Page 1

Kardeþliði inþa edeceðiz

Bu seçim Kürtleri özgürleþtirecek Y

eniþehir ilçesinin Ofis semtinde yapýlan büro açýlýþýnda konuþan BDP Yeniþehir Eþ Belediye Baþkan Adayý Selim Kurbanoðlu, 30 Mart seçimlerinin, Kürt halkýnýn özgürleþeceði seçim olduðunu söyledi. 7'de

D

iyarbakýr'dan Silvan ilçesine geçen Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, AK Parti seçim bürosunun açýlýþýna katýldý. Burada partililere hitap eden Ýçiþleri Bakaný Ala, çözüm sürecini sonuçlandýrýp kardeþliði inþa edeceklerini söyledi. 5'te

Diyarbakýr'ýn ihracatý arttý D

iyarbakýr ve Þanlýurfa'da ocak ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre ihracat yüzde 67 oranýnda artýþ gösterdi. Ocak ayýnda Diyarbakýr'da 30 milyon 935 bin dolar, Þanlýurfa'da ise 19 milyon 630 bin dolar ihracat gerçekleþti. 6'da

Demokratikleþme paketi yasalaþtý Ç

Bitlis'te 5 parti birleþiyor

B

itlis'te 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimler öncesinde DP, CHP, MHP, BBP ve DSP birleþme kararý aldý. CHP Bitlis Belediye Baþkan Adayý Kemal Uçar, aldýklarý birleþme kararýyla seçim günü Bitlis'ten güzel sonuçlar çýkaracaklarýný söyledi. Sayfa 4'te

özüm sürecine yönelik yasal deðiþiklikleri de içeren demokratikleþme paketi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaþtý. Pakette ibadeti ve yaþam tarzýný engelleyene ceza yolu açýldý. 9'da

Kredi kartý hayat karattý www.diyarbakirolay.com.tr

PAZARTESÝ 3 MART 2014

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr'da hiç bir sosyal güvencesi olmayan bir genci bankalar kredi kartýna boðdu. 6 yýl içinde 7 ayrý bankanýn kredi kartý verdiði Faysal Göl adlý genç, þimdi bankalara olan borçlarý nedeniyle sýkýntýlý günler yaþýyor. Sosyal güvencesi yok ama… Diyarbakýr'da þubesi olan 7 ayrý banka, hiçbir sosyal güvencesi olmayan Faysal Göl (29) adlý gence kredi kartý verdi. Zamanla kredi kartlarýnýn limitleri de artarak 8 bin liraya kadar yükseltildi. Ýhtiyaçlarýný kredi kartlarý ile karþýlamaya baþlayan Faysal Göl, 3 yýl içinde borç bataðýna saplandý. Bankalara olan kredi kartý borçlarýný kapatmakta zorlanmaya baþlayan Göl, kartlarý iptal etme kararý aldý.

Özel Haber

Ýki kez kredi de verdiler Kartlara olan borçlarýný kapatmak için iki kez bankalardan kredi çeken Faysal Göl, 3 bankaya olan borçlarýný çektiði krediler ile ödeyerek kredi kartlarýný iptal etti. Þuan cebinde 4 ayrý bankaya ait kredi kartý bulunan Göl, bankalara yaklaþýk 60 bin lira olan borcu nedeniyle bunalýmýn eþiðine geldi. Hiçbir sosyal güvencesi olmadan bankalarýn pençesine düþen Göl, þimdi kendisine uzanacak yardým elini bekliyor. 3'te

Mayýn temizleme iþlemleri hýzlandýrýlsýn Faysal Göl

Baðlar'a 5 dilli kütüphane

'Mayýnsýz Bir Türkiye Giriþimi', Türkiye'de mayýn tehlikesinin varlýðýna dikkat çekmek amacýyla ÝHD Diyarbakýr Þubesi'nde basýn toplantýsý düzenlendi. Giriþim, mayýn temizleme iþlemlerinin hýzlandýrýlmasýný istedi. 5'te

Fotoðrafçýlýk teknolojiye yenik düþüyor

T

Medya patronluðuna uzanan baþarý öyküsü

ktisat mezunu bir muhasebeci iken hobi olarak Diyarbakýr'ýn yerel televizyonlarýndan TV 21'de programý yapmaya baþlayan Taner Özbay, 10'uncu yýlýnda TV kanalýný satýn alarak ekran yüzü olan bir TV sahibi olma baþarýsý gösterdi. 4'te

Cihanê Hesûnî

MAL, XANÎ ve Kürtçe sözlük yazarlarýnýn mantýðý Yazýsý 5’te

A

K Parti Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, ilçede Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça ve Osmanlýca eserlerinin bulunacaðý çok kapsamlý bir kütüphane projesinin olduðunu söyledi. 8'de

Yaralý yabani hayvanlara rehabilite

ür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý, Baðlar ve Kayapýnar ilçelerinde seçim bürolarýný açtý. Çok sayýda partilinin katýldýðý açýlýþlara vatandaþlarda yoðun ilgi gösterdi. 7'de

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde köy gezilerini sürdüren Bismil Belediye Eþ Baþkan Adayý Cemile Eminoðlu, 30 Mart'tan sonra köylerde sorunlarý tespit edip ortadan kaldýracaklarýný söyledi. 5'te

HÜDA PAR'dan 2 seçim bürosu daha H

Köyler hizmetle tanýþacak

3’te „ Sayfa

Lice halký hizmete doyacak

„ 9’da

Ý

eknolojinin yok ettiði meslekler arasýna bir yenisi daha karýþmaya baþlýyor. Teknolojinin birçok meslek dalýný bitirdiðini belirten Veysi Kütler adlý fotoðrafçý, teknolojinin geliþmesiyle fotoðrafçýlýðýn da öldüðünü söyledi. 8'de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

3 MART 2014 PAZARTESÝ

Günlük E vitamini ihtiyacýnýn çoðunu karþýlýyor

Kalp damar hastalýklarýndan kansere kadar birçok rahatsýzlýða da iyi geliyor. Kýþýn uzun gecelerde ay çekirdeði çok fazla tüketilir.

D

iyetisyen Gizem Þeber, tüketilen bir avuç çekirdeðin günlük E vitamini ihtiyacýnýn çocuðunu karþýladýðýna dikkat çekti, kalp damar hastalýklarýndan kansere kadar birçok rahatsýzlýða iyi geldiðini belirtti. Þeber, yaptýðý açýklamada, kýþ akþamlarýnda vaktin çoðunun televizyon veya bilgisayar baþýnda geçtiðini söyleyerek, "Hem soðuðun etkisi hem de kýþýn kalýn kýyafetlerin içerisinde kilolarýmýzý rahat rahat saklýyor oluþumuzun verdiði cesaret ve rehavetle o keyifli akþam saatlerinde baþta çekirdek olmak üzere benzer

yiyeceklerden vazgeçemiyoruz" diye konuþtu.

Günlük tüketilen 1 avuç çekirdeðin faydalarý Þeber, çekirdeðin yüksek E vitamini içeriði ile antioksidan etkisi olduðuna dikkat çekerek þunlarý kaydetti: "Bu etkisi sebebiyle çekirdeðin kalpdamar hastalýklarýndan ve romatoid artrit gibi bazý otoimmün hastalýklardan koruyucu etkisi olduðu düþünülmektedir. Çekirdek saðlýklý kemikler ve enerji üretimi için

gerekli olan magnezyum mineralinden zengindir. Selenyum içeriði ile kansere karþý koruma saðladýðý düþünülüyor. 1 avuç dolusu ay çekirdeði, günlük E vitamini gereksiniminin yaklaþýk yüzde 82'sini, selenyum gereksinmesinin yüzde 35'ni karþýlar. 1 avuç dolusu 200 kaloridir. Çekirdeði günde 1 avuç dolusu ile sýnýrlandýrmak aþýrý kalori alýmýný engellemek için ideal bir yol. Ayrýca, çekirdek tüketeceðiniz günlerde salatalarýnýza yað eklememek de yaðdan gelecek kaloriyi dengelemek açýsýndan önemli."

Ofiste hareket hayat kurtarýyor Gündelik yaþamýmýzýn önemli bir kýsmýný iþ yerinde geçiriyoruz. Yani günlük zamanýmýzýn büyük bölümünü hareketsiz geçiriyoruz. Ancak bu hareketsizliðin saðlýk açýsýndan ciddi bir tehdit olduðunu gösteren araþtýrmalara her gün yenileri ekleniyor.

4 saatten az oturanlara oranla 3 yýl içerisinde ölme risklerinin % 40 daha fazla olduðunu gösterdi ve uzun saatler oturmanýn ölümcül olabileceðine vurgu yaptý. Dünya Saðlýk Örgütü'nün araþtýrmalarý da hareketsiz yaþamýn ölüm riskleri arasýndaki yükseliþini resmediyor. 2002 Dünya Saðlýk Raporu'na göre fiziksel inaktivite, geliþmiþ ülkelerdeki 10 ölüm nedeni arasýnda sigara, tansiyon, alkol, kolesterol, obezite ve yetersiz beslenmeden sonra 7. sýrada yer alýrken 2010 yýlý verilerinde küresel ölüm faktörleri arasýnda 4. sýraya yükseldi.

012 yýlýnda University of Sydney's School of Public Health tarafýndan 200 binden fazla kiþi üzerinde yapýlan araþtýrma bireylerin fiziksel aktivite seviyelerini, kilolarýný ve saðlýk durumlarýný inceledi. Araþtýrma sonucu günde 11 saatten fazla oturanlarýn,

St. Luke's-Roosevelt Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Dr. David Cohen, uzun süre oturmanýn, sigara kadar etkili olduðunu belirtirken, sedanter (hareketsiz) bir yaþam sürmenin kalp rahatsýzlýklarý, obezite, diyabet, kanser ve erken ölüm riskini arttýrdýðýný belirtti.

2

Yalancý hipertansiyona dikkat K

an basýncý, günlük yaþamda vücudun gereksinimine uyumlu olarak yükselip düþüyor. Bu hareketlenmenin yeterli sürede izlenmemesi, hatalý hipertansiyon tanýsýna, bu da gereksiz tedaviye yol açýyor. Yalancý hipertansiyon tanýsý konusunda uyarýda bulunan Anadolu Saðlýk Merkezi Kardiyoloji Uzmaný Prof. Dr. Nevrez Koylan, ''Doðru taný için en az üç defa muayene gerekir" dedi. Hipertansiyon, dünyada olduðu gibi ülkemizde de önemli bir saðlýk sorunu olarak dikkat çekiyor. Türkiye Hipertansiyon Prevalans Çalýþmasý 18 yaþ üstündeki eriþkinlerde her üç kiþiden birinin hipertansiyon hastasý olduðunu gösteriyor. Ancak yaný sýra hipertansiyon hastalýðý tanýsý alýp, tedavi görmeye baþladýðý halde aslýnda hipertansif olmayan "yalancý hipertansiyon" hastalarý da bulunuyor. Günlük yaþamda vücudun gereksinimlerine göre düþen ve yükselen kan basýncý deðiþikliklerinin yeterli süre izlenmemesinin yanlýþ teþhise neden olduðunu söyleyen Prof. Koylan, bu nedenle birçok kiþinin gereksiz yere tedavi aldýðýna deðindi, "Hekim muayenehanesinde ya da dýþarýda yapýlan tek bir ölçüme güvenerek hipertansiyon tanýsý konulmasý mümkün deðildir" diye konuþtu.

ancak %50'sine doðru taný konulabildiðini ifade etti. Hipertansiyon hastalýðý ile dolaþan her iki kiþiden birinin aslýnda tansiyon hastasý olmadýðýný söyleyen Dr. Koylan, "Yanlýþ taný ile yalancý hipertansiyon hastalarý yaratýlýyor" ifadesini kullandý.

HER ÝKÝ HÝPERTANSÝYON TANISINDAN BÝRÝ YANLIÞ

DOÐRU TANI HASTALIÐIN SEYRÝNÝ BELÝRLÝYOR

Yalancý hipertansiyon sorunu ile karþý karþýya kalan kiþilerin sayýsýnýn az olmadýðýný belirten Prof. Koylan 35-40 yaþ arasýnda hipertansiyon hastasý olduðu sanýlan kadýnlarýn sadece %15'nin, erkeklerin ise sadece %30'unun gerçekten hipertansiyon hastasý olduðunu anlattý. Dr. Koylan, 55-64 yaþ grubunda hastalarýn

Yalancý hipertansiyon tablosunun ortaya çýkýþ nedeninin hipertansiyon tanýsýnda acele edilmesi ve gerekli yöntemlerden yararlanýlmamasý olduðunu anlatan Prof. Dr. Koylan, doðru teþhis için toplam üç muayene yapýlmasý gerektiðini belirterek "Muayenelerin sonucunca hastanýn tüm ölçümleri normal sýnýr içindeyse taný konu-

UZUN SÜRE OTURMAK SÝGARA KADAR TEHLÝKELÝ

Uzun yaþamýn sýrrý bu vitaminde saklý

K

üresel ýsýnma ile ülkemizin iklimleri 4 mevsimden pratik olarak 2 mevsime indi. Sonbahar çok kýsa sürerken kýþlar uzun, ilkbahar 1 ayda geçip giderken yazlar uzun olmaya baþladý. Dünyamýz bizler tarafýndan hýzlýca yaþlandýrýlmaya devam ederken vücudumuz bu hýzlý geçiþe çoðunlukla ayak uyduramýyor. Kýþý yaþadýðýmýz bu günlerde salgýnlar da artma eðiliminde. Ýþte bu noktada beslenme ve vitaminler devreye giriyor. Ýlaç veya doktorlardan daha önemli kurtarýcýlarýn vitaminler olduðunu söyleyen Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, özellikle "C vitamini"nin önemini vurguladý.

lamaz'' dedi. Tetkikler sonucunda elde edilen veriler soru iþareti yaratýyorsa dördüncü ve beþinci muayenelerin yapýlabileceðini ifade eden Prof. Dr. Koylan, diyabet ve kronik böbrek yetersizliði gibi durumlarda hipertansiyon teþhisinin daha kolay konulabileceðini söyledi. "Hipertansiyonun etkisi vurunca kesen bir balta deðil, zamanla etki eden bir zýmpara gibidir'' diyen Prof. Dr. Koylan, "Kan basýncýsýnýn yükselmesiyle kimse beyin kanamasý veya kalp krizi geçirmez. Uzun süre hipertansiyon hastasý olan ve uygun tedavi almayan kiþilerde damarlarda olan hasar sonucunda inme, beyin kanamasý veya kalp krizi olabilir" þeklinde konuþtu.

Neden, C vitamini? Özellikle C vitamini çünkü vücudun daha etkin çalýþmasýný saðlayan kilit bir role sahip. En önemli özelliði de hücre koruyucu olmasý ve baðýþýklýk sistemini güçlendirmesi. C vitamini bütün vücudumuzda aktiftir. Kanda baðýþýklýk sistemimizin en önemli faktörlerini, kýlcal damarlarýmýzý güçlendirir, hücre duvarlarýný korur ve kollajen yapýmýnda kritik bir önem taþýr. Öte yandan yaþlanmanýn baþ nedeni olan toksikasyonu önler, bað dokularýný, tendonlarý, diþ etlerini korur. Kýrmýzý kan hücrelerinde hemoglobin yapýmýna yardým eder ve vücudumuzun gýdalardan demiri absorbe etmesini saðlar. Birçok araþtýrma C vitaminin bir antioksidan olarak bizi kanser ve kalp hastalýklarýndan koruduðunu gösteriyor. Hipertansiyon hastalarýnda 6 hafta süreyle yüksek dozda C vitamini alýnýrsa, nabýz ve sistolik basýncýn düzeldiði görülüyor.

Uzun süreli olarak C vitamini kullanýmý katarakt oluþmasýný önlüyor. Tamamen olmasa da semptomlarýn hafiflemesine ve daha kýsa sürede atlatýlmasýna yardýmcý olur. Araþtýrma sonuçlarýna göre yoðun C vitamini takviyesi hastalýk süresini % 21 oranýnda kýsaltýyor. Ama solunum yollarý enfeksiyonlarýnda, astým ve alerjilerde C vitamini en iyi ilaçlardan biri. Çünkü bu vitamin doðal bir antihistaminik. Yüksek dozda C vitamini polenlere, evcil hayvanlara ve diðer allerjenlere karþý vücudumuzun tepkisini azaltýyor. Bu vitamin bir nevi gençlik aþýsý mýdýr? Þeffaf ve genç bir cilt için C vitamini çok önemlidir. Hücre yenilenmesi ve cildin sýkýlýðýný saðlayan kollajen dokunun üretimi C vitamini sayesinde mümkün olur. C vitamini her yönüyle yaþlanmaya karþý çalýþýr. Bu nedenle " gençlik vitamini" olarak anýlýr. C vitamini eksikliðinde, yaralar geç iyileþir, cilt matlaþýr ve vücut direnci düþer.


BDP seçim bürosuna ses bombasý M

ardin'in Kýzýltepe Ýlçesinde BDP'ye ait seçim bürosuna kimliði belirsiz kiþilerce iki ses bombasý atýldý. Büro kapalý olduðu sýrada düzenlenen saldýrýda maddi hasar meydana geldi. Kýzýltepe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, bölgede saldýrganlara iliþkin delil aradý. BDP Kýzýltepe Ýlçe Baþkaný Fettah Tekin ve ilçe yöneticileri, saldýrýnýn ardýndan seçim bürosuna giderek polisten olaya iliþkin bilgi aldý. Polis saldýrýyla ilgili soruþturma baþlattý. ÝHA

Kredi kartý hayat karattý 3 MART 2014 PAZARTESÝ

Diyarbakýr'da hiç bir sosyal güvencesi olmayan bir genci bankalar kredi kartýna boðdu. 6 yýl içinde 7 ayrý bankanýn kredi kartý verdiði Faysal Göl adlý genç, þimdi bankalara olan borçlarý nedeniyle sýkýntýlý günler yaþýyor. kredi kartýnýn borçlarýný kapattýktan sonra iptal ettiðini söyledi. Cebinde taþýdýðý kredi kartý sayýsýnýn 4'e düþtüðünü belirten Gül, ''Kredi kartý borçlarým fazlalaþýnca iki bankadan toplam 30 bin TL kredi çekerek borçlarýmý kapatmak istedim. Cebimde olan 7 kartýn 3'ünün borçlarýný kapatarak iptal ettim. Þuan hala kullanmakta olduðum kredi kartlarýný da kapatmak istiyorum ama iþin içinden çýkamýyorum. Bankalara gerek kredi kartý, gerekse çektiðim kredilerle birlikte þuan itibari ile 60 bin lira borcum var'' þeklinde konuþtu.

Özel Haber

Kamyonunun altýnda kaldý

D

Borçlar bunalýma sürükledi Sosyal güvencesi yok Ýlk kredi kartýný 2008 yýlýnda aldýðýný belirten Faysal Göl, sonraki yýllarda birkaç bankanýn daha kendisine sorgusuz sualsiz kredi kartý verdiðini söyledi. Temel ihtiyaçlarýný kredi kartlarý ile gidermeye baþladýðýný belirten Göl, ''Çeþitli zamanlara bankalarýn bana verdiði kredi kartlarý nedeniyle þuan zor günler yaþýyorum. Hiçbir sosyal güvencem olmadýðý halde her banka bana kredi kartý verdi. Çalýþmýyordum ve maddi anlamda sýkýntýlý günler yaþýyordum. Bankalarýn verdiði kredi kartlarý o zaman için bana can suyu oldu.

Ýhtiyaçlarýmý kredi kartlarý ile karþýlamaya baþladým. Ýlk kartý 2008 yýlýnda aldým, peþinden diðerleri geldi ve bir süre sonra cebimdeki kart sayýsý 7'ye yükseldi. Kartlara yüklenerek yaþamaya baþladým. Bir süre sonra içinden çýkamayacaðým borç yükü ile karþýlaþtým ve kartlarý iptal etmeye karar verdim'' dedi.

2 banka kredi verdi Kredi kartlarýný iptal etmek için bankalarýn yolunu tuttuðunu ifade eden Faysal Göl, önce kartýný kullandýðý bir bankadan kredi çektiðini, ardýndan bir baþka bankadan daha kredi çekerek 3

Biriken borçlarý nedeniyle çok sýkýntýlý günler yaþadýðýný belirten Göl, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Hiçbir sosyal güvencem olmadýðý halde bankalar bana kredi kartlarý verip, üzerine de kredi çektirdiler. Kredi kartlarýyla hayatýmý idame ettirmem hataydý. Ancak bankalarýn denetimsiz bir þeklide bana kredi kartý verip, kredi kullandýrmalarý da doðru deðildi. Hiçbir sosyal güvencem yoktu ve borçlarýmý kapatmam için bana kredi verdiler. Bankalarýn da denetimsizliði benim sonumu hazýrladý. Þimdi ne yapacaðýmý bilmiyorum. Çok çaresiz bir durumdayým. Borç nedeniyle psikolojim

bozuldu. Halen bir iþte çalýþýyor deðilim. Çalýþma imkaný verilseydi borçlarýmý taksitlerle kapatma fýrsatým olurdu. Yetkililerden bana bu konuda yardýmcý olmalarýný istiyorum. Bu yükü artýk kaldýracak durumda deðilim. Psikolojim bozuk ve geçimimim saðlayamýyorum. Yarýn bankalar da kapýma dayanýrsa bu benim sonum olur. Yetkililerin en azýndan bana bir iþ imkaný saðlamasýný istiyorum'' Berat DOÐRUYOL

iyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde devrilen çimento yüklü kamyonun altýnda kalan Abdullah Ýzgi'nin (30) kollarý koptu. Edinilen bilgiye göre, kaza dün saat 06.00 sýralarýnda meydana geldi. Dicle'den Yokuþlu Köyü'ne çimento taþýyan kamyonun freni köye yakýn bir rampada boþaldý. Kamyonun devrileceðini anlayan Ýzgi, aracýn kapýsýný açarak atlamak istedi. Ýzgi'nin atladýðý sýrada kamyon devrildi. Kamyonun altýnda kalan Ýzgi'nin kollarý koptu. Vatandaþlarýn yardýmýyla kamyonun altýndan çýkarýlan Ýzgi, Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastanede ilk müdahalesi yapýlan Ýzgi'nin kopan kollarý kazadan yaklaþýk bir saat sonra bulunarak hastaneye ulaþtýrýldý. Durumu ciddiyetini koruyan Ýzgi, çaðrýlan ambulans helikopterle Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝLKHA

Sýnýr hattýnda meyan seferberliði Þ

anlýurfa'nýn Akçakale Ýlçesi'nin karþýsýnda bulunan Suriye'nin Rakka kentine baðlý Telabyad Ýlçesi'nde yaþayan yaklaþýk 500 Suriyeli, Türkiye-Suriye sýnýrýnda meyan kökü topluyor. Suriyeliler, topladýklarý meyan köklerini satarak geçimlerini saðlamayý hedefliyor. Akçakale'nin karþýsýndaki Suriye'nin El Kaide baðlantýlý Irak Þam Ýslam Devleti kontrolünde olan Telabyad Ýlçesi'nde yaþayan 500 Suriyeli, sabah saatlerinde kazma, kürekler ile Türkiye-Suriye sýnýrýna geldi. Suriyeliler, sýnýr hattýnda yetiþen meyan köklerini, kürekle topraðý kazarak toplamaya baþladý. Aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu Suriyeliler, topladýklarý meyan köklerini yanlarýnda getirdikleri çuvallara doldurdu. Topladýklarý meyanlarý satarak geçimlerini saðlamayý hedefleyen Suriyeliler, daha sonra sýnýr hattýndaki askerler tarafýndan uyarýlarak ülkelerine gönderildi. Öte yandan, yerel kaynaklardan alýnan bilgiye göre Telabyad'da ekmek ve yiyecek sýkýntýsýnýn yaþandýðý, burada yaþayanlarýn ise zor günler geçirdiði için meyan köklerini topladýðý öne sürüldü.

Diyarbakýr'da nevruz hazýrlýðý D

iyarbakýr'da baharýn geliþinin müjdeleyicisi olarak bilinen Nevruz bayramý hazýrlýðý baþladý. Diyarbakýr'da yaklaþýk 20 yýldýr kýna ve düðün malzemeleri satan Murat Yýldýz, genelde satýþlarýn Mart ayýnda Nevruz öncesi baþladýðýný söyledi. Yýldýz, Nevruz öncesi satýþlarda artýþ yaþandýðýný belirterek, bu dönemde yöresel kýyafet ile birlikte kýna ve düðün malzemelerinin daha fazla satýldýðýný dile getirdi. Diyarbakýr'da tarihi Yanýk Çarþý'da kýna ve düðün malzemelerinin yaný sýra rengarenk yöresel elbiseler de satýlýyor. Doðanýn uyanýþýný, baharýn geliþini temsil eden Nevruz'un sembolleri haline gelen yöresel kýyafetler þimdiden alýcýlarýný bekliyor. ÝHA

Bismil'de araba içinde infaz

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesi Kemberli Köyü mevkiinde araç içerisinde silahla vurularak öldürülmüþ bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, araba içerisinde bir erkek cesedi bulan köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Yapýlan araþtýrmalar sonucunda ölen kiþinin Vedat Turan (22) olduðu tespit edildi. Cenaze otopsi için Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Yaralý yabani hayvanlara rehabilite V

an ve çevre illerde bilinçsizce vurularak yaralanan hayvanlar, Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarý Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hem tedavi ediliyor. Yüzüncü Yýl Üniversitesi Yaban Hayvanlarý Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, doðal yaþamý korumanýn herkesin görevi olduðunu söyledi. Doðal dengenin bozulmamasý için avlanmasý yasak olan hayvanlarýn kesinlikle avlanmamasý gerektiðini dile getiren Doç. Dr. Aslan, "Bölgemizde ateþli silahla vurularak yaralanan yaban hayvaný sayýsýnda bir artýþ var. Yaralanan hayvanlarýn bir kýsmý yaptýðýmýz bilgilendirme çalýþmalarý sonucu bilinçli vatandaþlarýmýz tarafýndan merkezimize getiriliyor. Merkeze getirilen hayvanlarýn tedavilerini yaparken, ayný zamanda yeniden doðal yaþama dönmeleri için rehabilite çalýþmalarý da yapýyoruz" dedi. ÝHA


4

Gündem

3 MART 2014 PAZARTESÝ

Bitlis'te 5 parti birleþiyor Bitlis'te 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimler öncesinde DP, CHP, MHP, BBP ve DSP birleþme kararý aldý. C

HP Bitlis Belediye Baþkan Adayý Kemal Uçar, son günlerde kentteki siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, yaptýklarý görüþmelerin ardýndan aldýklarý birleþme kararýyla seçim günü Bitlis'ten güzel sonuçlar çýkaracaklarýný söyledi. Uçar, bu konuda herkese görev düþtüðünü bildirerek, alýnacak kararlar doðrultusunda çýkaracaklarý aday ile seçimlere gireceklerini ifade etti. MHP Bitlis Belediye Baþkan adayý Cengiz Ekin ise Bitlis'in yeni bir oluþuma ihtiyaç duyduðunu bildirerek, bu yeni oluþumla kentin geleceðini inþa edeceklerini kaydetti. BBP Ýl Baþkaný Zeydin Dayan da Bitlis'e sevdalý ve hizmet aþýðý olduklarýna deðinerek, en iyi adayý belirleyip Bitlis için canla baþla çalýþacaklarýný belirtti.

'Güzel sonuçlar alacaðýz'

Kayhan vatandaþlarýn sorunlarýný dinliyor

DP Ýl Baþkaný Ziya Yoldaþ ise Bitlis'te 30 Mart yerel seçimler öncesinde birleþme kararý aldýklarýna deðinerek, Bitlis halkýnýn yoðun talebi üzerine bu kararý göz önünde bulundurduklarýný dile getirdi. Bitlis'te 2 partili kutuplaþma olduðunu ve bu kuplaþmanýn perde arkasýnda koalisyon olduðunu öne süren Yoldaþ, "Ancak Bitlis'te 2 parti dýþýnda birçok siyasi parti var. Bu birleþmeyle Bitlis'te çok güzel sonuçlar alacaðýz. Bitlis halkýnýn özgüveni ve desteðiyle halkýn istediði bir baþkan adayý çýkaracaðýz. Bitlis halký yeni bir oluþum istiyor. Biz de yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda birleþen partilerden hangisi güçlüyse oradan adayýmýzý çýkartacaðýz. Bugüne kadar hep il dýþýnda yaþayanlar gelip bizi yönetti. Sanki Bitlis'te yaþayan adaylar Bitlis'i yönetemez gibi anlayýþ var. Diyoruz ki bu yarýþta biz de varýz. Bitlis halký bir daha bu oluþumu bulamaz. Þahsi menfaatleri bir tarafa býrakarak Bitlis için çalýþacaðýz" dedi.

D

'Jin Amed' toplantýsý düzenlendi B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafýndan Diyarbakýr'da 'Fikrini al gel' sloganýyla 'Jin Amed' toplantýsý düzenlendi. Kayapýnar ilçesindeki Cegerxwîn Kültür Merkezi'nde yapýlan toplantýya, BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, çeþitli kadýn derneði temsilcileri, BDP'nin 17 belediye kadýn eþ baþkan adaylarý katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Gültan Kýþanak, kadýn bakýþ açýsýyla Diyarbakýr'ý yeniden þekillendirmek için kadýnlarla birlikte çalýþma yürüteceklerini söyledi. Seçim çalýþmalarýnda vaat eden bir anlayýþla hareket etmediklerini belirten Kýþanak, çalýþmalarý halkýn talepleri doðrultusunda yürüttüklerini kaydetti. Ýki aydýr seçim çalýþmalarýný yürüttüklerini ifade eden Kýþanak, "Biz, her zaman klasik seçim çalýþmasýnýn dýþýnda bir çalýþma yürütüyoruz. Klasik seçim çalýþmalarý vaatler üzerine kuruludur. Size, bir þeyler yapýlacaðý vaadi verilir ve bunun üzerinden oy istenilir. Biz bu

3 MART 2014 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4551 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni

D

Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu,

Hedef prestijli yayýn

A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü

yazarlara aittir.

D

iyarbakýr'ýn Dicle Ýlçe Kaymakamý Remzi Kattaþ baþkanlýðýnda ilçede siyasi parti temsilcileri ile bir toplantý yapýldý. Toplantýya Kaymakamlýk Yazý Ýþleri Müdürü Mahmut Laçin, Emniyet Amiri Afþin Burkay Özgür, Jandarma Komutaný Yüzbaþý Nuri Dilek ve siyasi parti ilçe temsilcileri katýldý. Toplantýda seçimlerin huzurlu, centilmence, adil, güven ve emniyet ortamýnda gerçekleþmesi, halkýn hür iradesinin sandýða yansýmasý hususlarýnda fikir alýþveriþinde bulunuldu. Toplantýda ayrýca kamu görevlilerinin ilçe baþkanlýklarýnýn sürecin saðlýklý bir þekilde tamamlanmasýna yönelik birbirleriyle iletiþim içinde olmalarýna dair bir protokol imzalandý. Siyasi parti ilçe baþkanlarý tertiplenen toplantýdan memnuniyetlerini dile getirerek birbirlerine baþarý dileklerinde bulundu. ÝHA

Ýktisat mezunu bir muhasebeci iken hobi olarak Diyarbakýr'ýn yerel televizyonlarýndan TV 21'de programý yapmaya baþlayan Taner Özbay, 10'uncu yýlýnda TV kanalýný satýn alarak ekran yüzü olan bir TV sahibi olma baþarýsý gösterdi.

Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR.

Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü

Dicle'de seçim güvenliði toplantýsý

Medya patronluðuna uzanan baþarý öyküsü iyarbakýr'da yerel yayýn yapan TV 21 televizyonunda 2003 yýlýnda gönüllü olarak 'Perspektif' isimli program yapmaya baþlayan ve bunu hobi olarak sürdüren Özbay, kaliteli ve seviyeli tarzýyla kýsa sürede fark edilerek ilgiyle takip edilen ekran yüzü haline geldi. 2006 yýlýnda iþletmeci sýfatýyla kanalýn yönetimini üstlenen ve genel yayýn yönetmeni olan Özbay, yaptýðý baþarýlý yayýnlarla kanalýn reytingini de yükseltmeyi baþardý. 10 yýlýný dolduran TV programcýlýðý serüveninde siyaset baþta olmak üzere güncel konularý irdeleyen, ulusal tanýnýrlýðý da olan 500'den fazla kiþiyi konuk eden Özbay, TV kanalýný satýn alarak sorumluluðunu artýrýp, tüm yerel beklentileri karþýlayacak bir kanal oluþturma hedefiyle uzun vadeli bir vizyon belirledi. Ulusal kanallarýn programlarýna da katýlan Özbay, 2010 yýlýnda yapýlan TRT Anadolu'nun açýlýþ Galasý'nda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a hitaben yaptýðý sürpriz konuþmasýyla dikkat çekmiþti.

Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

kez bunu tersine çevirdik. Çünkü bu bizim demokratik yönetim anlayýþýmýzýn bir parçasýdýr. Biz vaat eden deðil, halkýn emrettiklerini yapan bir yönetim anlayýþýna sahibiz. Kimseye lütufta bulunmayacaðýz, kimseye özel olarak iyilik yapmýyoruz. Halkýn ihtiyaçlarýna göre, kullanmasý için bizim tarafýmýzdan bir takým çalýþmalar yapýlacak. Bu kentin, ülkenin deðerleri bu halkýn malýdýr. Biz seçim çalýþmalarýmýzý vaatler üzerine deðil, halkýn taleplerini açýða çýkarmak için yürütüyoruz. Bunun yönetimimizin bir anlayýþý olarak devam ettireceðiz. Kadýn bakýþ açýsýyla Diyarbakýr'ý nasýl yönetiriz, neler yapýlmalý konularýný tartýþacaðýz. Kadýnlar olarak, bu kentin geleceðine yön verebiliriz. Kadýn bakýþ açýsýyla Diyarbakýr'ý baþtan aþaðýya yeniden oluþturabilir ve bunu hayata geçirmek için kadýn adaylarýmýzla ele ele verip çalýþmalarýmýzý yürütmeliyiz" dedi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan toplantý basýna kapalý devam etti. ÝHA

iyarbakýr'ýn Hani Belediye Baþkan Adayý Mehmet Fatih Kayhan, ilçeye baðlý köyleri gezerek vatandaþlarýn sorun ve sýkýntýlarýný dinlemeye devam ediyor. Ýlçeye baðlý Uzunlar Köyü'ne giden AK Parti Belediye Baþkan Adayý Mehmet Fatih Kayhan, daha fazla hizmet için kendisine yetki verilmesini istedi. Kayhan, "Köy köy, mahalle mahalle ziyaretlerimiz devam edecek. Bu ziyaretlerimiz son olmayacak. Eðer sizler bize hizmet etme imkaný verirseniz bundan sonra hep birlikte olacaðýz. Hizmet odaklý bir anlayýþla çalýþacaðýz. Köye ve köylüye gelmekten asla yorulmayacaðýz. Buralara gelmek bize zor gelmez. Seve seve geliriz. Ben de sizler gibi köylü çocuðuyum. Hani'de okudum. Köylerimize getirilen yeni statüde hizmet odaklý bir anlayýþla çalýþmalarýmýz olacak. Biz bugünkünden daha zor ve kötü þartlarda yaþadýk. Köylümüzü kente getirmek doðru olmayacaðýndan dolayý, kenti köylerimize getireceðiz" dedi. ÝHA

RTÜK'ün televizyon lisans ihalesi sürecini tamamlamasýnýn ardýndan radyo

ihalelerini baþlatacaðýný ifade eden Kanal 21 Yayýncýlýk ve Reklamcýlýk A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Taner Özbay, "Yeni düzenlemeyle tv kanalý olmayan radyo kuruluþlarýna tv kanalý kurma imkaný verildi. Radyosu olmayan tv kanallarýna da radyo kurma hakký verildi. Ýhale zamaný geldiðinde radyo kurmak için kesinlikle baþvuruda bulunacaðým. Ayný þekilde yerel gazete ve haber içerikli internet sitesi kurarak kareyi tamamlayacaðým. TV 21'i satýn almak çok önemli bir þey deðil. Önemli olan bundan sonra neler yapabileceðimdir. Kýsa vadeli bir hedefim yok. RTÜK'ün yeni düzenlemesini bekliyorum. Zira yerel yayýncýlýk eriþebilirlik ve reklam gelirleri bakýmýndan her geçen gün geriye gidiyor. Ýþimin çok zor olduðunu biliyorum. Bileðimin gücüyle, ailemin ve sevenlerimin duasýyla, tüm yerel motiflerin yer aldýðý, baðýmsýz ve prestijli bir medya kuruluþu oluþturmak istiyorum, bunu da inþallah baþaracaðým" dedi. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

3 MART 2014 PAZARTESÝ

Bakanlardan Silvan'a çýkarma

5

'Kardeþliði inþa edeceðiz'

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde AK Parti seçim bürosu açýlýþýnda partililere hitap eden Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, çözüm sürecini sonuçlandýrýp kardeþliði inþa edeceklerini söyledi. D 'Bir yýldýr kan akmýyor' iyarbakýr'dan helikopterle Silvan ilçesine geçen Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, AK Parti seçim bürosunun açýlýþýna katýldý. Burada partili ve vatandaþlara seslenen Bakan Ala, demokrasinin geliþmesi için attýklarý her adýmýn Silvan'da memnuniyet yarattýðýný söyledi. Toplumun huzuru adýna "Kardeþlik Projesi" dedikleri çözüm sürecini ortaya koyduklarýný ifade eden Bakan Ala, "Siz destek verdikçe biz yolumuza daha emin adýmlarla yürüyoruz. Çözüm sürecini de sonuçlandýracaðýz ve kardeþliði inþa edeceðiz. Kardeþliðimizi inþa ettiðimiz zaman el birliðiyle neler yapabileceðimizi gösterdik. Bakýn kardeþlerim, bir miktar konuþmaya baþladýk, birbirimizi anlayama baþladýk, bölünmüþ yollar yapýldý. 'Ýþsizliðimiz var, sýkýntýmýz var' dedik, Silvan Barajý'nýn yapýmý baþladý. Silvan bundan sonra iþsizliðin konuþulduðu deðil, buraya göçün konuþulduðu yer olacak. Baþka bölge, il ve ilçelerden insanlar Silvan'a çalýþmaya gelecek. Siz, bize hizmet yetkisi verin ki size hizmet edelim. Silvan'a yakýþýr bir çalýþma ortaya koyalým. Çünkü sandýktan alýnmayan yetkiyi kullanmak gibi bir geleneðimiz yoktur. Bunu saygýsýzlýk addederiz. O zaman sandýkta bize yetki verin, sonra dönün hizmet isteyin. Arzu ve rica ediyoruz bizi yetkilendirin. O hizmeti gece gündüz çalýþarak yapalým"

'Mayýn temizleme iþlemleri hýzlandýrýlsýn' 'Mayýnsýz Bir Türkiye Giriþimi', Türkiye'de bulunan mayýnlý alanlarýn iþaretlenerek sivillerin giriþine engellenmesini ve mayýn temizleme iþlemlerinin hýzlandýrýlmasýný istedi. 'Mayýnsýz Bir Türkiye Giriþimi', Türkiye'de mayýn tehlikesinin varlýðýna dikkat çekmek amacýyla Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD)Diyarbakýr Þubesi'nde basýn toplantýsý düzenlendi. ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Abdusselam Ýnceören, mayýn temizliði ve mayýn maðdurlarýnýn entegrasyonu konusunda hiçbir geliþmenin yaþanmadýðýna dikkat çekti. Ottowa sözleþmesinin yükümlülükleri gereði Türkiye'nin, 1 Mart 2014 tarihine kadar ülkesinde depolanmýþ ve döþenmiþ tüm mayýnlarý ve mayýnlý alanlarý temizlemesi gerektiðini belirten Ýnceören, "Uluslararasý Mayýn Yasaklama Kampanyasý (ICBL), bu tarihi günde devletlere ''Taahhüdünü Taahhüt Et'' çaðrýsý yaparken, biz de hükümete ''Sözünü Tut, Mayýnlarý Temizle!'' çaðrýsý yapýyoruz. Türkiye bu kampanyaya taraf olmasýnýn üzerinden 10 yýl geçmesine raðmen, sözleþmede taahhüt ettiði yükümlülükleri yerine getirmiyor. 23 Ocak'ta Mardin'in Nusaybin ilçesinde L.Ç. (12) isimli bir çocuk, mayýn patlamasý sonucu aðýr yaralandý ve bir ayaðýný kaybetti. Biz bu açýklamalarý yaparken bölgemizin herhangi bir yerinde her an mayýn patlama riski bulunmaktadýr. Mayýnsýz bir dünyayý gerçekleþtirmek için mücadele eden sivil toplum kuruluþlarý olarak, bu konudaki kararlýlýðýmýzý bir kez daha vurguluyor ve Türkiye'ye taahhütlerini hatýrlatýyoruz" dedi. Ýnceören, 'Mayýnsýz Bir Türkiye Giriþimi' adýna þu taleplerde bulundu: Tüm mayýnlý alanlardaki mayýn temizleme iþlemi hýzlandýrmalý. Mayýnlý araziler net bir þekilde iþaretlenmeli ve sivillerin bu alanlara giriþi engellenmeli. Kapsamlý bir 'Mayýn Riski Eðitimi' programý oluþturulmalý. Mayýn maðdurlarýna iliþkin olarak kapsamlý veri toplanmalý. ÝLKHA

þeklinde konuþtu.

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ise 15 yýldýr Silvan'ýn layýk olduðu belediyecilik hizmeti alamadýðýna deðinerek, 30 Mart seçimlerinde bunu deðiþtirme fýrsatýnýn geleceðini söyledi. Silvan'ýn 1990'lý yýllarda çok acýlar çektiðini, o dönem yaþanan faili meçhul cinayetler nedeniyle her gün bir ocaða ateþ düþtüðünü anýmsatan Eker, buna neden olan Kürt sorununun çözümü için 2002 yýlýndan itibaren Baþbakan Erdoðan'ýn eþsiz bir siyaset ile inisiyatif ortaya koyduðunu vurguladý. Çözüm süreci sayesinde bir yýldýr kan akmadýðýný, annelerin gözyaþý dökmediðini dile getiren Eker, "Yüreðimize bir ferahlýk esintisi geldi ama kirli tezgahlar kuranlar ile kandan ve gözyaþýndan beslenenler sürecin baþarýya ulaþmasýný istemiyor. Onun için türlü kirli tuzaklar, çeþitli komplolar kurmak suretiyle 'acaba biz bu süreci nasýl engelleriz, bu süreci nasýl bozarýz, Türkiye tekrar kanlý günlere nasýl geri döner' hesabý içindeler. Bu seçim, Türkiye'nin barýþ seçimidir. Bu seçim herkesin huzur içerisinde demokratik ve sivil bir devleti, bir rejimi yeniden inþa ettiðinin arifesi olduðu bir seçim olacaktýr" ifadelerini kullandý.

Ensarioðlu OSB'yi ziyaret etti A

K Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý M. Galip Ensarioðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ziyarette bulundu. Ensarioðlu, beraberinde bulunan AK Parti Yeniþehir Belediye Baþkan adayý Sýbgatullah Seydaoðlu, Baðlar Belediye Baþkan adayý Alaattin Parlak, Kayapýnar Belediye Baþkan adayý Zülküf Güneli ve partililer ile OSB'de bulunan yatýrýmcý iþ adamlarý ile bir araya geldi. Hamitoðullarý Çýrçýr Fabrikasý sahibi Topo Kaya tarafýndan verilen yemeðe katýlan Ensarioðlu ve beraberindeki heyet, yemeðin ardýndan fabrikada incelemelerde bulundu. Ýncelemelerin ardýndan bir açýklama yapan Ensarioðlu, 30 Mart yerel seçimlerinin yaklaþtýðýný belirterek, özellikle AK Parti iktidarý döneminde Güneydoðu

'Köyler hizmetle tanýþacak'

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde köy gezilerini sürdüren Bismil Belediye Eþ Baþkan Adayý Cemile Eminoðlu, 30 Mart'tan sonra köylerde sorunlarý tespit edip ortadan kaldýracaklarýný söyledi. Bismil ilçesinde seçim çalýþmalarý kapsamýnda Üçtepe, Göksu, Koseli, Yeniköy, Türkmen Hacý, Kazancý ve Bölümlü köylerini ziyaret eden BDP Bismil Belediye eþ baþkanlarý Cemile Eminoðlu ile Resul Sarý, büyük bir coþkuyla karþýlandý. Ýlk olarak Üçtepe Köyü'nü ziyaret eden adaylar, köylülerle teker teker kucaklaþarak selamlaþtý. Burada toplanan köylülere konuþan Bismil Belediye Eþ Baþkan Adayý Cemile Eminoðlu, Kürt halkýnýn artýk hiçbir sistem partisine pirim vermeyeceðini belirterek, Kürt

halkýnýn kendi kendini yönetecek irade ve güçte olduðunu söyledi. Yapýlacak seçimlerin önemine deðinen Eminoðlu, AKP ve Cemaat arasýnda yaþanan çatýþmalarýn ranta dayalý olduðunu belirterek, ranttan uzak sadece halkýna hizmet etmeyi esas alan tek partinin BDP olduðunu ifade etti. Resul Sarý ise birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulunarak önemine deðindi. Ardýndan Göksu Köyü'ne geçen eþ baþkan adaylarý, köyün giriþinde karþýlandý. Burada halka hitap eden adaylar, daha sonra Türkmenlerin aðýrlýkta yaþadýðý Köseli Köyü'ne geçti. Burada toplanan kalabalýkla selamlaþan belediye baþkan adaylarý, çalýnan müzik eþliðinde kitleyle halay çekti. 'Sorunlarý birlikte çözeceðiz' Daha sonra Türkmenlerin yaþadýðý en büyük köy olan Türkmen Hacý Köyü'ne geçen adaylar,

illerine yapýlan sanayi yatýrýmlarýna deðindi. Ensarioðlu, OSB ile ilgili muazzam projelerin olduðunu söyledi. Bir ilin kalkýnmasýnýn baþlýca hedefinin sanayi olduðunu ifade eden Ensarioðlu, seçildikleri takdirde kalkýnma adýna birçok projenin hayata geçeceðinin de müjdesini verdi. Ensarioðlu ve beraberindeki partililer, daha sonra ARFEM Alüminyum üretim fabrikasýný ziyaret ederek üretim hakkýnda bilgi aldý. OSB'de kurulan Dicle Yem Sanayi AÞ'nin de açýlýþýna katýlan Ensarioðlu ve beraberindeki heyet, Diyarbakýr'a bu tür teþviklerin daima olmasý gerektiðini söyledi. Ziyaretlerinin ardýndan OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Aziz Özkýlýç ile bir araya gelen Ensarioðlu, seçilmesi durumunda OSB'de yaþanan sýkýntýlarýn giderileceði sözünü verdi. ÝHA

köy meydanýnda karþýlandý. Türkmenlerin yaþadýðý sorunlarý dinleyen Cemile Eminoðlu, köye hizmet götürme birliklerin köylere hiçbir hizmet etmediðini belirterek, "Gezdiðimiz birçok köyde alt yapý, su sorunuyla karþýlaþýyoruz. Köylerimize ne kaymakam, nede köye hizmet götürme birlikleri hiçbir hizmet etmemiþ, bizim köylerimizi adeta kendi kaderlerine terk etmiþler. Bundan böyle 30 Mart yerel seçimlerden sonra bu köylerimizle tekrar toplantýlar gerçekleþtirerek, sorunlarý yerinden tespit edeceðiz. Büyükþehir belediyemizle köylerimize hizmet götürüp, halkýmýzla birlikte sorunlarýmýzý çözeceðiz" þeklinde konuþtu. Ardýndan Kürt Hacý ve Kasimye köylerine giden adaylar, köy meydanýnda toplanan vatandaþlarla selamlaþtý. Yapýlan köy ziyaretlerin ardýndan adaylarýn içinde bulunduðu konvoy, Bismil ilçe merkezinde tur attý. Haber Merkezi

MAL, XANÎ ve Kürtçe sözlük yazarlarýnýn mantýðý Kürtçe çok zengin ve geniþ bir dildir. Kürtçe konuþurken kendimi ifade edebildiðim kadar baþka dillerde kendimi ifade edemiyorum. Baþka dillerin dil zenginliði çoðu zaman bana dar geliyor ve birkaç mana için ayný kelimeyi kullanmak zorunda kalýyorum. Kürtçe'de "xanî" kelimesi fiziki olarak inþa edilmiþ ve içinde barýnmaya yarayan yapýyý ifade eder. Ýngilizce'deki "house" kelimesinin karþýlýðýdýr: Em ji xwe re vî xênî/xanîyî ava dikin. (Xanî kelimesi

cümle içinde bükülmüþtür). Xanîyê me ji bajêr dûr e, ji ber xirecirê serê me sixirandî ye. "Mal" kelimesi ise Kürtçe'de o fiziki yapýnýn içindeki gözle görünen eþyalarýn bütünü ile gözle görünmeyen soyut varlýðý ifade eder, kimi zaman "aile" manasýnda da kullanýlýr. Ýngilizcedeki "home" kelimesinin karþýlýðýdýr. (Ayný zamanda "malbat" kelimesi de "aile manasýnda kullanýlýr):

Malî ava, Xwedê kurê we bike zava! Malan bar kirine, çûne zozanan… Mal bi xwedî be! Mala bavê min mala mêra' ye!.. Malbata wan malbateke fireh e. Sonuç olarak "mal" taþýnabilir, "xanî" ise taþýnmaz, sabit, yerinde duran bir varlýktýr. Eðer ki sözlükte Türkçedeki "ev" kelimesinin karþýlýðý olarak hiçbir açýklama getirmeden "mal, xanî, malbat…"

gibi kelimeleri ardý ardýna yazarlarsa ve insanlar da öðreneceðim diye sözlükte her geçeni -haþa- Kur'an ayeti gibi kesin delil kabul ederlerse manada büyük bir karmaþa ortaya çýkar. Ýnsanlar garip cümleler kurar: "Min xanîyê xwe bar kir", "Ez ê malekê bikirim" gibi. Kürtçe konuþurken zihnimizin ibresini ve rotasýný doðrudan Kürtçenin kaynaklarýna yönlendirmemiz lazým, baþka dillerin mantýðýný bir kenara býrakmamýz lazým.


6

EKONOMÝ

Diyarbakýr'ýn ihracatý arttý 3 MART 2014 PAZARTESÝ

Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da ocak ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre ihracat yüzde 67 oranýnda artýþ gösterdi. Ocak ayýnda Diyarbakýr'da 30 milyon 935 bin dolar, Þanlýurfa'da ise 19 milyon 630 bin dolar ihracat gerçekleþti. Giriþimci iþ kadýnýndan T

K

hemþeri jesti

üçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Destekleme Daire Baþkanlýðý (KOSGEB) Muþ Ýl Müdürlüðü'nden destek alarak 'Hatay Mutfaðý' adýnda iþyeri açan Fatma Yýldýrým isimli giriþimci, Muþ'taki hemþerileri için 'Hataylýlar Gecesi' düzenledi. Muþ'taki hemþerilerini tespit ederek bir arada toplayan Fatma Yýldýrým, hemþericilik deðil memleket hasreti gidermek için böyle bir organizasyon yaptýklarýný vurguladý. Yýldýrým, "Yaklaþýk 5 ay önce KOSGEB'ten aldýðýmýz destekle iþyerimizi açtýk. Bu süreçte adýmýzý duyan hemþerilerimiz iþyerimize geldiler. Hem onlarýn aracýlýðýyla hem de yakýn arkadaþlarýmýz ve kendi çabalarýmýzla diðer Hataylýlara da ulaþtýk ve böyle bir karar aldýk. Bugün de gecemizi yaptýk. Sadece Hataylýlarý da davet etmedik, kendi çevremizi de davet ederek hem sohbet ettik hem de memleket hasreti giderdik. Giriþimcilik aslýnda yaþadýðýmýz þehrin ekonomisine de katký saðlamamýzý gerektiriyor. Bizler evde oturmak yerine hem þehrin ekonomisine katký saðlýyoruz hem de ev ekonomimizin rahatlamasýný saðlýyoruz. Muþ'ta bu tür yerlere de ihtiyaç vardý. Bizde karar alýp iþyerimizi açtýk. Çok þükür yavaþ yavaþ kendi ekonomik özgürlüðümüzü kazanýyoruz" dedi.

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesine ait Ocak ayý ihracat ve ithalat rakamlarýný açýkladý. Uras'ýn açýkladýðý verilere göre, ihracat Diyarbakýr'da Ocak ayýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 85 oranýnda artýþ göstererek 30 milyon 935 bin dolara, Þanlýurfa'da ise yüzde 44 oranýnda artýþ göstererek 19 milyon 630 bin dolara yükseldi. Ýthalat ise Diyarbakýr'da Ocak ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 63 oranýnda azalarak 2 milyon 80 bin dolara inerken, Þanlýurfa'da yüzde 114 oranýnda artarak 28 milyon 976 bin dolara yükseldi. Bölge bazlý deðerlendirildiðinde ise ithalat yüzde 62 oranýnda artarak 31 milyon 56 bin dolara yükseldi.

En fazla ihracat Irak'a yapýldý Diyarbakýr ve Þanlýurfa'dan en fazla ihracat yapýlan ülke Irak oldu. Diyarbakýr'dan Ocak ayýnda Irak'a 14 milyon 734 bin 200 dolar, Çin'e 12 milyon 889 bin 644 dolar ve Ýran'a bir milyon 186 bin 782 dolar ihracat yapýldý. Þanlýurfa'dan ise 10 milyon 942 bin 436 dolar Irak'a, 4 milyon 557 bin 83 dolar Ýran'a ve bir milyon 731 bin 705 dolar ise Suriye'ye ihracat yapýldý. Diyarbakýr Ocak ayýnda 857 bin 421 dolar Çin'den, 217 bin 137 dolar Ýtalya'dan ve 181 bin 358 dolarda Avusturya'dan ithalat gerçekleþtirdi. Þanlýurfa ise 6 milyon 852 bin 551 dolar Ýran'dan, 4 milyon 793 bin 340 dolar Suriye'den ve 3 milyon 316 bin 132 dolar ise Çin'den ithalat gerçekleþtirdi.

Bingöl'ün de ihracatý arttý Bingöl'de ihracat Ocak ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 16 oranýnda artýþ gösterdi. Ocak ayýnda ithalat gerçekleþmezken, en fazla ihracatý Irak'a gerçekleþtirdi. Bingöl'de Ocak ayýnda Irak'a 384 bin 155, Suudi Arabistan'a 279 bin 457, Kuveyt'e 33 bin 258 ve Libya'ya 32 bin 805 dolar ihracat gerçekleþti. ÝHA

TÜMSÝAD Genel Baþkaný Van'da

Doyasýya eðlendiler Hataylýlar gecesine katýlan Demet Sönmez ise, Muþ'ta yaþayan Hataylýlarla bir araya gelmenin kendisini çok mutlu ettiðini belirtti. Sönmez, "Sadece yaz tatillerinde memleketimize gidip hasret gideriyorduk. Artýk burada hem yöresel yemekleri yeme fýrsatýmýz var, hem de hemþerilerimizle bir araya gelme þansý yakalýyoruz. Ben Fatma hanýma böyle bir organizasyona öncülük ettiði için teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Hataylýlar gecesi canlý müzik eþliðinde geç saatlere kadar devam etti. ÝHA

T

üm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Genel Baþkaný Dr. Hasan Sert ve beraberindekiler, Van Ticaret ve Sanayi Odasý'ný (VAN TSO) ziyaret etti. Van TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Takva tarafýndan karþýlanan Baþkan Hasan Sert, Van TSO'nun bölgeye önemli katkýlar sunacaðýna inandýðýný belirtti. Sert, "Van; doðasý, tarihi, coðrafyasý ile Türkiye'de sayýlý güzellikleri içinde

Servet

0531 811 86 08

barýndýran bir þehir. Bize düþen bu güzellikleri en iyi þekilde kullanmak ve faydalanmaktýr. Bu memleket ayrýmcýlýktan çok çekti. Van artýk ayrýmcýlýk yapýlan bir il deðil ayrýcalýklý bir il oldu. Ýnsanlara huzurlu, mutlu, güvenli ortamlar saðlamak bizim en büyük önceliðimiz olmalýdýr. Huzurun, mutluluðun olduðu yerlerde ekonominin geliþmemesi için hiçbir sebep yoktur. Bunun için güçlü bir beraberlik göstererek ekonomiyi geliþtirmeliyiz. Ýnsanlarýn haklarýný korumak için çok çalýþýp emek harcamalýyýz. Elbirliði ile sorunlarýmýzý daha kýsa sürede çözeceðimize inanýyorum" dedi.

Ýþadamlarýna çaðrý Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Necdet

Takva ise, Van'da bir TÜMSÝAD þubesinin açýlmasýnýn çok önemli olduðuna deðinerek, "Van her geçen gün büyüyen, geliþen bir þehir. Van tüm ulusal ve uluslar arasý camiaya önemli fýrsatlar sunan bir þehir haline geldi. Geçmiþin büyük medeniyetlerine baþkentlik yapan bu þehrin özelliðine ve niteliðine herkes sahip çýkmalýdýr. Bir baþkent her zaman baþkenttir. Bu çerçevede Van'ýn en iyi þekilde geliþmesi için hepimizin taþýn altýna elini koymasý gerekiyor. Van'a çok büyük önem katan, iþ dünyasýnda yeni bir örgütlenme saðlayan TÜMSÝAD'a büyük görevler düþüyor. Sanayicilerimiz, iþ adamlarýmýz Van'ý keþfederek yatýrým yapmalýdýr. Herkes üstüne düþen görevi yaparsa sorunlarýmýz kýsa sürede çözülür" þeklinde konuþtu. ÝHA

Giyim


GÜNCEL

3 MART 2014 PAZARTESÝ

7

'Bu seçim Kürtleri özgürleþtirecek' Yeniþehir ilçesinin Ofis semtinde yapýlan büro açýlýþýnda konuþan BDP Yeniþehir Eþ Belediye Baþkan Adayý Selim Kurbanoðlu, 30 Mart seçimlerinin, Kürt halkýnýn özgürleþeceði seçim olduðunu söyledi. B 'Karakollarý yaptýrmayacaðýz' DP Yeniþehir Eþ Belediye Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu ve Ülkü Baytaþ, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ofis semtinde seçim bürosu açýlýþý yaptý. Büro açýlýþýna adaylarýn yaný sýra, BDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü, Barýþ Anneleri, sivil toplum kuruluþ temsilcileri ve çok sayýda yurttaþ katýldý. Adaylar, seçim bürosunun açýlýþý yapýlacak olan alanda coþkuyla karþýlandý. Adaylarýn yöresel kýyafetlerle katýldýðý büro açýlýþýnda vatandaþlar uzun süre halay çekti. Açýlýþta konuþan Eþ Baþkan Adayý Selim Kurbanoðlu, seçimlerinin Kürtler için referandum olduðunu belirterek, "13. seçim büromuzu Ofiste açýyoruz. Yerel seçimlerinde birlikteliðimizi daha da artýralým. Seçimlere sadece seçim gözüyle bakmýyoruz. Bu seçimler bizler için bir referandum niteliðindedir. Bugün direniþin ve birlik beraberliðin günüdür. 2014 seçimleri, Kürt halkýnýn Ortadoðu'da özgürleþeceði seçimdir. Hepinizi barýþ ve özgürlük projesinin arkasýnda durmaya davet ediyorum. Halkýmýzýn mücadelesi yýlardýr devam etmektedir. Hiç bir zamanda geri adým atmayacaðýz. Apê Musa'yý, Vedat Aydýn'ý, Uður Kaymaz'ý ve Aydýn Erdem'i asla unutmayacaðýz. Verdiðimiz mücadele devam edecektir. Buradan Sayýn Hatip Dicle, Sayýn Zülküf Karatekin ve tüm

arkadaþlarýmýza selamlarýmýzý gönderiyoruz" dedi.

BDP Yeniþehir Eþ Belediye Baþkan Adayý Ülkü Baytaþ ise eþ baþkanlýk sisteminin dünya sistemine açýlan bir yarýk olduðunu söyleyerek, "Eþ baþkanlýk sistemi ehli zihniyete devrimci müdahaledir. Eþ baþkanlýk sistemiyle, beþ bin yýldýr bu köleliðe direnmenin ilk doðumunu gerçekleþtiriyoruz. Bu onun sancýsýdýr. Daha doðrusu kadýnýn beþ bin yýlýk doðumu desek abartmýþ olmayýz. Bugün bur da gördüðüm kalabalýk Roboski'nin nasýl ortada kalmayacaðý bir kalabalýktýr. Onlar istese de istemese de karakollarý yaptýrmayacaðýmýzýn tepkisidir, nefretidir ve kýnamasýdýr. Burasý bizimdir ve bizim kalacaktýr. Kendimiz yaþayýp kendimiz yöneteceðiz. Eþ baþkanlýk sistemini Dünyada ilk kez Kürtler bu sistemi kuruyor. Bu Dünyaya bir örnektir. Öyle olacak ki bu eþ baþkanlýk sistemi, eþ yaþama kadar götüreceðiz. Belki bunu yeni tartýþýyoruz. Ama ileride tüm yerleri kapsayacak kadar geniþleyecektir. Dolayýsýyla biz bunlarý 30 Mart'tan sonra gerçekleþtireceðiz" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan seçim bürosunun açýlýþý yapýldý. Haber Merkezi

Bakanlar seçim bürosu açtý Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Sebgetullah Seydaoðlu'nun seçim bürosunu açtý.

HÜDA PAR'dan 2 seçim bürosu daha H

ür Dava Partisi(HÜDA PAR) Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý, Baðlar ve Kayapýnar ilçe seçim bürolarýný açtý. Çok sayýda partilinin katýldýðý açýlýþlara vatandaþlarda ilgi gösterdi. Partisinin ilçe seçim büro açýlýþlarýna katýlan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Av. M. Hüseyin Yýlmaz, açýlýþ öncesi halka hitap etti. Kürtçe, Türkçe ve Zazaca halký selamlayan Yýlmaz, parti kurulmadan önce de herkesin kendi camialarýný çok yakýndan tanýdýðýna dikkat çekti. Kurduklarý teþkilatlarla, derneklerle, hayýr kurumlarýyla halkýn yanýnda olduklarýný belirten Yýlmaz, "Çünkü bizler, 'Komþusu aç iken, tok yatan bizden deðildir' diyen bir Peygamber'in (s.a.v) ümmetiyiz. Ýnsanlarýmýz aç, periþan iken, çocuklarýmýz sokaklarda uyuþturucunun, ahlaksýzlýðýn pençesine düþmüþken; bizler yataklarýmýzda rahat uyuyamazdýk. Ýþte bu hadisin, bu söylenen sözün þeklinde olmamak için elimizi taþýn altýna koyduk" dedi. ÝLKHA

Y

eniþehir ilçesinde bulunan seçim bürosunun açýlýþ kurdelesini kesen bakanlar, Seydaoðlu'na baþarýlar diledi. Büyük coþku ile yapýlan açýlýþa çok sayýda partili katýldý. Seçmenlerin yoðun ilgi ve tezahüratlarý eþliðinde açýlýþý yapýlan seçim bürosunda bir açýklama yapan Sebgetullah Seydaoðlu, bakanlarýn açýlýþlarýna renk kattýðýný söyledi. Seydaoðlu, "Ýlgi ve sevginizden dolayý hepinize teþekkür ediyorum. Hep birlikte sandýkta zafere ulaþmak için el birliði ile çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" dedi. ÝHA

AK Parti Kulp adayý köylerde 'Pasur hak ettiðini alacak' AK Parti'nin iktidarýnda Türkiye'de her alanda ilklere imza attýðýný, en büyük projenin barýþ süreci olduðu belirten Kulp Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Abdullah Özgen, "Pasur'da eðitimde, ulaþýmda, saðlýkta, tarýmda, sosyal destekte, ekonomide ve birçok alanda AK Parti iktidarý döneminde yapýlan çalýþmalarýn gerçek þahidi bölge halkýdýr. 30 Mart'ta Rabbimin izni, halkýmýzýn teveccühü ile Pasur halkýna bu baþarýyý yaþatacaðýz. Geliþmiþ ve büyümüþ bir Pasur, hak ettiði ve layýk olduðu bir belediyecilik hizmetine kavuþacaktýr" dedi.

BDP'nin Kulp adaylarýndan esnaf ziyareti K

BDP Kulp Belediye Eþ Baþkan Adaylarý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

ulp Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Metin Dinar ve Sadiye Süer, Yeni, Erkan ve Turgut Özal Mahalleleri'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Halktan büyük bir destek aldýklarýný belirten Dinar, "Belediyecilik modelimizden güncel siyasi atmosfere kadar geniþ bir çerçevede konuþuyoruz. Geçen dönem Kulp'a baðlý Aðaçlý Belde Baþkanlýðý'ný yürüttüm. Belediyecilik modelini geliþtirmeye çalýþtýk. Bütün mahallelerimize, köylerimize ve mezralarýmýza eþit þekilde hizmet götürdük. Bu anlamýnda belediyecilikte kazandýðýmýz tecrübe ile Kulp halkýna hizmet götüreceðiz" dedi. Eþ Baþkan Adayý Sadiye Süer Baran ise seçim çalýþmalarýný aralýksýz devam ettiklerini söyledi. Baran þöyle konuþtu: "Pasur'un en büyük sorunu su sorunudur. En kýsa sürede sorunun giderilmesi için elimizden gelini yapacaðýz. Pasur halký hizmetin en iyisine layýktýr." Haber Merkezi

'Pasur halký gerçeði görüyor'

A

K Parti'den Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Abdullah Özgen, seçim kampanyasýný hýz kesmeden sürdürüyor. Baþkan Adayý Abdullah Özgen ve ekibi, Karaaðaç, Güllük, Maden ve Kurudere köyleri ile bu köylere baðlý mezralarda çalýþmalarýna devam etti. Halk tarafýndan büyük bir ilgiyle karþýlanan

baþkan adayý Özgen, ev ziyaretlerinde bulunup yapacaklarý hizmetler ve seçim süreci ile ilgili vatandaþlarla fikir alýþ veriþinde bulundu. Gittikleri her ziyarette olumlu karþýlandýklarýný belirten baþkan adayý Özgen, yapýlacak olan proje ve hizmetleri vatandaþlarla paylaþtýðýný söyledi.

Belediye Baþkan Adayý Abdullah Özgen, gittiði ziyaretlerde ülke gündemini de deðerlendirdi. Özgen, barýþ sürecinin bozulmasý için harekete geçen paralel odaklarýn asla amaçlarýna ulaþamayacaðýný söyledi. Özgen, "Halkýmýzýn gerçekleri gördüðünü biliyoruz. Bu atmosferde 30 Mart seçiminin galibi Pasur halkýnýn huzuru ve mutluluðu olacaktýr. Pasur halkýnýn 30 Mart'taki bu gerçeði görüp oylarýna sahip çýkacaðýna inanýyorum" þeklinde konuþtu. ÝHA

BDP'nin Ergani adayý köylerde B

DP Ergani Belediye Eþ Baþkan adaylarý seçim çalýþmalarýný sürüyor. Eþ Baþkan Adayý Ramazan Kartalmýþ, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçeye baðlý Ziyaret, Ýncehýdýr, Gülpýnar köylerinde yurttaþlarla buluþtu. Alkýþ ve zýlgýtlarla karþýlanan BDP'lilere yoðun ilgi gösterildi. Ziyaretlerde yurttaþlarýn görüþ ve önerileri alýndý. Ziyaretlerde konuþan Belediye Eþ Baþkan Adayý Ramazan Kartalmýþ, büyükþehir

yasasýna deðindi. Kartalmýþ, " Kürdün tarihi zulmün tarihidir, Kürdün tarihi asimilasyonun tarihidir, Kürdün tarihi her türlü haksýzlýða karþý verilen mücadelenin tarihidir. 80 yýldýr bizi biz eden deðerler bizden alýnýp bizden koparýlmak istendi. Önce resmi kayýtlardan ismimiz silindi. Ýsimlerimiz deðiþtirildi. Köy isimlerimiz deðiþtirildi. Bir süre sonra konuþmamýz dahi engellendi" dedi. Haber Merkezi


8

3 MART 2014 PAZARTESÝ

Haber

Baðlar'a 5 dilli kütüphane AK Parti Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, ilçede Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça ve Osmanlýca eserlerinin bulunacaðý çok kapsamlý bir kütüphane projesinin olduðunu söyledi. B eraberindeki heyet ile birlikte seçim bölgesinde bir dizi ziyaretler yapan Alaattin Parlak, Türk Eðitim Sen Diyarbakýr Þube Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Þube Baþkaný Ahmet Bürhan tarafýndan karþýlanan Alaattin Parlak, burada görüþ alýþveriþinde bulundu. Alaattin Parlak, "Eðitim öðretim alanýndaki sorunlarý yakýndan bilen birisiyim. Baðlar'da yaþayan biri olarak, özellikle Baðlar ilçesinin eðitim sorunlarýna ve bu sorunlarýn çözüm yollarýna vakýfým. Uzun yýllar muhtelif STK'larda baþkan ve yönetici olarak görevlerde bulundum. Baðlar ilçemizde özellikle belediyecilik anlamýnda ciddi sorunlar var. Bayanlarýn, gençlerin uzun yaz günlerinde faydalanabileceði park sayýsý yok denecek kadar az. Ayrýca, sosyal alanlarda da sýkýntýlar bir hayli fazla. Ýlçemiz sosyal tesislerden yoksun býrakýlmýþ. 380 bine yakýn nüfusu ile ülkemizde 37 ilden daha büyük bir ilçede yaþýyoruz. Ama ne hikmetse, ilçemiz insanýnýn faydalanabileceði bir kütüphanemiz yok. Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça ve Osmanlýca eserlerin de yer aldýðý kütüphanemiz neden olmasýn? Belediyelerin en çok hizmet etmesi gereken konulardan biri de sosyal ve kültür belediyeciliði deðil midir? Artan nüfus nedeniyle, özellikle okul ve derslik ihtiyacý had safhada. AK Parti belediyecilik anlayýþý, eðitim sorununa kalýcý ve köklü çözümler üretiyor. Baþta altyapý olmak üzere, mevcut bütün sorunlarýn üzerine

kararlýlýkla gideceðiz. Ama Baðlar ilçemizin her þeyden önce huzurla ve güvenle yaþanabilecek bir konuma getirilmesi þart. Bu konuda hepimize büyük görevler düþüyor" dedi.

Kentsel dönüþüm hayat verecek Alaattin Parlak, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn bir yýldan bu yana üzerinde çalýþtýðý Kentsel Dönüþüm Projesi'nin, Baðlar ilçesinde birçok soruna çözüm olacaðýna inandýðýný da söyledi. Parlak, "Alipýnar, Kaynartepe, Fatih Mahallesi gibi neredeyse iki kiþinin bile yan yana yürüyemediði, araçlarýn giremediði daracýk sokaklar, Kentsel Dönüþüm Projesi ile bambaþka bir kimliðe bürünecek. Ýnsanlarýmýzýn huzur içinde yaþayabileceði, aile nüfusuna göre büyüklükte, içinde her türlü sosyal tesislerin, parklarýn, camilerimizin ve müþtemilatlarýnýn yer aldýðý, yaþam standardýnýn yükseltildiði ortamlara kavuþmak hepimizin temennisi. Artýk deðiþim zamaný. Artýk Baðlar'ýn makus talihini yenmek ve mutlu yarýnlara yelken açmanýn zamaný" diye konuþtu. Türk Eðitim-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Ahmet Bürhan ise, belediye seçimlerinin kimlik esasý üzerine deðil, aksine hizmet ve proje esasý üzerine inþa edilmesi gerektiðini söyledi. ÝHA

Ensarioðlu düðün halayýna katýldý A

K Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý M. Galip Ensarioðlu seçim çalýþmalarý kapsamýnda Eðil ilçesine baðlý Bahþiya Köyü'nü ziyaret etti. Ensarioðlu ve beraberindeki partililer, köy giriþinde yaklaþýk 300 kiþi tarafýndan karþýlandý. Ensarioðlu, Eðil Belediye Baþkan Adayý Mehmet Karakaþ ile köyün önde gelenlerinden Sedat Memiþ'in evini de ziyaret etti. Ziyarette bir açýklama yapan Ensarioðlu, vatandaþýn her zaman sýkýntýlarýný gideren ve hizmet anlamýnda sýnýr tanýmayan AK Parti belediye baþkan adayý olarak baþkanlýða talip olduðunu ve bunun da halkýn desteði ile olabileceðini söyledi. Köy ziyaretinin ardýndan bir düðüne uðrayan Ensarioðlu, düðün sahiplerine mutluluklar temennisinde bulunup, vatandaþlarla birlikte halay çekti. ÝHA

Fotoðrafçýlýk teknolojiye yenik düþüyor Eðil'i UNESCO'ya aldýracaðýz T AK Parti Eðil Adayý Mehmet Karakaþ:

eknolojinin yok ettiði meslekler arasýna bir yenisi daha karýþýyor. Veysi Kütler adlý fotoðrafçý, teknolojinin geliþmesiyle fotoðrafçýlýðýn öldüðünü belirtti. Külter, "Eskiden zorluklarý yoktu. Sadece film topluyorduk, resmi çektiðimiz zaman görmüyorduk. Filmi banyo yaptýktan sonra görebiliyorduk. Ama þimdi çektiðimizi hemen anýnda ekranda görebiliyoruz. Kolaylaþtý derken, bir yandan da zorlaþtý. Þimdi çektiðimiz resimler insanlara elektronik ortamda ulaþýyor artýk. Eskiden millet pozunu getiriyordu. 36'lýk resmin hepsini tamamen çýkartýyorduk, þimdi makine kartlarýný getiriyorlar. Ýçinde bin tane, iki bin tane resim var. Bilgisayara takýyoruz, iki, üç tane beðenip çýkartýp gidiyorlar. Eskiden daha çok çýkartýyorlardý. Eskiden günde bazen 2 bin, 3 bin tane resim basýyorduk. Þimdi epey geriledi. Bazen 100 tane bile basmýyoruz. Ýþimiz sadece gelin damatlara, bir de vesikalýklara kaldý. Teknoloji geliþtikçe iþimiz etkilendi. En çok da cep telefonlarý iþlerimizi etkiledi" dedi. HA

A

K Parti Eðil Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Mehmet Karakaþ, ilçeyi UNESCO dünya miras listesine aldýracaklarýný söyledi. Seçimlere 27 gün kala çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdüren Mehmet Karakaþ, Eðil ilçesine baðlý köy ve mezralarý dolaþarak vatandaþlarla kucaklaþmaya devam ediyor. Ziyaretlerini sürdüren Karakaþ, 30 Mart'ta Eðil'in kaderini deðiþtireceklerini dile getirdi. Karakaþ, "Her karesinde tarih yatan Eðil ilçemiz 30 Mart tarihinden sonra AK belediyecilik ile tanýþacak. Bunu çok iyi deðerlendirip tüm dünyaya Eðil ilçesini ve tarihi hazinelerimizi tanýtacaðýz. Yýlda en az 200 bin turisti ilçemize getirip ilçemizi dünyadaki diðer tarihi þehirler gibi kalkýndýracaðýz. Bununla birlikte ilçemizde 5 yýldýzlý oteller ve tesisler kurmayý planlamaktayýz. Eðil ismini UNESCO dünya mirasý listesine almak için çalýþmalarýmýzý da hazýrladýk. 30 Mart'tan sonra ilçe halkýmýzýn desteði ile bunlarý hayata geçireceðiz" dedi. ÝHA

Hakkari'de halk oyunlarý yarýþmasý Salim Ensarioðlu Çüngüþ'te destek istedi H

akkari'de "Kulüpler Arasý Halk Oyunlarý" il birinciliði yarýþmasý renkli görüntülerle baþladý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Halk Oyunlarý Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen yarýþmaya il merkezi ve ilçelerden 27 spor kulübü katýldý. Hakkari Kapalý Spor Salonu'nda saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan yarýþmada, kulüpler düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere 2 dalda yarýþýyor. Yarýþma; minikler, yýldýzlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride yapýlýyor. ÝHA

D

iyarbakýr'ýn Çüngüþ ilçesinde esnaf ve vatandaþlarý ziyaret eden eski devlet bakaný Salim Ensarioðlu, yakalanan huzurun devamý için Baþbakan Erdoðan

ve AK Parti'ye herkesin destek vermesi gerektiðini söyledi. AK Parti Çüngüþ Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Zübeyir Aslanca ile birlikte ilçede temaslarýný sürdüren Ensarioðlu, ilçede büyük bir coþkuyla karþýlandý. Ensarioðlu ziyaret ettiði tüm esnaf ve vatandaþlara çözüm sürecinin faydalarýný anlatarak, bu huzurun devamý için duyarlý herkesimin AK Parti'ye destek sunmasý gerektiðini söyledi. ÝHA


Ýç Politika

3 MART 2014 PAZARTESÝ

9

Demokratikleþme paketi yasalaþtý

Çözüm sürecine yönelik yasal deðiþiklikleri de içeren demokratikleþme paketi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaþtý. Pakette ibadeti ve yaþam tarzýný engelleyene ceza yolu açýldý.

P

Baþbakan'dan Gülen'e sert eleþtiriler Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Pensilvanya'daki zat, aðzýna hiçbir zaman Bediüzzaman'ýn ifadesini kullanmamýþtýr. Güya Bediüzzaman'ýn yolundan gidiyor, yalan. CHP ile birlikte kaset siyaseti yapan biri, nasýl Said Nursi'nin izinden gidebilir" dedi.

B

aþbakan Erdoðan, Isparta'da düzenlenen mitingde konuþtu. Bediüzzaman Said Nursi'nin uzun yýllar sürgünde yaþadýðý þehir olmasý nedeniyle çok anlamlý bir þehir olduðuna iþaret eden Baþbakan Erdoðan, Said Nursi'nin eserlerinin çok önemli bir kýsmýný Isparta'da, Barla'da yazdýðýný, Barla'nýn da önemli bir merkez konumunda olduðunu söyledi. "Bediüzzaman Said Nursi, tek partinin zulmünü yani CHP'nin zulmünü burada çekti" diyen Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bunu çok iyi bilmemiz lazým. Burada Isparta'da tarihten çok önemli bir hadiseyi sizlere anlatacaðým; Merhum Bedüizzaman Said Nursi'ye neden Demokrat Parti'yi, merhum Adnan Menderes'i desteklediðini talebeleri soruyor. Verdiði cevap manidar: 'Eðer Demokrat Parti düþerse ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Dolayýsýyla sosyal hayatýmýza ve vatanýmýza dehþetli bir tehlike oluþturur. Dolayýsýyla bu partinin yani CHP'nin iktidara gelmemesi için Demokrat Parti'yi Kur'an, vatan ve Ýslamiyet namýna muhafazaya çalýþýyorum.' Isparta bu cümleleri duydunuz deðil mi? Said Nursi, CHP zulmünü en aðýr þekilde yaþadý. Sürgünden sürgüne gitti, hapishaneden hapishaneye gönderildi, zehirlenmek istendi, öldürülmek istendi, ama asla boyun eðmedi, CHP karþýsýnda asla diz çökmedi, CHP ile asla iþbirliði yapmadý. Ülkesinden kaçýp baþka ülkelere sýðýnmayý, baþka ülkelerden burayý karýþtýrmayý aklýnýn ucundan geçirmedi. Ýstese Barla'dan kaçabilirdi, ama o kaçmadý. Tam ter-

sine Rusya'ya esir düþmüþken, Sibirya'dan kaçtý, kendi ülkesine, topraklarýna geldi. Ýþin ucunda hapishane de olsa 'vataným' dedi. Ve þu ifadeyi kullandý; 'Zalimler için yaþasýn cehennem'. Pensilvanya'daki zat… Þimdi Pensilvanya'daki zat, aðzýna hiçbir zaman Bediüzzaman'ýn ifadesini almamýþtýr, kullanmamýþtýr. Güya Bediüzzaman'ýn yolundan gidiyor, yalan. Cumhuriyet Halk Partisi ile þu anda kol kola giren, birlikte hareket eden, birlikte kaset siyaseti yapan biri, nasýl Said Nursi'nin izinden gidebilir. Bu zat, 12 Eylül'de darbecilerle, onlara þirin mektuplar yazmýþtýr. Papa ile de maþallah el ele, kol kola resimleri var biliyorsunuz. Biz, siyasetçiyiz her insanla beraber oluruz, ama sen siyasetçi deðilsin, sorulduðu zaman din adamýsýn. Hangi, neyi, nasýl yapýyorsun bunu anlamakta zorlanýyorum. 28 Þubat'ta darbecilere hoþgörü ödülü verdin, 17 Aralýk'ta CHP ile kol kola darbeye yeltenen biri nasýl merhum Bediüzzaman'ýn izinde olabilir ki... 28 Þubat'ta darbecilere 'hoþgörü ödülü' veren, 17 Aralýk'ta CHP ile kol kola darbeye yeltenen biri nasýl merhum Bediüzzaman'ýn izinde olabilir? Þimdi ben söylüyorum. Ýki yýl önce de söyledim. Dedim ki, 'Dön Türkiye'ye gel', gelmedi. Þimdi yine sesleniyorum. Dürüstsen, samimiysen bu ülkeyi karýþtýrmayý býrak. Oraya gelen kardeþlerime sesleniyorum. Çok saf, çok temiz insanlar var biliyorum. Paralarýný verdiler yýllarca, okullar yaptýlar bunlara verdiler, yurtlar yaptýlar bunlara verdiler. Biliyorum. Ama inanýn ben de samimiymiþim ama safmýþým. Ben de bunlara her türlü desteði verdim. Bunlarda yüz yok, bunlar da yalanýnýn bini bin para. Ben bu yapýlanmanýn içindeki kardeþlerime sesleniyorum. Lütfen baþýnýzý þöyle bir iki elinizin arasýna alýn. Nerede Barla'daki merhum Saidi Nursi, nerede Pensilvanya'daki zat. Bir kere hayatýnda rahle-i tedrisinde bulunmamýþ. Ama öyle yutturmuþ.

Baþbakan 10 Mart'ta Muþ'a gidiyor A K Parti Muþ Ýl Baþkaný Halis Saltýk, Baþbakan Erdoðan'ýn 10 Mart Pazartesi günü saat 15.00'da Muþ'a geleceðini ifade ederek, parti olarak layýk bir karþýlama yapmak için hazýrlýklara baþladýklarýný söyledi. Saltýk, "Sayýn Baþbakanýmýz, 10 Mart'ta ilimizi þereflendirecek. Biz þimdilik bunun üzerinde çalýþma

yapýyoruz. Ayrýca Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Sayýn Mehmet Mehdi Eker ile, ilimize gelmeleri konusunda görüþmelerimiz devam ediyor. Bir de Genel Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Numan Kurtulmuþ'un bize bir sözü vardý, onu da bu süreçte halkýmýz ile bir araya getirmeyi planlýyoruz" dedi. ÝHA

aketle, özel okullarda Kürtçe eðitimin önü açýldý, seçimlerde farklý dil ve lehçelerde propaganda yapýlmasý serbest hale geliyor. Ayrýca siyasi partilerde eþ baþkanlýk sisteminin uygulanmasýnýn da önü açýldý. Yasayla, yüzde 3'ün üzerinde oy alan partilere de hazine yardýmý yapýlmasýný saðlýyor. Düzenleme, köylere eski isimlerinin geri verilmesine de imkan tanýnýyor. Paket nefret suçunu da ceza kapsamýna alýyor. Dil, ýrk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düþünce, din veya mezhep farklýlýðýndan kaynaklanan nefret suçu bir yýldan üç yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlacak. Yasa, dini ibadet veya ayinlerin toplu olarak yapýlmasýný engelleyenlere de üç yýla kadar hapis cezasý öngörüyor.

Çalýþmalara seçim arasý Yasayla ayrýca, þapka kanuna muhalefet suçu da yürürlükten kaldýrýlarak suç olmaktan çýkarýldý. Yeni demokratikleþme paketinde, toplantý ve gösteri yürüyüþüyle ilgili düzenlemeler de var. Toplantý ve gösteri yürüyüþü yapýlacak yerler, belediye baþkanlarý, siyasi partiler, meslek örgütleri ve sendikalarýn görüþü alýnarak belirlenecek. Açýk yerlerdeki toplantý ve yürüyüþler, güneþ batmadan önce daðýlacak þekilde,

kapalý yerlerdeki toplantýlar ise saat 24.00'e kadar yapýlabilecek. Toplantý ve yürüyüþlerde, katýlýmcýlar emniyet ekipleri tarafýndan gizli þekilde kaydedilemeyecek.

Demokratikleþme paketinin yasalaþmasýnýn ardýndan, meclis maratonu sona erdi. Meclis çalýþmalarýna 26 Mart'a kadar yerel seçim arasý verildi.

Bakan Yýlmaz: Irkçýlýða karþýyýz Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, ýrkçýlýk söylemleri üzerinden siyaset yapanlarý eleþtirerek, "Sadece insanlarýn ýrký üzerinden siyaset yaparsanýz, insanlara bir fayda saðlamazsýnýz. Biz Müslüman insanlarýz, biz ýrkçýlýða karþýyýz" dedi.

Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Bingöl Gençliði tarafýndan düzenlenen 'Bakan Yýlmaz, Bingöl Gençliðiyle Buluþuyor' programýna katýldý. Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuþan Yýlmaz, gençliðin önemine vurgu yaparak, "Ben þunun altýný özellikle çizmek istiyorum, gençlerin kaný daha sýcak. Bazen sloganlar, bazý ideolojik söylemler gençlere daha cazip gelebiliyor. Bizde gençliðimizde birçok tartýþmalar gördük, bu tür hadiseler gördük. Fakat ülkemizin, bölgemizin son 30 yýllýk geçmiþine baktýðýnýz zaman maalesef sloganlardan kimseye bir fayda gelmiyor. Son 200 yýldýr Ýslam aleminde ýrkçýlýk yayýldý. Biz bir taraftan da þuna inanýyoruz; geçmiþten kopmadan, deðerlerimizden kopmadan geleceðe yürümemiz lazým. Biz Müslüman bir toplumuz kim ne derse desin.

Maalesef son 100 yýldýr, 200 yýldýr belki Ýslam aleminde ýrkçýlýk diye bir baþ belasý var. Irkçýlýk, kim yaparsa yapsýn, Türkçülük, Kürtçülük, Zazacýlýk da yapsanýz hiç fark etmez bizim deðerlerimizde bunun yeri yok. Kim ne diyorsa desin biz þuna inanýyoruz; Allah bizi çeþitli þekillerde yaratmýþ. Diller yaratmýþ, renkler yaratmýþ, farklýlýklar yaratmýþ ama bunlarýn içinde bir birlik yaratmýþ. Bir tevhit yaratmýþ. Sadece insanlarýn ýrký üzerinden siyaset yaparsanýz, insanlara bir fayda saðlamazsýnýz. Biz Müslüman insanlarýz, biz ýrkçýlýða karþýyýz" þeklinde konuþtu.

'Manevi deðerlerimize sahip olun' Birlik ve beraberlik mesajlarý da veren Bakan Yýlmaz, þunlarý söyledi: "Bizim millet

anlayýþýmýz farklý. Üç þeyi bilmen lazým diyordu bizim büyüklerimiz; 'kimin zürriyetindensin denildiði zaman bunun cevabýný vermen gerekir' derdi büyüklerimiz. Biz Hz. Adem'in zürriyetindeniz. Kim olursak olalým siyah da olsak, beyaz da olsak, sarý da olsak, boyumuz uzun da olsa, kýsa da olsa, kadýn olsak, erkek olsak bütün hepimiz Hz. Adem'in çocuklarýyýz. Bu anlamda Müslüman olsun olmasýn kim olursa olsun insansa ona deðer vermemiz lazým. Ýnsanlara deðer vermemiz lazým, çünkü hepimiz büyük bir ailenin fertleriyiz aslýnda. Hepimizin sonu gidip Hz. Adem'e dayanýyor. Ýkinci bir soru daha sorarlar. Kimin milletindensin? Hz. Ýbrahim'in milletindeniz. Bu kavim anlamýnda millet deðil, ýrk anlamýnda millet deðil, ayný yaþam tarzýna inanmýþ, ayný deðerlere sahip olan, ayný Rabbe inanan insanlar demek milletin gerçek anlamý budur. Bizim dinimizde, medeniyetimizde millet denildiði zaman asýl anlaþýlan budur. Milleti Ýbrahim denir. Hepimiz o milletin fertleriyiz aslýnda. Üçüncü bir soru daha sorarlardý kimin ümmetindensin? Hz. Muhammed'in ümmetindeniz, çok þükür Allah'a þükür ediyoruz. Baþka þeylerin peþinden koþanlar insanlýðý nerelere götürüyorlar, baþýna neler geliyor insanlarýn. Bunlarý hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Ben gençlerimize güveniyorum. Bu manevi deðerlerimize sahip olun, bir taraftan da modern hayatýn gerektirdiði eðitime, donanýma sahip gençlerimiz, Bingöl'ü de Türkiye'yi de, dünyayý da çok daha iyi yerlere götürecekler inþallah." ÝHA

Lice halký hizmete doyacak A

K Parti Lice Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Mehmet Sait Demir, 30 Mart yerel seçimlerinden sonra ilçenin hizmete doyacaðýný söyledi. Demir, "Lice'ye baðlý köylerin büyük bir kýsmýný ziyaret ettik. Lice ilçe merkezinde de her gün halk ile buluþuyoruz. Lice ilçesine son 10 yýldýr yerel anlamda hiç hizmet gelmediðini halkýmýzla birlikte gözlemliyoruz. Gittiðimiz her yerde halk bunu bizlerle paylaþýyor. Bu seçimlerde ilçe halkýnýn desteði ile Lice'yi AK belediyecilik ile tanýþtýrýp, insanlarýmýzý hizmetle doyuracaðýz. Lice ilçesi terörden en fazla zarar gören yerlerden biri olduðu için Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan baþlatýlan çözüm sürecini buradaki halkýmýz desteklemektedir. Bu desteklerini de sonuna kadar devam ettireceklerine inancýmýz tamdýr" dedi. ÝHA


10

3 MART 2014 PAZARTESÝ

Haber

ETA silah býrakýyor Ýspanya'da Bask bölgesinin baðýmsýzlýðý için mücadele eden ETA, silahsýzlanma sürecinin baþladýðýný açýkladý. Örgütün açýklamasýnda "Basklý siyasi tutuklulara yönelik hak ihlallerine son verilmesi" talebi yinelendi.

E

TA, yýllardýr Ýspanya ve Fransa'daki cezaevlerinde bulunan yaklaþýk 500 üyesinin Bask bölgesine nakledilmesini talep ediyor. ETA'nýn açýklamasýnýn yayýmlanmasýndan bir süre önce uluslararasý bir uzman komisyonu, örgütün ocak ayýnda bir takým mühimmatlarý mühürlettiði ve kullaným dýþý hale getirdiðini açýklamýþtý. Uzmanlardan oluþan uluslararasý komisyon, Ýspanya hükümeti tarafýndan resmen tanýnmýyor. Komisyon, 21 Þubat tarihinde iki maskeli ETA üyesinin komisyon üyelerine silahlarý gösterirken görüntülerinin yer aldýðý bir video yayýnlamýþtý. ETA, Avrupa Birliði ve ABD tarafýndan terör örgütü olarak kabul ediliyor. Örgüt, 2011 yýlýnda silahlý mücadeleye son verdiðini ilan etmiþ ve ayný yýlýn kasým ayý içinde silah býrakmaya hazýr olduðunu açýklamýþtý. Ancak örgüt kendini

feshetmeyi kabul etmiyor.

Ýspanya görüþme kabul etmiyor Örgütün silahlarýný teslim edeceðini açýklamasýnýn ardýndan Madrid yönetimi, yeniden örgütün koþulsuz olarak kendini feshetmesini ve daðýlmasýný talep etti. Muhafazakâr Halk Partisi Baþkan Yardýmcýsý Maria Dolores de Cospedal, örgütün göz boyamaktan vazgeçerek, tamamen daðýlmasý gerektiðini kaydetti. Ýspanya hükümeti, örgütle müzakereye geçmeyi ise kabul etmiyor. Franco Dönemi'nde, Ýspanya'nýn kuzeyi ile Fransa'nýn güneybatýsýnda baðýmsýz bir Bask bölgesi hedefiyle kurulan ETA, en az 820 insanýn ölümünden sorumlu tutuluyor. Örgütün deneyimli kadrosundan birçok isim geçen yýllarda tutuklanýrken, aktif olduðu bilinen en az 30 üyesi yakalama kararý bulunuyor.

Ýdlib'e hava saldýrýsý

Ukrayna için acil toplantý! ABD Baþkaný Barack Obama, Rusya'nýn Ukrayna'ya karþý askeri bir müdahalesinin 'aðýr bedeli' olacaðýný söylerken, Birleþmiþ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Ukrayna konusunda acil toplantý kararý aldý.

B

S

uriye'nin Ýdlib kenti bombalandý. Olayda 30 sivil yaþamýný yitirirken, 70 kiþi de yaralandý. Ýdlib kentinin Kvrtkharam kasabasý Esad kontrolünde bulunan hava kuvvetleri tarafýndan bombalandý. Olayda 30

kiþi hayatýný kaybederken, 70 kiþi aðýr yaralandý. Can pazarýnýn yaþandýðý bölgede çok sayýda vasýta yanarak kullanýlamaz hale geldi. Yaralýlar yöre halký tarafýndan çevrede bulunan hastanelere kaldýrýldý.

M Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un sözcüsü Martin Nesirky, BM Genel Sekreteri'nin önümüzdeki saatlerde Putin'le bir telefon görüþmesi gerçekleþtireceðini belirtti. Ukrayna Devlet Baþkaný Vekili Oleksandr Turchynov da, Ukrayna ordusunun 'en üst düzeyde alarma geçirildiðini' açýkladý. BM Güvenlik Konseyi'nin dünkü toplantýsýnýn ardýndan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Rusya'dan askerlerini Kýrým'dan çekmesini isterken, Rusya'nýn BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Ukrayna ile Kýrým'da filo bulundurma anlaþmalarý olduðunu söylemiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

3 MART 2014 PAZARTESÝ

11

Cizre Diclespor U-17 futbol liginde þampiyon oldu Türkiye Futbol Federasyonu U-17 Amatör Akademi Futbol Ligi'nde Cizre Diclespor, SilopiSerhat Belediyesporu 3-2 yenerek þampiyon oldu.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

L

ig þampiyonu olan Diclespor bölgeler arasý gurup maçlarýnda oynama hakkýný elde etti.Cizre Kaymakamlýðý Halk Eðitim Merkezi Futbol Okulu bünyesinde kurulan CizreDiclespor, Cizre'de oynanan futbol müsabakasýnda Silopi Serhat Belediyesporu 3-2 yenerek U-17 Amatör Akademi Futbol Ligi'nde Þýrnak þampiyonu oldu. Þýrnak genelinde oynanan U-17 futbol Liginde Cizre Diclespor oynadýðý on maçta elde ettiði 27 puan ile ligi birinci olarak tamamladý.

Muþ Lalezar Spor, Baðlar Sporu 3-0 yendi

U-17 futbol ligini þampiyon olarak bitirmenin sevincini yaþadýðýný ifade eden Antrenör Abdullah Ýde, "Sporcularýmýz U-17 futbol liginden þampiyon olarak çýkmak için büyük bir emek ve çaba sarf ettiler ve bu çabalarý sonucunda da hedeflediklerine ulaþtýlar" dedi. U-17 liginden Þýrnak þampiyonu olarak ayrýlan futbolcularýný tek tek tebrik eden Ýde, sporcularýn elde ettikleri baþarý ile hem kendilerini kanýtladýklarýný, hem de kendilerine büyük bir mutluluk yaþattýklarýný dile getirdi.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR Diyarbakýrspor A.Þ

T

ürkiye Voleybol Erkekler 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Muþ Lalezar Spor Voleybol Takýmý, Diyarbakýr Baðlar Spor Voleybol Takýmý'ný 3-0 yendi. Atatürk Kapalý Spor oynanan müsabakanýn ilk setinde rakibine karþý üstün oynayan Lalezar Spor, ilk seti 25-9 önde kapattý. Ýkinci ve üçüncü sette biraz daha toparlanan rakibine karþý yine üstün bir karþýlaþma sergileyen Lalezar Spor, setleri 25-17 ve 2522 alarak sahadan 3-0 galip ayrýldý. Karþýlaþma sonrasý gazetecilere açýklama yapan Lalezar Spor Voleybol Takýmý Antrenörü Ferzende Emre, sporcularýnýn iyi bir karþýlaþma sergilediklerini söyledi. Rakiplerine karþý üstün oynadýklarýný ifade eden Ferzende Emre; "Geçtiðimiz haftaHakkari ekibini 3-0 yenmiþtik ve o moralle bugün Baðlar Spor'la karþýlaþtýk. Ýlk andan itibaren sporcularým oldukça üstün bir karþýlaþma sergiledi ve sahadan 3-0 galip ayrýldý. Sporcularýmý tek tek kutluyorum" dedi.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

Kros Türkiye birinciliði yapýldý Gençlik Ve Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürlüðü Spor Faaliyetleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Okullararasý Kros Türkiye Birinciliði yarýþmalarý Silifke ilçesinde yapýldý.

2

3 Nisan Kamp Eðitim Merkezi Tesisleri yanýndaki Atayurt Belediyesi'ne ait parkurda genç kýzlar, genç erkekler, yýldýz kýzlar, yýldýz erkekler kategorilerinde yapýlan yarýþmaya 16 ilden 72 takým, 455 sporcu katýldý. Yarýþ sonunda bazý sporcular baygýnlýk geçirdi. Baygýnlýk geçiren sporculara ilk müdahale öðretmenleri ve belediye görevlileri tarafýndan yapýlýrken, bazýlarý ise ambulanslarda gözetim altýna alýndý. Yarýþmalarda dereceye girenlere ise kupa ve madalyalarý SilifkeKaymakamý Fatih Damatlar, Atayurt Belediye Baþkaný Sedat Yeðiner, Okul Sporlarý Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Aydýn Çetin tarafýndan verildi. Türkiye Okul Sporlarý Federasyon Baþkaný Ayhan Pala, Ferdi sýralamada ilk 6'ya girenler ile takým birincilerinin 30 Mart - 4 Nisan tarihleri arasýnda Ýsrail'de yapýlacak olan Dünya Þampiyonasý'na katýlacaðýný söyledi.

DERECEYE GÝREN SPORCULAR VE TAKIMLAR 2 bin metre yýldýz kýzlar takým sýralamasý kategorisinde Konya Saraçoðlu TOKÝMustafa Çetin Ortaokulu birinci, Isparta Halýkent Ortaokulu ikinci, Bitlis HizanGayda Ortaokulu üçüncü oldu. Ferdilerde Isparta Yahya Kemal Beyatlý Ortaokulu'ndan Meryem Özçelik birinci, Aksaray Mustafa Yazýcý Ortaokulu'ndan Ýnci Kalkan ikinci, ayný okuldan Gamze Aðýl ise üçüncü oldu. 3 bin metre yýldýz erkekler takým sýralamasý kategorisinde Eskiþehir Þahit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu birinci, Manisa Salihli Taytan Ortaokulu

ikinci, Muþ Mahmut Kemal Ortaokulu üçüncü olurken, ferdilerde ise Nevþehir Özel Altýnyýldýz Koleji'nden Erdem Öz birinci, Ankara Sincan Ýl Genel Meclisi Ortaokulu'ndan Murat Yalçýnkaya ikinci, Diyarbakýr Vali Cemil Serhatlý Ortaokulu'ndan Þirin Karabal üçüncü oldu. 3 bin metre genç kýzlar takým sýralamasýnda Aðrý Kýz Teknik Meslek Lisesi birinci,Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ticaret Meslek Lisesi ikinci, Ýstanbul Ümraniye MerkezAnadolu Lisesi üçüncü sýrada yer alýrken, ferdilerde ise Ýstanbul Ümraniye MerkezAnadolu Lisesi'nden Fatma Arýk birinci, Kayseri Mehmet Akif

Ersoy Ticaret Meslek Lisesi'nden Pýnar Demirtaþ ikinci, Antalya Özel Toros Yaðmur Anadolu Lisesi'nden Sümeyye Erol üçüncü oldu. 5 bin metre genç erkekler takým sýralamasýnda da, Erzurum Adnan MenderesAnadolu Lisesi birinci, Aðrý Nurettin Dolgun Endüstri Meslek Lisesi ikinci, GaziantepAbdulkadir Konukoðlu Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi üçüncü oldu. Ferdilerde iseErzurum Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nden Ömer Otý birinci, Ýzmir Süleyman Demirel Çok Programlý Lisesi'nden Abdurrahman Gediklioðlu ikinci, Erzurum Spor Lisesi'nden Enis Korkmaz üçüncü oldu.


CMYK

12

3 MART 2014 PAZARTESÝ

Diyar'dan rahat galibiyet! Belediyespor'da yenilgi üzüntüsü

2-1

2

.Lig Kýrmýzý grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor takýmý Kocaeli deplasmanýnda Körfez Futbol Kulübü'ne 1-0 maðlup oldu.

S

por Toto 3.Lig'in 24. haftasýnda Diyarbakýrspor A.Þ, Anadolu Üsküdar 1908spor'u 2-1 maðlup etti. Atatürk Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Diyarbakýrspor A.Þ 'nin golünü 47. dakikada Baran ve 83.Dakikada Serdar kaydederken, Anadolu Üsküdar 1908spor ise 90. dakikada golü buldu. Diyarbakýrspor A.Þ'nin ikinci golünden sonra 'ofsayt' gerekçesiyle hakeme itiraz eden Aanadolu Üsküdar teknik direktörü Yücel Çolak, hakem Serkan Önsal tarafýndan tribüne gönderildi. 90+4. dakikada daha önce sarý kartý olan Çaðatay, tribünleri tahrik etmeye çalýþýnca; hakem tarafýndan çift sarý kartýn ardýnda kýrmýzý kartla atýldý ve konuk takým maçý 10 kiþi tamamladý.Maçýn skoru 2-1 Diyarbakýrspor A.Þ’nin üstünlüðüyle tamamlanýrken Diyarbakýrspor bu sonuçla puanýný 47’e çýkardý ve bu haftada liderliði kimseye kaptýrmadý.

MAÇIN KARNESÝ Stat: Atatürk Hakemler: Serkan Önsal xx, Ümit Kaya xx, Emir Kýlýçarslan xx Diyarbakýrspor A.Þ: Serkan xx, Gökhan xxx, Emrah xxx, Akýn xxx, Ceyhun xx (Dk. 46 Baran xxx), Hüseyin xxx, Rýdvan xx, Hasan Fidan x (Dk. 46 Özcan xxx), Hüsnü xx, Atilla xxx (Dk. 90 Cemal ?), Serdar xxx Anadolu Üsküdar: Deniz xx, Çaðatay xx, Muhammed Çaðlar xx,

Fatih xx, Bahadýr xx, Erim xx, Rýdvan x, Muzaffer x, Berkay x (Dk. 55 M.Yasin xx), Pekin xx, Arda x (Dk. 46 Hüseyin Çýray xx) Goller: Dk. 48 Baran, Dk. 82 Serdar (Diyarbakýrspor A.Þ), Dk. 90+2 Çaðatay (A.Üsküdar) Kýrmýzý Kartlar: Dk. 90+4 Çaðatay (A.Üsküdar) Sarý Kartlar: Hüsnü, Gökhan, Ceyhun, Özcan, Baran (Diyarbakýrspor A.Þ), Çaðatay, Muhammed Çaðlar, Muzaffer, Berkay (A.Üsküdar)

Cizre Diclespor U-17 futbol liginde þampiyon oldu

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Buggüne Deððiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . ýnýz d a T k a m a D Deðiþmeyen

"

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

T

ürkiye Futbol Federasyonu U-17 Amatör Akademi Futbol Ligi'nde Cizre Diclespor, SilopiSerhat Belediyesporu 3-2 yenerek þampiyon oldu. 11’de

03 03 2014 gazete sayfaları  
03 03 2014 gazete sayfaları  
Advertisement