Page 1

BDP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti BDP Ergani Belediye Meclis üyesi Nedim Kaçar, AK Parti'ye geçti. Kaçar için AK Parti seçim bürosunda düzenlenen rozet takma törenine, AK Parti Ergani Belediye Baþkaný Adayý Abbas Hüseyinoðlu, Ýlçe Baþkaný Bayram Kaya ve çok sayýda partili katýldý. Hüseyinoðlu tarafýndan parti rozeti takýlan eski BDP'li Meclis üyesi Kaçar, ailece aldýðý karar doðrultusunda AK Parti'ye geçtiðini söyledi. 5’te

Yaðmur Silvan çiftçisini güldürdü

Diyarbakýr dünyaya tanýtýldý Bu yýl 18'incisi düzenlenen Doðu Akdeniz Uluslar Arasý Turizm ve Seyahat Fuarý'nda (EMÝTT) Diyarbakýr standý büyük ilgi görüyor. Fuarda baþta kentin tarihi, kültürü ve tatlarý tanýtýldý. Standý ziyaret eden konuklara kente özgü tatlar ikram edildi. 6’da

Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Çapan, yaðýþlarýn Türkiye'nin yüzünü güldürdüðünü söyledi. Çapan, yýlýn yaðýþ açýsýndan iyi baþladýðýný belirterek, aylardýr endiþeli olan çiftçilerin yaðmurlarla birlikte endiþelerini üstlerinden attýðýný dile getirdi. 6’da

Kredi kartlarýnda yeni dönem

CUMARTESÝ 1 ÞUBAT 2014

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Yeniden yargýlama geçmiþi de kapsamalý Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, "DGM döneminden baþlamak üzere yeniden yargýlamalar yapýlmalýdýr. Çünkü DGM ve özel yetkili mahkemeler adalet deðil, haksýzlýk daðýttý" dedi. BDP'den gözaltý tepkisi

Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Van Ýl Baþkaný Musa Ýtah, gözaltýna alýnan gençlerin serbest býrakýlmasýný istedi. 7’de

Karýn tokluðuna çalýþýyorlar

Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde hizmet veren fýrýncýlar karýn tokluðuna çalýþýyor. 5’te

Baro Baþkaný Tahir Elçi, hükümetin üzerinde durduðu özel yetkili mahkemelerin kaldýrýlmasý ve yeniden yargýlamalara iliþkin deðerlendirmede bulundu. Özel yetkili mahkemelerin kaldýrýlmasýný olumlu bulduðunu belirten Elçi, "Bu mahkemeler, DGM'lerden bu yana adet deðil, haksýzlýða ve adaletsizliðe neden oldu. Adil yargýlama hakkýný ihlal eden ve engelleyen olaðanüstü mahkemelerdir. Dolayýsýyla bunlarýn kaldýrýlmasý olumludur, ancak baþta devlet güvenlik

mahkemesi kararlarýnýn yeniden yargýlama konusu yapýlmasý gerekiyor. Özel bir düzenleme ile sadece son bir iki yýlýn yargýla-

malarý deðil, DGM döneminden baþlamak üzere yeniden yargýlamalar olmalýdýr. DGM döneminde yargýlananlarýn tümümün hükmü infaz edilmiþtir. KCK davalarýnýn yüzde 90'ný hala devam etmekte. Bu davalarda yapýlacak düzenleme ile normal aðýr ceza mahkemelerine devir edilip görülmeli. Yeniden yargýlama sadece Ergenekon ve Balyoz tutuklularý için olursa bu çifte standart olur. Tüm özel yetkili mahkemelerde yargýlananlar da bu kapsama alýnmalý" þeklinde konuþtu. 4’te

Kredi kartlarýnda yapýlan yeni düzenleme yarýndan (bugün) itibaren yürürlüðe girecek. Cep telefonu, gýda ve akaryakýta taksit yapýlamayacak. Taksitlendirme sayýsý da 9 ayý aþmayacak.Kredi kartlarýnda yapýlan yeni düzenleme yarýndan (bugün) itibaren yürürlüðe girecek. Cep telefonu, gýda ve akaryakýta taksit yapýlamayacak. Taksitlendirme sayýsý da 9 ayý aþmayacak. 6’da

'Ülkeyi yeniden inþa ediyoruz' Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr Gecesi'nde hemþerileriyle bir araya geldi. Gecede katýlan Bakan Eker, "Biz,1920 ruhuyla Türkiye'yi yeniden inþa etmenin çabasý içerisindeyiz. Çözüm süreci bunun adýdýr" dedi. 7’de

DTB yöneticileri dergi daðýttý Ýstanbul'da 18'incisi düzenlenen Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý'nda Diyarbakýr Valiliði ile birlikte yer alan Diyarbakýr Ticaret Borsasý Yöneticileri, Medeniyetler kenti Diyarbakýr adlý dergi daðýttý. 8’de

SYDV aileye sahip çýktý Diyarbaký r'ýn Silvan Ýlçe Kaymakamlýð ý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV), çamurlu evde yaþayan Sansarkan ailesine sahip çýktý. 5’te

Kardeþ-Der'den 30 aileye yardým

Sur eþbaþkan adaylarýna ilgi

Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde faaliyet yürüten Kardeþ-Der, 30 aileye gýda yardýmýnda bulundu. 4’te

Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Seyid Narin ve Fatma Þýk Barut, Terkan bölgesinde köy ziyaretlerine devam ediyor. 7’de

4704 depremzede daha eve kavuþtu 5Ergani'de 'hayat boyu öðrenme' toplantýsý Lice olaylarýna kýnama 5  

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

1 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

'Gece 11 ile 02 arasýnda uyuyun' Griple mücadelede, saðlýklý beslenme ve hijyen kadar kaliteli uyku da önemli rol oynuyor. Çünkü uykusuzluk, gribe ve birçok hastalýða davetiye çýkardýðý gibi, hastalýklarýn iyileþme sürecini de yavaþlatýyor.

Gribin kol gezdiði bugünlerde, uzmanlardan sýk sýk saðlýklý beslenme ve hijyen kurallarýna dikkat edilmesi gerektiðine yönelik açýklamalar geliyor. Griple mücadelede, saðlýklý beslenme ve hijyen kadar kaliteli uykunun da son derece önemli rol oynadýðýný belirten Ýntegratif Týp, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Ebru Aydýn, uykusuzluðun, hem hastalýklara zemin hazýrladýðýný hem de hastalýklarýn iyileþme sürecini yavaþlattýðýný söyledi. Dr. Aydýn'ýn dikkat çektiði önemli bir nokta da uykunun zamaný ve uyunacak ortamýn özellikleri. Çünkü kaliteli uykuda karanlýk temel þartlarýn baþýnda geliyor. Zira melatonin karanlýkta salgýlanan bir hormon. Dr. Aydýn, melatonin eksikliði olan kiþilerde gribal enfeksiyonlarýn ve bazý bakteriyel hastalýklarýn daha fazla izlendiðini, hatta bu hastalýklarýn daha aðýr geçtiðini söylüyor.

SÝHÝRLÝ KELÝME: MELATONÝN Dr. Aydýn, melatonin hormonunun faydalarýna iliþkin her gün yeni çalýþmalarýn ortaya çýktýðýný belirtiyor: "Melatonin hormonunun baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirdiðine dair pek çok çalýþma var. Baðýþýklýk sistemi de

normalde bir dedektif gibi çalýþýr. Her gün ya içeriden oluþan, kontrolsüzce çoðalan tümör hücreleri ya da dýþarýdan bakteri veya virüs gibi zararlýlarýn üzerinde dedektif gibi tarama yapar. Yolunda gitmeyen bir þey varsa dýþarýdan gelen zararlýlar varsa bunlarý temizler. Ve melatonin hormonunun görevini yapmasý için saðlýklý ve kaliteli uyku þart." Melatonin hormonunun baðýþýklýk hücrelerini pozitif yönde etkilediðine vurgu yapan Dr. Aydýn, baðýþýklýk sisteminin zayýflamasýnýn kansere kadar gidebildiðini, bu nedenle gece çalýþan insanlarýn daha fazla risk altýnda olduðunu hatýrlatýyor.

GECE 23'DEN SONRA UYKU HERKESE ÞART Dr. Aydýn, melatonin hormonunun en fazla salgýlandýðý saatler hakkýnda ise þunlarý söylüyor: "Melatonin özellikle gece 11'den sonra salgýlanmaya baþlýyor ve gece 2'ye kadar en üst seviyeye çýkýyor. Sabaha doðru da yavaþ yavaþ azalýyor. O nedenle özellikle bu saatlerdeki uykuyu kaçýrmamak gerekiyor. Tabii melatonin hormonunun en çok karanlýkta salgýlandýðýný unutmamak gerekir. Bu nedenle uyunulan yerin karanlýk olmasý, gece lambasý kullanýlmamasý çok önemli." Ýhtiyaç duyulan uyku süresi ise

Meme kanserinde radyoterapi süresi azalýyor Meme kanserinde klasik yöntemle haftalar süren radyoterapi süresi, intraoperatif radyoterapi yöntemi ile birkaç saate iniyor. Yeni yöntemle çevre dokularýnýn zarar görmesi de engelleniyor.Meme kanserinde intraoperatif radyoterapi ile klasik yöntemle haftalar süren radyoterapi süresi birkaç saate iniyor ve çevre dokularýnýn zarar görmesi cihaz sayesinde engellenmiþ oluyor. Medicana International Ankara Hastanesi'nde yeni bir teknoloji olan intraoperatif radyoterapi yöntemi ile meme kanseri tedavisi artýk kýsa sürede yapýlýyor. Özelde Ankara'da tek, Türkiye'de de sayýlý hastanenin sahip olduðu bu cihazla meme kanserinde ameliyatýn hemen ardýndan 46 dakikada radyoterapi gerçekleþtiriliyor. Klasik yöntemde haftalar süren tedavi, bu makine sayesinde çok kýsa sürede tamamlanýyor hem de meme koruyucu özelliðiyle kozmetik problemler çok az yaþanýyor. Cihazýn ameliyattan sonra hangi aþamada kullanýldýðýný anlatan Radyasyon Onkoloji Uzmaný Prof. Dr. Kaan Oysul, "Cerrahlarýmýz tümörü çýkardýktan sonra parçayý patolojiye yolluyoruz. Patoloji sonrasý tahlilden gelen sonuçlara göre eðer hasta tedaviyi uygulamaya uygunsa biz devreye giriyoruz ve hemen tümörün çýkarýldýðý yere cihazýmýzýn aplikatörünü yerleþtirip tedaviyi uyguluyoruz. Çok rahat bir cihaz, kurulumu açýsýndan dakikalara ihtiyacýmýz var. Aplikatörün büyüklüðüne baðlý olarak 20-40 dakika arasýnda aplikatörün ve tümörün büyüklüðüne de iliþkin tedavi sürüyor" þeklinde konuþtu.

"6 HAFTA YERÝNE 20 DAKÝKA" Meme kanseri tedavisinde tümör çýkartýldýktan sonra

kalan memeye mutlaka en az 6 hafta radyoterapi yapýlmasý gerektiðini belirten Prof. Dr. Oysul, "Bizim bu tedavimizden sonra hasta 6 hafta uygulanan radyoterapiden kurtulmuþ oluyor. 6 haftalýk radyoterapiyi biz 20 dakika içerisinde sýkýþtýrýlmýþ olarak vermiþ oluyoruz. Yapýlan çalýþmalarda aletin diðer 6 haftalýk tedavi ile karþýlaþtýrýldýðýnda ondan daha düþük bir baþarýsý olmadýðýný göstermiþtir. Tedavide eþit sonuçlarý vardýr. Tedavi sonuçlarýndan daha da önemlisi cihazýn çevredeki saðlam dokularýn daha saðlam korunmasýdýr. Karþý meme, akciðer ve kalp, bunlar meme kanserinde hastanýn radyoterapisinde dikkat etmemiz gereken kritik noktalar. Karþý memede ikincil kansere, 20 yýl sonra akciðer kanserine, kalpte de kardiyolojik yan etkilere yol açabiliyoruz. Dýþarýdan tedavi uyguladýðýmýzda böylesi bir risk var. Ama bu tedavi cihazýnda organlara radyasyon gitmediði için, daha sýnýrlý bir yer tedavi ettiðimiz için yan etkiler ile karþýlaþmýyoruz" diye konuþtu. Meme Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Haluk Alagöl ise, "Bu terapi sayesinde çevre dokular zarar görmüyor. Koltuk altý lenf modullarýna tümörün sýçramadýðý erken vakalar için uygulanmakta. Kadýnýn koltuk altýnda lenflerde temizse ameliyata alýnabiliyor" dedi.

kiþiden kiþiye farklýlýk gösteriyor. Kimi 8 saatlik uykuyla kendini zinde hissederken, kimine 6 saat yetiyor da artýyor. Buna karþýn Dr. Ebru Aydýn, genel olarak insanlarýn ortalama 7 saat uyumasý gerektiðini söylüyor ve uyarýyor: "Kuvvetli bir baðýþýklýk sistemi, saðlýklý bir ömür için 6 saatten az uyumamak gerekiyor. 6 saatten az uyuyan kiþilerde örneðin kalp hastalýklarý daha fazla izleniyor. Gündüz uykularýnýn çok fazla önemi yok. Önemli ve gerekli olan gece 11'den sonra uyumak. Ancak saðlýklý ve kaliteli uyku için kesinlikle karanlýk ortam þart. Televizyon baþýnda uyumak ise son derece saðlýksýz ve yanlýþ. Bu arada oda ýsýsý da çok sýcak olmamalý."

Bir insan günde ne kadar gýda almalý? Beslenme konusunda ezber bozan kitaplarý ve açýklamalarýyla tanýnan Mehmet Ali Bulut, 'Bir insana gün içinde lazým olan gýda 300 gramdýr' dedi. Moral FM'de Kadýnca Kararýnca programýna konuk olan Mehmet Ali Bulut, beslenme alýþkanlýklarýna dair çok çarpýcý açýklamalarda bulundu. Kendisinin geçmiþ dönemlerde bir takým rahatsýzlýklar yaþadýðýný dile getiren Bulut, bu konularý araþtýrma gereðini bu þekilde duyduðunu ve beslenme konusunda detaylý araþtýrmalarýný devam ettirdiðini söyledi. Kan gruplarýna göre beslenme konusunda öncelikli olarak kendini ele alan Bulut, çalýþmalarýnýn devamýnda çok ciddi kaynaklara ulaþtýðýný, Kuran-ý Kerim ve sünnete uygun hareket etme yönünde delillere rastladýðýný da iþaret etti. Fýtrata göre beslenmeyi savunan Bulut, doðru beslenmenin maddi manevi bir önem taþýdýðýnýn altýný çizdi. "300 GRAMDAN FAZLASI..." Ýnsanlara çok yemenin dayatýldýðýný belirten Bulut, "Bir insana gün içinde lazým olan gýda 300 gramdýr" diye konuþtu. 24 saat süresince bu gýdanýn

insan vücudu için yeterli olduðunu söyleyen Bulut, aksi durumda vücuda alýnan besinlerin toksinlere neden olduðunu ifade etti. Fazla yenen her gýdanýn vücuda yük olduðunu söyleyen Bulut, özellikle açlýk uygulamanýn saðlýk açýsýndan çok faydalý olduðunu ifade etti. Açlýk uygulamak için zamanýn iyi belirlenmesi gerektiðinin de altýný çizen Bulut, "Hicri ayýn 13, 14, 15 o zaman ay dolunaydýr, kan basýncý yüksektir, fazla açlýk duyulmaz. o günlerde açlýk yapmada yarar var" dedi. Her 10 günde bir 24 saatlik oruç tutulmasýný öneren Bulut, "vücuttaki asýl sorun toksinlerdir. Bu vesile ile bunlardan arýnmýþ olunuyor" diye ekledi. ÇOK YEYÝP KÝLO ALMAYANLAR DÝKKAT Öte yandan, çok yemek yediði halde kilo almayan insanlarýn risk grubunda olduðunu söyleyen Bulut, "Bir insan 300 gramdan fazla yiyor, asabiyet yaþamýyor ve sivilce gibi sorunlar yaþamýyorsa o insan baðýþýklýk sistemini kaybetmiþtir; durum gerçekten önemlidir" ifadelerini kullandý.

ÇENGEL BULMACA


Van'da kara kýþ V

an'da birkaç gündür aralýklarla devam eden kar yaðýþýnýn ardýndan etkili olan tipi çok sayýda köy yolunun kapanmasýna neden oldu. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði, Van merkez ve ilçelerinde toplam 200 köy yolunun ulaþýma kapalý olduðunu bildirirken, Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ekiplerinin çalýþmalarýna aralýksýz devam ettiðini kaydetti. Zaman zaman tipi halinde etkili olan kar yaðýþý ve çýð düþmesinden dolayý VanBahçesaray yolu 2 gündür ulaþýma kapalý. Bölgede halen fýrtýna ile birlikte yaðan kar ve çýð tehlikesinden dolayý Karayollarý 11 Bölge Müdürlüðü ekipleri, Van-Çatak yolu ile Yukarý Narlýca köyüne kadar çalýþmalarýný sürdürüyor. ÝHA

1 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Kan donduran bir töre cinayeti daha

Öldürüp kuyuya attýlar

Girdiði gizli iliþki sonucu hamile kalan 19 yaþýndaki H.G, kaldýðý kadýn sýðýnma evin den alýnan akrabalarý tarafýndan iple boðularak kör kuyuya atýldý. Yoðun çalýþma sonucu cinayeti aydýnlatan jandarma, 5 gündür kayýp olan G.'nin cesedini buldu. Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesine baðlý Tekmeli Köyü Sergen Mezrasý'nda yaþayan ve yaklaþýk 5 ay önce, 3.5 aylýk hamile olduðu fark edilen H. G, þiddet gördüðü ve ölümle tehdit edildiði gerekçesiyle Diyarbakýr Kadýn Sýðýnma Evi'ne götürülerek koruma altýna alýndý. Amcaoðullarý H. G ve C. G., temas kurarak olayýn tatlýya baðlanacaðýný ve evine dönmesini istedikleri H. G., kadýn sýðýnma evinden ayrýlarak amcaoðullarý ile birlikte köye doðru yola çýktý. Bir daha kendisinden haber alýnamayan H. G.'nin aile fertleri, kýzlarýnýn kayýp olduðunu söyleyerek, jandarmadan yardým istedi. 5 gündür kayýp olan H. G.'nin bulunabilmesi için köyde arama çalýþmalarýný yürüten jandarma ekipleri, töre cinayetinden þüphelenerek,

soruþturmayý derinleþtirdi.

8 aylýk hamileydi Ekipler, H. G.nin sýðýnma evinden

amcaoðullarý tarafýndan alýnarak, köye doðru yola çýktýklarýný tespit etti. H. G. ve C. G, isimli iki kardeþin suçlarýný

itiraf etmesi üzerine olayý aydýnlatan ekipler, itfaiye ekiplerinin yardýmýyla köyün 2 kilometre ilerisindeki yaklaþýk 20 metre derinliðindeki kör kuyudan H. G.'nin cansýz bedenini çýkardý. Otopsi yapýlmak üzere önce Viranþehir Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan H. G.'nin boðazýnda ve vücudunun farklý bölgelerinde þiþlikler tespit edilirken, 8 aylýk hamile olduðu belirlendi. G.nin cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacýyla Adana Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Jandarma tarafýndan suçunu itiraf eden H. G. ve C. G, isimli iki kardeþ gözaltýna alýndý. Kardeþlerin sorgularýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan adli makamlara sevk edileceði öðrenildi. ÝHA

Baþarýlý öðrenciler için gezi düzenlendi Batman'ýn Hasankeyf ilçesinde eðitim gören baþarýlý öðrenciler için gezi programý düzenlendi. Hasankeyf Beþir Tutuþ Çok Programlý Lisesi, 60. Yýl Ortaokulu, Saklý Ortaokulu ve Karaköy Ortaokulu'nda okuyan baþarýlý öðrenciler için Batman gezisi düzenlendi. Yaklaþýk 90 öðrencinin katýldýðý gezide, ilk olarak öðrencilere Batman Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü'nde sinema gösterimi yapýldý ve burada yer alan tarihi eserler hakkýnda kýsaca bilgi verildi. Batman ÝMKB Anadolu Öðretmen Lisesi'nde yenilen öðle yemeðinden sonra, Fen Lisesi'nde bulunan bilim müzeleri gezildi. Fen Lisesi yetkilileri tarafýndan okulda yer alan fizik, kimya, biyoloji, fosil taþ müzesi, eski teknoloji müzesi ve bitki hayvan müzesi öðrencilere gezdirildi. ÝHA

Komando deðil arýza ekibi Bariyerlere çarparak durabildi Muþ'ta kar yaðýþý nedeniyle buzlanan yolda kayan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak durabildi. Mersin'den Muþ'un Malazgirt ilçesine gitmekte olan Muþ firmasýna ait 34 UVS 63 plakalý yolcu otobüsü, Korkut ilçesine baðlý Karakale Beldesi çýkýþýnda zeminin karlý ve buzlu olmasý sebebiyle kaydý. Kayma sonrasý

frenleri de tutmayýnca otobüs geri giderek bariyerlere çarptý. Otobüste yaklaþýk 30 yolcunun bulunduðu öðrenilirken, kazada can ve mal kaybý yaþanmadý. Muþ'tan otobüse binen O.Ç. isimli yolcu, son günlerde yaþanan otobüs kazalarýndan ötürü korku dolu anlar yaþadýklarýný belirterek, "Bende Muþ'tan bindim. Kar yaðmýþtý zeminde kaygandý. Frenler de tutmayýnca araç kaydý. Allah'tan baþka bir araca çarpmadýk. Çok þükür ölen yaralanan olmadý. Bariyerlere çarpmasaydýk daha feci olabilirdi. Lastiklerin yazlýk lastik olduðunu düþünüyorum, çünkü çok kaydýk" dedi. ÝHA

Hakkari'de kar yaðýþý nedeniyle elektrik hatlarýnýn kopmasý sonucu yaklaþýk 3 gündür karanlýkta kalan köylüler, arýza ekibiyle birlikte geçit vermeyen ve çýð tehlikesi bulunan daðlarda kopuk elektrik tellerini arýyor. Çetin kýþ þartlarýnýn yaþandýðý Hakkari'de kapalý bulunan köy ve mezra yollarýnýn yeniden açýlmasý için geceli gündüzlü karla mücadele çalýþmasý devam ederken, günlerdir karanlýkta olan onlarca köye yeniden elektrik verilmesi için çalýþmalar aralýksýz sürdürülüyor. Hakkari-Van karayolu üzerinde yaklaþýk 3 günden beri karanlýkta bulunan Kýrýkdað ve Çanaklý Köyü sakinleri, sabahýn ilk saatlerinden itibaren Vangölü Elektrik Daðýtým AÞ (VEDAÞ) Hakkari Ýl Müdürlüðü arýza ekiplerine destek amacýyla daðlarda kopan elektrik tellerini arama çalýþmasý baþlattý. Karlý daðlarýn yamaçlarýnda çýð tehlikesine aldýrýþ etmeden düþe kalka elektrik tellerini bularak arýzayý giderin ekipler ve köylüler, daha sonra Zap Vadisi'nin kenarýndaki yüksek gelirim direklerinden koparak Zap Suyu'na düþen

Betonda yeþeren bitki þaþýrttý Diyarbakýr'ýn Çýnar ilesinde bir iþyerinde beton arasýnda yeþeren bitki görenleri hayrete düþürdü. Ýlçede bakkal dükkaný iþleten Ramazan Dinç, uzun zamandýr bu bitkinin iþ yerinde beton arasýnda yeþerdiðini belirtti. Bitkiyi görenlerin þaþkýnlýklarýný gizleyemediklerini ifade eden Dinç, su verilmeyen, güneþ görmeyen, topraða dokunmayan bitkinin nasýl yeþerdiðini anlayamadýðýný ama Allah'ýn her þeye kadir olduðunu söyledi. ÝLKHA

telleri çekerek sudan çýkarmaya çalýþtý.

Köylülere teþekkür Kablolarý baðladýklarý iplerin yardýmýyla düþe kalka çeken köylüler, her yýl kýþ aylarýnda elektrik hatlarýnýn kopmasý sonucu günlerce karanlýkta kaldýklarýný ifade ederek, köylerine daha erken elektrik verilmesi için VEDAÞ arýza ekiplerine destek verdiklerini söyledi. VEDAÞ yetkilileri ise, Hakkari il genelinde kar yaðýþýnýn elektrik hatlarýný vurduðunu belirterek, karanlýkta kalan onlarca köye yeniden elektrik verilmesi için destek veren köylülere teþekkür etti. Karanlýkta kalan köylere yeniden elektrik verilmesi için geceli gündüzlü çalýþtýklarýný da belirten VEDAÞ yetkilileri, bir taraftan þehir merkezindeki elektrik sorununu çözmek, diðer taraftan da köy ve mezralara elektrik verilmesi için insan gücünün üzerinde bir çaba sarf ettiklerini söyledi. ÝHA

Doktora saldýrý iddiasý Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde görev yapan bir doktorun saldýrýya uðradýðý iddia edildi. Sabah saatlerinde Dr. Yusuf Azizoðlu Devlet Hastanesi'ndeki görevine giden dahiliye uzmaný Dr. Selim Ay, hastane dýþýnda bir kiþinin saldýrýsýna uðradý. Saldýran þahsýn kim olduðunu bilmediðini söyleyen Dr. Ay, Silvan Emniyet Müdürlüðü'ne giderek saldýran þahýs hakkýnda þikayetçi oldu. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA


4

Gündem

1 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Yeniden yargýlama geçmiþi de kapsamalý' Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, "DGM döneminden baþlamak üzere yeniden yargýlamalar yapýlmalýdýr. Çünkü DGM ve özel yetkili mahkemeler adalet deðil, haksýzlýk daðýttý" dedi.

Baro Baþkaný Tahir Elçi, hükümetin üzerinde durduðu özel yetkili mahkemelerin kaldýrýlmasý ve yeniden yargýlamalara iliþkin deðerlendirmede bulundu. Özel yetkili mahkemelerin kaldýrýlmasýný olumlu bulduðunu belirten Elçi, "Bu mahkemeler, DGM'lerden bu yana adet deðil, haksýzlýða ve

adaletsizliðe neden oldu. Adil yargýlama hakkýný ihlal eden ve engelleyen olaðanüstü mahkemelerdir. Dolayýsýyla bunlarýn kaldýrýlmasý olumludur, ancak baþta devlet güvenlik mahkemesi kararlarýnýn yeniden yargýlama konusu yapýlmasý gerekiyor. Özel bir düzenleme ile sadece son bir iki yýlýn yargýlamalarý deðil, DGM döneminden baþlamak üzere yeniden yargýlamalar olmalýdýr. DGM döneminde yargýlananlarýn tümümün hükmü infaz edilmiþtir. KCK davalarýnýn yüzde 90'ný hala devam etmekte. Bu davalarda yapýlacak düzenleme ile normal aðýr ceza mahkemelerine devir edilip görülmeli. Yeniden yargýlama sadece Ergenekon ve Balyoz tutuklularý için olursa bu çifte standart olur. Tüm özel yetkili mahkemelerde yargýlananlar da bu kapsama alýnmalý" þeklinde konuþtu.

Kardeþ-Der'den 30 aileye yardým

'Bakanlýða rapor sunacaðýz' Adil yargýlamalara iliþkin yapýlacak düzenlemelerde örgüt üyeliðini içeren 314. Maddenin kaldýrýlmasý gerektiðini ifade eden Baro Baþkaný Tahir Elçi, "Ýfade ve yürüyüþ kanununda da deðiþiklikler yapýlmalýdýr. Çünkü basit bir yürüyüþte bile insanlarýn örgüt üyeliði suçundan yargýlandýðýný gördük. Bu nedenle bu maddelerle ilgili kesinlikle deðiþiklikler olmalý. Aksi takdirde yapýlacak düzenleme amacýna uygun olmaz ve sorun bizce çözülmüþ olmaz. Baro olarak özel yetkili mahkemelerin kaldýrýlmasý ve yeniden yargýlamaya iliþkin uzun süredir yaptýðýmýz bir çalýþma vardý. Çalýþmamýzý bitirip görüþlerimizi içeren raporumuzu Adalet Bakanlýðýna sunacaðýz" ifadelerini kullandý.

Mahrumiyet mezrasý

G.V. 5070059923 nolu mükellefi olup 3051’den 3200’e kadar olan 3 cilt gider pusulamý kaybettim.Hükümsüzdür Mehmet Sabri Karadede ---------------------------------------------------------Diyarbakýr/Baðlar nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Sedat Oruç

1 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4521 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Van'ýn Erciþ ilçesinde 704 kiracý daha kura sonucu yeni evlerine kavuþtu. Son yapýlan kura ile birlikte toplamda bin 344 kiracý ev sahibi oldu. Erciþ Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü salonunda düzenlenen kura çekimi, Erciþ 3. Noteri huzurunda gerçekleþtirildi. 717 kiracýnýn hak sahipliði kazandýðý kura çekiminde 704 konut sahiplerini bulurken, 13 kiþi ise yedek olarak belirlendi. Bu arada, önceki tarihlerinde yapýlan kura çekimlerin ilkinde 500, daha sonra ise 136 kiracý kura sonucunda ev sahibi olmuþtu. Son çekilen kura ile birlikte ilçede bin 344 kiracý yeni evlerine kavuþmuþ oldu. ÝHA

DÝYARBAKIR ÝL AFET VE ACÝL DURUM MÜDÜRLÜÐÜ ÝLE BAÐLI BULUNAN SÝVÝL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BÝRLÝK MÜDÜRLÜÐÜ HÝZMETLERÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE 7 ( YEDÝ ) ÖZEL GÜVENLÝK PERSONELÝ ÝLE 1 ( BÝR ) AY 4 ( DÖRT ) GÜN SÜRELÝ SÝLAHSIZ ÖZEL GÜVENLÝK DÝYARBAKIR ÖZEL ÝDARESÝ ÝL AFET VE ACÝL DURUM MÜDÜRLÜÐÜ

Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde faaliyet yürüten Kardeþ-Der, 30 aileye gýda yardýmýnda bulundu. Ergani Kardeþ-Der, 2'si Suriyeli 30 aileye gýda yardýmý yaptý. Derneðin hazýrladýðý gýda paketleri yardým komisyonu ve bayanlar komisyonu üyeleri aracýlýðýyla muhtaçlara ulaþtýrýldý. Yapýlan yardýmlarla ilgili konuþan Ergani Kardeþ-Der Yardým Komisyonu Baþkaný Mustafa Öz, "2014 yardýmlarýna baþladýk. Bu kýþ aylarýnda muhtaçlarýn ihtiyaçlarýný gidermek, onlarý yalnýz býrakmamak, hal ve hatýrlarýný sormak bizim Ýslami sorumluluðumuzdur. Yardýmlarýmýzda Suriyeli aileleri de unutmadýk. Ýnþallah önümüzdeki günlerde yardýmlarýmýz devam edecektir" dedi. ÝHA

Zayi ilaný

704 depremzede daha eve kavuþtu

Mardin'in Derik Ýlçesi'ne baðlý Zeytinpýnar Köyü Susam Mezrasý'nda oturan 300 kiþi, okul, yol ve su sorunu nedeniyle özellikle kýþ aylarýnda büyük sýkýntýlar çekiyor. 30 haneli, 300 nüfuslu Susam Mezrasý'nda yaþayanlar, okul, yol ve su sorunlarýna çözüm bulunmasý için yýllardýr çalmadýk kapý býrakmadýklarýný söyledilerç En temel ihtiyaçlarý olan içme suyunu mezradan 1 kilometre uzaklýktaki kaynaktan temin ettiklerini belirten köylülerden Süleyman Özyýlmaz, "Bugüne kadar cami binasý dýþýnda kamu yatýrýmý olmadý köyümüzde. Okul yok, yol yok, su yok. Cami binasý var, imam geliyor, yol kapalý olduðu için o da camiyi görmeden geri dönüyor. Ne yolumuz var ne suyumuz. Cenazelerimizi bile bu yoldan traktörle ya da iþ makineleriyle getirmek zorunda kalýyoruz" dedi. 'Çocuklarýmýzý 4 kilometre taþýyoruz' Baðlý olduklarý Zeytinpýnar Köyü muhtar azasý olduðunu belirten Þeyhmus Dem ise, "Her yere baþvurmamýza raðmen, herhangi bir çözüm getirilemedi. 60 öðrencimiz buradan Derik ilçe merkezine 5 servis aracý ile gitmektedir. Zaten yol yok, bir de en hafif yaðmurda her yer çamur oluyor. Sabah saat 05.00'te okula giderken ve saat 16.30'da gelirken, mutlaka 4 kilometreyi de ya aileler gidip çocuklarýný sýrtlayarak ya da traktörlerle getiriyor. Devlet bir an evvel çözüm getirmesi lazým" diye konuþtu. Mezra sakinlerinden Hasan Yetiþtiren de 5 gün önce amcasý Hacý Mehmet Özyýlmaz'ýn kapanan yol yüzünden yaþamýný yitirdiðini söyledi.

Diyarbakýr Ýl Afet Ve Acil Durum Müdürlüðü ile baðlý bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüðü Hizmetlerinde Çalýþtýrýlmak Üzere 7 ( Yedi ) Özel Güvenlik Personeli ile 1 ( Bir ) Ay 4 ( Dört ) Gün süreli Silahsýz Özel Güvenlik hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/11694 1-Ýdarenin a) Adresi : Kýtýlbil Mah. Silvan Yolu 13. Km. SUR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122285409 - 4122285427 c) Elektronik Posta Adresi : info@diyarbakirafetacil.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 7 ( Yedi ) Güvenlik Personeli Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Afet Ve Acil Durum Müdürlüðü c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 34(Otuz dört) gündür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Afet Ve Acil Durum Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : 10.02.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Ýlgili mevzuat gereði Özel Güvenlik Firmasý Çalýþma Belgesi 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Afet Ve Acil Durum Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Afet Ve Acil Durum Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-177

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


CMYK

Bölge Haber

1 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

5

Karýn tokluðuna çalýþýyorlar BDP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti BDP Ergani Belediye Meclis üyesi Nedim Kaçar, AK Parti'ye geçti. Kaçar için AK Parti seçim bürosunda düzenlenen rozet takma törenine, AK Parti Ergani Belediye Baþkaný Adayý Abbas Hüseyinoðlu, Ýlçe Baþkaný Bayram Kaya ve çok sayýda partili katýldý. Hüseyinoðlu tarafýndan parti rozeti takýlan eski BDP'li Meclis üyesi Kaçar, ailece aldýðý karar doðrultusunda AK Parti'ye geçtiðini söyledi. AK Parti Belediye Baþkan Adayý Abbas Hüseyinoðlu ise, Kaçar'ý partiye geçiþinden dolayý tebrik ederek, "Kaçar arkadaþýmýz doðru bir tercih yapmýþtýr. Arkadaþýmýz, artýk partimizin çatýsý altýnda hizmet edecektir. Aldýðý karardan dolayý kendisini kutluyorum. Türkiye'nin iktidarý olan partimizin yaptýklarý ortadadýr. Türkiye AK Parti'nin hizmetleriyle tanýþmaya devam edecektir. Ergani belediyesini alarak, partimizin hizmetlerini halkýmýzla tanýþtýrmayý hedefliyoruz" dedi. AK Parti Ýlçe Baþkaný Bayram Kaya ise dünya lideri Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile birlikte hizmet etmek büyük bir teveccüh olduðunu vurgulayarak, partilerine geçen Kaçar'ý tebrik etti. ÝHA

Ergani'de 'hayat boyu öðrenme' toplantýsý Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde 'Hayat Boyu Öðrenme Halk Eðitimi Planlama ve Ýþbirliði' toplantýsý yapýldý. Toplantýya, Hayat Boyu Öðrenme Halk Eðitimi Planlama ve Ýþbirliði Komisyon üyelerinden Ahmet Atabey, Ýlçe Emniyet Müdürü Erkan Güneþ, Milli Eðitim Þube Müdürü Ýbrahim Halil Akboyun, okul müdürleri, kamu kurum ve kuruluþ müdürleri ve sendika baþkanlarý katýldý. Toplantýda konuþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Atabey, eðitimde öðrenci ve vatandaþlarý bu tür çalýþmalara dahil etmek için aileleri bilinçlendirmek istediklerini belirtti. Tüm kurumlarýn ellerindeki imkanlarý kullanmak zorunda olduklarýný ifade eden Atabey, kurumlarýn birbirlerine yardýmcý olmalarý gerektiðini söyledi. Þube Müdürü Ýbrahim Halil Akboyun ise, ilçedeki resmi, özel ve sivil toplum kuruluþlarýnýn idarecileriyle yaygýn eðitim ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi, planlanmasý, ortaya çýkan güçlüklerin deðerlendirilmesi ve kurumlar arasý iþbirliði koordinasyonunun saðlanmasý, etkinliklerin birlikte planlanmasý, uygulamaya konulmasý, hizmet tekrarý, kaynak israfýnýn önlenmesi ve verimliliðin artýrýlmasý amacýyla çalýþacaklarýný söyledi. ÝHA

Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde hizmet veren fýrýncýlar karýn tokluðuna çalýþýyor.

17 yýldan beri fýrýncýlýk mesleðiyle uðraþan fýrýncý Aziz Çoban, maddi sýkýntýdan dolayý fýrýncýlýða baþladýðýný belirterek, bu mesleði özentiden deðil, geçimlerini saðlamak adýna yaptýðýný ifade ederek, ''Ben bu mesleðe geçim sýkýntýsý olduðu için baþladým. Artýk bu mesleðimizi belirli bir süre sonra ister istemez sevmeye baþladýk. Çünkü anladým ki ben bu meslek ile hayatýmý sürdüreceðim. Yýllardýr bu iþle uðraþýyoruz. Yalnýz bu fýrýncýlýðýn abartýlý bir kazancý yoktur. Çermik'te þu an karýn tokluðuna çalýþýyoruz. Ýstediðimiz bir rayiçle ekmeði alýp halka veremiyoruz. Diyarbakýr gibi bir rayiç alamýyoruz. Aslýnda bir yandan da halkýn da bundan dolayý ezilmesini istemiyoruz. Çünkü onlarýn da fazla alým gücü yoktur. Birçok þey pahalý oldu. Biz de buna uyup zam yapalým desek olmaz'' dedi.

Ýyi bir rayiç istiyorlar Günde ortalama beþ yüze yakýn ekmek sattýklarýný söyleyen Aziz Çoban, ''Biz bu fiyatla gittiðimiz zaman çalýþtýrdýðýmýz iþçilere de istediði maaþý veremiyoruz. Ýþçinin istediði bir fiyat olmadýðýný biliyoruz ve bizde vicdanen rahat deðiliz. Gönül ister ki iyi bir rayiç ya da iyi bir satýþ olsun ve iþçileri de tatmin edecek bir maaþý olsun. Bir mekân çalýþtýrýcýsýyla bir iþçinin günlüðü ayný seviyededir. Bazý müþterilerimiz evden yoðurduklarý hamuru bize getiriyorlar. Bazýlarý bu ev ekmeðini seviyorlar. Bazýlarý da bu ev hamurunun daha ucuza geldiði için bu þekilde tüketiyorlar. Gerçekte bu düþündükleri gibi ucuz deðildir. Çünkü bu ekmeðin buðdayý, unu, mayasý ve birde fýrýncýnýn aldýðý ücreti hesaplarsak, geriye hamuru yoðururken çekilen zahmet kalýyor'' þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Lice olaylarýna kýnama Hür Dava Partisi (Hüda-Par), düzenlediði basýn açýklamasýyla önceki gün Lice'de meydana gelen olaylarý kýnadý. Cuma namazý çýkýþý Ulu Camii önünde toplanan yaklaþýk bin kiþilik bir grup, Lice'de seçim çalýþmalarý sýrasýnda HüdaPar'ýn konvoyuna yapýlan saldýrýyý protesto etti. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Mustazaflar Cemiyet Diyarbakýr Þube Baþkaný Yardýmcýsý Cemil Ünsal, Hüda-Par'lýlarýn Lice'de büyük bir teveccüh ile karþýlandýðýný söyledi. Ünsal, "Bunu hazmedemeyen BDP ilçe binasýndan çýkan faþist zihniyetli birkaç kiþi, Hüda-Par Baþkan adaylarý ve üyelerini adeta taþ yaðmuruna tutmuþ, odun, kalas ve kesici aletlerle saldýrmýþtýr. Bu saldýrýlar sonucu onlarca Hüda-Par üyesi yaralanmýþtýr. Bu provokasyonun asýl failleri BDP yetkilileridir. Zira siyasi menfaatleri uðruna þimdiye kadar Ýslami STK'lara yapýlan hiçbir saldýrýyý kýnamadýlar. Ne Kürdistan eski Kürdistan'dýr, ne de Müslümanlar

eski uyuyan Müslümanlardýr. Lice provokasyonun üçüncü bir faili de var ki, o da kolluk güçleridir. Diðer saldýrýlarda olduðu gibi bu saldýrý da emniyet güçleri olaylarý izlemekle yetinmiþlerdir. Olaylara sadece seyirci olmuþlardýr. Olaylarýn büyümesinin ardýndan ise parti üyelerine yönelik biber gazý atmýþtýr" dedi.

Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV), çamurlu evde yaþayan Sansarkan ailesine sahip çýktý.

'Ýnadýna huzur ve barýþ' Daha sonra konuþan Hüda-Par Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Hüseyin Yýlmaz ise, partilerinin inadýna huzur, inadýna barýþ diyeceðini ve Kürdistan'ý hak etmiþ olduðu hizmete, yere getireceðini söyledi. Yýlmaz, "Olay sadece BDP Hüda-Par meselesi deðildir olay fikirseldir, ideolojiktir. Bu seçim Kürt halkýnýn kaderini belirleyecek olan bir seçimdir. Arkadaþlarýmýz araçlarýna bindikten sonra BDP ilçe binasý ve çevrelerinden çýkan ayak takýmýnýn saldýrýlarý gerçekleþti. 30 dolayýnda þu an taþ, sopa ve býçakla yaralý olan kardeþimiz var. Eðer bir provokasyon varsa bu kesinlikle esnafýn ve halkýn bizi baðrýna basmasýný kabullenemeyen ve bugüne kadar kabus gibi çöken zihniyetin provokasyonudur" diye konuþtu. Grup, tekbir ve sloganlar attýktan sonra sessizce daðýldý. ÝHA

SYDV Müdürü Cuma Sanmaz, Bahçelievler Mahallesi'nde çamurlu evde yaþayan 73 yaþýndaki Amil Sansarkan, yatalak eþi Remziye Sansarkan ile psikolojik sorunlarý olan oðlu Hanifi Sansarkan'ý ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda aileye gýda yardýmýnda bulunan Sanmaz, civarda bir ev kiralanarak, aileye kira yardýmý, yatalak olan Remziye Sansarkan'ýn ise gerekli iþlemlerin ardýndan hastanede tedavi altýna alýnacaðý belirtti. Sanmaz, "Çamurlu evde yaþam mücadelesini veren aileyi

Personel taþýma servisi ve Hizmet amaçlý araç kiralam hizmet alýmý M.T.A.GÜNEYDOÐU ANADOLU DÝYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Ýhale kayýt numarasý 1-Ýdarenin a) adresi b) telefon ve faks numarasý c) elektronik posta adresi (varsa) 2-Ýhale konusu hizmetin a) niteliði, türü ve miktarý b) yapýlacaðý yer c)

iþin süresi

SYDV aileye sahip çýktý

: 2014/12252 : Selahaddini Eyyubi Mahallesi Aydýn Arslan bulvarý No:30 21080 Baðlar/Diyarbakýr : 04122373991-92-93 Faks:04122373994 : d.bakir@mta.gov.tr : Hizmet alýmý2 adet minibüs (18 kiþilik) ve 1 Adet binek sedan dizel taksi : M.TA Bölge Müdürlüðü günlük hizmetleri ile servis güzergahlarý arasý : 13.03.2014-12.03.2015 tarihleri arasý takvim günüdür. (251gün)

3-Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : M.T.A. Bölge Müdürlüðü DÝYARBAKIR b) tarihi ve saati : 10.02.2014 saat 10:00 4-Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1.Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya Sanayi odasý veya ilgili Meslek odasý Belgesi; 4.1.1.1.Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi odasýnda yada ilgili meslek odasýndan ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, Odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge. 4.1.1.2.Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi odasýndan ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, Tüzel kiþiliðinin Odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge. 4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 4.1.2.1.Gerçek kiþi olmasý halinde Noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2.Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre Tüzel kiþiliðinin ortaklarý Üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamýnýn Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmasý halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza

ziyaret ederek, gerçekten içler acýsý bir durum. Gerekli çalýþmalarýn ardýnda yatalak olan Remziye Sansarkan'ý gerekli giriþimler sonucu hastanede yatýrýlarak tedavi altýna alacaðýz. Ailenin oturduðu evin çatýsýndan içeriye su ve çamurlarýn girmesi nedeniyle en kýsa zamanda baþka bir eve nakillerinin gerçekleþtirip gerekli kira yardýmlarýnýn yapýlmasý, yatalak olan Remziye Sansarkan'ýn yapýlacak iþlemler sonrasý akým aylýðýný baðlanmasýný saðlamak, aileye yine vakfýmýz bünyesinde gerekli gýda ve nakdi yardýmýn yapýlmasýyla aileye sýcak bir orta oluþturacaðýz. Habercilerin giriþimleriyle bu aileden haberdar olduk. Bu gazeteci arkadaþýmýzda teþekkür ediyoruz" dedi. ÝHA

sirküleri. 4.1.3.Þekli ve içeriði Ýdari þartnamede belirlenen teklif mektubu 4.1.4..Þekli ve içeriði Ýdari þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5.Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.6.Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde Ticaret ve Sanayi Odasý/Ticaret Odasý bünyesinde bulunan Ticaret Sicil memurluklarý veya Yeminli Mali Müþavir yada Serbest Muhasebeci Mali Müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren standart form uygun belge 4.2. Ekonomik ve mali yeterliliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliliðe iliþkin kriter belirlenmemiþtir. 4-3. Mesleki ve teknik yeterliliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gerekenkriterler. 4.3.1.1.Ýþ deneyim belgeleri. Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 Oranýndan az olmamak üzere ihale iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1.Kamu veya Özel sektörde gerçekleþtirilen her türlü araç kiralama hizmetleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5-Ýhale sonucu ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6-Ýhale yerli isteklilere açýktýr. 7-Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1.Ýhale dokümaný idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk lirasý) karþýlýðý Satýn alma Þefliðinden satýn alýnabilir. 7.2.Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümaný satýn almalarý zorunludur.Veya EKAP üzerinden e-Ýmza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8-Teklifler ihale günü Saat 10.00 a kadar Ýdare adresine verebileceði gibi Ýadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderebilir. 9-Ýstekliler tekliflerinin birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliye her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.Bu ihalede iþin tamamý için teklif verilecektir. 10-lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az .60(Altmýþ) takvim günüdür. 12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

Basýn-180

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


6

EKONOMÝ

Diyarbakýr dünyaya tanýtýldý 1 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Bu yýl 18'incisi düzenlenen Doðu Akdeniz Uluslar Arasý Turizm ve Seyahat Fuarý'nda (EMÝTT) Diyarbakýr standý büyük ilgi görüyor. Fuarda baþta kentin tarihi, kültürü ve tatlarý tanýtýldý. Standý ziyaret eden konuklara kente özgü tatlar ikram edildi.

Yaðmur Silvan çiftçisini güldürdü Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Çapan, yaðýþlarýn Türkiye'nin yüzünü güldürdüðünü söyledi. Çapan, yýlýn yaðýþ açýsýndan iyi baþladýðýný belirterek, aylardýr endiþeli olan çiftçilerin yaðmurlarla birlikte endiþelerini üstlerinden attýðýný dile getirdi. Çapan, "Çiftçilerimizle birlikte, esnafýmýzda derin bir nefes almýþtýr. Mevsim normallerin üstünde olan sýcaklardan dolayý rahatsýzlýðýmýz vardý. Bu rahatsýzlýðýmýz sadece bizim deðil, tüm Türkiye'nin de rahatsýzlýðýydý. 2014 yýlýnýn Ocak ayýnda yaðan bu yaðýþlardan sonra, tüm Türkiye'nin yüzü gülmüþtür. Çiftçinin kýþ ayýnda en büyük beklentisi kar ve yaðmurdur. Ýnþallah bu yaðýþlar devam eder ve mahsullerimiz çok iyi olur. Silvan'da 550 bin dekar ekili alan var. Mart ve Nisan ayýnda ekilecek olan 80 bin dekar da sulu arazi alaný bulunuyor. Yaðmurlar tam zamanýnda yetiþti. Havanýn iklim þartlarýnýn üstünde sýcak oluþu, bizleri gerçekten endiþelendiriyordu. Bizim bölgemizde buðday var, arpa ekiliyor, yaðmur miktarý bugüne kadar ortalamanýn altýndaydý. Son günlerde yaðan yaðmur bizleri sevindirdi. Bundan sonra yaðacak yaðmurlar bizleri daha da sevindirecek" dedi. ÝHA

Diyarbakýr mimarisini yansýtan konaklar görünümündeki stantta Diyarbakýr'ýn tanýtýmý yapýlýyor. Vali Mustafa Cahit Kýraç'ýn yaný sýra Diyarbakýr'ý temsilen Vali Yardýmcýsý Ahmet Dalkýran, AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Galip Ensarioðlu, Sur Kaymakamý Aydýn Ergün, Eðil Kaymakamý Taner Bircan, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Ýlhan Karakoyun, Sivil Toplum Kuruluþ Temsilcileri ile Diyarbakýr'dan gelen gazeteciler bulunuyor. Açýlýþtan itibaren oldukça ilgi gören Diyarbakýr standý, ikinci günde de yoðun ilgi gördü. Fuarýn ilk günü Diyarbkaýr standýný eski Diyarbakýr Valisi, þimdi Ýstanbul Valisi olan Hüseyin Avni Mutlu' da ziyaret etti.

Vali Mutlu da ziyaret etti Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, tarafýndan karþýlanan Vali Mutlu, '' Diyarbakýr eþi benzeri olmayan edebiyat, þiir, tarih, kültür, medeniyet, inanç, sevgi þehridir ve herkesin gidip görmesi gerektiði bir yerdir'' dedi. Yoðun ilgi gören Diyarbakýr standýnda el iþçiliði hediyelik bakýr tasarýmlarý da sergilenirken, Hayat'ýn Lezzet Duraðý ziyaretçilere dolma ve kibe mumbar ikram etti. Ayrýca, Mustafa'nýn Kahvaltý Dünyasý birbirinden lezzetli özgün Diyarbakýr kahvaltýsýný sunarken, Sýtký Usta ziyaret edenlere kadayýf ikram etti. EMÝTT Fuarý'nda Diyarbakýr'ýn standý Cumartesi günü de gezilebilecek. Haber Merkezi

Hakkari'den Bakan Yýldýz'a enerji sitemi

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasý (HATSO) Baþkaný Servet Taþ, son günlerde yaþanan enerji kesintileri ile ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'a sitem etti. Servet Taþ, Baþkale ve Baðýþlý arasýnda meydana gelen arýza nedeniyle Hakkari il merkezi, ilçe, köy ve mezralarýnda günlerdir elektrik kesintisi yaþandýðýný ve bunun da büyük bir maðduriyete neden olduðunu belirtti. Taþ, "Hakkari ilimizin elektrik enerjisinin halen tek hattan besleniyor olmasý halkýmýzý derinden üzmektedir. HATSO olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Sayýn Taner Yýldýz'la daha önce de yapmýþ olduðumuz görüþmelerde, Hakkari ilinin Þýrnak üzerinden ikinci bir enerji hattýnýn olmasýnýn zaruri olduðunu söyledik. Kýþ aylarýnda Hakkari ilimizin tek hattan beslenmesi nedeniyle her anlamda sanayicisi, esnafý, eðitim ve öðretim yuvalarý ve tüm halkýmýzýn günlerce dünyayla iletiþimi kesilmektedir.

21. yüzyýlda halen bu sorunlarýn devam etmesini kabul edemeyiz, demiþtik. Halen ilgili bakanlýðýn bu konu ile ilgili çalýþmasýnýn olmadýðý, günlerdir Hakkari ilinin elektrik enerjisinden yoksun oluþuyla kanýtlanmaktadýr. Enerji Bakanýna sesleniyoruz; Hakkari halký bunu hak etmiyor. Hakkari ili kýþlarý yoðun kar yaðýþlý geçtiðinden ve coðrafi yapý itibarýyla kýþýn daðlar ve yüksek tepelerden inen çýðlar enerji nakil hatlarýna sürekli zarar verdiðinden Hakkari ili ve çevre ilçelerine çok acilen yer altý þebekesi ile enerjinin nakledilmesi artýk bir zaruriyet haline gelmiþtir. Bakanlýðýnýzýn çok acilen yer altý þebekesi vasýtasýyla Hakkari merkez ve ilçelerimizdeki enerji sorununu çözmesi gerektiðini belirtiyor, ayrýca Þýrnak ili üzerinden ikinci bir enerji nakil hattýnýn çok acilen hayata geçirilmesini talep ve rica ediyoruz" dedi. ÝHA

Giyim

Kredi kartlarýnda yeni dönem

Kredi kartlarýnda yapýlan yeni düzenleme yarýndan (bugün) itibaren yürürlüðe girecek. Cep telefonu, gýda ve akaryakýta taksit yapýlamayacak. Taksitlendirme sayýsý da 9 ayý aþmayacak. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ''Banka kartlarý ve kredi kartlarý hakkýnda yönetmelik''te yaptýðý deðiþiklik, yürürlüðe giriyor. Buna göre; 1 Þubat itibariyle kredi kartlarýnda taksitlendirme süresi 9 ayý geçemeyecek. Kredi kartýyla telekomünikasyon, yemek, gýda ve akaryakýt harcamalarýnda taksit dönemi sona erecek. Taksitle cep telefonu kesinlikle alýnamayacak. Kredi kartýyla kontör alýnabilecek ancak taksit olmayacak. Gýda harcamalarýndaki taksitlendirme yasaðý, restoranlardaki yemeði de kapsayacak. Kredilerde vade Düzenlemeyle tüketici kredilerinin vadesi 36 ayý, taþýt kredilerinin vadesi ise 48 ayý aþamayacak. BDDK tarafýndan yapýlan deðiþiklikle ilgili yönetmeliðe þu fýkra eklenmiþti: "Mal veya hizmet alýmý sonrasý belli bir ücret karþýlýðý borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiði dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartlarý ile gerçekleþtirilecek mal ve hizmet alýmlarý ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayý geçemez. Kredi kartlarýyla gerçekleþtirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gýda ve akaryakýt alýmlarýnda taksit uygulanamaz."


GÜNCEL

1 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Bakan Eker Diyarbakýrlýlar Gecesi'nde

'Ülkeyi yeniden inþa ediyoruz'

Tunceli'de yetki tartýþmasý Tunceli'de son zamanlarda kadýn garson çalýþtýran birahanelere yönelik meydana gelen olaylarla ilgili yetki tartýþmasý yaþanýyor. Tunceli'de kadýn garson çalýþtýran birahaneler, fuhuþ yaptýrýldýðý ve yozlaþmaya neden olduklarý gerekçesiyle zaman zaman taþlý ve sopalý saldýrýlara uðrarken, son on yýlda bu birahanelerde yaþanan olaylarda 6 kiþi hayatýný kaybetti, çok kiþi de yaralandý. En son geçtiðimiz hafta kentte kadýn garson çalýþtýran bir birahaneye maskeli bir grup tarafýndan taþlý saldýrý düzenlenmiþ, grup polisin müdahalesiyle daðýtýlmýþtý. Son yaþanan olayýn ardýndan birahanelerle ilgili denetim yetkisi de tartýþma konusu oldu. Konuyla ilgili Tunceli Emniyet Müdürlüðü yazýlý bir açýklama yaparak, Tunceli'de bar, birahane, içkili lokantalar þeklinde bay ve bayan garson çalýþtýran iþletmelere ruhsat verme ve iptal etme yetkisinin Tunceli Belediye Baþkanlýðý'nda olduðu belirtildi. Tunceli Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamanýn ardýndan Belediye Baþkaný Edibe Þahin de belediye meclis üyeleri ve kent kadýn konseyiyle birlikte basýn toplantýsý düzenledi. Tunceli'de toplamda 28 içkili mekan bulunduðunu belirten Belediye Baþkaný Edibe Þahin, "Bunlardan zaman zaman gündeme gelen bazý yerler, birahane olarak iþletilmeyen baþka amaçla iþletilen yerler. Yoksa birahanelerde kadýn barmaidlerin çalýþmasýna kimse karþý deðil. Buradaki kadýnlar konsomatris olarak çalýþtýrýlýyor" dedi.

Kapatma yetkisi kimde? Mekanlarla ilgili yaptýrým güçleri olduðunu belirten Baþkan Þahin, "Meclis

7

olarak içki haritasýnýn krokisini daralttýk. Bu tür sorunlu birahaneler el deðiþtirdikleri anda içki ruhsatlarý iptal edilebilecekti. Birinci tedbir bu. Ýkinci olarak denetimlerle ilgili belediyenin yetkisi var. Ancak siz de taktir edersiniz ki Dersim küçük bir yer. Bizim zabýtalarýmýz denetime gittikleri zaman ilgili yerler tedbir aldýðý için suçüstü yapamýyoruz. Bu konuda emniyet müdürlüðünden tutanak gönderilmesi konusunda talepte bulunduk. Emniyet tutanaklarý bize gönderdiðinde rahatlýkla iþlem yapmaktayýz. Çünkü onlar suçüstü yapabiliyor. Bugüne kadar emniyetten 33 tutanak geldi, encümen olarak hemen bunlarla ilgili kararlar aldýk. Toplamda 380 gün kapatma ile 33 bin TL civarýnda para cezasý kestik. Bu tarz iþletmelerin tümden kapatýlmasý ildeki en büyük mülki idare amirinin talimatýyla olabilir. 2559 sayýlý kanunun 8. maddesine göre tutanaklar geldiðinde, 30 günü geçmemek üzere mahallin en büyük mülki idare amiri tarafýndan 30 gün men edebiliyor. Bu mekanlarýn sürekli kapatabilmesi için bir yýl içinde üç defa faaliyetten men edilen iþ yerlerinde, bu fiiller tekrar iþlendiði taktirde iþ yeri açma ve çalýþtýrma ruhsatý mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine yetkili idareler tarafýndan beþ gün içinde iptal edilir. Yani ilgili mülki amir bize diyecek ki kapatmayý uygulayabilirsiniz, biz de belediye olarak kapatýrýz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr Gecesi'nde hemþerileriyle bir araya geldi. Gecede katýlan Bakan Eker, "Biz,1920 ruhuyla Türkiye'yi yeniden inþa etmenin çabasý içerisindeyiz. Çözüm süreci bunun adýdýr" dedi.

Bu yýl 18'incisi düzenlenen Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý nedeniyle Ýstanbul'da Diyarbakýr gecesi düzenlendi. Büyükçekmece Kaya Ramada Oteli'nde Diyarbakýr Valiliði tarafýndan düzenlenen geceye, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili ve AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir

Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, Diyarbakýrlý iþadamlarý ve sanatçýlar katýldý. Gecede Diyarbakýr'ýn yöresel yemekleri ikram edilirken, Diyarbakýrlý sanatçýlar yöreye ait türküler seslendirdi. Bakan Mehdi Eker ve beraberindekiler, sanatçýlarýn söylediði memleket türkülerine eþlik etti. 'Diyarbakýr insan kalbine benzer' Diyarbakýr'ýn insan kalbine

benzediðini belirten Bakan Mehdi Eker, "Bugün yediðimiz Diyarbakýr yemekleri, o coðrafyanýn ürünü. Çünkü coðrafya üzerinde yaþayacak canlýlarý tayin eder. Bereketli hilalin kavsi içerisinde yer alan bu muhteþem medeniyet merkezi ne yazýk ki 30 yýl içerisinde kanla, gözyaþýyla, kaoslarla anýldý. Çünkü ne zaman Diyarbakýr haberi verilse arka fonda ya taþ atan çocuklar, ya panzer görüntüleri, ya da gözyaþý var. Türkiye'nin idare sisteminin, siyasi yapýsýnýn, yanlýþ uygulamalarýnýn yansýmasýyla önceleri içten içe, sonra da açýk, kanamalý bir yaraya dönüþen bir problemle Diyarbakýr karþý karþýya kalmýþtýr" þeklinde konuþtu. 'Yeniden inþanýn adý çözüm süreci' Bakan Eker, ''Bunun için, Diyarbakýr'ýn kalbe benzediðini

ve o kalbin barýþý simgelediðini bilmemiz ve Türkiye'nin bu kanamasýný durdurmamýz, Türkiye'nin gözyaþýný dindirmemiz gerekiyor. Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan Türkiye tarihinde en cesur, en önemli, en anlamlý adýmý attý. Bugün Türkiye hala eðer ayaklarýndan çekilmeye çalýþýlýp, geliþmesi engellenmeye çalýþýlýyorsa, bir takým kaotik ortamlar yaratýlmak isteniyorsa, bunu Diyarbakýrlý hemþerilerim en iyi biz biliriz. Bu barýþý engelleme çalýþmasýnýn bir yansýmasýdýr. Çünkü Türkiye'nin bütün mekanizmasý bununla alakalýdýr. Bunu biz biliyoruz. Çünkü en fazla gözyaþý Diyarbakýr'da döküldü. Biz, 1920 ruhuyla Türkiye'yi yeniden inþa etmenin çabasý içerisindeyiz. Çözüm süreci bunun adýdýr'' ifadelerini kullandý.

BDP'den gözaltý tepkisi Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Van Ýl Baþkaný Musa Ýtah, gözaltýna alýnan gençlerin serbest býrakýlmasýný istedi.

BDP Ýl Baþkanlýðý önünde bir araya gelen partililer, Musa Anter Parký önünden Tuþba Polis Karakolu'na kadar yürüdü. Burada

bir basýn açýklamasý yapan BDP Ýl Baþkaný Musa Ýtah, demokratik çözüm sürecinde tutuklamalarýn ve baskýlarýn devam etmesi durumunda demokratik direniþ haklarýný kullanacaklarýný söyledi. Çeþitli bahaneler öne sürerek evlere yapýlan baskýnlarýn ve gözaltýlarýn meþrulaþtýrýlmaya çalýþýldýðýný öne süren Ýtah, "Van'da demokratik çözüm sürecinde, demokratik çözüm ruhuna ve barýþa giden yolda hiçbir olumsuzluk bizim tarafýmýzdan yaþanmamýþtýr. Halkýmýza karþý yapýlan baskýnlar-

da kendimizi demokratik bir þekilde sonuna kadar savunacaðýz. Van'ýn neresinde olursa olsun evlere yapýlan baskýnlar ve haksýz tutuklamalara karþý her zaman direneceðiz ve halkýn meþru savunma hakkýný kullanacaðýz. Tutuklamalarla, baskýlarla, ev baskýnlarýyla hiçbir çözüm bulamazsýnýz. Buradan gözaltýnda bulunan arkadaþlarýmýzýn derhal serbest býrakýlmasýný istiyoruz" dedi. Yapýlan açýklamanýn ardýndan kalabalýk olaysýz þekilde daðýldý. ÝHA

'Belediye siyasetin dýþýnda olmalý' Batman Hak ve Özgürlükler Partisi (HAKPAR) Batman Belediye Baþkan Adayý Salih Doðantay ve beraberindekiler, MÜSÝAD Batman þubesini ziyaret etti.

Ziyarette konuþan Doðantay, HAK PAR'ýn Kürt siyasetini yönetecek bir kadroya sahip olduðunu söyledi. Doðantay, "Belediye seçimlerinde halkýmýzýn desteðini alarak elimizden gelen hizmeti yapmaya talibiz. Baþta Ýlimizin Trafik sorunlarý, hava kirliliði ve Kentsel dönüþüm konularýnda ciddi projeler öretmeye hazýrýz." dedi. MÜSÝAD Þube Baþkaný Suad Özdemir ise, HAK PAR'ýn ziyaretinden ötürü kendilerine teþekkür ettiðini belirtti. Siyaset ve belediyeciliðin ayrý þeyler olduðunu ifade eden Özdemir, "Belediye, siyasetin dýþýnda sadece vatandaþýn hizmetinde olmalýdýr. Halkýn huzuru ve ilin düzeni için gereken çalýþmalarýn yapýlmasý gerekir. Kim kazanýrsa kazansýn vatandaþa gereken hizmeti vermelidir. Önümüzdeki seçimde sizlere de baþarýlar dileriz" diye konuþtu. ÝLKHA

Sur eþbaþkan adaylarýna ilgi Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Seyid Narin ve Fatma Þýk Barut, Terkan bölgesinde köy ziyaretlerine devam ediyor. Erinli (sýmak) Köyü'nde vatandaþlar, adaylarý sloganlarla karþýlandý. BPD Sur ilçe meclis üyelerinin katýlýmý ile büyük bir konvoy oluþtu. Ziyaret edilen bütün köylerde halk yoðun katýlým ile ilgi gösterdi. "Biz þahýslarýn, çýkarlarýmýzýn peþinden deðil halkýmýza hizmet etmek için koþuyoruz" diyen Fatma Þýk Barut, halka hizmet etmek için çalýþacaklarýný söyledi. Seyid Narin ise, "35 yýldýr özgürlük yolunda yürüyoruz. Her geçen gün daha da büyüyoruz. Her yerden bize katýlanlar oluyor ve olmaya devam edecek. Çünkü bizler özgürlüðümüz için mücadele ediyoruz" dedi. Haber Merkezi


8

Haber

1 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Silvan'da doktor açýðý Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde bulunan Dr. Yusuf Azizoðlu Devlet Hastanesi'nde hasta sayýsýnýn çokluðuna raðmen 18 doktorun çalýþmasýna vatandaþlar tepki gösterdi. Dr. Yusuf Azizoðlu Devlet Hastanesi'nde Saðlýk Bakanlýðý'nýn norm kadrosuna göre 46 doktorun görev yapmasý gerekirken, 18 doktorun görev yapmasýna ilçe halký tepki gösterdi. Salih Toy adlý vatandaþ, hastanede 1 yýldan bu yana doktor sýkýntýsý yaþandýðýný söyledi. Hastalarýný doktor olmadýðý için Batman ve Diyarbakýr'a götürmek zorunda kaldýklarýný belirten Toy, "Ýki haftadan beri üroloji doktoru olmadýðý için hastamý Batman'a götürmek zorunda kalýyorum. Bu da benim için külfetli oluyor" dedi. Hastane sýkýntýyý doðruladý Hastane yöneticisi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Eþref Araç ise, hastanelerinde hekim eksiði nedeniyle istedikleri hizmeti veremediklerini söyledi. Dr. Araç,

"Hastanemize günde bin 100 civarýnda hasta geliyor. Bunlardan 300-400 tanesi acil ünitesinde tedavi altýna alýnýrken, geriye kalan hastalara ise kliniklerde görev yapan doktorlar hizmet veriyor. Ancak Saðlýk Bakanlýðýmýzýn belirlemiþ olduðu 46 norm kadroya raðmen, þu anda hastanemizde 18 hekim görev yapmaktadýr. Çocuk doktoru, dahiliye, göz, beyin ve sinir cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon, ortopedi ve travnatoloji doktorlarýna acil ihtiyacýmýz var. Bu bölümlerle ilgili gelen hastalarýmýz hekim olmadýðý için genelde baþka illere tedavi olmaya gidiyorlar'' þeklinde konuþtu. Mecburi hizmet bölgesi Görev sürelerini tamamlayan hekimlerin gittiðini belirten Araç, ''Silvan mecburi

hizmet bölgesi kapsamýnda yer alýyor. Bu yüzden görev sürelerini tamamlayan hekimler baþka yerlere tayin isteyip giderken, yerine baþka doktor gelmeyince kadrolarý boþ kalýyor. Böylece hastanemizde de hekim eksikliðine yol açýyor. Bu eksikliklerin gidermesi için, burada görev yapan doktorlara teþvik primlerinin verilmesi gerekiyor. Böylece hastanedeki kadro yetersizliði de giderilmiþ olur. Biz hastane yöneticileri olarak vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamalarý için elimizden gelen çabayý sarf ediyoruz" ifadelerini kullandý. Dr. Araç, Silvan'daki yeni hastanenin proje aþamasýnda olduðunu, çalýþmalarýn devam etiðini sözlerine ekledi. ÝHA

Bitlis kuraklýktan nasibini aldý

Kayak merkezi açýlamadý DTB yöneticileri dergi daðýttý Ýstanbul'da 18'incisi düzenlenen Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý'nda Diyarbakýr Valiliði ile birlikte yer alan Diyarbakýr Ticaret Borsasý Yöneticileri, Medeniyetler kenti Diyarbakýr adlý dergi daðýttý. Diyarbakýr Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Ahmet Ay, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Þehmus Ayhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Özkýlýç, Þükrü Boylu ve Meclis Üyesi A. Hamit Kaya tarafýndan fuara katýlan vatandaþlara Diyarbakýr'ýn tanýtýmý yapýldý. Diyarbakýr Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Ahmet Ay, sevgi, barýþ ve hoþgörü þehri olan Diyarbakýr'ýn her yönüyle yansýtýldýðý fuarda, yerli ve yabancý herkesin Diyarbakýr'ý daha yakýndan tanýmalarý için ellerinden gelen tüm çabayý harcadýklarýný belirtti. Diyarbakýr'ý hak ettiði yere taþýyabilmek için herkesin büyük bir çaba içerisinde olduðunu ifade eden Ay, ''Diyarbakýr binlerce yýllýk geçmiþin sýrlarýný taþlarýnda ve kitabelerinde barýndýran büyük bir kültür hazinesi kenttir. Bu kentin tanýtýmýný en iyi þekilde yapa bilmek için Diyarbakýr Ticaret Borsasý olarak elimizden gelen her türlü çabayý harcayacaðýz'' dedi. Haber Merkezi

Siirt ilgi odaðý oldu Ýstanbul'da düzenlenen EMÝTT Turizm Fuarý'nda yerini alan Siirt ziyaretçilerin akýnýna uðradý. Geçen yýl "En Ýyi Stant" ödülünü kazanan Siirt Valiliði standý, bu yýl da ilgi odaðý oldu. Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Siirt'i en etkin þekilde tanýtmak amacýyla farkýndalýk oluþturacak projelere aðýrlýk verdiklerini söyledi. 4 yýldan beri fuara katýldýklarýný belirten Vali Aydýn, "Dünyanýn en büyük 5. turizm fuarý konumunda olan EMÝTT'te bu yýl 70 ülke ve 4500 katýlýmcý, daha çok turist çekmek için yarýþýyorlar. Siirt Valiliði olarak ilimizin turizm potansiyelini tanýtmak amacýyla bu yýl Ýbrahim Hakký Hz'nin bilimsel çalýþmalarýný canlandýrarak, ziyaretçilerin dikkatini çekmeye çalýþtýk. Þu ana kadar ziyaretçilerden çok güzel tepkiler aldýk. Ayný þekilde basýnýmýzýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtýk. Ýnanýyorum ki bu çalýþmalar ilimize turist sayýsýný artýracaktýr. Bu çalýþmalarýmýzda bizlere destek veren Siirtli hemþerilerimize bir kez daha teþekkür ediyorum" dedi. Fuarý ziyaret edenler, Siirt'in tescilli ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Büryan ikramýnda izdiham yaþanýrken, Marifetname kitabýný almak için de ziyaretçiler uzun kuyruk oluþturdu. Misbah YILMAZ

Türkiye genelinde yaþanan kuraklýktan Bitlis'te nasibini aldý. Karýn 'ana vataný' olarak bilinen Bitlis'te bu yýl beklenenin çok altýnda kar yaðýþý oldu. Kar kalýnlýðýnýn yeterli olmadýðý Nemrut Kayak Merkezi'nde ise henüz sezon açýlýþý yapýlamadý.

Her yýl bu vakitte kar kalýnlýðýnýn neredeyse 5 metreyi bulduðu Bitlis ve ilçelerinde bekle-

nen kar hala yaðmadý. Geçen yýllara oranla oldukça ýlýman ve kurak bir kýþ geçiren Bitlis'te, Nemrut Kayak Merkezi'nde ise henüz sezon açýlýþý yapýlamadý. Ýl merkezinde kar miktarý neredeyse yok denecek kadar azken, yüksek kesimlerde ise 20-30 santimetreyi ancak bulabiliyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kayak Merkezi Müdürü Faruk Sinoðlu, her yýl ayný tarihlerde cývýl cývýl olan kayak merkezlerinde, bu yýl kar yaðýþýnýn az olmasý nedeniyle henüz açýlýþ bile yapamadýklarýný söyledi. Tüm yurtta etkili olan kuraklýðýn Bitlis'te de kendini his-

settirdiðine dikkat çeken Kayak Sinoðlu, "Geçen yýl bu tarihlerde Nemrut'ta yaklaþýk 5 metre kar olurdu. Sezonu da çoktan açmýþ oluyorduk. Ama maalesef bu yýl bunu söylemek mümkün deðil. Ocak ayý sonuna girdik, ama halen yeteri düzeyde kar yok. Bu nedenle kayak merkezinin açýlýþýný yapamadýk. Þimdilerde son bir umutla kar yaðýþý bekliyoruz. Ýstenilen düzeyde yaðýþ olursa kayak merkezimizin açýlýþýný yapacaðýz" dedi. Kayak merkezine gelen ziyaretçiler de, kar olmadýðýný görünce dönmek zorunda kaldý. ÝHA

144 genç kýza sertifika Batman Peygamber Sevdalýlarý ve Kur'an Nesli Platformlarý, eðitimlerini tamamlayan kýzlar için özel icazet merasimi düzenledi. Törende eðitim alan 144 kiþiye sertifikalarý verildi.

Batman'da bir düðün salonunda bayanlara özel düzenlenen icazet merasimine yaklaþýk 4 yýldýr aldýklarý sarf, nahiv, tefsir, hadis, fýkýh gibi Arapça ilimlerinde baþarý gösterip eðitimlerini tamamlayan 144 kýz öðrenci, salavat eþliðinde salona girdi. Hafýz Sümeyra Yaþar'ýn Kur'an'ý Kerim tilaveti ve mealiyle baþlayan icazet programýnda açýlýþ konuþmasýný Batman Bilge Der Kadýn Kollarý gönüllüsü Selma Altun yaptý. Salondaki icazet ve ilim tablosunun þeref ve izzet tablosu olduðunu belirten Altun, "Bu manzara, iftihar ve gurur manzarasýdýr. Þu merasimler, memleketimizin yüz akýdýr. Bu icazeler, bu

diyarlarýn Ýslam diyarý olduðunun en güzel kanýtýdýr. Bu yükselen ses diriliþin, direniþin ve uyanýþýn sesidir. Peygamber sevdalýsý ve Kur'an aþýðý platformlar olarak bizler, 'Beþikten mezara kadar ilim talep ediniz' Peygamberimizin fermanýný þiar edinerek yollara koyulduk. Kur'an Nesli ve Peygamber Sevdalýlarý Platformlarýmýz toplumun maddi ve manevi tüm sorunlarýna karþý sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, cehaleti en büyük düþman bilerek, ona karþý imkanlarý ölçüsünde mücadele etmeyi kendimize ilke edindik" dedi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Cizre Kýz Ýlahi Grubu'nun seslendirdiði ilahilerle süren program, sinevizyon gösterimi ve tiyatro gösterimi ile devam etti. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

Ýzinsiz baskýn yapýlamayacak

Ankara'nýn üzerinde çalýþtýðý yasal düzenleme adli kollukta dikkat çekici deðiþiklikler getiriyor. Düzenlemeye göre; savcý, vali ya da vali yardýmcýsýndan izin almadan arama veya baskýn yapýlmayacak. Hükümetin üzerinde çalýþtýðý yargý paketinin detaylarý netleþmeye baþladý. Özel yetkili mahkemeleri kaldýracak düzenlemenin ardýndan AK Parti, savcýlýk talebiyle gerçekleþtirilecek telefon ve ortam dinlemelerine kýsýtlamalar getirecek düzenleme üzerinde çalýþýyor. Yeni düzenlemeyle dinleme üç ay yapýlabilecek. Birer aylýk dönemlerle en fazla 6 aya kadar uzatýlabilecek. Dinleme için mahkeme heyetinin oybirliðiyle karar almasý gerekecek. Savcý, dinleme talebinde hangi örgüt hakkýnda soruþturma yürüttüðünü ve þahýslara iliþkin açýk kimlik bilgilerini bildirmek zorunda olacak. Takma isim veya soruþturma gerekçesi olmayan taleplerde kesinlikle dinleme izni verilemeyecek.

Arama ve baskýnlar izinle Savcýlýk, hakkýnda dinleme izni almamýþ olduðu kiþiyle ilgili telefon konuþmasýnda suç unsuru tespit etse dahi bunu ayrý bir soruþturma konusuna dönüþtüremeyecek. AK Parti'nin çalýþmasý adli kollukla ilgili düzenlemeler de içeriyor. Buna göre; savcý, arama için vali veya valinin görevlendireceði bir vali yardýmcýsýndan izin almak zorunda olacak. Ancak valilik izniyle arama veya baskýn yapýlabilecek. Düzenlemeyle ayrýca savcýlarýn mali tedbir alma ve mal varlýðýný dondurma gibi kararlar almasýnýn sýnýrlandýrýlmasý da gündeme geldi. AK Parti'nin üzerinde çalýþtýðý düzenlemeyle soruþturma dosyasýnýn kamuoyuna sýzmasýnýn da önlenmesi için MÝT'te uygulandýðý gibi dosyalara "filigram" zorunluluðu da getirilecek.

1 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

9

Teftiþ Kurulu böcek raporunu sundu Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu, Baþbakan'ýn çalýþma ofisi ve Baþbakanlýk'taki dinleme cihazýna iliþkin soruþturmayý tamamladý. Rapor, hem Baþbakan Erdoðan'a hem de savcýlýða gönderildi. Baþbakanlýk Merkez Bina ve Baþbakan Erdoðan'ýn evindeki çalýþma ofisinde bulunan dinleme cihazlarýyla ilgili soruþturma, Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli baþsavcý vekilliði tarafýndan yürütülecek. Soruþturma için üç savcý görevlendirildi. Baþbakan Erdoðan'ýn çalýþma ofisindeki elektrik prizinde bulunduðu belirtilen dinleme cihazýnýn bir ay süreyle aktif olduðu öne sürülmüþtü.

'Vekillikten istifa ederim'

Baðýmsýz Kütahya Milletvekili Ýdris Bal, AK Parti'den istifa etmek için hiçbir yerden talimat almadýðýný söyledi. "Ben Ýdris Bal olarak istifa ettim" diyen Bal, "Ýspat etsinler vekillikten de istifa ederim" dedi.

Bakan Ala düðmeye bastý Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, farklý partililer arasýnda yaþanan gerginlikler üzerine tansiyonu düþürmek için düðmeye bastý. Ala, 81 ilin valisi ve bakanlýk bürokratlarýný Ankara'da toplayarak, seçim güvenliðini masaya yatýracak. Ýçiþleri bakaný Ala, yarýn (bugün) 81 ilin valisini ve bakanlýk bürokratlarýný Ankara'da toplayacak. Gölbaþý'ndaki Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde gerçekleþtirilecek toplantýda seçimlerin huzur ve güven ortamý içinde gerçekleþtirilmesine yönelik alýnacak önlemler masaya yatýrýlacak. Toplantýda Ala, vali ve bürokratlarla bu kapsamda alý-

nacak tedbirleri görüþecek ve deðerlendirecek. Ala, burada toplantýya katýlanlara hitaben bir de konuþma yapacak. Ala'nýn valilerden, illerinde seçimler öncesinde olasý provokasyonlarýn önüne geçilmesini ve yaþanacak olumsuzluklarýn önlenmesini isteyecek. Toplantýda, seçim öncesi alýnacak önlemlerin yol haritasý çizilecek. Toplantýda ayrýca seçim güvenliðine iliþkin istihbarat raporlarý ve güvenlik birimlerinden gelen bilgi notlarý da deðerlendirilecek.

Ýþte o olaylar Ala'nýn bu toplantýyý düzenlemesinde son günlerde yaþanan saldýrý ve olaylarýn neden olduðu kaydedildi. Ýstanbul Esenler'de MHP Seçim bürosuna yönelik saldýrýda bir partilinin hayatýný kaybetmesi, Ankara'da Keçiören BBP adayý Turgut Altýnok'un seçim bürolarýna farklý zamanlarda ateþ açýlmasý ve bürolarýna kurþun býrakýlmasý, Diyarbakýr Lice'de BDP'lilerle HÜDAPAR'lýlar arasýnda yaþanan gerginlik, AK Parti Van Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Osman Nuri Gülaçar'ýn evine ses bombasý atýlmasý ve kendisine yapýlan taþlý saldýrý ve son olarak Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek'in "seçim öncesi bazý siyasilere suikastlar düzenlenebileceði" yönündeki açýklamalarý gibi ön plana çýkan olaylarýn toplantýnýn gerçekleþtirilmesinde etkili olduðu belirtildi.

TBMM'de basýn toplantýsý düzenleyen Ýdris Bal, gazetecilerin sorularýný cevapladý. AK Parti'den istifasýyla ilgili deðerlendirmelerde bulunun Bal, "Benim ilkelerim var. Kimseye yaranmak için siyasete girmedim. Sevdiðim milletime karþý ödevlerimi yerine getirmek için, beni seçenleri iyi temsil etmek için Meclis'e girdim. AK Parti'nin birinci ve ikinci dönemine bakýn, üçüncü dönemine bakýn. Korkularý olanlar her zaman demokrattýr. AK Parti 2002'de kurulduktan sonra herkese kucaðýný açtý. Siyaset, barýþ söylemi hakimdi. Korkularý vardý. Partisinin kapatýlmasýndan korkuyordu. Anayasa Mahkemesi, HSYK'dan çekincesi vardý. Demokratlýk güçlüyken ortaya konulur. AK Parti'den istifa etmek için hiçbir yerden emir almadým. Ben Ýdris Bal olarak istifa ettim. Bir daha hodri meydan diyorum, ispat etsinler. Gelsinler emirle talimatla istifa ettiðimi ispat etsinler vekillikten de istifa ederim. Bu bir yalandýr" þeklinde konuþtu.

Heyet haftaya Ýmralý'ya gidiyor BDP Grup baþkanvekilleri Pervin Buldan ve Ýdris Baluken ile HDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Sýrrý Süreyya Önder'den oluþan heyet, önümüzdeki hafta Ýmralý'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüþecek.

Son olarak 11 Ocak'ta Abdullah Öcalan ile görüþen BDP-HDP heyetinin bu hafta sonu Ýmralý Adasý'na giderek,

Öcalan ile görüþme yapmasý bekleniyordu. Ancak edinilen bilgilere göre, BDP Grup baþkanvekilleri Pervin Buldan ve Ýdris Baluken ile HDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Sýrrý Süreyya Önder'den oluþan heyetin, Öcalan ile görüþmesi önümüzdeki hafta gerçekleþtirilecek. Heyetin Ýmralý'ya hangi gün gideceði ise, hafta içerisinde Adalet Bakanlýðý ile yapýlacak görüþme sonrasý belirlenecek. BDP-HDP heyeti, KCK yetkililerinin Öcalan'a yazdýðý 7 sayfalýk mektubu Öcalan'a iletilmek üzere Adalet Bakanlýðý'na vermiþti. Önümüzdeki hafta yapýlacak olan görüþmeye kadar mektubun Öcalan'a iletileceði ve söz konusu görüþmede Öcalan'ýn KCK yetkililerinin yazdýðý mektuba iliþkin görüþünü açýklamasý bekleniyor.


10

1 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Haber

Talabani'nin yerine üçlü konsey Ýngiltere'de nükleer alarm Ýngiltere'nin kuzeybatýsýnda bir nükleer santralde normalin üzerinde radyasyon tespit edildi. Santralde çalýþan personel sayýsý önlem amaçlý azaltýldý. Ýngiltere'de "Sellafield" bölgesindeki nükleer santralin radyasyon seviyesinin neden yükseldiði araþtýrýlýyor. Ýngiliz yetkililer, santralin normal þekilde çalýþmaya devam ettiðini ancak santralde görevli personel sayýsýnýn önlem olarak azalttýðýný açýkladý. Santralden nükleer sýzýntý olmadýðý belirtildi. Yetkililer, santralin bölge halkýna ya da çalýþanlara herhangi bir tehdit oluþturmadýðýný da ifade etti. Ýngiliz hükümeti yetkilileri, Sellafield bölgesinde bulunan nükleer santralin yöneticileriyle temasta olduklarýný belirtti. Yetkililer, nükleer santralin bu aþamada tehdit oluþturmadýðýný açýkladý.

Kürt petrolü için yeni formül Irak, Kürt bölgesinden Türkiye'ye gelen petrolün nereye satýlacaðýný "bir hukuk þirketi" ile izleyecek. Irak kaynaklarýna göre, söz konusu hukuk firmasý, Ceyhan'daki terminale gelen Kuzey Irak petrolünü satýn alan olursa, bu müþterileri belirlemek ve izlemekle yükümlü olacak. Baðdat'ýn bu hamlesi Kuzey Irak'ýn ekonomik baðýmsýzlýk yolundaki çabalarýný engelleme giriþiminde yeni bir adým olarak deðerlendiriliyor. Ýki ülke arasýnda parlamentonun da onayladýðý ikili bir anlaþma olduðunu hatýrlatan Iraklý yetkililer, "Buna göre Irak-Türkiye boru hattý Irak hükümetinin rýzasý olmadan üçüncü bir tarafça kullanýlamaz" dedi. Merkezi hükümet ile Erbil arasýnda bu konuda henüz bir uzlaþmaya varýlabilmiþ deðil.

Almanya'da yaklaþýk 2 yýldýr tedavi gören Irak Cumhurbaþkaný ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliði (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin partisindeki görevini, eþi Heroxan Talabani, Kosret Resul ve Berham Salih'ten oluþan 3 kiþilik konseyin bakmasýna karar verildi.

Irak'ýn Süleymaniye kentinde 3 gündür toplantý halinde olan Talabani'nin lideri olduðu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliði'nin (KYB) Polit Büro üyeleri, Almanya'da tedavisi süren Celal Talabani'nin partideki liderlik koltuðuna, iyileþene kadar 3 kiþilik konseyin bakmasýný kararlaþtýrdý. Toplantýda alýnan kararlarý açýklayan Polit Büro sorumlusu

Mele Bahtiyar, Talabani'nin hastalanmasýyla ortaya çýkan liderlik sorununa çözüm bulduklarýný belirtti. Bahtiyar, "Talabani görevine dönene kadar yerine KYB Genel Sekreterliði'ne birinci yardýmcýsý Kosret Resul, ikinci yardýmcýlýðýna Dr. Berham Salih ve üçüncü yardýmcýlýðýna ise eþi Heroxan Talabani'nin yer aldýðý üç kiþilik konseyin bakmasýna karar verildi" dedi.

Ýsrail'den Gazze'ye füze Ýsrail ordusu, Gazze'de 3 farklý bölgeye hava saldýrýsý gerçekleþtirdi.

Ýlk saldýrý Hamas'ýn askeri kanadý Ýzzeddin el-Kassam Tugaylarý'na ait eðitim kampýna düzenlendi. Bundan kýsa süre sonra ikinci saldýrý Gazze'nin kuzeyinde bulunan bir parka gerçekleþtirildi. 3 kiþinin yaralandýðý saldýrý, yangýn çýkmasýna da neden oldu. Refah kentine düzenlenen üçüncü saldýrýda da bir ev yýkýldý, 4 kiþi yaralandý. Ýsrail ordu sözcüsü, "Hava saldýrýlarý, Gazze'den Hamas tarafýndan gerçekleþtirilen füze saldýrýlarýna

karþýlýk yapýldý. Hava saldýrýsýnda teröristlerin yetiþtirildiði yerler hedef alýndý" dedi. Gazze'den de Ýsrail'in batýsýndaki Sdot Nigif beldesine füze atýldýðý iddia edildi. Ýsrail radyosundan yayýnlanan açýklamaya göre, Gazze'den atýlan ve Sdot Nigif yerleþim birimi yakýnýndaki boþ alana düþen füze, can ya da mal kaybýna sebep olmadý. Füze saldýrýsýnýn sorumluluðunu henüz üstlenen olmadý. Ýsrail basýný, füzelerin Filistinli gruplar tarafýndan fýrlatýldýðýný öne sürerken, Hamas, Ýsrail ile geçen yýl Kasým ayýnda imzalanan ateþkese baðlý kaldýðýný vurguluyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

1 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Pfdk'dan 1930 Bafraspor'a ceza

11

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 1930 Bafraspor'a Anadolu Üsküdar 1908 maçýnda taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 5 bin 250 TL ve oyuncusu Ramazan Övünç'e 2 maç men cezasý verdi. PFDK, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1930 Bafraspor'a 26 Ocak 2014 tarihinde oynadýðý Anadolu Üsküdar 1908 maçýnda taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 5 bin 250 TL para cezasý ile cezalandýrýldý. Kurul, ayný müsabakada 1930 Bafrasporlu oyuncu Ramazan Övüç'ün rakip takým sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men cezasý ile cezalandýrdý.

Gökhan imzayý attý açýklamada bulundu Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup’ta haftanýn sonuçlarý

ÇENGEL BULMACA

Tavþanlý Linyitspor ile yaþadýðý sorunlar nedeniyle sözleþmesini fesheden genç orta saha oyuncusu Gökhan Öztürk, Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup temsilcisi Altýnordu FK ile 1.5 yýllýk anlaþma saðladý. Galatasaray'ýn alt yapýsýnda yetiþen ve þu anda da Altýnordu formasý giyecek olan Gökhan Öztürk, transferi ile ilgili Nihan Duman'a özel açýklamalarda bulundu. Tavþanlý Linyitspor'dan alacaklarý olduðu için Türkiye Futbol Federasyonu'na baþvurduðunu söyleyerek konuþmasýna baþlayan Öztürk; "TFF'ye baþvurduktan sonra alacaklarým tahsil edilmediði için kurallar gereði sözleþmem feshedildi ve serbest kaldým. Bu süre zarfýnda Altýnordu dýþýnda görüþtüðüm birkaç takým oldu. Benim için en doðru olacak yeri seçmeliydim ve tercihimi Altýnordu'dan yana yaptým. Sezon baþýnda da istemiþlerdi beni ama devre arasýna kýsmet oldu. Transferimin gerçekleþmesinde emeði geçen Nedim Yiðit hocaya, Hüseyin Eroðlu hocaya ve yönetime teþekkür ediyorum. Bana olan güvenlerini boþa çýkarmamak için elimden gelenin en iyisini yapacaðýmdan kimsenin þüphesi olmasýn" dedi. "HEDEF "SÜPER LÝG" Öztürk, "Hedefleri olan bir kulübe geldiðimin farkýndayým. Ben de Süper Lig tecrübesi olan ve hedefleri olan bir futbolcuyum. Tek hedefimiz sezon sonuna doðru üst sýralara doðru yükselmek ve ligi en baþarýlý þekilde bitirmek. Bunun için takým arkadaþlarým ile birlikte elimizden ne geliyorsa yapacaðýz ve inþallah Altýnordu'yu Süper Lig'e çýkaracaðýz" diye konuþtu. Altýnordu'nun üst düzey bir kulüp olduðunu söyleyen genç oyuncu; "Altýnordu FK, hem tesisleri olsun, hem kulübü olsun muhteþem bir yer. Gerçekten 3 büyüklerin ortamýný aratmayacak bir kulüp. Buraya geldiðim için çok mutluyum. Umarým bundan sonrasý benim için çok hayýrlý ve güzel olur." dedi. Son olarak eski takýmýna da deðinen Öztürk; "Tavþanlý Linyitspor'da geçen sezon çok zorlu bir süreçte zoru baþarýp kümede kalmýþtýk. Umarým bu sene de ayný þeyi baþarýp kümede kalýrlar. Hepsine baþarý diliyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

SAHÝBÝNDEN SATILIK ÜZÜM BAÐI

DEVREN SATILIK LOKANTA

(UYGUN FÝYAT)

Ofis PTT sokakta faal durumda Devren satýlýk 2 iþlek 320 m lokanta

0 532 136 17 87

Tlf: 0539 700 03 53

Elazýð-Pertek yolu üzerinde Profesyonel Öküzgözü Üzüm Baðý 115 Dönüm Artezyen Yüzme Havuzu


CMYK

12

1 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Þanlýurfaspor’dan sitem PTT 1. Lig’de mücadele eden Sanliurfaspor, kendilerine karsi yapilan hakem hatalarini ve irkçi tezahüratlari elestiren bir açiklama yapti. Þanlýurfaspor’dan yapilan yazýlý açýklamada, “Sezon basindan beri takýmýmýza yapýlan büyük haksýzlýklar nedeniyle bu açýklamayý yapma geregi duyulmustur. Sezon baþýnda ciddi maliyetlere katlanarak yapmýþ olduðumuz transferler ve yatýrýmlar ile Türk Futboluna katký saðlamayý amaçlayan kulübümüz bariz hakem hatalarýna maruz kalmýþ bu hatalar futbolcularýmýzýn motivasyon kaybýna neden olmuþtur. Ýkinci devreye baþlarken iddiamýzýn devamý amacý ile yeni transferler yapýlmýþ, yeni tesislere taþýnýlmýþ, ancak nedeni iyi niyet ile izah edilemeyecek saha içi ve saha dýþý sonuçlar ile karþýlaþýlmýþtýr. Tek tek tüm maçlarýmýzý ele almadan son iki maçýmýza dikkat çekmek istiyoruz. Önceki hafta Kendi evimizde oynadýðýmýz ve 2-0 yenildigimiz Manisaspor maçýnda 11. ve 27. dakikalarda gördügümüz iki kýrmýzý kart ve penaltý kararlarýnýn tartýþmaya mahal vermeyecek derecede hatalý oldugu futbol otoriterlerince kabul edilmiþtir. Bu dakikalardan sonra ise hakemin kontrolü kaybetmesi ve sürekli takýmýmýz aleyhine kararlar vermesine raðmen herhangi bir saha olaylarý yaþanmamýþ ancak federasyonca takýmýmýza anlamsýzca 26 bin TL para cezasi verilmiþtir. Bu maçtan bir sonraki yani geçtiðimiz Pazar günü deplasmanda oynadýðýmýz ve bu kez 2-0 galip geldiðimiz Kahramanmaraþspor maçýnda yaþanan tribün olaylarýndan dolayý Þanlýurfaspor’a 1 maç seyircisiz oynama ve 52 bin TL para cezasý verilmiþtir. Cezanýn maðdur olan takýmýmýza verilmesi yanýnda maçýn oynanmasýna bir gün kala gece yarýsýna doðru açýklanmasý manidardýr” denildi.

Diyarbakýr Arena'da ihale tamamlandý

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR Diyarbakýrspor A.Þ

Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) tarafýndan Diyarbakýr'a yapýlacak stadýn ihalesi 30 Ocak 2014 Perþembe günü (dün) gerçekleþtirildi. Güneydoðu'nun en büyük statlarýndan biri olacak Diyarbakýr Stadý 240 dönüm arsa üzerine inþa edilecek. TOKÝ tarafýndan yaptýrýlacak olan Diyarbakýr Stadý'nda 666 kiþilik protokol tribünü, bin 74 kiþilik VÝP tribünü, 639 kiþilik basýn tribünü ve engelli vatandaþlar için 253 koltuk yer alacak. Ayrýca statta 645 kapalý ve bin 207 açýk olmak üzere toplamda bin 852 araçlýk otopark ile 75 araçlýk otobüs parký bulunacak. ÝHALEYE KATILAN FÝRMALAR

1. Firma ARIKAN & PÝRAMÝT MESKEN ÝNÞAAT 117 MÝLYON 365 BÝN TL. 2.YILDIZLAR ÝNÞAAT & POLÝN YAPI 126 MÝLYON 632 BÝN TL.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup’ta haftanýn maçlarý

02 01 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you