Page 1

Lice'de fidan dikimi

Kaðýttan düþler yarattýlar

D

iyarbakýr'da öðrenciler Kaðýt Katlama Ustasý Nazar Tacer'le atölyede kaðýttan düþler yarattý. Genta Kitap Daðýtým ve Diyarbakýr Tudem Bayii, etkinlikler dizisine bir yenisini daha ekledi. Origami (Kaðýt Katlama) Ustasý Nazan Tacer'i Diyarbakýrlý öðrencilerle buluþturan Diyarbakýr Tudem Bayii Yöneticisi Ersin Sütçü, böyle bir etkinliðe ev sahipliði yapmýþ olmaktan büyük keyif aldýklarýný belirtti. 5’te

Özel Haber

D Kalp hastasý tedavi olamýyor K alp ve akciðer nakli olmasý gereken Diyarbakýrlý Süleyman Kalpak, maddi imkansýzlýklar nedeniyle tedavisini yaptýramýyor. 3’te

iyarbakýr'ý n Lice ilçesinde 'Daha yeþil bir Lice için bir fidan da sen dik' kampanyasý kapsamýnda Halis Toprak Devlet Hastanesi bahçesine fidan dikildi. 8’de

Öðrencilerden Suriyeli aileye yardým S

iirt'in Zübeyde Haným Lisesi öðrencileri, "Yoksul Aile Projesi" kapsamýnda ihtiyaç sahibi Suriyeli bir ailenin daha ihtiyaçlarýný giderdi. Ülkelerindeki savaþtan kaçarak Siirt'in Doðan Mahallesi'ne yerleþen Necim Al-Ahmet ailesinin ihtiyaçlarý öðrenciler tarafýndan giderdi. 4’te

'Muhtarlara silah verilmesin' www.diyarbakirolay.com.tr

CUMA 4 NÝSAN 2014

Fiyatý : 25 KR

Diyarbakýr'ýn Kooperatif Mahallesi'nde dört dönem üst üste muhtar seçilen Abdulkadir Aydýnlar, muhtarlar için saðlanan olanaklarýn daraltýlmasý gerektiðini söyledi ve ekledi: ' Silah taþýma hakký ve hazine arazileri büyük rant kapýsý. Saðlanan olanaklar daraltýlmalý.'' D

iyarbakýr'ýn Silvan, Þanlýurfa'nýn Hilvan, Bilecik ve Karaköprü ilçelerinde muhtarlýk seçimi nedeniyle çýkan kavgalar sonucunda 11 kiþi hayatýný kaybetti, 72 kiþi de yaralandý. Diyarbakýr'ýn Kooperatif Mahallesi'nde 3 dönemdir muhtarlýk yapan Abdulkadir Aydýnlar, girdiðini son muhtarlýk seçiminde oy kullanan 16 bin 284 kiþiden 16 bin 281'inin oyunu aldý. Muhtar Aydýnlar, muhtarlýk seçimlerinin kan davasýna dönüþmesine tepki gösterdi.

Özel Haber Aziz FÝDANCI

'Muhtarlara silah verilmesin' Köylerde yapýlan muhtarlýk seçimlerinde büyük rant olduðunu ifade eden Aydýnlar, ''Genellikle köy meralarýnýn, hazine arazilerinin muhtar denetiminde oluþu büyük rantlara sebep olur. 440 TL bir maaþ ve bölgede büyük bir heves haline gelen Türkiye geneli silah taþýma sevdasý var. 130 nüfusluk bir köyde muhtarýn olmasý anlamsýzdýr. Örneðin bin seçmeni olan bir köyde muhtar olsun. Veya 10 köy birleþerek bir muhtar seçsin. Diðer köylerde de azalar olsun. 50 oy alarak muhtar olunmamalý. 8’de

D

iyarbakýr'da 65 yaþýndaki Fatma Sabutekin, aile geçimine katkýda bulunmak için seyyar satýcýlýk yapýyor. Melik Ahmet Caddesi Çýkmaz Sokak'ta seyyar tezgahýný kuran 65 yaþýndaki Fatma Sabutekin, 30 yýldan beri kendi ayaklarýnýn üzerinde durmaya çalýþýyor. 4’te

Ahmet AY

MÝLLET: YOLUN AÇIK OLA TAYYÝP ERDOÐAN Yazýsý 7’de

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaþar Öztürk, Diyarbakýr'da tekstil ihtisas organize sanayi bölgesiyle ilgili yer seçimi çalýþmasý yapacaklarýný söyledi. 4’te

Lice'nin imajýný deðiþtirecek T

ürkiye'nin en genç Belediye Baþkaný Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nde seçilen 25 yaþýndaki Rezzan Zoðurli, geçmiþte çatýþma, þiddet ve uyuþturucu ile gündeme gelen Lice'nin imajýný deðiþtireceklerini söyledi. 7’de

Baro: Yargý idarenin kontrolünde

Diyarbakýr'da enflasyon arttý

D

iyarbakýr ve Þanlýurfa'da Mart ayýnda enflasyon yüzde 0,92 artýþ oranýyla Türkiye ortalamasýnýn altýnda çýkarken, önceki yýlýn Aralýk ayý ve önceki yýlýn ayný ayýna göre ise yüksek çýktý. Mart ayýnýn zam þampiyonu muz olurken, en çok ucuzlayan ise yeþil soðan oldu. 6’da

5

Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir açýklama yapan Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, 17 Aralýk operasyonu sonrasýnda yargýnýn tamamen idarenin kontrolüne girdiðini söyledi. 5’te

Öðrenciler proje yazacak

„ 6’da

65 yaþýnda seyyar satýcýlýk yapýyor

Diyarbakýr'a tekstil bölgesi

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

4 NÝSAN 2014 CUMA

Haftada 2.5 saatten fazla koþmayýn! Kilo vermek, stresi azaltmak, kan basýncýný düþürmek gibi faydalarý olan koþu yapmanýn erken ölüme neden olabileceði tespit edildi.

H

aftada 2,5 saatten fazla koþanlarýn hiç koþmayanlar kadar yaþam ömrünün kýsaldýðý ortaya çýktý. Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin yýllýk toplantýsýnda açýklanan, 4 bin kadýn ve erkek üzerinde yapýlan araþtýrmanýn sonucuna göre saðlýk için faydalý

olan koþu, haftada ortalama 2,5 saat olan koþu. Makalenin yazarlarýndan Kansas'taki Orta Amerika Kalp Enstitüsü Koruyucu Kardiyoloji Müdürü James O'Keefe, haftalýk makul bir seviyede koþanlarýn yüzde 25-40 arasý deðiþen bir oranda yaþam

sürelerinin ortalama 6 sene uzadýðýný ifade etti. Bunun yanýnda çok fazla koþmanýn stresi artýrdýðý ve domino etkisi yaparak baþka rahatsýzlýklara da neden olabileceði keþfedildi. Düzenli ve aþýrý derecede egzersiz yapmanýn kalbin þeklini deðiþtirip,

vücuda baþka zararlar verdiði belirtiliyor. O'Keefe, egzersiz yapma konusunda insanlarýn hevesini kýrmak istemediklerini dile getirerek, kardiyoyu dengede tutmak için yoga, plates gibi forma sokan egzersizleri de yapmayý öneriyor.

Göz içi lens ile yakýn gözlüklerden kurtulun

Multifokal (göz içi lens uygulamasý), hastalarýn hem yakýn hem de uzaðý görme sorunlarýna ayný anda çözüm getirebiliyor.

G

Bahar sebzeleri þifa deposu B

aharýn gelmesiyle tezgahlarý süsleyen sebzelerin faydalarý saymakla bitmiyor. Vatandaþlar, baharýn gelmesiyle pazarlarda yerini alan ýspanak, bezelye, ýsýrgan otu, maydanoz, taze soðan ve naneye büyük raðbet gösteriyor. Faydalarý saymakla bitmeyen bahar sebzelerinden ýspanak, vücudun dayanýklý artýrýp kansýzlýk ve geliþim bozukluðunu giderirken, soðuk algýnlýðýna da karþý koruyor. Bezelye ise vücuda enerji veriyor

ve kaslarýn yenilenmesini saðlýyor. Kan ve baðýrsak kanseri riskini azaltan bezelye, ayný zamanda karaciðeri düzenli çalýþtýrýyor. Isýrgan otu, kaný temizleyip kan yapýcý özelliði bulunuyor. Maydanoz ise, akciðer dostu olup, karaciðerin rahatlamasýný saðlýyor. Nane de grip, bronþit, soðuk algýnlýðýna karþý faydalý olurken, iþtah açýcý ve sinirleri yatýþtýrýcý özelliðiyle de dikkat çekiyor. Son olarak taze soðan, kanýn pýhtýlaþmasýný azaltýyor.

ünümüzde modern cerrahi teknikler ile gözlerdeki dokularýn zarar görmesi engellenerek yapýlan katarakt ameliyatlarýnda kullanýlan merceðin kalitesi de görme saðlýðý açýsýndan büyük önem taþýyor. Multifokal (göz içi lens uygulamasý), hastalarýn hem yakýn hem de uzaðý görme sorunlarýna ayný anda çözüm getirebiliyor. Genellikle yaþlýlýk hastalýðý olarak bilinen ve 40'lý yaþlardan sonra ortaya çýkan katarakt, doðuþtan görülebildiði gibi güneþ ve sýcak gibi dýþ etmenler nedeniyle gençlerde de sýklýkla ortaya çýkabiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Göz Hastalýklarý Bölümü'nden Op. Dr. Varol Þen, katarakt cerrahisinde kullanýlan göz içi lens uygulamasý hakkýnda bilgi verdi. Dr. Varol Þen, ''Gözdeki uyum mekanizmasýnda 40 yaþýndan itibaren bozulma baþlamaktadýr. Uyum mekanizmasýna baðlý olarak 40 yaþ sonrasý görme problemi olmayan her-

Cilt dostu kabak

hangi bir kiþi bile yakýný görmekte zorlanabilir. 60 yaþ ve sonrasýnda ise uzak numara 0 bile olsa yakýn gözlüðü 3 dereceye kadar çýkabilmektedir. Geçmiþte, katarakt cerrahisinde gözün kýrýcýlýk durumu sýfýrlanarak görüþ uzaða göre ayarlanmaktaydý. Yakýn görme sorunlarýna gözlük düzeltmesi yapýlýyordu. Günümüzde yeni nesil merceklerle birlikte multifokal lensler (göz içi merceði) yakýndaki problemi de çözmeye çalýþmaktadýr. Verimliliði kabul edilebilir düzeyde olan multifokal lenslerde yüzde 60-70 oranýnda bir memnuniyet görülmektedir. Multifokal lens

Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç, kabaðýn birçok soruna iyi geldiðini belirtti.

D

iyetisyen Pýnar Kural Enç konu hakkýnda bilgiler verdi. Her yerde yetiþebilen ve her mevsim bulunabilecek olan kabak, B1 ve C vitaminleri,potasyum ve fosfor mineralleri açýsýndan zengin bir besindir.Ýçeriðinde bitkisel protein, niþasta ve çinko mevcuttur.Ayrýca lif yönünden de baþ tacý bir besindir. Besin deðerinin kaybolmamasý için kabaðý buharda piþirmek daha doðrudur. Kabak, çið olarak rendelenip salatalara da katýlabilir. Kabak,sofralardan eksik edilmeyecek kadar deðerli bir besindir.Sindirimi oldukça kolay ve hafif bir sebze olmasý nedeniyle diyet yapanlarýn mutlaka listelerinde olmasý gerekir.1 fincan kabakta 20 kalori vardýr.Bir çok kanser türüne yakalanma riskini de azaltýr.Özellikle akciðer kanseri,yemek borusu,gýrtlak,mide,mesane ve prostat kanserlerine karþý koruyucudur.Ýçeriðindeki bol lif sayesinde kabýzlýk problemini giderir.Ýdrar söktürür ve böbrek/mesane iltihaplarýna iyi gelir.Basur ve prostat þikayetlerini en aza indirir.Kan þekeri ve yüksek tansiyonu düþürmeye yardýmcýdýr.Sinirleri yatýþtýrýr ve kan yapar.Kabakta bulunan C,E ve A vitaminleri de cildi temizler.Kabak ayrýca kýrýþýklara karþý da mücadele etmenize yardýmcý bir besindir.

uygulamasýnda gözün içindeki mercek alýnýp yerine birden fazla fokus kabiliyeti olan mercek konulmaktadýr. Bu merceklerde bulunan çeþitli halkalarýn bir kýsmý uzaðý, bir kýsmý da yakýný görmeyi saðlamaktadýr. Böylece görmeyi saðlayan gözdeki sarý noktanýn üzerine hem uzak hem de yakýndaki görüntüler net olarak düþmektedir. Hastalar buna çok kýsa sürede adapte olarak, uzak ve yakýn gözlüklerinden kurtulabilir'' dedi. Multifokal lens uygulamasý için doðru hasta seçiminin çok önemli olduðunu vurgulayan Dr. Þen, þunlarý kaydetti:''Hasta için uzak ya da yakýn görüþün hangisinin daha önemli olduðu sorgulanmalýdýr. Kataraktý olan hastalar ayrýntýlý bir muayeneden geçirildikten sonra gözlerinin yapýsý uygunsa bu lensler kullanýlabilir. Kataraktý olan hastalarýn mesleki konumu, yaþý, sosyal aktivitesi, okuma alýþkanlýðý, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taþýmaktadýr. Kataraktý olup gözlü-

ðü yaþantýlarýndan tamamen çýkarmak isteyen kiþiler multifokal lensler sayesinde günlük rutin iþlerini gözlüksüz yapabilecek hale gelebilmektedir. Katarakt ameliyatý olmasý gereken hastalarda ayný seansta hem kataraktý yok eden hem de uzak ve yakýn görme problemine basit çözüm bulan Multifokal lens uygulamalarý, uzak görüþte daha önceki merceklerin neden olduðu bazý sorunlarý da ortadan kaldýrmaktadýr. Normalde uzaða yönelik yerleþtirilen mercekte multifokal kullanmadýðý zaman ýþýk daðýlmalarý daha sýnýrlýdýr ve doðal merceðin yerini tutmamaktadýr. Özellikle gözde ýþýk daðýlmalarý gece harelenmeler gibi sorunlar oluþmaktadýr. Multifokal lenslerin hastaya saðlayabileceði ayrýcalýklar için mutlaka cerrahi baþarý da çok önemlidir. Bütün merceklerin kullanýmýnda cerrahinin çok baþarýlý olmasý gerekir. Cerrahi ne kadar doðru ve iyi yapýlmýþsa mercekler de o kadar baþarýlý olmaktadýr.''

Kahvaltý yaptýktan sonra sakýn uyumayýn O

bezite ile ilgili çalýþmalar yapan Dr. Fevzi Özgönül, kahvaltýdan sonra uyunmamasý uyarýsýnda bulundu. Kahvaltýdan sonra uyumanýn kilo almayý tetiklediði oraya çýktý. Uzmanlar hangi öðünden nasýl beslenilmesi gerektiðini anlattý. Dr. Fevzi Özgönül, yaz gitgide yaklaþýrken fazla kilolardan kurtulmanýn herkesin hedefi haline geldiðini belirterek þu bilgilere yer verdi: "Fazla kilolardan beden aklý ile zayýflayarak kurtulma konusunda akþam yemeðe davetliyim düþüncesiyle sabah kahvaltýsý veya öðle yemeðini atlamak/azaltmak. Davetli olduðunuz günlerde sabah ve öðlen çok iyi

doyun, akþam gittiðiniz davette tok olduðunuz için yiyemediðiniz yemekleri tabakta býrakýn. Ödem olduðunu düþünerek; ödem söktürücü kürler yapmak veya ilaçlar kullanmak. Bedenimiz eðer ödem yaptýysa bir bildiði vardýr. Býrakýn o istediði zaman ödemi atsýn” dedi.


65 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi B

atman Emniyet Müdürlüðü ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 65 bin 500 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Batman Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Kaçakçýlýk Suçlarý ile Mücadele Büro Amirliði ekipleri,

Çamlýtepe Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 65 bin 500 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltýna alýnan A.G. isimli þahýs, Batman Emniyet Müdürlüðü'nde alýnan ifadesinin ardýndan çýkarýldýðý adli mercilerce serbest býrakýldý. ÝHA

4 NÝSAN 2014 CUMA

Kalp hastasý tedavi olamýyor Kalp ve akciðer nakli olmasý gereken Diyarbakýrlý Süleyman Kalpak, maddi imkansýzlýklar nedeniyle tedavisini yaptýramýyor. Hasta haliyle yalnýz yaþayan vatandaþ, tedavisi için kendisine uzanacak bir yardým eli bekliyor.

D

iyarbakýr'ýn Sur ilçesinde 5 yýldan bu yana yalnýz yaþayan Süleyman Kalpak'ýn (46) kalbi yüzde 15 oranýnda çalýþýyor. Kullandýðý ilaçlardan dolayý akciðeri iþlevsiz kalan Kalpak, makinelere baðlý olarak hayatýný devam ettiriyor. Hastalýðýnýn yanýnda maddi sorunlar yaþayan Kalpak, tedavisini yapacaðý parayý bulamýyor. Hastalýðý nedeniyle büyük acýlar yaþayan Kalpak, sadece tedavisi için yardým istediðini söyledi. Kalp için kullandýðý ilaçlardan dolayý akciðerinin de deðiþmesi gerektiðini ifade eden Kalpak, "Ben 5 yýldýr Ankara'da kalp için tedavi görüyorum. Kalbim için ilaç kullanýyordum ve kullandýðým ilaçlardan dolayý akciðerim de iflas etti. Ben 3 yýldýr kalp ve akciðer için nakil bekliyorum. Yaklaþýk 7 aydýr maddi imkâným olmadýðýndan dolayý Ankara'ya gidip tedavi göremiyorum" dedi.

Kalbi yüzde 15 oranýnda çalýþýyor Tek geliri olan engelli maaþýnýn kendi-

sine yetmediðini dile getiren Kalpak, "5 yýldýr evde tek baþýma yaþýyorum. Ankara'ya gitmek için etrafta borç alýyordum ama þuan borçlarým çoðaldýðý için kimse borç dahi vermiyor. Þu an su faturam ve elektrik faturam yaklaþýk bin 500 TL olmuþ. Aldýðým özürlü maaþý ile ev

kiramý veriyorum ama kendimi geçindiremiyorum. Ýmkaným olmadýðýndan dolayý Ankara'ya tedaviye bile gidemiyorum kalbim þu an yüzde 15 oranýnda çalýþýyor. Evdeki makinelerden olmasa nefes bile alamýyorum. Her ay Ankara'ya gitmem gerekiyor ama 7 aydýr gidemiyorum. Ankara'ya gidemediðim için geçici olarak burada 15 günde bir gidiyorum. Tekrar Ankara'ya gidip tedavi olmak için çoðu yetkiliye baþvurdum ama hiç biri bana tekrar dönmedi. Rahat bir tedavi olmak ve kalp ile akciðer nakli olmak için yetkililerden ve duyarlý vatandaþlardan maddi bir yardým bekliyorum" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Öðretmen engelli çocuðu sevindirdi Þ

Silvan'da korkutan yangýn

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde bir evde çýkan yangýn paniðe neden oldu. Mescit Mahallesi 306. Sokak'ta bulunan bir evde elektrik kontaðý nedeni ile yangýn çýktý. Çevredekilerin alevleri görmesinin ardýndan itfaiyeye haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler, yangýna müdahale ederek kýsa sürede söndürdü. Yangýnda can kaybý yaþanmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Tillo Belediye Baþkaný tutuklandý S

aadet Partisi (SP) Tillo Belediye Baþkan Adayý Behmen Aydýn'ýn ölümüyle sonuçlanan olayda, aralarýnda Tillo Belediye Baþkaný Mesut Menduhoðlu'nun da bulunduðu 5 kiþi tutuklandý. Siirt þehir merkezinde önceki gün yaþanan olayda hayatýný kaybeden SP Tillo Belediye Baþkan Adayý Behmen Aydýn'ýn ölümüyle ilgili 15 kiþi gözaltýna alýnmýþtý. 9 kiþi emniyetteki ifadelerinin ardýndan serbest býrakýlýrken, sorgulamalarý tamamlanan 6 kiþi Siirt Devlet Hastanesi'nde yapýlan saðlýk kontrollerinin ardýndan adli makamlara sevk edildi. 1 kiþi tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlýrken, aralarýnda Tillo Belediye Baþkaný Mesut Menduhoðlu'nun da bulunduðu 5 kiþi "kasten adam öldürmeye teþebbüs ve yaralama" suçundan tutuklandý. Zanlýlar, polis aracýyla Siirt E Tipi Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. ÝHA

ýrnak'ýn Silopi ilçesinde yaþayan 10 yaþýndaki bedensel engelli Serhat Bayat, öðretmen Buket Cin sayesinde tekerlekli sandalyesine kavuþtu. Kaymakam Teoman Ünüsan Ýlkokulu teknoloji tasarým öðretmeni Buket Cin, engelli Serhat Bayat için mavi kapak kampanyasý baþlattý. Ancak bir sonuç alamayýnca Silopi Engelliler Derneði ile yaptýðý görüþmede daha önce iki defa mavi kapaklarýn toplanarak gönderildiði halde bir sonuç alýnamadýðýný öðrendi. Bunun üzerine mavi kapak kampanyasýndan vazgeçen Cin, Ýzmir'deki tanýdýklarý vasýtasýyla Ýzmir Görme Engelliler Vakfý'yla iletiþime geçti. Vakýf kampanyayý destekleyerek, tekerlekli sandalyeyi okula ulaþtýrdý. Okul yönetimi, tekerlekli sandalyeyi düzenlenen törenle 10 yaþýndaki Serhat Bayat'ýn annesi Sabriye Bayat'a teslim etti. Öðretmen Buket Cin, "Engelli olan arkadaþýmýza yardýmcý olmak adýna daha önce böyle bir kampanya baþlatmak istedim. Mavi kapak kampanyasý bittiði için baþvuramadým. Okul müdürümüz Þefik bey destek çýktý. Silopi Engelliler Derneði Baþkaný Abdullah Bey de yarýmcý olacaklarýný söyledi. Mavi kapak kampanyasý bittiði için baþka bir çözüm aradýk. Ýzmir'de bulunan görme engellileri derneði ile irtibata geçtim. Onlardan rica ettim. Engelli kardeþimiz için sandalye gönderdiler" dedi. ÝHA

Borçlu olduðu bankayý soyan þahýsa ceza Silvan'da bomba paniði

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde bir otoparkta bulunan el bombasý polis ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi Selehattini Eyyubi Caddesi'nde bir otoparkta vatandaþlar tarafýndan bulunan el bombasý paniðe neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri otoparkýn etrafýna güvenlik þeridi çekti. Otoparka gelen olay yeri inceleme ekipleri bombayý otoparktan alarak incelemek üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. ÝHA

D

iyarbakýr'da kredi çektiði bankayý soyarak borcunu ödeyen 34 yaþýndaki Bülent Çoha, 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Sur Ýlçesi'nde geçtiðimiz yýlýn 13 Mart günü bir bankanýn þubesine giren soyguncu, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra veznede bulunan 19 bin lirayý alarak kaçtý. Olayla ilgili inceleme yapan polis, Bülent Çoha'nýn soygundan kýsa bir süre sonra ayný bankaya olan 10 bin lira borcunu ödediðini tespit etti. Bölgede bulunan 145 güvenlik kamerasýnýn görüntülerini inceleyen polis, kentte bisiklet tamirciliði yapan Bülent Çoha'yý giydiði ayakkabý ve kýyafetlerinden tespit etti. Yakalandýktan sonra suçunu itiraf eden Bülent Çoha tu-

tuklanýrken, hakkýnda 'iþ yerinde silahlý yaðma' suçundan 15 yýl hapis cezasý istemiyle dava açýldý. Soyduðu bankaya borcunu ödedikten sonra yakalanan Bülent Çoha'nýn yargýlanmasýna Diyarbakýr 3'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bir önceki celse çalýþarak borcunu ödemek istediðini söyleyen Bülent Çoha, davanýn son duruþmasýnda da beraatini talep etti. Bankanýn gönderdiði evraklarý inceleyen mahkeme, sanýðýn ailesinin çalýnan paranýn bir kýsmýný geri ödediðini, kalan tutarýn ise ödenmediðini tespit etti. Davayý karara baðlayan mahkeme, sanýk Bülent Çoha'nýn 'Ýþyerinde silahlý yaðma' suçundan 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmasýna karar verdi.


4

Gündem

Diyarbakýr'a tekstil bölgesi 4 NÝSAN 2014 CUMA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaþar Öztürk, Diyarbakýr'da tekstil ihtisas organize sanayi bölgesiyle ilgili yer seçimi çalýþmasý yapacaklarýný söyledi. B ilim, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüðü tarafýndan Diyarbakýr'da 6. Bölge Ýstiþare Toplantýsý düzenlendi. Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bir otelin konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaþar Öztürk, 6. Bölge'de bulunan 12 ilden üniversite rektörleri, akademisyenler, KOSGEB ve OSB müdürleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý il müdürleri, sanayici ve iþ adamlarý katýldý. Yapýlan sunumun ardýndan konuþan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaþar Öztürk, bakanlýk olarak görevlerinin ve yöneticisi bulunduðu özellikle Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüðü'nün çalýþma alanlarýndan bir tanesinin de organize sanayi bölgeleri olduðunu söyledi.

Tekstil ihtisas sanayi bölgesi Öztürk, "Sanayi sitelerini kredi ile desteklemek, endüstri bölgeleri kurmak, iþletmelerin rekabet edebilirliðini artýrmak amacýyla kümelenme giriþimlerine ait politikalar geliþtirmek ve uygulamaktýr. Bugün için þu anda aranýzda bulunan ve toplantýnýn katýlýmcýsý olan 12 ilimizde 15 tane organize sanayi bölgesi kurulmuþtur. Halen 3 tane ilimizde birden fazla, yani 2 tane organize sanayi bölgesi mevcuttur. Diyarbakýr ilimizde de önümüzdeki günlerde inþallah tekstil

ihtisas organize sanayi bölgesiyle ilgili yer seçimi çalýþmalarýmýz devam ettirilecektir. Bu kürsüde bundan yaklaþýk 15 gün kadar önce Sayýn Bakanýmýzda bunun müjdesini vermiþti. Önümüzdeki günlerde imar planýyla ilgili bir çalýþmanýn sonlandýrýlmasýndan sonra tekstil ihtisas organize sanayi bölgesinin yer seçim çalýþmalarýna da baþlamýþ olacaðýz" dedi.

2 milyon kiþiye istihdam 1960'lý yýllarýn baþýndan bu güne kadar ülke genelinde bakanlýklarýnca sicil numarasý verilerek kurulan 273 adet organize sanayi bölgesi bulunduðunu ifade eden Öztürk, "Altyapý inþaatý bakanlýðýmýz kredi desteðiyle tamamlanan 155 adet organize sanayi bölgesi projesi hizmete sunulmuþ ve bugün bu organize sanayi bölgelerinde 1 milyon 350 bin kiþiye istihdam imkaný saðlanmýþtýr. 273 organize sanayi bölgemizin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi halinde ülke genelinde 2 milyon kiþiye istihdam alaný saðlanmýþ olacaktýr" diye konuþtu. Bakanlýk olarak katýlýmcýlardan isteklerinin bu çalýþmalara katký vermeleri ve gerektiði yerde desteklemeleri olduðuna deðinen Öztürk, bakanlýk olarak artýk Türkiye'de sanayicinin hizmetinde olduklarýný kaydetti. Toplantý, verilen kokteylin ardýndan sona erdi. ÝHA

65 yaþýnda seyyar satýcýlýk yapýyor D

iyarbakýr'da 65 yaþýndaki Fatma Sabutekin, aile geçimine katkýda bulunmak için seyyar satýcýlýk yapýyor. Melik Ahmet Caddesi Çýkmaz Sokak'ta seyyar tezgahýný kuran 65 yaþýndaki Fatma Sabutekin, 30 yýldan beri kendi ayaklarýnýn üzerinde durmaya çalýþýyor. 30 yýldýr seyyar satýcýlýk yaparak aile geçimine katkýda bulunduðunu belirten Sabutekin, her kadýnýn çalýþarak ayaklarýnýn üzerinde durmasý gerektiðini söyledi. Kadýnlarýn sadece evde oturarak eþlerinden para almayý beklememeleri gerektiðinin altýný çizen Sabutekin, "6 çocuk sahibiyim, 5 çocuðum evli ve eþimle birlikte yaþýyorum. Bugüne kadar eþimden hiç para istemedim, bu durumu gururuma yediremiyorum. Uzun süre eþimle birlikte sokaklarda yaþadýk. Geçmiþ günleri tekrar yaþamamak için çalýþýyorum. Eþimle arama para konusunun girmesine hiç izin vermedim" dedi. ÝHA

4 NÝSAN 2014 CUMA YIL: 13 SAYI: 4583 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

BDP'nin Hasankeyf'te itirazý reddedildi

Batman'ýn Hasankeyf ilçesinde BDP'nin 30 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük ve hile yapýldýðý iddiasýyla seçimlerin iptali ve yenilenmesi talebi oy birliðiyle reddedildi.

Y

apýlan inceleme sonucunda hazýrlanan gerekçeli kararda, delillerin yetersiz ve seçimin sonucunu deðiþtirebilecek türde olmadýðý belirtildi. Konuyla ilgili Batman Adliyesi önünde bekleyen kalabalýða kararla ilgili açýklama yapan BDP Batman Ýl Baþkaný Serdar Atalay, "Ýlçe Seçim Kurulu'na itirazlarýmýz sonucu vermiþ olduðu kararda tüm gerekçeler reddedilmiþtir. Ýlçe Seçim Kurulu 20 dakika içerisinde hem 1002 numaralý hem de 1007 numaralý sandýðýn tek tek sayýlýp zarflarýn üzerindeki mührün kontrol edildiðini, buradaki gerekçelerin reddedildiðini yazýlý olarak bize teblið etti. Bu zaman dilimi bile gösteriyor ki bu kýsa zaman içerisinde iki sandýðýn oylarý incelenemeyeceði, verilen bu kararýn aslýnda daha önceden verilmiþ olduðu ve basit gerekçelerle yine bu halkýn asýl sandýða yansýtmak istediði iradenin yok sayýlmak istendiði açýkça anlaþýlmýþtýr. Biz buradan bir kez daha baþta Hasankeyf halký olmak üzere tüm Batman halkýna iradelerine sahip çýkmalarýný ve bu yapýlan usulsüz iþlem karþýsýnda mücadelemizi buradan sonlandýrmayacaðýmýzý belirtmek istiyoruz. Yarýn tekrar Hasankeyf'te yapýlan ahlaksýzlýk ve usulsüzlükler karþýsýnda seçimlerin iptali için Ýl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçelerini sunacaðýz. Tüm halkýmýzýn bu konuda duyarlý olmalarý ve özellikle Hasankeyf halkýnýn Hasankeyf tarihinin yok olmamasý adýna seçmiþ olduklarý BDP temsiliyetini hayata geçirmesi adýna burada verilecek olan itirazýmýzla örgütsel bir birlik saðlayýp, iradelerine sahip çýkma yönünde çaðrýda bulunuyoruz" dedi. ÝHA

Öðrencilerden Suriyeli aileye yardým

Ardýndan beyaz eþya, mobilyalar ve diðer ihtiyaçlarý temin eden öðrenciler, ailenin gýda ihtiyaçlarýný da karþýladý. Ev ziyaretine katýlan Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala, ihtiyaç sahibi ailenin sorunlarýný dinledi. Vali Yardýmcýsý Pala, Zübeyde Haným Lisesi'nin bu projesini takdirle karþýladýðýný ve projenin hýz kesmeden devam etmesini istedi.

Yardýmlar devam edecek

S

iirt'in Zübeyde Haným Lisesi öðrencileri, "Yoksul Aile Projesi" kapsamýnda ihtiyaç sahibi Suriyeli bir ailenin daha ihtiyaçlarýný giderdi. Ülkelerindeki savaþtan kaçarak Siirt'in Doðan Mahallesi'ne yerleþen Necim Al-Ahmet ailesinin ihtiyaçlarý öðrenciler tarafýndan giderdi. Zübeyde Haným Lisesi öðrencileri, proje kapsamýnda öncelikle çok kötü durumda olan evi onardý.

Okul Müdürü Ýdris Yolbaþ ise, "Yoksul Aile Projesi" ile daha hýzlý bir þekilde ve daha çok aileye ulaþmaya çalýþacaklarýný söyledi. Zübeyde Haným Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Misbah Yýlmaz, "Öðrencilerimizle birlikte Siirt'te yardýma ihtiyacý olan ailelere ulaþmayý hedefledik ve öðrenci arkadaþlarýmýzýn ceplerinden biriktirdikleri harçlýklarla ihtiyacý olan ailelere ulaþtýk. Görevimiz fakir aileleri bulmak, sorunlarýný dinlemek ve onlara yardýmcý olmak. Maddi durumu iyi olmayan ailelere yardýmlarýmýz devam edecek. Bu tür ziyaretlerle fakir ve yardýma muhtaç ailelerle bire bir görüþerek talep ve isteklerini dinliyoruz. Her vatandaþýmýzýn sorununa cevap vermek için çalýþmalarýmýz aralýksýz sürüyor" dedi. Haber Merkezi

Suriye uçaðýný düþüren pilotlar ödüllendirilecek

G

eçtiðimiz günlerde Hatay'ýn Yayladýðý ilçesi yakýnlarýnda Suriye'ye ait savaþ uçaðýný düþüren Türk pilotlarý, Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan ikramiye ve plaketlerle ödüllendirilecek. Hatay sýnýrýnda Türkiye hava sahasýný ihlal eden Suriye uçaðý, geçtiðimiz günlerde Türk Silahlý Kuvvetleri'ne (TSK) ait F-16 savaþ uçaklarý tarafýndan önce uyarýlmýþ, ardýndan düþürülmüþtü. Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nden acil koduyla havalanan F-16 savaþ uçaklarý, yaptýklarý uyarýlara uymayan

Suriye savaþ uçaðýný füze ile düþürmüþtü. Görevlerini baþarýyla yerine getiren F-16 pilotlarý, 2. Hava Kuvvet Komutaný ve 8. Ana Jet Üssü Komutaný tarafýndan tebrik edilmiþti. Sýnýr hattýnda baþarýlý görev ifa eden pilotlarýn Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan ikramiye ve plaket ile ödüllendirileceði belirtildi. Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Akýn Öztürk'ün de katýlmasý beklenen bir törenle 3 pilota baþarýlarýndan dolayý ikramiye ve plaket verileceði bildirildi. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

4 NÝSAN 2014 CUMA

5

Baro: Yargý idarenin kontrolünde 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir açýklama yapan Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, 17 Aralýk operasyonu sonrasýnda yargýnýn tamamen idarenin kontrolüne girdiðini söyledi.

Arapça dil eðitimini tamamlayanlara sertifika Siirt Valiliði'nin destekleri doðrultusunda Siirt Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý ile 29 Mayýs Üniversitesi'nin ortaklaþa yürüttüðü proje kapsamýnda 'Arapça okuma ve yazma' kursunu baþarýyla tamamlayan 28 kiþiye törenle sertifikalarý verildi. Siirt Kültür Merkezi'nde yapýlan sertifika daðýtým törenine Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Ýl Müftüsü Faruk Arvas, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Cengizhan Baþaran, Halk Eðitim Müdürü Zekeriya Batur, Siirt Vakfý Baþkaný Zeki Akyüz, Kurs Öðreticisi Suriyeli Hammud Al Matar, kursiyerler ve davetliler katýldý. Kursun Siirt Arapça'sýný yaþatma ve yaygýnlaþtýrma açýsýndan önemli bir eðitim faaliyeti olduðunu belirten Vali Aydýn, "Üç dilli kardeþ þehir Siirt'te, bu tür eðitim ve kültür faaliyetlerine destek veriyoruz. Destek olmaya da devan edeceðiz. Arapça dil eðitiminin düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Ýlimize hayýrlý ve uðurlu olsun" dedi. Siirt Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý'nýn eðitim sorumlusu Necmettin Çiçek, Arapça kursu hakkýnda bilgiler vererek, kentte açýlan Arapça kursunda, uzman öðreticiler tarafýndan hafta içi ve hafta sonu olmak üzere yaklaþýk 200 saat ders verildiðini, kursa gelen 42 kiþiden 28'nin baþarý belgesi almaya hak kazandýðýný söyledi. Projeye verdiði desteklerden dolayý Vali Aydýn'a teþekkür eden Siirt Vakfý Baþkaný Zeki Akyüz ise vakýf çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, eðitim ve kültür çalýþmalarýna aralýksýz devam edeceklerini söyledi.

Diyarbakýr Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Adliye önünde bir basýn açýklamasý yaptý. Avukatlarýn cübbeleriyle katýldýðý basýn açýklamasýný Baro Baþkaný Tahir Elçi okudu. Elçi, geçtiðimiz yýl Avukatlar Günü'nde çözüm sürecine iliþkin memnuniyetlerini açýkladýklarýný belirtti. Elçi, "Geçen zaman içinde bazý geliþmeler olmuþ ve sýnýrlý düzenlemeler yapýlmýþ ise de, aradan geçen bir yýllýk süre yeterince deðerlendirilmemiþ, toplumun beklentileri karþýlanmamýþ, Kürt meselesinin temel sorun alanlarýnda kalýcý çözümler üretilememiþtir. Bu süre içinde yeni bir toplumsal mutabakatýn hukuksal zeminini oluþturacak yeni anayasa çalýþmalarýnda baþarý saðlanamamýþ, Kürt toplumunun dil ve kültürel sorunlarýna eþitlik ve adalet temelinde kalýcý bir çözüm getirilmemiþ, haksýz ve adaletsiz yargýlamalar ile bir iþkenceye dönüþen tutuklama sorunu ve özellikle de yaþamlarý tehlikede olan hasta tutuklular sorununa bile bir çözüm getirilmemiþtir. Bu gün hala avukatlýk meslek faaliyeti, insan

'Anaya Mahkemesi kararlarý etkili olmadý' Anayasa Mahkemesi kararlarý ve yasal düzenlemelerin Diyarbakýr'da etkili olmadýðýný ve yaþama geçmediðini belirten Elçi, "Devlet görevlileri tarafýndan iþlenen ve insan haklarýnýn aðýr ihlalini oluþturan suçlar soruþturulmamakta, failler hala suç ve cezadan muaf kalmaktadýr. Binlerce faili meçhul, gözaltýnda kayýp veya

Özel güvenlikçiler tek çatý altýnda toplanacak Güvenlik ve Savunma Ýþçileri Sendikasý Diyarbakýr Ýl Temsilciliði kuruldu. Temur Deniz baþkanlýðýnda kurulan il temsilciði kýsa zaman içerisinde 300 üyeye ulaþtý. Özel güvenlik görevlilerinin birlikteliðini saðlamak amacýyla kurulan Güvenlik ve Savunma Ýþçileri Sendikasý kuruluþunu müteakip teþkilatlanma çalýþmalarýna baþladý. Diyarbakýr il temsilciliði de kurulan Güvenlik ve Savunma Ýþçileri

Sendikasý ilk projesiyle üyelerine Milli Eðitim ve Halk Eðitim destekli giriþimcilik eðitim kursu düzenleyecek. 16 Nisan 2014 tarihinde baþlayacak kurs sonunda katýlýmcýlara Milli Eðitim Bakanlýðý onaylý sertifika verilecek. Güvenlik ve Savunma Ýþçileri Sendikasý Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Temur Deniz, "Sendikamýz yaklaþýk 2012 yýlýndan bu yana faaliyette. Son üç ayda

Diyarbakýr'da temsilcilik alarak aktif olarak çalýþmaya baþladýk. Þuanda yaklaþýk Diyarbakýr'da 300'e yakýn üyemiz var. Önümüzdeki hafta sonu üç kurum ile toplu sözleþmemiz var. Bunun dýþýnda ayýn 16'sýnda giriþimcilik adý altýnda ilk projemiz olarak Eðitim Projemiz faaliyete girecektir. Ýleriki zamanlarda birden fazla projemizde sýraya girmiþtir. Onlarý da sýrasýyla faaliyete koyacaðýz" dedi. ÝHA

Kaðýttan düþler yarattýlar

Diyarbakýr'da öðrenciler Kaðýt Katlama Ustasý Nazar Tacer'le atölyede kaðýttan düþler yarattý. Genta Kitap Daðýtým ve Diyarbakýr Tudem Bayii, etkinlikler dizisine bir yenisini daha ekledi. Origami (Kaðýt Katlama) Ustasý Nazan Tacer'i Diyarbakýrlý öðrencilerle buluþturan Diyarbakýr Tudem Bayii Yöneticisi Ersin Sütçü, böyle bir etkinliðe ev sahipliði yapmýþ olmaktan büyük keyif aldýklarýný belirtti. Gökkuþaðý Bahçeþehir Anaokulu kampüsü ve Bahçeþehir Kolleji okullarýnda gerçekleþtirilen atölye çalýþmasýnda hem teorik hem de pratik bilgiler vererek, öðrencilerle keyifli dakikalar geçirdiklerini kaydeden Nazan Tacer, "2 gün boyunca çocuklarla kaðýttan düþler yaratmaya çalýþtýk. Kuþ, balýk, kurbaða gibi hayvan figürleri ile çocuk-

Vali Aydýn'a özel teþekkür Arapça dil eðitimine öðretici olarak katýlan Suriye vatandaþý Akademisyen Hammoud Al Matar, Suriye'de çýkan iç savaþ nedeniyle vatanlarýný terk etmek zorunda kaldýklarýný söyledi. Matar, "Siirtliler bizlere kapýlarýný açarak, ensarmuhacir kardeþliðini bizlere yaþattýlar. Her sabah kalktýðýmda ülkemdeki iç savaþ nedeniyle aðlýyorum ve dua ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a mazlum Suriye halkýna verdikleri desteklerden dolayý teþekkür ediyorum. Siirt halký gerçekten bizlere kucak açtý. Ve bizleri baðýrlarýna bastýlar. Valimiz Ahmet Aydýn da bizleri sürekli ziyaret ediyor, burada yaþayan tüm Suriye uyruklu vatandaþlarýmýza her türlü desteði veriyor. Siirt'te doðan ilk çocuðumun adýný Ahmet Aydýn koydum. Valimizin bu insani ve hoþgörü destekleri bizleri fazlasýyla memnun etmiþtir. Ben kendisine teþekkür ediyorum. Allah hepinizden razý olsun" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan kursta baþarýlý olan 28 kiþiye sertifikalarý verildi. ÝHA

haklarý savunuculuðu ve sivil toplum çalýþmalarý aleyhine silahlý örgüt üyeliði olarak suçlama konusu yapýlan avukatlar bile, 5 yýla yakýn süredir tutuklu olarak yargýlanabilmektedir. Avukat Muharrem Erbey ve Ebru Günay bu adaletsiz uygulamanýn en ibret verici örneðidir. Birçok uluslararasý insan haklarý ödülü almýþ Erbey'in hala cezaevinde tutulmasý utanç verici bir uygulamadýr" dedi.

çeþitli þekillerde yapýlan keyfi infazlara iliþkin dosyalar zaman aþýmýna uðratýlmakta, adalet ebediyete intikal ettirilmek istenmektedir. 28 Mart 2006 tarihinde bu þehirde gösteriler sýrasýnda keyfi ve ölçüsüz þiddetle yaþamlarýna son verilen çoðu çocuk 10 insanýn failleri hala adalet önüne çýkarýlmamýþtýr. Daha yakýn zamanda öldürülen Þahin Öner, Medeni Yýldýrým ve diðerlerinin soruþturmasý de ayný akýbete uðrayacaðý anlaþýlmaktadýr. Birkaç aydýr yargý baðýmsýzlýðý ve ifade özgürlüðü alanýnda yaþanan geliþmeler, Türkiye'nin açýk toplum ve demokratik bir hukuk devleti olma yolundaki iddiasýna öldürücü darbe vurdu. 17 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk soruþturmasý sonrasý hükümetin yargýya açýk müdahaleleri, giriþtiði yasal ve idari düzenlemeler yargýyý tümüyle idaresinin kontrolüne götürmüþ, Twitter ve Youtube gibi sosyal iletiþim aðlarýnýn yasaklanmasýyla baskýcý-totaliter rejimlerin en tipik uygulamalarý sergilenmiþtir" þeklinde konuþtu. Fatma ÇÝMEN

Batman'da 170 bin öðrenci var Batman Ýl Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çelik, kentte 170 bin öðrencinin eðitim gördüðünü açýkladý. Batman'a yeni atanan Ýl Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çelik, yerel ve ulusal basýn temsilcileriyle Öðretmenevi'nde bir araya geldi. Toplantýya Çelik'in yaný sýra, Maarif Müfettiþleri Baþkaný Abdurrahim Aslan, Milli Eðitim Þube Müdürleri M.Þirin Temiz ve Veysi Ergül katýldý. Burada konuþan Çelik, Batman'ýn

Türkiye'nin nüfus bakýmýndan en hýzlý geliþen þehirleri arasýnda yer aldýðýný söyledi. Çelik, "Genç nüfus oraný çok yüksek olan Batman'da þuan 170 bini aþkýn öðrenci okullarýmýzda eðitim görmektedir. Biz eðitimciler insan ile uðraþýyoruz. Bizim hamurumuz da, mayamýz da insan. O yüzden iþlerimizi yaparken defalarca düþünüp ona göre adým atmaya çalýþýyoruz. Fikri ve zikri ne olursa olsun tüm Sivil toplum örgüt-

larýn yaratýcýlýk ve el becerilerinin sýnýrlarýný zorlamaya çalýþtýk " dedi. Nazan Tacer, etkinlik sonrasý kitaplarýný imzaladý. Daha önce de Tudem yazarlarýndan Miyase Sertbarut, Ferda Ýzbudak Akýncý, Aytül Akal gibi yazarlarý Diyarbakýrlý öðrencilerle buluþturduklarýný söyleyen Sütçü, þuanda da Origami Ustasý Nazan Tacer ile Diyarbakýr'da Atölye çalýþmasý gerçekleþtirdiklerini ifade etti. TÜYAP'a yazar gelecek 13-14-15 Mayýs 2014 tarihinde çocuk edebiyatý yazarlarýndan Toprak Iþýk'ý, 20-25 Mayýs tarihlerinde TÜYAP kitap fuarýnda da Miyase Sertbarut'u Diyarbakýrlý öðrencilerle buluþturmayý planladýklarýný dile getiren Sütçü, bu tür etkinlikler dizisi ile öðrencilere katký sunmaya çalýþtýklarýný kaydetti. Berat DOÐRUYOL

leri, tüm dernekler ve þehrimizin önde gelen kanaat önderlerinin fikirlerine baþvurmak bizim birinci önceliðimiz olacaktýr. Ayrýca tüm Kamu Kurum ve Kuruluþlarla iþbirliði içerisinde çalýþacaðýmýzý ayrýca dile getirmek isterim" dedi. 8 bin eðitimci kadro Yaklaþýk 8 bin kiþilik eðitim kadrosu ile öðrencilere hizmet vermek gayreti içerisinde olduklarýný vurgulayan Çelik, "Tüm eðitim çalýþanlarýndan beklentilerimiz içten gelen bir coþkuyla öðrencilerimizin sosyal kültürel, akademik ve fiziksel yönlerinden aracýlýk etmeleridir. Etkinliklerde daha fazla görev al-

malarýnýn saðlanmasý, daha çok okumalarý ve daha baþarýlý olmalarýdýr. Eðitimde Batman'ý her yýl bir basamak daha yukarýya çýkaramamýþ isek düþünüp kendimizi sorgulamamýz gerekir. Milli Eðitimin en önemli unsuru öðretmenlerdir. Malum bölgemizde her yýl binlerce öðretmen tayin yoluyla baþka þehirlere atanmaktadýr. Bu durum eðitime yönelik çabalarýmýzý olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle Milli Eðitim Müdürlüðü olarak öðretmenimizin bu þehirde daha uzun süre çalýþmasýný saðlayacak adýmlar atmaya çalýþacaðýz" diye konuþtu. ÝHA


6

EKONOMÝ

4 NÝSAN 2014 CUMA

Diyarbakýr'da enflasyon arttý Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da Mart ayýnda enflasyon yüzde 0,92 artýþ oranýyla Türkiye ortalamasýnýn altýnda çýkarken, önceki yýlýn Aralýk ayý ve önceki yýlýn ayný ayýna göre ise yüksek çýktý. Mart ayýnýn zam þampiyonu muz olurken, en çok ucuzlayan ise yeþil soðan oldu. içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesinin en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünlerini açýkladý.

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Mart ayý tüketici ve yurtiçi üretici fiyat endekslerini açýkladý. Uras'ýn verdiði bilgilere göre Türkiye genelinde Mart ayýnda 2003 temel yýllý tüketici fiyatlarý endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,13, önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 3,57, bir önceki yýlýn ayný ayýna

göre yüzde 8,39, on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 7,70 artýþ gerçekleþti. Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da ise bir önceki aya göre yüzde 0,92, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre yüzde 4,38, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 7,38 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 7,99 artýþ gerçekleþti. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn

Muz zam þampiyonu Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da geçen ay yüzde 18,68 oranýnda fiyat artýþýyla muz zam þampiyonu olurken, bu ürünü fiyatý yüzde 16,00 oranýyla ayva, yüzde 12,86 oranýyla kadýn ceketi, yüzde 8,20 oranýyla domates ve yüzde 5,71 oranýyla artýþ gösteren kadýn eþofmaný izledi. TÜÝK verilerine göre, geçen ay fiyatý düþen ürünlerin baþýnda ise yeþil soðan geldi. Mart ayýnda yeþil soðanýn fiyatý yüzde 16,67 oranýnda düþerken, bu ürünü yüzde 13,48'lik düþüþle yünlü erkek kabaný izledi. Mart ayýnda fiyatý en çok düþen diðer ürünler arasýnda yüzde 11,50 ile kabak, yüzde 9,98 ile erkek kazaðý ve yüzde 7,80 ile çocuk botu yer aldý. ÝHA

Öðrenciler proje yazacak Avrupa Birliði Öðrenci Topluluðu tarafýndan Batmanlý öðrencilere Ulusal Ajans Proje Yazma Eðitimi verilecek. Eðitmen Ahmet Katýksýz'ýn vereceði eðitim, 04 Nisan Cuma günü (bugün) Batman Üniversitesi Merkez Kampüs konferans salonunda saat 13.00'de baþlayacak. Batman Üniversitesi Avrupa Birliði Öðrenci Topluluðu Temsilcisi Salih Tekin, "04 Nisan Cuma günü saat 13.00'te, kampus konferans salonunda gerçekleþtireceðimiz ve Eðitimci Ahmet Katýksýz'ýn anlatýmýyla baþlayacak olan Ulusal Ajans Proje Yazma eðitimine, bütün Batman Üniversitesi öðrencilerinin ve Batman'daki Gençlik Gruplarýnýn katýlmasýný bekliyoruz" dedi. ÝLKHA

Ninova Park büyüyor Tüketici fiyatlarý yükseldi Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezlerinden biri olan Ninova Park, jean markasý Loft'u bünyesine kattý. Ninova Park 1. katta Diyarbakýr'a özel tüm ürünlerde yüzde 30 indirim ile hizmete giren maðaza, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Diyarbakýr'da baþka þubesi olmayan marka, ilk kez Ninova Park'ta hizmet verecek. Ninova

Tüketici fiyatlarý Mart ayýnda yüzde 1.13 yükseldi. Böylece, Mart sonu itibarýyla, üç aylýk enflasyon yüzde 3.57 ve yýllýk enflasyon yüzde 8.39 oldu. Mart ayýnda fiyat artýþlarýný aðýrlýklý olarak gýda ürünleri tetikledi, En yüksek fiyat artýþý yüzde 29.01 ile karnabahar, yüzde 12.8 ile sivri biber ve yüzde 17.98 ile muzda gerçekleþti. Bu ürünleri, yüzde 13.75 ile domates, yüzde 13.68 ile patlýcan, yüzde 10.49 artýþ ile Antep fýstýðý izledi. Kuru soðan yüzde 8.88, elektrikli süpürge yüzde 7.78, kadýn ayakkabýsý yüzde 5.55 ve limon

Park Pazarlama ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Elif Yýldýz, Ninova Park olarak yenilenmeye sürekli açýk olduklarýný söyledi. Yýldýz, güçlü ve Diyarbakýr'da ilk olan markalarýn bulunduðu marka karmalarýný günden güne daha çok kuvvetlendirdiklerini, Diyarbakýr'a yeni markalar kazandýrmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. ÝHA

Sedat Kuruyemiþ

da yüzde 5.44 ile fiyatý en çok artan 10 ürün arasýna girdi. Enflasyonu aþaðýya çeken ürünlerin baþýný ise fiyatý yüzde 6.46 düþen salatalýk çekti. Salatalýðý fiyatý yüzde 5.71 düþen erkek kabaný, yüzde 5.48 düþen ýspanak, yüzde 4.98 düþen kadýn botu, yüzde 4.61 düþen pýrasa izledi. Fiyatý en çok düþen ilk 10 ürün arasýnda, yüzde 4.19 ile çocuk kaban, yüzde 4.02 ile patates, yüzde 3.35 ile ütü, yüzde 2.7 ile yumurta ve yüzde 2.49 ile LPG de girdi. TÜÝK verilerine göre, yýlýn ilk üç aylýk döneminde tüketici fiyatlarýnda en yüksek

artýþ yüzde 4.79 ile Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan'dan oluþan Doðu Anadolu 2. Bölgesi'nde, Mart sonu itibarýyla yýllýk bazda en yüksek artýþ da yüzde 9.53 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt'tan oluþan Doðu Anadolu 1. Bölgesi'nde gerçekleþti.

Üretici fiyatlarýnda artýþ yüksek Tüketici fiyatlarýnýn gelecekteki geliþimi açýsýndan önemli bir gösterge olarak kabul edilen üretici fiyatlarýnda imalat sanayii ve enerjideki artýþ dikkat çekti. Buna göre, Mart ayýnda imalat sanayii fiyatlarý yüzde 1.03 ve su sektörü fiyatlarý 0.56 yükseldi. Ana sanayi gruplarý sýnýflamasýna göre 2014 yýlý

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

Mart ayýnda en yüksek aylýk artýþ dayanýklý tüketim mallarýnda, en yüksek yýllýk artýþ ise sermaye mallarýnda gerçekleþti. Dayanýklý tüketim mallarýnda aylýk fiyat artýþý yüzde 1.92, dayanýksýz tüketim mallarýnda aylýk artýþ da yüzde 1.31 oldu. Alt sektörlere bakýlýnca, bir önceki aya göre fiyatlarýn en çok, yüzde 3.06 ile deri ve ilgili ürünlerde, yüzde 2.79 ile diðer mamul eþyalarda ve yüzde 2.78 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde gerçekleþtiði görüldü. Buna karþýlýk elektrik, gaz üretim ve daðýtýmýnda yüzde 1.69), diðer madencilik ve taþocakçýlýðý ürünlerinde yüzde 1.40 ve kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 1.09 düþüþ yaþandý.

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

4 NÝSAN 2014 CUMA

7

Lice'nin imajýný deðiþtirecek

Türkiye'nin en genç Belediye Baþkaný Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nde seçilen 25 yaþýndaki Rezzan Zoðurli, geçmiþte çatýþma, þiddet ve uyuþturucu ile gündeme gelen Lice'nin imajýný deðiþtireceklerini söyledi. Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçe Belediye Baþkaný Rezzan Zoðurli, yüzde 91 oy oranýyla rekor kýrdý. 1978 yýlýnda Lice'nin Fis Ovasý'nda doðan Rezzan Zoðurli, Türkiye'de rekor kýrarak baþkan seçildi. Bgüne kadar çatýþma ve uyuþturucu ile hep gündeme gelen Lice'de belediye baþkanlýðý yapmanýn büyük bir sorumluluk olduðunu belirten Zoðurli, "Lice ile ilgili büyük bir sorumluluðu üzerime aldýðýmýn farkýndaydým. 35 yýl yaþananlar sizin bütün yaþamýnýza yansýyor. Yaþanan þiddet ortamýndan çok uzakta deðil, bire bir yaþayanlardanýz. O yüzden bire bir insanlarý anlayacak düzeyde gençlerimiz var. O sorumluluðu alabileceðimize inanýyorum. Bu süreçte

büyük bir emek ve büyük çaba göstermeniz gerekiyor. Biraz genç olabilirim, Belediyecilikten biraz uzak olabilirim ama yaþadýklarýmýz, gördüklerimiz bizim için bir deneyimdir. Sorunlarýn üstesinden gelebileceðimize inanýyorum. Halkýn talepleri çok fazla. Belediye bir kurumumuz olacaktýr ama, halkýn taleplerini, beklentilerini, ihtiyaçlarýný yerinde görerek bu iþi yapacaðýz. Hangisine öncelik vereceðiz öyle karar vereceðiz" dedi. 'Kadýnlarýn eðitimi çok önemli' Seçim öncesinde de gençlerin kendisine desteði olduðunu, uyuþturucu sorununa çözüm için çalýþmalarý güçlü yürüteceklerini ifade

Haziran ayýnda sandýða gidecekler Yoðun kar yaðýþý nedeniyle sandýða gidemeyen Bitlis'in Adilcevaz ilçesine baðlý Karakol ve Cihangir köylüleri 1 Haziran'da sandýða gidecek. 30 Mart'ta yapýlan yerel seçimlerde seçmenler sandýk baþýna giderken, Bitlis'te etkili olan

CHP Siirt'te 136 sandýkta sýfýr çekti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 30 Mart yerel seçimlerinde Siirt'te toplam 254 sandýðýn 136'sýnda sýfýr çekti. Ýl Seçim Kurulu'ndan alýnan kesin sonuçlara göre toplam 69 bin 936 seçmenin oy kullandýðý Siirt'te, CHP 254 sandýðýn 136'sýnda sýfýr çekerken, 48 sandýktan da 1'er oy aldý. Sadece 5 sandýkta çift rakamý bulan CHP, geri kalan 65 sandýktan da tekli rakam aldý. Belediye seçimlerinde 246, il genelinde ise toplam 603 oy alan CHP'nin sýfýr çeken sandýklarýnda müþahit üyelerin de oy vermediði

eden Zoðurli, Lice'nin tarihi ve deðerleri ile anýlmasýný saðlayacaklarýný vurguladý. Zoðurli, "Erken yaþta evlilik sorunu var. Kadýnlarýn eðitim aldýðý bir alana iþi yayarak kadýn kurumlarýný oluþturacaðýz. Kadýnlarýn her alanda eðitim almasý gerekir. Bilinçsiz bir kadýnýn ölçüleri olmaz. Eðitimsiz hiç bir insan hiç bir þey yapamaz. Kadýnlarýn eðitimi çok önemlidir. Lice'nin olumsuz imajýný deðiþtirmeye yönelik ciddi çabalarýmýz olacak" þeklinde konuþtu. Türkiye'nin en genç belediye baþkaný olan Rezzan Zoðurli, bölgede bugüne kadar görülen çatýþma ve þiddet sarmalý nedeniyle 13 akrabasýnýn yaþamýný yitirdiðini sözlerine ekledi.

yoðun kar yaðýþý ve fýrtýna nedeniyle Adilcevaz'ýn Karakol ve Cihangir köylüleri oylarýný kullanamadý. Yoðun kar yaðýþý sonucu yolu kapanan köylere seçim sandýklarýnýn ve görevlilerin ulaþamamasý nedeniyle oylarýný kullanamayan vatandaþlar, Ýlçe Seçim Kurulu'nun aldýðý kararla 1 Haziran 'da oylarýný kullanacak. ÝLKHA belirtildi. CHP, kentte 2009 seçimlerinde 2 bin 508 oy alýrken, 2011 seçimlerinde 983 oy, 30 Mart 2014 seçimlerinde ise 603 oy aldý. ÝHA

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

MÝLLET: YOLUN AÇIK OLA TAYYÝP ERDOÐAN

Türkiye 90 yýldýr böyle bir ihanet yaþamadý; Hatta diyebiliriz ki böyle bir hainliði yeryüzü görmedi, Ülkesine, milletine, ümmetine, vatanýna böyle bir hainlik daha önce hiç görülmemiþti. Baþta Sayýn baþbakan olmak üzere, on binlerce insan kendi hâkimimiz, kendi polisimiz, kendi uzmanýmýz, maaþýný kendi vergilerimizle ödediðimiz bu memurlar tarafýndan hukuksuz olarak dinlendi. On binlerce kiþi dinlendi, hayali örgüt isimleri uyduruldu, þemalar, listeler hazýrlandý. Bu ülkenin gelmiþ geçmiþ en þahsiyetli baþbakaný olan Tayyip Erdoðan bu örgütün lideri yapýldý. Bu alçaklýðý yapanlar bununla hiçbir suçu olmayan, ama listede isimleri olan ve örgütlere daðýtýlan belki yüz binlerce kiþi içeri alýnacaktý. Sadece Fetullahçý olmadýklarý için bu kýyým yaþanacaktý. Þüphe etmeden kardeþ bildiklerimiz tarafýndan öyle bir ihanete uðrayacaktýk ki dünya kurulalý beri böyle bir ihanet yaþanmadý. Sadece devleti ele geçirme hülyasý uðruna. Biliyorduk ve bekliyorduk;

AK Parti'nin Çýnar itirazý reddedildi AK Parti Çýnar Ýlçe Teþkilatý'nýn seçimlere yaptýðý itiraz reddedildi. AK Parti Çýnar ilçe teþkilatý, seçimler sonrasý Çýnar'a baðlý bazý köylerde seçimlerde usulsüzlük ve hile yapýldýðý gerekçesiyle Ýlçe Seçim Kurumu'na itirazda bulunmuþtu. Ýtirazý deðerlendiren Ýlçe Seçim Kurumu, yapýlan inceleme sonucu itirazý

reddetti. Böylece Ýlçe Seçim Kurumu'nun açýkladýðý sonuçlar kesinleþti. Çýnar ilçe merkezi ve köylerinde 34 bin 103 seçmen 158 sandýkta oy kullandý. 25 belediye meclis adayýnýn seçildiði seçimlerde Hür Dava Partisi 1, AK Parti 8 ve Barýþ ve Demokrasi Partisi 16 belediye meclis adayý çýkardý. ÝLKHA

Derik Belediye Baþkaný mazbatasýný aldý Mardin'in Derik ilçesinde 30 Mart yerel seçimlerinde Barýþ ve Demokrasi Partisi'nden (BDP) belediye baþkaný seçilen Sabahat Çetinkaya, mazbatasýný Ýlçe Seçim Kurulu'ndan aldý. Çetinkaya, meclis üyeleri ile birlikte mazbatasýný aldýktan sonra Ahmet Kaya Parký'nda toplanan partililerle bir araya geldi. Yoðun ilgi ile karþýlanan Çetinkaya, kendisini seçtikleri için Deriklilere teþekkür etti. ÝHA

Doðrusu bir þekilde bunlarýn arasýna sýzan güçlerin oluþturduklarý paralel yapýnýn Türkiye'nin baþýna çorap öreceðini de bekliyorduk. Bizim cemaat bildiðimiz paralel yapýnýn/örgütlenmenin bu ihanette bulunacaðý kaç yýldýr netleþmeye baþlamýþtý. Ýki yýl önce yazdýklarýma bakýlýrsa sürekli bu "eleman" fitnecileri yazdým, ama gelinen noktada bu paralel yapýyý "eleman"larýn ele geçirmiþ olduðunu görmek gerçekten acý. Þimdi seçimleri bitirdik, aziz milletimiz yerli ve yabancý fitneyi püskürtme kararýndaki ýsrarýný sandýklara yansýtmýþ oldu. Artýk hükümete ve devlete düþen milletin bu iradesinin hakkýný vermektir. Seçimde milletin iki ana mesaj vardý: 1Ýhanet asla kabul edilmeyecektir, hiçbir gerekçe! ihanete mazeret olamaz, hiçbir þey ihaneti meþru kýlamaz. 2Çözüm Süreci beraberliðimizi, kardeþliðimizi saðlýyorken barýþ, kardeþlik ve beraberliðimize kast edenleri asla affetmeyeceðiz. Çözüm sürecine zarar verilmesin. Bu iki mesajý hükümetin aldýðýndan kuþkum yok. Baþbakan Erdoðan'ýn seçim sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra yaptýðý 'balkon konuþmasýnda' mesajý aldýðýný ifade etti. Muhalefet hem 1 yýldýr çözüm sürecine destek vermeyiþinin hem de devlete yapýlan ihanete gereken tepkiyi koymamasýnýn faturasýný ödüyor. Bunu CHP de MHP de anlamalý ki millet huzur istiyor, hamasi sloganlarla kanýmýzý akýtanlarý ve ihanet edenleri affetmiyor. Daha 11 ay önce bu cephenin akil adamlara

reva gördükleri muameleyi hatýrlayýn. Bu insanlar kan dursun diye gecelerini gündüzlerine katýp il il, ilçe ilçe geziyorken muhalefet partileri özellikle milliyetçi-ulusalcýlarýn etkili olduklarý illerde akil adamlara karþý her türlü kýþkýrtmada bulunuyorlardý. Bu yanlýþý muhalefet görmez ise yakýnda yapýlacak olan milletvekili genel seçimlerinde milletin kendilerine vereceði ders daha aðýr olacak. Ýhanet konusunda da milletin mesajý çok açýk ve net: Millet devletine sahip çýktý ve global saldýrýyý fark etti. Devletler hükümetler eliyle sevk ve idare edilir, devletlere müdahaleler de hükümetler (yürütme) eliyle defedilir. Biliyoruz ve son olarak Dýþiþleri bakanlýðýnýn dinlenmesiyle de net olarak ortaya çýktý ki devlet bir saldýrýyla karþý karþýyadýr. Bu saldýrý tarihin en alçak ve en tehlikeli saldýrýsýdýr. Bu saldýrý püskürtülmeli, saldýrganlarýn tümü adalete teslim edilmelidir. Türklerin, Kürtlerin desteði ve kardeþçe tarih sahnesine dönüþünden rahatsýzlýk duyan güçler içeride ve dýþarýda devlete karþý aðýr saldýrýya geçti. Bu saldýrýnýn içerdeki ayaðýnýn kýrýlmasý milletin devletin üzerindeki hakkýdýr. 77 milyonun iki eli hükümetin-devletin yakasýndadýr. Bu hainler bulunmalý, yargýlanmalý, gereken ceza verilmelidir. Aksi takdirde millet hükümete bu hakkýný helal etmeyecek. Hükümet vatandaþlardan aldýðý bu büyük destekle hiç durmadan yargýyý harekete geçirmeli, ihanet ve saldýrý bütünüyle deþifre edilmeli. Tabi bunu yaparken kuruyla beraber yaþýn yanmamasý

için azami gayret gösterilmeli. Zaten yaþýn yanmasý gibi ekstra bir durum yok, kim kimdir, nedir, necidir, ne yapmýþtýr belli. Milletin bu desteði her halükarda çok deðerlidir. O zaman bu destekle devlet terbiyesi, devlet geleneði, hukuk devleti neyi gerektiriyorsa yapýlmalýdýr. Çünkü millet oyunlarý bozma güç ve görevini hükümete yeniden verdi. Bu yetki hukuk içinde kullanýlmalý ve çok iyi bilinmelidir ki kurumlardaki paralel yapý þu anda PAUSE durumundadýr ve ilk emirle birlikte tekrar hortlayacak. Aziz milletin dualarýnýn bedduaya dönüþmemesi için hükümet elini çabuk tutmalý. Zira ne fitne uyudu bitti, ne de fitneciler pes etti. Bu sebeple; Hala sýnýrlý sayýda da olsa valisinden, ama çok sayýda vali yardýmcýsýndan, bölge müdürüne, il müdürüne varana dek baþýnda bulunduðu kurumda sayýn baþbakana yüksek sesle hakaret edecek kadar haysiyetten yoksun olanlarý var ve bu kendini bilmezler -sadece kendilerinden olmadýðý içinvatandaþa kasten zorluk çýkarýyor. Hukuk içinde kalýnarak bunlar acil olarak ayýklanmalý, aksi takdirde yarýn telafisi mümkün olmayan sonuçlarýn hesabý aðýr olur. Seçimlerin hakkýný vermek, milletin meþru mesajýný yerine getirmek hükümetin boynunun borcudur. Çünkü sayýn baþbakan miting meydanlarýnda "bu paralel yapýyý yargýya teslim edeceðiz" diye millete söz vermiþti, Þimdi verdiði sözü yerine getirmenin zamaný. Twitter: @ahmetay_


8

Haber

4 NÝSAN 2014 CUMA

Bölgede þiddeti muhtarlar devraldý

'Muhtarlara silah verilmesin' Diyarbakýr'ýn Kooperatif Mahallesi'nde dört dönem üst üste muhtar seçilen Abdulkadir Aydýnlar, muhtarlar için saðlanan olanaklarýn daraltýlmasý gerektiðini söyledi ve ekledi: ''Silah taþýma hakký ve hazine arazileri büyük rant kapýsý. Saðlanan olanaklar daraltýlmalý.'' Diyarbakýr'ýn Silvan, Þanlýurfa'nýn Hilvan, Bilecik ve Karaköprü ilçelerinde muhtarlýk seçimi nedeniyle çýkan kavgalar sonucunda 11 kiþi hayatýný kaybetti, 72 kiþi de yaralandý. Diyarbakýr'ýn Kooperatif Mahallesi'nde 3 dönemdir muhtarlýk yapan Abdulkadir Aydýnlar, girdiðini son muhtarlýk seçiminde oy kullanan 16 bin 284 kiþiden 16 bin 281'inin oyunu aldý. Muhtar Aydýnlar, muhtarlýk seçimlerinin kan davasýna dönüþmesine tepki gösterdi. Bulunduðu bölgede 4 dönemdir muhtarlýk yaptýðýný belirten Aydýnlar, ''Halk beni sevdiði için oyunu benden taraf kullandý. Çok sevildiðim için seçimde bana rakip kimsede olmuyor. Keþke benimde karþýma aday çýkabilseydi. 2014 seçimlerinde yaþanan olaylar beni derinden yaraladý. Muhtar ne iþe yarar diye sorarsanýz? Bu seçimde cehalet var, cehaletten öteye hiçbir þey görmüyorum. Bir muhtarlýk için, bir maaþ için kan ve gözyaþýna ne gerek var. kan dökerek kazanan muhtarlar çevresine fayda saðlamaz. Muhtar; semtin, köyün, resmi kurumlar arasýndaki temsil noktasýdýr'' dedi.

Özel Haber Aziz FÝDANCI

'Muhtarlara silah verilmesin' Köylerde yapýlan muhtarlýk seçimlerinde büyük rant olduðunu ifade eden Aydýnlar, ''Genellikle köy meralarýnýn, hazine arazilerinin muhtar denetiminde oluþu büyük rantlara sebep olur. 440 TL bir maaþ ve bölgede büyük bir heves haline gelen Türkiye geneli silah taþýma sevdasý var. 130 nüfusluk bir köyde muhtarýn olmasý anlamsýzdýr. Örneðin bin seçmeni olan bir köyde muhtar olsun. Veya 10 köy birleþerek bir muhtar seçsin. Diðer köylerde de azalar olsun. 50 oy alarak muhtar olunmamalý. Muhtarlýðýn bir kriteri olmalý. 4 dönemdir muhtar seçilmeme raðmen silah baþvurusunda bulunmadým. Güneydoðu'da silahý olmayan, silah taþýmayan muhtar yok diyebiliriz. Muhtarlýk için en cazip görünen silah alma kolaylýðýdýr. Silahý ortadan kaldýrsýnlar. Silah neden verilir? Silah muhtarlara verilmemeli ve bu caziplik ortadan kaldýrýlmalý. Ben bir muhtar olarak silah taþýmýyorum. Taþýyan muhtar adayýna da tepkiliyim'' þeklinde konuþtu. 'Haklar daraltýlmalý' Diyarbakýr'da seçmenler de muhtarlarýn

bir iþe yaramadýðýný belirtiyor. Geçmiþ yýllarda muhtarlýðýn önemli olduðunu belirten vatandaþlar, "Muhtarlýk son zamanlarda ciddi bir rant kapýsý haline gelmiþ. Muhtar silahý beline taktý mý sanki ondan büyüðü yok. Biz muhtarlara tanýnan haklarýn daraltýlmasýný istiyoruz. Bölgedeki birçok olayýn sebebi muhtarlardýr. Hak hukuk noktasýnda paylaþýmý doðru yapmaz. Zenginin yanýnda, fakirin karþýsýnda da dememiz en doðrusuzdur. Köylere gelen bütün hizmetleri kendi menfaatleri için kullanýrlar. Seçim yaklaþýnca da oy alamaz. Köy halký kendisine oy vermez. Bu defa ne olur? O ranta alýþmýþ muhtar adaylarý olaylar çýkarýr. Devlettin bu muhtarlarý köylerden bitirmesini istiyoruz. Her þey kaymakamlýklara baðlansýn" dediler.

40 yýldýr muhtarlýk yapýyor

Þýrnak'ta 8 dönem muhtarlýk yapan 68 yaþýndaki Sait Kütler, vatandaþlarýn ýsrarý üzerine aday olduðu seçimleri kazanarak tekrar muhtar oldu. Ortaokul mezunu olan ve 8 çocuðu bulunan Sait Külter, 40 yýldýr muhtarlýk yapýyor. Þýrnak'ýn Ýdil ilçesine baðlý Karalar köyünde ilk muhtarlýk deneyimini yaþayan Külter, daha sonra merkez Yeni Mahalle'de muhtar seçildi. 8 dönem üst üste muhtarlýk yapan

Külter, son seçimlerde vatandaþlarýn ýsrarýna dayanamayýp tekrar aday oldu. Oylarýn çoðunu alan Külter, üst üste 9. dönem tekrar muhtar seçildi. 28 yaþýndan beri muhtarlýk yaptýðýný belirten Külter, "Muhtarlýða ilk baþladýðýmda bir dönem yaparým býrakýrým diye düþünmüþtüm. Dönemi bitirip seçim zamaný geldiðinde vatandaþlar tekrar benim muhtar olmamý istedi. Kabul ettim ve tekrar aday

oldum. Þimdiye kadar hep vatandaþlarýn istekleri doðrultusunda muhtar adayý oldum. Eskiden muhtarlýk bu kadar kolay deðildi. Eskiden haftalarca evlerimize gelemiyorduk. Çok eziyetler çektik, zorluklar aþtýk. Süreç baþladýðýndan beri her yer sakinleþti, artýk her gelen muhtar olacaðým diyor. Eskiden zorluklar çekerken biz yalvarýyorduk millete. Kimse istemiyordu muhtar olmayý. Ama þimdi birkaç kuruþ

paradan söz edildi, asgari ücret ödeneceði söylendi. Eskiden 400 TL alýyorduk. Mühür parasý ise hayatým boyunca tek kuruþ almadým. Benim yaptýðým hizmetlerle halk tekrar tekrar beni seçiyor. Ama bu dönem muhtarlýk þirin geldi herkese. Çünkü para meselesi ortaya çýktý ve süreçle birlikte huzur ortamý yaþandý. Neden zorluklar içindeyken kimse muhtar olmuyordu" dedi. ÝHA

Bahe'ye bütün dinler kucak açtý Mardin'de annesi tarafýndan 6 yaþýnda iken Deyrul-Zafaran Manastýrý'na býrakýlan ve 70 yýl annesine kavuþma umuduyla beklerken önceki gün hayatýný kaybeden Bahe, son yolculuðuna uðurlandý. Deyrulzafaran Manastýrý'nda düzenlenen cenaze törenine Mardin Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Februniye Akyol, Süryani Kadim Vakfý Baþkaný Münir Kilimci, Bahe'nin hayat

hikayesini kýsa metraj filmleþtiren ve ödül alan Haydar Demirbaþ ile çok sayýda Müslüman, Hristiyan, Süryani ve Ermeni vatandaþ katýldý. Deyrulzafaran Manastýrý'nýn ayin salonunda düzenlene törende metropolit Saliba Özmen, Kýrýklar Kilisesi Baþ Papazý Gabriyel Akyüz ve ilahi gurubu ilahi okudu. Metropolit Saliba Özmen dini ayinden sonra, Bahe'nin yaþam hikayesini okuyunca duygulu anlar yaþandý. Özmen, herkesin kendi çapýnda, penceresinde Bahe'ye minnettar olduðunu belirterek, yaþamý ile kendilerine çok güzel bir örnek olduðunu söyledi. Bahe'nin cenazesine her kesimden katýlým olduðunu belirten Özmen, "Hýristiyan, Müslüman, Arap, Süryani, Ermeni, bütün halklar gerçekten Bahe'yi manastýrda görmek isterdi. Herkesin kesinlikle hayýr duasýný alýrdý. Bütün dualar Bahe içindi ve böyle de oldu. Gördüðünüz gibi kilisede bütün halklardan ve dinlerden katýlýmlar oldu. Baþýmýz sað olsun. Hýristiyanlarýn, Müslümanlarýn, Araplarýn, Türklerin, Kürtlerin, Süryanilerin tümünün baþý sað olsun ve mekaný cennet olsun" dedi.

Maraþlý'dan okul inþaatýna inceleme Diyarbakýr'ýn Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Aygün Köyü'nde yapýmý devam eden okul inþaatýný inceledi.

Kaymakam Maraþlý ve Jandarma Komutaný Binbaþý Orhan Yurdakul, ihalesi geçtiðimiz yýl yapýlan 8 derslikli Aygün Ýlkokulu inþaatýný inceledi. Kaymakam Maraþlý, okul inþaatýný incelemesinin ardýndan eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firma görevlilerine talimatlarda bulunarak, okuldan ayrýldý. ÝHA

Manastýrýn bahçesine defnedildi Mardin Büyükþehir Belediye Eþbaþkaný Februniye Akyol ise, Bahe'nin tüm Süryanilerin ve Deyrul-Zafaran Manastýrý'nýn bir deðeri olduðunu söyledi. Akyol, "Bahe önemli bir deðerdir. Bu manastýrla özdeþleþmiþ bir kiþiliktir. Þu an Deyrul-Zafaran Manastýrý eksik gelecek bize. Bizim için bir kayýp ve acýdýr. Yalnýz Bahe amca için mutluyuz. Þu anda huzura kavuþtu. Sonsuzluða kavuþtu. Annesine kavuþtu. Onun için seviniyoruz. Bir tarafýmýz buruk kalacak" þeklinde konuþtu. Bahe'nin hayatýný belgesele alan yönetmen Haydar Demirbaþ da, "Güzel bir insaný kaybettim, acýmýz büyük tabii ki hayattayken belgeselini çekmek güzeldi, ama bu güzel insaný bugün sonsuzluða gönderdik herkesin baþý sað olsun" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan Bahe, Deyrul-Zafaran Manastýrý'nýn bahçesine defnedildi. ÝHA

Lice'de fidan dikimi Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde 'Daha yeþil bir Lice için bir fidan da sen dik' kampanyasý kapsamýnda Halis Toprak Devlet Hastanesi bahçesine fidan dikildi. Lice Halis Toprak Devlet Hastanesi bahçesine Ýlçe Kaymakamý Tunahan Efendioðlu, Belediye Baþkaný Fikriye Aytin, hastane baþhekimi Ethem Bahri Anlý ve hastane çalýþanlarýnýn katýlýmý ile fidan dikildi. Ýlk fidaný toprakla buluþturan Kaymakam Efendioðlu, "Gelecek nesillere daha yeþil bir alan býrakmak için fidanlarý toprakla buluþturduk. Ormanlar ülkenin akciðeri ve küresel iklim deðiþikliði ile mücadelede önemli bir unsurdur. Saðlýklý bir yaþam için ve çevrenin daha yeþil alanlarla kaplanmasý adýna yapýlan bu projelerin kapsamýnýn geniþletilmesi gerekir. Projede emeði geçenlere teþekkür ederiz" dedi. ÝHA


Ý ç Politika

4 NÝSAN 2014 CUMA

9

Aðrý için duyarlýlýk çaðrýsý

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Aðrý'da seçim sonuçlarýnýn AKP lehine çevirmek üzere zemin hazýrlandýðýna dikkat çekerek, demokratik kamuoyunu Aðrý ile dayanýþmaya çaðýrdý.

B

DP lideri Selahattin Demirtaþ, Aðrý merkezinde BDP'nin baþarýsý sonucunda AKP'nin yaptýðý itirazlarýn reddedildiðini, ancak buna raðmen sudan gerekçelerle bir kez daha seçim sonuçlarýnýn deðiþtirilmek istendiðini söyledi. Demirtaþ, Ýl Seçim Kurulu'nda itirazlarý reddeden hakimin ani 'izne ayrýlýþý'na da dikkat çekerek, seçimin AKP lehine sonuçlanmasýnýn zemininin hazýrlandýðýný belirtti. Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: Son olarak YSK'ya yapýlan itiraz da reddedilerek dosya tekrar Aðrý Ýl Seçim Kurulu'na iade edilmiþtir. Ancak her ne hikmetse Aðrý Ýl Seçim Kurulu'nda AKP'nin haksýz itirazlarýný reddeden hakim aniden 6 günlük izne ayrýlmýþtýr. Bu arada çevre illerden yüzlerce polis Aðrý'ya sevk edilerek bütün þehir ablukaya alýnmýþ ve AKP'nin yapacaðý yeni itiraz sonucunda seçimin AKP lehine sonuçlanmasýnýn alt yapýsý ve hazýrlýðý tamamlanmýþtýr.

Meþru direniþ Bütün hazýrlýklardan anlaþýldýðý üzere Ýl Seçim Ku-

rulu seçimi AKP lehine çevirmek üzere bir plan içine girmiþ, emniyet ve valilik de olasý halk tepkisini sert bir þekilde bastýrmak üzere kentte sýkýyönetim hazýrlýðý yapmýþtýr. Tüm bu olanlar AKP Hükümetinin ateþle oynamasýndan baþka bir þey deðildir. Halkýn iradesini hileler yoluyla hiçe sayma geleneði Aðrý'da ilk defa gerçekleþmiyor. 2009 seçimleri de ayný þekilde hýrsýzlýkla AKP lehine çevrilmiþti. Ancak bütün bu olanlar AKP'nin çirkin yöntemlerden vazgeçmediðini göstermektedir. Parti genel merkezinden bir heyeti daha Aðrý'ya göndereceðiz. Umut ediyor ve diliyoruz ki Aðrý'da bir kez daha küçük hesaplar içerisine girilmez ve halkýn iradesine saygý duyulur. Aksi durumda halkýmýzýn öz gücüyle ve bütün meþru yollarla her yerde geliþtireceði direniþi durdurmaya AKP'nin gücü yetmeyecektir. Kürt halkýný Aðrý'yla dayanýþmaya, demokratik kamuoyunu Aðrý konusunda duyarlý olmaya çaðýrýyoruz.

'Baþbuð terörist deðil'

Ergenekon davasýnýn gerekçeli kararý UYAP üzerinden açýklandý.16 bin 798 sayfadan oluþan ve 8 ayda yazýlan gerekçeli kararda, eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð için terörist deðil terör suçlusu tanýmýna yer verildi.

G

erekçeli kararda þu ifadelere yer verildi: "Terörle Mücadele Yasasý kapsamýnda "terör örgütü" olarak deðerlendirilen suç örgütlerinin mensuplarýnýn belirli eylemleri de terör suçu sayýlmaktadýr. Bu kapsamda yasa koyucu devlet aleyhine iþlenen TCK 309, 311, 312 gibi maddelerdeki suçlarý terör suçu olarak kabul etmektedir. Anayasal düzene, yasama organý ve yürütme organýna karþý iþlenen bu tür suçlarýn gerek iþleniþ biçimi ve gerekse vahim sonuçlarý dikkate alýnarak doktrinde, yazýlý hukukta ve uygulamada bunlar terör suçlarý arasýnda yer almaktadýr. Ýkinci olarak gerek teoride ve gerekse pratikte herkesin, her türlü suçun sanýðý olmasý mümkündür. Terör suçlarý siyasi içeriði de olan suçlardýr. Bu yüzden yukarýda da

Ýnsan haklarý ve demokrasiye 20 milyon lira Ýçiþleri Bakanlýðý, insan haklarý ve demokrasi bilincinin yaþatýlmasý ve etkin hale getirilmesi projesi kapsamýnda sivil toplum örgütlerine 20 milyon TL'lik proje yardýmý yapacak.

Ý

stanbul Ýl Dernekler Müdürlüðü, Ýstanbul'da 20 bin derneðe projeden faydalanabilmeleri için eðitim veriyor. Projeden faydalanmak isteyen sivil toplum örgütlerinin 30 Nisan 2014 tarihi mesai bitimine kadar baþvurmalarý gerekiyor. Ýstanbul Valiliði Ýl Dernekler Müdürlüðü, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn "Proje Destek" bütçesini 20 milyon TL olarak açýklamasýnýn ardýndan harekete geçti. Ýstanbul Ýl Dernekler Müdürü Eyüp Ergür, toplumlarýn geliþmesi için sivil toplum örgütlerinin öneminden bahsederek, "Bakanlýðýmýzýn bütçesinden, sivil toplum örgütlerimizin faydalanmasý için onlara gerekli olan tüm bilgileri arkadaþlarýmýz verecektir. Amaç güçlü, etkili ve topluma faydalý sivil toplum hareketleri yaratabilmektir" dedi.

Desteklenen projeler Ýçiþleri Bakanlýðý 2014 yýlý için destek vereceði proje ve proje baþlýklarýný þu þekilde belirledi: Ýnsan haklarý ve demokrasi bilincinin yaþatýlmasý ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler. Karar

DP üyelerinin sadece yarýsýnýn oyunu alabildi 30 Mart mahalli idareler seçimlerinde Demokrat Parti (DP), üyelerinin sadece yarýsýnýn oyunu alabildi.

alma mekanizmalarýna katýlým, kamu-sivil toplum diyaloðunun arttýrýlmasý ve aktif vatandaþlýk konulu projeler. Sivil toplum kuruluþlarýnýn yönetim ve iþlevsel kapasitelerini arttýrmaya yönelik projeler. Çocuklar, gençler, kadýnlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altýndaki gruplara yönelik eðitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler. Aile ve kültürel deðerlerin korunmasýna ve geliþtirilmesine yönelik projeler.

150 bin TL'ye kadar yardým Ýçiþleri Bakanlýðý aldýðý karar doðrultusunda her sivil toplum örgütü için bir projesine 5 bin TL ile 150 bin TL arasýnda yardým yapabilecek. Sivil toplum örgütleri, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn proje desteðinden faydalanabilmek için internet üzerinden, "dernekler.gov.tr" adresi üzerinden Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden yapabilirler. Mayýs ayý projeleri için son baþvuru tarihi 30 Nisan 2014 mesai bitimi olarak belirlendi. ÝHA

Y

argýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn verilerine göre, 14 Mart 2014 tarihi itibariyle Türkiye'de 77 siyasi parti faaliyette bulunurken, siyasi partilere üye sayýsý ise 11 milyon 253 bin 782'ye ulaþtý. Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin üye sayýsý 8 milyon 639 bin 825, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayýsý 1 milyon 11 bin 842, Demokrat Parti'nin 715 bin 455, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üye sayýsý 374 bin 528, Saadet Partisi'nin 210 bin 551, Demokratik Sol Parti'nin 94 bin 404, Genç Parti'nin 56 bin 431, Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin 50 bin 833, Büyük Birlik Partisi'nin 26 bin 424, Ýþçi Partisi'nin 16 bin 577, Halkýn Yükseliþ Partisi'nin 11 bin 126, Hak ve Eþitlik Partisi'nin 8 bin 29, Liberal Demokrat Parti'nin 6 bin 392, Emek Partisi'nin 5 bin 786, Baðýmsýz Türkiye Partisi'nin 5 bin 102, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi'nin 4 bin 446, Millet Partisi'nin 3 bin 155, Türkiye Komünist Partisi'nin 3 bin 77, Hür Dava Partisi'nin bin 973, diðer partilerin ise 7 bin 826 üyesi bulunuyor. Demokrat Parti, Türkiye'de üye sayýsý en fazla olan üçüncü parti olmasýna raðmen 30 Mart mahalli idareler seçimlerinde üyelerin yarýsýnýn oyunu alamadý. Resmi olmayan seçim sonuçlarýna göre Türkiye geneli oy oraný yüzde 0,48 olan DP'nin üye sayýsý 715 bin 455 olmasýna karþýn seçimlerde sadece 363 bin 508 oy aldý. ÝHA

deðinildiði üzere bu suçun failleri iþledikleri eylemleri suç kapsamýnda kabul etmezler. Bu suçlarýn hemen hemen tüm sanýklarýnýn sahip olduðu ortak düþünce, "iþledikleri eylemlerin insanlýk, vatan ve memleket için" faydalý olduðu yönündedir. Bu yüzden bu suçlarýn sanýklarý kendilerini bir terör suçlusu saymazlar" Ergenekon'un bir terör örgütü olduðu ifadesine yer verilen gerekçeli kararda Baþbuð'a yöneltilen suçlamalar þöyle: Ýlker Baþbuð terörist deðil terör suçlusu. Baþbuð, örgütün hiyerarþisinde yönetici olarak yer aldý. Bazý internet siteleri Baþbuð'dan onay alarak yayýn yaptý. Baþbuð, kara propaganda oluþturmak için internet sitelerini organize etti.

Eski bakandan saðduyu çaðrýsý B

ayýndýrlýk ve Ýskan eski bakanlarýndan Zeki Ergezen, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki olaylar nedeniyle saðduyu çaðrýsýnda bulunarak, "Herkesi saðduyulu olmaya, kardeþlik baðlarýyla kucaklaþmaya davet ediyorum" dedi. Ýlçede çýkan olaylar nedeniyle hakkýnda ortaya atýlan iddialarý deðerlendiren Zeki Ergezen, Türkiye'nin aydýn geleceði için çalýþtýklarýný belirtti. Ergezen, "Ahlattaki olaylarýn seçimle yakýndan uzaktan ilgisi yok. Seçim kendi kurallarý içerisinde düzenli bir þekilde yapýlmýþtýr. Sandýklar açýldýktan sonra, sayým bütün yetkililerin huzurunda þaibesiz bir þekilde yapýlmýþtýr. Sandýklar müþahitlerin huzurunda güvenlik güçleri tarafýndan seçim kuruluna teslim edilmiþtir. Seçim kuruluna baþta þahsým olmak üzere hiçbirimiz gitmedik. Telefonda açmadýk. Seçim kurulu baþkanýný hiçbir þekilde aramadýk. Dolaylýda olsa bir müdahalemiz olmadý. Buna raðmen çok büyük bir yalan ve iftira ile benim seçim kuruluna müdahale ettiðim bazýlarý tarafýndan kasýtlý olarak yayýlýyor. Bunun çok büyük bir iftira içerdiðini ve bunun arkasýna sýðýnarak ilçenin huzurunu kaçýrýp bin yýllýk kardeþlik baðlarýmýzý zedeleyip halkýmýzý karþý karþýya getirmek istiyorlar. Bu konuda BDP'nin önde gelenlerinden bir ricamýz var. Bu yanlýþ gidiþe dur demelidirler" þeklinde konuþtu.

'Yarýn yüz yüze bakacaðýz' Bugünlerin gelip geçeceðini ve yarýn herkesin yüz yüze bakacaðýný ifade eden Ergezen, "Yarýn yüz yüze bakarken rahatsýzlýk duymayacak

davranýþlar içinde olmalýyýz. Biz Ahlat'ýn ve ülkemizin huzuru için çalýþýyoruz. Demokrasiye inananlar tehdit kavramýný gönüllerinde yaþatamazlar. Bu çeliþkilerden ne zaman kurtulacaðýz. Demokrasi, kuvveti elinde bulunduranlar için mi geçerlidir. Geçmiþte bu bölge insanýnýn her acýsýnda, her sýkýntýsýnda yanlarýnda yer aldýk. Bunu ne çabuk unuttular. Bölge halkýnýn yanýnda yer aldýðýmýz için birçok kurum ve kuruluþu karþýmýza aldýk. Bundan dolayý Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan'nýn, Zeki Ergezen'in ve Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþlarýna gelmedik kalmadý. Bu dükkânlarýmýzý yýkanlardan ve onlara destek verenler, dün çok mazlum gözüküyorlardý. Bu mazlumiyetlerinden dolayý onlarýn yanýnda yer aldýk. Bundan dolayý mahkemelerde yargýlandýðýmýzý, partilerimizin kapatýlma gerekçesi olduðu ne çabuk unutuldu. Herkesi saðduyulu olmaya, kardeþlik baðlarýyla kucaklaþmaya davet ediyorum. Biz ülkemizin ve ilçemizin aydýn geleceði için çalýþýyoruz. Halkýmýz inþallah olaylarý bu sorumluluk içerisinde deðerlendirir" þeklinde konuþtu. ÝHA


10

Haber

4 NÝSAN 2014 CUMA

Fransa'da þok ýrkçýlýk raporu Fransa'da yabancýlara karþý ýrkçýlýk devlet kurumlarýný dahi ürkütmeye baþladý. Bugün her 3 Fransýzdan 1'i kendisini "ýrkçý" olarak tanýmlýyor. Irkçýlýðýn baþlýca kurbanlarý Müslümanlar, Kuzey Afrikalýlar ve Romanlar.

H

aklarý Ulusal Danýþma Komisyonu (CNCDH), yayýmladýðý raporla Fransýz toplumunda ýrkçýlýðýn son yýllarda yükseliþte olduðunu tescillendi. Rapora göre, günümüz Fransa'sýnda nüfusun yüzde 84'ü ýrkçýlýðýn yaygýnlaþtýðýný düþünüyor. Ýstatistikler 2013 yýlý sonunda Fransýzlarýn yüzde 35'inin kendisini "ýrkçý" veya "biraz ýrkçý" olarak tanýmladýðýný gösteriyor. Bu oran 2012 yýlýnda yüzde 29 olarak kaydedilmiþti. Daha da vahimi her 10 Fransýz'dan 6'sý (yüzde 61) bazý davranýþlarýn ýrkçý eylemleri meþru kýlabileceðini söylüyor. Bu oran kendisini "saðcý" olarak tanýmlayan arasýnda yüzde 73'e kadar çýkýyor. Rapordaki verilere göre, Fransýzlarýn yüzde 74'ü "Fransa'da aþýrý sayýda göçmen var" deyiþiyle hemfikir olduðunu ifade ediyor. Yüzde 60'ý da aþýrý göçmenleri ima ederek "Bugün artýk insan Fransa'da kendisini evinde hissetmiyor" diyor.

inþaatlarý, Müslümanlarda domuz eti ve alkol yasaðý ve oruç konularýndaki siyasileþen tartýþmalarýn toplumdaki Ýslam ve Müslüman algýsýný derinden etkilediði görülüyor. Fransýzlarýn yüzde 94'ü peçeli çarþafýn Fransýz toplumunda yaþama konusunda "sorun oluþturduðunu" düþünüyor. Bu oran türban için yüzde 80, Hz. Muhammet karikatürleri için yüzde 49, Kurban Bayramý için yüzde 46, namaz için yüzde 45, domuz eti ve alkol yasaðý için yüzde 35 olarak aktarýlýyor. Fransýzlarýn yüzde 54'ü cami inþaatlarýnýn "kolaylaþtýrýlmamasýný" istiyor.

Irkçý eylemlerde artýþ

Solcu ve laiklerde de var CNCDH son yýllarda Fransa'daki ýrkçýlýk eðilimi hakkýnda araþtýrmalar yapýp istatistikler yayýmlýyor. 2013 verilerini yansýtan raporda uzmanlarý þaþýrtan iki önemli ayrýntý göze çarpýyor. Bunlarýn baþýnda ýrkçýlýk fenomeninin eskiden olduðu gibi sadece kendisini "saðcý" olarak tanýmlayanlarla sýnýrlý kalmayýp, "solcu" ve "laik" olarak tanýmlayanlarda da gözlemlenmesi. Ýkinci önemli gözlem ise "biyolojik ýrkçýlýk" olarak tanýmlanan,

"Fransýz ýrkýný diðer ýrklardan üstün görme" þeklinde açýklanabilecek ýrkçýlýðýn yükseliþte olmasý. Bugün Fransýzlarýn yüzde 14'ü kendisini açýkça bu kategoride sýnýflandýrýyor. CNCDH uzmanlarý, bu yüksek orana raðmen biyolojik ýrkçýlýk olgusunun eskilere kýyasla Fransýz toplumunda daha az yaygýn olduðu görüþünde.

Baþlýca kurbanlar Müslümanlar Irkçýlýk fenomeninin baþlýca kurbanlarý ise Müslümanlar, Kuzey Afrikalýlar ve Romanlar. Bu gruplarý siyahlar ve Yahudiler izliyor. Toplumun yüzde 48'i baþlýca kurban olarak "Kuzey Afrikalýlar ve Müslümanlar" derken, yüzde 38'i kim olduðunu belirtmeden "yabancýlar", yüzde

27 ise "Afrikalýlar ve siyahlar" diyor. Ýstatistikler Fransa'da ýrkçýlýðýn baþlýca kurbanlarýnýn "Fransýzlar" olduðunu düþünenlerin de bulunduðunu, bunlarýn oranýnýn yüzde 13 olduðunu gösteriyor. Araþtýrmada Müslümanlarýn ve Ýslam'ýn bozulan imajýnýn nedenlerine de deðiniliyor. Peçeli çarþaf, türban, Hz. Muhammet karikatürleri krizi, Kurban Bayramý, cami

Tüm bunlara paralel olarak Fransa'da ýrkçý eylemlerde de artýþ gözlemleniyor. Bu eylemler 2013 yýlýnda bir önceki yýla oranla yüzde 11,3 oranýnda arttý. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn verilerine göre, Fransa'da polis ve jandarma 2013 yýlýnda Müslümanlara karþý 226 ýrkçý eylem kaydetti. Bunlarýn 62'si "doðrudan eylem", 164'ü ise "tehdit" biçiminde gerçekleþti. Müslümanlara karþý en fazla ýrkçý eylem gerçekleþtirilen bölge Paris ve banliyöleri oldu. Sözlü gerçekleþen ýrkçý saldýrýlarýn ise sadece yüzde 8'inin polis ve jandarmaya ihbar edildiði belirtiliyor. CNCDH, kaygý verici biçimde artmakta olan ýrkçýlýk ve yabancý düþmanlýðýný büyük ölçüde ekonomik kriz, iþini kaybetme veya yabancýya kaptýrma korkusu, toplumsal dayanýþma ve sosyal güvenlik sisteminin zayýflamasý gibi nedenlere baðlýyor. Bazý siyasi liderlerin ýrkçý söylemlerinin de bu korkularý körüklediðine iþaret ediliyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

4 NÝSAN 2014 CUMA

11

Diyarbakýrspor'a þampiyonluk primi sözü Diyarbakýrspor'un eski futbol þube sorumlusu ve iþ adamý Þahap Akçadað, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakýrspor için þampiyonluk primi vereceðini açýkladý.

D

iyarbakýrspor'un eski futbol þube sorumlusu Þahap Akçadað'dan Diyarbakýrspor'a þampiyonluk primi sözü geldi. Deplasmanda 5-1 kazanýlan Bafraspor maçýndan sonra kafileyi havaalanýnda ziyaret eden Akçadað, teknik heyet ve futbolcularla görüþerek, galibiyetten dolayý tebrik etti, þampiyon olmalarý halinde sürpriz oranda prim vereceðini söyledi. Karadeniz bölgesinde ticari faaliyetleri ve yatýrýmlarý olan Diyarbakýrlý Akçadað ailesi olarak kendi memleketlerine olan vefayý unutmadýklarýný belirten Akçadað, Diyarbakýrspor'un yeniden ayaða kalkmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, amaçlarýnýn þampiyonluk yolunda takýmýn motivasyonunu artýrmak olduðunu kaydetti. Akçadað, "Diyarbakýrspor'un 46 yýllýk mazisinin birçok döneminde yer alan ve önemli baþarýlara imza atmýþ bir aile olarak Diyarbakýrspor'un yeniden çýkýþa geçmesinden dolayý çok mutluyuz. Baþkan Feyzi Ýlhanlý tek baþýna önemli iþler baþarýyor. Kendisinin verdiði emeði takdirle karþýlýyoruz. Kendisini yalnýz býrakmamak gerektiðini düþünüyoruz. Tüm hemþerilerimizin bu duyarlýlýkta olmasý

lazým. Diyarbakýrspor'a karþý vefa borcumuz var. Aile olarak kendimizi borçlu görüyoruz. Bizim için bir sevdadýr. Bu sezon çok önemli. Bu yüzden takým 2. lige çýkarsa daha sonra açýklayacaðýmýz ciddi bir rakamda þampiyonluk primi vereceðiz" dedi. TAKIMA DURMAK YOK Öte yandan deplasmanda Bafraspor'u farklý yenerek þampiyonluk iddiasýný sürdüren Diyarbakýrspor, maçtan sonra Samsun-Ankara aktarmalý uçakla Diyarbakýr'a döndü. Takýma izin verilmezken, Pazar günü deplasmanda oynanacak Kýrýkhanspor maçý hazýrlýklarýna baþlandý. Teknik direktör Fethi Çokkeser, yoðun maç programý yaþadýklarýný belirterek, Cuma günü karayolu ile Hatay'a gideceklerini söyledi. Çokkeser, "5 günde iki maç yaptýk. Pazar günü de yine deplasman maçýmýz var. 8 günde 2'si deplasman olmak üzere 3 maç yapmýþ olacaðýz. Bu yüzden dinlenecek zamanýmýz yok. Kýrýkhanspor maçýný kazanmak zorundayýz" diye konuþtu. Taþkýn CÝVELEK

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

Petrolspor'da hedef þampiyonluk Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor'da yönetim ve teknik heyetin tek hedefi þampiyonluk olarak belirlendi.

B

atman Petrolspor Baþkaný Þahabettin Yanar, kulübü tüm Batmanlýlara mal etmeleri gerektiðini

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup

söyledi. Bu iþin içinde kentteki tüm kurum ve STK'larýn olmasý gerektiðinin altýný çizen Yanar, "Ýlk hedefimiz Play-off'u garantilemek. Ardýndan birinciliði zorlayarak direk 2. lige çýkmaktadýr. Liderle aramýzda 4 puanlýk fark var ve ligin bitimine ise 5 hafta var. Bunu baþarabilecek güçteyiz. Petrolspor bir markadýr. Herkesten manevi destek bekliyoruz. Ýyi yoldayýz. Bizler tüm Batmanlýlarý maçlarýmýza bekliyoruz. Bu kulüp tüm Batmanlýlarýn kulübüdür. Bilinçli taraftar gelsin bize yeter ancak, küfür eden, hakaret eden, taþ, pet þiþe atan taraftarý istemiyoruz. Tüm ülke Petrolspor taraftarýný centilmen ve örnek bir taraftar olduðunu görmelidir. Düzyurt maçýnda takýmýný yalnýz býrakmayan, 90 dakika destek veren ve rakibi maç sonunda alkýþlayan taraftarýmýza teþekkür ediyoruz. Her maçýmýz öyle olsun" dedi.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

Diyarbakýrspor A.Þ


12

CMYK

4 NÝSAN 2014 CUMA

BELEDiYESPOR GALiBiYET PESiNDE Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grubu'nda Play-off mücadelesi veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, hafta sonu sahasýnda konuk edeceði Pazarspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor.

Y

eþil- kýrmýzýlý futbolcular, koþunun ardýndan kondisyon aðýrlýklý çalýþtý. Futbolcular, daha sonra 3 gruba ayrýlarak taktik aðýrlýklý çalýþma gerçekleþtirdi.

Tek düþünce 3 puan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor kulüp Futbol Þube sorumlusu Cemal Doðrul, Pazarspor maçý öncesinde taraftarlarýna anlamlý mesajlarda bunundu. Hafta sonu sahamýzda oynayacaðýmýz Pazarspor maçýna taraftarlarýný davet eden Cemal Doðrul, galibiyetten baþka alternatiflerinin olmadýðý yönündeki sözlerini yenileyerek, "taraftarlarýmýzýn da desteðiyle zafere ulaþacaðýmýza inanýyorum" dedi. Hafta içerisinde çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini ve artýk maçý kazanmak için sabýrsýzlan-

dýklarýný dile getiren Doðrul, "Centilmence bir maç olacak. Skorlar ve maçlar ne olursa olsun her zaman centilmenlik kazansýn. Rakibimiz de Play-off mücadelesi veriyor. Biz ise yarýþtan kopmak istemiyoruz. Tabii burada saha ve seyirci avantajý bizden yana. Biz bu avantajýmýzý en iyi þekilde kullanarak bu önemli maçtan galibiyetle ayrýlmaya çalýþacaðýz ve kazanacaðýz da çünkü bizim galibiyetten baþka alternatifimiz yok. Bu maçý ya öyle veya da böyle kazanacaðýz. Tabii burada taraftar faktörü de çok önemlidir. Bu nedenle bütün taraftarlarýmýzý yanýmýzda görmek istiyoruz. Taraftarlarýmýzdan ricamýz bu maça gelmeleri ve karþýlaþma boyunca takýmý centilmenlik kurallarý çerçevesinde desteklemeleridir. Taraftarýmýzýn desteðiyle 3 puana ulaþacaðýmýzý umut ediyorum" diye konuþtu.Taþkýn Civelek

Ergani'de Girmeli maçý hazýrlýklarý Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Erganispor'da, Girmeli Belediyespor maçý hazýrlýklarý devam ediyor.

E

rganispor Teknik Direktörü Süleyman Arpa, sahalarýnda maçý da kazanýp galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek istediklerini söyledi. Geçen hafta Batman Gercüþ Baðlarspor'u deplasmanda yenerek ligin beþinci sýrasýna yükseldiklerini ifade eden Arpa, þöyle konuþtu: "Batman Gercüþ Baðlarspor'u

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Buggüne Deððiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Künefeci Levent Usta

"Deðiþmeyen

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Þubemizde Biz Tattýrdýk

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

maðlup ederek ligdeki puanýmýzý 34'e çýkararak, 5'inci olduk. Yani çok rahat bir durumdayýz. Bu hafta sonu ise sahamýzda Girmeli Belediyespor'u aðýrlayacaðýz. Ligin alt sýralarýnda yer alan rakibimizi de yenip çýkýþýmýzý devam ettirmek istiyoruz. Hazýrlýklarýmýz da güzel bir þekilde devam ediyor."

04 04 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you