Page 1

Marathi News Online Do you want to read all the latest news From Maharashtra In Marathi then Divya Bhasakr will provide you Online news in Marathi language.

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


Shilpa Shetty Proves To Be Yummiest Mummy Of India

अभिभिनेत्री शिशिल्पा शशिेट्टीकंु द्रा शआपल्या श आरोग्यािविषयी शनेहमी श खप ू शजागरूक शअभसते. मुलगा शिविविानला शजन्म श िदिल्यानंतर शविाढलेले श अभितिरक्त शविजन शितने श एका शविषार्षाच्या शआत श कमी शकेले शआहे .


Marathi News

Reason Behind Hrithik Suzanne Divorce

ऋतितक शरोशिन शआिणि श सझ ु ान शयांचे शपतीपत्नीचे शनाते शतट ु ल्याने श त्यांच्या शअभल्पवियीन श मल ु ांविर शत्याचा शविाईट श पिरणिाम शहोणिार शआहे . मल ु शं िनरागस शआिणि श िनरपराध शअभसतात श आिणि शसविार्षात शमोठी श िशिक्षा शत्यांनाच शिमळते. Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


If you want to Read More News About Sports then visit At:-

http://divyamarathi.bhaskar.com/sports-news/

You Can Also Visit At our Face Book page :- https://www.facebook.com/diyamarathi Twitter :- https://twitter.com/diyamarathi

Thanks For Given your valuable Time

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/

Latest bollywood news in marathi  
Latest bollywood news in marathi  
Advertisement