Page 1

ÝHD geri çekilmeyi izleyecek Ý

HD, PKK'nýn sýnýr dýþýna çekilme sürecini izlemek için bir komisyon kurdu. ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, 8 Mayýs'ta baþlayacak olan süreci kurduklarý komisyon ile takip edeceklerini söyledi. 9'da

Silvan'da baraj suyu tehdidi Dersim devlet terörüdür A

B

atman Barajý sað sahil sulama kanalýnýn geçtiði Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesine baðlý Çatakköprü Köyü'nde tedirginlik yaþanýyor.

Kanaldan sýzan sular yüzünden evleri yýkýlma tehlikesi ile karþý karþýya olan köylüler, evlerinin çökmesinden endiþe ediyor. 3'te

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, "Dersim Katliamý bir devlet terörüdür. Kürt sorununun temelinde 1925 ve 1937 yýllarýnda devlet eli ile yapýlmýþ katliamlar vardýr" dedi. Sayfa 5'te

Akil heyeti Diyarbakýr'da A

kil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Grubu üyeleri, Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen JÝTEM Davasý'ný takip etti. Heyet, daha sonra D Tipi Cezaevi'ne geçerek KCK'dan tutuklu siyasilerle görüþtü. 4'te

Barýsa bir adým kaldý CUMARTESÝ 4 MAYIS 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, barýþa küçük bir adýmýn kaldýðýný söyledi ve ekledi: Artýk anne, babalar daðlarda çocuklarýnýn kemiklerini deðil, baharýn çiçeklerini toplasýn. Geri çekilme süreci Selahattin Demirtaþ, çeþitli gezi ve temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gitti. Belediyeyi ziyaret eden Demirtaþ, burada toplanan vatandaþlara hitap etti. Birkaç gün sonra baþlayacak olan geri çekilmeye deðinen Demirtaþ, BDP olarak bu sürecin takipçisi olacaklarýný söyledi.

Bahane ortadan kalkýyor Demirtaþ, "Gerillanýn daðda olmasý, atýlacak adýmlarýn önünde engel gösteriliyordu. Bu çekilmeyle artýk bu bahanede kalkmýþ olacak. Bizler bu sürecin herhangi bir provokasyonla karþýlaþmamasý için 75 ayrý komisyon kurduk. Barýþa küçük bir adým kaldý'' dedi. 7'de

Daðlarda türküler y a n k ý l a n ý y o r „ 8’de

Hastanede felç oldu

Þ

ýrnak'ýn Ýdil Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne baþ aðrýsý þikayetiyle giden 61 yaþýndaki Mehmet Ballýca'nýn, yapýlan iðne sonucu sað bacaðýnda kýsmi felç oluþtuðu iddia edildi. 4'te

Mevsimlik iþçiler Okul Öncesi Eðitim Tanýtým Günleri dernek kurdu „ 6’da

„ 3’te

Hilar Maðaralarý süreçten payýný alacak Ý

nsanlýk tarihinin en eski yerleþim yerlerinden bir olan Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesindeki Hilar Maðaralarý, bölgede oluþan huzur ortamýyla birlikte turizm potansiyelini artýracak. 8'de

Çiftçiler yaðmur duasýna çýktý B

atman'ýn Gercüþ ilçesinde çiftçiler yaðmur duasýna çýktý. Ýlçeye baðlý Hisar Beldesi'nde bir araya gelen vatandaþlar, öðle namazýnýn ardýndan yaðmur duasý etti. 5'te

Van'da kadýna þiddet arttý V

an Belediyesi Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'ne (VAKASUM) 2010 ve 2011 yýllarýnda 59 kadýn þiddete uðradýðý gerekçesiyle baþvurdu. Bu sayý 2012 yýlýnda 854'e çýktý. 5'te

Karakol istemiyorlar Y eni karakollarýn inþa edildiði yerlerden biri olan Bingöl'ün Genç ilçesine baðlý Doðanevler (Þêrnan) Köyü sakinleri, köylerinde yapýmý süren karakolu istemiyor. 7'de


2

Saðlýk

Stres kilo aldýrýyor 4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ

Bugüne kadar yapýlan birçok bilimsel çalýþma; stres durumunda insanýn daha fazla yemek yediðini ve kilo aldýðýný söylüyordu. Ancak uzmanlar, artýk dengeli beslenme durumunda dahi stresin kilo artýþýna yol açabildiði görüþünde.

A

rtýk hayatýmýzýn bir parçasý haline gelen stres, saç dökülmesi, halsizlik, yorgunluk, baþ aðrýsý, isteksizlik ve duygu durum bozukluklarýna yol açtýðý gibi kilo almanýn da temel sebebi olabiliyor. Stres durumunda bazý hormon seviyelerinde deðiþiklikler oluyor. Özellikle adrenalin ve böbrek üstü bezinden salgýlanan glukokortikoid hormonlarýn seviyelerinde farklýlýklar gözlendiðini belirten Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, "Çünkü bu hormonlar stres tepkisinin belkemiðidir" diyor.

MÝDE RAHATSIZLIKLARININ TEMELÝ Yaklaþýk 70 yýl önce stresle baðlantýlý olarak ilk ortaya çýkarýlan hastalýðýn ülser olduðunu söyleyen Tutar, araþtýrmalardan çýkan sonuçlar hakkýnda þunlarý söylüyor: "Zaman içerisinde baþ aðrýsý, mide aðrýsý, mide yanmasý gibi þikayetlerin strese dayandýðý belirtildi. 80'li yýllarda Avusturya'da yapýlan bir çalýþmada ise stres ile ülser arasýnda herhangi bir iliþkinin olmadýðý, ülserin asýl nedeninin bir bakteri olduðu saptandý. Daha sonra yapýlan çalýþmalarda ise stres altýnda olan vücudun o anda hayati olmayan tüm sistemlerini kapattýðý belirlendi. Buna baðýþýklýk sisteminin de dahil olduðu belirtildi. Baðýþýklýk

sisteminin kapanmasý durumunda ise midede bulunan bu bakteri sayýsýnýn hýzla arttýðý görüldü. Çünkü stres, mide duvarýný çürütmeye çalýþan bu bakterileri engelleyen baðýþýklýk siteminin aktif olarak çalýþmasýný önlüyordu. Buradan, stresin ülsere yol açtýðý ve hastalýðýn temel nedeni olduðu, ayrýca baðýþýklýk sistemini zayýflattýðý sonucu çýktý."

STRES KÝLO ARTIÞININ DA NEDENÝ Stres anýnda duygu durum bozukluðu geliþtiðini, dengeli ve düzenli beslenme olsa bile kilo alýnabildiðini belirten Tutar, bölgesel yaðlanmanýn, özellikle karýn bölgesi yaðlanmasýnýn temel nedenlerinden birinin de stres olduðunu söylüyor: "Birçok çalýþma göstermiþtir ki karýn bölgesi yaðlanmasý alt statüdeki bireylerde daha yüksek seviyededir ve vücuttaki depolanma þeklini de deðiþtirebilir. Stresle ortaya çýkan yað vücut için en tehlikeli olandýr." "Vücudumuzun açlýða verdiði tepkinin diðer stres kaynaklarýna verilen tepkiyle ayný olduðu bilinmektedir" diyen Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, tüm dünyayý tehdit eden obezite sorununda stresin önemli rol oynadýðýnýn altýný çiziyor.

Semizotunun omega faydasý bitmiyor Semizotu, enerji deðeri neredeyse sýfýr kalori olmasýna raðmen, omega-3 yað asidi açýsýndan son derece zengin bir sebze.

S

emizotunun içeriðinde bulunan yüksek miktardaki omega-3 yað asidinin onu diðer yeþil yapraklý sebzelere göre hissedilir þekilde ön plana çýkardýðýný

söyleyen Diyetisyen Nil Þahin Gürhan, "Semizotundaki asýl mucize; enerji deðeri çok düþük, neredeyse sýfýr kalori olmasýna raðmen; omega-3 yað asidi açýsýndan son derece zengin olmasýdýr. Sadece 16 kcal/100g kalori içermesine karþýn, yað asitleri açýsýndan bu kadar zengin ve iþlevsel olmasý þaþýrtýcý bir durum" diyor. Omega-3 yað asidi, beslenmenin iþlevsel ve kaliteli olmasýný saðlayarak saðlýðý koruyor ve geliþtiriyor. Gürhan'ýn verdiði bilgiye göre, günlük beslenmenin içinde yeterli miktarda omega- 3 yað asidi olmasý, kardiyovasküler hastalýk riskini azaltýyor,

Diþleriniz dökülebilir Ege Üniversitesi (EÜ) Diþ Hekimliði Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurselen Toygar, yanlýþ fýrçalamanýn diþ etlerinin çekilmesine, çene ile baðlarýn zayýflamasýna ve diþ kaybýna neden olduðunu belirtti.

T

oygar, diþleri çene kemiðine tutan bir takým baðlarýn olduðunu, bunlarýn zayýflamasýnýn ve diþ etlerinin çekilmesinin sallanmaya neden

olduðunu anlattý. Aðzýnda hiç çürük olmamasýna raðmen diþleri sallanan hastalarýn çokluðuna iþaret eden Toygar, þöyle konuþtu: "Hastalar diþlerini günde 3 kez fýrçaladýklarýný söylüyor. Fýrçalarý, macunlarý iyi, aðýzda çürük yok ancak diþ sallanýyor. Bunun en büyük nedeni fýrçalama tekniðinin iyi bilinmemesi. Buna uyulmadýðý zaman diþ kaybý yaþanýr. Yanlýþ fýrçalama diþ etlerinin çekilmesine, çene ile baðlarýn zayýflamasýna ve çürük olmasa bile diþ kaybýna neden oluyor. Günde 3 kez fýrçalamak önemlidir

ama ayakkabý fýrçalar gibi deðil tekniðini bilerek bunu yapmak esas olandýr. Ön, kesici, yan diþleri yukarýdan aþaðýya ve hafifçe dairesel hareketlerle, alt kesicilerimizi de aþaðýdan yukarýya süpürerek, alt azý diþlerimizi yine rotasyonlu süpürme hareketlerle, iç taraflarý da bu þekilde fýrçalamak gerekir. Eðer fýrçalamayý bu þekilde yapmazsak o zaman diþ eti saðlýðýný korumamýþ oluruz. Dolayýsýyla bir süre sonra diþ iltihaplanmalarýna, bað zayýflamasýna, diþin çene kemiðiyle olan iliþkininin zayýflamasýna ve diþ kaybýna uðranacaktýr."

"DOÐRU FIRÇALAMA YAPILIP YAPILMADIÐI KONTROL EDÝLMELÝ" Bu tür sorun çeken hastalarýn ilk evrede diþ hekimine görülmesi halinde tedavi görebileceðini dile getiren Prof. Dr. Toygar, belli aralýklarla saðlýk kuruluþlarýna baþvurmanýn önemine deðindi.

Nurselen Toygar, þöyle devam etti: "Hastanýn diþi yeni sallanmaya

baþlamýþsa sabitleme tedavisi yapýlýr. Çok ileri derecede sallanma olmuþsa yapýlacak bir þey yoktur ve o diþin çekilmesi gerekir. Sigara içenlerde diþ taþý çok görülür. 6 ayda bir bunlarýn temizlenmesi ve doðru fýrçalama yapýlýp yapýlmadýðýnýn kontrol edilmesi lazým. Fýrçanýn þekline, sertliðine, yumuþaklýðýna da kiþinin kendisi deðil hekim karar vermeli. Bunlara dikkat edilirse diþler insanlara uzun yýllar hizmet eder."

baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor. Yüksek düzeyde alýndýðýnda ise kan yaðlarýndan trigliserit miktarýný düþürücü etkiye sahip. "Yeterli miktarda ve düzenli omega-3 yað asidi almanýn ayrýca tümör büyümesini durdurduðu bilimsel çalýþmalarda savunulmaktadýr" diyen Diyetisyen Gürhan, araþtýrmalarýn omega-3 yað asidinin, çocuklarda beyin geliþimi, dikkat ve konsantrasyonda etkisini gösterdiðini söylüyor.rhan, lif, vitamin ve mineraller yönünden de zengin olan semizotunun iyi bir A ve C vitamini kaynaðý olduðunu da sözlerine ekliyor.

Haftada en az 2 kere balýk tüketin

E

rzurum Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Muhammet Atamanalp, Omega3 yað asitlerinin insan saðlýðý açýsýndan önemini vurgulayarak, "Haftada en az 2 kere balýk tüketilmeli" dedi. Omega-3 yað asitlerinin trigliserit ve kolesterolu düþürdüðünü, buna baðlý olarak kalp, damar hastalýklarý riskini azalttýðýný belirten Su Ürünleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Muhammet Atamanalp, Omega-3'ün ayrýca baðýþýklýk sistemini güçlendirdiðini, kanser baþta olmak üzere birçok hastalýða karþý koruma saðladýðýna dikkati çekti. Yeterli miktarda alýndýðýnda beyin, retina, sperm ve cilt hücrelerini güçlendirdiðini, kan þekerinin düzenlenmesine yardýmcý olduðu

için diyabet hastalarýna tavsiye edildiðine iþaret eden Prof. Dr. Atamanalp, yararlarý göz önünde bulundurularak haftada en az 2 kere balýk tüketilmesi gerektiðini bildirdi. Prof. Dr.Atamanalp þunlarý söyledi: "Omega-3 deniz balýklarýnda daha yüksek miktarlarda bulunur. Vatandaþ öncelikle Omega3 almak için balýkla beslenmeli. Balýk yiyemeyenler ise Omega- 3 tableti alabilir. Ancak haplarýn satýþ onayý alýnmýþ olanlarý tercih edilmelidir. saðlýklý beslenme bilincinin artmasý ile piyasada onaylarý olmayan ürünler de artýþ gösterdi. Bunlar ilgili kurumlarýn incelemesinden geçmediði için tüketicilerin dikkatli olmasý gerekmektedir. Vatandaþlar, saðlýklý olmak için tüketeyim derken olumsuzluklarla karþýlaþabilir. Ýçinde bulunan EPA ve DHA etkili maddesi yüksek olanlarýn fiyatý daha yüksek olduðu için bunlar alýnmalýdýr. Bunun yaný sýra Omega-3 içeren kapsüllerde kullanýlan jelin sýðýr jeli olmasý da üzerindeki etiketten kontrol edilmelidir."


4 Ayda 1,5 milyon liralýk kaçak eþya H

abur Sýnýr Kapýsý'nda son 4 ayda meydana gelen 90 ayrý kaçakçýlýk olayýnda 1 milyon 543 bin 980 lira deðerinde kaçak eþya ele geçirildi. Ýpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, 1 Ocak ile 30 Nisan 2013 tarihleri arasýnda Habur Sýnýr Kapýsý'nda

gerçekleþtirilen operasyonlarda piyasa deðeri 1 milyon 543 bin 980 lira olan kaçak eþya ele geçirdiði belirtildi. Açýklamada, "Ýpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü'ne baðlý, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçýlýk ve Ýstihbarat Müdürlüðü ekipleri tarafýndan gerçekleþtirilen

operasyonlar neticesinde, 90 olayda toplam piyasa deðeri 1 milyon 543 bin 980 lira deðerinde olan kaçak ticari eþya ele geçirilmiþtir" denildi. Açýklamada ayrýca kaçakçýlýk olaylarýnda karýþan 100 kiþi hakkýnda adli iþlem yapýldýðý ifade edildi.

Silvan'da baraj suyu tehdidi 4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ

Batman Barajý sað sahil sulama kanalýnýn geçtiði Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesine baðlý Çatakköprü Köyü'nde tedirginlik yaþanýyor. Kanaldan sýzan sular yüzünden evleri yýkýlma tehlikesi ile karþý karþýya olan köylüler, evlerinin çökmesinden endiþe ediyor.

B

buna el atsýn. Sulama birliðinin imkanlarý yok. Sandýk beton yapýldýðý an biz bu dertten sýkýntýdan kurtuluruz. Bunun sonucunda sulama birliði de rahatlar. Suyu býraktýklarý an su evleri basýyor. Mecbur kaldýklarýnda suyu kapatmak zorunda kalýyor. Bu sefer de çiftçi zarar görüyor. Bu konuda yetkililerin bir an önce bu duruma el atmasýný diliyoruz. Bu durumdan endiþe duyuyoruz. Su evin içinden çýkýyor. Belki bu ev tek katlý olduðu için yýkýlma tehlikesi yaþanmýyor ama diðer evler iki katlý her an yýkýlabilir. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Lütfen bu soruna çözüm bulun" diye konuþtu.

atman Barajý sað sahil sulama kanalýna 100 metre mesafedeki Batman-Diyarbakýr il sýnýrýnda bulunan Malabadi Köprüsü yakýnlarýndaki Çatakköprü Köyü'ndeki altý ev, kanaldan sýzan su nedeniyle yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya kaldý. Özellikle yaz mevsiminde kanaldan akan sýzýntý sularý yüzünden evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirten 8 çocuk babasý Hasan Bilmez, sorunun çözümü için baþvurduðu yerlerden bir sonuç alamadýðýný söyledi. Bilmez, "Kanaldan tam dört yýldýr su sýzýyor. Evlerimizin bulunduðu yerin altýndan sürekli su çýkýyor. Batman Þubesi'ne dilekçe yazdýk. 2010'da DSÝ Genel Müdürlüðü'ne dilekçeyi ellerimle teslim ettim. Bana verilen cevap 'senin zarar ziyanýný ya öderiz ya da önleriz'. Evim hep çatlamýþ, yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya. 2012'de Orman ve Su Ýþleri Bakaný Sayýn Veysi Eroðlu'na evimin görüntüsünün olduðu CD ve dilekçeyi ellerimle teslim ettim. Bir cevap alamadým. Baþbakanlýða internet üzerenden dilekçe yazdým, ona da bir cevap alamadým. Evlerimiz yýkýlacak. Altý eviz. Bu evlerin hepsi yýkýlacak. Evlerimizi ya istimlak etsinler, ya da bizi taþýsýnlar. Yoksa bir gün bizim çocuklarýn baþýna bu evler yýkýlacak. Can kaybý olunca bunun hesabýný kim verecek? Yetkililerden bu sorunu çözmelerini bekliyoruz" dedi.

Müracaatlar sonuçsuz kalýyor Yapýlan tüm müracaatlarýn sonuçsuz kaldýðýný söyleyen köy muhtarý Kasým Turan ise, Batman sað sahil kanalýnýn açýlýþýndan beri yol üzerinde bulunan altý hanenin su altýnda kaldýðýný belirtti. Turan, "Bütün yetkililere her yere müracaat

DSÝ çocuklarý suçladý

etmemize raðmen bu soruna bir çare bulunmadý. Ben Batman bað sahil sulamasýnýn delegesiyim. Bunu bizzat Batman sað sahil sulama kanalý baþkanýna durumu izah ettik. Kendisi çalýþma yaptýklarýný söyledi. Ama yaptýklarý çalýþma sadece ilaçla oldu. Bu iþ ilaçla olmuyor. 4-5

senedir bu çabalarýmýza ve müracaatlarýmýza raðmen DSÝ ilgilenmiyor ve DSÝ buna bir çare bulmuyor. Bu konuda yetkililerden ricamýz buna bir çare bulmalarýdýr. Ya devlet kalksýn bu evlerimizi istimlak yapsýn veya bu kanala bir çare bulsun. Bu sulama birliðinin yapacaðý iþ deðil DSÝ

Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 10. Bölge yetkilileri ise bu durumun müdahaleden kaynaklandýðýný söyledi. Ýsimlerinin verilmesini istemeyen yetkililer, "Batman Barajý sað sahil sulama kanalýnýn yapýmý devam ediyor. Bu bölge yaklaþýk 100 kilometrelik bir alandýr. Bunun 20 kilometresi tamamlandý ve bu kanallar sulama birliðine devredildi. Kanallar arasýnda derz dolgular var. Çocuklar bu dolgularý kaldýrdýðý için kanallardan sýzma oluyor. Dolgular yerine konulduðunda bu sýzmalar önleniyor. 20 kilometrelik kýsým sulama birliðine devredilmesine raðmen DSÝ olarak bu bölgeyi sürekli kontrol ediyoruz. Bu süre içinde çocuklarýn kaldýrdýðý dolgular 5 defa yeniden yapýldý. Ama yine de birileri gidip derz dolgularý kaldýrýyor. Bu tamamen müdahalelerden kaynaklanan bir sorun. Derz dolgular kaldýrýlmadýðý sürece hiç bir sorun yaþanmayacak ve su sýzýntýsý da olmayacaktýr" ifadelerini kullandý.

Koyun sürüsü karayolunu kapattý B

Kiþisel geliþim seminerleri sona erdi D

iyarbakýr YURTKUR Bölge Müdürlüðü'ne baðlý Ziya Gökalp Yurt Müdürlüðü'nde 5 hafta süreyle devam eden "Kiþisel Geliþim Seminerleri" sona erdi. 'Problem Çözme ve Karar Verme', 'Stres Yönetimi', 'Etkili Sunum Teknikleri', 'Kendini Tanýma Sanatý' ve 'Kamusal ve Sosyal Yaþamda Davranýþ Kurallarý' konularýnda öðrencilere bilgilerin verildiði seminerlerin sonunda YURTKUR Bölge Müdürü Kutbettin Aydoðdu, YURTKUR Bölge Müdür Yardýmcýsý Metin Yýlmaz, ve Ziya Gökalp Yurt Müdürü Ramazan Akhan tarafýndan eðitimcilere plaket verildi.

Amca çocuklarýnýn kavgasýnda kan aktý

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde amca çocuklarý arasýnda çýkan kavgada 2 kiþi yaralandý. Ýlçeye baðlý Üçbasamak Köyü'nde amca çocuklarý arasýnda arazi tartýþmasý çýktý. Köylülerin araya girmesiyle sakinleþen kuzenler, Bahçelievler Mahallesi'nde yine tartýþtý. Ýddiaya göre bacaðýna aldýðý

sopa darbesiyle yaralanan Ýsmail Ö.'nün av tüfeðinden çýkan saçmalar Tahsin Ö.'nün bacaðýna isabet etti. Yaralanan Ýsmail ile Tahsin Ö., Dr. Yusuf Azizoðlu Silvan Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýldý. Tedavileri süren iki kiþinin hayati tehlikelerinin bulunmadýðý öðrenildi.

atman'ýn Hasankeyf ilçesini Gercüþ ilçesine baðlayan karayolunda koyun sürüsünün geçiþi trafiði kilitledi. Sürücüler bir anda karþýlarýnda koyun sürüsü görünce ne yapacaklarýný þaþýrdý. Yolun her iki istikametinden gelen araçlar koyunlara çarpmamak için güçlükle durabildi. Çoban nezaretindeki yaklaþýk 2 bin koyun ve kuzu, yolun kenarýndaki otlarý yemeye baþlarken, yol yaklaþýk 20 dakika araç trafiðine kapandý. Karayolunu kullanan bazý araç sürücüleri sürünün kazalara sebebiyet verdiðini belirterek duruma tepki gösterdi. Sürücüler, "Sürekli kullandýðýmýz bu yolda bahar aylarýnda her zaman bir hayvana çarpma tehlikesi atlatýyor, bazen de çarpýyoruz. Yol kenarlarý hayvan leþleriyle doluyor. En çok korktuðumuz hayvanlar da at, eþek ve koyunlar. Bu hayvanlarý karayolunda yürütenlere caydýrýcý cezalar verilmeli" dediler.

Cizre'de temizlik kampanyasý

Okul Öncesi Eðitim Tanýtým Günleri

D

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan her yýl Mayýs ayýnda düzenlenen tanýtým günleri etkinliði baþladý. Etkinlikte ilkokullarýn öðrenci ve öðretmenleri okul öncesi eðitim bilincinin geliþmesi için yürüyüþ yaptý. Ýsmet Paþa, Cumhuriyet, Ýskender Paþa ve Alipaþa ilkokullarý, Yunus Emre Anaokulu ve Tevfik Fikret Ortaokulu öðretmen ve öðren-

cilerinin katýldýðý etkinlikte halay çekildi. Halkýn okul öncesi eðitim hakkýnda bilinçlenmesini saðlamayý amaçlayan etkinlik, katýlýmcýlarýn Daðkapý Meydaný'ndan Keçiburcu'na kadar yürüyüþüyle devam etti. Etkinlik Keçiburcu'na gelinmesi ile sona erdi. Etkinliðe Sur Kaymakamý Aydýn Ergün, Sur Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yýlmaz Yýldýz ve Ýl Milli Eðitim Þube Müdürleri, okul müdürleri öðretmen ve öðrenciler katýldý.

Þ

ýrnak'ýn Cizre Ýlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Melayê Cizîrî Eðitim Destek Evi öðretmen ve öðrencileri, "Tarihimize sahip çýkalým, tarihi deðerlerimizi kirletmeyelim" þiarýyla temizlik kampanyasý baþlattý. Kampanya çerçevesinde kentin tarihi Býrca Belek surlarýnda (Cizre Kalesi) temizlik yapýldý. Yapýlan temizlikte bir tonu aþkýn çöp toplayan öðrencilere, Cizre Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Dalmýþ ve belediye meclis üyeleri de destek verdi. Tarihi surlarýn etrafýný temizleyen öðrenciler sýk sýk "Paqiþ bike, pis neke' sloganý attý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Melayê Cizîrî Eðitim Destek Evi öðretmenlerinden Ýbrahim Yýldýz, Cizre'nin kadim tarihini temiz tutmak ve bu temizlik bilincini

halka aþýlamak amacýyla böyle bir kampanya baþlattýklarýný söyleyerek, "Buraya pikniðe gelen yurttaþlarýmýz burayý çok kirletmiþler. Her yer çöple dolmuþ durumdadýr. Bizler de tarihimize sahip çýkmak istedik. Tarihimizin en büyük deðeri olan Býrca Belek'i temiz tutmamýz gerekiyor. Tarihimizi temiz tuttuðumuz kadar tarihimize de sahip çýkacaðýz. Bir halk tarihi yapýlarýný temiz tuttuðu kadar tarihine de sahip çýkýyor. Bunun için bizler de Melayê Cizîrî Eðitim Destek Evi öðretmen ve öðrencileri, belediyemizin desteðiyle 'Tarihimize sahip çýkalým, tarihi deðerlerimizi kirletmeyelim' þiarýyla temizlik kampanyasý baþlattýk" dedi. Halka da seslenen Yýldýz, ev ve iþyerleri önlerinin temiz tutulmasýný istedi. (DÝHA)


4

Gündem

4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ

Akil heyeti JÝTEM Davasý'ný takip etti Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Grubu üyeleri, Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Kayseri eski Alay Komutaný Albay Cemal Temizöz'ün de yargýlandýðý JÝTEM Davasý'ný takip etti.

A

kil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Grubu, bölgedeki çalýþmalarý kapsamýnda Diyarbakýr'a gelerek Albay Cemal Temizöz'ün davasýný izledi. Akil Ýnsanlar Güneydoðu Grubu adýna Lami Özgen, Mehmet Emin Ekmen, Fazýl Hüsnü Erdem ve Ahmet Faruk Ünsal ile BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, duruþmayý takip etti. Duruþma sonrasýnda Diyarbakýr Adliyesi önünde gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Grubu üyesi Ahmet Faruk Ünsal, davayý sembolik bir yargýlama olarak deðerlendirdi. Ünsal, "Bu dava çok sembolik ve çok tarihi bir dava. Davanýn sembolik olmasý sadece 20 maktullün olayýyla ilgili tutuklu olmasýndan kaynaklanmýyor. O insanlarýnýn yakýnlarýnýn adalet talebi son derece önemlidir. Bu davada devletin sýrtýna üniforma verdiði, beline tabanca verdiði, cebine para verdiði ve bizi korumakla yükümlü olan bir kamu kurumunun yasadýþý bir örgütlenmeyle bölgede cinayetler iþlediðine iliþkin çok yaygýn bir kanaat var. Yani JÝTEM'in kurumsal olarak varlýðýyla ilgili yargýlanmanýn yapýlýyor olmasý da çok önemli. Bu nedenle biz bu davayý hem sanýklarýn yargýlanmasý hem de bu kirli ve karanlýk tarihin aydýnlatýlmasý davasý olarak görüyoruz. Bugün maðdur yakýnlarý da burudalar. Türkiye çok önemli bir çözüm sürecini yaþýyor. Biz bu süreçte adalet mekanizmalarýndan, adaletin ortaya çýkmasý için gerekli hassasiyetlerin ortaya çýkarmasýný bekliyoruz. Burada bir güven duymak istiyoruz. Ayný þekilde maðdur yakýnlarý da adaletin ortaya çýkarmasý için ve sürecin sað salim yürümesi için bu sembolik davanýn adaletle sonuçlanmasýný bekliyor. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde Türkiye yaþam hakký ihlallerinden dolayý bir çok kez mahkum olmuþ bir ülke. Benzer davalarda zaman aþýmý durumu söz konusudur. Bu

yüzden bu davanýn kýsa sürede sonuçlanmasý kamuoyunun ve maðdurlarýn adalet beklentisini ortaya çýkaracak bir þekilde sonuçlanmasýný çok önemsiyoruz" dedi. Tan: Devlet arþivi açýlsýn Cemal Temizöz'ün davasýný Akil Ýnsanlar Heyeti ile birlikte takip eden BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan ise, Fýrat'ýn doðusundaki Ergenekon yapýlanmasýnýn ortaya çýkarýlmasý için devletin arþivinin açýlmasý gerektiðini söyledi. Tan, "Albay Cemal Temizöz'ün davasý Fýrat'ýn doðusundaki Ergenekon'un veya baþka bir tanýmlamayla kontrgerillanýn JÝTEM'in, rejimin karanlýk yüzünü gösteren en önemli davalarýndan birisidir. Baþýndan beri bu davayý parti olarak takip ediyoruz. Ancak yeterince delil olmasýna raðmen, yine bu konuda devlet gerekli yardýmý saðlamýyor. Geçmiþteki bütün hadiselerin, devletin hafýzasýnda bir yerlerde kayýtlarý var. Diyarbakýr milletvekili olarak, defalarca Meclis Komisyonu'nda verdiðim önergelerim var. Ayný þekilde bu konular-

la ilgili Sayýn Baþbakan'a da verdiðim soru önergeleri var. Ama bugüne kadar herhangi bir bilgi ve belge almýþ deðilim. Eðer Türkiye gerçekten de þeffaflanacak, demokratikleþecekse devletin elindeki bilgi ve belge açýklanmadýðý müddetçe, þeffaflýðýn ve temizliðin yapýlmasý mümkün deðil. Bu konuda da birinci muhatabýmýz Sayýn Baþbakandýr. Çünkü bu bilgi ve belgelerin açýklanmasý Baþbakan'ýn iki dudaðý arasýndadýr. Olan bitenleri aydýnlatmadan bir yere varmamýz mümkün deðildir. Sýkça, Kürt siyasetine yönetilen haksýz bir eleþtiri var, bunlar Fýrat'ýn doðusundaki Ergenekon ile yeterince ilgilenmiyorlar diye, peki biz bu çaðrýdan açýk daha ne yapalým. Akil Ýnsanlar Heyeti'nin bu konularla ilgilenmesini önemsiyoruz. Katkýlarý çok önemlidir. Yaptýðýmýz bu çaðrýyý onlarýn da devlete yapmalarýný öneriyoruz" diye konuþtu.

KCK tutuklularýný ziyaret ettiler Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Grubu, Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'nde KCK davasýndan tutuklu olan siyasileri ziyaret etti. Aralarýnda Lami Özgen, Mehmet Emin Ekmen, Fazýl Hüsnü Erdem ve Ahmet Faruk Ünsal'ýn yer aldýðý heyet, tutuklu bulunan milletvekilleri, belediye baþkanlarýný ziyaret ederek çözüm süreciyle ilgili son geliþmeleri deðerlendirdi. BDP Milletvekili Faysal Sarýydýz, BDP Batman Belediye Baþkaný Necdet Atalay ve Hatip Dicle'nin de yer aldýðý görüþme 3 saat sürdü. Cezaevi çýkýþýnda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan grup sözcüsü Ahmet Faruk Ünsal, cezaevinde tutuklu bulunan KCK'lýlar ve özellikle seçilmiþ siyasetçilerle bir görüþme yaptýklarýný kaydederek, görüþtükleri kiþilerin bu sürece çok ciddi bir desteðin olduðunu gördüklerini söyledi.

'Sürece büyük destek var' Ünsal, "Bu durum son derece sevindiricidir. Cezaevinde kalmalarýndan dolayý özel sorunlar yaþadýklarýný öðrendik. Bunlardan biri

halen uzun süredir tutuklu olarak yargýlanýyor olmalarý. Biz yargýnýn baðýmsýz bir þekilde hareket edip, en kýsa sürede adaleti saðlayacaðýný beklemekteyiz. Yakýn bir zamanda KCK tutuklularýn yargýlanacaðý mahkeme olacak. Nasýl iþlediðini göreceðiz. Þuan hasta mahkumlarýnýn tedavileriyle ilgili bir takým sorunlarýn yaþandýðýný bize anlattýlar. Burada bulunan bir takým hükümlülerin bölge dýþýna nakillerinin yapýldýðýndan söz edildi. Bunlar, hem hükümlü hem de aileleri zor durumda býrakan uygulamalardýr. Buradaki tespitlerimizi Adalet Bakaný'na ileteceðiz. Adli týbbýn iþleyiþiyle ilgili bir takým sorunlar yaþanmaktadýr. Cumhurbaþkaný af yetkisini kullanmasý, adli týbbýn verdiði karardan sonra iþleyen bir süreçtir. Bu konudaki talepleri de Adalet Bakanlýðý'na ileteceðiz. Yaptýðýmýz görüþmelerde sürece çok büyük bir destek olduðunu gördük. Tutuklu olanlarýn hepsi, Abdullah Öcalan'a özel ve duygusal baðý olan insanlardýr. Öcalan'a güvendiklerinden dolayý süreci desteklediklerini dile getirdiler" dedi.

Bismil'de Biçerdöver Hastanede felç oldu Operatörlüðü kursu

D

iyarbakýr'ýn Bismil Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü ile Bismil Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan açýlan 'Biçerdöver operatörlüðü yetiþtirici kursu' sona erdi. Bismil Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk

Zayi ilaný Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Ahmet Baydemir

4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4257 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Ayaklarýmý kýpýrdatamýyordum. Uzun bir süre sedye üzerinde acýlar içinde kaldým" dedi.

Müdürü Memduh Bülbül, Bismil'in 112 bin nüfuslu bir ilçe olduðunu belirterek, ilçenin 1 milyon 530 bin dekarlýk bir araziye sahip olduðunu söyledi. Çiftçilerden biçerdöver operatörlüðü kursu için çok sayýda talep aldýklarýna dikkat çeken Bülbül, bunun sonucunda Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne baþvuruda bulunduklarýný ve oradan gelen izin ile kursu açtýklarýný kaydetti.

'Yapýlacak bir þey yok'

1 milyon 530 bin dekar arazi Bülbül, "Ýlçemiz 112 bin nüfuslu ve ilçeyi baðlý 110 köy bulunmaktadýr. Bunun yanýnda ilçemizin toplam arazi miktarý 1 milyon 530 bin dekarlýk bir alan sahiptir. 2012 yýlýnda 5 bin 878 çiftçimiz çiftçi kayýt sistemi için baþvuruda bulundu. Bunun yanýnda 2012 hasat döneminde arkadaþlarýmýzýn yapmýþ olduklarý biçerdöver denetimleri esnasýnda, çiftçilerimize ait 200 üzerinde biçerdöverin olduðunu tespit ettik. Bunun yaný sýra diðer il ve ilçelerden ise 100 tane biçerdöverin geldiðini tespit ettik. Bu denetimlerimiz sonucunda çiftçilerimizden biçerdöver operatörlüðü yetiþtirici kursunun açýlmasý yönünde çok sayýda talep aldýk. Ýl müdürlüðümüz ile yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda kursu açtýk ve baþvurular düþüncelerimizin çok üzerinde oldu" dedi.

Sertifikalarýný aldýlar Kursu açmaktaki temel hedeflerinin Biçerdöver operatörlerinin daha bilinçlenmesi olduðunu aktaran Bülbül, özellikle dane kaybýný önlemeyi hedeflediklerini ifade etti. Bülbül, "Kursu açmamýzdaki temel hedefimiz biçerdöver operatörlerimizin daha bilinçlenmesi ve özellikle dane kaybýnýn öne geçmek milli servet kaybýný minimum seviyeye indirmek ve operatör yetiþtirerek yeni bir iþ imkaný saðlamaktýr" diye konuþtu. Bülbül, konuþmasýnýn ardýndan kursiyerlere sertifikalarýný verdi.

Þýrnak'ýn Ýdil Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne baþ aðrýsý þikayetiyle giden 61 yaþýndaki Mehmet Ballýca'nýn, yapýlan iðne sonucu sað bacaðýnda kýsmi felç oluþtuðu iddia edildi.

Ý

dil ilçesine baðlý Sýrtköyü (Deþtadarê) Beldesi'nde bir aþý skandalý ortaya çýktý. Mehmet Ballýca isimli yurttaþ, 16 Þubat günü Ýdil Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne baþ aðrýsý þikayetiyle giderek muayene oldu. Muayenenin ardýndan iðne yapýlan Ballýca, bir daha ayaða kalkamadýðýný ve yapýlan iðneden kaynaklý bacaðýnýn felç olduðunu iddia etti. Ballýca, sað bacaðýnýn diz altýndan parmaklarýna kadar olan bölgeyi hissetmediðini belirterek, ayakta durabilmek için yakýnlarýndan yardým almak zorunda kaldýðýný söyledi. Cumartesi günü olduðu için acil serviste muayene olmak zorunda kaldýðýný belirten Ballýca, "Hemþire iðne yaptýðý esnada büyük bir acý hissettim. Daha önce bu kadar acý çekmemiþtim. Bir þeylerin ters gittiðini anladým. Hemþireye dönerek 'bana yanlýþ yerden iðne yaptýn' dedim. Hemþire yüzüme bile bakmadan çekti gitti. Ardýndan ayaða kalkmaya çalýþtým. Ancak kalkamadým.

Ballýca, hastanede yaþadýklarýna iliþkin þunlarý aktardý: "Ýdil Devlet Hastanesi doktoru bir þeyimin olmadýðýný söyledi. Ancak ben ayakta duramýyor, ayaklarýmý hissetmiyordum. O halimle eve gelmek zorunda kaldým. Ancak aðrým dinmedi. Ayaklarýmda bir iyileþme olmadý. Ben de bu durum üzerine Cizre Devlet Hastanesi'ne gittim. Burada yaklaþýk 15 gün Nöroloji servisinde tedavi gördüm. Yine bir iyileþme olmadý. Yapýlan tedavilerden sonuç almadým. Batman Bölge Hastanesi'nde bir süre tedavi gördükten sonra Adana Balcalý Hastanesi'nde 16 gün tedavi altýnda tutuldum. Yapýlan tedaviler de bir fayda saðlamadý. Ayaðýmdaki 2 damarýn çalýþmadýðýný ve ayak-

Dicle Üniversitesi'nde çalýþtay

U

lusal Vasküller Cerrahisi Derneði ile Dicle Üniversitesi'nin (DÜ) ortaklaþa düzenledikleri 'Vasküller Travmalar Çalýþtayý' Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Konferans Salonu'nda baþladý. Çalýþtaya Türkiye'deki çeþitli üniversitelerden 120 Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný ve 45 konuyla ilgili firma temsilcisi katýldý. Çalýþtayda konuþan Vali Mustafa Toprak, Bismil Körtük Tepe kazýlarýnda Diyarbakýr tarihinin 12 bine

larýmda kýsmi felcin olduðunu söyleyen doktorlar, tedavi için yapacak bir þeyin olmadýðýný söyledi. 3 ay sonra tekrar hastaneye gelmem gerektiði, 1 ile 6 ay arasýnda bir iyileþmenin olabilme ihtimalinin olduðu söylendi." Suç duyurusunda bulundu

Tedavi olmak için birçok hastaneye gitmek zorunda kaldýðýný ifade Ballýca, Yeþil kartlý olduðu için tedavinin tam olarak yapýlmadýðýný dile getirdi. Acýlarýnýn sürdüðünü belirten Ballýca, Ýdil Savcýlýðý'na iðneyi yapan saðlýk çalýþaný hakkýnda suç duyurusunda bulunduðunu söyledi. Ballýca, "Baþýndan salmak için acele ile iðne yaptýlar. Ýnsanlarýn canlarýný hiçe sayarak umursamaz tavýrlar ile tedavi ediyorlar. Bana iðne yaparak benim felç olmama neden olan þahýs, yaptýðýnýn yanlýþ olduðunu kabul etmeyerek çekip gitti. Birçok hastaneden raporlar aldým. Tüm raporlarda yanlýþ yapýlan iðne sonucu ayaklarýmdaki iki damarýn zedelendiði ve bundan kaynaklý iþlev görmediði belirtiliyor. O günden sonra hastanelerde periþan edildim. Sadece baþým aðrýyordu. Þimdi ayakta duramýyorum" diye konuþtu. (DÝHA)

kadar dayandýðýný belirterek, Tevrat, Ýncil ve Kur'an-ý Kerim'de ismi geçen iki peygamberin Diyarbakýr'ýn Eðil ilçesinde bulunduðunu söyledi. Toprak, "Ýþte bu yüzdendir ki Diyarbakýr kadim kenttir. Açýlýmla birlikte Diyarbakýrlýnýn yüzü deðil, gözünün içi gülüyor. Sizler gittiðinizde Diyarbakýr'ýn bu yönünü de anlatýn" dedi. Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Binali Mavitaþ, Diyarbakýr'ýn tarihi ve bugünkü durumu ile ilgili kýsa bir bilgi sundu.


Bölge Haber

4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ

5

'Dersim devlet terörüdür' AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, "Dersim Katliamý bir devlet terörüdür. Binlerce sivil insanýmýzýn katledilmesine sessiz kalan CHP, tarih karþýsýnda hesap verecek" dedi.

D

ersim Katliamý'nýn insanlýk suçunun devlet eli ile iþlendiði bir gün olduðunu belirten AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, bu olayýn devlet terörü olduðunu dile getirdi. Ýçten, "Bu kararý alan hükümet kimdir? Bu kararda imzasý olan bakanlar kimlerdir? 1925 yýlýnda Þeyh Sait Olaylarý bastýrýlýrken ayný zihniyet katliamlar yapmýþtý, 4 Mayýs tarihinde de Dersim'de aynýsýnýn yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Bu ülkemiz için kara bir gün ve kendi insanlarýmýzý ötekileþtirdiðimiz, reddettiðimiz, 1925'e benzer olaylarý yaþadýðýmýz ikinci bir tarihi utanç olayýmýzdýr. 1925 ve 1937 olaylarý, devlet eli ile bu ülkenin bölündüðü, ötekileþtirildiði, ret ve inkar politikalarýn uygulamaya karar verdikleri bir gündür. Dersim insanlýk suçunun devlet eli ile iþlendiði bir gündür. Dersim devlet terörüdür. Kim masum kadýnlarý, küçücük çocuklarý, dedelerimizi ve ninelerimizi katledenleri savunabilir? Dersim devletin bir ayýbýdýr, bir utancýdýr ve bu ayýp utanç asimilasyon politikalarý, günümüzdeki terör olaylarýný tetiklemiþ kaynaktýr. Binlerce

insan devlete ait silahlar ve görevlilerince katledilmiþtir. Ey Dersim! Ayaða kalk ve geçmiþin ile yüzleþ. Sen bugün sana yapýlanlara sessiz kalanlara hesap sormalýsýn. Bugün senin hesap sorma zamanýn, bugün o gün olanlar ile yüzleþme zamanýn, bugün dedelerinin kanýnýn hesabýný sorma zamanýn. Kime? O gün iktidarda olan ve o günkü iktidar zihniyetine sahip çýkanlara hesap sorma zamaný" diye konuþtu.

'CHP hesap verecek' Yakýn tarihin hep aldatmacalarla dolu olduðunu belirten Cuma Ýçten, "Elleri kanlý olanlar yazdýklarý tarihten o kadar çok iðrendiler ki gerçekleri sakladýlar. Masum insanlarýn katliamýný bile üstlenemediler. Çünkü insanlýk suçuydu ve bu asla izah edilemezdi. 'Dersim'de, Diyarbakýr'da ve bu bölgede yaþayan Kürtler yol, baraj ve hizmet ile akýllanmazlar, bunlarý katletmek lazým' dediler ve bunu da yaptýlar. CHP il baþkanlarýný vali olarak atadýlar. Düzmece Ýstiklal Mahkemeleri ile de alimleri, kanaat önderlerini, saygýn insanlarý daraðacýn-

da astýlar. Yetinmediler, köyleri boþalttýlar ve sadece 1925 ve 1938 yýllarý arasýnda 6 bine yakýn köy yakýlýp boþaltýlmýþ, yüz binlerce insanýmýz Çorum'a, Yozgat'a, Ankara'ya, Konya'ya göçe zorlanmýþ. Dersim'de katledilen ve idam edilenlere Allah'tan rahmet ve torunlarýna baþsaðlýðý diliyorum. Ýdam emrini kimler ve ne gerekçeler ile verdiler? Seyit Rýza'nýn oðlunun yaþý tutmadýðý için yaþýný büyütüp idam edecek kadar kararlýydýlar. Bu idamlarda imzalarý olanlarý kýnýyorum. Kürt sorununun temelinde 1925 ve 1937 yýllarýnda devlet eli ile yapýlmýþ katliamlar vardýr. Sayýn Baþbakanýmýz Dersim katliamlarýnýn belgelerini ifþa etmiþ ve devlet adýna Dersim'de yapýlanlardan özür dilemiþtir. Katliamlarýn sonucu olan Kürt sorununu bitirmek, halkýmýz ile kucaklaþmak AK Parti iktidarýna nasip olmuþtur. 1925 ve 1937 yýllarýnda binlerce sivil insanýmýzýn katliamlarýna sessiz kalan CHP, tarih karþýsýnda hesap verecektir" ifadelerini kullandý.

Gezici Bilim Müzesi Diyarbakýr'da

B

Ankara ve Þanlýurfa'dan sonra Diyarbakýrlý çocuklarla buluþtu. Gezici Bilim Müzesi içinde bulunan ve Bahçeþehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan 25 ayrý istasyonda deney çalýþmalarý yapýlarak bilim tüm çocuklara en ilgi çekici þekilde anlatýldý. Müzeyi gezen çocuklardan 8. Sýnýf öðrencisi Sümeye Kaplan, müzeyi çok beðendiðini belirterek, okulda öðrendiklerinin uygulamalý halini müzede gördüklerini söyledi.

Çiftçiler yaðmur duasýna çýktý

atman'ýn Gercüþ ilçesinde çiftçiler yaðmur duasýna çýktý. Gercüþ ilçesine baðlý Hisar Beldesi'nde halk yaðmur duasý için bir araya geldi. Hep birlikte öðle namazý kýlan köylüler, ardýndan yaðmur duasý etti. Yaðmur duasýný okuyan köy Ýmamý Hamit Öztür, "Hisar beldesine gelen çevredeki köy sakinleri ile birlikte yaðmur duasýna gelen misafirlerimizin dualarý bizim için çok önemli" dedi. Hisar Belde Belediye Baþkaný Zübeyir Kaya ise, "Halkýmýz yaðmur duasýna yoðun ilgi göstermiþlerdir. Bu geleneklerin yaþatýlmasý, bizim açýmýzdan çok önemli, köylülerimiz, halkýmýz, bu konudaki yüz yýllardan bellidir devam eden yaðmur duasý geleneði aile baðlarýný, kültürel baðlarýný ve diðer bütün sosyal, ekonomik iliþkilerin merkezi olmasý açýsýndan köylülerimiz bu tür faaliyetleri belediyemiz olarak elinden geldiði sürece desteklemeye çalýþýyoruz" diye konuþtu. Yaðmur duasýndan sonra kesilen kurban etleriyle piþirilen etli pilav vatandaþlara ikram edildi.

Bütün öðrencilere hitap ediyor

'Gezici Bilim Müzesi'' adýyla Türkiye'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden birini gerçekleþtiren Bahçeþehir Koleji, Ninova Park Alýþveriþ Merkezi (AVM) önünde Diyarbakýrlý çocuklarý bilim ile buluþturdu.

H

akkari'nin Yüksekova ilçesine baðlý Kamýþlý Ýlköðretim Okulu tarafýndan uçurtma þenliði düzenlendi. Þenlikte uçurtma uçuran öðrenciler keyifli dakikalar geçirdi. Ýlçeye 10 kilometre uzaklýkta bulunan Kamýþlý Ýlköðretim Okulu öðretmenleri, öðrencileri için uçurtma þenliði düzenledi. Þenlikte öðrenciler öðretmenleriyle birlikte onlarca uçurtmayý uçurtarak keyifli dakikalar yaþadý. Öðrenciler, bu þenliði düzenleyen öðretmenlerine teþekkür ederek, þenlikten büyük bir mutluluk duyduklarýný söylediler. Þenliði düzenleyen Kamýþlý Köyü Ýlköðretim Okulu öðretmenlerinden Fatmagül Semiz, baharý öðrencileri için bir þenlik havasýna çevirmek istediklerini belirterek, "Öðrencilerimizin bu temiz havayý solumalarý için uçurtmayý bir araç olarak gördük ve bu etkinliði hazýrladýk. Bu tür þenlikleri daha fazla yapmayý düþünüyoruz. Umarým herkes keyifli dakikalar geçirmiþtir" dedi.

ürkiye genelindeki okullarýnda açtýðý Bilim Müzeleriyle bilimin baþlangýç noktasý olan Bahçeþehir Koleji, bu kez de bilimi Türkiye'deki tüm çocuklara ulaþtýrmak için Gezici Bilim Müzesi projesini hayata geçirdi. Ýlk olarak Ýstanbul'da ziyaretçileri ile buluþan 'Gezici Bilim Müzesi'', Adana, Mersin, Ýskenderun, Gaziantep,

Siirt Belediyesi Asfalt Plenti'ne kavuþtu

B

Yüksekova'da uçurtma þenliði

T

Öðrencilerini müzeye getiren fen ve teknoloji öðretmeni Fadime Toprak ise, müzede bulunan materyaller sayesinde öðrencilerin hem okulda gördüklerini tekrarlama fýrsatý bulduðunu, hem de uygulama þansý yakaladýklarýný ifade etti. Diyarbakýr Bahçeþehir Koleji Kurucusu Zeki Eser, "Bahçeþehir Kolejleri olarak gezici TIR'ýmýzla tüm Türkiye'yi geziyoruz. 2 ve 4 Mayýs tarihleri arasýnda Diyarbakýrlý çocuklarla buluþuyoruz. Müzemiz anaokulundan liseye kadar bütün öðrencilerimize hitap ediyor. Burada gördüðünüz bütün bilim aparatlarýnýn hepsi Bahçeþehir Fen ve Teknoloji Lisesi öðrencileri tarafýndan yapýlmýþtýr. TIR'ýmýz daha yollara devam edecek, ülkemizdeki bütün illerimize hitap edecektir. Bu projemiz sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapýlan bir projedir" dedi.

atman Belediyesi, Siirt Belediyesi'ne Asfalt Plenti hibe etti. 2012 yýlýnda Siirt Belediyesi'ne hibe edilen Asfalt Plenti ekipmanlarý, önceki gün Siirt Belediyesi'ne teslim edildi. Eruh Yolu üzerinde bulunan Siirt Belediyesi Atýk Su Arýtma Tesisi'nin yanýnda bulunan arazide kurulum çalýþmalarý baþladý.

Çalýþmalarýn bir ay içinde tamamlanacaðý ve Haziran ayý baþýnda asfalt üretiminde deneme çalýþmalarýnýn yapýlacaðý belirtildi. Üretimin baþarýlý olmasý halinde kent merkezindeki yol yapým, onarým ve düzenleme çalýþmalarýnýn daha hýzlý bir þekilde yapýlmasý saðlanacak. (DÝHA)

Van'da kadýna þiddet arttý V

an Belediyesi Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'ne (VAKASUM) 2010 ve 2011 yýllarýnda 59 kadýn þiddete uðradýðý gerekçesiyle baþvururken, bu sayý 2012 yýlýnda 854'e çýktý. VAKASUM, özellikle kadýn sorunlarý konusunda yaptýðý çalýþmalarla dikkat çekiyor. Þiddete uðrayan kadýnlarýn maðduriyetlerinin giderilmesi konusunda çalýþmalar yürüten ve 2009 yýlýnda kurulan VAKASUM'a 2010 ve 2011 yýllarýnda þiddete uðrayan 59 kadýn baþvuruda bulundu. Bu kadýnlarýn yaþ aralýðý 19-47 yaþ civarý olurken, 7

kadýn ekonomik, 52 kadýn ise fiziksel þiddete uðradýðýný belirterek yardým talebinde bulundu. Kadýna yönelik þiddet oraný depremin yaralarýnýn sarýlmaya çalýþýldýðý 2012 yýlýnda 854'e çýktý. Deprem günlerinde 342 kadýn VAKASUM'dan psikolojik danýþmanlýk desteði aldý. VAKASUM'da psikolojik danýþmanlýk hizmeti veren Psikolog Zin Adiyan, kendilerine baþvuran kadýnlarýn daha çok görücü usulü ile evlendirildiðine dikkat çekti.

Sýðýnma evi yok Erken yaþta evlenenlerin de kendilerine sýkça baþvurduðunu dile getiren Adiyan, "Þiddeti uygulayanlar daha çok kadýnlarýn eþleri ve eþinin ailesi oluyor. Kadýnlarýn çoðunda boþanma nedeni aþýrý þiddet ve baský. Deprem süresincede psikolojik danýþmanlýk hizmetleri verdik. Kadýna yönelik þiddet fiziksel, ekonomik, sözel, psikolojik ve cinsel olarak meydana geliyor. Bölgede aþiret sistemi bir gerçeklik. Bizler kadýn çalýþan olarak özellikle bu tarz durumlarda sýkýntý çekiyoruz. Bölgenin yapýsýndan kaynaklý sýkýntýlarýmýz var ve en önemlisi sýðýnma evimiz yok. Dolayýsýyla bize baþvuran kadýnlarý Aile Sosyal Politikalar Müdürlüðü'ne gönderiyoruz. Sonrasýnda da takipçisi oluyoruz. Bunun yaný sýra þiddete uðrayan kadýnlarýmýzýn Duhok Prefabrik konutlarýmýzdan faydalanmasýný saðlýyoruz. Þiddete uðrayan kadýnlar konusunda duruþmalarý takip ediyoruz, bu konuda Van Barosu ile ortak hareket ediyoruz" dedi.


6

EKONOMÝ

Mevsimlik isciler dernek kurdu 4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ

DTK'nýn Mevsimlik Tarým Ýþçileri Kurultay'ýnda aldýðý karar doðrultusunda Diyarbakýr'da Mezopotamya Mevsimlik Tarým Ýþçileri Derneði kuruldu.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sosyal Politikalar Komisyonu'nun Viranþehir'de düzenlediði Mevsimlik Tarým Ýþçileri Kurultayý'nda alýnan dernekleþme kararý yaþam buldu. Diyarbakýr Mezopotamya Mevsimlik Tarým Ýþçileri Derneði'nin (Karkerên Çandiniyê ya Demsali Ya Mezopotamya ya Amedê) kuruluþu ilan edildi. Derneðin kuruluþ ilaný Genel-Ýþ Sendikasý Diyarbakýr Þube binasýnda yapýlan basýn toplantýsý ile gerçekleþtirildi. Basýn toplantýsýna dernek eþ baþkanlarý Ömer Baran, Saniha Sürer ve dernek yöneticileri Nezhiþah Kaya ile Ensari Atlý katýldý. Dernek eþ baþkaný Ömer Baran, 1 Mayýs'ý Taksim Meydaný'nda kutlamak isteyen emekçilere polisin müdahalesini sert bir dille kýnadý. Ömer'in ardýndan konuþan Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ensari Atlý, kurultayla birlikte sorunlarýný tartýþma imkaný bulduklarýný, bu kapsamda dernek çatýsý altýnda örgütlenme kararý aldýklarýný aktardý. Atlý, bu çerçevede 30 Nisan tarihinde Diyarbakýr'da Mezopotamya Tarým Ýþçileri Derneði'nin kuruluþ baþvurusunun yapýldýðýný kaydetti. Tüm tarým emekçilerini insanca, onurlu bir yaþam için kurulan dernek çatýsý altýnda örgütlenmeye ve mücadele etmeye davet eden Atlý, mevsimlik tarým iþçilerine, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere ve emek örgütlerine çaðrýda bulundu.

Mevsimlik iþçilerin talepleri Atlý, mevsimlik tarým iþçilerinin taleplerini þu þekilde sýraladý: Emekçileri 'mevsimlik' ve 'gezici' iþçiliðe zorlayan koþullar ortadan kaldýrýlmalýdýr. Her ne þekilde olursa olsun

boþaltýlan köyler yerleþime ve üretime uygun hale getirilmelidir. Devlet TOKÝ aracýlýðýyla þehirlerde konut yapmak yerine, geri dönüþüm için köy yaþamýna uygun konutlar yapmalýdýr. Köye dönüþ etkili bir biçimde desteklenmeli, geri dönenlerin köylerinde üretim yapabilmeleri için uygun koþullar oluþturulmalýdýr. Topraksýz köylülere etkili bir Toprak Reformu ile toprak saðlanmalýdýr. Devletin elindeki tarým arazileri, devlete ait kullanýlmayan topraklar ve mayýnlý araziler temizlenerek topraksýz köylülere daðýtýlmalý; her ne ad altýnda olursa olsun büyük toprak mülkiyetine kýsýtlama getirilmeli, büyük toprak sahiplerine arazilerinin belirli bir büyüklüðü üzerindeki kýsmý topraksýz köylülere daðýtýlmalýdýr. Küçük çiftçiliðin sürdürülebilir hale getirilmesi için, ekolojiye ve gýda güvenliðine öncelik veren köklü bir Tarým Reformu yapýlmalýdýr. Mevsimlik tarým iþçilerinin temel haklardan yararlanmalarýný saðlayacak kapsamlý bir yasal düzenleme yapýlmalýdýr. Mevsimlik tarým iþçilerine, hizmet akdi, ücret, çalýþma saatleri, sosyal haklar gibi temel haklar bakýmýndan diðer iþçilerle eþit haklar saðlanmalýdýr. Mevsimlik tarým iþçileri sosyal güvenlik kapsamý içine alýnmalý, sigorta primleri iþverenler ve devlet tarafýndan ödenmelidir.

Çocuklara eðitim koþullarý saðlansýn Mevsimlik tarým iþçileri, Sendikalar, Grev ve Toplu Sözleþme Yasasý içine alýnmalý, kendilerini ilgilendiren tüm kurumlarda sendikalarý aracýlýðýyla temsil edilmeli; aracýlýk sistemi ortadan kaldýrýlmalýdýr. Mevsimlik Tarým Ýþçilerini Ýzleme Kurullarý üzerindeki devlet ve toprak sahibi vesayeti kaldýrýlmalýdýr. Bu kurullar mevsimlik tarým iþçileri örgütlerinin etkin katýlýmýna olanak saðlayacak biçimde yeniden düzenlenmeli, emek, meslek, kadýn ve gençlik örgütlerinin temsilcileri de bu kurullarda temsil edilmelidir. Mevsimlik tarým iþçilerinin ücretleri-

Mardin'de rekor proje baþvurusu

nin, çalýþma saatlerinin üst sýnýrlarý, ulaþým, barýnma, saðlýk, eðitim, iþ güvenliði ve güvenliklerinin saðlanmasýna iliþkin tedbir ve uygulamalar iþçilerin eþit haklarla katýlacaðý kurullarda kararlaþtýrýlmalýdýr. Mevsimlik tarým iþçilerine yönelik dýþlama, aþaðýlama ve þiddet politikalarý durdurulmalý, çalýþtýklarý yerlerde temel yurttaþlýk haklarýndan yararlanabilmeleri için gereken idari ve toplumsal tedbirler alýnmalýdýr. Mevsimlik tarým iþçilerinin çalýþtýklarý yerlerde baþta saðlýk ve eðitim kurumlarý olmak üzere kamu kurumlarýnda, mevsimlik tarým iþçilerine Kürtçe hizmet sunulmalýdýr. Çocuklarýn mevsimlik tarým iþçisi olarak çalýþtýrýlmasýnýn önüne geçilmeli, iþçi çocuklarýnýn eðitim koþullarý saðlanmalý, saðlýklarýnýn korunmasý ve bakýmlarý için kamusal destek oluþturulmalýdýr. Ýþçi çocuklarýnýn eðitimlerinin kesintiye uðramamasý için gerekli tedbirler alýnmalýdýr.

Eþit iþe eþit ücret uygulansýn Kadýn mevsimlik tarým iþçilerinin üzerlerindeki çocuk bakýmý ve ev iþleri yükü kaldýrýlmalý, saðlýk sorunlarýnýn çözümü için özel bir saðlýk politikasý uygulanmalýdýr. Kadýn iþçilere erkekler için eþit iþe eþit ücret ilkesi uygulanmalýdýr. Kadýn ve erkek iþçiler toplumsal cinsiyet eðitiminden geçirilme-

lidir. Mevsimlik tarým iþçileri için insan onuruna uygun, güvenli ve ücretsiz bir ulaþým düzeni oluþturulmalýdýr. Mevsimlik tarým iþçilerinin çalýþma bölgeleri arasýnda transferinde toplu taþýma ilkelerine uygun, iþverenlerin ve devletin finanse ettiði bir taþýma sistemi oluþturulmalýdýr. Mevsimlik tarým iþçilerinin ulaþýmýnda traktör, kamyon kasasý gibi taþýma araçlarý kullanan iþveren ve aracýlara etkili müeyyideler konulmalýdýr. Ýþçilerin ücret ve çalýþma koþullarý, devlet, iþveren ve iþçi temsilcilerinin katýldýðý müzakerelerle saptanmalý; belirlenen ücret ve çalýþma koþullarý iþçi örgütleri tarafýndan denetlenmelidir. Ücretler, tavan ücret olarak deðil, 'taban ücret' olarak belirlenmelidir. Bütün iþçiler yazýlý iþ akdiyle iþe alýnmalý, sözleþmeler iþçi örgütünün onayýndan geçmelidir. Çalýþma süreleri günde 8 saati, haftada 45 saati aþmamalý; hafta tatili, bayram izni gibi dinlenme günlerinde yapýlan çalýþmalar için fazla mesai uygulanmalýdýr. Ýþçiler için kýdem ve ihbar tazminatý sistemi oluþturulmalýdýr. Mevsimlik tarým iþçilerine çalýþmadýklarý dönemler için yoksulluk koþullarýnýn altýnda olmayan bir yurttaþlýk ücreti ödenmelidir. Ýþçiler iþ kazalarý, meslek hastalýklarý, trafik kazalarýna karþý güvence altýna alýnmalýdýr. (DÝHA)

Mardin Valiliði Avrupa Birliði (AB) Proje Koordinasyon Merkezi (ABMAR), Mardin'in AB programlarýndan en iyi þekilde yararlanmasýný saðlamak için faaliyetlerine hýz kazandýrdý. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, son 5 ayda kabul edilen ve yeni baþvurularý yapýlan projelerin toplam sayýsýnýn 83 olduðunu belirtti. Vali Ayvaz, "Ýlimizde hazýrlanan projelerin sosyal kalkýnmaya ve sosyal refahý artýrmaya yönelik olmasý ve bu projelerde istihdam edilebilirlik artýrýmýnýn, meslek edindirmenin, gelir getirici özelliklerinin yanýnda sosyal içerikli olmalarýna dikkat edilmesi gerekir. Ýlimizin ihtiyaçlarýnýn göz önünde bulundurularak sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de bu projelerle özellikle desteklenmesi Ýlimize önemli bir katký saðlamýþtýr. Mardin bu alanda diðer illere nazaran son yýllarda ciddi bir ivme kazanmýþtýr. Toplam bütçesi 23 milyon 800 bin lira olan projelerin ilimizin kalkýnmasýna büyük bir destek saðlayacaðýný göz önünde bulundurmamýz gerekir. Proje Hazýrlamak için Mardin'in tüm kurumlarý ile aktif katýlým saðlamasý gerekiyor. Bu tür projelerle gelecekte Mardin'i bir adým daha ileri götürmüþ olacaðýz. Bu amaçla çalýþan Valiliðimiz Proje Koordinasyon Merkezi ile yeni yeni fikirlerle çalýþmalarýna devam etmektedir" dedi.

Adilcevaz'a süt fabrikasý Diyarbakýr turizm þehri olacak Diyarbakýrlý iþletmeciler, barýþ sürecinin tamamlanmasý durumunda Diyarbakýr'ýn bir turizm þehri olacaðýný söylediler. Bir otelin satýþ müdürü Ömer Yüksel, Diyarbakýr'a gelen yerli yabancý turistlerin artýþýndan sürecin turizme katkýsýný ölçebileceklerini belirterek, þu anda çok olumlu bir havanýn olduðunu ifade etti. Yabancý turistlerin rezervasyonlarýný çok önceden belirlediklerine dikkat çeken Yüksel, "Süreç turizm mevsiminin çok gerisinde baþladý. Dolayýsýyla biz bunun meyvesini önümüzdeki yýl görebiliriz" dedi. Sürecin olumlu havasýný Diyarbakýr sokaklarýnda dolaþan turist sayýsýnýn arttýðýný gördükleri zaman daha net bir þekilde ölçebileceklerini dile getiren Yüksel,

"Ýllaki bir artýsý olacaktýr. Diyarbakýr hem inanç turizmi, hem saðlýk turizmi hem de kültür turizmi açýsýndan çok büyük zenginliklere sahip bir ilimiz. Maalesef geçmiþ yýllarda oluþan ortam nedeniyle turizm sektöründe ciddi sýkýntýlar mevcuttur. Çözüm sürecinin baþlamasýyla oluþan olumlu hava ile beraber, turizm sektörümüzün ilerde çok canlanacaðý ve büyük bir potansiyel teþkil edeceðini hep beraber göreceðiz inþallah. Çözüm süreci þu anda iyi gidiyor. Süreçten sonraki beklentimiz bölgemizin turizm potansiyelinin gün ýþýðýna çýkarýlmasý. Özellikle yerli turist sayýsýnýn artmasýný ciddi anlamda bekliyoruz. Çünkü öyle bir potansiyelimiz var" dedi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tamamlanan süt fabrikasý törenle açýldý. Süt fabrikasýnýn açýlýþýna Vali Veysel Yurdakul, Adilcevaz Kaymakamý Ahmet Dilsiz, Ahlat Kaymakamý Osman Dölek, Adilcevaz Belediye Baþkaný Adnan Göksoy, Ahlat Belediye Baþkaný Mümtaz Çoban, Aydýnlar Belediye Baþkaný Bahattin Alageyik, kamu kurum amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

Vali Veysel Yurdakul, Adilcevaz ilçesinde kurulan bu iþletmenin öncelikle Adilcevaz'a ve Bitlis'e hayýrlý olmasýný diledi. Yurdakul, "Bu ve buna benzer iþletmelerin artarak devam etmesini ümit ederken, süt fabrikasýný modern teknikle faaliyete geçiren iþletme sahibini kutluyorum. Bölgemizde yatýrým yapan, istihdama katký sunan tüm yatýrýmcýlarý destekleyeceðiz. Böylesine modern bir tesisin açýlmasýna vesile olan Adilcevaz Kaymakamý'ný, Belediye Baþkaný'ný ve emeði geçen herkesi kutluyorum. Bölge halkýnýn tesise sahip çýkmasýný

caný gönülden istiyor, iþletme sahibi Resul Þerefoðlu'nu da gönülden tebrik ediyorum" dedi.

'Kapýmýz yatýrýmcýya açýk' Adilcevaz Belediye Baþkaný Adnan Göksoy ise, 1975 yýlýnda kurulan Adilcevaz Süt Fabrikasý'nýn birçok kez el deðiþtirdikten sonra 1994 yýlýnda 120 milyar liraya belediyeye devredildiðini söyledi. Göksoy, "Biz o gün süt fabrikasýný kaç kez çalýþtýrmak istediysek, kaç defa kiraya verdiysek de olmadý. En son belediye meclisi kararýyla satýþa çýkarttýk, ama gelip alan olmadý. Atýl vaziyette bulunan bu fabrika açýkçasý yüreðimizi sýzlatýyordu. Sonra Resul

Þerefoðlu Beyle bir görüþmemiz oldu. Resul Bey, 'ben bu fabrikayý alýr ve iþletirim' dedi. Biz de tekrar ihale ederek Resul Beye satýþýný yaptýk. Þimdi iyi ki bu fabrikayý Resul Beye satmýþýz diyorum. Buradaki çalýþanlarý gördükçe, burada yapýlan istihdamý görünce en az iþletme sahibi kadar mutlu oluyorum. Ben Adilcevaz Belediye Baþkaný olarak Adilcevaz'a yatýrýma gelen herkese kapýmýzý sonuna kadar açýyoruz, açmaya da devam edeceðiz" diye konuþtu. Yapýlan Konuþmalarýn ardýndan Vali Veysel Yurdakul ve beraberindeki heyet iþletmenin açýlýþýný yaparak tesisleri gezdiler.

POS cihazýnda yazar kasa yasasý Denizbank POS'a geçenlere, 600 Euro deðerinde "yazarkasa" post cihazý ücretsiz. 1 Temmuz 2013 tarihinde iþletmelerde zorunlu kullanýlmasý gereken "pos yazarkasa" bankalarý hareketlendirdi. Diyarbakýr'da bir otelde gerçekleþen toplantýda, Güneydoðu Anadolu Bölge Satýþ Müdürü Güney Yurttaþ,

hayata geçecek cihaz sonrasýnda çok rahat bir hizmet alýnacaðýna dikkat çekti. Yurttaþ, 69 ve 70 no'lu genel teblið sebebiyle 1 Temmuz 2013 tarihinde hayata geçecek. Bu sebeple 600 Euro deðerinde olan pos cihazý þartlý ücretsiz teslim ediyoruz. Türkiye'de ilk olarak Denizbank baþlattý" dedi. Aziz FÝDANCI


GÜNCEL

4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ

BDP lideri Demirtaþ Hakkari'de

7

'Barýsa kücük bir adým kaldý' Hakkari'de vatandaþlara hitap eden BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, barýþa küçük bir adýmýn kaldýðýný söyledi ve ekledi: Artýk anne, babalar daðlarda çocuklarýnýn kemiklerini deðil, baharýn çiçeklerini toplasýn.

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, çeþitli gezi ve temaslarda bulunmak üzere 3 günlük Hakkari gezisine baþladý. Demirtaþ'ý Özgürlük Meydaný'nda BDP PM Üyesi M. Sýddýk Akýþ, BDK Hakkari Ýl Eþ baþkanlarý Esmer Tekin ve Rahmi Kurt, Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu, BDP il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye baþkanlarýnýn aralarýnda bulunduðu kalabalýk bir gurup karþýladý. Demirtaþ'a Hakkari Milletvekilleri Esat Canan ve Adil Zozani ile Van Milletvekili Özdal Üçer, BDP MYK Üyesi Necla Yýldýrým ve Diyarbakýr Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu da eþlik etti.

Demirtaþ, yol boyunca yurttaþlar tarafýndan sevinç gösterileri ile karþýlandý. Belediye binasý önünde bekleyen vatandaþlarý selamlayan Demirtaþ, "Kürdistan sizinle gurur duyuyor" sloganlarý ile karþýlandý. Belediye binasý önünde kitleye hitap eden Demþirtaþ, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun savaþ çýðýrtkanlýðý yaptýðýný belirtti. Demirtaþ, "Savaþ naralarý atan Ey Bahçeli, Ey Kýlýçdaroðlu! Gelin bir gece Depin kontrol noktasýnda nöbet tutun. Bakalým ertesi gün gene savaþ naralarý atabiliyor musunuz? Bu savaþ sizin statükocu zihniyetinizdir. 10 yýldýr savaþýn sürmesini dayatan AKP'nin zihniyetidir. Artýk bu zihniyetin deðiþmesi ve somut adýmlarýn atýlmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu.

CHP ve MHP'ye yüklendi Törenin ardýndan belediye binasýna geçen

MEYA-DER açýlýþý yaptý

'Barýþ umudunu gördük' Birkaç gün sonra baþlayacak olan geri çekilmeye de deðinen Demirtaþ, BDP olarak bu sürecin takipçisi olacaklarýný söyledi. Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Gerillalar birkaç gün sonra çekilecek. Artýk anne, babalar daðlarda çocuklarýnýn kemiklerini deðil, baharýn çiçeklerini toplasýn. Daha önce gerillanýn daðda olmasý, atýlacak adýmlarýn önünde engel gösteriliyordu. Sorun daðda olanlar deðil, sorun elinden haklarý alýnan bir halkýn sorunudur. Bu çekilmeyle artýk bu bahanede kalkmýþ olacak. Sayýn Baþbakan yaratýlan bu ortamýn kýymetini bilmeli. Somut adýmlar atmasý gerekiyor. Bizler bu sürecin herhangi bir provokasyonla karþýlaþmamasý için 75 ayrý komisyon

Belediyenin otogar temelini attý Demirtaþ ile beraberindekiler ilk olarak kent giriþinde belediye tarafýndan yapýmýna baþlanýlan Þehir Otogarý'nýn temel atma törenine katýldý. Temel atma töreninde kendisi ve beraberindekiler için 2 koçun kurban olarak kesilmesini engelleyen Demirtaþ, kanýn bir daha dökülmemesi için koçlarýn kesilmesine izin vermedi. Temel atma töreninde konuþan Demirtaþ, Hakkari'nin kadim bir kent olduðunu ve her türlü hizmeti hak ettiðini söyledi. Demirtaþ, "Belediyemizin geciken bir hizmetin temelini atmasýndan gurur duyuyoruz. Bunun için belediye yönetimimize teþekkür ederim. Kadim bir kent olan Hakkari için daha çok iþ var. Bu temel, yapacaðýmýz büyük iþlerin sadece küçük bir adýmýdýr" dedi. Konuþmasýnýn ardýndan Demirtaþ, otogarýn ilk harcýný atan düðmeye bastý.

kurduk. Barýþa küçük bir adým kaldý. Bu çözüm sürecini yaratan baþta þehit ailelerine, gençlere, kadýn arkadaþlara teþekkür ve þükranlarýmýzý sunuyoruz. 'Barýþýn muhatabý Ýmralý'dadýr' lafýmýz dinlenseydi, bu kadar zaman kaybý olamazdý. Bugün buraya gelirken yol boyunca askerlerin gözlerinde de o barýþ umudunu gördük." Demirtaþ ve beraberindekiler, belediyenin ardýndan MEYA-DER binasýnýn açýlýþ törenine katýldý. MEYA-DER'in açýlýþ kurdelesini Demirtaþ ile birlikte Hakkari Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyeleri kesti. Açýlýþ sonrasý binada gezen Demirtaþ, MEYA-DER'in yeni binasýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak, "Bugün MEYA-DER'in açýlýþýný yaptýk. Geç kalýnmýþ bir adýmdý. Bundan sonraki çalýþmalarý kapsamýnda derneðin ne tür ihtiyacý varsa hep birlikte karþýlayacaðýz. Bundan sonra da dernek üyesi deðer ailelerimizin yanýnda olacaðýz. Bu halký ve partiyi var eden gerçek deðerler bunlardýr. Bu deðerlerin doðru sahiplenmesi ancak örgütlenmeyle olur. MEYA-DER de bu anlamda ailelerimizi bir arada tutan ve temsil eden deðerli kurumumuzdur. Bugün burada emek harcayan herkese teþekkür eder ve derneðimizin herkese hayýrlý uðurlu olmasýný dilerim" dedi. Ardýndan KURDÝ-DER'e geçen Demirtaþ, burada yürütülen çalýþmalar hakkýnda yöneticilerden bilgi aldý. Demirtaþ ve beraberindekiler daha sonra Hakkari Barosu, MAZLUMDER þubeleri ve esnaflarý ziyaret etti. (DÝHA)

'Hýzlý adýmlarla yürüyoruz' Barýþýn halklarýn kültürü ve diliyle konuþmasý olduðunu belirten Demirtaþ, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile yaptýklarý görüþmelere deðindi. Öcalan ile yaptýklarý görüþmede barýþa hýzlý adýmlarla yüründüðünü ifade eden Demirtaþ, "Sayýn Öcalan ile yaptýðýmýz görüþmede Sayýn Öcalan bizlere, 'Devlet 14 yýl bizleri oyaladý. 14 yýl boyunca bizleri kandýrýp sorunu çözmeye çalýþtýlar' dedi. Adaya gittiðimizde orada dört duvar arasýnda, beton bir çukurda hafýzasýný ve bilgisini bu kadar diri ve taze tutan bir halk önderini görmek bizi çok gururlandýrdý. Yoðun güvenlik önlemleri alýnmasýna karþýn o adada özgür olan tek kiþi Sayýn Öcalan'dýr" ifadelerini kullandý.

Bingöllüler karakol istemiyor Yeni karakollarýn inþa edildiði yerlerden biri olan Bingöl'ün Genç ilçesine baðlý Doðanevler (Þêrnan) Köyü sakinleri, köylerinde yapýlan karakolu istemiyor. Okula bile izin verilmezken…

Bingöllü vatandaþlar, karakollarýn yapýlmasýna tepki gösterdi. Bakanlar Kurulu'nca 1979, 1988 ve 1990 yýllarýnda ayrý ayrý kararlarla heyelan tehlikesi olduðundan dolayý afet bölgesi ilan edilen Genç ilçesine baðlý Doðanevler (Þêrnan) Köyü'ne okul ile saðlýk ocaðý dahil hiçbir yapýya izin verilmezken, yeni bir askeri karakol yapýlýyor. Duruma tepki gösteren köy sakinlerinin baþvurusu üzerine ÝHD Bingöl Þubesi'nden bir heyet köyde incelemede bulundu. Köyde Ziyarê Qil denilen tarihi ziyaretin tamamý ve köy mezarlýðýnýn bir kýsmý karakol inþaatýnýn içinde kalýyor. Köylülerden Sait Yalýn, bahçesinin tahrip edilerek, karakola yol yapýldýðýný belirtti. Yalýn, "Bahçede asýrlýk dut ve ceviz aðaçlarý vardý. Dozerle hepsini kökünden söktüler. Karakol komutanýna 'arazime zarar vermeyin. Biz köyümüzde karakol istemiyoruz' dediðimde beni tutuklamakla tehdit etti. Ben de korktuðum için çalýþmalarýna engel olamadým" dedi.

Mezarlar tahrip edildi Köy sakinlerinden Mustafa Eser ise, inþaat alanýna giden yolun mezarlýktan geçtiðini belirterek, yol çalýþmasý esnasýnda kemiklerin çýktýðýný söyledi. Kemiklerin yolun altýna atýlarak toprakla kapatýldýðýný ifade eden Eser, yolun yan tarafýnda tahrip olmuþ baþka bir mezarý göstererek, "Bu mezardaki büyük kemikleri çýkarýp attýlar. Ancak kaburga kemikleri olduðu gibi duruyor. Bunun yanýnda burasý bizim ziyaret yerimizdir. Buraya mezarlýðýmýz ve ziyaret yeri tahrip olacaðý gibi mezarlarýmýzý da ziyaret edemeyeceðiz. Çünkü tamamý karakol bahçesinin içerisinde kalacak. Köyümüzde karakol istemiyoruz" þeklinde konuþtu. Köy sakinlerinden Ali Yoldaþ, mezarlarýn üzerinde karakol yapýlmasýný istemediklerini belirtirken, Hurmi Yalçýn da þunlarý söyledi: "Ben öldüðümde buraya gömülmek istiyorum. Annem, babam, kardeþim ve eþim burada gömülüdür. Burada karakol yapýlmasýný istemiyorum."

Köyde incelemelerde bulunan ÝHD heyeti adýna konuþan ÝHD Bingöl Þube Baþkaný Mehmet Can Ýnce, ellerinde bulunan Bakanlar Kurulu kararýna göre burada hiçbir yapýnýn yapýlamayacaðýný belirterek, köyde saðlýk ocaðý ile okulun yapýlmasýna izin verilmezken, karakol yapýlmasýnýn handikap olduðunu ifade etti. "Burada köylü son derece tedirgin, son derece rahatsýz; çünkü karakolun kurulmasýyla yaþam alanlarýnýn daralacaðýndan da endiþe ediyorlar" diyen Ýnce, þöyle devam etti: "Köyde muhtar ve birkaç korucu hariç köyün büyük bir çoðunluðu karakol istemiyor. Ben de bu insanlarýn endiþelerini paylaþýyorum. Bize göre þikayetleri yerinde, elimizden gelen hukuki desteði vereceðiz." ÝHD Bingöl Þube Baþkan Yardýmcýsý Nihat Aksoy ise, barýþ ve demokratik çözümün konuþulduðu bir süreçte karakollarýn inþa edilmesinin kabul edilemez bir durum olduðunu söyledi. (DÝHA)

Þemdinli'de 'çözüm süreci' tartýþýldý BDP Þemdinli Ýlçe Örgütü, Karþýyaka Mahallesi'nde halkla bir araya gelerek sürece iliþkin toplantý ve þölen düzenledi. Karþýyaka Mahallesi'nde düzenlenen halk toplantýsýna BDP Þemdinli Ýlçe Baþkaný Cabbar Taþ, Þemdinli Belediye Baþkan Vekili Abdulkerim Yýlmaz'ýn yaný sýra çok sayýda yurttaþ katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Taþ, Abdullah Öcalan'ýn baþlatmýþ olduðu sürece herkesin sahip çýkmasýný istediklerini, sürece iliþkin yapýlan toplantýlarla hal-

ký bilgilendirdiklerini söyledi. Taþ, "Bu iþin muhatabý ve projelendireni Sayýn Öcalan'dýr. AKP hükümeti deðildir. Bu yüzden üzerimize düþen sorumluluðu taþýmamýz lazým" dedi. Toplantýda ayrýca Öcalan'ýn Diyarbakýr Newroz'unda Türkiye kamuoyu ile paylaþtýðý mektup okundu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Guldexwin Kültür Merkezi müzik ziyafeti sundu. Toplantýya katýlan yüzlerce yurttaþ, Kürtçe müzik eþliðinde saatlerce halay çekti. (DÝHA)

Süreci muhafazakarlara anlatacaklar Merkezi Mardin'de bulunan ve Türkiye'de farklý illerde kurulan Sivil Toplum Kuruluþlarý'ndan (STK) oluþan Ortadoðu Çözüm Platformu, batý illerinde muhafazakar kesime çözüm sürecini anlatacak. Ortadoðu Çözüm Platformu Dönem sözcüsü Ahmet Ay, oluþturulacak bir heyet ile batý illerine giderek çözüm sürecini deðerlendireceklerini, bölünme korkularýnýn gereksiz olduðunu anlatacaklarýný ifade etti. Ay,

baþlatýlan çözüm sürecinde, Baþbakan Erdoðan'ýn zehir içmeyi göze alarak sorunu bitirmeyi arzuladýðý bir sürece katký sunmayý istediklerini kaydetti. Ay, "Sayýn baþbakanýn hayatýný riske ederek 'Zehirde olsa içerim bu kanýn durmasý için' dediði çözüme bir katký sunmak istiyoruz. Biz bölge insaný biliyoruz ki bölünme yok. Ayrýlýk gayrýlýk yok. Bunu herkese anlatmak istiyoruz. Batýda gidip anlatmak istiyoruz" dedi.


8

A k t ü a l i t e

4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ

Hilar Maðaralarý süreçten payýný alacak

Ýnsanlýk tarihinin en eski yerleþim yerlerinden olan Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde bulunan Hilar Maðaralarý, bölgede oluþan huzur ortamýyla birlikte turizm potansiyelini artýracak.

H

ilar Maðaralarý bölgede oluþan huzur ortamýyla gün yüzüne çýkýyor. Çatýþmalar nedeniyle bölgeye gelmek istemeyen yerli ve yabancý turistler, son dönemlerde kafile kafile gelmeye baþladý. Diyarbakýr'ýn tarihi

bir çok mekanlarýnýn turizme kazandýrýlmasý için çalýþmalar hýzla devam ederken, insanlýk tarihinin baþladýðý yer olarak bilenen Hilar Maðaralarý en çok ilgi gören yerlerin arasýnda yer aldý. Ergani ilçesine 7. kilometre uzaklýkta bulunan Hilar Maðaralarý'nýn tanýtýmý ve turizme kazandýrýlmasý için yoðun bir çalýþma yürüttüklerini anlatan Ergani Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, Hilar Maðaralarý'ný ziyaret edenlerin gördüðü manzara karþýsýnda etkilendiðini ifade etti. Restorasyon çalýþmalarýnýn devam ettiðini anlatan Kaymakam Erdinç, kazýlarda daha birçok eser çýkacaðýný söyledi. Haftada 200-300 yerli ve yabancý turistin Hilar Maðaralarý'ný görmeye geldiðini kaydeden Erdinç, bu sayýnýn her geçen gün arttýðýna vurgu yaptý.

Buranýn insanlýðýn uygarlýðý açýsýndan çok önemli bir yeri var. Çünkü ilk buðdayýn ekildiði alan burasýdýr. Hayvanlarýn ilk evcilleþtiði yer de yine Hilar Maðaralarý'dýr. Bu anlamda Hilar Maðaralarý insanlýðýn uygarlýðý anlamýnda çok önemli bir merkeze sahip. Gerek bölge, gerekse de Diyarbakýr açýsýnda turizm açýsýndan burasý önemli bir konumdadýr. Son zamanlarda yoðun bir turist akýný yaþanýyor. Tur operatörleri Hilar Maðaralarý için geziler düzenlemekte. Bu durum da bizi memnun ediyor. Burayý ziyaret eden herkesin etkilendiðini görmekteyiz. Hilar Maðaralarý'ný görmeyenlerin görmelerini tavsiye ediyoruz. Çok memnun kalacaklarýný düþünüyoruz.

9 bin yýllýk tarih

Burada restorasyon çalýþmalarýmýz da devam ediyor. Yapýlan çalýþmada þuana kadar ortaya çýkan bulgularýn sadece yüzde 30 oranýnda ortaya çýktýðýný tahmin ediyoruz. Kazý çalýþ-

Kaymakam Erdinç, sözlerini þöyle sürdürdü: Hilar Maðaralarý'nýn 9 bin yýllýk tarihi var. Yapýlan kazýlarda elde edilen bulgulardan bunu öðreniyoruz.

malarýnda elde edilen eserler, Diyarbakýr Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Hilar Maðaralarý'nda 20 civarýnda mezarlýk bulunuyor. Son zamanlarda gelen yerli ve yabancý turist sayýsýnda artýþ olduðunu görmekteyiz. Haftada ortalama 200300 civarýnda yerli ve yabancý turist burayý ziyaret ediyor. Bu durum ilçemizin ekonomisine de büyük

katký saðlamaktadýr. Hilar Maðaralarý'nýn tanýtýlmasý açýsýndan çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Bu kapsamda bir kitap da hazýrladýk ve en iyi þekilde tanýtma gayreti içerisindeyiz. Hilar Maðaralarý'ný ziyaret edenlerin buradan memnuniyetle ayrýlacaðýný düþünüyorum. Bundan dolayý herkesi burayý görmesi için davet ediyoruz.

Ziyaretçi sayýsý artýyor

Daðlarda türküler yankýlanýyor Yýllarca çatýþma, top ve silah seslerinin yankýlandýðý bölge daðlarý, barýþ süreciyle birlikte dengbejlerin (aþýklar) söylediði türkülerle yankýlanýyor.

B

itlisli dengbejler, çýktýklarý Hizan ilçesine baðlý Çeltikli Köyü yakýnlarýndaki yaylalarda türküler seslendirdi. Kürt kültürüne ait destanlarý ve aþk hikayelerine sesleriyle hayat veren dengbejler, yaylada verdikleri konserle büyük ilgi gördü. Yýllarca yaylalara ve yaylalarda

türkü söylemeye hasret kaldýklarýný belirten Dengbej Zekerya Duman, dengbejliðin her geçen gün yok olmasýna inat yaylalarda türküler seslendirdiklerini söyledi. Yaylalarda artýk sadece koyun sesleri ve dengbejlerin seslerinin yankýlanacaðýný ifade eden Duman, "Havalar güzel, yaylalar güzel, en önemlisi ve en güzeli barýþ ortamýnýn olmasý güzel. Bizde bu güzelliðe sesimizle güzellik katmak istedik. Bu yüzden yýllarca silah seslerinin eksik olmadýðý bu daðlara ses verdik" dedi.

'Güzellikleri söylemek istiyoruz' Dengbej arkadaþlarýyla bir araya gelerek türkü söylediklerini kaydeden

Kazým Alpahan ise, artýk yaylalarda sadece hayvan sürüleri ve kendi seslerinin yankýlandýðýný belirtti. Dengbejlerden Þakir Gökmen de, bir zamanlar dengbejlerin çok olduðunu, ancak günümüzde sayýlarýnýn parmak sayýsý kadar azaldýðýný söyledi. Hal böyle olunca dengbejlerin artýk kendi köþelerine çekildiðini anlatan Gökmen, "Eskiden yaþanan olaylarý türkülerimizde söylerdik. Artýk yaþanan olaylarý deðil sadece yaþanan güzellikleri türkülerimizde söylemek istiyoruz. Bugün ilk oldu, inþallah devamý da gelecektir" ifadelerini kullandý.

'Gönül Elçileri' STK'larla buluþtu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan gerçekleþen 'Gönül Elçileri' projesi kapsamýnda belirlenen gönül elçileri, Polisevi'nde Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) ile bir araya geldi.

Elçisi' projesinin ilk aþamasý olan 'Koruyucu Ailelik Hizmeti'ni desteklemek ve bunu toplumun tüm katmanlarýna yaymak istediklerini ifade etti. Özellikle STK'larýn herkesten çok dayanýþma bilinci içinde gönüllü olarak bu anlamlý projeye sahip çýkmalarý ve destek vermeleri gerektiðini aktaran Vali Aydýn, her derneðin ayda en az on aileyi ziyaret etmesini, ailelerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarýný da rapor halinde valiliðe bildirilmesini istedi.

iirt Valisi Ahmet Aydýn, eþi Arzu Aydýn, Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala, eþi Asuman Pala, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Aydýn Sayýn ve Siirt'teki STK temsilcileri, 'Gönül Elçileri' projesi kapsamýnda toplantý gerçekleþtirdi. Vali Ahmet Aydýn, 'Gönül

"Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, Ýnsanlara faydalý olandýr" hadisini hatýrlatan Vali Aydýn, "Yapýlacak ziyaretlerle, ailelerimizin yaþamlarýnda farkýndalýklar meydana gelerek, toplumsal yardýmlaþma ve

S

'Toplumsal dayanýþma güçlenecek'

Ýþçi Filmleri Festivali baþladý

D

iyarbakýr 3. Uluslar Arasý Ýþçi Filmleri Festivali, film ve müzik dinletisi ile baþladý. Türkiye genelinde 8'inci, Diyarbakýr'da ise 3'üncüsü düzenlenen Uluslar Arasý Ýþçi Filmleri Festivali, Mardin Kapý'dan Sümerpark'a kadar

yapýlan yürüyüþle baþladý. Dicle Fýrat Kültür Sanat Derneði Def Grubu yürüyüþ kortejinde def çalarken, Sümerpark'ta son bulan yürüyüþe çok sayýda oyuncu ve yönetmen de katýldý. Festivalin anlam ve önemine iliþkin konuþmalarýn yapýldýðý etkinlikte Antakya yerel müzik gurubu olan Kaldýrým Müzik Topluluðu, Kürtçe, Türkçe, Lazca, Ermenice, Gürcüce ve Arapça þarkýlar seslendirdi. Hakan Vreskala'nýn da sahne aldýðý etkinlikte, Nusaybin'de yaþayan romanlarýn yaþantýsýný beyaz perdeye aktaran Halil Aygün'ün "Dom" adlý uzun metrajlý filmi büyük beðeni topladý. Festival 5 Mayýs'a kadar çeþitli aktivitelerle devam edecek.

dayanýþma ruhu daha da güçlenecektir" dedi. Vali Aydýn'ýn eþi Arzu Aydýn ise, "Ýhtiyaç sahibi olan vatandaþlarýmýza katký saðlamak isteyen herkesin gönül elçisi olabileceðini belirterek, "Her hafta salý günleri gönül elçileriyle birlikte aile ziyaretleri yapýyoruz. Ýlimizde faaliyet gösteren Sivil toplum örgütünün projeye destek vererek, gücümüze güç katacaðýna inanýyoruz" þeklinde konuþtu. Yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Aydýn Sayýn, toplumda gönüllülük kavramýna yönelik farkýndalýðýn geliþtirilmesi, toplumsal kalkýnmaya katký saðlayacak ve gönüllü sayýsýnýn artýrýlmasýný hedeflediklerini söyledi. Söz alan STK temsilcileri projeye destek vereceklerini belirtti.

Þýrnak'ta yaz kurslarýna yoðun ilgi Þ

ýrnak Belediyesi Eðitim Destek Evi tarafýndan yaz dönemi için birçok dalda kurslar açýlacak. Kayýtlarý baþlayan kurslara yoðun ilgi var. Baþlatacaklarý yaz kurslarý hakkýnda bilgi veren Eðitim Destek Evi öðretmenlerinden Methi Kabul, Kürtçe, Kürt tarihi, Ýngilizce ve tiyatro dallarýnda kurslar verileceðini ifade ederek, kurslarýn sadece öðrencileri kapsamadýðýný söyledi. Halkýn tüm kesiminden kayýt yaptýrmak için yoðun baþvurular olduðunu belirten Kabul, "Kürtçe derslerine yurttaþlarýn yaný sýra ilimize batýdan gelen öðretmen, avukat, doktor ve diðer devlet kurumlarýnda çalýþan memurlar da kayýt yaptýrdý. Oldukça iyi bir ilgi var. Her yaz döneminde farklý dallarda kurslar açýyoruz. Kurslar 2 aylýk evrelerden oluþuyor. Baþvuru ve kayýtlarýmýz normalde 5 Mayýs tarihinde bitecekti. Ancak yurttaþlarýn yoðun ilgisinden dolayý kayýt tarihini 2 gün daha uzattýk. Bu kurslarla yurttaþlarýmýz birçok dalda eðitilerek, sisteme alternatif olacak ve asimilasyonu bertaraf edecek bireyleri kazandýrmak istiyoruz" dedi. (DÝHA)


Ýç Politika

4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ

9

ÝHD geri çekilmeyi izleyecek

ÝHD, PKK'nýn sýnýr dýþýna çekilme sürecini izlemek için bir komisyon kurdu. ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, 8 Mayýs'ta baþlayacak olan süreci kurduklarý komisyon ile takip edeceklerini söyledi.

Ý

nsan Haklarý Derneði (ÝHD), 8 Mayýs'ta baþlayacak olan geri çekilme süreci için Ýzleme Komisyonu kurdu. ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, kurulan komisyon ile süreci ve olasý geliþmeleri takip edeceklerini belirtti. Türkdoðan, "Komisyon ÝHD Genel Baþkaný'nýn baþkanlýðýnda MYK üyeleri, bölge þube ve temsilcilik baþkanlarý olmak üzere 25 kiþiden oluþturulmuþtur. Ýzleme Komisyonu ile PKK militanlarýnýn çekilme süreci takip edilirken, olasý silahlý çatýþmalarýn etkili bir þekilde izlenerek kusuru olan tarafýn belirlenmesi, geçici ve gönüllü köy koruculuðu hareketlerinin izlenmesi, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ne silahlý çatýþma dönemi için getirilmiþ bulunan özel harekât timleri, geçici komando tabur ve tugaylarý gibi askeri hareketliliðin izlenmesi, mayýnlý sahalarýn etkili bir þekilde tespiti ve izlenmesi, 90'lý yýllarda devlet tarafýndan boþaltýlmýþ köy

ve mezra arazilerinin baþkalarý tarafýndan gasp edilmemesi için bu yerleþim yerlerinin izlenmesi, kimlik kontrol noktalarýnda bulunan karakollarýn izlenmesi, halen inþaatý devam eden ve yeni bitirilen karakollarýn faaliyetlerinin izlenmesi gibi hususlar etkili bir þekilde izlenmeye çalýþýlacak" dedi.

'Uluslararasý örgütler de davet edilecek' Türkdoðan, merkezi komisyon çekilme süreci baþladýktan sonra çekilmenin uluslararasý alanda izlenebilmesi amacý ile baþta üyesi olduklarý Uluslararasý Ýnsan Haklarý Federasyonu (FÝDH) olmak üzere, Af Örgütü ve Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü temsilcilerini Türkiye'ye davet ederek çekilme sürecinin uluslararasý alan tarafýndan da takip edilmesini saðlamaya çalýþacaklarýný dile getirdi. Türkdoðan, "Ayrýca çekilme belli bir aþamayý geçtikten

sonra gerek BM gerekse Avrupa Konseyi Ýnsan Haklarý Komiserliði'nin Türkiye'yi ziyaret etmesi için gerekli giriþimlerde bulunulacaktýr. Komisyon üyeleri çekilme sürecini izlemek için sýk sýk kýrsal alan ziyaretleri yapacak. Bu konuda Hükümetin anlayýþýný bekliyoruz. Taraflarýn bu konudaki yaklaþýmlarýný bilen bir kurumuz. Dolayýsýyla izlemenin etkili bir þekilde yapýlmasý faydalý olacak. Yakýndan izleme yapmak gibi bir þansýmýz yok. Demin bahsettiðimiz alanlarý izlediðimiz zaman, çekilmenin saðlýklý bir zeminde yapýlýp yapýlmayacaðý anlaþýlacaktýr. Silahlý çatýþma olup olmadýðý, karakol faaliyetleri, askeri hareketlilikler, korucu faaliyetleri gibi ve özellikle çekilme sürecinin ÝHD tarafýndan izlendiðinin bilinmesi bile önemlidir. Çünkü herhangi bir olumsuzluk olduðunda insan haklarý savunucularý duruma müdahale edecektir" þeklinde konuþtu.

Demirtaþ'tan mayýn temizleme çaðrýsý

B

DP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, bölgede çok ciddi sýkýntýlara neden olabilecek kara mayýnlarýnýn temizlenmesi çaðrýsýnda bulundu. Demirtaþ, "Aslýnda uzun süreden beridir devam eden savaþ ve çatýþma koþullarýnda çatýþan güçler, bilinen bilinmeyen çok sayýda mayýn döþemiþ durumdalar. Özelikle kara mayýnlarý konusunda bölgede çok ciddi sýkýntýlar var.

Çatýþmasýzlýk ve geri çekilmeyle birlikte insanlar bugüne kadar gitmedikleri yerleþim birimlerine, geçmiþte terk ettikleri köylerine, meralarýna ve yaylalarýna geri dönecekler. Eðer oralarda mayýnlý alanlar varsa, bu sivil halkýn çok ciddi þekilde zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle özelikle ordu elindeki mayýn haritalarýný açýklamalý, tedbirleri almalý. PKK'da eðer

geçmiþten bu yana bildiði, duyum sahibi olduðu mayýnlý bölgelerle ilgili bilgi verirse temizlenmesi konusunda kapsamlý bir çalýþma baþlatmak gerekecek. Bunlar çok risklidir. Zaten Türkiye'nin Ottawa sözleþmesine göre tüm bunlarý yapma konusunda bir taahhüttü var. Kara mayýnlarý þuanda tehdit açýsýndan gerçekten de çok ciddi bir potansiyel taþýyor maalesef" dedi.

1 Mayýs için suç duyurusu CHP, Ýstanbul'da 1 Mayýs kutlamalarýnda yaþanan polis müdahalesiyle ilgili savcýlýða suç duyurusunda bulundu.

C

HP Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý, 1 Mayýs kutlamalarý için Beþiktaþ'ta toplanan CHP kortejine yönelik saldýrýyla ilgili Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye

Baþkaný Kadir Topbaþ, Ýstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn ve diðer ilgililer hakkýnda suç duyurusunda bulundu. CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi ve Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý'nýn da aralarýnda olduðu grup, sabah erken saatlerde Çaðlayan'daki Ýstanbul Adalet Sarayý'na gitti. Burada açýklama yapan CHP Ýl Baþkaný Salýcý, iktidarýn 1 Mayýs'ta yalnýzca iþçileri, emekçileri ve kendilerini deðil, bütün Ýstanbul'u tehdit ettiðini öne sürdü. Açýklamanýn ardýndan suç duyurusu dilekçesi, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na sunuldu.

Zenderlioðlu Çözüm Komisyonu'nda Ç

özüm Sürecini Deðerlendirme Komisyonu'nda BDP'den Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioðlu yer alacak. BDP'den yapýlan yazýlý açýklamada, Çözüm Sürecini Deðerlendirme Komisyonu için Hüsamettin Zenderlioðlu'nun görevlendirildiði ve TBMM Baþkanlýðý'na gerekli baþvurunun yapýldýðý belirtildi. Açýklamada þöyle denildi: "Partimiz bünyesinde ayrýca bir komisyon daha kurulmuþtur. Grup Baþkanvekillerimiz Pervin Buldan ve Ýdris Baluken baþkanlýðýndaki bu komisyonda çalýþmak üzere Ýstanbul Milletvekilimiz Sebahat Tuncel, Mersin Milletvekilimiz Ertuðrul Kürkçü, Hakkari Milletvekilimiz Adil Zozani ve Bitlis Milletvekilimiz Hüsamettin Zenderlioðlu görevlendirilmiþtir. Gerekirse bu komisyon baþka vekillerin katýlýmýyla geniþleyecektir."

T.C Diyarbakýr Asliye Hukuk Mahkemesi Esas no: 2012/59 Esas Karar No: 2012/68 Davanýn Kabulü ile Diyarbakýr ili Hazro ilçesi, Ýncekavak köyü, Cilt no :14 hane no:20, BSN:23’de nüfusa kayýtlý (TC 15502954270) nolu Latif ve Zeynep’den olma 01/11/1956 Hazro d.lu Mustafa Kaçan’ýn nüfüs kayýtlarýnda “Kaçan” olarak geçen soyisminin “Medoðlu” olarak düzeltilmesine, nüfusa bu þekilde tesciline, Diyarbakýr ili, Hazro ilçesi Ýncekavak köyü cilt no :14, Hane no:20 BSN 89’da nüfusa kayýtlý (TC 15331959972) nolu Mustafa ve Aytan’dan olma 09/05/1987 Hazro D.lu Ahmet Kaçan’ýn nüfus kayýtlarýn da “Kaçan” olarak geçen soyisminin “Medoðlu” olarak düzeltilmesine karar verildiði ilan olunur. Basýn-924 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)


10

Ýç-DýþPolitika

4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ

Sünni köyüne saldýrý S

uriye'de ordu birlikleri, Tartus'un Banyas ilçesine baðlý El-Beyda köyüne saldýrdý. Saldýrýda yaklaþýk 50 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Suriye'de 2 yýlý aþkýn bir süredir devam eden çatýþmalar sýrasýnda bir katliam daha yaþandý. Hama ve Hule'nin ardýndan katliamýn adresi sahil kesimindeki Sünni köyü El Bayda oldu. Suriye Ýnsan Haklarý Örgütü (SNHR), Beþþar Esad'a baðlý güçlerin Tartus'a baðlý köyü hem karadan hem havadan vurduðunu duyurdu. Köye düzenlenen baskýnda aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da olduðu 50 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi.

Ölü sayýsý artabilir Çoðu kiþinin yakýn mesafeden silah ve kesici aletlerle öldürüldükten sonra cesetlerinin yakýldýðý belirtildi. Köyle iletiþimin tamamen kesildiðini ve ölü sayýsýnýn 100'ün üzerine çýkabileceðini bildiren SNHR, uluslararasý kuruluþlarý olayla ilgili acil soruþturma açmaya çaðýrdý. Beþþar Esad'a destek veren Alevi kasabalarýyla çevrili olan El Beyda, daha önce de güvenlik güçlerinin hedefi olmuþtu. Köy, Suriye'de 2 yýlý aþkýn süredir devam eden ayaklanmanýn patlak verdiði ilk bölgelerden biri olma özelliðini taþýyor.

'Muhalifleri silahlandýrabiliriz' ABD Savunma Bakaný Chuck Hagel, Washington'un Suriyeli muhaliflerin silahlandýrýlmasý seçeneðini göz ardý etmediðini söyledi.

A

BD'nin Suriyeli muhaliflere "silah tedarik etme" seçeneðini açýkça dile getiren ilk üst düzey yetkilisi Savunma Bakaný Chuck Hagel oldu. Washington'da konuþan Savunma Bakaný Hagel, muhaliflerin silahlandýrýlmasý ihtimalini gündeme taþýsa da, henüz bu yönde bir karar alýnmadýðýný belirtti. Ýsyancýlarý silahlandýrmanýn seçeneklerden biri olduðunu ifade eden Hagel, "Seçeneklere bakýyorsunuz ve tekrar düþünüyorsunuz, bu yaptýðýnýz veya yapacaðýnýz anlamýna gelmiyor. Uluslararasý

Amerikan askeri uçaðý düþtü

tipi uçak sýnýr bölgesinde uçarken radarda kayboldu. Amerikan kargo uçaðý C135, Kýrgýzistan'ýn Manas bölgesinde bulunan üssünden 90 kilometre mesafedeki Chaldovar köyü üzerinde düþtü.

BD ordusuna ait bir nakliye uçaðý, Kýrgýzistan-Kazakistan sýnýrýnda düþtü. C-135 tipi uçaðýn yakýt taþýdýðý belirtildi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçaðý, hafta baþýnda Afganistan'da düþmüþtü. Afganistan'da geçtiðimiz Pazartesi günü bir nakliye uçaðý düþen ABD Hava Kuvvetleri'nin bir kargo uçaðý da Kýrgýzistan-Kazakistan sýnýrýnda düþtü. Uçaðýn havada alev topuna dönüþtükten sonra düþtüðü belirtildi. Kýrgýzistan Acil Durum Bakanlýðý'nýn ABD üssünden aldýðý bilgiye göre, C-135

ABD, Kýrgýzistan'daki Manas askeri üssünü, Afganistan'daki askeri operasyonlara destek vermek için kullanýlýyor. ABD ordusuna ait Boeing 747 tipi bir kargo uçaðý, geçtiðimiz Pazartesi günü Afganistan'ýn Bagram üssünden havalandýktan kýsa bir süre sonra düþmüþtü. Uçaðýn düþmesine içindeki yükün kaymasýnýn neden olduðu belirtilmiþti. Taliban ise, ABD kargo uçaðýný düþürdüðünü iddia etmiþti. Kazada 7 kiþi hayatýný kaybetmiþti. ABD, bu kazayla bir haftada iki kargo uçaðý kaybetmiþ oldu.

A

Bir haftada iki uçak

toplumla birlikte, neyin mümkün olduðu veya hedeflerimize ulaþmamýza nelerin yardýmcý olacaðý gibi deðerlendirilmemiz gereken seçenekler var" dedi.

Irak hatýrlatmasý Hagel ile ortak basýn toplantýsýnda konuþan Ýngiltere Savunma Bakaný Philip Hammond da, Avrupa Birliði'nin ambargosu nedeniyle muhaliflere silah temin edemediklerini belirtti. Hammond, Irak'ýn iþgali için gerekçe olarak gösterilen ve asýlsýz çýkan kitlesel imha silahlarý olduðu iddialarýný halkýn hatýrladýðýný belirtip, "Plan yapmamýz ve harekete geçmemiz için çok net ve çok saðlam kanýtlara sahip olmamýz konuþunda güçlü, ortak bir görüþ var" diye konuþtu. Geçen yýl ABD Baþkaný Barack Obama, Hillary Clinton'ýn benzer bir önerisini reddetmiþti. Suriye hükümeti ise, 'kimyasal silah kullandýðý' iddialarýný yalanlýyor ve Batýlý ülkelerin suçlamalarý için "inandýrýcýlýðý yok" yorumunu yapýyor.

Maliki ile Kürtler uzlaþtý Irak'ta Bölgesel Kürt yönetimi ile Baðdat'taki merkezi hükümet aylar süren gerilimin ardýndan anlaþmaya vardý.

K

ürtler bundan böyle merkezi hükümetle Irak meclisinin toplantýlarýna katýlacak. Bölgesel Kürt Yönetimi Baþbakaný Neçirvan Barzani'nin Baðdat ziyareti anlaþmayla sonuçlandý. Barzani ve Irak Baþbakaný Nuri el Maliki, Erbil ile Baðdat arasýndaki sorunlarý çözmek üzere 7 maddelik bir yol haritasý üzerinde uzlaþtý. Buna göre,

Kürtlerin itiraz ettiði 2013 yýl bütçesi elden geçirilecek. Bütçe Irak meclisinde yeniden görüþülüp yeniden oylanacak. Taraflar en önemli sorunlardan biri olan petrol konusunda da anlaþtý. Bunun üzerine bölgesel Kürt Yönetimi, bakanlarýnýn ve milletvekillerinin merkezi hükümetle Irak meclisindeki boykotunu sona erdirme kararý aldý.Irak Baþbakaný Nuri el Maliki'nin Sünnilerle gerilimin týrmandýðý bir sýrada Kürtlerle anlaþmak için geri adým attýðý belirtiliyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ

Elaldý: Diyarbakýrsporu yok ettiler Spor Toto 3.lig 3.üncü grupta haftalar öncesi küme düþmesi kesinleþen ve önümüzdeki sezonda BAL liginde mücadele edecek olan Diyarbakýrspor da imkansýzlýklar had safhada.

H

em Diyarbakýrsporda Hemde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesporda Yöneticilik yapmýþ olan Ýþadamý Aziz Elaldý, "Diyarbakýrspor'un bu durumuna düþmesine çok üzülüyorum" dedi.

Baþarýsýzlýk yanlýþ yönetim Azizi Elaldý yaptýðý açýklamada, "Diyarbakýrspor'un bu durumlara düþmesine çok üzülüyorum.Takým

bir alt kümeye düþerek adýna yakýþmayacak bir baþarýsýzlýk örneði sergiledi. Tabi bu baþarýsýzlýkta bir çok neden var,bu nedenler aþaðý yukarý hepimizin bildiði nedenlerdir. Baþarýsýzlýðýn en önemli nedeni ise yanlýþ yapýlan yönetimsel hatalardý. Tabi bu baþarýsýzlýkta bir çok neden var, bu nedenler aþaðý yukarý hepimizin bildiði nedenlerdir" dedi.

Bir Çözüm Bulmak zor Elaldý, "Kulübe hibe edilen minibüs hatlarý bile kiraya verilip akar gelir olarak bu kulübün en büyük gelir kaynaðý olacaktý. ve bu sýkýntýlarda yaþamazdý. Kulübün þahýslar ve eski futbolculara olan yüklü faizli borçlarýndan dolayý temlik ve icralar ile adeta önünün kapanmasý, transfer yasa-

ðý olmasý ve önünü görememesi haliyle baþarýsýz olmasýna yol açtý ve gelinen süreçte Diyarbakýrspor Spor Toto 3.liginden düþüp BAL ligine gitti. Açýkçasý bugüne gelinen süreçte kulübün bu kadar borçla yol alabileceðini, bir çözüm bulunabileceðini bu þartlarda bende mümkün görmüyorum. Diyarbakýrspor'u bir þekilde yok ettiler" dedi. Taþkýn Civelek

Asansör takým olmayacaðýz Yeni sezonda 2.Lig'e çýkmak isteyen Y.Diyarbakýrspor, kenti havaya sokmak ve kamuoyu desteðini arkasýna almak için kentin önemli yerlerine asýlmak üzere pankartlar hazýrladý.

Y

urt dýþýnda tedavi olan Baþkan Ýlhanlý'nýn gelmesinden sonra iç

transfer çözülerek dýþ transfere baþlanacak. Tüm hesaplar iddialý bir kadro oluþturmak üzerine yapýlýyor.

Diyarbakýrspor F.K Kuruluyor Proje çalýþmasý süren tesis sorununu çözmeye çalýþan Yeni Diyarbakýrspor,adýný Diyarbakýrspor F.K olarak deðiþtirmek için baþvurduðu Dernekler Ýl Müdürlüðü'nden olumlu yanýt alýrken,resmi onayýn gelmesinden sonra bu defa ikinci aþama olan TFF'ye baþvuru yapýlacak. TFF'deki iþleyiþi bilen hukukçularýn yeni isim için engel olmadýðý görüþünü ilettiði öðrenilirken, yeni sezon için belirlenen þampiyonluk hedefi için erken start verildi. Hazýrlanan özel pankart ve afiþlerin bu hafta sonuna kadar kentin iþlek nokta-

larýna asýlacaðý belirtildi.

Þampiyonluk Primleri ödenecek Yeþil-Kýrmýzýlý kulüpte transfer için ise gözler bir süredir yurt dýþýnda tedavi olan Baþkan Feyzi Ýlhanlý'nýn Türkiye'ye dönmesine çevrildi. Þampiyon kadroda 3.Lig kriterlerine uyan isimlerle tekrar anlaþmanýn hesaplarýný yapan yönetim,dýþ transferde aralarýnda yurt dýþýndaki liglerde forma giyen gurbetçiler ile Türkiye'deki PTT 1.Lig,2.Lig ve 3.Lig'de baþarýlý olmuþ isimlerin de bulunduðu futbolcularý transfer ederek þampiyonluk için güçlü kadro oluþturmak istiyor. Transfer ve teknik heyetle ilgili kararlarý verecek olan baþkan Ýlhanlý'nýn döndükten sonra futbolcularýn þampiyonluk primlerini de ödeyeceði kaydedildi.

Futsal heyecaný baþladý

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

Petrolspor yola çýktý S

por Toto 3.lig Takýmlarýndan Batman Petrolspor hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Adýyaman maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý son antremanla tamamlarken KýrmýzýBeyazlý ekip bugün Karayoluyla Adýyamana gitti. Batman Petrolspor Basýn Sözcüsü Cemil Arýkan; " Hafta sonu Adýyaman'da önemli bir karþýlaþmamýz var, ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off 'u garantilememiz bizi olduðu kadar tüm Petrolspor sevenlerini sevindirmiþtir. Tüm planlarýmýz Play-Off üzerinedir, kaliteli bir teknik heyet ve sporcu grubu ile çalýþýyoruz. Batman baþta olmak üzere yurdun dört bir yanýnda bulunan taraftarlarýmýzýn desteðiyle PlayOff maçlarýnda üstün bir performans ile galip gelerek 2. lig'e çýkmak istiyoruz. Elbette kolay olmayacak, çalýþmalarýmýz tüm detaylarýyla devam ediyor. bu takým Play-offta da baþarýlý olup 2. Lig'e çýkacaktýr. Çünkü TPAO ve Batman bunu hak ediyor" dedi.


12

4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ

Belediyespor'da rekor seyirci beklentisi Spor toto 3. Lig 1. Grup'ta haftalar öncesinde þampiyonluðunu ilan eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, yarýn son kez taraftarlarýyla buluþacak. Þampiyonluk kutlamalarýna tüm halk davet edildi.

B

elediyspor Atatürk Stadýnda oynanacak olan Bergama Belediyespor maçý hazýrlýklarýný Teknik direktör Turhan Özyazanlar nezaretinde sürdürüyor. Kulüp Baþkaný Av. Metin Kýlavuz, hafta sonu sahalarýnda oynayacaklarý Bergama Belediyespor maçýnýn zorluðuna dikkat çekerek, taraftarýn stadyuma akýn etmesini umduðunu dile getirdi. Baþkan Metin Kýlavuz, için Bergama Belediyespor maçýný kazanmalarý ge-

rektiðini söyledi. Bu hafta sonu mücadele edecekleri Bergama Belediyespor'un iddialý rakiplerden biri olduðunu hatýrlatan Kýlavuz, Bergama Belediyespor maçýnýn güzel bir mücadeleye sahne olacaðýný ve maça rekor sayýda seyirci beklediklerini ifade ederek tüm taraftarlarý stada davet etti.

Bergama maçýný kazanmalýyýz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor

Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar, Bergama Belediyespor maçýný kazanýp ligi Mutlu bir þekilde Bitirmek istiyoruz. Özyazanlar, yaptýðý açýklamada, "geçen hafta deplasmanda talihsiz bir þekilde Kýrýkhanspor'a yenilmemiz bizi üzdü artýk bu maç geride kaldý sahamýzda oynayacaðýmýz Bergama Belediyespor maçýný taraftarlarýmýzýn desteðiyle kaybettiðimiz 3 puaný geri alacaðýz" dedi. Özellikle son 5 haftada takýmýn performansýnýn çok iyi olduðunu vurgulayan Özyazanlar, "Çok dikkatli olmak lazým. Ýyi yol aldýk. Oyun istikrarýný saðladýðýmýzý düþünüyorum. Bergama Belediyespor maçýný kazanýp 2.lige merhaba diyeceðiz." dedi. Taraftarýn son haftalardaki desteðine dikkati çeken Özyazanlar , "Taraftarýn temel görevi zaten takýmýný desteklemektir. Arkamýzda durmalýlar. Ýyi günde herkes yanýmýzda olur. Önemli olan kötü günde bizleri desteklemeleri. Onlarýn desteðiyle takýmýn neler yaptýðýný herkese gösterdik'' diye konuþtu. Özyazanlar, kalan maçlarda en büyük avantajlarýnýn takýmdaki dayanýþma ruhu olduðunu belirterek, baþarý için ellerinden geleni yaptýklarýný, sonuç ne olursa olsun bu takýmýn alkýþlanmasý gerektiðini ifade etti. Taþkýn Civelek

Asansör takým olmayacaðýz Y

eni sezonda 2.Lig'e çýkmak isteyen Y.Diyarbakýrspor, kenti havaya sokmak ve kamuoyu desteðini arkasýna almak için kentin önemli yerlerine asýlmak üzere pankartlar hazýrladý.

Yurt dýþýnda tedavi olan Baþkan Ýlhanlý'nýn gelmesinden sonra iç transfer çözülerek dýþ transfere baþlanacak. Tüm hesaplar iddialý bir kadro oluþturmak üzerine yapýlýyor. „ 11’de

Futsal heyecaný baþladý O

kullararasý Türkiye Futsal Þampiyonasý Yarý Final Grubu maçlarý Diyarbakýr'da start aldý. Okullararasý Türkiye Futsal Þampiyonasý Yarý Final Grubu maçlarý Diyarbakýr'da start aldý. 5 Mayýs Pazar günü sona erecek. 11’de

04.05.2013 Gazete Sayfaları  
04.05.2013 Gazete Sayfaları  

04.05.2013 Gazete Sayfaları

Advertisement