Page 1

Marathi News Online

Do you want to read all the latest news From Maharashtra In Marathi then Divyaz Bhasakr will provide you Online news in Marathi language.

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


Marathi News BJP Activists Wore Saffron Gandhi Caps Party Leader Raise Question

अहमदाबाद- आम आदमी पक्षाच्या वाढत्या लोकप्रियतप्रियतेमुळे प्रििसिद्धीपासिून दरू जात असिलेल्या नरे द्र मोदींनी मुिम स्लम सिमुदायाचे सिमथनर्थन िमळियतवण्याचा जोरदार खाटाटोप चालियतवला आहे . यासिाठीचा पिहला प्रियत्न म्हणन ू मंगळवारी मोदींनी अिभिनेता सिलमान खानला घरी िनमंित त्रित कप्रेले. सिलमान सिध्या त्याच्या 'जय हो' या 24 जानेवारीला प्रिदिशिर्थत होत असिलेल्या िचत्रिपटाच्या प्रिमोशिनसिाठी अहमदाबादमध्ये आहे .

:Read more- //divyamarathi.bhaskar.com/


Marathi News Rahul Gandhi's Interview With Dainik Bhaskar

43 वषीय राहुल गांधींकप्रडे एकप्र दृष्टिम ष्टकप्रोन आहे . त्यांच्या मते, दे शिाच्या लोकप्रसिंख्येत सिवार्थिधकप्र तरुण आहे त. त्यांना रोजगारासिह परु े शिा पायाभित ू सिियतु वधा उपलब्ध कप्ररून दे णे गरजेचे आहे . यासिोबत ियतवकप्रासिदरही वाढला पािहजे. सिवार्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रित्येकप्राला घर असिावे, पोटभिर अन्न िमळावे.

Read more- //divyamarathi.bhaskar.com/


If you want to Read More News About Sports then visit At:-

http://divyamarathi.bhaskar.com/sports-news/

You Can Also Visit At our Face Book page :- https://www.facebook.com/diyamarathi Twitter :- https://twitter.com/diyamarathi

Thanks For Given your valuable Time Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/

Marathi news  
Advertisement