Page 1

Çözüm sürecine sahip çýkýn

DEDAÞ fotoðraf ödülünü verdi

E

ski Devlet Bakaný Mehmet Salim Ensarioðlu, AK Parti'ye destek gezilerini sürdürüyor. Her gittiði yerde coþkuyla karþýlanan Ensarioðlu, çözüm sürecine ve Baþbakan Erdoðan'a sahip çýkýlmasýný istedi. 5’te

Parlak köy ziyaretlerini sürdürüyor A

K Parti Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, ilçe genelinde köy ziyaretlerine devam ediyor. Baþkan adayý Alaattin Parlak, seçim gezisi kapsamda Karacadað bölgesinde taziye ve köy ziyaretlerinde bulundu. 5’te

Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. (DEDAÞ), Enerji Haftasý nedeniyle düzenlediði fotoðraf yarýþmasýnda amatör dalda birinciliði kazanan Mehmet Ali Demir'e ödülünü verdi. 8’de

Suriyeliler YENÝLMEYE MAHKÛMSUNUZ evlerine dönüyor

T

ürkiye'ye sýðýnan yüzlerce Suriyeli, Suriye'nin Azez ilçesinde IÞÝD örgütü militanlarýnýn çekilmesiyle birlikte Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý'ndan ülkelerine dönmeye devam ediyor. 10’da

TUSKON Baþkaný Rýzanur Meral'in açýklamalarýný dinlerken þaþýrmadýk, neden mi? Fethullah Gülen'in silahþöründen de beklenen açýklamalardý. Beyefendi hükümete verdi veriþtirdi, arada da hocasýný yad etti.

Ömer Serdar ÇiMEN’in yazýsý Sayfa 3’te

Hükümlüler çalýþarak ceza çekecek Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

SALI 4 MART 2014

Diyarbakýr Valiliði ile Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Protokol kapsamýnda 2 bin 600 hükümlü, 3 Mart ile 31 Aralýk tarihleri arasýnda il ve ilçelerde kamu, kurum, kuruluþlarýnda çalýþtýrýlacak.

D

iyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile Valilik arasýnda hükümlülerin Diyarbakýr ili ve ilçelerinde çalýþtýrýlmasýna yönelik iþbirliði protokolü imzalandý. Diyarbakýr Valiliði'nde bir araya gelen Vali Mustafa Cahit Kýraç ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, hükümlülerin çalýþtýrýlmasýyla ilgili açýklamalarda bulundu.

Kurt: Yüz yýlýmýzý kaybettik

A

K Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, Suriçi bölgesinin gerçek anlamda hizmete susadýðýný söyledi ve ekledi: '' 100 yýlýmýzý kaybettik, bir yeni yüzyýl kaybetmemek adýna bu kez bu olaya müdahil olmak için ortaya çýktýk.'' 8’de

Becerileri geliþecek Vali Kýraç, "2 bin 600 hükümlünün Denetimli Serbestlik kanunu çerçevesinde kuruluþlarda çalýþmalarýný saðlayacak bir protokolü baþsavcýyla imzalayacaðýz. Bu çalýþmalardaki asýl amaç, bu kardeþlerimizin cezaevlerinden çýktýktan sonra kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri, hizmet þartlarýný daha iyi yerine getirebilecekleri ve becerilerini geliþtirmiþ olarak daha rahat iþ bulabilecekleri bir eðitim þeklinde düþünmek gerekir" dedi. 4’te

BDP Diyarbakýr projelerini açýkladý Kaçak elektrik kullanana hapis

Diyarbakýr'da 139 bin 468 kiþi uçtu

D

iyarbakýr'da ocak ayýnda yapýlan bin 70 seferde 139 bin 468 kiþi uçtu. Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü'nün verilerine göre, Diyarbakýr'da ocak ayýnda bin 56 iç hat, 14 dýþ hat olmak üzere toplam bin 70 sefer düzenlendi. 6’da

B

Ahmet AY

ÝYÝ KÝ DOÐDUN BÜYÜLEYEN ADAM Yazýsý 5’te

Y

erel yönetimlerde kaliteli hizmet ve demokratik yönetimi esas aldýklarýný deklare eden Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Gültan Kýþanak ile Fýrat Anlý, Diyarbakýr için hazýrladýklarý projeleri açýkladý. 7’de

atman'da kaçak elektrik kullanarak 'karþýlýksýz yararlanma' suçunu iþledikleri belirlenen 13 kiþi, 10 ay ile 6 ay 20 gün arasýnda deðiþen sürelerde hapis cezasýna çarptýrýldý. Hapis cezasý ertelenen sanýklarýn suçu yinelemeleri durumunda, hapse gireceði belirtildi. 4’te

Zam þampiyonu mandalina

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2014 Þubat ayýna ait Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) ve Yurt Ýçi Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE) rakamlarýný açýkladý. Verilere göre Þubat ayýnýn zam þampiyonu mandalina oldu. 6’da

Ýþsiz vatandaþ kendini yakmaya çalýþtý

D

iyarbakýr'da iþsiz olduðunu iddia eden bir kiþi, Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü önünde kendini yakmaya çalýþtý. Üzerine benzin döken þahýs, polis ekipleri tarafýndan ikna edilerek etkisiz hale getirildi. 3’te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

4 MART 2014 SALI

Yaþlý odasý nasýl olmalý?

Birçok saðlýk sorunuyla uðraþan yaþlý bireylerin rahat ve güvenli ortamlarda yaþamasý gerektiðini belirten Pof. Dr. Gülten Kaptan, yaþlý odalarýnýn özenle hazýrlanmasýnýn önemli olduðunu söylüyor.

S

osyal güvencesi olmayan ve ailesiyle birlikte yaþayan birçok yaþlý, iþitme kaybý, hareket kýsýtlýðý, hatýrlamada güçlük, televizyon karþýsýnda daha çok oturma, ýþýðý kendine göre ayarlama ve gürültüden uzak ortamda dinlenme isteði gibi nedenlerle kendilerine özel bir alana ihtiyaç duyuyor. "Neden evlerimizde çocuk odasý var da, yaþlý odasý yok?" diyen Üsküdar Üniversitesi Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan, "Yaþlýlarýmýz için mutlaka bir oda olmalý ve bu odalarýn hazýrlýðýnda onlarýn temel ihtiyaçlarý göz önünde bulundurulmalý" diyor. Prof. Kaptan, yaþýn ilerlemesiyle gelen deðiþimler doðrultusunda ailesiyle yaþayan yaþlý bireylerin odalarýnýn hazýrlýðýnda þunlara dikkat etmek gerektiðini söylüyor: o Yeterli aydýnlatma mutlaka olmalý, ortamda fazlalýk ve daðýnýk eþyalar olmamalý. o Eþyalar ayak takýlacak, yaþlýnýn geçiþine engel olacak þekilde olmamalý.

o Halý ve kilimler kaymayý engelleyecek þekilde düzenlenmeli, kenarýnda takýlmaya neden olacak püskül, kývrým olmamalý. o Ortalýkta elektrik kablosu, takýlmaya neden olacak yer çýkýntýlarý, eþya, çamaþýr olmamalý. o Oda kapýsýnda eþik kesinlikle olmamalý, takýlmaya neden olur. o Yataðýn baþýnda, yaþlýnýn uzanacaðý þekilde elektrik düðmesi olmalý. Mümkün deðilse her an ulaþabileceði bir gece lambasýnýn bulundurulmasý uygun olur. o Sýk kullanýlan giysi ve eþyalar kolay ulaþýlabilecek yerde bulunmalý, tabure veya sandalye üzerine çýkmadan alýnabilmeli. o Yatak yüksekliði 60 santimetreden fazla olmamalý, inerken düþmelere neden olabilir. o Yere dökülen þeyler hemen temizlenmeli ve döþemenin kaygan malzemelerden olmamasýna dikkat edilmeli. o Döþeme kaygan olmamalý.

Günde bir kase yoðurt, diyabetten koruyor Ýngiliz bilim insanlarýnýn araþtýrmasý, iyi bir kalsiyum kaynaðý olan yoðurdun bir yararýný daha ortaya koydu. Buna göre, düzenli olarak günde bir kase yoðurt yemek, tip 2 diyabete yakalanma riskini %24 azaltýyor.

B

aþta kemik saðlýðýna katkýlarý olmak üzere çok sayýda yararý bulunan yoðurt diyabetten de koruyor. Ýngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrma, düzenli olarak günde bir kase yoðurt yiyenlerin tip 2 diyabete yakalanma riskinin yaklaþýk yüzde 24 azaldýðýný ortaya koydu. Ayný olumlu etkinin taze ya da süzme peynir gibi mayalý süt ürünleri tüketenlerde de görüldüðü belirtildi. Bilim insanlarý, yaklaþýk 11 yýl boyunca 4 bin 255 kiþinin beslenme alýþkanlýklarýný inceledi. Katýlýmcýlardan 753'ünün diyabete yakalandýðýný belirten bilimciler, baþta yoðurt olmak üzere mayalý besinleri düzenli tüketenlerin hastalýða daha az yakalandýðýna dikkat çekti. Araþtýrmaya imza atanlardan Dr. Nita Forouhi, sonuçlarýn, yoðurdun tip 2 diyabetin önlenmesinde önemli rol oynadýðýný ortaya koyduðunu söyledi. Uzmanlar, saðlýk açýsýndan önemli bir kaynak olabilmesi için evde yapýlmýþ ve içinde katký maddesi bulunmayan yoðurtlarýn tüketilmesini öneriyor.

Çikolata düþkünlerine iyi haber Ý

spanya'da yapýlan araþtýrmadan çikolata sevenleri sevindirecek bir sonuç çýktý. Araþtýrmaya göre, düzenli olarak ve çok çikolata yiyenlerin vücudundaki yað oraný, az yiyenlere göre daha düþük. Ýspanya'daki Granada Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrma, çikolatanýn formu koruduðunu gösterdi. Toplam 9 Avrupa ülkesinde 12-17 yaþ aralýðýndaki 1500 gencin beslenme alýþkanlýðýný inceleyen bilimciler, fazlaca çikolata tüketenlerin özellikle karýn çevresindeki yað oranýnýn daha dengeli olduðunu belirtti. Araþtýrmacýlar, bu durumun, çikolata diðer birçok besinden daha fazla kalori içerse de metabolizmanýn daha fazla çalýþmasýný ve yaðýn dengeli daðýlmasýný saðlamasýndan kaynaklandýðýný söyledi. Daha önce yapýlan bir araþtýrma da rejim sýrasýnda çikolata, bisküvi gibi besinleri yemekten kaçýnanlarýn diðer yiyeceklerle "açýðý kapatmaya çalýþýrken" daha fazla kilo almaya eðilimli olduðunu göstermiþti. Birçok araþtýrma, çikolatanýn dolaþým sistemine, tansiyona ve kalbe iyi geldiðini ortaya koymuþtu.

Kuþburnu tüketirken bunlara dikkat! T

ürk Fitoterapi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ekrem Sezik, kuþburnu tüketimi ve faydalarý hakkýnda bilgilendiriyor. Kuþburnu, ülkemizin hemen her bölgesinde yabani olarak yetiþen, çalý þeklinde bir gül çeþididir. Halk arasýnda yaban gülü, þilan gibi isimlerle de bilinen kuþburnunun meyvesi genellikle deðiþik amaçlar için kullanýlýr. Türk Fitoterapi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ekrem Sezik, "Avrupa Farmakopesi'nde yer alan bilgilere göre kuþburnunun sert çekirdeklerinden ve çevresindeki tüylerden kurtarýlýp, kurutulmuþ yalancý meyve kabuðunun kullanýlmasý gerekir. Çünkü bitki ve meyve çaylarýnda kullanýlan bu kýsým C vitamini bakýmýndan daha zengindir" diyor. Kuþburnu, Anadolu'da halk ilacý olarak öksürük, bronþit, romatizma, mide aðrýlarý, hemoroit ve ishale karþý genellikle çayý halinde kullanýlýyor. Prof. Dr. Ekrem Sezik, deney hayvanlarý üzerinde yapýlan araþtýrmalarda kuþburnu meyvelerinin antiülser ve enflamasyon giderici etkilerinin bulunduðunun gösterildiðini belirtmektedir.

Kuþburnu nasýl kullanýlmalý ? Kuþburnu meyvesinin geleneksel olarak soðuk algýnlýðý, üþütme ve bu hastalýklara karþý koruyucu olarak günde 2 defa 2.5 gram olarak kullanýlmasýný öneren Prof. Dr. Sezik, "Piyasada kuþburnu, poþet çay ve genellikle C vitamini bakýmýndan zenginleþtirilmiþ kapsüller halinde yer alýyor. Poþet çaylarda bir poþette, 2-2.5 g civarýnda kuþburnu bulunuyor. Dolayýsýyla belirtilen amaçlar için günde 2-3 poþet çay içmek yeterli oluyor." diyor.

Kahve hafýzayý güçlendiriyor Amerikalý bilim adamlarýnýn son yaptýðý araþtýrmaya göre kahve hafýzayý güçlendiriyor. N

ature Neuroscience dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, kafeinin hafýzaya etkisi incelendi. Kafeinli yiyecek-içecek tüketmeyen 160 kiþiye önce bir takým resimler gösterildi. Daha sonra katýlýmcýlarýn bir kýsmýna büyük bir bardak kahveye denk gelen kafein tabletleri verildi. 24 saatin ardýndan resimler benzerleriyle karýþtýrýlarak katýlýmcýlara yeniden gösterildi. Kafein alanlarýn resimleri daha iyi hatýrladýðý ve ayýrt ettiði ortaya çýktý, ancak uzmanlar, kahve tüketiminde aþýrýya kaçýlmamasý gerektiði konusunda uyarýyor.


Motosiklet otomobile çarptý D

iyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde Hakan Kýlýnç yönetimindeki motosiklet, Cihad Akkaya yönetimindeki otomobile çarptý. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandý. Saðlýk ekipleri tarafýndan Çýnar Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Hakan Kýlýnç, yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr'a sevk edildi. Dicle Üniversitesi hastanesine kaldýrýlan yaralýnýn saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Kazada motosiklet kullanýlamaz hale geldi. ÝLKHA

4 MART 2014 SALI

Ömer Serdar ÇÝMEN omerserdarcimen@gmail.com

YENÝLMEYE MAHKÛMSUNUZ TUSKON Baþkaný Rýzanur Meral'in açýklamalarýný dinlerken þaþýrmadýk, neden mi? Fethullah Gülen'in silahþöründen de beklenen açýklamalardý. Beyefendi hükümete verdi veriþtirdi, arada da hocasýný yad etti. TUSKON'a baðlý iþadamlarý son on yýlda ne kadar büyüdüler ve nasýl büyüdüler malumunuz. Eðer kamu ihaleleri olmasaydý, bugün

TUSKON'da olmazdý. TUSKON Baþkaný ihanetçilerle ayný safta. Beyefendi meydan okuyor ve diyor ki; "yakýn gelecekte kimlerin inlerde yaþadýðýný, kimlerin saklanacak in arayacaðýný, kimlerin müsvedde, kimlerin asýl olduðunu herkes görecek" Meral sözlerini þöyle sürdürdü; "Tüm bunlar size zor gelmiyor ama oylarýnýzla yönetime gelenlerin sizleri haþhaþilikle, ur, virüs, kandan beslenen vampirler olmakla suçlamalarý çok aðýrýnýza gidiyor biliyorum. Ama sokakta, otobüste, kahvede, medyada duyup gördüklerimize göre þuna da inanýyorum ki yakýn gelecekte kimlerin inlerde yaþadýðýný, kimlerin saklanacak in arayacaðýný, kimlerin müsvedde kimlerin asýl olduðunu herkes görecek." Rýzanur Meral doðru söylüyor, kimin inine girilecek o da görecek ve in de o da varsa, o beyefendi de o inden alýnacak. Seni bu hükümet adam etti, þimdi beslendiðin tasa, pisliyorsun Elbet, bu söylediklerinin de hesabý sorulacak sana, sadece sana deðil, hesapsýz davranan, ihanet içinde olan senin gibi herkes bu devlete

hesap verecek. Sayýn Baþbakan Ýhanetin þüphesinden dahi hesap sormayacak mý? Sandýnýz. Kendinizi gördüðünüz o dev ayna, sizi ininize indirecek ve hesap gününüz yarýndan yakýn olacak. Amerikan düþkün zatýn, vaazlarda ki tüm aðlamalar meðerse timsahýn gözyaþlarýymýþ ta biz farkýnda deðilmiþiz. O da Pennsylvania'dan bu ülkeye getirilecek ve özgür hukuk karþýsýnda hesap verecek. Türkiye hiçbir cemaatin ve örgütün arka bahçesi deðildir ve olmayacaktýr da. Kim ne ekerse, onu biçecek. Devlet içinde devlet olma düþüncenizi kursaðýnýzda býraktýk. Þimdi meydanlara inip kaos yaratmaya çalýþýyorsunuz ama dere bitti, filmin sonu geldi. Cemaat(Örgüt) oyunu CHP ve MHP'ye verecekmiþ, þaþýrdýk mý? Hayýr. Siz deðil miydiniz oyunu DSP'ye veren. Kime verirseniz verin, ne yaparsanýz yapýn, yenilmeye ve kaybetmeye mahkûmsunuz. 30 Mart'ta zafer AK Parti ve Büyük lider Baþbakan Recep Tayyip ERDOÐAN'ýn olacak.

Ýþsiz vatandaþ kendini yakmaya çalýþtý

Diyarbakýr'da iþsiz olduðunu iddia eden bir kiþi, Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü önünde kendini yakmaya çalýþtý. Üzerine benzin döken þahýs, polis ekipleri tarafýndan ikna edilerek etkisiz hale getirildi.

E

dinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Yeniþehir ilçesinde bulunan Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü binasý önünde meydana geldi. Ýþ istemek için Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü'ne giden Recep Alaþ, burada ilk olarak kapýda bulunan görevlilerle tartýþtý, daha sonra kendisi ile beraber getirdiði benzin þiþesini alarak üzereni döktü. 'Ýþsizim iþ arýyorum' diye baðýran þahýs kendini yakacaðýný söyledi. Durumu polis, itfaiye ve saðlýk görevlilerine haber veren Ýþ-Kur yetkileri, kendini yakmaya çalýþan Alaþ'ý ikna etmeye çalýþtý.

Polisler ikna etti Olay yerine giden polis ekipleri çevrede geniþ güvenlik önlemi alýrken, itfaiye ve saðlýk ekipleri de hazýr bulundu. Ýþsiz olduðu için Ýþ-Kur'a geldiðini polislere anlatan Recep Alaþ isimli vatandaþ, polislerin ýsrarý sonucu benzin dolu þiþeyi elinden býrakarak eyleminden vazgeçti. Ýþsiz vatandaþ daha sonra ambulansla saðlýk kontrolü için devlet hastanesi acil servisine götürüldü. Ýþ-Kur yetkilileri ise iþsiz vatandaþýn kendileriyle her hangi bir görüþme yapmadan kurumun önüne gelerek benzin þiþesiyle kendisini yakmaya çalýþtýðýný söyledi. ÝHA

Dicleli gençlere SBS kursu D

iyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde baþlatýlan Dicle Okuyor-2 Projesi kapsamýnda lise 12. sýnýf öðrencilerine YGS ve ortaokul 8. sýnýf öðrencilerine SBS kurslarý açýldý. Proje kapsamýndaki hazýrlýk kitaplarý öðrencilere daðýtýldý. Kurslarýn açýlýþýna Dicle Ýlçe Kaymakamý Remzi Kattaþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hýdýr Çakýn ve Þube Müdürü Ýsmail Teyhun da katýldý. Açýlýþa katýlan Dicle Ýlçe Kaymakamý Remzi Kattaþ, kurslarda hazýrlanan programla öðrencilerin sýnavlara yönelik çalýþmalarýna katký saðlama ve bir yarýþ ortamýnda sýnavlara konsantre olmalarýnýn amaçlandýðýný söyledi. Kaymakam Kattaþ, öðrencilerin önce durumlarýný kontrol ederek hedeflerini belirlemelerini tavsiye ederek baþarýlar diledi. ÝHA

Habur'da silahlý kavga Þ

ýrnak'ýn Silopi ilçesinde bulunan Habur Sýnýr Kapýsý'nda gümrük memuru ile TIR þoförü arasýnda çýkan silahlý kavgada bir kiþi yaralandý. TIR þoförü Yýlmaz M., aracý ile Habur Gümrük sahasýna gitti. Burada gümrük iþlemleri için pasaportunu býraktýktan sonra tekrar gümrüðe gelen Yýlmaz M., pasaportu olmadýðý için saha içerisine alýnmadý. Ýddiaya göre duruma sinirlenen Yýlmaz M. ile gümrük personeli arasýnda tartýþma çýktý. Çýkan tartýþmada Yýlmaz M.'nin gümrük personeline býçak çektiði ve bunun üzerine gümrük personelinin uyarý amaçlý havaya ateþ ettiði öðrenildi. Seken kurþunlardan birinin isabet etmesi sonucu TIR þoförü ayaðýndan yaralandý. Yýlmaz M. tedavi için Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Ýnþaattan düþen iþçi hayatýný kaybetti

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde inþaattan düþen bir iþçi hayatýný kaybetti. Silvan ilçesine baðlý Bayrambaþý Beldesi'nde yapýmý devam eden ortaokul inþaatýnda çalýþan bir iþçi çatýdan düþtü. 3. katta çalýþtýðý sýrada dengesini kaybederek çatýdan zemine düþen Y.S. (18) olay yerinde hayatýný kaybetti. Y.S.'in cenazesi, Dr. Yusuf Azizoðlu Silvan Devlet Hastanesi Morguna kaldýrýldý. Yapýlan otopsinin ardýndan ailesine teslim edilen cenaze memleketi Batman'a götürüldü. ÝHA

Yataðýnda ölü bulundu B

atman'da 35 yaþýnda bir genç ikamet ettiði evde yataðýnda ölü bulundu. 19 Mayýs Mahallesi'nde ikamet eden 35 yaþýndaki Murat T. isimli genç, akþam saat 20.30 sýralarýnda ikamet ettiði evde yataðýnda ailesi tarafýndan ölü bulundu. Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan gencin cenazesi otopsi yapýlmak üzere Diyarbakýr Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili soruþturma baþlatýldýðý belirtildi.ÝHA

Þ

AK Parti adayýnýn evine molotof

ýrnak'ta izinsiz gösteri düzenleyen bir grup, AK Parti Þýrnak Belediye Baþkan Adayý Ahmet Hamdi Yýldýrým'ýn evine molotof kokteylleri ile saldýrdý. Gece geç saatlerde Ömer Kabak Meydaný'nda izinsiz gösteri düzenleyip yolu trafiðe kapatan bir grup gösterici, daha sonra meydana yakýn olan Yýldýrým'ýn evine 2 adet molotof kokteyli attý. Duvara isabet eden molotof kokteylleri maddi hasara neden olurken, polisin olay yerine gelmesinin ardýndan göstericiler ara sokaklara kaçtý. Saldýrýnýn ardýndan olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA


4

Gündem

4 MART 2014 SALI

Hükümlüler çalýþarak ceza çekecek

Diyarbakýr Valiliði ile Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Protokol kapsamýnda 2 bin 600 hükümlü, 3 Mart ile 31 Aralýk tarihleri arasýnda il ve ilçelerde kamu, kurum, kuruluþlarýnda çalýþtýrýlacak.

D

iyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile Valilik arasýnda hükümlülerin Diyarbakýr ili ve ilçelerinde çalýþtýrýlmasýna yönelik iþbirliði protokolü imzalandý. Diyarbakýr Valiliði'nde bir araya gelen Vali Mustafa Cahit Kýraç ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, hükümlülerin çalýþtýrýlmasýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Vali Kýraç, "2 bin 600 hükümlünün Denetimli Serbestlik kanunu çerçevesinde kuruluþlarda çalýþmalarýný saðlayacak bir protokolü baþsavcýyla imzalayacaðýz. Bu çalýþmalardaki asýl amaç, bu kardeþlerimizin cezaevlerinden çýktýktan sonra kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri, hizmet þartlarýný daha iyi yerine getirebilecekleri ve becerilerini geliþtirmiþ olarak daha rahat iþ bulabilecekleri bir eðitim þeklinde düþünmek gerekir" dedi.

Kayapýnar adayý Aydýn köylerde

B

DP Kayapýnar Belediye Eþ Baþkan Adayý M. Ali Aydýn, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçeye baðlý altý köyü ziyaret etti. Köy ziyaretine BDP ilçe yöneticileri, Seydalar ve il genel meclis üyeleri katýldý. M. Ali Aydýn, ziyaret ettiði köylerde hasta olan bazý köylüleri evlerinde ziyaret etti. Þadi Köyünde konuþan M. Ali Aydýn, " Kürtler birlik olsaydý tarihteki isyanlar baþarý kazanýrdý. Birlik olmadýklarý için Þeh Sait, Seyit Rýza, Bedüzaman Seyidi Kürdi ve birçok Kürt önderinin bu gün mezarlarý kayýp. Ancak bugün Kürtler her koþulda biraya gelip mücadelesini sürdürüyor. Þu anda baþta Kayapýnar Belediye Baþkaný Zülküf Karatekin olmak üzere birçok belediye baþkanýmýz cezaevinde. Ama hiç biri yolsuzluk ve hýrsýzlýk yaptýðý için cezaevinde konulmadý. Halkýna hizmet ve Kürt mücadelesini yürüttükleri için cezaevlerinde tutuluyorlar. Halka hizmetkârlýk belediyeciliðimiz devam edecektir. Hiçbir ayrým yapmadan sorumluluk alanýmýzda olan her yere eþit hizmet getirme geleneðimiz devam edecektir " dedi. Haber Merkezi

4 saat çalýþma bir güne eþit

'Hevsel Bahçeleri kültür varisidir'

Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz ise, 5402 sayýlý yasanýn çýkmasýndan sonra bir takým düzenlemelerle birlikte bazý hükümlülerin cezaevlerinde kalmaktansa ailelerinin yanýnda kalma suretiyle cezalarýnýn infazýyla ilgili yasada özel bir düzenleme olduðunu belirtti. Solmaz, "Bu kapsamda geçen yýl ve önceki yýllarda da Diyarbakýr'da benzer uygulamalar yapýldý. Bunlarýn ne faydasý olacak? Özellikle cezaevi yatmaktansa bu yasada belirlenen þartlarda ki hükümlüler ailelerinin yanýnda cezalarýný çekiyorlar. Gündüzleri de 4 saati 1 güne eþit olmak þartýyla çalýþýyorlar. Ancak bir günde 8 saat çalýþarak da 2 güne karþýlýk gelen cezalarýný çekebilecekler" diye konuþtu.

Daha sonra Hevsel Bahçeleri konusunda da bir açýklama yapan Vali Kýraç, Hevsel Bahçeleri'nin 12 bin yýldan beri Dicle Nehri kýyýsýnda bölgenin tahýl ambarý olduðunu ifade etti. Bu bahçelerin doðanýn kendisine vermiþ olduðu görevin dýþýnda baþka bir görevi doðal olarak yapamadýðýný belirten Kýraç, "Zaten alan kumsal olduðu için orada konut yapýlamaz. Buradan tüm Diyarbakýrlýlara sesleniyorum. Hevsel Bahçeleri kültür varisi olma hizmetinin dýþýnda hiçbir iþ için uygun olamaz, herkes rahat olsun. Ayrýca Diyarbakýr halkýnýn Hevsel Bahçeleri'ne göstermiþ olduðu ilginin çok güzel olduðunu düþünüyor, ayný düþüncede olduðum için tüm halkýmýza da teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. ÝHA

Kaçak elektrik kullanana hapis Batman'da kaçak elektrik kullanarak 'karþýlýksýz yararlanma' suçunu iþledikleri belirlenen 13 kiþi, 10 ay ile 6 ay 20 gün arasýnda deðiþen sürelerde hapis cezasýna çarptýrýldý. Hapis cezasý ertelenen sanýklarýn suçu yinelemeleri durumunda, hapse gireceði belirtildi.

K

açak elektrik kullaným oranýnýn yüzde 76 dolayýnda olduðu Batman'da, DEDAÞ ekiplerinin özelleþme sonrasýnda yaptýðý sýký ve etkili denetim sayesinde bu durum önlenmeye çalýþýlýyor. Kontrol ekiplerinin, kaçak elektrik kullandýðýný belirledikleri kiþilerin birçoðu suçun niteliðine göre hapis cezasý almaktan kurtulamýyor. Bu çerçevede, Batman'da mahkemelere sevk edilen 13 kiþi hapis cezasýna çarptýrýldý. DEDAÞ, bölge genelinde Türkiye ortalamasýnýn çok üzerinde olan kaçak elektrik kullanýmýný asgari seviyeye indirerek, abonelerine kaliteli ve kesintisiz enerji saðlamak için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.

Cezalar ertelendi Bu nedenle de kaçak elektrik kullananlara karþý, teknolojinin imkanlarýndan da azami ölçüde yararlanan kaçak kontrol ekipleri, Batman il merkezinin yaný sýra, ilçe ve köylerde de denetimlerini artýrdý. Son dönemde ekiplerin kaçak elektrik kullanarak 'karþýlýksýz yararlanma' suçunu iþledikleri belirlenen 18 kiþiden 13'ü, 10 ay ile 6 ay 20 gün arasýnda deðiþen hapis cezasýna çarptýrýlýrken, 5 kiþi ise iþledikleri suçun durumuna göre deðiþik miktarlarda para cezasýna çarptýrýldý. Kuruma verdikleri zarardan ötürü hapis cezasýna çarptýrýlan sanýklarýn hapis cezalarý ertelendi. Hukukçular, bu kiþilerin yeniden kaçak elektrik kullanarak ayný suçu iþlemeleri durumunda, hapse girebileceklerini bildirerek, elektrik abonelerini uyardý. ÝHA

Zayi ilaný S.N 4660537269 nolu mükellefi olup a serisi 651-900 arasý 5 adet serbest meslek makbuzunu kaybettik.Hükümsüzdür Siracettin Irmak

Tutuklu kadýnlara dayanýþma kartý Hakkari'de Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) üyeleri, Türkiye'nin çeþitli cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü kadýnlara dayanýþma kartý gönderdi.

4 MART 2014 SALI YIL: 13 SAYI: 4552 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

D

ÖKH üyesi bir grup kadýn, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri kapsamýnda cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü tutuklulara dayanýþma amacýyla kart gönderdi. BDP seçim bürosu önünde bir araya gelen ve aralarýnda BDP Hakkari Belediye Baþkan Adayý Dilek Hatipoðlu'nun da bulunduðu kadýnlar adýna, BDP Belediye Meclis Üyesi Derya Çiftçi açýklama yaptý. Çiftçi, Abdullah Öcalan'ýn en kýsa zamanda halkýnýn içinde olmasýnýn, Türkiye demokrasisi için bir zorunluluk olduðunu söyledi. Türkiye'de esas sorunun Kürt sorunu olduðunu artýk bilindiðini belirterek, "Özellikle bu süreci baþlatan Abdullah Öcalan'ýn kaldýðý imkan ve koþullar bu sürecin geliþmesi önündeki en büyük engel durumundadýr. Þu an yaþanan geliþmeleri bu nedenle bir müzakere süreci olarak deðil, bir görüþme süreci olarak adlandýrmak ve deðerlendirmek daha doðru olur. Öcalan, Kürt halkýnýn iradesidir. Kürt halký özgürlük iradesini esaret koþullarýnda tutulmasýný kabul etmemektedir. Bu nedenle Abdullah Öcalan'ýn en kýsa zamanda halkýnýn içinde olmasý, Türkiye demokrasisi içinde zorunluluktur. Bugün cezaevlerinde bulunan birçok arkadaþýmýz ciddi saðlýk sorunlarý yaþamaktadýr. Hükümet sürekli barýþ sürecinden bahis etmektedir. Eðer gerçekten samimiyseniz hasta tutsaklarý ve diðer tutsaklarý da serbest býrakýrsýnýz. Bu vesileyle bugün Hakkarili kadýnlar cezaevlerinde bulunan kadýn arkadaþlarýmýzýn yanýnda olduðumuzu göstermek için tüm kadýnlara kart gönderiyoruz" dedi. Yapýlan açýklamanýn ardýndan kadýnlar, PTT Hakkari Þubesi'ne giderek kadýnlara kart gönderdi. ÝHA

Güneli mahalle temsilcileriyle buluþtu A

K Parti Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediye Baþkan adayý Zülküf Güneli, ilçeye baðlý mahalle temsilcileri ile kahvaltýda bir araya geldi. Seçim çalýþmalarýný sürdüren Zülküf Güneli, AK Parti Kayapýnar Ýlçe Baþkaný Mehmet Ali Kýrsaçlý, Kayapýnar Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Ahmet Akyýl

ile birlikte mahalle temsilcileriyle buluþtu. Güneli, mahalle temsilcileriyle yaptýðý toplantýda bir açýklama yapan Güneli, çalýþmalarýn tüm hýzýyla devam ettiðini söyledi. Güneli, Kayapýnar halkýndan kendilerine çok büyük destek olduðunu belirterek, 30 Mart'ta ilçenin Ak belediyecilik ile tanýþacaðýný kaydetti. ÝHA


Bölge Haber

'Çözüm sürecine sahip çýkýn'

4 MART 2014 SALI

5

Eski Devlet Bakaný Mehmet Salim Ensarioðlu, AK Parti'ye destek gezilerini sürdürüyor. Her gittiði yerde coþkuyla karþýlanan Ensarioðlu, çözüm sürecine ve Baþbakan Erdoðan'a sahip çýkýlmasýný istedi. Eski Devlet Bakaný Mehmet Salim Ensarioðlu, AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý olan yeðeni Mehmet Galip Ensarioðlu'na destek vermek için baþlattýðý ziyaretleri sürdürüyor. Bir günde yaklaþýk 10 köy dolaþan Ensarioðlu, gittiði köylerde coþkuyla karþýlanýyor. Akdibek Köyü'nde vatandaþlarýn sorun ve sýkýntýlarýný dinledikten sonra toplanan kalabalýða hitap eden Salim Ensarioðlu, önümüzdeki seçimin sýradan bir seçim olmadýðýný söyledi. Ensarioðlu, "Bu seçim çok önemlidir. Bu sýradan bir seçim deðildir. 30 yýldýr akan kardeþ kanýnýn bitmesi için çözüm sürecini baþlatan ve bu sürecin baþ mimarý olan Baþbakan Erdoðan'a tüm bölge halkýnýn destek vermesini istiyoruz. Bu bölgede yaþayanlar olarak daha huzurlu ve mutlu olmak için bu seçimi çok iyi deðerlendirmemiz lazým. Çözüm sürecini baþlatan ve tüm zorluklarýna raðmen devam ettiren Baþbakan Erdoðan'a sahip çýkmamýz lazým. Bölgenin huzuru ve güveni için, bölgemizin kalkýnma için AK Parti'ye sahip çýkalým" dedi. ÝHA

Parlak köy BDP'den Yeniþehir'e 14. büro ziyaretlerini sürdürüyor AK Parti Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, ilçe genelinde köy ziyaretlerine devam ediyor. Baþkan adayý Alaattin Parlak, seçim gezisi kapsamda Karacadað bölgesinde taziye ve köy ziyaretlerinde bulundu. Alaattin Parlak'a köylüler büyük ilgi gösterdi. Köyde bulunan bütün haneleri ve köy muhtarlarýný ziyaret eden Alaattin PArlak, daha sonra köy odasýna geçerek, bir süre köylülerle sohbet etti. Diyarbakýr insanýnýn konukseverliðinin ve kadirþinaslýðýnýn bütün dünyada örnek olarak alýndýðýný belirten Parlak, "Takdir edileceði gibi, AK Parti iktidarý döneminde köylerimize büyük hizmetler yapýldý. Altyapý, su, yol ve eðitim konularýnda ülkemizin en ücra noktalarýna bile ulaþýldý. Ancak tabii ki bu yapýlanlarý hiç bir zaman yeterli görmüyoruz. Zaten sayýn baþbakanýmýz da sýk sýk bu konuya vurgu yaparak, durmaksýzýn çalýþmamýz ve yolumuza devam etmemiz gerektiðini belirtiyor. Sadece ülkemizi deðil, neredeyse bütün dünyayý bir uçtan bir uca dolaþan ve buralarda temaslarda, istiþarelerde bulunan baþbakanýmýz, bu konuda ayný zamanda bütün teþkilata da emsal teþkil ediyor" dedi.

'Kalýcý ve köklü çözümlere vakýfýz' Köylerde yaþanan sorunlar için kalýcý ve köklü çözümlere vakýf olduklarýný belirten Parlak, bu sorunlarýn çözülebilmesi için vatandaþlardan destek istedi. Parlak, "Bizler de bu þevk ve azimle, ilimizin en ücra noktasýnda bulunan köy ve yerleþim birimleriyle sýk sýk temaslar kurarak, onlarýn her türlü sorun ve ihtiyaçlarýnýn çözümü noktasýnda çaba sarf ediyoruz. Diyarbakýr ilimiz AK Parti belediyecilik anlayýþý ile hak ettiði ve özlemini duyduðu hizmetlere kavuþacaktýr. Artýk Baðlar'da söylem deðil, icraat zamaný gelmiþtir. Bir uçtan bir uca ilçemizi bütün mahalle ve köyleriyle tarayýp, acil bir ihtiyaç listesi çýkardýk. Sorunlarý yerinde tespit ederek, çözümlerimizi o mahalle ve köyün halkýyla beraber el ele verip, istiþareler yaparak çözeceðiz" þeklinde konuþtu. Alaattin Parlak ve beraberindekileri aðýrlayan köy sakinleri ise, "Bizler seçimden seçime deðil, her zaman yanýmýzda olan, sorunlarýmýza çareler üretmeye çalýþan yöneticiler istiyoruz. AK Parti iktidarý döneminde bunu fazlasýyla yaþadýk" ifadelerini kullandý. ÝHA

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

ÝYÝ KÝ DOÐDUN BÜYÜLEYEN ADAM Geçen gün (26 Þubat) Sayýn baþbakanýmýz R. Tayyip Erdoðan'ýn doðum günüydü, 60. yaþýna girdi Sayýn baþbakanýmýz. 30 yýldýr tanýdýðým bu güzel insan için diyorum ki; Rabbim her saniyesine, her dakikasýna, her saatine, her gününe, her haftasýna, her ayýna, her mevsimine, her yýlýna ve bütün ömrüne hayýr, saðlýk, mutluluk, halka hizmet ve muvaffakýyetler yaðdýrsýn. Ýyi doðdun AZÝZ USTA'm, Meltemlerle ol en güzelinden, aziz kardeþlerinin aziz yoldaþý. Ýyi ki doðdun, iyi ki varsýn ve iyi ki seni tanýdýk, sevdik, beraber çektik zorluklarý seninle, beraber aþtýk yine, iyi ki sana destek olduk… Bundan tam 30 yýl önceydi tanýmýþtým, O günden beri ülkesi için, millet için, Müslümanlar için, insanlýk ailesi için yanýp tutuþan kalbine þahidiz senin. Sen maðdurlarýn yüzü gülsün diye diyar diyar, ülke ülke gezerken, biz ancak ev ev gezebilirdik. Hiç deðiþmedi; 30 yýl önce de ayýrým yapmadan maðdur ve mazlumlardan yana olmaktý derdin, bu gün de. Sen çok yaþa UZUN ve BÜYÜLEYEN ADAM. Ýyi ki doðdun DÝNLENEN ADAM. Ýyi ki doðdun kendini

BDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü, Ýplik Mahallesi'nde 14'üncü seçim bürosunun açýlýþýný yaptý. Halaylar, zýlgýtlar ve havai fiþeklerin atýldýðý açýlýþ miting havasýnda yapýldý. Açýlýþa BDP Yeniþehir Eþ Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu ile Ülkü Baytaþ, BDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü, Barýþ Anneleri ve vatandaþlar katýldý. Eþ Baþkan adaylarý da halay çekerek coþkuya ortak oldu. Büro açýlýþýnda il konuþmayý yapan Ülkü Baytaþ, eþ baþkanlýk sistemine vurgu yaparak, "Amed surlarýnda kendini yakan Zeki Alkanlarý unutmadýk. Bu gün kadýnýn rengiyle ve yeniden o ateþten gömlekle cepheden cepheye koþuyoruz. Eþ baþkanlýk sistemi de bu cephelerden biridir. Bu sistem sadece bir baþkaný olup yanýnda bir kadýn yardýmcýsý olduðu bir sistem deðildir. Eþ baþkanlýk sistemi bir devrimci müdahaledir. Ayný zamanda önderliðin de bir projesidir. Dersim'de Sakine yoldaþlarýn mezarýný ziyaret ederek, 8 Mart startýmýzý verdik. Biz kadýnlara hiç bir hak altýn tepsiyle sunulmamýþtýr. Biz bu haklarý týrnaðýmýzla, diþlerimizle ve bedenlerimizi yaka yaka, Heval Sakine gibi kurþunlana kurþunla alýyoruz" dedi.

Kurbanoðlu: Tek partiyiz BDP Yeniþehir Eþ Baþkan Adayý Selim Kurbanoðlu da açýlýþta konuþma yaptý. Kurbanoðlu, "Bu mücadelede halkýmýz, annelerimiz çok büyük bedel-

MÝLLETÝNE ADAMIÞ ADAM. Bakma sana BÜYÜLENMÝÞ dediklerine, olsa olsa BÜYÜLEYEN ADAM olursun sen, Yoksa bu milletle beraber seni sevmeyenlerin dahi sana bu kadar imrenmelerinin baþka bir izahý olabilir mi? Geçtim bizden olanlarýn hayranlýklarýndan, Obama'sý, Merkel'i, Samaras'ý ve daha niceleri neden sana hayran kalsýn? Milletin duasýna layýk olmak budur iþte. Ve ne olduysa sana hayran(lýk)lar artýnca oldu, çekemediler baþarýný, seni yýkmak istediler. Artýk asker yoktu, medya hükümet düþürme iþlevini yitirmiþ, 5'li çeteler itibarsýzdý. Fakat yýkým planýnýn sahibi BARONlar hiç umulmadýk yerden akrep gibi sokmak için ortam hazýrlamýþtý dâhili iþbirlikçileriyle. Tamamen Ýsrail yapýmý olan bu dinleme hadisesi Türkiye'yi uluslararasý hukukta TERÖR DEVLETÝ göstermek, diðer kriminal belledikleri örgüt ve devletlerle iliþkilendirmek ve Tayyip ERDOÐAN'I da bu örgütün lideri göstermekten ibarettir. Bunun için cemaatin kimi adamlarý üzerinden özellikle son üç yýldýr dinlemiþler. Bu ülkenin baþbakanýný, baþbakanýn yakýn çevresini, bakanlarýný, MÝT'ini, askerini, iþverenini, basýnýný, STK baþkanlarýný, sanatçýsýný, yani ilerde kendilerine lazým olacak bilgiyi elde edebilecekleri umudunu taþýdýklarý herkesi dinlemiþler. Bir de il il dinlemeler var ki bildiðimiz illallahlýk. Ýþin daha alçak olaný ise, dinlemelerde bir þey bulamayýnca bu kez montajlanan ses kayýtlarýný hazýrlamýþlar. Kimi sesler de karalamak istedikleri kiþiye ait deðil. Neden? Neden bu genç yargýçlar, savcýlar, emniyetçiler bu milletin umudu olan baþbakan Tayyip Erdoðan'a böyle kin ve nefretle dolduruldu? Ne oldu ki hukuku, insaniyeti, dini ayaklar altýna alarak isim

ler ödedi. Yanýmda bu mücadelede yaþamýný yitiren Osman Uzan'ýn (Ali Hamza) annesi bulunuyor. Bizler barýþ anneleri önünde saygýyla eðiliyoruz ve yürekten sizi selamlýyoruz. Bunu bilsinler ki Kürtler asla geri adým atmayacaktýr. 30 Mart yerel seçimlerinde halkýmýz mührünü barýþa kullanacaktýr. Halkýmýz ne yapacaðýný iyi biliyor. Amed'te tek partiyiz. Diðer siyasi partiler Ankara'da konuþuyorlar. Ama ne hikmetse buraya geldiklerinde sesleri kýsýlýyor. Yeniþehir Belediyemizi, yerel yönetimlere örnek olacak bir belediyecilik modeliyle ve 'kentim kimliðimdir' þiarýyla yönetiyoruz. Daha düne kadar 'bunlar belediye yönetemez' diyenler bugün bizi örnek alýyor. Amedin surlarý, Dicle Nehri þahit olsun ki, Amed için 30 Mart'ta yapýlacak seçimlerin sonuçlarý beli olmuþtur. Þimdiden halkýmýza hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

babasýnýn Ýsrail olduðu kesin olan "TEVHÝD-SELAM TERÖR ÖRGÜTÜ" diye aslý astarý olmayan bir örgüt kurdurup bunun üzerinden hepimizi dinlediler. Sahi ne oldu? Tamam, sonradan cemaatin gözbebeði Emre Uslu'dan öðrendik ki "Ýsrail ile iliþkilerimizi bozduðu için" Sn. Baþbakana böyle düþmanlýk ediliyormuþ. Tamam, ama baþbakan Tayyip Erdoðan'a olan düþmanlýklarý "ülkeyi kaybetmeyi göze alacak kadar" mý derinmiþ? Ya da cemaate baðlýlýklarý ülkeyi kaybetmeyi göze alacak kadar mý þiddetliymiþ? Veyahut da bu baðlýlýk cemaati milletin, devletin önüne geçirtecek kadar mý muhterismiþ? Allah korkusundan eser taþýmayanlar evlerde, "Tayyip Erdoðan'ýn büyülendiðini" anlatýp baðlýlarýný baþbakan Erdoðan'a karþý dolduruþa getiriyorlar. Mut'a, hýrsýzlýk, porno gibi aþaðýlýklarýn en derekesine düþerek her türlü rezil, kepaze iftiralara baþvurmuþlar sadece baþbakan Erdoðan itibarsýzlaþsýn diye. 40 yýlda biriktirdiðini 40 günde tüket ve bir o kadar da içeri gir; bunu ancak cemaate yaptýrabilirlerdi yaptýrdýlar. Hizmet ehli milyonlara üzülüyorum, kandýrýldýklarýný anlayýp kahrolanlarla kahroluyorum. Büyü diyecekseniz, ille de büyülü hal, büyülenmiþ kiþi bulmak isterseniz iþte size büyünün kralý. Eðer mesele büyü ise buna büyü demek gerek. Bakýn büyülenmiþlerin inandýklarý yalana: "Baþbakana ablasý hocadan-þeyhten muska yaptýrýrken büyü yapmýþlar, tutmadý, Ýran'da, tutmadý, Afrika'da büyü yapýlmýþ!" iftirasýný ortalýða saçýyorlar. "Baþbakana büyü yapýlmýþ da onun için ne dediðini bilmiyor, ne yaptýðýný bilmiyor!" rezilliðini gururla anlat… Buna dindarlýk mý demeliyiz yoksa dini darlýk

Provokasyonlara karþý uyarý Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) Platformu, BDP Kýzýltepe ilçe seçim bürosuna yapýlan bombalý saldýrýya tepki göstererek provokasyonlara karþý halký uyardý. Platform Baþkaný Mehmet Þerif Öter, saldýrýlarý kýnadýklarýný söyledi. Öter, "Kýzýltepe BDP seçim bürosuna yapýlan bombalý saldýrýyý STK platformu olarak kýnýyoruz. Saldýrýyý gerçekleþtiren kiþi veya kiþilerin kim olduklarýyla ilgili henüz herhangi bir açýklama yapýlmamýþ. Umut ediyoruz güvenlik güçlerimiz en kýsa sürede failleri tespit edecek ve adaletin önünü çýkaracaktýr. Yapýlan bu saldýrýyý barýþ, kardeþlik projesine ve seçim sürecine yönelik provokatif bir eylem olarak görüyor ve þiddetle kýnýyoruz. Saldýrýnýn ardýndan BDP ve Hüda-Par arasýnda yaþanan kavga üzücü bir olaya sebebiyet vermeden önlendi. Kavga olayýnýn hemen akabinde BDP Ýlçe Baþkaný Fettah Tekin'in, Hüda-Par Ýlçe Baþkaný Burhan Aydýn'ý ziyaret etmesi ve saðduyu mesajlarý vermesi olumlu ve erdemli bir adým olarak görüyoruz. STK platformu olarak Hüda-Par Ýlçe Baþkaný Burhan Aydýn ve parti yetkililerinin de BDP ilçe teþkilatýný ziyaret etmelerini ve her iki partinin ilçe baþkanlarý olarak hoþ görü mesajý vermelerini bekliyoruz. Barýþ süreciyle oluþan huzur ortamý yýllardýr kandan beslenen, siyasi ve ekonomik rant lobisi bu süreci baltalamak için her türlü karanlýk oyunlarýný acýmasýzca uygulamaya koymaktan çekinmeyeceklerdir. Vatandaþlar olarak her türlü provokatif eylem ve tuzaklara karþý uyanýk olmalý ve oyunlara gelmemeliyiz" dedi. ÝHA

mý?.. Mao'cu aðabeyleri Þahin Alpay da Gezi sürecinde "baþbakan hastaneye yatýrýlmalý" alçaklýðýný dillendiriyordu. Halkla, milli iradeyle baþa çýkamayanlar Haberal türü Hipokrat yeminini çöpe atan doktorlar üzerinden baþbakaný diskalifiye etmeye heveslenmiþlerdi. Bunlar alýþmýþlar, birinden rahatsýz olduklarýnda ya Ecevit gibi hastaneye týkarlar, Ya Özal gibi öldürürler, Ya Erbakan gibi iktidardan darbeyle uzaklaþtýrýrlar, Veyahut da Menderes gibi idam ederler. Bakýn Ahmet Davutoðlu Hoca ne diyor: "Gazze'ye gitmiþtik 11 bakanla, biz orada iken Gazze bombalanýyor. Orada bir çocuk gördü beni, 'Myanmar'daki çocuklara sahip çýkýn' diye seslendi. Üzerine bombalar yaðarken Myanmar'daki çocuðu düþünen bir Gazzeli çocuk." Keþke CEMAATÝN BARONLARI bu çocuðu dinleselerdi, bir kerecik bu çocuklarýn feryadýný duyabilseydi, o zaman böyle Ýsrail muhibbi olup ülkesine ihanet edip hepimizin mahremini dinlemezdi. Bombalar altýnda Gazzeli çocuk, Türkiye, Arakan… Gazzeli bu çocuk sizin için bir þey ifade ediyor mu? Hayýr, Plancý baþýnýz, akýl babanýz Ýsrailli çocuklara aðladýðýnýzý biliyoruz, ama bunlar Filistin ve Myanmarlý çocuklar. Yoksa siz "bu çocuklar büyülenmiþ, bunlara da büyü yapýlmýþ" mý diyorsunuz? Dersiniz dersiniz, siz her bir þey dersiniz. Doðum günün kutlu olsun BÜYÜLEYEN ADAM… Twitter: @ahmetay_


6

EKONOMÝ

Zam þampiyonu mandalina 4 MART 2014 SALI

Diyarbakýr'da 139 bin 468 kiþi uçtu Diyarbakýr'da ocak ayýnda yapýlan bin 70 seferde 139 bin 468 kiþi uçtu. Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü'nün verilerine göre, Diyarbakýr'da ocak ayýnda bin 56 iç hat, 14 dýþ hat olmak üzere toplam bin 70 sefer düzenlendi. Yapýlan seferlerde 138 bin iç hat, bin 468 dýþ hat olmak üzere toplam 139 bin 468 yolcu trafiði gerçekleþti. Geçen yýlýn ocak ayýna göre iç hat yolcu sayýsý yüzde 1 azalýrken, dýþ hat yolcu sayýsý ise yüzde 306 oranýnda arttý. Diyarbakýr'da Ocak ayýnda bin 163 ton iç hat, 24 ton ise dýþ hat olmak üzere toplam bin 187 ton bagaj kargo ve postadan oluþan yük taþýndý. ÝHA

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2014 Þubat ayýna ait Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) ve Yurt Ýçi Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE) rakamlarýný açýkladý. Verilere göre Þubat ayýnýn zam þampiyonu mandalina oldu.

TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,43, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ise yüzde 7,89 oranýnda artýþ gösterdi. TRB2 (Van, Muþ, Bitlis, Hakkâri) bölgesine ait TÜFE'de ise bir önceki aya göre yüzde 0,38'lik bir artýþ olurken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ise yüzde 7,58 oranýnda artýþ meydana geldi. Ana harcama gruplarý itibariyle aylýk olarak en yüksek artýþ ülke genelinde yüzde 2,29'luk oran ile ulaþtýrma grubunda olurken, düþüþ gösteren tek grup ise yüzde 5,06 ile giyim ve ayakkabý oldu. TÜÝK'ten yapýlan açýklamaya göre, Þubat ayýnýn zam þampiyonu mandalina oldu. Madde bazlý deðerlendirme yapýlýrsa yurt genelinde mandalina yüzde

22,51 ve salatalýk yüzde 16,33 ile fiyatý en çok artan maddeler oldu. Van ilinin de dâhil olduðu TRB2 bölgesinde ise yine mandalina yüzde 34,21 ile en çok zamlanan ürün iken, onu yüzde 12,32 oranlýk artýþla kuru fasulye takip etti.

Domates fiyatý düþtü Domates ise yüzde 22,80'lik bir oranda deðer kaybederek Þubat ayýnda TRB2 bölgesinin fiyatý en çok düþen ürünü oldu. Türkiye genelinde de yüzde 25,56 oranýnda deðer kaybeden kabak en fazla ucuzlayan ürün

oldu. Öte yandan Yurt Ýçi ÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 1,38'lik bir artýþ gerçekleþti. Bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ise bu artýþ yüzde 12,40 oldu. Sektörel bazda aylýk olarak, madencilik ve taþ ocakçýlýðý sektöründe yüzde 1,29, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,86 ve su sektöründe %1,66 oranýnda artýþ gerçekleþirken, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2,97'lik düþüþ meydana geldi. Ana sanayi gruplarýnda en yüksek aylýk artýþ yüzde 2,17'lik oranla dayanýksýz tüketim mallarýnda, en yüksek yýllýk artýþ ise yüzde 15,98'lik oranla sermaye mallarýnda gerçekleþti" denildi. ÝHA

Çiftçiler aðaç budamaya baþladý Fidanlar satýþa çýktý Þýrnak'ta hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerine dönmesiyle birlikte fidan satýþlarý baþladý. Þýrnak þehir merkezi çarþýsýnda bulunan Cumhuriyet Meydaný'nda satýþa sunulan fidanlar yok satýyor. Yaklaþýk 2 bin fidan sattýðýný ifade eden fidan satýcýsý Serdar Þenel, 2 bin fidan arasýnda en çok Kayýsý, Þeftali ve Ceviz aðacý fidaný olduðunu ifade etti. Fidanlarý 5 liraya sattýðýný belirten Þenel, " Biz bu fidanlarý Türkiye'nin deðiþik þehirlerinden getirip Þýrnak'ta vatandaþlarýmýza satýyoruz. Þýrnak'ýmýzý hem yeþillendirmesi için hem ileride nasip olursa meyvesini yemeleri için getiriyoruz" dedi. ÝHA

Hakkari'de havalarýn ýsýnmasýyla birlikte çiftçiler, bahçe temizleme ve aðaç budama telaþý içersine düþtü.

Mart ayýnýn gelmesi ve havalarýn ýsýnmasýyla birlikte Durankaya Beldesi Baðlarbaþý Mahallesi sakinleri, bahçe

Servet

0531 811 86 08

temizleme ve aðaç budama çalýþmasý baþlattý. Bahçelerdeki kavak aðaçlarýnýn budanmasýnýn ardýndan üzüm ve deðiþik meyve aðaçlarýnýn da tek tek budayan belde sakinleri, bu yýl kar altýnda kalan meyve aðaçlarýnýn ise büyük zarar gördüðünü belirttiler. Meyve aðaçlarýnýn çoðunun kýrýldýðýný ifade eden belde sakinleri son günlerde kendini gösteren sýcak havalarý fýrsat bilerek bahçelerinde temizlik ve budama çalýþmasý baþlattýklarýný söylediler. ÝHA

Giyim


GÜNCEL

4 MART 2014 SALI

7

BDP Diyarbakýr projelerini açýkladý

Yerel yönetimlerde kaliteli hizmet ve demokratik yönetimi esas aldýklarýný deklare eden Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Gültan Kýþanak ile Fýrat Anlý, Diyarbakýr için hazýrladýklarý projeleri açýkladý.

B

DP Diyarbakýr Eþ Baþkan Adaylarý Fýrat Anlý ve Gültan Kýþanak, "Amed Seçim Beyannamesi" adýyla hazýrladýklarý projelerini açýkladýlar. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yapýlan tanýtým toplantýsýna BDP il ve ilçe eþ baþkanlarý, sivil toplum örgüt temsilcileri, belediye Eþ baþkan adaylarý ve belediye meclis adaylarý ile kent dinamikleri katýldý. Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, BDP olarak yerel yönetimlerde kaliteli hizmet ve demokratik yönetimi esas aldýklarýný söyledi. Kýþanak, "Demokratik yönetim anlayýþýmýz, etkin kent parlamentosu, toplumsal örgütlenmelerin güçlü katýlýmý, bürokratik deðil, toplum odaklý idari yapý olarak 3 temel esas üzerinden þekilleneceðiz. Planlý bir kentleþme tarihi-kültürel ve doðal zenginlikleri açýða çýkarmak amacýyla il genelini kapsayan master planlarý hazýrlanacak. Ýlçeleri kapsayan ulaþým master planý, tarihi, kültürel ve turizm master planý, Dicle havzasý koruma master planý, Karacadað koruma master planý, Yerel ekonomi master planý ve kent bilgi sistemi hazýrlayacaðýz" dedi.

Ýdari yapý yenilenecek Ýdari yapýnýn yeniden düzenleneceðini ve halkýn tüm sorunlarýna karþý sorumlu olduklarýný ifade eden Eþ Baþkan Anlý, klasik yerel yönetim anlayýþýný aþacaklarýný, idari yapýyý, halkýn ihtiyaçlarý doðrultusunda yenileyeceklerini, tüm ilçelerde Büyükþehir Belediyesi hizmet koordinasyon merkezleri kuracaklarýný belirterek, "Yerel ekonominin güçlendirilmesi temel önceliðimiz olacak. Adalet ve eþitliðin saðlanmasý hedefiyle çalýþacaðýz. Yerel Ekonomiyi güçlendirme ve Kadýn Çalýþmalarý Daire Baþkanlýklarýný kuracaðýz. Belediye hizmetleri herkesin bildiði gibi çok dilli olarak yürütülecek. Bu kentte ayrý bir dili konuþan tek bir kiþi bile olsa kendi dilinde hizmet almasýný saðlayacaðýz" ifadelerini kullandý.

'90 yýllýk ihmale son verilecek'

izlenecek, hayvancýlýðýn geliþmesi, entegre sanayi tesislerinin kurulmasý teþvik edilecek. Diyarbakýr Türkiye'de üretilen ham ipeðin yüzde 35'ini üretmektedir. Köylerimiz ve ilçelerimizde ipekçiliði geliþtireceðiz."

Þehir kültür sanata doyacak

Raylý sistem geliyor Çevre dostu ulaþým sistemlerini uygulayacaklarýný ifade eden Kýþanak, Diyarbakýr kent içi ulaþýmýný hafif raylý sistem ile rahatlatacaklarýný söyleyerek, kademeli olarak, kentin ana arterlerinde hafif raylý sistem kurulacaklarýný kaydetti. Kýþanak, "Birinci etap Daðkapý Meydaný'ndan baþlayarak, Kayapýnar ilçesindeki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi önüne kadar uzanacak. 14 kilometre uzunluðundaki raylý sistem, beþ yýl içinde ve halkýmýzýn hizmetine sunulacaktýr. Kent içinden geçen demiryolu, tamamen iþlevsiz bir hale gelmiþtir. Sýnýrlý yolcu ve yük taþýmacýlýðý dýþýnda atýl durumdadýr. Etrafý yüksek duvarlar ve tel örgülerle çevrilerek, kenti ortadan ikiye bölmüþtür. Trafik akýþýnýn önünde bir engel haline gelmiþtir. Baðlar'ýn geliþmesi ve dönüþmesi önünde fiziki bir engel halindedir. Tren yolu çevre yolunu takip eden hatta kent dýþýna çýkarýlmalýdýr. Bu alan Büyükþehir belediyemize devredilerek hafif raylý sisteme entegre edilmelidir" þeklinde konuþtu.

Göç önlenecek "Doðduðum yerde doymak istiyorum" sloganýyla hareket edeceklerini ifade eden Kýþanak, yapýlacaklarý þu þekilde sýraladý: "Diyarbakýr 1990'lý yýllardan sonra yoðun olarak göç almýþtýr. Göçle birlikte büyüyen yoksulluk, mevsimlik iþçi sektörünü ortaya çýkarmýþtýr. Kürt illerinin varoþlarýna yerleþen Kürtler mevsimlik olarak Karadeniz'de fýndýk, Ýç Anadolu'da patates, Çukurova'da pamuk toplamaya gitmeye baþladýlar. Bu topraklarda üretim çeþitliliðiyle bu göçü önlemeyi hedefliyoruz. Mevsimlik tarým iþçilerinin baþka kentlere gitmemeleri için özel istihdam alanlarý oluþturacaðýz. Ýlimiz kent merkezi ve ilçelerinde çilek yetiþtiriciliðini teþvik edeceðiz. Nar, aðacý ömrü yüzyýlý bulan, çeþitli iklim ve toprak koþullarýnda yetiþebilen, pazarlanmasý kolay, uzun süre aðaçta kalabilen, depolanmaya çok uygun bir meyvedir. Kent iklimi nar üretimine elveriþlidir. Nar ayný zamanda tarýmsal sanayinin önemli hammaddesidir. Organik ve doðal tarým desteklenecek, sebze ve meyve üretimini arttýracak politikalar

kültürel mirasýn, gün yüzüne çýkartýlmasý, korunmasý ve insanlýðýn hizmetine sunulmasý öncelikli görevlerimiz arasýnda yer alacak. Diyarbakýr'ýn bütün tarihi, kültürel ve inanç mekanlarýnýn, doðal güzelliklerinin envanteri çýkarýlacak. Bu veriler, dijital yöntemler kullanýlarak haritalanacak CBS destekli elektronik ortamda, çok dilli tanýtýmý yapýlacaktýr. Böylece Amed, tüm dünyaya bir "týk" kadar yakýn olacak. Tüm bilgilere ve görüntülere, elektronik ortamda ulaþýlabilecek. Dünya Mirasý Geçici Listesinde yer alan Diyarbakýr Surlarý ve Hevsel Bahçeleri'nin, Dünya Mirasý olarak kabul edilmesi için baþlatýlan süreç devam ediyor. Bu sürecin takipçisi olacaðýz ve Surlarýn listeye alýnmasý için çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" diye ifade etti.

Her yýl yapýlan Tiyatro Festivali, Müzik Festivali, Uluslararasý Filmamed Festivali, Kadýn Filmleri Festivali çalýþmalarýný güçlendirilerek devam edeceklerini söyleyen Kýþanak, Kulp Þenyayla Þenliði, Silvan Sere Gulan Þenliði, Lice Býrkleyn Þenliði, Ergani Çayönü Þenliði yapýlacaðýný söyledi. Sümerpark alaný ve yerleþkedeki tüm yapýlarýn güneþ enerjisiyle aydýnlatýlacaðýný ifade eden Kýþanak, içme suyu temin edilirken tüketilen enerjinin artýk güneþten elde edileceðini belirtti. Kent merkezinde temel alt yapý hizmetlerinin büyük ölçüde tamamlandýðýný ifade eden Kýþanak, yaðmur suyu tahliye þebekesi çalýþmasýna baþlandýðýný belirtti. Kýþanak, "Kayapýnar'da Talaytepe ve Mastfýroþtepe arasýndaki alan, kentin hava akýmýný saðlamaktadýr. Bu bölgede bulunan 6.50 kilometrekare dalan, Amed Kent Ormaný ve Kent Parký olarak düzenlenecektir. Yaklaþýk 100 bin aðaç dikilerek, Diyarbakýr adeta nefes alacaktýr. Dicle vadisi Diyarbakýr'ýn hem tarihi ve kültürel kimliðinin bir parçasýdýr, Hem de doðal ve ekolojik yaþam alanýdýr. Dicle vadisi, barajlar, kum ocaklarý ve atýk sular nedeniyle adeta can çekiþiyor. Dicle vadisini korumaya alacaðýz. Nehir yataðýný tahrip eden, her türlü müdahaleyi durduracaðýz. Asla yapýlaþmaya izin vermeyeceðiz. Mezopotamya Botanik Bahçesi, Dicle vadisinde, 39 bin m2'lik alan üzerinde kurulacaktýr. Mezopotamya Bölgesi'nin bitki ve aðaç türlerinden oluþan bahçeler oluþturulacaktýr" dedi.

Kadýn kent meydanlarý yapýlacak Kürt kadýnlarýnýn özgürlük mücadelesi ve direniþi anýsýna Kayapýnar'da Üç Kadýn Kent Meydaný oluþturulacaðýný belirten Gültan Kýþanak, "Toplam 83.000 m2 alandan oluþan meydanda, kadýn kütüphanesi, sanat atölyeleri, sergi salonlarý ve sosyal donatý alanlarý yer alacak. Ayný meydanýn 5 bin m2'lik kýsmýna Kayapýnar Belediyemiz tarafýndan Ortadoðu Kadýn Kütüphanesi yapýlacaktýr. Kadýnlarýn eþitlik ve özgürlük arayýþý, "sosyal hizmet" kapsamýnda ele alýnamaz. Kadýnlara karþý ayrýmcýlýðý önlemenin yolu, toplumsal cinsiyet eþitliðini hedef olarak belirleyen, politikalar geliþtirmektir. Eþbaþkanlýk Sistemi, eþiklik yönünde atýlmýþ en güçlü adýmdýr. Yerel yönetimlerimizde bu anlayýþ, tüm çalýþmalara yansýyacaktýr. Toplumsal cinsiyet eþitliðini esas alan belediyecilik anlayýþýmýzýn, tüm hizmet alanlarýna yansýmasý, kadýnlarýn daha rahat taleplerini iletebilmesi, kadýn çalýþmalarý için bütçeden pay ayrýlabilmesi amacýyla Kadýn Daire Baþkanlýðý ve onun alt birimleri kurulacaktýr. Bu birim Büyükþehir Belediyemizin kurumsal kapasitesini güçlendirecek, kadýn bakýþ açýsýyla hizmet üretilmesine katký saðlayacaktýr. Belediyemizin ürettiði tüm proje ve hizmetlerde, toplumsal cinsiyet etki deðerlendirme raporu hazýrlanacaktýr. Bu raporlarda, sözkonusu hizmetin, toplumsal cinsiyet eþitliðine katkýsý sorgulanacaktýr. Bütçe hazýrlanýrken, tüm toplumsal kesimlerin bütçeden pay almasýna özen gösterilecektir. Kadýn merkezi olmayan hiçbir ilçe kalmayacak" diye belirtti.

Kadýna þiddet önlenecek Amed'de hiçbir kadýnýn kamusal ve

toplumsal alanda þiddete maruz kalmadýðý, kadýn katliamlarýnýn durdurulduðu bir yaþamýn çabasý içinde olunacaðýný dile getiren Kýþanak, þiddeti önlemek amacýyla yapýlacak adýmlarý þu þekilde sýraladý: "Kadýna dair özgün çalýþmalar ile toplumsal duyarlýlýðý güçlendirmek ve þiddete dur demek için öncelikli olarak þu çalýþmalar yürütülecektir. Þiddet maðduru kadýnlarýn, geçici süreyle barýnma ihtiyaçlarýnýn saðlanacaðý ilk adým istasyonu kurulacaktýr. Kadýn Acil Destek Hattý (7/24)Uzman ekiplerle, Acil Destek Hattý ile 7/24 kadýnlara danýþmanlýk desteði sunulacaktýr. Sýðýnma evleri, kadýný yaþamýn içinde güçlendirmeyi ilke edinen yaþam merkezleri olarak yeniden yapýlandýrýlacaktýr. Jinkart aracýlýðýyla, yoksul, ekonomik nedenlerle evinden çýkamayan kadýnlara, belediye otobüslerinden indirimli faydalanma imkaný sunulacak, böylece kadýnlarýn günlük yaþama katýlýmý kolaylaþtýrýlacaktýr. Mor Bayrak Uygulamasý baþlatýlacaktýr. Kadýn emeðini güçlendirmek için tüm iþverenler sorumluluk almaya davet edilecektir. 'Toplumsal cinsiyet eþitliði ve emeðin hakký' kriterlerine uyan iþletmelere, mor bayrak verilecek."

Bilim merkezleri geliyor Gençler ve çocuklarýn öðrenme istasyonlarý ve aktif deney laboratuarlarýyla bilime ilgi duymasýný saðlamak ve bilimsel bilgi üretiminin temelini oluþturmak amacýyla bilim merkezi kurulacaðýný belirten Kýþanak, "Gençleri ve çocuklarý, astronomi konusunda gökyüzünü izlemesini saðlayarak aydýnlatmak, bu alanda yaþanan bilimsel geliþmelerden haberdar olmalarýný saðlamak amacýyla Astronomi ve Gözlemevi Merkezi yapýlacaktýr. Merkezde, teleskoplar ile gökyüzü hareketleri izlenecektir. Yeterli yurt olmamasý nedeniyle, kentimize üniversite eðitimi almak için gelen öðrenciler (baþta kýz öðrencilerimiz olmak üzere) barýnma sorunlarýyla karþý karþýya kalmaktadýr. Ýlk olarak Kýz Öðrenci Misafirhanesi inþa edilerek, hizmete sunulacaktýr. Kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri ile iþbirlikleri geliþtirilerek barýnma sorununa köklü çözümler üretilecektir. Ýmkaný kýsýtlý gençlerimizin hem tatil yapmasýný hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanmasýný saðlamak amacýyla yaz mevsiminde gençlik kamplarý organize edilecektir. Gençlerimizde tarih bilincinin oluþumuna katký saðlamak, bölgenin doðal ve kültürel tarihi mekanlarýný tanýma fýrsatý yaratmak, doðayla buluþmasýný saðlamak amacýyla çeþitli dönemlerde gençlik gezileri düzenlenecektir" diye ifade etti.

'Projeler halkla birlikte yapýlacak' Daha sonra projeler hakkýnda kamuoyunu bilgilendiren Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Fýrat Anlý, Büyükþehir Belediye Meclisi'nin, Kent Parlamentosu iþlevi göreceðini ifade etti. Anlý, "Meclis komisyonlarý, halkýn temel ihtiyaçlarýna göre oluþturulacak, meclisin gündemi, halka etkin olarak duyurulacak ve halkýn katýlýmý teþvik edilecek, kararlarýn oluþum sürecine, tüm toplumsal kesimler dahil edilecek. Meclis toplantýlarý, canlý olarak yayýnlanacak. Kararlar halkla birlikte alýnacak. Ekim ayý, hesap verme ve demokratik katýlým ayý olarak deðerlendirilecek. Bir önceki dönem bütçesi için, halka hesap verilecek. Yeni bütçe, kent sosyal formlarýnda tartýþýlarak yapýlacak. Tüm karar süreçlerine halk etkin olarak katýlacak. Kritik konularda referanduma gidilecek" dedi.

Anlý sözlerini þöyle sürdürdü: "Öncelikli görevimiz, 90 yýllýk ihmale son vermek olacak. Ýl genelini kapsayacak þekilde, yerleþim yerlerinin gelecekteki nüfus yoðunluklarýný, yapý yoðunluklarýný, geliþim yön ve büyüklüklerini, ulaþým sistemlerini gösteren uygulama imar planlarý hazýrlanacaktýr. Planlarda; Ýlçelerin ihtiyaçlarý ve coðrafi konumu, esas alýnacaktýr. Tarým arazileri yapýlaþmaya açýlmayacak, köylerdeki yurttaþlarýmýz maðdur edilmeyecek. Köyler için tip projeler hazýrlanacak, ücretsiz mühendislik hizmeti ve teknik destek verilecek. Mera gibi köylerin ortak kulaným alanlarý korunacak. Kültür, inanç ve tarihi yapýlar tespit edilerek korunacak. Planlar þeffaf ve katýlýmcý bir yöntemle hazýrlanacak. 1/25.000 çevre düzeni ve 1/ 5.000 nazým imar planý yapýlacaktýr."

Susuz köy kalmayacak Ýlçelerde ve köylerde hizmet koordinasyon merkezlerinin kurulacaðýný dile getiren Anlý, Ýlçe ve köylerde, etkin, hýzlý ve kaliteli hizmet götürebilmek için tüm ilçelerde Büyükþehir Belediyesi Hizmet Koordinasyon Merkezleri kurulacaðýný, merkezlerin, ilçe belediyeleriyle iþbirliði içerisinde çalýþacaðýný belirterek içme suyu olmayan köy kalmayacaðýný söyledi. Ýlçelerde de atýk su arýtma tesislerinin kurulacaðýna dikkat çeken Anlý, " Ýlçelerimizden sadece Eðil'de Atýk Su Arýtma tesisi bulunmaktadýr. 12 ilçemizin Atýk Su Arýtma Tesisi önümüzdeki dönemde projelendirilecektir. Öncelikli olarak Dicle, Silvan, Ergani, Bismil ve Hani'de Atýk Su arýtma tesisleri yapýlacak. Neredeyse tüm köy ve mezralarýmýzýn ciddi yol-ulaþým sorunu var. Grup yollarýndan sonra, köye kadar giden yollar ve köy içi yollar, ham yol niteliðindedir. Köylerimizi çamurdan kurtaracak, yol yapým çalýþmalarý, önceliðimiz olacak" þeklinde konuþtu.

Ýstasyon Meydaný düzenlenecek Ýstasyon Meydaný'nýn yeniden düzenleneceðini, meydanda var olan tescilli yapýlarýn korunacaðýný vurgulayan Anlý, "Yeni düzenleme tasarýmý, kent dinamiklerinin katýlýmý ve onayý alýnarak hazýrlanacaktýr. Meydan, geniþ yeþil alanlar oluþturularak, halkýn hizmetine sunulacaktýr. Ýç çevre yollarý ve akýllý ulaþým sistemleri tamamlanacak. Mardin-Silvan yolu baðlantýsý tamamlanacak. Elazýð-Silvan yolu baðlantýsý bitirilecek. Akýllý Kavþak, Akýllý Duraklar ve Yolcu Bilgilendirme Sistemleri, Trafik Kontrol Merkezi ve Trafik Atölyeleri, Talep Yönetim Sistemi, Filo Yönetim Sistemi ve Güzergah Yönetim Sistemi hayata geçirilecektir. Diclekent kavþaðýnda araç yoðunluðunun önlenmesi amacýyla, alternatif güzergâhlar açýlarak, daha akýcý bir trafik saðlanacaktýr. Amed'i bir "bisiklet kentine" dönüþtüreceðiz. Öncelikle 75 kilometre bisiklet kullaným yollarý yapacaðýz. Bisiklet kullanýmýný yaygýnlaþtýracak projeler geliþtireceðiz. Toplu taþýma araç filosunu güçlendireceðiz. Ýlçelere cep otogarlarý yapacaðýz" dedi.

Tarihi ve kültürel miras yaþatýlacak Tarihi yapýlarýn aslýna uygun olarak restore edilmesi için çalýþmalar yürüteceklerini ifade eden Fýrat Anlý, kaldýrým ve cadde düzenlemelerinde kullanýlacak bazalt taþ ihtiyacýný karþýlamak üzere bazalt taþ üretim atölyesinin kurulacaðýný belirtti. Anlý, ''Kesintisiz 8 bin yýl yaþam alaný olarak varlýðýný sürdürmüþ, dünyadaki ender kentlerden biridir Amed. Çöyönü, Hilar maðaralarý; Býrkleyn maðaralarý; Hassuni Maðaralarý,Eðil Kalesi, peygamber ve sahabe mezarlarý, Bismil höyükleri, Çermik ve Çüngüþ karstik alanlarý, Diyarbakýr Surlarý ve Sur içindeki tarihi yapýlarý ile, 36 medeniyetin izlerini taþýyan Amed, henüz kapaðý açýlmamýþ bir hazinedir. Bu tarihi ve

Kent atlasý oluþturulacak Kentte Cegerxwin Gençlik ve Kültür Merkezi dýþýnda bir kültür kompleksinin olmadýðýna dikkat çeken Anlý, 21 dönüm alan üzerinde kongre ve kültür kompleksinin inþa edileceðini, kompleksin, günümüzün modern mimari yapýsýna uygun þekilde tasarlanmýþ, teknolojik donanýmý da ileri yýllara hitap edebilecek þekilde düþünüldüðünü ve birçok çevre ilçelerde de kültür merkezlerinin yapýlacaðýný belirtti. Anlý, kent genelinde tüm yerleþim yerleri, daðlar, ovalar, vadiler, tarihsel, inançsal ve kültürel mekânlarýn deðiþtirilen bütün isimlerin iade edilerek, Amed Kent Atlasý yapýlacaðýný belirtti. Anlý, Büyükþehir bünyesinde Kürdistan Senfoni Orkestrasý oluþturulacaktýr. Bu senfoni orkestrasý baþta Kürtçe olmak üzere Mezopotamya halklarýnýn dillerinde eserleri seslendirecektir. Diyarbakýr tarih, kültür, inanç ve doða turizminin merkezi haline getirilecektir. Gerekli alt yapý oluþturulacak, turizm yatýrýmlarý teþvik edilecek. Sur, Silvan, Lice, Çermik, Hani ve Ergani'de tarihi ve kültürel zenginliklerimizin bulunduðu yerlerde sosyal tesis ve mesire alanlarý yapýlacak" ifadelerini kullandý.

Gýda bankalarý kurulacak Kentte, deprem ve diðer afet risklerine karþý güvenli olmayan, saðlýksýz ve yapý ömrünü tamamlamýþ çok sayýda bina bulunduðunu belirten Anlý, bu yerleþim yerlerinde hiç kimse maðdur edilmeden yerinde dönüþüm imkanlarý yaratýlacaðýný, kentin kimliðine ve tarihsel dokusuna aykýrý yapýlaþmaya izin verilmeyeceðini ifade etti. Düzenli bir iþi ve geliri olmayan yurttaþlarýn, beslenme ihtiyaçlarýný karþýlayacak gýda bankalarý oluþturulacaðýný belirten Anlý, "Yurttaþlarýmýza ucuz ve saðlýklý ekmek sunabilmek için halk ekmek fabrikasý ve satýþýnýn yapýlacaðý halk ekmek büfeleri açýlacaktýr. Ýhtiyaç sahibi halkýmýzýn sofrasýna her gün sýcak ve saðlýklý yemek servisi yapýlacaktýr. Büyükþehir Belediyemizde Madde Baðýmlýlýðýyla Mücadele Merkezi, ilçe belediyelerimizde ise madde baðýmlýlýðýyla mücadele birimleri kurulacaktýr. Bu merkez ilçe belediyelerindeki birimlerle eþgüdümlü çalýþmayý esas alacaktýr" dedi. Haber Merkezi


8

Haber

4 MART 2014 SALI

Kurt: Yüz yýlýmýzý kaybettik

AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, Suriçi bölgesinin gerçek anlamda hizmete susadýðýný söyledi ve ekledi: '' 100 yýlýmýzý kaybettik, bir yeni yüzyýl kaybetmemek adýna bu kez bu olaya müdahil olmak için ortaya çýktýk.'' köy ve mezrayý ziyaret etti. Ziyaret ettiði köylerde büyük bir ilgi gören Kurt, çok sayýda düðün ve taziyeye de katýldý. Ziyaretlerde konuþan Abdurrahman Kurt, "Kürt sorunu tek baþýna siyasal bir sorun deðildir. Sosyal, Kültürel ve ekonomik sorunlardýr. Dolayýsýyla buna Sur'dan baþlayacak bir þekilde medeniyet projesi olarak yaklaþmak lazým. Bu medeniyet projesinin de en önemli özelliði Kürtlerin 100 yýldýr kaybettiði aþamalarý hýzlý bir þekilde kat edip, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkýnabilmektir. Kürtlerin en büyük hazinesi de Suriçi'dir. Ve bunu dünya markasý yapmak zorundayýz. Bu hazineyi Kürtlerin dünyadaki kültürel varlýða armaðaný olarak vereceðiz. Bu anlamda Kürtlerin tarihteki markasýný, dünyadaki markasý haline getireceðiz. Bu barýþ sürecinin çok önemli bir

ayaðýdýr. Biz bunda baþarýlý olacaðýmýza inanýyoruz açýkçasý" diye konuþtu. Madde baðýmlýlýðý ile mücadele Sur içinde turizm potansiyelini harekete geçirmek adýna yönetime talip olduklarýný belirten Abdurrahman Kurt,

"Bu envanter dünyanýn neresinde olsa tek baþýna yýllýk 4-5 milyon nüfusa misafir getirebilecek oranda çok büyük bir envanter. Fakat bu envanterin tek meselesi var, kapaðýnýn açýlmasý, sunumunun yapýlmasý ve kullanýlabilir bir hale getirilmesidir. Bunu þimdiye

kadar yapabilecek yönetici gelmedi. Uyduruk projelerle geçiþtirilmiþ bir zaman dilinden bahsediyoruz. 100 yýlýmýzý kaybettik, bir yeni yüzyýl kaybetmemek adýna bu kez bu olaya müdahil olmak için ortaya çýktýk. Bunun dýþýnda özellikle Sur'da ve kentin birçok varoþunda sýkça madde baðýmlýlýðýna rastlýyoruz. Þunu çok net olarak söylüyorum. Biz mücadele konusunda çok kararlýyýz. Hem sosyal boyutuyla, hem de asayiþ boyutuyla çok ciddi çalýþmalar yapýlmasý gerekiyor. Ben bu konuda þimdiden iþin baþýnda, baþta BDP olmak üzere kentte tüm siyasal partilerden ve sivil toplum örgütlerinden destek istiyorum. Bu konudaki destek bizim çocuklarýmýzýn adýna çok önemlidir. Sizlerde sürece iliþkin adýmlarýmýzý inþallah yakýnda müþahede edeceksiniz" ifadelerini kullandý. Haber Merkezi

DEDAÞ fotoðraf ödülünü verdi Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. (DEDAÞ), Enerji Haftasý nedeniyle düzenlediði fotoðraf yarýþmasýnda amatör dalda birinciliði kazanan Mehmet Ali Demir'e ödülünü verdi.

Mardin il müdürlüðünde düzenlenen törene DEDAÞ Ýl Müdürü Tekin Türk, kurum yöneticileri ve yarýþmayý kazanan Mehmet Ali Demir katýldý. Yarýþmada ödül olarak kazandýðý akýllý cep telefonunu Ýl Müdürü Türk'ün elinden alan Demir, asýl mesleðinin öðretmenlik olduðunu ifade etti. Demir, "Bir eðitimci olarak, yeni yetiþmekte olan nesillere enerji tasarrufu bilincini aþýlamak gerektiðini düþünüyorum. Öðren-

cilerime de her fýrsatta enerji tasarrufunun önemini anlatýp, onlarý bu konuda bilinçlendiriyorum. Zaten öðrencilerimle birlikte hazýrladýðýmýz mizansen ile yarýþmaya katýldým. Baþarý, benim olduðu kadar, onlarýndýr" dedi. 50 öðrenci ile fotoðraf DEDAÞ Ýl Müdürü Tekin Türk ise, Demir'i baþarýsýndan dolayý kutladý. Türk, "Enerji Tasarrufu Haftasý nedeniyle kurumumuz tarafýndan düzenlenen bu yarýþmanýn, bölge insanýndaki enerjiyi daha tasarruflu kullanma bilincini geliþtirme anlamýnda katký sunacaðýna inanýyorum. Bu sebeple 50 kadar öðrenciye çektiði fotoðrafta yer vererek, onlarýn enerji tasarrufu konusunda bilgilendirilmelerine katkýda bulunduðu için yarýþmacýmýza ayrýca teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Haber Müdürü

AK Parti Kulp adayý gençlerle buluþtu AK Parti Kulp Belediye Baþkan Adayý Abdullah Özgen, AK Parti ilçe gençlik ve kadýn kollarý üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Birinci tur köy gezilerini tamamladýklarýný açýklayan Özgen, bu gezilerde halktan gördükleri yoðun ilgi ve destekten dolayý herkese teþekkür etti. Seçim süreci hakkýnda gençlik ve kadýn kollarý ile durum deðerlendirilmesi yapan Özgen, süreçten gelinen aþama ve yapýlan çalýþmalarýn genel deðerlendirilmesini yaparak ilçe gençlik ve kadýn kollarýnýn sunduklarý öneriler üzerinde istiþareler yaptý. Hedeflerinin bu süreçte Kulp'un her köyünde, mezrasýnda ve mahallesindeki bütün gençlerle bir araya gelmek, kapýlarýný çalmak ve bu atmosferde gençlerin deðerli birikim ve fikirlerinden yararlanarak, farklý görüþlere mensup insanlara da ulaþýp çalýþmalarýný onlara da anlatmak olduðunu belirten Özgen, "30 Mart seçimleri için tüm teþkilat mensuplarý olarak gece gündüz çalýþarak partimize desteði arttýrmanýn gayretindeyiz. Bu kadar gayret ederken seçim günü herhangi bir olumsuzluða engel olmak ve gayrimeþru oy kaybýna mahal vermemek için elimizden geleni yapmalý ve sandýklarýmýza sahip çýkmalýyýz" dedi. ÝHA

Baþkale 'de Mart karý yaðdý Van'ýn Baþkale ilçesinde kar yaðýþý vatandaþlarý þaþýrttý. Baþkale 'de belli aralýklarla etkisini gösteren kar yaðýþý ve fýrtýna, 2700 rakýmlý ilçe de vatandaþlara zor anlar yaþattý. Dün akþamdan buyana aralýklarla devam eden yaðmur yaðýþý, öðle saatlerinde yerini kýsa süreliðine kar yaðýþýna býraktý. Yüksek kesimlerde kar kalýnlýðýnýn 10 santimi bulduðu öðrenildi. Þehir merkezinde kýsa süreliðine yaðan kar yaðýþýnýn ardýndan güneþ açtý. Meteoroloji yetkilileri gece Baþkale için don uyarýsý yaptý. Sabri Çelik isimli vatandaþ, Baþkale'nin kýþý son aylara düþüyor yýlýn 6-7 ayý kar altýndayýz" dedi. ÝHA

AK Parti gençleri saha çalýþmasýnda AK Parti Yeniþehir Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkanlýðý, yerel seçim çalýþmalarýný kapsamýnda toplantý düzenledi.

Toplantýya AK Parti Diyarbakýr Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Yunus Koca, Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Serdar Budak, Yeniþehir Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Serkan Telli ve Yeniþehir ilçe gençlik kollarý üyeleri katýldý. Toplantýda seçim

stratejilerini ve çalýþma alanlarýna gençlerle paylaþan Yunus Koca, ''Bazý siyasi çevreler Kýrklar Daðý'ndaki doða katliamýný görmezden geliyorlar. Hevsel Bahçeleri'nde aslý olmayan bir yapýlaþmayý gerekçe göstererek seçim ortamýný germeye çalýþýyorlar. Ama Ak Parti gençliði hiçbir zaman gerginlikten yana olmayacak'' dedi. Yerel seçim çalýþmalarýna da deðinen Koca, gençlik kollarý olarak saha çalýþmalarýna devam edeceklerini ve AK Parti hükümetinin Diyarbakýr'a yapmýþ olduðu yatýrýmý anlatacaklarýný belirtti. Toplantýda gündeme dair deðerlendirmelerde bulunan AK Parti Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Serdar Budak, konuþmasýnda 17 Aralýk operasyonu sürecine atýfta bulundu. Budak, ülke genelinde yaþanan geliþmelerin 28 Þubat süreci ile benzerlik gösterdiðini söyledi. ÝHA


Ýç Politika

4 MART 2014 SALI

9

Hevsel eylemlerine tepki BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Hevsel Bahçeleri'nde düzenlenen eylemlere sert tepki göstererek, "Hevsel Bahçeleri'ne çadýr koyan arkadaþlar, bu çadýrlarý önce Dicle Vadisi'nin yapýlacaðý yerde kurulan kum ocaklarý ve satýlan Kýrklar Daðý'na kursunlar" dedi.

B

DP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, BDP ile DTK tarafýndan Hevsel Bahçeleri'nde Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca konut yapýlacaðý iddialarý

üzerine baþlatýlan çadýr eylemlerine tepki gösterdi. Hevsel Bahçeleri'ne konut yapýlamayacaðýný anlatan Tan, DTK'nýn halký yanýlttýðýný söyledi. Belediyelerin

Dicle Vadisi'nin uygulanacaðý alana kum ocaðý için ruhsat verdiðini dile getiren Tan, açýlan kum ocaðýnýn Dicle Nehri'ni tahrip ettiðini kaydetti. BDP ve DTK'nýn halka yanlýþ bilgi verdiðini ifade eden Tan, "Diyarbakýr hepimizin þehridir. 10 bin yýldýr hayatýn kesintisiz devam ettiði bir yerdir. Buranýn aðacýndan, çiçeðinden, yapraðýndan tutun, nehrinden, vadilere kadar her þeyin dikkatlice muhafaza edilmesi lazým. Muhafaza edilirken, halkýn doðru bilgilendirilmesi gerekiyor. Son dönemlerde Dicle Vadisi ile ilgili büyük bir tartýþma yaþanýyor. Maalesef defalarca ikaz etmeme, elimdeki belge ve bilgileri sunmama raðmen, bugün DTK adýna hareket ettiðini söyleyen bazý kiþiler halký yanýltýyorlar. Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri'ne konut yapýlacak söylemleriyle halký yanýltýyorlar. Halbuki rezerv alaný ilan edilen alanýn içerisinde Hevsel Bahçeleri yok. Bakanlar Kurulu'nun ilan ettiði haritalarda Hevsel Bahçeleri bu rezerv alaný içerisinde deðildir. Birinci yalan bu. Ýkincisi ise, rezerv alaný ilan etmek demek, oraya konut yapmak demek deðildir. Bakanlar Kurulu tarafýndan alýnan karar da, Dicle Nehri'nin yakýnlarýnda konut yapýlacak anlamýna gelmiyor. Olan biten ise, Dicle Vadisi mastýr planý hazýrlanýyor. Bu mastýr planýnýn yapýlabilmesi için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Bakanlar Kurulu kararýyla ilan edilen rezerv alanýnda bir proje hazýrlýyor. Bu projenin ihalesi iki kez yapýldý. Ýhaleyi alan

T.C. Diyarbakýr 1. Ýcra Dairesi 2013/7833 ESAS

TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýl, Kayapýnar Ýlçe, 183 Ada No, 7 Parsel No, Kayapýnar Mahalle/Mevkii, 30 Baðýmsýz Bölüm B+Z+7 katlý asansörlü. doðalgaz tesisattý, 2007 yýlý inþaalý karahan 2 apt. zemin kat 30 nolu dükkanýn iç mekaný 16m2 net kullaným alanlý yer zeminleri karo seramik kaplamalý duvarlarý plastik boyalý demir camekanlý demir darabalý elektirk abonesi mevcut su abonesinin olmadýðý görüldü. Adresi : Kayapýnar Mh. Fýrat Blv. 477. Sk. Karahan 2 Apt. No:30 Yüzölçümü : 1.399,19m2 Arsa Payý : 16/1399 Ýmar Durumu : Ýmarlý Kýymeti : 20.000,00 TL KDV Oraný : Muaf Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýndaki þerhler 1. Satýþ Günü : 10/04/2014 günü 10:45- 10:55 arasý 2. Satýþ Günü : 05/05/2014 günü 10:45 - 10:55 arasý Satýþ Yeri : Diyarbakýr 1. Ýcra Dairesi Müdür Odasý - null null / null Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. TC Gelirler Ýdaresi Baþkanlýðý Ýstanbul Vergi Dairesi Baþkanlýðý, mükellef hizmetleri kdv müdürlüðünün 29/04/2008 tarihli yazýsý uyarýnca satýþa çýkarýlan mal ve hizmetlerin alacaða mahsuben varlýk yönetim þirketleri tarafýndan alýnmasý satýþa iþtirak edecek 3. þahýslarýn söz konusu mal ve hizmetleri satýn almasý halinde bu satýþlardan kdv alýnmayacaktýr. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden mütcselsilon mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatmý kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/7833 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.03/03/2014

Basýn-371

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

mimarlar bu projeyi hazýrlýyor" þeklinde konuþtu.

'Kýrklar Daðý satýldý' Tan, bir süre önce BDP'li belediyeler tarafýndan Diyarbakýr'ýn tarihi yerleri arasýnda yer alan Kýrklar Daðý'nýn imara açýlmasýnýn yanlýþ olduðunu dile getirerek, kimsenin buna tepki göstermediðini hatýrlattý. Kýrklar Daðý'nýn satýldýðýný belirten Tan, "Hevsel Bahçeleri konut oluyor gibi provokatif ve yanlýþ bilgiler olayý doðru mecrasýnda çýkarýr. Diyarbakýr'ýn tüm dinamikleri bir televizyon kanalýna çýkýp, bu konuyu tüm ayrýntýsýyla tartýþmalý. Ben yanlýþ bilgilendirmelere karþýyým. Diðer yandan Kýrklar Daðý satýldý. Ama bu þehrin belediyeleri, sivil toplum kuruluþlarý, bundan dolayý ciddi bir tepki ortaya koymadýlar. Kýrklar Daðý ile ilgili büyük yanlýþlýklar yapýldý. Yine Dicle Vadisi projesi içerisinde yer alacak bir bölgede, balýk göleti inþa edilecek denilerek kum ocaklarý açýldý. Milyonlarca dolara kum satýldý, halen de satýlýyor. Dicle Vadisi'nin uygulanacaðý alanýn yarýsýndan fazlasý tahrip edildi. Buna karþý da hiçbir tavýr yok. Bu projeler Sur Belediyesi ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nden geçti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý müsaade etti ve Ýl Özel Ýdaresi de bu kum ocaklarýna izin verdi. Ortada koordineli bir suç var. Dicle Üniversitesi de buna göz yumdu. Tüm bu

kurumlar bu cinayete ortak oldular. Diyarbakýr'da bu konularla ilgili bugüne kadar küçük bir gösteri bile yapýlmadý. Hevsel Bahçeleri'ne çadýr koyan arkadaþlar, bu çadýrlarý önce Dicle Vadisi'nin yapýlacaðý yerde kurulan kum ocaklarý ve satýlan Kýrklar Daðý'na kursunlar. Ayný þekilde Kýrklar Daðý'nýn satýlmasýyla ilgili neler olduðu ortaya çýkarsýnlar. Önce çadýrlarý oralarda kursunlar, sonra gelip halka doðru bilgiyi versinler" ifadelerini kullandý.

Daðkapý'ya hastane ruhsatý Altan Tan'ýn, belediyelere bir baþka eleþtirisi ise, Þeyh Said ve arkadaþlarýnýn asýldýðý Daðkapý Meydaný'na hastane için ruhsat verilmesi oldu. Tan, konu ile ilgili þunlarý söyledi: "Daðkapý Meydaný'nda Þeyh Said ile 46 arkadaþýnýn þehit edildiði yere hastane ruhsatý verildi. Bu ruhsatý kim verdi? Bunlarýn tamamýný araþtýralým. Bu ruhsat ve inþaat süreleri nerelerden geçti, kimler bu günaha ortak oldu ortaya çýkaralým. Þehrimizi topyekun savunalým, deðerlendirelim. Kýrklar Daðý'nýn satýlmasýna karþý çýkalým, Þeyh Said ve arkadaþlarýnýn mezarýna sahip çýkalým ve ayrýca Dicle Vadisi'nin tahrip edilmesine, kum ocaklarýna hep beraber karþý çýkalým." ÝHA

HÜDA PAR il baþkanlarý Diyarbakýr'da toplandý Bunu yapmamýz lazým. Þu anda bize devletten bir yardým yok. Holding, þirketlerimiz de yok ve maddiyet konusunda zengin bir yapý da deðiliz. Ama elhamdülillah fedakâr insanlarýmýz ellerinden gelen gayreti, ellerinden gelen çabayý göstererek gece gündüz çalýþýyor ve halkýmýza partimizi anlatýyorlar." dedi.

H

ür Dava Partisi (HÜDA PAR) Doðu Ýlleri Ýl Baþkanlarý Toplantýsý Diyarbakýr'da düzenlendi. Toplantýda seçim çalýþmalarý ile ilgili bilgilendirmenin yanýnda görüþ ve öneriler alýndý. Toplantýda konuþan Teþkilattan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Bahattin Temel, seçim çalýþmalarýna hýz vererek bütün insanlara ulaþmak için çalýþacaklarýný söyledi. Temel, "Biz elimizden gelen çalýþmayý, çabayý sarf edeceðiz, gerisi Allah'a aittir, Rabbim onun neticesini bize bildirir. Hem dünyada hem de ahirette bunun karþýlýðýný bize vereceðinden zerre kadar þüphemiz yoktur. Ama bizim elimizden gelen ceht ve gayreti göstermemiz gerekir.

'Daha çok insana ulaþacaðýz' Tarafsýz kitlelerin çalýþmalarda daha çok fedakârlýk gösteren gruba katýldýklarýný ifade eden Genel Baþkan Yardýmcýsý Temel, "Allah'ýn izniyle daha çok gayret gösterecek, daha çok insana ulaþacaðýz. Kim çalýþýrsa, kim daha çok fedakârlýk gösterirse, kazanan o olacak ve Allah zaferi ona nasip edecek. Bazý kitleler vardýr ki, bize 'Sizin davanýz haktýr bundan þüphemiz yoktur. Ama acaba kazanacak mýsýnýz? Bunu baþaracak mýsýnýz?' þeklinde tereddüt ediyorlar. Ama inþallah baþaracaðýz. Allah'ýn izniyle onlara bunu kavratacak ve samimiyetle çalýþarak yaptýðýmýz fedakârlýkla kazanabileceðimizi kavratacaðýz inþallah. Þehir þehir, ilçe ilçe, köy köy, belde belde ve ev ev gezerek partimizi anlattýk. Ýnþallah bundan sonra da çalýþmalarýmýza aðýrlýk vererek devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Ergani'de BDP'ye katýlým Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde Ýzci ile Gülbaran aileleri BDP'ye katýldý.

Z

iya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan BDP seçim bürosunda düzenlenen törenle ailelerin BDP'ye katýlýmý gerçekleþti. BDP

Ergani Ýlçe Baþkaný Cavidan Yaman, Ergani Belediye Eþ Baþkan Adayý Ramazan Kartalmýþ'ýn da katýldýðý törende aile üyelerine parti rozetleri takýldý. BDP Ergani Ýlçe Baþkaný Cavidan Yaman, "Böyle bir süreçte Kürtlerin birlik ve beraberliði önemlidir. Bu dönemde ailelerin partimize katýlýmýný önemsiyoruz. Partimizin kapýsý herkese açýktýr "dedi. Haber Merkezi

ABD'nin Güneydoðu ilgisi

Y

erel seçimlere az bir süre kala ABD'nin 2 temsilcisi Güneydoðu gezisine çýkýyor. ABD'nin Adana 2. Konsolosu JM Saxton Ruiz ve Ankara Büyükelçiliði Siyasi Bölüm Diplomatý Adam Cardwell bugün Diyarbakýr'da çeþitli temaslarda bulunacak. 2. Konsolos Ruiz ve Büyükelçilikten temsilci Cardwell, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýný da ziyaret edecek. Ruiz ve Cardwell ayrýca bazý STK'lar ve siyasi parti temsilcileri ile de bir araya gelecek. Abdulkadir Baran ÇÝMEN


10

Haber

Suriyeliler evlerine dönüyor 4 MART 2014 SALI

Türkiye'ye sýðýnan yüzlerce Suriyeli, Suriye'nin Azez ilçesinde IÞÝD örgütü militanlarýnýn çekilmesiyle birlikte Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý'ndan ülkelerine dönmeye devam ediyor.

K

ilis'in karþýsýndaki Suriye'nin Halep ilçesine baðlý Azez ilçesinin kontrolü geçen yýl þiddetli çatýþmalarýn ardýndan Özgür Suriye Ordusu'ndan IÞÝD güçlerine geçti. Bu geliþme sonrasý IÞÝD mensuplarý, ÖSO'nun elinde bulundurduðu Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý'nýn karþýsýndaki Esselame Sýnýr Kapýsý'ný da ele geçirmek için defalarca girdiði çatýþmalarda sonuca ulaþamadý. Zaman zaman yaþanan çatýþmalar Kilis'te de tedirginliðe yol açarken, ÖSO güçleri geçen hafta içerisinde Esselame Sýnýr Kapýsý'nýn bulunduðu alana takviye birliklerini çaðýrdý. ÖSO birliklerinin bölgede konuþlanmasýnýn ardýndan yapýlan görüþmelerde IÞÝD güçlerinin Azez'den çekilmesi kararlaþtýrýldý. Alýnan kararýn ardýndan ilçede 600'ün üzerinde silahlý mensubu bulunan IÞÝD güçleri Azez'den çekilerek Rakka kentine gitti.

Ýran'a yaptýrým sonuç verdi A

TIR kuyruklarý eriyor IÞÝD güçlerinin çekilmesiyle Azez'de sevinç havasý yaþandý ve kutlamalar yapýldý. Azez'de hayatýn normale dönmeye baþlamasý ve IÞÝD güçlerinin tamamen çekildiðinin duyulmasýyla birlikte Kilis ve bölge illerinde yaþayan yüzlerce Suriyeli de yeniden ülkelerine dönmeye baþladý. Geçen cumartesi gününden itibaren çok sayýda Suriyeli, pasaportlarý ile Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý'ndan geçiþ yaparak ülkelerine döndü. IÞÝD'in çekildiðini ilçede hayatýn normale dönm-

eye baþladýðýný öðrenen Suriyelilerin ülkelerine dönüþü dün de devam etti. Çok sayýda Suriyeli aile iþlemlerini yaptýrdýktan sonra ülkelerine dönmeye devam ederken, güvenlik güçleri ise yoðunluk oluþan Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý ve çevresinde önlemlerini artýrdý. Son zamanlardaki çatýþmalar nedeniyle bölgede oluþan uzun TIR kuyruklarýnýn da erimeye baþladýðý görülürken, yetkililer araç konvoyunun birkaç gün içerisinde tamamen biteceðini kaydetti.

ABD donanmasý Karadeniz yolunda

U

krayna'da faaliyet gösteren Askeri Araþtýrmalar Merkezi uzmaný Dmitriy Timçuk, Akdeniz'de bulunan ABD'nin 6'ncý filosuna baðlý savaþ gemilerinin Karadeniz'e doðru yola çýktýðýný duyurdu. ABD savaþ gemisi filosunun hareket planýyla ilgili bilgi veren Timçuk,

"Þu anda ABD'nin Akdeniz'deki 6'ncý filosuna baðlý destroyer savaþ gemisi Türkiye boðazlarýna doðru ilerliyor. Bu savaþ gemisinin 7 Mart günü Karadeniz sularýna girmesi bekleniyor. Ayrýca 27 Þubat tarihinde Akdeniz'e giriþ yapan ve ABD donanmasýnýn vurucu güçlerinden biri olan uçak gemisi USS George H.W. Bush da rota deðiþtirerek, Doðu Akdeniz sularý yerine Ege'ye girdi. Uçak gemisinin boðazlardan geçiþ yapýp yapmayacaðý þimdilik bilinmiyor" dedi.

BD Hazine Bakaný Jack Lew, Ýran'a uygulanan yaptýrýmlarýn sonuç verdiðini, Cenevre görüþmeleri sürecinde kaydedilecek rahatlamanýn güvenlik sorunu yaratmayacaðýný söyledi. ABD Hazine Bakaný Lew, Ýsrail lobisi olarak faaliyet gösteren Amerikan Ýsrail Kamu Ýþleri Komitesi'nde (AIPAC) konuþtu. Lew, gerek ABD ve gerekse Ýsrail için en önemli güvenlik sorununun Ýran'ýn nükleer programý olduðunu ifade etti. ABD Baþkaný Barack Obama'nýn yönetime gelmesiyle Ýran'a finansal ve ekonomik hükümleri de içeren sert bir ambargo uygulandýðýný hatýrlatan Lew, kimi çevrelerin beklentisinin aksine yaptýrýmlarýn sonuç verdiðini belirtti. ABD Hazine Bakaný Lew, uluslararasý kamuoyunun birlikte hareket etmesinin büyük fark yarattýðýný kaydederek, sonuçta Ýran'ýn nükleer programýný durdurup pazarlýk masasýna oturmayý kabul ettiðini dile getirdi. Diplomatik zaman kazandýrdý Bugün gelinen noktada Cenevre'de varýlan geçici anlaþma sonucu Ýran'ýn nükleer programýný durdurmasýyla daha kapsamlý bir anlaþma için diplomatik zaman kazandýklarýnýn altýný çizen Lew, kalýcý barýþýn ancak Ýran'ýn Ýsrail'i tehdit

etmeyeceði bir düzenlemenin saðlanmasýyla elde edilebileceðini ifade etti. Lew, mevcut ambargonun Ýran'ý pazarlýk masasýna getirdiði için sonuç verdiðini ve bu yüzden yeni yaptýrýmlara ihtiyaç duyulmadýðýný savunarak, görüþmelerin baþarýsýzlýða uðramasý durumunda tutumlarýný sertleþtirebileceklerini anlattý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ

CMYK


Spor

4 MART 2014 SALI

11

Tekvandocu Okay'ýn baþarýsý Sokakta çalýþan çocuklara yönelik düzenlenen Tekvando kursuna katýlan genç kýzlardan Arzu Okay büyük baþarý gösterdi.

D

iyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Yeniþehir Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde sokakta çalýþan ve risk altýnda bulunan çocuklara yönelik hizmetler de veren Ek Hizmet binasýnda sokakta çalýþan ve risk altýnda olan çocuklarýn bedensel, ruhsal ve ahlaksal yönden geliþimlerine, özgüvenlerinin tazelenmesine ve benlik duygularýnýn saðlýklý bir þekilde þekillenmesine katký sunan tekvando kursu büyük baþarý gösterdi.

ARD ARDA GELEN BAÞARILAR Kursa faaliyetleri içerisinde bu hizmetten faydalanan 15 yaþýndaki Arzu Okay, 2013 Aralýk ayýnda Diyarbakýr'da yapýlan Türkiye Þampiyonasý Ýl seçmesinde 1.'inci oldu. Okay ayný baþarýyý 11-16 Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenen, toplamda bin 700 sporcunun, bayan kategorisinde 570

sporcunun katýldýðý Türkiye Gençler Tekvando Þampiyonasýnda 5.'inci olarak gösterdi. Okay, baþarýsýnýn tesadüfi olmadýðýný 18-19 Ocak 2014 tarihinde Alanya' da düzenlenen Dünya þampiyonasý milli takým seçmesinde de göstererek 3.'üncü oldu. Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Hidayet Bozkurt baþta Yeniþehir SHM Müdürü Ýsmail Sarý olmak üzere baþarý kazanan öðrencileri ve Ek Hizmet Binasý Sorumlusu Müdür Yardýmcýsý Yusuf Erdener'i ve Tekvando eðitmeni Orhan Baytekin'i kutladý. Ýl Müdürü Hidayet Bozkurt Okay'ýn baþarýsýnýn kendilerini duygulandýrdýðýný belirterek, "Kazandýðý baþarýlar ile gururumuz olan bu gencimiz merkezimizden hizmet alan diðer çocuklarýnda spor konusunda teþvik olmalarý için örnek olmuþtur" dedi.

Sabýrlý futbol galibiyeti getirdi Spor Toto 3. lig 2. grupta mücadele eden Batman Petrolspor'da Ünyespor deplasmanýnda alýnan 3 puan sevindirdi. Ünyespor deplasmanýnda takýmýn sahada cesur ve özgüvenli oynadýðýný belirten Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez: "Sabýrlý futbol galibiyeti getirdi. Takýmý yalnýz býrakmayan gurbetteki Batmanlýlara teþekkür ediyorum" dedi.

"ÇIKIÞIMIZ SÜRECEK"

"BU TAKIM 2. LÝGÝ GÖRECEK"

Batman Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, Ünyespor galibiyeti sonrasý futbolcularý ve takýmý yalnýz býrakmayan gurbetteki Batmanlý futbolseverlere teþekkür etti. Önlerinin açýk olduðunu belirten Baþkan Gülmez: "Sakarya deplasmanýnda takýmýmýz özgüvenle ve sabýrla futbol oynadý. Futbolcular birliktelik, inanç ve özgüvenlerini sahaya yansýttý. taraftarlarýmýz 90 dakika takýmý desteklediler. Futbolcular ile taraftarýn bütünleþmesiyle ortaya güzel bir sonuç çýktý. Ünyespor maçý öncesi futbolcularýmýz tribünlere çiçek attý. Maç sonrasý Ünye taraftarlarý da Batman Petrolspor'u galibiyetinden ötürü alkýþladýlar ." diye konuþtu.

Son dört haftada alýnan 9 puanla moral bulduklarýný da belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Kulüp Baþkaný Gülmez, þöyle devam etti: "Takýmý devir alýr almaz transfer çalýþmalarýmýzý hýzlý bir þekilde sürdürdük. Eski ve yeni oyuncularýmýz kýsa sürede kaynaþtý. Sakarya deplasmanýnda birbirlerine kenetlenmiþ ve galibiyete inanmýþ bir takýmý sahada gördük. Hocamýzdan futbolcularýmýza kadar herkes üç puana odaklanmýþtý. Bu takýmý bir yýllýðýna almadýk. Bu þehir 2. Ligi hak ediyor. PTT 1. Ligine kadar yolumuz var. Kentin tek profesyonel takýmý Petrolspor, her geçen gün yükselen performansýyla konuþulacak. Futbolcularýmýzda kendilerine yakýþan sonuçlarý almaya devam edeceklerine inanýyorum."

Erganipor'da galibiyet sevinci Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Erganispor, kendi saha ve seyircisinin önünde karþýlaþtýðý Yüksekova Belediyespor maçýnda elde ettiði 3 puanýn mutluluðunu yaþýyor.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

E

rganispor Kulüb Baþkaný Nedim Þimþek , yaptýðý açýklamada, büyük çekiþmeye sahne olan karþýlaþmada elde ettikleri 3 puanla ligde rahat bir nefes aldýklarýný söyledi. Kendi sahalarýnda herþeye raðmen istedikleri 3 puaný aldýklarýný belirten Þimþek , þöyle konuþtu: "Bu galibiyet hem bizi rahatlatýrken Yüksekova Belediyespor maçýnda istediðimiz 3 puaný aldýðýmýz için çok mutluyuz. Bize inanan ve her zaman yanýmýzda olan taraftarlarýmýza elde ettiðimiz galibiyeti armaðan ediyoruz. Ýnþallah zamanla çok daha iyi olur ve baþarýlý sonuçlarmýza yenilerini ekleriz. Futbolcularýma çok teþekkür ediyorum. Oyun disiplininden kopmadýlar ve 90 dakika boyunca en iyi þekilde mücadele ettiler. Teknik heyetin verdiði taktikleri harfiyen uydular ve galibiyeti hakkettiler" dedi.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR Diyarbakýrspor A.Þ


CMYK

12

4 MART 2014 SALI

Diyar'da büyük sevinç Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Diyarbakýrspor A.Þ., oynadýðý son maçýnýda kazanarak liderliði kimseye kaptýrmadý. Diyarbakýrspor A.Þ. yönetimi, zirve yarýþýnda stratejik öneme sahip olan maçý iyi mücadele ederek kazandýklarýný söyledi.

T

araftarlarýn desteðiyle haklý bir galibiyet aldýklarýný belirten Yönetim, "Bazý bölümlerde rakibimiz topa daha fazla sahip olsa da hiç pozisyon vermedik. Bulduðumuz 2 golün dýþýnda net pozisyonlarýmýz da var. Futbolcularýmýz mükemmel bir mücadele ortaya koydular. Taraftarlarýmýzýn müthiþ desteðiyle hak ettiðimiz 3 puaný aldýk" dedi.

Özyazanlar : Basit goller yedik 2.Lið Kýrmýzý grupta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi son 2 haftada yaþadýðý hakem hatalarýndan dolayý 6 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyor.

D

iyarbakýr Büyükþehir belediye spor futbol þube sorumlusu M. Cemal Doðrul, son haftalarda Diyarbakýr Büyükþehir belediyesinin üstüne oyunlar oynandýðýný söyledi. Teknik Direktör Turhan Özyazanlar, Körfez Futbol Kulübü karþýsýnda yakaladýklarý pozisyonlarý deðerlendiremeyip basit goller yeyince sahadan maðlubiyetle ayrýldýklarýný söyledi. Takýmýnýn deplasmanda Körfez Futbol Kulübü'ne 1-0 maðlup olduðunu belirten genç teknik adam, maçta oldukça kötü gol yiyince sahadan maðlubiyetle ayrýlmak zorunda kaldýklarýný söyledi. Ýzmit'e puan ya da puanlar için geldiklerini belirten Özyazanlar, "Maçýn baþýndan sonuna kadar galibiyet için oynadýk. Kýrýlma anlarýný deðerlendiremedik. Ýnanýlmaz þekilde kötü gol yedik. Girdiðimiz pozisyonlarý deðerlendiremedik ve son paslarda biraz daha dikkatli olsak sahadan galibiyetle ayrýlan taraf biz olabilirdik. Böylesine maçlarda böyle hatalar yaparsanýz yenilirsiniz. Ancak ben takýmýmýn oyunundan memnunum. Yenilen gol bizi üzdü.." diye konuþtu. Bu arada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Nazilli Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna yarýn baþlayacak.. Taþkýn Civelek

Taraftardan takýma müthiþ destek Diyarbakýrspor taraftarýnýn takýma olan desteði de devam ediyor. Anadolu Üsküdar 1908 maçýnda Atatürk Stadý'ný dolduran taraftarlar takýma büyük destek verirken, açtýklarý anlamlý pankartlarla da tribünlere renk getirdiler. Azrailler Grubu'nun organize ettiði taraftarlar maçtan sonra futbolcularla beraber halay çekerek galibiyeti kutladý. Taþkýn Civelek

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Buggüne Deððiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . ýnýz d a T k a m a D Deðiþmeyen

"

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

04 03 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you