Page 1

BDP yürüyüþüne müdahale "Hükümet adým at" kampanyasý kapsamýnda BDP Ýl binasýndan Koþuyolu Parký'na yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Yürüyüþe katýlanlar da polise taþlarla karþýlýk verince ortalýk savaþ alanýna döndü.

Koþuyolu'na yürünecekti

Gaz bombasý ve tazyikli su

Ýl binasýna sýðýndýlar

Diyarbakýr'da düzenlenen yürüyüþ için binlerce vatandaþ BDP Diyarbakýr Ýl binasý önünde bir araya geldi. BDP yöneticilerinin yaný sýra DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ'ýn da aralarýnda bulunduðu kitle, Koþuyolu Parký'na doðru yürüyüþe geçti.

Polis helikopterinin havadan takip ettiði yürüyüþte kitlenin önü Turgut Özal Bulvarý'nda kesildi. Burada zýrhlý araç ve TOMA'lar ile barikat kuran polis, yürüyüþe izin vermedi. Polis, gruba daðýlmamalarý halinde müdahale edileceði uyarýsýnda bulundu. Yapýlan anonslara sloganlarla karþýlýk veren kitleye polis, gaz bombalarý ve tazyikli su ile müdahale etti.

Polisin müdahale ettiði kalabalýk BDP Ýl binasý çevresinde ara sokaklara kaçtý. Göstericiler de gaz ve tazyikli su ile müdahale eden polise ara sokaklardan taþlarla saldýrdý. Büyüyen olaylarda gazdan etkilenen onlarca kiþi BDP Ýl binasý ve çevredeki binalara sýðýndý. Polisin müdahalesi ile baþlayan olaylar kentin ara sokaklarýnda yer yer devam etti.

Karakola ateþ edildi D

iyarbakýr Valiliði, Kayacýk Köyü'nde meydana gelen olayda grup içinden karakola ateþ edildiðini açýkladý ve ekledi: Yapýlan protesto, bölgede son dönemde gerçekleþtirilen baþarýlý uyuþturucu operasyonlarýndan kaynaklanýyor. 7'de

Huzur bozulmaya calýsýlýyor PAZARTESÝ 1 TEMMUZ 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Bölgenin yaklaþýk 5-6 aydýr güvenin ve huzurun tadýný çýkardýðýný belirten Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, "Son olayla maalesef bu bozulmaya çalýþýldý" dedi. Olay provokasyon AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý Danýþma Meclisi toplantýsýna katýlan Bakan Mehdi Eker, Lice'de yaþanan olaylarý deðerlendirdi. Yaþanan olayýn provokasyon olduðunu ifade eden Bakan Eker, "Bütün vatandaþlarýmýzýn bu oyunu görmelerini istiyoruz. Bu oyuna karþý herkesin uyanýk olmasýný, tuzaða düþmemesini istiyoruz" þeklinde konuþtu.

Yeni karakol inþasý yok

Huzur ortamýný desteklemeliyiz

Lice'de yeni bir karakolun yapýlmadýðýný belirten Bakan Eker, þunlarý söyledi: "Burada yeni bir karakol inþasý yok. Bunun üzerinden kalkýp toplumu germek, baþka bir mesaj vermek doðru deðil. Sonuçta çok sayýda kapatýlan karakol var bölgede. Bunlarýn bir kýsmý da yenileniyor. Hassas olmak gerekiyor. Olay yanlýþsa bir þekilde ortaya çýkar" ifadelerini kullandý. 4'te

ýrnak'ýn Cizre Ýlçesi'nde Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nde yaþanan olaylarý protesto eden grupla polis arasýnda çatýþma

çýktý. Göstericilerle polis arasýndaki çatýþma sokak aralarýnda gece saatlerine kadar devam etti. 3'te

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, huzurun olmadýðý yerde turizmin olamayacaðýný söyledi ve ekledi: Huzur ortamýný elbirliðiyle destelememiz lazým. Bunu bozmak isteyenlere izin vermemeliyiz. 8'de

Orhan Doðan anýldý D

EP eski Milletvekili Orhan Doðan, ölümünün 6'ncý yýldönümünde mezarý baþýnda anýldý. Anmada konuþan Doðan'ýn kýzý Ayþegül Doðan, "Babam bütün ömrünü barýþ ve demokrasi mücadelesi yolunda verdi. Onun tek hayali bu ülkeye demokrasi ve barýþýn gelmesiydi" dedi. 8'de

Medeni Yýldýrým için taziye 4 dilde saðlýk hizmeti

D

TK eþ baþkanlarý Ahmet Türk ile Aysel Tuðluk, Lice'de karakol protestosunda yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým için kurulan taziyeyi ziyaret etti. Türk ve Tuðluk, Medeni'nin annesine bað saðlýðý diledi. 4'te

Batman'da üç kiþi suda boðuldu

B

atman'da biri Afganistan uyruklu üç kiþi serinlemek için girdikleri suda boðuldu. Sivil savunma ekipleri, boðulan 3 kiþinin cesetlerinin çýkarýlmasý için yoðun çaba sarf etti. 3'te

D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde (DEAH) görevli Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Askeri Türken'in, Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Ýngilizce bildiði, gelen hastalara rahat saðlýk hizmeti verdiði belirtildi. 5'te

Ana talep Öcalan'a özgürlük B

DP Genel Merkezi, bir ay sürecek olan "Hükümet Adým At" kampanyasýna iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamada, yerine getirilmesi beklenen ana talebin Öcalan'ýn özgürlüðü olduðu belirtildi. 7'de

Cezaevi'nde yangýn tatbikatý

S

iirt E Tipi Kapalý Ceza ve Tutukevi'nde yangýn tatbikatý yapýldý. Tatbikat, Siirt Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü Amiri Misbah Yýlmaz yönetiminde gerçekleþtirildi. 5'te

Ayaðýna demir saplandý

5’te

Cizre'de olaylý gece Þ

K

Ahmet AY

PROVOKATÖRE EBUZER DÝYELÝM! Yazýsý 5’te


2

Saðlýk

1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Sadece kýþ deðil yaz depresyonu da var Yaz aylarýnda mevsimin tadýný çýkarmak yerine hiçbir þeyden keyif almama, dikkat daðýnýklýðý uykusuzluk ve iþtah kaybý gibi belirtiler depresyona iþaret ediyor olabilir.

M

emorial Ataþehir Hastanesi ve Suadiye Týp Merkezi'nden Uz. Psk. Uðurkan Ulutürk, yaz depresyonu ile baþa çýkmanýn yollarý hakkýnda bilgi verdi.

ARAÞTIRMALAR YAZIN DA DEPRESYON OLABÝLECEÐÝNÝ GÖSTERÝYOR Halk arasýnda depresyonun daha çok kýþ aylarýnda ve kapalý havalarda görüldüðüne dair yaygýn bir inanýþ bulunmaktadýr. Ancak son yýllarda yapýlan araþtýrmalar, biyolojik etkiler (melatonin hormonunun az salgýlanmasý gibi) ve psikolojik faktörler nedeniyle yaz mevsiminde de depresyon olacaðýný göstermektedir.

HANGÝ BELÝRTÝLER ORTAYA ÇIKAR? Yaz depresyonda kiþi hayattan zevk alamamaya baþlayabilir. Dikkat ve konsantrasyon güçlüðü yaþar. Kiþi eskiden mutlu olduðu þeylere ilgi duymaz. Yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybý, motivasyon kaybý, cinsel isteksizlik, uyku

bozukluðu, aþýrý alýnganlýk, duygusallýk, sabýrsýzlýk, iþtah kaybý, kilo verme ya da aþýrý iþtahla kilo alýmý görülebilir. Bu durum içe kapanma, saldýrganlýk, yaþamý deðersiz bulma ve intihar düþüncelerine kadar gidebilir.

KIÞIN UYKU YAZIN UYKUSUZLUK BAÞ GÖSTERÝR Kýþ dönemindeki depresif belirtilerden farklý olarak, yaz depresyonunda uyuma süresi ve iþtahda artýþ yerine azalma, kilo alýmý yerine de kilo kaybý olabilir. Gecelerin uzamasý ve konser, festival gibi eðlenceli aktivitelerin ön planda

olduðu yaz aylarýnda kiþi depresif ruh haliyle baþa çýkmak için daha çok alkol ve madde kullanabilmektedir. ABD'de yaz depresyonu üzerinde yapýlan bir araþtýrmada yazýn çýkan depresyonda intihar riskinin daha yüksek olduðunu göstermektedir. Bunlara ek olarak yaz depresyonu diyebilmek için rahatsýzlýðýn mevsimsel olmasý ve belirtilerin en az iki haftadýr görülüyor olmasý gerekmektedir.

GÜZEL HAVALARDA NEDEN MUTSUZ OLUNUR? Kýþýn hava kapalý olduðu için depresyon yaþanmadan kýsa süreli mutsuzluk ve depresif belirtiler

görülebilir. Ancak yazýn hava kapalý olmamasýna raðmen kiþide yorgunluk, bitkinlik, sýkýntýyla uyanmak gibi belirtiler varsa bu durum depresyonu ifade eder. Yaz mevsiminin geliþiyle bireylerin beklentileri, aktiviteleri ve eðilimleri deðiþmektedir. Kiþinin yýl içinde yapamadýðý tatili yaza ertelemesi, aldýðý kararlarý yazýn uygulamak zorunda kalmasý, devam eden sorunlarý tatil dolayýsýyla rafa kaldýrmaya çalýþmasý gibi yaz mevsiminden farklý beklentileri olmaktadýr. Hatta bazý bireyler yeni baþlangýçlar için tatil beklemektedir. Ancak beklentilerimiz gerçekliðin ötesinde ise beklentilerimiz hayal kýrýklýðý yaratabilir.

TATÝLÝN HAYAL KIRIKLIÐINA DÖNÜÞMEMESÝ ÝÇÝN Bu dönemde gerçekçi beklentiler ve planlar önemlidir. Ertelenen iþleri yapmak için yazýn geçmesini beklenmeden problemler çözüme ulaþtýrýlmalýdýr. Kiþi yaþamýn üzerine gitmeye, yaz aktivitelerinin tadýný çýkarmaya ve yeni beklentiler oluþturmaya odaklanmalýdýr. Yaz mevsimimde de mutsuz, keyifsiz olunabileceðini kabullenmek gerekir. Eðer bu ruh hali kiþinin günlük iþlevlerin yerine getirmesine engel oluyorsa mutlaka psikolojik destek alýnmalýdýr.

Paketsiz bitki çayýna dikkat! H

er gördüðünüz yerden nasýl olsa doðal deyip bitki çayý almayýn. Ýþte bu konuda uzmanlarýn size tavsiyleri. Bitki çayý alýrken nelere dikkat etmek gerekir? Ýþte bu sorumuzun cevabýný Dr. Yasemin Bradley, yanýtlýyor. Bradley, bitki çayý alýrken hijyene dikkat edilmesi gerektiðini söylüyor. Bradley, açýk olarak kullanýma sunulan, üzerinde çeþitli kalýntýlar ve mikrobiyolojik canlýlar bulunan bitkilere karþý, el deðmeden paketlenen bitki çaylarýný kullanmayý tavsiye ediyor. Þehir hayatýnýn kalabalýðý, koþuþturmasý ve stresinin saðlýklý bitki çaylarýyla atýlabileceðini dile getiren Bradley, bitki çaylarýnýn faydalarýný þöyle anlatýyor: "Form çaylarý; içerdiði sinameki, rezene, barut aðacý bitkileri baðýrsak hareketlerini düzenler. Farklý içeriklerde karýþýk bitki çaylarý; içerdiði karahindiba, zencefil, papatya, rezene, kekik, mate ýsýrgan bitkileri ile mideyi rahatlatmak, vücutta biriken ödemi atmak, spazm ve þiþkinliði gidermek mümkün.

STRESE KARÞI BÝTKÝ ÇAYLARI Günlük stresten kurtulmak ve rahatlamak için hafif etkili bir yatýþtýrýcý olarak melisa, sarý kantaron, papatya içerikli olanlar faydalý olacaktýr.

BEYAZ VE YEÞÝL ÇAY Antioksidanlar bakýmýndan zengin olan, çayýn bütün faydasýný içeren kateþin kaynaðý bu çaylar detoks için vazgeçilmezler arasýnda yerini alýyor."


Üzerine cam düþen çocuk yaralandý B

atman'da üzerine cam düþen 13 yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. 13 yaþýndaki Haþim Ý, yaslandýðý masanýn kýrýlmasý ile yere düþerken, masanýn kýrýlan camýyla yaralandý. Ekmek fýrýnýn-

1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

da daðýtýmcý olarak çalýþan 13 yaþýndaki Haþim Ý, kazanýn yaþandýðý iþyerinin çalýþanlarý tarafýndan hastaneye kaldýrýldý. Sol kolunda 15 santim yarýk olan Haþim Ý ameliyata alýndý.

Köylülerin bozuk yol tepkisi

Kazalara neden oluyor

Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesine baðlý Demirtaþ, Alakoç ve Kayagediði köy yollarýnýn bozuk olmasýndan dolayý sürekli kazalar meydana geliyor. Yýllardýr yollarýnýn yapýlmasý için ilgili kurumlara baþvuruda bulunduklarýný belirten köylüler, yetkililerin duyarsýzlýðýndan þikayetçi etti.

D

emirtaþ, Alakoç ve Kayagediði köyü sakinleri, yollarýnýn bozuk olmasýndan dolayý ulaþýmda büyük sorunlar yaþýyor. Yaklaþýk 15 kilometrelik yolun bozuk olmasýndan dolayý araçlarýn sürekli kazaya karýþtýðý belirtildi. Köy sakinleri, yýllardýr Çermik Kaymakamlýðý'na yollarýnýn yapýlmasý için baþvuruda bulunduklarýný dile getirirken, yaz aylarýnda oluþan tozdan kýþ aylarýnda ise yolun çamurlu olmasýndan dolayý yollarýn kullanýlamadýðýndan yakýndý. Yollarýn

Acil servis doktoru intihara kalkýþtý H

akkari Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan bir doktorun intihar giriþiminde bulunduðu belirtildi. Yaklaþýk bir yýldýr Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan pratisyen doktor C.M., saat 04.00 sýralarýnda kaldýðý 6 Nolu Saðlýk Ocaðý'nýn üst katýndaki evinde bileklerini keserek intihara kalkýþtý. Durumun farkýna varan arkadaþlarý, binanýn penceresinden içeri girerek doktoru yaralý vaziyette Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldýrarak tedavi altýna aldý. Doktorun neden intihara kalkýþtýðý hakkýnda net bir bilgi alýnmazken, ilk tedavisinin ardýndan Van'a sevk edildiði belirtildi. Hakkari Devlet Hastanesi yetkilileri, doktorun intihara kalkýþtýðýný doðrulayarak, hayati tehlikesinin bulunmadýðýný ve her türlü ihtimale karþý Van'a gönderildiðini açýkladý.

Cizre'de olaylý gece

Þ

ýrnak'ýn Cizre Ýlçesi'nde, Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nde yaþanan olaylarý protesto eden grupla polis arasýnda çatýþma çýktý. Ýlçe merkezinde akþam saatlerinde toplanan grup, lastikler yakýp barikat kurarak karayolunu trafiðe kapattý ve durdurduðu araçtakilere kimlik kontrolü yapmaya baþladý. Olay yerine giden polise göstericiler molotof kokteylli ve havai fiþeklerle saldýrdý. Polis takviye ekiplerin gelmesiyle göstericilere tazyikli su ve gaz bombalarý ile müdahale etti. Ortalýk savaþ alanýna dönerken, göstericilerin yakýp karayoluna yuvarladýðý lastikler TOMA'lar tarafýndan söndürüldü. Polisin müdahalesinin ardýndan kaçan göstericiler sokak aralarýna girerek eylemlerine devam etti. Göstericilerle polis arasýndaki çatýþma sokak aralarýnda gece saatlerine kadar devam etti.

bozuk olmasýndan ötürü hastalarýný zor imkanlarla ilçeye götürdüklerini anlatan köylüler, ilgililerden yolun yapýlmasýný talep ediyor.

Sorun her geçen gün büyüyor Bölgede uzun yýllar muhtarlýk yapan Arif Varol, yollarýn bozuk olmasý nedeniyle köy halkýnýn büyük sýkýntýlar yaþadýðýna tanýk olduðunu ve bunu birçok defa ilgililere ilettiðini, ancak hiçbir yanýt almadýðýný söyledi. Bintaþ Köyü'nde ikamet eden

Varol, köylerinde kanalizasyon sorununun her geçen gün büyüdüðünü ifade ederek, önlem alýnmasý gerektiðini anlattý. Yýllarca bu bölgede muhtarlýk yaptýðýný belirten Varol, "Demirtaþ,

Kayagediði, Alakoç köylerinin grup yollarý her zaman sorun oluþturdu. Yetkililerden bu yollarýn yapýlmasýný talep ediyoruz. Ýnsanlarýmýz bozuk yollardan dolayý maðdur oluyorlar" dedi.

Sason'da kaza: 3 yaralý B

atman'ýn Sason ilçesinde otomobilin kontrolünü kaybeden þoför bariyerlere çarptý. Yaþanan kazada 1'i aðýr 3 kiþi yaralandý. Sason ilçesinden Batman istikametine giden Þirin Akgün yönetimindeki otomobil, ilçe çýkýþýnda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarýnda bulunan bariyerlere çarptý. Kazada sürücü Þirin Akgün (50), Salih Akgün (3) ve Lefo Doðan (77) yaralandý. Yaralýlar ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Durumu aðýr olan 77 yaþýndaki Lefo Doðan tedavi altýna alýnýrken, kazada hafif yaralanan iki kiþi taburcu edildi. Polis kazayla ilgili inceleme baþlattý.

Trafik kazalarý isyan ettirdi T

Batman'da üç kiþi suda boðuldu

Batman'da biri Afganistan uyruklu üç kiþi serinlemek için girdikleri suda boðuldu. Sivil savunma ekipleri, boðulan 3 kiþinin cesetlerinin çýkarýlmasý için yoðun çaba sarf etti.

B

atman merkezde ikamet eden Seyit Muhammet Musrevi isimli Afganistanlý bir kiþi, eþi ve 2 çocuðu ile beraber piknik için Hasankeyf ilçesine gitti. Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Seyit Muhammet Musrevi, akýntýya kapýlarak boðuldu. Eþi ve çocuklarýnýn vatandaþlardan yardým istemesiyle beraber Sivil Savunma Arama Kurtarma ekiplerine haber verildi. Kýsa sürede gelen arama kurtarma ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri, nehirde kaybolan

Musrevi'nin bulunmasý için çaba sarf etti. Boðulan Musrevi'nin eþi Dicle Nehri kenarýnda sinir krizleri geçirdi. Ýkinci boðulma vakasý Kozluk ilçesi Yanýkkaya Köyü mevkiinde Batman Barajý'nda meydana geldi. Aileleri ile baraj gölü kýyýsýna pikniðe giden iki çocuk, serinlemek için girdikleri baraj gölünde boðuldu. Batman Arama Kurtarma ekipleri gölde kaybolan iki çocuðun cesetlerinin bulunmasý için çalýþmalarý baþlattý.

unceli Elazýð karayolunda bir yýlda meydana gelen trafik kazalarýnda 5 kiþi öldü, çok sayýda kiþi de yaralandý. Çalýþmanýn yeniden baþlatýldýðý yolda yeni bir kaza meydana gelmesi üzerine vatandaþlar, yetkililerin önlem almadýðý gerekçesiyle karayolunu bir süreliðine araç trafiðine kapattý. G.A'nýn kullandýðý 62 AD 404 plakalý otomobil, Tunceli Elazýð karayolu Atatürk Mahallesi mevkiinde yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Alihan Ergün'e (16) çarptý. Kazada aðýr yaralanan Ergün, Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan askeri helikopterle Elazýð Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Mahalle sakinleri, bölgede son bir yýlda yol yapým çalýþmalarý nedeniyle birçok ölümlü kaza meydana geldiðini belirterek, yolu bir süre trafiðe kapattý. Olay yerine giden polisler, uzun süre devam eden ikna çabalarýnýn ardýndan mahalle sakinleri yolu trafiðe açtý. Kazanýn ardýndan olay mahalline asayiþ ekipleri dýþýnda ekibin gelmemesi ve olay yerinde bir inceleme yapýlmamasý dikkat çekti. Araç sürücüsü G.A. kazanýn ardýndan gözaltýna alýndý.


4

Gündem

1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Bakan Eker: Müfettiþ gönderildi Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde karakol onarýmý protestosunda yaþanan olaylarla ilgili müfettiþ görevlendirildiðini söyledi. A

dalet ve Kalkýnma Partisi Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý Danýþma Meclisi toplantýsýna katýlan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Lice'de yaþanan olaylarla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Kayacýk Jandarma Karakolu'nun onarýmýný protesto eden göstericilerle askerler arasýnda yaþanan arbede de 1 kiþinin hayatýný kaybettiði, 9 kiþinin de yaralandýðý olayýn incelenmesi için Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan müfettiþ görevlendirildiðini belirten Eker, "Lice'deki olayla ilgili Ýçiþleri Bakanlýðýmýz müfettiþ görevlendirdi. Jandarma ve mülkiye müfettiþi konuyu inceliyor. Gerekli tahkikatý yapýyor. Bir hata var mý, yanlýþ var mý incelenmesi sürüyor. Herhangi bir þey varsa ortaya çýkar. Burada hepimizin dikkat etmesi gereken husus, Gezi Parký olaylarý dahil olmak üzere, baþýndan beri söylediðimiz Türkiye'de aslýnda çözüm sürecine dönük, onu baltalamaya, engellemeye dönük çabalardýr. Onun için herkesin çok dikkatli olmasý gerekiyor. Yaþanan olaylar doðrudan provokasyondur" dedi.

'Sürecin baþarýya ulaþmasý gerekiyor' Bakan Eker, çözüm sürecinin baþlamasýyla bölgede oluþan huzur ortamýna da vurgu yaparak, çözüm sürecinin baþarýya ulaþmasý gerektiðini söyledi. Diyarbakýr'ýn, bu bölgenin

Türkiye'mizin meselesi, Türkiye'nin en büyük barýþ projesi bu. Çözüm süreci mutlaka baþarýya ulaþmasý gerekiyor" þeklinde konuþtu.

yaklaþýk 5-6 aydýr güvenin ve huzurun tadýný çýkardýðýný anlatan Eker, "Son olayla maalesef bu bozulmaya çalýþýldý. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim çaðrýmýz, özellikle bütün vatandaþlarýmýzýn, bölgedeki tüm hemþehrilerimizin bu oyunu görmelerini istiyoruz. Bu oyuna karþý herkesin uyanýk olmasýný, oyuna gelmemesini, tuzaða düþmemesini istiyoruz. Provokasyon teþebbüsleri olur, provokatörler olur ama biz bütün bu provokasyonlara ve provokatörlere karþý hepimiz, toplumun bütün kesimleri, siyasetle ilgilenen herkes, partisi ne olursa olsun, düþüncesi ne olursa olsun, bu bölgemizin ve

Ayaðýna demir saplandý B

atman'da inþaatýn 6.katýndan düþen demir parçasý inþaat iþçisinin ayaðýna saplandý. Hastaneye demir çubukla kaldýrýlan talihsiz iþçi ameliyata alýndý. Olay, Gök Taksi Mahallesi'nde bir inþaatta meydana geldi. Ýnþaatta çalýþan kalýp ustasý 26 yaþýndaki Haþim Kaygusuz'un ayaðýna, 6. kattan düþen 30 santimlik demir çubuk saplandý. Acýlar içinde yere yýðýlan Kaygusuz'un imdadýna arkadaþlarý yetiþti. Kaza mahalline giden 112 acil servis ambulansý ile hastaneye kaldýrýlan iþçi, ameliyata alýndý. Ýþçinin ayaðýna saplanan demir çubuk yapýlan ameliyatla çýkarýldý.

Zayi ilaný Halk Eðitim Merkezinden almýþ olduðum diplomamý kaybettim.Hükümsüzdür Ayten Danýþ

YIL: 13 SAYI: 4315 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Lice'de son dönemlerde uyuþturucu operasyonlarýnýn yaþandýðýný anlatan Eker, þunlarý söyledi: "Lice'deki olayla ilgili ikinci bir boyutu ise þu; bu bölgede yakýn zamanlarda milyonlarca kök hint keneviri ele geçirildi, imha edildi. Belki de tarihinin hiç bir döneminde bu kadar büyük ölçekli uyuþturucu ile ilgili bu kadar büyük operasyon yapýlmamýþtý. Provokatif eylemler var. Çözüm süreci hesabýna, kendi hesabýna bunu aykýrý gören güçler var. Bu kim olursa olsun, nereden gelirse elbette ki bir þekil de ortaya çýkacak. Ama bu teþebbüslerin sürece zarar vermesine izin vermememiz lazým. Bizim çaðrýmýz bu. Ýçiþleri Bakanlýðýmýz, jandarmamýz, polisimiz, emniyetimiz herkes, hepimiz hükümetin bütün ilgili birimleri, kuruluþlarý bu süreci gerektirdiði kadar hassasiyetle ele alýyor. Yani bir yerde bir ateþ tutuþtuðunda, adeta bir kundaklama olduðunda onu söndürüp onu büyütmememiz gerekiyor. Dolayýsýyla ilgili tüm herkesin saðduyu ile meseleye reaksiyon vermesi gerekiyor. Hassasiyetle meseleyi ele almamýz lazým. Barýþa inatla, inançla sarýlmamýz lazým.

Lice'de yeni bir karakolun yapýlmadýðýný belirten Bakan Eker, karakolun onarýldýðýný ve bölgede çok sayýda karakolun kapandýðýný dikkat çekti. Bakan Eker, "Burada yeni bir karakol inþasý yok. Dolayýsýyla bunun üzerinden kalkýp toplumu germek, baþka bir mesaj vermek doðru deðil, haksýzlýk. Sonuçta çok sayýda kapatýlan karakol var bölgede. Bunlarýn bir kýsmý da yenileniyor. Sonuçta hükümetin kontrolündeki bir birim. Bununla ilgili inþaat yapýlmasý gerektiðinde yapýlacak. Buna karþý çýkýþ diyelim ki masum bir durum, eyvallah demokratik tepkisini göstersin. Ama kalkýp o alanýn içine Molotoflarla, el yapýmý bombalarla saldýrýldýðý zaman bu tabi baþka bir þey olur. Hassas olmak gerekiyor. Olay yanlýþsa bir þekilde ortaya çýkar. Onlarla ilgili gereði yerine getirilir. Ama meseleyi ele alýrken, konuþurken, tartýþýrken, onun üzerinden konuþtuðumuz zaman da sözleri itinayla seçmemiz lazým. Çözüm sürecine zarar vermesine asla izin vermememiz lazým" ifadelerini kullandý.

'Yeni karakol inþasý yok'

Berçelan Festivali'nin yayla bölümü sona erdi H

akkari Belediyesi'nin Berçelan Yaylasý'nda düzenlediði 1'inci Berçelan Kültür ve Sanat Festivali'nin yayladaki bölümü sona erdi. Sabah saatlerinde festival programý kapsamýnda Seyitxan Gölü'nde düzenlenen yürüyüþün ardýndan Cilo Doða Derneði'nin kurduðu çadýrda, "Ekoloji ve Demokrasi" konulu panel düzenlendi. Panele BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, BDP Hakkari Ýl eþ baþkanlarý Esmer Tekin ve Rahmi Kurt, Hakkari Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu, STK temsilcileri ve çok sayýda yurttaþ dinleyici olarak katýldý. Panelin ardýndan festival kapsamýnda yöresel yemeklerin tanýtýmý ve sunumu yapýldý. Belediye tarafýndan yurttaþlara ikram edilen yemeðin ardýndan 1'inci Berçelan Kültür ve Sanat Festivali'nin Berçelan Yaylasý bölümü sona erdi. Festival, saat 20.00'da sanatçýlar Bülent Turan, Ruken Yýlmaz, Özgün, Halîmê Omerî, Mehmet Atlý ve Van Mezopotamya Kültür Merkezi müzik grubunun katýldýðý konser ile son buldu. (DÝHA)

Çözüm çadýrýnda nöbet deðiþimi V

1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

'Büyük uyuþturucu operasyonu yapýldý'

Çözüm sürecini kesinlikle sahiplenmemiz lazým. Bu sürece zarar verecek herhangi bir davranýþ ve sözden özenle hepimizin kaçýnmasý lazým diye düþünüyorum."

an'ýn Çaldýran ilçesine baðlý Tepeli Köyü'nde kurulan Çözüm Çadýrý'nda nöbet deðiþimi gerçekleþtirildi. Buðulukaynak Köyü ve Muradiye ilçesinden gelen vatandaþlarýn devraldýðý nöbet çadýrýna, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, BDP Van Ýl Baþkaný Musa Ýtah, Özalp, Saray ilçe yöneticileri, TUYAD-DER, ÝHD ve çevre köylerden çok sayýda vatandaþ destek ziyaretinde bulundu. Çadýr ziyaretinde konuþan BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, "Çözüm süreci her iki tarafa da sorumluluklar yüklemiþtir. Sürecin saðlýklý iþlemesi için her iki tarafýn sorumsuz davranýþlardan kaçýnmasý gerekir. Bu süreçte Kürt halký sürecin saðlýklý yürümesi için elinden geleni yaparak provokasyonlardan uzak durmuþtur. Ancak, AKP hükümeti bu konuda çok

yavaþ hareket ederek aksine karakol inþaatlarýna ve korucu alýmýna hýz vermektedir. Barýþ süreci baþladýðýndan beri her iki taraftan da ölüm haberi gelmediði için bölgede huzur ortamý hakim olmaktadýr. Bu sürecin baþlamasýnda öncülük etmiþ olan Sayýn Abdullah Öcalan'ýn özgürlüðüne kavuþmasý gerekmektedir. Ayný zamanda sürecin saðlýk yürümesi için hükümetin de tüm siyasi tutuklularý serbest býrakmasý gerekir. Kürt halký olarak barýþ sürecinin saðlýklý ve provokatif eylemlerden uzak iþlemesi için birçok yerde barýþ çadýrlarýný kurduk. Çadýr kurduðumuz birçok yerde Kürt halký burada da olduðu gibi kadýný ile çocuðu ile yaþlýsý ile barýþa sahip çýkmaktadýr. Bu bize umut vermektedir" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan yurttaþlar ateþ etrafýnda halay çekti.

Vali Karaloðlu'ndan taziye ziyareti V

an Valisi Münir Karaloðlu, geçtiðimiz günlerde vefat eden Ali Teknaz'ýn ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ýstanbul'daki evinde geçirdiði kalp krizi sonrasý yaþama veda eden Zeydanoðlu þirketler topluluðunun sahibi olan Vanlý iþadamý Ali Teknaz'ýn cenazesi, Van'da Akköprü Mezarlýðý'na defnedildi. Vefat habe-

rini öðrenen Vali Karaloðlu da, beraberinde Ýl Emniyet Müdürü Ümit Yurdakul ve Ýl Müftüsü Nimetullah Arvas ile Ýskele Caddesi'nde bulunan taziye evine giderek Teknaz ailesine taziyelerini bildirdi. Taziye evinde bir süre oturan Vali Karaloðlu, Ýl Müftüsü Nimetullah Arvas'ýn okuduðu dualarýn ardýndan ayrýldý.

Medeni Yýldýrým için taziye kuruldu

DTK eþ baþkanlarý Ahmet Türk ile Aysel Tuðluk, Lice'de karakol protestosunda yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým için kurulan taziyeyi ziyaret ederek bað saðlýðýnda bulundu.

D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Kayacýk Köyü'nde karakol yapýmýna karþý gerçekleþtirilen yürüyüþte açýlan ateþ sonucu yaþamýný yitiren 18 yaþýndaki Medeni Yýldýrým, önceki gün binlerce kiþinin katýlýmýyla Yeniköy Mezarlýðý'nda topraða verilmiþti. Ardýndan Male Temira Yas Evi'nde Yýldýrým için taziye kuruldu. DTK eþ baþkanlarý Ahmet Türk, Aysel Tuðluk, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran ve BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt'ün de aralarýnda bulunduðu grup, taziye evini ziyaret etti. Taziyede konuþan Ahmet Türk, "Yapýmý devam eden karakolu protesto etmek, demokratik ve insani bir hakký gerçekleþtirmek için ordaydý. Ancak askerler ateþ açarak Medeni'yi öldürdü. Bu çok onurlu bir ölümdür. Medeni bütün Kürt halkýnýn kardeþidir. Herkes bunu böyle bilmelidir. Devletin yürüttüðü siyaset yanlýþ bir siyasettir. Doðru bir siyaset deðildir. Çünkü demokratik hakký

gerçekleþtirmek için orda bulunan 18 yaþýndaki bir genci öldürmüþtür" dedi. 'Çocuklarýmýzýn kaný ile besleniyor' Dualar okunduktan sonra kadýnlarýn bulunduðu bölüme geçerek yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým'ýn annesine baþ saðlýðýnda bulunan heyet, duygusal anlar yaþadý. Kýsa bir konuþma yapan Medeni Yýldýrým'ýn annesi Fahriye Yýldýrým, devletin çocuklarýnýn kaný ile beslendiðini söyledi. Anne Yýldýrým, "Biz köyümüzde karakolun orda olmasýný istemiyoruz. Bu devlet bizim çocuklarýmýzýn kaný ile besleniyor. Sonuna kadar bu davanýn peþinde olacaðýz. Öyle bir devlettir ki oðlumu þehit ettiler, býrakmadýlar ben gidip oðlumu göreyim. Artýk ne diyebilirim ki bu devlete" diyerek sitem etti. Taziyenin bu akþama kadar süreceði belirtildi.


Bölge Haber

1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

5

4 dilde saðlýk hizmeti

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde (DEAH) görevli Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Askeri Türken'in, Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Ýngilizce bildiði, gelen hastalara rahat saðlýk hizmeti verdiði belirtildi.

D

icle Üniversitesi Týp Fakültesi'nden mezun olan, Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde ihtisas yapan ve Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Ýngilizce'yi iyi derecede bilen Dr. Askeri Türken, DEAH'ta göreve baþladý. Toplumda yüksek oranda týbbi rehabilitasyon ihtiyacý olan hastalarýn olduðuna dikkat çeken Türken, "Genelde her yaþta yaþlý ve çocuk hastalarýmýz oluyor, felçli hastalar ve ortopedik hastalarda oluyor. Bunlara yönelik tedavileri elimizden geldiðince yapmaya çalýþýyoruz. Kürtçe ve Zazaca bilmem sebebiyle Türkçe bilmeyen hastalarla iyi anlaþýyoruz. Dertlerini anlýyorum ve elimden gelenin fazlasýyla yardýmcý olmaya çalýþýyorum. Bu da onlarý mutlu ediyor. Çok aðýr yatalak hasta varsa gerekirse eve gidip gereken desteði vermeye hazýrým. Yeter ki gelip bana ulaþsýnlar hasta yakýnlarý. Böyle güzel bir hastanede çalýþmak hizmet etmek benim için bir onurdur" dedi.

'Saðlýkta ayýrým olmaz' Kamu Hastaneleri Birliði Diyarbakýr Genel

Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Güzel Kurtoðlu ise, çok dil bilen doktorlarýn DEAH'ýn bünyesinde bulunmasýnýn hastanenin önemini artýrdýðýný ifade ederek, bu durumun Türkçe bilmeyen insanlar açýndan da önemli olduðunu söyledi. Dil bilen doktorlarýn hastalarý memnun ettiðini belirten Kurtoðlu, "Öyle insanýmýz var ki hiç Türkçe bilmiyor. Sadece Kürtçe konuþuyor. Ýster istemez sýkýntýlar yaþanabiliyor. Gelen doktor arkadaþlarýmýzýn Kürtçe bilmeleri fayda getirmektedir. Hastalarýmýzla

güzel bir diyalog ve iletiþim kurarak tedavilerinde faydalý oluyorlar. Bu durum bizleri sevindirmektedir. Hastalarýmýz bizler için önemlidir. Biz elimizden gelen tüm imkanlarý seferber etmekteyiz. Saðlýkta ayýrým olmaz, hastalarýmýzýn ve hasta yakýnlarýnýn ne sorunlarý olursa bizlere gelip sorunlarýnýn çözülmesi için elimizden geleni yapmaya hazýrýz" þeklinde konuþtu.

Doktorlardan fedakarlýk örneði B

Cezaevi'nde yangýn tatbikatý S

iirt E Tipi Kapalý Ceza ve Tutukevi'nde yangýn tatbikatý gerçekleþtirildi. Siirt Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü Amiri Misbah Yýlmaz, tatbikattan önce cezaevi personeline yangýn söndürme ve yangýn esnasýnda yaralý kurtarma konusunda bir eðitim semineri verdi. Yýlmaz yönetiminde gerçekleþtirilen tatbikata itfaiye müdürlüðü, emniyet müdürlüðü ve 112 acil servis ekipleri katýldý. Yýlmaz, cezaevinde gerçekleþtirilen tatbikatýn baþarýyla sonuçlandýðýný belirtti. Yýlmaz, "Çok baþarýlý bir tatbikat oldu. Yangýn ihbarýnýn alýndýðý andan itibaren 7 dakika içerisinde müdahale edildi. Bu süre olarak büyük bir baþarýdýr. Yangýn kýsa sürede söndürüldü. Yine tatbikatta üçüncü kattaki yaralýlar baþarýyla kurtarýldý. Ýlgili diðer kurumlarla birlikte zaman zaman bu tür tatbikatlarý gerçekleþtirmeye devam edeceðiz" dedi. Tatbikatý cezaevi savcýsý Mustafa Kepoðlu, cezaevi müdürü Hulusi Yeniþan ve diðer yöneticiler bazý tutuklu ve hükümlüler izledi.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

PROVOKATÖRE EBUZER DÝYELÝM! (Ýlçede hayatýný kaybeden kardeþimize rahmet, ailesine baþsaðlýðý diliyorum) R. Tayyip Erdoðan 'zehir içmeyi göze aldý'ðý süreçte PKK silahlarýný susturup sýnýr dýþýna çekilince 6 aydýr tek bir vatandaþýmýz hayatýný kaybetmemiþti, 30 yýldýr süren kirli savaþta saðduyu galip gelmiþ, akil adamlar ülkenin dört bir yanýna daðýlmýþ, vatandaþýn süreçle ilgili olumlu olumsuz düþüncelerini dinleyip gerekli notlarýný almýþlardý. Yeni anayasa çalýþmalarýnda önemli eþik aþýlmýþ, belki de konsensüs saðlanacaktý, Türkiye, Ýnsan haklarý ve özgürlükleri konusunda henüz yeterli olmasa da kimsenin hayal edemediði iyileþtirmeler yaþanmýþtý. TBMM askeri darbeye gerekçe gösterilen maddeleri ve mevzuatý temizleye baþlamýþ, Hazine, IMF ile borç defterini Mayýs ayýn-

itlis Saðlýk Mensuplarý Derneði (SAMEDER) üyesi doktorlar, Bitlis Köylere Hizmet Götürme Derneði (KÖY-DER) ile birlikte belirledikleri köylerdeki hastalarýn ayaðýna giderek dertlerine derman olmaya devam ediyorlar. Hastanede haftanýn beþ günü çalýþarak birçok vatandaþýn derdine derman olan fedakar doktorlar, hafta sonlarý ise hastaneye gelemeyen hastalarýn ayaðýna gidiyorlar. Tamamen ücretsiz ve gönüllü olarak haftanýn bir gününü köylerdeki hastalara ayýran doktorlar, bir yandan köylerdeki hastalarý evlerinde ziyaret ederek saðlýk taramasýndan geçiriyorlar, bir yandan da durumu ciddi olanlarý hastanelere yönlendiriyorlar. Gösterdikleri fedakarlýk örneðiyle takdir toplayan doktorlar, bu þekilde en ücra köylerde yaþayan vatandaþlarýn saðlýk hizmetlerinden faydalanmalarýný saðlýyor. Bitlis'in Mutki ilçesine baðlý 110 haneli Dereyolu köyüne giden gönüllü doktorlar, köyde saðlýk taramasý yaptý. Köydeki gerek yaþlý, gerekse çocuk ve diðer hastalarla tek tek ilgilenen doktorlar, ayrýca köylülere saðlýkla ilgili bilgiler de verdi. Bitlis Saðlýk Mensuplarý Derneði Üyesi Op. Dr. Onur Dede, deðiþik branþlardaki gönüllü doktorlarla birlikte her hafta sonu önceden belirledikleri köylere giderek saðlýk taramasý yaptýklarýný söyledi. Vatandaþýn ayaðýna gidiyorlar

Bu hafta gittikleri Dereyolu Köyü'nde de saðlýk taramasý gerçekleþtirdiklerini belirten Dr. Dede, hastalarý evlerinde ziyaret edip saðlýk taramasý yaptýklarýný kaydetti. Doktorlarýn tamamen kendilerinden fedakarlýk ederek ve gönüllü olarak köylerde saðlýk taramasýný gerçekleþtirdiðini anlatan Dede, "SAMEDER olarak yaptýðýmýz etkinliklerle doktor ve hasta arasýndaki iliþkiye yeni bir boyut getirmek istiyoruz. Ýmkanlar el verdikçe gönüllü doktorlarýmýzla bu hizmete devam edeceðiz. Bu hafta gerçekleþtirdiðimiz saðlýk taramasýna beyin cerrahi uzmaný, kardiyoloji uzmaný, üroloji uzmaný, göz hastalýklarý uzmaný ve anestezi

da ödediði son taksitle kapatmýþtý, Tayyip Erdoðan liderliðindeki hükümet; Almanya ve pek çok Avrupa ülkesini kýskandýran ve öfkelendiren dünyanýn en büyük hava limanýný Ýstanbul'da inþa etmeye baþlamýþtý. 2. Ýstanbul Boðazý olarak Kanal Ýstanbul'u dünyada emsali çok çok az bulunan bir güzellikle bizlere kazandýrmaya baþlamýþtý. Ýstanbul'a 3. Boðaz Köprüsü için start vermiþ, Sinop'taki Nükleer santrale 22 milyar dolarlýk yatýrým yapýlmýþtý. TPAO Ýrak Kürdistan Federe Yönetimiyle Avrupalýlarý çýldýrtan petrol anlaþmalarý imzaladý. Evet, sadece Mayýs ayýnda bunlar yaþandý, gerisini zaten siz biliyorsunuz. Þimdi hükümet bütün bu olumlu adýmlarý atmýþken; Dünyanýn pek çok ülkesinde de yapýlan alkol alma ve satmaya düzenleme yapýldý diye, Dünyanýn bazý ülkelerinde 'kürtaj hakký' tanýnýyor ve hükümetimiz bunu bir hak olmaktan çýkarmýþ diye, Aðaç, çiçek, böcek bahanesiyle devrim dolabýný ç/evirmeyi düþünüyorsanýz ciddi bir evrim þart size. Bu sebeple evrim tamamlanýncaya kadar boþ/a konuþmak istemiyorum. Bu konuda boþ/a konuþmak istemesem de eyleme destek veren Ýhsan Eliaçýk gibi þarlatanlarý deþifre etmemizin boþ/a olmadýðýna inanýyorum ve gittikçe 'kararan' bu þahsý

uzmaný doktor arkadaþlarýmýz katýldý. Amacýmýz doktor arkadaþlarýmýzla birlikte tedavi için hastaneye gelemeyen ya da maddi imkansýzlýklardan gelme imkaný bulmayan hastalarýn bizzat ayaðýna giderek muayene etmektir. Bunun yanýnda bir yandan saðlýk taramamýzý gerçekleþtirirken, bir yandan da köyde tedavisi mümkün olmayan hastalarý saðlýklý þekilde hastaneye yönlendiriyoruz" dedi. Doktorlar hayýr duasý Yaptýklarý hizmeti tamamen ücretsiz ve beklentisiz bir þekilde yaptýklarýna vurgu yapan Dede, "Bu iþi sadece Allah rýzasý için yapýyoruz. Hastalarýn duasý bize yetiyor. Bu iþi yapmak bize gerçekten mutluluk ve huzur veriyor. Amacýmýz il merkezine baðlý köyler ve ilçelerimize baðlý tüm köylerde saðlýk taramasý yaparak bütün hastalara yardýmcý olmaktýr. Bu niyetle yola çýktýk. Biz elimizden geldiðince hastalarýmýzýn ayaðýna gitmeye devam edeceðiz" diye konuþtu. Köy muhtarý Tuncer Uslu ise, köy halkýnýn doktorlar tarafýndan ziyaret edildikleri için çok mutlu olduklarýný, özellikle köydeki yaþlý nüfusun hastaneye gitmekte sýkýntý çektiklerini belirtti. Yapýlan hizmetin önemine vurgu yapan Muhtar Uslu, "Allah doktorlarýmýzdan razý olsun. Hep birlikte hayýrlý bir iþ yapýp gerek köylülerin gerekse hastalarýn hayýr dualarýný alýyorlar. Allah hepsinden razý olsun" ifadelerini kullandý.

deþifre ettiðimizde de kimse buna 'kardeþ eti yedi' diyemez, dese boþ konuþmuþ olur. Eliaçýk 'muktedirler'den görmediði iltifatlarýn acýsýný puslu havalarda milletten çýkaracak ve biz de bunu 'kardeþ eti yemeyelim' diye seyredeceðiz öyle mi? Ý. Eliaçýk'ýn imanýyla, Müslümanlýðýyla ilgili deðilim, o Rabbi'nin iþi, Adý geçen þahsýn durduðu yerle ilgiliyim. Onun durduðu yerin fitne-fesadýn, þerr'ingünahýn, kaosun, uluslar arasý faiz lobisinin, sermayedarlarýn, ulusalsol faþistlerin Boyner gibi kapitalistlerle sergiledikleri oyunun cirit attýðý yerdir. Buna seyirci kalamam, çünkü söz konusu þahýs benim de iman ettiðim deðerler üzerinden bu fitne fesada destek veriyor. Bu sebeple onun yaptýðýnýn adilik olduðunu söylemek inancýmýn gereðidir. Zira o da ayný deðerler adýna ve ayný deðerler üzerinden bize saldýrýyý inancýnýn gereði görüyor. Bakýn Levent Kýrca'ya, Meltem Cumbul'a, protestocu Gaylara hiç lafým oluyor mu? Hayýr. Ama Ý. Eliaçýk dini argümanlarý kullanarak fesadý yaymaya çalýþýrsa biz de 'din bu ifsaddan beridir' deriz. Yani deðerimizle (din) bizi vuranlarýn (Ý. Eliaçýk gibilerinin) neden bu deðeri silahlaþtýrdýklarýný ve nasýl kullandýklarýný söylemek de yine bizim gibilere düþer. Baþörtülü olduðu için bir hanýmýn baþörtüsünden aþaðý iþeyenlerle beraber hareket eden deðil Ýhsan Eliaçýk, kim olursa olsun o bizim için haysiyetini deðersiz/c/e satmýþtýr.

Yaz Kur'an kurslarý baþladý

M

uþ Müftüsü Recep Uzun, il genelinde 517 yaz Kur'an kursu açýldýðýný ve bugüne kadar yaklaþýk 11 bin 876 öðrencinin müracaat ettiðini söyledi. Müftü Recep Uzun, merkez, Korkut, Hasköy, Bulanýk, Varto ve Malazgirt ilçelerinde bulunan tüm camilerde kurs verdiklerini açýkladý. Kent genelinde 517 kurs açýldýðýný ve bu kurslarda 689 öðreticinin görev yaptýðýný vurgulayan Müftü Uzun, kurslara þu ana kadar 11 bin 876 öðrencinin kayýt yaptýðýný belirterek, kayýtlarýn halen devam ettiðini söyledi. Müftü Uzun, "Þu ana kadar sisteme giriþi yapýlan çok az öðrenci var. Çünkü Ýl Müftülüðü olarak bilgisayar donanýmý bakýmýndan zayýf durumdayýz. Yalnýz bir internet evi ile anlaþma yaptýk ve çocuklarýmýzýn kayýt iþlemleri devam edecek. Þu an bulunduðumuz kursta 80 öðrenci var ve sadece 25 tanesi sisteme girebilmiþ, inþallah diðer kayýtlarda tamamlanacaktýr'' dedi.

Yoðun talep var Kurslarda yaþ sýnýrý olmaksýzýn kýz erkek öðrencilerin katýlabileceðini hatýrlatan Müftü Uzun, "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýzýn güzel bir sloganý var. 'Camiler çocuk açacak, camiler çiçek açacak.' Camilerimiz ve Kur'an kurslarýmýz, okullarýn yaz tatiline girmesiyle birlikte þenlenmeye baþladý. Kur'an öðrenmek için yoðun bir talep var. Çünkü bu milletin Kur'an-a ihtiyacý var. Kur'an-a ihtiyacý, ancak Kur'an kurslarýmýzda telafi edebiliriz. Bildiðiniz gibi eðitimde Kur'an dersleri konuldu, ama yetmiyor. Bu hususta Türkiye'nin her yerinde olduðu gibi Muþ'ta da çok yoðun talep var. Müracaat eden tüm öðrencilerimiz kayýt altýna alýnarak kursa baþlýyor. Bu yoðun talep karþýsýnda müftülük olarak biraz zorlanýyoruz. Ancak þartlar ne olursa olsun biz bu görevimizi seve seve yapmaya çalýþýyoruz'' diye konuþtu.

Eylemlerin tek gayesi küresel güçlere karþý milletin menfaatlerini savunan baþbakan R. Tayyip Erdoðan'ý devirmekti. Sayýn baþbakana karþý ölüm, idam, linç de dâhil iblislerin verdiði alçakça görevi yerine getirmekti eylemlerin amacý. Baþbakanýn evine saldýrý olacak ve karanlýk eylemciler 125 metre mesafede ancak durdurulacak ve biz bu zokayý 'demokratik tepki' diye yutacaðýz! Kimse bize saðdan yanaþmasýn, bu þeytani oyunlarý çok yaþadýk. Oysa biz ayný delikten iki kere ýsýrýlmayacaktýk. 75 yaþýndaki Zahide Nine bunu anlayacak ama müfessir! Ýhsan Eliaçýk Efendi bunu bilmeyecek öyle mi? Biz de bu fesada 'dedikodu' olacak diye sessiz kalacaðýz, yok öyle. Ýhsan Eliaçýk gibi saðdan-soldan, önden-arkadan yanaþmayý deneyenleri 'bismillah' diyerek defedeceðiz. Tekrar ediyorum, onun dini-imanýMüslümanlýðýnýn kabulüyle ilgili deðilim, o sadece kalplerin sahibinin iþi, ama onun eylemlerini sorgular, neye benziyorsa ona benzetirim. Bu sebeple Ýhsan Eliaçýk açýkça ifsada destek vermiþtir ve biz de bunun fesadý, fitneyi desteklemek, yaymak olduðunu açýk ve net bir þekilde beyan ediyoruz. Ýhsan Eliaçýk kimlerle beraberse onlar gibidir, biz beraber olduðumuz 'muktedirlerden' memnunuz, o da beraber olduðu küresel fitnecilerden memnun ise kimsenin gocunmasýna gerek yok. Twitter: @ahmetay_


6

EKONOMÝ

1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Yüksek fatura sürprizine son

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, fatura üst sýnýrý uygulamasýna baþlanacaðýný bildirdi. Yýldýrým, faturalara tüketicinin tercihi doðrultusunda aylýk 100 lira tutarýnda bir üst sýnýr getirilebileceðini belirtti.

B

akan Yýldýrým, cep telefonu, sabit telefon, internet ve uydu-kablo TV abonelerinin zaman zaman beklemedikleri yüksek faturalarla karþýlaþabildiðini hatýrlattý. Bu durumun abonelerin çeþitli sorunlar yaþamasýna neden olduðunu ifade eden Yýldýrým, vatandaþlarýn karþýlaþtýklarý yüksek fatura sürprizini engellemek amacýyla Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) tarafýndan "Fatura Üst Sýnýrý Uygulamasýna Ýliþkin Usul ve Esaslar"ýn hazýrlandýðýný belirtti. Fatura Üst Sýnýrý Uygulamasý hak-

kýnda bilgi veren Yýldýrým, tüketicinin tercihi doðrultusunda faturalara, aylýk 100 lira tutarýnda bir üst sýnýr getirilebileceðini söyledi.

Üst sýnýrda mesaj Ýþletmeci ile abone arasýndaki sözleþme çerçevesinde, aylýk üst sýnýrý daha düþük ya da daha yüksek miktarda belirleme imkanýnýn da bulunduðunu ifade eden Yýldýrým, þöyle devam etti. "Telefon, internet veya TV abonelik hizmetlerinin kullanýmýna baðlý olarak fatura miktarý aylýk olarak belirlenmiþ olan üst sý-

nýra ulaþtýðýnda aboneler ücretsiz kýsa mesajla uyarýlacak. Ayrýca fatura üst sýnýr tercihinde bulunan tüm aboneler fatura tutarlarýný ücretsiz olarak sorgulayabilecekler. Fatura üst sýnýrý uygulamasý tüketicinin korunmasý açýsýndan büyük önem taþýyor. Bu uygulamayla vatandaþlarýn elektronik haberleþme hizmetlerini kullanýrken karþýlaþabilecekleri fatura þoklarý önlenecek ve aylýk fatura tutarlarýnýn aboneler tarafýndan kontrol edilmesine imkan saðlanacak."

Kimler yükümlü olacak? Bakan Yýldýrým, faturalara üst sýnýr getirilmesi ve bu konuda abonelerin bilgilendirilmesi yükümlülüðünün, abone sayýsý 200 binin üzerinde olan cep telefonu, sabit telefon, uydu-kablo TV iþletmecileri ile internet servis saðlayýcýlarýný kapsayacaðýný belirtti. Bakan Yýldýrým, "Abone sayýlarý 200 binin altýnda olan küçük iþletmeciler ise aðýr mali ve idari yük altýnda kalmamalarý için kapsam dýþýnda býrakýldý" dedi.

Kredi kartýna sýnýrlama geliyor H

ükümet, bahis ve þans oyunlarýnda kredi ve banka kartý kullanýmýný önlemek için önemli bir adým attý. Düzenlemeye göre, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kartý ve kredi kartlarýnýn yasa dýþý bahis ve þans oyunlarýnda kullanýlmasýný önlemekle yükümlü oluyor. Tasarýyla Merkez Bankasý, tacirlere verilen kredi kartlarýnýn azami, akdi ve gecikme faiz oranlarýný belirleyecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen tasarý çarþamba günü Meclis'te görüþülecek. Yasadaki düzenlemeler þöyle: 97 bin sözleþmeliye kadro: Belediyelerde görevli 24 bin, 4B'li 73 bin ve Saðlýk Bakanlýðý'nda 772 kiþi olmak üzere 98 bin sözleþmeliye kadro yolu açýlýyor. Spor Genel Müdürlüðü'ne 2 bin 500, Ýþ-Kur'a 100 kiþilik kadro açýlýyor. BDDK'ya özel yetki: BDDK, banka kartý ve kredi kartlarýnýn yasa dýþý bahis ve þans oyunlarýnda kullanýlmasýný önlemekle yükümlü ve yetkili olacak. Ayrýca yasa dýþý bahis oynatanlara para ve hapis cezasý da artacak. 28 Þubat: 28 Þubat sürecinde disiplin cezasýyla memurluktan atýlanlarýn alýnmalarýnda sayý sýnýrý kaldýrýlýyor. Ehliyete yeni düzenleme: Sürücü belgeleri artýk süreli olarak verilecek. Ýlk defa sürücü belgesi alanlar, en az bir yýl süre ile aday sürücü olarak kabul edilecek.

Aile hekimliði ücretli mi? Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, "Aile Hekimliði'nde bir ücret alýmý söz konusu deðil. Tahlillerin laboratuarlara geliþ-gidiþlerdeki ücretlendirme aile hekimlerimizin maaþlarýndan kesiliyordu. Onu halk saðlýðý müdürlüklerimiz ödeyecek" dedi.

S

aðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Aile hekimliðinde randevu sisteminde ücret alýnmasýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi. Müezzinoðlu, "Aile hekimliðine vatandaþlarýn müracaatlarýnda istenilen tahlillerin laboratuarlara geliþ

Çiftçiye müjde

gidiþlerdeki ücretlendirme aile hekimlerimizin maaþlarýndan kesiliyordu. Onu halk saðlýðý müdürlüklerimiz ödeyecek. Dolayýsýyla bu anlamda aile hekimliðine müracaat eden herhangi bir hastamýzdan bir ücret alýnmasý söz konusu deðildir. Vatandaþýmýz elindeki telefon veya internet aracýlýðýyla randevusunu alacak. Bunu kamu hastaneleri yapýyoruz. Yüzde 75 baþarý yakaladýk. Burada da bunu baþlatýyoruz. Bir 6 ay sonra fevkalade oturmuþ yüzde 90 verimli çalýþan bir sistem olacak. Aile hekimliðinden hizmet alan vatandaþlarýmýzda bundan son derece memnun olacak" þeklinde konuþtu.

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, prim ödeneklerine bloke konulan 95 bin çiftçinin sorununun çözüm aþamasýnda olduðunu söyledi. Bu hafta çýkacak yasayla bu blokenin kaldýrýlmasý planlanýyor.

Irak'ýn gözü Türk yatýrýmcýda da aðýrlýðýmýzýn daha fazla olmasýnda yarar var" þeklinde konuþtu.

Çeþitli temaslarda bulunmak için Irak'a giden AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoðan ve beraberindeki heyet, Erbil Baþkonsolos Vekili Ýbrahim Yükseltan'ý makamýnda ziyaret ederek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.

'Yatýrým yapan kazançlý çýkar'

G

aziantepli sanayici ve iþadamlarýný Irak'a davet eden Yükseltan, "Bende bir Gaziantepliyim. Gaziantepli sanayici ve iþ adamlarýmýzý bu bölgeye yatýrýma davet ediyorum. Bizler yasal iþlemlerle ilgili her türlü kolaylýðý göstereceðiz ve gelen heyetlere yatýrýmlarla ilgili her türlü bilgiyi vereceðiz. Gaziantepli sanayici ve iþ adamlarýmýzý bu bölgede görmek istiyoruz."Erbil ve Süleymaniye ekonomik anlamda yýldýzý parlayan iller arasýndadýr. Dünyanýn birçok ülkesi bu bölgeye yatýrým yapmak için yarýþýyor. Türk sanayici ve iþadamlarýný bu bölgede yatýrým yapmaya davet ediyoruz. Onlarý bu

bölgede görmek ülkemiz adýna önemli bir kazanç olacaktýr" dedi.

'Aðýrlýðýmýz daha fazla olmalý' Bölge ekonomisinin çok zengin ve bakir olduðuna dikkat çeken Milletvekili Mehmet Erdoðan, "Türkiye genel

ihracatýnda Irak ikinci sýrada yer alýyor. Almanya'dan sonra en büyük ihracat Irak'a yapýlýyor ve Irak'tan herhangi bir ithalatýmýz yok. Dolayýsýyla Türkiye'ye giren döviz ülkemizde kalýyor. Sanayici ve iþadamlarýmýzýn bunu iyi deðerlendirmesi ve bölgeye fiziki yatý-

rýmlar yapmasý çok önemli. Türk sanayici ve iþadamlarý inþaat sektörüyle ilgili olarak bu bölgede faaliyet gösteriyor. Yapýlan ihracatýmýzýn da akla gelebilecek her türlü ihraç kalemi var. Yani biz Irak'a ürettiðimiz her þeyi satýyoruz. Bu bölgedeki ekonomik oluþum-

Irak'a önemli yatýrýmlar gerçekleþtiren ve bölge ekonomisini çok iyi bilen Ýþadamý Osman Demirci ise þunlarý söyledi: "Her anlamda ortak paydalarýmýzýn bulunduðu Irak ile ekonomik alýþveriþimizi daha da arttýrmak ve bölgeye yatýrýmlar yapmak zorundayýz. Bu güne kadar Irak pazarýna birçok Türk markasýnýn giriþini saðladýk. Burada insanlar ülkemizin ürünlerine ve markalarýna güveniyor. Erbil ve Süleymaniye hýzla geliþen iki kent. Bu kentlerin inþaat baþta olmak üzere birçok alanda, özellikle de enerji ve þehircilik anlamýnda önemli yatýrýmlara ihtiyacý var. Bölge insaný kendi sanayisini kendisi kurmak istiyor. Bunun içinde sanayici ve iþadamlarýmýzý yatýrýma davet ediyorlar. Bu bölgelere yatýrým yapanlar her alanda kazançlý çýkacaktýr."


GÜNCEL

1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

7

Valilik: Karakola ateþ edildi

Diyarbakýr Valiliði, Kayacýk Köyü'nde meydana gelen olayda grup içinden karakola ateþ edildiðini açýkladý ve ekledi: Yapýlan protesto, bölgede son dönemde gerçekleþtirilen baþarýlý uyuþturucu operasyonlarýndan kaynaklanýyor. vatandaþýmýz hayatýný kaybetmiþ, 9 vatandaþýmýzda çeþitli yerlerinden yaralanmýþ ve sevk edildikleri hastanelerde tedavi altýna alýnmýþtýr.

Amaç operasyonlarý engellemek

D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Kayacýk Köyü'nde bulunan Kayacýk Jandarma Komutanlýðý'na ek bina yapýmýný protesto etmek amacýyla yapýlan gösteride 1 kiþi ölmüþ ve 9 kiþi yaralanmýþtý. Diyarbakýr Valiliði, çýkan olaylarla ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamada, son dönemlerde yapýlan uyuþturucu operasyonlarýna dikkat çekilerek, protesto eylemlerinin bundan dolayý yapýldýðý ifade edildi. Çözüm sürecine vurgu yapýlan yazýlý açýklamada, þunlar belirtildi: 28 Haziran 2013 günü saat 15.00 sýralarýnda, Lice ilçesi Kayacýk Köyü'nde tadilat çalýþmalarý yapýlan Kayacýk Jandarma Karakolu'nun inþaat çalýþmalarýný durdurmak ve protesto etmek amacýyla basýn açýklamasý yapýlmýþ ve akabinde karakola yönelik fiili taarruzda bulunulmuþtur.

Karakola patlayýcý, molotof ve ateþ Kayacýk karakolumuzda görevli

askerlerimiz tarafýndan bahse konu grup karakola davet edilerek diyalog yolu kullanýlmaya çalýþýlmýþ, ancak bahse konu grup içerisinden karakolumuz, karakolumuzda görevli askerlerimiz ve inþaat alanýna yönelik taþ atýlmaya baþlanmýþ, akabinde el yapýmý patlayýcý madde ve molotof kokteyli atýlmýþtýr. Ýnþaat iþçilerinin kullandýðý çadýrlar yanmýþ ve nöbet kulübesinde görev yapmakta olan askerlerimize yönelik molotoflu saldýrýda bulunulmuþtur. Yapýlan tüm uyarýlara raðmen bahse konu grubun daðýlmamalarý üzerine gazlý müdahalede bulunmuþ, grup içerisinde karakola doðru ateþ edilmesi üzerine güvenlik güçlerince havaya uyarý ateþi açýlarak grubun daðýlmalarý istemiþ ancak, bahse konu grup daðýlmamakta ýsrar ederek karakolun içine girmeye çalýþmýþtýr. Devam eden olaylar sýrasýnda gösterici grup içerisinden kimliði tespit edilmeye çalýþýlan þahýslar tarafýndan Kayacýk Jandarma Karakola ateþ edilmiþtir. Yaþanan kaygý verici olaylar sonucu 1

BDP eylem programýný açýkladý B

DP Genel Merkezi, "Hükümet Adým At" eylemlerinin programýný açýkladý. Kampanya çerçevesinde her gün birden fazla merkezde yürüyüþ, miting ve oturma eylemleri gerçekleþtirilecek. BDP Genel Merkezi, çözüm sürecinin ikinci aþamasýna iliþkin 3 aylýk "Demokratik Çözüm Hamlesi" kapsamýnda baþlattýklarý ve bir ay sürecek "Hükümet Adým At" kampanyasýna iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Açýklamada, "Partimiz halkýmýzý ve tüm ezilen, yok sayýlan toplumsal kesimleri, demokratik mücadeleyi yükseltmek için hükümete 'hükümet adým at' demeye çaðýrýyor. Bu kampanya, hükümetin bu aþamada üzerine düþen sorumluluðu sürekli hatýrlatan, süreci akamete uðratacak yaklaþýmlardan uzak durmasýný saðlayacak önemli bir hareket olacaktýr" denildi. Çatýþmasýzlýðýn kalýcýlaþmasý ve barýþýn sürdürülebilir kýlýnmasý için her yerde herkesle "hükümet adým at" denilmesi gerektiðine vurgu yapýlan açýklamada, demokratik kitle örgütlerine de çaðrýda bulunuldu.

Ana talep Öcalan'a özgürlük "Demokratik çözüm hamlesi" ile hükümetin yerine getirmesinin beklendiði ana talebin Abdullah Öcalan'ýn özgürlüðü olduðunun belirtildiði açýklamada, þunlar kaydedildi: "Ana talep bu iken 2. aþamada yerine getirilmesini talep ettiðimiz ve bunun için çalýþacaðýmýz, iktidara 'hükümet adým at' diyeceðimiz diðer baþlýklar þöyle: Baþta hasta tutsaklar olmak üzere tüm tutsaklar serbest býrakýlsýn. Karakol, baraj ve HES yapýmlarý kesin olarak durdurulsun. Ekoloji tahribatý ve katliamý son bulsun. Askeri yýðýnak hali son bulsun. Asker, polis, akrep, TOMA, panzer halkýn içinden kýþlalara ve karakollara çekilsin. Anadilde eðitim baþlatýlsýn, anadilin kullanýlmasý önündeki tüm engeller kaldýrýlsýn. TMK ve antidemokratik yasalar kaldýrýlsýn. Koruculuk kaldýrýlsýn. Seçim barajý düþürülsün. Kadýna karþý þiddete dönük gerekli tedbirler alýnsýn ve failler cezalandýrýlsýn."

Halký provoke ederek Kayacýk Jandarma Karakolu'na saldýrýlmasýna neden olan, önceden organize edilmiþ olayýn faillerinin tespitine yönelik kolluk kuvvetlerimiz ile adli ve idari mercilerimiz tarafýndan çok yönlü takibat yapýlýyor. Güvenlik güçlerince bölgede son dönemde gerçekleþtirilen baþarýlý uyuþturucu operasyonlarýný engellemek, huzur ve asayiþin temini için bundan sonra bölgede yapýlacak benzeri çalýþmalarýn önüne geçebilmek için söz konusu saldýrý eyleminin planlandýðý, uyuþturucu faaliyetlerinden büyük menfaatler saðlayan gruplarýn, çözüm sürecinin baþlamasýyla elde ettikleri gelirlerin kaybedileceði korkusuyla süreci sabote etmek maksadýyla böyle bir giriþimde bulunduklarý deðerlendirilmektedir. Tüm halkýmýza bu suç þebekelerine, zehir tacirlerine fýrsat vermemelerini, bu oyuna gelmemelerini, ülkemizde oluþan huzur ortamýný bozmak isteyenlerin tahriklerine kapýlmamalarýný, saðduyulu hareket etmelerini temenni ediyoruz. Ayrýca, yaþanan bu elim olay ile ilgili çok yönlü çalýþmalarýmýz kararlýlýkla devam etmekte olup, çözüm sürecini bozmak isteyen uyuþturucu baronlarýnýn ve ona yardýmcý olan terör örgütü mensuplarýnýn faaliyetleri her yönüyle incelenmektedir. Kimse tahriklere kapýlmasýn.

Valilik: Uzman çavuþ kaçýrýldý

D

iyarbakýr Valiliði, Kayacýk Köyü'nde meydana gelen olay sonrasý Diyarbakýr-Bingöl karayolunu kesen grubun, 1 uzman çavuþu kaçýrdýðý bildirildi. Valilik tarafýndan yapýlan açýklamada, Lice ilçesi Kayacýk Jandarma Karakolu inþaatýna yönelik 28 Haziran tarihinde 5060 kiþilik grup tarafýndan molotof ve el yapýmý patlayýcýlarla DiyarbakýrBingöl karayolu Ziyaret köyüKayacýk yol ayrýmýnda barikat kurmak suretiyle yolu trafiðe kapatma eyleminde bulunulduðu kaydedildi. Açýklamada, þu bilgilere yer verildi: "Bu esnada karayolunda özel otomo-

biliyle seyir halinde olan Jandarma Uzman Çavuþ Yetkin Beðen'in, yolu kesen yüzleri maskeli þahýslar tarafýndan önce aracý durdurulmuþ, ardýndan aracýna binen 4 þahýs tarafýndan, þahýslardan birisi aracý kullanmak suretiyle, Bingöl istikametinden ayrýlýp Arýklý Köyü istikametine zorla götürüldüðü, olay yerindeki görgü tanýklarý tarafýndan bildirilmiþtir. Olayla ilgili olarak Lice Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca adli tahkikata baþlanýlmýþ olup kaçýrýlan personelin aranmasý çalýþmalarýna devam edilmektedir."

'Bu davadan vazgeçmeyiz' Aðrý'nýn Doðubayazýt Ýlçesi'nde düzenlenen 'Ehmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali'ne katýlan BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, "Önder Apo özgürlüðüne kavuþmadýkça biz bu davadan vazgeçmeyiz" dedi.

B

u yýl 9'uncusu düzenlenen Ehmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali'ne BDP Van Milletvekili Özdal Uçar, Aðrý Milletvekili Halil Aksoy, Doðubayazýt Belediye Baþkaný Canan Korkmaz ve yaklaþýk bin kiþi katýldý. Festivale katýlanlar,

ellerinde meþalelerle Kürtçe, 'Yaþasýn Baþkan Apo', 'Lice yalnýz deðil' sloganlarý atarak, festivalin yapýldýðý stadyuma doðru yola çýktý. Ýlçe stadýnda yapýlan festivalde Karadenizli sanatçý Kazým Koyuncu, ölüm yýl dönümü nedeniyle anýldý. Söylenen Kürtçe ve Lazca þarkýlar

eþliðinde halaylar çekildi. Festivalde Kürtçe konuþan BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Lice'de karakol protestosunda yaþanan olayý deðerlendirdi.

Lice olayý Üçer, "Lice'deki olayý gördünüz.

Ýnsanlarýn üzerine bomba yaðdýrdýlar. Neydi o insanlarýn talepleri? Ýstemiyorlar karakollarýn yapýlmasýný. O insanlar özgürlük adalet isterken, siz onlara cezaevleri, karakollar yapýyorsunuz. Siz Kürdistan'ý bombalýyor, talan ediyorsunuz. Onlarýn elinde ne býçak, ne de silah vardý. Canlarýyla ölümlerin önüne geçmek istediler. Önder Apo'nun talimatýyla silahlar susturuldu. Abdullah Öcalan, 'Halk sussun' demedi, 'Silahlar sussun' dedi. Gerillalar da bizlerin ve Kürdistan'ýn þerefini savundu. Silahlarý býrakan gerillalarýn istekleri neydi? Onlar silah býrakýnca halk bunu dile getirecek. Ama bunlara izin vermiyorlar. Ýnanýn Erdoðan Kürtlerin delisini bile kandýramaz. Önder Apo özgürlüðüne kavuþmadýkça biz bu davadan vazgeçmeyiz. Özgürlüðünü saðlayana dek her bir ilimiz ve ilçemizde baþkaldýrý lazým" dedi.

Ensarioðlu taziye ziyaretlerinde bulundu Devlet eski Bakaný M. Salim Ensarioðlu, taziye ziyaretlerinde bulunmak için Diyarbakýr'a geldi.

S

abah saatlerinde Diyarbakýr'a gelen M. Salim Ensarioðlu ve beraberindekiler, Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesine giderek taziye ziyaretlerinde bulundu. Taziye için geldiðini ve bu sebeple siyaset konuþmayacaðýný ifade eden Ensarioðlu, "Bazý görüþmeler gerçekleþtirmek için Diyarbakýr'a geldim. Ayrýca Dicle'de birkaç taziyemiz vardý. Bize deðer veren insanlarý ziyaret ederek vefat edenler için dua ettik. Ýnþallah Allah kabul eder" dedi.


8

A k t ü a l i t e

1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Orhan Doðan anýldý DEP eski Milletvekili Orhan Doðan ölümünün 6'ncý yýldönümünde mezarý baþýnda anýldý. BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Orhan Doðan aramýzda olsaydý herkesten daha fazla barýþ için çalýþýrdý" dedi. ardýndan konuþan BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Orhan Doðan aramýzda olsaydý herkesten daha fazla barýþ için çalýþýrdý. Bizler þehitlerimizin emeði olan bu mücadeleyi yürüteceðiz. Tüm halkýmýz bu süreçte barýþtan ve demokrasiden yanadýr. Cizre ve Botan halký, Orhan Doðan'ýn onun onurlu mücadelesine sahip çýkacaktýr" dedi.

'Barýþa sahip çýkmak…'

2

9 Haziran 2007 tarihinde yaþamýný yitiren DEP eski Milletvekili Orhan Doðan, Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde mezarý baþýnda anýldý. Mem u Zin Kültür ve Sanat Merkezi'nde (MKM) bir araya gelen yüzlerce kiþi, Orhan Doðan'ýn mezarýna kadar yürüyüþ gerçekleþtirdi. Mezarlýða giden kitle Orhan Doðan'ýn mezarýna karanfil ve çiçekler býraktý. Yapýlan saygý duruþunun ardýndan dualar edildi. Okunan dualar Doðan'ýn kýzý Ayþegül Doðan gözyaþlarýna boðuldu. Dualarýn

Kaplan'ýn ardýndan konuþan Doðan'ýn kýzý Ayþegül Doðan, "Babam sadece bizim için bir baba deðildi. Ayný zamanda bir arkadaþ, bir yoldaþtý. Biz onun vermiþ olduðu eðitim ile büyüdük. Almýþ olduðumuz eðitim insan sevgisi ve barýþ üzerindeydi. Babam bütün ömrünü barýþ ve demokrasi mücadelesi yolunda verdi. Onun tek hayali biran önce bu ülkeye demokrasi ve barýþýn gelmesiydi. Onu anlatmak kolay deðildir. Bunu kelimeler ile dile getirmek imkânsýz ve þu anda ona sahip çýkanlar, onu çok iyi ifade ediyorlar. Þimdi bu yürüyüþte atýlan slogan 'barýþa uzanan eller kýrýlsýn.' Barýþa sahip çýkmak Orhan Doðan'a sahip çýkmaktýr. Türkiye'ye barýþ demokratik adýmlarla gelir" þeklinde konuþtu. (DÝHA)

Bingöl'de '1. Yüzen Ada Doða Coþkusu' Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, huzurun olmadýðý yerde turizmin olamayacaðýný belirterek, "Bu huzur ortamýný, çözüm ortamýný elbirliðiyle destelememiz lazým. Bunu bozmak isteyenlere izin vermemiz lazým" dedi.

B

ingöl'ün Solhan ilçesindeki yüzen adalarýn tanýtýmý ve turizme kazandýrýlmasý amacýyla Solhan Kaymakamlýðý ve Solhan Belediyesi'nce düzenlenen "1. Yüzen Ada Doða Coþkusu" etkinliði renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte bir konuþma yapan Cevdet Yýlmaz, yüzen adalarýn

çok önemli bir deðer olduðunu belirterek, köylülerden ve çevredeki vatandaþlardan bu deðerleri korumalarýný istedi. Geçmiþte Bingöl'ün turizm potansiyelini iyi deðerlendiremediklerini belirten Bakan Yýlmaz, "Bir taraftan altyapýlarýmýz, tanýtýmlarýmýz yeterli deðildi. Diðer taraftan huzur ortamý yoktu. Bunu kabul edelim, huzurun olmadýðý yerde turizm olmaz. Huzurun olmadýðý yerde arzu ettiðimiz ölçüde geliþme olmaz. Þimdi çok þükür bir huzur ortam var. Aylardýr bir huzur ortamý var, hepimiz bunun için çok büyük sevinç duyuyoruz" þeklinde konuþtu.

Adalarda nikah þahitliði Huzur ve çözüm ortamýnýn elbirliðiyle destelenmesi gerektiðine vurgu yapan Bakan Cevdet Yýlmaz, "Bunu boz-

mak isteyenlere izin vermemiz lazým. Provokasyonlara gelmememiz lazým. Kardeþliðimizi, huzurumuzu, birliðimizi her þeyin üstünde tutmamýz lazým. Huzur olduðu sürece Bingöl'de her þey olur. Ýþte bu huzur ortamý pekiþtiði zaman, geriye dönülemez þekilde oturduðu zaman, turizm Bingöl'ün en önemli geçim kaynaklarýndan biri olacak" ifadelerini kullandý. Bakan Yýlmaz, yaptýðý konuþmanýn ardýndan yüzen adalarda Derya Sinen ve Servet Dayar çiftinin nikah þahitliðini yaptý. Solhan Belediye Baþkaný Niyazi Çavuþoðlu'nun kýydýðý nikah töreninde evlilik cüzdanýný geline veren Bakan Yýlmaz, "Baþbakanýmýz, 'üç çocuk' diyordu, beþe çýkardý. Ben de en az üç çocuk diyorum. Üç çocuk olsun inþallah" diyerek, çifte mutluluklar diledi.

Van'da Burak Kut konseri Ü

nlü pop sanatçýsý Burak Kut, Vanlýlara unutulmaz bir gece yaþattý. Bu yýl 4'ncüsü yapýlan 'VanBitlis Uluslar arasý Su Sporlarý Festivali', Burak Kut konseriyle devam etti. Van Valisi Münir Karaloðlu ile birlikte kahvaltý yapan Kut, daha sonra Kocaeli-Dostluk Parký'nda ABD'den gelen "Stars Of Florida" akrobasi takýmýnýn Van Gölü'ndeki muhteþem gösterisini izledi. Hayranlarýnýn yoðun ilgi gösterdiði Kut, gün boyu kentin tarihi ve turistik ören yerlerini gezdi. Kut, akþam da Beþyol Meydaný'nda ücretsiz halk konseri verdi. Burak Kut, konserinde kendisini izlemeye gelen yüzlerce Vanlýya birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Kut,

Van'ý çok beðendiðini söyledi.

Ezan okununca ara verdi Bu arada Burak Kut, sahnede iken yatsý ezaný okununca konserine bir süreliðine ara verdi. Okunan ezanýn bitmesinin ardýndan Kut, konsere kaldýðý yerden devam etti. Vali Yardýmcýsý Mehmet Yüzer de, sahneye çýkarak Burak Kut'a bir buket çiçek ve teþekkür plaketi verdi. Yüzer, Van'da konser vermek için yaptýklarý teklifte hiç tereddüt etmeden kabul eden Burak Kut'a Vanlýlar adýna teþekkür etti. Yaklaþýk 1,5 saat süren konserde kendisini izlemeye gelen gençler, ünlü sanatçýnýn seslendirdiði eserlere danslarýyla eþlik etti.

46 yýllýk cami yenilenecek

M

Servet Kocakaya Bitlis'i coþturdu Van Gölü'nde yapýlan "4. Uluslararasý Bitlis-Van Su Sporlarý Festivali" etkinlikleri kapsamýnda sanatçý Servet Kocakaya, Bitlis'in Tatvan ilçesinde konser verdi.

E

tkinliklerin büyük kýsmýnýn Tatvan sahilinde gerçekleþtiði

Ýþletme Parký'nda konser veren Kocakaya, seslendirdiði Türkçe ve Kürtçe þarkýlarla vatandaþlarý coþturdu. Birbirinden güzel þarkýlar seslendiren Kocakaya, aralýklarla konuþma yaparak Tatvan'ýn güzelliklerine deðindi ve Tatvan sahilinde konser vermenin mutluluðunu yaþadýðýný belirtti. Van Gölü'nün halk arasýnda deniz olarak anýldýðýný ifade eden Kocakaya, barýþ sürecinin çok önemli olduðunu ve süreçte güzel geliþmelerin yaþandýðýný, daha da olumlu sonuçlar elde edileceðini umut ettiklerini söyledi.

uþ'un Varto ilçesinde 46 yýldýr hizmet veren Merkez Camisi'nin yýktýrýlýp yerine yenisinin yapýlacaðý belirtildi. Vartolu hayýrsever iþadamý Medeni Özer, Varto Cami Yapma ve Yaþatma Derneði 2. Baþkaný Remzi Tepe ve bazý vatandaþlarla birlikte Ýlçe Kaymakamý Tahir Þahin'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Cami Yapma ve Yaþatma Derneði adýna bankaya yatýrýlan 200 bin TL'lik makbuzu teslim alan Kaymakam Þahin, iþadamý Özer'e desteklerinden dolayý teþekkür etti. Varto Cami Yapma ve Yaþatma Derneði 2. Baþkaný Remzi Tepe, derneklerinin ilk kez böyle bir yardým gördüðünü belirtti.

Ýzmir'de yapacaklardý… Ýþadamý Medeni Özer ise, Varto'nun Kayalýdere Köyü nüfusuna kayýtlý olduðunu ve Ýzmir'de ikamet ettiðini belirterek, "Buraya tatile geldim. Burada kaymakam beyle tanýþtým. Ýzmir'de yapmayý düþündüðüm camiyi kaymakamýmýzýn istemi üzerine Varto ilçesine yapma kararý aldýk. Ýnþallah bunu sonuna kadar götüreceðiz. Sonuna kadar destek vereceðiz. Varto'muzun ihtiyacý vardý. Ýnþallah güzel bir cami yapacaðýz. Buraya herkesin desteðini bekliyoruz. Varto'muza yakýþacak bir þeyler yapmaya çalýþacaðýz. Bir iþadamý olarak katkýsý olan herkese teþekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Ýç Politika

1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

9

Dersim belgeleri Meclis'te

Genelkurmay Baþkanlýðý, elinde bulunan 46 bin sayfalýk Dersim katliamýna iliþkin belgeyi Meclis'e teslim etti. Meclis Dilekçe Komisyonu Baþkaný Mehmet Daniþ, Dersim katliamýna iliþkin Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan bütün belgelerin geldiðini bildirdi.

K

onuyla ilgili açýklama yapan Meclis Dilekçe Komisyonu Baþkaný Mehmet Daniþ, Genelkurmay'dan son olarak komisyona yaklaþýk 5 bin sayfa belge geldiðini, böylece buradan gelen belge sayýsýnýn da yaklaþýk 46 bin sayfaya ulaþtýðýný söyledi. Dersim'de yaþanan katliama iliþkin belgelerin tasnifi için deðiþik üniversitelerden akademisyenleri bir çatý altýnda toplayan bir bilim kurulu oluþturma çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade eden Daniþ, bunun için Ankara ve Yýldýrým Beyazýd üniversiteleri ile görüþtüklerini kaydetti. Daniþ, bu çerçevede akademisyenlerin belgeleri tasnif edip inceledikten sonra, derli toplu hale getireceklerini vurguladý. 140 bin sayfa belge ulaþtý Dersim katliamý hakkýnda, Genelkurmay

Baþkanlýðý'ndan gelen belgeler dahil komisyona 140 bin sayfaya yakýn belge ulaþtý. Genelkurmay bugüne kadar yaklaþýk 46 bin sayfa belgeyi Meclis'e gönderdi. Dersim hakkýnda Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan gelen belgelerin içinde haritalar, özel mektuplar, yazýþmalar, istihbarat raporlarý, deðerlendirmeler, günlük raporlar, asker sevkiyatýna iliþkin belgeler, kaçaklarýn listesi, Dersim'de toplanan silahlar, Seyid Rýza'nýn yakalanmasýna iliþkin bilgiler, harp cerideleri, personel durumu, propaganda faaliyetleri, bölgedeki asayiþ olaylarý, emniyet tedbirleri, Fevzi Çakmak ve Ýsmet Ýnönü'nün bölgeye ziyareti ve casusluk faaliyetlerine iliþkin belgeler yer alýyor.

MÝT: Sosyal medyayý izlemiyoruz M

ÝT'in Gezi olaylarýna iliþkin sosyal medya üzerinde kiþisel veri topladýðý ve fiþleme yaptýðý iddialarýna birinci aðýzdan yalanlama geldi. MÝT Daire Baþkanlýðý, her vatandaþýn kiþisel verilerinin toplanmasýnýn mümkün olmadýðýný, ayrýca Facebook ve Twitter üzerinden yapýlacak teknik çalýþmalarýn mahkeme kararý gerektirdiðini açýkladý. Özellikle Gezi olaylarýndan sonra sosyal medya üzerinden fiþleme iddialarýyla gündeme gelen Milli Ýstihbarat Teþkilatý, iddialarý yalanladý. MÝT Daire Baþkanlýðý, herkesin kiþisel verilerinin toplandýðý bir sistemleri bulunmadýðýnýn altýný çizdi. Açýklamada, "Her vatandaþýn kiþisel verilerini toplamak ve analiz etmek, mümkün deðildir. Risk taþýmayan milyarlarca veriyi depolamak ve analiz etmek, hesaplanamayacak derecede fazla personel ve maddi imkan gerektirir ki

Sakýk'tan þaþýrtan çýkýþ 'Mücadeleden müzakereye'

BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk, Gezi Parký olaylarýnýn, sandýkta yenemedikleri iktidar partisini 'acaba farklý alanlarda nasýl devirebiliriz' diyenler tarafýndan organize edildiðini söyledi.

bunun gerçekleþme olasýlýðý yoktur" denildi. 'Ýnsana dayalý istihbarat' MÝT Daire Baþkanlýðý, son dönemde bazý çevrelerin MÝT'i hedef haline getirdiðini belirtti: "Dünyada ilk defa bir devlet baþka bir devletin istihbarat yönetimine tepki gösterdi ve açýkça kendi çýkarlarý için Hakan Fidan'ýn MÝT'in baþýna gelmesini istemedi ve resmi açýklamayla bunu beyan etti. MÝT'e kamuoyu önünde tartýþmalý bir kurum imajý vermek ve yýpratmak mantýðý üzerine kurulu bir psikolojik harekat yürütüldü, bir çok gizli belge ortalýða saçýldý." MÝT, istihbarat aðýný örgüt içine sýzma ve "insana dayalý istihbarat" yöntemiyle oluþturduðunu da anlattý.

B

DP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk, Ýzmirli iþadamý Þerif Yalçýn'ýn oðlu Mert'in sünnet düðününe katýlmak için Ýzmir'e gitti. Sünnet düðünü çýkýþýnda konuþan Sakýk, "Hak talepleri þiddetle baský ile susturulmamalýdýr. Belli kesimler özellikle bu olaylarý barýþ sürecine karþý bir duruþ olarak sergilediler. Bir tarafta ellerinde bayraklarla, bir taraftan bu bayraklarýn bir linçe dönüþtürüldüðü, bir taraftardan da sloganlarla süreci sabote etmek için bir eylemliye dönüþtü. Biz bunu yanlýþ bulduðumuzu kamuoyu ile paylaþtýk. Bazý kesimler sandýkta yeniþemedikleri iktidar partisini 'acaba farklý alanlarda nasýl devirebiliriz, ne yapabiliriz' anlayýþý içinde oldular. Askerlere davetiye çýkardýlar. Biz

AK Parti ile çatýþýrýz, kavga ederiz ama bunun yolu yöntemi sandýkta hesap görülür. Gezi olayýnda çok masumane talepleri olan kesimi bunun dýþýnda tutuyorum. Bir taraftan bayraklarla, bayraklarýn sopalarýyla linç operasyonu gerçekleþtirenlerin art niyetli olduðunu düþünüyoruz. Özellikle 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyerek sokaklarý tetikleyenlerin ulusalcý milliyetçi kesimlerin aslýnda niyetlerinin iyi olmadýðýný bizde biliyoruz" dedi.

Mücadeleden müzakereye dönüþen bir sürecin yaþandýðýný belirten Sakýk, "Sadece sandýktan biz yüzde elli oy aldýk, yani çoðunluðun diktasý olmaz. Azýnlýklarýn da hukukunu korumak parlamentonun yani siyasal iktidarýn bu ülkede yaþayan herkesin temel görevidir. Tam bu noktadayken talihsiz bir olayý Lice'de yaþadýk. Barýþ sürecini toplumun bu kadar içine sindirdiði bir dönemde, siz barýþýn ruhuna uygun adýmlar atarsanýz iç barýþýnýzý inþa edebilirsiniz. Nedir bunun ruhu? Siz birileriyle barýþýrken, karakollarý yeniden inþa ederken A projesinin yanýnda B projesi olursa burada hile aranýr. Geri çekilme süreci karþýsýnda çok önemli bir yolun katledildiðini biliyoruz. Lice'de olup bitenler hepimizi tedirgin etti. Bu insanlarýn hiç birinin elinde silah yok. Karakollarla barýþ saðlanmaz. O insanlar bu karakollarý bir tuzak olarak görüyorlar. Biz Gandivari alanlarda olacaðýz. Gandi'nin de silahý yoktu, bu þekilde protesto ediyordu" þeklinde konuþtu.

Arýnç'tan mehter eleþtirisi

B

aþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, katýldýðý sünnet düðününde mehter takýmýný görünce 10'ncu Yýl Marþý ile baþlayan programý eleþtirdi. Arýnç, "Bir tören 10'uncu Yýl Marþý ile baþladý. Asabým bozuldu. Mehter varsa önce mehterle baþlanýr" dedi. Davetli olduðu bir dizi programa katýlmak için Bursa'ya giden Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, önce Acýbadem Hastanesi'nde tedavi gören Ýl Saðlýk Müdürü Özcan Akan'ý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Arýnç, önce iþadamý Faik Çelik'in torunu Faik Efe Çelik'in sünnet düðününe, ardýndan da Bursa'daki danýþ-

maný Mahmut Turunç'un oðullarý Furkan ve Yusuf Turunç'un sünnet törenlerine katýldý. Törene mehter takýmý ile giren Furkan ve Yusuf'u tebrik eden Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç, dualarla baþlayan örnek bir sünnet töreni düzenlendiðini belirtti. Mehter takýmýný gösteren Bülent Arýnç, "Geçtiðimiz günlerde mehter takýmýnýn kulaðýný çýnlattým. Bir tören 10'ncu Yýl Marþý ile baþladý. Asabým bozuldu. 'Mehter varken niye onunla baþlamýyoruz' dedim. Kulaðýnýzý çýnlattým. Mehter varsa önce mehterle baþlanýr" diye konuþtu.

Sýnýrda kaçakçý operasyonu T

SK, Hatay'dan Mardin'e uzanan sýnýr hattýnda büyük çaplý kaçakçý operasoynu baþlattý. Operasyonlarda Suriye sýnýrýnda son 15 gün içinde 5 bin 634 kaçakçýyý yakalandý. Suriye'de iç savaþ ortamý, sýnýr hattýnda yýllardýr var olan kaçakçýlýðý daha da arttýrdý. Kaçakçýlýkla mücadele çerçevesinde Suriye sýnýrýnýn kritik noktalarýna 3 metre derinliðinde 2 metre geniþliðinde hendekler açýldý. Sýnýrdaki motorize devriye timlerinin de sayýlarý arttýrýldý. 15 Haziran'da Oðulpýnar Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Suriye tarafýnda 500'ü yaya, 300'ü atlý kaçakçý grubu, askere ateþ açmýþtý. Bunun ardýndan Geliþtirilmiþ Zýrhlý Personel Taþýyýcý (GZPT) ile Taktik Tekerlekli Zýrhlý Araç'lardan (TTZA) oluþan devriye timleri, sýnýr boyunda daha etkin hale getirildi.

Koyun, mermi ve uyuþturucu Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn kayýtlarýna göre, 14 - 20 Haziran arasýnda Suriye sýnýrýnda, 2 bin 559 þahýs, 59 kilo uyuþturucu, 5 bin 120 adet uyuþturucu hap, 13 bin 398 karton sigara, 285 kilo nargile tütünü, 77 bin 930 litre akaryakýt, 427 adet küçükbaþ/büyükbaþ havyan, 2 adet yük hayvaný, 4 adet tabanca, 299 adet kaleþnikof piyade

tüfeði mermisi, 26 adet tabanca mermisi, 89 adet cep telefonu, bin 543 adet giyim eþyasý, 810 adet ayakkabý, 24 adet muhtelif motorlu araç, bin 164 adet muhtelif araç parçasý, 5 adet elektronik eþya, 2 bin 520 kilo muhtelif gýda maddesi ele geçirildi. 21-27 Haziran tarihleri arasýnda ele geçirilenlerin dökümü ise þöyle: 3 bin 075 þahýs, 30 kilo uyuþturucu, 13 bin 560 karton sigara, 359 kilo tütün, 101 bin 230 litre akaryakýt, 602 adet küçükbaþ/büyükbaþ havyan, 5 adet yük hayvaný, 57 adet cep telefonu, 5 adet telsiz, 24 adet muhtelif motorlu araç, 29 adet muhtelif araç parçasý, 1 adet elektronik eþya, 6 bin 155 kilo muhtelif gýda maddesi, 60 bin Amerikan Dolarý.


10

1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Ýç-DýþHaberler

Mýsýr'da OHAL ilan edildi

Mýsýr'da düzenlenen gösteriler sonucu yaþanabilecek muhtemel olaylar nedeniyle Mýsýr genelinde hastanelerde olaðanüstü hal ilan edildi.

M

Hýrvatistan AB üyesi oluyor A

vrupa Birliði ile üyelik müzakerelerine Türkiye ile ayný gün baþlayan Hýrvatistan, 1 Temmuz'da AB'nin yeni üyesi olacak. Türkiye'nin adaylýk baþvurusu 1999 yýlýnda kabul edilirken, Hýrvatistan bundan 1 yýl sonra, AB üyeliðinin ilk basamaðý olarak kabul edilen Ýstikrar ve Ortaklýk Antlaþmasý'ný imzalamýþtý. Bosna Hersek'in eski Ankara Büyükelçisi Hayrudin Somun, Hýrvatistan ile Türkiye'nin ayný anda müzakerelere baþlamýþ olmasýna raðmen, Türkiye'nin AB üyeliði bekleyiþinin daha uzunca bir süre devam edeceðini belirtti. Somun, bu uzun bekleyiþin nedenlerinin güvensizlik, þüphe ve ön yargýlar olduðunu ifade etti.

'Hýristiyan Avrupa' Alman siyaset analizcisi ve Güneydoðu Avrupa ülkeleri politikalarý uzmaný Bodo Weber de, Hýrvatistan ile Türkiye'nin Avrupa entegrasyon sürecinde farklý arka planlara sahip olduðunu söyledi. Hýrvatistan'ýn yolunun 1990'lý yýllardaki Balkan savaþlarýyla baþladýðýný ve AB'nin de Balkan yarýmadasýnda sürekli barýþ ve istikrar hedeflediðini ifade eden Weber, Türkiye'nin AB perspektifinin ise çok daha eskiye dayandýðýný belirtti. Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, AB'nin Kýbrýs konusundaki hatalarý ve "Hýristiyan Avrupa" söylemleriyle birçok kez zarar gördüðünü hatýrlatan Weber, "Bu ne Türkiye ne de AB için iyi" dedi.

ýsýr'da muhalefet ve iktidar taraftarlarýnýn gösteriler yapmasý sebebiyle hastanelerde olaðanüstü hal ilan edildi. Hastanelerde yaþanabilecek yoðunluk dolayýsýyla doktorlarýn tatil ve izinleri iptal edildiði açýklandý. Baþkent Kahire'de gösterilerin yapýldýðý yere yakýn Ain Þams hastanesinde doktor ve hemþirelerin sayýsýnýn artýrýldýðý, ilaç ve kan tefariði yapýldýðý bildirildi. Ayný hastanede yaklaþýk 50 ameliyat odasý, 500 yataðýn hazýr edildiði kaydedildi. Mýsýr Saðlýk Bakanlýðý, ülke genelinde gösterilerin yapýldýðý bölgelere yaklaþýk 2 bin ambulans sevk edildiðini açýkladý.

Muhalefet ve Mursi taraftarlarý Mýsýr'da muhalif gruplar, baþta Kahire olmak üzere büyük bir gösteri için toplanmaya baþladý. Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin göreve gelmesinin birinci yýl dönümünde yapýlan gösterilerde "istifa" çaðrýlarý yapýlýyor. Göstericiler Tahrir Meydaný ve Cumhurbaþkanlýðý Sarayý önünde çadýrlar kurdu. Süveyþ, Port Said, Þarkiye ve Ýskenderiye þehirlerinde de muhalif göstericiler meydanlarda toplanmaya baþladý. Bu arada Mursi taraftarlarý da Kahire'deki Rabaa El Adaveye meydanýnda toplandý. Geçen hafta iktidar taraftarlarý Mursi'ye destek için meydanda çadýrlar kurulmuþtu.

Yeni 'dinleme' krizi

Amerika Birleþik Devletleri ve Avrupa Birliði (AB) arasýnda 'dinleme' krizi yaþanýyor. Alman Der Spiegel Dergisi, ABD'nin Avrupa Birliði ofislerini dinlemeye aldýðýný ve bilgisayar aðýna sýzdýðýný iddia etti.

A

BD istihbarat servislerinin telefon kayýtlarýný ve internet faaliyetlerini izlediði yolundaki gizli bilgileri sýzdýran eski CIA çalýþaný Edward Snowden yeni bir skandalý ortaya çýkardý. Alman Der Spiegel dergisi, 2010 tarihli belgelere göre ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun, AB'nin Washington ve New York'taki bürolarýný din-

lendiðini yazdý. Dergi, haberine kaynak olarak eski CIA çalýþaný Edward Snowden'i gösterdi.

AB açýklama bekliyor ABD'nin elde ettiði bilgilerin askeri ve ticari konularla ilgili olduðu belirtiliyor. Avrupa Parlamentosu Baþkaný Martin Schulz ise ABD'den açýklama istedi. Schulz, haberin gerçek olduðunun anlaþýlmasý halinde bunun ikili iliþkileri olumsuz etkileyeceðinin altýný çizdi. Washington'sa bu konuda yorum yapmadý. ABD'nin telefon ve internet kayýtlarýný takip ettiðini sýzdýran Snowden, halen Moskova'da bulunuyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Türkiye'nin en iyi 4 derecesi onun Tanrýkulu'nun babasý inþaat iþçisi, annesi ev hanýmý ve 3 kardeþi var. Dilba, evde gerçekleþen doðumu sýrasýnda sol omuz sinirleri aðýr derecede hasar gördüðü için yüzde 30 bedensel engelli olarak hayatýna devam ediyor ve 3 yýldýr atletizmle uðraþýyor. Lise 1. sýnýf öðrencisi olan Dilba Tanrýkulu, haftanýn altý günü antrenörü Güler Yaþar nezaretinde çalýþmalarýný sürdürüyor. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atletizm Milli Takýmý'yla birlikte, geçen ay Ýtalya'nýn Grosseto þehrinde yapýlan Dünya Þampiyonasý Baraj Yarýþmasý'nda hem 100 metredeki 13.52'lik derecesiyle, hem uzun atlamadaki 4.78'lik derecesiyle A Barajlarý'ný geçerek büyük bir baþarý kazandý. Baraj yarýþmalarýnda Türk milli takýmý toplam 4 derecede A Barajý'ný geçti. Bu derecelerden ikisi Dilba Tanrýkulu'na ait.

Adana'da faaliyet gösteren Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nün 1998 doðumlu sporcusu Dilba Tanrýkulu, bir yandan Türkiye adýna uluslararasý yarýþmalarda önemli baþarýlara imza atýyor, bir yandan da dünya þampiyonasýna ve olimpiyatlara hazýrlanýyor.

1

00 metre ve uzun atlama dallarýnda dünya þampiyonasý barajlarýný geçerek önemli dereceler yapan Dilba Tanrýkulu, maddi sýkýntýlardan dolayý atletlerin almasý gereken bazý destek besinlerini alamýyor. Genç Engelliler Spor Kulübü Baþkaný Celal Karadoðan, milli sporcu Tanrýkulu'nun desteklenmesi halinde, Türkiye'ye çok önemli baþarýlar kazandýracaðýný söyledi. 1998 Mersin doðumlu olan Dilba

"ADANA, TÜRKÝYE VE DÜNYA ÝÇÝN ÞANS" Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Celal Karadoðan, Dilba'nýn sadece Türkiye için deðil, Dünya engelli sporu adýna büyük bir þans olduðunu söyledi. Dilba Tanrýkulu'nun 15 yaþýnda olmasýna raðmen yetiþkinler için belirlenmiþ barajlarý rahatlýkla geçebildiðine dikkat çeken Karadoðan, "Dilba þu an 100 metre kadýnlar dünya

sýralamasýnda 8. sýrada. Gelecek ay Fransa'nýn Lyon þehrinde yapýlacak olan Dünya Þampiyonasý'nda Dilba'dan çok umutluyuz. Bizim Dilba'yla ilgili asýl hedefimiz 2016 Rio Paralimpik Oyunlarý. Dilba'nýn geliþim sürecini göz önünde bulundurduðumuz zaman 2016'da altýn madalyaya ulaþmasý iþten bile deðil. Tabi burada önemli bir diðer faktör de Dilba'nýn rakipleriyle eþit koþullarda yarýþmalara hazýrlanýyor olmasý. Atletlerin almasý gereken bazý destek ürünleri, vitaminler, pro-

11

teinler vesaire var. Maalesef ekonomik zorluklardan dolayý biz Dilba'ya bunlarý temin edemiyoruz. Ülkemizde önce baþarý, sonra destek uygulamasý var. Gelecek ay Fransa'da Dilba kürsüye çýkarsa herkes yardým etmek isteyecek. Oysa Dilba'nýn þu an desteklenmeye ihtiyacý var. Dilba geliþmiþ bir ülkede sporcu olsaydý hayatý kamplarda geçerdi. Biz sporcunun beslenmesini, malzemelerini dahi karþýlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

Uyumlu ve karakterli oyuncularla baþarýyý yakaladýk Ersun Yanal yol haritasýný çizdi F

enerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, kulübe gelir gelmez yol haritasýný kafasýnda þekillendirdi ve uygulamaya geçti. Uzun bir bekleyiþin ardýndan Fenerbahçe hayallerini gerçekleþtiren Teknik Direktör Ersun Yanal yeni sezonu adeta iple çekiyor. Milli Takým'dan ayrýldýktan sonra eski heyecanýný kaybettiði yorumlarý ile sýksýk karþýlaþan, gittiði takýmlarda hiçbir zaman mutlu olmadýðý savunulan Yanal, sarý-lacivertli ekip ile görüþmeye baþladýðý ilk günden itibaren eski motivasyonuna ve yarýþmacý kimliðine adeta geri döndü. Ýmza öncesi heyecandan gece gözüne uyku girmeyen tecrübeli hocanýn, sözleþme imzaladýktan sonra yakýn çevresine duygularýný anlatýrken, "Kendimi eski günlerdeki gibi hissediyorum. Ankaragücü ve Gençlerbirliði'ndeki hýrslý günlerime geri döndüm. Bunu hissediyorum. Tüm mesaimi Fenerbahçe'ye harcayacaðým. Bu takýmý þampiyon yapacaðýma inanýyorum. Hiçbir korkum yok" ifadelerini kullandýðý öðrenildi.

KOCAMAN'IN EKÝBÝYLE DEVAM Samandýra Can Bartu Tesisleri'nde mesaiye hemen baþlayan Yanal, eski teknik direktör Aykut Kocaman'nýn ekibini aynen muhafaza etme kararý aldý. Ýdari Menajer Hasan Çetinkaya ve doktor Burak Kunduracýoðlu ile daha önce birlikte çalýþan Yanal ekibine sadece bir kiþi ekleyecek. Bu isim de analiz uzmaný Volkan Kazak olacak. Kocaman'ýn 4 sene içinde Samandýra'da kurduðu sisteme hayran kalan Yanal bunun devamýný saðlayacak.

GOL VE FUTBOL Saha içine gelindiðinde ise bu sezon hücumu daha çok düþünen bir Fenerbahçe olacak. Ancak bu birden bire gerçekleþmeyecek. Önce Kocaman'ýn kurduðu sistem üzerinden devam edilecek, küçük oynamalar yapýlacak. Yanal'ýn hedefi önceki takýmlarýnda olduðu gibi, taraftarýna bol gollü ve keyifli maçlar izlettirmek.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 10. Grubu lider tamamlayarak Spor Toto 3. Lige yükselen Ýstanbul ekibi Çýksalýn Spor'un Malatyalý Antrenörü Vedat Ateþ, takým olarak iyi bir uyum yakaladýklarýný kaydederek, "Çok büyük bütçelerle deðil, uyumlu ve kiþilikli futbolcularý yan yana getirip, bu baþarýyý elde ettik" dedi.

A

teþ, Çýksalýn Spor olarak üst üste baþarýlý sezonlar geçirdiklerini ifade ederek, "Takýmý süper amatörden BAL Ligi'ne, BAL Ligi'nden de Spor Toto 3. Lig'e taþýdýk. Çýksalýn Spor ile göreve baþladýðýmýz ilk dönem zarfýnda baþkana sunduðumuz okul, aile, kulüp iþ birliði adý altýnda bir projemiz oldu. Altyapýda da yapýlandýrmaya gittik. A takýmda kýsa sürede baþarýyý yakaladýk. Çevremizdeki spor camiasýnýn da bu anlamda bize katkýlarý oldu. Elde edilen baþarýyý þahsýmýza deðil bize destek olan herkese mal ediyoruz" þeklinde konuþtu. Kadrolarýný büyük bütçeyle kurmadýklarýný kaydeden Ateþ, þunlarý söyledi: "Oyuncularýmýz spor akademisi öðrencileriydi. Bu anlamda hepsi eðitimliydi. Mümkün mertebe spor akademisi öðrencilerinin yanýnda spor

akademisine hazýrlanan öðrencileri de yan yana getirip, geçmiþ senelerde kulübün altyapýsýnda oynamýþ oyunlarý da takýma kanalize ettik. Çok büyük bütçelerle deðil uyumlu ve kiþilikli futbolcularý yan yana getirip, bu baþarýyý elde ettik. Büyük bütçelerle elde edilen baþarýlardan ziyade uyumlu, kiþilikli ve karakterli oyuncularla çalýþmak baþarýyý pekiþtirdi. Ýkinci yýlda da kadromuzu muhafaza ettik. Takýmýn genel ahengini bozmadan birkaç takviye yaptýk. BAL Ligi'nde grupta ligin ilk yarýsýnda biraz geri düþtük ama ligin ikinci yarýsýnda oyuncularýmýz daha çok aðýrlýðýný koydu. Ýl takýmlarýnýn arsýnda mahalle kulübü olarak baþarýyý elde ettik. Sporcular, yönetim ve teknik ekibin uyumluluðu baþarýyý da beraberinde getirmiþ oldu." Ateþ, Spor Toto 3. Lig'de de ellerinden geleni yapýp, ligi iyi yerde bitirmek istediklerini belirterek, "Genç, dinamik, koþan ve mücadele eden bir ekiple yola devam edeceðiz. Mümkün mertebede kadromuzu muhafaza ettik. Marka olmuþ ve kendini ispatlamýþ oyunculardan ziyade amatörde kalmýþ, kimse tarafýndan görülmemiþ ve keþfedilmemiþ oyuncularý bulup kadromuza dahil ettik. Bu kadroyla ligi en iyi yerde bitirmenin peþindeyiz. Hedefimizi ligde kalmak olarak görmüyoruz. Ligi en iyi yerde bitirmek

istiyoruz" diye konuþtu. Malatyalý antrenörlerin iyi bir sezon geçirdiklerine deðinen Ateþ, "Malatyalý hocalarýn Malatya'da bu anlamda pek deðeri olmasa da dýþarýda daha itibar sahibi ve deðerliler. Ben elde edilen baþarýlarýn tesadüf olduðunu düþünmüyorum. Bu baþarýlar çalýþmayla elde ediliyor. Ama Malatya spor camiasýnýn Malatyalý hocalara bakýþ açýsýnda sakýnca var" dedi.

Adana Demirspor Altyapýya yöneldi Adana Demirspor Kulübü Baþkan Vekili, Alt Yapý ve Amatör Kulüpler Sorumlusu Aziz Kaya, altyapýya büyük önem verdikleri, takýma kaliteli ve karakterli oyuncular kazandýrmak istediklerini söyledi.

K

ulüp Baþkaný Mustafa Tuncel önderliðinde oluþturulan yönetim kurulunun en önemli hedeflerinden birinin altyapý olduðuna dikkat çeken Baþkan Vekili Aziz Kaya, "Günlerden beri altyapý antrenörlerimiz genç oyuncularýmýza idman yaptýrýyor. Buradan seçilecek oyuncularýmýz, A takýmýmýz ile birlikte Bolukampýna katýlacaklar. Alt yapýmýzýn diðer kategorileri üzerinde de çok titiz duruyoruz. Türk futbolu veAdana Demirsporumuza kaliteli ve karakterli oyuncular kazandýracaðýz" dedi.


12

Yelken yarýþlarý sürüyor 1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Milli atlet iddialý “Bolt'u geçebilirim!”

200 metrede gençlerde Usain Bolt'tan sonra Dünya'nýn en hýzlý atleti olan Milli atleti Guliyev, "Sporda her þey olur. Zamaný iyi deðerlendirip, iyi çalýþýrsam Moskova'da Bolt'u geçebilirim" diye konuþtu

T

ürk vatandaþlýðýna geçtikten sonra ilk kez 17. Akdeniz Oyunlarý'nda milliformayla çýktýðý 100 ve 200 metre yarýþlarýnda gümüþ madalya kazananAzeri asýllý atlet Ramil Guliyev'in esas hedefi 10-18 Aðustos'ta Moskova'dadüzenlenecek Dünya Atletizm Þampiyonasý. Guliyev, "100 metre benim için kýsa bir mesafe ve zor bir dal. Çünkü süratimi yavaþ yavaþ artýrýyorum. Orada daha kýsa boylu, daha kuvvetli, daha farklý atlet olmak lazým. Ama Dünya Þampiyonasý'nda sadece 200 metre koþacaðým" dedi. "SPORDA HER ÞEY OLUR"

kapsamýnda, dragVan Gölü'nde düzen- Etkinlik on, yelken ve yamaç paraþütü yarýþlarý devam lenen 4. Bitlis Van Su ederken, kadýnlar plaj voleybolu yarýþlarý yapýldý. Tatvan düzenlenen kadýnSporlarý Þenliði, dün sahilinde lar plaj voleybolu yarýþlarýna, takýmdan 16 sporcu katýldý. de yarýþ ve gösteri- 4Etkinlik kapsamýnda, su akrobasisinde akla gelen ilk leriyle devam etti. grup olan ve dünyanýn en iyi

kayakçýlarýndan oluþan ABD'li grup "Stars of Florida" bir gösteri düzenledi. Japonya'dan Ortadoðu'ya birçok ülkede büyüleyici gösteri yapan "Stars of Florida", her gösterisinde hazýrladýðý özel koreografilerle su kayaðýnýn bütün stillerini sergiliyor.

Moskova'da kendisine rakip olarak sadece Dünya'nýn en hýzlý adamý olarakgösterilen Jamaikalý sprinter Usain Bolt'u gördüðünü söyleyen Guliyev, "Önümde 1 aydan fazla zaman var. Antrenörümle ona göre bir antrenmanprogramý yapacaðýz. Sporda her þey olur, Moskova'da Bolt'u geçebilirim" diye konuþtu. "ALTI HAFTA ÝDMAN YAPTIM" "Zor bir sene geçirdim. Beþ ay önce bir ameliyat yaþadým. Ameliyattan sonra forma

girmek biraz zor oldu. Sadece 6 hafta antrenman yaptým, 6haftanýn derecesi bu. Daha çok zaman olsaydý, daha iyi derece olurdu.Gelecekte de daha iyi olacak." "YÜZDE YÜZ GARANTÝ YOK" "Ýlk yarýþýmda kötü bir derece almak istemiyordum. Ancak Bolt gibi bir adam bile çýkýþta faul yapabilir. Yarýþý 'yüzde yüz kazanacaðým' diye bir þey yok. Bence ilk yarýþ için iyi bir derece aldým. Sonuçta 3 sene büyük yarýþlarda koþmadým." "DOPÝNG ÇOK KÖTÜ AMA..." "Sporcular için doping çok kötü bir þey. Ancak bazen sporcunun aldýðývitaminin içinde baþka bir þey çýkar ya da bazen suyuna, yemeðine bir þey katýverirler. Dopingden yakalandýðýn zaman 2 sene yarýþamýyorsun.Özellikle büyük yarýþmalara çok zor katýlýrsýn."

01 07 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you