Page 1

If you want to Read More News About Sports then visit At:http://divyamarathi.bhaskar.com/spo Do you want to read all the latest news From Maharashtra In Marathi then Divya Bhasakr will provide you Online news in Marathi language.

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


West Bengal In UnfortUne : rape sUffered gIrl and 16 ChIldren death

नववषाच्च् र्षा याच् प्राच्रंभीच दोन दद ु ै वी घटनाच्न ं ी पश्चिम श्चम बंगाच्ल हाच्दरलाच् आहे . नववषाच्च् र्षा याच् पश्चिहल्याच् िदवशी साच्मिू हक अत्याच्चाच्राच्तील पश्चीिडित तरुणीचाच् मत्ृ यू आिण गेल्याच् दोन िदवसाच्ंत माच्लदाच् शहराच्त 16 बाच्लके दगाच्वल्याच्ने राच्ज्याच्तील राच्जकीय व साच्माच्िम जक वाच्ताच्वरण ढवळून िनघाच्ले आहे .

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


speCUlatIon dr.ManMohan sIngh May gIve resIgnatIon for rahUl

पश्चंतप्रधाच्न मनमोहनिसंग 3 जाच्नेवाच्री रोजी सकाच्ळी 11 वाच्जताच् पश्चत्रकाच्र पश्चिरषद घेणाच्र आहे त. हाच् आधाच्र माच्नन ू माच्ध्यमाच्ंतील एकाच् गटाच्ने िसंग राच्जीनाच्माच् दे त असल्याच्ची बाच्तमी चाच्लवली. Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


prIMe MInIster offICe rejeCted to open vajpeyIModI letter dUrIng gUjrat rIot 

2002 च्याच् गज ु राच्त दं गलीच्याच् काच्ळाच्त तत्काच्लीन पश्चंतप्रधाच्न अटल िबहाच्री वाच्जपश्चेयी व गज ु राच्तचे मुख्यमंत्री नरे द्र मोदी याच्ंच्याच्तील पश्चत्रव्यवहाच्र जाच्हीर करण्याच्स पश्चंतप्रधाच्न काच्याच्र्षालयाच्ने (पश्चीएमओ) नकाच्र िदलाच् आहे .

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


latest neWs In MarathI Why the pM deCIded to Break hIs sIlenCe

पश्चंतप्रधाच्न मनमोहनिसंग याच्ंनी आज चप्ु पश्ची तोडित आगाच्मी िनवडिणुकीनंतर पश्चंतप्रधाच्नपश्चदाच्साच्ठी इच्छूक नसल्याच्चे स्पश्चष्ट केले. याच्चाच् सरळ सरळ अथ र्षा आगाच्मी िनवडिणक ु ीनंतर ते पश्चंतप्रधाच्नपश्चदाच्च्याच् स्पश्चधेत राच्हाच्णाच्र नाच्हीत असाच् आहे . Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


If you want to Read More News About Sports then visit At:-

http://divyamarathi.bhaskar.com/sports-news/

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/

Latest news in india in marathi  

पंतप्रधान मनमोहनसिंग 3 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहेत. हा आधार मानून माध्यमांतील एका गटाने सिंग राजीनामा देत असल्याची...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you