Page 1

Burasý Hýristiyan Burasý Müslüman

MEZARLIÐI

H

ýristiyan mezarlýðýnda mezarlýk yeþillendirilmiþ ve oldukça temiz. Müslüman mezarlýðýnda ise doðal yetiþen yeþilliði bile büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlar bitiriyor. Ýslam inancýna göre

Haber Merkezi (Özel)

mezarlýklar temiz olmalý. Ve yine Ýslam inancýna göre mezarlýklar ziyaret edilmeli ve yeþillendirilmeli. Ancak Avrupa’da mezarlýklar tertemiz iken Müslüman mezarlýðýnda hayvanlar otluyor. „ 3’te

Kürtçe Hamlet Diyarbakýr'da

G

ittiði Hollanda, Ýsveç, Ankara ve Ýzmir'de büyük ilgi gören Kürtçe Hamlet oyunu, 3, 4, 5 Ocak ile 10, 11, 12 Ocak tarihlerinde Diyarbakýr Büyükþehir Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyicilerle buluþacak. 4’te

Soðuk havalar kalbinizi yormasýn! K

PERÞEMBE 3 OCAK 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

alp hastalarý soðuk kýþ günlerinde yaþam þekillerini mevsime göre programlamalý, üþümemek ve hastalanmamak için gösterilen özen, kalp saðlýðýna da gösterilmelidir. 2’de

8 küçük kýzý Kaymakam evlendirilmeden kurtardý

Diyarbakýr'ýn Dicle Ýlçe Kaymakamý Çaðlayan Kaya, kurduðu ikna ekibi sayesinde okul çaðýnda olan ve zorla evlendirilmek istenen 8 kýz çocuðunun ailelerini ikna edilerek okula kazandýrýldý.

D

icle Kaymakamý Çaðlayan Kaya, ilçede öðretmen ve müdürlerden oluþturduðu ikna ekibi sayesinde zorla evlendirilmek istenen 12-16 yaþ arasýndaki 8 kýz çocuðunun ailesini ikna ederek okula kazandýrdý. Kurtarýlan 8 kýz çocuðundan birinin, ablasýnýn vefat etmesi üzerine yeðenlerine annelik yapar düþüncesiyle eniþtesi ile evlendirilmek istendiði, baþka bir kýz çocuðunun da 35 yaþýnda olan amcasýnýn oðlu ile evlendirilmek istendiði, ancak ailesinin ikna edilmesi sonucu okula kazandýrýldýðý belirtildi. Kaymakam Kaya, gönüllü olarak geldiði ilçede özverili çalýþmalar yaptýðýný, kendisinin kahraman deðil asli görevlerini yaptýðýný söyledi. „ 4’te

K

endine özgü bir kimliði ve geleneði olan, paylaþýlamayan, her þeyiyle özel olan Türk kahvesinin faydalarý da saymakla bitmiyor. „ 2’de

Sosyal Denge Tazminatý D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Yetkilendirilmiþ Belediye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Bem Bir-Sen) ile Ýl Özel Ýdaresi personeli için sosyal denge tazminatý sözleþmesini imzaladý. „ 6’da

Diyarbakýr'a enerji yatýrýmý

KCK iddianamesi tamamlandý Y

D

Asgari ücret tepkisi Sigaraya yeni yýl zammý „ 6’da

„ 6’da

icle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) Diyarbakýr Ýl Müdürü Nihat Nurbaki, 2013 yýlýnda Diyarbakýr'a 28 milyon lira ödenek saðlandýðýný, ödeneðin tamamýný yatýrýma dönüþtüreceklerini söyledi. „ 7’de

Uzmanlardan bitkisel hap uyarýsý

„ 5’te

aklaþýk 1 yýl süren soruþturma sonunda Van eski Milletvekili Fatma Kurtulan bir numaralý þüpheli olarak yer aldý. Kurtulan'ýn 'PKK yöneticiliði' ile suçlandýðý iddianamede, DEHAP eski Genel Baþkaný Tuncer Bakýrhan da þüpheli olarak yer aldý. „ 4’te

Türk kahvesinin inanýlmaz faydalarý

Derslere sivil kýyafetle girdiler E

Vali Toprak Kulp'ta H

amzalý Köyü'nde 1995'te PKK üyeleri tarafýndan katledilen 23 vatandaþ için anma töreni vesilesiyle Kulp ilçesine giden Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak ilçede incelemelerde bulundu. „ 7’de

ðitim Bir-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Yunus Memiþ, sendika olarak ülke genelinde sivil itaatsizlik gösterip, iþe ve derslere serbest kýyafetle gireceklerini söyledi. Eðitimciler Birliði Sendikasý (Eðitim Bir-Sen) Diyarbakýr Þubesi tarafýndan bir günlük iþe ve derslere sivil kýyafetle gitme eylemi yapýldý. „ 5’te

Görme engelliler için sesli trafik ýþýðý Baþkentte Anayasa trafiði

D

icle Üniversitesi (DÜ) Hemþirelik Meslek Yüksek Okulu Çocuk Geliþimi Programý öðrencileri, görme engelliler için sesli trafik ýþýðý yaptý. „ Sayfa 8’de

M

eclis Baþkaný Cemil Çiçek, yeni anayasa çalýþmalarýyla ilgili görüþ alýþveriþinde bulunmak üzere CHP Lideri Kýlýçdaroðlu ile bir araya geldi. „ 9’da


2

Saðlýk

3 OCAK 2013 PERÞEMBE

Soðuk havalar kalbinizi yormasýn!

Kalp hastalarý soðuk kýþ günlerinde yaþam þekillerini mevsime göre programlamalý, üþümemek ve hastalanmamak için gösterilen özen, kalp saðlýðýna da gösterilmelidir. K tempolu olmalýdýr. Her gün evin koridorunda yapýlacak 20-30 dakikalýk yürüyüþler de faydalý olacaktýr.

alp hastalarý soðuk kýþ günlerinde yaþam þekillerini mevsime göre programlamalý, üþümemek ve hastalanmamak için gösterilen özen, kalp saðlýðýna da gösterilmelidir. MemorialAtaþehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Baþkaný Doç. Dr. Azmi Özler, soðuk havalarda kalp saðlýðýný koruma yollarý hakkýnda bilgi verdi.

Dýþarý çýkarken dilaltý hapýnýzý alýn Kalp hastalarýnýn kýþýn sokaða çýkarken doktorlarýnýn verdiði dilaltý hapý ya da spreylerini mutlaka yanýna almasý önemlidir. Kiþi durumunda bir farklýlýk hissettiði anda hemen uygun bir yere oturmasý ve ilacýný kullanmasý gerekir.

Soðuk havalarda "kalp aðrýlarý" olabilir Soðuk havanýn kalp üzerinde doðrudan bir etkisi vardýr. Daha önceden kalp hastalýðý olduðunu bilmeyen kiþilerde dahi göðüs aðrýlarý olabilir. Tüm bu aðrýlar soðuk havanýn spazm etkisinden kaynaklanmaktadýr.

Polar yün ve kaþmir sizi soðuktan korur Koroner arter hastalarý, stent takýlan ve bypass olan kiþiler sokaða çýkarken kendilerini mutlaka soðuktan korumalýdýrlar. Aðýzdan alýnan havanýn zararlarýný engellemek için mutlaka bir atký kullanýlmalýdýr. Kat kat giyinmek yerine soðuðu az geçiren polar, yün ya da kaþmir türleri tercih edilmelidir. Soðuktan korunmak için yün atlet giyilebilir.

Kalp krizleri kýþ aylarýnda 3 kat daha fazladýr Kalp krizlerinin kýþ aylarýnda daha sýk olmasýnýn en önemli nedenleri, soðuk havalarýn uyardýðý damarlardaki büzülme, spazm ve kýþýn hareketin azalmasýdýr. Kalp krizlerinin kýþ aylarýnda 3 kat fazla görüldüðü ve yaz aylarýna göre daha ölümcül seyrettiði bilinmektedir.

Kýþýn turþu tüketimi de tansiyonu yükseltebilir Soðuk havanýn direkt olarak tansiyonu yükseltici bir etkisi yoktur. Tansiyon mekanizmalarý her insanda farklýdýr. Kýþ aylarýnda tansiyonun yükselmesinin nedenleri, genellikle hareketsiz yaþama geçiþ yapýlmasý ve saðlýksýz beslenmedir. Örneðin; kýþ aylarýnda sýkça tüketilen turþuda tuz

Kýþ diyetinizi planlayýn

oraný çok yüksektir ve bu besin tansiyon hastalarý için zararlýdýr. Bu nedenle özellikle tuz yerine sirke ile hazýrlanan turþular tercih edilebilir.

Grip aþýsý yaptýrýn Kalp hastalarý ve özellikle kalp kapak hastalýðý olanlarýn grip aþýsý olmalarý önerilmektedir. Bunun yanýnda akciðerlerde yetiþen ve kalp kapak-

larýna zarar veren pnömokok mikrobuna karþý 5 yýl koruyuculuðu olan "pnömokok aþýlarý" da olunabilir. Baðýþýklýk sistemini güçlendirmek için doktor tavsiyesi ile vitamin desteði alýnabilir. Ancak vitaminleri meyve ile almak daha doðru olacaktýr. Ýdrar söktürücü kullanan kalp hastalarý potasyum bakýmýndan zengin olan muz ve

kiviyi rahatlýkla tüketebilirler.

Kýþ geldi diye eve kapanmayýn Özellikle kalp hastalarý soðuk havalarý bahane ederek sporlarýný ihmal etmemeliler. Açýk havada ve egzoz dumanýndan uzak bir þekilde 30-45 dakika hafif tempolu yürüyüþ yapýlmalýdýr. Bu yürüyüþler mutlaka

Daha iyi beslenin, daha iyi hissedin!

Enerjinizi yükseltmek, ruh halinizi iyileþtirmek, aynaya hep mutlulukla bakmak, gözlerinizin derinliklerindeki pýrýltý ve neþeyi yakalamak için ihtiyacýnýz olan tek þey 'seçim yapmak'. 24.00 gibi yataða giriyoruz. Yani 7/24 koþuþturma halindeyiz. Bir çoðumuzunsa bu koþuþturma içinde pilimizin bittiði saatler, öðleden sonra 16.00-17.00'ye denk gelir. Sabahki koþuþturmanýn vermiþ olduðu yorgunluk, tavan yapar ve bu saatler günün kendimizi en yorgun ve enerjimizi en düþük hissettiðimiz zamanlarý olur. Bu durumu çözmenin çok kolay bir yolu var; doðru saatte protein bakýmýndan zengin bir ara öðün tüketmek. Çeþitli çalýþmalar, proteinin beyin hücrelerinin uyanmasýný ve odaklanmasýný saðladýðýný ortaya koyuyor. Light yoðurt, 1-2 dilim az yaðlý peynir, 1 bardak süt veya 10-15 fýndýk sizi kendinize getirecektir.

Doðru dozda kafeinle yorgunluðuzu atýn Öðle yemeði sonrasýnda üzerinize rehavet çöküyorsa, soðuk veya sýcak yeþil ya da siyah çay tercihiniz olabilir. Çay, akþam saatleri için de idealdir çünkü yeterli kafein alýmýný saðlayarak uykuyu uzaklaþtýrýp canlýlýk verir. Kahve içmeyi tercih edenlerdenseniz Türk Kahvesi iyi bir seçimdir. Eðer kafeine karþý hassasiyetiniz varsa yatma saatinizden en az iki saat öncesinde kafeinli içecekleri tüketmemeniz gerekir.

N

asýl hissetmek, aynada kendinizi nasýl görmek istiyorsunuz? Dürüst olalým, mazeretleri ve baþkalarýný suçlamayý býrakýn. Hadi ufak deðiþiklikleri önemseyin, daha önceki baþarýlarýnýzý hatýrlayýn, kendinizle gurur duyacaðýnýz þeyler bulun, hatta bunlarý yazýn. Kendinize güvenin ve yeni yýla girerken beslenmenizdeki küçük deðiþiklikleri bedeninize yaptýðýnýz bir yatýrým olarak görün.

Günde 30 dakika egzersiz yapýn Birçok çalýþma, egzersizin ruh halini iyileþtirmeye yardýmcý olduðunu; depresyon, stres ve mutsuzluk halinden uzak durmayý saðladýðýný kanýtladý. Günde sadece yarým saatinizi yoga, yürüyüþ, dans, bisiklet veya pilatese ayýrarak enerjinizi toplayabilirsiniz. Buradaki anahtar kelime, 'süreklilik'. Egzersiz yaptýðýnýzda kendinizi iyi, güçlü hissetmenizi saðlayan ve

güveninizi artýrmaya yardýmcý endorfin salgýlanýr.

Haftada üç kez yaðlý balýk yiyin Somon, orkinos ve sardalya gibi balýklar, duygu durumunuzu iyiye doðru artýracak omega-3 ve D vitamini içerir. EPA, omega-3 yað asitlerinin bir çeþidi olup mental iyilik üzerinde etkilidir. Bitkisel kaynaklarda bulunmaz yani diðer omega-3 kaynaklarý ceviz veya keten tohumu tüketerek bu maddeyi alamazsýnýz. Bunun için yaðlý balýklar en iyi seçenekleriniz olmalý. Ayný zamanda D vitamini içerikleriyle depresyon riskini azaltýrlar.

Protein bakýmýndan zengin ara öðünler tüketin Gün içindeki yoðunluðumuz o kadar fazla ki, sabah 07.00-08.00'de kalkýyor ve gece 23.00-

Kuru üzüme yer açýn Enerji barlarýný bir süre kenara koyup, elinize küçük bir paket kuru üzüm alýn. Kuru üzüm, en pratik enerji saðlayýcýnýz olacaktýr. Kuru üzüme genelde yeterli deðer verilmez ancak enerjiyi yükseltici karbonhidrat ve potasyum içerir. Yanýnda bir bardak tarçýnlý süt, daha uzun süre tokluk hissi verir.

Su içmek için bahaneler yaratýn Hücreler, sývý ve elektrolit dengesini saðlayamaz, sonuç olarak kas yorgunluðu gözlenir. Eðer kas hücreleri yeterli sývý alamazsa, yeterli performansý göstermez. Özellikle egzersiz esnasýnda yeterli sývý almak, büyük önem taþýr. Egzersiz sýrasýnda terle kaybedilen vücut sývýsýný yerine koymak için düzenli olarak her yarým saatte bir su tüketin. Gün içinde baþ aðrýlarýnýzýn ve yorgunluðunuz sebebi, az su içmeniz olabilir.

Karbonhidratýn fazla tüketilmesi ve hareketsiz yaþam kilo alýmýný artýrmaktadýr. Reçellerden ve bol karbonhidratlý hamur iþlerinden uzak durulmalýdýr. Kalp dostu besinlerden oluþan saðlýklý bir kahvaltý ile güne baþlanmalý, kolesterol dengesine dikkat edilmeli ve öðünler atlanmamalýdýr. Kalp hastalarý beslenme ve diyet uzmaný ile kýþ diyetlerini planlayýp, bu mevsimi saðlýklý bir þekilde geçirebilir.

Türk kahvesinin inanýlmaz faydalarý

K

endine özgü bir kimliði ve geleneði olan, paylaþýlamayan, her þeyiyle özel olan Türk kahvesinin faydalarý da saymakla bitmiyor. Kahvenin içerdiði kafein maddesi, sinir sistemini uyarýp zihinsel aktiviteyi güçlendirir. Uyuþukluðu giderip enerji verir ve uyanýk kalmayý saðlar. Yapýlan araþtýrmalar günde 6 fincan kahve içen 55 yaþýndaki bir kiþinin düþünme potansiyelinin içmeyenlere oranla 6 kat daha fazla olduðunu gösteriyor. Ayrýca kahve içenlerde içmeyenlere nazaran daha az diþ çürüðünün olmasý, bir baþka dikkat çekici araþtýrma sonucu. Kahvenin ayrýca depresyon ve alkolizm tedavisine iyi geldiði biliniyor. Kahvenin vücuda daha fazla hareket kazandýrarak, metabolizmanýn yað yakmasýna katký saðladýðý saptanmýþtýr.

A

Aspirinin faydalarý bitmiyor

spirin sadece aðrýyý geçirmiyor. Hastalýklara da iyi geliyor. Ýþte mucize ilacýn marifetleri. Tansiyonu düþürüyor: Ýspanyol bilimadamlarýnýn yaptýðý bir araþtýrma, Aspirin'in yüksek tansiyona iyi geldiðini ortaya koydu. Her gün alýnan 100 miligram aspirin büyük ve küçük tansiyonu belirgin oranda düþürüyor. Ancak uzmanlar uyarýyor: Aspirini sabah deðil, geceleri içmelisiniz. Güneþ yanýðýna karþý: Yazýn bir anda korunmasýz olarak güneþin altýnda kalmaktan kaynaklanan yanýklar bir hayli can yakýcýdýr ve ardýndan cildin kabarcýklar þeklinde su toplamasýna neden olur. Ancak çok fazla güneþ altýnda kaldýktan en az bir-iki saat sonra alýnacak iki adet Aspirin hem yanmayý hem de cildin su toplanmasýný azaltýr. Nasýra iyi geliyor: 5-6 adet Aspirin'i toz haline getirip yarýmþar çay kaþýðý su ve limon suyuyla karýþtýrýn. Nasýrlý bölgeye bu karýþýmý sürdükten sonra üzerini sýcak ve nemli bir bezle 10 dakika örtün. Aspirin'in içindeki asit nasýrý yumuþatacak ve süngertaþýyla biraz ovduktan sonra nasýrýnýz düzelecektir. Kolon kanserini önlüyor: Aile bireylerinizden biri kolon kanseriyse her gün Aspirin içmenizde büyük fayda var. Zira araþtýrmalara göre günde 81 miligram Aspirin alan erkeklerde kolon kanseri riski, almayanlara göre yüzde 50 oranýnda düþebiliyor. Uçuklarý geçiriyor: Macar uzmanlar tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre, her gün alýnacak 125 miligram Aspirin uçuklarýn cilt üzerindeki ömrünü ortalama 8 günden 5 güne düþürerek, neredeyse yarý yarýya azaltabiliyor. Aspirin, uçuða neden olan iltihabý da azaltarak, etkilenmiþ bölgenin daha çabuk iyileþmesini saðlýyor.


Kayýp çocuk Diyarbakýr'da bulundu B

atman'da 'Okula gidiyorum' diyerek evden çýkan ve kendisinden 5 gün haber alýnamayan 11 yaþýndaki çocuk, Diyarbakýr'da bulundu. Merkez Karþýyaka Mahallesi'nde ikamet eden ve Sakarya Ýlköðretim Okulu 5. sýnýf öðrencisi Enes Boða, 5 gün önce 'Okula gidiyorum' diyerek

3 OCAK 2013 PERÞEMBE

evden ayrýldý. Enes Boða'nýn eve gelmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri yurdun dört bir yanýnda 11 yaþýndaki Enes Boða'yý aradý. Arama sonucunda Enes Boða Diyarbakýr'da bulundu. Batman'a getirilen 11 yaþýndaki Enes ailesine teslim edildi.

Burasý Hýristiyan Burasý Müslüman

MEZARLIÐI

Haber Merkezi (Özel)

Ý

Hýristiyan mezarlýðýnda mezarlýk yeþillendirilmiþ ve oldukça temiz. Müslüman mezarlýðýnda ise doðal yetiþen yeþilliði bile büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlar bitiriyor.

slam inancýna göre mezarlýklar temiz olmalý. Ve yine Ýslam inancýna göre mezarlýklar ziyaret edilmeli ve yeþillendirilmeli. Bu durum Müslüman bir ilkenin bir ilçesinde yapýlmýyor ancak Almanya'nýn bir kasabasýnda bir mezarlýk tam bu tarife uyuyor. Mardin'in Derik ilçesinin mezarlýðý deyim yerindeyse tam bir 'Harebe' görüntüsünde. Ýki bölüm halindeki

mezarlýðýn bir bölümünde büyükbaþ hayvanlar, diðer bölümünde ise sürü halinde koyunlar otluyor. Mezarlýk plastik poþet ve kaðýt parçalarýndan geçilmiyor. Üstelik bir de otlayan hayvan pislikleri göze çarpýyor. Almanya'nýn Frankfurt iline baðlý Hochhaim kasabasýnýn mezarlýðý ise tertemiz ve her mezarýn baþýnda aðaç ve üstünde çiçekler var. Belediye

görevlileri sürekli mezarlýðý temiz tutuyor. Bu durumu gören vatandaþlar, "Biz þatafatlý olsun demiyoruz. Ancak temiz olsun, yeþillik olsun, bakýmlý olsun. Sürekli sokak hayvanlarý dahil inekler ve koyunlar mezarlýkta otluyor. Mezarýn baþýndaki ve çevresindeki çiçek ve aðaçlara zarar veriliyor. Kapýsý sürekli açýk. Üst mezarlýk yol

olarak kullanýlýyor" diye tepki gösteriyor.

Bir Ýslam alimi mezarlýklar için þöyle diyor : "Ölülerin defnedildiði mezarlýðý temiz tutmak, korumak ve aðaçlarla donatmak hayatta olanlar için bir görevdir. Eskiden kalan ve artýk cenaze defnedilmeyen mezarlýklarýn

da bir zaruret hali dýþýnda, kabristan olarak korunmasý gerekir. Mezarlýkta uyumak, çevresini kirletmek, yaþ ot ve aðaçlarýný koparmak mekruhtur. Çünkü buradaki yaþ bitkiler kendilerine özgü bir þekilde Allah'ý zikrederler. Bu zikir sebebiyle orada yatan iman sahiplerine Allah Teâlâ'nýn rahmet edip azaplarýný hafifletmesi umulur."

Profesörler düþe kalka kayak yaptý Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, yardýmcýlarý ile birlikte gittiði Kurubaþ Tepesi'nde düþe kalka kayak yaptý. Van'a 15 kilometre uzaklýktaki 2225 rakýmlý Kurubaþ Tepesi'ne çýkan rektör ve yardýmcýlarý, burada YYÜ Beden Eðitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Selçuk tarafýndan kýsa süre eðitime alýndý. Verilen eðitimin ardýndan rektör ve yardýmcýlarý düþe kalka kayak yaptý. Doðal pistte çok zorlanan rektör ve yardýmcýlarý, kýsa sürede

Okulda patlama: 3 öðrenci yaralý Þýrnak'ýn Cizre ilçesindeki Çok Programlý Lise'de meydana gelen patlamada 3 öðrenci yaralandý. Patlamanýn, koridora konulan el yapýmý ses bombasýndan kaynaklandýðý tahmin ediliyor. Patlama, Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde bulunan Çok Programý Lise'nin 3'üncü kat koridorunda saat 12.15 sýralarýnda meydana geldi. Patlamada 3 öðrenci yaralanýrken, yaralý öðrenciler Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Öðrencilerin büyük panik yaþadýðý patlamaya koridora konulan bir el yapýmý bir ses bombasýndan kaynaklandýðý tahmin ediliyor. Polis okulda inceleme yaparken, soruþturma baþlattý.

büyük yorgunluk yaþayarak pes etti. YYÜ'ye kayaðý sevdireceklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, "YYÜ olarak kayakta dünya çapýnda baþarýlarýmýz var. Bu baþarýlarýn devamýný getirmek için kayaða önem vereceðiz. Yine üniversitemize 50'ye yakýn yeni kayak takýmý aldýk. Amacýmýz kayaðý üniversitemize sevdirmek ve yeni baþarýlar elde etmek. Kayak zor ve zevkli bir spor. Herkes düþebilir. En profesyonel kayakçýlar bile düþüyor. Ben de arkadaþlarýmda bugün düþtük. Çok da eðlendik" dedi.

Arama çalýþmalarý ertelendi Van'ýn Muradiye Ýlçesi'ne geçen cuma günü buzla kaplý Bendimahi Deresi'ne düþerek kaybolan 14 yaþýndaki Gýyasettin Bedirhanoðlu'nu arama çalýþmalarýna ara verildi.

D

eredeki buzlarýn erimesinden sonra arama çalýþmalarýna yeniden baþlanacaðý belirtildi. Van'a 90 kilometre uzaklýkta bulunan Balaklý Köyü'nde 6 gün önce buzla kaplý Bendimahi Deresi'ne düþen Gýyasettin Bedirhanoðlu'nu arama çalýþmalarý ertelendi. Bedirhanoðlu'nu arama çalýþmalarý, 5 gün boyunca Ankara'dan gelen 15 kiþilik Jandarma Sualtý Arama Kurtarma Timi tarafýndan Ýl Özel Ýdaresine ait iþ makineleri desteðiyle yürütüldü.

Buzlar çözülünce aranacak Balaklý ve Yalýndüz köyleri arasýndaki 3 kilometrelik alanda, kalýnlýðý 40 santimetreyi bulan buzlar iþ makineleri tarafýndan kýrýldýktan sonra Sualtý Arama Kurtarma Timi tarafýndan çalýþma yapýldý. Ancak yapýlan tüm çalýþmalara raðmen sonuç alýnamadý. Havanýn aþýrý soðuk olmasý ve kýrýlan buzlarýn kýsa sürede tekrar donmasý çalýþmalarý olumsuz etkileyince aile fertleriyle de görüþülerek çalýþmalarýn ertelenmesine karar verildi. Kaymakamlýk ve jandarma yetkililerinin yaptýðý toplantýnýn ardýndan dere normal haline dönünceye kadar çalýþmalarýn ertelenmesi kararlaþtýrýldý.

Diyarbakýr'da doktora saldýrý D

iyarbakýr'da bir doktor, hasta ve yakýnlarý tarafýndan darp edildi. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin Sur ilçesinde bulunan ek binasýnda görevli doktor Þemsettin Önen ile hasta ve hastanýn yakýnlarý arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþma sýrasýnda hasta yakýnlarýnýn doktora ve sekreterine saldýrdýðý öne sürüldü. Olayda Þemsettin Önen ve sekreteri yaralandý. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalýnca olaya polis müdahale etti. Polis, doktora saldýrdýklarý ileri sürülen kiþileri gözaltýna aldý.


4

HABER

3 OCAK 2013 PERÞEMBE

KCK iddianamesi tamamlandý

Yaklaþýk 1 yýl süren soruþturma sonunda Van eski Milletvekili Fatma Kurtulan bir numaralý þüpheli olarak yer aldý. Kurtulan'ýn 'PKK yöneticiliði' ile suçlandýðý iddianamede, DEHAP eski Genel Baþkaný Tuncer Bakýrhan da þüpheli olarak yer aldý.

Ý

stanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca yürütülen KCK soruþturmalarý kapsamýnda 4. iddianame hazýrlandý. Terörle Mücadele savcýlýðýnca yürütülen soruþturma kapsamýnda 21 þüpheli hakkýnda dava açýldý. Yaklaþýk 1 yýl süren soruþturma sonunda savcýlýk tarafýndan hazýrlanan iddianame Ulusal Yargý Aðý Projesi ( UYAP) ile Ýstanbul Bölge 22. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ýddianamede Van eski Milletvekili Fatma Kurtulan bir numaralý þüpheli olarak yer aldý. Kurtulan'ýn 'PKK yöneticiliði' ile suçlandýðý iddianamede, DEHAP eski Genel Baþkaný Tuncer Bakýrhan da þüpheli olarak yer aldý.

17 Ocak'ta tutuklandýlar Tuncer Bakýrhan'ýn da PKK yöneticiliði ile suçlandýðý öðrenildi. Mahkeme geçtiðimiz pazartesi günü gönderilen iddianameyi incelemeye aldý. Mahkemenin iddianameni kabulü veya reddi konusunda 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Ocak ayýnda PKK'nýn üst yapýlanmasý olduðu iddia edilen KCK'ya yönelik 17 ilde eþ zamanlý yapýldý. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca yürütülen soruþturma kapsamýnda Van eski Milletvekili Fatma Kurtulan ile DEHAP eski Genel Baþkaný Tuncer Bakýrhan 17 Ocak tarihinde tutuklanmýþtý.

Kürtçe Hamlet Diyarbakýr'da

Evlendirilmek istenen 8 kýz kurtarýldý

Diyarbakýr'ýn Dicle Ýlçe Kaymakamý Çaðlayan Kaya, kurduðu ikna ekibi sayesinde okul çaðýnda olan ve zorla evlendirilmek istenen 8 kýz çocuðunun ailelerini ikna edilerek okula kazandýrýldý. icle Kaymakamý Çaðlayan Kaya, ilçede öðretmen ve müdürlerden oluþturduðu ikna ekibi sayesinde zorla evlendirilmek istenen 12-16 yaþ arasýndaki 8 kýz çocuðunun ailesini ikna ederek okula kazandýrdý. Kurtarýlan 8 kýz çocuðundan birinin, ablasýnýn vefat etmesi üzerine yeðenlerine annelik yapar düþüncesiyle eniþtesi ile evlendirilmek istendiði, baþka bir kýz çocuðunun da 35 yaþýnda olan amcasýnýn oðlu ile evlendirilmek istendiði, ancak ailesinin ikna edilmesi sonucu okula kazandýrýldýðý belirtildi. Kaymakam Kaya, gönüllü olarak geldiði ilçede özverili çalýþmalar yaptýðýný, kendisinin kahraman deðil asli görevlerini yaptýðýný söyledi. Kaya, ilçede kýz ve erkek çocuklarýnýn okula kazandýrýlmasý için yoðun çalýþtýklarýný, bu konuda aldýklarý bütün duyumlarý deðerlendirdiklerini bildiren Kaya, ailenin zorlamasý ve çevre baskýsý nedeniyle 12-16 yaþ

D

aralýðýnda olan 8 kýz çocuðunun ailelerinin ikna edilerek evlendirilmekten vazgeçirildiðini vurguladý. Hiçbir kýz çocuðunun gelip 'Bizi zorla evlendiriyor' demediðini, tamamen alýnan duyum ve saha çalýþmasý sayesinde öðrendiklerini belirten Kaya, sözlerini þöyle sürdürdü: Bazý aileler direnç gösterdi. Bu nedenle ikna edilemeyen bir aileden kýz çocuðu alýnarak yetiþtirme yurduna yerleþtirildi. Hayat söz konusu ise gerisi teferruat

Daha sonra aile ikna olunca kýz çocuðu tekrar ailesine verildi. Aile ve kýz çocuklarýnýn takibini yapýyoruz. Bir insan deyip geçmemek lazým. Bir kýz çocuðu bizim için çok önemli. Kýz çocuklarýnýn okula kazandýrýlmasýný çok önemsiyoruz. Telefon numaramý gezdiðimiz bütün köylerde vatandaþlara veriyorum. Bunun için bir telefon numarasýný temin ettik. Gelen bütün ihbarlarla tek tek ilgileniyorum. Vatandaþlarýmýzýn yanlýþ ve karanlýk yollara sapmamasý, kýz çocuklarýný eðitime alarak devletine faydalý hale getirmek çok önemli. Bir kýz çocuðunun veya erkek çocuðunu hayatý söz konusu ise benim için gerisi teferruat-

Gittiði Hollanda, Ýsveç, Ankara ve Ýzmir'de büyük ilgi gören Kürtçe Hamlet oyunu, 3, 4, 5 Ocak ile 10, 11, 12 Ocak tarihlerinde Diyarbakýr Büyükþehir Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyicilerle buluþacak.

H

týr. Ýsterse zorluk çýkarsýn. Devlet olarak ben otorite isem, yasalarýn bana vermiþ olduðu bir yetki varsa, ben bunu sonuna kadar kullanmak zorundayým. Hele de bir kýz veya erkek çocuðunun hayatý burada önemliyse benim için gerisi teferruattýr. Konuþtuk ikna olmuyorsa, yasalarýn bize verdiði yetkiler vardýr. Bu yetkileri kullandýk. Hatta biraz ileriye götürdük. Bununla ilgili vatandaþýmýzýn yüzde 80-90 devletimizle bir iþleri oluyor. Bizde bu konuda gerekli tavrýmýzý gösterdik. Bu da caydýrýcý oldu. Vatandaþlarýmýz duyarlý olmak zorunda ben bir telefon numaramýzý herkese daðýttým ve bir sorun olduðunda çocuklar bizzat beni arayýp benimle muhatap olacak ve en küçük ihbar bile deðerlendirilecek.

ollanda Rast Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Celil Toksöz'ün yönetmenliðini yaptýðý ve Kawa Nemir'in Kürtçeye uyarladýðý Ýngiliz þair ve oyun yazarý William Shakespeare'in Hamlet oyunu, Ocak ayýnda 6 günde 8 temsille tiyatro severlerin karþýsýna çýkacak. Ýlk olarak Hollanda'nýn baþkenti Amsterdam'da, ardýndan Ýsveç'te sahnelenen oyun, Diyarbakýr ve Ankara'da seyirciyle buluþmuþtu. Ardýndan Ýzmir'de tiyatro severlerle buluþan Hamlet, 3 Ocak Perþembe saat 20.00, 4 Ocak Cuma saat 20.00, 5 Ocak Cumartesi saat 15.00 ve 20.00, 10 Ocak Perþembe saat 20.00, 11 Ocak Cuma saat 20.00, 12 Ocak Cumartesi saat 15.00 ve 20.00'de Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Danimarka Sarayý'nda geçiyor Gösterildiði yerlerde büyük beðeni toplayan oyunda Hamlet'i Yavuz Akkuzu

Uzmanlardan çocuk sinüziti uyarýsý Zayi ilanlarý Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Hüsna Boz Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Abdulkadir Kaçar

3 OCAK 2013 PERÞEMBE YIL: 12 SAYI: 4136 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

M

emorial Diyarbakýr Hastanesi kulak burun boðaz bölümünde görevli Op. Dr. Fuat Bulut, sinüzitin, ilaç tedavisi ile iyileþebildiði gibi çok aðýr bir tabloda körlük ya da menenjitle de sonuçlanabileceðini söyledi. Son yýllarda önemi daha da iyi anlaþýlan çocuk sinüzitleri, yetersiz ve eksik tedaviler sonucu hala önemli bir sorun olduðuna dikkat çeken Op. Dr. Fuat Bulut, çocuklarda tam bir burun týkanýklýðý, þiddetli bir baþ aðrýsý veya iþitme kaybý geliþmedikçe kendini gizleyebilen hastalýðýn, alerjik hastalarda daha sýk görüldüðünü belirtti. Hastanýn kulak burun boðaz muayenesine baþlamadan önce detaylý þekilde aile öyküsü, alerji hikayesi ve olasý risk faktörleri sorgulandýðýný anlatan Op. Dr. Bulut, "Endoskopik muayeneden sonra gerekirse görüntüleme yöntemlerine baþvurulur. Çocuk sinüzitlerinin tanýsýnda sinüsleri mutlaka radyolojik olarak görmek gerekirse, baþvurulacak görüntüleme yöntemi bilgisa-

yarlý sinüs tomografisi olmalýdýr. Ancak tomografi çocuklarda zorunlu olmadýkça kullanýlmamalýdýr" dedi.

'Antibiyotik gerekli' Op. Dr. Fuat Bulut, "Akut sinüzitlerin tedavisinde özellikle doðru antibiyotik kullanýmý önemlidir. Tuzlu su spreyleri ile akýntýlarýn kývamý yumuþatýlabilir. Ýstirahat tedavide önemli bir seçenektir. Kronik sinüzitte belirtiler 3 aydan uzun sürer. Çocuk yýlda 4-6 kez sinüzit ataðý yaþýyorsa mutlaka alerji ve geniz eti açýsýndan kulak burun boðaz muayenesi yapýlarak deðerlendirilmelidir. Çocuk sinüzitlerinde özellikle erken teþhis ve uygun bir ilaç tedavisi ile çok baþarýlý sonuçlar alýnmaktadýr. Göz etrafýnda apse oluþumunda, cerrahi tedavi önemli bir seçenektir. Kronik sinüzit ile birlikte geniz eti büyüklüðü olan veya sýk bademcik enfeksiyonu geçiren çocuklarda, geniz eti ve gerekirse bademciklerin alýnmasý tek baþýna kronik sinüziti tedavi edecek bir yöntem de-

Bal reklamlarýna tepki Van Arý Yetiþtiricileri Birlik Baþkaný Halil Tandoðan, son zamanlarda bazý televizyon kanallarýnda çýkan bal reklamlarýna tepki gösterdi. Birlik Baþkaný Tandoðan, son zamanlarda görsel basýnda bal satýþýnýn yapýldýðýna dikkat çekti. Bu ballarla halkýn iyi niyetinin suiistimal edilmek istendiðini anlatan Tandoðan, þunlarý söyledi: Ucuza ürün satýldýðýný gören halkýmýz reklamlara aldanarak bu ballarý sipariþ etmektedirler. Kayýp ekonomiye de yol açan bu tür satýþlarýn engellenmesi gerekmektedir. Televizyonda izleyiciyi býktýracak derecede reklam yapýp bal satan bazý firmalar, mýsýrlardan yapýlan niþasta bazlý þuruplarý sattýðý en yetkili aðýzdan açýklandý. Bu ürünleri sevk eden kargolardan alýnan rakamlara göre 3

ðildir. Buna yardýmcý bir tedavi de uygulanmalýdýr. Uygun içerik ve sürede verilen medikal tedavi ve gereken durumlarda yapýlan geniz eti ve bademcik ameliyatlarýna raðmen tedavi edilemeyen kronik sinüzitlerde tercih edilen tedavi yaklaþýmý endoskopik sinüs cerrahisidir. Çocuklarda ameliyat, iyi sonuç veren bir tedavi seçeneðidir. Ameliyatta en önemli amaç, sinüs aðýzlarýnýn açýlmasýný saðlamak ve sinüslerin içini temizlemektir" þeklinde konuþtu.

'Belirtileri önemsenmeli' Sinüzitin belirtileri hakkýnda da açýklamalarda bulunan Bulut, "Geceleri veya sabaha karþý ortaya çýkan inatçý öksürük. Sarý-yeþil renkli koyu kývamlý burun akýntýsý. Göz çevresinde basýnç hissi. Nefeste kötü koku, koku alma bozukluðu, mide bulantýsý veya kusma, 10-14 günden fazla süren soðuk algýnlýðý nezle-grip, bazen hafif ateþ yükselmesi. Burun týkanýklýðý ve horlama, geniz akýntýsý ile birlikte bazen boðazda yanma, davranýþ deðiþiklikleri ve geçmeyen baþ aðrýsý özellikle 6 yaþ sonrasýdýr" ifadelerini kullandý.

bin tonun üzerinde satýþ yapýldýðý tespit edilmiþtir. Ýnsana zararý olan, maliyeti 2 lira olup, indirimli fiyatý 20 liradan satýlan, alanlarýn da 'çok ucuza kaliteyi yakaladým' dediði bu ürünlerin satýþýnýn sorumlusu kim? Birçok sorumlu bulunabilir ama bu problemi çözecek olan yine halkýmýzdýr.

Tüketici koruma altýna alýnmalý Bu olaylardan sonra halkýmýzýn baldan uzaklaþmasý kaçýnýlmaz bir olaydýr. Doðal bir besin ve þifa kaynaðý olan balýn sofralarýmýzdan eksilmesi, saðlýklý beslenmeye vurulan en büyük darbedir. Ne olduðu belirsiz olan ve adreslere gönderilen bu ürünlerin yerine farklý þeyler gönderilmektedir. Bu satýþý yapanlar hiç yüzleri kýzarmandan bu ballarý Van Bahçesaray, Bitlis Hizan, Siirt Pervari'den aldýklarýný söylüyor. Bu tamamen bir

oynadý. Özcan Ateþ, Elvan Koçer, Mesut Erenol, M. Emin Yalçýnkaya, Serdar Geren, Ýsmail Oyur, Rojda, Gülseven Medar ve Ali Tekbaþ'ýn rol aldýðý oyunda Diyarbakýr'da bir aileyi canlandýran Leyla Batgi ve Vural Tantekin'in anlatýcýlýðýnda hikaye dile getiriliyor. Oyun asýl Danimarka Sarayý'nda geçse de Hamlet, köklü Kürt geleneði ile yeniden can buluyor. Oyun için aylar süren bir müzik çalýþmasý da yapýldý. Kraliçe Gertrude rolündeki Rojda, Ophelia rolündeki Gülseven Medar, Horatio rolündeki Ali Tekbaþ stranlarla göz dolduruyor.

Kozluk'un 19 köyüne oyun parký

B

atman'ýn Kozluk ilçesine baðlý 19 köy okuluna oyun parký yapýldý. Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamýnda hazýrlanan 'Çocukluðumu Köyümde Yaþýyorum' projesi ile Kozluk ilçesine baðlý 19 köye oyun parklarý kuruldu. 2012 yýlýnda yapýlan bu projelere ek olarak 2013 yýlýnda da projenin devam ettirileceðini ifade eden Kaymakam Emrah Yýlmaz, "Köy okullarýmýza bütçe imkanlarýmýz elverdiði ölçüde þehirdeki okullarýn imkanlarýný götürmek istiyoruz. Okullarýmýzýn bilgisayar, teknoloji sýnýflarý ve donanýn malzemeleri bakýmýzdan büyük ölçüde eksikliklerini tamamladýk. Öðrencilerimizin sosyal gereksinimleri için de parklarýný yapmaya gayret ediyoruz. Ýnþallah sene sonuna kadar taþýma merkezli okullarýmýzýn tümünde çocuk parklarýmýz kurulmuþ olacaktýr" dedi.

yalandýr. Ýlimizden kesinlikle hiçbir üreticiden bir kilogram bal bile alýnmamaktadýr. Bunlarýn tespitleri bellidir. Üreticilerimizin ürettikleri bal oranlarý ve nerelere sattýklarý bellidir. Bunlar tamamen insanlarý yanýltan, þifalý olan bal yerine farklý ürünler satan kiþilerden oluþmaktadýr. Bu konuda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý baþta olmak üzeri il müdürlüklerinin tüketici haklarýný koruma altýna almalarý konusunda göreve davet ediyoruz.


HABER

3 OCAK 2013 PERÞEMBE

Eðitimcilerden sivil itaatsizlik eylemi

5

Derslere sivil kýyafetle girdiler Eðitim Bir-S Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Yunus Memiþ, sendika olarak ülke genelinde sivil itaatsizlik gösterip, iþe ve derslere serbest kýyafetle gireceklerini söyledi.

E

ðitimciler Birliði Sendikasý (Eðitim Bir-Sen) Diyarbakýr Þubesi tarafýndan bir günlük iþe ve derslere sivil kýyafetle gitme eylemi yapýldý. Diyarbakýr Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde bir araya gelen grup basýn açýklamasý düzenledi. Açýklamayý Eðitim Bir-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Yunus Memiþ okudu. Sendika olarak ülke genelinde sivil itaatsizlik gösterip, iþe ve derslere serbest kýyafetle gireceklerini belirten Memiþ, devlet memurlarýna üniformalý asker muamelesi yapýldýðýný ileri sürdü. Memiþ, "Ense týraþý, sakal, favori, býyýk, týrnak uzunluðu ile ilgilenen, çalýþanlarýn kot ve benzeri pantolon giyemeyeceði hükmünü içeren, inancý gereði baþýný örtme ihtiyacý duyan ve tercihinden dolayý saygý duyulmasý gereken kadýn çalýþanlara baþörtüsü yasaðý getiren darbe döneminin ürünü, çað dýþý yönetmeliði tanýmadýðýmýzý haykýrmak için buradayýz. Öðrencilerin kýlýk ve kýyafet yönetmeliði deðiþti, tek tipçilikten vazgeçildi. Ýmam hatip okullarýnda bütün derslerde, diðer okullarda sadece Kur'an-ý Kerim dersinde baþörtüsü serbestisi içerecek þekilde serbest kýyafet hakký tanýnmýþken, öðretmen adaylarýna staj dönemlerinde serbest kýyafetle okula gitme haklarý

iade edilmiþken, eðitim çalýþanlarýnýn saçýyla, býyýðýyla, ense týraþýyla, favorisiyle, pantolonunun kumaþýyla ilgilenilmesini kesinlikle doðru bulmuyoruz" dedi.

'Ne ürettiðimizle ilgilenilsin' Türkiye'de kadýnlara 1930 yýlýnda seçme, 1934 yýlýnda seçilme hakký verildiðini aktaran Memiþ, kadýnlarýn 2013 yýlýnda hala ne giyeceklerine karar verme haklarýnýn olmadýðýný dile getirdi. Þiddetle mücadele konusunda kampanyalar baþlatan devletin, ne yazýk ki en büyük þiddeti, baþörtüsü yasaðýyla kadýnlara kendisinin uyguladýðýný savunan Memiþ, "Baþarýyý, geliþmeyi ve deðiþimi zihinsel bir süreç olmaktan

ziyade dýþ görünüþe endeksleyen bu çarpýk bakýþ açýsýnýn tedavülden kalkma zamaný gelmiþ ve geçmektedir. Biz eðitim çalýþanlarý olarak, 'Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik'in acilen deðiþtirilmesini, çalýþanlar olarak ne giydiðimiz ile deðil, ne ürettiðimizle ilgilenilmesini istiyoruz. Eðitim Bir-Sen olarak, darbe dönemlerinin dayatmalarýna uymayacaðýmýzý buradan ilan ediyoruz. Ýnsan onurunu ve tercihlerini hiçe sayan yaptýrýmlar zorla yasal çerçeveye oturtulmuþ olabilir ama bu yaptýrýmlarý asla meþru görmüyoruz. TBMM önünde kýlýk ve kýyafet yönetmeliðine dair Memur-Sen Konfederasyonu olarak baþlattýðýmýz itirazý, Eðitim-Bir-Sen olarak 81 ilde 'Kýlýk-Kýyafet Özgürlüðü ve Baþörtüsü Yasaðýna Hayýr' çýkýþýmýzla devam ettirdik. Bugün ise, Eðitim Bir-Sen olarak bir adým daha atarak, sivil itaatsizlik gösteriyor, hükümete, darbe döneminin izlerini silmesi çaðrýmýzý yineliyoruz" þeklinde konuþtu.

Muþ'ta kýlýk-kýyafet protestosu

Muþ'ta bir grup Eðitim-Bir-Sen üyesi öðretmen, Muþ Anadolu Ýmam Hatip Lisesi önünde toplanarak derslere serbest kýyafetle girdi. Eðitim-Bir-Sen Muþ Þube Baþkaný Bayram Güler, bugün ülke genelinde sivil itaatsizlik gösterdiklerini açýklayarak, iþe ve derslere serbest kýyafetle gireceklerini söyledi. 1982 model darbe ürünü, çað dýþý kýlýk ve kýyafet yönetmeliðini protesto etmek için toplandýklarýný belirten Güler, "Ense týraþý, sakal, favori, býyýk, týrnak uzunluðu ile ilgilenen, çalýþanlarýn kot ve benzeri pantolon giyemeyeceði hükmünü içeren, inancý gereði baþýný örtme ihtiyacý duyan ve tercihinden dolayý saygý duyulmasý gereken kadýn çalýþanlara baþörtüsü yasaðý getiren çað dýþý yönetmeliði tanýmadýðýmýzý haykýrmak için buradayýz. Öðrencilerin kýlýk ve kýyafet yönetmeliði deðiþmiþ, tek tipçilikten vazgeçilmiþ, imam hatip okullarýnda bütün derslerde, diðer okullarda sadece Kur'an-ý Kerim dersinde baþ örtüsü serbestisi içerecek þekilde serbest kýyafet

hakký tanýnmýþken, öðretmen adaylarýna staj dönemlerinde serbest kýyafetle okula gitme haklarý iade edilmiþken, eðitim çalýþanlarýnýn saçýyla, býyýðýyla, ense týraþýyla, favorisiyle, pantolonunun kumaþýyla ilgilenilmesini kesinlikle doðru bulmuyoruz. Özgürlük taleplerimiz karþýlanmalý, ne giyip ne giymeyeceðimizi bilecek yetiþkinler olduðumuz kabul edilmeli ve bu talebimize kulak verilmelidir. Þimdi yönetmeliði yok sayýyor, okullarýmýza serbest kýyafetle giriyoruz" dedi.

Uzmanlardan bitkisel hap uyarýsý

Göz hastalýklarý uzmaný Op. Dr. Lokman Balyen, bilinçsizce kullanýlan bitkisel haplarýn beyin kanamasý, gözde kanama, körlüðe ve hatta ölüme neden olabileceðini söyledi.

D

8 þehit polise 8 kütüphane B

ingöl Valiliði ile Ýl Emniyet Müdürlüðü, geçen yýl þehit olan 8 polisin isimlerini yaþatmak amacýyla 2'si merkezde, 6'sý ilçelerde olmak üzere 8 ayrý okula kütüphane yaptýrdý. Bingöl'de geçen yýl Eylül ayýnda görev dönüþü pusuya düþürülerek þehit edilen 8 polis memuru için 8 kütüphane oluþturuldu. Ýl merkezinde bulunan 2 ayrý okuldaki kütüphanenin açýlýþý Vali M. Hakan Güvençer, Ýl Emniyet Müdürü Ercan Taþkekin ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý'nýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Merkez Yenimahalle ve Mirzan Mahalleri'nde bulunan Murat ve Yavuz Selim Ýlk ve Orta Okullarý'ndaki kütüphane açýlýþýný yapan Vali Güvençer, 2012 yýlýndaki tatlýlýklarla beraber yürekleri derinden burkan bazý olaylarýn da yaþandýðýný belirtti. Güvençer, "Geride býraktýðýmýz yýlýn unutulamayacaklarý arasýnda hain saldýrýlar sonucunda verdiðimiz þehitlerimiz oldu. Emniyet teþkilatýmýzýn verdiðimiz þehitlerimizin hatýralarýný yaþatmak üzere onlarýn her biri adýna okullarýmýzda birer kütüphane açma projeleri oldu. Ýki kütüphanemizi merkeze baðlý 6 kütüphanemizi de ilçelerimizde açmýþ bulunuyoruz. Bu vesile ile tekrar þehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek bu son derece anlamlý proje için emniyet teþkilatýmýzý yürükten kutluyorum" dedi.

Hatýralarý yaþatýlacak Ýl Emniyet Müdürü Ercan Taþkekin ise, þehit olan polis memurlarýnýn mukaddes hatýrlarýný yaþatmak, bir yandan da Bingöl'deki gençlerin geliþmesine katkýda bulunmak vesilesi ile "Polis Abi Kütüphanesi" projesini gerçekleþtirdiklerini söyledi. Taþtekin, "Þehit olan kardeþlerimizin mukaddes hatýrlarýný yaþatmak için yaptýðýmýz bu proje 144 bin TL bütçeli bir projedir. Sekiz ayrý ilköðretim okulumuza kütüphane yaptýrdýk. Kitaplýk, sandalye, masa ve benzeri materyallerin yaný sýra yaklaþýk 5 bine yakýn kitap hediye ettik. Bununla birlikte gençlerimize okuma alýþkanlýðý kazandýrabilmeyi hedefliyoruz. Umarýz bu güzel coðrafyadaki gençlerimizin en iyi þekilde yetiþmesi için bir nebzede olsa bu proje ile katký saðlamýþ oluruz" þeklinde konuþtu. Ayrýca, tören yapýlan okullardaki en çok kitap okuyan 3 öðrenciye de bilgisayar, bisiklet ve kalem hediye edildi.

iyarbakýr'da özel bir hastanede görev yapan göz hastalýklarý uzmaný Op. Dr. Balyen, bitkisel haplarýn insan üzerindeki etkilerini deðerlendirdi. Son 10 yýl içinde dünya genelinde bitkisel ilaçlara ilginin arttýðýný belirten Op. Dr. Lokman Balyen, bitkisel ilaçla tedavi yönteminin geliþmemiþ ya da geliþmekte olan ülkelerde daha sýk görüldüðünü ifade etti. Bitkisel ilaçlarý, saðlýk sigortasý ve eðitim durumu olmayan insanlarýn daha fazla tükettiðine dikkat çeken Balyen, kronik olarak ilaç kullanan hastalarýn, bu haplarla beraber gündelik ilaçlarýný kullandýðýnda, kendi ilacýnýn etkisinin artýp veya azalabileceðini dile getirdi. Bitkisel ürünleri kesinlikle eþ dost tavsiyesi ile geliþi güzel, bilinçsiz bir þekilde kullanmamak gerektiðini aktaran Balyen, "Bitkisel üründür etkisi olmasa tedavi edici özelliði olmasa bile yan etkisi yoktur demek çok yanlýþtýr. Bu bitkisel ürünler çeþitli kimyasal reaksiyonlar sonucu katký maddeleri ile birleþtirilmiþ ve yan etkileri olan ürünlerdir. Son zamanlarda hastalarýmýn çantalarýnda göz, glokom damlalarý zile beraber þeker hastasý olan ve anti diyabetik ilaçlarýyla beraber çantalarýnda bulunduran hastalarýmý görmekteyim. Hastalarýma anlattým

Doðal tedavi bahçeden…

bunlarýn Saðlýk Bakanlýðý ruhsatý olmadýðýný eczanelerde satýlmadýðýný, hiçbir doktorun bunu onaylamadýðýný söyledim. Medyada bu tür ürünlerden her gün bahsediliyor ve reklamlarý yapýlýyor. Adeta ulusal bir ilaç terörü gibi. Bu ilaç terörü saðlýðýmýzý ciddi bir þekilde tehdit etmektedir" dedi.

Solunum ve sindirimin doðal ilacý Þelýmsor H

akkari Eðitim Sanat Kalkýnma ve Araþtýrma Derneði (HESKADER) Baþkaný Sefer Kaçmaz, yörede yetiþen ve solunum ile sindirimin doðal ilacý olarak bilinen Þelýmsor bitkisiyle yapýlan yemeðin tanýtýmýný yaptý. Sefer Kaçmaz, Hakkari'de yemekte kullanýlan ve birçok vitamini bünyesinde barýndýran Þelýmsor bitkisinin sadece Hakkari yöresinde yetiþtiðini söyledi. Kaçmaz, Hakkari Üniversitesi tarafýndan tarihi mutfak kültürü içinde kalmýþ ve unutulmuþ yemeklerin incelenmesi ve gelecek kuþaklara aktarmalý amacýyla dernek olarak Þelýmsor bitkisinin tanýtýmýný yaptýklarýný kaydetti. Kaçmaz, "Þelýmsor yemeðinin yapýlýþý, þalgamlar yýkanýp soyulur ve bir parmak eninde yuvarlak dilimlenir. Kýyma, bulgur, soðan, biber salçasý, maydanoz, tuz, baharatlar ve su ilave edilip güzelce yoðrulur. Yoðrulan malzemelerden orta büyüklükte köfteler hazýrlanýr ve bir köfte bir þalgam dilimi þeklinde tencereye dizilir. Piþirmiþ nohut, domates suyu, salça, zeytinyaðý ve biraz su

ilavesiyle karýþtýrýlýr ve köftelerin üzerinden gezdirilir. Yemek önce orta ateþte kaynayýnca kýsýk ateþte piþirilir. Solunum ve sindirimin doðal ilacý olan Þelýmsor'un faydalarý da saymakla bitmiyor" dedi.

Bitkisel ilaçlarýn kullanýmý sonrasý ortaya çýkabilecek zararlý durumlar hakkýnda da açýklamalarda bulunan Op. Dr. Lokman Balyen, "Hastada pýhtý varsa veya kanýnda herhangi bir problem varsa ve eðer komadin kullanýyorsa, komadin ile beraber bu ilaçlarýn kullanýlmasý kaný daha da sulandýrabilir daha da inceltebilir. Beyin kanamasý gözde kanama, körlüðe ve hatta ölüme bile neden olabilir. Saðlýk Bakanlýðý onayý olmayan bu bitkisel ürünlere doktorlar onay vermeyecektir. Bunlar onaylý ve ruhsat almýþ olsalardý eczanelerde satýlacaktý. Eczanelerde satýlan ilaçlarýn dýþýnda bir ilaç almayýn. Doðal tedavi demek betakaroten hapý almak deðildir, doðal tedavi havuç brokoli almaktýr. Doðal tedavi resveratrol hapý almak balýk hapý yaðý almak deðil, doðal tedavi üzümü yemektir balýk yemektir. Doðal tedavi almak istiyorsanýz o ürünü bahçesinden alacaksýnýz ve doðallýðýna inandýðýnýz o ürünü en iyi þekilde kullanmak lazým" diye konuþtu.

Baðlar olimpiyatlarý start aldý

D

iyarbakýr merkez Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 2013 Baðlar Olimpiyatlarý, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kiptaþ Lisesi spor salonunda erkekler ve bayanlar futsal maçlarý ile start aldý. 20122013 eðitim öðretim yýlý süresinde gerçekleþtirilecek olan olimpiyatlarda, futsal, voleybol, basketbol, badminton, hentbol, masa tenisi, atletizm, karate, okçuluk ve wushu dallarýnda karþýlaþmalar gerçekleþecek. Karþýlaþmanýn Baðlar Ýlçe milli Eðitim Müdürü Abdurrahman Sevgi, okul idarecileri ve çok sayýda öðrenci birlikte startýný verdi. Erkekler futsal karþýlaþmasýnda Kiptaþ Lisesi, Namýk kemal Lisesi'ne 7-6 maðlup olurken bir diðer karþýlaþmada ise Atatürk Lisesi, Güler Þevki Özbek Lisesi'nin karþýlaþmaya çýkmamasýndan dolayý hükmen 3-0 galip ayrýldý. Bayanlar futsal karþýlaþmasýnda ise Kiptaþ Lisesi Atatürk Lisesi'ni 8-1 maðlup etti.


6

EKONOMÝ

3 OCAK 2013 PERÞEMBE

Özel Ýdare çalýþanlarýna Sosyal Denge Tazminatý Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Yetkilendirilmiþ Belediye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Bem Bir-Sen) ile Ýl Özel Ýdaresi personeli için sosyal denge tazminatý sözleþmesini imzaladý. Valilik toplantý salonunda gerçekleþen imza törenine Vali Mustafa Toprak, Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ahmet Akyol, Memur-Sen Ýl Baþkaný Yunus Memiþ ve BemBir-Sen il yönetim üyeleri katýldý. Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, sosyal denge sözleþmesinin Türkiye genelinde Ýl Özel Ýdarelerinde çalýþan personellerin durumlarýný daha iyileþtirmek, performansýný artýrmak, üretimine katký saðlamak, daha fazla proje üretmek ve verimi artýrmak amacýyla imzaladýklarýný söyledi. Vali Mustafa Toprak ise, Ýl Özel Ýdaresi'nin geçmiþinden bugüne kadar çok önemli evreler geçirmiþ olduðunu belirterek, "Kýrsala, memleketimizin her bir köþesine, mezrasýna kadar hizmeti

devletimiz adýna götürme noktasýnda olan Ýl Özel Ýdaresi, isimleri deðiþmekle birlikte çalýþan personel birbirlerine devredecek þekilde özellikle hizmetleri gerçekleþtirmiþ vaziyetteler. Þuanda da Ýl Özel Ýdaresi personeli bu hizmetleri kar kýþ demeden yerine getiriyor. Kýþ mevsimin bir güzelliði olan karý vatandaþlarýmýzýn ulaþýmýna engel olmamasý için temizliyorlar" dedi.

350-500 lira arasýnda deðiþiyor Zaman içerisinde sosyal denge tazminatýnda bazý tereddütler olduðunu aktan Vali Toprak, "En son yasal dayanaklarýyla ne olabileceði konusunda detaylandýrýlýnca buradaki kaynaklar gözden geçirilip burada çalýþan Ýl Özel Ýdaresi'ndeki memur ve memur vasfýnda olan 193 per-

Bitlis'te alternatif ürünler artýyor Bitlis Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Bülent Korkmaz, çiftçilerin bu yýl patates, domates ve ayçiçeði veriminde iyi bir sezon geçirdiklerini, alternatif ürünlere giderek eðilimin arttýðýný söyledi. Tarým Müdürü Korkmaz, özellikle ayçiçeði ve domateste çok önemli oranda yol aldýklarýný belirtti. Korkmaz, "3 bin dekarýn üzerinde ayçiçeði ekimi oldu. Elde ettiðimiz üründe yüzde 44 civarýnda yað elde ettik. Domateste ise dekar baþýna 8-9 ton domates verimi aldýk. Bu da çok ortalamanýn üzerinde bir verimdir. Çiftçilerimiz gerçekten bu konularda önemli bir gelir elde etti. Tabi patateste bu sene son birkaç yýl içerisinde özellikle sertifikalý tohum kullanýmýn artmasýyla beraber yine çok önemli oranda verimde artýþ oldu. Eskiden 70-80 bin ton patates üretimimiz varken bu sene 150 bin ton civarýnda patates üretimi gerçekleþtirdik. Bu demek oluyor ki geçen yýllara nazaran yüzde yüzlere yakýn bir artýþ meydana gelmiþtir. Üretilen ürünlerin iyi koþulda ve iyi pazarda satýlmasý için uygun zamanýn beklenmesi gerekiyor. Bizim çiftçimizin þöyle bir alýþkanlýðý var. Patatesi ürettiði zaman tarlada uygun bir fiyata satmak istiyor. Tarýmsal üretim dalýnda böyle bir þey mümkün deðildir. Pazar koþullarýnýn uygun olmadýðý koþullarda biraz uygun depolarda muhafaza edilerek pazar koþullarýn uygun olmasý beklenmelidir. Bizler dönem dönem eðitimlerimizde bu konularý iþliyoruz" dedi.

Patates Festivali yapýlacak Bir dönem Ahlat'ta her yýl patates festivalinin yapýldýðýný belirten Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Korkmaz, bu yýl içinde tekrardan bu festivali yapacaklarýný kaydederek, "2013 yýlý içinde programýmýza aldýk. Patatesle ilgili festivaller yapacaðýz. Domateste ise üretici birliðinin kurulmasý yönünde tarýmsal örgütlenme saðlanmasýna gayret gösteriyoruz. Çiftçiler domates üretiyor, ama herkes bireysel hareket ediyor. Tohum alýrken ve satarken bireysel hareket ediyorlar. Bizde dedik ki hayýr Van Gölü havzasýnda kýyý þeridinde domates eken köylerimiz var. Bunlarý biz bir araya getirelim, bir domates üreticileri birliði kuralým. Bunlar pazarda rekabet etmede ve diðer girdileri temin etmede daha ucuza bir maliyetle bunlarý elde etsinler. Önümüzdeki kýþ döneminde bu köylerde özellikle domates ve ayçiçeði, patatesle beraber alternatif ürün olarak çok yoðun eðitim çalýþmalarýmýz olacak. Alýcý firmalarý buraya davet edeceðiz. Sözleþmeli modelde üretim yapmak isteyen çiftçilerimizle bir araya getireceðiz" þeklinde konuþtu.

sonelimiz bu sözleþme kapsamýnda 350-500 lira arasý bir sosyal denge tazminatý alacaklar. Helali hoþ olsun. Biz çalýþmalarýmýzý sevkle, azimle, kararlýlýkla ve her bir sýkýntýya raðmen yerine getirebiliyorsak ve koþturabiliyorsak en azýndan kendi bakýþýmýza ve anlayýþýmýza göre helal ettirebiliyorsak ve gönlümüz huzurlu ise bu para acýsýndan bir sorun yoktur diye düþünüyorum. Çünkü bu tazminatla personelimize aktaracaðýmýz para yine bu milletin parasýdýr. Dolayýsýyla ben bu sözleþme ile getirilen bu desteðin çalýþan personelimizin görevlerinde bir kez daha heyecan oluþturacaðýna ve onlarýn yapmaya çalýþtýðý iþler için bir kez daha koþu mesafesinde bir artýþ saðlayacaðýna inanýyorum" þeklinde konuþtu.

Sigaraya yeni yýl zammý yenilendi. Konutta arsa deðerine göre vergilendirme uygulamasý baþladý. Yeni uygulamaya göre konut alýmlarýnda KDV, konutun deðerine göre deðil, arsanýn metrek are deðerine göre belirlenecek. Arsanýn metrekare birim deðeri 500 ila bin lira arasýndaysa KDV oraný yüzde 8 olacak. Metrekare deðeri bin liranýn üzerindeyse KDV oraný yüzde 18 olacak.

MTV de zamlandý

Tütün ve tütün mamullerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarýný yeniden belirleyen ve sigarada nispi vergiyi yüzde 65.25, paket baþýna asgari maktu vergiyi 3,15 lira olarak belirleyen kararname Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yürürlüðe giren ve ÖTV oranlarýný yeniden belirleyen kararname ile nispi vergi sigarada yüzde 65.25, purolarda yüzde 40 olarak tespit edildi. Asgari maktu verginin paket baþýna 3,15 TL olarak belirlendiði kararname ile maktu vergi paket veya 50 gramlýk birim ambalaj baþýna 9 kuruþ olarak tespit edildi.

Konut vergisinde arsa dikkate alýnacak Konut alýmlarýnda uygulanacak katma deðer vergisi sistemi de

Yeni yýlla birlikte motorlu taþýtlar vergisi de yüzde 7,80 artýrýldý. 1300 ile 1600 silindir hacmindeki motorlu araçlarýn yýllýk vergisi 827 liraya, 1600-1800 silindir hacimli araçlar bin 457 liraya, 1801-2000 arasý ise 2 bin 295 liraya çýkarýldý. Yeni yýlla birlikte damga vergisi ve pasaport harcýna da yüzde 15 zam geliyor.

Faiz gelirlerine de düzenleme Bir baþka düzenleme de faiz gelirlerinde yaþandý. Hükümet, tasarruf oranlarýný artýrmak amacýyla faiz gelirinden kesilen vergiyi, mevduatýn vadesine göre farklýlaþtýrýldý. Bu farklýlaþtýrma, parasýný bankaya daha uzun vadeyle yatýranlarýn daha az vergi ödemesi anlamýna geliyor. Yeni düzenlemeyle bankadaki parasýný vadesinden önce çekenlere de faiz ödenmesi imkaný getirildi.

Asgari ücret tepkisi Mardin Demokratik Ofis Çalýþanlarý Sendikasý (Ofis-Sen), asgari ücret zammý ile ilgili basýn açýklamasý düzenledi Ýl Baþkaný Mehmet Veysi Yýlmaz, yüzde 4.12'lik zamla asgari ücretin 774 lira olduðunu söyledi. Asgari ücretle çalýþan bir emekçinin net 774 lira ile hayatýný devam ettireceðini ifade eden Yýlmaz, "Bu alacaðý ücret neye yetecek bir aylýk çalýþtýðýyla ev kirasýný mý ödeyecek çocuklarýnýn eðitimini karþýlayabilecek ya da olasý bir taksit kredi kartýný mý ödeyecek. Binlerce yuvalar yýkýlacak, el insaf takdiri kamuoyuna býrakýyorum. Sorunlar bununla kalmayýp bugün asgari ücretle çalýþan kamu kurumlarýnda çok emekçimizin olduðunu biliyoruz. Bunun baþýnda devlet hastaneleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Ýþ Kurumu baþta olmak üzere diðer kurumlarda taþeron iþçileri adý altýnda çalýþan emekçilerimizin ve okullarda ek ders ücreti adý altýnda görevlendirilen öðretmenlerimiz çok düþük ücretlerle çalýþtýrýlmaktadýr. Bunun yanýnda basýnýmýzýn çok önemli temsilcileri ve yaz kýþ demeden toplumun nabzýný tutmak için gecelerini gündüzlerine katan gazetecilerimiz

için de sosyal devlet ilkesi olarak kendilerine hayatlarýný devam ettirebilmeleri için maaþ baðlanmasýný bir hak olarak görüyoruz" dedi. 'Sözleþmeli iþçiler kadroya alýnsýn' Devlet yetkililerinin bir süredir belediyede çalýþan sözleþmeli iþçilerin kadroya geçirilmesi çalýþmasýný olumlu bulduklarýný kaydeden Yýlmaz, "Özellikle Ýþ-Kur'da iþ ve meslek danýþmaný olarak çalýþan emekçilerimize uzmanlýk kadronun verilmesini talep ediyoruz. Eylül ayýndan beri yeterlilik sertifikalarýný alan ve atanmayý büyük ümitlerle bekleyen iþ ve meslek danýþmanlarýnda maðduriyetlerinin giderilmesi ve bir an önce atanmalarýný önemle beklediðimizi ifade etmek istiyorum. Bütün bu taleplerimizi sosyal devlet ilkesinin gereði olarak ve sosyal devlet adaletini bir kez daha yerine getirilmesi için istediðimizi söylemek isterim" diye konuþtu.

Kömür daðýtýmýnda sýkýntý

Yaklaþýk bir ay önce baþlanýlan toplam 9 bin ton kömürün yaklaþýk 8 bin tonluk bölümü daðýtýldý. Ýlçe merkezine baðlý 57 köy ve ilçe merkezindeki 20 mahallede daðýtým tamamlanýrken, geriye kalan 2 mahalle olan Kale ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kömür daðýtýmlarý demiryollarýnda yaþanan yoðun yük taþýmacýlýðý nedeniyle aksadý. Yaþanan aksaklýðýn demiryollarýndan oluþan yoðun yük taþýmacýlýðýndan kaynaklandýðýný belirten Tatvan Kaymakamý Murat Erkan, "Nakliyedeki aksamadan dolayý ilçemizdeki Kale ve Cumhuriyet mahallelerine yardým kömürü da-

ðýtýmýnda aksaklýklar yaþandý" dedi. 20 mahalleye daðýtýldý

Yaklaþýk bir ay önce daðýtýmýna baþlanýlan toplam 9 bin ton kömürün yaklaþýk 8 bin ton civarý daðýtýldýðýný kaydeden Kaymakam Erkan, "Toplam ilçe merkezine baðlý 57 köyün daðýtýmý tamamlanmýþtýr. Ýlçe merkezine baðlý 22 mahalleden 20 mahallenin yardým kömürü daðýtýlmýþtýr. Kale ve Cumhuriyet mahallesinin yardým kömürü daðýtýmý da kýsa süre içinde tamamlanacaktýr" diye konuþtu. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarý

Eþref Oran da, yardým kömürü alamayan vatandaþlarýn sýkýntý yaþadýðýný dile getirdi. Kale Mahalle muhtarý Kamran Karaman ise, kömür daðýtýmýnda güzel bir organize yapýldýðýný ve vatandaþa en iyi þekilde daðýtýldýðýný söyledi. Yetkililerle yaptýklarý görüþmeler neticesinde mahallelerinde aksayan yardým kömürü daðýtýmýnýn kýsa sürede tamamlanacaðýný aktaran Muhtar Karaman, "Kömür daðýtýmlarý önümüzdeki birkaç gün içinde baþlanarak kýsa sürede daðýtým tamamlanacaktýr" ifadelerini kullandý.


GÜNCEL

3 OCAK 2013 PERÞEMBE

Diyarbakýr'a enerji yatýrýmý

Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) Diyarbakýr Ýl Müdürü Nihat Nurbaki, 2013 yýlýnda Diyarbakýr'a 28 milyon lira ödenek saðlandýðýný, ödeneðin tamamýný yatýrýma dönüþtüreceklerini söyledi. simum güç seviyesine ulaþtýðýný ve bu nedenle bazý fiderlerde þebekenin zarar görmemesi için yapýlan zorunlu kesintinin 15 Ocak'ta sona ereceðini ifade etti. Yaz aylarýnda 300 megawat güç çeken trafolarýn, kýþ mevsimin gelmesi ile birlikte 500-550 megawata kadar güç çektiðini ifade eden Nurbaki, "Aþýrý yüklenme sonucunda yeraltý kablolarýnýn patlamasýnda meydana gelen arýzalarý tespit etmek ve gerekli müdahaleleri yapmak biraz zaman alýyor. Bu nedenle kentin bazý bölgelerinde bazý aksamalar olmaktadýr" dedi.

'Yatýrýma engel olunuyor'

DEDAÞ Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü, Diyarbakýr merkez ve köylerde görev yapan 300 muhtarýn katýlýmýyla elektrik sorununu masaya yatýrdý. Toplantýya yoðun katýlým gösteren muhtarlara teþekkür eden DEDAÞ Müdürü Nihat Nurbaki, 2012 yýlýnda yapýlan çalýþmalara deðindi. Muhtarlardan vatandaþlara enerjinin tasarruflu

kullanýlmasýný isteyen Nurbaki, baþka illerde görülmemiþ bir sayý ile Diyarbakýr'a 2012 yýlý içerisinde 340 adet güç artýþý ve ilave trafolarý þebekeye dahil ettiklerini söyledi. 2012 yýlýnda Diyarbakýr kent merkezindeki bazý bölgelerde yaþanan elektrik sorununa da deðinen Nurbaki, kýþý aylarýnýn gelmesi ile birlikte trafolarýn mak-

Bazý yatýrýmlarýn vatandaþlar tarafýndan engellendiðini ifade eden Nurbaki, geçtiðimiz yýl TEÝAÞ tarafýndan Dökmetaþ mevkiinde yapýlan 125 megawatlýk trafo merkezinin enerji nakil hatlarýnýn güzergahýnda yaklaþýk üç aydan beri vatandaþýn engeli nedeniyle tamamlanamadýðýný, bu yüzden kýþýn elektrik kesintilerinde sorunlar yaþandýðýna dikkat çekti. Nurbaki, Bismil-Çýnar ilçeleri yol ayýrýmý Þükürlü Köyü mevkiinde TEÝAÞ tarafýndan yaptýrýlan ve Þubat ayýnda tamamlanacak olan 2x100 megawatlýk trafo merkezinin tamamlanmasý ile birlikte Diyarbakýr'da önümüzdeki 20 yýla kadar orta gerilimde enerji darboðazýnýn olmayacaðýný ifade etti. Diyarbakýr'a bu yýl 28 milyon lira ödeneðin ayrýldýðýný aktaran Nurbaki, "15

Hayatlarýný çocuklarýna adadýlar Bingöl'ün Karlýova Ýlçesi'nde yaþayan baba Nesih Uður, belden aþaðýsý felçli kýzý 7 yaþýndaki Hivda Uður'u her gün 2 kilometre mesafedeki 11 Mart Ýlkokulu'na götürüyor.

K

arlýova'da 12 yýllýk evli Ýkram ve Nesih Uður çiftinin belden aþaðýsý felçli kýzlarý Hivda'yý okula götürüp getirmek için gösterdiði çaba, görenleri duygulandýrýyor. Turgut Özal Mahallesi Orhangazi Küme Evleri'nde derme çatma evlerinde yaþam savaþý veren iþsiz baba Nesih Uður, okumak isteyen felçli kýzý Hivda'yý her gün kucaðýnda 2 kilometre taþýyarak okula götürüyor. Okul çýkýþýnda yine kucaðýnda taþýyarak eve getiriyor. Okulda kaldýðý süre içerisinde ise Hivda'nýn ihtiyaçlarýný gidermesinde yardým için anne Ýkram Uður da sýnýfta onunla kalýyor. Hivda ile okula giden anne Ýkram, 5 yaþýndaki oðlu Emirkan'ý da beraberinde götürmek zorunda kaldýðýný belirterek, "Hayatýmýzýn tamamýný kýzým Hivda'ya adadýk. Okumak isteyen Hivda'yý kýramadýk. Bütün hayatýmýzý onun uðrunda okulda beraber geçirmemize raðmen, okul okumasýna karþý çýkmadýk. Yeter ki kýzýmýz mutlu olsun diye, her þeyimizi ona adadýk. Küçük kardeþi Emirkan'a bakacak kimsemiz olmadýðý için onu da okula getirmek zorunda kalýyorum. Kýzým felçli olduðu için tuvaletini beze yapýyor. Bu nedene onu yalnýz býrakamýyorum" dedi.

Fedakâr baba iþsiz Yazýn çobanlýk yaptýðýný, kýþýn ise iþsiz kaldýðýný anlatan Nesih Uður ise, "Kýzým Hivda'yý her sabah okula kucaðýmýzda götürüp

getiriyorum. Fýrtýnalý ve soðuk günlerde kucakta taþýdýðým kýzýmýn daha büyük hastalýklara yakalanmasýndan korkuyorum. Onu her sabah okula götürüp getirmek çok zor ama o okulu çok sevdiði için kýramadýk. Ýþsizsim ve iþ bulamýyorum. Yaz ayýnda çobanlýk yaptýðým için kýþýn boþta geziyorum. Kýzým Hivda, bir aylýkken büyük bir ameliyat geçirdi. Elazýð Araþtýrma Hastanesi'nde rahim yuvasýnýn, omurga kemiðinin dýþýnda olduðu tespit edildi. Omurga kemiði iki santim birbirinden ayrýdýr. Ameliyat sonrasýnda baþý su toplamaya baþladý. Beyine giden sudan dolayý baþý büyüyen kýzýmýn, ikinci

bir ameliyat olmasý gerektiði söylenildi. Ýki ay sonra beyin ameliyatý olan kýzýma bir cihaz takýldý. Bu cihaz beyinde toplanan suyun midesine aktarýlmasýný saðlýyordu. Bu cihaz beþ yýlda bir deðiþmesi gerekiyor. Ýþsizsim ve kirada oturuyorum, geçimimi kýzýmýn devletin verdiði bakýcý parasýyla ve hamallýk yaparak saðlýyorum. Kýzýma bir akülü araba almak istiyorum ama alacak gücüm yok. Annesiyle beraber periþanýz" diye konuþtu. Karlýova 11 Mart Ýlkokulu birinci sýnýfa giden Hivda'ya öðretmenler ve öðrenciler de tekerlekli sandalye alabilmek için her yerde mavi kapak topluyor.

Ocak'tan itibaren ödenekler açýlacaktýr. 15 Mart'a kadar ihaleler yapýlacak. Mart ayýnýn sonuna sahada çalýþmalara baþlayacaðýz. Bu ödeneði þehir þebeklerinin tesisi, enerji nakil hatlarý ve köy þebeklerinin tesisi, köy þebeklerini bakým ve onarýmý ve orta refüj aydýnlatmalarý için kullanýlacaktýr. Hedefimiz 2013 Aðustos ayýnýn sonunda tesis çalýþmalarýmýzýn tümünü bitirip, kýþa daha sorunsuz bir þekilde girmektedir" diye konuþtu.

Siirt kültürüne kapsamlý araþtýrma

Siirt'te çok yönlü bir araþtýrma ile kentin zengin kültür ve tarihi dokusu araþtýrýlarak kayýt altýna alýnacak. Siirt Kültür ve Turizm Müdür Vekili Remzi Uslu, Siirt'in yaklaþýk 12 bin yýllýk tarihi ve Anadolu ile Mezopotamya uygarlýklarýnýn kesiþtiði noktada yer almasý nedeniyle çok zengin bir kültür ve tarihi dokuya sahip olduðunu söyledi. Bunlarýn þimdiye kadar yeterince araþtýrýlmadýðýný belirten Uslu, bu eksikliði gidermek amacýyla, baþlattýklarý çalýþmada Vali Ahmet Aydýn'ýn da çok büyük desteðini gördüklerini kaydetti. Uslu, "Siirt'in çok zengin olan kültürel ve tarihi dokusunu tüm yönleriyle ortaya çýkarmaya çalýþýyoruz. Þimdiye kadar bazý araþtýrmalar yapýldýysa da bunlarýn büyük bir bölümü somut kültürel varlýklar olan kaleler, hanlar medreseler, köprüler ve benzeri öðelere yönelik olarak yapýlan araþtýrmalardý. Biz þimdi bunlarýn yaný sýra aðýrlýklý olarak, gelenek, görenek, aðýt, mani, türkü gibi soyut kültürel varlýklarla, ilimizin her alanda yetiþtirdiði büyük insanlara yönelik olarak bir çalýþma yürütüyoruz. Bu çalýþmada köylerde görev yapanlar dahil olmak üzere din görevlileri ve öðretmenlerimizden de yararlanýyoruz. Hazýrladýðýmýz araþtýrma formlarýný kendilerine gönderdik. Bu formlarda o yerleþim birimlerinin kültürlerini çok yönlü olarak edinmiþ olacaðýz. Ayrýca bizimde araþtýrmalarýmýz devam ediyor. Yapacaðýmýz tespitleri video görüntü, ses kaydý ve kitap haline getirerek kalýcý olmalarýný saðlayacaðýz" dedi.

Mardin'de lojman sýkýntýsý

Vali Toprak Kulp'ta

Kandil ve Zap bombalandý

PKK'nýn Kuzey Irak'ta bulunan kamplarýna hava operasyonu düzenlendi. 12 savaþ uçaðýnýn katýldýðý operasyonda Kandil ve Zap bölgelerinde belirlenen hedefler bombalandý. Diyarbakýr 2'nci Hava Kuvvet Komutanlýðý 8'inci Ana Jet Üssü'nden havalanan savaþ uçaklarý, saat 11.00 sýralarýnda Hakkari'nin Çukurcu Ýlçesi üzerinden geçerek Kuzey Irak'a yöneldi. Ýki kola ayrýlan savaþ uçaklarý eþ zamanlý olarak PKK'nýn komuta merkezinin de bulunduðu Kandil ve Zap kamplarýný bombaladý. 2013 yýlýnýn ilk operasyonunun, alýnan anlýk bir istihbarat bilgisi üzerine bu bölgelerde yapýldýðý öðrenildi. 12 savaþ uçaðýnýn katýldýðý harekatta örgüte ait çok sayýda hedefin bombalandýðý belirtildi.

Hamzalý Köyü'nde 1995'te PKK üyeleri tarafýndan katledilen 23 vatandaþ için anma töreni vesilesiyle Kulp ilçesine giden Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak ilçede incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Toprak, Kaymakam Mehmet Maraþlý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hamdusena Tel, Emniyet Amiri Bülent Ulutürk, daire amirleri ve çok sayýda vatandaþ ile birlikte Hamzalý köy merkezinde bulunan ilköðretim okulunda öðrencilerle bir araya gelip, çocuklarla sohbet etti. Öðrencilere hediye verdikten sonra okuldan ayrýlan Vali Toprak, Hamzalý Jandarma Karakolu'na geçti. Hamzalý Jandarma Karakolu'nda yapýma baþlanan karakol inþaatýnda incelemelerde bulunan Vali Toprak, karakol inþaatý hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Daha sonra askerlerle bir araya gelen Vali Toprak, askerlerle sohbet edip onlara moral verdi. Karakoldan ayrýlan Vali Toprak, Hamzalý Köyü Çöl mezrasýnda

yapýmýna devam edilen okulda incelemeler bulundu. Vali Toprak incelemelerin ardýndan kaymakamlýk makamýna geçti. Kulp kaymakamý Mehmet Maraþlý ile bir süre görüþen Vali Toprak, Kulp'a yýlýn ilk ziyaretini gerçekleþtirdiklerini belirterek, 2012 yýlý boyunca yürütülen çalýþmalarla, ilçeyi ileriye taþýyacak adýmlar atýldýðýný söyledi. Vali Toprak, bu yatýrýmlarýn 2013 yýlýnda da devam edeceðini ifade etti.

Türk Eðitim Sendikasý (Türk Eðitim-Sen) ve Türkiye kamu Çalýþanlarý Sendikalarý Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Mardin Þube Baþkaný Bahattin Biçer, Mardin'deki lojman sýkýntýlarý ile ilgili açýklamalarda bulundu Öðretmen lojmanlarýnýn bakýmsýz olduðunu ve oturan öðretmenlerin de çýkmak zorunda kalmasýyla lojmanlarýn iyice çürümeye terk edildiðini belirten Biçer, öðretmenlerin Mardin'de kalmaya baþlamasýyla yüksek olan kiralarýn iyice arttýðýný bu nedenle öðretmenlerin zorluklar çektiðini dile getirdi. Mardin Valiliði'nin bu duruma el atmasý gerektiðini kaydeden Biçer, "Milli Eðitim Bakanlýðý eðitim çalýþanýný Güneydoðu'da tutmak istiyorsa öncelikle eðitim çalýþanýnýn barýnma sorunlarýný çözmelidir. Eðitim çalýþanlarýnýn kümese benzer yerlerde deðil insanca yaþayabileceði yerler yapýlmalýdýr. Ýnsanlarýnýn kaderlerinin ev sahiplerine býrakýlamayacaðýný zaten geçinmekte sorunu olan öðretmenlerin yüksek kiralar yüzünden iyice belinin büküldü ortadadýr" dedi.


8

3 OCAK 2013 PERÞEMBE

Evlenme ve boþanmalar azaldý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uçar, Diyarbakýr'da evlenme ve boþanma sayýlarýnda bir önceki yýla göre azalma olduðunu söyledi.

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da evlenme ve boþanmalarýn azaldýðýný bildirdi. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uçar, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da Temmuz, Aðustos ve Eylül döneminde evlenme sayýsýnýn bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10.7, bir önceki döneme göre ise yüzde 10.92 azaldýðýný söyledi. Uçar, boþanma sayýsýnýn ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3, bir önceki döneme göre ise yüzde 38 azaldýðýný kaydetti. Uçar, "Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesinde 2012 yýlýnýn 3. döneminde evlenme sayýsý bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10.7 azalarak 6 bin 1'e geriledi. Ýl bazýnda evlenme sayýsýnda ise, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre Diyarbakýr'da yüzde 3.54 azalarak, 2 bin 939'a, Þanlýurfa'da yüzde 16.63 azalarak 3 bin 62'ye geriledi. Bir önceki döneme göre ise bölgede yüzde 10.92, Þanlýurfa'da yüzde 19.61 azalýþ meydana

gelirken, Diyarbakýr'da ise yüzde 0.38 oranýnda bir artýþ yaþandý" dedi.

Kadýn ve erkeklerde evlenme yaþý Ortalama ilk evlenme yaþýnýn bölgede

erkekler için 26.2, kadýnlar için ise 23.1 olarak hesaplandýðýný ifade eden Uçar, erkek ile kadýn arasýndaki ortalama ilk evlenme yaþ farkýnýn ise 3.1 olduðunu dile getirdi. TRC2 bölgesinde 2012 yýlýnýn 3. döneminde boþanma sayýsýnýn bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3, bir önceki döneme göre ise yüzde 38 azalarak 270'e gerilediðini aktaran Uçar, Diyarbakýr'da boþanma sayýsýnýn bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 19 oranýnda artýþ gösterdiðini, bir önceki döneme göre ise yüzde 44.31 azaldýðýný vurguladý. Bölgede, 2012 yýlýnýn 3. döneminde meydana gelen boþanmalarýn yüzde 46'sýnýn evliliðin ilk 5 yýlý içinde, yüzde 21'inin ikinci 5 yýlý içerisinde, yüzde 21'inin ise 16 yýl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleþtiðini anlatan Uçar, "Diyarbakýr'da yüzde 38'i evliliðin ilk 5 yýlý içinde, yüzde 23'u ikinci 5 yýlý içerisinde, yüzde 22'si ise 16 yýl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleþti" diye konuþtu.

Görme engelliler için sesli trafik ýþýðý D

icle Üniversitesi (DÜ) Hemþirelik Meslek Yüksek Okulu Çocuk Geliþimi Programý öðrencileri, görme engelliler için sesli trafik ýþýðý yaptý. Proje dört arkadaþ tarafýndan hazýrlandý. Görme engelli vatandaþlarýn yaþamýný kolaylaþtýrmak istediklerini

belirten proje yürütücülerinden Zülfiye Kýlýçkap, görme engelli vatandaþlarýn trafikte yaþadýklarý sorunlarý en aza indirgemeye çalýþtýklarýný söyledi. 'Sesli Trafik Iþýklarý' ismini verdikleri projenin çalýþma þeklini anlatan Kýlýçkap, "Kýrmýzý ýþýk

yandýðýnda araçlar için dur, yayalar için geç komutu verilir, yeþil ýþýk yandýðýnda ise yayalar için dur, araçlar için geç komutu verilir" dedi. Görme engelli vatandaþlarýn sorunlarýný yok etme çabasý içerisinde olduklarýný belirten Kýlýçkap, projenin bu nedenle,

görme engelli vatandaþlara büyük oranda fayda saðlayacaðýna inandýklarýný kaydetti. Projenin hayata geçirilmesi adýna ellerinden geleni yaptýklarýný belirten Kýlýçkap, projelerinin tamamlandýðýný ve prototipinin hazýr olduðunu ifade etti.

Köy çocuklarý artýk spor yapacak Muþ'ta spor sahasý bulunmayan 8 köy okulu ile 2 yatýlý bölge okuluna semt sahasý yapýldý.

M

uþ Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda yürütülen 'Köy Çocuklarý da Spor Yapsýn' projesi ile merkeze Kýzýlaðaç, Karaaðaçlý, Yücetepe, Soðucak, Çöðürlü, Yaygýn, Kýyýk ortaokullarý ile Namýk Kemal ve Merkez Kýz Yatýlý Bölge Okullarýna semt sahasý yapýldý. Semt sahalarýnýn açýlýþý Vali Yardýmcýsý Fatih Demir, Ýl Milli Eðitim

Müdürü Ali Tatlý ve Milli Eðitim Müdür yardýmcýlarýnýn katýlýmý ile yapýlýrken, öðrencilere spor malzemeleri de daðýtýldý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Ali Tatlý, herhangi bir sportif tesisi bulunmayan 10 köy okuluna semt sahasý yaptýklarýný söyledi.

4 bin 930 öðrenci faydalanacak Tatlý, "Bu okullarýmýza devam eden toplam 4 bin 930

Siirt'te kamu yararýna çalýþma protokolü

S

iirt Valisi Ahmet Aydýn ile Siirt Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Bayar, hükümlülerin kamuya yararlý bir iþte ücretsiz çalýþtýrýlmasýna iliþkin iþbirliði protokolü imzaladý. Protokol ile haklarýnda kamu yararýna çalýþma cezasý verilen hükümlüler ücretsiz olarak kamuda çalýþacak. Vali Ahmet Aydýn, bir kýsým hükümlünün cezasýnýn belirli bir limitin altýnda olmasý durumunda, cezalarýný kamu yararýna çalýþmak suretiyle çekmiþ sayýlmalarý için Siirt Valiliði ve Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda protokol imzaladýklarýný söyledi. Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalý, 2011 ve 2012 yýllarý arasýnda toplamda 69 hükümlünün 10 bin 55 saat ücretsiz çalýþtýrýlarak, Kamu Hizmet Cezasý'nýn yerine getirildiðini ifade etti. Konuþmalarýn ardýndan taraflar iþbirliði protokolünü imzaladý. Ýþbirliði protokolü ile haklarýnda kamuya yararlý bir iþte ücretsiz olarak çalýþtýrýlmasý kararý verilen hükümlülerin, yeniden suç iþlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleþmesini teþvik etmek, toplumu suça karþý korumak üretken verimli, kanunlara nizamlara ve toplumsal kurallara saygýlý sorumluluk taþýyan bir yaþam biçimine uyumunu kolaylaþtýrmayý amaçlandýðý belirtildi.

öðrencimiz bu sahalardan faydalanacak. Ayrýca diðer köylülerin de sportif aktivite yapmalarýna imkân saðlanarak, insanlar arasý iliþkiler geliþtirildi. Okullarýmýz köylerimizde birer spor merkezi haline getirilerek öðretmen, öðrenci ve veli diyalogunu geliþtirmesi saðlandý. Bu proje ile öðrencilerimiz zararlý alýþkanlýklardan uzak tutularak, öðrencilerimizin spor yapmalarý ve daha saðlýklý olmalarýna katkýda

bulunuldu. Bu proje kapsamýnda okullarýmýzda Beden Eðitimi öðretmenlerimiz tarafýndan 80 saatlik basketbol kursu verildi. Ayrýca bu proje kapsamýnda okullarýmýzda toplamda; 15'er adet futbol ve basketbol topu, 10'ar adet voleybol ve hentbol topu ile 60'ar adet eþofman takýmý, forma takýmý ve çorap alýnarak öðrencilerimize hediye edilmiþ ve öðrenciler sportif etkinliklere teþvik edilmiþlerdir" dedi.

Mahkumlara aþçýlýk kursu

Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde cezaevinde bulunan mahkumlara meslek edindirmek amacýyla Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan Kýzýltepe Cezaevi'nde aþçýlýk kursu açýldý.

K

ýzýltepe Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlan ve usta öðreticiliðini Mardin bölgesinin tanýnmýþ aþçýlarý arasýnda yer alan Hikmet Ölçer'in yaptýðý kursa 36 tutuklunun katýldýðý belirtildi. Kasým 2012 tarihinde baþlayan ve 4 ay sürecek olan kursta, kursiyer mahkumlarýn haftanýn 3 gününde 5'er saat olmak üzere toplamda 272 saat eðitim alacaklarý bildirildi. Kurs eðitmeni Hikmet Ölçer, daha önce de Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünyesinde aþçýlýk kursu açtýklarýný söyledi. Ölçer, "Ýlk defa cezaevinde kurs vermekteyiz. Birinci kademe olarak açýlan kurslara katýlan 36 kursiyerimiz arasýnda baþarýlý olanlara Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan kurs katýlým belgesi verilecektir" dedi.

Meslek sahibi oluyorlar Kýzýltepe Halk Eðitim Merkezi Müdürü M. Hadi Gökdemir ise merkezleri bünyesinde açtýklarý çeþitli kurslarýn yanýnda cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlara yönelik kurs açtýklarýný söyledi. Gökdemir, "Kursa katýlan mahkumlar cezalarýnýn bitiminde ellerinde yapabilecekleri bir meslekleri olmasý için bunu önemsiyoruz. Buna benzer kurslarýmýz devam edecektir" diye konuþtu. Kýzýltepe Cezaevi'nde açýlan kursta yapýlan çalýþmalarý ve edinilen becerileri gözlemlemek amacýyla Kýzýltepe Adliyesi'nde görev yapan hakim ve savcýlar da aþçýlýk kursunu ziyaret ederek, yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi.


GÜNDEM

3 OCAK 2013 PERÞEMBE

Baþkentte Anayasa trafiði Meclis Baþkaný Cemil Çiçek, yeni anayasa çalýþmalarýyla ilgili görüþ alýþveriþinde bulunmak üzere CHP Lideri Kýlýçdaroðlu ile bir araya geldi. Çiçek, Kýlýçdaroðlu'nun ardýndan BDP lideri Demirtaþ ile buluþtu.

M

eclis Baþkaný Cemil Çiçek, yeni anayasa için çýktýðý liderler turuna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ile devam etti. Kýlýçdaroðlu, Çiçek'i kapýda karþýladý. Görüþmeye CHP Grup Baþkanvekilleri Emine Ülker Tarhan ve Akif Hamzaçebi de katýldý. Görüþme yaklaþýk 40 dakika sürdü. Kemal Kýlýçdaroðlu görüþme sonrasý açýklamalarda bulundu. Kýlýçdaroðlu, anayasa yapým sürecinde zaman kýsýtlamasýný doðru bulmadýklarýný söyledi. Kýlýçdaroðlu, ''Meclis Baþkaný Çiçek, Anayasa Uzlaþma Komisyonu hakkýnda geniþ bir bilgi verdi. Yapýlan çalýþmalarý ve süreci anlattý. Makul bir süre içinde Türkiye'nin demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya kavuþabileceðini ifade etti. Bunlarý duymaktan memnun olduðumuzu ifade ettik. Anayasa Uzlaþma Komisyonu gerçekten çalýþýyor. Bir þeyler üretmeye çalýþýyor. Türkiye'nin çaðdaþ ve uygarlýk düzeyini yakalayabilmesi, hukukun üstünlüðünün bu ülkede egemen olmasý için Anayasa'nýn deðiþmesi lazým. Daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya hepimizin ihtiyacý var. Bu baðlamda bir açýklama yaptý. Biz, yürütme organýnýn veya siyasal partilerin yetkililerinin yasama organýna müdahale ederek orasý için zaman kýsýtý getirmesinin doðru olmadýðýný ifade ettik. Yürütme organýnýn görevi yasama organýna müdahale etmek deðil tam tersine yasama organýnýn saðlýklý çalýþmasýna zemin hazýrlamasýdýr. Bu baðlamdaki düþüncelerimizi ifade ettik. Meclis Baþkaný Çiçek'e ise biz makul süreden bahsettik. Hiçbir zaman bir zaman kýsýtý getirmedik. Makul süre içinde çalýþmalarý yapacaklarýný ve sonlandýracaklarýný ifade ettiler'' dedi.

destekliyor. Meclis Baþkaný'nýn baþkanlýðýnda yürüyen bu çalýþmayý, çabayý desteklemeye devam edeceðiz. Ümit ediyorum ki çalýþmalar daha hýzlý bir þekilde sürecektir ve Türkiye kýsa zamanda özlediði, sivil anayasaya kavuþacaktýr. 30 yýldýr darbe anayasasýyla yönetiliyoruz. 30 yýl bekledik, meseleyi bir kaç aya sýkýþtýrýp, yeni anayasayý bu süre baskýsýna kurban etmemek gerekir. Ümit ederim ki diðer partiler de bu konuda desteklerini sunacaklardýr. Bizler yeni anayasanýn yapýlmasý için parti olarak üzerimize düþen sorumluluðu sürdürmeye devam edeceðiz'' þeklinde konuþtu.

Demirtaþ ile bir araya geldi TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, yeni anayasa için çýktýðý liderler turuna BDP lideri Selahattin Demirtaþ ile devam etti. Demirtaþ'ýn TBMM'deki makamýnda gerçekleþen görüþme, saat

11.30'da baþladý. Selahattin Demirtaþ, Çiçek'i makam odasýnýn giriþinde karþýladý. Görüþmede Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak da yer aldý. Selahattin Demirtaþ, yeni anayasa yapýmýyla ilgili çalýþmalarýn ucu açýk olmamasý gerektiðini belirtti. Çiçek'in çabalarýyla komisyonun bugüne kadar daðýlmadan çalýþmasýný yürüttüðünü dile getiren Demirtaþ, ''Bugün yaptýðýmýz görüþmede de uzlaþma masasýnýn daðýlmamasý, çalýþmalarýn sürmesi gerekliliðini; komisyonun üzerinde bir zaman baskýsý, basýncýnýn oluþmamasýný ama ayný zamanda süre açýsýndan ucu açýk bir çalýþmanýn da olamayacaðýnýn farkýnda olduðumuzu ifade ettik. Anayasa Uzlaþma Komisyonu'nun devamý konusunda kararlýlýk sahibi bir duruþ içerisindeyiz. Yeni anayasa Türkiye'nin önemli bir ihtiyacýdýr. Partimiz, özgürlükçü, sivil, yeni bir anayasayý sonuna kadar

Çiçek: Sorunlar Anayasa'dan kaynaklý Yeni anayasa turunda liderlerle görüþen Meclis Baþkaný Cemil Çiçek, açýklamalarda bulundu. TBMM'de grubu bulunan dört siyasi parti liderinin Anayasa çalýþmalarýnýn sonlandýrýlmasý yönünde bir tavýrlarý olmadýðýný belirten Çiçek, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Bu iþin bir an evvel yoðun bir çabayla sürdürülmesi noktasýnda genel bir yaklaþým var. Baþarýya giden yolda çözülmesi

gereken en önemli sorunlarýn baþýnda anayasa sorunu geliyor. Türkiye'nin sorunlarýnýn önemli bir kýsmý anayasadan kaynaklanýyor. Türkiye anayasa sorununu çözmelidir. Dört siyasi parti tarihi bir sorumluluk taþýyor. Anayasa sorunu olduðunu herkes kabul ediyor. Anayasa sorununu çözecek olan siyasi partiler ve TBMM'dir. Anayasa sorununu bir 30 yýl daha sürdürme imkaný yok. Bu dönem yeni anayasayý yapmak mecburiyetindeyiz. Yeni anayasa konusu dýþ dünyada da ilgiyle izleniyor. Sorunun çözümü siyaset kurumuna itibar kazandýrýr.

71 madde müzakere edildi Yeni anayasa yapmak bizim için yükümlülüktür. Anayasayý uzlaþarak yapacaðýz. Anayasayý yazmak ile yapmak arasýnda önemli farklar var. Türkiye'nin her tarafýnda toplantýlar yaptýk, görüþleri topladýk. Bu sürede önemli bir külliyat oluþtu. Komisyona gönderilen görüþler toplam 18 bin 350 sayfa. Komisyon, bazý görüþ bildirenleri yüz yüze dinledi. Yaptýðýmýz görüþmelerde halkýn ne istediðini öðrenmeye çalýþtýk. Komisyon þu ana kadar 71 maddeyi müzakere etti. 23 maddede genel mutabakat var. Yasama ve yürütme organý ile ilgili kýsým üzerinde çalýþýlýyor. Ucu açýk, nihayetsiz bir müzakere tarzý kamuoyunda iyi karþýlanmaz. Ama çalakalem bir anayasa da yapamayýz. Anayasa'nýn dengelerini yeniden kurmak, devlet erklerini yeni baþtan ele almak gerekir. Ucu açýk, nihayetsiz bir müzakere tarzý kamuoyunda iyi karþýlanmaz. Ama çalakalem bir anayasa da yapamayýz. Bunlarý buluþturmalýyýz. Makul bir süre içerisinde bunu sonlandýrmamýz gerekiyor.

Baþbakan yine '3 çocuk' istedi

Nüfusun hýzla yaþlandýðýný söyleyen Baþbakan Erdoðan, vatandaþlardan bir kez daha üç çocuk yapmalarýný istedi. Erdoðan, "Bir çocuk iflas, iki çocuk da iflas demektir. Üç çocukla yerinizde sayarsýnýz. Bu ekonominin kuralýdýr" dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi'nde bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda ailenin önemine vurgu yapan Baþbakan Erdoðan, þunlarý söyledi: Aile var oldukça, millet var oldukça devlet var olur. Aile var oldukça saðlýklý nesiller var olacak, iyilik var olacak-

Suriye uçaklarý benzin istasyonu vurdu

S

uriye Ordusu'na ait savaþ uçaklarý, baþkent Þam yakýnlarýnda bir benzin istasyonunu hedef aldý. Suriyeli muhaliflerin elinde olduðu belirtilen Muleyha bölgesine düzenlenen saldýrýda 30'dan fazla kiþinin yaþamýný yitirdiði iddia edildi. Öldürülenlerden çoðunun sivil olduðu belirtiliyor. Benzin istasyonuna düzenlenen saldýrý sonrasý internet ortamýnda yayýnlanan amatör bir videoda, saldýrý sonrasý görüntüler yer alýyor. Saldýrý sonrasý konuþan bir görgü tanýðý, "En az 30 kiþi yanarak can verdi" dedi. Muhalif Özgür Suriye Ordusu ise, Suriye'nin kuzeyindeki Ýdlib yakýnlarýndaki Taftanaz hava üssüne saldýrý düzenledi. Bölgede þiddetli çatýþmalarýn yaþandýðý belirtiliyor.

týr. Aileye yönelik her saldýrýyý doðrudan insanlýða bir saldýrý olarak görüyor, hiçbir þekilde müsamaha göstermiyoruz'. En az üç çocukla beraber güçlü aileler istiyoruz. Ailelerimizi güçlü kýlmamýzýn yolu buradan geçiyor. Bunu baþaracaðýz, güçlü bir millet istiyoruz. Bu bir inceleme neticesidir.

Nüfus hýzla yaþlanýyor Ekonomide baþarýnýn tek þýkký var. Bize emek, sermaye vs. öðrettiler. Ama bunun baþýnda insan geliyor. Bir çocuk iflas, iki çocuk da iflas demektir. Üç çocuk olursa yerinizde sayarsýnýz. Bu ekonominin kuralýdýr. Genç nüfus olarak kârdaydýk ama yavaþ yavaþ yaþlanýyoruz.

Nüfus artýþ hýzýmýz ikiden üçe çýkmalýyýz. Bu hassasiyetimizi lütfen hafife almayýn. Bunu dalga dalga yaygýnlaþtýrmamýz lazým. Muhafazakâr demokrat partiyiz. Çocuklarýn artmasýný istemek hakkýmýzdýr. Ýktidar olarak bunu baþarmalýyýz. Bu para pulla ölçülebilecek bir þey deðildir.

Türkiye AÝHM'in 'en iyi ikinci müþterisi' Türkiye 2012 yýlýný bir kez daha "Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) en iyi ikinci müþterisi" unvanýyla kapadý. Türkiye'ye karþý dava açmak için Strasbourg Mahkemesi'ne yapýlmýþ toplam baþvuru sayýsý 2012 sonunda 18 bin sýnýrýna dayandý. Henüz nihai olmayan verilere göre 2012 yýlýnda mahkemenin gündemindeki dava baþvurusu sayýsýnýn 135 bini aþtýðý belirtiliyor. Rusya yaklaþýk 30 bin baþvuruyla geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi 2012 yýlýný da ilk sýrada tamamladý. Rusya hakkýndaki dava baþvurusu sayýsý AÝHM'in mevcut

iþ yükünün yüzde 22'sini oluþturuyor. Rusya'yý bu alanda yaklaþýk 18 bin baþvuruyla Türkiye izliyor. Türkiye hakkýndaki baþvurular mahkemenin iþ yükünün yüzde 13'ünden fazlasýný oluþturuyor.

Rusya birinci 2012 sonunda dava baþvurusu sayýsýnda Rusya ve Türkiye'yi sýrasýyla Ýtalya, Ukrayna, Sýrbistan, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Polonya ve Ýngiltere izledi. Türkiye'ye karþý AÝHM gündemindeki dava baþvurusu sayýsý 2011 yýlý sonunda 15 bin 950 olarak açýklan-

Düþürülen uçakla ilgili araþtýrma istemi

C

HP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, keþif uçaðýnýn Suriye tarafýndan düþürülmesi ile ilgili olarak kamuoyunda oluþan þüphelerin giderilmesi, bu tür olaylara etkin müdahale edebilecek aramakurtarma sisteminin oluþturulabilmesi için alýnacak önlemlerin belirlenmesi amacýyla Meclis araþtýrmasý açýlmasýný istedi. CHP'li Acar ve arkadaþlarý tarafýndan TBMM Baþkanlýðý'na verilen araþtýrma önergesinde, Malatya'da konuþlu 7'nci Ana Jet Üssü'nden kalkan

RF-4E Phantom tipi bir keþif uçaðýnýn havalandýktan bir buçuk saat sonra Hatay'ýn güneybatýsýnda Akdeniz açýklarýnda düþtüðü, pilotlar Yüzbaþý Gökhan Ertan ve Teðmen Hasan Hüseyin Aksoy'un

mýþtý. Ayný yýl sonunda 47 Avrupa ülkesinden gelen toplam dava baþvurusu sayýsý 151 bin 600 olarak açýklanmýþtý. AÝHM, 2011 yýlýnda Türkiye hakkýnda 174 davada karar açýklamýþ, bu kararlarýn 159'unda Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin en az bir maddesinin ihlal edildiðine hükmetmiþti. Türkiye AÝHM önünde en çok "adil yargýlanma hakký"nýn ihlalinden hüküm giymiþti. AÝHM'nin 2012 yýlýna iliþkin nihai verileri bu ay sonunda Strasbourg'da açýklanacak.

þehit olduðu belirtildi. Önergenin gerekçesinde uçaðýn düþmesinin ardýndan Türkiye'nin arama-kurtarma konusundaki eksiklerinin gündeme geldiði belirtilerek, "Þehit pilotlarýn cenazelerine ve uçaðýn enkazýna uzun süre ulaþýlamamýþ, sonra yabancý bir ülkenin desteði ile cenazeler ve enkaz denizden çýkarýlabilmiþtir. Türkiye'nin bu gibi durumlarda etkin müdahale yapabilecek insan gücü ve donanýma sahip olmasý gerektiði açýktýr. Bu nedenlerle Akdeniz açýklarýnda düþürülen uçaðýn hangi nedenle düþtüðünün incelenmesi, halkýn doðru bilgilendirilmesi ve arama-kurtarma yapýlanmasýnýn geliþtirilmesini saðlayacak önlemlerin belirlenmesi amacýyla 'Meclis araþtýrmasý' açýlmasý gerekli görülmektedir" denildi.


10

GÜNDEM

3 OCAK 2013 PERÞEMBE

Ýran'dan yerli saldýrý helikopteri

'Düþman kardeþ'e zeytin dalý Hürmüz Boðazý'nda düzenlediði 6 günlük askeri tatbikatla Batý'ya gözdaðý veren

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Düþman Kardeþ" olarak nitelenen Güney Kore'ye zeytin dalý uzattý. Güney Kore ile düþmanlýðý sona erdirmek istediðini belirten Kuzey Kore lideri, ekonomik kalkýnmanýn önemine vurgu yaptý. Babasý Kim Jong-il'den görevi devralan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2013 konuþmasýnda büyük bir sürpriz yaptý. Kuzey Kore'de 19 yýl aradan sonra televizyondan halka hitap eden ilk lider olan Kim Jong-un "Düþman Kardeþ"i Güney Kore'ye zeytin dalý uzattý. Güney Kore'ye cepheleþmeye nokta koyma çaðrýsýnda bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinde halkýn yaþam standardýný yükseltmek için ekonomik kalkýnmanýn önemine vurgu yaptý. Kore'nin bölünmüþlüðüne son vermenin yolunun zýtlaþmayý býrakmaktan geçtiðini belirten Kuzey Kore lideri Kim, "Geçmiþteki iliþkilere bakýldýðýnda, ayný vatanýn evlatlarý arasýndaki cepheleþme, savaþtan baþka bir yere gitmedi" dedi.

Güney Kore temkinli Güney Kore ise, Kuzey'den gelen "barýþ" çaðrýsýnýn þokunu yaþýyor. Güney Kore basýný, Kim Jongu-un barýþ çaðrýsýna mesafeli yaklaþarak, "Barýþ isteyen birisi niçin son hýzla silahlansýn?" sorusunu sordu. Siyasi analistler ise, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un tarihi konuþmayý Kuzey Kore'nin uzaya baþarýyla fýrlattýðý uydunun özgüveniyle yaptýðýna iþaret etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yýlda halka seslenmesi, ülkenin kurucusu Kim Ýl-sung'un 1994'deki ölümünden sonra bir ilk olma özelliði taþýyor. Kim Yong-un'un babasý ve selefi Kim Jong-il, kamuoyu karþýsýnda hayli seyrek görünürken, nadiren halka doðrudan hitap etmeyi seçiyordu. Kim Yong-il, 17 yýllýk iktidarýnda halka resmi medya aracýlýðýyla ulaþýyordu.

Ýran, tatbikatýn son gününde yeni geliþtirdiði askeri helikopteri "Tayfun 2"yi denedi.

D

ünya petrol ihracatýnýn yüzde 40'nýn gerçekleþtiði Hürmüz Boðazý'nda 6 günlük bir askeri tatbikat yapan Ýran, son gün yeni geliþtirdiði saldýrý helikopteri "Tayfun 2'yi denedi. Yüksek teknoloji ile donatýlmýþ yeni jenerasyon askeri helikopter "Tayfun 2"nin denendiði tatbikatý Ýran Savunma Bakaný Ahmed Vahidi de izledi. Askeri helikopter "Tayfun 2"yi düþmanýn yaptýrýmlarýna karþý öz kaynaklara yönelmenin sembolü olarak deðerlendiren Ýran Savunma Bakaný Vahidi, "Tayfun 2'nin seri üretimine baþlandýðýnda Ýran askeri gücünü önemli ölçüde arttýracak" dedi.

Füzeler de denendi Ýran Havacýlýk Endüstrisi Kuruluþu tarafýndan en yüksek teknolojiyle geliþtirilen yerli "Tayfun 2" askeri helikopteri, Hürmüz Boðazý'ndaki tatbikatýn son gününde Hint Okyanusu'nda denendi. Ýran önceki gün de "Nur" ve "Kadir" adlý füzelerini denemiþti. "Nur" ve "Kadir" füzelerinin radara yakalanmayan, elektronik harp donanýmlý ve isabet oraný yüksek özelliklerde olduðu belirtildi. Ýran'ýn Hürmüz Boðazý ve Hint Okyanusu'nda gerçekleþtirdiði 6 günlük askeri tatbikata, denizaltýlar, hücum botlarý, destroyerler, füze savunma sistemleri ve elektronik harp donanýmlý savaþ gemileri katýldý.

Guardian'dan 'Ýmralý' analizi

olmadýðýnýn sorgulanmasý gerektiði vurgulandý.

Ýngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian, Ýmralý görüþmeleriyle ilgili yayýmladýðý bir analizde Abdullah Öcalan'ýn örgüt üzerindeki etkisini koruyup korumadýðýný sorguladý. Guardian gazetesinde yer alan analizde, Türk halký herhangi bir konuda ödün verilmesine karþý olduðu için çözüm bulunmasýnýn uzun sürebileceðine dikkat çekildi. Analizde Öcalan'ýn 1999'da yakalanmasýndan beri görülmemiþ bir seviyede þiddete son 18 aydýr tanýk olunduðuna dikkat çekildi ve bu nedenle en ufak bir ümidin bile sevinçle karþýlanmasý gerektiðinin altý çizildi. Analizde cevaplanmasý gereken iki soru olduðu da belirtildi. Buna göre Öcalan'ýn son 14 yýldýr örgütün geçirdiði evrimlerden haberdar olup

Guardian'ýn analizinde Öcalan'ýn ateþkesi kabul etse bile Kandil'deki kiþilere bunu uygulatýp uygulatamayacaðý sorusu da gündeme getirildi. Buna karþýn açlýk grevlerinin durdurulmasýnda Öcalan'ýn gücünü kanýtladýðý yorumunda bulunuldu. Guardian'daki yorumda Oslo'ya gönderilen hükümet temsilcilerine anayasa deðiþikliði ve Kürt halkýna özerlik saðlanmasý konularýnda müzakere yetkisi verilmemesinden örgüt liderlerinin rahatsýzlýk duyduklarý da hatýrlatýldý. Gazete analizini, "Türk halký herhangi bir konuda ödün verilmesine kesinlikle karþý olduðu için çözüm bulunmasý uzun sürebilir" yorumuyla sonlandýrdý.

'Açlýk grevinde gücünü kanýtladý'

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

3 OCAK 2013 PERÞEMBE

11

Belediyespor iþi sýký tutuyor Spor Toto 3.Lig 1.Grup'ta sezonun ilk yarýsýný en yakýn takipçisi Ýstanbulspor'un 8 puan önünde tamamlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da futbolculara verilen izinler sona erdi. Belediyespor'u deplasmanda 1-0 maðBergama lup ettiði ilk yarýya ait son maçýndan sonra Siirtspor kampa girdi Diyarbakýr'a dönerek bir süre daha çalýþtýktan sonra teknik heyet tarafýndan 5 günlük izin verilen futbolcular Antalya'da toplanmaya baþladý. Kemer'deki Limra otelde baþlayacak kamp 11 Ocak'ta sona erecek. Sarý-Kýrmýzýlý takýmýn,kamp boyunca özel maçlara aðýrlýk vereceði kaydedildi. Kamptan sonra Diyarbakýr'a dönecek olan lider, 19-20 Ocak'ta baþlayacak ikinci yarýnýn ilk haftasýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Kayseri Þekerspor'a kendi kentinde hazýrlanacak. Kaleci Selçuk Aslan'ýn kendi isteðiyle ayrýlmasýnýn yaný sýra Mansur Ay,Cihat Baykuþak,Ramazan Kaya ve Semih Sargýn'dan kulüp bulmalarýný isteyen,Hamit Kýlýç'ýn sözleþmesini ise karþýlýklý olarak fesh eden Büyükþehir'de yapýlmasý düþünülen transferlerin birkaç gün içinde netlik kazanacaðý öðrenildi. Transfer döneminin resmen baþlayacaðý 5 Ocak'a kadar bazý oyuncularýn kampa katýlmasý, kulüpleriyle sorun olanlarýn ise bu tarihten sonra Antalya'ya geleceði belirtildi. Yönetim,kendi kulüpleriyle sözleþmeleri devam eden oyuncular olduðu için isimleri açýklamaktan kaçýnýyor.

S

por Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Siirtspor, lige verilen aradan yararlanarak Antalya'da kampa girdi. Kulüp sportif direktörü Benhur Babaoðlu, yaptýðý açýklamada, ligin ilk yarýsýnda istedikleri sonuçlarý alamadýklarýný ve ikinci devresi için güçlü bir takým oluþturmak istediklerini söyledi. Yeni transferler yapacaklarýný belirten Babaoðlu, "Mevcut futbolcularýmýzla Antalya'da kampa girdik. Ýyi futbol oynayan bir takým oluþturmak istiyoruz. Antalya kampýmýz 14 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bir yandan mevcut futbolcularýmýzla kamp çalýþmasý yaparken, öte yandan takýmýmýzý güçlendirmek istiyoruz. Temasta olduðumuz bazý futbolcularý da kampta deneyeceðiz. Bunlardan uygun gördüklerimizi de renklerimize baðlayacaðýz" dedi.

Þanlýurfaspor kongre kararý aldý

PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor'un olaðanüstü kongre kararý aldýðý bildirildi.

K

ulüp Baþkan Vekili Abdulkadir Binici ve beraberindeki bazý yönetim kurulu üyeleri, kulüp tesislerinde düzenledikleri basýn toplantýsýnda, yönetim kurulunda bir süre önce baþlayan istifalara iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Binici, mevcut yönetim kurulundaki birçok kiþinin geçen yýl takýmýn þampiyon olarak bir üst lige çýkmasýna önemli katký saðladýðýný hatýrlatarak, sezon baþýnda yapýlan transferlerle lige iddialý girdiklerini söyledi. Takýmýn ilk yarýda bazý istenmeyen olaylarla karþý karþýya kaldýðýna deðinen Binici, her þeye raðmen Þanlýurfaspor'un ilk devreyi baþarýlý bir performans göstererek tamamladýðýný ifade etti. Takýmýn önünü açacak önemli bir karar aldýklarýný vurgulayan Binici, þunlarý kay-

detti: "Olaðanüstü kongre kararý almýþ bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de Urfa'da ve Urfaspor etrafýnda birlik ve bütünlüðü saðlama adýna bizlere düþen görevi yapmýþ oluyoruz. Bir þehirde birlik ve bütünlük saðlanmadýðý sürece futbolda baþarýlý olunamayacaðýnýn bilincindeyiz. O nedenle yeni kurulacak oluþumun önünü açmak için bu kararý aldýk. Yeni oluþumun Þanlýurfaspor'a ciddi bir maddi kaynak saðlayacaðýný biliyoruz." Binici'nin konuþmasýnýn ardýndan yönetim kurulunun ortak imzasýyla sürece iliþkin hazýrlanan basýn açýklamasý okundu. Mevcut yönetimde yer alan üyelerin yeniden aday olmayacaðýnýn belirtildiði kongrenin, 17 Ocak 2013'te yapýlmasýnýn planlandýðý kaydedildi.

Basketbol'da grup þampiyonasý'nýn yerleri belli oldu

B

asketbol Genç Kýz-Erkekler Grup Þampiyonasý Sivas ve Elazýð'da yapýlacak. Basketbol Genç Kýz-Erkekler Grup Þampiyonasý Sivas ve Elazýð'da yapýlacak. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan konuyla ilgili olarak yapýlan açýklamada, "Basketbol Genç Kýz-Erkekler Grup Yarýþmalarý 15 -

16 - 17 Ocak 2013 tarihleri arasýnda Sivas'da, Genç Erkekler Futbol Grup Müsabakalarý ise 14 - 16 Ocak 2013 tarihleri arasýnda Elazýð'da yapýlacaktýr.Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü olarak Basketbol Genç Kýzlarda Konak Anadolu Lisesine, Erkeklerde Özel Malatya Kolejine ve Futbolda Fatih Lisesine grup müsabakalarýnda baþarýlar dileriz" denildi.

Beþiktaþ'tan resmi teklif B

eþiktaþ, PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'da forma giyen Emre Öztürk için resmi teklifini iletti. Beþiktaþ, PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyessporlu futbolcu Emre Öztürk'ü transfer etmek için resmi teklifte bulundu. Kayseri Erciyesspor Kulübü Baþkaný Ziya Eren, yaptýðý açýklamada, 20 yaþýndaki sol bek Emre Öztürk'ü transfer etmek için Trabzonspor'un ardýndan Beþiktaþ'ýn da kendilerine resmi teklifte bulunduðunu bildirdi. Trabzonspor ve Beþiktaþ'ýn, oyuncularýna talip olmasýnýn futbolcularýnýn kalitesini gösterdiðini dile getiren Eren, þunlarý söyledi: ''Emre Öztürk'ün transferi için Trabzonspor'un ardýndan Beþiktaþ da bize resmi teklifte bulundu. Oyuncumuz için bu takýmlarýn haricinde de teklifler geliyor. Bu teklifler bizi gururlandýrýyor. Böyle deðerli bir oyuncuya sahip olduðumuz için çok mutluyuz. Biz Süper Lig hedefine giderken oyuncumuzu satmayý düþünmüyoruz, ancak

vazgeçemeyeceðimiz bir teklif olursa kulüp menfaatleri doðrultusunda deðerlendiririz. Futbolcumuz için talep ettiðimiz rakamý, talip olan kulüplere yazýlý iletiyoruz.'' Sezonun ilk yarýsýnda 14 maçta forma giyen ve 1 gol atan genç oyuncu Emre Öztürk, gösterdiði performansla Tolunay Kafkas tarafýndan Ümit Milli Takým'a çaðrýlmýþtý.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Þentürk; Koþan ve mücadele eden bir takým olacaðýz

S

por Toto 3. Lig 2. Grup takýmlarýndan Petrolspor'da teknik direktör Adnan Þentürk, koþan ve mücadele eden bir ekip olacaklarýný kaydederek, rakiplerine üstünlük kurarak, hedeflerine ulaþacaklarýný söyledi. Ligin ilk yarýsý itibariyle istedikleri yerde olmadýklarýný ifade eden Þentürk "Ligin ilk yarýsýný istediðimiz gibi bitiremedik. Tabi ben son maçta takýmýn baþýndayým. Þu anda bulunduðumuz yer hak ettiðimiz bir yer deðil. Þuandaki yerimizi ne þehir, ne camiamýz, ne yönetimimiz, ne taraftarýmýz ne de futbolcular ve bizler hak etmiyoruz" dedi. Þentürk, devre arasý kamp çalýþmalarýnda takýmýn eksiklerini gidermek için yoðun tempoda çalýþacaklarýný belirterek "Devre arasý kampýný iyi deðerlendirmek istiyoruz. Özellikle eksiklerimiz var ve bu eksikleri gidermek istiyoruz. Eksiklerimizi de çalýþarak gidereceðiz. Koþan ve mücadele eden bir ekip olacaðýz. Kamp çalýþmalarýný da bu yönde yapacaðýz" ifadelerini kullandý. Takýma birkaç takviye yapabileceklerini ifade eden Adnan Þentürk "Ligde koþan ve mücadele etmeyen takýmlar iþ yapmýyor. Bu yüzden kolan ve mücadele eden bir ekip olmalýyýz. Tabi ki kaliteli bir kadromuz var. Ancak buna mücadeleyi de eklememiz gerekiyor. Bu anlamda takýma 3-4 takviye de yapabiliriz. Ýnþallah iyi bir kamp dönemi geçirip, rakiplerimize ligin ikinci yarýsýnda üstünlük kurarak, hedefimize ulaþacaðýz" diye konuþtu.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

3 OCAK 2013 PERÞEMBE

REKLAM

03.01.2013 Gazete Sayfaları  

03.01.2013 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you