Page 1

CMYK

Hasta tutuklular serbest býrakýlsýn Reddeden büyük devlet olamaz

V

D

oðu ve Güneydoðu'daki 15 baro, hasta tutuklulara iliþkin ön inceleme raporunu açýkladý. Hükümete çaðrýda bulunan barolar, aðýr ve yaþamý tehlikede olan hasta tutuklularýn derhal serbest býrakýlmasýný istedi. 4'te

atandaþýnýn etnik kökeninden, dilinden korkulmamasý gerektiðini belirten Baþbakan Erdoðan, ''Türk'ü sevdiðim kadar Kürt'ü de seviyorum. Reddeden, asimile eden, inkar eden büyük devlet olamaz'' dedi. 10'da

Jandarma barýþtýrdý

S

iirt Ýl Jandarma Komutanlýðý, Kurtalan Güzeldere Köyü Demirbaþ mezrasý ile Demirkuyu mezrasýnda ikamet eden aileler arasýnda çýkan kavganýn kan davasýna dönüþmemesi için taraflarý bir araya getirdi. 4'te

DiYAR'dan zirve yürüyüþü S

por Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor A.Þ, ligin namaðlup tek takýmý olan Menemen Belediyespor'u 2-0 yendi. Karþýlaþmanýn bitiþ düdüðünün ardýndan saha ortasýnda toplanan futbolcular, açtýklarý dev yeþil-kýrmýzý bayrakla taraftarlarý selamladýlar 12’de

2-0 www.diyarbakirolay.com.tr

PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013

Fiyatý : 30 KR

Bir husumet daha sonlandý

Kalkýnma Ajansý Güney Amerika’da

yfa 5’te „ Haber Sa

yfa 4’te „ Haber Sa

En iyi badem Türkiye'de yfa 6’da „ Haber Sa

Gidecek yerimiz yok

BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, ''Kim bu topraða ayak basmýþ yaþýyorsa bu topraðýn sahibidir. Hiç birimizin gideceði ne baþka bir toprak, ne baþka bir ülke vardýr. Birlikte yaþayacaðýz'' dedi. 'Diyalog masasý devrilmemeli' Dicle Toplumsal Araþtýrmalar Merkezi (DÝTAM) tarafýndan düzenlenen bir toplantýya katýlan BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Ýmralý'da Öcalan ile baþlayan görüþmelerle birlikte diyalog ortamý oluþmasýnýn önemli bir kazaným olduðunu belirti ve diyalog masasýnýn devrilmemesi gerektiðini ifade etti. Demirtaþ, ''Biz masanýn devrilmemesini ve diyalogun kopmamasýný ciddiye alýyoruz" þeklinde konuþtu.

Kurtoðlu'na sevgi seli

'Atýlan adýmlarý destekledik'

D

iyarbakýr'da görevden alýnan Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu'nu vatandaþlar yalnýz býrakmadý. Havaalanýnda kendisini uðurlayan kalabalýðý tek tek selamlayan Kurtoðlu, alkýþlar eþliðinde Diyarbakýr'dan ayrýldý. 8'de

Baþbakan Erdoðan'ýn çözüm sürecini sahiplenmesini anlamlý bulduðunu anlatan Demirtaþ, hükümetin attýðý adýmlarý desteklediklerini söyledi. Demirtaþ, "Yaptýklarý diyalog, baþlattýklarý süreç önemliydi. Hiç kimse hükümeti, Öcalan ile görüþme yaptý diye eleþtiremez, Kürt sorununun PKK'dan ve Öcalan'dan ayrý olarak ele alýnamayacaðý açýktýr. Bu nedenle hükümetin attýðý adýmlarý destekledik'' ifadelerini kullandý. 5'te

Aylýk maliyeti 5 milyon lira

Artýk þark köþelerini süslüyor

DEAH çamur deryasýna döndü D

V

EDAÞ Bitlis Ýl Müdürü Faruk Ýþlek, kent genelinde kullanýlan elektriðin yüzde 45'inin kaçak olduðunu söyledi ve ekledi: Kaçak elektriðin aylýk maliyeti 5 milyon liradýr. 6'da

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin (DEAH) çevresinde yaðýþlar nedeniyle oluþan çamur, hasta ve hasta yakýnlarýna büyük sýkýntýlar yaþatýyor. Çamur deryasýna dönen yolu aþarak hastaneye gitmek isteyen vatandaþlar, yetkililerin ilgisizliðinden þikayet ediyor. 3'te

„ 6’da

Þeyh Said ailesinden BDP'ye destek D iyarbakýr'da bir araya gelen Þeyh Said'in ailesinin bazý fertleri, yerel seçimlerde Barýþ ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) destek vereceklerini açýkladý. 7'de

Cihanê Hesûnî

Civak deðil Civat Yazýsý 5’te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ

Peynir diþ çürüklerini önlüyor Ýstanbul Aydýn Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Þükrü Karataþ, saðlýklý ortamda hazýrlanan peynirin, aðýz saðlýðýný önemli ölçüde etkilediðini ve diþ çürümelerini önlediðini belirtti.

Ü

niversiteden yapýlan açýklamaya göre, Gýda Mühendisliði ve Diþ Hekimliði Fakültesi Restoratif Diþ Tedavi Anabilim Dalý iþbirliðiyle hazýrlanan araþtýrma, yatmadan önce tüketilen peynirin diþ çürümelerini önlediðini ortaya koydu. Kalsiyum, mineral, protein bakýmýndan zengin olan peynir tüketiminin, aðýz ve diþ saðlýðýný da olumlu etkilediði belirtilen açýklamada, özellikle diþ çürümelerinde önemli ölçüde koruyucu özelliði olan peynirin, küçük yaþtan itibaren çocuklara sevdirilerek, günlük tüketilen besinler arasýnda mutlaka yer almasý gerektiði

kaydedildi. - "Diþlerimizi fýrçalayamadýðýmýzda peynir yiyerek diþ çürümelerini engelleyebiliriz" Açýklamada görüþlerine yer verilen Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Þükrü Karataþ, peynirin, tüketilen diðer gýdalarýn sindirilmesine yardýmcý olduðunu aktardý. Bir parça peynirin, içerisinde bulunan kalsiyum, fosfor mineralleri, yaðda eriyen A, D, E, K vitaminleri ve suda eriyen B2 maddesi ile asit oluþumunu önleyerek, diþ çürümelerini engelleyebildiðini belirten Karataþ, "Yaptýðýmýz araþtýrmalar sonucu, saðlýklý ortamda

hazýrlanan peynir, aðýz saðlýðýný önemli ölçüde etkilemekte, diþ çürümelerini önlemektedir. Peynir tüketimini arttýrarak, diþlerimizi koruyabilir, çürümeleri önleyebiliriz. Saðlýklý bir aðýz, diþ ve kemik yapýsý için protein, kalsiyum gibi maddeleri doðru besinlerle almamýz gerekiyor. Peynir, içinde barýndýrdýðý tüm maddelerle iyi bir koruyucudur" bilgisini verdi. Diþ Hekimliði Fakültesi Restoratif Diþ Tedavi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aylin Çilingir de tüketilen yiyecek ve içeceklerin aðýz ortamýndaki asit miktarýný arttýrdýðýný ve

bu asit asit oluþumunun diþin sert dokularýnýn yapýsýnýn bozulmasýna ve çürüklere neden olduðunu kaydetti. Yemeklerden sonra peynir tüketilmesinin, içeriði nedeniyle aðýzdaki asit oluþumunu önleyeceðini ve tükürük salgýsýný arttýracaðýný belirten Çilingir, "Peynirin çürük önleyici etkisinin yaný sýra tükürük salgýsýný artmasýnýn da çürük oluþumunu önleyici etkisi vardýr. Gün içerisinde bulunduðumuz ortamlar nedeniyle diþ fýrçalamayý ihmal edebiliriz, bu gibi durumlarda bir parça peynir yiyerek diþ çürümelerini engelleyebiliriz" ifadelerini kullandý.

Akne tedavisinde yeni umut Y

osunlarýn ürettiði yað asitleri, akneyle mücadelede etkili olabilir. Bazý yosunlarýn ürettiði yað asitlerinin, akneye yol açan bakterinin geliþmesini önleyebileceði belirlendi. Ýskoç bilim adamlarýnýn araþtýrmasý, yosunlarda bulunan yað asitlerinin yaygýn akne sorununa neden olan "Propionibacterium acnes" bakterisinin büyümesini durdurabileceðini gösterdi. Bilim adamlarý, omega 3 ve omega 6'nýn yaný sýra 6 farklý yað asidinin akneyle mücadelede etkili olduðunu belirtti. Deniz yosunlarýnýn EPA, bazý kahverengi yosun türlerinin DGLA

Kemiklerinize yatýrým yapýn S

a l kl kemiklere sahip olmak her yaþta önem taþýyor ancak bu önem ilerleyen yaþla birlikte artýyor. Çünkü güçlü kemiklere sahip olmayanlarýn 30 yaþýndan sonra osteoporoza yakalanma riski daha fazla. Kemiklerin vücudun yapýsýný oluþturma, organlarý koruma, kaslarýn baðlanmasýný saðlama ve kalsiyum depolama gibi birçok önemli görevi var. Güçlü ve saðlýklý kemiklere sahip olmak için, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde önlem almak önemli ancak yetiþkinlik döneminde de bazý noktalara dikkat etmek gerekiyor. Kemik saðlýðýný korumak için diyet, fiziksel aktivite ve yaþam tarzý gibi faktörlerin kemik yoðunluðunu nasýl etkilediðini bilmek önem taþýyor. Kemikler sürekli deðiþir, yeni kemik dokusu oluþurken yaþlý kemik dokusu bozularak kaybolur. Gençken, vücutta yeni kemiklerin yapýlma hýzý, yaþlanmýþ kemiklerin yýkýlma hýzýndan daha fazladýr ve bu yüzden kemik yoðunluðu artar. Birçok insan 30 yaþ civarýnda maksimum kemik yoðunluðuna ulaþýr. Bu yaþlardan sonra, kemik yapýlanmasý devam eder ancak yeni kemik dokusu yapýmý, yýkýmýndan daha az olduðundan kemik yoðunluðu zamanla azalýr. Osteoporoz, kemiklerin zayýflamasýna ve kolayca kýrýlmasýna yol açan bir hastalýk. Bu hastalýða yakalanma riski 30 yaþýna kadar kiþinin ne kadar kemik yoðunluðu kazandýðýna ve bu kemik yoðunluðunu 30 yaþýndan sonra ne kadar hýzla kaybettiðine baðlý. Kemik yoðunluðu ne kadar yüksekse yaþlandýkça osteoporoza yakalanma riski de o oranda azalýyor.

Grip mi yoksa nezle mi?

D

r. Arzu Yalçýn, grip ve nezlenin arasýndaki farklarý anlattý. Soðuk kýþ günlerinin kendini hissettirmeye baþladýðý þu günlerde grip ve nezle vakalarýnda artýþ oluyor. Çoðu insan için grip ve nezlenin ayný hastalýk olduðunu belirten Dahiliye Uzmaný Dr. Arzu Yalçýn, grip ve nezle arasýndaki farklarý anlattý. Soðuk algýnlýðý, diðer adýyla nezle genellikle kýþ aylarýnda görülür. 1'den fazla virüs bu hastalýða neden olabilir. 2 - 5 günlük kuluçka dönemi sonrasý, þeffaf burun akýntýsý, burun týkanýklýðý, hapþýrma, yutak bölgesinde rahatsýzlýk hissi, öksürük, kýrgýnlýk ve hafif baþ aðrýsýyla kendini gösterir. Tablo genellikle 1 hafta sürer. Genellikle ateþsiz seyreder. Titreme, boðaz aðrýsý, boyunda büyümüþ lenf nodu genellikle gözlenmez. Hastalýk süresi 14 günü geçiyorsa ikincil bakteriyel enfeksiyonlar düþünülmelidir. Grip ise bir baþka virüs olan Ýnfluenza'nýn neden

olduðu bir enfeksiyondur. Oldukça deðiþik alt gruplarý olabilen bir virüstür. En önemli özelliði 39 - 40 C 'leri bulabilen ateþe sebep olabilmesidir. En yaygýn belirtisi eklem ve kas aðrýlarýdýr. Ateþ inatçýdýr, eþlik eden þeffaf burun akýntýsý, burun týkanýklýðý, boðazda rahatsýzlýk hissi, baþ aðrýsý; hatta ishal, bulantý, kusma gibi mide - baðýrsak belirtileriyle de kendini gösterebilir. Soðuk algýnlýðýna göre çok daha ciddi bir enfeksiyondur. Pandemik yani dünya çapýnda salgýnlar yapabilir. Geçmiþte bu salgýnlarda ciddi ölümler görülmüþtür. Özellikle yaþlý, bakýma muhtaç, diyabetik, KOAH, astým, kronik kalp hastalýðý gibi hastalýklarý olanlarýn, toplu yerlerde yaþayanlarýn, saðlýk ekibi gibi riskleri olanlarýn aþýlanmasý gerekmektedir. Ek hastalýklarý olan kiþilerde pnömoni, yani zatürre, çocuklarda orta kulak iltihabý, sinüzit gibi ikincil bakteriyel enfeksiyonlara neden olabilmektedir.

Hâlâ þansýnýz varken ABD'ye benzemeyin

KEMÝK SAÐLIÐINI ETKÝLEYEN FAKTÖRLER Kemik saðlýðýný etkileyen birçok faktör var. Bunlardan bazýlarýný þöyle sýralamak mümkün: Tüketilen kalsiyum miktarý: Düþük kalsiyum içeren diyetler kemik yoðunluðunun azalmasýna, erken kemik kayýplarýna ve kýrýk ihtimalinin artmasýna yol açar. Fiziksel aktivite: Fiziksel olarak aktif olmayan insanlar, aktif olanlara oranla daha fazla osteoporoza yakalanma riskine sahiptir. Tütün ve alkol kullanýmý: Araþtýrmalar tütün kullanýmýnýn zayýf kemiklere yol açtýðýný gösteriyor. Ayný þekilde, düzenli olarak günde ikiden fazla alkollü içecek tüketimi osteoporoz riskini arttýrýr çünkü alkol vücudun kalsiyum emilimini engeller. Soy ve aile geçmiþi: Osteoporoz olan anne babaya ya da ikiz kardeþe sahipseniz, veya ailenizde çok fazla kýrýk gözlenmiþse, sizde de görülme olasýlýðý artabilir.

yas asidini de ürettiðini vurgulayan bilim adamlarý, bunlarýn besin zinciriyle balýklara geçtiðini açýkladý. Ýstenmeyen bakterilere karþý savunma için yað asitlerinin ciltte doðal halde bulunduðunu belirten bilim adamlarý, daha fazlasýnýn mevcut savunmayý güçlendirebileceðine dikkati çekti. Akne sorunu olanlar için bu yað asitlerini içeren bir merhem geliþtirmeyi uman bilim adamlarý, böylece bu merhemin, yan etkisi bulunan mevcut bazý ilaçlarýn yerini alabileceðini vurguladý.raþtýrmanýn sonuçlara "Marine Drugs" dergisinde yayýmlandý.

D

ünya, Amerikan Kardiyoloji Üniversitesi ve Amerikan Kalp Vakfý'nýn iki hafta önce kalp hastalýklarýný önlemek için ortaklaþa yayýnladýðý yeni rehberi tartýþýyor. Rehber, kalp krizini önlemede kolesterol düþürücü statin ilaçlarýnýn daha yaygýn olarak kullanýlmasýný tavsiye ediyor. Ýlaç sektörünün bu

tavsiyelerden nasýl etkileneceði ya da rehberdeki risk hesaplamasýnýn nasýl yapýldýðý ise tartýþmanýn en can alýcý kýsýmlarý. Bilim, tarih boyunca kendini yenilemeyi bilmiþ ve zaman içinde hatalarýndan dönmeyi baþarmýþ. Son rehbere de birçok akademisyen bu gözle bakýyor. Mükemmel deðil. Ama doðru bir baþlangýç. Prof. Dr. Osman

Müftüoðlu'nun geçen hafta Hürriyet'te üç günlük bir yazý dizisiyle ele aldýðý rehberi, araþtýrmanýn en önemli isimlerinden Dr. Jennifer Robinson ile konuþtuk. Robinson'ýn Türkiye'ye tavsiyesi þu oldu: "Saðlýklý bir yaþam þekli için sizin halen bir fýrsatýnýz var. Daha hareketli olmak, fazla kilolu olmaktan kaçýnmak ve saðlýklý bir beslenme alýþkanlýðýna sahip olmak mümkün. Ve böylece bizim ABD'de izlediðimiz yoldan gitmek zorunda deðilsiniz." Hazýrladýðýnýz rehberin ortaya koyduðu yeni çerçeve nedir? -Statin tedavisinden yararlanacak dört farklý hasta grubu belirledik: 1) Daha önce kalp krizi ya da felç geçirmiþ, kardiyovasküler hastalýðý olan

kiþiler. 2) Kötü kolesterol denilen LDL seviyesi 190'nýn üzerinde olanlar. 3) 40-75 yaþ arasýnda, Tip-2 diyabeti olan kiþiler. 4) 40-75 yaþ arasýnda, gelecek 10 yýl içinde kardiyovasküler hastalýk geçirme riski yüzde 7.5'in üzerinde olanlar. Rehber, bilim çevrelerinde büyük tartýþma baþlattý. Tepkileri nasýl görüyorsunuz? -En fazla tartýþma yaratan, belirlediðimiz dördüncü grup oldu. Bu grup, öncelikli önleme grubu. Üstelik bu fayda, fazla bir yan etki olmadan elde edildi. Eðer statin kullanýmýný daha düþük seviyede tutarsýnýz, 10 yýllýk dönemde kalp krizi riski yüzde 5 olanlara bile bunu uygulayabilirsiniz.


Ýnek için seferber oldular B

atman'da dere kenarýnda otlayan bir ineðin dengesini kaybederek dereye düþmesi itfaiye ekiplerini seferber etti. Batman Petrolkent Mahallesi'nde geçen ve istinat duvarlarý olmayan Ýluh Deresi'nde meydana gelen olayda, baþý boþ gezen bir inek Ýluh Deresi kenarýnda otladýðý esnada dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten düþtü. Vatandaþlar tarafýndan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Batman Belediye Baþkanlýðý itfaiye ekipleri, dereye düþen ineði 2 saat süren bir çalýþmanýn ardýndan güçlükle çýkardý. Dereye inen ekipler, düþen ineðe halat baðlayarak düþtüðü yerden çýkardý. Dereden çýkarýlan inek sahibine teslim edildi. HA

DEAH çamur deryasýna döndü 2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin (DEAH) çevresinde yaðýþlar nedeniyle oluþan çamur, hasta ve hasta yakýnlarýna büyük sýkýntýlar yaþatýyor.

D

EAH çevresinde yaðýþlar nedeniyle oluþan çamur vatandaþlarý maðdur ediyor. Adeta çamur deryasýna dönen yolu aþarak hastaneye gitmek isteyen vatandaþlar, yetkililerin ilgisizliðinden þikayet etti. Kalp hastasý olduðunu ifade eden Songül Demirbaþ, "Ben kalp hastasýyým, çocuðumu kucaðýma alýp karþýya geçirmek zorunda kaldým, zorlanýyorum. Yollar rezalet bir durumdadýr. Bu insanlýk dýþý bir þeydir. Bu halka yazýk deðil mi? Her taraf çamur göleti olmuþ. Halk adeta çamur içinde yüzüyor, yazýk deðil mi bu millete. Yetkililerin buralarý görmelerini istiyoruz. Burayý neden bir kaç ay önce düþünmediler. Neden seçim zamanýna býrakýyorlar? Yetkililer en azýndan temiz bir yer yapsýnlar ki insanlar rahat geçsin" dedi.

Yetkililere sitem Hastanenin çevresindeki çamurdan dolayý maðdur olduklarýný ifade eden Vedat Tanrýkulu ile Recep Bilge adlý vatandaþlar, "Burasý rezalet durumdadýr. Ýnsanlarýn ne halde olduklarýný yetkililerin bilmesi lazým. Bizler maðduruz çünkü her taraf batýk durumdadýr. Yetkililerden bir an önce buna bir çözüm bulmalarýný istiyoruz" þeklinde konuþtular. Meryem Özkýlýç ise, "Oðlumu hastaneye getirdim, burada periþan olduk. Yetkililerden burayý yapmalarýný istiyoruz. Hastaneye geliyorsak bu bizim eve çamurlu halde gideceðimiz anlamýna gelmemelidir" ifadelerini kullandý. Hastasýný getirdiðini ve maðdur olduðunu belirten Ramazan Dayý da, "Hastanenin etrafý temizlenmelidir. Bu görüntü Diyarbakýr'a yakýþmýyor. Hastane etrafýnda kolaylýklar saðlanmalýdýr, çünkü hasta ve acil durumda olanlar vardýr" dedi. ÝLKHA

Evler yine iþaretlendi Alevi vatandaþlarýn ikamet ettiði mahallede 13 evin kapýsý kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce iþaretlendi. Yaþanan olay nedeniyle huzursuz olan mahalle sakinleri, faillerin yakalanmasýný istiyor.

Y

eni Mahalle 1690 sokak içerisinde bulunan ve alevi kesiminin ikamet ettiði 13 evin kapýsý, bir otomobil ile bir sokak lambasý direði kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler tarafýndan keçeli kalemle çarpý iþareti ile çizildi. Ýþaretlenen evlerde bulunan ev sahipleri durumu fark edince olayý polis ekiplerine bildirdi. Kýsa sürede olay yerine giden polis ekipleri, inceleme ve araþtýrmalarda bulunurken, mahalle sakinleri kendilerini sokaða attý. Olay yerine giden Adýyaman Ýl Emniyet Müdürü Fikret Salmaner, vatandaþlar ile bir süre olay hakkýnda konuþtu ve olayý gerçekleþtiren þahýs ya da þahýslarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattýklarýný söyledi. Polis ekipleri inceleme ve araþtýrma çalýþmalarýnda bulundu.

Mahalle sakinleri huzursuz Yaþanan olayýn bir gün sonra bir araya gelen mahalle sakinleri, yetkililerden olayý gerçekleþtiren þahýs ya da þahýslarýn yakalanmasýný istedi. Huzursuz olduklarýný belirten mahalle sakinleri, "Bu durum bizi oldukça huzursuz etti. Bu olay mezheplerden kaynaklanan bir olay deðil. Bunu yapan kiþi yada kiþilerin amacý eminiz ki, bizleri huzursuz etmek. Mezhep

konusuna gelince Adýyaman tüm mezheplerle kardeþ olan bir yer. Bizlerin herkesle akrabalýðý var, Alevisi, Sünnisi, Süryanisi ve baþka mezhep mensuplarý ile bizler sürekli kardeþlik içerisinde yaþadýk ve yaþa-

maya da devam edeceðiz. Kimse bu kardeþliði bozamaz. Bizim tek amacýmýz bu olayý gerçekleþtiren þahýs ya da þahýslarýn yakalanmasý ve neden yaptýklarýný söylemeleridir" dediler. ÝHA

Maðdur aileye sahip çýkýldý B

itlis merkeze baðlý Tatlý Kaynak(Ximiçur) Köyü'nde bulunan 7 nüfuslu maðdur aileye Umut Kervaný Platformu üyesi Best-Der sahip çýktý. Daha önce gündeme taþýdýðýmýz ve bir yýla yakýn zamandýr elektriði dahi bulunmayan aileye yardým eli uzandý. Maðdur aileye yardým elini uzattýklarýný belirten dernek baþkaný Cengiz Karakaya, "Daha önce gündeme taþýnan aileyi tekrardan ziyaret ettik. Ailenin bir yýla yakýn zamandýr bu ailenin elektrik tesisatlarý tahrip olmuþtu ve elektrik evde mevcut deðildi. Dernek olarak bu ailenin elektrik tesisatlarýný yeniden onardýk. Aileye ilk olarak gýda yardýmýnda bulunduk. Gücümüz nispetinde bu aileyi birinci derece maðdur listesine yazarak aylýk olarak düzenli bir þekilde yardýmda bulunmaya çalýþacaðýz" dedi.

Hayýrseverlere çaðrý Aile sahip çýkýlmasý için çaðrýda bulunan Karakaya, "Bizler gücümüz nispetinde yardýmda bulunduk. Bu yardým yeterli deðildir. Bu ailenin maðduriyeti ortadadýr. Bu ve benzeri ailelere sahip çýkýlmasý gerekiyor. Bizler burada bütün hayýrseverlerimize bu ailelere yardým ellini uzatmalarýný bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Kendilerine sahip çýkan Best-Der'e teþekkür eden Güllü Abay, "Maðduriyetimizi bir nebzede olsa gidermeye çalýþan dernek yetkililerine teþekkür ediyorum. Bir yýlla yakýndýr elektriðimiz yoktu, dernek yetkilileri elektrik tesisatlarýmýzý onardýlar. Bizlere gýda yardýmýnda bulundular. Yaptýklarý yardýmlar için Allah kendilerinden razý olsun" ifadelerini kullandý. ÝLKHA

Bingöl'de döner 71 kiþiyi zehirledi D

Diyarbakýr'da ölümlü kaza

B

ingöl'de 71 kiþi ayný iþ yerinden alýp yedikleri dönerden dolayý zehirlenme þüphesiyle çeþitli hastanelere kaldýrýldý. Baþ aðrýsý, üþüme, mide bulantýsý ve kusma þikayetiyle 43 kiþinin Bingöl Devlet Hastanesi'ne, 14 çocuðun Bingöl Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi'ne ve 14 kiþinin de Özel Bingöl Hastanesi'ne baþvurduðu bildirildi. Bingöl Devlet Hastanesi yetkilileri, birçok vatandaþýn kendilerine baþvurduðu, þu ana kadar 15 kiþinin ayakta tedavileri yapýlarak taburcu edildiði belirtildi. Hastane yetkilileri

tarafýndan yapýlan açýklamada, "Dün ayný yerden yemek yediðini söyleyen vatandaþlar acil servise kusma, bulantý, ishal ve aralýklý ateþ þikayetiyle baþvurmuþtur. Durumu iyi olan hastalarýmýzý taburcu etmeye baþladýk. Bu hastalarýn ayný yerden yemek yemelerinin gýda zehirlenmesi þüphesi olmakla beraber, kesin taný gerekli incelemeler sonrasýnda ortaya çýkacaktýr. Bununla ilgili gerek Saðlýk Müdürlüðü, gerek Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü inceleme baþlatmýþtýr'' denildi. ÝLKHA

iyarbakýr Þanlýurfa karayolunda bir aracýn takla atmasý sonucu 1 kiþi öldü, 2 kiþi de yaralandý. Diyarbakýr istikametinden Þanlýurfa'ya giden özel bir otomobil, aþýrý hýz ve yolun kaygan olmasýndan dolayý direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attý. Takla atan araçta ismi öðrenilemeyen sürücü hayatýný kaybederken, yanýnda bulunan 2 kiþi de yaralandý. Sürücünün cenazesi Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlýrken, yaralýlar ambulansla Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza yerine giden jandarma ve polis ekipleri, ikinci bir kazaya sebebiyet verilmemesi için bölgede önlem aldý. Bölgeye çaðýrýlan çekici ile kaza yapan otomobil kaldýrýldý. ÝHA


4

Gündem

'Hasta tutuklular serbest býrakýlsýn' 2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ

Doðu ve Güneydoðu'daki 15 baro, hasta tutuklulara iliþkin ön inceleme raporunu açýkladý. Hükümete çaðrýda bulunan barolar, aðýr ve yaþamý tehlikede olan hasta tutuklularýn derhal serbest býrakýlmasýný istedi.

A

ðrý, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakýr, Erzurum, Hakkari, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Tunceli ve Van barolarý, hasta tutuklulara iliþkin bir heyet oluþturarak hazýrladýklarý ön inceleme raporunu açýkladý. Ýnceleme Heyeti, 29 Kasým 2013 tarihinde Metris 2 Nolu R Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, Silivri Ceza Ýnfaz Kurumu ve Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz kurumlarýnda tutulan toplam 12 tutuklu ve hükümlü ile görüþme yapmayý planladý. Görüþmesi öngörülen Mehmet Mesut Tanrýkulu ve Hasan Kaçar'ýn cezaevi yönetiminin beyanýna göre ziyaret sýrasýnda hastanede olduklarý gerekçesiyle görüþülemedi. Raporda, barolara yapýlan yoðun baþvurularda tedavi veya Adli Týp raporu iþlemleri nedeniyle bölgeden Ýstanbul'daki çeþitli cezaevlerinde tutulan tutuklu ve hükümlülerin, tedavi süreçleri ve cezaevinde tutulma koþullarýna iliþkin sorunlar yaþadýklarý ve ayrýmcý muamelelere maruz kaldýklarý biçiminde þikâyetlerin dile getirildiði ifade edildi.

Ring araçlarýnda tutuluyorlar Heyet, Ýstanbul'da sürekli olarak tutulan hasta tutuklu ve hükümlülerin hastaneye gitme ve muayene taleplerine uzun bir süre cevap verilmediðini, genellikle

talepten üç gün sonra hastaneye götürülme iþleminin gerçekleþtiðini ve bu durumun hastalarýn saðlýk durumunu tehlikeye attýðýný tespit etti. Özellikle bazý ileri týbbi tetkikler bakýmýndan, aðýr ve acil hastalýk durumuna raðmen 3-4 ay gibi uzun bir süre sonra iþlem yapma sýrasýnýn verildiðinin bildirildiði raporda, "Hasta tutuklu ve hükümlülerin infaz kurumlarýnýn ambulans yerine uygunsuz ring araçlarý ile

saðlýk merkezlerine götürüldükleri, burada muayene ve diðer týbbi iþlemlerin beklenmesi sýrasýnda aðýr hastalarýn bile ring araçlarýnda bekletildikleri, çoðu kez bir takým prosedürel iþlemler nedeniyle herhangi bir muayene ve tetkik yapýlmadan aðýr hastalarýn gereksiz olarak ve gün boyunca ring araçlarýnda tutulduklarý tespit edilmiþtir" denildi.

Disiplin cezalarý ölçüsüz

Bakanlýklara çaðrý

Raporda, þu bilgiler verildi: "Cezaevi koþullarý ve hastaya uygun yemek verilmemesi nedeni ile hastalarýn durumlarýnýn daha da aðýrlaþtýðý, Bakýrköy Cezaevinde þebeke sularýnýn paslý aktýðý bu durumun beyanlarýna göre saç dökülmesi ve vücutta yaralara sebebiyet verdiði belirtilmiþtir. Cerrahpaþa Týp Fakültesinde yatan ve aðýr hasta hükümlü Hasan Kaçar'a vasi tayin edilmemesi nedeniyle hiçbir hukuksal yardýmdan faydalanamadýðý tespit edilmiþtir. Tutuklu ve hükümlülere çoðu kere gerekçesiz ve keyfi bir biçimde disiplin cezalarýnýn verildiði, aðýr hasta tutuklulara bile disiplin cezalarýnýn ölçüsüz bir þekilde uygulandýðý tespit edilmiþtir. Uzun ve zorlu nakil, hastaneye sevk ve adli týp incelemesi sonunda verilen, saðlýk bakýmýndan cezaevinde tutulmasýnýn uygun olmadýðý biçimindeki Adli Týp raporlarýna raðmen, 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmasý Hakkýndaki Kanununun 16. Maddesindeki "toplum güvenliði bakýmýndan tehlike oluþturmamasý" þartýna dayanýlarak kolluk ve savcýlýklarýn keyfi kararlarýyla ölümcül hastalarýn bile infazýn ertelenmesi yoluna gidilmemektedir."

Hükümete de çaðrý yapýlan ortak raporda, þunlarý yer aldý: "Konunun yaþam hakkýna iliþkin olmasý nedeniyle yukarýda tespit edilen uygulamalarýn ivedi olarak sona erdirilmesi için, baþta Adalet ve Saðlýk bakanlýklarý olmak üzere ilgili tüm kurum ve yetkililerin gerekli inceleme, soruþturma iþlemlerini yapmalarý ve gerekli tedbirlerini almalarýný bekliyoruz. Hürriyetinden yoksun býrakýlmýþ hastalarýn tedavilerinde ayrýmcý uygulamalarýn derhal sona erdirilmesini, ayrýmcý uygulamalarý yapan görevliler hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýklarýnca adli iþlem, meslek etiðine aykýrý davranýþlarýndan dolayý da disiplin iþlemleri yönünden Türk Tabipleri Birliðince gerekli iþlemlerin yapýlmasýný talep ediyoruz. Aðýr hasta tutuklularýn, Adli Týp Kurumu raporlarýna raðmen, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmasýna Dair Kanunun 16. Maddesi'ndeki keyfiliðe yol açan "toplum güvenliði bakýmýndan tehlike oluþturmayacaðý" þartýnýn derhal yürürlükten kaldýrýlmasý gerekiyor. Tüm hasta tutuklularýn infaz ve tedavi koþullarýnýn iyileþtirilerek, aðýr ve yaþamý tehlikede olan hasta tutuklularýn infazlarýnýn durdurularak derhal serbest býrakýlmalarýný talep ediyoruz." Rýza BARUT

Jandarma husumetli aileleri barýþtýrdý S

iirt Ýl Jandarma Komutanlýðý, Kurtalan Güzeldere Köyü Demirbaþ mezrasý ile Demirkuyu mezrasýnda ikamet eden aileler arasýnda çýkan kavganýn kan davasýna dönüþmemesi için taraflarý bir araya getirdi. Siirt Valisi Ahmet Aydýn, 3. Komando Tugay Komutaný Tuðgeneral Halil Soysal, Ýl Jandarma Komutaný Albay Feridun Yürekli'nin de katýlýmýyla bir düðün salonunda düzenlenen tören ile husumetli aileler barýþtýrýldý.

Törende konuþan Vali Ahmet Aydýn, barýþ ve sulhta hayýr olduðunu belirterek, "Zaman kavga zamaný deðil, kardeþlik baðlarýmýzý güçlendirme zamanýdýr" dedi. Barýþýn daim olmasý dileðinden bulunan Siirt 3. Tugay Komutaný Soysal ise, insanlarýn birbirlerine hoþgörüyle davranmasýný beklediðini belirtti. Soysal, "Bunun da sizler tarafýndan yapýlacaðýna ve barýþýn da daim olacaðýna inanýyoruz" þeklinde konuþtu.

2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4460 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

’Bar daim olsun’ Aile büyüklerinden Bahattin Polat da, Siirt'te ilk kez askeri birliklerin araya girmesiyle kavgalý iki ailenin barýþtýrýldýðýna þahit olduðunu ifade ederek, Mehmetçiðe bu duyarlý davranýþýndan dolayý teþekkür etti. Polat, "Akraba olan iki aile arasýnda çýkan kavgada bir kiþi yaþamýný yitirmiþti. Bu bizi derinden üzdü. Ancak aradan çok kýsa bir zaman geçmeden araya askeri birliklerdeki komutanlarýmýz girerek taraflarý barýþtýrdý. Temennimiz bu barýþýn daim olmasý ve bir daha küskünlük ve kavgalarýn yaþanmamasýdýr. Emeði geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandý. Ýmam Muhittin Karakuþ'un okuduðu duanýn ardýndan taraflar el sýkýþarak barýþtýrýldý. Tören verilen barýþ yemeðiyle sona erdi. 4 Kasým 2013 tarihinde Kurtalan ilçesinde meydana gelen býçaklý kavgada Kadri Polat akrabasý Cemalettin Polat'ý býçaklayarak öldürmüþtü. ÝHA

Karacadað Kalkýnma Ajansý Brezilya ve Arjantin'e gitti K aracadað Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu, Brezilya ve Arjantin'e bir çalýþma ziyareti düzenledi. 01-09 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek ziyarete Diyarbakýr Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Cahit Kýraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar, Diyarbakýr Ýl Genel Meclisi Baþkaný M. Mürþit Ekinci, Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný E. Sabri Ertekin, Ajans Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun ile Ajans personeli katýlýyor. Brezilya ziyareti kapsamýnda Sao Paulo Belediyesi, Brezilya Tarýmsal Araþtýrma ve Teknoloji Transfer Enstitüsü (EMBRAPA), Zootekni Enstitüsü, Sao Paulo Tarým ve Gýda Enstitüsü ziyaret edilecek. Sao Paulo Belediyesi'nde yoksullukla mücadele ve kentsel dönüþüm konusundaki uygulamalar konusunda bilgi alýnacak. Ayrýca tarým ve hayvancýlýk konusundaki örnek uygulamalarla ilgili yerinde incelemeler yapýlacak.

Tecrübeler paylaþýlacak

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliði ve Ticaret Müþavirliði ile iþbirliði yapýlarak gerçekleþtirilen Arjantin ziyareti kapsamýnda da, Arjantin Sanayi Birliði-Bölgesel Kalkýnma Departmaný, Arjantin Kalkýnma Bakanlýðý-Bölgesel Kalkýnma Departmaný ve Arjantin Dýþiþleri Bakanlýðý-Yatýrým Geliþtirme ve Ticaret Teþvik Müsteþarlýðý ziyaret edilecek. Bu kurumlarýn bölgesel kalkýnma ve geliþme konusunda uyguladýklarý program ve projeler, KOBÝ'leri destekleme, yönetim ve rekabet edilebilirliklerini güçlendirme, finansal kaynaklara eriþimlerini kolaylaþtýrma, yatýrým geliþtirme, uluslararasý yatýrýmcýlar ve yerel firmalar arasýnda baðlantýlar kurma ve ortaklýklar geliþtirme için yaptýklarý çalýþmalar konusunda bilgiler alýnacak ve tecrübeler paylaþýlacak. Ayrýca, ziyaretlerde Diyarbakýr ve Þanlýurfa bölgesinde yürütülmekte olan faaliyetler ile potansiyel yatýrým olanaklarý ve iþbirliði yapýlabilecek alanlar konusunda bilgi alýþveriþi gerçekleþtirilmesi öngörülüyor. Haber Merkezi

Siyasi tutuklularla ilgili yasalar düzeltilsin'

S

iyasi tutuklular için genel af tartýþmalarý devam ediyor. Genel affýn þart olmadýðýna dikkat çeken STK ve siyasi parti yöneticileri, kanunlarda yapýlacak kimi deðiþikliklerin bu hukuksuzluklarý ortada kaldýrabileceðini açýkladý. Ýnsan Hak ve Hürriyetler Derneði (Hür-Der) Genel Baþkaný Av. Þaban Dalgýn ve Hür Dava Partisi Genel Ýdare Kurulu (GÝK) üyesi Av. Mehmet Mehdi Oðuz, siyasi mahkûmlarla ilgili yasalarda gerekli düzenlemelere gidilmesi ile cezaevlerinde bulunan siyasi tutuklularýn yüzde 90'nýnýn dýþarý çýkabileceðini belirttiler. HürDer Genel Baþkaný Av. Þaban Dalgýn, "Normalde af diye bir sistem yoktur. Devletlerde insanlarýn birbirlerine karþý iþlemiþ olduklarý suçlarda iþlenen suçun cezasýnýn affýnýn sadece maðdur olan tarafýn affetmesiyle olabiliyor. Devletin af etme sistemi diktatörlerin uyguladýðý bir yöntemdir. Günümüzde aslýnda yapýlmasý gerekenler; yapýlacak olan düzenlemelerle siyasi tutuklular kendiliðinden cezaevinde çýkmasý gerekir. Aftan ziyade getirilecek olan düzenlemelerle bu insanlar serbest býrakýlmalý. Þiddete bulaþmýþ insanlar haricinde bu yasal düzenleme ile kendiliðinden çýkar ve bu af bile olmaz. Siyasi mahkûmlara yönelik olan yasalarda düzenlemelere gidilmesi ile cezaevlerindeki insanlarýn yüzde 90'ý çok rahat bir þekilde dýþarý çýkacaktýr ve bu maðduriyetler de ortadan kaldýrýla-

caktýr" dedi. 'Düzmece yargýlamalar Türkiye'de þu an siyasi suçlardan dolayý binlerce insanýn cezaevlerinde olduðunu ifade eden Hür Dava Partisi Genel Ýdare Kurulu (GÝK) üyesi Av. Mehmet Mehdi Oðuz ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin tek tipçi bir anlayýþla kurulduðunu ve tepeden inme bir anlayýþla halka dayatýldýðýný belirtti. Oðuz, "Herkesin ayný þekilde yaþanmasýný ayný þekilde düþünmesini ve sistemin onlara dayatmýþ olduðu deðerlerle hayatlarýný idame noktasýnda ciddi anlamda baský yapýldý. Ýnsanlarý inançlarý yasaklandý. Dilleri yasaklandý. Buna ses çýkaranlar ve karþý çýkanlar en acýmaz bir þekilde cezalandýrýldýlar. Hain ilan edildiler, terörist ilan edildiler. Tamamen düzmece yargýlamalarla bu insanlar mahkûm edildiler. Þuan ki mahkemeler DGM'lerden daha çok haksýz ve hukuksuzluða imza atmaktadýrlar. Bir insan farklý düþünüyor diye suçlu kabul edip cezaevlerine atýlan herkesin bu af kapsamýna alýnmasý gerekir. Bizim kanaatimize göre devlet bu insanlardan özür dilemeli. Çünkü herhangi bir þiddete baþ varmadýðý halde bu gün terörist kabul edilip ceza evlerine atýlan on binlerce insan var. Özelikle de Ýslami kesimden onlarca yýl ceza alan insanlar var. Bize göre bu maðduriyetlerin asýl sebebi sistemdir" þeklinde konuþtu. ÝLKHA


Bölge Haber

2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ

5

'Diyalog masasý devrilmemeli' BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, diyalog ortamý oluþmasýnýn önemli bir kazaným olduðunu söyledi ve ekledi: Oluþan diyalog masasýnýn devrilmemesi gerekiyor. kamuoyunun derinden tartýþtýðýna dikkat çeken Demirtaþ, gelinen noktada Kürt sorunu ve Kürdistan gerçeðinin inkarýnýn aþýldýðýný dile getirdi. Demirtaþ, "Yüzyýldýr inkar edilmek istenen, yok edilmek istenen bu halkýn oluþmuþ olan siyasi iradesinin; yeni Ortadoðu'da, yeni dünyada nasýl yer alacaðý, hangi statüyle, diðer uluslararasý camiayla nasýl bir hukukla var olacaðý tartýþmasýna girdik. Ortadoðu yeniden þekillenirken Kürt ve Kürdistan gerçeði tarihsel olarak yerini nasýl alacak. Makro düzeyde baþlýk budur. Ama bunun mikro alt baþlýklarý da vardýr" dedi.

'Barýþ yolunu kaybetmek istemiyoruz'

D

icle Toplumsal Araþtýrmalar Merkezi (DÝTAM) tarafýndan Kürt sorununun çözüm sürecinde gelinen noktayý tartýþmak üzere yapýlan Tigris Diyaloglarý Çözüm Süreci Takip projesi kapsamýnda ilk toplantý düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantýya BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, DÝTAM Baþkaný Mehmet Kaya, konuþmacý olarak gazeteciler Hüseyin Yayman, Deniz Zeyrek ve Abdulkadir Selvi'nin yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, çözüm sürecine deðindi. Kürt sorunu konusunda son 30 yýldýr yaþanan çatýþmalý ortam içerisinde baþlayan görüþmelerin son çözüm süreciyle birlikte

Demirtaþ, Ýmralý'da Öcalan ile baþlayan görüþmelerle birlikte diyalog ortamý oluþmasýnýn önemli bir kazaným olduðunu belirterek, oluþan diyalog masasýnýn devrilmemesi gerektiðini ifade etti. Demirtaþ, "2003 yýlýndan buyana siyasi heyetlerimiz Ýmralý'da Öcalan ile görüþmeler gerçekleþiyor. Tartýþmalar yürüyor. Resmi tutanak olmazsa sesli ve yazýlý tutanaða dökülüyor. Hem devlet hem bizim yaptýðýmýz görüþme tutanaða baðlanýyor. Son bir yýldýr sürecin geldiði aþamasý itibarýyla elde edilen kazaným hepimiz açýsýndan konuþmaya baþlanmýþ olunmasýdýr. Yüzyýldýr konuþulmasý ve muhataplarýyla tartýþýlmasý bir tabu haline dönüþtürülmüþ bir sorunun muhataplarýyla konuþuluyor olmasý çok önemlidir. Önemli bir kazanýmdýr. Bu eþik aþýlmýþtýr. Bir iþi bitirmenin yarýsý baþlamýþ olmasýdýr. Bu

Ýnsan Haklarý Okulu'nda çevre tartýþýldý?

B

atman Barosu tarafýndan düzenlenen Ýnsan Haklarý Okulu seminerinin 6. hafta programýna katýlan Batman Çevre Gönüllüleri Derneði Baþkaný Recep Kavuþ, çevre konulu bir sunum yaptý. Batman Barosu tarafýndan merhum avukat Sedat Özevin anýsýna dü-

zenlenen Ýnsan Haklarý Okulu seminerinin 6. hafta programý düzenlendi. Batman Çevre Gönüllüleri Derneði Baþkaný Recep Kavuþ, programda çevre konulu sunum yaptý. Merhum Sedat Özevin'in çevre konusunda oldukça duyarlý olduðunu ve çok iyi bir dostu olduðunu söyleyen Kavuþ, onun anýsýna insan haklarý okulu programý düzenleyen Baro yetkililerine teþekkür etti. Çevre konusunda önemli açýklamalarda bulunan ve kentin çözüm bekleyen sorunlarýna dikkat çeken Kavuþ, kendilerine hukuki destek veren hukukçulara da teþekkür etti. Çevre mücadelesinin sadece insanlarýn deðil, tüm canlýlarýn yaþam haklarýnýn savunulduðunu belirten Kavuþ, toplumsal duyarlýlýðýn bu tür etkinliklerle artacaðýný sözlerine ekledi. Baro yetkilileri, program sonunda Kavuþ'a bir plaket verdi. ÝLKHA

kazanýmý siyaseten aklý olan, vicdaný olan, ahlaký olan herkesin kazaným olarak görmesi gerekir. Çünkü bunun alternatifi savaþtýr. 'Biz diyaloga karþýyýz' diyenler savaþ istiyor. Bir taraf 'AK Parti'ye', diðeri 'BDP ve KCK'ya güvenilir mi?' tartýþmalarýyla güvensizlik sorununu artýrmaya çalýþýyorlar. Masanýn ortadan kalkmasýný Oslo'da gördük. Diyalog masasý devrilince sýkýntý olmaz diye düþünmek yanýltýcý olur. Bu nedenle biz masanýn devrilmemesini ve diyalogun kopmamasýný ciddiye alýyoruz, tüm sýkýntýlara raðmen buna gayret gösteriyoruz. Biz barýþ yolunu kaybetmemek için hava fýrtýnalý da olsa ayrýlmamaya çalýþýyoruz" diye konuþtu.

'Hükümetin attýðý adýmlarý destekledik' Baþbakan Erdoðan'ýn çözüm sürecini sahiplenmesini anlamlý bulduðunu anlatan Demirtaþ, hükümetin attýðý adýmlarý desteklediklerini söyledi. Demirtaþ, "BDP olarak bir müddettir hükümeti eleþtiriyoruz. Yaptýklarý diyalog, baþlattýklarý süreç önemliydi. Hükümet olarak büyük bir risk aldýnýz, doðru yaptýnýz. Hiç kimse hükümeti, Abdullah Öcalan ile görüþme yaptý diye eleþtiremez, vicdansýzlýk yapamaz. Çünkü þu an Kürt sorununun PKK'dan ve Öcalan'dan ayrý olarak ele alýnamayacaðý açýktýr. Biz bu nedenle hükümetin attýðý adýmlarý destekledik. 'Doðru adýmlardýr' dedik. Baþbakan sürecin kazancýndan, olumlu yönlerinden söz ediyor. Analarýn aðlamadýðýndan söz ediyor. Doðru haklýdýr. Bunu neye daya-

narak söylüyor, Öcalan ile baþlattýðý sürece dayanarak söylüyor. Ama bunu hiçbir konuþmasýnda açýk söylemiyor. Bu muhatabýmýz açýsýndan eksikliktir. Süreci yeniden canlandýrmak için ne inþa edecek? 'Yapacaðýz, edeceðiz' diyor, 'korkmanýza gerek yok' diyor. Kürtlere de 'hakkýnýzý iade edeceðiz' diyor. Neyi verecek, ne yapacak, hangi adýmý atacak, kimse bilmiyor. Biz müzakerenin tarafý olarak Baþbakan'ýn basýn yoluyla vaat ettiði mesajlarla yetinerek süreci ilerletmenin doðru olduðuna inanmýyoruz" ifadelerini kullandý.

'Gideceðimiz baþka ülke yok' Türk, Kürt, Arap ve diðer unsurlarýn Ortadoðu'nun ortak halklarý olduðuna iþaret eden Demirtaþ, sözlerini þöyle tamamladý:"Kim bu topraða ayak basmýþ yaþýyorsa bu topraðýn sahibidir. Ne daha

az sahibidir ne de daha fazla sahibidir. Bu Kürt, Anadolu, Fars ve Arap topraklarý için de geçerlidir. Hiç birimizin gideceði ne baþka bir toprak ne baþka bir ülke vardýr, ne de hiçbirimizin buralardan diðerini kovma hakký vardýr. Birlikte yaþayacaðýz. O halde birlikte yaþamanýn hukukunu oluþturmalýyýz. Bize dayatýlan eþitsizlik hukukunu rededeceðiz. Anadilde eðitim Türk'e varsa Kürt'e de olmalýdýr. Bunun istisnasý olamaz. Türk'ün devlet yönetme hakký varsa Kürtün de olmalýdýr. Bunun modelini tartýþalým; ayrýlmak, baðýmsýzlýk, federasyon, özerk yönetim, eyalet modeli, güçlendirilmiþ yerinden yönetim modelleri hepsi bir seçenektir. Öcalan'ýn ortaya koyduðu çözüm önerisi, birlikte yaþayabileceðimiz, birbirimize düþman olmadan, kan dökmeden, eþitliði, özgürlüðü saðlayabileceðimiz modeldir. Özerkliði bu nedenle öneriyoruz."

Bir husumet daha sonlandý Þ

anlýurfa'nýn Siverek ilçesinde 8 yýl önce Çiçeklidað ve Yýldýz aileleri arasýnda baþlayan husumet dün verilen barýþ yemeði ile sona erdi. Siverek ile Çermik ilçeleri arasýnda çalýþan minibüse 2005'te düzenlenen silahlý saldýrýda Fatih Güler ile Zekiye Çakmak hayatýný kaybetmiþ, Sinan Kahraman, Yýldýz Yürek ve Þükran Sarý da yaralanmýþtý. Olayýn ardýndan Çiçeklidað ile Yýldýz aileleri arasýnda baþlayan husumet, Bucak aþireti lideri Ahmet Ersin Bucak ve aile büyüklerinin araya girmesiyle sonlandýrýldý. Barýþmaya ikna edilen taraflar, Siverek'e baðlý Kalýnaðaç Köyü'nde bir araya geldi. Okunan Kur'an-ý Kerim'in ardýndan kucaklaþan taraflar, aralarýndaki huzursuzluðu bitirdiklerini ilan etti. Ahmet Bucak, bölgede bir husumetin daha son bulmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Her iki aileye barýþa verdikleri destekten dolayý teþekkür eden Bucak, barýþýn bölgedeki diðer husumetli ailelere de örnek olmasýný diledi. Aile üyeleri de barýþtýklarýna sevindiklerini belirtti. Konuþmalardan sonra aileler yemek yedi. AA

Civak deðil Civat Son yýllarda yanlýþ kullanýlan kelimelerden birisi de "civak" kelimesidir. Bu kelimeyi kim, hangi mantýkla türetti, tam olarak bilemiyorum. Arapça'da topluluk manasýna gelen "cemaat ????? " kelimesi Ýslamiyet'in yayýlmasýnýn ilk yýllarýnda diðer Müslüman topluluklarýn dillerinde olduðu gibi Kürtçeye de geçmiþtir.

Kürtler bu kelimeyi ilk zamanlarda "cema'et" þeklinde kullanmýþlar ancak bu kelime özellikle Eski Kürtçede var olmayan "ayn - 'eyn" sesi sebebiyle zamanla farklý bir forma bürünerek "civat" þekline dönüþmüþ ve günümüzde Kürtlerin çoðunluðu tarafýndan "civat" þeklinde kullanýlmýþtýr. Aslen "topluluk" manasýnda olan bu kelime

modern Kürtçede "toplum" manasýnda kullanýlabilir ve kullanýlmaktadýr da: Civata Kurdan; Kürtlerin topluluðu/toplumu Civata Kurd; Kürt topluluðu/toplumu Ancak "civat" kelimesini nasýl olmuþ da "civak" þeklinde çevirmiþler, son harfi niye, nasýl, hangi mantýkla deðiþtirmiþler, bilemiyorum. Tahminimce Türkçe'deki "-cýk, -cik" son

eklerinin Kürtçedeki karþýlýðý olarak kullanýlan son eklerden birisi olan "-k" son ekine uyarlamaya çalýþmýþlar, "civat" kelimesinin son sesi olan "t" sesini atýp onun yerine yukarýda bahsettiðim "k" sesini koymaya çalýþmýþ olabilirler. Ancak bunun da dil bilimi açýsýndan ne hiçbir karþýlýðý ne de bir manasý vardýr ve tamamen de yanlýþtýr.


6

EKONOMÝ

2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ

Bitlis'te kaçak elektrikle mücadele

Aylýk maliyeti 5 milyon lira VEDAÞ Bitlis Ýl Müdürü Faruk Ýþlek, kent genelinde kullanýlan elektriðin yüzde 45'inin kaçak olduðunu söyledi ve ekledi: Kaçak elektriðin aylýk maliyeti 5 milyon liradýr.

D

oðu ve Güneydoðu illeri kaçak elektrik kullanýmýnýn en yoðun olduðu bölgelerin baþýnda geliyor. Van Gölü Elektrik Daðýtým AÞ'nin (VEDAÞ) özelleþtirilmesinin ardýndan kaçak elektrik tüketiminin önüne geçmek amacýyla denetimler artýrýldý. Bitlis'te de özellikle yoðun olarak köylerde kaçak elektrik tüketimi yapýlýyor. Sabahýn erken saatlerinde

toplanan 65 kiþilik 32 ayrý özel ayrý kaçak denetim ekibi, Güroymak ilçesi ve baðlý köylere operasyon düzenledi. Yapýlan denetimler neticesinde kaçak elektrik kullanan aboneler tek tek tespit edildi. Kaçak elektrik kullandýðý tespit edilen aboneler hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Bitlis ve ilçelerinde kullanýlan elektriðin yüzde 45'inin kaçak olduðunu belirten VEDAÞ Bitlis

Ýl Müdürü Faruk Ýþlek, kaçak olarak kullanýlan elektriðin aylýk maliyetinin 5 milyon lira olduðunu açýkladý.

Denetimler sürecek Bitlis'te gerek kaçak kullanýmýn önüne geçme gerekse kýþ öncesi vatandaþlara daha saðlýklý elektrik vermek adýna oluþturduklarý özel ekiplerle tüm aboneleri taradýklarýný ifade eden

Ýþlek, Güroymak ilçesinde ekipler tarafýndan ilk gün bin 500 abonenin saatinin ve tesisatýnýn denetlendiðini ifade etti. Denetimlerin devam edeceðini kaydeden Ýþlek, amaçlarýnýn daha kaliteli hizmet vermek olduðunu söyledi. Ýþlek, "Bölgemiz ekonomisine büyük zarar veren ve aylýk 5 milyon TL'yi bulan kaçak kullanýmýn önüne geçmek için çalýþ-

Ciðercilerin yüzü gülüyor Þ

anlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde ciðerci esnafý, gecenin dondurucu soðuðuna raðmen iþlerinden memnun olduklarýný dile getirdi. Ýlçe halký, geleneksel yiyecekler arasýnda yer alan ciðer kebabýný dondurucu soðuða raðmen þehir merkezinde gece geç saatlere kadar tüketiyor. Ceylanpýnar ilçesinde 40 yýllýk ciðerci ustasý Nusret Gökçeoðlu (61), "Havanýn çok soðuk olmasýna raðmen ilçemizde gece geç saatlere kadar ciðer kebabý satmaktayýz. Meslek hayatýmda þunu çok iyi anladým. Þanlýurfalýlar dondurucu soðuða raðmen ciðer kebabýndan vazgeçmiyor" dedi. ÝHA

dördüncü, Çanakkale 4 bin 91 tonla beþinci, Isparta 3 bin 916 tonla altýncý, Diyarbakýr 3 bin 213 tonla yedinci, Balýkesir 2 bin 682 tonla sekizinci, Manisa 2 bin 660 tonla dokuzuncu, Elazýð 2 bin 456 tonla onuncu oldu" dedi.

Ýç badem ihraç ediliyor

T

ZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, bademin Anadolu'nun en eski meyve türlerinden birisi olduðunu, Karadeniz bölgesi hariç Anadolu'nun hemen her yerinde yetiþtirildiðini belirtti. Þemsi Bayraktar, "Bademde satýþ deðeri yüksek ve pazara konu olaný iç bademdir. Uluslararasý Fýndýk ve Kuru Meyve Konseyi'nin (INC) 2012 yýlý verilerine göre dünyada 1,06 milyon ton iç badem üretimi var. ABD, 834 bin ton iç badem üretim ve yüzde 79 payla ilk sýrada yer alýrken, 70 bin ton üretimle yüzde 7 pay alan Avustralya ikinci, 40 bin ton üretim ve yüzde 4 payla Ýspanya üçüncü sýrada bulunuyor. Ülkemiz yaklaþýk 13 bin ton iç badem üretimi ve yüzde 1,2 payla dördüncü sýrada yer alýyor. Türkiye'nin kabuklu badem üretimi 1997 yýlýnda 33 bin ton iken, 2012 yýlýnda, 1997'ye göre yüzde 143,2 artýþla 80 bin 261 tona çýktý. Toplu badem meyveliklerinin alaný ise ayný dönemde yüzde 214 artýþla 75 bin hektardan 235 bin 547 hektara ulaþtý. Kabuklu badem üretiminde 8 bin 750 tonla Muðla birinci, Mersin 8 bin 621 tonla ikinci, Antalya 5 bin 404 tonla üçüncü, Denizli 5 bin 121 tonla

Güneydoðu'nun ihracattaki artýþý sürüyor

G

üneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri (GAÝB) Baþkaný Abdülkadir Çýkmaz, bu yýlýn Ocak-Kasým döneminde 8 milyar 534 milyon 150 bin dolarlýk ihracat gerçekleþtirdiklerini bildirdi. GAÝB Baþkaný Abdülkadir Çýkmaz, 916 milyon dolarla en yüksek ihracatýn kasým ayýnda yapýldýðýný belirtti. Geçen yýlýn ayný dönemine göre ihracatýn yüzde 14,1 artýðýna dikkati çeken Çýkmaz, "Ayný dönemde, diðer ihracatçý birlikleri adýna da 598 milyon 124 bin dolarlýk ihracat kayda alýndý. Böylece birliðimizin ihracat kayýt iþleminin hacmi yüzde 11,4 artýþla 9 milyar 132 milyon 274 bin dolara yükseldi" dedi. Bölgenin ihracatýnda Ortadoðu ülkelerinin yüzde 62,3 payla ilk sýrada yer aldýðýna dikkati çeken Çýkmaz, AB ülkelerinin yüzde 13,9'la ikinci, Afrika ülkelerinin yüzde 9,2 ile üçüncü olduðunu kaydetti.

188 ülkeye ihracat

En iyi badem Türkiye'de T rkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Ba kan emsi Bayraktar, en iyi i bademin T rkiye’de olmas na ra men en ok bademi ABD’nin retip ihra etti ini bildirdi.

malarýmýzý aralýksýz sürdüreceðiz. Bu kapsamda kaçak kullaným yapan abonelerin hakkýnda yasal iþlem baþlatýyoruz. Burada amacýmýz vatandaþý maðdur etmek deðil vatandaþlara daha saðlýklý bir hizmet vermektir. Kaçak kullanan abonelerin tamamý tespit edilmeye çalýþýlacak. Operasyonlarýmýz devam edecek" dedi. ÝHA

Þemsi Bayraktar, kuru yemiþ olarak tüketilen bademin, çikolata, þekerleme, pasta yapýmýnda, badem yaðýnýn ise kozmetik ve ilaç endüstrisinde kullanýldýðýný belirtti. Türkiye'de kiþi baþýna iç badem tüketiminin 2001-2011 döneminde 0,66 kilogramdan 1,1 kilograma yükseldiði bilgisini veren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bademde daha önce yüzde 90 olan yeterlilik derecesi, 2007 yýlýn-

dan itibaren tüketimdeki artýþ nedeniyle düþerek 2011 yýlýnda yüzde 82'ye geriledi. Yurt içi tüketimdeki yükselmeyle birlikte özellikle 2005 yýlýndan itibaren bademde ithalatýmýz artmaya baþladý. 2005 yýlýnda 7,99 milyon dolar olan kabuklu ve iç badem ithalatý, 2012 yýlýnda 102 milyon dolara çýktý. Ýthalatýn yüzde 94'ü ABD'den gerçekleþti. Ülkemizin, 2005 yýlýnda 635 tonla 5,48 milyon dolar olan ihracat geliri, 2012 yýlýnda 7,53 bin tonla 65 milyon dolara çýktý. Ýhracatta Tunus, Cezayir, Libya gibi Kuzey Afrika ülkeleri ve Irak, Ýran, Suudi Arabistan gibi Ortadoðu ülkeleri ilk sýrada yer aldý. Ýhracatýn neredeyse tamamý iç badem olarak yapýldý."

GAÝB'e baðlý illerden 188 ülkeye ihracat yapýldýðýný vurgulayan Çýkmaz, þu bilgileri verdi: "Halý, demir çelik mamulleri, iplik, kumaþ, bitkisel yað, pasta ürünleri, plastik ve mamulleri, deðirmencilik ürünleri, dýþ giyim ile kaðýt ve karton, bölgemizden en çok ihracatý gerçekleþtirilen ürünler oldu. Bu yýlýn ocak-kasým döneminde 8 milyar 534 milyon 150 bin dolarlýk ihracat gerçekleþtirdik. Bölgemizin lokomotif Gaziantep, ocak-kasým döneminde 5 milyar 891 milyon 365 bin dolar ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan altýncý ili konumundaki yerini korudu. Hububat, bakliyat, yaðlý tohum ve mamulleri, halý, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddelerle demir, demir dýþý metaller, ilimizin ihracatýnda önde gelen sektörler oldu." AA

Keçe artýk þark köþelerini süslüyor G

eçmiþte ustalarýn büyük emek vererek insanlarýn kullanýmýna sunduðu keçe, þimdilerde ise nostalji amaçlý hazýrlanan þark köþelerinde deðerlendiriliyor. Hayvancýlýðýn en çok yapýldýðý bölgelerin baþýnda gelen Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde küçükbaþ hayvan yünleri, el emeði göz nuruyla iþlenip keçe haline getiriliyor. Bir zamanlarýn en popüler mesleði olan keçeciliði ise ilçedeki iki usta yaþatmaya çalýþýyor. Yünün kalitesi ve ve büyüklüðüne göre fiyatý 60 liradan bin liraya kadar deðiþen keçe, azda olsa yurt içi ve dýþýndan talep görüyor. Yaklaþýk 50 yýldýr keçecilik yapan Mehmet Minteþ, el emeði göz nuruyla yaptýklarý keçeye ilginin zamanla azaldýðýný söyledi.

Çýrak bulamýyorlar Daha önce elle ortaya çýkarýlan keçelerin bugün makineyle yapýldýðýný anlatan Minteþ, "Baba mesleðine 8 yaþýnda baþladým. Baharda koyunlarýn yünü kesilmeye baþlayýnca bizde bunu satýn alýp iþ yerinde iþliyoruz. Keçenin 1 metresini yaklaþýk 100 liraya satýyoruz. Bir keçeyi iki günde iþleyebiliyorum. Eskinden keçe çok kýymetliydi, teknoloji geliþtikçe insanlar halýyý tercih etmeye baþladý. Geçmiþte ilçede çok sayýda keçe ustasý vardý. Þimdi ise sadece iki usta kaldýk. Artýk çalýþtýracak çýrak bulamýyoruz. Yetkililerin bize destek olmasýný istiyoruz. Yurt dýþýnda yaþayan bölge insaný tatil zamanlarýnda gelip buradan keçe satýn alýp, evlerinde dekorasyon veya þark köþelerinde süs amaçlý kullanmaya baþladý" dedi. AA


GÜNCEL

Çözüm sürecine destek için Siirt'teler K

ayseri Gönüllü Teþekküller Platformu, çözüm sürecine destek vermek amacýyla Siirt'e gelerek sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüþtü. Eðitim-Bir-Sen Siirt Þube Baþkanlýðý salonunda yapýlan toplantýda platform adýna açýklama yapan Mazlum-Der Kayseri Þube Baþkaný Ahmet Taþ, Kayseri Gönüllü Teþekküller Platformunun daha önce 2010 yýlýnda Siirt'e geldiðini anýmsatarak, herkesin çözüm sürecine destek vermesi gerektiðini söyledi. Çözüm sürecinin sadece hükümete veya devletin yetkili organlarýna býrakýlmamasý gerektiðini ifade eden Taþ, "Doðu ile batý arasýnda gönül köprüsü kurmak, kardeþlerimizle birlikte olmak ve içerisinde bulunduðumuz çözüm sürecine katkýda bulunmak amacýyla ikinci kez Siirt'e geldik. Tekrar burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bildiðiniz gibi çözüm süreci devam etmektedir. Bu süreçte sivil toplum kuruluþlarý olarak inisiyatif alýp sürece katký saðlamak bizim için önemlidir. Akan kandan, çekilen ýstýraplardan en çok etkilenen masum sivil insanlardýr. Bizim

olaylara sadece kendi penceremizden bakmayýp olaylarýn içinde yer alýp bu olaylardan etkilenen kardeþlerimizin penceresinden de bakmamýz gerekiyor" dedi.

'Çözüm süreci fýrsat' Eðitim-Bir-Sen Siirt Þube Baþkaný Murat Þeker de çözüm sürecinin büyük bir fýrsat olduðunu ve bu fýrsatýn en iyi þekilde deðerlendirilmesi gerektiðini belirtti. Þeker, herkesin bu sürece destek vermesi gerektiðini vurgulayarak, "Çözüm sürecine de her türlü sorunumuza da bir Müslüman nazarýyla bakýlmasý gerekiyor. Zulme uðrayan, maðdur edilen kim olursa olsun, Müslüman kimseye düþen görev mazlumun, maðdurun hukukunu korumaktýr. Bu önemli sürece destek vermek amacýyla Kayseri'den gelen kardeþlerimizi aramýzda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" þeklinde konuþtu. Daha sonra platformda yer alan diðer sivil toplum örgütü temsilcileri de ziyaretle ilgili düþüncelerini dile getirdi. AA

2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ

7

Þeyh Said ailesinden BDP'ye destek

Diyarbakýr'da bir araya gelen Þeyh Said'in ailesinin bazý fertleri, yerel seçimlerde Barýþ ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) destek vereceklerini açýkladý. 1 925 yýlýnda Diyarbakýr'da idam edilen Þeyh Said'in ailesinin bazý fertleri yerel seçimlerde BDP'ye destek vereceklerini duyurdu. Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) bir araya gelen Þeyh Said'in ailesinin bazý fertleri, kendilerinin halklarýyla birlikte hareket ederek, onlarýn haklý ve meþru taleplerinin savunucusu olmayý ilke edinmiþ bir misyonun, bir geleneðin parçasý olduklarýný dile getirdi. Aile adýna açýklama yapan Behram Bilgin, yerel seçimlerde BDP adaylarýný destekleyeceklerini söyledi. Bilgin, "Her millet gibi ortak bir irade ve platforma sahip olma, bunu gerçekleþtirme sorumluluðu tüm siyasal yapýlarýmýzýn sorumluluðudur. Temennimiz tüm farklýlýðý ve zenginliði ile halkýmýzýn iradesinin temsil edileceði bir kongrenin bir an önce yaþama geçirilmesidir. Bu konuda üzerimize düþen bir sorumluluk olursa yerine getireceðimizin de bilinmesini isteriz. Böylesi bir ortamda yerel yönetim seçimleri sürecine girmiþ bulunuyoruz. Yerelde iradelerimizi seçeceðimiz bu seçimlerde tüm gücümüzle, halkýmýzla birlikte olacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz. BDP adaylarý bu seçimlerde birlikteliðimizin adaylarý olacaklardýr. Tüm gücümüzle, hep birlikte çalýþarak kazanacaðýmýza olan inancýmýzla kendilerini selamlýyor baþarýlar diliyoruz" dedi. ÝHA

ÝLAN DÝYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜNDEN RESTORASYON KARÞILIÐI UZUN SÜRELÝ KÝRALAMA MODELÝ ÇERÇEVESÝNDE KÝRALAMA ÝHALESÝ T.C. Baþbakanlýk Vakýflar Genel Müdürlüðü Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürlüðünce, Diyarbakýr Ýli, Sur Ýlçesi, Ýskenderpaþa Mahallesi, Parlý Sefa Camii Sokaðýnda bulunan Mülkiyeti Vakýflar Genel Müdürlüðüne ait, Tapunun 2 pafta, 135 ada, 24 nolu parselinde kayýtlý eski eser tescilli Kadý Hamamýnýn, "Restorasyon Karþýlýðý Uzun Süreli Kiralama Modeli" ile 25 yýl süre ile Kiralanmasý Ýþi", "10.09.2008 Tarih Ve 26993 Sayýlý Resmi Gazete Yayýmlanan Vakýf Kültür Varlýklarýnýn Restorasyon Veya Onarým Karþýlýðý Kiraya Verilmesi Ýþlemlerinin Usul Ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik" çerçevesinde, ayný yönetmeliðin 24-1/a Maddesi Gereði "Açýk Teklif Yöntemi" ile kiraya verilmesi için ihaleye çýkarýlmýþtýr. ÝLÝ : Diyarbakýr ÝLÇESÝ : Sur MAHALLE : Ýskenderpaþa Mah. PAFTA : 2 pafta ADA : 135 ada PARSEL : 24 parsel YÜZÖLÇÜMÜ : 665.61- m2 CÝNSÝ : Kargir Hamam (Tescilli Eski Eser) VAKIFLAR MECLÝSÝ KARAR TARÝH VE SAYISI: Vakýflar Meclisinin 20.06.2012 tarih ve B.02.1.VGM.0.05.00.00/411 sayýlý kararý. MUHAMMEN BEDEL : 113.484,79 -TL (Yüzonüçbindörtyüzseksendört Türk Lirasý yetmiþdokuzkuruþ) GEÇÝCÝ TEMÝNAT : 3.404,54 -TL(üçbindörtyüzdörtTürk Lirasý Elli dört kuruþ) (Bu bedel muhammen bedelin % 3'ünü teþkil etmektedir) ÝHALE TARÝH VE SAATÝ : 16.12.2013 Pazartesi, günü saat 14:00 1- Diyarbakýr Ýli, Sur Ýlçesi, Ýskenderpaþa Mahallesi, Parlý Sefa Camii Sokaðýnda bulunan Mülkiyeti Vakýflar Genel Müdürlüðüne ait, Tapunun 2 pafta, 135 ada, 24 nolu parselinde kayýtlý eski eser tescilli Kadý Hamamýnýn, "Restorasyon Karþýlýðý Uzun Süreli Kiralama Modeli" ile 25 yýl süre ile Kiralanmasý Ýþi",Vakýflar Genel Müdürlüðü, Vakýflar Meclisi'nin 20.06.2012 tarih ve B.02.1.VGM.0.05.00.00/411 sayýlý kararý ve 5737 sayýlý Vakýflar Kanunu'nun 20. Maddesine istinaden þartnamesinde gösterilen ve aþaðýda belirlenen þartlarla ilk 1 yýl restorasyon süresi dahil toplam 25 yýllýðýna kiraya verilecektir. a) Ýstekli tarafýndan ilk 1. yýl taþýnmazýn Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Bölge Müdürlüðünce onaylý rölöve, restitüsyon, restorasyon, mekanik ve elektrik tesisatý projeleri doðrultusunda, idarenin teknik elemanlarý denetiminde restorasyonunun yapýlarak tamamlanýp tesis iþletmeye açýlacak, aksi takdirde sözleþme feshedilerek, teminat ve idareye yatýrýlan kiralar irat kaydedilecektir. Ayrýca yapýlmýþ olan imalatlar idareye terk ve teberru edilmiþ sayýlacaktýr. b) Ýdarenin izni olmadan restorasyon iþleri baþkasýna devredilmeyecek, yer teslimi tarihinden itibaren her türlü güvenlik önlemleri istekli tarafýndan saðlanacaktýr. c) Kira ödemelerinin sözleþme tarihinden itibaren baþlatýlmak üzere, birinci yýl için yýllýk 600,00 TL, ikinci yýl için aylýk 300,00 TL. olmasý, Müteakip yýllarda (3. yýldan 25.yýlýn sonuna kadar) her yýlýn kira bedeli bir önceki yýlýn kira bedeline Türkiye Ýstatistik Kurumunca yayýnlanan ÜFE (Oniki Aylýk Ortalamalara göre Deðiþim (%) oraný eklenerek hesaplanmasý, d) Restorasyon iþi için her tür masraflarla iþin finansmaný yüklenici tarafýndan karþýlanacaktýr. e) Tesis iþletmeye açýlýncaya kadar taþýnmaz baþka bir amaçla kullanýlmayacak ve taþýnmaz üzerine haciz, ipotek, teminat gibi yükümlülükler konulmayacaktýr. f) 6570 sayýlý kira kanunu ve diðer mevzuata aykýrý olarak kira süresi dolmadan taþýnmazýn tahliye edilmesi halinde, yapýlan her türlü masraflarla teminatlar ve ödenen kiralar idareye terk ve teberru edilmiþ sayýlacaktýr. g) Sözleþme süresinin bitimi olan 25. yýlýn sonunda tesis; çalýþýr, bakýmlý ve kullanýlabilir þekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde idareye teslim edilecektir. 2- Ýhaleye iþtirak edecek istekliler; ihale dokümanýný aþaðýda belirtilen adreste, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn Ýdarece onaylý ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. a) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve satýn alýnabileceði yer: Vakýflar Bölge Müdürlüðü-Yatýrým ve Emlak Servisi, Ýskenderpaþa Mah. Ýnönü Cad. No: 45 SUR/D.BAKIR b) Ýhale dokümaný satýþ bedeli: 200,00 TL olup Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürlüðünün T.C Vakýflar Bankasý nezdindeki IBAN=TR490001500158007286695126 Bölge Müdürlüðü hesabýna iþin ismi ve istekli adý belirtilerek yatýrýlacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümaný alýnacaktýr. 2.1-Ýhale dokümaný, içeriðindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasý ile birlikte verilir. Ýstekli, ihale dokümanýný oluþturan belgelerin aslýna uygunluðunu ve belgelerin tamam olup olmadýðýný kontrol eder. Ýdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanýný oluþturan belgelerin tamamýný aslýna uygun olarak teslim aldýðýna dair, dizi pusulasý üzerine yazýlarak imzalanmýþ beyanýný alýr. 2.2-Ýstekli ihale dokümanýný satýn almakla, ihale dokümanýný oluþturan belgelerde yer alan koþul ve kurallarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýsteklinin ihale dokümanlarýnýn tümünün içeriðini dikkatli bir þekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine iliþkin þartlarý yerine getirememesi halinde ortaya çýkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktýr. Ýhale dokümanýnda öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler Ýdare tarafýndan deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. a) Ýhalenin yapýlacaðý adres : Vakýflar Bölge Müdürlüðü-Yatýrým ve Emlak Servisi, Ýskenderpaþa Mah. Ýnönü Cad. No: 45 SUR/D.BAKIR b) Ýhale komisyonu toplantý yeri : Vakýflar Bölge Müdürlüðü -Yatýrým ve Emlak Servisi, Ýskender-

paþa Mah. Ýnönü Cad. No: 45 SUR/D.BAKIR 2.3-Ýsteklilerin Ýhaleye katýlabilmeleri için; Ýhale Þartnamesinin 7. maddesine göre hazýrlayacaklarý tekliflerini, ayný þartnamenin 8. Maddesi doðrultusunda yukarýda belirtilen gün ve saate kadar sýra numaralý alýndýlar karþýlýðýnda Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürlüðü Ýhale Komisyonu Baþkanlýðýna imza karþýlýðý teslim etmeleri gerekmektedir. 3-Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri, teklifleri kapsamýnda dýþ zarf ile birlikte sunmalarý gerekir. Dýþ zarf aþaðýdaki belgeleri içerecektir. a) Ek 7'ye uygun olarak hazýrlayacaklarý teklif mektuplarýný koyacaklarý kapalý iç zarf, b) Kanuni ikametgah belgesi. (2013 yýlýnda alýnmýþ olacak olup, Þirketlerde bu belge aranmayacaktýr) c) Türkiye'de tebligat için adresi gösteren imzalý bildirim. d) Ýhalenin ilan edildiði yýla ait Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasý siciline kayýtlý olduðunu gösterir belgenin aslý veya noter tasdikli sureti. d1) Gerçek kiþi olmasý halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odasý veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayýtlý olduðunu gösterir belgenin aslý veya noter tasdikli sureti. (2012 yýlýnda alýnmýþ) d2) Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin Ýdare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge aslý veya noter tasdikli sureti. (2013 yýlýnda alýnmýþ) e) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren, ihalenin yapýldýðý yýla ait, noter onaylý imza sirküleri e1) Ýsteklinin gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. (2013 yýlýna ait). e2) Ýsteklinin tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirkülerini (2013 yýlýna ait) f) Ýstekliler adýna vekâleten ihaleye katýlýnýyorsa, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin, noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (2013 yýlýna ait) g) Ortak giriþim olmasý halinde Ek 1'e uygun Noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi. h) Mali Durum Bildirimi ve Banka Referans Mektubu; muhammen bedelin %10 u oranýnda kullanýlmamýþ nakit kredisi ile yine %10 oranýnda kullanýlmamýþ teminat mektubu kredisi olmasý þarttýr ve Genel Müdürlük veya þubesinden teyit yazýlý olacaktýr. Teyitlerin en az iki yetkilinin imzasýný taþýmasý gerekir.) (Ek 2.1, Ek 2.2,ye uygun olacak). i) Ýlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alýnacak vergi borcu olmadýðýna dair ekli örneðe uygun belgenin aslý veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslýnýn Ýdareye ibraz edilmesi þartýyla suretinin verilmesi. (Ek 3) j) Ýlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alýnacak uygun prim borcu olmadýðýna dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslý veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslýnýn Ýdareye ibraz edilmesi þartýyla suretinin verilmesi. k) Ýhale konusu taþýnmazýn yerinde görüldüðüne dair teklif sahibinin ekli örneðe uygun yazýlý beyaný. (Ek 5). l) Þartnamenin 9.maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek deðerlere ve teslim edilmesi gereken yere göre; Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürlüðü Muhasebe Yetkililiðine yatýrýlmýþ yukarýda tutarý belirtilen geçici teminat alýndý makbuzunu veya 10.09.2008 Tarih Ve 26993 Sayýlý Resmi Gazete Yayýmlanan Vakýf Kültür Varlýklarýnýn Restorasyon Veya Onarým Karþýlýðý Kiraya Verilmesi Ýþlemlerinin Usul Ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik esaslarý dahilinde, Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürlüðü ve iþin adýna alýnmýþ limit içi ve süresiz (Ek 6)'a uygun olarak düzenlenmiþ geçici teminat mektubunu veya Geçici Teminat nakit olarak karþýlanacaksa, T.C Vakýflar Bankasý nezdindeki IBAN=TR490001500158007286695126 no'lu Bölge Müdürlüðü hesabýna Ýþin Ýsmi ve Ýstekli adý belirtilerek yatýrýlmýþ banka dekontunu sunacaktýr. m) Ortak giriþim olmasý halinde her bir ortak ayrý ayrý (b,c,d,e,i,j,k) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadýr. n) Benzer iþ ile ilgili iþ bitirme belgesinin aslý veya noter tasdikli sureti, Ýsteklinin son 15 (onbeþ) yýl içinde yurt içinde veya yurt dýþýnda, kamu veya özel sektörde sözleþme bedelinin en az % 80'i oranýnda gerçekleþtirdiði veya en az % 80'i oranýnda denetlediði veyahut yönettiði idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlerde, ilgili deneyimi gösteren ve iþin muhammen bedelinin % 100 oranýndan az olmamak üzere tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi. Yüklenici, restorasyon/onarým iþini bizzat yapabileceði gibi, iþtigal konularý arasýnda restorasyon/onarým iþinin bulunmamasý halinde benzer iþ bitirme belgesine sahip bir firma ile ihaleye girerken taahhüt etmek (Ek 8) koþuluyla tümüyle veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere yaptýrabilir. o) Bu ihalede benzer iþ olarak, ''Tescilli Taþýnmaz Kültür Varlýðý Yapýlarýn Esaslý Onarýmlarý (Kale, sur, çevre düzenlemesi, sokak saðlýklaþtýrma ve ahþap yapýlar hariç)'' benzer iþ olarak kabul edilecektir. Tekliflerin deðerlendirilmesi sürecinde, Ýdare tarafýndan istenilmesi halinde, iþ deneyim belgesine esas teþkil eden iþe ait kurul kararlarý ve hak ediþ raporlarý sunulacaktýr. Ýþ Deneyim Belgesi yerine diploma veya mezuniyet belgesi kabul edilmeyecektir. p) Ýstekli, en az 1 adet Restorasyon Uzmaný Yüksek Mimar veya Mimar, 1 Makine Mühendisi, restorasyon süresi boyunca bulunduracaðýna dair Teknik personel taahhütnamesi verecektir. (Standart Form - Ek-4)'a uygun olacaktýr. 4- Bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 Sayýlý Kanun hükümleri uygulanmayýp Vakýf Kültür Varlýklarý Ýhale Yönetmelik esaslarý uygulanacaktýr. 5- Telgraf veya faksla yapýlacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle ihale saatinden sonra idareye ulaþan teklifler kabul edilmeyecektir. 6- Ýþ bu ilana ait ilan bedelleri ve ihale karar pulu bedeli ihale üzerinde kalan kiþi ve firmadan sözleþme yapýlmadan önce def'aten tahsil edilecektir. 7- Ýdare gerekçesini göstermek kaydýyla ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir ÝLAN OLUNUR Basýn-2300

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


8

Aktüalite

Kurtoðlu'nu vatandaþlar uðurladý 2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ

Diyarbakýr'da görevden alýnan Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu'nu vatandaþlar yalnýz býrakmadý. Havaalanýnda kendisini uðurlayan kalabalýðý tek tek selamlayan Kurtoðlu, alkýþlar eþliðinde Diyarbakýr'dan ayrýldý.

D

iyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu'nun görevden alýnmasýna tepki gösteren vatandaþlar, havaalanýna giderek Kurtoðlu'nu uðurladý. Aralarýnda kucaðýnda bebeði olan kadýnlardan gençlere, yaþlýlardan iþadamlarýna, akademisyenlerden doktorlara, sivil toplum kuruluþlarýndan hastane per-

soneline kadar birçok kiþi havaalanýna akýn etti. Havaalaný giden yolcu kapýsýnda bekleyen kalabalýk Doç. Dr. Kurtoðlu ile vedalaþmak için adeta birbiriyle yarýþtý. Kurtoðlu, kalabalýðýn neredeyse tamamýyla tokalaþtýktan sonra bir açýklama yaptý.

Þer güçler baþaramadý Kurtoðlu, "Diyarbakýr'da güzel günlerimiz oldu,

bugünleri unutmayacaðýz. Çalýþtýðýmýz süre içerisinde halktan büyük destek aldýk, dualarýný aldýk. Bütün dostlarýmýzý tek tek ziyaret edemedik ama sað olsunlar bugün buraya geldiler. Kendilerine teþekkür ediyorum. Bürokrat olmanýn ötesinde bir Diyarbakýr çocuðuyum. Buralarda doðduk, büyüdük bu topraklarýn üstünde bizim de hakkýmýz var. Her ne kadar bazý þer güçler bizi ve Diyarbakýr halkýný karþý karþýya getirmiþ olsa da bunu baþaramadýlar. Bu süre

içerisinde hizmet ettik, bizden sonraki arkadaþlarýn güzel hizmet etmesini diliyoruz. Çok rahat ve huzurlu ayrýlýyorum. Diyarbakýr'ýmýza, halkýmýza hizmet benim için bir onurdur" dedi. Kurtoðlu'nun açýklamasýndan sonra basýn mensuplarýna konuþan bazý vatandaþlar, Kurtoðlu'nu görevden alan siyasilere tepki gösterdi. Kurtoðlu, kendisini uðurlamaya gelenler ile hatýra fotoðrafý çektirdikten sonra uzun süreli zýlgýtlar ve alkýþlar eþliðinden Diyarbakýr'dan ayrýldý. A. Baran ÇÝMEN

Erciþ'e 2 bin 500 kiþilik yeni cami V

Batman'da öðrencilere kitap daðýtýldý

B

atman'ýn Hasankeyf ilçesinde okuyan ortaokul öðrencilerine sýnavlara hazýrlýk kitaplarý daðýtýldý. Hasankeyf Kaymakamý Temel Ayca'nýn talimatý ile Ýlçe Öðrenci Baþarý Arttýrma Ekibi kuruldu. Kaymakam Ayca baþkanlýðýnda yapýlan toplantýlarda çalýþma programý hazýrlandý. Bu program kapsamýnda ilk faaliyet olarak 246 ortaokul öðrencisine,

sýnavlara hazýrlýk kitaplarý ve yaprak testlerden oluþan setler daðýtýldý. Kitap daðýtýmýnda öðrencilerle sohbet eden Kaymakam Ayca, "Ýyi bir üniversite kazanmanýn yolu iyi bir lisede okumaktan geçer. Bunun için çok çalýþmanýz ve çok kitap okumanýz gereklidir" dedi. Öðrenciler de katkýlarýndan dolayý Ayca'ya teþekkür ettiler. ÝLKHA

Dicleli öðrencilere yardým D

iyarbakýr'ýn Dicle Ýlçesi Deðirmen Köyü Ýlköðretim Okulu Sosyal Bilgiler Öðretmeni Canan Al, okulda eðitim gören öðrencilere kitap, kýrtasiye ve giyecek yardýmlarý topluyor. Deðirmenli Ýlköðretim Okulu'nda çevre köylerde dahil olmak üzere toplam 198 öðrenci eðitim görüyor. Kýrsalda olmasýndan dolayý ulaþým ve teknolojik malzemelerden mahrum kalan okulda öðretmenlik yapan Sosyal Bilgiler Öðretmeni Canan Al, iki yýl önce okuldaki öðrencilere yardým toplamak için yardým kampanyasý baþlattý. Yardým kampanyasý ile öðrencilere kitap, kýrtasiye ve giyecek malzemeleri toplandý. Türkiye'nin deðiþik illerindeki öðretmen ve vatandaþlara ulaþan Canan Al, topladýðý

yardým malzemelerini okuldaki öðrencilere ulaþtýrdý. Toplanan yardýmlarla okulda kütüphane oluþturulurken, öðrencilere de deðiþik kitaplar ulaþtýrýldý. Öðretmen Canan Al tarafýndan toplanan giyim malzemeleri de öðrencilere daðýtýldý. Öðrenciler, bu yardýmlardan dolayý eksikliklerini tamamladýklarýný söyledi. ÝHA

an’ n Erciþ ilçesinde kentsel dönüþüm kapsamsýnda yaptýrýlan 2 bin 500 kiþilik Merkez Kara Yusuf Paþa Camisi'nin temeli törenle atýldý. Törende konuþan AK Parti Van Milletvekili Fatih Çiftci, hükümetin deprem sonrasý ilçenin yeniden kalkýnmasý için büyük çaba gösterdiðini belirtti ve caminin Erciþ halkýna hayýrlý olmasýný diledi. Erciþ Belediye Baþkaný Zülfikar Arapoðlu da, belediyenin icraatlarýnýn gece gündüz demeden devam ettiðini, Erciþ'i kýsa süre içinde hak ettiði yere tekrar getireceklerini söyledi. Arapoðlu, 2 bin 500 kiþilik caminin ilçeye yakýþtýðýný, yaþanan gecikmeyi de bu þekilde telafi ettiklerini belirtti. Konuþmalarýn ardýndan Ýlçe Müftüsü Ziya Albayrak'ýn dualarý eþliðinde Erciþ Kaymakamý Barboros Baran, Milletvekili Fatih Çiftci, Belediye Baþkaný Zülfükar Arapoðlu, kamu kurum amirleri ve oda baþkanlarýnýn da katýlýmýyla caminin temeline ilk harç törenle konuldu. ÝHA

Þýrnak'ta AIDS bilgilendirmesi Þýrnak Halk Saðlýðý Müdürlüðü, 1 Aralýk Dünya AIDS günü münasebetiyle vatandaþlarý bilgilendirdi. Doðru kondom kullanýmýnýn, hastalýðýn cinsel yolla bulaþmasýna karþý en güvenli ve basit korunma yolu olduðu bildirildi.

H

alk Saðlýðý Müdürlüðü, 1 Aralýk Dünya AIDS günü nedeniyle bilgilendirme yaptý. bilgilendirmede þunlara dikkat çekildi: Kazanýlmýþ baðýþýklýk yetmezliði sendromu olarak bilinen AÝDS hastalýðý, HIV virüsünün, insanlarda baðýþýklýk sisteminin çökmesine neden olduðu bulaþýcý bir hastalýktýr. Bu hastalýk hakkýnda farkýndalýk oluþturmak, toplumun bilinçlenmesini saðlamak amacýyla 1 Aralýk tarihi tüm dünyada "Dünya AIDS Günü" olarak ilan edilmiþtir. Birleþmiþ Milletler Ortak Programý tarafýndan bu yýl 1 Aralýk Dünya AIDS gününün ana temasý "Sýfýr yeni vaka, sýfýr ayrýmcýlýk, sýfýr AIDS'e baðlý ölüm" olarak seçilmiþtir. Ýnsan baðýþýklýk yetmezliði virüsü baðýþýklýk sistemine yavaþ yavaþ nüfus ederek vücudun enfeksiyonlara karþý direncini yok eder, bireyi çeþitli enfeksiyonlara karþý korunmasýz hale getirir. HIV enfeksiyonu sadece eriþkinleri deðil bebek, çocuk, genç, yaþlý herkesi tehdit edebilen

bir hastalýktýr. Bulaþma en sýk korunmasýz cinsel temasla olmaktadýr. Riskli iliþkide kondom þart Ýkinci sýklýkta damar içi madde kullananlarýn ortak paylaþtýðý enjektör þýrýnga gibi dezenfekte edilmeyen aletler, kontrolsüz kan nakilleri ve anneden bebeðe geçebilmektedir. Bütün bu durumlar göz önüne alýndýðýn-

da önlenebilir bir hastalýk olan AIDS ile mücadelenin en etkili yolu hastalýk hakkýnda bilgilenme ve korunma önlemlerini uygulamaktýr. Tek eþlilik yaný sýra riskli cinsel temasta doðru kondom kullanýmý, hastalýðýn cinsel yolla bulaþmasýna karþý en güvenli ve basit korunma yoludur. Kesin tedavisi ve aþýsý olmamakla birlikte geliþtirilen ilaç tedavileri ile AÝDS hastalýðýndan ölümler azalmýþ, ölümcül bir hastalýk olmaktan çýkmýþ ve yaþam boyu ilaç kullanýmý gerektiren kronik bir hastalýða dönüþmüþtür. AIDS belirtileri ve þüphesi görülen vatandaþlarýmýzýn en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurarak gerekli tedaviye baþlanmasý, kiþinin kendi saðlýðý kadar toplum saðlýðýný da ilgilendirdiðinden büyük önem taþýmaktadýr. Bu konuda gereken duyarlýlýðý göstermesi büyük önem taþýmaktadýr. Þýrnak Halk Saðlýðý Müdürlüðü olarak bu konuda gereken duyarlýlýðý göstererek vatandaþlarýmýzý bilgilendirmek tümünde farkýndalýk oluþturabilmek temel amacýmýzdýr. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ

Gelek balkêþ e ku piþtî ewqas salan tînin rojevê A

lîkarê Serokwezîr Bozdag destnîþan kir, gelek balkêþ e ku piþtî ewqas salan biryara MGKyê ya di sala 2004an de tînin rojevê.Alîkarê Serokwezîr Bekîr Bozdag li Zanîngeha Bozokê beþdarî merasima xîmavêtinê ya Kompleksa Unîteya Akademîk û Faqulteya Endezyariyê bû. Bozdag li vir pirsên rojnamevanan bersivandin. Bozdag pirsa li ser biryara Lijneya Ewlehiyê ya Neteweyî (MGK)

ya di sala 2004an de bersivand û diyar kir ku ev biryarên hanê tewsiye ne û wiha got: "Ev mijar hikûmeta me neaniye rojeva Lijneya Ewlehiyê ya Neteweyî."Bozdag axaftina xwe wiha berdewam kir: "Rojev ji aliyê serokkomarê wê heyamê Birêz Sezer ve hatiye diyarkirin, li wir hatiye nirxandin. Divê ev baþ bê zanîn. Divê qey hikûmeta AK Partiyê aniye rojevê, wisa nîþan didin. Ev þaþ e. Ji bilî vê ji bo bicihanîna

Qesta kuþtina serokê Tirkmen kirin

Q

esta kuþtina Serokê Eniya Tirkmenan a Iraqê Erþad Salîhî hat kirin. Di êrîþê de tiþtek bi tu kesê nehat.Qesta kuþtina Serokê Eniya Tirkmen a Iraqê Erþad Salîhî hat kirin. Di êrîþê de tu kes nemir û birîndar nebû, lê di wesayîtan de xisar çêbûn. Dema qefîleya Salîhî diçû serdana navçeya Tazayê ya ku 10 kîlometre

nêzîkî Kerkukê ye, ji dûr ve mayîn hat teqandin. Di êrîþê de wesayîta Salîhî ya bizirx xisareke mezin dît.Erþad Salîhî nûçegîhanê AAyê re axivî û wiha got: "Em dê biçûna ziyareta gundê Tazayê ya ku ji bo Tirkmenan gelek girîng e. Dema ku em li nêzîkî gund di ser pireyê ra derbas dibûn ji dûr ve mayîn hat teqandin. Piþtî êrîþê camên wesayîta min þikestin. Wesayîtên parêzvanên min bêzirx bûn, heke mayîn bipekiya, ji wan gelek kes dê bimirana. Hêzên ewlekariyê der barê bûyerê de lêkolînan dikin."Salîhî diyar kir ku ev êrîþ ji bo ku Tirkmen dev ji doza xwe berdin hatiye kirin û wiha got: "Me di demek berê anî rojêvê ku bila Tirkmen hêzên xwe yên ewlekariyê yên herêmî ava bikin. Ji ber vê daxwaza me, dibe ku êrîþ li me kiribûn. Lê em ji ya xwe nayên xwar." AA

9

biryara Lijneya Ewlehiyê ya Neteweyî di dema hikûmeta me de ru biryareke Lijneya Wezîran tuneye. Tu gavek nehatiye avêtin. Wekî ku Yalçin Akdogan jî destnîþan kir di rastiyê de neketiye rewacê. Der barê vê de tu hewldanek hikûmeta me tuneye. Biryarek ku hatiye girtin tuneye. Gelek balkêþ e ku piþtî ewqas salan biryara MGKyê ya di sala 2004an de tînin rojevê."AA

Ji bo Sûriyeyiyan milyarek û 311 milyon lîre hat xerckirin W

ezîrê Karên Derve Davutoglû diyar kir ku ji bo Sûriyeyiyên xwe sipartine Tirkiyeyê milyarek û 311 milyon û 150 hezar lîre hatiye xerckirin. Wezîrê Karên Derve Ahmet Davutoglû diyar kir ku ji bo Sûriyeyiyên xwe sipartine Tirkiyeyê milyarek û 311 milyon û 150 hezar lîre hatiye xerckirin.Davûtoglû, pirsnameya niviskî ya Parlamentera BDPê ya Igdirê Pervîn Bûldanê bersivand û got ku pêdiviyên Sûriyeyiyên Tirkiyeyê yên wekî cihûwar, xwarin, tenduristî, perwerde û gelek tiþtên din ji aliyê Serokatiya Rêvebiriya Rewþa Lezgîn û Afatê ve hatin bicihkirin.Davûtoglû, destnîþan kir ji roja penaber hatin heta 5ê çiriya paþîn 66 hezar û 222 biyaniyan, ji bo mafê penaberiyê serlêdan kiriye û ji bo Sûriyeyiyên li Tirkiyeyê wek penaber dijîn jî milyarek û 311 milyon û 150 hezar lîre hatiye xerckirin.AA

Kürtçe haberlerin Türkçesi

Yýllar sonra gündeme getirilmesi manidardýr B

aþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, 2004 yýlýndaki MGK kararýna iliþkin, "Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine bu konu, hükümetimiz tarafýndan getirilmemiþtir. Dönemin Cumhurbaþkaný Sayýn Sezer gündemi oluþturmuþ ve gündemde yerini almýþ, orada bir deðerlendirme olmuþtur. Bir defa bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Sanki gündeme AK Parti Hükümeti getirmiþ gibi bir deðerlendirme yapýlýyor. Fevkalade yanlýþtýr" dedi. Bozok Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Akademik Birimler Kompleksi'nin temel atma törenine katýlan Bozdað, gazete-

cilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetede yayýnlanan 2004 yýlýndaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararýnýn sorulmasý üzerine Bozdað, bunlarýn tavsiye niteliðinde kararlar olduðunu belirtti."Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine bu konu, hükümetimiz tarafýndan getirilmemiþtir" diyen Bozdað, þunlarý söyledi:"Dönemin Cumhurbaþkaný Sayýn Sezer gündemi oluþturmuþ ve gündemde yerini almýþ, orada bir deðerlendirme olmuþtur. Bir defa bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Sanki gündeme AK Parti Hükümeti getirmiþ gibi bir deðerlendirme yapýlýyor. Fevkalade yanlýþtýr. Ýkincisi, Milli

Güvenlik Kurulu kararýný hayata geçirme yönünde hükümetimiz döneminde herhangi bir Bakanlar Kurulu kararý alýnmamýþtýr, herhangi bir adým atýlmamýþtýr. Tarih bunun þahididir, kayýtlar bunun þahididir. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Yani hiçbir adým atýlmamýþtýr. Tabiri caizse, Yalçýn beyin (Yalçýn Akdoðan) de ifade ettiði gibi esasýnda buna 'yok' muamelesi yapýlmýþtýr. Bununla ilgili hükümetlerimiz döneminde atýlmýþ bir adým, alýnmýþ bir karar kesinlikle yoktur. Yýllar sonra, bunun böyle olduðu biline biline gündeme getirilmesi de oldukça manidardýr."AA

Türkmen lidere suikast giriþimi Suriyeli sýðýnmacýlara 1 milyar I 311 milyonluk yardým rak Türkmen Cephesi (ITC) Baþkaný Erþad Salihi'ye suikast giriþiminde bulunulduðu bildirildi. Saldýrý sunucu ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluþtu. Kerkük'e 10 kilometre uzaklýktaki Taza ilçesine ziyarete giden Salihi'nin konvoyunun geçiþi sýrasýnda uzaktan kumanda ile mayýn patlatýldý. Saldýrýda Salihi'nin zýrhlý aracý büyük hasar gördü. Erþad Salihi, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, "Türkmenler için önemli bir yerleþim yeri olan Taza köyünü ziyaret edecektik. Köye yakýn bir bölgede köprüden geçerken uzaktan kumanda ile mayýn patlatýldý. Saldýrý sonucu zýrhlý aracýmýn camlarý kýrýldý. Korumalarýmýn otomobilleri zýrhsýzdý, mayýn onlara denk gelseydi kaybýmýz büyük olurdu. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesi devam ediyor" dedi. Bu saldýrýlarýn Türkmenleri davalarýndan vazgeçirmek için yapýldýðýný belirten Salihi, "Biz, bir süre önce Türkmenlerin kendi yerel

D

güvenlik güçlerini kurmalarýný gündeme getirdik. Bu talebimizden dolayý bizi hedef almýþ olabilirler. Ama bu konuda ýsrarcý olmaya devam edeceðiz" diye konuþtu. Erþad'ý hedef alan suikast giriþimi, Türkmen liderlerine yönelik ikinci saldýrý oldu. Irak Türkmen Cephesi Baþkan Yardýmcýsý Ali Haþim Muhtaroðlu, geçtiðimiz 25 Haziran'da düzenlenen bombalý intihar saldýrýsýnda hayatýný kaybetmiþti. AA

ýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, 5 Kasým itibariyle Türkiye'de barýnma merkezlerinde kalan geçici koruma altýndaki Suriyeliler için harcanan toplam meblaðýn 1 milyar 311 milyon 150 bin TL olduðunu bildirdi.BDP Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan'ýn yazýlý soru önergesini yanýtlayan Davutoðlu, geçici koruma altýndaki Suriyeliler'in barýnma, beslenme, saðlýk, eðitim ve diðer temel ihtiyaçlarý gibi hizmetlere iliþkin harcamalarýn Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý bütçesinden karþýlandýðýný belirtti. Suriye vatandaþlarýnýn 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren sýnýrda toplanmasýyla birlikte barýnma sorunlarýnýn Kýzýlay,

Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, TOKÝ ve ilgili valiliklerin kaynaklarý ile temin edilen çadýr ve konteynerler ile çözümlendiðini ifade eden Davutoðlu, yardým duyurularýna cevaben 2013 Aðustos ayý itibariyle kabul edilen ayni ve nakdi yardýmlarýn toplamýnýn yaklaþýk 139 bin dolar olduðunu kaydetti. 5 Kasým itibariyle Türkiye'ye sýðýnma/iltica baþvuru sahibi statüsünde 66 bin 222 yabancý bulunduðunu açýklayan Davutoðlu, 5 Kasým itibariyle Türkiye'de barýnma merkezlerinde kalan geçici koruma altýndaki Suriyeliler için harcanan toplam meblaðýn 1 milyar 311 milyon 150 bin TL olduðunu bildirdi.AA


10

Ýç-Dýþ Politika

'Reddeden büyük devlet olamaz' 2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ

Vatandaþýnýn etnik kökeninden, dilinden korkulmamasý gerektiðini belirten Baþbakan Erdoðan, ''Türk'ü sevdiðim kadar Kürt'ü de seviyorum. Reddeden, asimile eden, inkar eden büyük devlet olamaz'' dedi.

B Mültecilere 1 milyar 311 milyon TL harcandý

D

ýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, 5 Kasým itibariyle Türkiye'de barýnma merkezlerinde kalan geçici koruma altýndaki Suriyeliler için harcanan toplam meblaðýn 1 milyar 311 milyon 150 bin TL olduðunu söyledi. Bakan Ahmet Davutoðlu, BDP Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan'ýn yazýlý soru önergesini yanýtladý. Davutoðlu, geçici koruma altýndaki Suriyelilerin barýnma, beslenme, saðlýk, eðitim ve diðer temel ihtiyaçlarý gibi hizmetlere iliþkin harcamalarýn Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý bütçesinden karþýlandýðýný belirtti. Davutoðlu, Suriye vatandaþlarýnýn 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren sýnýrda toplanmasýyla birlikte barýnma sorunlarýnýn Kýzýlay, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, TOKÝ ve ilgili valiliklerin kaynaklarý ile temin edilen çadýr ve konteynerler ile çözümlendiðini ifade etti. Davutoðlu, yardým duyurularýna cevaben 2013 Aðustos ayý itibariyle kabul edilen ayni ve nakdi yardýmlarýn toplamýnýn yaklaþýk 139 bin dolar olduðunu kaydetti. 5 Kasým itibariyle Türkiye'ye sýðýnma/iltica baþvuru sahibi statüsünde 66 bin 222 yabancý bulunduðunu açýklayan Davutoðlu, 5 Kasým itibariyle Türkiye'de barýnma merkezlerinde kalan geçici koruma altýndaki Suriyeliler için harcanan toplam meblaðýn 1 milyar 311 milyon 150 bin TL olduðunu bildirdi.

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Fethiye'de toplu açýlýþ töreninde konuþtu. Hizmet siyaseti yaptýklarýný söyleyen Baþbakan Erdoðan, ''Þunun altýný çizmek istiyorum. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Biz bu millete hizmetkar olarak geldik.11 yýldýr bunu yapýyoruz, yapacaðýz. Oy oranlarýna göre hizmet eden bir parti, hükümet olmadýk. Hakkari'de bizim milletvekilimiz yok diye hizmet vermeyelim demedik. Engellemelere raðmen yaptýk, yapýyoruz. Ayný þey Þýrnak'ta... Niye yapýyorsunuz, dediler. Dedik ki, yaparýz. Burasý Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarý mý, evet. Batýyý nasýl ihya ediyorsak, doðuyu da öyle ihya edeceðiz dedik. Þu anda doðu, güneydoðu tarihinde görmediði yatýrýmlarý bizim dönemimizde gördü. Muðla'da 5.5 katrilyon yatýrým yaptýk. Muðla'da birinci parti deðiliz demedik. Olmasý gereken neyse onu yapacaðýz. Daha ideali neyse onu yapacaðýz. Seçim döneminde

sandýklar kapanýr, bizim için o oranlar gündemimizden çýkar. Oy oranlarýna göre muamele eden bir iktidar deðiliz. 76 milyon bizim için birdir. Nerede insan varsa biz oraya hizmet götürmenin mücadelesi içinde olduk'' þeklinde konuþtu.

I

'Ýnançlara eþit mesafedeyiz' Vatandaþýnýn kýlýk kýyafetinden korkan, ona göre vatandaþýný ayýrandan büyük devlet olunamayacaðýný belirten Baþbakan Erdoðan, ''Vatandaþýnýn etnik kökeninden, dilinden korkan büyük devlet olamaz. Türk'ü sevdiðim kadar

Türkmen lidere suikast giriþimi

rak Türkmen Cephesi (ITC) Baþkaný Erþad Salihi'ye suikast giriþiminde bulunulduðu bildirildi. Saldýrý sunucu ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluþtu. Kerkük'e 10 kilometre uzaklýktaki Taza ilçesine ziyarete giden Salihi'nin konvoyunun geçiþi sýrasýnda uzaktan kumanda ile mayýn patlatýldý. Saldýrýda Salihi'nin zýrhlý aracý büyük hasar gördü. Erþad Salihi,

Kürt'ü de seviyorum. Gürcü, Laz, Arnavut, Boþnak'ý da seviyorum. Onlarý da Allah yarattýðý için seviyorum. Bizim farkýmýz bu. Reddeden, asimile eden, inkar eden büyük devlet olamaz. Ege'yi kucaklayan, Doðu'yu da Güney Doðu'yu da kucaklayacak. Biz yola çýkarken "etnik ya da bölgesel milliyetçilik yapmayacaðýz" dedik. Biz Laik bir devletin yöneticisi olarak tüm inançlara eþit mesafedeyiz. Bizi hor gördüler. Kýzlarýmýz baþka memleketlerde okumak zorunda kaldýlar. Þimdi hepsi üniversiteye gidiyor, kamuda çalýþýyor. Var mý bir sýkýntý? Yeni Türkiye böyle olacak. 2023'e böyle yürüyoruz. 2053 daha farklý olacak. 2071 daha farklý olacak. Hayalimizdeki, hedefimizdeki yeni Türkiye bu olacak. Geçmiþten aldýðýmýz ilhamla geleceðe yürüyoruz. Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de açtýðý meclisin mirasýný canlandýrýyoruz. Çocuklarýmýz torunlarýmýz Türkiye'yi daha da büyütecekler'' ifadelerini kullandý.

"Türkmenler için önemli bir yerleþim yeri olan Taza Köyü'nü ziyaret edecektik. Köye yakýn bir bölgede köprüden geçerken uzaktan kumanda ile mayýn patlatýldý. Saldýrý sonucu zýrhlý aracýmýn camlarý kýrýldý. Korumalarýmýn otomobilleri zýrhsýzdý, mayýn onlara denk gelseydi kaybýmýz büyük olurdu. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesi devam ediyor. Bir süre önce Türkmenlerin kendi yerel güvenlik güçlerini kurmalarýný gündeme getirdik. Bu talebimizden dolayý bizi hedef almýþ olabilirler. Ama bu konuda ýsrarcý olmaya devam edeceðiz" dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11

Siirtspor'a talip var 2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ

Spor Toto 3.Lig 1.Grupta mücadele eden ve haftalarýndan maç kazanamayan Siirt spora, iþ adamý Tarkan Güncü'nün talip olduðu öðrenildi.

Ý

þ adamý Tarkan Güncünün konuyla ilgili, kayyumda bulunan takýmýn sahibi Vali Ahmet Aydýn'ýn ile görüþtüðünü ve yapýlan görüþmenin olumlu geçtiði öðrenildi. Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren, Siirt Spor Genel Menajeri Nezir Öztaþ, takýmýn zor günler geçirdiðini ve bu dur demek için olaðan üstü kongre kararý aldýklarýný belirtti. Siirtli Ýþ adamý Tarkan Güncü'nün takýma talip olduðunu doðrulayan Öztaþ, "Zor günler geçiriyor olan Siirt spor kulübünün gidiþatý iyi olmadýðý için takýmý düþünen, Siirtspor'u seven hemþehrimize yönetimi devretmek ve takýmýn daha iyi bir noktaya gelmesini saðlamak için böyle bir karar aldýk. Takýmý þuan itibariyle Antalya'da yaþayan Siirtli iþ adamýmýz Tarkan Göncü'nün almasý bekleniyor" dedi.

Þanlýurfaspor sahasýnda kazanmak istiyor

Kurum Amirleri ve Öðretmenler Voleybol maçýnda karþýlaþtý A

dýyaman'ýn Kahta ilçesinde kurum amirleri ve öðretmenler voleybol maçýnda karþýlaþtý. Kahta Ýlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen maç kýyasýya bir çekiþmeye sahne oldu. Atatürk Kapalý Spor Salonundaki maçta Kahta Ýlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nesih Çiftçi, Kaymakam Özel Kalem Müdürü Sýrrý Ýnan, Jandarma Komutaný Üsteðmen Hasan Tombaycý, Ýlçe Saðlýk Müdürü Sebahattin Karataþ ve öðretmenler forma giydi. Baþtan sona kadar çekiþmeli geçen karþýlaþmayý öðretmenlerin kurduðu takým kazanýrken kurum amirlerinin kurduðu takýmýn performansý da takdir topladý. Maçýn sonunda ise kurum amirlerinin maçý öðretmenler günü hatýrýna bilerek kaybettiklerini söylemeleri sporcular arasýnda uzun süre gülüþmelere neden oldu.

K

ulüp Baþkaný Þimþek: "Sahamýzda kazanmayý öðrenmemiz, seyirci gücümüzü ortaya koymamýz gerekiyor" dedi. PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor, sahalarýnda Ankaraspor ile oynayacaklarý maçý taraftarýn desteði ile kazanmak istiyor. Kulüp Baþkaný Fethi Þimþek, yaptýðý açýklamada, sarý-yeþilli ekibin þu ana kadar oynadýðý özellikle iç saha maçlarýnda gereksiz puan kayýplarý yaþadýðýný söyledi. Dýþ sahada baþarýlý sonuçlar almalarýna raðmen ayný performansý içeride göstermekte zorlandýklarýný vurgulayan Þimþek, seyirci avantajýný iyi deðerlendirmek istediklerini belirtti. Þimþek, ligde telafisi zor olan haftalara girildiðini ifade ederek, "Sahamýzda kazanmayý öðrenmemiz, seyirci gücümüzü ortaya koymamýz gerekiyor. Seyircilerimizin bize dezavantaj deðil, avantaj getirecek hareketlerde bulunmasýný istiyoruz. Taraftar rakibi baský altýna almasý gerekirken kendi takýmýný baský altýnda býrakýyor. Bu da taraftar avantajýný dezavantaja dönüþtürüyor. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Kaybettiðimiz için üzgünüz Gençlerbirliði, evinde konuk ettiði Gaziantepspor'a 3-1 maðlup oldu.

M

a n ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Gençlerbirliði Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kaybettikleri için üzgün... Maçýn ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Gençlerbirliði Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kaybettikleri için üzgün olduklarýný söyley-

erek, "Oyuna iyi de baþladýk. 1-0'da öne geçtik. Ondan sonra anlamsýz bir ilk devrenin son dakikasýna kadar rölantili bir oyunumuz var. Bu arada 2 tane gol yedik. Biri duran top diðeri de pozisyon hatasýndan 2-1 maðlup duruma girmek devre arasý bizi biraz sýkýntýya soktu. Ýkinci yarý itibariyle tekrar oyuna ortak olduk. Özellikle 25-30 dakika ciddi tempo yükselterek golü arzuladýk. Direkten dönen toplar, kaçýrdýklarýmýz var. Son vuruþlarda maalesef becerikli olamadýk" dedi.

Yeni Malatyaspor’da yenilgi S

por Toto 2.Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor, sahasýnda Mersin ekibi Tarsus Ýdman Yurdu'na 2-1 yenildi.

Maçýn karnesi STAT: Malatya Ýnönü HAKEMLER: Murat Orhan xxx, Bilal Gölen xxx, Mutlu Çiðdem xxx YENÝ Malatyaspor: Vedat xx, Koray xx, Gökhan x, Mustafa x (Eren dk. 46 xxx), Özcan xx, Serkan xxx, Ercan xx, Mehmet xx, Coþkun x, Mikail x (Necdet dk. 60 xx), Ahmet xx Tarsus ÝDMAN YURDU: Ýzzet xx, Ramazan xx (Ergun dk. 61 xxx), Serdar xxx, Serkan xx, Turan xx, Cevher xx, Gökhan xxx, Ömer xx, Muhittin xxx, Veysel xx (Koray dk. 76 xx), Sezer xx (Ümit dk. 46 xx) GOLLER: Eren (dk. 75)(Yeni Malatyaspor), Gökhan (dk. 70), Ergun (dk. 80) (Tarsus Ýdman Yurdu)

KIRMIZI KART: Gökhan Sinanoðlu (dk. 88)(Yeni Malatyaspor) SARI KARTLAR: Ercan, Mehmet(Yeni Malatyaspor), Ýzzet, Serdar, Sezer (Tarsus Ýdman Yurdu)

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda- 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit - Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

CMYK

2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ

DiYAR'DA GALiBiYET SEViNCi Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Diyarbakýrspor A.Þ, sahasýnda Menemen Belediyespor'u 2-0 yendi. açýn 42'nci dakikasýnda Baran ceza yayýM na girmeden önce düþürüldü. Kazanýlan MAÇIN KARNESÝ serbest atýþýný kullanan Hüsnü'nün þutunda Stat: Atatürk HAKEMLER: Volkan Þeker (xxx), Alper Gürsoy (xxx), Gökhan Yumlu (xxx) DÝYARBAKIRSPOR A.Þ.: Serkan (xx)- Uður (xxxx), Hüsnü (xxx) (Dk.88 Halim), Gökhan (xxx), Rýdvan (xxx), Hasan Ýnci (xxx) (Dk.85 Bilal), Emrah (xxx), Hüseyin (xxxx), Hasan Fidan (xxx), Ceyhun (xxx), Baran (xxx) (Dk.82 Serdar) MENEMEN BELEDÝYESPOR: Umut (x)- Menderes (xx), Gökhan (xx), Þahin (xx) (Dk.56 Serhat x), Fatih (xx), Ersin (xx), Tayfur (xx), Yasin (xx), Muhammed (x) (Dk.71 Habip x), Efe (x), Veli (x) GOLLER: Dk.47 Uður, Dk.56 (penaltý) Hüsnü (Yeni Diyarbakýrspor) KIRMIZI KART: Dk.53 Umut (Menemen Belediyespor) SARI KARTLAR: Baran (Yeni Diyarbakýrspor), Menderes, Ersin, Tayfur (Menemen Belediyespor)

top kale sað direðin üstüne sonra da gol çizgisine çarpýp oyun alanýna döndü. 47'nci dakikada ceza yayý üzerinde topla buluþan Uður'un sert ve düzgün vuruþunda meþin yuvarlak filelerle buluþtu: 1-0. 53'üncü dakikada Baran, rakip ceza alanýnda, karþý karþýya kaldýðý Menemen Belediyespor kalecisi Umut tarafýndan düþürülünce orta hakem Volkan Þeker, penaltý noktasýný gösterdi, kaleci Umut'u da kýrmýzý kartla oyun dýþý býraktý. Menemen Belediyespor'da Þahin oyundan alýndý, yedek kaleci Serhat oyuna girdi. 56'ncý dakikada kullanýlan penaltýda Hüsnü, topu ve kaleciyi ayrý köþelere gönderdi: 2-0. Karþýlaþma Diyarbakýrspor a.þ'nin 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

2-0

Malatya Belediyespor, galip gelmesini bildi

T

ürkiye Voleybol Erkekler 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Esenlik Malatya Belediyespor, Diyarbakýr temsilcisi Silvan Gençlik'i 3-0 yendi. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsa-

bakayý baþhakem Nazmi Zeren ile yardýmcý hakem Ýsmail Þahin yönetti. Esenlik Malatya Belediyespor, Silvan Gençlik'i 25-7, 27-17 ve 2510'luk setlerle 3-0 yendi.

Namaðlup ünvanýna son verildi Ý

zmir ekibi oynanan bu maçla, 15 maçlýk yenilmezlik ünvanýný kaybederken, böylece Türkiye liglerinde yenilmeyen takým kalmadý. Maç öncesinde Diyarbakýrspor taraftarlarýnýn maraton tribününde açtýðý dev bayrak ve oluþturduðu kareografi tribünlerde muhteþem bir görsel þov oluþtururken, maçtan sonra futbolcular da dev bayraðý alarak sahada tur attý.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup

Büyükþehir 1 puanla döndü Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor dün oynanan deplasmandan 1 puanla döndü.

S

por Toto 2.lig kýrmýzý gurupta 14. hafta maçlarý dün oynandý . Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Ýstanbul deplasmanýnda Tepecikspor ile karþýlaþtý. 0-0 sona eren karþýlaþmada Güneydoðu ekibi 1 puanla döndü. CMYK

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

02 12 2013 gazete sayfaları  
02 12 2013 gazete sayfaları  
Advertisement