Page 1

If you want to Read More News About Sports then visit At:http://divyamarathi.bhaskar.com/sports-news

Do you want to read all the latest news From Maharashtra In Marathi then Divya Bhasakr will provide you Online news in Marathi language.

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


Manikran Singhal'S artical On MOney MangeMent

सारिरिकार िवित्तीय िनियोजनिबारबत िविचाररि करिते आहे . जीविनिारत सविर्व कारही िमिळारविे अशी ितची इच्छार आहे . िवित्तीय िनियोजनिारमिुळे जीविनिारत सविर्व कारही िमिळे ल, असे ितनिे गह ृ ीत धरिले होते. Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


inSert cOin, get railway ticket

निविी िदिल्ली : अत्यंत गदिीच्यार रिे ल्विेस्थारनिकारविरि ितकीट खरिे दिीसारठी कारय िदिव्यारतूनि जारविे लारगते, यारचार अनिुभवि प्रत्येकारच्यार गारठी आहे च. प्रविारशारंची निेमिकी हीच अडचण दिरिू करिण्यारसारठी अशार स्थारनिकारविरि ऑटोमिॅिटक ितकीट व्हे िडंग मिशीनि (एटीव्हीएमि) लारविण्यारत आल्यार होत्यार. Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com


17 Percent hike in Bank DePOSit, SwaP winDOw Facility increaSeS thiS

िरिझर्व्हर्व बॅक फ इंिडयारच्यार पंधरिविड्यारच्यार मिारिहती अहविारलारनिुसाररि 13 िडसेबरिपयर्यंत ठे विी 75,24,217 कोटी रुपयारंविरि गेल्यार आहे त. अगोदिरिच्यार विषारर्वत यारच कारलारविधीत 64,30,998 कोटी रुपयारंचे ठे विी संकलनि झर्ारले होते. Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com


BOOMing in Share Maket विारयदिार सौद्यारंच्यार शेविटच्यार िदिविशी इतरि कळीचे मिुद्दे निसतारनिारही गरु ु विाररिी शेअरि बारजाररिारत तेजी िदिसूनि आली. सेन्सेक्स 41.88 अंकारंनिी विारढूनि 21,074.59 विरि पोहोचलार. िनिफ्टीनिे 10.50 अंकारंच्यार कमिारईसह 6278.90 ही पारतळी गारठली. Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com


If you want to Read More News About Sports then visit At:-

http://divyamarathi.bhaskar.com/sports-news/

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/

Latest business news today in marathi  
Latest business news today in marathi  

" सारिका  वित्तीय नियोजनबाबत विचार करते आहे. जीवनात सर्व काही मिळावे अशी तिची इच्छा आहे. वित्तीय नियोजनामुळे जीवनात सर्व काही मिळेल, असे...

Advertisement