Page 1

CMYK

Dargeçit'te faili meçhul kazýsý Vali Kýraç Olay'da Þ

ýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde 2001 yýlýnda çaðrýldýklarý jandarma merkezine giden ve bir daha kendilerinden haber alýnamayan Serdar Tanýþ ve Ebubekir Deniz için Mardin'in Dargeçit Ýlçesi'ndeki mezarlýkta kazý yapýldý. Kazýda battaniyeye sarýlý gömülmüþ bir kiþiye ait kemiklerden parçalar alýndý. 3'te

G

azetemizi ziyaret eden Vali Mustafa Cahit Kýraç, elektrik kesintileri ve kentte bulunan Suriyeli mülteciler ile ilgili net konuþtu. Vali Kýraç, kentte zor þartlar

Emlak ve inþaat sektörü kan kaybediyor

V

an'da 2011'de yaþanan yýkýcý depremlerden sonra bir türlü çýkarýlmayan Ýmar Planý, emlak ve inþaat sektörüne kan kaybettiriyor. Van Emlakçýlar Derneði Baþkaný Orhan Özdek, emlak ve inþaat sektörünün tam bir fiyasko ile yýlý geride býraktýðýný söyledi. 6'da

altýnda yaþayan Suriyeliler için çalýþma yürüttüklerini, elektrik sorununun çözümlenmesi için de DEDAÞ yetkililerine talimat verdiðini söyledi. 8'de

Çöp dökme saatlerine uyun D

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ve Temizlik Müdürlüðü ekipleri, çöp dökme saatlerine uymalarý konusunda apartman sakinlerine tebligat gönderdi. 7'de

Süreç sekteye uðramamalý www.diyarbakirolay.com.tr

CUMA 3 OCAK 2014

Fiyatý : 30 KR

DÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal, çözüm sürecinin sekteye uðratýlmamasý gerektiðini söyledi ve ekledi: Barýþ için taþýnan umut, siyasi çýkar çatýþmalarýna meze edilmemelidir.

Belediyeleri halkýn belediyesi yapacaðýz H

ÜDA PAR Diyarbakýr Büyükþehir Baþkan Adayý Hüseyin Yýlmaz, belediyeleri halkýn belediyesi yapacaklarýný ifade ederek, halka hizmet etmemeyi siyasi mücadeleye baðlayanlarýn mazeretinin geçersiz olduðunu söyledi. 7'de

Devlete paralel yapýlanma

Cesur adýmlar atýlmalý

Diyarbakýr Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal, 2014 yýlýndan beklentilerini düzenlediði basýn toplantýsýyla açýkladý. Rüþvet ve yolsuzluk operasyonuna deðinen Burç Baysal, paralel yapýlanmaya vurgu yaptý. Baysal, "Geldiðimiz noktada devlete paralel yapýlanmalar ülkeyi doðru bir yere götürmüyor" dedi.

Çözüm sürecine de deðinen DÝSÝAD Baþkaný, bu süreçte cesur adýmlarýn atýlmasý gerektiðini belirtti. Baysal, "Kürt sorunu için baþlatýlan barýþ süreci sekteye uðratýlmamalý. Barýþý gölgelemeye niyetlenenlerin olabileceði endiþesini taþýmaktayýz. Bu nedenle sürecin devam ettirilmesi konusunda kararlý ve cesur adýmlar atýlmalý" þeklinde konuþtu. 5'te

Yoksullarýn maðazasý D

Sýnýr öðrencileri için kitap kampanyasý

H

akkari'nin Þemdinli ilçesi Derecik Beldesi'nde görev yapan bir öðretmen, 'Haydi Sýnýrdaki Öðrencilere Siz De Bir Kitap Gönderin' kampanyasý baþlattý. 8'de

iyarbakýr'da yoksul insanlarýn maðazasý olarak bilinen ikinci el elbise pazarý yoðun ilgi görüyor. Özellikle yaþlýlarýn uðrak yeri olan elbise pazarýna gençlerin de ilgi göstermesi dikkat çekiyor. 3'te

Ergani otogarý enerji üretecek

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesi yeni otogarýna kavuþuyor. Enerji ihtiyacýný kendisi üretebilecek olan otogardan elde edilecek olan fazla enerji ise maddi kaynaða dönüþtürerek satabilecek. 4'te

Suriyelilere yardým

E

rdemli Ýnsan Yetiþtirme Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (Erdem-Der), ülkelerindeki iç savaþtan kaçarak Diyarbakýr'a sýðýnan Suriyelilere yardým elini uzattý. 3'te

Batman'da 24 bin aileye kömür B

atman'da tespit edilen 24 bin aileye Sosyal Yardýmlaþma Vakfý tarafýndan kömür daðýtýlacak. 24 bin muhtaç aileye, aile baþýna 750 kilogram olmak üzere 18 bin ton kömürün daðýtýmý yaðýlacak. 4'te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

3 OCAK 2014 CUMA

Fazla su zararlý

Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Balal, saðlýklý yaþam için gereðinden fazla su içilmesinin ciddi saðlýk sorunlarýna neden olabileceðini söyledi. lýþsýn' söyleminin çok doðru olmadýðýný kaydetti. Prof. Dr. Balal, "Çünkü içtiðimiz suyun büyük kýsmýný vücudumuzdan uzaklaþtýran organ böbrek. Eðer böbrek yetmezliðiniz varsa bu su uzaklaþtýrýlamýyor olacak. Vücutta biriken su ödeme, yüksek tansiyona ve ileriki dönemde kalp yetersizliðine ve vücutta tuz düþmesine neden olur. Bunlar ciddi saðlýk problemleridir" dedi.

'SUSADIKÇA SU ÝÇÝLMELÝ'

H

er insanýn günlük su ihtiyacýnýn hava sýcaklýðý ve beslenme alýþkanlýðý gibi durumlara göre farklýlýk gösterdiðini anlatan Prof. Dr. Mustafa Balal, susadýkça su içilmesinin yeterli olacaðýný belirtti. Halk arasýnda 'çok su içmek

saðlýklýdýr', 'günlük en az 3 litre su içilmeli', 'suyu sadece su olarak almalýsýnýz' ve 'içtiðiniz ayran su yerine geçmez' gibi yanlýþ inanýþlarýn olduðunu aktaran Prof. Dr. Mustafa Balal, özellikle böbrek hastalarý için dile getirilen 'çok su için böbreðiniz ça-

Suyun hayat olduðunu ve susuz kalmanýn da sýkýntý yaratacaðýný ifade eden Prof. Dr. Balal, þöyle konuþtu: "Bilinmeli ki suyun fazlasý da zararlýdýr. Yetiþkin, aklý baþýnda bir insanýn susuz kalmasý aslýnda çok mümkün deðildir. Su miktarý azaldýkça vücudumuz susama hissiyle bizi uyarýyor ve su içiyoruz. Ýçtiðiniz çay,

meyve sularý, çorba, yoðurt, meyve bunlar sudur. Mesela karpuz yiyorsanýz su alýyorsunuzdur. Günlük 1.5 litre kadar su içmek yeterlidir. Bunlarýn içinde çorba, meyve, yoðurt gibi su yönünden zengin yiyecekler de vardýr. Yani sadece su olarak bunu deðerlendirmemek gerekir. Hepsini su olarak kabul etmeliyiz. Mesela klima altýnda kuru ve serin bir ortamda oturan birisiyle dýþarýda terleyerek çalýþan birinin su ihtiyacý farklýdýr. Burada susama hissine güvenilmeli. Sadece hastalýk nedeniyle yaþlý hastalarýmýz, fazla idrar çýkmasýna neden olan hastalýklarý bulunanlar ve bebeklik çaðýndaki çocuklar su ihtiyacýný dile getiremez. Bunun için susadýkça su içmeliyiz. Saðlýk için gereðinden fazla su içmek ciddi saðlýk sorunlarý doðurabilir. Bu konuda dikkatli olunmalý."

Kýþ depresyonuna teslim olmayýn Bugünlerde uykusuzluk yaþýyor, kendinizi çok yorgun ve mutsuz hissediyorsanýz, iþtahýnýz artma eðilimde ise dikkat edin. Çünkü kýþ depresyonunu yakalanmýþ olabilirsiniz.

K

ýþ karamsarlýðýnýn, sonbaharda baþlayýp kýþ aylarýnda devam eden ve her sene ayný zamanlarda görülen bir depresif duygu durumu olduðunu belirten Uzman Klinik Psikolog Ýrem Can Esenkaya, "Bu duruma kýþ depresyonu denilmesinin sebebi hep ayný mevsimde tekrar etmesidir. Kýþ depresyonunda, kiþi olumlu olaylar yaþadýðý halde kendini depresif hissedebilir. Kýþ mevsiminin insanlar üzerinde belirli etkileri vardýr. Bu etkilerin nedeni azalan güneþ ýþýnlarýdýr. Güneþ ýþýnlarý azalýnca kiþinin biyolojik saati bozulabilir, duygu durumunu etkileyen hormon olan serotonin (mutluluk hormonu) azalýr ve uykuyu etkileyen hormon olan melatonin seviyeleri artar. Bu bozulmalar mevsimsel depresyona zemin hazýrlayan en önemli unsurlardýr" dedi. BU BELÝRTÝLERLE ORTAYA ÇIKIYOR Mutsuz hissetme, umutsuzluk, kaygýlý olma, enerji düþüklüðü, kollarda ve bacaklarda aðýrlýk hissi, sosyal hayattan geri çekilerek içine kapanma, fazla uyuma, zevk

veren aktivitelerin zevk vermemesi ve özellikle karbonhidrat tüketimi isteðinde artýþ olarak görülen iþtah deðiþiklikleri, kýþ depresyonunun belirtileri arasýnda. Bu belirtiler sonucunda kiþi konsantrasyon bozukluðu yaþýyor, sosyallik azaldýðý için gelen hareketsizlik ve yemek yemede artýþ da kilo artýþýna yol açýyor. Kadýn olmak, ekvatordan uzak bölgelerde yaþamak, ailede mevsimsel depresyon bozukluðu olmasý ve halihazýrda klinik düzeyde depresyon veya bipolar hastasý olmak risk faktörleri arasýnda yer alýyor. KIÞ DEPRESYONU MU BÝPOLAR BOZUKLUK MU? Doðru tedavi için doðru teþhisin önemli olduðunu belirten Esenkaya, "Öncelikle kiþinin depresyon mu, bipolarite mi, kýþ depresyonu mu yaþadýðýnýn ayýrýcý tanýsýný yapmak gerekir. Mutsuz hissetme, umutsuzluk, kaygýlý olma, enerji düþüklüðü, fazla uyuma gibi belirtiler kiþinin hayatýný ve fonksiyonelliðini olumsuz etkileme aþamasýna geldiyse ve belirtilerle baþa çýkmakta zorlanýyorsa kýþ depresyonu geçiriyor olabilir. Böyle bir durumda kiþinin bir ruh saðlýðý uzmanýna baþvurmasý önemlidir." Kýþ depresyonunun ciddiye alýnmasý gerektiðini belirten ve "Çünkü araþtýrmalar bir kere depresyona giren insanlarýn tekrar depresyona girme riskinin daha yüksek olduðunu gösteriyor. Buradan hareketle ne kadar erken zamanda bu belirtiler ile baþa çýkmak için yardým alýnýrsa kiþinin hayat kalitesi o kadar artar. Kýþ depresyonu tedavi edilmediði zaman intihar düþüncelerine, sosyal geri çekilmeye, iþ veya okul yaþamýnda problemlere ve

Alzheimer hastalarýna E vitamini ABD'de yapýlan araþtýrmaya göre E vitamini, Alzheimerýn, hastalarýn gündelik hayatý üzerindeki olumsuz etkisini yavaþlatýyor.

E

vitamini, Alzheimer hastalýðýnýn seyrini yavaþlatýyor. Hafif ve orta derecede Alzheimer'ý olan 600'den fazla hasta üzerinde yapýlan araþtýrma bu sonucu ortaya koydu. ABD'de yürütülen çalýþma iki yýl sürdü. Hastalarýn bir kýsmýna her gün yüksek dozda E vitamini verildi. Diðer kýsmý ise sadece Alzheimer ilacý aldý. E vitamini alan hastalarýn

yemek yiyebilme, kýyafetlerini giyebilme gibi günlük ihtiyaçlarýný karþýlama becerisinde daha az kayýp yaþadýðý görüldü. Diðer hastalara kýyasla Alzheimer, 2 yýllýk bir süreçte 6 ay gecikmeli bir seyir izledi. Amerikan Týp Derneði'ne ait dergide yayýnlanan araþtýrma bilim dünyasýnda yanký uyandýrdý. Ancak doktorlar "Alzeihmer'ýn E vitamini ile tedavi edilebileceðini söylemek için henüz çok erken" uyarýsýnda bulundu. Uzmanlar, yüksek dozda E vitamini almanýn uzun vadede yaratacaðý etkinin de araþtýrýlmasý gerektiðine dikkat çekiyor. Alzheimer hastalarýnýn bakýcýlara olan baðýmlýlýðýný da azaltacaðý için E vitaminiyle ilgili araþtýrmalarýn sürdürülmesi hedefleniyor.

Öncelik antibiyotiklerde deðil

alkol kullanýmýna sebep olduðu biliniyor" diyen Esenkaya'nýn önerileri ise þöyle:

KIÞ KARAMSARLIÐINDAN KURTULMANIN YOLLARI Erken yatýn, erken kalkýn: Erken yatýp erken kalkarak güneþ ýþýðýndan olabildiðince uzun faydalanmaya çalýþýn. Uyumadan birkaç saat önce yemek yemeyi, elektronik aletlerle ilgilenmeyi býrakýn. Uyumadan önce ýlýk bir duþ almak uykuyu daha verimli kýlmaya yardýmcý olur. Egzersiz yapýn: Egzersiz yapmak mutluluk hormonu olan serotonin salgýlanmasýna yardýmcý olur. Günde sadece 30 dakika dahi ruh halimize yukarý çekmek için yeterli olacaktýr. Bu kadar zaman bile ayýrmayacaðýndan yakýnanlar ise iþyerinin merdivenlerini kullan-

mak, markete, kuru temizleyiciye, yakýndaki iþ toplantýlarýna yürüyerek gitmek gibi günlük aktivitelerle, kendilerini aktif tutabilir. Þekerli gýdalardan, karbonhidratlardan uzak durun: Birçoðumuzun yaptýðý yanlýþlardan biri de þekerli ya da karbonhidratlý gýdalar yiyerek mutlu olmaya çalýþmaktýr. Bu gýdalar bir süre için bizi mutlu etse bile, kýsa bir süre sonra þekeri düþürüp daha yoðun bir mutsuzluk hissine sebep olurlar. Daha yoðun mutsuzluk hisseden kiþi ise daha çok þekerli gýda tüketerek kendini bir kýsýr döngüye sokar ki bu da en nihayetinde kilo aldýrýr, piþmanlýk hissi getirir ve yaz aylarý baþladýðýnda kiþiyi kilolu olma gibi bir sorunla karþý karþýya býrakýr. Ayrýca uzmanlar eþliðinde ýþýk tedavisi, psikoterapi ve ilaç tedavisi önerilen durumlar da olabilir.

Nezle ve grip tedavisinde önceliðin antibiyotik olmadýðýný belirten KBB Uzmaný Op. Dr. Süleyman Erdoðdu, antibiyotik kullanýmýna ancak hekimin karar vermesi gerektiðine vurgu yaptý.

S

oðuk algýnlýðý, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda doktorun bilgisi olmadan antibiyotik kullanýmýnýn zararlý olduðunu belirten Lütfi Kýrdar Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi KBB Uzmaný Op. Dr. Süleyman Erdoðdu, kýþ aylarýnda birçok kiþinin baþ aðrýsý, burun akýntýsý ve týkanýklýk gibi þikayetler yaþadýðýn söyledi. Üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda en etkili faktörlerin baþýnda virüslerin geldiðini vurgulayan

Erdoðdu, virüsün, bünyeyi zayýf düþürerek, vücudu diðer bakteri enfeksiyonlarýna karþý hassas býraktýðýna dikkat çekti. "AVM'ler, þirketler, toplu taþýma araçlarý gibi kapalý mekanlar, üst solunum yolu enfeksiyonlarýna yakalanmak için büyük risk oluþturuyor. Çünkü havasýz olan bu kapalý alanlarda, hastalýk daha kolay yayýlýyor. Bu tür enfeksiyonlarda, aðýz ve burunu örtecek atký kullanmak, korunma yollarýndan en önemlisidir" diye konuþan Erdoðdu, bu hastalýklara yakalanma açýsýndan risk yaratan faktörler hakkýnda þunlarý söyledi:

ENFEKSÝYON RÝSKÝNÝ NELER ARTIRIYOR? "Burun kemiðindeki eðrilik, burun týkanýklýðý nedeniyle aðýzdan nefes alýp vermek gibi durumlar, enfeksiyona yakalanma riskini artýrýyor. Uyku ve yemek düzeni bozukluðu, dengeli beslenmemek, stres gibi faktörler de üst solunum yolu enfeksiyonlarýna yakalanmayý son derece artýran olaylardandýr. Saðlýklý yaþam, dengeli beslenme, iyi dinlenme, spor yapma, doðal vitamin alma gibi faktörler enfeksiyonlara karþý birer kalkan görevi görmektedir."


Yoksul insanlarýn maðazasý D

iyarbakýr'da yoksul insanlarýn lüks maðazasý olarak bilinen ikinci el elbise pazarý yoðun ilgi görüyor. Ulu Camii arkasýndaki pazarda bu aralar en yoðun ilgiyi ikinci el elbiseler görüyor. Özellikle yaþlýlarýn uðrak yeri olan elbise pazarýna gençlerin de ilgi göstermesi dikkat çekti. Gençlerin iþsiz olmalarý nedeniyle bu pazara ilgi gösterdiklerini dile getiren esnaf, ikinci el pantolon ve gömlekleri 5 ile 10 lira arasýnda sattýklarýný söylüyor. ÝHA

3 OCAK 2014 CUMA

Dargeçit'te faili meçhul kazýsý Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde 2001 yýlýnda çaðrýldýklarý jandarma merkezine giden ve bir daha kendilerinden haber alýnamayan Serdar Tanýþ ve Ebubekir Deniz için Mardin'in Dargeçit Ýlçesi'ndeki mezarlýkta kazý yapýldý. Kazýda battaniyeye sarýlý gömülmüþ bir kiþiye ait kemiklerden parçalar alýndý.

S

ilopi'de 25 Ocak 2001 tarihinde çaðrýldýklarý jandarma merkezine giden ve bir daha kendilerinden haber alýnamayan kapatýlan HADEP'in Ýlçe Baþkaný Serdar Tanýþ ve ilçe yöneticisi Ebubekir Deniz'in aileleri ve avukatlarýnýn baþvurusu üzerine, Dargeçit Cumhuriyet savcýlýðý mezarlýkta kazý yapýlmasýna karar verdi. Daha önce kötü hava koþullarý nedeniyle ertelenen kazý dün sabah saatlerinde gerçekleþtirildi. Kazý sýrasýnda Tanýþ ve Deniz'in aileleri, avukatlarý, BDP ve ÝHD yöneticileri, Þýrnak Barosu'ndan avukatlar ve çok sayýda vatandaþ hazýr bulundu.

Battaniyeye sarýlý kemikler

Suriyelilere yardým E

rdemli Ýnsan Yetiþtirme Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (ErdemDer), Diyarbakýr'da bulunan Suriyelilere yardým elini uzattý. Soðuk kýþ günlerinde çadýrda kalan Suriyelilere destek olan Erdem-Der, giysi, battaniye, soba gibi yardýmlarda bulundu. Erdem-Der Baþkaný Serdar Üþen, dernek olarak Suriyelilere destek olmak için yardým etmeye çalýþtýklarýný ifade ederek, Suriyelilerin ihtiyaçlarýný tespit ederek, Baþbakanlýk ve Diyarbakýr Valiliði'ne bilgi verdiklerini söyledi. Üþen, "Dünyanýn dört bir tarafýnda savaþ, kuraklýk, deprem, yangýn, sel felaketi ve açlýk gibi sebeplerle birçok insan ayný anda anne ve babasýz kalabiliyor. Dünyanýn öbür ucundaki bir mazlumun maðdurun çýðlýðý artýk herkesin kulaklarýnda çýnlýyor. Resulullah Efendimiz þöyle buyurmuþtur, 'Komþusu açken tok yatan bizden deðildir'. Diyarbakýr ve ilçelerindeki yoksul ve Suriyeli kardeþlerimize yardým yapmamýz dini vicdani sorumluluðumuzdur" dedi. ÝHA

Cumhuriyet savcýsýnýn gözetiminde kazma kürek ile yapýlan kazý yaklaþýk 1 saat sürdü. Açýlan mezarda, battaniyeye sarýlý olduðu belirtilen bir kiþiye ait kemikler bulundu. Kemiklerden DNA testi için parçalar alýnýrken, mezar yeniden kapatýldý. Þýrnak Barosu Baþkan Yardýmcýsý olan ve ayný zamanda Serdar Tanýþ'ýn akrabasý olan avukat Ýdris Tanýþ, bir kiþinin ifadesi sonucu mezarlýkta kazý yapýldýðýný ve mezarlýkta bulunan bir kiþiye ait kemiklerden kimlik tespiti için parçalar alýndýðýný söyledi. Adli týp uzmanlarýnýn da hazýr bulunduðu kazýdan çýkartýlan kemikler, Adli Týp Kurumu'na gönderilerek, Tanýþ ve Deniz'in yakýnlarýndan alýnan DNA örnekleri ile karþýlaþtýrýlacak.

Son anda kurtuldu

B

itlis'in Tatvan ilçesinde MOBESE kameralarýna takýlan bir görüntü, saniyelerin bile ne denli önemli olduðunu ortaya koydu. Ýlçe merkezinde yürüyen bir kiþi, kayan aracýn altýnda kalýp ezilmekten kýl payý kurtuldu. Olay geçtiðimiz günlerde Tatvan Devlet Hastanesi yanýndaki Tatvan-Ahlat Kavþaðý'nda meydana geldi. MOBESE kameralarýna anbean yansýyan görüntülerde; yol kenarýnda yürüyen bir kiþi, hastanenin acil giriþinde bulunan demir korumalý köprüyü geçmek üzereyken arkasýndan kayarak hýzla kendisine yaklaþan araçtan saniye farkýyla kurtuluyor. MOBESE'ye takýlan diðer görüntülerde ise bir önceki kazanýn meydana gelmesine neden olan buzlu yolun diðer sürücülere yaþattýðý zor anlar göz çarpýyor. Ayný yoldan geçen onlarca araç, ayný noktada ya yoldan çýkýyor ya da yol ortasýnda dönüyor. Buz pistine dönen yolda neyse ki baþka kaza meydana gelmiyor. MOBESE'ye takýlan diðer kaza görüntüleri ise özellikle karlý havalarda ne denli dikkatli olunmasý gerektiðini gösterirken, sürücü ihmallerini de gözler önüne seriyor. ÝHA

Elektrik kesintileri ev aletlerini vurdu

H

akkari'de sýk sýk meydana gelen elektrik kesintilerinin elektronik ev aletlerine büyük zarar verdiði belirtildi. Birçok ailenin kullandýðý televizyon, çamaþýr makinesi, buzdolabý gibi malzemeleri yandý. Elektrikli ev aletleri satýþ, tamir ve yedek parça iþleri ile uðraþan Feyzullah Tekçe, son günlerde kendilerine çok sayýda yanmýþ elektrikli sobanýn getirildiðini belirtti. Ýþlerinde memnun olduklarýný ifade eden Tekçe, arýza veren sobalarýn ise voltaj yüksekliði ve piriz de çok kaldýðý için arýza verdiðini söyledi. Hakkari VEDAÞ yetkilileri ise, elektrik kesintilerinin aþýrý kaçak kullanýmýndan kaynaklandýðýný

belirterek, aþýrý yüklemeden dolayý sistemin yer yer devre dýþý kaldýðýný söylediler. Yetkililer, "Evlerin çoðunluðunda elektrikli sobalar bulunuyor. Hatta bazý evlerde 5'ten fazla elektrikli soba var. Düþünün ki her evde 5 soba olsa ayný anda takýlsa buna trafomu dayanýr. Bazen de soba takan ailelerin evlerinde yangýn çýkýyor. Çünkü sobayý sabah saatlerine kadar prizden çýkartmýyorlar. Bu arada ya yangýn çýkýyor ya prizler yanýyor ya da sobalar arýza veriyor. Bunun tek çaresi var, kaçak kullanýmý bize bildirilecek ya da bir evde birden fazla elektrikli soba kullanýlmayacak" dediler. ÝHA

Aðaçlar buz tuttu

V

an'ýn Özalp ilçesinde etkili olan soðuk hava yaþamý olumsuz yönde etkiliyor. Ýlçede aþýrý soðuklar yüzünden aðaç dallarý buz tuttu. Doðu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altýna alan soðuk hava, Van'da da kendisini hissettiriyor. Birçok olumsuzluðu beraberinde getiren kar yaðýþý ve soðuk hava, güzel görüntülere de neden oluyor. Gece hava sýcaklýðýnýn eksi 25 dereceye kadar düþtüðü ilçeye baðlý Emek Köyü'nde aðaç dallarý buzla kaplanarak beyaza büründü. Ýlkbahar mevsiminde çiçek açmýþ gibi ilginç ve güzel bir görüntü oluþturan aðaçlar, günün ilerleyen saatlerinde buzlarýn erimesi ile çýplak görüntüsüne geri dönüyor. ÝHA

Van'da erken terhis sevinci A

skerlik süresini 15 aydan 12 aya indiren kararnamenin yürürlüðe girmesiyle askerler ailelerine kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyor. Van Ferit Melen Havaalaný'nda memleketlerine gitmek üzere bekleyen askerler, arkadaþlarý ile hatýra fotoðrafý çektirdi. Gaziantep'ten gelip Van'da askerliðini yapan Gökhan Alkurt, askerliðin 12 aya inmesi ile birlikte 45 gün erken terhis olduklarýný ifade ederek, "45 gün erken çýkacaðýmýz için mutluyuz. Bu çoðu askere nasip olmamýþtýr. Ailemize kavuþacaðýmýz için mutluyuz" dedi. Askerliðin 12 ay olmasýnýn standart olduðunu belirten Mehmet Yargýn (Sivas) ise, "Askerliðin 12 aya düþmesi standart. Bence en normali buydu. Ailemize kavuþacaðýmýz için mutluyuz. Allah'ýn herkese nasip etmesini, bizden sonrakilerinde hayýrlý teskereler almasýný diliyorum" þeklinde konuþtu. ÝHA


4

Gündem

3 OCAK 2014 CUMA

Bitlis’e Kadýn Destek Merkezi Bitlis Valiliði'nin Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamýnda hayata geçirdiði Kadýn Destek Merkezi (KADEM), Vali Veysel Yurdakul tarafýndan hizmete açýldý.

B

itlis Devlet Hastanesi karþýsýnda hizmete açýlan KADEM yaklaþýk 485 bin TL'ye mal edildi. Açýlýþa katýlan Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, toplumun yarýsýný oluþturan kadýnlarýn, kalan diðer yarýsýný da eðittiðini söyledi Vali Yurdakul, "Kadýnlarýmýz toplumun her alanýnda bizlere destek olmak için her türlü fedakârlýðý yapýyorlar. Kadýnlarýn haklarýný ödemek böyle bir programla mümkün deðil. Ancak biz þuna inanýyoruz. Toplumun yarýsýný kadýnlar teþkil ediyor, diðer kalan yarýsýný da yine kadýnlar eðitiyor. Bir ana

olarak, bir eðitimci olarak. Biliyoruz ki bu merkezde hem hayatý hem hayatýn gerçeklerini, bir takým bilgileri, kitaplarý ve iþin esasý deðerlerimizi tekrar öðreneceksiniz. Burada emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. Baþvuru sayýsý artýyor Bitlis Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn ise, toplumun kýymetlileri olan kadýnlar için açýlan merkezlerin Bitlis'teki geliþim ve deðiþime katký sunacaðýný söyledi. Geçtiðimiz ay Aile ve Sosyal Politikalar

eski Bakaný Fatma Þahin'in açýlýþýný yaptýðý merkeze baþvuru sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný da dile getiren Alaydýn, "Biz bu tür yerleri açtýðýmýzda bizleri en fazla mutlu eden olgu, bu merkezlerin dolu olmasýdýr. Buradan mahallelilerimize seslenmek istiyorum. Buranýn bütün nimetlerinden faydalanýn. Buradan siz faydalandýkça biz daha yeni merkezler açmaya çalýþacaðýz. Emeði geçen herkese teþekkür ediyor, merkezin hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Açýlýþ verilen ikramýn ardýndan sona erdi. ÝHA

Batman'da kömür daðýtýmý sürüyor B

Diyarbakýr'da 8 uçak seferi iptal edildi

D

iyarbakýr'da etkili olan sisten dolayý 8 uçak seferi iptal edildi. Bu yýl kýþ ayýnda hava þartlarýnýn olumsuz olmasýndan dolayý ulaþým ve birçok alaný olumsuz etkiliyor. Oluþan yoðun sisten dolayý dün Diyarbakýr'a yapýlmasý planlanan 8 uçuþun iptal edildiði öðrenildi. Diyarbakýr'dan Ýstanbul, Ýzmir, Ankara ve Adana'ya yapýlmasý

gereken 8 uçuþun iptal edildiðini açýklayan yetkiler, sisin azalmasý ile uçuþ seferlerinin gerçekleþtirilebildiðini belirtti. Önceki gün de Diyarbakýr'dan Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'e karþýlýklý olarak yapýlmasý gereken 19 uçak seferi iptal edilirken, dün ile birlikte iptal edilen uçak seferi sayýsýnýn 27 olduðu belirtildi. ÝHA

Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Veysel Bozkurt

Mevlana Deðiþim Programý tanýtýldý D

3 OCAK 2014 CUMA YIL: 13 SAYI: 4492 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

atman'da 24 bin aileye verilmesi planlanan kömür daðýtýmý devam ediyor. Sosyal Yardýmlaþma Vakfý tarafýndan Batman'da daha önce tespit edilen 24 bin aileye 18 bin ton kömürün daðýtýlacaðý belirtildi. Soðuklarýn baþlamasýyla birlikte SYDV, kayýtlý 24 bin muhtaç aileye, aile baþýna 750 kilogram olmak üzere 18 bin ton kömürün daðýtýmý için çalýþmalarýný sürdürüyor. SYDV, kömürü kýsa zaman zarfýnda ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrmak için 20 nakliye aracý, 20 boþaltýcý, 22 iþçi ve 20 daðýtým görevlisi olmak üzere 62 kiþi ile kömürü vatandaþlarýn ikametlerine teslim ediyor. Vatandaþlara daðýtýlan 1. kalite kok kömürü, çevre temizliði açýsýndan hava kirliliði oluþturmayacak nitelikte olup ailelere bizzat teslim ediliyor. Yaptýklarý yardýmlar hakkýnda bilgi veren SYDV Müdür Yardýmcýsý ve Saha Sorumlusu Aziz Çimen, þuana kadar 14 bin aileye toplam 11 bin ton kömür daðýttýklarýný belirterek, "20 Ekim'den beri daðýtýmlarýmýz sürüyor. Þuan da 7 bin ton daðýtýlacak kömürümüz var. 10 bin aileye daha daðýtým yapacaðýz. Günlük yaklaþýk 600 aileye 500 ton kömür daðýtýmý yapýyoruz" dedi. ÝLKHA

iyarbakýr Dicle Üniversitesi Mevlana Koordinasyon Ofisi tarafýndan Mevlana Deðiþim Programý tanýtým toplantýsý gerçekleþtirildi. Dicle Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Mevlana Deðiþim Programý Kadriye Dimici tarafýndan verildi. Toplantýda ilk önce Yabancý Diller Yüksekokulu Müdürü ve Mevlana Deðiþim Programý Koordinatörü Yrd.

Doç. Süleyman Baþaran açýlýþ konuþmasý yaptý. Baþaran, Yüksek Öðrenim Kurumu'nun Mevlana deðiþim programýný çok önemsediðini ve Mevlana programýnýn Avrupa Birliði ülkeleri ile yapýldýðýný dile getirdi. Ülkelerin bu deðiþim programý için milyonlarca Euro bütçe ayýrdýðýný ifade eden Baþaran, öðrencilerin ve hocalarýn bu programdan yararlanmalarý için bilgilen-

meleri ve çabalamalarý gerektiðini söyledi. Mevlana Deðiþim Programý'nýn, yurtiçi ve yurtdýþýnda eðitim veren yükseköðretim kurumlarý arasýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþimini gerçekleþtirmeyi amaçlayan bir program olduðunu belirten Mevlana Deðiþim Programý çalýþaný Okutman Kadriye Dimici, deðiþim programýna katýlmak isteyen öðretim ele-

manlarý için en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköðretim kurumlarýnda ders vermek üzere programdan faydalanabileceklerini aktardý. Öðretim üyesi hibe miktarlarý hakkýnda bilgiler veren Dimici, ABD'de öðretim üyelerine günlük 80 dolar, Ýtalya'da 68 Euro, Almanya'da ise 70 Euro gibi bir destek yevmiye verildiðini söyledi. ÝHA

Ergani otogarý enerji üretecek Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesi yeni otogarýna kavuþuyor. Geçtiðimiz günlerde proje için Ankara'dan gelen teknik heyetin gerekli incelemelerinin ardýndan Ýller Bankasý'ndan da gerekli onaylar alýndýðý belirtildi.

7

3 bin metrekare alan üzerinde yapýlacak olan otogar birçok yeniliði de beraberinde getiriyor. Birçok sosyal imkaný barýndýracak olan projede, araç bakým atölyesi, aile parký, yemekhane, mescit, 60 adet peron, lokantalar, kafeteryalar, kýraathaneler, soyunma odalarý

ve duþ kabinleri gibi sosyal mekanlarýn yer aldýðý bildirildi. Enerji ihtiyacýný kendisi üretebilecek olan otogardan elde edilecek olan fazla enerjinin de maddi kaynaða dönüþtürerek satabileceði belirtildi. Projenin, Ýller Bankasý tarafýndan ihaleye açýlmasýyla birlikte hayata geçirileceðini belirten Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn, halka verilen sözü yerine getirmek için büyük bir çaba içerinde olduklarýný kaydetti. Baþkan Yalçýn, "Projemizin kýsa bir sürede hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yaptýk. Emeklerimizin karþýlýðýný da bir bir alýyoruz. Gerekli onaylarý da aldýk. Birçok projemizle birlikte halkýmýzýn karþýsýna çýkacaðýz. Biz bunun gururu içerisindeyiz. Heyecanla yapým aþamasýný bekliyoruz. Bu proje, modern bir Ergani'ye yakýþýr olacaktýr. Umuyoruz ki halkýmýz da çok beðenecektir. Bu proje çok anlamlýdýr. Sadece þehirlerarasý terminal olmasýnýn yaný sýra birçok hizmeti de barýndýrýyor. Bu otogarýmýz enerjisini kendisi üretebilecek. Þimdiden tüm halkýmýza hayýrlý uðurlu olsun diyoruz" dedi. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

3 OCAK 2014 CUMA

5

'Çözüm süreci sekteye uðramamalý' DÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal, çözüm sürecinin sekteye uðratýlmamasý gerektiðini söyledi ve ekledi: Barýþ için taþýnan umut, siyasi çýkar çatýþmalarýna meze edilmemelidir. D 'Hukuk herkese lazým' iyarbakýr Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal, 2014 yýlýndan beklentilerini düzenlediði basýn toplantýsýyla açýkladý. 17 Aralýk'ta düzenlenen rüþvet ve yolsuzluk operasyonuna deðinen Baysal, çözüm sürecinin sekteye uðratýlmamasý gerektiðini söyledi. Paralel yapýlanmaya vurgu yapan Baysal, "17 Aralýk günü baþlatýlan yolsuzluk operasyonu ve sonrasýndaki geliþmelerle baðlantýlý olarak piyasalarda çalan tehlike çanlarý, ülke kalkýnmasýna ara verilecekmiþ gibi gözüküyor. Geldiðimiz noktada devlete paralel yapýlanmalar ve hükmetme iþtahý ülkeyi doðru bir yere götürmüyor. Yeni anayasanýn yapýlmasýný engelleyenleri tarih yargýlayacak. Evet, hukuk herkese lazým. Bunun içindir ki 2011 Temmuz ayýndan beri, sivil ve her kesimi kapsayacak demokratik bir anayasa yapýlmasýný ýsrarla savunduk. Yeni anayasa yapýmýný engelleyenleri er ya da geç tarih yargýlayacaktýr. Ýnsanlar niçin sizi seçti sayýn milletvekilleri, niçin size bu temsiliyet

verildi? Bunu kendinize sorar mýsýnýz" dedi.

Çözüm sürecine de deðinen DÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal, bu süreçte cesur adýmlarýn atýlmasý gerektiðini belirtti. Baysal, "Ülke yönetimine dini istismar ederek, yýllardan beri yapýlanmasýna müsaade edilen ve bunun sonucuyla ortaya çýkan paralel devlet yapýlanmasýný kim yaptý ve bunu kim destekledi? Geldiðimiz noktaya bakýn. KCK tutuklamalarýnýn adilane bir yöntemle yargýlandýðýný söyleyebilir miyiz? Ýþte bunun için adilane bir hukuk herkese lazým. Kürt sorunu için baþlatýlan barýþ süreci sekteye uðratýlmamalý. Son günlerde yaþanan geliþmelerle birlikte barýþý gölgelemeye niyetlenenlerin olabileceði endiþesini taþýmaktayýz. Bu nedenle sürecin devam ettirilmesi konusunda kararlý ve cesur adýmlar atýlmalý. Bölgemizde barýþ için beklenen umutlu bekleyiþ, siyasi çýkar çatýþmalarýna meze edilmemelidir" þeklinde konuþtu. ÝHA

Devlet Hastanesi'nde izdiham M

ardin'in 150 bin nüfuslu Nusaybin Ýlçesi'nde 2014 yýlýnýn ilk gününde Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne çeþitli hastalýklar nedeniyle 700 kiþi baþvurdu. Vatandaþlar, Acil Servis'te sadece 2 pratisyen doktorun görev yapmasýna tepki gösterdi. Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yeni yýlýn ilk gününde büyük bir izdiham yaþandý. Sadece 2 pratisyen hekimin görev yaptýðý acil servise yeni yýlýn ilk gününde baþvuran 700 kiþi muayene edilirken, 150 kiþiye ise pansuman ve iðne yapýldý. Acil servis'te kalp krizi nedeniyle sevk edilmeyi bekleyen hastalarýn Mardin'e sevki gecikince, doktor ile hasta yakýnlarý arasýnda sýk sýk tartýþma yaþandý. 3 ambulanstan 2'sinin bakýmda olmasý, 1 ambulansýn ise sadece ilçedeki acil vakalara

gitmesi üzerine doktorlar sevk iþlemi için çevre ilçelerden ambulans istemek zorunda kaldý. Acil servisin içi ve dýþýnda yoðun birikmelerin olmasý üzerine özel güvenlik elemanlarý vatandaþlarý sýraya soktu.

'Doktor sayýsý artýrýlsýn' Nüfusu 150 bin civarýnda olan ilçede Devlet Hastanesi acil servisinde sadece 2 pratisyen doktorun görev yapmasý vatandaþlarýn tepkisini çekti. Vatandaþlar, acil serviste doktor sýkýntýsý nedeniyle izdiham yaþandýðý belirterek, pratisyen doktorlarýn yaný sýra uzman doktor sayýsýnýn da en az 5'e çýkarýlmasý gerektiðini dile getirdi. Nusaybin Devlet Hastanesi polikliniklerinde 2013 yýlýnda 518 bin 719 kiþi muayene olup tedavi görürken, acil serviste ise 182 bin 801 kiþinin tedavi olduðu belirtildi.

Ergani'nin 2013 nüfus verileri açýklandý D iyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Nüfus Müdürlüðü 2013 yýlý nüfus verilerini açýkladý. Nüfus Müdürü Mehmet Yiðit, 2013 yýlýnda, 3 bin 43 kiþinin doðduðunu, 317 kiþinin de hayatýný kaybettiðini açýkladý. Ýlçe Nüfus Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre, Ergani'de 2013 yýlýnda doðum ve ölüm oranlarýnda bir önceki yýla göre düþüþ yaþandýðý kaydedildi. Ýlçe Nüfus Müdürü Mehmet Yiðit, "2013 yýlý içerisinde ilçemizde 3 bin 43 doðum, 317 de ölüm vakasý resmi kayýtlara geçmiþtir. 1134 çift evlenmek için nikah masasýna otururken, 75 çift ise þiddetli geçimsizlik nedeniyle boþanmýþtýr. Doðum, yenileme ve deðiþtirme nedeniyle 12 bin 700 kiþiye nüfus cüzdaný verilmiþ, 7 bin kiþi ise ilçemizde adres deðiþikliðinde bulunmuþtur. Nüfus müdürlüðümüzce 2013 yýlý içerisinde 65 bin iþlem yapýlmýþ olup ilçemizin nüfus oraný 2014 Þubat ayýnda TÜÝK tarafýndan adres kayýt sistemi esas alýnarak açýklanacaktýr" dedi.

Vatandaþlara adres beyaný çaðrýsý Vatandaþlara adres beyaný çaðrýsý yapan Ýlçe Nüfus Müdürü Mehmet Yiðit, gerçeðe aykýrý adres beyanýnda bulunanlara 840 lira idari para cezasý verileceðini söyledi. Yiðit, "Yerleþim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduðu yerdir. Bir kiþinin

ayný anda birden çok yerleþim yeri adresi olamaz. Ancak yerleþim yeri dýþýnda geçici süre ile oturulan yazlýk ve kýþlýk gibi kiþinin talebi halinde diðer olarak tutulur. Gerçeðe aykýrý adres beyanýnda bulunan kiþilere 840 lira idari para cezasý uygulanýr. Bir adresten baþka bir adrese taþýnmanýn yapýldýðý durumlarda kiþinin 20 iþ günü içerisinde nakil ettiði yerin nüfus müdürlüðüne giderek adresini bildirmesi zorunludur. Bu zaman zarfýnda beyanda bulunmayan vatandaþlara 420 lira idari para cezasý uygulanmaktadýr. Bun nedenle vatandaþlarýmýzýn adres kayýt iþlemleri hususunda dikkatli ve duyarlý olmalarýný diliyorum. Aksaklýklarýn yaþanmamasýna ve idari para cezasý uygulanmasýna fýrsat verilmeden iþlemlerin yapýlmasýna özen gösterilmesini rica ediyoruz" diye konuþtu. ÝHA

Mülteciler yeni yýla buruk girdi

Ülkelerinde çýkan iç savaþtan dolayý Türkiye'ye sýðýnan ve Akçakale Süleyman Þah tesislerinde barýnan 30 bin Suriyeli mülteci, yeni yýla buruk bir þekilde girdi.

S

uriye'de yaþanan iç savaþ üçüncü yýlýný doldururken, Türkiye'ye sýðýnan mülteciler yeni yýla buruk girdi. Akçakale Süleyman Þah konaklama tesislerinde barýnan Suriyeli mültecilerden Mahmut þakýr Eþþekir, "Biz kendimizi yabancý bir yerde telaki etmiyoruz, bizler kardeþlerimizle beraberiz. Türk halkýna müteþekkiriz, bizlere her konuda yardýmcý olmakta ve tahammül etmektedirler. Tarih bunu kaydedecektir, bizler yapýlanlarý asla unutmayacaðýz. Hiç bir konuda sýkýntý yaþamadýk. Biz bunu gördük ki Türk halký bizleri kucaklamýþtýr. Ancak Türk kardeþlerimizden bir konuda özür diliyoruz. Oda bazý Suriyelilerin hoþ olmayan hadiselere ve olaylara karýþmasýndan. Temennimiz herkesin kendi memleketinde özgürce yaþamasýdýr. Çünkü insanýn kendi vatanýndan daha kýymetlisi yoktur. Ýnsanýn vataný deðerlidir. Allahtan dileðimiz vatanýmýza sað salim dönmemizdir. Burada yapýlanlarý asla unutmayýz. Türk halkýna teþekkür ederiz" dedi.

Hükümete teþekkür Baþka bir mülteci Mazin Cesim El Hamud ise, þu açýklamada bulundu: "Çadýr kentte imkanlar dahilinde ne varsa bizlere sundular teþekkür ederiz. Þu anda Derezzor kentinin durumu gerçekten içler acýsý. Bu kente yaþanan yýkýmlardan ve bombala-

malardan dolayý çok zor durumdalar. Bizler burada rahatýz, ancak oradaki kardeþlerimizin durumu içler acýsý. Bizler onlar için dua ediyoruz. Oradaki mücahit kardeþlerimize zaferleri için dua ediyoruz. Ýnþallah yakýnda zafere ulaþýrlar, Allahtan dileðimiz cihatta ayaklarý sabit kalsýn. Bütün çadýr kentte barýnan kardeþlerimiz mücahitler için dua etmekte ve zaferlerini temenni etmektedirler. Çadýr kent idaresi hiç bir hizmette kusur

etmedi. Allah onlardan razý olsun. Hizmette hiçbir kusur etmediler. Bazý Suriyeli kardeþlerimiz olumsuz hareket etmiþ iseler de, bu tamamýna mal edilmemeli. Ýnþallah Allah bizlere zaferi nasip eder ve ülkemize döneriz. Özetle çadýr kent idaresine þükran borçluyuz. Türk hükümeti ve Türk halký bizler hizmette hiçbir kusur býrakmadýlar. Allah onlara hayýrlar nasip etsin ve onlarý þükranla anýyoruz." ÝHA

Van'da kayak keyfi V

an'ýn Gevaþ Ýlçesi Abalý Köyü'ndeki kayak tesisleri yoðun ilgi görüyor. Gevaþ'ta bulunan Abalý Kayak Merkezi sezonu açtýktan sonra kayak severlerin akýnýna uðradý. Tatil günlerini ve hafta sonunu deðerlendirmek isteyen vatandaþlar kar kalýnlýðýnýn yaklaþýk 1 metreyi bulduðu tesislerde kayak keyfi yaptý. Bazý kiþiler çocuklarýný kýzaklarla kaydýrýrken, bazýlarý da eðitmenlerden kayak yapmanýn püf noktalarýný öðrendi. Fýrsat buldukça ailece tesislere gelip kayak keyfi yaptýklarýný belirten Erol Çakýl, tesislerdeki pistin uzunluðu ve karýn kalitesinin kayak yapmaya çok elveriþli olduðunu belirterek, kayak severleri Van'a davet etti.


6

3 OCAK 2014 CUMA

EKONOMÝ

Emlak ve inþaat sektörü kan kaybediyor Van'da 2011'de yaþanan yýkýcý depremlerden sonra bir türlü çýkarýlmayan Ýmar Planý, emlak ve inþaat sektörüne kan kaybettirmeye devam ediyor.

2

013 yýlý emlak ve inþaat sektörünü deðerlendiren Van Emlakçýlar Derneði Baþkaný Orhan Özdek, 2013 yýlýnda emlak ve inþaat sektörünün tam bir fiyasko ile kapandýðýný söyledi. Ýmar planýnýn tamamlanmamasýna baðlý olarak emlak ve inþaat sektöründe ciddi kayýplarýn yaþandýðýný ve kayýplarýn tek müsebbibinin, Van Büyükþehir Belediyesi ile Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü olduðunu ifade eden Baþkan Özdek, "Bu gerilemenin tek sebebi aradan geçen üç yýla raðmen imar planýnýn hala çýkmamýþ olmasýdýr. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý bizi yanýltmýþtýr. Belediye ile birlikte bir uzlaþmaya varamadýklarý için 2013 emlak sektörü ve inþaat piyasasý tam bir fiyasko ile kapanmýþ oldu. Bu ise kentin ekonomisine çok ciddi bir darbe vurdu. Kentte bulunan 400 emlakçý ve bir o kadar da inþaat sektörü esnafý 2013 yýlý içerisinde çok ciddi sýkýntýlar yaþadý. Bu sýkýntýlar hala devam ediyor. Ýmar planýnýn çýkmamasý Van'ý en az 5 yýl geriye götürdü. Burada imar planý çýkmadýðý için ekonomi adeta felç olmuþtur ve Van'ýmýz ne yazýk ki þu anda hasta adamý oynamak-

tadýr. Van'ýn ekonomisi büyük bir hastalýða yakalanmýþtýr. Ya tedavi edilip tekrar hayata döndürülmeyi ya da sahipsiz býrakýlýp ölüme terk edilmeyi beklemektedir" dedi.

'Van sahipsiz kaldý' Bu iki sektörün 2013 yýlý içerisinde sektörün büyük zararlar kapattýðýný söyleyen Özdek, "Bu iki sektör bu yýl içerinde büyük zararlar etmiþtir esnafýmýz kepenk kapatmak zorunda kalmýþtýr. Hep diyoruz Van sahipsizdir. Van ne yazýk ki 2013 yýlýnda da sahipsizliðini korudu. Van'ýn 8 tane milletvekili baþta olmak üzere Sivil Tolum Kuruluþlarý, Odalarý, Borsalarý, Belediyesi, Valisi ve kentin dinamikleri ne yazýk ki bu Ýl'e sahip çýkmamýþlardýr. Kentte nakit para sirkülasyonu olmadýðý için kentin parasý dýþarý akmýþ ve Van ciddi bir kan kaybetmiþtir. Bu konuda Maalesef Van Belediyesi görevini ifa edememiþtir. Yýllardýr bu sektörde çalýþýyorum, ancak bu sektörün 2013 yýlý gibi kötü bir yýl geçirdiðine tanýk olmadým. kente yazýk etmeyin" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Kýdem tazminatý baþka bahara kaldý Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, kýdem tazminatý konusunda taraflarýn cesur bir adým atamadýðýný belirterek, ''Düzenleme bu nedenle baþka bahara kaldý" dedi.

U

zun zamandýr gündemde olan yeni kýdem tazminatý düzenlemesi rafa kalktý. Bakan Faruk Çelik, kýdem tazminatý konusunda taraflarýn cesur bir adým atamadýðýný, bu nedenle düzenlemenin baþka bir bahara kaldýðýný söyledi. Hükümet, yaklaþýk 11 milyon çalýþaný ilgilendiren düzenlemede bireysel hesaba dayanan bir kýdem tazminatý sistemi oluþturulmasýný amaçlýyordu. Düzenlemeyle, kýdem tazminatýnýn yýllýk yerine aylýk hesaplanmasý ve kýdem tazminatý için ayrý bir fon kurulmasý öngörülüyordu.

Güvenlikçiler iþten çýkarýldý Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nde görev yapan 5 güvenlik görevlisinin, haberleri olmadan kurayla iþten çýkarýldýðý iddia edildi. Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde 4 yýldan bu yana çalýþan güvenlik görevlileri Bahattin Erkal, Aytekin Maviþ, Faruk Mirzeoðlu, Ýmran Bozkurt ve M. Akif Can, haberleri olmadan yapýlan kurayla iþlerine son verildiðini öne sürdü. Ýhaleyi alan bir özel güvenlik firmasýnýn sözleþme gereði 5 kiþiyi azaltmak zorunda kaldýðý ve kurayla çýkardýðý belirtildi. Kýþ ortasýnda iþsiz kaldýklarýný ve ne yapacaklarýný þaþýrdýklarýný ifade eden güvenlikçiler, kura çekilirken orada olmadýklarý için adil bir çekim yapýldýðýna inanmadýklarýný söylediler.

Vali ve müdüre çaðrý Zamansýz bir þekilde maðdur edildiklerini ifade eden güvenlikçiler, "Ýþten çýkarýlacaðýmýz bizlere daha önce bildirilmiþ olsaydý, baþýmýzýn çaresine bakardýk. Ailemize ve çocuklarýmýza þimdi nasýl bakacaðýz. Tekrar iþimizin baþýna dönmek istiyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Aydýn Ekinci ve Valimiz Yýlmaz Arslan'dan sesimizi duymasýný ve tekrar iþe alýnmamýzýn saðlanmasýný istiyoruz" dediler.

Temizlik personelleri de iþsiz kalabilir Öte yandan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde çalýþan 29 temizlik personelinin de belirsizliðini koruduðu belirtildi. Ýl Müdürü Aydýn Ekinci'nin mevcut personelin maðdur edilmemesi için müteahhit firmayý ikna etmeye çalýþtýðý, ancak temizlik ihalesini alan firmanýn kendi kadrosunu almak istediði ve bu konuda ýsrarcý olduðu ileri sürüldü. ÝLKHA

Muþ'un ihracatýnda rekor artýþ

M

uþ Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Fatih Cengiz, Muþ'un 2013 yýlý ihracat rakamýnýn yüzde 280 artarak 39 milyon 972 bin dolara yükseldiðini söyledi. MUÞ TSO Baþkaný Fatih Cengiz, Muþ'un ihracatýnýn büyük oranda arttýðýný belirtti. Muþ'un birkaç yýl öncesine kadar ihracat yapmayan tek il olduðunu hatýrlatan Fatih Cengiz, bugün ise ihracatýn 40 milyon dolara yükseldiðini söyledi. Aralýk ayýnda ihracat rakamýnýn düþmesine raðmen, yýllýk bazda yüzde 280 artýþ olduðunu vurgulayan Cengiz, "2013 yýlýn Kasým ayýnda ihracatýmýz 1 milyon 982 bin dolar iken, aralýk ayýnda bu rakam 149 bin dolara geriledi. Ama yýllýk bazda baktýðýmýz zaman büyük bir artýþ görüyoruz. 2012 yýlýnda 14 milyon 277 bin dolar ihracatýmýz 2013 yýlýnda yüzde 280 artarak 39 milyon 972 bin dolara yükseldi" dedi. Muþ'un 2012 yýlýnda ihracat sýralamasýnda 71'inci il olduðunu vurgulayan Cengiz, 2013 yýlýnda 7 basamak yükselerek 64'üncü sýraya yükseldiðini ve Kars, Bayburt, Siirt, Ardahan, Gümüþhane, Tunceli, Sinop, Edirne, Van, Tokat, Yozgat, Kilis, Kýrýkkale, Bingöl, Bartýn, Erzincan ve Bitlis illerini geçtiðini sözlerine ekledi. ÝHA

Giyim


GÜNCEL

3 OCAK 2014 CUMA

7

'Belediyeleri halkýn belediyesi yapacaðýz'

HÜDA PAR Diyarbakýr Büyükþehir Baþkan Adayý Hüseyin Yýlmaz, belediyeleri halkýn belediyesi yapacaklarýný ifade ederek, halka hizmet etmemeyi siyasi mücadeleye baðlayanlarýn mazeretinin geçersiz olduðunu söyledi. H

ür Dava Partisi (HÜDA PAR), Diyarbakýr belediye baþkan adaylarýný tanýttý. Kuran ý Kerim tilavetiyle baþlanýlan programda bir konuþma yapan HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Baþkaný Þeyhmuz Tanrýkulu, belediye baþkan aday adaylýðý sürecinde çok titiz davrandýklarýný ifade ederek, halkýn malýný daðýtmayan, halka hizmeti hakka hizmet gibi gören kiþileri tercih ettiklerini vurguladý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi baþta olmak üzere merkez ilçe belediye baþkan adaylarýný tanýtan Tanrýkulu, tüm adaylarýn halkýn maslahatý için çalýþacaklarýný söyleyerek, adaylar hakkýnda kýsaca bilgi verdi. HÜDA PAR Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Av. M. Hüseyin Yýlmaz ise, dürüst siyaset, gerçek adalet þiarýyla yola çýktýklarýný ve bir yýl içerisinde 48 ilde teþkilatlandýklarýný ifade etti. Halkýn talebi doðrultusunda yerel seçimlere girmeye karar verdiklerini belirten Yýlmaz, "Halkýn içinden gelen dürüst adaylarla hizmeti getireceðiz. Belediyeleri halkýn belediyesi yapacaðýz. Þehirlerimiz, halkýmýz hizmetle tanýþacak. Eþe dosta, yandaþa hizmet dönemini sonlandýracak, halka hizmet dönemini baþlata-

adaylarla þehirlerimizin, halkýmýzýn geleceðini inþa etmek istiyoruz. Belediyeler partizanlýk yeri deðil, halka hizmet alanlarýdýr. Adil, dürüst, þeffaf bir yönetim sözü veriyoruz. Belediye baþkanlarý, Hakk'ýn rýzasýný kazanmak için, halka hizmet eden kiþiler olacaklardýr. Halkýmýza hizmet etmemeyi siyasi mücadeleye baðlayanlarýn mazereti geçersizdir. 'Mecliste siyaset, belediyelerde ise hizmet yapýlýr', bu ikisini birbirine karýþtýrmamak lazým. Siyaset mecliste yapýlýr. Siyasi mücadelenin, hak almanýn, siyasi taleplerin hakka dönüþmesi, alýnan haklarýn korunmasýnýn yeridir. Belediyeler ise halka hizmet mekânlarýdýr. Halka hizmet üretilir. Þehrin yaþam kalitesi yükseltilir. Yerleþim yerleri yaþanýr hale getirilir" þeklinde konuþtu.

Adil ve tarafsýz belediyecilik caðýz, þehirlerimiz, halkýmýz hizmetin en iyisine layýktýr" dedi.

'Adil bir yönetim sözü veriyoruz' Eskiden belediye baþkanlarýna þehrin emin

kiþisi, güvenilir kiþisi anlamýna gelen þehremini dendiðini hatýrlatan Yýlmaz, "Yaþanýlýr temiz bir þehir için, huzurlu bir toplum için, gençlerimizin geleceði için, halkýmýzýn hürriyeti için hür adaylarý olarak yerellerin yönetimine talibiz. Dürüst, adil ve hizmete talip

Halkýn içinden çýkan, halkýn ihtiyaç ve taleplerini bilen, dinini de dilini de savunabilecek kiþilere ihtiyaç olduðunu belirten Yýlmaz, "Bu da ancak HÜDA PAR'ýn iktidarý ile mümkün olacaktýr. Ýdeolojik amaçlarýný, kiþisel, örgütsel ve partisel çýkarlarýný

halkýmýzýn menfaatinden üstün görenlerin, halkýmýza ve þehrimize bir þey veremediðini gördük. Halkýmýz, rüþvetin, haracýn, yandaþlýðýn olmadýðý adil, tarafsýz bir belediyeciliði hak ediyor. Halkýmýzýn artýk kendisini yönetme, zamaný gelmiþtir. Halkýmýzýn ithal ideolojilere ve adaylara ihtiyacý yoktur. Bünyesine, ahlakýna, inancýna aykýrý uygulamalara, dayatmalara, yozlaþtýrmalara tahammülü kalmamýþtýr. Diyarbakýr'ýn, Diyarbakýrlýnýn hizmetle tanýþma vakti gelmiþtir. Adaylarýmýzýn tamamý yerlidir, Diyarbakýr sokaklarýnda büyümüþlerdir. Baþka bir partiden veya þehirden ithal edilmemiþlerdir. Diyarbakýr'ýn baðrýndan çýkmýþ, halk ile ayný inançtan olan, ayný havayý soluyan adaylarla hizmete talibiz. Halkýmýza hak ettiði hizmeti sunabilmek için belediyelerin yönetimine talibiz. Adil bir yönetim için, halkýn malýnýn halkýn hizmetine harcanmasý için gerçek bir hizmet için aday olduk. Belediyecilik anlayýþýmýzda insaný ve toplumu önceliyoruz. Halkýn çektiði acýlarý üzerinden ideolojik hâkimiyet bina etmek halka zulümdür" ifadelerini kullandý. ÝLKHA

Kayapýnar'da 198. eylem Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi çalýþanlarý, tutuklu Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin ile Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç için yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 198'incisini gerçekleþtirdi.

Kanaat önderinden Baþbakan'a destek Muþ'un yetiþtirdiði alimlerden biri olan kanaat önderi Þeyh Mustafa Baskýn, "Devlet ve hükümet içerisinde fitne çýkarmak, ülkenin çýkarlarýný göz ardý etmek dinimizce caiz deðildir" dedi.

1

7 Aralýk'ta Ýstanbul'da baþlatýlan yolsuzluk operasyonu ile hükümetin düþürülmeye çalýþýldýðý iddialarýna yönelik açýklama yapan Þeyh Mustafa Baskýn, taraflarý sükunete davet ederek dinin siyasete bulaþmamasý ve herkesin iþini yapmasý konusunda uyarýlarda bulundu. Konuþmasýna Peygamber Efendimizin Hadis-i Þerif'lerinden örnek vererek devam eden Baskýn, "Efendimiz; 'Fitne uyumuþtur. Onu uyandýrana Cenab-ý Hak lanet eder' diye buyuruyor. Biz Müslümanlar olarak fitnenin uyanmasýna vesile olursak Rabb'imiz lanet eder. Kýsacasý ülkemizin birlik ve beraberliði, her þeyden daha üstündür. Devlet, belirli bir grup ve kesimin çýkarlarýna ters olan bir adým attýðýnda feryat figan edip bu ülkenin birlikteliðinin bozulmasýný saðlamak hiçbir þekilde anlatýlamaz. Devletin ve hükümetin içerisine fitne sokanlara yüce Allah lanet eder. Ýnanan insanlar olarak yapýlanlarý görmezden gelip, kendi çýkarlarýmýzý ülkemizin birlik ve beraberliðinden üstün tutmamalýyýz. Devletin içiþlerine karýþmamalý, fitne çýkarmamalýyýz" þeklinde konuþtu.

B

elediye hizmet binasý önünde yapýlan açýklamaya Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, baþkan yardýmcýlarý Aynur Yýlmaz, Ýhsan Avcý, BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Barýþ Anneleri, Genel-Ýþ, Tüm-BelSen yöneticileri, meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý. Eylemde açýklama yapan BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, "Belediye baþkanlarý, milletvekilleri, gazeteciler ve yüzlerce Kürt beþ yýlý aþkýndýr cezaevinde tutuluyorlar. Yolsuzluk operasyonlarý sonrasý hükümetin, yargý ve polis içinde pareler devlet yapýlaþmasýnýn olduðu yönünde açýklamalarýný hayretler içinde izliyoruz. Yüzlerce Kürt siyasetçinin tutuklamasýna karar veren ve tutuklularýn tahliyelerine engel olan bu yargý deðil mi? Sayýsýz insan hakký ihlali yapan polisler, bu polisler deðil mi? Düne kadar 'yargý baðýmsýzdýr', 'polisimi kimseye yedirmem' diyen hükümete sesleniyoruz. Kürt halký yýllardýr bu yargý ve polis baskýsý altýnda onuruyla yaþamaya çalýþýyor. Paris'te katledilen üç Kürt kadýn siyasetçinin katilleri ve arkasýndaki güçler halen ortaya çýkartýlmadý. Üç kadýn siyasetçiyi saygýyla anýyoruz" dedi. Eylem açýklamanýn ardýndan beþ dakikalýk oturma eylemiyle son buldu. A. Baran ÇÝMEN

17 Aralýk operasyonu protesto edildi

'Hükümete dua etmek gerekir' Seçilmiþ bir hükümete ancak sandýk baþýnda ceza verilebileceðini belirten Baskýn, "Dinimiz, oy kullanmanýn da önemli olduðunu açýklýyor. Ýnanan insanlar olarak, inançlý insanlara oy vermeliyiz. Eðer münafýklara oy verirsek bunun hesabý bizden sorulur. Biz hükümetin yaptýðý iþlerden razýyýz. Allah da onlardan razý olsun. Ýnanç ve akýl sahibi olan herkes bunu görmektedir. Yapýlan yanlýþlýklar bir gün fark edilecektir. Bu ülke ve Ýslam dünyasý belirli bir grup ve cemaatten oluþmadýðý gibi yapýlan yanlýþlýklarý abartarak kamuoyuna sunmak da marifet deðildir. Evet devlet içerisinde de yanlýþ yapanlar olabilir ama bunlarý topluma ifþa ederek sürekli taraflý bir þekilde yayýn yapmakta hem dinen hem de vicdanen doðru deðildir. Herkes hükümetin aleyhindeyken onlar muvaffak oluyor. Þimdiye kadar hiçbir Baþbakan bu kadar oy almamýþtý. Biz hükümetimize sürekli dualar ediyoruz. Bu insanlar her türlü iyiliði yapmak için çýrpýnýyor. 12 yýldan beri yapýlan hizmetleri görüyoruz. Hatta uzun asýrlardýr yapýlmayanlar yapýlýyor. Hükümete beddua deðil dua etmek gerekir. O kadar güzel hizmetleri yapan insanlara biz beddua deðil ancak dua ederiz" ifadelerini kullandý. ÝHA

M

ardin'in Derik ilçesinde faaliyet gösteren bazý Sivil Toplum Kuruluþu (STK) temsilcileri, 17 Aralýk operasyonunu protesto etti. Derik Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü binasý önünde bir araya gelen ve aralarýnda Eðitim Bir Sen Ýlçe Temsilcisi Mehmet Macit, Saðlýk Sen Derik Temsilcisi Abdurrezak Akýn, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Kahraman, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Osman Tutal, AK Parti Derik belediye baþkan aday adaylarý Hasip Necimoðlu, Ramazan Kapar ve sendika üyeleri Cumhuriyet Meydaný'na yürüyerek açýklama yaptý. Kalabalýk adýna basýn açýklamasýný

Eðitim Bir Sen Ýlçe Temsilcisi Mehmet Macit yaptý. Yolsuzlukla mücadele adý altýnda 17 Aralýk 2013 günü yapýlan operasyonu protesto etmek amacýyla bir araya geldiklerini dile getiren Memet Macit, ülkenin siyasi rotasýný baþka güçler ve yapýlarýn deðil, yalnýzca milletin belirleyeceðini söyledi.

'Otorite kavgasý hukuksuzluktur' Macit, "Varsa bir yolsuzluk ve ahlaksýzlýk, mutlaka soruþturulmalý; suçu iþleyenler kim olursa olsun hak ettikleri cezaya çarptýrýlmalýdýr. Bu

konuda imtiyazlý ve ayrýcalýklý hiçbir kiþi ya da grup olmamalýdýr. Yolsuzlukla mücadele kýlýfý altýnda otorite kavgasýna giriþmek en büyük hukuksuzluk ve ahlaksýzlýktýr. Ne silahlý güçlerin, ne de silahsýz bürokrasinin sandýk ve seçmen iradesi dýþýnda siyasi iradeyi þekillendirme teþebbüsü kabul edilemez. Meþru hükümetlere vizeyi sandýkta seçmenler verir ancak. Gerisi hukuk ve ahlak ihlalidir. Ýktidar ve irade gaspýdýr. Ülkemiz, bölgemiz ve Ýslam ümmetinin zenginliðini oluþturan tüm halklarýmýzýn güven, huzur ve barýþý açýsýndan büyük bir imkan olarak gördüðümüz çözüm sürecinin baþarýlý bir þekilde ilerletilmesi hepimizin ortak sorumluluðudur. Bu hayýrlý süreci gözümüz gibi korumak ve derinleþtirerek ilerletmek için herkes üstüne düþeni yapmalý ve üzerinde hassasiyetle titremelidir. Küresel güçlerin ülkemiz üzerindeki komplolarý için kullanýma elveriþli piyonlarý olduðunu, bunlarýn farklý zamanlarda ve farklý olaylarda farklý biçimlerde ortaya çýkarýldýklarýný biliyoruz. Böylesi hassas dönemlerde karþýlýklý suçlama ve ithamlardan hatta savunmasýndan önce herkesin durduðu yeri ve oynadýðý rolü gözden geçirmesi için çaðrýda bulunuyoruz" dedi. ÝHA

Sur'da apartman sakinlerine tebligat

‘Çöp dökme saatlerine uyun'

D

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ve Temizlik Müdürlüðü ekipleri, çöp dökme saatlerine uymalarý konusunda apartman sakinlerine tebligat gönderdi. Sur ilçesinde temizliði saðlamak için zabýta ve temizlik ekipleri çöplerin belirlenen saatlerde dýþarý çýkarýlmasý için apartman sakinlerine tebligat verdi. Suriçi sakinlerinden gelen þikayetler üzerine denetime çýkan zabýta ekipleri, bazý apartman sakinlerinin çöplerini belirlenen saatler haricinde dýþarýya koyduklarýný gördü. Ayrýca bakkaldan satýn aldýklarý ambalajlý ürünlerin ambalajýný sokaklara atan çocuklar için de esnafla görüþen ekipler bu konuda hassasiyet göstermelerini ve çocuklarý çöplerini yerlere atmamalarý konusunda uyarmalarýný istedi. Zabýta ve temizlik ekipleri, esnaf ve çevre sakinlerinden çöplerini 19.00 ile 21.00 saatleri arasýnda dýþarýya býrakmalarý durumunda temizlik çalýþanlarý için kolaylýk olacaðýný ve mahallelerinin daha temiz görüneceðini dile getirdi. Belirlenen saatler dýþýnda çöplerini dýþarýya atanlar konusunda önce tebligatla uyarýlacaklarý aksi durumda cezai iþlem uygulanacaðý belirtildi. ÝHA


8

Haber

Vali Kýraç Olay'da 3 OCAK 2014 CUMA

Vali Mustafa Cahit Kýraç gazetemizi ziyaret etti. Elektrik kesintileri ve kentte bulunan Suriyeli mülteciler ile ilgili net konuþan Vali Kýraç, kentte zor þartlar altýnda yaþayan Suriyeliler için çalýþma yürüttüklerini belirtti.

Sýnýrdaki öðrenciler için kitap kampanyasý Hakkari'nin Þemdinli ilçesi Derecik Beldesi'nde görev yapan bir öðretmen, 'Haydi Sýnýrdaki Öðrencilere Siz De Bir Kitap Gönderin' kampanyasý baþlattý.

K

G

azetemizin Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Serdar Çimen ile görüþen Vali Cahit Kýraç, ülkelerindeki iç savaþtan kaçarak kente sýðýnan Suriyeliler için çalýþma yürüttüklerini söyledi. Vali Kýraç, "Türkiye serbest dolaþým hakkýndan yararlanýyorlar. Onlar için belirli yerlerde kurulan çadýr kentler var. Oralarda yaþam þartlarý çok uygun. Diyarbakýr'a gayri resmi gelen Suriyelilerin zor þartlarda olduðunu görüyoruz. Kentsel dönüþüm çerçevesinde boþaltýlan

Suriçi'ndeki derme çatma yýkýk evlerde zor þartlarda yaþýyorlar. Bu yönde ekiplerimiz çalýþmalarýný sürdürüyor "dedi.

'Herkes birbirini sevmeli' Türkiye'de herkesin birbirini sevmesi gerektiðini, bunun ülkenin yararýna olduðunu belirten Vali Kýraç, karmaþanýn kimseye yarar getirmeyeceðini ifade etti. Vali Kýraç, elektrik kesintilerine de deðindi. Vali Kýraç, elektrik sorunun çözümlenmesi

için son olarak DEDAÞ yetkilileri ile bir toplantý yapmýþtý. Elektrik kesintilerinin asgariye indirilmesi ve sorunun çözümlenmesi için ilgili kurum yetkililerine talimat verdiðini belirten Vali Kýraç, kurum yetkililerinden alt yapý sorununun da çözümlenmesini istediðini ifade etti. Vali Mustafa Cahit Kýraç, elektrik arýzanýn, arayan vatandaþlara cevap vermesi yönünde de DEDAÞ yetkililerine uyarýda bulunduðunu, bu yönde bir çaðrý merkezi kurulacaðýný söyledi. R za BARUT

Mardin'e Recep Tayyip Erdoðan Parký

M

ardin'de yapýlan Recep Tayyip Erdoðan Parký'ndaki çalýþmalar son aþamaya geldi. 30 bin metrekare alana kurulacak park, büyüklüðü ve donanýmýyla þu ana kadar Mardin'e yapýlan en büyük park olma özelliðine sahip olacak. Ýçinde çok amaçlý sahalarýnda olacaðý ve Yeniþehir Mahallesi Devlet Hastanesi karþýsýndan kurulacak olan Recep Tayyip Erdoðan Parký, bölgeye rahat bir nefes aldýracak. Mardin'de kiþi baþýna düþen yeþil alan miktarýný yaptýklarý parklarla sürekli artýrdýklarýný ifade eden Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, oluþturulan yeþil alanlarla Mardin'in modern bir görünüme kavuþtuðunu söyledi. Recep Tayyip Erdoðan Parký'nýn büyüklüðü ve içindeki donaný-

mýyla Mardin'de bir ilk olacaðýný söyleyen Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, "Mardin'e 30 bin metrekare büyüklüðünde bir park kazandýrýyoruz. Bu alan yeni yerleþim yerinde çok büyük bir alan olacak. Parkýmýzýn içinde halkýmýzýn rahat edeceði her þey olacak. Çok amaçlý spor sahalarýnda gençlerimiz istediði gibi vakit geçirecek. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn ismini vereceðimiz bu parkla Mardin'e kazandýrdýðýmýz yeþil alanlar içinde zirve yapmýþ olacaðýz. Parkýn içinde çocuk oyun grubu, spor aletleri, oyun gruplarý, fitness aletleri, oturma alanlarý, kamelya, havuzlar, yürüyüþ yollarý ve çok amaçlý spor sahalarý yer alacak" dedi. ÝHA

Van'da elektrik kesintisi sorunu Van Ticaret ve Sanayi Odasý (VAN TSO), son günlerde yaþanan elektrik kesintileri nedeniyle VEDAÞ yetkilileriyle bir araya gelerek, sorunun çözümüne yönelik çalýþmalarýn ihayata geçirilmesini talep etti.

rýmcýnýn gelmesi mümkün deðil. Ülke ve il ekonomisine katký sunan, istihdam oluþturan üyelerimizin elektrik kesintileri nedeniyle meydana gelen ticari kayýplarýnýn bir an evvel çözüme kavuþturulmasý gerekir. Elektrik kesintilerinin bir kýsmý kaçak elektrik kullanýmýna baðlý olabilir, ancak VEDAÞ'ýn yetersiz olan hatlarý yenilemesi, altyapý çalýþmalarýný güçlendirmesi ve çaðrý merkezini aktif hale getirilmesi büyük katký saðlayacaktýr" dedi.

AN TSO Baþkaný Necdet Takva, VEDAÞ Þirket Müdürü Zafer Türüt'le bir araya geldi. Takva, kýþ mevsiminin gelmesiyle birlikte artan elektrik kesintileri nedeniyle üyelerinin ticari faaliyetlerinin olumsuz etkilendiðini söyledi. Takva, "Bu durum sürekli odamýza intikal etmekte ve konunun çözümü noktasýnda çalýþmalarýn yapýlmasý talep edilmektedir. Tüm finansal kaynaklarýný bu ilde deðerlendirerek, ticari faaliyet yürüten tüccar ve sanayicilerimiz hemen hemen her gün meydana gelen elektrik kesintileri karþýsýnda maðdur olmaktadýrlar. Uzun yýllardýr ilimize yabancý yatýrýmlarýn gelmesine yönelik çalýþmalar yapýlmaktadýr. Ancak sanayinin olmazsa olmasý enerjinin saðlýklý bir þekilde verilmediði bir kente yatý-

'Kaçak kullaným sýkýntý yaratýyor' VEDAÞ Þirket Müdürü Zafer Türüt ise, vatandaþlarýn elektrik faturalarýndaki faiz indirimi uygulamasýna raðmen borçlarýný ödemediðini belirtti. Türüt, "VEDAÞ Van geneline Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) 80 milyon TL deðerinde elektrik alýyor, fakat bu tutarýn sadece 20-30 milyon TL tahsil edebiliyoruz. Van'daki kaçak elektrik kullaným oraný yüzde 51 iken tahsil edilen elektrik oraný ise yüzde 58 olduðu görülmektedir. Kaçak elektrik kullanýmýnýn son bulmasý Van'da elektrik kesintilerinin büyük bir kýsmýný ortadan kaldýracaktýr. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn hassas davranmasýný bekliyoruz" dedi. ÝHA

V

uzey Irak'ýn sýfýr noktasýnda bulunan Derecik Beldesi'ndeki Þemdinli ÝMKB Çok Programlý Lise'de yaklaþýk 3 yýldýr görev yapan beden eðitimi öðretmeni Murat Öter, sýnýrdaki öðrencilerin üniversiteye hazýrlanmasý için ön ayak oldu. Malatya doðumlu olan ve Ýstanbul'da ikamet eden Murat Öter, 2013 yýlý Kurban Bayramý tatilindeyken öðrencilerinin arayarak üniversiteye hazýrlýk kitaplarýna ihtiyacý olduðunu söylemesi üzerine 'Haydi Sýnýrdaki Öðrencilere Siz De Bir Kitap Gönderin' adý altýnda bir kampanya baþlattý. Murat Öter, kendisinin beden eðitimi öðretmeni olduðunu ve branþýyla çok da alakasý olmamasýna raðmen taþýn altýna elini çekinmeden koymaya çalýþtýðýný belirtti. Öter, "Sahip olduðu imkan ve þartlarýn kýsýtlýlýðýný hiç düþünmeden sýnýrdaki çocuklarýn her þeyden önce hepimizin evladý ve geleceði olduðunu bir daha hatýrlayýp, sizin de taþýn altýna elinizi düþünmeden koymanýzdýr. Buradaki çocuklarýn üniversiteye hazýrlýk kitaplarýna ihtiyacý var. Herkesin bu çocuklara kitap yardýmý yapmasýný bekliyoruz" dedi. ÝHA

Sultan Abdülhamit'in hayatý sahnelenecek Osmanlý padiþahlarýndan Sultan Abdülhamid Han döneminde cereyan eden ve tarihe mal olmuþ bazý siyasi geliþmelerin perde arkasýnýn iþlendiði "Eskitilmiþ Kýlýç" adlý tiyatro oyunu, Siirt'te izleyicilerle buluþacak.

S

iirt Valisi Ahmet Aydýn'ýn daveti üzerine gelecek olan tiyatro ekibi, Sultan Abdülhamid Han'ýn hayatýný konu alan oyunu, 11 Ocak 2014 Cumartesi günü saat: 19.30'da Halk Eðitim Merkezi Salonu'nda sahneleyecek. Kültürel etkinlikler kapsamýnda sahnelenecek olan senaryosunu Mustafa Akif Ekþi'nin yazdýðý, yönetmenliðini Sami Gülbaba'nýn yaptýðý tiyatro oyunu, tarihçilerin objektif yorumlarýndan yola çýkýlarak tarihe yanlýþ aksettirilmiþ gerçeklerle izleyicilere mesaj vereceði bildirildi. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Cengizhan Baþaran, tiyatro oyunu ile Osmanlý'nýn son dönemini gözler önüne getireceklerini dile getirdi. ÝHA

Köylüler Mekke'nin Fethi'ni kutladý D

iyarbakýr'ýn Hani ilçesine baðlý Gürbüz Beldesi'nde düzenlenen "Mekke'nin Fethi" programýna halk yoðun ilgi gösterdi. Hani Ýrþad Der Gürbüz Belde Temsilciliði, düzenlediði program ile Mekke'nin Fethi'ni kutladý. 2. Nolu Taziye Evi'nde gerçekleþtirilen program Abdullah Göðercin'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Daha sonra Grup Ýrþad ilahiler seslendirdi. Programa konuþmacý olarak katýlan Nihat Çam Hoca, konuþmasýnda, Mekke'nin Ýslam öncesi durumundan baþlayarak fetih yýlýna kadar geçen sürede yaþananlarý özetleyerek, "Mekke'de Müslüman olmanýn ne demek olduðunu iyi anlamalýyýz. Bilal'in (r.a) bedenin Mekke çöllerinde nasýl kavrulduðunu, Habbat b. Eret'in vücudunun kýzgýn demirlerle daðlandýðýný, Dar'ul Erkam'da yapýlan iman sohbetlerini, Mushab b. Ümeyr'in önce Habeþistan'a daha sonra Medine'ye hicretini, bir kez daha anlamalýyýz. Ýnsanlýk Resul'i Ekrem'in Mekke Fethi esnasýndaki duruþundan ders almasý gerekir. Mütevazilikten çenesi nerede ise devenin sýrtýna deðiyordu. Mekke'ye giriþi esnasýnda fetih süresi okuyordu ve 'Hak geldi batýl zail oldu, zaten batýl yok olmaya mahkumdur.' diyordu. Fetih küfür kalelerinin Ýslam'a açýlmasý demek olduðu kadar, gönül kapýlarýnýn Ýslam'a açýlmasýdýr. Fetih, Allah'ýn kullarýnýn kullara kulluktan kurtarýp sadece Allah'a kul etme eyleminin zaferle sonuçlanmasýdýr. Fetih; ele geçirip iþgal etmek deðil, tam tersine her þeyi sahibine iade etmektir" dedi. Program Feyzi Yaþar'ýn okuduðu Fetih þiirinin ardýndan okunan dua ile son buldu. LKHA


Ýç-Dýþ Politika

3 OCAK 2014 CUMA

9

Genelkurmay Baþkaný'na istifa mektubu CHP Cezaevi Komisyonu Üyesi Veli Aðbaba, "CHP Cezaevi Komisyonu olarak Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'e açýk mektup yazdýk ve kendisini istifaya davet ettik" dedi.

C

HP Cezaevi Komisyonu üyesi milletvekilleri Veli Aðbaba, Balyoz davasý ile ilgili Meclis Araþtýrma Komisyonu kurulmasýný istedi. Hukukun ayakkabý kutularý içinde kaybolduðu günlerin yaþandýðýný söyleyen Aðbaba, "Demokrasinin güvencesi olan güçler ayrýlýðý ilkesi AK Parti'nin dikta rejimi altýnda yok edilmiþtir. Cadý avýna dönüþmüþ olan dava sürecinde sadece tutuklu ve hükümlüler deðil, aileler de büyük maðduriyet yaþamýþlardýr. Darbeyi AK Parti ve iþbirlikçileri baþlatmýþtýr. Darbenin

baþlangýcý 12 Eylül 2010 referandumudur. Balyoz davasýnýn daha önceden de bir kumpas olduðunu söyledik. Balyoz davasýnýn özeti haksýz yargýlama, hukuksuz infazdýr. Bu iþin çözümü siyasi olmalýdýr. Yasal düzenleme yapýlmalý, haklar iade edilmelidir. Derhal Meclis Araþtýrma Komisyonu kurulmalýdýr. Bu konudaki teklifimizi Meclis'e sunacaðýz. CHP Cezaevi Komisyonu olarak Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'e açýk mektup yazdýk ve kendisini istifaya davet ettik. Kumpas

kurulduðunu yýllardýr söyleyen askerler varken, Genelkurmay Baþkaný kendi askerlerine neden inanmamýþtýr, neden Baþbakan Baþdanýþmanýna inanmayý tercih etmiþtir. Buradan soruyorum, Baþbakan'ýn baþdanýþmaný ayný zamanda Genelkurmay Baþkaný'nýn da baþdanýþmaný mýdýr? Orduya yönelik kumpasý göremeyen, durduramayan bir Genelkurmay Baþkaný orduyu artýk yönetemez. Bu kumpasý engelleyemiyorsa o ordunun baþýnda durmamalýdýr" þeklinde konuþtu.

'Paralel devlet' iddiasýna soruþturma TSK'nýn personel sayýsý 662 bin G

A

nkara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, AK Parti'li Mehmet Ali Þahin ve Baþbakan'ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan'ýn açýklamalarý doðrultusunda devlet içinde yasadýþý örgütlenme iddialarýyla ilgili soruþturma baþlattý. YARSAV, devlet içinde yasadýþý örgütlenme olduðu iddialarýyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardýndan Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, iddialarýn araþtýrýlmasý için soruþturma baþlattý. Yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan konuþan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, yargýda örgütsel bir yapý olduðunu ifade etmiþti. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin de "cemaatin imamý olarak bilinen bir Yargýtay üyesinin Fethullah Gülen'den görüþ alarak karar verdiðini" söylemiþti. Baþbakan Erdoðan'ýn siyasi baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan ise köþe yazýsýnda "orduya kumpas kuruldu" diye yazmýþtý.

enelkurmay Baþkanlýðý, TSK bünyesinde asker ve sivil personel sayýsýnýn toplam 662 bin 719 olduðunu açýkladý. Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, TSK bünyesinde 344 general ve amiral görev yapýyor. Bunlarýn 312'si Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde, 31'i jandarmada ve 1'i Sahil Güvenlik Komutanlýðý bünyesinde görev yapýyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 32 bin 963, Jandarma Genel Komutanlýðý'nda 5 bin 794 ve Sahil Güvenlik Komutanlýðý'nda 600 subay görev yapýyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 71 bin 611, Jandarma Genel Komutanlýðý'nda 22 bin 358, Sahil Güvenlik Komutanlýðý'nda ise bin 399 astsubayýn görev yaptýðýnýn belirtildiði açýklamada, Jandarma Genel Komutanlýðý'nda da 23 bin 735 uzman jandarmanýn görev yaptýðý bildirildi. 52 bin 194 sivil memur Jandarma Genel Komutanlýðý'nda 9 bin 309, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 40 bin 524, Sahil Güvenlik Komutanlýðý'nda 676 uzman erbaþ bulunurken,

Efkan Ala yemin etti Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Anayasa ve TBMM Ýçtüzüðü uyarýnca, Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar, TBMM Genel Kurulu'nda andiçerler ve Bakan sýfatýný taþýdýklarý sürece milletvekillerinin tabi olduklarý kayýt ve þartlara uyarlar, yasama dokunulmazlýðýna sahip bulunurlar. Bu kiþiler, TBMM üyeleri gibi ödenek ve yolluk alýrlar.

Milletvekili olmayan bakanlar, milletvekili olan bakanlar gibi TBMM Genel Kurulu çalýþmalarýna katýlýrlar ve konuþma yaparlar ama oy kullanamazlar. Son dönemde, 57. Hükümet'te ekonomiden sorumlu Devlet Bakaný olan Kemal Derviþ ile 60. Hükümet'te Dýþiþleri Bakaný olan Ahmet Davutoðlu, milletvekili olmadan bakanlýða getirildikten sonra ayný þekilde andiçmiþti.

uzman personel toplamýnýn ise 211 bin 636 olduðu kaydedildi. Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðý'nda görev yapan yedek subay sayýsýnýn toplamda 7 bin 687, erbaþ ve er sayýsýnýn ise toplamda 391 bin 200 olduðu belirtildi. TSK bünyesinde 52 bin 194 sivil memur ve iþçinin görev yaptýðý da kaydedilerek, askeri personel içindeki uzman personel oranýnýn Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde yüzde 35, Jandarma Genel Komutanlýðý'nda yüzde 34, Sahil Güvenlik Komutanlýðý bünyesinde yüzde 61 olmak üzere toplam yüzde 35 olduðu vurgulandý.

2014 MALI YILI 2 KALEM KÝT KARÞILIÐI CÝHAZ ALIM ÝÞÝ ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESÝ-DÝYARBAKIR SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU 2014 MALÝ YILI 2 KALEM KÝT KARÞILIÐI CÝHAZ ALIM ÝÞÝ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/195617 1-Ýdarenin a) Adresi : HASTANELER CADDESÝ DAÐKAPI YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122245751 -4122290147 c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@dch.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 2014 MALÝ YILI 2 KALEM KÝT KARÞILIÐI CÝHAZ ALIM ÝÞÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi/Hastane Ambarý c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýyla iþe baþlanýr malzemeler hastanenin ihtiyacýna binayen peyderpey alýnacaktýr. Sözleþme imzalandýðý tarihten itibaren 15.12.2014 tarihine kadar geçerlidir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi b) Tarihi ve saati : 10.01.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi: 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge. 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kay::lý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzei kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: Ýstekliler teklif ettikleri týbbi malzemelerin T.C. Ýlaç ve Ulusal Bilgi Bankasýna (TÝTUBB) Kayýtlý olduklarýný ve bu malzemelerin TÝTUBB'da Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylýdýr olduðunu gösterir belgeyi teklif dosyasýnda sunmalarý gerekmektedir. Ýstekliler teklif ettikleri malzemelerin UBB kodlarýný ayrý bir liste halinde ve teklif edilen kaleme göre ayrýntýlý bir þekilde belirtip ihale dosyasýnda sunacaklardýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Satýn Alma Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Satýn Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmigün) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn-2495

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

Haber

3 OCAK 2014 CUMA

Suriye'den F-16'lara taciz Genelkurmay Baþkanlýðý, Türkiye-Suriye sýnýrýnda devriye görevi yapan iki adet F-16 savaþ uçaðýnýn Suriye füze sistemi tarafýndan taciz edildiðini açýkladý.

G

enelkurmay Baþkanlýðý, TürkiyeSuriye hudut bölgesinde hava muharebe devriye görevi yapan iki F-16 uçaðýna, Suriye'de konuþlu füze sistemleri tarafýndan tacizde bulunulduðunu bildirdi. Genelkurmay'ýn internet sitesinde konuyla ilgili yapýlan açýklama þöyle: "TürkiyeSuriye hudut bölgesinde "Hava Muharebe

Devriye Görevi" icra eden iki adet F-16 uçaðýmýz, Suriye'ye ait bir adet SU-24 uçaðýnýn sýnýrýmýza doðru yaklaþmasý üzerine bölgeye yönlendirilmiþ, ancak söz konusu hava aracý, sýnýrýmýza beþ deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaþmýþtýr. Türkiye-Suriye hudut bölgesinde "Hava Muharebe Devriye Görevi" icra

etmekte olan iki adet F-16 uçaklarýmýza, Suriye'de konuþlu füze sistemleri tarafýndan, Hatay üzerinde toplam beþ dakika 10 saniye süre ile 8 kez radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuþtur. Dört adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattý boyunca devriye uçuþu icra edilmiþtir."

Türk iþçiler Irak'ta mahsur kaldý I

Ýran Dýþiþleri Bakaný Türkiye'ye geliyor

Ý

ran Dýþiþleri Bakaný Cevad Zarif, günübirlik Türkiye ziyaretinde Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile görüþecek. Görüþmede Suriye ve Irak konusu öncelikli baþlýk olacak. Suriye için Ýkinci Cenevre Toplantýsý'na giderken hazýrlýklar ele alýnacak. Son dönemde Irak'ta Ambar kentinde baþ-

layan operasyonlar ve sonrasýnda yaþanan siyasi gerilim ele alýnacak. Görüþmelerde 17 Aralýk operasyonuyla gündeme gelen Halk Bankasý iddialarý ile Ýran'da baþlatýlan ve Türkiye'deki operasyon ile baðlantýlý olmadýðý iddia edilen mali soruþturmanýn da gündeme gelmesi bekleniyor.

rak'ýn Ramadi kentinde Irak ordusu, aþiretler ve El Kaide militanlarý arasýnda yoðun çatýþmalar yaþanýyor. Ramadi'deki bir þantiyede çalýþan 75 Türk iþçi, çatýþma bölgesinde mahsur kaldý. Türk iþçiler, sosyal medya üzerinden zor durumda olduklarýný ve bölgeden tahliye edilmek istediklerini duyurdu. Durumu takip ettiklerini söyleyen Türk elçilik makamlarý da, iþçilerle iletiþim halinde olduklarýný ve tahliye þartlarýnýn araþtýrýldýðýný belirtti. Ramadi'de birkaç gün önce, polisin hükümet karþýtý gösterilere müdahalesi sonucu çatýþmalar baþlamýþtý. Silahlý gruplarýn bölgedeki 5 polis karakolunu ele geçirdiði belirtilirken, kentte meydana gelen bir patlamada 2 polisin öldüðü, 6 kiþinin de yaralandýðý kaydedildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

3 OCAK 2014 CUMA

11

Urfa'da hakeme yönelik saldýrý kýnandý Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði (Tffhgd) Þanlýurfa Þube Baþkaný Niyazi Ýzgören, Þanlýurfa'daki hakem saldýrýsýný kýnadý.

Ý

zgören konu ile ilgili yaptýðý açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "25.12.2013 Çarþamba günü ve 29.12.2013 Pazar günü oynanan müsabakalarda Bölgesel hakem Mikail Cihangir ve Bölgesel Yardýmcý Hakem Tuncer Bilir'e yönettikleri müsabakalarda fiili saldýrýlar olmuþ saldýrý neticesinde Mikail Cihangir darp raporu almýþ konu adli makamlara sirayet etmiþ ve hukuki süreç baþlamýþtýr. Her iki hakem arkadaþýmýza öncelikle geçmiþ olsun der acil þifalar dileriz. Baþta hakem camiasý olmak üzere saðlýkçý, seyirci emniyet görevlileri ve konunun paydaþlarý olan tüm kesimleri rahatsýz eden bu olaylarýn son bulmasý ve müsabakalarýn yarým kalmasý deðil tamamlanmasýný futbolun seyir zevkine darbe vurulan bu olaylarýn son bulmasýný istiyoruz. Bu olaylarýn baþta Türk futboluna ve Þanlýurfa futboluna vurulmuþ bir darbe olduðu inancýný taþýyoruz. Hakemlerin sahipsiz olmadýðýný ve kanunlarla korunduðunun bilinmesini istiyor ( Sporda Þiddet yasasý) konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluþlarý göreve davet ediyoruz. Kendini bilmez sporun dostluk barýþ ve kardeþlik olduðunu bilmeyen bu cehaletin ve bu zihniyetin spor kamuoyundan bir an önce uzaklaþmasýný diliyoruz. Yaþanan olaylarý tekrar kýnýyor ve bir daha yaþanmamasýný istiyoruz."

Maçýn tatil edilmesine anlam veremedik

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takýmlarýndan Girmana Belediyesi Ýpekyoluspor'un teknik sorumlusu Ramazan Koçak, Malatyaspor ile oynadýklarý karþýlaþmanýn 52. dakikada maçýn hakemi Oðuz Kaan Uran tarafýndan tatil edilmesiyle ilgili çarpýcý iddialarda bulundu.

K

oçak, 29 Aralýk 2013 Pazar günü saat 10.00'da Yeþiltepe Stadý'nda Malatyaspor ile oynadýklarý karþýlaþmanýn 52. dakikada maçýn hakemi tarafýndan iptal edilmesine bir anlam veremediklerini söyledi. Karþýlaþmanýn hakemi Oðuz Kaan Turan'ýn karþýlaþmayý 'güvenlik zafiyeti' iddiasýyla tatil ettiðini söylediðini öne süren Koçak, "Karþýlaþmanýn hakemi maça eli cebinde baþlamýþtýr. Hakemin maçý eli cebinde yönettiði görüntüler elimizde mevcuttur. Bu görüntüleri gerekli yerlere ileteceðiz" dedi. Koçak, karþýlaþmanýn tatil edilmesine bir

anlam veremediklerini ifade ederek, þunlarý söyledi: "Mücadelenin 52. dakikasýnda rakip oyuncu bizim oyuncumuza faul yaptý. hakemde faul atýþýný bizim lehimize verdi. Rakip futbolcu, bizim yerde kalan futbolcumuzun yanýndaydý. Takýmýmýzýn kaptaný Süleyman Aracý, rakip futbolcuyu eliyle hafifçe iterek, uzaklaþmasýný istedi. Rakip oyuncuya sert bir müdahale yoktu. Zaten kendisini ne yere attý ne de hamle yaptý. Ama hakem kaptanýmýza direk kýrmýzý kart çýkarttý. Oyuncumuz bunun üzerine hakeme, 'ne yapýyorsunuz' dedi. Hakem de kaptanýmýza dýþarýyý göstererek, oyundan çýkmasýný istedi. Bunun üzerine kaptanýmýz, kaptanlýk bandýný hakemin üzerine attý. Hakem ise 'Maçý tatil ettim. Güvenliðim yoktur' diyerek, sahayý terk etti. Hakem, sahayý terk ettiði esnada kendisine hakaret edildiðini de söylüyor. Ben takýmýn teknik sorumlusu olarak 'Hocam ne yapýyorsunuz' dedim. Bana, 'Çýk dýþarý, sahanýn güvenliði yok, maçý tatil ettim' cevabýný verdi. Maçta görev alan polisler ile maçý izleyenlerde bu duruma bir anlam veremedi." Hakemin karþýlaþmayý zaman zaman eli cebinde yönettiðini iddia eden Koçak, "Gözlemciyle hakem soyunma odasýnda denk raporlar tutuyorlardý. Ben de içeri girip, 'darp varsa kabulüm ama niye tatil ettiniz' diye sordum. Hiç oralý bile olmadýlar. Hatta sürekli sert bir dille dýþarý çýkmamý istediler. Ben de 'Sizi Allah'a havale ediyorum' deyip, dýþarý çýktým."

Akçakalespor liderliðe yükseldi

Þanlýurfa Süper Amatör Lig'de Akçakalespor güçlü rakibi Ýl Özel Ýdarespor'u 4-2 yenerek liderliðe yükseldi. A kçakale ilçe stadýnda Þanlýurfa Süper Amatör Lig lideri Ýl Özel Ýdarespor ile ligde 2. sýrada bulunan Akçakalespor arasýnda oynanan 2013 yýlýnýn son derbisinde ilk yarý karþýlýklý ataklar sonuç vermeyince 0 - 0 tamamlandý. Karþýlaþmanýn 2. yarýsýnda rakibi Ýl Özel Ýdarespor karþýsýnda etkili bir futbol sergileyen Akçakalespor'da takým kaptaný Mehmet Can devreye girdi ve attýðý birbirinden güzel 3 golle takýmýný öne geçirdi. Daha sonra Mehmet Can arkadaþý Eyüp'e asistlik yaparak attýrdýðý golle Akçakalespor rakibini 4-2 yenerek liderliðe yükseldi. Akçakalespor aldýðý galibiyetle puanýný 25'e çýkararak en yakýn rakibi Suruç Gençlikspor'un önünde ligin yeni lideri oldu.

100 Metre Erkekler Dünya rekorunu 81 yýl geriden takip ediyoruz Türk atletizmi onca yatýrým ve çabaya raðmen 100 metre erkekler kategorisinde uluslararasý platformda bir türlü kendini aþacak beceriyi sergileyemiyor.

A

tletizmde 100 metredeki gururumuz Ramil Guliyev'in 10: 23'lük Türkiye rekoru, ABD'li Eddie Tolan'ýn 1 Aðustos 1932'de Los Angeles'ta kýrdýðý Dünya rekoruna denk.Türk atletizmi onca yatýrým ve çabaya raðmen 100 metre erkekler kategorisinde uluslararasý platformda bir türlü kendini aþacak beceriyi sergileyemiyor.Sprinter yetiþtirmekte zorlanan ülkemizde Türkiye rekoru, geride býraktýðýmýz yýl 15 salise geliþse de, bu rekor, uluslararasý platformda kürsüye çýkmaya yetmediði gibi, dünyanýn sayýlý atletlerinin geçen yýlki performanslarýnýn yanýna bile yaklaþamýyor.Dünyanýn en hýzlý atletleri sýralamasýnda; "Yerli Bolt" diye Azerbaycan'dan ithal ettiðimiz 100 metredeki Ramil Guliyev'in 10: 23'lük Türkiye rekoru ise Jamaikalý sprinter Usain Bolt'un 9: 58'lik Dünya rekorunu tam 81 yýl geriden izliyor.Çaresizlik içinde çare diye baþvurulan "devþirme" modelinin ürettiði ve atletizm tarihimize "100 metre erkekler Türkiye rekoru"

olarak geçen Azeri atlet Guliyev'in 27 Haziran 2013'te Mersin'deki Akdeniz Oyunlarý'nda gerçekleþtirdiði 10.23'lük derece ise ABD'li Eddie Tolan'ýn 1 Aðustos 1932'de Los Angeles'ta kýrdýðý Dünya rekoruna denk.Ama Türk atletizmi "Türkiye rekoru yenilendi" diye sevinçten havalara uçuyor.Nerede 9: 58 ve nerede 10: 23'Özetlersek, 100 metre erkekler dünya rekorunu tam 81 yýl geriden takip ediyoruz.Bu tabloya sevinmek mi, üzülmek mi gerekir'Daha da fenasý ise Türkiye'de 100 metre erkekler rekorunun kronolojik geliþimini anlatan trajik hikayesi.Erkekler 100 metre rekoru ile tanýþmamýz, Salih Mercan'ýn, 27.06.1972'de Varþova'daki 10: 71'lik derecesiyle baþlýyor.Bu rekor tam 12 yýl kýrýlamýyor. Kýsa mesafede bir rekor bu kadar küllenir mi? Türkiye'de külleniyor.Taa ki, Barýþ Özatman'ýn 15.09.1990'da Ýstanbul'daki 10: 58'lik performansýna kadar, Mercan, bu ülkede rekortmen olarak anýlýyor.1992'de spora büyük yatýrým yapan Türkiye'nin Barcelona Olimpiyatlarý'nda adý anýlmasa da Cengiz Kavaklýoðlu, 22.06.1991'de Atina'da 10: 41 koþarak, Özatman'ýn rekorunu geliþtiriyor.Bu defa 9 yýllýk bir bekleyiþ daha baþlýyor. Ta ki, 100 ve 200 metre rekortmeni Reþat Oðuz'un 10: 38'lik Tel Aviv koþusuna dek.Oðuz'un rekorunu iki yýl sonra Enka Spor Kulübü'nden Ýzzet Sefer, Sofya'daki New Star International Meeting yarýþlarýnda 10.38'lik derecesiyle egale ediyor. Ne var ki, sonraki yýllarda Safer bu dereceyi bir daha geliþtiremiyor.Tam 13 yýllýk tutukluk daha… Azeri atlet Ramil Guliyev, Türk vatandaþý yapýlýp, Türkiye adýna koþuncaya kadar. Ancak, Azerilerin Londra Olimpiyatlarý'nda koþmasýna izin vermediði Guliyev, Mersin'deki Akdeniz Oyunlarý'nda piste 10: 23'lük performansýyla 27 Haziran 2013'te tarihi bir baþarýya imza atýyor.Ancak dökme suyla Türk atletizmi ne kadar yol alýr ki, orada kalýyor iþte. 2013 Erkekler 100 metre yarýþlarý dünyada nefes kesen rekabetlere sahne olurken, Türkiye bu etapta pistte fiilen nal topluyor.

G.Antep'te 4 isim gönderildi!.. P

TT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükþehir Belediyespor'da 4 futbolcunun sözleþmesi feshedildi. Kulüpten yapýlan açýklamaya göre, teknik direktör Hasan Özer'in raporu doðrultusunda Emrah Kol, Hüseyin Yakup Düz, Konan Oussou ve Roman Güntensperger'in sözleþmelerinin feshedildiði kaydedildi.Bu arada mavi-beyazlýlarýn güçlü bir ekip oluþturmak için ihtiyaç duyulan mevkilere transfer yapacaðý öðrenildi.


12

CMYK

3 OCAK 2014 CUMA

Diyarbakýr'ý Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig'de temsil eden takýmlar devre arasý kamp çalýþmalarý için Antalya'da toplandý. Ýki takýmýn da kamp çalýþmasý 12 gün devam edecek.

S

por Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta ligin ilk yarýsýný 29 puanla 5. sýrada tamamlayan ve ilk yarýnýn son 7 haftasýnda yakaladýðý devam ettirerek önce 2. Lig'e çýkmak isteyen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Lara bölgesindeki Kremlin Oteli'nde kamp çalýþmalarýna baþladý. Takýmýn kamp çalýþmasý 14 Ocak'a kadar devam edecek. Yeþil-kýrmýzýlý takýmýn burada en az 2 hazýrlýk maçý yapmasý bekleniyor. Kampýn ardýndan kente dönecek olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, 25-26 Ocak'ta baþlayacak ikinci yarýnýn ilk maçýnda kendi sahasýnda Ýskenderun Demirçelikspor'la karþýlaþacak.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk yarýsýný 33 puanla ikinci sýrada tamamlayan Diyarbakýrspor A.Þ.'de Antalya'da kamp yapacak. Lara bölgesindeki Titanic Otel'de 12 gün çalýþacak olan Diyarbakýrspor A.Þ. hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk verecek. Namýk Altunsoy'un yerine göreve getirilen teknik direktör Hýdýr Akbaþ ilk kez takýmýn baþýna geçecek. Antalya'da toplanan takým,daha sonra idmanlara baþlayacak. 3.Lig 3.Grup'ta ikinci yarý 1819 Ocak'ta baþlarken,Diyarbakýrspor A.Þ;ikinci yarýnýn ilk maçýnda kendi sahasýnda Gölcükspor'la karþýlaþacak.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Petrolspor Çýksalýn'ý elinden kaçýrdý

Sason'da Voleybol turnuvasý baþladý Batman'ýn Sason ilçesinde kamu kurum ve kuruluþlar arasýnda Voleybol Turnuvasý gerçekleþti.

S

osyal ve sportif etkinliklerin hýz kazandýðý Sason Ýlçesinde, kamu kurum ve kuruluþlar arasýnda Voleybol Turnuvasý gerçekleþti. Sason Kaymakamý Cihat Arýk, turnuvanýn amacýnýn kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan personellerin spor yapmalarýný ve kaynaþmalarýný saðlamak olduðunu söyledi. Turnuvanýn faydalý bir etkinlik olacaðýna inandýðýný belirten Kaymakam Arýk, tüm takýmlara baþarý diledi. Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Güçhan Bekiroðlu da sporun tüm kitlelere yayýlmasý, spor sayesinde kamu personelleri arasýnda dostluklarýn oluþmasý ve daha fazla kamu personelinin spor yapmasýna imkân saðlamak amacýyla turnuva düzenlediklerini belirtti.

CMYK

3.Lig 2. Grup Batman temsilcisi Petrolspor, hazýrlýk maçýnda oynadýðý Çýksalýnspor karþýsýnda galibiyet saðlayamadý. Batman Petrolspor, hazýrlýk maçlarý kapsamýnda Çýksalýnpsor'u yenemedi. Petrolspor üstün oynadýðý maçta yakaladýðý gol pozisyonlarýný cömertçe harcadý. Karþýlaþma boyunca rakibi karþýsýnda üstün bir futbol sergileyen kýrmýzý beyazlý ekip maçýn 42. dakikasýnda Hakan'ýn ayaðýndan yediði gole 45. Dakikada Coþkun Korkmaz ile karþýlýk verdi ve ilk yarý 11 sona erdi. Maçýn ikinci yarýsýnda iki takým da gol bulamayýnca maç 1-1 sona erdi. Maçýn ikinci bölümünde bütün sporculara þans veren teknik direktör Durmuþ Ali Çolak, maç boyunca

sporcularýný sýk sýk uyardý.

PERFORMANSTAN MEMNUN Hazýrlýk maçlarýnýn lig için ölçü olmadýðýný belirten Petrolspor futbol direktörü Þahabettin Yanar, futbolcularýn performansýndan memnun olduðunu söyledi. Yanar, ''Çalýþmalarýmýz iyi gidiyor. Ýmkânlarýmýz çerçevesinde kadromuza katacaðýmýz sporcular ile ligde çýtayý yükseltmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde transfer ile alakalý geliþmeler olursa Batman halký ile paylaþacaðýz.'' dedi. Öte yandan takýmýn baþarýlý defans elemanlarýndan Ahmet Köseoðlu'nun ayaðýnda yýrtýk tespit edildi.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

03 01 2014 gazete sayfaları  
03 01 2014 gazete sayfaları  
Advertisement