Page 1

If you want to Read More News About Sports then visit At:http://divyamarathi.bhaskar.com/sp Do you want to read all the latest news From Maharashtra In Marathi then Divya Bhasakr will provide you Online news in Marathi language.

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


Still Now Pak Military with Me, Parvez MuShraff ClaiM इस्लामाबाद पािकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती व लष्किरप्रमुख परवेझ मुशर्रर्र फ यांनी राजकिारणात पुन्हा एकिदा सक्रिक्रिय होण्याचे सक्रंकिेत दे त पािकिस्तानी लष्किर अद्यापही माझ्याच मागे असक्रल्याचा दावा ठोकिला आहे .

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


kShaMa SawaNt aPPoiNted oN Seatal City CouNCil

न्यूयॉर्किर्र - मळ ू भारतीय क्षमा सक्रावंत (41) यांची िसक्रएटलच्या िसक्रटी किौन्सिलवन्सक्रलवर िनवड झाली आहे . दे शर्भरात ज्या मोजक्या सक्रोशर्ािलस्टची िनवड झाली त्यात क्षमा यांचा सक्रमावेशर् आहे . 1 जानेवारीपासक्रन ू त्या स्थािनकि किौन्सिलवन्सक्रलमध्ये ‘सक्रोशर्िलस्ट अल्टरनेिटव्ह पाटी’चे प्रितिनिधित्व किरतील. Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


BoMB BlaSt iN ruSSia, 18 killed aNd 50 iNjured

मॉर्स्किो - रिशर्याच्या व्होल्गाग्राड शर्हरातील रे ल्वेस्थानकिात आत्मघाती हल्लेखोराने घडवून आणलेल्या स्फोटात िकिमान 18 नागिरकि ठार झाले. दप ु ारी 12.45 वाजता झालेल्या या स्फोटात 50

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


40 Meter loNg tuNNel digged for SMuggliNg iN ChiNa किाळ्या धिंद्याला अिधिकि बळकिटी दे ण्यासक्राठी तस्किरांनी हाँगकिाँगपासक्रन ू ते शर्ेनजेनपयर्यंत 40 मीटर लांबीचे भय ु ार खोदल्याची घटना चीनमध्ये उघडकिीसक्र आली आहे . शर्ेनजेन प्रांतातील एकिा मोडकिळीसक्र आलेल्या गॅरेजमधिन ू हे भय ु ार खोदण्यात आले होते..

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


If you want to Read More News About Sports then visit At:-

http://divyamarathi.bhaskar.com/sports-n

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/

Business news in marathi  

पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती व लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी राजकारणात पुन्हा एकदा सक्रिय होण्याचे संकेत देत पाकिस्तानी लष्कर अद्यापही माझ्...

Business news in marathi  

पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती व लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी राजकारणात पुन्हा एकदा सक्रिय होण्याचे संकेत देत पाकिस्तानी लष्कर अद्यापही माझ्...

Advertisement