Page 1

H O L L A N D A

D İ Y A N E T

V A K F I

A Y L I K

H A B E R

B Ü L T E N İ

NİSAN • 2011 SAYI 25

5

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış HDV’yi Ziyaret Etti

6

Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar ve Prof. Dr. Mehmet Paçacı Hollanda’ya Geldi

7

Hollanda Diyanet Vakfı’nın 14. Genel Kurulu Den Haag’da Yapıldı


ÖNSÖZ

Bu sayıda

Cevdet KESKİN

Hollanda Diyanet Vakfı İdari Koordinatör

Çok değerli HDV Bülten okuyucuları,

H

DV Bülten’in Nisan 2011 sayısı olan 25. sayısıyla tekrar birlikteyiz. Nisan ayı sayımızda Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın HDV’yi ziyareti, Kutlu Doğum programları, bölge yarışmaları, Helal Konferansı, HDV Genel Kurulu gibi önemli faaliyetler hakkında haberler yer almaktadır. 8 Nisan 2011 tarihinde Hollanda Diyanet Vakfını ziyaret eden ve burada, Hollanda’daki hizmet grupları ve federasyonlarının temsilcilerinden oluşan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın ziyaretine dair ayrıntılar, bu sayımızda siz okuyucularımıza sunulmuştur. Nisan sayımızın ana konusu şüphesiz, Kutlu doğum programlarıdır. Bu yıl Kutlu Doğum programlarının camilerimiz tarafından diğer cemaat ve kuruluşları da organize içine alacak şekilde bölgesel olarak yapılması konusunda camilerimiz teşvik edilmiş ve Türkiye’den çağrılan bir çok misafir konuşmacılar bu programlara katılmışlardır. Bu cümleden olarak, Türkiye’den davet edilen, Prof. Dr. Hüseyin Algül Rotterdam ve Den Haag bölgesinde, Dr. Faruk

Hollanda Diyanet Vakfı Aylık Haber Bülteni SAYI 25 | NİSAN 2011 hdvbulten@gmail.com hdvbulten@diyanet.nl Islamitische Stichting Nederland Hollanda Diyanet Vakfı Javastraat 2 2585 AM Den Haag T. 070-3624481 F. 070-3644565 www.diyanet.nl • info@diyanet.nl 2 | SAYI 25 | NİSAN 2011

Görgülü ve Dr. Ülfet Görgülü Zaandam bölgesinde, Doç. Dr. Bilal Gökkır Harderwijk ve Amersfoort bölgesinde, Yusuf Doğan, Steenwijk bölgesinde, Sabri Polat Eindhoven bölgesinde, Kutlu Doğum progamlarına katılmışlardır. Bunun haricinde Amsterdam ve Hengelo’da bölgesel ve müstakil kutlu doğum programları yapılmıştır. Yine, Nisan ayı içerisinde Rotterdam HDV Eğitim Merkezinde Uluslararası Helal Gıda konferansı düzenlenmiş, bu konferansa Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden uzmanlar katılmıştır. Hollanda’da aktüel olan helal kesim konusundaki gelişmelere olumlu katkısı olacağına inandığımız bu konferansa dair haber ve konferansın sonuç bildirisinin özetini yine bu sayımızda okuyucularımızla paylaşıyoruz. Son olarak, Nisan ayı içerisinde HDV 14. Genel Kurulu toplantısı yapılmış, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Paçacı, Hollandaya gelmiş, Hollanda’da, din görevlileriyle, şube yöneticileriyle ve Sivil toplum kuruluş temsilcileriyle de toplantı yapmışlardır. HDV Bülten Nisan ayı sayısıyla sizleriş baş başa bırakıyor ve Yüce Allah’a emanet ediyorum. Selam ve saygılarımla.

Genel Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Bülent Şenay Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cevdet Keskin HDV İdari Koordinatörü HDV Personeli

HDV Bülten Yayın Kurulu Cevdet Keskin Sabri Gündoğan Abdullah Kaya Yunus Türkyılmaz

1

Tasarım Bülent Yiğittop

5

Baskı Drukkerij Dizayn 010-4254030

Adı Soyadı

2 3 4 6 7 8 9

Cevdet Keskin Sabri Gündoğan Abdullah Kaya Erdal Çetinkaya Uğur Kaya Orhan Yemenoğlu Turgay Ergezen Osman Ergin İlhan Karataş

Görevi

İdari Koordinatör Muhasebe Sekreter Cenaze Fonu Gençlik Koordinatörü Cenaze Fonu Cenaze Firması Cenaze Firması Cenaze Firması


BAŞYAZI

Doç. Dr. Bülent Şenay

İhsandan İrfana Ferâset

Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

D

eğerli Dostlar, bundan önceki yazımız- karşısında “Kime ey Allah’ın Resûlü?”  diye soda, Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın rulduğunda O,  “Allah’a, Kitabına, PeygambeDiyanet hizmetlerimizle ilgili raporu- rine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün nu değerlendirmiştik. Bugün bu tür dış stratejik müslümanlara” diye serdettiği hadisin içerisinde konulardan bir mola alıp, iç dünyamızdaki seya- mahfuzdur. Bu nedenle Allah’a ve âhiret gününe hate ve bu seyahatin stratejisine bir sefere çıkalım. inanan herkes hayatında ihsânı, ihlâsı ve dürüstÜç anahtar kelime üzerinden bir manevi sohbet lüğü kendine düstur edinmeli ki ferâsetle isâbet imkanını arayalım: İhsan, irfan ve feraset. İhsan edebilsin.  kısaca bir iş veya davranışın en güzel biçimde ifâ edilmesi anlamına gelir. İrfan ise hayatın sadece Müminin sürekli olarak ilâhi müşahade altında görünenine değil, akla hitab eden tarafına değil, olduğunu idrak etmesi ve bu halin kalpte sabithikmetlerine yönelme, anleşmesi anlamına gelen  ihHayata, insanlara ve lamaya çalışma hali ve çasan, aynı zamanda bir iş veya imtihanıma karşı “duruşum” basıdır. İrfan ehli eserden davranışın en güzel biçimnasıl olmalıdır? Bir sıkıntı müessire gider. Yaratılmıştan de ifâ edilmesi anlamına da ile karşılaştığımda, hakkı mı gelmektedir. Bu kavram en Yaradan’a gider. İrfan, gerçekleri düüşünerek, hissede- savunmalıyım, yoksa baskıya etkin biçimde hafızalarımıza rek ve sezerek bilmektir. Fe- boyun mu eğmeliyim? Kişiler Cibrîl hadisinden kazınmışraset (fıraset) ise, meslelerin hakkında yalan, iftira ve su-i tır. Şöyle ki Cibrîl-i Emîn zan ile amel etmekten nasıl iç yüzüne nüfuz edebilme bir insan sıfatıyla efendimize uzak durabilirim? Verilen anlayışı ve kabiliyetidir. “Fegelir ve “İman nedir, İslam rasetli insan” denilir. İhsan cevabın içerisinde muhakkak nedir?” diye bazı sorular sosamimiyet, ihlas, doğruluk ve irfan birleştiğinde, feraset rar ki, onlardan biriside “ihgelişir. İlimden geçer, haysisan nedir?” sorusudur. Verive dürüstlük olmalıdır yetten geçer, len cevap ise “ Allah’ı görüki müjdelenen mü’minin ferasetine sahip olunabilsin. yormuşcasına O’na Kulluk Düşünce alanında    moetmendir, sen O’nu görmedern dünyadan post-modern dünyaya geçmiş sen de O seni görüyor” şeklindedir.  Yani “Emtoplumlar içerisinde, dindar insanın problemle- rolunduğunuz gibi dosdoğru olunuz”  (Hud/ rine tesir eden dış etkenlerin    yanısıra, seküler/ 112)    ilâhi mesajından ilhamla tüm ahlak ilkedünyevîleşmiş toplum algısı içerisinde, bütün lerine omurga mesâbesinde söylenmiş en çarpıcı inananların kimlik inşâsında temel olan mesele- sözlerdendir. leri vardır.    Daha önceki yazılarımızda da bahsetmiştik hatırlarsanız: Vahyi anlamak akıl dıBütün bunları söyledikten sonra hatırlamalıyız şılıkla değil, ancak aklı bir üst ruhî/kalbî idrak ki  yaratıcı olan Rabb” hariç her varlığın muhakdüzeyiyle birleştirmekle mümkün olabilmekte- kak bir taşıyıcısı vardır. Tıpkı, dil felsefi ve hermedir. Burada kast edilen mânâ tam olarak Efen- nötik alanında yaygın olarak kabul edilen   “Dil dimizin  “Din nasihattir, samimiyettir”  hadisi insanın evrenidir” prensibinde anlatılmak istenNİSAN 2011 | SAYI 25 | 3


HDV BÜLTEN diği gibi, her insanı ayakta tutan birtakım değer- kendi kendilerini “ama işte şu sebeple ben böyler vardır. Bunlar da onurdur, dürüstlüktür, her le söyledim, mecburdum, aslında öyle değil ama ân Allah’ın müşahadesi altında olduğunun bilin- işte bunu söylemezsek menfaatimiz bozulur” diye cinde olmaktır ve bu halin doğuracağı musaffâ ikna ederek yalana tutunmaları ne acınası bir halhalini yakalamak ve onu ahlak haline getirmektir. dir. Genel anlamda psikolojik ve sosyolojik tahriAhlak haline getirmektir diyorum, çünkü İslam batlara neden olan bu tür davranışlar insanlığın ahlak anlayışını sistemleştirenlerden olan İbn-i en temel ahlakî problemlerindendir. Milli ve maMiskeveyh’in bu meseleye ilişkin şöyle bir iza- nevi değerlerle ilgili tüm meselelerdeki hassasiyet hati vardır: “Bir davranışın ahlak olabilmesi için o de bu eksende düşünülmelidir. Yani bu meselelerdavranış o kişide bir meleke gibi olmalıdır yani kişi deki ciddiyetsiz duruş insanın tümüyle kendini davranışı hiç zorlanmadan gerçekleştirebilmelidir. ve etrafını harap etmesi anlamına gelir ve bunun Tavır ve davranışlar kişide sabit ve kalıcı olmalı- da ötesinde insanlık tecrübe etmiştir ki kendine dır.” Bizatihi iyilik diyoruz buna. Aslında, hâricen ve çevresine zulmedenler muhakkak yaptıklarının hiçbir etkene dayanmaksızın, fıtrata altında bir gün gelip ezilmişlerdir. en yakın halimizdir iyilik. Fıtrata “irfan bilmekten en yakın halimize bürünme çabaBu çerçevede     inananların kenibaret değil mızdır  ahlak.. Fıtrata en fazla yakdilerine şu soruyu sorma zaruretleferaset de laşabildiğimiz halimizdir güzellik. ri ortaya çıkmaktadır.    Beni ayakta Fıtrattan uzaklaştığımız mesafeler görmekten ibaret tutan taşıyıcım, evrenim nedir ya değildir.” ise insanoğlunun hüsranıdır. İşte bu da nelerdir? Hayata, insanlara ve mesâfeleri kapatmanın yolu da, ilim imtihanıma karşı “duruşum” nasıl öğrenmek, ilmin içinde vakarı öğrenmek ve hiçbir olmalıdır? Bir sıkıntı ile karşılaştığımda, hakkı hârici etkene dayanmaksızın Rabbin fıtratımıza mı savunmalıyım, yoksa baskıya boyun mu eğyüklediği en iyi, en güzel, en has, en samimi, en meliyim? Kişiler hakkında yalan, iftira ve su-i zan ihlaslı halimize rücû’a gayret etmektir. ile amel etmekten nasıl uzak durabilirim? Verilen cevabın içerisinde muhakkak  samimiyet, ihlas, Başka bir ifadeyle, mesela bir kişi düşünün ki doğruluk  ve  dürüstlük  olmalıdır ki müjdeleçocuklarına yalan söylememeyi öğretiyor kendisi nen mü’minin ferasetine sahip olunabilsin. Fakat de basit şeylerde yalan söylemiyor fakat kritik ve unutulmamalıdır ki irfan bilmekten ibaret değil büyük meselelerde benlik yapıp ya da başka se- feraset de görmekten ibaret değildir. Bu nedenbeplerle yalan söylüyorsa bu kişi  genel ahlaki le tüm sevenlerimiz ve sevdiklerimiz adına Yüce ölçülere göre, doğruluk ve dürüstlük anlamın- Mevla’dan ihsan haliyle irfan ülkesine göçmeyi, da ahlaksız demektir. Dolayısıyla insanın fıtrata bu seyr-ü seferde basiret ve feraset üzere yaşamayı, yönelik yapmış olduğu böyle bir tahribat ve maraz, kararlarımızı alırken ve uygularken neticelerini ve kişiyi ilahi nazar karşısında da tümüyle zayıflata- yansımalarını hesap edebilecek bir ferasetle almabilir. Yetişkin insanların, üstelik bir de “dindar”, yı nasip etmesini dileyelim.  “vatana millete sadık” diye kendini tanıtanların, Selam ve dostlukla. Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu

Adı Soyadı Doç. Dr. Bülent ŞENAY Dr. İsmail Hilmi Bilgi Zekeriya Açkalmaz Rahim Usan Recep Erkoç Nevruz Özcan Abdurrahman Aydeğer 4 | SAYI 25 | NİSAN 2011

Vakıf Görevi

Görevi

Başkan Sekreter Muhasip Üye Üye Üye Üye

T.C. Lahey Din Hizmetleri Müşaviri T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi HDV Rotterdam Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi HDV Heerhugowaard Mimar Sinan Camii Başkanı HDV Kampen Nebi Camii Denetleme Kurulu Üyesi HDV Roermond Fatih Camii Başkanı HDV Rotterdam Mevlana Camii Başkanı


HDV BÜLTEN

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış HDV’yi Ziyaret Etti Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, Hollanda’ya yapmış olduğu resmi ziyaretler çerçevesinde Hollanda’da bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların toplantılarına katılarak konuşmalar yaptı. Bakan Bağış bu ziyaretlerinde Den Haag’da bulunan Hollanda Diyanet Vakfı Genel Merkezine de uğradı. ve çalışanları tarafından karşılandı. Vakıf binasını gezen Bakan Bağış Vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

8

.04.2011 tarihinde TC. Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan ve beraberindeki heyetle Hollanda Diyanet Vakfı merkez binasına gelen Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, HDV Merkezinde başta Lahey Din Hizmetleri Müşaviri ve HDV Başkanı Doç. Dr. Bülent Şenay olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri, HDV Yönetim Kurulu üyeleri

Daha sonra Bakanımız, TC. Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan ve beraberindeki heyet sivil toplum kuruluş temsilcileri, HDV Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları ile iki saate yakın süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri ve HDV Başkanı Doç. Dr. Bülent Şenay Hollanda özelindeki en geniş tabana sahip olan Diyanet hizmetleri, bu hizmetler neticesinde ulaşılan başarıları ve memnuniyetleri anlatan bir bilgilendirme konuşması yaptı. Toplantıda konuşan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik özverili ve başarılı bütün çalışmaları yakından takip ettiğini ve olumlu anlamda kat edilen yolu tak-

tir ettiğini dile getirdi. Konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yakışır bir biçimde hızla büyüdüğünü ve güçlendiğini hatırlatan Bakan Bağış, özellikle HDV şemsiyesi altında gerçekleştirilmiş ve toplumumuzun genel yapısını temsil eden tüm kuruluşların nihaî noktada birlik ve beraberlikte buluşması ve birlikte yapılan hizmetlere destek vermelerinden çok duygulandığını ifade etti. Hollanda’da gerçekleştirilen bu tablonun en çok arzu ettikleri husus olduğunu ve bütün Avrupa’ya örnek olması gerektiğini ifade ederek; “Siz buralarda ne kadar güçlü ve kudretli olursanız bizler o kadar mutlu oluyoruz, arkanızda sizin bütün dertlerinizle dertlenen güçlü bir ekip vardır” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Daha sonra toplantıda bulunan katılımcıları da dinleyen Devlet Bakanı Bağış görüşmelerine devam etmek üzere HDV merkezinden ayrıldı. NİSAN 2011 | SAYI 25 | 5


HDV BÜLTEN

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Paçacı Hollanda’ya Geldi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Pacacı ve Başkanlık personeli Hasan Mollaoğlu 18-20 Nisan 2011 tarihlerinde Hollanda’ya bir çalışma ziyaretinde bulundular.

1

8 Nisan 2011 tarihinde Hollanda’ya gelen heyet ilk olarak T.C. Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan’ı Büyükelçilik makamına ziyaret etti. Prof. Özafşar ve Prof. Paçacı, 19 Nisan 2011 tarihinde Rotterdam’da bulunan HDV Eğitim Merkezinde, Hollanda’da görev yapan 138 din görevlisiyle bir araya geldiler. Toplantıya ayrıca Lahey Din Hizmetleri Müşaviri, Doç. Dr. Bülent Şenay, Rotterdam

6 | SAYI 25 | NİSAN 2011

Din Hizmetleri Ataşesi Dr. İsmail Hilmi Bilgi ve Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Mustafa Kahraman katıldılar. Diyanet İşleri Başkanlığın yurtdışı hizmetlerinin genel bir değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda din görevlilerinin soruları cevaplandırıldı. Heyet, din görevlileri toplantısı sonunda, T.C. Rotterdam Başkonsolosu Esen Altug’u ziyaret etti. Aynı gün öğleden sonra Hollanda Diyanet Vakfına bağlı cami yöneticileriyle de ayrı bir toplantı yapılarak Hollanda’daki camilerde Diyanet hizmetleri değerlendirildi ve şube başkanlarının soruları cevaplandırıldı. Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan

Yardımcısı, Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Pacacı, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri, Doç. Dr. Bülent Şenay, Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. İsmail Hilmi Bilgi ve Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Mustafa Kahraman katıldılar. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar 19 Nisan 2011 tarihinde üçüncü toplantısını, Hollanda Diyanet Vakfı genel merkezinde “Yüksek İstişare Kurulu” ile yaptı. Bilindiği üzere Yüksek İstişare Kurulu 2009 yılında Hollanda Diyanet Vakfı’nın öncülüğünde Hollanda’da mevcut hizmet kuruluş ve federasyonlarının başkanlarının bir araya gelerek oluşturdukları bir üst kurul. Bu kurulu oluşturan Federas-


HDV BÜLTEN

yon ve vakıf temsilcileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Müslümanların Hollanda’da bazı konularda yaptıkları ortak çalışmaları yakından takip ettiklerini, birliktelikten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Oldukça yoğun geçen Hollanda programında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Pacacı son olarak 20 Nisan 2011 tarihinde HDV Genel Merkezinde yapılan Hollanda Diyanet Vakfı 14. Genel Kurul toplantısına katıldılar. Hollanda Diyanet Vakfı genel kurul çalışmalarını tamamlayan heyet aynı gün Hollanda’dan ayrıldı.

Hollanda Diyanet Vakfı’nın 14. Genel Kurulu Den Haag’da Yapıldı Hollanda Diyanet Vakfı’nın 14. Genel Kurul toplantısı, 20 Nisan 2011 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar başkanlığında, Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Paçacı ile HDV Genel Kurul Üyelerinin katılımlarıyla Den Haag’da bulunan HDV Genel Merkez binasında yapıldı.

Genel Kurul sonucunda Hollanda Diyanet Vakfı yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşacak şekilde seçildi. 1. Doç. Dr. Bülent Şenay (Başkan) 2. İsmail Hilmi Bilgi (Sekreter) 3. Zekeriya Açkalmaz (Muhasip) 4. Rahim Usan (Üye) 5. Recep Erkoç (Üye) 6. Abdurrahman Aydeğer (Üye) 7. Nevruz Özcan (Üye) NİSAN 2011 | SAYI 25 | 7


HDV BÜLTEN

HDV Harderwijk Mehmet Akif Camii Cemaatine Gezi Programı

6

.04.2011 Çarşamba günü yapılan geziye on dokuz kişi katıldı. Geziyie, Sabah namazının beraber kılınması ve arkasından yapılan toplu kahvaltı ile başlandı. Gezinin ilk durağı, Den Haag’da Madurodam’da (Minyatür şehir), birlikte öğle yemeği ve ardından Din Hizmetleri Müşaviri, Doç. Dr. Bülent Şenay beyin nezaretinde, Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan tarafından kabul edildi. Grup ziyarette, Büyükelçi tarafından ilgi, alaka ve samimiyetle karşılandı. Türkiye’nin Hollanda devleti nezdinde ve dünya ülkeleri arasındaki itibarından, ülkemizin gelişmesinden ve ilk neslin katkılarından bahseden Büyükelçi, geziye katılanlara birlik ve beraberlik konularında tavsiyelerde bulundu. Grup içerisinde bulunan Cafer Karaca’nın, “Gördüm” adlı şiirini sayın Büyükelçimiz ve Müşavirimiz ilgiyle dinlediler. Büyükelçimize sunulan Harderwijk’ın simgesi Dolfinarium hediyesinden

8 | SAYI 25 | NİSAN 2011

Ülkemizde 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası münasebetiyle HDV Harderwijk Mehmet Akif Camii Cemaatine yönelik bir gezi programı düzenlendi. sonra toplu fotoğraf çekildi. Geziye katılan yaşlılarımızın Büyükelçiliğe yaptıkları bu ziyarette, itibar görmeleri, samimi havada yapılan sohbet, önceki zamanlara göre daha güzel karşılanmaları, devletimizin gücünü arkalarında hissetmeleri, kendilerini son derece memnun etmiş, büyük bir onur ve gurur yaşamalarını sağlamıştır. Daha sonra kısa bir ziyaret için Müşavirliğe geçilerek, aynı şekilde Din Hizmetleri Müşavirliğine de hediye takdim edilmiş ve ziyarette bulunulmuştur. Gezinin devamında, Hollanda Meclisi ziyaret edildi. Meclis oturumu kısa bir zaman ta-

kip edildi. Gezinin son bölümünde Scheveningen sahili gezilerek Harderwijk’a dönülmüştür. Geziye katılan yaşlılarımız, hatırlanmış olmalarının, ilgi görmelerinin, gidemedikleri yerleri görmenin, özellikle Büyükelçimizin kabulünün memnuniyetiyle geziyi tertip eden din görevlisi ve dernek yönetimine teşekkürlerini sundular.


HDV BÜLTEN

23 Nisan’da Çocuklardan Büyükelçiye Ziyaret

D

en Haag şehri ve çevresinde bulunan Hollanda Diyanet Vakfına bağlı camilerden HDV Ahi Evran, HDV Mescidi Aksa, HDV Mescidi Küba ve HDV Delft Sultan Ahmet Camilerinde okuyan çocuklardan oluşan bir grup öğrenci cami yöneticileriy-

le birlikte T.C. Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette bulunan grubu misafir eden Büyükelçi Uğur Doğan, çocuklara 23 Nisan hakkında sorular sordu. Sorulan sorulara güzel bir

şekilde cevap veren çocuklar, daha sonra 23 Nisan ile ilgili şiirler okudu ve fıkralar anlattılar. Büyükelçilikte sıcak bir ortamda karşılanan çocuklara yemek ve içecek ikram edildi. Yemekten sonra Büyükelçi çocuklara hediyeler takdim etti.

Devlet Bakanı Egemen Bağış ve T.C. Lahey Büyükelçisi Ugur Doğan, HDV Mescidi Aksa Camii’ni Ziyaret Etti

R

esmi bir ziyaret için Hollanda’ya gelen Devlet Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış, beraberinde T.C. Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan ile birlikte 8 Nisan 2011 tarihinde HDV Mescidi Aksa Camii’ni Ziyaret etti. Cuma namazını HDV Mescidi Aksa Camiinde kılan Devlet Bakanı ve Lahey Büyükelçisine Din Hizmetleri Müşaviri Bülent Şenay da eşlik etti. Cuma namazı çıkışında cami lokalinde cemaatle görüşen Baş müzakereci Egemen Bağış; “Gurbeti iyi bilirim, gurbetçilerin ne hissettiğini de biliyorum,.

çünkü ben de gurbette yaşadım. Birbirinizi sevin. Birlikte hareket edin. Örgütlenin. Bu şekilde güzel köprüler kurar güçlü hale gelirsiniz. Ülkemizin önü çok açık. Çocuklarınızı okutun. Bu şekilde ihmal edilmelerini engellersiniz.’’ şeklinde konuştu. Cami cemaati de, Devlet Bakanını ve Lahey Büyükelçisini aralarında görmekten çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Devlet Bakanı Egemen Bağış, daha sonra Hollanda Diyanet Vakfı’na geçerek orada Türk sivil toplum kuruluşları ile görüştü. NİSAN 2011 | SAYI 25 | 9


HDV BÜLTEN

Assen’da Cami-Kilise Diyalog Toplantısı

A

ssen’da HDV Mevlana Camii, Faslıların camisi ve bir çok kilise beraberce başarılı projelere imza atıyorlar. İki ayda bir yapılan toplantılarda Müslüman ve Hristiyan din görevlileri, cami ve kilise yöneticileri bir araya gelerek ortak sorunlar ve çözüm yolları tartışılıyor, konuşuluyor. Bilgi alışverişinde bulunuyor.

yetkililerin yanısıra Mevlana Camii din görevlisi Tacettin Bıyık ve dernek sekreteri Erdur Ünal da bu toplantıya katıldılar. Toplantı da, yaklaşık iki hafta önce yapılan Gençlik Münazarası değerlendirildi. Mayıs ayı içeresinde kilise ve camilerin aynı gün yapacakları Açık Gün (Opendag) konusu konuşuldu. Verilen arada yatsı namazı kılındı. Yatsı

namazının kılınması esnasında Müslüman olmayan katılımcılar namazı izlediler. Namaz sonrasında, İslam dininde namaz ve bazı İslami konular hakkında sohbet oldu. Faslıların ikramlarının ve bir sonraki programın tarihinin kararlaştırılmasının ardından toplantı sona erdi.

Bazen camilerde bazan da kiliselerde yapılan bu toplantıların sonuncusu 23.03.2011 tarihinde Faslılara ait Moskee El Moslimien adlı camide yapıldı. On kadar Hristiyan din görevlisi, Faslılara ait caminin dernek başkanı bazı sosyal kurum ve kuruluşlardan

HDV Assen Mevlana Camii’nde 23 Nisan Coşkusu 24 Nisan 2011 Pazar günü HDV Assen Mevlana Camii’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir kutlama programı yapıldı.

C

ami bahçesinde öğle namazı öncesi kız öğrencilerden Melike Gündoğan’ın Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ile başlayan program, yine kız öğrencilerden altı yaşındaki Esma Yavrum’un İştiklal Marşı’nı okumasıyla devam etti. Aynı zamanda programın sunuculuğunu da yapan Melek Gündoğan isimli kız öğrenci İstiklal Marşının on kıtasını okudu. Dernek başkanı Nuri Selvili’nin açılış konuşmasını müteakiben erkek öğrenciler Kur’ân-ı Kerîm okudular. Cami din görevlisi Tacettin Bıyık, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kız ve erkek öğrencilerin okudukları dini ve milli içerikli Hollandaca ve Türkçe şiirlerden sonra öğle namazı için ara verildi. Kalabalık bir cemaatle kılınan namazın ardından programa kaldığı yerden devam edildi. Cami din görevlisi yönetiminde Mevlana Camii ilahi korosunun ud ve darbuka eşliğinde seslendirdiği ilahilerden sonra, küçük kız öğrencilerden oluşan grup şarkılar seslendirdi. İlahi korosundaki yabancı öğrencilerin Türkçe ilahi 10 | SAYI 25 | NİSAN 2011

okumaları cemaatten takdir topladı. Program yarışmalarla devam etti. Bu bölümde ilk önce jüri heyetini bayan camaatin oluşturduğu, camiye devam eden erkek öğrenciler arasında ezanı güzel okuma yarışması yapıldı. Ağızda kaşıkla yumurta taşıma yarışması, çuval yarışması ve sandalye kapmaca yarışmalarına kız, erkek, büyük, küçük herkes iştirak etti.

Assen’daki Müslüman cemaatin yoğun ilgisinin gözlendiği programda bütün çocuklar için oyun standları kuruldu, bedava pamuk şekeri dağıtıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere hediyelere verildi. Program bitiminde de bütün çocuklara hediyeler verildi. Programa Türk çocukların yanısıra, Faslı, Pakistanlı, Afganistanlı, Bangladeşli, Somalili ve Sırbistanlı çocuklar da katıldılar.


HDV BÜLTEN

Delft’te 23 Nisan Coşkusu

2

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Delft Sultan Ahmet Camii’nde yine çok renkli kutlamalarla gerçekleştirildi. Havanın güzel olması nedeniyle Cami önünde yapılan 2011 çocuk bayramı , saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Din görevlisi tarafından hazırlanan programda çocuklar okudukları birbirin-

den güzel şiirler, oynadıkları skeçler ve halkoyunlarıyla bayrama ayrı bir güzellik kattılar. Bayramlarda geleneksel hale gelen yarışmalarla da çocuklar bolca eğlendiler. Türk Kültür Cemiyeti tarafından çocuklara çeşitli hediyeler, yiyecekler ve içecekler ikram edildi. Delft Cemaatinin yoğun ilgi gösterdiği 23 Nisan Çocuk şenliği programına Cami bayanlar kolu da Cami yararına kermes düzenleyerek iştirak ettiler.

HDV Dieren Selimiye Camii’nde Pazar Kahvaltısı

H

DV Dieren Selimiye Camii’nde sabah namazlarına ilgiyi artırmak, cemaat arasında birlik beraberliği daha da pekiştirmek, komşu camilerle iletişimi daha da güçlendirmek düşüncesi ile farklı bir uygulama başlatıldı. Pazar sabahları Selimiye Camii’nde namazdan sonra beraberce kahvaltı yapmak artık bir gelenek haline geldi. Çevre camilerle diyaloğu daha da artırmak

gayesi ile bazı Pazar sabahları namaz için yakın camilere cemaat halinde gidildi. Doesburg Anadolu Camii’ne, Zutphen Barboros Camii’ne, Apeldorn Eyüp Sultan Camii’ne, Lochem Selimiye Camii’ne sabah namazlarına gidildi. Namaz sonrasında beraberce yapılan kahvaltılar, kahvaltı esnasında yapılan muhabbetler cemaatler arasındaki kardeşliği, dostluğu daha da güçlendirdi.

HDV Amersfoort Mevlana Camii Hatim Programı

H

DV Amersfoort Mevlana Camii’nde 3 Nisan 2011 Pazar günü hatim programı düzenlendi. Kalabalık bir bayan ve genç kız topluluğunun

katıldığı programda, bayan din görevlisi Mukatdes Adışen Kuran-ı Kerimi öğrenmenin ve öğretmenin öneminden bahseden bir konuşma yaptı. Program öğrencilerin okudu-

ğu aşr-ı şerifler, ilahiler, hikayeler ve şiirlerle devam etti. Büyük bir ilgiyle takip edilen program hatim duası, gül dağıtımı ve yemek ikramı ile sona erdi. NİSAN 2011 | SAYI 25 | 11


HDV BÜLTEN

Delft’te Rahmet ve Vefa Programı

3

Nisan 2011 tarihinde HDV Delft Sultan Ahmet Camii’nde ölenlere rahmet, 40 yılını doldurmuş bay ve bayan cemaate ise bir vefa programı düzenlendi. Camii Yönetim Kurulu, bayanlar ve gençlik kollarının destekleri ile hazırlanan programın sunumunu din görevlimiz Mahmut Rauf Arcaklıoğlu yaptı Programa Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. İ. Hilmi Bilgi de katılarak

bir konuşma yaptı. Programa Rotterdam Anadolu Camii Din Görevlisi Veysel Yüksel, Schiedam Muradiye Camii Din Görevlisi Abdurrahim Peker, Hellevoetsluis din görevlisi Kadir Duman, Den Haag Mesci-i Kuba din görevlisi Muzaffer Çakır, Mescid-i Aksa din görevlisi Mehmet Eroğlu, Delft Camii eski din görevlisi Yaşar Öztürk, Delft İslam Merkezini temsilen Selim Atıcı hocalar da katıla-

rak okudukları Kur’an, kaside, ilahiler ve şiirlerle Deft cemaatine uzun yıllar unutulamayacak bir maneviyat ortamı sundular. Programda kırk yılını dolduranları temsilen Hafız Ahmet Aytekin duygularını dile getirdi. Programın sonunda Delft’te 40 yılını doldurmuş olup hayatta olanlar ve hayatını kaybetmiş olanlardan yaklaşık 120 kişiye ve yakınlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Den Helder’de Kutlu Doğum Programı

H

DV Den Helder Ayasofya Camii’nde tarafından 2011 yılı Kutlu Doğum Haftası, Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlemiş olduğu “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi’’ başlığı altında idrak edildi. 17 Nisan tarihinde Den Helder HDV Ayasofya Camii’nde yapılan programda din görevlisi bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Hz. Peygamberi daha iyi nasıl anlayabilir ve hayatımıza tatbik edebiliriz konusuna vurgu yapan din görevlisi, içinde bulunduğumuz bu yüzyılda, dünyanın madde ağırlıklı bir eksene kaydığını, buna bağlı olarak bencilliğin arttığı ve merhametin yok olmaya başladığını ifade ederek, günümüzde Hz. Peygamberin merhamet eğitiminin acil ihtiyaç haline geldiği söyledi. Kız çocukları, hoca hanım yönetiminde söyledikleri ilahi ve şiirler yanın12 | SAYI 25 | NİSAN 2011

da, katıldıkları hadis ezberleme yarışmasıyla da adeta Hz. Peygamberin sözcülüğünü yaptılar. Programda konuşan Camii dernek başkanı Seyfettin Çınar; böyle bir günde Den Helder’de yaşayan yurttaşlarımızın birlik ve beraberliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Programa Heerhugowaard Camii dernek başkanı ve HDV Yönetim Kurulu Üyesi Rahim Usan ve Heerhugowaard cemaati ile birlikte katıldılar. Program Hadis yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve diğer çocuklara hediye takdimi son buldu.


HDV BÜLTEN

Assen’da Futbol Turnuvası

H

DV Assen Mevlana Camii’nin organizasyonuyla 02 Mart Cumartesi günü Assen’da bulunan kapalı spor salonlarının birinde Esnaf Futbol Turnuvası düzenlendi. Assen ve çevresinde faaliyet gösteren Türk, Faslı ve Hollandalı altı işyeri ve Mevlana Camii futbol takımının katılımıyla güzel bir turnuva yapıldı. Centilmenlik ve karşılıklı saygı ve sevgi içersinde yapılan turnuvada hiç bir tatsız olay yaşanmadı. Mevlana Camii Futbol Takımının dördüncü olduğu turnuvada birinciliği Groningen’de faaliyet gösteren Türk berber salonunun takımı aldı. Turnuva sonunda katılımcı takımlara ve izleyicilere cami lokalinde yemek ikramı yapıldı. Caminin organizasyonuyla yapılan bu turnuva, özellikle Hollandalı katılımcılardan büyük beğeni kazandı ve bu tür turnuvaların tekrarlanması halinde her zaman katılabileceklerini ifade ettiler.

HDV Schiedam Muradiye Camii Öğrencisi Yarışmada Dereceye Girdi

H

Bergen Op Zoom’da Hatim Merasimi

H

DV Bergen op Zoom Ulu Camii’nde bir buçuk senedir eğitim gören bay ve bayan öğrencilerin, Kur’anı Kerimi hatm etmeleri sebebiyle, Yönetim Kurulu ve din görevlisi organizesiyle, 10.04.2011 tarihinde bir hatim merasimi düzenlendi. Hatim merasimine görevine yeni başlayan Rotterdam Din Hizmetleri Ataşe-

si Dr. İsmail Hilmi Bilgi ve cok sayıda davetli katıldı. Cami içerisinde yapılan hatim merasiminde erkek cemaatimiz Yasini şerif ve kısa sureleri okudular. Din Hizmetleri Ataşesi Dr. İsmail Hilmi Bilgi Kur’an öğrenmenin önemi hakkında bir konuşma yaptı ve burada gördüğü manzaranın «Kur’an öğrenmenin yaşının olmadığını» sözünü doğruladığını ifade etti. Hatim merasimi yapılan dua ve ikram ile sona erdi.

ollanda Diyanet Va k f ı ve Lahey Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından her yıl düzenlenen yarışmalardan, Rotterdam üçüncü bölge Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması, HDV Vlaardingen Eyüp Sultan Camii’nde yapıldı. Yarışmaya katılan öğrenciler izleyicilere Kur’an ziyafeti verdiler. Yarışmaya Schiedam adına katılan HDV Schiedam Muradiye Camii öğrencilerinden Muhammed Ali Doğan, bölge üçüncüsü oldu. Her yıl yarışmalarda dereceye girerek caminin adını duyuran öğrencilere Cami yönetimi ve din görevlisi tarafından teşekkür edildi. NİSAN 2011 | SAYI 25 | 13


HDV BÜLTEN

HDV Rotterdam Kocatepe Bölge Yarışmalarında Zaandam’dan Büyük Başarı Camii’nde Bayanlar için Belge Merasimi

2

0 Nisan Çaramba günü Hollanda Diyanet Vakf Kocatepe Camii’nde, bir senedir Kur’an-ı Kerim dersine devam eden bayan öğrenciler için, bir belge merasimi düzenlendi. Merasime özellikle bayan cemaat yoğun

ilgi gösterdi. Yaklaşık bir senedir derslere devam eden bayan öğrenciler, belge alma heyecanı yaşadılar. Merasim esanasında öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’den sureler, şiirler ve ilahilerle gönüllere hitap etttiler.

H

DV 2011 yılı camiler arası yarışmalarda, Zaandam Sultan Ahmet Camii her alanda dereceye girerek büyük bir başarı gösterdi. Hutbe yarışmasında birincilik ve üçüncülük, Güzel Kuranı Kerim okuma yarışmasında ikincilik, Dini Bilgiler ve Genel Kültür Yarışmasında ikincilik kazanmanın

sevincini yaşayan Zaamdam Sultan Ahmet Camii yarışmaya katılan bütün öğrencileri ödüllendirdi.

HDV Eerbeek Ayasofya Camii’nde Bölge Yarışması Yapıldı

H

DV’nin, her yıl düzenlemiş olduğu Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma ve Güzel Ezan Okuma Deventer üçüncü bölge yarışması, HDV Eerbeek Ayasofya Camiinde yapıldı. 02.04.2011 Cumartesi günü yapılan yarışmaya 15 öğrenci katıldı. Jüri Başkanlığını din görevlilerinden Uğur Yılmaz üyeliklerini de Muhammed Yıldırım ve Muhammed Bingol’ün oluşturduğu yarışmada, fi14 | SAYI 25 | NİSAN 2011

nallere katılacak öğrenciler seçildiler. Deventer Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Mustafa Kahraman da yarışmaya katılarak kısa bir konuşma yaptı. Yarışmanın sonucunda, Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma kategorisinde birinciliği, Deventer Merkez Camii öğrencilerinden Tayfun Aydın ikinciliği, Dieren Selimiye Camii öğrencilerinden Büşra Muhtar üçüncülüğü de Deventer

Merkez Camii öğrencilerinden İbrahim Şahin aldı. Güzel Ezan Okuma yarışmasında ise, birinciliği, Deventer Merkez Camii öğrencilerinden Hami Karaman, ikinciliği Osman Şeker, üçüncülüğü ise, Doesburg Anadolu Camii öğrencilerinden Adem Demir aldı. Program sonunda HDV Eerbeek Ayasofya Camii dernek yönetim kurulu tarafından, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.


HDV BÜLTEN

Enkhuizen’de Kutlu Doğum

H

DV Enkhuizen Alâeddin Camii’nde Peygamber Efendimiz (sav)’in Kutlu Doğum’u anısına bir program düzenlendi. Program, HDV Hoorn Abdülkadir Geylani Camii din görevlisi Murat Top hocanın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başla-

dı. Cami cemaatinden Muhittin Adıgüzel, Lokman Yaleze, Mustafa Bacaklı, Veli Göğebakan, Ünal Özçelik, Yılmaz Işık, Salih Coşkun’dan oluşan koronun söylediği ilahiler ve öğrencilerden Mücahit Kırmalı ile Ömer Yaleze’nin okuduğu Yasin-i şerifi müteakiben, HDV Medemblik Fa-

tih Camii din görevlisi Bünyamin Şahin hocanın konuşması ile devam etti. Öğle namazının ardından Kadın Kollarının hazırladığı Kutlu Doğum pilavı cemaate ikram edildi. Gençlik Kollarının cemaate, misafirlere ve Hollandalı komşulara gül takdimi ile program sona erdi.

HDV Hoorn Abdulkadir Geylani Camii’ne Hollandalılardan Ziyaret

B

ir grup Hollandalı HDV Hoorn Abdulkadir Geylani Camii’ni ziyaret etti. Kırkbeş kişiden oluşan grup din görevlisi ve dernek yönetimi tarafından karşılandı. İslam dini ve İslamda caminin rolü konuları hakkında bilgi edinmek üzere ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden gruba, din görevlisi Murat Top ve dernek başkanı Bülent Helelespe tarafından bilgiler verildi.

HDV Den Haag Mescidi Aksa Öğrencileri Yarışmalarda Dereceye Girdi

R

otterdam üçüncü bölge camileri arasında, 03.04.2011 Pazar günü, HDV Rotterdam Mevlana Camii’nde Hutbe Yarışması yapıldı. Yapılan bu yarışmada, HDV Den Haag Mescidi-i Aksa Camii öğrencilerinden Halil İbra-

him Teker birinci olurken, İsmail Korkut adlı öğrencimiz ise, üçüncülüğü aldı. Öğrencilerimizin başarıları, ailelerini ve cemaatimizi memnun etti. Öğrencilerimizden bölgeler arasında yapılacak olan final yarışmasında da, başarılar bekliyoruz. NİSAN 2011 | SAYI 25 | 15


HDV BÜLTEN

Hoogvliet’de Kutlu Doğum Heyecanı

1

7 Nisan Pazar günü HDV Hoogvliet Merkez Camii’nde kutlu doğum heyecanı yaşandı. Âlemlere ve âdemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin örnekliğinde merhamet konulu bir konferans gerçekleştirildi. Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Bahçekapılı beyefendinin sunduğu konferansa Hoogvliet ve Spijkenisse halkı yoğun ilgi gösterdi. İstiklal Mar-

şımızın okunmasıyla başlayan program Hellevoetsluis Camii din görevlisi Kadir Duman hocanın davudi sesiyle okuduğu aşırla devam etti. Hoogvliet Camii Kuran Kursu öğrencileri ilahi grubunun seslendirdiği ilahiler ve Şeb-i Aruz İlahi Grubu solistlerinden Musa Bilgiçli’nin icra ettiği ilahilerle duygu dolu anların yaşandığı programda, Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Bahçekapı-

lı Peygamber Efendimiz (sav) örnek hayatından merhametle ilgili tablolar sundu. Bahçekapılı konferansında günümüz insanın Efendimiz (sav) ahlakına ne kadar da muhtaç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın devamını isteyen Hoogvlietller ve Spijkenisseliler, konferansların devamı için Bahçekapılı hocadan söz aldılar. Program kapanış konuşmasıyla sona erdi.

HDV Maassluis Yeni Camii’nden Paris’e Gezi

H

DV Maassluis Yeni Camii’nde 2008 yılından beri yapılan gezi programları devam ediyor. Bu yılki gezi programı Paris’e yapıldı. Maassluis Yeni Camii’nde yıl boyu başarılı çalışmalar yapan bayanlara yönelik bu geziyi dernek başkanı Kazım Korkmaz, muhasip Tekin Ateş, din görevlisi Sait Yozgat ve kadınlar kolu başkanı Fatma Ateş organize ettiler. Başta camii cemaati hanımlar olmak üzere toplam 134 kişilik bir katılımla yapı16 | SAYI 25 | NİSAN 2011

lan gezi, neşe ve coşku içinde geçti. Gezi esnasında Paris’in ünlü mekanlarından Eyfel kulesi başta olmak üzere, müzeleri, tarihi kiliseleri gezip görme imkanı oldu. Ayrıca Paris’i ikiye bölen, Fransa’nın en uzun ikinci nehri olan, dünyaca ünlü Sen nehri üzerinde 1 saatlik gemiyle tur düzenleyip nehir kıyısındaki Loure Müzesi, Dorsay Müzesi, Notre-Dame kilisesi ve Eyfel kulesi gibi ünlü yapıların bir çoğu, geziye katılan 134 kişi tarafından görüldü.


HDV BÜLTEN

HDV Amsterdam Eyüp Sultan Camii’nden Çanakkale Programı

H

DV Amsterdam Eyüp Sultan Camii yönetim kurulu ve din görevlisi tarafından 19 Mart Cumartesi günü Buurtcentrum Transvaal’da camii cemaatinin ve diğer Camii ve derneklerden gelen misafirlerin katılımıyla, Çanakkale şehitlerini anma programı düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından aziz şehitlerimizin ruhları için Kur’an tilavetiyle başladı. Amsterdam Eyüp Sultan Camii Dernek başkanı programa katılan misafirlere selamlama yaptı. Rotterdam Başkonsolosluğu Din Görevlileri Koordinatörü Yunus Türkyılmaz da programa konuşmacı olarak katıldı.

HDV Amsterdam Eyüp Sultan Camii’nde İhtida Merasimi

H

DV Amsterdam Eyüp Sultan Camii’nde ihtida merasimi düzenlendi. Hollanda vatandaşı olan Richart İslamiyet hakkında araştırmalar yaptığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etti.

kendi isteği ile İslam dinini seçtiğini ve bu konuda Türk komşularının katkısı olduğunu belirterek ihtida programına katılan arkadaşları ve komşularının şahitliğinde kelimeyi şehadet getirerek Müslüman olmaya karar verdiğini beyan etti.

İslamiyet’in insanlara dünya ve ahiret hayatında mutluluğu sağlayan, insanlara sevgi, saygı ve kardeşlik gibi güzel duygu ve ahlakı öğütleyen hak bir din olduğuna kanaat getiren Richart hiçbir baskı ve zorlama olmadan

Müslüman olarak Raşit ismini alan Richart, kendisi için düzenlenen merasimden memnun oldu. Din görevlisi ve cami yönetimi tarafından kendisine Hollandaca Kur’an meali ve çeşitli kitaplar hediye edildi.

Zaandam’da Aileler Yarıştı

H

DV Zaandam Sultan Ahmet Camiinde Aileler Arası Bilgi Yarışması. 10 Nisan Pazar günü Zaandam Sultan Ahmet Camii’nde “Aileler arası peygamberimizi tanıyalım yarışması” yapıldı. 25 ailenin katıldığı yarışmaya halk büyük ilgi gösterdi.

Boz programın başında yaptığı konuşmada bu programın klasik bir yarışma değil “bir hayır yarışı” olduğunu ve bu programın amacının peygamberimizi daha iyi tanımak ve bütün aile fertleriyle okuma alışkanlığımızı geliştirmemize katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Prof. Dr Hüseyin Algül’ün “Alemlere Rahmet Hz Muhammed” isimli kitabının esas alındığı yarışma, iki ay öncesinden güçlü bir kampanyayla ilan edildi. 65 aile kitabı alıp okudu bunlardan 25’i yarışmaya katıldı. Din görevlisi Dursun Boz’un yönettiği programda Hasan Şakiroğlu, Hüseyin Kerim Ece, Erdoğan Kaya, Soner Demirözcan jüride görev yaptılar. Din görevlisi Dursun

Her aileden ortalama 4 kişinin katıldığı 25 aile, masalarda yarışırken salonu dolduran yaklaşık 300 kişinin de önemli bir kısmı bulundukları yerden kendilerini test ettiler. Ölçmekten ziyade öğretmeye yönelik hazırlanan sorular, efendimizin bütün hayatının özeti mahiyetindeydi. 30 sorunun ardından Altun ailesi 29 soruya doğru cevap vererek birinci oldu. 28 soruya doğru

cevap veren Ayaz ve Hotaman ailesi, ikincilik için yarışmaya devam ettiler. Ayaz ailesi yarışmanın ikincisi, Hotaman ailesi de üçüncüsü oldu. Dereceye girenlere ve bütün yarışmacılara verilen hediyelerin ardından yarışma sona erdi.

NİSAN 2011 | SAYI 25 | 17


HDV BÜLTEN

Uluslararası Helal Gıda Konferansı Rotterdam’da Yapıldı Son günlerde, gerek Hollanda parlamentosunda ve gerekse Avrupa çapında Avrupa Standardizasyon Enstitüsü (CEN) tarafından yoğun bir şekilde tartışılan, İslami usullere göre kesim ve helal standardizasyonu konularıyla alakalı bir Uluslararası konferans düzenlendi. (International Conference‘Ritual Slaughter and Halal Food in Europe’).

2

4 Nisan 1011 Pazar günü HDV Rotterdam Eğitim Merkezi Konferans salonunda, Hollanda’daki Müslüman üst kuruluşların üye olduğu kısa adı CMO olan, Hükümetle muhatap İslami Kuruluş tarafından düzenlen konferansa, Almanya, Fransa, Avusturya ve Belçika’dan da 21 Müslüman üst kuruluş iştirak etti. Konferansa ayrıca, Hollanda ve çeşitli Avrupa ülkelerinden dinleyici olarak 90 kişi katıldı. Konferansa Avrupa’dan katılan Müslüman üst kuruluşların temsilcileri uluslarası nitelikte böyle bir konferansı ilk defa gerçekleştirildiğini ifade ettiler. Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı, Doç. Dr. Bülent Şenay’ın oturum başkanlığını yaptığı Uluslararı Helal Kesim ve Helal Konferansı”na, İngiltere’den, Britanya Müslüman Konseyinden Dr. S. Shafi, Fransa Uluslararası İslam Birliğinden Z. Seddiki, Almanya’dan Avrupa Helal Sertifika Enstitüsünden Yusuf 18 | SAYI 25 | NİSAN 2011

Çalkara, Hollanda’dan Inholland Yüksek Okulu Öğretim Üyelerinden Mücahit Sağsu ve yine Fransa’dan H. Rezgui ile Avusturya’dan Tarafa Bagajathi katılarak birer tebliğ sundular.

Toplantıda ayrıca, Türkiye’den davet edilen ancak sağlık sorunu sebebiyle katılamayarak mütaalasını gönderen Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın mütaalası, oturum başkanı Doç Dr. Bülent Şenay tarafından sunuldu. Oturum başkanı, Doç Dr. Bülent Şenay yaptığı

konuşmada iki konuya açıklık getirdi. Bunlardan birincisi, Diyanet İşleri Başkanlığının helal kesim konusundaki görüşünün öncesi ve sonrası alınmayarak, şoksuz kesimi yasaklamak isteyenler tarafından, yanlış ve maksadının dışında kullanıldığını, Diyanetin ilgili görüşünde İslami usullere göre kesimin esas olduğunun belirtildiğini, batı toplumlarında Müslümanların, İslami usullere göre kesim konusunda işbirliği içinde çalışmaları gerektiğine işaret edildiğini ifade etti. İkinci olarak da, Hollanda’da bazı siyasi parti temsilcilerinin dile getirdiklerinin aksine, Türkiye’de Tarım Bakanlığı tarafından şoksuz kesimin yasaklaması konusunda bir kanun çalışması olmadığını belirtti. Konferansa çeşitli Avrupa Ülkelerinden Müslüman üst kuruluşlar adına katılanlar, ortak görüş olarak, var olan İslami usullere göre kesim hakkının Müslümanların elinden alınamayaca-


HDV BÜLTEN ğını açıkladılar.Konferans sonunda yapılan değerlendirmede, “Avrupa Müslüman Helal Standardizasyon Çalışma Grubu” adı altında bir platform kuruldu. 11 Haziran 2011 de ilk toplantısını İngiltere’de yapacak olan bu çalışma gurubunun başına, İngiltere’den katılan, Britanya Müslüman konseyinden Dr. S. Shafi getirildi. Rotterdam’da 24 Nisan 2001 tarihinde yapılan “Uluslararı Helal Kesim ve Helal Konferansı”na, Yahudi Hahamlar Konseyinden, Haham Evers ve Hollanda Yahudiler Biriliginden Robbert Baruch’da katılarak birer konuşma yaptılar. Her iki yetkili yaptıkları konuşmalarda Müslümanların Avrupa düzeyinde bu konuda aldıkları insiyatif ve yaptıkları çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Müslümanlara başarılar dilediler. Bilindiği üzere şoksuz kesime yasak getirilmesi durumunda Yahudiler de bundan etkilenecektir. Dolayısıyla bu konuda Yahudi ve Müslüman kuruluşlar ortak hareket etmektedirler. Hollanda Diyanet Vakfı

insiyatifi ile CMO’nun ev sahipliğinde yapılan konferans sonucunda Hollanda parlementosuna, Hollanda medyasına ve Hollanda Standartları Enstitüsü’ne iletilmek üzere bir sonuç bildirgesi hazırlandı. Bu sonuç bildirgesine göre, özetle, halen mevcut olan şoksuz helal kesimin yasaklanmaması, şoklamanın bizzat acı verme ihtimalinin dikkate alınması, şoklamanın hayvanı hareketsizleştirip paralize ettiği, ancak acısını hayvana en az acı veren (2 saniye) uygulanan usulune uygun kesim olduğu, İslam alimlerinin çoğuna göre kesim

sonucu hareket etmesinin acıyla ilgili olmadığı kanın dışarı atılmasını sağladığı, İslamın hayvanlara şefkati dini bir vecibe olarak kabul ettiği, helal kesim meselesinin inanç özgürlüğü ve insan hakları bağlamında ele alınması gerektiği ve müdahale edilmesinin, İslamofobik, kültürel-politik bir provokasyon olduğu, müslüman kuruluşların, kamuoyunun kaygılarını giderecek şekilde konunun devlet makamları başta olmak üzere, ilgili taraflarla görüşerek, takipçisi olacakları belirtildi.

Zwijndrecht’te Kermes ve Açık Güne Büyük İlgi

H

DV Zwijndrecht Yavuz Sultan Selim Camii Yönetimi tarafından geçen yıl ilki düzenlenen Kermes faaliyetinin, bu sene ikincisi gerçekleştirildi. Hollandalıların da büyük ilgiyle karşıladığı ve çok hayırlı ve bereketli geçen Kermese, Cami kadın kollarının da büyük büyük katkısı oldu. Kermes organizesi, büyük küçük, kadın erkek herkesin ve özellikle çocukların ilgisini çekmekte. birlik ve beraberlik, tanışma ve kaynaşma görüntülerine sahne olmaktadır. Zwıjndrecht’te artık bir gelenek haline gelen Kermesin, her yıl organize edilmesi özlemle beklenmektedir.

de girerek, cami ortamını tanımaya çalıştılar. Din görevlisi ve cami tanıtım görevlilerinden, caminin bölümleri ve İslam dini hakkında bilgiler aldılar.

Zwijndrecht Yavuz Sultan Selim Camii›nin kapıları,15-16-17 Nisan tarihlerinde Kermes süresince,herkese açıldı. Hollandalılar bu günleri fırsat bilerek, camiyi ziyaret ettiler. Dış mekanda Kermesi gezerken, cami içine NİSAN 2011 | SAYI 25 | 19


HDV BÜLTEN

HDV Dieren Selimiye Camisi’nin Eğitim Faaliyetleri “Çocuklarımız geleceğimizdir.” düşüncesi ile hareket eden Selimiye Camii Din Görevlisi Abdullah Söylemez cami yönetimi ve hanım kolları ile istişare ederek her ay öğrencilere bir etkinlik yapmayı hedefliyor.

D

ieren Seliiye Camisi 120 üyeli bir dernek olmasına rağmen eğitim konusunda hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyor. Bu emeklerinin karşılığı olarak ta şu an camimizde kayıtlı bulunan 7-15 yaş arası hafta sonları düzenli olarak camiye devam öğrenci sayısı 110 a ulaştı. Din Görevlisi Abdullah Söylemez, Hoca Hanım Hatice Söylemez, gönüllü olarak camide eğitim faaliyetlerine yardım eden Sümeyra Acem, Ali Karabulut , Mehmet Ekici, Yasin Gökmen, Ali İkde toplam 7 kişilik eğitim kadrosu ile bu hizmetler aksamadan yürütülmektedir. Bu eğitim ylının başlangıcından itibaren sürekli yönetim ve hanım kolları ile istişare ederek ve onların desteklerini alarak yapılan faaliyetlerden bazıları şunlardır. Kamp 17-20 Aralık 2010 tarihleri arasında 20 öğrecinin katıldığı bir kamp düzenlendi. Tamamen velilerin ve cami yönetiminin desteği ile gerçekleştirilen kamp için Landal Miggelenberg Hoenderloo seçildi. Öğrencileri motive etmek, dini, kültürel ve ahlaki yönden gelişmelerini sağlamak için düzenlenen 3 günlük kampta öğrenciler Kuranı Kerim dersleri ile Kur-an okumalarını daha da geliştirdiler. Dini bilgiler dersleri ile ve yapılan sohbetlerle dini ve kültürel birikimlerini artırırken , doga yürüyüşleri, yüzme, izlenilen filmler, akşam beraber oynanan oyunlar ile aralarındaki samimiyeti ve arkadaşlığı daha da pekiştirme imkanı buldular. Yüzme Cami yönetiminin destegi ve gözetiminde öğrenciler gruplar halinde yüzmeye götürüldüler. 14 Kasım’da 20 öğrenci, 27 Aralık’ta 20 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler gönülerince eğlendiler. 20 | SAYI 25 | NİSAN 2011

Bisiklet gezileri Öğrencilerin camiye ve derslere olan ilgilerini artırmak maksadıyla gruplar halinde bisiklet gezileri düzenledi. Çevre camilere yapılan bisiklet turları ve doga gezileri öğrenciler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Futbol Haftada bir gün gençlerle oynanan futbol maçları ve zaman zaman yakın camilerden gelen öğrencilerle yapılan karşılıklı maçlar gençler arasındaki diyaloğu ve samimiyeti artıması açısından önem arzediyor. Bovling Öğrenciler gruplar halinde bovling oynamaya götürüldüler. Gönüllerince eğlenme imkanı bulan öğrencilerimiz düzenlenen etkinlikten dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler. Ayrıca camimizin ilk kuruluş aşamasından bugünlere gelmesine büyük emek harcayan ve katkı sağlayan ilk nesilde unutulmadı. Onlarında bir nebze olsun gönüllerini almak düşüncesi ile Din Görevlisi Abdullah Söylemez’in de katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Yönetimin desteği ile bovlinge götürülen büyüklerimiz gönüllerince eğlendiler. Samimi bir ortamda yapılan espriler, oynanan oyun, içilen çay ve kahveler akıllarda hoş hatıralar bıraktı. Camide dönem arası eğlence 26 aralık 2010 Pazar günü Selimiye Camii Başak Kadın Kolları ve genç kızların desteği ile 7-12 yaş arası öğrencilere eğlence programı düzenlendi. 40 öğrencinin katıldığı programda öğrenciler gruplara ayrıldı ve her grup iki genç kızımızın liderliğinde etkinlikleri gerçekleştirdiler. Hem gençlere sorumluluk bilnci kazandırmak, organisazyon kabiliyetlerini geliştirmek hemde öğrencileri eğlendirirken bilgilendirmek düşüncesi ile hazırlanan et-

kinlikte öğrenciler sandalye kapmaca, bilgi yarışması, kelime bulma, sessiz sinema gibi farklı oyunlarla gönüllerince eğlendiler. Program öğrencilere ikram edilen öğle yemeği ile son buldu.


HDV BÜLTEN

Vlaardingen Eyüp Sultan Camii’nde Ezan ve Kur’an-ı Güzel Okuma Yarışması Heyecanı

H

er yıl olduğu gibi bu yılda, Lahey Din Hizmetleri Müşavirliği ile Hollanda Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen ve HDV ‘ye bağlı bölge camiler arasında yapılan, emektar din görevlilerimizden dini ve milli konularda eğitim alan Kuran kursu öğrencileri arasından seçilen, Rotterdam 3. Bölge Ezan ve Kur’an-ı Kerimi Güzel okuma yarışması, 02 Nisan 2011 Cumartesi günü Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. İsmail Hilmi Bilgi’nin de teşrifleriyle Vlaardingen Eyüp Sultan Camii’nde büyük bir coşku ve heyecanla yapıldı. Yarışma, cami din görevlisi Hüseyin Demirci’nin açılış konuşması ve ardından Rotterdam Anadolu Cami Din görevlisi Veysel Yüksel hocanın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Öncelikle Kuran-ı Kerim yarışması ile başlayan program, Ezan Yarışması ile devam etti. Yarışma bitiminde, Rotterdam Din Hizmetleri Ataşemiz sayın Dr. İsmail Hilmi Bilgi hocamız namaz öncesi çocuklara ve vatandaşlarımıza şunları söyledi; “Bugün, gurbette yetişen kuran ve ezan bülbüllerini dinledik, Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Hayatımızda birçok kez Kuranı Kerim ziyafetlerine katıldık birçok ezan dinledik ama bugün ki ziyafet hepsinden daha farklı olarak hatıralarımızdan çıkmayacaktır. Çocuklarımızın o samimiyeti, o naif okuyuşları, heyecanları bizleri bugün

çok farklı dünyalara götürdü. Birinci kuşak nesile baktığımızda gözlerindeki o pırıltıyı görmemek mümkün değil. Torunları sanki dedelerine; dede sen rahat ol, Allahın izni ile bu kuran kıyamete kadar okunacaktır gurbette de olsa okunacaktır. Sen müsterih ol mesajını veriyor gibiydiler. Bu sebeple bütün çocuklarımızı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hem dedelerini rahatlattılar hem de bize gelecek açısından büyük bir ümit verdiler. Avupa’daki gençlerimize güveniyoruz. Şükürler olsun nesillerimizden Kurana gönül vermiş bir nesil geliyor. Allah bu yavrularımızın sayısını artırsın. Çocuklarımızın kuran okumadaki başarılarının devamını dilerken aynı zamanda Hollanda’ daki eğitimlerinde de başarılı olmalarını istiyoruz.

Değerli gençler ve çocuklar, dedelerinizin burada okuma imkânı olamadı. Çünkü onlar buraya ekmek parası kazanmak için geldiler. Çalışacaklar para kazanacaklar sonra geri döneceklerdi. Ama bugün sizler için bu söz konusu değil. Hollandalı bir çocuğun sahip olduğu eğitim imkânlarına sahipsiniz. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Türkiye’de birçok

çocuk ya da genç, bir Avrupa’ya gitsem, orda okusam hayali ile yaşadıklarını unutmamalısınız. Dedelerinizin buraya gelerek sizlere verdiği bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmelisiniz. Öncelikle bu çocukları yetiştiren anne babalarını, daha sonra onları büyük özveriyle eğiten hocalarını canı gönülden tebrik ediyorum. Bu etkinliğe ev sahipliği yapan Vlaardingen Eyup Sultan Cami derneğine, onların değerli cemaatine bu gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Gurbete gelip de aramızdan ayrılmış olan tüm geçmişlerimize de burada rahmet niyaz ediyoruz” dedi. Daha sonra öğle namazına geçildi. Namaz sonrasında yarışmacılardan bazı öğrencilerimiz çeşitli ilahiler söyleyerek yarışmaya ayrı bir güzellik kattılar ve daha başka hünerlerinin olduğunu da vatandaşlarımıza gösterdiler. Jüri üyesi hocalarımızın zorlu değerlendirmesinden sonra yarışma sonuçları şu şekilde açıklandı. Kuranı Kerim’de Den Haag Mescid-i Aksa Camiinden Samet Bozkurt birinci olurken ikinciliği Rotterdam Anadolu Caminden Zeynep Bülbül, üçüncülüğü Schiedam Muradiye Caminden Muhammed Ali Doğan, Ezanı Güzel Okuma yarışmasında, Den Haag Ahi Evran Camiinden Enes Bay, ikinciliği Rotterdam Mevlana Camiinden Hasan Turhan, üçüncülüğü Rotterdam Anadolu Camiinden Ahmet Başpınar aldılar. Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. İsmail Hilmi Bilgi dereceye giren öğrencilere Kuran-ı Kerim, çiçek ve Teşekkür belgesini takdim etti. Birinci olan yarışmacıları kutlayarak başarılarının devamını diledi. İkinci olan yarışmacıların hediyelerini ise, Vlaardingen Eyüp Sultan Cami yönetim kurulu başkanı Yusuf Akdağ takdim ettiler. Yarışmada üçüncü olan çocukların hediyelerini ise ilk nesil cemaatimiz sundular. NİSAN 2011 | SAYI 25 | 21


HDV BÜLTEN

Alblasserdam Camii’ne Öğrencilerden Ziyaret

A

lblasserdam da bulunan, HDV Yunus Emre Camii, şehirde bulunan ilkokul öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Grup 4 den grup 8 e kadar her grup, 30 ar kişi olmak üzere toplam 90 öğrenci öğretmenleriyle birlikte camiiyi ziyaret ettiler. Ziyarette kendilerine din görevlisi tarafından İslam dini hakkında bilgiler verildi. HDV Alblasserdam Camii Yönetim Kurulu da öğrencilere Türk misafirperverliği gereği çeşitli ikramlarda bulundular.

HDV Alphen Hacı Bayram Camii Gençlik Kollarından “Çanakkale” Programı

H

DV Alphen Hacı Bayram Camii Gençlik Kollarının organize ettiği “Çanakkale Geçilmez” adlı program, Alphenda yaşayan insanları biraraya getirdi. 26 Mart Cumartesi akşamı yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Yönetim Kurulu adına söz alan Cengiz Korkmaz, atalarımızın yapmış oldukları fedakarlıkları hatırlamak ve Aziz Şehitlerimizi yad etmek için yaptığımız bu program, bizlerinde birlik ve beraberliğine vesile olacaktır. Emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederim dedi. Daha sonra Çanakkale Zaferinin anlatıldığı slayt 22 | SAYI 25 | NİSAN 2011

gösterisi ve Çanakkale adlı sunum yapıldı. Sunumu yapan din görevlisi Eray Güney; “Çanakkale programlarını yapmamızın asıl amacı yıllar önce yapılmış olan bir savaşı hatırlatmak ve taraflar arasında husumet duygularını uyandırmak değil, bilakis barışa olan ihtiyacı dillendirmek, dünya barışına olan ihtiyaca vurgu yapmaktır. Bu programların amacı ecdadı tanımak, onların insan sevgisini hoşgörüsünü ve vatan sevgisini anlamaya çalışmaktır. Modern dünyada kaybolan değerlerimizi tekrar hatırlamamız, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız gerekmektedir” dedi. Daha sonra Çanakkale Savaşının duygusal anlarının anlatıldığı dört

ayrı piyesin oynandığı geceye katılan insanlar duygusal anlar yaşayıp göz yaşlarını tutamadılar. İstiklal Marşını ve Sakarya Türküsü adlı şiiri ezbere okuyan çocuklar, salonu farklı bir atmosfere taşıdı. Gece, “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiir okunması, Gençlik Kolları adına söz alan Özkan Özalp ve din görevlisi Eray Güney’in katılımcılara teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.


HDV BÜLTEN

HDV Sneek Camii’nde Toplantı

H

DV Sneek Ayasofya Camii yavaş yavaş hayat buluyor. Kadını erkeği, yaşlısı genci elbirliği ile çalışıyorlar. İçinde ibadet edilebilecek

hale gelen camiinin sınıfı da hazırlanarak eğitime başlanıldı. Boş zamanlarında camiye çalışmaya gelen gençler camii yönetiminin organizesiyle hafta sonu sınıfta

toplanarak gelecekte yapabilecekleri faaliyetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundular. Toplantı sonunda ayrıca, gençlik kolu yeni bir yönetim seçme kararı aldı.

HDV Amersfoort Mevlana Camii’nde Bayanlara Konferans

H

DV Amersfoort Mevlana Camii‘nde kadın kollarının düzenlediği bir konferans verildi. Konferansa konuşmacı olarak Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Mustafa Kahraman katıldı. Konferans Mevlana Camii Din gö-

revlisi Fatih Özen’in okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Mevlana Camii bayan din görevlisi Mukatdes Adışen bayanlara yönelik yapılan hizmetleri sunduktan sonra, kadın kolları faaliyetlerini anlattı.

Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Mustafa Kahraman’da Avrupa’da yaşayan müslümanların Avrupa’da olmalarının öneminden, genclerin eğitimlerine önem vermelerinden bahsetti.

Enkhuizen HDV Alaattin Camii’nde Kaynaşma Gecesi

H

ollanda Diyanet Vakfı Enkhuizen Alaattin Camii Gençlik Kolları tarafından üç nesili bir araya getiren bir “Kaynaşma gecesi” düzenlendi. Cami gençlik lokalinde düzenlenen programa, Hollanda’ya çalışmak için gelen ilk kuşak temsilcileri, aile birleşimi veya evlilik yoluyla gelen ikinci kuşak ile programı düzenleyen üçüncü kuşak gençler katıldılar. Yaklaşık 40 kişinin iştirak ettiği ve yatsı namazını müteakiben başlayan geceye yemek ikramıyla başlandı. Cami gençlerinden Mevlüt Ceylan tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve din görevlisinin yaptığı konuşma ve dua ile devam etti. Program sonunda, gençler tarafından Enkhuizen’e ilk gelen neslin fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi yapılması davetlileri duygulandırdı. NİSAN 2011 | SAYI 25 | 23


İSLÂM BÜYÜKLERİ

İmam-ı Muhammed Gazali

İ

mam-ı Gazali, (tam adı Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed).İslam âlimi. Batı dillerinde ismi Algazel’dir. Künyesi Ebu Hâmid, lakabı Huccet-ül-İslam ve Zeyneddin’dir. Gazali nisbesiyle meşhurdur. Müctehiddir. İctihadı, Şafii mezhebine uygun oldu. Hayatı: İran’ın Tus şehrinin Gazal kasabasında 1058 (h.450) yılında doğdu. Babası fakir ve salih bir zattı. Âlimlerin sohbetlerinden hiç ayrılmazdı. Elinden geldiği kadar, onlara yardım ve iyilik eder ve hizmetlerinde bulunurdu. Âlimlerin nasihatini dinleyince ağlar ve Allahü teâlâdan kendisine âlim olacak bir evlat vermesini yalvararak isterdi. Babası yün eğirip, Tus şehrinde bir dükkanda satardı. Vefatının yaklaştığını anlayınca, oğlu Muhammed Gazali’yi ve diğer oğlu Ahmed’i hayır sahibi ve zamanın salihlerinden bir arkadaşına, bir miktar mal vererek vasiyet etti ve ona dedi ki: “Ben kendim, âlim bir kimse olamadım. Bu yolla kemale gelemedim. Maksadım, benim kaçırdığım kemal mertebelerinin, bu oğullarımda hasıl olması için yardım etmenizdir. Bıraktığım bütün para ve erzakı, onların tahsiline sarf edersin!” Arkadaşı vasiyeti aynen yerine getirdi. Babasının bıraktığı para ve mal bitinceye kadar, onların yetişme ve olgunlaşmaları için çalıştı. Sonra onlara; “Babanızın, sizin için bıraktığı parayı tahsil ve terbiyenize harcadım. Ben fakirim param yoktur. Size yardım edemeyeceğim. Sizin için en iyi çareyi, diğer ilim talebeleri gibi medreseye devam etmenizde görüyorum” dedi. 24 | SAYI 24 | MART 2011

Bunun üzerine iki kardeş medreseye gittiler ve yüksek âlimlerden olmak saadetine kavuştular. İlim Düzeyi: İmam-ı Gazali, çocukluğunda fıkıhtan bir miktarını kendi memleketinde okudu. Sonra Cürcan’a gitti. İmam Ebu Nasr İsmaili’den bir müddet ders aldı. Sonra Tus’a döndü. Cürcan’dan Tus’a dönerken başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatır: as “Bir grup yol kesici karşımıza çıktı. Yanımda olan her şeyimi alıp gittiler. Arkalarından gidip kendilerine yalvardım. Ne olur işinize yaramayan ders notlarımı bana verin. Reisleri; “Onlar nedir? Nasıl şeylerdir?” diye sorunca; “Onları öğrenmek için memleketimi terk ettim, gurbetlere gittim. Filan yerdeki birkaç tomar kağıtlardır” dedim. Eşkıyaların reisi güldü; “Sen o şeyi bildiğini nasıl iddia ediyorsun, biz onları senden alınca ilimsiz kalıyorsun” dedi ve onları bana geri verdi. Sonra düşündüm, Allahü teâlâ, yol kesiciyi beni ikaz için o şekilde söyletti, dedim. Tus’a gelince üç yıl bütün gayretimle çalışarak, Cürcan’da tuttuğum notların hepsini ezberledim. O hâle gelmiştim ki, yol kesici önüme çıksa, hepsini alsa, bana zararı dokunmazdı.” Memleketinde geçirdiği bu üç seneden sonra, öğrenimine devam etmek için o zamanın büyük bir ilim ve kültür merkezi olan Nişabur’a gitti. Zamanın bilimadamlarından olan İmam-ül-Harameyn Ebu’l-Meâli el-Cüveyni’nin öğrencisi oldu. Üstün zekasını ve çalışkanlığını gören hocası ona yakın ilgi gösterdi. Burada usul-i hadis, usul-i fıkıh, kelam, mantık, hukuk ve münazara ilimlerini öğrendi.

Ebu Hâmid er-Rezekani, Ebu’lHüseyin el-Mervezi, Ebu Nasr elİsmaili, Ebu Sehl el-Mervezi, Ebu Yusuf en-Nessâc gibi devrin büyük âlimleri belli başlı hocalarıdır. Nişabur’da öğrenimini tamamlayınca, büyük bir ilim ve edebiyat hâmisi olan Selçuklu veziri üstün devlet adamı Nizamülmülk’ün daveti üzerine Bağdat’a gitti. Nizamülmülk’ün topladığı ilim meclisinde bulunan zamanın bilimadamları, imam-ı Gazali›nin ilminin derinliğine ve meseleleri izah etmekteki üstün kabiliyetine hayran kaldıklarını itiraf ettiler. O zaman ortaya çıkan sapık fırkaların mensupları, onun yüksek ilmi ve en zor, en ince mevzuları en açık bir şekilde anlatması, hitabet ve izah etme kabiliyetinin yüksekliği, zekasının parlaklığı karşısında perişan oluyorlar ve tutunamıyorlardı. Bu sırada otuz dört yaşında bulunan imam-ı Gazali›nin İslamiyet’e yaptığı büyük hizmetleri gören Selçuklu veziri Nizamülmülk, şimdiki tabirle, onu Nizamiye Üniversitesi rektörlüğüne tayin etti. Bu üniversitenin başına geçen İmam-ı Gazali , üç yüz seçkin talebeye lüzumlu olan bütün ilimleri öğretti. Yetiştirdiği talebelerin had ve hesabı yoktu. Ebu Mansur Muhammed, Muhammed bin Esad et-Tusi, Ebu’lHasan el-Belensi, Ebu Abdullah Cümert el-Hüseyni talebelerinin meşhurlarındandır. Bir taraftan da kıymetli kitaplar yazan imam-ı Gazali, ilim ehli, devlet adamları ve halk tarafından büyük bir muhabbet ve hürmet gördü. Şöhreti gün geçtikçe arttı. Nizamiye Üniversitesinde bulunduğu yıllarda, Kitabü’l-Basit fil-Füru, Kitab-ülVesit, El-Veciz, Meahiz-ül-Hilâf adlı kitaplarını yazdı.


HDV BÜLTEN

Rheden Belediyesi’nden HDV Dieren Selimiye Camii’ne Ziyaret

R

heden Belediye Başkanı bayan, P.van WingerdenBoers ve CDA parti meclisi üyesi BayTjebbe Vugts selimiye camiini ziyaret ettiler. Din görevlisi Abdullah Söylemez, cami dernek yönetimi ve hanım kollarının hazır bulunduğu ziyaret sıcak ve samimi bir ortamda geçti. Karşılıklı beklentilerin ve taleplerin ele alındığı görüşmede cami ve

belediyenin daha fazla görüşmesinin iyi olacağı, bunun için de belediyede direk irtibat kurabilecek bir kontak personel olması konusunda görüş birliğine varıldı. Belediye başkanı camiyi yakından takip ettiklerini ve topluma uyum ve insanları yetiştirme konusunda caminin yaptıkları katkılardan övgü ile söz etti.

Selimiye Camii Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk, caminin gençlik lokaline ve dersliklere ihtiyacı olduğunu, bunun içinde üç yıldır belediyeden üst kat çıkmak için izin beklendiğini ifade etti. Belediye Başkanı ise konu ile yakından ilgilendiğini ve sorunun en kısa zamanda çözüleceğini söyledi.

Amersfoort’da Kutlu Doğum Coşkusu

H

DV Amersfoort Mevlana Camii tarafından organize edilen Kutlu Doğum Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı. Program HDV Ulu Camii din görevlisi Yakup Okutan tarafından okunan Ku’ran tilavetiyle başladı. Kadın kolları başkanı İlknur Akyol konuşmasında Hz. Peygamberin hanımlara verdiği önemden bahsetti. Türkye’den konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Bilal Gökkır’ın verdiği konferans büyük bir ilgiyle takip edildi.

ilahi korosu güzel ilahileriyle programa renk kattı. Amersfoort Mevlana Camii tarafından gül ve hadis kitabı takdimi ile program sona erdi.

Program genç kızların hazırlamış olduğu Hz. Peygamberin güzel ahlakını anlatan hadis sunumuyla devam etti. Ümmügülsüm Semerci ve Fatma Çay’ın hazırladığı küçük öğrencilerin NİSAN 2011 | SAYI 25 | 25


ŞİİR KÖŞESİ

GÖRDÜM Ekonomisi iyi olan şu Hollanda’da, Eli nasırlı işçi hemşerimi gördüm. Çalışa çalışa bitmiş tükenmiş, Gurbette çırpınan insanlar gördüm. Çeşitli yerlerden uzak ve yakın, Atmışlı yıllarda başlamış akın. Doğudan batıdan kader sırdaşım Vatanımdan kopmuş insanlar gördüm. Çalıştık madende, taşta, demirde, Metal sanayide hemi gemide. Temizlik işçisi daima yerde Sakatlanıp ölen insanlar gördüm. Hasta kalamam kovarlar diye Ekstra çalışırım sevsinler diye Yol ararım gurbetten kurtulsam diye Anam babam vatan diyeni gördüm. Birinci kuşaklar artık yaşlanmış, Yıllar boyu sıkıntıya katlanmış. Camiler yaptırıp ibadet yapmış, Hayrına hayır katanlar gordum. Bizlere Hollanda’da yabancı denmış, Sosyal yaşantıda haklar verilmiş. Ortak katkılarla ülke yükselmiş, Servetine servet katanlar gördüm. Koymuşlar adını gurbetci diye, Türkiye’den Hollanda’ya hediye. Sermayeyi yükleyenler kediye, Nice sermayede batanlar gördüm. Doğruyu söylemek gerekirse eğer, Gurbetci nin dolandırıldığı bu kaçıncı sefer. Osmanlı torunu kaybolmuş m eğer, Hortumcu tefeci Holding’ler gördüm. Cafer der kırk yılımız böyledir, Akıl düşündürür de mantık soyletir. Üç beş cahil çıkar Türk’ü kirletir. Uyuşturucu satan gençleri gördüm. Kırk yılımız nasıl geçti bakalım, Sevabı ile günahını tartalım. Hayırlı uğurlu yüz yıllara koşalım. Allah nasip etti kırk yılı gördüm. Karaca’yım kara kara yazarım, Vatanıma yan bakana kızarım. Diyanet’ten kaçanlara şaşarım Hizmette Diyanet Vakfını gördüm. Cafer Karaca, Harderwijk 26 | SAYI 25 | NİSAN 2011

(Bu şiir Harderwijk yaşlılarının Büyükelçiliğe yaptığı ziyarette okundu)


HDV BÜLTEN

Hollanda Diyanet Vakfı 2-5 Haziran 2011 Tarihlerinde Den Bosch’da Yapılacak Olan Multifestijn Kültür Fuarına Katılacak

H

ollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu, HDV’nin, 2009 ve 2010 yılında Hollanda’nın Utrecht şehrinde yapılan “Multifestijn Kültür Fuarına” ana sponsor olarak katılmıştı. Vakıf Yönetim Kurulu 2011 yılında Hollanda’nın Den Bosch şehrinde yapılacak olan Multifestijn Kültür Fuarına bu yıl da katılmaya karar verdi. Bilindiği üzere “Multifestijn” Hollanda İslam Merkezi Vakfı tarafından organize edilmekte olan bir Kültür Fuarı olup, her yıl ortalama yüz bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Multifestijn Kültür Fuarı’nda Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının yer aldığı bir de Hollanda Diyanet Vakfı stantı açılmaktadır. 2011 yılında üç stant da tanıtım, kitap ve kadın kolları bölümleri yer alacaktır. T.C. Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan ile birlikte Din Hizmetleri Müşaviri ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Doç. Dr. Bülent Şenay da Fuar açılışına katılarak bir konuşma yapmaktadırlar. Bu yıl ayrıca HDV Başkanı fuarda “İslamafobi” konusunda bir konferans verecektir. Hollanda İslam Merkezi Vakfı öncülüğünde organize edilmekte olan fuar, Türk ve Hollandalılar tarafından ziyaret edilmektedir. Dört gün süren fuarda hemen hemen her çeşit ürüne rastlamak mümkün. Ürün satışları çeşitli stantlarda ziyaretçilere sunulmakta, ayrıca, mehteran, Karagöz ve Hacivat, gösterileri gibi kültürel temalara da yer verilmektedir. Fuara bilet alarak giren ziyaretçilere bilet numaralarına göre çekiliş yapılarak ve ana sponsorlar tarafından çekilişte ismi çıkanlara çeşitli hediyeler verilmektedir. Hollanda Diyanet Vakfı olarak çekilişte ismi çıkan altı ziyaretçiye Diyanet yayınlarından oluşan kıymetli birer kitap seti hediye edilmektedir. NİSAN 2011 | SAYI 25 | 27


FIKIH KÖŞESİ

AFÜVV Silmek, gizlemek, bağışlamak, affetmek hakkından vazgeçmek anlamındaki a-f-v kökünden türeyen ve âfî kelimesinin mübalağalı şekli olan afüv çok affeden, çok bağışlayan demektir. Allah’ın sıfatı olarak afüvv kelimesi; Kur’ân’da 3 âyette ğafur, bir âyette kadîr kelimesiyle birlikte geçmiştir: «Şüphesiz Allah çok affeden, çok bağışlayandır.» (Hac, 22/60); «...Allah gerçekten çok affeden çok güçlü olandır.» (Nisâ, 4/149). Allah ile ilgili afüv ismi ve afâ fiilinin geçtiği âyetlerde hep kötülükleri ve günahları affetme söz konusu edilmiş, Allah’ın affettiği ve çok affedici olduğu bildirilmiş (Mâide, 5/95), insanların da aynı şekilde affetmeleri ve affedici olmaları istenmiştir (Nisâ, 4/149; Bakara, 2/109). Muttakî insanların özellikleri arasında onların «insanları affedici olmaları» zikredilmiştir (Âl-i İmrân, 3/134). Allah, tevbe ile şirk, küfür, nifak ve isyân her türlü günahları affettiği gibi tevbe etmeden de mü’min kullarının günahlarını affedebilir. Peygamberimiz (a.s.), «Allah, affedicidir (afüvv), affı sever» (Müslim, Birr, 157) buyurmuş ve «Allah’ım! Şüphesiz Sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni affet» diye dua etmiştir (Tirmizî, Deavat, 85). Allah’ın bu vasfı; «afâ - ya’fû» fiiliyle de ifade edilmiştir: «...Allah, sizin kendinize yazık etmekte olduğunuzu bildi. Böylece tevbenizi kabul etti ve sizi affetti... (afâ anküm)» (Bakara, 2/187). (İ.K.) 28 | SAYI 25 | NİSAN 2011


HDV BÜLTEN

İslam KültüründeTesbih

Kehribar

K

ehribar soyu tükenmis bir cins çam reçinesidir. Kehribar şeffaf, ateş kırmızı, sarı, siyah ve nadirde olsa yeşil renkte olabilmektedir. Yeşil olan Kehribar en kıymetlidir. Kehribar, Baltık denizi, Meksika, Romanya, Almanya ve Kanada’da çıkmaktadır. Beden ile temas ettiginde, vucuda sıçaklık verir. Gerçek Kehribar’ın en belirgin özelliği çam kokmasıdır. Kehribarın kullanıldığında bilinen bazı yararları şunlardır: - Sinir sistemini güçlendirir. -

Bedeni sağlıklı tutar.

-

Böbrek ve dalaği temizler.

-

Astım ve bronşit gibi solunum yolları hastalıklarını önler, varsa da iyileştirir.

Kehribar ayrıca gerdanlık olarak kullanılırsa guatırın oluşmasını önlediği söylenir. Küpe olarak kullanıldığında, kulak ağrılarını iyilestirir. Tesbih olarakta kehribar kullanıldığında enfeksiyon yayılmasını önler. Kolleksiyonumdan bazıları.

Yüsr üzerine işlenmiş Sarı Kehribar

Koka üzerine işlenmiş Kırmızı Kehribar

Sarı Damla Kehribar

Siyah Kehribar

Recep Erkoç (HDV Yönetim Kurulu Üyesi) NİSAN 2011 | SAYI 25 | 29


HDV BÜLTEN

AHLAKIN, DOĞRULUK ve DÜRÜSTLÜK ÜZERİNE İNŞÂSI Muhterem kardeşlerim!

Değerli Kardeşlerim!

H

utbeme, Allah’ın Resûlüne ondan daha şiddetli bir ayet gelmemiştir diye bildirilen ayeti sizlere hatırlatarak başlamak istiyorum. (Ey Resûlüm)“ O halde seninle beraber tövbe edenlerle beraber emr olunduğun gibi dosdoğru ol! Sakın aşırı da gitmeyin. Çünkü Rabbin, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir.”1 Buyurarak efendimizle beraber bütün inananlara istikameti, doğruluğu ve dürüstlüğü hayatın her alanında emretmektedir. Bir müslümanın en belirgin özelliği doğruluğu ve dürüstlüğü olmalıdır. Aziz Kardeşlerim! Başka bir ifadeyle söylersek, dışardan birilerine mü’min, müslüman deyince ilk aklına gelenleri sayarmısın dendiğinde, alınan cevabın başında doğruluk dürüstlük ve samimiyet olmalıdır. Eğer ki bir müslüman doğruluğu, hakkı hakkaniyeti, samimiyeti kendisini ayakta tutan şeyler haline getirememiş ve hukukun dışında ne şekilde hangi sebeple olursa olsun, hayatında yalan bulundurmuşsa omurgasını kırmış demektir. Omurgası kırılmış bir insan ayakta durabilir mi? Hayır. Ancak insan böyle olmakla ahlakının, dininin omurgasını kırmış demektir. Bedeni sağlam olsa, biraz daha yaşamış olsa ne anlamı vardır ki herşeyini kaybetmiş demektir. Akıllı müslüman böyle bir durumda derhal içtenlikle tövbe edip bu hatalara bir daha dönmemek üzere yüce Yaratana sığınmalı ve geçmiş hatalarının telâfisi içinde elinden gelen herşeyi yapmalıdır.

1 Hud, 112. 2 Et- Tergîb ve Terhîb, c.3, s.590

30 | SAYI 25 | NİSAN 2011

3 Müsned, V, 323;250, hadis, 39

İslam ahlakı, dürüstlüğü temel kabul etmektedir. Bu sebeple Efendimizin şu hadisine çok dikkat edelim. “Tehlikeyi doğrulukta görseniz bile doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü kurtuluş ancak ondadır”2 buyurarak doğruluğun en hayırlı neticeye götüreceğini bizlere müjdelemiştir. Ayrıca unutmayalım ki dinimiz sevgi ve samimiyet dinidir. Hiç bir müslüman öfkeye ve hırsa teslim olmamalıdır. Şeytan ve nefs kendini sıkıştırdığında derhal Allah’a sığınmalı ve O’nun nurunu talep etmelidir. Beynimize kazınmış olan şu hadisle Efendimiz “Din nasihattir, samimiyettir” kime ey Allah’ın Resûlü diye sorulduğunda O “ Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” buyurarak konumumuzu hayat akışı içerisinde nasıl ve hangi perspektiften ayarlamamız gerektiğini bizlere açıkca ifâde etmiştir. Hutbemi sevgili Peygamberimizin şu müjdeli hadisiyle bitirmek istiyorum: Bana altı konuda söz veriniz, ben de sizin cennete girmenize kefil olayım: Konuştuğunuz zaman doğru söyleyiniz, söz verdiğinizde yerine getiriniz, size emanet verildiğinde muhafaza ediniz (emniyet sahibi ve güvenilir olunuz), iffetli ve namuslu olunuz, zina etmeyiniz, bakmaya, görmeye hakkınız olmayan şeylere gözlerinizi kapatınız, elinizi, kursağınızı haramdan uzak tutunuz, kimseye zarar vermeyiniz” 3

Yunus Türkyılmaz HDV Din Görevlileri Koordinatörü


Bir Ayet, Bir Hadis-i Şerif

Ey inananlar! And olsun ki, içinizden size, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, inananlara şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir. (Tevbe Suresi 128)

56 - Ebu İbnu Kays Mûsa Abdullah e anh) anlatı l-Eş’arî (radıyallahu yor: «Hz. P eyg (aleyhissalâ tu vesselâm amber buyurdula ) şöyle gönderdiğ r: «Allah’ın benimle i bir araziye ilim ve hidâyetin m isali, d üşen y araziler va r, tabiatı g ağmur gibidir. Bazı üzeldir, su bol bitki v yu k e münbit de ot yetiştirir. Bir kısım abul eder, ğil a Onun tutt dir, ot bitirmez, ama razi var, uğu su ile s Cenab-ı Ha uyu tutar. yararlandır kk insanla ır : B u sudan ke rı hayvanları n d ileri n bir araziye ı sularlar ve ziraat ya içerler, pa da ne ot bitirir ha isabet eder ki, bu rlar. Diğer . Bu temsil in biri Alla ne su tutar ilim sâhibi h’ın dinind k ıl ın ana dela e Allah benim le gönderm let eder, böylesini yararlandır iş olduğu h ır; y id Temsilden ani hem öğrenir, hem âyetten biri de, bu öğretir. n Allah’ın be nimle gön a iltifat etmeyen de kabul etm eyen kims rdiği hidâyeti hiç eye delale t eder». (Buhârî, İl m 20 Fedail 15 ; Müslim, (2282) NİSAN 2011 | SAYI 25 | 31


T.C.

Lahey Büyükelçiliği DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ ile

HOLLANDA DİYANET VAKFI tarafından

KAMPANYASI

Dergilerimize abone olmak için; 1. Yıllık abone ücretini Bureau van Sociale Zaken adına ABN AMRO bankası, Den Haag şubesindeki 51.77.34.958 nolu hesabına yatırınız. 2. Adres bilgilerinizin yer aldığı ekteki formu doldurarak Din Hizmetleri Müşavirliğine gönderiniz veya bölgenizdeki HDV Camii Din Görevlisine veya yöneticilerine teslim ediniz. ABONELİK MÜRACAATI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SÜRELİ YAYINLARI YURTDIŞI YILLIK ABONE ÜCRETLERİ

Tarih : .......... / .......... /2011

Derginin Adı

HOLLANDA DİYANET VAKFI’NA Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından süreli yayınlar olarak çıkarılan dergilerden aşağıdakilere abone olmak istiyorum. (Abone olmak istediğiniz dergiyi/dergileri işaretleyiniz.)

1. Diyanet Avrupa Aylık Dergi (24 Avro) 2. Diyanet Çocuk Dergisi (24 Avro) 3. Diyanet Aylık Dergi (30 Avro) 4. Diyanet İlmi Dergi (20 Avro) Bir yıllık abonelik ücretini, Bureau van Sociale Zaken adına ABN AMRO bankası, Den Haag şubesindeki 51.77.34.958 nolu hesabına ödedim. Ödeme belgesinin fotokopisini ekte gönderiyorum. Adres bilgilerim aşağıda verilmiştir. Aboneliğimin bugünden itibaren başlatılmasını talep ediyorum.

Yıllık Abone Ücreti

Diyanet Avrupa Aylık Dergi

24 Avro

Diyanet Çocuk Dergisi

24 Avro

Diyanet İlmi Dergi

20 Avro

Diyanet Aylık Dergi

30 Avro

Abonenin:

Adı :....................................................................................................................................... Soyadı :....................................................................................................................................... Adresi :....................................................................................................................................... Posta Kodu :....................................................................................................................................... Şehir :....................................................................................................................................... E-mail adresi :....................................................................................................................................... Telefonu

: +31-......................................................................................................................

HDV BULTEN SAYI 25  

HDV BULTEN SAYI 25

HDV BULTEN SAYI 25  

HDV BULTEN SAYI 25

Advertisement