Page 1

hatiplilere yeterlilik kursu Yeniþehir'de saðlýk eðitimi Ýmam D iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde Aydýn Din Adamlarý Derneði'nce imam hatiplilere yönelik ücretsiz yeterlilik sýnavý kursu açýldý. „ 8’de

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Baðlar Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi ve EpiDem, Yeniþehir'e baðlý mahallelerde kadýnlara dönük saðlýk eðitimlerine baþladý. „ 8’de

Gasp edilen polis olunca….

Hani polisinden nefes kesen takip

D

iyarbakýr'da iki kapkaççý alýþveriþ yapan kadýn polisin aðzýný kapatarak telefonunu gasp etti. „ 3’te

„ 3’te

Kanserden nasýl korunmalý? G

enel Cerrahi Uzmaný Opr.Dr. Baþar Aksoy,kanserden korunmayý bilimsel bir temele oturtuncaya kadar Amerikan KanserDerneði'nin 'beslenmeyle ilgili öðütlerine kulak vermek' gerektiðini söyledi. „ 2’de

Fazla þeker zehir etkisi yapýyor!

Dileðiniz BARIS olsun CUMARTESÝ 2 ÞUBAT 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

„ 2’de

Ulusal Gençlik Parlamentosu kuruluþunun 10'uncu yýlýnda Diyarbakýr'da toplandý. Gençlik Parlamentosu'na hitap eden Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, kadýn ve gençlik kotasý için çaba istedi.

G

ençlere Diyarbakýr'ý gezmelerini öneren Baydemir, gezilecek yerleri anlatýrken þunlarý söyledi: "Daðkapý Meydaný'nda gök kubbeye bakýn. Gazi Caddesi'nden yani eski Baðdat Caddesi'nden yürüyerek ilerleyin. Yorulduðunuzda Hasanpaþa Haný'nda bir Osmanlý kahvesi için. Þekeri tamamen size býrakýyorum. Ulucami'yi görmeden, avlusunu da gezmeden Diyarbakýr'dan ayrýlýrsanýz size gücenirim. Ulucami'yi gezdikten sonra mutlaka Hasanpaþa Haný'na uðrayýp bir melengiç kahvesi için. Melengiç kahvesi de Kürt kahvesi diyorlar.

'Çözüm yeri daðlar deðil Meclis' aþbakan Erdoðan, ''Millete Hizmet YolunB da'' konuþmasýný taptý. Erdoðan, ''Demokratik toplumlarda meselelerin çözüm yeri

Dilek tutun bu barýþ olsun Mutlaka Dengbej Evi'ne uðrayýp Küçük Þakiro'dan bir parça dinleyin. Hemen akabinde Yenikapý Sokak içinden 8 bin yýllýk tarihte yolculuða çýkýn. Dört Ayaklý Minare'nin altýndan geçin. Ve geçerken dilekler tutun. Dileklerinizden bir tanesi de barýþ olsun. Dört Ayaklý Minare'den Ortadoðu'nun en büyük kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi'ne mutlaka uðrayýn. Oradan da Keçi Burcu'na çýkýn. Keçi Burcu'ndan Dicle Nehri'ne ve Hevsel Bahçeleri'nin seyrine dalýn. Hevsel Bahçeleri'nin seyrine daldýðýnýzda ülkenin geleceðinin aydýnlýk ve umut olduðunu görme imkanýna sahip olacaksýnýz." „ 7’de

daðlar deðil, parlamentolardýr'' dedi. „ 9’da

Sýrrý Sakýk özür diledi

Diyarbakýr'a Selahattin Eyyubi Üniversitesi

Su tahliyesi köprüyü yuttu

Y

üksek Öðretim Kurumlarý Teþkilat Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý onaylandý. Bu kapsamda Diyarbakýr'da Selahattin Eyyubi Vakýf Üniversitesi adýyla bir üniversite kurulacak.

„ 5’te

Tasarýnýn Genel Kurul'da görüþmesi sýrasýnda bir konuþma yapan AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, tüm engellemelere raðmen bu üniversiteyi kurduklarýný söyledi. „ 5’te

B

DP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk, TBMM Genel Kurulu'nda sarf ettiði, "Kafkaslardan, Boþnaklardan gelenler, siz bu ülkenin sahipleri deðilsiniz. Haddinizi bileceksiniz. Oradan gelip, hele daðdan gelip baðcýyý kovma hakkýna sahip deðilsiniz. Hiç kimsenin bir tek halka hakaret etme hakký yoktur" þeklindeki sözlerinden dolayý özür diledi. „ 9’da

Diyarbakýr'da 250 kiþi tahliye edildi Küçük Rukiye'nin dramý V

Milletvekili Beyaz'dan kýz yurduna ziyaret

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Çermik ilçesinde Leyla Haným Kýz Öðrenci Yurdunu ziyaret etti. 4’te

SSK pirim borcu olanlara müjde „ 6’da

4

. yargý paketi kapsamýnda Diyarbakýr Tarým Yarý Açýk Cezaevi'nde bulunan 250 hükümlü tahliye edildi. „ 5’te

an'da 23 Ekim'de meydana gelen depremin ardýndan evlerinin önüne kendi imkanlarýyla kurduklarý çadýrda çýkan yangýnda vücudunun büyük bölümü yanan 8 yaþýndaki Rukiye Ýþnaz, o izleri halen minik bedeninde yaþýyor. „ 5’te

Bankadaki paranýz Ergani'de 38 iþçi için son 4 ay „ 6’da iþten çýkarýldý „ 6’da

Çermik'te SGK þubesi açýlýyor „ 6’da


2

Saðlýk

2 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

Kanserden nasýl korunmalý? Genel Cerrahi Uzmaný Opr.Dr. Baþar Aksoy,kanserden korunmayý bilimsel bir temele oturtuncaya kadar Amerikan KanserDerneði'nin 'beslenmeyle ilgili öðütlerine kulak vermek' gerektiðini söyledi.

O

Sigara içenlerde büyük tehlike! Tiryakilerin uyuþturucu baðýmlýsý olmalarý an meselesi!

M

adde baðýmlýlýðý konusunda birçok çalýþmasý olan Prof. Dr. Ýlhan Yargýç, sigara içenlerin uyuþturucuya daha kolay alýþtýklarýný söyledi. Hayatta hiç kimsenin her hangi bir maddeyi, baðýmlýsý olmak için kullanmayacaðýný söyleyen Ýlhan Yargýç, "Sigaraya baþlamak ileride uyuþturucu kullanýmý için çok büyük risk faktörü, uyuþturucu kullananlarýn oranýna baktýðýmýzda, büyük çoðunluðunun sigara kullandýðýný görüyoruz. Bu yüzden sigara içmek, uyuþturucuya atýlan ilk adým olarak görülebilir" dedi. Baðýmlýlýk meselesinin her zaman denemeyle baþladýðýný ve insanlarýn bir kereden bir þey olmaz diye düþündüklerini söyleyen Yargýç, "Bir kereden bir þey olur, herkes kendini çok akýllý, çok iradeli bilir ama tiryakileri akýlsýzlýkla, iradesizlikle suçlar. Baðýmlýlarýn hepsi bir kereden bir þey olmaz düþüncesiyle uyuþturucu kullanmaya baþlar ama çoðunlukla sonuç hüsran olur" diye konuþtu.

TÜRKÝYE'DE UYUÞTURUCU KULLANIM ORANI HIZLA ARTIYOR Türkiye'de uyuþturucu kullanma yaþýnýn ortaokul seviyesine kadar düþtüðünü belirtenProf. Dr. Ýlhan Yargýç, "Türkiye'de madde baðýmlýðý en çok genç nesillerde görülüyor, bu oran otuzlu yaþlardan sonra düþüþe geçiyor. Son dönemde sigara kullanýmýný azaltmaya yönelik çalýþmalar çok baþarýlý ancak uyuþturucu kullanýmý her geçen yýl biraz daha artýyor" dedi.

pr. Dr. Aksoy, 4 Þubat Dünya Kanser Günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, erkeklerde kanserden ölüm nedenlerinin baþýnda akciðer kanseri kadýnlarda meme kanserinin geldiðini belirtti. Ýki cins için ikinci sýrada baðýrsak kanserinin, bundan sonra erkekte sýrasýyla prostat, pankreas ve mide, kadýnda uterus, akciðer ve over kanserleri görüldüðünü bildiren Opr. Dr. Aksoy, kanserin tüm çok hücreli canlýlarda belirli bir sýklýkta ve doðal olarak görüldüðüne dikkati çekti. Kanserin birçok faktörün karmaþýk biçimde rol oynadýðý bir hastalýk gurubu olduðunu anlatan Opr. Dr. Aksoy, açýklamasýna þöyle devam etti: "Anlaþýlmasý kolay deðildir. Tedavisinde birçok yenilik olmasýna raðmen henüz tam olarak çözüm bulunamamýþtýr. Modern týp, buna benzer sýnavlardan þimdiye kadar baþarýlý çýktý; difteri, tetanoz, çocuk felci, çiçek, tüberküloz gibi büyük hastalýklarý yendi. Zaten artýk Hodgkin hastalýðý, lenfosarkom, lösemi, wilms tümörü, nörobalastoma gibi bazý kanserlerin tedavisi baþarýlý oluyor. Ümidimiz bir gün diðer kanserlerde de tedavilerin olumlu sonuç vermesidir." Kanserin sebepleriyle ilgili birtakým verilere sahip olduklarýný anlatan Opr.Dr. Aksoy, ancak kanser oluþmasýna, normal bir hücrenin kontrolden çýkarak azgýn bir biçimde çoðalmasýna yol açan moleküler düzeydeki olaylarý henüz öðrenmeye baþladýklarýný kaydetti. Aksoy, yeni bilgilere göre hücremizin içinde kanser gen-

ÝNSANLARIN DÖRTTE BÝRÝNDE KANSER GÖRÜLÜYOR Normal bir ömür süresi içinde insanlarýn dörtte üçünün kansere yakalandýðýný belirten Opr. Dr. Aksoy, þunlarý söyledi: "Bu mutlu çoðunluk bu ayrýcalýðý bir genetik yapýlarýna, bir yandan da baðýþýklýk güçlerinin etkili oluþuna borçludurlar. Herkesin kansere yakalanma eðiliminin ayný olmayýþýnda, kanser genlerindeki duyarlýlýk farklarýnýn da rolü vardýr." Kimyasal karsinojenlerin, beslenmenin, iyonize radyasyonun, ultraviyole ýþýnlarýnýn, virüslerin, genetik ve kalýtsal faktörlerin kanserin baþlýca nedenleri olduðunu belirten Opr. Dr. Aksoy, sözlerini þöyle sürdürdü: "Öncelikli olan kanserin oluþmasýyla ilgili önlemleri almaktýr. Ýkinci derecede þikayeti olmayan kiþilerde yapýlan taramalarla kanseri erken evrede, daha da iyisi kanser öncesi evrede yakalamaktýr."

Fazla þeker zehir etkisi yapýyor! Türkiye'de þiþmanlýk sýklýðýnýn artýþýna paralel olarak þeker hastalýðýnýn da arttýðý gözlemleniyor. Kanda yükselen þeker miktarýnýn vücutta zehir etkisi yaptýðý belirtildi. Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý ve Endokrinoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Oþar Siva, Türkiye'de þiþmanlýksýklýðýnýn artýþýna paralel olarak þeker hastalýðýnýn da artýðýný söyledi.

ÇOCUKLARINIZLA KALÝTELÝ VAKÝT GEÇÝRÝN Uyuþturucu baðýmlýðý konusunda erkeklerin kadýnlara oranla daha büyük risk altýndan olduklarýný belirten Ýlhan Yargýç, ailelere de çocuklarýný korumalarý için bir takým önerilerde bulundu. Ailelerin çocuklarýyla çok vakit geçirmenin deðil, kaliteli vakit geçirmenin daha fazla önem taþýdýðýný vurgulayan Yargýç, "Ne onlarý aþýrý kýsýtlamak, ne de ben evladýma güveniyorum deyip onlara her istediðini vermek doðru deðil. Onlara ilgi gösterin, onlarla konuþun, onlarla maça gidin, arkadaþlarýný tanýmaya çalýþýn böylelikle çocuk ailesinde ilgi gördüðü için dýþarýlarda farklý arayýþlara girmeyecektir. Uyuþturucu baðýmlýðýný engelleme konusunda en önemli rol aileye düþüyor" dedi.

Siz mýþýl mýþýl uyurken

U

zmanlar, düzenli uykunun saðlýklý yaþam için çok önemli olduðunu söylüyor. Bu yönde çalýþmalarýný sürdüren Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç de "Eðer düzenli bir uykunuz yoksa düzenli beslenmenizin, aktif bir yaþam sürmenizin, stresinizi kontrol etmenizin yararlarýndan yeteri kadar faydalanamazsýnýz." diyor. Uykunun insaný saðlýklý tutan fonksiyonlardan biri olduðunu vurgulayan Pýnar Kural Enç, "Uyku yenilenme, tamir, bakým ve onarým sürecidir. Siz mýþýl mýþýl uyurken devreye giren binlerce süreç, sabaha kadar adeta arý gibi çalýþarak bir önceki günün yýpranmalarýný giderir, bozulmalarýný düzeltir. Eðer düzenli bir uykunuz yoksa düzenli beslenmenizin, aktif bir yaþam sürmenizin, stresinizi kontrol etmenizin yararlarýndan yeteri kadar faydalanamazsýnýz. Uyku bir lüks deðil, bir ihtiyaçtýr." ifadelerini kullanýyor. Saðlýklý yaþamanýn anahtarýnýn düzenli uyku olduðuna dikkat çeken Enç, "Uykudan fedakarlýk yapmak, 3-4 saatlik bir uykuyla yetinip gün boyu çalýþtýðýný söyleyip hava atmak, uykusuzluk sorununa bir uzmanla görüþüp çözüm aramamak son derece yanlýþ þeylerdir. Mümkün olduðu kadar düzenli uyumaya, ayný saatlerde yatakta olmaya, uyku sürenizden fedakarlýk

leri olduðunu belirten Aksoy, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bunlar içimizdeki düþmandýr. Bir de yaþadýðýmýz ortam ve yaþayýþ biçimimizle ilgili en baþta tütün dumaný bazý kimyasal maddeler, beslenme düzenimiz, radyasyon ve virüsler gibi dýþýmýzdaki düþmanlar var. Bir hücrenin kansere dönüþmesini baþlatan dýþ etkenlerin hepsi bunu o hücrenin içinde uyumakta olan kanser genlerini uyandýrarak yaparlar."

Þ

iþmanlýðýn vücuttaki yað dokunun artýþý olduðunu anlatan Prof. Dr. Siva, þöyle konuþtu: "Özellikle karýn tipi þiþmanlýk, þeker hastalýðýiçin risk oluþturuyor. Çünkü sayýca çoðalan ve hacmi büyüyen yað hücreleri þeker oluþumunu kolaylaþtýran birtakým maddeler salgýlýyor. Bunun sonucunda da insülin direncine yol açýyorlar ve þeker hastalýðýna neden oluyorlar.Þeker hastalýðýnda bel çevresi önemli bir gösterge. Kilolu, fazla þeker tüketen, ailesinde þeker hastasý olan kiþiler dikkatli olmalý. Unutulmasýn ki, fazla þeker vücutta zehir etkisi yapar. Damarlarla tüm vücutta dolaþarak organlara hasar verir." ÞEKER HASTALARININ YÜZDE 80'Ý KÝLOLU

yapmamaya ve geç yatmamaya özen gösterin. Ýyi bir uyku iyi dinlenmiþ, kendini yenileyip tamir etmiþ, daha güçlü üretici bir beyin ve vücut demektir. Uyku belleðinizi güçlendirir. Odaklanmayý kolaylaþtýrýr. Öðrenmeyi çabuklaþtýrýr. Ýyi ve yeterli uyuyanlar daha uyanýk ve daha zindedir. Performanslarý daha yüksektir. Sersemlik, bilinç karýþýklýðý, yorgunluk nedir pek bilmezler. Ýyi bir uyku daha çok saðlýk demektir. Yüzlerce araþtýrma uykunun kalp ve sindirim sistemi

saðlýðýný koruduðunu, ömrü uzattýðýný ortaya koymuþtur." uyarýsýnda bulunuyor. Enç, uykusuz bir gecenin ardýndan yapýlmasý gerekenleri de þöyle sýralýyor: "Kahveyi, çayý azaltýn. Kafeini kýsýtlayýn. Sigara içmeyin. Gündüz daha çok sývý tüketin. Yatmadan 2 saat önce sývý almayý kesin. Gece baþucunuza bir bardak su koymayý ihmal etmeyin. Daha hafif beslenin. Özellikle yaðlý, baharatlý, gaz yapýcý gýdalardan uzak durun."

Þeker hastalýðý uzun süre kontrolsüz bir þekilde giderse sinir uçlarýnda tahribata yol açabiliyor. Hastalara taný konulduðunda yüzde 30'unun sinir uçlarýnda tahribat olduðunu belirten Prof. Dr. Siva, sözlerini þöyle sürdürdü: "Þeker hastalýðý, belirti vermeden sessizce ilerleyebilir. Türkiye'de ne kadar þeker hastasý varsa, bir o kadar sayýda da hasta olduðunu bilmeyen vardýr. Þeker hastalýðýnda çok su içmek, gece iki defadan fazla idrara kalmak, ayaklarda yanma, uyuþma, bulanýk görme, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluðu gibi belirtiler olabilir. Bu belirtilerinden en az ikisi olan kiþi iç hastalýklarý uzmanýna gitmeli, þeker deðerlerini ölçtürmeli. Fakat risk altýnda olan kiþilerin yani ailesinde þeker has-

tasý olan kiþilerin, belirtileri olmasa bile þekerlerini ölçtürmeleri gerekiyor. Herkese haftada 150 dakika egzersiz ve kilolarýnýn en az yüzde 10'unu vermesini öneriyoruz. Çünkü þeker hastalarýnýn yüzde 80'i fazla kilolu." Vücutta belli bir miktarda þeker olmadýðý zaman vücudun faaliyetlerini sürdüremediðini söyleyen Prof. Dr. Zeynep Oþar Siva, sözlerine þöyle devam etti: "Kas doku, yað doku ve karaciðer insülin varlýðýnda þekeri kullanabiliyor. Mevcut insülinin etkisinin zayýflamasý veya miktarýnýn yetersiz olmasý nedeniyle vücut organ ve dokularý þekeri kullanamadýðýnda, kanda þeker yükseliyor. Dolaþýmla her dokuya ulaþýyor ve organlarda hasara neden oluyor. Bir kiþinin açlýkta alýnan þekeri 99'a kadar normal deðerdir. 126'ya kadar þeker hastalýðýna bir adým yaklaþanlar, 126 ve üzerini þeker hastasý diyoruz. Bir þeker hastasý 5 yýl boyunca þekerini kontrol altýna almazsa tüm damarlarý etkileniyor. Damarlarýn yanýnda göz, sinir uçlarýnda tahribatlar ona baðlý hissetme bozukluklarý, ayak yaralarý, nöropatik aðrýlar veya böbreklerde yetersizlik ve diyalize kadar giden böbrek rahatsýzlýklarýna neden olabilir. Ama bu olumsuzluklar korkutmasýn. Kan þekeri iyi giderse bunlarýn hiç biri olmaz."


Gasp edilen polis olunca…. D

iyarbakýr'da iki kapkaççý alýþveriþ yapan kadýn polisin aðzýný kapatarak telefonunu gasp etti. Olay üzerine çok sayýda polis geniþ bir alaný ablukaya aldý. Edinilen bilgilere göre olay önceki

akþam meydana geldi. 17 yaþlarýndaki 2 kapkaççý, Baðlar ilçesi Cezaevi üst köþe mevkiinde alýþveriþ yapan kadýn polisin aðzýný kapatarak elindeki cep telefonunu gasp etti. Ýsmi açýklanmayan kadýn poli-

sin 155 Polis Ýmdat'tan yardým istemesi üzerine bölgeye ilgili timler sevk edildi. Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven'in talimatý üzerine polisler, Huzurevleri, Turgut Özal Bulvarý, Ba-

yýndýrlýk, Seyrantepe, Diclekent bölgelerini çembere alarak þüpheli þahýslarý aradý. Karanlýktan faydalanarak izlerini kaybettiren kapkaççýlarýn yakalanmasý için çalýþmalar sürüyor.

Hani polisinden nefes kesen takip 2 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

Diyarbakýr'ýn Hani, Lice ve Kulp ilçelerinde iþyerleri, 5 ayrý petrol ofisi ve Market soyan hýrsýzlar güvenlik kameralarý tarafýndan görüntülendi. Kayýtlarý incelemeye alan polis, tespit edilen hýrsýzlarý yapýlan operasyonla kýskývrak yakaladý. Ýlhami ÜNAL Son zamanlarda Hani, Lice ve Kulp ilçelerinde artýþ gösteren hýrsýzlýk olaylarýnýn önüne geçilemiyor. Ev ve iþyerleri soyulan vatandaþlarýn þikayetleri üzerine harekete geçen Hani Ýlçe Emniyeti, güvenlik kameralarýný incelemeye aldý. Ýlçe dýþýndan geldikleri saptanan ve gecenin ilerleyen saatlerinde yerlerine giren kimliði belirsiz kiþiler, son olarak Fis Ovasý'nda bulunan Özdostlar, Çelik Petrol ve Sümbülan petrol istasyonlarýna ait marketleri ve ilçede bulunan bir internet kafeyi soydu. Hýrsýzlar, internet kafede bulunan bilgisayarlarý, market reyonlarýnda bulunan çok sayýda sigara ve kasalardaki

nakit paralarý alarak kayýplara karýþtý. Þebeke elemanlarý soyduklarý iþyerlerinde güvenlik kameralarýna yakalandý. Görüntülerde, market önüne araçlarýný park eden hýrsýzlarýn, bir dakika içinde marketteki bütün sigaralarý alarak olay yerinden uzaklaþarak kayýplara karýþtýklarý görüldü. Market ve petrol ofislerinde yaþanan hýrsýzlýk olayý ise sabah iþ yerine giden çalýþanlar tarafýndan fark ediliyor. Güvenlik kamera kayýtlarýný incelemeye alan polis, kaçan zanlýlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý.

Þebeke vurgun yedi Hýrsýzlýk olaylarýnýn yaþandýðý gece Kulp ilçe

merkezinde de bir market ve petrol ofisi soyuldu. Lice'de soyulan iþyerleri sahiplerinden Sümbülan Petrol Ofisi iþletmecisi Velat Aytek, hýrsýzlýklarýn Kulp istikametinden geldiklerini söyledi. Aytek, ''Kamera kayýtlarýnda hýrsýzlarýn özel araçlarla Kulp istikametinden geldikleri belirlendi. Lice ve Kulp ilçelerinde yapýlan hýrsýzlýðýn çete iþi ve organize olma ihtimali çok yüksek. Kulp-Diyarbakýr yollarý güzergahý üzerinde bulunan 5 petrol ofisi ve marketlerde hýrsýzlýk yapýldý ve maddi kayýplar çok fazla. Hýrsýzlarýn bir an önce yakalanmasýný istiyoruz'' dedi. Lice Ýlçe merkezinde ise Zeki Ulucan'ýn internet kafesinde

bulunan 10 bilgisayar ve bilgisayar kasasý çalýnýrken, Cuma Þenyüz'ün iþlettiði bakkaliye dükkaný da bir hafta içinde iki defa soyuldu. Bakkaldan 7 bin lira deðerinde sigara ve malzeme çalýndýðý belirtildi. Polis hýrsýzlýk olaylarýn gerçekleþtiði yerlerdeki kamera kayýtlarýný toplayarak soruþturma baþlattý. Kamera görüntülerinden yola çýkarak yapýlan yol uygulamasýnda iþ yerlerini soyan 5 kiþilik þebekeye operasyon düzenlendi. Yakalanan hýrsýzlar yapýlan ilk sorgulamalarýnýn ardýndan Hani Ýlçe Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca tutuklanarak Lice Cezaevi'ne gönderildi. Olay ile ilgili soruþturma devam ediyor.

Bina üstüne ev yaptýlar V

Silvan'da minibüsçüler iþ yapamýyor

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde yolcu taþýyan dolmuþçular iþ yapamamaktan þikayet ediyor. Diyarbakýr-Silvan arasýnda yolcu taþýmacýlýðý yapan dolmuþçular, karýn tokluðuna çalýþtýklarýný belirtip, bu yüzden sigorta paralarýný dahi ödeyemediklerini söyledi. Kýþ mevsiminin gelmesiyle birlikte iþlerinin daha çok sekteye uðradýðýný ifade eden Silvan Minibüsçüler Kooperatifi Baþkaný Hamit Karadeniz, "Kýþ mevsiminin gelmesiyle birlikte iþlerimiz daha da azaldý. Yolcu taþýma paralarýnýn az olmasý sebebiyle birçok dolmuþçumuz evlerine ekmek götüremiyor. Bu durumun bir an önce çözüme kavuþturulmasýný istiyoruz" dedi.

an'da yaþanan depremin ardýndan kent merkezinde bulunan bir iþ merkezinin üstüne yaptýrýlan prefabrik ev, görenleri þaþkýna çeviriyor. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasým 2011 tarihlerinde meydana gelen iki yýkýcý depremlerden sonra kent merkezinde 25 bina yýkýldý, binlerce konut aðýr hasar gördü. Depremden hemen sonra çadýrlara ardýndan da konteynýr kentlere yerleþtirilen depremzedelerin büyük bir bölümü TOKÝ'lere yerleþtirildi. Kiracý olan ve konut alamayan depremzedeler konteynýr kentlerde yaþamlarýna devam ederken, bazý vatandaþlar da kendi imkanlarýyla yaptýrdýklarý prefabrik evlerde kalýyor. Kazýmkarabekir Caddesi üzerinde buluna bir iþ merkezinin 4 katýnda yaptýrýlan prefabrik ev görenleri þaþýrtýyor. Binanýn en tepesinde bulunan prefabrik evi gören vatandaþlar, "Bunlar da depremin gökdelenleri" diye espri yapýyor.

Hakkari'de karakýþ H

akkari'de 4 günden bu yanan etkisini sürdüren kar yaðýþý nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarý yeniden açýlýyor. Çalýþmalaný

takip eden gazeteciler, kar kalýnlýðýnýn yer yer 2 metreyi geçtiði yollarda zor anlar yaþadý. Hakkari'de 4 günden bu yana aralýklarla yaðan kar yaðýþý

nedeniyle kapanan 100 köy ve 375 mezra yolunun yeniden ulaþýma açýlmasý için Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði ekipleri çalýþmalarýný aralýksýz sürüyor. Kar kalýnlýðýnýn yer yer 2 metreyi geçtiði Durankaya Beldesi ile 8 köy ve 24 mezra yolu ve Merga Bütan Kayak Merkezi'nin ulaþýmýný saðlayan yolda yürütülen çalýþmalarý basýn mensuplarý da takip etti. Çalýþmalarý görüntülemek isteyen basýn mensuplarý, iþ makinelerine ulaþmak için açýlmayan yolda kara bata çýka zor anlar yaþadý.

Yürümek bile zor Çetin kýþ koþullarýnýn yaþandýðý

3 günlük bebeði sokaða býraktýlar B

atman'da önceki akþam saatlerinde Zübeyde Haným Ýlköðretim Okulu'nun duvarýnýn dibine 3 günlük bir kýz bebek terk edildi. Ýhbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, bebeði Kadýn Doðum ve Çocuk

Hakkari'de görev yapan basýn mensuplarý, zaman zaman karda yürümekten zorlanýrken, bazýlarý da neredeyse karda kayboldu. Önümüzdeki hafta sonu Bitlis'te gerçekleþtirilecek olan GAP Sporlarý Yarýþmasý'na katýlmak için kayak tesisinde bulunan malzemeleri almaya giden Hakkarili kayak eðiticileri ise, yolun açýlmasý için 3 saat boyunca beklemek zorunda kaldýlar. Kar kalýnlýðýnýn yer yer 2 metreyi aþtýðý Hakkari'de görev yapmanýn çok zor olduðunu dile getiren bölgedeki gazeteciler, tüm

Hastanesi'ne teslim etti. Hava sýcaklýðýnýn eksi 1-2 derecelerde olduðu Batman'da Pinarbaþý Mahallesi'ndeki Zübeyde Haným Ýlköðretim Okulu'nun duvar dibine 3 günlük bir kýz bebeði terk edilmiþ halde bulundu. Bir vatandaþýn ihbarý sonucu olay yerine giden güvenlik görevlileri, kundak içinde bir kýz bebeði buldu. Güvenlik görevlileri daha sonra bebeði Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi'ne götürerek buradaki yetkililere teslim etti.

zorluklara raðmen bölgede sürdürülen karla mücadele çalýþmalarý görüntülerini çekip merkezlerine ulaþtýrmaya çalýþtýklarýný belirtti.

Tedavi altýna alýndý Hastanede yapýlan ilk incelemelerde 3 kilo aðýrlýðýndaki kýz bebek, enfeksiyon kapmamasý için yeni doðan servisinde tedavi altýna alýndý. Terk edilen bebeðin süt ve mama ihtiyacýný serviste görevli hemþireler karþýlarken, Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi Baþhekimi Dr. Nuri Kaya, bebeðin saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra serviste tedavi altýna alýndýðýný söyledi. Polis, 3 günlük kýz bebeði duvar dibine terk eden kiþi ve kiþilerin bulunmasý için çalýþma baþlattý.


4

HABER

Hamile kadýna kýzaklý müdahale 2 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

Kar esaretinin sürdüðü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine baðlý Yürekli Köyü'nde sancýlarý artan hamile bir kadýn, köylülerin çadýrdan yaptýðý ilkel kýzakla ambulansa ulaþtýrýldý.

Y

üksekova Ýlçesi'nin kardan yolu kapalý olan Yürekli Köyü'nde doðum hastasý Sakine Kartal için köylüler seferber oldu. Köylüler durumu aðýrlaþan kadýný kendi imkanlarýyla çadýrdan yaptýklarý kýzakla ambulansa ulaþtýrdý. Yüksekova'ya 17 kilometre uzaklýktaki Yürekli Köyü'nde gece aniden doðum sancýlarý tutan 27 yaþýndaki Sakine Kartal için yakýnlarý 112'den yardým istedi. Ancak ambulans köye 3 kilometre kala kara saplandý.

Çadýrdan kýzak Bunun üzerine köylüler Sakine

Kartal'ý ambulansa ulaþtýrmak için

seferber oldu. Kendi imkanlarýyla çadýrdan hazýrladýklarý ve içine battaniye serdikleri kýzaða Kartal'ý yatýran köylüler yola çýktý. Yer yer kalýnlýðý 2 metreyi bulan kar üzerinden yaklaþýk 2 saat boyunca kýzakla hasta taþýyan köylüler, doðum hastasý Kartal'ý ambulansa yetiþtirmeyi baþardý. Ýlk müdahalesi burada yapýlan Kartal, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Sakine Kartal, sezaryenle

bir kýz çocuðu dünyaya getirdi. Diyaliz hastasýnýn çilesi Bu arada Vezirli Köyü'nde yaþayan 57 yaþýndaki böbrek hastasý Behçet Sevgi ise köy yolunu kapalý olmasý nedeniyle üç gündür tekerlekli sandalye ile 1 kilometrelik yolu aþarak ana caddeye çýkýyor. Ailesinin yardýmýyla büyük zorluklar içinde diyalize gidip gelen Sevgi, "Beni bu diyaliz deðil yol öldürecek. Çok büyük sýkýntý çekiyorum. Bir an önce yol açýlsýn" dedi.

Milletvekili Beyaz'dan kýz yurduna ziyaret A

Silvan'da kumarhaneye baskýn

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde kumar oynatýlan bir kafeye operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, 1 hafta önce Selahattin Mahallesi 501. Sokak'ta, Silvan Emniyet Müdürlüðü'nün yaptýðý çalýþmalar sonucunda kafe olarak kullanýlan mekanda kumar oynatýldýðý tespit edildi. Þahýslarýn kumar oynadýðý zamaný tespit etmek, þahýslarý suçüstü yakalamak maksadýyla gerekli çalýþmalar baþlatan güvenlik güçleri, kumarhaneye baskýn düzenledi. Operasyonda kumar oynayan þahýslardan R.A., R.A., O.A., K.A. ve K.M. isimli þahýslar gözaltýna aldý. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor.

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Çermik ilçesinde Leyla Haným Kýz Öðrenci Yurdunu ziyaret etti. Beyaz, beraberinde Belediye Baþkaný Mehmet Akdað, AK Parti Ýlçe Baþkaný Murat Kara, Ýl Genel Meclis Üyesi Þehmus Karamehmetoðlu, AK Parti Ýlçe Kadýn Kollarý Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Çermik Anafen Dershanesi ve Leyla Haným kýz öðrenci yurdunu ziyaret ederek, kýz öðrencilerle sohbet etti. Beyaz, eðitimde Çermik'in büyük bir baþarý yakaladýðýný belirterek, Diyarbakýr genelinde en fazla kýz çocuðu okula giden ilçenin Çermik olduðunu söyledi. Beyaz, Berra Eðitim Kurumlarý bünyesinde hizmet veren Çermik Anafen Dershanesi ve Leyla Haným kýz öðrenci yurdunun ilçe için bir þans olduðunu belirterek, dershanede öðrenim gören ve Leyla Haným kýz öðrenci yurdunda kalan kýz öðrencilerin bu fýrsatý iyi deðerlendirmeleri

gerektiðine vurgu yaptý.

5 günde 5 bin soru Kýz öðrencilerle sohbet eden Beyaz, Anafen Müdürü Murat Erdem ve rehber öðretmenlerden eðitim faaliyetleri hakkýnda bilgi aldý. Anafen Dershanesi Müdürü Murat Erdem, Þubat tatili programý çerçevesinde dershanede öðrenim gören 100 kýz öðrenci ve 70 erkek öðrencinin yatýlý programa alýndýðýný belirterek, günlük bin soru çözme hedefi koyduklarýný, toplamda 5 gün boyunca 5 bin soru çözme ve 350 sayfa kitap okuma yapmayý hedeflediklerini ifade etti. Erdem, bu programla 5-6-7 ve 8. sýnýflarda öðrenim gören öðrencilerin birinci dönem tüm derslerin tekrarýný yaptýklarýný belirterek, ayrýca 30 Ocak ve 7 Þubat tarihleri arasý 4 gün genel tekrar, 3 gün de deneme sýnavlarý ile öðrencileri ikinci döneme hazýr hale getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Madde baðýmlýlarý mezarlýða dadandý D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde þehir mezarlýðýna dadanan madde baðýmlýlarý vatandaþlarý tedirgin ediyor. Geçen yýl belediye tarafýndan çevre duvarý yükseltilen ve giriþine demir kapý takýlmasýna raðmen uçucu madde baðýmlýlarýnýn meskeni haline gelen mezarlýkta, kabir ziyaretlerine giden vatandaþlar tedirginlik yaþýyor. Aileleriyle birlikte yakýnlarýnýn kabirlerini ziyarete gittiklerinde mezarlýðýn içindeki kapalý kýsýmda bulunan birçok þahsýn kendilerini tedirgin ettiðini belirten vatandaþlar, madde baðýmlýlarýnýn mezarlýðý mesken tutmasý nedeniyle mezarlýða rahat gidemediklerini belirterek, bu soruna biran önce çözüm bulunmasý için yetk-

Zayi ilanlarý Diyarbakýr/Lice nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Fevzi Özdemir

2 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4166 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Çermik'te E-R Randevu Sistemi

D

iyarbakýr'ýn Çermik Ýlçe Devlet Hastanesi'nde erandevu sistemine geçildi. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Türkiye genelindeki kamu hastanelerinde hayata geçirilen Elektronik Randevu Sistemi, Çermik Devlet Hastanesi'nde de hizmete sunuldu. Hastane Müdürü Özgür Kartal, saðlýkta dönüþüm projesi çerçevesinde ve saðlýk hizmeti almak isteyen vatandaþlarýn saðlýk hizmetine daha kolay eriþiminin saðlanmasý ve devlet hastanesinin daha verimli hizmet sunabilmesi için e-randevu sisteminin hayata geçirildiðini söyledi. Kartal, Çermik Devlet Hastanesi'nde tedavi olmak isteyen vatandaþlarýn Alo 182'yi arayarak anýnda Çermik Devlet Hastanesi'nden randevu alabileceklerini belirterek, isteyen vatandaþlarýn internet ortamý üzerinde de randevu alabileceklerini kaydetti.

ililere çaðrýda bulundu. Mezarlýða eskisi gibi rahat gidemediklerini belirten vatandaþlar, ölülerine saygý gösterilmesi gerektiðini belirterek, "Geçen sene belediye çevre duvarýný yükselterek demir kapý taktýrdý ancak, durum daha çok tehlikeli bir hal aldý. Cenazelerin getirildiði, namaz kýlýnan kapalý alanda bir araya gelerek uçucu madde kullanan kiþiler yüzünden kabir ziyareti yamaya korkar olduk. Her an baþýmýza bir þey gelir diye diken üstündeyiz. Birilerinin caný yanmadan, yetkili kuruluþlarýn buraya bir bekçi görevlendirmesi; emniyetin de bu kiþileri bertaraf etmesi için gerekli tedbirleri ve yaptýrýmlarý uygulamasý gerekir" dediler.

Van'da tutuklu gazetecilere destek V

an'da 14 aydýr tutuklu bulunan gazetecilere destek amaçlý bir açýklama yapýldý. Ova Ýþ Merkezi önünde toplanan ve aralarýnda Van Belediye Baþkan Vekili Sabri Abi ile bazý sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin de bulunduðu kalabalýk, 14 aydýr tutuklu bulunan Kürt gazeteciler için Sanat Sokaðý'na kadar yürüdü. Burada basýn açýklamasý metnini okuyan Azadiya Welat Gazetesi Van Temsilcisi Nadir Erdem, 20 Aralýk 2011'de "KCK" operasyonunda gözaltýna alýnan Kürt gazetecilerin 14 aydýr tutuklu olduðunu hatýrlattý. Gazetecilerin tek suçunun gerçekleri yazmak olduðunu savunan Erdem, "Bizler bu baský ve sindirme politikalarýný geçmiþte de gördük. Özgür basýn tarihi baský ve zorluklar tarihidir. Geçmiþte Ape Musa, Gurbetli Ersöz, Adnan Iþýk, Orhan Karaaðar gibi yoldaþlarýmýz bu mücadeleyi canlarýyla vererek bugüne getirdi. Yine sokak ortasýnda katledilen onlarca gazeteci, havaya uçurulan basýn bürolarý bunun somut örnekleridir" dedi. 'Serbest býrakýlsýnlar' Doðru haber yapmanýn ve gerçekleri halka ulaþtýrmanýn da toplumun vicdaný olmayla eþdeðer olduðuna inandýklarýný vurgulayan Erdem, "Mücadelelimizi sürdüreceðiz. Bunun için doðru haber yapmak, halka gerçekleri yansýtmak, sessizlerin sesi olmak, nasýl ki her gazetecinin en temel görevi ve sorumluluðu ise, bizim de en temel görev

ve sorumluluðumuz olacaktýr. Bizler bu kutsal davayý bedeli ne olursa olsun yürüteceðimiz sözünü bu mücadelede þehit düþen arkadaþlarýmýza verdik. Bunun için baþta sistem olmak üzere herkes çok iyi bilsin ki, bu kutsal dava asla ve asla sekteye uðramayacaktýr. Yani baský ve tutuklamalar, ezilenlerin sesi olma yönümüzdeki kararlýðýmýzý asla sekteye uðratmayacaktýr. 14 aydýr tutuklu bulunan arkadaþlarýmýz, 4 Þubat'ta üçüncü kez hakim karþýsýna çýkacaktýr. Onurlu duruþlarýyla bize ilham kaynaðý olan tutuklu arkadaþlarýmýzýn duruþu bizim için mücadele gerçeði olacaktýr. Onun için bizler artýk bu hukuksuz uygulamaya son verilerek arkadaþlarýmýz derhal serbest býrakýlmasýný bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Yapýlan açýklamanýn ardýndan kalabalýk sessizce daðýldý.


HABER

2 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

Küçük Rukiye'nin dramý

5

Van'da 23 Ekim'de meydana gelen depremin ardýndan evlerinin önüne kendi imkanlarýyla kurduklarý çadýrda çýkan yangýnda vücudunun büyük bölümü yanan 8 yaþýndaki Rukiye Ýþnaz, depremin izlerini halen minik bedeninde yaþýyor. altýna alýndý. Van'daki tedavisinin ardýndan Diyarbakýr'a sevk edilen küçük Rukiye, burada 40 gün boyunca tedavi gördü. Diyarbakýr'daki tedavisinin ardýndan Van'a dönen ve Vizontele konteynýr kentinde ailesi ile birlikte kalmaya devam eden küçük kýz, depremin acýsýný unutamýyor. Kýzýnýn bu haline çok üzüldüðünü söyleyen anne Hamail Ýþnaz, "Depremin ardýndan evin önüne çadýr kurduk. Gece saatlerinde sobadan sýçrayan kývýlcýmla çadýr bir anda alev aldý. Kendimizi ve çocuklarý zor dýþarý attýk ama Rukiye yaralandý. Rukiye'yi hastaneye götürdük. 40 gün boyunca Diyarbakýr'da tedavi edildi. Yüzü, elleri ve vücudunun büyük bölümü yandý. Bazen bu haline çok üzülüyor, aðlýyor. Bu hali de beni de çok üzüyor. Maddi durumumuz çok kötü. Eþim çalýþmýyor. Ne yapacaðýmýzý biliyoruz. Yetkililerden bize uzanacak bir yardým eli bekliyoruz" dedi.

'Tedavisi yapýlsýn'

1

1 kiþilik Ýþnaz ailesi, depremin ardýndan Süphan Mahallesi Umut Sokak'ta hasar gören evlerinin önüne çadýr kurdu. Deprem korkusuyla çadýrda yaþayan Ýþnaz ailesinin çadýrý, 7 Kasým 2011 günü kurduklarý sobadan dolayý yandý. Gece

saatlerinde çýkan yangýnda aile çadýrdan kendini dýþarýya zor atarken, alevler arasýnda kalan 8 yaþýndaki Rukiye aðýr yaralandý. Vücudunun büyük bölümü yanan minik Rukiye, babasý Ýshak Ýþnaz tarafýndan hastaneye götürülerek tedavi

Küçük Rukiye'nin ablasý Hatice Ýþnaz ise, çadýrda yangýn çýktýðýnda evlerinde olduðunu söyledi. Çevredekilerin baðýrma sesi üzerine dýþarý çýktýklarýnda çadýrlarýnýn alev alev yandýðýný gördüklerini belirten Ýþnaz, "Yangýný amcalarýmla birlikte çevrede biriken yaðmur sularý ile söndürmeye çalýþtýk. Kardeþim çadýrdan çýktýðýnda bu þekilde yandýðýný anlamamýþtýk. Hemen hastaneye götürüp tedavi altýna alýndý. Kýsa bir süre sonra Diyarbakýr'a sevk edildi. Yaklaþýk 2 ay Diyarbakýr'da kaldýktan sonra tekrar buraya geldi. Þu an kardeþim için yetkililerden yardým bekliyoruz. Þu an küçük

olduðu için tedavisinin ancak 15 yaþýna geldikten sonra yapýlacaðý söyleniyor. Biz de o zamana kalmasýný istemiyoruz. Sürekli, 'Anne neden bana böyle oldu?' diye soruyor. Þu an küçüktür pek anlamaz ama büyüdüðünde daha çok üzülecek. O da üzülmesin diye tedavisinin yapýlmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu. Öte yandan zorlu geçen 16 ayýn ardýndan okula baþlayan ve kýsa sürede okumaya geçen Rukiye, baþarýlý karnesiyle de göz dolduruyor. En sevdiði dersin matematik olduðunu söyleyen minik Rukiye, "Okulu çok seviyorum. En sevdiðim ders matematik. Þimdi okul tatil ama ben yine de derslerime çalýþýyorum" dedi.

Diyarbakýr'a Selahattin Eyyubi Üniversitesi Y

üksek Öðretim Kurumlarý Teþkilat Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý onaylandý. Bu kapsamda Diyarbakýr'da Selahattin Eyyubi Vakýf Üniversitesi adýyla bir üniversite kurulacak. Tasarýnýn Genel Kurul'da görüþmesi sýrasýnda bir konuþma yapan AK Parti

Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, tüm engellemelere raðmen bu üniversiteyi kurduklarýný söyledi. Selahattin Eyyubi'nin Ýslam aleminin en büyük komutanlarýndan biri olduðunu belirten Ýçten, "Tüm dünyanýn saygý ve sevgi duyduðu Selahattin Eyyubi Diyarbakýr'ýmýz için baþka

Su tahliyesi köprüyü yuttu

D

iyarbakýr yakýnlarýndaki Devegeçidi Baraj Gölü'nde son günlerde etkili olan yaðýþlar nedeniyle su tahliye edildi. Su tahliyesi Devegeçidi Çayý'nda taþkýna neden oldu. Sular, merkez Kayapýnar Ýlçesi'ne baðlý Avcýsuyu Köyü'nde köprüyü yuttu. Diyarbakýr yakýnlarýnda 1972 yýlýnda faaliyete geçen Devegeçidi Baraj Gölü'nde, kýþ mevsiminde artan suyun tahliyesi sýrasýnda yaþanan taþkýn, merkez Kayapýnar Ýlçesi'ne baðlý 900 nüfuslu Avcýsuyu Köylüleri'ni zor durumda býraktý. Tahliye edilen su nedeniyle köyün içinden geçen Devgeçidi Çayý taþtý. Köy içerisindeki dere üzerinde köylülerin kendi imkanlarýyla yaptýðý menfez köprüsü sular altýnda kalýnca, suyun diðer tarafýnda kalan köylüler mahsur kaldý. Meranýn da diðer tarafta olmasý nedeniyle taþkýn dönemlerinde köyde bulunan yaklaþýk 10 bin büyük ve küçükbaþ hayvan meraya çýkarýlamýyor. Avcýsuyu Köyü Muhtarý Mehmet Erdem, barajýn faaliyet geçtiði 1972 yýlýndan beri her kýþ mevsiminde ayný sorunu yaþadýklarýný, durumu bildirdikleri hiç bir yetkiliden de yardým alamadýklarýndan yakýndý. Her kýþ köprü yýkýlýyor 80 haneli köyde 900 kiþinin yaþadýðýný belirten Muhtar Erdem, "Su tahliyesi sýrasýnda DSÝ'nin yaptýrdýðý menfez köprüsü üzerinden sular taþýyor. 30 yýldan beri her sene sular taþýyor, köprümüz yýkýlýyor. Her kýþ mevsiminde bu oluyor. Bu köprü defalarca yýkýldý. Her yýkýldýðýnda da biz kendi imkanlarýmýzla yaptýrýyoruz. Araçlarýmýz, insanlar ve köyde bulunan yaklaþýk 10 bin hayvanýmýz var. Meramýz suyun karþýsýnda olduðu için hayvanlar geçemiyor. Geçmeye kalksa bile suyun taþma riski var. Yýllardan beri DSÝ yetkililerine þifaen ve yazýlý olarak onlarca kez baþvuru yaptýk. Ancak, bugüne kadar herhangi bir çözüm bulunmadý ve bu sorunla ilgilenen de olmadý" dedi. Evi suyun diðer tarafýnda kalan Ömer Can, DSÝ 10'uncu Bölge Müdürlüðü'ne gittiðini ve Bölge Müdür Yardýmcýsý Yaþar Ceylan ile görüþtüðünü ifade ederek, "Köprüyü yýktýklarýný kabul ediyor ancak 'bizim iþimiz deðil, biz yapmayacaðýz' dedi bana. Biz de nereye baþvuracaðýmýzý bilmiyoruz. Biz devletten yardým bekliyoruz. Maliyeti de çok deðil. Biran önce buraya bir köprü yapýlmasýný bekliyoruz. Suyun diðer tarafýnda 3 ev, 30 kiþi yaþýyor. Suyun bu tarafýnda kalan okula giden 10 da öðrencimiz var. Her sene ayný sýkýntýyý yaþýyoruz" diye konuþtu.

bir anlamý vardýr. Þehirde nereye giderseniz gidin mutlaka o deðerli þahsiyetin adýna bir mahalle, bir sokak ismi bulursunuz. O nedenledir ki, Diyarbakýr'a müjdeler olsun. O büyük komutan adýna bir üniversite, Selahattin-i Eyyubi Üniversitesi açýlýyor" dedi. Ýhtiyat Eðitim, Kültür ve Saðlýk

Vakfý tarafýndan kurulacak üniversite, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik ve mimarlýk, ilahiyat ve saðlýk bilimleri fakülteleri ile sosyal bilimler, fen bilimleri ve saðlýk bilimleri enstitülerinden oluþacak. Ayrýca üniversite bünyesinde, yerel diller enstitüsü ve meslek yüksekokullarý da olacak.

Siirt'te baþýboþ hayvanlar toplanýyor

S

iirt kent merkezinin en önemli çevre sorunlarýnýn baþýnda gelen baþýboþ hayvanlar toplanýyor. Siirt Belediyesi Veteriner Müdürlüðü bünyesinde 6 kiþi ve bir araçtan oluþan baþýboþ hayvanlarý toplama ekibi kuruldu. Yasak kararýna raðmen halen kent merkezine býrakýlan sahipsiz 5 inek ekiplerce toplanarak Eruh yolunda kiralanan ahýra götürüldü. Siirt Belediyesi Veteriner Müdürlüðü bünyesinde çalýþmalarýna aralýksýz devam eden Hayvan Toplama Ekibi, yurttaþlardan gördükleri baþýboþ hayvanlarý 185 nolu telefon hattýna bildirmelerini istedi. Misbah YILMAZ

Diyarbakýr'da 250 kiþi tahliye edildi Bitlis'te 7. Kýþ oyunlarý baþladý 4

. yargý paketi kapsamýnda Diyarbakýr Tarým Yarý Açýk Cezaevi'nde bulunan 250 hükümlü tahliye edildi. 6411 sayýlý yasanýn, hükümlülerin denetimli serbestliði için aranan 'Açýk ceza infaz kurumunda cezasýnýn son 6 ayýný kesintisiz olarak geçirme' þartýnýn askýya alýnan düzenlemeyle Diyarbakýr Tarým Yarý Açýk Cezaevi'nde kalan 250 hükümlü tahliye edildi. 500 kiþinin kaldýðý cezaevinde 250 kiþinin tahliye iþlemleri gün boyu devam etti. Serbest býrakýlmalarýndan dolayý sevinçli olduklarýný belirten hükümlüler, yetkililere teþekkür ederek, yaþadýklarý duygunun tarif edilemez bir þey olduðunu ifade etti.

G

ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen 7. Doðu ve Güneydoðu Kýþ Oyunlarý, 14 ilden 200 sporcunun katýlýmýyla Bitlis'te baþladý. Ulu Cami Meydaný'ndan baþlayan yürüyüþ, yoðun kar yaðýþý altýnda Atatürk Anýtý önünde son buldu. Atatürk Anýtý önünde sporcularý karþýlayan vali yardýmcýlarý Alperen Yýlmaz ile Akif Pektaþ, sporculara baþarýlar diledi. Atatürk Anýtý'na çelenk býrakýlmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunularak Ýstiklal Marþý okundu. Sporculara hitaben kýsa bir konuþma yapan Vali Yardýmcýsý Alperen Yýlmaz, "Spor dallarýnda yapacaðýnýz müsabakalarýn sizlerin kiþisel ve sportif geliþiminize katký saðlamasýný umut ediyorum. Ýyi mücadeleler diliyorum. Tekrardan hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyorum" dedi. 14 ilden 200

sporcunun katýldýðý kýþ oyunlarýnda alp disiplini ve koþulu kayak yarýþmalarýnýn Çift Kaya Kayak Tesisi ve El-Aman Kayak Tesisi'nde yapýlacaðý ve pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle son bulacaðý belirtildi. Ayrýca, kýþ spor oyunlarý kapsamýnda teknik toplantýlarýn yaný sýra, Kültür Merkezi'nde eðlence programýnýn da düzenleneceði kaydedildi.


6

2 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

EKONOMÝ

SSK pirim borcu olanlara müjde AK Parti Van milletvekilleri, SSK pirim alacaklarý konusundaki tecil ve taksitlendirme ile ilgili yazýlý bir açýklama yayýnladý.

Burhan Kayatürk, Fatih Çiftçi, Mustafa Bilici ve Gülþen Orhan, Maliye Bakanlýðý tarafýndan, Van'da meydana gelen deprem felaketinin mücbir sebep hali olarak kabul edildiðini ve Van'ýn tamamýnda vergi uygulamalarý bakýmýndan mücbir sebep hali ilan edildiði açýkladý. Açýklamada, þunlarý belirtildi: Söz konusu mücbir sebep halinin 23 Ekim 2011 tarihinde baþlayacaðý duyurulmuþ, sona ereceði tarih ise depremin etkilerinin ne kadar süreceði bilinmediðinden ileride belirlenmek üzere açýk býrakýlmýþtýr. Mücbir sebep hali sona erecek borçlularýn, ödeme süresi uzatýlan tüm taksitlerini bir defada ödemek mecburiyetinde kalmamalarý konusunda, Van'da esnaf ve tüccarlarýmýz olmak üzere sivil toplum kuruluþlarýndan aldýðýmýz bilgiler doðrultusunda

konuyu Sayýn Baþbakanýmýz baþta olmak üzere Maliye Bakaný ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz ile görüþmüþtük. Vadesi geçmiþ vergi ve SSK pirim borçlarýnýn faizsiz tecil ve taksitlendirilmesi konusunda talebimiz olmuþtu.

24 ay taksit imkaný Talebimiz doðrultusunda gerekli yasal düzenlemeler yapýlarak ilgili kurumlara yetki verildi. Buna göre Maliye Bakanlýðý'nca 31 Aralýk 2012 tarihinde yayýnlanan tebliðe göre mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki amme borçlularýnýn vergi dairelerine olan borçlarýnýn tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açýklamalar yapýlmýþtýr. Bu kapsamda vadesi geçen borçlar için sýfýr faizli azami 24 ay taksit imkâný saðlanmýþtýr. Ayný þekilde Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarýnýn doðal afet nedeniyle 6183

Sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunu'nun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirme usul ve esaslarý SGK Baþkanlýðý Yönetim Kurulu'nca belirlenmiþtir. Bu kapsamda ertelen borçlar baþvuru tarihinden itibaren azami 24 aya kadar taksitlendirilebilecektir. Tecil veya taksitlendirilen

borçlar için tecil faizi alýnmayacaktýr. Deprem nedeniyle borçlarý ertelenen ve tecil ve taksitlendirmeden faydalanmak isteyen borçlular 1 Nisan 2013 tarihine kadar baðlý bulunduklarý sosyal güvenlik il müdürlüðüne/sosyal güvenlik merkezine yazýlý olarak talepte bulunmalarý gerekmektedir.

Ihracat yeni yýla iyi basladý

Ýhracat Ocak'ta yüzde 5.6 artýþla 11 milyar dolar olarak gerçekleþti. Ekonomi Bakaný Çaðlayan, ihracatýn þimdiye kadar Ocak aylarý içinde ulaþýlan en yüksek düzeye çýktýðýný söyledi. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) verilerine göre, ihracat Ocak'ta yüzde 5.6 artýþla 11.03 milyar dolar oldu. Ýhracat son 12 ayda yüzde 3.2 artýþla 138.2 milyar dolara yükseldi. Ocak ayýnda en fazla ihracatý 1 milyar 491 milyon dolar ile otomotiv sektörü gerçekleþtirdi. Onu 1 milyar 406 milyon dolarla hazýr giyim sektörü ve 1 milyar 316 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü izledi. Ocak ayýnda ihracatýný en fazla artýran sektör yüzde 199,8 ile zeytin ve zeytinyaðý sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 49,2 artýþla fýndýk, yüzde 45,8 artýþla madencilik sektörü takip etti.

En çok artýran Gaziantep Ýller bazýnda ilk 10 ihracatçý il arasýnda Ocak ayýnda ihracatýna en fazla artýran il yüzde 29 artýþ ile Gaziantep oldu. Gaziantep'i yüzde 24 artýþla Denizli, yüzde 16 artýþla Hatay izledi. Bu illerin arkasýndan ise ihracatýmýz yüzde 9 artýran Ankara ve Adana, yüzde 6 artýran Ýstanbul, yüzde 3 artýran Kocaeli ve Ýzmir, yüzde 2 artýran Bursa geldi. Manisa'nýn ihracatý yüzde 18 geriledi. Ocak ayýnda Afyonkarahisar'ýn ihracatý ise yüzde 39 artýþ gösterdi. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, ihracatýn þimdiye kadar Ocak aylarý içinde ulaþýlan en yüksek düzeye çýktýðýný söyledi.

Bankadaki paranýz icin son 4 ay Çermik'te SGK þubesi açýlýyor

10 yýldýr iþlem görmediði için 'unutulmuþ' kabul edilen banka hesaplarý bankalar tarafýndan ilan edildi. 4 ay içinde baþvurmayanlarýn parasý TMSF'ye akta rýlacak.

Ergani'de 38 iþçi iþten çýkarýldý

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) þubesinin açýlmasý için çalýþmalarýn bitme aþamasýna geldiðini söyledi. Çermik'te SGK þubesi açýlmasý için SGK Genel Müdürü ile görüþtüðünü belirten Beyaz, SGK þubesinin açýlacaðý binada incelemelerde bulundu. Milletvekili Mine Lök Beyaz, SGK þubesi için yer tutulduðunu ve gerekli tadilat ile tamiratýn yapýldýðý, eksik olan mefruþatýn döþenmesiyle þubenin ilçe halkýnýn hizmetine gireceðini dile getirdi. Çermik'te açýlacak olan SGK þubesinin Çüngüþ ilçesine de hizmet vereceðini belirten Mine Lök Beyaz, en geç 15 gün içerisinde SGK þubesinin faaliyete geçeceði müjdesini verdi.

Varto'da ihtiyaç sahipleri belirleniyor Muþ'un Varto Kaymakamý Tahir Þahin, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) yardýmlarý için baþvuran ailelerin maddi durumlarýný incelediklerini söyledi. Kaymakam Þahin, SYDV'den yardým alabilmek için baþvuranlarýn gerçekten fakir olup olmadýðýný incelemek için belirli komisyonlar oluþturduklarýný belirtti. Þimdiye kadar SYDV'ye yardým talebinde bulunan 6 bin ailenin evini tek tek gezmeye baþladýklarýný ifade eden Þahin, "Belirlediðimiz memurlarýmýz köy ve mahallelerimizde ikamet edip yardým talebinde bulunan aileleri inceliyor. Yapýlan incelemeler sonucunda gerçekten ihtiyacý olanlarý tespit edeceðiz. Amacýmýz gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit etmektir" dedi.

Bankada açtýrdýðý hesabý unutanlar için kritik süreç baþladý. Bankalar, 10 yýldýr iþlem yapýlmayan hesaplarý bugünden itibaren ilan etti. Ýlan süresi, Mayýs sonunda dolacak..31 Mayýs'a kadar hesap sahipleri baþvuruda bulunmazsa bankalarda unutulan paralar Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu'na devredilecek. Bankacýlýk Yasasý'na göre, bankalardaki mevduat, katýlým fonu, emanet ve alacaklar, 10 yýl boyunca iþlem görmeyince zaman aþýmýna uðruyor. Bankalar, bu hesaplarýn sahiplerini önce Ocak ayý sonuna kadar mektupla uyarýyor. Bu hesaplar, 1 Þubat-31 Mayýs tarihleri arasýnda da bankalarýn internet sayfasýndan ilan ediliyor.

326 milyon dolar Fon'a Uygulama, 50 lira ve üstündeki hesaplar için geçerli. Ýlan süresince de baþvuru olmayan hesaplar, 15 Haziran'a kadar Fon'a devredilecek. Son 6 yýlda 1 milyondan fazla hesap zaman aþýmýna uðradý. Fon'a devredilen para ise 326 milyon lira oldu. Bankalarda unutulan para tutarýnda 2012'de rekor kýrýldý. Geçen yýl bankalar, 215 milyon liralýk hesap için ilana çýktý. Fon'a aktarýlan tutar 182 milyon lira oldu. Bankalarda unutulan hesaplarýn sahipleri arasýnda belediyeler, Hazine Müsteþarlýðý, Genelkurmay Baþkanlýðý ve bazý bakanlýklar da var.

Saðlýk Emekçileri Sendikasý (SES) Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Temsilciliði, Ergani Devlet Hastanesi'nde, taþeron firma tarafýndan iþten çýkarýlan 38 iþçi için basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Hastane önünde yapýlan açýklamaya iþten çýkartýlan iþçilerin yaný sýra, Diyarbakýr Tabip Odasý ile Eðitim-Sen ilçe temsilciliði de katýldý. SES Ergani adýna basýn açýklamasýný okuyan Deniz Akdað, 48 temizlik personelinden 38'inin hiçbir gerekçe gösterilmeden iþten çýkartýldýðýný savundu. Bunun böyle olacaðý bir ay öncesi taþeron firma iþçilerine 'Referansýnýz kim' diye sorularak belirtildiðini ileri süren Akdað, "Kendilerine

Müslüman diyen ya da Müslüman gibi görünen siyasiler ve yöneticilere sesleniyoruz, sizde hiç mi vicdan yok. Kýþýn ortasýnda evine ekmek götüren çocuklarýný okutan bu insanlarý kapý önüne koyarken hiç mi içiniz sýzlamadý. Biz SES olarak yapýlan bu hukuksuzluða karþý çýkýyor ve buradan tüm siyasi partileri ve sendikalarý bu konuda duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Buradan iktidara, hastane yönetimine ve taþeron firma yöneticilerine sesleniyoruz: Hastanede hizmetin aksamamasý ve çalýþan temizlik iþçilerinin maðdur edilmemesi için, iþten çýkarýlan arkadaþlarýmýzýn bir an önce iþlerine dönmelerini talep ediyoruz" dedi.


GÜNCEL

2 ÞUBAT CUMARTESÝ 2013

Gencler Diyarbakýr'da bulustu Ulusal Gençlik Parlamentosu kuruluþunun 10'uncu yýlýnda Diyarbakýr'da toplandý. Gençlik Parlamentosu'na hitap eden Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, kadýn ve gençlik kotasý için çaba istedi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Diyarbakýr Kent Konseyi ve Gençlik Meclis'inin daveti üzerine Ulusal Gençlik Parlamentosu kuruluþunun 10'uncu yýlýnda Diyarbakýr'da toplandý. Diyarbakýr Dedeman Otel'de Türkiye'nin 53 ilindeki Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun 120 üyesi bir araya geldi. Önce "Dünden Bugüne Ulusal Gençlik Parlamentosu"nu anlatan bir film izlendi. Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Genel Sekreteri Metin Kýlavuz ile Engelli, Spor Meclis bileþenlerinin konuk olarak katýldýðý toplantýda 53 ilden gelen 120 genç kendini tanýttý. Baydemir de kendisini, "Diyarbakýr'ýn genç baþkaný ve Gençlik Meclisi'nin gönüllü çalýþaný" olarak tanýtmasý gülüþmelere neden oldu. Tanýþmalardan sonra "Karar Alma Süreçlerinde Gençlik Katýlýmý" konulu Koordinasyon Toplantýsý'nýn açýþ konuþmalarý yapýldý.

'Dileklerinizden bir tanesi de barýþ olsun'

'Hedef özgürlük ortamý yaratmak' Diyarbakýr Gençlik Meclisi Eþsözcüsü Berçem Akbey, iletiþimlerinin ve alýnan kararlarýn barýþ sürecine ve Türkiye'nin sosyal dokusuna vereceði katkýnýn büyük önem taþýdýðýný söyledi. Üst

aralýksýz sürdüðü dünyanýn nadide kentlerinden biri olan Diyarbakýr'a, Amed'e, Amida'ya, Diyarbekir'e hoþ geldiniz" diyerek sözlerine baþladý. "2004 yýlýndan bu yana Diyarbakýr halkýnýn hizmetini sürdürürken katýlýmcýlýðý büyük bir deðer ve öncelik olarak ele alýyoruz" diyen Baydemir, uyguladýklarý projelerin yüzde 70-80'inin Yerel Gündem 21 Kent Konseyi'nin onayý ile hayata geçirdiklerini söyledi. Yaþama geçirdikleri projelerin öncelikle Kent Konseyi'nde tartýþýldýðýný ve karar haline dönüþtüðünü, ardýndan Belediye Meclisi'ne geldiðini anlatan Baydemir, "Bu katýlýmcý demokrasi açýsýndan kat edilmiþ önemli bir aþamadýr. Temsili demokrasiden giderek doðrudan demokrasiye doðru bir yol almamýz gerekiyor" þeklinde konuþtu.

Gençlik Meclisi'ne teþekkür düzeyde yürütülen psikolojik savaþýn özellikle gençleri derinden etkilediðini belirten Akbey, gençlerin; kaosun olmadýðý, insanlarýn düþüncelerini, dillerini ve inançlarýný özgür bir þekilde ifade edebildiði çaðdaþ bir ülke istediklerini söyledi. Akbey, "Demokrasi, kendin için istediðin haklarý baþkalarý için de istemekse ancak bu bilinç, özgürlüðün var olduðu ortamlarda filizlenir. Bizim de hedefimiz böyle bir ortamý yaratmaktýr" dedi.

Diyarbakýr'ýn genç baþkaný Diyarbakýr Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Baþkaný ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ise kürsüye "Diyarbakýr'ýn genç baþkaný" olarak davet edildi. Baydemir, "Bundan 12 bin yýl önce yaþam serüveninin baþladýðý, 500 metre ileride de Diyarbakýr burçlarýnýn temelinin kazýldýðý ve 8500 yýldan bu yana yaþamýn

Kuruluþundan bu yana Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun yürüttüðü çalýþmalara ve bu konuda çaba gösterenlere teþekkür eden Baydemir, Diyarbakýr Gençlik Meclisi'nin çok önemli çalýþmalara imza attýðýný söyledi. Gençlik Meclisi'nin Biliþim Akademisi oluþturduðunu, Diyarbakýrlý dezavantajlý gençlerin bilgisayarla tanýþtýðýný anýmsatan Baydemir, Akademi'nin açýlýþýnda sohbet ettiði genç bir kursiyere "Sertifikayý aldýðýnda ne olacaksýn" diye sorduðunu, "Baþkan ben hacker olacaðým" yanýtýný aldýðýný söylemesi salonda gülüþmelere neden oldu. Gençlik Meclisi'nin Her Köye Bir Kütüphane" adýyla yürüttüðü çalýþmanýn da çok deðerli olduðunu belirten Baydemir, çabalarýndan dolayý Gençlik Meclisi'ne teþekkür etti.

Kadýn ve gençlik için daha fazla çaba Ulusal Gençlik Parlamentosu'na seslenen Baydemir, "Büyükþehir meclislerinde, ilçe

meclislerinde, sendika meclislerinde neden gençlik kotasý olmasýn" diye önermesi gençler tarafýndan alkýþlarla desteklendi. Siyasetlerinin "kadýn kotasýný" zorunlu kýldýðýný anýmsatan Baydemir, salondaki kadýn temsiliyetinin azlýðýna dikkat çekerek, þöyle devam etti: "Genç kadýn arkadaþlarýmýz bu meclis içinde daha fazla olmalýlar. Parlamentoda gençlik ve kadýn için sandalye ayrýlmasý amacýyla çabamýzý büyütmemiz lazým. Siz bunun çabasýný ortaya koymadýðýnýz müddetçe bunu kolay kolay vermeyeceklerdir. Erkekler de sandalyeyi kadýna verme konusunda çok istekli olmayacaklardýr. Yaþlýlar da biz gençlere boþaltma konusunda çok istekli olmayacaklardýr. Sürdürülebilir mahalle, ilçe, kent, ülke, dünya için bunu baþarmamýz lazým."

'Bu bizim gerçek fotoðrafýmýzdýr' Erzurum'dan, Trabzon'a, Edirne'den Mersin'e, Antalya'ya Diyarbakýr'a kadar bütün gençlerin bir araya geldiðine iþaret eden Baydemir, "Ýþte bu bizim gerçek fotoðrafýmýzdýr. Bizi öyle bir hale getirdiler ki en yakýnýmýzdakini en uzak hale düþürdüler. Bizi öyle bir hale getirdiler ki bizi bir birimize yabancýlaþtýrdýlar. Bugün tüm Türkiye gençlik temsilcilerinin Diyarbakýr'a, Diyarbakýrlýya, biri birimize dokunuþ günü olsun. Onurlu bir barýþý ve kardeþliði inþa etmek hepimizin ödevi olduðunu düþünüyorum. Ayný gök kubbenin altýnda ayný atmosferi teneffüs ettik. Emin olun ki; bu kardeþ kavgasý haddinden fazla uzun sürmüþtür. Artýk kardeþ kavgasýnýn yerine kardeþ buluþmasý, kardeþ kucaklaþmasý, kardeþ helalleþmesi bu ülkede, bu ülkenin bütün insanlarý arasýnda gerçekleþtirmemiz gerekir. Herkesin farklý ama herkesin eþit olabileceði bir birlikteliði nasýl baþarabileceðimizi Türkiye'ye ve bizden yaþça daha büyük olanlara gösterelim" ifadelerini kullandý.

Köy kadýnlarýna destek Van Kadýn Derneði (VAKAD), merkeze baðlý 24 köyde yaþanan sýkýntýlarla ilgili hazýrladýðý raporu kamuoyuna açýkladý.

Dernek binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda açýklama yapan VAKAD üyesi Sema Baðýþ, Global Diyalog ve dernekleri tarafýndan finansmaný saðlanan 'Köy Köy Geziyoruz, Güçleniyoruz' projesinin 125 günlük çalýþmasýnýn sona erdiðini belirtti. Projelerinin amacýnýn köylerdeki deneyimlerini de içine alan bir kitap yayýnlamak olduðunu anlatan Baðýþ, þöyle devam etti: 9 Nisan 2012 tarihinde açýlýþýný yaptýðýmýz gezici konteynýr ile bu çalýþmaya baþladýk. Köylerde kadýnlarla buluþmak, bilgi ve deneyim paylaþmak için yola çýktýk. Yaptýðýmýz programa göre köylerde genel kadýn saðlýðý, insan haklarý konularýnda kadýnlara eðitim seminerleri verildi, akþamlarý kadýnlarla filmler izlendi. Tabi bu eðitimler dýþýnda VAKAD'ýn kadýna yönelik þiddet odaklý çalýþmasýndan dolayý da köylerde þiddet gören kadýnlara ulaþmak gibi bir amacýmýz da vardý. Kadýnlara bu konuda da broþürlerimizi býraktýk, ayrýca aile içi veya dýþý þiddet yaþadýklarý zaman baþvurabilecekleri mekanizmalarý kendi-

Gedikbulak, Mollakasým ve Yeþilköy köylerine gittik. Her köyde 5'er gün kaldýk. Ayrýca köylerde travma yaþayan kadýnlarýn psikolojik destek almalarýný saðladýk. Eðitimlerin yaný sýra ev ziyaretlerinde bulunduk. Köyde yaþayan kadýn, çocuk, genç, yaþlý her kesimle görüþme imkaný yakaladýk. Gerek eðitimler sýrasýnda gerek ev ziyaretleri sonucunda bazý sorunlar tespit ettik. Bu sorunlar baþlýklar halinde belirtilmiþtir. Tespit ettiðimiz sorunlarý çözme yükümlülüðü olan kamu kurumlarýna resmi yazýlar yazdýk. Ayrýca kurumlarla birebir görüþerek sorunlarý onlarýn gündemine taþýdýk. Örneðin; kýz çocuklarýnýn taþýmalý sistemle liselere gidememe sorunu çabalarýmýzla kýsmen çözüldü.

lerine anlattýk. Türkiye Aile Planlamasý'ndan alýnan eðitici eðitimi sonrasýnda Kadýn Saðlýðý Eðitim Programý'ný (KSEP) etkin bir þekilde 24 köyde 720 kadýna ulaþtýrdýk.

Her kesimle görüþüldü Köy çalýþmamýzýn hayata geçmesinde köy muhtarlarý, azalar, öðretmenler, imamlarýn ve Alaköy'deki doktorlarýn bize duyuru ve eðitim yeri temini konularýnda önemli katkýlarý oldu. Köy halký VAKAD'ý resmen kucakladý. 20 Haziran 2012- 3 Ocak 2013 tarihleri arasýnda Van merkeze baðlý Adýgüzel, Akçaören, Alaköy, Arýsu, Atmaca, Çitören, Dibekdüzü, Dilimli, Göllü, Gülsünler, Güveçli, Hýdýrköy, Kasýmoðlu, Koçköy, Ocaklý, Özkaynak, Þahgeldi, Satýbey, Tabanlý, Yemlice, Yumrutepe,

Gençlere Diyarbakýr'ý gezmelerini öneren Baydemir, gezilecek yerleri anlatýrken þunlarý söyledi: "Daðkapý Meydaný'nda gök kubbeye bakýn. Gazi Caddesi'nden yani eski Baðdat Caddesi'nden yürüyerek ilerleyin. Yorulduðunuzda Hasanpaþa Haný'nda bir Osmanlý kahvesi için. Þekeri tamamen size býrakýyorum. Ulucami'yi görmeden, avlusunu da gezmeden Diyarbakýr'dan ayrýlýrsanýz size gücenirim. Ulucami'yi gezdikten sonra mutlaka Hasanpaþa Haný'na uðrayýp bir melengiç kahvesi için. Melengiç kahvesi de Kürt kahvesi diyorlar. Mutlaka Dengbej Evi'ne uðrayýp Küçük Þakiro'dan bir parça dinleyin. Hemen akabinde Yenikapý Sokak içinden 8 bin yýllýk tarihte yolculuða çýkýn. Dört Ayaklý Minare'nin altýndan geçin. Ve geçerken dilekler tutun. Dileklerinizden bir tanesi de barýþ olsun. Dört Ayaklý Minare'den Ortadoðu'nun en büyük kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi'ne mutlaka uðrayýn. Oradan da Keçi Burcu'na çýkýn. Keçi Burcu'ndan Dicle Nehri'ne

Yaþanan baþlýca sorunlar Sema Baðýþ, köylerde eðitim, saðlýk, fiziksel koþullar, temel insan haklarý ile tarým ve hayvancýlýk baþlýklarý altýnda saptadýklarý sorunlarý ise þöyle sýraladý: "Köylerde kýz çocuklarýnýn okutulmamasý, yetiþkin kadýnlarýn çoðunun okuma yazma bilmemesi, çocuklarýn þiddet görmesi, köylerde lise olmadýðý için kýzlarýn 8 yýllýk eðitimden sonra okullara gönderilmemesi, sadece 3 köyde saðlýk ocaðýnýn bulunmasý, erken yaþta evliliklerin olmasý, köylerde genelde tuvalet ve banyo imkanlarýnýn zor oluþu, çoðu yerlerde cep telefonu çekmemektedir. Köylerde ciddi anlamda elektrik sýkýntýsý vardýr. Temel insan haklarý konusunda köy halký bilgili deðildir, köylerde tarýmsal üretim oldukça düþüktür, köy halký hibe ve desteklerden haberdar deðildir."

ve Hevsel Bahçeleri'nin seyrine dalýn. Hevsel Bahçeleri'nin seyrine daldýðýnýzda ülkenin geleceðinin aydýnlýk ve umut olduðunu görme imkanýna sahip olacaksýnýz."

Baydemir'e Ödemiþ Efesi heykelciði Konuþmalarýn ardýndan Ýzmir'den gelen Ulusal Gençlik Parlamentosu üyesi Fevzi Gençpýnar, Baydemir'e bir Ödemiþ Efesi heykelciði armaðan etti. Gençlik Parlamentosu daha sonra Baydemir'le bir hatýra fotoðrafý çektirdi. Toplantý boyunca Ulusal Gençlik Parlamentosu toplantý ile ilgili mesajlarý twitter üzerinden takipçileriyle paylaþtý. Sosyal medya yazýþmalarý projektör ile salona da yansýtýldý. Gençlik Parlamentosu üyeleri, Diyarbakýr Kent Konseyi'nin sürdürdüðü "2013 Diyarbakýr Surlarý Yýlý Olsun" kampanyasýna da www.diyarbakirsur.com adresinden imzalarýyla destek verdi.

Kýzýltepe'nin nüfusu hýzla artýyor Mardin'in Kýzýltepe Ýlçe Belediye Baþkan Vekili Haþim Baday, nüfuslarýndaki hýzlý artýþýn Kýzýltepe'nin tercih edilen bir ilçe olduðunun göstergesi olduðunu belirtti. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanan verilere göre, ilçe nüfusu bir yýlda 141 bin 24'ten 147 bin 585'e yükselerek 6 bin 541 kiþi arttý. Kýzýltepe Belediye Baþkan Vekili Haþim Baday, "Nüfusumuzdaki bu hýzlý artýþ, Kýzýltepe'nin tercih edilen bir ilçe olduðunun göstergesidir Artan nüfusun doðru yönetilmesi ve tüm donatýlarý ile modern yaþam alanlarýnýn oluþturulmasý noktasýnda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Ýlçe merkezindeki nüfus artýþý belediyenin sorumluluklarýný da arttýrdý. Nüfusun daðýnýk yerleþmesi hizmet götürdüðümüz alaný geniþletiyor bu da hizmetin maliyetini arttýrýyor" dedi.

Ýlçe geleceðe taþýnýyor Kendilerinin belediye olarak ilçenin her yerinde ayný eþitlikte hizmet sunma gayretinde bulunduklarýný aktaran Baday, "Ýlçedeki yapýlanma, alt ve üst yapýnýn yenilenmesi, kentsel dönüþüm hamleleriyle 2009-2012 yýllarý arasýnda zaman zaman kýrýlganlýklarýn yaþandýðýný, son üç yýlda ise gerek nüfus ve gerekse de kentsel büyüme ivmesi yakalandý. Rutin belediyecilik hizmetleri açýsýndan hiçbir aksaklýk yaþanmýyor. Kentsel dönüþüm dýþýnda bulunan tüm alanlarda alt yapý ve üst yapý çalýþmalarýmýz devam ediyor. Nüfus artýþý bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kýzýltepe'yi geleceðe taþýmak adýna göreve baþladýðýmýzdan bugüne önemli projelere imza attýk. Ýnanýyorum ki, yapacaðýmýz hizmetlerle Kýzýltepe'nin daima insanlarýmýzýn tercihlerde önceliði alacaktýr" diye konuþtu.


8

HABER

2 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

Yeniþehir'de saðlýk eðitimi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Baðlar Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi ve Epi-D Dem, Yeniþehir'e baðlý mahallelerde kadýnlara dönük saðlýk eðitimlerine baþladý.

B

en u Sen Beyaz Kelebekler Çamaþýr Evi'nde verilen eðitimlerin ilkine Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Güler Menteþ Turhalý, Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Merkezi'nden Dr. Özlem Sezgin Anlý, Baðlar Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi çalýþaný Evin Serin, Epi-Dem çalýþanlarý ve çok sayýda kadýn katýldý. Slâytlar eþliðinde verilen eðitimlerin

bir ay boyunca deðiþik mahallelerde sürdürüleceði belirtilirken, eðitimlerin Kürtçe olarak verileceði ifade edildi. Eðitimler hakkýnda kýsa bir açýklama yapan Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Güler Menteþ Turhallý, bu çalýþma ile hastanelerden yararlanamayan kadýnlarýn saðlýk sorunlarýný çözmeyi amaçladýklarýný söyledi.

Eðitimler Kürtçe Eðitimlerin içeriðini açýklayan Dr. Özlem Sezgin Anlý, çalýþmayý tüm Diyarbakýr'da yaygýnlaþtýracaklarýný kaydetti. Anlý, "Daha önce bu tür eðitimleri köylerde uyguladýk. Þimdi ise tüm Diyarbakýr da uygulayacaðýz. Hijyen, kadýn üreme saðlýðý, aðýz diþ saðlýðý, idrar yollarý iltihaplanmalarý gibi baþlýklar altýnda kadýnlarý bil-

gilendirmeye çalýþacaðýz. Kadýnlara yönelik verilen saðlýk eðitimlerinin Kürtçe verilmesi ilgiyi artýrdý. Eðitimlerimize katýlan kadýnlarýn büyük çoðunluðu Kürtçeyi daha iyi bilmektedirler. Bizler de bu durumu göz önüne alarak eðitimleri yoðunluklu olarak Kürtçe veriyoruz. Eðitimi Kürtçe verdiðimiz için kadýnlar yoðun ilgi göstermektedirler" dedi.

Ulus Toplum Merkezi'nde ilk halý kesildi S

iirt Valiliði ve Sosyal Dayanýþma ve Yardýmlaþma Vakfý tarafýndan koordine edilen Ulus Halý Dokuma kursunda ilk halý yapýldý. Yapýlan halý törenle kesildi. Halý atölyesinde çalýþan kýzlar, dokuduklarý halýnýn sevincini yaþarken, aile bütçelerine de katkýda bulunuyorlar. Siirt Ulus Mahallesi halý atölyesinde dokuyucu kursiyer olan Fatma Þen tarafýndan yapýlan ilk halý törenle kesildi. Törene Halk Eðitim Müdürü Metin Yargýcý, atölyelerden sorumlu koordinatör Ümit Hayrullah Özdemir ve Toplum merkezlerinden sorumlu Nurten Temiz katýldý. Atölyelerden sorumlu koordinatör Özdemir, dokunan halý ve kilim malzemelerinin Malatya'da bulunan Kuranoðlu Halýcýlýk tarafýndan karþýlandýðýný söyledi. Dokuyucu kursiyer olan Fatma Þen tarafýndan yapýlan ilk halýnýn kesimini Halk Eðitim Merkezi Müdürü yaptý. HEM Müdürü Yargýcý, daha önce 3 toplum merkezi olduðunu, sayýyý 10'a çýkaracaklarýný belirtti. Yargýcý, amaçlarýnýn, toplum merkezlerine gelecek bayanlara açmýþ olduklarý kurslarda eðitim vermek ve aile bütçelerine katký saðlamak olduðunu söyledi. Misbah YILMAZ

Gercüþ Eþitlik Merkezi hedeflerine ulaþýyor A

Koyun yetiþtiricilerinde hepatit oraný fazla

V

an Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, bölgede özellikle koyun yetiþtiricilerinde normalin 3 katý daha fazla oranda Hepatit B olduðunu tespit ettiklerini söyledi. Araþtýrmasýnýn dünyada ilk olduðunu belirten Doç. Dr. Dülger, bölgede koyun yetiþtiriciliðinin yoðun bir þekilde yapýlmasýndan yola çýkarak çalýþmaya baþladýklarýný belirtti. Dülger, kistatik hastalýðýnýn bir karaciðer hastalýðý olduðuna ve koyunlardan ilk önce köpeklere, ardýndan da çeþitli yollarla insanlara bulaþtýðýna dikkat çekti. Doç. Dr. Dülger, "Bölgemizde koyunlardan dolayý bulaþan en önemli hastalýklardan birisi kistatik hastalýðýdýr ancak þimdiye kadar kistatik hastalarý üzerinde bu tür bir araþtýrma yapýlmadý. Araþtýrmamýzýn amacý kistatik hastalarýnda karaciðer sirozuna ve kansere neden olan Hepatit B sýklýðýný ortaya çýkarmaktý. 2 yýllýk çalýþma sonrasý kistatik hastalarýnda Hepatit B sýklýðýnýn normale göre 2-3 kat daha fazla olduðunu gördük" dedi.

vrupa Birliði tarafýndan desteklenen ve Aktif Vatandaþlýk Derneði (AKVATDER) tarafýndan yürütülen Gercüþ Eþitlik Merkezi'nin 10 ayda hedefine büyük oranda ulaþtýðý belirtildi. Projenin ikinci ortaklar toplantýsý, Ýzmir'de faaliyet gösteren Eðitim ve Gençlik Çalýþmalarý Enstitüsü Derneði Genel Sekreteri Dr. M. Emin Bakay, AKVATDER' in üyeleri ve proje koordinatörü Abdulbaki Halitoðlu'nun katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Toplantýda konuþan Eþitlik Merkezi Proje Koordinatörü Abdulbaki Halitoðlu, kadýnlarýn kamusal hizmetlere eriþiminin saðlanmasý amacýyla yürüttükleri proje kapsamýnda bu güne kadar 580 kadýna hizmet verildiðini ifade etti. Halitoðlu, Gercüþ' teki farklý kamu kurumlarýnda iþi olan Türkçe bilmeyen kadýnlara birebir refakatçilik hizmeti verildiðini, kadýnlarýn verilen hizmetlerden son derece memnun olduklarýný söyledi.

'Dengbêjler Gecesi'ne büyük ilgi

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde Aydýn Din Adamlarý Derneði'nce imam hatiplilere yönelik ücretsiz yeterlilik sýnavý kursu açýldý. Ýmam hatipli öðrencilerin, imam ve Kur'an kursu öðretmeni olabilmesi için gerekli yeterlilik sýnavýna yönelik ücretsiz hazýrlýk kursu açtýklarýný belirten Aydýn Din Adamlarý Derneði Baþkaný Þehmus Ýne, Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki dernek binasýnda verilen kursa, yeterlilik sýnavýna girecek tüm imam hatiplilerin ücretsiz bir þekilde yararlanabileceklerini söyledi.

Hastalýðý önleme yöntemleri Elde edilen sonuçlarýn ardýndan hastalýðý önleme yöntemlerini de belirlediklerini anlatan Dülger, "Özellikle çiftçilikle uðraþan köylülerin Hepatit B açýsýndan daha iyi araþtýrýlmasý gerektiðini belirledik. Çiftçi grubuna özel olarak Hepatit B taramasý yapýlmalý. Çünkü bu hastalýk hayvanlara temasla ve hayvansal ürünlerden de bulaþabiliyor. Öncelikle kesilen hayvanlarýn iç organlarýnýn uygun þekilde dezenfekte edilerek saklanmasý gerekiyor. Uzun süren kýþ aylarýnda içerde kalan hayvanlarýn aðýllarýnýn daha hijyenik olmasý þarttýr. Ayrýca insanlar evlerinde de bu hastalýktan korunmak için özellikle tükettikleri sebzeleri daha iyi dezenfekte etmeli, hatta yemeden önce sebzeleri 5 dakika sirkeli suda bekletmeli" dedi.

Ýmam hatiplilere yeterlilik kursu

H

akkari Belediye Baþkanlýðý Feqîyê Teyran Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan düzenlenen "Dengbejler Gecesi" büyük ilgi gördü. Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'ne baðlý Feqîyê Teyran Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan 'Dengbêjler Gecesi' düzenlendi. Hakkari

Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu ile BDP'lilerin de katýldýðý geceye vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Dengbejlerin okuduðu bir birinden güzel þarkýlarla davetlileri unutulmaz saatler yaþadýlar. Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü görevlileri geceye katýlan davetlilere cevizli bal ikram etti.


HABER

2 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

Sýrrý Sakýk özür diledi BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk, TBMM Genel Kurulu'nda sarf ettiði, "Kafkaslardan, Boþnaklardan gelenler, siz bu ülkenin sahipleri deðilsiniz. Haddinizi bileceksiniz. Oradan gelip, hele daðdan gelip baðcýyý kovma hakkýna sahip deðilsiniz. Hiç kimsenin bir tek halka hakaret etme hakký yoktur" þeklindeki sözlerinden dolayý özür diledi.

S

ýrrý Sakýk, Twitter hesabý üzerinden takipçilerine açýklama yaptý. Sakýk, "Genel kurulda yapmýþ olduðum konuþma ne yazýk ki farklý yansýtýldý ve farklý noktalara çekildi. Biz her türlü ýrkçýlýða, ayrýmcýlýða, asimilasyona, baskýya ve zulme maruz kalmýþ bir halkýn temsilcileri olarak asla. ýrkçý-milliyetçi bir tutum içerisinde olmadýk, olmayýz. Türkiye'deki bütün farklý etnik kimlikler baþýmýz gözümüz üzerinedir. Bizim sorunumuz halklarla deðil, tekçiliði dayatan, farklýlýklarý yok sayan sistemledir. Kesinlikle söylediklerimde her hangi bir kasýt yoktur. Benim vicdaným bütün kimliklere nötrdür. Bu topraklarda yaþayan 75 milyon, en az benim kadar bu topraklarýn

sahibidir. Sözlerimin maksadýný aþtýðýný düþünerek incinen her kim var ise özür dilerim" dedi. Ne demiþti? BDP'li Sakýk, Diyarbakýr'da ''Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'' adýyla bir vakýf üniversitesi kurulmasýný öngören yasa tasarýsý üzerinde söz almýþ ve "Çanakkale'ye bakýn. Orada sadece sizin atalarýnýz savaþmadý. Sonradan bu ülkeyi kendisine vatan edenler, Kafkaslardan, Boþnaklardan gelenler, siz bu ülkenin sahipleri deðilsiniz. Haddinizi bileceksiniz. Oradan gelip, hele daðdan gelip baðcýyý kovma hakkýna sahip deðilsiniz. Hiç kimsenin bir tek halka

'Çözüm süreci verimli þekilde yürüyor'

B

aþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca düzenlenen "Valiler Buluþmasý" etkinliðinin giriþinde bir açýklama yaptý. Toplantýnýn yýlda bir kez yapýldýðýný ve Ýçiþleri Bakanlýðý döneminde baþlattýðý bir süreç olduðunu dile getiren Atalay, "Bu toplantýlarda bakanlarýmýz valilerle belli konularý paylaþacaksa, doðrusu çok faydalý oluyor. Hem de her bakanýmýz ihtiyaç olduðunda valilerimizi deðiþik

tarihlerde Ankara'ya davet etmemiþ oluyor. Valilerimiz buradayken her bakanýmýz kendi önemli konularýný paylaþýyor" dedi. Atalay, kendisinin de bu fýrsatla terör ve afet konusunu eskiden birlikte çalýþtýðý arkadaþlarýyla paylaþacaðýný ifade etti. Beþir Atalay, bir gazetecinin "Ýmralý'ya gidecek ikinci heyet belli oldu mu?" sorusunu, "Çözüm süreci verimli þekilde yürüyor" diye cevapladý.

hakaret etme hakký yoktur" demiþti. CHP Grup Baþkanvekili Emine Ülker Tarhan da Sakýk'ýn konuþmasýndan duyduðu üzüntüyü, "Meclis'in kürsüsüsün böylesine iðrenç, utanmaz, ahlaksýzca ifadelerle iþgal edilmesini kýnýyorum'' sözleriyle dile getirmiþti. "Boþnak kýzý" olduðunu belirten CHP'li Birgül Ayman'dan sonra Emine Ülker Tarhan da, "(Kafkaslardan gelenler, uzaklardan gelenler) dediniz. Ben de suyun öte yanýndan gelmiþ birisiyim. Belki beni de kastettiniz. Çok inciticiydiniz. Yapýlan hatalarý tekrar ettiniz. Siz bir bir halka, halklara hakaret ettiniz. Döktünüz, saçtýnýz. Nasýl toparlarsýnýz bilmiyorum" demiþti.

'Çözüm yeri daðlar deðil Meclis' B

aþbakan Erdoðan, ''Millete Hizmet Yolunda'' konuþmasýný taptý. Erdoðan, ''Demokratik toplumlarda meselelerin çözüm yeri daðlar deðil, parlamentolardýr'' dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, televizyon kanallarýnda yayýnlanan ''Millete Hizmet Yolunda'' konuþmasýnda Ýmralý süreciyle ilgili hem PKK'ya hem de BDP'ye mesajlar verdi. Erdoðan, ''Þiddet, hiçbir þekilde mazur ve meþru gösterilemez. Þiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Þiddet, kendisini ve taleplerini haklý görenler için asla bir yöntem olamaz. Demokratik toplumlarda, meselelerin çözüm yeri daðlar deðil, parlamentolardýr, çözümün aracý da silahlar deðil, siyasettir. Meþru bir zeminde üretilen siyaset, er ya da geç bütün meselelere bir çözüm yolu, bir çýkýþ yolu bulacaktýr. Silahlar konuþurken, takdir edersiniz ki, çözüm üretmek zorlaþýr'' þeklinde konuþtu.

Arýnç: Patlama üzücü ve vahim B

aþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, ABD Ankara Büyükelçiliði önünde meydana gelen patlama olayýyla ilgili güvenlik güçlerinin titiz bir çalýþma yaptýðýný söyledi. Bazý temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya giden Bülent Arýnç, gazetecilerin patlamaya iliþkin sorularýný cevaplandýrdý. Olayý Eskiþehir'de haber aldýðýný belirten Bülent Arýnç, Ýçiþleri Bakanlýðý ile görüþtüðünü belirterek, "Saat 13.30'a yakýn zamanda Amerikan Büyükelçiliði'nin arkasýnda personel giriþi olan yerde bir canlý bomba olduðu tahmin edilen birisi bir bomba patlatmýþ. Bunun sonucunda kendisi ve yine personel giriþinde görevli bir güvenlik

görevlisi hayatýný kaybetmiþ. Nereden bakarsanýz bakýn olay üzücü ve vahimdir. Bu olay sonunda hayatýný kaybedenlerin kimlikleri kesin olarak teþhis edildiðinde veya bu patlamayý patlamanýn hangi sebeple yapýldýðý veya failinin kim olduðu ortaya çýkýnca olay daha da aydýnlanmýþ olacaktýr. Ben bu ve buna benzer intihar bombacýnýn yaptýðý eylem olarak kayýtlara belki geçecek, bu olayýn süratle aydýnlatýlmasýný temenni ediyorum. Olayýn üzücü olduðunu ifade etmek istiyorum, geçmiþ olsun dileklerimi ilgililere iletiyor ve ölen güvenlik görevlimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'Polis suratýyla sövdü'

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Þahin, milletvekili kimliðiyle uçaða binmek isteyince havaalanýnda polisle tartýþtý. Twitter'dan o polis memuruna öfke kusan AK Partili vekil, ayrýca polis memurunu Ýçiþleri Bakaný'na þikayet edeceðini de duyurdu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Þahin, kendisine kimlik kontrolü yapan polise tepkisini twitter üzerinden dile getirdi. Esenboða Havalimaný'ndan Kýbrýs'a uçmak üzere VIP bölümüne giden Þahin, nüfus cüzda-

ný yerine milletvekili kimliði ile uçmak istedi ve bunun üzerine polisle girdiði polemiði Twitter'dan takipçilerine duyurdu. Þahin, nüfus cüzdanýnýn yanýnda olmamasýndan dolayý milletvekili kimliði ile uçaða binmek istediðini ve bu yüzden polis memurunun kendisine karþý tutumunu eleþtirdi.

'Vatandaþa nasýl davranýr?' Polis memuru ile yaþadýklarýný twitter'da açýklayan Þahin, "Polisin suratýyla sövdüðünü"

iddia ederken, yaþananlarý da yeni Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'le paylaþacaðýný açýkladý. Þahin, üzerinde nüfus cüzdaný yerine milletvekili kimliði olduðu için polisin kendisine kötü muamelede bulunduðunu iddia ederek "Çatýk kaþý ters suratýyla beni epey hýrpaladý. Polise milletvekili kartýný beðendiremedim. Türk polisinin ciddi bir iletiþim sorunu var. Milletvekiline suratýyla söven polis, vatandaþa nasýl davranýr" diyerek duruma tepki gösterdi.

Ý

Ýmralý Süreci AP gündeminde

mralý süreci, gelecek hafta Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. BDP Genel Baþkaný Selahhatin Demiþtaþ'ýn baþkanlýðýndaki bir heyet, Strazburg'da bekleniyor. AP Genel Kurulu oturumlarýnda AB Dönem Baþkaný Ýrlanda ve Avrupa Komisyonu tarafýndan Kürt sorununa çözüm bulma çerçevesinde yapýlan görüþmeler ile ilgili açýklamalar yapýlacak. Bu çerçevede, 6 Þubat'ta Avrupa Komisyonu'nun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin katýlacaðý oturumda Ýmralý süreci ele alýnacak. Ayrýca, Genel Kurul toplantýsýnda Ýmralý sürecine destekleyen bir açýklama yapýlmasý da bekleniyor. Bununla birlikte BDP Genel Baþkaný Selahhtin Demirtaþ'ýn baþkanlýðýnda bir heyet önümüzdeki hafta Stasbourg'da temaslarda bulunacak. Heyet, 5 Þubat'ta AP Kürt Dostluk Grubu üyeleriyle bir araya gelecek ve AP'deki siyasi gruplarla da görüþecek.


10

2 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

GÜNDEM

ABD Büyükelçiliði'nde patlama: 2 ölü

Ankara'da Paris Caddesi'nde bulunan Amerika Büyükelçiliði'nde bir canlý bomba x-rray cihazýndan geçerken kendini patlattý. Patlamada canlý bomba ile birlikte bir güvenlik görevlisi hayatýný kaybetti.

B

aþkent Ankara, öðle saatlerinde bir patlamayla sarsýldý. ABD Büyükelçiliði'nin Paris Caddesi'ndeki ziyaretçi ve vize iþlemleri için gelenlerin giriþ yaptýðý 2 No'lu kapýsýnda patlama oldu. Patlamada, güvenlik noktasýnýn büyük bir bölümü yýkýldý. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, saat 13.10 sularýnda ABD Büyükelçiliði'nin Paris Caddesi giriþinde bulunan, elçilik personelinin giriþ yaptýðý kapýda bir canlý bom-

banýn, üzerinde bulunan mühimmatý patlatmasý sonucunda ilk belirlemelere göre canlý bombayla birlikte bir kiþinin daha hayatýný kaybettiðini, bir Türk kadýnýn da Numune Hastanesi'nde tedavi altýna alýndýðýný söyledi. Vali Yüksel, ''Ýlk belirlemelerimize göre 2 ölü, bir de hastanede bulunan yaralý var. Canlý bombayla 2. hayatýný kaybeden kiþi, ABD'nin çalýþan personeli. Yaralý bayan da iþ takibine gelen bir Türk vatandaþý'' dedi.

Canlý bomba erkek Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçiliði giriþindeki patlamada hayatýný kaybeden güvenlik görevlisinin 1966 doðumlu Mustafa Akarsu olduðunu söyledi. Olay yerinde inceleme yapan Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, canlý bombanýn erkek olduðunu ve kimliðini araþtýrdýklarýný ifade etti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da, "Canlý bomba saldýrmak suretiyle arzu etmedi-

ðimiz bir neticeye sebep oldu. Güvenlik görevlileri tetkikleri, incelemeleri yapýyor. Saðlýklý sonuçlar tam olarak çýkýnca gerekli açýklamalarý yapacaðýz. Þu anda canlý bomba paramparça olmuþtur. Bunun yanýnda özel güvenlik ekibinden bir rivayete göre 1, bir rivayete göre 2 vatandaþýmýz orada rahmetli olmuþtur. Yaralý olan kiþiler de var. Onlara da þifalar diliyoruz. Bunlarýn hepsi ülkemizin refahýna, huzuruna yönelik saldýrýlardýr" dedi.

Dünya saldýrýyý böyle duyurdu

A

nkara'da 2 kiþinin ölümüyle sonuçlanan saldýrýyý baþta ABD basýný olmak üzere, dünya basýný "son dakika" ve "flaþ" kodlarýyla okuyucularýna duyurdu. Ýngiliz Telegraph gazetesi internet sayfasýnda, Ankara'da ABD Büyükelçiliði'ne yapýlan saldýrýyý "flaþ" haber olarak duyurdu. Gazete, ABD Büyükelçiliði'ndeki patlamanýn "intihar

saldýrýsý" olmadýðýný ileri sürdü. Ankara'daki Ýngiliz Büyükelçiliði'ne haberi dayandýran Telegraph, saldýrýya bir bombanýn neden olduðunu ancak "canlý bomba" olmadýðýný iddia etti. Gazeteye açýklama yapan bir elçilik yetkilisi, "Saldýrý canlý bomba ya da bomba yüklü araçla yapýlmadý. Ya birisi oraya bir paket býraktý ya da attý" dedi. Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC, Ankara'da ABD Büyükelçiliði önünde bir patlama meydana geldiðini belirtti. ABD Büyükelçiliðine yönelik intihar saldýrýsýnda bir kiþinin öldüðü ve yaralýlar olduðu vurgulandý. Saldýrý sonrasý birçok ambulans ve itfaiye ekibinin olay yerine geldiði belirtildi. Saldýrýdan ABD Büyükelçiliði'nin iç kýsmýnýn zarar görmediði de ifade edildi. Uluslararasý haber ajansý Reuters da, Ankara'da ABD Büyükelçiliði'ne yapýlan saldýrýyý "flaþ"

koduyla abonelerine duyurdu. Reuters haberinde, ABD Büyükelçiliði önündeki saldýrýda en az bir kiþinin öldüðü belirtildi.

Ýntihar saldýrýsý Amerikan gazetesi New York Times da, Ankara'da ABD Büyükelçiliðine yönelik saldýrýyý internet sayfasýnda "son dakika" haberi olarak verdi. Haberde, ABD Büyükelçiliði binasý önünde hasar meydana geldiði ve gökyüzüne dumanlarýn yükseldiði belirtildi. Amerikan televizyonu CNN, Ankara'daki ABD Büyükelçiliði'ne intihar saldýrýsýnda bulunulduðunu belirtti. CNN haberinde, saldýrý sonrasý 1 kiþinin öldüðü ve 2 kiþinin yaralandýðýný vurguladý. Ýngiliz Times gazetesi, ABD'nin Ankara Büyükelçiliði'nde meydana gelen patlamanýn haberini internet sayfasýnda

manþetten verdi. "ABD'nin Türkiye Büyükelçiliði'ne intihar saldýrýsý" baþlýðý ile duyurulan haberde 2 güvenlik görevlisinin öldüðü belirtildi. Gazete, patlamada büyükelçilik kapýsýnýn büyük hasar gördüðünü ve enkazýn çevreye saçýldýðýný yazdý. Çok sayýda yaralýnýn ambulanslarla hastanelere kaldýrýldýðý belirtildi.

PKK ve El Kaide vurgusu Amerikan Washington Post gazetesi, ABD'nin Ankara Büyükelçiliði'ndeki patlamada en az 2 ölü olduðunu duyurdu. Saldýrýyý henüz kimsenin üstlenmediðini belirten gazete, Türkiye'de PKK ve Ýslamcý militanlarýn aktif olduðuna dikkat çekti. PKK'nýn geçtiðimiz yýl saldýrýlarýný artýrdýðý belirtildi. Gazete, 2003 ve 2008 yýllarýnda El Kaide baðlantýlý örgütlerin Ýngiliz ve Amerikan elçiliklerini hedef alan canlý bomba saldýrýlarýna da deðindi. 2003 yýlýnda Ýstanbul'daki Ýngiliz Konsolosluðu'nun hedef alýndýðý bom-

balý saldýrýda 58 kiþinin öldüðü hatýrlatýldý. 2008 yýlýnda Ýstanbul'daki Amerikan Konsolosluðu'nda meydana gelen bombalý saldýrýda 3 saldýrganýn ve 3 polis memurunun öldüðü belirtildi. Gazete, Türkiye'nin Suriye'deki Esad rejimini sert bir þekilde eleþtirdiðine de dikkat çekti ve Patriot füzelerinin geçtiðimiz hafta sonu Suriye sýnýrýna yerleþtirildiðini yazdý. Alman Der Spiegel dergisi de internet sayfasýnda, Ankara'da ABD Büyükelçiliðine yönelik saldýrýyý ilk haber olarak verdi. Der Spiegel'in haberinde, saldýrý sonrasý çok sayýda kiþinin yaralandýðý ve bölgeye yardým ekiplerinin sevk edildiði belirtildi. Ýran'ýn Ýngilizce yayýn yapan devlet televizyonu Press TV'de, Ankara'da ABD Büyükelçiliði önünde meydana gelen patlamayý, internet sayfasýnda ilk haber olarak verdi. Haberde, ABD Büyükelçiliði önünde bir patlama meydana geldiði 2 kiþinin öldüðü ve birçok kiþinin de yaralandýðý belirtildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

2 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

Belediyespor maça hazýr Spor Toto 3.lig 1.grupta deplasmanda yarýn Siirtspor ile karþýlaþacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’da tüm planlar galibiyet üzerine.

Y

arýn deplasmanda Siirtspor ile karþýlaþacak olan Belediyespor kendi tesislerinde saat 13:30'da gerçekleþtirdiði antrenman iki bölümden oluþtu. ilk bölümde sürat çalýþan

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ardýndan teknik taktik çalýþmayla idmaný tamamladý. Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, bu yýlki hedeflerinin þampiyonluk olmasý dola-

yýsýyla iç ve dýþ sahalardaki tüm maçlarýna kazanma parolasýyla çýktýklarýný, ve bu maçlardan galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi.

Siirtspor Ufuk Ýskender ile anlaþtý Spor Toto 3. Lig 1 Grup'ta mücadele eden Siirtspor'un teknik direktörlüðüne Ufuk Ýskender getirildi.

K

ulüp Basýn Sözcüsü Ayhan Özgen, yaptýðý açýklamada, arzuladýklarý

baþarýyý deneyimli hoca Ufuk Ýskender ve ekibi ile birlikte yakalayacaklarýna

inandýklarýný söyledi. Sezon baþýndan beri kötü sonuçlar aldýklarýný hatýrlatan Özgen, þöyle dedi: "Devre arasýnda 8 futbolcuyu renklerimize baðlamamýza raðmen istediðimiz baþarýyý yakalayamadýk. Bu nedenle teknik heyetle yollarýmýzý ayýrdýk. Takýmýn teknik direktörlüðüne Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'da Abdullah Avcý'nýn yardýmcýlýðýný yapan Ufuk Ýskender'i getirdik. Kendisi ekibiyle birlikte takýmýn baþarýsý için çalýþacak.

Deneyimli hocamýzýn çabalarýyla arzuladýðýmýz baþarýyý yakalayacaðýmýza inanýyoruz. Bu hafta yapacaðýmýz ve bizim için hem önemli hem de zorlu olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçýnda takýmýn baþýnda yer alacak." Siirtspor'da Sportif Direktör Benhur Babaoðlu, Teknik Direktör Hasan Çelik ve ekibi takýmýn aldýðý baþarýsýz sonuçlar nedeniyle istifa etmiþti.

'Borçlar silinsin, Diyar ölmesin' Diyarbakýrspor'lu taraftarlar 9 Þubat gecesi Ankara'da yapýlacak olan Destek gecesinin "Umut Gecesi" olmasýný istiyorlar.

D

Onur Tuncer Gaziantep BB'de P

TT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükþehir Belediyespor, Onur Tuncer'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Spor Toto Süper Lig takýmlarýndan Orduspor'da forma giyen Tuncer'le 1,5 yýllýðýna anlaþma saðlandý. Öte yandan 3 Þubat Pazar günü GASKÝ Tesisleri'nde Torku Konyaspor'u konuk edecek Gaziantep Büyükþehir Belediyespor'da hazýrlýklarýn sürdüðü bildirildi.

Yavuz Özkan Adanaspor'da! B

ursaspor'un kalecilerinden Yavuz Özkan, Adanaspor'a kiralandý. Yeþil-beyazlý kulübün resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, Özkan'ýn sezon sonuna kadar PTT 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralandýðý belirtildi.

iyarbakýrspor'u yaþatmak için düzenlenen destek gecelerinin ilki 25 Ocak'ta Ýstanbul Eresin Otel'de yapýlmýþ ve gece için ilgi beklentilerin altýndan kalmýþtý. Diyarbakýrspor Dernekler Birliði yaptýðý açýklamada, "Kimseden para istemiyoruz, ama bu saatten sonra en azýndan kulüpten alacaðý olanlarýn imana gelmesini istiyoruz" denildi."Kulübün üzerinde kayýtlý 23 Milyon TL borç olduðunu, zaten bu þartlarda, kimsenin 1 kuruþ alamayacaðýný bilmeleri lazým, Biz Diyarbakýrspor taraftarlarý olarak en azýndan alacaðý olanlarýn bu saatten sonra vicdanlarýnýn sesini dinlemelerini ve artýk þu kulübün sýrtýna hançer gibi saplanan alacaklarýný silsinler. . Býraksýnlarda en azýndan Diyarbakýrspor ölüm döþeðinde rahat etsin. Biz Ankara'da yapýlacak gecede özellikle Þu alacaðý olan kiþilerin ya da kurumlarýn sahnede tek tek okunarak açýklanmasýný istiyoruz. Allah için, biz artýk kimseden para pul istemiyoruz, gecenin isminin de deðiþtirilmesini istiyoruz, Destek deðil, Umut Gecesi olsun diyoruz ve slogan olarak da "Borçlar silinsin, Diyar Ölmesin" diyerek alacaðý olanlara bir kez daha çaðrý yapýyoruz, býrakýn bu kulüp yaþasýn,

gelin sizlerde insanlýk yapýn ve bu boþ davanýzdan vazgeçin. Zaten kulüp kapatýlýrsa siz o trilyonlar için Diyarýn mezarýnýn baþýna gider senelerce boþuna beklersiniz, bari hibe edinde sizi alkýþlayalým" de-

nildi.

"2.5 SENE SORUÞTURMAMI OLUR" Dernekler Birliði Yönetimi ayrýca, 2.5 yýldýr sümen altý edilen so-

ruþturmalar için Cumhurbaþkanlýðý Devlet Denetleme Kuruluna resmi baþvuru kararý aldýklarýný belirtilerek þunlara yer veridli. "Bu nasýl bir soruþturmadýr ki, 2.5 senedir onlarca insanýn ifadeleri alýndý tek bir duruþma yapýlamadý. Türkiyede 3 büyükler dahil onlarca kulüp için açýlan tüm soruþturmalar jet hýzýyla tamamlanmasýna raðmen belli ki yine bu iþlere bazýlarý çomak soktu. Türkiye'nin kanunlarý bu memlekette farklý mý iþliyor bunu sayýn Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül'e, Sayýn Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'a ve Adalet Bakanýmýza resmi olarak soracak ve baþvuracaðýmýzý kamuoyuna duyururuz. Diyarbakýr halkýnýn bu soruþturmalarý unutmamalarý için gündemi devamlý sýcak tutacaðýmýzý ve bu davanýn sonuna kadar takipçisi olacaðýmýzý önümüzdeki hafta içinde de Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna bu konuyu aynen bu þekilde sunup resmi bilgilendirme talep edeceðiz" denildi. diyarinsesi.org

Ufukhan ve Sinan imzaladý Adana Demirspor, ara transferin son gününde Kayseri Erciyesspor'dan Ufukhan Bayraktar ve Torku Konyaspor'dan Sinan Özkan ile sözleþme imzaladý.

A

dana Demirspor, ara transferin son gününde Kayseri Erciyesspor'dan Ufukhan Bayraktar ve Torku Konyaspor'dan Sinan Özkan ile anlaþtý. Ufukhan stoper, Sinan ise forvet mevkisinde görev yapýyor. Adana Demirspor Kulübü Futbol

Þube Sorumlusu Ramazan Çimen'in katýldýðý imza töreninde konuþan yeni transferler Ufukhan ve Sinan, "Adana Demirspor her zaman için hedefleri olan bir kulüptür. Takýmýmýzý hedefe ulaþtýrmak için elimizden gelen tüm çabayý harcayacaðýz" þeklinde konuþtu. Mavi-lacivertli kulübün futbol þube sorumlusu Ramazan Çimen ise, ara transferin son gününde çok yetenekli iki futbolcuyu renklerine baðlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyleyerek, "Ufukhan ve Sinan takýmýmýza büyük katkýlar saðlayacaklar" dedi.


12

2 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

REKLAM

02.02.2013 Gazete Sayfaları  

02.02.2013 Gazete Sayfaları