Page 1

CMYK

Herkes kendi iþini yapsýn D

iyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý, bankalarýn ziynet altýn satýþýna hazýrlanmasýna tepki gösterdi. Kuyumcu esnaflarý da, bankalarýn ekmeklerinde gözü olduðunu, herkesin kendi iþini yapmasý gerektiðini söyle8'de di.

PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

Kýzýltepe hububatýn kalbi oluyor

M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde Ortadoðu'nun en büyük Hububat Ticaret Merkezi yapýlýyor. 3 ay sonra hizmete girecek olan merkezde 187 bin

www.diyarbakirolay.com.tr

ton hububat modern ortamda muhafaza edilebilecek. 542 iþyerinin bulunacaðý merkez, 3 bin kiþiye 6'da de istihdam saðlayacak.

Depremzedeler konutlarýna kavuþuyor

V

an'da meydana gelen depremler sonrasýnda evleri aðýr hasar gören vatandaþlar için TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan deprem konutlarýnýn ilk kura çekimi yarýn Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn katýlýmý ile yapýlacak. ssSayfa 4'te

Fiyatý : 30 KR

Oðrencilere otogarda karsýlama Özel yetenek ve lisansüstü sýnavla gelen öðrencilerle birlikte 7 bini bulan öðrencisine en iyi hizmeti vermek için çalýþmalarýný sürdüren Dicle Üniversitesi, öðrencilerini otogar ve havalimanýnda karþýlýyor.

Güneydoðu'da ihracat hýz kesmiyor

Danýþma merkezleri Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, geçen yýllarda olduðu gibi öðrencilerin otogar ve havalimanýndan karþýlanarak üniversite araçlarýyla kayýt merkezine getirildiðini söyledi. Eyigün, þöyle devam etti: Gerek otogar ve havalimanýnda gerek üniversitemiz yerleþkesinde otobüs duraðýnýn yakýnlarýnda danýþma merkezleri kurduk.

G

üneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri (GAÝB) Baþkaný Abdulkadir Çýkmaz, birlikleri tarafýndan bu yýlýn ilk 8 ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 14,1 artýþla toplam 5 milyar 148 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirildiðini söyledi. 7'de

Kayýt iþlemi 5 dakika Bu merkezlerde memurlarýmýz, öðrencilerimizi ve velilerini doðru bilgilendirerek, kayýt merkezine yönlendiriyor. Alýnan önlem ve uygulamalar sonucunda bir öðrencinin kayýt iþlemleri 3 ile 5 dakikayý geçmiyor. Öðrencilerimiz kayýt yaptýrýrken hiçbir güçlük yaþamadan iþlemlerini bitiriyor. Öðrencilerden hiçbir ad al5’te týnda hiçbir ücret alýnmýyor.

Savaþ politikasýndan vazgeçilsin B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Van Ýl Baþkaný Cüneyt Caniþ ve bazý yöneticilerin KCK operasyonlarý kapsamýnda tutuklanmasý üzerine BDP olaðanüstü kongre yaptý. Kongreye katýlan BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin yürüttüðü politikalarý 7’de eleþtirdi.

Habur'da kaçak silah operasyonu

Silahlarýn dördü ‘Hayalet’ H

abur Sýnýr Kapýsý'nda düzenlenen bir operasyonda "Hayalet Silah" olarak da bilinen ve suikast amaçlý kullanýlan 4 adet glock marka silah ile birlikte toplam 12 adet çeþitli çap ve markalý silah ele 3'te geçirildi.

Þemdinli'de büyük operasyon

Bitlis'i dolu vurdu

H

akkari'nin Þemdinli Ýlçesi'nin güneyinde bulunan Goman Daðý'nda yaklaþýk 2 bin askerin katýldýðý, hava destekli yeni bir operasyon baþlatýldý. Özel eðitimli askerler, helikopterlerle daðýn zirvelerine indirildi. Saldýrý helikopterleri de PKK'lýlarýn bulunabilece4'te ði yerleri ateþ altýna aldý.

B

itlis'te etkili olan dolu yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçelerinde yaðan ceviz büyüklüðündeki dolu nedeniyle vatandaþlar zor anlar yaþadý. Bitlis kent merkezinde bazý araçlarýn cam3'te larý kýrýldý.

Sigaraya hastane zammý

Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, hastalýklardan doðan masraflarýn telafisi için yeni bir öneri sundu. Bakanlar Kurulu öneriye onay verirse sigara kaynaklý hastalýklarýn ücreti tiryakilerden pe5'te þin tahsil edilecek.

Bedensel engellilere özel hizmet

Ahmet AY

GÜLE GÜLE METÝN EKÝNCÝ

Þ

anlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde PTT müdürlüðü tarafýndan bedensel engellilere yönelik yürütülen giþe uygulamasý takdir topluyor. Sayfa 4’te

Haksöz Haber iyi ki varsýn, þahidliðini yerine getirmek için yaptýðýn adil ve sorumlu yayýncýlýðýnla her daim var olasýn. Siz olmasanýz Metin'i nasýl karalayacaklardý kim bilir? Allah Teâlâ ecrinizi zayi etmeyecektir. Yazýsý 7’de


2

SAÐLIK

3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Böbrek naklinde bir ilk

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde böbrek naklinde bir ilke daha imza atýldý. Sekiz yýldýr tansiyon hastasý olan 16 yaþýndaki Mustafa Tuncay Mete, sol böbreðindeki atar damarýnda bir darlýk saptanmasýnýn ardýndan ameliyata alýndý. Mete'nin böbreði dýþarýya çýkarýlýp tedavi edildikten sonra yeniden kendisine nakledildi.

A

meliyatý AÜ Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoðlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Ayhan Dinçkan ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Mesci gerçekleþtirdi. Mete'deki tansiyon hastalýðýnýn normal bir durum olmadýðýný söyleyen Doç.Dr. Ayhan Dinçkan, ileri yaþtaki insanlarda rastlanan ve esansiyel hipertansiyon denilen bir hastalýðýn söz konusu olduðunu söyledi. Mustafa Tuncay Mete'nin bu kadar yüksek tansiyonla mücadele etmesinin altýndaki sebepleri aramaya baþladýklarýný belirten Doç.Dr. Dinçkan, þöyle konuþtu: "Mustafa 16 yaþýnda ve kendisinin tansiyon hastasý olmasý normal bir durum deðil. Bunun mutlaka bir nedeni olmasý gerekiyor. Araþtýrýlmýþ ve sol böbrek damarýnýn atar damarýnda neredeyse tamama yakýn bir darlýða neden olabilecek bir darlýk saptanmýþtýr. 8 yýldýr bunun tedavisi için uðraþýyorlar. Hatta bir ara tansiyonu düþürmek amacý ile hastanede 7 ay yatýrýlmak zorunda kalýnmýþ. Çeþitli anjioplasti denilen yöntemle bu dar segment tedavi edilmeye çalýþýlmýþ, fakat baþarýlý olamamýþlar." Son çare olarak cerrahi bir takým yöntemlerle dar segmentin tedavisinin uygun görüldüðünü söyleyen Doç.Dr. Dinçkan, þunlarý söyledi: "Normalde bu

tür hastalarý çok sýk görmüyoruz. Çok nadir rastlanan bir durum. Bizde Mustafa'yý deðerlendirdik, sol böbreðinde baþka tedavilerle tedavi edilemeyecek bir durum olduðunu belirledik ve cerrahi tedavi artýk kaçýnýlmaz oldu. Amacýmýz o böbreðini çöpe atmadan böbreði çýkarýp dar segmenti çýkardýktan sonra ayný böbreði tekrar kendisine nakil etmekti. Yani normal böbreðin olduðu yerden böbreði çýkarýp Mustafa'nýn kendi böbreðini kasýðýna naklettik. Böbreðini kurtarmýþ olduk" Mustafa'yý 23 Aðustos tarihinde laparoskopik denilen kapalý yöntemle ameliyat ederek böbreðini çýkardýklarýný söyleyen Doç. Dr. Dinçkan konuþmalarýný þöyle sürdürdü: "Böbreði çýkardýktan sonra dar damar segmentini kestik tedavi ettik ve ayný yaradan tekrar Mustafa'nýn böbreðini o dar damarýnýn saðlam ucundan baðlayarak böbreðini kendisine nakletmiþ olduk. Böbreðini kaybetmedi. Ýki böbreði hâla çalýþýyor. Hastanýn hastalýðý renovasküler hipertansiyon. Yaptýðýmýz iþ laparoskopik nefrektomi. Sonuç itibari ile þu an Mustafa 4 tansiyon ilacýndan hiç birini artýk kullanmýyor. Þu anda da tansiyonu 120'lerde. Normale dönmüþ durumda. Artýk ileride o böbreði kaybetme riski olmayacak. Tansiyon hastalýðý sistemik bir hastalýk, bunun kendisinde yarata-

caðý göz, beyin ve kalp damarý gibi bir takým problemlerin olma ihtimali olmayacak." Baþarýlý bir iþe imza attýklarýný söyleyen Doç.Dr. Dinçkan, bunun çok nadir bir yöntem olduðunu ve bu naklinTürkiye'de ilk denilebilecek bir nakil olduðunu belirtti.

EÐÝTÝMÝMÝ SÜRDÜRECEÐÝM Mustafa Tuncay Mete ise hastalýðýndan dolayý eðitimini sürdüremediðini, þimdiye kadar çok sevdiði futbol vebasketbolu oynayamadýðýný söyledi. 8 yaþýndan bu yana hastanelerde olduðunu belirten Mete, sözlerine þöyle devam etti: "7 ay hiç çýkmadan hastanede yattým. Sürekli baþým aðrýyordu.Spor yapmak istiyorum,okulumu bitirmek istiyorum. Haftanýn iki günü okula gidemiyordum, hastanede geçiyordu çünkü. Artýk eðitimime devam edeceðim. Turizmci olmak istiyorum. Futbolu çok seviyorum, basketbol gibi oyunlar oynayamýyordum hemen tansiyonum çýkýyordu. Bundan sonra her þey yapacaðým. En büyük zorluðum okula giderken oluyordu. Evimle okul arasý 3 dakika yürürken zorlanýyordum. Nefesim daralýyordu, ama þimdi olmuyor artýk bunlar"

ANNESÝ KANSER HASTASI Kanser hastasý olan anne Atike Mete ise babasý Cemil Mete çalýþtýðý için

oðlunu kendisinin hastaneye getirmek zorunda olduðunu söyledi. Oðlunun ameliyat olunmasý için 20 yaþýný doldurmasýný beklediklerini söyleyen anne Mete, þöyle konuþtu:"Oðlumun tansiyonu çok yüksekti, sürekli onu düþünürken

kendimde de kanser hastalýðý olduðu ortaya çýktý. Organlarýnýn geliþmesi için 20 yaþýna gelmesi bekleniyordu. Kullandýðýmýz ilaçlar beyine ve kalbe zarar vermeye baþladý. Sonra ameliyat kararý verdiler"

Obeziteden daha tehlikeli! Az balýk tüketiyoruz Obez olmayabilirsiniz hatta normal kilolu bile olabilirsiniz ama eðer yaðlanma bel bölgesinde ise dikkat!

Ç

ünkü uzmanlar uyarýyor; "Bel bölgesindeki yaðlanmasý olanlarýn kalp hastalýðýndan ölme riski obezlerin kalp hastalýðýndan ölme riskinden bile daha fazla. Bu bölgedeki yaðlar kötü yaðlar." ABD'de yapýlan araþtýrmalara göre bel bölgesindeki yaðlanma kardiyovasküler bir hastalýktan ölme riskini 2.75 kat artýrýyor. Ayrýca ayný durum baþka nedenlerden dolayý erken ölme ihtimalini de 2.08 kat artýyor. Minnesota'daki Mayo Clinic'ten kardiyolog Dr. Francisco Lopez-Jimenez "Daha önce yaptýðýmýz araþtýrmalarda merkezi obezitenin kötü olduðu ortaya çýkmýþtý ancak son araþtýrmalarda obezite söz konusu olmasa bile bel bölgesinde yaðlanma olan normal kilolu insanlarda yarattýðý sorunun da son derece önemli olduðunu öðrendik."

12 BÝN KÝÞÝ ÝNCELENDÝ 18 yaþ üstü 12 bin 785 insanýn üzerinde yapýlan araþtýrmada normal kilolu, fazla kilolu ve obez insanlar incelendi. Ancak araþtýrmaya

katýlan gönüllülerin bel bölgesinde yaðlanma olmasýna dikkat edildi. Araþtýrma süresince, ölçüleri alýnan gönüllülerden 2 bin 562 kiþi hayatýný kaybederken 1138 kiþinin ölümüne kardiyovaskülerhastalýklar neden oldu. En yüksek ölüm riskinin de normal beden kitle endeksine raðmen bel bölgesi geniþ olanlarda olduðu görüldü. Araþtýrma sonuçlar bu hafta Münih'te düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde açýklandý.

O

rdu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naciye Erdoðan Saðlam, Avrupa Birliði (AB) ülkelerinde kiþi baþýna balýk tüketiminin 25 kg. olmasýna raðmen Türkiye'de 7 kg olduðunu söyledi. Dünyada en fazla balýk üretiminin yaklaþýk 15 milyon ton ile Çin'de gerçekleþtiðini belirtti. Onu 7 milyon ton ile Peru, 5 milyon ton ile Endonezya, 4.3 milyon ton ile ABD ve 4.2 milyon ton ile Japonya'nýn izlediðini belirten Yrd. Doç. Dr. Naciye Erdoðan Saðlam, Türkiye'de yýlda ortalama 500 bin ton balýk avlandýðýný vedünya ülkeleri arasýnda 30.sýrada yer aldýðýný söyledi. Bu dereceye raðmen Türkiye'de balýk yeme alýþkanlýðýnýn yerleþmediðine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Naciye Erdoðan Saðlam, "Dünyada 16 kg., AB ülkelerinde 25 kg. olan kiþi baþýna düþen balýk tüketimi ülkemizde sadece 7 kg'dir" dedi.

BALIK BEYNÝ GELÝÞTÝRÝYOR Balýk etinde insan vücudu için gerekli ve yararlý olan protein, A,B,D,E,K vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum ve fosfor gibi maddeler bulunduðunu, ayrýca doymamýþ yað asidinin doymuþ yað asitlerine oranla daha fazla miktarda olduðunu belirten Yrd. Doç. Dr.

‘Huzursuz bacak sendromu’na dikkat Kayseri Özel Avrupa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Meltem Gündoð, gece yatakta ürperme ve sýçrama gibi belirtilerle ortaya çýkan ve týpta 'huzursuz bacak sendromu' diye adlandýrýlan hastalýðýn yaþam kalitesini düþürdüðünü söyledi.

H

uzursuz bacak sendromunu, istirahat halindeyken bacakta huzursuzluk þikayeti, yanma, ürperme ve aðrýduygusu ile birlikte hareket ettirme isteði olarak tanýmlayan Gündoð, söz konusu hastalýðýn hastalar tarafýndan çok tarif edilemediðini belitti. Hastalýðýn hayati tehlikesi olmadýðýna, ancak bireylerin yaþam kalitesini düþüreceðine dikkat çeken Gündoð, huzursuz bacak sendromunun her yaþ ve cinsiyet grubunda görülebileceðini kaydetti. Huzursuz bacak sendromunun nedeninin genetik ya da bir takým mineral ve vitamin eksikliklerinden kaynaklanabileceðini dile getiren Gündoð, "Demir ve B12 eksikliðinde daha sýk karþýlaþýlýyor. Bir takým hormonal bozuklarda da

görülebilir. Tiroit hastalýklarýnda, böbrek yetmezliði gibi böbrek hastalýklarýnda karþýlaþýlabilir. Ýyi bir takip gerekir. Tespit edildikten sonra yapýlan tedavinin ardýndan kaybolabiliyor fakat aðýr vakalarda tamamen kaybolmasý biraz zordur. Hafif vakalarda ise günlük yaþam aktivitelerini düzelterek azaltabiliyoruz. Aðýr vakalarda uyku bozukluðu daha üst düzeyde olur. Günlük aktiviteler olumsuz etkileniyor ve kiþinin hayat kalitesi giderek düþüyor." diye konuþtu. Gündoð, hastalýðýn oluþmasýnda stresin tek baþýna neden olmadýðýný, yalnýzca bulgularý artýrabileceðini de vurguladý. Gündoð huzursuz bacak sendromu yaþayan bireylere þu önerilerde bulundu:

"Hastalara mutlaka sabah yürüyüþleri yapmalarýný öneriyoruz. Akþamlarý aðýr fiziksel aktivitelerden kaçýnmalýlar. Gece yataða herhangi bir düþünceyle geçmelerini önermiyoruz. Yatmadan önce bir saat gevþeme egzersizleri yapmalarýný, ýlýk bir duþ alýp öyle yatmalarýný öneriyoruz. Her gün ayný saatte uyanmalarýný istiyoruz. Eðer yattýktan ilk 10-15 dakika uyku olmazsa hemen yatak odasýný terk etmelerini, gevþeyici fiziksel aktivite yaptýktan sonra tekrar uykuyu denemelerini öneriyoruz. Yatak odasý sessiz, loþ ve uykuya hazýr olmalý. Yatak odasý baþka bir amaçla kullanýlmamalý, sadece uykuyu hatýrlatmalý. Hastalarýmýz bunlarý yaparsa rahatlama saðlayacaklardýr."

Saðlam, bu durumun balýðý diðer etlerden üstün kýldýðýný vurguladý. Balýklardaki Omega-3'ün EPA (eikosapentoenoik asit) ve DHA'nýn (dokosaheksaenoik asit) olmak üzere iki çeþidinin çocuklarda sinir sistemi ve beynin geliþiminde ve eriþkinlerde saðlýðýn korunmasýnda önemli rol oynadýðýný kaydeden Saðlam, balýðýn kolesterolü ve hipertansiyonu düþürdüðünü, damar sertliðini önlediðini, kan akýþkanlýðýný arttýrdýðýný ve böylece daralmýþ damarlarýn beslediði dokulara daha fazla oksijen ulaþmasýný saðladýðýna dikkat çekti.


Kaymakamýn acý günü

B

ingöl'ün Solhan Ýlçe Kaymakamý Þeref Aydýn'ýn aðabeyi kansere yenik düþtü. Bir süredir kansere karþý yaþam mücadelesi veren ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi'nde tedavisi süren Kaymakam Aydýn'ýn aðabeyi Felemez Aydýn (46), önceki gün hayata gözlerini yumdu. 6 çocuk babasý Felemez Aydýn'ýn cenazesi, memleketi Aðrý'da aile kabristanýna defnedildi, taziye de Aðrý'daki

3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

evinde kuruldu. Aðabeyinin ölüm haberini alan Kaymakam Aydýn, cenazenin defni ve taziye için Aðrý'ya geçti. Acýsýný paylaþtýlar Acý haberin duyulmasýnýn ardýndan Solhan Ýlçe Belediye Baþkaný Niyazi Çavuþoðlu, Arakonak Belde Belediye Baþkaný Nazmi Çalýþan, Solhan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali

Aktaþ, Cumhuriyet Savcýsý Rahmi Þahsuvaroðlu, AK Parti Ýlçe Baþkaný Nihat Doðu, çok sayýda kurum amiri, iþadamý ve esnaflardan oluþan yaklaþýk bir grup da Aðrý'ya giderek taziyeye katýlýp Kaymakam Aydýn'ýn acýsýný paylaþtý. Taziyesine katýlýp acýsýna ortak olanlara teþekkür eden Kaymakam Aydýn, Aðrý'ya kadar gelen tüm Solhanlýlara da ayrýca teþekkür etti.

Bitlis'i dolu vurdu Bitlis'te etkili olan dolu yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçelerinde yaðan ceviz büyüklüðündeki dolu nedeniyle vatandaþlar zor anlar yaþadý. Bitlis kent merkezinde bazý araçlarýn canlarý kýrýldý.

Ýranlý ajanlar turist süsü vermiþ

B

itlis'te sabah saatlerinde etkili olan dolu yaðýþý nedeniyle bazý arabalarýn camlarýný kýrýldý. Merkeze baðlý Rahva mevkiinde sabah saatlerinde baþlayan dolu yaðýþý hayatý olumsuz yönde etkiledi. Yaklaþýk bir saat süren dolu yaðýþý ilk olarak küçük taneli yaðarken, daha sonra ara ara ceviz büyüklüðünde yaðmaya baþladý. Dolu yaðýþý nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, bazý arabalarýn camlarýnýn kýrýldýðý görüldü.

Tatvan beyaza büründü Dolu yaðýþýna Tatvanlýlar da hazýrlýksýz yakalandý. Fýndýk büyüklüðünde yaðan doludan korunmaya çalýþan vatandaþlar saçak altlarýna sýðýnmak zorunda kaldý. Yaklaþýk 15 dakika devam eden dolu ve saðanak yaðýþ sebebiyle ilçedeki ara sokaklar ve evlerin önünde irili ufaklý su göletleri oluþtu. Yaðýþýn þiddetini azaltmasýyla balkona çýkan vatandaþlar dolu yaðýþýndan sonra araçlarýn üzerini ve yerleri beyaza bürüyen manzara karþýsýnda þaþkýnlýðýný gizleyemedi.

Yazýn ortasýnda kýþ Fýndýk büyüklüðündeki dolu karþýsýnda çok þaþýrdýðýný belirten Özgür Akay, ilk defa bu denli büyük dolu gördüðünü söyledi. Yaðýþýn yaklaþýk 15 dakika devam ettiðini anlatan Akay,

I

ðdýr'da yapýlan operasyonlarda Ýran istihbarat örgütü adýna casusluk yaptýklarý belirlenen 7 kiþi tutuklandý. 1 yýl boyunca takip edilen ajanlar ve Türk muhbirlerinin stratejik birim ve noktalar hakkýnda bilgi almaya çalýþtýðý belirlendi. Ýran istihbarat örgütüne ajanlýk yaptýðý gerekçesiyle Iðdýr'da yakalanan 9 kiþiden 7'si tutuklandý. Erzurum Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn yürüttüðü soruþturmada çarpýcý bilgilere ulaþýldý. Operasyon, 19 Aðustos 2011'de 2 Ýranlý ve bir Türk'ün ellerinde dijital veri kaydedici cihazlarla yakalanmasý ile baþladý. Görüntülerden yola çýkan istihbarat birimleri, 1 yýl boyunca takibi sürdürdü. Þüpheliler Iðdýr ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonlarda yakalandý. Casusluk suçlamasýyla tutuklanan zanlýlarýn para karþýlýðýnda

topladýklarý bilgileri Ýran Ýstihbarat Örgütü Savama'ya aktardýklarý belirlendi.

Stratejik alanlar belgelenmiþ

"Yaðýþtan sonra dýþarýya baktýðýmýzda her yer beyaza bürünmüþtü. Gördüðümüz manzara karþýsýnda çok þaþýrdýk. Yazýn ortasýnda resmen kýþý yaþadýk. Her yeri su bastý" diye konuþtu.

12 suikast silahý ele geçirildi Habur Sýnýr Kapýsý'nda gerçekleþtirilen operasyonda, "Hayalet Silah" olarak da bilinen ve suikast amaçlý kullanýlan 4 adet glock marka silah ile birlikte toplam 12 adet çeþitli çap ve markalý silah ele geçirildi.

H

abur Gümrük Muhafaza Kaçakçýlýk ve Ýstihbarat Müdürlüðü ekipleri, Kuzey Irak'taki Halil Ýbrahim Gümrük Kapasý'ndan Habur Sýnýr Kapýsý'na giriþ yapan Þ.T. idaresindeki bir kamyoneti þüphe üzerine X-ray cihazýndan geçirdi. Araç sürücüsü Þ.T.'nin üst aramasýnda pantolon ceplerinde boþ þarjörler bulunurken, kamyonet ve çevresinde yapýlan aramada X-Ray kontrolünden kaçýrýlmaya çalýþýlan torba içerisinde 4 adet glock, 4 adet Hs-9, 1 adet Cz999 Scorpion, 1 adet Lama, 1 adet Vzor ve 1 adet Cal 7.65 mm. olmak üzere toplam 12 adet tabanca ve bu tabancalara ait 19 adet boþ þarjörü ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltýna alýnan araç sürücüsü Þ.T., çýkarýldýðý Silopi Adliyesi'nde tutuklu yargýlanmak üzere cezaevine gönderildi.

Türkiye'deki muhbirlerle çalýþan Ýranlý ajanlarýn motosikletlerle dolaþarak turist kýlýðýnda stratejik öneme sahip alanlarýn fotoðraflarýný çektikleri ve bilgi topladýklarý tespit edildi. Ýranlý ajanlarýn kaçýrdýklarý bazý PKK'lýlarý örgüt hakkýnda ve Türkiye'deki yapýlanmasýna iliþkin sorguya çektikleri de iddialar arasýnda yer aldý. Ajanlarýn Türk muhbirleri genellikle bölgede yaþayan Caferilerden seçtiði belirtildi. Þüphelilerin ev ve iþ yerlerinde yapýlan aramada "çok gizli" ibareli dokümanlar, sýnýrdaki güvenlik birimlerine ait görüntüler ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

Yaðmur bodrum katlarýný bastý Van'ý sel aldý Bir ÖSYM maðduru da V

an'ýn Gevaþ ilçesine baðlý Yoldöndü Köyü'nde sel meydana geldi. Öðleden sonra hafif þiddette baþlayan yaðmur hýzýný artýrýnca sel oluþtu. Yaklaþýk 20 dakika süren yaðmurun ardýndan meydana gelen selde Musa Saraçoðlu isimli þahsa ait çok sayýda arý kovaný zarar görgü. Hatay'da olan Saraçoðlu'nu, Yoldöndü köylüleri telefonla arayýp olayý haber verdi. Kýsa süren yaðmur Yoldöndü köylülerini korkuttu.

48 yýl önce facia yaþamýþlardý

M

uþ'ta etkili olan saðanak yaðmur ardýndan bazý bodrum katlarýný su bastý. Belediye ekipleri evlerdeki yaðmur sularýný boþalttý. Sabah saatlerinde etkisini gösteren saðanak yaðmur, 20 dakika içerisinde evlerin bodrum katlarýný sularla doldurdu. Merkez Sunay Mahallesi'nde bodrum katýnda kanalizasyon sistemi týkanýnca yaðmur sularý tuvaletlerden evlere girdi. Belediye kanalizasyon borularýnýn yetersiz olduðundan yakýnan Muhammet Emin Korkmaz, þebekenin eski olmasý nedeniyle her yaðmurda ayný sorunu yaþadýklarýný söyledi.

Ekipler geç müdahale etti Belediye ekiplerinin geç geldiðini iddia eden Süheyla Arkan ise, "Yaðmur yaðdýðýnda tuvaletten, hatta çeþme borularýndan sular evlerimizi basýyor. Eþyalarýmýz kullanýlamaz duruma geldi. Belediyenin bu soruna bir çare bulmasýný istiyoruz" dedi. Evlerdeki sularý tahliye eden belediye yetkilileri, bodrum katýndaki evlerin zeminden çok aþaðýda olduðu için su baskýnlarýna neden olduðunu belirtti.

1964 yýlýnda köyde meydana gelen büyük selde 9 kiþi hayatýný kaybederken, çok sayýda hayvan telef olmuþ, çok sayýda ev zarar görmüþtü. Yaðmurun yaðmasýyla köylüler, olasý bir felakete karþý çocuk, kadýn ve hayvanlarýný köyün yakýnýnda bulunan daðýn yamacýna çýkardý. Selin geçmesiyle köylüler tekrar köye indi. Yaðmurun yaðmasýyla Yoldöndü Karakol Komutanlýðý ekipleri, telefonla köylüleri arayýp ikaz etmeleriyle olasý bir faciayý önledi.

Ö

Diyarbakýr'dan

SYM'nin 2010 sonbahar dönemi Týpta Uzmanlýk Sýnavý'nda (TUS) sorularýn hatalý olduðunu açýklamasýndan sonra bu sýnavýn maðduru olan bir doktor da Diyarbakýr'dan çýktý. ÖSYM, 12 Aralýk 2010 tarihinde yaptýðý ve söz konusu sýnavda hatalý olan 4 soruyu iptal ederken, geri kalan 5 soru için Danýþtay tarafýndan iptal kararý verildi. Kitapçýktaki 5 hatalý soru iptal edilmesine raðmen, birçok doktor adayýnýn puan hesaplamalarýnda hata yapýldýðý ortaya çýktý. Dicle üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalý'nda görevli 26 yaþýndaki Dr. Mustafa Aydýnol, her ne kadar sonuçlar düzeltilse de yine hatalar yapýldýðýný söyledi. Dr. Aydýnol, ilk sýnav sonuçlarýnda klinik bilimlerde 69 doðru soru karþýlýðýnda 59.852 puan aldýðýný, ancak düzeltildiði ileri sürülen sonuçlarda ise doðru sayýsý 3 artarak 72'ye çýkarken, puanýn ise 0.171 yükselerek, 60.023 olduðunu anlattý.

'Maðduriyetimiz giderilsin' Dr. Mustafa Aydýnol, ÖSYM tarafýndan bu hesaplamanýn da yanlýþ yapýldýðýný öne sürerek þunlarý söyledi: "Benimle birlikte sýnava giren birçok doktor arkadaþýn sýnav

sonuçlarýnda benimki gibi hatalar yapýlmýþ. Örneðin, H. K. adlý bir doktor arkadaþýmýzýn ilk sýnavýnda klinik bilimlerde 67 doðruya karþýlýk, 56.999 puan aldý. Ýtiraz sonrasý yapýlan hesaplamalarda ise, 69 doðruya karþýlýk, 56.823 puan almýþ. Bir diðer doktor arkadaþýmýz T.K., 71 doðru soru karþýlýðýnda 59.069 puan alýrken, düzeltilmiþ þekilde gelen cevaplarda ise, 72 doðruya karþýlýk, 58.854 puan aldýðý görülüyor. Dolayýsýyla ÖSYM'nin yaptýðý hesaplarýn yanlýþ olduðu burada apaçýk ortada. Bunun düzeltilerek maðduriyetimizin giderilmesini istiyoruz."

'Yeni tercih hakký tanýnmalý' Sýnava giren bazý adaylarýn 50 puan barajýný aþamadýklarý için maðdur olduklarýný anlatan Dr. Mustafa Aydýnol, "Önceki tercihlerde yanlýþ hesaplamalar nedeniyle baraj altýnda kalan, ancak düzeltilen hesaplarda barajý aþan meslektaþlarýmýzýn durumu ile ilgili ÖSYM'nin yeni tercih hakký tanýmasý lazým. Ancak ÖSYM yetkilileri yeni bir tercih hakký ile ilgili yeni bir duyuru ve açýklama yapmadý. Bu durumdaki arkadaþlarýmýzýn durumunun ne olacaðýný merak ediyoruz" diye konuþtu.


4

HABER

3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Depremzedeler konutlarýna kavuþuyor Van'da meydana gelen depremler sonrasýnda evleri aðýr hasar gören vatandaþlar için TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan deprem konutlarýnýn ilk kura çekimi 4 Eylül Salý günü Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn katýlýmý ile gerçekleþecek.

V

Kimse bölgesinden koparýlmayacak

an Valisi Münir Karaloðlu, kentte geçen yýl meydana gelen ilk depremin ardýndan Van ve Erciþ'te yapýmýna baþlanan 15 bin 200 konutun ilk etabý olan 3 bin 200 konutun 4 Eylül'de kuralarýnýn çekileceðini ve hak sahiplerinin de 10 Eylül itibarýyla yeni evlerinde oturabileceðini söyledi. Kura çekimine Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile birlikte TOKÝ Baþkaný Ahmet Haluk Karabel ve AFAD Baþkaný Fuat Oktay'ýn da katýlacaðýný bildiren Karaloðlu, "AFAD Baþkanlýðý'na talep ve taahhütnamede bulunan ve sözleþme imzalayan depremzede vatandaþlar, 4 Eylül Salý gününden itibaren 3 bin 200 konutun kuralarýný noter huzurunda çekeceðiz. Bu konutlarýn hak sahipleri 10 Eylül tarihi itibariyle kendi elektrik, su aboneliklerini yaptýrarak evlerine taþýnabilecek. TOKÝ, geçici kabul iþlemlerini yaptýðý ve bölgeleri bize teslim ettiði müddetçe kura çekimine devam edeceðiz. Kura çekim iþlemi ve konut teslim iþlemini kýsa zamanda tamamlamak istiyoruz. Depremin yýl dönümü olan 23 Ekim'e kadar 15 bin 200 konutu hak sahiplerine teslim etmiþ olacaðýz" dedi.

Van merkezde 5 ayrý bölgede afet konutu inþa edildiðini kaydeden Karaloðlu, "Kura çekimi için her bölgeye kendi çevresindeki mahallelerin taksimi yapýldý. Ýnsanlarý kendi mahallelerinden koparýp da çok uzak bölgelere götürmek istemiyoruz. Bir de komþuluk iliþkilerinin devam etmesi için eski mahallelerine yakýn alanlarda ürettiðimiz konutlara vatandaþlarýmýzý yerleþtireceðiz. Salý günü noter huzurunda Kevenli bölgesinde yapýmý tamamlanan 480 konut için Van'ýn Hacýbekir Mahallesi'nde oturan vatandaþlar kura çekimine katýlacak. Ayrýca Bostaniçi bölgesinde yapýmý tamamlanan bin 88 konut için de Bostaniçi beldesine baðlý Göndoðdu, Þafak, Yalýmerez ve Esenler mahalleleri ile Van merkeze baðlý Yenimahalle, Seyit Fehim ve Karþýyaka mahallelerinde depremde evleri yýkýlan veya aðýr hasar gören hak sahibi depremzede vatandaþlar Anadolu Öðretmen Lisesi Kapalý Spor Salonu'nda saat 11.30'da kura çekimine katýlacak" þeklinde konuþtu.

Þemdinli'de büyük operasyon Tunceli yanýyor

T

unceli merkez ve ilçelerindeki ormanlýk alanlarda 5 gün önce güvenlik güçleri ve PKK'lýlar arasýnda çýkan çatýþmalardan sonra baþlayan orman yangýnlarý devam ediyor. Tunceli merkez ile Hozat, Ovacýk, Pülümür ve Nazimiye ilçeleri kýrsalýnda 5 gün önce güvenlik güçleri ve PKK üyeleri arasýnda çýkan çatýþmalar sonrasý baþlayan orman yangýnlarýna, genelde sarp, yolu olmayan ve güvenlik gerektiren bölgelerde olmasý nedeniyle vatandaþlarýn ilkel þartlarda müdahalesi dýþýnda müdahale edilemediði belirtildi. Ovacýk ilçesi Ahpanos Vadisi'ndeki orman yangýnlarýna müdahale eden birkaç kiþilik gruptan Mahmut Utan, "Ciðerlerimiz yanýyor, müdahale eden yok" diye yakýndý. Yangýn söndürme çalýþmalarýna Tunceli Orman Ýþletme Müdürlüðü ekiplerinin yalnýzca 1 adet arazözle katýlabildiði ifade edildi.

Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'nin güneyinde bulunan Goman Daðý'nda yaklaþýk 2 bin askerin katýldýðý, hava destekli yeni bir operasyon baþlatýldý. Sabah saatlerinde baþlayan büyük operasyonda korucular da görev aldý.

P

KK üyelerinin geçen 23 Temmuz'da Þemdinli'ye baðlý Baðlar ve Rüzgarlý köyleri arasýnda yol kesip kimlik kontrolü yapmasýnýn ardýndan bölgede operasyon baþlatýldý. Bu operasyon 19 gün sürdü. Geçen ay Þemdinli Ýlçesi'ne baskýn giriþimi, güvenlik güçlerinin anýnda karþýlýk vermesiyle püskürtülen PKK'nýn, baþta Geçimli Karakolu olmak üzere üç karakola yaptýðý baskýnýn ardýndan bölgede operasyonlar devam ediyor.

Operasyon Goman Daðý'nda Asker dün Þemdinli yakýnýndaki

TOKI konutlarýný su bastý B

itlis'te etkili olan saðanak ve dolu sebebiyle TOKÝ konutlarýnýn bodrum katlarýný su bastý. Beþminare Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan saðanak ve dolu TOKÝ konutlarýnda 15 blokun bodrum katýndaki bazý kapýcý daireleri ile kalorifer kazanlarýnýn olduðu kýsýmlarý su bastý. Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn, bölgeye intikal ettirilen ekiplerinin müdahalesiyle bodrum katlardaki kapýcý dairelerindeki suyun tahliye edildiðini ifade ederek, yaþanan sýkýntýnýn bertaraf edildiðini bildirdi.

Altyapý eksikliði 3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4018 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Goman Daðý'nda büyük bir operasyon baþlattý. Þemdinli Ýlçe merkezinin 2-3 kilometre güneyindeki Goman Daðý'nda zirveye her taraftan görülen bayrak çekildi ve 2 bin asker, korucularýn da desteðiyle bölgeyi PKK'lýlardan temizleme operasyonuna giriþti. Özel eðitimli askerler, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlýðý ve 3'ncü Dað ve Komando Taburu'ndan havalanan helikopterlerle Goman Daðý'nýn zirvelerine indirildi. Kobra tipi helikopterler de PKK'lýlarýn bulunabileceði yerleri ateþ altýna aldý.

Alaydýn, TOKÝ konutlarýnýn yapýldýðý bölgede alt yapý eksikliðinden dolayý yaðýþlarda bu tür sýkýntýlarýn yaþandýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: ''TOKÝ konutlarýnda saðlýksýz bir

altyapý mevcut. Bu nedenle düþük kodlu binalarýn bodrum katýný su basýyor. Yaðmur suyu ve kanalizasyon ayný hat üzerindedir. Yapýlan alt yapý yaðýþlarý kaldýrmýyor. Bu sýkýntýyý þimdiye kadar biz de çözemedik. Zaten birçok altyapýyý TOKÝ'den hala teslim almadýk.''

Her zaman ayný sýkýntý Kapýcý Yazým Tultak ise, su bastýðý sýrada evde uyuduklarýný belirterek, ses çocuklarýný alarak evi terk ettiðini söyledi. Zemin kattaki evinin kýsa sürede sular altýnda kaldýðýný ifade eden Tultak, ''Yaðýþ olduðunda her zaman ayný sýkýntýyý yaþýyoruz. Ancak þimdiye kadar herhangi bir müdahale yapýlmadý. Yaðýþ þiddetli olduðu için pencereden ve diðer yerlerden eve su dolmaya baþladý. Evim kýsa sürede su altýnda kaldý'' dedi.

Bedensel engellilere özel hizmet Þ

anlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde PTT müdürlüðü tarafýndan bedensel engellilere yönelik yürütülen giþe uygulamasý takdir topluyor. Müþterilerine daha iyi hizmet verebilmek için modernize edilen Ceylanpýnar PTT Ýlçe Müdürlüðü'nde, hizmete giren müþteri giþelerinin bir tanesinin yeniden dizayn edilerek bedensel engellilerin hizmetine sunulmasý ilçede yaþayan bedensel engellilerin arasýnda sevinçle karþýlandý.

Diðer kuruluþlara örnek olsun Bedensel engelli Zeynel Özer (45), "Sýkýntýlarýmýz maalesef yollar ve kaldýrýmlar ile bitmiyor. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda bedensel engelliler için gerekli düzenlemelerin yapýlmasý gerekiyor. Her insan bedensel engelli olabilir ve engelli olmanýn zorluðunu yaþayabilirler. Ceylanpýnar ilçe PTT Müdürlüðü'nün, bedensel engellilere saðlamýþ olduðu kolaylýklarýn diðer kamu kuruluþlarýna örnek olmasýný temenni eder, hizmetlerinden ötürü PTT yetkililerine teþekkür ederim" dedi.


HABER

3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

5

DU öðrencileri otogarda karþýlýyor Merkezi yerleþtirme ile Dicle Üniversitesi'nde okumaya hak kazanan yaklaþýk 6 bin ön lisans ve lisans öðrencisi Diyarbakýr'a gelmeye baþladý. Üniversite, öðrencilerini otogarda karþýlýyor.

Ö

zel yetenek ve lisansüstü sýnavla gelen öðrencilerle birlikte 7 bini bulan öðrencisine en iyi hizmeti vermek için çalýþmalarýný sürdüren Dicle Üniversitesi, öðrencilerini otogar ve havalimanýnda karþýlýyor. Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, kayýtlar sýrasýnda, geçen yýllarda olduðu gibi öðrencilerin otogar ve havalimanýndan karþýlanarak üniversite araçlarýyla kayýt merkezine getirildiðini söyledi. Eyigün, þöyle devam etti: Gerek otogar ve havalimanýnda gerek üniversitemiz yerleþkesinde otobüs duraðýnýn yakýnlarýnda danýþma merkezleri kurduk.

Kayýt iþlemleri 5 dakika Bu merkezlerde memurlarýmýz, öðrencilerimizi ve velilerini doðru bilgilendirerek, kayýt merkezine yönlendiriyor. Alýnan önlem ve uygulamalar sonucunda bir öðrencinin kayýt iþlemleri 3 ile 5 dakikayý geçmiyor. Öðrencilerimiz kayýt yaptýrýrken hiçbir güçlük yaþamadan iþlemlerini bitiriyor. Daha önce bir yýl içerisinde verilmeyen öðrenci kimlik kartýný, kaydýný yapan her öðrencimize hemen teslim ediyoruz. Öðrencilerden hiçbir ad altýnda hiçbir ücret alýnmýyor. Öðrencilere tüm eðitim öðretim hayatlarý boyunca kullanabilecekleri güzel bir çanta ile bazý kýrtasiye malzemelerini kayýt sonrasýnda kendilerine hediye edeceðiz.

Tutuklu baþkanlara özgürlük turnuvasý

Van'ýn Bostaniçi Belediyesi tarafýndan düzenlenen 'Tutuklu Belediye Baþkanlarýna Özgürlük' turnuvasý, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde oynanan final maçýyla sona erdi.

V

an'da KCK operasyonlarý kapsamýnda tutuklanan Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya, Edremit Belediye Baþkaný Abdulkerim Sayan, Özalp Belediye Baþkaný Murat Durmaz ve Baþkale eski Belediye Baþkaný Ýhsan Güler'in özgürlüðüne kavuþmalarý için düzenlenen 'Tutuklu Belediye Baþkanlarýna Özgürlük' turnuvasý, oynanan final maçýyla sona erdi. Yaklaþýk bir aydýr devam eden turnuvanýn final maçý Piramit Spor ile Mezopotamya Spor arasýnda oynandý.

BDP'li yöneticiler izledi Beldede bulunan Piramit Futbol Halý

Sahasý'nda düzenlenen final karþýlaþmasýný Bostaniçi Belediye Baþkaný Nezahat Ergüneþ, BDP Bostaniçi Belde Baþkaný Rýza Sucai, BDP'li yöneticiler, belediye meclis üyeleri ve çok sayýda vatandaþ izledi. Final karþýlaþmasýnda oyuncular tutuklu belediye baþkanlarýnýn resimlerinin bulunduðu tiþörtler giyerek sahaya çýktý. Maç öncesi karþýlýklý baþarýlarýn dilendiði karþýlamada daha sonra final maçýna geçildi. Oldukça heyecanlý geçen maçta Mezopotamya Spor, Piramit Spor'u 4-2 yenerek turnuvayý kazanan takým oldu.

Þifayý aktarlarda arýyorlar Þ

anlýurfa'da tansiyon hastasý vatandaþlar, soluðu Ceylanpýnar ilçesinde faaliyet gösteren aktarlarda alýyor. Günümüzün hastalýklarý arasýnda gösterilen hipertansiyon özellikle yaþlýlarda daha sýk görülüyor. Uzmanlar, yaz aylarýnda daha sýk görülen hipertansiyon hastalýðý ölümle sonuçlanabileceðinden hipertansiyon hastalarýnýn mutlaka kontrol altýnda olmalarý gerektiðini dile getiriyor. Ýlaç kullanýlmadan hipertansiyon hastalarýnýn bitkisel yolla tedavi olabileceklerini dile getiren þifalý bitkiler satýcýsý Nurettin Nar, "Hipertansiyona en etkili bitki ökse otudur. Ökse otunun kaynatýlýp

Çocuk yaþta anne oldu

Þ

içilmesi halinde hipertansiyonlu bir hastanýn tansiyonu hýzla düþer ve eski seviyesine gelir" dedi.

anlýurfa'da babasý tarafýndan çocuk yaþta evlendirilen genç kýz anne oldu. Kimlik bilgilerinde 11 yaþýnda olduðunun tespit edilmesi üzerine genç annenin babasý gözaltýna alýndý. Olay, merkeze baðlý bir köyde meydana geldi. Ýddiaya göre, karýn aðrýsý çeken F.K., Þanlýurfa'da hastaneye kaldýrýldý. Burada doktorlar tarafýndan tedavi altýna alýnan F.K., bir çocuk dünyaya getirdi. Kimlik bilgilerinde 11 yaþýnda olduðunun belirlenmesi üzerine olay jandarma ekiplerine bildirildi. Hastaneye giden jandarma ekipleri, F.K.'nýn ifadesi doðrultusunda babasý M.K. tarafýndan dini nikahlý olarak ismi belirlenmeyen bir kiþiyle evlendirildiðini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri,

F.K.'nýn babasý M.K.'yý gözaltýna aldý. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

Sigaraya hastane zammý Hakkari'de uyuþturucu S

igara kaynaklý hastalýklarýn ücreti tiryakilerden peþin tahsil edilecek. Devletin üstündeki yükün hafifletilmesi için sigara içenlerden daha fazla sigorta primi alýnmasý gündeme taþýnmýþtý. Hastalýklardan doðan masraflarýn telafisi için yeni bir formül masada. Fikrin sahibi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý. Öneri Bakanlar Kurulu'na taþýndý. Eðer Bakanlar Kurulu onay verirse sigaraya 60 kuruþ zam gelecek. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn önerisindeki sýr iþte bu zamda gizli. Sigara içenlerden paket baþýna 60 kuruþ tedavi masrafý alýnacak. Yani tedavi ücreti peþin peþin tahsil edilmiþ olacak. Yýllýk tüketilen yaklaþýk 5 milyar paketten 60'ar kuruþ alýndýðýnda, her yýl 3 milyar lira kasaya girmiþ olacak. Bu 3 milyar lira, sigara kaynaklý hastalýklarýn tedavi masraflarýna karþýlýk gelecek.

H

operasyonu

akkari polisi tarafýndan yapýlan operasyonda büyük miktarda uyuþturucu madde ele geçirildi. Yüksekova ilçesi ve Van'da uyuþturucu ve sigara kaçakçýlýðý yaptýklarý tespit edilen bir çeteye yönelik 28 Aðustos 2012 günü operasyon düzenlendi. Van'da düzenlenen operasyonda uyuþturucu sevkiyatý yaptýðý tespit edilen Y.Ç. isimli þahýs yakalandý. Þahsýn kullandýðý kamyonda ise gizlenmiþ vaziyette 51 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamýnda olayla ilgili olduklarý tespit edilen S.T. ve M.T. isimli þahýslarýn ikameti ve araçlarýnda da atama yapýldý. Aramalarda 75 kilo esrar ile 113 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Bu kapsamda 31 Aðustos 2012 günü adliyeye çýkarýlan Y.Ç., S.T. ve M.T. isimli þahýslar mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


6

EKONOMÝ

3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Kýzýltepe'ye Hububat Ticaret Merkezi Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde Ortadoðu'nun en büyük Hububat Ticaret Merkezi yapýlýyor. 3 ay sonra hizmete girecek olan merkezde 187 bin ton hububat modern ortamda muhafaza edilebilecek.

K

ýzýltepe Zahireciler Toplu Ýþyeri ve Yapý Kooperatifi Baþkaný Mehmet Þerif Öter, ilçedeki buðday pazarýnýn ihtiyaçlara cevap vermemesi üzerine 245 giriþimci bir araya geldiklerini ve hububat ticaret merkezi yaptýrmaya karar verdiklerini söyledi. 213 bin metrekare üzerine kurulan merkezde, 542 iþ yeri ve 52 sosyal donatýnýn bulunduðunu ifade eden Öter, merkezin sektöre baðlý bütün ihtiyaçlarý karþýlayacak þekilde dizayn edildiðini aktardý. Öter, tarým bölgesi olan Mardin'in, dünyanýn en bereketli topraklarýna sahip olduðunu, GAP suyunun bölgeye yakýnda ulaþacaðýný, bu nedenle merkezin kapasitesini çok geniþ tuttuklarýný bildirdi.

Her üyeye 700 tonluk depo Ticaret merkezinin 3 ay sonra açýlýþýný yapmayý planladýklarýný ifade eden Öter, "Türkiye'de hububat piyasasý açýlmadan verileri buraya aktaracaðýz. Türkiye'de hububat ticaretinin yapýldýðý her yerin fiyatlarý ekranlara yansýtýlacak. Sanayicimiz buraya hububat almaya geldiðinde, diðer illerimizdeki ve dünyadaki tarým verilerini ekranda görebilecek. Çiftçilerimiz burada þeffaflýðý görecek. Gözünün önünde ürününün kaça satýlacaðýný öðrenecek. Burada her üyemiz için 500 ton kapalý alan, 200 ton

da açýk alan olmak üzere toplamda 700 ton hububat kapasiteli depolar yaptýk. 187 bin ton hububat modern, temiz ve hijyenik bir ortamda muhafaza edilecek. Bankalar, kasaplar, marketler burada hizmet verecek. Bütün ihtiyaçlarýn karþýlandýðý bir alan kuruyoruz. 15 dönümlük bir otopark da olacak" dedi.

3 bin insana ekmek kapýsý Hububat merkezinin ilçeye her alanda katký saðlayacaðýný, 3 bin insana ekmek kapýsý olacaðýný kaydeden Öter, þöyle konuþtu: "Merkezimizin ikinci büyük istihdam geçim kaynaðý nakliyat sektörü olacak. Bu sektörün tamamý burada istihdam edilecek. Çünkü burada hububatý alan kiþiler batý illerine götürecek. Bunlar için de yer yaptýk, kooperatif yaptýk. Bu sektörde istihdam edilecek herkes için yer yaptýk. Çiftçi iþ yerine gelince bütün ihtiyacýný temin edebilecek. Burayý 245 müteþebbis hiçbir yerden destek ve hiçbir kurumdan hibe almadan kendi imkanlarýmýzla yaptýk. Toplam maliyeti 25 milyon. Ayrýca 4 milyon liraya mal olacak bin 500 kiþilik bir cami yaptýrýyoruz. 30 milyona mal olan projeyi, 100 yýl hububat ticaretine cevap verecek kapasitede yaptýk. Ýlk etapta 264 esnaf çalýþabilecek. Gerektiðinde bu sayý bine kadar çýka-

bilecek. Biz ileriyi düþünerek bunun temelini attýk. Ortadoðu'nun ve Türkiye'nin en büyük hububat ticaret merkezidir. Biz ayrýca kendi branþýnda dünyanýn en büyük hububat ticaret merkezi olduðunu iddia ediyoruz."

GAP suyu iþsizliði bitirecek Fýrat bölgesine GAP suyunun ulaþmasýyla Kýzýltepe'de ve bölgede iþsizliðin biteceðine inandýklarýný ifade eden Öter, "Önemli olan GAP suyunun buraya gelmesidir. Bölge insaný elektrik sýkýntýsý, sulama sýkýntýsý çekiyor. Çiftçi kendisine kuyu kazýyor. 20 yýl evvel 8 metreden su çýkýyordu þimdi 800 metreden su çýkýyor. Tükettiðimiz yer altý sularýmýz, milli kaynaðýmýz, servetimizdir. Oysa bir yanýmýzda Fýrat bir yanýmýzda Dicle nehirlerimiz var. Bugüne kadar ne yazýk ki sularýmýzý deðerlendiremedik. 'Hükümet tarafýndan 2013 yýlýnda kanallar bitirilecek. Mardin kanalýna su verilecek' deniliyor. Biz de sabýrsýzlýkla bunu bekliyoruz. Biz buna güvenerek hububat merkezimizin projesini büyüttük ve büyük para harcadýk. Umut ediyoruz bizim bu bölgenin tarýmý hak ettiði seviyeye gelecek. Bölge insanýmýz gelen sudan faydalanacak. GAP kapsamýnda Fýrat suyu bu bölgeye geldiðinde, iþsizlik diye bir þey kalmayacak" þeklinde konuþtu.

Bakan Çelik: Iþçi bulamýyoruz 841 bin kadýna SGK korumasý

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Türkiye Ýþ Kurumu'nun özel sektörde çalýþtýrýlmak üzere 100 bin kiþi aradýðýný, ancak bulamadýðýný söyledi.

Ç A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn baþlattýðý projeye göre, ev temizliðinde çalýþan ve engelli çocuðu olduðu için çalýþamayan yaklaþýk 841 bin kadýn, sosyal güvenlik þemsiyesi altýna alýnacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, kadýn istihdamýnýn artýrýlmasý amacýyla "esnek çalýþma" sistemine geçilmesi için yeni bir çalýþma baþlattý. Projeye göre, ev temizliðinde çalýþan ve engelli çocuðu olduðu için çalýþamayan yaklaþýk 841 bin kadýn, sosyal güvenlik þemsiyesi altýna alýnacak. Primler daha az gün üzerinden yatýrýlsa da kadýnlar, 30 gün üzerinden sigortalý sayýlacaklar. Böylece kýsa süreli sigorta üzerinden prim gün sayýlarýný dolduran kadýnlar emekliliðe hak kazanacaklar. Bakanlar Kurulu'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin'in üzerinde önemle durduðu ve bakanlýðýnýn hazýrladýðý yeni modelle ilgili proje, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, ilgili kurum ve kuruluþlara gönderildi. Modele destek veren Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý da çalýþmayý, son Bakanlar Kurulu'na sundu.

Sigorta kapsamýna alýnacaklar Modelin uygulamasýna iliþkin ayrýntýlar þöyle: Ev hizmetlerinde çalýþan kadýnlarýn daha az gün üzerinden prim ödemek suretiyle sigorta kapsamýna alýnmasý hususu ele alýnmaktadýr. Bu çalýþma ile ev hizmetlerinde çalýþan ancak sigortalýlýk kapsamý dýþýnda kalan yaklaþýk 450 bin çalýþan kadýn, sosyal güvenlik þemsiyesi altýna alýnacak. Özürlüye bakan kadýn 2828 Sayýlý Sosyal Hizmetler Kanunu uyarýnca bakýma muhtaç özürlü akrabasýnýn ikametgâhýnda evde bakým hizmeti verenlerin de daha az gün üzerinden prim ödemek suretiyle sigorta kapsamýna dahil edilecek. Bu çalýþma ile evde bakým hizmeti gören ancak sigortalýlýk kapsamý dýþýnda kalan yaklaþýk 391 bin kadýnýn sosyal güvenlik þemsiyesi altýna alýnmasý saðlanacak.

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn ÝþKur bünyesinde önemli çalýþmalar gerçekleþtirdiðini vurgulayan Bakan Çelik, yeni göreve baþlayan 3 bin iþ ve meslek danýþmanýn Türkiye'yi kendi aralarýnda taksim ettiðini dile getirdi. Çelik, þunlarý söyledi: Her iþ ve meslek danýþmanýn elinde hem iþveren, hem de iþsiz portföyü bulunuyor. Ýþ adamlarýmýzý ziyaret ederek onlarýn talep ettiði iþ gücünü belirliyor. Diðer taraftan buna uyumlu iþsizleri, bu iþ yerleriyle buluþturuyorlar. Bu çalýþma iki aydýr Türkiye'de yoðun bir þekilde devam ediyor. Ve hemen bunun neticelerini görmeye baþladýk. Þuanda açýk iþ sayýsý Türkiye'de 100 bin. 100 bin açýk iþ var. Bunlar iþçi bekliyor. Onun için biz diyoruz ki, 'Ýþ var çalýþan yok.

Meslek öðrenene günde 20 lira Türkiye'deki tüm illerde toplam 100 bin istihdam edilecek iþ varken, buraya eleman bulmakta zorlanýyoruz. Sanayicimiz, aranan nitelik ve vasýfta elamanýn olmayýþýndan yakýnýyor. Ýþ ve meslek danýþmanlarýmýz bütün iþsizlerimizin

emrinde. Bütün sivil kuruluþlarýmýz bu konudaki taleplere cevap bulma konusunda büyük bir çaba içerisindeler. Bu anlamda iþsizlerimizin eðer mesleki yeterliliklerinde bir sýkýntý var ise bunlarý da giderme konusunda imkanlarýmýz var. Onlarý meslek sahibi yapma konusunda her türlü desteði vermeye hazýrýz. Ýþsizimiz, meslek sahibi olurken ona günde 20 lira veriyoruz.

ÝÞKUR bünyesinde açýk Ardýndan sertifikasýný alýyor. Ayrýca iþ baþý eðitimini de yoðun bir þekilde baþlattýk. Ýþ baþý eðitiminde ise bizzat bir ustanýn yanýnda çalýþýp pratik edinenlere de günlük 25 lira veriyoruz. Böylece para vererek insanýmýzý meslek sahibi yapma mücadelesi veriyoruz. Diðer taraftan eðer bunlarý bulamýyorsa iþ ve meslek danýþmanýna müracaat edince hangi iþe hangi vasýfla yerleþtirileceði konusunda onun rehberliðinde çok kolay bir þekilde iþ bulma imkaný var. Fert olarak söylüyorum; Þuanda Türkiye Ýþ Kurumu bünyesinde bütün illerimizde yüz bin açýk iþ bulunmakta ve iþsizleri beklemektedir.

Kart aidatlarýna itiraz edin aidatlarýnýn yasal olmadýðýný, geriye dönük 10 yýllýk ödenmiþ aidatýn da iadesi gerektiðine dair hüküm verdiðini hatýrlatan Dinç, "Tüketici, kredi kartý sözleþmelerinde aidat miktarý açýkça yazýlmamýþ ise ya da yazýldýðý halde kendisinin bunu kabul ettiðine dair onayý yoksa ve buna raðmen aidat alýnmýþsa, Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti'ne baþvurabilir" dedi.

Kullanýcýlarýn yüzde 1'i itiraz ediyor

Çocuklu için fýrsat Esnek çalýþma modellerinin geliþtirilerek çocuk sahibi kadýnlarýn istihdamýna daha çok fýrsat saðlanmasý, kadýnlarýn sosyal güvenlik, iþ saðlýðý ve güvenliði kapsamýna alýnmalarýný saðlamak amacýyla 4857 sayýlý Ýþ Kanununda düzenlenen çaðrý üzerine çalýþma usulüne ek olarak iþçinin, ücret karþýlýðý iþverenin belirlediði bir malý veya hizmeti üretmek amacýyla iþverenin denetimi dýþýnda ve genellikle iþçinin kendi evinde çalýþmasýna dayalý iþ iliþkisi olarak tanýmlanan evden çalýþma; iþçinin bir hizmet ya da mal üretmek amacýyla genellikle evde ya da iþyeri dýþýnda çalýþtýðý, haberleþme ve bilgisayar aðý ile iþletmeyle baðlantý kurduðu, iþyerine esnek baðlý olduðu iþ iliþkisi olarak tanýmlanan uzaktan çalýþmaya iliþkin usul ve esaslarýn eklenmesi öngörülüyor.

Ýhracat Aðustos'ta geriledi

K

redi kartý kullanýcýlarýnýn sadece yüzde 1'i aidatlarýna itiraz ederek geri alýyor, kalan yüzde 99'u ise devletin kanun çýkararak duruma müdahale etmesini bekliyor. Tüketiciler Birliði Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Dinç, kredi kartý aidatý tartýþmalarýna Yargýtay 13. Hukuk Dairesi'nin son noktayý koyduðunu söyledi. Daire'nin kredi kartý

Kullanýmda olan kredi kartý sayýsýnýn 50 milyonu aþtýðýna dikkati çeken Dinç, baðlý bulunduklarý ilçenin hakem heyetlerine müracaat ederek, aidatlarýný geri alan tüketici sayýsýnýn ise 500 bin civarýnda olduðunu belirtti. Her þeyi devletten beklememek gerektiðini vurgulayan Dinç, þunlarý kaydetti: "Kredi kartý kullanýcýlarýnýn sadece yüzde 1'i aidatlarýna itiraz ederek geri alýyor, kalan yüzde 99'u ise devletin kanun çýkararak duruma müdahale etmesini bekliyor. Bankalar bu durumu bildikleri için itiraz eden yüzde 1'lik kýsmýn aidatýný geri ödemekte, kalan yüzde 99 ile kar rekorlarý kýrmaktadýr. Tüketicilerin hesaplarýnda görünen bu tür haksýz kesintilere derhal itiraz ederek, haklarýný aramalarý doðru olacaktýr."

Ý

hracat Aðustos ayýnda düþüþe geçti. Aðustos ayýnda ihracat geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4.6 düþerek 10 milyar 505 milyon dolar oldu. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Baþkaný Mehmet Büyükekþi, Aðustos ayý ihracat rakamlarýný Karabük'te açýkladý. Buna göre, Aðustos ayýnda toplam ihracat geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4.6 düþerek 10 milyar 505 milyon dolara geriledi. Son 12 ay açýsýndan deðerlendirildiðinde ise toplam ihracat bir önceki 12 aylýk döneme oranla yüzde 10.91 artýþla 143 milyar 931 milyon dolara ulaþtý. Toplam ihracat 2012 Ocak-Aðustos döneminde 2011 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 10.17 artýþla 97 milyar 717 milyon dolara yükseldi.


GÜNCEL

3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

7

Savaþ politikasýndan vazgeçilsin Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) 3. olaðanüstü kongresini yaptý. Kongreye katýlan BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, kükümetin son günlerde yürüttüðü politikalarý eleþtirdi ve savaþ politikasýndan vazgeçilmesini istedi.

B

DP Van Ýl Baþkaný Cüneyt Caniþ ve bazý yöneticilerinin KCK operasyonlarý kapsamýnda tutuklanmasý üzerine BDP olaðanüstü kongre yaptý. Kongreye BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer BDP MYK Üyesi Nimet Sezgin ve yaklaþýk bin kiþi katýldý. Kongredeki konuþmalar öncesi salonun köþesinde bulunan Türk Bayraðý bir BDP'li yönetici tarafýndan alýnarak konuþma kürsüsünün arkasýna asýldý. BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ kürsüye çýktý. Hükümetin son günlerde yürüttüðü politikalarý eleþtiren Demirtaþ, savaþ politikasýndan vazgeçilmesini istedi. Demirtaþ Þemdinli'de PKK'nýn alan hakimiyeti kurduðunu yineleyerek, haklý olduðunu söyledi.

'PKK hakimiyetini sürdürüyor' Þemdinli'de yaþanan olaylarý deðerlendiren ve baþbakanýn yaþanan gerçekleri gizlediðini söyleyen Demirtaþ, "Biz bu ülkede savaþ var diyoruz. Çýkmýþlar bu yalandýr diyorlar. Bu yalansa her gün bu kadar cenaze, bu kadar tank, top niye. Gerçeði neden saklýyorsunuz. Savaþý gizleyerek neyi saklýyor ve amaçlýyorsun. Savaþýn boyutlarý bu aþamaya gelmiþ, gelin diyalog kanallarýný açalým diyoruz. Onlar öyle bir tehlike yok diyorlar. Onlarýn demeçleri karþýsýnda ben insan olmaktan utanýyorum. Baþbakan talimat veriyor. BDP'nin haberlerini yazmayacaksýnýz, göstermeyeceksiniz. Yazanlarý da iþten attýrýyor. Bu kadar pervasýz bir þekilde

panik havasý ile faþizan bir ortam yaratýlýyor. Bu savaþý sonuna kadar sürdüreceðinizi düþünüyorsanýz yanýlýyorsunuz. Bitireceðiz dediðiniz PKK Þemdinli'de 45 gündür alan hakimiyeti yürütüyor" dedi.

'Bayrak dikme yarýþýna girmiþler' AK Parti'nin savaþ politikasý yürüttüðünü belirten Demirtaþ, "Ben bunlarý niye ýsrarla söylüyorum. Savaþ politikasýndan vazgeçin diye söylüyorum. Bu proje tutmuyor. Yürüttüðünüz bu stratejik hamleler tutmuyor diyorum. Þimdi baþbakan bana bunlar yalan söylüyor diyor. Bana yalan söylüyor diyen baþbakan canlý yayýnda þunlarý da söylüyor, 'Bunlar benim kaymakamýmý kaçýrýyor. Yollarý kesiyor. Ýþ adamlarýný tehdit ediyor. Ýlçe baþkanlarýný kaçýrýyor.' Ben deyince yalan, bak sen söylüyorsun. PKK, her tarafý tutmuþ diyorsun. Biz Þemdinli'de savaþ derinleþmiþ diyoruz, müzakere edelim diyoruz. Bunlar böyle bir savaþ yok diyorlar. Bayrak dikme yarýþýna girmiþler. Ýnanýnki ben bunlarýn demeçlerinden dolayý insan olmaktan utanýyorum. Daðý taþý bombalamakla, anadil ve ekonomi sorunu çözülmüyor. Ýnsanlarýmýz bir halk gibi özgürce yaþayalým diyor. Bu topraklarda birlikte eþit bir þekilde yaþayalým diyor. Ülke bölünsün demiyor. Birlikte yaþayalým diyor. Ama sen kabul etmiyorsun. Kürt halký bu sorun bitti demeyene kadar bu sorun bitmiþ olmayacak" þeklinde konuþtu.

Tutuklamalara eleþtiri Demirtaþ, Türkiye'nin Suriye politikalarýný ve Van depremi sonrasý Van'da yapýlan tutuklamalarý eleþtirdi. Demirtaþ, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Depremin yaþandýðý bir kentte depremin ardýndan tüm Türkiye'nin ortak olduðu bir seferberlik düzenlendi. Van halký yalnýz olmadýðýný bir kez daha gördü. Ama devletten de beklenen halkýn yaptýðý gibi yaralarý sarmak ve halka gereken desteði vermektir. Kýþý insanlar çadýrlarda geçirdi. Bazý insanlar çadýrlarda ýsýnmaya çalýþýrken yanarak can verdi. Bazý insanlarýmýz çadýr bile bulamayarak brandalarýn altýnda hayata tutunmaya çalýþtý. Bu kýþ çok sert geçti. Van'da bunlar yaþanýrken onlar kalkýp Kilis'te, Hatay'da prefabrik konteyner kentler kurdular. Ýnsanlar burada brandalarýn altýnda soðuktan korunmak için türlü yollar denerken, onlar mülteciler için konteyner kentler kurdular. Þu anda da birçoðu halen boþ. Onlarýn hesabý mülteciler gelsin, sayý 50 -100 bin olsun bunlarý bahane ederek Suriye'ye saldýrmak. Birçok insana para teklif ederek zorla getirmek istediler. Bu yollarla ancak 18 bine yakýn insan geldi. Fakat Türkiye'nin vaat ettiði paralarý alamayan mültecilerin bazýlarý geri döndü.

katliamýn yaþandýðý günden bu yana Türkiye 2,5 milyar dolar reel harcama yapmýþtýr. Bu bilançoya çiftçinin, üreticinin, ihracatçýnýn kaybý eklenmemiþtir. Özgür Suriye Ordusu'na el altýndan aktarýlan paralar eklenmemiþtir. Bu paralarda dahil edilirse harcanan para 4 milyar dolardýr. Van ile kýyasladýðýmýz zaman durumun vahameti ortaya çýkýyor. Bir ülke ile savaþmak için bu kadar para harcayacaksýn, ancak deprem yaþayan kente bu kadar ilgi göstermeyeceksin.

Enkazdan servet çýkarýyorsunuz Van halký Van'da bu zulmü yaþarken, onlar siyasi hesaplarýnýn peþindeydiler. Suriye'de

Bunun adý ýrkçýlýktýr. Deprem yaþayan bir kentin belediye baþkaný tutuklanýr mý? Depremin ardýndan kenti yeniden inþa ederek ayaða kaldýracak olan onlardýr. Ancak siz Van'ýn enkazýndan kendi zenginlerinizi çýkarýyorsunuz. Enkazdan servet çýkarýyorsunuz. Peki bunlarý yaparken, çalýþmak isteyen belediye baþkanýndan ne istiyorsunuz. Rant peþinde olmayan, servet peþinde olmayan ve tek amacý hizmet etmek olan belediye baþkanlarýndan ne istiyorsunuz.

Güneydoðu'da ihracat hýz kesmiyor

Güneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri (GAÝB) Baþkaný Abdulkadir Çýkmaz, birlikleri tarafýndan bu yýlýn ilk 8 ayýnda 5 milyar 148 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirildiðini söyledi.

G

AÝB Baþkaný Abdulkadir Çýkmaz, birlikleri tarafýndan Ocak-Aðustos 2012 döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 14,1 artýþla toplam 5 milyar 148 milyon dolarlýk ihracatýn kayda alýndýðýný ifade etti. Ayný dönemde diðer ihracatçý birlikleri adýna ise toplam 540 milyon 202 bin dolarlýk ihracat yapýldýðýný belirten Çýkmaz, böylece GAÝB ihracat kayýt iþlem hacminin geçen yýla göre yüzde 13 artýþla 5 milyar 688 milyon dolara yükseldiðini vurguladý. Çýkmaz, bölgeden 1 milyar 540 milyon dolarlýk tekstil, 950 milyon 842 bin dolarlýk halý, 1 milyar 292 milyon 350 bin dolarlýk hububat bakliyat, 133 milyon 387 bin dolarlýk kuru meyve ve 1 milyar 230 milyon dolarlýk da diðer kalemlerde ihracat yapýldýðýný kaydetti.

Ortadoðu ülkeleri ilk sýrada Bölge ihracatýnda Ortadoðu ülkelerinin yüzde 60,6 pay ile ilk sýradaki yerini koruduðuna dikkati çeken Çýkmaz, þu bilgileri verdi: "AB ülkeleri yüzde 14,5 pay ile ikinci, Afrika ülkeleri yüzde 9,4 pay ile üçüncü sýrada bulunmaktadýr.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

GÜLE GÜLE METÝN EKÝNCÝ Haksöz Haber iyi ki varsýn, þahidliðini yerine getirmek için yaptýðýn adil ve sorumlu yayýncýlýðýnla her daim var olasýn. Siz olmasanýz Metin'i nasýl karalayacaklardý kim bilir? Allah Teâlâ ecrinizi zayi etmeyecektir. Adý: Metin Ekinci Doðduðu yer: Dünya/Bingöl Doðduðu tarih: Dün-bugün-yarýn Öldüðü yer: Dünya/Halep Öldüðü/Þehid olduðu tarih: Dün-bugün-yarýn Metin vakurdu, mütevazýydi Metin, Metin metindi, nefsikiyas/empati yapardý ve baþkasýnýn derdiyle dertlenmeyi vazife edinmiþti. Halep'e, zalim Esed yönetimine karþý Suriyeli mazlumlara destek için gitmiþti. Anlattýklarýna göre

Bir gün gideceðini ve artýk geri gelmeyeceðini söylüyordu sýk sýk. Gitmeli miydi? Kalmalý mýydý? Doðru mu yaptý, Tartýþýrsýnýz, Adabýnca, Ahlaklýca, Müslüman'ca, Deðilseniz Ýnsanca, 'Haksöz'ce. Metinle 3 kez karþýlaþtýk, ikisi kýsa, biri uzun sohbetti. "Aþýrý görüþleri var, ikna etseniz" diye rica edenler vardý. Metinle uzun uzun konuþtuk, o Ýslami düþünüþ tarzýnýn fikriyatýn/ekollerin selefi-rivayetçi kanadýna daha yakýndý. Dinlemesini çok iyi bilirdi, söz kesmek ona göre deðildi, heyecanlýydý Metin. "Abi, bugüne kadar dinlediðim çok kiþi oldu, bunlar arasýnda bütün insanlarýn selametini istemenin bu kadar elzem olduðunu en iyi siz anlattýnýz" dedi, haddim olmayarak. "Ama ancak Ýslam bu imkâný saðlar deðil mi" sorusunu sýk sýk sorardý. Bir de "beni aþýrý diye itham edenler neye dayanarak itham ediyorlar, ölçü kim ve ne" diye sordu. Cevaben,

'Aþýrý'lýk yaþla, tecrubeyle alakalýdýr, yaþama tarzýyla, büyüme þekliyle alakalýdýr dedim. Þiddet, ötekileþtirme, kuþatýcýlýkla ilgili anlattýklarýmý pür dikkat dinledi. Sonra; "Peki, zalimler her fýrsatta þiddetten öte katliamlarla milyonlarca mazlum ve Müslüman'ý öldürmüyorlar mý? Zalimler bizleri ve diðer mazlum halklarý ötekileþtirmiyorlar mý? Ve "cihanþümul bir dine iman ettik, elbette ki kuþatýcý olmalýyýz" diye fikrini ortaya koydu, dosdoðru... Metin çok iyi tanýdýðým biri olmamakla beraber onu tanýyanlar "onun Allah'a baðlýlýðýna (iman ve teslimiyet A. Ay) þahitlik ederiz" diyorlar. "Hiçbir kulun hakkýný yemediðine þahidiz" diyen dostlarýnýz varsa 'þahidlik' hakkýnýzdýr. Metin sýk sýk; "Eðer Þam'ýn zulmüne gücümüz yettiði halde 'dur' demek için hareketlenmezsek bunun vebali altýnda kalacaðým" diyormuþ. Ayrýca sözünün de eriymiþ Metin. Metin belki bir bana karþý sözünde durmadý! Her bayram ziyaretime gelecekti, çok bekledim, gelmedin Metin'im, sözün vardý… Gitmeden önce de selam göndermiþ dostlara dostlar üzerinden, Va aleykümselâm Metin, Hani, "Ýnþaallah haberleþiriz abi" demiþtin ya, Sana ilk haberim;

Toplam 181 ülkeye ihracat gerçekleþtirilmiþ olup, bu ülkelerden Irak, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Ýtalya, Libya, Mýsýr, Ýngiltere, Rusya ve Ýran, bölgemiz ihracatýnda ilk sýralarda yer alan ülkelerdir. Ayrýca halý, bitkisel yaðlar, iplikler, demir-çelik mamulleri, kumaþlar, pastacýlýk ürünleri, plastik ve mamulleri, deðirmencilik ürünleri, aðaç ve orman ürünleri, konfeksiyon ürünleri bölgemizden en çok ihracatý gerçekleþtirilen ürünler olmuþtur."

Bölgenin lokomotifi Antep Bölgenin lokomotif ili olan Gaziantep'ten Ocak-Aðustos 2012 döneminde 3 milyar 762 milyon 82 bin dolarlýk ihracat yapýldýðýný ifade eden Çýkmaz, þunlarý kaydetti: "Gaziantep, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 19,3 oranýndaki ihracat artýþýyla Türkiye'nin en çok ihracat yapan altýncý ili konumundadýr. Hububat, bakliyat, yaðlý tohumlar ve mamulleri, halý, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile demir, demir dýþý metaller ilin ihracatýnda önde gelen sektörlerdir."

Acý, ama "dost acý söyler, düþman tatlý zehir sunar" derler ya, o misal yani. Kardeþlerimiz ölmeye devam ediyor Metin, Hem burada, hem orada, Anlayacaðýn ölmeye devam ediyoruz. Ýþte buna ses çýkaramayanlar Metin'in kararýna dil uzatýrlar. Metin 'vebalin altýnda kalma'yý deðil topraðýn altýnda kalmayý tercih etti. Metin vicdanýna ezileceðine tanklarýn altýnda ezilmeyi seçti. Zor, Çok zor bir karar, "Ben olsam" demiyorum çünkü ben gitmedim, gitmeyi gerekli görmedim. Ama Metin gitti, gerekli gördü, vebal altýndan çýkýp kurtulmak istedi. Hiç olmazsa þahsi kararýna saygý duyulsun. Hani, Her bir yemeðe salata olmak isteyenlere saygý diyorsunuz ya, Ýþte o yüzden de olsa Metin'in kararýna da saygý duyulmalý. Duymasak ne yazar, Metin yazdý yazacaðýný, Amaaan! Arþýn uzaksa Halep de mi uzak? Güle güle Metin…


8

HABER

3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Kuyumculardan bankalara tepki

Herkes kendi iþini yapsýn Midyat'tan Grup Dergah geçti

M

ardin'in Midyat ilçesine Seven ve Ceylan ailesinin düðün merasiminde sahne alan Grup Dergah vatandaþlara seslendirdikleri Kürtçe, Türkçe ve Arapça ilahilerle mest etti. Matiat Otel'de düzenlenen düðün merasimine Midyatlýlar büyük ilgi gösterirken, ilk kez bu tür bir düðünün ilçede yapýldý. Törene Belediye Baþkan Yardýmcýsý M. Tevfik Baysal, Seven ve Ceylan aile fertleri ile çok sayýda davetli katýldý. Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan düðün töreni Grup Dergah tarafýndan üç dilde okunan ilahilerle devam etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý M. Tevfik Baysal, Metin Ceylan (32) ile Sevda Sevan (23) çiftinin nikahýný kýydý.

Ýlahilerle coþtular Kýsa bir konuþma yapan Baysal, "Ýlk kez bu tarz bir düðün merasiminin ilçemizde gerçekleþmesi son derece memnuniyet verici bir durum. Zaten Dergah grubu bölgede bilinip sevilen bir grup. Ýlahileriyle, sesleriyle herkesi mest ediyorlar. Bu vesileyle çifte mutluluklar dilerim" diye konuþtu. Semazen gösterisiyle devam eden düðün merasimi pasta ikramýyla son buldu.

Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý, bankalarýn ziynet altýn satýþýna hazýrlanmasýna tepki gösterdi. Kuyumcu esnaflarý ise, bankalarýn ekmeklerinde gözü olduðunu söyledi.

D

iyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bankalarýn altýn alým ve satýmýný öngören yönetmelik taslaðýný hazýrlama amacýnýn anlaþýlamadýðýný belirterek, bu taslaðýn hazýrlanmasý aþamasýnda sektörden görüþ alýnmadýðýný ifade etti. Bir süre önce ekonomiye kazandýrmak için vatandaþýn elindeki altýnlarý toplayan bankalarýn, altýn satmaya baþlamalarýnýn çeliþkili olduðuna dikkati çeken Akkul, ''Hani 5 bin ton yastýk altýndaki atýl altýný ekonomiye kazandýracaktýnýz? Ne oldu da 'biz, size altýn satalým' diyorsunuz. Bu son derece çarpýk bir anlayýþ. Bu taslaðýn hazýrlanmasýndaki amaç nedir belli deðil'' dedi.

Bankalar baþarýsýz olur Bankalarýn böyle bir iþe girmesinin anlamsýz olduðunu iddia eden Kuyumcular Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, ''Býrakýn kuyumcular altýn satsýn, bankalar da bankacýlýk yapsýn. Bankaya giden insanlar, banka iþlemleri sýrasýnda sýra beklemekten ve yapýlan iþlemlerden ücret alýnmasýndan rahatsýz. Bu durumdayken bankalarýn altýn satýþýna baþlamasý baþarýsýz olur. Vatandaþ, altýn bulma konusunda sýkýntý yaþamýyor. Yatýrým yapmak isteyenler ticaret, tasarruf etmek isteyenler de altýn almasý önerisinde bulunduk. Ziynet eþyalarýnýn alýnmasý da bir tür yatýrýmdýr. Kolye, küpe, yüzük alýmlarý ölü yatýrým deðildir. Kullanýlan ziynet eþyalarý istendiði zaman paraya çevrilebilir'' þeklinde konuþtu.

Rekabet edemezler Kent merkezinde kuyumculuk yapan Ebubekir Yavuz adlý esnaf, bankalarýn kuyumcu esnafýnýn adeta ekmeðiyle oynamak istediðini söyledi. Yavuz, ''Bankalar kuyumcu esnafýyla baþ edemez. Türkiye genelinde tüm kuyumcu esnafý bankalara karþý bir rekabet baþlatýr ise

galip kuyumcu esnafý olur. Çünkü kuyumcu esnafý aza þükrediyor. Bir çeyrek altýnda 1 liraya hizmet edebiliyor ama bankalar bunu böyle yapamaz. Bizler gerekirse o bir lirayý bile kazanmayýz'' dedi.

Vatandaþa faydasý yok Kuyumcu esnaflarýndan Hakký Yýldýrým ise aslýnda bu taslak ile kuyumcu esnafý bitirilmek

istendiðini ifade etti. Yýldýrým, þunlarý söyledi: ''Sektörden ekmek yiyen binlerce insanýmýz var. Çýraðýndan kalfasýna, ustasýndan çantacýsýna binlerce insan ekmek yiyiyor. Bu nedenle herkesin kendi iþini yapmasýnda yarar vardýr. Böyle bir düzenleme hazýrlanýnca esnafýn görüþünün çok önemli olduðunu düþünüyorum. Vatandaþa kardan çok zararý var'' dedi.

SATILIK DAiRE

Gevran cad.(Askerlik þubesi) üzeri 4.kat öncephe bakýmlý daire sahibinden satýlýktýr. Eyüpoðlu-15 apt. kat:4 no:5

Ýrtibat Tel : 0 532 424 62 11


POLÝTÝKA

3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

9

Gül: Gayet iyiyim Kulak rahatsýzlýðý nedeniyle 9 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, saðlýk durumunun iyi olduðunu söyledi.

H

acettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde gördüðü 9 günlük tedavinin ardýndan taburcu olan Cumhurbaþkaný Gül, sosyal paylaþým sitesi Twitter üzerinden açýklama yaptý. Tedavisinin hastanede yürütülmesi gereken kýsmýnýn bitmesinin ardýndan dün eve döndüðünü kaydeden Gül, saðlýk durumunu ''Çok þükür gayet iyiyim'' sözleriyle deðerlendirdi. Doktorlarýna da teþekkür eden Cumhurbaþkaný Gül, Twitter'daki hesabýnda þu ifadeleri kullandý: Tedavi sürecinin en iyi þekilde yürütülebilmesi için her türlü tedbiri alan baþta Rektör Bey olmak üzere Hacettepe Hastanesi'nin tüm personeline teþekkür ediyorum.

Fotoðrafýný da paylaþtý Eski doktorlarým olarak tedaviyi organize eden Prof. Ergin Turan ve Prof. Erol Belgin Beyler baþta olmak üzere, hastanenin ilgili bölüm baþkanlarý ve tüm hocalarýna, ayrýca diðer hastanelerden konsültasyona katýlarak tedavi sürecine katkýda bulunan deðerli hocalar ve tüm saðlýk personeli ile Cumhurbaþkanlýðý saðlýk ekibine caný gönülden teþekkür ediyorum. Sevgi ve dualarýyla yanýmda olan vatandaþlarýma bir kez daha Allah'tan saðlýk ve afiyet diliyor, herkese teþekkür ediyorum. Cumhurbaþkaný Gül, hastane çýkýþýnda çekilen bir fotoðrafýný da takipçileriyle paylaþtý.

CHP'ye eleþtiri Org. Özel'den yargýya jest Bozdað'dan B G

enelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'den yargýya bir jest geldi. Özel, bugün yapýlacak Adli Yýl açýlýþ törenine katýlacak. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel, uzun yýllar sonra adli yýl açýlýþ törenine katýlan ilk Genelkurmay Baþkaný olacak. Daha önce törene sadece askeri yargýnýn temsilcileri katýlýyordu. Necdet Özel'in törene katýlmasý, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin yargýya verdiði önemi gösteren bir mesaj olarak nitelendirildi.

Ýlk kez otelde yapýlacak Bu yýlki tören ilk kez Yargýtay yerine beþ yýldýzlý otelde yapýlacak. Törende yeni Yargýtay Baþkaný Ali Alkan da ilk kez konuþacak. 2 bini aþkýn kiþiye davetiye gönderilen törene, rahatsýzlýðý nedeniyle cumhurbaþkanýnýn katýlmasý beklenmiyor. Geleneksel olarak açýlýþ günü akþamý yapýlan adli yýl resepsiyonu ise terör olaylarý nedeniyle iptal edildi.

aþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, CHP'nin ne söylediðini ne yaptýðýný bilmeyenlerin partisi haline geldiðini söyledi. Bozdað, CHP'li milletvekiliyle BDP Eþ Baþkaný Demirtaþ'ýn açýklamalarýnýn ayný ifadeye geldiðini belirterek, "CHP ne söylediðini ne yaptýðýný bilmeyenlerin partisine döndü adeta. Söyledikleri doðru mu deðil mi diye ölçüp tartýp ona göre konuþmasý lazým gelirken maalesef ölçmeden tartmadan konuþan bir parti konumundadýr. Þuanda BDP Eþ Baþkaný Demirtaþ'ýn söylediðiyle CHP milletvekilinin söylediði ayný manaya çýkýyor. Ýkisinin de söylediði yalandýr, daha doðrusu kuyruklu birer yalandýr. PKK terör örgütünün de propagandasý mahiyetinde açýklamalardýr. CHP, umarým ki bu anlamda açýklama yapan

milletvekili ilgili kendi içinde bir deðerlendirme yapar. Yapmazsa o zaman BDP ile CHP'nin ayný çizgide ayný üslupta ayný konularý dile getiren eþ partiler olduðu gibi bir anlam ortaya çýkacaktýr. Umarým CHP, BDP'nin eþ partisi olmadýðýný gösterir adýmlar atar" dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Ýç-Dýþ Haberler

Mülteciler için ek yardým çaðrýsý Ürdün Planlama Bakaný, Suriye'den Ürdün'e sýðýnan mültecilerin sayýsýnýn 180 bini bulduðunu ve hükümetin yükü sýrtlama olanaklarýnýn sýnýrýna yaklaþtýðýný söyledi.

Ü

rdünlü Bakan Cafer Hasan, Suriye'den Ürdün'e geçenlerin sayýsýnýn yakýnda 240 bini bulabileceðini söyledi. Ürdün hükümetiyle BM Mültecilere yardým örgütü, ortak bir çaðrý yaparak daha önce ihtiyaç duyulduðu ilan edilen 400 milyon dolar yerine, 700 milyon dolar gerektiðini duyurdu. Suriye'de devam eden iç savaþ ülkeyi parçalanma tehlikesiyle karþý karþýya býrakýyor. Suriyeli mülteciler aðýrlýklý olarak Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de bulunuyor. Suriyeli mültecilerin kesin sayýsý tam olarak bilinmiyor. BM'nin son açýklamasýnda, bölge ülkelerine daðýlan mültecilerin sayýsý için 200 bin rakamý telaffuz edildi.

Kaynaklar baský altýnda Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Türkiye'deki sýðýnmacý sayýsýnýn 100 bin sýnýrý-

na yaklaþtýðýný, sýnýrýn diðer tarafýnda ise giriþ yapmak için bekleyen 10 bin civarýnda sýðýnmacýnýn olduðunu söylemiþti. Davutoðlu Türkiye'nin sýnýrýn Suriye tarafýndan mülteciler için bölge oluþturulmasýný beklediðini söylemiþ, bu açýklama, Suriye'ye askeri müdahale seçeneðini de beraberinde getireceði deðerlendirmelerine yol açmýþtý. Ürdün Planlama Bakaný Cafer Hasan, mülteci akýmýnýn ülkenin kýt olan su ve enerji kaynaklarýný daha büyük bir baský altýnda býrakacaðýný söyledi. Hasan, "Bu ortak çaðrýyý, Suriyeli kardeþlerimize insani yardýmý sürdürebilmek için yapýyoruz" dedi.

‘Blair ve Bush yargýlansýn’ Güney Afrika'nýn önde gelen siyasi aktörlerinden baþpiskopos Desmond Tutu, Irak Savaþý ile ilgili rolleri nedeniyle ABD ve Ýngiltere'nin eski liderlerinin yargýlanmasý gerektiðini söyledi.

G

üney Afrika'da ýrk ayrýmcý rejimin çöküþünde rol oynayan Desmond Tutu, Irak'ta olanlar için Tony Blair ve George Bush'un da ayný muameleyi görmesi gerektiðini belirtti. Tutu, Afrika ve Asya'da benzer sonuçlarý ortaya çýkaran hareketlere giriþen liderlerin uluslararasý yargýya götürüldüðünü ifade etti. Irak'ýn ABD ordusu öncülüðündeki iþgali sýrasýnda ABD'nin liderliðini George Bush, Ýngiltere'deki hükümetin baþkanlýðýný ise Tony Blair yürütüyordu.

Ýran'dan Türkiye'ye suçlama Ý

Ýþgal dünyayý istikrarsýzlaþtýrdý Irak Savaþý ile ilgili tartýþmayý yeniden açan Desmond Tutu, George Bush ve Tony Blair'in hakkýnda dava açýlmasý gerektiðini söyledi. Tutu, iki liderin, kitle imha silahlarýnýn Irak'taki varlýðý ile ilgili yalan söylediklerini ve çatýþmalarýn yol açtýðý çok sayýda ölüm nedeniyle Uluslararasý Ceza Mahkemesi'nde yargýlanmalarý gerektiðini belirtti. Tutu, Irak'ýn iþgalinin dünyayý daha da istikrarsýzlaþtýrdýðýný ve Suriye'deki iç savaþa zemin hazýrladýðýný ifade ediyor.

Toplantýyý boykot etti Desmond Tutu'nun Irak konusundaki bakýþý, aðustos ayýnda Güney Afrika'da yapýlan bir toplantýyý davetliler arasýnda Tony Blair olduðu için boykot

etmesiyle yeniden gündeme gelmiþti. Tutu, Irak'ta geçen sene her gün ortalama 6-7 kiþinin intihar saldýrýlarý sonucunda öldüðünü hesaplayan Iraqi Body Count adlý oluþumun rakamlarýna atýfta bulundu. Tutu, devamla, Irak'ta 2003'ten bu yana 110 bin kiþinin öldüðünü, milyonlarca kiþinin de yaþadýklarý yerleri terk etmek zorunda kaldýðýný ifade etti. Tutu, 2011'in sonuna gelindiðinde yaklaþýk 4 bin 500 ABD askerinin ölmüþ olduðunu, 32 bin kadarýnýn da yaralandýðýný belirtti.

ran Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Muhammed Cevat Muhammedizade, ülkesindeki toz bulutlarý nedeniyle çýkan hava kirliliði için Türkiye'yi suçladý. Çevre Kurumu Baþkaný da olan Muhammedizade, Türkiye'den Irak'a akan sularýn Türkiye tarafýndan barajlar yapýlarak kesilmesi neticesinde Irak'taki sulak alanlarýn kuruduðunu ve rüzgarlarýn Irak'taki topraklarý Ýran'a doðru götürmesi ile ülkesinde hava kirliðine neden olduðunu ileri sürdü. Muhammedizade, "Türkiye yaptýðý 190 barajla, Dicle ve Fýrat nehirleri ve Irak'taki gölet ve sulak alanlarýn kurumasýna neden oluyor. Irak'taki göletlerin kurumasý, toz bulutlarý ve toz fýrtýnalarý þeklinde Ýran'ý kötü yönden etkiliyor" dedi.

Komþu ülkelerden Ýran'a gidiyor Daha önce Ýran Silahlý Kuvvetler Coðrafya Kurulu Baþkaný Muhammed Hüseyin Nami de ülkesindeki toz fýrtýnasýndan kaynaklanan hava kirliliði için Türkiye'yi sorumlu tutmuþtu. Son yýllarda toz fýrtýnalarý özelikle Irak'a komþu Ýran'ýn

bazý þehirlerinde ciddi hava kirliliðine neden oluyor. Ýranlý yetkililer, toz bulutlarýnýn baþta Irak olmak üzere komþu ülkelerden Ýran'a geldiðini belirtiyor.

ABD Afganistan'da köstebek avýnda Taliban'ýn Afgan asker ve polisin içine soktuðu üyeleri son bir ayda 15 NATO askerini öldürünce ABD, Afgan yerel polisini (ALP) eðitme faaliyetlerini bir ay durdurdu. Bu zaman zarfýnda polis güçleri içine sýzan Taliban'a ait 'köstebekler' araþtýrýlacak.

N

ATO'da, Afgan askeri veya müttefik olduðu sanýlan kiþilerce uluslararasý güç askerlerine yönelik düzenlenen saldýrýlarý tanýmlamak için "Mavi üzerine yeþil" kodu kullanýlýyor. Amerikan Özel Kuvvetleri halen bin Afgan vatandaþýný polis olarak eðitiyordu. Amerikan kuvvetlerinin bölgedeki sözcüsü Albay Thomas Collins, "Afgan ortaklarýmýza güvenimiz tam olsa da polis adaylarýný deðerlendirme iþlemini yeniden deðerlendirmeyi elzem olarak görüyoruz" dedi.

NATO sivilleri vurdu

Eðitimler askýya alýndý Ýsim vermeden konuþan kaynaklar ise mevcut sekiz aþamalý deðerlendirme programýnýn daha da sýkýlaþtýrýlacaðýný bildirdiler. Bu çerçevede Afganistan'da karþý istihbarat ekiplerinin sayýsý da artýrýlacak. Kýsa bir süre önce, tüm NATO komutanlarý bu tür saldýrýlarý nasýl önleyeceklerine dair toplantý düzenlemiþlerdi. Bin Afgan polis adayýnýn eðitiminin askýya alýnacaðý süreçte, 15 bin aday ise yeniden incelenecek. Ancak sayýsý 350 bini bulan Afgan asker ve polislerinin tümü için bu iþlemin uygulanmasý zor görünüyor. Ülkede her ay 7 bin Afgan askeri ve 3 bin 700 polis mezun oluyor.

N

ATO'nun Afganistan'ýn Gur vilayetinde düzenlediði hava saldýrýsýnda 5 sivilin öldüðü, 8 sivilin de yaralandýðý bildirildi. Gur Valiliði Sözcüsü Abdulhay Hatibi, Uluslararasý Güvenlik ve Destek Gücü'ne (ISAF) baðlý askerlerin, Gur vilayetinin Bibiyan ilçesinde düzenlediði hava saldýrýsýnda 5 sivilin hayatýný kaybettiðini söyledi. Cenaze namazý kýlmak için toplanan köy sakinlerini bombalayan NATO uçaklarýnýn sivilleri hedef aldýðýný ifade eden Hatibi, saldýrýda 8 sivilin de aðýr yaralandýðý belirtti. ISAF'tan yapýlan açýklamada ise saldýrý doðrulanarak, ilçede bulunan Taliban komutanlarýndan birinin hedef alýndýðý açýklandý.


SPOR

3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

11

Diyarbakýrspor bugün hazýrlýk maçý yapacak Spor Toto 3.lig takýmlarýndan Diyarbakýrspor bugün Adýyaman Belediyespor ile hazýrlýk karþýlaþmasý oynayacak.

D

ün yapýlan kongre sonunda da kulübe talipli çýkmazken, YeþilKýrmýzýlýlar, çok zor þartlar altýnda, yönetimsiz, hocasýz, maddi imkansýzlýklarla sezona hazýrlamanya çalýþýyor. Yönetimin olmamasý, 20 Milyon Tl ye yakýn borçtan ötürü kulübe kimse talip olmazken, kulüp ilk kez bu yýl kampa gitmeden elde kalan oyuncularýyla sezona girmeye çalýþýyor. Bugün kendi tesislerinde Adýyaman Belediyespor ile karþýlaþacak olan Diyarbakýrspor sezona merhaba diyecek. Ýstifa eden yönetimin, Adýyaman

Belediyespor yönetimi ile yaptýðý görüþmeler sonunda, bugün Diyarbakýr'a gelecek olan, YeþilSarýlý ekip ile idman sahasýnda hazýrlýk karþýlaþmasý oynayacak. Kulübün Seyrantepe Spor Tesisleri'ndeki idman sahasýnda gerçekleþecek hazýrlýk maçý saat 16:30'da baþlayacak. Diyarbakýrspor yönetimi yaptýðý açýklamada, bugün sezonu açacak olan Diyarbakýrspor komþu kent takýmý olan Adýyamanbelediyespor ile hazýrlýk maçýný oynayacak. Karþýlaþmayý izlemek ve futbolculara moral vermek isteyen taraftarlarýmýzý bugün ki maça davet ediyoruz.

Etar Takýmý Diyarbakýr’da Bölgesel Amatör Ligin'de (BAL) mücadele eden Yeni Diyarbakýrspor ile Bulgaristan 1.Lig takýmlarýndan FC Etar 1924 Veliko Týrnovo, 5 Eylül Çarþamba günü Diyarbakýr'da hazýrlýk maçý oynayacak.

Y

eni Diyarbakýrspor'un Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol yaptýðý açýklamada, sezon açýlýþýnda yabancý bir takýmla hazýrlýk maçý yapmayý düþündüklerini ve, bu amaçla Bulgaristan 1. Lig takýmlarýndan FC Etar 1924 Veliko Týrnovo'nun kulüp baþkaný Fevzi Ýlhanlý ile yapýlan görüþmede, 5 Eylül Çarþamba günü saat 19.00'da Diyarbakýr Atatürk Stadý'nda sezon açýlýþýnda bir hazýrlýk maçý oynamayý kararlaþtýrdýklarýný ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hazýrlýk maçý için gerekli izni aldýklarýný belirten Akyol, þunlarý söyledi: "Hazýrlýk maçý bize yüksek bir maliyete mal olmasýna raðmen maç ücretsiz olacak. Bundaki amacýmýz

Diyarbakýr'daki futbolseverlere kaliteli yabancý bir takýmý hazýrlýk maçýnda da olsa izlettirmektir. Çünkü Diyarbakýr ve bölgedeki futbolseverler uzun süredir kaliteli takýmlarý evinde izleyemiyor. Paramýz gitsin ama halkýmýz mutlu olsun. Bu iþi üstlenmemize raðmen maalesef gereken desteði göremiyoruz. Özellikle iþ adamlarý ile kent yöneticilerine sitem ediyorum. Çünkü bu maçta dahi forma reklamý veren yok. Bugüne kadar arayýp forma reklamý vermek isteyen bir firma olmadý. Biz yine de halkýmýzý ücretsiz bu maça davet ediyoruz. Yabancý basýn mensuplarýnýnda bu maçý izlemek için Diyarbakýr'a geleceklerdir.." Taþkýn Civelek

Erganispor Çalýþýyor Darýsý Diyarbakýrspor’a Bölgesel Amatör Futbol Lig Erganispor, yeni sezon hazýrlýklarýný ilçe tesislerinde teknik direktör Emin Sevmiþ ile yardýmcý Antrenör Mehmet Ali Çetiner nezaretinde aralýksýz olarak sürdürüyor. Erganispor'un dünkü idmanýný Futbol Þube Sorumlusu Nedim Þimþek ile basýn sözcüsü Süleyman Kýzan'da izledi. Transferler takýma güç kattý Erganispor'da Futbol Þube Sorumlusu Nedim Þimþek yaptýðý açýklamada yeni transferlerin Ergani'ye gelerek takýma katýldýklarýný belirten. Þimþek þunlarý söyledi: "Göreve geldiðimiz günden itibaren Erganispor'u nasýl daha ileriye taþýyabiliriz diye istiþare halindeydik. Sessiz gibi görünsek de, birçok futbolcuyu kadromuza kattýk. Bu futbolcularýmýz arasýnda profesyonel futbolcularda var. Zamaný geldiðinde hepsini açýklayacaðýz. Bu açýklamalarýmýzýn nedeni de taraftarlarýmýzýn gönlünün rahat olmasý içindir. Bizlere güvenin. Erganispor için çok güzel projelerimiz var. Bu projelerimiz de ilçemizin her kesiminden destek gören projelerdir. En yakýn zamanda bunlarý da hayata geçirerek Erganispor ismini tüm Türkiye'ye duyuracaðýz."

"Kamp için yer arýyoruz" Kamp çalýþmalarý için de yönetim kurulu olarak yapacaklarý toplantý sonucunda yer belirleyeceklerini dile getiren Þimþek ile Kýzan, smzlerini þöyle noktaladýlar: " Daha önce Yozgat olarak

belirlediðimiz kampýmýzý 7 ya da 8 Eylül'de Düzce veya da Yozgat olarak deðiþtirmek istedik. Hem þartlarýmýza hem de daha çok faydalý olacaðýna inandýðýmýz için iki alternatif üzerinde duruyoruz. Daha çok hazýrlýk maçý oynayabileceðimiz. Futbolcularýmýzýn daha rahat edeceði yeri tercih edeceðiz. Nokta transferlerle kadromuzu güçlendireceðiz. Erganispor olarak güçlü bir kadro kurarak þampiyonluða ulaþmak istiyoruz."

D

iyarbakýr ve Ýstanbul eski Vali Yardýmcýlýðý görevlerinin ardýndan Siirt Valiliði'ne atanan Ahmet Aydýn'ýn ilk icraatý Siirtspor'u amatör kümeye düþmekten kurtarmak oldu. Aydýn, Siirtspor'un üzerinden rant elde etmek isteyenlere fýrsat tanýmadýklarýný ve ileride isteyen iþadamýna devretmek üzere sahip çýktýklarýný söyledi.

Takýma 10 bin TL kaynak Vali Aydýn, Siirt'e atandýktan sonra takýmý almak isteyen iþadamý ve þirketlerle görüþerek sorunun biran önce çözülmesini istedi. Yapýlan görüþmelerden sonuç alýnamayýnca valilik takýma sahip çýktý. Vali Ahmet Aydýn'ýn talimatýyla Siirt Ýli Spor Kültür ve Araþtýrmalarý Vakfý'ndan ilk olarak 10 bin TL kaynak saðlanarak takým kampa gönderildi.

Kongreye kadar masraflarý karþýlayacak Vali Aydýn, 15 Eylül'de yapýlacak olaðanüstü kongreye kadar kulübün tüm masraflarýný karþýlayacaklarýný belirterek, kongrede isteyen kiþilere takýmý devredeceklerini söyledi. Vali Aydýn, bir takým için þehrin sivil toplum ve yöneticilerinin çok önemli olduðunu belirterek, takýmý alacak iþadamý ya da kiþilere de destek vereceklerinin altýný çizen Vali Aydýn , '' Sahip çýkýlmazsa, Valilik yönetecek, 15 Eylül'de yapýlacak olan kongrede takýma sahip çýkan olmamasý durumunda ise valilik olarak takýmý yönetebileceklerini söyledi. Daha önce Diyarbakýrspor baþkanlýðý görevinde bulunduðunu hatýrlatan Aydýn, Siirtspor'un baþarýsý için, "Ýlk önceliðimiz kulüp yönetimine talip olacak iþ adamýný bulmaktýr. Siirtspor sahipsiz deðildir ve sahipsiz býrakýlmayacaktýr. Yönetime talip çýkmadýðý takdirde kulübe her türlü mali ve idari desteði vereceðiz." diye konuþtu.

Siirtspor Nevþehir'de Siirtspor'un 4 günlük Ýzmir Ödemiþ kampý

sona ererken. Hazýrlýklara çok geç baþladýklarýný belirten Orhan Kapucu, buna raðmen çok yoðun bir þekilde çalýþarak ve en iyi transferleri yaparak. birinci .Etap kampýmýzý tamamlayarak. Ýkinci etap kamp çalýþmasý için Nevþehir'de hazýrlýklarýmýzý sürdüreceðiz.dedi. Teknik Direktör Orhan Kapucu, 4 günden beri Ýzmir Ödemiþ'te yaptýklarý kampýn sona erdiðini, kamp döneminde yeni oyuncularý denemeye aldýklarýný, sözleþme imzaladýklarý yeni oyuncularýn da takýma uyum saðlamalarý için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bize Güvensinler Bize güvenenleri mahcup etmeyeceklerini ifade eden Kapucu, "Siirt'i en iyi þekilde temsil etmeye çalýþacaðýz. Elimizdeki futbolculara güveniyoruz. Ödemiþ kampýmýz çok kýsa süreli olmasýna raðmen çok verimli geçti. Takýmýn kondisyonunu arttýrmaya yönelik çalýþmalar yaptýk. Ödemiþ kampýnýn ardýndan Nevþehir'e geçiyoruz. Çalýþmalarýmýzý burada sürdüreceðiz" dedi.


12

CMYK

3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

03.09.2012 Gazete Sayfaları  

03.09.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you