Page 1

Bölgeyi kalkýndýracaðýz

Üçüncü aþama 15 Ekim'de

A

B

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin ikinci aþamada 1 Eylül'e kadar hazýrlýklarýný tamamlamasý ve 15 Ekim'e kadar bazý pratik adýmlarýn atýlmasý durumunda üçüncü aþamanýn baþlayabileceðini söyledi. 4'te

Þehit aileleri ve gazilere iftar

D

iyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, þehit yakýnlarý ve gaziler ile iftar yemeðinde bir araya geldi. Ýftar yemeðine AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Cuma Ýçten, Galip Ensarioðlu, Süleyman Hamzaoðullarý da katýldý. 7'de

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Gazetemizin Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Serdar Çimen ile görüþen Ýçten, Ramazan ayýnda seçim bölgesinde halkla iç içe olmaktan mutluluk duyduðunu söyledi. Kentin sorunlarýnýn takipçisi olduklarýný belirten Ýçten, çözüm sürecini sonuna kadar götürüp kardeþliði pekiþtireceklerini söyledi. Ýçten, ''Çözüm süreci nihayete erdiði takdirde önümüzde hiçbir sorun kalmýyor. Bunun için var gücümüzle çalýþýyoruz. Kanýn durmasýyla yatýrýmlar ardý ardýna akmaya baþladý. Bölgemizi çekilen acýlardan arýndýrýp hýzla kalkýnmasýný saðlayacaðýz'' dedi.

Baðýmlýlýk merakla baþlýyor D

CUMARTESÝ 3 AÐUSTOS 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde çalýþma yürüten Nujin Kadýn Merkezi, ilçede düzenlediði forum ile kumar, hýrsýzlýk ve madde baðýmlýlýðýný tartýþtý. Nujin Kadýn Merkezi çalýþaný Sosyolog Melek Kýzýl, uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðýnýn merakla baþlandýðýný söyledi. 8'de

Fiyatý : 30 KR

Kaçýrýlan iþçilerin ailelerinden PKK'ya çaðrý:

Bayramdan önce serbest býrakýn

Bingöl'ün Genç Ýlçesi'nde demiryolu yapýmýnda çalýþýrken PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýlan iþçiler Ertuðrul Bozkurt ile Ahmet Tekin'in aileleri, çocuklarýnýn bayramdan önce serbest býrakýlmasýný istedi. Hüseyin Aygün de katýldý 19 Temmuz'da kaçýrýlan demiryolu iþçileri Ertuðrul Bozkurt ve Ahmet Tekin'in aileleri, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ile birlikte Diyarbakýr Ýnsan Haklarý Derneði'nde (ÝHD) basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda iþçilerin serbest býrakýlmasý için PKK'ya çaðrý yapýldý. ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Abdülselam Ýþgören, iþçilerin bayramý aileleriyle geçirmelerini istediklerini söyledi.

Aileler periþan halde

BDP'den seferberlik çaðrýsý

Kaçýrýlan iþçilerden Ertuðrul Bozkurt'un Kýrþehir'den gelen amcasý Hüseyin Bozkurt ise, 19 Temmuz'dan beri giriþimlerde bulunduklarýný söyledi. Bozkurt, "Ailelerimiz periþan haldeler. Annesinin tansiyon hastalýðý var. Ertuðrul'un eþi de bu olaydan sonra rahatsýzlandý. Önümüz bayram olduðu için bunlarýn serbest býrakýlmalarýný rica ediyoruz. Bu insanlarýn ekmek parasý dýþýnda baþka bir niyetleri yok" dedi. 7'de

B

DP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý, 4 Aðustos'ta yapýlacak yürüyüþ sonrasý gerçekleþtirilecek "Nöbet eylemi" için herkesi 5 Aðustos'ta Ceylanpýnar'a çaðýrdý. 4'te

SP'den Mýsýr'a destek S

Tarým alanlarý canlandý

V

an'ýn Gevaþ ilçesindeki boþ tarým alanlarýnýn deðerlendirilmesi ilçe ekonomisine büyük katký saðlýyor. Birkaç yýl öncesine kadar tüm sebze ihtiyacýný baþka bölgelerden temin eden Gevaþ, yurt içi ve yurt dýþýna sebze ihraç etmenin mutluluðunu yaþýyor. 6'da

Uyuþturucu operasyonu D

iyarbakýr'da jandarma ekiplerinin düzenlediði operasyonda çok miktarda esrar maddesi ve kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kiþi gözaltýna alýndý. 3'te

aadet Partisi Diyarbakýr Ýl Baþkaný Fesih Bozan, Mýsýr'da yaþanan olaylarýn 28 Þubat döneminde Necmettin Erbakan'a yapýlanlarýn devamý olduðunu söyledi. 5'te

Bayram hareketliliði baþladý S

iirt'te Ramazan ayýnýn sonlarýna gelinmesiyle birlikte esnaf bayram hazýrlýklarýna baþladý. Þeker, çikolata ve lokumlar tezgahlardaki yerlerini alýrken, seyyar satýcýlar da Güres Caddesi'nde tezgah açtý. 5'te

Yardým konvoyu engellendi T

oplanan insani yardýmlarý Suriye'de yaþayan Kürtlere ulaþtýrýlmak için yola çýkan 12 kamyon, Þenyurt Sýnýr Kapýsý'nda engellendi. DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, yapay sýnýrlarýn artýk kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi. 5'te

Aile reisi olmayýnca ortada kaldýlar

Sýnýrda yatýrýmlar artýyor

V

an'ýn Bostaniçi (Sixkê) Beldesi'nde yaþayan Aydýn ailesi, babalarýnýn cezaevinde olmasý nedeniyle zor günler geçiriyor. Anne ve 9 küçük çocuðu, kendilerine uzatýlacak yardým eli bekliyor. 3'te

„ 6’da


2

Saðlýk

3 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Güneþ kataraktý tetikliyor Güneþ ýþýnlarýnýn zararlý etkileri, kalýcý görme kaybý nedeni olan kataraktýn daha erken yaþlarda ortaya çýkmasýna yol açabiliyor.

Ö

zellikle yaz mevsiminde gözle direkt temas eden zararlý güneþ ýþýnlarý, gözün önündeki saydam tabakada ultraviyole yanýklarýna, göz dibinde ise görmeyi saðlayan sarý noktanýn hücre yapýsýný bozarak sarý nokta hastalýðýna neden olabiliyor. Güneþin zararlý ýþýnlarý ayrýca mercek yapýsýnda deðiþiklikler yapýp katarakt oluþumunun hýzlanmasýna ve kalýcý görme kaybýna yol açan kataraktýn ortaya çýkmasýna neden olabiliyor. Göz Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Nezih Özdemir, çoðunlukla ileri yaþlarda ortaya çýkan kataraktýn, zararlý

güneþ ýþýnlarý gibi etkenler nedeniyle daha erken yaþlarda da geliþebileceðine dikkat çekerek, "Bu nedenle UVA ve UVB ýþýnlarýnýn zararlý etkilerinden korunmak için baþta güneþ ýþýnlarýnýn en dik geldiði 10.00-16.00 saatleri arasýnda olmak üzere, güneþe asla çýplak gözle bakmamak ve güneþ gözlüðü kullanmak gerekiyor" diyor.

KATARAKT BU BELÝRTÝLERLE ORTAYA ÇIKIYOR 30 yaþýndan sonra düzenli göz muayenesinin þart olduðunu vurgulayan Dr. Özdemir, kataraktýn belirtilerini

þöyle sýralýyor.

o Þekilsiz ya da bulanýk görme, o Uzaðý ya da yakýný görememe, o Çift görme, o Parlak ýþýklarýn çevresinde hare ya da kamaþma görülmesi, o Akþamlarý görmede zorluk veya gece körlüðü, o Derinlik hissi kaybý, o Göz yorgunluðu ve baþ aðrýsý, o Bebeklerde gözlerde kayma, paralellikte bozulma, göz bebeklerinin eþit büyüklükte veya ayný renkte olmamasý.

Gerginlik vücut imajýný bozuyor! Dýþ görünüþ kiþinin vermek istediði mesajý güçlendirdiði gibi zayýflatabiliyor da.

için ise þu ipuçlarýný veriyor. "Gerginliði önlemek için ayaklar omuz hizasýnda açýlmalý, eller doðal þekilde býrakýlmalý ve beden aðýrlýðý eþit olarak daðýtýlmalý. Kiþi çeþitli yerlerden itildiðinde düþmeyecek þekilde durabilmeli ve bunun için de omurga dik hale getirilmeli. Omurga dik ise vücut en az enerji tüketir. Vücut dik deðilse bir yerlerinde gerginlik oluþur ve bu gerginlik enerjiyi alýp götürür. Vücut dik durmuyorsa ve eðikse bu gerginlik demektir ve enerji kaybýna sebep olur… Enerjinin rahat akabilmesi için de dizler yumuþak tutulmalý." Günlük hayat içinde stresin hangi sebeple olursa olsun kiþinin bedenini yorduðunu vurgulayan Özkan, kiþiye olaylarýndan ziyade yaþanan o olaylara verdiði tepkilerin zarar verdiðini belirtiyor. Özkan kontrol dýþý geliþen olaylara karþý da uyarýlarda bulunuyor.

B

Okyanus çamurundan 'süper antibiyotik'

A

BD'nin Kalifoniya eyaleti kýyýlarýndaki okyanus çökeltisinde bulunan bir mikroorganizmada yeni bir antibiyotik keþfedildi. Gerçek yeni antibiyotik keþifleri nadiren yapýlýyor ve uzmanlar antibiyotik ilaçlara karþý geliþen direncin insan saðlýðýna büyük bir tehdit oluþturduðunu söylüyor. ABD'li biliminsanlarýnýn keþfettiði antrasimisin adlý antibiyotiðin hastane mikrobu, ya da süper virüs diye bilinen Metisilin dirençli Stafilokok Auerus ve þarbona karþý etkin olduðu açýklandý. Alman bilim dergisi Angewandte Chemie'de yayýmlanan keþifle, yeni sýnýf bir dizi antibiyotik ilacýn üretilebileceði kaydediliyor. ABD Hastalýk Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Thomas Frieden geçtiðimiz günlerde antibiyotiklere karþý dirençli virüsleri 'kâbus' diye tanýmlamýþ, Ýngiltere Saðlýk Bakanlýðý Baþ Danýþmaný Sally Davies de bu tür virüslerin bir 'saatli bomba' olduðunu söylemiþti. ABD Salgýn Hastalýklar Derneði de, virüslerde geliþen dirence karþý antibiyotik geliþiminin yetersiz olduðundan kaygý duyulduðunu belirtmiþti. Bu nedenle, bu yeni antibiyotik keþfi týp dünyasý açýsýndan özellikle memnuniyet verici bir haber olarak deðerlendiriliyor. Scripps Araþtýrma Enstitüsü'nden Kyoung Hwa Jang ve çalýþma arkadaþlarýnýn makalesine göre, yeni antibiyotiðin yapýsý daha önce bulunan doðal antibiyotiklerden tamamen farklý.

Okyanuslardaki potansiyel Yeni antibiyotik Christopher Kauffman'ýn Büyük Okyanus'ta topladýðý çökeltilerde bulunan Streptomisis adlý bakteriden üretildi. Araþtýrma ekibinin baþkaný William Fenical, 'Bu çalýþmanýn asýl önemi antrasimisinde yeni ve eþsiz bir kimyasal yapý olmasý. Gerçekten yeni bir kimyasal yapý keþfedilmesi çok nadir görülen bir durum. Bu keþif, daha önce deniz bakterilerinin genetik ve kimyasal açýdan eþsiz olduðunu gösteren daha önceki keþifleri destekler nitelikte' dedi. Yeni antibiyotiðin ilk denemelerinde biyolojik terör silahý olarak kullanýlan þarbona ve süper virüslere karþý etkin olduðunu ortaya koydu. Keþifle ayný zamanda, çoðu araþtýrýlmayý bekleyen okyanuslardaki yeni materyallerin önemi ortaya çýkmýþ oldu.

u nedenle kiþideki gerginlik hali aktýrýlmak istenen mesaj dahi kiþinin iliþkilerini birçok yönden olumsuz etkileyebiliyor. Gerginliði, saðlýk, iletiþim ve öðrenmenin baþ düþmaný olarak tanýmlayan Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Özkan, bedenin herhangi bir yerindeki gerginliðin kiþinin imajýný zedeleyebildiðinin altýný çiziyor, gerginliði önlemenin püf noktalarýný açýklýyor. Dýþ görünüþün kiþinin vermek istediði mesajý güçlendirebildiði gibi zayýflattýðýný söyleyen Özkan, sakin kalabilmenin imajý güçlendirdiðini, gerginliðin bulaþýcý olduðunu kaydediyor.

Kontrol dýþý geliþen olaylar sizi üzmesin!

Gerginlik bulaþýcý mý? "Hareket etmeden durabilmek, kendi içinde ve dýþ dünyada sakin kalabilmek, hareket edilecekse bunun bir sebebinin olmasý ve derinden rahat nefes alabilmek imajý güçlendirir. Gerginlik, saðlýðýn, iletiþimin ve öðrenmenin baþ düþmanýdýr ve bulaþýcýdýr. Bedenin herhangi bir yerindeki gerginlik sese yansýyarak kiþinin imajýný zedeler. Bu sebeple olumlu bir imaj

sergilemek isteyen kimse gerginliði býrakmak zorundadýr. Gerginlik bilinç dýþý oluþuyor; ama insan bilinçli olarak gevþeyebiliyor. Gerginlik enerjiyi bitirir. Her türlü gerginlik ýsýya sebep olur ve enerji tüketir." Gerginliði önlemenin mümkün olduðunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Özkan bunun

Uykusuzluðun tedavisi onda saklý

Yapýlan bir araþtýrma, güneþin doðuþu ve batýþýna doðada 'tanýk olmanýn' uyku sorunlarýný giderdiðini ortaya koydu.

C

olorado Üniversitesi'nden Kenneth Wright ve ekibinin yaptýðý araþtýrma, bir hafta boyunca doðada tekrarlanan aydýnlýk-karanlýk döngüsünün biyolojik saatin düzene girmesini ve sabah dinamik uyanmayý saðlayabileceðini gösterdi. Wright, güneþten faydalanmayý artýrarak ve gece lambalara maruz kalmayý azaltarak uyku saatlerinin kýsa sürede düzenlenebileceðini vurguladý.

Diyabet ilacý 'ömrü uzatabilir' Bir diyabet ilacýnýn erkek fareler üzerinde yaþlanmayý önleyici ve ömrü uzatýcý etkisi ortaya çýktý. Bilim insanlarý fareler üzerinde yaptýklarý deneyde 'metformin' maddesinin aþýrý kaloriyi önleyici biretkiye sahip olduðunu farketti. Farelere verilen metforminin, kaloriyi önleyici bir etki yaparak, erkek farelerin ömrünü %5 oranýnda uzattýðý bildirildi. Araþtýrmacýlar, bu çalýþmanýn insanlar için nekadar geçerli olduðu konusunda emin olmadýklarýný ifade ediyorlar. Amerika'da yaþlanma üzerine araþtýrmalar yapan bir kurumda yapýlan çalýþmanýn baþýndaki isim Rafael de Cabo, kaloriyi azaltmanýn laboratuar hayvanlarý üzerinde ömrü uzatýcý etkisi olduðunu farkettiklerini söyledi.

"Þimdilik büyükannenizi dinleyin"

BU CÝHAZLAR VÜCUDU ETKÝLÝYOR Araþtýrmacýlar, evlerinde gece uyumakta zorlanan katýlýmcýlardan sabah 08.00'de uyanmalarýný istedi. Bu kiþilerin gece maruz kaldýðý yapay ýþýðýn biyolojik saati bozduðu görüldü. Daha sonra katýlýmcýlarsadece güneþin ve çevre aydýnlatmasýnýn bulunduðu Colorado'daki birkampta bir hafta geçirdi.

"Bize acý çektiren, olaylar ve insanlardan çok onlarla ilgili duygularýmýz ve yorumlarýmýzdýr. Bu sebeple olaylar sebebiyle kimseyi ayýplamamalý ve kimseyi suçlamamalýyýz. Olaylarý ve insanlarý gerçekte olduklarý gibi görmeliyiz. Onlarý kendi kafamýzdaki hayaller ve düþüncelerle deðil, olduklarý gibi görme alýþkanlýðý kazanmalýyýz. Olaylar kendi kurallarýna göre ortaya çýkarlar. Kontrolümüz dýþýndaki olaylardan dolayý üzülmeye endiþelenmeye gerek yoktur."

Doðada geçirilen bir haftadan sonra vücut saatinin düzene girdiði ve katýlýmcýlarýn sabah çok rahat ve dinamik uyandýðý belirtildi. Elektrikli aydýnlatmalar, televizyon ve iPad gibi cihazlarýn vücut saatini etkilediðini vurgulayan bilimadamlarýnýn araþtýrmasý "Current Biology" dergisinde yayýmlandý.

Daha önceki çalýþmalarýn da 'metformin'in solucan gibi basit yapýya sahip deneklerde ömrü uzatýcý etkiye neden olduðu belirtildi. Ancak memeli veya kanatlý hayvanlarda bu durum yeterince açýk deðil. Metaforminin insan saðlýðýna ve ömrüne etkisi için daha ileri araþtýrmalara ihtiyaç duyduklarýný söyleyen Dr de Cabo, BBC'ye "Þimdilik söyleyebileceðimiz muhtemelen en iyi þey büyükannenizin size söylediði þey olacak. Ýyi beslenme ve spor, insanlarda iþe yarayan bildiðimiz en iyi yöntemler." dedi.


Bingöl'de 7 ayda 319 kiþi evlendi

B

ingöl Belediyesi Evlendirme Memurluðu, son 7 ay içerisinde 319 çiftin resmi nikâhýnýn kýyýldýðýný bildirdi. Bingöl Belediyesi Evlendirme Memurluðu verileri, kentteki evlenme oranlarýnda son yýllarda artýþ yaþandýðýný gösterdi. Verilere göre 2009 yýlýnda 433, 2010 yýlý içerisinde 469, 2011 yýlýnda 505 ve 2012 yýlý içerisinde de 566 çifte resmi nikâh kýyýlýrken,

3 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

2013 yýlýnýn ilk 7 ayýnda 319 evlendirme iþlemi yapýldýðý belirtildi. Nikâhý kýyýlan çiftlere 'Uluslararasý Aile Cüzdaný' verildiðini belirten evlendirme memurlarý, nikâh kýymak amacýyla gelen çiftlere her türlü kolaylýðýn saðlandýðýný ve gerekli evraklarýn teslim edilmesinin ardýndan da iþlemlerin kýsa bir süre içerisinde tamamlandýðý söylediler.

Aile reisi olmayýnca ortada kaldýlar

Van'ýn Bostaniçi (Sixkê) Beldesi'nde yaþayan Aydýn ailesi, babalarýnýn cezaevinde olmasý nedeniyle zor günler geçiriyor. Anne ve 9 küçük çocuðu, kendilerine uzatýlacak yardým eli bekliyor.

B

ostaniçi Beldesi'nin Þafak Mahallesi'nde oturan Sýdýk Aydýn (45), 2007 yýlýnda kapýsýna gelen PKK üyesi olan yakýný Gýyasettin Korkaç'u (Azad) evine aldý. Karkoç'un eve girmesinin ardýndan ihbar üzerine Aydýn'ýn evi ablukaya alýndý. Baskýnda Karkoç yaþamýný yitirirken, akrabasý ev sahibi Aydýn ise çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Yaklaþýk 2 yýl cezaevinde kaldýktan sonra tahliye edilen Aydýn'a, Yargýtay tarafýndan 10 yýl hapis cezasý verildi. Aydýn, Nisan 2013 tarihinde tutuklanarak cezaevine konuldu. Ailenin tek çalýþaný olan ve 10 nüfuslu ailesine bakan Aydýn'ýn tutuklanmasý eþini ve çocuklarýný zor durumda býraktý. Aydýn'ýn tek baþýna baktýðý kalabalýk olan ailesi, yaþadýklarý zorluklar nedeniyle kendilerine uzatýlacak bir yardým eli bekliyor.

'Bize kim bakacak?' Eþinin tutuklanmadan önce kalýpçýlýk yaparak ailesine baktýðýný ifade eden Hanife Aydýn, daha önceden biriktirmiþ olduklarý az miktardaki parayla çocuklarýna ve tutuklu eþine bakmaya çalýþtýðýný söyledi. Okullar tatil olduðundan dolayý çocuklarýnýn okula gitmediðini belirten anne Aydýn, "Okullar açýldýðýnda ben ne yapacaðým bilmiyorum. 9 çocuðumdan 5'i okula gidiyor. Yakýn zamanda okullar açýlacak. Evin tek çalýþaný eþimdi, o da cezaevine gönderildi. En büyük oðlum inþaat iþlerinde çalýþýyor, ama sürekli iþ olmadýðýndan devamlý çalýþmýyor. Eþime ceza verilince ben ikinci kez yalnýz baþýma kaldým. Bende hastayým ve ameliyat oldum. Ameliyatlý olduðumdan dolayý çocuklarým ile ilgilenemiyorum bile. Temizlik iþi çýktýðýnda ameliyatlý olduðum halde

Varto'yu dilenciler bastý

M

uþ'un Varto ilçesine çeþitli il ve ilçelerden gelen dilencilerin kapý kapý dilenmesi tepkilere neden oldu. Dilenci sayýsýnýn her geçen gün artmasý vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. Ramazan ayý nedeniyle duygu sömürüsü yapan dilenciler için belediyenin çözüm bulmasýný isteyen vatandaþlar, çoðunluðu kadýn ve çocuklardan oluþan dilencilerin tamamýna yakýnýnýn komþu il ve ilçelerden geldiði söylediler. Varto Belediyesi Zabýta Memuru Abdulbaki Sinanoðlu, yakaladýklarý dilencileri ilçe dýþýna çýkardýklarýný belirterek, "Biz daha ilçeye dönmeden dilenciler bizden önce geliyor. Vatandaþlarýmýz dilenenlere yar-

gidiyorum. 10 yýl boyunca eþim yanýmýzda olmayacak. Biz 10 yýl boyunca ne yer ne içeriz" dedi.

'Babamý çok özledim' Aydýn ailesinin en küçük bireyi olan bir yaþýndaki Özgür ise, ne ailesinin içerisinde bulunduðu çaresizliðin, ne de babasýnýn cezaevinde oluþunun farkýnda. Ýçerisinde bulunduklarý durumun farkýnda olan çocuklardan Fatma Aydýn ise, babasýnýn serbest býrakýlmasýný isteyerek, "Babam yanýmýzda olmayýnca biz hiçbir þey yapamýyoruz" diyerek babasýzlýðýn çaresizliðini gözleri dolarak anlattý. 6 yaþýnda olan Zana Aydýn ise, "Babamý çok özledim" cümlesi ile duygularýný özetliyor. Ailenin tek çalýþan olan Sýdýk Aydýn'ýn 10 yýl cezaevinde kalacak olmasý, aileyi yoksulluk içerisinde yaþamaya mahkum ederken, Aydýn ailesi kendilerine uzatýlacak bir yardým elini bekliyor. (DÝHA)

Diyarbakýr'da uyuþturucu operasyonu Diyarbakýr'da jandarma ekiplerinin düzenlediði operasyonda çok miktarda esrar maddesi ve kaçak sigara ele geçirildi.

E dým etmedikleri taktirde bir daha ilçeye gelmeyecekleri kanaatindeyim. Eðer bunlar yardým bulmazlarsa kesinlikle gelmezler. Vatandaþýmýzýn yardým etmemesi gerekmektedir" dedi.

kipler, alýnan istihbari çalýþmalar sonucu yol kontrolü gerçekleþtirdi. Kayapýnar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlýðý yol kontrol ve arama noktasýnda durdurulan bir yolcu otobüsünde yapýlan aramalarda, 270 gram kubar esrar, 3 kilo 855 gram toz esrar maddesi ve bin 940 paket bandrolsüz sigara ele

geçirildi. Olayla ilgili 4 kiþi gözaltýna alýndý. Yeniþehir Ýlçe Jandarma Komutanlýðý sorumluluk böl-

gesinde bulunan Geyiktepe Köyü'nde ise, DiyarbakýrElazýð karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapýlan

Hakkari'de park sorunu H

akkari'de araçlarýn düzensiz bir þekilde park edilmesi zaman zaman trafiði durma noktasýna getiriyor. Çarþý merkezinde araçlarýn düzensiz bir þekilde park edilmesi trafiðin aksamasýna neden olurken, ambulans ve itfaiye araçlarýnýn geçiþi ise güçlükle saðlanýyor. Ramazan ayýnýn gelmesi ile birlikte ildeki caddeler kullanýlamaz hale geldi. Araç sürücülerinin kurallara uymamasý ve hatta yasaklý olan caddelerde bile ters þeritten gelmesi vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. Özellikle þehrin en iþlek caddelerinden Cumhuriyet ve Altay caddelerinde araçlarýn düzensiz bir þekilde yol kenarýna park edilmesi en çok yayalarý etkiliyor. Karþýdan karþýya geçmeye çalýþan vatandaþlar, seyir halindeki araçlarýn önünde geçmek zorunda kalmasý ise trafik kazalarýna davetiye çýkartýyor. Ramazan ayý münasebetiyle birçok sürücünün trafik kurallarýný ihlal ettiðini ve ilgili kurumlarýn ise buna seyirci kaldýðýný ifade eden vatandaþlar, yetkilileri göreve çaðýrdýlar.

Ramazan'dan sonra cezalar yolda Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulamanýn olmadýðýný belirten

vatandaþlar, "Araçlar caddenin her iki yakasýna park ediliyor. Aradan geçen araçlar ise baþka araca çarpmamak için büyük bir özen gös-

teriyor. Bazen de orucun etkisiyle birlikte sürücüler arasýnda yer yer tartýþmalar yaþanýyor. Cadde tek yönlü olmasýna raðmen ters þeritten

gelen araçlar da olunca sinirler iyice gerginleþiyor. Kaldýrýmlarda yetersiz olunca birçok vatandaþ araçlarýn içinde gelip gitmek zorunda kalýyor. Bazen caddede trafik ekipleri olmasýna raðmen araçlarý ikaz etmek yerine onlarda araçlarýný cadde kenarýna park ediyor. Nedenini sorduðumuzda ise 'Ramazan ayý nedeniyle vatandaþlarýn sinirleri gergin bu yüzden kimseyi rahatsýz etmek istemiyoruz' cevabýný alýyoruz. Bakýn araç sayýsý gün geçtikçe artýyor. Bu þehir bunca aracý kaldýramaz. Türkiye'nin hiçbir yerinde araçlar yol kenarýnýn her iki yakasýna park edilmiyor. Ancak Hakkari farklý bir il olduðu için buna müsaade ediliyor" dediler. Hakkari Ýl Emniyet Müdürlüðü Trafik Tescil Þube Müdürlüðü yetkilileri ise, ellerinden geleni yaptýklarýný belirterek, Ramazan ayý nedeniyle araç sürücülerine yardýmcý olduklarýný, ancak bundan sonra kurallara uymayanlar hakkýnda gerekli cezalarýn kesileceðini belirttiler.

aramada 625 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kiþi gözaltýna alýndý.

Arazi sulama kavgasý

M

ardin'in Kýzýltepe Ýlçesi'ne baðlý Büyükboðazcý Köyü'nde tarla sulanmasý yüzünden çýkan silahlý kavgada silahlar 2 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Aydýn ve Tutuþ aileleri arasýnda arazi sulamasý nedeniyle öðle saatlerinde tartýþma çýktý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi ve silahlarýn kullanýlmasý sonucu Þeyhmus Aydýn (18) ve Fethi Tutuþ (22) yaþamýný yitirdi. Olayda Vedat Aydýn ile Tutuþ ailesinden bir kiþinin yaralandýðý belirtildi. Vedat Aydýn Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, Tutuþ ailesinden yaralanan kiþinin ise cep telefonu ile arayan yakýnlarýna Mýsýr tarlasýnda yaralý olduðunu söylediði kaydedildi. Güvenlik güçleri, tarlada olduðunu söyleyen yaralýyý bulmak için çalýþma baþlatýrken, köyde güvenlik önlemleri artýrýldý.

Yol verme kavgasýnda 4 tutuklama D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çýkan kavgada 1 kiþinin býçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 4 kiþi tutuklandý. Baðlar ilçesinde 25 Temmuz günü iftar saatine yakýn Sento Caddesi Alay Kavþaðý'nda bir seyahat acentesi önünde yol verme meselesi nedeniyle çýkan kavgada býçaklanan bir kiþi, kaldýrýldýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hayatýný kaybetmiþti. Olayla ilgili soruþturma baþlatan Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði ekipleri, kavgaya karýþan 4 kiþiyi gözaltýna almýþtý. Gözaltý iþlemlerinin ardýndan 4 zanlý, çýkarýldýklarý mahkemece kesici aletle adam öldürme ve darp suçundan tutuklandý.


4

Gündem

3 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Üçüncü aþama 15 Ekim'de

BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin ikinci aþamada atmasý gereken adýmlar konusunda 1 Eylül'e kadar hazýrlýklarýný tamamlamasý ve 15 Ekim'e kadar bazý pratik adýmlarýn atýlmasý durumunda üçüncü aþamanýn baþlayabileceðini söyledi.

B

sonra Öcalan ile yapýlacak olan görüþmeden sonra bir fotoðraf ile adadan ayrýlmak istiyoruz. Biz arzu ediyoruz, Sayýn Öcalan da eðer fotoðraf çekilmesine izin verirse bu yasalara aykýrý deðil. Bütün cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler fotoðraflar çekebiliyor. Görüþçüleri ve yakýnlarý ile fotoðraf çekebiliyorlar. O fotoðraflar dýþarý çýkabiliyor. Bayramda veya bayramdan sonra yapacaðýmýz görüþmede biz bu talebi dile getireceðiz. Ýmralý'daki imkanlar el veriyorsa bir fotoðraf ile dýþarý çýkmak istiyoruz" þeklinde konuþtu.

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Diyarbakýr'da tutuklu bulunan milletvekili ve siyasetçileri E ve D Tipi Cezaevinde ayrý ayrý ziyaret etti. Gündeme iliþkin konularý deðerlendiren Demirtaþ, çözüm sürecinin ikinci aþamasýnda olduklarýný, yani hükümetin demokratikleþme adýmlarýný ve yasal anayasal deðiþiklikleri gündeme getirmesi, bunlarý pratikleþtirmesi gerektiði bir dönemde olduklarýný belirtti. Demirtaþ, "Tabi önümüzde bir parlamento çalýþma takvimi var, seçim takvimi var. Bütün bunlar gözetildiðinde aslýnda 1 Eylül ve 15 Ekim'e kadar bütün bu ikinci aþamaya dair pratik adýmlarýn atýlmasý gerekiyor. Bu aslýnda Ýmralý'da devlet heyeti ve Sayýn Öcalan arasýnda görüþülmüþ bir konu, bizler de hükümet ile görüþüyoruz. Yani bu bir dayatmadan çok önümüzdeki siyasi sürecin takvimine uygun bir öneridir aslýnda. Hükümet de bu önerileri dikkate alan bir çerçevede çözüm sürecine yaklaþýp ve ciddiyet ile bazý adýmlar atarsa, ben üçüncü aþama ile ilgili sürecinde 15 Ekim'den sonra baþlayabileceðini düþünüyorum. Çünkü görüþmeler ve çaðrýlar bunu gösteriyor" dedi.

'Tutuklu siyasetçiler býrakýlmalý' 'Önemli olan ölümlerin durmasý' Demirtaþ, Hükümetin ikinci aþamanýn gereði olan demokratikleþme adýmlarýyla ilgili çalýþmasýný 1 Eylül'e kadar bitirmesi, somutlaþtýrmasý, kamuoyu ve kendileri ile paylaþmasý gerektiðini ifade etti. Demirtaþ, "15 Ekim'de de parlamentoda yasallaþmasý gerekiyor. Bazý pratik adýmlarýn atýlmasý gerekiyor. Çünkü bildiðiniz gibi

ÝHA'lar PKK kamplarýný gözetliyor D

iyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nde Kuzey Irak ve Suriye hareketliliði sürüyor. Ýnsansýz Hava Araçlarý'nýn (ÝHA) gözetlediði PKK kamplarýnýn üzerinde F-16 savaþ uçaklarý da keþif uçuþlarý yapýyor. Diyarbakýr'da konuþlu bulunan ÝHA'lar, gece saat 23.00'da havalanýp Kuzey Irak'taki PKK kamplarýndan Hakurk, Haftanin, Zap ve Çukurca bölgesinde sabaha kadar gözetleme uçuþlarý yaptý. Yapýlan uçuþlarla PKK'nýn geri çekilme konusundaki hareketliliðinin izlendiði belirtildi. Son günlerde Kuzey Irak'ta bulunan kamplar ile

parlamento 1 Ekim'de açýlýyor. Ýkinci aþamada sýkýntý yok. Önemli olan savaþýn, çatýþmalarýn, ölümlerin durmasý idi. Saðlandý, gerçekleþti, çok þükür ki insanlar savaþtan çatýþmadan ölmüyor. Bu önemli bir baþarý ve aþamadýr. Yani kaç kiþi çýktý, kaç kiþi kaldý tartýþmasýndan çok buna bakmak lazým. Hükümetin þu anki durumu ikinci aþamanýn hayata geçmesi için bir fýrsat olarak deðerlendirdiðini düþünüyorum. Bayramdan önce ya da

Çözüm sürecine cezaevlerindeki Kürt siyasetçilerinde büyük destek verdiðini belirten Demirtaþ, þöyle konuþtu: "Cezaevindeki arkadaþlarýmýz büyük bir özveri ve hassasiyet ile çözüm sürecine yaklaþtýlar. Tutuklu siyasetçiler, haksýzlýk ile karþýlaþmalarýna raðmen, 4 yýldýr, hukuksuz, sorgusuz, sualsiz, zulüm altýnda tutulmalarýna raðmen hep süreci desteklediler. Elbette Kürt siyasetinin kadrolarýnýn ana gövdeleri tutuklu ve içeride. 6 milletvekilimiz, binlerce siyasetçimiz halen içeride. Ýþte ikinci

aþamaya dair atýlmasý gereken en somut adýmlardan biri de tutuklularýn serbest kalmasýdýr, düzenlemenin yapýlmasýdýr. Biz arkadaþlarýmýz ile bütün siyasal süreç deðerlendirmelerini ele alacaðýz. Arkadaþlarýmýz infazlarýný doldurmuþ durumdalar ve halen cezaevindedirler. Zaten ceza alsalar bile þu anda fazladan yatýyor durumdalar. Yani bunu yapan hukukçular, siyasetçiler, yargýçlar, savcýlar, güvenlik görevlileri, bu haksýzlýðý düzenleyen herkesten inþallah bir gün hesap sorulur. Bu dünyada da, öbür dünyada da bunlarýn hesabýný verecekler. 10 binlerce insan, aileleri ile birlikte eziyete tabi tutuldular. Bunu hukuk adýna, kanun adýna yaptýlar. Yargýçlarýn çoðu hakim gibi deðil, cellat gibi davrandý. Polis ve savcýlarýn çoðu kanun adamý gibi deðil, cellat gibi davrandýlar. Bu nedenle arkadaþlarýmýz suçsuz bir þekilde içeride tutuluyorlar ama içeride de büyük bir direniþ sergilediler ve özellikle ortaya koyduklarý ölüm oruçlarý ile yeni müzakere sürecinin baþlamasýnýn önünü de açtýlar. Bu sürecin ön önemli mimarlarýndan biri içerideki Kürt siyasetçileridir."

Barýnacak yer istiyorlar

H

birlikte Suriye sýnýr hattýnda sürekli olarak uçuþlar gerçekleþtirilirken, ÝHA'larýn ardýndan F16 savaþ uçaklarýnýn da mühimmat yüklü olarak havalanarak bölgelerde keþif uçuþu yaptýðý öðrenildi.

Zayi ilaný

Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 1.8.2013 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Mahmutcan Can

3 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4346 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

akkari'de rutubetli bir evde yaþam mücadelesi veren 6 nüfuslu Yalçýn ailesi, hayýrsever vatandaþlardan ve yetkililerden kendilerine barýnacak bir yer yardýmýnda bulunmasýný istiyor. Bölgede meydana gelen olaylardan dolayý Çukurca ilçesi Kavuþak Köyü'nden göç ederek Biçer Mahallesi'ne yerleþen Yalçýn ailesi, tek istediklerinin kalacak bir ev olduðunu söylediler. 6 nüfusa bakmakla yükümlü olan Hidayet Yalçýn, yaklaþýk 1,5 yýl önce inþaatlarda çalýþýrken sol elini makineye kaptýrmasý sonucu sakat kaldýðýný ve 1 yýl 3 ay boyunca Erzurum'da tedavi gördüðünü belirtti. Yalçýn, "Evli ve 6 çocuk babasýyým. Ýþsiz olduðum için inþaatlarda çalýþarak aile bütçeme katkýda bulunuyordum. Okula giden 4 çocuðum bulunuyor. Ýnþaata çalýþtýðým sýrada elimi makineye kaptýrarak sol kolum bilekten kesildi ve bir yýldan fazla tedavi gördüm. Sol kolum felç olduðu için çalýþamýyorum. Dýþarýda kaldýðýmýz için valilik bize kiralýk bir ev tutarak burada kalmamýzý istedi. Ancak 3 aydýr

da halen evin kirasý ödenmemiþ. Ev sahibi de bizim evden çýkmamýzý istiyor. Burada rutubetli bir evde kalýyoruz. Yetkililer ve hayýrsever vatandaþlardan tek istediðimiz bir ev yardýmý yapmasýdýr. Akrabama ait bir arsa bulunuyor. Bize yardým edilmesi halinde tek katlý bir ev inþa ederek burada yaþam mücadelesi vermek istiyoruz. Tek isteðimiz bir yuva sahibi olmaktýr. Yetkililerden sadece bunu istiyoruz" dedi.

Sayar TOBB Konseyi üyeliðine seçildi

D

iyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar, TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konseyi üyeliðine seçildi. TOBB 69. Genel Kurulu'nun ardýndan konsey üyeliðine seçilen Sayar, TOBB Konseyi'nin, yereldeki sorunlarý ve sýkýntýlarý merkeze taþýmakta etkili araçlar olduklarýný belirterek, "Ýlimizin, bölgemizin ekonomik, sosyal ve altyapý alanýndaki sýkýntýlarý biliniyor. Bu sorunlarýmýzý merkeze taþýmak için konseyde yer almak önemli. Bizler de konseyi etkin olarak kullanýp bölgesel sorunlarýmýzý TOBB merkezine taþýyacaðýz" dedi.

BDP'den seferberlik çaðrýsý

BDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý, 4 Aðustos'ta yapýlacak yürüyüþ sonrasý gerçekleþtirilecek "Nöbet eylemi" için herkesi 5 Aðustos'ta Ceylanpýnar'a çaðýrdý. B DP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý, Rojava'da sivil halka yönelik gerçekleþen katliamý kýnamak amacýyla basýn açýklamasý yaptý. Ýl binasý önünde yapýlan açýklamaya çok sayýda vatandaþýn yaný sýra STK temsilcileri de katýldý. Açýklamayý yapan Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Suriye'de yaþanan iç savaþta Baas rejimine karþý savaþtýðýný iddia eden AB, ABD ve Türkiye destekli çeteci gruplarýn, Kürt halkýnýn geliþtirdiði demokratik konfederal yapýyý hedef almaya baþladýklarýný belirtti. Türkiye'nin de desteklediði çeteci gruplarýn rejime deðil de, Kürtlere karþý soykýrým fetvalarý yayýnlayarak herkesi hunharca katlettiðini dile getiren Zümrüt, Rojava'da yaþayan Kürtlerin üçüncü bir yaþam modeli ile kendilerini yönetmeyi bütün dünyaya kanýtladýðýný söyledi. Sivil Kürt halkýna yönelik eþi benzeri görülmemiþ bir katliamýn yapýldýðýný ifade eden Zümrüt, "Halep bölgesindeki Tel Hasil ve Tel Aren beldelerinde çoðu kadýn ve çocuk en az 50 Kürt sivil katledildi, 350 dolayýnda

insanýmýzda esir alýndý. Rojava'da yaþanan bu vahþeti kýnýyoruz" dedi.

Yürüyüþ ve nöbet eylemi yapýlacak Herkesi Rojava halkýnýn mücadelesine ortak olmaya ve direniþlerine katýlmaya çaðýran Zümrüt, "Bu baðlamda üzerimize düþen her türlü görev ve sorumluluklarý tüm halkýmýz ile birlikte her zamankinden daha çok hazýr olacaðýmýzý belirtiyor ve tüm demokratik kamuoyunu mücadelemize ortak olmaya davet ediyoruz. Rojava'daki katliamý genelde bütün Kürt halkýna, özelde ise Amed halkýna yapýlmýþ bir katliam olarak görüyoruz" þeklinde konuþtu. Zümrüt, son olarak Ceylanpýnar'da yapýlacak yürüyüþe seferberlik ruhuyla katýlým çaðrýsý yaparak, hemen sonrasýnda baþlanacak "Nöbet eylemi" için herkese 5 Aðustos günü saat 09.00'da BDP il ve ilçe binalarý önünde bir araya gelme çaðrýsý yaptý. (DÝHA)


CMYK

Bölge Haber

3 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

5

SP'den Mýsýr'a destek eylemi Saadet Partisi Diyarbakýr Ýl Baþkaný Fesih Bozan, Mýsýr'da yaþanan olaylarýn 28 Þubat döneminde Necmettin Erbakan'a yapýlanlarýn devamý olduðunu söyledi. lerin seslerinin daha yüksek çýkmasý gerektiðini söyledi. Þuurlu Öðretmenler Derneði Baþkaný Abdurrahman Sevgili ise tüm MÝKO Baþkanlarý adýna konuþma yaptý ve Mýsýr halkýnýn galip geleceðini söyledi.

Mursi'yi tehdit gördüler

Anadolu Gençlik Derneði (AGD) ve Milli Görüþ Kuruluþlarý (MÝKO) ile Saadet Partisi, ülke genelinde iftardan sonra Mýsýr Adeviye Meydaný'nda Mursi'ye destek için düzenlenen eylemlere destek verdi. Ýftarýný Daðkapý Meydaný'nda açan vatandaþlar, kýlýnan namazýn ardýndan Kuran tilaveti ile destek eylemine baþladý. AGD Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Abdullah Ergin, Türkiye'nin bütün illerinde bulunan meydanlarýn birer Adeviye meydaný olmasý için çaðrýda bulundu. Ergin, Türkiye'deki siyasetçi-

Ardýndan konuþan Saadet Partisi Diyarbakýr Ýl Baþkaný Fesih Bozan, Mýsýr'da Mursi'nin devrilmesinin Saadet Partisi kurucusu merhum Necmettin Erbakan'a 28 Þubat döneminde yapýlan askeri darbenin devamý olduðunu söyledi. Bozan, "Erbakan hocamýz Ýslam ülkelerinin birliðini istiyordu. Bu manada D-8 ülkeleri birliðini kurdu. Ýslam ülkelerinin birliðini istediði için Amerika, Ýsrail ve Avrupa Birliði, kendisini bir tehdit olarak gördü ve darbe ile kendisini düþürdüler. Baktýðýmýz zaman bu gün Mursi de iktidara geldiði ilk günden itibaren Ýslam ülkelerinin birliðini istediðini söyledi. Ortadoðu'da planlarý olan bu küresel devletler, Mursi'yi de kendilerine tehdit olarak gördüler ve kendisine bir yýl bile tahammül göstermeyerek darbe ile devirdiler" dedi.

Dünya Kudüs Günü etkinliði Diyarbakýr'da Özgür Kudüs Platformu tarafýndan kýlýnan cuma namazý sonrasý basýn açýklamasý düzenlendi. Özgür Kudüs Platformu tarafýndan gerçekleþtirilen basýn açýklamasýna, BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan da katýldý. Ulu Camii önünde bir araya gelen grup, Ýsrail aleyhine sloganlar atýp tekbir getirdi. Açýklamayý okuyan Özgür Kudüs Platformu Baþkaný Fikri Karavil, Kudüs'teki Ýsrail iþgaline dikkat çekmek ve Filistinlilerin Ýsrail tarafýndan öldürülmesini kýnamak amacýyla bu eylemi gerçekleþtirdiklerini söyledi. Karavil, Dünya Kudüs Günü'nün evrensel bir gün olduðuna dikkat çekti. Basýn açýklamasýnýn ardýndan grup, dualar okuduktan sonra sessizce daðýldý.

Hakkari'de minyatür Pamukkale 'Çocuklar sokaklarda Hakkari'deki doðal güzellikler çözüm süreciyle birlikte bir bir ortaya çýkmaya baþladý.

Hakkari yöresindeki tarihi ve doðal yerleri dolaþarak fotoðraflayan hukukçu Turgut Besi baþkanlýðýndaki fotoðrafçý Esat Kýlýç ile doðaseverlerden Naci Ertunç, Kemal Daðgöl

ve Kahraman Aytan, bu defa Pamukkale'yi aratmayan görüntülerin yaþandýðý Hakkari-Van karayolu üzerindeki Karasu mevkiinde bulunan travertenleri ziyaret ettiler. Çözüm süreciyle birlikte ziyaretçilerini bekleyen travertenlerin tanýtýlmasý için ziyaret ettiklerini söyleyen Besi, "Gördüðümüz bu güzel yerleri herkesin görmesini istiyoruz" dedi.

solmayacak'

Yardým konvoyu engellendi yaþanacaðý, bu sorunlarýn çözüleceði söylendi. Atalay, 'toplanan yardýmlarýn yarým saat içinde gönderilecek' demesine raðmen sýnýr kapýsýndaki yetkililere resmi bir yazýnýn ulaþmadýðý için toplanan yardýmlar hala bekletiliyor" dedi.

Selahattin Bulut, 'El uzatýlmayan genç kalmasýn' projesi kapsamýnda sokakta çalýþan 100 çocuðun ailesine kuru gýda yardýmýnda bulunulacaðýný bildirdi. 'El uzatýlmayan genç kalmasýn' projesi kapsamýnda yardým edilecek çocuklarýn tespit edildiðini ifade eden Bulut, yardýmlarýn önümüzdeki günlerde yapýlacaðýný söyledi. Yardým sayesinde sokakta çalýþan çocuklarýn aileleriyle irtibat kuracaklarýný kaydeden Bulut, "Yapýlacak yardým sayesinde bu çocuklarýmýzýn aileleriyle iletiþime geçeceðiz ve sokakta çalýþan çocuklarý bekleyen tehlikeyi onlara aktaracaðýz. Küçük yaþta

Toplanan insani yardýmlarý Suriye'de yaþayan Kürtlere ulaþtýrýlmak için yola çýkan 12 kamyon, Þenyurt Sýnýr Kapýsý'nda engellendi. DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, devletin ciddiyetsiz yaklaþýmýyla karþýlaþtýklarýný belirterek, yapay sýnýrlarýn artýk kaldýrýlmasý gerektiðini vurguladý. DÖKH'lü kadýnlar öncülüðünde Diyarbakýr, Van, Mardin ve Aðrý Doðubayazýt'ta Rojava için toplanan acil ihtiyaç malzemeleri yüklü 12 yardým kamyonu, Suriye'ye geçmek üzere Þenyurt Sýnýr Kapýsý'na doðru hareket etti. Sýnýr kapýsýna ulaþan kamyonlarýn geçiþine görevliler tarafýndan izin verilmedi. Kontrolden geçirildikten sonra geçiþlerine izin verileceði söylenen yardým kamyonlarý, 24 saattir sýnýr kapýsýnda bekletiliyor. Yardým konvoyunun sýnýrdan geçiþine izin verilmediði haberi üzerine yüzlerce kiþi, sýnýr kapýsýna yürüdü. Sýnýr kapýsýna ulaþan topluluk, sabah saatlerine kadar zýlgýt, alkýþ ve sloganlar-

la halaylarla durumu protesto etti. DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, yardým konvoyunun geçiþine izin verilmemesi üzerine sýnýr kapýsýna giderek yetkililerle görüþtü.

24 saat bekletildi Aysel Tuðluk, "Ýnsani yardým temelinde DÖKH'lü kadýnlar öncülüðünde toplanan yardýmlarý kadýn belediye baþkanlarý, seçilmiþler ve halkýmýzýn katýlýmýyla Rojava'da halkýmýza ulaþtýrmak için Þenyurt Sýnýr Kapýsý'na getirmiþ bulunmaktayýz. Biz 24 saattir buradayýz. Devlet yetkilileri ile 24 saattir yaptýðýmýz görüþmelerde toplanan acil ihtiyaç malzemesi bir an önce sýnýrýn öbür tarafýndaki insanlara ulaþtýrmak istediðimizi belirtmemize raðmen, hala bir sonuç almýþ deðiliz. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ve Dýþ Ýþleri Bakanlýðý düzeyinde görüþmeler gerçekleþtirdik. Yaptýðýmýz her görüþmede toplanan yardýmlarýn sýnýr kapýsýndan geçebileceðini söylendi, ancak bir takým bürokratik sorunlar

sokaklarda çalýþtýrýlan bu çocuklarýmýz, büyüklerinde sokak terbiyesiyle geleceklerini inþa edemeyeceklerdir. Bizler bunlarý ailelere anlatarak geleceklerinin inþa edilmesine yardýmcý olacaðýz.

Bu çocuklarýmýzý çeþitli etkinlikler düzenleyerek sosyal hayata kazandýracaðýz. Aileleriyle teker teker görüþüp çocuklarýmýzýn eðitim alanýna yönlendirilmesine yardýmcý olacaðýz" dedi.

Siirt'te bayram hareketliliði

'Yapýlan insanlýk dýþý' Tuðluk, getirdikleri 12 kamyon ihtiyaç malzemelerinin tamamen çocuklarýn, kadýnlarýn acil ihtiyaçlarý olduðunu belirterek, devletin tutarsýz yaklaþýmýný kýnadýklarýný aktardý. Karþý tarafa 10 dakikada ulaþtýrabilecekleri malzemelerinin devletin yaklaþýmýndan dolayý saatlerce bekletildiklerini dile getiren Tuðluk, "Bu yapýlan insanlýk dýþýdýr. Karþýmýza çýkarýlan hukuksuzluðun kendisidir. Rojava'daki halkýmýzýn mücadelesi bizim mücadelemizdir. Biz onlarý asla yalnýz býrakamayýz. Halkýmýza karþý bu engeller artýk kalkmak durumunda. Bu yapay sýnýrlar kaldýrýlmak durumdadýr. Ýnsani yardým çerçevesinde hiçbir engel kalmamalýdýr. Bu eksende tüm halkýmýzýn duyarlý olmasýný yardýmlarýný esirgememesini istiyoruz. Çünkü orada bu insani yardýmlara ihtiyaç var ve bu çerçevede sorumlu davranmak durumundayýz. Devletin bu engellerini aþmak durumundayýz. Halkýmýz ve kamuoyu duyarlý olmalý, bu kapýlarýn açýlmasý konusunda herkesin çaba içinde olmasý lazým" þeklinde konuþtu.

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Selahattin Bulut, yarýnýn geleceði olan çocuklarýn sokaklarda çalýþtýrýlarak solmalarýna izin vermeyeceklerini söyledi.

Siirt'te Ramazan ayýnýn sonlarýna gelinmesiyle birlikte esnaf bayram hazýrlýklarýna baþladý. Þeker, çikolata ve lokumlar tezgahlardaki yerlerini alýrken, seyyar satýcýlar da Güres Caddesi'nde tezgah açtý. Kent merkezinde bayram hazýrlýklarýnýn yapýldýðýný belirten Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Birliði Baþkaný Rýfat Ayyýldýz, küçük esnaflarýn en büyük beklentisinin köylü kesimi olduðunu söyledi. Esnafýn bayram hazýrlýðýna baþladýðýný aktaran Ayyýldýz, "Halkýmýz kadar esnafýmýz da bayram hazýrlýlýðýna baþladý. Havalarýn sýcak olmasýndan

dolayý gündüz vakti çarþýya inemeyen vatandaþlar, iftar sonrasý alýþveriþ yapmaya baþladý. Ýlimizde son yýllarda birbiri ardýna açýlan AVM'ler küçük ölçekli esnafýmýzý sýkýntýya sokuyor. Küçük ölçekli esnafýn en büyük beklentisi ise köylü kesimdir" dedi.

Hazýrlýklar tamamlandý Þeker satýcýsý Mehduh Þen

ise, bayram hazýrlýðýnýn tamamlandýðýný ifade ederek, bayrama kadar iyi bir satýþ beklediklerini söyledi. Þen, "Bayram hazýrlýlýðýmýz sürüyor. Bu yýl þeker ve lokum fiyatlarý geçen yýlla ayný fiyatta. Ancak bayram ürünlerine ciddi bir talep yok. Vatandaþ þu anda havalarýn sýcak olmasýndan dolayý daha tam þeker taleplerine baþlamadý. Bayrama yakýn iþlerin açýlacaðýný ümit ediyoruz" diye konuþtu. Güres Caddesi'nin yaný sýra dar gelirli ve köylerden alýþveriþe gelen vatandaþlarýn uðrak yeri olan Helvacýlar Çarþýsý'nýn da önümüzdeki günlerde hareketlenmesi bekleniyor.


6

EKONOMÝ

Tarým alanlarý canlandý 3 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

Van'ýn Gevaþ ilçesindeki boþ tarým alanlarýnýn deðerlendirilmesi ilçe ekonomisine büyük katký saðlýyor. Birkaç yýl öncesine kadar tüm sebze ihtiyacýný baþka bölgelerden temin eden Gevaþ, yurt içi ve yurt dýþýna sebze ihraç etmenin mutluluðunu yaþýyor. ve Rusya'ya yapýlacak. Önümüzdeki yýl yurt dýþýna ihraç edilecek sebze TIR'larýnýn haddi hesabý olmayacak" dedi.

Movapark'tan araba kampanyasý Mardin Movapark Alýþveriþ Merkezi'nin ramazan ayý öncesi baþlattýðý 2 adet araba kampanyasýnýn yoðun ilgi gördüðü belirtildi. Movapark Genel Müdürü Koray Belet, müþterilerinin yapacaklarý alýþveriþle araba kazanma hakkýna sahip olabileceklerini söyledi. Belet, "Müþterilerimize yönelik 2 adet otomobil kampanyasý baþlattýk. 21 Ekim'e kadar devam edecek olan kampanyaya katýlmak için sadece 50 lira ve üzeri alýþveriþ fiþini

danýþma bankomuza göstererek çekiliþ hakký kazandýrýyoruz. Özellikle bayram alýþveriþlerinde Mardin halký için hem alýþveriþ hem deðerli hediyeler kazanma þansýný veriyoruz. Kampanyaya yoðun ilgi gösteren Mardin ve ilçelerinden gelen müþterilerimize teþekkür ediyoruz. Ýnþallah arabalarýmýzýn ikisini de kazanacak olan müþterilerimizin duasýný kazanýrýz" dedi.

Bölgenin en büyük çilek tarlasý

Ýlçede 10 dönümlük bir arazide domates ekerek üretime baþladýklarýný belirten üretici Mehmet Gürbüz, gelinen noktada azmin ve kararlýlýðýn karþýlýðýný fazlasýyla aldýklarýný söyledi. Bölgedeki tarým alanlarýnýn mutlaka deðerlendirilmesi gerektiðini vurgulayan Gürbüz, "Bu bölge gerçekten ekilip biçilmesi gereken bir bölge. Burada diðer bir bölgede alamadýðýnýz bütün ürünleri tonaj bakýmýndan iki katýna kadar alabiliyorsunuz. Bu nedenle insanlarýmýzýn bir an evvel buralara el atmalarý ve boþ arazilerin deðerlendirilmesi gerekiyor. Yetiþtirdiðim sebzelerin analizleri AB standartlarýnýn üzerine çýktý ve bu sayede Van'dan Avrupa ülkelerine sebze ihraç etmeye baþladýk. Almanya ve Rusya ile yaptýðýmýz anlaþmalar gereði bu yýl her iki ülkeye sebze ihraç edeceðiz. Ýlk sebze ihracatýmýz 10 Aðustos tarihinde Almanya

Gürbüz, sebze yetiþtiriciliðinin yaný sýra 71 dönümlük arazide bölgenin en büyük çilek bahçesini faaliyete geçirdiklerini ve bu yýl üretime baþladýklarýný da söyledi. Gürbüz, mevsimin en son çileðinin de kendi bahçelerinde üretileceðini dile getirdi. Topraðýn çilek üretimine elveriþli olduðunu anlatan Gürbüz, "Bölgedeki en

Sýnýr kapýsý giriþimi sonuç verdi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a, bölgesel sorunlara iliþkin bir dosya ileten Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Süleyman Çaðlý'nýn çabalarý sonuç vermeye baþladý. TSO Baþkaný Çaðlý'nýn Baþbakan ile yaptýðý görüþme sonrasý, Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Irak'a sýnýr Hakkari ve Þýrnak'ta iki yeni sýnýr kapýsýnýn açýlmasý için çalýþmalarýn baþladýðýný belirterek, orada sýnýr ticareti merkezlerinin oluþturulacaðý mesajýný verdi. Cizre TSO Baþkaný Çaðlý, ticari veriler ýþýðýnda günlük 3 bin 500 aracýn geçtiði, 13 milyar dolarý geçen ticaret hacmine sahip olan Habur Gümrük Kapýsý'nýn yetersiz ve hizmet vermekten uzak olduðunu, bu kapýlarýn iyileþtirilmeleri konusunda Baþbakandan ricada bulunduklarýný

ifade etti. Baþbakan Erdoðan'ýn konuyla ilgileneceðini belirttiðini belirten Çaðlý, Baþbakana sunduklarý özel dosyada en önemli baþlýk olarak, Habur Gümrük Kapýsý ve sýnýr ticaretine iliþkin taleplerde bulunduklarýný dile getirdi.

'Irak büyük Pazar' Irak'ýn Türkiye için çok büyük bir pazar olduðunu belirten Çaðlý, "Ýlimizin bulunduðu coðrafik konum sýnýr ticareti yerine, sinir ticaretine dönüþmüþ bulunmaktadýr. Vatandaþlar bize gelerek iþleyiþle ilgili sýkýntýlarýný dile getiriyorlar. Biz bu sorunlara çözüm ve uzlaþý odaklý yaklaþmayý hedefledik. Yeni düzenlemelerin getirilmesi için önerilerde bulunarak her ortamda istiþarelere devam edeceðiz. Çünkü üç ülkeye sýnýr olmamýza raðmen, Türkiye'de iþsizlik oranýnýn en yüksek olduðu illerin baþýnda yüzde 15,3'le Þýrnak gelmektedir. Halkýmýz hiçbir üretim olmayan bir ortamda yaþýyor. Üretime ya da istihdama yönelik ciddi adýmlar þu ana kadar

atýlmadý. Ýnsanlarýmýz iþsiz geziyor veya batýdaki bir ile giderek ailesinin bütçesine ekonomik katký saðlamaya çalýþýyor. Eðer, bölgede sýnýr ticaretinde iyileþtirilmeler yapýlýrsa, bu insanlarýmýz batýya gitmeden kendi evinde çalýþabilecektir" þeklinde konuþtu.

'Barýþ süreci katký sunacak' Barýþ sürecinin bölgeye her yönden katký sunacaðýný dile getiren Çaðlý, sözlerine þöyle devam etti: "Biz bunun inancýndayýz. Ayný zamanda Cizre'de turizmin geliþmesine ve turist sayýlarýnýn fazlalaþacaðýna inanýyoruz.

Cizre tarih kokan bir yerdir. Bu tarihe hepimiz sahip çýkmalýyýz. Gerek doða güzellikleriyle, gerek turistik yerleriyle insanlarýn gezip dolaþacaðý çok deðerli yerlere sahibiz. Tahmin ediyorum havalimanýmýzýn açýlmasýyla birlikte ziyaretçi sayýsý artacaktýr. Artýk insanlar rahatlýkla gezip dolaþacaklardýr. Barýþ süreci olumlu sonuçlanýrsa iþsizlikte bir nevi rahatlayacaktýr. Doðuya büyük yatýrýmlarýn yapýlmasýný istiyoruz. Yapýlacaðýndan da eminiz. Barýþ sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Bunun bir an önce sonuca baðlanmasý gerekiyor."

Ayakkabý boyacýlarý iþsizlikten þikayetçi Van'da ayakkabý boyacýlýðý yapan vatandaþlar, iþlerinin iyi olmadýðý için evlerine ekmek götüremediklerini belirtiyor. Kent merkezinde 10 yýldýr boyacýlýk yaparak 6 kiþilik ailesine ekmek götürmeye çalýþan Kutbettin Dirli, Van'da çalýþabilecekleri herhangi bir iþ alaný olmadýðý için boyacýlýk yaptýklarýný belirtti. Kendisinin akciðer hastasý olmasýna raðmen boyacýlýk yaparak ailesini geçindirmeye çalýþtýðýný ifade eden Dirli, boyacýlýk iþinde de artýk para kazanamadýklarýný dile getirdi. Depremde Van'da yaþayan bir çok aile gibi kendilerinin de büyük sýkýntýlar yaþadýklarýna belirten Dirli, birçok defa ÝÞ-KUR'a

iþ baþvurusu için kayýt yaptýrdýðý halde bir türlü kendilerine iþ imkanýnýn tanýnmadýðýný söyledi. Boyacýlýk yapan diðer bir vatandaþ Cebrail Atan ise ailesiyle birlikte kirada yaþadýklarýný, iþ olmadýðýndan kaynaklý kira paralarýný ödeyemediklerini ifade etti. Van'da bulunan birçok resmi kuruma iþ baþvurusunda bulunduðunu belirten Atan, hiçbir kurumun kendilerine ne iþ ne de baþka bir þekilde yardým etmediðini dile getirdi. Kimseden para dilenmediklerini aktaran Atan, devletin kendilerine yapacaðý en büyük yardýmýn iþ imkanlarý yaratmasý olduðunu söyledi. (DÝHA)

büyük çilek bahçesi 42 dönümdür. Biz bir ilki gerçekleþtirerek 71 dönümlük araziye çilek bahçesi kurduk. Bu yýl dönümden bir ton meyve almayý planlýyoruz. Gelecek yýllarda bu verimi artýrmayý hedefliyoruz. Bölgenin çilek üretiminde çok baþarýlý olacaðýna inanýyorum" diye konuþtu. Gürbüz, bu yýl kendilerine ait seralarda üretilen sebze fidelerini toprakla buluþturduklarýný vurgulayarak, diðer illerden getirilen fidelerin bölgenin mevsimine uyum saðlamadýðý için verimin düþük olduðunu da sözlerine ekledi.

Sýnýrda barýþ umudu yatýrýmlarý artýrýyor Çatýþmalarýn en yoðun yaþandýðý Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, barýþ süreci ile birlikte giriþimciler de yatýrýmlarýný hýzlandýrdý. Barýþ sürecinin baþlamasýyla birlikte ilçenin çehresi deðiþmeye baþladý. Ýlçede üç arkadaþýn giriþimiyle modern bir tesis kuruldu. Çukurca ilçesine 3 kilometre uzaklýkta bulunan Kaymakam Çeþmesi mevkiinde kurulan tesiste, 300 metrekarelik yetiþkin ve 25 metrekarelik çocuk havuzu, restoran ve aile çay bahçesi bulunuyor. Yüzme havuzunun yapýmý daha tamamlanmadan vatandaþlardan ilgi gördüðünü ifade eden giriþimcilerden Naim Derin, "Böyle bir tesis Çukurca için þarttý. Vatandaþlarýmýzýn rahat bir þekilde aileleri ile birlikte rahat bir ortama kavuþturmasýnýn mutluluðunu yaþýyoruz. Tesisin açýlýþýný Ramazan Bayramý'nda gerçekleþtirmek için gece gündüz çalýþmalarýmýz devam ediyor. Yöre halký oldukça ilgi gösteriyor. Bu tesise Çukurca ilçesinin ihtiyacý vardý" dedi.

Van'da tarým hýzla geliþiyor

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Fevzi Altuner, Göllü Köyü'nde yaklaþýk 250 dekar alanda karýþýk sebze üretimi yapan Süleyman Bozkuþ'a ait tarlalarý gezdi. Ýl Müdürü Altuner ve Bitkisel Üretim ve Bitki Saðlýðý Þube Müdürü Ercan Ünsal, tarlada yetiþtirilen ürünler hakkýnda bilgi alarak üreticinin sýkýntýlarýný dinledi. 250 dekar alanda sebze üretimi yaptýðýný ifade eden Bozkuþ; "Tarlamda hali hazýrda kavun, karpuz, domates, biber ve patates üretimi her yýl artarak devam ediyor. Artan üretim karþýsýnda da en büyük sýkýntýmýz Sarýmemet Barajý'ndan gelen sulama suyu tarlalarýmýza gelinceye kadar ciddi oranda azalmasýdýr. Bu nedenle sulamada çok sýkýntý yaþýyoruz" dedi. Üreticinin sorunlarýný dinleyen Altuner, "Sulama suyu ile ilgili sýkýntýlarý yetkili mercilere iletileceðiz. Kurum olarak üreticilerimize her türlü desteði saðlamaya devam edeceðiz. Kýsa sürede örnek baþarýlar elde eden üreticimizi tebrik ediyorum. Tüm üreticilerimize bol kazançlý bir sezon geçirmesi temennisinde bulunuyorum" þeklinde konuþtu.


GÜNCEL

3 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ

Yakýnlarý kaçýrýlan ailelerden PKK'ya çaðrý:

Bayramdan önce serbest býrakýn Bingöl'ün Genç Ýlçesi'nde demiryolu yapýmýnda çalýþýrken PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýlan iþçiler Ertuðrul Bozkurt ile Ahmet Tekin'in aileleri, çocuklarýnýn bayramdan önce serbest býrakýlmasýný istedi. Bingöl'ün Genç Ýlçesinde 19 Temmuz'da PKK tarafýndan kaçýrýlan demiryolu iþçileri Ertuðrul Bozkurt ve Ahmet Tekin'in aileleri, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ile birlikte Diyarbakýr Ýnsan Haklarý Derneði'nde (ÝHD) basýn toplantýsý düzenledi. Kaçýrýlan iþçilerin serbest býrakýlmasýna iliþkin PKK'ya çaðrý yapýlan basýn toplantýsýna ÝHD ve Mazlum-Der yetkilileri de katýldý. Basýn toplantýsýnda konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Abdülselam Ýþgören, iki iþçinin ailesinin kendilerine baþvurduðunu ifade ederek, "19 Temmuz'da Bingöl Genç'te demiryolunda çalýþan iki sivil iþçinin alýkonulmasý olayýndan sonra aileleri çok tedirgin oldu. Bunlar sivil insanlar ve ailelerini geçindirmek için çalýþýyorlar. Bu iþçilerin alýkonulmasý doðru deðil. Ýþçilerin aileleri ciddi kaygý içerisinde. Ýþçilerin bir an önce býrakýlmalarý iyi olacak. Bayramý aileleriyle geçirmelerini istiyoruz" dedi.

Ailelerimiz periþan Kaçýrýlan iþçilerden Ertuðrul Bozkurt'un Kýrþehir'den gelen amcasý Hüseyin Bozkurt ise, 19 Temmuz'dan

beri giriþimlerde bulunduklarýný söyledi. Bozkurt, "Ailelerimiz periþan haldeler. Annesinin tansiyon hastalýðý var. Ertuðrul'un eþi de bu olaydan sonra rahatsýzlandý. Önümüz bayram olduðu için bunlarýn serbest býrakýlmalarýný rica ediyoruz. Bu insanlarýn ekmek parasý dýþýnda baþka bir niyetleri yok. Bu insanlarý býraksýnlar. Biz periþan olduk ve moralmen çöküntü içindeyiz. Bayramdan önce býrakýlmalarýný istiyoruz" þeklinde konuþtu. Kaçýrýlan iþçilerden Ahmet Tekin'in Ýzmit'ten gelen eþi Ayfer Tekin ise, çocuðunun kaçýrýlma olayýndan dolayý üniversite sýnavýna giremediðini belirterek, "Benim eþim 3 aydýr orada çalýþýyordu. 10 gün önce izine gelmiþti ve iþine geri döndü. Biz her türlü maðduruz. Bir an önce serbest býrakýlmalarýný istiyoruz. Eþimin saðlýðýndan çok endiþeliyiz. Bayramdan önce serbest býrakýlmasýný istiyoruz" ifadelerini kullandý.

'Serbest býrakýlmalýlar' Mazlum-Der temsilcisi Yahya Öðer ise 7 aydýr silahlarýn sustuðu ortamýn devam etmesini istediklerini ifade etti. Öðer, "Bayram günlerinde, kan ve gözyaþýnýn hakim olduðu bu

bölgede, bu arkadaþlarýn çok kýsa zamanda serbest kalmasýný istiyoruz. Bölgede Türk ve Kürt halklarýnýn kardeþliði pekiþtirilsin. Bu arkadaþlarýmýzýn bir an önce ailelerine kavuþmalarýný bekliyoruz" dedi. Gazetecilerin sorusu üzerine iþçilerin kaçýrýlmasý olayýný deðerlendiren CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, þunlarý söyledi: "Hiç bir sivil insanýn kaçýrýlmasý kabul edilemez. Silahlarýn sustuðu böyle

bir dönemde bu insanlarýn kaçýrýlmasý kabul edilemez. Böyle bir dönemde, bu kaçýrma olayý anlaþýlýr gibi deðil. Suriye'de çok þiddetli bir çatýþma var. Rojava'da El Nusra çeteleri mazlum halklarý katlediyor. Bu dönemde barýþ arayýþlarý çok önemlidir. Bu noktada da örgütün özenli davranmasý gerekir. Bu iþçilerin bayram olmadan serbest býrakýlmasý herkesi çok memnun edecektir."

Þehit aileleri ve gazilere iftar Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, þehit yakýnlarý ve gazileri ile iftar yemeðinde bir araya geldi. Ýftar yemeðine Vali Kýraç'ýn yaný sýra, AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Cuma Ýçten, Galip Ensarioðlu, Süleyman Hamzaoðullarý ve çok sayýda þehit ailesi ile gazi katýldý. Ýftar yemeðinin ardýndan konuþan Vali Kýraç, Ramazan ayýnýn, kötülüklerin, fitne ve fesadýn son bulduðu günler olduðunu söyledi. Þehitlik ve gaziliðin, peygamberlik makamýndan sonra en yüce makam olarak kabul edildiðini belirten Kýraç, milletin birliði ve bekasý için Çanakkale'de, Kurtuluþ Savaþý'nda ve terörle mücadelede binlerce þehit verildiðini dile getirdi. Ýnsanlýðýn doðuþ yeri olan, binlerce yýldýr onlarca medeniyete ev sahipliði yapmýþ olan Anadolu coðrafyasýnda yaþamanýn bir bedeli bulunduðunu aktaran Kýraç, "Galiçya'da, Dimetoka'da, Þipka'da, yüzyýlýn baþýnda da Çanakkale'de binlerce fidanla bedel ödediðimiz süreç, Kýbrýs'ta ve son 30 yýldýr bütün Anadolu'da devam etmektedir. 640'lý yýllarda kadim þehrimizi özüne kavuþturmak, Ýslam diyarý yapmak için gelen ve bu topraklarda þehit olmuþ sahabelerle, yine bu topraklarýn birliði ve bekasý için þehit düþen evlatlarýnýz, ayný kutlu kervanýn yolcularýdýr ve cennete de beraber gireceklerdir. Ayný zamanda yeni þehit ve gazi haberleri almamak adýna umutlandýðýmýz son süreçte, yine en büyük fedakarlýðý þehit ve gazi yakýnlarýndan beklemekteyiz. Çünkü yitirilmiþ evlatlarýn içimize düþürdüðü ateþin acýsýný anne ve babalardan, genç gelinlerden ve yetim çocuklardan daha iyi kim anlayabilir? Bu duruþunuzla sizler bu topraklarýn, þarkýn, þanlý Sultan Selahaddin'in yurdu olarak kalacaðýnýn en büyük teminatýsýnýz" dedi. Ýftar programý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü Konya Türk Tasavvuf Müziði Topluluðu'nun verdiði konserle sona erdi.

Dul ve yetimlere yardým Batman'da faaliyet gösteren Mum Iþýðý Derneði, ramazan ayý dolayýsýyla yardýma muhtaç 300 dul ve yetim aileye giyim ve gýda yardýmýnda bulundu. Mum Iþýðý Derneði, ramazan ayý boyunca muhtarlýklardan daha önce tespit ettiði 300 aileye kendi þubesinde yardým etti. Bir yandan gýda yardýmý yapan dernek, diðer yandan büyük ve küçük çocuklara ise ramazan bayramý için ayakkabý ve giyim yardýmýnda bulundu. Dernek Baþkaný Yahya Arý, yapýlan yardýmlarla muhtaç, dul ve yetimleri ramazan ayýnda sevindirmenin gururunu yaþadýklarýný ifade etti. Arý, "Ramazan süresince yardýma muhtaç yetim ve dul 300 aileyi mahalle muhtarlarýndan tespit ettik, tespit ettiðimiz ailelere önce gýda yardýmý, ardýndan yaklaþan Ramazan Bayramý için bu ailelere ayakkabý ve giyim yardýmlarý yaptýk. Son 25 gün içinde toplam 300 aileye gýda ve giyim yardýmlarý yaptýk. Bu yardýmlar bayramdan sonra da devam edecek" dedi.

Kadýnlardan Öcalan'a bayram kartý BDP Ergani Kadýn Meclisi, Abdullah Öcalan'a bayram kartý gönderdi. BDP Ergani Kadýn Meclisi, Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde Abdullah Öcalan'ýn saðlýk durumunu ile çözüm sürecinin ilerlemesi için Ergani Merkez Postanesi önünde basýn açýklamasý yaptý. Basýn metnini okuyan BDP Ergani Kadýn Meclisi üyesi Sabiha Alçiçek, Öcalan'ýn baþlatmýþ olduðu çözüm sürecinin en büyük destekçisi olduklarýný kaydederek, AKP hükümetinin barýþ süreci için bir an önce ikinci adýmý atmasý gerektiðini söyledi. Açýklamanýn ardýndan kadýnlar, baþta Abdullah Öcalan olmak üzere tüm siyasi tutuklulara bayram kartý gönderdi. (DÝHA)

Rojava için ilaç kampanyasý Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný Kemal Karadaþ, Suriye Kürtlerine (Rojava) ilaç yardýmýnda bulunmak için yardým kampanyasý baþlattýklarýný söyledi. Diyarbakýr Tabip Odasý'nýn (DTO) da aralarýnda bulunduðu DTK Saðlýk Meclisi, Bölge Tabipler Odasý, SES Genel Merkezi, Bölge Eczacýlar Odasý ve Bölge Diþ Hekimleri Odasý, Haziran ayýnda Rojava'ya yaptýklarý ziyaret ile bölgede yaþanan eksikleri yerinde inceledi. Kamýþlý ve Afrin kentlerinde yaklaþýk 15 gün boyunca halkla iç içe kalan saðlýk heyeti, Rojava'da ilk edindikleri izlenim gýda ve ilaç ihtiyacýnýn olduðuna kanaat getirildi. Yaptýklarý ziyaretin ardýndan bölgede çalýþmalara baþlayan heyetin içinde yer alan Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný Kemal Karadaþ, Rojava'da savaþla beraber ortaya çýkan özellikle saðlýk sorunlarýný yerinde tespit

etmek, ihtiyaç ve beklentileri orda görmek için bir saðlýk heyetiyle Rojava'ya gittiklerini belirtti.

Hedef kitlesi hekimler Karadaþ, "Savaþýn þiddeti gün geçtikçe artmasýndan dolayý þu anda ihtiyaçlar daha çok artmýþtýr. Bu savaþ ortamýnda acil ihtiyaç ise ilaç ve gýdadýr. Her türlü ilaca ihtiyaç vardýr. Tabipler Odasý olarak bu hafta Rojava'ya ilaç yardýmýnýn kampanyasýnýn startýný verdik. Bizim yardým startýnda hedef kitlemiz öncelikle hekim arkadaþlarýmýzdýr. Bütün hekimleri bu kampanyaya destek vermesi için tek tek onlara ulaþýp yardým talebinde bulunacaðýz. Rojava tarihi ve stratejik bir dönemden geçiyor. Rojava'nýn içinde olduðu bu sürece Tabip Odasý ve halk olarak cevap olmalýyýz. Bu tarihi ve stratejik sürecin ruhuyla baþta hekim arkadaþlarýmýz olmak üzere tüm duyarlý kesimleri yardýma çaðýrýyoruz" dedi. (DÝHA)


8

Aktüalite

3 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Uyuþturucu ve hýrsýzlýk tartýþýldý Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde çalýþma yürüten Nujin Kadýn Merkezi, ilçede düzenlediði forum ile kumar, hýrsýzlýk ve madde baðýmlýlýðýný tartýþtý.

B

ismil Belediyesi bünyesinde çalýþma yürüten Nujin Kadýn Merkezi, Halil Ýbrahim Oruç Parký'nda her hafta düzenlediði forum ile yeni konularý tartýþmaya açýyor. Forumda bu hafta, bölgede ciddi anlamda artan madde baðýmlýlýðý, hýrsýzlýk ve kumar gibi konular ele alýnýrken, forum ilçede her geçen gün yoðun ilgiyle karþýlaþýyor. Bismil Nujin Kadýn Merkezi çalýþaný Sosyolog Melek Kýzýl, madde baðýlýlýðý, hýrsýzlýk ve kumar gibi konularý içeren bir sunum yaptý. Bölgede madde baðýmlýlýðýnýn ciddi

anlamda artýþ gösterdiðine dikkat çeken Kýzýl, uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðýnýn merakla baþlandýðýný söyledi. 'Sýðýnak deðil tuzak' Madde baðýmlýlýðýnýn sýðýnak deðil, bir tuzak olduðunu belirten Kýzýl, "Madde baðýmlýlýðý tuzaðýna en çok genç ve çocuklar düþürülüyor. Çünkü genç ve çocuklar hayýr diyemiyor. Çok rahat bu tür bataklýklara düþürülebiliniyor. Gençliðin bu bataklýktan kurtulabilmesi için

sorgulayan bir gençliðin olmasý gerekiyor. Bu anlamda gerçekten sorgulayabilen, kendini savunan, düþünebilen bir gençlik istiyoruz. Ýradesi kýrýlmaya müsait bir gençlik deðil, kendi kararlarýný verip yanlýþ olaný sorgulayan, irdeleye bilen toplumsal refleksler gösterebilen bir gençlik istiyoruz" dedi. Kýzýl'ýn ardýndan foruma katýlan yurttaþlar düþüncelerini paylaþtý. Forum yurttaþlarýn düþüncelerini paylaþmasýnýn ardýndan sona erdi. (DÝHA)

Þemdinli'de 'Yaþam' konulu sergi

Geliri Rojava'ya gönderilecek

Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde devam eden kültür-sanat etkinlikleri kapsamýnda "Yaþam" konulu fotoðraf sergisi açýldý. Sergiden elde edilecek gelir Rojava'ya gönderilecek.

Þ

emdinli Belediyesi bünyesinde çalýþma yürüten Guldexwîn Kültür Merkezi tarafýndan baþlatýlan kültürsanat etkinlikleri tüm hýzýyla sürüyor. Etkinlik kapsamýnda açýlan "Yaþam" konulu fotoðraf sergisi vatandaþlardan yoðun ile gördü. Fotoðrafçýlar Vahap Bay, Yaþar Eroðuz ve Ecevit Bay'ýn 15 günlük çalýþmasýyla çekilen fotoðraflar, ilçe merkezinin Cumhuriyet Caddesi'nde 3 akþam boyunca sergilenecek. Sergiyi çok sayýda vatandaþýn yaný sýra,

Þemdinli Belediye Baþkaný Sedat Töre, BDP'li yöneticiler ziyaret etti. Sergilenen fotoðraflarýn satýþa sunulacaðý ve fotoðraflardan elde edilecek gelirin Rojava halkýna gönderileceði belirtildi.

3 gün açýk kalacak 15 Günlük ortak fotoðraf sergisi çalýþmasýnda yer alan Yaþar Eroðuz, "Guldexwin Kültür Merkezi'nde verilen 'Temel Fotoðrafçýlýk' eðitimi sayesinde

biz gençler olarak fotoðrafçýlýða adým atmýþ bulunmaktayýz. Verilen eðitim çerçevesinde halkýmýza fotoðraf sergisini açmayý borç biliyorduk. Ramazan ayý vesilesiyle Ramazan'a özel fotoðraf sergisini açmýþ bulunmaktayýz. Bu çalýþmada emeði geçenlere teþekkür ediyorum" dedi. 3 gün açýk kalacak olan sergide bölge halkýnýn günlük, kültürel ve sosyal yaþamlarýný yansýtan 30 fotoðraf sergileniyor. (DÝHA)

Van'ýn çehresi yenileniyor

Van Büyükþehir Belediyesi, kentin birçok noktasýnda asfalt, yol geniþletme, kaldýrým, parke taþý, su, kanalizasyon ve üst yapý çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor.

V

TOBB'dan 700 aileye yardým paketi T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), aralarýnda Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn da (CTSO) olduðu tüm oda ve borsalara, kendi çevrelerindeki en az 700 aileye daðýtýlmak üzere 35 bin lira gönderdi. TOBB'dan gelen yazýyla çalýþmalarýna baþlayan CTSO yönetimi, gýda maddelerinden oluþacak yardým paketlerini satýn alarak TOBB poþetlerine yerleþtirdi. CTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Çaðlý, TOBB'un her Ramazan ayýnda olduðu gibi bu Ramazan ayýnda da yoksul ve muhtaç aileleri unutmadýðýný söyledi. Çaðlý, "TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, bu Ramazan ayýnda da yine tüm üye odalara, çevrelerindeki yoksul ve muhtaç ailelere daðýtýlmak üzere yardým yapýyor. TOBB, her oda ve borsanýn en az 700 yardým paketi oluþturmasýný istiyor. Biz de CTSO Yönetimi olarak gýda maddesi ticareti yapan üyelerimizden teklif topladýk. En düþük verilen teklif düzeyinde gýda maddesi vermeyi kabul eden üyemizden gýda maddeleri satýn alarak yardým paketleri oluþturduk. Bu paketleri Yönetim ve Meclis üyelerimizle, oda personelimiz ve aracýlýðýyla muhtaç ailelere daðýtmaya baþladýk. Yardým paketlerine ayçiçeði yaðý, pirinç, salça, þeker, makarna, kuru fasulye ve bulgur bulunuyor. Keþke olanaklarýmýz elverse de daha çok ve daha dolu yardým paketleri oluþturabilseydik. Paketlerimizi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrarak onlarý Ramazan ayýnda biraz olsun sevindirmeyi, mutlu etmeyi amaçlýyoruz" dedi.

an Büyükþehir Belediyesi'nin sezon baþýndan itibaren baþlatmýþ olduðu çalýþmalarla mahallelerinin çehresi deðiþiyor. Belediye ekipleri, yýlladýr hizmet görmemiþ Yenimahalle, Karþýyaka, Altýntepe, Eminpaþa ve Seyrantepe mahallelerinde asfalt serimini bitirerek baþka alanlara geçti. Kýsa bir süre önce kent genelinde toplamda 200 bin ton asfalt serimi çalýþmasý planlayan Van Büyükþehir Belediyesi, yollarýn tamamen bitirilmesi için bu oraný 250 bin tona çýkarmýþtý. Yapýlacak olan 250 bin ton asfalt seriminin ardýnda kentte asfalt serimi yapýlmamýþ yollar büyük oranda bitecek. Kent merkezinin tamamýnda 15 bin metrekare parke taþý döþemesi ile birlikte 5 bin metrekare de karo taþlarýndan olmak üzere toplamda 20 bin metrekare kaldýrým ve parke taþý çalýþmasý yapýlýyor.

çökmüþ olan kaldýrýmýmýzý tamamýný sökerek 7 metre geniþleterek özel taþlardan yeniden yaptý. Yapýlan hizmetlerden çok razýyýz. Baþkanýmýza ve emeði geçen tüm çalýþanlara teþekkür ederim" dedi.

Vatandaþ çalýþmalardan memnun

Kaldýrýmlar geniþletiliyor Bu güne kadar kaldýrým çalýþmasý yapýlmamýþ birçok nokta ile birlikte Sýhke Caddesi gibi önemli yollarýnda kaldýrýmlarý geniþletilerek yenileniyor. Yýllardýr Van'ýn en büyük caddelerinde olan Sýhke Caddesi üzerinde esnaf olan Ýhsan Güler, belediyenin sadece kendi caddeleri üzerinde deðil, Van'ýn tamamýnda yaptýðý çalýþmalarýndan

oldukça memnun olduðunu söyledi. Güler, "Belediyemiz çok iyi çalýþmalar yapýyor. Þuan üzerinde bulunduðumuz bu cadde kullanýlamaz durumdaydý. Gecen sene içerisinde tüm çalýþmalarýný yaparak bu yolu asfaltlayan belediye bu yýlda kullanýlamaz durumda olan ve her tarafý

Menduh Iþýk adlý iþletmeci ise, "Belediye ne yapýyorsa halký için yapýyor. Van Büyükþehir oluyor belediyenin böylesi büyük yollar yapmasý ve büyük kaldýrýmlar yapmasý çok önemlidir. Ýnsanlarýmýz bir zamanlar bu yollarý kullanamaz iken þimdi ise bu yolarý rahatlýkla kullanacak. Kent genelinde yapmýþ olduðu çalýþmalarýndan çok memnunuz" diye konuþtu. Yeni Çarþý sokaðýnda 33 yýllýk esnaf olan H. Zeynal Arvas, "Baþkanýmýz Van için çok çalýþtý. Baþkanýmýz büyük çalýþmalar yaptý. Bildiðiniz gibi deprem oldu. Birçok yolumuz bozuldu. Ama Baþkanýmýz yine bunlarýn hepsini yaparak yeniledi. Ben 33 yýllýk esnafým yaþamým boyunca Van'da bu kadar çok çalýþan bir reis görmedim. Van'da bu kadar çok çalýþan bir reis görmeyen bizler baþkanýmýzda çok memnunuz ve kendisinden razýyýz" ifadelerini kullandý. (DÝHA)

Batman'da yardým kampanyasý B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Gercüþ Ýlçe Baþkanlýðý ile Gercüþ Belediyesi, Suriye'nin Rojava kentinde yaþayan halk için yardým kampanyasý baþlattý. BDP Gercüþ Ýlçe Baþkaný Þükrü Aslan, yýkým ve yoksullukla mücadele eden Suriye halký için BDP ve belediye öncülüðünde bir yardým kampanyasý baþlattýklarýný söyledi. Gercüþ halkýnýn duyarlý olduðunu bildiklerini ifade eden Aslan, Suriye'deki halkýn son derece yoðunluklu bir savaþ altýnda son derece kýt imkanlarla yaþama mücadelesi verdiðini belirtti. Aslan, "Bu kampanyamýzý Rojava halkýnýn yanýnda olduðumuzu göstermek için baþlattýk ve toplanan yardýmlarý Rojava halkýmýza ulaþtýracaðýz. Rojava halkýna uluslararasý

güçler tarafýndan uygulanan bu ekonomik ambargonun kýrýlmasý için Rojava halkýyla dayanýþmanýn artýrýlmasý gerekmektedir. Suriye'de çatýþmalarýn ve baskýlarýn yeniden yoðunlaþtýðý bu günlerde Rojava halký bir insanlýk dramýyla karþý karþýyadýr. Suriye'de çatýþan taraflara her türlü askeri yardýmý yapanlar, Rojava halkýný açlýkla terbiye etmek istiyorlar. Bu nedenle Rojava halkýyla dayanýþmamýzý büyütmemiz gerekmektedir. Dünden bu yana baþlatmýþ olduðumuz yardým kampanyasý çerçevesinde tüm Gercüþlüleri bu mübarek Ramazan ayý vesilesiyle Rojava'daki kardeþleriyle aþýný paylaþmaya, baþlatmýþ olduðumuz kampanyaya aktif destek vermeye ve büyütmeye davet ediyoruz" dedi.


Ýç-Dýþ Politika

3 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

9

PYD 5 ayrý cephede savaþýyor

Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PYD'nin silahlý kanadý YPG arasýnda 100 kilometrelik alanda 5 ayrý cephede yaþanan çatýþmalar þiddetlendi.

Ö

SO ile YPG arasýnda Resulayn, Telabyad, Tirbe Sipiye, Derik ve Çelaka bölgelerinde cephe savaþý yaþanmaya baþladý. Cephe savaþýnýn yaþanmasýyla birlikte YPG tarafýndan 'seferberlik' ilan edildi. Zelal Ceger adlý sorumlu, 10 bin silahlý güçlerinin bulunduðunu belirterek, 30 bine ulaþmayý hedeflediklerini söyledi. Ceger, "Elimizdeki en aðýr uçaksavar silahý bulunuyor. Ancak biz irademizle savaþýyoruz. Kimse bu halkýn iradesini kýramaz. Seferberlikle birlikte her yerden katýlým için talepler var. Hepimiz ölsek bile geriye dönüþ yok" dedi.

Elektrik tamamen kesildi Resulayn'a 3 kilometre uzaklýktaki Til Halef bölgesinde YPG ile El Nusra gruplarý arasýnda cephe savaþý sürerken, mevziler bazen 500 metre yakýnda bulunuyor. Haseki'deki Hükümet yetkilileri ile yapýlan anlaþma üzerine su karþýlýðýnda Resulayn'a 45 kilometre uzaklýktaki

Mabruka bölgesinden günde 2 saat aralýklarla verilen elektrik tamamen kesildi. Elektrik kesintisinin sürmesi halinde ilçede içme suyu daðýtým sorununun da ortaya çýkacaðý öðrenildi.

Urfa'dan El Nusra'ya Bu arada, Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinden ÖSO'ya katýlan Zeynel Geneler ve Yakup Þenateþ, Resulayn'daki çatýþmalarda El Nusra saflarýnda savaþýrken öldü. Siverek'te ölen iki kiþi için geçtiðimiz günlerde taziye kurulurken, 30 Temmuz tarihinde çýkan çatýþmada Siverek'in Narlýkaya nüfusuna kayýtlý iki kiþinin daha El Nusra saflarýnda çatýþýrken öldüðü bildirildi. Avrupa'dan Hevya Sor (Kürt Kýzýlayý) tarafýndan 15 Ambulans Suriye'deki Kürt kentlerine gönderildi. Ambulanslardan 2'si Suruç ilçesi üzerinden Afrin'e gönderilirken, 2'si Resulayn'a 11 ambulansta ihtiyaç duyulan sýnýrdaki kentlere daðýtýlacak.

Ergenekon davasýna izleyici yasaðý Pazartesi günü yapýlacak Ergenekon karar duruþmasýna izleyici alýnmayacak.

Ý

stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 5 Aðustos Pazartesi günü yapýlacak Ergenekon davasýnýn karar duruþmasýna izleyici alýnmayacaðýný açýkladý. Vali, bu tedbirin güvenlik nedeniyle alýndýðýný ve salonda sadece sanýklar, avukatlar, milletvekilleri

DÝYARBAKIR ÝLÝ YENÝÞEHÝR ÝLÇESÝ HAMRAVAT Ý.Ö.O. VE BAÐLAR ÝLÇESÝ ÞEHÝT NESRÝN ÜNÜGÜR Ý.Ö.O. DOÐALGAZ DÖNÜÞÜMÜ ÝÞÝ. DÝYARBAKIR ÖZEL ÝDARESÝ ÝMAR KENTSEL VE ÝYÝLEÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI/ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞ. MÜD.

Diyarbakýr Ýli Yeniþehir Ýlçesi Hamravat Ý.Ö.O. ve Baðlar Ýlçesi Þehit Nesrin Ünügür Ý.Ö.O. Doðalgaz Dönüþümü Ýþi. yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/107169 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SEYRANTEPE YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi : ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Yeniþehir ve Baðlar Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : 15.08.2013 - 15:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge; Doðalgaz Piyasasý Sertifika Yönetmeliði 5. Maddesine göre "Doðalgazla ilgili herhangi bir yapým ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kiþiler tarafýndan gerçekleþtirilemez. Bu tür faaliyetlerin ihalesi aþamasýnda sertifika gerekli deðildir ancak faaliyetin yürütülmesi için sertifika alýnmasý zorunludur" Doðalgaz Piyasasý Ýç Tesisat Yönetmeliði gereði "Müþteri tarafýndan yapýlan iç tesisatýn proje onayý, yapým uygunluk kontrolü ve iþletmeye alýnmasý, daðýtým þirketinin yükümlülüðündedir" Doðalgaz dönüþüm iþine baþlamadan önce iþi yapacak olan firmanýn DÝYARGAZ Diyarbakýr Doðalgaz Daðýtým Þirketinden alýnmýþ Ýç Tesisat ve Servis hatlarý sertifikasý almasý ve sertifika sahibi firmanýn tesisat projelerini doðalgaz daðýtým þirketine onaylatmasý gerekmektedir. Ayrýca her türlü sicil, izin, ruhsat yüklenici tarafýndan yerine getirilecektir 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.

ve gazeteciler olacaðýný da duyurdu. Ayrýca Silivri'de toplanacaklarýn 'kanunsuz gösteri' olarak deðerlendirileceðini ve kimsenin Silivri bölgesinde toplanmamasý çaðrýsýnda bulunan Vali Mutlu, sözlerine þöyle devam etti: "Bu nedenle toplantý için yapýlmýþ olan çaðrýya riayet edip iþtirak etmemeleri ve bu bölgede mahkemenin tamamlanarak huzur içinde mahkeme sürecinin tamamlanmasýný istiyoruz. Ýl dýþýndan gelecek izleyiciler içinde gerekli tedbirleri alýyoruz." Vali Mutlu, kararýn davayý yürüten Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan verildiðini de belirtti.

4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðde yer alan (CII GRUBU ) ISITMA- SOÐUTMA HAVALANDIRMA VE ÝKLÝMLEME TESÝSATI ÝÞLERÝ benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Makina Mühendisliði Bölümü. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1

Basýn-1594

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

Ýç-DýþHaberler

'Türkiye tehlikede' 3 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Ýran'ýn baþkenti Tahran'da 'Dünya Kudüs Günü' etkinlikleri kapsamýnda konuþan Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad, Türkiye'nin tehlikede olduðunu söyledi.

T

ahran Üniversitesi bahçesinde cuma namazý öncesi konuþan Ahmedinejad, emperyalist ülkelerin bölgedeki bazý ülkeler için planlar hazýrladýðýný ve aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu bu ülkelerin tehlikede olduðunu ileri sürdü. Ahmedinejad, "Türkiye tehlikededir. Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Körfez ve Kuzey Afrika ülkeleri tehlikededir. Emperyalistlerin tüm bu ülkeler için planlarý var" dedi. Bölge devletlerinden Batýlýlara güvenmemelerini isteyen Ahmedinejad, bu güçlerin vefasýz olduðunu, bölge

ülkelerini kullandýktan sonra kullanýlmýþ bir mendil gibi kenara atacaklarýný ifade etti. Ýran Cumhurbaþkaný, dünyadaki bazý mikroplarýn Siyonistler tarafýndan üretildiðini söyledi.

'Siyonistler mikrop üretiyor' Siyonistlerin dünyadaki bazý ilaç merkezlerinin kontrolünü elde tutarak mikrop ürettiðini ileri süren Ahmedinejad, "Ürettikleri mikroplarý, pahalý ilaçlar satmak ve muhaliflerine darbe indirmek için yaymaktalar. Hangi hayvan buna yapar da bunlar bunu

yapýyorlar" diye konuþtu. Bölgede silahlý çatýþmalarda yer alan radikal Ýslamcý guruplar ve intihar eylemcilerine yüklenen Ahmedinejad, sözlerini þöyle noktaladý: "Bir avuç aptalý bulmuþlar, onlara 'bu düðmeye basarsan yüzlerce perinin koynuna düþeceksin, peygamberle birlikte namaz kýlacaksýn' diyorlar. Kadýnlarý ve çocuklarýn baþýný kesen, þehirleri ve köyleri yýkan bu gruplar, aslýnda Siyonistler ve sadece görünümleri Müslüman'dýr. Bunlar sadece Müslümanlarý öldürür."

ABD elçiliklerinde alarm ABD, Ortadoðu'daki büyükelçilik ve konsolosluklarýný güvenlik gerekçesiyle bu Pazar günü kapalý tutacaðýný açýkladý. Geçtiðimiz yýl 11 Eylül'de ABD'nin Libya'daki konsolosluðu saldýrýya uðramýþtý. Saldýrýda ABD büyükelçisi de yaþamýný yitirmiþti.

A

BD Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, ABD'nin dünya genelinde normalde Pazar günleri açýk olan büyükelçiliklerinin, güvenlik kaygýlarýndan dolayý bu Pazar kapatýlacaðý belirtildi. ABD

Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Marie Harf, "Dýþiþleri Bakanlýðý, bazý ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklara 4 Aðustos Pazar günü kapalý kalmalarý ya da faaliyetlerini askýya almalarý talimatý verdi" dedi. Güvenlik kaygýlarýnýn kendilerini böyle bir tedbir almaya ittiðini ifade eden Harf, bu kaygýlarýn neler olduðuna ve nereden kaynaklandýðýna dair bilgi ise vermedi.

Aðustos'ta kapalý olacak büyükelçilik ve konsolosluklarýn hangileri olduðu konusunda bilgi vermezken, üst düzey bir ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilisi, bunlarýn, normalde Pazar günleri açýk olan büyükelçilik ve konsolosluklar olduðunu söyledi. ABD'nin Müslüman coðrafyasýndaki bazý diplomatik misyonlarý Pazar günleri faaliyet gösteriyor.

Kapalý olacaklar açýklanmadý

Libya'da büyükelçi öldürülmüþtü

ABD Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Harf, Pazar günü kapýlarýný kapatacak büyükelçilik ve konsolosluklardan bazýlarýnýn, yapýlacak analiz neticesinde, birden fazla gün kapalý kalabileceklerini de kaydetti. Harf, 4

ABD'nin Libya'nýn Bingazi kentindeki konsolosluðu geçtiðimiz yýl 11 Eylül'de saldýrýya uðradý. Saldýrýda ABD'nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens'la birlikte 3 elçilik çalýþaný daha öldürülmüþtü.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


3 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

11

Belediyespor'dan Fikstür yorumu!

Spor Toto 2. Lig'in yeni ekiplerinden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da Kulüb Baþkaný Metin Kýlavuz, önceki gün 2013-2014 sezonu için gerçekleþtirilen fikstür çekimi hakkýnda açýklamalarda bulundu. aþkan Metin Kýlavuz, yaptýðý açýkDiyarbakýr Büyükþehir Belediyespor , Büyükþehir Belediyespor 4. Hafta: B lamada Ýstanbul'da çekilen lig fikDiyarbakýr Büyükþehir Belediyespor öðle saatlerinde günün ikinci idmanýný stürüne göre ilk maçýn deplasmanda olmasýnýn, kendileri için avantaj oluþturduðunu söyledi. Ligde ilk hafta deplasmanda Ýskenderun Gençlerbirliði Demirspor ile oynayacaklarý ifade eden Kýlavuz , "Ýlk maçý isterdik evimizde oynamaktý ama olmadý. Ligde yeni bir ekibiz lige iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz. 5 yýllýk 2 Lig özlemi bizi hýrçýnlaþtýrdý. Taraftarlarýmýzla ligin baþlamasýný sabýrsýzlýkla bekliyoruz. Çok iyi bir teknik ekip ve futbolcu kadrosuna sahibiz. Lig hazýrlýklarýmýz sürüyor. Lig baþlamadan tüm eksikliklerimizi gidererek lige hazýr hale geleceðiz. Bu yýl ligde iddialý ve kalýcý bir ekip olacaðýz. Bu yönde yönetim, teknik heyet ve futbolcular yoðun bir mesai harcýyoruz" dedi. Baþkan Metin Kýlavuz , "Belediyesporumuza hayýrlý olmasýný diliyorum. Bize yakýþýr sonuçlar alarak taraftarlarýmýzý sevindirmek istiyoruz." dedi. Metin Kýlavuz , "Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesporumuza hayýrlý olmasýný diliyorum. Bize yakýþýr sonuçlar alarak taraftarlarýmýzý sevindirmek istiyoruz. Yaptýðýmýz transferlerle güçlü olan takýmýmýzý daha da güçlendirdik. Teknik heyetin raporu doðrultusunda transfer çalýþ-

malarýmýzý sürdürüyoruz. Taraftarlarýmýza güçlü bir Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor izletmek istiyoruz." 8 Eylül tarihlerinde baþlayacak olan Spor Toto 2. Lig'de Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor sezona Ýskenderun DemirÇelikspor deplasmanýnda vereceði puan mücadelesiyle

Gençlerbirliði, Bat'a emanet

baþlayacak. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un 2013-2014 sezonu fikstürü þöyle: 1. Hafta: Ýskenderun Demir Çelikspor - Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 2. Hafta: Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor - Altay 3. Hafta: Ankaragücü - Diyarbakýr

Ýstanbul Güngörenspor 5. Hafta: Eyüpspor - Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 6. Hafta: Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Bandýrmaspor 7. Hafta: Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor - Körfez Futbol Kulübü 8. Hafta: Nazilli Belediyespor - Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 9. Hafta: Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Buðsaþspor 10. Hafta: Altýnordu Aþ Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 11. Hafta: Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor - Kýzýlcahamam spor 12. Hafta: Pazarspor - Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 13. Hafta: Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Bayrampaþaspor 14. Hafta: Tepecikspor - Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 15. Hafta: Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor - Ofspor 16. Hafta: Alanyaspor - Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 17. Hafta: Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Bozüyükspor

Çalýþmalarýmýz sürüyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesporun kartepedeki kamp çalýþmasý sürüyor. Kampta 23 kiþilik kadrosuyla ve beþ günden bu yana kamp çalýþmalarýný sürdüren

yaptý. Sabah, öðle ve akþam olmak üzere günde üç idmanla lige hazýrlanan yeþil- kýrmýzýlý ekipte futbolcularýn hýrslý olmasý dikkat çekti. Kalecilerin ayrý çalýþma yaptýðý antrenmanda Teknik Direktör Turhan Özyazanlar , sýk sýk uygulanan hareketleri oyuncularýna göstererek hatasýz yapmalarýný istedi. Pas çalýþmasýnýn ardýndan eþli çalýþmaya geçen oyuncular, oturduklarý yerde topu düþürmeden ayakta ve kafalarýnda sektirmeye çalýþtý.Yaklaþýk 1,5 saat süren idmanýn ardýndan Teknik Direktör Turhan Özyazanlar , "Kampýn beþinci gününü geride býraktýk. Çalýþmalarýmýz gayet iyi gidiyor. Mevcut kadromuz ve bazý yeni oyuncularýmýzla hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz. Þuana kadar istediðimizi alýyoruz" diye konuþtu.

Hazýrlýk maçý bugün Ýkinci hazýrlýk maçýný bugün Bergama Belediyespor ile yapacak olan Yeþil-Kýrmýzýlý ekip son olarak 5 Aðustos pazartesi günü Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'la yapacaðý hazýrlýk maçýnýn ardýndan ilk etap kampýna ara vererek Diyarbakýr'a dönecek.Taþkýn Civelek

Kimi binadan kovuyorsunuz

D

iyarbakýrspor'un yýlan hikayesine dönen kulüp binasý için bu kez kulüp tarafýndan yürütmeyi durdurma kararý alýndý. 1993 Yýlýnda dönemin kulüp ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Turgut Atalay tarafýndan Diyarbakýrspor'un kullanýmý için yaptýrýlan Ali Gaffar Okkan Kulüp binasý için, Belediye tarafýndan boþaltýlmasý isteniyordu. Bu karara itiraz eden Diyarbakýrspor kulübü yürütmeyi durdurmuþtu. Daha sonra Büyükþehir Belediyesi davayý bir üst mahkemeye taþýyarak itiraz etmiþti. Karar Belediye lehine verilince, bu kez Diyarbakýrsporun þu anki mevcut Yönetimi, yürütmeyi durdurma davasý açtý.

TESÝSLER ÝLE ÝLGÝLÝ SORUN KALMADI

B

atman amatör liginde mücadele eden Gençlerbirliðispor'u, yeni sezonda eski futbolcusu Ýrfan Bat çalýþtýracak. Geçen sezon Yüksel Tatlý'nýn antrenörlüðünü yaptýðý Kýmýzý-Siyahlýlarda bu yýl takýmýn baþýnda Ýrfan Bat

yer alacak. Gençlerbirliðispor'u zirveye taþýmak için iþi sýký tuttuklarýný belirten Bat; "Takýmýzda tecrübeli futbolcular var. Bu yýlki hedefimiz Amatör liðimnde Þampiyon olup BAL ligine yükselmek olacaktýr" dedi.

Enis Kahraman Petrolspor'da

T

Ýlhanlý 'keyifli' futbol istiyoruz

Yeni Diyarbakýrspor Baþkaný Fevzi Ýlhanlý, fikstürü ve takýmýnýn durumu hakkýnda açýklamalarda bulundu. 2013-2014 sezonu fikstürünü kendi açýlarýndan olumlu bulduklarýný bildirdi.

F

ikstürde "ilk 7 haftanýn kaðýt üzerinde zor görünüyor" gibi olduðunu fakat bu maçlarý sezon baþýnda oynayarak avantaja çevirmek istediklerini ifade eden Ýlhanlý, "Fikstürü kendi açýmýzdan olumlu buluyorum. Camiamýz hiç merak etmesin. Onlara her zaman koþan, mücadele eden, maçýn sonuna kadar býrakmayan, kazansa da kaybetse de oyunuyla taraftarýmýzý mutlu edecek bir Yeni Diyarbakýrspor izlettireceðiz" ifadesini kullandý.

Geçtiðimiz sezonda Gaziosmanpaþaspor'da kiralýk olarak oynayan ve süper lig ekiplerinden Elazýðspor'da , orta saha oyuncusu Enis Kahraman Petrolspor'la 2 yýllýk sözleþme imzaladý.

rabzonspor, A. Sebatspor ve Gençlerbirliði'nde de top koþturan 25 yaþýndaki oyuncu Enis Petrolspor'a gelmekten memun olduðunu ifade etti. Enis'in Petrolspor formasýný giyecek olmasýndan ötürü memnun olduðunu ifade eden

Diyarbakýrspor yönetimi yaptýðý açýklamada: "Kulüp binamýzýn boþaltýlmasý ile ilgili olarak yönetim kurulunda bulunan kulüp avukatý Ýbrahim Aylak tarafýndan itiraz edildi. Bugün itibariyle mahkeme itirazýmýzý yerinde gördü ve binamýzý yeniden kullanmaya baþladýk. Ali Gaffar Okkan tesislerimizle ilgili þu an herhangi bir hukuki sorun kalmadý"

Yeni Diyarbakýrspor'un 20132014 sezonu fikstürü þöyle:

"BÝZÝM DE TAKVÝYE YAPMAMIZ GEREKECEK"

Teknik Direktör Adnan Þentürk; "Orta sahada bir eksikliðimiz vardý, bu eksikliði gidermek için iyi ve tecrübeli futbolculardan Enis'i renklerimize baðladýk. Enisle birlikte 4 yeni transfer yaparak, transferlere son noktayý vuracaðýz " dedi.

Ýlhanlý, þunlarý kaydetti: "Oyuncularýmýz bizim anlayýþýmýzý ve felsefemizi öðrenmeye baþlýyorlar. Çalýþmalar esnasýnda takýmýmýzýn eksiklerini görüyoruz. Avanos kampý sýrasýnda oynayacaðýmýz maçlarla birlikte takviye ihtiyacý olduðunu görürsek hocamýzýn eksik olan mevkilere transfer yapacaðýz. Þu gerçek ki geçen sene ligi en iyi yerde tamamlayýp. Futbolcularýmýz Alýnterleriyle Spor Toto 3.liðe çýktýlar. bitiren bütün takýmlar kadrolarýný güçlendirdiler. Avanos kampýnda oynayacaðýmýz 5 hazýrlýk maçý ile bütün oyun-

cularýmýzý görüp lige hazýrlanacaðýz. dedi." 1 Eylül tarihlerinde baþlayacak olan Spor Toto 3. Lig 3 Grupta Mücadele edecek olan Yeni Diyarbakýrspor sezona Gölcükspor deplasmanýnda vereceði puan mücadelesiyle baþlayacak.

1. Hafta: Gölçükspor - Yeni Diyarbakýrspor 2. Hafta: YeniDiyarbakýrspor - Yimpaþ Yozgatspor 3. Hafta: Þekerspor Aþ Yeni Diyarbakýr spor 4. Hafta: Yeni Diyarbakýrspor - Arsinspor 5. Hafta: AyvalýkGücü BLDspor - Yeni Diyarbakýrspor 6. Hafta: Yeni Diyarbakýrspor - KayseriÞekerspor 7. Hafta: AnadoluÜsküdar1908 -Yeni Diyarbakýrspor 8. Hafta: Yeni Diyarbakýrspor - DenizliBLDspor 9. Hafta: Kocaelispor -Yeni Diyarbakýrspor 10. Hafta: Yeni Diyarbakýrspor - BelediyeVanspor 11. Hafta: Keçiören - Yeni Diyarbakýr spor 12. Hafta: Yeni Diyarbakýrspor - 1930 Bafraspor 13. Hafta: Yeni Diyarbakýrspor - Kýrýkhanspor 14. Hafta: Tuzlaspor - Yeni Diyarbakýrspor 15. Hafta: Yeni Diyarbakýrspor Menemen Belediyespor 16. Hafta: Yeni Diyarbakýrspor -Ýstanbulspor Aþ 17. Hafta: Yeni Diyarbakýrspor - Erzincan Refahiyespor Taþkýn Civelek


12

j Ramazan j

Ramazaný saðlýklý geçirin 3 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Ramazanda deðiþen beslenme tarzýnýzýn saðlýðýnýzý olumOrucu soðuk su ýle açmak zararlý suz biçimde etkilenmemesi için nelere dikkat etmelisiniz? U amazan boyunca kiþilerin beslenme ludað Üniversitesi Saðlýk Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Uzman Diyetisyeni Elif Özkeleþ, yakýn tarihte baþlayacak olan Ramazan ayý ile ilgili halka önemli tavsiyeler verdi. Bu sene günde 17 saati oruçlu geçirileceðini dile getiren Elif Özkeleþ, halkýn posadan zengin, sulu ve hafif yiyecekleri seçmesinin uygun olacaðýný belirtti. Günlerin uzamasý sebebiyle halkýn sývý tüketimini çoðaltmalarý gerektiðini kaydeden Özkeleþ, "Ýftarda orucu ýlýk bir bardak suyla açmak daha doðru olacaktýr. Soðuk su içmek, bütün gün boþ olan midede gaz ve hazýmsýzlýða yol açabilir. Az miktar peynir, hurma gibi kahvaltýlýk yedikten sonra sindirimi kolay olduðu için çorba içilmesi uygun olacaktýr" diye konuþtu.

R

tarzý deðiþir, fiziksel aktiviteleri azalýr ve su tüketimi de kýsýtlý bir süreye yayýlýr. Dolayýsýyla bu dönemi saðlýklý biçimde geçirmek için bazý noktalara dikkat etmek gerekir.

Ýradenizi gösterin Asýl irade savaþý iftarla birlikte baþlar. Bütün gün aç kalan vücut acil enerji sinyalleri verir ve bir anda kontrolsüzce yemeklere saldýrabiliriz. Bir anda fazla miktarda yemek yemenin vücuda yükleyeceði yükü azaltmak için iftar iki öðüne bölünmeli. Ýftarda hýzlý ve fazla yemek tüketilmemeli, yavaþ yavaþ ve küçük porsiyonlar halinde yemek yenmeli. Ayrýca iftar ile sahur arasýna küçük ara öðünler eklenmeli, böylece hem bir defada fazla miktarda yemenin vereceði olumsuzluklar engellenmeli hem de yavaþlayan metabolizmaya destek olunmalý.

YAÐLI ÞEKERLÝ ÞEYLERDEN UZAK DURUN

Bitki çaylarýný için Ýftar küçük bir öðünle açýldýktan sonra mideyi sakinleþtirici, sindirime yardýmcý çaylar tüketilmeli. Nane, rezene, papatya, ýhlamur çaylarý veya bu çaylarý içeren karýþýmlar ýlýk suda hazýrlanýlarak içilmeli.

Porsiyon kontrolü yapýn Porsiyon miktarlarýný fazla artýrmadan ve yenilenlerin içeriðinde bulunan maddelere (yað, karbonhidrat, protein, vitamin, mineral) dikkat ederek ve en önemlisi de piþirme

yöntemlerinden saðlýklý olanlarý seçerek ramazaný daha dinç ve daha saðlýklý bir þekilde geçirmek mümkün.

Sebze ve meyve tüketin Mevsimine özel sebze ve meyveler ramazan boyunca sofrada bulundurmalý.

Sindirim sorunu yaþatmayacak yemekler mönülerinizde yer almalý. Yemeklerinizi mümkün olduðunca az yaðlý, maydanoz, nane, fesleðen, biberiye gibi baharatlarla tatlandýrarak hazýrlamalý, onlarý vitamin kayýplarýný minimuma indirecek þekilde piþirmelisiniz.

Uzman Diyetisyen Elif Özkeleþ, Ramazan ayýnda halka beslenme konusundaki alýþkanlýklarýyla ilgili uyarýlar yaptý. Ramazan'ýn bu sene uzun ve sýcak günlere denk geldiðini söyleyen Özkeleþ þunlarý sözlerine ekledi: "17 saat boyunca oruçlu olunacak bugünlerde yaðlý ve þekerli aðýr yiyecekler yerine posadan zengin, sulu ve hafif yiyecekler tüketilmelidir. Oruç tutarken mutlaka sahura kalkmalý ve çoðunlukla az tuzlu peynir, yumurta, domates, salatalýk ve maydanoz gibi sebzeler, süt veya yoðurt, meyve, tam

tahýllý ekmek veya makarna gibi yiyecekler tüketilmelidir. 1 - 2 ceviz veya 5 - 6 badem, fýndýk yenebilir. Ekmek, pilav yiyelim karnýmýzý doyuralým derken, salataya, meyveye ve suya gereken önemi vermemek yapýlan sýk hatalardandýr. Sebze ve meyveler hem daha uzun süre tok hissetmenizi saðlar, hem de içerdikleri su ve posa sayesinde kabýzlýk problemini de engeller. Posa içeriði en yüksek besin grubu olan haþlanmýþ kuru nohut, kuru barbunya, kuru fasulye da salatalara ilave edilebilir veya zeytinyaðlý yemek olarak yenilebilir

03 08 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you