Page 1

CMYK

Bunu yapan uyuþturucu çetesi

Elektrik sorununa el attý D

iyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, son dönemde elektrikte yaþanan aksaklýklar ile ilgili TEÝAÞ ve DEDAÞ yetkilileri ile toplantý yaptý. 5'te

B

atman'da evlerinin bodrumunda esrar saklanmasýna itiraz eden aile, akþam saatlerinde evde oturduklarý sýrada esrarcýlarýn saldýrýsýna uðradý. Taþ ve sopalarla saldýrýlan evde biri kýz çocuðu iki kiþi yaralandý. Sayfa 3'te

Hamzalý katliamý unutulmadý D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesi Hamzalý Köyü'nde 1 Ocak 1995'te katledilen biri köy korucusu 23 vatandaþ için anma töreni düzenlendi. Köyde katliamý anlatan fotoðraflarýn yer aldýðý sergi de açýlarak gezildi. 4'te

Piyangodan Silvan'a 125 bin lira Operasyon ülkeye zarar verdi ardin'in MKýzýltepe ilçesindeki Sivil D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Milli Piyango Ýdaresi Genel Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen çekiliþte bir vatandaþ 125 bin lira kazandý. 4'te

Toplum Kuruluþlarý Platformu, 17 Aralýk Operasyonu'nun Türkiye'ye zarar verdiðini açýkladý. 7’de

Yaþam savaþý veriyorlar Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

PERÞEMBE 2 OCAK 2014

Diyarbakýr'da kendi olanaklarýyla yaþama tutunmaya çalýþan ve donma tehlikesiyle karþý karþýya kalan Suriyeli sýðýnmacýlar, hayýrseverlerden yardým bekliyor.

en geden dolayý Suriye'd rin le ik ed em ist ak amplarda kalm r, çetin kýþ þartlarýþen Suriyeli ailele rle ye r'a ký ba ar iy yüz TL kirasý lip D eye çalýþýyorlar. 2 nm re di la rýy la ak rak geçinna kendi olan aile, boyacýlýk yapa n la ka þi ki 10 de iyenin olan iki odalý ev ý için bir tek battan ar al m at e rin le st riþimeye çalýþýyor. Ü i veren aile, kapý gi es el ad üc m m þa ya e bulunmadýðý evlerd lýþýyor. 7'de ba ile ýsýnmaya ça so r bi rý la ne kurduk

K

Diyarbakýr yeni yýla coþkuyla girdi Y

eni yýl kutlamalarý Diyarbakýr'da coþkuyla geçti. Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, Yeniþehir'in Ofis Semti'nde vatandaþlarýn içine karýþtý, büyük bir izdiham yaþandý. 8'de

Umutlarýný battaniyeye sardýlar 3

Hastanede rüþvet iddiasý

Þ

anlýurfa yolu 7. Kilometre üzerinde bulunan Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi'ne baþvuran Suriyeli bir aileden 700 TL rüþvet alýndýðý iddia edildi. 5'te

Türkiye 105 milyar dolar kaybetti 6

Bin asker terhis oldu A

skerlik süresini 15 aydan 12 aya indiren kararnameden yararlanan yaklaþýk bin asker, Diyarbakýr'da erken terhis sevinci yaþadý. Aileler de çocuklarýnýn teskere sevincine ortak oldu. 7'de

Kürt ve Afrika düeti G

urbetçi Kürt sanatçý Mizgin Kýlýç ile Afrikalý sanatçý Enzo Ýkah, 'Zazaca ve Kongoca' seslendirecekleri bir þarkýda düet yapacak. Düet, barýþa ve kardeþliðe dikkat çekecek. 8'de

BDP Ýmralý için yanýt bekliyor 9

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

2 OCAK 2014 PERÞEMBE

Saðlýk

Beyin fonksiyonlarýný etkiliyor!

Ýngiltere'de yürütülen yeni bir saðlýk kampanyasýnda tütün kullanýmýnýn akciðerlerin yaný sýra beyin gibi temel organlarda yol açtýðý zararlar öne çýkarýldý. tavsiye ve çeþitli yardým yollarý sunuyor.

SÝGARAYI BIRAKANLARDA FELÇ RÝSKÝ AZALIYOR

T

elevizyonda yayýnlanan kamu spotunda tütün dumanýnýn, içerdiði zehirli maddelerle kaný nasýl kirlettiði, sonra bu kanýn vücutta nasýl dolaþtýðý ve böylece felç tehlikesini hangi ölçüde artýrdýðý anlatýlýyor. Tütün ürünleri kullananlarý alýþkanlýklarýndan caydýrmayý hedefleyen kampanyada, "Meydana gelen tahribatý görebilseydiniz, sigarayý býrakýrdýnýz" mesajý

veriliyor. Sigara içenlerin, beyin damarlarý týkanýklýðý veya kanamasý sonucu ölmeleri olasýlýðý, içmeyenlerden iki kat fazla. Tütün alýþkanlýðý olanlarýn hafýza kaybý ve bunama sorunlarý yaþamalarý olasýlýðý da daha yüksek. Bugün yayýnlanmaya baþlayan yeni sigara karþýtý kampanya, sigarayý býrakmak isteyenlere destek,

Ýngiltere'deki en yüksek saðlýk yetkilisi Prof. Sally Davies, "Sigaranýn kalp ve akciðerler üzerindeki etkilerini biliyoruz. Ama sigara içenler, tütün dumaný yoluyla kana karýþan zehirli maddelerin beyin ve diðer önemli organlarda yaratabileceði tahribatým farkýnda olmalý. Sigara, zamansýz ölümlerin baþlýca nedeni. Sigara içen her iki insandan biri tütün kullanýmýyla baðlantýlý bir hastalýk yüzünden erken yaþta ölüyor. Ýnsanlarýn hala sigaranýn yol açtýðý zararlarý azýmsamasý son derece kaygý verici." diyor. Prof. Davies, bununla birlikte, yeni yýlda sigarayý býrakmaya azmedenlere iþaretle, "sigarayý býraktýðýnýz tarihten beþ yýl sonra, felç geçirme ihtimali hayatý boyunca sigara içmemiþ bir insanla ayný düzeye iniyor." mesajýný da veriyor. Ýngiltere bölgesi Kamu Saðlýðý Baþkaný Prof. Kevin Fenton, BBC'ye verdiði mülakatta, "Katran, arsenik, hidrojen siyanür... Bütün bunlar kansere yol açabilen etkiler yaratabiliyor ya da kan damarlarýnda büyük tahribat yaratabiliyor. Biz, sigara dumanýnýn zehirleyici niteliklerine ve buna karþý ne yapýlabileceðine dikkat çekmek istiyoruz. Bunun yolu da, sigarayý býrakmaktan ya da nikotin bandý gibi daha saðlýklý yöntemlere baþvurmaktan geçiyor." dedi. Prof. Fenton, insanlarýn sigara baðýmlýlýðýna son vermeleri için daha fazla çaba harcanmasý gerektiðini vurgulayarak, "Ýþte bu kampanya bu yüzden büyük önem taþýyor. Ýnsanlarýn yeni yýlla birlikte yeni kararlar aldýklarý bir sýrada bunu yaparak, birçok tiryakinin sigarayý býrakmasýna destek verilmiþ olunacak." dedi. Ýngiltere'de yetiþkinlerin yaklaþýk dörtte biri sigara içiyor.

Bu maddeye dikkat! K

ullandýðýmýz güzellik ürünlerinin içindeki bu madde yüzünden...Güzellik ürünleri kullananlar dikkat! Cilt kremlerinin ve çeþitli bakým ürünlerinin içinde yaygýn olarak kullanýlan Methylisothiazolinone (MI yada MIT) maddesinin alerji ve egzamaya neden olduðu ortaya çýktý. Dünyanýn pek çok ülkesinde þikayetler alan ürünleri incelen uzmanlar sorunlarýn kaynaðýnýn bu koruyucu madde olduðu ifade edildi. Nemlendiriciler, güneþ kremleri þampuanlar ve ýslak mendillerde de kullanýlan maddenin ürünlerden kaldýrýlmasý için çalýþmalar baþlatýldý.


Diyarbakýr yine karanlýkta kaldý D

iyarbakýr'da aþýrý kaçak kullaným nedeniyle 100 megavatlýk trafonun patlamasý nedeniyle kentin yüzde 30'u yeni yýla karanlýkta girdi. Büyük bir gürültüyle patlayan trafo nedeniyle kentin yarýsýna yakýný karanlýkta kaldý. Patlamanýn Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) ile ilgisinin bulunmadýðý, sorunun Türkiye Elektrik Ýletim Anonim Þirketi'nden (TEÝAÞ) kaynaklandýðý belirtildi. Patlayan trafoyla ilgili onarým çalýþmalarý devam ediyor. ÝHA

2 OCAK 2014 PERÞEMBE

Esrarcýlar Batman'da ev bastý

Batman'da evlerinin bodrumunda esrar saklanmasýna itiraz eden aile, akþam saatlerinde evde oturduklarý sýrada esrarcýlarýn saldýrýsýna uðradý. Taþ ve sopalarla saldýrýlan evde biri kýz çocuðu iki kiþi yaralandý.

E

dinilen bilgilere göre olay, akþam saatlerinde Ýluh Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ekin, 15 yaþýndaki kýzý Leyla ve 17 yaþýndaki oðlu Ekrem Ekin ile evde oturduklarý sýrada saldýrýya uðradý. Evin kapý ve camlarýný kýrarak içeri giren saldýrganlar, evde bulunan Leyla ve Ekrem Ekin'i býçak, taþ ve sopalarla darp edip kaçtý. Baba Mehmet Ekin'in polisi aramasýyla olay yerine gelen ekipler, saldýrganlarý yakalamak için çalýþma baþlattý. Taþ ve býçak darbeleri alan 15 yaþýndaki Leyla ve aðabeyi Ekrem Ekin olay yerine çaðrýlan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. 'Evimde esrar saklýyorlardý' Çocuklarýyla hastaneye giden baba Mehmet Ekin, olayýn mahalledeki bazý gençlerin evlerinde uyuþturucu madde saklamasýndan kaynaklandýðýný belirterek, "Evden malzemelerimizi çalýyorlardý. Evde esrar saklýyorlardý, çoðu kez sakladýklarý esrarý bulup karakola götürdüm. Bu yüzden saldýrdýlar. Saldýrganlar evin içine girdiler, taþ, sopa ve býçaklarla çocuklarýma saldýrdýlar" dedi. Olay sonrasýnda polisin baþlattýðý soruþturma kapsamýnda saldýrgan olduklarý iddia edilen ve yaþlarý 16 ile 17 arasýnda deðiþen 3 kiþinin gözaltýna alýndýðý öðrenildi. ÝHA

200 kiþi alkol Ýþyerinde intihar etti komasýna girdi D

Diyarbakýr'da yeni yýla eðlenerek girmek isteyenler tükettikleri alkolden dolayý komaya girdi.

Y

ýlbaþý gecesinde alkol komasýna giren þahýslara müdahale eden 112 saðlýk ekipleri, gece sabaha kadar alkol komasýna giren þahýslarý hastaneye

yetiþtirmek için büyük çaba harcadý. Alkol satýþýnýn gece saat 22.00'dan itibaren yasak olmasýna raðmen birçok mekanda su gibi tüketilen alkollü içecekler nedeniyle aþýrý alkol alan yaklaþýk 200 kiþi 2014'e hastanede girdi. Öte yandan gece Diyarbakýr'ýn birçok noktasýnda denetleme yapan Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme ekipleri ise çok sayýda alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere ceza kestiði öðrenildi. ÝHA

Emlak dükkanýnda yangýn

Sis Diyarbakýr'ý esir aldý

B

atman'da bir emlak dükkanýnda çýkan yangýn paniðe neden oldu. Emlak dükkanýnýn bulunduðu binada oturan 3 kiþi, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldýrýldý. GAP Mahallesi Grosmar AVM arkasýndaki Miroðlu Ýþ Merkezi'nde bulunan Aydýn Emlak isimli iþ yerinde akþam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Yangýnýn büyümesiyle çýkan dumanlar binayý sardý. Ayný binada ikamet eden 3 üniversite öðrencisi yoðun dumandan zehirlendi. Ýtfaiye ekiplerinin müdahale ettiði yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýnýrken, bina içinde ikamet eden Mefte Baraç, Eliz Öztok ve Melek isimli üç öðrenci olay yerine gelen ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ýþ yeri sahibi Ekrem Aydýn çýkan yangýnda yaklaþýk 60 bin lira zararý olduðunu iddia etti. Polis yangýnýn kundaklama mý yoksa elektrik kontaðýndan mý çýktýðýný araþtýrýyor. ÝHA

iyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde telefonculuk yapan bir kiþi intihar etti. Vilayet yakýnlarýnda cep telefonu satan Mustafa Ý. (32), akþam saatlerinde iþyerinde kafasýna dayadýðý silahla intihar etti. Kepenkleri kapatýp iþyerinin altýnda bulunan bodrum kata inen M.Ý'nin, baþýna bir el ateþ ederek hayatýný son verdiði öðrenildi. Sabah iþyerine gelen çalýþanlar, alt katta bulunan depoda iþyeri sahibinin cesediyle karþýlaþtý. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, gerekli incelemeyi yaptýktan sonra Mustafa Ý'nin cesedi otopsi iþlemleri için morga kaldýrýldý. Yakýnlarý tarafýndan morgdan alýnan Mustafa Ý'nin cenazesi Yeniköy Mezarlýðý'nda defnedildi. Evli ve üç çocuk babasý olduðu öðrenilen Mustafa Ý'nin intihar nedeni henüz bilinmiyor. ÝLKHA

Umutlarýný battaniyeye sardýlar S

uriye'de yaþanan savaþtan kaçarak Diyarbakýr'a gelmek zorunda kalan Halit ailesi yaþam mücadelesi veriyor. 8 çocuðuyla Diyarbakýr'a göç eden Halit ailesi, dilencilik yaparak geçimlerini saðlýyor. Eþini ve 8 çocuðunu alarak Diyarbakýr'a göç etmek zorunda kalan baba Halit Envar, 2014'e battaniyeye sarýlarak girdi. Baba Halit Envar, 8 ay

önce Diyarbakýr'a geldiklerini belirterek, "Ofis semtinde kirada oturuyoruz. Buradaki belediyeler bize çok destek veriyor. Hava soðuk ama battaniye bizi ýsýtýyor. Buna da çok þükür. 8 çocuðum var. Tek derdim onlarýn geleceðidir. Kýsa sürede ülkemizdeki savaþ biter ve biz de ülkemize geri döneriz" dedi. ÝHA

Diyarbakýr'da etkili olan yoðun sis hayatý olumsuz etkiliyor. Diyarbakýr'da geçtiðimiz haftalarda aralýksýz devam eden yoðun kar yaðýþýnýn ardýndan, kentin birçok bölgesinde buzlanma oluþmuþtu.

Ö

nceki gün bastýran yaðmurla birlikte kentin birçok böl-

gesinde buz birikintileri eridi. Sabah saatlerinde ise yoðun sis etkisini göstermeye baþladý. Sis nedeniyle uçak seferlerinde rötarlar oluþurken, görüþ mesafesi 20 metreye kadar düþtü. Sürücüler sis lambalarýný yakarak trafikte ilerlemeye çalýþtý. Meteoroloji Bölge Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre, sisin Pazar gününe kadar etkisini sürdüreceði, gün içerisinde en düþük hava sýcaklýðýnýn sýfýrýn altýnda 4, en yüksek sýcaklýðýn ise 5 derece olacaðý belirtildi. ÝHA


4

Gündem

2 OCAK 2014 PERÞEMBE

Hamzalý katliamý unutulmadý

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesi Hamzalý Köyü'nde 1 Ocak 1995'te katledilen biri köy korucusu 23 vatandaþ için anma töreni düzenlendi. Hamzalý Köyü'ndeki anýt önünde düzenlenen tören, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. H

5 liradan sattýðý ayakkabýlara alýcý bulamýyor

D

iyarbakýr'ýn tarihi surlarýnýn dibinde ikinci el ayakkabý satan bir vatandaþ, ayakkabýlarý 5 liradan satmasýna raðmen satýþ yapamadýðýný söyledi. Sur ilçesinde bulunan tarihi Çift Kapý'da ikinci el ayakkabý satan Ýzzettin Önen, adeta yaþam mücadelesi veriyor. Sattýðý ikinci el ayakkabýlarýn sýfýrýndan farksýz ve 5 lira olmasýna raðmen satýþ yapamadýðýný belirten Önen, Diyarbakýr'ýn fakirlik ve yoksulluk içinde olduðunu söyledi. Soðuk havaya raðmen evine ekmek götürme savaþý içerisine giren Ýzzettin Önen, yaklaþýk 5 yýldýr bu iþi yaptýðýný ifade etti. Okul okuyan çocuklarýnýn olduðunu belirten Önen, utanýlacak bir iþ yapmadýðýný kaydetti. Önen, "Ekmek parasý için bu çileye katlanýyoruz. Allah'a çok þükür çalýp çýrpmýyoruz. Buda bize yetiyor. Sabahlarý buraya geliyorum. Ayakkabýlarýn tanesini 5 liradan veriyorum. Ucuza satmama raðmen maalesef iþ olmuyor. Çünkü kimsede ikinci el ayakkabý alacak para bile yok. Sonuçta Diyarbakýr'da iþsizlik ve yoksulluk had safhada. Bizde bunun acýsýný çekiyoruz. Kenti yönetenler bir an önce bu iþsizliðe son versin. 5 liralýk ayakkabý bile satýlmýyorsa bu memlekette herkesin biraz düþünmesi lazým. Biz vatandaþlar olarak üzerimize düþen görevi fazlasýyla yerine getirmeye hazýrýz. Biz hazýrsak kenti yönetenlerinde hazýr olmasý gerek" dedi. ÝHA

amzalý Köyü'nde düzenlenen törende konuþan Kaymakam Mehmet Maraþlý, PKK'lýlarýn 1 Ocak ve 16 Mart 1995 tarihlerinde Hamzalý'ya düzenledikleri iki saldýrýda 23 kiþinin katledildiðini hatýrlattý. Kaymakam Maraþlý, "Bugün burada büyük bir acýyý paylaþmak ve acýmasýzca katledilen 23 vatandaþýmýzý anmak için toplandýk. Tam 19 yýl önce oldu. 1 Ocak sabahýydý, herkes tatil yaparken, buradaki büyük bir acý yaþandý. Biz buraya kabuk baðlamýþ yüz tutmuþ bir yarayý yeniden kanatmak acýlarý tazelemek için toplanmadýk. 19 yýl önce milletimizin baðrýna düþmüþ olan acýyý anmak, o gün giden 23 vatandaþýmýzý unutmadýðýmýzý onlar her zaman kalbimizde aklýmýzda olduðumuzu hatýrlamak için toplandýk. Bu günü andýkça birbirimizin elini daha sýký tutacaðýz, bir birimize daha sýký kenetleneceðiz, biz millet olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaþayan millet olarak bize ayný baðýn üzümü, ayný aðacýn meyveleriyiz. Çünkü biz ayný geçmiþin çocuklarý ve ayný geleceðin evlatlarý olacaðýz. Þehitlerimizin annesi bizim annemiz, babalarý bizim babamýz, burada yaþayan çocuklarý torunlarý hepsi bizim yavrularýmýzdýr. Ýnþallah geleceðe hep daha güzel günlere, nasýl bir ocak kýþýn ortasýnda içimizi ýsýtan böyle güzel bir güneþ varsa, bir bahar havasý varsa, inþallah bundan sonra kurumlarýmýzýn, devletimizin hizmetleriyle daha güzel günler olacaðýný umut ediyoruz. Tüm çalýþmalarýmýzý da bu hususta yapýyoruz. Umarýz ki böyle acýlarý böyle kederleri bir daha yaþamayýz. Çocuklarýmýzýn, gençlerimizin, gelecekleri daha umut içinde görürüz" dedi.

Fotoðraf sergisi açýldý Garnizon Komutaný adýna Jandarma Yüzbaþý Veysel Aksoy da bir açýklama yaptý. Aksoy, "Bir yýlbaþý ertesinde yine hep buradayýz. Buradayýz çünkü Ýnsanlýk onurumuz

bunu gerektiriyor. Buradayýz çünkü unutmadýk unutmayacaðýz, altý aylýk bebeðini, 23 yaþýndaki hamile gelini, 7 yaþýndaki kýzýný, yavrularýný yakýnlarýný acýmasýz bir katliam sonucu kaybedenlerin acýlarýný paylaþmak, hatýralarýna sahip çýkmak için buradayýz" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan çocuklar tarafýndan þiirler okundu. Ýlçe Müftülüðü'nün yaptýðý duanýn ardýndan

Milli piyango Silvan'a 125 bin lira verdi

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Milli Piyango Ýdaresi Genel Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen çekiliþte bir vatandaþ 125 bin lira kazandý.

Y

ýlbaþý gecesi çekilen milli piyango ikramiyesi Silvan'da bir vatandaþa çýktý. Sabah saatlerinde gazeteden biletine ikramiye çýktýðýný gördüðünü belirten ismini vermek isteyen vatandaþ, "Sabah saatlerinde dýþarý çýkýp iþ yerine gittim, gazetede ikramiye çýkan numaralar yazýyordu. Bende biletimi çýkarýp numaralarý kontrol etmeye baþladým. Ýlk baþta þaþýrdým ve heyecanlandým. Daha sonra acaba doðrumu diye s bileti aldýðým þubeye gittim. Bana biletime 500 bin lira çýktýðýný, 4'e bölündüðü için 125 bin lira kazandýðýmý söylediler. Çok sevindim benim için çok iyi oldu" dedi. Ýkramiye çýkan bayii yetkilisi Mehmet Aktarlý ise, "Silvan'da binlerce milli piyango bileti sattýk. Ýkramiye çýkan numaralar yýlbaþý gecesi belli oldu. Ýkramiye çýkan bilet sahibi müþterimiz sabah yanýmýza geldi ve biletini kontrol etmemizi istedi. Biletini kontrol ettiðimizde kendisine ikramiye çýktýðýný söyledik, çok sevindi ve bu parayla kendisine iþ kuracaðýný belirtti. Daha önce de Silvan'da Þans Topu'ndan bir vatandaþýmýza 500 bin lira kazandýrmýþtýk. Bu bizim ikramiye kazandýrdýðýmýz 2. talihli müþterimiz" diye konuþtu. ÝHA

Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Gülistan Durmuþ

2 OCAK 2014 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4491 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

törene katýlanlar, katliamý anlatan fotoðraflarýn yer aldýðý sergiyi gezdi. Daha sonra Hamzalý Köyü Ýlkokulu'na geçidi. Burada okuyan yardýma muhtaç çocuklara destek olmak için kýþlýk giyim yardýmý paketleri öðrencilere daðýtýldý. Öðrencilerle sohbet eden heyet, Hamzalý köylülerin misafirleri için hazýrlamýþ olduklarý öðle yemeðine geçildi. ÝHA

Hakkari'de mültecilere yardým

Savaþtan kaçarak Hakkari'ye yerleþen ve zor þartlar altýnda yaþam mücadelesi veren Suriyeli ailelere, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) sahip çýktý.

Y

eni yýla girmeye saatler kala Hakkari'de çekilen Suriyeli ailelerin görüntüleri herkesi üzmüþtü. Bir süre önce Suriye'de çýkan savaþtan kaçan 5 aile, Hakkari'nin Karþýyaka Mahallesi'nde bulunan harabe ve elektriði olmayan tek odalý toprak evde mum ýþýðýnda yaþam mücadelesi veriyordu. 5 aileden oluþan ve 5'i çocuk olmak üzere 20 kiþilik Suriyeli, donmamak için battaniyelere sarýlarak ýsýnmaya çalýþýyordu. Haber üzerine harekete geçen Hakkari Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV), gece yarýsý Suriyeli ailelere ulaþarak durum tespiti yaptý. Sabah saatlerinde Suriyelileri buradan alan SYDV ekibi, her türlü ihtiyaçlarýný karþýlayarak bir apartman dairesine yerleþtirdi. Tüm aile fertlerinin giyim, ayakkabý, gýda ve yakacak ihtiyacý karþýlandý. Ýlk defa oyuncaklarla tanýþan çocuklarýn sevinci ise gözlerden kaçmadý. Suriyeli Eymen Nabu, donmak üzere olduklarý harabe evde kendilerini kurtaran ve her türlü ihtiyaçlarýný karþýlayarak kendilerine yeni ev kiralayan yetkililere teþekkür etti.

Saðlýk kontrolünden geçirilecekler SYDV Müdürü Sait Abdullahoðlu ise,

Suriyeli ailelerin durumunun basýna yansý-

madan önce bir kiþinin kendisini aramasý üzerine aileleri evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Abdullahoðlu, "Daha sonra bu haber basýna da yansýdý. Biz hemen harekete geçtik. Ailenin durumunu yerinde tespit ettik. Sabah erken saatlerde ailelerin bulunduðu eve gelerek onlarý harabe evden aldýk. Bir ev kiralayarak daha derli toplu bir apartman dairesine yerleþtirdik. Harabe evden çýkmaya ikna olmayan aileyi zorla ikna ederek yeni apartman dairesine taþýdýk. Ailelerin giyim, gýda ve yakýt olmak üzere tüm ihtiyaçlarýný karþýladýk. Ailenin baþka ihtiyacý varsa bu ihtiyaçlarý da karþýlayacaðýz. Suriyelileri en kýsa sürede hastaneye götürülerek saðlýk kontrollüðünden geçireceðiz. Aileler buradan gidene kadar kira olmak üzere tüm ihtiyaçlarýný karþýlayýp en iyi þekilde misafir edeceðiz" dedi. Yeni Mahalle gençleri de, aileyi görünce yanlarýna gelip eþyalarýnýn taþýnmalarýna yardým ederek, üzerlerine düþen komþuluk görevlerini en iyi þekilde yapacaklarýný belirttiler. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

2 OCAK 2014 PERÞEMBE

5

Hastanede rüþvet iddiasý Þanlýurfa yolu 7. Kilometre üzerinde bulunan Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanes'ine baþvuran Suriyeli bir aileden 700 TL rüþvet alýndýðý iddia edildi.

S

uriye'den patlayan bombalardan kaçan 8 kiþilik Y.H ailesi Diyarbakýr'a sýðýndý. Devletin yerleþtirdiði kamplarda kalmadýklarý için Diyarbakýr'da zor þartlarda yaþamaya çalýþan aileden, hastanesinin usulsüz bir þekilde para aldýðý iddia edildi. Devletin kendilerini kamplara yollayacaðýndan korktuklarý için kiþisel bilgilerinin yayýmlanmasýný istemeyen Y.H ailesi, baþlarýndan geçen rüþvet skandalýný anlattý. Eþinin gebe olduðunu ve doðum yapmasý için Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi'ne baþvurduklarýný söyleyen Y.H, "Eþim çok hastaydý, onu hastaneye getirdik. Bizden sýra numarasý almamýzý istediler, biz de herhangi bir saðlýk güvencemiz olmadýðý için 15 TL karþýlýðýnda sýra numarasý alýp beklemeye baþladýk. Doktorlar eþimi ameliyata alýp, doðum iþlemini gerçekleþtirdiler. Eþimi bir

gün hastanede tuttuktan sonra taburcu edileceðini söylediler. Benden çýkýþ iþlemi yapmamý istediler. Ýþlemler için fiþ aldýðým yere gittim, bana 700 TL borcum olduðunu söylediler. Ben de Suriye'den geldiðimi ve paramýn olmadýðýný söyledim. Onlar da bizi býrakmayacaklarýný söylediler. Görevliler, parayý getirmediðim takdirde eþimi taburcu etmeyeceklerini ve beni de polise ihbar ederek sýnýr dýþý ettirecekleri yönünde tehdit ettiler. Ýstenilen parayý zor da olsa bularak getirdim. Bana herhangi bir fatura ya da belge vermeden hastaneden taburcu ettiler.

Ablasý da gebe ve ilgilenilmedi Kendisinin parayý bulabildiðini ama ablasýnýn da gebe olduðunu ve yakýnda doðum yapacaðýný belirten Y.H, yetkililerden konu ile ilgili gerekli önlemi almalarýný istedi. Diyarbakýr Kadýn Doðum

Vali Kýraç elektrik sorununa el attý

D

iyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, son dönemde elektrikte yaþanan aksaklýklar ile ilgili TEÝAÞ ve DEDAÞ yetkilileri ile toplantý yaptý. Valilikte gerçekleþen toplantýya Vali Mustafa Cahit Kýraç'ýn yaný sýra Merkez Ýlçe Kaymakamlarý, TEÝAÞ Diyarbakýr Ýþletme ve Bakým Müdürü Nimetullah Uygur, DEDAÞ Bölge Müdürü Murat Karagüzel, DEDAÞ Ýl Müdürü Asým Aydýn katýldý. Son dönemde çok sýk yaþanan elektrik kesintileri, bunun sebebi ve çözümleri ile ilgili konularýnýn ele alýndýðý toplantýda DEDAÞ yetkilileri, bölgedeki kýþ þartlarýnýn aðýr geçmesinden dolayý hatlara aþýrý yüklenme olduðunu, bunun da kesintilere sebebiyet verdiðini ve sýkýntýlarýn en kýsa zamanda giderileceðini belirtti. Vali Kýraç, vatandaþýn maðdur edilmemesi için yaþanan sýkýntýlarýn en kýsa zamanda halledilmesini ve altyapý sorunlarýnýn giderilmesini istedi. DEDAÞ yetkilileri ise, yaþanan elektrik arýzalarýna erken müdahale için teknik ekip sayýsýný arttýrdýklarýný, bölgede altyapý çalýþmalarýný hýzlandýrdýklarýný, 11 adet yeni trafonun yerlerine monte edileceðini, en kýsa zamanda yeni bir çaðrý merkezinin de hizmete açýlacaðýný ve elektrik kesintilerinde de halkýn önceden bilgilendirileceðini söylediler. ÝLKHA

Yol ödeneði bekletiliyor iddiasý Köy yollarýnýn yapýmý için gönderilen paranýn Hasankeyf Kaymakamlýðý tarafýndan bekletildiðini ileri süren Batmanlý köylüler, yetkililerden konuyla ilgilenmelerini istedi.

B

atman'ýn Hasankeyf ilçesi sýnýrlarýnda yaklaþýk bin 200 yýl önce kurulan ve 150 haneden oluþan Uzundere (Vezriné) Köyü sakinleri, eski yollarýnýn kapatýldýðýný, yeni yollarýnýn ise çok uzun ve tehlikeli olduðundan dolayý yeni yol talebinde bulundu. Yetkililerin köylerine yeni yol için ödenek gönderdiðini ama gönderilen paranýn bilerek bekletildiðini öne süren köylüler, yetkililerden acilen duruma el atmasýný istediler. Köylüler adýna konuþan M. Said Maviþ, Hasankeyf'te bulunan kayanýn düþmesi nedeniyle eski yollarýnýn kapatýldýðýný ve yeni yaptýklarý yolun ise Karaköy üzerinden 20 tehlikeli virajdan geçtiðini belirterek, "Yeni yapýlan yol çok tehlikelidir. Yüklü arabalar çýkamýyor ve çocuklarýmýzý endiþe içerisinde okula gönderiyoruz. Köye herhangi bir yüklü bir erzak getiremiyoruz. Yol yüzünden köylüler çocuklarýný okula gönderemez olmuþ. Bir de kar yaðýþý bizi çok maðdur etti. Yollarýmýz gün-

lerce kapandý" dedi.

ve Çocuk Hastanesi'ndeki bir bayan doktorun kendisini muayene etmediðini iddia eden abla H.H. ise, "Ben muayene için hastaneye gittim, fakat ilgilenen kimseyi bulamadým. Kimse fiþ bile kesmiyordu. Orda iyi biri çýktý ve beni bayan bir doktora götürdü. Ýçeri girdiðimde doktora durumumu söyleyince doktor bana hakaret ederek 'orada savaþ var, neden çocuk doðuruyorsunuz?' diyerek muayene etmeden geri gönderdi. Doðum yapmama bir buçuk ay kaldý. Kamplarda kalmak istemediðimiz için bize kimlik verilmedi. Bundan dolayý hastane de keyfi uygulamalarý bize layýk görüyor'' þeklinde konuþtu.

KHB sekreteri: Konuyla ilgili bilgim yok Konuyla ilgili görüþülen Diyarbakýr Kamu Hastaneler Birliði Genel (KHB)

Sekreteri Doç. Dr. Ýbrahim Uygun, rüþvet skandalý ve doktorun gebe hastaya bakmamasý olayý ile ilgili bir bilgisinin olmadýðýný söyledi. Bilindiði gibi gelen þahýslarýn saðlýk güvencesi olsun

olmasýn yapýlan iþlemlerde ve alýnan hizmet bedellerinde fatura kesilmesi yasal zorunluluktur. Böyle bir faturanýn kesilmemesi akýllarda soru iþareti býrakýyor. ÝLKHA

Sezeryan iyileþme sürecini geciktiriyor Sezeryanla doðum yapan hastalarýn iyileþme sürecinin geciktiði uyarýsýnda bulunan uzmanlar, bununla birlikte annenin bebeði kucaðýna almasý ve emzirmesinin de zorlaþtýðýný belirtti.

Ö

zel Batman Yaþam Hastanesi Kadýn Doðum Uzmaný Dr. Melike Tunç Kýlýçkap, sezeryan doðumlarýný tavsiye etmediklerini önceliklerinin normal doðum olduðunu ifade ederek, sezaryanla gerçekleþen doðum sonrasý annenin iyileþme sürecinin geciktiði ve yaranýn geç kapandýðýný kaydetti. Halký ve kendileri için önceliðin normal doðum olduðunu bildiren Dr. Tunç Kýlýçkap, normal doðumun hem bedenen hem de vücut açýsýndan daha saðlýklý olduðunu aktararak, "Hastanýn toparlama iyileþme süreci ve ileriye yönelik doðum sayýsýnýn artýrýlmasý veya doðum sayýsýnýn devamý açýsýndan normal doðum daha saðlýklýdýr" dedi.

Normal doðum daha saðlýklý Komplikasyon olabilecek sýkýntýlar için normal doðumun daha saðlýklý olduðunu altýný çizen Dr. Tunç Kýlýçkap, bebek veya anne ile ilgili bir sýkýntý oluþtuðunda anne ve bebeðin hayatý söz konusu olduðunda sezaryene sýcak baktýklarýný söyledi. Hastanýn sezeryanla doðum yapmak istemediði zaman hiçbir hekimin hastayý sezaryana alamayacaðýný sezeryan olabilesi için ancak hasta ve yakýnýn imzasý

ve rýzasýnýn gerektiðini anlatan Dr. Tunç Kýlýçkap, "Sezeryanla doðum yapmak hastanýn iyileþme süreci daha geç oluyor. Yarasý büyük oluyor. Yaranýn iyileþmesinde annenin bebeðine bakmasý zor oluyor. Kucaðýna almasý emzirmesi daha zor oluyor. Sütünün gelmesi daha geç oluyor. Daha sonraki süreçte doðum sayýnýn artmasý sezaryenle doðum olmuyor" þeklinde konuþtu. ÝHA

Tarihi Taþ Köprü restore edildi

'Su ve yol yüzünden göç ettik' Daha önce 9 kilometre olan yollarýnýn þimdi 15 kilometreye çýktýðýný ifade eden Maviþ, "Yeni yolumuz daha tehlikeli ve virajlýdýr. Bu iki senedir bu zahmeti çekiyoruz. Yetkililer bize, 'Uzundere ve Karaköy arasý yolunu açacaðýz' dediler ama bir senedir açýlacak yeni yola gelen ödenek bekletiliyor. Yapýlacak yol boyunca tüm arazi sahipleri yol yapýlsýn diye imza vermiþler. Buna raðmen bu ödenek iddia edildiðine göre kaymakamlýk tarafýndan bekletiliyor. Bu yüzden çok maðduruz. Þuan arazilerimizin 3'te birini ancak iþletebiliyoruz. Ayda dört defa köye gitmemiz gerekirken sadece bir defa gidebiliyoruz. Bu yol ve su sorunu yüzünden köyde kalan 5-10 ev sakinleri Batman'a göç ettiler. Þuanda da su ve yol sorunu hallolmazsa kaç ev daha Batman'a taþýnmayý düþünüyor" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde bulunan tarihi Taþ Köprü'nün restorasyon çalýþmasý sona erdi. Kýzýltepe (Qoser) Yeni Mahalle ve Koçhisar Mahallesi arasýndaki Zergan Deresi üstünde bulunan ve Artuklu dönemine ait olduðu anlaþýlan 5 gözlü tarihi Taþ Köprü'nün restorasyon çalýþmasý sona erdi. Diyarbakýr Karayollarý Bölge Müdürlüðü tarafýndan restorasyonu yapýlan köprü yaklaþýk 4 ay devam etti. 5 gözlü köprünün zemini ve korkuluklarý tarihi yapýsýna uygun taþlarla döþenip, köprünün tadilatý için 7 kamyon mermere benzeyen Elâzýð taþý ve 16 ton kireç kullanýldý. Köprü araç trafiðine kapatýldý. ÝLKHA


6

EKONOMÝ

2 OCAK 2014 PERÞEMBE

'Türkiye 105 milyar dolar kaybetti' 17 Aralýk Operasyonunun ekonomideki etkileri ile ilgili açýklamada bulunan BATSO Baþkaný Kadir Demir, operasyonda Türkiye'nin yaklaþýk 105 milyar dolar gibi bir kaybýnýn olduðuna dikkat çekti.

B

atman Ticaret ve Sanayi Odasý (BATSO) Baþkaný A. Kadir Demir, operasyondaki birinci hedefin çözüm süreci olduðunu vurguladý. 2013'ün hem ekonomik hem de huzur açýsýndan Türkiye için kazanýmlar yýlý olduðunu söyleyen Demir, "Hem ekonomik olarak hem de açýlým süreciyle beraber 2013'te ciddi bir ivme kazanmýþtý ülkemiz. Fakat son günlerde yaþanan hadiselere baktýðýmýz zaman olaylara karþý aklýselim davranmamýz gerekiyor. 17 Aralýk operasyonuyla Türkiye yaklaþýk 105 milyar dolar gibi bir kayba uðradý. Tabi bu paralar esnafýmýzýn, insanlarýmýzýn, iþadamlarýmýzýn ve ihracatçýlarýmýzýn cebinden çýktý. Dolarýn yükseliþi ihracat manasýnda çok ciddi sýkýntýlarý da beraberinde getiriyor. Son zamanlarda hükümetten gelen açýklamalar sayesinde piyasada bir durgunluk yaþandý. Gönül arzu eder ki insanlarýmýz biraz daha duyarlý olsunlar. Ülkemizin barýþ ve huzura ihtiyacý var. Bazý iç çekiþmelerden uzak durup herkesin aksi selim hareket etmesi gerektiðine inanýyorum. Bu konuda herkesin doðru yerde yer almasý gerektiðine inanýyorum" dedi.

'Birinci hedef çözüm süreciydi' Operasyonda birinci hedefin barýþ süreci olduðunu kaydeden Demir, sözlerinin devamýnda þunlarý kaydetti: "Son bir yýldýr ülkemizde kan akmadýðý, gözyaþlarý dökülmediði ve ekonomik anlamda büyük bir istikrar yaþandýðý için bazý þer güçler çok hazmedemediler. Bu olay belki direk Baþbakana yönelik yapýlan bir hedef deðildir. Ama tabi bunlarýn önünü kesmek için Baþbakan hedef alýndý. Bu olaylarýn hedefleri zaman içerisinde ortaya çýkýyor. Sanýrým birinci hedef açýlým süreciydi. Kan ve gözyaþý olmadýðý zaman birilerinin rantlarý kesilmiþtir. Bu da ciddi bir þekilde birilerini rahatsýz etmektedir. Bu konuda tüm halkýmýz çok duyarlý olmalýdýr. Artýk bu huzur ve güven ortamýnýn kaybolmamasý için sürece sýmsýký sarýlmamýz gerekiyor. Bunun için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa onu da ödemeye hazýrýz. 2014'ün Ýslam alemine huzur getirmesini diliyorum." ÝLKHA

Güneydoðu'dan 10 milyar dolar ihracat Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde, 2013 yýlýnda 10 milyar 30 milyon 219 bin dolarlýk ihracat yapýldý. Irak'ýn ihracatta ilk sýrada olduðunu belirten GAÝB Baþkaný Abdulkadir Çýkmaz, Mýsýr'la ilgili sýkýntýlar olduðunu ve iç karýþýklýðýn sürdüðü Suriye'ye tüm yýllara oranla ihracat rekoru kýrýldýðýný söyledi.

G

üneydoðu Ýhracatçý Birlikleri (GAÝB) Koordinatör Baþkaný Abdulkadir Çýkmaz, bölgede 2013 yýlýnda gerçekleþen ihracat rakamlarýný açýkladý. 1 yýlda yapýlan ihracatýn geçen yýla oranla 11.7'lik arttýðýný belirten GAÝB Baþkaný Çýkmaz, bölgede 10 milyar 30 milyon dolarlýk ihracat yapýldýðýný söyledi. 6.5 milyar dolarla bölgendeki en fazla ihracatýn Gaziantep'ten yapýldýðýný vurgulayan Çýkmaz, "2013 yýlýnda hedeflerimizi tutturduk. Bölgeden 10 milyar dolar tutarýnda ihracat hedefliyorduk. Elimize ulaþan rakamlara göre 10 milyar 30 milyon dolarý geçtik. Hedeflerimizin tutmasý sevindirici. Ýhracatta Gaziantep için 6.5 milyar dolarý hedefliyorduk. Bu rakamý

"Ülkeler bazýnda çok sýkýntýlý bölgede olmamýza raðmen her zaman Habur Sýnýr Kapýsý'nda sýkýntýlarýmýz oluyor. Suriye ile ilgili gümrüklerde sorularla karþýlaþýyoruz. Buna raðmen Irak'a ihracatýmýz 1'inci sýrada. Ondan sonra, Avrupa Birliði ülkeleri ve Suriye ile Ýran geliyor. Suudi Arabistan, Dubai, Katar ve Ürdün gibi ülkelere ihracatýmýz devam ediyor. Mýsýr'daki olaylardan dolayý politik bir sýkýntý yaþýyoruz. Hükümetler arasýnda siyasi bakýmdan belirli bir sýkýntý var."

da tutturduk" dedi.

Irak birinci sýrada Bölgeden 188 ülkeye yapýlan ihracatta Irak'ýn 1'inci sýrada olduðunu ifade eden GAÝB Baþkaný Çýkmaz, þunlarý söyledi:

Hedef 11.5 milyar dolar Yeni yýlda ihracat rakamlarýnda yüzde 10-15 arasýnda hedef belirlediklerini söyleyen GAÝB Baþkaný Çýkmaz, "2014 yýlýna yüzde 10-15 arasýnda artýþ hede-

fliyoruz. Bu; 11.5 milyar dolar demek Gaziantep için 7 milyar dolarý geçmemiz demek. Ýnþallah önümüzdeki hedefleri de tutturacaðýz diyorum. Krizden önce Suriye'ye olan ihracatýmýz 220 milyon dolar seviyesine gelmiþti. Krizle beraber bu sýfýrlandý. 915 bin kilometrelik sýnýr boyumuzu Suriye'nin muhalif gruplarý aldý. Biz, Suriye hükümetiyle olmasa da muhalif gruplarýn bölgesine insanlarýn zaruri gýda maddesini gönderiyoruz. Bu 400 milyon dolar seviyesine yaklaþmýþ bulunmakta. Bu da Suriye'nin merkezi hükümetinin sýkýntýsýndan dolayý bu insanlarýn yeme ve içmeleri muhalif gruplar tarafýndan saðlanýyor" þeklinde konuþtu.

'Asgari ücret tatmin edici düzeye getirilmeli' Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Sözcüsü Sait Þahin, asgari ücrete yapýlan zamma tepki göstererek, asgari ücretin tatmin edici bir düzeye getirilmesi gerektiðini söyledi.

H

üda-Par Sözcüsü Sait Þahin, partisinin Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nda gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. 2014 yýlýnýn ilk altý ayý için asgari ücrete yapýlan zamma tepki gösteren Þahin, belirlenen asgari ücretin açlýk sýnýrý altýda olduðuna dikkat çekti. Türkiye'de ücretlilerin büyük bir kesiminin asgari ücretle çalýþtýðýný ifade eden Þahin, "Asgari ücretin belirlemesinde 16 yaþ altý ve üstü ayrýmýnýn ortadan kaldýrýlmasý ve ücretlerin eþitlenmesi olumlu bir geliþmedir. Yine asgari geçim indirimi kapsamýnýn geniþleterek, önceden 4 çocuklu ailelerden gelir vergisi alýnmamasý, 3 çocuðu da kapsar hale geldi. Bununla birlikte Asgari Ücret Yönetmenliði'ndeki asgari ücretin, iþçilere normal bir çalýþma günü karþýlýðý ödenen ve iþçinin gýda, konut, giyim, saðlýk, ulaþým ve kültürel gibi zorunlu ihtiyaçlarýný günün fiyatlarý üzerinden asgari düzeyde karþýlamaya yetecek ücrettir, þeklindeki tanýmý deðiþtirilmemiþ ve iþçinin bakmakla yükümlü olduðu ailesi tanýma dahil edilmemiþtir. Bu nedenle sadece iþçinin kendisinin zaruri ihtiyaçlarý üzerinden hesaplanan asgari ücretin bugün bile açlýk sýnýrýnýn altýnda kalmasý, bu ücretin her ne sebeple olursa olsun vergiye tabi kýlýnmasý, insan onuruna yaraþýr bir düzeyden uzak olmasý kabul edilebilinir bir durum deðildir. Yöneticilerin her vesileyle ekonomik büyümeden, yatýrým ve istihdam alanlarýnýn geniþlenmesinden dem vurduðu bir ülkede, refahýn tabana yayýlmasýnýn önemli göstergelerinden olan asgari ücret miktarýnýn düþüklüðü normal deðildir. Ülkede ücretlilerin büyük bir kýsmýnýn asgari ücretli olduðu gerçekliðinden hareketle, bu ücrete dair bir iyileþtirmelerin tatmin edici düzeyde gerçekleþmesi gerekmektedir" dedi. ÝHA

Ýþ-Kur iþçilerin masrafýný karþýlayacak

T

ürkiye Ýþ Kurumu (ÝþKur) Diyarbakýr Ýl Müdürü Selahattin Bayram, iþsizliðe karþý çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydetti. Kurum olarak istihdam çalýþmalarýna 2013 yýlýnda hýz verdiklerini dile getiren Bayram, "Bütün meslek gruplarýnýn iþ baþý eðitim programýna dahil olmasý için çaðrýda bulunuyorum. Ýki sigortalýsý olan iþyerinin bu eðitim programýndan faydalanmasýný istiyorum. Biz iþçinin hem sigortasýný, hem de maaþýný veriyoruz. Göreve baþladýðýmdan bu yana iþbaþý eðitim programý kapsamýnda 150 dosyayý sonuçlandýrdýk. Yeni müracaatlarla birlikte bekleyen dosyalarýnýz var ve onlarý da en fazla 10 gün içerisinde sonuçlandýrýyoruz. Aralýk ayýnda 4 bin kiþiyi iþe aldýk. 2014 yýlýnda yapacaðýmýz çalýþmalarla bu sayýyý daha da artýracaðýz" dedi. ÝHA

Giyim


GÜNCEL

2 OCAK 2014 PERÞEMBE

7

Mülteciler yaþam savaþý veriyor Diyarbakýr'da kendi olanaklarýyla yaþama tutunmaya çalýþan ve donma tehlikesiyle karþý karþýya kalan Suriyeli sýðýnmacýlar, hayýrseverlerden yardým bekliyor.

K

amplarda kalmak istemediklerinden dolayý Suriye'den gelip Diyarbakýr'a yerleþen Suriyeli aileler, çetin kýþ þartlarýna kendi olanaklarýyla direnmeye çalýþýyorlar. Boyacýlýk yaparak ailesini geçindirmeye çalýþan Süleyman Cuma adlý Suriyeli, 2 yüz TL kirasý olan iki odalý bir evde 10 kiþi kalýyor. Paralarý olmadýðý için giyecek elbise, yiyecek ekmek ve yakacak odunlarýnýn olmadýðýný aktaran Süleyman Cuma, Diyarbakýrlýlarýn bu konuda çok

duyarlý olduklarýný, kendilerine her türlü yardýmý yaptýklarýný belirtti. Cuma, yetkililerin de Diyarbakýr halký gibi cömert olmasý gerektiðini söyledi. Kurumlardan yardým yok Suriye'de atýlan bir bombadan etkilenerek duyma özelliðini kaybeden Muhammed Cuma adlý Suriyeli ailenin durumu ise içler acýsý. Üstlerine atmalarý için bir tek battaniyenin bulunmadýðý evlerde yaþam mücadelesi veren aile, kapý giriþine kurduklarý

bir soba ýsýnmaya çalýþýyor. Duyabilmek için cihaz kullanmasý gerektiðini ifade eden Muhammed Cuma'nýn eþi Samira Cuma, paralarý olmadýðý için duyma cihazý alamadýklarýný ifade ederek yetkililerden yardým istedi. Umut Kapýsý Gýda Bankasý'nýn kendilerine ulaþtýrdýðý yardýmlar dýþýnda, kurumlarýn kendilerine herhangi bir yardýmda bulunmadýklarýný ifade eden Suriyeliler, yetkililerin bu konuda duyarlý olmalarýný istedi. ÝLKHA

HÜDAPAR: Roboski failleri korunuyor H

ÜDA PAR Diyarbakýr il Baþkanlýðý'nda basýn mensuplarýyla bir araya gelen Parti sözcüsü Sait Þahin, Roboski katliamýný deðerlendirdi. 27 Aralýk 2011 tarihinde TSK'ya ait savaþ uçaklarý tarafýndan gerçekleþtirilen katliamda ölenlerin ailelerine baþsaðlýðý dileyen Þahin, "2 yýl önce bir insanlýk suçu olarak deðerlendirdiðimiz bu katliam, 1937'de Dersimde, 1994'te Þýrnak'ta yapýlan katliamlardan farksýzdýr. Roboski katliamýnýn failleri bugün bile korunup kollanýyor. Emri verenler ve bu katliama imza atanlar yargý önüne çýkarýlmýyor. Katliamdan dolayý hayatýný kaybeden ailelerden özür bile dilenmemiþ, tazminat ödenmek suretiyle sorumluluktan kurtulma yoluna gidilmiþtir. Bu katliamý yapanlar kadar faillerini koruyup kollayanlarda vahþice iþlenmiþ bu insanlýk suçuna ortaktýrlar" dedi. ÝLKHA

'Bölgemiz huzura kavuþtu' A

K Parti Van Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Osman Nuri Gülaçar, demokratikleþme, çözüm süreci ve kardeþlik projeleriyle bölgenin artýk huzura kavuþtuðunu söyledi. AK Parti Ýl Baþkaný Abdullah Aras ve il yönetimi ile birlikte Van Ticaret ve Sanayi Odasý'na (VAN TSO) giden Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Osman Nuri Gülaçar'ý, VAN TSO Baþkaný Necdet Takva ve yönetim kurulu üyeleri karþýladý. Ziyareti esnasýnda kentin ekonomisi ile ilgili Takva'dan bilgiler alan Gülaçar, ilin ekonomisi noktasýnda VATSO'nun büyük bir öneme sahip olduðunu ifade etti. 31 Mart sonrasý ile birlikte Van'ýn büyümesi ve vizyon sahibi olmasý için ilin iþadamlarý ve sanayicileriyle birlikte bire bir görüþeceklerini belirten Gülaçar, ilin kalkýnmasý önünü tamamen açacaklarýný kaydetti. Herhangi bürokratik bir iþleme býrakmadan tüm çalýþmalara hýz vereceklerini anlatan Gülaçar, "Kentimizin büyümesi, vizyon sahibi olmasý adýna her türlü desteði vereceðimizi ifade ediyoruz. Tabi bu þu an sözde olan bir þey, ama rabbim nasip ederse 31 Mart'tan sonra bu söylemimizi hayata geçireceðimizi herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

'Güven ortamý oluþtu' Gülaçar, VAN TSO ziyaretinin ardýndan sýrasýyla Yol-Ýþ Sendikasý 2 Nolu Þube Baþkaný Mevlüt Saðlam, Yol-Ýþ Sendikasý 1 Nolu Þube Baþkaný Salih Çalýmlý ve Tes-Ýþ Baþkaný Naif Balandý ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada da kentin sýkýntýlarýyla ilgili bilgiler alan Gülaçar, daha sonra Bölge Gazetesi'ni ziyaret ederek Cafer Karakoç ve gazete çalýþanlarýný ziyaret etti. Gündeme iliþkin açýklamalarda bulunan Gülaçar, yapmýþ olduklarý ziyaretlerden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Halktan ciddi bir teveccüh gördüklerini ifade eden Gülaçar, "Halkýn bize karþý teveccühü ve memnuniyetinin birçok önemli sebebi vardýr. Onlardan birisi 8-10 aydan beridir süre gelen bu demokratikleþme, çözüm süreci ve kardeþlik projeleri üzerinden bölgemizin artýk hakikaten huzura kavuþmasýdýr. Burada bir güven ortamýnýn oluþmasý, halkýmýz nezdinde iktidarýmýza büyük bir teveccühün de olmasýna vesile olan bir durumdur. Belki bu noktada daha söylenmesi gereken birçok þey var. Halkýmýz, Baþbakanýmýz ve hükümetlerimizle birlikte birçok hizmete þahit oldu ve yerelde de bu güzel hizmetlerin devamýna tanýklýk edecektir" þeklinde konuþtu. ÝHA

'Operasyon ülkeye zarar verdi'

Diyarbakýr'da bin asker terhis oldu Mardin'in Kýzýltepe ilçesindeki Sivil Toplum Kuruluþlarý Platformu, 17 Aralýk operasyonu hakkýnda açýklamada bulundu. Platform, 17 Aralýk Operasyonu'nun Türkiye'ye zarar verdiðini açýkladý.

K A

skerlik süresini 15 aydan 12 aya indiren kararnameden yararlanan yaklaþýk bin asker, Diyarbakýr'da erken terhis sevinci yaþadý. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlýðý'nda erbaþ ve erler için askerliðin 15 aydan 12 aya indirilmesinin ardýndan Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde erken terhis sevinci yaþandý. Yeni yýlýn ilk dakikalarýna girilirken terhis olan askerlerin sevinçleri görülmeye deðerdi. Aileler çocuklarýnýn teskere sevincine ortak oldu. Diyarbakýr 7. Kolordu Komutanlýðý'nýn önünde erken terhis alarak evlerine dönmenin heyecanýný yaþayan askerler, komutanlarý ile vedalaþtý. Öte yandan, yeni yýla girilen ilk saatlerle birlikte Diyarbakýr'da bine yakýn askerin teskere aldýðý öðrenildi. ÝHA

ýzýltepe STK Platformu, yaptýðý toplantýda 17 Aralýk operasyonunu ele aldý. Toplantý sonrasýnda yazýlý basýn açýklamasý yapan platform Baþkaný Mehmet Þerif Öter, operasyonun ülke ekonomisine ve siyasi istikrara büyük bir darbe vurduðunu söyledi. Yolsuzluða ve rüþvete bulaþan her kim ise hukuk kurallarý içerisinde cezasýný çekmesi gerektiðini ifade eden Öter, "Hiç kimse yolsuzluk yapanlarý savunamaz. Yapýlan operasyonun þekil, zamanlama ve planlamasýna bakýldýðýnda birilerin yolsuzluðunu ortaya çýkarmaktan çok ülkenin siyasi ve ekonomik

dengelerini bozmaya yönelik olduðu izlenimi veriyor. Ülkenin ve milletin geleceði söz konusu olursa tarafýz. Bu Ülkenin bir çakýl taþýna zarar gelecekse bizler için siyasetin çok üstündedir. Son yýllarda ekonomik alanda atýlým yapan ve barýþ süreciyle hýzlý bir þekilde istikrara doðru yol alan Türkiye'nin bu baþarýsý bazý güçleri ciddi þekilde rahatsýz etmiþtir. Türkiye'nin geleceðini hedef alan bir operasyon olduðunu düþünüyoruz. Barýþ sürecini baþarýya ulaþtýran bir Türkiye bölgede, dünyada siyasi ve ekonomik güç olmasý birilerinin Ortadoðu yol haritasý ve vaat edilmiþ

topraklara kavuþma hayalleri suya düþüreceðinden, bundan sonraki hedef ve hamleleri farklý alan ve boyutlarda olabilir. Operasyon süreciyle Türkiye'nin acilen kanunlardaki yasal boþluklarý gidermesi zorunlu hale geldi. Aksi halde demokratik kazanýmlar, ekonomideki baþarý ve barýþ süreci bu tür pusu operasyonlarýyla darbe alacaktýr. STK Platformu olarak Hükümet ve muhalefet partilerin bu zor dönemde ülkenin geleceðine zarar vereci siyasi eylem ve söylemlerden uzak durulmasý çaðrýsýnda bulunuyoruz" dedi. ÝLKHA


8

Haber

2 OCAK 2014 PERÞEMBE

Kürt ve Afrika düeti Gurbetçi Kürt sanatçý Mizgin Kýlýç ile Afrikalý sanatçý Enzo Ýkah, 'Zazaca ve Kongoca' seslendirecekleri bir þarkýda düet yapacak.

K

ürtçe'nin Zazaca lehçesiyle eserlerini seslendiren gurbetçi sanatçý Mizgin Kýlýç ile Kongo'dan askerlerin zulmünden kaçarak Türkiye'de yaþamaya baþlayan sanatçý Enzo Ýkah, yeni yýlda 'Zazaca ve Kongoca' seslendirecekleri bir þarkýda düet yapacak. Dünyada barýþa ve kardeþliðe dikkat çekmek istediklerini belirten Kýlýç, düet yapacaklarý parçanýn 'Medina' adýnda genç bir kýzýn hikayesi olduðunu belirtti. Kýlýç, "Zazaca, UNESCO'nun araþtýrmasýna göre kaybolan diller arasýnda baþý çekiyor. Bu anlamda Zazaca'ya sahip çýkmamýz gerektiðine inanýyorum. Bu þekilde devam ederse bizden sonraki nesillere Zazaca adýna bir þey kalmayacak. Benim amacým, her þeyden önce klasik Kürt müziði ve otantik bir müzik tarzýndan sonra Zazaca reggea müzik ile gençlere Zazaca'yý sevdirmek ve duyurmak. Bu anlamda bir katký sunabiliyorsam ne mutlu bana" dedi. Bir dünya vatandaþý olduðunu belirten Enzo Ýkah ise, "Bizi ilgilendiren ýrklar deðil, insanlýk. Þarkýlarýmýzla barýþý ve sevgiyi teþvik ediyoruz. Medina bunu amaçlýyor. Ben

Kongoca, Mizgin Zazaca söyleyecek. Ýki insan, iki dil ama tek bir amaç için söyleyecek. Politik deðil, barýþ ve kardeþlik mesajý bu. Ben alman, Ýtalyan ve daha birçok dilde sanatçý arkadaþlarýmla düet yaptým. Amacýmýz sanatýmýzla bu kardeþliðin sesini duyurmak" diye konuþtu.

Ýkisi de zulümden kaçtý Gözlerini Almanya'da açan Mizgin'in ailesi 12 Eylül darbesi maðdurlarýndan. Dedesi ile babasý darbe döneminde tutuklanmýþ. Sorgulandýktan sonra serbest býrakýlan babasý, Almanya'ya yerleþme kararý alýyor. Kürtçe ve Türkçe'yi ailesinden öðrenen Mizgin'in müzikle tanýþmasý 14 yaþýnda baþladý. Mizgin "Ez u Ti'' (Ben ve Sen) adlý albümle müzik hayatýna ilk adýmýný attý. Kongolu Enzo Ikah da þarkýlarýný savaþlara, sosyal adaletsizliðe, ýrk-din ayrýmcýlýðýna karþý söylüyor. Kongo'da tanýnan bir sanatçý olan Enzo, ülkesinde askerlerin yaptýðý zulme karþý 'Vahþi Asker' adlý þarkýsýný canlý yayýn programýnda söyleyince tutuklanýp 10 yýl hapse mahkum oldu. Askerlere rüþvet vererek ülkesinden kaçan Enzo'nun yolu Türkiye'ye ile çakýþtý. 32 yaþýndaki Enzo, Psikoloji ve felsefe eðitimi alýrken, yüksek lisansýný ise Fransýz edebiyatý üzerine yaptý. Türkiye'de birçok þehirde konserler veren Enzo, Red, Black and White gibi albümler çýkardý. Kürtçe'nin Zazaca lehçesi ile Kongoca seslendirilecek olan parçanýn söz yazarý ise gurbette yaþayan Sýtký Budancir adlý dengbej. ÝHA

Diyarbakýr yeni yýla coþkuyla girdi Yeni yýl kutlamalarý Diyarbakýr'da coþkuyla geçti. Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, yeni yýl kutlamasý yaparken büyük bir izdiham yaþandý. Diyarbakýrlýlar, yeni yýlý davul zurna eþliðinde kutladý.

Huzurun bekçileri iþ baþýnda

V

an'da vatandaþlar yeni yýlý evlerinde veya eðlence yerlerinde kutlarken, polis ve 112 Acil Saðlýk ekipleri 2014'e görev baþýnda girdi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Haber Merkezi'nde görevli polisler memurlarý ile Saðlýk Müdürlüðü'ne baðlý 112 Acil Servis Harekat Merkezi'nde görevli saðlýkçýlarýn mesaisi yýlbaþýnda da son sürat devam etti. Ýhbarlarý deðerlendiren görevli polisler, birim ekiplerini olay yerlerine yönlendirdi. Trafik kazalarýna, kavgalara ve hýrsýzlýklara arkadaþlarýný yönlendiren ekipler, 2014'e ailelerinden uzak Emniyet Müdürlüðü binasýnda görevlerinin baþýnda girdiler. 112 Acil Servis Komuta Merkezi'nde görevli saðlýk ekipleri de, yeni yýla çalýþarak girdi. Ýl Saðlýk Müdürü Bilal Acar, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne giderek saðlýk çalýþanlarýnýn hem yeni yýlýný kutladý, hem de moral verdi. Acar, daha sonra bir görevlinin koltuðuna oturarak gelen çaðrýyý cevaplandýrdý. ÝHA

Diyarbakýr'da Mekke'nin Fethi kutlandý

A

nadolu Gençlik Derneði (AGD) Diyarbakýr Þubesi'nin düzenlediði Mekke'nin Fethi programýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Cahit Sýtký Tarancý Kültür Müzesi'nde düzenlenen program, Ulu Camii Ýmam Hatibi Mehmet Emin Mülayim hocanýn Kur'aný Kerim tilavetiyle baþladý. Program, sinevizyon gösterimi ile devam etti. Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahilerin okunduðu programda Mekke'nin fethi ile ilgili konuþmalar yapýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan AGD Diyarbakýr Þube Baþkaný Abdurrahman Ergin, "Bu programlar batýlýlaþma sürecinin getirmiþ olduðu kokuþmuþluða bir cevaptýr. Yýlbaþý eðlencesi adý altýnda yapýlan tüm çirkinliklere ve iffetsizliklere bir cevaptýr. Ýslam hiçbir zaman alternatif bir din olmamýþtýr. Tam aksine batýl dinler ve fikirler Ýslam'ýn karþýsýnda insanlýðý hakkýn yolundan alýkoymak için alternatif olmaya çalýþmýþlardýr" dedi. 'Ýnsanlar niçin yaratýldýðýný unutuyor' Araþtýrmacý yazar Ali Karakaþ ise, Peygamber efendimizin Mekke dönemi hakkýnda kýsa kesitler sunarak Mekke'nin fethi ile ilgili açýklamalarda bulundu. Karakaþ, "Allah'ýn tevafukudur ki 1 Ocak, hem Hz. Ýsa'nýn (a.s) doðum günü, hem Noel. Diðer taraftan küfrün son bulduðu, þirkin son bulduðu, hidayetin ve rahmetin kapýlarýný ebediyete kadar Müslümanlara açýldýðý Mekke'nin fethinin olduðu gündür. Bu günde insanlar çýlgýnlar gibi eðlenip niçin yaratýldýðýný bu dünyaya niçin gönderildiðini unuturken, zevk ve sefa içerisine dalarken böylesi bir ortamda Allah'a þükürler olsun bizler buradayýz. Zamanýmýzý böyle güzelliklerle dolduruyoruz" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Ç

özüm sürecinin oluþmasýyla bölgede oluþan huzur ortamý yýlbaþý kutlamalarýna da yansýdý. Ýlk kez huzurlu bir ortamda yeni yýla giren Diyarbakýr'da coþkulu anlar yaþandý. Yeni yýl kutlamalarý etkinliðinde ilk program Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nün düzenlediði programla baþladý. Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde Emniyet Müdürlüðünce Diyarbakýrlýlara salep ikram edildi. Salep daðýtým etkinliðine katýlan Emniyet Müdürü Recep Güven yoðun ilgi gördü. Diyarbakýrlýlar, Emniyet Müdürü Güven'i 'En büyük müdür bizim müdür' tezahüratlarýyla karþýladý. Etkinliðin yapýldýðý Ekinciler Caddesi'nde Diyarbakýrlýlarýn yeni yýlýný kutlamak isteyen Güven, yoðun izdihamdan dolayý gezintisini yarýda kesmek zorunda kaldý. Öte yandan yeni yýl nedeniyle eðlence merkezleri, oteller dolup taþtý. Bölgeden birçok vatandaþýn da kente eðlenmek için geldiði gözlenirken, vatandaþlar halaylar çekip dans etti. Yeni yýla neþe ve coþku içinde giren Diyarbakýrlýlar, saðlýk, barýþ ve huzur ortamýnýn devam etmesini dileyerek eðlencelerine geç saatlere kadar devam etti.

Batman'da 173 bin 488 kiþi diþ hizmeti aldý B

atman Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Baþhekimi Elif Kýlýcýkan, diþ merkezinin 2013 yýlýndaki saðlýk hizmetleri hakkýnda açýklamada bulundu. Diþ merkezine 2013 yýlý içerisinde 173 bin 488 kiþinin baþvurduðunu dile getiren Kýlýcýkan, bu hastalardan 46 bin 777 kiþinin diþ çekimi, 8 bin 510 kiþinin kanal tedavisi, 43 bin 122 kiþinin dolgu, 20 bin 500 detertraj, 23 bin 795 sabit protez venner kron, 2 bin 517 kiþinin hareketli protez ve 7 bin 23 fisür örtülemesinin yapýldýðýný ifade etti. 5 bin 132 adet çocuða koruyucu diþ saðlýðý kapsamýnda yerel fulor jel uygulamasýnýn da yapýldýðýný vurgulayan Kýlýcýkan, evde saðlýk hizmetleri kapsamýnda 297 hastanýn tedavilerinin evlerinde yapýldýðýný kaydetti. Kýlýcýkan, sosyal saðlýk hizmetleri kapsamýnda ildeki birçok okula, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baðlý

Hakkari'de yýlýn ilk bebeði "Ebrar" H

çocuk yuvalarýna, kimsesizler ve bakým yurtlarýnda taramalara gidildiði-

ni ve tedavilerinin gerçekleþtirildiðini dile getirdi. ÝLKHA

akkari Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen yýlýn ilk bebeðine Ebrar ismi verildi. Hakkari Devlet Hastanesi Doðum Servisi'nde Neslihan ve Halit Aþkan çiftinin dünyaya gelen ilk bebeklerine Ebrar ismi konuldu. Hakkari Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Hakan Türk, Hastane Baþhekimi Ayhan Sönmez, Aþkan ailesine geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Türk ve Sönmez, yeni doðan bebeðe tam altýn takarak annesine de deðiþik hediyeler verdi. Hakkari'deki yýlýn ilk bebeðinin dünyaya geldiðini belirten Türk, "Allah analý babalý büyütsün" dedi. Baba Halit Aþkan yýlýn ilk bebeðinin kendi çocuðunun olmasýnýn mutluluðunu yaþadýðýný belirtirken, anne Neslihan Aþkan ise ilk bebeklerinin yeni yýlda dünyaya gelmesinin heyecanýný yaþadýklarýný belirti. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

11 yýlda 908 subay mahkum oldu Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, 11 yýlda asta hakaret ve dövmek suçundan askeri mahkemelerce 2 bin 434 astsubaya ve 908 subaya mahkumiyet kararý verildiðini söyledi.

C

HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun soru önergesini yanýtlayan Milli Savunma Bakaný, 2002-2012 yýllarý arasýnda 975 erbaþ/erin vefat ettiðini ve tamamýnýn ailesine ulaþýlarak bilgi verildiðini ifade etti. Hayatýný kaybeden personelin ailesinin olay yerinde bilgilendirilmesi uygulamasýna 2010 yýlý sonunda baþlandýðýný belirten Milli Savunma Bakaný, bu tarihten itibaren talep eden ailelerin tamamýnýn olay yerinde bilgilendirildiðini kaydetti. Bu kapsamda cenaze iþlemleri için gelenler dýþýnda fiilen olay yerinde bilgilendirme isteyen ve bilgilendirme yapýlan aile sayýsýnýn

75 olduðunu belirten Milli Savunma Bakaný, verilen bilgiler dýþýnda belge talebinde bulunan 34 aile tespit edildiðini, ailelerin talep ettikleri bilgi ve belgeler için ilgili savcýlýða yönlendirildiðini söyledi. Milli Savunma Bakaný, 2002-2012 yýllarýnda 11 yýlda askeri mahkemelere ait adli iþ raporlarýnda yer alan Askeri Ceza Kanununun 114, 115 ve 117. maddelerinde belirtilen suçlara iliþkin istatistikler hakkýnda da bilgi verdi.

Asta hakaret ve dövmek Milli Savunma Bakaný, 2002-2012 yýllarýnda makam ve memuriyet

nüfuzunu ve vazifesini suiistimal suçundan askeri mahkemelerce verilmiþ kararlara iliþkin bilgi verdi. Buna göre 773 subay mahkumiyet, bin 183 subay hakkýnda beraat kararý çýktý. Bin 558 astsubay hakkýnda mahkumiyet, 2 bin 215 astsubay hakkýnda beraat kararý verildi. Milli Savunma Bakaný, 20022012 yýllarýnda asta hakaret ve dövmek suçundan askeri mahkemelerce verilmiþ kararlar hakkýnda da bilgi verdi. Buna göre, 908 subay için mahkumiyet, 206 subay için de beraat kararý çýktý. 2 bin 434 astsubaya mahkumiyet, 341 astsubay için de beraat kararý verildi. Bakan Yýlmaz, 2002-2012 yýllarýnda erleri

hizmetçiliðe vermek suçundan askeri mahkemelerce verilen kararlar hakkýnda da bilgi verdi. Erleri hizmetçiliðe vermek suçundan 18 subay mahkumiyet, 8 subay beraat, 36 astsubay mahkumiyet, 11 astsubay beraat etti.

BDP Ýmralý için yanýt bekliyor B

DP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, hafta sonu Ýmralý Adasý'nda Abdullah Öcalan ile görüþmek için Adalet Bakanlýðý'na baþvurduklarýný söyledi. Buldan, çözüm sürecini görüþmek için Adalet Bakaný Bekir Bozdað ile Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala ile görüþme randevularýna da yanýt beklediklerini söyledi. 2013'te neler yaþandýðý ve kimlerin kazanýp, kimlerin kaybettiðini deðerlendiren Buldan, "2013'ün kazananlarý Kürtler ve demokrasi güçleri olmuþtur ama, kaybedeni ne yazýk ki AKP olmuþtur. Çözüm sürecinde geliþtirilmeyen ve bir türlü atýlmayan adýmlar aslýnda bugün Türkiye'nin içinde bulunduðu

bu kaos ortamýnýn hazýrlanmasýna sebep olmuþtur. Ben her þeye raðmen 2014'ün Türkiye açýsýndan bir kazaným yýlý olacaðýný düþünüyorum. Ama tabi burada en büyük sorumluluk AKP hükümetinindir. Acilen yasal zeminler oluþturulmalý, ve Kürt sorunu demokratik yollarla çözülmelidir. Demokratikleþme adýmlarýnýn hýzla atýlmasý gerekiyor bu yýl baþýndan itibaren. Mesela acilen tutuklu milletvekilleri býrakýlmalý, Sabahat Tuncel ile ilgili çýkan karar dolayýsýyla TBMM'de önemli bir yasal deðiþikliði yapýlmalý, hasta tutuklular meselesi Türkiye'nin gündeminden çýkarýlmalýdýr" dedi.

VERÝ HAZIRLAMA VE KONTROL ÝÞLETMECÝLÝÐÝ HÝZMETÝ ALINACAKTIR DOÐUMEVÝ HASTANESÝ -DÝYARBAKIR KADIN SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU

9 AYLIK 70 ELEMANLI VERÝ GÝRÝÞÝ HÝZMET ÝHALESÝ ALIMI ÝÞÝ hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/194683 1-Ýdarenin a) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI SANLIURFAYOLU 7.KM 21060 BAÐLAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122519125 - 4122512129 c) Elektronik Posta Adresi : ddhsatinalma@mynet.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 9 AYLIK 70 ELEMANLI (1 VERÝ GÝRÝÞ ELEMANI (EKÝP ÞEFÝ), 69 VERÝ GÝRÝÞ ELEMANI VE 324 GÜN VERÝ GÝRÝÞ ELEMANI ULUSAL BAYRAM VE TATÝL GÜNLERÝ) VERÝ GÝRÝÞ HÝZMETÝ ÝHALESÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi (Þ.Urfa Yolu Caddesi Baðcýlar Mahallesi BAÐLAR/ DÝYARBAKIR) c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 01.04.2014, iþin bitiþ tarihi 31.12.2014 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Þ.Urfa Yolu Caddesi Baðcýlar Mahallesi BAÐLAR/ DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 24.01.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Ýhale konusu hizmetin, isteklinin faaliyet alanýna girdiðini belirten Faaliyet Belgesi sunulmalýdýr. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;

2 OCAK 2014 PERÞEMBE

9

Baþbakan'a 2 bin sayfalýk rapor

M

eclis Anayasa Komisyonu Baþkaný Burhan Kuzu, Baþbakan Erdoðan'a 2 bin kiþilik istihbarat raporu sunulduðunu açýkladý. Kuzu, raporda, devlet içindeki paralel yapýnýn ayrýntýlarýnýn yer aldýðýný söyledi. Sosyal paylaþým sitesi Twitter üzerinden açýklama yapan Kuzu, "Baþbakan'a sunulan istihbarat raporunda, 42 ilde yapýlacak 'Cadý avý' engellendi" dedi. Kuzu, raporda yer alan 2 bin kiþinin rütbeli emniyet mensubu, akademisyen, bürokrat, hakim, savcý, basýn mensubu ve iþadamý olduðunu açýkladý.

'Artýk gitme vakitleri geldi' Y

eni yýl kutlamalarýnýn ardýndan temizlik görevlileriyle yemek yiyen Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mustafa Sarýgül, "Ýstanbul'u yönetenlerin artýk gitme vakti geldi" dedi. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý, Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, Niþantaþý'nda akþam saatlerinde baþlayan yýlbaþý eðlencesinin ardýndan saat 03.00'da temizlik görevlileriyle bir araya geldi. Niþantaþý Atiye Sokak'ta temizlik personeliyle yemek yiyen Mustafa Sarýgül, yýlbaþý programýnda görev alan herkese teþekkür etti. Sarýgül, "Yeni yýlda Ýstanbul'da kin, nefret ve sevgisizlik dönemi bitecek. Ýstanbul'da barýþ, özgürlük, demokrasi, adalet dönemi ve ötekisi olmayan bir anlayýþ hakim olacak. Hiçbir þekilde ayrýmcýlýk yapmayan, yurttaþlarýmýzýn yüzde yirmisi, yüzde otuzu, yüzde kýrký, yüzde ellisi benim anlayýþý deðil, biz yurttaþlarýmýzýn hiçbir siyasi parti farký gözetmeden yüzde yüzünü kucaklamak istiyoruz. Yeni yýlda, yüzde yüzünün de yüzünü güldürmek istiyoruz. Hem yoruldular artýk Ýstanbul'dan gitme vakitleri geldi. Ýstanbul'u yönetenlerin artýk gitme vakti geldi" diye konuþtu.

4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Bu ihalede , Kamu kurum ve kuruluþlarýnda ve/veya özel kuruluþlarda yapýlan Veri Giriþ ve Kontrol Elemaný Hizmeti veya Bilgi Sistemlerinin Kullanýmýna Yönelik Olarak Yapýlan Eleman Hizmeti benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi C Blok 3.Kat Satýn Alma Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi C Blok 3.Kat Satýn Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn-2502

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

Haber

2 OCAK 2014 PERÞEMBE

TSK füze menzillerini uzatýyor ASELSAN ve TÜBÝTAK, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin elindeki eski tip bomba ve füzelerin modernizasyonu için anlaþma imzaladý. Anlaþma kapsamýnda savaþ uçaklarýndan atýlan eski tip bombalara "güdüm kiti" takýlacak.

S

özleþme kapsamýnda, TÜBÝTAK SAGE güdüm kitlerinin geliþtirilmesinden, ASELSAN ise kitlerin üretiminden ve satýþýndan sorumlu olacak. Türkiye'nin ilk yerli uzun menzilli seyir füzesi SOM'un menzilinin de yapýlacak araþtýrmalarla bin kilometreyi aþmasý planlanýyor. Geçen Haziran ayýnda Konya'da düzenlenen Pençe-2013 tatbikatýnda 1950'li yýllarda üretilen 500 kiloluk MK-83 bombalarýna "Kanatlý Güdüm Kiti" takýldý ve hedefler 100 kilometre uzaktan vuruldu. Yapýlan testi Genelkurmay Baþkaný orgeneral Necdet Özel de izledi. Bu sayede eski sayýlan Hava Kuvvetleri Komutanlýðý envanterindeki bombalar düþük bir maliyetle akýllý bombaya dönüþtü.

Yaklaþmadan vuruyor Kanatlý Güdüm Kiti, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn kullandýðý 500 ve 250 kilogramlýk bombalarýn üzerine takýlýyor ve bomba, kanatlarý sayesinde uçarak nokta atýþýyla hedefi vuruyor. Böylece bombalara her türlü hava koþulunda uzak mesafelerden de atýlsa hassas vuruþ yeteneði kazandýrýlýyor. Bu da uçaklarýn tehlikeli bölgeye yaklaþmadan görevlerini eski tip bombalarla dahi güvenli bir þekilde yapmalarýný saðlýyor.

21 yýl sonra tarihi ziyaret

S

arkozy'den sonra yumuþayan Türkiye-Fransa iliþkileri, daha da yakýnlaþacak. 21 yýl sonra Türkiye'ye gelen ilk Fransa Cumhurbaþkaný Hollande olacak. 30 milyar dolarlýk bir anlaþma için masaya oturacak. Türkiye yeni yýlda yeni diplomatik atak baþlatacak. Avrupa Birliði ile iliþkiler yeniden masaya koyulurken, devlet baþkaný olarak yýlýn ilk konuðu Fransýz Cumhurbaþkaný François Hollande olacak. 21 yýl sonra Paris'ten Ankara'ya gerçekleþe-

cek ilk resmi ziyarette, Fransa'dan AB müzakerelerinde blokajýn kaldýrýlmasý istenecek. "Ýki ülke iliþkilerinde büyük potansiyel var. Ancak uygulanan blokajlar bu potansiyelin harekete geçmesinin önünde engel oluyor. Blokajlarý kaldýrýn iliþkilerimiz gereken seviyeye ulaþsýn" mesajý verilecek.

AB ve ekonomik iþbirliði Edinilen bilgilere göre, ilk durak olarak Ankara'ya gelecek olan Hollande, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül

tarafýndan resmi törenle karþýlanacak. Görüþmelerin ardýndan ortak basýn toplantýsý düzenlenecek. Hollande Ankara'da Baþbakan Erdoðan'la da bir araya gelecek. Ankara'daki temaslar sýrasýnda Hollande'a önemli mesajlar verilecek. Hollande'nin gündeminde siyasi konular kadar ekonomik iþbirliði de olacak. Türkiye 22 milyar dolar yatýrýmla inþa edilmesi planlanan Sinop nükleer santralinde JaponFransýz konsorsiyumu ile çalýþma kararý almýþtý. Enerji Bakaný Taner Yýldýz da Fransýz GDF þirketinin Ýskenderun'da santral kurmak istediðini belirterek, "Türkiye'de kömür santrali yatýrýmýna da soyunuyorlar. 7-8 milyar Euro yatýrým yapacaklar. Yatýrýmlarý için biz de onlara yerli kömür teklif ettik" demiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

2 OCAK 2014 PERÞEMBE

11

Yolspor kamp yolcusu Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup'ta sezonun ilk yarýsýný 20 puanla 5.sýrada tamamlayan Diyarbakýr Yolspor'da kamp krizi çözüldü.

Y

önetim, takýmý 10 günlük kampa gönderme kararý aldý. 3 Ocak Cuma günü baþlayacak olan kamp çalýþmalarý 12 Ocak'ta sona erecek. Kamp çalýþmalarýnýn,Mersin'de bulunan Karayollarý Tesisleri'nde yapýlacaðý açýklandý. Yolspor'un baþarýlý futbolcularýndan Murat Güneþ, Diyarbakýrspor A.Þ. ile birlikte kampa gitti. Genç futbolcu beðenilirse yeþilkýrmýzýlý takýmda kalacak, beðenilmezse de Yolspor'a geri dönecek. Yolspor, transfer çalýþmalarý için ise diðer kulüplerden ayrýlacak futbolcularý bekliyor. Bu yüzden þu ana kadar somut bir adým atýlamadýðý öðrenildi.

Elazýðspor'un devre arasý kamp programý belli oldu

Kaymakam Erkan baþarýlý sporcularý ödüllendirdi Bitlis'in Tatvan Kaymakamý Murat Erkan, Tatvan'da yapýlan Türkiye Muaythai Süper Ligi 7. ayak yarýfinal müsabakalarýnda baþarýlý olan sporcularý altýnla ödüllendirdi.

A

ntrenör Ömer Uður ve yarýfinal müsabakalarýnda baþarýlý olan sporcular Gökhan Kara, Ejder Bilgi ile Eyyüpcan Subaþý'yý makamýnda kabul eden Kaymakam Erkan, 3 sporcuyu elde ettikleri baþarýdan ötürü hem kutladý hem de altýnla ödüllendirdi. Sporun gençleri kötü alýþkanlýklardan uzak tutmasý nedeniyle çok önemli bir aktivite oluðunu belirten Kaymakam Erkan, þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonrada spora ve sporcuyu tam destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Sporculardan okuldaki derslerinde de baþarýlý olmalarýný isteyen Erkan, "Spor baþarýsýna okul baþarýsý da eklenirse baþarý kaçýnýlmaz olacaktýr. Bu nedenle sporcularýn özellikle ahlak ve davranýþlarýyla gerek insanlara gerekse topluma örnek davranýþlar içerisinde olmalarý gerekmektedir. Biz spor ve sporcuya destek verm-

eye devam edeceðiz. Ýnþallah bu destekler ilçemize daha nice baþarýlar getirecektir" diye konuþtu. Antrenör Ömer Uður ise, spora

ve sporcuya verdiði destekten ötürü Kaymakam Erkan'a teþekkür etti. Tatvan ilçesinde yapýlan Türkiye Muaythai Süper Ligi 7. ayak yarýfi-

nal müsabakalarýnda baþarýlý olan sporculardan Gökhan Kara ve Ejder Bilgi'nin 18 Ocak'ta Antalya'da yapýlacak olan Muaythai final müsabakalarýnda Bitlis'i temsil edeceklerini açýklayan Ömer Uður, hedeflerinin burada da galibiyet olduðunu belirtti. Final müsabakalarýnda gelip gelen sporcularýn Eylül 2014'te yapýlacak olan Avrupa kupasýna katýlmaya hak kazanacaðýný ve Avrupa kupasýnda Türkiye'yi temsil edeceklerini dile getiren Uður, "Ýnþallah sporcularýmýz finalde de baþarýlý olacaklar. Ben buna caný gönülden inanýyorum. Avrupa kupasýnda da inþallah gerek ilimizi gerekse ilçemize büyük bir baþarý daha armaðan edeceklerdir. Ben tekrar spora ve sporcuya destek veren herkese teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

Yeni Malatyaspor'da transfer için Korkmaz'ýn raporu bekleniyor Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da transfer çalýþmalarý için teknik direktör Mert Korkmaz'ýn vereceði raporun beklendiði ifade edildi.

Ý

lk teknik direktörlük deneyimini Yeni Malatyaspor'da yaþayacak olan Mert Korkmaz, resmi sözleþmeyi imzaladýktan sonra ilk iþ olarak Yeni Malatyaspor'un ilk yarýda oynadýðý maçlarýn görüntülerini izliyor. 17 maçýn görüntüsünü alan 42 yaþýndaki teknik adam, Antalya kampý öncesinde futbolcularla ilgili bilgi sahibi olmak için maç görüntülerine yoðunlaþtý. Antalya'da gerçekleþtirilecek olan devre arasý kamp çalýþmalarýnda da futbolcularýn performanslarýný yakýndan görme þansýný yakalayacak olan Korkmaz'ýn, yönetime transferle ilgili bir rapor sunmasý bekleniyor. Sarý-kýrmýzýlý takýmda stoper, orta saha ve forvet mevkilerine transfer yapýlacaðý öðrenildi.

S

por Toto Süper Lig'in ilk yarýsýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Elazýðspor'un devre arasý kamp programý belli oldu. Elazýðspor, devre arasý kamp programý için Antalya'yý tercih etti. Bordo-beyazlýlar, devre arasý kampýna 6 Ocak'ta Antalya'da Lara Miracle Otel'de baþlayacak. Ziraat Türkiye Kupasý'nda Elazýð'da oynanacak olan Medical Park Antalyaspor mücadelesine kadar Antalya'da kamp yapacak olan bordo-beyazlýlar, burada her hangi bir

hazýrlýk maçý oynamayacak. Elazýðspor'un, Ziraat Türkiye Kupasý grup müsabakalarýný hazýrlýk maçý olarak deðerlendireceði öðrenildi. Çaykur Rizespor maçýnýn ardýndan 9 günlük izne ayrýlan futbolcular, 5 Ocak'ta Antalya'da toplanacak. 15-16 Aralýk'ta Elazýð'a gelecek olan bordobeyazlý takým, Ziraat Türkiye Kupasý'nda rakibi Medical Park Antalyaspor'la yapacaðý maçýn ardýndan 1 haftalýðýna tekrar Antalya'ya gidecek.

Þanlýurfaspor'un ilk yarý karnesi PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor, sezona þampiyonluk hedefiyle baþlamasýna raðmen sezonun ilk yarýsýný 26 puanla 8. tamamladý.

S

ezona Raþit Çetiner yönetiminde büyük hedeflerle baþlayan Þanlýurfaspor, istediði sonuçlarý alamayýnca Çetiner'in yerine yardýmcýsý Ömer Can Göksu ile devam etme kararý aldý. Ancak Göksu'dan da istenen sonuçlar gelmeyince yönetim, Reha Kapsal ile el sýkýþtý. Lige, sahasýnda Karþýyaka ile 1-1 berabere kalarak baþlayan "Ceylanlar", deplasmanda Orduspor'a 2-0 yenilerek kapattýðý ilk devre 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 maðlubiyetle 26 puaný hanesine yazdýrdý.

Güneydoðu temsilcisi, evinde sadece 9 puan toplarken, burada attýðý 12 gole karþýlýk kalesinde 15 gol gördü. Deplasmanda baþarýlý bir tablo çizen sarý-yeþilli ekip, sadece Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ve Orduspor'a yenildi. Rakip sahalarda 17 puan toplayan Þanlýurfaspor, fileleri 12 kez havalandýrýrken kalesinde 8 gol gördü. Toplamda 24 gol atan Þanlýurfaspor, kalesinde ise 23 gol gördü. "Ceylanlar", ligde 5 takýma gol atamazken 13 takýma gol atmayý baþardý. Takýmýn en golcü futbolcusu 6 golle Banahane olurken bunu 4 golle Ýsmail Haktan Odabaþý izledi. Ýlk yarýda 3 kez kýrmýzý kart gören Þanlýurfaspor, 54 sarý kart alarak Tekden Denizlispor ile ligin en fazla sarý kart gören takýmý oldu. Onur Akbay 7 sarý kartla takýmýn en fazla kart gören oyuncusu oldu.


12

CMYK

2 OCAK 2014 PERÞEMBE

Kamp için Antalya'ya giden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da transfer çalýþmalarý devam ederken, takýmýn futbol þube sorumlusu Cemal Doðrul, transferde her zaman tutarlý bir politika izlediklerini söyledi. larýný kaydetti. Doðrul, "Türkiye liglerinin en istikrarlý takýmlarýndan biriyiz. Ayný teknik heyetle 3 sezondur çalýþýyoruz. 3 yýldan beri oynayan futbolcularýmýz oldukça fazla. Her sene veya her transfer döneminde sil baþtan kadro kuran, kadro yapýsýyla fazla oynayan kulüp deðiliz. Bu açýdan ne yaptýðýmýzý biliyoruz. Bize faydalý olacak isimlerle görüþme halindeyiz" dedi.

"SADECE 2 FUTBOLCU GÝTTÝ"

S

por Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor transferde temkinli. Ýstikrara önem verdiklerini belirten futbol þube sorumlusu Cemal Doðrul, ara transferde dikkatli adýmlar atmaya çalýþtýk-

Kendileri için oyuncunun isminin deðil, takýmýn ihtiyacý olan oyuncunun esas olduðunu aktaran Doðrul, þu ana kadar sadece Sercan ve Bülent'in takýmdan ayrýldýðýný vurgulayarak, "Görüþtüðümüz isimler de takýmýn ihtiyacý olan mevkilere yöneliktir. Kamp sýrasýnda bu yöndeki geliþmeleri kamuoyu ile paylaþacaðýz. Þu ana kadar sadece Sercan ve Bülent'le yollarýmýzý ayýrdýk. Diðer oyuncularla ilgili bir netlik yok. Kamuoyunda konuþulanlar söylentiden ibarettir" diye konuþtu.

Diyarbakýrspor Samet Hasan ile yollarýný ayýrdý Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta D mücadele eden Diyarbakýrspor A.Þ'de, sezon baþýnda Ünyespor'dan transfer edilen Samet Hasan Yýldýran ile yollar ayrýldý.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

aha önce Ýbrahim Ýdis'le yollarýný ayýran yönetim, Samet Hasan'ý da devre arasý kampý kadrosuna almayarak, kendisine kulüp bulmasýný istedi. Futbolcuya kendisine kulüp bulmasý halinde bonservis konusunda kolaylýk saðlanacaðý sözü verildi. Kocaelispor maçýnda ayaðý kýrýlan Doðancan Kýlýç'ýn ise ikinci yarýya yetiþemeyeceði ve bu sezon forma giymesinin zor ihtimal olduðu ifade ediliyor. Bu futbolcunun yerine savunmaya transfer yapýlmasý için çalýþmalarýn baþlatýldýðý öðrenildi.

Tatvan Gençlerbirliði Spor, Hakan Keleþ ile anlaþtý Bitlis'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Tatvan Gençlerbirliði Spor, deneyimli çalýþtýrýcý Hakan Keleþ'le sezon sonuna kadar anlaþma saðladý.

CMYK

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

G

eçen sezon da bir süre Tatvan Gençlerbirliði Spor'u çalýþtýran tecrübeli teknik adam, bu yýlda sezon sonuna kadar kulüple anlaþtý. Kulüpten yapýlan yazýlý açýklamada, geçtiðimiz sezon takýmý çalýþtýran ve taraftarlarýn yakýndan tanýdýðý Hakan Keleþ'le anlaþtýðý belirtilerek, "Yakýn zamanda Recep Bayýk ile sözleþmemizi feshettikten sonra teknik direktör arayýþlarýna baþlamýþtýk. Yapýlan görüþmeler neticesinde tecrübeli teknik direktör Hakan Keleþ'le her konuda anlaþmaya varýlmýþtýr. Ligin ikinci devresinde takýmýn baþýna geçecek olan Keleþ, ayrýca devre arasý kampýnda takýmla bir araya gelecek. Þampiyonluk için emin adýmlarla yolumuza devam ederken, transferimizin hayýrlý olmasýný dileriz" denildi. Kulüp Baþkaný Muhsin Obalý ise, yeni transferi taraftara armaðan ettiklerini belirterek; "Eski hocamýz Recep Bayýk ile yollarýmýzý ayýrdýktan sonra devre arasýna kadar antrenör yardýmcýmýz ile yola devam ettik. Devre arasý tatiliyle birlikte Hakan Keleþ'le yaptýðýmýz görüþme olumlu neticelenmiþtir. Her konuda hocamýzla anlaþmaya vardýk. Taraftarýmýzýn geçen yýldan yakýndan tanýdýðý Hakan

Diyarbakýrspor Sportif Direktörü Vedat Tanrýverdi, þu ana kadar Kýrýkhanspor'dan Cemal Doðu'yu transfer ettiklerini belirterek, "Diðer transferler kampta netlik kazanacak. Nokta transfer yapma peþindeyiz. Hocamýz daha önce takýmý izlemiþ ve bilgi sahibi. Yapýlacak transferler konusunda ayný düþüncedeyiz. Görüþtüðümüz önemli oyuncular var. Kamp devam ederken onlarla anlaþacaðýz. Kampa götürdüðümüz yetenekli gençler de var. Bunlarla ilgili kararý teknik heyetimiz verecek" dedi.

hocamýzýn camiamýza hayýrlý olmasýný dilerim. Þu an itibariyle herhangi bir futbolcu transferi söz konusu deðildir. Bu konuda çalýþmalarýmýz devam ediyor. Transferle ilgili geliþmeleri önümüzdeki süreçte paylaþmayý düþünüyoruz. Tatvan Gençlerbirliði Spor gerek baþarýsýyla gerekse profesyonel duruþuyla kendini ispatlamýþtýr. Bu anlamda kulübün baþarýsý için kiþilere deðil genel baþarýya bakýlmalýdýr. Kiþiler geçicidir kulüp kalýcýdýr. Kulübümüz baþarý yolunda emin adýmlarla ilerlemeye devam edecektir. Son zamanlarda sosyal paylaþým siteleri baþta olmak üzere kamuoyunda kulüple ilgili çok sayýda asýlsýz iddialara yer verilmektedir. Kulüp yöneticilerimizin basýna yaptýðý açýklamalar ve kulübümüzden yapýlan resmi açýklamalar dýþýndaki hiçbir iddiaya itibar etmeyiniz. Allah'ýn izniyle 3 Lig hedefimize ulaþmak için elimizden gelen çabayý göstereceðiz" diye konuþtu.

02 01 2014 gazete sayfaları