Page 1

CMYK

Zorlu hasta kurtarma

Baydemir'e taziye ziyareti

Kasaplar zor günler yaþýyor yfa 6’da „ Haber Sa

yfa 3’te „ Haber Sa

yfa 7’de „ Haber Sa

Seçimde sürprizler yapacaðýz B

DP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, 2014 yerel seçimlerinde Türkiye'de büyük sürprizler yapacaklarýný belirterek, partilerinde olmayan küçük beldelere kadar tüm belediyeleri almayý hedeflediklerini söyledi. 7'de

AK Parti adaylarý tanýtýldý 3

0 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakýr'da belediyeler için yarýþacak olan AK Parti adaylarý düzenlenen toplantý

ile tanýtýldý. Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen tanýtým toplantýsýna Bakan Mehdi Eker de katýldý. 4'te

Provokasyon uyarýsý Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

PAZARTESÝ 3 ÞUBAT 2014

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, "Diyarbakýr geçmiþte çok büyük acýlar yaþadý. Bu tür seçim çalýþmalarý, provokasyon yapmak isteyenlerin beklediði gündür. Onun için bütün siyasilerin bu bilinçle davranmasý gerekiyor" dedi. Baydemir'e taziye Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere seçim bölgesi Diyarbakýr'a gelen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, geçtiðimiz gün hayatýný kaybeden Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in aðabeyinin taziyesine katýldý. Osman Baydemir ve yakýnlarýna taziye dileklerini ileten Bakan Eker, daha sonra Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürücü'yü makamýnda ziyaret etti.

20 yýllýk kan davasý sona erdi

B

atman'ýn Sason ilçesi Yücebað Beldesi'nde iki aile arasýnda 20 yýl önce seçim çalýþmalarý nedeniyle 6 kiþinin ölümü, 30'dan fazla kiþinin yaralanmasýyla baþlayan kan davasý, yerilen barýþ yemeðiyle son buldu. 4'te

Tarih üzerine türbe ve mescid D

iyarbakýr'da 1600 yýllýk Roma mimarisine ait kilise müþtemilatýnýn bulunduðu alan korunmadýðý için tahrip edildi. Vakýflar Bölge Müdürlüðü, bu alana Sultan Sasa türbesi diyerek üzerine türbe ve mescit yapmaya baþladý. 8'de

Tahammül þart Ziyarette seçim sürecini deðerlendiren Bakan Eker, bütün partileri provokasyonlara karþý uyardý. Bakan Eker, "Ýnsanlarýn farklý düþünmeleri doðaldýr. Siyasi partilerin birbirine tahammül göstererek propaganda yapmalarý önemli. Seçim dönemleri provokasyon yapmak isteyenlerin beklediði dönemdir. Olabilecek muhtemel provokatif eylemlere karþý hep birlikte durursak süreci atlatýrýz'' þeklinde konuþtu. 5'te

Seyyar satýcýlara gece baskýný D

iyarbakýr'da kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan seyyar satýcýlarýn tezgahlarýna baskýn düzenlendi. Baskýnda tezgahlar üzerindeki 20 bin lira deðerinde sebze ve meyve yerlere atýlýrken, tezgahlar da kýrýldý. 3'te

Cihanê Hesûnî

Mehmet Karabaþ

Kürt dilinde çocuklara verilen isimler üzerine…

Milletin aklýyla dalga mý geçiyorlar?

Yazýsý 5’te

Yazýsý 8’de

Diplomalý iþsizler çözüm istiyor

Ö

Yeniþehir'e ikinci seçim bürosu

B

DP Yeniþehir Ýlçe Örgütü, 2. büro açýlýþýný kalabalýk bir kitleyle yaptý. Açýlýþta konuþan Yeniþehir Ýlçe Eþ Baþkan Adayý Selim Kurbanoðlu, 30 Mart'ta yapýlacak seçimlerin Kürt halký açýsýndan bir referandum niteliðinde olduðunu söyledi. 5'te

ðretmen olma hayaliyle okuyup diplomalarýný alan gençler, KPSS nedeniyle maðdur durumda. Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesi nüfusuna kayýtlý Davut, Mehmet ve Muhammet de binlerce maðdurdan sadece üçü. Diplomalý iþsiz olan bu gençler, mesleklerini yapmak için yetkililerden çözüm bekliyor. 6'da

Kulp'ta eðitim seferberliði „ 8’de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

3 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Boyun aðrýlarýný hafife almayýn! Uzm. Dr. Ýlker Solmaz , " Gün boyu bilgisayar ekranýna doðru eðilerek çalýþma sonucu ortaya çýkan boyun aðrýlarýna gereken özen gösterilmediði takdirde fýtýða ve sonrasýnda ise sinirlerin baský altýnda kalmasýna baðlý olarak bacaklarda güçsüzlük, idrar kaçýrma gibi rahatsýzlýklar ortaya çýkabilmektedir" dedi.

B

oyun aðrýlarýnda erken teþhisin önemine de deðinen Solmaz, doðal tedavi yöntemi Proloterapi hakkýnda da bilgiler vererek, boyun aðrýlarýna ve boyun fýtýðýna karþý önleyici tavsiyelerde bulundu.

etkisi olmadýðýný, boyun fýtýðý ameliyatý öncesi uygulanmasý gereken etkili ve kalýcý bir tedavi yöntemi olduðunu belirten Dr. Ýlker Solmaz, hastalýkla ilgili kesin teþhisin; "muayene, spinal termografi ve gerekirse MR incelemesi ile koyabiliyoruz " dedi. Solmaz, ayrýca "fýtýðý oluþmadan önlemek Proloterapi ile mümkün. Koruyucu ve önleyici Proloterapi uygulamalarý ile fýtýðýn sinyalini veren aðrýlý dokulara yapýlan þekerli su uygulamasý ile erken dönemde tedavi gerçekleþtirebiliyoruz" açýklamasýnda bulundu.

Boyun Fýtýðýnda Kalýcý Tedavi Mümkün Günümüzde etrafýmýzdaki her üç kiþiden birinin boyun aðrýsý þikâyeti yaþadýðýný, yanlýþ duruþ þekli ve egzersizden yoksun yaþamýn buna neden olduðunu belirten Türkiye Proloterapi ve Aðrý Merkezi Klinik Direktörü Uzman Doktor Ýlker Solmaz, "Boyun fýtýðý rahatsýzlýðýnýn baþlangýç döneminde boyun ve sýrt aðrýsý ön plandadýr. Boyun aðrýlarý eklemlerin, omurlarýn arasýnda yer alan disklerin ve omurga çevresindeki kas ile baðlarýn bozulmasý sonucu geliþerek fýtýða ve kemiklerin birbirine sürtmesi sonucu da kireçlenmeye neden olur. Vücudun kendi kendini iyileþtirme mekanizmasýný devreye sokan doðal bir tedavi yöntemi olan Proloterapi ile boyun bölgesindeki hasarlý dokuya enjekte edilen þeker içerikli solüsyon ile baðlarýn iyileþmesi saðlanarak omurga üzerindeki basý kalkar ve hasta saðlýklý günlerine ameliyat olmadan dönebilmektedir" diyerek kalýcý tedavinin mümkün olduðunu söyledi.

Yüzde Yüze Yakýn Ýyileþme

"Bir Bölgedeki Aðrý Tedavi Edilmediðinde, Baþka Hastalýða Neden Olabilir" Boyun kaslarýný kuvvetlendirmenin ve fizik tedavi uygulamalarýnýn aðrýlarýn azalmasýnda geçici tedaviler olduðunu söyleyen Uzm. Dr. Ýlker Solmaz, "Aðrýlar ilerledikçe fýtýða, fýtýðýn da sinirlere baský yapmasý sonucunda kollardan parmaklara kadar uzanan aðrý ve uyuþmalar meydana gelir. Sonrasýnda sinirin baský altýnda

kalmasýna baðlý olarak kuvvet azalmasý baþlar ve tedavi edilmeyen bölgeye baðlý olarak bacaklarda güçsüzlük, idrar kaçýrma gibi rahatsýzlýklara neden olur" açýklamasýnda bulunarak vücudumuzun sesi olan aðrýlarý dikkate alýp, erken teþhis ile tedavi olmanýn son derece önemli olduðunun altýný çizdi.

Fýtýk Oluþmadan Yok Edilebilir Proloterapi tedavi yönteminin, doðru ellerde uygulandýðýnda herhangi bir yan

Doðal bir tedavi yönetimi olan Proloterapinin etkinliðini ise "Proloterapi tedavisi aðrýyý geçici olarak dindirmekten öte aðrýya neden olan hasar görmüþ dokularýn tamir edilmesini saðladýðý için yüze yüze varan bir iyileþme imkaný sunmaktadýr. "diyerek açýklayan Uzm. Dr. Ýlker Solmaz tedavinin, hastadan hastaya deðiþmekle beraber en az 4-6 seans uygulandýðýný sözlerine ekleyerek alýnmasý gereken önlemler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Boyun Aðrýlarýndan Korunmak Ýçin Alýnabilecek Önlemler; 1. Masa baþýnda çalýþýyorsanýz, kol

Ellerinizi soðuktan korumanýn yollarý Uzm. Dr. Sezin Fýçýcýoðlu, soðuklardan dolayý el bakýmý konusunda hanýmlara tavsiyelerde bulundu.

Karma cildin özellikleri Karma ciltler bakýmý en zor cilt tipi olarak düþünülebilir; çünkü cilt bakým yelpazesinin iki zýt ucuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

K

arma ciltler bakýmý en zor cilt tipi olarak düþünülebilir; çünkü cilt bakým yelpazesinin iki zýt ucuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Karma cildi olan insanlarýn çoðunluðu yaðlý bir T bölgesine ve kuru yanaklara sahiptir. Birçok kiþinin özellikle yaðlý burun bölgesinde normalden daha

büyük gözenekleri vardýr. Ýnsanlarýn yüzleþtiði esas sorunsa yüz için hangi cilt bakýmýnýn uygulanacaðýdýr. Birçok insan yüzlerindeki yaðlanma sebebiyle yaðlý bir ciltlerinin olduðunu düþünerek yaðlý ciltler için üretilmiþ ürünleri dener. Bu denemde de genellikle pul pul bir deri görünümüne ve hayal kýrýklýðýna yol açar. Karma ciltler, belli bölgelerde hassas yað kontrolünü ve ayný zamanda saðlýklý bir cilde sahip olmak için nem oranýný korumayý gerektirir. Eðer cildinizde belirli alanlarýn kuru ve diðer alanlarýn da yaðlý olduðunu gözlemliyorsanýz, muhtemelen karma bir cilt tipine sahipsiniz demektir. Karma cildinizin bakýmý için hassas bir cilt bakým uygulamasýna ihtiyaç duyacaksýnýz.

destekli bir sandalyede, omuzlarýnýz geride ve ayaklarýnýz yere deðecek þekilde oturun 2. Sýrtýnýza ve belinize arkadan destek verin. Ensenize de bir yastýk ile destek saðlayýn. 3. Sandalyeden öne doðru kayarak kalkýn. 4. Uzun süre bilgisayar kullanmak, kitap ve gazete okumak, televizyon seyretmekten sakýnýn. Masada otururken kýsa aralar verip, ayaða kalkýn. 5. Yüksekten bir þey alacaksanýz, merdiven kullanarak o yüksekliðe yakýn olmaya çalýþýn. 6. Ani ve sert hareketlerden kaçýnýn. 7. Özellikle iþ yaparken rahat ve sýkmayan kýyafetler giyin. 8. Kýsa yürüme ve gerinme egzersizleri yapýn. 9. Çok sayýda veya kalýn yastýkla yatmayýn, televizyon izlerken kanepenin koluna baþýnýzý dayayýp, uyuya kalmayýn. 10. Telefonun ahizesini omuz ile boynuzun arasýna sýkýþtýrarak konuþmayýn. 11. Omurga saðlýðýnýz için yüzmeyi de ihmal etmeyin.

rahatsýzlýklar. Tavsiyemiz eldiven giyilmesi. Pratik nemlendiriciler olarak da her yerde bulunabilecek vazelini tavsiye edebilirim. Ulaþýlabilecek en kolay ve uygun fiyatlý nemlendirici katý vazelindir. Her yerde var, marketlerde, eczanelerde rahatlýkla bulunabilir" þeklinde konuþtu.

GENÇLERE MAKYAJ UYARISI

S

oðuklarla birlikte kadýnlarýn su ve deterjanlardan dolayý ellerinde çatlaklar oluþtuðunu belirten Fýçýcýoðlu, nemlendirici kullanmalarý gerektiðini belirtti. Bayanlarýn soðuktan su ile temaslarýnda deri bütünlüðünün bozulduðunu ifade eden Fýçýcýoðlu, "Deri tabakasýnýn eski haline gelebilmesi için bol bol nemlendirici kullanmalarýný söylüyoruz. Sývý sabun pek tavsiye etmiyoruz, genellikle kalýp sabun tavsiye ediyoruz. Çok ilerlemiþ durumlarda ise ilaçlarla tedavi ediyoruz. Sonuç olarak soðuklardan kendimizi korumalýyýz. Trakya Bölgesi'nde sýklýkla görülen bir enflomasyon var. El ve ayak par-

Kestanenin bilinmeyen faydalarý K

estaneyi haþlayarak tüketirseniz kilo aldýrýcý etkisi azalýr. Kestane, yüksek kalorisine rað-

maklarýnda kýzarýklýk ve morluk þikayetleriyle bize geliyorlar. Bunlar hep soðuða baðlý olarak oluþabilen reaksiyonlar. Soðuklardan korunmanýn bir yolu da çalýþýrken eldiven giyilmesi gerekir. Maalesef halkýmýzda eldiven giyme alýþkanlýðýmýz yok. Eldiven giyilmesi gerektiðini söylediðimizde eldivenle çalýþamadýklarýný söylüyorlar. Sobalý evlerde ve odalar arasýndaki ýsý deðiþiminden de ortaya çýkabiliyor bu tür men kýþ aylarýnýn vazgeçilmez besinidir. Peki, kýþýn bolca tüketilen kestanenin saðlýða faydalarýný biliyor musunuz? Diyetisyen E. Funda Tuzgöl, kestanenin faydalarý ve tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkýnda önemli bilgiler verdi. Kestane posa yönünden zengindir. Düþük oranda yað içerir. B1, B2, C vitamini ve manganez gibi mineralleri içerir. Ancak kalorisi yüksektir. Bu nedenle zayýflama diyeti uygulayanlar ve þeker hastalarý kestaneyi tüketir tüketmez bir protein kaynaðý tüketmelidirler ki kan þekerleri hýzla yükselmesin. Ancak eðer kestaneyi haþlayarak tüketirseniz kilo aldýrýcý etkisini azaltabilirsiniz. Çünkü haþlanan besinlerin fýrýnlanan besinlere oranla glisemik indeksleri daha düþüktür. Bu durumda haþlanmýþ kestane fýrýnlarmýþ ya da közlenmiþ kestaneye oranla daha geç kan þekerini yükseltir. Ýki orta boy kestane yaklaþýk 20 gramdýr. 12 g karbonhidrat, 2,5g protein, 1 g yað içerir. 71

Gençlerin makyaj konusunda ýsrarcý olduklarýný belirten Fýçýcýoðlu, gençleri makyaj konusunda uyardý. Fýçýcýoðlu, "Hiçbir makyaj malzemesi yoktur ki gözenekleri týkamasýn. Bu yüzden gözenekler týkanarak sivilcelere sebep olur. Sivilcenin tek sebebi makyaj deðil ama artýrýcý, tetikleyici bir faktör olarak karþýmýza çýkýyor. Sivilce tedavisi 2 gün süren bir tedavi deðil, uzun sürede tedavi edilmesi gerekiyor. Tavsiyelerimiz, cildinizi temiz tutun, ilaçlarýnýzý düzenli kullanýn, yüzünüze yaðlý merhemler sürmeyin þeklinde uyarýlarýmýz oluyor. Gençlere sivilcelerini sýkmalarýný önermiyoruz, çünkü sýkýlan bölgedeki deri zarar görerek iz kalýyor. Özellikle gençlerin izlerini tedavi etmek çok daha zor oluyor" diye konuþtu. kalorilik enerji saðlar. Bu da 1 ince dilim ekmeðe eþittir. Q Þeker, protein, yað, sodyum ve potasyum içerir. Q Kestane birçok hastalýða karþý vücudu korur. Q Pektin düzeyi yüksek olduðu için ishale iyi gelir. Q Karbonhidrat düzeyi yüksek olduðu için þeker hastalarýna önerilmez.

LEZZETLÝ VE PRATÝK KESTANELÝ PÝLAV TARÝFÝ ÝÇÝN TIKLAYIN! Bitkilerde bulunan östrojen; kestane, fasulye, mercimek, keten tohumu gibi besinlerde bol bulunur. Zayýf östrojenik etki göstermelerinden dolayý osteoporozis tedavisinde östrojen düzeyini dengeler. Bu nedenle menopoza girmiþ kadýnlara ve 50 yaþ üstü erkeklere eðer kilo problemleri ve þeker hastalýklarý yoksa günlük olarak kestane tüketmeleri önerilebilir.


Hüda-Par seçim bürosuna molotof V

an'ýn Çaldýran Ýlçesi'nde Hür Dava Partisi'nin (Hüda-Par) seçim bürosuna molotofkokteyli atýldý. Kimliði belirsiz kiþilerce Hüda-Par seçim bürosuna atýlan 2 molotofkokteyli binada yangýna neden oldu. Çaldýran Belediyesi itfaiye ekipleri yangýna müdahale etti. Kýsa sürede söndürülen yangýnda seçim bürosunda bulanan eþya kullanýlmaz hale geldi. Polis olay yerinde delil toplayýp saldýrganlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý.

Seyyar satýcýlara gece baskýný 3 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Diyarbakýr'da kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan seyyar satýcýlarýn tezgahlarýna baskýn düzenlendi. Baskýnda tezgahlar üzerindeki 20 bin lira deðerinde sebze meyve yerlere atýlýrken, tezgahlar kýrýldý.

Mahsur kalan VEDAÞ ekibi kurtarýldý H

akkari'nin Durankaya Beldesi'nde, 1200 rakýmlý Þivekür mevkiinde yoðun tipi yüzünden mahsur kalan 4 kiþilik Vangölü Elektrik Daðýtým A.Þ. (VEDAÞ) ekibi kurtarýldý. Beldeye giden enerji nakil hatlarýnda meydana gelen arýzayý gidermek için 1200 rakýmlý

Þivekür zirvesine çýkan 4 kiþilik ekip, yoðun tipi yüzünden yolun kapanmasý ve dondurucu soðuklar nedeniyle bölgede mahsur kaldý. Haber verilmesi üzerine harekete geçen Hakkari Ýl Özel Ýdaresi ekipleri, 3 saatlik çalýþma sonucunda 4 kiþilik VEDAÞ ekibini kurtardý. ÝHA

Cizre'de olaylý gece

Þ

ýrnak'ýn Güçlükonak Ýlçesi'nde 1995 yýlýnda çýkan çatýþmada öldürülen PKK'lý Kamil Bayam Erdoðan'ýn cenazesi, ailesinin baþvurusu üzerine gömüldüðü yerden alýnarak Cizre'ye getirildi. BDP Cizre ilçe binasýnýn önüne getiren cenazeyi karþýlayanlar arasýnda BDP Þýrnak Milletvekili Faysal Sarýyýldýz ve BDP Cizre Belediye Baþkan adayý Leyla Ýmret de yer aldý. Cizre Asri Mezarlýðý'na götürülen cenaze burada topraða verilirken, cenazenin mezarlýða götürülmesi

sýrasýnda PKK flamalarý ve Öcalan posterleri açýldý, PKK lehine sloganlar atýldý. Cenazenin topraða verilmesinden sonra bir grup gösterici CizreNusaybin karayolunu barikat kurup kapatarak yasa dýþý gösteri yaptý. Polisler, uyarýlarýna karþýn daðýlmayan gruba müdahale etti. Göstericiler polise havai fiþek, molotof kokteylleri ve ses bombasý ile saldýrdý. Polis de göstericilere gaz bombasý ile karþýlýk verdi. Olaylar gece geç saatlere kadar sürdü.

G

ece saat 03.00 sýralarýnda Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçesi Sento Caddesi Kuruçeþme mevkiindeki seyyar satýcýlara baskýn düzenlendi. Görgü tanýklarýnýn iddiasýna göre, baskýný Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Zabýta Müdürlüðü ekiplerinin çevik kuvvet desteði ile yaptýðý belirtilirken, belediye yetkilileri böyle bir baskýndan haberleri olmadýðýný açýkladý. Caddeyi iþgal ettikleri için sürekli zabýta ekipleri tarafýndan uyarýlan seyyar satýcýlar, tezgahlarýný kapatýp evlerine gittikten sonra gece bölgeye yapýlan baskýnda seyyar tezgahlar kýrýlarak, tezgahlar üzerinde bulunan yaklaþýk 20 bin lira deðerindeki sebze meyve daðýtýldý. Sabah aldýðý bir telefon üzerine tezgahýnýn olduðu bölgeye geldiðini belirten seyyar satýcýlardan Mehmet Emin Yýlmaz, bu saldýrýnýn kimler tarafýndan yapýldýðýný henüz öðrenemediðini söyledi.

'Zabýta yaptý' iddiasý Daha önce defalarca caddeyi iþgal ettikleri gerekçesiyle belediye zabýta müdürlüðü ekipleri tarafýndan uyarýldýklarýný belirten Yýlmaz, ancak böyle bir baskýn öncesinde kendilerine herhangi bir uyarý yapýlmadýðýný dile getirdi. Sabahleyin bir arkadaþýnýn arayarak acilen tezgaha gelmesini istediðini anlatan Yýlmaz, þöyle konuþtu: "Geldiðimde korkunç manzara ile karþýlaþtým. Ýki kiþiye ait tezgah yerle bir edilmiþ ve üzerindeki 20 bin liralýk sebze meyve yerlere atýlmýþtý. Bu olayýn kimler tarafýndan yapýldýðýný bilmiyoruz. Yapanlarý tespit ettikten sonra haklarýnda suç duyurusunda bulunacaðýz." Görgü tanýklarý baskýný belediye zabýta ekiplerinin yaptýðýný iddia ederken, bazý vatandaþlar seçim öncesi provokasyon olabileceði uyarýsýnda bulundu. ÝHA

Mültecilere temizlik malzemesi daðýtýldý Þ

anlýurfa'nýn Akçakale ilçesi Süleyman Þah konaklama tesislerinde barýnan Suriyeli mültecilere temizlik malzemesi daðýtýldý. Çadýr kent yönetimi hafta baþýnda temizlik ve bulaþýcý hastalýklar konusunda bilinçlendirme seminerleri verdi ve bunun saðlanmasý açýsýndan çadýr kentte þimdi de temizlik malzemesi daðýtmaya baþladý. Kadýn meclisi üyelerinin de anlatýmýyla temizlik malzemesinin kullanýmý ve temizliðe gereken önemin verilmesi konusu hatýrlatýldý. Çadýr kent yönetiminden yapýlan açýklamada, Süleyman Þah konaklama tesislerinde en önemli önceliðin temizlik olduðu, bunu saðlamak için bilinçlendirme seminerlerinin yaný sýra þimdi de temizlik malzemesi daðýtýmý yaparak, insan saðlýðýný korumaya yönelik çalýþmalara devam edildiði ifade edildi. ÝHA

Muþ'ta hasta kurtarma operasyonu

Taþeron iþçiler ilçeyi karanlýkta býraktý M Þ anlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde TEÝAÞ'ta çalýþan taþeron iþçiler eylem yapýnca ilçe gün boyu elektriksiz kaldý. TEÝAÞ'ta çalýþan 200 iþçi, kendilerine adaletli davranýlmadýðýný söyleyerek, Viranþehir-Mardin karayolu üzerinde bulunan TEÝAÞ trafo merkezi önünden geçen E-90 karayolunu trafiðe kapattý. Ceylanpýnar Caddesinde bulunan park içerisinde basýn açýklamasý yapan iþçiler, sosyal haklarýnýn olmadýðýný belirtirken, çalýþtýklarý taþeron firmada bin 300 TL aldýklarýný, ayný koþullar-

da çalýþan yüklenici firmada arkadaþlarýnýn bin 900 TL maaþ aldýklarýný söyleyerek tepki gösterdi. Yetkililere seslenen iþçiler, "Bir buçuk milyona yakýn taþeron iþçinin iþ güvenliðinin derhal saðlanmasý gerekir. Bu konuda firma ve Çalýþma Bakanlýðý'ndan duyarlýlýk istiyoruz" dediler. Ýþçilerin eylemine Viranþehir Belediye Baþkaný Mehmet Sinan Buran, CHP Viranþehir Ýlçe Baþkaný Remzi Tayland da katýldý. Ýþçilerin eylemi boyunca kente elektrik verilemedi. ÝHA

uþ'un Korkut ilçesinde yolu kapalý olan iki köyde mahsur kalan hastalar, 3 saatlik çalýþmanýn ardýndan kurtarýldý. Korkut ilçesine baðlý Gültepe ve Çalaplý köylerinde hasta olduðu ihbarý alan 112 Acil Servisi, kar ve tipi nedeniyle yolun ulaþýma kapalý olmasýndan dolayý Ýl Özel Ýdaresi'ne bilgi verdi. Bölgeye sevk edilen Ýl Özel Ýdaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle ulaþýma kapanan yolu uzun uðraþlar sonucu ulaþýma açtý. Bu esnada Gültepe Köyü'ndeki hastayý kurtarmaya giden ambulans, köye 8 kilometre mesafede kara saplandý. Ambulansý kurtarmak isteyen ambulans sürücüsü baþarýlý olamayýnca, bayan Acil Týp teknisyenleri devreye girdi. Ýl Özel Ýdaresi çalýþanlarýyla birlikte ambulansý ittiren bayan personel, zaman zaman ambulansýn lastiðinin altýna battaniye serdi. Uðraþlar sonuç vermeyince Ýl Özel Ýdaresi'ne ait iþ makinesi bölgeye yönlendirildi. Ambulansa ulaþan iþ makinesi ambulansý kurtarma çalýþmasý yaparken, bayan saðlýk personelleri de Ýl Özel Ýdaresine ait pikapla Gültepe Köyü'ne hareket etti. Köyde þiddetli mide bulantýsý ve baþ dönmesi þikayeti olan Hülya Yeray isimli genç bayana evinde ilk müdahaleyi yapan saðlýk personeli, daha sonra hastayý pikapla köyünden 8 kilometre uzaklýkta bekleyen ambulansa ulaþtýrdý. Karnýnda bebeði öldü Gültepe Köyü'ndeki hastanýn ardýndan yine Korkut'a baðlý Çalaplý Köyü'nde hasta ihbarý alan Ýl Özel Ýdaresi ekipleri, köye hareket etti. Burada

kusma ve mide bulantýsý þikayeti bulunan Münasýp Balkaya isimli genç kadýn, yakýnlarý tarafýndan köyden araçla yola çýkarýldý. Yaklaþýk iki kilometre ilerleyebilen araç, kar ve tipi nedeniyle fazla ilerleyemeyince ekipleri bekledi. 1 saatlik çalýþmanýn ardýndan yolda bekleyen hastaya ulaþan Ýl Özel Ýdaresi ekipleri, hastayý kuruma ait pikapla ambulansa ulaþtýrdý. Saðlýk personellerinin yaptýðý ilk kontrolde genç bayanýn hamile olduðu ve karnýndaki bebeðin öldüðü için anneyi zehirlediði tespit edildi. Ambulansla Korkut Devlet Hastanesine kaldýrýlan hastalardan Münasýp Balkaya, Muþ Devlet Hastanesi Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Servisi'ne kaldýrýlarak ameliyata alýndý. Yapýlan çalýþmayla ilgili bilgi veren Ýl Özel Ýdaresi Korkut Ekip Þefi Himmet Güler, Gültepe ve Çalaplý köylerinde hasta ihbarý aldýklarýný belirterek, "Biz de hemen harekete geçtik. Hastalarý pikaplarýmýzla ambulanslara ulaþtýrdýk ve þu an yol açma çalýþmalarýna devam ediyoruz" dedi. ÝHA


4

Gündem

20 yýllýk kan davasý sona erdi 3 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Batman'ýn Sason ilçesi Yücebað Beldesi'nde iki aile arasýnda 20 yýl önce seçim çalýþmalarý nedeniyle 6 kiþinin ölümüyle baþlayan kan davasý yerilen barýþ yemeðiyle son buldu.

S

ason ilçesine baðlý Yücebað Belde Belediye Baþkanlýðý için 20 yýl önce Hamedin, Silemin ve Seydi aileleri arasýnda çýkan kavgada 6 kiþinin ölümü ve 30'dan fazla kiþinin yaralanmasýyla baþlayan kan davasý, Batman'ýn tanýnan isimlerinden Süleyman Baðdu'nun oðlu Þeyh Selman Baðdu'nun araya girmesiyle barýþ yemeði ile noktalandý. Yücebað beldesinde ikamet eden kan davalý aileler, Þeyh Selman Baðdu'nun evinin bulunduðu Beþiri ilçesinde bir araya geldi. Kuran-ý Kerim'in okunmasý ve dualarýn okunmasýndan sonra tokalaþýp barýþan aileler, daha sonra barýþ yemeðine oturdu.

Þeyhin oðlu barýþtýrdý Taraflarý barýþtýran Þeyh Süleymen Baðdu'un oðlu Þeyh Selman Baðdu, 20 yýl önce seçimden kaynaklanan kavgada 3 aile mensubundan 6 kiþinin ölümü, 30 kiþinin yaralanmasýyla sonuçlanan bir kan davasý olduðunu belirterek, "Dað köylerimizin eðitimi düþük olmasýndan dolayý birçok insanýmýz bu aileleri barýþtýrmak için çaba sarf etti. AK Parti eski milletvekili Ýhsan Arslan ile hem bu köyden olmasý münasebetiyle, bu aileleri barýþtýrmak için Batman'da bir araya geldik. Yaklaþýk 3 ay önce yapýlan barýþta tokalaþma ve yemek eksik kalmýþtý.

Bugün hem barýþ yemeði vereceðiz, hem de kan davalý ailelerinin gençlerini, çocuklarýný bir araya getireceðiz" dedi.

'Tek nedeni cahillik' Kan davasý tarafý olan Yücebað Belde Belediye Baþkaný Atilla Çetinkaya, 1994 yýlýnda hiç kimsenin istemediði ve kendilerini üzen bir olayýn yaþandýðýný ifade ederek, "Bu olay akrabalar arasýnda yaþanan bir olaydý. Tek sebebi cahillikten kaynaklanan bir olaydý. Yirmi yýldýr akrabalar arasýnda bir düþ-

Van çýðla boðuþuyor Van'da çýð düþmesi sonucu yaklaþýk bir haftadýr kapalý olan Bahçesaray yolunu açma çalýþmalarý devam ediyor.

Zayi ilaný Tunceli Meslek Yüksek okulundan almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Rýdvan Çalý

3 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4523 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

manlýk yaþanýyordu. Baþta þeyhimiz ve milletvekilimiz olmak üzere barýþa vesile olan herkese teþekkür ederim" diye konuþtu. Kan davasýnýn diðer tarafýndaki Mehmet Ali Yücebað ise, 20 yýl önce belediye baþkaný adayý olduðunu ve aralarýnda bir sýra olduðunu ve bu sýranýn bozulduðunu ifade etti. Yücebað, "Ben seçimi kaybettim, aramýzda bazý problemler yaþandý ve bu olay yaþandý. 6 kiþi öldü, 15 kiþi yaralandý. 20 yýldýr bu çileyi çekiyoruz. Barýþa vesile olanlardan Allah razý olsun" ifadelerini kullandý. ÝHA

G

eçen hafta baþýnda çýð düþmesi sonucu Van-Bahçesaray karayolu ulaþýma kapandý. Havanýn düzelmesinin ardýndan Karayollarý 11. Bölge Müdürlüðü'ne baðlý 111. Þube Þefliði ekipleri, 8 iþ makinesi ve 20 personelle yol açma çalýþmalarýna baþladý. Hava sýcaklýðýnýn eksi 25 dereceye düþtüðü bölgede sürdürülen çalýþmalar sona yaklaþtý. 2990 rakýmlý Karapet Geçidi geçilerek, yola düþen

son çýð bölgesi temizleniyor. Bir taraftan yol açma çalýþmalarý, bir taraftan da yol geniþletme çalýþmalarý sürüyor. Geçen hafta ilçeye giderken mahsur kalan ve karayollarý ekiplerinin kurtardýðý ailenin minibüsü de Karapet Geçidi'nde kara saplý halde duruyor. Bahçesaray yolunun akþam saatlerine kadar ulaþýma açýlmasý bekleniyor. ÝHA

AK Parti Diyarbakýr adaylarý tanýtýldý 30 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakýr'da belediyeler için yarýþacak olan AK Parti adaylarý düzenlenen toplantý ile tanýtýldý.

yaþanan sorunun çözüm garantisi olduðumuzu deklere etmiþtik. Ýktidara geldiðimiz gün itibariyle bunu saðlamaya çalýþtýk" dedi.

S

eyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen tanýtým toplantýsýna Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Cuma Ýçten, Oya Eronat, Süleyman Hamzaoðullarý, Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Galip Ensarioðlu, ilçe belediye baþkan adaylarý, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, parti yöneticileri ve yaklaþýk 4 bin kiþi katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, AK Parti'nin iktidara geldiði günden buyana Türkiye'de yaþanan sorunlara çözüm ürettiðini ifade ederek, olaylara

usulden deðil, esastan dokunduklarýný söyledi Altaç, "AK Parti olarak, gerek yerelde gerekse de ülke genelinde yaþanan bütün sorunlarý kendi sorunumuz olarak bildik. Biz hiçbir soruna kayýtsýz kalmadýk, görmezden gelmedik ve sumen altý etmedik. Ýktidara geldiðimiz gün, ülkedeki bütün sorunlarý çözeceðimizi ifade etmiþtik. Baþta ekonomi olmak üzere, bütün alanlarda bunu saðlamaya çalýþtýk. Bölgemizde son 30 yýlda çok ciddi maðduriyetler, ülkemizin ekonomisini, siyasal istikrarýný tehlikeye atan hadiselere biz usulden deðil, esastan dokunduk. Bu parti kurulurken,

Eker: Ülkeye zarar veriyorlar Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ise, AK Parti hükümetinin, 11 yýllýk süre içerisinde bir çok saldýrýya, tezgaha, tuzaða, komploya, kapatma davasý dahil olmak üzere envai çeþit engellemelerle karþý karþýya kaldýðýný hatýrlattý. Bakan Eker, "Ulusal ve küresel aktörler, Türkiye'de bir barýþ sürecinin inþa edilmesinden rahatsýz olanlar, Türkiye'nin kalkýnmasýný kendi stratejik çýkarlarý için zararlý görenler, Türkiye'ye AK Parti iktidarýna ve Baþbakana zarar veriyor. Biz vatandaþlarýmýzla her buluþmamýzda bu kirli tezgahlarýn arkasýndaki planlarý anlatmak durumundayýz. Çünkü Ortadoðu'da

barýþ, huzur ve kardeþliðin inþa edilmesi, AK Parti hükümetinin icraatlarýyla adým adým ilerlerken, birileri Ortadoðu'yu karýþtýrmaya, etrafýmýzý kan gölü haline getirmeye çalýþýyor. Bu durumu insanlarýmýza çok iyi bir þekilde anlatmak durumundayýz. Biz Diyarbakýr olarak çok acý çektik. Ayný þekilde Türkiye çok acý çekti. Çözüm süreci Türkiye'nin acýlarýný sona erdirmesi, birilik, beraberlik ve kardeþliðin yeniden inþasýdýr. Bu nedenle seçim arifesinde, AK Parti üzerinden Türkiye'yi istikrarsýzlaþtýrma çabasýný iyi analiz etmemiz gerekiyor. Diyarbakýrlýlarýn yüksek politik bilinci sebebiyle bu meseleyi herkesten daha iyi anladýðýný düþünüyorum" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan 18 belediye baþkan adayýnýn tanýtýlmasýyla program son buldu. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

3 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

5

Bakandan provokasyon uyarýsý

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, "Diyarbakýr geçmiþte çok büyük acýlar yaþadý. Bu tür seçim çalýþmalarý, provokasyon yapmak isteyenlerin beklediði gündür. Onun için bütün siyasilerin bu bilinçle davranmasý gerekiyor" dedi.

B

ir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere seçim bölgesi Diyarbakýr'a gelen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, Vali Mustafa Cahit Kýraç, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, milletvekilleri ve partililer tarafýndan havaalanýnda karþýlandý. Bakan Eker ve beraberindeki heyet, geçtiðimiz gün hayatýný kaybeden Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in aðabeyinin taziyesine katýldý. Osman Baydemir ve yakýnlarýna taziye dileklerini ileten Bakan Eker ve beraberindeki heyet, daha sonra son emniyet müdürleri kararnamesi ile

Diyarbakýr'a atanan Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürücü'yü makamýnda ziyaret etti. Emniyet Müdürü Böðürücü Bakan Eker'e ziyaretinden dolayý çeþitli hediyeler takdim etti. Ziyarette seçim güvenliði deðerlendirmesinde bulunan Bakan Eker, bütün partileri provokasyonlara karþý uyardý.

Kýþkýrtýcýlarýn beklediði dönem Seçimlere iki ay kaldýðýný belirten Bakan Eker, valiliðin gerekli tüm önlemleri aldýðýný söyledi. Bakan Eker, "Önümüzde iki aylýk bir süre var. Seçim

bürolarýnýn açýlýþlarý, bunlara dönük alýnacak tedbirlerle ilgili valiliðimizin jandarma ve emniyet ile birlikte aldýklarý bir takým önlemler var. Bir kere çaðrýmýz þu; huzur ve güven içerisinde vatandaþlarýmýzýn oylarýný kullanmalarý için ortamýn hazýrlanmasý gerekir. Herkesin hoþgörü ile bütün siyasi partilerin birbirine tahammül göstererek seçim propagandalarý yapmalarý önemli. Sonuçta milletin tercihi esastýr, milli iradeye saygý esastýr. Adaylarýmýzýn özellikle hassas olmalarý, kendi seçmenlerine, teþkilat mensuplarýna tahrikatlara kapýlmamasýný saðlamalarý önemlidir. Çünkü bu þehir geçmiþte çok büyük acýlar yaþadý. Bu tür seçim çalýþmalarý provokasyon yapmak isteyenlerin beklediði dönemdir. Onlara fýrsat vermemek gerekir. Parti baþkanlarý ile bu konuda bir toplantý yapýlabilir" diye konuþtu.

gaþaya, þiddete, baskýya, baþkalarýnýn oyunu kullanmasýna engel olacak veya propaganda çalýþmasýna zarar verecek bir eyleme asla müsaade etmeyelim. Buna tevessül edenlere de hepimizin ortak bir sesle karþý durmasý lazým. Adil bir seçim, hakkaniyete uygun bir yarýþ içerisinde herkes vatandaþa kendi projelerini anlatmalýdýr. Diyarbakýr geçmiþte bu tür konularla ilgili çok acýlar yaþamýþ bir þehir. Bu

manada provokasyonlarý da her yerden daha fazla deðerlendirebilen ve analiz eden bir ildir. Onun için bütün siyasilerin bu bilinçle davranmasý ve herkesin ayný telkinde bulunmasý gerekiyor. Olabilecek muhtemel provokatif eylemlere karþý hep birlikte durursak o zaman selametle bu seçimi geçiririz. Sandýk günü de millet hangi tercihi yapmýþsa, ona saygý göstereceðiz" ifadelerini kullandý.

'Herkes hoþgörülü olmalý' Bakan Eker, insanlarýn farlý düþünce ve siyasi partileri tutmalarýnýn doðal olduðunu ve herkesin bu konuda birbirine karþý hoþgörülü olmasý gerektiðini dile getirdi. Eker, "Ýnsanlarýn farklý düþünmeleri, farklý siyasi partilere mensup olmalarý doðaldýr. Asýl olan insanlarýn birbirinin farklý düþünmesine tolerans gösterebilmesi, onu kabul edebilmesidir. Demokrasinin güzelliði de budur. Vatandaþ oyunu ne þekilde kullanacaksa, ona saygý gösterelim. Asla bunun üzerinden kar-

Yeniþehir'e ikinci seçim bürosu B

DP Yeniþehir Ýlçe Örgütü, 2. büro açýlýþýný kalabalýk bir kitleyle yaptý. Açýlýþa BDP Yeniþehir Ýlçe Eþ Baþkan adaylarý Selim Kurbanoðlu ile Ülkü Baytaþ, BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, BDP Ýlçe Örgütü yöneticileri ve yüzlerce yurttaþ katýldý. 30 Mart'ta yapýlacak olan seçimlerin Kürt halký açýsýndan bir referandum niteliðinde olduðunu belirten Kurbanoðlu, "Hem Kürt anneleri hem de Türk anneleri artýk yeter diyorlar. Bundan sonraki süreç artýk diyalog sürecidir. Barýþ ve özgürlük sürecidir. Kürt halký bunu 2013 Newroz'unda ilan etti. 5 yýldýr on bine yakýn

Kürt siyasetçi ve seçilmiþlere yönelik yapýlanlar siyasi soykýrýmdýr. Siyasi soykýrým operasyonlarýnýn demokratik bir ülke için hiçbir faydasý olamaz. Diðer sistem partileri gibi ne hýrsýzlýk yapýyoruz, ne de herhangi bir arkadaþýmýz yolsuzluk ile suçlanmadý. Devlet, hizmet eden çok sayýda arkadaþlarýmýzý da cezaevlerine attý. Belediye baþkanlarýmýz ve diðer siyasetçilerimiz halkýmýzýn dili, kültürü ve haklarý için mücadele ettiler. Cezaevlerinde yaklaþýk 500 tutuklu arkadaþýmýz hastadýr. Bu arkadaþlarýmýz için cezaevi önünde TUHADER ve Barýþ Anneleri eylemler düzenlemek-

'Halkýmýza hizmet etmeye geldik' H

ür Dava Partisi (HÜDA PAR) Çüngüþ Belediye Baþkan Adayý Mehmet Eroðlu ve beraberindeki partililer, ilçe merkezinde esnafý ziyaret ederek sýkýntýlarýný dinledi. Yaptýklarý ziyaretlerle ilgili açýklamada bulunan Mehmet Eroðlu, "HÜDA PAR teþkilatý ile birlikte Yeniköy baþta olmak üzere, Çüngüþ merkezde olan esnaflarýmýzýn hepsine ziyaretimizi gerçekleþtirdik. Yapmýþ olduðumuz esnaf

ziyaretinde gayet güzel karþýlanýp, hayýr dualarýný aldýk. Ayaküstü yaptýðýmýz fikir alýþ-veriþinde Çüngüþ'ün belli baþlý birçok sýkýntýya maruz býrakýlýp, yetkililerden hizmet görmediklerini müþahede ettik. Halkýmýzýn çoðu gerçek anlamda Çüngüþ'e hizmet yapýlmasýný istiyor. Ýnþallah biz HÜDA PAR olarak hak yolunda halkýmýza hizmet etmek için yola çýktýk" dedi. ÝLKHA

tedirler. Buradan hükümete ve Sayýn Baþbakana seslenmek istiyorum. Hasta tutuklu arkadaþlarýmýzý bir an önce çýkarmalarý gerekmektedir" dedi. 'Özgürlüðe atýlacak adým' BDP Yeniþehir Eþ Baþkan Adayý Ülkü Baytaþ ise þunlarý söyledi: "Mücadelede kadýnlarýmýzýn yükü çok aðýrdýr. Bu mücadelede her zaman olduðu gibi kadýnlarýmýzýn büyük sorumluluk taþýdýðýný biliyoruz. Bu yerel seçimlerde de her zamanki gibi kadýnlarýmýzýn üzerine büyük yük düþmektedir. Biz kadýnlar Sakine, Fidan ve Leyla arkadaþlarýmýzýn gittiði yoldan yürüyeceðiz. Bu yerel seçim çalýþmalarý sonucunda da Yeniþehir belediyemizi yüksek bir oy oranýyla tekrardan halkýmýza kazandýracaðýz. Bu seçimde atacaðýmýz adým özgürlüðe atýlacak adýmdýr." Baytaþ'ýn ardýndan söz alan Zübeyde Zümrüt, "Kürt halkýnýn sorunlarýný çözmek için ve 21 Mart'ta Sayýn Öcalan'ýn baþlatmýþ olduðu çözüm sürecinin baþarýya ulaþmasý için halkýmýzýn üstüne düþeni yapacaðýna inanýyoruz. Sayýn Abdullah Öcalan'ýn 21 Mart Newroz'unda açýklamalarý Kürt halkýnýn mücadelesi sayesinde gerçekleþmiþ ve yine sizin mücadelenizle devlet Sayýn Öcalan'ý muhatap almak zorunda kalmýþtýr" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan sanayi mahallesi seçim bürosunun açýlýþý yapýldý. Açýlýþa katýlan yüzlerce kiþi, halaylar çekip Rojava devrimini selamladý. Haber Merkezi

Kürt dilinde çocuklara verilen isimler üzerine… Her toplumun kendine özgü bir kültür yapýsý vardýr. Çocuklara isim verilirken o toplumun kültür yapýsý göz önüne alýnmalýdýr. Kimi toplumlarda çocuklara kimi hayvanlarýn adlarýnýn verilmesi onlarý övmek için iken baþka toplumlarda ayný isim hakaret manasýna da gelebilir. Mesela Hz. Muhammedin sahabelerinden ve ona ilk iman edenlerden birinin adý "Zeyneb binti Cahþ"dýr. Yani Cahþ (eþek sýpasý) kýzý Zeyneb. Yine kesin emin olmamakla beraber kimi bir Rusun

diðerine "ayý" dediðini ve diðerinin de teþekkür ettiðini görmüþtüm. Hani bizde insana "aslan" derler ya… Yine Hollandalý biri þu soyadlarýn kullanýldýðýný söylemiþti: Vogel (Kuþ), Jager (Av Köpeði), Hond (Köpek), Leeuw (Aslan), Vlinder(Kelebek), Mol (Köstebek). Kürtçede son yýllarda böyle bir karmaþa ortaya çýktý. Ýnsan adý olmakla uzaktan yakýndan alakasý olamayacak kim isimler çocuklara veriliyor. Coðrafi yer isimleri: Kendal (uçurum), zinar (kaya)

gibi. Kur'anda geçen her kelimenin kutsal sayýldýðý tezinden hareketle verilen isimler: 'Eleyna (üzerimize), gibi. Yani neredeyse sýrf öyle kelimeler Kur'an'da geçiyor diye çocuklara 'enkebût (örümcek), beqere (inek) gibi isimler verecekler. Eski dinlerde/dillerde gerçekte Allah/Tanrý kelimesinin karþýlýðý olan kimi kelimelerin isim olarak verilmesi: Yezdan (Tanrý), Hürmüz (Tanrý) gibi. Peki izlenmesi gereken en doðru yol nedir? Ýzlenmesi gereken en doðru yol; yüzyýllarýn baðrýn-

dan gelen orijinal isimlerin kullanýlmasý, Ýslam kültürünün yayýlmasýyla beraber halkýnýn büyük çoðunluðunun müslüman olduðu toplumlarýn dillerine de geçmiþ olan ve ayný zamanda Arap/Sami/Ýbrani kültürünün içinden gelmiþ ve Kürt kültürüne da aykýrý olmayan (cahþ örneðindeki aykýrýlýk gibi) isimlerin olduðu gibi kabullenilmisidir. Ýleriki yazýlarýmda bu isimlerden örnekler vermeye çalýþacaðým.


6

EKONOMÝ

Diplomalý iþsizler çözüm istiyor 3 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Öðretmen olma hayaliyle okuyup diplomalarýný alan gençler, KPSS nedeniyle maðdur durumda. Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesi nüfusuna kayýtlý Davut, Mehmet ve Muhammet de binlerce maðdurdan sadece üçü. Diplomalý iþsiz olan bu gençler, mesleklerini yapmak için yetkililerden çözüm bekliyor.

H

er platformda maðduriyetlerini dile getiren atanamayan öðretmenler, Þubat ayýnda yapýlacak öðretmen atamalarý öncesi maðduriyetlerini dile getirdi. Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesindeki atanmayan 3 öðretmen, yaþadýklarý sýkýntý ve zorluklarý anlattý. Bin bir zorlukla mücadele edip üniversiteyi bitiren ve diplomalý iþsizler kervanýna katýlan öðretmen adaylarý, yetkililerden kendilerini rahatlatacak çözümler bekliyor.

9 yýldýr atanamýyor Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü mezunu olan Davut Demir, yaklaþýk 9 yýldýr mezun olduðunu, fakat hala atanamadýðýný söyledi. 3 yýl ücretli öðretmenlik yaptýðýný belirten Demir, emeðinin karþýlýðýný alamadýðý için iþe devam edemediðini ve þu an marangoz olarak hayatýna devam ettiðini ifade etti. Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü'nden 2006 yýlýnda mezun olan Mehmet Emin Sayar, mezun olduktan sonra atanamadýðý için birkaç yýl dershanede görev yaptýðýný, daha sonra bir süre ücretli öðretmenlik yapýp býraktýðýný söyledi. Evli ve 2 çocuk babasý olan Mehmet Emin Sayar, þu anda özel bir yurtta asgari ücret karþýlýðýnda ders verdiðini, bu para ile ailesi ve anne-babasýna bakmaya çalýþtýðýný ifade etti.

Yetkililere çözüm çaðrýsý Fýrat Üniversitesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Bölümü 2011 Mezunu Muhammed Tekdal ise, kendileri ile beraber okuyup mezun olan kadrolu öðretmenlerin üçte biri maaþla çalýþmak zorunda olduðu için ücretli öðretmenlik yapmaya devam edemediðini belirtti. Okul okurken maddi sýkýntýlarla karþýlaþtýðýný, ailesinden uzak kaldýðýný ve çeþitli sýkýntýlar yaþadýðýný dile getiren Tekdal, bu saatten sonra elinden baþka bir iþ gelmediðini ifade etti. Mezun öðrenci sayýsýnýn fazla olmasýndan dolayý KPSS'den yüksek puan almasýna raðmen atanamadýðýný söyleyen Tekdal, yetkililerin bu sýkýntýlarýna acil bir çözüm bulmasýný talep etti. ÝLKHA

Ýkinci el oto piyasasý durgun G

aziantep'te kurulan açýk oto pazarýnda alýcýlar fiyatlardan þikayetçi olurken, satýcýlar ise fiyatlarýn düþürülmesine raðmen otomobillerini satamamaktan þikayetçi. Sabahýn erken saatlerinden itibaren Araban Yolu üzerinde kurulan açýk oto pazarýna gelen yüzlerce vatandaþ, otomobil alým satýmý için buluþtu. Eski ve yeni modellerin sergilendiði binlerce araç üzerinde defalarca pazarlýklar yapýldý. Dakikalarca süren pazarlýklar olumsuzlukla sonuçlanýrken alýcý vatandaþlar, "Otomobil alacaðýz ama durumlar iyi deðil. Satýcýlar söyledikleri fiyatlardan aþaðý hiçbir þekilde düþmüyor ve pazarlýk yapamýyoruz" dediler. Satýcýlar ise piyasada arabanýn çok olduðunu ancak temiz

araba bulmanýn zor olduðunu söyledi. Satýcýlar fiyatlar konusunda da, fiyatlarýn yüksek olmadýðýný savundu. Bazý satýcýlar ise alýcýlarýn fiyatlarý yüksek bulduðunu ve bu nedenle sabahýn erken saatlerinden itibaren gelmelerine raðmen bir türlü araçlarýný satamadýklarýný söyledi. Araç sahipleri, pazara gelen birçok vatandaþýn sadece bakýcý olduðunu ve fiyat sorduklarýný ifade etti. Kalabalýðýn çok olduðunu ifade eden müþteriler, vatandaþ olarak araçlara ancak bakmakla yetindiklerini belirttiler. Saatlerce araç bakan vatandaþlar, pazarda binlerce aracýn olmasýna raðmen bütçelerine uygun araç bulamadýklarýndan yakýndý. ÝHA

Servet

0531 811 86 08

Kasaplar zor günler yaþýyor D

iyarbakýr'ýn Çermik ilçesindeki kasapçý esnafý, hayvan bulmada sýkýntý yaþýyor. Et fiyatlarýnda bir durgunluðun yaþandýðýný belirten kasapçý Murat Yüksel, "Özellikle küçükbaþ hayvan nerdeyse bulamýyoruz. Büyükbaþ hayvanlarýn fiyatý ise gittikçe yükseliyor. Önceden kilosunu 17 TL'ye aldýðýmýz küçükbaþ hayvanýnýn eti 19,5 TL'ye yükselmiþ. 19 TL'ye sattýðýmýz büyükbaþ hayvanýn eti ise þuan 19TL'ye alýyoruz. Esnaf olarak et fiyatlarýný artýrdýðýmýz vakit çok az et satýyoruz, yani ticaretimiz durma noktasýna geliyor. Yetkililerden bu iþ için bir çözüm üretmelerini bekliyoruz" dedi. ÝLKHA

Giyim


GÜNCEL

7

'Seçimlerde sürprizler yapacaðýz' 3 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, 2014 yerel seçimlerinde Türkiye'de büyük sürprizler yapacaklarýný belirterek, partilerinde olmayan küçük beldelere kadar tüm belediyeleri almayý hedeflediklerini söyledi.

H

akkari'de temaslarda bulunan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Yüksekova'da esnaf, STK temsilcileri ve halkla yemekte bir araya geldi. Yemekte konuþan Demirtaþ, yerel seçimlerde Türkiye'de büyük sürprizler yapacaklarýný belirterek, "Bizler artýk Urfa ve Mardin büyükþehir belediyeleri, Muþ, Bitlis, Aðrý, Bingöl belediyeleri, Erzurum'da bazý belediyeler, Kars belediyesi gibi ilk defa belediye kazanacaðýmýzýn netleþtiði yerlerde çalýþmalarýmýzý yoðunlaþtýracaðýz. Hakkari'de var olan belediyelerimizi yeniden kazanmak, ama bugüne kadar partimizde olmayan, yeni katýlan Büyükçiftlik ve yakýn zamanda inþallah kazanacaðýmýz Rubarok (Derecik) ile birlikte Hakkari'nin tamamýnda BDP'li belediyeleri göreceðiz. Bu seçimde Hakkari'nin hedefi budur. Sadece belediye kazanmak deðil, bizde olmayan küçük belde belediyelerinde dahil tüm belediyeleri alarak BDP'nin zaferini ilan etmek olacaktýr. Hakkari'de BDP'nin oy oranýný yükselterek seçimden çýkmak Hakkari açýsýndan artýk basit bir meseledir. Çünkü buradaki çalýþmalarýn tamamý halk üzerinden gidiyor. Yani halkýn emeðiyle, diþiyle týrnaðýyla verdiði bedellerle yürüyen bir çalýþma var" dedi.

Yeni bir siyaset Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Sizlerin baþarýsý Türkiye'de artýk yeni bir siyasetin önünü açacak. AKP artýk istediði gibi bu topraklarda at oynatamayacaðýný görecek. Ya demokrasiyi kabul edecek, hem partisinin

hakký yoktur. Trilyonlarca dolar cemaatlerin iþi deðildir. Cemaatlerin iþi ticaret deðildir. Tehlikeli olan budur iþte. Yaptýklarý ticaret, rüþvet, hýrsýzlýk þu veya bu þekilde Ýslamiyet'e, dinimize mal edilecek. Onlarýn bu çirkin davranýþlarý yüzünden bugün dünyanýn her yerinde Ýslami görüþ tartýþýlacak."

'Müslüman yalan söylemez'

içerisinde hem de Türkiye'de artýk demokrasinin kaçýnýlmaz olduðunu görecek, kabul edecek ya da eriyip gidecek. Türkiye artýk böyle despotik yaklaþýmý kabul etmiyor. Mikrofonlarýn karþýsýnda halký azarlayan bir Baþbakan'ý bu halk artýk kabul etmez. Bu Baþbakan'ý kabul etmez de bu cemaati mi kabul eder? Bunu da kabul etmez. Kim ki din adýna, Ýslamiyet adýna cemaat faaliyeti

yürütüyorsa biz ona saygý duyarýz. Ýnsanlarýn kendi dinini cemaatler aracýlýðýyla yaþamasýnda hiçbir sakýnca yok, doðru olan da odur. Biz tam tersine devletin, Diyanet'in din iþlerine bulaþmamasýný istiyoruz. Din toplumun iþidir, cemaatlerin iþidir. Cemaat kendi arasýnda dinini örgütleyebilir, yaþatabilir, bu cemaatlerin hakkýdýr. Ama cemaatlerin þirket kurma, valiyi yönetme, devleti el altýndan yönetme gibi bir

Cemaat ve hükümet arasýnda 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonu ile baþlayan çatýþmaya iliþkin konuþan Demirtaþ, "Hani siz adalet için, hak için, din için, demokrasi için, yoksullar için mücadele ediyordunuz? Bunlarýn iþte bu ikiyüzlülüðü, kendi aralarýndaki kavga sayesinde ortaya çýktý. Eðer böyle bir kavga olmasaydý onlar da üstü örtülü kalacaktý. Bir Müslüman yalan söylemez. Dinimize göre en büyük günahlarýndandýr. Bunlar yýllardýr yalan konuþuyorlar. Birbirinin yalanýnýn üstünü örtüyorlar. Bakýn bu dershane tartýþmasý ve önce baþlayan cemaat AKP kavgasý olmasaydý, bu yolsuzluk operasyonlarýný yapmayacaktý cemaatçi savcýlar. Ýkisi de ilkesiz davranmýþtýr. Birbirinin çýkarýndan bugüne kadar beslendikleri için birbirlerini idare etmiþlerdir. Ama þimdi ortaklýk bozulduðu için birbirlerinin suçlarýný meydana döküyorlar. Biz buna dürüstlük diyemeyiz. Bunun adý þeffaflýk deðildir, dürüst Müslümanlýk, dürüst Ýslamiyet çizgisi deðildir. Bugüne kadar bunlar dindardýr, bunlar dinine baðlýdýr diye oy verenlerin iyi bakmasý lazým. Bu mudur dinine baðlýlýk. Cebinde ekmek parasý olmayýp da AKP'ye oy

verenlerin AKP'ye iyi bakmasý lazým" þeklinde konuþtu.

'Yükselen yeni umuduz' Türkiye'de yükselen yeni bir umut olduklarýný belirten Demirtaþ, þöyle devam etti: "Gerçekten de davasý için, inancý için en büyük mücadeleyi veren partinin bu parti olduðu artýk herkes tarafýndan görülüyor. Herkes fark ediyor ki, birileri kutularý doldururken bizim partimizdeki insanlar canlarýný veriyorlar, davalarýndan vazgeçmiyorlar. Bu iþte büyük bir farktýr. Biz özgürlük sevdasý olan bir halkýz ve onun partisiyiz. Bu çizgi de, bu ülkede er veya geç zafere ulaþacaktýr. Bu seçimler de bunun bir aþamasý, bir basamaðý olacaktýr. 30 Mart seçimlerinden sonra artýk yeni bir iktidar alternatifi tartýþýlacaktýr. Herkes BDP'nin seçim barajýný rahatlýkla geçtiðini ve artýk iktidara doðru yürüdüðünü görecek. Çok þükür ki bizim adýmýz hýrsýzlýkla anýlmýyor. Çok þükür ki bizim kasalarýmýzda Euro-Dolar yoktur. Bizim kasalarýmýzda hakkýmýzda açýlan dava dosyalarý var, iddianameler vardýr. Bizim kasalarýmýzda baþka da bir þey yoktur. Bugüne kadar bize devletten gelen tek þey dava, iddianame ve tutuklamalar olmuþtur. Onlar devletin her türlü rantýný, çýkarýný yiyorlar. Burunlarýndan fitil fitil gelsin. Kim hýrsýzlýkla, rüþvetle, rantla bu halkýn parasýný yemiþse inþallah burunlarýndan gelir. Bizim iþimiz de bu dünyada bunun hesabýný sormaktýr. Diðer dünyada zaten Allah hesabýný soracaktýr."

BDP heyetinden Baydemir'e taziye B

DP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve BDP'li milletvekilleri, Osman Baydemir'in aðabeyi Aziz Baydemir için kurulan taziye evini ziyaret ederek baþsaðlýðýnda bulundu. Taziye evinde konuþma yapan Demirtaþ, ailenin acýsýný paylaþtýklarýný belirterek, "Ölüme insanoðlunun çaresi yoktur, fakat halkýmýzýn taziyeler konusunda duyarlýlýðý acý gününde birbirine sahip çýkmasý bizim için çok kýymetlidir, çok deðerlidir. Özellikle bir halk olma bilinci birbirinin taziyesine sahip çýkmakla ortaya çýkar" dedi.

Ölüm gelecekse Hak'tan gelsin

HÜDA PAR Ergani adayýný tanýttý

H

ür Dava Partisi (HÜDA PAR), Diyarbakýr adaylarýný tanýtmaya devam ediyor. HÜDA PAR, Ergani ilçesinde Belediye Baþkan Adayý Metin Kaya'yý tanýttý. Tanýtým programý Yahya Buran'ýn Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. HÜDA PAR Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Av. Hüseyin Yýlmaz, "Hür dava partisini sizlerin ihtiyacý üzene kurduk. Hür Dava Partisi'nin hür adaylarýyla, hizmet aþkýyla dolu adaylarýyla karþýnýzdayýz. Þunu unutmayýn ki bu halka hizmet, kendi halkýna hizmet, hakka hizmettir. Bu bir ibadettir. Biz bu þuur ve bilinçle karþýnýzdayýz. Bizler þehirlerinizi seviyoruz. Bizler insanlarýmýzý seviyoruz. Bizler hemþerilerimizi seviyoruz. Kiþi sevdiðiyle beraberdir. Eðer sevdiðine hizmet etmiyorsa o sevgi yalandýr, o sevgi sahtedir. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekir. Bu güne kadar halka hizmet ettiðini söyleyenler maalesef hizmet etmediler. Bu halka kan, gözyaþý, bu halkýn arasýna fitne fesat sokmaktan baþka bir þey yapmadýlar" dedi.

'Yönetenler halka hizmet etmedi' Bugüne kadar bu halký yönetenlerin halka hizmet etmediðini vurgulayan Yýlmaz, "Denenmiþleri denemekte fayda yoktur. Hayýr yoktur. Denediniz ve gördünüz. Ýnþallah HÜDA PAR hizmet için geliyor. Yerellerde hizmet edeceðiz. Siyasetimizi de meclislerde yapacaðýz. Belediye baþkanlarýmýzýn siyasi kimliði olacak. Ama belediye baþkaný olduktan sonra o halkýn belediye baþkaný olacak. Kendisine oy verene de vermeyene de

hizmet edecek. Müslime de gayri Müslime de ayný þekilde davranacak. Adil bir þekilde davranacak. Hizmet noktasýnda ayrýmcýlýk yapmayacak. Yandaþlýk olmayacak. Belediyenin malý kimseye peþkeþ çekilmeyecek. Çünkü belediyeler halkýn malýdýr ve yetim malý gibi korunmaya ihtiyacý vardýr. Bizler yetim malýnýn ne olduðunu bilen bir inancýn sahipleriyiz. Bizler belediye malýný yetim malý gibi koruyacak ve hizmet olarak sizlere geri dönmesini saðlayacaðýz. Kardeþlerim. Bugün burada söylediklerimiz yapacaðýmýz þeylerdir. Bizler yapamayacaðýmýz þeylerin vaadinde bulunmayýz" þeklinde konuþtu.

'Hizmetkâr olacaðýz' Diyarbakýr Belediye Baþkan Adayý M. Hüseyin Yýlmaz, konuþmasýnýn ardýndan Ergani Belediye Baþkan Adayý Metin Kaya'yý kürsüye davet ederek tanýttý. Ergani'nin sorunlarýna deðinen Metin Kaya, "Ben bu þehrin sokaklarýnda yürüyerek hayatýmý geçirdim. Çamurlu sokaklarýnda büyüdüðüm bu þehirde, annelerimizin ve bacýlarýmýzýn halen su taþýdýðýna þahit oluyorum. Yine okuldan eve gelen çocuklarýmýzýn her akþam çamurdan elbiselerini deðiþtirmek zorunda kaldýðý bu þehrin çamurlu sokaklarýnda büyüdüm. Sokak ve caddeleri köstebek yuvasýna dönmüþ bu þehri sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Halka hizmet etmek için bu yola koyulduk. Sizlerin efendisi deðil. Sizlerin hizmetkârý olacaðýz" ifadelerini kullandý. ÝLKHA

Baydemir ise, "Her þeyden önce ölüm haktýr. Gün gelecek herkes bir sebepten dolayý ölümü tadacaktýr. Öyle görünüyor ki acýya sahip çýkmak hepimizin insani ve ortak paydasýdýr. Siyasi fikirlerimiz ne olursa olsun, dünya görüþlerimiz ne olursa olsun acý karþýsýnda, ölüm karþýsýnda kenetleniyoruz. Benim inancým o ki bu ülkenin selameti, bu ülkede yaþayan tüm anne ve babalarýn selameti ve evlat acýsý yaþamamalarý için çaba sarf etmek gerekir. Ýnancým o ki en büyük erdem en büyük görevdir bu. Ýnþallah bu duygu ile birbirimizle dayanýþma içinde olacaðýz. Ölüm gelecekse Hak'tan gelsin" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

Ýçten: AK Parti'ye savaþ açýldý A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, 17 Aralýk darbesinin en büyük hedefinin çözüm süreci olduðunu söyledi. AK Parti belediye meclis üyesi aday adaylarý toplantýsýnda konuþan Milletvekili Cuma Ýçten, 17 Aralýk tarihinde yapýlan operasyonu eleþtirdi. Ýçten, 17 Aralýk tarihinde yapýlan yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun bir darbe olduðunu söyledi. 17 Aralýk'ýn millet iradesine karþý yapýlan bir darbe olduðunu anlatan Ýçten, "Biz 11 yýldýr vesayetçi sistemle mücadele ettik ve anladýk ki hâla mücadeleye etmemiz gerekiyor. Bu darbeyi yapanlarý rahatsýz ettik. Biz çok olduk. Peki, biz kimi rahatsýz ediyoruz? Derin dýþ güçleri, faiz lobisini ve cemaat içindeki örgütleri. Bakýn, 1 yýldýr akan kardeþ kaný durmuþtur. Bu ülkenin ne doðusuna ne batýsýna tek bir çocuðumuzun cenazesi gitmemiþtir. Yürekler daðlanmamýþ, ocaklara ateþ düþmemiþ ve analar aðlamamýþtýr. Bu olay, milletimizin sayesinde; doðu ve batý, Türkler ve Kürtler istediði için olmuþtur. Çözüm sürecini AK Parti iktidarý baþlatmýþ ve milletimiz sahip çýkmýþtýr. Baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý bu sürecin en önemli ayaklarýndan biridir. Sadece bu mu? Hatýrlayýn, biz OHAL'i kaldýrdýk. Enflasyon yüzde 60'lardaydý, tek haneli rakama çektik. IMF'ye 27 milyar dolar borcumuz vardý, kapattýk ve biz onlara 5 milyar dolarlýk kredi açtýk. Yani biz çok olduk ve 10 milyon üyemizle sadece bir siyasi parti olarak deðil, dünyanýn en büyük STK'sý olarak da birilerini fena rahatsýz ettik. Gecelik faizler bu ülkede yüzde 70 civarýndaydý.

Neredeyse yok ettik" dedi.

'Faiz lobisi iþ baþýna geçti' Gezi olaylarý, dershane olaylarý ve 17 Aralýk darbesiyle faiz lobisinin iþ baþýna geçtiðini anlatan Ýçten, þunlarý söyledi: "Bugüne kadar kim iþgalci ve terörist devlet Ýsrail'e kafa tutup, laf söyleyebildi? Hangi cemaat, hangi dernek, hangi vakýf? Ama bunlara en güzel cevabý Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan vermiþtir. Zaten ipin koptuðu nokta da burasýdýr. Dikkat edin, iþgalci ve terörist Ýsrail rahatsýz olduðu için Amerika rahatsýz olmuþtur. Ondan sonra da birileri düðmeye basmýþ ve dünya çapýnda AK Parti'ye, sayýn baþbakanýmýza ve önemlisi de milli iradeye karþý savaþ açýlmýþtýr. Herkes þunu bilsin AK Parti bir sevdadýr. Hamdolsun bizim Allah'tan baþka kimseden korkumuz yoktur. Çünkü milletimizin sevgisi ve desteði bizimledir. Bu seçim sürecinde kim aday olursa olsun, kim seçilirse seçilsin veya seçilmesin bizim için herkes çok deðerlidir. Bize düþen partimizin verdiði görevleri yerine getirmek ve her zamankinden çok çalýþmaktýr. Bunu yaparsak bir oluruz, bize darbe yapmak isteyenlere hesap sorabiliriz. Biz onlar gibi hesabýmýzý darbelerle, hukuk dýþý yolla, iftiralar, karalama kampanyalarý atarak deðil, halkýmýzýn desteðiyle, sandýkta ve demokratik yollarla sorunlarýmýzý çözümleriz. Bu noktada hepimize düþen görev çok büyüktür ve þükürler olsun ki bunun farkýnda ve bilincindeyiz." ÝHA

'Süreçten güçlenerek çýkacaðýz'

A

K Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkýran, süreçten güçlenerek çýkacaklarýný söyledi. Demirkýran, "30 Mart yerel seçimlerde 2 ay gibi kýsa bir zaman kala son iki anket çalýþmalarýnda AK Parti'nin güçlenerek çýktýðýný görebiliyoruz. Partimize oy verenlerin büyük çoðunluðu da Genel Baþkanýmýz ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a oy veriyor. Türkiye son dönemde önemli bir süreçten geçiyor, bir yandan ülkemiz üzerinde çeþitli entrikalar peþinde olan paralel yapý ile mücadele ediyoruz. Diðer yandan bu yapýnýn dýþarýda bozduðu ülkemizin imajýný yenilemeye çalýþýyoruz. Devletin içinde paralel bir yapýnýn olmasýna izin vermeyiz. Yapýlanlar ülkemize ekonomik anlamda büyük külfet getirdi. Ekonomik sýkýntýlara neden oldu. Ama bütün bu mücadeleler geleceðin Türkiye'sini için daha berrak ve þeffaf bir noktaya taþýyacaktýr. Devlet her þeyin haddinden gelecek. En büyük zararý da kendi kendilerine verdiler. Aslýnda bu süreçte bölgede çözüm süreciyle esen huzur ortamýný da sabote etme düþüncelerindedir" dedi. ÝHA


8

Haber

Kulp'ta eðitim seferberliði 3 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan 2012-22013 eðitim ve öðretim yýlýnda yapýlan projeler açýklandý. Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, yapýlan çalýþmalarla okullarýn sosyal birer teþekkül haline getirildiðini söyledi.

Bölgenin ilk SPA merkezi Muþ'ta M

uþ'ta, SPA merkezi, masaj salonu, sauna, düðün salonu ve çok sayýda iþyerinin yer aldýðý Muþ Yaþam Merkezi'nin açýlýþý törenle yapýldý. PTT Caddesi üzerinde yapýlan merkezin açýlýþýna Vali Vekili Haluk Çakmak, Belediye Baþkaný Necmettin Dede, Vali Yardýmcýsý Fatih Demir, Ýl Müftüsü Recep Uzun, kamu kurum amirleriyle çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ öncesi bir konuþma yapan Vali Vekili Haluk Çakmak, illerin kalkýnmalarý için büyük yatýrýmlarýn olmasý gerektiðini söyledi. Açýlýþý yapýlan tesisin diðer yatýrýmlara örnek olmasý gerektiðini ifade eden Haluk Çakmak, "Burada çok cesur bir yatýrým yapýlmýþ. Çünkü Muþ'ta bunun hiçbir örneði yok. Dolayýsýyla da kar ve zarar analizi yeterince yapýlamadan böyle bir yatýrým yapýlmýþ. Bu riski alan, böyle bir yatýrýmý Muþ'a getiren bu cesur yatýrýmcýlarýmýzý tebrik ediyorum. Ýnþallah bu yatýrým burada ilk olur ama tek olmaz. Yeni tesislerin ve yatýrýmlarýn gelmesini bekliyoruz. Bu tür yatýrýmlarla Muþ'un geliþiminin hýzlý bir þekilde olmasýný diliyoruz" dedi.

8 milyon TL'ye mal oldu Belediye Baþkaný Necmettin Dede ise, Muþ'un kabuðunu kýrmaya baþladýðýný belirterek; "Muþ zaten büyümeye baþladý ve yakýn köylerimiz de belediye hudutlarý içerisine alýnýrsa 100 bini aþan bir il olacaðýz. Böyle büyükþehirlere de büyük yatýrýmlar gerekir. Bu yatýrýmý yapan arkadaþlarý kutluyorum. Bu bir yürek ve cesaret iþidir. Bu yatýrýmcýlarýmýz memleketini seviyor. Allah yardýmcýlarý olsun. Umarým hemþerilerimiz de bu tesise sahip çýkar" diye konuþtu. Muþ Yaþam Merkezi iþletme sahibi Ýsmail Yýlmaz da, 8 milyon TL harcama yaptýklarýný ifade etti. Tesisten sadece erkeklerin faydalanabileceðini belirten Yýlmaz; "Buraya 8 milyon TL dolayýnda harcama yaptýk. Burada spor salonu, SPA merkezi- sauna salonu, masaj salonu, düðün salonu, kafeterya gibi hizmetlerimiz var. Bu tesisimiz þimdilik erkeklere hitap ediyor. Ýleriki dönemlerde kadýnlara da hizmet vermeyi düþünüyoruz. Tesisimizde ayný anda 130 dolayýnda vatandaþýmýz faydalanabilir. Burada ayrýca abone sistemimiz olacak" ifadelerini kullandý. ÝHA

K

ulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý, projeler hakkýnda bilgi verdi. Kaymakam Maraþlý, "Sosyal devlet olmanýn gereði yaptýðýmýz projeler ile okulun, aile gibi doðal bir kurum olmaktan öte belirli amaçlar gerçekleþtirmek üzere meydana getirilmiþ sosyal bir teþekkül haline getirilmiþtir. Bu teþekkül bilginin aktarýlmasý kadar bireyin yaþadýklarý toplum içerisinde kendilerini geliþtirilmelerine zemin hazýrlayan, içinde yaþadýklarý toplumun sorunlarýna duyarlý ve topluma karþý sorumluluk hissettirerek aidiyet duygusunun geliþtirilmesine katký saðlayan fiziki mekanlar oluþturulmuþtur. Yapýlan projeler ile okullarýmýzýn bu özelliðinin daha iþlevsel hale getirilmesini amaçlamaktayýz. Okullarý sadece öðrencilere bilgi aktarýmý yapýlan bir mekan olmaktan çýkarýlarak, ayný zamanda çevresindeki bireylere duygu, sanat ve sosyal desteðin saðlandýðý bir etkileþim alaný haline getirilmesini amaçladýk. Yaptýðýmýz proje ile okullar hem kendi kendine yeten, giriþken, sorumluluk alan, kendisiyle ve çevresiyle barýþýk gençler yetiþtirdi ve ayný zamanda da ilçe halkýna güvenli alanlar oluþturdu. Ýlçemizde yapýmý tamamlanan kapalý spor salonu içinde sportif faaliyetler kapsamýnda bin 200 lise, 2 bin 657 ilköðretim öðrencileri arasýnda seçilen öðrencilere yönelik 5 dalda kurs düzenlenmiþtir. Ayrýca ilçedeki yetiþkinlerin özellikle bayanlarýn spor yapabilmeleri için fitnes salonu oluþturulmuþtur" dedi.

Okullar kütüphaneye kavuþuyor Taþýmalý eðitim yapan köy okullarýnýn kütüphanelerindeki kitaplarýn öðrencilerin ihtiyacýna cevap veremez hale geldiðini ifade eden Kaymakam Maraþlý, "Okullarýmýzda kitap okuma alýþkanlýðýnýn düþük olmasýndan dolayý geliþmiþ çok amaçlý kütüphanelere ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu proje kapsamýnda var olan ve okullarýmýzýn ihtiyacýný karþýlamayan bu kütüphaneler tadilattan geçirilecek, kita-

plýk ve kitap alýmý yapýlacak böylece öðrencilerin rahatça kitap okuyabilecekleri, bilgi araþtýrýp bulabilecekleri bir ortama kavuþmalarý saðlanacaktýr. Ýlçemizde çocuklarýn oyun oynayacaðý bir park alaný bulunmamaktadýr. Ýlçedeki okul öncesi çað nüfusuna sahip 900, ilköðretime devam eden 5 bin 100 olmak üzere toplam 6 bin çocuk bulunmaktadýr. Projemiz ile ilçemizdeki ilk ve ortaokullara 15 tane çocuk oyun parký oluþturarak onlarýn oyun ihtiyaçlarýný planlamaktayýz. Çocuklar doðalarý gereðiyle oyun oynamayý severler. Oyun çocuklarýn geliþiminde önemli yer alan bir etkinliktir. Bu parklarý yap-

mamýzýn amacý çocuklara canlý bir oyun ortamý saðlayarak kas geliþimini artýrmak, kendine olan güvenini, konuþma becerisini, çocuðun dil geliþimini, sýrasýný beklemeyi, paylaþmayý öðrenmesini, baþkalarýnýn hakkýna saygý duymasýný, okulda daha uyumlu ve baþarýlý bir öðrenci olmasýný saðlamaktadýr. Bu projemizde SODES ile olan ortak amacýmýz deðiþen sosyal yapýnýn ortaya çýkardýðý ihtiyaçlara karþýlýk vermek, toplumsal dayanýþma ve bütünleþmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlý kesimlerinin sosyal hayata daha aktif katýlmalarýný saðlamaktýr" þeklindi konuþtu. ÝHA

1600 yýllýk kalýntýlar üzerine türbe ve mescid

Diyarbakýr'da 1600 yýllýk Roma mimarisine ait kilise müþtemilatýnýn bulunduðu alan korunmadýðý için tahrip edildi. Vakýflar Bölge Müdürlüðü, bu alana Sultan Sasa türbesi diyerek üzerine türbe ve mescit yapmaya baþladý.

B

üyükþehir Belediyesi'nin Gazi Caddesi üzerinde düzenleme projesi kapsamýnda, mülkiyeti Vakýflar Bölge Müdürlüðü'ne ait olan 5 nolu parsel, 2007 yýlýnda nitelikli yapýlar yapýlmasý için Vakýflar Bölge Müdürlüðü'nce yýkýlmak istendi. Bunun üzerine Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu, Müze Müdürlüðü'nün söz konusu alanda kazý yapmasýný istedi. 2007 yýlýnýn Kasým ayýnda baþlayan ve 20 gün süren kazýlarda, 200 metrekarelik alanda 1600 yýllýk Roma dönemine ait mimari bir yapý ortaya çýkarýldý. Mimari yapýnýn, tarihi Ulu cami yapýlmadan önce yerinde bulunan Martoma Kilisesi'nin ek binasý olabileceði düþünülerek durum Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu'na rapor edildi ve rapor kurul tarafýndan onaylandý.

Türbe mi kilise kalýntýsý mý? Diyarbakýr'da bazý çevrelerin söz konusu alanýn Diyarbakýr'ýn ilk Müslüman Valisi Sahabe Sultan Sasa'nýn türbesi olduðunu ileri sürmesi üzerine, dönemin Valisi Hüseyin Avni Mutlu Dicle Üniversitesi'nden görüþ istedi. Üniversiteden gelen bilimsel görüþün de müze ile ayný paralelde olmasý sonucu, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu, kazýda ortaya çýkan tarihi yapýnýn korunmasý için söz konusu parseli 1'inci derece arkeolojik sit alaný ilan etti. Kurul Vakýflar Bölge Müdürlüðü'nden, alanda açýða çýkan yapýlarýn belgelenip, konservasyonlarýnýn yapýlarak korunmasý ve turizme kazandýrýlmasý için proje hazýrlamasýný istedi. Alaný korumak ile görevli Vakýflar Bölge Müdürlüðü, uzun süre koruma tedbiri alamayýnca tarihi kalýntýlar tahrip edildi. Çevredeki bazý esnaf ise, gün ýþýðýna çýkarýlan 1600 yýllýk tarihi yapýnýn bulunduðu alaný çöple doldurdu. Kurul kararýný deðiþtirdi Vakýflar Bölge Müdürlüðü, Sultan Sasa türbesi iddiasýný dile getiren çevrelerin baskýsý

Mehmet KARABAÞ olayhaber@hotmail.com

Milletin aklýyla dalga mý geçiyorlar? Bu günlerde nerdeyse yolsuzluk ve rüþvet olaylarý unutulmuþ, hiç bir þey olmamýþ gibi günde-

üzerine yeniden Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kuruluna baþvurarak, SÝT koruma alaný kararýnýn deðiþtirilmesini istedi. Kurul, baþvuru üzerine Vakýflar Bölge Müdürlüðü'ne kalýntýlarýn konserve edilip koruma önlemlerinin alýnmasý ve sergilenmesine imkan vermek þartý ile üzerinde türbe ve mescit yapýlmasý onayýný verdi. Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürlüðü, Koruma kurulundan aldýðý izin ile 1600 yýllýk kilise müþtemilatý üzerinde türbe ve mescit yapýlmasý kararýný alarak, Ocak 2013'te ihale yaptý. Mescidin yapýmýna baþlanýrken, alt kýsýmda çýkan tarihi kalýntýlarýn korunmadýðý, alttaki kalýntýlar gözetilmeden demir kolonlarýn, çýkan arkeolojik kalýntýlar üzerine veya içine yerleþtirildiði ve üzerinin demir kolonlar ile kapatýldýðý görüldü.

'Mescide mi ihtiyaç var?' Diyarbakýr Mimarlar Odasý Baþkaný Necati Pirinçioðlu, yapýlan kazýlarda ortaya çýkan tarihi kalýntýlarýn kilise müþtemilatý olduðunu, bu nedenle koruma kurulunun önce alaný 1'inci derece sit alaný olarak tescillediðini belirtti. Pirinççioðlu, "Ancak, bazý çevreler ve vakýflar, ortaya çýkan kalýntýlarýn bilinçli olarak tahrip edilmesine koruma tedbiri almayarak göz yumdular. Sultan Sasa türbesi bu bölgeden 1925 yýlýnda taþýnmýþ. Biz cami ve mescit yapýlmasý-

mi bir o tarafa bir bu tarafa çeviriyorlar. Bir yandan MHP'lilere saldýrý, diðeri ekonomik kriz, HSYK'nýn deðiþikliði, AKP-Cemaat kavgasý. MHP'ye yapýlan saldýrý konusu açýlýrken, akla gündemi deðiþtirmek üzere Kürtleri ve ülkücüleri karþý karþýya getirerek kendi gündemlerini bu þekilde kapatmak isteyenlerin olduðu geliyor. Diðer yandan da bölgede Kürtler ve Hizbullah, yani Hüda-parý karþý karþýya getirerek bölgeyi doksanlý yýllara dönüþtürmeye çalýþýyorlar. Ama iþin ilginç ve bir o kadar da trajikomik olayý özel yetkili mahkemelerin kaldýrýlmasýnýn gündeme getirilmesidir. Oysa bu hükümet deðil miydi Devlet Güvenlik Mahkemeleri daha da katýlaþtýrarak Özel Yetkili Mahkemelere çeviren?

na karþý deðiliz. Dünya'da 5'inci Haremi Þerif olarak kabul edilen Ulu Cami'nin hemen yaný baþýnda mescide mi ihtiyaç var ki; tarihi kalýntýlarýn üzerine mescit yapýyorlar. Bazý çevreler, ulusal ve uluslararasý alanda çok dilli, çok inançlý ve çok kültürlü olan bu kentin kimliðini deðiþtirmek için algý kampanyalarý yürütüyor. Bu doðru bir anlayýþ deðildir. Tarihi yapýlarýmýzý korumamýz gerekiyor" dedi.

'Kurul kararýna göre yapýyoruz' Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürü Metin Evsen ise, vakýflarýn kayýtlarýnda söz konusu yerin Sultan Sasa türbesi ve mescidi olarak göründüðünü, ancak kazý yapýlýrken bir türbe kalýntýsýna rastlanmadýðýný belirtti. Evsen þöyle dedi: "Bizim orada yaptýðýmýz mescit ve temsili türbe inþaatý Koruma Kurulu'nun kararýna göre yapýlmaktadýr. Alt kýsýmda çýkan kalýntýlar korunacak, zemin cam ile kapatýlacak ve üstte namaz kýlan biri alttaki kalýntýlarý rahatlýkla görebilecek. Alt kýsmýn ýþýklandýrmasý da yapýlacak. Ýsteyen kiþi mescidin altýna inerek o tarihi kalýntýlarý görebilecektir." Sultan Sasa kimdir? Diyarbakýr, Ýslam'ýn efsane komutanlarýndan Halid bin Velid tarafýndan 639 yýlýnda fethedilirken, yaralanan Sahabe Sultan Sasa

Çevirmekle de yetinmeyip konuþan, düþünen, boynuna puþi takan, siyasetçiler, seçilmiþleri tamamen silip süpürüp cezaevlerine attýlar. Hem de yaþlarýndan fazla ceza yaðdýran, cezalarýndan fazla yargý sürecinde býrakan. Tümü bu hükümet yapmadý mý? Ve hala da yapmakta deðil mi? Tüm bunlar hükümetten gizli mi yapýldý? Oysa saðýr sultanlar bile duydu ve beþiklerdeki çocuklar bile bu haksýzlýðý gördü. Eðer gizli yapýlmýþsa, o halde hükümetten daha büyük bir hükümet var bu ülkede ve bu hükümet ülkeyi yönetiyor da haberimiz yok! O halde çýkýp da aslýnda biz formalite icabý hükümetiz deyin! Deyin ki halkýn önünde vicdanen rahat olasýnýz!

kente ilk Müslüman vali olarak atandý. 2 ay sonra Sahabe Sultan Sasa vefat edince, bugünkü Hasan Paþa haný karþýsýnda bulunan Küçük cami avlusuna defnedildi. 1925 yýlýnda dönemin Belediye baþkaný Nazým Önen tarafýndan yýktýrýlan caminin yerine park yapýldý. Sultan Sasa'nýn türbesi de Yeniþehir semtinde bulunan ve bugün imara açýldýðý için üstüne konutlar yapýlan Rýzvanaða mezarlýðýna taþýndý. Bazý tarihi kaynaklarda ise, Sultan Sasa türbesinin 1925 yýlýnda Gazi Caddesi'nin geniþletilmesi esnasýnda, bugünkü cadde sýnýrlarýnda kaldýðý için yýkýldýðý belirtiliyor. 5 nolu parselde 2007 yýlýnda yapýlan kazýlarda da bu alanda herhangi bir türbe kalýntýsýna rastlanmamýþtý.

Mortoma Kilisesi Hýristiyanlýðýn kabul edilmesinden önce puta tapanlarýn kullandýðý bir mabet olarak inþa edilen Martoma Kilisesi'nin ilk yapýlýþ tarihi bilinmemektedir. Hýristiyanlýðýn resmi bir din olmasýndan sonra bir takým eklemelerle yapýlan yapý Martoma Kilise olarak kullanýlmaya baþlanmýþ. 639 yýlýnda Diyarbakýr'ýn Ýslam ordularý tarafýndan fethedilmesi ile camiye çevrilen kilisenin yerinde, bugün dünyanýn 5'inci Haremi Þerifi kabul edilen Ulu Cami bulunmaktadýr.

Özel Yetkili Mahkemeleri kaldýrarak hangi mahkemeyi, getirecekler? Daha aðýr ve daha katý bir mahkemeyi mi? DGM veya özel yetkilerin kaldýrýlmasýyla bu iþler çözülmez! Çözülemezde… Çözüm kökten bir deðiþikliðe gitmektir. Demokratik ve insan haklarýnýn üstünlüðü bir anayasanýn getirmesiyle ancak ülkede adil bir yargýlama olur! Aksi halde yagý iktidarlarýn ve paralel devletlerin lehine olacaktýr. Mazlum ve azýnlýklar her zaman ezilecek ve maðdur olmaya devam edeceklerdir. Bu halkýn aklýyla dalga geçmekten vazgeçilmeli. Halk, birilerinin aklýyla dalga geçilmesine müsaade etmeyecektir. Yasaklar ve aþaðýlamalar her zaman büyük isyanlarý çýkarmýþtýr…


Ýç-Dýþ Politika

3 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

9

'Verilemeyecek hesabým yok' Seçim çalýþmalarýna dün memleketi Mardin'de baþlayan Eski Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, 17 Aralýk operasyonuyla ilgili verilemeyecek hesabý olmadýðýný yineledi. Güler, yolsuzluk operasyonunu "Ýkinci gezi vakasý" olarak tanýmladý.

S

eçim bölgesi Mardin'de aday tanýtým toplantýsýna katýlan Güler, konuþmasýnda þunlarý söyledi: 17 Aralýk'ta önemli bir süreç yaþandý. Bir algý operasyonuyla, psikolojik hareketle siyaset yeniden dizayn edilmeye çalýþýldý. Ben de bu hareketin muhataplarý içinde oldum. Þunu ifade ediyorum, kanunsuz hiçbir iþin içinde olmadýðýmý hemþerilerimi utandýracak hiçbir iþin içinde olmadýðýný buradan sizlere ifade ediyorum bu bir. Ýkincisi her türlü hesabý her yerde vermeye hazýr olduðunu söylüyorum bu iki. Þahsýma, aileme, meslek çevreme, 40 yýldýr hizmet ettiðim yerlerin güzel insanlarýna, partililerime, hemþeriler-

ime karþýlýðý olan sorumluluðu gereði olarak da bu hesabý vereceðim. Bu hesabý vermeden de siyasete devam etmeyeceðim. Bunun burada bilinmesini istiyorum. Aklanmýþ olarak tekrar karþýnýza çýkacaðým.

Hepsini ayný kefeye koymuyoruz Cemaat adýna siyasi faaliyetlerde bulunmak, devlet içinde kadrolaþmak, iktidara ortak olmaya çalýþmak gibi faaliyetlerin tamamý iman ve kuran hizmetiyle tam bir tezat teþkil ediyor. Bunu bütün STK'larýmýz ortak beyanlarýyla belirttiler. Hizmet camiasýnýn tabanýndaki kardeþlerimizin hepsi bizimle ayný davaya gönül veren insanlardý. Biz hepsini ayný

kefeye koymuyoruz. Ama hizmet adýna siyaseti dizayn etmeye çalýþanlarla bizim mücadelemiz. Hiç kimseyi ötekileþtirmeden, tabanýmýzda hiç kimseyi ayýrmadan bu mücadeleyi sürdüreceðiz. Meþru olmayan bir yolla amacýna ulaþmaya çalýþanlar tabi ki bunun karþýlýðýný göreceklerdir. Ýkinci Gezi vakasý olarak da adlandýrýlabilecek olaylarýn farkýndayýz. Þuraya ne olur çok dikkat edin. Þimdi imparatorluðun çöküþünü izleyeceksiniz diyenleri hayal kýrýklýðýna uðratmak için duygularýmýzýn ve aklýmýzýn perdelenmesine fýrsat vermemeye birimiz için, hepimiz için duayý öne çýkarmaya hepinizi davet ediyoruz.

TSK Barýþ Kartalý'na kavuþtu Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun süredir Boeing firmasýndan gelmesini beklediði 4 havadan erken ihbar ve kontrol uçaðý Barýþ Kartalý, Konya'daki 3. Ana Jet Üssü'ne teslim edildi. ekimden bu yana Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'nca test ediliyordu. Uzun süre teslim edilmemesine raðmen rutin bakým zamanlarý gelen uçaklar için Boeing firmasý, Türkiye'ye gecikme nedeniyle 600 milyon dolara yakýn tazminat ödeyecek.

24 saat görev yapabiliyor

Arýnç: Allah cezasýný versin B

ursa'da konuþan Bülent Arýnç, "Bir iki kiþinin yaptýðý hükümete mal edilemez. Þu adam bunu yaptý, þu adam þunu yaptý. Allah cezasýný versin. Bunun kararýný mahkeme verecek" dedi. Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, 11 yýldýr yolsuzlukla mücadele eden hükümetin, dýþarýdan destekle yolsuzluðun içine batmýþ gibi gösterildiðini söyledi. AK Parti'nin ana gövdesinin sapa saðlam olduðunu belirten Arýnç, "Yanlýþ yapan varsa hesabýný verir. Eðer iddialar ve imtihanlar yanlýþsa, Allah da onlarýn hesabýný görür. O yüzden þu son imtihandan da güçlenerek çýkacaðýz. Yurt dýþýndan destek alýyorlar. Yurt içinde de bu kanaatleri pekiþtirmeye çalýþýyorlar. Bugün hamdolsun bu hesabýný þerefle veren hükümetiz. Attýðýmýz her adýmýn yaptýðýmýz her iþin hesabýný verdik. Yolsuzluk yapan yanýmýzdan geçemez. Elinden bile tutmayýz. Þu adam bunu yaptý, þu adam þunu yaptý. Allah cezasýný versin. Bunun kararýný mahkeme verecek. Bizim parti olarak bu iþlerde en ufak bir iþimiz yok. Sadece bir mahalli seçim olarak deðil, bir iktidara güven olarak da bu seçimi kullanmamýz gerekiyor" þeklinde konuþtu.

H

ava Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn internet sitesinde teslim alýnan uçaklarýn Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlýðý'na gönderildiði duyuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlýðý uçaðýn görüntülerini de yayýmlandý. Uçaklar taþýdýklarý geliþmiþ radarlarý sayesinde çok alçaktan, çok düþük süratle uçan insansýz

hava araçlarýný bile tespit edilebiliyor. Havada yakýt ikmaliyle 24 saat görevde kalabiliyor. Bu uçaklarýn hava kuvvetlerinin hizmetine 6 yýl önce girmesi planlanýyordu. Hava Kuvvetleri hizmetine 6 yýl önce girmesi planlanan 4 AWACS uçaðý, ekimde Türkiye'ye getirilmiþti. Barýþ Kartalý uçaðý,

Dünyanýn en çok satan yolcu uçaðý Boeing 737 üzerinde geliþtirilen uçaðýn tepesinde özel bir radar taþýyor. 1.5 milyar dolar bedelli Barýþ Kartalý Projesi kapsamýndaki uçaklarýn envantere dahil olmasýnýn ardýndan, Anadolu Kartalý tatbikatlarýnda ayný iþleyiþe sahip bulunan NATO'ya ait AWACS'ýn kullanýmýna da gerek kalmayacak. Northrop Grumman imalatý özel bir radar taþýyan uçaðýn radarý, 350 kilometre menzili içinde ayný anda 3 bin cismi tespit ve takip edebiliyor. Radar sayesinde çok alçaktan, çok düþük süratle uçan insansýz hava araçlarý bile tespit edilebiliyor. Uçak, elektronik karýþtýrma ve þaþýrtma da yapýyor. Havadan yakýt ikmali yapýlýrsa 24 saat görevde kalabiliyor.

20 intihar bombacýsý Türkiye'de mi? CHP'li Sezgin Tanrýkulu, verdiði soru önergesinde 'istihbarat birimlerinin, Irak Þam Ýslam Devleti'nin (ÝÞÝD) 20 kiþilik bir intihar bombacýsý timinin, Ankara, Ýstanbul ve Hatay'da bombalý intihar saldýrýsý yapacaðý bilgisine ulaþtýðý iddiasýný' sordu.

C

Sakýk davalýk oldu

B

DP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk'ýn AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat için sarfettiði "Acýsýnýn keyfini yaþayan kadýn" sözü yargýya taþýndý. Eronat, Sakýk'a tazminat davasý açtý. 10 Aralýk 2013 tarihinde Meclis'te yaþanan Kürdistan tartýþmasý sýrasýnda Sýrrý Sakýk, Oya Ernonat'a "Acýsýnýn keyfini yaþayan kadýn" ifadesini kullanmýþtý. Eronat, Sakýk'ýn "Annelik sýfatý ve karakterine" hakaret ettiði gerekçisiyle konuyu yargýya taþýdý. Sakýk'ýn sözlerinin eleþtiri seviyesini aþtýðýný belirten Eronat, Sakýk hakkýnda 30 bin liralýk tazminat davasý açtý. Oya Eronat'ýn 17 yaþýndaki oðlu Eren Þahin 2008'de Diyarbakýr'daki bombalý saldýrýda hayatýný kaybetmiþti.

HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðý'na soru önergesi verdi. Tanrýkulu tarafýndan önergede þu sorulara yer verildi: Türk Ýstihbarat Birimlerinin, El Kaide Kolu Irak Þam Ýslam Devleti ÝÞÝD'in 20 kiþilik bir intihar bombacý timinin, Ankara, Ýstanbul ve Hatay'da bombalý intihar saldýrýsý yapacaðý bilgisine ulaþtýðý iddiasý doðru mudur? El Kaide kolu ÝÞÝD intihar timi Türkiye'ye nasýl ve kimlerin yardýmýyla gelmiþtir? Ýntihar timinin yakalanmasý için baþlatýlan çalýþmalarda gelinen son durum nedir? ÝÞÝD örgütünün Türkiye'ye 7 bomba yüklü araç sokma hazýrlýðý yaptýðý ve 2 aracý Kasým 2013'te Türkiye'ye sokmayý baþardýðý iddiasý doðru mudur? Ýddia doðru ise, bomba yüklü 2 aracýn izine ulaþýlmýþ mýdýr?

25 araç çalýndý Ayrýca, Ýstanbul'dan yine Kasým ve Aralýk 2013'te çalýnan birbirine benzer kamyonet ve Panelvan tipi 25 aracýn kopyalanmýþ plakalar takýlarak Hatay'a götürüldükleri ancak izlerinin kaybedildiði iddiasý doðru mudur? ÝÞÝD'in Suriye rejimine ait bir mühimmat

deposundan çaldýðý 1200 kilogram TNT ile patlayýcý yapýmýnda kullanýlan amonyum sülfat maddelerinden imal ettiði patlayýcýlarý Ýstanbul'dan kaçýrýlan araçlara yüklediði istihbaratýnýn da elde edildiði iddiasý doðru mudur? Çalýnan 25 araç ele geçirilmiþ midir? Bu araçlarýn izine ulaþýlmýþ mýdýr? ÝÞÝD'in Türkiye'de bomba yüklü araçlarla eylem yapacaðý istihbaratý doðrultusunda alýnan güvenlik önlemleri nelerdir?


10

Haber

3 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Diplomasiye baþlýyorlar Cizîrê Kantonu Dýþiþleri Komisyonu Baþkaný Salih Gedo, özerk yönetimler ile bölge ülkeleri arasýnda diyalog kanallarýný açmak için yeni bir diplomasi çalýþmasý baþlatacaklarýný söyledi.

C

izîrê Kantonu Dýþiþleri Komisyonu Baþkaný (Dýþiþleri Bakaný) Salih Gedo, yeni ortaya çýkan durumu ve bölgesel iliþkilerini yeni dýþ politika perspektifiyle baþlatacaklarýný söyledi. Gedo, bu kapsamda ilk ziyaretlerini Güney Kürdistan Federe Hükümeti ile yapacaklarýný belirterek, daha sonra Irak, Ýran ve Türkiye'yi ziyaret ederek, özerk yönetim ile bölge ülkeleri arasýnda yapýcý bir diyalog zemini oluþturmaya çalýþacaklarýný ifade etti. Gedo, bölge ülkeleriyle ziyaret ve iliþiklerinde komþu ülkelerin kantonlarýn özerklik kararlarýný tanýmalarý ve destek sunmalarýný saðlamaya çalýþacaklarýný belirtti. Uluslararasý iliþkiler için bazý giriþimler baþlattýklarýný ifade eden Gedo, birçok Avrupa ve bölge ülkesine mektup yolladýklarýný söyledi. Temel hedeflerinin özerk kantonlar ile önde gelen ülkeler arasýnda yapýcý bir diyalog geliþtirmek

olduðunu söyledi.

'Cenevre'de Kürt temsilcisi yok Cenevre 2 konusunda da deðerlendirmelerde bulunan Gedo, konferansta Kürtlerin temsil edilmediðini belirtti. Konferansýn hazýrlýk komitesinin Kürtleri baðýmsýz bir heyet olarak çaðýrmadýðýný hatýrlatan Gedo, "ENKS adýna Suriye Ulusal Koalisyonu içinde toplantýya katýlan biri nasýl olur da kendisini Kürt temsilcisi olarak tanýtabilir? Koalisyon Kürtlerin varlýðýný kabul etmiþ deðil. Bu yüzden onlarýn heyetlerinde katýlanlarýn Kürtleri temsil ettiði doðru deðil. Biz Cenevre 2'de Kürtlerin temsilcilerinin olmadýðýný söylüyoruz. Suriye ile Kürt halkýnýn gerçek temsilcilerinin Cenevre 2'ye katýlmasý gerekiyor. Eðer halklarýn gerçek temsilcileri toplantýya katýlýrsa konferans ilerleme saðlayýp kalýcý çözümler üretebilir" dedi.

Suriye sýnýrýnda hareketlilik

T

Atina sokaklarý karýþtý Yunanistan sokaklarý karýþtý. Aþýrý saðcý Altýn Þafak Partisi üyelerinin Baþkent Atina'da toplanmasýna tepki gösteren sol görüþlü grup polisle çatýþtý. Çatýþmalarda yaralananlar oldu.

A

þýrý saðcý Altýn Þafak Partisi, 1996 yýlýnda Türkiye ve Yunanistan'ý savaþýn eþiðine getiren Kardak krizinde hayatýný kaybeden üç askeri anmak için sokaktaydý. Ancak Yunanistan'daki sol gruplar anma toplantýsýna tepki gösterdi. Polis her iki grubun

da Atina þehir merkezine yürümelerini engelledi. Sol görüþlü grubun Yunan bayraðý taþýyan bir adama saldýrmasý üzerine polis ve göstericiler çatýþmaya baþladý. Polis göstericilere göz yaþartýcý gaz ve ses bombasýyla müdahale etti. Göstericiler çöp kutularýný ateþe verdi, ATM'lerin camlarýný kýrdý. Çatýþmalar metro istasyonunda son buldu. Polis, protestocularý metro hattýnda kýstýrdý. Çýkan çatýþmalarda 6 kiþi gözaltýna alýnýrken 1 kiþi tutuklandý. Yunanistan'daki huzursuzluk geçtiðimiz eylül ayýnda baþlamýþtý. Sol görüþlü bir müzisyenin bir Altýn Þafak üyesi tarafýndan öldürülmesi ülkede çatýþmalarýn fitili ateþlemiþti.

ürkiye'nin Suriye sýnýrýnda hem karada hem havada hareketlilik yaþandý. Ýki Suriye helikopterinin Türk hava sahasýna yaklaþmasý üzerine bölgeye f-16'lar yönlendirildi. Ayrýca Hatay'da sýnýrý yasa dýþý yollarla geçmeye çalýþan 3 Danimarkalý yakalandý. Açýklama Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan geldi. Ýki kez Suriye'ye ait iki helikopter Türk hava sahasýna yaklaþtý. Geliþme üzerine hava devriye görevi yapan F-16'lar bölgeye yönlendirildi. Suriye helikopterleri Türk hava sahasýna bir kaç mil kala dönerek uzaklaþtý. Hatay Narlýca yakýnlarýnda ise sýnýrý yasa dýþý yollarla geçmeye çalýþan beþ kiþi yakalandý. Þahýslardan üçünün Danimarka uyruklu, ikisinin ise Suriye uyruklu olduðu tespit edildi. Yakalanan þahýslarýn yanlarýndaki çantalarda ise elektronik eþya bulundu. Þahýslar sorgulanmak üzere karakola sevk edildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Diyarbakýrspor A.Þ.

3 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

11

Diyar 1 attý liderliði de aldý Spor Toto 3.Lig 3.Grupta dün oynanan karþýlaþmada Diyarbakýrspor A.Þ. rakibi Þekerspor'u 2.yarýda bulduðu gol ile maðlup etmeyi baþardý.

Hakkari'de voleybol müsabakasý H

akkari'yi 3. Lig D Grubu'nda temsil eden Hakkari Gençlik ve Spor Kulübü, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi takýmýna 3-0 yenildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü kapalý spor salonunda oynanan maçta her iki takým kýyasýya mü-

Spor Toto 3.Lig 3.Grup’ta haftanýn sonuçlarý

cadele etti. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Voleybol Takýmý, Hakkari Gençlik ve Spor Kulübü'nü 3-0 yendi. Hakkari Gençlik ve Spor Kulübü'nün salý günü ise kapalý spor salonunda saat 12.00'de Malatya Esenlik Belediyesi ile karþý karþýya geleceði belirtildi.

1-00 D

iyarbakýr Atatürk stadýnda kendi seyircisi önünde liderlik için çýktýðý karþýlaþmanýn ilk yarýsý 0-0 sona erdi. 2.Yarýda oyunu tamamen rakip alana yýkan Yeþil-Kýrmýzýlý ekip 55. dakikada Serdar

Karaduman'ýn ayaðýndan bulduðu gol ile karþýlaþmadan 3 puanla ayrýldý. Lider Menemen Belediyespor kendi evinde Erzincan Refahiyespor ile 1-1 beraber kaldý ve yeni Lider Diyarbakýrspor A.Þ.oldu.

Küçük ve yýldýzlar kros ligi düzenlendi

Atletizm Federasyonu'nun faaliyet programýnda yer alan "Küçük ve Yýldýz Kýz Erkek Kulüpler Kros Ligi" yarýn Adana'da Merkez Park'ta gerçekleþtirildi.

A

dana Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Fazlý Bayram Hadi, Küçük ve Yýldýz Kýz Erkek Kros Ligi'ne Adana'nýn yaný sýra Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraþ, Mersin, Karaman ve Niðde illerinden toplam 268 sporcunun katýldýðýný, kulüplerin kafile baþkanlarýndan organizasyon konusunda teþekkür aldýklarýný söyledi. Merkez Park'ýn atletizm sporu için ideal bir mekan olduðuna dikkati çeken Hadi, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Hava koþullarý, tesis ve organizasyon olarak Adana'nýn atletizm üssü olmasýný saðladýk. Kros liginin ilk ayaðý Adana'da gerçekleþtirildi. Müsabakalara küçük kýzlarda 57, küçük erkeklerde 89, yýldýz kýzlarda 74, yýldýz erkeklerde 48 olmak üzere toplam 268 sporcu katýldý. Yarýþmalar sorunsuz tamamlandý. Ýkinci etabý ise 23 Þubat Pazar günü Niðde'de, finaller ise 9 Mart Pazar günü Samsun'da gerçekleþtirilecek. Müsabakalara katýlan takýmlarýn ulaþým, konaklama, beslenme gibi konularda her türlü desteði saðladýk. Dereceye giren sporcu ve kulüpleri kutluyorum. Emeði ve hizmeti gecen hakem ile diðer görevlilere teþekkür ediyorum." Bu arada, ferdi ve takým sýralamasýnda dereceye giren sporcu ve kulüplere kupa, madalya ve diðer ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Fazlý Bayram Hadi, Kros Ligi Bölgesel Lig Sorumlusu Halil Oðuz, Atletizm Federasyonu Adana Ýl Temsilcisi Abdulkadir Uður ile Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Ömer Aras verdiler.

Müsabakada ferdi ve takým sýralamasýnda dereceye girenler þöyle: 1500 metre Küçük Kýzlar Ferdi: Selenay Bati (Hatay Antakya Büyükþehir Belediyespor), Mizgin Demir (Adana Kazime Özler Spor Kulübü), Seçil Akpýnar (Hatay Antakya Büyükþehir Belediyespor) Takým sýralamasý: Hatay Antakya Büyükþehir Belediyespor, Niðde Alay Belediyespor, Adana Kazime Özler Spor Kulübü 2000 metre Küçük Erkekler Ferdi: Sertan Kýdu (Hatay Antakya Büyükþehir Belediyespor), Burhan Görüroðlu (Hatay Antakya Büyükþehir Belediyespor), Recep Akdað (Karaman Gençlik Spor Kulübü) Takým Sýralamasý: Karaman Gençlik Spor Kulübü, Hatay Antakya Büyükþehir Belediyespor, Niðde Gençlikspor Kulübü 2000 metre Yýldýz Kýzlar Ferdi: Yeter Delibaþ (Adana Gençlik Spor Kulübü), Sevnur Aladað (Hatay Antakya Büyükþehir Belediyespor), Yasemin Fansa (Hatay Antakya Büyükþehir Belediyespor) Takým Sýrýlamasý: Hatay Antakya Büyükþehir Belediyespor, Adana Gençlik Spor Kulübü, Mersin Spor Lisesi 3000 metre Erkekler Ferdi: Mustafa Göksel, Emre Ören, Atilla Muratoðlu (Karaman Gençlik Spor Kulübü Takým Sýralamasý: Karaman Gençlik Spor Kulübü, Hatay Antakya Büyükþehir Belediyespor, Osmaniye Gençlik Spor Kulübü

SAHÝBÝNDEN SATILIK ÜZÜM BAÐI Elazýð-Pertek yolu üzerinde Profesyonel Öküzgözü Üzüm Baðý 115 Dönüm Artezyen Yüzme Havuzu (UYGUN FÝYAT)

0 532 136 17 87

3.SANAYÝDE KÝRALIK ÝÞYERÝ Diyarbakýr 3.Sanayii sitesinde toplamda 1200 m2 kapalý alaný olan iþyeri içinde bulunan teçhizatlarýyla birlikte devren kiralýktýr.

Tlf: 0532 667 51 15


CMYK

12

3 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, hafta sonunda Altay deplasmanýnda aldýðý beraberliðe üzülüyor.

F

utbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul,, Altay deplasmanýnda futbolcularýnýn sergilediði oyunun büyük beðeni kazandýðýný ve Altaylý taraftarýn ve yöneticilerin alkýþladýðýný ifade ederek "Çýkýþ yakalamak için Altayý hedef almýþtýk. Herþeyimizle bu maça odaklandýk ama þans bizden deðildi. Mükemmel futbolu 3 puanla taçlandýramadýk. Futbolcularýmýz büyük özveri ile 90 dakika boyunca rakibini terletti. Gol yollarýnda talihsizliðimiz nedeniyle beklediðimiz sonucu alamadýk. Zirve yarýþýmýzdan kopmadýk. Üst lige yakýþýr futbol oynayan ekibimiz hak ettiði hedefe mutlaka ulaþacak. Önümüzdeki hafta kendi sahamýzda Ankaragücü ile oynayacaðýz. Bu maça en iyi þekilde hazýrlanýp sahamýzdan galibiyetle ayrýlmak istiyoruz"dedi.

Urfa'da beraberlik Þ

anlýurfaspor, PTT 1. Lig'in 23. haftasýnda kendi sahasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldý.

Maçýn karnesi STAT: Gap Arena HAKEMLER: Mustafa Aydýn xx, Ýsmail Köse xx, Muhammet Yumak xx ÞANLIURFASPOR: Fevzi x, Uður xx , Mehmet x, Youssef xxx, Banahane xx (Matiyes dk. 89 ?), Nahir x (Ýzzet dk. 61 x), Alfred Sankoh xx (Dilshod dk. 61 xx), Ercan xx, Mustafa xx, Þenol xx, Onur Akbay xx YEDEKLER: Oðuz, Onur Güney, Volkan, Onur Koray TEKNÝK DÝREKTÖR: Reha Kapsal ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR: Oðuzhan xx, Mahmut xx, Edin Visca xx, Mehmet Batdal xx, Da Silva xx, Ömer Can x (Sedat dk. 68 xx), Orhan xx, Mustafa xx, Alaattin x (Ýbrahim dk. 52 x), Hüseyin xxx, Enver x (Tayfun dk. 45 xx) YEDEKLER: Eser, Fevzi, Abdülaziz, Veysel TEKNÝK SORUMLU: Cihat Arslan GOLLER: Þenol (dk. 21) (Þanlýurfaspor), Mehmet Batdal (dk. 88), (Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor) SARI KARTLAR: Sankoh, Fevzi (Þanlýurfaspor), Enver, Alaattin, Ömer Can, Mehmet Batdal, Ýbrahim (Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor)

03 02 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you