Page 1

Marathi News Online Do you want to read all the latest news From Maharashtra In Marathi then Divyaz Bhasakr will provide you Online news in Marathi language.

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


Marathi News Board For Cricket Contorl In India

द ु ब ई - आं त रराष्‍ ट्र ीय िकेक्रि के ट परिरषदे ने (आयसीसी) मं ग ळवारी घे तले ल्या िनणयर्ण यानं त र आता भारत, इं ग्लं ड आिणय ऑस्ट्रे िलयाचा जागितक िकेक्रि के टमध्ये दबदबा वाढणयार आहे .

:Read more- //divyamarathi.bhaskar.com/


Marathi News IPL Session Seven: Yuvi, Sahewag And Other 31 Players Get Two Crore

नवी द िदिल्ली द - इंडिडियन द प्रीिमियर द लीगच्या द (आयपीएल) सातव्या द पवार्वाचे द पडिघमि द वाजायला द सुरुवात दझाली दआहे . या दपवार्वात दआपल्या दकौशल्याचे द प्रदिशर्वान दकरणासाठी दसज्ज दअसलेल्या द 10 दिे शांडतील द 233 खेळाडिूच ंड ी द सूची द जाहीर द करण्यात द आली द असून द भारताचा द स्फोटक द फलंडदिाज दवीरे द्र दसेहवाग दआिण दयुवराजिसंडग दयांडची दबोली दप्रियेक्रियेसाठीचे दआधार दमिूल्य दसुमिारे द 2 कोटी दरुपये दिनधार्वािरत दकरण्यात दआले दआहे .

Read more- //divyamarathi.bhaskar.com/


If you want to Read More News About Marathi news then visit At:-

Read more at http://divyamarathi.bhaskar.com/

You Can Also Visit At our Face Book page :- https://www.facebook.com/diyamarathi

Twitter :- https://twitter.com/diyamarathi

Thanks For Given your valuable Time Read morehttp://divyamarathi.bhaskar.com/

Cricket update in marathi