Page 1

©WZTvW

ýcnW¥W & AcI L XR¨W©W¥WW 34 AcXP©W ¥WrKTyWW X£Wk»PoW ¥W¬¦WW

TWÈRTc , ¡WW§W, ¡WW§WyW¡WZT, AO¨WW§WWBy©W, ¨Wc©WZ, X©WNY§WWBN, ¡WY¡W§WhR X¨W©vWWT M¡WN¥WWÈ ¤WW©IT y¦WaM . ©WZTvW TWs¦W¥WW ¨WPhRTW, A¥WRW¨WWR Lc¨WW äWVcTh¥WW PcÂo¦WZ AyWc XrWIZyWoWZXyW¦WWyWh ¨WW¨WT ¨WI¦Whg Kc. ©WZTvW¥WW VLZ Ac Å©wWXvW yWwWY. LhIc, AW¨WY Å©wWXvW yWVY AW¨WY äWIc vWc¨WZ nWhÂnWWTYyWc IVY äWIW¦W vWc¥W yWwWY. Ic¥WIc, äWVcT¥WW ¡WWX§WIWyWc ¥WUY TVc§WW ¥WrKTyWW X£Wk»PoW¥WW AW Pco ¦WZ AyWc XrWIZyWoWZXyW¦WWyWW ¨WW¦WT©W Sc§WW¨WY äWIc vWc¨WW AcXP©W ¥WrKTyWW L X£Wk»PoW (Ev¡WX²W ©wWWyW) L ¥WV²W¥W yWYIUY TéWW Kc. VW§W¥WW AcI L XR¨W©W¥WW ¡WWX§WIWyWc 34 LcN§WW X£Wk»PoW ¥W¬¦WW VvWWÂ, vWc¥WW ¥Wc§WcXT¦WWyWW ¥WrKThyWZ AcI¡WuW yWVY ¡WTÂvWZ 40 NIW LcN§WW AcN§Wc 13 X£Wk»PoW AcXP©W ¥WrKTyWW VvWWÂ. nWW©W ITYyWc TWÈRTc MhyWyWW ¡WW§W, ¡WW§WyW¡WZT vWc¥WL AO¨WW§WWBy©W, ¨Wc©WZ, X©WNY§WWBN AyWc ¡WY¡W§WhR Lc¨WW ¡WhäW X¨W©vWWT¥WWÈwWY AW X£WkXPÂoW ¥WUY AW¨WvWW ¡WWX§WIWyWW AWTho¦W X¨W¤WWoWyWc ¥WWwWc vWh LhnW¥W F¤WZ wW¦WZ Kc ¡WTÂvWZ AW AcXP©W ¥WrKT rWhnnWW ¡WWuWY¥WW L ¡WcRW wWvWW VhC §WhIhAc ¡WuW ¡WhvWWyWW pWTh¥WW rWhnnWZ ¡WWuWY L¥WW yWVY wWW¦W vWc ¥WWNc ©WrWcvW TVc¨WZ ¡WPäWc. ¥Wc§WcXT¦WWyWY ¥WWMW ¥WaIvWY rWh¥WW©WWyWY vWZ ¡WaTY wWC rWaIY Kc. V¨Wc XäW¦WWUWyWY äWÝAWvW wWC Kc. AcN§Wc, ¥Wc§WcXT¦WWwWY XyWTWÂvW wWC Vh¦W vWc¨WZ oWuWY äWIW¦W vWc¥W Kc, ¡WuW PcÂo¦WZ AyWc XrWIZyWoWZXyW¦WWyWc ¥WWNc äWVcT¥WW Ac§WW¥WWgÂoW Å©wWXvW Kc, vWc¨WW ©WÂIcvW ¥WUY TéWW Kc. ¡WWX§WIWAc £Wc XR¨W©W ¡WVc§WW L ¨WªWhg ¡WVc§WW ITWvWY £WZxW¨WWXT¦WW ©WSWC Ma£WcäW vW¥WW¥W MhyW¥WW AcI ©WWwWc KcPY VvWY. vWc¥WW AWTho¦W X¨W¤WWoWyWW ©WSWC IW¥WRWThyWY ©WWwWc SWB§WcXT¦WW X¨W¤WWoWc (yW¨WZ yWW¥W ¨WY£WYPY©WY X¨W¤WWoW) óWTW ¥Wc§WcXT¦WW-Pco ¦WZ-SW¦W§WcXT¦WW Lc¨WW ThoWyWY E²W¡WX²W ANIW¨W¨WW AX¤W¦WWyW ¡WuW ©WWwWc LhPY RYxWZ VvWZÂ. vWc¥WW AW¨WW ThoWyWc Sc§WW¨Wc vWc¨WW ¥WrKThyWW X£Wk»PoWyWc äWhxWYyWc yWWäW IT¨WW ¥WWNc AcI L XR¨W©WW¥WW ©WWvWc¦W MhyW¥WW ¥WUYyWc IZ§W 7610 pWTh¥WW ByNlWPh¥WcX©NI ©W¨Wec ITW¦Wh VvWh. vWc¥WW 18030 LcN§WW X£WÊT»PoW ©¡WhN Ic s¦WW ¥WrKTyWY Ev¡WX²W VhC äWIc vWc¨WY Lo¦WWAc vW¡WW©W ITWC VvWY. vWc¥WWÂwWY 34 ©wWUhAc ¡WhXMXN¨W X£Wk»PoW ¥W¬¦WW VvWWÂ, AcN§Wc Ic v¦WW ¤WTW¦Wc§WW ¡WWuWY¥WW ¥WrKTyWW ¡WhTW VvWWÂ.

40 NIW X£Wk»PoW ¥WW¯W AcXP©W ¥WrKTyWW yWYI¬¦WWÂ! AcI L XR¨W©W¥WW ¡WWX§WIWAc Lc 34 Lo¦WWAc ¡WhXMXN¨W X£Wk»PoW äWhxWYyWc vWcyWh yWWäW I¦Whg VvWh. vWc¥WW 13 X£Wk»PoW AcXP©W ¥WrKTyWW VvWWÂ, vWc¨WZ ¡WWX§WIWyWZ AWTho¦W X¨W¤WWoW IVc Kc. Ay¦W 7 X£Wk»PoW AcyWhXSX§W©W ¥WrKTyWW Ic Lc VWwWY¡WoWWyWh ThoW Sc§WW¨WY äWIc Kc, vWcyWW VvWWÂ. s¦WWTc ¥W§WcXT¦WWyWh E¡Wó¨W ITY äWIc vWc¨WW m¦Wa§Wcm©W ¥WrKTyWW AcI¡WuW X£Wk»PoW yWVvWWÂ. AcN§Wc, AcXP©W ¥WrKTyWW L X£Wk»PoW ¨WxWWTc Vh¨WZ Ac »rWvWWyWh X¨WªW¦W Kc, vWc¨WZ yWIWTY yWVY äWIW¦W. ¡WWX§WIWyWY ©WWwWc §WhIhAc ¡WuW ¡WhvWWyWW pWTh¥WW rWhnnWW ¡WWuWYyWh ¤WTW¨Wh yWVY wWW¦W (AcXP©W ¥WrKT SmvW rWhnnWW ¡WWuWY¥WW L wWW¦W Kc) AcyWh n¦WW§W TWnW¨Wh ¡WPäWc, vWc¨WZ AWTho¦W AXxWIWTY Ph. Vc¥WÂvW Rc©WWCyWZ IVc¨WZ VvWZÂ.

PcÂo¦WZyWW Ic©W RcnWWC TéWW Kc, §WhIh ¡WuW ©WrWcvW TVc ^ VW§W¥WW Pco ¦WZyWW äWÂIW©¡WR Ic©W LuWWC TéWW Kc, XrWIZyWoWZXyW¦WWyWW Ic©W yWwWY RcnWWvWW. A§W£W²W, oWvW ¨WªWgyWY vWZ§WyWWAc Å©wWXvW nWa£W L ©WWTY Kc. A¥Wc vWh ByNlW Ph¥WcX©NI AyWc AcXyN§WW¨We§W AcÅmNX¨WNY ITY L TéWW Kc, ¡WTÂvWZ AcXP©W ¥WrKT rWhnnWW ¡WWuWY¥WW AyWc pWTh¥WW L wWvWW VhC §WhIh ¡WuW wWhPY IWUø TWnWc vWh ¨WxWWTc ©WWÜ TVc.> Ph. Vc¥WÂvW Rc©WWC, AWTho¦W AXxWIWTY

PcÂo¦WZ, XrWIZyWoWZXyW¦WWwWY £WrW¨WW §WhIh äWZ ITY äWIc? @ pWT-AhXS©WyWY AW©W¡WW©W rWhnnWW ¡WWuWYyWh ¤WTW¨Wh wWvWh ANIW¨Wc @ ÎYMyWY Nlc, ¡WWuWYyWW ¥WWN§WW ¥WZI¨WWyWZ ¡WXuW¦WWÜÂ, AcTIyPYäWyWyWY ýUY, AcTIZ§WT Lc¨WW ©wWUhAc ¡WWuWY yWVY ¤WTW¦W vWc x¦WWyW TWnW¨WZ ¡WPäWc. @ pWT¥WW Ic pWTyWY AW©W¡WW©W yWIW¥WY rWYL¨W©vWZyWh XyWIW§W ITY Rc, LcwWY vWc¥WW ¡WWuWY ¤WTW¨WWwWY ¥WrKTyWZ X£Wk»PoW wWvWZ ANIc @ ¡WhvWWyWW pWT¥WW XR¨W©W RTX¥W¦WWyW ¥WrKT ITPc (Ic¥WIc, Pco ¦WZ Ic XrWIZyWoWZXyW¦WW Sc§WW¨WvWW AcXP©W ¥WrKT XR¨W©WyWW ©W¥W¦W¥WW L ITPc Kc. AcN§WZ L yWVY ¥WrKT ¥WW¯W 15 ¥WYNTyWY X¯Ws¦WW¥WW L FPY äWIvWW Vh¦W, vW¥WWTY AW©W¡WW©W RcnWWvWW ¥WrKTyWY E²¡WX²W ¡WuW vW¥WWTY AW©W¡WW©W L wWC VhC äWIc) AcN§Wc ¥WrKTyWh E¡WϨW LuWW¦W vWh ¡WWX§WIWyWY MhyW AhXS©W¥WW AcXyN§WW¨We§W AcÅmNX¨WXN ¥WWNc SXT¦WWR ITc.

AVÃ SXT¦WWR ITh vW¥WWTY pWTyWY AW©W¡WW©W ¥WrKTyWW X£WkXPÂo©W RcnWW¦W vWh AW yWÈ£WT E¡WT SXT¦WWR ITY äWIh Kh.

¨WTWKW : 9724346030-31-32-33 ©WcyNl§W : 9724346019-20 AO¨WW : 9724346015 wWY 18 TWÂRcT : 9724346025-26 X§W£WW¦WvW : 9724346049-50-51-52 IvWWToWW¥W : 9724346011 wWY 13 ExWyWW : 9724346060-61

vWyWc nW£WT Kc Ic ¥WcÄ ¨WcIcäWyW¥WWÈ äWZÈ I¦WZf, VcÄ?

¤WWOcyWW nWWvWc VW§W¥WWÈ Tc§W¨Wc nWWPY X£WkL ¡WT oWPeT ¥WZI¨WWyWY IW¥WoWYTY rWW§WY TVY Kc. vWcyWc ¡WXTuWW¥Wc ¥WZÈ£WC-A¥WRW¨WWR ÝN ¡WTwWY ¡W©WWT wWvWY NlcyWhyWY Å©¡WP pWNWP¨WWyWh AWRcäW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc. ýcIc AW IW¥WoWYTYyWc IWTuWc AyWcI NlcyWh ¥WhPY rWW§WY TVY Kc.

AcT AcXäW¦WW ¢§WWBN ¥WWNc XP©Wc.¥WWÈ ©WZTvW AW¨WäWc ©WZTvW & ©WZTvWyWc ¨WxWZ AcI AcT§WWBy©WyWY

AcT IyWcXINX¨WNY ¥WUc vWc¨WW ©WÈýoc Wh ¨WxWZ ELUW £Wy¦WW Kc.NWNW oWkZ¡Wc V©vWoWvW ITc§WY AcT AcXäW¦WW oWZLTWvW¥WWÈ nWW©W ITYyWc ©WZTvW¥WWÈ S§WWBN äWÝ IT¨WW ¥WWNc ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRYyWc ¥WU¨WW ¥WWÈoWc Kc Ac¨WZÈ AWxWWT¤WavW ©WZ¯Wh ¡WW©WcwWY ýuW¨WW ¥W¬¦WZÈ Kc. ¥W§WcXäW¦WWyWY AcT§WWBy©W I ¡ WyWYAc vWWLc v WT¥WWÈ ¤WWTvW¥WWÈ AcTIyWcXINX¨WNY ¥WWNc NWNW oWkZ¡W ©WWwWc VWwW X¥W§WW¨¦WW Kc.xWY ©WxWyWg oWZLTWvW rWc¥£WT AhS Ih¥W©Wg ¡WW©WcwWY ýuW¨WW ¥WUc§WY X¨WoWvW ¥WZL£W AcT AcXäW¦WWAc rWc¥£WTyWc ¡W¯W §WnWYyWc oWZLTWvW¥WWÈ AW¨W¨WW ¥WWNcyWh AcLyPW ¥WhI§¦Wh Kc AyWc ¥WZn¦W¥WȯWY ¥WhRYyWc ¥WUYyWc oWZLTWvW¥WWÈ AcTIyWcXIN¨WYNY AW¡W¨WW ¥WWNcyWY Ev©WZIvWW RäWWg¨WY Kc. AcT AcXäW¦WW £WcoÄ §WhT E¡WTWÈvW RcäW¤WTyWW äWVcTh ©WWwWc ©WZTvWyWc ýcP¨WW ¥WWÈoWc Kc.ýuW¨WW ¥WUc§WY X¨WoWvW ¥WZL£W ýc £WxWZ ©WWÈoWh¡WWÈoW ¡WWT EvWTäWc ¡WKY äWÝAWvW¥WWÈ AcT AcXäW¦WW ©W¡vWWV¥WWÈ £Wc XR¨W©W Ic rWWT XR¨W©W S§WWBN äWÝ ITäWc.©WȤW¨WvW XP©Wc¥£WTyWW ¡WVc§WWÈ ©W¡vWWV¥WWÈ AcT AcXäW¦WWyWW AXxWIWTYAh ©WZTvW AW¨Wc vWc¨WY ¨WIY Kc.

©WÈvWhªW, NWB¥©W ©I¨WcT X£W§PT AyWc Ncm©W. ¡WcQY TWxWc ˜W.X§W ¡WT ITyWh ©W¨Wcg ¤WW©IT y¦WaM . ©WZTvW

XR¨WWUY £WWR s¦WWÈ ©WX¨Wg©W NcI©W X¨W¤WWoWc ITrWhThyWc ©WWuW©WW¥WWÈ §Wc¨WWyWY äWÝAWvW ITY Kc v¦WWÈ AWLc ByI¥WNcm©W X¨W¤WWoWc ¡WuW XR¨WWUY £WWRyWh ¡WVc§Wh ©W¨Wcg I¦Whg VvWh. AWLc TcyL-6 AyWc TcyL-4 óWTW X£W§PT AyWc Ncm©WNWB§W ¡WcQYyWc v¦WWÈ ©WT¨Wc IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. AXxWIWTYAh äWZÿ¨WWTyWY ©WWÈLc yWYI¬¦WW Vh¨WWwWY AW¨WvWYIW§W äWXyW¨WWTc TýyWW XR¨W©Wc ¡WuW ©W¨Wcg rWW§WZ TVcäWc. AWBNYyWW rWYS IX¥WäWyWT oWZÈLyW X¥WÕWAc XR¨WWUY £WWR ©W¨WcgcyWY SWB§W ¡WT ©WXV IT¨WWyWY äWÝ I¦WZf Kc. AWLc TcyL-6 AyWc TcyL-4yWW AcXPäWyW§W IX¥WäWyWT PY.¨WY.X©WÈVyWY XyWoWTWyWY VcOU ©W¨Wcg ITW¦Wh VvWh. Lc¥WWÈ TcyL-6yWY NY¥Wc EvWTWuW nWWvWc ©WÈvWhªW X£W§PT oWk¡Z W AyWc ¡WT¨WN ¡WWXN¦WW nWWvWc NWB¥©W ©I¨WcT X£W§PTyWc v¦WWÈ vW¡WW©W äWÝ ITY VvWY. VW§W AXxWIWTYAh £WÈyWc X£W§PThyWY AhXS©W AyWc ©WWBN ¡WT vW¡WW©W ITY TéWW Kc. AhXS©WwWY ¥WUY AW¨Wc§WWÈ IWoWUh AyWc

AXxWIWTYAh STY nWcPºvWhyWc ¥WUäWc

nWcPºvWh nWcvWYyWY L¥WYyW ¨WcrWYyWc vWcyWY ¡WT ¤WT¨WW¡WW¯W IcX¡WN§W oWcByW Ncm©W ¤WTvWW yW Vh¨WWwWY AWBNY AXxWIWTYAhAc vW¥WW¥W ©WWwWc X¥WXNÂoW IT¨WWyWY äWÝAWvW ITY VvWY. AoWWE 6-10-2013yWW ThL £WWTPh§WY¥WWÈ ¥WYNÃoW ¥WUY VvWY V¨Wc £WYø X¥WXNÂoW 24¥WY yW¨Wc¥£WTc £WWTPh§WYyWW L E¥WTnW oWW¥WyWW ¡WWNYRWT Vh§W¥WWÈ ¦WhýyWWT Kc.

R©vWW¨WcýcyWY vW¡WW©W rWW§WY TVY Kc. £WZXIÂoWyWY X¨WoWvWh ¡WuW AXxWIWTYAh vW§WWäWY TéWW Kc. AWLc L TcyL-4yWY NY¥W óWTW TÃoWThP TpWZI¹U ¥WWIcgN¥WWÈ AW¨Wc§WY TWxWc ˜W.§WY. yWc v¦WWÈ vW¡WW©W ITY VvWY. Ncm©WNWB§WyWW xWÈxWW ©WWwWc ©WÈIUW¦Wc§WWÈ AW ¨Wc¡WWTYyWY AhXS©W ¡WT AXxWIWTYAh ©NhIyWY rWIW©WuWY ITY TéWW Kc. TpWZI¹U ¥WWIcgN¥WWÈ AWBNYyWY NY¥W ¡WVhÄrWvWW L IcN§WWȦW ¨Wc¡WWTYAhAc N¡WhN¡W R¹IWyWh £WÈxW ITY RYxWY VvWY.

©WZTvW-©WW¦WuW ¨WrrWc rWW§WZ NlcyWc ¦WW¯WYAhyWc SNIWTY §WaÈN ©WZTvW & äWZÿ¨WWTc ©W¨WWTyWW ©WWPW ¡WWÈrW ¨WWo¦Wc ©WZTvWwWY NlcyW E¡WP¦WW £WWR ¯WuW LcN§WW Aýu¦WW B©W¥WhAc LTyW§W IhrW¥WWÈ ¦WW¯WYAhyWc SNIW¦WWg £WWR ¦WW¯WYAh ¡WW©WcwWY Lc IWÈB ¥W¬¦WZÈ vWc §WaÈNY §WYxWZÈ VvWZÈ. ©WZTvWwWY ©WW¦WuW ¨WrrWc oWhwWuW oWW¥W ¡WW©Wc AW pWNyWW £WyWY VvWY. §WaNÈ £WWR oWhwWuW ©NcäWyW ¡WW©Wc AW §WaÈNWÝAhAc rWcByW ¡WZX§WÈoW ITY ¤WWoWY oW¦WW VvWWÈ. £WThPW nWWvWc RZoWcgäW ¦WWR¨W (272,AW©W¡WW©W yWoWT, ¡WT¨WvW) óWTW SXT¦WWR RWnW§W ITWC VvWY. ¡Wh§WY©W rWh¡WPc ¥WW¯W Ý.3700yWY §WaNÈ yWY SXT¦WWR RWnW§W wWB Kc. £WThPW øAWT¡WYAc AW SXT¦WWR ©WZTvW øAWT¡WYyWc äWay¦W IÂ¥¡Wc§WcByWwWY NlWy©WST ITY Vh¨WWyWY X¨WoWvW ýuW¨WW ¥WUY Kc.

©IhPWyWW äWh-Ý¥W¥WWÈ 17 §WWnW rWhTW¦WW £WWR RhQ ¥WXVyWc STY 4.5 §WWnWyWY rWhTY P¹¥W©W ThPyWW äWh Ý¥W¥WWÈ 24 ©WY©WY Ic¥WcTW¥WWÈwWY pWuWW Ic¥WcTW¥WWÈ rWhT IcR wW¦WW

¡WVc§WW 17 §WWnW rWhTW¦WW VvWW

¤WW©IT y¦WaM. ©WZTvW

AW ShNhoWkWS ýcCyWc AcI X¥WyWYN AWÈnW £WÈxW ITYyWc ¦WWR ITY L¼Ah vW¥WWTW ©Iº§WyWW Ac XR¨W©Wh. nWW©W ITYyWc XR¨WWUY ¨WcIcäWyW ¡WKYyWW Ac XR¨W©Wh. Tý¥WWÈ SNWIPWAh ShPY, xW¥WW§W ¥W©vWY ITY, XÿIcN T¥WY, XS§¥Wh ýcC, ST¨WW oW¦WW AyWc IÂC IcNIcN§WY ¨WWvWh rWW§WvWY Vh¦W. A§W£W²W Ac £WxWY ¨WWvW ¤WuW¨WW X©W¨WW¦WyWY L Vh¨WWyWY! Ac vW¥Wc I§¡WY äWIh. äWZÿ¨WWTwWY ©Iº§WyWZÈ ¨WcIcäWyW nWZ§WY oW¦WZÈ Kc v¦WWTc ©Iº§Wc ¡WVhÄrWYyWc ¨WcIcäWyW¥WWÈ ITc§WY ¥WMWyWY ¨WWvWh äWcT ITvWWÈ X¨WàWwWYgAh ¨WWvW¥WWÈ ¥WäWoWa§W Kc AcIyWY <©NhTY> £WYýc ¥WMWwWY ©WWȤWUY TéWh Kc vWh ¯WYýc ¡WuW Ac¥WWÈ T©W §WC TéWh Kc. vW©W¨WYT: VcvW§W äWWV

§WhIh,©WÈ©wWWAhyWY AhSTh ¡WuW RWyW¨WYT R¡WXvW ¥WߥW ©WZTvW & äWVcT yWY L¼RY L¼RY ©WÈ©wWWAh¥WWÈ L¥WYyW AyWc §WWnWh

©WZTvW & äWZÿ¨WWT

22 yW¨Wc¥£WT, 2013

XvW £WrWIWyWY¨WW§WWyWW TV©¦W¥W¦W AW¡WpWWvW

W Ac¡WWNg¥WcyN¥WW AcI§WW TVcvWW ˜YXvW£WcyW ¨WVc§WY ¨WWUWyWc SW©Wh nWWxWc§WY VW§WvW¥WW ¥WUY AW¨¦WW

TLyWYIWÈvWyWW £WYý §WoyW VvWW

TLyWYIWÈvW £WrWIWyWY¨WW§WWAc 2000yWY ©WW§W¥WWÂ ˜YXvW£WcyW ©WWwWc £WYý §WoyW I¦WWg VvWW. LcAh 4 ¨WªWgwWY A§WoW TVcvWW VvWW AyWc vWc¥WyWY ¨WrrWc KaNWKcPW £WW£WvWc IhNg¥WWÂ Ic©W ¡WuW rWW§WvWh VvWh. TLyWYIWÈvW¤WWByWY ¡WVc§WY ¡WvyWYyWW ¥WhvW £WWR vWc¥WuWc £WYý §WoyW I¦WWg VvWW. ¡WVc§WY ¡WvyWYwWY vWc¥WyWc ¯WuW ©WÂvWWyWh Kc, s¦WWTc ˜YXvW£WcyW ©WWwWc IhB ©WÂvWWyW yWwWY.

wWhPW ©W¥W¦W ¡WVc§WW IhNcg ¤WTuW ¡WhªWuWyWh AWRcäW AW¡¦Wh Kc

£WrWIWyWY¨WW§WW ¡WXT¨WWT¥WWÈ TLyWYIWÈvW¤WWB AyWc X˜vWY£WcyWyWW §WoyW 2000yWY ©WW§W¥WWÈ wW¦WW VvWW.v¦WWT£WWR rWWT ¨WªWgwWY AW R¡WvWY ¨WrrWc Sc¥WY§WYIhNe¥WWÈ Ic©W rWW§WY TéWh WNWB§W VvWh AyWc wWhPW ©W¥W¦W ¡WVc§WW X˜vWY£WcyWyWc ¨WrWoWWUWyWZ yWYIWÈvW ¤WTuW¡WhªWuW ¥WUc vWc¨Wh AWRcäW ¡WuW IhNcg AW¡¦Wh VvWh.

¡WvyWY (¡W2) WW VvWW. W rWW§WY Y§WWBN W Kc§§WW Nc AW¨WY WW ThL WW ¡WÂnWW TY §WYxWh WWUWAc nWh§¦Wh £WW¨WvWW AÈÈRT ITc§WY LcwWY vWcuWc Wh§WW¨WY ¢N¥WcyWc VvWoWWT I©¥WWvW WyWc I¦WW Wc AÈÈoWc Kc.

ExWyWW ¡WW©Wc NlcI ¡WT oWPeT ¥WZI¨WWyWZÈ rWW§WZ, ¥WhNW¤WWoWyWY NlcyWh ¥WhPY ¡WPäWc

äWVcT¥WW PcÂo¦WZ, XrWIZyWoWZXyW¦WWyWh nWvWTh, ¡WhäW X¨W©vWWTh¥WWÈ AcXP©WyWW X£WkXPÂoW ¥W¬¦WW

ÝX¡W¦WWyWW RWyWyWY ©WT¨WWuWY ¨WVc¨WPW¨WyWWTW APWLuWyWW IP¨WW ¡WNc§W ©W¥WWLyWW RWUY¦WW R¡WXvW ¨Wc©WZyWW pWTPWÈpWT¥WWÈ TVcKc Ac ¨WWvW XR¨¦W ¤WW©ITyWW äWZÿ¨WWTyWW AÈI¥WWÈ ˜X©WxxW wW¦WW ¡WKY äWVcTyWY IcN§WYI ©Wc¨WW¤WW¨WY ©WÈ©wWWAhAc vWc¥WyWW ¥WWNc ©Wc¨WW rWWITY AyWc TVc¨WW ¥WWNcyWY ¡WVc§W ITY VvWY, ¡WuW nWZ¥WWTYwWY ø¨W¨WW AyWc ©WZTvW RWyW¨WYT R¡WXvW pWTPWpWT¥WWÈ! nWZ¥WWTYwWY L ¥WT¨WWyWZÈ yWßY ITY rWZIc§WW R¡WXvWAc ©W˜c¥W ©WnWW¨WvWYAhyWY ¥WRR §Wc¨WWyWh ByIWT ITY RYxWh VvWh. äWZÿ¨WWTc XR¨¦W ¤WW©ITc ¨Wc©WZyWY ¤WWTvWY ¥Wd¦WW ¨úxxWWÕ¥W¥WWÈ §W–¥WY£WcyW AyWc yWTh²W¥W¤WWC RWUY¦WWyWY ¥WZ§WWIWvW ITY VvWY.vWc¥WuWc IéWZÈ VvWZÈ Ic ATc ¤WWC,©W¨WWTc AWÈnW nWZ§WY yWVhvWY vWc ¡WVc§WWÈwWY pWTPWÈpWTyWh A¥WWTh ShyW TuWIvWh wWC oW¦Wh VvWh. APWLuW oWW¥WyWW VYvWcrK¼Ah Ic IcN§WYI ©WÈ©wWWAh Ic ¨¦WXIvWoWvW TYvWc AWnWh XR¨W©W ShyW ¡WT A¥WyWc ¥WRR IT¨WW ¥WWNc ¥WWNc ©WTIWTc L XyW¦W¥WhyWh ¤WÈoW I¦Whg , ¦WZTh-3 £W©WyWc ¥WÈL½TY!yWW ShyW AW¨¦WW VvWW.¡WuW A¥WWTc IhCyWY ¥WRR ýcBvWY yWwWY AcN§Wc A¥Wc vWc¥WyWc £Wc VWwW ýcPYyWc yWW ¡WWPY RYxWY VvWY. ýcIc A¥WWTW ¡WTY¨WWTyWW §WhIh, ©yWcVYLyWh AyWc IcN§WYI ©WÈ©wWWyWW Nl©NYAhAc yWWTWLoWY ¨¦WIvW ITY VvWY.ýc Ic A¥WyWc IhC AS©Wh©W yWwWY,A¥Wc vWh äWXyW¨WWTc ©WWTÈoW¡WZT VyWZ¥WWyW RWRWyWW RäWgyWc £Wc XR¨W©W ¥WWNc L¨WWyWW Kc.

X©WNY AyWc yWYIWÈvW vyWYAc WW ¡WÂnWW TY §WYxWh ¡WW©WyWW C oW¦WW WÂ TVcvWY T¨WW¥WWÂ

2

, 23 yW¨Wc¥£WT, 2013

©WZTvW &

AW¡WpWWvW Ic¥W I¦Whg vWcyWh ¥WyWc n¦WW§W yWwWY

^ ˜YXvWAc AW¡WpWWvW Ic¥W I¦Whg vWcyWW X¨WäWc ¥WyWc IÂB L n¦WW§W yWwWY. A¥Wc §WhIh rWWT ¨WªWgwWY A§WoW TVYAc KYAc. Kc§§WY vWWTYnWc IhNg¥WW A¥WWTc ©W¥WWxWWyW ITY KaNW ¡WP¨WWyWY ¨WWvW wWB VvWY. A¥Wc £WÂyWc A§WoW A§WoW TVcvWW Vh¨WWwWY A¥WWTY ¨WrrWc ¨WWvW ¡WuW AhKY wWvWY VvWY.>

TLyWYIWÂvW £WrWIWyWY¨WW§WW, ˜YXvW£WcyWyWW ¡WXvW

©W¨WWTc pWTyWh RT¨WWýc nWZ§§Wh L VvWh

^ ©W¨WWTc X§WSN¥WW RaxW¨WWUh AW¨¦Wh VvWh, Lc wWhPY¨WWT¥WW L ¡WWKh AW¨¦Wh AyWc ¥WyWc £Wh§WW¨WY A¥Wc Lh¦WZ vWh pWTyWh RT¨WWLh nWZ§§Wh VvWh AyWc ˜YXvW ¥WcP¥Wc AW¡WpWWvW ITY §WYxWh VvWh. AW AÈÈoWc ¥Wc Ac¡WWNg¥WcyNyWW rWcT¥WcyWyWc ýuW ITY AyWc vWc¥WuWc yWøI¥WW L TVcvWY vWc¥WyWY £WVcyWyWc ýuW ITY VvWY.> R¦WWäWÂIT RZ£Wc , X§W¢N¥WcyW, ©vWZXvW Ac¡WW.

äWTYT ¡WT CýyWWÂ XyWäWWyW yWwWY

^ ¥WXV§WWAc I¦WW IWTuWh©WT AW¡WpWWvW I¦Whg vWc AÈÈoWc IhC ¥WWXVvWY VLZ ©WZxWY ¥WUY yWwWY. ¡WYAc¥W XT¡WhNg¥WW SW©Wh nWWxWh Vh¨WWyWZ AW¨¦WZ Kc AyWc äWTYT ¡WT CýyWW XyWäWWyW Lh¨WW yWwWY ¥W¬¦WWÂ. ¥WXV§WWyWW ¡WXT¨WWTLyWhAc VW§W IhC AW–Wc¡Wh I¦WWg yWwWY LcwWY ¥WW¯W AI©¥WWvW ¥WhvWyWY yWhÂxW ITY Kc.>Ac¥W.£WY. oWsLT, ¡WYAc©WAWB, E¥WTW

WyWY¨WW§WW Ncm©W. AcXyLyW¦WTÃoW¥WWÈ AoWkuWY

W¥WWÈ AcI L¥WWyWW¥WWÈ Lc¥WyWY L£WTR©vW äWWnW VvWY AyWc ©WZTvWyWW WZÈ ¥WV²¨WyWZÈ ¦WhoWRWyW VvWZÈ AyWc xWY ©WxWyWg oWZLTWvW rWc¥£WT AhS ¨WW ©¨W.©WZTLTW¥W £WrWIWyWY¨WWUWyWW ¡WZ¯W TLyWYIWÈvW £WrWIWyWY¨WWUW yW Ncm©WNWB§W AcXyLyW¦WTÃoW I¡WyWY¥WWÈ XPTcINT Kc.E¡WTWÈvW WYAh¥WWÈ ¡WuW XPTcINT Kc.¨WPhRTWyWY Ac¥W.Ac©W.¦WZXyW¨WX©WgNY¥WWÈwWY P ¥WcP§W ¥WcU¨WyWWT TLyWYIWÈvW £WrWIWyWY¨WWUWAc ¦WZ.Ic.¥WWÈ ¡WuW yNTyWcäWyW Ncm©WNWB§W ¥WäWYyWTY AcXIMX£WäWyWyWW vWcAh oW¦WW ¨WªWcg ¥WWÈ 20 AyWc 21 XP©Wc¥£WT 2013yWW XR¨W©Wc ¦WhýyWWTY ByNTyWcäWyW§W vWcAh rWcT¥WcyW ¡WRc XyW¦WZIvW wW¦Wc§WW Kc.§WoW¤WoW ¡WÈrWW¨WyWyWY ¨W¦W yWY¨WW§WWyWY ˜wW¥W ¡WvyWYyWW A¨W©WWyW £WWR vWc¥WuWc £WYý §WoWj I¦WWg ßT¥WWÈ ¡WPÛW VvWW.äWVcTyWW ýuWYvWW EàhoW¡WXvW Vh¨WW KvWW £Wc ¨WªWg WC VvWW AyWc ¥WVYyWh ©WZxWY oWW¦W£W TéWW £WWR ArWWyWI pWTc ˜oWN W wW¨WWyWZÈ TV©¦W AWLc ¡WuW ýuWY äWIW¦WZÈ yWwWY.

Acm©Wm§WZX©W¨W 2

nWZ¥WWTY

¥WhvW ¡WKY ¡WuW IhB ¥WRR yWW ýcBAc, ©¥WäWWyW¥WWÂ AcP¨WWy©W¥WWÂ APxWh §WWnW AW¡WY RYxWW Kc

@ §W–¥WY£WcyW yWTh²W¥W¤WWC RWUY¦WWyWW yWW¥Wc äWWUW Kc. ©¨WW¥WY. ¥WÂRYT, ©WTYvWW ©WWoWT ©WÂIZ§WyWc L¥WYyW AW¡WyWWTW 84 ¨WªWgyWW §W–¥WY£WcyW AyWc 97 ¨WªWgyWW yWTh²W¥W¤WWB pWTPW pWT¥WWÈ Kc

@ ¨WX©W¦WvW¥WW yWW¥W ©WW¥Wc§W IT¨WWyWY äWTvWc IcN§WWI ¡WXT¨WWTLyWh ©Wc¨WW IT¨WW vWd¦WWT ¡WuW IhByWW AhXäW¦WWUW yW VvWZÈ TVc¨WZÈ , RWyW §WcyWWTY ©W©wWWAhyWW Nl©NY AcI¨WWT ¡WZK¡WTK ITY oW¦WW , £W©W ! AVà AW¡¦WZÈ Kc RWyW AW Ph©WhPhäWY nWTcnWT ©WTYvWW ©WWoWT ©WÈI¹§W, APWLuW I¥WW§W ITc Kc

TWLcäW äWWV . ©WZTvW

©W£WxWh, ©yWcV,¡WTY¨WWTyWh ˜c¥W,¤WW¨WyWWAh, §WWoWuWYAh,©WoW¡WuW äWZ AW £WxWW OW§WW äW£Rh Kc ? w Ac¨Wh ©W¨WW§W ¨Wc©WZyWW pWTPW pWT¥WW TVcvWW 97 ¨WªWgyWW yWTh²W¥W¤WWB RWUY¦WW AyWc 84 ¨WªWgyWW §W–¥WY£WcyW RWUY¦WWyWc ¥WUYyWc wWW¦W. VW, §W–¥WY£WcyW yWTh²W¥W¤WWB RWUY¦WW Ac¨WZ yWW¥W ¨WWÂrWYyWc äWVcTyWW V¨Wc vWh ¡WhäW oWuWWvWW APWLuW AyWc ¡WW§W X¨W©vWWTyWW pWuWW §WhIh rW¥WIY EOäWc IWTuW Ic AW vWh APWLuW oWW¥WyWY £WVZ RW¦WIWAh LZyWY ýuWYvWY ©IZ§WyWZ yWW¥W Kc. VW AW Ac L §W–¥WY£WcyW Kc Lc¥WuWc AW¡Wc§WW RWyWwWY vWc¥WyWW L yWW¥Wc ©IZ§W rWW§Wc Kc. ©WZTvWyWW VýTh ¦WZ¨WWyWh ©WTYvWW ©WWoWT ©WÂI§Z W¥WW T¥WYyWc ¥WhNW wW¦WW Kc vWc ©WTYvWW ©WWoWT ©WÂI§Z WyWY L¥WYyW ¡WuW §W–¥WY£WcyWc RWyW¥WW AW¡Wc§WY Kc. ©WTRWT X£WkL ¡WTwWY ¡W©WWT wWvWW ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW ¥WÂXRTyWW XäWnWTh MUVUc Kc vWcyWY L¥WYyW ¡WuW §W–¥WY£WcyW AyWc yWTh²W¥W¤WWBAc RWyW¥WW AW¡WY Kc. AW¨WY vWh AyWcI ©W©wWWAhyWc §WWnWhyWW RWyW AW¡WyWWÜ AW R¡WX²W AWLc vWc¥WyWY »LRoWY AWLc ¨Wc©WZyWW pWTPWpWT¥WW TVc Kc. IhB AWXwWgI ¥WZäIc§WYyWW IWTuWc vWc¥WyWc pWTPWpWT¥WW TVc¨WW L¨WZ ¡WP¦WZ Vh¦W vWc¨WZ yWwWY. AWLc ¡WuW APWLuW oWW¥W¥WW vWc¥WyWY ¥WWX§WIYyWZ ¡WhvWWyWZ ¥WIWyW Kc. ¡WTÂvWZ, ¡WXT¨WWTyWW §WhIh ¡WW©Wc AW pWTPW R¡WXvWyWY ©Wc¨WW IT¨WWyWh ©W¥W¦W yWwWY. ¡WXT¨WWTyWW IcN§WWI ©W¤¦Wh vWh vWc¥WyWW yWW¥Wc ¨WX©W¦WvW¥WW IWÂB §WnWh vWc¨WY äWTvWc rWWITY IT¨WW vWd¦WWTY £WvWW¨Wc Kc AcN§WcIhCyWW AhXäW¦WWUW TVc¨WWyWc £WR§Wc ¡WZTW ©¨W¥WWyW AyWc nW¥WYTwWY øÂRoWY ¨¦WXvWvW IT¨WW ¥WWNc AW R¡WXvW 6 ¥WVYyWWwWY pWTPWpWT¥WW TVc Kc.vWc¥WyWW rWVcTW ¡WT pWTPW¥WW TVc¨WWyWh IhC TÂL Ic AS©Wh©W yWwWY ¡WuW, §WWnWhyWZ RWyW AW¡WyWWT R¡WXvW AW E¥WTc AW TYvWc pWTPW pWT¥WW TVcvWZ Vh¦W vWcyWh vWc¥WyWW ¡WXT¨WWTLyWh Ic §WWnWhyWW RWyW ©¨WYIWTyWWTY ©W©wWWAhyWc IhB nWNIh yWW Vh¦W vWc TÂL ¡W¥WWPc Kc. ýVcTø¨WyW¥WW ¡WuW AWoWU ¡WPvWh ¤WWoW §WB rWZIc§WW §W–¥WY£WcyWc vWc¥WyWY »LRoWYyWW IcN§WWÂI ¡WWyWW XR¨¦W ¤WW©IT ©W¥W–W nWZ§§WW ¥WZI¦WW v¦WWTc ©WRYyWW AWTc ¡WVhÂrWc§WW yWTh²W¥W¤WWBAc ¡WuW vWc¥WW ¨WrrWc ¨WrrWc ©WaT ¡WaTW¨¦Wh VvWh. §W–¥WY£WcyWyWY ¨WWvW ¨WWÂrWh vWc¥WyWW L äW£Rh¥WWÂ...

©WZTcäW R§WW§WyWY ýuWYvWY IX¨WvWW Lc¨WZÈ ø¨WyW ø¨WvWW yWTh²W¥W¤WWC AyWc §W–¥WY£WVcyW. vW©W¨WYT: IyWd¦WW ¡WWyW¨WW§WW

1946¥WWÂ

VZ ¡WTuWYyWc APWLuW¥WW TVc¨WW AW¨WY VvWY.4 rWh¡WPYyWh ¥WWTh A¤¦WW©W AyWc ¥WWTW Ac ¥WcNlYI ¤WuWc§WW AyWc ¡WWX§WIWyWY äWWUW¥WW XäW– WI VvWW.¡WTuWY vWc ¨WnWvWc L AcI IVc¨WvW ©WW¤WUc§WY Ic LcyWW pWT¥WW IWUY AcyWW pWT¥WW ©WRW¦W XR¨WWUY. APWLuW vWc ¨WnWvWc nWcPvZ WhyWZ oWW¥W AcN§Wc A¥Wc ¤Wc©W TWnW¨WWyWZ äWÝ I¦WgZ VvWZÂ. .©W¨WWTc 4 ¨WWo¦Wc EOYyWc ¤Wc©W RhV¨WWyWZ IW¥W ¥WWÜ AyWc ©W¨WWTc 9 ¨WWo¦WW ©WZxWY RZxW ¨WcrW¨WW L¨WWyWZ IW¥W Ac¥WyWZÂ.VZ ¡WhvWc oWh¡WY¡WTW¥WW pWW©WrWWTh ¨WcrW¨WW LvWY.A¥WWTW yW©WY£WyWZ ¡WWÂRPZ v¦WWTc ¡W§WNW¦WZ L¦WWTc nWcPc vWcyWY L¥WYyW Ac¨Wh oWuWhvWyWh IW¦WRh AW¨¦Wh.vWc ¨WnWvWyWW TWL¦WyWW ¥WZn¦W¥W¯WY XVvWcyϤWWC Rc©WWCyWY L¥WYyW KvWc ¡Wd©Wc A¥WWTc A¥Wc nWcPvWW. Ac¥WWÂwWY 24 X¨WpWW yWhÂxWWÜ ø¨WyW L¥WYyW XVvWZ¤WWCAc TWønWZäWY ø¨W¨WZ ¡WPvWZ VvWZÂ. AW¡WY.12 X¨WpWW L¥WYyW A¥WWTY AÈÈRTwWY nWZ£W ¡WW©Wc VvWY AyWc 12 X¨WpWW L¥WYyW ¨W©W¨W©Wh wWvWh VvWh. LcOyWW SWUc oWC VvWY.¥WWTW ¡WcNc LayW 2013¥WW AcI AcI ©WÂvWWyWyWh LyW¥W wW¦Wh VvWh, ¡WuW Ly¥W¨WWyWY ©WWwWc L vWcyWZ XR¨W©W Ah»rWvWZ ¥WhvW wW¦WZ VvWZÂ. vWc ¡WKY ¥WWTW IZnWc yWßY I¦WgZ Ic £WWUI A¨WvW¦WgZ yWVhvWZÂ.A¥WyWc pWTPWÂpWT¥WW TVc¨WW £WyWc ÂyWc c ©W¡WXvWyWh AcN§Wh £WxWh L¨WZ Kc ¥WhV VvWh yWVY AcN§Wc A¥WWTW ¤WWoWyWY 7 X¨WpWW L¥WYyW ©WTYvWW ©WWoWT ©WÂIZ§WyWc RWyW¥WW AW¡WY AyWc ¡W X¨WpWW APWLuW¥WW ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW ¥WÂRYTyWc AW¡WY.VW ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW ¥WÂRYTyWW Nl©NYAhAc wWhPY TI¥W rWhIm©W SWU¨WY VvWY.VZ ¥WW¯W 4 rWh¡WPY L ¤WuWc§WY AcN§Wc ©WvWvW Ac¨Wh AS©Wh©W TVcvWh Ic VZ yW ¤WuWY vWh IB yWVY ¡WuW oWW¥WyWY KhITYAh vWh ¤WuW¨WY LhBAc.APWLuW¥WW vWc ¨WnWvWc AcI ¡WuW ©IZ§W yWVhvWY. AcI ¨WnWvWc oWW¥W¥WW äWWUW äWÝ IT¨WW ¥WWNc ¡WWÂrWcI §WhIh rWrWWg ITY TéWW VvWW vWc ¨WnWvWc ¥Wc ýVcT ITY RYxWZ Ic äWWUW äWÝ ITh 11,000 ÝX¡W¦WW VZ AW¡WYäW.¥WWTW ¡WXvWAc pWTc AW¨WYyWc ¥WyWc IéWZ Ic §WnWY AWN§WW £WxWW ÝX¡W¦WW vWZ m¦WWÂwWY §WW¨WYäW?.©WhyWWyWY £WÂoWPY ¨WcrWYyWc APWLuW¥WW ˜WwWX¥WI ©IZ§W äWÝ ITY.vWc ¡WKY A¥WWTY ©WTYvWW ©WWoWTyWY ©WTRWTX£WkL ¥WWNc I¡WWvW¥WWÈ oW¦Wc§WY L¥WYyW ¡WcNc ¡WWX§WIWAc 4.6¡W §WWnWyWh

IVc¨WW¦W X¨WIW©W! ©WTIWTY Ac©WNY¥WWÈ yWhyW©Nh¡W £WWT!

AW¡WuWW oWZLTWvWY¥WWÈ £WWT vW¥Wc §WnWh AcN§Wc AcyWW ¡WuW £WWT ývWyWW X¥WyWÃoW wWW¦W. PWy©W £WWT, X£W¦WT £WWT, VZßW £WWT Ic ¡WKY AWÈIPW¥WWÈ wWvWW 12 X¨WäWc AW¡WuWc ýuWYAc KYAc. nWcT, AVà ¨WWvW A¥WRW¨WWRwWY £WThPW LvWY ¨Wh§¨Wh ¡WT §WnWW¦Wc§WW AW §WnWWuWyWY ¨WWvW Kc. Acmr¦WZA§WY A¥WRW¨WWR ¥WWNc Ac£WYAcPY AyWc £WThPW ¥WWNc £WYAWTPY §WnWW¦W Kc ¡WuW AW £W©W ¡WT £WThPWyWZÈ äWhNg Sh¥Wg £WYAcAWT ITYyWc £WWT ITY RYxWZÈ Kc AcN§Wc vW¥Wc ¨WWÈrWh vWh Ac¨WZȧWWoWc Ic A¥WRW¨WWR yWhyW©Nh¡W £WWT! AyWc £WWL¼¥WWÈ L ©WTIWTY §WnWWuW Kc <AWyWc IVc¨WW¦W X¨WIW©W>. AW £WxWWyWc AcI L §WWCyW¥WWÈ ¨WWÈrWYAc vWh ¨WÈrWW¦W Ic <A¥WRW¨WWR yWhyW©Nh¡W £WWT - AWyWc IVc¨WW¦W X¨WIW©W!>

vW©W¨WYT: ¥WyWhLvWcTd¦WW

rWcI AW¡¦Wh VvWh Lc ©WYxWW L ©IZ§WyWc RWyW¥WW AW¡WY RYxWh AyWc v¦WWTwWY APWLuWyWY ©IZ§WyWc RWUY¦WW ©IZ§WyWZ yWW¥W ¥W¬¦WZ. AWLc AW äWWUW¥WW 2200 £WWUIh ¤WuWc Kc.AWLc ¡WuW ©IZ§W¥WW X¥WNYÂoW¥WW VWLTY AW¡W¨WW ýEG KZÂ, ¡WuW ©WÂrWW§WIhyWc ¥WWTY VWLTY nWNIc Kc. VZ £Wh§W¨WWyWY AWnWY KZ AyWc nWhNZ rW§WW¨WY §Wc¨WW¥WW ¥WWyWvWY yWwWY vWc ¨WWvW äWWUWyWW §WhIhyWc oW¥WvWY yWwWY. A¥Wc APWLuW¥WW ¡WhvWWyWW ¥WIWyW¥WW TVcvWW VvWW,¥WWTW ¡WoW¥WW vWI§WYSwWY T©WhB pWTIW¥W ¥WZäIc§W £Wy¦WZ. LcOyWW ¡WTY¨WWTyWW §WhIh Ic oWW¥WyWW §WhIh A¥WyWc NYSYyW ¡WVhÂrWWPc A¥WWTY IWUø TWnWc, ¡WuW I¦WW ©WZxWY IhByWW AhXäW¦WWUW £WyWYyWc TVc¨WZÂ? A¥WWTW ¡WTY¨WWTyWh §WhIhAc Ac¨WY äWTvW ¥WZIY VvWY Ic Lh A¥WWÝ yWW¥W ¨WX©W¦WvW¥WW RWnW§W ITh vWh A¥Wc vW¥WW¥W ©WWT©W¤WWUyWY L¨WW£WRWTY §Wc¨WW vWd¦WWT KYAc.¥WWTY ¥WhNY £WcyW Kc, ¡WuW vWcyWc L AcN§WY £WxWY L¨WW£WRWTY KcIc vWc A¥WWTY ¥WRR ITY äWIc vWc¥W yWwWY.oWW¥WyWY AcI KhITYyWc A¥Wc yWWyW¡WuWwWY EKcTY VvWY,vWcyWc ¤WuWW¨WY,oWuWW¨WY AyWc ¡WTuWW¨WY VvWY.¡WuW vWcyWc ¡WuW ©WÂvWWyWhyWc IWTuWc A¥WWTY ©Wc¨WW IT¨WWyWh ©W¥W¦W yWwWY. KvWc ¡Wd©Wc A¥WWTc yWhÂxWWÜ ø¨WyW ø¨W¨WZ ¡WPvWZ VvWZÂ.AÈÈRTwWY nWZ£W ¨W©W¨W©Wh wWvWh VvWh.LayW 2013¥WW AcI XR¨W©W Ah»rWvWZ yWßY I¦WgZ Ic pWTPWÂpWT¥WW TVc¨WW L¨WZ Kc.£WW¡WW (§W–¥WY£WcyW V¨Wc ¡WXvWyWc £WW¡WW IVYyWc £Wh§WW¨Wc Kc) Acc IéWZ Ic AW¡WuWh IP¨WW ¡WWNYRWT ©W¥WWL AWN§Wh ¥WhNh, ©W¥WWL¥WW AWN§WW £WxWW §WhIh AW¡WuWyWc AhUnWc Kc.vWh AW¡WuWc ¨úxxWWÕ¥W¥WW TVc¨WW LäWZ vWh BLLvW LäWc.¥Wc IéWZ Ic AW¡WuWc m¦WW ¥WSvW¥WW TVc¨WZ Kc.¤WWTvWY¥Wd¦WW¥WW §WWnW ÝX¡W¦WWyWZ RWyW AW¡WYyWc TVc¨WW AW¨WY oW¦WW.pWTPWpWT¥WW ©WTYvWW ©WWoWTyWW Nl©NY AØYyW ¥WVcvWW AyWc ©¨WW¥WYyWWTW¦WuWyWW Nl©NYAh AcI ¨WnWvW ¥WU¨WW AW¨¦WW VvWW AyWc vWc¥WuWc TVc¨WWyWY ¨¦W¨W©wWW oWhO¨WY AW¡W¨WWyWY ¨WWvW ITY VvWY, ¡WuW IhB ¡WuW ¥WRR wWhPW ©W¥W¦W ¥WWNc L ©WWTY §WWoWc AcN§Wc A¥Wc L¨WWyWh ByIWT I¦Whg. A¥Wc AVY nWZäW KYAc,NY.¨WY. LhBAc Kc, ©WWwWY X¥W¯Wh ©WWwWc oW¡¡WW ¥WWTYAc Kc AyWc ¤WLyW ITYAc KYAc.A¥WWTY AÈXÈ vW¥W ¦WW¯WW ¡WuW pWTPWÂpWT¥WWÂwWY L yWYIUc Ac¨WZ A¥Wc yWßY ITY §WYxWZ Kc.vWc ¡WKY IhyWc £WWIY ©WÈ¡WXvW AW¡W¨WY vWc ©WÈ©wWWyWW yWW¥W ©WWwWc ¨WX©W¦WvW vWd¦WWT Kc. LVWÂoWYT¡WZTWyWW ©¥WWäWWyWoúV¥WW AcP¨WWy©W¥WW ÝX¡W¦WW ¡W0,000 L¥WW ¡WuW ITW¨WY RYxWW Kc LcwWY c ¥WhvW ¡WKY ¡WuW Ac¨WZ yW wWW¦W Ic IhBAc ¥WRR IT¨WY ¡WPc.

©¨WW¥WYyWWTW¦WuW ¥WÈRYT, APWLuW RWUY¦WW VWB©I¹§W, APWLuW LVWÈoWY¡WTW ©¥WäWWyW¤WaX¥W

oWW¦W¡WoW§WWÈ ¥WÈRYT, IW¥WTcL

oWZÈPWyWc SNIW¦Whg VvWh §W–¥WY£WcyW 1963¥WWÈ APWLuW oWW¥W ¡WÈrWW¦WvWyWW ˜¥WZnW VvWW vWc ¨WnWvWc LoWvW rWß¹ yWW¥WyWW nWZÈnWWT oWZÈPWyWc AcI§WWÈ VWwWc ¥WWT SNIW¦Whg VvWh.

vWZÈ A¥WWTh ©Wc¨WI Kc

§W–¥WY£WcyW ©WWwWc vWc ¨WnWvWyWW I§WcINTyWY ø¤WWýcPY wWC VvWY.vWZ vWZÈ ¥WdÄ¥Wc wWvWWÈ §W–¥WY£WcyWc I§WcINTyWc IéWZÈ VvWZÈ Ic vWZÈ ©WTIWTY yWhIT Kc AyWc A¥WWTh ©Wc¨WI Kc.oWW¥WyWc Ay¦WW¦W VZÈ rW§WW¨WY §WCäW yWVÃ.

A¥WWTW ¥WWNc äWT¥WyWY ¨WWvW ^ §W–¥WY£WcyW AyWc yWTh²W¥W¤WWB A¥WWTWÈ ˜cTuW©¯WhvW Kc.vWcAh pWTPWÈpWT¥WWÈ TVc vWc A¥WWTW ¥WWNc R¹nWR AyWc äWT¥WLyWI Kc. A¥Wc £Wc-¯WuW ¨WnWvW vWc¥WyWc ©W¥Wý¨W¨WW oW¦WW VvWW, ¡WuW vWcAh ¥WWy¦WW yWVÃ.

AØYyW¤WWC ¥WVcvWW,

Nl©NY, ©WTYvWW ©WWoWT

IiN¹ÈX£WI X¨WnW¨WWR IWTuW¤WavW

^ vWc¥WyWW ¡WWXT¨WWXTI X¨WnW¨WWRyWc IWTuWc pWTPWÈpWT¥WWÈ TVc¨WW oW¦WW Kc AyWc TWønWZäWYwWY TVc Kc, Ac¥WWÈ A¥Wc äWZÈ ITY äWIYAc.Kc§§Wc Kc§§Wc NYSYyW §WW¨WyWWT ¥WWuW©Wh ¡WuW ¡Wd©WW AW¡W¨WW KvWW ¥WUvWW yWVhvWW.A¥WWTc ¨WªWhgwWY vWc¥WyWY ©WWwWc IiN¹ÈX£WI ©W£WÈxW Kc, ¡WuW vWcAh TWønWZäWYwWY pWTPWpWT¥WWÈ oW¦WW Kc.

A¥úvW¤WWC ¡WNc§W, Nl©NY, Ac§W.AcyW. RWUY¦WW VWB©I¹§W, APWLuW

A¨WxW oWkZ¡WyWW 12 ©wWUc ©WX¨Wg©W NcI©WyWW RThPW

©WZTvW, yW¨W©WWTY AyWc £WWTPh§WY äWWnWW ¡WT vW¡WW©W ¤WW©IT y¦WaM. ©WZTvW

NlW¨Wc§©W AyWc ShNh ©N¹XP¦WhyWY ©Wc¨WW ¡WZTY ¡WWPyWWTWAhyWc v¦WWÈ ©W¡WWNh £Wh§WW¨¦WW £WWR ©WX¨Wg©W Ncm©W X¨W¤WWoWyWW AXxWIWTYAh vWc¥WyWW ¥WWyWYvWW ©WcINTyWc v¦WWÈ vW¡WW©W IT¨WW ¡WVhÄr¦WW VvWW. £WWÈ x WIW¥W –Wc ¯ Wc ¥WhN¹ yWW¥W oWuWWvWW A¨WxW oWkZ¡W ¡WT £W¡WhTwWY AXxWIWTYAhAc vW¡WW©W äWÝ ITY VvWY. I¹§W 12 Lo¦WWAc vW¡WW©W IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. vW¥WW¥W Lo¦WWAc L¡vW ITW¦Wc§WWÈ IWoWUhyWY vW¡WW©W IT¨WW¥WWÈ AW¨WY TVY Vh¨WWwWY Vø ©WX¨Wg©W Ncm©W rWhTYyWh AWÈI £WVWT AW¨¦Wh yWwWY. yWhÄxWyWY¦W Kc Ic XR¨WWUY AoWWE ©WX¨Wg©W Ncm©W X¨W¤WWoW óWTW ¥WW¯W X£W§PT oWkZ¡WyWc v¦WWÈ vW¡WW©W ITYyWc L 12 wWY 15 IThPyWY ©WX¨Wg©W

Ncm©W rWhTY MP¡WY ¡WWPY VvWY. AWLc ©WX¨Wg©W Ncm©W X¨W¤WWoWyWY X˜¨WcÅyN¨W NY¥W ÏWTW ©WZTvW, yW¨W©WWTY AyWc £WWTPh§WY ThP ¡WT ¥WhNW ¡WW¦Wc £WWÈxWIW¥W VWwW xWTyWWT A¨WxW oWkZ¡W ¡WT vW¡WW©W IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. oWk¡Z WyWW I¹§W 12 ˜hLcIN ¡WT AXxWIWTYAh ¡WVhÄrWY oW¦WW VvWW. AW E¡WTWÈvW AhXS©W ¡WT ¡WuW vW¡WW©W ITWC VvWY. AXxWIWTYAh VW§W £WZXIÂoWyWY X¨WoWvWh rWIW©WY TéWW Kc Ic¥WIc £WZXIÂoWyWW AWxWWTc ©WX¨Wg©W Ncm©W ¨W©WZ§W ITWvWh Vh¦W Kc. VW§W AXxWIWTYAh Ac oWuWvWTY ITY TéWW Kc Ic oWk¡Z W óWTW IcN§Wh Ncm©W AhKh ¤WT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Ic AWnWcAWnWh L Ncm©W EPW¨WY Rc¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh. vW¡WW©WIvWWg AXxWIWTYAhAc IéWZÈ Ic PhI¦WZ¥WcyN ¨WcXTXSIcäWyW £WWR L IÂBI IVY äWIWäWc.

y¦WaM ByW £WkYS

¡Wh§WY©WL¨WWyWh 2 XP©Wc¥£WTc ¨WhNÃoW ITäWc

©WZTvW & ¡WXØ¥W X¨WxWWyW©W¤WW rWaÈNuWY 6 XP©Wc¥£WTc Kc, v¦WWTc AW ¥WvWX¨W©vWWTyWW ¡Wh§WY©WRWRWAh ¥WWNc XL§§WW rWaÈNuWY X¨W¤WWoW óWTW AWoWhvWTW ¥WvWRWyWyWY ¨¦W¨W©wWW ITWC Kc. 2 XP©Wc¥£WTc AÈRWLc 700 ¡Wh§WY©WI¥W¿Ah ¥WvWRWyW ITY äWIäWc. v¦WWT£WWR ¡WXç¥W X¨WxWWyW©W¤WW ¡WcNW rWaÈNuWY¥WWÈ £WÈRh£W©vW ©WXÿ¦W TYvWc äWÝ wWvWW AW ¡Wh§WY©WRWRWAh ¥WWNc 6 XP©Wc¥£WTc ¨WhXNÂoW AäWI¦W £WyWäWc. ©Wh¥W¨WWTwWY pWTcpWTc ©§WY¡W X¨WvWTYvW ITWäWc: ©§WY¡W X¨WvWTYvW IT¨WWyWY IW¥WoWYTY XL§§WW I§WcmNT IrWcTY óWTW VWwW xWTWäWc. AW ¥WvWX¨W©vWWT¥WWÈ 2.04 §WWnW ¥WvWRWvWWAh Kc.©§WY¡W yW ¥WUY Vh¦W vWcAhAc vWc¥WyWW £WZwW §Wc¨W§W AhSY©WT Ic ¡WKY PrW oWWPeyW øAWBPY©WY ¡WW©Wc XTNyW¿oW AhSY©WT Lc.ø.˜ý¡WXvWyWh ©WÈ¡WIe IT¨WWyWh TVcäWc.

IW¦WRWIY¦W oWZÈrW¥WWÈwWY ¨WrW§Wh T©vWh IQW¦Wh, BRTSyWY £W©Wh ©WZTvW¥WWÈ RhPY äWIäWc, ¡WTÈvWZ ©WTyWW¥WZ äWVcTyWY VRyWY £WVWT TVcäWc T©vWW ¡WT IrWTh yWWÈnWvWW R¹IWyWRWTh RÂPW¦WW

IT y¦WaM. ©WZTvW

IrWcTY óWTW ©WZTvW äWVcT¥WWÈ £WYAWTNYAc©W W ¥WWNc IW¦WRWyWY KNI£WWTY äWhxWYyWc vWcyWc WWNc ¥WÈLT½ Y AW¡WY RYxWY Kc. IX¥WäWyWT ThL AW ¥WWNc ©WZTvW AWTNYAh IrWcTYyWc Rc¨WWC Kc. AW¥W V¨Wc ©WZTvW¥WWÈ ¦WZTh-3 UäWc. ˜R¹ªWuW AÈoWc ©WZX˜¥W IhNcg pWhXªWvW oWWBP §WWByW Kc Ic äWVcTY X¨W©vWWTh¥WWÈ Y STXL¦WWvW Kc, ¡WTÈvWZ ©WZTvW¥WWÈ Lc £W©W ¨WW¥WWÈ AW¨WäWc, vWcyWY vW¥WW¥W £W©Wh ¦WZTh-3 ©WYxWh ¤WÈoW Kc. Ac¥WYäWyW oWWBP §WWByW ¥WWÈ ¦WZTh-3 I–WWyWW ¨WWVyWh RhPW¨W¨WWyWY h-4 ˜IWTyWW L ¨WWVyWh RhPW¨WY äWIW¦W AWnWTc ©NcN IX¥WäWyWT AhS NlWy©W¡WhNe Q¦Wh Kc. £WyWäWc Ac¨WZÈ Ic IW¦WRWIY¦W TYvWc Ac©W £W©Wh ¦WZTh-3 Vh¦W vWh ¨WWÈxWh yWVà VRyWY £WVWT AW¨Wc§WZÈ Kc. AW E¡WTWÈvW W¨Wc§WW ¡WWTPY-IuWRcyWW X¨W©vWWT¥WWÈ £W©WyWZÈ Vh¨WWyWY X¨WoWvW ýuW¨WW ¥WUY Kc.

äWZÈ Kc ¦WZTh-4 AyWc ¦WZTh-3 X¨W¨WWR

nWTcnWT XyW¦W¥Wh äWZÈ Kc?

AoWWE ¥WÈL½TY A¡WWC yW VvWY

©WZTvW & ¥WYOYnWWPY, yWY§WoWYTY ©WIe§W ¥WcCyWThP, ¨WYAWC¡WY ThP, yWWoWcØT

yWW¥WRWT ©WZX˜¥W IhNg óWTW ¨WªWg 1990¥WWÈ ¨WWVyW wWIY Sc§WWvWW ˜R¹ªWuWyWc IW£Wa IT¨WW Ac¥WYäWyW XyWvWY pWhXªWvW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. RcäW¥WWÈ AXvW ˜R¹XªWvW oWuWWvWW ©WZTvW ©WXVvW I¹§W R©W äWVcTh ¥WWNc AhoW©N-2003¥WWÈ AW yWYXvW AÈvWoWgvW ©WZTvW, A¥WRW¨WWR Lc¨WW äWVcTh¥WWÈ vW£WßW¨WWT ¦WZTh-1 wWY ¦WZTh-4yWW ©NWyPPe ¡WT §WB L¨WWyWY ¦WhLyWW ¥WaI¨WW¥WWÈ AW¨WY. ¦WZTh yWÈ£WT Ac¨WY NcIyWh§Whø Kc Ic LcyWc IWTuWc ˜R¹ªWuWyWZÈ ˜¥WWuW pWNWPY äWIW¦W. Lc¥W ¦WZTh- 2,3,4 yWÈ£WT ¨WxWc vWc¥W ¨WWVyWhyWY NcIyWh§Whø A¡WoWkPc wWW¦W AyWc V¨WWLy¦W ˜R¹ªWuWyWc pWNWPY äWIW¦W. AW yWYXvWyWh ¨WdXØI ©vWTc ¦WZXyWSh¥Wg A¥W§W ITWB TéWh Kc LcwWY V¨WW¥WWÈ IW£WgyW AyWc yWWBNlhLyW AhI©WWBP Lc¨WW McTY§WW ¨WW¦WZyWZÈ ©vWT yWVYȨWvWÊ ITY äWIW¦W. oWZLTWvW¥WWÈ ¨WªWg 2010yWW AcX˜§W ¥WXVyWWwWY ©WZTvW AyWc A¥WRW¨WWR Lc¨WW ¥WcNlh¡Wh§WYyW X©WNYAh¥WWÈ ¦WZTh-4 NcIyWh§WcøyWW ¨WWVyWh L ¨WW¡WT¨WWyWh XyW¦W¥W §WWoWZ ITY Rc¨WW¦Wh Kc. ©WZTvW¥WWÈ VW§W Lc ShT ¨VY§WT Lc ¥WÈLT½ Y A¡WWB TVY Kc vWc ¦WZTh-4 AcN§WcIc AhKW¥WWÈ AhK¼ ˜R¹ªWuW AhIc vWc¨WY §WcNc©N NcIyWh§Wcø AWxWWXTvW Kc.VW§W¥WWÈ ©WZTvW¥WWÈ ¦WZTh-4 £W©WhyWc £WR§Wc ¦WZTh-3 £W©Wh RWcPW¨W¨WWyWY ¥WÈL½TY AW¡WYyWc ©NcN NlWy©W¡WhNec IW¦WRWyWY KNI£WWTYyWh §WW¤W §WYxWh Vh¨WWyWW AW–Wc¡Wh ITWB TéWWÈ Kc.

@ ˜©Wy©W ¡W¡Wg§W ¥Wh£WY§WYNY I¡WyWYAc £WYAWTNYAc©W ¥WWNc Lc £W©Wh nWTYRY Kc, vWc ¦WZTh-3 ˜IWTyWY Kc. vWcwWY ¦WZThyWW XyW¦W¥W Ay¨W¦Wc ©WZTvW¥WWÈ RhPW¨W¨WW ¥WWNc ¥WÈL½TY AW¡WY yW äWIW¦W. @ vWcwWY K ¥WW©WwWY AW ˜ê ¨WuW EIc§¦Wh TéWh VvWh, vWcyWc IWTuWc äWVcT¥WWÈ £WYAWTNYAc©W £W©Wh RhPW¨W¨WW¥WWÈ ¥WhP¹È wW¦WZÈ @ IX¥WäWyWT AhS NlWy©W¡WhNe IrWcTYAc IW¦WRW¥WWÈ Lc KNI£WWTY äWhxWY IWQY Kc, vWc ¥WZL£W oWW¥WPW Ic AÈvWXT¦WWU X¨W©vWWT¥WWÈ ¦WZTh-3 ˜IWTyWW ¨WWVyWh RhPW¨WY äWIW¦W Kc AyWc AWL ¨WWVyWh äWVcT¥WWÈ §WW¨WY äWIW¦W ¡WTÈvWZ TWnWY yW äWIW¦W. @ ¦WZTh-3 ˜IWTyWW ¨WWVyWhyWZÈ TXL©NlcäWyW äWVcTyWY VR¥WWÈ yW ITY äWIW¦W, ¨WWVyW ¡WuW äWVcT¥WWÈ TVY äWIc yWVÃ. @ V¨Wc AW XyW¦W¥WhyWhL vWhP IWQYyWc £WYAWTNYAc©W £W©WhvWc äWVcTyWY VRyWY £WVWT AW¨Wc§WW ©WXrWyW wWY ExWyWW nWWvWc RhPäWc, vWwWW AW £W©WhyWZÈ TXL©Nläc WyW vWc ¡WWTPY-IuWRc ( äWVcTyWY VRyWY £VWT AW¨Wc§Wh X¨W©vWWT) ¡WT IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. @ AW¥W ©WZTvW äWVcT¥WWÈ ©¡WÖ TYvWc ¦WZTh-4 yWc £WR§Wc ¡WWK§WW £WWTuWcwWY IhyNlWINT I¡WyWYyWc ©WWrW¨W¨WW ¥WWNc oWWBP§WWByW¥WWÈ ScTSWT ITY Rc¨WW¦Wh Kc.

^ rWYS IX¥WäWyWT AhS NlWy©W¡WhNeyWY oWWBP §WWByW A¥WyWc ¥WUY rWa I Y Kc. vWcwWY V¨Wc £WYAWTNYAc©W £W©Wh RhPW¨W¨WW ¥WWNc ¥WÈL½TY AW¡WY Rc¨WWäWc

A¥WyWc ¡WXT¡W¯W ¥WUY oW¦Wh Kc

©WZTvW & ©WZTvW äWVcT ©WXVvW ©W¥WoWk RX–WuW oWZLTWvW¥WWÈ OÂPYyWh rW¥WIWTh äWÝ wW¦Wh

Ac¥WYäWyW XyWvWYyWh ©WTcAW¥W ¤WÈoW wWvWh Vh¨WWyWc IWTuWc ©WZTvW AWTNYAhyWW vW¥WW¥W AXxWIWTYAh AyWc By©¡WcINThAc AW ¥WÈL½TY ¥WWNc ¡WhvWWyWY ©WVY IT¨WW ¥WWNc ©¡WÖ ByWIWT ITY RYxWh VvWh. AWnWTc V¨Wc T©vWh yWYIUY AW¨¦Wh Kc.

£WW£WZ¤WWB ˜ý¡WXvW, Pc¡¦WZNY IX¥WäyWT, AWTNYAh

A¥WWTY L¨WW£WRWTY¥WWÈ yWwWY

^ A¥WWTY ¡WW©Wc ¥WW¯W ByP©NlY¦W§W AcT ¡Wh§¦WZäWyWyWc XyW¦WȯWYvW IT¨WWyWY ©W²WW Kc. ¨WWVyWhwWY Sc§WWvWW ˜RZªWuWyWY L¨WW£WRWTY ¨WWVyW¨¦W¨WVWT IX¥WäWyWTyWY Kc .

Ic.¦WZ.X¥W©¯WY, rWcT¥WcyW, ø¡WY©WY£WY

¥WÈXRT wWC XäW¨WWøyWoWT AyWc ¥WVW˜¤WZyWoWT ByP©NlY¦W§W X¨W©vWWT¥WWÈ AWTho¦W X¨W¤WWoW AyWc oWZ¥WW©vWWxWWTW X¨W¤WWoWc ©WW¥WZXVI TWEyP §WYxWh VvWh. vWc¥WWÈ 105 R¹IWyWh rWcI ITvWWÈ 27yWc yWhXN©W A¡WWC VvWY. vWR¹¡WTWÈvW Lc R¹IWyWh óWTW T©vWW E¡WT IrWTh ScIÄ WvWh VvWh AyWc AWTho¦W§W–WY £WcRTIWTY RWnW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WvWY VvWY. vWc¥WyWY ¡WW©WcwWY 20,900 ÝX¡W¦WWyWh RÂP ¨WVY¨WNY rWWLg vWTYIc ¨W©Wa§W ITW¦Wh VvWh.

©WZTvW ©WXVvW RX–WuW oWZLTWvW¥WWÈ OÂPYyWh rW¥WIWTh

Kc. X¨WvWc§WW 24 I§WWI¥WWÈ ©WZTvW äWVcT ©WXVvW ©W¥WoWk RX–WuW oWZLTWvW¥WWÈ yW¨W©WWTY AyWc ¨W§W©WWP¥WWÈ ¡WuW OÂPYyWh ©W¡WWNh AyWZ¤W¨WW¦Wh VvWh. ©WZTvW äWVcTyWZÈ oWZݨWWTyWZÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW 16.5 XPoWkY yWhÄxWW¦WZÈ VvWZÈ.

äWVcT¥WWÈ AWLwWY äWWUW-Ih§WcL äWÝ

©WZTvW & äWVcTyWY vW¥WW¥W äWWUWAh AyWc Ih§WcL¥WWÈ XR¨WWUY £WWR AWLwWY äWd–WXuWI

IW¦Wg äWÝ wWäWc. Ih§WcL¥WWÈ vWh rWWT XR¨W©W £WWR L ¡WTY–WWyWh ¡WuW ˜WTȤW wW¨WW LC TéWh Kc. äWWUW-Ih§Wcý¥c WWÈ 22 XR¨W©WyWW ¨WcIäc WyW £WWR äWZÿ¨WWTwWY X¨WàWwW¿AhyWY I©WTvW äWÝ wWC LäWc. yWhÄxWyWY¦W Kc Ic ©WcyNl§W £WhPeyWY AyWcI äWWUWAh¥WWÈ vWh äWd–WXuWI IW¦Wg AO¨WWXP¦WW ¡WVc§WWÈ L äWÝ wWC oW¦WZÈ VvWZ. s¦WWTc oWZLTWvW £WhPe¥WWÈ äWZÿ¨WWTwWY X¨WàWwW¿Ah £WYý N¥WgyWW A¤¦WW©WyWY äWÝAWvW ITäWc.

P¹¥W©W ThP ¡WT AW¨Wc§WW ¨Wc§WcyNWByW X©WyWc¥WWyWY £WWLZyWW ©IhPW IWTyWW äWh Ý¥W¥WWÈ £Wc Aýu¦WW äWn©Wh ThIPW Ý. 4.56 §WWnW rWhTY oW¦WW VvWW. äWh Ý¥W¥WWÈ TWX¯WyWW ©W¥W¦Wc rWhTY ITvWW £Wc ¦WZ¨WWyWh ©WY©WYNY¨WY Ic¥WcTW¥WWÈ IcR wWvWWÈ ¡Wh§WY©Wc vWc¥WyWY äWhxWnWhU äWÝ ITY Kc. A§WwWWuW¥WWÈ AW¨Wc § WY TvyWRY¡W ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ TVcvWW ¦WvWYyW¤WWC £WW£WZ¤WWC ¡WNc§W P¹¥W©W ThP ¡WT AW¨Wc§WW ©IhPWyWW äWh Ý¥W¥WWÈ AcIWEyNyN vWTYIc STL £Wý¨Wc Kc. oWZܨWWTc ©WWÈLc vWcAh AcIWEyNyWY AhXS©W TW£WcvWW ¥WZL£W £WÈxW ITY pWTc oW¦WW VvWW. äWZÿ¨WWTc ©W¨WWTc äWh Ý¥W nWh§WW¦WZÈ v¦WWTc vWc¥WWÈ rWhTY wWC Vh¨WWyWZÈ LuWWC AW¨¦WZÈ VvWZÈ. ¦WvWYyW¤WWCAc vWTvW L ¡Wh§WY©WyWc ýuW ITvWW E¥WTWyWW ByrWWLg ¡WYAWC ¡WY. AcyW. ¡WNc§W ©NWS ©WWwWc pWNyWW©wWUc ¡WVhÄr¦WW VvWW. Aýu¦WW B©W¥Wh AcIWEyNyWY AhXS©WyWh IWrWyWh RT¨WWýc vWhPY AÈRT pWa©¦WW VvWW. LcAh XvWýcTY

©IhPWyWW AW äWh Ý¥W¥WWÈ Kc§§WW RhQ ¥WW©W¥WWÈ AW £WYø ¨WnWvW rWhTY wWC Kc. ¡WVc§WW Lc rWhTY wWC vWc¥WWÈ Ý. 17 §WWnW rWhTY wW¦WW VvWW vWc¥W KvWWÈ X©Wm¦WZXTNY ¥WWNc IhC nWW©W ¨¦W¨W©wWW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY yW VvWY. oWZܨWWTc TW¯Wc Lc ThIPW ÝX¡W¦WW rWhTW¦WW vWc äWh Ý¥WyWW ©WX¨Wg©W ©NcäWyW¥WWÈ ©WWÈLc XPX§W¨WTY ITW¦Wc§WW ¨WWVyWhyWW X£W§WyWY TI¥W VvWY. Lc £WcÄI¥WWÈ L¥WW yW ITY XvWýcTY¥WWÈ L TWnW¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. ©IhPW IWTyWW äWhÝ¥W¥WWÈ pWZ©WY AW¨Wc§WW rWhThAc XvWýcTY vWhPY 4.56 §WWnWyWY rWhTY ITY VvWY.

vWhPY nWWyWW¥WWÈwWY ThIPW Ý. 4,38,100 AyWc PlhAT¥WWÈwWY Ý. 18,000 ¥WUY I¹§W Ý. 4,56,100 rWhTY oW¦WW VvWW. £WyWW¨W AÈoWc E¥WTW ¡Wh§WY©Wc rWhTYyWh oWZyWh yWhÄx¦Wh VvWh. ¨WxWZ vW¡WW©W ByrWWLg ¡WYAWC ¡WY.AcyW.¡WNc§W ITY TéWW Kc.

NcÅmyWI§W ©NWS AW¨WäWc ¡WKY L ÔNcL yWYIUäWc

©IhPyWW äWh Ý¥W¥WWÈ ©WY©WYNY¨WY Ic¥WcTWyWY Lc X©W©N¥W §WoWWPWC Kc vWc Ah¡WTcN IT¨WW ¥WWNcyWh NcÅmyWI§W ©NWS A¥WRW¨WWR oW¦Wh Kc. vWcAh AW¨WäWc ¡WKY L ¡Wh§WY©WyWc ÔNcL ¥WUäWc. VW§W ¡Wh§WY©W ¥WW¯W ¥WhyWYNT ¡WT rWhThyWc ýcCyWc vWc¥WyWc äWhxW¨WWyWh ˜¦WvyW ITY TVY Kc.

¡WW§WyWW X£W§PTh XITYN äWWV, L¦WcyÏ ¡WNc§W ¤WaoW¤Wg¥WWÈ £WcL¨WW£WRWTY X§WSN¥WWÈ nWW¥WYwWY ¡WNIW¦Wc§WWÈ ¨úöWyWW ¥WhvW¥WWÈ oWZyVh yWhÄxWW¦WW £WWR STWT wWB oW¦WW ¤WW©IT y¦WaM . ©WZTvW ¡WW§W¥WW VW§W¥WW L £WyWc§WY 12 ¥WWUyWY X©WXö TcX©WPy©WY¥WW TVcvWW EX¥We§WW£WcyW PW¦WWuWY £WZxW¨WWTc ©WWÂLc ¡W.00 ¨WWo¦Wc yW¨W¥WW ¥WWUcwWY X§W¢N¥WW £Wc©W¨WW LvWW yW¨W¥WW ¥WWUcwWY yWYrWc ¡WNIWvWW ¥WhvW XyW¡Ws¦WZ VvWZÂ. X£W§PThyWY £WcRTIWTYyWc IWTuWc AW RZpWkWÊ NyWW £WyWY Vh¨WWwWY ¡WXT¨WWTLyWh¥WW ¤WWTc ThªW Sc§WW¦Wc§Wh VvWh, LcwWY X£W§PTh ©WW¥Wc SXT¦WWR yWhÂxW¨WW¥WW AW¨WY Kc ¡WTÂvWZ £WÂyWc X£W§PhThyWh VLZ ©WZxWY IhB ¡W²Wh ¥W¬¦Wh yWwWY. ¥WaU XP©WWyWW ¨WvWyWY EX¥We§WW£WcyW AäWhI¤WWB PW¦WWuWY (63) ¡WZ¯W ©WWwWc ¡WW§WyWW X©WXö TcX©WPy©WY¥WW 10¥WW ¥WWUc TVc¨WW AW¨¦WW VvWW. EX¥We§WW£WcyWc £WZxW¨WWTc ©WWÂLc yW¨W¥WW ¥WWUcwWY X§W¢N¥WW £Wc©W¨WW RT¨WWLh nWh§¦Wh vWh vWTvW nWZ§WY oW¦Wh VvWh, LcwWY EX¥W§WW£WcyWyWc wW¦WZ Ic X§W¢N AW¨WY oWC Kc. vWcAh AÈÈRT £Wc©W¨WW oW¦WW Ic ©WYxWW yW¨W¥WW ¥WWUcwWY yWYrWc ¡WNIWC ¡WP¦WW

X§W¢NyWZÂ §WWB©Wy©W 3 ¨WªWg ¥WWNc

§WhI nWTW£W wWB LvWW R¹pWgNyWW £WÂyWc X¨WäWc IhC L ¥WWXVvWY yWwWY

^ X©WXö TcX©WPy©WY¥WW yW¨W¥WW ¥WWUyWW RT¨WWýyWZ §WhI nWTW£W wWvWW AI©¥WWvW ©Wýg¦Wh VvWh. AW X§W¢NyWc X¨WàZvW AXxWIWTYAc Sc£WkZAWTY¥WW By©¡WcIäWyW ITY ¡WTX¥WäWyW AW¡WY VvWY v¦WWT£WWR vW¡WW©W ITWC yW VvWY. By©¡WcmäWyW £WThPWwWY wWW¦W Kc, LcwWY ¨WxWZ ¥WWXVvWY v¦WWÂwWY VvWW, Lc¥WW EX¥We§WW£WcyWyWZ ¥WhvW XyW¡Ws¦WZ L ¥WUäWc.> ¨WY.Ic. ¡WZThXVvW, X¨WàZvW XyWTY–WI X©WXö TcX©WPy©WY¥WW §WoWW¨W¨WW¥WW AW¨Wc§WY X§W¢NyWZ §WWB©Wy©W ¡WWØgyWWwW X£W§PT oWkZ¡WyWW yWW¥Wc §Wc¨WW¥WW AW¨¦WZ Kc. AW §WWB©Wy©W 12 ¥WWrWg 2013yWW ThL ¯WuW ¨WªWg ¥WWNc AW¡W¨WW¥WW AW¨¦WZ VvWZÂ.

VvWZÂ. AW pWNyWWwWY X£WŧPÂoWyWW TVYäWh AyWc EX¥We§WW£WcyWyWW ¡WXT¨WWTLyWh¥WW X£W§PTh ©WW¥Wc ¤WWTc AWÿhäW Sc§WWC oW¦Wh VvWh. LhIc, ¡WXT¨WWTLyWhAc X£W§PTh ©WW¥Wc SXT¦WWR yWhÂxW¨WW LuWW¨¦WZ VvWZ, ¡WTÂvWZ ¡Wh§WY©W SXT¦WWR ¡WuW yWhÂxWvWY yW VvWY. AWnWTc ¡WXT¨WWTLyWhAc ¥WWvWWyWY §WWäW IX¥WäWyWT IrWcTYAc §WC L¨WWäWc Ac¨WY XrW¥WIY AW¡WvWW APWLuW ¡Wh§WY©Wc X£W§PT XITYN äWWV AyWc L¦WcyÏ ¡WNc§W ©WW¥Wc oWZyWh yWhÂx¦Wh VvWh. LhIc, X£W§PTh ©WW¥Wc SXT¦WWR yWhÂx¦WW £WWR VLZ ©WZxWY vWc¥WyWh IhC ¡W²Wh §WWo¦Wh yWwWY. £WÂyWc X£W§PTh yWW©WvWW STY TéWW Kc.

^ £WÂyWc X£W§PTh ©WW¥Wc SXT¦WWR yWhÂxWY Kc AyWc vWc¥WyWY äWhxWnWhU ýTY Kc. £Wc X£W§PTh ¡WdIY XITYN äWWVyWW §WnWW¨Wc§WW AcP©cl W ¡WT xWP¡WIP ¥WWNc oW¦WW VvWW ¡WTÂvWZ v¦WWÂ vWcAh TVcvWW yWwWY AyWc ¥WIWyW ¤WWPc AW¡Wc§WZÂ Kc. £WÂyWc X£W§PThyWY VW§W¥WWÂ IhC L ¥WWXVvWY yWwWY Ic vWcAh m¦WWÂ Kc.>

¡WY.Lc. ¡WNc§W, ¡WYAc©WAWB, APWLuW

LcyWY ©WWwWc ¡Wd©WWyWY §Wc¨WPRc¨WP ITY vWcyWZÂ yWW¥W L yWwWY

X£W§PThAc A¥WWTY ©WWwWc KcvWTX¡WÂPY ITY Kc

^ vW¥WW¥W ¢§WcNxWWTIhAc ¥WIWyWyWY nWTYRY ITY v¦WWTc X¨Wÿ¥W ARWuWY ©WWwWc ¡Wd©WWyWY §Wc¨WP Rc¨WP ITY VvWY AyWc Kc§§WW ¥WXVyWc vWcuWc L ¥WcByNcyWy©W ¡WuW ExWTW¨¦WZ VvWZÂ. A¥Wc §WhIh äWXyW¨WWTc ¡Wh§WY©W IX¥WäWyWTyWc AW¨WcRyW¡W¯W AW¡WY AW ¥WZn¦W X£W§PTyWY ©WW¥Wc ¡WuW oWZyWh yWhÂxWW¦W vWc¨WY TLaAWvW ITYäWZÂ>

^ ¢§WcNyWY nWTYRY ITY v¦WWTc Lc ©WZX¨WxWWAh AyWc £WWÂxWIW¥W £WkhäWT¥WW LuWW¨¦WZ VvWZ vWc ˜¥WWuWc IT¨WW¥WW AW¨¦WZ yWwWY. RY¨WW§Wh¥WW oWW£WPW ¡WPY oW¦WW Kc, oWNTh E¤WTW¦WW ITc Kc AyWc ¡WWuWYyWY ¡WuW ¥WZäIc§WY ¤WhoW¨W¨WY ¡WPc Kc. AVY ¥WWTW £Wc S§WcN Kc KvWW VZ IÂNWUYyWc oW¦WW ¥WXVyWc L £WYLc TVc¨WW ¥WWNc LvWh TéWh KZÂ.> ©WÂL¦W äWWV, TVc¨WW©WY, X©WXö TcX©WPy©WY

AX¥WvW äW¥WWg, ¢§WcNxWWTI, X©WXö TcX©WPy©WY

y¦WaM ByW £WkYS

¨Wc©WZyWW X¨WàWwW¿Ah Ah§W¡WWP¥WWÈ ¡WTY–WW AW¡WäWc

©WZTvW & ¨Wc©WZ AyWc ¤WTwWWuWWyWY Ih§WcL¥WWÈ Acm©WNyWg§W vWTYIc A¤¦WW©W IT¨WW ¥WWNc Sh¥Wg ¤WTyWWTW X¨WàWwW¿AhAc 25¥WYwWY äWÝ wWvWY ¡WTY–WW ¥WWNc oWW¥WyWW yWWIW ©WZxWY §WÈ£WW¨W¨WZ ¡WPc Ac¨Wh pWWN ©Wýg¦Wh Kc. ¨Wc©WZ nWWvWc AW¨Wc§WY Ac©W.PY.LdyW Ih¥W©Wg Ih§WcL¥WW A È Sc .¨WW¦W.£WY.Ih¥W.¥WWÈ ˜¨WcäW §WcyWWTW 200 X¨WàWwW¿AhyWc Ah§W¡WWP ThP ¡WT AW¨Wc§WW ¥WW©W¥WW nWWvWc ¡WTY–WW IcyÏ SWU¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc. s¦WWTc ¤WTwWWuWWyWY PY.AWT.£WY. Ih¥W©Wg Ih§WcL¥WWÈ AcS.¨WW¦W.£WY.Ih¥W.¥WWÈ ˜¨WcäW §WcyWWTW 258 X¨WàWwW¿AhyWZ vWwWW NY.¨WW¦W.£WY.Ac. ©Wc¥Wc©NT 5yWW X¨WàWwW¿AhyWZÈ ¡WTY–WW IcyÏ A¥WTh§WY-KW¡WTW¤WWOW Ih§WcL nWWvWc TWnW¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc. yWhÄxWyWY¦W Kc Ic AW ¨WnWvWc Acm©WNyWg§W¥WWÈ 56 VýT LcN§WWÈ X¨WàWwW¿Ah yWhÄxWW¦WW Kc.

£WLcN ©WLcäWyW ¥WWNc AWLc SYAW©¨WYyWY £WcOI

©WZTvW & AWoWW¥WY IcyÏY¦W AÈRWL¡W¯W¥WWÈ Ncm©WNWB§W EàhoW ¥WWNc Ic¨WY ¡Wh§WY©WY, Ncm©W ©NlIrWT Ic¨WZÈ Vh¨WZÈ ýcBAc vWcyWY RTnWW©vW yWWuWW ¥WȯWW§W¦WyWc ¥WhI§W¨WW ¥WWNc ScPTcäWyW AhS BXyP¦WyW AWNeX©W§I X¨WX¨WÈoW ByP©NlYM (SYAW©¨WY) yWY £WcOI äWXyW¨WWTc ©W¨WWTc 11-00 ¨WWoWc TÃoWThP ¡WT AW¨Wc§WW ¥WcyW ¥WcBP Ncm©WNWB§W TY©WgrW Ac©WhX©W¦WcäWyW (¥WȯWW) nWWvWc ©W¤¦WhyWY X¥WNÃoW ¥WUäWc. rWrWWg £WWR SW¦WyW§W ¥WZÚW yWWuWW AyWc Ncm©WNWB§W ¥WȯWW§W¦WyWc ¥WhI§WY A¡WWäWc. SYAW©¨WYyWW rWcT¥WcyW AÝuW¤WWC LTY¨WW§WWAc IéWZÈ VvWZÈ Ic SYAW©¨WYyWY £WcOI ¥WZÈ£WC AwW¨WW XR§VYyWc £WR§Wc ©WZTvW¥WWÈ Kc. SYAW©¨WYyWW ¥WZÈ£WC, ¤WY¨WÈPY, £WcÄoW§WhT , ©WW§Wc¥W ¨WoWcTc äWVcT¥WWÈwWY ©W¤¦Wh äWXyW¨WWTc ©WZTvW AW¨W¨WWyWW Kc. £WcOIyWh ¥WZn¦W AcLyPW NcIyWh§Whø A¡WoWkPc äc WyW SÂP (NS),Ac¡WTc§W AcI©¡WhNe ˜¥WhäWyW IWEXy©W§Wc I©N¥W P¦WZNY pWNWPWyWY ITc§WY ¥WWÈoWuWYyWh X¨WThxW AyWc oWaPM AcyP ©WX¨Wg©W Ncm©W ( øAc©WNY)yWW ¥WZÚW ¡WT rWrWWg IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.

IÃoW ¡Wc§Wc©WyWh ¡WWÈrW¥Wh ¥WWU vWhPY ¡WPW¦Wh

©WZTvW & TWuWY vWUW¨WyWW XIÂoW ¡Wc§Wc©W Ac¡WWNg¥WcyN¥WWÈ ¡WWÈrW¥WWÈ ¥WWUyWZ oWcTIW¦WRc £WWÈxWIW¥WyWc ©WcyNl§W MhyWc vWhPY ¡WWPÛZÈ VvWÈ.Z ©WYNY CLyWcTyWW ©WYxWW ¥WWoWgRäWgyW VcOU ©WcyNl§W MhyWyWW äWVcT X¨WIW©W X¨W¤WWoWc ¡Wh§WY©W ©NWSyWY VWLTY¥WWÈ ¨WhPg yWÈ£WT 12 yWhÄxW yWÈ£WT-703,704 TWuWY vWUW¨W X¨W©vWWTyWW XIÂoW ¡Wc§Wc©W Ac¡WWNg¥WcyNyWW rWWT ¥WWU E¡WT ¡WWÈrW¥WW ¥WWUyWZ oWcTIW¦WRc £WWÈxWIW¥W wWvWZ VvWZÈ vWcyWZ PY¥Wh§WYäWyW ITW¦WZÈ VvWZÈ. ¡WWÈrW¥WW ¥WWUc oWPgT rWcyW§W AyWc ©§Wc£W ¤WTY rWuWvWT ¡§WW©NT, ¢§WhTÃoW ©WVYvWyWZ AWäWTc 1250 rWh.ÔNyWZÈ £WWÈxWIW¥W vWhPY ¨WVY¨WNY rWWLg ¨W©WZ§WW¦Wh VvWh.

AWLc yWcäWyW§W §WhI ARW§WvW ©WZTvW & yW¨WY XR§VY Å©wWvW TWªNlY¦W IWyWayWY ©Wc¨WW ©W²WW¥WÈPU óWTW AW¨WvWYIW§W

äWXyW¨WWTyWW ThL vWW§WZIW IhNewWY §WByWc ©WZ˜Y¥W IhNe ©WZxWY vW¥WW¥W ©vWTc yWcäWyW§W §WhI ARW§WvWyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZ Kc. Lc ©WÈR¤Wcg oWZLTWvW TWs¦W IWyWayWY ©Wc¨WW ©W²WW¥WÈPU XP©NlYmN IhNe IhNe óWTW 23¥WY yW¨Wc¥£WT äWXyW¨WWTyWW ThL XL§§WW y¦WW¦WW§W¦W nWWvWc vW¥WW¥W IhNe vWwWW vWW§WZIWyWY IhNe vW¥WW¥W IhNg¥WWÈ yWcäWyW§W §WhI ARW§WvWyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc. AW §WhI ARW§WvW¥WWÈ IhNeyWW X¨WX¨WxW ¡WcÅyÈPoW Ic©Wh rWW§WäWc.

Surat city news in gujarati  

Find all cricket score live, today sports news In Gujarati, Daily Sports News Gujarati, Cricket Update Gujarati in DivyaBhaskar.com.Read mor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you