Page 1

Çözüm sandýða yansýdý

Ç

özüm sürecinin yarattýðý barýþ havasý baþta Diyarbakýr olmak üzere sandýklarda etkisini gösterdi. BDP il binasý önünde toplanan ve sayýlarý kýsa sürede binlere ulaþan kalabalýk, ilk sonuçlarla birlikte zafer kutlamasý yaptý. Diyarbakýr'da resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 35,5 oy oranýna ulaþan AK Parti, kentte yalnýzca 2 ilçede baþkanlýk kazandý. Seçimlere çok ciddi hazýrlanan ve büyük baþarý bekleyen AK Parti'de sadece Çermik ve Çüngüþ ilçesinin kazanýlmasý partilileri üzdü. 5'te

Ayýklama zamaný geldi

S

eçim sonuçlarýnýn netlik kazanmasýyla AK Parti Genel Merkezi'nde balkonu konuþmasý yapan Baþbakan Erdoðan, cemaate yüklendi. Ýyi niyetin kurbaný olduklarýný belirten

Baþbakan Erdoðan, ''Artýk bunlarý ayýklama zamaný gelmiþtir. Bu tür þebekeleri artýk ne millet hoþgörü ile karþýlar, ne de biz karþýlarýz" dedi. 9'da

SP adayý öldürüldü S www.diyarbakirolay.com.tr

SALI 1 NÝSAN 2014

Fiyatý : 25 KR

iirt'in Tillo Ýlçesi'nde Saadet Partisi Belediye Baþkan Adayý Behmen Aydýn evinin önünde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitirdi. Olayda 5 kiþi de yaralandý. Yaralýlar kaldýrýldýklarý hastanede tedavi altýna alýndý. 3'te

Büyük basarý elde ettik

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Damirtaþ, BDP ve HDP çatýsý altýnda büyük bir baþarý elde ettiklerini söyledi ve ekledi: ''Þu ana kadar 103 il, ilçe ve beldede BDP seçimi kazandýk. Bu sonucu elde etmek kolay deðildi, BDP bunu baþardý.'' BDP'nin belediye sayýsý arttý Seçim propagandasýný "Kürt referandumu" üzerine kuran BDP'nin oy oraný düþmesine raðmen belediye sayýsýnda artýþ yaþandý. BDP, kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre 3'ü büyükþehir olmak üzere 10 kentte belediyeleri kazandý. Kapatýlan DTP 2009 seçimlerinde 98 belediye kazanýrken, 2014 seçimlerinde BDP 103 belediye kazandý. Bir önceki seçim sonuçlarýna göre AK Parti'de olan Mardin, Bitlis ve Aðrý belediyeleri BDP'ye geçti. Demirtaþ: Büyük baþarý elde ettik BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisinin Diyarbakýr Ýl Binasý'nda yerel seçim sonuçlarýna iliþkin basýn toplantýsý düzenledi. Yerel yönetimlerde anadilde eðitimden saðlýða ve kitap basýmýna kadar adýmlar atacaklarýný belirten Demirtaþ, "Bu seçimde çok büyük baþarý saðlanmýþtýr. Bu sonuçlar kolay elde edilmiyor. Bir muhalefet, bir halk hareketi olarak bu sonucu ortaya koymak kolay deðil. Alnýmýzýn akýyla çýktýk, etkili sonuçlar aldýk" dedi. 7'de

Çüngüþ'te usulsüzlük iddiasý

74 projeye hibe desteði

C

umhuriyet Halk Partisi Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayýn, Çüngüþ Ýlçesi'nde Baþkan Adayý Ali Suat Akmeþe'nin hakkýnýn gasp edildiðini ve seçimde usulsüzlük yapýlarak AK partinin kazandýðýný söyledi. 5'te

Y

D

icle Elektrik Daðýtým A.Þ.'de (DEDAÞ) görev deðiþikliði gerçekleþti. Genel Müdür Murat Karagüzel'in yerine daha önce AKEDAÞ Genel Müdürü olan Mustafa Yýlmaz getirildi. Diyarbakýr'a gelen Yýlmaz yeni görevine baþladý. 8'de

Annesini bekleyen Bahe vefat etti „ 8’de

Ekmek israfýna hayýr B

atman'ýn Beþiri ilçesindeki öðrenciler, ekmek israfýna dikkat çekmek amacýyla halk pazarýnda stant açarak 'Ekmek israf etme' adý altýnda bir kampanya baþlattý. 3'te

Büyükþehir Yasasý iþsiz býraktý an'ýn büyükþehir olmasý V ile birlikte Ýl Özel Ýdaresi'nde görev yapan 140 taþeron iþçi iþsiz kaldý. Ýþçiler adýna açýklama yapan taþeron iþçisi Hacý Gürdal, iþsiz kalmak istemediklerini belirtti. 4'te

Bingöl'de AK Parti kazandý

B

ingöl'de AK Parti Adayý Yücel Barakazi kazandý. Yapýlan oy sayýmýndan sonra AK Parti yüzde 57, BDP yüzde 25, Saadet Partisi (SP) yüzde 8, HÜDA PAR yüzde 3 ve diðer partiler yüzde 7 oranýnda oy aldý. 7'de

Fýrtýna çatýlarý uçurdu

„ 3’te

DEDAÞ'da görev deðiþikliði

önetim Kurulu toplantýsýný Þanlýurfa'da yapan Karacadað Kalkýnma Ajansý, teknik ve mali deðerlendirmeler sonrasýnda baþarýlý olan 74 projeye toplam 24 milyon TL hibe desteði vereceðini açýkladý. 6'da

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

1 NÝSAN 2014 SALI

Bahar nezlesine dikkat Uzmaný Doktor Songül Çildað, bahar nezlesi ile gribal enfeksiyonlarýn þikayetlerinin benzer olduðunu ve bu iki farklý hastalýðýn karýþtýrýlmamasý gerektiðini söyledi.

D

oktor Ersin Arslan Gaziantep Devlet Hastanesi Alerjik Hastalýklar Uzmaný Doktor Songül Çildað, bahar nezlesi ile gribal enfeksiyonlarýn þikayetlerinin benzer olduðunu ve bu iki farklý hastalýðýn karýþtýrýlmamasý gerektiðini söyledi.Uzman Doktor Songül Çildað, "Bahar nezlesi ile gribal enfeksiyonlar çok sýk karýþýr. Her iki hastalýkta benzer þikayetlere sahiptir. Ýkisini birbirinden ayýrt etmek çok zor. O yüzden bekle ve gör' diyoruz. Gribal enfeksiyon kýsa sürer. Bahar nezlesi ile aylarca sürer. Hastanýn polen temasý ile þikayetleri artar. Özellikle sürenin uzun olmasý bize daha çok bahar nezlesini çaðrýþtýrýr. 2 yaþýn altýnda nadir görülüyor. Çocukluk yaþ grubunda özellikle okul çaðýnda 6 ila 16 yaþ arasýnda sýklýkla gözlenmekle birlikte eriþkinlerde de görülen bir hastalýktýr" dedi. Bahar nezlesinin belirtilerini aktaran Dr. Çildað, "Bahar nezlesi polenlerin neden olduðu burun týkanýklýðý, akýntý, kaþýntý, hapþuruk, týksýrýk ile davam eden bir hastalýktýr. Özellikle baharýn gelmesi ile birlikte aðaçlarýn çiçeklenmesi, çimenlerin yeþillenmesi ile birlikte bahar nezlesi

þikayetleri artmaktadýr. Bu hastalarda gözlerde sulanma, kaþýntý, kulaklarda, boðazda ve damakta kaþýntý þikayetleri de olabilir" açýklamasýnda bulundu. Bahar nezlesinin en iyi þekilde kiþinin deri testine tabi tutulmasý ile anlaþýlabileceðini kaydeden Çildað, "Taný da önemli olan hastanýn kliniðidir. Özellikle bahar mevsiminin baþlamasý ile ataklar þeklinde kiþide burun akýntýsý, burun týkanýklýðý, hapþuruk, gözlerde sulanma, kaþýntý gibi þikayetlerin olmasý bunun özellikle tekrarlayan zamanlarda devam etmesi bize bahar nezlesini çaðrýþtýrýr. Tabiki sadece klinik yeterli deðil. Biz bu hastalara kliniðimizde alerji deri testleri yapýyoruz. Tanýda en duyarlý test deri testleridir. Deri testleri ile alerjen madde saptýyoruz" þeklinde konuþtu.

'POLENLERDEN KORUNMAK ÝÇÝN SABAH VE AKÞAM SAATLERÝNDE YÜRÜYÜÞ YAPILMAMALI' Polenlerin en fazla rüzgarýn fazla olduðu sabah ve akþam saatlerinde yayýldýðýný ve bu saatlerde polene duyarlý kiþilerin yürüyüþ yapmamasý gerektiðini

belirten Çildað, "Tedavide öncelikli olan tedbirdir tabiki. Hastanýn polen maruziyetinden uzak kalmasý gerekmektedir. Polenler bilhassa mart ve Nisan aylarýnda baþlar; Mayýs ayýnda zirve yapar. Bazý polen gruplarý sonbahar sonuna kadar devam edebiliyor. Özellikle bu polen sezonunda rüzgarlý havalarýn polenlerin en çok yayýldýðý dönemler olmasý nedeniyle rüzgarlý havalarda dýþarý çýkmamalarýný öneriyoruz. Akþam ve sabah saatlerinde rüzgarýn en yoðun olduðu bu saatlerde yürüyüþ yapýlmamasý, araba kullanýlacaksa camlarýn mutlaka kapalý kalmasý, evde camlarýn ve kapýlarýn kapalý tutulmasý, polen filtreli havalandýrmanýn kullanýlmasýný öneriyoruz. Bu saatlerde dýþarý çýkýlmasý gerekiyorsa gözlük takýlmasý gerekmektedir. Hastalarýn maske kullanmasý gerekmektedir. Dýþarýdan eve girildiðinde duþ alýnmasý, kýyafetlerin deðiþtirilmesi gerekmektedir. Burun etrafýna sürülen kremler, nemlendiriciler bu polenlerin burun içine taþýnmasýný önlemede yardýmcý olabilir" ifadelerini kullandý.

Kalbinizin ritmini koruyun

Kalp ritim bozukluklarý, yaþlýlarda daha sýk rastlansa da her yaþta görülebilen bir sorun. Bazen hiçbir hayati risk taþýmayan hastalýk bazen de ani ölümlere yol açabiliyor. Liv Hospital'dan Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Enis Oðuz, hayati önem taþýyan kalp ritmi hakkýnda sýk sorulan sorularý þöyle yanýtladý:

Hareketsiz kalmayýn!

U

zmanlar bu korkunç hastalýðýn sebepleri arasýnda hareketsizliðin de olabileceðini söylüyor. Özellikle erkeklerde daha sýk görülen yemek borusu kanseri, dünyaçapýnda en sýk görülen kanserler arasýnda 8. sýrada yer alýyor. Daha önce yapýlan araþtýrmalara göre erkekler, kadýnlara oranla 4 kat daha fazla risk altýndalar. Risk faktörleri arasýnda reflüden tütün ve alkol kullanýmýnakadar birçok nedeni bulunan yemek borusu kanseri için bir grup araþtýrmacý kanserin önlenmesinde fiziksel aktivitenin rolünü inceledi.Mayo Clinic araþtýrmacýsý Gastroentrolojist Dr. Siddharth Singh ve araþtýrma ekibi tarafýndan yapýlan ve American College of Gastroenterelogy'nin Bilimsel Toplantýsý'nda sunulan yeni bir araþtýrma, yemek borusu kanseri riski ile fiziksel aktivite seviyesi arasýnda baðlantý olduðunu ortaya çýkardý. Geçmiþ tarihli dört araþtýrmanýn verilerini de inceleyen Mayo Clinic araþtýr-

macýlarýna göre fiziksel aktivite yapan bireylerde yemek borusu kanseri riski %32 daha az. Araþtýrmaya katýlan bireyler arasýnda en yüksek fiziksel aktivite seviyesine sahip olan bireyler ise, en düþük fiziksel aktivite seviyesine sahip olanlara göre %19 daha az risk altýnda. Yeniþafak'ýn haberine göre araþtýrmanýn yürütücülerinden Dr. Siddharth Singh, yemek borusu kanserinin görülme olasýlýðýnýn dünya çapýnda hýzla arttýðýný belirtirken, bu artýþýn kýsmen obezite ile baðlantýlý olabileceðine dikkat çekti. Yemek borusu kanserine yakalananlarýn %15'in en fazla 5 yýl hayatta kalabildiði ve kanser teþhisi konulan hastalarýn büyük çoðunluðunun 1 sene içerisinde hayatlarýný kaybettiðini söyleyen Dr. Singh, genel saðlýk için olduðu kadar kanser ile savaþmada da fiziksel aktivitenin yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiðini vurguladý.

Eðer bu varsa patates kýzartmasý yemeyin

P

ek çok kiþiden "Kýzartma bana kilo aldýrýyor" cümlesini duymuþsunuzdur. Hatta kendiniz için de bunu söylüyor olabilirsiniz. Bazýlarýna baktýðýnýzda 'Yiyor yiyor kilo almýyor' dediðiniz de olmuþtur. Ýþte bu noktada Harvard'lý araþtýrmacýlar devreye giriyor.

Pek çok kiþinin yedikten sonra suçluluk hissettiði kýzarmýþ gýdalar aslýnda herkese kilo aldýrmýyor. Araþtýrmalara göre, kýzarmýþ gýdalar obeziteye genetik olarak yatkýn olan kiþilerde daha fazla kilo alýmýna neden oluyor . Araþtýrmada obeziteye yatkýn genlere sahip olan kiþilerle tam tersi kiþiler kullanýldý. 37 bin kiþiye haftada dört kez kýzarmýþ patates, tavuk gibi ürünler yedirildi. Bir süre sonra bakýldýðýnda genleri obeziteye yatkýn olanlarýn, diðerlerine göre iki kat fazla kilo aldýðý görüldü. Dolayýsýyla bazýlarý gerçekten kilo ve yiyecekler konusunda çok daha þanslý çýktý.

Kalp ritim bozukluðunun sebebi nedir? Kalp kasýnýn kasýlmasý için elektrik uyarý gereklidir. Kalbin sað kulakcýðýnda düzenli aralýklarla elektrik uyarý çýkaran hücreler vardýr. Bahsedilen elektrik uyarýnýn kalbin her tarafýna yayýlmasý gerekir. Elektriðin kalp içinde yayýlýrken izlediði peþ peþe dizilmiþ hücrelerden oluþan elektrik kablosu gibi hatlar vardýr. Kalp kasý da bu elektrik iletiye cevap verir. Bahsi geçen bu yapýlardaki anormallikler kalp ritminin bozulmasý ile sonuçlanýr. Ritim bozukluðu bazen kalbin hýzlanmasý (taþikardi); bazen teklemesi (erken atým); bazen de yavaþlamasý (bradikardi) þeklinde ortaya çýkar.

Nasýl Belirti veriyor? En sýk belirti çarpýntý hissidir. Hastalar bu hissi anlatmak için 'Kalbim kuþ kanadý gibi çýrpýyor', 'Göðsümden fýrlayacak gibi oluyor', 'Kalp atýþlarým dýþarýdan görülüyor', 'Kalbim aðzýmdan çýkacak gibi oluyor' þeklinde ifadeler kullanýr. Çarpýntý genelde

aniden baþlar ve bazen saniyeler, bazen dakikalar, bazen de saatler sürüp birden sonlanýr. Diðer bir bulgu baþ dönmesi ve bayýlma olabilir. Ritim bozukluðuna baðlý bayýlmalar genelde hayati önemi olan ritim bozukluðu türlerini iþaret eder.

Hangi yaþ aralýðýnda görülür? Ritim bozukluðu her yaþ grubunda görülebilir. Ýleri yaþlarda ritim bozukluklarý daha sýktýr ve diðer kalp hastalýklarýyla iliþkilidir. Tüm yaþ gruplarý hesaba katýldýðýnda toplumun yüzde 2'sinde; 80 yaþ üzeri nüfusun ise yüzde 10'unda atriyal fibrilasyon (kalbin kulakçýklarýndan kaynaklanan ritm bozukluðu) olduðu biliniyor. Bu oranlar kalp ritim bozukluklarýnýn toplum saðlýðý için nedenli önemli olduðu ortaya koyuyor.

Ritm bozukluklarý için hangi testler uygulanýyor? Kalp ritim bozukluðunun tanýsýnda en önemli yöntem EKG dediðimiz kalbin elektiriðinin kayýt edilmesidir. Bununla beraber EKG'nin taný koydurucu olmasý için ritim bozukluðu olduðu anýn kayýt edilmesi gerekir. Örneðin çarpýntý ataðý baþlayan hasta, çarpýntý devam ederken en yakýn

saðlýk kuruluþuna gidip EKG çektirirse ritim bozukluðunun türü de bu þekilde belirlenmiþ olur. Bununla beraber bazý ritim bozukluklarý kýsa sürelidir; bu þekilde kayýt ettirebilme imkaný yoktur. Bu gibi durumlarda hastalarýn yanýnda taþýyabildiði, cep telefonu büyüklüðünde kayýt ediciler vardýr. Amaç ritim bozukluðu olduðu anda hastanýn kendi ritmini kendisinin kayýt edebilmesi imkanýný saðlamaktýr.

3 YIL KALP RÝTMÝ KAYDEDÝLÝYOR Nadir görülen ritim bozukluklarýný kayýt etmek için ise cilt altýna operasyonla yerleþtirilen kayýt ediciler vardýr. Böylece 3 yýl boyunca sürekli kalp ritmi kayýt edilebilir. Bu yöntemlerle ritim bozukluðu ortaya konamadýðýnda elektrofizyolojik çalýþma denen giriþimsel yöntem kullanýlabilir. Bazý durumlarda ise ekokardiyografi, kardiyak MR, koroner angiografi gibi tanýsal yöntemler gereklidir. Ayrýca vazovagal senkop adý verilen bir bayýlma sebebini ortaya koymak için özel bir test uygulanýr. Bu hastalýkta refleks olarak kalp ritmi yavaþlamasý; hatta geçici durma görülebilir. Epilepsi ile karýþabilen ve nöroloji kliniklerinde taný konmasý için çabalanan birçok hastada bu basit yöntemle ayýrt edici taný yapýlabilmektedir.

Ritim bozukluðu olan hastalara diyet uygulamasý gerekir mi? Ritim bozukluðu yaþayan hastalar için diyet önemlidir. Bazý maddeler kalbin elektrik sistemi için uyarýcý özellik taþýr. Bunlar ritim bozukluklarýnýn tetiklenmesine neden olabilir. Çay, kahve, sigara etkileri bu etkenler arasýnda sayýlabilir. Ayrýca birçok ilaç da ritim bozukluðuna yol açabilir. Bazen kalp ilaçlarý, tansiyon ilaçlarý kalbin yavaþlamasýna, yani bradikardiye yol açabilir. Örneðin göz tansiyonu için kullanýlan ilaçlarda kalp hýzýný yavaþlatýcý etkisi olan maddeler bulunabilir. Bazen bir ritim bozukluðunu tedavi etmek için verilen bir ilaç baþka ritim bozukluðuna yol açabilir. Genel kalp saðlýðýný koruyucu önlemler ritim bozukluklarýndan korunmak için de geçerlidir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve transyaðlardan sakýnan bir diyet, tuz alýmýnýn azaltýlmasý, sigara içilmemesi, alkol alýmýnýn azaltýlmasý veya hiç alýnmamasý bu önlemlerin en önemlileridir.


Gevaþ kara teslim V

an'ýn Gevaþ ilçesinde etkili olan kar yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. Kar kalýnlýðý ilçe merkezinde 50 santimetreyi bulurken, vatandaþlara da zor anlar yaþattý. Yollarýn kapalý olmasýndan dolayý mahalle aralarýndan aracýný çýkartamayan vatandaþlar, karý kendi imkanlarýyla yarýp iþe gitmek zorunda kaldýlar. Yýlmaz Ýdiz adlý vatandaþ, kar

yaðýþýnýn hayatý olumsuz etkilediðini belirterek, "Dün bahçede bahar temizliði yapýyordum, bugün ise evin önünü kardan temizliyorum. Ayrýca mahallede esnaflýk yapýyorum ve kardan dolayý yollarýn kapalý olmasýndan dolayý fýrýndan ekmek getirtemiyorum ve vatandaþa þu anda dükkanýmda verecek ekmek yok" dedi. ÝHA

1 NÝSAN 2014 SALI

Siirt'te kanlý saldýrý

SP adayý öldürüldü

Siirt'in Tillo Ýlçesi'nde Saadet Partisi Belediye Baþkan Adayý Behmen Aydýn evinin önünde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitirdi. Olayda 5 kiþi de yaralandý. Yaralýlar kaldýrýldýklarý hastanede tedavi altýna alýndý.

T

illo Ýlçesi'nde saat 14.30 sýralarýnda Yeni Mahalle'deki evinden çýkan SP Belediye Baþkan Adayý Behmet Aydýn ve 5 arkadaþý, kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerin silahlý saldýrýsýna uðradý. Saldýrýda Behmen Aydýn, Ýdham Aydýn, Recep Menduhoðlu, Hazým Abbasioðlu, Abdulkerim Abbasioðlu ve Abdulkerim Menduhoðlu aðýr yaralandý. Yaralýlar ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. SP Tillo Belediye Baþkan Adayý Behmet Aydýn, hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Aðýr yaralý 5 kiþinin yoðun bakým ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Ölüm haberinin duyulmasý üzerine SP'liler hastaneye akýn etti. Görgü tanýklarý, Behmen Aydýn ile yanýndaki kiþilere siyah Hyundai marka bir araç içerisinden bir kaç kiþinin tabanca ile ateþ açtýðýný söyledi. Güvenlik güçleri, kaçan saldýrganlarý yakalamak için geniþ çaplý soruþturma baþlattý.

Öðrencilerden örnek davranýþ

Fýrtýna çatýlarý uçurdu B

ingöl'ün Karlýova ilçesinde akþam saatlerinde etkili olan þiddetli rüzgar hayatý felç etti. Þiddetli rüzgarla havada uçuþan çatý ve cisimler, park halindeki araçlarýn üzerine düþerek maddi hasara neden oldu. Ýki gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, akþam saatlerinde fýrtýnaya dönüþtü. Fýrtýnanýn uçurduðu çatýnýn Karlýova Lisesi bahçesinde park halindeki araçlarýn üzerine düþmesi sonucu araçlarda maddi hasar oluþtu. Karlýova Turgut Özal Mahallesi'ndeki iki lojmanýn çatýsý uçtu. Olay anýnda çevredeki evlerde ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi. Karlýova Adalet Sarayý ve Karlýova Kýz Yurdu'nun çatýsý da rüzgârýn etkisiyle uçarak karayoluna düþtü. Elektrik tellerinin kopmasý sonucu mahallede elektrikler kesildi. ÝLKHA

‘Ekmek israfýna hayýr' B

atman'ýn Beþiri ilçesindeki öðrenciler, ekmek israfýna dikkat çekmek amacýyla halk pazarýnda stant açarak 'Ekmek israf etme' adý altýnda bir kampanya baþlattý. Öðrencilere öncülük eden Beþiri Hürriyet Ýlkokulu Türkçe öðretmeni Ali Palaz, ekmek israfýnýn önüne geçmek adýna bu çalýþmayý gerçekleþtirdiklerini söyledi. Palaz, "Dünyadaki insanlarýn 1,5 milyarý beslenme sorunu yaþýyor. Ýnsanlar tarafýndan milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf hem ülkemizde hem dünyada önlendiðinde açlýk sorunu bir nebzede olsa önlenecek. Her yýl israf edilen ekmek parasýyla 500 okul yapýlabilir" dedi. 'Ekmek israfýna hayýr' sloganýyla kampanyayý sürdüren öðrenciler ise, Türkiye'de her gün 7 milyon ekmeðin israf edildiðini belirterek, vatandaþlarý daha hassas olmaya davet etti. ÝHA

Mart kapýdan baktýrdý Van'da Mart ayýnýn son günlerinde etkili olan kar yaðýþý hayatý olumsuz yönde etkiledi. Mart ayýnýn gelmesiyle beraber sýcak havalarýn etkili olduðu kentte son iki gündür soðuk ve yaðýþlý hava etkili oluyor. Kýþýn kar yaðmamasýndan dert yanan vatandaþlar ise Mart ayýnda yaðan karý þaþkýnlýkla karþýladý. Kar yaðýþý ile hava sýcaklýklarý eksi 2 dereceye düþerken, özellikle Salý ve Çarþamba günü ise hava sýcaklýklarýnýn eksi 4 dereceye kadar düþmesi bekleniyor. ÝLKHA

Hakkari'de 4 köy yolu ulaþýma kapandý

H

akkari'de etkili olan kar yaðýþý ve fýrtýna nedeniyle il genelinde 4 köy ve 13 mezra yolunun ulaþýma kapandýðý belirtildi. Hakkari Valiliði'nde yapýlan açýklamada, önceki gün il genelinde etkili olan kar yaðýþý ve fýrtýna nedeniyle 4 köy ile 13 mezra yolunun ulaþýma kapandýðý belirtildi. Ulaþýma kapanan yollarýn yeniden açýlmasý için Ýl Özel Ýdaresi karla mücadele ekiplerinin çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürdüðü ifade edildi. ÝHA


4

Gündem

1 NÝSAN 2014 SALI

Büyükþehir Yasasý iþsiz býraktý V

an'ýn büyükþehir olmasý ile birlikte Ýl Özel Ýdaresi'nde görev yapan 140 taþeron iþçinin iþsiz kaldýðý belirtildi. Ýl Özel Ýdaresi'nin Van Belediyesi'ne baðlanmasýyla birlikte ilk iþ günlerinde iþsiz kalan 140 taþeron iþçi, Van Büyükþehir Belediyesi'nin kendilerini yeniden iþe almasý için Ýl Özel Ýdare bahçesinde basýn açýklamasý yaptý. Toplanan iþçiler adýna açýklama yapan taþeron iþçisi Hacý Gürdal, iþsiz kalmak

istemediklerini belirterek, "Buradaki iþçilerin birçoðu yaklaþýk 7 yýldýr burada hizmet veriyor. Kar, yol, asfalt iþlerinde gece gündüz hizmet veren bu iþçiler, Ýl Özel Ýdaresi'nin Belediye'ye devredilmesiyle birlikte iþsiz kaldý. Bizim buradan yetkililerden tek isteðimiz, tekrar iþimize dönmek çünkü buradaki her iþçi, aile babasý ve maðdur. Baþkanýmýz Bekir Kaya'dan bizi tekrar iþe almasýný istiyoruz" dedi. ÝHA

Ahmet Türk seçim zaferini kutladý Akyol ise, "Bizi buraya siz layýk gördünüz sizlere teþekkür ediyorum ve Mardin'in tüm halklarýna Türklere, Süryanilere Araplara, Ermenilere, Ezidilere ve Alevilere tüm halklara söz veriyorum. Bu güveninizi boþa çýkarmayacaðýz, ben ve arkadaþlarým sizlere layýk olmak için caba harcayacaðýz ve sizlere hizmet edeceðiz" diye konuþtu. ÝHA

110 köy yolu ulaþýma kapandý

B

itlis'te etkili olan kar yaðýþý nedeniyle 110 köy yolu ulaþýma kapandý. Kar yaðýþýnýn fýrtýnaya dönüþmesiyle vatandaþlar zor anlar

yaþadý. Okul ve bina ve iþ yerlerinin çatýlarý uçtu. Þiddetli fýrtýna gece boyu devam etti. Fýrtýnanýn dondurucu soðuða dönüþmesiyle çatýlardaki buz sarkýtlarýn uzunluðu metreleri buldu. Kapanan köy yollarýnýn açýlmasý için il özel idare ekiplerince çalýþma sürdürülüyor. ÝLKHA

Zayi ilaný Diyarbakýr Trafik þubeden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Naif Polat

Yerel seçimlerin ardýndan Belediye Baþkaný seçilen Ahmet Türk ve Eþ Baþkan Februye Akyol Mardinlilerle buluþtu. Mardin'in Artuklu ilçesi Nevruz alanýnda gerçekleþtirilen mitinge Mardin'de belediye baþkanlýðý kazanan ilçe baþkanlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Miting alanýnda halka seslenen Ahmet Türk, çoðulcu ve demokratik bir anlayýþla halka hizmet edeceklerini belirtti. Seçim döneminde verdikleri sözü yerine getireceklerini belirten Türk, "Gerçekten mücadelemize sahip çýktýnýz, sizi kutluyorum, baþarýlar diliyorum. Biliyorum bu inancý, bu heyecaný, bu coþkuyla mücadelemize selamlarýmýzý gönderiyorum. Bugün Kürt'üyle, Arap'ýyla, Süryani'si ile Mýhalemi'si ile Türk'üyle

birlikte ortak mücadelemizi geliþtireceðiz. Biz zaten halklarýn kardeþliðini hep savunduk, bundan sonrada Arap'ý Kürt'ün üstünde görmeyiz, Kürt'ü Süryani'nin üzerinde görmeyeceðiz. Bütün halklarýmýzý kucaklayacaðýz ve burada demokratik halklarýn kardeþliðini inþa edeceðiz. Bütün gücümüzle, bütün birikimimizle ve bütün aklýmýzla halkýmýza hizmet etmek için çalýþacaðýz. Halkýmýzla birlikte kararlarýmýzý oluþturacaðýz ve burada demokratik çoðulcu ve katýlýmcý bir anlayýþý gerçekleþtireceðiz. Seçim döneminde ne söylediysek hepsini gerçekleþtireceðiz, size söz veriyoruz bizim tek amacýmýz halkýmýza hizmettir ve sizin hizmetkarýnýz olmaktýr" dedi. Belediye Eþ Baþkaný Süryani Februniye

Ýþten çýkarýlan 3 personel için eylem Midyat'ta seçim sonrasý gerginlik

1 NÝSAN 2014 SALI YIL: 13 SAYI: 4580 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

M

ardin'in Midyat ilçesinde seçim sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan toplanan bir grup, yolu trafiðe kapatarak polise taþ attý. Midyat Hükümet Konaðý karþýsýnda toplanan gruba, polis tazyikli su ve biber gazýyla müdahale etti. Polisin müdahalesiyle ara sokaklara kaçan göstericiler, daha sonra çarþýya doðru yürüyüþe geçti. Burada da lastik yakarak ve çöp konteynerlerini devirip yolu kapatan gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Sloganlar atarak polise taþ atan grup ara sokaklara daðýldý. Olaylar ara sokaklarda akþam saatlerine kadar yer yer devam etti. ÝHA

B

atman Aðýz Diþ Hastanesi'nde taþeron firma elemaný olarak çalýþan 3 kiþinin iþine son verilmesinin ardýndan iþçiler basýn açýklamasý yaptý. Batman Aðýz Diþ Hastanesi'nde 2008'den beri taþeron firma tarafýndan aktif olarak hastanenin çeþitli kademesinde görev yapan 32 elemandan 3'ünün iþine firma yetkililerince son verildi. Ýþlerine son verilen taþeron firma elemanlarý, içten çýkartýlmalarýna tepki göstererek hastane giriþinde basýn açýklamasý yaparak protesto eylemi yaptý. Ýþten çýkarýlan iþçiler adýna açýklama yapan Taþeron Derneði Baþkaný Sevda Direk, "Bilgi iþlem ve destek bölümünde taþeron firma tarafýndan çalýþýyorduk. Ne olduðunu anlamadan hastane yetkilileri üç çalýþan arkadaþýmýzýn iþine son verildiðini söyledi. Bizi iþten kimin çýkardýðý önemli deðil tek isteðimiz firma yetkilileri tarafýndan iþimize geri dönmemiz" dedi. Hastane yetkilileri iþten çýkarmalarýn kendileri ile ilgili olmadýðýný belirtti. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

1 NÝSAN 2014 SALI

5

Çözüm sandýða yansýdý Güneydoðu'da seçim 8 kiþinin ölümü ile sonuçlanan Þanlýurfa'nýn Hilvan ilçesindeki olay dýþýnda genelde sakin geçti. Çözüm sürecinin yarattýðý barýþ havasý baþta Diyarbakýr olmak üzere sandýklarda etkisini gösterdi. toplanan ve sayýlarý kýsa sürede binlere ulaþan kalabalýk, ilk sonuçlarla birlikte zafer kutlamasý yaptý. Açýklanan sonuçlar il binasý önünde projeksiyon aracýlýðý ile yansýtýlýrken, havai fiþekler atýldý, davul zurna eþliðinde halaylar çekildi. BDP'liler kent merkezinde uzun araç konvoyu ve Öcalan posterleri ile zafer turu attý. Sonuçlar açýklandýkça kalabalýklar arttý ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlamalar devam etti.

AK Parti 2 belediye kazandý

Diyarbakýr seçim gününe yoðun kar fýrtýnasý ile uyandý. Tipi ve soðuk havaya raðmen seçmenler sandýk baþlarýnda uzun kuyruklar oluþturdu. Sabahýn ilk ýþýklarý ile sandýklarýn kapandýðý saat 16.00'ya kadar seçim merkezlerinde herhangi bir olay yaþanmadý. Türk televizyonlarý sonuçlarý vermek için seçim yasaðýnýn bitmesini beklerken, Avrupa'dan yayýn yapan Sterk ve Besta Nuçe TV, sonuçlarý 16.30 itibarý ile vermeye baþladý.

BDP binasý önünde kutlama Bu saatten itibaren BDP il binasý önünde

Diyarbakýr'da resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 35,5 oy oranýna ulaþan AK Parti, kentte yalnýzca 2 ilçede baþkanlýk kazandý. Seçimlere çok ciddi hazýrlanan ve büyük baþarý bekleyen AK Parti'de Çermik ve Çüngüþ ilçesinin kazanýlmasý partilileri üzdü. Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde 2 dönem belediye baþkanlýðý yapan ve 2014 seçimlerinde AK Parti Belediye Baþkan adayý olan Mehmet Akdað'ýn seçimi kazanmasý ilçede sevinçle karþýlandý. Yine resmi olmayan sonuçlara göre Çüngüþ'te CHP ile yarýþan AK Parti, seçimi birkaç oy farkla kazandý.

AK Parti'de sessizlik

AK Parti il binasýnda ise sessiz bir bekleyiþ vardý. AK Parti milletvekilleri ve parti yöneticileri sonuçlarý parti binasýnda sinevizyon aracýlýðýyla izledi. Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Adayý Sebgetullah Seydaoðlu'nun, sayým devam ederken birkaç puan önde olduðu izlendi, ancak oylar açýklandýkça seçimin rengi deðiþti. Büyükþehir dahil merkez belediyelerde BDP'nin açýk ara ile öne gitmesi üzerine milletvekilleri il binasýndan ayrýldý. Gece boyunca AK Parti il binasýnda sessizlik devam etti.

Diyarbakýr'da BDP kutlamaya erken baþlarken,

Aziz FÝDANCI

BDP'nin türbanlý adayýndan zafer turu Van'ýn Erciþ Ýlçesi'nde Belediye Baþkanlýðýný kazanan BDP'nin türbanlý kadýn adayý Diba Ermiþ Keskin, ilçe merkezinde yapýlan kutlamalara katýldý. Öðlen saatlerinden itibaren Erciþ'in Zeylan Caddesi'nde toplanmaya baþlayan partililer çok sayýda araçla þehir turu attý. Kutlamalara katýlan Erciþ'in ilk kadýn Belediye Baþkaný Ermiþ'e büyük bir kalabalýkla

da destek verildi. Seçimlerden ve alýnan sonuçtan çok memnun olduðunu belirten BDP'li Keskin, "Köyünden mahallesinden sokaðýna, her evine kadar bütün Erciþ halkýna hayýrlý olsun. Erciþ halkýna BDP belediyeciliðinin ne kadar güzel bir þey olduðunu kabul ettireceðiz" dedi. Keskin daha sonra partililerin düzenlediði seçim aracýna binerek konvoya katýldý.

Çüngüþ'te usulsüzlük iddiasý Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayýn, Çüngüþ Ýlçesi'nde Baþkan Adayý Ali Suat Akmeþe'nin hakkýnýn gasp edildiðini ve seçimde usulsüzlük yapýlarak AK partinin kazandýðýný söyledi. Seçime belge ve fotoðraflarla itiraz edeceklerini belirten Ýl Baþkan Sayýn, ''Elmadere Köyü'nde sandýk tutanaðý görevlilere imzalatýlmadý ve sandýk görevlilerine sonuçlar ýslak imza ile bildirilmedi. Sonuçlar AK Parti'nin itirazý ile sabah 04:00'da Seçim Kurulu'na gelen torbalar AKP Ýlçe Baþkaný ve seçim müdürü tarafýndan kendi aralarýnda tekrar sayýldý. Bu yapýlan usulsüzlük adliye kameralarý ve parti görevlileri tarafýndan gizli çekilen fotoðrafta yer almaktadýr. Bu fotoðrafý basýn ile paylaþacaðýz. Ýlçe Baþkanýmýz, Seçim Kurulu Baþkaný tarafýndan tehdit edilmiþtir. Partimizin görevlileri, seçim kurulu görevlileri tarafýndan 'siz evinize gidin, biz sonuçlarý internette yayýnlayacaðýz' diyerek çýkartýldýlar. Sonuç olarak CHP'nin 14 oy ile kaybettiði internette yayýnlanmýþtýr. Avukatlarýmýz tarafýndan gerekli itirazlar yapýlacaktýr. Bu usulsüzlük yüzünden Çüngüþ ilçesinde gerginlik had safhaya ulaþmýþtýr. Güvenlik görevlilerini saðduyuya çaðýrýyorum. Bu Þaibeli sonuçlarýn peþini býrakmayacaðýz. Haksýzlýk giderilene kadar gerekli giriþimleri yapacaðýz.'' Haber Merkezi

Batmanlý öðrenciler fidan dikti Batman il Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çelik, '75. Yýl Yatýlý Bölge Okulu' ile 'Çamlýtepe Anaokulu'nda fidan dikim etkinliðine katýldý. 75. Yýl YBO'da gerçekleþen fidan dikim etkinliðine, Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çelik, Milli Eðitim Þube müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Fidan dikim etkinliðinde öðrencilerle sohbet eden Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çelik, aðacýn

doðamýza olan faydalarýna dikkat çekti. Çelik, "Sevgili öðrenciler, her aðaç gelecek için bir umuttur, týpký sizlerin bizim geleceðimizin umudu olduðunuz gibi. Bugün burada dikeceðimiz aðaçlarýn faydalarý saymakla bitmiyor. Aðaçlarýn bol olduðu alanlarda, hava daha temiz ve bol oksijenli. Neden, çünkü bilimsel verilere göre bir aðaç yýlda 700 kilo toz emerek havanýn temizlenmesinde filtre görevi görüyor. Ayrýca aðaç bununla da kalmýyor, yapraklarýyla toksit ve radyoaktif maddeleri emerek atmosferin temizlenmesinde de çok etkili. Aðaç verimli toprak kaybýný da önleyerek, erozyon oluþumunu engelliyor. Bu nedenle aðaçlara gereken önemi göstermeli ve çevremizi yeþillendirmek için aðaç ekmeliyiz ayný zamanda var olan fidan ve aðaçlarý korumalýyýz" dedi. Milli Eðitim Müdürü Çelik, daha sonra 'Çamlýtepe Anaokulu'na geçerek, burada yapýlan aðaç dikme etkinliðine katýldý. Çelik, minik öðrencilerin aðaç ve doða sevgisi kazanmalarý için önemli olan aðaç dikim etkinliðini düzenleyen anaokulu, idareci, öðretmen ve öðrenci velilerine teþekkür etti. ÝHA


6

1 NÝSAN 2014 SALI

EKONOMÝ

74 projeye hibe desteði Yönetim Kurulu toplantýsýný Þanlýurfa'da yapan Karacadað Kalkýnma Ajansý, teknik ve mali deðerlendirmeler sonrasýnda baþarýlý olan 74 projeye toplam 24 milyon TL hibe desteði vereceðini açýkladý. Karacadað Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Toplantýsý yapýldý. Þanlýurfa'da yapýlan toplantý, Þanlýurfa Valisi Ýzzettin Küçük baþkanlýðýnda gerçekleþti. Toplantýda gerçekleþtirilen faaliyetler, devam eden proje uygulamalarýnýn ilerleme durumlarý, iç ve dýþ denetim raporlarý, Ajansýn 2014 yýlý Faaliyet Raporu ile diðer gündem konularý ele alýndý. Toplantýda ayrýca, 2014 yýlýnda mali destek (hibe) verilecek projeler belirlendi. Toplantý ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'nca þu açýklama yapýldý: Ajans olarak 2010 yýlýndan itibaren Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da baþta sanayi ve turizm olmak üzere gerek özel sektöre, gerekse altyapýnýn geliþtirilmesine yönelik projelere mali destek (hibe) saðlýyoruz. 2014 yýlýnda vereceðimiz hibe destekleri ile ilgili olarak 22 Ekim 2013 tarihinde proje teklif çaðrýsýna çýktýk. Mali destek programlarýmýzdan geniþ kesimlerin yararlanmasý ve haberdar olmasý için çeþitli bilgilendirme toplantýlarý yaptýk. Yazýlý ve görsel medya aracýlýðýyla programlarýmýzý tanýttýk. Ayrýca, hem Diyarbakýr'da hem de Þanlýurfa'da potansiyel baþvuru sahiplerinin proje hazýrlama becerilerini geliþtirmek için 2'þer günlük 10 ayrý eðitim programý düzenledik. Ajans olarak, proje hazýrlamak isteyenlere teknik masa desteði verdik. Online proje baþvurularý 6 Ocak 2014 tarihinde sona erdi. Mali Destek Programlarýmýza toplam 235 proje baþvurusu yapýldý.

Diyarbakýr ve Þanlýurfa ekonomisi büyüyor Önceki yýllarda olduðu gibi bu yýl da proje teklifleri, Kalkýnma Ajanslarý Proje Destekleme Mevzuatý çerçevesinde Baðýmsýz Deðerlendiriciler tarafýndan gerçekleþtirildi. Yapýlan Teknik ve Mali Deðerlendirmeler sonrasýnda baþarýlý olan 74 projeye toplam 24 milyon TL hibe desteði vereceðiz. Proje sahipleri de 20,5 milyon TL katký verecek. Dolayýsýyla bu projelerle bölgemizde yaklaþýk 44,5 milyon TL'lik yatýrým

gerçekleþmiþ olacak. Son yýllarda yeni teþvik sistemi, kalkýnma ajansý destekleri ve çözüm sürecinin de etkisiyle Diyarbakýr ve Þanlýurfa ekonomisinde dikkate deðer büyüme ve geliþmeler yaþanýyor. Bu dinamizmin yakalanmasýnda, Bölgedeki kamu yatýrýmlarýnýn yanýnda, özel sektör yatýrým ve giriþimlerinin etkisi de çok büyük. Ülkemizde olduðu gibi, Bölgemizde de ekonomimizin bel kemiði KOBÝ'lerdir. Ancak gerek Diyarbakýr ve gerekse Þanlýurfa'daki KOBÝ'lerin çok büyük bir kýsmý küçük iþletmeler. Bu durum, iþletmelerimizin rekabet, ihracat ve istihdam kapasitelerini sýnýrlýyor. Ajans olarak önceki yýllarda olduðu gibi, bu yýl da bölgemizdeki özel sektör yatýrýmlarýnýn arttýrýlmasý ve iþletmelerimizin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliþtirilmesi ile ölçeklerinin büyütülmesi, giriþimciliðin teþvik edilmesi için küçük iþletmelere yönelik KOBÝ Mali Destek Programý'ný açýkladýk.

milyon TL. Proje sahipleri de, 12,2 milyon TL eþ finansman katkýsý saðlayacak. Dolayýsýyla, yaklaþýk 24,2 milyon TL özel sektör yatýrýmý gerçekleþecek. Projelerdeki temel amacýmýz; Diyarbakýr ve Þanlýurfa Bölgesi'nde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük iþletmelerin kurumsallaþma çalýþmalarýna destek vermek, fiziki ve beþeri altyapýlarýný geliþtirmek, ölçeklerini büyüterek daha rekabetçi bir hale getirmek, finansal kaynaklara eriþimlerini kolaylaþtýrmak, katma deðerli mal üretim kapasitelerini arttýrmak, ihracata yönlendirmek veya mevcut ihracat kapasitelerini geliþtirmek ve yeni iþ alanlarý ile istihdam olanaklarý oluþturmaktýr. Uygulamasý büyük ölçüde 2014 sonuna kadar tamamlanacak olan bu projelerle yaklaþýk 683 kiþilik ek istihdam saðlanacaðýný öngörüyoruz. Sanayi altyapýsý geliþecek Yeni teþvik sisteminde 6. Bölgede yer alarak yeni yatýrýmlar için önemli avantajlara kavuþan Diyarbakýr ve Þanlýurfa'ya yönelik çok önemli yatýrým talepleri var. Yakaladýðýmýz bu fýrsatý en iyi þekilde deðerlendirmek ve Bölgemizde sanayi altyapýsýný geliþtirmek için yoðun çaba sarf ediyoruz.

53 Ýþletmeye 12 milyon TL hibe Bu programa toplam 176 proje baþvurusu yapýldý. Yapýlan teknik ve mali deðerlendirme sonucu baþarýlý olan 53 projeye yüzde 50'ye kadar hibe desteði vereceðiz. 53 projeye verilecek toplam hibe miktarý 12

Sedat Kuruyemiþ

Çünkü yatýrýmcýlar için uygun sanayi alanlarý oluþturulmadan, büyük yatýrýmcýlarý Bölgeye çekmek mümkün deðildir. Bu nedenle, hem Diyarbakýr'da hem de Þanlýurfa'da OSB'lerin altyapýlarýnýn iyileþtirilmesi, sorunlarýnýn çözümü ve ilave OSB'lerle ilgili çalýþmalarýmýzý yoðun bir þekilde sürdürüyoruz. Ayrýca, birer metropol (ana kent) olma yolunda hýzla ilerleyen Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da merdiven altý üretim yerine, kümelenmiþ, organize ve çevreye zarar vermeyen alanlarda üretim yapmak için yeni Sanayi Siteleri (SS) oluþturmak amacý doðrultusunda ilgili yerel yönetimler ve meslek örgütleriyle birlikte çalýþýyoruz. Ajans olarak da, mevcut ve yeni kurulacak OSB ve SS'lerin altyapý sorunlarýnýn çözümü, üniversitelerde sanayiye hizmet edecek Ar-Ge ve yenilik laboratuar ve merkezlerinin oluþturulmasý, sanayinin ihtiyacý olan nitelikli iþgücünü yetiþtirecek mesleki eðitim okul ve kurumlarýnýn kurulmasý amacýyla, Sanayi Altyapýsý Mali Destek Programý kapsamýnda 13 projeye yaklaþýk 8 milyon TL hibe desteði vereceðiz. Destek verin proje sayýsý 378 Ajans olarak 2010 yýlýndan itibaren uyguladýðýmýz mali destek programlarý kapsamýnda hibe desteði verdiðimiz proje sayýsý 378'e ulaþtý. Ayrýca, Bölgemizdeki 88 kurum-kuruluþ ile STK'ya çeþitli teknik destekler saðladýk. Bugün karara baðladýðýmýz projelerle birlikte Bölgemizde vermiþ olduðumuz teknik ve mali desteklerin tutarý yaklaþýk 83,2 milyon TL'dir. Proje sahipleri de yaklaþýk 74 milyon TL katký vermektedir. Dolayýsýyla, Ajansýmýz, son dört yýlda Þanlýurfa ile Diyarbakýr'da uyguladýðý mali ve teknik destek programlarý sonucu yaklaþýk 157,2 milyon TL'lik bir kaynaðý ekonomiye kazandýrmýþtýr. Proje hazýrlayarak Ajansýmýza baþvuruda bulunanlara çok teþekkür ediyor; bu projelerin Bölgemiz ve insanýmýz için hayýrlý olmasýný diliyoruz. Haber Merkezi

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

Ekonomi yüzde 4 büyüdü Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Türkiye'nin 2013'te yüzde 4 büyüdüðünü açýkladý. 2013'ün son çeyreðinde büyüme yüzde 4,4 oldu. Beklenti yüzde 4 seviyesinde olmasý yönündeydi. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla GSYH bir önceki çeyreðe göre yüzde 0,5 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla GSYH 2013 yýlý dördüncü çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 4,7'lik artýþ gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ GSYH deðeri bir önceki çeyreðe göre yüzde 0,5 arttý. Ýmalat sanayi, 2013 yýlýnda bir önceki yýla göre sabit fiyatlarla yüzde3,8'lik artýþla 29,446 milyar lira, cari fiyatlarla yüzde 8,9'luk artýþla 239,115 milyar lira oldu. Sabit fiyatlarla hane halklarýnýn nihai tüketim harcamalarý 2013 yýlýnda yüzde 4,6 artarken devletin nihai tüketim harcamalarý yüzde 5,9 arttý. Hane halklarýnýn nihai tüketim harcamalarý 2013 yýlýnda sabit fiyatlarla yüzde 4,6'lýk artýþla 82 milyar lirayý aþtý, cari fiyatlarla yüzde 11,3'lük artýþla 1, 2 trilyon liraya yaklaþtý. Devletin nihai tüketim harcamalarý 2013 yýlýnda sabit fiyatlarla yüzde 5,9'luk artýþla 13,33 milyar lira, cari fiyatlarla yüzde 12'lik artýþla 235,5 milyar lira oldu. Haber Merkezi

Diyarbakýr'da dýþ ticaret arttý Þubat ayýnda Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn hem ihracatý, hem de ithalatý arttý. Diyarbakýr ihracatýný yüzde 51,8, ithalatýný yüzde 24,1, Þanlýurfa ise ihracatýný 64,6, ithalatýný yüzde 32,4 oranýnda arttýrdý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesine ait ihracat ve ithalat rakamlarýný açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; Þubat ayýnda ihracat Diyarbakýr'da geçen yýla oranla yüzde 51,8 oranýnda artarak 17 milyon 305 bin dolara, Þanlýurfa ise yüzde 64,6 oranýnda artarak 17 milyon 596 bin dolara yükseltti. Ýthalat ise Þubat ayýnda Diyarbakýr'da geçen yýla oranla yüzde 24,1 oranýnda artarak 4 milyon 471 bin dolara, Þanlýurfa'da ise yüzde 32,4 oranýnda artarak 21 milyon 916 bin dolara yükseldi. Türkiye'de ise Þubat ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna oranla ihracat yüzde 6,2 oranýnda artarak 13 milyar 150 milyon dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 250 milyon dolara geriledi. ÝHA

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

7

BDP'nin belediye sayýsý arttý 1 NÝSAN 2014 SALI

Güneydoðu Anadolu bölgesinde Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP), belediye sayýsýný artýrdý. Kapatýlan DTP 2009 seçimlerinde 98 belediye kazanýrken, 2014 seçimlerinde BDP 103 belediye kazandý. Mardin'de BDP'nin desteklediði Ahmet Türk seçimden zaferle ayrýlýrken, AK Parti'nin elinde bulunan Bitlis ve Aðrý illeri de BDP'ye geçti. Seçim propagandasýný "Kürt referandumu" üzerine kuran BDP'nin oy oraný düþmesine raðmen belediye sayýsýnda artýþ yaþandý. BDP ve HDP'nin toplam oylarý Anayasa Mahkemesi'nin kapattýðý DTP'nin 2009'daki oylarýný geçerken, Diyarbakýr'da oy oranýnda düþüþ yaþadý. BDP, kesin olmayan yerel seçim sonuçlarýna göre 3'ü büyükþehir olmak üzere 10 kentte belediyeleri kazandý. Bir önceki seçim sonuçlarýna göre AK Parti'de olan Mardin ve Bitlis belediyeleri BDP'ye geçti. BDP, Mardin'de siyasi yasaðý devam eden Baðýmsýz Ahmet Türk'ü destekledi ve seçimi kazandý. Þanlýurfa'da Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'le fark yaratmaya çalýþan BDP, ilçelerde baþarýlý sonuç aldý, ancak kent merkezinde AK Parti'nin gerisine düþtü. Belediye sayýsý 103'e çýktý 2009 yerel seçimlerinde BDP, DTP olarak seçimlere girmiþti. BDP Büyükþehir, il ve ilçe belediyelerini artýrmasýna raðmen oy oranlarýnda düþüþ yaþadý. 2009 seçimlerinde DTP Türkiye genelinde 5,7 oranýnda oy alýrken, 2014 seçimlerinde bu oran HDP ile birlikte yüzde 7'nin üzerine çýktý. 2009 seçimlerinde 98 belediye kazanýlýrken, 2014 seçimlerinde bu sayý 103'e çýktý. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile 2002'de Diyarbakýr'da kurulan HAK-PAR da seçimlere katýldý. HAK-PAR seçimlerde bir varlýk gösteremezken, HÜDA PAR ilk kez girdiði yerel seçimde bölgede CHP'yi geçti. HÜDA PAR, Diyarbakýr'da 1,68'de kalýrken,

Batman'da yüzde 7,21 oranýnda oy aldý. Güneydoðu'da seçim yarýþý BDP ile AK Parti arasýnda geçerken iki partiyi HÜDA PAR izledi. CHP Diyarbakýr'da yüzde 1 oranýnda oy alýrken, bölgenin birçok ilinde tabloya giremedi. Batman'da SP sürpriz yaptý Batman'da yaklaþýk 205 bin seçmen, sandýða giderek yerel yöneticileri belirledi. Saat 07.00'de baþlayan oy verme iþlemleri, saat 16.00'da sona erdi. Gece geç saatlerde açýklanan sonuçlara göre, BDP Batman Belediye Eþ Baþkanlarý Sabri Özdemir ve Gülüstan Akel, yüzde 56.5'lik oy oranýyla kazandý. AK Parti'den aday olan M. Emin Ekmen ise, yüzde 30.7'lik oy oranýyla beklenen oranýn altýnda kaldý. Seçimlere iddialý hazýrlanan Hüda Par ise, beklenen oyu alamayarak yüzde 7.9'luk oy oranýyla 3. oldu. Batman il merkezi gibi büyük çekiþme ve heyecanýn yaþandýðý ilçe ve beldelerde ise en büyük sürprizi Saadet Partisi (SP) yaptý. Sason ilçesinde SP adayý Cuma Uçar belediye baþkanlýðýný kazanýrken, Yücebað beldesi ile Kayapýnar beldesinde de SP kazandý. Batman'ýn en büyük ilçesi konumundaki Kozluk'ta seçimi AK Parti adayý Veysi Iþýk kazanýrken, belediyeyi BDP'nin elinden aldý. Beþiri ilçesinde AK Parti'nin elindeki belediyeyi BDP Eþ Baþkan adaylarý Mustafa Öztürk ile Dicle Tekik Erdem kazanýrken, Gercüþ ilçesinde Abdulkerim Kaya ve Zeynep Oduncu seçimin galibi oldu. Hasankeyf'te ise 6 oyluk bir fark ile AK Parti adayý Abdulvahap Kusen, yeni-

Cizre'ye kadýn belediye baþkaný Þýrnak'ýn Cizre Ýlçe Seçim Kurulu tarafýndan resmi oy oranlarý açýklandý. Resmi sonuçlara göre 46 bin 407 seçmenin oy kullandýðý seçimde BDP adayý Leyla Ýmret, 36 bin 403 oyla Cizre Belediye Baþkanlýðý'ný kazandý. BDP Belediye Baþkanlýðý seçimini kazandýðý gibi Ýl Genel Meclisi üyeliðini ve Belediye Meclisi üye seçimini de açýk bir farkla kazandý. Hüda-Par 2 bin 543 oy, TKP 112 oy, AK Parti 4 bin 490 oy, SP 614 oy, Hak-Par 425 oy alýrken BDP 36 bin 201 oy aldý. Bu sonuçlara BDP üyesi 31 kiþi Belediye Meclis asil üyeliðini kazandý. Ýl Genel Meclisi üyeliði seçiminde ise 53 bin 794 Seçmen oy kullandý. Yapýlan seçim sayýmýnda Hüda-Par 2 bin 422 oy, TKP 57 oy, BBP 727 oy, AK Parti 5 bin 27 oy, SP 183 oy, Hak-Par 314 oy, BTP 671 oy, CHP 339 oy alýrken BDP 42 Bin 305 oy alarak Ýl Genel Meclisi üyeliðini 5 asil üye ile kazandý. ÝHA

Bingöl'de AK Parti kazandý Bingöl'de AK Parti Adayý Yücel Barakazi kazandý. Bingöl'de sabah 07.00'de baþlayan oy kullanma iþlemi akþam 16.00'ya kadar devam etti. Ýlçe Seçim Kurulunca yapýlan oy sayýmý sabah saatlerine kadar devam etti. Yapýlan oy sayýmýndan sonra AK Parti yüzde 57, BDP yüzde 25, Saadet Partisi (SP) yüzde 8, HÜDA PAR yüzde 3 ve diðer partiler yüzde 7 oranýnda oy aldý. Adaklý ilçesinde Zeki Iþýk ile 2014 seçimlerine giren AK Parti bir kez daha seçimi kazandý. Bingöl'ün Genç ilçesinde daha önce belediye baþkanlýk görevini yapan AK Parti adayý Mehmet Hadi Topraktan, görevi bir kez daha devraldý. Abdulhakim Yýldýz'la seçimlere giren AK Parti, büyük bir oy farkýyla Solhan ilçesini elinde tutmayý baþardý. Karlýova ilçesini elinde bulunduran BDP, bayraðý AK Parti Belediye Baþkan adayý Veysi Bingöl'e devretti. Bingöl'ün Kiðý ilçesinde yapýlan belediye baþkanlýðý seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayý Yýlmaz Gündüz kazandý. 1994-1999 yýllarý arasýnda ilçe belediye baþkanlýðýný yapan Gündüz, 15 yýl aradan sonra yeniden baþkan seçildi. Bingöl'ün Yayladere ilçesinde belediye baþkanlýðýný, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) adayý Sabri Akyürek kazandý. Bingöl'ün Yedisu ilçe belediye baþkanlýðý seçimini, 412 oyla AK Parti adayý Salih Uçan kazandý. 2014 seçimlerine Hakif Açýkyer ile giren CHP, buradaki seçimi AK Parti adayý Salih Uçan'a kaptýrdý. ÝHA

den belediye baþkanlýðýna seçildi. Kýþanak: Seçimin galibi BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkaný seçilen Gültan Kýþanak, BDP Diyarbakýr Baþkanlýðý'nda sonuçlarý deðerlendirdi. Sonuçlarý halkýn zaferi olarak deðerlendiren Kýþanak, seçimin galibinin BDP olduðunu söyledi. BDP'nin bu seçimlerde oyunu önemli bir boyutta artýrdýðýna dikkat çeken Kýþanak, "Bugün halk son sözü söyledi. Ortaya çýkan sonuçlar da halkýn zaferidir. Bu sonuçlarýn tüm Kürt halkýna hayýrlý olmasýný diliyorum. Bundan sonra bizler, bu kentteki herkesin hizmetinde olacaðýz. Her þey Amed ve halkýmýz için diyoruz. Diyarbakýr bir dünya kentidir. Misyonu son derece önemli bir kenttir. Halkýn ortaya çýkardýðý bu sonuçta Diyarbakýr'ýn geçmiþine, tarihine kültürel ve siyasal misyonuna uygun bir yönetim anlayýþýyla halkýmýza ve kentimize hizmet edeceðiz. Bize oy vermeyenlere de seslenmek istiyorum, Diyarbakýr, halkýmýz, çocuklarýmýz, gençler, kadýnlar, bu þehirde yaþayan herkes bizim için önemlidir. Bizim için artýk BDP'ye oy veren vermeyen diye bir ayrým kalmamýþtýr. Diyarbakýr tek yürek olacak, bizlerde bu kente hizmet etmek için gece gündüz bir seferberlik ruhuyla çalýþacaðýz. Ortada çok açýk bir tablo var, seçimin galibi BDP'dir. Genel tabloya baktýðýmýzda BDP'nin oyunu, belediye sayýný arttýrdýðýný ve önemli yerlerde baþarýlar elde ettiðini görüyoruz" dedi. Haber Merkezi

Seçim sonuçlarý Ahlat'ý karýþtýrdý Bitlis'in Ahlat Ýlçesi'nde seçimleri kazandýklarýný ilan ederek ilçede gece geç saatlere kadar kutlama yapan BDP'liler, Sabah durumun deðiþmesi üzerine adliye çevresi ve ilçe merkezinde olaylar çýkardý. Adliye binasý ve iþyerlerini taþ yaðmuruna tutan gruba polis müdahale etti.

Ahlat'ta ilk gelen sonuçlar ve ilerleyen saatlerde BDP'nin adayý Abdurahman Doðar'ýn en yakýn rakibi olan AK Parti Belediye Baþkan adayý A. Mümtaz Çoban'ýn az farkla önünde olmasý, BDP'lileri sevince boðdu. Cadde ve sokaklara çýkan birçok BDP'li geç saatlere kadar araçlarla ilçe turu atýp, sevinç gösterisi yaptý. Ancak sabah saatlerinde Ýlçe Seçim Kurulu'nun AK Parti adayý A.Mümtaz Çoban'ýn 4 bin 221, BDP adayý Abdurahman Doðar'ýn ise 3 bin 934 oyda kaldýðýný bildirmesi, bir anda ortalýðýn karýþmasýna neden oldu.

Savaþ alanýna döndü Sonuçlara itiraz eden yaklaþýk 500 kiþilik bir grup, adliye binasý önüne giderek protesto gösterisinde bulundu. Adliyeyi taþ yaðmuruna tutmalarý üzerine çevrede geniþ güvenlik önlemleri alan polisler, göstericilere müdahalede bulunmaya baþladý. Polis basýnçlý su ve göz yaþartýcý bomba kullanarak grubu daðýtmaya çalýþýrken, göstericiler de taþ atarak karþýlýk verdi. Ýlçe merkezine daðýlan protestocular bazý iþyerlerinin de camlarýný kýrarak zarar verdi.

Demirtaþ: Büyük baþarý elde ettik BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Damirtaþ, BDP ve HDP çatýsý altýnda büyük bir baþarý elde ettiklerini söyledi ve ekledi: ''Þu ana kadar 103 il, ilçe ve beldede BDP seçimi kazandýk. Bu sonucu elde etmek kolay deðildi, BDP bunu baþardý.''

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisinin Diyarbakýr Ýl Binasý'nda yerel seçim sonuçlarýna iliþkin basýn toplantýsý düzenledi. Yerel seçimlerde çok uzun süre tartýþýlacak bir dönemi yaþadýklarýný belirten Demirtaþ, "Sonuçlar þunu gösterdi ki Türkiye'de çok keskin bir kamplaþma var. Yerel belediyeciliðin tartýþýlmasý gereken bir seçim yaþamalýydýk. Doðrudan genel seçim havasýnda bir seçim yaþadýk. Ortadoðu'yu bile etkileyecek bir seçim kampanyasý yürüttük. Haziran Gezi direniþi, 17 Aralýk, tapeler, kayýtlar bütün seçim kampanyalarýný etkiledi. Seçimler öncesinde BDP olarak seçmenlerin yüzde 80'ine ulaþtýk. Çok daha büyük baþarýlar elde etme potansiyelimiz vardý. Medya desteði asla BDP'den yana deðildi. Bariz bir ayrýmcýlýk yaþadýk. Anadolu Ajansý ve TRT özel-

likle ambargo uyguladý. 0 dakika BDP propagandasý yaptýlar. Sosyal medya aðýr bir darbe aldý. Çok sayýda arkadaþýmýz da tutukluydu" dedi.

'Belediye sayýmýzý artýrdýk' Demirtaþ, BDP ve HDP çatýsý altýnda büyük bir baþarý elde ettiklerini söyledi. Kadýnlarýn önemli bir model olarak siyasi hayata girdiklerini kaydeden Demirtaþ, "Her yerde bir kadýn belediye baþkaný var. Bu sonuç seçimin sonuçlarýndan çok daha kýymetli bir sonuçtu diyebiliriz. Seçim kampanyasý süresinde Baþbakan baþta olmak üzere müthiþ ötekileþtirici, ayrýmcýlaþtýrýcý bir dil kullanýldý. Seçime giriyoruz savaþa girmiyoruz dedik, nihayetinde de ortaya çýktý. Ýlkesiz, belden aþaðý siyaset içinde olmadýk. BDP olarak AKP ile yarýþtýðýmýz her yerde AKP'yi gerilettik, bu çok önemlidir. Belediye sayýmýzý artýrdýk. Bu sonucu elde etmek kolay deðildi, BDP bunu baþardý. Bizler eksik kaldýðýmýz, düþük oy aldýðýmýz, yerel yönetimleri kaybettiðimiz yerler için araþtýrmamýzý yapacaðýz. Halkýn organik bir aklý vardýr. Herkesin halkýn iradesine saygý göstermesi lazýmdýr" þeklinde konuþtu.

Anadilde eðitim adýmý atýlacak Yerel yönetimlerde anadilde eðitimden

saðlýða ve kitap basýmýna kadar adýmlar atacaklarýný belirten Demirtaþ, "Verdiðimiz bütün sözlerin arkasýndayýz. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceðiz. Yerel seçimler genel seçimlerin bir provasý gibi oldu. Mümkündür ki genel seçim erkene alýnabilir. Her ne olursa olsun hedefe daha kapsamlý olarak çalýþacaðýz. Genel seçimlerde çok daha büyük bir baþarý elde edeceðimizi tahmin ediyoruz. Bu seçimde BDP-HDP çok büyük baþarý saðlamýþtýr. Bu sonuçlar kolay elde edilmiyor. Bir muhalefet, bir halk hareketi olarak bu sonucu ortaya koymak kolay deðil, Kadýn arkadaþlarýmýz büyük çaba sarf ettiler. Genç arkadaþlarýmýz mutfakta isimsiz kahramanlarýmýz olarak çalýþtýlar. En ufak bir hükümet desteði yoktu, devlet desteði yoktu ama kösteði de yoktu bunu da belirteyim. Alnýmýzýn akýyla çýktýk, etkili sonuçlar aldýk. Cezaevlerindeki arkadaþlarýmýz oylarýný vererek destek oldular. Bu seçimin ortaya çýkan baþarýsý küçümsenecek bir baþarý deðil. Uzun yýllardýr çalýþma yaptýðýmýz yerlerde belediye kazandýk. Kaybettiðimiz yerde de kazandýðýmýz yerde de halkýn iradesine saygý duyuyoruz. TRT'den ajanslara kadar devlet kurumlarý sýnýfta kalmýþtýr. AKP'nin oylarýný artýrmasý, seçimi kazanmasý uçlarýný, günahlarýný temizlemez, suçlamalarý ortadan kaldýrmaz" ifadelerini kullandý.

'103 belediye kazandýk'

BDP'nin 103 belediye kazandýðýný belirten Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "103 belediyemizde BDP yetki kazandý. Birkaç ilde oy düþüklüðümüz var ama buralarda katýlým da az bu yerlerde. Bu da bir mesajdýr bizim için. Sorgulamamýz lazýmdýr. BDP müthiþ bir zafer kazandý. Batýdaki oylarýmýzýn yeterince sandýða yansýmadýðýný düþünüyoruz, araþtýracaðýz. Baþarý var ama daha büyük baþarý elde edebilirdik. Seçim sonuçlarýndan sonra çözüm sürecinin pozitif ilerlemesi, AKP'nin atacaðý pratik adýmlara baðlýdýr. Koþullar çözüm sürecini ilerletmek için uygun tabii þu anda. Bazý yerlerde belediyemiz el deðiþtirdi diye halkýmýzý yalnýz býrakacak deðiliz. Biz Ceylanpýnar'da çok güçlüyüz, teþkilatýmýz çok güçlü. Belediye kaybedilince ortadan yok olmuyoruz. Bizim parti olarak iç potansiyelimiz çok büyüktür. Gerek tutuklanmalar, gerek maddi zorluklardan dolayý potansiyelimizi ortaya çýkarmada zorlandýk. HDP-CHP görüþmeleri vardý. Bu da bir þanstý aslýnda ama CHP ilkeli bir ittifaký deneyip kendi ulusalcý unsurlardan arýnýp demokratik bir birlik seçmek yerine daha ilkesiz bir ittifak seçti. Bunun da kayýplarda payý var." Haber Merkezi


8

Haber

1 NÝSAN 2014 SALI

DEDAÞ'da görev deðiþikliði Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ.'de (DEDAÞ) görev deðiþikliði gerçekleþti. Genel Müdür Murat Karagüzel'in yerine daha önce AKEDAÞ Genel Müdürü olan Mustafa Yýlmaz getirildi. Diyarbakýr'a gelen Yýlmaz yeni görevine baþladý.

Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak illerine elektrik daðýtan DEDAÞ Genel Müdürlüðü'nde görev deðiþimi yaþandý. Özelleþme sonrasýnda DEDAÞ Genel Müdürlüðü görevine getirilen Murat Karagüzel'in yerine, daha önce Adýyaman ve Kahramanmaraþ'ýn elektrik daðýtým þirketi AKEDAÞ'da Genel Müdür olarak görev yapan Mustafa Yýlmaz getirildi. Yýlmaz, Diyarbakýr'a gelerek yeni görevine baþladý. Görevine hýzlý baþlayan Yýlmaz, ilk iþ olarak DEDAÞ bünyesindeki tüm birimlerin yöneticilerinden sürdürülen çalýþmalarla ilgili brifing aldý. Dicle Elektrik olarak hedeflerinin, bölgedeki abonelerine kesintisiz ve kaliteli enerji vermek olduðunun açýklayan Genel Müdür Mustafa Yýlmaz, bunun için ne gerekiyorsa

yapacaklarýný ifade etti. En büyük sorun kayýp ve kaçak Bölgedeki en büyük sorunun kayýp ve kaçak elektrik konusu olduðunun altýný çizen DEDAÞ'ýn yeni Genel Müdürü Yýlmaz, ''Türkiye ortalamasý yüzde 15 olan kayýp ve kaçak, ne yazýk ki bölgemizde yüzde 76 düzeyindedir. Yine ciddi boyutta abonesi olmayan elektrik kullanýcýsý sorunu var. Bunu önlemek için ne gerekiyorsa yapma kararlýlýðýndayýz. Abonelerimize kaliteli ve kesintisiz enerji sunabilmek için baþlatýlan yatýrýmlarýmýz hýz kesmeden sürecek'' dedi. DEDAÞ Genel Müdürü Mustafa Yýlmaz, özelleþme öncesi borcu bulunan, özellikle de kýrsalda yaþayan aboneleri ise, 30 Nisan'a kadar sürecek olan

kampanyadan bir an önce yararlanmaya davet etti. Mustafa Yýlmaz kimdir? TEDAÞ kökenli olan Mustafa Yýlmaz, Kahramanmaraþ ve Antalya'da TEDAÞ Müessese Müdürlüðü, Teftiþ Kurulu Baþmüfettiþliði ve Þanlýurfa Ýl Müdürlüðü görevlerinde bulundu. Daha sonra özel sektöre geçen Yýlmaz, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinin enerji daðýtým þirketi Çamlýbel EDAÞ'da Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevinde bulundu. Mustafa Yýlmaz, Dicle EDAÞ Genel Müdürlüðü görevinden önce ise, 3 yýl kadar Adýyaman ve Kahramanmaraþ illerinin elektrik daðýtým þirketi AKEDAÞ'da Genel Müdür olarak görev yaptý. Haber Merkezi

Varto'da kurtuluþ coþkusu Muþ'un Varto ilçesinin düþman iþgalinden kurtuluþunun 96. yýl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandý. Hükümet Konaðý önündeki Atatürk Anýtý'na çelenk konulmasýyla baþlayan program, hava muhalefeti nedeniyle program Kültür Merkezi konferans salonun da devam etti.

Varto Kaymakamý Tahir Þahin, rahatsýz olmasýndan dolayý programa katýlmadý. Programda Muþ Valisi Vedat Büyükersoy ve AK Parti Muþ Milletvekili Faruk Iþýk'ýn kutlama mesajlarý okundu. Günün önem ve anlamýný Varto Belediye Baþkaný Gülþen Çelebi yaptý. Çelebi, "Güç ve iktidarý ellerinde bulunduran her dönemin sömürgeci güçleri zalim inkar ve asimilasyon ile yerleþtikleri yerleri iþgal edip sömürgelemiþlerdir. Bizler sömürgeci güçlerden kurtuluþumuzun 96. yýlýný kutlarken, iþgallerden söz ediyor olmamýz bir insanlýk ayýbýdýr. Dönemsel olarak iþgalci güçlerin isimleri deðiþse de iþgallerden sonra yaþanan acýlar tarihte ve yüreðimizde yerini almýþtýr. Diyen çelebi,

günümüz yüzyýlýnda sýnýrlarýn kalktýðý evrensel deðerler etrafýnda kenetlenmesi gerekirken emellerin çýkarlarý hala zulüm ve acý vermekten öteye geçmemiþtir. Yaný baþýmýzda süren savaþýn bulunduklarý toplumu etkiliyor, hemde küresel anlamda tüm dünyayý etkilemektedir. Yaþanan her acý acýmýz olmalýdýr" dedi. Günün anlam ve önemini belirten þiirlerin okunmasýnýn ardýndan, çeþitli dallarda düzenlenen yarýþmalarda ve 2 bin metre kurtuluþ koþusunda dereceye girenlere ödülleri Varto Belediye Baþkaný Gülþen Çelebi, Jandarma Bölük Komutaný Binbaþý Kadir Serdar Yoldaþ, Ýlçe Emniyet Müdürü Ümit Duymuþ tarafýndan verildi. Tören halk oyunlarý ile sona erdi. ÝHA

Annesini bekleyen Bahe vefat etti

Mardin'de 70 yýl önce annesinin Deyrul Zafaran Manastýrý'na býraktýðý ve o günden beri manastýrda yaþayan 'Bahe' diye adlandýrýlan 76 yaþýndaki Cercis Kaptan, dün sabah vefat etti. Mardin'de 70 yýldan beri Süryanilerin Deyrul Zafaran Manastýrý'nda annesinin yolunu gözleyen, bu süre içinde manastýrda bahçývanlýk yapan ve 'Bahe' diye çaðýrýlan Cercis Kaptan, bir süre önce rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýldý. Özel bir hastanede tedavi gören Kaptan, dün sabaha karþý kalp yetmezliðinden yaþamýný yitirdi. Bahe'nin vefatý Süryaniler baþta olmak üzere

Mardin'de büyük üzüntü yarattý. Mardin Valisi Ahmet Cengiz, Bahe'nin Mardin'in sembolü olduðunu belirterek, ölümünden büyük üzüntü duyduðunu dile getirdi. Mardin Kýrklar Kilisesi baþpapazý Gabriel Akyüz, 'Bahe'nin Süryani cemaatinin sembolü olduðunu belirterek, "Annesi 6 yaþýnda iken kendisini Delrulzafaran Manastýrý'nda býrakýp gitti. Bugün yani 76 yaþýna bastýðý bugünlerde bile annesini bekliyordu" dedi. Hayatý belgesel olmuþtu Mardinli yönetmen Haydar Demirbaþ, geçen yýl Bahe'nin yaþamýný anlatan 'Misafir' adlý belgesel film çekmiþti. Yönetmen

Haydar Demirtaþ, annesinin Bahe'yi 6 yaþýndayken 70 yýl önce ekonomik sýkýntýlardan dolayý manastýra býraktýðýný belirterek þunlarý anlatmýþtý: "Annesi iki kýz kardeþi ile birlikte Suriye'ye gitmek zorunda kalýyor. Ve ona 'Bu manastýrda bekle seni almaya geleceðim' dedikten sonra gidiyor. Belgesel, Bahe'nin o günden bugüne 70 yýl boyunca manastýrda büyük bir özlem ve umutla annesini beklediði hayat hikayesini içeriyor. Belgesel filmimizi yaparken, Bahe üzerinden Süryani'lerin kültürünü, dilini, tarihini de anlattýk. Bahe'nin çocukluktan bugüne manastýra emek verme sürecini anlattýk."

Batman okuyor

Öðrencilere kitap daðýtýldý

B

atman'ýn Hasankeyf ilçesinde öðrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal geliþimini olumlu yönde etkileme ve öðrencilere düzenli olarak kitap okuma alýþkanlýklarý saðlamak amacýyla kitap daðýtýldý. Hasankeyf Ýlçe Kaymakamý Temel Ayca'nýn desteðiyle merkez Atatürk Ýlkoku

lu'nda 3 ve 4. sýnýf öðrencilerine kitap daðýtýldý. Merkez Atatürk Ýlkokulu 3 ve 4. sýnýfta okuyan toplam 130 öðrenciye, bin 840 adet kitap daðýtýldý. Kitaplarýný teslim alan öðrenciler, kendilerine bu güzel kitaplarý hediye eden Kaymakam Ayca ile emeði geçen herkese teþekkür etti. ÝHA

Batman Üniversitesi'nin düzenlediði "Batman Okuyor" kampanyasý 2 Nisan'da Atatürk Parký'nda start alýyor. Batman Üniversitesi Kütüphane Daire Baþkanlýðý, 50. Kütüphane Haftasý etkinlikleri düzenleyecek. 2 Nisan'da saat 12.3013.30 arasýnda Atatürk Parký'nda "Batman Okuyor" etkinliði gerçekleþtirilecek. Türkiye'nin modern kütüphaneleri arasýnda sayýlan Batman Üniversitesi merkezi kütüphane açýlýþý Haydar Ergülen ile yazar Neslihan Önderoðlu tarafýndan yapýlacak. Konferans ve söyleþilerle kütüphane etkinliklerinin Batý Raman kampüsünde devam edeceði öðrenildi. ÝLKHA


Haber

1 NÝSAN 2013 SALI

9

Baþbakan'dan cemaate operasyon sinyali

HDP sonuçlardan memnun Seçimlere ilk kez giren HDP, hiçbir belediye kazanmadý. Ýstanbul'da 3. olan parti aldýðý oy oranýndan memnun. Eþ Baþkan Kürkçü, BDP ile Türkiye genelinde hedeflerine ulaþtýklarýný söyledi. Seçimle HDP de Türkiye siyasetinde görünür oldu. Halklarýn Demokratik Partisi (HDP), bu yýl seçimlere ilk kez girdi. Hiçbir belediye alamayan parti, Ýstanbul'da yüzde 4'ün üzerinde oy alarak 3. oldu, seçime girdiði Batý'da ise ortalamada yüzde 2'nin üzerinde oy aldý. HDP bu sonuçla Türkiye siyasetinde "ben de varým" dedi. Partililer de aldýklarý sonuçla hedeflerine ulaþtýklarýný dile getirdi. HDP'liler, seçim sonuçlarýný Ýstanbul Beyoðlu'ndaki basýn bürosunda takip etti. Büroda, Eþ Baþkanlar Sebahat Tuncel ve Ertuðrul Kürkçü, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adaylarý Sýrrý Süreyya Önder ve Pýnar Aydýnlar, HDP'li vekil Levent Tüzel ile bir grup partili vardý. HDP Türkiye genelinde yüzde 2.4 oya sahip oldu. Parti, en fazla oyu yüzde 7.95 ile Adana'da aldý. Ýstanbul'da Sýrrý Süreyya Önder ile seçime giren parti, burada yüzde 4.70 aldý. HDP, Türkiye genelinde aldýklarý oy oranýyla, ilk kez girdiði seçimde, "Ben de varým" dedi. Kürkçü: Hedefimize ulaþtýk HDP Eþbaþkaný Ertuðrul Kürkçü, birleþenleri BDP ile birlikte yüzde 8 civarýnda bir oy alarak hedeflerine ulaþmanýn memnuniyet verici olduðunu dile getirdi. Kürkçü, "Bütün tablolarda gördüðümüz gibi BDPHDP ortaklýðý, Türkiye genelinde 4. büyük kuvvet merkezidir. Pek çok yerde de ikinci ya da üçüncüdür. Ýki parti, Türkiye'nin Güneydoðusunda birinci kuvvet merkezi oldu. Bu yeni bir nitelik, deðiþim, barýþ, özgülük yolundaki siyaset yeni bir seviye kazanmýþ durumda. Buna dayanarak önümüzdeki mücadelelere bakacaðýz. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ve genel seçimler, bu iki seçim arasýnda ortaya çýkabilecek tüm siyasi denklemlerde var olacaðýz" dedi. Eþ Baþkan Sebahat Tuncel de sonuçtan memnun kaldý. Seçime ilk kez girdiklerini, parti olarak 54 ilde seçim çalýþmasý yürüttüklerini belirten Tuncel, iyi bir sonuç aldýklarýný söyledi.

'Bunlarý ayýklama zamaný geldi' Seçim sonuçlarýnýn netlik kazanmasýyla AK Parti Genel Merkezi'nde balkonu konuþmasý yapan Baþbakan Erdoðan, cemaate yüklendi. Ýyi niyetin kurbaný olduklarýný belirten Baþbakan Erdoðan, ''Artýk bunlarý ayýklama zamaný gelmiþtir. Bu tür þebekeleri artýk ne millet hoþgörü ile karþýlar, ne de biz karþýlarýz" dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuþmasý yaptý. Baþbakan Erdoðan, Türkiye'nin tüm sorunlarýnýn çözüm aracýnýn tartýþmasýz siyaset ve demokrasi olduðunu söyledi. Baþbakan, "Kimin ne meselesi varsa bunu siyasetle çözme yoluna gitmelidir. Kimin ne meselesi varsa bunu artýk sadece ve sadece sandýkta çözme yoluna gitmelidir. Buradan muhalefet partilerine açýk çaðrý yapýyorum. Kendi öz eleþtirilerini saðlýklý þekilde yapmalýdýr. Neye yandým üzüldüm biliyor musunuz? Dýþiþlerinde olan olaydan sonra þahsýma yapýlan iftiralarýn hepsini bir kenara koyuyorum. Ama bu olaydan sonra, Baþbakanlýk'taki böcek olaylarýndan sonra þu muhalefetin bir açýklamasýný duydunuz mu? 'Bu vatana ihanettir. Bu bir casusluktur. Buna yönelik biz iktidarýn yanýndayýz' diye ifadelerini duydunuz mu? Ne olacak. Pensilvanya ile beraber hareket edenler bunu söyleyebilir mi? Buradan bile bir þey bekliyorlardý. 25'inden sonrasý kaos dedikleri olay buydu. Ekonomi çökecekti, çöktü mü ekonomi. Daha güçlenerek geliyoruz. Siyasette de güçleneceðiz. Daha güçlü demokrasiyi getireceðiz. Batýnýn özlemini duyduðu demokrasi bizde var bizde. Onlar samimi davranmadýlar. Biz samimi davrandýk. Biz kararlý þekilde yolumuza devam ettik. Artýk eski Türkiye yok, yeni Türkiye var. Eski siyaset tarzýyla, eski muhalefet tarzýyla asla yönetim biçimi olmaz. Yeni Türkiye'nin yeni bir muhalefet ihtiyacý açýktýr. Yeni Türkiye'nin iktidar kadar milleti kucaklayan bir muhalefete ihtiyacý var. Yeni Türkiye'nin ayrýþtýrýcý, kamplaþtýrýcý, kutuplaþtýrýcý muhalefet deðil, Türkiye'nin 77 milyonuna ayný dille konuþan bir muhalefete ihtiyacý var" þeklinde konuþtu. 'Bileðimizi tek baþýna bükemediler' Sadece iktidarýn, iktidar partisinin Türkiye'yi kucaklamasýnýn yetmediðinin altýný çizen Baþbakan Erdoðan, "Gerilimden

miþler 35 senedir, 40 senedir nereye sýzmýþlarsa sýzmýþlar. Bizler iyi niyetin kurbaný olduk, artýk bunlarý ayýklama zamaný gelmiþtir. Hukuk içinde, yasalar içerisinde. Neden? Çünkü bu tür þebekeleri artýk ne millet hoþgörü ile karþýlar ne de biz karþýlarýz."

krizden beslenen muhalefet anlayýþý ülkeye fayda getirmiyor. Ýstismar siyaseti son bulmalýdýr. Korkutma siyaseti son bulmalýdýr. Kibirli, aþaðýlayýcý, dýþlayýcý, horlayýcý siyaset artýk muhalefet partileri nezdinde son bulmalýdýr. Muhalefet partisi yöneticileri bu akþam aynaya bakmalý. Kendilerine sorular sormalý, yaptýklarý hatalarýn farkýna vararak kendilerine çeki düzen vermeli. AK Parti'nin bileðini tek baþýna bükemediler. Kolektif çalýþtýlar. CHP'nin zayýf olduðu yerde MHP'ye, MHP'nin zayýf olduðu yerde CHP'ye, hatta diðerlerine destek vermek suretiyle adeta AK Parti'nin karþýsýnda kamplaþtýlar. Ne oldu? 40 çürük yumurta bir saðlam yumurta etmez. Adý konulmamýþ ittifaklarý gördük. Ýlkesiz siyasetin fayda getirmediðini artýk milletim gördü. Biz diyoruz ki gelin yeni bir sayfa açalým. Bu yeni sayfada ey muhalefet, ey bu muhalefete gönül veren milletim, Türkiye sevdasý her þeyin üzerinde olsun. Türkiye'nin menfaatleri her þeyin üzerinde olsun. Biz hep ne dedik; Türkiye kazanacaksa biz kaybetmeye razýyýz dedik. AK Parti kaybetsin de Türkiye'ye ne olursa olsun anlayýþý artýk tarihe karýþsýn. Siyasetin merkezinde ilke olsun, görev olsun, samimiyet olsun. Türkiye'yi hep birlikte yüceltelim" ifadelerini kullandý. 'Bunlarý ayýklama zamaný gelmiþtir' Türkiye'ye saldýranlarýn bugün hayal kýrýklýðý yaþadýklarýný ifade eden Baþbakan

Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Bu milletin içinden çýkan, ihanet eden taþeronlar bugün milletin ne kadar aziz, asil, kahraman olduðunu bir kez daha görmüþlerdir. Millet istiklaline uzanan elleri sandýða gömmüþtür. Millet sinsi planlarý, ahlaksýz tuzaklarý bugün bozmuþtur. Milletin saðduyusu, feraseti, basireti hilelere galebe çalmýþtýr. Ýstiklaline, iradesine, ülkesine, bayraðýna sahip çýkan aziz milletime tekrar tekrar teþekkür ediyorum. Rabbim bu aziz milleti korusun diye dua ediyorum. Bu millet ümmetin umududur, dünyanýn umududur. Rabbim bu milleti doðru yoldan ayýrmasýn, her türlü tuzaða karþý korusun. Seçim mitinglerimiz boyunca bir þeyi özellikle vurguladým. Bediüzzaman Said Nursi diyor ki 'Baki hakikatler fani þahsiyetler üzerine bina edilemez.' Biz ezelden gelen inþallah ebede giden bir davanýn sadece hizmetkarlarýyýz. Dünya var oldukça inþallah ay yýldýzlý bayraðýmýz dünyanýn barýþ umudu olarak en yüksek burçlarda dalgalanmaya devam edecek. Onun için tek millet dedik. Çünkü ben Türkü Türk olduðu için sevmiyorum. Kürdü Kürt olduðu için, Lazý Laz olduðu için sevmiyorum. Beni yaradan Allah 77 milyonu yarattýðý için seviyorum. Bizde ayrýmcýlýk yok. Biz 77 milyonu seviyoruz. Onun için tek millet. Ýki; tek bayrak, üç; tek vatan, dört; tek devlet. Devletin içinde devlet olmaz. Hangi kurumumuza girmiþlerse gir-

'Bugün ihanet kaybetmiþtir' Bugün hiç kimsenin üzülmemesi gerektiðini ifade eden Baþbakan Erdoðan, ''77 milyon bilsin ki bugün Türkiye kazanmýþtýr, yeni Türkiye kazanmýþtýr. Bugün yeni Türkiye'nin düðün günüdür. Bugün barýþý savunan mazlumlarýn elinden tutan, hakký her yerde cesaretle savunan Türkiye kazanmýþtýr. Bugün 2023 hedefleri çözüm süreci kazanmýþtýr. Milli birlik ve kardeþlik süreci kazanmýþtýr. 77 milyonun kardeþliði kazanmýþtýr. 77 milyonun içinde tek bir kiþi bile kaybetmemiþtir. Çünkü onlara hizmetkar olan bir kadro ayrýmcýlýk yapmadan iþ baþýndadýr. Farklý düþünebilirler, bize küfretmiþ olabilir, bize hakaret etmiþ olabilirler. Birçoðunu yuttuk, birçoðunu da yargýya sevk ettik. Ama seviyesiz muhalefet statüko, vesayet, darbe giriþimleri kaybetmiþtir. Ahlak ve edep dýþý siyaset kaybetmiþtir, ihanet kaybetmiþtir. 77 milyonun her bir ferdi bugün kazanmýþtýr. Aylardýr dudaklarýndan dualar düþmeyen dedelere, haným kardeþlerime, gençlere, beyefendilere, hatta çocuklara teþekkür ediyorum. Bize güvenen kardeþlerime teþekkür ediyorum. Dünyanýn her yerinde Türkiye için Türkiye'nin istikrarý için dualar edenlere teþekkür ediyorum. Teþkilatýma genel merkezinden il teþkilatlarýma, ilçe teþkilatlarýma, belde teþkilatlarýna, ta sandýk müþahitlerine kadar hepsine teþekkür ediyorum. Þimdi seçilen tüm baþkanlara, meclis üyelerine, il genel meclis üyelerine, muhtarlara baþarýlar diliyorum. Rabbim ülkemi, milletimi korusun. Unutmayýn Türkiye eðilmez, millet yenilmez. Zaferimiz kutlu mübarek olsun diyorum. Hepinizi yürekten selamlýyorum" dedi. ÝHA

Þubat'ta 20 milyon yolcu uçtu Türkiye'de Þubat ayýnda havayolunu kullanan yolcu sayýsý, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 19,6 oranýnda, uçak trafiði ise yüzde 14,0 oranýnda arttý. Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi (DHMÝ) Genel Müdürlüðü'nün kesin olmayan verilerine göre, yolcu sayýsý Þubat ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 19,6 oranýnda artarak, 20 milyon 125 bin 253'e ulaþtý. Ayný dönemde uçak trafiði de, yüzde 14,0 artýþla, 169 bin 74 olarak gerçekleþti. Havalimanlarýnda Þubat ayýnda yüzde 19,9 artýþla 358 bin 217 ton kargo, posta ve yük taþýndý. Türkiye hava sahasýndan üst geçiþ yapan uçak trafiði, ayný ayýna göre yüzde 14,0 artýþla 169 bin 74'e ulaþtý. Havalimanlarýndaki Þubat ayýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre, yolcu sayýsý, Ýstanbul Atatürk Havalimaný'nda yüzde 11, Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'nda yüzde 35, Ankara Esenboða Havalimaný'nda yüzde 8, Ýzmir Adnan Menderes Havalimaný'nda yüzde 7, Antalya Havalimaný'nda yüzde 8 oranýnda artýþ gösterdi. ÝHA

Kabineden bir baþkan çýktý Yerel seçimin kesin sonuçlarý henüz açýklanmadý ancak kazanan adaylar büyük ölçüde belli. Kadýn adaylarýn baþarýsýnýn dikkat çektiði ve üç büyükþehirin kadýn baþkanlara emanet edildiði seçimlerde, 3 eski kabine üyesinden sadece biri ipi göðüsledi. Bu isimler AK Partili Fatma Þahin, BDP'li Gültan Kýþanak ve

CHP'li Özlem Çerçioðlu. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, çiçeði burnunda belediye baþkaný. Þahin, AK Parti il binasýnda tebrikleri kabul etti. Þahin, kabineden aday gösterilen 3 bakan arasýnda baþkanlýk oturan tek isim oldu. Eski Adalet Bakaný Sadullah Ergin Hatay'da, eski Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým da Ýzmir'de CHP'li rakiplerine geçildi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý yarýþýnda

beklenen oldu ve BDP Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak kazandý. Aydýn'da CHP beklediði sonucu aldý. Mevcut baþkan Özlem Çerçioðlu, kentin yeniden Büyükþehir Belediye Baþkaný oldu. Hakkari ise ilk kez bir kadýn baþkan tarafýndan yönetilecek. Seçim yarýþýnda ipi BDP'den Dilek Hatipoðlu göðüsledi. Konya'nýn merkez Meram ilçesinde, belediye baþkanlýðýný AK Parti adayý Fatma Toru kazandý.

TKP ilk belediyesini kazandý Türkiye Kominist Partisi (TKP), Türkiye'deki ilk belediye baþkanlýðýný Tunceli'nin Ovacýk Ýlçesi'nde 44 yaþýndaki Fatih Mehmet Maçýoðlu ile kazandý. Ovacýk Ýlçesi'nde CHP'den istifa ederek BDP'ye geçen Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül ise yarýþý kaybetti. TKP'nin Türkiye'deki ilk belediye baþkaný olan Maçýoðlu, Tunceli Devlet Hastanesi'nde laborant olarak çalýþýyor. ÝHA


10

1 NÝSAN 2013 SALI

Ýç-DýþHaberler

AB'den Türkiye'ye çaðrý Avrupa Birliði Komisyonu, seçimlerin resmi sonuçlarýnýn beklendiðini belirterek, bir aday ülke olarak Türkiye'nin artýk AB'ye üyelik müzakerelerinde ilerlemesi gerektiðini açýkladý. AB Dýþiþleri ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ýn sözcüsü Maja Kocijancic, AB Komisyonu'nun Geniþleme ve Komþuluk Politikasýndan Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin seçimleri izlediðini ve resmi sonuçlarý beklediðini ifade etti. Kocijancic, "Türkiye, son üç ayda yaþanan genelde endiþe verici geliþmelerin ardýndan artýk bir aday ülke olarak AB'ye üyelik müzakerelerinde ilerlemeli" dedi. Hukukun üstünlüðü ve temel haklara iliþkin Avrupa standartlarýyla uyumlu reformlara odaklanýlmasý gerektiðini belirten Kocijancic, çoðunluðun parçasý olmayan vatandaþlara eriþimin öneminin altýný çizdi. Kocijancic, reformlar konusunda Komisyon'un Türkiye ile diyalogu yoðunlaþtýrmaya hazýr olduðunu söyledi.

Rüþvetten suçlu bulundu Ýsrail'in eski Baþbakaný Ehud Olmert, Kudüs belediye baþkaný olduðu sýrada bir gayrimenkul anlaþmasýndan rüþvet aldýðý yönündeki suçlamalar sonrasý mahkeme tarafýndan suçlu bulundu. Daha önce birçok kez sorgulanan ve adý rüþvet iddialarýna karýþan Olmert'in, Kudüs'te belediye baþkaný olduðu sýrada kente yapýlan lüks apartman dairelerin imarý için milyonlarca dolar aldýðý iddia edilmiþti. Olmert, 2008 yýlýnda da ortaya atýlan rüþvet iddialarý sonrasý Baþbakanlýktan istifa etmiþti.

Ýki ülke karþýlýklý ateþ açtý Güney Kore ile Kuzey Kore arasýnda tartýþmalý deniz sýnýrýnda karþýlýklý ateþ açýldý.

Güney Kore Genelkurmay Baþkanlýðý yetkilileri, gerçek mermilerle tatbikat yapan Kuzey Kore'nin attýðý bazý top mermilerinin kendi bölgelerine düþmesi üzerine ateþ açarak yanýt verdiklerini açýkladý. Yetkililer, herhangi bir askeri ya da sivil tesisin hedef alýnmadýðýný söyledi. Kuzey Kore ile sýnýr bölgesi yakýnlarýndaki Yeonpyeong Adasý sakinleri ise

olasý can kaybýný önlemek amacýyla sýðýnaklara gönderildi. Yeonpyeong Adasý'nda 2010'daki tatbikat sýrasýnda Kuzey Kore'nin açtýðý ateþte dört kiþi yaþamýný yitirmiþti. Geçen günlerde füze denemesi yapan ve iki orta menzilli Nodong füzesi fýrlatan Kuzey Kore, deniz sýnýrýnýn kuzeyindeki yedi bölgede gerçek mermi ile tatbikat yapacaðýný duyurmuþ, Güney Kore de mermilerin sýnýrý geçmesi durumunda misillemede bulunacaðýný açýklamýþtý. Batý deniz sýnýrý, iki ülke arasýnda sýk sýk tartýþmalara neden oluyor. Kuzey Kore, Kore Savaþý'nýn ardýndan Birleþmiþ Milletler tarafýndan çizilen deniz sýnýrýný tanýmýyor.

Hastane mikrobu yýlda 30 bin can alýyor Almanya'da yapýlan araþtýrmanýn sonuçlarý ürküttü. Almanya Hastaneleri Hijyen Denetim Kurumu'nun verdiði bilgiye göre, her yýl 30 bin kiþi tedavi amacýyla gittiði hastanelerde kaptýðý mikroptan ölüyor. Almanya Hastaneleri Hijyen Denetim Kurumu, bu rakamýn þimdiye dek 10-15 bin olduðunun tahmin edildiðini hatýrlattý. Alman Hastaneler Birliði bu açýklamayý kabul etmediðini bildirdi. Birlik Almanya'da yýlda 2 bin ila 4 bin 500 hastanýn, hastanelerde enfeksiyon nedeniyle öldüðünü öne sürdü. Alman Hastaneler Birliði Baþkaný Martin Exner, hastanelerde enfeksiyon kapma sonucu ölüm olaylarý ile ilgili somut rakamlarýn bulunmadýðýný, binlerce kiþinin hastanelerde mikrop kaptýðýný söyledi. Hastanedeki enfeksiyon olaylarýnýn önüne geçilebilmesi için hastanelerde hijyene daha fazla özen gösterilmesi gerektiði kaydedildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

1 NÝSAN 2014 SALI

11

Berabere kalma lüksümüz yok

PTT 1. Lig ekiplerinden Mersin Ýdmanyurdu'nun teknik direktörü Yýlmaz Vural, "Balýkesirspor maçý bizim için çok önemli. Berabere kalma veya maðlup olma lüksümüz yok" dedi. V

ural, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda, kulübün bütçesi ve oyuncu kalitesinin, rakiplerini oyuna daha fazla motive ettiðini, bunun, kendilerine ne kadar önem verildiðinin göstergesi olduðunu belirtti. Rakiplerine kendilerini anlatýrken bunu lafla deðil, oyunla göstermeleri gerektiðini vurgulayan Vural, "Balýkesirspor maçý bizim için çok önemli. Bu maçý kazandýk, kazandýk. Önümüzdeki 6 maça da kazanmak için çýkacaðýz. Artýk kimseyle berabere kalma veya maðlup olma lüksümüz yok" diye konuþtu. Kalan maçlarý kazanmalarý halinde 73 puanla üst lige çýkma umutlarýnýn doðacaðýný belirten Vural, þunlarý kaydetti: "Mersin Ýdmanyurdu, çalýþanlarý, antrenörleri ve oyuncularýyla bir dönemeçte. Buradan çýkmasý gerekiyor. Bu hafta oynayacaðýmýz Balýkesirspor maçýnda umarým baþarýlý oluruz. Ardýndan 15 maçtýr evinde yenilmeyen Samsunspor ile maçýmýz var. Onlarýn da morallerinin yerinde olduðunu biliyoruz. Bizim 1 puan üstümüze çýktýlar. Nasýl biz bu '55 puanla yapar mýyýz?' diye düþünüyorsak, onlar da 56 puanla zorlayacaklardýr. Yani bu iki maçýn sonucu, 'Play-off mu yoksa ilk ikiyi zorlar mýyýz?' sorusunun cevabý olacak. Bunu yapabilecek durumdayýz. Biraz spor þansý, biraz dikkat ve biraz da bu ligin oyuncusu gibi oynarsak takýmýmýz bunu yapabilecek kapasitededir. Ýnþallah bu düþündüðümüz sonucu alýrýz."

Gaziantepspor teknik direktörü Tahsin Tam, Sivasspor maçýnda böyle bir sonucu hak etmediklerini savundu. Gaziantepspor antrenörü Tahsin Tam, 3-2 kaybettikleri Sivasspor maçýnýn ardýndan düzenlediði basýn toplantýsýnda deðerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta lider Altýnordu, Körfez engelini de galibiyetle geçerek zirvede yoluna devam etti.

ahsin Tam; "Kötü baþladýðýmýz müsabakada 25'inci dakikadan sonra oyun üstünlüðünü ele aldýk. Galibiyeti hak ettiðimiz bir maçta santra yapmadan maðlup olmak bizi üzdü. Ýzleyenlere iyi maç izlettiðimizi düþünüyorum. Maçý kopartacak pozisyonlarý bulduk ama deðerlendiremedik. Böyle yenilmek bizi çok üzdü. Biz kaliteli bir takýmýz. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi sonuçlar alacaðýmýzý düþünüyorum. Sivasspor'u da aldýðý galibiyetten dolayý kutluyorum" dedi. Gaziantepsporlu Marek Sapara ve Madunjanin ise oyuna iyi baþlayamadýklarýný, ama 1-1'den sonra oyunun kontrolünü ele aldýklarýný, fakat rakibin ataða az çýkmasýna raðmen son saniyede de olsa maçý kazandýðýný belirterek üzgün olduklarýný dile getirdi.

Gaziantepte yenilgi üzüntüsü

Altýnordu, Körfez'i de geçti S

por Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta lider Altýnordu, orta sýralarda yer alan Körfez ile karþýlaþtý. Zorlu mücadelede kzanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi Altýnordu oldu. Altýnordu'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Taha Balcý, 41. dakikada Gökhan Karadeniz, 83. dakikada Engin Güngör kaydetti. Körfez'in golleri ise 14. dakikada Gökhan Meral ve 44. dakikada Uður Erdoðan'dan geldi. Bu galibiyetin ardýndan Altýnordu puanýný 63'e yükseltti. Maçta ilk golü atan ancak üstünlüðünü koruyamayan Körfez ise 35 puanda kaldý. Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

Grup'ta gelecek hafta Altýnordu, Nazillli Belediyespor'a konuk olacak. Körfez ise Kýzýlcahamamspor'u aðýrlayacak. Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta günü diðer sonuçlarý... Bayrampaþa 1-1 Ýstanbul Güngörenspor Pazarspor 0-1 Eyüpspor Bugsaþspor 0-1 Nazilli Bld. Alanyaspor 3-0 Ýskenderun DÇ Ofspor 3-1 Altay Tepecikspor 0-4 Ankaragücü Kýzýlcahamamspor 0-1 Diyarbakýr

T

Ergani finali bekliyor

B

ölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Erganispor'da tek hedef, gelecek sezon da bu ligde mücadele etmek. Son maçýný kazanýp üst sýralara yükselmesine raðmen Yolspor'un üstünde ligi tamamlayarak, Bölgesel Amatör Lig'de doðrudan kalma þansý kalmayan Erganispor'da tek rota sezon sonundaki baraj maçý. Statü gereði Diyarbakýr Süper Amatör Lig Þampiyonu 1968 Diyarbakýr'la baraj maçý oynayacak olan sarý-siyahlý takým, gelecek sezon BAL'da mücadele etmek için bu maçý kazanmak zorunda.

Erganispor Basýn Sözcüsü Esveri Taþ, takýmýn ligin ikinci yarýsýnda yakaladýðý form grafiði ile ligde kalacaðýna inandýklarýný söyledi. Geçen sezonlarda amatör lig þampiyonlarýnýn BAL ekiplerini yenerek elde ettiði baþarýyý hatýrlatan Taþ, "Son 3 sezonda BAL'da yer alan takýmlar amatör lig þampiyonlarýna baraj maçýnda yenilerek küme düþtü. Biz ayný hataya düþmeyeceðiz. Önemli futbol geçmiþi ve deneyimi olan bir camiayýz. Mayýs ayýnda karþýlaþacaðýmýz rakibimizi yenerek, gelecek sezon da BAL'da olacaðýz" dedi.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

TAKIMLAR

TAKIMLAR


12

CMYK

1 NÝSAN 2014 SALI

Çetin'in iddiasý!

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesinin devre arasýnda transfer ettiði baþarýlý sað kanat oyuncusu Abdullah Çetin iddialý konuþtu. K ýzýlcahamam spor maçýnda takýmýna 3 puan kazandýran isim oldu, Abdullah Çetin!

HÝÇBÝR TAKIMDA BÖYLE ARKADAÞIK ORTAMI YOK

P

Türkmen: "Avantaj yakalamak istiyoruz"

TT 1. Lig ekiplerinden Orduspor'da kulüp basýn sözcüsü Adem Türkmen, "Rakiplerimizden Ankaraspor'un maç oynamayacaðý haftada sahamýz ve taraftarýmýz önünde kazanarak avantaj yakalamak istiyoruz" dedi. Türkmen, yaptýðý açýklamada, lig yarýþýnda artýk son "100 metre koþusu" içinde olduklarýný söyledi.Hata yapma lükslerinin olmadýðýný ifade eden Türkmen, þöyle konuþtu: "Çarþamba günü 1461 Trabzon ile çok zor bir maç oynayacaðýz. Sezonun ilk yarýsýnda rakibimizle deplasmanda oynadýðýmýz maç son dakikada yediðimiz golle berabere bitmiþ ve seri galibiyet serimiz sona ermiþti. O maçýn ardýndan düþüþe geçmiþtik ama içinde bulunduðumuz durum bu maçýn önemini bizim adýmýza iki kat daha artýrdý. Çünkü rakiplerimizden Ankaraspor'un maç oynamayacaðý haftada sahamýz ve taraftarýmýz önünde kazanarak avantaj yakalamak istiyoruz."

Çetin, "Hafta sonunda Kýzýlcahamam spor maçýnda takým olarak çok iyi oynadýk geçen hafta ki þok yenilgiyi telefi etmiþ olduk. Benim gol atmam önemli deðil yeter ki takýmýz baþarýlý olsun. Birçok süperlig ve Bank Asya takýmýnda oynadým buradaki arkadaþlýk baðlarý hiçbir takýmda görmedim. Tam bir aile havasý var. Yönetimiyle, teknik heyetiyle ve sporcusuyla bir inanmýþlýk var. Bizde çok çalýþarak bu takýmý hakkettiði yere yani PTT 1. ligine taþýyacaðýmýza inanýyorum" diye konuþtu.

"Son 100 metreye girildi" Türkmen, lig yarýþýnda son 100 metre koþusu içinde olduklarýný belirterek, "Ligin bitmesine çok fazla zaman kalmadý. Adeta son 100 metreye girildi. Mevcut potansiyelimizi ortaya koyarak koþuyu birinci tamamlamak arzusundayýz. Taraftarlarýmýz da artýk bizimle koþuda daha fazla yer almalýlar. Ýnþallah kazanan Ordu þehri, kazanan Orduspor olacak" ifadelerini kullandý.

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Buggüne Deððiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . ýnýz d a T k a m a D Deðiþmeyen

"

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

01 04 2014 gazete sayfaları  
01 04 2014 gazete sayfaları  
Advertisement