Page 1

Marathi News Online

Do you want to read all the latest news From Maharashtra In Marathi then Divyaz Bhasakr will provide you Online news in Marathi language.

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


Marathi News ajnath Singh Advise To Uddhav Try To Attempt Mns Joins In Mahayuti

नवी द िदिल्ली- िशिवसेनेचे द पक्षप्रमख ु द उद्धव द ठाकरे द यांनी द भाजपचे द राष्ट्रीय द अध्यक्ष द राजनाथ द िसंह द यांची द आज द िदिल्लीत द भेट द घेतली. िदिल्लीत द सम ु ारे द 40 िमिनटे द या द दिोघांची द भेट द चालली. राज्यात द महायुती द व द लोकसभेच्या द पाश्वर्श्वभम ू ीवर द ही द भेट द झाल्याचे द कळते. याचबरोबर द महायत ु ीत दमनसेला दघेण्याचा दप्रयत्न द करा, असा द सल्ला द राजनाथ द िसंह द यांनी दउद्धव दयांना दिदिला.

:Read more- //divyamarathi.bhaskar.com/


Marathi News US Based Muslim Outfit Upload Muzaffarnagar Roit Video

नवी द िदिल्लीमुजफ्फरनगर द दिं गलीवरून द आता द राजकीय द कटकारस्थाने द रचण्याची द तयारी द जोरदिार द सरु ु द आहे . राष्ट्रीय द स्वयंसेवक द संघाद्वारे द (आरएसएस) 'मुजफ्फरनगर द दिं गल' शीषकर्षकाचे द एक द मॅगझीन द वाटल्यानंतर दआता दएका दमिम ु स्लम द संघटनेद्वारे द 'मज ु फ्फरनगर द ब्लीड' नावाचा द एक द िम व्हिडओ द अपलोड दकेल्याची दबाब दपुढे द आली द आहे .

Read more- //divyamarathi.bhaskar.com/


If you want to Read More News About Sports then visit At:-

Read more at http://divyamarathi.bhaskar.com/

You Can Also Visit At our Face Book page :- https://www.facebook.com/diyamarathi Twitter :- https://twitter.com/diyamarathi

Thanks For Given your valuable Time Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/

Marathinews  
Marathinews