Page 1

Maket hobisini sanata dönüþtürdü Bakýrcýlýk unutulmaya yüz tuttu B itlis'in Ahlat ilçesinde yaþayan maket ustasý Muzaffer Pirhasanoðlu, ilçede bulunan tarihi kümbetleri, yapýsý, modelleri ve deseni ile makete dönüþtürüp yerli ve yabancý turistlerin beðenisine sunuyor. „ 5’te

S

iirt'te bir dönemin en önemli el sanatlarýndan biri olan bakýrcýlýk mesleði unutulmaya yüz tuttu. 60 yýl önce sayýlarý 200'ü bulan bakýrcý ustalarý, son yýllarda parmakla gösterilecek kadar düþtü. „ 6’da

Unutkanlýk SAlzheimer belirtisi SALI 1 OCAK 2013

'Zengin Vergisi' geliyor

iz de öðrenmiþ olduðunuz bilgileri kýsa sürede unutuyor musunuz? Yeni hobiler edinmekte güçlük mü çekiyorsunuz? Özetle, zihninizin eskisi kadar açýk olmadýðýndan yakýnýyorsanýz, dikkatli olun. „ Sayfa 2’de

BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, istenirse 2013 yýlýnda silahlarýn susabilceðini belirtti. Kaplan "Baþbakan, 'Ýmralý'da görüþme var' dedi. Ýþte son þans, fýrsat, iyi yönetilse sonuç alýnýr. Yönetilemezse 'kýyamet senaryosu' baþlar. Silahlarýn susmasý, yeni anayasa, Kürt sorununda çözüm 2013'ün baþ gündemi olacak.

Diyalog saðlýklý yürümeli

atman'da Ukraynalý petrol firmasýnýn yarýda býrakýp terk ettiði sahadaki kuyuda arama yapan TPAO, bin 500 rakýmlý daðda kaliteli petrol tabakasýna rastladý. „ 6’da

Adliye Molotofçularý yakalandý

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde adliye lojmanlarýna molotof kokteyli attýklarý iddia edilen 8 kiþi gözaltýna alýndý. „ 3’te

ulanýk görme, göz tembelliði, ýþýkta saçaklanma, aþýrý daðýlma, gözlüðe raðmen görememe gibi göz problemleri olanlarýn mutlaka bir doktora gitmesi gerekiyor. „ 2’de

BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, istenirse 2013 yýlýnda silahlarýn susabileceðini ve geçen 12 yýldan dersler çýkarýlmasý gerektiðini belirtti.

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, bir süredir tartýþýlan 'zengin Vergisi'nin ayrýntýlarýný açýkladý. 'Gelirde üst sýnýrý aþan, yüzde 35 oranýnda vergi ödeyecek. Lüks konutun vergisi daha çok olacak. Ev ve arsalarda vergi istisnasý kalkacak. „ 6’da

B

B

Silahlar susabilir Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

M

Batman'da kaliteli petrol bulundu

Gözlüðe raðmen göremiyorsanýz

Diyalog, müzakere, dýþlayýcý, oyalayýcý olmadan saðlýklý yürümeli. Kürt sorununda çözüm için tüm aktörlerin müdahil olacaðý bir süreç kaçýnýlmazdýr. Siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, silah boyutlarý var. Þunu da unutmamak lazým; Türkiye'de Kürt sorunu çözülmeden Ortadoðu'da köklü bir çözüm mümkün deðildir. 2013 yýlý sancýlý çözüm-çözümsüzlüðün at baþý gittiði kritik bir yýl olacak. Siyasete daha fazla sorumluluk düþecek, amasýz demokrasi þart. „ 9’da

Büyükþehir'den örnek üstgeçit D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, engelli eriþimine uygun özgün tasarýmlý örnek iki adet üst geçit yapýyor. Üstgeçitler raylý sistem dikkate alýnarak tasarlandý. „ 8’de

Hz. Hamza Camisi destek bekliyor

H

azreti Hamza Camisi Yardýmlaþma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Mehmet Nuri Þimþek, yapýmý tamamlanarak ibadete açýlan caminin, sadece iki minareye ihtiyacý olduðunu belirterek, hayýrsever kiþi ve kuruluþlardan destek beklediklerini söyledi. 7’de

Sýðýnaklar imha edildi D

iyarbakýr-Bingöl kýrsalýnda kýþ üstlenmesine geçen bir grup PKK'lý olduðu bilgisi üzerine bölgede hava destekli operasyon baþlatýldý. Operasyonda tespit edilen sýðýnaklar Kobra tipi helikopterlerce ateþ altýna alarak imha edildi. „ 3’te

Çatýdan düþen polis hayatýný kaybetti

Þehide Siirt'te tören S

iirt'te önceki gün Aydýnlar Kaymakamlýk binasýnýn çatýsýndan düþerek aðýr yaralanan ve dün sabah saatlerinde yaþamýný yitiren polis memuru Ömer Yazýcý için tören düzenledi. 8’de

Devlet kredisi batýrdý

11 yaþýndaki çocuk 4 gündür kayýp lesi'nde ikamet eden 11 yaþýndaki Enes Boða, geçtiðimiz cuma günü ailesine "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrýldý. 3’te

.S. Ýdil Ýlçe Merkezi Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Hüseyin Bayram, 2010 yýlýnda faaliyete geçirdikleri çiftlikte devlet destekli kredi ile aldýklarý 300 büyük baþ hayvan karþýlýðýnda 3 milyon lira ödemek zorunda kaldýklarýný iddia etti. „ 5’te

BDP'li baþkan hayatýný kaybetti

„ 5’te

B

atman'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrýlan 11 yaþýndaki çocuktan 4 gündür haber alýnamýyor. Karþýyaka Mahal-

S


2

Saðlýk

1 OCAK 2013 SALI

Unutkanlýk Alzheimer belirtisi Ç

Siz de öðrenmiþ olduðunuz bilgileri kýsa sürede unutuyor musunuz? Yeni hobiler edinmekte güçlük mü çekiyorsunuz? Özetle, zihninizin eskisi kadar açýk olmadýðýndan yakýnýyorsanýz, dikkatli olun.

ünkü genellikle 'iþ yoðunluðundan' veya 'stresten' diyerek geçiþtirilen basit unutkanlýklar Alzheimer hastalýðýnýn ilk belirtisi olabiliyor. Senede 1 gün deðil, her zaman dikkatli olmamýz gereken ciddi saðlýk sorunlarýndan biri Alzheimer. Basit unutkanlýklar çalýþan kesimde genellikle 'strestendir' veya 'aþýrý yoðunluktandýr' düþüncesiyle çoðu zaman dikkate alýnmýyor. Ancak 30-40'lý yaþlarda baþlayan unutkanlýklarý hafife almayýp, mutlaka bir nöroloji uzmanýna baþvurmalý. Bunun nedeni ise önemsenmeyen unutkanlýklarýn hastanýn zamanla yataða baðýmlý kalmasýna yol açabilen Alzheimer hastalýðýnýn ilk belirtisi olan "hafif kognitif bozukluk" olabilmesi.Alzheimer'in ortaya çýkmasý önlenemese de, erken dönemde yakalandýðý için ilaç tedavisi ve yaþam alýþkanlýklarýndaki deðiþiklikler sayesinde bu süreç oldukça yavaþlatýla-

biliyor.

Önce bellek iþlevleri bozuluyor Bunama grubunda yüzde 60 gibi yüksek bir oranda görülen Alzheimer, öncelikle bellek iþlevleri ile ilgili beyin hücrelerinin ölümü sonucu oluþan ve kesin nedenleri bilinmeyen bir hastalýk. Bellek ve biliþsel iþlevlerde ilerleyici bir kötüleþme ile seyrederek zamanla hastanýn günlük iþlevlerini bile yerine getiremeyecek konuma gelmesine neden olabiliyor. Hastalýk 65 yaþýn üzerinde doruða çýkýyor ve her 5 yýlda bir risk 2 kat artýyor. Genetik etkenler de hastalýðýn geliþiminde yaþ faktöründen sonra yer alýyor. Özellikle 1. derece akrabalarda bunama sorunu varsa Alzheimer geliþme riski 2 kat yükseliyor. Bu risk faktörlerini sýrasýyla inme, kafa travmasý ve kadýn olmak takip ediyor. Entelektüel seviyesinin düþük olmasý da Alzheimer riskini artýran önemli bir

etken. Kiþi zihinsel performansýný ne kadar çok geliþtirirse bu hastalýðý yakalanma riski de o denli düþüyor. Bunun için uzmanlar bol bol kitap okumayý, spor yapmayý ve hobi edinmeyi tavsiye ediliyor.

30-40'lý yaþlarda baþlayan unutkanlýða dikkat Alzheimer hastalýðýnýn ilerleyen yaþlarda aniden ortaya çýktýðý sanýlýyor. Oysa bu hastalýðýn ilk uyarýcý iþareti olan unutkanlýk 30-40'lý yaþlarýndan itibaren baþlayabiliyor. Örneðin hasta dans kursunda adýmlarý öðrenebilmek için diðer öðrencilerden daha fazla çaba sarf ediyor ya da hareketleri ertesi gün unutuyor. Veya yeni bilgiler edinmek için eskiden kitabý bir kez okumasý yeterli olurken, artýk sayfayý tekrar gözden geçirmek zorunda kalabiliyor. Ancak iþ ve sosyal yaþamda henüz ciddi bir gerileme olmadýðý için hastalýðýn ilk belirtisi gözden kaçabiliyor.

Gözlüðe raðmen göremiyorsanýz

Bulanýk görme, göz tembelliði, ýþýkta saçaklanma, aþýrý daðýlma, gözlüðe raðmen görememe gibi göz problemleri olanlarýn mutlaka bir doktora gitmesi gerekiyor.

T

üm bu þikayetleri barýndýran kiþi 15-20 yaþ arasýnda bir genç ise öncelikli olarak uzmana gözükmesinde fayda bulunuyor. Bu rahatsýzlýðýn adý týp dilinde keratokonus olarak adlandýrýlýyor. Keratokonus, araba kullanma, bilgisayarda yazý yazma, televizyon izleme veya okuma gibi bazý faaliyetleri güçleþtiriyor. Tedavisi

yapýlmazsa daha az görmeye sebep olabiliyor. Keratokonus, gözün saydam tabakasý olan korneanýn ilerleyici miyop ve astigmat ile birlikte incelmesi ve sivrileþmesinden oluþan bir göz hastalýðý. Hastalýðýn görülme sýklýðý 2 binde bir. Ancak daha çok 15'li yaþlarla fark edilen bir hastalýk olmasý sebe-

Pirinç zayýflatýyor!

Y

eni araþtýrma, beyaz ve kahverengi pirinçten oluþan bir garnitürün öðünlere leziz bir aroma ve besleyici öðelerden daha fazlasýný kattýðýný gösteriyor. Aslýnda, bu çalýþmanýn Gýda Teknolojisi Uzmanlarý Enstitüsü (Institute of Food Technologists / IFT) Yýllýk Toplantýsý'nda bugün açýklanan sonuçlarý, beyaz ya da kahverengi pirincin, hem yemekten zevk almaya hem de kalorileri kontrol etmeye çalýþan kiþiler için son derece önemli olan doygunluðu ve tokluðu saðladýðýný kanýtlamaktadýr. Kahverengi ve beyaz pirincin tokluk ya da doygunluk üzerindeki etkilerini inceleyen ilk insan klinik çalýþmasýnda, Minnesota Üniversitesi Gýda Bilimi ve Beslenme Bölümü'ndeki araþtýrmacýlar, beyaz ve kahverengi pirinçten oluþan 400 kalorilik kahvaltýlarý 400 kalorilik standart glikoz çözeltili kontrolle kýyaslayan normal kilolu 20 eriþkin erkek ve kadýn arasýndaki tokluk iþaretlerini karþýlaþtýrmýþtýr. Her denek farklý zamanlarda üç test kahvaltýsý yapmýþ ve ardýndan araþtýrmacýlar yemekten dört saat sonra açlýk ve tokluðu deðerlendirmiþtir. Sonuçlar tokluðun test kahvaltýlarý arasýnda anlamlý ölçüde farklýlýk gösterdiðini, hem beyaz hem de kahverengi pirinçte glikozlu içeceðe kýyasla artan tokluk ve doygunluk yaþandýðýný göstermektedir. "Sonuçlarýmýz, beyaz ve

biyle tedavisi büyük önem taþýyor. 40 yaþýna kadar ilerleyen hastalýk daha sonra duraðanlaþýyor, ancak bu vakte kadar tedavi ettirmeyenlerde büyük oranda görme kaybý yaþanýyor. Ankara Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Atatürk Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde 2 ay öncehizmet vermeye baþlayan Keratokonus Merkezi, bu hastalýk teþhis ve tedavide önemliiþlere imza atýyor. Corneal CrossLinking (CCL) yani kroslink, sert lens ve halka tedavisi yöntemleriyle görme kabiliyetleri artan hastalar, tedavi olmak için paraharcamasýna gerek kalmadý. Ankara'da devlet hastanesi olarak sadece Atatürk Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde kurulan merkezde ayrýca lazer tedavisi ile hipermetrop, miyop veastigmat rahatsýzlýðý olanlar gözlüðü terk ediyor. Klinik Eðitim Sorumlusu Doç. Dr. Nurullah Çaðýl, Keratokonus Merkezi

ile ilgili bilgi verirken 3 uzmanýn sadece bu hastalýðýn teþhis ve tedavisi ile ilgilendiðini anlatýyor. Çaðýl'ýn verdiði bilgiye göre 2 ay öncehizmet vermeye baþlayan merkeze Anadolu'nun birçok ilinden hastalar geliyor. Bugüne kadar 35 keratokonus operasyonu ve 60 lazer tedavisi uygulandý. Merkezin en önemli özelliði ise son teknoloji cihazlarla donatýlmýþ olmasý. Göz tembelliði, ýþýkta saçaklanma ve daðýlma, gözlüðe raðmen görememe þikayeti olan hastalar burada topografi cihazýyla yapýlan ölçümlerde büyük oranda keratokonus hastasý olup olmadýklarý anlaþýlýyor. Ameliyat ve sonrasý takipler için önemli olan cihazlarýn hemen hepsi mevcut. Ankara'da devlet hastanelerinde böyle bir merkezin bulunmadýðýna dikkati çeken Doç. Dr. Nurullah Çaðýl, "Þikayetleri nedeniyle hastane hastane

gezen ve teþhis konulmakta zorlanýlan hastalar merkezimizde hemen tedaviye baþlýyor. Genellikle genç yaþlarda ortaya çýkan bu hastalýðýn tedavisinde kroslink, sert lens ve halka tedavisi yöntemleri uygulanýyor. Bunlarýn hepsini uzmanlarýmýzla burada yapýyoruz." dedi. Atatürk Eðitim Araþtýrma Hastanesi göz kliniði servisinde 13 uzman ve 6 asistanla çalýþtýklarýný anlatan Doç. Dr. Çaðýl, iki aydýr hizmet veren Keratokonus Merkezi'nin sadece kendi doktorlarý deðil baþka hastanelerden gelen doktorlara da eðitim verildiðini anlatýyor. Göz hastalýklarý ve tedavisinde bireylerin dikkatinin önemine vurgu yapan Çaðýl, "Gelecekte eyvah dememek için þikayetleriniz çoðalmadan bir doktora baþvurun. Erken teþhis her zaman hastalýðýn ilerlemesini önler." diye sözlerini tamamladý.

'Sýcak içmek' iyi gelmeyebilir

Özellikle soðuk kýþ günlerinde sýcak çay veya kahve iyi gider, insanýn içini ýsýtýr. Ancak aþýrý sýcak içeceklerin baþta diþler olmak üzere sindirim sistemi açýsýndan risk yarattýðý unutulmamalý.

H

kahverengi pirincin tokluk ya da doygunluk verdiðini ve doygunluk kalorileri kontrol etmeyi kolaylaþtýrdýðý için, her ikisinin de öðünlere ek ya da atýþtýrmalýk olarak harika bir seçim olduðunu gösteriyor," diye açýklayan, araþtýrmayý yürüten Minnesota Üniversitesi'nden bir araþtýrmacý Snow Wang sözlerine þöyle devam ediyor: "Ayrýca beyaz ve kahverengi pirincin doygunluk deðerleri arasýnda bir fark yoktu ki, bu her ikisinin de saðlýklý, dengeli, kalori kontrollü bir diyetin parçasý olabileceðini ortaya koyuyor."

avalarýn soðumasýyla birlikte tüketimi daha da artan sýcak içecekler diþ çatlaklýklarýna, bu da zamanla diþ çürümelerine neden olabiliyor. Selçuk Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Aðýz Diþ ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ercan Durmuþ, 'Sýcak içecekler de ayný soðuk içecekler gibi baþta ön diþlerimiz olmak üzere tüm diþlerimizin yüzeylerinde küçük çatlaklar oluþturmaya baþlar. Zamanla bu oluþan çatlaklarýn içinde mikroplarýn üremesi ile birlikte diþ çürümeleri geliþir'' dedi. Prof. Durmuþ, bilimsel çalýþmalarla aþýrý sýcaðýn diþ yüzeyindeki koruyucu yapýyý kalýcý olarak bozduðunun ve renk deðiþikliði oluþturduðunun tespit edildiðini belirtti. Kaynamýþ sývý gýdalarýn tüketilmeden bir miktar soðumasýnýn beklenmesi gerektiðini aktaran Durmuþ, þöyle devam etti: ''Özellikle vücut ýsýsýný kaybettiðimiz açýk alanlarda içimizi ýsýtmasý için içtiðimiz sýcak içecekler yerine ýlýk içecekler tüketmeliyiz.

Bununla birlikte aþýrý sýcak kahve ve çay da ayný sigara gibi diþlerimizin renklenmesine neden olur. Sýcak sonrasý diþlerimizdeki hassasiyet 3-4 gün devam edip, aðrý oluþturuyorsa, muhakkak diþ hekimine baþvurmalýyýz. Aðrýlar, diþlerimizde bizim göremediðimiz çürük ve

enfeksiyonlarýn habercisi olabilir.''

VÜCUT DÝRENCÝ DE DÝÞLERÝ ETKÝLÝYOR Durmuþ, vücut direncini artýrýcý yiyecekler tüketmenin ve soðuk algýnlýðýndan korunmanýn diþ saðlýðý açýsýndan da önemli

olduðunu vurguladý ve þöyle konuþtu: ''Mutsuzluk, karamsarlýk, soðuk havalar, güneþ enerjisinin azalmasý, stres, gerginlik, aðýz içinde birçok hastalýða da davetiye çýkarýr. Bu gibi durumlar vücut direncinin düþmesine, sonrasýnda diþ ve diþ etinden kaynaklanan enfeksiyonlarda artýþa neden olmaktadýr. Vücut direncinin düþmesiyle birlikte soðuk algýnlýðýna baðlý enfeksiyonlardaki artýþ, kiþilerin diþlerini fýrçalamasýný önemli ölçüde engeller. Özellikle gömülü veya yarý gömülü diþlerden kaynaklanan enfeksiyonlar oldukça can sýkýcý olabilmekte. Hastanýn diþ hekimine danýþmadan kendi kendine aldýðý ilaçlar tedaviyi oldukça zorlaþtýrmaktadýr. Güneþ enerjisinin azaldýðý bu günlerde özellikle kemik yapýsýna ve kan basýncýna destek olan D vitamini seviyesi düþmektedir. Bunun neticesinde diþleri tutan hassas yapýdaki kemikler zayýflamakta, dikkat edilmediði takdirde erken yaþlarda diþ kayýplarý görülmektedir.''


Adliye Molotofçularý yakalandý Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde adliye lojmanlarýna molotof kokteyli attýklarý iddia edilen 8 kiþi gözaltýna alýndý. 28 Aralýk'ta Silvan ilçesi Feridun Mahallesi'nde çýkan olaylar sýrasýnda savcý ve hakimlerin kaldýðý adliye lojmanlarýna molotof kokteyli attýklarý kameralarda tespit edilen 8 kiþi, Silvan Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekip-

1 OCAK 2013 SALI

leri tarafýndan gözaltýna alýndý. 8 zanlý, gözaltý iþlemleri tamamlandýktan sonra ifadeleri alýnmak üzere Silvan Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcýlýðý'nda ifadeleri alýnan A.A., E.A., Þ.T., M.A., Ö.B., Ö.M., Ý.Y. tutuklanmalarý istemiyle mahkemeye sevk edilirken, C.Ö. ise savcýlýk ifadesinin ardýndan serbest býrakýldý.

5 çocuk annesi kadýn intihar etti

B

atman'da 5 çocuk annesi kadýn, evinde tavana astýðý iple intihar etti. Tilmerç TOKÝ konutlarýnda ikamet eden 5 çocuk annesi A.O. (37), henüz belirlenemeyen bir nedenle bunalýma girdi. Tavana astýðý iple intihar eden A.O., yakýnlarý tarafýndan asýlý halde bulundu. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan kadýn, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Sabah saatlerine kadar süren otopsinin ardýndan kadýnýn cenazesi yakýnlarýna teslim edildi. Olayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlatýldý.

Diyarbakýr'da kýþ operasyonu

Sýðýnaklar imha edildi

Diyarbakýr-B Bingöl kýrsalýnda kýþ üstlenmesine geçen bir grup PKK'lý olduðu bilgisi üzerine bölgede hava destekli operasyon baþlatýldý. Operasyonda tespit edilen sýðýnaklar Kobra tipi helikopterlerce ateþ altýna alarak imha edildi.

D

iyarbakýr'ýn Hani, Lice ve Bingöl'ün Genç ilçeleri kýrsalýnda bulunan daðlýk arazideki maðaralarda kýþ üstlenmesine giren bir grup PKK üyesinin olduðu bilgisi üzerine sabah erken saatlerde bölgede operasyon baþlatýldý. Operasyonun Lice ilçesi Þenlik Köyü Akçapýnar, Küçük Ziyaret, Büyük Ziyaret, Hambaz ve Taþlýk mezralarý kýrsalýnda yoðunlaþtýrýldýðý belirtildi. Operasyona jandarma ve polis özel harekat timleri katýldý. Operasyonlara Diyarbakýr 7. Kolordu Komutanlýðý General Galip Deniz Kýþlasý'ndan havalanan helikopterler de havadan destek verdi.

Kobralar sýðýnaklarý bombaladý Bölgeye helikopterlerle sürekli asker taþýndý. Mayýnlara dayanýklý çok sayýda zýrhlý araçta operasyonda yer aldý. Operasyona havadan destek veren Kobra tipi helikopterler, PKK'lýlarýn kullandýðý sýðýnaklarý bir bir ateþ altýna alarak imha etti. Operasyon bölgesine yakýn köylerde helikopterlerin sesleri duyulurken, yer yer sýcak temasýn saðlandýðý öðrenildi. Öte yandan operasyon bölgesine giden yollarda pusu atan özel harekat polisleri geniþ güvenlik önlemleri alarak, giriþ-çýkýþlara izin vermedi.

Atlarla kaplýca keyfi Bitlis'in Güroymak ilçesine baðlý Budaklý Köyü'nde eksi 5 derecede Budaklý Kaplýcasý'na giren çocuklar, atlarla birlikte yüzmenin keyfini çýkarttýlar. Hava sýcaklýðýnýn yaklaþýk eksi 5 derece olduðu Budaklý Köyü'nde atlar kaplýca suyunda yýkanýyor. Çocuklar, havanýn soðuk olduðunu, ýsýnmak için suya girdiklerini ve bu sýrada atlarýný da yýkadýklarýný söylediler. Kaplýcaya soktuklarý atlarla birlikte sýcak suyun keyfini çýkaran çocuklar, ata binerek suyun içinde birbirleri ile yarýþmayý da ihmal etmediler. Okan Gez, kaplýca suyunun her derde deva olduðunu, hem yüzmek hem de þifa bulmak için arkadaþlarýyla suya girdiðini ifade ederek, yaz kýþ demeden bu suya girdiklerini, herkesi buraya davet ettiklerini söyledi. Her kýþ burada hem mandalarý hem de atlarý yýkayarak temizlediklerini belirten Gez, "Burasý Güroymak'a baðlý Budaklý köyüdür. Hayvanlarýmýz üþümesin diye burada yýkýyoruz. Bizler de üþüdüðümüz için atlarla birlikte suya giriyoruz. Buraya yaz kýþ demeden her yerden gelen

çokça kiþi var" dedi.

Tesis yapýlmasýný istiyorlar

Yüksekova donuyor

Daha önce birkaç kez yetkililerin köyü ve kaplýcayý ziyaret ederek gerekli tesislerin yapýmý için söz verdiklerini ifade eden Okan Gez, "Yetkililer buraya gelerek hem otel yapacaklarýný hem de havuzu yenileyeceklerini söylediler. Ama þuana kadar hiçbir þey yapýlmadý. Bizler yetkililerin buraya tesis yapmalarýný bekliyoruz. Dýþarýdan gelen vatandaþlar bizlere nerede üstlerini çýkaracaklarýný soruyorlar. Bizler de üstlerini çýkarabilecekleri bir yer olmadýðýný söylemek zorunda kalýyoruz. Sonra diyorlar ki 'Bu su çok þifalýdýr, neden otel yapmýyorsunuz. Bu su birçok hastalýða iyi geliyor. Romatizmasý ve boyun fýtýðý rahatsýzlýðý olanlar için bu su bir þifa kaynaðýdýr. Ayrýca mide ve ayak rahatsýzlýklarýna da çok iyi geliyor" þeklinde konuþtu.

H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soðuk hava ve sis hayatý olumsuz yönde etkiliyor. Bölgedeki kar yaðýþý, son günlerde yerini dondurucu soðuklara býraktý. Son bir haftadýr kar yaðýþýnýn olmadýðý Yüksekova'da, hava sýcaklýðý geceleri sýfýrýn altýnda eksi 18 dereceye kadar düþüyor. Aþýrý soðuklar ve sis günlük hayatý olumsuz etkilerken, insanlar zorunlu olmadýkça evlerinden çýkmýyor. Sürücülerin sis nedeniyle zor anlar yaþadýðý ilçede, esnaf da iþ yerlerinin camlarýnda oluþan buzlarý ellerine aldýklarý metal eþyalarla temizliyor. Yüksekova Meteoroloji Ýstasyon Müdürlüðü yetkilileri, soðuk havalarýn Ocak ayýnýn sonuna kadar etkili olacaðýný belirterek, hava sýcaklýklarýnda ciddi düþüþlerin yaþanacaðýný söylediler.

B

Soðuk havaya brandalý çözüm

Muþ'ta bazý vatandaþlar etkili olan soðuk havaya karþý evlerini ve araçlarýný brandayla kapatarak korumaya çalýþýyor. Merkeze baðlý Þenova Köyü sakinleri, her yýl olduðu gibi bu yýl da ev ve araçlarýný soðuk havadan korumak için brandayla örtüyor. Havalarýn soðumasýyla birlikte traktörlerinin donmamasý ve lastiklerinin çatlamamasý amacýyla naylon ve branda çekerek tedbir almaya çalýþtýklarýný ifade eden Vahteddin Þirvan, yakýt tasarrufu için de evlerinin büyük bir bölümünü bran-

dayla kapattýklarýný kaydetti. Özellikle akþam saatlerinde soðuk havanýn daha etkili olduðunu belirten Þirvan, "Traktörlerimizi donmamasý için brandayla kaplýyoruz. Soðuktan korunmak için evlerimizin de pencere ve kapýlarýný brandayla kapattýk. Bu sayede yakýt tasarrufu da saðlamýþ oluyoruz" dedi. Devlet Meteoroloji Ýþleri Muþ Ýl Müdürlüðü yetkilileri ise, hava sýcaklýklarýnýn Muþ'ta gündüz eksi 3, gece ise eksi 13 dereceye kadar düþtüðünü bildirdi.

11 yaþýndaki çocuk 4 gündür kayýp

atman'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrýlan 11 yaþýndaki çocuktan 4 gündür haber alýnamýyor. Karþýyaka Mahallesi'nde ikamet eden 11 yaþýndaki Enes Boða, geçtiðimiz cuma günü ailesine "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrýldý. Okul çýkýþý eve dönmeyen Enes Boða'nýn ailesi, tüm aramalarýna raðmen Enes'i bulamadý. Sakarya Ýlköðretim Okulu 5. sýnýf öðrenci olan Enes Boða'nýn baþýna bir þeyler gelmesinden koktuðunu ifade eden aile fertleri, Enes'i bulan ya da nerede olduðunu bilenlerin insanlýk namýna kendilerine ulaþmalarýný istedi.


4

1 OCAK 2013 SALI

HABER

Diyarbakýr'ýn 2012 panoramasý Diyarbakýr'da 2012 yýlýnda en çok konuþulan haberler derlendi. Panorama yansýmalarý aylara göre hazýrlandý. Gündeme damga vuran haberler þöyle sýralandý.

Ocak - JÝTEM karargahýnda insan kemiklerinin bulundu. Diyarbakýr'da bir dönem Jandarma Ýstihbarat ve Terörle Mücadele Merkezi (JÝTEM) binasý, Diyarbakýr Cezaevi ve Adliye Sarayý'nýn da içinde bulunduðu Sur ilçesi Saraykapý Ýç Kale mevkiinde baþlatýlan restorasyon çalýþmalarýnda insanlara ait çok sayýda kafatasý ve kemik bulundu. - Gaffar Okkan ölüm yýldönümünde dualarla anýldý. Diyarbakýr'da 24 Ocak 2001 tarihinde uðradýðý silahlý saldýrý sonucunda þehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 korumasý, þahadetlerinin 11. yýlýnda dualarla anýldý. - Eðil'de soba faciasý. Diyarbakýr'ýn Eðil ilçesine baðlý Ilgýn köyünde 8 kiþilik Yýlmaz ailesinin oturduðu evde sobadan çýkan yangýnda anne, baba ve 5 çocuk ile birlikte 7 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Faciada ölenler Vali Mustafa Toprak'ýn da katýldýðý cenaze töreniyle topraða verildi. Þubat - Türkiye, Diyarbakýr'da konuþtu. Anayasa Platformu adý altýnda bir araya gelen 13 meslek kuruluþu ve sendika konfederasyonu tarafýndan düzenlenen 'Türkiye Konuþuyor Vatandaþ Toplantýlarý'nýn dördüncüsü Diyarbakýr'da yapýldý. - Diyarbakýr'da olaylý 15 Þubat. Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin 13. yýl dönümü nedeniyle yürüyüþ yapan bir grup, polise ses bombasý ve molotof kokteyli ile saldýrdý. - Cinnet getiren öðretmen eþi ve 3 çocuðunu öldürdü. Diyarbakýr'da psikolojik tedavi gördüðü belirtilen bir öðretmen, eþi ve 3 çocuðunu öldürdükten sonra oturduðu binanýn dördüncü katýndan atlayarak intihara kalkýþtý Öðretmenin öldürdüðü eþi ve 3 çocuðu gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.

Zayi ilanlarý Ýstanbul/Kaðýthane trafik þube müd. almýþ olduðum E sýnýfý ehliyetimi 28.12.2012 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Ýsmail Þahin

1 OCAK 2012 SALI YIL: 12 SAYI: 4134 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Mart - AK Parti Diyarbakýr il baþkanlýðýna bombalý saldýrý. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'na basýnç etkili el yapýmý bomba atýldý. Olayda komiser yardýmcýsýnýn yaralandýðý öðrenildi. - Nevruz daðýlýmýnda olaylar çýktý. Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafýndan Diyarbakýr'da polis engeline raðmen düzenlenen Nevruz Bayramý kutlamasý olaylý baþladýðý gibi olaylý sona erdi. - Diyarbakýr yanýyor. Diyarbakýr'da Nevruz kutlamalarýna izin verilmeyince olaylar çýktý. Kenti büyük bölümünde göstericilerle polis arasýnda çatýþma çýktý. Göstericilerin hava fiþek ve molotof kokteyli atmasýna karþýlýk polis gerçek silahlarla havaya ateþ açarak karþýlýk verdi. - Diyarbakýr Valiliði'nden 18 Mart Çanakkale zaferi kutlamalarýna Kürtçe afiþ. Diyarbakýr Valiliði, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 97. yýl dönümünde Valilik binasý önünde bulunan bilboarda, Türkçe, 'Kucaklaþmamýz bayramlarý olacak' anlamýna gelen Kürtçe 'Hembez kirina me, we bibe cejna wan' afiþleri astýrdý. Nisan - BDP milletvekilleri canlý kalkan eyleminde. BDP milletvekillerinin de aralarýnda bulunduðu grup, 'Canlý Kalkan' eylemi yaptý. - Diyarbakýr'da kaçýrýlan askerler için operasyon. Mayýs - Diyarbakýrspor raporlarý savcýlýkta. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele ederken küme düþen Diyarbakýrspor için baþlatýlan soruþturmanýn tamamlanarak raporlarýn savcýlýða verildiði belirtildi. - Diyarbakýr'da Kur'an Kursuna bombalý saldýrý. - Silvan Barajý'na bombalý saldýrý son anda önlendi.. - Diyarbakýr'da PKK'lýlar 10 köylüyü kaçýrdý. - Diyarbakýr'da Patlama. Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde 1 özel harekat polisinin þehit olduðu, 3 asker ve 1 köy korusunun yaralandýðý olayýn askeri top mühimmat silahýnýn ateþlenmesi sonucu meydana gelen kazai basýnç ve patlama olduðu belirtildi. - Meclis Araþtýrma Komisyonu Diyarbakýr'da. Ýnsan Haklarý Terör Alt Komisyonu, Diyarbakýr'da deðerlendirme toplantýsý düzenledi. Tunceli, Siirt, Batman ve Diyarbakýr'da yaptýklarý inceleme ve dinlemeler ile ilgili açýklama yapan Komisyon Baþkaný Mehmet Naci Bostancý, insan haklarý komisyonun bir alt komisyonu, terör ve þiddetten kaynaklý yaþam hakký ihlalleri ve buradaki toplumsal maliyeti araþtýrmak üzere sonbaharda teþekkül etmiþ bir komisyon olduðunu belirtti. - AK Parti Basýn Bürosu Sorumlusu Silahlý Saldýrýda Hayatýný Kaybetti. Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde, AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý Basýn Bürosu sorumlusu, uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybetti. - Diyarbakýr'da Çatýþma. Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Kulp Ýlçe Baþkaný Veysel Çelik'i kaçýran PKK'lýlarýn yakalanmasý için bölgede baþlatýlan operasyonlar tüm hýzýyla

devam ederken, çýkan çatýþmalarda 5 PKK'lýnýn silahlarýyla birlikte ölü olarak ele geçirildiði belirtildi. - AK Parti Ýlçe Baþkan Kaçýrýldý. AK Parti Kulp Ýlçe Baþkaný Veysel Çelik ve beraberindeki 4 kiþi, özel araçlarý ile Muþ'a bir taziyeye gitti. Taziye dönüþünde Veysel Çelik'in kullandýðý özel otomobil, Diyarbakýr Kulp ile Muþ sýnýrýnda bulunan Þenyayla Kampý mevkiinde bir grup PKK'lý tarafýndan durduruldu. PKK'lýlar, durdurduklarý araç içinde bulunan Çelik'i indirip ormanlýk alana götürdü. - Silvan'da Ýki Baraj ve Sulama Tünelinin Temeli 4 Bakanýn Katýldýðý Törenle Atýldý. - Diyarbakýr'da Okullarda Daðýtýlan Süt 110'dan Fazla Öðrenciyi Zehirledi. Milli Eðitim ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan Ýlköðretim 5'nci sýnýf öðrencilerine kadar Türkiye genelinde bütün okullarda süt daðýtýmý yapýlýrken, Diyarbakýr'da daðýtým sonrasý 110'dan fazla öðrenci zehirlenerek hastanelere kaldýrýldý. Haziran - AK Parti Ýlçe Baþkaný Serbest. AK Parti Kulp Ýlçe Baþkaný Veysel Çelik, kýrsal alanda serbest býrakýldý. Serbest býrakýlan Çelik'i aile fertlerinin teslim aldýðý bildirildi. - Bir Kiþi Eþine Ve Kayýnvalidesine Kurþun Yaðdýrdý. Diyarbakýr'da bir kiþi, ayrý yaþadýðý eþi ve kayýnvalidesine sokak ortasýnda kurþun yaðdýrdý. Edinilen bilgilere göre, Hülya Ç., eþi Ahmet Ç. ile þiddetli geçimsizlik yaþayýnca 3 çocuðunu da yanýna alarak annesi Celile Özkan'ýn yanýna yerleþti. Baðlar ilçesinde bulunan Göçmenler Caddesi 120. Sokak'ta Hülya Ç. ve kayýnvalidesi Celile Özkan'ý gören Ahmet Ç., ikiliyle bir süre tartýþtý. Tartýþmanýn ardýndan Ahmet Ç. belindeki silahý çýkararak anne ve kýzýna kurþun yaðdýrdý. - Diyarbakýrlý Þehit, Kürtçe Aðýtlarla Topraða Verildi. - Diyarbakýr'da Polise Saldýrý: 3 Yaralý. - Askeri Casusluk Suçlamasý Diyarbakýr'a Da Sýçradý. - Diyarbakýr'da Mayýn Patlamasý: 2 Asker Þehit. - Baþbakan Erdoðan, Diyarbakýr Ýl Kongresi'nde. Temmuz - Vali Toprak, Baydemir'e Cevap Verdi. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in 'Diyarbakýr halkýnýn seçmiþ olduðu bir vali olsaydý, 14 Temmuz'da Diyarbakýr'da tek bir insanýn týrnaðý taþa deðmezdi' sözlerine cevap vererek, "Bunu söyleyen kiþinin kim olduðu önemli. Ben bunu çok yadýrgadým doðrusu. Bunu söyleyen kiþinin bir ilkokul mezunu karþýsýnda el pençe divan durduðunu gördük seçimle gelse bile" dedi. - Diyarbakýr'da Hain Tuzak: 2 Þehit, 2 Yaralý. - Diyarbakýr Cezaevi'nde Tünel Bulundu. E Tipi Cezaevi'nde hükümlülerin kazdýðý 7 metrelik tünel bulundu. - Diyarbakýr Sokaklarý Savaþ Alanýna Döndü. - Ýnþaatta Beton Dökülürken Ýskelenin Çökme-

si Sonucu Göçük Yaþandý. - Diyarbakýr'da 44 Köy Suya Kavuþtu. Aðustos - Ýþadamý Ali Aðaoðlu Diyarbakýr'da. - Dicle Nehri'ne Giren 4 Çocuk Boðuldu. - Diyarbakýrspor Yönetimi Ýstifa Etti. - Ýzin Dönüþü Birliklerine Giden 3 Asker Kaçýrýldý. Eylül - Diyarbakýr'da 2 Öðretmen Kaçýrýldý. - Diyarbakýr'da Facia Son Anda Önlendi. Ekim - Diyarbakýr'da Ýki Ayrý Trafik Kazasý: 4 Ölü, 25 Yaralý. - Kýlýçdaroðlu Diyarbakýr'da. - Diyarbakýr'da Silahlý Dehþet: 1'i Çocuk 5 Kiþi Öldürüldü. Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesine baðlý Uðrak köyünde araçtan indirilen 1'i çocuk 5 kiþi, uðradýklarý silahlý saldýrý sonucu öldürüldü. - Diyarbakýr'da Ýleri Biyolojik Atýksu Arýtma Tesisi'nin Temeli Atýldý. - Cezaevinde Toplu Ýntihar Giriþimi. - Diyarbakýr'da Askeri Helikopter Düþtü. - Emniyet Müdürü Recep Güven: "Daðda Ölen Teröriste Aðlamýyorsanýz Ýnsan Deðilsiniz". - Arýnç Ve Bakan Eker, GGC'nin Ödül Törenine Katýldý. Kasým - Askeri Aracýn Geçiþi Sýrasýnda Patlama: 6 Asker Yaralý. - Öcalan'dan "Açlýk Grevlerini Bitirin" Çaðrýsý. - Açlýk Grevleri Sona Erdi, Tedavisi Biten Tutuklular Cezaevine Gönderildi. - 36 Cinayet Olayýna Karýþan 113 Þahýs Yakalandý. - Þehitler Memleketlerine Uðurlandý. - Diyarbakýrlý Þehidin Evine Ateþ Düþtü. - BDP'liler Diyarbakýr Valiliði'ni Bastý. Aralýk - Diyarbakýr'da Büyük Nakroterör Operasyonu. - CHP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Özkoyuncu'nun Ýstifa Etti. - Bakan Yýldýrým'dan Diyarbakýr'a Havaalaný Müjdesi. - Cezaevi Firarisi, Polisle Çatýþtý. - Diyarbakýr'da Cinnet: 2 Ölü. - Kamer Diyarbakýr Þubesi 2012 Yýlý Verilerini Açýkladý.

Sadak'tan MEB projesine destek Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde devam eden 'Okullar Hayat Buluyor' projesine tam destek vereceklerini söyledi. ve Tarým ve Su Ýþleri Müdürlüðü iþ birliði ile yeniden düzenlenmesi için belediyeden destek istediklerini söyledi.

Belediye de proje yaptý

'Okullar Hayat Buluyor' projesini tanýtmak ve destek almak amacýyla Siirt Milli Müdürü M. Fethi Suay ve Projeden sorumlu Milli Eðitim Þube Müdürleri, Belediye Baþkaný Selim Sadak'ý ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda proje ile ilgili Baþkan Sadak'a kýsa bir bilgilendirme yapan Milli Müdürü Suay, proje ile kentte bulunan okul bahçelerinin Belediye, Sanayi ve Ticaret Odasý

Belediye Baþkaný Selim Sadak ise, yönetime geldikleri günden beri eðitime ve eðitim kurumlarýndan gelen taleplere imkanlar dahilinde katký sunduklarýný ifade etti. 'Okullar Hayat Buluyor' projesine imkanlarý dahilinde her türlü desteði sunacaklarýný belirten Sadak, projenin yaný sýra kentte temizlik kültürünü, baþý boþ hayvanlar ve kaldýrým iþgalleri sorunlarýnýn sona ermesi amacýyla Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþ birliði ile haftada en az beþ dakika olma üzere okullarda kentte yaþama kültürü konusunda öðrencilere eðitim verilmesi amacýyla proje hazýrladýklarýný söyledi. Sadak, bu projeyi önümüzdeki günlerde Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne sunacaklarýný ve kentte yaþanan sorunlarýn kurumlarýn iþ birliði ile aþýlacaðýný sözlerine ekledi. Misbah YILMAZ

Sýnýrdaki öðrencilere yýlbaþý hediyesi

Ý

stanbul Özel Açý Okullarý'nýn okul öncesi Levent, Bahçeköy ve Kemerburgaz þubeleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki fakir öðrencilere yýlbaþý hediyesi olarak giyim malzemeleri ve okul setleri gönderdi. Mont, ayakkabý, hýrka, atký, þapka, resim boyalarý, zeka oyunlarý, çikolata ve þekerlerden oluþan yýlbaþý hediyeleri, Çukurca Halk Eðitim Merkezi Müdürü Selçuk Hasip'in organizasyonuyla Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Serdar Parlak ve öðretmenlerle beraber ilçe merkezinde 6, köylerde de 4 okul olmak üzere 10 okuldaki yaklaþýk bin öðrenciye daðýtýldý. Halk Eðitim Müdürü Selçuk Hasip, Özel Açý Okullarý þubelerinin 5 yýldan beri bu hediyeleri fakir öðrencilere gönderdiðini belirterek, ihtiyaç sahibi çocuklarý sevindiren bu okullara minnettar olduklarýný belirtti.


HABER

1 OCAK 2013 SALI

Devlet kredisi batýrdý

5

S.S. Ýdil Ýlçe Merkezi Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Hüseyin Bayram, 2010 yýlýnda faaliyete geçirdikleri çiftlikte devlet destekli kredi ile aldýklarý 300 büyük baþ hayvan karþýlýðýnda 3 milyon lira ödemek zorunda kaldýklarýný iddia etti. Bayram, devletin kendilerini tuzaða düþürdüðünü ileri sürdü.

Þ

ýrnak'ýn Ýdil Ýlçesi'nde yaklaþýk 5 yýl önce Tarým Ýl Müdürlüðü'nden gelen uzmanlarýn verdiði seminer sonrasý bir araya gelen 50 çiftçi, S.S. Ýdil Ýlçe Merkezi Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi adý altýnda kurduklarý çiftlikte hayvancýlýk yapmaya baþladý. Kooperatif baþkanlýðýna getirilen Hüseyin Bayram, uzmanlarýn kooper-

atif kurmalarý halinde devlet desteði alacaklarýný söylediðini aktardý. Bunun üzerine çalýþmalara baþladýklarýný belirten Bayram, "50 arkadaþýmýzla birlikte el ele vererek 2006 yýlýnda kooperatifi kurduk. Kooperatif bünyesinde 300 büyük baþ hayvan kapasiteli bir çiftlik kurduk. Bunlarý yaparken, devlet bize toplam olarak 1 milyon 400 bin lira destek kredisi verdi. Ancak kurduðumuz çiftlik bize 3 milyon liraya mal oldu. Hayvanlarýn alýmýný devlet ihale ile yaptýðý için iþlemler zaman aldý. Ve 2010 yýlýnda ancak hayvanlar çiftliðe gelebildi. Devlet yetkilileri ile yaptýðýmýz sözleþme 2 yýl önceydi. Dolayýsýyla aldýðýmýz kredi de 2 yýl sonra ödemeliydi. Hayvanlarý çiftliðe aldýðýmýz gün devlet bizden krediyi almaya baþladý. Hayvanlarý daha yeni almýþtýk ve tek kuruþ gelirimiz yoktu.

Neye uðradýðýmýzý þaþýrdýk" dedi.

'Devlet tefecilik yapýyor' Bu durumu Þýrnak ve Ankara'daki bürokrat ve yetkililerle defalarca görüþtüðünü belirten Bayram, þöyle devam etti: "Ben ve 50 çiftçi arkadaþým devletin duyarsýzlýðýndan dolayý icralýk duruma düþtük. Þýrnak Valisi ile görüþmek istedik, fakat vali bey bizi vali yardýmcýlarýna yönlendirdi. Vali yardýmcýlarý da bize, 'Ne haliniz varsa görün' dedi. Hangi yetkili ile görüþsek bizi baþýndan saldý. Devlet bize kredi verdi fakat daha çiftlik bitmeden kredi taksitlerini geri istemeye baþladý. Sebebini sorunca da, bize 'sözleþme tarihi itibariyle kredi verilmiþ gözüküyor' dediler. Ben baþkan olarak bütün mal varlýðýmý bu çiftliðe harcadým, arazilerimi sattým, arabamý sattým, her þeyimi sattým fakat devletin faizlerinden kurtulamadým.

Faiz oraný yüzde 4 iken, þu anda yüzde 36 gibi rakamlarla faiz isteniyor. Halen icralýk durumdayýz. Ben ve 50 çiftçi arkadaþým çok zor durumda býrakýldýk. Bu mu devletin desteklediði Hayvansal kalkýnma projesi? Biz tuzaða düþürüldük, faiz ve borç altýnda kaldýk. Devlet tefecilik yapýyor. Ana

parayý ödeyemezken faizleri çok yüksek rakamlara çýkardýlar." Devlet ihalesiyle alýnan 300 büyük baþ hayvanýn bazýlarýnýn öldüðünü, sað kalanlarý da satarak devletin borcunu ödemeye çalýþtýklarýný kaydeden Bayram ve 50 arkadaþýnýn kurduðu çiftlikte þu an tek bir hayvan bulunmuyor.

Maket hobisini sanata dönüþtürdü Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaþayan maket ustasý Muzaffer Pirhasanoðlu, ilçede bulunan tarihi kümbetleri, yapýsý, modelleri ve deseni ile makete dönüþtürüp yerli ve yabancý turistlerin beðenisine sunuyor.

A

Midyat'ta kan baðýþý kampanyasý T

ürk Kýzýlayý Mardin'in Midyat ilçesinde bir gün içerisinde 77 ünite kan topladý. Diyarbakýr Kýzýlay Kan Merkezi ekipleri, Midyat Belediye Baþkanlýðý ve Türk Kýzýlayý Midyat Þubesi ile birlikte yürütülen kampanya sonucu belediye personeli ve vatandaþlarýn desteði ile 77 ünite kan toplandý. Türk Kýzýlay Derneði Midyat Þube Baþkaný Murat Aykat, Midyatlý vatandaþlarýn kan verme konusunda duyarlýlýk gösterdiklerini söyledi. Midyatlýlarýn bundan sonraki kampanyalara da ayný hassasiyetle yaklaþacaðýný belirten Aykat, "Her üç ayda bir kan baðýþ kampanyamýzýn yanýnda, resmi kurumlarda belirli günlerde kan alým kampanyasý düzenliyoruz. Türk Kýzýlay'ý olarak ülke genelinde kan ihtiyacýnýn yüzde 80'ini karþýlýyoruz. Amacýmýz tamamýný karþýlayabilmek. Tek kaynaðýnýn insan olmasý ve ihtiyaç duyulduðunda yerine kullanýlabilecek bir yedeðinin olmamasý, kanýn ve kan baðýþlamanýn önemini son derecede arttýrmaktadýr. Dernek olarak kan baðýþ kampanyamýzýn yanýnda ihtiyaç sahibi vatandaþlara yardýmlarýmýz sürmektedir" dedi. Toplanan kan üniteleri mobil kan aracýyla Diyarbakýr Kan Toplama merkezine götürüldü.

BDP'li baþkan hayatýný kaybetti B

itlis'in Ahlat Ýlçesi Ovakýþla Beldesi Belediye Baþkaný BDP'li 66 yaþýndaki Mehmet Demir, tedavi gördüðü Ýstanbul'da hayatýný kaybetti. Ýstanbul'da bulunan ve solunum güçlüðü nedeniyle aniden rahatsýzlandýðý için yakýnlarý tarafýndan Kadýköy Özel Çaðýner Hastanesi'ne kaldýrýlan Belediye Baþkaný Demir, dün sabah saat 05.00 sýralarýnda hayatýný kaybetti..2009 yýlýnda yapýlan yerel seçimlerde BDP'den Belediye Baþkaný seçilen Demir, evli ve 12 çocuk babasýydý. Demir'in cenazesi bugün Ovakýþla Beldesi'nde topraða verilecek.

hlat'ýn kümbetler diyarý olarak da anýldýðýný hatýrlatan maket ustasý Pirhasanoðlu, Evliya Çelebi'nin Bitlis'i gezerken Ahlat'ta yüzlerce kümbetin varlýðýndan bahsettiðini, ancak þuan Ahlat'ta 14 tane kümbetin olduðunu söyledi. Pirhasanoðlu; "Ben de var olan kümbetlerin hepsinin maketini yaparak hem gelecek kuþaklara aktarýyorum, hem de bu güzelim eserlerin maketlerini yaparak turizme katký saðlýyorum. Yaklaþýk 20 yýldýr maket ustalýðý yapýyorum. Kümbetlerin modellerini, desenlerini tek tek kaðýda çiziyorum. Daha sonra ahþap ve karton kullanarak 1 ile 5 gün arasýnda bir kümbeti bitiriyorum. Maketler, Ahlat'ta gelen turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Ýlginin olduðunu görünce her boyda maket yapmaya baþladým" dedi.

14 kümbetin maket serisi yapýldý Ýlçede bulunan tarihi dokularýn maketini 10 santimetreden baþlayarak isteðe göre her ebatta yaptýðýný belirten maket ustasý Muzaffer Pirhasanoðlu, "Ahlat'ta bulunan 14 adet kümbetin maket serisini yaptým. Yaklaþýk 3 aylýk bir sürede tamamen el emeði ile tamamladýðým kümbet maketleri ilgi görüyor. Ceviz aðacý kullanarak yaptýðým maketler yaklaþýk 25 santimetre ebadýndadýr. Yaptýðým her bir maketi bire bir orijinaline benzetmeye çalýþýyorum. Zaten bu maketleri gören vatandaþlar da gerçeðinden ayýrt edemiyor. Kümbet üzerinde bulunan her bir motifi maket üzerine iþlemeye çalýþýyorum" þeklinde konuþtu.

4 santimetreden 2 metreye kadar Ýsteðe göre her ebatta kümbet maketi yaptýðýný hatýrlatan Pirhasanoðlu, þöyle devam etti: "Maketlerimde genel olarak ceviz, söðüt, kavak, çam, gürgen gibi aðaçlarýnýn yaný sýra bölgedeki diðer aðaç türlerini de kullanýyorum. Maketleri isteðe göre 4 santimetreden 2 metreye kadar yapýyorum. Maketlerin tanesini 4 lira ile ila 700

lira arasýnda satýyorum. Ýlçeye gelen yerli ve yabancý turistler Ahlat anýsýna bastonun yaný sýra kümbet maketi de götürüyorlar. Ayrýca yaptýðým maketler ilimizin ve ilçemizin tanýtýmýna da büyük katký sunuyor. Ýlçeye gelen yerli ve yabancý turistler yanlarýnda götürmek için mutlaka çantalarda götürecek bir hediyelik istiyor. Biz de Ahlat kümbetlerinin maketlerini yaprak yerli ve yabancý turistlerin beðenisine sunuyoruz."

Rehber kadýnlar Eþitlik Merkezi'ni anlattý

Batman'ýn Gercüþ ilçesinde uygulanan Gercüþ Eþitlik Merkezi projesindeki rehber kadýnlar, ilçedeki Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) temsilcilerine merkez hakkýnda bilgi verdi.

G

ercüþ Hükümet Konaðý'ndaki Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) Toplantý Salonu'nda STK temsilcileriyle bir araya gelen rehber kadýnlar, projenin önemi ile ilgili bilgiler verdi. Toplantýya Gercüþ SYDV müdürü ve ilçede bulunan Türk Kýzýlayý Derneði Gercüþ Þubesi, Gercüþ Köyleri ve Ýktisadi kalkýnma Derneði, Gercüþ Soyvurallar Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Enfa-Eðitim Kültür ve Çevre Derneði, Gercüþlüyüz Biz Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Gercüþ Eðitim Kültür ve Çevre Derneði ve Aktif Vatandaþlýk Derneði temsilcileri katýldý. Proje koordinatörü ve rehber kadýnlar tarafýndan STK temsilcilerine Gercüþ Eþitlik Merkezi projesi ile bu güne kadar gerçekleþen faaliyetler ve rehber kadýnlarýn rehberlik hizmetleri hakkýnda bilgilendirme yapýldý. Projenin faaliyetleri ve uygulamalarý ile ilgili hazýrlanan broþürler ve afiþler STK temsilcilerine daðýtýldý.


6

EKONOMÝ

1 OCAK 2013 SALI

Batman'da kaliteli petrol bulundu Batman'da Ukraynalý petrol firmasýnýn yarýda býrakýp terk ettiði sahadaki kuyuda arama yapan TPAO, bin 500 rakýmlý daðda kaliteli petrol tabakasýna rastladý.

B

atman-Siirt-Mardin Ýl sýnýrýndaki Hasankeyf Ýlçesi'nin bin 500 rakýmlý Mava Daðý zirvesinde 3.5 ay önce Ukraynalý bir petrol firmasýnýn açtýðý ve terk ettiði Kedil-1 petrol kuyusunda çalýþmayý üstlenen TPAO-TPÝC, bin 800 metrede 28 graviteli petrole rastladý. TPAO ve yan kuruluþu olan TPÝC ekibi ile birlikte Fransýz Perenco petrol þirketi firmasýnýn ortak ruhsat sahasý olan Kedil-1'de sondaj çalýþmalarýnda bin 864 metreye kadar inildi. 3 ay önce çatýþma nedeniyle Ukraynalý firmanýn sahayý terk etmesinin ardýndan TPAO petrol mühendisi ve iþçileriyle 'Kara altýn'a ulaþtý.

2 bin metreye inilecek Kedil-1 petrol kuyusunda bin 800 metre petrol tabakasýna rastlayan ve 2 bin metreye kadar inmeyi hedefleyen TPAO, Fransýz Perenco ortak ruhsat sahasý olan bölgede kendi kulesini monte edip TPÝC ekibiyle sondaj çalýþmalarýna kaldýðý yerden devam etti. Üç Ýl sýnýrýndaki kuyunun zengin rezerve sahip olduðunu belirten TPAO Batman Bölge Müdürü Gökhan

Ýkinci öðretimde çalýþanlara fazla mesai yok

M

uþ Eðitim-Bir-Sen Þube Baþkaný Bayram Güler, üniversitelerde ikinci öðretimde çalýþanlara fazla çalýþma ücreti ödenmeyecek olmasýný eleþtirerek konunun takipçisi olacaklarýný açýkladý. Güler, 666 sayýlý KHK ile ikinci öðretim yapan birimlerde görevli öðretim elemanlarý ile idari personele yasal çalýþma saati bitiminden sonra fiilen yapýlan fazla çalýþma süreleri için saat ücreti ödeneceðine dair 3843 Sayýlý Kanunun 12. maddesinin yürürlükten kaldýrýldýðýný hatýrlattý. KHK gereði, söz konusu fazla çalýþma ücreti ödemesinin 31 Aralýk 2012 tarihinde sona ereceðini ifade eden Eðitim-BirSen Þube Baþkaný Güler, "Fazla çalýþma ücretinin kaldýrýlmasýnýn çok sayýda sakýncasý bulunduðu gibi, ikinci öðretim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için mesai saatleri haricinde de çalýþma yapýlmasý zorunlu olduðundan, mezkûr KHK hükmü gereði bu fazla çalýþmanýn karþýlýðýnýn ödenmemesi söz konusu olacaktýr. Bu nedenle, YÖK Baþkanlýðý'na, Maliye Bakanlýðý'na ve Baþbakanlýða baþvuruda bulunarak, fazla çalýþma ücreti ödenmesine dair 3843 sayýlý Kanun'un 12. maddesinin yürürlükten kaldýrýlmayarak uygulanmasýna devam edilmesi yönünde düzenleme yapýlmasýný istemiþtik. Giriþimlerimiz neticesinde, Baþbakanlýk, ilgisi nedeniyle söz konusu talebimizi üzerinde çalýþýlmasý için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na iletmiþtir. Talebimizin takipçisi olacaðýz" dedi.

Akýn, "Henüz kuyuda günlük kapasite oraný netleþmedi. Sondaj ekiplerin ardýndan kuyu tamamlama ekipleri kuyunun günlük kapasitesini tespit edecek" dedi.

ABD firmasý saptamýþ Bulunan petrol ile ilgili konuþan Batman Ýl Genel Meclis Baþkaný Salih Aktan ise, Hasankeyf'in sýnýr köylerinin de aralarýnda bulunduðu Dargeçit, Þenköy ve Hermis bölgelerinde ABD'nin kapatýlan Norpec þirketinin 1982 yýlýnda sismik ekibinde görev yaptýðýný söyledi. Aradan geçen 30 yýl süresi içinde Mava Daðý zirvesindeki Kedil Köyü yakýnlarýnda açýlan kuyudan kaliteli petrol çýkarýlmasýnýn sevindirici olduðunu belirten Aktan, "Yýllar önce sismik iþçisi olarak çalýþtýðým ABD firmasý burada petrol olduðunu saptamýþtý. Uzun aradan sonra ayný bölgede kaliteli petrolün bulunmasý çevredeki köylüleri olduðu bizi mutlu etmiþtir" þeklinde konuþtu.

Bakýrcýlýk unutulmaya yüz tuttu S

iirt'te bir dönemin en önemli el sanatlarýndan biri olan bakýrcýlýk mesleði unutulmaya yüz tuttu. 60 yýl önce sayýlarý 200'ü bulan bakýrcý ustalarý, son yýllarda parmakla gösterilecek kadar düþtü. Mesleðinden para kazanamadýðýný ifade eden bakýrcý ustasý Nasri Bakýrcý, dededen kalma mesleði olan bakýrcýlýðý ayakta tutmaya çalýþtýklarýný söyledi. Bakýrcý, "Günümüzde bakýrcýlýk önemini yitirmiþ bir meslek oldu. Bakýrcýlýk, maalesef günümüzde en az ilgi duyulan meslektir. Eskiden bakýr varken kimse alüminyum almazdý. Ancak son zamanlarda teknolojinin geliþmesiyle birlikte mesleðimiz de bitme noktasýna geldi. 60 yýl önce çarþýda 200 civarýnda usta vardý. Ancak þu anda hazýr ürünler satanlar dýþýnda, usta olarak ben ve bir iki bakýrcý dýþýnda bu iþi yapan kalmadý, bu meslekten kazançta olmuyor. Biz bakýrcýlýðý baba/dede mesleði olduðu için sürdürüyoruz, mülk sahibi olduðumuz için yapýyoruz. Hazýr çelik ve alüminyum satýþlarý mesleðimizi çöküþe getirdi. Teknoloji ile birlikte tamamýyla bitme noktasýna geldi" dedi. Misbah YILMAZ

'Zengin Vergisi' geliyor

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, bir süredir tartýþýlan 'zengin Vergisi'nin ayrýntýlarýný açýkladý. 'Gelirde üst sýnýrý aþan, yüzde 35 oranýnda vergi ödeyecek. Lüks konutun vergisi daha çok olacak. Ev ve arsalarda vergi istisnasý kalkacak.

M

Zernek Barajý'nda alabalýk üretimi

V

an Valisi Münir Karaloðlu, 'Að Kafes' alabalýk üretim projesi baþlatýlan Gürpýnar ilçesindeki Zernek Barajý bölgesinde incelemelerde bulundu. Gürpýnar ilçesinde yaklaþýk 25 yýldýr alabalýk üretimi yaparak restoran hizmeti veren Þifa Alabalýk sahibi Abdullah Arvas, istihdama katký saðlamak ve balýkçýlýk sektörünü geliþtirmek amacýyla Zernek Barajý'nda 'Að Kafes' alabalýkçýlýk üretim projesini hayata geçirdi. Vali Münir Karaloðlu da iþletmeciye moral vermek amacýyla ilçeye giderek incelemelerde bulundu. 'Að Kafes' alabalýkçýlýk projesi hakkýnda Arvas'tan bilgi alan Karaloðlu, baraj üzerine kurulan tesislere kadar yürüdü. Barajýn ortasýna kurulan kafes aðlarý inceleyen Karaloðlu, alabalýk üretim projesini geliþtiren ve iþsizliðe önemli katký saðlayacak projenin sahibi Abdullah Arvas'ý tebrik etti.

Yýlda bin ton alabalýk üretilecek Yýllýk alabalýk üretiminin bin ton olacaðýný belirten Arvas, amaçlarýnýn su ürünleri sektörünü çeþitlendirmek ve iþsizliðe katký saðlamak olduðunu söyledi. Baraja kurduklarý tesisle bölge halkýna ve turizme de katký sunulacaðýna inandýðýný belirten Arvas, "Dünyamýzdaki ve ülkemizdeki tarýmsal kaynaklarýn giderek azalmasý, pek çok alanda olduðu gibi alabalýk yetiþtiriciliðinde de kaynaklarý optimum þekilde kullanmayý zorunlu kýlmaktadýr. Bu doðal besinlerden biri olan ve içerdiði zengin omega-3 yað asidi ile alabalýk, bol oksijenli sularda yaþayan ve doðanýn insana hayat veren özelliklerini barýndýran stratejik bir üründür. Bu proje ile birlikte, bölgenin ihtiyacý olan bu doðal besini hem üretmeyi hem de diðer bölgelere pazarlamayý hedefliyoruz" dedi.

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, Baþbakan Erdoðan'ýn gündeme getirdiði zenginden daha çok vergi alýnmasýný öngören yeni vergi düzenlemeleriyle ilgili önemli ipuçlarý verdi. Buna göre kiþilerin tüm geliri tek havuzda toplanacak. Faiz ve kira gelirleri belirli bir limitin üzerine çýkanlardan ek vergi alýnacak. Lüks konutta Katma Deðer Vergisi (KDV) yüzde 18'e kadar çýkacak. Pek çok vergisel imtiyaz ve istisna kaldýrýlacak. Bu kapsamda, kiþilerin kira, faiz, temettü gibi gelirlerin hepsi birlikte deðerlendirilecek, eðer gelir toplamý belirli bir limitin üzerindeyse ek vergi ödenecek. Taslaktan, hem faiz hem de gayrimenkul zenginleri etkilenecek. Yüksek faiz yüksek stopaj getirecek.

Lüks konutta KDV artacak Faiz kazancý artanýn ödeyeceði stopaj yüzde 35'e kadar çýkacak. Lüks konuttan alýnacak vergi miktarlarý da yükselecek. Ýstanbul Cihangir'den

ev alan kiþi, Hakkari'de ev alan kiþiyle ayný KDV'yi ödemeyecek. Lüks konutta KDV yüzde 18'e kadar çýkabilecek. Ayrýca, 1 evi olanla 10 evi olan kiþinin emlak vergisi eþit olmayacak. Gelir vergisi reformunda da bazý düzenlemeler yapýlacaðýný belirten Bakan Þimþek, bundan sonra þehir rantlarýnýn da vergilendirileceðini, 5 yýl istisnasýnýn kalkacaðýný söyledi. Maliye Bakaný Þimþek, yeni uygulamayý, ''Diyelim ki gittiniz imarsýz bir arsa aldýnýz. Geliþti, imar geldi, yanýndan yol geçti, fiyatlar katlandý. Beþ yýl elinizde tuttuðunuz takdirde oluþan rant vergiye tabi deðil. Yeni gelir vergisi tasarýsýyla isterseniz 100 yýl elinizde tutun biz yine vergilendireceðiz" sözleriyle açýkladý.

18 sektör kaçak vergi takibinde Þimþek, vergide kayýp kaçaðý en aza indirecek bir düzenleme üzerinde çalýþtýklarýný da söyledi.

Bu kapsamda özellikle, LPG, tütün, gözlük, döviz bürolarý ve þehir içi yolcu taþýmacýlýðý gibi 18 farklý sektör mercek altýna alýndý. 2013'te yazarkasadan baðýmsýz bir POS cihazý kalmayacaðýný da açýklayan Bakan Þimþek, ''Bütün yazarkasalar POS cihazlarýyla entegre olacak. Yazarkasa, bir ödeme yapýlýr yapýlmaz veya POS makinesinden kart geçer geçmez bilgisi bize gelecek. Fiþ, otomatik olarak kesilmiþ olacak" diye konuþtu.

Zabýtadan '40 santim' denetimi Þ

anlýurfa'da zabýta ekipleri kentin en iþlek cadde ve sokaklarýnda bulunan iþyerlerinin kaldýrým iþgalini sonlandýrmak için denetim yaptý. Polis eþliðinde denetime çýkan ekipler, ölçüm yaparak, kaldýrýmý 40 santimden fazla iþgal ettiði saptanan iþyeri sahiplerine para cezasý kesti. Zabýta ekipleri, kaldýrýmlarýn esnaf tarafýndan iþgal edildiðine yönelik alýnan yoðun þikayetler üzerine çalýþma baþlattý. Kaldýrýmlarýn rahat kullanýlabilmesi için zabýta ekipleri, iþyeri sahiplerini yasal olarak 40 santimden fazla iþgal edilmemesi gerektiði yönünde uyardý. Buna raðmen þikayetlerin sürmesi üzerine zabýta ekipleri, öðle saatlerinde polislerin eþliðinde Balýklýgöl ve Haþimiye Meydaný civarýnda denetime çýktý. Ekipler, metre ile ölçüm yaparak 40 santim standardýný geçen iþyerlerini tek tek belirledi, kaldýrým iþgali yaptýðý saptanan iþyerlerine 167'þer lira para cezasý kesildi. Zabýta ekiplerinin ceza kestiði denetime tepki gösteren esnaflar, "Ýþyerlerimiz zaten küçük olduðu için müþteri içeri giremiyor. Bunun için mecburen iþyerlerimizin önüne tezgah açmak zorundayýz. Kaldýrým iþgal ettiðimiz gerekçesiyle ceza kesiliyor, ne yapacaðýmýzý bilemiyoruz" dediler.


GÜNCEL

1 OCAK 2013 SALI

7

Hz. Hamza Camisi destek bekliyor

Hazreti Hamza Camisi Yardýmlaþma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Mehmet Nuri Þimþek, yapýmý tamamlanarak ibadete açýlan caminin, sadece iki minareye ihtiyacý olduðunu belirterek, hayýrsever kiþi ve kuruluþlardan destek beklediklerini söyledi. Ýbadete açýlmýþ durumda. Kayapýnar ilçesi Gaziler son durak mevkiinde merkezi bir konumda inþa edilen camimizin, toplam arsasý 700 metrekare olup, 346 metrekarelik arsasý ise kullanýlabilir durumdadýr. Bünyesinde taziye evi, erkek ve bayanlar için ayrý ayrý Kur'an kursu bulunan camimiz, alttan ýsýtmalý olup doðalgaz sistemi ile ýsýtýlmaktadýr. Baþtan aþaðý modern mimarinin bütün unsurlarý kullanýlarak yapýlan camimizin, Edirne ilimizde bulunan adaþý olan camiden farký ise iç dizaynýn tamamen seramikle inþa edilmiþ olmasý. Merkezi Gaziantep'te bulunan Erpen firmasý, camimizin pencere ihtiyaçlarýný karþýladý" dedi.

Ýki minare yapýlacak

D

ernek Baþkaný Mehmet Nuri Þimþek, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) amcasý olan ve ayný zamanda dinimizin ilk þehitlerinden olan Hz. Hamza'nýn adýný taþýyan caminin inþaatýnýn tamamlanarak ibadete açýldýðýný belirtti. Þimþek, "Bugüne kadar iki buçuk milyon lira harcama yapýlan, yüksekliði 34 metre olan camimiz, müþtemilatý ile birlikte tamamlanarak

Dernek Baþkaný Mehmet Nuri Þimþek, caminin inþasýnda gerek maddi ve gerekse manevi anlamda destek olan ve yardým eden bütün hayýrseverlere teþekkür ettiklerini belirterek, "Nakdi ve malzeme yardýmýnda bulunanlarýn yaný sýra, ayrýca bizzat camimizin inþasýnda çalýþýp katký saðlayanlar da oldu. Bu nedenle hayýrsever vatandaþlarýmýza ne kadar teþekkür etsek azdýr. Þu an itibariyle ihtiyacýný duyduðumuz iki minarenin yapýmý için desteðe ihtiyacýmýz var. Ýnanýyorum ki, kadirþinas halkýmýzýn ve hayýrsever kiþi ve kuruluþlarýn desteðiyle, kýsa sürede iki minaremizi de inþa edip, tam anlamýyla bütün eksiklerimizi gidermiþ olacaðýz" þeklinde konuþtu.

Hakkarili çocuklara yardým yaðdý 'Hava Soðuk Ellerimi Tutar mýsýn' kampanyasýnýn ardýndan Hakkari'ye Türkiye'nin dört bir yanýndan yardým gönderildi. Gelen ilk yardým paketleri, Taþbaþý Köyü'nde oturan ve ayaklarýnda lastik ve yýrtýk ayakkabý olan yoksul öðrencilere daðýtýldý. Hakkari Üniversitesi, kýþ aylarýnýn oldukça aðýr geçtiði, iþsizlik ve yoksulluðun had safhada olduðu Hakkari'de yoksul ailelere destek amaçlý bir süre önce yardým kampanyasý baþlattý. Kampanyanýn basýnda yer almasýnýn ardýndan Hakkari'ye yardým yaðdý. Türkiye'nin 4 yanýndan gönderilen yardým kolileri, yoksul ailelerin çocuklarýna daðýtýldý. Ýlk daðýtým Hakkari'ye 45 kilometre uzaklýkta bulunan Taþbaþý Köyü çocuklarýna yapýldý. Yardým paketleri ile birlikte Taþbaþý Köyü'ne giden

V

'Küçük Adýmlarla Büyük Hedeflere'

an Vali Yardýmcýsý Mehmet Özel, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'nca yürütülen 'Küçük Adýmlarla Büyük Hedeflere' projesinden bin 79 çocuðun faydalandýðýný ifade ederek, projenin çocuklara büyük katkýlar sunduðunu söyledi. Özel, projenin amacýnýn iç göçten etkilenmiþ ve kaynaklara ulaþamayan çocuklarý kapsadýðýný belirtti. Eþit fýrsatlardan yoksun kalan çocuklara ve gençlere bilgi, beceri ve eðitim inisiyatif gücü gibi niteliklerin arttýrýlmasýnýn hedeflendiðini anlatan Özel, "Bu proje, ortaya çýkma olasýlýðý olan pek çok sorunun önlenmesi anlamýna gelmektedir. Bütün bunlarýn yaný sýra ilköðretim ve orta öðretim çaðýna gelmiþ okula devam eden ya da edemeyen öðrencilere yönelik hem okula yardýmcý olma, kaynaklara ulaþma, araþtýrma imkanlarý saðlamak, bu konudaki eðitimden uzaklaþmalarýna ve baþarýsýz olmalarýna neden olan etmenleri ortadan kaldýrarak bu bireylerin eðitimlerini baþarýlý bir þekilde bitirmelerine yardýmcý olmaktýr. Bu olanaklarýmýz oluþturduðumuz kütüphane, internet bilgi odalarý ve çalýþabilecekleri etüt salonu, ayrýca SBS ve YGS sýnavlarýna daha ideal bir þekilde baþarý odaklý hazýrlanmalarý için kaynak ve kurslar düzenleyerek bu süreçte onlara destek saðlamak, baþarýlý olmalarýna yardýmcý olmaktýr. Bu projemiz ile insanlarýn ön yargýlarýný, olumsuz þartlanmalarýný ortadan kaldýrarak, toplum ve devlet arasýnda sýcak baðlarýn geliþmesine de katký sunmaktý. 12 ay süreli olan projemiz 2011 yýlýnda baþladý. Toplam meblað ise 219 bin TL tutarýndaydý. Bu projemizden bin 79 çocuðumuz faydalandýrýlýrken, bunun çocuklara büyük katkýlar sunduðunu net bir þekilde görmüþ olduk" dedi.

Hakkari Üniversitesi öðretim görevlisi Hakan yoldaþ ve yardým komitesinde yer alan 5 öðrenci, okulun önünde bekleyen ve ayaklarýnda yýrtýk lastik ayakkabý bulunan, kýþlýk montlarý olmayan yoksul ailelerin çocuklarýna kendi elleriyle yardýmlarý teslim etti. Çocuklarýn ayaklarýndaki lastik ayakkabýlarý çýkartýp yerine yeni kýþlýk bot ve kýþlýk mont giydiren gönüllü öðrenciler, daha sonra yardým alan ve mutluluklarý gözlerinden okuyan öðrencilerle birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi.

Lastik ayakkabý yerine kýþlýk bot Yaþlarý 6-12 arasýnda deðiþen 70 öðrenciye giydiren üniversitenin yardým ekibi, ev ev gezerek yardým paketlerini kendi elleriyle ailelerin çocuklarýna teslim etti. Ekonomik durumlarý iyi

olmadýðý için ayaklarýnda lastik ayakkabý ve üzerlerinde kýþlýk montlarý bile bulunmayan Hatice, Melek ve Kader Çiftçi isimli öðrenciler, kendilerine yardým eli uzatan herkese teþekkür etti. Öðrenciler, "Daha önce lastik ve yýrdýk ayakkabý giyiyorduk. Þimdi kýþlýk ayakkabýmýz var. Çok mutluyuz. Bizlere kýþlýk mont ve kazak da verdiler. Bu yardýmlarý yapanlara teþekkür ediyoruz" dedi. Yardým komitesinde yer alan üniversite öðrencileri, daha önce baþlattýklarý kampanya çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanýndan Hakkarili çocuklara yardým yaðdýðýný, þu ana kadar 200 yardým kolilerinin kendilerine ulaþtýðýný belirtirken, gelen ilk yardýmlarý Taþbaþý köyündeki yoksul öðrencilere daðýttýklarý için çok mutlu olduklarýný söyledi.

Bu zahmet hayvanlar için H

akkari'nin Aðaçdibi Köyü sakinleri, 2500 rakýmlý Öküz Vadisi'nde küçükbaþ hayvanlarý için yaz aylarýnda topladýklarý otlarý kýþ aylarýnda kýzaklarla köye indiriyor. Sabahýn erken saatlerinde yanlarýna kýzak alarak köyden 15 kilometre uzaklýkta bulunan 2500 rakýmlý Öküz Vadisi'ne giden köylüler, yaz aylarýnda biriktirdikleri otlarý küreklerin yardýmýyla kar altýndan çýkartarak kýzaklarla yaklaþýk 8 saatte zirveden indiriyorlar. Yüksek rakýmda düþen birçok kiþinin ayaðýnýn kýrýldýðýný belirten Aðaçdibi köylüleri, hayvanlarýnýn aç kalmamasý için her yýl zirvede otlarý kýzaklarla indirdiklerini söylediler.

Geçim kaynaklarý hayvancýlýk Yayla yolunun 2 kilometresinin

'Çözümde Baþbakan samimi deðil' Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydýn Milletvekili Metin Lütfü Baydar, Doðu ve Güneydoðu'da Kürt sorununun çözümünde Baþbakaný samimi bulmadýðýný söyledi. Siirt'te bir dizi temas ve incelemelerde bulunan CHP Aydýn Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar, partisinin Siirt il sorumlusu olduðunu hatýrlatarak, kentte Veysel Karani adýyla bir týp fakültesinin açýlmasý için kanun teklifini verdiðini belirtti. Fakültenin bünyesinde kalp damar cerrahisi merkezi ile onkoloji merkezinin kurulmasý için de kanun teklifleri vereceðini kaydeden Baydar, bu tekliflerin gerçekleþmesi halinde bu merkezlerin Siirt ve bölgeyle birlikte Kuzey Irak'a da hizmet vereceðini, bunun da Siirt'i caz-

yapýldýðýný, ancak geriye kalan 15 kilometrelik kýsmýn halen yapýlmadýðýný belirten köylüler, "Bizler tarým ve hayvancýlýkla geçimimizi saðlýyoruz. Yaz aylarýnda daðlarda biçtiðimiz otlarý kýþ aylarýnda kýzaklarla indiriyoruz. Yayla yolumuzun 2 kilometrelik kýsmý açýlmýþ. Ancak 15 kilometresi kalmýþ. Programa alýnmýþ, ancak ne zaman açýlacaðýný bilmiyoruz. Zirveye çýktýðýmýzda bazen kýzaklar elimizde kayýyor. Bu yüzden kýzaklarla birlikte yuvarlanan arkadaþlarýmýzýn ayaklarý kýrýlýyor. Kimisi ise kýzaklarla ot çektiði için bel fýtýðýna yakalanýyor. Kurtlarýn bize saldýrmasýndan korkuyoruz. Ama ne yapalým hayatýmýz bu iþte. Geçimimizi saðlamak için bu iþi yapmaya mecburuz" dediler.

ona söylememiz gerekirken, onun bize söylemiþ olmasýný bir Baþbakan olarak kendisine yakýþtýramadýðýmý ifade ediyorum. Bunu esas sormasý gereken biziz. 'Kardeþim sen on yýldýr iktidardasýn, Türkiye'nin bu sorununu niye çözmedin' dememiz gerekmektedir.

Stratejisi Baþkanlýk sistemi

ibe merkezi haline getireceðini ifade etti.

'Þiddetin sorumlusu AK Parti' Baþbakan Erdoðan'ýn þiddetin sorumlusu olarak CHP'yi göstermesiyle ilgili bir soru üzerine Baydar, þunlarý söyledi: Sen kalkýyorsun açýlým diyorsun. Açýlýmýn içinde hiçbir þey söylemiyorsun. Verdiðin hiçbir sözü de yerine getirmiyorsun. Bu suç bastýrmadýr. Bunu bizim

Çünkü iktidara geldikleri anda Türkiye'nin birçok sorununun çözümüne yönelik çok uygun bir ortam vardý. 2002'de bölgede bir kan yoktu, rahattý bölge. Bu kanýn olmadýðý bölgede, herhangi bir sýkýntýnýn olmadýðý ortamda eðer onlar gerekli adýmlarý zamanýnda atmýþ olsalardý, ondan sonraki süreçte kan bu kadar artmazdý. Baþbakaný çok samimi bulmuyorum. Doðu ve Güneydoðu'da Kürt sorununun çözümüne yönelik belirli bir gayret içerisinde de bulmuyorum. Baþbakan'ýn bundan sonraki tüm stratejisi baþkanlýk sistemini kurmaktýr.


8

HABER

1 OCAK 2013 SALI

Çatýdan düþen polis hayatýný kaybetti

Þehide Siirt'te tören Siirt'te önceki gün Aydýnlar Kaymakamlýk binasýnýn çatýsýndan düþerek aðýr yaralanan ve dün sabah saatlerinde yaþamýný yitiren polis memuru Ömer Yazýcý için tören düzenledi. Misbah YILMAZ Aydýnlar Kaymakamlýðý binasýnýn 3. katýnda cuma günü nöbet tutan polis memuru Ömer Yazýcý (32), çýktýðý çatýdan düþerek aðýr yaralanmýþtý. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Yazýcý, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Polis memuru Yazýcý için kentte tören düzenlendi. Törene çok sayýda kiþi katýldý. Tören Emniyet Müdürlüðü binasý önünde yapýldý. Törende ilk olarak 1980 doðumlu Ömer Yazýcý'nýn kýsa öz geçmiþi, teþkilattaki hizmetleri okundu. Ýl Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu, aðýr bir kaza sonucu yaralanan Polis memuru Ömer Yazýcý'nýn ölüm haberinin kendilerini ve teþkilatý derinden üzdüðünü söyledi.

Memleketine uðurlandý Ekizoðlu, "Elim Bir kaza sonucu yaþamýný yitiren Yazýcý'nýn baþta ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý diliyorum. Acýmýz büyüktür, teþkilata baþarýlý çalýþmalarý olmuþtur. Polislik mesleðine girdiðimizde 'doðduðumuz yer doyduðumuz yerdir' deriz. Þehit Polisimiz Ömer Yazýcý da doyduðu yerde yaþamýný yitirmiþtir. Ailesi ailemizdir, acýsýný paylaþýyoruz. Allah sabýr versin" dedi. Ekizoðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan Ýl Müftüsü Faruk Arvas tarafýndan dua okundu. Ambulansa bindirilen þehit naþý memleketi Uþak'ýn Banaz ilçesine gönderildi. Törende polis memuru Yazýcý'nýn eþi güçlükle ayakta dururken, tören alanýnda ambulans ve saðlýk görevlileri hazýr bekletildi.

Hakkari'de sigara ile mücadele

H

akkari Çevre Saðlýðý Platformu (ÇASAP) ve Hakkari Devlet Hastanesi KETEM Birimi tarafýndan, vatandaþýn sigarayý býrakýp yeni yýla saðlýklý girmeleri için broþür daðýtýldý. ÇASAP Baþkaný Özlem Buluttekin ve beraberindeki KETEM'de görevli iki hemþire, çarþý merkezini dolaþarak yolda geçen vatandaþlara "Dünyanýn bizden öðreneceði çok þey var", "ÇASAP sigaraya savaþ açýyor" ve "Sigarayý býrakmak için henüz geç deðil" yazýlý broþürler daðýttý. ÇESAP Baþkaný Özlem Buluttekin, sigaraya savaþ açtýklarýný söyledi.

Büyükþehir'den örnek üstgeçit

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, engelli eriþimine uygun özgün tasarýmlý örnek iki adet üst geçit yapýyor. Üstgeçitler raylý sistem dikkate alýnarak tasarlandý.

B

üyükþehir Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planý'nda kentin dinamiklerini henüz planlama aþamasýnda sürece katan iki adet projeyi hayata geçiriyor. Ulaþým Daire Baþkanlýðý, Diyarbakýr Engelliler Meclisi'ni de planlama aþamasýnda sürece kattýðý iki adet üst geçit yapýyor. Ýlki Koþuyolu Parký'nýn yanýnda Atatürk Lisesi ve Yunus Emre Ýlkokulu arasýnda, diðeri Diclekent Bulvarý üzerinde Nil Koleji ile Vali Gökhan Aydýner Lisesi arasýndaki üst geçitler öðrencilerin ilgisini çekebilecek ve öðrencilerin kullanmasýný teþvik edecek þekilde renkli olarak dizayn edildi. Gece ledli aydýnlatmalarýn olacaðý üst geçitler, raylý sistem projesi dikkate alýnarak tasarlandý. Her iki üst geçit engelliler için asansörlü olacak. Önemli bölümü tamamlanan üstgeçitlerin önümüzdeki günlerde açýlmasý bekleniyor.

'Yeni bir yýl yeni bir hayat' Buluttekin, "Amacýmýz insan saðlýðýna zarar veren etkenleri ortadan kaldýrmaktýr. Standýmýzda çevreye yüzde 70 gibi yüksek bir oranla zarar veren sigaraya karþý mücadele ediyoruz. ÇESAP üyeleri 2013 yýlýna girerken insan saðlýðýna zarar veren maddeler arasýnda birinci sýrada olan sigaradan kurtulmanýzý saðlamak istiyoruz. Hakkari Devlet Hastanesi KETEM Birimi ile birlikte yürüttüðümüz çalýþmayla, deðerli Hakkari halkýnýn sigarayý býrakmasýna ve yeni yýla saðlýklý girmesine vesile olmak istiyoruz. ÇESAP olarak 'Yeni bir yýl yeni bir hayat, yeni bir yýl sigarasýz hayat' diyoruz" dedi.

Saman yerine dikenli ot

Muþlu kayakçýlar Bitlis'te hazýrlanýyor

M

uþ'ta geçen yýla oranla bu yýl karsýz bir kýþ geçiren kayakçýlar, yarýþmalara Bitlis'te hazýrlanýyorlar. Bu yýlýn ilk yaðýþý ile birlikte yaklaþýk 1,5 metre karla kaplanan Bitlis, karsýz bir kýþ geçiren Muþlu sporcularýn akýnýna uðruyor. Bitlis- Tatvan arasýnda bulunan tarihi El-Aman Haný yanýndaki kayak pistinde yarýþmalara hazýrlanan bayan ve erkek Muþlu sporcular, günün büyük bir bölümünü kayak pistinde geçiriyor. Muþ bölgesi kayak Antrenörü Samet Oðlago, Muþ'ta kar olmamasýndan dolayý yarýþmalara hazýrlanmak için Bitlis'e geldiklerini söyledi.

Muþ'ta kar yok Önümüzdeki haftalarda Kayaklý Koþu Ýl Birinciliði yarýþmasý yapacaklarýný ve sporcularýn Bitlis'teki Tarihi El-Aman Haný yanýndaki kayak pistinde bu yarýþmaya hazýrlandýðýný ifade eden Oðlago, Muþ'ta kar olmamasý nedeniyle yarýþmanýn da yine Bitlis'te yapýlacaðýný kaydetti. Bitlis'te daha öncede etap yarýþlarýna hazýrlandýklarýný hatýrlatan Antrenörü Samet Oðlago, þöyle konuþtu: "15 bayan ve 35 erkek sporcumuzla birlikte Bitlis'te haftanýn 5 günü antrenman yapýyoruz. Bitlis'teki pist gayet güzel. Antrenmanlarda gayet verimli geçiyor. Ýnþallah her þey daha iyi gidecek ve sporcularýmýz kayak yarýþmalarýnda ilimizi en iyi þekilde temsil edeceklerdir."

Bitlis'in Güroymak ilçesine baðlý Þenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvancýlýkla uðraþan vatandaþlar ineklerine saman alamýyor. Vatandaþlar, hayvanlarýna yörede 'Geven' olarak bilinen dikenli otalarýn bir bölümünü yakarak yedirmek zorunda kalýyor.

D

aðdan topladýklarý dikenli otlarý yakarak ineklerine yedirmek zorunda kaldýklarýný söyleyen Maþallah Arýtürk, saman fiyat-

larýnýn pahalý olmasýndan dert yandý. Maþallah Arýtürk, dikenli otlarý yakarken küçük kardeþleri ve annesi de kendisine yardýmcý oluyor. Geçen yýl hayvanlarýn çiftini 4-5 bin liraya satýn aldýklarý hayvanlara tam anlamýyla doyuramadýklarýný anlatan Arýtürk, kýþ mevsimi olmasý nedeniyle daðdan dikenli otlarý yem olarak kullandýklarýný ifade etti. Her gün babasý ile birlikte daða çýkarak dikenli ot toplayan Maþallah Arýtürk, daha sonra hayvanlarýn aðýzlarýnýn yara olmamasý için bu

otlarýn dikenli bölümlerini yaktýklarýný söyledi.

Dikenlerini yakýp yediriyorlar Dikenli otlarý saman niyetine ineklerine yedirdiklerini anlatan Arýtürk, "Hayvanlarýmýz satýlmadý ve elimizde kaldý. Tonu bin lirayý geçen samaný da alamýyoruz. Mecburen daðlardan dikenli ot toplamaya gidiyoruz. Geçtiðimiz yýl hayvanlarýn çiftlerini 4-5 bin liraya aldýk. Þimdi bize 2-3 Bin TL veriyor-

lar. Biz de satmak istemiyoruz. Bu kadar masraf ettiðimiz hayvanlardan zarar ediyoruz. Babamla evimizin karþýsýnda bulunan daða çýkýp bu dikenli otlarý toplamaya gidiyoruz. Topladýðýmýz bu otlarýn diken bölümlerini yakarak hayvanlara veriyoruz. Bu otlarý yakmadan hayvanlarýmýza veremeyiz. Bu nedenle yaktýðýmýz ateþte bu otlarýn kýsmen yakýp parçalara ayýrýp vermek zorunda kalýyoruz" dedi.


GÜNDEM

1 OCAK 2013 SALI

9

Öcalan ile silahsýzlanma pazarlýðý

Kapatýlan DEP eski Milletvekili Remzi Kartal, Ýmralý ile görüþmelerin silahsýzlanmaya yönelik olduðunu söyledi. Avrupa ve Kandil ile herhangi bir görüþme olmadýðýný belirten Kartal, "Öcalan'ýn Avrupa ve Kandil ile temas kurmasýnýn önü açýlmalýdýr, Ýmralý'da yapýlan görüþmeler kamuoyuna açýklanmalýdýr" dedi. çözüm için tüm aktörlerin müdahil olacaðý bir süreç kaçýnýlmazdýr. Siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, silah boyutlarý var. Þunu da unutmamak lazým; Türkiye'de Kürt sorunu çözülmeden Ortadoðu'da köklü bir çözüm mümkün deðildir. 2013 yýlý sancýlý çözümçözümsüzlüðün at baþý gittiði kritik bir yýl olacak. Siyasete daha fazla sorumluluk düþecek, amasýz demokrasi þart. 2013'te ayný zamanda üç seçimin startý verilecek. Siyaset dengeleri yeniden þekillenecek, siyasi partiler ve seçim yasalarý deðiþmek zorunda. Devlet, hükümet, her þeyi Kürt halkýndan beklememeli, teslim alma niyetlerinden, siyasi cambazlýklardan vazgeçmek zorunda, eþit-özgür adil olmalýdýr."

geliyorlar, görüþmeler sürüyor diyor. Sonuç alana kadar da ýsrar edeceklerdir. Þu anda sonuç alamadýklarý görülüyor. Ama sonuç alýncaya kadar devam edeceklerini söylüyorlar.

Avrupa ve Kandil'le görüþme yok

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Ýmralý'da görüþmelerin sürdüðünü açýklamasý üzerine Avrupa'da haftalýk yayýnlanan 'Rudaw' gazetesinin internet sitesine açýklamalarda bulunan PKK'nýn Avrupa sorumlularýndan Remzi Kartal, görüþmelerdeki en önemli amacýn PKK'ya silah býraktýrmak olduðunu belirtti. Baþbakan Erdoðan'ýn, Ýmralý'da görüþmelerin sürdüðünü açýkladýðýný ifade eden Kartal, þöyle devam etti: Ýmralý'da Abdullah Öcalan'ý silah býraktýrmaya ikna etmeye çalýþýyorlar. Bunu kendi siyaseti ile yapmaya çalýþýyor. Bunun için Ýmralý'ya gidip

Yani Erdoðan'ýn yaklaþýmý Kürt sorunu çözümü deðil, Öcalan'ý silah býraktýrmaya yönelik, AKP politikalarýný kabul etmeye yönelik ikna çabalarýdýr. Bu yaklaþým çözüm deðildir, çözüm için Ýmralý ile görüþmeler yapýlmalýdýr. 15 aydan bu yana Ýmralý'da neler olup bittiðini bilmiyoruz. Görüþmeler kamuoyuna açýk yapýlmalý. AKP, Öcalan'ý silah býraktýrmaya mecbur kýlmak istiyor. Bunun için görüþmeler sürüyor. Biz Öcalan'ýn onlara ne dediðini öðrenmek, bilmek istiyoruz. Avrupa ve Kandil ile bir görüþme söz konusu deðildir. Öcalan'ýn Avrupa ve Kandil ile temas kurmasýnýn saðlanmasýný istiyoruz. Bu görüþme olursa ancak bir þeyler söyleyebiliriz.

Kaplan: Yeni yýlda silahlar susabilir BDP'nin Þýrnak Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ýn eski avukatlarýndan olan Hasip Kaplan ise, Baþbakan Erdoðan'ýn Ýmralý'da görüþmelerin sürdüðünü söylediði açýklamalarýný sosyal paylaþým sitesinde deðerlendirdi. Kaplan, istenirse 2013 yýlýnda

Ankara kendi 'Ýlerleme Raporu'nu yazdý baþladýðý kaydedildi. Cemaat vakýf mülklerinin iadesi yolunun açýldýðýna dikkat çekildi. Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ, Türkiye'nin geçen yýl gerçekleþtirdiði reformlarýn, alt alta yazýldýðýnda bile yaklaþýk 270 sayfayý bulduðunu söyledi. Baðýþ, "Avrupa'nýn en reformist hükümetiyiz" dedi.

'Ýleri demokrasi için inadýna reform'

T

ürkiye, ilk kez kendi Ýlerleme Raporu'nu hazýrladý. Raporda, Türkiye'nin son 1 yýlda gerçekleþtirdiði reformlar sýralandý. Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ, Avrupa'nýn en reformist hükümeti olduklarýný belirtti. Avrupa Birliði Komisyonu'nun Ekim ayýnda yayýmladýðý Ýlerleme Raporu'nu taraflý ve subjektif bulan Ankara, kendi ilerleme raporunu hazýrladý. Baþbakan Erdoðan'ýn talimatýyla kaleme alýnan raporda, son 1 yýlda gerçekleþtirilen reformlar tek tek sýralandý. Raporda, 3'üncü Yargý Reformu Paketi'nin yürürlüðe girdiði hatýrlatýldý, 4'üncü Yargý Paketi için de çalýþmalarýn sürdüðü belirtildi. Türkiye'nin ilk Kamu Baþdenetçisi'nin göreve

"Dünün hasta adamý, bugün Avrupa'ya reçete yazýyor" ifadelerini kullanan Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ, sadece Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nin deðil, þýmarýklýða prim veren siyaset anlayýþýnýn da iflas ettiðini söyledi. Baðýþ, 2012'de, Schengen ülkelerine vizesiz seyahat konusunda da önemli adýmlar atýldýðýnýn altýný çizdi. Avrupa Birliði Komisyonu'na, vize muafiyeti görüþmeleri konusunda yetki verilmesiyle tarihi bir eþiðin aþýldýðýný kaydeden Baðýþ, "Mücadelemizi sürdüreceðiz" þeklinde konuþtu. Avrupa Birliði Bakaný, Türkiye'nin ileri demokrasi için "Ýnadýna Reform" diyerek yoluna devam edeceðini vurguladý.

silahlarýn susabileceðini ve geçen 12 yýldan dersler çýkarýlmasý gerektiðini belirterek, "26 Mart 1999'da 'Demokratik Cumhuriyet' tezi açýklanmýþtý, stratejik olarak silahlarýn yerine demokratik siyasetin öne çýkarýlmasý hedefi vardý. 1999'da ilk gelen barýþ gruplarýnýn tutuklanmasý, cezaevine konulmasý, devletin samimi olmadýðýný gösterdi. 1999'da PKK'nýn sýnýr ötesine çekilmesi önemli bir adýmdý, AB nedeniyle reformlar baþladý. Ancak, Kürt sorununda adým atýlamadý, 5 yýl heba edildi. AKP, Habur ve Oslo sürecini yönetemedi, ikinci barýþ gru-

eçtiðimiz haftalarda mide rahatsýzlýðý nedeniyle bayýlan ve bu esnada baþýný çarparak beyin sarsýntýsý geçiren ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton hastaneye kaldýrýldý. Kontrol sýrasýnda ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton'da kan pýhtýlaþmasý tespit eden doktorlar, hastaneye kaldýrýlmasýný istedi. Dýþiþleri Bakanlýðý, Clinton'a hastanede ilaç tedavisi uygulandýðýný ve pýhtýlaþmanýn doktor kontrolünde giderileceðini açýklandý. Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Philippe Reines, Dýþiþleri Bakaný Clinton'ýn bugün görevinin baþýna dönmesinin beklendiðini söyledi. ABD Baþkaný Barack Obama'nýn baþkanlýðýnýn ilk döneminde Dýþiþleri Bakanlýðý'ný üstlenen Clinton, ikinci dönem için oluþturulacak kabinede yer almayacak. Clinton'dan boþalan Dýþiþleri Bakanlýðý koltuðunu Obama'nýn aday gösterdiði senatör John Kerry'nin oturmasý bekleniyor.

'Çözüme tüm aktörler katýlmalý' Hasip Kaplan, açýklamasýna þöyle devam etti: "Baþbakan, 'Ýmralý'da görüþme var' dedi. Ýþte son þans, fýrsat, iyi yönetilse sonuç alýnýr. Yönetilemezse 'kýyamet senaryosu' baþlar. Silahlarýn susmasý, yeni anayasa, Kürt sorununda çözüm 2013'ün baþ gündemi olacak. Diyalog, müzakere, dýþlayýcý, oyalayýcý olmadan saðlýklý yürümeli. Kürt sorununda

'Pilotlar yakalandý' iddiasýna yalanlama

Genelkurmay, Halep yakýnlarýndaki bir askeri hava üssüne sýzmaya çalýþan 4 Türk savaþ pilotunun yakalandýðý iddialarýnýn gerçek dýþý olduðunu açýkladý.

S

uriye askerlerinin, Halep yakýnlarýndaki bir askeri hava üssüne sýzmaya çalýþan 4 Türk savaþ pilotunu yakaladýðý iddia edilmiþti. Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, yabancý bir gazetede ve buna baðlý olarak çeþitli yayýn organlarýnda ''Türk Silahlý Kuvvetleri'ne mensup 4 savaþ uçaðý pilotunun Halep yakýnlarýnda askeri bir havaalanýna sýzmaya çalýþýrken yakalandýðý'' iddialarýnýn yer aldýðý belirtildi. Açýklamada, ''Söz konusu iddialar tamamen gerçek dýþýdýr'' ifadelerine yer verildi.

El Vatan Gazetesi iddia etmiþti Suriye'de Esad rejimine yakýnlýðýyla bilinen "El Vatan" gazetesi, 4 Türk savaþ pilotunun Halep yakýnýndaki "Koerc" askeri hava üssüne sýzmaya çalýþýrken, Suriyeli askerler tarafýndan yakalandýðýný iddia etti. Haberde Türk pilotlarýn, bir grupla birlikte hareket ettiði savunuldu. "El Vatan"ýn haberinde Suriyeli askerler tarafýndan tutuklanan 4 Türk pilotunun akýbetiyle ilgili açýklama ise yapýlmadý. Gazete, Halep'te Suriyeli muhaliflerin toplandýðý bir binanýn da Suriye ordusu tarafýndan bombalandýðýný ve 100 silahlý kiþinin öldürüldüðünü belirtti.

Clinton hastaneye kaldýrýldý G

plarý da cezalandýrýldý. KCK tutuklamalarý baþladý, siyaset engellendi, çatýþmalar arttý" þeklinde konuþtu.

Chavez'in Saðlýk durumu hassas

V

enezuela Devlet Baþkaný Hugo Chavez'in yardýmcýsý Nicolas Maduro, "Chavez'in saðlýk durumu hassasiyetini koruyor" açýklamasý yaptý. Chavez'i tedavi gördüðü Küba'da ziyaret eden yardýmcýsý Nicolas Maduro, yeni komplikasyonlarýn ortaya çýktýðýný söyledi. Küba'da Chavez'in kýzý ve damadý ile kameralarýn karþýsýna geçen Venezuela Devlet Baþkaný yardýmcýsý Maduro, "19 günün ardýndan Baþkan Chavez'in saðlýk durumu hassasiyetini koruyor. Ortaya çýkan komplikasyonlar tedavi sürecinin risksiz olmadýðýný gösteriyor" dedi. Maduro, kanser tedavisi gören Chavez'in karþý karþýya kaldýðý zor duru-

ma direnmekte olduðunu da ifade etti. Geçtiðimiz Ekim ayýnda yeniden baþkan seçilen Chavez'in anayasaya göre 10 Ocak'Ta yemin etmesi gerekiyor. Chavez yanlýlarý yemin töreninin ertelenebileceðini söylerken muhalefet bunun anayasaya aykýrý olacaðýný savunuyor.


10

1 OCAK 2013 SALI

Çin'den Irak'a petrol yatýrýmý E

nerji ihtiyacý her geçen gün daha fazla artan Çin, Irak'taki petrol yataklarýna göz dikti. Çin petrol devi PetroChina'nýn, ExxonMobil'in Irak'taki petrol sahasýný 50 milyar dolara satýn alacaðý iddia edildi. Alman Der Spiegel dergisinin iddiasýna göre, Çin'in en büyük petrol þirketi PetroChina, Amerikan petrol devi ExxonMobil'ýn Irak'ýn güneyindeki petrol sahasý Batý Kurna-1'i 50 milyar dolar karþýlýðýnda satýn alacak. Haberde, ABD'nýn Irak'ta 10 yýl "petrol için kan dökmesi"ne raðmen, enerji alanýnda þimdiye kadar hiçbir önemli anlaþmaya imza atamadýðý ileri sürüldü. Irak'taki Kürt bölgesinde, Kürt Bölgesel yönetimi ile anlaþma yaparak petrol ve doðalgaz arayan ExxonMobil'in Baðdat yönetimi tarafýndan cezalandýrýlmak istendiðini iddia eden Alman Der Spiegel dergisi, söz konusu anlaþmanýn Ocak ayýnda imzalanabileceðini belirtti.

Maliki'nin danýþmaný doðruladý Irak Baþbakaný Nuri el Maliki'nin baþ danýþmaný Thamir Ghadban da, Çin þirketi PetroChina'nýn Amerikan ExxonMobil'in Irak'ýn güneyindeki petrol sahalarýndaki payýna talip olduðunu doðruladý. Maliki'nin baþ danýþmaný Ghabdan, "Exxon payýný satýþa çýkardý. Hiç kuþkusuz PetroChina bu payý almak için en güçlü aday. Anlaþma Ocak baþýnda olabilir" dedi. Haberde, Baðdat yönetiminin, Irak Kürt Bölgesel yönetimi ile enerji anlaþmalarý yapan þirketlere baský yaptýðý hatýrlatýldý. Irak'ýn güneyinde petrol sahalarýný satýn almak isteyen Çin'in de Kürt yönetimiyle enerji anlaþmasý olduðu belirtildi. Çin þirketi Sipopec'in Irak'taki Kürt bölgesinde petrol arama çalýþmalarýný yürüttüðü de vurgulandý.

GÜNDEM

Esad Humus'u geri aldý

Suriye'de 21 aydýr çatýþmalarýn en yoðun yaþandýðý ve muhaliflerin kalesi olarak bilinen Humus kenti yeniden Esad güçlerinin kontrolünde. Günler süren þiddetli çatýþmalarýn ardýndan Suriye ordusu, muhalifleri Humus þehrinin Deir Baalba semtinden sürdü.

S

tratejik önemi olan ve muhaliflerin kalesi olarak bilinen Humus þehri Suriye'de 21 aydýr devam eden çatýþmalarýn en þiddetlilerine sahne oldu. Suriye'deki muhalif gruplardan Yerel Koordinasyon Komiteleri (LCC), Deir Baalba semt sakinlerinin bir petrokimya fabrikasýna götürülüp infaz edildiðini iddia etti. Suriyeli muhalifler infaz edilenler arasýnda kadýnlarýn ve çocuklarýn bulunduðunu öne sürdü. Ýngiltere merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi de, Cumartesi günü Suriye genelinde þiddet olaylarýnda 400 kiþinin hayatýný kaybettiðini açýkladý.

Rusya'dan yeni savaþ gemisi Rusya ise, Suriye'ye bir savaþ

gemisi daha gönderme kararý aldý. Rusya'nýn gönderdiði gemilerin Rus vatandaþlarýnýn Suriye'den tahliye edilmesi durumunda kullanýlabileceði belirtildi. Rus haber ajanslarý, geminin Karadeniz kýyýsýnda Novorosky limanýndan hareket ettiðini duyurdu. Gemilerin varýþ noktasýnýn Suriye'nin Akdeniz kýyýsýndaki Tartus kenti olduðu belirtildi. Rusya, Tartus limanýndaki üssüne daha önce de savaþ gemileri göndermiþti. Bu durum Esad'a destek veren Moskova'nýn muhaliflerin ilerleyiþinden kaygý duyduðu þeklinde yorumlanmýþtý. Suriye'de yaþayan Rus vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 5 bin civarýnda olduðu tahmin ediliyor.

Maliki'den Erdoðan'a sert eleþtiri I

rak Baþbakaný Nuri el Maliki, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý "devletlerarasý iliþkilere ters açýklamalar" yapmakla eleþtirdi. Erdoðan'ýn Irak'ýn da Suriye gibi olmasýný istediðini belirten Irak Baþbakaný Maliki, bölgedeki pek çok ülkenin Erdoðan'ýn politikalarý nedeniyle rahatsýz olduðunu savundu. Irak Baþbakaný Maliki, Türkiye'nin Kuzey Irak'a müdahalesine kayýtsýz kalmayacaklarýný da ifade etti. Maliki, "Türk hükümeti, Iraklý Türkmenlerden Kerkük'ün bir Kürt kenti olduðuna prensipte itiraz etmemelerini istedi. Bu bir þeylerin varlýðýný ortaya koyuyor. Bunun takipçisiyiz ve sessiz kalmayacaðýz" dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

1 OCAK 2013 SALI

11

'HER ÞEY KONGREYE BAÐLI' Diyarbakýrspor Kayyum Baþkaný Nurettin Uður, yönetime talipli olduðunu ve bu yüzden birkaç gün içinde kongre kararý alacaklarýný söyledi. Uður,"Kulübün durumu iyi deðil. Eðer talipli olan arkadaþlarda da sorun çýkarsa yapýlacak bir þey kalmaz." dedi.

D

iyarbakýrspor Kayyum Baþkaný Nurettin Uður, bir süredir gündemde olan kongre kararýný en kýsa sürede alacaklarýný açýklarken, yönetime talipli çýktýðýný söyledi. Uður," Görüþmelerimiz sürüyor. Bu görüþmelerin neticesini birkaç gün içerisinde alacaðýz. Eðer bu süreç istediðimiz þekilde olumlu olarak geliþirse, kongre kararý alacaðýz. Þuan için yönetime talip olan arkadaþlarýmýz var. Kongreden sonra bir yönetim seçilecek ve birileri gelip kulübün baþýna geçecek. Ancak eðer sonuç olumsuz olur ve kimse gelip kulübün baþýna geçmezse bizimde yapacak pek bir þey yok. Görevi tekrardan mahkemeye iade ederiz. O zaman yapýlacak bir þey kalmaz. " diye konuþtu. Kulübün çok ciddi anlamda maddi

sorunlarý olduðunu anlatan Uður,futbolcular ve personelin aylardýr para alamadýðýný kaydetti. Uður, "Ben ve birkaç arkadaþým atandýktan sonra, buradaki futbolcu arkadaþlarla birkaç toplantý yaptýk. Yapabileceklerimizin neler olduðunu kendilerine söyledik. Arkadaþlarýmýz maçlara, idmanlara çýkmaya baþladýlar. Biz geldikten sonra Diyarbakýrspor 9 puan aldý. Eksi 3 puaný vardý bu çýkýnca 6 puana düþtü. Þu anki durum itibarýyla bakacak olursak, kulübün durumu iyi deðil. Halen problemler devam ediyor. Gerek futbolcu, gerekse personel alacaklarýnýn tamamýna yakýný duruyor. Bu þartlar altýnda biz kulübü nereye kadar götürürüz, açýkçasý bunu bilemiyorum. " dedi.

Gaziantep B.B'de iki imza!

PTT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükþehir Belediyespor, iç transferde Ramazan Altýntepe ve Ahmet Devret'in sözleþmelerini uzattý.

K

ulüpten yapýlan yazýlý açýklamada, sezon sonu sözleþmeleri bitecek olan Ramazan Altýntepe ve Ahmet Devret ile 2015 yýlý sonuna kadar sözleþme yenilendiði belirtildi. Teknik Direktör Mehmet Þahan, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, Ramazan ve Ahmet'in uzun süredir takýmda forma giydiklerini anýmsatarak, kulüp olarak bu iki futbolculu-

nun hizmetlerinden memnun kaldýklarý için sözleþmelerini uzattýklarýný ifade etti. Atýlan imzalarýn kulüp ve oyuncular için ''hayýrlý'' olmasýný dileyen Þahan, ''Lige verilen arayý en iyi þekilde deðerlendirmeye çalýþýyoruz. Transferde de arayýþlarýmýz sürüyor. Kriterlerimize uyan oyuncular olduðu taktirde onlarý da kadromuza katacaðýz'' dedi.

Þentürk; Petrolspor’u hak ettiði yere getireceðiz P

etrolspor teknik direktörü Adnan Þentürk 2. etap kamp çalýþmalarýyla ilgili yaptýðý açýklamada Kýrmýzý-Beyazlý ekibi hak ettiði yere getirebilmek için güçlü bir dayanýþma içerisinde olacaklarýný söyledi. Konuyla ilgili açýklama yapan Þentürk "28 Aralýk Cuma günü 2 hafta sürecek kamp çalýþmalarýna Antalya Evrenseki Xanthe Otelde baþladýk. Ligin 2. yarýsýnda Batmanlý futbol severlere güçlü bir Petrolsporu izlettirmek için yoðun çalýþma temposu içerisindeyiz. Kýrmýzý-Beyazlý ekibi hak ettiði yere getirebilmek için güçlü bir þekilde dayanýþma içerisinde olacaðýz. Son maçlarda ameliyat olan futbolcularýmýzdan Muhammet Kalkan ve Samet Cantürk'ün takýmla birlikte çalýþmalara katýlmalarý bütün oyuncularýmýzýn coþkusunu artýrmýþtýr. Ligin 2. yarýsýna belirlediðimiz hedefler doðrultusunda sýký bir þekilde çalýþmaktayýz. Batmanlý sporseverlerin desteði ile birlik beraberlik içerisinde ligin 2. yarýsýnda Petrolsporu hak ettiði yere getirmek için elimizden gelen tüm çabayý sarf edeceðiz" dedi.

Elazýðspor'a Nijeryalý savunmacý! T

ransfer çalýþmalarýna aralýksýz devam eden Sanica Boru Elazýðspor, Nijerya Milli takým kaptanlarýndan Chibuzor Okonkwo ile anlaþma saðladý. Nijeryalý futbolcunun menajeri ile el sýkýþan Bordo-Beyazlý yönetim, Okonkwo ile Antalya kampýnda resmi sözleþmeye imza atacak. Savunmanýn her bölgesinde oynayabilen Nijeryalý futbolcu 1988 doðumlu. Afrika kupasý için Portekiz'de bulunan ve Nijerya takýmýna davet edilen kaptan Okonkwo, vize sorunu yaþayýnca bu ülkeye gidemedi. Eski Beþiktaþlý Amokachi'den kamp için affýný isteyen Nijeryalý krampon, SB Elazýðspor'un Antalya kampýna gelecek... Nijerya Premier Ligi'nin önemli takýmlarýndan olan Heartlan FC'de forma giyen Okonkwo, Nijerya Milli takýmýnda ve Nijerya U23 Milli takýmýnda forma giydi. Halen daha milli takýmda forma giyme baþarýsý gösteren Okonkwo, U23'de 20'den fazla maça çýkarken, A Milli formayla 10 maça çýktý.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

1 OCAK 2013 SALI

REKLAM

01.01.2013 Gazete Sayfaları  

01.01.2013 Gazete Sayfaları