'la, mücadele ile dolmuyor ki? Ýhvan-ý Müslimin denilince 20. ve 21. yüzyýlda Ýslam'ýn emperyalizmin ayaklarýnýn altýndan kaldýrýlarak yüreklerde, ilim meclislerinde, bayýrlarda bayraklaþmasý kimin aklýna gelmiyor ki? Batý, Ýslam âleminin baþýna çöreklenmiþti, Hasan ElBenna ve arkadaþlarýnýn kurmuþ olduðu Ýhvan Hareketi ile ümmet bir daha dirildi. Bizler, onlarýn kitaplarýyla ve hayat mücadeleleriyle büyüdük. Dikkat edin! Özelikle âlimlerimizi ve liderlerimizi þehit ediyorlar. Bu þekilde bizleri susturacaklarýný zannediyorlar. Bugün yine âlimlerimize musallat olmuþlar. Muhammed Mursi'nin kýzý 'Bana gösterilen fotoðraflar babama ait deðil' diyor. Sýradan bir

mahkûma bile tanýnan haklar onlara tanýnmýyor. Bu þekilde birer birer çürümelerini bekliyorlar. Þuan cezaevlerinde 23 bine yakýn darbe karþýtý mahkûm var. Bunlardan 704'ü kadýn, 684'ü çocuktur. Ve bunlarýn tek suçlarý ise Müslüman olmaktýr. Tek suçlarý batýnýn rüyasýný bozmaktýr, tek suçlarý Ýsrail'in uykularýný kaçýrmaktýr." diye konuþtu. "Her köþeyi Rabia, her yeri Minye yapacaðýz" Sözde mahkemelerin 20 dakikada 529

kiþinin idam kararýný verdiðini hatýrlatan Önen, çok geçmeden 683 kiþinin idamýný ise 9 dakikada verdiklerini söyledi. Türkiyeli Müslümanlara seslenen Önen, "Sizler, diðer Ýslam ülkelerindeki kardeþleriniz gibi sessiz mi kalacaksýnýz? Müslümanlar size ümit baðlamýþken tepkilerin nerede? Ey Ýslam ülkeleri tepkileriniz nerede? Bizler, Ýhvan gibi haklý tepkilerimizden vazgeçmeyeceðiz. Her köþeyi Rabia, her yeri Minye ve Ýskenderiye yapacaðýz." dedi. ÝLKHA

ÇOCUKLARA KÜÇÜK YAÞTAN ÝTÝBAREN GÜZEL GÝYÝNME ZEVKÝNÝ YAÞATIYORUZ

4 Mayýs itibariyle Ninova Park AVM'deki yerimizden

taþýnmýþ olup,yeni açýlacak olan ve Diyarbakýr'ýn en büyük alýþveriþ merkezi,Ceylan AVM' de açýlýþa özel yeni consept ürünlerimizde net % 50 ve % 30 indirimler yapacaðýz. Renga renk yeni çocuk markalarýmýzla ve farklý bir heyecanla degerli bütün hemþehrilerimizi yeni yerimizde aðýrlamaktan mutluluk duyacaðýz

Diyarbak rl lara bug ne kadar g stermi olduklar ilgiden dolay te ekk r ediyoruz


8

Haber

Anketten Erdoðan çýktý 4 MAYIS 2014 PAZAR

Türkiye genelinde yapýlan ankete göre AK Partili seçmenin yüzde 58'inin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý Cumhurbaþkaný görmek istediði ortaya çýktý.

C

umhurbaþkanlýðý seçimi öncesi tartýþmalar sürerken, Türkiye genelinde yapýlan ankete göre AK Partili seçmenin yüzde 58'inin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý Cumhurbaþkaný görmek istediði ortaya çýktý. Muhalefet partilerine oy verenlerin yüzde 42'si ise Ýlker Baþbuð'u, Erdoðan'ýn karþýsýnda rakip olarak görmek istiyor. "Yarýn milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz" sorusuna ise seçmenlerin yüzde 50,64'ü Ak Parti olarak cevap verdi. Abdullah Gül'ün CHP ve MHP'li seçmenden kýsmen de olsa kabul görmesi dikkat çekti. Bursa merkezli Tüsivar Araþtýrma Þirketi'nin 27 Nisan 2 Mayýs tarihlerinde 12 ilde 2 bin 500 kiþiyle yüzde 95 güven aralýðýnda yüzde 2 sapmayla yaþ, cinsiyet ve eðitim kotasý uygulayarak yaptýðý anket çalýþmasý sonuçlandý. Vatandaþlar "Aðustos ayýnda kimin Cumhurbaþkaný seçilmesini istersiniz" sorusuna, "Yüzde 35,65 Recep Tayyip Erdoðan, yüzde 24.42 Abdullah Gül, yüzde

16.67 Ýlker Baþbuð, yüzde 9,27 Meral Akþener, yüzde 3,13 Deniz Baykal" olarak cevap verdi. Ak Partili seçmenin yüzde 58,79'u Recep Tayyip Erdoðan'ý Cumhurbaþkaný olarak görmek isterken, yüzde 33,20'si Abdullah Gül cevabýný verdi. Ak Partili seçmenin yüzde 3,75'i Bülent Arýnç, yüzde 3,36'sý Meral Akþener'i Cumhurbaþkaný olarak görmek istediklerini ifade ettiler. CHP'li seçmen ise "yüzde 46,92 oranýnda Ýlker Baþbuð" dedi. CHP'li seçmen, "Yüzde 8,29 Deniz Baykal, yüzde 7,82 Abdullah Gül, yüzde 6,87 Meral Akþener, yüzde 6,16 Emine Ülker Tarhan, yüzde 5,92 Ümit Boyner, yüzde 5,21 Kemal Kýlýçdaroðlu, yüzde 4,50 Yýlmaz Büyükerþen, yüzde 3,32 Metin Feyzioðlu" cevabýný verdi. MHP'li seçmen ise Cumhurbaþkaný olarak kimi görmek istersiniz sorusuna, "yüzde 36,59 Meral Akþener, yüzde 24,88 Ýlker Baþbuð, yüzde 19,02 Abdullah Gül, yüzde 9,76'sý Devlet Bahçeli, yüzde 6,34 Recep Tayyip Erdoðan" cevabýný verdi.

AK Partili seçmen, Recep Tayyip Erdoðan'ýn Cumhurbaþkaný olmasý durumunda ise, yüzde 34,35 oranýnda Abdullah Gül, yüzde 19,51 Bülent Arýnç, yüzde 15,95 Numan Kurtulmuþ, yüzde 12,21 Ahmet Davutoðlu, yüzde 5,09 oranýnda Ali Babacan'ý Baþbakan olarak görmek istiyor. "Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde muhalefet partilerinin ortak odayý kim olmalýdýr" sorusuna ise, "Yüzde 42,27 Ýlker Baþbuð, yüzde 21,79 Meral Akþenerr, yüzde 7,63 Haþim Kýlýç" cevabý verildi. Vatandaþlara son olarak 'yarýn bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 50,64'ü Ak Parti, yüzde 26,08'i CHP, yüzde 14,27'si MHP, yüzde 5,83'ü BDP-HDP, yüzde 0,92'si ise Saadet Partisi cevabýný verdi. Öte yandan vatandaþlarýn yüzde 79'u Aðustos ayýnda yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminin halk tarafýndan yapýlacaðýný bildiði, yüzde 21'inin ise haberdar olmadýðý ortaya çýktý.

Bülent Arýnç tarih verdi

Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, AK Parti'nin Cumhurbaþkaný adayýnýn 20 Mayýs'tan sonra belli olacaðýný, bunun 30 Mayýs'a da bulacaðýný belirtti. televizyon programýnda sormuþlardý. "Abdullah Gül ile Erdoðan'dan birisi aday olsa kime oy verirsiniz" Abdullah Gül'e demiþti. Ben de o zaman "Bunlarýn baþka adaylarý yok" demiþtim. Bütün gazeteci arkadaþlarým kimi görürlerse kimi yakalarlarsa muhalefet adýna, "sizin adayýnýz kimdir?" diye sormasý lazým. Bizde hiç bir mesele yok. Görüþülür, konuþulur. Geniþ istiþare yapýlýyor. Ondan sonra iki dost, iki arkadaþ, iki dava yoldaþý biraraya gelecekler inþallah ikisinden birisi olacak"

B

aþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, AK Parti'nin Cumhurbaþkaný adayýnýn 20 Mayýs'tan sonra belli olacaðýný, bunun 30 Mayýs'a da bulacaðýný belirterek, "Bizde üç aþaðý beþ yukarý kimin aday olacaðý belli. Bizde hiç bir mesele yok, görüþülür, konuþulur. Geniþ istiþare yapýlýyor. Ondan sonra iki dost, iki arkadaþ, iki dava yoldaþý biraraya gelecekler, inþallah ikisinden birisi olacak" dedi. Partisi'nin yeni seçilen belediye baþkanlarýný tebrik ziyareti için Bursa'da bulunan Bülent Arýnç, Yeniþehir Belediyesi'ni ziyaretinde gündeme iliþkin açýklamalar yaptý. Ak Parti'nin psikolojik olarak da güç olarak da çok üstün durumda olduðunu ifade eden Arýnç, "20 Mayýs'tan sonra demiþtim. 30 Mayýs'ý da bulabilir. Bizim

acelemiz yok. Ak parti psikolojik olarak da, güç olarak da, çok üstün durumda. Bu sorularý muhalefete sormanýz lazým. Bizde üç aþaðý beþ yukarý kimin aday olacaðý belli. Bizde bir kiþi belli, ikinci kiþi belli. Asýl CHP ve MHP'nin adayý kim olacak? Her partiden oy alabilecek özellikte birileri varsa, birilerinin söylediði gibi o kim olacak? Onlarýn üzerinde yoðunlaþmak lazým. Bizim üzerimizde mesai harcanmasýna gerek yok. Bizde az çok belli. Bunu herkes de kabul ediyor" dedi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun dün yaptýðý, "Ya Erdoðan ya Abdullah Gül, böyle saçma tartýþma mý olur" sözlerine de cevap veren Arýnç, þöyle konuþtu: "Aslýnda bunu kendileri yaptýlar. Biz de onlara diyorduk ki baþka adaylar bulun, dördüncü aday kimse, onun üzerinde konuþun. Sayýn Kýlýçdaroðlu'na

3 DÖNEM KURALINI DEÐERLENDÝRDÝ Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, AK Parti'deki 3 dönem kurulunun çok iyi bir deðiþim formulü olduðunu belirterek, "Verilen karar istikrarlý olmuþtur. Hem parti içi demokrasi hem de diðer partilerdeki mevcut olan lider oligarþisine son verilmesi amaçlandý. AK Parti'deki 3 dönem kuralýnýn bütün partilerde geçerli olmasýný arzu ederim. Genel baþkanlar 20-25 yýl, siyasetçiler de 30-40 yýl Mecliste kalmaktan mahrum olur" dedi. Yeniþehir Belediye Baþkaný Süleyman Çelik'i ziyaretinde gündeme iliþkin açýklamalar yapan Bülent Arýnç, dün akþam AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda alýnan 3 dönem kuralýnýn uygulanacaðý kararýný deðerlendirdi. Kendisinin de ayný kanaatte olduðunu, bunu sürekli dile getirdiðini hatýrlatan Arýnç, "AK Parti verdiði kararlarda istikrarlý olmuþtur. Hem parti içi demokrasi, diðer partilerde mevcut olan lider oligarþisine son vermek amaçlandý. Bugün bir internet sitesinde yaþlý sayýlacak tecrübeli bir siyasetçi için ilginç baþlýk atýlmýþ. Doðum tarihi 1938, doðum yeri

TBMM gibi. 40 seneyi aþkýn senedir parlementoda bulunup, genel baþkanlýk ve milletvekilliði yapmýþ siyasetçi için böyle bir baþlýk atýldý. Her þeyin sýnýrý olmalý. Ýyi bir dönüþüm ve deðiþimle yola devam edilmeli. Ak Parti bunun çok güzel örneðini veriyor" dedi. 2002,2007,2011 seçimlerinde bin 31 milletvekilinden yüzde 50 civarýnda bir sayýsýnýn deðiþtiðini anlatan Arýnç, "Geçmiþte 80-90 yaþýna gelmiþ siyasetçiler vardý. Onlara þunu teklif ettiler. Biraz yaþlandýnýz, yoruldunuz. Oðlunuzu veya evlatlarýnýzý milletvekili yapsak, siz dinlenseniz, daha iyi olmaz mý. Adam "þöyle bir düþüneyim" dedi. Gece yarýsý telefon açtý. "Siz gene beni yazýn, bu iþ çoluk çocuk iþi deðil" dedi. Kendisi 90, oðlu 65 yaþýnda. Bu iþi bu noktadan çýkarmak lazým. Bu bence çok iyi deðiþim formülüdür. Ben 2015'te tekrar aday olmayacaksam, mutlaka yeni bir arkadaþýmýz, bizden daha iyi daha güçlü, iyi temsil kabiliyetine sahip arkadaþýmýz gelecek. AK Parti'nin bugün 9 milyondan fazla üyesi var. 4 milyonu kadýn, 3 milyona yakýný 30 yaþ altýnda. 9 milyon kayýtlý üyesi olan her seçimden 21,5 milyon oy alan partinin kendi içinde yenilenmeye, deðiþime mutlaka ihtiyacý vardýr. Aslýnda bu örneðin bütün partilerde geçerli olmasýný arzu ederim. O zaman genel baþkanlar 20-25 yýl genel baþkanlýk yapamaz. Siyasetçiler 30-40 sene mecliste kalmaktan mahrum olur. Partiler dinamizm kazanýr. Heyecan kazanýr. Yoksa herkes yerinden kalkmazsa, o partilerde þiddetli bir talep bastýrýlmýþ olur. Çok doðru karar verildiðini düþünüyorum. Genel Baþkanýmýzýn, Baþbakanýmýzýn zamanýnda koyduðu bu kuralýn þartlar içinde deðiþe-

ceðini düþünenler vardý. Olabilir. Ama dünkü karar, bunun önümüzdeki seçimlerde uygulanacaðý yönünde çýktý. Hayýrlýsý olsun. Öngörülerimde haklýymýþým. 'Herkesten önce ve tek baþýma 2015'te son" demiþtim" diye konuþtu. Arýnç, 2015 sonrasýndaki planlarýnýz neler sorusuna ise, "Bunlar özel þeyler. Bursa'yý ihmal etmeyiz. Baþkanlarýmýzýn arkasýndan koþar ellerini tutarýz, biraz daha fazla kendi özelimizde hizmet etmeye gayret ederiz. Çok temiz, ahlaklý milletvekillerimiz ak partiyi baþarýdan baþarýya koþtursunlar" cevabýný verdi. "17 ARALIK'LA ÝLGÝLÝ KARARIN KESÝNLEÞMESÝNÝ BEKLEYECEÐÝZ" Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 17 Aralýk soruþturmasýnda 60 kiþi hakkýnda takipsizlik verilmesi kararýný da deðerlendirdi: 17 Aralýk'la ilgili pek çok iddialar bulunduðunu hatýrlatan Arýnç, takipsizlik kararýnýn kesin olmadýðýný kaydederek, "15 gün içinde ilgililer tarafýndan itiraz edeceði düþünülürse, mahkemenin vereceði karar kesindir. Takipsizlik kararýnýn bakanlarla ilgisi yok. Bakanlar hakkýnda meclis soruþturmasý yoluyla dava açýlmasý, komisyon kurulmasý gerekiyor. Pazartesi günü 4 bakanla ilgili olarak soruþturma önergeleri konuþulacak. Meclis kabul ederse, bir komisyon kurulacak. Komisyon 4 ay süreyle görev yapýp mecliste oylanacak. Eðer 276 bulunursa, o kiþiler hakkýnda yüce divanda yapýlmasý kararlaþtýrýlacak. Bu savcýlýðýn belirli sivil kiþilerle ilgili olarak verdiði takipsizlik. Kesinleþmesini bekleyeceðiz, kesinleþirse isnat edilen suçlarla ilgili dava açýlmamýþ olacak" diye konuþtu.


Ý ç Politika

4 MAYIS 2014 PAZAR

9

Türkiye'nin önü çok parlak Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, "Türkiye'nin önü çok parlak. Bundan hiç tereddüdüm yok. Bundan hiç þüphem yok. Türkiye'nin geleceði konusunda þüphem yok" dedi. C

þehirler içinde öyle. Bu her yerde öyle öyledir. Türkiye'nin önü çok parlak. Bundan hiç tereddüdüm yok. Bundan hiç þüphem yok. Türkiye'nin geleceði konusunda þüphem yok. Türkiye'nin güvenli bir ada olarak bölgede görünmesi ve böyle olmasý dikkat edilmesi gereken husustur. Böyle olursa ekonomik alanda geliþmeler olur. Bugün Zonguldak'ta sadece kendi alanýnda deðil dýþardan büyük yatýrýmcýlarýn geldiði enerji üssü olan bir þehir konumundadýr."

umhurbaþkaný Abdullah Gül, Zonguldak'ta onuruna verilen akþam yemeðine katýldý. Cumhurbaþkaný Gül, yerel seçimlerden söz ederken "Bir süre önce mahalli seçimler oldu. Gayet uyum içerisinde seçimleri gerçekleþtirdik. Önümüzde baþka seçimler de söz konusu olacak. Çok þükür Türkiye demokrasini temel ilkeleriyle gerçekleþtirmiþ, hak ve hürriyetleriyle gerçekleþtirmiþ, hatta Avrupa Birliði ile bütünleþmek uðruna önemli mesafeler alan ve bu doðrultuda eksikliklerinin de farkýnda olan ve eksikliklerini de giderme iradesinde olan bir ülke" diye konuþtu.

"TERÖR, BU ÜLKENÝN EN BÜYÜK SORUNUYDU"

"ÖÐRENECEÐÝMÝZ ÇOK ÞEY VAR" Son 10 yýl içerisinde yapýlanlara bakýldýðýnda, yapýlacaklarýn da çok olduðuna dikkat çeken Gül, "Farklý siyasi düþünceler, farklý düþünceler olacak ki herke kendini hür düþünsün. Demokrasinin beraber yaþama sabrýný ve ilkelerini uygularsak sinerji olur ve enerjilerimizi memleketimizin eksikliklerini gidermede kullanmalýyýz. Türkiye orta gelirli bir ülkedir, son 10 yýlda bu seviyenin üstüne çýktý. Geliri yüksek olan ülkeler arasýna sokabilecek miyiz? Bunun yolu saðlam demokrasiden geçmektedir. Neticede birbirimize saygý çerçevesinde bugün öðreneceðimiz çok þey var. Özellikle son 10 yýl içinde yapýlanlara baktýðýmýzda, bundan sonra da yapacaðýmýz çok þey olduðunu görüyoruz. Hala þehirlerimizin ne kadar çarpýk olduðunu görüyoruz. Bu adeta cennet bahçesi yerimizi daha da güzelleþtirmek ve düzenli bir þehir yapabilmek adýna neler yapabileceðimizi ortaya koymalýyýz. Her gittiðim yerde baþkanlarýmýza bunu söylüyorum. Þehirlerimizi geliþtirmek adýna çalýþmalarýmýzý yürütmeliyiz. Baktýðýmýzda yapacak çok þeyimiz var. Daha çok çalýþmaya daha çok ileriye koþmak önemli" dedi.

"TÜRKÝYE'NÝN GELECEÐÝ KONUSUNDA ÞÜPHEM YOK" Bülent Ecevit Üniversitesi'ni ziyaretinden bahseden Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, þöyle devam etti: "Bugün üniversiteyi ziyaret ettik. Çok memnun oldum. Her ilimizde üniversite var. Rektör ve arkadaþlardan aldýðým bilgilerden çok mutlu oldum. Kendilerine þunu söyledim. Üniversiteler þehirlerle buluþmalýdýr. Ýl yöneticileri ile birlikte planlamalar yapýlmalýdýr. Bunu kendilerine ilettim. Ýli yönetenler arasýnda, ilde ekonomiye yön verenlerle üniversite arasýnda bir uyum varsa o þehirde büyük iþler yapýlýr. Ülke içinde öyle,

Terör konusunda da önemli açýklamalarda bulunan Gül, "Terör sorunu bu ülkenin en büyük sorunuydu. Onda da herkesin aklý baþýna gelecek ve þiddetle bir þey olamayacaðý ortaya çýkacaktýr. Bir kez daha þehit ve gazi ailelerimize selamlarýmýzý tekrar iletiyorum. Bu insanlar yeri geldiðinde en deðerli varlýklarýný bu ülkenin geleceði için vermiþlerdir. Bugün olsa yine vereceklerdir. Ama önemli olan böyle bir ihtiyacýn olmamasýdýr. Bütün Türkiye ilerlerken tabii ki Türkiye'nin þehirleri, illeri ayný þekilde geliri olur. Bir taraf ilerler, bir taraf geri kalýrsa ortada mutluluk olmaz. Filyos Projesi'nin ihalesinin yapýlmýþ olmasý ve yakýnda bunu yapacak olan kiþinin bu baþlayacak olmasý çok önemli. Eskiden bu büyük projeler uzun yýllarda ancak yapýlýyordu. Þimdi Allah'a þükür baþlanýnca bitiyor. Bu imkanlarýmý ve kabiliyetimiz geliþti çok þükür. Özellikle yollarýn çalýþmalarý yapýlýyor, tüneller açýlýyor. Bazen tabi ki gecikmeler söz konusu olabiliyor. Buna da sabýrlý olmak lazým. Hepsinin önümüzdeki yýllarda bitirileceðinden kimsenin þüphesi olmasýn. Karayollarýn da bu anlamda büyükþehirlere ulaþým imkanlarý birkaç saate düþecek. Havayolundaki sýkýntýlar çözülecek. O zaman her þey daha rahat olacak" diye konuþtu. ÝHA

AK Parti'de 3 dönem kuralý devam edecek

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantýsý sonrasý yapýlan açýklamada 3 dönem kuralýnýn devam edeceði belirtildi.

A

K Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda yapýlan MKYK Toplantýsý yaklaþýk 5 saat sürdü. Toplantý sonrasý bir açýklama yapan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, partisinin MKYK Toplantýsý'nda halen kamuoyunda ve partinin yetkili kurullarýnda tartýþýlmakta olan dar veya daraltýlmýþ seçim sistemleri konusunda AK Parti'nin þu aþamada bir giriþimde bulunmamasýnýn doðru olacaðýna dair karara varýldýðýný belirterek, "Sonuç itibarýyla 2015 seçimlerine mevcut seçim sistemiyle gidilmesi ilke olarak benimsenmiþtir" dedi.


10

Haber

Odessa'da bina ateþe verildi 4 MAYIS 2014 PAZAR

Odessa'da Ukrayna yanlýlarýnýn, Rus yanlýsý ayrýlýkçýlarýn içinde bulunduðu bir binayý ateþe vermesi sonucu 31 kiþi öldü.

O

dessa'da çýkan þiddetli çatýþmalar, Ukrayna yanlýlarýnýn hükümet karþýtý aktivistlerin saklanmak için girdiði binayý ateþe vermesiyle yeni bir boyut kazandý. Ýddialara göre Rus yanlýlarý, çatýþmalardan kaçmak için kentteki yerel Sendikalar Evi binasýna saklandý. Bunu öðrenen Ukrayna yanlýlarý, binaya hücum ederek içeride bulunanlarla birlikte binayý ateþe verdi. Giriþ kapýsýnýn önünde dev bir ateþ yakan saldýrganlar, binanýn üst katlarýna da molotof kokteyli attý. Ýçeride

kalanlarýn binanýn bazý katlarýndaki camlara çýktýðý ve atlamaya hazýrlandýðý görülürken, görgü tanýklarý camlardan atlayarak kurtulanlarýn aþaðýda bekleyen Ukrayna yanlýlarý tarafýndan dövüldüðünü ifade etti. Bina yanýnda bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin ise "silahsýz" olmalarý sebebiyle þiddeti engellemek için hiçbir þey yapamadýklarýný söyledikleri kaydedildi. Polis tarafýndan yapýlan açýklamada, ateþe verilen binada mahsur kalan 31 kiþinin öldüðü bildirildi.

Afetten 4 binden fazla kiþi etkilendi Afganistan'ýn kuzeyinde yer alan Badaþhan vilayetinde gerçekleþen toprak kaymasý sonrasý bölge sözcüsü Navid Forutan bugün yaptýðý açýklamada ölü sayýsýnýn 2 bin 100'ü geçtiðini bildirdi.

F

orutan açýklamasýnda, "300 ailede yer alan 2 bin 100'den fazla kiþi hayatýný kaybetti" dedi. BM yetkilileri dün gerçekleþen felaket sonrasý 4 binden fazla kiþinin afetten etkilendiðini ve evlerinden olduðunu kaydetti. Yapýlan açýklamalarda ayrýca bölgede heyelan riskinin halen devam ettiði de ifade edildi. Afganistan'ýn kuzeydoðusunda yer alan Badahþan vilayetindeki bir daðýn yakýnlarýnda bulunan Hobo Barik köyünde dün toprak kaymasý meydana gelmiþti. Toprak kaymasý sonrasý yüzlerce kiþinin hayatýný kaybettiði açýklanmýþtý.

Ukrayna'da operasyonlar sürecek U

krayna Ýçiþleri Bakaný Arsen Avakov Ukrayna güçlerinin Kramatorsk kentindeki televizyon kulesinin kontrolünü ele geçirdiklerini belirterek kentte operasyonlarýn süreceðini bildirdi. Avakov Facebook hesabýndan

yaptýðý açýklamada olay hakkýnda ayrýntýlý bilgi vermezken, "Operasyon þafak vakti devam etti. Durmayacaðýz" dedi. Ukrayna'da dün de Slavyansk kentinde çýkan çatýþmalarda 2 Ukrayna askeri hayatýný kaybetmiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

4 MAYIS 2014 PAZAR

11

Batman'da nefesler tutuldu

Batman Petrolspor, bugün Bursa deplasmanýnda Orhangazi'ye konuk oluyor. Düzyurtspor ise evinde Maltepe'yle karþýlaþacak. Yürekler Bursa'da, kulaklar Trabzon'da olacak.

Ýnci : Þampiyon olmayý istedik olmadý Spor Toto 3.lig 3.Grup'ta mücadele eden Yeni Diyarbakýrspor' A.Þ nin Futbolcusu Hasan Ýnci, Play-Off maçýyla ilgili açýklamalarda bulundu.

Ý

nci : "Sezon baþýndan itibaren takým olarak þampiyon olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çok çalýþtýk ama bazen çok çalýþmak çok istemekle birlikte þansta gerekiyor. " dedi.

"Play-Off maçlarýnda hataya yer yok" Play-Off maçlarý artýk hata kabul etmeyecek. Play-Off'ta mücadele edecek olan takýmlarýn hepsi þampiyonluðu çok istiyor ve her futbolcu final niteliðindeki maçlarda her þeyini ortaya koyacak. Yeni Diyarbakýrspor A.Þ olarak hiçbir takýmdan çekinmiyoruz ve mutlu sona ulaþacaðýmýza inanýyoruz."dedi.

"Play-Off'ta þartlar eþit"

3

. Lig 2. Grup'ta dananýn kuyruðu kopuyor. Þampiyonun belirleneceði son hafta maçlarý öncesi nefesler tutuldu. Batman Petrolspor, Bursa Orhangazi deplasmanýnda üç puan için sahaya çýkacak. Lider Düzyurt ise evinde Maltepe'yi konuk edecek. Batman spor kamuoyunun beklentisi Düzyurt'un maðlubiyeti,

Petrolspor'un ise galibiyeti. Kýrmýzý-beyazlýlarýn ve Batman spor kamuoyunun gözü ve kulaðý iki maçta olacak. "GALÝP GELECEÐÝZ" Petrolspor Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak, futbolcularýný Orhangazi maçý öncesi uyardý. Bursa-Orhangazi'yi yenmenin hesabýnda olduklarýný belirten

Çolak; "Biz önce kendi maçýmýza bakacaðýz. Kazanmak için sahaya çýkacaðýz. Sahada mücadele etmeyen takým kazanamaz. Þampiyonluk olursak bizim için de sürpriz sayýlmaz. Çünkü ikinci yarýda aldýðýmýz seri galibiyetlerle bunu hak ettik. Orhangazi'yi devirip, Trabzon'dan gelecek iyi haberi bekleyeceðiz" dedi.

Play-Off'ta oynayacak tüm takýmlarýn þanslarýnýn eþit olduðunu söyleyen Ýnci, "Play-Off'ta mücadele edecek tüm takýmlarýn þanslarýný eþit olarak görüyorum. Rakiplerimiz, Tuzlaspor ve Ýstanbulspor bir birinden iyi takýmlar ancak Yeni Diyarbakýrspor A.Þ olarak, bu sezon çok emek verdik ve bulunduðumuz yere hakkýmýz ile geldik.Gönlümden geçen play-off'ta baþarýlý sezon geçirip hedefimize ulaþmaktýr."dedi. Taþkýn Civelek

Hentbol turnuvasý kýran kýrana geçiyor B

atman’da mahalleler arasý hentbol turnuvasý heyecaný tüm hýzýyla devam ediyor. Gençlikspor müdürlüðünün düzenlediði mahalleler arasý hentbol turnuvasýna toplam da sekiz takým dört takýmdan oluþan iki grup halinde baþlamýþtý. Gültepe,Beþiri,Ýpragaz,Karþýyaka,Saðlýk, Fatih,Petrolkent,Yeni mahalle, adýnda turnuvaya katýlan takýmlarda grup maçlarý sona erdi. üçünçülük dördüncülük maçýnda Beþiri ilçesi ve Karþýyaka mahallesi arasýnda oynanacaktýr. Hemen ardýndan saat: 12:00 da final maçýnda Gültepe mahallesi ve Ýpragaz mahallesi karþý karþýya gelicek ve mahalleler arasý hentbol turnuvasýnda kupa sahibini bulacak.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

Diyarbakýrspor A.Þ


12

4 MAYIS 2014 PAZAR

Belediyespor'da Alanyaspor alarmý Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta sezonun tamamlanmasýna 1 hafta kala PlayOff'u garantileyen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, kendi sahasýnda yapacaðý Alanyaspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý ter idmanýyla tamamlarken Büyükþehir Belediyespor taraftarlarýna þov yapmaya hazýrlanýyor.

S

akat ve cezalý futbolcunun olmadýðý Yeþil-Kýrmýzýlý takýmda, kendisi gibi Play-Off'u garantileyen Alanyaspor'u yenerek üst üste 6.galibiyetini almak isterken, taraftarlardan da tribünleri doldurmalarý istendi. Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, dolu tribünler önünde oynayarak Play-Off öncesinde rakiplere gözdaðý vermek istediklerini söyledi. Doðrul,"Taraftara çok ihtiyacýmýz olacak. Çünkü Play-Off sistemi deðiþtiði için rövanþ maçlarý da burada olacak. Play-Off'u garantiledikleri için iki takým da rahat olacak. Taraftarlarýmýza güzel futbol izlettirmek istiyoruz. Herkesi Seyrantepe tesisleri'ne bekliyoruz" dedi.

Bir daha yenmek istiyor Ligde son 5 maçýndan galibiyetle ayrýlarak bitime 1 hafta kala Play Off'u garantileyen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, ligin ilk devresinde deplasmanda 1- 0 yendiði rakibini bir kez daha devirmek istiyor. Yeþil kýrmýzýlý kulübün futbol þube sorumlusu Mehmet Cemal Doðrul, zorlu mücadele öncesinde taraftarlarýna destek çaðrýsýnda bulundu. Camia olarak artýk bütün dikkatlerini Play Off'a verdiklerini belirten Doðrul, "Ligde son 5 maçýmýzý kazanarak Play Off'u garantiledik. Ancak kalan 2 prestij maçýmýz var. Bu maçlarýmýzý da kazanmak istiyoruz. Ligdeki bu çýkýþýmýzý sürdürmek ve bunu Play Off maçlarýna taþýmak istiyoruz" dedi. Ta k n Civelek

Diyarbakýrspor A.Þ’yi Refahiyespor korkusu sardý Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yeni Diyarbakýrspor A.Þ , ligin son maçýnda deplasmanda oynayacaðý Erzincan Refahiyespor maçý hazýrlýklarýný tamamlayarak dün sabah karayoluyla Erzincana gitti.

Y

eþil,kýrmýzýlý kulüb Yönetimi, Erzincan'da prestij maçýna çýkacaklarýný, ancak ligin bu son maçýndan galibiyetle ayrýlmak istediklerini söylediler.

Galibiyetle veda etmek istiyor Yeni Diyarbakýrspor A.Þ yönetimi. Ligde bir üst tura direkt çýkamadýklarý için üzgün olduklarýný belirten

Yönetim, "Ancak Play Off'tan çýkacaðýmýza gönülden inanýyoruz" dediler. Erzincan maçý hazýrlýklarýný galibiyet parolasýyla Tamamladýklarýný anlatan Yönetim, "Ligde oynayacaðýmýz bu son maçtan sonra tamamýyla Play Off maçlarýna odaklanacaðýz. Biz Play Off'tan bir üst lige çýkmak istiyoruz ve bunu baþaracak güce sahibiz" diye konuþtular.

Þanlýurfaspor'a veda yemeði PTT 1. Lig'de sezon sona ereceðinden dolayý bir cafe tarafýndan Þanlýurfaspor'a veda yemeði düzenlendi..

C

afe Ýþletme Sahibi Kemal Aðar tarafýndan Pazar günü oynayacaðý Orduspor maçý ile sezonu kapatacak olan Urfaspor'a veda yemeði verildi. Piazza Alýþveriþ Merkezi'nde bulunan cafede düzenlenen yemeðe; Þanlýurfaspor Teknik Direktörü Hüseyin Dað, Kulüp Müdürü Yýlmaz Mýzrak ve futbolcular katýldý. Cafe Ýþletme Sahibi Kemal Aðar ve Cafe Ýþletme Müdürü Perihan Çiçek'in Þanlýurfaspor teknik heyeti ve futbolcularý ile yakýndan ilgilenmeleri dikkat çekti. Þanlýurfaspor Teknik Direktörü Hüseyin Dað, yemekte yaptýðý açýklamada, bu yemeðin düzenlenmesinde emeði geçen Cafe Ýþletme Sahibi Kemal Aðar'a teþekkür etti.

"Ordu maçýný 3 puanla kapatmak istiyoruz" Pazar günü Orduspor ile son maçlarýný oynayacaklarýný vurgulayan Dað, "Son maçýmýzý kendi sahamýzda ve seyircimizin önünde galibiyetle kapatmak istiyoruz" dedi. Kemal Aðar ise, Þanlýurfaspor'u mekanlarýnda aðýrlamaktan dolayý çok mutlu olduðunu vurgulayarak, "Biz her zaman elimizden geldiði kadar Urfa'ya ve Urfaspor'a bir þeyler yapma çabasýndayýz. Hocamýza ve futbolcularýmýza Pazar günü oynayacaklarý Orduspor karþýlaþmasýnda baþarýlar diliyorum" diye konuþtu.

Batman'da nefesler tutuldu

B

atman Petrolspor, bugün Bursa deplasmanýnda Orhangazi'ye konuk oluyor. Düzyurtspor ise evinde Maltepe'yle karþýlaþacak. Yürekler Bursa'da, kulaklar Trabzon'da olacak. 11’de

04 05 2014 gazete sayfaları  
04 05 2014 gazete sayfaları  
Advertisement