Page 1

If you want to Read More News About Sports then visit At:http://divyamarathi.bhaskar.com/sports-news

Do you want to read all the latest news From Maharashtra In Marathi then Divya Bhasakr will provide you Online news in Marathi language.

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


Karina Kapoor interview

.

यश-अपयशाच्या िचिंतेपासून आपण मुक्त असल्याचिे अिभिनेत्री करीना कपूरने म्हटले आहे . गेल्या काही िदिवसांपूवी प्रदििशर्शित झालेला करीनाचिा ‘गोरी तेरे प्यार मे ’ हा िचित्रपट दिणकून आपटला होता. मात्र, यामुळे आपण िनराश नसल्याचिेही करीनाने स्पष्ट केले आहे .

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


Salman Khan top ControverCieS सध्या इंडस्ट्रीत ज्या अिभिनेत्याचिी बरीचि चिचिार्शि आहे तो अिभिनेता म्हणजे सलमान खान. शाहरुख खानबरोबरचिी गळाभिेट असो िकंवा िहट अँड रन केस, संपूणर्शि मीिडयात सलमानचि छा गया है ... तीन िदिवसांनी म्हणजे 27 िडसेबर रोजी बॉलिलवूडच्या या दिबंगचिा वाढदिदिवस आहे . Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com


Bollywood Froud CaSe hardeoSing arreSte अिभिनेता सलमान खानला गोळीबाराच्या खोट्या घटनेत अडकवण्याचिा कट रचिल्याप्रकरणी पोिलसांनी एका िचित्रपट िनमार्शिता आिण त्याच्या भिाच्याला अटक केली आहे . िनमार्शिता हरदिे विसंग यांनी स्वत:वर हल्ला झाल्याचिी तक्रार पोिलस ठाण्यात केली होती. Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com


Bigg BoSS 7: ShoCKing piCtureS oF ajaz Khan, Sangram Singh and vj andy िबग बॉलसचिे सातवे पवर्शि आता अंितम टप्प्यावर येऊन पोहोचिले आहे . या स्पधेत शेवटच्या टप्प्यात पोहोचिलेले स्पधर्शिक ही स्पधार्शि िजंकण्यासाठी शक्य िततके सवर्शि प्रयत्न करत आहे त. तिनषा आिण गोहरसह एजाज खान, संग्राम िसंग आिण व्हीजे अँडी यांनी दिे खील अंितम फेरीपयर्यंत मजल मारली आहे .

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com


If you want to Read More News About Sports then visit At:-

http://divyamarathi.bhaskar.com/sports-news/

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/

Latest bollywood news in marathi  

यश-अपयशाच्या चिंतेपासून आपण मुक्त असल्याचे अभिनेत्री करीना कपूरने म्हटले आहे

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you